З І Y .

OF P t f t l ' S O t C A L S
L tSRARy Of CON04ESS
ftASHlNOTON
O.C. 20S40

Пам'ятайте
л
про
Україну!

СВОБОДА
УКРАЇНСЬКИЙ

РІК ХСІ.

Ч. 79.

U K R A I N I A N

ЩОДЕННИК

ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ЙОРК. П'ЯТНИЦЯ, 27-го КВІТНЯ 1984

ЦЕНТІВ 25 CENTS

D

А І LS

JERSEY ClTY and NEW YORK. FRfDAY. APRlL 27. 1984

.1

УНС

-

No. 79.

^І^^.
VOL.

ХСІ.

Помер проф. д-р
ІРАНСЬКІ „СТУДЕНТИ" ЗАХОПИЛИ ЛІВІЙЦІ ТА АНГЛІЙЦІ
У БРАЗИЛІЇ НЕ БУДЕ
ОБГОВОРЮЮТЬ ВЗАЄМНІ
ІРАНСЬКИЙ КОНСУЛАТ У ЛОНДОНІ
ПРЯМОГО ГОЛОСУВАННЯ
І. Лнсяк-Рудийцький
ЗАМКНЕННЯ АМБАСАД
Едмонтон. Альта. -Тут., в середу. 25-го квітня,
нагло на серцевий удар, не
хворівши раніше, помер па
64-му ропі життя проф. історії Альбертського унівсрситсту в Едмонтоні д-р Іван
Лисяк-Рудни цький. Hapo–
лився св. н. 1. Лисяк-Рудницькнй у 1919 році у Відні.
Австрія, як син пізнішого
адвоката у Стрию, r оловного редактора ..Нового Часу" і посла до Варшавського
Сойму д-ра Павла Лисяка і
Мілстіи Рудницької. голови
Союзу Українок і иосолки
до Варшавського Сойму.
Докторат з філософії отримав св. п. 1. Лисяк-Руд-

Бразилія. Бразилія.
Фінансові труднощі Бразидії. яка заборгувалася міжнародним і американським
комерційним банкам на
майже 100 більйонів долярів. перекладаються на мову протестів, демонстрацій
та інших неспокоїв у країні,
і тому, для втримання СНОкою, тут заведено особливий стан на час двох місяців. тобто на 60 днів, коли
заборонені різні зібрання і
демонстрації, а вістки в
засобах масової інформації
с контрольовані.
Гак у столиці Бразилії
замкнено тимчасово унівсрентет. у якому нормально
навчається 18,000 студентів,
шо могли б.
як цс с загально у вільному світі,
вийти з радикальними вимогами на вулиці міст, і
замкнуто також Центральний освітній інститут з тієї
С. Бавнд Брук. Н. Дж.
м'ягника попередить Архнпричини.
Як повідомляють з KOHCHC– ерейська Служба Божа в ж Проте
ці драстичні захог
торії Української Правос- ЦсркВі-нам'ятнику. яка роз- ди не спинили
демонстранлавної Церкви в ЗСА. Про- пічнеться о гол. 9-ій рано. тів у столиці, які
в кількості
відна Неділя 29-ю квітня Безпосередньо після її закін 500 осіб ..окупували"
на
ц.р. пройде тут на цвинтарі чення духовенство і вірні протязі шести годин ирнмісв. Андрія особливо бага- перейдуть до Хреста-Па- щення бразилінського парм'ятника.
толюдноД торжественно.
у вівторок, 24-го
Консисторія Української ляменту
На цвинтарі і у Церквіквітня,
вимагаючи
прямого
пам'ятнику будуть відправ- Православної Церкви звер- голосування в країні від
лені заупокійні моління за тас увагу, усім, шо вибнраеперішнього військового
душі спочилих попередни-г ються у Провідну Неділю уряду Бразилії. Ця впоздідо
Савт
Бавнд
Бруку,
шо
ків та героїв. Мучеників і
ція до уряду вимагає, щоб
борців за волю і дсржав- пар кування авт с можливе було -знову відновлене заність України, як також за лише на плоші від Дсйвідг гальне і пряме голосування
.усіх похованих на правос- сон вулиці, а брами на пвнн- в президентських виборах,
лавному цвинтарі св. Анд- тар св. Андрія від Мсйн гікі мають відбутися 15-го
вулиці будуть зовсім замкрія.
листопада цього року.
Загальну Панахиду біля нсні для автомобільного
За системою, що тепер
руху.
центрального Хреста-Панинький в Державному Кар
новому університеті в Празі, Чсхо-Словаччнна: наукову кар'єру в Америці вій
розпочав у коледжі Ля Салл
у Філялсльфії. опісля в
Американському універснтеті у Вашіштоні. Д.К. Звідтн покликали його на катедру історії до Едмонтону.
Залиніив у смутку сина
д-ра Петра Лнсяка-Руднинь
кого, тепер професор Колюмбійського університету
в Ню Йорку. і заміжню
доньку Олександру в Каліфорнії. Залишив у смутку
також дружину Олександр)
Черненко, поетесу і літературознавпя.

Провідна неділя в Бавнд Бруку
заповідаються багатолюдно

Українці взяли участь
у віденських ювілеях
-'.
чшіШф
Відень (ОУПС-У”ІБ). -

600-річчя найстаршого в
Европі богословського факультету Віденського університету й 200-річчя napa–
фії св. Варвари відзначено
тут, у першій ПОЛОВИНІ КВІТня,з участю українських
Владик, духовенства і внзначних мирян, що прибули
до цієї наддунайської столиці.
Кульмінаційною точкою
цих святкувань було наділення вперше в історії Віден
ського університету українця. Владику. Марусина. почесним докторатом. Перед
номінацією він виголосив
наукову доповідь про ..Тайну візантійської молитви"
та після промопії подяку в
імені 4-ох відзначених. І в
його промові і в словах

Прнад півтисячна
С. Бавнд Брук. Н.Дж. (О.
Ш.). - Блискавкою облстіла сумна вістка, що після
короткої але тяжкої недуги
відійшов у вічність маестро,
батько кобзарів. композитор і диригент славної Капслі Бандуристів ім. Т. Шевченка Григорій Трохимович Китастий. З усіх кінців
ЗСА і Канади спішили молоді і старші сюди до Українського Пантеону, щоб oco–
бисто віодатн останній поклін своєму улюбленому май
строві кобзарської музики.
У першій фазі похоронних відправ багаточисельна громада зібралася в п'ятниню. 13-го квітня 1984 року. в похоронному заведсннГ Конрой в Бавнд Бруку на
Панахиду, яку відправляли
о. Т. Чубенко. о. М. Галета і
о. А. Партикевич при участі
о. диякона члена Капелі В.
Поліщука. На другий день,
біля і в церкві-пам'ятиику
зібралася понад півтисячна
громада віддати останній
поклін Покійному. Була
несприятлива і дощова погода, але це не спинило його
друзів прибути на похорон,
щоб востаннє з ним nonpo–
щатися. Службу Божу очолив Блаженніший Владика
Мстислав, а хор з членів
Капелі Надавав дійсно глибокої урочистости цій події.
Хтось сказав, що такого
надхненного співу в церквіпам'ятнику ще не чув. Майжс цілу годину, безперебійно, проходили присутні ПО-

ректора "Гуппі й декана Суттнера відзначено ювілей Св.
Варвари, хор якої під ynpa–
вою проф. Андрія Гнатишина виступав у часі святкувань в університеті.
Від українських наукових
установ УММАН і САКВУ
вітав ректора, декана й Владику Марусина проф.Ярослав Рудницький з'Канади,
шо спеціяльно прибув на не
свято до Відня. Він взяв
теж участь у Архисрейській
Богослужбі в церкві Св.Варварн 11-го квітня, вітаючий
пароха. о. д-ра О. Дзеровнча з 200-річчям парафії в
імені уряду У Н Республіки в
екзилі.
Після церемонії відбулося прийняття в міністерстві
культури, в якому взяли
учать згадані українці.

Лондон. Великобританія.
- Тут. у ранніх годинах
четверга. 26-го квітня. сталася подія, яка дужестурбувала вже й так стурбований
уряд Великобританії. Ще не
розв'язано як слід кризову
ситуацію, шо витворилася
навколо Лівійської амбасали у Лондоні, як тут же 9членна група іранських,протихомейнівських марксистських ..студентів" захопила
будинок Іранського консуля
ту, оголосивши анлійцям
паперовим плякатом, виставленнм у вікні консуляту.
що вони, мовляв, не озброс-ні. а протестують проти
стосування тортур аятоллою Хомейні на заарештованих політичних в'язнях в
нованому додаткові до KOHJE Ірані. Такі самі захоплення
стнтуції, за яким би відбу-j іранських' амбасад і також
валися прямі вибори на npe–
зидента в країні. Бо при?,
хильники конституційного'
додатку, хоч дістали більшість голосів, проте не ДІСталн потрібних для „аменд-'
менту" двох третин голосів.
Санто Домінго, ДомініГак'що пропоновані цього- канська Ресгіубліка. - Відрічні президентські вибори разу після Великодня, тут,
в Бразилії, що мали відбу- протягом двох днів юрби
тися в листопаді, не відбу- народу, не задоволені з всдуться. — як виглядає, - : ликнх підвишок на різні
взагалі цього року, хіба що продукти, билися на вулинаступного. Не.ухвала цьо- цях з поліцією,, при чому в
го додатку до конституції с цих сутичках було кільказначною невдачею для біли надцять осіб забитими. Зашости брагилійців, - як ворушення перекинулися
твердить західня преса, — І також до трьох інших міст
військовий уряд, який тут цього острова, так що чиспанує вже майже дві декади, ло всіх жертв, - побоюють
продовжуватиме керувати ся, - - буде значно більше.
Уряд республіки, з наміром
країною далі.
втишити незадоволення на-,
селення. замкнув школи та
радіостанцію.
Демонстрації в понеділок
розвннулися із загального
24-годинного страйку, що
кож подав,відомості npov ^його
заініціювали бнзнесонищення української інтелі- ві організації
у протесті
генції, зокрема письменни- проти заходів уряду
збільків, мозку нації. Загинуло шити всі ціни на імпортова250 українських авторів про иі товари та на деякі інші
тягом тридцятих років.
панує в Бразилії, вибирає
президента країни, як і в
ЗСА,..Коледж електорів". ^
тією проте різницею, що в
Бразилії цих слекторів контролює уряд, а в ЗСА слекторів виберуть делегати-слекто
ри кілька тижнів після загальннх і прямих виборів 6го листопада. Амернканські слекторн є зовсім незалежні від Уряду ЗСА, а виключио від голосів делегатів
на обидві конвенції обох
найбільших партій Амери-t
кн Щ- Демократичної і Pexs
публіканськоі. Тим часом.
вже в четвер', 26-го квітня^
стало відомо, шо І7-годинна бурхлива сесія бразилій-'
ського Конгресу напередод.:
ні не дала підтримки npono–

В Домініканській республіці
виникли заворушення

Клюб „Рогарі" слухає
про голод 1932-33 років
Едмонтоні Лльга,(М.К,)
Ду же діяльний клюо Ротарі. шо має багато відділів
по всій Альберті. влаштував у березні доповідь д-ра
Яра Славутича про голодомор 19.12-33 років, зорганізований Москвою в Україні
для нищення українського
селянства.
Доповідач, який пережив
голод, розповів про його
тривання й наслідки, а та-

Йшла мова також про
переслідування Москвою
українських правозахисннків, що тепер караються по
в'язницях і концентраційних таборах Сибіру.

Французький консул відкриє
виставку картин В. Макаренка

кого мистця, Володимира
Макаренка. Відкриття виставки відбудеться у галеріі
Каиадсько-Української Мис
тепької Фундації в Торонто
в суботу. 5-го травня ц.р.. о
годині 7:30 вечора. З цієї
нагоди буде присутній мнстець. який приїде з Парижу
спеціяльно на відкриття.
громада
провожапа
Це вже третя самостійна
виставка В. Макаренка цьомаестра Г. Китастого у вічність го року. Дві перші виставки
відбулися в Німеччині, .в
Бремені та Дортмунді, в
січні.
Макаренко відомий в Україні у 1970-нх роках як
мистсиь українського авангарду та організатор виставок українських мистців
нсконформістів разом з Ф
Гумснюком у Москві в 1975
-76 роках. Після довгих
років репресій та старань
виїхати з СССР. В. Макаренко з родиною дістав дозвіл емігрувати на Захід. Віл
1980 року мистець живе і
працює у Парижі.
Тематично творчість Макаренка можна поділити на
дві групи: картини з рслігійно-українською тематикою,
як наприклад,..Благовіщення". „Обезкрилена Україна"
і „Моє село"; картини
більш загальні своєю тематнкою: натюрморти. алсгорії. жіночі акти і портрсти. як наприклад „Метафізична композиція". „Апокаліпс". „Натюрморт з калиною". „Сподівання".
За стилем картини Макаренка частково абстрактні,
форми багаті, але спрощені
Владика Мстислав відправляє біля відкритої домовини св. Сам мистець уважає свій
стиль символічно-метафіп. Г. Китастого
( фото: ped. Mapma Ко.ю.мисць, зичним. Кольори оригіна,. Український Тижневик ) льнк прекрасно згармонізовані, свіжі. 4acfo сильїїси
при труну, в якій було тіло ного друзі по пращ члени насичені; їх зіставлення б)Г.Т.Китастого, віддаючи Капелі Ю. Цюра і ft. Пота^ вають несподівані. Технікам
поглядами чи дотиком рук пенко. Символічне прощан- виконання акварель, ак1
останнє „прощай".
ня вінком молодими банлу- рйліків чи олій небувал.' 'Зі зворушенням прощали ристками з ансамблю „Го- надзвичайно цікава, факі^у вічність голова Капелі мін Степів" викликало пот- ра дуже випрацьована УІ
Закінчення на ст. 8
Петро Гончаренко та покійЗакінмеиня на ст. в.
Торонто (Д. Дарсвнч). Л. Вормс. генеральний консул Франції у Канаді. відкриє самостійну виставку
найновіших картин відомого і талановитого українсь-

подібними „студентами",
Лондон. - Сюди,увсчорі
сталися рівночасно у Франкфурті. Західня Німеччина, і 24-го квітня, для полагодв Гаазі. Голляндія. У Пари- ження справи ліквідації Ліжі. Франція, захоплено на війської амбаеадн і виїзду
зміну не будинок іранської лівійських дипломатів приамбаеадн, а будинок ЮНЕ- були з "Тріполі. Лівія, три
CKO. Нові чй докладніші високопоставлені представповідомлення про ці драма- никн полковника Муамматичні події напливають із ра сль-Каддафі. на чолі з
Лондону кожної години і з полковником поліції, який є
них відомо покищо, шо із в уряді Каддафі заступни..студентами" в консуляті ком міністра і довіреною
має поліція Лондону під цю особою цього радикалі но-.
пору телефонічний зв'язок. го лідера Лівії. ПризначенПокищо були вістки, шо ня полк. Абд аль-Рагмана
пораненим був лише ірансь- Шайбі в тричленну делегакий амбасалор в Гаазі, який пію до Англії розглядають,
тепер перебуває в шпиталі. як познаку того, ідо КаддаАле в Гаазі тримали ні сту- фі воліє поступати тепер
дентн консулят в своїх ру- згідно з велик.обританськиках лише не повну годину, ми побажаннями щодо продобровільно піддавшись ЦЄДУРИ ВІДТЯГНеННЯ ДИПЛОголляндській поліції.
матнчного представництва
Лівії з Лондону.
-Згідно з рапортами з Tpi–
полі, всі' лівійці будуть поводитися з британцями
так. як поводитимуться британці з лівійцями, тобто,
якщо англійці
силоміць
підставові харчові продук- вступлять для обшуку в
ти. Ці збільшення цін уряд будинок лівійської амбасабув примушений зробити, ди в Лондоні, - будинок і
як умову і на вимогу від досі обставлений поліційМіжнародного валютного ною" вартою, - то й лівійці
фонду на позичку для Домі- силою, якщо буде треба,
нікани в сумі 599 мільйонів вступлять для обшуку в
доля рів.
британську амбасаду в Tpi–
полі. Це саме стосується і
Згілно з підрахунком по- особистого обшуку лівійсьліпії, шпиталів і преси, досі ких дипломатів англійсьці два дні заворушень спри кою поліцією: якщо таке
чинили 17 вбитими в Санто станеться, то й лівійці в
Домінго; шестеро осіб уби- Тріполі поступлять так сатнх було в Сантіяго, сто мо.
миль на північний захід;
Поки розв'яжеться enpa–
п'ять осіб убитих у Сан ва амбасад наступної неділі,,
Фраисіско де Макоріс, 80 тим часом в Лондоні всіх
миль на північ; і одну особу лівійців, які прибують навбито в Сан Крістобаль, віть з візами до Всликобривісім миль на захід. Жертви танії. притримують тимчав людях трапилися під час сово на^ поліції, поки не
атаки рогтґУлСпагхгчпетовпу
на поліційні станиці у цих
містах. Число жертв агентство Ройтерса подало на
понад сорок осіб.

У СВІТІ
У МОНТРЕАЛ1 ЗІБРАЛАСЯ на спеціяльну асамблею
Міжнародна організація пасажирської авіації у середу. 25го квітня, з метою обговорити справи таких повітряних
катастроф, як голосне збиття совєтами південно-корейського літака, щоб такі „випадки" не повторювалися. Тоді
загинуло 269 осіб мирних пасажирів. Головою цієї
асамблеї є тепер Ассад Котаіте з Йорданії; він заповів
боротьбу з такими брутальними піратськими нападами
окремих осіб, груп чи держав.
ВІРМЕНИ В)КЕ 69-ИЙ раз відзначають велику масакру
вірменів турками в 1915 році, під час Першої світової війни,
за співпрацю вірменів з царською Росією. Цьогорічні
відзначування були особливо голосними в Атенах. Греція,
де у вівторок. 24-го квітня, приблизно 1.000 вірменських
демонстрантів спалила турецький національний прапор
під турецькою амбасадою у столиці Греції, де таку
протнтурецьку демонстрацію не поборює уряд Греції, шо
мас свої давні і сучасні порахунки з Туреччиною, за Кипр
зокрема.

вирішиться докладно, чи
вони прибули в країну тіль^
кн з добрими намірами, а не
;иія дальших заколотів. Гак
було притримано вже цього
тижня восьмеро лівійців,
але тільки одного з них
депортовано. Також дспортовано чотирьох лівійців,
що перебували в Англії як
ісобнсті представники иол:овника Каддафі. З них одного
секретаря чотнричленного „революційного
комітету", що перебрав дівійську амбасаду в лютому
цього року в Лондоні від
професійних дипломатів і
персназвав її на Лівійське
народне бюро. Абдула Хадір-Баггдаді вже виселено з
Англії у вівторок, а иопереднього дня - в понеділок.
23-го квітня усунено. Саліга Ібрагіма Мабрука. Один
із згаданого комітету втік з
Англії сам. а четвертого шукає британська поліція
для депортації. Щоправда,
ці четверо' „комітетчиків"
під час стріляння з лівійської амбаеадн не були в тому
будинку, так що їх якраз у
цьому тероризмі не ПІДОЗрюіоть.
Серед інших справ, які
обговорюватимуть представники Великобританії та
Лівії, є справа передавання
на телевізійній мережі іїроцесу самої евакуації амбасади та дозвіл для тих двохтрьох десятків лівійських
дипломатів, що тепер є в
будинку амбасади. відвідати перед виїздом їхні при- ватні помешкання в містите
ще перебувають їхні родинн. Вже тепер є відомо, шо
поліція не матиме права
переглядати валізи й скрині
„видворених" дипломатів.

В АМЕРИЦІ

ДЕМОКРАТИЧНИЙ КАНДИДАТ на президента Волтер Мондейл у своїм останній промові в Клівленді
виступив гостро проти пропозиції презнлента Роналда
Регсна будувати оборонні ракети, уважаючи, шо це дуже
захитає взаємини поміж Вашінгтоном і Москвою.
БЮРО ТЕХНОЛОГІЧНОЇ оцінки Падати Репрезентантів
ствердило прилюдно, що система оборони ракет в
просторі є така ще далека, що вона не може бути ще тепер
підставою національної політики. Розбудова такої
оборонної системи є заборонена від 1972 року умовою
підписаною поміж Вашінгтоном і Москвою.
СЕН. ҐЕРІ ГАРТ,ОДИН із трьох кандидатів на президента Демократичної партії, промовляючи в Клівленді взяв
собі за точку „обстрілу" економічний стам ЗСА і критикував президента Роналда Регсна. що він луже необережний
в економічних справах.

СПРАВА ЗВІЛЬНЕННЯ з посту мейора міста Провіденс
в Ровд Айленді Вінцсиса А. Чіянчі за поважні порушення
законів викликала великий відгук та зовсім протилежну
реакцію, як можна було сподіватися. Не зважаючи на те.
що мейор прилюдно проголосив свою резиґнацію, 24
години пізніше він заявив, шо буде кандидувати знову на
мейора Провіденс, тому, шо закон не виключає можливосЗ ЛІМИ, СТОЛИЦІ ПЕРУ, прийшла вістка, що ліві ти кандидатури людини, яка була засуджена, але не сиділа
партизани в кількості 40 осіб на сам Великдень захопили в тюрмі.
на короткий час містечко Гуамангвілю. і повісили
посадника містечка 39-річного Хуана Контрераса та ще В МІСЦЕВОСТІ ГЛЕН КОВ на Л о т Айленді відбулися у
одного урядовця. Інша група повстанців захопила вівторок. 24-го квітня ц.р. бурхливі збори Міської управи,
радіостанцію в Гуанті і передавала півгодинну радіопсре- на яких виринула знову справа дволітньої вже заборони для
дачу про те. шо „повстанська армія ни знищена, а вона совєтських дипломатів користуватися публічними купеляживе і розпочинає нові атаки". А ще в третій місцевості ми в морі та місцями інших розваг. Після дискусії, в якій
партизани вбили Карльоса Барбозо. заступника губерна- новий мейор містечка демократ Вінцснс А. Суззі вістоютора. в містечку Ла Кампанья. Всі ці повстанські групи вав права совєтських дипломатів, провід міста 5 голосами
належать начебто до маоїстів, а не є під большевицько- проти 2 зревідував дотеперішню заборону і тепер членам
російськнм впливом. - сказано в повідомленні цивільної совєтської місії, шо має свій осідок в Глей Ков. можна буде
користуватися всімн правами на рівні із іншими мешкангвардії Перу.
цями того надморського містечка. Дипломати, однак не
ПРЕЗИДЕНТ АРГЕНТИНИ Рауль Альфонсін. який платять жадних податків.
прийшов щойно чотири місяці на зміну майже восьмнріч- У РІЧНОМУ КОНТЕСТІ на найкращі журнали в ЗСА дві
ному триванню військового урядування, має свої клопоти
з робітничими спілками, серед яких дуже сильні пероністи. нагороди одержав місячник „Дім і город" за мистецьке
Ці профспілки відбули вже цілий ряд страйків, протестую- оформлення і загальний рівень. За загальну службу
чн проти аскетичної фінансової політики сучасної адмініс- публщі нагороду одержав шикоропочитний тижневик „
трації. хоч цієї повздержливостн в господарюванні „Ню Иоркер" за статтю натемуамерИкансько-совєтських
вимагає не так сам аргентинський уряд, як Міжнародний відносин п. н. ..Пробити застій" пера Джорджа Ф.
валютний фонд, якому Аргентина винна 45 більйонів Кеннена. Нагороди за найкращі журнали признає журнадолярів. І ось тепер, ідучи на”руку пероністам і робітнипт- лістичний факультет університету Колюмбія від 1965 року.
ву. президент Альфонсін був змушений-усунути 24-го
квітня з становища міністра праці Антоніо Муччі.”шоб
якось втихомирити робітництво , бо без робітників і без
підтримки пероиістів годі новому президентові Аргентини
обійтися!""На зміну цьому міністрові стане тепер більш
бажаний робітниками Хуан Мануель Кассля. 42-річний
член парляменту. Робітництво також поборює збільшення
цін на товари широкого вжитку і на харчі в країні.

У наступному числі
Українського Тижневика:

in The Weekly, April 29:

^

АЛЬМАНАХ УНС НА 1985 РІК
Редакція „Свободи" вже поча.іа підгопюву матері.ч.іів до Альманаха УНСоюіу на 1985 рік, Частинно він буде присвячений подіям піс.ія закінчення
Діпгоі світової війни, тобто перебування українціввпйкачів в таборах Ді-Пі. а відтак великого ісходу
до країн нового поселення. Матерія.ш про ці та інші
події українською і англійською мовами проситься
авторів надсилати до 20-го червня ц.р. — Ред.

Gary Hart supports famine commission bill.
Stepan Sapeliak faces new charges.
Translation of Soviet document on Russification in
Ukraine.
Panorama, expanded Book notes, plus all our regular
features.

Ч. 79.

СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 27-го КВІТНЯ 1984

СВОБОДА jkSvOBODA
ГШ0ЛІШСЬШМЛ ЩОЛІННМЯ

^ И Р ^

U ЯШ-і

і т і Л -

0 4 . ,

FOUNDEO 1893
Svoboda USPS (30-4201SSN 0274-6964) is published daily except Sundays. Mondays, and holidays by the Ukrainian National Association
^ ^ ^ ^ l n c at 30 Montgomery Street. Jersey City. N J 0 7 3 0 2 ^ ^ ^ ^
Subscription 1 year - І 4 0 00,6 months - 522.00. 3 months - S12 00
UNA members: S7 50 - 6 months. S15.00 - 1 year Change of address
- Si .00 Make check or money order payable to "Svoboda"
Postmaster Send address changes to
Svoboda'

' P O Box 346 " Jersey City. N J 07303

Сотні мільйонів долярів
і громада
В останньому розмірно к о р о т к о м у часі
українська громада отримала низку найбільш
авторитетних - і найбільш відрадних - інформацій про стан української кооперації у діяспорі.
З грудня минулого року під час i v СКВУ у
Торонто відбувся о д и н полуденок, що його
господарем були українські кооператори і під
час того полуденка директор Омелян Плешкевич, голова Української Світової Koonepa–
тивної Ради, виголосив прегарну д о п о в і д ь ,
ілюстровану прозірками на е к р а н і . Це був
насправді один з найкращих, найцікавіших і
найбільш конструктивних моментів цілого i v
СКВУ. У „Свободі" появилася стаття О. Плешкевича „Український кооперативний рух в країнах
поселення". Директор Мирослав Болюх з ABCT–
ралії виголосив під час iv СКВУ доповідь на
З'їзді Української Світової Кооперативної Ради з
докладними інформаціями про нашу кооперацію в Австралії. Врешті 18-го березня 1984 року у
великій залі академії св. Ю р а у Н ю Йорку
відбулися 53гті з черги Загальні збори Федераті ьної Кооперативи ,,Самопом4ч" у присутності
п о н а д 500 осіб, які отримали друковану 16сторінкову інформаційну книжечку, в якій між
іншим був надзвичайно діловий, докладний і водночас прозорий звіт скарбника - управитепя
цієї кредитівки, директора Івана Сєранта.
Додати: тут ідеться тільки про кооперативи, а
чейже поруч із ними існують також інші великі
фінансові установи, існують українські Щадниці
і братські Союзи із також разом - деякі окремо
- сотнями мільйонів долярів. Вони не тримають
своїх грошей у вогнетривалих касах без ужитку!
Капітал членських внесків за законами всіх
вільних країн - ненарушний, щоб кожний член
міг кожної хвилини вибрати зі своєї кредитівки
(банку) навіть всі вкладені туди сврї ощадності.
Але з надвишки, яка постає із зручного фахового
орудування існуючим капіталом, наші кооперативні кредитівки - кожна з них - гарні власні
будинки і щедро підтримують різні громадські
установи і організації.
Це дуже гарно. Але водночас наче автоматично виникають рефлексії. Хоч які великі
користі для громади з нагромадженого в кредитівках капіталу, ці користі для цілої громади
тільки посередні. Значить, користають окремі
ч л е н и , о к р е м і с у б в е н ц і о н о в а н і с т і й к и . Але
цілість громади відчуває мало і слабо факт
існування в нашій кооперації суми кругло 600
мільйонів долярів, не рахуючи сотень мільйонів
інших існуючих наших ф і н а н с о в и х установ.
Присутній на Загальних зборах нюйоркської
кредитівки парох церкви св. Юра, о. ігумен П.
Пащак, висловлюючи велику вдячність за щедрість кредитівки для школи св. Юра (13,000
дол.) звернув увагу, що ось два дуже популярні і
корисні українські підприємства в Ню Йорку
були примушені зліквідуватися, бо коли власники їх кам'яниць десятикратно піднесли комірне
вони не могли в так званій „українській дільниці"
Н ю Й о р к у дістати інше приміщення. Ш к о л а
танківРоми Прийми-Богачевськоідовго не могла
дістати приміщення. Маємо сотні-сотні м і л ь й о
нів долярів, але у цілій Америці між двома
океанами нема одного дому на зразок дому для
старших і немічних осіб включно з медичною
опікою, як- це є в Торонто у Канаді, дім ім. Івана
Франка. Існують тільки два доми для старших ,
осіб - у Філядельфіі і Словтсбурґу в стейті Ню
Йорку, обидва завдяки Церкві, де проте мешканці самі мусятьпро себе дбати. Нема ні одної
лікарської порадні для старших і незаможних
українських людей. А чейже поруч із мільйонами
у кооперативних кредитівках та інших фінансових установах — грубі мільйони склала громада на будову церков (у Ню Йорку коло 6
мільйонів), на Гарвард, на прерізні інші цілі.
Чому такі парадокси? Мабуть тому, що нема
одного плянувального центру Нема гурту, який
визначував би пріоритет у потребах громади.
Збіркова акція давно вже була схаотизована. У
газетах роїться від закликів про збірки. Але все
ще немає одного дому старців, немає однієї
амбуляторії для старих чи бідних українських
людей. Щось тут не грає.
За законами вільних країн кожна фінансова установа суверенна. Американське з а к о
нодавство особливо насторожене проти картелів у будь-якій формі. Але, коли існують централі кооператив, то ніхто не забороняє давати з
існуючих резерв датки на ту саму харитативну
ціпь. Логічно і послідовно, це вимагає взаємної
інформації і порозуміння. Чи не можна би nepe–
водити це у кращому ступені і з кращим конкретним вислідом, як дотепер? Тоді громада відчула
б існування сотень мільйонів долярів в українських фінансових установах, зокрема у кооперативних кредитівках, також безпосередньо, а не
посередньо, як це діється тепер. Чи не варто би
на цю тему завести дискусію між фахівцями, не
задля самої дискусії, а з очима на реальне діло.
Бо ніщо у світі не є таким ворогом пустої фрази,
як світ фінансів, як гріш, як банківництво, як
організування гроша для добра громади.

Виборці в Америці все
більше незадоволень з передвиборчих процедур: передвиборів, так званих „кокусів" і „комбінованих контестів" (передвибори плюс
„кокус"). ломагя.юнись. покищо потихеньку. упрощення і більшої логічности у
передвиборчому процесі.
Для ілюстрації такого ,.замішання" у процедурі передвиборів відомий npcc–
тижевий політичний журнал „Ю. С. НюзендВорлд
Ріпорт" з 23-го квітня подає
аналізу і хід .,кокусів". тобто політичних загальних
зборів, на яких голосусться
я в ним. голосуванням за того чи іншого кандидата.
„Кокуси" відбуваються цьо
го року в 28-ми стейтах (у
1980 році було таких стейтів
тільки 21), окремі ж передвибори - тобто процес
таємного прямого голосування на кандидата, відбувасться в 21 стейті (з того у
частині стейтів - с „комбіновані" передвибори).
З кокусів найбільша користь для того кандидата,
якого підтримують „партійні боси", тобто, кого
визначить партія і підтримають управи клітин партії
на місцях, а не загальне
членство. Тому „першую
Волтер Фріц Мондейл, офіційний кандидат Демократ
тичної партії цього року на
президентську номінацію,з
„кокусів" надзвичайно користас. А два ,.непершуни"
- Ґері Гарт і Джессі Джексон. нарікають на' „кокуси".
бажаючи радше бачити по
всіх стейтах - звичайні
передвибори. де виборець в
таємному голосуванні у внборчій будці голосує на
кого хоче.
Центральну Европу заселяють різні народи, які стараються знайти між собою
свого роду модус вівенді
для створення добросусідських умов до мирного спів
життя. Саме цей терен перейшов в XX столітті чи не
найбільшими змінами-політичними і територіяльними. В цьому просторі
живуть і мадяри, які не мають тут історичної рідні, і
попали сюди в наслідок
якоїсь історичної помилки.
Не маючи тут,рідні, не почуваються до обов'язку
включитись до цього молус
вівенді, а якраз навпаки,
постійними територіяльннми претенсіями до чужих
народів, викликають між
ними невдоволення та постійне політичне напруження.
За останніх двісті літ.
мадяри не виграли ані одніеї війни. Це тільки вказує
на те, що народи, які жили в
їхній державній системі, їх
не підтримали, як, наприклад,під час повстання Людовика Кошута в 1848-49
роках та після Першої світової війни. Обидві світові
війни скінчились для Мадярщини катастрофою, що могло б привести 11 політичних
провідників до застанови
над причинами тих катастроф.
Мадяри залюбки приписують свою катастрофу на
рахунок Тріянонського мирового договору, який затвердив відірвання поважної території в користь Че-

Л ю д м и л а Волинська

КОМУ ДОПОМАГАЮТЬ
КОКУСИ, А к о г о
ВОНИ КРИВДЯТЬ?
Ось факти згідно з редакційною журналу „Ю. С.
Нюз енд Ворлд Ріпорт",
пера головного редактора
Марвіна Стона. У Віскансині, наприклад, приблизно
600,000 осіб взяло участь у
. невирішальних' демократичних передвиборах, які
висловлюють тільки те, KOму з делегатів дається nepe–
вага. Ґері Гарт, сенатор з
Колорадо, дістав виразну
більшість голосів з цих 600,
000 голосуючих. І навіть,
якщо припустити, що й pec–
публіканські .перебіжчики'
(це теж в деяких стейтах

Процедура в. „кокусах" така: всі мають зібратися в
одному місці, наприклад,
кілька сот виборців у кафетерії такої то школи. Кожний мусить виповнити запитннк, де подати всі потрібні дані про себе і документ приналежности до
партії (таке триває приблизно одну годину). Після
цього людей поділяють на
групи згідно з тим, за кого
вони хочуть голосувати. Ці
групи мають сісти в окремих кутках залі (Мондейлова, Гартова, Джексонова і „неприєднених" група),
де їх перераховують докДОЗВОЛЯЄТЬСЯ) ЙОМУ ДОПОмогли голосами, то. відки- ладно,скільки всіх їх є. Якнувши їхнє приблизне ЧИС- що ж якась група становить
ло, все таки перемога була б чисельно-менше, ніж 20 відцо боці Ґ. Гарта. Натомість сотків загального зборища
у тому ж стейті кілька днів людей, їй відмовляється
пізніше на „кокусах", що взагалі вибирати своїх дело
вже визначували делегатів, гатів. Вона натомість має
прийшло на всі ці збори пропозицію прилучитися
всього 30,000 осіб (тобто в до більшої групи і голосува20 разів менше, ніж у „неви- ти на того кандидата, на
рішальних передвиборах"), кого голосує більша група,
і вони дали свої голоси у до якої цю.меншість додали.
відношенні 2:1 на користь
Мондейла! Це і не дивно:
Тут знову йде перерахуй
провід клітин Демократич- нок присутніх, що триває
ної партії пішов за наказом одну-дві Години.
згори - голосувати за Моя.
Підчас всього цього продейлом. В цьому якраз стей- цесу сердиті погляди „боті, де зобов'язують і „коку- сів" прошивають наскрізь
си" і „контести", кокуси
тих, хто не хоче голосувати
відбуваються так, що треба за визначеного управою
превеликої посидющости, кандидата, і бувають вивідваги і настирливости, падки, що таку людину пощоб голосувати проти т. зв. тім сильніше або слабше
партійного (і робітничо- „дисциплінарно" каратиюнійного) естаблішменту. муть, тягтимуть за партій-

Д-р В. Шинлор

ЩО ДУМАЮТЬ НАІіу СУСІДИ
хо-Словаччннн, Румунії й
Югославії разом з немадярським населенням. Правдою є, що з цією територією дісталось до цих держав і поважне число мадярського населення, що сталося в наслідок стратегічного укладу нових кордонів
цих держав. Але фактично
катастрофою Мадярщини
не був Тріянонськин договір, який правда був виготовлений без участиїїпредставників, а тільки предкладений Мадярщині дня 20-го
червня 1920 року до підпнсу, а самі поневолені народи які від неї відійшли вже
зразу з кінцем 1918-19 років.
Договір був тільки потвердженням дійсного стану,
що тоді настав. 1 власне цю
обставину мадяри постійно
замовчують, або представляють її у вигідній для себе,
але невірній інтерпретації.
Мрією мадярської політики колись було створення
великого мадярського тридцятьмільйонового народу,
зрозуміло коштом немадяр.ських народів. Коли ця
їх концепція після Першої
світової війни впала, і ведена Мадярщиною з допомогою Гітлера й Муссоліні
ревізіоністична політика, не
мала бажаних повних yeni–
хів, то мадяри тепер висувають іншу концепцію Федерації Подунайських Дер-

жав, до якої включають і
Карпатську Україну, як частину Мадярщини. Головним керуючим чинником
тут була би Мадярщнна.
Щодо Карпатської України, то автори стверджують
її незвичайно важливе стратегічне положення, що вона
є „виповняючою частиною
цієї цілої концепції", та що
вона без Карпатської України не є можлива до здійснення.
Для виправдання своєї
провідної ролі в такій Федерації знаходять мадяри
історичну основу ще з доби
панування Матіяша Kop–
віна (1458-1490). Мадяри
твердять, що цей найсправедливіший король у їхній
історії вже тоді визнав, що
народи Центральної Европи
зможуть забезпечити своє
незалежне існування тільки
тоді, якщо Карпатська кітловина і австрійсько"Дунайська — зіллються разом під
ОДНИМ

ПОЛІТИЧНИМ

ГГООВО-

дом. Це велике завдання
хотів король здійснити саме під веденням Мадярщини. А сучасними партнерами такої Федерації, крім
Мадярщини, передбачають
ся:Австрія, Словаччина,
Карпатська Україна і Xop–
ватія. Йде певне зближення
народів в цьому напрямі, і
оскільки би це мадярам вдалось перевести, то одним

НИЙ „неПОСЛух" ДО ВІДП08ІНА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ
дальности.
Нарешті після всього цього знову перерахунок, щоб
визначити пропорційне відношення голосів ДО КІЛ bk'OC–
Під та ким,не зовсім форти зібраних (в даному витунним
заголовком (і то
падку вже тільки двох груп,
бо „незалежна" група та- тільки по-англійськи, укракож не мала потрібних 20 їнської бо програмки - на
відсотків присутніх) і роз- вдивовижу - не було) огподіл самих делегатів. Тож лядали ми дуже цікаву і
не дивно, що у Вісканснні оригінальну виставку кар(та й у інших стейтах) став- тин чотирьох українських
леник „партійного" і „ро- вихідців з України в Украбітничого" естаблішменту інському Інституті АмериВолтер Мондейл, колишній ки,що тривала від 24-го
віцепрезидент, має вдвічі березня до 12-го квітня ц. р.
Не входитимемо тут у
більше делегатів, як їх мас
причини чому не було ОГОГері Гарт.
Але і тривання коку- лошення про цю вагому
сів, де треба пробути на залі виставку в пресі. Однак
понад чотири години часу, ствердити треба, що це нечасто-густо відстрашує член' чувана річ. Та це вже діло
ство від того, щоб прийти громади. На всякий випана „кокус" і голосувати. А док більшість цікавих не
виграють з ,", кокусів" ті за- могло побачити виставки
горільці -партійці, які прий- просто з тієї причини, що не
дуть і які перепруть своїх знали про її заіснування.
Імена мистців, що чискандидатів, хоч вони є у
меншості серед членства тапл.чли свої праці цс: Володимир Макаренко, Антін
Демократичної партії.
Тож нема нічого дивного, Соломуха, Володимир Ст- '
що ці „кокуси" не ДО ВПОДО- рельніков та Віталій Сазоби не тільки двом цьогоріч- нов. Усіх їх можна чи і
ним демократичним канди- треба назвати модерністадатам, які не є ,,першунами',' ми. Дещо з їхніх картин,
але і іншим американцям, крім Сазонова, бачили ми
що бажають бачити перед- перед кількома літами в
виборчий процес більш галсрії ОМУА. Хто знає,
справедливим, як і нале- чи, якби російсько-большежало б у країні, де Уряд є вицька влада не була змувід народу, для народу і шувала їх, та й інших мачерез народ. З цим усим лювати соц-реалістично, чи .
в'яжуться великі незадово- були б вони нині модерніслення в таборі негритянсь- тами. Бож толі .коли на Закого проповідника свяще- ході модернізм пританика Джессі Джсксона, який хає, з України прибумає до Демократичної пар- вають загорілі модерністи.
тії кілька справедливих ви- Та проте це не таке то і важлн
мог. як представник чорних ве, адже не стиль рішає про
американців та „кольоро- величину мистця, а його
індивідуальний талант. Вис
Закінчення на ст. 8.
тавлено було 82 праці.
Найцікавішим мистцем і
ударом ліквідують двох талантом із цієї чвірки, без
своїх ворогів: Чехо-Словач- усякого сумніву, є Макачину і Югославію. Мадяри ренко. Про це можна було
підтримують самостійні вже'переконатися перед
змагання обох цих народів. кількома літами, подивляТака Федерація Подунай- ючи його графічні праці.
ських Держав відповідає й Тепер тут його графіки неполітичним інтересам Поль- має, зате зустрічаємо багащі, бо вона політично вирі- тогранність його мистецьшує і проблему спільних кого обличчя у складних
польсько-мадярських кор- оліях і акварелях. Покидонів, звичайно.коштом нувщи Совєтський Союз
Карпатської України. Поля- (точніше Естонію), осів він
ки може й тут видумають на постійно в Парижі. Там
свою пісеньку, що без спіль- він мав і свою індивідуальних кордонів з Маляршн- ну виставку та одержав перною не можуть ЖИТИ, ПОДІ6- шорядні французькі реценно, до цієї, що її співають зії. Він виставляє в Европі
про Львів. У 1953 році на ще і деінде, як у Відні, Мюнконференції про Централь- хені тощо, де теж зискус
но-Східню Европу в Кол- прихильність критиків.
гейт університеті, д-р Kop–
Макаренко - він часто
бонський, поляк, в дружній скорочує
свої картинні підрозмові сказав, що Поль- писи на: Макар
- це могутща без Львова не може жиі оригінальна мистецьти. На те я йому відповів, ня
індивідуальність, без огшо в такому разі хай Поль- ка
ляду на те, чи він подобаща приєднається до у країн- сться
комусь більше чи МЄНської держави, а ми дамо їй ше. Приємно
ствердити, що
більшу автономію, ніж цю, крім фігуральної
тематики,
яку дали поляки українцям людських чи радше
жінов Галичині.
чих постатей, актів, мертвої
Д Л Я ПІДГОТОВИ ПОЛІТИЧприроди, він цікавиться і
них акцій, був створений в релігійною тематикою. Зна
Чикаго 2-го жовтня 1965 менним для його праць є
року Польсько-Мадярсь- багатство символів.
кий Союз за участю і тих
На великого розміру квадмадярських і польських ДИПломатів та політиків, які в ратах полотен видніли вже
роках 1938-39 всілякими здалека його „Чорний хрест''
засобами змагали до зни- і „Жовтий хрест", що
щення молодої карпато- мусіли привернути уваукраїнської зфедерованої гу кожного глядача. На цьодержави. Свого часу 132 му другому хресті, серед
члени американського Конг безлічі маленьких, латинсьресу вислали державному ких, друкованих букв, можна було відчитати слова
„ліберті" (воля) і „УкраїЗакінчення на ст. 8.

студії відбув у Відні, покінчивши їх 1893 року. Відтак
студіював теологію і 1895 року був рукоположений на
священика в Перемишлі. Три роки був сотрудником свого
Осип Крявненюк
батька у Ваневі, відтак через десять років очолював
парафію в околицях Ясла. До Америки приїхав 1910 року і
перебував перші чотири місяці у Бервику, Па. Звідтіля
переїхав до Скрентону, Честеру, Олд Фордж, а в лютому
1913 року обняв парафію у Майнерсвілі, Па. Опісля о. И.
Пелехович був на таких парафіях: в Аллентавні, Па., Ню
Бритен, Кони., Бостоні, Масс., та Дітройті, Миш; скрізь,
і.
де о. Й. Пелехович перебував, він дбав про поступ своїх
Еміграція східньогалицьких українців до Америки не парафіян, робив багато для оживлення церковного і
однаково охоплювала всі тамошні округи. При відсутності народного життя, скликував віча для спопуляризування
докладної статистики, ми відважуємося твердити, що. серед іміґрантів справи української державности тощо. У
крім масового виїзду лемків у 1880-90 роках Бостоні зорганізував Товариство Української Молоді для
українці з околиць Самбора і Старого Самбо- допомоги студентам, що мусіли втікати з України та був
ра творили кайчисленнішу групу емігрантів За ними одним із делегатів до посадника Джеймса М. Корні, щоб
можна б поставити рогатинців, тернопільшв. перемнш- запротестувати проти приїзду до цього міста генерала
лян. львів'ян га інших. У цій статті хочемо коротко Галлера. Отець Пелехович був одруженим і у нього було
вказати на місця перебування іміґрантів із Надбужанщи- п'ятеро дітей: Богдан, Ярослав, Неоніля, Ірина і Марія. Він
нн. при чому включаємо тут людей з околиць Сокаля. помер 17-го січня 1932 року.
Камінки Струміловоі. Рави Руської і Жовкви.
Богдан Пелехович був адвокатом у Чикаго, а 1919-го
За малими лиш внйнятками, усі українці із названих року очолював відділ Українського Інформаційного Бюра
повітів творили „другу хвилю" нашої іміграції, значить у Вашінгтоні. Неоніля— відома лікарка і суспільна діячка,
прибули на північноамериканський континент між 1900 і дружина композитора Михайла Гайворонського. Вона
1914 роками. Українців із близьких до Сокаля сіл Любів, вела власну лікарську практику при 44-ій вулиці у Ню
Клюсів і Квасова зустрічаЛю в Чикаго й у Дітройті. де Йорку, а 22-го січня 1950 року її обрали головою
вони працювали в різнях, при залізниці, зглядно в Контрольної комісії першої управи Українського Ліавтомобілсвій індустрії та у фабриках фарб, під час коли карського Товариства Америки. На Зборах Українського
колишні мешканці Сільця. Кристинополя і Добричина Допомогового Комітету, що відбулися під патронатом
творили більшу групу в Бруклині, де були робітниками у УККА 20-го червня 1944 року вона обняла пост заступфабриках заліза, шнурів, у цукроварнях, у ресторанах, при ника предсідника. Під кінець жовтня 1944 року взяла
розвалюванні домів і на доках. У стейті Ню Джерзі участь у конференції УНРРА у Вашінгтоні в справі
подибуємо надбужан в Джерзі Ситі (Белз) і в Елізабет плянової акції допомоги українцям у Західній Европі та
(Снятин), а в Пенсильванп у підприємствах виробу співпраці українців з УНРРА. Д-р Пелехович-Гайворонцементу в Аллентавні, у склярнях Форт Ситі (Трухмір) та в ська була активною також у Союзі Українок Америки і
копальнях твердого вугілля у МекАду (Татарковець). У займала в ньому пост референтки міжнародних зв'язків.
Клівленді замешкали емігранти із Сільця, а в Амстердамі.
У 1910 році приїхали до Америки о. Антін УляницьН. Й., з Ількович.
кий, уродженець Холмщиин, та його дружина, Стефанія з
До імігрантів-піонерів з Сокальщини слід зарахувати Семеновичів, що походила з Наддніпрянщини. Отець
о. Иосифа Пелеховича. Він народився 18-го березня 1870 Антін Уляницький народився 1882 року, гімназійне
року у Ваневі. Іспит зрілости склав 1889 року в Українській ' навчання відбув у Тернополі, а теологію покінчив у Львові,
Академічній Гімназії (УАГ) У Львові, а університетські ле й був рукоположений на священика 1909 року. В

НАДБУЖАНЦІ В ЗСА

,,Мистці неконформісти з України'
на". Вула тут ще і цікава і
міцна, кольористична картина „Свята Трійця". Майже мініятюрні акварелі два
„Розп'яття", це радше сюрреалістичні символи розп'ятого Ісуса.
Людські постаті особливо
жіночі, що їх' мистець змальовує, всі вони великі, ПОтужні, видовжені з маленькими головами, руками і
стопами. На завжди стилізованих чи й абстрактних
обличчях, замість очей, носа, маємо інколи шість або
сім червоних еліпс упоперек
голови. Жіноче тіло, часом
білої, алябастрової барви,
але найчастіше зі знамени
то переданим кольоритом і
півтонами відтінків. Щодо
еліпс, то вони різнобарвні,
як лелітки, притаманні багатьом картинам мистця.
Може дещо менше зацікавлення викликала низка
праць його „Мертвої природи", хоч і тут була одна
визначна аквареля та одна
олія ч. 3.
Воно дуже відрадно, що
Макаренко не тільки визнач
ний мистець, але він теж і
український патріот. І Україна існує не тільки в його
серці, але і в його працях.
Кольористично і тематично
прекрасна його аквареля
„Козак Мамай" („Три долі"), де на жовтогарячому
ТЛІ З СИНІМ Н е б о м , ПОДИВЛЯ-

смо три постаті біля козака.
,,Обезокрилена Україна"
дуже актуальний , задум,
блискучий заголовок, проте
картина замало переконлива своїм представленням
багатообіцюючої теми. Ми
радше добачусмо Україну в
тій репрезентативній, огрядній, чорнобривій молодиці
в зслено-червоному з рушником на наруччі, що на
ньому у кружеві медальйона відкриваємо благословляючого Ісуса Христа. А
довкола картини символічні сцени у формі довкільного обрамування. Такі оце
„Три сни". Чарувала всіх,
аквареля „Калина" („Мертва природа" ч. 2), де крім
стилізованого пучка червоної калини з мітичною птицею і кількома овочами
реалістично представленими, були ще й інші назви на
них написані тушшю. А
далі відчитував глядач
Шевченківське „Радуйся ни
во неполитая" та „Ой у лузі
червона калина і т. д". Ще
милувала нас своєю акварельною, веселковою барвистістю „Весна" у виді розвіяних різнокольорових
стрічок, знову з надписами
заспівів із наших веснянок.
З Антоном Соломухою з
Києва, тепер у Парижі, що
виставляв свої картини кілька років тому в галерії ОМУА, на першій нскомформіс
тичній виставці, ми знайомі.'Підо впливом Парижа і
Европи, він мистецько значно розвинувся і підріс. Його
гваші з імпресіоністичним
розмаєм і райдугою файли
вих кольорів, так і задокументовують карнавал нашого життя. Це потверджує
і козак і лайлива баба і
собака, що гарчить і коняка
Закінчення на ст. 8.

Америці він працював спершу у Норт Дакоті, а пізніше був
парохом у Френкфорді, Па., Піттсфілді, Масс, в Елізабет,
Н. Дж., та у Філадельфії, де помер 1968 року. Його
дружина навчала в українських вечірніх школах, організувала церковні хори і сестрицтва та була членкою Союзу
Українок Америки. Вона померла 22-го травня 1970 року.
Старший брат о. Антона Уляницького, Володимир,
народився 1880 року. Він також навчався у тернопільській
гімназії, студіював теологію у Львові, а 1909 року
Митрополит Шептицький рукоположив його на СВЯЩЄНИка. Він приїхав до Америки 1912 року і був душпастирем у
Елмайрі, Н. Й., Реймі, Па., Обурні і Коговзі, Н. ЙГ., а в
Пенсильванії очолював папафії у Нентікоку, Сентраліїта в
Нортгемптоні (1934-46, де й помер 5-го червня 1946 року.
Багато іміґрантів з Радехівщини було в стейті
Іллиной. Там вони скупчувалися у Чикаго (Радехів, Лопатин, Трейця), у Вест Пульман (Криве і Мазарня) та у
Гарвей, де мали працю у фабриках заліза і сталі.
Працювали радехівш також у Дірборні, Миш. (Сморжів,
при виробі цементу у Бат і Нортгемптоні у Пенсильванії
(Стирківці) та у фабриках цинку у Палмертоні, Па. Деякі
приїхали у 1909 рощ до Вілкс Беррі, Па., де були заробітчанами у копальнях твердого вугілля або провадили
склепи споживчих товарів. Селяни із Дмитрова осіли на
фармах у Грейт Медовсі, Н. Дж. Там таки, у 1906 році,
приїхали брати Роман і Іван Ковалики з Радехова,
викорчували велику долину серед гір та перемінили їх в
плодючу землю, на якій вирощували городину. Декілька
радехівських родин поселилося у Кензас Ситі та в
Кромптоні, Ровд Айленд, де були затруднені у ткацьких
підприємствах.
З-поміж визначніших іміґрантів з Радехівського ho–
віту слід назвати о.Володимира Сполітакевича. Він
народився 6-го січня 1882 року у Виткові Старім. Склавши
іспит зрілости в УАГ у Львг і (1901), він студіював
теологію і 1906 року був рукоположений на священика. До
Америки приїхав 1907 року і став душпастирем у Ст.
Клері, Па. Пізніше^був парохом у Вілкс-Беррі і Кінгстоні,
Па. (1913-17) та в Йонкерсі Н. Й., де помер у грудні 1932
року.
(Продовження буде)

Ч. 79.

С В О Б О Д А . П ' Я Т Н И Ц Я . 2 7 - г о К В І Т Н Я 1984

ТРИБУНА У. Н, СОЮЗ
4.4.

КВІТЕНЬ

ЧЛЕНИ „КЛЮБУ
ВІДДАНИХ СОЮЗОВЦІВ"

Мос перше доручення в УНСоюзі

На 19-ій Конвенції УНСо
На сторінках „Трибуни" вже багато писалося про різні
клюби до яких належа гь секретарі і інші вілділові урядовці, юзу, що відбулася 1937 року
які в означеному часі приєднують відповідне число членів. у Вашінгтоні, мене вибрано
Рік -1983 був ювілейним роком союзових видань і тоді, головним контролером.
За три місяці я написав ли
згідно з ухвалою Екзекутивною Комітету, додано ше
один клюб до вже існуючих, а саме ..Клюб Відданих Сою- ста до головного предсіднизовнів". До т о ю К.иобу належать ті союзовиі, які на иро- ка УНСоюзу Миколи Мура
тязі календарної о року придбають Союзові 5 д о 9 членів. шка зі запитом, що я маю
Сі ворсини нього К.побу себе вже добре оправдало тому, робити? Статут нічого про
що даг нагод) майже всім відділовим урядовцям належа- такого роду роботу на місіи до нього і бути вшанованим на сторінках ..Трибуни". цях не писав, не пише й
Сьогодні і ириімнісгю помішуємо перших ..вістунів", тепер, а сидіти без діла я
які в перших місяцях ювілейного року Батька Союзу вже ніколи не міг не тому, що не
мають придбаних віл 5 ДО 9 членів. Знаючи іхию віддану мав, що робити, але я хотів
працю для Союзу, віримо, т о в слідуючих місяцях вони мати зміст до мого звіту на
придбають”чдідьки нових членів, щоби ..попасти" до річні наради і треба було
щось для Союзу зі себе дати
більш престижевих клюбів.
Робота в Чикаго була налаВсім членам ..Кдюбу Відданих С о ю з о в ц і в " . яких
проголошуймо у цьому числі ..Трибуни", складаємо нашу годжена. Я не хотів здавати
майбутні звіти з діяльности
щиру подяку і бажагмо дальших успіхів.
мовляв, я не мав жадних
доручень, я ширив добре
ім'я^У НСоюзу, бо це все „чеСЕКРЕТАРІ У Н С О Ю З У w ЧЛЕНИ К Л Ю Б У , ЯКІ Д О
пуха", хоч ще Й нині такі
з в і т и , а д о т о г о ще про
31-го Б Е Р Е З Н Я 1984 Р О К У П Р И Є Д Н А Л И 5 Д О 9
похорони і хрнстини буваНОВИХ ЧЛЕНІВ:
ють. Треба й про останні імпрези згадувати, бо це є моб і л і з у ю ч и й чинник, а л е
зріст організації є головним.
Микола Мурашко мені
відловів, щостатутУНСою
зу не може в деталях форму
вати роботу головних урядовців, але урядовці на місцях мають самі будувати со
бі варстат праці для Союзу,
інформувати Головну Канцелярію, що можна зробити для чисельного росту орг ані данії. Обіцяв, що як щось трапиться, то мені дасть
знати. Слово М. Мурашко
дотримав, бо написав мені,
що 284-ий ВІДДІЛ—„Запоро
зька Січ? обходить своє 7557 Михайпо Савків - 7
194 Михайло Юзенів - 7
річчя, і він делегував мене
до Іст Сейнт Луїс,'Ілл., як
представника на ювілей.
За два тижні я виїхав потя
І гом до Сейнт Луїсу. Перег-ЛЯНУН конвенційний npoju–

34 Лев Бпонарович

-

6

269 X рис ти на Фуґа-Ґербеги
- 6
'

59 Тарас Спивінський

- 6

бив враження людини, що
багато читала, але, так би
мовити, не все мав упорядковане, хоч патріот він
був безперечний. Незадовго
перенісся до Денверу.
Звичайно, я боронив Екзекутиву, яка не дбала про ..козаків". Бенкет, влаштований власними силами, зійшов на політичні рейки, зійшов на віче, люди хотіли
знати, чому „пани програли
Україну", чому щось не роб
лять. Ухвалено резолюції
..для д о б р а У к р а ї н и " . В
церкві вже в Міссурі^ де є велика католицька церква,
тоді була ще православна.
Священик, якому я склав візиту і запросив на ювілей,
виголосив патріотичну промову на тему „Симбіози
Церкви і народу", вийшов з
Свангелієм і дав урядовцям
і мені поцілувати.
Це перше доручення відкрило мені дорогу і варстат
праці. Я відтоді бував там
часто разом з організатором Дмитром Білецьким.
Ми зорганізували в Сейнт
Луїсі ще один молодечий
Відділ, в л а ш т у в а л и з'їзд
молоді, відбули Великий на
тональний фестин, зібрали
гроші для допомоги „РІДній Школі" і на Бойовий
фонд та р а з б у р х а л и т а м
українське життя. Громада
потребувала опіки, якої не
-було. В Іст Сейнт Луїсі немас вже Народного Дому,
бо расові пересунення спричинилися до переселення
українців. Діє там ще довголітній секретар 284-го Відді
лу І. Василюка, який ще
дістає час від часу членів,
мешкає далеко, бо оточсння змінилося. За рікою також . не краще, розв'язано
молодечий відділ, нема православної церкви. Надійна
колись громада по обох боках ріки замовкла, заніміла,
але кропивою ще не nopoc–
ла. Треба туди час від часу
навідатися.
Відколи організатор і головний урядник припинили
свою місію, район Сейнт
Луїс занімів.

32-ий Відділ ім. Олега Ольжича
у Філядельфії відбув Загальні збори

161 Андрій Джупа - 5
5
Знімок не прислали.
217 Степан Приймак - 6;
163 Теодор

Дуда - 5;

346 Проспав Фішер - 5;
385 Мирон Крамарачук

Вступайте
в члени
УНСоюзу!
271 Іван Чопио - 5

кол, щоб знати, що в тому
місті є і які є урядники. Був
там. крім 284-го, ще 308-ий
Відділ, обидва м а л и вже
конвенційних делегатів, зна
чить, були середньої величи
ни.
Перше вражіння-прекра
сне. Громада мала свій влас
ний Народний Дім зі сценою і бічними приміщеннями для менших сходин. Міс
то чисте, над рікою Miccici–
пі; на другому боці ріки стейт Міссурі і велике місто
Сейнт Луїс. На ювілейні
святкування прийшло 300
людей місцевих і з другого
боку ріки, де теж було і ще є
два відділи УНСоюзу. Тоді
організаційні збори, а ювілей зокрема, збирали маси
людей, які хотіли знати не
лише про Союз, але й інші
справи, політику, Україну,
зокрема,коли приїхав голов
ний контролер. Секретар
Відділу, людина ділова,—
ім'я його я призабув,—після
моєї промови забрав слово і
почав критикувати.
Не дбають за нас,—сказав він,—ми тут як „козаки
за Дунаєм". На мене він зро

Інж. Степан Куропась

402 Пнів Бурій - 6

-

70 Микопа Шеремета -

1984

-

Володимир Білик
переобраний головою
Надгадсонської Округи УНС
Лжспзі Ситі. Н. Д ж Л Річні Загальні збори Нал! удсонського Окружного
Комітету Відділів Українського Народного Союзу,
які відбулися у неділю. 4-го
березня ц.р.. в приміщенні
місцевого У НЛому, iicpeo–
бра.тн одноголосно головою Окружної Управи Володимнра Білпка. секретаря 170-го Відділу УНСоюзу
та відомого місцевого rpo–
малського і союзового діяча. висловлюючи йому признання за працю на цьому
пості в минулому році. Разом із ним до Окружної Управи були обрані: Микола
Шеремета і Галина Гаврндюк
заступники голови.
Йосиф Зубрицький - сскретар. Меланія Мілянович
касир. Степан Островськнй
- ' голова Контрольної комісіїта Пан.піна Балутянська і Стслла Раси
члени
Контольної комісії.
Володимир Білик відкрив
збори та привітав учасників
нарад зокрема головного
секретаря Володимира Сохаиа. голову сусіднього Окружного Комітету УНСо.юзу з Пасссйку Івана Хомка
та голову Контрольної комісії Пассейської Округи
Павла Войнева. Опісля присутні однозгідно вибрали
Володимира Білика предсідником. а Йоснфа Зубрннького секретарем зборів.
Протокол попередніх зборів Округи. ШО ЙОГО ВІДЧИтав секретар йосиф Зубрицький. затверджено одноголосно. і толі приступлено
до звітів членів Окружної
Управи.
Голова Округи В. Білик
подав у своєму звіті, що в
1983 році Округа приєднала
108 членів і цим самим виконала на 93 відсотки квоту,
яка виносила 115 членів.
Найкращими організаторами у звітовому році були:
Квітка Степюк. секретар
25-го Відділу, яка приєднала 47 нових членів і здобула
перше місце серед жінок за
найбільше число нових членів; дальші місця успішних
організаторів Округи зайняли: Микола Шеремета.
секретар 70-го Відділу - 16
членів; Володимир Білик.
секретар 170-го Відділу 14 членів: Стслла Раєн. секрстарка 171-го Відділу - 14
членів: Богдан Ясінський.
секретар 287-го Відділу
10 членів; Степан Островський. секретар 270-го Відділу
- З члени: Павлина Балутянська. секретарка 286-го
Відділу - 3 члени, та Мнрон Сірий, секретар 281-го
Відділу - одного члена.
Два відділи Округи не приєднали ані одного члена.
Далі В. Білик звітував, що
він взяв участь у з'їзді голів
Округа який відбувся у звітовому році, в організанінннх зборах в листопаді минулого року та святкуваннях 90-річчя УНСоюзу в
Шамокіні на запрошення
Головного Екзекутивного
Комітету У Н С о ю з у . Він
поінформував, що Округи
стенту Ню Джерзі заплянувалц спільно вшанувати 20го травня ц.р. бенкет для
відзначення 90-річчя У HCo–
юзу у місцевому УНДомі,
та закликав учасників нарад
та членство взяти масову
участь у концерті української симфонічної музики,
який відбудеться вже 1-го
квітня ц.р. в Карнсгі Гол у
Ню Йорку. В кінці звіту В.
Білик подякував усімчленам Управи та прслставннкам відділів за співпрацю в
Окрузі.

Філядельфія. П а . - Т у т у тар В. Яців у своєму звідом
залі Товариства Українсько денні подав точний стан
Американських горожан членства Відділу. Загально
при Френклін вулиці відбу- зорганізовано І9-ть членів в
Короткий звіт склав ссклись річні Загальні збори 32 1983 році, однак, з різних
ретар Округи Йосиф Зубри-го Відділу ім. Олега Ольжи- причин відійшло 16-ть члснький. який подякував голоча. які відкрив о годині 2.30 нів з Відділу, тому він ува- ві В. Бі.пікові та заступниголова Відділу Ярослав Ле- жає. що треба всім членам
кові голови М. Шерсмсті за
бідь. Вставши з місць хвили- Управи старатися здобути співпрацю та допомогу йонових
членів
д
о
Відділу,
ною мовчанки відмічено
му, коли він був псрешколпам'ять членів, які відійшли щоб не тільки втримати
але і збільшити стан членсту вічність.
На пропозицію Івана Хит- ва нашого Відділу. Він вг
ДОПОВНЕННЯ ДО
рука вибрано президію збо- рить, що при активній співВІСТКИ ПРО 70-ИЙ
рів у такому складі: мгр Во- 11 раці всіх членів Управи,
л о д и м и р Я ц і в - г о л о в а , і напевно вдасться здобути
ВІДДІЛ УНС В ДЖЕРЗІ
Іван М у з и ч к а - с е к р е т а р . кращі висліди в організуван
СИТІ
Відчитаний порядок пара';; ні нових членів до нашого
прийнято одноголосио.Сек-Л' Відділу.
В попередньому числі
-Секретар поінформував
ретар прочитав протокол у
останніх зборів, який прий- членів, що вислано до Цент- „Трибуни УНСоюзу" у віст
нято одноголосно. Звіти зі ралі членських внесків на Ці про річні збори 70-го
Відділу УНСоюзу. Товарне
своєї проробленої праці по- суму 15,342 доляри . а з каси
дали голова Відділу Яро- Відділу виплачено на різні тва Поступовий Клюб. в
слав Лебідь, скарбник Іван . громадські цілі понад 150 наслідок друкарської помйл
Хитрук. голова Контроль- лолярів. Він допомагав на- ки подано неповний склад
шим членам у полагоджу - обраного на 1984-ий рік
5. ної комісії Стах Максимюк
Уряду Відділу. На цих збованні різних особистих
і секретар В. Яців.
рах
були обрані: Стефан Бісправ.
Брав
участь
у
відзнаГолова у своєму звіті скачуванні 90-ліття Українсько лик—предсідннк. Микола
зав. що у минулих роках,
так само і в минулому 1983 гр Народного Союзу у Ша- Шеремста-секретар. Петруся Коваль—заступник пред
році
він допомагав сек: мокіні.
Як член Контрольної ко- сідннка. Марійка Рут(Шере
ретареві в його праці при
збиранні членських вкладок ,, місії Окружного Комітет) м е т а ) - к а с и р . Михайло Пи
Скарбник Іван Хитрук поін-, j Філадельфійської Округи липчак-голова Контрольформував членів про фінан-^ УНС старався вив'язатись ноі Комісії. Дмитро T x i p –
член Контрольної Комісії.
Закінчення наст 6.
совий стан Відділу. Секрс-" !
і

Д-р М. Снігурович переобраний
на голову Союзової Округи
Ню Гейве.ну
У неділю. 18-го березня ц..
p.. в 3-ій год. пополудні ВІДбулнея в залі Української
Католицької Церкви св. Володнмира при ВенцелТерсс
Сгемфорд, Конн.. річні Зага
льні збори Окружного Комі
тету відділів. УНСоюзу в
Ню Генвен. Конн.
Збори

ВІДКрИВ ДОВГОЛІТ-

ній голова Округи д-р МиХайло Сніїурович. привітав
ній ВСІХ учасників Зборів га

жений і треба було його
виручати в певних обов'яіках. Звіт за касира Окружної У п р а в и В о л о д и м и р а
Бутковського. який вииравдав свою ВІДСУТНІСТЬ, здав

Володимир Білик. інформуючи про приходи та розходи каси ОкругиJ сальдо
на час зборів в сумі 1.534.45
дол.
На пропозицію голови
Контрольної комісії С. Островського в імені трьох
членів комісії (його. Меланії Мілянович і Павлини
Балутянської) уступаючій І
Окружній Управі уділено
абсолюторію та висловлено признання і поляку за І
виконану працю. Внесок !
Контрольної комісії піддср- '
жали Степан Білик і Володимир Козак, після чого j
ПрИЙНЯТО ЦСЙ ВНесОК ОДНО-

голосно. Складаючи нодяку за перевибір. голова Окружиої Управи В. Білик коротко насвітлив пляи прані
Округи на черговий рік та
закликав представників відділів до посиленої праці для
УНСоюзу і громади в ньому ювілейному році УНСоюзу. Представник Округи
Пассейк Павло Войн.ів пообіцяв допомогу при плані туванні чергового' Стейтового Дня УНСоюзу - пікніку в Ба вид Бруку. Він теж
підкреслив, що УНСоюз цс с о б о р н а , найстарша і
найбільша українська установа. тому для УНСоюзу
треба і варто працювати,
щоб він далі зростав та
об'єднував усіх українців.
З доповіддю про широку
діяльність УНСоюзу внступив головний секретар
Володимир Сохан. Він прсдставив працю і найновіші
досягнення УНСоюзу. як
також пляни діяльности на
найближчі роки, зокрема
акції для приєднування нових членів, як також на зовнішньому відтинку для загальної української справи.
Вкінці головний секрсіар В.
Сохан висловив в імені Головного Екзекутивного Комітету признання Налга.ісонській Окрузі та її icpa–
щим організаторам за виконання на 93 відсотки квоти приєднання нових член in
і привітав з перевнбором
голову Округи Володимира
Білика та членів Окружної
Управи. Привітав зібраних
також голова Округи Пассейк Іван Хомко. бажаючи
Надгадсонській Окрузі дальших успіхів”та складаючи
Окружній Управі подяку за
співпрацю з його Округою.
В дискусії, яка слідувала
після доповіді головного
секретаря, взяли участь:
Павло Палка. Павло Войнів, Іван Хомко. Йосиф Зубрицький. Ганна Гавридюк і
Галина Білик. Відповіді на
порушені союзові та rpo–
мадські справи дав 6бшнрно і вичерпно Володимир
Сохан. Закінчив дискусію
Володимир Білик закликом
до праці для-УНСоюзу і
запросив усіх до перекуски,
шо її приготовили Галина
Білик і Галина Гаврилюк

КОЛИ
ПОДОРОЖУЄТЕ:
” АВТОМ
власним або чужим
- АВТОБУСОМ
' ПОЇЗДОМ
' ЛІТАКОМ
' чи КОРАБЛЕМ
всюач і завжди хоронить
Вас

акцидентова
грамота
УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДНОГО
СОЮЗУ!

присутніх: Уляну Дячук, головного касира'УНС і проф
Івана Телюка. почесного го
лову Округи
Зборами провадила прсзилія у складі Я кін Hecrc–
д-р Михайпо
Снігурович
рук і олова і Тарас Сливінський секрсіар.
бов'язания до каси Округи,
Збори иеревибрали на
якщо вони досі нього ще не
1984 рік Управу Округи ч
іробйли. За Контрольну котакому'складі: проф. 'ван
місію звітував Володимир
Телюк-ночесний і олова; д-- Васнленко. стверджуючи,
Р Михайло Снігурович го
шо книжки перевірені і шо
дова. Яків Нестерук зас- сума грошей, подана касиічпник голови: Тарас Сливі
ром. правильна.
нсі,кнй -секретар: Василь
Управа Окружного КочпДобчанськиіі касир. Віль- тету працювала задовільно
ні члени Управи: Степан
Опісля предсідник пара і
Тарасюк'. Ірена Олійник,
покликав до слова Уляну
Дмитро Стспь. Осип Гла- Дячук. г о л о в н о г о касира
дун. Василь Романишнн.
УНСоюзу.
До Контрольної комісії увіУляна Дячук попросила
іішлн: Володимир Васнлен- присутніх встати і хвилик6, Григорііі Гіна і'Стенан
ною мовчанки вшанувати
Михайлиїннн.
пам'ять недавно померлого
Звітуючи за свою діяль- почесного члена Головного
ністьу 1983 році, д-р М. Сні- Уряду та колишнього засту
іурович, як голова Округи, пника і оловної о прелсіднип о д а в , то 19-го березня
ка Богдана Зорича з Topo–
1983-го року відбулися в нтО.
Г а р т ф о р д і Річні наради.
Потім у першііі частіші
Опісля були шс ігаради у доповіді вона ствердила.
Савт Вінлзор і в Гартфорді ЩО ці збори відбуваються
в справі завмираючих віддь саме у 90-лігтя заснування
лів. Він постійно був у кон- УНСоюзу. Нав'язуючії до
такті зі всіма відділами Октого, вона подала коротко
руги і заохочував до oprani– причини створення нісїорга
заційної прані. Вислід шсх м па і ні н завдання та аналізу
старань був задовільний, бо як з тих завдань за 90 лі т орвсі відділи, за виїмком двох ганізації вив'язалася, підітре
придбали у 1983 році нових слюючи на початку існуванчленів.
ня велику роботу У НСоюзу
Голова Округи роздавав проти визискування робітна градуаційних святкуван- ників та проти насильної
нях шкіл українознавства
американізації . УНСоюз
грошові нагороди. призна- вів постійно культурно-осві
чувані УНСоюзом для най- тню працю, іакликуючи до
краших гралуантів. При ній тісного.зв'язку з Україною,
нагоді він все старався лати що в прак І ИН.І доказано дідітям інформації про УНСо дом у формі гіелнких гроціо
юз. Д-р М. Снігурович-був' ппх з ^ р о к для піддержки
на зборах Відділу у Г'арт- жертв'австрінського терору
фор и. При нагоді участи в під час страйків, жертв поль
Українському Домі відбули ського терору, збірок фонся збори у Стсмфорді. З лів для вдержання рідних
черги відбулися 25-го верес- шкіл, для куп на Дому Інва^
ня 1983 року у Внллиманти- лі дів у Львові і т. д.
ку успішні Організаційні
У рамках праці їдя освінаради.
домлення західйього світу
У справі організування про історію і культуру У кра
нових членів він їздив до від їии треба згадати багато анділів у Дербі н БристОлі, а гломовннх видань, фінанси
відділи, КУДИ звертався. даваннх УНСоюзом. а в nep–
ли членів.
шу чергу, видання короткої
Відділ 59-ий запросив но- ..Історії України" проф. М
ю на свої Річні збори, на Груиісвського. як І ДВОТ0М29-го січня ц. p.. і він з при ної англомовної Енииклопс
ємністю взяв участь. Він дії Українознавства.
був також учасником нарад
Опісля У. Дячук дала иеголів Округ в червні 1983 регляд організаційно нодіроку на Союзівні. Крім учас- тичної прані, яку вклав УИтн в зборах, голова Окруж- Союз у розбудову і закріпногб Комітету був ПОСТІЙНО лення українського ірома і
в контакті з Головною Кан- ського житі я в Дмерииі. вка
целярісю. як і зі всіми ві;іді- зуючи на ге, іио вій завжди
лами. На його думку, enpa– стимулював та чнанрямлюви організаційні є найважли вав всі нові почини а мери
віші. і тому він був і є г ото- канських українців, npaniy–
вий допомогти безкоштов- чи до об'еднаннзі N СВОЇХ ряно в цій ділянці кожному дах якнайбільшою числа
вілділові. якшо його ДОПО- свідомою елементу. 11 ромога буде побажана. Пере- від yHCttHMj уважав, ійо
глянувши статистику opra– громада загине беї сильної
нізапійнпх здобутків Окру- -органі іапіІ. опертої на добгн. д-р Снігурович ствердив рііі фінансовій бан.
шо організаційну квоту у
В другій часі пні свого
кількості 100 членів BHKona–
слова Уляна Дячук дала
но на 66 відсотків.
Першуном в організапій- перегляд орі анізаційннх
ній праці був секретар 59-і о ідобутків цілої установд за
Відділу Тарас Сдивінськніі. 1983 рік га Гпчо фінансоВоякий придбав 25 членів На го стану. Звернувши свою
д р у г о м у місці був проф унаї у на оріанізаінйнюсяги
Іван Телюк. секретар414-і о Окружною Комітету, вона
Відділу, який приєднав 9 склала щирі і раїуляції перчленів. Василь Ромашин. mv нові Округи Т а р а с о в і
секретар 254-го Відділу здо- С.лівійському, секретареві
був 7 членів. По три члени 59-го Відділу, який придбав
придбали секретарі відділів у 1983 році 25 ч.кміів. як і
54-го і 277-го Василь До6- всім іншим організаторам.
чанський і Семен Кравець. ЯКІ В Міру СВОЇХ МОЖЛНВОСПо два члени зорганізували іеіі га обставин дуже добре
Ірена Олійник, секретар 387 вив'язалися із своїх opiani–
запінних завдань. Opraiikja–
-го Відділу, і Осип Гладун
277-ий Відділ, Вісім відділів ційна праця в біжучомч ропі
мали у 1983 році по одному ( дуже добра, бо вже щобуновому членові. Секретар т о І 2 нових членів v чогирь
Округи Тарас Сливінський ох ві;иилах Округи.
. Після доповіді у дискусії
у своєму звіті подав, що був
постійно активним у свої му взяли участь: Василь Гіна.
59-му Відділі, де відбулася Степан Рочняк. Володимир
забава, дохід з якої був приз Васнленко і Степан lapa–
начениіі на медичну лопомо СІОК
На іакінчення гборів не
іу малому Ріндикові іІІо.іі.
ШІ. Wony ВІД ІІ.І ВИСВІТЛЮ- рсиибранни і олова Д-рдМіівав фільм УНСоюзу ,.Засте хаіі іо Снігурович по іякував іа ювір'я до нього й інрном ;юлі".
Касир Округи Василь Дг^- ніих членів Управи Окружбчанський подав до відома, ІІ0Г0 Комітету. Він стверщо не всі ві:іділи вилачують див. Що ці збори були чи не
до Окружного Комітету по найчисленпіші від довшої о
п'ять центів від кожної о часу, бо в іядо учас і ь ЗО осіб
дорослого члена, як було ПроеИВ ВСІХ НрНСуТНІХ СПІВвстановлено. Сальдо каси п р а н ю вати га ще краще
Округи виносить тепер 563. розгорнути організаційні
80 лолярів.. Він апелював старання ддк збільшення
до всіх представників відді- числа нових членів.
лів. щоб вирівняли свої іо-

4

4.79.

СВОБОДА, П'ЯТНШІЯІ.27-го КВІТНЯ 1984

СОЮЗОВЦІ! ЖИТТЬОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА МАЛУ СУМУ НЕ Є ЖАДНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ. ПЕРЕВІРТЕ НЕГАЙНО ВИСОТУ СВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ;І ПІДНЕСІТЬ ЙОГО ДО ТАКОЇ СУМИ, ЯКА ВІДПОВІДАЛА Б ПОТРЕБАМ ВАШОЇ РОДИНИ. ЧИМ БІЛЬША РОДИНА, ТИМ БІЛЬШЕ ТРЕБА МАТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. В УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ СОЮЗІ МОЖНА ЗАБЕЗПЕЧИТИСЬ НА НЕОБМЕЖЕНУ СУМУ 50,000, 100,000, 200,000 І БІЛЬШЕ ДОЛ. РАДИМО ВАМ ЩЕ СЬОГОДНІ ПЕРЕВІРИТИ ВИСОТУ ВАШОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
В. Гавриляка переобрано на
Округа УНСоюзу Сиракюзи-Ютіка Олбанська Округа УНС
голову Рочестерської Округи УНС
відбула річні Загальні збори
відбулаі Загальні збори
Рочсстер. Н. Й. (с.г.) Тут у суботу. 24-го берету
ц.р., в залі Українського Народного Дому відбулися річ
ні Загальні збори Округи
Рочсстер, які були получені
і Сскретарсько-Організаційннм Курсом. Курс, у яко
му взяло участь біля 30-ти
відділових урядовців. ВІДкрив точно о год. 10:30 ранку головний радний і rojio–
ва Округи Володимир Гавриляк. Він сказав вступне
слово, привітав всіх присутніх. а між ними доповідачів
під час курсу — головного ;
секретаря Володимира Сохана і головного організатора Степана Гаврнша, яко
г о запросив до Дальшого ведення курсу.
Привітавши присутніх,
Степан Гавриш познайомив курсантів з програмою
курсу, а відтак запросив до
слова головного секретаря
Володимира Сохана. який
привітав присутніх союзовців. Потім приступлено до
лекцій, яких, згідно зПрограмою, виголошено п'ять.
Володимир Сохан говорив про ..Основи життьового забезпечення — про роди
союзового забезпечення і

про обов'язки секретарів відділів", а Степан Гавриш говорив про ..Значення вишколу секретарів-організаTORie. про наш „товар" і як
здобувати членів
психологія забезпеченевої акціГ.
По кожній лекції були питания від курсантів, на які
відповідали доповідачі. Слід
підкреслити, що курс був
надзв'ичайно вдалим. Kyp–
санти засипали доповіда-

чів речевими питаннями.
що було доказом великого
заінтересований слухачів
союзовими справами.
. Після закінчення курсу в
Ийполудневих годинах відбулася спільна гостина перекуска для всіх присутніх, а відтак, згідно з денним порядком,почалися річні Загальні збори Окружного Комітету,який об'єднує 10
відділів, що разом нараховують понад , 1,700 членів.
Наради відкрив голова Округи В.Гавриляк і. на бажай
ня присутніх, ними проводив: протоколянтомобрано Дмитра Пристая. який і
'відчитав протокол із останніх річних зборів, який було
Прийнято без змін. Відтак
приступлено до звітів. Першим звітував голова Володимир Гавриляк. а його до
повнив секретар Дмитро
Пристай. Звітуючи за працю цілости Округи, голова
в першу чергу поінформу-,

Воподимир Гаврипяк

ло Малиновський. Він ствердив, що провірив ДІЛОводство секретаря та голови. яке є ведене взірцево, і
тому запропонував в імені
Контрольної комісії уділення уступаючій Управі вотуму довір'я.
По звітах буди запитан'ня і дискусія, у яких взяли
участь Василь Попович. Пстро Дзюба. Стефан Прнймак і Д. Скибіцький.
Потім приступлено до
вибору Управи і Контрольної комісії на біжучій рік.
Управу обрано у такому
складі: Володимир Гаврнляк - голова. Константин
Шевчук - почесний голова.
Дмитро П ристай - секретар
і Микола Лилак - касир.
Контральну комісію знову
очолив дир. Михайло Малинівський. а членами обрано Василя Поповича і мгра
Петра Лещишина. Членами Управи обрано Марію
Ковальчук і Марію Свериду.
Опісля предсідник презндії запросив до слова головного секретаря УНС Вододимира Сохана. який впершу чергу привітав усіх присутніх від Екзекутивного
Комітету; привітав новообрану Управу та побажав їй
гарних успіхів в ювілейному році Батька Союзу. Відтак він висловив подяку відділовим урядовцям за виконання квоти в звітовому
році на 83 відсотки. згадавшн при тому, що великою
заслугою в тому с віддана
праця голови Округи головного радного Володимира
Гавриляка. Відтак Володимир Сохан коротко заторкиув у своїй промові всі важ
ливіші ділянки цілости СОЮзової праці. А говорячи про
загально-громадські enpa–
ви. то. за його словами. розлор. який заіснував в українській громаді, не приносить
нікому користи,а лише нашим ворогам, і тому змагасмо до замирення. Початком того с те. що українська
громада об'єднано відзначить 20-річний ювілей будовн пам'ятника Тараса Шевченка в Вашінгтощ,шо відбудеться у неділю. 16-го ee^–
ресня ц.р.

У неділю, 25-го березня ц.
p., о год. 2-ій по полудні від
булися вСиракюзах. Н. Й.,
у залі Українського Народного Дому річні Загальні
збори Округи.
Голова Округа д-р Іван
Гвозда відкрив наради та
привітав присутніх. зокрема головного предсідника
УНСоюзу д-ра Івана О .
Флиса.
На голову Президії зборів покликано о. декана В.
Ткача, а на секретаря—Миколу-Павлова. Голова Прсзидії провів молитву, а М.
Павлів відчитав протокол з
попередніх Загальних зборів.
Голова Округи, звітуючи
ствердив, шо в 1983 році
праця Округи не була дуже
успішною. Обіцяв, що в
1984 році Округа докладе
всіх зусиль до того, щоб
організаційні здобутки були багато кращими. Касир
Микола Велич подав касовий звіт.
На пропозицію Контрольної комісії уділено абсолюторію уступаючій Управі. Голова Номінаційноїкомісії Володимир КропельницькиЙ запропонував, щоб
Окружну Управу переобрати в такому складі: д-р Іван
Гвозда—голова; Іван Чопко—заступник голови; Я рослав Сенишин-секретар;
Микола Велич—касир.
Головний предсідник д-р
Іван О. Флис у своєму слові
погратулю'вав секретарям
відділів Округи за ту працю,
я купони виконали на протя
зі 1983 ро'ку?і ствердив, що
інфляція і безробіття у ВЄЛИкій мірі причинилися до
організаційних неуспіхів.
Але при тому він підкрсслив. що він не чув і ніде не
читав, щоб будь-які асекура
ційні компанії призначили
суму 50,000 долярів на стипендії студентам та суму
20,000 долярів на дотації
для українських організацій
як це робить з року в рік У Н
Союз. Потім він говорив
про Союзівку і про пляни
злуки УНСоюзу з УБСоюзом. Повідомив, що 16-го
вересня 1984 року відбудеть

л

д-р Іван Гвозда

ся у Вашінгтоні спільне свят
кування УККА з УАКРадою 20-ліття побудови там
пам'ятника Тарасові Шсвченкові.
Після слова головного
предсідника М. Павлів вніс
резолюцію, якою запротсстував проти членства УНСоюзу в УАКРаді. Він хотів знати, хто дораджував
У Н Союзові вступити в члени УАКРади." чому її очолив д-р Іван О. Флис, чому
не переведено референдуму
членства в справі УАКРади
Відносно статтей, які появляються у „Свободі", запитався. кому вони приносять
користь, і вимагав відпартійнеиня „Свободи", бо коли це не станеться. Округа
займе до.цього відповідне
становище.
,
Головний діредсідник, дав
вичерпні ВІДПОВІДІ на ВСІ. ПИ-

тання.
Предсідник нарад о. В.
Ткач запропонував, щоб не
переводити голосування
над вищезгаданою резолюшсю. але щоб внескодавці
вислали її безпосередньо до
Головної Канцелярії.
Потім, порушено справу
сен. Павла Юзика і його
членство в СКВУ. як теж
справу ген. Петра Грнгоренка. на що головний предсідник теж дав вичерпну відповідь.
Збори закрито молитвою.
Після цього слідувала ncpe–
куска.

Відбулися Загальні збори
127-го Відділу УНС

; Трой. Н А . (І.Д-і - 1 олова Олбаж,ької Округи відділів УНС
Трой. Амстерлам, Гадсон,
Вотервліт.
Ксргонксон^ Коговз. ПІТСфілд — Михайло Савків.
відкрив Загальні річні збори
31-го березня ц.р. в год. 2:35
по полудні, у церковній залі
парафії Покрови Пресв. Богородиці, при участі 27-ох
членів. Він привітав головного радного УНС В. Кваса
і закликав встати з місць і
хвилиною мовчанки вша- ,
нувати пам'ять померлих
членів.
До президії зборів вибрані: голова Я. Кушнір. секреіар 1." Дурбак! шо прочитав протокол з останніх
річних зборів з 9-го квітня
1983 року, який прийнято:
Голова М. Савків звітував, що в 1983 році Олбанська Округа придбала 38
членів: по 13 Вотервліт і
Кергонксон, 6 Коговз, 5
Амстердам, одного — Трой
Гадсон і Пітсфілд не придбалн нових членів. Він належав до Окружного Громадського Комітету вшанування жертв голоду в Украіні в 1933 році; брав участь у
всіх місцевих і окружних
імпрезах; був на голодовій
маніфестації в Ню Йорку.
На закінчення шкільного
року у школі українознавства у Вотервліті вручив rpa–
дуантам чеки по 2S дол. від
Головної Управи УНС. Вкінці подякував усім членам
Управи за добру співпрацю.
, Касир К. Варшрна звіту.вав. ідо сальдо з 1983 року
було 312.82 дол., приходів
90 дол., розходів 40.15 дол.
Тепер сальдо становить
362.67 дол. В імені Контрольної комісії П. Шевчук
ствердив, що касові книги в
порядку і поставив внесення
уділити абсолюторію уступаючій Управі. В дискусії
взяли участь: А. Урбан, В.
Варшоиа, М. Савків. Я. Кушнір, І. Дурбак, В. Квас, П.
Шевчук і інші. Порушено
справу недіяльности деяких
відділів, слабий приріст нових членів, брак організаційних зборів, причини занепаду^аОдноголосно ухвалено абсолюторію ycryna–
ючій Управі.
k

А Урбан вніс листу кандидатів до нової Управи:
голова - П. Шевчук; заступник голови — Стефанія
У Неділю. 15-го січня ц.р.. вих членів для Відділу, і Гаврилюк з Кергонксону;
відбулися річні Загальні збо передав привіт від Централі секретарі: І. Дурбак і В.
ри 127-го Відділу Братства УНС для Управи і членства Колодій; касир - В. Bap–
св. Миколая у церковній Відділу за прикладне всден- шона. організаційний референт - - Є. Наболотний; візалі св. Миколая при ву- ня праці у відділі.
лиць Филмор-Онейда.
Фінансова референтка М. льний член - Р. Гарасимяк;
Збори відкрив і ними про- Гаравус звернулась зі закли- Контрольна комісія: М.
вав про організаційні yeni–
вадив голова Відділу Ва- ком до зборів, щоб шукати і Савків - голова, Степан
хи. За його словами. Окруейль Шарван, який привітав підготовляти молодого, фі- Сдинак і В. Кошикар га придбала й звітовому
присутніх і покликав голову нансового секретаря для члени. Листу прийнято бічасі 75 нових членів, викоОкруги Романа Коно'топсь- Відділу, бо п вік і стан здо- льшістю голосів.
навши організаційну квоту
Нововибраний голова П.
кого до президії. Хвилиною ров'я не дозволяє їй докладна 83 відсотки. Притому він
мовчанки вшановано па- но виконувати фінансові Шевчук перебрав ведення
згадав поодиноких секрем'ять членів Братства, що обов'язки. Голова В. Шар- зборів, подякував за вибір.
тарїв. які придбали тих 75
відійшли у вічність. Голова ван доповнив заклик М. Представив секретарку 88членів. (Тут слід згадати.
подав .порядок зборів, який Гаравус; справа придбання го Відділу УНС у Кергонкщо В. Гавриляк. як секретар
був прийнятий без змін. молодих членів є дуже важ- соні Стефанію Гаврилюк.
'316 Відділу, придбав 47 члеСофія Безушко прочита- лива. Якщо ми не будемо Він ствердив, що обидва
По доповіді В. Сохана
нів. про шо він не згадав).
ла
протокол із попередніх мати молодого припливу відділи УНС у Гадсоні та в
При тому він сказав, шо в були деякі питання,на які всі Загальних зборів, який прий до Відділу, то наш Відділ бу Пітсфілді не працюють. заОкрузі було три відділи, які одержали вичерпні відпо- нято без змін. Голова Відді- де завмирати.
недбано їх. але треба відбути там збори, щоб оживити
не придбали нових членів віді. Піс;ія цього приступле- лу В, Шарван подав^віт із
Василь
Шарван
попросив
Потім голова інформував но до схвалення пляну праці свосї ліяльности і подяку- Контрольну комісію уділи- їх діяльність. Досі були
Про те. шо весь час був у кон в ювілейному році. Голова вав членам за співпрацю. ти абсолюторію уступаю- різні спроби, але вони не
вдалися.
такті з відділовими Упра- Округи В. Гавриляк заявив,
Фінансова секретарка Ма чій Управі, шо присутні
вами. репрезентував Окру- що всі відділи, при належні рія Гаравус докладно поін- одноголосно підтримали.
гу піл час річних громадсь- до Округи, мусять придба- формувала про членський і Після того приступлено до
ких імпрез. Оув учасником ти нових членівл тим самим фінансовий стан Відділу. вибору нової Управи на
Конференції голів на Сою- Округа виконає квоту, яка
1984 рік. Управу вибрано в
зівні. був інініятором opra– виносить 90 членів. Присут- який начислюе 393 члени.
В 1983 році приєднано 18 но- такому складі: Василь Шарнізаційннх осінніх нарад, а ні схвалили святочно відван—голова. Петро Пітотакож займався пляном віл- шачити 90-річний ювілей вих членів. Касир Петро лай-заступник
голови і
Гаравус
звітував
про
фінан^
У
Н
Союзу
і
це
відбудеться
в
буття секретарського курсу.
Хрекордовий
секретар;
Масовий
стан
Відділу.
осінніх
місяцях.
Запрошений до звіту ескрсУ неділю, 22-го січня цьоЗвіт Контрольної комісії )рія ,Гаравус фінансовий
тар Округи Дмитро ПрисПеред закінченням нарад
го року, відбулися Загальні
тай поінформував про инса- голова Округи повідомив, подав Дмитро Пітолай. Ко- секретар; Петро Гаравус- 'пічні збори 59-го Відділу
ння протоколів під час річ- шо прийшла вістка' про те. НЇрольна комісія у складі: касир; Софія Безушко і Ва- Українського Народного
них і організаційних нарад. шо помер син почесного Михайло Гнатів. Дмитро силь Артимович-члени. Союзу у приміщенні українВін був також протокол я н- голови Константина Шев- Ганушак і Дмитро Пітолай Контрольна комісія: Миха- ської католицької церкви в
ПрОВеЛИ КОНТРОЛЮ КНИГОВО- йло Гнатів, голова. Дмитро
том під час нарад членів чука; в імені всіх присутніх
дства
Відділу при участі Гльківський і Дмитро Гану- 'Бриджпорті, Конн.
Управи, а крім того весь В. Гавриляк висловив співПредсідник Відділу Дмнфінансової референтки М. шак—члени.
час був у контакті з голо- чуття К. Шевчукові.
тро Стець відкрив збори 0
вою Округи й іншими членам
Наради закрив голова В. Гаравус і касира П. Гаравус
Закриваючи збори голова годині 2:15 по полудні. прими Управи. За перешкоджс- Гавриляк подякою від усіх 9-го січня цього року. Після
Василь Шарван подякував 'вітав членів і попросив всіх
ного касира Миколу Лила- членів Управи за вибір, а закінчення звітів розпочала
до спільної молитви. Прнка звітував голова В. Гав- відтак під час перекуски зіб- ся дискусія над ними та ін- присутнім за довір'я і вибір .сутнї
вшанували хвилиною
та
запросив
на
перекуску.
шими
актуальними
справарані
продовжували
розмориляк. а за Контрольну комовчанки
померлих членів
,яку
дбайливо
приготовила
ми.
місію звітував дир. Михай- ви на союзові теми.
!
фінансова референтка Ма- 'Відділу. Потім рекордовий
Голова Округи Роман
секретар Степан Тарасюк
Конотопський поінформу-. 1 рія Гаравус.
'прочитав
порядок зборів,
вав
присутніх
простая
БафУКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ
"що його присутні ухвалили.
фалівської Округи і заклиБАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ.
На бажання членів зборами
кав до дальшої праці, а
Дмітро Пітолай ПРОВОДИВ ПреДСІДННК ВІДДІголовно-приєднувати но-

Павпо Шевчук

Округа УНСоюзу Торонто
відбула річні Загальні збори
У неділю. 11-го березня
ц.р., о год. 2:30 по полудні,
відбулися в Торонто, Канада. в залі парафії Пресвятої
Евхарнстії річні Загальні
збори Окружного Комітету
відділів УНС
ГоДова Округи Василь
Шаран відкрив збори. прнвітав чисельно зібраних
присутніх та попросив о.
Мнрона Стасева провести
молитву.
На голову Президії зборів покликано головного
радного Василя Дідюка.
Протокол з останніх Загальних зборів відчитав секретар Округи Іван Шлапак.
Голова Округи В. Шаран.
датуючи, ствердив, що праця Округи у 1983 році не
була задовільна, а також
Окружна Управа ще не намітила ніяких плянів для
вшанування 90-ліття УН
Союзу. Обіцяв, що в найближчому часі Округа намітить такі святкування,
можливо, на осінь цього
року.
За неприсутнього касира
Округи Якова Бурія, касовий звіт подав Леонід Філь.
Після звіту Контрольної
комісії, на пропозицію Л.
Філя, одноголосно уділено
абсолюторію уступаючій
Управі.
На пропозицію Номінаційної комісії вибрано Окружну Управу на 1984 рік у
такому складі: Василь Шаран — голова; о. Мнрон
Стасів - заступник голови:
Іван Шлапак — секретар.
Гавриїл Миськів - касир.
Контрольна комісія — Стспан Вовк, Михайло Гри-

Головний радний УНС
В. Квас закликав встати з
місць і хвилиною мовчанки
вшанувати пам'ять померлого секретаря 88-го Відділу УНС в Амстердамі,
проф. Васькова. Він підкреслив потребу відзначення
90-ліття УНС. Переживасмо різні труднощі: неспокій у громадах. нестабільність в економіці, справа з
грамотами, померло 805
членів, втрачено 1040 членів. Олбанська Округа виповнила свою квоту досі на
42 відсотки. До позитивів
належить факт, що майно
УНС дійшло до 50 мільйонів. всі поверхи в будинку
УНС винайняті, збільшилося число передплатників
„Українського Тижневика".
Існує потреба нових людей,
нових ідей, нової системи.
Вкінці він висловив побажання, щоб Олбанська Округа стала одною із найкращнх. Оплесками прийнято
цю будуючу промову.
У жвавій дискусії М. Сав, ків порушив справу злуки
УНС з УБС. бо ще багато
справ не уточнено. О. Білинський вважав, що треба
Бостон, Масс.—Тут у сускликати збори в Гадсоні і боту, 24-го березня ц.р., в
Пітсфілді. щоб оживити залі української катблицьдіяльність тамошніх відді- кої церкви відбулися річні
лів УНС. В. Варшона nopy– Загальні збори Окружного
шив справу прав членів, що Комітету відділів УНСоюпісля 20 літ вибрали свої зу Округи Бостон.
поліси. Чи члени УНС,наЗбори відкрив голова Окроджені в Україні, мусять руги Володимир Гстьмансьпередплачувати „Свободу"? кий, який привітав пароха
Чи за відмовлення перед- місцевої церкви о. декана
плати „Свободи" їх треба
Петра Огірка, заступника
суспендувати? У дискусії головного предсідника УНбрали участь: А. Урбан, Ст. Сд-ра Мирона Куропасята
Гарбач, 1. Удич, М. Бобе- всіх присутніх відділових
ляк, М. Савків. П. Шевчук. урядовців й конвенційних
Р. Гарасимяк, І. Дурбак, І. делегатів. По традиції. збоКарабін. їм вичерпно відпо- ри розпочато молитвою,
вів В. Квас.
яку провів о. П. Огірко, а
Голова П. Шевчук прига- при тому вшановано помер
дав, що Олбанська Округа лих членів хвилиною мовмає виповнити свою квоту чанки.
- 90 нових членів, з того за
Потім обрано президію
три місяці вже приєднано 16 для проведення зборів у тачленів. За 6.50 Дол. можна
кому складі: д-р Іван Дідюк,
Забезпечитися на 5.000 або
голова, і Дмитро Ґалонзка.
10,000 дол. Треба старатися секретар. До президії був та
за стипендії для студентів. кож запрошений парох о.
В. Квас заохотив нашу декан П. Огірко. Дмитро
молодь і все членство при- Ґалонзка прочитав протобути на Союзівку на 22-го кол з останніх Загальних
вересня, на вибір „Mice
зборів, який принято без
Союзівки", тоді можна бу- поправок. Відтак приступ-дс і відзначити 90-ліття. лено до звітів.
УНС.
Першим звітував голова
Голова П. Шевчук закрив
В. Гетьманський, який дав
збори в год. 4:38 по полудні огляд праці цілости Округи.
і запросив на перекуску, що Він сказав, що в звітовому
її приготовили союзанки часі союзовці мали нагоду
Марія Сдинак і Анна Ко- оглянути союзовий фільм
цан.
„За стерном долі"; як голова він брав участь в Кон ференції голів на „СоюзівцГ;
був в контакті з відділовими секретарями. Також як
голова Округи брав участь
у бенкеті української православної парафії з нагоди 25річного ювілею.
Секретар Дмитро Ґалонз
лу Дмитро Стець. Рскорловин секретар С.-тдраткж -тта^азактпо ВЄСБ час був у
прочитав протокол із мину- контакті з головою і іншилорічних зборів, який був ми членами Управи УНС, а
прийнятий без змін. Касир касир Дмитро Мельник заяВасиль Макійчук прочитав вив, що каса Округи не має
звіт виключно зі стану май- фондів і тому він не мав жод
на Відділу. Фінансовий сек- них виплат.
За Контрольну комісію
ретар Тарас Сливінський
звітував обширноза пІіоріч- звітував голова д-р Іван Діні приходи і розходи і фіна- дюк, який поінформував,
нсовий стан Відділу. Як у що книговодство яксекрета
попередніх роках, так і цьо- ря, так і касира є ведено взір
го року показалось, що 59- цево і тому поставив внесок
ий Відділ поступово зрос- на уділення абсолюторії
тає: цього року фінансовий членам уступаючої Управи.
Після запитань і дискусії
секретар приєднав 25 нових
членів; збільшилось майно над звітами приступлено до
Відділу. Це завдяки фінан- вибору Управи і Контрольної комісії на 1984 рік, яку
Закімчення наст, 6.

59-ий Відділ Українського
' Народного Союзу у Бриджпорті
відбув Річні збори

Васипь Шаран

цишии і Леонід Філь. Opra–
н ha пій ний референт
Дмитро Попа їй псі її.
Голова Президії Василь
Дідюк попросив до слова дра Івана О. Флиса. Гбловний предсідник погратулював поодиноким секретарям Округи - Г. Миськову.
Б. Зоричеаі та П. Крутнголові за їхні організаційні
успіхи у 1983 році, а при
тому заоохочував до подібної праці Інших секретарів
Округи. Подав, що в 1983
році майно УНСОЮЗУ зросло на 1,870,000 дол.
Після слова головного
предсідника вив'язалася
жвава дискусія, у якій взяли
участь майже усі присутні.
Запляноване раніше засідання Каїгадського Представниптва не відбулося.
Після закриття зборів
голова Округи запросив
присутніх на перекуску.

Бостонська Округа УНС відбула
річні Загальні збори

Воподимир Гетьманський

обрано у такому складі:
Володимир Гетьманський,
голова: Василь Мігован.
заступник; Дмитро Ґалонзка. секретар; Дмитро Мельник, касир. Контрольну комісію далі очолив д-р Іван
Дідюк. а членами обрано
Анну Ремік і Михайла Воло
щука.
Відтак до слова був запро
шенйй заступник головного
предсідника УНС д-р Мирон Куропась, який, в першу чергу, привітав всіх присутніх від Екзекутивного
Комітету, привітав новообрану Управу та побажав гар
них успіхів в ювілейному ро
ці Батька Союзу. Опісля доповідач у своїй доповіді
заторкнув всі ділянки праці
цілости Союзу, згадавши
про фінансові справи, видав
ничі, організаційні і при
тому згадав про організацій
ну працю Округи. Вінтакож
коротко згадав про історію
УНСоюзу, вказуючи на ве. і икі ілс і у і и піонсрів,'які. не
зважаючи на невідрадні обставини, віддано працювали для розбудови братської
допомогової установи.
Після доповіді д-ра Миро
на Куропася були до нього
питання, а відтйк відбулася
дискусія, під час якої заторк
нено справи УНСоюзу та ук
ра?нської громади. Всприят
ливій атмосфері днекутанти
висловили свої погляди ВІДносно помішуваних статтей
у „Свободі", які, на їхню
думку,^ є односторонніми,
що шкодить в приєднуванні
нових членів до Союзу. Вда
Закінчення наст б

Ч. 79.

СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 27-го КВІТНЯ 1984

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ-УКРАЇНЦІ! ТІЛЬКИ П'ЯТЬ ХВИЛИН ВАШОГО ЧАСУ КОШТУЄ ПРИДБАННЯ ЖИТТЬОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ЙОГО БРАК ВАШІ РІДНІ МОЖУТЬ ВІДЧУВАТИ ДОВГИЙ ЧАС. ТОМУ ЩЕ СЬОГОДНІ ЗАБЕЗПЕЧІТЬ;Ш-ї''
'
СЯ В УКРАЇНСЬКОМУІНАРОДНОМУ с о ю з и
Ювілейні відзначення УНСоюзу
Богдан Остап'нж
і „Свободи" в Дітройті Привіт і шана Батькові-УНСоюзові
Раніше загювілжені від- зразок, вказав на громаду
у його 90-річчя
ніачсння 90-ліпя УНСою- Дітройту, шо м о ж е бути
зу. . . С в о б о д и " . 50-ліітя прикладом для інших. Ту і у
..Українського Тижневика" 1933 ропі іроднвся..Українга 30-літія „Веселки" відбу- ський Тижневик": Дітройг
лиея тут в неділю, 25-го бе- лав почни до ЗУДДКомі"
реіня І984 року, з великим тсту: він г осілком славної
успіхом. Відзначення що Капелі Українських Бандумали форму Ю в і л е й н о ю рисіів: тут появляпьсж дибенкету з вокал ьно-розваго- ииіі в цілому світі українсьвою частиною програми, кий гумористичний журнал
відбулися в бенксіовій залі ..Лис Микита", редактором
Українського Культурного якою с нспсрсясршсннй і уЦентру у Воррені. Мипі.
морисг-сатирик" мис тень
Роман Татарський
го- Елвард Козак: тут творчо
ловннй ралний І голова Ок- ліс суспільно-нолі пічна діружного Комітету відділів ячка ;і-р Маруся Бек: тут с
У НС. точно о ю л . 4-тій по одна h чотирьох у ЗСЛ
полудні (виїмок на нашмл українська середня школа: в
Д і г р о й г і є перша у ЗСЛ
імпрезах), відкриваючи
програм), припіків біля400 етнічна радіостанція. ксрівПромовляє ред. 3. Снилик
зібраних учасників у BHIIOB– ником українського pa;tio–
неній по береги ладі (КВИТКИ мовлення с інж. В. Колод- із технічних причин обмебули випродані два тижні чин: тут з успіхом працює жимося до кількох, а саме:
Павло Дуда і і Віидзор. Каперед імпрезою). У BCTVH– понад -два десятки років
ному слові він вкачав па Школа українських народ- нада. колишній ..головний
ювілятів
УНС і „Свобо-- них танків.Йоанин Драгін- радний і почесний голова
д у ” . ' я к творців свідомої да-Кульчнцької; „Соловей- Округи: М и х а й л о Бабій,
української спільноти нош ком Дітройту" с відома опс- активний діяч УНС на промежами 'України: підкрес- рова співачка Христииа Ро- тяз.і понад 60 років; Омелян
Масний з Емерстбургу. Калив ..Український Тижне- мана Липснька: Цснтраля
вик" як чинник, що на нро- українських Крслитівок нала. сісновник і ловголіттязі 50 років формує наиіо- знайшла свій осідок в Діт- ній секретар 506-го Відділу:
на.тьний сві ,нляд тут на- ройті; тут в процесі будови д-р Атанас Слюсарчук. сскродженого українця і „Ве- ..Українське Село", що буде ретар 174-го Відділу; Яроссекретар 175селку". яка вже ЗО років вн- служити старшим віком ук- лав Базюк
ховус м о л о л с покоління. раїнням. Ред. Снилнк зга- го Відділу; Стефанія Федик
Ю т їм пі є надбанням і rop– лав цілу низку суспільних
секретарка 292-го Віддідістю всієї української сні- установ з їх динамічною лу: Ольга Марушак — секльиоти у вільному СВІ ІІ і діяльністю, які с наче 4відретарка 82-го Ві,'їділу; Пстслужать її потребам. Даль- лутїням кличів „Свободи", і ро Залуга секретар 183-го
шс ведення Програми nepc– шо вона їх голосить вже 90
Відділу; Михайло Бобер
років, та УНСоюзу. який секретар 235-го Відділу у
дав Василеві Папіжові.
ліяв у напрямі розвитку
Росфорді. Огайо; Григорій
Загальними оплесками різних галузей суспільного
присутні привітали Почс- життя, допомагаючи їм мо- Корб'як ' секретар 165-го
Відділу: мгр Во.тодимнр
сну президію, яку иредста- рально. а нерідко також і
Л ітинськнй
секретар 341 вив В. Папіж у складі: ro;io– фінансово.
го Відділу у Віндзорі. Кавний редактор „Свободи"
нала. та ціла низка секретаЗенон Сни лик. духовніші
В другій частині проморів менших відділів.
обидвох наших церков - о. ви. англійською
мовою,
Закінчивши офінійно-свяВсрнарл Панчук.
ігумен ред. 3. Снилнк з'ясував світкову частину, ведучий проЧСВВ. о. Нестор Столяр- тогляд та суспільні дії тісї
грамою В. Папіж попросив
чук. нйстоятель катедраль- генерації, шо народилася
о. протоієрея Нсстора Стоного храму св. Покрови іа ту,т. і виховувалася на ідеях,
лярчука провести заключну
о. Константнії Внсочансь- голошених „Українським
молитву, а після неї лалькнй. парох церкви св. Йоса- Тижннвнком". Спонтанннніий провід програми nepe–
фата. Виоряд засідали та- мн і довготривалими оилсдав англомовному майсткож. Павло Дуда, почесний сками учасники нагородили
рові церемонії проф. С. ВІголова Округи УНС: Зенон промовця.
хареві.
Васильксвич. голова МстГромадські організації
р о п р л і т а л ь н о г о Відділу Дітройту солідаризувалися
З оголошень Ювілейного
УККА: Роман Татарський із закликом Окружного Кокомітету було відомо, т о
- ГОЛОВНИЙ радний УНС: мітсту
розвагову частину виконане влаштовувати в
проф. Стефан Віхар
анг- цей день своїх імпрез, і тим ють' „Чорноморські Козаломовний керівник прої p;i– чином ювілейні відзначення
ки" з Рочестеру. Розпочинамн; Марта Васильксвич і УНС-„Свободи" були насючн цю частину програми,
Олена Папіж.
проф. С. Віхар подав украправді всегромадськнм свяїнською мовою інформації
Потім він згадав OCHOBO– ткуванням. Ціла низка устапро виконавців.
положника . . С в о б о д и " о. нов надіслали свої привіти
Появу на естраді „ЧорноГригорія Грушку і першого та побажання, що їх вілчиморськнх Козаків" присутголову УНС Теодозія Тал- тав у черговій точці nporpa–
ні привітали гучними ловпаїпа. Вказав на світлі пос- мн В. Папіж. а саме: Метрог о т р и в а л н м и оплесками.
таті Батька-Союзу Миколу нолітальний Відділ УККА.
Вони ж перший раз у ДітМурашка. Луку Мишугу, Окружна Управа Українсьроііті! Виконавши першу
Дмитра Галичина, а на іе- кого Б р а т с ь к о г о Союзу.
точку програми з дннам"ірені Дітройту Івана Іван- Рада Прихильників Українкою. ритмом, танком і дикчука і Володимира Ділика. ської Народної Республнки.
нією . . к о з а к и " виявилися
Вони й тисячі таких створи- Українське Патріархальне
справді непересечної вартоли славне минуле і вказали Т о в а р и с т в о . Кредитівка
сти мистецькою одиницею.
. нам. як иереемникам доро- „Самопоміч". Товариство
Не меншу майстерність вигої.спадшннн, шлях до світ- Українських Інженерів. Гоявила також і Уляна Бадинвариство „Рідна Школа".
лого майбутнього.
ська. піл а к о м п а н ь я м е н т
Згодом о. ігумен Всрнарл Окружна Управа О Д В У .
якої „козаки" виконували
Панчук провів вступну мо- Союз Українок Америки,
свої точки. Зокрема спонлитву і поблагословив тра- відділи: 5, 63 і 81, Дирекція
танною овацією сприйняли
пезу. Милу атмосферу в часі „Українського Села". Украприсутні „Діда Мусія". в
трапези створювала ме.ю- Їнсько-А мериканський Oce–
якому було повно гумору.
станиця у
дійними звуками на акорде- редок. Пласт
оні Уляна Балинська. член Дігройгі. Капеля Українсь—– Цілу годину учасники насолоджувалнея що раз то ноансамблю ..Чорноморські ких Бандуристів. Відділ
внми точками „ЧорноморКозакіГ з Рочестеру. Н. Й. Об'єднання Прихильників
ських Козаків", поднвляюВизвольної Боротьби УкраЗапрошений до слова. го- їнн. Об'єднання кол. Вояків
ЧИ ЇХ ВИСОКУ ТеХНІКу У BHKOловннй редактор „Свобо- У ПА. Емілія Запорожець та
нанні складних танків. Воли" 3. Снилнк свосю красно- інші.
нн залишили приємний посмовністюта глибоким змісмак та милий спомин по
том еврго слова прикував
Приємним моментом для
собі надовго.
увагу присутніх. Його про- учасників святкування було
мова не була трафаретною. відзначення заслужених соЕстетично опрацьовані
як то звича”йно водиться на юзовців. Роман Татарсьпрограмки ювілею були ноподібних святкуваннях, але кнй. ним разом як головний
вістю на ній імпрезі. Не
зовсім новою, збудована на радний і відпоручіїцк Голотільки своєю формою, але
наочних фактах. ї ї зміст вної Екзекутиви УНС. вру- зокрема змістом вілповідаможна б окреслити як чнв 18 відзначень тим сою- ли иілості ЛІД КОЖНИМ ОГЛЯ..Вплив Свободи і дії УНС зовцям. які на протязі мииудом'вдалої імпрези.
на ^суспільно-громадську лого чвертьстоліття прнчиУ заключному слові В.
активність української cni– нилися до розвитку УНС на
Папіж вказав на тих членів
.и,і!о пі в ЗСА і Канади". Як терені Округи Дітройт. Тут
Ювілейного комітету, які
підпроводом Романа Та гарського вклали немало зуенль для пілготовн ЮВІЛЄЙ1
них відзначень, а саме: Ярослав Базюк. Ольга Марущак
Роман Лазарчук. Стефанія
Федик. л-р Атанас Слюсарчук і ҐІетро Залуга. Великий
успіх Ювшейннх відзначень
приніс їм повне вдоволення.
На закінчення, він подякував в їмсни Ювілейного
комітету ред. 3. Синдикові
за знаменну промову, оо.
нарохам. громадським організапіям та всім учасникам за і р о м а д н у участь,
якою гідно та достойно
вшановано вповні заслужсних ювілятів
Українсьг
Ювілейний Комітет (зліва): Василь Папіж, референт нре- кин Народний Союз. ;.Ceo–
сн; д-р Атанас С л ю с а р ч у к , член; Р о м а н Л а з а р ч у к , болу". „Український Гижсекретар; Роман Татарський, голова; Стефан Віхар, зас- невнк" і „Веселку".
тупник голови; Ярослав Банок, скарбник; Петро Залуга,
Василь Папіж
член; вілсу тні: Ольга Марущак і Стефанія Фе тик. члени.

І

(Мої контакти, зв'язки і співпраця з УНСоюзом)

Гимн Українського Союзу
,,Лакуй, Вкраїно, стороно кохана!
Привіт Тобі з-за моря шлемо свій,
Ликуй, Заморська Віт чини прибрана.
Що нас прийняла за своїх дітей!
Союз, мов сонце, з темноти нас вивів.
В його рядах старий і молодий.
Доки цвістиме Вашінгтон і Київ.
Не згине Бат^ко-Союз дорогийГ
(Перша і остання строфа)
Стефан Мусійчук
З Українським Народним
Союзом зустрінувся я впсрніе у травні 1948 р. у nepece–
ленчому таборі (ДП) у Гана
кері біля Плятлінгу, округа
Регенсбург. У тому таборі
було понад 1000 українських втікачів із східніх і захід
ніх земель України. В таборовій управі був я керівником суспільної опіки та культурно-освітнім реферснтом. Одного дня прийшов
до мене голова табору сл.п.
Антін Базар, тримаючи в
руках дві книги. Ми казав
він, одержали з Америки від
Українського Н а р о д н о г о
Союзу оці дві книги. Перша
— це пропам'ятна книга з
нагоди 50-річчя УНСоюзу
(720 crop.), друга - це ювіліліннй альманах з нагоди
50-річчя УНС (320 стор.)
Обидві книги зредагував др Лука Мишуга. Я переглянув їх, сказав голова, але
читати їх не маю часу, бо на
це не дозволяють мені таборові обов'язки, яких . і так
маю забагато. Прочитайте,
ці книги, і якщо ви задумаєте емігрувати до ЗСА. то
будете мати цінні іиформапії та правдивий образ про
життя і працю наших замор
ських братів у країні Вашінгтона. - закінчив він
цими словами, передавши
мені книги. Я подякував
йому і після праці взявся з
увагою до читання..
Читаючи ці книги, я був
захоплений редактором Ми
шугою, який з такою майстерністю та журналістичннм хистом опрацював такі
цінні матеріялн про nioncp–
ейку працю членів УНС у
ЗСА. Свої статті він nepe–
плітав чудовими. маловідомими віршами наших поетів. Численні світлини видатних діячів УНС, товариств. відділів УНС та інших організацій, прикра
шують та доповнюють вартість цих книг. Вже тоді я
пізнав, який великий вклад
праці вложив УНС у розбудову українського громадського життя у ЗСА. У країн
ськнй Народний Союз воісTHHV заслуговує на назву
твердині
Американської
України.
Відомий письменник. поет Остап ГрицаЙ написав у 40-річчя УНС
чудовий вірш під заг. „Твер
диня замор'я". Подаю дві
передостанні строфи нього
вірша:
Твердиня па мор 'я.
Граніт бастіон...
Де раньше безпуття.
Пустиня і груз Сьогодні Союз там.
Не І міг нас демон!

МаяМі такі організації як
Українсько - Американський Клюб. оснований в 1945
році та 368-ий Відділ УНС
ім. Миколи Лисенка. але
обидві організації не мали
ще тоді свого приміщення.
До Маямі приїхав на відпоЧИНОК В 1949 році О. Миром
Данилович, який почав npa–
вити Ек)гослуження,спочатку в шкільних -кілях, а згодом у ..Сіпік Сентр" при 13ій авеню і 63-ій вул. Для
МЄНЄ буЛО МИЛОЮ НССПОДІ-

ванкою, коли однієї неділі у
липні 1950 року прибув на
Богослуження д-р Лука Мишуга. Я незвичайно зрадів,
що мої мрії пізнати славного діяча Американської України, здійснилися. Я познайомився з ним особисто та
привітав д о р о г о г о гостя.
Звичайно, після Богослужсння та обіду відбувалися у
цьому приміщенні сходини,
зібрання нашої ще тоді молодої громади, у яких дуже
часто брав участь, д-р Мишуга. Він розповідав про
початки організацій українців у ЗСА, давав вказівки,
поради у справі організації
нашої громади. Зокрема,
він звертав увагу на вихован
ня нашої молоді, яка колись
займе наші місця. Його розповіді слухали ми всі з великою увагою та захопленням. виявляючи нашу поша
ну д о такої скромної та
незвичайно культурної людини. Його відвідини припинилися, коли УНСзорганізував „шматок України",
славну Союзівку. Маямська громада збереже світлу
пам'ять про нашого великого дорадника та приятеля.
Три місяці післяА^лрибуття до Маямі, не зважаючи
на мої родинні обставини
(дружина, трос малолітніх
дітей, двох тестів, разом 7
осіб), на невеликі заробітки
на початках. вступив я у ряди УНС. Я зразу почав співпрацювати з основополож
никами нашого Відділу, вже
давно покійними.Стспаном
Маїком. Василем Подубинським та організатором У Н
С Василем Загаєвичем. Згодом Загальні збори нашого
відділу обрали мене секретарем, і на цьому становищі
був я сім років.

силати до „Свободи" статті, дописи з життя громади,
а згодом свої нариси та с и огади. Головним рслакгором у той час був д-р Л. Мишуга, який радо їх номіщував і завжди у своїх листах
заохочував мене до журналістичної праці. Після відходу у вічність д-ра Мишуги став головним редактором Антін Драган. Його
великою заслугою є те, шо
він зредагував та видав у
1973 році пропам'ятну книгу під заг. „Лука Мишуга".
у якій зібрав цінні історичні
матеріялн про покійного
Мишугу та насвітлив його
життя і творчість.
В одному розділі книжки
„Лука Мишуга про Український Народний Союз" піл
заголовком „Батько"(стор.
339-341) писав наш нсзабутній покійник ось що: „Український Н а р о д н и й С о ю з
врятував українську душу в
нашім народі. Не давїївнрвати ворогам і темноті. А
врятувавши її. заставив її
ще пра і нова пі і собою жерт
вуватн для великої ідеї визволення Рідного К р а ю з
неволі. І за це названо УНС
уже давно — Батьком. Не
зроблено цього штучно, під
примусом, наслідком якоїсь
агітації, чи якоїсь ухвали.
Ця назва постала так ирнродно. як природно родиться у нас народна пісня . У
старім краю стала таким
способом ,,Просвіта" —
„Матір'ю". А тут за подібні
заслуги для нашого народу
став УНСоюз - Батьком".
Під сучасну пору головним та відповідальним рсдактором нашого найстаршого щоденника у вільному
світі . . С в о б о д и " є Зенон
Снилик. Він доповнив склад
співробітників редакції та
збільшив об'єм „Свободи".
Побіч своєї журнддістичної
праці, вій є мистцем у cnop–
ті тенісу. Кожного літа він
провадить тенісові табори
та помагає влаштовувати
на Союзівці тенісові ігрища
з нагородами, у яких він
сам бере участь. Таким чином. своїм прикладом, він
заохочує нашу молодь до
тієї, такої корисної ділянки
спорту, ряди якої з кожним
роком зростають.

Закінчуючи ці рядки, присвячені 90-річчю УНСоюзові. я ще раз хочу підкреслити цю велику, унікальну
ролю, яку він відіграв ynpo–
довж свого довголіття. Він
зберіг ідентичність. наніональну свідомість кількох
наших поколінь, стояв на
сторожі належних прав ;иія
нашої нещасної, але нескореної України. Він інформував вільний світ про наші
змагання, боротьбу для ося
гнення. самостійної незалежної держави. Своїми пре
совими органами. книжками. зокрема епохальним внданням енциклопедії українознавства англійською
мовою, ширив правду про
наш н а р о д , який вже 65
років карається піджорстоким гнітом червоної Москви.
Сотні привітів нашому
Батькові-УНСоюзу. ночииаючи віл президента Роналда Регена. його кабінету
конгресменів, сенаторів,
найвиших представників
наших церков, організацій,
визначних діячів. - свідчать
про велику місію, яку У НСо
юз виконав в обороні України. І саме ці привіти є ознакою при знання від чужих і
своїх, є заслуженою нагородою для УНСоюзу.
Як довголітній член УН
Союзу, сердечно вітаю його Ya бажаю йому продовжувати цю працю до часу,
коли наш н а р о д здобуде
свою незалежну самостійну
д е р ж а в у . З а п е в н я ю його
словами безсмертного Шсв
ченка:

І. Хомко—взірцевий голова
Пассейської Округи УНС
На сторінках „Союзовоі
Трибуни" часто згадуємо
про заслужених секретарів
чи інших відділових урялов
НІЙ. які своєю відданою пранею збагачують УНСоюз
новими членами і тим самим д о п о м а г а ю т ь своїм
відділам й Округам в виконанні призначених органі'
заційних квот.
У сьогоднішньому,числі
„Союзової Трибуни" нам
приємно згадати про взірне
ву працю голови Пассейської Союзової Округи Івана
Хомка. який в березні прнлбав десять нових членів для
42-го Відділу в Пассейку. в
якому він є головою. .
Доводиться не раз чути
нарікання деяких союзовиів.
що. мовляв, „всі вже купили
забезпечення, нема до кого
йти - немає проспектів. Тоді насувається питання, а чо
му Іван Хомко мав до кого
йти? Наша стара ириповідка каже, що „коли хочеться
пса вдарити, то кий знандсться". коли є добра воля і
охота, то проспекти знайдуться.
Пассейська Округа об'єднує шість відділів, які нараховують понад 700 членів.
В минулому 1983 році Округа мала добрі успіхи і за не
одержала в нагороду спеціяльну грамоту. Мабуть, та
грамота додала охоти голо

1- Хомко
ві почати організаційну акцїю в Окрузі. Початок є
добрий, минулого року за
перших три місяці Округа
придбала ледве чотири члсни. а нього року придбала
вже 17 членів. До того. Іван
Хомко. вручаючи 10аплікацій нових членів під час
Річних іборів Округи голов
ному касирові УНС п-і Уляні Дячук. сказав: „Цс є лише
початок моєї праці". Тому
сподіваємося, що Іван Хомко буде мати більше таких
місяців з ..десяткою нових
членів". Тепер чекаємо хто
буде наступним головою
Окрут н. шоб придбав в одному місяці десять нових
членів.

У Лос Анджелесі відбуто
Збори 257-го Відділу УНС
Цю погідність облич та
Не дивлячись на тернторіяльну віддаленість від ук- щирість можна було виразраїнських г р о м а д в З С Л но відчути під час Річних
наша громада у Лос Андже- загальних зборів 257-го Відлесі протягом декад свого ділу УЦСоюзу, які відбулніснування була завжди ак- ся піл головством його Д0Втивною і втримувала тісний голітнього голови інж. Авзв'язок з сестринними rpo– іустина Рудника в неділю.
мадамн. організаціями. ус- 25-го березня цього року в
тановамн та братніми сою- приміщенні авлиторії неркзамн. Зокрема Український ви св. Володимира.
Після відкриття. прочиНародний Союз був завжди
знаний кожному, тому що тання звітів та їх затвервід початку своєї діяльнос- дження голова Контрольтн аж до сьогодні ( щ о має ної комісії д-р Святополк
своє місце на радіопрогра- Шумський підкреслив ВЄЛИмах „Пісні У країни"? при га- ' ку жертвенність голови та
дуєусім про свою живучість Управи Відділу, a nepcoy–
та своє призначення
зав- сім велику відданість фінажди служити інтересам ук- н с о в о г о секретаря Петра
раїнської справи, і ромад та Сильчака та його дружини
П. Сильчак. яка заступала
поодиноких членів.
Під сучасну пору союзове його під час недуги та допочленство'об'єлнусться у м а г а с йому, виконуючи
двох відділах, якими є Від- обов'язки заступниці секреділ 259-ий та пласт овий Від- таря. Його фахово ведене
діловодство є прикладом
діл 79-ий.
Незалежно віл того, що для всіх, за що йому і його
там десь далеко на сході. заступниці належить щира
відбуваються палкі днску- подяка і признання.
Вибрано нову Управу, до
сії. які навіть часто набувають ..темпераментних форм" якої увійшли: голова - інж.
і стають нездоровими у сво- Августин Рудник; заступму впливі на наше грома- ник голови - І. Гриців;
дянство, поміж нашою rpo– фінансовий секретар - Пемадою у Лос Анджелесі. а о- тро Сильчак; заступник фісобливо поміж союзівцями, нансового секретаря - п-і
панує згода та всеукраїнсь- Сильчак. та скарбник Ромака дружба. Панує повна на Рудник; до Контрольної
дружня співпраця тому, бо комісії увійшли: голова к о ж н о м у і кожній є вже С. Шумський та члени відомо, шо всілякі сулереч- Ярослав Білан та М. Гира.
Протягом лілових нарад
кн і непорозуміння чи то на
політичному, чи релії ЇЙНО- обговорено потребу придму секторі „прийдуть і nepe– бання нового членства. звейдуть".
а
громадські, рнсно увагу на потребу тіскультурні та інші всеукраїн- нііинх ів'язків Головного
ські здобутки повинні бути Уряду УНС з нашою далеі береженими та ні в якому ко розиоложеною громаразі не сміють зазнати будь- дою. На думку зборів, одна
з причин повсякчасних труяких пошкоджень.
Слід також підкреслити, дношів у придбанні нових
є почуття цієї ВІДшо в Лос Анджелесі не від- членів
чувається якесь ..поділення" ОКреМЛеНОСТН уСІХ СОЮЗОчи „відокремлення" груп чи вих надбань, поміж якими
одиниць з приводу партііі- Сошзівка є першою, від
іахіднього побережжя, а в
но-політичної незгоди І
непорозумінь, а також релі- першу чергу ВІД"ВЄЛИКОЇуКгійної. Спитаємо чому? А раїнської громади у Л о с
можливо це тому, що наше Анджелесі.
Збори рішили також пегромадянство великого Лос
Анджелесу територіально реслатИ Головній Управі
від себе віддалене і не вілчу- шир' иоЧміжання такого зміває тієї типової усім еініч- ет у:
ним кварталам „MOHOTOH–
„В зв'язку з контроверної з а д у х и " , ніо нераз г сіипнмп нолітично-громад-

Нашу маямську громаду,
яка' швидко розвивалася і
зростала, почали відвідувати предсідники УНСоюзу:
Дмитро Галичий і Йосип
Лисогір, Роман Слободян,
головний касир, мій тернопільський земляк. уродженець найбільшого села на
Поділлі Натасова. Всі вони
приїздили до Маямі з різними союзовими справами,
Рости нам. Союзе.
або їх запрошувано внголоІ стовпом нам стань.
сити слово на наших націоЯк стовп, що Мойсекі нальних святах чи інших
Обітом горів!
імпрезах. Я завжди мав
Щоб в хвилю грядучих змогу зустрічати їх та вітаВизвольних змагань
тн. Останнім часом відвідав
Ти вказував путь, нам нашу громаду теперішній
До збройних рядів!
предсідник УНСоюзу д-р
Іван Флис у товаристві гоЦі кнйгч^ привіз я до ЗСА ловного касира Уляни Дя1-го липня J950 року до Ню чук. При цьому варто згадаЙорку, а два дні пізніше був ти та підкреслити велику
уже в Маямі на Фльориді. У громадську діяльність л-ра
ПРИЧИНОЮ ПІКІ ТІИВОЇ СМОмоїй бібліотеці я зберігаю Флиса. Він вклав багато пра
,їБучн'ш. батьку, nanymi–
ПІІІІНН”ИІ. Л можливо, щ о у
їх як цінну пам'ятку моєї ці. зокрема у поєднанні нати.
не in кін мірі юномакк и
першої зустрічі з УНСою- шої розсвареної громади,
Поки живуть іннУи.
і ому лагідне иів існно-кадізом. Мені й не мріялось яку й досі продовжує.
Поки ните t інч'чі tut.
форнійське підсоння, яке
Від 1952 року почав я витоді, шо незабаром буду
Тебе не taoytiymh!".
благотворно діє на нашу
мати змогу не лише пізнати
У-.:. -- - ' '– '
ттемтштшшттштт нервову систему га ду ховий
особисто, але говорити та
стан. Бо дійсно, коли иорівзустрічати у Маямі цього УКРАЇНСЬКА МОЛОДЕ!
няти обличчя Інших міст
найвизначнішого діяча УНС
представника галицької дер І ДЛЯ ТЕБЕ Є МІСЦЕ У ЦІЙ ВЕЛИКІЙ східньоіо побережжя з об:ніччями ,,.ин:анджслівнів".
жаби у Вашінгтоні. справжго кожному впаде у вічі, що
РОДИНІ, ЩО ЇЇ ЗВУТЬ
нього амбасадора України
мешканні ПІвЛСНиОі Каліу ЗСА. сл.п. д-ра права ЛуБАТЬКО-СОЮЗ! форнії є більше погідними
ку Мишугу.
та усміхненими.
В J950 році існували вже у аюашмтвгаяашммгеатясшявашш^

СЬКИМИ ВНутрІШНІМИ ПОДІЯ-

ми. ЯКІ повсякчасно наголоіпуюіься у пресі. Загальні
збори висловлюють своє
братнє побажання Головному Урядові УНС. в ім'я
стабільності! та успіхів Союіу. якиіі ( загальним вссгрома іськнм
здобутком
його членів 4 всіх українців
Америки і Канали. зберігатн традиційну всеоб'єднуючу та всеукраїнську поставу та продовжувати своє
Закінчення на ст. 6

(

ft.

Секретар 34-го Відділу інж. Лев
Блонарович—кандидат на члена
„Клюбу мільйонерів"
При У НСоюзі існують ріЗНІ КЛЮбИ ДЛЯ ТИХ ВІДДІЛО-

вих урядовців—секретарів,
які на протязі календарного
. року придбають відповідне
число нових членів. Найбільш престижевим є „Клюб
Сотників", себто ТИХ. ЩО
під час року придбають 100
і більше нових членів. ВІДтак є „Клюб П'ятидисятників", тобто тих, що під час
року придбають 50 до 99
нових членів. Найбільш популярним с „Клюб Заслужених Союзовців", який
був заложений 1961 року
тодішнім головним секрета
ром УНСоюзу д-ром Ярославом Падохом. До того
Клюбу належать всі ті союзівці, які під час року лридбають 25 до 49 нових членів
Інж. П. Бпонарович
В першому році до Клюбу належало понад 50 сою- 1983 року зревідовано вклачовнів, а зараз залишилося Дки термінового забезпечен
дві особи, які належали до ня і знижено ціни, то від того
основноположників Клюбу часу деякі секретарі почали
Також при Союзі існує . по професійному забезпечу„Клюб Будівничих Союзу", вати нових членів на поваждо якого належать ті союзо- ні суми і тим самим при
вці, які на протязі року прил Союзі буде ще один Клюб.
бають 10 до 24 нових членів а саме „Клюб Мільйонерів"
Щоб дати нагоду всім віддіПершим кандидатом на
ловим урядовцям „попасти' члена того Клюбу с інж.
до якогось Клюбу, то 1982 Лев Блонарович, секретар
року створено „Клюб Відда 34-го Відділу ' в Річмонді,
них Союзовців" і до нього Вірджінія. який придбав в
належать ті, які придбають березні лгіше шість членів,
рід 5 до 9 нових членів. але забезпечив їх на імпозан
Клюби рахували число тну суму, а саме 325,000
придбаних нових членів, не 4 долярів. Про ту високу суму
беручи до уваги суми забез- забезпечення вже була згадпечення. Натомість всі ко- ка, але повторяємо, що це
мерційні асекураційні ком- перший раз в 90-річній icro–
панії рахують суми забезпе- ріі Союзу є випадок, що в
чення, а не число нових ЧЛЄ- одному місяці секретар занів і тому у тих установах с безпечив членів на так повадуже популярні „Клюби мі- жну суму. До речі слід згада
льйонерів". Продавці забез- ти. що в грудні 1983 року
печення в комерційних ace– інж. Лев Блонарович забсзураційних компаніях, коли печив нових членів на
„попадуть" до такого Клю- 250,000 дод.
бу, одержуть спеціяльні ВІДЗа так поважні успіхи висзначення, як татож грошові ловлюємо інж. Л. Блонаробонуси.
вичеві признання і гратуляУНСоюз раніше не міг ції, а при тому бажаємо
брати під увагу,. Клюб міль- дальших успіхів, а найважйонерів" тому, що в загаль- ніше стати першим членомному секретарі забезпечу ва- основоположником найли членів на суми від 1.000 більш прерстижевого „Клю
до 10.000 чи 20.000 долярів. бу Мільйонерів" при УНСо
ле коли від 1-го жовтня юзі в йогрювілейному році.

Г

Ч . 79.

С В О Б О Д А , П ' Я Т Н И Ц Я , 27-го К В І Т Н Я 1984

k

32-ий Відділ.
Закінчення зі ст.З.

із довіреного йомуобов'язку.
Голова Контрольної комісії Стах Максимюк сказав, що члени цієї комісії
провели контролю Відділу
і ствердили,' що Управа працювала добре,
доказом чого є те, що до Відді;іу придбано нових членів,
що є найважливішою ділянкою Управи.
Потім були питання і дискусія над звітами, в яких взяли участь Іван Музичка.
Іван Хитрук, М. Ящук. Я.
Лебідь й інші члени. Питання відносились до загаль-них справ У НС і його значення у нашій громаді. Були
питання, які відносились до
. стипендій для наших молодих членів. На всі запитання, які відносилися до внутрішньої діяльности членів
Управи і до загальних справ УНС відповідав секретар.
Після питань і дискуеіі
голова Контрольної комісії Ілія Станко поставив
внесок, щоб перевибрати
Управу в тому самому складі, яка працювала в минулому 1983 році. Внесок, що
його піддержав Микола

Ящук, прийнято одноголо'с
но.
В різному обговорювано
актуальні, суспільно-грома
лські справи, які створилися
після ІУ СКВУ в нашій громаді.
Тому шо минає 40 років
від смерти патрона нашого
Відділу сл. п. Олега Ольжича, незламного борця за відновлення суверенної української держави, якого закатували гітлерівські окупанти в концентраційному таборі в Саксенгавзсні 6-го
червня 1944 році, вирішено
визначити цю річницю заупокійною Св. Службою Божою з панахидою і ширшими сходинами Відділу з відповідною програмою.
На внесок С. Максимюка
рішено виплатити з каси Відділу 50 долярів на потреби
Товариства Українсько-–
Американських Горожан,
найстаршої суспільно-гро
мадської організації на терені Америки.
Опісля відбулося прийняття. яке підготовив наш
організаційний референт
Іван Музичка.
В. Яців

Н О В І М Е Ж І ВІКУ Т А С У М
ПРИ ЗАБЕЗПЕЧУВАННІ
' БЕЗ ЛІКАРСЬКИХ О Г Л Я Д И Н
З 1-им січня 1983 р ввійшли в силу нові
межі віку та максимальні суми забезпечення, на
які можна в н о с и т и аплікації без л і к а р с ь к и х
оглядин Із цією зміною, апробованою рішенням
Головного Екзекутивного Комітету, особи в
доброму стані здоров'я можуть вносити аплікації на забезпечення без лікарських оглядин в ось
таких межах сум забезпечення та в і к у
S50.000 до віку 40 років
25.000 до віку 45 років
Ю.ООО до віку 50 років
5.000 до віку 55 років
3.000 до віку 60 ро^ів
1.000 до віку 65 років
Сума забезпечення з лікарськими оглядинами не має обмежень, за виїмком законних у
деяких стейтах
При забезпечуванні на суми (10.000 і вище
УНСоюз користується інформаціями про anni–
кантів, одержаними від спеціяльної перевірочноі установи, яка збирає такі інформації через
своїх а г е н т і в . Т а к і інформації засягатиме
УНСоюз також про аппікантів у віці понад 60
років, коли вони будуть вносити аплікації на
забезпечення на суми понад 3,000

Д-р M. Снігурович.

50,000 ДОЛ. ЗА 10 ДОЛ.

Закінчення зі ст 3.

У ВІЦІ ВІД 25 РОКІВ ЗА 10 ДОЛ. (МАЙЖЕ З ЦЕНТИ
ДЕННО) МІСЯЧНОЇ ВКЛАДКИ МОЖНА ЗАБЕЗПЕЧИТИСЯ НА 50,000 ДОЛ., ПРИДБАВШИ 5-РІЧНУ ТЕРМІНОВУ ГРАМОТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО
СОЮЗУ. ПО ІНФОРМАЦІЇ СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ ДО
МІСЦЕВИХ СЕКРЕТАРІВ, АБО ПИСАТИ ДО ГОЛОВНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ УНСОЮЗУ В ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ.

Ювілей УНСоюзу всі від- до відома, що восени ц. р.
діли повинні відзначити cni– його 59-ий Відділ відбувально однією більшою імпре тиме свій річний пікнік. Про
зою. Плянується корабсль- сив всіх прибути на нього.
Наради закінчено молитна прогулянка. Прогулянку
до Головної Канцелярії У Н вою, яку провів отець шамСоюзу треба повторити, бо белян Стефан Хрепта, пабула вона дуже успішною. рох католицької української
Д-р Снігурович закликав церкви св. Володимира.
всівідділи до братської
роботи. Заохочував їхати
Потім місцевий 350-иЙ
автобусами до Ню Йорку
Відділ гостив присутніх смана Ювілейний концерт 1-го чною перекускою, про яку
квітня ц. р.
подбав секретар Т. Фінів і
Тарас Сливінський подав його дружина.

59-ий Відділ,
Закінчення зі ст. 4.

На сторінках союзової
преси, а головно „Союзової Трибуни", було повідом
лення про це, шоз днем 1-го
жовтня 1983 року УНСоюз
для поліпшення своєї 90річної. служби українській
г ромаді в ділянці життьового забезпечення, знизив ціну членських вкладок у клясі термінового забезпечення. Цю знижку впроваджено тому, шоби дати нагоду
всім членам, як і не-членам
набути забезпечення на внвокі суми за низьку ціну у
своїй українській братській
установі і тим самим забезпечити крашу долю своїм
рідним. Термінове забезпе-

з річною вкладкою 115 долярів.
Дораджуємо всім читачам „Свободи" простудіювати
поміщену „таблицюм вкладок, де є подані
ціни на 20,000 долярів забезпечення з річною і місячною
ку ціну купити високу суму
у віці від
термінового забезпечення, вкладкою
яке є дуже дешеве і про це 16-го до 55-го року життя,
говорить залучена „табли- тобто віку, у якому кожний
ця вкладок". Напримір мо-" може купити термінове залода людина у віці 25 років безпечення УНСоюзу. 1нжиття може набути в УНСо формації про забезпечення
юзі 20,000 долярів забезпе- уділюють союзові секретачення з річною вкладкою 46 рі в Америці й Канаді, а
дол. або місячною 4 доляри. також, можна звертатися
Та сама особа може купити прямо до Головної Канцс50,000 долярів забезпечен- лярії УНСоюзу в Джерзі
ня без лікарського бадання Ситі. Н. Дж.

ТЕРМІНОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО
СОЮЗУ
чення в УНСоюзу може купити кожний, а це тому, що
воно є дуже дешеве. Також
слід згадати, що -термінове
забезпечення є потрібне всім
головно молодим подружжям, що мають позички
на доми (моргедж), noci–
лості, автомобіль, крамниці чи інші підприємстава.
Головно молоді батьки, які
дорожать своєю родиноюдіточками повинні за низь-

J

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION
TERM PLAN iNSURANCE
AMOUNT 120.000
PLAN Т--5

P L A N T—10

issue
Age

Annual

Monthly

16

S 40.20

S 3.60

17

41.20

18

issue
Age

Annual

Monthly

16

S 42.00

S 3.80

3.60

17

42.60

3.80

42.00

3.80

18

43:40

3.80

Ж.

42.80

3.80

19

44.00

3.80

20

43.40

3.80.

20

44.60

4.00

21

43.80

3.80

21

45.20.

4.00

22

44.40

4.00

22

46.00

4.00

23

44-80

4.00

23

46.60

4.20

24

45.40

4.00

24

47.60

4.20

25

-46.00

4.00

25

48.60

4.20

26

47.00

4.20

26

49.60

4.40

27

47.80

4.20

27

51.00

4.40

28

49.00

4.40

28

52.60

4.60

29

50.20

4.40

29

54.60

4.60

ЗО

51.40

4.60

30

56.30

5.00

31

53.00

4.60

31

59.60

5.20

32

54.80

4.80

32

63.00

5.60

33

57.20

5.00

33

68.60

5.80

34

60.00

5.20

34

71.20

6.20

35

63.60

5.60

35

76.40

6.80

36

68.00

6.00

36

82.00

7.20

37

73.00

6.40

37

88.40

7.80

38

78.60

7.00

38

95.40

8.40

39

84.80

7.40

39

103.20

9.00

40

91 40

8.00

40

111.80

9.80

41

98.80

8.60

41

121.20

10.60

42

106.80

9.40

42

131.60

11.60

43

115.60

10.20

43

143.00

12.60

-

44

124.40

1100

44

155.60

13.60

45

136 20

12.00

45

169.20

14.80

46

148.40

13.00

46

184.40

16.20

47

161.60

14.20

47

200.80

17.60

48

176.20

15.40

48

218.80

19.20

49

192.00

16.80

49

238.40

20.80

50

209,40

)l8.40

50

260.00

22.80

51

228.00

20.00

51

283.40

24.80

52

248.60

21.80

52

309.00

27.00

53

271.00

23.80

53

336.80

29.40

54

295.60

25.80

54

367.40

32.20

55

322.60

28.20

55

400.60

35.00

-^

,
і

m

Ю

ч

совому секретареві і Управі
Відділу, що удержують тісннй зв'язок із громадою,
ріст Відділу був сподіваний.
Наступним звітував предсідник Відділу Д. Стець.
кажучи, шо співпрацював із
фінансовим секретарем, заступав його в разі потреби,
дбав, щоб 59-ий Відділ був
активний в нашій громаді.
Цього року відбулось три
імпрези. На жаль, не вдалось йому приєднати нових
членів. Закінчуючи звіт, він
подякував членам Управи
за співпрацю.
Потім звітував рекордовий секретар С. Тарасюк.
Коротко згадав про ведення рекордів і співпрацю із
членами Управи. звернувши увагу на те, що гармонійна праця все приносить
корисні висліди.
За Контрольну комісію
звітував голова її Ярослав
Гура. Контрольна комісія у
складі ще двох членів Василя Пелешука і Богдана
Романсна - перевірила касову книгу та всі прилоги та
ствердила зразкове ведення
прибутків'і видатків Відділу, що підтвердили Інші
члени Контрольної комісії.
У дискусії над звітами не
було спеціяльних завваг,
тому фінансовий секретар
ще коротко поінформував
УНС про різні роди грамот
УНС і пригадав всім, щоб
переглянули свої грамоти,
чи мають належно вписаних спадкоємців (beneflcia–
ries), щоб вразі випадку
спадкоємцями були ті, що
їх бажав власник грамоти.
Спадкоємців можна змінити на бажання власника.
Занедбання справи про належних спадкоємців в деяких випадках приносить
труднощі у полагоджуванні
справи негайно.
Закінчаючи, він висловив
подяку членам Управи, які
співпрацювали з ним протягом цілого року. Наш
Відділ спонзорував -фільм

„За стерном долГ; улаштував Осінню забаву. продавав вареники, щоі) здобути
фонди для маленького Poc–
тика із Польщі, який мав
нещасливий випадок. Всім,
що причинились до цього,
щире спаснбіг.
Голова Контрольної комісії поставив внесок на
уділення абсолюторії уступаючій Управі, що всі члени
схвалили оплссками.'Микола Івашків запропонував,
щоб перевибрати Управу в
попередному складі, цей
внесок піддержав інж. Ігор
Гайда.
Після перечитання складу Управи Відділу включно
із Контрольною комісією,
збори одноголосно перевибрали Управу 59-го Відділу
на наступний рік у такому
складі: Дмитро Стець —
предсідник; Петро Бойчук
— заступник предсідника;
Тарас Сливінський - фінансовий секретар: Василь
Макійчик — касир: Степан
Тарасюк — рекордовнйсекретар: Контрольна комісія:
Ярослав Гура, голова: Василь Пелещук і Богдан Романів , - члени.
Предсідник
подякував
членам за перевибір Управи
та розпочав наступну точку
— внески і запити та накреслення пляну на наступний
рік. Рома Гайда запропонувала поїздку автобусом до
Українського Музею в Ню
Йорку. Були запитання про
справу об'єднання двох Союзів. Фінансовий секретар
радив слідкувати в пресі, бо
він ніяких інформації"! про
це не мас. Запляновано приготовити на осінь розваговий день (пікнік). Все цс
залишено Управі до полагодження. Після вичерпання всіх внесків предсідник
закрив збори молитвою.
Всіх членів запрошено на
перекуску.
СТ.

Бостонська.
Закінчення зі ст. 4.

льшій дискусії зібрані апелювали до заступника головного предсідника д-ра М.
Куропася, щоб він, як член
Екзекутивного Комітету
УНС, старався вплинути на
те, щоб українська громада
була об'єднана і мала одну
центральну репрезентативну установу.
Відповідаючи на заторкнені в дискусії справи, д-р М.
Куропась сказав, що Екзекутивний Комітет УНС весь
час змагав до поєднання в
українській громаді й далі
це робить, одначе, не є легко
всіх погодити. Притому він
запевнив присутніх, що по
своїй можності буде crapa–
тися для привернення братерської згоди в українській

громаді.
Перед закінченням нарад
переобраний голова Володимир Гетьманський висловив подяку присутнім в ІМЄні обраної Управи за довір'я,
а відтак подав плян праці
в ювілейному році Батька
Союзу. Він сказав, що Упра
ва докладе всіх зусиль, щоб
річна квота була виконана.
Всі відділи повинні придбати нових членів, а також
будуть вжиті заходи для свя точного відзначення 90-річ чя УНСоюзу.
Наради закінчено молитвою, яку провів о. декан
Петро Огірко, а відтак всі
були запрошені до перекуски, що п приготували члени
Управи.

У Лос Анджелесі.
Закінчення зі ст. 5.

історичне призначення Твердині всіх українців.
^Прикладом всеукраїнської родинно-громадської
співпраці хай послужить
стан повної гармонійностн
і довір'я у взаємній толерантності різних поглядів і nepe–
конань союзової громади на шого 257-го Відділу, яка не
піддалася бурхливим хвилям партійної емоційности' та гідно зберегла дружньо-родинну згоду та почуття щирого СПІВВІДНОШСНня. не залежно від партійнополітичних розбіжностей
та переконань поодиноких
членів ".
Цю заяву підписали всі

присутні, тому що кожному
і кожній залежить на майбутності УНСоюзу, який
повинен назавжди залишитися твердинею та всеобєднуючим понадпартійним
органом у вільному світі.
В дружньому обміні думок
закінчено річні Загальні
збори 257-го, найстаршого
Відділу УНС в Лос Анджелесі з вірою дальдшх yeni–
хів цієї найстаршої братсьньої української установи
- запоруки нашого національно-етнічного збереження на цьому континенті.
Д-р Святополк Шумеї.кнй

Ч. 79.

С В О Б О Д А , П ' Я Т Н И Ц Я , 27-го К В І Т Н Я 1984

В Нюарку відзначать гіятьоі парафіян

Шевченківська Наукова Конференція НТШ у Канаді

Мілана Рудницька

Високопреосвященніший.
Владика Стсфан Сулик, Архиєпископ-Мнтрополнт Філядельфійський, повідомив
що його Святість Папа Іван
Павло 11 іменував Лицарями Ордену Святого Григорія двох вірних парафії св.
Івана Хрестителя в Нюарку
Н. Дж.-Андрія Кейбіду і
Тараса Дурбака, та наділив
папськими медалями „Про

НЕВИДИМІ
СТИГМАТИ
Ціна: S16.25 з пересилкою
Мешканців стейту Ню Джерзі ю6оа'язус 54 стейтового податку
S V O B O D A BOOKSTORE

ЗО Montgomery Street
Jersey City. N.J 07302

Еклезія ет Понтіфіче" Ма- Божої, що п відправить Вла
"uo Робак, Юлію ДобоШ,і. дика Архнспископ-Митроелену Лавук.
полит Стефан Сулик з нагоЦе с високі відзначення,
ди канонічної візитації napa–
якими Святіший Отець наді j tyn св. Івана Хрестителя в
люс вірних як признання за^ 1 Нюарку в неділю, 3-го червжертвенну і корисну ДІЯЛЬ-і гНя 1984 року, о годині 12-ій
ність для своє і парафії. ЧІ 'вполудне. Бенкет для вшаІнвеститура лицарів та ,, нування відзначених відбувручення медаль будуть ne-S ^деться в Клюбі Наваго Мереведені під час Торжествен- нор в Ірвінгтоні о год. 4-ій
ної Архнєрейської Служби^ і по полудні.

f

ЛІТНІ КУРСИ, ТАБОРИ
НА СОЮЗІ В ЦІ 1984:
Т Е Н І С О В И Й Т А Б І Р - 24-ГО червня - 3-ГО ЛИПНЯ
Д л я хлопців і дівчат у віці 12-18 р.
Прохарчування і нічліг: S170 (члени У Н С о ю з у )
S200 (не-члени)
, О п л а т а з а навчання: S60.
Х Л О П ' Я Ч И Й Т А Б І Р - 3 0 - г о червня - І 4 - г о л и п н я
Розваговий табір для хлопців у віці 7-12 р.
П р о г у л ь к и , плавання, різні гри. навчання співу
українських пісень й українського н а р о д н о г о л о буту.
Т и ж н е в о : S100 (члени У Н С о ю з у )
5120 (не-члени У Н С о ю з у )

Д І В О Ч И Й Т А Б І Р - 1 5 - г о - 2 9 - г о липня
П р о г р а м а і ціна така сама як для хлопців.
КУРСИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТАНКІВ t
2 9 - г о липня - 1 1 - г о с е р п н я
Навчання традиційних народних танків для п о чаткуючих й заавансованих т а н ц ю р и с т і в . Ч и с л о
курсантів о г р а н и ч е н е д о 6 0 учнів. П р о х а р ч у в а н н я
і нічліг: S195 (члени У Н С о ю з у ) , S205 (не-члени),
оплата з а навчання: S60
КУРСИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА
- 1 1 - г о - 2 5 - г о вересня. Д л я д о р о с т а ю ч о ї молоді
П р а к т и ч н і лекції з різних ділянок у к р а ї н с ь к о г о
н а р о д н о г о мистецтва: різьба, т к а н н я , вишивання, писання писанок - під керівництвом д о с е і д чених
інструкторів.
S200 (члени
УНСоюзу).
5220 (не-члени).
КУРСИ МІЖНАРОДНОГО Й УКРАЇНСЬКОГО КУХОВ А Р С Т В А - 3 0 - г о вересня - 5-го ж о в т н я .
Д л я чоловіків і ж і н о к . Навчання печення; варення страв із м'яса й риби, інструкції з д о р о в о г о xap–
чування. S225 (члени У Н С о ю з у ) , 5250 (не-члени).

ЮЛІЯ ДОБОШ. народжеМАРІЯ РОБАК, народжена Молодовець, заслужена на Махобей,віддана учитеучителька в українській па- лька української мови в'украфіяльній школі св. Івана раїнській парафіяльній шко
Хрестителя, в якій учить лі св. Івана Хрестителя, в
безпереривно 28 років. Дов- якій учить безпереривно 28
голітній член управи Марій' років. Рушійна сила в пляну
ської Дружини та П голова ванні, підготов і та nepeee–
через 10 літ. Діяльний член денні шкільних церковно-на
Парафіяльної ради, церков- ціональних імпрез. Завдяки
ного хору, Клюбу Сеньйо- й невсипущій праці численні
рів та член управи Союзу ряди нашої молоді осягнуУкраїнок Америки, Відділ ли добре знання українсь2S-uu в Нюарку
кої мови, культури, мистецтва і традиції.

Степан Любомирський

ПРОМЕТЕЇВ

SOYUZivKA UNA ESTATE

вогонь

Foordemoore R d . , Kerhonkson, N.Y. 12446
(914) 626-5641

РОМАН
Щ0

^^

ВЕЛИКОДНІЙ ДАРУНОК
І

Ті. що прагнуть збагатити себе гпибшим знанням Історії й
устрою Українсько? Православної Церкви, мають нагоду
зробити це, придбавши капітальну працю

Ціна: S16 00 з пересилкою.'
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 6S стейтового податку.

SVOBODA BOOK STORE
ЗО Montgomery Street
Jersey City. N.J. 07302

п р о ф . О . ГІОТОЦЬКОГО

„Джерела Українського
Церковного Права"

m

яка вийшпа цими днями з друку, як аепикодній дарунок
всьому українському громадянству.
Ціна одного примірника з пересипкою 22.00 доп. Замовпення. разом з належністю, керувати на адресу:

У Шевченка, проте, пульсує динамічна віра у відродження державного мислення українського народу і революційної СИЛИ ВИЗВОЛЄНня України.

m

ФУНДАЦІЯ
УКРАЇНСЬКОГО
ВІЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
^ЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ
І ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУІ
Ц UFU Foundation, inc.
І
203 Second Avenue
І
New York, N.Y. 10003

і
І
І
S
З
f
р
Е
Е

Передумовою

АНДРІЙ КЕЙБІДА,
від
1946 року член Парафіяльної ради, діяльний у різних
парафіяльних
комітетах;
P.O. Box 445
South Bound Brook, N.J. 08880
церковний староста (муж
sM:
Ла
aft
5Л1ШШІШІІІШШІШШШШШІШШШІШІ довір'я) від 1965 року по нинішній день. Діяльний у
різних ділянках церковного
і громадського життя,
З НАГОДИ 20-Р1ЧЧЯ
зокрема в Товаристві св.
1-ИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЩАДНИЧИЙ БАНК „ПЕВНІСТЬ"
Імени. Українському Hapo–
Влаштовує
дному Союзі, і Товаристві
Українсько—А мериканських Католицьких Bemepa–
нів. Тепер с головним радним Українського Народно
го Союу. головою Ради Директорів Федеральної Щадниці „ Тризуб" в Нюарку, і
член Етнічної Дорадчої Ра
ди Стейту Ню Джерзі,
покликаний губернатором
ВОЛОДИМИР
Т. Кіном. А. КейбідаотриКОЛЕСНИК
мав James Gyurics гуманідиригент
тарне відзначення від КаРОМАН
толицьких воєнних eeme–
РУДНИІДЬКИЙ
ранів стейту Ню Джерзі, і
ПІЯНО

Metropolitan's Chancery
Ukrainian Orthodox Church of the U.S.A.

Наукове Товариство їм.
Шевченка у Канаді кожного
року відмічуе дату народження свого Патрона. В
цьому році, у 170-річчя народження Патрона НТШ,
відбулася Шевченківська
Наукова Конференція 25-го
березня, в приміщенні Інституту св. Володимира у
Торонто. Конференцію ripc–
водив секретар Управи мгр
v
Іван Кузів. У програмі були
три доповіді: д-р Богдан
Стебельський - СОВЄТСЬ"
ка інтерпретація Шевченкового ,,Заповіту'; проф. д-р
Олег Підгайний — Земля
Шевченка в праісторії та
мгр Аріядна Стебельська
- „Юрій Грабович- "Пост
ес Митмейкер' (рецензія)!'
На прикладах творчости
Тараса Шевченка, його поезії, автор першої доповіді др Б. Стебельський накреслив світоглядову та політик
ну оцінку поета історії України, а зокрема Переяславської угоди, що в наслідках
стала притокою для поневолення України Москвою і
всіх нещасть, що їх відтоді
несе Україна та український
нарід. Шевченко дорікає
Хмельницькому:
Якби
ти на світ не родивсь, або в
ГЕЛЕНЛАВУК,
народже- колисці ще упивсь, то не
на Фецко, довголітній член купав би я в калюжі тебе
, управи, а тепер голова А по- преславного...Амінь!" Найстольства Молитви, виз- кращим образом кар за зраначна членна Товариства ду ідеї державності! та волі
св. Вервиці, Клюбу Сеньйо- України є кари, висловлені
рів та Жіночої Секціїmoea– Шевченком у символах
риства Католицьких восн- ,.трьох душ" у містерії „Вених ветеранів. Довгі роки ликий Льох". Три душі зобголова і рушійна сила Про- ражають ряд поколінь укекту для придбання фон- раїнського народу: під час
дів на потребу церкви св. Переяславської угоди - л е г ковірність гетьмана БогдаІвана Хрестителя
на Хмельницького; під час
битви гетьмана Івана Мазе
пи з марем Петром І під
Полтавою — відсутність національної едности; та в час
розгрому Січі Запорозької — нерішучість КОШОВОго Січі Петра Калнишевського, брак опору Москві.
Для зрадників ідеї дсржавної незалежности Шевченко
мас епітети - „варшавське
сміття — грязь Москви" (на
віть якби це були гетьмани),
або теж „дядьки отечества
чужого") — це ті, що^ержа"
ву окупанта вважають своєю вітчизною. „Шашелями" називає тих земляків
своїх, що „гризуть, жеруть і
тлять старого дуба" — Україну, бо це ті, що „гірше ляха її розпинають".

ВЕЛИКИЙ
СИМФОНІЧНИЙ КОНЦЕРТІ
УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ
КАНАДСБКИЙУКРАЇНСЬКИЙ
ОПЕРНИЙ ХОР
АМЕРИКАНСБКАСИМФОНІЧНА
ОРХЕСТРА
Біздть (пгршс і Чіилго вякоиаиі
повністю такі мм іичиі творе:

УВЕРТЮРА ДО ОПЕРИ ТАРАС БУЛЬБА
Микола Лмсенко
СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КОНЦЕРТ
БорИС Лятпшииський

КАВКАЗ
Станислав Людкеаич

НЕДІЛЯ, 20-го
ТРАВНЯ 1984 р.
о год. 4:00 по пол.
CIVIC OPERA HOUSE
CHICAGO, ILLINOIS
Квитки в ціні: S25. S20, S15
Льожі - ДО
Можна набути в:

Civic Opera House Box ОГПсе
Байку „Певність", Касі' „Самопоміч",
Дельті, Ставропігії, і в Парафіях
Додаткові інформації: (312) 772-4500
УВЕСЬ ДОХІД З ПРОДАЖУ КВИТКІВ ПРИЗНАЧЕНИЙ НА ШКОЛУ Са. о. НИКОЛАЯ

EaP"JPip"lPlBHeT"JP"l
wvwww

ТАРАСДУРБАК,
від 1960их років діяльний як член
Парафіяльної ради, втому
вісім років як церковний
староста (муж довір'я).
В 1940-их роках започатку.
вав і був членом комітету
для зібрання фондів на відновлення катедри св. Юра
у Львові, за що отримав похвальну грамоту від Mum–
рополита Кир Андрея Шеп
тицького. Від юної молодо
сти член Пласту, в якому
сповняв провідні діловодст
ва на місцевому, крайовому
та світовому поземі; тепер голова Головної'Пластової Ради.
Відзначений
..Свастикою Заслуги"(1929)
та орденом св. Юрія в Золоті (1958)

^MTWBBm^

ш

ЗВЕРНЕННЯ
ДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ

проіснувала в часі останніх
двох століть до народження Христа і в перших двох
століттях по Христі. На ній
наслоїлася черняхівська культура. носіями якої були
історично відомі анти. Ця
культура протривала за Істориком Михайлом Брайчевським до УІ-У1І століть
по Христі, коли в Києві
появляється русько-українська династія Кия.
На думку д-ра Олега Підгайного на долю Канева
припадає бути центром фор
мування Руської землі племени полян, багатої на ріки
і річки,з назвою у корені Рос,
як Рось, Роставиця. Росава.
Роська та інші, що доводить про більше південне
положення землі полян, як
околиці Києва, покритої, як
теж у княжу добу, лісом.
Назва Русь поширюється
на Київ і околицю пізніше, і
Київ перебирає ролю дентру після упадку Канева, чи
його центрального положеЗакінченмя на ст. 8

РОМАН ГЛАДУН,
Рочестер, Н. й.. улюблений ЧОловік, покійної К а з и м н р и .
батько Віри Л . М. ГладунҐольдман. дідо Олекси, вуйко
Мирослава, Галі Тицькоі, иароджений 26-го вересня 1898 р.
ш ЧерчІ, Україна - помер 24-го
квітня 1984 р. - патріот за визволення України.
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ!

г

У глибокому смутку повідомляємо
рідних, Приятелів і Знайомих,
що в суботу, 21-го квітня 1984 р.
в Аргентині, в Буенос Айрес, відійшла у Вічність,
наша Найдорожча
ДРУЖИНА, МАМА І БАБУНЯ

бл. П.

ОЛЬГА РАЙТАРІВСЬКА
з ҐАЛАТ-ЛОЗИНСЬКА
Горем прибиті:

чоловік - СИДІР
син - ОЛЕГ з дружиною ХРИСТИНОЮ
у Філядельфії
внуки - ЛІДА, МАРУСЯ І ЛЕСИК

ВИЗВОЛЄН-

ня є світоглядове переродження рабів у козаків. Це
станеться тоді, як слова поета, наче ножі обоюдні, „розпанахають погане, гниле
серце трудне, і вицідять
сукровату і наллють живої
козацької тії крови, чистої,
святоГ. Коли це станеться,
коли цілий наряд прийме
ідею незалежности Шевченка. тоді „...Козак безверхий
упаде, розтрощить трон,
порве порфіру, роздавить
вашого кумира, людськії
шашелі! Няньки, дядьки
отечества чужого!" І тоді
„встане Україна і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить..." і, остаточно, — „Заповіт": „Поховайте і вставайте, кайдани порвіте і вражою, злою Кров'ю волю окропітс!" А вкінці: „І мене в
сім'ї великій, в сім'ї вольній
новій, не забудьте пом'янути не злим, тихим словом".
Кому писав ,,Заповіт"
Шевченко, для якого народу? Кожна сторінка „Кобзаря" каже - для українського. І ..вольною, новою
сім'єю", що мас його згадати. є тільки Україна!

Щоб відвернути страшне
для Москви революційне
слово Шевченка, звернене
П і д т р и м а й т е з а к о н о п р о е к т ч. 4 4 5 9 . щ о й о г о
проти поневолювачів Уквнесли 60 конгресменів Ц е й закон створить Кораїни, росіяни (а Ленін пермісію, оплачувану д е р ж а в н и м и ф о н д а м и , для
ший це зрозумів) разом із
дослідження причин і наслідків голокосту в
„дядьками отечества чужоУкраїні в 1932-33 роках.
го" почали фальшування
текстів його творів, видаваОрганізація - Американці в Обороні Л ю д ти цілі томи коментарів до
ських Прав в Україні ( А О Л П У ) започаткувала
його „Кобзаря", переписумасову акцію листами д о американських заковати життєписи з пофальнодавців у цій справі. Включіться в це діло. В а шовеними джерелами, вида'
ша фінансова, або активна участь необхідна.
вати драматичні твори та
повісті з життя поета, щоб
Посилайте Ваші пожертви та звертайтеся
„довести", що вістря Шевза і н ф о р м а ц і я м и д о :

ченкової поезії, його ревоAMERICANS FOR HUMAN RIGHTS
люційного слова було зверненс тільки проти царату,
IN UKRAINE
як явища виключно соці43 Midland Place " Newark. N.J. 07106
яльного характеру. Шев' ^ ^ ^ ^ ^ " " " - ^ ^ T ^ – ^ ч - ч - ^ ^ ^ ^ ^ ; ^ .
ченкову назву „москаль",
„москалі" наперекір змістові текстів, примінилн до поняття „солдат", „солдати",
УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ
а „московські ребра" заступили татарськими. Замість
ВАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ.
повного видання „Кобзаt^zpsF—виходять тільки „Виб-1
УКРАЇНЦІ!

рані твори .
Шевченкові приписали
матеріялістичний світогляд,
а з ним і атеїзм; зробили
його учнем московських
„революційних демократів", відкрили; дружбу І ЄДнання ідей з Добролюбовим, Чернншевським і навіть Бєлінським, вчинили
його „поборником дружби
російського і українського
народів", знайшли у нього
„любов до російського народу" і „спільну мову з передовою російською ЛІТЄратурою".
У висліді „косметичної
операціГ ідейного обличчя
Шевченка прийшли тлумачення Шевченкового „Заповіту". Сім'я вольна, нова
— це Совєтський Союз, його народи, що „будують комунізм", нову спільноту —
„совєтський народ", протаку спільноту ніби мріяв Шевченко. Такого Шевченка вільно визнавати і не лише в
Україні, але й у всьому
СССР.
Правдивий Шевченко —
заборонений, а правдиві ви знавці Шевченка за проповідування його непофальшофаного слова йдуть його
шляхом у тюрми, на заслання; в концентраційні табори, на Сибір.
Другу доповідь читав
гшоф. д-р Олег Підгайний.
ого доповідь мала назву
„Земля Шевченка в npaicro–
ріГ. Автор шукає генези назви „ Р у с ь " і найстарших
поселень племен зарубінецької культури, щодо якої
існує загальне погодження
про її слов'янське етнічне
походження. Ця культура

З великим смутком ділимося сумною вісткою
з Родиною, Приятелями І Знайомими,

що у вівторок, 24-го квітня 1984 року.
на 84-му році життя, по тяжкій недузі відійшла у Вічність
наша Найдорожча ДРУЖИНА і МАМА

бл. п.

Стефанія Домбровська
ПОХОРОН - в четвер, 26-го квітня 1984 p.. о г о д 10-ій
ранку на цвинтар Maple Grove на КвІнсІ, Н. й.

Горем прибиті:
чоловік - ОЛЕКСАНДЕР
сини: АНДРІЙ, СВЯТОСЛАВ. ВОЛОДИМИР
І дальша Родина в Америці. Польщі і Австрії
а

Замість квітів, просимо екпадатн пожертви на Українське
Історичне Товариство й „Українського Історика".

З великим смутком ділимося сумною вісткою
з Родиною, Приятелями І Знайомими,
що у вівторок, 24-го квітня 1984 p., несподівано,
відійшла у вічність
наша Дорога МАТИ, ТЕЩА. СЕСТРА І ТЕТА

бл. п.

ОЛЕНА з ПІДГІРНИХ
СМЕРИЧАНСЬКА
ПАНАХИДА - в четвер, 26-го квітня 1984 р„ о год. 7 ЗО
веч. в похоронному заведенні Maple Hill Chapel. Гартфорд,
Конн.
ПОХОРОН відбудеться в п'ятницю, 27-го квітня 1984 p.,
о год. 9:30 ранку з церкви са. Михаїпв в ГвртфордІ, Конн., на
українському цвинтарі в ҐпестенбурІ, Кони.
Горем прибиті:
донька - ІРЕНА КАПУСТИНСЬКА з мужем
ОЛЕКСАНДРОМ
сестра - ІВАННА К И Р И Л Ю К (Фльорида)
брат ЕВСТАХІЙ ПІДГІРНИЙ в Україні
братаниця - НАДЯ ФАЛІНСЬКА З мужем
МАРКОМ І родиною
сестрінок - ВОЛОДИМИР КРОПЕЛЬНИЦЬКИЙ
з дружиною ОСИПОЮ і родиною
сестрінок - РОМАН К И Р И Л Ю К з дружиною
ІВАННОЮ 1 родиною

4.79.

СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 27-го КВІТНЯ 1984

Що думають.

Понад гіівтисячна...

Закінчення зі ст. 2.

секретареві закордонних хто її захопить. Птлер теж
справ ЗСА Пропам'ятний бачив Україну як свій „Леспис, що його вони ПІДПИ- бенераум" без українців.
са.ін. стверджуючи, що Се- Таке означення країни могми город с мадярською дер- ло мати місце перед пятсот
жавною територією. А що роками в добі фїевдалізму,
скажемо, якщо одного дня але в ХХ'столітті, в найкрапоявиться такий пропам'ят- щому випадку воно є істоний спис і в справі Карпат- рично наївним. Таке становищс мадярських політиків
ської України?!
Як відомо, в Европі є пак iможна зрозум іти, Якщо взяважний рух в напрямі об'єД- ' rt^ під увагу, що дійсний
наноі Европи т. зв.””Паи1 фсадалізм скінчився в Ма
Юропієн ' Юні он? в яко^у дярщині щойно після Друпровідну ролю грас д-р От-: "Лі світової війни.
то фон Габсбург. Він дуже , Мн подали тільки коротчасто дописує до мадярем ку схему того, що вариться,
кої католицької преси, на р мадярській та польській
загальні міжнародні поЛ^-^політичній кухнг'зГ'Шіднотичні теми, оминаючи ятр; шенні до КарпатськомуKpa–^
тональні проблеми Евро- їни. Треба рівнож брати до
пейської Юнії, чи Подунай- уваги, що наші недоброзичської Федерації^ Згідно з ливі сусіди можуть в слушконституцією Мадяртцнни, ннй час мобілізувати CBITO–
д-р Отто фон Габсбург є ву пблітичну опінію rtpotH
правоважним претенден- кордонів України поза Кар?
том на королівський npec– патами, то є з виходом до
тіл, його ж бо батько Kap– Центральної Европи. Крім
ло, останній цісар Австрії, того, вони мають свої армії,
абдикував тільки як цісар які зможуть використати
Австрії, але не зрікся ма- для поновної окупації надярського королівського ших земель. Такі голоси
трону. Слід зазначити, що в чути вже й сьогодні між
добі між двома світовими студентами Мадярщини і
війнами, коли на чолі Ма- Польщі. Проти того ми
дярщини стояв регент Гор- можемо наразі поставити
ті, вона офіційно назива- тільки прихильну нам свілась королівством. Можна тову політичну опінію, яку
сподіватись, що після зміни мусимо зискати, чого мовсучасного режиму, Мадяр- чанкою зробити не можна.
щина може стати дійсним
королівством з Габсбурґом Тому найвищий час, щоби
на чолі.
Державний Центр, проводи
У своїх писаннях про Кар політичних партій, відбули
патську Україну, мадярсь- спільну ділову конференка преса, як правило, не цію, розглянули всі того
згадує про місцевий автох- роду проблеми, прийняли
тонний український народ, спільний плян для оборони
який заселяє цю територію. нашої соборної державносДля їх планів видно їм це ти, та проводили його в
зручніше виходить. І прем'єр міжнароднім політичнім
м і ніс те р Павло Телекій у світі. - Світ повинен знати
1940 році назвав наш край про нашу правду і право
перед нашими протес,,терра нуліюс" — нічия
тами
проти посягань суземля, з чого виходить, що
вона належить кожному, сідів на наші землі.

v w w w w v wmm
Увага!

ЩГШШ

Увага!

ІЛЮСТРОВАНА БІБЛІЯ
ДЛЯ МОЛОДИХ
Старий і Новий Завіти

УНІКАЛЬНА КНИГА МАЄ:
Розмір: 10 х Th. Стор.; 520. Тверда обгортка. Мали.
Кольорові ілюстрації.
Міна: 20.00 дол.
М е ш к а н ц і ! стейту Н ю Д ж е р з і з о б о ї ' я з у с

6 4 стейтового податку.
ЗАМОВЛЯТИ:

SVOBODA
і

рясення в присутніх.
Понад 20 представників
різних організацій склали
співчуття родині і Капелі
під час поминальної трапези яка відбулася відразу
після похоронних відправу
Маріотт готелі. На жаль.
ерез обмежений час, не
yj^o можлнвости всім, хто
бажав, особисто скласти
співчуття. Були тут представники в ід "молодечих а нсамблів бандуристів ЗСА і
Канади, від коб jape ь ких
шкіл, від Об'єднання Демократичної Української fyfo–
лоді (ОДУ М), почесним члеиом якого був Покійний, вкд
кобзарських таборів, від
пр^авославиої громади катедри 4f. Володимира в
Торонто, віл клівлендської
громади, де Покійний проЖйвав останніх 17 років, від
Політичних партій і організацій. від колишніх вояків,
від братських союзів і від
хорів.

А Світова Рада Українських Кооператив разом з
ІДУ КА. як вияв пошани Смтькові українського мистецтва, задеклярували 1,000
дол. на Фондім. Г.Т.Китастого для поширення кобзар
ського мистецтва.

З

ВИБАЧЕННЯ
,і Під час переведення npb–
г рами на поминальній трапезі по св. п,. Г.Т.Китасто-"му. через напруження і nepc–
Живавня моменту, я забув
представити представника
від Світової Координаційної Ради 1СНО, заступника!
голови Володимира Процика, який, перед початком трапези, зголосився
ЗЛОЖИТИ СПІВЧУТТЯ В І Д ЗГ8І-

даної організації. Щиро за
це вибачаюся. - О. Шевчен
ко.

Кому допомагають.
Закінчення зі ст. 2.

вої коаліції". Серед Джексонових вимог на перше
місце вибивається вимога
прицілювати делегатів згідно з кількістю здобутих
загальних голосів, а не на
підставі партійних „маніпуляцій". Як доказ на те, що
такі „кокусові" маніпуляції
відбуваються, Дж. Джексон
каже, що йому, який досі
з д о б у в 17 відсотків усіх
голосуючих у передвиборах, приділено лише сім
відсотків делегатів, а він і
його послідовники чорні
американці уважають, що
такий стан має змінитися. В
цій справі відбулися офіційні розмови в понеділок,
відразу пі,сля Великодня,
поміж Джессі Джексоном і

головою Демократичного
, Крайового Комітету Чарлзом Т. Монаттом у Вашійг тоні. Здається, що провід
Демократичної партії вирішить спір поміж Джессі
джексоном і рештою демократичного
естаблішменту на користь Джексона, щоб не антагонізуватн
чорних виборців у цьогорічНИХ

ПрезИДеНТСЬКИХ

BHOO-

рах, бо Демократична партїя була б дуже послаблена,
якщо б Джексон вирішив не
брати участи взагалі у конвенціі Демократичної партії, тим даючи непряму підтримку номінатові Республіканської партії, на що
демократи собі не можуть
дозволити.

,,Мистці..."

BOOK STORE

ЗО M o n t g o m e r y Street - J e r s e y C i t y , N . J . 0 7 3 0 2

ВСІ УКРАЇНСЬКІ ДІТИ ДО УКРАЇНСЬКИХ Ш К І Л !
зДаде уяте УШК "зМЯГ УЯШС іМвУ УЯВС ЗввжУ іаввУ ^ЯЛГУ ^ я a y vawb–
-'ТвиаазСХ. ХЧв^явгч -ПаЗа^вЖХ. ^ 1 B J W 4 ХЮТВК^ ' W i n .

МИТНІ УРЯДОВЦІ в Маямі знайшли в літаку летунської
лінії Істерн Ейрлайнс, що був в дорозі з Перу до Ню
Йорку, три фунти кокаїни. Вона була захована в тій
частині літака, до якої мас доступ лише його залога.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
fhidoaumv.

Tel

(201) 3 7 1 4 0 0 4 а 845 Unio,a

,

Т о м 1-ий S75 00 -

14Djys

ivrv
MEWKitfliv

VIENNA

71 пі виіпічпш

BANDURA 11
17 Days

Juna 25 - July 11

BUDAPEST

SwiSMir

LVIV

(!T3SfliSC07)

KlEvfKamv
TERNOP1L
BUDAPEST

ROMANTYKA

July 11 - August 1
SW,ssjir
""

22 Days

iir3SRiSC0l3)

BUCHAREST
CHERNIVTSI
Karmaneu PodJsky
KIEV
Kan.v ExC
Cnerrryfliv ЕяСYAUA

LVIV'
UZHOROO
VIENNA

KVITKA
I9 Oayi

July 19 - Aug б
KUM - -'- "f,

PRAGUE
U2HOROD

(1T3KL1763AZ2)

LVIV
YALTA
KlEvyKaniv

PODOUNKA
i i Oayi

BUDAPEST
LVIV
TERNOPIL

July 24 Aug. 7
Swiiva.'
(lT^SftiSCOS)

BUDAPEST

LASTIVKA
19 O^ys

A u g u U 4 - 22

BUDAPEST

KLM Airlines

LVIV

YALTA

(1T0K.L1 ? W B Z Z )

KlEWKaniy
MOSCOW
LENINGRAD

бум

ЦІНА -

Т о м 2-ий 145.00

і ратм

j Q-KO.U

або

О ) nut іапш

пештовии

на adpfi

перекаюм

і

Гірших инслати

КАЛИНОВИЙ МІСТ
збірка споминіа - розповідай U
дитячих років у Намирові. із життя
учнів Яворівськоі гімнязВ
в 1922-28 pp.

Q

Tou

1-ий

Q

Гом

2-ий

Q

Оба

томи

575 00
S85 00
-

j i 40 00

включно з пересилкою
В лолученню пересилаю (чек. М О Іло.і
і прошу вислати на адресу

Мистецьке оформлення
Земоаія Окишкавича

June 21 - 2 2
June 2 3 - 2 7

S14MO0

June 2 7 - 3 0
July 1-3

SmgtaSupi.

J17S0O
ltetan M0 APlX)
Я 4 55 00

S17S00
Stngla Supl
ІйМи M O w b g
S1979O0
S22600
Singla Supl.

July 12 - 1 3
Juty 14 - 16

220 стор . ціна Si 2.00. порто Я 00.
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язус 6 4 стейтового податку
Замовляти:

S v 0 8 0 D A BOOK STORE
ЗО Montgomery Street
Jersey City, N.J 07302

Х М К Ж О З В Х ЗЯвОЗВОЯКХ Ж ( )ЯСС ^ЖС^ЙбОЗЗбС 233803396'-'

Now available

(AMtom Я М AKX)
July 16 - 21

July
July
July
July

21 - 24
24 - 28
26 - 29
30 - Aog

July
July
July
July
Aug

20-22
23 - 25
25-29
29 - Aug 2
2-6

July
July
Aug
Aug

25-26
27 - 31
l 5
6-7

J1779O0
S17SO0
Single Supl

иолюмодрех)
S129900
S12500

SngJe Supl
( M M MO APtX)
Я 769 00
922000
Single Supi

5 6
7 - 11
11 14
14 17
17 19
Aug 19 22

Aug.
Aug.
Aug
Aug
Aug

lAxUrt ЯВО АРЕЯ)

THE GREAT
FAMINE
IN UKRAINE:
THE UNKNOWN
HOLOCAUST
Compiled and edited by
the editors of
The Ukrainian Weekly
Published by
the Ukrainian National Association

fetrodvofats

-

UKRAINE ^ ITALY

Aug 15 Sop! 4
Sonasor

2' Oays

..1T3SH1SC09)

BUDAPEST
LVIV
KlEWKeruv
VIENNA
GRA2
VENICE

FLORENCE
ROME

Z0ZUL1A
15 Days

LVIVIANKA II
Ю Days

Aug. 23 Sapt
Soissax
(1T3SR1SCO101

Sapt 17 - 25
SwitSAJf
(1T3SR1SC011)

7

KlEWKamv
TERNOPlL
LVIV
VIENNA

BUDAPEST
LVIV

BUDAPEST

Aug
Aug
Aug
Aug.
Aug
Aug

16
16
22
26
28
29

-17
-22

1209900

-25
-28
29

S.ngia Supl
i w k n яво ЛПЛі

-31
Aug 31 Sapt
Sapt 1 4

S30000

S1599O0
Aug 24 - 27
820000
Aug 2 8 - 3 0
SaigtoSupi.
Aug 3 0 - S a p t 3
(
А
И
п
М
АКіЦ
Sapt 4 - 7
Sapt
Sapt
Sapt

Featurmg
DR OMELJAN PRlTSAK foreword
DR JAMES E MACE The man-made famine of 1932 33 what happened and why
OR MYRON В KURQPAS America's "Red Decade" and the Great Famine cover-up

l

S1Q49O0

16 - 19
20-24
25 2 8

MARCO CARYNNYR M,aicolm Muggertdge on Stalin's lamine "deliberate" and "diabolical"
J
starvation
^
EYEWITNESS RECOLLECTIONS
DISSIDENTS ON THE FAMINE

8Ю0О0
Singta Supl
(AvtwaOTOAKX)

S1299 00

BANDURA Hi

Я SOO0
Singla Supl.
ІАШІІ BSC АИЛІ

17 Days

Available only from SvOBODA PRESS, 30 Montgomery St.. Jersey City, N.J. 07302
Price
1-9 copies
„д, S3.00 per copy, plus 51 00 postage and handling per order
10 19 copies
v'1. . S2 50 per copy, plus S2 00 postage and handling per order
20 or more copies
S2.50-per copy, plus S3 00 postage and handling per order

світу.

Вступайте
в члени УНС

Mew.e^ule стайту НЮ Джерд. j o S o a m y c 6 4 с т а и ч я о г о податку

.

-

Грабович аналізує творREAL ESTATE
m
чість Шевченка, беручи до ш
уваги особливо його поезію
і менше - прозу, включаю9 ROOMS
чи теж його щоденник та 3 baths. W acres, many extras, near
поезію, писану російською schools K stores, good condition, must
sell, please make reasonable offer.
мовою. Звертає він увагу на
„двоїстість" Шевченкових
(914) 626-2113
поглядів та творчої сили, бо
помічає найбільше емоційTOWN HOUSES
ної наснаги в українській
2 год. від Н ю Йорку
поезії, а найменше в росій- Випродаж перед будовою.
ських повістях. Помітне тут Приймається зацікавлених. 1,2.
неознайомлення автора з З спальні, вид на 18 діркове
політичною ситуацією цар- гольф, грище, клюбовий дім.
ської Росії за часів Шевченка басейн, теніс, потік з пстругата „захалявність" найсиль- ми, чудовий вид на гори Кетніших Шевченкових творів, скіл, околиця Кергонксону. Від
$40.0O0.
що фактично продовжустьVAL PANACCIONE RLTY
ся до наших часів. Також
914-626-7386
автор, казала прелеґент, не
RAYCLIFF BUILDERS
бере до уваги основної різ914-626-7023
ниці між поетичною і прозовою мовою поета, де він
залишився вірним тодіш" FUNERAL D1RECTORS
нім канонам розділення літератури на прозу та поезію,
а поетичної мови він не анаПЕТРО ЯРЕМА
лізус і не розуміє. Ценерозу
міння поетичного вислову
УКРАЇНСЬКИЙ
Шевченка виявляється в ГраПОГРЕБНИК
бовича. коли він висловлює
Займається
похоронами
критику на історичні твори
в BRONX. BROOKLYN.
Шевченка, мовляв у них бра'
кус оцінки минулого ЯК МИNEW YORK і ОКОЛИЦНХ
нулого, об'єктивно автономКОНТРОЛЬОВАНА
ного", зате границя між миТЕМПЕРАТУРА
нулим і сучасним „задимлена." Грабович порівнює його
Peter Jarema
поезію з історичною тема129 EAST 7th STREET
тикою до прозових творів
Скота, Гоголя чи Куліша і
NEW YORK. N.Y. 10009
робить завваження про
(212) 674-2568
,.брак у Шевченка широкої
історичної канви", що знов
показує на хибний підхід до
LYTWYN 8. LYTWYN
поезії.
UKRAINIAN
Та найосновнішою поFUNERAL DiRECTORS
милкою Юрія ГрабовиAIR CONDITIONED
ча є його намагання підтягОбслуга Щ И Р А і ЧЕСНА
нути Шевченка до своєї cxe–
Our Services Are Available
ми, виробленої на підставі
Anywhere in New Jersey
праць сучасних американТакож займаємося noxopo–
нами на цвинтарі в Бавнд
ських чи західньо-европей"
Бруку і перенесенням Тпінських авторів на тему міту.
них Останків з різних країн
В цьому розумінні міт є яви-

UN10N FUNERAL HOME

ALL ORDERS MUST BE PREPA1D MAKE CHECKS PAYABLE TO SvOBODA PRESS.

і

Закінчення зі ст. 7.
ння. Тут автор корегує Ми- щем сугубо негативним в
ханла Грушевського, в ос- порівнянні з „реальним",
прагматичним ррзумуван- мовному погоджуючись з
ним щодо походження наз- ням. Для студії над Шевченви Русь. Він тільки nepecy– ком автор не вважав по і ріп вае територію первісної Ру- ним познайомитися з украси більше на південь, у по- їнською культурою. зокрелянську лісостепову зону. ма зі звичаями козацької
Теорію походження Руси доби, ані з мітологією украпроф. Омеляна ІТріцаха проф. їнського народу. Через брак
Пілгайннй відкидає. Назву знання цих ділянок життя
Русь не можна шукати ані народу автор доходить до
на Заході, ані на Півночі Ев- абсурдних тверджень про
ропи. Для того не існують козацьке побратимство (..У
ніякі наукові аргументи, а тісї Катерини"), яке він мозокрема - археологічні. То тивує гомосексалізмом; та
му теорія проф. Пріцака. на ще більш абсурдним с його
думку проф. Підгайного, не твердження про Шсвченконаукова. її треба відкинути. ву настанову до державної
Третю доповідь читала структури загалом. протисмгр Аріядна Стебсльська. її тавлюючи їй утопійну cyc–
доповідь була обширною пільність: ..комюнітас". Тс.
рецензією на опубліковану що Шевченко критикує сиспрацю англійською мовою тему державної бюрократії
Українського Наукового Московщини І MOCKOBCbKO–
Інституту. Гарвардського го царату, а гетьманів України оцінює згідно з їх ПОЛІу н і в е р с и т е т у . Т е п е р ВНлЛЛтичними помилками чи модача літератури і керівника ральними хибами. Грабокатедри слов'янської літе- вич інтерпретує так. ніби
ратури Юрія Грабовича п.з. Шевченко відкидає держав..Поет мітотворець. Студія ну структуру загалом. вклюсимволічної інтерпретації в чно з гетьманатом України.
Т. Шевченка". (George G.
Реасумуючи погляди ШсGrabowicz. The Poet as Myth вченка на державний лад.
maker. A Study of Symbolic Грабович оцінює поета, як
Meaning in Taras Shevchen– прихильника антндсржавko).
ного популізму або дійсноПодаємо тільки декілька го анархізму. Шевченків
думок з її доповіді, що іл юс- вплив на майбутні поколінтрують його оцінку Шевчен- ня вважає Грабович ,.потенка. як творця міту. Авторка ЦІЙНО н6инчими--. бо „він
доповіді вважає, що ця npa–
ця, хоч видана науковою ін- В Щ е П И В у ЇХ П С И Х І К у МІТИЧ.ституцією. не відповідає ний спосіб мислення". ВІДвсім вимогам поважної нау- кидаючи міт, як щось нсрскової публікації. Автор кни- альне і утопійнс. автор звсртається до „рсальноГ його
ЖКИ КОРИСТУЄТЬСЯ ВЄЛИЧЄЗним допоміжним науковим антитези і знаходить її в
матеріалом, бібліографії творчості Куліша.
Авторка доповіді з вслиякого не подає, а багатьом
ким сумом ствердила, шо
цитатам бракує виносок,
ця праця Грабовича змагає
так що невідомо, з якого
до поменшений величі Шевджерела походять наведені
чсика. а наукова її вартість
думки. Книжка писана для
- мала.
неукраїнського читача. Всі
цитати Шевченка в англійН.Н.
ському перекладі, проте два
мотто книжки, французькою та російською. залишеHELP WANTED
ні без перекладу, навіть
немає їх у виносках чи примітках. Друге мотто, взяте
Пошукується Ж І Н К У
для опіки 1 -річної дитини. Мешз якогось твору ,,Голос із
кання, харчі і платня згідно з
Хора" Абрама Терца(російумовою. Телефонувати по 7-ій
ського дисидента Андрея
годині вечора.
Сінявського) підкреслює
(201) 334-4482
культ Шевченка в українському народі з іронічним підкресленням його „релігійносІМзію
ти" та що це роблять ,.заскорузлі мужики". Ця ТЄНДСНція, висказана в мотто. проПОШУКУЮ
являється в багатьох висновках автора, що також
МЕШКАННЯ
вказує на тенденційність
для одної особи.
праці, а не, як цього можна
Нюарк. околиця
було б сподіватися, на поважну науковість твору. виР О Box 65
даного університетом, і з
Pond Eddy, N Y . 12770
науковою об'єктивністю.

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ІПС
ЗО Montgomery Street a Jersey City. N J 07302

ВОЛОДИМИР БАРАГУРА

Juna 2 6 - 2 7
Juna 28 -July 2
July 2 S
July 6 - 0
July 10 - 1 1

бібліотеці

двотомова

Хто замовить ОБА ТОМИ платить 1140.00

У аидавмицтаї „СВОБОДА" поивипася давно очікувана, найбільш
ходова 1 найбільш читабапьиа
книжка

LEAST EXPENSIVE TOURS TO UKRAINE
BUDAPEST

піб.іічній

і і тис іа

UKRAINE:
A CONCISE ENCYCLOPAEDIA І
(Kf.

Х м ш м . N e - к к HJ 0 7 1 0 6

June 2 0 - July 3
SwtsMir
(1T3SR1SC06)

я кожній

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

У ТЕГРАНІ, ІРАН, ДЕ відбулися вибори до парляменту.
було вибрано потрібних 270 членів-парляментаристів.
Проте 16 з 30 парляментаристів. яких обрано від міста
Геграну. не дістали абсолютної біл”ьшости. і тому там
відбудуться незабаром додаткові вибори.

УКРАЇНСЬКЕ БЮРО
ПОДОРОЖЕЙ
с
flQC
Марійни Гепьбіґ

-

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ

В ЙОНКЕРСІ, Н.Й., продовжено на три дні весняні вакації
у школах тому, що досі не знайдено джерела грошей, щоб
могти оплачувати тамошніх учителів. До кінця червня
школи в Йонкерсі будуть мати дефіцит у висоті Ю
мільйонів долярів, який місто не мас можливості покрити.

1984 ESCORTED GROUP TOURS 1984
KALYNA

щоби
ттна

І ДДДмДЗИДДЗИХДДДИДИДДД

^
S G O p e tUauel

1

-ОвРПГЧ УіфЩґ^ ЛОТвКХ X M B W ^ ^1BOTM1V ^ШЯШКК-

НЕОБХІДНА КНИЖКА ДОМА І В ШКОЛІ!

чгтяьіяьяьт,аьчт,Юк,шіт,іт

StP

Шевченківська...

Закінчен мн зі ст. 2.
що регоче. Все цс у здео)ор- він олією, пов'язуючи її з
мованому виді представляє темперою чи акриліком. У
сцену з дійсного побуту чи працях його знаходимо теж
фантасмагорії мистця. Біль- дещо зі символіки, як у зобшоі форми рисунки жіночих ражені тем, так і в заголовпостатей чи актів, на пер- ках. Тут подиблемо зі сизої
ший погляд чинять навіть старини і „Кам'яну степову
добре враження, та, приг- бабу" і „Трипільський силюлянувшись докладніше, ет" і „Хрест між горбками",
знайдете в деяких підставо- а теж „Руїни св. Софії" чи
ві недомагання.
„Янголів-близнюків".
Знайомий теж уже з тієї ж
На-виставці. навіть на
виставки В. Стрельніков з відкритті не було, на жаль,
Одеси. І він, вирвавшись із нікого з авторів-мнетців.
совєтських лещат, виріс, як Дещо продано; могло бути
мистець в Европі. Його ак- більше. Йдуть старання,
варельні малюнки, компо- щоб Макаренка привітати в
зиції людей, зовсім нові травні, в Ню Йорку.та влашспроби зображення олією тувати йому зустріч з грооригінальних тем-симво- мадянством.
лів, як „Символ фігури",
„Символ розмови", чи
Теодор Терен-Юськів
„Признака довір'я", все воно потверджує ЙОГО МИСФранцузький...
тецький розвій. Він ще й
дальше залюблений у своїх
Закінчення зі ст. 1.
групових прогулянках, головно біля моря. Пастелепитомий В. Макаренкові
вий його кольорит куди
спосіб.
кращий, угрупування цікаМистецькі критики в Еввіші. Варто слідкувати куропі та в Північній Амсридою піде Його новий напряці високо оцінили творчість
мок з отими, якби ПОЛИНЯВ. Макаренка. Паризьким
лими малюнками на дереві і критик Жан-Люк Шалюмо
їхньою символікою?
так висловився про його
Нова людина для нас - картини; ..Макарснко налце В. Сазонов, дискретний і
звичайний маляр, він знає
постійний мистець у своєму техніку попередніх майстпритишеному накольору- рів і вживає її з великою
ванні, яке починається від свободою та иодивуї ідною
скалі темнобрунатного ха- інвенцією і пластичністю".
Геро.іл Гейлон з Чикаю
рактеру до яснозсленкавого відтінку. Цю наснагу пише: ..Макарснко у своїх
кольориту зустріли ми май- чудових тональних компоже в усіх його виставлених зиціях абстрагує натюрмортут картинах. Де-не-де ви- тн і фігуральні групи, які
ринає проміжок темночор- навіяні сюрреалізмом... Деного чи золотого, наприк- які його картини інспіровалад у „НосталгіГ". Мапює ні іконами".

шшцвчщ

НОВЕ ВИДАННЯ

і

З0

Закінчення зі ст. 1.

' - яліїняшвімшв
„^

.– .."^

- ^. .

.„

...

.

„ .

,.

,...

1600 Stuyvesant Avenue
(corner Stanley Terr.)
UN10N. N.J 07083

(201) 964-4222

n ifywHuiti тгпіппг^ j

- :r ^ -

і

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful