Matlab Ders Notları

1

Hasan KORKMAZ- Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni

Matlab Ders Notları

ĐÇĐNDEKĐLER: KONULAR
Matlab'ın Genel Yapısı : …………………………………………………………………………………………… Matlab'da Matematiksel Đşlemler: ………………………………………………………………………………… Matlab'da Temel Kavramlar: ……………………………………………………………………………………….. Anahtar Kelimeler: : …………………………………………………………………………………………………. Değişkenlere Değer Atama: : ……………………………………………………………………………………… Matlab'da Dizi (Matris) Đşlemleri: : ………………………………………………………………………………… Dizilerin Değerlerinin Değiştirilmesi ve Düzenlenmesi: ……………………………………………………… Özel Dizi (Matris) Oluşturan Bazı Fonksiyonlar: …………………………………………………………………….. Matris Đşlemleri: ……………………………………………………………………………………………………… Matrisler Đle Đlgili Bir Uygulama; Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü: ………………………………... Matlab'da Programlama …………………………………………………………………………………………… Matlab'da Kullanılan Bazı Komut ve Deyimler: input, disp, fprintf …………………………………………. Karar Verme ve Dallanma: …………………………………………………………………………………………. Đf şartlı deyimi: ……………………………………………………………………………………………………….. switch end Deyimi: ………………………………………………………………………………………………… Matlab'da Tekrarlı Đşlemler ve Döngüler ………………………………………………………………………… for Döngüsü: …………………………………………………………………………………………………………. while Döngüsü: ………………………………………………………………………………………………………. MATEMATĐKSEL ĐŞLEMLER ……………………………………………………………………………………….. TEMEL MATEMATĐK FONKSĐYONLAR …………………………………………………………………………... Temel (elemantary) fonksiyonlar; elfun ……………………………………………………………………………. Özel (special) fonksiyonlar; specfun ………………………………………………………………………………. Veri (data) fonksiyonları; datafun …………………………………………………………………………………… Metin (karakter dizisi) (string) fonksiyonlardan bazıları: …………………………………………………………. Matlab'da Sembolik Matematik ve Uygulamaları: ……………………………………………………………… Sembolik Matematikte Bazı Komutlar ve Anlamları: ………………………………………………………….. sym ve syms komutları: ……………………………………………………………………………………………. pretty komutu: ………………………………………………………………………………………………………... Harfli Đfadeler ve Sadeleştirilmesi: ………………………………………………………………………………... simplify Komutu ……………………………………………………………………………………………………… expand ve factor komutları: ……………………………………………………………………………………….. subs komutu: ………………………………………………………………………………………………………… DENKLEMLER ve Çözümleri ……………………………………………………………………………………… solve komut: ………………………………………………………………………………………………………….. Bir Bilinmeyenli Denklem Çözümleri: ……………………………………………………………………………. Çok Bilinmeyenli Denklem Çözümleri: …………………………………………………………………………... LĐMĐT ve UYGULAMALARI: ………………………………………………………………………………………… limit Komutu: …………………………………………………………………………………………………………. DĐZĐLER ve SERĐLER ile Đlgili Uygulamalar: …………………………………………………………………….. symsum komutu: …………………………………………………………………………………………………….. TÜREV ve Đlgili Uygulamalar: ……………………………………………………………………………………… diff komutu: …………………………………………………………………………………………………………… ĐNTEGRAL ve Đlgili Uygulamaları: ………………………………………………………………………………… int Komutu: ………………………………………………………………………………………………………….. DĐFERENSĐYEL DENKLEM ve ÇÖZÜMLERĐ: ……………………………………………………………………. dsolve komutu: ………………………………………………………………………………………………………. Matlab'da Karmaşık Sayılarla Đşlemler: ………………………………………………………………………….. Matlab'da Grafik Đşllemleri: ………………………………………………………………………………………… Đki Boyutlu Grafikler (Düzlemde Grafik): ………………………………………………………………………… plot komutu: ………………………………………………………………………………………………………….. 2

Safa No 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14

Hasan KORKMAZ- Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni

Matlab Ders Notları loglog, semilogx, semilogy komutları: …………………………………………………………………………... hold Fonksiyonu ve Kullanımı: ……………………………………………………………………………………. plotyy Fonksiyonu: ………………………………………………………………………………………………….. polar Fonksiyonu: …………………………………………………………………………………………………… Üç Boyutlu Grafikler (Uzayda Grafik): …………………………………………………………………………… plot3 Fonksiyonu: …………………………………………………………………………………………………… Yüzey Grafikleri: ……………………………………………………………………………………………………... Đki Boyutlu Düzlemin Koordinatlarını Tanımlayan Matris ve meshgrid Fonksiyonu ve Yüzey Grafiği: peaks Fonksiyonu Đle Kare Matris Oluşturma: …………………………………………………………………. Bazı Özel Garfik Fonksiyonları: …………………………………………………………………………………… Ezplot Fonksiyonu: ………………………………………………………………………………………………….. Ezplot3 Fonksiyonu: ………………………………………………………………………………………………… cylinder Fonksiyonu: ……………………………………………………………………………………………….. sphere Fonksiyonu: ………………………………………………………………………………………………… eval Fonksiyonu : ……………………………………………………………………………………………………. Grafik Nesneleri ve Grafiksel Arabirim Đle Programalama: ………………………………………………….. Bazı Grafik Đşleme Fonksiyonları: ………………………………………………………………………………… Bir Nesnenin Özelliklerini Elde Etme: get ……………………………………………………………………….. Bir Nesnenin Özelliklerini Değiştirme: set ………………………………………………………………………. Bir Nesneyi Silmek: delete …………………………………………………………………………………………. Grafik Nesneleri ve Özellikleri: ……………………………………………………………………………………. root Nesnesi ………………………………………………………………………………………………………….. figure Nesnesi ve Özellikleri: ……………………………………………………………………………………… uicontrol Nesnesi ……………………………………………………………………………………………………. uimenu Nesnesi ……………………………………………………………………………………………………… axes Nesnesi …………………………………………………………………………………………………………. image Nesnesi ………………………………………………………………………………………………………... line Nesnesi …………………………………………………………………………………………………………… rectangle Nesnesi ……………………………………………………………………………………………………. patch (yama) Nesnesi ……………………………………………………………………………………………….. surface Nesnesi ……………………………………………………………………………………………………… Derleme Nedir ve Matlab Dosyaları Nasıl Derlenir? ……………………………………………………………

16 16 17 17 17 18 18 18 19 21 21 22 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 28 29 30 30 30 32

3

Hasan KORKMAZ- Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni

Bu da naber adlı ne bir fonksiyon ne de bir değişkenin tanımlanmamış olduğu anlamına gelir.Bu pencerede File. Numerics. Help ile de program ya da işlemler ile ilgili yardım almayı sağlar. .. Matlab dışında açılan pencerelerin. tiplerinin ve özelliklerinin görüntülendiği penceredir. gibi alt bölümler çıkar. Current Directory: Matlab dosyalarının kaydedildiği.. 2-D Plots. gibi bir karşılık alırız. Web. Örneğin bu pencerenin görüntüsü yandaki gibiyse.. Language . o dosyayı çağırarak 1 Hasan KORKMAZ. Matrices. Matlab'da Matematiksel Đşlemler: Matlab'da bir çok eylem. varsayılan klasör olarak belirlemeye yarar.Genellikle Five Panel görünümünde çalışmak daha uygundur. yukarıda sayılan bölümlerin. MATrix LABoratuary kelimelerinden türetilmiş. Graphics.Bu alana çalışma alanı denir.Bu pencereler ve kısaca yapılan işlemler şunlardır: Launch Pad: Matlab kısayollarının bulunduğu penceredir.Bu pencereden Matlab ile ilgili komutları klavyeden girer. Default ile varsayılan görünümünü. MATLAB-Demos sekmesine tıklamalıyız... gibi bölümler görünür.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni yapılabilir.Đstersek bunların birini fareyle seçer. . ya ilgili komutları komut penceresinden teker teker girerek veya ilgili komutları bir dosyaya yazıp.. yani iki satır ve 3 sütundan oluşan bir matris.. komut satırına clc yazıp enter tuşuna basarsak.Matlab Ders Notları MATLAB Matlab. Edit. komut penceresine yazılan komutların tümü silinir ve kürsör (imleç) pencerenin en üst ve sol köşesine konumlanır. c değişkeninin ise 2x3 boyutunda bir matris. Örneğin. a değişkeninin 1x1 boyutunda bir matris yani sayı.Tabii dir ki komut satırına. b=-7 (enter) işlemlerini yapıp a*b (enter) yaptığımızda ekranda. Ortalama bir bilgisayar kullanıcısı. ekranda. ans = -21 görülür.Örneğin Grafik ile ilgili bilgilenmek ve bazı grafiklerin demolarını görmek istersek Graphics bölümünü tıklamalıyız.Örneğin Matlab ile ilgili yapılabilenleri. naber adlı değişken de 6 karakterden oluşan bir karakter zinciri (string) olduğu görülür. Yine komut satırına naber='Đyidir' yazıp enter tuşuna basarsak. . simulink penceresine. araç kutularına ve blok setlerine ulaşılabilir. demo olarak izlemek istersek. 3-D Plots. Matlab'ın Genel Yapısı : Matlabı çalıştırdığımızda. diğer Windows programlarında alışılagelmiş benzer işlemler Command Window: Adından da anlaşılacağı gibi bu pencere komut penceresi olup Matlabın en önemli penceresidir. Command Window Only ile sadece klasik komut penceresini.Örneğin Matlab ile ilgili yapılabilecek olan işlemler hakkında bilgi sahibi olmak için bu pencereden yararlanabiliriz.Ancak View (Görünüm) ile ilgili bilinmesi gereken birkaç maddeyi açıklamakta fayda var. naber = Đyidir görünür. View ile görünüm ayarlamaları. adından da anlaşılacağı gibi Matlab 5 pencereden izlenebilir ve çalışılabilir.Örneğin. Matlab için anlamlı komutlar yazmalıyız.Bu pencereden Matlab uygulamalarına.Aksi belirtilmedikçe bu klasör C:\Matlab6p5\work gibi bir klasördür.Bu bölümü (veya yanındaki + işaretini) tıkladığımızda. Örneğin naber yazıp enter tuuna basarsak ??? Undefined function or variable 'naber'.Burada Desktop Layout ile Matlabın masaüstü yerleşimini düzenleyebilirsiniz. komutun işlemesini sağlamak için de Enter tuşuna basarız. daha çok matematiksel işlemler yaptırmaya yönelik tasarlanmış bir bilgisayar programıdır.Bu başlıklar altından. Edit ile çalışılan dosyadaki düzenleme işlemleri. 3-D Plots tıklanırsa üçboyutlu grafiklerle ilgili demoları görebilir ve inceleyebiliriz. yüklendiği dosyaların bulunduğu klasörü (dizin). karşımıza ana pencere gelir. Window ile.Örneğin. View.Komutları girdiğimiz satır >> ile başlar ki bu satıra komut satırı denir. Five Panel ile çok kullanışlı ve çok amaçlı olan 5 pencereli görünümünü seçebiliriz.Bu bölüm ve alt seçeneklerinin görünümü yandaki gibidir. Window ve Help ana başlıkları vardır. Command History: Bu pencere o ana kadar komut satırından girilen komutları gösterir. dört ilşem ve matematiksel bazı işlemler yaptırabiliriz. kabaca ne anlama geldiğini bilir.Karşımıza Desktop Environment. ya da bir kaçını veya tümünü fare ve aşağı-yukarı yön tuşları yardımıyla seçer ve delete tuşuna basarak silebiliriz Workspace: Komut satırından ya da çalıştırılan bir dosya ya da fonksiyon ile hafızada oluşturulan değişkenlerin adlarının. Örneğin a=3 (enter). uygulamaların ve figürlerin kapatılmasını.Örneğin 2-D Plots tıklanırsa iki boyutlu grafiklerle ilgili. Web ile. File ile klasik dosyalama işlemleri.Bu görünüm seçildiğinde karşımıza. ilgili Đnternet bağlantıları.Bunun için.

C. komut satırından girip enter tuşuna basarak sonuçlarını görebiliriz.b:=-3.Çünkü bu 30° derece de ğil 30 radyanın sinüsüdür.) Matlab'ın da özel anlam taşıyan bazı kelimeleri vardır ki. a:=5.9880 sonucu görülür ki bu 30° nin sinüsünde n farklıdır. Özel Sabit eps Anlamı Değeri 2. b ve c değişkenlerinin değerleri nelerdir? C: 5 -3 ve -4 3) Hafızadaki değişkenlerin a) sadece adlarını b) her bir değişkenin tipini ve kapladığı alanı görüntülemek için hangi komutlar kullanılır? C: a)who b) whos 4) hafızadaki a) a değişkeninin b) a. Çözüm: a b   5 -3 2 -3 c Açıklama   -1 5+2. sayıları reel sayı ya da karmaşık sayı olarak alabiliriz. 12 den 16 çıkarılarak -4 sonucu bulunur.Đşlemleri yaptırırken. b değişkenine 7 ve c değişkenine a ve b değişkenlerinin değerleri toplamı olan 12 sayısını atamış oluruz.0.Bunu aşağıdaki örneklerde inceleyelim: 1) Komut satırına a) 2+3 b) 24-3*(4-2) c) 12-12/6*8 d) 2^3 e) (2-3i)*(4+i) f) sin(30) g) sin(30*pi/180) yazıp enter tuşuna bastığımızda ne olur? Çözüm: a) 2 ile 3 ün toplamı 5 görülür.2251e-308 1. 8 ile çarpılır (16).2204e-016 2. 2) Komut satırına a=5 (enter) b=-3 (enter) c=a+3*b (enter) yazdığımızda ekranda sırasıyla a.a:=a+b. matematiksel işlemleri.Bu kelimeler. b) Önce parantez içindeki işlem yapılır (2). değeri değişebilen bellek alanına işaret eden değerlere değişken. işlemi ile a adlı sayısal değişkene 1 sayısını atamış oluruz.Đşlemlerde kullanılan semboller. Matlab’da da bir değişkene değer verme işlemine ”değer atamak” denir. 'break' 'case' 'catch' 'continue' 'else' 'elseif' 'end' 'for' 'function' 'global' 'if' 'otherwise' 'persistent' 'return' 'switch' 'try' 'while' dir. Basic vs. O halde örnekte görüldüğü gibi Matlab'da. program içinde değeri değişmeyen değerlere sabit.0000 -10. Bu kelimelerin bir listesini almak için komut satırına.0000i Inf PCWIN 6. b. e) 2-3i karmaşık sayısı ile 4+i karmaşık sayısının çarpımı olan 11.Bir değişkene atanan değer.O halde bir sayının trigonometrik değerini buldurmak için.Bu tür kelimelere anahtar kelime (keywords) denir..0000i sonucu görülür. Pascal. 3) a=5. sonra 3 ile 2 çarpılır (6). önce pi ile çarpıp 180 e bölerek açıyı radyan çevirip sonra trigonometrik değerini hesaplatabiliriz.5000 sonucu görülür ki bu da 30° nin sinüsüd ür.5. bazı temel matematiksel fonksiyonlar ve anlamları yandaki tabloda görülmektedir. iskeyword komutunu yazarak elde edebiliriz.7977e+308 3. bu kelimeler değişken olarak kullanılamazlar. son olarak ta 24 ten 6 çıkarılarak 18 soncu elde edilir. 2) a=’Đzmir’ işlemi ile a adlı string değişkenine Đzmir stringini atamış oluruz.(-3)=5-6=-1 -1 5+(-3)=2 Özel Sabitler: Matlab'da önceden tanımlanmış bazı sabitlerdir. 4) Aşağıdaki atamalar sonucunda değişkenlerin son durumlarının ne olacağını bulalım. değeri karakterlerden oluşan değerlere de metin katarı (string) denir.c=a+b. z değikenlerinin c) tüm değişkenlerin değerlerini silmek için hangi komutlar kullanılır? C: a) clear a b) clear a b z c) clear 5) Yarıçapı 5 birim olan dairenin alanını buldurmak için hangi girişleri yapmalıyız? C: pi*5^2 veya pi*25 Matlab'da Temel Kavramlar: Anahtar Kelimeler: Tüm programlama dillerinde olduğu gibi (Fortran.Bunlar aağıdaki tabloda gösterilmiştir. d) 2 nin 3 üncü kuvveti alınarak 8 elde edilir. Değişkenlere Değer Atama: Her hangi bir programlama dilinde olduğu gibi.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . Değişkenler ve Metin Katarları: 2 Tüm programlama dillerinde olduğu gibi. g) 0. j Karmaşık sayıların sanal birimi inf Sonsuz computer Bilgisayarın tipi version Matlab'ın versiyonu Hasan KORKMAZ.Örneğin a değişkeni ile A değişkeni farklıdır.Matlab'da değişkenler büyük küçük harfe duyarlıdır.1416 0 + 1. işlemleri sonucunda a değişkenine 5.Matlab Ders Notları çalıştırabiliriz.c:=a+2*b. f) -0. değiştirilmediği sürece aynı kalır. Sabitler. Örnekler: 1) a=1.180913a (R13) Sıfıra çok yakın bir sayı (epsilon) realmin Tanımlanabilen en küçük reel sayı realmax Tanımlanabilen en büyük reel sayı pi pi sayısı i.b=7. Değer atamanın genel kullanımı aşağıdaki biçiminde olur: <Değişken adı>=<Atanacak değer>. c) 12 6 ya bölünür (2).

1)=-7. d3= [1 0 -3 ] [ 5 3 1 ] 2x3 lük bir dizidir.eleman_sayısı). c) m=[7:17.4)*250). d1=[5] veya d1=5 ile. dizi_adı=linspace(ilk_değer. a=linspace(10.Böyle matrisleri oluşturmak için eye fonksiyonu kullanılır.Bu durumda dizi değişkeninin üzerine çift tıklayarak açılan dizi editörü (array edit) yardımıyla değişiklikleri daha kolay yapabiliriz. Özel Dizi (Matris) Oluşturan Bazı Fonksiyonlar: a) Sıfır Matrisi Oluşturan Fonksiyon: Her elemanı sıfır olan mxn boyutunda bir matrise sıfır matrisi denir. Kullanımı. c) 1. biçimindedir. c) Elemanları 50 ile 300 arasındaki tamsayılardan oluşan 3x4 tipinde c matrisini oluşturalım. Örnek: 10 ile 30 arasına 9 tane daha sayı koyarak a adında bir aritmetik dizi oluşturalım. vektörü) oluşturalım.n). satırı 99 dan 89 a kadar azalan tam sayılardan oluşan 2 boyutlu m dizisine atayan işlemleri yazınız. Kullanımı.10).5 er artışla elde edilen sayı dizisini atayan. b) Elemanları 10 ile 50 arasında sayılardan oluşan 5x3 tipinde b matrisini oluşturalım. Not 2) Ondalıklı sayılardan oluşmuş bir matrisin elemanlarını yuvarlayıp tam sayı yapmak için round fonksiyonunu kullanırız.n). b) ortalama=[0:0. Örnek: 2x3 boyutunda b adlı tüm elemanları 1 olan matrisi oluşturalım.0. 2. ilk_değer:artış:son değer veya ilk_değer:artış:son değer biçiminde yapabiliriz.-7] ile. matris_adı=rand(m. Çözüm: a) puan=[1:1:100].5 3 1] veya d3=[1. Komut satırında. kare olmayan matrise de diyagonal matris denir. b) ortalama adlı bir diziye 0 dan 5 e kadar 0. veya puan=1:100.O halde komut. veya puan=1:1:100. f) Lineer Aralıklı (Aritmetik) Dizi ve Fonksiyonu: Başlangıç ve biiş değerleri ve kaç elemandan oluşacağı belirlenen diziyi oluşturmak için linspace fonksiyonu kullanılır. d1=[5] 1x1 lik. b) b=10+rand(5. d) Rastgele Sayılardan Oluşan Matris ve Fonksiyonu: Elemanları 0 ile 1 arasındaki rastgele sayılardan oluşan bir matris için rand fonksiyonu kullanılır.3. Çözüm: 10 ve 30 (ilk ve son terimler) diziye dahil olacağından terim sayısı 11 dir.3). biçimindedir.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . Kullanımı. Örnek: a) puan adlı bir boutlu diziye 1 den 100 e kadar sayıları atayan. biçimindedir.Matlab da bu dizileri. Örnek: Rastgele sayılardan oluşan normal dağılımlı 2x3 lük bir n matrisini oluşturalım. 2) Bir diziye düzenli artış (veya azalış) kuralıyla değerler atanmak isteniyorsa bunu. Örnek: 3x5 boyutunda s adlı sıfır matrisi oluşturalım.Ancak artış 1 ise belirtilmeyebilir.Böyle bir dizi oluşturmak için zeros fonksiyonu kullanılır. c) Birim Matrisi Oluşturan Fonksiyon: Esas köşegeni 1 lerden diğer elemanları 0 lardan oluşan matrisie kare matrise (satır ve sütun sayısı eşit olan ) birim matrisi. b) 1 lerden Oluşan Matris: Her elemanı 1 olan mxn boyutunda bir matrisi oluşturmak için ones fonksiyonu kullanılır. sütununda bulunan 5 in değerinin.3). matris_adı=zeros(m. satır 7 den den 17 ye kadar olan tam sayılar. Kullanımı.). Çözüm: s=zeros(3. b) 4x3 llük diyagonal matris oluşturalım.son_değer. matria_adı=ones(m. -7. e) Rastgele Sayılardan Oluşan Normal Dağılımlı Matris ve Fonksiyonu: Elemanları rasstgele sayılardan oluşan bir normal dağılımlı bir matris için randn fonksiyonu kullanılır. komut satırından atama yapmak uzun zaman alabilir.30. d2=[ 2 -7] 1x2 lik.99:-1:89].5. Çözüm: n=randn(2. b) d=eye(4.-3.11).n).5). c) c=round(50+rand(3. biçimindedir. sayıları 0 ile k arasına çekebiliriz. 3 Hasan KORKMAZ. Not:1) Bir dizinin bir çok elemanını yeniden değer atamak gerekirse. Çözüm: b=ones(2. Not 1) Üretilen matrisin tüm elemanlarını k gibi bir sayı ile çarparak.n).5:5]. satır. Çözüm:a) i=eye(3. Örnek: a) 3x3 lük birim matris.. Kullanımı. 1.1] veya d3=[1 0 -3 5 3 1] ataması ile oluşturabilirz Dizilerin Değerlerinin Değiştirilmesi ve Düzenlenmesi: Bir dizinin herhangi bir elemanını belirlemek için dizi adından hemen sonra parantez içinde elemanın bulunduğu satır ve sütun sayısı yazılmalıdır. biçimindedir.2) b) d3(2. Kullanımı. d3=[1 0 -3.5 olması için ne yapılmalıdır? Çözüm: a)d2(1. biçimindedir.n). Örnek: a) Yukarıda tanımlanan d2 dizisinin -7 elemanını görüntülemek için ne yapılmalıdır? b) Yukarıda tanımlanan d3 dizisinin 2. matris_adı=randn(m.5. Örneğin. d2=[2 -7] veya d2=[2. Çözüm: a) a=rand(1. matris_adı=eye(m.3)*40.Matlab Ders Notları Matlab'da Dizi (Matris) Đşlemleri: Sayılardan oluşan satır ve sütun yapısına matris (dizi) denir.3). Örnek: a) 0 ile 1 arasında rastgele sayılardan oluşan 10 elemanlı a adında bir satır matrisi (dizisi.

d) Đki Matrisin Bölümü. kuvvetlerinden oluşan matrisi bulmak için a.2 1 7] ve b=[3 -3 -4. kosinüsleri. a matrisinin n.Örneğin a matrisinin karesi için a*a veya a^2.Örneğin 1 den 100 e kadar olan sayıları 1x100 lük bir a matrisine.Matrisler arası çarpma işleminin sembolü de * dır.^2+cos(b) f) i) x^2 ii) x^3 iii) x^10 c) Bir Matrisin Devriğini (Transpozesi) Bulma Đşlemi: Bir matrisin satırlarını sütun. kareleri dizisini de 1x100 lük bir b matrisine atamak daha sonra da karılıklı elemanları toplamını da bir c matrisine atamak isteyebiliriz. e tabanında logaritması için log(a). yani birinci matrisin sütun sayısı ikinci matrisin satır sayısına eit olmalıdır. biçiminde gerçekleştirebiliriz. kuvvetini bulalım.* işlemi ile gerçekleştiririz. dördüncü kuvvetini buldurmak için a*a*a*a veya a^4 işlemiyle buldurabilirz. f) x=[1 0. a) Toplama-Çıkarma Bir Sayı ile Çarpma Đşlemi: Đki matrisi toplamak (veya çıkarmak) demek.Veya 2x3 lük iki matrisi toplaya bilir. e) a matrisinin elemanlarının karelerinden oluşan matris ile b matrisinin kosinüslerinden oluşan matrisler toplamını bulalım.. 2) Matematiksel anlamda iki matrisi çarpmak istediğimizde. bu matrisin devriği (transpozesi) denir. 3) Bir a matrisinin her bir elemanının n.3 3] matrisleri veriliyor. çıkarabilir ya da birincinin 3 katına ikincinin -3 katını ilave edebilir ve sonuç matrisinin tüm elemanlarının 7 fazlasını buldurmak isteyebiliriz.Bu durumda birinci matrisin i. ikinci matrisin j. 4 kübleri. kuvvetini bulabiliriz.Veya 2x3 lük bir a matrisi ile 3x4 lük bir b matrisinin çarpımını c matrisine atamak isteyebiliriz.0 3] matrisinin i) Karesini ii) Kübünü iii) 10. Çözüm: a) c=a+b b) d=a-b c) e=a-5 d) f=a+a-b-b-b veya f=2*a-3*b b) Đki Matrisin Çarpımı./ işlemi ile yapılır. bunu sırayla a. satırındaki elemanlar karılıklı olarak çarpılır ve sonuçlar toplanır ve bu toplam çarpım matrisinin (i.a matrisi 2x3 lük. a) c=a+b toplam matrisini b) d=a-b matrisini c) a matrisinin her elemanınının 5 eksiğine karşılık gelen e matrisini d) f=2a-3b matrisini bulduran işlemleri yazalım.Ancak 2005 nci kuvvetini buldurmak için a^2005 yazmak yeterlidir. a. b) Đki matrisin çarpılabilmesi için birinci matrisin sütun sayısı ikinci matrisin satır sayısına eşit olmalıdır.1 1 5] matrisleri veriliyor. a) a matrisinin elemanları ile b matrisinin elemanlarını karşılıklı çarpımlarından oluşan c1 matrisi varsa bulalım.Bu durumda c1 matrisi tanımlıdır ve bunu c1=a. (veya a.*a (veya a.^n işlemi kullanılır. c matrisi de 3x2 lik olduğundan bu iki matris çarpılabilir ve c4 çarpım matrisi 2x2 lik bir matris olur.' işlemi ile bulabiliriz..*b işlemi ile gerçekleştirebiliriz. matrisin elemanlarınının tümünü teker teker o sayıyla toplamak (veya çıkarmak )demektir. b) a matrisi ile b matrisinin çarpım matrisi olan c2 varsa bulalım. oluşan matris bulunmak istenirse. Hasan KORKMAZ.^2).Halbuki bu matrisler aynı mertebeden olmadığından bu iki matris eleman-elemana çarpma işlemi gerçeklemez. b=[3 -3 -4.Şimdi bu işlemlerin bazılarını görelim.2 1 7] . sütun elemanları ile. Bir Matrisin Kuvvetleri ve Çarpma Đşlemi: Đki matrisin çarpım işlemi iki biçimde anlaşılır.^3). Çözüm: a) Đki matrisin karşılıklı elemanlarının çarpımından oluşan matrisin tanımlı olabilmesi için aynı mertebeli olması gerekir. çarpıp.Halbuki a matrisi 2x3 b matrisi de 2x3 olduğundan bu iki matris çarpılamaz. Çözüm: d=a. Örnek: a=[-1 3 5. aynı mertebeye yazılmasına iki matrisin sol bölmesi denir ve bu . kübünü buldurmak için a*a*a veya a^3. sütunlarını satır olarak yazılmasıyla bulunan matrise. Örnek: a=[-1 3 5.Bir matrisi sabit bir sayıyla ile çarpmak demek ise.j) inci mertebeye yazılır. 10 tabanında logaritmaları için log10(a) .'..c4 çarpım matrisini c4=a*c işlemi ile buluruz.. Örnek: Bir önceki örnekteki a matrisinin devriğini buldurup d matrisine atayalım.Matlab Ders Notları Matris Đşlemleri: Matlab'da sayılardan oluşan matrislerle ilgili bazı işlemler yaptırmak mümkündür. e) a. logaritmalarından . d) Đki matrisin çarpılabilmesi için birinci matrisin sütun sayısı ikinci matrisin satır sayısına eşit olmalıdır. 4) Satır ve sütun sayıları eşit bir kare matrisi ardışık olarak n defa kendisiyle çarparak.*a.Bir matrisin devriğini . a.Đşte bu ve bunun gibi işlemlere matris işlemleri denir. bir matrisin tüm elemanlarının kareleri. aynı mertebeye yazmak demektir. c) Đki matrisin karşılıklı elemanlarının çarpımından oluşan matrisin tanımlı olabilmesi için aynı mertebeli olması gerekir.Bu durumda iki matrisin de aynı mertebeden olması gereği açıktır. c) a matrisinin elemanları ile c matrisinin elemanlarını karşılıklı çarpımlarından oluşan c3 matrisi varsa bulalım. Birim Matris ve Bir Matrisin Tersi : Aynı mertebeden iki matrisin elemanlarını teker teker .Bunu . sin(a). birinci matris mxn türünde ve ikinci matris mutlaka nxp türünde olmalıdır. matrislerin aynı mertebedeki elemanları teker teker toplayıp (veya çıkarıp ) aynı mertebeye yazmak demektir. cos(a).*a. 1) Aynı mertebeden iki matrisin elemanlarını teker teker .1 1 5] ve c=[1 0.Bir matrisi sabit bir sayıyla ile toplamak (veya çıkarmak) demek.-1 2. b ve c aynı mertebeden kare matrisler olmak üzere. sinüsleri.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . d) a matrisi ile c matrisinin çarpım matrisi olan c4 varsa bulalım. matrisin elemanlarınının tümünü teker teker o sayıyla çarpmak demektir. Not) Bir a matrisinin eleman -elemana çarpma işlemine benzer mantıkla. bölerek.

Denklem sistemindeki eitliklerin sağ atrafındaki sabit sayılardan oluşan matris b olsun. File . (enter) 3*x^2-5 (enter) Not:Her ne kadar Matlab'da bu şekilde işlem yaptırabilirsek de.Böyle bir dosya yazmak için. 3*x^2-5 Matlab'da Kullanılan Bazı Komut ve Deyimler: Değişkenlere Değer Atama: input Amaç: Matlab'da bir değişkene bir değer atamak. Bilinmiyenlerden oluşan matris x olmak üzere denklem sistemi ax=b matris eşitliği biçimine getirilmiş olur. Kullanımı: fprintf('Açıklama <biçim ifadesi>'. Örnek: 2x-3y+z= 15 x-z = -3 x+y+z = 2 denklem sistemini çözelim. Çözüm: a=[2 -3 1. komutları tekrar tekrar yazmak hem uzun zaman alır. x=input('sayıyı gir!). b=[15. Aynı mertebeden a ve b kare matrisleri için a ile b nin çarpımı birim matris ise b matrisi a matrisinin (aynı biçimde a matrisi de b matrisinin) ters matrisidir.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni Örnek: a=[2 -10 0.3 0 1] matrisi ile b=[1 5 4. Değişken Değerlerini Ekrana Yazdırma: fprintf ve disp Amaç: Değişkenlerin değerlerini ekrana yazdırmak. c bölüm matrisi / işlemi ile yapılır. daha uzun işlemler yaptırmak istediğimizde. Ç: Bunun için klavyeden girilen değeri x gibi bir değikene atamalıyız.0 1]. Birim matris oluşturmak için.3) d) b2=a/b Matrisler Đle Đlgili Bir Uygulama: Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü: Matris ile ilgili işlemlerin bir çok uygulama sahası vardır.1 1 1 ]. x=input('sayıyı gir').0 0 1].Matlab'da da bir . Kullanımı: değişken=input('Açıklama' ) veya değişken=input('Açıklama'. Ayrıca değişkenin değeri yazdırıldıktan sonra kaç satır atlatılacaksa okadar \n ifadesi yazılır. b) a matrisinin ta ters matrisini bulalım. yeni bir m dosyası ekranı gelir. x=inv(a)*b Matlab'da Programlama Her hangi bir bilgisayar dilinde program yaparak. Örneğin 3x3 lük bir a kare matrisinin tersini bulmak için eye(3.0 1 -1] matrisleri veriliyor. 2x2 lik birim matris [1 0.2).0 0 0 1] dir.2]. bu matris a olsun.0 1 0.Bunlardan biri de lineer denklem sistemlerinin çözümüdür.Bu dosyaya Matlab komutları yazılır ve File-Save sekmesinden. a) a matrisinin elemanlarını sırasıyla b matrisinin elemanlarına bölerek elde edilen matrisi b1 matrisine atayalım.0 1 0 0. Buradaki x bilinmiyenler matrisini bulmak için. Çözüm: a) b1=a. d) a matrisinin b matrisine bölümünü b2 matrisine atayalım. program yazarak benzer işlemlerimizi yaptırabiliriz.değişken) disp(değişken) Not: "Biçim ifadesi" yerine.Bu amaçla yazılan Matlab dosyalarına m dosyaları denir ve bunların uzantısı m dir.1 2 4.'s' ) Değiken sayısal değişkense ilk yazılan ifade.New . 3) Bu açıklamalar sonucunda yukarıdaki probleme uyan. Esas köşegeni 1 sayılarından diğer elemanları 0 lardan oluşan kare matrise birim matris denir. 1) x değişkenine 5 atayarak x in 2 katının 3 eksiğini bulduralım. karesinin 3 katından 5 eksiğini hesaplatan bir program yazalım. 0 0 1 0.Bunun için Matlab'da kullanılan komut ve deyimleri örneklerle inceleyelim. 5 Hasan KORKMAZ./b b) ta=eye(3.Onun için program için gerekli komutları yazdıktan sonra bunları bir dosyaya kaydedip sonra gerektiğinde bu dosyayı çalıştırabiliriz.Bunun için input komutundan yararlanırız. 3x lük i3 adlı birim matrisi i2=eye(3.3). Örneğin. Ç:File-New-M-File sekmesi tıklanır. 2x2 lik i2 adlı birim matrisi i2=eye(2.Bunun için önce katsayılar matrisi elde edilir. 3x3 lük birim matris [1 0 0. dosyaya bir ad verilerek kayıt ortamına kaydedilir. a nın tersi ile b matrisini çarparız yani inv(a)*b işlemini yaparız. Kullanımı değişken=input('açıklayıcı ifade').1 0 -1. değişken string (karakter zinciri) ise %s değişken reel sayı (kayan noktalı) ise %f .M-File sekmesi tıklanırsa.3)/a veya inv(a) işlemini kullanırız. biçimindedir.1 -1 2.-3. üstel biçimde gösterilecekse %e sembolü kullanılır. istediğimiz bazı işlemleri yaptırabiliriz. c) a ile ta matrisinin çarpımının 3x3 lük birim matris olduğunu gösterelim. yani girilen bir sayının karesinin 3 katının 5 eksiğini bulup ekrana yazdıran bir m dosyası yazalım. 4x4 lük birim matris [1 0 0 0.3)/a veya ta=inv(a) c) a*ta ==eye(3. işlemi ile oluşturabiiriz. gelen yeni m dosyası sayfasına sırasıyla aşağıdaki komutlar yazılır.Matlab Ders Notları c=a*b ise a matrisine c nin b matrisine bölümü denir. karakter dizisi değişkeni (string) ise ikinci ifade kullanılır.Diske kaydedilen bir m dosyasını çalıştırmak için. eye fonksiyonunu kullanırız. Örneğin 1x1 lik birim matris [1]. Ç: x=5 (enter) 2*x-3 (enter) 2) Girilen bir x değerini için. komut satırından ismi girilerek çalıştırılır. hem de hata durumunda düzeltmesi zor olur.

.1 ). Hasan KORKMAZ. x1 = x2= %f '.. 1) Đf şartlı deyimi: Genel Kullanımı aşağıdaki gibidir: Đf durum_1 (ifadeler_1) elseif durum_2 (ifadeler_2) elseif durum_3 (ifadeler_3) .' )..3 ).Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . Örnek: Klavyeden girilen sayının negatif. Çözüm: puan=input('Puanı girin :'). elseif puan<70 fprintf('Değeri : %d'.' ).'s'). Kullanımı: for değişken=başlangıç_değeri:artış:son_değer (işlemler) end Not: Artış değeri 1 ise yazılmasa da olur. else (ifadeler_n) end Örnek: 0-100 aralığında girilen puanı 5 üzerinden nota çeviren bir programı if deyimi kullanarak yazalım. 2) switch end Deyimi: Genel Kullanımı aşağıdaki gibidir: switch anahtar-ifade case durum-1 (işlemler-1) case durum-2 (işlemler-2) . pozitif ya da sıfır olduğunu ekrana yazan bir program yazınız.. diğeri de case deyimidir.fprintf('Dört.. else fprintf('Kökler sanal ')..' ).4 ).x1. clc.b=input('b = '). son değere kadar artış miktarı kadar arlıklarda işlemleri tekrarlamaya yarar.fprintf('Üç.yas). istenen aralığın dışında bir sayı girilmesi durumunda 'Lütfen 1 ile 5 arasında bir tam sayı girin' uyarısını yapan bir program yazalım.soyad. elseif delta==0 fprintf('Tek kök var.' ). if delta>0 x1=(-b-delta^0.fprintf('Bir.' ).. elseif puan<55 fprintf('Değeri : %d'.. yas=input('Yaşınız :'). temiz ekrana ilgili kişinin kaç yaşında olduğunu yazdıran bir program yazınız. otherwise fprintf('Lütfen 1 ile 5 arasında bir tam sayı girin').end.c=input('c = '). a=input('a = '). Örnek: a.5)/(2*a). Matlab'da Tekrarlı Đşlemler ve Döngüler Belirli bir işlem birden çok tekrar ediyorsa bunu döngü deyimleri ile gerçekleştirebiliriz. b c katsayıları girilen ikinci derece ax²+bx+c=0 denkleminin reel köklerini bulup ekrana yazdıran bir program yazınız.fprintf('Beş. end. Çözüm: sayi=input('Sayıyı giriniz :') if sayi<0 fprintf('sayınız negatif.'). elseif puan<85 fprintf('Değeri : %d'.5 ). else fprintf('sayınız sıfır. case durum-n (işlemler-n) otherwise (diğer işlemler) end Örnek:Klavyeden girilen 1 ile 5 arasında girilen bir tam sayının yazı ile kaç girildiğini ekrana yazdıran. case 4 .Matlab'da kullanılan karar verme deyimlerinden biri if deyimi.. Çözüm: clc. elseif sayi>0 fprintf('sayınız pozitif. for Döngüsü: Amaç: Bir başlangıç değerinden. fprintf('Đki reel kök.fprintf('Đki. x1 = %f x2 = %f '.x2)....end. fprintf('Siz %s %s %d yaşındasınız. Örnek: Temiz ekrana 20 defa alt alta Đzmir Fen Lisesi yazdıran bir program yazınız.5)/(2*a). case 2 . switch s case 1.'.'s').. end. Karar Verme ve Dallanma: Bazen bir programda. soyad=input('Soyadınız :'.'). Çözüm: s=input('Sayınızı girin :').-b/(2*a)).')..Bunlar for ve while öngüleridir. if puan<45 fprintf('Değeri : %d'.x2=(-b+delta^0. else fprintf('Değeri : %d'. soyadı ve yaşı girilerek.ad. case 3 . belirli bir şartın gerçekleşmesi durumunda olması gereken işlemleri yaptırabilmek için karar verme deyimleri kullanılır.. Çözüm: ad=input('Adınız :'. 6 delta=b*b-4*a*c. case 5 .Matlab Ders Notları Örnek: Klavyeden bir kişinin adı.2 ).

while Döngüsü: Amaç: Belirli bir durum gerçekleştikçe istenen işlemleri tekrarlamaya yarar.end. datafun d) Metin (karakter dizisi) (string) fonksiyonlar.t). Örnek: 1 den 1000 e kadar olan sayıların toplamını buldurup sonucu ekrana yazdıran bir program yazınız. for i=ilk:son toplam=toplam+i. Örnek: t=1+1/2+1/3+.toplam).end. ilk=input('Kaçtan itibaren :'). Kullanımı: while durum (işlemler) end.toplam). x=input('x değerini giriniz : '). TEMEL MATEMATĐK FONKSĐYONLAR Matlab'da bazı matematiksel işlemler yaptırmak istediğimizde.psay. Bunların bazılarını görelim: a) Temel (elemantary) fonksiyonlar.end. fprintf('Toplam = %d '.nsay.t=0.end. b) clc. while t<=5 t=t+1/n. MATEMATĐKSEL ĐŞLEMLER Matlab'daki matematiksel işlemler ve anlamları aşağıda verilmiştir. pozitif sayıların toplamını ve kaç tane olduğunu bulan sıfır girildiğinde programı sona erdirerek sonuçları temiz ekranda yazdıran bir program yazınız.x=1. Çözüm: clc. Örnek: 9²+13²+17²+.psay=psay+1.'. Örneğin.nsay=nsay+1. elfun b) Özel (special) fonksiyonlar.t=0. while n<=2005 t=t+1/n.pt).nt). Örnek: Klavyeden girilen negatif sayıların toplamını ve kaç tane olduğunu. fprintf('Đlk %d terimin toplamı %f dir. elseif x>0 pt=pt+x.t=0.nsay=0.t). Matlab'da matematiksel fonksiyonlar. 32 8 e bölünür (4). matematiksel fonksiyonları kullanırız. 20 ile 12 toplanarak 32 elde edilir.n-1.end.end. strfun e) Dosya giriş-çıkış (input-output) fonksiyonları iofun f) Tarih-zaman (time) fonksiyonları. c) t toplamınının. fprintf('Đlk %d terimin toplamı %f dir.n=n+1. help elfun. Çözüm: toplam=0.'. Çözüm: clc. timefun araç kutusundadır. help araç_kutusu biçiminde yazarız. for i=1:20 fprintf('Đzmir Fen Lisesi \n'). fprintf('Toplam = %d '.n-1. Çözüm: a) clc.. kuvveti alınır 8 bulunur. girilen bir x sayısını geçtiği ilk n terim sayısını ve toplamı bulduran bir program yazınız.toplam).n=1. Çözüm: toplam=0. fprintf('Toplam = %d '. Matlab önce parentez içini yapar (yani 4-2=2) sonra 2 nin 3.'.end. 7 c) clc. for i=1:1000 toplam=toplam+i.n=n+1. Örnek: Girilen bir sayıdan. for i=9:4:2005 toplam=toplam+i*i.n-1.n=1. bu da 5 ile çarpılır (20).. son=input('Kaça kadar :').t). temel fonksiyonlar ve anlamlarını görüntülemek için.end. fprintf('%d tane pozitif sayının toplamı %f dir. if x<0 nt=nt+x. while t<=x t=t+1/n. Đşlem veya fonksiyon + * / ^ Anlamı Toplama sembolü Çıkarma sembolü Çarpma sembolü Bölme sembolü Üs alma sembolü Örnek: Komut satırına 12+32/(4-2)^3*5 yazıp enter tuşuna bastığımızda.n=1.Matlab Ders Notları fprintf('Đlk %d terimin toplamı %f dir. a) Temel (elemantary) fonksiyonlar.nt=0. fprintf('%d tane negatif sayının toplamı %f '.. Çözüm: toplam=0.+1/n toplamı gözönüne alınıyor. while x~=0 x=input('Sayıyı gir (bitirmek için 0) :'). b) t toplamınının 5 i geçtiği ilk n terim sayısını ve toplamı bulduran bir program yazınız.n=n+1.+2005² toplamını bulduran bir program yazınız.pt=0. a) Baştan ilk 2005 terim toplamını bulduran bir programı while döngüsü kullanarak bulunuz. elfun Hasan KORKMAZ. specfun c) Veri (data) fonksiyonları.end..'.Bir araç kutsundaki fonksiyonları ve anlamlarını görmek için komut satırına. metin fonksiyonlarını ve anlamlarını görüntülemek için help strfun yazılır.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . istenen bir sayıya kadar olan sayıların toplamını bulduran bir program yazınız.psay=0.

Đşlem veya fonksiyon cross(a. factorial(n) n faktöryel (n!) nchoosek(n. upper('izmir') komutu sonucu ekranda ĐZMĐR kelimesi.b) a ile b sayılarının OBEB ini bulur lcm(a.b) upper(a) lower(a) num2str b) Özel (special) fonksiyonlar. a dizisini artan olarak sıralar a matrisinin satırlarını artan olarak sıralar a dizisinin elemanlarını toplar a dizisinin elemanlarını çarpar Toplama sembolü Çıkarma sembolü Çarpma sembolü Bölme sembolü Üs alma sembolü x in karekökü Radyan cinsinden x in sinüsü Radyan cinsinden x in cosinüsü Radyan cinsinden x in tanjantı Radyan cinsinden x in cotanjantı arccosx arcsinx arctanx arccotx x e ln(x) Logx x (x in mutlak değeri) x x in yukarıya yuvarlanmışı x in aşağıya yuvarlanmışı x in tamdeğeri.findstr(a. 2.y) Anlamı min(a) mean(a) median(a) std(a) var(a) sort(a) sortrows(a) sum(a) prod(a) bulur. x in işareti.b) a ile b sayılarının OKEK ini bulur rats(a) a sayısını rasyonel sayıya çevirir. Benzer biçimde a='Đzmir'. Rakamlardan oluşan stringi sayıya dönüştürür.Matlab Ders Notları Varolan tanımlı fonksiyonları görmek için komut satırına help elfun yazarız. findstr('izmir fen lisesi'.strfind(a. Đşlem veya fonksiyon + * / ^ sqrt(x) sin(x) cos(x) tan(x) cot(x) acos(x) asin(x) atan(x) acot(x) exp(x) log(x) log10(x) abs(x) sqrt(x) fix(x) ceil(x) floor(x) sign(x) round(x) mod(x.'izmir fen lisesi') komutu arasında hiçbir fark yoktur.b) dot(a. asal ise 1 değilse 0 değerini döndürür. 3.'mi') komutu sonucu ekranda 3 sayısı görülür. karakter dizisine dönüştürür karakterlerden oluşan a dizisini. a dizisinin varyansını bulur. strfind (a.'fen') ile findstr('fen'. a dizisinin standart sapmasını bulur.y) rem(x.b) factor(n) Đsprime(n) Anlamı st2num a ile b vektörünün vektörel çarpımı a ile b vektörünün skaler çarpımı n sayısının çarpanlarını bulur. a stringinin (metninin) harflerininin tümünü küçük harf yapar. lower('NABer?') komutu sonucu da ekranda. sayı dizisine dönüştürür a metnini Matlab ifadesi olarak tanımlar A ve b metinlerinden kısa olanını uzun olanı içinde arayarak metninin başlangıç değerini bulur a metni içinde b metninin başlangıç değerini bulur a stringinin (metninin) harflerininin tümünü büyük harf yapar. Hasan KORKMAZ. perms(a) a stringinin permütasyonlarını bulur. Sayılardan oluşan değeri stringe (metne) dönüştürür. x in y modundaki değeri x in y ye bölümünden kalan d) Metin (karakter dizisi) (string) fonksiyonlardan bazıları: Đşlem veya fonksiyon char(a) double(a) eval(a) findstr(a. n sayısının asal olup olmadığını denetler. a dizisinin en küçük elemanını bulur. specfun Bunlardan bazıları ve anlamları aşağıda verilmiştir.b) Anlamı sayısal a dizisnini. a dizisinin orta terimini bulur.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . primes(n) n sayısına kadar olan asal sayıları listeler gcd(a. 4. a dizisinin ortalamasını bulur. sgn(x) x e en yakın tamsayıya yuvarlar. Not: findstr('izmir fen lisesi'. a='Đzmir'. naber? kelimesi görülür.'fen') komutu sonucu ekranda 7 sayısı görülür.'mi') komutu sonucu ekranda 3 sayısı görülür.Bunlardan bazıları ve anlamları aşağıda verilmiştir. datafun Đşlem veya fonksiyon max(a) Anlamı a dizisinin en büyük elemanını 8 Örnek: 1.r) n nin r li kombinasyonlarının sayısı c) Veri (data) fonksiyonları.

else fprintf('Kökler sanal ').Bu konu ile ilgili açıklama ve yardım almak için komut satırına help symbolic yazmak yeterlidir. 3 2 y=x . Harfli Đfadeler ve Sadeleştirilmesi: simplify Komutu Sembolik nesneleri sadeleştirmeye yarar. a=input('a = '). Örneğin yukarıdaki y fonksiyonunu ekranda anlaşılır biçimde görüntülemek için pretty(y) yazmak yeterlidir. dereceden olursa.2006 120 120 Örneğin. y=x^3-3*x^2+sin(x) komutlarıyla veya. 25 ve 4032085075 kesirlerinin en sade biçimini bulalım.Aynı işlemi syms x. x1 = %f x2 = %f '. 4 veya 5. 9 3 2005 .. y ve z değişkenlerini sembolik nesne yapmak için. Bir ondalık sayının kesir olarak karşılığını bulabilmek için sym komutundan faydalanabiliriz. Sembolik Matematikte Bazı Komutlar ve Anlamları: sym ve syms komutları: Bir değişkeni sembolik nesne yapmaya yarar.98) komutu kullanabiliriz.Şayet simplify(y) yerine. if delta>0 x1=(-b-delta^0.sin x=1/5 x gibi veya x = 64 gibi olursa .98.5)/(2*a). Örneğin. syms x y z komutu kullanılabilir. Örneğin. pretty komutu: Sembolik nesnenin görüntüsünü ekranda net olarak anlaşılır biçimde görünmesini sağlayan komuttur.'d') komutu kullanılır.Bu programın m dosyası aşağıdaki gibi olabilir.3x + sin(x) ifadesi görülür.5)/(2*a). clc. delta=b*b-4*a*c.Bunu iki şekilde yapabiliriz: I) y=sym('8-5*sin(x)^2-5*cos(x)^2'). 1. b) y=sym('x^3-3*x^2+sin(x)') komutuyla yapabiliriz. Đkinci derece bir denklemin çözümünü veren formüllerini bildiğimizden bunun programını (çok kolay olmasa da) yazabildik. fonksiyonlar da tanımlanabilir. 20 . Örneğin 3. simplify(y) II) simplify(sym('8-5*sin(x)^2-5*cos(x)^2')) b) Benzer şekilde y=sym('(x^3-8)*(x^2+7*x)/((2*x^2+4*x+8)*(x^2-2*x))').Ya denklem üçüncü dereceden olursa.2x) 2x-1 x+2 c) x+3 + x-1 ifadesinin sonucunu en sade biçimde yazmak isteyelim. Bir sayısal kesri sadeleştirmek için de sym komutundan faydalanabiliriz. x.x2). x=sym('x'). sym(120/20) yazıp enter tuşuna bastığımızda ekranda kesrin en sade sonucu olan 5 sayısını. Benzer şekilde 22/7 kesrini ondalık sayıya çevirmek için de sym(22/7.3x + sin x fonksiyonunu sembolik nesne olarak tanımlamak istersek.b=input('b = '). sym((2005^3*2006)/4032085075) yazıp enter tuşuna bastığımızda ekranda kesrin en sade sonucu olan 4010 sayısını görürüz.'r') veya sym(3..x2=(-b+delta^0. Hasan KORKMAZ.98 ondalık sayısının rasyonel sayı karşılığını bulmak için sym(3.x1. mesela 2 3 (x . Örneğin x değişkenini sembolik nesne yapmak için. Değişkenlerin sembolik nesne olarak tanımlanabildiği gibi.8)(x + 7x) b) biçimindeki rasyonel ifadesini 2 2 (2x + 4x +8)(x . fprintf('Đki reel kök. komutu ile de yapabiliriz. -2 ve -15 değerlerini girerek denklemin köklerini -3 ve 5 olarak buluruz. elseif delta==0 fprintf('Tek kök var. bunu iki yoldan da yapabiliriz: a) syms x. end.-b/(2*a)).Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . komutu kullanılabilir.5sin²x-5cos²x trigonometrik ifadesini ve 2 3 (x . ya da x.c=input('c = ').Matlab Ders Notları Matlab'da Sembolik Matematik ve Uygulamaları: Matlab'da bir denklemin çözümünü bulmak için örneğin x²-2x-15=0 denkleminin çözümünü bir m dosyasına gerekli kodları yazarak yapabiliriz.Bu 2 3 durumda ekranda. Çözüm: a) Bunun için önce ifadeyi sembolik nesneye dönüştürüp sonra basitleştirme komutunu kullanmalıyız. x1 = x2= %f '. sym(120/25) yazıp enter tuşuna bastığımızda ekranda kesrin en sade sonucu olan 24/5 sayısını. türevini ve integralini Matlab'da buldurabilir miyiz? Đşte bu gibi işlemleri yaptırabilmek için Matlab'daki Sembolik Mantık (Sembolik Nesne) kavramını kullanmalıyız. y=x . a) 8 .8)(x + 7x) gibi bir ifadeyi sadeleştirebilir 2 2 (2x + 4x +8)(x . Program çalıştırıldığında a b c katsayılarına sırasıyla. simplify(y) komutları uygulanırsa ekranda ifadenin en sade hali olan. bu denklemleri nasıl çözümleyebiliriz? Verilen bir cebirsel ifadeyi. 1/2*x+7/2 ifadesi bulunur.2x) miyiz? Bir fonksiyonun limitini.

6 x .2x + 7 fonksiyonu veriliyor.10 x + 79 .Bu durumda ekranda.2005) işlemi sonucu ekranda 667.2 -----.3 x + 6 x + x + 10 x . DENKLEMLER ve Çözümleri: solve komut: Matlab'ın en güçlü ve kullanışlı komutlarından biridir.1) (x + 1) görülür. 3x+5 a) f(2005) değerini.3 = 3x .6x .Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni .. b) y=sym('(x^2-2*x+7)/(3*x+5)'). b) solve(2*x^2+5*x-3) veya solve('2*x^2+5*x-3') işleminin sonucu ekranda.x.pretty(expand(y)) işlemi sonucu ekranda.+ 5 x+3 Ancak bu ifadeyi gerekli işlemlerin yapılarak daha da basit biçime getirmek için en sondaki ifade olan pretty(subs(y. [ 1/2/a*(-b+(b^2-4*a*c)^(1/2))] [ 1/2/a*(-b-(b^2-4*a*c)^(1/2))] biçiminde görülür. 3 görülür.z))) yazmalıyız.pretty(factor(z)) işlemi sonucu ekranda. expand ve factor komutları: Sembolik nesnelerden oluşan polinomların kuvvetini açmak için expand komutunu.1133 değeri görülür. 5 4 3 2 -6 x + 6 x .pretty(subs(y.12 x + 5 12 x ifadesi bir polinomun kuvveti olduğuna göre hangi polinomun kaçıncı kuvveti olduğunu bulduralım. c) Burada harfli ifadeyi matematiksel nesne olarak yazmak zorundayız. 1/2 x+7/2 ifadesi görülür. 3 x -2 b) z = g(x) = x + 3 olmak üzere f(g(x)) bileşke fonksiyonunu bulduralım.2) x -2 --------.subs(y.x.2 x + 46 x + 7 x -----------------------------------3 (3 x + 9 + 5 x) (x + 3) ifadesi görülür. çözüm kümesi.6 x + 2 görülür.2 x + 6 x . z=sym('(x^3-2)/(x+3)').2005). 3 2 3 (x . pretty(simplify(y)) komutları uygulanırsa ekranda işlemin sonucu olan.3 = 0 5 e) x = 16x 2 f) x .Bu durumda ekranda. Çözüm: a) solve(2*x-6) veya solve('2*x-6') veya solve(sym('2*x-6')) işleminin sonucu ekranda.1) ifadesi görülür. subs komutu: Bir sembolik ifadenin değişkenine verilen bir değer için sonucunu bulmaya yarar. Örnek: 3 3 a) (x²-x+1) .Matlab Ders Notları pretty(simplify(y)) komutu uygulanırsa ekranda daha anlaşılır olan. bir polinomun kuvveti olarak açılmış ifadeyi eski haline getirmek için factor komutunu kullanırız.5 x g) x = 64 denklemlerinin çözüm kümelerini bulalım.(x²+x-1) açılımının sonucunu.z)) yerine pretty(simplify(subs(y. Örnek: x .x.10 x .subs(y. a) 2x-6=0 b) 2x²+5x=3 c) ax²+bx+c=0 3 2 d) x + 3x .+ 7 2 x+3 (x + 3) -----------------------3 x -2 3 -----.z)) işlemlerinin sonucu ekranda aşağıdaki ifade görülür. y = f(x) = 2 3 2 3 (x . 6 3 4 2 x . c) y=sym('(2*x-1)/(x+3)+(x+2)/(x-1)').x.x . Çözüm: a) y=sym('(x^2-2*x+7)/(3*x+5)').Kısaca verilen her türden denklem (sayısal veya matematik nesnesi olan) veya denklem sistemlerini çözümlemeye yarar. Çözüm: a) y=sym('(x^2-x+1)^3-(x^2+x-1)^3'). 10 Hasan KORKMAZ. b) 8 7 9 3 2 6 4 -1 + 3 x .Bunun için komutu solve('a*x^2+b*x+c') veya solve(sym('a*x^2+b*x+c')) biçiminde kullanmalıyız. -3 ve 1/2 görülür. b) z=sym('-1+3*x-3*x^8+6*x^7+x^9+10*x^3-6*x^210*x^6-12*x^4+12*x^5'). 2 3x +2x+7 --------------(x + 3) (x .x. Bir Bilinmeyenli Denklem Çözümleri: Örnek.

3991 değerini görürüz.y değişkeninde bulunacaktır.7 lim e) n-1 n→∞ 49 + 77 f) lim 5n+8 10n+9 ) ( n→∞ 5n+7 Hasan KORKMAZ.x sonuc. bu sonuç bilmediğimiz bir fonksiyonun ürettiği bir değerdir. Örnek: 2 lim 3x .f(x) için limit(f.y sonuc.5*x+2*y-1). lim . ax²+bx+c=0 ikinci derece denklemin kökler formülünden başka bir şey değildir. sonuc=solve(2*x-3*y-27.y b) syms x y z.Görülüyor ki denklemin 3 tane reel iki tane de sanal kökleri var.z c) syms x y.49. x→a limit(f.Sonra da çözüm sonucu bir değikene örneğin sonuc değişkenine sonuc=solve(2*x-3*y-27.3 a) x→1 x .x. 7 sayısı görülür.Bu durumda x değeri sonuc. sonuc=solve(x^2-2*x*y+3*y^2-17.4 a c) ] [1/2 -------------------. 1.15*x-7*y -1.O halde özetle.Yani komutu.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni .x+y-9*z-13).Yani komutu pretty(solve('a*x^2+b*x+c')) olarak uygularsak ekranda.x. sonuc.] [ a ] [ ] [ 2 1/2] [ -b .Matlab Ders Notları Bunu daha düzenli görüntülemek için pretty komutundan faydalanalım. Şayet limit soldan veya sağdan olursa.Bunlar ekrana yazılarak sonuçlar görülebilir.x değişkeninde 11 y değeri de sonuc. -3. e) solve(x^5-16*x) komutu uygulanırsa ekranda.x.Yani syms x y komutu uygulanmalıdır. double(solve(x^x-64)) biçiminde kullanırsak.sinx lim 7n²-13n+777 19-3n-n² n→∞ lim n→∞ n²+10n-2005 n²-8n+2006 c) d) 2n+1 n+3 7 . 2) ∞ için limit bulunacaksa a yerine inf ifadesi yazılır.a) biçimindedir. g) solve(x^x-64) komutu uygulanırsa ekranda.x sonuc.x sonuc.y LĐMĐT ve UYGULAMALARI: limit Komutu: Sembolik nesnelerden oluşan ifadenin limitini bulmaya yarar. [ 0] [ 2] [ -2] [ 2*i] [ -2*i] değerleri görülür. sonuc=solve(17*x-3*y+4*z-7. d) solve(x^3+3*x^2-x-3) komutu uygulanırsa ekranda. lim f(x) matematiksel ifadenin Matlab karşılığı. Matematiksel ve Matlab karşılıkları aşağıdaki gibi bulunur.x*y-3*x+5). sonuc. bu denklem sisteminin çözümü için ekrana şunlar sırasıyla yazılmalıdır: syms x y. Çok Bilinmeyenli Denklem Çözümleri: Örnek: Aşağıdaki denklem sistemlerinin çözüm kümelerini bulalım: a) 2x-3y=27 5x+2y=1 b) 17x-3y+4z=7 15x-7y =1 x+y-9z=13 c) x²-2xy+3y²=17 xy-3x+5=0 Çözüm: a) Önce x ve y değişkenlerini sembolik değişken olarak tanımlamalıyız. ekranda 3. 3) -∞ için limit bulunacaksa a yerine inf ifadesi ve 'left' ifadesi yazılır.a.1 b) lim 2-2cosx x→0 x. [ 2 1/2] [ -b + (b .Bu değeri sayısal değere çevirmek için double komutundan yararlanırız. -1 değerleri görülür.] [ a ] ifadesi görülür ki bu da.5*x+2*y-1) komutuyla atanmalıdır.'right') x→a → Not: 1) Şayet a değeri belirtilmezse 0 için limit bulunur.'left') x→a → lim + f(x) için limit(f.a.(b .4 a c) ] [1/2 -------------------. sonuc. f) solve(x^2-6*x-3-(3*x-5)^(1/2)) komutu uygulanırsa ekranda. ans = log(64)/lambertw(log(64)) sonucu görülür ki.

n))) komutunu uygularsak ekranda 1/2 n (n + 1) sonucu görülür. f)syms n.+n² toplamının formülünü bulduran komutu yazalım. syms k n.inf. d) z=x²y+3xy-y² fonksiyonunun i) x e göre türevini ii) y ye göre türevini iii) y'=dy/dx türevini bulalım. c) 4.limit((9*x)/(abs(x)).1.b) biçiminde kullanılır.Bunu daha anlaşılır biçimde görüntülemek için. b ∑f(k) toplamını bulmaya yarayan Matlab komutu.n.Bu durumda ekranda.x.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni Çözüm: a)syms x.0. e) syms k.'left') DĐZĐLER ve SERĐLER ile Đlgili Uygulamalar: symsum komutu: Toplam sembolü veya seri toplamını bulmaya yarayan komuttur...symsum((2/3)^k.n.x.(6*double(symsum(1/n^2. .inf) d) syms n..x²+x+1 g) x→ -∞ 2x.n)) bunun sonucunda 1/2*n^2+1/2*n ifadesi bulunur. limit((x-(x^2+x+1)^(1/2))/(2*x-(4*x^2+x)^(1/2)).24 toplamının sonucunu bulduran komutu yazalım..7+6.+(2/3) toplamını bulalım.inf) komutu sonucu 8/9 sonucu bulunur.4. limit(((5*n+8)/(5*n+7))^(10*n+9).inf) f) syms n.double(symsum((2/3)^k. limit((3*x^2-3)/(x-1). serisinin toplamını bulalım. limit((2-2*cos(x))/(x*sin(x)). c) y=sin²x.limit((7*n^2-13*n+777)/(19-3*n-n^2).1. Örnek: 3 2 a) y = x + 6x .cosx fonksiyonunun türevini bulalım.99) komutu sonucu ekranda 152704450587262615335745290072695420044661986 328/17179250691067044367882037658854042423403 5840667 sembolik ifadesi görülür.Aynı şeyi.x. diff('x^3+6*x^2-13*x+19') b) diff('(x^2-3*x+7)/(x^2+5*x-1)') komutu uygulandığında ekranda.Bu değerin sayısal değerini bulmak için double(ans) kullanılırsa 0. 2 x -2x-4 8 --------------2 2 (x + 5 x . π² 1 1 1 f) 1² + 2² + 3² + ..pretty(simple(symsum(k.symsum((2/3)^k. b) 1²+2²+3²+.22) d) syms k.1) işleminin sonucunda limit 6 olarak bulunur..pretty(simple(symsum(k^2.1.diff(y) veya kısaca.1) ifadesi görülür.n.1.n.x.0) veya limit((2-2*cos(x))/(x*sin(x))) c) syms n. pretty(simplify(diff('(x^2-3*x+7)/(x^2+5*x-1)'))) komutunu uygulamalıyız..13x +19 fonksiyonunun türevini bulalım.Matlab Ders Notları lim x.5..inf) g) syms x. Şayet sonucu daha basit bulmak istersek.symsum(k*(k+1)*(k+2).3..+n toplamının formülünü bulduran komutu yazalım.simplify(symsum(k. limit((7^(2*n+1)-49*7^(n+3))/(49^(n-1)+77). limit((n^2+10*n-2005)^(1/2)-(n^2-8*n+2006)^(1/2)..1) Bu sonucu daha sade halde görüntülemek için ise.n))) c) syms k n.'left') h) syms x.6+5.4x²+x lim 9x h) x→ 0 x syms k n.. 1/2*(n+1)^2-1/2*n-1/2 ifadesi bulunur.a.symsum(k..6. b) syms x. k=a symsum(f(k). 3 4 5 e) (2/3) +(2/3) +(2/3) + . Örnek: a) 1+2+3+. x²-3x+7 b) y = x²+5x-1 fonksiyonunun türevini bulalım.7. 12 Hasan KORKMAZ.8889 gerçek değeri bulunur.inf)))^(1/2) TÜREV ve Đlgili Uygulamalar: diff komutu: Tanımlı sembolik ifadenin türevini bulmaya yarar.23.8+. y=sym('x^3+6*x^2-13*x+19').99)) biçiminde de bulabiliriz. pretty(diff('(x^2-3*x+7)/(x^2+5*x-1)')) komutunu uygulamalıyız. b) syms k n.3.inf) e) syms n.-----------------------2 2 2 x +5x-1 (x + 5 x .3 x + 7) (2 x + 5) -----------.Bu durumda ekranda. 2 2x-3 (x . Çözüm: a) syms k n. syms k.. 3 4 5 99 d) (2/3) +(2/3) +(2/3) + . serisinin sonucu 6 olduğu bilindiğine göre π sayısını bulunuz.1. Çözüm: a) syms x.+22. (2*x-3)/(x^2+5*x-1)-(x^2-3*x+7)/(x^2+5*x-1)^2*(2*x+5) ifadesi görülür.3.n) komutu sonucunda.

Birden fazla ifade yazacaksak ayraç olarak aralara .’özel değer2’. b) x=1 için y= -6 değerini veren özel çözümü bulduran. i) tx=diff(z. y’’’. Kullanımı: 2 2 3 2 sin(x) x cos(x) + sin(x) cos(x) . Matlab’da böyle bir denklemin genel ve belirli şartlara uyan özel çözümlerini buldurabiliriz. dsolve(‘diferensiyel denklem’. Örnek: 2 a) ⌠(3x .y. Bunun için aşağıdaki kurallara dikkat etmeliyiz.y’. 3 2 t -4+2t-5t biçiminde görülür. serbest değişken için t kulanmalıyız. (virgül) koymalıyız.Burada y’.z='x^2*y-3*x*y-y^2'. y’’ 2.’y(1)=-6’)) 2x+ 5 b) ⌠ x²+1 dx belirsiz integralini bulalım. ii) y’ türev fonksiyonu için Dy. mertebeden (n) türevini. Not 2: Daha geniş açıklama için Matlab’ın komut satırında. y . ⌡ c) ⌠ x²sinx dx belirsiz integralini bulalım. Örnek 1: 3 xy’-2y=x -2x+8 diferensiyel denkleminin. c) Sonuçların ekranda düzenli görünmesini sağlayan komutları yazalım. i) Matlab y gibi bir fonksiyonun varsayılan değişkenini x değil t olarak kabul etmektedir.sin(x) x görülür. özel değer2.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . … özel değerlerine karşılık gelen özel çözümünü buluruz. ⌡ dsolve(‘diferensiyel denklem’) komutuyla yazılan diferensiyel denklemin genel çözümünü buluruz. mertebeden türevini göstermektedir.y’’.Matlab Ders Notları c) pretty(diff('sin(x)^2*x*cos(x)')) komutu sonucu ekranda.Yani diferensiyel denklemimizi yazarken. t^3-4+2*t+t^2*C1 b) nin sonucu. mertebeden türev fonksiyonu için D2y. ⌡ Çözüm: a) int('3*x^2-2*x+5') b) pretty(int('(2*x+5)/(x^2+1)')) c) pretty(int('x^2*sin(x)')) DĐFERENSĐYEL DENKLEM ve ÇÖZÜMLERĐ: Tanım: x bağımsız değişkeninin fonksiyonu y=f(x) olmak (n) üzere. mertebeden türev fonksiyonu için D3y … yazmalıyız. y nin 3. Ekranda a) nın sonucu.x) ii) ty=diff(z.’y(1)=-6’) c) pretty(dsolve(‘t*Dy-2*y=t^3-2*t+8’. y nin n.y’’’. …) komutuyla yazılan diferensiyel denklemin özel değer1. y ) = 0 bağıntısına “n. y’’’ 3. iii) Matlab denklemleri sembolik olarak çözümlediğinden. a) Genel çözümünü bulduran. dsolve komutu: t bağımsız değişkenine bağlı y gibi bir fonksiyon ve türevlerinden oluşan sembolik ifadeye karşılık gelen diferensiyel denkleminin genel ve istenirse tanımlanmış ilk değerlere karşılık gelen özel çözümlerini bulmaya yarar. d) syms x y. y nin 2. >>help dsolve yazıp (Enter) tuşuna basınız.’özel değer1’. dereceden (mertebeden) diferensiyel denklem” denir. mertebeden türevini. Not 1: Sonuçların daha düzenli görüntsünü almak için. ….y) iii)pretty(-tx/ty) ĐNTEGRAL ve Đlgili Uygulamaları: int Komutu: Tanımlı sembolik ifadenin belirsiz integralini bulmaya yarar. dsolve komutundan önce pretty komutunu kullanabilirsiniz. F(x. 3 2 2 y=x -5x +2x-4 fonksiyonu ve y’=3x -10x+2 türev 3 fonksiyonu xy’-2y=x -2x+8 diferensiyel denklemini sağlar. denklemleri ve gerekirse özel değerleri iki ‘ (kesme) arasına yazmalıyız. t^3-4+2*t-5*t^2 c) nin sonucu da. y nin türevini. 13 Hasan KORKMAZ.2x + 5) dx belirsiz integralini bulalım. Örneğin. y’’ . Çözüm: a) dsolve(‘t*Dy-2*y=t^3-2*t+8’) b) dsolve(‘t*Dy-2*y=t^3-2*t+8’.

disp(conj(z1)). Two dimensional graphs.---2 t c) 1 .z1=3+4i. disp('|z2|=').. tanımlanan fonksiyonun x değişkeninin başlangıç ve bitiş 14 Hasan KORKMAZ. z=a+bi gibi bir eşitlik gerekir. x= 0 için y’= 0 ve x=π/4 için y’’’=-4 değerini veren özel çözümünü bulduran komutları yazalım.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni Örnek 3: Y’’’+4y’=48sin4x diferensiyel denkleminin..+ ---t 2 t b) 1 2/t . Bir karmaşık sayı ile ilgili aşağıdaki işlemler yaptırılabilir.disp(real(z2)). disp('z2 in sanal kısmı'). z=3-4i eşitliği ile z değişkenine 3-4i karmaşık sayısı atanmış olur.z2=12-5i. disp('z2 nin eşleniği').Linear plot. a) Genel çözümünü bulduran. a) Ekrana sayıları yazdıran. b) x=1 için y=1 ve x= -2 için y= -5/4 değerini veren özel çözümünü bulduran. disp('z1+z2 = ').disp(conj(z2)).Örneğin.Semi-log scale plot. Elementary X-Y graphs. disp('z2='). f) Reel ve sanal kısımlarını buldurup ekrana yazdıran bir program yazınız.Graphs with y tick labels on the left and .disp(3*z1-5*z2).disp(z2). plot . disp('|z1|=').disp(z1)... Matlab'da Grafik Đşllemleri: 1 ) Đki Boyutlu Grafikler (Düzlemde Grafik): Bu konuyla ilgili komut ve açıklamaları görmek için komut satırına help graph2d yazdığımızda aşağıdaki bilgiler gelir.’y(1)=1’.1/2 cos(2 t) b) .'D3y(pi/4)=-4')) Ekran Görüntüleri: a) 2 2 cos(2 t) .disp(z1+z2).disp(abs(z2)).disp(imag(z1))... disp('z1 in sanal kısmı'). Çözüm: a) pretty(dsolve('D3y+4*Dy=48*sin(4*t)')) b) pretty(dsolve('D3y+4*Dy=48*sin(4*t)'. loglog ..disp(imag(z2)).'y(0)=1'. b) x=0 için y=1.disp(real(z1)). disp('z1=').disp(abs(z1)).Log-log scale plot. disp('3z1-5z2 = '). Fonksiyon Açıklama conj(z) z nin eşleniğini verir real(z) z nin reel kısmını verir imag(z) z nin sanal kısmını verir abs(z) z nin mutlak değerini verir angle(z) z nin x ekseniyle yaptığı açıyı radyan olarak verir isreal(z) z nin reel sayı olup olmadığını sorgular Örnek: z1=3+4i. Ekran Görüntüleri: a) C1 C2 ---.Matlab Ders Notları Örnek 2: 2 x y’’+4xy’+2y=0 diferensiyel denkleminin. semilogx .z2=12-5i karmaşık sayıları için. b) Toplamlarını c) 3z1-5z2 sayısını d) Mutlak değerlerini..Polar coordinate plot.’D2y(2)=0’)) Matlab'da Karmaşık Sayılarla Đşlemler: Matlab'da bir değişkeni karmaşık sayı olarak atamak için.1/2 + 1/2 sin(2 t) . polar . disp('z1 in eşleniği'). ..Semi-log scale plot..3/7 1/t + 2/7 ---2 t Çözüm: clc.’y(-2)=-5/4’)) c) pretty(dsolve(‘t^2*D2y+4*t*Dy+2*y=0’. disp('z1 in reel kısmı'). disp('z2 nin reel kısmı'). Çözüm: a) pretty(dsolve(‘t^2*D2y+4*t*Dy+2*y=0’)) b) pretty(dsolve(‘t^2*D2y+4*t*Dy+2*y=0’.1 + C1 + C2 sin(2 t) + C3 cos(2 t) 2 2 cos(2 t) . 'Dy(0)=1'. a) Genel çözümünü bulduran. semilogy .’Dy(-1)=1’. a) plot komutu: Matlab'da plot komutuyla grafik çizdirmek için. plotyy . e) Eşleniklerini. Biz bu komutlardan bazılarını göreceğiz. c) x=-1 için y’=1 ve x=2 için y’’=0değerini veren özel çözümünü bulduran komutları yazalım.

.'özellik2'. noktaların biçimi +. Örnek: x=-10.y=2x-6 doğrusunun grafiğini çizdiren bir program yazınız.. Marker: Çizginin işaretini belirleyen özelliktir. x=10 aralığında.değer2.y). 10] aralığında.g=cos(x).).y).y2. a) [-10. 0.değer1. Çözüm: x=-10:0.plot(x./2).g.f.1:10. plot(x. Grafik aşağıdaki gibidir: Örnek: x değerleri (tanım kümesi) [0.Bunu plot(x.y3. Örnek: Örnek: y=sin(x/3)+cos(x/2) fonksiyonunun grafiğini. noktaların biçimi elmas ve çizgi kalınlıkları 2 şer birim olsun.Değeri none olursa çizgi görünmez.Matlab Ders Notları değerleri arasındaki her değer için ayrı ayrı hesaplatılan grafiğe ait (x.y3.).Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . a) f(x) in rengi kırmızı..y) komutu yerine iki noktayı doğru ile birleştiren komut olan line(x.x.01 artışla.y).^2+7*x+13.'r:+'. plot(x.'çizgi_özellikleri'. -.'black--d'.. çizgi stili :.x. veya plot(x.'linewidth'. çizgi stili --. b) plot(x. . 0.y). -. gibi) aynı grafik ekseni üzerinde çizdirebiliriz. Çözüm: a) x=-10:0. x=-10. Kullanımı: değişken_adı=ilk_değeri:artış_miktarı:son_değeri. LineWidth: Çizginin kalınlığını düzenleyen özelliktir.y=sin(x.g. ve none dir. Çözüm: x=0:0. [-T. g(x) in rengi siyah. plot(x.y1. :. g(x)in rengi mavi olsun b) f(x) in rengi kırmızı.plot(x. Not 2) plot komutuyla çizdirilen grafiğe ait çizgi özelliklerini de belirtebiliriz. Grafiği aşağıdaki gibidir.Alabileceği değerler.. --.Marker ile ilgili değerler ve anlamı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. biçiminde belirtiriz.x. b) Fonksiyonun peyodu T ise.x değerleri 0. Çözüm: x=-10:0.f=sin(x).y) komutunu da kullanabiliriz. y=2*x-6.'b'). fonksiyon_değişkeni=fonksiyon_tanımı.).2)..y..y=x. 15 Hasan KORKMAZ.'özellik1'.y.'r'.f. LineStyle: Çizgi stilini belirleyen özelliktir. Buradaki çizgi özellikleri ve değerleri şunlardır: Color: line nesnesinin rengini düzenlemeye yarar.01:10. 3 2 y=x . Not 1) plot(x.Öyle ki.x. tek komutla çizdirelim.y2.. Grafiği aşağıda verilmiştir: Değer + o * . 2π] aralığı olan f(x)=sinx ile g(x)=cosx fonksiyonlarının grafiklerini aynı koordinat düzleminde..Bunu da.1:2*pi...5x + 7x + 13 fonksiyonunun grafiğini çizdiren bir program yazınız../3)+cos(x. biçiminde belirtiriz.1 artışla . a) plot(x.1:10.1 artışla.y) noktalarının koordinat düzleminde nokta ile işaretletmeliyiz.^3-5*x. x=10 aralığında.T] aralığında grafiğini çizdirelim. x s d ^ v > < p h none Anlamı + işareti daire işareti yıldız işareti nokta işareti çarpı işareti kare (square) işareti elmas (diamond) işareti yukarı gösteren üçgen işareti aşağı gösteren üçgen işareti sağa doğru gösteren üçgen işareti sola doğru gösteren üçgen işareti 5 noktalı (pentagon) yıldız işareti 6 noktalı (hexagram) yıldız işareti işaretsiz Not 3) Aynı x değerlerine karşılık birden fazla fonksiyon tanımlanarak (y1.

y). hem de y değerlerini logaritmik artışla tanımlayabilirizBu durumda grafiği loglog(x.y) komutunu kullanırız.4π)=12π dir. T=OKEK(6π. semilogx.plot(x. semilogy komutları: 1) Bir fonksiyonun grafiğini çizdirdiğimizde x ve y nin aralığı çok geniş olduğunda hem x değerlerini.Bu durumda semilogy(x.^3+3*x-5.semilogy(x. c) y=x.y=sin(x.y). x değerlerine göre çok geniş bir aralıkta ise sadece y değer aralığını logaritmik artışla tanımlayarak grafiği çizdirebilirz.y). 2) x değerleri.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni ./2).loglog(x. Grafiği aşağıdaki gibidir.y).Buna göre komut satırına aşağıdaki ifadeleri yazmalıyız: x=-12*pi:0.plot(x.y). Örnek: x değerleri -1000 ile 1000 arasında olmak üzere 3 y = x + 3x -5 fonksiyonun grafiğini a) Normal b) x ve y değerleri logaritmik artışla c) Sadece x değerleri logaritmik artışla d) Sadece y değerleri logaritmik artışla çizdirelim. y değerlerine göre çok geniş bir aralıkta ise sadece x değer aralığını logaritmik artışla tanımlayarak grafiği çizdirebilirz./3)+cos(x.1:1000.y) komutunu kullanırız.Matlab Ders Notları b) Fonksiyonun periyodu.y) komutunu kullanırız.^3+3*x-5.1:12*pi.^3+3*x-5.^3+3*x-5. Çözüm: x=-1000:0.Bu durumda semilogx(x.semilogx(x. 3) y değerleri. hold Fonksiyonu ve Kullanımı: Bazen aynı eksende iki grafik üstüste çizdirerek iki graffiğin birbirine göre durumlarını incelemek 16 Hasan KORKMAZ. b) y=x. b) loglog. a) y=x. c) y=x.

r2). a) r1=sin(t) b) r2=tsin(t)cos(t) fonksiyonlarının grafiklerini çizdirelim. Çözüm: x=0:0./5). b) r2=t.*cos(x. Kullanımı: plotyy(ortak_aralık.polar(t.10π] aralığında. Örnek: t açısının değer aralığı [0. Grafiği aşağıda verilmiştir. d) polar Fonksiyonu: Kutupsal koordinatlarla verilen bir fonksiyonun grafiğini çizmeye yarar. 6π] aralığında.Đşte bu durumda hold fonksiyonu kullanılabilir.hold. Kullanımı: polar(t.1:6*pi.*x.g). plot(x. c) plotyy Fonksiyonu: Bazen sayısal aralıkları farklı iki fonksiyonu aynı eksen üzerinde görüntülediğimizde.Bu durumda iki grafiği plotyy komutuyla çizdirdiğimizde grafiği daha ayrıntılı ve net görebilirz.polar(t.fonk2).*sin(t).10π] olmak üzere. Grafik aşağıda verilmiştir. Grafik aşağıda verilmiştir.r).1:10*pi./2). Grafik aşağıda verilmiştir.fonk1.plot(x.f). a) plot(x. 2 ) Üç Boyutlu Grafikler (Uzayda Grafik): 17 Hasan KORKMAZ.Matlab Ders Notları isteyebiliriz.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni .y2).r1).plot(x. a) Normal olarak b) g(x) fonksiyonunu daha belirgin olarak çizdirelim. Not: Komuttaki t açısı grafiğe ait noktaya karşılık gelen vektörün Ox ekseniyle yaptığı açıyı. Örnek: [0.f. birinin aldığı değerler.^2-10*x+5./3). Çözüm: t=0:0. b) plotyy(x. diğerine nazaran çok küçük olduğundan tam olarak ayırdedilemez.y2=x.y1=sin(x). Grafik aşağıda verilmiştir. Örnek: [0.ortak_aralık.*cos(t). f(x)=2x²-10x+5 ile g(x)=cos(x/3) fonksiyonlarını aynı grafik ekseninde.g).*sin(x. Çözüm: x=0:0.g=cos(x.1:10*pi.y1).f=2. a) r1=sin(t). f(x)=sin(x) fonksiyonu ile g(x)=xsin(x/2)cos(x/5) fonksiyonunun grafiklerini aynı koordinat düzleminde çizdirelim.hold.x. r de bu vektörün uzunluğunu belirtir.

çizgi stilini -.. ilgili grafik Figure (şekil) penceresinde oluşur..Bunun için.y). Hasan KORKMAZ. y koordinatları bir diziye (örneğin y dizisine) atanır. komutunu girmeliyiz.'Çizgi özellikleri'. c) b) şıkkında tanımlanan grafiğin çizgi rengini sarı.grid on.z. b) Yüzey Grafikleri: Đki Boyutlu Düzlemin Koordinatlarını Tanımlayan Matris ve meshgrid Fonksiyonu ve Yüzey Grafiği: Üç boyutlu uzayda.*'.box on. .'linewidth'.y.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . Grafiği Döndürme Aracı: Bu aracı tıkladıktan sonra.'özellik2'.1:10*pi].y=5:5:50. Elementary 3-D plots.z. Not 1) plot3 komutunu uyguladığımızda.Đşte bu Z fonksiyonu. gibi fonksiyonlardan oluşan bir fonksiyon ise bir yüzey belirler. komutunu yazarız.1 er artışla elde edilen değerleri x dizisine. Not 3) Ayrıca üç boyutlu koordinat sistemine. fill3 .değer2.y.y. z değerleri de x dizisinin elemanlarının 2 katından 18 y dizisinin değerlerinin 3 katının çıkarılmasıyla oluşturalım..8) noktasının grafiğini çizdiren (noktayı işaretleyen). önce tanımlanmak istenen bölgenin x koordinatları bir diziye (örneğin x dizisine). surface(Z) ile bölgenin iki boyutlu grafiğini ..y. Buna göre grafik aşağıdaki gibi olacaktır.'özellik1'.. a) plot3 Fonksiyonu: Uzayda (x. Biz bu komutlardan bazılarını göreceğiz. kosinüslerini de z dizisine atayalım. bu değerlerin sinüslerini y dizisine . grafik penceresine her tıklanışta grafik bizden uzaklaşarak küçülür. daha yüksek dereceden veya trigonometrik.Đşte bu çizgilerin kesim noktalarının koordinatları. b) x değerleri 1 den 10 kadar 1 er artan bir dizide. Not 2) Ayrıca grafikle ilgili ayarlamalar için. Örnek: a) (-3. grafik penceresinin köşelerine yakın bir yerden tutularak (farenin sol tuşu basılarak) istediğimiz kadar döndürebiliriz.Izgarayı kaldırmak için de gird off.). komutunu uygulayarak (x ile X in ve y ile Y nin farklı olduğuna dikkat edin!) ilgili bölgenin koordinatları X ve Y dizilerine atanmış olur.yz) koordinatları ile belirli vektörün (vektöre karşılık gelen uç noktasının) grafiğini çizer. Örnek: Açı ölçüleri [0.plot3(x.Bu koordinatları tutan matris meshgrid fonksiyonu yardımıyla elde edilir.Bu fonksiyonun grafiğini çizdirebiliriz. Grafiği Küçültme Aracı: Bu aracı tıkladıktan sonra.Plot lines and points in 3-D space. üstel . marker kalınlığını 2 birim yapalım.Matlab Ders Notları Bu konuyla ilgili komut ve açıklamaları görmek için komut satırına help graph3d yazdığımızda aşağıdaki bilgiler gelir. surf(Z) ile ilgili bölgenin üç boyutlu yüzey grafiğini.Y).z=2*x-3*y.Filled 3-D polygons.3-D mesh surface.. örneğin xOy düzleminde belirli bir dikdörtgen biçimindeki alanın. Çözüm: x=[0:0.5. komutu uygulanır.. y değerleri 5 den 50 ye kadar 5 er artan birer dizi olmak üzere. Three dimensional graphs. grafik penceresine her tıklanışta grafik bize doğru yaklaşarak büyür.Grafiği daha iyi inceleyebilmek için örneğin grafik derinliğini algılayabilmek için grafiği bir kutu (prizma) içine alabiliriz. incelemeyi daha rahat yapabilmek için ızgara çizgileri de koyabiliriz..Grafik penceresini hem kutu içine alalım hem de grafik ızgara çizgilerini koyalım. plot3(x.'y.Bu araçlar aşağıda gösterilmiştir: Grafiği Büyütme Aracı: Bu aracı tıkladıktan sonra.Bu durumda elde edilen (x. yatay ve düşey çizgilerle (grid line) daha küçük dikdörtgensel bölgelere ayrıldığını varsayalım. şekil penceresinin üstündeki araçlardan faydalanabiliriz.Ardından [X.. Çözüm: a) plot3(-3. biçimindedir. kutuyu kaldırmak istediğimizde de box off komutunu kullanırız.Bunun için komut satırına gird on. c) x=1:10.z). b) x=1:10.y=sin(x).)..değer1. gibi bir matris elde edebiliriz. çizgi noktalarının (marker) işaretini *. plot3 ..2).z).z) üçlülerinin grafiğini çizdirelim.y.: Bunun için. plot3(x. plot3(x. örneğin Z fonksiyonu X ve Y ye bağlı birinci dereceden bir fonksiyonsa bir düzlem.plot3(x.Y]=meshgrid(x.Bu durumda belirlenen (x. grafik çiziminde gerekli olacaktır. surf .z) noktalarından oluşan grafiği çizdirelim. 10π] aralığında 0.3-D colored surface.8).Bunun için komut satırına box on.z=2*x-3*y.5.y. plot fonksiyonuna benzer biçimde kullanılır. .y.z)..y.y=5:5:50. üç boyutlu uzayda bir yüzey belirler..z=cos(x). Kullanımı: plot3(x..z. mesh .Daha sonra X ve Y matrislerine bağlı Z=f(X..

[X.. a) Z=X+Y matrisine karşılık gelen fonksiyonun i) iki boyutlu düzlem grafiğini. [0 ..Q=sin(X. ii) surf(Z).^2) .P=X.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . iv) yüzey seviye grafiğini çizdirelim. iii) mesh(Q). e) z matrisinin üç boyutlu yüzey seviye grafiğini çizdirelim. ii) üç boyutlu düzlem grafiğini.Matlab Ders Notları mesh(Z) ile fonksiyonun tanımladığı yüzeyin ağ grafiğini contour(Z) ile de fonksiyonun tanımladığı yüzeyin seviye grafiğini çizdirebilirz.10*(x/5 . contour(z) ile yüzey seviye grafiği çizdirilebilir./2)+cos(Y.*exp(-(x.^2+Y. [0 .^2) fonksiyon kullanılır. iii) mesh(Z). 8] bölgesini 0. c) i)surface(Q).Y]=meshgrid(x./3).*exp(-x. bu dizileri [X.^2 . surf(z) ile z nin yüzey grafiği. Çözüm: a) z=peaks(30) b) surface(z) c) surf(z) d) mesh(z) e) contour(z) Grafikler aşağıda verilmiştir: b) i)surface(P). Örnek: a) 30x30 boyutlarındaki bir kare matrisi z dizisine atayalım.^2) ./2)+cos(Y.2 er artımlı y dizisine atayalım.1 er artımlı x dizisine. b) P=X. iii) yüzey ağ grafiğini. peaks Fonksiyonu Đle Kare Matris Oluşturma: nxn lik bir kare matris oluşturan fonksiyon peaks dir. Çözüm: x=[0:0.x.y.^2) . surface(z) ile z nin iki boyutlu alan grafiği. c) Q=sin(X. Z=X+Y.Örneğin. d) z matrisinin üç boyutlu yüzeyinin ağ grafiğini.(y+1). düşey olarak. ii) üç boyutlu düzlem grafiğini. Grafikler aşağıda verilmitir.^5).2:8].Bu matrisi oluştururken x ve y koordinatlarıyla ilgili 3*(1-x). a) i)surface(Z). Bu matrisi z gibi bir matris değişkenine z=peaks(n). c) z matrisinin üç boyutlu yüzey grafiğini. komutuyla atayıp z matrisi ile ilgili grafikler çizdirilebilr.1/3*exp(-(x+1). iv) contour(Q). iv) contour(P). iii) yüzey ağ grafiğini.^2 matrisine karşılık gelen fonksiyonun i) iki boyutlu düzlem grafiğini.y). Grafikler aşağıda verilmitir.^2-y. mesh(z) ile ağ grafiği . iv) yüzey seviye grafiğini çizdirelim. ii) surf(Q). 10] bölgesini 0. iv) contour(Z). iii) mesh(P). 19 Hasan KORKMAZ./3) matrisine karşılık gelen fonksiyonun i) iki boyutlu düzlem grafiğini. b) z matrisinin iki boyutlu alan grafiğini. yatay olarak.^2.^2+Y.^2. iv) yüzey seviye grafiğini çizdirelim. ii) üç boyutlu düzlem grafiğini. iii) yüzey ağ grafiğini.Kullanımı peaks(n) biçimindedir.Y] koordinat matrisine atayalım.Daha sonra. ii) surf(P). Örnek: xOy düzleminde. Grafikler aşağıda verilmitir.y=[0:0.^3 y.1:10].

Örnek: a) 40x40 boyutlarında peaks fonksiyonu ile tutamac adı yuzey olan luşturulan yüzey nesnesini oluşturalım.Black-red-yellow-white color map. autumn .Bunun için aşağıdaki adımları takip edebiliriz: a) Yüzeyin tutamacını bir değişkene atarız. bunlara kulak asmayın :) d) Son olarak ta yüzeyin FaceColor özelliğine textturemap yaparız 20 Hasan KORKMAZ. Aktif penceredeki yüzeyin rengini bone (kemik rengi) ile boyamak için.Windows colormap for 16 colors.jpg').'cdata'.Matlab Ders Notları Örneğin set(yuzey. c) Yüzeye start. Örneğin. flag . colormap(bone).jpg').Linear gray-scale color map. c) Yuzey tutamacınaın Cdata özelliğine istediğimiz renk bilgisini koyarız. pink . Not 2) Đstersek belirlenen yüzeyi.'facecolor'.Shades of red and yellow color map. Örneğin. gray . c) yuzey=surf(peaks(40)).Prism color map. start.colormap(prism).Hue-saturation-value color map. colorcube . b) yuzey=surf(peaks(40)). Aşağıdaki resim. cool .Pastel shades of pink color map. copper . Örneğin yuzey=surf(peaks(40)).'facecolor'. dizil boyutlarının uyuşmadığı gibilerden bazı hata mesajları gelir. hsv .Enhanced color-cube color map. renk=imread('bayrak. white. gibi.'cdata'.Bu renk haritaları şunlardır: Color maps. spring . set(yuzey.Linear copper-tone color map.Color map with the line colors. b) Đstediğimiz bir resim dosyasının renk bilgisini bir diziye atarız.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni .Shades of blue and green color map.renk).renk=imread('start. jet .Ancak bu komuttan sonra.Gray-scale with tinge of blue color map.'texturemap'). summer .Variant of HSV. komut satırına. bone . komutu yazılmalıdır.renk). hot . gibi. and black color map.jpg adlı dosyaya aittir. white .Shades of cyan and magenta color map.Shades of green and yellow color map. gib. prism .'texturemap').Ancak bu renkten başka Matlabın hazır yüzey renk haritalarından birisi ile de boyanabilir. Grafik aşağıdaki gibidir: Not 1) Belirlenen yüzeyin rengi Matlab tarafından otomatik olarak belirlenir. b) Yüzeyi prism adlı renk haritası ile boyayalım. Çözüm: a) yuzey=surf(peaks(40)). gibi.Alternating red.jpg adlı resmi giydirelim. istediğimiz bir resmin renkleri ile boyayabiliriz (başka bir deyişle yüzeye resmi giydirebiliriz). blue.Shades of magenta and yellow color map. lines . set(yuzey. vga . winter .All white color map. set(yuzey.

pcolor .Generate ellipsoid. ancak bazılarını görelim: Ezplot Fonksiyonu: Matlab'ın en güçlü fonksiyonlarından biridir.Easy to use 3-D colored surface plotter. stairs .[xmin xmax]). errorbar .Easy to use filled contour plotter. pie3 . stem3 . comet3 .Pseudocolor (checkerboard) plot. ezgraph3 . ribbon . contourf . scatter3 .y)=0 biçimindeki kapalı fonksiyon grafiklerini çizdirmeye yarar.Filled area plot. Bazı Özel Garfik Fonksiyonları: Matlab'da daha bir çok grafik fonksiyonları vardır.Contour plot elevation labels.Easy to use combination surf/contour plotter. ezsurf .Error bar plot.Discrete sequence or "stem" plot. ezsurfc .Contour plot.Compass plot.Create patch. clabel . contour3 .Easy to use polar coordinate plotter. contour .Stairstep plot.General purpose surface plotter. veya ezplot('kapalı fonksiyon ifadesi'. comet . ezplot . Specialized 3-D graphs.3-D pie chart.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni ..Scatter plot. barh .Draw 2-D lines as ribbons in 3-D.Triangular mesh plot.Easy to use 3-D mesh plotter.Comet-like trajectory. meshc .Pareto chart..Generate sphere. ezplot3 .Bunları görmek ve kullanımları hakkında bilgi almak için komut satırında help specgraph yazabiliriz.Easy to use contour plotter. area .Combination mesh/contour plot.Scatter plot matrix. pie .Matlab Ders Notları hist .Easy to use 3-D parametric curve plotter.. xmax x değerlerinin bitiş değeri. bar3h . Solid modeling. cylinder . waterfall ..Convert surface data to patch data. fplot .3-D mesh with curtain.Pie chart. surf2patch .[xmin xmax ymin ymax]).Plot function. rose . Specialized graphs.Filled 2-D polygons. trimesh . metin olarak girilen f(x. veya ezplot('kapalı fonksiyon ifadesi'.3-D Contour plot. trisurf . sphere .Angle histogram plot. feather . bar3 .Combination surf/contour plot.Filled contour plot.Easy to use combination mesh/contour plotter. scatter .Triangular surface plot. patch . Contour and 2-1/2 D graphs.Histogram. ezcontour . .Horizontal 3-D bar graph. 21 biçiminde kullanılabilir. Yukarıdaki resmin yüzeye giydirilmiş durumu aşağıda görülüyor. Hasan KORKMAZ.Easy to use function plotter.3-D comet-like trajectories. voronoi . ezmesh .Voronoi diagram. Bunların hepsini açıklamaya gerek yok.Bu grafik fonksiyon. meshz . ezmeshc . plotmatrix . pareto . compass . fill . ezpolar . Kullanımı: ezplot('kapalı fonksiyon ifadesi'). ellipsoid . Specialized 2-D graphs.3-D stem plot. stem .3-D bar graph. ezcontourf . surfc .Bar graph.Generate cylinder.Burada xmin x değerlerinin başlangıç değeri. bar .Feather plot.Waterfall plot.3-D scatter plot.Horizontal bar graph.

[-10*pi 10*pi]). 20] aralığında çizdirelim.'exp(t)'. y=g(t) ve z=h(t) gibi birer fonksiyondur. Örnek: 3 x . Çözüm: a) ezplot('y-(x^3-4*x)/(x^2-2*x-3)'). a) Normal olarak b) x değerleri [-5. Not 1) Burada tmin t parametresinin başlangıç değeri. y ve z vektörleri t gibi bir parametreye bağlı birer fonksiyonlardır. 22 Hasan KORKMAZ.Matlab Ders Notları ymin y değerlerinin başlangıç değeri.Yani. 5] aralığında. y değerlerini [-10. a) ezplot3('sin(t)'. x=f(t).[-5 5 -10 30). Kullanımı: ezplot3('f(t)'.cost parametrik denklemleriyle verilen üç boyutlu eğrinin grafiğini . Ezplot3 Fonksiyonu: Bu da metin olarak girilen f(x. ymax y değerlerinin bitiş değeridir. x Örnek:x=sin(t).y. y=e ve z=t. grafiği aşağıda verilmiştir. tmax t parametresinin bitiş değeridir. 30] aralığında çizdirelim. Örnek: x²siny+y²sinx=3 bağıntısının grafiğini x ve y değerlerinin her ikisi de [-20.'h(t)'.'g(t)'.[-5 10]).[tmin tmax]).'t*cos(t)'). b) ezplot('y-(x^3-4*x)/(x^2-2*x-3)'.'h(t)'). 10π] aralığında çizdirelim. grafiği aşağıda verilmiştir.'exp(t)'. grafiği aşağıda verilmiştir.4x y = x²-2x-3 fonksiyonunun grafiğini ezplot fonksiyonu ile grafiğini. a) Normal varsayılan aralıkta b) t değerleri [-10π.Burada x. c) ezplot('y-(x^3-4*x)/(x^2-2*x-3)'. Çözüm:ezplot('x^2*sin(y)+y^2*sin(x)-3'. veya ezplot3('f(t)'.z)=0 biçimindeki kapalı fonksiyon grafiklerini üç boyutlu uzayda çizdirmeye yarar.[-20 20 -20 20]). b) ezplot3('sin(t)'.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . Not 2) tmax ve tmin değerleri belirtilmezse Matlab bunu [0 2π] olarak alır. 10] aralığında c) x değerlerini [-5.'t*cos(t)'.'g(t)'. grafiği aşağıda verilmiştir.

sphere Fonksiyonu: 1 birim yarıçapında bir küre çizdirmeye yarayan fonksiyondur.3).colormap(hsv). hsv renk haritasıyla boyayarak çizdirelim. Çözüm: a)sphere.varsayılan n değeri 20 dir. veya sphere(n).Matlab Ders Notları cylinder Fonksiyonu: Silindir çizdirmeye yarayan fonksiyondur. 10 gibi silindir pirizmaya dönüşür. Çözüm: a) cylinder. n de silindiri oluşturan yüzey sayısıdır.n). Not: Buradaki n sayısı küre yüzeyini oluşturan yüzeylerin sayısıdır varsayılan değeri 20 dir.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . b) Yüzeyini oluşturan parçaların sayısı 70 olan bir küre çizdirelim. Kullanımı: sphere. b) cylinder(3. Not 2) n değerini küçük alırsak. yorumlayarak hesaplanacak fonksiyon biçimine getiren fonksiyon eval fonksiyonudur. b) sphere(70). c) cylinder(7. Kullanımı: değişken=eval('hesaplatılacak-fonksiyon-metni') 23 Hasan KORKMAZ.50). veya cylinder(r. Örnek: a) Normal varsayılan değerlerle bir siliindir b) Taban çapı 3 birim . eval Fonksiyonu ve Kullanımı: Matlab'da kuulanıcının metin olarak girdiği ifadeyi. Kullanımı: cylinder. örneğin 5. yüzey sayısı 50 olan bir silindir. Not 1) Buradaki r silindirin çapı. Örnek: a) varsayılan değerlerde bir küre. biçimindedir. c) Taban çapı 7 birim olan bir üçgen pirizmayı.

'units') (enter) tuşuna basıldığında ekranda. ans = pixels görülür.'s'). fprintf('f(%d) = %d'. Image (Resim) 2.'özellik_adı'.x=input('Sayıyı gir :').'name'. Çözüm: clc. 0. (enter) get(resim. düşey olarak 2 cm uzaklıkta. Grafik Nesneleri ve Grafiksel Arabirim Đle Programalama: Matlab'da grafiksel işlemler.'units'. Text (Metin) b) Uicontrol (Kontrol) c) Uimenu (Menü) d) Uicontextmenu (Kısayol menüsü) Bu nesneler bir hiyerarşi içerisinde birbirlerine bağımlı olarak oluşturulabilirler. onay kutusu . Örnek: resim adlı bir figure nesnesi oluşturup bu nesnenin units (birim) özelliğini elde edelim.'text'.Figure (Şekil) a) Axes(Eksen) 1.y=eval(y). kullanıcının istediği bir fonksiyonun grafiğini çizdiren bir program yazalım. grafik kullanıcı arabirimi oluşturmak istediğimizde. ".'Şekil Penceresi') c) Bir Nesneyi Silmek: delete Kullanımı: delete(nesne_tanımlayıcı) Örnek: Bir figure penceresinde adı eksen olan bir eksen nesnesi ve yazi adında üzerinde Deneme yazan bir text nesnesi açıp sonra bunları teker teker silen komutları yazalım.Resim adlı pencerenin zemin renginin RGB renklerini 0.6 0.. plot(x..'string'. Root(Kök) II.8].'yeni_değer'). Bu arabirim penceresinde aşağıdaki.'yeni_değer1'. veya set(nesne_tanımlayıcı. Line (Çizgi) 4. y=input('Fonksiyonu gir f(x)='. Örnek: x değerleri -5 ile 15 aralığında.'Deneme') Şimdi de teker teker silelim: Hasan KORKMAZ.x=input('x aralığını gir :'.8 oranında olmasını (açık mavi) ve pencerenin ismini 'Şekil Penceresi' olmasını sağlayalım.'s').1:10]. ekranın sol alt köşesinden yatay olarak 1 cm.[1 2 10 7]. 'özellik_adı2'.'yeni_değerN). kontrol nesnelerinin (parent) ebeveyni iken.y).'yeni_değer2. liste kutusu. Rectangle (Dikdörtgen) 6.x=eval(x). b) Bir Nesnenin Özelliklerini Değiştirme: set Kullanımı: set(nesne_tanımlayıcı. Grafik nesnelerini görmek. y=eval(ifade). 'özellik_adıN'. Çözüm: set(resim.'centimeters') Örnek: Bir önceki resim adlı figure nesnesinin pozisyonunu.[0.'s'). Patch (Yama) 5. Çözüm: x=[-5:0. y=input('Fonksiyonu gir f(x)='. Çözüm: resim=figure. Örnek: Bir önceki örnekteki resim adlı figure nesnesinin units özelliğini centimeters yapan komutu yazalım. sol alt köşesinin.Bu durumda şekil penceresi. pixel olduğu anlaşılır. karşımıza aşağıdaki GUI (Grafiksel Arabirim) penceresi gelir.'position'. düzenlemek için .y).. istediği fonksiyon altındaki görüntüsünü (değerini) hesaplatan bir program yazalım. komut satırında guide yazarak veya File>New>GUI sekmesi tıklanırsa.'özellik_adı1'. grafik nesneleri ile yapılır. ifade=input('Fonksiyonu gir f(x)='.Bunun da resim adlı figure nesnesinin units özelliğinin.Örneğin. yatay uzunluğunun 10 cm düşey uzunluğu 7 cm olarak belirleyelim.. Light (Işık) 3.Grafik nesneleri ve arasındaki hiyerarşi aşağıdaki gibidir: I.1 er artışla tanımlanan sayı aralığında olan.. 'color'..6 0.7 0..x. gibi (uicontrol) kontrol nesnelerini bir (figure) şekil penceresi üzerine yerleştirebilirsiniz.'özellik_adı').y). düğme. Çözüm: set(resim.'s').7 0.y=eval(y).Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . kontrol nesneleri de şekil penceresinin (children) çocuklarıdır.Matlab Ders Notları Örnek: Kullanıcının girdiği bir x sayısının. Surface (Yüzey) 7. plot(x. Örnek: x değerleri kullanıcının belirlediği bir aralıkta olan ve kullanıcının istediği bir fonksiyonun grafiğini çizdiren bir program yazalım.. uicontrol nesnelerini oluşturabiliriz. Çözüm: clc.. a) pushbutton (komut düğmesi) b) togglebutton (açma-kapama düğmesi) c) radiobutton (radyo düğmesi) 24 d) chekbox (onay kutusu) e) edit (metin düzenleme kutusu) f) text (sabit metin kutusu) g) listbox (liste kutusu) h) popupmenu (açılır liste kutusu) ı) slider (kaydırma çubuğu) i) frame (çerçeve) cc Bazı Grafik Đşleme Fonksiyonları: a) Bir Nesnenin Özelliklerini Elde Etme: get Kullanımı: get(nesne_tanımlayıcı. Çözüm: eksen=axes yazi=uicontrol('style'.

'pointerlocation'.'units'. watch .Değeri on olursa şekil penceresi boyutları değiştirilebilir.[0 0 0] değeri siyah rengi.[3 5]).'units'.'pixels') Örnek: Farenin ekrandaki konumunu a) bildiren b) Ekranın sol alt köşesinden yatay olarak 3 cm sağ.'units'.Matlab Ders Notları delete(yazi) delete(eksen) Grafik Nesneleri ve Özellikleri: 1.. Pointer: Pencere üzerine geldiğinde.. uicontrol Nesnesi Bir şekil penceresi üzerinde kullanıcı ile iletişim sağlayacak bazı nesneler oluşturmaya ve düzenlemeye yarar.'rational') Örnek: Ekran üzerindeki uzunluk birimini a) bildiren b) cm c) pixel olarak düzenleyen komutu yazalım. ibeam . gibi değerler alabilir. o anda açık bulunan pencerelerinin (children) tanımlayıcı sayıları..'centimeters') c) set(0. uicontrol. b) root nesnesinin tüm özelliklerini ve olası ayarları nı görüntülemek için komut satırına hangi komut yazılmalıdır? Çözüm: a) get(0) b) set(0) b) set(0. Örnek: Komut satırında sayıların a) Noktadan sonra 4 basamaklı (tek hassasiyetli) b) Noktadan sonra 14 basamaklı (çift hassasiyetli) c) Rasyonel (kesir) olarak görünmelerini sağlayan komuları yazalım. [1 1 1] değeri beyaz rengi.set(0. [1 0 0] değeri kırmızıyı. düşey olarak 5 cm cm yukarıda olmasını sağlayan komutu yazalım. replace veya replacechildren olabilir NumberTitle:. figure Nesnesi ve Özellikleri: Programların grafik arabirimlerini.. FormatSpacing: Komut satırında satırlar arası boşlukları tutan özelliktir. pixels .Değeri add. farenin ekrandaki konumunu ve Matlab komut penceresi gibi bir çok ayarı tutan bir nesnedir. root Nesnesinin Bazı Özellikleri: CurrentFigure Aktif olan pencere tutamacını tutan özelliktir.'format'. characters .'short') b) set(0. figure Nesnesinin Bazı Özellikleri: Children: Şekil penceresinin çocuk (axes. Menubar: Şekil penceresinin üst tarafında bulunan standart menüleri kapatıp-açmaya yarar.Bu nesne ekranımızın çözünürlüğü. Color: Şekil penceresinin zemin rengini düzenlemeye yarayan 1x3 boyutlu bir dizidir.) tutmaya yarayan kullanıcıya ayrılmış bir özelliktir. Resize: Şekil penceresinin boyutlarını değiştirmeye yarayan özelliktir. centimeters.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . PointerLocation: Farenin ekrandaki o andaki konumunu tutan özelliktir.Değeri off yaparak numaranın görünmemesi. Çözüm: a) set(0. Tag: Đstenen herhangi bir metni tutmaya yarayan kullanıcıya ayrılmış bir özelliktir.Değeri loose veya compact olabilir. off olursa değiştirilemez. fullcrosshair .6 0. compact değeri verilirse boşluk olmaz. boyutu.7 0.Dizinin elemanları yerine 0 ile 1 arasında değişen reel sayılar yazılabilir ki bu değerler tanımlanan rengin RGB renk oranlarını gösterir. inches. Çözüm: a) get(0. 3. pixels . 2.uicontrol nesneleri aşağıda verilmiştir: a) pushbutton (komut düğmesi) b) togglebutton (açma-kapama düğmesi) c) radiobutton (radyo düğmesi) d) chekbox (onay kutusu) e) edit (metin düzenleme kutusu) f) text (sabit metin kutusu) g) listbox (liste kutusu) h) popupmenu (açılır liste kutusu) ı) slider (kaydırma çubuğu) i) frame (çerçeve) uicontrol Nesnesinin Bazı Özellikleri: BackGroundColor: Nesnenin arka plan rengini belirlemeye yarayan özelliktir. verilerin görselleştirilme işlemlerinin üzerinde yapmayı sağlayan şekil penceresi nesnesidir. root Nesnesi Matlab'da hiyerarşinin en tepesinde olan nesnesidir. circle . Örnek: a) root nesnesinin tüm özelliklerini ve o andaki ayarlarını görüntülemek için. farenin biçimini belirleyen özelliktir. uimenu. cross gibi olabilir. inches. Çözüm: a) get(0. on yaparak görünmesi sağlanır.'format'.'long') c) set(0. [0. uicontextmenu gibi) nesnelerinin tutamaçlarını tutan dizidir. Bu nedenle root nesnesinin tutamacı (handle) yani tanımlayıcı sayısı daima 0 dır.'pointerlocation') 25 Hasan KORKMAZ. Position: Şekil penceresinin ekran üzerindeki konumunu belirleyen 1x4 boyutlu bir diziyi düzenleyen özelliktir. sınıf vs. [0 0 1] değeri maviyi. gibi değerler alabilir. yapı. NextPlot: Grafik işlemleri aktif pencere üzerinde nasıl gerçekleşeceğini belirleyen özelliktir.'format'.Bu değerler crosshair . Name: ekil penceresi üstündeki başlığı düzenlemeye yarayan özelliktir. Format: Komut satırında sayıların nasıl görünmesi gerektiğini belirleyen özelliktir.Bu nesne Matlab'ı çalıştırdığımızda otomatik olarak oluşur.right.'units') b) set(0. characters . UserData: Đstenen bir veriyi (dizi.bottom. Şekil penceresinin üst bölümündeki şekil penceresi numarasının görünüp görünmemesini sağlayan özelliktir. hücre.'centimeters'). [0 1 0] değeri yeşili. Units: Şekil penceresinin uzunluk ve konum bilgilerinin birimini tutan özelliktir. centimeters. arrow.8] değeri açık maviyi belirtir. Units: Uzunluk ve konum bilgilerinin birimini tutan özelliktir. Language: Đşletim sisteminin bölgesel ayarlardaki tanımlanan dili tutan özelliktir. loose değeri verilirse satır aralrı boşluklar bulunur.

Değeri on ise düğme kullanılabilir ve normal renktedir. off olduğunda konmaz. resim ve video görüntüleme gibi bir çok işlemler yapmaya yarayan nesnedir. axes Nesnesi Üzerinde çizim. Visible: Menünün görünüp-görünmemesini düzenleyen özelliktir.italic veya oblique değerlerini alabilir.left. alt seviye bir menünün ebeveyni ise başka bir menüdür. FontUnits:. Çözüm: hesap=uimenu('label'. TooltipString: Fare nesnenin üzerine geldiğinde bir ipucu ya da açıklama metni görüntülemeye yarayan özelliktir. sol tarafında seçildiğine dair onay işareti belirlenmesini sağlayan bir özelliktir. CameraTarget: Eksen koordinatlarında kameranın baktığı noktayı tanımlamaya yarayan 1x3 lük diziyi tutan özelliktir. 5. off ise konmaz. edit olduğunda nesne metin düzenleme kutusu.normal.. String: Nesnenin üzerinde bulunması gereken yazıyı düzenlemeye yarayan özelliktir.normal.Üst seviye menülerinin ebeveyni (parent) şekil penceresidir. radiobutton olduğunda nesne radyo düğmesi. Style: Kontrol nesnesinin tipini belirleyen özelliktir. FontName: Nesnenin string özelliğinin tutuğu yazı fontunu düzenlemeye yarayan özelliktir. manual olduğunda ise CameraPosition daki değer geçerlidir. text olduğunda nesne sabit metin kutusu.Değeri on ise seçenek kullanılabilir ve normal renktedir.Matlab Ders Notları Callback: Kontrol düğmesinin fare ile tıklandığında tetiklenecek geri çağırmalı fonksiyonu belirleyen özelliktir. CameraPositionMode: Kamera pozisyonu ayarını düzenleyen özelliktir.Değeri centimeters. Checked: Menü seçeneği tıklandığında. bold veya light olabilir ForeGroundColor: Nesnenin string özelliğinin tutuğu yazının rengini (RGB) tutan 1x3 boyutunda bir diziyi belirlemeye yarar.'&Hesapla'. frame olduğunda nesne çerçeve nesnesine dönüşür. HorizontalAlignment: Metin kutusu ve statik metin nesnelerinin etiket metnini hizalamaya yarayan özelliktir. off ise görünmez.Değeri auto olduğunda Matlab kamera hedefini otomatik belirler. Enable: Menü seçeneğinin kullanılıp kullanılamayacağını belirleyen özelliktir. uimenu Nesnesi Şekil penceresi üzerinde oluşturulabilecek menü nesneleridir. animasyon. inches. Label: Menü seçeneğinin üstünde görüntülenecek metni belirlemeye yarayan özelliktir.Menü açıkken.Bu özellik sayesinde nesne findobj komutuyla bulunabilir. Units: Nesnenin uzunlık ile ilgili birimini düzenlemeye yarayan özelliktir. FontAngle: Nesnenin string özelliğinin tutuğu yazı biçimini düzenlemeye yarayan özelliktir. ilgili kısayol karakterinin önüne & işareti konmalıdır. etiket ismi Hesapla . Position: Nesnenin şekil penceresi üzerindeki pozisyonunu belirleyen 1x4 boyutlu bir diziyi düzenlemeye yarayan özelliktir.. ebeveyni içerisindeki göreceli pozisyonunu belirlemeye yarayan özelliktir.Değeri on olduğunda onay işareti konur. off ise düğme kullanılamaz ve rengi siliktir. CameraPosition: Eksen koordinatlarında kameranın sahneyi gördüğü pozisyonu tanımlayan 1x3 lük bir diziyi belirleyen özelliktir. inactive ise düğme yine kullanılamaz fakat rengi normaldir. chekbox olduğunda nesne onay kutusu. iki boyutlu çizimlerde bir dikdörtgen içinde. togglebutton olduğunda nesne açma-kapama düğmesi. pixels .Değeri on ya da off olabilir. manual olduğunda ise CameraTarget daki değer geçerlidir.Üst seviye ve alt seviye menüler olabilir. olabilir. slider olduğunda nesne kaydırma çubuğu. Hasan KORKMAZ.Fontsize özelliği ile belirlenen yazıtipi büyüklüğünü birimini belirlemeye yarayan özelliktir. 'parent'. CameraTargetMode: Kamera hedefini tayin etmeye yarayan özelliktir. .Değeri on ise ayırıcı işaret konur. Örnek: Tutamac ismi hesap . listbox olduğunda nesne liste kutusu.Değeri centimeters. ForeGroundColor: Menü seçeneğinin string (etiket yazısının) rengini belirlemeye (RGB kodlarını tutan 1x3 boyutunda bir dizi) yarayan özelliktir. CData: Komut düğmesi ya da açma-kapama düğmesi üzerinde görüntülenebilecek gerçek renklerden oluşan resmi tanımlayan bir matristir. inch. Separator: Menü nesnesi üzerinde bir ayırıcı işaret konulmasını düzenler.figure). FontSize: Nesnenin string özelliğinin tutuğu yazı tipi boyutunu düzenlemeye yarayan özelliktir.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . kısa yoldan çalışmasını istersek. popupmenu olduğunda nesne açılır liste kutusu. Tag: Nesneye bir etiket ismi vermeye yarayan özelliktir.'position'. Position: Menü seçeneğinin. points veya normalized olabilir. off ise düğme kullanılamaz ve rengi siliktir.Değeri auto olduğunda Matlab pozisyonu otomatik belirler. right veya center değerlerini alabilir. 26 uimenu Nesnesinin Bazı Özellikleri: Callback: Menü nesnesinin fare ile tıklanarak seçildiğinde tetiklenecek geri çağırmalı fonksiyonu belirleyen özelliktir. şekil penceresinde ana menünün 3. FontWeight: Nesnenin string özelliğinin tutuğu yazı tipinin ağırlığını düzenlemeye yarayan özelliktir. axes Nesnesinin Bazı Özellikleri: Box: Grafiğin. Değeri pushbutton olduğunda nesne komut düğmesi. 4. Tag: Menüye bir etiket ismi vermeye yarayan özelliktir.Değeri on ise menü görünür..Bu özellik sayesinde nesne findobj komutuyla bulunabilir.3. Enable: Kontrolün kullanılıp-kullanılamayacağını belirleyen özelliktir.Đlk menü değeri 1 dir. sırasında bulunan ve kısayol tuşu H harfi olan bir menü oluşturalım. üç boyutlu çizimlerde bir küp içinde görünüp görünmemesini sağlayan özelliktir. characters .

Units: Eksen nesnesinin uzunlık ile ilgili birimini düzenlemeye yarayan özelliktir. -. Position: Eksen nesnesinin şekil penceresi üzerindeki pozisyonunu belirleyen 1x4 boyutlu bir diziyi düzenlemeye yarayan özelliktir. . LineWidth: Eksen çizgilerinin kalınlıklarını düzenlemeye yarayan özelliktir.Değeri normal ise artış normal yöndedir. FontWeight: Eksen çizgilerinin etiketleri ve çentik değerleri için kullanılan yazı tipinin ağırlığını düzenlemeye yarayan özelliktir.'title'). ve none olabilir.set(baslik. ZLimMode: Eksen çizgi değerlerinin sayı aralıklarını düzenlemeye yarayan özelliktir. yapan komutu yazalım.YLabel. inches..0° ile 180° arasında bir de ğer olabilir.Đki değer alabilir. YScale.ZGrid: Çizimalanı eksen çizgilerine dik yönde bölen çizgilerin (gridlines) görünüp görünmemesini belirleyen özelliktir. Çözüm: eksen=axes('units'. 27 Hasan KORKMAZ. FontAngle: Eksen çizgilerinin etiketleri ve çentik değerleri için kullanılan yazı biçiminin eğimini düzenlemeye yarayan özelliktir. :. şekil penceresinin sol alt köşesinden yatay ve düşey olarak 1 cm.. ZLim: Eksenin x.4 0.replace ve replacechildren dir. XLabel. Projection: Eksen üzerindeki grafiğin üç boyutlu görüntüleme yöntemini belirleyen özelliktir.YGrid. Title:Eksenin başlık metninin tutamacıdır. manual olduğunda XLim.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . sırasıyla grafik çizgilerini belirlemeye yarayan özelliktir.Örneğin x çizgisinin sayısal değeri 10 ile 120 arasında olmasını istersek.get fonksiyonu ile değerini öğrenebilir set fonksiyonu ile istediğimiz bir değeri atayabiliriz.[0.. XDir.YDir. patch. CameraViewAngleMode: Görme alanını belirleyen açının modunu belirleyen özelliktir.Değeri on ise eksen görünür.z eksen değerlerinin artış yönünü belirler.5 noktadır. DataAspectRatioMode: Eksen çizgilerinin birbiri ile ilgili oranını belirlemeye yarayan özelliktir. YLimMode.ZLabel: Eksen çizgi etiketlerini düzenlemeye yarayan özelliktir. Örnek: Bir önceki örnekte tanımlanan eksen adlı eksen nesnesinin zemin rengini [0. LineStyleOrder: Çoklu bir grafik çizimi yapıldığında. ZLim veya ZLim özelliğinin değeri geçerlidir. z eksenlerinin renklerini düzenleyen özelliktir.3 0. inch. XLim özelliğinin değeri [10 120] olmalıdır. Children: Eksen üzerinde oluştulmuş çocuk nesnelerinin (line. y. light. CameraUpVectorMode: Kameranın bakış doğrultusu etrafındaki dönmesini tayin etmeye yarayan özelliktir. XLimMode. reverse ise artış ters yöndedir.Varsayılan değer 0.'color'. manual olduğunda ise CameraViewAngle daki değer geçerlidir..Değeri auto olduğunda Matlab kameranın bakış doğrultusu etrafındaki dönmeyi otomatik belirler. y ve z çizgilerinin sayısal aralıklarını belirleyen özelliktir. bold veya light olabilir GridLineStyle: Çizim alanını eksen çizgilerine dik olarak bölen çizgilerin (grid lines) stilini belirleyen özelliktir. ikincisi .[1 1 8 5]). pixels . characters . surface.lerden üçüncüsü + lardan oluşması isteniyorsa.Değeri linear olduğunda sayı artışı düzgün artar. FontSize: Eksen çizgilerinin etiketleri ve çentik değerleri için kullanılan yazı tipi boyutunu düzenlemeye yarayan özelliktir. Çözüm: set(eksen.Değeri auto olduğunda Matlab eksen çizgililerinin birbirine oranını otomatik olarak ayarlar. YColor.Değeri centimeters. DataAspectRatio: Eksen çizgilerinin (x. olabilir.gibi) tutamaçlarını tutan dizidir. off ise görünmez. --. XGrid.. bu özelliğe atanan değer '*|-|+' olmalıdır. FontName: Eksen çizgilerinin etiketleri ve çentik değerleri için kullanılan yazı fontunu düzenlemeye yarayan özelliktir. log olduğunda logaritmik artar. manual olduğunda ise DataAspectRatio daki değer geçerlidir. Tag: Eksen nesnesine bir etiket ismi vermeye yarayan özelliktir. XLim. XScale.Değeri auto olduğunda Matlab kameranın görme açısını bütün sahneyi görecek biçimde en küçük açıya ayarlar. ZColor: x.Değeri.'string'.5]) Örnek: Eksen başlığına Grafik başlığını verelim.Ayrıca değeri none de olabilir.normal. Layer: Eksen çizgilerinin eksen çizim alanının üst ya da alt tarıfında olmasını sağlayan özelliktir. 1 cm uzaklıkta olan ve yatay uzunluğu 8 cm düşey uzunluğu 5 cm olan bir eksen nesnesi oluşturalım.y.'centimeters'. ZScale: Eksen çizgilerinin sayısal ölçeğini belirlemeye yarayan özelliktir.Değeri auto olduğunda Matlab eksen çizgilerinin sayısal aralıkları otomatik olarak belirlenir.3 0.italic veya oblique değerlerini alabilir.Matlab Ders Notları CameraUpVector: Kameranın CameraTarget ve CameraPosition ile tayin edilen bakış doğrultusu etrafındaki dönmeyi belirleyen 1x3 lük vektördür.Üç farklı değer alabilir bunlar: add. bunlar: ortographic ve perspective dir. Çözüm: baslik=get(eksen. NextPlot: Grafik işlemlerinin aktif eksen üzerindenasıl gerçekleşeceğini belirleyen özelliktir. CameraViewAngle: Görme alanını belirleyen açıdır.Değeri on ya da off olabilir. points veya normalized olabilir. Örnek: Adı eksen olan.'Grafik'). Visible: Eksen nesnesinin görünüp-görünmemesini düzenleyen özelliktir. FontUnits:. manual olduğunda ise CameraUpVector daki değer geçerlidir.ZDir: X.Fontsize özelliği ile belirlenen yazıtipi büyüklüğünü birimini belirlemeye yarayan özelliktir.normal.5] kodlu (lacivert) .'position'. YLim.Bu durumda eksen şeffaflaşarak arkasındaki nesneleri de gösterir. rectangle . XColor. -. y ve z) birbirlerine göre oranını belirleyen 1x3 lük bir diziyi tutan özelliktir.Değeri top veya bottom olabilir. Color: Eksenin arka rengini tanımlayan 1x3 lük dizidir.Örneğin ilk grafik * lardan.4 0.Değeri centimeters.

YData: Resim nesnesini oluşturanCData dizisinin eksen nesnesinin y ekseni üzerinde hangi aralığa konumlanacağını belirleyen 1x2 lik bir dizidir. e) res değişkenini incelediğimizde size değerinin 3296x2528 olduğunu varsayalım.Değeri on ise resim görünür. CData: Đndeksli resimlerde mxn. Çözüm: set(eksen. Tag: Đmage nesnesine bir etiket ismi vermeye yarayan özelliktir. Çözüm: set(eksen. şekil penceresinin boyutlarına bağımlı kalmaksızın tam olarak yarım daire görünmesini sağlayan işlemleri yapalım.'string'.x² fonksiyonun (yarım çember) grafiğini çizdirelim. y ekseninin etiketini de y Ekseni olarak düzenleyen komutları yazalım.yetiket=get(eksen.'currentaxes'). y=0.Matlab'da resimler indeksli (indexed) . her zaman değeri image olur. set(xetiket. eksen=get(sekil.2)] dir.[-10:3:50]) Örnek: Kamera pozisyonunu x=1.Örneğin 150x140 ölçülerinde bir resim nesnesi. Çözüm: set(eksen.Sebebi de şekil penceresine göre değişen dataaspectratio oranının 1 olmamasından kaynaklanır.Değeri on ise resim kulp takılır .get fonksiyonu ile değerini öğrenebilir set fonksiyonu ile istediğimiz bir değeri atayabiliriz. c) Gerçek Renkli Resimler: 150x140 ebadında bir gerçek renkli resim için Matlab 140x150x3 ölçülerinde bir matris ile temsil edilir.bmp adlı resim dosyası hakkında bilgi edinelim b) Bu resim dosyasını okutalım ve ans değişkenini inceleyerek dosyanın hangi tür resim dosyası olduğunu söyleyelim.Bu durumda bu resmi temsil edebilecek matris 150 satır.'box'.y=sqrt(25-x. düşey 140 piksel büyüklüğündedir.Varsayılan olarak bu değer [1 size(CData.'linewidth'.'ytick'.^2). AlphaDataMapping: AlphaData dizisinin nasıl yorumlanarak kullanılacağını belirleyen özelliktir.'dataaspectratio'). Çözüm: xetiket=get(eksen. U harfine benzediğini görürüz.Şekil penceresinin boyutlarını kareye benzettiğimizde ancak yarım çember tam olarak görünür.Đlk değer balangıç.'xlabel'). 140 sütunlu yani 140x150 mertebesindedir.set(eksen. Çözüm: a) x=-5:0. y ekseni sayı değerlerini de -10 ile 50 arasında 3 er birim aralıklarla işaretleyen komutu yazalım.'on').'string'. ikinci değer de bitiş değerini temsil eder.'dataaspectratio'. image Nesnesi Eksen nesnesi üzerinde resim dosyalarını görüntülemeye yarayan grafik nesnesidir. ancak renk haritası 2x3 boyutunda bir matristir. b) Grafiğin tam bir çember parçası değil.'ylim'. Örnek: a) iflbmp.plot(x.set(yetiket. ikinci değer de bitiş değerini temsil eder. z=9 olacak biçimde düzenleyelim. Çözüm: set(eksen. gerçek renkli resimlerde ise mxnx3 boyutlarında bir matristir Parent:.Varsayılan olarak bu değer [1 size(CData. Örnek: a) Ekranda y= 25 . Type: Grafik nesnesinin türünü tutan özelliktir. XData: Resim nesnesini oluşturanCData dizisinin eksen nesnesinin x ekseni üzerinde hangi aralığa konumlanacağını belirleyen 1x2 lik bir dizidir.2) Örnek: x ekseni sayı değerlerini 5 ile 25 arasında 2 şer birim aralıklarla.Buradan resim dosyası özellikleri hakkında ne diyebiliriz? Örnek: x ekseninin sayı değerlerini 5 ile 25 arasında.tif adlı dosyayı okutarak res adlı değişkene atayalım.1)] dir.Matlab Ders Notları Örnek: Grafiğin x ekseninin etiketini x Ekseni. get(eksen. b) Gri Tonlu Resimler: Bu resimler de.[5 25]. b) sekil=get(0. yatay 150 piksel.[1 1 1]).Đlk değer balangıç.y).Değeri on ise resim seçilir.[1 0 9]). off yapılırsa kulp durumu iptal edilir.'cameraposition'. SelectionHighlight: Seçili olan resmin kenarlarına 8 adet kulp ile görselleştirmesi sağlanır. Resim nesnesinin ebeveynini belirleyen özelliktir. 6. resmin ölçülerinde bir matris ile birlikte mx3 boyutlu bir renk haritası matrisi (Colormap) ile belirlenir. off ise görünmez.'x Ekseni'). Visible: Resim nesnesinin görünüp-görünmemesini düzenleyen özelliktir.'currentfigure').Daima ebeveyni eksen nesnesidir. y dekseninin sayı değerlerini de -10 ile 50 değerleri arasında düzenleyelim. indeksli resimler gibidir. image Nesnesinin Bazı Özellikleri: AlphaData: Resim ölçülerinde ve resmin her bir pixelinin şeffaflığını tutan bir dizidir. Selected: Resmi seçili duruma getirmeye yarar.'y Ekseni'). 28 Hasan KORKMAZ.Bir resmin ölçüleri genişlik ve yüksekliğine düşen piksel sayısı ile belirlenir.'xlim'.Yarım dairenin. renk haritasındaki satır sayısı kadardır.'xtick'.Resmi oluşturan renk sayısı. set(eksen. c) Bu resim dosyasını Matlab şekil penceresinde görüntüleyelim.1:5. off yapılırsa seçili durum iptal edilir. a) Đndeksi Resimler: Đndeksli resimler. Not: Aynı işlemi axis equal komutuyla da yapabiliriz. gerçek renkli (true color) veya gri tonlu (gray scale) olabilirler.[-10 50]) Örnek: Eksen çizgi kalınlıklarını 2 nokta yapan komutu yazalım.Bu durumda parent özelliği resim nesnesinin üzerinde görüntülenecek eksen nesnesinin tutamacını belirlemeye yarar.'ylabel').[5:2:25].Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni . d) resume.

harita4). d) set(gra1. grafiği yukarıya bakan üçgenlerle . b) f(x) in grafiğinin rengini mavi. b) harita1 ve harita2 renk haritalarını incelediğimizde. c) f(x) in grafiğinin çizgi biçimini :.2.^2-8*x+5. 7. g(x) in grafiğini kırmızı renkte olmasını sağlayalım.line nesnesi yardımıyla çizginin. 239 düşey piksel boyutlarında ve gerçek renkli (true color) olduğunu anlayabiliriz..^3-4*x+7. line Nesnesinin Bazı Özellikleri: Color: line nesnesinin rengini düzenlemeye yarar.f). colormap (renk haritalarını) da harita1 ve harita2 değişkenlerine atayalım.'color'. gibi bir çok özelliği düzenlenebilir.01 artış ile çizdiren komutları yazalım. lmasını sağlayalım. MarkerSize: Çizgi işaretlaerinin büyüklüğünü belirleyen özelliktir. line(x. SelectionHighlight: Selected ile seçilmiş çizginin etrafına 8 adet kulp koymaya yarayan özelliktir. f=x.set(gra2. Çözüm: x=-5:0.Noktaların birleşiminden de çizgi (line) oluşur. off ise görünmez. c) set(gra1.harita1]=imread('iflbmp. Çözüm: a) [res1. b) set(gra1. Not: line(x.g=x.':').Marker ile ilgili değerler ve anlamı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. c) imageview('iflbmp.g).bmp').gif adlı resim dosyalarını sırasıyla res1 ve res2 değişkenlerine.res2 nin düzgün görünmesi için ne yapılması gerektiğini araştıralım. [res2.'color'.y=x. line Nesnesi Eksen (axes nesnesi) üzerinde verilen x. komutları ile çizdirilebilir.y).'r'). LineStyle: Çizgi stilini belirleyen özelliktir..res1 ve res2 değikenlerini resim olarak şekil penceresinde inceleyelim. harita1 değikeninin boş bir dizi. dosyanın içinin 0 ve 1 lerden olutuğunu görebiliriz.f).'linewidth'. Marker: Çizginin işaretini belirleyen özelliktir. -.line(x.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni .2. biçimi. kalınlığı .O halde komutu aşağıdaki gibi kullanmalıyız: imageview(res4.Matlab Ders Notları Çözüm: a) imfinfo('iflbmp. harita2 değişkeninin ise 256x3 boyutlarında bir dizi olduğunu görebiliriz. 1 (beyaz) renklerden oluşan bir resim olduğunu söyleyebilirz. z koordinatlarını belirleyen vektörlerdir. e) Resim dosyasının 2528 piksel yatay. Çözüm: line(20.. ve none dir. Hasan KORKMAZ.'^'). Not:gra1 ve gra2 tanımlamaları yapılmadan da grafikler sadece line(x.30) noktasını grafik olarak gösteren komutu yazalım.1:5. 239x324x3 olduğunu görürüz. Değer Anlamı + + işareti o daire işareti * yıldız işareti .'b').30).y). res2 nin düzgün görüntülenmediğini görürüz.tif'). Örnek: y=x^2-8x+5 fonksiyonunun grafiğini x değerlerini [-5 15] aralığında. -.'. y. nokta işareti x çarpı işareti s kare (square) işareti 29 d ^ v > < p h none elmas (diamond) işareti yukarı gösteren üçgen işareti aşağı gösteren üçgen işareti sağa doğru gösteren üçgen işareti sola doğru gösteren üçgen işareti 5 noktalı (pentagon) yıldız işareti 6 noktalı (hexagram) yıldız işareti işaretsiz MarkerEdgeColor: Çizgi ile çizilecek kapalı bölge çeperinin (sınırının) rengini belirleyen özelliktir. 0.set(gra2. ZData: Çizginin x.Buradan resim dosyasının 324 piksel yatay.harita2]=imread('iflgif.bmp') b) imread('iflbmp.g). d) Çizgi kalınlıklarını 2 şer birim ve 1.Değeri on ise çizgi görünür. Örnek: a) f(x)=x^3-4x+7 fonksiyonu ile g(x)=xsinx-5cosx fonksiyonlarının grafiklerini.Değeri on veya off olabilir. Örnek: a) bmp resim formatlı iflbmp. g(x) in çizgi biçimini -. XData.*sin(x)-5*cos(x). fonksiyonunu da kullanabilirdik. :.'linestyle'.Değeri on veya off olabilir. Örnek: (20.-').Alabileceği değerler. gra1=line(x.'linestyle'.'marker'.Değeri none olursa çizgi görünmez.Ancak grafiklerde başka değişiklikler yapacağımızdan dolayı gra1 ve gra2 değişkenlerine (tutamaçlarına) ihtiyaç duyarız.01:15.y).bmp resim dosyasını ve gif formatlı iflgif. Visible: Çizgi nesnesinin görünüp-görünmemesini düzenleyen özelliktir.bmp'). y (ve z) koordinatları noktayı belirleyen grafik nesnesidir.Bu da resmin 0 (siyah). Selected: Çizgiyi seçili konuma getirmeye yarayan özelliktir. x değerleri [-5 5] arasında çizdiren komutları yazalım. res değikenini görüntülemeye çalıştığımızda. d) res=imread('resume. LineWidth: Çizginin kalınlığını düzenleyen özelliktir. rengi.Matlab bu büyüklüğü 6 olarak varsayar. gra2=line(x. MarkerFaceColor: Çizgi ile çizilecek kapalı bölgenin rengini belirleyen özelliktir. grafiği yıldızlarla işaretleyelim. yerine plot(x. b) Renk haritası olan resim dosyalarını düzgün görüntülemek için imageview fonksiyonunu kullanırken ikinci parametre olarak renk haritası dosyasını belirtmektir. 3296 düşey piksel boyutlarında olduğunu anlayabiliriz.gif').bmp') komutu sonucu workspace (çalışma alanında) oluan ans değişkeninin size (boyutu) değerini incelersek. --. YData.res1 in normal görüntülenmesine rağmen. Çözüm: a) x=-5:0.

'edgecolor'.. [1 1] dizisi elipse dönütürür. Çözüm: Önce x ve y koordinatlarının dizilerini oluturalım x=[1.Matlab Ders Notları set(gra2.Đlk iki değer dikdörtgenin sol alt köesinin şekil penceresinin sol alt köesine göre koordinatlarını.Matlab bu büyüklüğü 6 olarak varsayar.x. köşe koordinatlarından oluşan k matrisinde tutarak ta gerçekleştirebiliriz.[0 10]). 10. -.'parent').'b'). iç bölge rengini mavi renkli yapalım. Not 1) z vektörünü. EdgeAlpha: Yamanın kenar çizgilerinin şeffaflığını belirleyen 0 ile 1 arasında değişen sayılara karşılık gelen özelliktir. MarkerFaceColor: Bağlantı noktalarında görünmesi istenen kapalı şekildeki işaretlerin iç bölgesi rengini belirleyen özelliktir. 9. Marker: Bağlantı noktalarının işaretini belirleyen özelliktir.0. Faces: Bir yüzeyin vertices dizisinin hangi satırındaki bağlantı noktalarından oluşturulacağını belirleyen özelliktir.'facecolor'. Position: Dikdörtgenin şekil penceresi üzerindeki pozisyonu ve ölçülerini belirleyen özelliktir.Daha sonra xlim ve ylim değerlerini set fonksiyonu ile düzenleyebiliriz. (1.[5 5 6 4]. yatay uzunluğu 6 düşey uzunluğu 4 birim olan kırmızı kenarlı dikdörtgeni çizdiren komutu yazalım. XData.Bu nesne aslında çok kenarlıdır.'ylim'. (3. YData.'r'.k). Örnek: Önceki örnekte oluşturulan tutamaç adı yama olan yamanın. FaceAlpha: Yama yüzlerinin şeffaflığını belirleyen 0 ile 1 arasında değişen sayılara karşılık gelen özelliktir. yama=patch('vertices'. (4.2.y=[3. Sonra yamayı oluşturan komutu yazabiliriz. SelectionHighlight. Not 2) Aynı yamayı. Yama düzlemsel olacağından z koordinatları 0 lardan oluşacaktır.'xlim'. Örnek: Eksen nesnesinin boyutları dikdörtgenin boyutlarında oluştuğu için.y. LineStyle. DiffuseStrength: Yama üzerine düşen ışığın yayılma yoğunluğunu belirten 0 ile 1 arasında bir sayıdır. (2.[0 15].0.'p'). LineWidth: rectangle nesnesinde açıklanan özelliklerle aynıdır. Çözüm: set(yama.[0 0] dizisi dikdörtgeni korur. LineWidth: Dikdörtgenin kenar kalınlığını düzenleyen özelliktir.. Visible: Bu özellikler de line nesnesinin özellikleri ile aynıdır.5). Çözüm:dd=rectangle('position'. --.4.'r'). patch (yama) Nesnesi Bir çok kenarlardan oluşan iki veya üç boyutlu karmaşık şekli görselleştirmeye yarayan.'ydata'.7. -.2) koordinatlı noktalardan oluan yama esnesini oluşturalım. sadece düzlemsel değil üç boyutlu olabilmesidir.1). MarkerEdgeColor: Bağlantı noktalarında görünmesi istenen kapalı şekildeki işaretlerin çeper (sınır) rengini belirleyen özelliktir.0. dikdörtgen kare ise çembere dönüşür.3 2 0]. MarkerSize: Bağlantı noktalarında görünmesi istenen kapalı şekildeki işaretlerin büyüklüğünü belirleyen özelliktir.0].Sayılar 0 ile 1 arasında değişir. Matlab'ın en zor kullanılan grafik nesnesidir.2.Đlk bağlantı noktası ile son bağlantı noktası birleştirildiğinde yama tamamlanmış olur. k=[1 3 0.Bir yama en az üç olmak üzere bir çok bağlantı noktasından (vertices) oluşur.'edgecolor'. FaceColor: Yama yüzlerinin rengini belirleyen özelliktir. yüz (face) veya bütün yama (patch) için ayrı ayrı renk tanımlanabilir. (7. y ekseni 10 birim olarak düzenleyelim Çözüm: Bunun için rectangle nesnesinin ebeveyni olan eksen nesnesinin tutamacına ihtiyacımız var.'linewidth'. rectangle Nesnesinin Bazı Özellikleri: Curvature: Dikdörtgenin köşelerini eğriye dönüştürme oranlarını belirlemeye yarayan 1x2 lik bir dizidir . Selected. z koordinatlarını belirleyen vektörlerdir.7 5 0. 8. x ekseni 15 birim.1). yama=patch('xdata'.2].SelectionHighlight. üçüncü sayı dikdörtgenin yatay uzunluğunu dördüncü sayı da düşey uzunluğunu belirtir.Visible: Dikdörtgen nesnesindeki özelliklerle aynıdır.4 7 0.'zdata'. EdgeColor: Dikdörtgenin kenar çizgisinin (sınırının) rengini belirleyen özelliktir. :.Yama olarak adlandırılmasının sebebi. dikdörtgen ekseni kapladı. Selected. rectangle Nesnesi Eksen (axes nesnesi) üzerinde belirlenen koordinat ve ölçülerde dikdörtgen çizmeye yarayan grafik nesnesidir. y. patch Nesnesinin Bazı Özellikleri: CData: Yama rengini tanımlayan özelliktir. LineStyle: Dikdörtgenin kenar stilini belirleyen özelliktir.Değeri none olursa dikdörtgen görünmez. şekil penceresinin sol alt köesine göre koordinatları 5 5. EdgeColor: Yamanın kenar çizgilerinin rengini belirleyen özelliktir. z=[0. dış çeper rengini kırmızı.Buna göre komut şöyle olmalıdır: set(get(dd.3]. ve none dir.2 5 0.z).5.7.y) ) yüzeyi görselleştiren nesnedir.Yamanın iç bölgesi ise yüz (face) olarak adlandırılır.3). surface Nesnesi x ve y değişkenlerine bağlı z fonksiyonunun oluşturduğu ( z=f(x..Alabileceği değerler. ZData: Bağlantı noktalarının x.7).Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni .5). 30 Hasan KORKMAZ. FaceColor: Dikdörtgenin iç bölgesinin rengini belirleyen özelliktir. z=zeros(size(x. biçiminde de oluşturabiliriz.5.Eksen nesnesinin boyutlarını. Örnek: Tutamaç değeri dd olan. Örnek: Düzlemde adı yama olan.'marker'.Her bir bağlantı noktası (vertex).

20 punto büyüklüğünde Đzmir Fen Lisesi yazdıran program yazalım.'text'. 'r' 'g' 'b' 'y' 'm' 'c' 'w' Uzun Kul.Sol alt köşesi.'centimeters'.'backgroundcolor'.cevap). 'fontsize'.'position'.'string'. RGB (Red Green Blue) renk oranlarını 0 ile 1 arasında olacak şekilde sayılar vererek oluşturmaktır. bir önceki örnekteki figure penceresindeki pozisyonda. mesaj={'Mesaj: '}.'text'.Matlab Ders Notları surface Nesnesinin Bazı Özellikleri: CData. set(yazi5.'text'.sayi1).'b').[7 5 5 1]. EdgeAlpha. YData. değişken=inputdlg(girdiler).'string'..[0 1 0]. 'position'. LineStyle. pencerenin sol alt köşesinden 1 cm yatay.'centimeters'. 'position'.'units'.'position'. LineWidth. Marker.'fontsize'. ZData: Bu özellikler patch nesnesinin özellkileri ile aynıdır. Genel kullanımı aşağıdaki gibidir: girdiler={'1. carpim=sayi1*sayi2.'w'. kırmızı 'red' veya 'r' ile.'centimeters'.'centimeters'. belirtilebilir. set(yazi1. cevaplar=inputdlg(sorular).'b').'w'. 'fontsize'.'units'. yatay uzunluğu 15 cm. Çözüm: function ikisayicarpimi.'string'.'edit'. Vertices: Yamanın bağlantı noktalarını koordinatlarını tutan.'position'.'centimeters'.20.'text'. yazi3=uicontrol('style'. 'foregroundcolor'.'style'.carpim).. 'foregroundcolor'.'centimeters'.'backgroundcolor'. Aşağıdaki tablo renk tanımlamaları için bir fikir verebilir: RGB değeri [1 0 0] [0 1 0] [0 0 1] [1 1 0] [1 0 1] [0 1 1] [1 1 1] [0 0 0] Kısa Kul.'b'). mavi renkli olarak yazdıran bir program yazalım. yazi5=uicontrol('style'. [3.girdi başlığı'.'centimeters'.'string'.'w'.'centimeters'.'centimeters'. EdgeColor. 'position'.[ 1 5 2 1]. uicontrol('units'. Çözüm: function mesaj2.'w'.'centimeters'. Selected.'units'. beyaz zeminde . [1 5 10 1]. Sonuç bölümünde görüntüleyen bir program yazalım.'units'. sayi2=uicontrol('units'.'string'.}. 'position'.SelectionHighlight.'2. Örnek: Örnek: Bu kadar öğrendiklerimizle.Birincisi. figure penceresinde -13 x 7 = 91 biçiminde yazdıran bir program yazalım.'w'.20.'backgroundcolor'. 'position'. sekil=figure('units'.'backgroundcolor'.'sonuc').Visible.'string'. yüksekliği 10 cm olan sekil adlı figure penceresinde. z) üçlülerinin matrisi.'text'.'sayi1').'string'.[1 5 2 1]. Çözüm: function mesaj. Çarp butonuna basıldığında çarpım sonucunu.'style'.'text'.[1 1 12 8]). -13 ve 7 girilmişse.[5 8 15 10]). yazi4=uicontrol('style'. FaceColor.'string'.'Sonuç'). ekranın sol alt köşesinden yatay uzaklığı 5 cm.'string'.20. mavi renkli olarak. Örnek: Klavyeden girilen bir mesajı.sayi2=cevaplar{2}. Örnek: Klavyeden girilen iki sayının çarpımını.'position'. sayi1=cevaplar{1}.'text'.'tag'. sekil=figure('units'.'position'. [6 5 2 1].''.'text'.'position'.'units'.'style'. Sayı: '. set(yazi2. sorular={'1.'b').5 5 2 1].. 31 Hasan KORKMAZ. sonuc=uicontrol('units'. 'fontsize'.''.'3. ister tamamını istenirse baş harfini yazarak tanımlamaktır.'centimeters'. yazi1=uicontrol('style'.'units'.'backgroundcolor'. XData. FaceAlpha. MarkerSize. sayı'}.'sayi2').'Đzmir Fen Lisesi'.carpim=num2str(carpim).[1 0 1 ]. 'position'.'b'). 'position'..20.'backgroundcolor'. örneğin sayılar. Örnek: Aşağıdaki şekil penceresinde görüldüğü gibi.[6 5. girdi başlığı'.[1 5 10 1]. 1.'w'. set(yazi.'text'.'1. beyaz zeminde . 'position'.'backgroundcolor'.'centimeters'. 'red' 'green' 'blue' 'yellow' 'magenta' 'cyan' 'white' 'black' Çözüm: function carpma.5 2 1].'centimeters'. 'foregroundcolor'.'backgroundcolor'. Sayı'). basit bir grafik arabirimli program yazalım.'string'.Đkinci olarak bazı özel renkleri.5 2 1]. 'fontsize'.'edit'.'units'..Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni .'style'.'2. 'position'. 'fontsize'.[3. yeşil 'green' veya 'g' ile. sayıyı girdikten sonra. mesaj=uicontrol('style'.'b'). uicontrol('units'.20).5 5.'centimeters'.'position'.20. sekil=figure('units'.20.'centimeters'.'=').'x').'string'.[5 8 15 10]). set(yazi4. yazi2=uicontrol('style'. 'foregroundcolor'. 1 cm yüksekliğinde mesaj adlı static text nesnesine. y.'centimeters'. yazi=uicontrol('style'.'centimeters'.'backgroundcolor'. 10 cm uzunluğunda.[5 8 15 10]). set(yazi3. 5 cm düşey uzaklığında.[3 5 1 1]. Not: Matlab'da renk tanımlaması bir kaç yoldan yapılabilir. Klavyeden Giriş Alma: Bunun için inputdlg fonksiyonu kullanılır. sayi1=str2num(sayi1).'2. 'foregroundcolor'.[4 5 2 1]. (x. düşey uzaklığı 8 cm.[1 5.'centimeters'.5 2 1]. Sayı'). carpimdugmesi=uicontrol('units'.'text'. sayi1=uicontrol('units'.'style'.sayi2). cevap=inputdlg(mesaj). sayı ve 2.[6 5 1 1].[0 1 0].'position'.'style'.'text'. girdi başlığı'.'tag'. uicontrol('units'. sekil=figure('units'.'tag'. 'foregroundcolor'.sayi2=str2num(sayi2). 'fontsize'. mavi 'blue' veya 'b' ile.'string'.Örneğin.

sayi2=findobj(gcbf.[1 1 10 7]. hazırlanan ortamdan bağımsız olarak çalıştırılması için.'Tag'. x=str2num(x).x=get(sayi1.[5. 32 Hasan KORKMAZ.'centimeters'.bosver).'sayi2').s).[0.5 2 1].'tag'. m dosyaları derlenemezler! Derleme komutu ve kullanımı: Derleme komutu mcc (Matlab C/C++) dir. uicontrol('units'.'tag'. -B sglcpp Örnek: Temiz ekrana Đyi Günler! Mesajı yazdıran bir programı DOS ortamında çalışabilir biçime getiren işlemleri yapalım. C++ tabanlı grafik kütüphaneli ve grafik arabirimli matlab uygulama dosyaları oluşturmaya yarar.'centimeters'.'centimeters'. sayi2=findobj(gcbf. sayıyı girdikten sonra.s).@topla).'pushbutton'.s=num2str(s). bol=uicontrol('units'.x=get(sayi1. sonuc=uicontrol('units'.@bol). set(sonuc. y=str2num(y).'sayi1').'tag'.'Tag'. matlab ortamı dışında çalıştırılabilir dosyalar biçimine getirmek için derlemek gerekir. Topla!.'pushbutton'. 'string'.[0. 'string'.'style'. uicontrol('units'. Matlab dosyalarını da derleyerek.'tag'. 'position'. topla=uicontrol('units'.'style'. cikar=uicontrol('units'.'tag'. Çarp! ve Böl! butonlarından hangisine basılırsa.'tag'.'tag'.'centimeters'.y=get(sayi2.s=num2str(s). ilgili işlemin sonucunu Sonuç nesnesinde görüntüleyen bir program yazalım.'centimeters'.'Sonuç: '.'callback'.'text'.'string').'sonuc').'tag'.'topla'.x=get(sayi1. 'string'. bu dosyaların genel olarak uzantısı exe (executable) olur.'position'.'tag'.5 5.'string').'centimeters'. function carpim(tutamac.@carp).[3 5 2 1].'tag'.'tag'. sayı bölümlerine sırasıyla 120 ve -15 girilip Böl! butonuna basıldığında.5 2 1]).s).'sayi1').'sayi2').'callback'.bos).'centimeters'.Ancak matlab m fonksiyon dosyaları derlenebilir. function topla(tut.s).'2. s=x+y.'style'.7]).6 0.'callback'. [1 1 1 ]. Örnek: Aşağıdaki şekil penceresinde görüldüğü gibi. 'position'.y=get(sayi2. set(sonuc. 'string'. sonuc=findobj(gcbf. sayi1=findobj(gcbf.'1. y=str2num(y). carp=uicontrol('units'.y=get(sayi2.5 2 1].x=get(sayi1.'string').'Çarp!'.'tag'.'text'.[5.sayı ve 2.'string'. s=x/y.Matlab Ders Notları 'style'.'tag'.'string').'carp'.'tag'.[3 3.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni .Seçenek yerine ise aşağıdaki ifadeler yazılabilir..sonuc=findobj(gcbf.'sayi1').'cikar'.sonuc=findobj(gcbf.'position'.5 2 1]. sayı ve 2. x=str2num(x). Komut satırında kullanımı aşağıdaki gibidir: mcc -seçenek dosyaadı Burada dosyaadı yerine work klasörüne kaydedilmiş m fonksiyon dosyasının adı yazılır. Sonuç: bölümünde -8 görüntülensin. 'position'. 'string'.5 3. Çözüm: function dortislem.'centimeters'.5 2 1]).'Böl!'. function cikar(tut. sonuc=findobj(gcbf. 'position'.s=num2str(s).'style'.y=get(sayi2.'backgroundcolor'. 'string'. sayi1=uicontrol('units'. set(sonuc.'pushbutton' .'position'.'posi tion'.5 5 2 1]. işletim sisteminin yorumlayıp çalışmasını sağlayan komutlar topluluğu haline gelir ki. sayi1=findobj(gcbf.5 5 2 1].. sayi1=findobj(gcbf.'string'. x=str2num(x).'callback'.s=x*y.'sayi2').'string'. s=x*y.'sonuc'). y=str2num(y).[5.[0.'style'. .'string'). sayi2=findobj(gcbf.'text'.'sayi1').'centimeters'.[8 3.'string').[3 5. Çıkar!.x=get(sayi1.5 5.[0.'sonuc'). 'position'.'sayi2').bosver). 1.'sonuc').@cikar). x=str2num(x).'string'.'tag'. sayi2=findobj(gcbf. sayi1=findobj(gcbf.'string'. 'position'.s=num2str(s).'tag'.'Topla!'.'string'. sayi2=uicontrol('units'. sayı '.'style'.'tag'.'style'.'tag'.'color'.'bol'. yapılan işleme derleme (compile) denir.'style'.'edit'.@carpim).'string').'Çıkar!'.sonuc=findobj(gcbf. Derleme Nedir ve Matlab Dosyaları Nasıl Derlenir? Bir programlama dili ile yazılan bir programın.'sayi1').'string').'Çarp!'.'tag'.'text'.'style'. y=str2num(y). sayi2=findobj(gcbf. x=str2num(x).y=get(sayi2.Örneğin 1.'centimeters'.bosver).'sayi2').'pushbutton'.'string').'style'.'edit'. sekil=figure('units'. Aynı mantıkla. set(sonuc.s=num2str(s).'position'. sayi1=findobj(gcbf.'string'.[3 3 3 1]. set(sonuc.5 0.'tag'. function carp(tut. s=x-y.5 2 1]. y=str2num(y).'pushbutton'.'callback'.5 3. Seçenek -m -p -B sgl Açıklama C tabanlı exe uzantılı uygulama oluşturmaya yarar C++ tabanlı exe uzantılı uygulama oluşturmaya yarar C tabanlı grafik kütüphaneli ve grafik arabirimli matlab uygulama dosyaları oluşturmaya yarar.5 2 1]).'sayi2').s). uicontrol('units'.'sonuc').'string'). sayı: '.'position'.'centimeters'.bosver).Böylece ilgili dilde yazılan komut ve deyimler.'sonuc').'sayi1'). function bol(tut.

Komut satırında iyigun yazıp (enter) tuşuna basarak çalışma sonucunu görebiliriz. Sonra mcc -m iyigun komutuyla derleyelim.Bunun için aşağıdaki basit eklentileri yapıp dosyayı yeniden kaydedelim: function laf=iyigun clc. disp('Đyi Günler!'). clc.Đzmir Fen Lisesi Matematik Öğretmeni .Matlab Ders Notları Çözüm: Önce aşağıdaki m dosyasını yazalım. Bu dosyayı iyigun.Dos ortamında iyigun yazıp entere basarak dosyanın çalışmasını görebiliriz 33 Hasan KORKMAZ. Bu dosyayı mcc -m iyigun komutuyla derlemeye çalıştığımızda.Bu durumda hiçbir hata mesajı ile karılaşmadan derlendiğini ve work klasöründe iyigun. aşağıdaki hata mesajlarını görürüz: mcc -m iyigun ??? Error: File "iyigun" is a script M-file and cannot be compiled with the current Compiler. Error in ==> C:\MATLAB6P5\toolbox\compiler\mcc.exe adlı dosyanın olutuğunu görebiliriz.m adıyla work dizinine kaydedelim.dll Çünkü derlemeye çalıştığımız dosya bir m dosyasıdır. m fonksiyon dosyası değil!Bunun için bu dosyayı m fonksiyon dosyası biçimine getirmemiz gerekir. disp('Đyi Günler!'). laf=1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful