Oleh

Mohd Zamro Muda Jab. Syariah, FPI, UKM

SINOPSIS KURSUS
Kursus ini bertujuan mengkaji secara bandingan, syariah & undang-undang ciptaan manusia yg berkaitan dgn hukum hakam perkahwinan & kesannya kpd masyarakat. Perbandingan juga akan dilakukan di antara pendapat-pendapat mazhab fiqh. Tumpuan khusus akan diberikan kpd uu perkahwinan Islam, nilai & tujuannya, hukum perkahwinan, rukun, syarat & kesannya. Kursus ini juga akan menyentuh masalah pembubaran perkahwinan, jenis & hukumnya serta perkara-perkara yg berkaitan dgn perkahwinan & perceraian spt nasab, nafkah, mut'ah, harta sepencarian, hadhanah dan pewarisan.

OUTCOME KURSUS
Para pelajar dapat menghuraikan perkahwinan & pembubaran perkahwinan dalam Islam Para pelajar dapat mengenal pasti tata cara perkahwinan, hak & tanggungjawab dalam rumahtangga serta kaedah untuk mengelak berlaku krisis rumahtangga Para pelajar dapat menjelaskan perbezaan antara rukun & syarat perkahwinan Para pelajar dapat membezakan jenis-jenis pembubaran perkahwinan dan kesannya terhadap pihak-pihak kepada perkahwinan

RUJUKAN
al-Sharbini al-Khatib. 1958. Mughni al-Muhtaj. Misr: al-Halabi. Dr. Mustafa al-Khin. 1987. al-Fiqh al-manhaji 'ala madhdhab al-Imam al-Shafi'i. Damshiq: Dar alQalam. al-Zuhayli, Wahbah. 1984. al-Fiqh al-islami wa adillatuh. Cet. Pertama. Damsyiq: Dar al-Fikr. Ibn Qudamah, Ahmad Abd Allah bin Muhammad. 1969. al-Mughni. Cet. 1. al-Qahirah: Maktabah alQahirah. Zaydan, Abdul Karim. 1997. al-Mufassal fi ahkam almar ah wa bayt al-muslim. Cet. ke-3. Beirut: Muassasah al-Risalah.

PANDUAN KURSUS/KULIAH
KULIAH 1
Pengenalan & Konsep Perkahwinan

- Pra Perkahwinan - Pertunangan
KULIAH 2
Rukun & Syarat Perkahwinan

- Bakal suami - Bakal isteri - Wali - Saksi - Sighah

Samb

KULIAH 3
Perwalian nikah

- Definisi - Kedudukan wali dalam perkahwinan - Jenis-jenis wali
KULIAH 4
Akad nikah yang dilarang

- Nikah mut'ah - Nikah shighar - Nikah tahlil - Nikah sendikit - Kahwin lari

Samb

KULIAH 5
Perkara-perkara berkaitan perkahwinan

- Umur layak berkahwin - Persetujuan pihak perempuan - Perkahwinan dengan kitabiyyah
KULIAH 6
Poligami

- Konsep poligami menurut fiqh - Poligami menurut undang-undang keluarga Islam

Samb

KULIAH 7
Kesan akad

- Mahar - Nafkah
KULIAH 8
Krisis rumahtangga

- Nusyuz dan kaedah mengatasinya - Shiqaq dan kaedah mengatasinya

Samb

KULIAH 9
Pembubaran perkahwinan

- Talak - Cerai taklik - Khulu'
KULIAH 10
Pembubaran perkahwinan (sambungan)

- Fasakh - Alasan-alasan fasakh

Samb

KULIAH 11
Pembubaran perkahwinan (sambungan)

- Zihar - Ila' - Li'an
KULIAH 12
Kesan pembubaran perkahwinan

- Nafkah 'iddah - Mut'ah - Harta sepencarian

Samb

KULIAH 13
Kesan Pembubaran perkahwinan (samb...)

- Hadhanah - Pewarisan
KULIAH 14
Hak-hak anak

- Sabitan nasab - Penyusuan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful