Gazi Üniversitesi Eczac l k Fakültesi - Farmasötik Kimya Ana Bilim Dal 6.

YY Farmasötik Kimya Uygulama Lisans Dersi

Gelecek Vaadeden COX-1 ve COX-2 nhibitörü Olarak: Tasar m, Sentez, n Vitro ve n Vivo Farmakolojik De erlendirmesi
Abdurrahman Ol aç Burcu Y lmaz Gizem Merve Sürücü Mert Özdemir Müge Gülsün Semerci Yaprak Alkaya

Dan man Hocam z: ölen URLU Ç ÇEKL
1

Monograf

N-[3-(3-Bromofenilamino)-4-piridinil]triflorometansülfonamid

Molekül A rl Kapal Formül Enerji (kJ/mol) Atom Say s Ba Say s Erime Noktas

(g/mol)

408,278 C12 H21 Br F3 N3 O2 S 501,868 31 32 241-242 rC
2

` ` ` akut enflamasyon. kronik enflamasyon. immün yan t.Vücuda zarar verici bir uyarana kar lokal veya genel olarak geli en bir savunma yan t d r. 3 .

serotonin. 4 . lizozomal enzimler.` ` ` ` ` ` ` ` ` Yaralanma Enflamatuvar mediatörlerin sal m (histamin. prostoglandinler) Vazodilatasyon Damar geçirgenli inde art Eksüdasyon Lökosit göçü Kemotaksis Fagositoz Ba dokusu art olarak görülmektedir.

leri Kortikosteroidler Fosfolipaz Ara idonik asit Lipoksijenaz Lökotrienler LTC4/D4/E4 PG¶ler TX NSA Siklooksijenaz PGI2 Lökosit modülasyonu DP de i iklikleri Bronkokonstriksiyon Sekresyon art Enflamasyon 5 . LTB4 Fagosit aktivasyonu Enflamasyon   ¢ ¤£ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢   ¢ ¢ Hücre membran harabiyeti Fosfolipidler Fosfolipaz nh. Li ooksijena yolu ürünlerinin ilti a X ürünlerine göre olu turma ö ellikleri.Stimulus Enflamatuvar ve artrit astal klar n etyolojisi alen tam olarak çö ülememi tir. da a fa lad r.

1899 y l nda asetilsalisilik asit (Aspirin®) ilk NSA olarak kullan ma sunulmu tur. narkotik olmayan analjeziklerdir. 1998 y l sonu itibariyle Türkiye ilaç piyasas nda 18 çe it NSA vard r. ` ` ` 6 . yan etkilerine ra men en çok reçetelenen ilaç grubu NSA .` NSA .

7 .` ` ` ` laç ba ml l Sedasyon Narkoz hali Solunum depresyonu olu turmad klar ndan a r l hastal klar n ço unda tercih edilmektedirler.

Antienflamatuvar Analjezik Antipiretik Antiagregan Gut tedavisinde Kalp hastal klar ndan korunma Kolorektal kanser profilaksisi Alzheimer tedavisi Genellikle semptomatik k smen de tedavi edici özelliktedirler. 3. 7. 2. 6. 8 .1. 4. 5. 8.

9 .1. 4. 3. 5. Gastrointestinal ülserasyon ve intolerans Trombosit agregasyonunu bloke etme Prostoglandin (PG) arac l kl renal fonksiyonlar n inhibisyonu Uterus motilitesinde inhibisyon Hipersensitivite reaksiyonlar 2.

-(iyi enzim) -Fizyolojik Gastrointestinal ve böbrek fonksiyonlar n n yürütülmesinden ` ` ` ` ` PG sentezi Bikarbonat üretimi Mukus salg lanmas Asit salg s nda azalma Sonuç: gastrik koruma 10 .

enflamasyon) Sonuç: enflamasyon ` 11 . a r .-(kötü enzim) -Patolojik ` ` Enflamasyonda indüklenir Enflamasyon bölgesinde PG sentezinden sorumlu (ate .

Rofekoksib. Nabumeton ` NSA laçlar n S n fland rmas Kimyasal Yap lar na Etki Sürelerine CO -1 ve CO -2 Rölatif Seçiciliklerine ¥ ¥ 12 . Selekoksib ` Nonselektifler: Naproksen. buprofen.CO -1 Selektifler: Asetilsalisilik asit. Piroksikam ve Tolmetin ` CO -2 Selektifler: Etodolak. ndometazin. Sulindak. Meloksikam. Flurbiprofen. Nimesulid.

antiagregan ve vazodilatör PGI2¶in seviyesindeki azalmay beraberinde getirmi tir.` CO -2¶nin özgün inhibitörleri daha az GI yan etkiye neden olarak antienflamatuar. analjezik etkili. antipiretik. ` 13 . CO -2¶nin seçici ve etkili inhibisyonu CO -1 yola yla üretilen güçlü proagregan ve vazokonstriktör TxA2¶nin üretimini bask lamaks z n.

Bu moleküller CO -2¶ye seçici ba lanmay tercih eder.` ` ` ` CO -2 aktif bölgesi daha büyük CO -1¶de bulunan le-523 yerine daha küçük olan Val gelmi Daha büyük olan ile CO -1 aktif bölgesine büyük yan zincirli moleküllerin (örn. Sülfamoil ve Sülfonil) ba lanmas n k s tlar. 14 .

Lipofilik Aril Polar Yan grup (Genellikle Sulfonamit veya Sulfonil) Sülfonamid de il karbonik anhidraz inhibitörü asetolazamide benzer aktivite µok ba ¶ µok ba ¶ 15 .

N-(4-Nitro-2-fenoksifenil)metansulfonamid ` ` Nimesulid içeren ilaçlarda. 16 .C. T.ilac n kullan m yararlar n n risklerinden daha fazla oldu u.karaci eri etkileyen ciddi advers etkilerine dayan larak.ancak ilac n kullan m na ve kullan m süresine ait birtak m k s tlamalar yap lm t r. Sa l k Bakanl laç ve Eczac l k Genel Müdürlü ü taraf ndan ³Nimesulid/Acil K s tlamas ´ konulu bir duyuru yay nlanm t r.

17 .

.3.41 .2.3. 2 . 5 9.. 2 .>1 CH3 CF3 CH3 CF3 NH O O S - 7 ...14 .18 . N-(3-fenilamino-4 piridinil) triflorometansülfonamid 18 .19 ...1. 9 .22 8 ..

15f .24 -.77 15n .0.0.2.24 -.53 .09 .1.0.25 -.41.10 15b -.00 .10 .0.2.0.7.44 15d .91 .1.0.2.1.17 .2.11 .99 .0.0.58 .3.0.35 .1.15 -.0.70 .91.18 .0.3.1.18 5 .22 0.60 .37 15g .0.0.84 15k 1.0.7.38 9 .44 15j 1.1.12 .81 2-CH3 3-Br 4-Br 3-CH3 H 4-CH3 2-Cl 3-Cl 2-C2H5 4-Cl 3-C2H5 4-C2H5 2-OCH3 3-OCH3 4-OCH3 15l .11 0.35 15c -.0.45 .48 .69 .7.60 .09 15a -.0.69 -.0.46 .2.91.16 ± 0.1.76 .48 15m .0.09 0.63 15e .0.0.00 15i 0.5.0.19 2 .2.0.27 4.46 15 .19 2.60 19 .2.

0.38 .20.0.26 2.5 .76 .0.8.0.81 16n .7.0.60.02.2.08 2 .81 .24 .100 16e .31 5.69 .83 16k .37 16g .9.03.0.11 16i 2.9 .56 .15 -0.10 16f .2.70 .21.7.60 .93 .3.9.0.25.2.0.18.56 .0.35 .05 16j 0.0.79 -.31 --12.46 16h .57 .22 16l --2.6 .2.12 .9.73 --12.0.48 100 16c .73 .5.61.56 .03 20 .39 .100 16o .85 16b--3.03-0.100 16d 1.76 .11 2-CH3 3-Br 4-Br 3-CH3 H 4-CH3 2-Cl 3-Cl 2-C2H5 4-Cl 3-C2H5 4-C2H5 2-OCH3 3-OCH3 4-OCH3 16m.7.21.29 16a--1.0.

19 21 .83-0.94-13.08-0.44-0.15-3.100 CF3 CH3 CF3 (CH2)2 25a-0.31 24b-8.33-0.24 25b-0.47 26b-0.76-1.18-0.09-2.53-0.07 17-2.00 24a-1.9-0.74-0.11 26a-0.27-2.06-10.55.62-0.

% Eksüda nhibisyonu 80 70 0 50 40 30 20 10 0 5mg/kg 10mg/kg 20mg/kg Bile Bile Bile Bile Bile Bile Bile Bile ik 5 ik 2 ik 9 ik 15b ik 15c ik 15d ik 15g ik 1 c Ratlarda karragenan nedenli plevra iltihab incelenen bile iklerin in vivo antienflamatuvar aktivitesi 22 .

Merck) ile takip edildi ve görüntüleme 23 .N-[3-(3-Bromofenilamino)-4-piridinil]triflorometansülfonamid (15d) Sentezi Bütün reaksiyonlar TK (silikagel 60F UV k alt nda (254 nm) tamamland .

H-5) NMR spektrumlar Bruker Avance spektrofotometrede.47 (s.01 (d. Erime Noktas : 241-242 rC. NH) standart olarak tetrametilsilan kullan larak kaydedildi. Kimyasal de i imler de eri olarak (ppm) standart ‡ 8. 1H. solvan olarak DMOS-d ve ‡ 7. H-40 þ H-50. 1HNMR(DMSOd6) Erime noktalar aç k kapiller tüp içerisinde düzeltilme ‡ 7.55 (s.Verim: 69%.63 (d.64 (s. H-2) ‡ 13.26 (m.23 (s. 3H. 1H. H-6) olarak kullan lan tetrametilsilan ile ili kili olarak rapor edildi. 1H. ‡ 8. 1H. H-20) 1000 FTIR spektrofotometrede kaydedildi. ‡ 7. IR spektrumlar KBr tabletler halinde Perkin-Elmer ‡ 7. H-6 0 ) yap lmadan Stuart SMP3 aparat yla tayin edildi. 1H. NH þ ) 24 . 1H.

25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful