2790_300120GR

12-02-08

16:57

™ÂÏ›‰·1

¶›Ó·Î·˜ ÂÚȯÔ̤ӈÓ
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
∂ÈÛÎfiËÛË ∂Á¯ÂÈÚȉ›Ô˘ . . . . . . . 4
∂ÈÛÎfiËÛË ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . 4
∞ÍÂÛÔ˘¿Ú, ª¤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢ . . 5
™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜
ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· . . . . . . . . . . . 5
∂ÈÛÎfiËÛË Ã¿ÚÙË . . . . . . . . . . . . 6

™˘Ìʈӛ· ÃÚ‹ÛÙË . . . . . . . . . . . . 8
ŒÓ·ÚÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ÃÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· (Ï‹ÎÙÚ·)
™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
µ·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ¶Ï‹ÎÙÚˆÓ
ºˆÓ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ÃÚ‹ÛË ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ºˆÓËÙÈÎÔ‡
∂ϤÁ¯Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
µÂÏÙ›ˆÛË ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ºˆÓ‹˜ . . . . 13

∂ÈÏÔÁ‹ ™ÙÔÈ¯Â›Ô˘ (¶Ï‹ÎÙÚÔ˘)
ÛÙËÓ √ıfiÓË . . . . . . . . . . . . . . . 14
∂ÈÏÔÁ‹ ™ÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·fi ∫·Ù¿ÏÔÁÔ14
ÃÚ‹ÛË ¶ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ √ıfiÓ˘
(on screen) . . . . . . . . . . . . . . . . 15
∂ÎΛÓËÛË ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . 16
∂ÂÍ‹ÁËÛË Ã¿ÚÙË √ıfiÓ˘ . . . . . 17
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÿÚÙË √ıfiÓ˘ . . . . . 18
∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∆Ú¤¯Ô˘Û·˜
∆ÔÔıÂÛ›·˜ . . . . . . . . . . . . .18

∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∫›ÓËÛ˘ Û ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi
ÃÚfiÓÔ ÌÂ ¯Ú‹ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ TMC
(Traffic message Channel – ∫·Ó¿ÏÈ
ªËӇ̷ÙÔ˜ ∫›ÓËÛ˘) . . . . . . . . 20
∂ÂÍ‹ÁËÛË ∂ÌÊ¿ÓÈÛ˘ ∫›ÓËÛ˘ . . . . . . . 20
∂ÈÛÎfiËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
∂ÌÊ¿ÓÈÛË ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ƒÔ‹˜ . . . . . . . . . . . 21
∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∞Ó·ÊÔÚÒÓ ™˘Ì‚¿ÓÙˆÓ
™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ . . . . . . . 22
∞fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË . . . . . . . . . . . 23
∂ÈÏÔÁ‹ ÃÒÚ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
∂ÈÏÔÁ‹ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘/¶fiÏ˘ . . . . . . 23
∂ÈÏÔÁ‹ √‰Ô‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∞ÚÈıÌÔ‡ ∫ÙÈÚ›Ô˘ . . . . . . . . . . . 24
∂ÈÏÔÁ‹ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη
(ªfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ) . . . . 25

∞fi ÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜
∆ÔÔıÂۛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . 26
¶ÚÔÛı‹ÎË ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÛÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜
∆ÔÔıÂۛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

∞fi ÙȘ ∆ÔÔıÂۛ˜ (ƒ√π –
™ËÌ›ˆÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜) . . . . 27
∂‡ÚÂÛË ∆ÔÔıÂÛ›·˜ ·Ó¿ ∫·ÙËÁÔÚ›· . . . . 27
∂‡ÚÂÛË ∆ÔÔıÂÛ›·˜ ·fi ÙÔ ŸÓÔÌ· . . . . 30
∂‡ÚÂÛË ∆ÔÔıÂÛ›·˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÚÈıÌfi
∆ËÏÂÊÒÓÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

∞fi ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ô‰ÒÓ . . . 31
∂ÈÏÔÁ‹ ÃÒÚ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
∂ÈÏÔÁ‹ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘/¶fiÏ˘ . . . . . . 32
∂ÈÏÔÁ‹ √‰Ô‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

∞fi ÙÔ˘˜ ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜
¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ . . . . . . . . . . . . . . 34
ªÂ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÿÚÙË . . . . . . . . . 35
∂ÌÊ¿ÓÈÛË Ã¿ÚÙË ∆Ú¤¯Ô˘Û·˜ £¤Û˘ . . . . 35
∂ÌÊ¿ÓÈÛË Ã¿ÚÙË ∞ÛÙÈÎÔ‡
∫¤ÓÙÚÔ˘/¶fiÏ˘ . . . . . . . . . . . . . . . 36
∂ÌÊ¿ÓÈÛË Ã¿ÚÙË ÃÒÚ·˜ . . . . . . . . . . . . . 36
∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÿÚÙË ŸÏ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ 37

∞fi ÙÔ˘˜ ™ËÌÂÚÈÓÔ‡˜
¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ . . . . . . . . . . . . . . . 37
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘ ™ËÌÂÚÈÓÒÓ
¶ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
¶ÚÔÛı‹ÎË ¶ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ
ÛÙÔÓ ∫·Ù¿ÏÔÁÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

∞fi ÙËÓ ∞Ú¯È΋ £¤ÛË . . . . . . . . 39
∞fi ÙÔÓ Ã¿ÚÙË √ıfiÓ˘ . . . . . . . 39

√‰ËÁÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ
¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ . . . . . . . . . . . 40
√‰ËÁÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ
¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ . . . . . . . . . . . . 40
√ıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¶ÔÚ›·˜ . . 40
∞ÏÏ·Á‹ ªÂıfi‰Ô˘ ¶ÔÚ›·˜ . . . . . . . . . . . . 41
∂ÌÊ¿ÓÈÛË ¶ÔÚÂÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Navigation System

1

2790_300120GR

12-02-08

16:57

™ÂÏ›‰·2

¶›Ó·Î·˜ ÂÚȯÔ̤ӈÓ
∞Ó·‰˘fiÌÂÓ· ªËӇ̷ٷ ηÈ
∞Ó·Û΢¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . 43
¶ÚÔÙÚÔ¤˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ . . . . . . 45
√ıfiÓË Ã¿ÚÙË . . . . . . . . . . . . . . . 45

ªËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ∫›ÓËÛ˘ (TMC) . . . 59
∂ÌÊ¿ÓÈÛË/∞Ôı‹Î¢ÛË ∆Ú¤¯Ô˘Û·˜
∆ÔÔıÂÛ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
∞ÏÏ·Á‹ ¶ÔÚ›·˜ . . . . . . . . . . . . . 61

°Ú·ÌÌ‹ ¶ÔÚ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

∞ÏÏ·Á‹ ªÂıfi‰Ô˘ ¶ÔÚ›·˜ . . . . . . . . . . . . 61
™ËÌ›· ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
¶·Ú¿Î·Ì„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

∂ÂÍ‹ÁËÛË Ã¿ÚÙË √ıfiÓ˘
(∂ÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÔÚ›·) . . 46
∂ÈÎÔÓ›‰ÈÔ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . 47
¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÿÚÙË . . . . . . . . . . . . 47
∫ϛ̷η ÿÚÙË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
∞fiÛÙ·ÛË Î·È ÃÚfiÓÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi
™ËÌÂ›Ô ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (Waypoint) . . . . . . . . 49
∫‡ÏËÛË ÙÔ˘ ÿÚÙË . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

√ıfiÓË ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ . . . . . . . . . 50
∂ÂÍ‹ÁËÛË √ıfiÓ˘ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ . . . . . . 50

∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ∫·Ù¢ı‡ÓÛÂˆÓ . . . . . 51
∫·ıÔ‰‹ÁËÛË ¢È·¯ˆÚÈṲ̂Ó˘
√ıfiÓ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
∂ÈÎÔÓ›‰È· √ÚÔÛ‹ÌˆÓ . . . . . . . . . 52
∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∂ÈÎÔÓȉ›ˆÓ ÛÙÔÓ Ã¿ÚÙË . . . . . 54
∂ÈÏÔÁ¤˜ ∂ÈÎÔÓȉ›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . 54

√‰ËÁÒÓÙ·˜ ∂ÎÙfi˜ ¶ÔÚ›·˜ . . . . 55
∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ ¢È·‰ÚÔÌ‹˜ ∂ÎÙfi˜
¶ÔÚ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
¢È·‰ÚÔÌ‹ Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓË
¶ÂÚÈÔ¯‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
¢˘Ó·ÌÈ΋ ¶ÔÚ›· ™˘Ì‚¿ÓÙˆÓ ∫·Ó·ÏÈÔ‡
2

Navigation System

∞ÏÏ·Á‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ . . . . . . . . . . 64
∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘
(ʈÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹) . . . . . . . . . . . . . . . . 64
¶ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ú¯È΋ £¤ÛË
(ʈÓËÙÈ΋ ∂ÓÙÔÏ‹) . . . . . . . . . . . . . . . . 64
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ √ıfiÓË
ÙˆÓ ÌÂÓÔ‡ (ηٿ ÙËÓ ÔÚ›·) . . . . . . . . 65
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ √ıfiÓË
ÿÚÙË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

™ÙÔȯ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ . . . . . . . 66
√ıfiÓË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (ÚÒÙË) . . 66
√ıfiÓË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (‰Â‡ÙÂÚË) . 66
∂ÂÍ‹ÁËÛË Ã¿ÚÙË . . . . . . . . . . . . 66
µÔ‹ıÂÈ· Ì ºˆÓËÙÈ΋ ∂ÓÙÔÏ‹ . . 67

ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . 68
∆ÚfiÔ˜ ƒ˘ıÌ›ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . 68
√ıfiÓË ƒ˘ıÌ›ÛÂˆÓ (ÚÒÙË) . . . . . 68
ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ŒÓÙ·ÛË ◊¯Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
√ıfiÓË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

ªÂÁ¿ÊˆÓÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
∞ÓÙ›ıÂÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

√ıfiÓË ƒ˘ıÌ›ÛÂˆÓ (‰Â‡ÙÂÚË) . . . 70
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ∞ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ
∆ÔÔıÂÛÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . 71
∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ . . . . . . . . . . . . . 71
∞Ú¯È΋ £¤ÛË (™›ÙÈ) . . . . . . . . . . . . . . . . 75
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . 76

¢È·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . 76
ªÔÓ¿‰· (Ì›ÏÈ ‹ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ) . . . . . . . . . . . 76
∞Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ºˆÓ‹˜ . .76
∞˘ÙfiÌ·ÙË ŒÓÙ·ÛË ◊¯Ô˘
ÁÈ· ÙËÓ ∆·¯‡ÙËÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
ŒÁ¯ÚˆÌÔ˜ ÿÚÙ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
ŒÁ¯ÚˆÌÔ ªÂÓÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

¢È·‰ÚÔÌ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
∂·Ó·¯¿Ú·ÍË ¶ÔÚ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . 78
¢˘Ó·ÌÈ΋ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛË ¶ÔÚ›·˜ . . . . . . . 78
ÿڷÍË ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓË
¶ÂÚÈÔ¯‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞Ó·˙‹ÙËÛ˘
™ËÌ›ˆÓ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ . . . . . . . . . . . . . . . . 80

∫·ıÔ‰‹ÁËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . 81
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . 81
ÀÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ . . . . . . . . . . . . . 81
ÃÒÚÔÈ ™Ù¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË
∫·Ù‡ı˘ÓÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
∆ÚfiÔ˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . 81

2790_300120GR

12-02-08

16:57

™ÂÏ›‰·3

¶›Ó·Î·˜ ÂÚȯÔ̤ӈÓ
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ∆·¯‡ÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . 82

ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ƒÔÏÔÁÈÔ‡ . . . . . . . . . . 82
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ƒÔÏÔÁÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . 82
™Ù˘Ï ƒÔÏÔÁÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Ÿ¯ËÌ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ ¢È·‰ÚÔÌ‹˜ ∂ÎÙfi˜
¶ÔÚ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
¢ÈfiÚıˆÛË ∆ÔÔıÂÛ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . 84

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . 85
°ÏÒÛÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· . . . . . . . . . . . . . . . 87
∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· . . . . . . . . . . . . . . . . 87
™‡ÛÙËÌ· ∂ϤÁ¯Ô˘ ºˆÓ‹˜ . . . . . . . . . . . . . 87
ºˆÙÈÛÌfi˜ ∏¯ÔÛ˘ÛÙ‹ÌÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . 87
ÃÚ‹ÛË ∏¯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¶ÔÚ›· . . . . . . . . . . . . . . 87
ÃÚ‹ÛË ∏¯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔ HFT
(handsfree) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· . . 87

ÃÚ‹ÛË Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ . . . . . . . . . . 88
∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ . . . . . . . . . . . 88
∂ÈÏÔÁ‹ ÛÙ·ıÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
∞ÏÏ·Á‹ Ù˘ ∂ÈÎfiÓ·˜ ºfiÓÙÔ˘ . . . . . . . . . . 90
ƒ‡ıÌÈÛË ◊¯Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
∞Û‡ÚÌ·ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ¢Â‰Ô̤ӈÓ
(RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‰›ÛÎÔ˘ . . . . . . . . . 97
∞ÏÏ·Á‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

∂ÈÏÔÁ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‰›ÛÎÔ˘ MP3/WMA . . . . . 99
¶·‡ÛË ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¢›ÛÎÔ˘ . . . . . . . . 99
∞Ê·›ÚÂÛË ¢›ÛÎÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
¶ÚÔÛÙ·Û›· ¢›ÛÎˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ª‹Ó˘Ì· ™Ê¿ÏÌ·ÙÔ˜ ¢›ÛÎÔ˘ . . . . . . . . . 100

∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ∫¿ÚÙ·˜ PC . . . . 101
∂ÈÏÔÁ‹ ∆ÚfiÔ˘ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ . . . . . 102
∞ÏÏ·Á‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . 103
∂ÈÏÔÁ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . 104
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ∫¿ÚÙ·˜ MP3/WMA . . . . 106
¶·‡ÛË ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ∫¿ÚÙ·˜ PC . . . 106
∞Ê·›ÚÂÛË ∫¿ÚÙ·˜ PC . . . . . . . . . . . . . . 106
ª‹Ó˘Ì· ™Ê¿ÏÌ·ÙÔ˜ ∫¿ÚÙ·˜ PC . . . . . . 107

§‹„Ë ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ . . . . . . . . . . 108
ƒ·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ ™˘¯ÓfiÙËÙ˜ . . . . 108

¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ Û·˜ . . 110
°ÂÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ . . . . . . . . 110
¶ÚÔÛÙ·Û›· ¢›ÛÎˆÓ . . . . . . . . . . 110

∆ËϯÂÈÚÈÛÌfi˜ ∏¯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 111
∂ÎΛÓËÛË ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . 112
∂ÎΛÓËÛË ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . 112
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∫ˆ‰ÈÎÔ‡ ∞ÛÊ·Ï›·˜ 112
∂ÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ (GPS) . . . . . . . . . 113
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ¯¿ÚÙË . . . . . . . . . . 114

µÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ¶ÂÏ¿ÙË . . . . . . . 117
∞fiÎÙËÛË DVD ∂ÓË̤ڈÛ˘
¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . 117
∞ÏÏ·Á‹ DVD . . . . . . . . . . . . . . 117
°È· ÙÔ˘˜ ¶ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘
µ·ÛÈÏ›Ԣ . . . . . . . . . . . . . . . . 118

∂›Ï˘ÛË ¶ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . 119
∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ 120
¶·ÁÎfiÛÌȘ ∂ÓÙÔϤ˜ . . . . . . . . . 120
°ÂÓÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ . . . 120
∂ÓÙÔϤ˜ ∂ÌÊ¿ÓÈÛ˘ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ 121
∂ÓÙÔϤ˜ ∂‡ÚÂÛ˘ ∆ÔÔıÂÛ›·˜ . 122
∂ÓÙÔϤ˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ ∫ϛ̷ÙÔ˜ . . . . 123
ºˆÓËÙÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ £ÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ 123
ºˆÓËÙÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ ∞Û‡ÚÌ·Ù˘
∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . 124
ºˆÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ CD 124
ºˆÓËÙÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ ∫¿ÚÙ·˜ . . . 125
ºˆÓ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ÔıfiÓ˘
∂ÓÙÔϤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
∂ÓÙÔϤ˜ ÛÙËÓ √ıfiÓË . . . . . . . . . 126

∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ . . . . 115
Navigation System

3

ñ ™ÙÔȯ›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ – ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‰È‡ı˘ÓÛË. ∂ÂÍ‹ÁËÛË Ã¿ÚÙË Î·È µÔ‹ıÂÈ· ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·4 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∂ÈÛÎfiËÛË ∂Á¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ∆Ô ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ: ∂ÈÛÎfiËÛË ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∆Ô ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÓfiÙËÙ˜: ñ ∂ÎΛÓËÛË – µ·ÛÈ΋ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· Ù· Ï‹ÎÙÚ· Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙË Û˘Û΢‹ ñ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ – Ò˜ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÌÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ Ò˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ (ƒ√π). ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ÛÙ· FM1. ñ ∆ËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . §›ÛÙ· ™˘Ì‚¿ÓÙˆÓ ∫›ÓËÛ˘. (ÛÂÏ. AM. . ∂ÈϤÔÓ. ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô 24 ‰ÔÚ˘ÊfiÚˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÙÚԯȿ Á‡Úˆ ·fi ÙË ÁË. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›·. ¤Ó·˜ Á˘ÚÔÛÎÔÈÎfi˜ ·ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ÂÎÙÚÔ‹˜ ηıÒ˜ Î·È ¤Ó·˜ ·ÈÛıËÙ‹Ú·˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛÙÔ fi¯ËÌ¿ Û·˜.¯. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û·˜ ηıÔ‰ËÁ› Ì ¯¿ÚÙ˜ Î·È ÊˆÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜. Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ CD. ñ √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ ∂ÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ªÂ ÙË Ï‹„Ë ÛËÌ¿ÙˆÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜. ∞Ôı‹Î¢ÛË ∆Ú¤¯Ô˘Û·˜ ∆ÔÔıÂÛ›·˜. ‰È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. 119) ∏ Û˘Û΢‹ ÏÔ‹ÁËÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÙ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ı¤Û˘ Ì ʈÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· Û·˜ ‰Â›ÍÂÈ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ Î·È Ó· Û·˜ ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ‹ Ó· ·Ó··Ú·Á¿ÁÂÙ ·Ú¯Â›· MP3/WMA ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· PC. Û·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÔÚ›·˜. FM2. . 4 Navigation System ñ ∆Ô Â˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ (ÛÂÏ. ñ ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· – ¶Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ·. . . ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ Î·È Ï¿ÙÔ˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ fi¯ËÌ¿ Û·˜. ñ ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ – ¶Ò˜ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ¯Ú‹ÛË Î·È Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜. . ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÙ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ. Ù˘ ηıÔ‰‹ÁËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ∫·ıÒ˜. √‰ËÁ›Ù ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ·˘Ùfi. 120) ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ™‡ÛÙËÌ· ∂ÓÙÔÈÛÌÔ‡ £¤Û˘ (GPS).

∆Ô Û‡ÛÙËÌ· Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ÌÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÈÙÈÔ‡ (·Ú¯È΋) ÁÈ· Ó· ·ÏÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·5 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È Â‡¯ÚËÛÙÔ. √ ıfiÚ˘‚Ô˜ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÙ·È ·fi ÙȘ Û˘Û΢¤˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘.¯. Û˘Û΢¤˜ ÙËÏÂ-ÂÎΛÓËÛ˘.¯. Navigation System 5 . ª¤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢ ∞Ó Û¯Â‰È¿˙ÂÙ ӷ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ . ‹ Ì ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ fiÔÈ· ı¤ÏÂÙ ˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ì ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·Ê‹˜. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı›Ù ÛÙËÓ ÔıfiÓË ‹ ·Ó ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓÒ Ô‰ËÁ›ÙÂ. ∂ÈÛ¿ÁÂÙ fiÛ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ Ô‰ËÁ›Ù ‹ fiÙ·Ó ÙÔ fi¯ËÌ· Â›Ó·È ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ. ·ÓȯÓÂ˘Ù¤˜ Ú·ÓÙ¿Ú. ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ƒ√π (™ËÌ›ˆÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜). Ì ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Î·È Ì ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔÓ ¯¿ÚÙË. ∞ÍÂÛÔ˘¿Ú. ŸÙ·Ó Ô‰ËÁ›ÙÂ. √È ·ÎÚȂ›˜ ı¤ÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÈÛ·¯ı› ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÂϤÁ¯Ô˘ ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÔÚÁ¿ÓˆÓ ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÔÚÁ¿ÓˆÓ ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙ¤Ó· ÙÔ˘ GPS οو ·fi ÙÔ ›Ó·Î· ÔÚÁ¿ÓˆÓ. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ 50 ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ·ÔıË·ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·. fiˆ˜ . ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù¤˜ ‹ ¿ÏÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ‹¯Ô˘. Û˘Û΢¤˜ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ı¤Û˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÙȘ ˯ËÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙȘ ʈÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ. ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘-ÌÔ¯ÏÔ‡ ‹ ÙˆÓ ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi.

∂ÈÛÎfiËÛË Ã¿ÚÙË ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÙ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ›‰Ë ‰ÚfïÓ. ¤ÚÁ· Ô‰ÔÔÈ›·˜.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·6 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏ ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘ ηٿ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ù‡¯ËÌ·. ŸÙ·Ó Ô‰ËÁ›ÙÂ. Ó· ÚÔ¯ˆÚ›Ù Ì ÚÔÛÔ¯‹. 6 Navigation System ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· Ó· Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ ÔÚ›· Û·˜ Î·È Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· Êı¿ÛÂÙ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ∞Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔ˜. fiˆ˜ .¯. ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ Î·È Ù· Û‹Ì·Ù· ÎÏ. ·Ú·Î¿Ì„ÂȘ Î·È ÌË ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜. ∂ÈϤÔÓ. ∞Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË ‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ·. øÛÙfiÛÔ. Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÏËı‡ÂÙ ÙȘ ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ Î·È ÔÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË Û·˜ Î·È Ó· ˘·ÎÔ‡Ù ÛÙÔÓ ÎÒ‰Èη ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ fiÙ·Ó Ô‰ËÁ›ÙÂ. ∂ÏÂÍ̤ÓÔ˘˜ (Ì ÛÎÔ‡ÚÔ ¯ÚÒÌ·) Î·È ÌË ÂÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ (Ì ·ÓÔÈÎÙfi ¯ÚÒÌ·). 115). ¡· ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù fiϘ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ›Ù ‚·ÚÈ¿ ‹ Î·È Ó· ÛÎÔÙˆı›ÙÂ. ÙÚ·‚˯Ù›Ù ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ÛÂÏ. ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ (‚Ï. √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·ı·Ú¿ ÛÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·: . ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ. ·˘Ù‹ Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ÔÚ›· ÌÔÚ› οÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ™˘ÓÂÒ˜. ÌËÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË Î·È ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÂÚ›Ô˘ οı ÊÔÚ¿ Î·È ÌfiÓÔ ·Ó ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.

√È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ˆ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÛÙȘ ÙÔÔıÂۛ˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ··ÁfiÚ¢ÛË ÛÙÚÔÊ‹˜ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË Ù·¯‡ÙËÙ·. ‰Â›Ù ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ¢È·‰ÚÔÌ‹ Û ªË ∂ÏÂÁ̤Ó˜ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙË ÛÂÏ. øÛÙfiÛÔ. 79 √ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ë ·fiÛÙ·ÛË (ÁÈ· Ó· ¿ÙÂ) Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÓÒ ∂Âȉ‹ Ë Ì¤ÛË Ù·¯‡ÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ËÁ·›ÓÂÙ Û οÔÈÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË Ù·¯‡ÙËÙ· ·˘ÙÔ‡˜. Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ë ·fiÛÙ·ÛË (ÁÈ· Ó· ¿ÙÂ) ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÂ Î·È ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÙËÓ ÔÚ›· Û·˜. ¢Â›Ù ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ¢È·‰ÚÔÌ‹ Û ªË ∂ÏÂÁ̤Ó˜ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙË ÛÂÏ. Û·˜ ˙ËÙԇ̠ӷ οÓÂÙ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È Ó· ˘·ÎÔ‡Ù ¿ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÂÈϤÍÂÈ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· Û·˜ ηıÔ‰ËÁ› ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ Ì ʈÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ Î·È ¯¿ÚÙË. ̤Û˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÌÔÓÔ‰ÚfiÌËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ¯¿Ú·ÍË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi. 79. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ™ÙÔÓ Ã¿ÚÙË ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì·‡ÚÔÈ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·7 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∂ÏÂÁ̤ÓÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ(ÛÎÔ˘Úfi¯ÚˆÌÔÈ) ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÃÚÒÌ· ‰ÚfiÌÔ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ· ¯¿ÚÙË ¢È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÃÚfiÓÔ˜ Î·È ·fiÛÙ·ÛË (Ó· ¿ÙÂ) ªË ÂÏÂÁ̤ÓÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ (·ÓÔÈÎÙfi¯ÚˆÌÔÈ) ∞˘ÙÔ› ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘˜ Î·È ‚·ÛÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. ™ÙÔ ¯¿ÚÙË ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ·ÓÔÈÎÙfi ηʤ. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÌÔÓÔ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ. ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜ Î·È ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ. Î·È ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹. ηıÔÚÈṲ̂ÓË Ì¤ÛË Ù·¯‡ÙËÙ· 40 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÙËÓ ÒÚ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·‰˘fiÌÂÓ· Ï·›ÛÈ· Ô˘ Ó· ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ·˘ÍË̤ÓË ÚÔÛÔ¯‹ ηٿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ù˘Èο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ. Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈΤ˜ ÔıfiÓ˜ ÚÈÓ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ Î·È Ó· ˘·ÎÔ‡ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. Navigation System 7 . ÂÂȉ‹ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ. √ ˆÏËÙ‹˜ Ù˘ ‚¿Û˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÂϤÁÍÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. √È ‰ÚfiÌÔÈ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ı› ·fi ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ Ù˘ ‚¿Û˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∏ ÁÚ·ÌÌ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Û·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Â›ÙÂ Û·Ó "‰È·Ó˘ÛÌ·ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹» Ì ÌÏ ÛÙÈÁ̤˜ ‹ Û·Ó ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚÔ˙/ ÌÏ ·‡Ï˜. ∫·ıÒ˜ Ô‰ËÁ›ÙÂ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Û·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ·‰È·Ê·Ó¤˜ ÌÏ (‹ ÎfiÎÎÈÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÚÔ‹˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiˆ˜ ··ÁfiÚ¢ÛË ÛÙÚÔÊ‹˜. ÎfiÎÎÈÓÔÈ ‹ ΛÙÚÈÓÔÈ Ì ÎfiÎÎÈÓ˜ ¿ÎÚ˜. fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹.

INC Î·È ÙË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ NAVTEQ CORPORATION (ÂÊÂÍ‹˜ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ «¢fiÙ˜ Õ‰ÂÈ·˜ ÃÚ‹Û˘») ‰ÂÛ̇ÂÛÙ ·fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·8 ™˘Ìʈӛ· ÃÚ‹ÛÙË ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ DVD. ·Ú¿ÏÂȄ˘ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¢›ÛÎÔ˘. ñ √È ¢fiÙ˜ Õ‰ÂÈ·˜ ÃÚ‹Û˘ ‰ÂÓ ı· ʤÚÔ˘Ó Â˘ı‡ÓË ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙Ë̛˜ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙ› Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ‹ Ù˘¯fiÓ ÙÚ›ÙÔ˜ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ¢›ÛÎÔ˘. Û˘ÌʈÓ›Ù ÚËÙ¿ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ™‡Ì‚·Û˘. √ ¢›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ ¢ÔÙÒÓ Õ‰ÂÈ·˜ ÃÚ‹Û˘. LTD. ñ √ ¢›ÛÎÔ˜ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ¯Ú‹ÛË (‹ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË Â¿Ó Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ¯Ú‹ÛÙ˘ Â›Ó·È ÂÙ·ÈÚ›·) ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. ™˘ÓÂÒ˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¢›ÛÎÔ˘ Û·˜. Ì ηӤӷ ÙÚfiÔ. Û·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÛÙÔÓ ˆÏËÙ‹ Ù˘ HONDA. ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ù˘ ALPINE ELECTRONICS. ñ √È ¢fiÙ˜ Õ‰ÂÈ·˜ ÃÚ‹Û˘ ‰ÂÓ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË fiÙÈ ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¢›ÛÎÔ ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË. . ñ √ ¢›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ‰›ÎÙ˘Ô ‹ Û ÔÏÏ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ. Ú¤ÂÈ Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ. ∞Ó ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ‰ÂÛÌ¢ı›Ù Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·˘Ù‹˜. ñ ∆Ô ‰Èη›ˆÌ· ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ¢›ÛÎÔ˘ ı· Ï‹ÍÂÈ Â›ÙÂ Â¿Ó Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ¢›ÛÎÔ ‹ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ›ÙÂ Â¿Ó ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ·fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ™‡Ì‚·Û˘ ·ıÂÙËı› Î·È Ô ¢fiÙ˘ Õ‰ÂÈ·˜ ÃÚ‹Û˘ ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·Ó¿ÎÏËÛ˘ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ¢›ÛÎÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. ñ √È fiÚÔÈ Î·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·Ú·Ù¤ıËÎ·Ó Â‰Ò ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Î·È Î·Ùfi¯Ô˘˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ™‡ÛÙËÌ· ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ ª¤Ûˆ ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘» («Ô ¢›ÛÎÔ˜") Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ù˘ HONDA MOTOR CO. 8 Navigation System ñ ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ‹ ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ¢›ÛÎÔ˘ ‹ Ô ¢›ÛÎÔ˜ Ó· ÙÚÔÔÔÈËı› Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Û˘ÓÔÏÈο ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Û·Ê‹. Ó· ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ› ‹ Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ› ‹ Ó· ‰Ôı› Ì Ӥ· ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Â·Ó¿¯ÚËÛË. ñ √ ¢›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÁÚ·Ê›. ñ ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ¢›ÛÎÔ˘ ‰ÂÓ ı· ·Ú·Ù·ı› Ì ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁˆ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ï·ıÒÓ. ñ √ ¢›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ‹ Ó· ‰Ôı› Ì ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ¿‰ÂÈ· Û ÙÚ›ÙÔÓ ÁÈ· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.. Ó· ˘ÔÛÙ› ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‹ Ó· ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËı› Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Û˘ÓÔÏÈο ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ.

··›ÙËÛ˘ ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· 970-1192 π∞¶ø¡π∞. ∏ Honda Motor Europe Limited ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Î·Ì›· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ™ËÌÂÈÒÛÙ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ÔıfiÓ˘ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Â›Ó·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ¤˜ ·fi ÂΛӘ Ù˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘. πÏÏÈÓfiÈ 60018 ∏¶∞..2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·9 ™˘Ìʈӛ· ÃÚ‹ÛÙË ∏ ¯Ú‹ÛË ÏÔÁfiÙ˘ˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Â›Ó·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì ηӤӷ ÙÚfiÔ ¯ÔÚËÁ›·. Î·È Ë Navteq Corporation. 2-1-1 Minami Aoyama Minato-Ku. √È Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ¢fiÙ˜ Õ‰ÂÈ·˜ ÃÚ‹Û˘. ¤ÁÎÚÈÛË ‹ ÚÔÛ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ ·˘Ù¤˜ ‹ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜. ÂÍfi‰ˆÓ. Higgins Rd. ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·ÒÏÂÈ·˜.. ‰ËÏ·‰‹. Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‹ Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‹ Ù˘ ‚¿Û˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ Navteq Corporation. Ë HONDA MOTOR CO. ˙ËÌÈÒÓ ‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ (ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ η٤ÏËÍ·Ó Û ı¿Ó·ÙÔ) Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ‹ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢›ÛÎÔ˘. Iwaki. ∆· ÏÔÁfiÙ˘· Â›Ó·È Ù· ÂÌÔÚÈο Û‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ηÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘˜.. * ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. LTD. 20-1 Yoshima Kogyodanchi. 10400 W. ∏ ˘ËÚÂÛ›· TMC ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·fi ÙÚ›ÙÔ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹. Navigation System 9 . ƒfi˙ÌÔÓÙ. Inc... √ ¯Ú‹ÛÙ˘ ı· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ Î·È ı· ··ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi οı ¢ı‡ÓË ÙÔ˘˜ ¢fiÙ˜ Õ‰ÂÈ·˜ ÃÚ‹Û˘. ∆fiÎ˘Ô 107-8556 π∞¶ø¡π∞. Ë Alpine Electronics. ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜. ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·fi Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î¿ı ·Í›ˆÛ˘.

ÀÔ‰Ô¯‹ οÚÙ·˜ PC ÀÔ‰Ô¯‹ CD ¶Ï‹ÎÙÚÔ ∆ÚfiÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ¶Ï‹ÎÙÚÔ Ã∞ƒ∆∏ ¶Ï‹ÎÙÚÔ ª∂¡√À ¶Ï‹ÎÙÚÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ¶Ï‹ÎÙÚÔ ∞∫Àƒø™∏ ¶Ï‹ÎÙÚÔ ∫§∂π™πª∞∆√™ ¶Ï‹ÎÙÚÔ ª∂°∂£À¡™∏/ ™ªπ∫ƒÀ¡™∏ (ZOOM IN – ZOOM OUT) 10 Navigation System ÀÔ‰Ô¯‹ ‰›ÛÎÔ˘ ÏÔ‹ÁËÛ˘ (Navi DVD) ™∏ª∂πø™∏: ñ √È ÊˆÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ Â›Ó·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤Ó˜ fiÙ·Ó Ë ÔıfiÓË Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÚÔ˜ Ù· οو. Î·È Î¿ÚÙ·˜ PC. ¶Ï‹ÎÙÚÔ AUDIO (‹¯Ô˘) ¶Ï‹ÎÙÚÔ ∞¡√π°ª∞ ¶Ï‹ÎÙÚÔ .ÌÔ¯Ïfi˜/Ï‹ÎÙÚÔ ∂¡∆ (ÂÈÛ·ÁˆÁ‹) √ıfiÓË ¶Ï‹ÎÙÚÔ ∫§∂π™πª∞∆√™ °˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ù˘ ı¤ÛË. .2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·10 ŒÓ·ÚÍË ¶Ï‹ÎÙÚ· ™˘Û΢‹˜ ¶Ï‹ÎÙÚÔ AUDIO (‹¯Ô˘) ¢›ÓÂÈ ÎÏ›ÛË ÚÔ˜ Ù· οو ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÁÈ· ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ CD DVD. ¶È¤˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∞¡√π°ª∞ Ë ÔıfiÓË ÎÏ›ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· οو. ñ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∫§∂π™πª√ ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË Û ÔÚı‹ ı¤ÛË.

∂ÈϤÔÓ. Óˆfi ‡Ê·ÛÌ·. ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿. ∂ÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. ¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ÊˆÙÔÂÈÛ‹Ì·ÓÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔıfiÓË ‹ ÁÈ· Ó· „¿ÍÂÈ ¤Ó· ¯¿ÚÙË Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·11 ŒÓ·ÚÍË ¶Ï‹ÎÙÚÔ ªÔ¯Ïfi˜/Ï‹ÎÙÚÔ ∂¡∆ (ÂÈÛ·ÁˆÁ‹) ∫ÈÓÂ›Ù·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ). ŸÙ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÌÈ· ÔÚ›·. ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ∞ÏÏ·Á‹˜ ¶ÔÚ›·˜ ¶Ï‹ÎÙÚÔ ª∂°∂£À¡™∏/ ™ªπ∫ƒÀ¡™∏ (ZOOM IN – ZOOM OUT) ¶Ï‹ÎÙÚÔ AUDIO (‹¯Ô˘) ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË ‹¯Ô˘ °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¿Óˆ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹¯Ô˘. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ª∂°∂£À¡™∏ (ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ) ‹ ÙÔ ™ªπ∫ƒÀ¡™∏ (ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ) fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ∞ÊÔ‡ οÓÂÙ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Û ¤Ó· ÌÂÓÔ‡ ‹ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÔıfiÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ∂ÂÍ‹ÁËÛ˘ ÿÚÙË Î·È Ë µÔ‹ıÂÈ· ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ. ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· «ÔıfiÓË ·Ê‹˜» . ¶Ï‹ÎÙÚÔ ∞∫Àƒø™∏ ∞΢ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔıfiÓË Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÔıfiÓ˘. ¶Ï‹ÎÙÚÔ ∆ÚfiÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘. ªÔÚ›Ù ӷ ÁÚ¿ÊÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ù· ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ÔıfiÓË. οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ Ȥ˙ÂÙ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ˘. ʈٛ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ‹ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÈϤÍÂÙÂ. ¶Ï‹ÎÙÚÔ ª∂¡√À ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔıfiÓË ¤Ó· ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ. ¢Ú·ÛÙÈÎfiÙÂÚ· ¯ËÌÈο ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË.ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ (ÂÈÎÔÓ›‰È·) ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ì ÙÔ ‰¿ÎÙ˘Ïfi Û·˜. ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘. ∏ ¶Ï‹ÎÙÚÔ Ã∞ƒ∆∏ ª∂°∂£À¡™∏ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ Îϛ̷η (‰Â›¯ÓÂÈ ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ¯¿ÚÙË. ¡˘ÎÙÂÚÈÓÔ‡ Î·È OFF. ∫·ı·Ú›˙ÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi. ¶Ï‹ÎÙÚÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ‰ÂÍÈ¿. ™Â οı ۯ‰fiÓ ÂÚ›ÙˆÛË. ‰Â›Ù ÙÔ Ï‹ÌÌ· √ıfiÓË ÛÙË ÛÂÏ. ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ʈÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ. 69. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÔıfiÓË ƒ˘ıÌ›ÛÂˆÓ (ÚÒÙË) Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ÙËÓ ÔıfiÓË Î·(‰Â›¯ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ηıÔ‰‹ÁËÛ˘ Î·È ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Î·Ù‡ı˘ÓÛ˘. ‰Â›Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ™‡ÛÙËÌ· ◊¯Ô˘. ∏ ™ªπ∫ƒÀ¡™∏ ÌÂÁÂı‡ÓÂÈ ÙËÓ Îϛ̷ÔıfiÓ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË ¯¿ÚÙË. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÔıfiÓ˘ (auto). ∂ÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. Navigation System 11 . ŸÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ·˜. √ıfiÓË ™ÙËÓ ÔıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜. ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÚÂȘ). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ŸÙ·Ó ›ÛÙ ·ÎÔÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÏÔ˘ı›Ù ̛· ÔÚ›·.

. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ Îϛ̷ÙÔ˜. fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿ÊˆÓ· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. °·ÏÏÈο Î·È πÛ·ÓÈο (‰Â›Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· °ÏÒÛÛ· ÛÙË ÛÂÏ. ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÌÈ· ʈÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹¯Ô˘ ‹ Îϛ̷ÙÔ˜ ¤ˆ˜ Î·È ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ÂÓÙÔÏ‹˜. Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ‹ Ù˘ πÛ·ÓÈ΋˜. ŸÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË. ∆Ô Ï‹ÎÙÚÔ ·˘Ùfi ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘. 120. °·ÏÏÈο ‹ πÛ·ÓÈο Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ·ÎÚfi·Û˘ (hands free) ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘. ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÊˆÓËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘. Navigation System ¶Ï‹ÎÙÚÔ √ªπ§π∞ ∆Ô Ï‹ÎÙÚÔ ·˘Ùfi ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ʈÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ ¶È¤ÛÙ ÙÔ ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ ʈÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹. πÙ·ÏÈο. ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ ¿ÏÏË ÁÏÒÛÛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ˆ˜ ÁÏÒÛÛ· ʈÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ ∞ÁÁÏÈο ∏µ. πÙ·ÏÈο. 120 fiÔ˘ ‰›‰ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ʈÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙÔÏ‹. Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο. ªÈÎÚfiʈÓÔ (ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹) ∆Ô Ï‹ÎÙÚÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiˆ˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ (∞·ڈÛË) ÙÔ˘ ÃÂÈÚÈÛÌÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¢Â›Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ∂ÓÙÔÏÒÓ ÛÙË ÛÂÏ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·12 ŒÓ·ÚÍË µ·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ¶Ï‹ÎÙÚˆÓ ºˆÓ‹˜ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ʈÓËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ∆Ô ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔχÁψÛÛÔ ÊˆÓËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο ∏µ. Ë ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ãÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÁÏÒÛÛ·. Î·È ∞·ڈÛË Ô˘ Ù· Ï‹ÎÙÚ· √ÌÈÏ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Î·ıÒ˜ Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfiʈÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ŸÙ·Ó ÙÔ Ȥ˙ÂÙÂ. ¶Ï‹ÎÙÚÔ ∞∫Àƒø™∏ ¶Ï‹ÎÙÚÔ √ªπ§π∞ ¶Ï‹ÎÙÚÔ ∞∫Àƒø™∏ ™∏ª∂πø™∏: ñ ñ 12 °È· ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÊˆÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο. ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹. ‰Â›Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ºˆÓËÙÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ ÛÙË ÛÂÏ. °ÂÚÌ·ÓÈο. ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË. °ÂÚÌ·ÓÈο. Ù· πÙ·ÏÈο. 85). Ù˘ πÙ·ÏÈ΋˜. øÛÙfiÛÔ. ∞Ó Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ˆ˜ ÁÏÒÛÛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù· ∞ÁÁÏÈο ∏µ. ∞Ó ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰Èfi Û·˜ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ÁÏÒÛÛ· ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜. Ù· °·ÏÏÈο ‹ Ù· IÛ·ÓÈο. Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜.

ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ÙË ÊÚ¿ÛË ™˘ÁÁÓÒÌË? (“Pardon”) ‹ ∂·Ó·Ï¿‚·ÙÂ. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÙfiÙ ı· Û·˜ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÂÓÙÔÏÒÓ. ‹ «¶·Ú·Î·ÏÒ ÂÈϤÍÙ ÙÔ ı¤Ì· ·fi ÙËÓ √ıfiÓË». ªfiÏȘ ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ «È¿ÛÂÈ» ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Û·˜.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·13 ŒÓ·ÚÍË ÃÚ‹ÛË ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ºˆÓËÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ʈÓËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚ›ÙÂ Î·È Ó· ıˆÚ›Ù ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û·˜ ˙ËÙ¿ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Ì ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ʈÓËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. ñ ∞ÊÔ‡ ȤÛÂÙ ÙÔ (Ï‹ÎÙÚÔ √ÌÈÏ›·˜). °È· Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ›Ù ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ Ì ÙË ÊˆÓ‹: ñ ñ ñ ¶È¤ÛÙÂ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ (√ÌÈÏ›·). ∞Ó ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÌÈ· ·Ú·›ÓÂÛË ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ «¶·Ú·Î·ÏÒ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙËÓ ÔıfiÓË ·Ê‹˜». ¢Â›Ù ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ∞Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ºˆÓ‹˜. ŸÔÙ ‰ÂÓ Â›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔȘ ʈÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔıfiÓË. Ê˘ÛÈ΋ ʈӋ ¯ˆÚ›˜ ·‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ϤÍÂȘ. ¢Â›Ù ÙÔ ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ ÛÙË ÛÂÏ. ∞Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Ì›· ÂÓÙÔÏ‹ ‹ ·Ó οÓÂÙ ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹.‹ ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Í·Ó·›ÙÂ? (“Would you say again”). 120. ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ÎÏ›ÛÂÙÂ. Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ Ô‰ËÁ›Â˜: ™∏ª∂πø™∏: µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÛˆÛÙ‹ ÔıfiÓË ÁÈ· ÙË ÊˆÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ. ÌÔÚ›Ù ¿ÓÙ· Ó· ›Ù «µÔ‹ıÂÈ·» (“Help”) Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔıfiÓË. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Û·˜ Î·È Û·˜ ·Ú·ÎÈÓ› Ó· ‰ÒÛÂÙ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙÔÏ‹. ñ ¢ÒÛÙ ̛· ʈÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ Ì ηı·Ú‹. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÂÓÈο ›Ù ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ‹ Û·˜ ˙ËÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∞Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ Ì›· ÂÓÙÔÏ‹ ‹ Â¿Ó Ë ÂÓÙÔÏ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙËÓ ÔıfiÓË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· οÓÂÈ ¤Ó· «ÌÈ». µÂÏÙ›ˆÛË ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ºˆÓ‹˜ °È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÊˆÓ‹˜. ¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÙÔ «ÌÈ». ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ (√ÌÈÏ›·) Î·È ··ÓÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ ·Ú·›ÓÂÛË Ô˘ Û·˜ ˙ËÙ¿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ŸÙ·Ó ‰›ÓÂÙ ÌÈ· ʈÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹. ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¢È·ÌfiÚʈÛ˘. ̤ۈ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·Ê‹˜ Î·È ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ÌÔ¯ÏÔ‡ ˆ˜ «ÂʉÚÈ΋ ̤ıÔ‰Ô» ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜. ñ ∫Ï›ÛÙ ٷ ·Ú¿ı˘Ú· Î·È ÙËÓ ËÏÈÔÚÔÊ‹. ¢ÒÛÙ ̛· ʈÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹. ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ʈÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜. ñ ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·¤Ú· ·fi Ù· ÛËÌ›· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ Ú‡̷ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ó· ÌËÓ ËÁ·›ÓÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹. ∞Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË. ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÙÔ «ÌÈ» Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰ÒÛÙ ÙË ÊˆÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó Ì ʈÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ (√ÌÈÏ›·). Navigation System 13 . Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ı· ÌÂȈı› ·˘ÙfiÌ·Ù·. ·Ú·Î·ÏÒ (“Please repeat”).

ñ ¶È¤ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· ZOOM IN/OUT ÁÈ· Ó· ÂÚÈËÁËı›Ù ·fi ÛÂÏ›‰· Û ÛÂÏ›‰·.. °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔıfiÓË.¯. °È· Ó· Î˘Ï‹ÛÂÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ (∞·ڈÛË). ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ∞Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È Û ÁÎÚÈ ¯ÚÒÌ· (Ôχ ÛÎÔ‡Ú·) ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó. ñ ∞ÁÁ›ÍÙ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ñ ∞ÁÁ›ÍÙ ٷ ÙÚ›ÁˆÓ· ¶¿Óˆ / ∫¿Ùˆ (up/down) ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÁÈ· Ó· Î˘Ï‹ÛÂÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ·Ó¿ ÛÂÏ›‰·. ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ʈÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ. ñ ∞Ó ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‹¯Ô˘˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ʈӋ˜ Û·˜. ›Ù ∂¿Óˆ (“Up”) ‹ ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ (“Previous”. Ï‹ÎÙÚ· Ì ٛÙÏÔ˘˜ . ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ Û·˜. ÌÈÏ‹ÛÙ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚ·. 14 Navigation System ∂ÈÏÔÁ‹ ™ÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·fi ∫·Ù¿ÏÔÁÔ °È· Ó· ÂÚÈËÁËı›Ù Û ¤Ó· ηٿÏÔÁÔ. ›Ù ∂fiÌÂÓÔ (“Next”) ‹ ∫¿Ùˆ (“Down”). Ì·˙› Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ.¯. ∫¿ı ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÏÂÁ› ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙÔ fiÓÔÌ· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ‹ ·Ó οÓÂÙ ϿıÔ˜. .2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·14 ŒÓ·ÚÍË ñ ∞Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Û·˜ ÏfiÁˆ ıÔÚ‡‚Ô˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √∫ ‹ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹). ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ʈÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù οı ̛· ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó (fiˆ˜ . οÓÂÙ ̛· ·fi ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· Î˘Ï‹ÛÂÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ·Ó¿ ÛÙÔȯ›Ô. ∂ÈÏÔÁ‹ ™ÙÔÈ¯Â›Ô˘ (¶Ï‹ÎÙÚÔ˘) ÛÙËÓ √ıfiÓË ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔıfiÓ˜. οÓÂÙ ̛· ·fi ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ʈÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ Î·È ›Ù ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.). °È· Ó· Î˘Ï‹ÛÂÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÚÔ˜ Ù· οو. ñ ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙË ÊˆÙÔÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ı¤ÏÂÙ Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi Î·È Î·ÙfiÈÓ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi.

ÃÚ‹ÛË ¶ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ √ıfiÓ˘ (on screen) ŸÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∫¿ı ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÔıfiÓ˘. Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Û·˜. Navigation System 15 . οÓÂÙ ̛· ·fi ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ: ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ʈÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ Î·È ›Ù ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ∞˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰Â›Ù fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ‰È·ı¤ÛÈÌ·. ñ ∞ÁÁ›ÍÙ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·. ı· Û·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ¤Ó· ηٿÏÔÁÔ. Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ. ∂ÈÛ·Á¿ÁÂÙ οı ÁÚ¿ÌÌ· Ì ̛· ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜: ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ∞Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÂÓfi˜ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜. ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙË ÊˆÙÔÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ Î·È Î·ÙfiÈÓ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi. ŸÙ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚ÚÂÈ ÌfiÓÔ Ì›· ηٷ¯ÒÚËÛË Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ. ÂÈÛ¿ÁÂÙ ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÂÈϤÍÙ ÙÔÓ ∫·Ù¿ÏÔÁÔ (List). ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ¢È¿ÛÙËÌ· (Space) ÁÈ· Ó· ͯˆÚ›ÛÂÙ ÙȘ ϤÍÂȘ. ŸÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÂÙ ̛· ‰È‡ı˘ÓÛË.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·15 ŒÓ·ÚÍË °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ. ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ ¢È·ÁÚ·Ê‹ (Delete) ÁÈ· Ó· Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ÂÈÛ·Á¿Á·Ù ηٿ Ï¿ıÔ˜. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û·˜. ñ ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙË ÊˆÙÔÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÛÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ı¤ÏÂÙ Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi Î·È Î·ÙfiÈÓ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi. ∞Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚ÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û·˜. ñ ∞ÁÁ›ÍÙ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· „¿¯ÓÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ϤÍÂȘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙÂ.

ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂÚÈο ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÁÈ· Ó· ÊÔÚÙˆı› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘. ∏ ÔıfiÓË ÙfiÙ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÔıfiÓË ∞ÔÔ›ËÛ˘ ∂˘ı˘ÓÒÓ. 16 Navigation System ¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ÔıfiÓË ·ÔÔ›ËÛ˘ ¢ı˘ÓÒÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÙËÓ ¤¯ÂÙ ηٷÓÔ‹ÛÂÈ. ∞Ó ‰ÂÓ ȤÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ‹ ‰ÂÓ ·ÁÁ›ÍÂÙ ÙÔ √∫ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÌÂÙ¿ ·fi 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ı· Û·˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ̛· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹. ‰ËÏ. ∞Ó ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹. ∆Ô «√∫» ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ì ʈÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹. ¶È¤ÛÙ ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ‹ ·ÁÁ›ÍÙ ÙÔ √∫ Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ∏ ÚÒÙË ÔıfiÓË Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ë ÔıfiÓË Ù˘ ˘‰ÚÔÁ›Ԣ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘. °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ∞ÔÔ›ËÛ˘ ∂˘ı˘ÓÒÓ. . ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÊÔ‡ ÊÔÚÙˆı› ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. ∞ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ . 83. ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡. ·ÁÁ›ÍÙ ÙÔ OFF ÁÈ· Ó· Û‚‹ÛÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË. ™∏ª∂πø™∏: ∆Ô Ï‹ÎÙÚÔ √∫ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜. ÙÔ ∂¡∆ Î·È Ë ÔıfiÓË ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ ÚÔÏfiÈ. ÚÈÓ Û˘Ó¯›ÛÂÙÂ. ȤÛÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Ï‹ÎÙÚÔ ÏÔ‹ÁËÛ˘ ‹ ʈÓËÙÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ı· ‚Ú›Ù ÛÙË ÛÂÏ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·16 ŒÓ·ÚÍË ∂ÎΛÓËÛË ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ŸÙ·Ó ‚¿ÏÂÙ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (ππ).

ÛÂÏ. 47) πÛ¯‡˜ Û‹Ì·ÙÔ˜ GPS «µÔÚÚ¿˜ ∂¿Óˆ» µ¤ÏÙÈÛÙË Ï‹„Ë ∫·Ï‹ Ï‹„Ë §Â›ÂÈ: ∫·Î‹ Ï‹„Ë/·Ô˘Û›· Ï‹„˘ «∫·Ù‡ı˘ÓÛË: ∂¿Óˆ» ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË §‹„˘ ™ËÌ¿ÙˆÓ ∫›ÓËÛ˘ (TMC) ∫·Ù¿ ÙË Ï‹„Ë ∂ÈÎÔÓ›‰ÈÔ √ÚfiÛËÌˆÓ (‰Â›Ù ÛÂÏ. 6 ‹ ÙËÓ ¢È·‰ÚÔÌ‹ Û ªË ∂ÏÂÁ̤Ó˜ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜. 60) ÔıfiÓË ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi fiÓÔÌ·. 54) ª¿Ú· ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘ ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ‹ ‰›ÓÔÓÙ·È ÊˆÓËÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ªÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ (∞ÎÔ˘- ÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜) (Ô ‰ÚfiÌÔ˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ) (∞ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜) (Ô ‰ÚfiÌÔ˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ) ™∏ª∂πø™∏: ¢Â›Ù ÙËÓ ∂ÂÍ‹ÁËÛË Ã¿ÚÙË ÛÙËÓ ÔıfiÓË ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ (‰Â‡ÙÂÚË) ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. 79) ∫›ÙÚÈÓÔ Ì ÎfiÎÎÈÓ˜ ¿ÎÚ˜: ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∫fiÎÎÈÓÔ: µ·ÛÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜ ª·‡ÚÔ: ∂ÏÂÁ̤ÓÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ∞ÓÔÈÎÙfi ηʤ: ªË ∂ÏÂÁ̤ÓÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ £¤ÛË √¯‹Ì·ÙÔ˜ ™ÙÔȯ›· ÿÚÙË ¶Ú¿ÛÈÓÔ˜: ¶¿ÚÎÔ ∫·ÊÂ: ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ °ÎÚ›: ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ªÏ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÓÂÚfi ª·Ù ÌÏÂ: ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô / °‹Â‰Ô °ÎÔÏÊ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ/ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫ϛ̷η ÿÚÙË (‰Â›Ù ÛÂÏ. Navigation System 17 . 47) ¶Ï‹ÎÙÚÔ ÂÈÎÔÓȉ›ˆÓ (‰Â›Ù ÛÂÏ. 55) √‰Ô› (‰Â›Ù ÙËÓ ∂ÈÛÎfiËÛË Ã¿ÚÙË. 52) ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË «æ›¯Ô˘Ï·» (‰Â›Ù ÛÂÏ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·17 ŒÓ·ÚÍË ∂ÂÍ‹ÁËÛË Ã¿ÚÙË √ıfiÓ˘ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÿÚÙË (‰Â›Ù ÛÂÏ. ™∏ª∂πø™∏: ∞Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ¿Óˆ Û ̛· ÂÚÈÔ¯‹ (ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ¿Óˆ). ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ƒÔÏfiÈ (‰Â›Ù ÛÂÏ. ÛÙË ÛÂÏ.

√ ¯¿ÚÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙÔ “North up” Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Îϛ̷η. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ ‚¤ÏÔ˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ۇ̂ÔÏ· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ‰Â›¯ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ‚ÔÚÚ¿. 200. ‰ÒÛÙ ϛÁ· ÏÂÙ¿ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆı›.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·18 ŒÓ·ÚÍË ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÿÚÙË √ıfiÓ˘ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· ZOOM IN/OUT ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ȤÛÙ ›Ù ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Ã∞ƒ∆∏™ ‹ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∞·ڈÛË. ¿Óˆ ‹ οو. √ ¯¿ÚÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙ› Ì ÙÔ ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ (North UP) ‹ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ·ÚÌÚ›˙ (Heading Up). ñ ∞ÁÁ›ÍÙ ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ¯¿ÚÙË. ™∏ª∂πø™∏: ∆Ô ˘„fiÌÂÙÚÔ ‰ÂÓ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛˆÛÙ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ̤ۈ GPS. √ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. 100. Ô ¯¿ÚÙ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔ ‚ÔÚÚ¿ Ó· ‚ϤÂÈ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ. 200. Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ (“Heading up”) ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÌfiÓÔ ÛÙȘ ¤ÍÈ ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ Îϛ̷Θ (50. 1 Î·È 2 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‹ Û 50. °È· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Ô ¯¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË Û·˜. ™Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Îϛ̷Θ (¿Óˆ ·fi 5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‹ 3 Ì›ÏÈ·). 18 Navigation System . ‰ÂÍÈ¿. 100. °È· Ó· ‰Â›ÙÂ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÙÚfiÔ˘˜: ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ʈÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ Î·È ›Ù «∂ÌÊ¿ÓÈÛ ÙÔ µÔÚÚ¿ ∂¿Óˆ» (“Display North Up” ) ‹ «∂ÌÊ¿ÓÈÛ ÙÔ Ÿ¯ËÌ· ∂¿Óˆ» (“Display Heading Up”). øÛÙfiÛÔ. √ ¯¿ÚÙ˘ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ·Ó¿ÏÔÁ·. ∆Ô ˘„fiÌÂÙÚÔ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ÂΛÓÔ Ô˘ ‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÂÚ›Ô˘ 30 ̤ÙÚˆÓ. 500 ̤ÙÚ·. ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∆Ú¤¯Ô˘Û·˜ £¤Û˘ ªÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‰È‡ı˘ÓÛË. ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Î·È Ì‹ÎÔ˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ fiÔÙ ı¤ÏÂÙ Ì ̛· ·fi ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ʈÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ Î·È ›Ù «∂ÌÊ¿ÓÈÛ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË» (Display current location) ñ ∞ÁÁ›ÍÙ ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ £¤Û˘ √¯‹Ì·ÙÔ˜ ∏ ÔıfiÓË ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ı¤Û˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›. ∞ÊÔ‡ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ Îϛ̷η. ∏ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÂÓÒ Ë ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È. 500 Áȿډ˜ Î·È ÛÙÔ ó ‹ 1 Ì›ÏÈ).

66). ªÔÚ›Ù ӷ ·ÔıË·ÛÂÙ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ (‰Â›Ù ÛÂÏ. (‰Â›Ù ÛÂÏ. °È· Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜. Navigation System 19 . ÂÈϤÍÙ ∞Ôı‹Î¢ÛË ∆ƒ∂Ã√À™∞™ £∂™∏™ (CURRENT LOCATION Save) ·fi ÙËÓ (ÚÒÙË) ÔıfiÓË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·19 ŒÓ·ÚÍË ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ‰Â›Ù ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔıfiÓË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (ÚÒÙË). ¶Â›Ù «¶ÏËÚÔÊoڛ˜» (Information) ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ʈÓËÙÈÎÒÓ ‹ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ INFO ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓÙÔÏÒÓ Î·È ›Ù «∞Ôı‹Î¢Û ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË Î·È ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ÂÍ‹˜ ı¤ÛË» (Save current location) ÔıfiÓË: ñ ∂ÈϤÍÙ ∞Ôı‹Î¢ÛË (Save) ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∆Ú¤¯Ô˘Û·˜ £¤Û˘. 26) οÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ: ∂ÈϤÍÙ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (return) ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË. (∞·ڈÛË) ÁÈ· Ó· ÂȶȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË.

Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÚ›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË ·ÓÙ› Ù˘ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ŸÙ·Ó ¿Ù ÎÔÓÙ¿ Û οÔÈÔ Û˘Ì‚¿Ó TMC Û ·ÎÙ›Ó· 50 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ (‹ 30 ÌÈÏ›ˆÓ). ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ™˘Ì‚¿ÓÙˆÓ TMC ˆ˜ ÂÍ‹˜: ƒÔ‹ ∫›ÓËÛ˘ (Ì ¯Ú‹ÛË ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ) ∫fiÎÎÈÓÔ: ªÂÁ¿ÏË ∫›ÓËÛË (∫·Ó¤Ó·): ∂χıÂÚË ƒÔ‹ §ÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ™˘Ì‚¿Ó TMC. ÂÈϤÍÙ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (Return). . ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ Ì ¯Ú‹ÛË ÌÈÎÚÔ‡ ÂÈÎÔÓȉ›Ô˘. ªÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ٷ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ TMC Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÂÓÒ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚¿ÓÙÔ˜. ∞Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó TMC ∆ÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙË Û‹Ì·ÓÛË ÛÙfi¯Ô˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜) ¿Óˆ Û ¤Ó· ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ TMC. 200 ̤ÙÚ· (‹ 50. ·Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi Î·È ȤÛÂÙ ÚÔ˜ Ù· ̤۷. ‰Â›Ù ÙËÓ ∂ÂÍ‹ÁËÛË Ã¿ÚÙË ÛÙË (‰Â‡ÙÂÚË) ÔıfiÓË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ñ √È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙˆÓ ™˘Ì‚¿ÓÙˆÓ TMC ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Îϛ̷Θ: 50. 100. ñ ∆Ô ¯ÚÒÌ· Ù˘ ÔÚ›·˜ Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÚÔ‹˜ Û ÎfiÎÎÈÓÔ. 200 Áȿډ˜).2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·20 ŒÓ·ÚÍË ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∫›ÓËÛ˘ Û ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÃÚfiÓÔ Ì ¯Ú‹ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ TMC (∫·Ó¿ÏÈ ªËӇ̷ÙÔ˜ ∫›ÓËÛ˘) ∂ÂÍ‹ÁËÛË ∂ÌÊ¿ÓÈÛ˘ ∫›ÓËÛ˘ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË §‹„˘ ™ËÌ¿ÙˆÓ ∫›ÓËÛ˘ (TMC) : ∫·Ù¿ ÙË Ï‹„Ë : ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ∂ÈÎÔÓ›‰ÈÔ ∂fiÌÂÓÔ˘ ™˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ TMC. 47) ŸÙ·Ó Û˘Ì‚Â› οÔÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ƒÔ‹ ∫›ÓËÛ˘ (Ì ¯Ú‹ÛË ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÔÚ›·˜) : ªÂÁ¿ÏË Î›ÓËÛË (ÎfiÎÎÈÓÔ) : ∂χıÂÚË ÚÔ‹ (ÌÏÂ) ∫ϛ̷η ∂ÈÎÔÓ›‰È· ™˘Ì‚¿ÓÙˆÓ TMC ∫ϛ̷η ÿÚÙË (‰Â›Ù ÛÂÏ. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ΛÓËÛ˘ ηٿ ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹. ™∏ª∂πø™∏: ñ ∞Ó Ë ÊˆÙÈṲ̂ÓË Û·˜ ÔÚ›· Û·˜ ËÁ·›ÓÂÈ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ΛÓËÛ˘. 20 Navigation System °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË ¯¿ÚÙË. 100. ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·fiÛÙ·ÛË ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔıfiÓË. °È· ÙÔÓ Ù‡Ô ÙˆÓ ÂÈÎÔÓȉ›ˆÓ ÙÔ˘ TMC.

2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·21 ŒÓ·ÚÍË ∂ÈÛÎfiËÛË ∏ ÔıfiÓË ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÓÒ Ù· ÌËӇ̷ٷ ΛÓËÛ˘ (TMC) Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙË ÚÔ‹ (ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ·) Î·È ·Ù˘¯‹Ì·Ù· (™˘Ì‚¿ÓÙ· TMC). 20). ŸÙ·Ó Ô‰ËÁ›Ù ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ Û ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ÚÔ‹˜ ΛÓËÛ˘. Û˘Ì‚¿ÓÙ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÚÒÙ· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Î·È Ù· ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÂÎÙfi˜ ÔÚ›·˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ªÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ٷ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ TMC Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÂÓÒ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚¿ÓÙÔ˜. 54). ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ™˘Ì‚¿ÓÙˆÓ TMC ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Û·˜ Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Î·È Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ì ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓȉ›Ô˘ “TMC” ÛÙË Ì¿Ú· ÂÈÎÔÓȉ›ˆÓ (‰Â›Ù ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÂÈÎÔÓȉ›ˆÓ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË. °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË ¯¿ÚÙË. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ TMC ÛÙËÓ ÔıfiÓË ¯¿ÚÙË Ì·˙› Ì ÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜. Navigation System 21 . ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ Û·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ·. °È· Ó· ‰Â›Ù ϛÛÙ· ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ TMC ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ¯¿ÚÙË. ÛÂÏ. ÂÈϤÍÙ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹. °È· Ó· ‰Â›Ù ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì οÔÈÔ Û˘ÁÎÚÈ̤ÓÔ Û˘Ì‚¿Ó. ∏ Ï›ÛÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ٷ ÏËÛȤÛÙÂÚ·. ÛÙË ÛÂÏ. ›Ù "∂ÌÊ¿ÓÈÛ ϛÛÙ· ΛÓËÛ˘" (“Display traffic event list”). 20 ÁÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·). ‹ ÂÈϤÍÙ §›ÛÙ· ∫›ÓËÛ˘ ·ÊÔ‡ ȤÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ INFO. ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∞Ó·ÊÔÚÒÓ ™˘Ì‚¿ÓÙˆÓ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ TMC √È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ TMC ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÌÈÎÚ¿ ÂÈÎÔÓ›‰È· (‰Â›Ù ÙËÓ ∂ÂÍ‹ÁËÛË ∂ÌÊ¿ÓÈÛ˘ ∫›ÓËÛ˘ ÛÙË ÛÂÏ. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÙÔ ÛËÌ›Ô-ÛÙfi¯Ô (ÎfiÎÎÈÓÔ Î‡ÎÏÔ) ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ TMC Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È Î·ÙfiÈÓ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó TMC. Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÚ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÎfiÎÎÈÓË Î·È ‰È·ÎÂÎÔÌ̤ÓË (‰Â›Ù ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¯¿ÚÙË). ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÚ›·. ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ƒÔ‹˜ ∆· ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔ‹˜ ΛÓËÛ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û·Ó ÎfiÎÎÈÓ˜ Ù·Èӛ˜ ÛÙËÓ ÂËÚ·˙fiÌÂÓË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ (‰Â›Ù ∂ÂÍ‹ÁËÛË ∂ÌÊ¿ÓÈÛ˘ ∫›ÓËÛ˘. ™Â ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ·.

26). ∂›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË fiÙ·Ó Í¤ÚÂÙ ÁÂÓÈο ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Û·˜ ·ÏÏ¿ fi¯È ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ‰È‡ı˘ÓÛË. ŸÙ·Ó ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ «∏¡øª∂¡√ µ∞™π§∂π√» ˆ˜ ¯ÒÚ· Û·˜. °È· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ¢È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ (‰Â›Ù ÛÂÏ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜ ‹ ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ ˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi. °È· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ¯¿ÚÙË. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙÂ Î·È Ó· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ÛÂÙ ¤ˆ˜ Î·È ¤ÓÙ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔıË·ÛÂÙ ÛÙË Ï›ÛÙ· ™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ‰‡Ô ‰È·ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓˆÓ Ô‰ÒÓ Û ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË. 75). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. ŒÙÛÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ¤Ó·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi ‹ ÌÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚËı› ÛÙË ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·22 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Û·˜ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ‹ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ¯¿ÚÙË. 27). ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË·ÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 200 ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ. 31). ÛÂÏ. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛı› Ë ÔıfiÓË ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ™ÈÙÈÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜(‰Â›Ù ™›ÙÈ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›·. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› (‰Â›Ù ÛÂÏ. 22 Navigation System ™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› (‰Â›Ù ÛÂÏ. ™∏ª∂πø™∏: ∞Ó ÔÈ ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ÁÎÚÈ ¯ÚÒÌ·. ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ı› ™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›. ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ «™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›». ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ¤Ó·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi ¿Óˆ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÌÈ· ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË ‰È‡ı˘ÓÛË. Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂ: ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ (‰Â›Ù ÛÂÏ. 39). ÎÏ. ∞Ú¯È΋ ¢È‡ı˘ÓÛË (™›ÙÈ) (‰Â›Ù ÛÂÏ. ∆ÔÔıÂۛ˜ (ƒ√π – Points of Interest) (‰Â›Ù ÛÂÏ. . ‰Â›Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ∞fi ÙËÓ √ıfiÓË Ã¿ÚÙË. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÿÚÙË (‰Â›Ù ÛÂÏ. ÌÔÚ›Ù ÂÈϤÔÓ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi ÎÒ‰Èη. ŸÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó· ÚÔÔÚÈÛÌfi Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È·ı¤ÛÈÌË ÂÈÏÔÁ‹ (ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ∞Á·ËÌ¤ÓˆÓ ∆ÔÔıÂÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ∞Ú¯È΋˜ (™ÈÙÈÔ‡) ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ 50 ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ·ÔıË·ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Û·˜ ˙ËÙ¿ Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ /fiÏË ‹ Ô‰fi (Î·È Èı·ÓfiÓ ÙË ¯ÒÚ·) Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı¤ÏÂÙ ӷ ¿ÙÂ. ‰Â›Ù ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ: ŸÙ·Ó Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ª∂¡√À. ÛÙË ÛÂÏ. 34). ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ÁÈ· Ó· Â·ÓÂÈϤÍÂÙ οÔÈÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi. fiÓÔÌ· ‹ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. ¿ÚΈÓ. 39. ™∏ª∂πø™∏: ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÈÙÈÔ‡. ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ı› ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›. 35). 37). ¢È‡ı˘ÓÛË (‰Â›Ù ÛÂÏ. ™∏ª∂πø™∏: ∞Ó ÔÈ ™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÁÎÚÈ. 23).

ŒÙÛÈ ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ / fiÏ˘ Î·È Ù˘ Ô‰Ô‡.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·23 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ªÂ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘. ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ∞ÏÏ·Á‹ ÃÒÚ·˜. ∂ÈϤÍÙ ∞ÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ / ¶fiÏË Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ «∂ÈÏÔÁ‹ √ÓfiÌ·ÙÔ˜ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ / ¶fiÏ˘». ∂ÈÏÔÁ‹ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ /¶fiÏ˘ ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ‚ÔËı¿ ·Ó Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·/ fiÏÂȘ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÙ Û ÔÈÔ Î¤ÓÙÚÔ / fiÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ∏ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘. ∂ÈÏÔÁ‹ ÃÒÚ·˜ ∆Ô ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ÂÈϤÍÙ §›ÛÙ· Î·È Î·ÙfiÈÓ ÂÈϤÍÙ ÙÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì·. ∞Ó Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÏÏË ¯ÒÚ·. ñ √ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi˜ ∫Ò‰Èη˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ÏÏ·Á‹ ÃÒÚ·˜ ÂÈÏÂÁ› ÙÔ «∏¡øª∂¡√ µ∞™π§∂π√». ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ӷ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÚÒÙ· ÙËÓ Ô‰fi. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË «∂ÈÏÔÁ‹ ÃÒÚ·˜». ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ / fiÏ˘ Ì ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ Ù˘ ÔıfiÓ˘. ∞Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ∞Ó Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Û·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÏÏÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË. Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÂ: ™∏ª∂πø™∏: ñ ∞Ó ‰ÂÓ ‚Ú›Ù ηٷ¯ˆÚË̤ÓÔ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. Navigation System 23 . ∂ÈÏÔÁ‹ ÃÒÚ·˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ™˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙËÓ Ô‰fi ÚÒÙ· Î·È Ó· ·Ê‹ÛÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË ‹ Ù· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÙȘ fiÏÂȘ fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Ô‰fi˜.

ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. Ë ÔıfiÓË ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Û·˜ ˙ËÙ¿ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ √ÓfiÌ·ÙÔ˜ √‰Ô‡. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛı› Ë ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜ √ÓfiÌ·ÙÔ˜ √‰Ô‡. ∞ÎÔÏÔ˘ı›ÛÙ ÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∞ÚÈıÌÔ‡ ∫ÙÈÚ›Ô˘ ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡. ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË ‹ ÙÔÔıÂÛ›· ·fi ÙË Ï›ÛÙ·. Ë ÔıfiÓË Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∞ÚÈıÌÔ‡ ∫ÙÈÚ›Ô˘. ∞Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ‚ÚÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ fiÓÔÌ·. ÂÈϤÍÙ §›ÛÙ· fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ fiÏ˘. 24 Navigation System ∂ÈÏÔÁ‹ √‰Ô‡ ∞ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË ‹ Â¿Ó ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ √‰fi ÛÙËÓ ·Ú¯‹. ∂ÈϤÍÙ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ /fiÏË Ô˘ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙË §›ÛÙ·. . ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ∞Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi ·ÚÈıÌfi ÎÙÈÚ›Ô˘. ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ /fiÏË Ô˘ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙË §›ÛÙ·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Û·˜. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ÔÓfiÌ·Ù· Ô‰ÒÓ Ì ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÈÛ·Á¿Á·Ù fiÓÔÌ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜. ∂ÈϤÍÙ fiÓÔÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙË §›ÛÙ·. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· /fiÏÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Î·Ù·¯ˆÚË̤ӷ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·24 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ÔÓfiÌ·Ù· fiÏÂˆÓ Ì ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÈÛ·Á¿Á·Ù fiÓÔÌ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜. ∞ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ /fiÏ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ÌÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÂÈϤÍÂÙ √ÔÈÔ‰‹ÔÙ (Any) ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË.

40). ∂ÈϤÍÙ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη Ô˘ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙË §›ÛÙ·. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜ (‰Â›Ù √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi ∫Ò‰Èη Î·È Ë ÔıfiÓË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂ: ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ∞Ó Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ı¤ÏÂÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı›. ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË Ô˘ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙË Ï›ÛÙ·. 35). ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÿÚÙË ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ÙÔÔıÂÛ›· ¿Óˆ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË (‰Â›Ù «ªÂ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÿÚÙË». ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜ (‰Â›Ù √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÈÛ·Á¿Á·Ù ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ /fiÏ˘. ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ÙˆÓ 7 ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη ‹ ·Ó ÂÈϤÍÂÙ ÙË §›ÛÙ·. ∂ÈÏÔÁ‹ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη (ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ). Navigation System 25 . ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒÓ Îˆ‰›ÎˆÓ Ì ÙÔÓ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÂÈϤͷÙ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜. 40). ŸÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ ÙÔ «∏¡øª∂¡√ µ∞™π§∂π√» ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∞ÏÏ·Á‹ ÃÒÚ·˜. ÛÂÏ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·25 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ∞Ó ‰ÂÓ ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË ÛÙËÓ ·Ú¯‹. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· Ï›ÛÙ· ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ /fiÏÂˆÓ fiÔ˘ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Ô‰fi˜. ÛÙË ÛÂÏ. ÛÙË ÛÂÏ. ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ Ô˘ ÂÈϤͷÙ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·/ fiÏÂȘ.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈϤÍÂÙÂ. ∞ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ¶ÚÔÛı‹ÎË ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÛÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ À¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÙ ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜: ñ ∆Ș ÂÈÛ¿ÁÂÙ ̤۷ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ∞ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ∞Á·ËÌ¤ÓˆÓ ∆ÔÔıÂÛÈÒÓ. ñ ¶ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∆Ú¤¯Ô˘Û· £¤ÛË (‚Ï. 60). ñ ¶ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ (‚Ï. ™∏ª∂πø™∏: √È ÚÔÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ ÂÂϤÁËÛ·Ó ·fi ÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· «¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜». 40). ÎÏ. Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÂ: ªÂÙ·ÎÈÓËı›Ù Ì ·ÏËÛË ÛÙË Ï›ÛÙ· ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ™ÂÏ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·26 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ∞fi ÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÌÈ· ηٷ¯ˆÚË̤ÓË ·Á·Ë̤ÓË ‰È‡ı˘ÓÛË ˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜ (‰Â›Ù √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÙÔÔıÂÛÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ı› ÛÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ Û·˜. 26 Navigation System ñ ¶ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ¿˜ Ù˜ ÛÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ ηْ ¢ı›·Ó ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜. ™ÂÏ. ÛÂÏ. 71). ÛÙË ÛÂÏ. . ∂ÈϤÍÙ ∫·ÙËÁÔÚ›· ÁÈ· Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂÙ ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· √§∂™ Î·È ∂¶∞°ƒÀ¶¡∏™∏ ‹ Û ¿ÏÏË Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ. ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜. 66). ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Ú˘ıÌÈÛÙ› ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ∞ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ∆ÔÔıÂÛÈÒÓ (‚Ï.

ñ ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ï‡ÙÂÚË Ì¤ıÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÂÈϤÍÂÙ ∫·ÙËÁÔÚ›·. ñ ∞Ó Í¤ÚÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘. ·Ó¿ ŸÓÔÌ· ‹ ·fi ÙÔÓ ∞ÚÈıÌfi ∆ËÏÂÊÒÓÔ˘. Ì·˙› Ì ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi. Navigation System 27 . ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ∫·ÙËÁÔÚ›· Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ηÙËÁÔڛ˜ ‹ Ù‡Ô˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ̤ۈ Ù˘ ÔıfiÓ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. 29. ÎÏ. ÂÈϤÁÂÙ ÙÔÓ ∞ÚÈıÌfi ∆ËÏÂÊÒÓÔ˘. ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ∞Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÌÈ·˜ ÙÔÔıÂÛ›·˜. ηÙfiÈÓ ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ∂ÈϤÍÙ ∫·ÙËÁÔÚ›·. ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ. Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÂ: À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ (ƒ√π): ·Ó¿ ∫·ÙËÁÔÚ›·.. ∂‡ÚÂÛË ∆ÔÔıÂÛ›·˜ ·Ó¿ ∫·ÙËÁÔÚ›·. ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· Ú¤ÂÈ Ó· „¿ÍÂÙ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙȘ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ «°Î·Ú¿˙ Aurora”. ∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ı¤ÏÂÙ ӷ ‚Ú›Ù ¤Ó· ∞ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ٷ ™ËÌ›· ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ (ƒ√π) ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Î·È Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘. ñ ªÔÚ›Ù ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ӷ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙË Ï¤ÍË “Aurora” ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ô ŸÓÔÌ·. ∏ Ï›ÛÙ· ı· ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ì ÙË Ï¤ÍË “Aurora”. ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “Aurora”.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·27 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ∞fi Ù· ™ËÌ›· ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ (ƒ√π). «•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Aurora». “Aurora”. Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙË ‚Ú›ÙÂ Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ·Ó¿ ϤÍËÎÏÂȉ›. ÔÚ›ÛÙ ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· Î·È ˘ÔηÙËÁÔÚ›· ·fi Ù· ÌÂÓÔ‡ Î·È ¤ÂÈÙ· ÂÈϤÍÙ ŸÓÔÌ· ∆ÔÔıÂÛ›·˜ ·fi §¤ÍË-∫ÏÂȉ›. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ¢Â›Ù ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ŸÓÔÌ· ∆ÔÔıÂÛ›·˜ ·fi §¤ÍË-∫ÏÂȉ› ÛÙË ÛÂÏ.

πÛÙÔÚÈο ªÓËÌ›·. ªÔÚ› ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ϿıÔ˜ ηÙËÁÔÚ›·. ∆Ô˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜. ™Ù·ıÌfi˜ ψÊÔÚ›ˆÓ. ∞ıÏËÙÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ·Ú¤¯ÔÓÙ¿˜ Û·˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· οı ›‰Ô˜: ŸÏ· Ù· ›‰Ë. ÎÏ. ÙȘ ∆Ú¿Â˙˜. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· /∫ÔϤÁÈ·. ¡˘ÎÙÂÚÈÓ‹ ∑ˆ‹. ÃÒÚÔ˜ ™Ù¿ıÌ¢Û˘. ¢›ÎÙ˘Ô ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Honda. ™·˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· ΤÓÙÚ· ÙˆÓ fiψÓ. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ÁÔÚ¤˜ ∫¤ÓÙÚÔ ¶fiÏ˘ ™·˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·. ÎÏ. ∏ ηÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡. ÎÏ. ∞Ô‚¿ıÚ· º¤ÚÈÌÔÙ. √ÈÓÔÔÈ›·. ∞ÂÚÔϤۯË. ∫¤ÓÙÚ· ªfiÔ˘ÏÈÓ. °‹‰· °ÎÔÏÊ. ÎÏ. ∫Ù›ÚÈ· ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ÕÏÏ· √È ˘ÔηÙËÁÔڛ˜ ›ӷÈ: ™˘ÓÔÚÈ·ÎÔ› ™Ù·ıÌÔ›. ∆·Í›‰È √È ˘ÔηÙËÁÔڛ˜ ›ӷÈ: ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ∆Ô˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ∞ÙÚ·ÍÈfiÓ. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ™·˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· •ÂÓԉԯ›· Î·È Ù· ªÔÙ¤Ï. ªÔ˘Û›Ô. ∆Ú¿Â˙· ™·˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· ∞∆ª. ∞Ó·„˘¯‹ √È ˘ÔηÙËÁÔڛ˜ ›ӷÈ: ¶¿Úη ∞Ó·„˘¯‹˜. ÌÂÙÚfi. 28 Navigation System ™·˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· Ì·Á·˙È¿. ÎÏ. ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ› ™Ù·ıÌÔ›. ∞ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ̛· ηÙËÁÔÚ›·. £¤·ÙÚÔ. ª·Ú›Ó·. Ù· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·. ÎÏ. ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ™ÎÈ. °È·ˆÓ¤˙ÈÎË ∫Ô˘˙›Ó·. ∆·ÍÈÓfiÌËÛË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ∞fiÛÙ·ÛË ∆·ÍȉÈÔ‡. ¶¿Úη Î·È π·Û›·. ¶¿Úη/ ÃÒÚÔÈ æ˘¯·ÁˆÁ›·˜. ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·28 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÀËÚÂۛ˜ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ· √È ˘ÔηÙËÁÔڛ˜ ›ӷÈ: ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ªÂ ÙËÓ ÔıfiÓË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›: . °ÂÈÙoÓ›·ÛË Ì ∞ÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ/ ¶fiÏË ‹ ŸÓÔÌ· ∆ÔÔıÂÛ›·˜. πÙ·ÏÈ΋ ∫Ô˘˙›Ó·. ™Ù·ıÌÔ› ∫·˘Û›ÌˆÓ. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ŸÓÔÌ· ∆ÔÔıÂÛ›·˜ Ì §¤ÍË-∫ÏÂȉ›. ∫¤ÓÙÚ· ¢È·ÛΤ„ˆÓ/ ∂Îı¤ÛˆÓ. ∫¤ÓÙÚ·/ ∞›ıÔ˘Û˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∫·˙›ÓÔ. ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ŸÙ·Ó ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ‚Ú›Ù ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ÂÈϤÍÙ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «ŸÏ· Ù· ∂›‰Ë". ÎÏ. °·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·„˘¯‹˜.

ηÙfiÈÓ ÂÈϤÍÙ ÙË §›ÛÙ· fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ϥ͢-ÎÏÂȉ›. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜ (‰Â›Ù √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· Ì ÌÈ· ϤÍË-ÎÏÂȉ›. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ÔÓfiÌ·Ù· ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ/ fiÏÂˆÓ Ì ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÈÛ·Á¿Á·Ù fiÓÔÌ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜. ∏ Ï›ÛÙ· ·˘Ù‹ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË Û·˜. 40). ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜ (‰Â›Ù √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì fiϘ ÙȘ ÙÔÔıÂۛ˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ηÙËÁÔÚ›·˜.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·29 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ŸÓÔÌ· ∆ÔÔıÂÛ›·˜ Ì §¤ÍË-∫ÏÂȉ› ∞Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Û·˜. Î˘Ï‹ÛÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙË Ï›ÛÙ· ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. Î·È fi¯È Ë ·fiÛÙ·ÛË Ô‰‹ÁËÛ˘. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔÔıÂۛ˜ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ Ï¤ÍË-ÎÏÂȉ› Ô˘ ‰ÒÛ·ÙÂ. ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙË Ï¤ÍË-ÎÏÂȉ› ·fi ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘. ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Â›Ó·È Û ¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ (ÌÈ· ÓÔËÙ‹ ¢ı›·). Ë ÔıfiÓË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂ: ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ Ì ÙË Ï¤ÍË-ÎÏÂȉ› οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ∆·ÍÈÓfiÌËÛË ·fi ÙËÓ ∞fiÛÙ·ÛË Ù·ÍȉÈÔ‡ ‹ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ °ÂÈÙoÓ›·ÛË Ì ∞ÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ/ ¶fiÏË. ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ / fiÏ˘ Ì ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘. °Ú¿„Ù ÙË Ï¤ÍË-ÎÏÂȉ› Ì ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ ÔıfiÓ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ∆ÔÔıÂÛ›·. Ë ¯ÒÚ· Û·Ó ÂÙÈΤٷ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·fiÛÙ·ÛË Î·È Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Û·˜. ÛÙË ÛÂÏ. ÛÙË ÛÂÏ. ∂Ó ÂÈϤÍÂÙ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ì¤Ûˆ °ÂÈÙoÓ›·Û˘ Ì ∞ÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ/ ¶fiÏË. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘/ ¶fiÏ˘. ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ∆·ÍÈÓfiÌËÛË ·fi ÙËÓ ∞fiÛÙ·ÛË ∆·ÍȉÈÔ‡. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜. ∞Ó fi¯È. ∞ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ /fiÏ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. Navigation System 29 . ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ·fi ÙË Ï›ÛÙ·. ªÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹. ∂ÈϤÍÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ /fiÏ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙË §›ÛÙ·. ∞Ó ‰Â›Ù ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ™ÙËÓ ÔıfiÓË ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ë ‰È‡ı˘ÓÛË. ∂ÈÏÔÁ‹ ·fi ÙËÓ ∞fiÛÙ·ÛË ∆·ÍȉÈÔ‡ ∞Ó Î¿ÓÂÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹. ∂ÈϤÍÙ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙË §›ÛÙ·. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ §¤Í˘-ÎÏÂȉÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∆ÔÔıÂÛ›·. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛı› Ë ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ §¤Í˘. 40). Ì ÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ÙÔÔıÂÛ›· ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘.

40). ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‡ÚÂÛ˘ ·Ó¿ ∫·ÙËÁÔÚ›·. ÛÙË ÛÂÏ. ÛÙË ÛÂÏ. 40). ∞Ó Ù·ÈÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 20 ı¤Ì·Ù·. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜ (‰Â›Ù √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ √ÓfiÌ·ÙÔ˜ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ / ¶fiÏ˘ ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ / fiÏ˘ Ì ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘. Map. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÌfiÓÔ ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜. ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ √ÓfiÌ·ÙÔ˜ ∆ÔÔıÂÛ›·˜. ∂ÈϤÔÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜. ·ÓÙ›ıÂÙ·. Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜ ‹ ÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË Ã¿ÚÙË ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ (View Dest. ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ √ÓfiÌ·ÙÔ˜ ∆ÔÔıÂÛ›·˜. 30 Navigation System ŸÓÔÌ· ∆ÔÔıÂÛ›·˜ ŸÙ·Ó ÂÈϤÍÂÙ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ∂ÈϤÍÙ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙË §›ÛÙ·. ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜ Ì ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘. ™∏ª∂πø™∏: ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì›· Ï›ÛÙ· Ì ƒ√π Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ‹ ·ÚfiÌÔÈ· ÔÓfiÌ·Ù·. ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜ Ì ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘. ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi fiÓÔÌ· ·fi ÙËÓ Ï›ÛÙ· ‡ÚÂÛ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ƒ√π. ∞ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ ¶fiÏË.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·30 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ °ÂÈÙoÓ›·ÛË Ì ∞ÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ/ ¶fiÏË ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚Ú›Ù ÛËÌ›· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË Ô˘ ÂÈÛ¿Á·ÙÂ. ŸÙ·Ó ÂÈϤÍÂÙ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. Ë ÔıfiÓË ∂ÈÏÔÁ‹ ∆ÔÔıÂÛ›·˜. ∂‡ÚÂÛË ∆ÔÔıÂÛ›·˜ ·fi ÙÔ ŸÓÔÌ·.) . ∞Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ŸÓÔÌ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË ∂‡ÚÂÛË ∆ÔÔıÂÛ›·˜ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi˜ ƒ√π Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ƒ√π Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‹ ·ÚfiÌÔÈ· ÔÓfiÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜ (‰Â›Ù √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›.

∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ‹ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ÛÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ Û·˜ ∆ÔÔıÂۛ˜. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË ∂ÈÏÔÁ‹ ÌÈ·˜ ∆ÔÔıÂÛ›·˜. ∂ÈϤÍÙ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙË §›ÛÙ·. 40). °È· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ∆ÔÔıÂۛ˜. Navigation System 31 . ÂÈϤÍÙ ∂‡ÚÂÛË. £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ / fiÏË ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ô‰fi˜. Ì·˙› Ì ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ŸÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÌÈ· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË. ÛÙË ÛÂÏ. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜ (‰Â›Ù √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ÙÔÔıÂۛ˜. ∞fi ÙȘ ¢È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ∞ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ¢È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ ∞ÚÈıÌfi ∆ËÏÂÊÒÓÔ˘.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·31 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ∂‡ÚÂÛË ∆ÔÔıÂÛ›·˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÚÈıÌfi ∞Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚËı› Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ∆ËÏÂÊÒÓÔ˘ ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‡ÚÂÛ˘ ·fi ÙÔÓ ∞ÚÈıÌfi ∆ËÏÂÊÒÓÔ˘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ∂‡ÚÂÛË ∆ÔÔıÂÛ›·˜ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÙÔ˘. ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÂ: ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜. Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÚÒÙ· ÙËÓ Ô‰fi. ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙÂ Î·È ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË Î·È ÙËÓ Ô‰fi. ∞Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Ô˘ ÂÈÛ·Á¿Á·Ù ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù·¯ˆÚË̤ÓÔ˜. ∂·ÓÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰›ÓÂÈ ¤Ó· «ÌÈ» Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· «¢ÂÓ ‚Ú¤ıËΠƒ√π Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·˘Ùfi». ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ¯ÒÚ· Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÔÏfiÎÏËÚÔ.

∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ÔÓfiÌ·Ù· fiÏÂˆÓ Ì ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÈÛ·Á¿Á·Ù fiÓÔÌ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· /fiÏÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Î·Ù·¯ˆÚË̤ӷ. . ∞Ó Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ô˘ ı¤ÏÂÙ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÏÏÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË. ∞ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ /fiÏË Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ∞Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ∂ÈϤÍÙ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ /fiÏË Ô˘ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙË §›ÛÙ·. ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ / fiÏ˘ Ì ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ Ù˘ ÔıfiÓ˘. ÂÈϤÍÙ §›ÛÙ· Î·È Î·ÙfiÈÓ ÂÈϤÍÙ ÙÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì·. Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘. ∂ÈϤÍÙ ÙË ÃÒÚ·. ∂ÈϤÍÙ ∞ÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ / ¶fiÏË Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ «∂ÈÏÔÁ‹ √Ófi∂ÈÏÔÁ‹ ÃÒÚ·˜ ∏ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ / ¶fiÏ˘». ∞Ó Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÏÏË ¯ÒÚ·. ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ӷ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÚÒÙ· ÙËÓ Ô‰fi. ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ∞ÏÏ·Á‹ ÃÒÚ·˜. ∆Ô ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·32 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ™∏ª∂πø™∏: ∞Ó ‰ÂÓ ‚Ú›Ù ηٷ¯ˆÚË̤ÓÔ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË «∂ÈÏÔÁ‹ ÃÒÚ·˜». ı· ÂÌÊ·ÓÈÛı› Ë ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜ √ÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ 1˘ √‰Ô‡. ÂÈϤÍÙ §›ÛÙ· fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ fiÏ˘. ∂ÈÏÔÁ‹ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ /¶fiÏ˘ ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ‚ÔËı¿ ·Ó Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·/ fiÏÂȘ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÙ Û ÔÈÔ Î¤ÓÙÚÔ / fiÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ /fiÏË Ô˘ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙË §›ÛÙ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›ÛÙ ÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. 32 Navigation System ∞Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ‚ÚÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ fiÓÔÌ·.

∂ÈϤÍÙ fiÓÔÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙË §›ÛÙ·. 40). ÛÂÏ. ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ∞Ó Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ô˘ ı¤ÏÂÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı›. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÔ˘ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·33 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ∂ÈÏÔÁ‹ √‰Ô‡ ∞ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË ‹ Â¿Ó ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ √‰fi ÛÙËÓ ·Ú¯‹. ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÿÚÙË ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË (‰Â›Ù «ªÂ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÿÚÙË». ∞Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. 35). ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰È·ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓˆÓ Ô‰ÒÓ. ∞Ó ‰ÂÓ ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ/ fiÏË ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ÂÚÈÔ¯¤˜ ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÏÔÁ‹ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜. Ë ÔıfiÓË ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Û·˜ ˙ËÙ¿ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ √ÓfiÌ·ÙÔ˜ 1˘ √‰Ô‡. Ë ÔıfiÓË ı· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ √ÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ 2˘ √‰Ô‡. ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓ˘ Ô‰Ô‡ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Ô‰Ô‡. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ÔÓfiÌ·Ù· Ô‰ÒÓ Ì ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÈÛ·Á¿Á·Ù fiÓÔÌ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜. ÛÙË ÛÂÏ. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜ (‰Â›Ù √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. Navigation System 33 . ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙË Ï›ÛÙ·. ÂÈϤÍÙ ÂΛÓË Ô˘ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÏÔÁ‹ ¢È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘. ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ô‰Ô‡.

40). ÔÈ»™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›» Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ¯ˆÚËı› ÛÙË Ï›ÛÙ· ı· ·ÔıË΢ıÔ‡Ó. Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÚÒÙÔ˜. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜ (‰Â›Ù √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· (. ∂ÈϤÍÙ ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜. 34 Navigation System ™∏ª∂πø™∏: ñ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙÔ˘˜ «™ËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜». ∫˘Ï‹ÛÙ ÙË Ï›ÛÙ· Î·È ›Ù ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ (1-6) ‹ ÂÈϤÍÙ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. Ë ÔıfiÓË ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 50 ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ı›. ªÔÚ› Ó· ·ÔıË΢ıÔ‡Ó ¤ˆ˜ Î·È 50 ÚÔÔÚÈÛÌ›. ñ √È ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ·ÔıË·ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ «™›ÙÈ» Î·È «∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜» ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ «§›ÛÙ· ¶ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ».2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·34 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ∞fi ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÛÙ ÚÔ˜ ¤Ó·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi. Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ·ÔıË·ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. . ÛÙË ÛÂÏ. ÛÙÔÈ¯Â›Ô 1 Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ·). ∞ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›.¯.

100 ‹ 200 Áȿډ˜). µÚ›Ù ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÂÈϤͷÙÂ. Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÂ: ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÿÚÙË Ù˘ ¶·ÚÔ‡Û·˜ £¤Û˘ ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ∆Ú¤¯Ô˘Û· £¤ÛË ıˆÚ› fiÙÈ ·Ó·˙Ëٿ٠οÔÈÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹. √ ¯¿ÚÙ˘ Î·È ÙÔ ÛËÌ›ÔÛÙfi¯Ô˜ (ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜) ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË. ŸÙ·Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. ŸÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. ‰ÂÍÈ¿. ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ‹ Ù˘ Ô‰Ô‡ Î·È Î·ÙfiÈÓ ȤÛÙ ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ ÛËÌ›Ô-ÛÙfi¯Ô ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ∏ ÔıfiÓË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂ: ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ ‚¤ÏÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ Û·˜.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·35 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ªÂ ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÿÚÙË ∞ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÿÚÙË. ™∏ª∂πø™∏: ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û Îϛ̷η 50. Navigation System 35 . ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ ‹ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ƒ√π (™ËÌ›Ԣ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜) ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘. ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· ZOOM IN/OUT ÁÈ· Ó· ·Ï¿ÍÂÙ ÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. 100 ‹ 200 ̤ÙÚˆÓ (50. Â¿Óˆ ‹ οو. ∞Ó ı¤ÏÂÙÂ.

∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÿÚÙË ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ /¶fiÏ˘ ªÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ∞ÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ/ ¶fiÏË. ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ √ÓfiÌ·ÙÔ˜ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘/ ¶fiÏ˘. ŸÙ·Ó οÓÂÙ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘/ fiÏ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ∞ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ¢Â›Ù ÙËÓ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË Ã¿ÚÙË ∆Ú¤¯Ô˘Û·˜ £¤Û˘ ÛÙË ÛÂÏ. ∞Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ∏ ı¤ÛË ÂÎΛÓËÛ˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘/ fiÏ˘. ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÙË Ó¤· ‰È‡ı˘ÓÛË. ¢Â›Ù ÙËÓ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË Ã¿ÚÙË ∆Ú¤¯Ô˘Û·˜ £¤Û˘ ÛÙË ÛÂÏ. ȤÛÙ ÙÔ Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔÌÔ¯Ïfi. ∂ÌÊ¿ÓÈÛË Ã¿ÚÙË ÃÒÚ·˜ ªÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÃÒÚ·. ÛÙË ÛÂÏ. Ì ÙÔ ÛËÌ›Ô-ÛÙfi¯Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘. 35 ÁÈ· Ô‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ Â‡ÚÂÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. Ë ÔıfiÓË ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û ¯¿ÚÙË. 35 ÁÈ· Ô‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ Â‡ÚÂÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·36 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ∞Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‹ ÙÔ˘ ƒ√π Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. Ë ÔıfiÓË ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û ∂ÈÏÔÁ‹ ÃÒÚ·˜. 40). ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ Î·ÙfiÈÓ ÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜ (‰Â›Ù √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. Ë ÔıfiÓË ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÛËÌ›Ô-ÛÙfi¯Ô Û Ӥ· ı¤ÛË Î·È ÌÂÙ¿ ȤÛÙ ¿Óˆ Ù˘ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi Í·Ó¿. 36 Navigation System .

ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ¢È·ÁÚ·Ê‹. ∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ ı· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙÂ. 35 ÁÈ· Ô‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ Â‡ÚÂÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ÂÈϤÍÙ ∆ÚfiÔ˜ ¢È·ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ë ÔıfiÓË ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË «∂ÈÏÔÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡» ÛÙËÓ ÔıfiÓË «¢È·ÁÚ·Ê‹». ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· §›ÛÙ·˜ ™ËÌÂÚÈÓÒÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ ∞Ó ·ÏÏ¿ÍÂÙ ۯ¤‰È·. °È· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹. ∂ÈϤÍÙ ∂ÎÙÂϤÛÙËΠÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ Î·È Ë ÔıfiÓË ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÈÎfiÓ·. ∂ÈϤÍÙ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂÙ ÙË Ï›ÛÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜. Î·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÂ: ¢Â›Ù ÙËÓ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË Ã¿ÚÙË ∆Ú¤¯Ô˘Û·˜ £¤Û˘ ÛÙË ÛÂÏ. Ë ÔıfiÓË ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÂ: ªÔÚ›Ù ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ¤Ó· «Ù·Í›‰È» Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜. ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ‹ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜. ∂ÈϤÍÙ ∞fiÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂÙ ÙË Ï›ÛÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ. ∂ÈϤÍÙ ™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ÎÏ. Navigation System 37 .2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·37 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË Ã¿ÚÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ∞fi ÙÔ˘˜ ™ËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ªÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ √ÏfiÎÏËÚË Ë ∂˘ÚÒË. °È· Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ ¤Ó·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi.

∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜. . °È· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ·˘ÙfiÓ ÛÙË Ï›ÛÙ· «™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›». ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· (.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·38 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ¶ÚÔÛı‹ÎË ¶ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙË §›ÛÙ· ∞ÊÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË «∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡» ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ οÔÈÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· Ù·ÍÈÓÔÌ› ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· «™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›» ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·‰ÚÔÌ‹. ÔÈ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ «™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›» ı· ·ÔıË΢ıÔ‡Ó ÛÙË Ï›ÛÙ· «¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›». ∏ ηٷ¯ÒÚËÛË ·˘Ù‹ ı· ÂÚȤ¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›». ∞˘Ùfi Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Í·Ó·‰Â›Ù οÔÈ· ¿ÏÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ «™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›». ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÙ Êı¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi (5) ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙÂ.¯. ∞Ó Ë Ï›ÛÙ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔ Ï¿ÓÔ Û·˜. Ë ÔıfiÓË ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÂ: ™∏ª∂πø™∏: ∞Ó Ë ÂÈÏÔÁ‹ ™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÁÎÚ›˙·. ÂÈϤÍÙ "™ËÌÂÚÈÓfi˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜". ™∏ª∂πø™∏: ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙÔ˘˜ «™ËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜». 38 Navigation System ŸÙ·Ó Êı¿ÛÂÙ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ÛÙÔÈ¯Â›Ô 1 Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ·). ∂ÈϤÍÙ ∂ÎÙÂϤÛÙËΠÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË «∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡». ÂÈϤÍÙ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi. ·˘Ùfi˜ ı· ‚ÁÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ·fi ÙË Ï›ÛÙ· Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¤Ó· ÌÂÓÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÔÚ›·˜ Û·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ «∂fiÌÂÓÔ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi». ∏ ÔıfiÓË ÙfiÙ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ı· Û·˜ ‰Â›ÍÂÈ fiϘ ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ù˘ §›ÛÙ·˜ «™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›».

ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË «∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ™ÈÙÈÔ‡» ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÈÙÈÔ‡.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·39 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ∞fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË «™›ÙÈ» ∞fi ÙËÓ √ıfiÓË ÙÔ˘ ÿÚÙË ∂ÈϤÍÙ ™›ÙÈ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË «∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡» Î·È ı· ‚ÚÂı›Ù ÛÙÔ «™›ÙÈ» ‹ ÛÙË ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ ηْ ¢ı›·Ó ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. °È· Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÈÙÈÔ‡. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜ (‰Â›Ù √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ı¤Û˘. ™∏ª∂πø™∏: ŸÙ·Ó ÂÚÈËÁ›ÛÙ ÙËÓ ÔıfiÓË Ã¿ÚÙ˘. ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ™›ÙÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ‹ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ƒ√π Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ-ÛÙfi¯Ô˜. ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ¤¯ÂÙ ÔÚ›ÛÂÈ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û˘¯Ó¿. 75. ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÙË Ó¤· ‰È‡ı˘ÓÛË. ∞Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ‰Â›Ù ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ™›ÙÈ ÛÙË ÛÂÏ. ȤÛÙ ÙÔ Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔÌÔ¯Ïfi. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÛËÌ›Ô-ÛÙfi¯Ô Û Ӥ· ı¤ÛË Î·È ÌÂÙ¿ ȤÛÙ ¿Óˆ Ù˘ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi Í·Ó¿. 75. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ Î·ÙfiÈÓ ÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜ (‰Â›Ù √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ™∏ª∂πø™∏: °È· Ó· ÂÂÍÂÚÁ·Ûı›Ù ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ™ÈÙÈÔ‡. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ-ÛÙfi¯Ô˜ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ Î·È Î·ÙfiÈÓ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi. ŸÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ÛÙË ÛÂÏ. ‰Â›Ù ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ∞ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ∆ÔÔıÂÛÈÒÓ ÛÙË ÛÂÏ. 40). ∞Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‹ ÙÔ˘ ƒ√π Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ʈÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ÛÙË ÛÂÏ. ™ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ñ ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ µÔÚÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ñ ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Navigation System 39 . 40). £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¤Ó· ÛËÌ›Ô-ÛÙfi¯Ô˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ fi¯ËÌ¿ Û·˜.

ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ ‰ÂÍ› ‹ ÛÙÔ Â¿Óˆ Ï·›ÛÈÔ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (‚Ï. ™∏ª∂πø™∏: ŸÙ·Ó Â·ÓÂÎÎÈÓ›Ù ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù·Í›‰È Û·˜. ™∏ª∂πø™∏: ∞Ó ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Â›Ó·È ÁÎÚÈ. ∂ÌÊ¿ÓÈÛË Ã¿ÚÙË ¶ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ) ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ¤Ó· ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ÎÔÓÙÈÓÒÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ. ñ ∆Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÂÓÒ ÚÔ¯ˆÚ›Ù (‰Â›Ù ÛÂÏ. ™ÂÏ. ™∏ª∂πø™∏: ∞Ó ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Â›Ó·È ÁÎÚÈ. Ï‹ÌÌ· ∞fi ÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜. ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ï›ÛÙ· «™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›» Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÂÌ¿ÙË (¤¯Ô˘Ó ·ÔıË΢ı› 5 ÚÔÔÚÈÛÌÔ›). ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∞·ڈÛË ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙÂ. 37. ™ÂÏ›‰Â˜ 43 ¤ˆ˜ 59). ∞ÏÏ·Á‹ ªÂıfi‰Ô˘ ¶ÔÚ›·˜ ÛÙË ÛÂÏ. ™ËÌÂÚÈÓfi˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ™·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· "™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›". ÛÙË ÛÂÏ. 40 Navigation System . ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ Û·˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ ‹ fiÙÈ Ë Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â›Ó·È ‹‰Ë Ï‹Ú˘ (¤¯Ô˘Ó ·ÔıË΢ı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 200 ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ). ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ (∞Î‡Î·È ÂÈϤÍÙ ¶·‡ÛË ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ÚˆÛË) (‰Â›Ù ÙËÓ «∞ÏÏ·Á‹ ¶ÔÚ›·˜. ¢Â›Ù ÙÔ (‚Ï. √ıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¶ÔÚ›·˜ ªÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¤¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÚÂȘ Ê¿ÛÂȘ: ŸÙ·Ó ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·40 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ñ ∆ËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÂÓÒ ÂÎÙÂϛ٠ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ (‚Ï. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÔıfiÓË: ñ ∆ÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ (ÔıfiÓË «ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¢È·‰ÚÔÌ‹˜») ÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ ™·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ ÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ Û·˜ ∆ÔÔıÂۛ˜. °È· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÔÚ›· Û·˜. 40). 61). √È ÂÈϤÔÓ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ «ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜» ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ∂ÈϤÍÙ £¤ÛË ˆ˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. ¢Â›Ù ÙÔ Ï‹ÌÌ· ∞fi ÙÔ˘˜ ™ËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË ÛÂÏ. ÛÙË ÛÂÏ. 26. 61). 41). √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜.

2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·41 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ∂ÈϤÍÙ ∞ÏÏ·Á‹ ªÂıfi‰Ô˘ Î·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ¯¿Ú·Í˘ ÔÚ›·˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â¿Óˆ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. 42 £¤ÛË ˆ˜ ™ËÌÂ›Ô ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (Waypoint) ªÔÚ›Ù ӷ ÔÚ›ÛÂÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ˆ˜ «™ËÌ›· ∞Ó·ÊÔÚ¿˜» ‰ËÏ·‰‹ Û·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ÛÙ¿ÛÂȘ. ÂÓÒ Ù·Íȉ‡ÂÙ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ™‡ÓÙÔÌË ¶ÔÚ›· – ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙËÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË ÔÚ›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÛÙÚÔÊÒÓ. Navigation System 41 . ∞ÏÏ·Á‹ ªÂıfi‰Ô˘ ÿڷ͢ ¶ÔÚ›·˜ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÁÈ· Ó· ¿Ù ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ∂ÈϤÍÙ (Ï‹ÎÙÚÔ ÊˆÓ‹˜) ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂÙ ÙËÓ ·Ú·›ÓÂÛË. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ¯¿Ú·Í˘ ÔÚ›·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÂÓÒ ‚ϤÂÙ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÔÚ›·˜. ∞ÏÏ·Á‹ ªÂıfi‰Ô˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÛÙÚÔʤ˜ ¢Â›Ù ÙÔ Ï‹ÌÌ· «∞ÏÏ·Á‹ ªÂıfi‰Ô˘ ÿڷ͢ ¶ÔÚ›·˜» ÛÙË ÛÂÏ. ∂›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË ·Ó Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 80 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· (‹ 50 Ì›ÏÈ·). 41 ∂Ï¿¯ÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ªÂÁ¿ÏˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌˆÓ – ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÌÈ· ÔÚ›· Ô˘ ·Ôʇ- ∂‡ÎÔÏË ¶ÔÚ›·. ™∏ª∂πø™∏: ∆Ô Ï‹ÎÙÚÔ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÎÚÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ˆ˜ ™ËÌ›· ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ‹ fiÙ·Ó Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛ·¯ı› ÛÙÔ˘˜ «™ËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜». ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ı¤Û˘ Û·˜. ∞ÊÔ‡ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙËÓ ÔÚ›· Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ô˘ ı· ÔÚ›ÛÂÙÂ.˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ì ÙȘ ÁÂÈ ‹ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ› ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÚÙËڛ˜ (‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË ÁÈ· Ù·Í›‰È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi 400 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‹ 250 Ì›ÏÈ·). 62. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ¢Â›Ù ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ¶ÔÚÂÈÒÓ ÛÙË ÛÂÏ. ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 5 ¶ÔÚ›˜ ¢Â›¯ÓÂÈ ÙȘ ÔÚ›˜ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ì ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜. ∏ ˘ÔÏÔÁÈṲ̂ÓË ÔÚ›· ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ʈÙÈṲ̂ÓË Û·Ó ÌÏ ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÌÈ· ʈÓËÙÈ΋ ·Ú·›ÓÂÛË ı· Û·˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ¿Óˆ ÛÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË ÁÚ·ÌÌ‹. √È ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ̤ıÔ‰ÔÈ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜: ∆·¯Â›· ¶ÔÚ›· – ÀÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ϤÔÓ ¿ÌÂÛË ÔÚ›· Ô˘ ··ÈÙ› ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ¢Â›Ù ™ËÌ›· ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË ÛÂÏ.

61 ∂ÈϤÍÙ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÔÚ›·˜. Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ı· Á›ÓÂÈ Ë Ó¤· ÚÔÂÈÏÔÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÂÈÒÓ. Ë ÔıfiÓË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂ: ™∏ª∂πø™∏: ñ ∏ «∆·¯Â›· ¶ÔÚ›·» Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÂϤÁÍÂÈ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ¯¿Ú·Í˘ ÔÚ›·˜ Â¿Ó Ë ÔÚ›· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ÂÚÈ̤ӷÙ ӷ ‰Â›ÙÂ. ∂‡ÎÔÏË.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·42 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ÎÏ) Î·È Ó· ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙÂ. ™∏ª∂πø™∏: ñ ªÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÏÂÙ¿ (ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÌÈ· ÎÏ„‡‰Ú· ηٿ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi) ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ¯¿Ú·Í˘ ÔÚ›·˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ÔÚ›·. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ˘ÔÏÔÁÈṲ̂ÓË (¯·Ú·Á̤ÓË) ÔÚ›·. ñ ∞Ó Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 80 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· (‹ 50 Ì›ÏÈ·). ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ∞Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi Î·È Î¿ÓÂÙ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ ZOOM IN/OUT ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ‰Â›Ù ÙȘ ¯·Ú·Á̤Ó˜ ÔÚ›˜ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ñ ªÔÚ›Ù ·ÎfiÌË Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô ¯¿Ú·Í˘ ÔÚ›·˜ ·ÊÔ‡ ÔÚ›ÛÂÙ ¤Ó·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi (ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ‹‰Ë ÛÙËÓ ÔÚ›· Û·˜). ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 5 ¶ÔÚÂÈÒÓ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÚ›˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ (∆·¯Â›·. Ë ÂÈÏÔÁ‹ "∂Ï¿¯ÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔ̈Ó" ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÚ›· Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ "∆·¯Â›· ¶ÔÚ›·". Ë ÂÈÏÔÁ‹ ∂Ï·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ∞ÚÙËÚÈÒÓ Ì ¢Èfi‰È·» ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÚ›· Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ «∆·¯Â›· ¶ÔÚ›·». Ȥ∞·ڈÛË. ñ ∞Ó fiϘ ÔÈ ÔÚ›˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ «∂Ï·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ∞ÚÙËÚÈÒÓ Ì ¢Èfi‰È·» ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ. 42 Navigation System . °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË. ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∞ÊÔ‡ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÚ›· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 5 ¶ÔÚÂÈÒÓ. ∂Ï·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ∞ÚÙËÚÈÒÓ Ì ¢Èfi‰È· ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ¶ÔÚÂÈÒÓ ÀÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÌÈ· ÔÚ›· Ô˘ ·ÔʇÁÂÈ ‹ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ› ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ·fi ·ÚÙËڛ˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ. ÂÈϤÍÙ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÊˆÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ fiÙ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· οÓÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÔÚ›·˜. Ë ÂÈÏÔÁ‹ "™‡ÓÙÔÌË ¶ÔÚ›·" ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÚ›· Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ "∆·¯Â›· ¶ÔÚ›·". ¢Â›Ù ÙÔ Ï‹ÌÌ· «∞ÏÏ·Á‹ ªÂıfi‰Ô˘ ÿڷ͢ ¶ÔÚ›·˜» ÛÙË ÛÂÏ. ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË Ì¤ıÔ‰Ô. ™‡ÓÙÔÌË. ñ ∞Ó Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 400 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· (‹ 50 Ì›ÏÈ·).

ªÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù ¿‰ÂÈ·. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Û·˜ Î·È ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ «·Ó·‰˘fiÌÂÓ·» ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙȘ ÂÍ‹˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ: ∞Ó Ë ÔÚ›· Û·˜ ÂÚÓ¿ ÎÔÓÙ¿ ‹ ·Ú·Î¿ÌÙÂÈ ªË ∂ÏÂÁ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (‰Â›Ù ÙÔ Ï‹ÌÌ· ™¯ÂÙÈο Ì ÿڷÍË ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤Ó˜ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜. Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ۯ‰ȿ۷Ù ›Ù ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÙÔ‡ÓÂÏ Â›Ù ÙÔ ÊÂÚÈÌfiÙ. ÛÙË ÛÂÏ. ∞Ó Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Û·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË ‹ ȉȈÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÔÚ›·˜. ñ ∞Ó Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Û·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË ‹ ȉȈÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. ÛÙË ÛÂÏ. Navigation System 43 . 61). ñ ŸÙ·Ó ÂÈϤÍÂÙ £¤ÛË ˆ˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË «ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜» ‹ Â¿Ó ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ÔÚ›· Û·˜. ∞Ó·‰˘fiÌÂÓ· ÌËӇ̷ٷ Î·È ∞ÔÔ›ËÛË ∂˘ı˘ÓÒÓ. ∏ Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ÔÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì ÊÂÚÈÌfiÙ. ÂÈϤÍÙ ∞ÏÏ·Á‹ ªÂıfi‰Ô˘ ÿڷ͢ ¶ÔÚ›·˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÂÈϤÍÙ º¤ÚÈÌÔÙ/ ∆Ô‡ÓÂÏ (‰Â›Ù ÛÂÏ. ñ ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹. 56). ñ ∞Ó Ë ÔÚ›· Û·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ∑ÒÓË ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ™˘ÌÊfiÚËÛ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘: ∏ Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ÔÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˙ÒÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ Û˘ÌÊfiÚËÛ˘. ñ ∞Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· Û·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ª¿Á¯Ë. ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ·Ó·‰˘fiÌÂÓ· ÌËӇ̷ٷ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÔÚ›·˜: ñ ŸÙ·Ó Ë ÔÚ›· Û·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÊÂÚÈÌfiÙ. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ (∞·ڈÛË). 56). ∏ Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ÔÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ·Ó·‰˘fiÌÂÓ· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËηÓ. ∞Ó Ë ÔÚ›· Û·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ªË ∂ÏÂÁ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (‰Â›Ù ÙÔ Ï‹ÌÌ· ™¯ÂÙÈο Ì ÿڷÍË ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤Ó˜ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·43 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ñ ∞Ó Ë ÔÚ›· Û·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ.

¢Â›Ù ÙËÓ «∫·ıÔ‰‹ÁËÛË ÁÈ· ¢˘Ó·ÌÈ΋ ÿڷÍË ¶ÔÚ›·˜» ÛÙË ÛÂÏ 78. 44 Navigation System ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ ÛÙË ÛÂÏ. ñ Œ¯ÂÙ ‹‰Ë ÌÂÈ Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ (‰Â›Ù ÙÔ Ï‹ÌÌ· ™¯ÂÙÈο Ì ÿڷÍË ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤Ó˜ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜. ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· Â·Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ù˘¯fiÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë ¯ˆÚ›˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ ‹ Ì ÙÚfiÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ Ï·›ÛÈÔ Ô‡Ù Â·Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›·. 56). «∂¶∞°ƒÀ¶¡∏™∏™» (‰Â›Ù ÙȘ ÛÙË ÛÂÏ. 71).2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·44 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ÛÙË ÛÂÏ. . ñ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ¤Ó· Û˘Ì‚¿Ó TMC ÂÌÚfi˜ Û·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ Û ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË ¤ˆ˜ 50 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ŸÙ·Ó ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÙËÓ ÔÚ›· Û·˜. ñ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì›Ù Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ñ ¶ÏËÛÈ¿˙ÂÙ ÌÈ· ∞Á·Ë̤ÓË ∆ÔÔıÂÛ›· (‰Â›Ù ÙÔ Ï‹ÌÌ· ™¯ÂÙÈο Ì ÿڷÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ÂÚÈÔ¯‹ ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤Ó˜ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË: ñ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÙ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·. ªÔÚ›Ù ӷ ÔÚ›ÛÂÙ «ÀÔÏÔÁÈÛÌfi ·Ú¿Î·Ì„˘» (‰Â›Ù ™¯ÂÙÈο Ì ÙË ¢˘Ó·ÌÈ΋ ÿڷÍË ¶ÔÚ›·˜ ÁÈ· ™˘Ì‚¿ÓÙ· TMC ÛÙË ÛÂÏ. ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ·Ó·‰˘fiÌÂÓ· ÌËӇ̷ٷ. 59). 56).

¶·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ηıÔ‰‹ÁËÛ˘ ∫·ıÒ˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÙ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÏÈÁÌÒÓ. √ıfiÓË Ã¿ÚÙË ŸÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ £¤ÛË ˆ˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË «ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜». Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÏÈÁÌÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÂÓÒ Ë ÊˆÓ‹ ı· Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÏÈÁÌÔ‡˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ∞Ó Ë ·fiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ‹. ı· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÌÈ· ʈÓËÙÈ΋ ˘ÂÓı‡ÌÈÛË Î·È ı· ‰Â›Ù ¤Ó· ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ô˘ ı· Û·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÏÈÁÌfi.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·45 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. «¢È·Ó˘ÛÌ·ÙÈ΋ °Ú·ÌÌ‹» (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌË ÂÏÂÁ̤Ó˘ ¯¿Ú·Í˘ ÔÚ›·˜ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË) ªÏÂ-ÚÔ˙ ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÚ›·˜ Û ÌË ÂÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌË ÂÏÂÁ̤Ó˘ ¯¿Ú·Í˘ ÔÚ›·˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË).¢Â›Ù ÙËÓ ∂ÂÍ‹ÁËÛË ∂ÌÊ¿ÓÈÛ˘ ∫›ÓËÛ˘» ÛÙË ÛÂÏ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÚ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÏ ‹ ÎfiÎÎÈÓ· ÙÌ‹Ì·Ù·. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ Î·È ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÂÏÈÁÌfi. 20. Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÚ›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û·Ó ÌÈ· ÌÏ ÁÚ·ÌÌ‹. ŸÙ·Ó Ô‰ËÁ›Ù Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÌË ÂÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ (Û ·ÓÔÈÎÙfi ηʤ ¯ÚÒÌ·). Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÚ›·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Â›Ù Û ÌÈ· «‰È·Ó˘ÛÌ·ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹» Ì ÌÏ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ ›Ù Û ÌÈ· ÌÏÂ-ÚÔ˙ ÁÚ·ÌÌ‹. 46. ¢Â›Ù ÿڷÍË ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓË ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 79 ÁÈ· ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂÂÍ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Ò˜ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÚ›·˜ Û ÌË ÂÏÂÁ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ Î·È ·ÔÔ›ËÛË Â˘ı˘ÓÒÓ. Navigation System 45 . ™∏ª∂πø™∏: ŸÙ·Ó Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÚ›·˜ Û·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‰ÚfiÌÔ˘˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔ‹˜ ΛÓËÛ˘. °È· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ¯¿ÚÙË. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË Ã¿ÚÙË Ì ÙËÓ ˘ÔÏÔÁÈṲ̂ÓË ÔÚ›·. ™∏ª∂πø™∏: ªÔÚ›Ù ӷ ›Ù «ºˆÓ‹» (Voice) fiÔÙ ı¤ÏÂÙ ‹ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ (Ï‹ÎÙÚÔ ÊˆÓ‹˜) ÁÈ· Ó· Û·˜ Á›ÓÂÈ Ë ˘ÂÓı‡ÌÈÛË ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÂÏÈÁÌÔ‡. °Ú·ÌÌ‹ ¶ÔÚ›·˜ ŸÙ·Ó Ô‰ËÁ›Ù ÚÔ˜ ¤Ó· ÚÔÔÚÈÛÌfi Û ÂÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÙÚfiÌÔ˘˜ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÈÓ¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÔÈΛÏÂÈ. ‰Â›Ù ÙÔ Ï‹ÌÌ· ∂ÂÍ‹ÁËÛË √ıfiÓ˘ ÿÚÙË (ÂÓÒ Ù·Íȉ‡ÂÙÂ) ÛÙË ÛÂÏ.

°Ú·ÌÌ‹ ¶ÔÚ›·˜ ÀÔÏÔÁÈṲ̂ÓË ÔÚ›· "ÿ¯ÓË ¶ÔÚ›·˜" (‰Â›Ù ÛÂÏ. . 52) ∞fiÛÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi / ÚÔ˜ ÙÔ ™ËÌÂ›Ô ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (‰Â›Ù ÛÂÏ. 49). 79) ∫›ÙÚÈÓÔ Ì ÎfiÎÎÈÓ˜ ¿ÎÚ˜: ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∫fiÎÎÈÓÔ: µ·ÛÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜ ª·‡ÚÔ: ∂ÏÂÁ̤ÓÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ∞ÓÔÈÎÙfi ηʤ: ªË ∂ÏÂÁ̤ÓÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ «µÔÚÚ¿˜ ∂¿Óˆ» [ North Up ]: ∫·Ù‡ı˘ÓÛË √¯‹Ì·ÙÔ˜ ∂¿Óˆ [ Heading Up ]: ∂ÈÎÔÓ›‰ÈÔ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ (‰Â›Ù ÛÂÏ. ∂ÈÎÔÓ›‰ÈÔ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÂÏÈÁÌÔ‡ (ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ˆ˜ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÂÏÈÁÌfi) ∫·Ù‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ / ™ËÌÂ›Ô ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ∂ÈÎÔÓ›‰ÈÔ √ÚfiÛËÌÔ˘ (‰Â›Ù ÛÂÏ. 49). 6 ‹ ÙËÓ ¢È·‰ÚÔÌ‹ Û ªË ∂ÏÂÁ̤Ó˜ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜. 60) (∞ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜) (Ô ‰ÚfiÌÔ˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ) ™ÙÔȯ›· ÿÚÙË ¶Ú¿ÛÈÓÔ˜: ¶¿ÚÎÔ ∫·ÊÂ: ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ °ÎÚ›: ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ªÏ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÓÂÚfi ª·Ù ÌÏÂ: ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô / °‹Â‰Ô °ÎÔÏÊ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ/ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ™∏ª∂πø™∏: ∞Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ¿Óˆ Û ̛· ÂÚÈÔ¯‹ (ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ¿Óˆ). ÛÂÏ. 55). ∫ϛ̷η ÿÚÙË (‰Â›Ù ÛÂÏ. 54) ¶Ï‹ÎÙÚÔ ÊˆÓ‹˜ ∞Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ô‰ËÁ›· £¤ÛË √¯‹Ì·ÙÔ˜ ª¿Ú· ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘ ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ‹ ‰›ÓÔÓÙ·È ÊˆÓËÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ªÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ (∞ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜) (Ô ‰ÚfiÌÔ˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ) ™∏ª∂πø™∏: ¢Â›Ù ÙËÓ ∂ÂÍ‹ÁËÛË Ã¿ÚÙË ÛÙËÓ ÔıfiÓË ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ (‰Â‡ÙÂÚË) ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi fiÓÔÌ·.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·46 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. 47). 47) ¶Ï‹ÎÙÚÔ ÂÈÎÔÓȉ›Ô˘ (‰Â›Ù ÛÂÏ. 47) √‰Ô› (‰Â›Ù ÙËÓ ∂ÈÛÎfiËÛË Ã¿ÚÙË. 62). ÛÙË ÛÂÏ. ÃÚfiÓÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi / ÚÔ˜ ÙÔ ™ËÌÂ›Ô ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (‰Â›Ù ÛÂÏ. ∂ÂÍ‹ÁËÛË √ıfiÓ˘ ÿÚÙË (∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›·) πÛ¯‡˜ Û‹Ì·ÙÔ˜ GPS µ¤ÏÙÈÛÙË Ï‹„Ë ∫·Ï‹ Ï‹„Ë ∂ÏÏ›Ô˘Û·: ∫·Î‹/∫·Ì›· Ï‹„Ë ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË §‹„˘ TMC ∫·Ù¿ ÙË Ï‹„Ë ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÿÚÙË (‰Â›Ù ÛÂÏ. ™ËÌ›· ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (‰Â›Ù ÛÂÏ. 46 Navigation System ƒÔÏfiÈ (‰Â›Ù ÛÂÏ.

ÛÂÏ. ∏ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÂÓÒ Ë ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË Û·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Îϛ̷Θ (¿Óˆ ·fi 5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‹ 3 Ì›ÏÈ·). 200 Î·È 500 ̤ÙÚ·.¯. 1 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Î·È 2 ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ϤÁÔÓÙ·˜ «¢Â›Í ÙÔ µÔÚÚ¿ ∂¿Óˆ» ‹ «¢Â›Í ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ∂¿Óˆ». ∫ϛ̷η ÿÚÙË ¶È¤ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· ZOOM IN/OUT ‹ ‰ÒÛÙ ʈÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹. ∞ÊÔ‡ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ Îϛ̷η. ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ (North Up) ‹ Ì ÙË 1400 ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ 1500). Â›Ù·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ 100 Èı·ÓÒÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∆Ô‡ÙÔ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‹ ÛÙȘ 50. ‰ÒÛÙ ϛÁ· ÏÂÙ¿ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË. fiˆ˜ . ∂ÈÎÔÓ›‰ÈÔ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÿÚÙË ™ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚ˜ Îϛ̷Θ (50. Ô ¯¿ÚÙ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ µÔÚÚ¿. 100. ∏ Ì¿Ú· ∫ϛ̷η˜ ÿÚÙË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔıfiÓ˘. Ì›· ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÙÔ 1425 ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÙÔ˘ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË √¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ·ÓÙ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ∂¿Óˆ [ Heading Up ]: ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘.ÂÙ ·fi ÙÔ ·ÚÌÚ›˙ (Heading Up). «¢Â›Í Îϛ̷η ‰‡Ô ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ» (‚Ï. ™∏ª∂πø™∏: √ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ¯¿ÚÙË Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˜ ÛÙÔ µÔÚÚ¿. Navigation System 47 . Î·È ÛÙÔ 1 Ì›ÏÈ) Ô ¯¿ÚÙ˘ ÌÔÚ› ÌÈ·˜ fiÏ˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 100 Èı·Ó¤˜ Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙ› Ì ÙÔ ‚ÔÚÚ¿ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. 121) ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ∂Ô̤ӈ˜. ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ µÔÚÚ¿˜ ∂¿Óˆ 1400 ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ [ North Up ]: ¤ˆ˜ ÙÔ 1450 ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ 1500). ¢ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ (·˘ÙfiÓ) ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. ∆Ô ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ‰Â›¯ÓÂÈ ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 100. Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÂȉ‹ ¤Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÛÙÔ ó Ì›ÏÈ. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÙ ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÿÚÙË ÛÙËÓ ÔıfiÓË ¯¿ÚÙË. 200 Î·È 500 Áȿډ˜.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·47 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. ‰È·‰ÚÔÌ‹ (ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜) Ô˘ ‚Ϥ∂Âȉ‹ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ.

ÛÂÏ. 55 à à à ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ªË ÂÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ (·ÓÔÈÎÙfi ηʤ) ÛÂÏ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·48 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. 2 ¯ÏÌ 1 Ì›ÏÈ 5 ¯ÏÌ 10 ¯ÏÌ 20 ¯ÏÌ 50 ¯ÏÌ 100 ¯ÏÌ 200 ¯ÏÌ 3 ÌÈÏ. 76 ™‡Ì‚ÔÏ· ÂÈÎÔÓȉ›ˆÓ ƒπ√ (. 120. 76). Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Û Îϛ̷Θ 1 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚÔ˘ (1/2 ÌÈÏ›Ô˘) Î·È ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·„˘¯‹˜ Û Îϛ̷Θ ¤ˆ˜ 10 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ (6 ÌÈÏ›ˆÓ). ¿Úη. 120 ÌÈÏ. ™∏ª∂πø™∏: ñ ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÌÈÏ›ˆÓ Î·È ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¢È·ÌfiÚʈÛ˘ (‚Ï. ÛÂÏ. 6 ÌÈÏ. 20 à à à à à à ∂ÈÎÔÓ›‰ÈÔ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ Î›ÓËÛ˘ ÛÂÏ. 47 à à à à à à ™ÙÔȯ›· ¯¿ÚÙË (. ñ °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ʈÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜. «ªÔÓ¿‰·». 6 à à à ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ¯¿ÚÙË (ηÙ‡ı˘ÓÛË Â¿Óˆ) ÛÂÏ. 30 ÌÈÏ. 20 à à à à à à * √È ÛÙ·ıÌÔ› η˘Û›ÌˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û Îϛ̷Θ ¤ˆ˜ Î·È Û 500 ̤ÙÚˆÓ (500 ÁÈ·Ú‰ÒÓ). ∆Ú¿Â˙˜)* 50 Ì 100 Ì 200 Ì 500 Ì 1 ¯ÏÌ 50 ÁÚ‰ 100 ÁÚ‰ 200 ÁÚ‰ 500 ÁÚ‰ ó ÌÈÏ. ‰Â›Ù ÛÙÔ «∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ» ÛÙË ÛÂÏ. ‚Ï. Á‹‰· ÁÎÔÏÊ) ÛÂÏ.¯. 47 à à à à à à ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ¯¿ÚÙË (µÔÚÚ¿˜ Â¿Óˆ) ÛÂÏ. 60 ÌÈÏ. 17 à à à à à à ÂÈÎÔÓ›‰È· ÛËÌ·›·˜ ÛËÌ›ˆÓ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÂÏ. 71 à à à à à à à à ™‡Ì‚ÔÏÔ ÂÈÎÔÓȉ›Ô˘ ™ÈÙÈÔ‡ ÛÂÏ. 52 à à à ™‡Ì‚ÔÏ· ÂÈÎÔÓȉ›ˆÓ ∞Á·ËÌ¤ÓˆÓ ∆ÔÔıÂÛÈÒÓ ÛÂÏ. 12 ÌÈÏ.¯. 75 à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ÿ¯ÓË ¶ÔÚ›·˜ (ÛÙÈÁ̤˜ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÂÎÙfi˜ ÔÚ›·˜) ÛÂÏ. 62 à à à à à à ƒÔ‹ ΛÓËÛ˘ ÛÂÏ. 48 Navigation System . ™ÂÏ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ¢È·ı¤ÛÈ̘ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ∫ϛ̷Θ ∫ϛ̷η ¯¿ÚÙË (ÌÂÙÚÈ΋ Î·È ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋) ÁÈ· ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÈÏÔÁ‹˜.

ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÂӉ›ÍÂˆÓ ·fiÛÙ·Û˘ / ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Î·È ·fiÛÙ·Û˘/ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ (ÂfiÌÂÓÔ ÛËÌ›Ô) ·fi ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ K·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ (‚Ï. ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ·ÚÈÛÙÂÚ¿. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi / ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÂÂȉ‹ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Î·Ù·¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·49 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜.¯. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔıfiÓË ¯¿ÚÙË ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ˆ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi / ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi / ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ÌÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘ ¿ÊÈ͢ ·fi ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ (‚Ï. Ë ¤Ó‰ÂÈÍË «ÃÚfiÓÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi / ÙÔ ™ËÌÂ›Ô ∞Ó·ÊÔÚ¿˜» ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ¤Ó· ‰Â›ÎÙË Ô˘ ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛÙË ÛÂÏ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ÛÙË ÛÂÏ. ∞Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ Û·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌË ÂÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓË ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ì¤ÛË Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ (‚Ï. 81). 81). Navigation System 49 . ¶ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ Ã¿ÚÙË °È· Ó· ‰Â›ÙÂ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË. Ë ·fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ì›· ÓÔËÙ‹ ¢ı›· (‚Ï. Ë ¤Ó‰ÂÈÍË «∫·Ù‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡/ ™ËÌ›Ԣ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜» ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ¤Ó· ‰Â›ÎÙË Ô˘ ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. ∆Ô ÛËÌ›Ô-ÛÙfi¯Ô˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘ Î·È Ô ¯¿ÚÙ˘ ı· ÌÂÙ·ÙÔÈÛÙ› ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹. °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô ¯¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË Û·˜. °È· ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘˜. ŸÙ·Ó ‚ϤÂÙ ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ (ÛËÌ›ˆÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜) fiˆ˜ . Ë «·fiÛÙ·ÛË» Î·È Ô «˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜» ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ̤ÛË Ù·¯‡ÙËÙ· 40 ¯ÏÌ ÙËÓ ÒÚ·. ¿Óˆ ‹ οو. ∂ÈϤÔÓ. 29). ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÃÚfiÓÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi / ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ∞fiÛÙ·ÛË Î·È ÃÚfiÓÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi / ÙÔ ™ËÌÂ›Ô ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ŸÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ ¤Ó· ÚÔÔÚÈÛÌfi ‹ οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ȤÛÙ ›Ù ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Ã∞ƒ∆∏™ (ª∞ƒ) ›Ù ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ (∞·ڈÛË). ‰Â›Ù ÙËÓ ∂ÂÍ‹ÁËÛË Ã¿ÚÙË ÛÙËÓ (‰Â‡ÙÂÚË) ÔıfiÓË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ÀÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ ÛÙË ÛÂÏ. ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi / ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ô‰È΋ ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ ˘ÔÏÔÁÈṲ̂Ó˘ ÔÚ›·˜ Î·È fi¯È ÌÈ· ÓÔËÙ‹ ¢ı›·. ñ ∞Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ Û ÔÚ›· Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi. ‰ÂÍÈ¿. 82). °È· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ. ™∏ª∂πø™∏: ñ ∞Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ Û ÔÚ›· Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi. ∆·ÍÈÓfiÌËÛË ∞fiÛÙ·ÛË ÚÔ˜ ∆·Í›‰È ÛÙË ÛÂÏ.

ª¿Ú· ηٿÛÙ·Û˘ ¶Ï‹ÎÙÚÔ ÊˆÓ‹˜ ∞Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ô‰ËÁ›· ƒÔÏfiÈ (‰Â›Ù ÛÂÏ. √ÚfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi ∞fiÛÙ·ÛË ¤ˆ˜ ÙÔÓ ∂fiÌÂÓÔ ∂ÏÈÁÌfi. ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ª∞ƒ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÙËÓ √ıfiÓË ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘. ∂ÈÎÔÓ›‰ÈÔ ∂fiÌÂÓÔ˘ ™˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ TMC. 49). ∏ ÔıfiÓË ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Û ÔıfiÓË ¯¿ÚÙË fiÙ·Ó Êı¿ÛÂÙ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ∫·ıÒ˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÙ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. 60). 49). √ıfiÓË ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ∏ ÔıfiÓË Î·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ó· ‰Â›Ù ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Û·˜. ∏ √ıfiÓË ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ Û·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ: ∫·Ù‡ı˘ÓÛË Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ – ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ √ıfiÓË ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË §‹„˘ TMC ∫·Ù‡ı˘ÓÛË √¯‹Ì·ÙÔ˜ (ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ µÔÚÚ¿) (‚Ï. 49). ÛÂÏ. ÛÂÏ. ™∏ª∂πø™∏: ∏ ηıÔ‰‹ÁËÛË Ì¤Ûˆ ¯¿ÚÙË Î·È ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ Û ÌË ÂÏÂÁ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÂΛÓË Û ÂÏÂÁ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. (‰Â›Ù ÛÂÏ. ÛÂÏ. 20) (∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ √ÚfiÛËÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi). Ô ‰Â›ÎÙ˘ ı· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·50 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ˆ˜ ÓÔËÙ‹ ¢ı›· (‰Â›Ù ÛÂÏ. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÂÈÎÔÓ›‰È· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÂΛӷ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ¯¿ÚÙË. ÃÚfiÓÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi /™ËÌÂ›Ô ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (‚Ï. ∞fiÛÙ·ÛË ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi /™ËÌÂ›Ô ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (‚Ï. 50 Navigation System . (∞ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜) (∆Ú¤¯Ô˘Û· √‰fi˜). ŸÓÔÌ· √‰Ô‡ ∂fiÌÂÓÔ˘ ∂ÏÈÁÌÔ‡ √ÚfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi – Ë ı¤ÛË ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ÂÈÎÔÓȉ›Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡. Û˘Ì‚fiÏÔ˘ Ù˘ ˘Í›‰·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ µÔÚÚ¿. 47) ∫·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ / ™ËÌ›Ԣ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜. ∂ÓÒ Ô‰ËÁ›Ù ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜.

ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÂ: ªÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÙËÓ Ï›ÛÙ· ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÁÈ· οı ÂÏÈÁÌfi. 81). 81). Navigation System 51 . ∞˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ (‚Ï. ¶È¤ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ MAP °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ¯¿ÚÙË. §›ÛÙ· ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ŸÙ·Ó ȤÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ MAP ÛÙËÓ ÔıfiÓË ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘. ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ŸÙ·Ó Ë ÔÚ›· Û·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘˜. 81). ÛÂÏ. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Â›Û˘ Ô ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ‹ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¿ÊÈ͢. √ ÙÚfiÔ˜ ηıÔ‰‹ÁËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ (‚Ï. ÛÂÏ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·51 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ∆ÚfiÔ˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ÛÙË ÛÂÏ. ¢Â›Ù ÙË Ã¿Ú·ÍË ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓË ¶ÂÚÈÔ¯‹. fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÙ οÔÈÔÓ ÂÏÈÁÌfi. ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ Î·È Ë ·fiÛÙ·ÛË ˆ˜ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. 79 ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: °È· ÛÙÔȯ›· fiˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. ¢È·¯ˆÚÈṲ̂ÓË √ıfiÓË – Ô ¯¿Ú˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔıfiÓ˘ Î·È Ë Ï›ÛÙ· ÂÏÈÁÌÒÓ ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔıfiÓ˘. ™∏ª∂πø™∏: ∏ ηıÔ‰‹ÁËÛË Ì¤Ûˆ ¯¿ÚÙË Î·È ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ Û ÌË ÂÏÂÁ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÂΛÓË Û ÂÏÂÁ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ÃÒÚÔÈ ™Ù¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˜ ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¿ÊÈ͢ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘ ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ (‰Â›Ù "ÀÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜" ÛÙË ÛÂÏ. ∫·ıÔ‰‹ÁËÛË Ì¤Ûˆ ¢È·¯ˆÚÈṲ̂Ó˘ √ıfiÓ˘ ¶ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ¤¯ÂÙ ‰‡Ô ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘: ∆ËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË √ÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ √ıfiÓ˘ (ÚÔÂÈÏÔÁ‹ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘) Î·È ÙË ¢È·¯ˆÚÈṲ̂ÓË √ıfiÓË: ∂ÌÊ¿ÓÈÛË √ÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ √ıfiÓ˘ – ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔıfiÓË Ì ÂÚÈÛÙ·ÛȷΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ̤ۈ ·Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ.

ÛÂÏ. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÂÈÎÔÓ›‰È· ÔÚfiÛËÌˆÓ Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ™ËÌ›ˆÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ (ƒ√π). ªÔÚ›Ù ӷ Ù· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ‹ Ó· Ù· ÎÚ‡„ÂÙ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∂ÈÎÔÓȉ›ˆÓ (‚Ï. ∆Ô ·Ú¿ı˘ÚÔ Î·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. ‰Â›Ù ÙÔ Ï‹ÌÌ· ∫ϛ̷η ÿÚÙË ÛÙË ÛÂÏ. Â¿Ó ÙÂı› ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·¯ˆÚÈṲ̂Ó˘ ÔıfiÓ˘. ∂ÈÎÔÓ›‰È· √ÚfiÛËÌˆÓ ™ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÿÚÙË. ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÏÈÁÌÔ‡ Ì·ÚοÚÂÙ·È Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ΛÙÚÈÓÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. ŸÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÙ οÔÈÔÓ ÂÏÈÁÌfi. °È· ÙȘ Îϛ̷Θ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î¿ı ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ. 47. 52 Navigation System √ÚÈṲ̂ӷ ÂÈÎÔÓ›‰È· ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó. . ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ÂÏÈÁÌfi. 121). ñ ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÏËÏÔÎ·Ï˘ÙfiÌÂÓ· ÂÈÎÔÓ›‰È· ÔÚfiÛË̈Ó. Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ¯¿ÚÙË ·Ó ÙÂı› ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ‹ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ¯¿ÚÙË Î·È ÙË Ï›ÛÙ· ηÙ¢ı‡ÓÛˆÓ. 54) ‹ οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ÊˆÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ (‚Ï.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·52 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ¢Â›Ù ÙÔÓ ›Ó·Î· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰· ÁÈ· ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. Ë ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÿÚÙË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂ: ∂ÈÎÔÓ›‰È· √ÚfiÛËÌˆÓ ∆· ÂÈÎÔÓ›‰È· √ÚfiÛËÌˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ √ıfiÓË Ã¿ÚÙË. ∂ÓÙÔϤ˜ ∂ÌÊ¿ÓÈÛ˘ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÛÙË ÛÂÏ. ™∏ª∂πø™∏: ñ ∏ ›‰È· Ï›ÛÙ· ÂÈÎÔÓȉ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔıfiÓË ·Ó ÂÈϤÍÂÙ ∂ÂÍ‹ÁËÛË Ã¿ÚÙË ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (‰Â‡ÙÂÚË).

ŸÙ·Ó ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÂÈÎÔÓ›‰È· ÛÙ·ıÌÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÁÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ¯¿ÚÙË. 10 ÁÈ· ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ «∂ÌÊ¿ÓÈÛË». √ÚÈṲ̂ӷ ™ËÌ›· ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ (ƒ√π). ∞ıÏËÙÈο ∫¤ÓÙÚ· ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÈÎÔÓ›‰È·. Ù· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·.¯.¯. ∆Ô ¢›ÎÙ˘Ô ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Honda. *3. ªÔÚ›Ù ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ·Ó ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ‹ ı· ÎÚ‡„ÂÙ ·fi ÙÔ ¯¿ÚÙË ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÈÎÔÓ›‰È·.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·53 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ŸÙ·Ó ÂÈϤÍÂÙ ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÏÔÁ‹ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ƒ‡ıÌÈÛ˘ ∂ÈÎÔÓȉ›ˆÓ. ¢Â›Ù Â›Û˘ ÙÔ ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ ÛÙË ÛÂÏ. ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ¿ÓÙÔÙÂ. Ù· ∫ÈÓ¤˙Èη ‹ Ù· πÙ·ÏÈο ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛıÔ‡Ó ‹ Ó· ·ÔÎÚ˘‚Ô‡Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·. «∞fiÎÚ˘„Ë» Î·È «∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘». ∆‡Ô˜ ƒ√π ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™Ù·ıÌfi˜ ∫·˘Û›ÌˆÓ*1 ÃÒÚÔ˜ ™Ù¿ıÌ¢Û˘ (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ) ¢›ÎÙ˘Ô ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Honda ¶¿ÚÎÈÓÁÎ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶¿ÚÎÔ Î·È ¯ÒÚÔ˜ È·Û›·˜ ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ∞ÁÔÚ¿ ∆Ú¿Â˙· ¶ˆÏ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ™˘Ì‚¿Ó TMC ∆Ô ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›/ ÎÚ˘ÊÙ› ·fi ÙË Ì¿Ú· ÂÈÎÔÓȉ›ˆÓ ¡·È*3 ¡·È ¡·È ¡·È*3 ¡·È ¡·È*3 ¡·È*3 ¡·È *2 ¡·È ¡·È ¡·È*3 ¡·È ºˆÓËÙÈ΋ ∂ÈÏÔÁ‹ ∂ÈÎÔÓȉ›Ô˘ ¡·È ¡·È ¡· ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ∆Ô ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÏÂÁ› ˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È Ÿ¯È ∆Ô ƒ√π ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› Ì ÙË ÊˆÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ «∂‡ÚÂÛË ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘» ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È ¡·È Ÿ¯È *1. √ ›Ó·Î·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· οı هÔ˘ ÂÈÎÔÓȉ›Ô˘. ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÈÎÔÓ›‰È· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ «∂ÈÎÔÓ›‰È· ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ». 27). ·ÊÔ‡ ÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ˘ÔηÙËÁÔÚ›· «∞ıÏËÙÈο ∫¤ÓÙÚ·» ·fi ÙȘ ∆ÔÔıÂۛ˜ (ƒ√π) (‰Â›Ù ÙÔ Ï‹ÌÌ· ∞fi Ù· ™ËÌ›· ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ (∆ÔÔıÂۛ˜) ÛÙË ÛÂÏ.¯. *2. Navigation System 53 . (‰Â›Ù ∂ÈÏÔÁ¤˜ ∂ÈÎÔÓȉ›ˆÓ ÛÙË ÛÂÏ. fiˆ˜ . . ∆· ÂÈÎÔÓ›‰È· ·˘Ù¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÔÎÚ‡ÙÔÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË/ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ «ÕÏÏ· ∂ÈÎÔÓ›‰È·» Ù˘ ª¿Ú·˜ ∂ÈÎÔÓȉ›ˆÓ. 54). . ÂÓÒ ¿ÏÏ·. ˆÛÙfiÛÔ ÌÔÚ›Ù ¿ÓÙ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ∆·ÍÈÓfiÌËÛË ·fi ÙËÓ ÀÔÏÂÈfiÌÂÓË ∞fiÛÙ·ÛË.

. ÛÂÏ. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· «Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÙ» ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÈÎÔÓ›‰È· ÛË Ì¿Ú· ÂÈÎÔÓȉ›ˆÓ. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ‹ Ó· ·ÔÎÚ‡„ÂÙ ÂÈÎÔÓ›‰È· ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÂÈÎÔÓȉ›ˆÓ. √È ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂÈÎÔÓȉ›ˆÓ «∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ» (ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ù‡Ô˜ ‹ Ù‡ÔÈ Ê·ÁËÙÔ‡) Î·È Ù· «ÕÏÏ· ∂ÈÎÔÓ›‰È·» (ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÈÎÔÓȉȷ Ì ʈÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜. Ô ¯¿ÚÙ˘ ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û·˜. ÎÏ) ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜. 121 ÁÈ· ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÂÓÙÔϤ˜ ÂÈÎÔÓȉ›ˆÓ «∂ÌÊ¿ÓÈÛË» Î·È «∞fiÎÚ˘„Ë». ñ ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÿÚÙË. ‰›ÎÙ˘Ô ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Honda.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·54 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ™∏ª∂πø™∏: ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· MC» Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ Ù· ÂÈÎÔÓ›‰È· Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ TMC ηıÒ˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ƒÔ‹˜ ∫›ÓËÛ˘ TMC. ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ˘ÔηÙËÁÔÚÈÒÓ ÂÈÎÔÓȉ›ˆÓ ·fi ÙȘ ∂ÈÏÔÁ¤˜ ∂ÈÎÔÓȉ›ˆÓ. 121). °È· Ù· ÂÈÎÔÓ›‰È· «∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ» Î·È «ÕÏÏ· ∂ÈÎÔÓ›‰È·». ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ ٷ ·Ú¿ÛÈÙ· ÛÙË Ì¿Ú· ÂÈÎÔÓȉ›ˆÓ Î·È Ó· οÓÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌfiÓÔ ÙˆÓ ƒ√π Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ñ ¢Â›Ù ÙȘ ∂ÓÙÔϤ˜ ∂ÌÊ¿ÓÈÛ˘ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÛÙË ÛÂÏ. ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∂ÈÎÔÓȉ›ˆÓ ÛÙÔ Ã¿ÚÙË ∂ÈÏÔÁ¤˜ ∂ÈÎÔÓȉ›ˆÓ ™∏ª∂πø™∏: ªÔÚ›Ù ӷ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ‹ Ó· ·ÔÎÚ‡„ÂÙ ٷ ÂÈÎÔÓ›‰È· Ì ÙȘ ʈÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ «∂ÌÊ¿ÓÈÛË» ‹ «∞fiÎÚ˘„Ë» (‚Ï. ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ (Á›ÓÂÙ·È ÌÏÂ) Ù· ÂÈÎÔÓ›‰È· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. 54 Navigation System ŸÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ÛÙË Ì¿Ú· ÂÈÎÔÓȉ›ˆÓ. ŸÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë Ì¿Ú· ÂÈÎÔÓȉ›ˆÓ.

∏ ÔıfiÓË Ã¿ÚÙË ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÛÙÈÁÌÒÓ (ȯÓÒÓ ÔÚ›·˜) ÁÈ· Ó· Û·˜ ‰Â›ÍÂÈ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÙÂ. ∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ ∂·Ó˘ÔÏÔÁÈÛÌfi fiÔÙ ı¤ÏÂÙ ӷ Â·Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙËÓ ÔÚ›· Û·˜. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛı› Ë ¤Ó‰ÂÈÍË "∂·Ó˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 250 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· (‹ 150 Ì›ÏÈ·). ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ·Ó ¤¯ÂÙ ı¤ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¡¤· ¶ÔÚ›· (Reroute) ÛÙÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ (Auto). 100. fiÙ·Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÂΛ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·Ù·¯ˆÚËı› ÛÙË ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ.¯. ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. Navigation System 55 . Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ‹ Û Ӥ· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∆· «ÿ¯ÓË ¶ÔÚ›·˜» ÌÔÚ› ÂÚÈÛÙ·Ûȷο Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Û ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ÂÊ’ fiÛÔÓ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ ¢È·‰ÚÔÌ‹˜ ∂ÎÙfi˜ ¶ÔÚ›·˜ ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ √¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË (‚Ï. fiˆ˜ . ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÂı› ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ÔÚ›·˜. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· Â·Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ı¤ÛË Û·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ Î·È ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ Ó¤Â˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›·. 100.. ÛÂÏ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ ÌÔÚ›Ù ӷ Í·Ó·Ì›Ù ÛÙÔÓ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ·Ê‹Û·Ù ·Ú¯Èο. Ë ¤Ó‰ÂÈÍË «∂ÎÙfi˜ ¶ÔÚ›·˜» (Off Route) ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ fiÙ·Ó ‚Á›Ù ÂÎÙfi˜ ÔÚ›·˜. 84). ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË «∂ÎÙfi˜ æËÊÈÔÔÈË̤ÓÔ˘ ¢ÚfiÌÔ˘»." ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·55 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. 78). ∞Ó Ô‰ËÁ›Ù ¿Óˆ ·fi ÌÈÛfi Ì›ÏÈ ÂÎÙfi˜ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. Û οÔÈÔ Áηڿ˙. √È ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÌfiÏȘ ˘Âڂ›Ù ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË. 200 Î·È 500 ÁÈ·Ú‰ÒÓ). ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÌÔÚ› Ó· ‰Â›Ù ÛÙÈÁ̤˜. fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹Ì· GPS. fiˆ˜ . √È ÛÙÈÁ̤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ Îϛ̷Θ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ 50..¯. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· ZOOM IN/OUT ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙȘ Îϛ̷Θ. ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¶ÔÚ›·˜ (‚Ï. ÛÂÏ. ∞Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¡¤· ¶ÔÚ›· ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÔÚ›·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ ÙÚfiÔ (manual). ¢È·‰ÚÔÌ‹ ∂ÎÙfi˜ ¶ÔÚ›·˜ ∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ ¢È·‰ÚÔÌ‹˜ ∂ÎÙfi˜ ¶ÔÚ›·˜ ∞Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÙ ÙËÓ ˘ÔÏÔÁÈṲ̂ÓË ÔÚ›·. 200 Î·È 500 ̤ÙÚˆÓ (‹ ÙˆÓ 50.

¤¯ÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ‹ fi¯È «ªË ∂ÏÂÁ̤ÓÔ˘˜» ‰ÚfiÌÔ˘˜. 56 Navigation System ™∏ª∂πø™∏: √È ªË ∂ÏÂÁ̤ÓÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ë Îϛ̷η ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Â›Ó·È 50. ÂÊ’ fiÛÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÂÏÂÁ̤ÓÔÈ (Â·ÏËıÂ˘Ì¤ÓÔÈ) ‰ÚfiÌÔÈ. ™·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔ ¯¿ÚÙË. ¡· ˘·ÎÔ‡Ù ¿ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ™ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ Ì·˜. ∂Âȉ‹ Î·È Ù· ‰‡Ô ›‰Ë ÔÚ›·˜ ÚÔÛÂÚÓÔ‡Ó ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌË ÂÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÂÈϤÔÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜. Ë ÔÚ›· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·ÏÏ¿ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Û ÌË ÂÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ (·ÓÔÈÎÙfi¯ÚˆÌÔ˘˜) ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÎÚȂ›˜. 100 Î·È 200 Áȿډ˜. ÙÔ fiÓÔÌ· ‹ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛˆÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯¿Ú·ÍË ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤Ó˜ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ŸÙ·Ó Ô‰ËÁ›Ù ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. Î·È ÂÍËÁÔ‡Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ¯¿Ú·Í˘ ÔÚ›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÌË ÂÏÂÁ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. . 100 Î·È 200 ̤ÙÚ· ‹ 50. ªÂ ∂ÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ÙËÓ ∂ÈÏÔÁ‹ ÿڷ͢ ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ¢ÚfiÌÔ˘˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¶ÔÚ›·˜. ∂Âȉ‹ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÏÂÁ̤ÓÔÈ. Ë ÔÚ›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ·Ú¯È΋ ÔıfiÓË ∞ÔÔ›ËÛ˘ ∂˘ı˘ÓÒÓ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÿڷ͢ ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ¢ÚfiÌÔ˘˜ ∂ÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË (On) §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÿڷ͢ ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ¢ÚfiÌÔ˘˜ ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË (Off) ªÂ ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ÙË Ã¿Ú·ÍË ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ¢ÚfiÌÔ˘˜. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛ·ı› Ó· Â·ÏËı‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ fiÔÙ ÌÔÚ›. ÌÔÚ› Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·56 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. √È ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈ·˜ ÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ¤Ó· ÚÔÔÚÈÛÌfi Û ÌË ÂÏÂÁ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹.

£· ‚ϤÂÙÂ Î·È ı· ·ÎÔ‡Ù ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ì·›ÓÂÙ Û ÌË ÂÏÂÁ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ı· ‰Â›Ù ÌÈ· ÌÏÂ-ÚÔ˙ ‰È·ÎÂÎÔÌ̤ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÌÏ ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÚ›·˜. ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂÓÒ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ʈÓËÙÈ΋˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘. ªÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÿڷÍË ¶ÔÚ›·˜ Û ªË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÿڷ͢ ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤Ó˜ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·57 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. fiÙ·Ó Ì·›ÓÂÙ Û ÌË ÂÏÂÁ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ. Ô ∂ÏÂÁ̤ÓË ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ԉËÁfi˜ ÂÈϤÍÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó· ÈÔ Û‡ÓÙÔ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û‹Ì· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÙ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Navigation System 57 . ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ʈÓËÙÈ΋˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘.ÓË (Off) ÌÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È·‰ÚÔÌ‹. ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ı· Û·˜ ÙÔ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÈ. ŒÙÛÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì›Ù Û ÌË ÂÏÂÁ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙË «‰È·Ó˘ÛÌ·ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹» Ì ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ıˆڋÛÂÙ fiÙÈ ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÙÂ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÿڷ͢ ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓË ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË (On) ªÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÿڷÍË ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤Ó˜ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ∂ÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∆Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó· ÌË ÂÏÂÁ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ.

58 Navigation System ™∏ª∂πø™∏: ªÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÿڷÍË ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓË ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÿڷ͢ ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓË ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË (On) . ∆Ô «‚¤ÏÔ˜» ÙÔ˘ ·Ú·ı‡ÚÔ˘ ÂÏÈÁÌÒÓ Û·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù˘¯fiÓ ÙÌ‹Ì·Ù· ÌË ÂÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÚÔÊÒÓ Ì ÌÏÂ/ ÚÔ˙ ·‡Ï˜. ÌÈ· ÌÏÂ/ÚÔ˙ ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÚ›·˜ Û·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ÌË ÂÏÂÁ̤ӷ ÙÌ‹Ì·Ù·. ‚ϤÂÙ ÌÈ· "‰È·Ó˘ÛÌ·ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹" Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÿڷ͢ ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓË ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË (Off) ªÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÿڷÍË ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤Ó˜ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ∂ÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË. ªÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÿڷÍË ¶ÔÚ›·˜ Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓË ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË. ¢ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Ô˘ ı· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ¶Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ fiÙÈ Ô ÂÏÈÁÌfi˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÏÈÁÌfi. ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È §›ÛÙ· ηÙ¢ı‡ÓÛˆÓ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·58 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ¶·Ú¤¯ÂÙ Â›Û˘ Ï›ÛÙ· ηÙ¢ı‡ÓÛÂˆÓ Ô˘ Û·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù˘¯fiÓ ÌË ÂÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û ÌÏ ¯ÚÒÌ· Ì ÚÔ˙ ‚¤ÏË Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÂÏÈÁÌfi.

ÌÔÚ›Ù ӷ ÔÚ›ÛÂÙ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ Â·Ó˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÔÚ›·˜ ·Ú¿Î·Ì„˘. 20). Â¿Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ Û˘Ì‚¿Ó TMC Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÛÙËÓ ÔÚ›· Û·˜. ™∏ª∂πø™∏: ñ ∂Âȉ‹ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Â¿Ó ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó TMC Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Î·ÌÊı› ‹ fi¯È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ TMC. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ·Ú·Î¿Ì„ÂÙÂ Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜. ÙÔ «∂ÈÎÔÓ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ TMC» ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÿÚÙË (‰Â›Ù ÙËÓ ∂ÂÍ‹ÁËÛË ∂ÌÊ¿ÓÈÛ˘ ∫›ÓËÛ˘. ñ ∞ÎfiÌË Î·È Â¿Ó Á›ÓÂÈ Â·Ó˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÔÚ›·˜ ÁÈ· οÔÈÔ Û˘Ì‚¿Ó TMC. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÂÍ‹˜ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ Ï·›ÛÈÔ ¢˘Ó·ÌÈ΋˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ¶ÔÚ›·˜: ∞ÎfiÌË Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÔÚ›· ·Ú¿Î·Ì„˘ ‹ Â¿Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂÈ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË ÔÚ›· ·Ú¿Î·Ì„˘.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·59 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ì ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÙÚÂȘ ÙÚfiÔ˘˜: ñ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ Ï·›ÛÈÔ «¢˘Ó·ÌÈ΋ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛË ¶ÔÚ›·˜» Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó TMC Î·È Û·˜ ÚˆÙ¿ ·Ó ı· οÓÂÙ ·Ú¿Î·Ì„Ë ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ‹ fi¯È. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· Â·Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÌÈ· ÔÚ›· ·Ú¿Î·Ì„˘. ÛÙË ÛÂÏ. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹(∞·ڈÛË) ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÙËÓ ÎÙÚÔ ÔıfiÓË ∞ÏÏ·Á‹ ¶ÔÚ›·˜ Î·È ÂÈϤÍÙ ¶·Ú¿Î·Ì„Ë ™˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ ∫›ÓËÛ˘ (‰Â›Ù ¶·Ú¿Î·Ì„Ë. ñ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ ÔÚ›· ·Ú¿Î·Ì„˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ Ï·›ÛÈÔ. ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ı· Û‚‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Â·Ó˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÔÚ›·˜ ·Ú¿Î·Ì„˘. ÂÈϤÍÙ ¶·Ú¿Î·Ì„Ë. ÛÂÏ. ªÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ÛÙÔ Manual. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÚÔηٷ‚ÔÏÈο ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÙÚÂȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ¢˘Ó·ÌÈ΋ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛË ¶ÔÚ›·˜ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ¶ÔÚ›· (‚Ï. ÛÙË ÛÂÏ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¢˘Ó·ÌÈ΋ ÿڷÍË ¶ÔÚ›·˜ ÁÈ· ™˘Ì‚¿ÓÙ· TMC ŸÙ·Ó Ô‰ËÁ›Ù ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Û·˜ Î·È ·ÓȯÓ¢ı› οÔÈÔ Û˘Ì‚¿Ó TMC Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÚ›· Û·˜ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË ¤ˆ˜ Î·È 50 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· (30 Ì›ÏÈ·). ñ ∞Ó ‰ÂÓ ·ÓÙȉڿÛÂÙ ÛÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢˘Ó·ÌÈ΋˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ¶ÔÚ›·˜. 64). Navigation System 59 . Ô ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ¿ÓÙÔÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı›. ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢˘Ó·ÌÈ΋˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ¶ÔÚ›·˜. Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ¯¿Ú·ÍË ÔÚ›·˜ ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Û fiÏ· Ù· Û˘Ì‚¿ÓÙ· TMC Ô˘ Û˘Ó·Óٿ٠ÛÙËÓ ÔÚ›· Û·˜. ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ Â·Ó˘ÔÏÔÁÈÛÌfi. ¶È¤ÛÙ ÙÔ (∞·ڈÛË) Î·È ÂÈϤÍÙ Ï‹ÎÙÚÔ ¶·Ú¿Î·Ì„Ë ™˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ ∫›ÓËÛ˘ (‰Â›Ù ÙËÓ «¶·Ú¿Î·Ì„Ë» ÛÙË ÛÂÏ. ñ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ Ï·›ÛÈÔ Ô‡Ù ı· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ·Ú¿Î·Ì„˘. ‹ Â¿Ó Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ¢˘Ó·ÌÈ΋˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ¶ÔÚ›·˜ Â›Ó·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË (ÛÙÔ off). ∞ÎfiÌË Î·È Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. 78). 64).

·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÙ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ÂÈϤÍÙ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ∆Ô ˘„fiÌÂÙÚÔ ‰ÂÓ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› fiÙ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ GPS. ÌÔÚ›Ù ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË Û·˜ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ «£¤ÛË √¯‹Ì·ÙÔ˜» ‹ οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ʈÓËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Ï¤ÁÔÓÙ·˜ «∂ÌÊ¿ÓÈÛ ÙËÓ ∆Ú¤¯Ô˘Û· £¤ÛË». ∂ÓÒ ¤¯ÂÙ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ. ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ªÔÚ›Ù ·ÎfiÌË Ó· ‰Â›Ù ‹ Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ı¤Û˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔıfiÓË ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ (ÚÒÙË) (‰Â›Ù √ıfiÓË "¶ÏËÚÔÊÔڛ˜" ÛÙË ÛÂÏ. ÚÔÛ¤¯ÂÙ ¤Ó· ·Ï·ÈÔˆÏÂ›Ô ÛÙË ÁˆÓ›· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ¯ÚfiÓÔ Ó· ¿Ù ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹. ∂ÌÊ¿ÓÈÛË/ ∞Ôı‹Î¢ÛË ∆Ú¤¯Ô˘Û·˜ £¤Û˘ ™∏ª∂πø™∏: ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÿÚÙË. 60 Navigation System ∞ÊÔ‡ ·ÔıË·ÛÂÙ ÙË ı¤ÛË. ªÔÚ›Ù ӷ ·ÔıË·ÛÂÙ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË Û·˜ ˆ˜ ∞Á·Ë̤ÓË ∆ÔÔıÂÛ›· ÁÈ· Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ›Ù «∞Ôı‹Î¢Û ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË» ‹ ÂÈϤÍÙ ∞Ôı‹Î¢ÛË ÛÙËÓ ÔıfiÓË «∆Ú¤¯Ô˘Û·˜ £¤Û˘». £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ÔıfiÓË Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ı¤Û˘ Û·˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Î·È Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ. £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ı¤Û˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. 60). ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ô‡Ù ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÚ›· Û·˜. ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· οو ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ηٷ¯ˆÚËı› ÛÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂÛ›·˜. °È· Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ÙË ı¤ÛË. . ªÔÚ›Ù ӷ ·ÔıË·ÛÂÙ ÙË ı¤ÛË ÛÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ Î·È Ù· ÙÔ ÂÈϤÍÂÙ ˆ˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ·. ∆Ô ˘„fiÌÂÙÚÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ٷ ˘„fiÌÂÙÚ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÂÓÒ Ë ·fiÎÏÈÛË ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ Ù· Û˘Ó/ÏËÓ 30 ̤ÙÚ· ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ªÔÚ›Ù ¤ÂÈÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË «∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡» ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË ı¤ÛË Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ›Ô.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·60 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜.

∞ÏÏ·Á‹ ªÂıfi‰Ô˘ ÿڷ͢ ¶ÔÚ›·˜. °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË ¯¿ÚÙË ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ÔÚ›· Û·˜. °È· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË ∞ÏÏ·Á‹ ¶ÔÚ›·˜. ¢Â›Ù ÛÂÏ. Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙ ¤Ó· ÂӉȿÌÂÛÔ «™ËÌÂ›Ô ∞Ó·ÊÔÚ¿˜» (ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÛÙ¿ÛË).‰Â›Ù ÛÙË ÛÂÏ. ¢Â›Ù ÙË ÛÂÏ. (∞·ڈÛË). ∂ÈϤÍÙ ∞ÏÏ·Á‹ ªÂıfi‰Ô˘ ÿڷ͢ ¶ÔÚ›·˜ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∞ÏÏ·Á‹ ¶ÔÚ›·˜ Î·È ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÔıfiÓË: ñ ¡· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ª¤ıÔ‰Ô Ã¿Ú·Í˘ ¶ÔÚ›·˜ . ‹ οÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ. ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ñ ¡· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÚ›· ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ¶·‡ÛË ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ı· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó Â›Û˘ Ù· ™ËÌ›· ∞Ó·ÊÔÚ¿˜. ñ ∞Ó Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÚ›· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ. 64.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·61 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. Ó· ÂÈϤÍÂÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ‹ Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. Ë ÂÈÏÔÁ‹ «∂Ï·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ¢ÚfiÌˆÓ ¢ÈÔ‰›ˆÓ» ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÁÎÚÈ˙·ÚÈṲ̂ÓË. ÌÔÚ› Ó· ıÂÏ‹ÛÂÙ ӷ ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ. ∞ÏÏ·Á‹ ¶ÔÚ›·˜ ∂ÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÔÚ›· Û·˜. °È· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì οı ̤ıÔ‰Ô ·ÏÏ·Á‹˜ ¯¿Ú·Í˘ ÔÚ›·˜. 62. ñ ¡· οÓÂÙ ·Ú¿Î·Ì„Ë. ȤÛÙ ›Ù ÙÔ Â›Ù ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Ï‹ÎÙÚÔ ª∞ƒ (∞·ڈÛË). 41. ÌÈ· ÔÚ›· ÌÂ Û˘Ì‚¿Ó TMC. ·Ù‹ÛÙ ·Ï¿ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ °È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÚ›· Û·˜. 61 ñ ¡· ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ/ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ (ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÛÙ¿ÛË). ‰Â›Ù ÙÔ Ï‹ÌÌ· ∞ÏÏ·- ñ ∞Ó ÙÔ Ù·Í›‰È Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ ·fi 400 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· (‹ 50 Ì›ÏÈ·). Ë ÂÈÏÔÁ‹ «™‡ÓÙÔÌË ¶ÔÚ›·» ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÁÎÚÈ˙·ÚÈṲ̂ÓË. ªÔÚ›Ù ӷ ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÔÚ›·. Navigation System 61 . Ë ÂÈÏÔÁ‹ ∂Ï·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ªÂÁ¿ÏˆÓ ∞ÚÙËÚÈÒÓ» ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÁÎÚÈ˙·ÚÈṲ̂ÓË. ™∏ª∂πø™∏: ñ ∞Ó ÙÔ Ù·Í›‰È Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ ·fi 80 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· (‹ 50 Ì›ÏÈ·). Á‹ ªÂıfi‰Ô˘ ÿڷ͢ ¶ÔÚ›·˜ ÛÙË ÛÂÏ.

2790_300120GR

12-02-08

16:57

™ÂÏ›‰·62

√‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜.
™˘Ì‚Ô˘Ï‹:
∂¿Ó Ë ÔÚ›· Û·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘
ª¿Á¯Ë˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ›Ù Ì ¯Ú‹ÛË
ÙÔ˘ ÙÚ·›ÓÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÙÔ‡ÓÂÏ Â›Ù ÙÔ˘ ÊÂÚÈÌfiÙ, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ º¤ÚÚ˘/∆Ô‡ÓÂÏ.

ŸÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ·˘Ù¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÿÚÙË Û·Ó ÌÈÎÚ¤˜
ÎfiÎÎÈÓ˜ ÛËÌ·›Â˜ Ì ·ÚÈıÌË̤Ó˜ ·fi ÙÔ 1 ˆ˜ ÙÔ 5.

™ËÌ›· ∞Ó·ÊÔÚ¿˜

∆· ™ËÌ›· ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ Û·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÛÙ¿Û˘ ηıÒ˜
ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜, °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ› Ó· ıÂÏ‹ÛÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÁÈ·
η‡ÛÈÌ· ‹ Ê·ÁËÙfi Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÌÂÙ¿
ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ∞Ó Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ
ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ¤ˆ˜ Î·È 5 ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ οıÂ
ÊÔÚ¿, Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹- ™˘Ì‚Ô˘Ï‹:
ÛÂÙÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÙË ÊÔÚ¿.
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ˘˜
∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÁÈ· Ó· ¿Ù ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi
ÙË ÛÂÈÚ¿ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ (ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 1 ÚÒÙÔ, Û·˜. øÛÙfiÛÔ, ·ÊÔ‡ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ¤Ó·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi,
ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È «ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÎÏ), Ì ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Û·˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ó· ·ÔÙÂÚ¿˜» ƒ√π Ô˘ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ·
Ï› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ∞Ó ı¤ÏÂÙÂ
Ó· «Û¯Â‰È¿ÛÂÈ» ÙËÓ ÔÚ›· Û·˜.
Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÔÚ›· ÌÂ
ÔÏÏÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ÂϤÁÍÂÙ ηÙfiÈÓ
ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· «™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›» Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹
(‰Â›Ù ªÂ ÙÔ˘˜ ™ËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÛÙË ÛÂÏ.
37).

62

Navigation System

¶ÚÔÛı‹ÎË ™ËÌ›ˆÓ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜
À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÛËÌ›·
·Ó·ÊÔÚ¿˜:
ñ ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÌÈ· ÙÔÔıÂÛ›· ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË
«∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∆ÔÔıÂÛ›·˜» Î·È ÂÈϤÁÂÙÂ
√ÚÈÛÌfi˜ ˆ˜ ™ËÌ›Ԣ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (‰Â›Ù ÙȘ
ÂÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ÛÂÏ. 22, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡).
ñ ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÌÈ· ÙÔÔıÂÛ›· ηْ ¢ı›·Ó ·fi
ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÿÚÙË Ì ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘
Ï‹ÎÙÚÔ˘-ÌÔ¯ÏÔ‡ (‰Â›Ù ÛÂÏ. 39 ÙÔ Ï‹ÌÌ·,
∞fi ÙËÓ √ıfiÓË ÙÔ˘ ÿÚÙË).

ñ ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÌÈ· ÙÔÔıÂÛ›· Ì ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ
™ËÌ›ˆÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ (ƒ√π) ηٿ Ì‹ÎÔ˜
Ù˘ ÔÚ›·˜ ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi.
∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ·˘Ù‹ ÂÍËÁ› ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ì¤ıÔ‰Ô
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ
¿ÏϘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ı· ‚Ú›Ù ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜
ÛÂÏ›‰Â˜.

2790_300120GR

12-02-08

16:57

™ÂÏ›‰·63

√‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜.
∞fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∞ÏÏ·Á‹ ¶ÔÚ›·˜ ÂÈϤÍÙÂ
∞Ó·˙‹ÙËÛË ∆ÔÔıÂÛÈÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ¶ÔÚ›· ηÈ

ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË ∂ÈϤÍÙ ª¤ıÔ‰Ô ∞Ó·˙‹ÙËÛ˘. ∂ÈϤÍÙ ›Ù ∆ÔÔıÂۛ˜ ηٿ
Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¶ÔÚ›·˜ ‹ ∆ÔÔıÂۛ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ
¶ÚÔÔÚÈÛÌfi.

ŸÙ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÎÙÂÏ› ·Ó·˙‹ÙËÛË ·fi ÙȘ
∆ÔÔıÂۛ˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¶ÔÚ›·˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙȘ ÙÔÔıÂۛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÓÔËÙfi ‰È¿‰ÚÔÌÔ
·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÔÚ›· Û·˜ ‹ ÂÌÚfi˜ Û·˜.
∞fi ÙȘ ∆ÔÔıÂۛ˜ ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi,
ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ Û ÛÂÈÚÔÂȉ‹ ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ı··Ú¯›˙Ô˘Ó
·fi ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ Ô˘ «‰È·‰ÚfiÌÔ˘» ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÌÔÚ› Ó·
·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞Ó·˙‹ÙËÛ˘ ™ËÌ›Ԣ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË
«Ã¿Ú·ÍË ¶ÔÚ›·˜» (‰Â›Ù ÛÂÏ. 80).

¢È·ÁÚ·Ê‹ ™ËÌ›ˆÓ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜.
∞fi ÙËÓ ÔıfiÓË «∞ÏÏ·Á‹ ¶ÔÚ›·˜», ·Ó ÂÈϤÍÂÙ ¢È·ÁÚ·Ê‹, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË ∂ÈÏÔÁ‹
™ËÌ›Ԣ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ¢È·ÁÚ·Ê‹. ∂ÈϤÍÙ ÙÔ
ÛËÌ›Ô(·) ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ı· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ ηÈ
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ‰È·ÁÚ·Ê‹ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÛÙËÓ ÔıfiÓË
ÙÔ˘ ÿÚÙË. °È· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹,
(∞·ڈÛË).
ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ

°È· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ Î·È ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔ(∞·ڈÛË) ηÈ
Ú¿˜, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Â·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ·.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÈϤÍÙ ÙËÓ «∫·ÙËÁÔÚ›· ™ËÌ›ˆÓ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜» Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı›ÛÙÂ
ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÚÔÔÚÈÛÌfi.

∞Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞Ó·˙‹ÙËÛË ∆ÔÔıÂÛÈÒÓ Î·Ù¿
ÙËÓ ¶ÔÚ›· Â›Ó·È ÁÎÚÈ˙·ÚÈṲ̂ÓË, ÛËÌ·›ÓÂÈ
fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚËı› ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙˆÓ 5 ÛËÌ›ˆÓ ·Ó·ÊÔÚ¿˜.

∏ ÔÚ›· ı· Â·Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ÁÈ· Ó· ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ οӷÙ ÛÙ· ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜.

Navigation System

63

2790_300120GR

12-02-08

16:57

™ÂÏ›‰·64

√‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜.
¶·Ú¿Î·Ì„Ë.

∞ÔÊ˘Á‹ ¢ÚfiÌÔ˘

¶·Ú¿Î·Ì„Ë
∞Ó ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¶·Ú¿Î·Ì„Ë ·fi
ÙËÓ ÔıfiÓË «∞ÏÏ·Á‹ ¶ÔÚ›·˜», ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı·
˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÌÈ· ÔÚ›· ·Ú¿Î·Ì„˘, ∞Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ οÔÈÔ ·ÚfiÛÌÂÓÔ ÂÌfi‰ÈÔ fiˆ˜ .¯.
ÎÏÂÈÛÙfi ‰ÚfiÌÔ ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ·. ∆Ô
Û‡ÛÙËÌ· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Â·Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ
Ó¤· ÔÚ›·, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· 8 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‹ 5 Ì›ÏÈ· (·Ó ›ÛÙ Û ÌÂÁ¿ÏË ·ÚÙËÚ›·)
‹ ÙÔ 1.6 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ‹ ÙÔ 1 Ì›ÏÈ (·Ó ›ÛÙ ÛÂ
Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ‰ÚfiÌÔ.

∞Ó ÂÈϤÍÂÙ ∞ÔÊ˘Á‹ ¢ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË
«∞ÏÏ·Á‹ ¶ÔÚ›·˜», ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ
ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ı· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó
ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ Û·˜
ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜
‰ÚfiÌÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ÔÚ›· Û·˜. ∂›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó ͤÚÂÙ Ô‡ Á›ÓÔÓÙ·È Ô‰Èο ¤ÚÁ·,
¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ‰ÚfiÌÔÈ ‹ Ô‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ· ηٿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û·˜.

¶·Ú¿Î·Ì„Ë ™˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ ∫›ÓËÛ˘
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ∂fiÌÂÓÔ˘
™˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ TMC ·ÏÏ¿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
Â·Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
¢˘Ó·ÌÈ΋ ÿڷÍË ¶ÔÚ›·˜ (‚Ï. ÛÂÏ. 59). ∞Ó
ÂÈϤÍÂÙ ¶·Ú¿Î·Ì„Ë ™˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ ∫›ÓËÛ˘
·fi ÙËÓ ÔıfiÓË «∞ÏÏ·Á‹ ¶ÔÚ›·˜», ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
ı· Â·Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ·ÔʇÁÔÓÙ·˜
ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ TMC.

64

Navigation System

∞Ï¿ ÂÈϤÍÙ ·fi ÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‹ ÙÔ˘˜
‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙÂ. ¢ÂÓ
ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¿Óˆ ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô Ù·Íȉ‡ÂÙ ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ fiÔ˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Û·˜ ‹ Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Û·˜ (ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ¤Ó·
«ÌÈ» ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÈϤÍÂÙÂ).
™∏ª∂πø™∏:
∞Ó Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ˘˜
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ٷ ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ·
Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
(‰Â›Ù ÙÔ Ï‹ÌÌ· «™ËÌ›· ∞Ó·ÊÔÚ¿˜» ÛÙË ÛÂÏ. 62).

∞ÏÏ·Á‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡
∫·ıÒ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ˘ÔÏÔÁÈṲ̂ÓË ÔÚ›·,
ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· Ó¤Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi
οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘-ÌÔ¯ÏÔ‡ ‹ ÙˆÓ
ʈÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ.
™∏ª∂πø™∏:
ŸÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜, fiÏ· Ù· ÛËÌ›·
·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÔÚ›ÛÂÈ ı· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ·˘ÙfiÌ·Ù·.
∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ (ºˆÓËÙÈ΋ ∂ÓÙÔÏ‹)

∞fi ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÿÚÙË, ›Ù ÌÈ· ·fi ÙȘ
ʈÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜, «∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘»….ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔÓ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÛÙ·ıÌfi η˘Û›ÌˆÓ, ÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË
ÙÚ¿Â˙· ‹ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ‹ ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ¢Â›Ù ∂ÓÙÔϤ˜ ∂‡ÚÂÛ˘ ∆ÔÔıÂÛ›·˜ ÛÙË
ÛÂÏ. 122.
¶‹Á·ÈÓ ™›ÙÈ (ºˆÓËÙÈ΋ ∂ÓÙÔÏ‹)

∞fi ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÿÚÙË, ›ÙÂ: «¶‹Á·ÈÓÂ
™›ÙÈ». ∞Ó ¤¯ÂÙ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ‰È‡ı˘ÓÛË «™ÈÙÈÔ‡», ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË
ÀÔÏÔÁÈṲ̂Ó˘ ¶ÔÚ›·˜.

¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ ÛËÌ›Ô-ÛÙfi¯Ô ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÌÂÙ¿ ȤÛÙ ÙÔ. ŸÙ·Ó ‰Â›Ù ÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜. ∞Ó Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·65 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË «ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜». ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ã¿ÚÙË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ı¤Û˘ Î·È ı· Â·Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi ‹ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ÔÚ›Û·ÙÂ. ¢Â›Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ∞fi ÙËÓ √ıfiÓË Ã¿ÚÙË. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÔÚ›Û·Ù ›Ù Ì ÙÔÓ √ÚÈÛÌfi ˆ˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ›Ù Ì ÙÔÓ √ÚÈÛÌfi ˆ˜ ™ËÌÂ›Ô ∞Ó·ÊÔÚ¿˜. Navigation System 65 . 22. 39. ÛÂÏ. ∞ÎÔÏÔ˘ı›ÛÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙË ÛÂÏ. ∆Ô fiÓÔÌ· Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‹ ÙÔ˘ ƒ√π ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË. ȤÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi. ÂÈϤÍÙ √ÚÈÛÌfi˜ ˆ˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÙË ı¤ÛË Û·˜ ˆ˜ ˘ÔηٿÛÙ·ÙÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi ‹ ÂÈϤÍÙ √ÚÈÛÌfi˜ ˆ˜ ™ËÌÂ›Ô ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÙË ı¤ÛË Û·˜ ˆ˜ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ √ıfiÓË ÙˆÓ ÌÂÓÔ‡ (ηٿ ÙËÓ ÔÚ›·) ∞Ó ȤÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ªÂÓÔ‡. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ √ıfiÓË Ã¿ÚÙË ŸÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË Ã¿ÚÙË.

µÏ. §›ÛÙ· ™˘Ì‚¿ÓÙˆÓ ∫›ÓËÛ˘ – ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ï›ÛÙ· Ì ٷ Û˘Ì‚¿ÓÙ· ΛÓËÛ˘ TMC (‰Â›Ù ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∂Îı¤ÛÂˆÓ ™˘Ì‚¿ÓÙˆÓ TMC ÛÙË ÛÂÏ. Ë ÔıfiÓË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂ: ∏ ÔıfiÓË ·˘Ù‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ı¤Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜: ∞Ôı‹Î¢ÛË ∆ƒ∂Ã√À™∞™ £∂™∏™ – ·ÔıË- ·ÂÈ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ı¤Û˘ ˆ˜ ∞Á·Ë̤ÓË ∆ÔÔıÂÛ›· ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (Ë ›‰È· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˆ˜ ∞Ôı‹Î¢ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ∆Ú¤¯Ô˘Û· £¤ÛË. 21). ÙˆÓ ÂÈÎÔÓȉ›ˆÓ ÎÏ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ∂ÂÍ‹ÁËÛË Ã¿ÚÙË. ÛÂÏ. . Ë ÔıfiÓË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂ: ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‹ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù οı ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÂÍ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. 66 Navigation System √ıfiÓË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (¢Â‡ÙÂÚË) ∂ÂÍ‹ÁËÛË Ã¿ÚÙË ŸÙ·Ó ÂÈϤÍÂÙ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ √ıfiÓË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (ÙËÓ ÚÒÙË) ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂ: ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ÔıfiÓ˜ ∂ÂÍ‹ÁËÛË Ã¿ÚË ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÙ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·66 ™ÙÔȯ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ™ÙÔȯ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ √ıfiÓË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (¶ÚÒÙË) ŸÙ·Ó ›Ù «¶ÏËÚÔÊÔڛ˜» ‹ ȤÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ (INFO) . 60).

ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· «∞Ó¿ÁÓˆÛË §›ÛÙ·˜» Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· Û·˜ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙË Ï›ÛÙ·. ı· ‰Â›Ù ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ Ì ¯Ú‹ÛË ÊˆÓ‹˜. 120. ŸÙ·Ó οÓÂÙ ̛· ÂÈÏÔÁ‹. °È· ÂÌÊ¿ÓÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ. ‰Â›Ù ÛÙÔ ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ ÛÙË ÛÂÏ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·67 ™ÙÔȯ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ µÔ‹ıÂÈ· ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ µÔ‹ıÂÈ· ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ. Navigation System 67 . ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÔıfiÓË: ™∏ª∂πø™∏: ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ›Ù ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‹ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘.

ƒ‡ıÌÈÛË √ıfiÓ˘ (¶ÚÒÙË) ¶Â›Ù «ƒ‡ıÌÈÛË √ıfiÓ˘» ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔıfiÓË ‹ ÂÈϤÍÙ ƒ‡ıÌÈÛË ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÍ‹˜ ÔıfiÓË: ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ· ∏ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÔıfiÓ˘ ¤¯ÂÈ 11 ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ. ∞ÊÔ‡ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ «ÌÈ» ÛÙË Ó¤· ¤ÓÙ·ÛË. ∂ÈϤÍÙ ÙË Ì¿Ú· ŒÓÙ·ÛË ◊¯Ô˘ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‚¤ÏË ÛÙË Ì¿Ú·. ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·˘Í‹ÛÂÙ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ·. ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ∞Ó ¤¯ÂÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ηϿ ÙËÓ ÔıfiÓË ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡. 68 Navigation System . ÂÈϤÍÙ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. °È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ·. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ¢Â‡ÙÂÚË ƒ‡ıÌÈÛË √ıfiÓ˘. ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ 2 ·fi ÙËÓ (ÚÒÙË) ƒ‡ıÌÈÛË √ıfiÓ˘. ŒÓÙ·ÛË ◊¯Ô˘ ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ʈӋ˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘. ‰ÂÓ ı· ·ÎÔ‡Ù ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ηٿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‹ ÙȘ ÂȂ‚·ÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ. °È· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÙËÓ (ÚÒÙË) ƒ‡ıÌÈÛË √ıfiÓ˘. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔÓ ‹¯Ô. ™∏ª∂πø™∏: ∞Ó ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ‹¯Ô. ÂÈϤÍÙ ÙË Ì¿Ú· ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‚¤ÏË ÛÙË Ì¿Ú·.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·68 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ƒ‡ıÌÈÛË ªÂıfi‰Ô˘ ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ·ÚȘ ÔıfiÓ˜ Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∏ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ͯˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ ÊˆÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ¡˘ÎÙÂÚÈÓfi ʈÙÈÛÌfi.

ÔıfiÓË ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙËÓ Ô˘) ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ¡˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ‚ÔÏ›˜ Â›Ó·È ·Ó·Ì̤ÓÔÈ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ ı¤ÏÂÙ ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ∂ÌÊ¿ÓÈÛË (∆ÚfiÔ˜ ∂ÌÊ¿ÓÈÛ˘) Î·È Í·Ó·ȤÛÙ ÙÔ ÌÂÙ¿ ·fi 3» ∏ Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ∞˘ÙfiÌ·ÙË Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÌÂٷ͇ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ Î·È ¡˘ÎÙÂÚÈÓ‹˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó¿‚ÂÙ ‹ Û‚‹ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·ÙË ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ (∏ÌÂÚ‹ÛÈ·/ ¡˘ÎÙÂÚÈÓ‹) fiÙ·Ó ·Ó¿‚Ô˘Ó/ Û‚‹ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔ‚ÔÏ›˜ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÙ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ. ∞ÏÏ¿˙ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ (∆ÚfiÔ˜ (ÚÔÂÈÏÔÁ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÂٷ͇ ∏ÌÂÚ‹. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ‹ ¡˘ÎÙÂÚÈÓ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÁÈ· Ó· ·Ú·Î¿Ì„ÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ (Auto) ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘.ÎÙÚÔ ∂ÌÊ¿ÓÈÛ˘) ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ë ÂÚÁÔÛÙ·Û›. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ¯Ú‹ÛÈÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û fiÛÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜ ·Ó·Ì̤ÓÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÙÔ˘˜ Û ¡˘ÎÙÂÚÈÓ‹˜. ¡˘ÎÙÂÚÈÓ‹ ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î·È Í·Ó·ȤÛÙ ÙÔ ÌÂÙ¿ ·fi 3» ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·ÙË ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ (∏ÌÂÚ‹ÛÈ·/ ¡˘ÎÙÂÚÈÓ‹) fiÙ·Ó ·Ó¿‚Ô˘Ó/ Û‚‹ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔ‚ÔÏ›˜ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÙ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·69 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË √ıfiÓ˘ À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÙÚfiÔÈ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ÔıfiÓ˘: ∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ Î·È ¡˘ÎÙÂÚÈÓfi˜ ∆ÚfiÔ˜ ¶Ò˜ Ë Ú‡ıÌÈÛË ∂ÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË °È· Ó· ·Ú·Î¿Ì„ÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÂÓÒ Ô‰ËÁ›Ù ∞ÏÏ¿ Ó· ı˘Ì¿ÛÙÂ: ∞˘ÙfiÌ·ÙË ¶È¤ÛÙÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Ï‹- ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·Ú¿Î·Ì„˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÙ·Ó ·Ó¿‚Ô˘Ó./ Û‚‹ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔ‚ÔÏ›˜.ÛÈ·˜ Î·È ¡˘ÎÙÂÚÈÓ‹˜. Ë ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ı· Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ʈÙÈṲ̂ÓË ÙË Ó‡ÎÙ·. øÛÙfiÛÔ. "·ÈÛı·ÓfiÌÂÓË" ·Ó ÔÈ ÚÔ. Navigation System 69 .

ÂÈϤÍÙ ÙË Ì¿Ú· ∞ÓÙ›ıÂÛË Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‚¤ÏË ÛÙË Ì¿Ú·. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Â›Ó·È Ôχ ÂÏ·ÊÚ¤˜ – ·˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi. °È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘. ƒ‡ıÌÈÛË √ıfiÓ˘ (¢Â‡ÙÂÚË) ∂ÈϤÍÙ 2 ·fi ÙË ƒ‡ıÌÈÛË √ıfiÓ˘ (ÚÒÙË) ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÂÈϤÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ú˘ı̛ۈÓ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·70 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÁ¿ÊˆÓÔ ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ӷ ·ÎÔ‡Ù ÙÔÓ ‹¯Ô ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi (left – L) ‹ ‰ÂÍ› (Right – R) ÌÂÁ¿ÊˆÓÔ ‹ Î·È ·fi Ù· ‰‡Ô. ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ͯˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ ÊˆÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ¡˘ÎÙÂÚÈÓfi ʈÙÈÛÌfi. £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ÔıfiÓË: ∏ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ¤¯ÂÈ 11 ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ. ∏ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ͯˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ ÊˆÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ¡˘ÎÙÂÚÈÓfi ʈÙÈÛÌfi. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Â›Ó·È Ôχ ÂÏ·ÊÚ¤˜ – ·˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi. ÂÈϤÍÙ ÙË Ì¿Ú· ∂›Â‰Ô (ŒÓÙ·ÛË) ª·‡ÚÔ˘ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‚¤ÏË ÛÙË Ì¿Ú·. 70 Navigation System ∏ ¤ÓÙ·ÛË Ì·‡ÚÔ˘ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ¤¯ÂÈ 11 ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË. ∞ÓÙ›ıÂÛË ∂ÈϤÍÙ ƒ‡ıÌÈÛË ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ÔıfiÓË: .

44). ™∏ª∂πø™∏: √È Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ∞Á·ËÌ¤ÓˆÓ ∆ÔÔıÂÛÈÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË΢ÙÔ‡Ó Û ¿ÏÏÔ Û‡ÛÙËÌ· ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·71 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ∞ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ∆ÔÔıÂÛÈÒÓ ∞fi ÙËÓ (‰Â‡ÙÂÚË) ƒ‡ıÌÈÛË √ıfiÓ˘ ÂÈϤÍÙ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ∞ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ∆ÔÔıÂÛÈÒÓ Î·È ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÔıfiÓË: ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· «∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜» ‰¤¯ÂÙ·È ¤ˆ˜ Î·È 200 ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛˆÓ. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙË §›ÛÙ· ÙˆÓ ∞Á·ËÌ¤ÓˆÓ Û·˜ ∆ÔÔıÂÛÈÒÓ: ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ. ªÔÚ›Ù ӷ ÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÁÈ· οı ηٷ¯ÒÚËÛË ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÛÙȘ «∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜» Î·È Ó· ÙËÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ì ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î¿ı ηÙËÁÔÚ›·. ŸÙ·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ Êı¿ÓÂÈ Û οÔÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚËı› ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «∂¶∞°ƒÀ¶¡∏™∏». Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ÚÔÂÈÏÔÁ‹. ÕÓÔÈÁÌ· Ù˘ §›ÛÙ·˜ «∞Á·Ë̤Ó ∆ÔÔıÂۛ˜». ŸÙ·Ó ÂÈϤÍÂÙ ÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜. Navigation System 71 . ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¡¤· ¢È‡ı˘ÓÛË ÛÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÏÔÁ‹ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÔÚ›·˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÎÚÈ (·ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È). Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ Î·È Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ∞Á·ËÌ¤ÓˆÓ ∆ÔÔıÂÛÈÒÓ. ªÂÙ¿ ÙȘ 200 ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ÛÂÏ. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· οÓÂÈ «ÌÈ» Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ Ï·›ÛÈÔ (‚Ï.

Ë ÔıfiÓË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂ: ∂ÈϤÍÙ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· √ÓfiÌ·ÙÔ˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ·. 23). ∂ÈϤÍÙ ¡¤· ¢È‡ı˘ÓÛË ÛÙËÓ Â¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· Ù˘ ÔıfiÓ˘ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· √ÓfiÌ·ÙÔ˜ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ªÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰›Ô˘ «ŸÓÔÌ·» ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÙ fiÓÔÌ· ‹ Ù›ÙÏÔ Û ÌÈ· ηٷ¯ÒÚËÛË ÒÛÙ ӷ ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∂ÈϤÍÙ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ. ∞Ó ‰ÂÓ ‰ÒÛÂÙ fiÓÔÌ· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË. «¢Ú. ªÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ¢È‡ı˘ÓÛ˘. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ Û·˜ ∆ÔÔıÂۛ˜.¯.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·72 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∞Á·ËÌ¤ÓˆÓ ∆ÔÔıÂÛÈÒÓ ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ ÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜. ı· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· (¢È‡ı˘ÓÛË 001. ÎÏ). Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›Ù ‹ Ó· οÓÂÙ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ηٷ¯ÒÚËÛË. ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ √‰fi˜ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ /¶fiÏ˘ ‹ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi˜ ∫Ò‰Èη˜. ™ÌÈı» ‹ «£¤·ÙÚÔ ªÚfiÓÙÁÔ˘ÂÈ». . fiˆ˜ . ∆Ú¤¯Ô˘Û· £¤ÛË – Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË Û·˜ ˆ˜ ‰È‡ı˘ÓÛË. 72 Navigation System ¢È‡ı˘ÓÛË – Û·˜ ˙ËÙ¿ Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔıË·ÛÂÙÂ. ∏ «¢È‡ı˘ÓÛË» Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ‰›Ô Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ. ™∏ª∂πø™∏: ªÔÚ›Ù ¿ÓÙ· Ó· Â·ÓÂÈÛ·Á¿ÁÂÙÂ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ›‰È· Ì ÂΛÓË Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ (‰Â›Ù ÛÂÏ.

∞Ó ı¤ÏÂÙÂ. ∂ÈϤÍÙ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ∞ÚÈıÌÔ‡ ∆ËÏÂÊÒÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¡¤Ô˘ ∞ÚÈıÌÔ‡ ∆ËÏÂÊÒÓÔ˘. Navigation System 73 . ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ›‰È· Ì ÂΛÓË Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ (‰Â›Ù ÛÂÏ. 27).2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·73 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ (™ËÌ›· ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ – ƒ√π) – Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· ™ËÌ›· ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ (ƒ√π) Ô˘ Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˆ˜ ∞Á·Ë̤ÓË ∆ÔÔıÂÛ›·. ∞Ó Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› ·fi ÙË ı¤ÛË ∆ÔÔıÂۛ˜ (ƒ√π) Î·È ¤¯ÂÈ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. ÌÔÚ›Ù ӷ ÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘. ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ∞ÚÈıÌÔ‡ ∆ËÏÂÊÒÓÔ˘ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ηÙËÁÔÚ›·˜ ªÔÚ›Ù ӷ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘. ∞Ó ¤¯ÂÙ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ì ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ (ƒ√π). ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ – Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ̛· ·fi ÙȘ ÙÔÔıÂۛ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· «¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›». ∞ÊÔ‡ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ì ̛· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÏÔÁ¤˜. Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ·˘ÙfiÌ·Ù·. Ë ·Ú¯È΋ ÔıfiÓË Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ∞Á·ËÌ¤ÓˆÓ ∆ÔÔıÂÛÈÒÓ Â·ÓÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰›Ô "¢È¢ı‡ÓÛÂȘ". ∂ÈϤÍÙ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÏÔÁ‹ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜. ∫·Ù·¯ˆÚ›ÛÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÂÈϤÍÙ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ. ∂ÈϤÍÙ ̛· ηÙËÁÔÚ›·. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Â›Û˘. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ›‰È· Ì ÂΛÓË Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ∆ÔÔıÂÛ›·˜ (ƒ√π) ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ (‰Â›Ù ÛÂÏ. Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË. 34). ÛÙÔ ‰›Ô «∞ÚÈıÌfi˜ ∆ËÏÂÊÒÓÔ˘».

°È· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·74 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÔÚ›ÛÂÙÂ. ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ Off. ∞ÏÏ·Á‹ ∂ÈÎÔÓȉ›Ô˘ Î·È ¢È·ÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ÁÎÚÈ˙·ÚÈṲ̂Ó˜ ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÚÔÛÙÂı› Ó¤· ηÙËÁÔÚ›· Ì ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¶ÚÔÛı‹ÎË. ñ ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÙ ¤ˆ˜ Î·È ÔÎÙÒ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ (∞·ڈÛË). ‰ÂÓ ı· ÂÈÛ·¯ı› ηӤӷ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ‰ÂÓ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯¿ÚÙË. ŸÙ·Ó ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›·. ÂÈϤÍÙ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ Â¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· Ù˘ ÔıfiÓ˘. ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Ô˘ ı· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÂÈϤÍÙ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË. ÂÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó· Ó¤Ô fiÓÔÌ· Î·È ÂÈϤÍÙ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ. ∞ÏÏ·Á‹ ∂ÈÎÔÓȉ›Ô˘ – ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Î·È ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÔıfiÓË: ¢È·ÁÚ·Ê‹ – ∂ÈϤÍÙ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ı· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙÂ. ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ŸÙ·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ Êı¿ÓÂÈ Û οÔÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚËı› ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «∂¶∞°ƒÀ¶¡∏™∏». ÛÂÏ. ™∏ª∂πø™∏: ñ √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ∞ÏÏ·Á‹ √ÓfiÌ·ÙÔ˜. 74 Navigation System . ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∂ÈÏÔÁ‹ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜. ÔÈ Î·Ù·¯ˆÚË̤Ó˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «ª∏ ∞ƒÃ∂π√£∂∆∏ª∂¡∂™» (UNFILED). ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÙ ¤ˆ˜ Î·È ÔÎÙÒ Î·ÙËÁÔڛ˜. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· οÓÂÈ «ÌÈ» Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ Ï·›ÛÈÔ «∂·ÁÚ‡ÓËÛË» (Alert) (‚Ï. ∞ÏÏ·Á‹ √ÓfiÌ·ÙÔ˜ – ÂÈϤÍÙ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ·. 44). Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙ ‹ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›Ù ÌÈ· Ó¤· ηÙËÁÔÚ›·. ¶ÚÔÛı‹ÎË – ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÂÈϤÍÙ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ. ÂÈϤÍÙ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË. °È· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹. ñ √È Î·ÙËÁÔڛ˜ «∂¶∞°ƒÀ¶¡∏™∏» Î·È «ª∏ ∞ƒÃ∂π√£∂∆∏ª∂¡∂™» Â›Ó·È ÚÔÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙȘ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›Ù ‹ Ó· ÙȘ ‰È·ÁÚ¿„ÂÙÂ.

ÂÈϤÍÙ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË. °È· Ó· ‚Á›Ù ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË. ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ Off. ÂÈϤÍÙ ÙË ¡¤· ¢È‡ı˘ÓÛË ÛÙËÓ Â¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· Ù˘ ÔıfiÓ˘ Î·È Â·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È·‰Èηۛ·. ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Navigation System 75 . ‰ÂÓ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË. ∂ÈϤÍÙ ∞ÏÏ·Á‹ ∂ÈÎÔÓȉ›Ô˘.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·75 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÙfiÙ ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ fiϘ Û·˜ ÙȘ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·È Ù· ÂÈÎÔÓ›‰È· ı· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó. ∞Ó fi¯È. ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÈÛ·Á¿Á·Ù ÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ Î·È ÂÈϤÍÙ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË. ÔÈ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛˆÓ. ‰È·Ï¤ÍÙ ¤Ó· ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Î·È ·Ù‹ÛÙ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È‡ı˘ÓÛË. ȤÛÙ (∞·ڈÛË). ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ (∞·ڈÛË). ∞Ó fiϘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË. ∞˘Ùfi ı· Û·˜ Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ∞Á·ËÌ¤ÓˆÓ ∆ÔÔıÂÛÈÒÓ. ∞Ú¯È΋ ı¤ÛË (Home) ªÔÚ›Ù ӷ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜ ˆ˜ ·Ïfi ÚÔÔÚÈÛÌfi (‰Â›Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ∞fi ÙÔ ™›ÙÈ. 39). ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ ¢È·ÁÚ·Ê‹. ÛÙË ÛÂÏ.

∂ÈϤÍÙ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·76 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ™·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‹ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Û·˜. 3. . ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË. ‰ÂÓ ı· ·ÎÔ‡Ù ÙȘ ÂȂ‚·ÈÒÛÂȘ ‹ ·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘. ™∏ª∂πø™∏: °È· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ (¢È·ÁÚ·Ê‹) ÚÈÓ ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÙÔ ‚‹Ì· 4. 76 Navigation System ∞Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ºˆÓ‹˜ ™·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ (On / Off) ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ʈÓËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ªÔÚ›Ù ӷ ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ fiϘ ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ¢È·ÁÚ·Ê‹ ŸÏˆÓ. ¢È·ÌfiÚʈÛË ∞fi ÙËÓ (‰Â‡ÙÂÚË) ƒ‡ıÌÈÛË √ıfiÓ˘ ÂÈϤÍÙ ¢È·ÌfiÚʈÛË Î·È ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÔıfiÓË: 1. 2 ∫˘Ï‹ÛÙ ÙË Ï›ÛÙ· ÚÔ˜ Ù· οو Î·È ‚Ú›Ù ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ‰È·ÁÚ¿„ÂÙÂ. ŸÙ·Ó Ë ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ÛÙÔ Off. 4. ∂ÈϤÍÙ ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÂ: ªÔÓ¿‰· (Ì›ÏÈ ‹ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ) ™·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· (Ì›ÏÈ ‹ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ). ∂ÈϤÍÙ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË.

Ë ¤ÓÙ·ÛË ‰ÂÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ·. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∞∫Àƒø™∏ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË. ™∏ª∂πø™∏: ñ ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ªÂ˙ ¯ÚÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. ŒÁ¯ÚˆÌÔ˜ ÿÚÙ˘ ∞ÁÁ›ÍÙ ÙËÓ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ ŒÁ¯ÚˆÌÔ ªÂÓÔ‡ ∞ÁÁ›ÍÙ ÙËÓ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ñ ∂ÈϤÍÙ ÙÔ §Â˘Îfi (ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ Ú‡ıÌÈÛË) ˆ˜ ¯ÚÒÌ· ·Ú·ı‡ÚˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÓÙ›ıÂÛË. ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ Off. ™∏ª∂πø™∏: ñ ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ª·‡ÚÔ (ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ Ú‡ıÌÈÛË) ˆ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¯ÚÒÌ· ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÓÙ›ıÂÛË. ñ ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ª·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¡˘ÎÙÂÚÈÓ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙË Ó‡ÎÙ·. Navigation System 77 . ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¯ÚÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· Î·È ÙË ¡˘ÎÙÂÚÈÓ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·77 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞˘ÙfiÌ·ÙË ŒÓÙ·ÛË ◊¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∆·¯‡ÙËÙ· ∞˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ʈӋ˜ ηٿ ÙËÓ ÏÔ‹ÁËÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∞∫Àƒø™∏ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË. ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¯ÚÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· Î·È ÙË ¡˘ÎÙÂÚÈÓ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘. ∏ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ÛÙÔ Mid.

ñ ™·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ·Ê‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Auto). ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ Ï·›ÛÈÔ Ô‡Ù ı· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÚ›·˜. ηÓÔÓÈο Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ∂·Ó˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ¯·Ú¿ÍÂÈ ÙË Ó¤· Û·˜ ÔÚ›·. ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ∞ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Ô Â·Ó˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ Ì ·Ú¿Î·Ì„Ë. ∞˘Ùfi Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fiӤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹. ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË «°›ÓÂÙ·È Â·Ó˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜…» ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ηıÒ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Â·Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ó¤· ÔÚ›·. ÌÔÚ› Ó· ıÂÏ‹ÛÂÙ ӷ ‚¿ÏÂÙ ÙËÓ ∂·Ó·¯¿Ú·ÍË ¶ÔÚ›·˜ ÛÙÔ Manual. ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ¶·Ú¿Î·Ì„Ë °ÂÁÔÓfiÙÔ˜ TMC ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË «∞ÏÏ·Á‹ ¶ÔÚ›·˜» Ô˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ (∞·ڈÛË) (‰Â›Ù ¶·Ú¿Î·Ì„Ë ™˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ ∫›ÓËÛ˘ ÛÙË ÛÂÏ. ı· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ¤Ó·Ó ÙfiÓÔ fiÙ·Ó Ë ÔıfiÓË ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· «∂ÎÙfi˜ ¶ÔÚ›·˜» Î·È ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ ÌÂÓÔ‡. øÛÙfiÛÔ. ŸÙ·Ó ÙË ‚¿ÏÂÙ ÛÙÔ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ (Auto).2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·78 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÿڷÍË ¶ÔÚ›·˜ ∞fi ÙËÓ (‰Â‡ÙÂÚË) ƒ‡ıÌÈÛË √ıfiÓ˘ ÂÈϤÍÙ ÿڷÍË ¶ÔÚ›·˜ Î·È ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÔıfiÓË: ∂·Ó·¯¿Ú·ÍË ¶ÔÚ›·˜ ∂¿Ó Ë ∂·Ó·¯¿Ú·ÍË ¶ÔÚ›·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ (Auto). ¢˘Ó·ÌÈ΋ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛË ¶ÔÚ›·˜ ŸÙ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ Û˘Ì‚¿Ó TMC ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÚ›· Î·È Û ·ÎÙ›Ó· 50 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ (‹ 30 ÌÈÏ›ˆÓ) Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙÂ. ∂ÈϤÍÙ ∂·Ó˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÒÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· Â·Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙËÓ Ó¤· Û·˜ ÔÚ›·. 78 Navigation System ∞Ó Ë ∂·Ó·¯¿Ú·ÍË ¶ÔÚ›·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Manual. ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙÂ Û˘Ó¯›˜ Â·Ó˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. ∞Ó ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (Off). ™∏ª∂πø™∏: ñ ∞Ó Ì¤ÓÂÙ Û ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÂÏÏÈ‹ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË. ∞˘Ù‹ Ë Ú‡ıÌÈÛË Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¤Ó· ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ı· Û·˜ ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ TMC Î·È ı· Û·˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ‚‚·ÈÒÛÂÙ ·Ó ı· οÓÂÙ ·Ú¿Î·Ì„Ë ‹ fi¯È ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹. Î·È ·ÚÂÎÎÏ›ÓÂÙ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Û·˜. . 64). ∏ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ÛÙÔ Manual. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ ÔÚ›· Ì ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ Ï·›ÛÈÔ.

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂȘ ÙÔ˘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Î·È Ó· ˘·ÎÔ‡Ù ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. 56). À¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈΤ˜ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÔıfiÓ˜ ηıÒ˜ Î·È ÊˆÓËÙÈΤ˜ ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚÈÓ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›·. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÚ›· Û·˜. ∏ ʈÓËÙÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË ÚÔÂȉÔÔÈ› ÁÈ· ÂÏÈÁÌÔ‡˜. . §›ÛÙ· √‰ËÁÈÒÓ ™˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï›ÛÙ· Ô‰ËÁÈÒÓ. √ Ô‰ËÁfi˜ ÂÈϤÁÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Èı·Ó‹ ÔÚ›·. ∫¿ÓÂÈ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÌÏ ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÚ›·˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÏÂÁ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ªËӇ̷ٷ À¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈΤ˜ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÔıfiÓ˜ ηıÒ˜ Î·È ÊˆÓËÙÈΤ˜ ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚÈÓ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›·. ÛÙË ÛÂÏ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·79 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÚ›· Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓË ¶ÂÚÈÔ¯‹ ™·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ (ÏÂÙÔÌÂÚ‹) ¯¿ÚÙË ·Ó¿ ÛÙÚÔÊ‹ ηıÒ˜ Î·È ÊˆÓËÙÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË ÛÙȘ ÌË ÂÏÂÁ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ηıÒ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ (‰Â›Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ∂ÈÛÎfiËÛË Ã¿ÚÙË ÛÙË ÛÂÏ. Navigation System 79 . 6 Î·È ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¶ÔÚ›· Û ªË ∂ÏÂÁ̤Ó˜ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜. ∆È ı· ‰Â›ÙÂ… £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÌÈ· ÌÏ ‰È·Ó˘ÛÌ·ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ı· ‰Â›¯ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ¶ÔÚ›· Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓË ¶ÂÚÈÔ¯‹ Off ¶ÔÚ›· Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓË ¶ÂÚÈÔ¯‹ On (ÚÔÂÈÏÔÁ‹ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘) ∞fiÊ·ÛË: °È·Ù› Ó· ÂÈϤ͈ On ‹ Off. √È ÌË ÂÏÂÁ̤ÓÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÎÚȂ›˜ Î·È Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÈ· ÌÏÂ-ÚÔ˙ ‰È·ÎÂÎÔÌ̤ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ʈٛ˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÌË ÂÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Î·ıÒ˜ ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ∆Ô ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÚ›·˜ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú˘ıÌÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Off ‹ ÛÙÔ On. ¶·Ú¤¯ÂÙ·È Ï›ÛÙ· Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È Ù· ۇ̂ÔÏ· ÛÙÚÔÊÒÓ Û ÚÔ˙. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂȘ ÙÔ˘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘·ÎÔ‡Ù ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. √ Ô‰ËÁfi˜ ηٷÓÔ› fiÙÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË. √ Ô‰ËÁfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘. ‰ÂÍÈ¿ ÛÙÚÔÊ‹ ÂÌÚfi˜ Û·˜». √ Ô‰ËÁfi˜ ηٷÓÔ› fiÙÈ ÔÈ ÌË ÂÏÂÁ̤ÓÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÎÚȂ›˜ Î·È Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. «ÛÙ· 500 ̤ÙÚ·. ¶¿ÓÙˆ˜. √ Ô‰ËÁfi˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ÏÔËÁËı› οÓÔÓÙ·˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ (Manually) Ì ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÏÔ‹ÁËÛ˘ Î·È ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi. ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· Êı¿ÛÂÙ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÏÂÁ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ.¯. ∫·ıÔ‰‹ÁËÛË (¯¿ÚÙ˘/ʈӋ) ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ (·Ó¿ ÛÙÚÔÊ‹) ¯¿ÚÙ˘ Ô‡Ù ʈÓËÙÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË.

ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÚÂ˘Ó¿ ÂÌÚfi˜ Û·˜ ÛÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÓÔÂÚÔ‡ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰ÒÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ "ªÂÁ¿Ï˜ ∞ÚÙËڛ˜" Î·È ÙÔ˘˜ "¢ÚfiÌÔ˘˜". °È· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË «∫·Ù¿ ª‹ÎÔ˜ Ù˘ ¶ÔÚ›·˜». £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ÔıfiÓË: ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÁÈ· ÙȘ «ªÂÁ¿Ï˜ ∞ÚÙËڛ˜» ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ «¢ÚfiÌÔ˘˜». .2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·80 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞Ó·˙‹ÙËÛ˘ ™ËÌ›ˆÓ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÛËÌ›ˆÓ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÚ›·˜ Û·˜ (‰Â›Ù ¶ÚÔÛı‹ÎË ™ËÌ›ˆÓ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË ÛÂÏ. fiˆ˜ .¯. «∂‡ÚÂÛË ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ η˘Û›ÌˆÓ» Ô˘ Â›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÔıfiÓË Ã¿ÚÙË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹. ∆Ô ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ò˜ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔÔıÂÛÈÒÓ «∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¶ÔÚ›·˜» ‹ «∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi». ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi. °È· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË «∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi». √È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯ÂÈ ¤Ó· «‰È¿‰ÚÔÌÔ» ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÛÙ·ÛË Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÔÚ›·˜ Û·˜. ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙÈ̤˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÚÂ˘Ó¿ ÛÂÈÚÔÂȉҘ Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ∂ÈϤÍÙ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ «∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞Ó·˙‹ÙËÛ˘ ™ËÌ›ˆÓ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜». 62). 80 Navigation System ™∏ª∂πø™∏: √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ̤ۈ ʈÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ.

ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ·fiÛÙ·Û˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘ ¤ˆ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛËÌÂ›Ô (ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ÙÔ‡ÓÂÏ. ÃÒÚÔÈ ™Ù¿ıÌ¢Û˘ ηٿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ŸÙ·Ó ÙÂı› Ô ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ (ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ÚÔÂÈÏÔÁ‹). ∏ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ÀÔÏÂÈfiÌÂÓÔ˜ ∆ÚfiÔ˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ∂ÈϤÍÙ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·ıÔ‰‹ÁË- Û˘ Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ÔıfiÓË: ÃÚfiÓÔ˜. ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ·Ó Ë ÒÚ· ¿ÊÈ͢ ‹ Ô ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ (¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÙÂ) ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È (‰Â›Ù ÙÔ Ï‹ÌÌ· ∞fiÛÙ·ÛË Î·È ÃÚfiÓÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi/ ™ËÌÂ›Ô ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË ÛÂÏ. ∏ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È Û √ÏfiÎÏËÚË √ıfiÓË. ∏ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ÛÙÔ √¡ (ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË) ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ∂ÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘: ™Â √ÏfiÎÏËÚË ÙËÓ √ıfiÓË ‹ Û ¢È·¯ˆÚÈṲ̂ÓË √ıfiÓË. Navigation System 81 . ∞fiÛÙ·ÛË Î·È ÃÚfiÓÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈ- ™·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ·Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÛËÌ›· ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ·ÚÙËÚ›· ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË §›ÛÙ· ∫·Ù¢ı‡ÓÛÂˆÓ ‹ fi¯È (‰Â›Ù §›ÛÙ· ηÙ¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÛÙË ÛÂÏ. ÛÌfi/ ™ËÌÂ›Ô ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË ÛÂÏ. 49). ŸÙ·Ó ÙÂı› ÙÔ ∂fiÌÂÓÔ ™ËÌ›Ô. 49). ÎÏ) (‚Ï. 51). ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ·fiÛÙ·Û˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÿÚÙË ‹ Ù˘ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·81 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛË ∞fi ÙËÓ (‰Â‡ÙÂÚË) ƒ‡ıÌÈÛË √ıfiÓ˘ ÂÈϤÍÙ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÔıfiÓË: ∂ÎÙÈÌÒÌÂÓÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ °È· ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi / ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ã¿ÚÙË ‹ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘.

∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·82 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ∆·¯‡ÙËÙ·˜ ∂ÈϤÍÙ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÔıfiÓË «∂ÂÍÂÚ- Á·Û›· Ù·¯‡ÙËÙ·˜» Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ÔıfiÓË: ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›Ù ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜ Û ªÂÁ¿Ï˜ ∞ÚÙËڛ˜. ™∏ª∂πø™∏: √ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi / ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜. ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ¢ÚfiÌÔ˘˜ ÎÏ ‹ Û ∞ÛÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi / ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜. . 82 Navigation System £¤ÛË ƒÔÏÔÁÈÔ‡ ∞fi ÙËÓ (‰Â‡ÙÂÚË) ƒ‡ıÌÈÛË √ıfiÓ˘ ÂÈϤÍÙ £¤ÛË ƒÔÏÔÁÈÔ‡ Î·È ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÔıfiÓË: ƒ‡ıÌÈÛË ƒÔÏÔÁÈÔ‡ ∞fi ÙËÓ (‰Â‡ÙÂÚË) ƒ‡ıÌÈÛË √ıfiÓ˘ ÂÈϤÍÙ ƒ‡ıÌÈÛË ƒÔÏÔÁÈÔ‡ Î·È ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÔıfiÓË: ∏ ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ƒÔÏÔÁÈÔ‡ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ∞˘ÙfiÌ·ÙË ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ £ÂÚÈÓ‹˜ flÚ·˜. ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡. ÂÈϤÍÙ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË. ·ÏÏ¿ÍÙ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ + ‹ – Î·È fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÂÈϤÍÙ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË. ÙÔÓ ∆‡Ô ÙÔ˘ ƒÔÏÔÁÈÔ‡ Î·È ÙËÓ flÚ·. ÙËÓ ∞˘ÙfiÌ·ÙË ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ∑ÒÓ˘ flÚ·˜.

ÙËÓ ∞˘ÙfiÌ·ÙË ¶Â›Ù ‹ ÂÈϤÍÙ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ó· Í·Ó·¿Ù ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË. ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ∑ÒÓ˘ flÚ·˜ Î·È ÙÔÓ ∆‡Ô ÙÔ˘ ƒÔÏÔÁÈÔ‡. ™∏ª∂πø™∏: ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Reset (Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÒÚ·˜) Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙȘ ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ ÚÔÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∞˘ÙfiÌ·ÙË ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ £ÂÚÈÓ‹˜ flÚ·˜. ¶¿ÓÙˆ˜. ∞Ó ‰È·Û¯›˙ÂÙ ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÂÚÓ¿Ù ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ÒÚ·˜. Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ıÂÚÈÓ‹˜ÒÚ·˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ∞˘ÙfiÌ·Ù˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ £ÂÚÈÓ‹˜ flÚ·˜.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·83 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞˘ÙfiÌ·ÙË ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ıÂÚÈÓ‹˜ flÚ·˜ ∂ÓÂÚÁÔÔÈ› / ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ ıÂÚÈÓ‹ ÒÚ· (On/Off) ∞Ó Ì¤ÓÂÙ Û ¯ÒÚ· ‹ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ıÂÚÈÓ‹ ÒÚ·. ∞˘ÙfiÌ·ÙË ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ∑ÒÓ˘ flÚ·˜ £¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ˙ÒÓ˘ ÒÚ·˜ On ‹ Off ̤ۈ GPS. ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. ∂ÈϤÍÙ + ‹ – ÁÈ· ÙËÓ flÚ· Î·È Ù· §ÂÙ¿ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ı¤ÛË Û·˜. ™Ù˘Ï ƒÔÏÔÁÈÔ‡ ™·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ÛÙ˘Ï Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Î·È Ì›· ‹ ‰‡Ô ÂÈÎfiÓ˜ ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÙÔ. Navigation System 83 . ƒ‡ıÌÈÛË flÚ·˜ £¤ÙÂÈ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÒÚ· Û ÒÚ˜ Î·È ÏÂÙ¿. ∏ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ÛÙÔ √¡ (ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË) ™∏ª∂πø™∏: ∞Ó ı¤ÛÂÙ ÙËÓ ∞˘ÙfiÌ·ÙË £¤ÛË £ÂÚÈÓ‹˜ flÚ·˜ ÛÙÔ On. ÌÔÚ› Ó· ıÂÏ‹ÛÂÙ ӷ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹. ·Ó ˙›ÙÂ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ Û ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ÒÚ·˜. ÌÔÚ› Ó· ıÂÏ‹ÛÂÙ ӷ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹. Ë ˙ÒÓË ÒÚ·˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÔÚ› Ó· ‰È·Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÒÚ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ˙ˆÓÒÓ. ∏ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ÛÙÔ √¡ (ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË) ™∏ª∂πø™∏: ŸÙ·Ó Ô‰ËÁ›Ù ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· fiÚÈ· ˙ÒÓ˘ ÒÚ·˜. ∆‡Ô˜ ƒÔÏÔÁÈÔ‡ ™·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÒÚ·˜: 12 flÚ˜ / 24 flÚ˜ ∏ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È 24 flÚ˜. Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÒÚ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÒÚ· Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù·Íȉ‡ÂÙÂ.

™∏ª∂πø™∏: °È· Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·84 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ÿ¯ËÌ· ∞fi ÙËÓ (‰Â‡ÙÂÚË) ƒ‡ıÌÈÛË √ıfiÓ˘ ÂÈϤÍÙ Ÿ¯ËÌ· Î·È ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÔıfiÓË: ∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ∂ÎÙfi˜ ¶ÔÚ›·˜. ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔıfiÓË Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÙËÓ ÛÙÔ √¡ Í·Ó¿. ∫Ù›ÚÈ·. ¢ÈfiÚıˆÛË £¤Û˘ ªÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË (On) ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ï¢Τ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂÎÙfi˜ ÔÚ›·˜ («›¯ÓË») ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÿÚÙË. 55. fiÔÙ ԉËÁ›Ù Û ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ Ô ¯¿ÚÙ˘ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ¢Â›Ù ÙÔÓ ∂ÓÙÔÈÛÌfi ¢È·‰ÚÔÌ‹˜ ∂ÎÙfi˜ ¶ÔÚ›·˜ ÛÙË ÛÂÏ. ∞Ó ıÂÏ‹ÛÂÙ ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ. 2. ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙÔ fi¯ËÌ·. ∂ÈϤÍÙ ƒ‡ıÌÈÛË Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË Ú‡ıÌÈÛ˘ ¯¿ÚÙË. ∞˘Ùfi ÌÔÚ›. ™∏ª∂πø™∏: ¢ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘Ù‹˜ ÁÈ· ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ·ÎÔÏÔ˘ı›ÛÙ ٷ ÂÍ‹˜ ‚‹Ì·Ù·: 1. 84 Navigation System . Û‹Ú·ÁÁ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÌÔÚ› Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ·Ó·ÎÏ¿ÛÔ˘Ó Ù· Û‹Ì·Ù· Î·È Ó· ·Ó·ÁοÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó· «Î·Ù¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË» ÛÙ›ÁÌ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛ‹ Û·˜. °È· Ó· Â·ÓÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹. ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜. ŸÙ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ï¿‚ÂÈ Û‹Ì· ·fi ÙÔ GPS. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙË ı¤ÛË. ı· ‚ÚÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ÌÈÎÚ¿ ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡. ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ÛÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ‚Á›Ù ·fi ÙȘ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ √ıfiÓ˘.

2790_300120GR

12-02-08

16:57

™ÂÏ›‰·85

ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

3. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó·
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ ı¤Û˘ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi
ÛËÌ›Ô. ∞Ó ı¤ÏÂÙÂ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ
Ï‹ÎÙÚ· ZOOM IN/OUT ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ
ÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ∞ÁÁ›ÍÙ ٷ
Ï‹ÎÙÚ·- ‚¤ÏË ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘
ÁÈ· Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÙ ٷ ‚¤ÏË Î·Ù‡ı˘ÓÛ˘
¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ÙÂı›
ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË.
™∏ª∂πø™∏:
∞Ó ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ
›Ù ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‹ ÛÙË
Ï‹„Ë ÙÔ˘ GPS.

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

°ÏÒÛÛ·

∞fi ÙËÓ (‰Â‡ÙÂÚË) ƒ‡ıÌÈÛË √ıfiÓ˘ ÂÈϤÍÙÂ
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· ‰Â›Ù ÙËÓ
ÂÍ‹˜ ÔıfiÓË:

∞fi ÙËÓ (‰Â‡ÙÂÚË) ƒ‡ıÌÈÛË √ıfiÓ˘ ÂÈϤÍÙÂ
°ÏÒÛÛ· Î·È ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÔıfiÓË:

™∏ª∂πø™∏:
∏ ÔıfiÓË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÈÔ ¿Óˆ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. √ ·ÚÈıÌfi˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi

·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Û·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘.

∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙÔ˘
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜
Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ˆÏËÙ‹. °È· Ó·
·Ú·ÁÁ›ÏÂÙ ÂÓËÌÂÚÒÛÂȘ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙÂ
ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ¤Î‰ÔÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ·Ì·ÚÈṲ̂ÓÔ˜
4. ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi
ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ (ˆ˜ Ver. ÃÃÃ) ÙÔ˘ DVD ÏÔ‹ÁË‹ ÂÈϤÍÙ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙÂ
Û˘.
ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË.
ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ, ÂÈϤÍÙ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ó·
5. ∫·ıÒ˜ Ô‰ËÁ›ÙÂ, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
Í·Ó·¿Ù ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË.
ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘.

∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ
Ì›· ·fi ÙȘ ¤ÓÙÂη ÁÏÒÛÛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ :
∞ÁÁÏÈο ∏µ UK English), °ÂÚÌ·ÓÈο
Deutsch), πÙ·ÏÈο (Italiano), °·ÏÏÈο
(Français), πÛ·ÓÈο (Espanol), ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈο
(Português), √ÏÏ·Ó‰Èο (Nederlands), ¢·Ó¤˙Èη (Dansk), ™Ô˘Ë‰Èο (Svenska), ¡ÔÚ‚ËÁÈο
(Norsk) Î·È ºÈÓÏ·Ó‰Èο (Suomi).

Navigation System

85

2790_300120GR

12-02-08

16:57

™ÂÏ›‰·86

ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
∂ÈϤÍÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ οÔÈ·
¿ÏÏË ÁÏÒÛÛ· ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ UK English, Deutsch,
Italiano, Français, ‹ Espanol, ÌÔÚ›Ù ӷ
ÔÚ›ÛÂÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ
·fi Ù· ∞ÁÁÏÈο ∏µ, Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο, Ù· πÙ·ÏÈο,
Ù· °·ÏÏÈο Î·È Ù· πÛ·ÓÈο. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë
ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ªÔÓ¿‰·˜. ∂ÈϤÍÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· Ì‹ÎÔ˘˜: ªÂÙÚÈ΋ (¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ/
̤ÙÚÔ) Î·È µÚÂÙ·ÓÈ΋ (Ì›ÏÈ/ÁÈ¿Ú‰·).
∞ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· Ì‹ÎÔ˘˜, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
ÏÔ‹ÁËÛ˘ ı· Â·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÁÏÒÛÛ·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ÔÚ›Û·ÙÂ.

86

Navigation System

2790_300120GR

12-02-08

16:57

™ÂÏ›‰·87

∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ·
∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ·
∆Ô ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·›˙ÂÙ ÙÔ
Ú·‰ÈfiʈÓÔ FM/AM, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ CD Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÙÂ
ÌÔ˘ÛÈο ·Ú¯Â›· ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· PC.
°È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÛÙ·
FM1/FM2/AM ‰Â›Ù ÙË ÛÂÏ. 88.
°È· Ó· ·›ÍÂÙ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ ‰Â›Ù ÙË ÛÂÏ. 97.
°È· Ó· ·›ÍÂÙ ·Ú¯Â›· ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙËÓ
οÚÙ· PC, ‰Â›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· 101.
™‡ÛÙËÌ· ºˆÓËÙÈ΋˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ÛÙ¿ÓÙ·Ú Ï‹ÎÙÚ·, ÙÔ Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
Ì ʈÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜. ¢Â›Ù ÙÔ Ï‹ÌÌ· µ·ÛÈο

ºˆÙÈÛÌfi˜ ∏¯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

ÃÚ‹ÛË ∏¯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì Handsfree.

ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ·
ʈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (‰Â›Ù ÙÔ
∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÃÚ‹ÛÙË). ∆Ô Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ʈٛ˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‚¿˙ÂÙ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÛÙË
ı¤ÛË √¡ (ππ), ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ
Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi.

ŸÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· Ì ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· handsfree, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ HFT (handsfree) ÛÙËÓ Â¿Óˆ
‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

ÃÚ‹ÛË ∏¯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ¶ÔÚ›·.

ŸÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· Î·È ¤¯ÂÙÂ
ÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜, ÔÈ
ʈÓËÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔ˘ ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

√ ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ HFT ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ÂÌÚfi˜ ÌÂÁ¿ÊˆÓ· ÙÔ˘ ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó Î¿ÓÂÙ ÌÈ·
ÎÏ‹ÛË Ì ÙÔ Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· HFT ı· ˘ÂÚηχ„ÂÈ ÙÔ Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ·.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ
HFT ‰Â›Ù ÙÔ ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÃÚ‹ÛÙË.

ÛÙÔȯ›· ºˆÓËÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÛÙË ÛÂÏ. 12 ‹ ÙÔ
Ï‹ÌÌ· ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ, ÛÙË ÛÂÏ.
120 ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.

Navigation System

87

Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÛÙȘ Ì¿ÓÙ˜ FM1/FM2/AM.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·88 ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘. ∏ Ì¿Ú· ηٿÛÙ·Û˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ȥ˙ÂÙ ¤Ó· Ï‹ÎÙÚÔ. ∞Ó¿„Ù ÙÔ Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∂¡∆∞™∏™ (VOL). ∆Ô Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Honda Û·˜. FM2.¯. ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ AM/FM ‹ ·ÁÁ›ÍÙ ÙËÓ ÂÙÈΤٷ Ù˘ Ì¿ÓÙ· Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∏Ã√À (AUDIO) ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. Ï‹ÎÙÚÔ AM/FM Ï‹ÎÙÚÔ CD/AUX Ï‹ÎÙÚÔ ‹¯Ô˘ Ï‹ÎÙÚÔ TA/RDS (∆ÂÚÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·/ ªÂÙ¿‰ÔÛ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ƒ·‰ÈfiʈÓÔ) ª¿Ú· ™À¡∆√¡π™ª√À 88 Navigation System ¶Ï‹ÎÙÚ· ¶ƒ√∂¶π§√°ø¡ √ ‰È·ÎfiÙ˘ ·Ó¿ÊÏÂ͢ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË µ√∏£∏∆π∫∏ (ACCESSORY) (π) ‹ (ππ). AM(LW). ∫Ô˘Ì› ∂¡∆∞™∏™ (VOL) ¶Ï‹ÎÙÚÔ ∞¡OI°ª∞TO™ ¶Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi˜ ¶Ï‹ÎÙÚÔ (∞·ڈÛË). ‹ AM(MW). ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ VOL. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÛÙ¿ÓÙ·Ú Ï‹ÎÙÚ·. FM1. ∞Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. . .

∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· 1 ¤ˆ˜ 3 ÁÈ· Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ¤ˆ˜ Î·È 24 ÛÙ·ıÌÔ‡˜ (6 Ï‹ÎÙÚ· ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ Û 4 Ì¿ÓÙ˜ Û˘¯ÓÔًوÓ).2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·89 ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ∂ÈÏÔÁ‹ ™Ù·ıÌÔ‡ ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ̛· ·fi ¤ÓÙ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ Ì¿ÓÙ· Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ: ™À¡∆√¡π™ª√™ (TUNE). ÔfiÙ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ӷȤ˙ÂÙ ÙË Ì¿Ú·. ‹ SCAN Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ¶ƒ√∂¶π§√°∏ (PRESET) Î·È ∞À∆√ª∞∆∞ (AUTO). Î·È AM(MW) 1. ∞À∆√ª∞∆∏ ∂¶π§√°∏ (AUTO SELECT) – ·Ó Ù·Íȉ‡ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ϤÔÓ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. 2. ¶È¤ÛÙ ÙË Ì¿Ú· ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÙ Û ˘„ËÏfiÙÂÚË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÌ¿Ú· ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÙ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Û˘¯ÓfiÙËÙ·. FM2. ∞¡∞∑∏∆∏™∏ – Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞¡∞∑∏∆∏™∏ ·Ó·˙ËÙ¿ ¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û·Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÛÙ·ıÌfi Ì ÈÛ¯˘Úfi Û‹Ì·. ∞¡πá∂À™∏ (SCAN). ∂ÈϤÍÙ ÙË Ì¿ÓÙ· Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.∫¿ı Ï‹ÎÙÚÔ ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË·ÛÂÈ Ì›· Û˘¯ÓfiÙËÙ· Û οı Ì¿ÓÙ· FM1. 4. ·ÁÁ›ÍÙ ÙÔ SCAN.∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞¡πá∂À™∏ ‰›ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ì ÈÛ¯˘Úfi Û‹Ì· ÛÙËÓÂÈÏÂÁ̤ÓË Ì¿ÓÙ·. °È· Ó· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. ªÂ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ TUNE. SEEK. ŸÙ·Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È ı· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ·˘ÙfiÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ™ÙË Ì¿ÓÙ· ÙˆÓ FM. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ì ÈÛ¯˘Úfi Û‹Ì·. ∞¡∞∑∏∆∏™∏ (SEEK). Navigation System 89 . ¢È·Ï¤ÍÙ ¤Ó· Ï‹ÎÙÚÔ ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ȤÛÙ ÙÔ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ¤Ó· «ÌÈ». °È· Ó· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. ȤÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ‹ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ™À¡∆√¡π™ª√À ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ¤Ó· «ÌÈ». ·ÁÁ›ÍÙ ÙÔ SCAN. ŸÙ·Ó ·›ÍÂÈ ÙÔ ÛÙ·ıÌfi Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ™À¡∆√¡π™ª√™ – Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÛÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú· ™À¡∆√¡π™ª√À. ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞˘ÙfiÌ·ÙË ∂ÈÏÔÁ‹ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙÔÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÛÙË Ì¿ÓÙ· ÙˆÓ FM. ∞Ó ‰ÂÓ Î¿ÓÂÙ ٛÔÙ·. ∏ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙË Ì¿ÓÙ· ∞ª ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹. AM(LW). ∞¡πá∂À™∏ . 3. Ë ¤Ó‰ÂÈÍË STEREO ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÂÊ’ fiÛÔÓ Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ÂÎ¤ÌÂÈ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο. AUTO SEL ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÓȯÓ‡ÂÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.SEL. ¶ÚÔÂÈÏÔÁ‹ . ∞ÁÁ›ÍÙ ٷ ÊÏ·˜ A. ∞ÔıË·ÂÈ ÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ 6 ÛÙ·ıÌÒÓ ÛÙ· Ï‹ÎÙÚ· ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔÛÙ·ıÌfi Ì ÈÛ¯˘Úfi Û‹Ì· Î·È ı· ÙÔÓ ·›ÍÂÈ ÁÈ· 10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.

2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·90 ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· £· ‰Â›Ù ӷ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó· «0» ·ÊÔ‡ ȤÛÂÙ ¤Ó· Ï‹ÎÙÚÔ ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜. ·ÁÁ›ÍÙ ÙÔ A. . Ô ÙÚfiÔ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ∞Ó ‰ÂÓ Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› Ô˘ ·ÔıË·ıËÎ·Ó Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜. Ù· ڛ̷ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ·ÁÁ›ÍÙ ÙÔ + ‹ ÙÔ – Û οı ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ì¿Ú·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ì¿ÛˆÓ / Ú›ÌˆÓ Î·È ‚¿ıÔ˘˜ ‹ ÌÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔÌÔ¯Ïfi. SEEK.°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ٷ Ì¿Û·. ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ AUDIO Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ϤÁÌ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ (∂ÈÎÔÓ›‰ÈÔ ◊¯Ô˘) ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ŒÙÛÈ ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¯ÈΤ˜ Û·˜ ÚÔÂÈÏÔÁ¤˜. ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔıË·ÛÂÙ ¿ÏϘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ÛÙ· Ï‹ÎÙÚ· ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ ‹¯Ô. 90 Navigation System ∞ÏÏ·Á‹ ∂ÈÎfiÓ·˜ ºfiÓÙÔ˘ ƒ‡ıÌÈÛË ◊¯Ô˘. ∞¡∞∑∏∆∏™∏ ‹ ∞¡πá∂À™∏ (TUNE.SEL. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ÙÚfiÔÈ ·ÚÔ˘Û›·Û˘: ∞Ó¿Ï˘ÛË ÂÈ¤‰Ô˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ (ÙÔ Â›Â‰Ô ‹¯Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ÁÚ¿ÊËÌ· ·fi ‰¤Î· ηٷÎfiÚ˘Ê˜ Ì¿Ú˜) ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔ (∂ÈÎfiÓ· ºfiÓÙÔ˘). °È· Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞À∆√ª∞∆∏™ ∂¶π§√°∏™ (AUTO SELECT). Â¿Ó Ë ·˘ÙfiÌ·ÙË ÂÈÏÔÁ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÛÙ·ıÌfi Ì ÈÛ¯˘Úfi Û‹Ì· ÁÈ· οı Ï‹ÎÙÚÔ ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜. ∏ ª¿Ú· Ú‡ıÌÈÛ˘ Û·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. SCAN) ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔıË·ÛÙ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ï‹ÎÙÚ· ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿„·ÌÂ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ™À¡∆√¡π™ª√™. ª¶∞™∞ / ¶ƒπª∞/ °√Àº∂ƒ (woofer – ‚¿ıÔ˜ ‹¯Ô˘) .

ŸÙ·Ó ÌÂÈÒÓÂÙ ٷ¯‡ÙËÙ·. πÛÔÛÙ¿ıÌÈÛË ŒÓÙ·Û˘ ◊¯Ô˘ ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ∆·¯‡ÙËÙ· (SVC). ªÔÚ›Ù ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ‹ Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ RDS. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ··ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙÔ Ó· ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Í·Ó·‚Ú›Ù ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙ·ıÌfi. ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÎÔ‡Ù ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙ·ıÌfi ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. Ë ¤ÓÙ·ÛË ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ SVC ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ô ‚¿ÛÂÈ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ¶È¤ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÈÂṲ̂ӷ Ù· Ï‹ÎÙÚ· TAB/ RDS ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÛÙË Ì¿ÓÙ· FM1 ‹ FM2. ∂ÈϤÍÙ ON ‹ OFF ÁÈ· οı ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· RDS. ·ÁÁ›ÍÙ ٷ ÂÈÎÔÓ›‰È· FR (ÂÌÚfi˜) ‹ RR (›Ûˆ) ‹ÌÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi. °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∆fiÙÂ. ÂÈϤÍÙ ªÂ›ˆÛË (LOW). ∞Ó ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ô ‹¯Ô˜ Â›Ó·È Ôχ ·‰‡Ó·ÌÔ˜. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÈÛÔÛÙ¿ıÌÈÛË ÂÌÚfi˜ / ›Ûˆ. ·ÁÁ›ÍÙ ٷ ÂÈÎÔÓ›‰È· L (·ÚÈÛÙÂÚfi) ‹ R (¢ÂÍÈfi) ‹ ÌÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi. ™‡ÛÙËÌ· ªÂÙ¿‰ÔÛ˘ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ª¤Ûˆ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ (RDS) ªÂ ÙÔ Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ¿ Û·˜. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÈϤÁÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ì ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ Û‹Ì· ·fi ÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∞Ó Ô ÛÙ·ıÌfi˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÙÂ Â›Ó·È ÛÙ·ıÌfi˜ RDS. ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ AUDIO ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. Navigation System 91 . ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ı›Ù ÔÏϤ˜ Â͢ËÚÂÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¤Ûˆ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ (RDS). ¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ 5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·ÊÔ‡ ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ Ì ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· RDS ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÌfiÏȘ ·Ó¿„ÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∞Ó ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ô ‹¯Ô˜ Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·Ùfi˜. √È ÂÈϤÍÈ̘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÂÓfiÙËÙ·. ŸÛÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· Ù·Íȉ‡ÂÙ ÙfiÛÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·91 ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· π™√™∆∞£ªπ™∏ ∏Ã∂πø¡ (∞ÚÈÛÙÂÚfi / ¢ÂÍ›) / §∂π∆√Àƒ°ÿ∞ ∞À•√ª∂πø™∏™ ∏Ã√À (¶›Ûˆ / ∂ÌÚfi˜) – √È ÙÚfiÔÈ ·˘ÙÔ› Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î¿ı ÌÂÁ¿ÊˆÓÔ. ∏ ÈÛÔÛÙ¿ıÌÈÛË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ / ¢ÂÍÈ¿ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÛÙ· Ï¿ÁÈ· ÂÓÒ Ë ·˘ÍÔÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ∂ÌÚfi˜ / ¶›Ûˆ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ·fi ÂÌÚfi˜ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ. £· ‰Â›Ù ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙȘ ¤ÍÈ ÂÈϤÍÈ̘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ RDS. ηıÒ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÂÚÈÔ¯¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡. ∏ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ÛÙÔ Mid. £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË √ÚÈÛÌfi˜ RDS. ÂÈϤÍÙ ∏π (·‡ÍËÛË). ªÂ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÙË Ì¿ÓÙ· ÙˆÓ FM. ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ‹ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÈÛÔÛÙ¿ıÌÈÛË ·ÚÈÛÙÂÚ¿ / ‰ÂÍÈ¿. fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ RDS.

‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ RDS. ŸÙ·Ó ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ RDS Á›ÓÂÈ ÙfiÛÔ ·‰‡Ó·ÌÔ Ô˘ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙ·ıÌfi. 96. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ô˘ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Î·È Ë ÔıfiÓË ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡. ·ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ REG On/Off: ∆ÔÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· on ‹ off. AF On/Off: §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˘ ¢È·ÎÔ‹˜ ÁÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ/ƒ∆À ÛÙË ÛÂÏ. 93.TA/RDS °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. NEWS On/Off: ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Âȉ‹ÛÂˆÓ on ‹ off. . 92 Navigation System ∞-∆ƒ (¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞˘ÙfiÌ·ÙˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫›ÓËÛË) – Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË. AF (∂Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓË ™˘¯ÓfiÙËÙ·) – Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ÂÈϤÁÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ì›· Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ RDS. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. PS (∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜) – Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ô˘ ·ÎÔ‡ÙÂ. ‰Â›Ù §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞Ó·ÌÔÓ‹˜ ∆∞ (∞Ó·ÁÁÂÏ›·˜ ∫›ÓËÛ˘) ÛÙË ÛÂÏ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·92 ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ∆∞ (∞Ó·ÁÁÂÏ›· ∫›ÓËÛ˘ Û ∞Ó·ÌÔÓ‹) . ÂÂȉ‹ ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ RDS ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜. PS On/Off: §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘ËÚÂÛ›·˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·. ‰Â›Ù ÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· TA On/Off: ∞Ó·ÁÁÂÏ›· ΛÓËÛ˘ on ‹ off. ÛÂÏ. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ‹ Ó· Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ on ‹ off. 93. ‰Â›Ù ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞Ó·ÌÔÓ‹˜ ∆∞ (∞Ó·ÁÁÂÏ›·˜ ∫›ÓËÛ˘) ÛÙË ÙÔ˜ on ‹ off. A-TP On/Off: ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΛÓËÛ˘ on ‹ off ∂π¢∏™∂π™ (¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛˆÓ) – ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ Âȉ‹ÛÂȘ. REG (∆ÔÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·) – Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÙÔÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÙÔ Û‹Ì· Á›ÓÂÈ Ôχ ·‰‡Ó·ÙÔ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ë¯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û 5 ÂÚ›Ô˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·ÊÔ‡ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ı· ı¤ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û ∞Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ·Ó·ÁÁÂϛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË.

∞Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ› Û οÔÈÔ ÛÙ·ıÌfi ∆ƒ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ‹ Ù˘ οÚÙ·˜ PC. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∆∞ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË «ƒ‡ıÌÈÛË RDS». ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ∂¶π™∆∏ª∏. √ıfiÓË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ƒ∆À (∆‡Ô˜ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜).2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·93 ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞Ó·ÌÔÓ‹˜ ∆∞ (∞Ó·ÁÁÂÏÈÒÓ ∫›ÓËÛ˘). ŸÙ·Ó Ȥ˙ÂÙÂ Î·È ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ TA/RDS. ·Ó Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ÂÎ¤ÌÂÈ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ∆∞. ªÔÚ›Ù ӷ Ï¿‚ÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÂÓÒ ·ÎÔ‡Ù οÔÈÔ ‰›ÛÎÔ ‹ ÙËÓ Î¿ÚÙ· PC. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. °È· Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∆∞. ∞Ó Ô ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ RDS ‰ÂÓ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ‰Â‰Ô̤ӷ ∆‡Ô˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (ƒ∆À) ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·Ì›· ¤Ó‰ÂÈÍË (¡√ ƒ∆À). ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ‰Â›Ù ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË TA INFO (¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∞Ó·ÁÁÂÏ›·˜ ∫›ÓËÛ˘) ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ÙÔ Â›Â‰Ô ¤ÓÙ·Û˘ ‹¯Ô˘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÁÂÏÈÒÓ Î›ÓËÛ˘ ı· Â·Ó·ÙÂı› ÛÙËÓ ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË (Â›Â‰Ô 9). √È Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· οı ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÔıfiÓË ƒ‡ıÌÈÛ˘ RDS ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ô˘ ·›˙ÂÈ. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÙÈ ÂÎ¤ÌÂÙ·È ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· Ù‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ó· ·Ê‹ÛÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi Ô˘ ı· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ Ù‡ÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· Ú·‰ÈfiʈÓÔ RDS. ∏ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù‡Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂π¢∏™∂π™ (PTY NEWS) ‹ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏ (PTY ALARM) ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ›. ŸÙ·Ó ‚ÚÂÈ ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi. Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ (VOL) ÂÓÒ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Ë ·Ó·ÁÁÂÏ›·. ∆Ô Â›Â‰Ô ‹¯Ô˘ Ô˘ Ú˘ıÌ›ÛÙËΠı· ·ÔıË΢ı› Î·È ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ó·ÁÁÂÏ›· ΛÓËÛ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ ‹¯Ô οو ·fi ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Â›‰Ô. ∞Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÙ·ıÌfi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ. ∞Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ‹ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ì ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∆∞ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ‹ Ù˘ οÚÙ·˜ PC fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ΛÓËÛ˘. ȤÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ TA/RDS. ÙfiÙ ı· ÙÂı› Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· Ï‹„Ë ·Ó·ÁÁÂÏÈÒÓ Î›ÓËÛ˘ ·Ó ȤÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ TA/RDS (Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ∆∞ Â›Ó·È ·Ó·Ì̤ÓË) Î·È ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ·fi ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ‹ Ù˘ οÚÙ·˜ PC ÛÙË Ï‹„Ë ·Ó·ÁÁÂÏÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË fiÙ·Ó ·˘Ù¤˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ¢ƒ∞ª∞ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. Navigation System 93 . ¶È¤ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÈÂṲ̂ӷ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ TAB/ RDS ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÛÙË Ì¿ÓÙ· FM1 ‹ FM2. ∞Ó ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ‹ ·ÔÛ˘Ó‰Âı› Ë Ì·Ù·Ú›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ∆∞ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ·Ó·ÁÁÂϛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË NO RDS. ŸÙ·Ó ‰Â›Ù ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ∆∞ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞-∆ƒ Â›Ó·È ÛÙÔ √¡. ı· Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ› Û’ ·˘ÙfiÓ. ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÍËÁ› ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ù‡Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË. ∞Ó Ô ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È RDS. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÁÂÏÈÒÓ Î›ÓËÛ˘. ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË ∆∞ ı· Û‚‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË.

¢π∞º√ƒ∞: ∂Ï·ÊÚ¿. ƒ¤ÁÁ ¶√§π∆π™ª√™: ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û οı ÂıÓÈ΋ ‹ ÙÔÈ΋ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù˘¯‹. √È ‚·ÛÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: 94 Navigation System √Ì¿‰· ƒ∆À ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ (INFO): °ÂÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ª√À™π∫∏ ¶√¶ ∂ÌÔÚÈ΋ Ï·˚΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∫§∞™™π∫∞: ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÎÏ·ÛÛÈο ∞§§∏ ª√À™π∫∏: ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ù‡ÔÈ ÌÔ˘ÛÈ΋˜.¯. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ƒ∆À Ô˘ ı¤ÏÂÙ ›Ù ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ›Ù ·fi Ë Ï›ÛÙ·. £· ‰Â›Ù ٷ ÂÈϤÍÈÌ· ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ÔıfiÓË. £· ‰Â›Ù ÙË Ú‡ıÌÈÛË ƒ∆À: √Ì¿‰· Î·È §›ÛÙ·. „˘¯·ÁˆÁÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ∂ÈϤÍÙ ƒ‡ıÌÈÛË ƒ∆À ÛÙËÓ ÔıfiÓË «ƒ‡ıÌÈÛ˘ RDS». . ∞ÁÁ›ÍÙ ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ √Ì¿‰· ‹ §›ÛÙ·. £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË ƒ‡ıÌÈÛË ƒ∆À. .2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·94 ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ¶È¤ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÈÂṲ̂ӷ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ TAB/ RDS ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÛÙË Ì¿ÓÙ· FM1 ‹ FM2. R & B.

ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ∂ÈÛÙ‹ÌË: ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË. ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎÊÚ·Ṳ̂Ó˜ ·fi„ÂȘ. ∞ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ̤ۈ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ƒ∆À. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ¿. ¢È¿ÊÔÚ· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· √ÌÈÏ›·˜: ∂Ï·ÊÚ¿. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙÔÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ƒ∆À. ∫·ÈÚfi˜/ªÂÙˆÚÔÏÔÁ›·: ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÚfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ƒ∆À ı· ·Î˘Úˆı› Â¿Ó ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó ¿ÏÏ· ‚‹Ì·Ù· ̤۷ Û 5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡ ƒ∆À.¯. Û˘Ì‚¿ÓÙ·. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ÌÔÚ› Ó· ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·95 ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· §›ÛÙ· ƒ∆À ¶·È‰Èο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: ¶·È‰Èο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ªÔ˘ÛÈ΋ ∫¿ÓÙÚÈ: ªÔ˘ÛÈ΋ ∫¿ÓÙÚÈ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û οı ÂıÓÈ΋ ‹ ÙÔÈ΋ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù˘¯‹ ∆Ú¤¯ÔÓÙ· £¤Ì·Ù·: ∆ÔÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·Ï‡Ô˘Ó ÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎ˘Ì·ÓÙ·›Ú: ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÓÙÔÎ˘Ì·ÓÙ·›Ú £Â·ÙÚÈο: ŸÏ· Ù· Ú·‰ÈÔʈÓÈο. R & B. ÚÂÔÚÙ¿˙. ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘ Ù‡Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (ƒ∆À). „˘¯·ÁˆÁÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. . ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ· Î·È Ù· Û›ÚÈ·Ï ∂Ï·ÊÚ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋: ∂Ï·ÊÚ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË: ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· √ÈÎÔÓÔÌ›·: ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ªÔ˘ÛÈ΋ ºÔÏÎÏfiÚ: §·˚΋ ªÔ˘ÛÈ΋ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: °ÂÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ªÔ˘ÛÈ΋ Ù˙·˙: ªÔ˘ÛÈ΋ Ù˙·˙: æ˘¯·ÁˆÁ›·: ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ¯fiÌÈ Î·È „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∂Ï·ÊÚ¿ ∫Ï·ÛÛÈο: ∂Ï·ÊÚ¿ ÎÏ·ÛÛÈο. ÎÏ ¶·ÏÈ¿ ªÔ˘ÛÈ΋: ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ «ÃÚ˘Ûfi ∞ÈÒÓ·». ∫·Ù¿ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ƒ∆À. ÕÏÏË ªÔ˘ÛÈ΋: ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ù‡ÔÈ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ÎÏ·ÛÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÌË ÂȉÈÎÔ‡˜ ∂ıÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋: ∂ıÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∂ȉ‹ÛÂȘ: ™‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÁÂÁÔÓfiÙ·. ƒ¤ÁÁ ∆ËÏÂʈÓÈο: ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙ· ÌËӇ̷ٷ ÙˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ ªÔ˘ÛÈ΋ ¶Ô: ∂ÌÔÚÈ΋ Ï·˚΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ £ÚËÛΛ·: ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ıÚËÛΛ· ªÔ˘ÛÈ΋ ƒÔÎ: ™‡Á¯ÚÔÓË. ™Ô‚·Ú¿ ∫Ï·ÛÛÈο: ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÎÏ·ÛÛÈο ∫ÔÈÓˆÓÈο: ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ™ÔÚ: ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û οı Ù˘¯‹ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. Navigation System 95 . ∞˘Ùfi ÙÔ ‚‹Ì· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙ· 100 kHz fiÙ·Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ AF ‹ ∆∞. Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· 50 50 kHz Î·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ì¿ÓÙ· FM1. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ¡√ ƒ∆À ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ƒ∆À ı· ·Î˘Úˆı›. ∆·Í›‰È·/ ∆Ô˘ÚÈÛÌfi˜: ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· Ù·Í›‰È·.

ŸÙ·Ó ·Î˘Úˆı› Ë ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË ƒ‡ıÌÈÛË RDS. ŸÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË. ¢Â›Ù ÙË ÛÂÏ. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ȤÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÈÂṲ̂ӷ Ù· Ï‹ÎÙÚ· TAB/ RDS ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÛÙË Ì¿ÓÙ· FM1. ÂÊ’ fiÛÔÓ ÔÈ Âȉ‹ÛÂȘ ÂÎ¤ÌÔÓÙ·È ÛÙ· FM. ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ‹ Ù˘ οÚÙ·˜ PC Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÎÔÌ‹˜ Âȉ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· FM. ∂ÈϤÍÙ ∂π¢∏™∂π™ √¡ £· ‰Â›Ù ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ∂π¢∏™∂π™ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.¯. ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÙˆÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÎfiËηÓ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·96 ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¢È·ÎÔ‹˜ ÁÈ· ªÂÙ¿‰ÔÛË ƒ∆À/∂ȉ‹ÛÂˆÓ °È· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ƒª ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. . . ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙ· FM ÛÙ·ıÌfi / ‰›ÎÙ˘Ô ƒ∆À ÂÓÒ ÂÛ›˜ ·›˙ÂÙ οÔÈÔ ‰›ÛÎÔ ‹ ÙËÓ Î¿ÚÙ· PC. 96 Navigation System ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ƒ∆À √ Έ‰ÈÎfi˜ “ALARM” (¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏) ÙÔ˘ ƒ∆À ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ . ŸÙ·Ó Ô Îˆ‰ÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›. 93 ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ‹¯Ô˘. ÛÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜.

√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË. Navigation System 97 .2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·97 ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ¢›ÛÎÔ˘ ÀÔ‰Ô¯‹ ¢›ÛÎÔ˘ ∫Ô˘Ì› ∂¡∆∞™∏™ (VOL) ¶Ï‹ÎÙÚÔ ∞¡√π°ª∞ ¶Ï‹ÎÙÚÔ –ÌÔ¯Ïfi˜ ˘ÂÚ‹‰ËÛ˘ ¶Ï‹ÎÙÚÔ (∞·ڈÛË). √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ (drive) ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ı· ÙÔÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘. °È· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ›‰È· Ï‹ÎÙÚ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∞¡√π°ª∞ Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ ηٿ ÙË ÌÈÛ‹ ÂÚ›Ô˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹. Ï‹ÎÙÚÔ AM/FM Ï‹ÎÙÚÔ CD/AUX Ï‹ÎÙÚÔ ‹¯Ô˘ Ï‹ÎÙÚÔ 1RPT ∂·Ó¿ÏË„Ë ¶Ï‹ÎÙÚÔ 2RDM Ù˘¯·›·˜ Â·Ó¿Ï˄˘ ¶Ï‹ÎÙÚÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ¶Ï‹ÎÙÚÔ ˘ÂÚ‹‰ËÛ˘ — Ï‹ÎÙÚÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÌÚfi˜ ¶Ï‹ÎÙÚÔ ˘ÂÚ‹‰ËÛ˘ + ™∏ª∂πø™∏: ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ Ì ÂÙÈΤÙ˜ Ô˘ ÎÔÏÏÔ‡Ó. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. √È ÂÙÈΤÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó· ηÙÛ·ÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ó· ·Ó·ˉ¿ ÛÙË Û˘Û΢‹ ÙÔ˘. ¶È¤˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∫§∂π™πª√. Ï‹ÎÙÚÔ ∫§∂π™πª√ ªÂ ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË «µ√∏£∏∆π∫∏» (π) ‹ (ππ). Ë ÔıfiÓË ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ù˘ ı¤ÛË Î·È Ô ‰›ÛÎÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ.

ȤÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ???? ‹ ÙÔ ????. . ¶È¤˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ CD/AUX Î·È ¿ÏÈ. ∏ Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ·›ÍÂÈ ÊÔÚÌ¿ CD-TEXT (CD Ì··˙› ̠ΛÌÂÓÔ. ∏ Ì¿Ú· ηٿÛÙ·Û˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ȥ˙ÂÙ ¤Ó· Ï‹ÎÙÚÔ.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·98 ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∏Ã√À (AUDIO) ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÙ·Ó ·Ó··Ú¿ÁÂÙ ‰›ÛÎÔ˘˜ ªƒ3 Î·È WMA ı· ‰Â›Ù ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘. 98 Navigation System ∞ÏÏ·Á‹ ∫·Ó·ÏÈÔ‡ ∂ÁÁÚ·Ê‹˜ (∫ÔÌÌ·ÙÈÔ‡) ∞¡πá∂À™∏ – ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞¡πá∂À™∏ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÙ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘. ™ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ MP3/WMA. Ë Û˘Û΢‹ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ fiÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Ì ÛÂÈÚ¿ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘. ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ).¯. °È· Ó· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. ȤÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ 2RDM ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ Ù˘¯·›·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›.. £· ‰Â›Ù ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ∂¶∞¡∞§∏æ∏ ∫√ªª∞∆π√À (TRACK REPEAT). ™ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ MP3/WMA. . ·ÁÁ›ÍÙ ÙÔ º∞∫∂§√ ∞¡πá∂À™∏ (FOLDER SCAN) ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ·˘Ùfi. ∞Ó Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ˯ÔÁÚ·ÊËı› Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÏËÚÔÊÔÚ›· ‹ Ë ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È. ∞ÁÁ›ÍÙ ¿ÏÈ ÙÔ TRACK SCAN ÁÈ· Ó· ‚Á›Ù ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·Ó›¯Ó¢Û˘. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÛÙ¿ÓÙ·Ú Ï‹ÎÙÚ·. ·ÁÁ›ÍÙ ÙÔ TRACK SCAN (∞¡πá∂À™∏ ∫∞¡∞§π√À) £· ‰Â›Ù ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË TRACK SCAN ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î·È ı· ¤¯ÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ οı ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ÁÈ· 10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ™∂ ∆ÀÃ∞π∞ ™∂πƒ∞ – ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ 2RDM ãÁÈ· Ó· ·›ÍÂÙ ٷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ 1RPT Í·Ó¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÎÏ›ÛÂÙÂ. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· Í·Ó··›ÍÂÙ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. °È· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÁÚ‹ÁÔÚ· ̤۷ Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ??? Ì›· ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó· Í·Ó··›ÍÂÙ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È. ŸÙ·Ó ·Ó··Ú¿ÁÂÙ CD-TEXT ı· ‰Â›Ù ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ ÂÁÁÚ·Ê‹˜. ™∏ª∂πø™∏: ∞Ó Ô ‰›ÛÎÔ˜ Â›Ó·È ‰›ÛÎÔ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ (multi-session) ȤÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ CD/AUX ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û MP3/WMA. ȤÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ 1RPT ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘. ∂¶∞¡∞§∏æ∏ – ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ 1RPT ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·›˙ÂÙ·È ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ™ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ MP3/WMA. £· ‰Â›Ù ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ∂¶∞¡∞§∏æ∏ ∫√ªª∞∆π√À (TRACK RANDOM). MP3 (·Ú¯Â›Ô ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚÌ¿) Î·È WMA (§ÔÁÈÛÌÈÎfi ·ÎÚfi·Û˘ Ù˘ Microsoft). ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ 2RDM Î·È ¿ÏÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.

ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÙÔÓ Í·Ó·ÊÔÚÙÒÛÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi 10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ Û ηٿÛÙ·ÛË ·‡Û˘. AM(LW). ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÙ ÙȘ ÂÙÈΤÙ˜ FM1. ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ AM/FM ‹ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ CD/AUX. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÓfiÌ·Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ. ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ¢›ÛÎÔ˘ ªƒ3/WMA ∞Ó ·›˙ÂÙ CD-TEXT.05/16 kHz (MPEG2) ñ Ú˘ıÌfi˜ ‰˘·‰ÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ (bit): 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/ 192/224/256/320 kbps (MPEG1) 8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/112/ 128/144/160 kbps (MPEG2) √È ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÓfi˜ Û˘Ì‚·ÙÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘ WMA ›ӷÈ: ñ ™˘¯ÓfiÙËÙ· ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜: 32/44. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∞¡√π°ª∞ Ë ÔıfiÓË ·Ó·‰ÈÏÒÓÂÙ·È Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰›ÛΈÓ. ∆Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó Â›Ó·È 8 Î·È Û˘ÓÔÏÈο Ù· ·Ú¯Â›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó Â›Ó·È 255. ∞Ó „¿¯ÓÂÙ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Â›Û˘ ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ. ÂÓÒ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó ·Ó¿ ‰›ÛÎÔ Â›Ó·È 999. °È· Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË. ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∫§∂π™πª√. ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ (∞·ڈÛË). ∞Ó Ô ‰›ÛÎÔ˜ Û·˜ ¤¯ÂÈ Û‡ÓıÂÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË. ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. £· ‰Â›Ù ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ CD (∞fiÚÚÈ„Ë) ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ. ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙË Ï›ÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ. ∞Ê·›ÚÂÛË ¢›ÛÎÔ˘. ı· ‰Â›Ù Â›Û˘ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘.1/48 kHz ñ P˘ıÌfi˜ ‰˘·‰ÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ (bit): 32/40/48/64/80/96/128/160/192 kbps ¶·‡ÛË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰›ÛÎÔ˘ °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰›ÛÎÔ˘. ∏ ÔıfiÓË ‰ÂÓ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Â¿Ó ¤¯ÂÙ ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ ÌÈÛfi CD ‹ ÙËÓ Î¿ÚÙ· PC. ∞ÁÁ›ÍÙ ÙË §π™∆∞ ∫√ªª∞∆πø¡ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›.1/48 kHz (MPEG1) 24/22.. ∞Ó ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ·fi ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·99 ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ∂ÈÏÔÁ‹ ∫ÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·Ù’ ¢ı›·Ó ·fi ÙË Ï›ÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ. Navigation System 99 . Ë ÔıfiÓË ı· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡. AM(MW) ‹ CARD ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó ·›˙ÂÙ οÔÈÔ CD. °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰›ÛÎÔ˘. √È ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÓfi˜ Û˘Ì‚·ÙÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘ ªƒ3 ›ӷÈ: ñ ™˘¯ÓfiÙËÙ· ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜: 32/44. ™∏ª∂πø™∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤Ó·˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ CD/AUX ‹ ·ÁÁ›ÍÙ ÙËÓ ÂÙÈΤٷ CD. ∞Ó ·›˙ÂÙ ‰›ÛÎÔ ªƒ2 ‹ WMA. FM2. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∏Ã√À (AUDIO) ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. Ë Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÚÈÓ ÙÔÓ ·›ÍÂÈ. ∏ Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ·›˙ÂÈ ·Ú¯Â›· MP3/WMA Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ.

ÒÛÙ ӷ ÌÂȈı› Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÔÓÛfiÏ·˜). ∂ϤÁÍÙ ·Ó ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÛÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜. ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔÓ ˆÏËÙ‹. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Êı¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 70 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™º∞§ª∞ ∂™∆π∞™∏™ ™º∞§ª∞ §√°ø £∂ƒª√∆∏∆∞™ ™º∞§ª∞ ∞ƒÃ∂π√À 100 Navigation System ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ CD ??? (∞fiÚÚÈ„Ë) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ. ∂ϤÁÍÙ ٷ ·Ú¯Â›· ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ‹ Â¿Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Ê‡ÁÂÈ ·ÊÔ‡ ‚Á¿Ï·Ù ÙÔ ‰›ÛÎÔ. ŒÓ‰ÂÈÍË §‡ÛË ª∏Ã∞¡π∫√ ™º∞§ª∞ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ CD ??? (∞fiÚÚÈ„Ë) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙÔ ‰›ÛÎÔ. . ªÂÈÒÛÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿‚ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi. ‰Â›Ù ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ Û·˜. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ(·) ·Ú¯Â›Ô(·). ∞Ó ‰Â›ÙÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂÓÒ ·›˙ÂÙ οÔÈÔ ‰›ÛÎÔ. À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê›.2790_300120GR 12-02-08 16:57 ™ÂÏ›‰·100 ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ¶ÚÔÛÙ·Û›· ¢›ÛÎˆÓ ª‹Ó˘Ì· ™Ê¿ÏÌ·ÙÔ˜ ¢›ÛÎÔ˘ °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ Ò˜ Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙÂ Î·È Ó· ÚÔÛٷهÂÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Û·˜. 110. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á‰·Ú̷ۛٷ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯·Ï¿ÛÂÈ. ∂ϤÁÍÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÁÈ· ˙ËÌ›· ‹ ·Ú·ÌfiÚʈÛË. ‚Ú› ÙËÓ ·ÈÙ›· ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘·ÎÔÏÔ˘ı›. ‰Â›Ù ÙË ÛÂÏ.

2790_300120GR

12-02-08

16:57

™ÂÏ›‰·101

∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ·
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ∫¿ÚÙ·˜ PC

ÀÔ‰Ô¯‹ ¢›ÛÎÔ˘
∫Ô˘Ì› ∂¡∆∞™∏™ (VOL)

¶Ï‹ÎÙÚÔ ∞¡√π°ª∞

¶Ï‹ÎÙÚÔ –ÌÔ¯Ïfi˜
˘ÂÚ‹‰ËÛ˘
¶Ï‹ÎÙÚÔ (∞·ڈÛË).

Ï‹ÎÙÚÔ ∫§∂π™πª√

ªÂ ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·fi ÙË
µ√∏£∏∆π∫∏ (π) ‹ (ππ) ı¤ÛË, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∞¡√π°ª∞, ‚¿ÏÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ· PC ηϿ
ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Î·È ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
∫§∂π™πª√. ∏ οÚÙ· PC ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ.
°È· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ›‰È· Ï‹ÎÙÚ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ·
ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. ™ÙËÓ ÔıfiÓË ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ô
Ù‡Ô˜ ·Ú¯Â›ˆÓ (MP3 ‹ WMA) Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜
ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı·
Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ÙËÓ Î¿ÚÙ·
¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

Ï‹ÎÙÚÔ AM/FM
Ï‹ÎÙÚÔ CD/AUX
Ï‹ÎÙÚÔ ‹¯Ô˘

Ï‹ÎÙÚÔ 1RPT
∂·Ó¿ÏË„Ë
¶Ï‹ÎÙÚÔ 2RDM
Ù˘¯·›·˜ Â·Ó¿Ï˄˘

¶Ï‹ÎÙÚÔ
¶Ï‹ÎÙÚÔ
˘ÂÚ‹‰ËÛ˘ —
Â·Ó·ÊÔÚ¿˜
Ï‹ÎÙÚÔ
¶Ï‹ÎÙÚÔ
ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÌÚfi˜
˘ÂÚ‹‰ËÛ˘ +

Navigation System 101

2790_300120GR

12-02-08

16:57

™ÂÏ›‰·102

∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ·
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∏Ã√À (AUDIO) ÁÈ· Ó·
‰Â›Ù ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ªÔÚ›ÙÂ
Â›Û˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ¯ˆÚ›˜
Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙÂ ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
Ù· ÛÙ¿ÓÙ·Ú Ï‹ÎÙÚ·. ∏ Ì¿Ú· ηٿÛÙ·Û˘
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ οıÂ
ÊÔÚ¿ Ô˘ Ȥ˙ÂÙ ¤Ó· Ï‹ÎÙÚÔ.

∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ
ÔÚÈṲ̂Ó˜ οÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡Ô
Ù˘ οÚÙ·˜ ÌÓ‹Ì˘ ‹ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·ÓÙ¿ÙÔÚ·
οÚÙ·˜ PC Î·È Î¿ÚÙ·˜ ÌÓ‹Ì˘. √È Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓ˜ οÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘ Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÚÙ˜
CompactFlash Î·È SD memory.

∂ÈÏÔÁ‹ ∆ÚfiÔ˘ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
∞ÁÁ›ÍÙ ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ PLAY MODE (∆ƒ√¶√™
∞¡∞¶∞ƒ∞°ø°∏™) ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˯ÔÛ˘ÛÙ‹-

Ì·ÙÔ˜.

∏ Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ οÚÙ·˜ PC
ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÊÔÚÌ¿ ªƒ3 Î·È WMA.
™∏ª∂πø™∏:
ñ
ŸÙ·Ó ‚¿˙ÂÙ ÌÈ· οÚÙ· PC ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ›ÛÈ·. ∞Ó ‰ÂÓ
ÌÔÚ›Ù ӷ ÙË
‚¿ÏÂÙÂ, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ Î·È ‚¿ÏÙ ÙËÓ ¿ÏÈ.
ñ

ªË Ê˘Ï¿Ù ÙȘ οÚÙ˜ PC ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ.
∆Ô ¿ÌÂÛÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜ Î·È Ë ıÂÚÌfiÙËÙ·
ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó.

ñ

°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ‚Ï¿‚˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Ù˘ οÚÙ·˜, ÌËÓ ‚¿˙ÂÙ οÚÙ˜
ÛÎÏËÚÒÓ ‰›ÛÎˆÓ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ οÚÙ·˜
PC.

ñ

¢ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÎÏ›ÛÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË ·Ó ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ÌÂÈ Î·Ï¿ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ë Î¿ÚÙ· ‹ ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚÂı›.

ñ

ªËÓ ‚¿˙ÂÙ ÔÙ¤˜ ͤӷ ÛÒÌ·Ù· ÛÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ οÚÙ·˜ PC.

102 Navigation System

∂ÈϤÍÙ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÙÚfiÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: º¿ÎÂÏÔ˜ (folder), ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘
(Artist) Î·È ÕÏÌÔ˘Ì (Album).
√ ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi º¿ÎÂÏÔ ·›˙ÂÈ Ù·
ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ˯ÔÁÚ·Ê‹ıËηÓ. √
ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ·›˙ÂÈ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. √ ÙÚfiÔ˜
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙÔ ÕÏÌÔ˘Ì ·›˙ÂÈ Ù·
¿ÏÌÔ˘Ì Û ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∞Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÂÙÈΤٷ˜ ID3 ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ
οÚÙ· Û·˜, Ô ÙÚfiÔ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÔÚ› Ó·
ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿.

2790_300120GR

12-02-08

16:58

™ÂÏ›‰·103

∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ·

∂ÈϤÍÙ ™˘Ó¯‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜
ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ‹ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Ó¤·˜
§›ÛÙ·˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ™˘Ó¯‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹
ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ·›˙ÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÌÂÙ¿ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÙÂ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹
ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Ó¤·˜ §›ÛÙ·˜ ·›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ÂÈϤÁÂÙÂ.
ªÔÚ›Ù ¿ÓÙ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(∞·ڈÛË). ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∏Ã√À
(AUDIO) ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

∞ÏÏ·Á‹ ∫·Ó·ÏÈÒÓ ∂ÁÁÚ·Ê‹˜

™∂ ∆ÀÃ∞π∞ ™∂πƒ∞ – ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ

¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ??? ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÙ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ??? Ì›· ÊÔÚ¿
ÁÈ· Ó· Í·Ó··›ÍÂÙ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ‹‰Ë ·›˙ÂÙ·È. ¶È¤ÛÙ ÙÔ ã‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· Í·Ó··›ÍÂÈ
ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. °È· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›ÙÂ
ÁÚ‹ÁÔÚ· ̤۷ Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ȤÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ???? ‹ ÙÔ ????.

2RDM ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÙ ٷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÂ Ù˘¯·›·

∂¶∞¡∞§∏æ∏ – ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ 1RPT ÁÈ·
Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·›˙ÂÙ·È ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ. £·
‰Â›Ù ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ∂¶∞¡∞§∏æ∏
∫√ªª∞∆π√À (TRACK REPEAT). ¶È¤ÛÙ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ 1RPT Í·Ó¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÎÏ›ÛÂÙÂ.
¶È¤ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ 1RPT Œˆ˜
fiÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ¤Ó· «ÌÈ». ∏ Â·Ó¿ÏË„Ë ·Ó¿
º¿ÎÂÏÔ, ∫·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ‹ ÕÏÌÔ˘Ì ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
Ô˘ ÂÈϤÁÂÙÂ. ∏ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘
·›˙ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘.
∏ Â·Ó¿ÏË„Ë Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, ·›˙ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù·
ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¤¯ÓË. ∏ Â·Ó¿ÏË„Ë
ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ·›˙ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ
ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ 1RPT Í·Ó¿
ÁÈ· Ó· ÙÔ ÎÏ›ÛÂÙÂ.

ÛÂÈÚ¿. £· ‰Â›Ù ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË
∂¶∞¡∞§∏æ∏ ∫√ªª∞∆π√À (TRACK
RANDOM). ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ 2RDM Î·È ¿ÏÈ

ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
¶È¤ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ 2RPT ¤ˆ˜
fiÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ¤Ó· «ÌÈ». ∏ Ù˘¯·›· Â·Ó¿ÏË„Ë ·Ó¿ º¿ÎÂÏÔ, ∫·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ‹ ÕÏÌÔ˘Ì ı·
ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ÂÈϤÁÂÙÂ. ∏ Ù˘¯·›· Â·Ó¿ÏË„Ë
ʷΤÏÔ˘ ·›˙ÂÈ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
Û ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ ÛÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿. ∏ Ù˘¯·›· Â·Ó¿ÏË„Ë ·Ó¿ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ·›˙ÂÈ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÛÂ Ù˘¯·›·
ÛÂÈÚ¿. ∏ Ù˘¯·›· Â·Ó¿ÏË„Ë ¿ÏÌÔ˘Ì ·›˙ÂÈ
Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì
ÛÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ 2RPT
Í·Ó¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÎÏ›ÛÂÙÂ.
∞¡πá∂À™∏ – ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞¡πá∂À™∏
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ fiÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ οÚÙ·˜ PC ÌÂ
ÛÂÈÚ¿ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘. °È· Ó· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ, ·ÁÁ›ÍÙ ÙÔ TRACK SCAN (∞¡πá∂À™∏
∫∞¡∞§π√À) ™ÙËÓ ÔıfiÓË ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË
∞¡πá∂À™∏ ∫√ªª∞∆π√À (TRACK SCAN) ηÈ
ı· ¤¯ÂÙ ÁÈ· 10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ‰Â›ÁÌ· ÁÈ· οıÂ
ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Î¿ÚÙ·. ∞ÁÁ›ÍÙ ÙÔ
TRACK SCAN Í·Ó¿ ÁÈ· Ó· ‚Á›Ù ·fi ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó›¯Ó¢Û˘.

Navigation System 103

∫·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ‹ ÕÏÌÔ˘Ì ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ÂÈϤÁÂÙÂ. ∞ÁÁ›ÍÙ ÙË §π™∆∞ ∫√ªª∞∆πø¡ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë Ï›ÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ. ∏ ÔıfiÓË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ÂÈϤÁÂÙÂ. ∏ ·Ó›¯Ó¢ÛË ·Ó¿ º¿ÎÂÏÔ. Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó›¯Ó¢Û˘ ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È Î·È Ë Î¿ÚÙ· PC ·›˙ÂÈ Î·ÓÔÓÈο. Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ∏ ·Ó›¯Ó¢ÛË ¿ÏÌÔ˘Ì ‰›ÓÂÈ ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ οı ¿ÏÌÔ˘Ì. . ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‹ ¿ÏÌÔ˘Ì. £· ¤¯ÂÙ ÁÈ· 10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ οı ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡. ·ÁÁ›ÍÙ ٷ: FOLDER SCAN. ı· ÙÔ ·›ÍÂÈ ÁÈ· 10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜. ARTIST SCAN. ∏ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó¿ ÕÏÌÔ˘Ì. ∏ ·Ó›¯Ó¢ÛË ·Ó¿ ∫·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ‰›ÓÂÈ ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ οı ʷΤÏÔ˘. ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì. ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ‹ ¿ÏÌÔ˘Ì. ∏ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó¿ ∫·ÏÏÈÙ¤¯ÓË. ‹ ALBUM SCAN ̤۷ Û 10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. 104 Navigation System ∂ÈÏÔÁ‹ ∫ÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·Ù’ ¢ı›·Ó ·fi ÙË Ï›ÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ. ∞¡πá∂À™∏ ∫∞§§π∆∂á∏ ARTIST SCAN) ‹ ∞¡πá∂À™∏ ∞§ª¶√Àª (ALBUM SCAN).2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·104 ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ∞ÁÁ›ÍÙ ٷ: ∞¡πá∂À™∏ º∞∫∂§√À (FOLDER SCAN). ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ‹ ¿ÏÌÔ˘Ì. ŸÙ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ê¿ÎÂÏÔ. ∏ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó¿ º¿ÎÂÏÔ. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ. °È· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘. ∏ ·Ó›¯Ó¢ÛË Ê·Î¤ÏÔ˘ ‰›ÓÂÈ ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ οı ʷΤÏÔ˘. ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ.

ÂÈϤÍÙ «…. ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ‹ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ϤÍË-ÎÏÂȉ› Î·È ÂÈϤÍÙ §›ÛÙ·. ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· „¿ÍÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‹ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∞Ó·˙‹ÙËÛË ·fi ÙË §¤ÍË-ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ∆›ÙÏÔ˘. ™∏ª∂πø™∏: ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ÂÈϤÍÙ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ∫·ÙfiÈÓ. ÂÈϤÍÙ ∞Ó·˙‹ÙËÛË ∆Ú·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË Ï›ÛÙ·˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ. ∞Ó Ù·ÈÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·105 ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· £· ‰Â›Ù ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ŒÍÔ‰Ô˜ ∫·Ù·¯ˆÚ‹ÛˆÓ. ™∏ª∂πø™∏: ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ªÔÚ›Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙËÓ §¤ÍË-ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ∆›ÙÏÔ˘.» ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ¿ÏÏ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. Navigation System 105 . ·fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ‹ ·fi ÙÔ ÕÏÌÔ˘Ì. ÂÈϤÍÙ ∂¶π™∆ƒ√º∏ ‹ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ (∞·ڈÛË). ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë Ï›ÛÙ·. ∂ÈϤÍÙ §¤ÍË-ÎÏÂȉ› ∆›ÙÏÔ˘ ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ‚Ú›Ù ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

AM(MW) ‹ CD ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. FM2. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÙ ÙȘ ÂÙÈΤÙ˜ FM1.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·106 ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ∞Ó·˙‹ÙËÛË ·Ó¿ ∫·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ∂ÈϤÍÙ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ∞Ó·˙‹ÙËÛË ·fi ¿ÏÌÔ˘Ì ∂ÈϤÍÙ ÕÏÌÔ˘Ì. °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰›ÛÎÔ˘.1/48 kHz ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì Î·È ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È 106 Navigation System ñ Ú˘ıÌfi˜ ‰˘·‰ÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ (bit): 32/40/48/64/80/96/128/160/192 kbps ∞Ê·›ÚÂÛË ∫¿ÚÙ·˜ PC. Ë Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ï›ÁË ÒÚ· ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÚÈÓ ÙËÓ ·›ÍÂÈ.05/16 kHz (MPEG2) ñ Ú˘ıÌfi˜ ‰˘·‰ÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ (bit): 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/ 192/224/256/320 kbps (MPEG1) 8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/112/ 128/144/160 kbps (MPEG2) √È ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÓfi˜ Û˘Ì‚·ÙÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘ WMA ›ӷÈ: ñ ™˘¯ÓfiÙËÙ· ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜: 32/44. °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ οÚÙ·˜. ∞Ó Ë Î¿ÚÙ· Û·˜ ¤¯ÂÈ Û‡ÓıÂÛË ‰È¿ÚıÚˆÛË. ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ∫¿ÚÙ·˜ ªƒ3/WMA ¶·‡ÛË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ∫¿ÚÙ·˜ PC ∏ Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ·›˙ÂÈ Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤ӷ ·Ú¯Â›· MP3/WMA Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘. √È ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÓfi˜ Û˘Ì‚·ÙÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘ ªƒ3 ›ӷÈ: ñ ™˘¯ÓfiÙËÙ· ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜: 32/44. ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó Â›Ó·È 255 Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó Â›Ó·È 999 ·Ó¿ οÚÙ·. . ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∞¡√π°ª∞ ∏ ÔıfiÓË ·Ó·‰È- ÏÒÓÂÙ·È Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ CD/AUX ‹ ·ÁÁ›ÍÙ ÙËÓ ÂÙÈΤٷ C∞RD. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∞fiÚÚÈ„Ë Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÎÏ›ÛÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Î·Ï¿ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ë Î¿ÚÙ· ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚÂı›. ∆Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ʷΤÏÔ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó Â›Ó·È 8. AM(LW). ∫·ÙfiÈÓ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∫§∂π™πª√.1/48 kHz (MPEG1) 24/22. ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ AM/FM ‹ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ CD/AUX.

∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó Ë Î¿ÚÙ· PC Â›Ó·È ¿‰ÂÈ· ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú¯Â›· ªƒ3 ‹ WMA ÛÙËÓ ∫¿ÚÙ· PC. ∞ÔıË·ÛÙ ٷ ·Ú¯Â›· MR2 ‹ WMA ÛÙËÓ ∫¿ÚÙ· PC. Flash ATA Î·È San Disk 6-ÛÂ-1 ∞ÓÙ¿ÙÔÚ· ∫¿ÚÙ·˜ Navigation System 107 . ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔÓ ˆÏËÙ‹. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜. ‚Ú›Ù ÙËÓ ·ÈÙ›· ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ∂ϤÁÍÙ ٷ ·Ú¯Â›· ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î¿ÚÙ˜ CF. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ οÚÙ· PC Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·107 ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ª‹Ó˘Ì· ™Ê¿ÏÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∫¿ÚÙ·˜ PC ∞Ó ‰Â›ÙÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂÓÒ ·›˙ÂÙ ÌÈ· οÚÙ· PC. À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê›. ŒÓ‰ÂÈÍË ™º∞§ª∞ ∞ƒÃ∂π√À ¢∂¡ À¶∞ƒÃ∂π ª√À™π∫∏ ™º∞§ª∞ ª∂™√À §‡ÛË ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ(·) ·Ú¯Â›Ô(·).

ηıÒ˜ ı· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÛÙ ·fi ÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡. ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ fiÙÈ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÂÍ·ÛıÂÓ› Î·È Ô ÛÙ·ıÌfi˜ «¿ÂÈ ÎÈ' ¤Ú¯ÂÙ·È».05 Ìhz Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË (87. √È ÛÙ·ıÌÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÎÚȂ›˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜. ªÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡Ù ÁÈ· Ï›ÁË ÒÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‹ Ó· ·ÎÔ‡Ù ÌfiÓÔ ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ. √È Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÛÙË Ì¿ÓÙ· AM(ªW) ·¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 9 khz Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË (531. 87. ª¿ÓÙ· AM(LW): ∞fi 153 ÙÔ 279 Îhz. ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÌÂÙ·‰fiÙË ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡. ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÌÈ· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÛÙ· 100. 88.¯.50 ÙÔ 108 mhz.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·108 ƒ·‰ÈÔʈÓÈ΋ §‹„Ë ƒ·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ ™˘¯ÓfiÙËÙ˜ ∆Ô Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÌÔÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÙȘ Ì¿ÓÙ˜ AM Î·È FM √È Ì¿ÓÙ˜ ·˘Ù¤˜ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ÂÍ‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜: ª¿ÓÙ· FM: ∞fi 87. √È Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÛÙË Ì¿ÓÙ· FM ·¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 0. ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË stereo Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ. ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ Û·˜. fiˆ˜ ÂÍ·ÛıÂÓ› ÙÔ Û‹Ì·.00). 540.9 ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ «FM101» 108 Navigation System ∆Ô fiÛÔ Î·Ï‹ Ï‹„Ë ı· οÓÂÈ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ Î·È ÙȘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. 549). ∞Ó Ô‰ËÁ›Ù Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·Ó·ÌÂÙ·‰fiÙË ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ ÛÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ô˘ ·ÎÔ‡ÙÂ. ∆ÂÏÈο Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ı· Û‚‹ÛÂÈ Î·È Ô ‹¯Ô˜ ı· ¯·ı› Â›Û˘. ŒÙÛÈ. . 156. √È Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÛÙË Ì¿ÓÙ· AM(LW) ·¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 khz Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË (153. ª¿ÓÙ· AM(ªW): ·fi 531 ¤ˆ˜ 1602 khz. ∂›Ó·È Ôχ ÎÔÈÓfi ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› Ó· ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ÛÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘˜. 159).55. ∆Ô Û‹Ì· ÂÓfi˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÂÍ·ÛıÂÓ› fiÛÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÛÙ ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÌÂÙ·‰fiÙË ÙÔ˘. fiˆ˜ .50. ∞Ó ·ÎÔ‡Ù ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi ÛÙ· ∞ª. ∞Ó ·ÎÔ‡Ù οÔÈÔ ÛÙ·ıÌfi ÛÙ· FM.

∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ã‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ η΋˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋˜ Ï‹„˘ fiÙ·Ó Ô‰ËÁ›Ù ÛÙËÓ fiÏË. ÂÂȉ‹ ¿ÏÏ·Í·Ó È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. Navigation System 109 . ÙÔ ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓÔ Î·È ÙÔ ÂÎÙÚÂfiÌÂÓÔ.¯. ÂȉÈο ÛÙË Ì¿ÓÙ· ÙˆÓ FM. ∆fiÙÂ. ∞˘Ùfi ÚÔηÏ› ·Ú·ÌfiÚʈÛË ‹ Ù·Ï¿ÓÙˆÛË.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·109 ƒ·‰ÈÔʈÓÈ΋ §‹„Ë ∆· Ú·‰ÈÔʈÓÈο Û‹Ì·Ù·. ÙȘ ηٷÈÁ›‰Â˜. ªÔÚ› Ó· ›ÛÙ Û ı¤ÛË ÙË Ì›· ̤ڷ Ó· ·ÎÔ‡Ù ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË fi¯È. ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Û·˜ ı· Ï¿‚ÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô Û‹Ì·Ù·. ÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· fiˆ˜ . √π ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ·fi Ù· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ËÁ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ï‹„˘. ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ËÏȷΤ˜ ÎËÏ›‰Â˜. ∏ Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ Ï‹„Ë ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙȘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜.¯. fiˆ˜ . ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÏfiÊÔÈ. ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·.

Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜ ·fi Ù· ‰¿ÎÙ˘Ï¿ Û·˜. °ÂÓÈΤ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ñ √È ÂÁÁÚ¿„ÈÌÔÈ (CD-R) Î·È Â·ÓÂÁÁÚ¿„ÈÌÔÈ (CD-RW)‰›ÛÎÔÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ¢›ÛÎˆÓ ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ. Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹ ÁÈ· Ó· °È· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Û·˜. ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚ·¯‡ÙËÙ· ·ÔÎÔÏÏÒÓÙ·È Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ñ ¡· οÓÂÙ ۈÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ Û·˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·Ó·‹‰ËÛË ‹ ¿ÏÏ· ÚÔÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Î·È ÙËÓ ‚Ï‹Ì·Ù·. Ì·Ï·Îfi ·Ó›. ñ ¡· ·›˙ÂÙ ÌfiÓÔ Ù˘ÈÎÔ‡˜. . √È ÂÙÈΤÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó· ηÙÛ·ÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ó· ·Ó·ˉ¿ ÛÙË Û˘Û΢‹ ÙÔ˘. Ù· ˘ÁÚ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜. 110 Navigation System ªËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ÔÙ¤ Ó· ‚¿ÏÂÙ ͤӷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰›ÛΈÓ. Ó· Îڷٿ٠ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜ Î·È ÙËÓ ãÔχ ÌÂÁ¿ÏË ıÂÚÌfiÙËÙ·. °È· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ ·Ú·ÌfiÚʈÛË. ¯ÚËÛÈÌÔÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ¢›ÛÎÔÈ Ì ·Ú¿ÍÂÓÔ Û¯‹Ì· ∆· ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È Â͈ÙÂÚÈο ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ ηÈÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ë‰Ô‡Ó ÛÙË Û˘Û΢‹ ÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¿ÁÚÈ·. ¡· ‚Á¿˙ÂÙ ٷ ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ï·˘ÂÚ‹‰ËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ. ¡· È¿ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÔÙ¤ η̛· ·fi ÙȘ ÂÈÊ¿ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÔÈ ÂÙÈΤÙ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÎfiÏÏ·. ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ·›˙Ô˘Ó ÛˆÛÙ¿ ‹ Ó· ·Ó·Ë‰Ô‡Ó ÛÙË Û˘Û΢‹. ªËÓ ‚¿˙ÂÙ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ‹ ÂÙÈΤÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜. ™ÎÔ˘›ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ. ÔÈ›ÛÙ ¤Ó· ηı·Úfi. ñ ŸÙ·Ó ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ ¤Ó· CD-R ‹ CD-RW. ÚÔÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜. ÛÙÈÎÔ‡ ÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È Â͈ÙÂÚÈο ™∏ª∂πø™∏: ¿ÎÚ· Ì ÙÔ Ï¿È ÂÓfi˜ ÌÔÏ˘‚ÈÔ‡ ‹ ÛÙ˘Ïfi.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·110 ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¢›ÛÎˆÓ Û·˜. ∆· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ¿ÏÏ· ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ï·ÛÙÈÎÔ‡ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∆· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·˘Ù¿. ·ÔıË·ÛÙ ÙÔÓ ÛÙË ı‹ÎË ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÚÔÛٷ٤„ÂÙ ·fi ÙË ÛÎfiÓË Î·È ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ú‡Ô˘˜.

∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ (+) ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘. FM2. ¶§∏∫∆ƒ√ ∆ƒ√¶√À §∂π∆√Àƒ°π∞™ ¶§∏∫∆ƒ√ ∂¡∆∞™∏™ ∏Ã√À ¶§∏∫∆ƒ√ CD ∆Ô Ï‹ÎÙÚÔ ∂¡∆∞™∏™ ∏Ã√À Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ¿Óˆ ‹ οو ¶È¤ÛÙ ÙÔ Â¿Óˆ ‹ ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘. µÚ›ÛÎÂÈ ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi Ì ÈÛ¯˘Úfi Û‹Ì·. ∞Ó ȤÛÂÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ CH (+) ‹ (-) ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ¤Ó· «ÌÈ». ™·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ٷ ¯¤ÚÈ· ·fi ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ. ∞Ó ·›˙ÂÙ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ. ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Î¿Ùˆ (-) ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡. Navigation System 111 . ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ CH ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÛÙ·ıÌfi. ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ. ‰›ÛÎÔ (·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÔÚو̤ÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜) ‹ οÚÙ· PC (ÂÊ' fiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÔÚو̤ÓË Î¿ÚÙ· PC). ∆Ô Ï‹ÎÙÚÔ ∆ƒ√¶√À §∂π∆√Àƒ°π∞™ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰¤¯ÂÙ·È ‚ÔËıËÙÈο ‚‡ÛÌ·Ù· Ù˘ÈÎÒÓ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· Ú·‰Èfiʈӷ. ∞M. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ Ì¿ÓÙ·˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÙÂ. £· ‰Â›Ù ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ¶È¤˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ·˘Ùfi Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ. ∞Ó ȤÛÂÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ CH (+) ‹ (-) ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ¤Ó· «ÌÈ».2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·111 ∆ËϯÂÈÚÈÛÌfi˜ ∏¯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂Ê’ fiÛÔÓ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ʤÚÂÈ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ∞˘Ù¿ Ù· Ï‹ÎÙÚ· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÛÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ ÙÈÌÔÓÈÔ‡. µÔËıËÙÈÎfi µ‡ÛÌ· ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜ (∂Ê’ fiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi) ∆Ô ‚ÔËıËÙÈÎfi ‚‡ÛÌ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ·. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ (-) ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi. ÂÈϤÁÂÙ FM1. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Í·Ó¿ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘. ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ CD/AUX ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰·. ŸÙ·Ó Û˘Ó‰Âı› Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Ë¯ËÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ì ÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ‚‡ÛÌ·. ∞Ó ·ÎÔ‡Ù ڷ‰ÈfiʈÓÔ. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÂÚÓ¿ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Â¿Óˆ (+) ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ C∏.

∞Ó ·ÔÙ‡¯ÂÙÂ Î·È ÙȘ ‰¤Î· ÊÔÚ¤˜. ÛÙË ÛÂÏ. ‰Â›Ù ÙÔ Ï‹ÌÌ· °ÏÒÛÛ·. Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ʈÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ Î·È Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Ì‹ÎÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·.¯. 112 Navigation System ŸÙ·Ó ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ÙÂÙÚ·„‹ÊÈÔ Îˆ‰ÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÂÈϤÍÙ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË. ¯¿ÛÂÙ ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘ (·Ó . ∞Ó ÙÔÓ ¤¯ÂÙ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ÛˆÛÙ¿. ñ ∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ· Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi. ªÔÚ›Ù ӷ Â·Ó·Ï¿‚ÂÙ ‰¤Î· ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛˆÛÙÔ‡ Έ‰ÈÎÔ‡. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú¤ÌÂÈÓ ¯ˆÚ›˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·). ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË. 85. Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·¿ÚÂÙ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚·Ù ÌÈ· οÚÙ· Ì ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÛÂÈÚÈ·Îfi ÙÔ˘ ·ÚÈıÌfi. . °È· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Â·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÂÙÂ. ñ ∏ ∂ÎΛÓËÛË ÙÔ˘ GPS (ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ¤Ó· Έ‰ÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÚÈÓ ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÙÔ Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. Ë ÔıfiÓË ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ √ıfiÓË ∞ÔÔ›ËÛ˘ ∂˘ı‡Ó˘. Û‚‹ÛÙ ÙË Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (ÛÙÔ OFF) Î·È ÌÂÙ¿ ·Ó¿„Ù ÙË Î·È ¿ÏÈ (√¡) ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ¿ÏϘ ‰¤Î· ¢ηÈڛ˜ Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi Έ‰ÈÎfi. ñ ∂Ó·ÚÌfiÓÈÛË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÁÈ· ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ GPS Û ÌÈ· ÙÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ∏ ÂÎΛÓËÛË ··ÈÙ› Ù· ÂÍ‹˜: ñ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·„‹ÊÈÔ˘ ·ÓÙÈÎÏÂÙÈÎÔ‡ Έ‰ÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ó· «ÍÂÎÏÂȉÒÛÂÈ» ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘. ∞Ó.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·112 ∂ÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∫ˆ‰ÈÎÔ‡ ∞ÛÊ·Ï›·˜. ∞Ó ÙÔÓ ¯¿ÛÂÙÂ. ∞Ó Ë Ì·Ù·Ú›· ·ÔÊÔÚÙÈÛÙ› ‹ ·ÔÛ˘Ó‰Âı› ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ Û·˜ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË. ·ÔÛ˘Ó‰Âı› Ë Ì·Ù·Ú›·).

·ÎÔÏÔ˘ı›ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·. ÙÔ ‰›Ô ηı·Ú›˙ÂÈ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÔıfiÓË ∞ÔÔ›ËÛ˘ ∂˘ı˘ÓÒÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË. ÙfiÙÂ Ë ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ GPS ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ÔıfiÓË: ™∏ª∂πø™∏: ñ √ ̤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ï‹„˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ï ÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 10 ÏÂÙ¿ ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ Î·È Ù· 45 ÏÂÙ¿. Navigation System 113 . ∞Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi. ∞Ó Ì¤Û· Û ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ‰ÔÚ˘ÊfiÚˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Û·˜. Û‚‹ÛÙ ÙË Ì˯·Ó‹ Î·È Í·Ó·‚¿ÏÙ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÌÚÔÛÙ¿. ∞Ó ‰Â›Ù ÙÒÚ· ÙËÓ ÔıfiÓË ∞ÔÔ›ËÛ˘ ∂˘ı˘ÓÒÓ. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔ¯ˆÚ¿ ηْ ¢ı›·Ó ÛÙËÓ ÔıfiÓË ∞ÔÔ›ËÛ˘ ∂˘ı‡Ó˘ (‚Ï. ŸÙ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ ‚ÚÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜. ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÔÈÎÙfi ¯ÒÚÔ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·ı·Ú‹ ı¤·ÛË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡. 16). ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·113 ∂ÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÎΛÓËÛË ÙÔ˘ GPS ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë Ì·Ù·Ú›· ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓË. ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ÔıfiÓË: ∞Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹. ÌÔÚ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ Û·˜ Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ GPS. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·˙ËÙ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜ GPS Î·È ·›ÚÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚԯȿ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ 30 ÏÂÙ¿ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË. ñ ∞Ó ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û‹Ì·. ÛÂÏ. ∆Ô Ú¿ÛÈÓÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ÙÔ˘ GPS Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ Â¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁˆÓ›· Ù˘ ÔıfiÓ˘.

‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ¤Ó· ¯¿ÚÙË Î·È Ô‰ËÁ›ÛÙ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Û ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ (‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÿÚÙË. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ¿ Û·˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË. 114 Navigation System . ÔÏfiÎÏËÚË Ë ‰È·‰Èηۛ· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ŸÙ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ fiÔ˘ Ô‰ËÁ›Ù ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘. °È· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. ªËÓ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÒÚ·.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·114 ∂ÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂Ó·ÚÌfiÓÈÛË Ã¿ÚÙË ∞˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘ GPS Ô˘ ‚ڋηÙ Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È·‰Èηۛ· Ì ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÿÚÙË.

øÛÙfiÛÔ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›Ù ÙȘ ÙÔÔıÂۛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ Ô˘ ͤÚÂÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·ıÒ˜ ÂÚÓ¿ Ô Î·ÈÚfi˜. ÛÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·115 ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ó Î·È ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ Ù˘ Honda Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ı· ‚Ú›Ù Û ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. Ú¿ÁÌ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· Ó· Û·˜ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ù·Íȉ‡ÂÙ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù·Íȉ‡ÂÙ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ Â·ÓÂÎΛÓËÛË ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢·ÛÙ›. ¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ̤ۈ ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ËÁÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÔÔȈӉ‹ÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ù ÚÈÓ ÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË. Navigation System 115 . ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ οÔÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ. ªÈ· Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ·fi ÔÏϤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ fiÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‹ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ıÂÚÌfiÙËÙ· ‹ ÔÈ ÎÚ·‰·ÛÌÔ›. ∆Ô ™‡ÛÙËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ™‡ÛÙËÌ· ∂ÓÙÔÈÛÌÔ‡ £¤Û˘ (Global Positioning System – GPS) ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ı¤Û˘ ÙÔ˘. ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ ηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ÍÂÓԉԯ›·. £· ‰Â›Ù fiÙÈ Ë ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ «∆ÔÔıÂۛ˜» ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‹Ú˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙfi˜ ΤÓÙÚÔ˘ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙȘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈΤ˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi. ∆Ș ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜. ∆Ô GPS ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ÙˆÓ ∏¶∞. ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ï·Óı·Ṳ̂ӷ. ŸÙ·Ó ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·Ó ‚ϤÂÙ ԢڷÓfi ηıÒ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ‰ÔÚ˘ÊfiÚˆÓ. °È· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ∏ Honda ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· Â·ÏËı‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù˘ ‚¿Û˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ. ÙÚ¿Â˙˜ ÎÏ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÎÙfi˜ ΤÓÙÚÔ˘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ‰ÈÔÚıÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ÌfiÓÔ Ï›ÁÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› η‡ÛÈ̈Ó. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ªÔÚ› Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· «Â·ÓÂÎÎÈÓ›» ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ϤÔÓ ¿ÌÂÛË.. ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ‹ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ı¤Â˜ ÙÔÔıÂۛ˜ Î·È Ó¤Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙ· ·ÏÈ¿ ̤ÚË. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ¤ˆ˜ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Áȿډ˜. ÌÔÚ› ÂÚÈÛÙ·Ûȷο Ó· ‚Ú›Ù «·Ó·ÎÚȂ›˜» ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ÂÈϤÁÂÙ ˆ˜ ÛËÌ›· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏ›Ô). ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ ÂÓۈ̷و̤Ó˜ ÛÙÔ GPS ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÂÌÊ·Ó¤˜ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô. Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ù· ÏËÛȤÛÙÂÚ·. ∂›Û˘. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ™ÙȘ ÂÎÙfi˜ ΤÓÙÚÔ˘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞Ó Î·È ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ı· Û·˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ ÂÈϤͷÙÂ.

ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ‰È¿ÛˆÛË. ÂÚ›ı·Ï„Ë ‹ ¿ÏÏË. ÊÔÚÙ›Ô˘. ‚¿ÚÔ˘˜. ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ù‡ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ˙ÒÓ˜ ‹ ΛӉ˘ÓÔÈ ñ ∫ÏÂÈÛÙÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÏˆÚ›‰Â˜ ñ ¡ÔÌÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› (fiˆ˜ . ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È ÏÔÈÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›.¯. Ë ‚¿ÛË ·˘Ù‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ. ‰ÂÓ ·Ó·Ï‡ÂÈ. ÙÔ ·ÓÙ›ÁÚ·Êfi Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ·Ó·ÎÚÈ‚‹ ‹ ÂÏÏÈ‹ ‰Â‰Ô̤ӷ ‹ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÚÔ‰Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. 116 Navigation System ∂ÈϤÔÓ. ñ µÔ‹ıÂÈ· ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ó¿ÁΘ. ‰ÂÓ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ οÔÈ· ·fi ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ñ ¶ÔÈÔÙËÙ· ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. . ™˘ÓÂÒ˜. ‡„Ô˘˜ Î·È Ù·¯‡ÙËÙ·˜) ñ ∫Ï›ÛË Ô‰Ô‡ ñ ⁄„Ô˜/‡ÚÔ˜ Á¤Ê˘Ú·˜.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·116 ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ™∏ª∂πø™∏: ∏ „ËÊÈÔÔÈË̤ÓË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ‰ÈÓÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ñ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈο ¤ÚÁ·. ñ ¶˘ÎÓfiÙËÙ· ÏËı˘ÛÌÔ‡ ñ ¢È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ‹ ÂÁÁ‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ñ √‰ÈΤ˜ / ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ñ ∫·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ñ ™˘Óı‹Î˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ô‰ÒÓ ñ ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ñ ∫˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û˘ÌÊfiÚËÛË ñ ÃÚfiÓÔ Ù·ÍȉÈÔ‡ ¢ÂÓ ı· ʤÚÔ˘Ì η̛· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛ˘Ì‚Â› ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘¯fiÓ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·. ÙˆÓ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ.

∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ DVD ·fi ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘. 3. ∆Ô DVD ı· ÙÚ·‚˯Ù› ·˘ÙfiÌ·Ù· ̤۷ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘. ∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ DVD ™∏ª∂πø™∏: ∏ µ¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË Û ·ÔÛÒÌÂÓÔ DVD. Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ˘. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ DVD fiÛÔ ÙÔ ÎÏÂȉ› Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ Â›Ó·È ÛÙË µÔËıËÙÈ΋ ı¤ÛË (π) ‹ ÛÙË ı¤ÛË √¡ (ππ).2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·117 µÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ¶ÂÏ¿ÙË ∞fiÎÙËÛË ∂ÓËÌÂڈ̤ÓÔ˘ DVD ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ 2. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ DVD ‹ DVD ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘. Navigation System 117 . ∫·ÙfiÈÓ ÎÏ›ÛÙ ÙËÓ ÔıfiÓË Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∫§∂π™πª√ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∞¡√π°ª∞ ÁÈ· Ó· ÛÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË ÚÔ˜ Ù· οو. ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ DVD ηْ ¢ı›·Ó ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ. °ÏÈÛÙÚ‹ÛÙ ÙÔ DVD ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘. ∏ Honda ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙÔ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘. ™∏ª∂πø™∏: ñ ªËÓ ‚Á¿˙ÂÙÂ Î·È ÌËÓ ‚¿˙ÂÙ ÙÔ DVD fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ¿ ÙÔ˘. ñ µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÎÏ›۷Ù ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ DVD ÚÈÓ ÎÏ›ÛÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË. 4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÛÙÔ Ã∞ƒ∆∏ (Ï‹ÎÙÚÔ ·fiÚÚȄ˘) ∆Ô DVD ı· ‚ÁÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ì‹Ó˘Ì· ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ¶È¤ÛÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙÔ ÙÂÚ‡ÁÈÔ 1 ··ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ηχÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ DVD Î·È ¤ÂÈÙ· ηÙ‚¿ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· 2. ÚˆÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ Û·˜. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÎÏ›۷Ù ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ DVD ÏÔ‹ÁËÛ˘. Á‰·Ú̷ۛٷ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ú‡ÔÈ ÛÙËÓ ·Ó··Ú·ÁfiÌÂÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ DVD Ó· ÌËÓ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·Ù¿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ì ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË. ∆Ô DVD ÌÔÚ› Ó· ¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿ ·fi ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ·. ¢·ÎÙ˘ÏÈο ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù·. 5. Ï‹ÎÙÚÔ ∫§∂π™πª√ °È· Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙÔ DVD ÏÔ‹ÁËÛ˘ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÂÙÈΤٷ ‚ϤÂÈ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. ∆Ô Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ DVD ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿. 1. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ ÙÔ DVD.

ÙËϤʈÓÔ: (0870) 240-5752 (9:00-17:00) 118 Navigation System . ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ ¿ÌÂÛ· ÌÂ: ∆ËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÂÏ·ÙÒÓ ∂ϤÁ¯Ô˘ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·118 µÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ¶ÂÏ¿ÙË °È· ÙÔ˘˜ ¶ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ ŸÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Î·È ¤¯ÂÙ ·Ôڛ˜ ‹ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· TMC.

¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¿ÏÈ ÌfiÏȘ ÎÚ˘ÒÛÂÈ Ë ÔıfiÓË. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ۯ‰ȿÛÂÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· ÚÔ˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›·* √ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ‚¿Û˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ √ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ. Navigation System 119 . ∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ DVD Ì‹ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‰·Ú̷ۛٷ ¿ÏÏË ˙ËÌÈ¿. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ fiÙ·Ó ·Ó¤‚ÂÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÏfiÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. Ì·ÎÚÈ¿ ·fi „ËÏ¿ ÎÙ›ÚÈ·. ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ ‹ ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹. ∏ Ì˯·Ó‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ô ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜. ∞Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ̤ÓÂÈ. µ¿ÏÙ ÌÚÔÛÙ¿ ÙË Ì˯·Ó‹ ÚÈÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi. ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ Û˜. fiˆ˜ . ÎÏ. §·Óı·Ṳ̂ÓË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ DVD (·ÊÔÚÌ¿ÚÈÛÙÔ/ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ DVD). Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ¿ÏϘ ‚¿ÛÂȘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ¯¿ÚÙ˜ ‹ ‚›ÓÙÂÔ DVD. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ ÔıfiÓ˘ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ˘„ËÏ‹. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ Û·˜. ∏ ÔıfiÓË Û‚‹ÓÂÈ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÎÚ˘ÒÛÂÈ. ∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó ÙÔ DVD ÏÔ‹ÁËÛ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙË Û˘Û΢‹ Ì ÙËÓ ÂÙÈΤٷ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ (ÛÂÏ. ∏ ÔÚ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. √ ‰›ÛÎÔ˜ DVD ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı›. ∆Ô Ì‹Ó˘Ì· ·˘Ùfi ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ fiÙ·Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÔıfiÓ˘ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ˘„ËÏ‹. ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Û ·ÓÔÈÎÙfi ¯ÒÚÔ. µ¿ÏÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ¤Ó· ÙÔ˘ GPS.¯. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠DVD ÏÔ‹ÁËÛ˘.¯. ·ÓȯÓÂ˘Ù¤˜ Ú·ÓÙ¿Ú. ÎÔÓÙÈÓfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ‹ ÂÈϤÍÙ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÌÔ¯Ïfi. ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ Û˜. ∞Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ̤ÓÂÈ. ‰Â›Ù ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ Û·˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi -30 ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È Ë ÌÔÓ¿‰· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ DVD. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. fiˆ˜ . *∞Ó ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· ÂÈ̤ÓÂÈ ‹ ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·119 ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¶ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ª‹Ó˘Ì· ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ª‹Ó˘Ì· ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ ÛˆÛÙfi Û‹Ì· GPS. 117). ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ·fi ¿ÏÏË ı¤ÛË ∆Ô Ì‹Ó˘Ì· ·˘Ùfi ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› fiÙ·Ó Î·Ù¢ı‡ÓÂÛÙ Û ÌÈ· fiÏË ¤Ú¯ÂÛÙ ·fi ÌÈ· fiÏË (Ó¤· ÂÚÈÔ¯‹) Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ÌÂÙ·ÏÏÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ ·ÚÌÚ›˙ ‹ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ‰¤ÓÙÚ·.

°È· Ó· ÌËÓ ·ÔÛ¿Ù·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ηıÒ˜ Ô‰ËÁ›ÙÂ. ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∞·ڈÛË (∞΢ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·) ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÁÈ· Û·˜. ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ªÂÓÔ‡ (∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡) ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ (∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ √ıfiÓË ∞ÏÏ·Á‹˜ ¶ÔÚ›·˜) ∂ÌÊ¿ÓÈÛË Ã¿ÚÙË ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ƒ‡ıÌÈÛ˘ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË √ıfiÓ˘ ∏¯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞·ڈÛË ¶›Ûˆ ∆È ÒÚ· ›ӷÈ. µÔ‹ıÂÈ· (¢È·‚¿˙ÂÈ ÙË Ï›ÛÙ· ÂÓÙÔÏÒÓ Ù˘ ÔıfiÓ˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È) ƒ‡ıÌÈÛË (∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ (¶ÚÒÙË) √ıfiÓË ƒ˘ı̛ۈÓ) ∂ÌÊ¿ÓÈÛË Ã¿ÚÙË (∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ √ıfiÓË Ã¿ÚÙË) ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ªÂÓÔ‡ (∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡) ∂ÌÊ¿ÓÈÛË √ıfiÓ˘ ∏¯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ (∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ (¶ÚÒÙË) √ıfiÓË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ) ¶›Ûˆ (¶›Ûˆ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË. °ÂÓÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ã¿ÚÙË / ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘. ∂·Ó¿ÏË„Ë ÊˆÓËÙÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ µÔ‹ıÂÈ· (¢È·‚¿˙ÂÈ ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ∂ÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘) µÔ‹ıÂÈ· ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ . 120 Navigation System ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· µÔ‹ıÂÈ· ̤ۈ ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‰›ÓÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ÙÔ ›‰ÈÔ Ì (∞·ڈÛË). √È ÂÓÙÔϤ˜ Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈ̘ οı ÛÙÈÁÌ‹ ÂÓÒ Ô‰ËÁ›ÙÂ Î·È ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙȘ ı˘Ì¿ÛÙ ·’ ¤Íˆ.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·120 ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ Û fiϘ ÙȘ ÔıfiÓ˜.

* (∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›·. ¶fiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ Â›Ó·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛËÌ›Ô.* (∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›·. ¶fiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ Â›Ó·È Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. Û·˜ ϤÂÈ fiÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ˘ÔÏ›ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛËÌ›Ô). ¶fiÛË ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛËÌ›Ô.* (∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›·.* (∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›·. ∫·Ù·¯ÒÚËÛ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË (∫·Ù·¯ˆÚ› ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË Û·˜ ÛÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜) * √È ÂÓÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ·Ó „¿¯ÓÂÙ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜. ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∆Ú¤¯Ô˘Û·˜ £¤Û˘ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ µÔÚÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ˘ (Zoom In) ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ™Ì›ÎÚ˘ÓÛ˘ (Zoom Out) ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∫ϛ̷η˜ 50 ̤ÙÚˆÓ (50 ÁÈ·Ú‰ÒÓ) ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∫ϛ̷η˜ 100 ̤ÙÚˆÓ (100 ÁÈ·Ú‰ÒÓ) ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∫ϛ̷η˜ 200 ̤ÙÚˆÓ (200 ÁÈ·Ú‰ÒÓ) ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∫ϛ̷η˜ 500 ̤ÙÚˆÓ (500 ÁÈ·Ú‰ÒÓ) ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∫ϛ̷η˜ 1 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚÔ˘ (1/2 ÌÈÏ›Ô˘) ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∫ϛ̷η˜ 2 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ (1 ÌÈÏ›Ô˘) ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∫ϛ̷η˜ 5 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ (3 ÌÈÏ›ˆÓ) ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∫ϛ̷η˜ 10 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ (6 ÌÈÏ›ˆÓ) ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∫ϛ̷η˜ 20 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ (12 ÌÈÏ›ˆÓ) ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∫ϛ̷η˜ 50 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ (30 ÌÈÏ›ˆÓ) ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∫ϛ̷η˜ 100 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ (60 ÌÈÏ›ˆÓ) ∫ϛ̷η ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∫ϛ̷η˜ 200 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ (120 ÌÈÏ›ˆÓ) ∫ϛ̷η ª¤ÁÈÛÙË ªÂÁ¤ı˘ÓÛË (Zoom In) ª¤ÁÈÛÙË ™Ì›ÎÚ˘ÓÛË (Zoom Out) ¶‹Á·ÈÓ ™›ÙÈ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË §›ÛÙ·˜ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ ∫›ÓËÛ˘ ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ã¿ÚÙË ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Honda ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ™Ù·ıÌÒÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∆Ú·Â˙ÒÓ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË •ÂÓԉԯ›ˆÓ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∞ÁÔÚ¿˜ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ¿ÚÎˆÓ Î·È ¯ÒÚˆÓ È·Û›·˜ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÃÒÚˆÓ ∞Ó·„˘¯‹˜ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË TMC.* (∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›·.* (∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›·.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·121 ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ ™Â fiÛË ÒÚ· ı· Êı¿Ûˆ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÌÔ˘. Û·˜ ϤÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ¿ÊÈ͢ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛËÌ›Ô). Û·˜ ϤÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi). ∞ÔÎÚ‡ÙÂÈ ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ã¿ÚÙË ∞fiÎÚ˘„Ë ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞fiÎÚ˘„Ë ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Honda ∞fiÎÚ˘„Ë ™Ù·ıÌÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ∞fiÎÚ˘„Ë ∆Ú·Â˙ÒÓ ∞fiÎÚ˘„Ë ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Navigation System 121 . Û·˜ ϤÂÈ fiÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ˘ÔÏ›ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi). ¶Â˜ ÌÔ˘ ÙËÓ ÒÚ· ¿ÊÈ͢ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi. ¶Â˜ ÌÔ˘ ÙËÓ ÒÚ· ¿ÊÈ͢ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛËÌ›Ô. Û·˜ ϤÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¿ÊÈ͢ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi). Û·˜ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛËÌ›Ô). ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∂ÓÙÔÏÒÓ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ã¿ÚÙË / ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘.

2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·122 ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ ∞fiÎÚ˘„Ë •ÂÓԉԯ›ˆÓ ∞fiÎÚ˘„Ë ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ ∞fiÎÚ˘„Ë ∞ÁÔÚÒÓ ∞fiÎÚ˘„Ë ÃÒÚˆÓ ™Ù¿ıÌ¢Û˘ ∞fiÎÚ˘„Ë ¶¿ÚÎˆÓ Î·È ÃÒÚˆÓ È·Û›·˜ ∞fiÎÚ˘„Ë ÃÒÚˆÓ ∞Ó·„˘¯‹˜ ∞fiÎÚ˘„Ë TMC 122 Navigation System ∂ÓÙÔϤ˜ ∂‡ÚÂÛ˘ ∆ÔÔıÂÛ›·˜ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ã¿ÚÙË / ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘. ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Honda ∂‡ÚÂÛË ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ η˘Û›ÌˆÓ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚ˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∂‡ÚÂÛË {¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚ˘ ∞ÁÔÚ¿˜ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ÃÒÚÔ˘ ™Ù¿ıÌ¢Û˘ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘ Î·È ÃÒÚÔ˘ π·Û›·˜ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ÃÒÚÔ˘ ∞Ó·„˘¯‹˜ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ∞ÊÚÈηÓÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ∞ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ªÈÛÙÚfi ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ µÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ˘ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ fast food ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚ˘ æËÛÙ·ÚÈ¿˜ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ πÙ·ÏÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ °È·ˆÓ¤˙ÈÎÔ˘ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ªÂÍÈοÓÈÎÔ˘ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ªÂÛ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚ˘ ¶·Ì ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ƒˆÛÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ì ™¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ì £·Ï·ÛÛÈÓ¿ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ¡ÔÙÈÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ .

µ·ıÌÔ› ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (#) (#:) 15 ˆ˜ 29 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘) ∞‡ÍËÛË £ÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ªÂ›ˆÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ª¤ÁÈÛÙË ∞‡ÍËÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ª¤ÁÈÛÙË ªÂ›ˆÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ £ÂÚÌÔÎÚ·Ûȷ΋ ∂ÍÈÛÔÚÚfiËÛË ¢ÈÏ‹ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· £ÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ∂ÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË (On) ¢ÈÏ‹ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· £ÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË (Off) ¢ÈÏ‹ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ µ·ıÌÔ› ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (#) (#: 15 ˆ˜ 29 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘) ∞‡ÍËÛË £ÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ∫·ı›ÛÌ·ÙÔ˜ √‰ËÁÔ‡ ªÂ›ˆÛË £ÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ∫·ı›ÛÌ·ÙÔ˜ √‰ËÁÔ‡ µ·ıÌÔ› £ÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ∫·ıÈÛÌ¿ÙˆÓ ∂È‚·ÙÒÓ (#) (#: 15 ˆ˜ 29 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘) ∞‡ÍËÛË £ÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ∫·ıÈÛÌ¿ÙˆÓ ∂È‚·ÙÒÓ ªÂ›ˆÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ∫·ıÈÛÌ¿ÙˆÓ ∂È‚·ÙÒÓ Navigation System 123 .2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·123 ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ πÛ·ÓÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ∂Ï‚ÂÙÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ∆·˚Ï·Ó‰¤˙ÈÎÔ˘ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ÃÔÚÙÔÊ¿ÁˆÓ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ÕÏÏ˘ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ∂ÓÙÔϤ˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ ∫ϛ̷ÙÔ˜ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔıfiÓ˜. ∫ÏÈÌ·ÙÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ¶Ï‹Úˆ˜ ∞˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ ∫ÏÈÌ·ÙÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∞˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ (∂ϤÁ¯ÂÈ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û·˜) ∫ÏÈÌ·ÙÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∂ÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ˜ (On) ∫ÏÈÌ·ÙÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ˜ (Off) ™‡ÛÙËÌ· ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ∂ÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ (On) ™‡ÛÙËÌ· ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ (Off) ™‡ÛÙËÌ· ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¶›Ûˆ ∞fi„˘ÍË ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË (On) ¶›Ûˆ ∞fi„˘ÍË ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË (Off) ¶›Ûˆ ∞fi„˘ÍË ∫ÏÈÌ·ÙÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∫·ı·ÚÔ‡ ∞¤Ú· ∞ӷ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ∫ÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡ ŒÏ¤Á¯Ô˘ ∂Í·ÂÚÈÛÌfi˜ ∫ÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ∫ÏÈÌ·ÙÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ Û ¢‡Ô ∂›‰· (∂Í·ÂÚÈÛÌfi˜ Î·È ¢¿‰Ô) ∫ÏÈÌ·ÙÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ¢·¤‰Ô˘ ∫ÏÈÌ·ÙÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ¢·¤‰Ô˘ Î·È ∞fi„˘Í˘ ∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ∂È‚Ú¿‰˘ÓÛË ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ¢È·‚¿ıÌÈÛË (#) ∆·¯‡ÙËÙ·˜ ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· (#: 1-7) (°È· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÛÙÔ 1 ‹ ÙÔ 2). ºˆÓËÙÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ ÁÈ· ÙË £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔıfiÓ˜.

∞Ó›¯Ó¢ÛË ™∏ª∂πø™∏: ∞Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· οÓÂÈ «ÌÈ» ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ. ·›ÍÈÌÔ ÛÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿ CD. . ·Ó·˙‹ÙËÛË Ê·Î¤ÏÔ˘* CD. ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ∏¯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ∏¯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ (On) ∞ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ (Off) ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ƒ·‰ÈfiʈÓÔ Fm1 ƒ·‰ÈfiʈÓÔ FM2 ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ∞ª ªÂÛ·›· ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ∞ª ª·ÎÚ¿ ƒ·‰ÈfiʈÓÔ. ∞ÚÈıÌfi˜ ∂fiÌÂÓÔ˘ ¶ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ (#: 1-6) ƒ·‰ÈfiʈÓÔ. ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÂÈÏÂÁ̤Ó˘ ª¿ÓÙ·˜ ∞ª ªÂÛ·›ˆÓ (#: 1-6) ƒ·‰ÈfiʈÓÔ. ∞Ó·‹‰ËÛË ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ CD. ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÂÈÏÂÁ̤Ó˘ ª¿ÓÙ·˜ FM1 (#: 1-6) 124 Navigation System ƒ·‰ÈfiʈÓÔ. ºˆÓËÙÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ ÁÈ· ÙÔ CD ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔıfiÓ˜. ¶·‡ÛË ∞Ó·˙‹ÙËÛ˘ ƒ·‰ÈfiʈÓÔ. ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÂÈÏÂÁ̤Ó˘ ª¿ÓÙ·˜ FM (#: 1-6) ƒ·‰ÈfiʈÓÔ. •·Ó·‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ ʈÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÂÈÏÂÁ̤Ó˘ ª¿ÓÙ·˜ FM2 (#: 1-6) ƒ·‰ÈfiʈÓÔ. ηÓÔÓÈÎfi ·›ÍÈÌÔ (Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Play (·›ÍÈÌÔ) ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓÙÔϤ˜: «CD. ·›ÍÈÌÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÛÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿" Î·È "CD. §›ÛÙ· ∫ÔÌÌ·ÙÈÒÓ * ∂·Ó¿ÏË„Ë ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ (ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ) ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ On Î·È ÙÔ˘ Off. ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÂÈÏÂÁ̤Ó˘ ª¿ÓÙ·˜ ∞ª ª·ÎÚÒÓ (#: 1-6) ƒ·‰ÈfiʈÓÔ.00) ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ∞ÚÈıÌfi˜ ª¿ÓÙ·˜ ªÂÛ·›ˆÓ ∞ª (#: 531-1602) ƒ·‰ÈfiʈÓÔ. ∞ÚÈıÌfi˜ ª¿ÓÙ·˜ ∞ª ª·ÎÚÒÓ (#: 153-279) ƒ·‰ÈfiʈÓÔ.50-108. ·Ó·˙‹ÙËÛË ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡* CD. ∞ÚÈıÌfi˜ ª¿ÓÙ·˜ FM (#: 87. ›Ù «Radio Play» ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘. Â·Ó¿ÏË„Ë ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡») CD. ·›ÍÈÌÔ Ê·Î¤ÏÔ˘ ÛÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿* CD. ·Ó·˙‹ÙËÛË ƒ·‰ÈfiʈÓÔ. ¶·›ÍÈÌÔ CD ¶·›ÍÈÌÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ # (#: 1-30) CD ∞Ó·‹‰ËÛË ∂ÌÚfi˜ CD. Â·Ó¿ÏË„Ë º·Î¤ÏÔ˘* CD. ∞˘ÙfiÌ·ÙË ∂ÈÏÔÁ‹ ƒ·‰ÈfiʈÓÔ.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·124 ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ ºˆÓËÙÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ ÁÈ· ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔıfiÓ˜. Â·Ó¿ÏË„Ë ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡* CD.

. ηÓÔÓÈÎfi ·›ÍÈÌÔ ∫¿ÚÙ·. ·Ó·‹‰ËÛË ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ∫¿ÚÙ·. •·Ó·‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ ʈÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔ CD. Â·Ó¿ÏË„Ë ÕÏÌÔ˘Ì* ∫¿ÚÙ·. ›Ù «CD Play» ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· CD.. ·›ÍÈÌÔ ∫·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÛÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿* ∫¿ÚÙ·.. ·›ÍÈÌÔ º·Î¤ÏÔ˘ ÛÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿* ∫¿ÚÙ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›ÛÙ ÙȘ ʈÓËÙÈΤ˜ ·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ: ∞Ôı‹Î¢ÛË ∆Ú¤¯Ô˘Û·˜ £¤Û˘ §›ÛÙ· ™˘Ì‚¿ÓÙˆÓ ∫›ÓËÛ˘ µÔ‹ıÂÈ· ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ (∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰È·‚¿˙ÂÈ Î·È ·Ú·ı¤ÙÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜. Â·Ó¿ÏË„Ë º·Î¤ÏÔ˘* ∫¿ÚÙ·. ·Ó·˙‹ÙËÛË ÕÏÌÔ˘Ì* ∫¿ÚÙ·.. ·Ó·˙‹ÙËÛË ∫·ÏÏÈÙ¤¯ÓË* ∫¿ÚÙ·. ·Ó·‹‰ËÛË ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ∫¿ÚÙ·.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·125 ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ ™∏ª∂πø™∏: ∞Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· οÓÂÈ «ÌÈ» ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ CD. Â·Ó¿ÏË„Ë ∫·ÏÏÈÙ¤¯ÓË* ∫¿ÚÙ·. §›ÛÙ· ∫ÔÌÌ·ÙÈÒÓ * ºˆÓËÙÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ ÁÈ· ÙȘ √ıfiÓ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ÂÓÙÔϤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔıfiÓ˜ µÔ‹ıÂÈ·˜ ̤ۈ ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ Ô˘ ‚ϤÔ˘ÌÂ. Â·Ó¿ÏË„Ë ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡* ∫¿ÚÙ·. ·›ÍÈÌÔ ÛÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿* ∫¿ÚÙ·. ·Ó·˙‹ÙËÛË ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡* ∫¿ÚÙ·. ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ °ÂÓÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘) ∂·Ó¿ÏË„Ë ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ (ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ) ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ On Î·È ÙÔ˘ Off. Navigation System 125 ... ·Ó·˙‹ÙËÛË º·Î¤ÏÔ˘* ∫¿ÚÙ·. ¶·›ÍÈÌÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ # (#: 1-30) ∫¿ÚÙ·. fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔıfiÓ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ... ·›ÍÈÌÔ ÕÏÌÔ˘Ì ÛÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿* ∫¿ÚÙ·..... ¶·›ÍÈÌÔ ∫¿ÚÙ·˜ ∫¿ÚÙ·.. ºˆÓËÙÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÙ· ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔıfiÓ˜.

2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·126 ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ ∂ÓÙÔϤ˜ Â› Ù˘ √ıfiÓ˘ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ Û fiϘ ÙȘ ÔıfiÓ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 100 ʈÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘ ¶Â›Ù ÌfiÓÔ ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙËÓ ÔıfiÓË (ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· ηٷÏfiÁÔ˘) ∂fiÌÂÓÔ / ∫¿Ùˆ ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ / ∂¿Óˆ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ √∫ ¢È·ÁÚ·Ê‹ (ÎÏ) 126 Navigation System .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 ¢›ÛÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . 31 ∞fi ÙÔ˘˜ ™ËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ . . . 32 ∞Ó¿ÁÓˆÛË §›ÛÙ·˜ . . 81 ∂ÎÙfi˜ ¶ÔÚ›·˜ . . . . . . 41. . 43 ∞Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™˘Ì‚¿ÓÙˆÓ TMC . . . . . . . . . . 55 ¢È·ÌfiÚʈÛË . . 76 ¢ÈfiÚıˆÛË ∆ÔÔıÂÛ›·˜ . .2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·127 ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ∞ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ . . . . 36 ∞˘ÙfiÌ·ÙË ŒÓÙ·ÛË ◊¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∆·¯‡ÙËÙ· . . . . . . . . . . . 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ¢È·ÛÙ·‡ÚˆÛË . 35 ∂ÈÎÔÓ›‰È· √ÚfiÛËÌˆÓ . . . . 72 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∞ÚÈıÌÔ‡ ∫ÙÈÚ›Ô˘ . . . . . . . . . . . 34 ∞fi Ù· ™ËÌ›· ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ (ƒ√π) . . . 46. . . . . . . . . . . . . . . 24 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∫ˆ‰ÈÎÔ‡ ∞ÛÊ·Ï›·˜ . . . . . . . . . . . 20 ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ¢›ÛÎÔ˘ . . 31 ¢È‡ı˘ÓÛË . . . . 23. . . 39. . . . . 67 ∞Ó·‰˘fiÌÂÓ· ÌËӇ̷ٷ Î·È ∞ÔÔ›ËÛË ∂˘ı˘ÓÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 67 ° °ÂÈÙÔÓ›·ÛË Ì ∞ÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ/ ¶fiÏË . . . . . . . . . . . 23. . . . . . . . . . . . . . . . 46 ∂ÈÎÔÓ›‰ÈÔ ∂fiÌÂÓÔ˘ ™˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ∞Ú¯È΋ ÃÚ‹ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ∞Ó·„˘¯‹ . . . . . . . . . . . . 117 µÔ‹ıÂÈ· ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ . . . . . 28 ∞ÓÙ›ıÂÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. . . . . . . . . . 39 ∞fi ÙȘ ∞Á·Ë̤Ó˜ ∆ÔÔıÂۛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 ¢ ¢È·ÁÚ·Ê‹ ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Navigation System 127 . . . . . . 70 ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¶ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . . . . . 42 ∂Ï·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ªÂÁ¿ÏˆÓ ∞ÚÙËÚÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . 46. . . . . . . . . . . . . . . . 55 ∂Ï·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ∞ÚÙËÚÈÒÓ Ì ¢Èfi‰È· . . . . . . 60. . . . . . . . . 97 ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ∫¿ÚÙ·˜ PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 ∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 ∞ÚÈıÌfi˜ ∆ËÏÂÊÒÓÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ∂ÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 °Ú‹ÁÔÚË ¶ÔÚ›· . . . . . . . . 59. . 22 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÿÚÙË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. . . . . . . 22. . . . . . . . . .119 ∞fi ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ . . . . . . . . . . 117 ∞fiÛÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi / ÚÔ˜ ÙÔ ™ËÌÂ›Ô ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ∞ÏÏ·Á‹ ∂ÈÎÔÓȉ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 ∂ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∞Á·ËÌ¤ÓˆÓ ∆ÔÔıÂÛÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . . 32. . . . . . 77 ∞˘ÙfiÌ·ÙË ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ∑ÒÓ˘ flÚ·˜ . . . . . . . . . . . . . . 61 ∞ÏÏ·Á‹ ¶ÔÚ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. . . 63 ¢È·‰ÚÔÌ‹ ∂ÎÙfi˜ ¶ÔÚ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ¢È·ÁÚ·Ê‹ ™ËÌ›ˆÓ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ . . . . . . . . . . 26 ∞fi ÙȘ ¢È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ . . . . . . . . . . . 64. . . 28 ÕÏÏ· . . . 30 °ÂÓÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ . 27 ∞fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË «™›ÙÈ» .83 ∞˘ÙfiÌ·ÙË ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ıÂÚÈÓ‹˜ flÚ·˜ . . . 120 °Ú·ÌÌ‹ ¶ÔÚ›·˜ . . . . . 12 µÂÏÙ›ˆÛË ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ºˆÓ‹˜ . . . . . . . 23. . . . . . . . . . . 117 ∞ÏÏ·Á‹ ÃÒÚ·˜ . . . . . . . . . 13 µÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ¶ÂÏ¿ÙË . . . . . . . 20 ∂ÈÎÔÓ›‰ÈÔ ∂fiÌÂÓÔ˘ ∂ÏÈÁÌÔ‡ . 74 ∞ÏÏ·Á‹ ªÂıfi‰Ô˘ ÿڷ͢ ¶ÔÚ›·˜ . . . . . 47 ∂ÎΛÓËÛË ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ∞ÁÔÚ¿ . 66 ∞fiÎÙËÛË ∂ÓËÌÂڈ̤ÓÔ˘ DVD ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ∂ÎÙÈÌÒÌÂÓÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ∞ÔÊ˘Á‹ ¢ÚfiÌÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. . . . . . . 37 ∞Ôı‹Î¢ÛË ∆Ú¤¯Ô˘Û·˜ £¤Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 µ µ·ÛÈο ™ÙÔȯ›· ºˆÓËÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. . 41 °ÏÒÛÛ· . . . . . . . . . 10 ∞ÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ / ¶fiÏË . . 52 ∂ÈÎÔÓ›‰È· ™˘Ì‚¿ÓÙˆÓ . . . . 20 ∂ÈÎÔÓ›‰ÈÔ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ . 112 ∂ÎΛÓËÛË ÙÔ˘ GPS . . . . . . . . . . . . . 112 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ . . 22. . . . . . 61 ∞ÏÏ·Á‹ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ . . 52 ∂ÈÎÔÓ›‰È· ™˘Ì‚¿ÓÙˆÓ TMC . . . . . . . . 97 ¢˘Ó·ÌÈ΋ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛË ¶ÔÚ›·˜ . . . . . 31 ∞Ú¯È΋ ı¤ÛË (Home) . . . . . . . . . . 101 ∞Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ºˆÓ‹˜ . . . 17. . . .

. . . 29 ∫·Ù‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ / ™ËÌ›ˆÓ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ . . . . . . 46 ∫·ÙËÁÔÚ›· . . . . . . . ¢ÚfiÌÔ˜ . . . . . 46. . . . . . . . . . 114 ŒÓÙ·ÛË ◊¯Ô˘ . . . 17. . . . . . . . . . . . 101 ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË §‹„˘ TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ª ªÂ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 √ √‰fi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 ∫ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛË . 24. 17. . . . . . . 23. . . . . . . . . . . . . . . 37 §›ÛÙ· ™˘Ì‚¿ÓÙˆÓ ∫›ÓËÛ˘ . . . . . . . . . 123 ∂ÓÙÔϤ˜ Â› Ù˘ √ıfiÓ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ∂ÈÏÔÁ‹ T·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη . 73 ∫¤ÓÙÚÔ ¶fiÏ˘ . . . . . . 119 ªÈÎÚfiʈÓÔ . . 69 ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ∂ÓÙÔÏÒÓ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ . . . . . 20 §›ÛÙ· ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ . . . . 40 π πÛ¯‡˜ Û‹Ì·ÙÔ˜ GPS . . . . . . . . . . . . . 43 ∫¿ÚÙ· PC . . 20 ∂ÂÍ‹ÁËÛË Ã¿ÚÙË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 "ÿ¯ÓË ¶ÔÚ›·˜" . . . 88 §ÂÙÔ̤ÚÂȘ ™˘Ì‚¿ÓÙˆÓ TMC . . . 33 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ . . . . . . . 37 ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞Ó·˙‹ÙËÛ˘ ™ËÌ›ˆÓ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ . . 7 ª‹Ó˘Ì· ™Ê¿ÏÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . 84 ∂·Ó·¯¿Ú·ÍË ¶ÔÚ›·˜ . . .2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·128 ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÂÁ̤Ó˜ Ô‰Ô› . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . . 82 £¤ÛË ˆ˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ . 24. . . . . . . . . . . . . . 51 §›ÛÙ· ™ËÌÂÚÈÓÒÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ∫·ıÔ‰‹ÁËÛË Ì¤Ûˆ ¢È·¯ˆÚÈṲ̂Ó˘ √ıfiÓ˘ . . . . . . . . 100. . . . . . . . . . . . . . . 68 ∂ÓÙÔϤ˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ ∫ϛ̷ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ· . . . 27. . . . . . 40 ∂Ó·ÚÌfiÓÈÛË Ã¿ÚÙË . . . . . . . . . . 28 ∫ϛ̷η ÿÚÙË . . . . 78 ∂ÈÏÔÁ‹ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ /¶fiÏ˘ . . . . . . . . . . 41 128 Navigation System ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ºˆÓËÙÈÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 • •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. . . 35 ªÂÁ¿ÊˆÓÔ . . . . . . . . . . . . . . 46 £¤ÛË ƒÔÏÔÁÈÔ‡ . . . 7 ∂ÌÊ¿ÓÈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ∂‡ÚÂÛË ¶ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ . 54 ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ∞ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ∆ÔÔıÂÛÈÒÓ . . 23 ªÂ ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÿÚÙË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 § §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. . . . . . . . . 87 £ £¤ÛË √¯‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 ∂ÌÊ¿ÓÈÛË Ã¿ÚÙË ¶ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ª¤ıÔ‰Ô˜ ÿڷ͢ ¶ÔÚ›·˜ . . . . . . 12 ªÔÓ¿‰· (Ì›ÏÈ ‹ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ¡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô . . . . . 80 ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ∆·¯‡ÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 ∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ ¢È·‰ÚÔÌ‹˜ ∂ÎÙfi˜ ¶ÔÚ›·˜ . . . . . . . 71 ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· §›ÛÙ·˜ ™ËÌÂÚÈÓÒÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Z H ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· . 76 ª¿Ú· ∂ÈÎÔÓȉ›ˆÓ . 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ∫·Ó¿ÏÈ / ™‹Ú·ÁÁ·/ º¤ÚÈ . . . . . 32 ∂ÈÏÔÁ‹ √‰Ô‡ . 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 ∂ÂÍ‹ÁËÛË ∂ÌÊ¿ÓÈÛ˘ ∫›ÓËÛ˘ . . 32 ∂ÈÏÔÁ¤˜ ∂ÈÎÔÓȉ›ˆÓ . . . . . . 41 ªË ∂ÏÂÁ̤Ó˜ √‰Ô› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107. . . . . 17. . . . . .21. 25 ∂ÈÏÔÁ‹ ÃÒÚ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 ∂‡ÎÔÏË ¶ÔÚ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 ∂·Ó˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 ∂ÓÙÔϤ˜ ∂‡ÚÂÛ˘ ∆ÔÔıÂÛ›·˜ . . . . . . . . . . 20 ∫·Ù¿Ù·ÍË Ì ÙËÓ ∞fiÛÙ·ÛË ∆·ÍȉÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . 47 ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ . . . . . . . . .

46 ™Ù˘Ï ƒÔÏÔÁÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. . . . . 40 ™‡ÓÙÔÌË ¶ÔÚ›· . . 125 ºˆÓËÙÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ ÁÈ· ÙË £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· . . . . 35. . . . . . . . . . . . . . . . 27 ∆ÚfiÔ˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ . . . 83 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ . 28 ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi˜ ∫Ò‰Èη˜ . . . . 10. . . . . 111 ∆ÔÔıÂۛ˜ . . . 11 ¶Ï‹ÎÙÚÔ ∫§∂π™πª√ . . . . . . . 11 ¶Ï‹ÎÙÚÔ (∞·ڈÛË) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 √ıfiÓË ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¶ÔÚ›·˜ . . . . . . . . . . 81 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ . . . . 45. . . . . . . . . . . . . . . 49 ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ŸÓÔÌ· ∆ÔÔıÂÛ›·˜ Ì §¤ÍË-∫ÏÂȉ› . 46. . . . . . . . . . . . . . . 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 ƒ·‰ÈfiʈÓÔ . 124 ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ· . . . . . . . 65 √ıfiÓË ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ . . 46. . . . . . . 21 ƒ‡ıÌÈÛË √ıfiÓ˘ . . . . . . . . . . . . . . . 11 ¶Ï‹ÎÙÚÔ √ÌÈÏ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . . 91 ™ÙÔȯ›· ÿÚÙË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .™ËÌ›· ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ (ƒ√π) . . . . 50 ¶Ï‹ÎÙÚÔ-ÌÔ¯Ïfi˜ . . . . . . . 61 ºˆÓ‹ √ıÔÓÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ∂ÓÙÔϤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 73 ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ƒ‡ıÌÈÛË ƒÔÏÔÁÈÔ‡ . . . . 123 ºˆÓËÙÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ ÁÈ· ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ . . 66 ∆Ú¤¯Ô˘Û· £¤ÛË . . . . . . . 45. . . . . . 68 à Navigation System 129 . . . 83 TMC (∫·Ó¿ÏÈ ªËӇ̷ÙÔ˜ ∫›ÓËÛ˘) . . . . . . . 29 Ÿ¯ËÌ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ¶Ï‹ÎÙÚÔ ª∂¡√À . . . . . 11 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ . . . . . . 81 ∆Ú¿Â˙· . . . . 50 √ıfiÓ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ . 12 ¶Ï‹ÎÙÚÔ ∆ÚfiÔ˘ ∂ÌÊ¿ÓÈÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·129 ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ √ıfiÓË . . 11 ¶Ï‹ÎÙÚÔ ¯¿ÚÙË (Map) . . . . . . . . . 68. . . . . . 46 √ÏfiÎÏËÚË Ë ∂˘ÚÒË . . . . . . . . . . . 110 ƒ ƒ·‰ÈÔʈÓÈ΋ §‹„Ë . . . . . . . 120 ™‡ÛÙËÌ· ªÂÙ¿‰ÔÛ˘ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ª¤Ûˆ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ (RDS) . 43. . . . . . . . . . 115 ¶Ï‹ÎÙÚ· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ . . . 22. . . . . . 79 ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . 73 ∆ÔÔıÂۛ˜ . . . . . 62. 64 ¶ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ Ã¿ÚÙË . . . . . . . 34. . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . 82 ƒ‡ıÌÈÛË flÚ·˜ . 16. 25 ∆ËϯÂÈÚÈÛÌfi˜ ∏¯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . 61 ¶ÔÚ›· Û ªË ∂ÏÂÁ̤ÓË ¶ÂÚÈÔ¯‹ . . . . 11. . . . . . 72 ∆‡Ô˜ ƒÔÏÔÁÈÔ‡ . . 64 ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÿÚÙË . . 20. 11 √ıfiÓË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. . . . . . . . 42 º º¤ÚÈ / ™‹Ú·ÁÁ· . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. . 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 √ıfiÓË ƒÔÏÔÁÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 À ÀËÚÂۛ˜ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ . 47 ¶ÚÔÛı‹ÎË ¶ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙË §›ÛÙ· . 64 ¶·Ú¿Î·Ì„Ë ™˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ ∫›ÓËÛ˘ . 37. . . . . . . . . 11. . . . . . . . . 38 ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¢›ÛÎˆÓ Û·˜ . . . . . . . . . 124 ºˆÓËÙÈΤ˜ ∂ÓÙÔϤ˜ ÁÈ· ÙÔ CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. . . . . . . . . . . . . 28 ∆Ú¤¯Ô˘Û· ∆ÔÔıÂÛ›· . . . . . . . . . . . . 40. . 10 ¶Ï‹ÎÙÚÔ ∂¡∆ . . . . . . . . . . . . . . 22. . . . . . . . . . . 88 ƒÔ‹ ΛÓËÛ˘ . . . . . . . . . . . . 30 ŸÓÔÌ· ∆ÔÔıÂÛ›·˜ . . . . 80 ™ËÌÂÚÈÓÔ› ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› . . . . 83 ∆ ∆·Í›‰È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ¶ ¶·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ηıÔ‰‹ÁËÛ˘ . . . . . . . . . 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 ŸÓÔÌ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 √ıfiÓË Ã¿ÚÙË . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ¶Ï‹ÎÙÚ· ZOOM IN/OUT (ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ˘ / ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛ˘) . . . 85 ¶ÔÚ›· . . . . . . 45 ¶·Ú¿Î·Ì„Ë . . 28 ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 5 ¶ÔÚ›˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . 10. . . . . . . . . . . . . 12 ¶Ï‹ÎÙÚÔ ∞¡√π°ª∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 ™ ™ËÌ›· ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ . . . . .

. . . . . . . . . . . 78 ÃÚ‹ÛË ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ºˆÓËÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ . . . . 81 æ ø 130 Navigation System . . 49 ÃÒÚ· . . . . . . . . . 36 ÃÒÚÔÈ ™Ù¿ıÌ¢Û˘ ηٿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·130 ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ Ã¿Ú·ÍË ¶ÔÚ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ÃÚfiÓÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi / ÚÔ˜ ÙÔ ™ËÌÂ›Ô ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ . .

2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·131 °ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ∞‰Â›·˜ ∞ÔÎÙ‹Û·Ù ̛· Û˘Û΢‹ (ÙË «™À™∫∂À∏») Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ· Ù˘ ALPINE ELECTRONICS. ∂Ã∂π ∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∞ ∫∞£√ƒπ™∂π ¶ø™ Ã∏™πª√¶√π∂π∆∞π ∆√ §√°π™ªπ∫√ ™∆∏ ™À™∫∂À∏ ∫∞π ∏ MS µ∞™π∑∂∆∞π ™∆∏¡ ALPINE ELECTRONICS. ª∏¡ Ã∏™πª√¶√π∏™∂∆∂ ∆∏ ™À™∫∂À∏ ∫∞π ª∏¡ ∞¡∆π°ƒ∞æ∂∆∂ ∆√ §√°π™ªπ∫√. ‰ÂÓ ˆÏ›ٷÈ.. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Â› ∞Ó¿‰ÚÔÌ˘ ∆¯ÓÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜. ∞¡∆π °π’ ∞À∆√.INC. ∞¡ ¢∂¡ ™Àªºø¡∂π∆∂ ª∂ ∆∏¡ ¶∞ƒ√À™∞ ™Àªµ∞™∏ ∞¢∂π∞™ ∆∂§π∫√À Ã∏™∆∏ ((“EULA”). ∆Ô §√°π™ªπ∫√ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ- Navigation System 131 . ¶∞ƒ√Ã∏ ∞¢∂π∞™ §√°π™ªπ∫√À ∏ ·ÚÔ‡Û· ™‡Ì‚·ÛË ∞‰Â›·˜ ∆ÂÏÈÎÔ‡ ÃÚ‹ÛÙË Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ¿‰ÂÈ·: ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ §√°π™ªπ∫√ ÌfiÓÔ Ì ÙË ™À™∫∂À∏. ™∂ ∫∞ªπ∞ ¶∂ƒπ¶∆ø™∏ ¢∂¡ £∞ ∂π¡∞π À¶∂À£À¡∏ ∏ MS °π∞ √¶√π√¢∏¶√∆∂ ¶√™√ ¶∂ƒ∞¡ ∆ø¡ U.S. ™À¡∞∫√§√À£∂™ ∏ ∆ÀÃ∞π∂™ ∑∏ªπ∂™ ¶√À £∞ ¶ƒ√∫Àæ√À¡ ∞¶Ÿ ∆∏¡. ∞¡∞§∞ªµ∞¡∂∆∂ √§√À™ ∆√À™ ∫π¡¢À¡√À™ ø™ ¶ƒ√™ ∆∏¡ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏ ¶√π√∆∏∆∞.. ·Ú¿ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ·˘ÙfiÓ. ∏ ALPINE ELECTRONICS. ∫∞π ¢∂¡ ¢∂™ª∂À√À¡ ∆∏¡ MS. ∆ÀÃ√¡ Ã∏™∏ ∆√À §√°π™ªπ∫√À. ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi Î·È Ë «online» (¿ÌÂÛË) ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÈÛÙÔÔ›ËÛË («§√°π™ªπ∫√») ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Û˘Óı‹Î˜ ÂÚ› ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜.$250. ∂ÈϤÔÓ ÀËÚÂۛ˜ §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡.S. ∆· ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ MS. INC. √ ¶∂ƒπ√ƒπ™ª√™ ∞À∆√™ £∞ π™ÃÀ∂π ∂™∆ø ∫∞π ∂∞¡ ∆ÀÃ√¡ ¢π√ƒ£ø∆π∫∞ ª∂∆ƒ∞ ∞¶√∆ÀÃ√À¡ ™∂ ™Ã∂™∏ ª∂ ∆√ µ∞™π∫√ ¶ƒ√√ƒπ™ª√ ∆√À.00). ∏ Ã∏™∏ ∆∏™ ™À™∫∂À∏™ £∞ ∞¶√∆∂§∂™∂π ™À¡∞π¡∂™∏ ™∞™ ™∆∏¡ ¶∞ƒ√À™∞ ™Àªµ∞™∏ ∞¢∂π∞™ ∆∂§π∫√À Ã∏™∆∏ (◊ ∂¶π∫Àƒø™∏ ∆ÀÃ√¡ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡∏™ ™À¡∞π¡∂™∏™. ∞¡ §∞µ∞∆∂ ∆ÀÃ√¡ ∂°°À∏™∂π™ ™Ã∂∆π∫∂™ ª∂ ∆∏ ™À™∫∂À∏ ◊ ∆√ §√°π™ªπ∫√. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· √ÚÈṲ̂Ó˜ ∑Ë̛˜. ªÂ ÂÈʇϷÍË ·ÓÙfi˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜. ∂π¢π∫∂™. ∆√ §√°π™ªπ∫√ ¶∞ƒ∂Ã∂∆∞π «ø™ ∂π¡∞π» ª∂ √§∞ ∆∞ ∆ÀÃ√¡ ™º∞§ª∞∆∞.. ¢∂¡ À¶∞ƒÃ∂π ∂°°À∏™∏ ∂¡∞¡∆π ¶∞ƒ∂ªµ√§ø¡ ™∆√ §√°π™ªπ∫√ ∆√À √¶√π√À ∂Ã∂∆∂ ∆∏¡ ∞¢∂π∞ ◊ ∂¡∞¡∆π ¶∞ƒ∞µπ∞™∏™. ∆Ô §√°π™ªπ∫√ Â›Ó·È ·‰ÂÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ.INC. ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÌÂÙ·ÁÏÒÙÙÈÛË ‹ ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ §√°π™ªπ∫√À ÂÎÙfi˜ Î·È ÌfiÓÔÓ ¤ˆ˜ ÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÚËÙ¿ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∆∏¡ ∞∫ƒπµ∂π∞ ∫∞π ∆∏¡ ¶ƒ√™¶∞£∂π∞ (¶∂ƒπ§∞ªµ∞¡√ª∂¡∏™ ∆∏™ ∞ª∂§∂π∞™). ¢∂¡ À¶∞ƒÃ∂π ∂°°À∏™∏ °π∞ ∆√ §√°π™ªπ∫√.. √¶√À ¶∂ƒπ§∞ªµ∞¡∂∆∞π ∞§§∞ Ãøƒπ™ ¡∞ ¶∂ƒπ√ƒπ∑∂∆∞π ™∂ ∞À∆∏¡. ∆∏¡ ∞¶√¢√™∏. ∏ §√°ø ∆∏™ Ã∏™∏™ ∏ ∆∏™ ∞¶√¢√™∏™ ∆√À §√°π™ªπ∫√À. ·fi ÌÈ· ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ Microsoft Corporation (Û˘ÏÏÔÁÈο “MS”). ∂¶π∫√π¡ø¡∏™∆∂ ∞ª∂™∞ ª∂ ∆∏¡ ALPINE ELECTRONICS. ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο ̤۷. ∏ MS ¢∂¡ £∞ º∂ƒ∂π ∫∞ªπ∞ ∂À£À¡∏ °π∞ ∆ÀÃ√¡ ∂ªª∂™∂™. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ªÂÙ·ÁÏÒÙÙÈÛ˘ Î·È ∞ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘.INC. ¢∂¡ À¶∞ƒÃ∂π ∞¡√Ã∏ ™∆∞ ™º∞§ª∞∆∞. °π∞ √¢∏°π∂™ ◊ ∂¶π™∆ƒ√º∏ ∆∏™ ª∏ Ã∏™πª√¶√π∏ª∂¡∏™ ™À™∫∂À∏™ (◊ ™À™∫∂Àø¡) °π∞ ¡∞ ¶∞ƒ∂∆∂ ¶π™ø ∆∞ Ã∏ª∞∆∞ ™∞™. ¢ÂÓ ı· ¤¯ÂÙ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÚԂ›Ù Û ·Ó¿‰ÚÔÌË Ù¯ÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ. ∂¶π™∏™. ∆√ §√°π™ªπ∫√ ¢∂¡ ∂Ã∂π ∞¡√Ã∏ ™∂ ™º∞§ª∞∆∞. °π∞ ∆∏ ¢π∂•∞°ø°∏ ∂¶∞ƒ∫ø¡ ¢√∫πªø¡ ¶ƒ√∫∂πª∂¡√À ¡∞ ¢π∞¶π™∆ø£∂π √∆π ∆√ §√°π™ªπ∫√ ∂π¡∞π ∫∞∆∞§§∏§√ °π∞ ∆∏¡ ø™ ∞¡ø Ã∏™∏. ∂∫∆√™ ∆ø¡ ∫∞∆∞ ∆√¡ ¡√ª√ ∞¶∞°√ƒ∂À™∂ø¡. √π ∂°°À∏™∂π™ ∞À∆∂™ ¢∂¡ ¶ƒ√∂ƒÃ√¡∆∞π ∞¶√. ¢π∞∫√™πø¡ ¶∂¡∏¡∆∞ ¢√§∞ƒπø¡ (U.

¶∂ƒπ√ƒπ™ª√π ∂•∞°ø°∏™ ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ÙÔ §√°π™ªπ∫√ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ∏¶∞. ∏ ª∂∆∞µπµ∞™∏ ∆√À §√°π™ªπ∫√À ∂¶π∆ƒ∂¶∂∆∞π ∞§§∞ ª∂ ¶∂ƒπ√ƒπ™ª√À™. ηıÒ˜ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ¯Ú‹ÛÙË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ·fi ¿ÏϘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. ‰Â›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· http:// www. .INC. ª∂™∞ ∞¡∞∫∆∏™∏™ ∂¿Ó ·Ú¤¯ÂÙ·È §√°π™ªπ∫√ ·fi ÙËÓ ∞LPINE ELECTRONICS. ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë MS. ·Ú¿Û¯ÂÈ ‹ ı¤ÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ «™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ™ÙÔȯ›·» Î·È ‰ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ¿ÏÏÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ Õ‰ÂÈ·˜ ∆ÂÏÈÎÔ‡ ÃÚ‹ÛÙË Ì·˙› Ì ٷ ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ™ÙÔȯ›·. ۠ͯˆÚÈÛÙfi ̤ÛÔÓ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È «ª¤ÛÔÓ ∞Ó¿ÎÙËÛ˘». ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ª¤ÛÔÓ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÙ ‹ Ó· Â·ÓÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙÔ §√°π™ªπ∫√ Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ·Ú¯Èο ÛÙË ™À™∫∂À∏. Ë Microsoft Corporation Î·È ÔÈ ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó Ù˘¯fiÓ ˘ËÚÂۛ˜ ÿÓÙÂÚÓÂÙ Ô˘ Û·˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ‹ Û·˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ §√°π™ªπ∫√À.INC.. 132 Navigation System ∏ ALPINE ELECTRONICS. ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂Í·ÁˆÁÒÓ. ™˘ÌʈÓ›Ù ӷ Û˘ÌÌÔÚʈı›Ù Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤Ô˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ §√°π™ªπ∫√.INC.. ÙËÓ Microsoft Corporation ‹ ÛÙȘ ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ó· Û·˜ ·Ú¿Û¯Ô˘Ó ‹ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂȘ. ªÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂÙ ÌfiÓÈÌ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ Û·˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ™‡Ì‚·ÛË Õ‰ÂÈ·˜ ∆ÂÏÈÎÔ‡ ÃÚ‹ÛÙË ÌfiÓÔ ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÌfiÓÈÌ˘ ÒÏËÛ˘ ‹ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Ù˘ ™˘Û΢‹˜ Î·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Ô ·Ú·Ï‹Ù˘ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ™‡Ì‚·ÛË Õ‰ÂÈ·˜ ∆ÂÏÈÎÔ‡ ÃÚ‹ÛÙË. ‹ Microsoft Corporation ‹ ÔÈ ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ı· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó Ù· ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ™ÙÔȯ›· ı· Â›Ó·È ÔÈ ∞‰ÂÈÔ‰fiÙ˜ ÙˆÓ ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÙÔȯ›ˆÓ. ∂¿Ó ÙÔ §√°π™ªπ∫√ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘. Ë Microsoft Corporation ‹ ÔÈ ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÙ·Èڛ˜ ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ™ÙÔȯ›· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› ¿ÏÏÔÈ fiÚÔÈ ™‡Ì‚·Û˘ Õ‰ÂÈ·˜ ∆ÂÏÈÎÔ‡ ÃÚ‹ÛÙË. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÚ› Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ §√°π™ªπ∫√À. Ë MS.2790_300120GR 12-02-08 16:58 ™ÂÏ›‰·132 ÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ALPINE ELECTRONICS.INC. ñ ∂¿Ó Ë MS.. ñ ∂¿Ó Ë ALPINE ELECTRONICS. ÙËÓ MS. Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù·. ÙfiÙ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ™‡Ì‚·Û˘ Õ‰ÂÈ·˜ ∆ÂÏÈÎÔ‡ ÃÚ‹ÛÙË. Ù˘¯fiÓ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ §√°π™ªπ∫√À.com/exporting/.microsoft. ÙfiÙ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ™‡Ì‚·Û˘ Õ‰ÂÈ·˜ ∆ÂÏÈÎÔ‡ ÃÚ‹ÛÙË. ÚfiÛıÂÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ §√°π™ªπ∫√À ‹ ÛÙÔȯ›· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ̤ۈ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ÙÔ˘ §√°π™ªπ∫√À ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ §√°π™ªπ∫√À («™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ™ÙÔȯ›·»).