Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR

)

1.0

PENGENALAN

Penyampaian pelajaran secara amnya, dan penyampaian pelajaran Bahasa Melayu secara khususnya, memerlukan perancangan yang rapi oleh perancangperancang kurikulum dan juga guru-guru sebagai pelakasana pengajaran berkesan. Sungguhpun perancangan pada peringkat kurikulum seperti Sukatan Pelajaran ada dijalankan tetapi perancangan pada peringkat pelaksanaannya selalu diabaikan. Apa yang dilakukan kebiasaannya adalah pengajaran yang dilakukan mengikut apa yang telah disediakan oleh buku-buku teks semata-mata tanpa pecahan minda yang bersifat kritikal.

Adapun yang sepatutnya dilakukan oleh guru-guru adalah persediaan rapi dari pelbagai segi dalam menghasilkan suatu bentuk pengajaran yang menarik dan berkesan sama ada kepada kognitif murid mahu pun aspek afektifnya. Persediaan rapi yang dimaksudkan adalah perancangan pada peringkat pelaksanaan melibatkan penyediaan rancangan pelajaran. Terdapat beberapa aspek yang perlu dititikberatkan dalam perkara ini seperti objektif pengajaran, penyediaan aktiviti dan kaedah pengajaran, bahan bantu mengajar yang digunakan serta akhir sekali adalah alat penilaian sebagai kayu pengukur keberkesanan objektif pengajaran. Setiap aspek tersebut perlu dititipkan dalam rancangan pengajaran harian (RPH) dengan sempurna.

Pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkesan dan baik haruslah dijalankan menerusi aplikasi dan pedagogi yang berkesan. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) adalah merupakan satau rancangan penting dan harus disediakan oleh guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) seperti mana yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 yang menyebut bahawa setiap guru haruslah menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pelajaran Harian (RPH). Hal ini bertujuan untuk membantu guru
Kerja Kursus Projek

1

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

memikirkan dengan jelas tentang matlamat dan objektif P&P, pemilihan isi pelajaran, kaedah dan teknik P&P, alat bantu mengajar serta persediaan penilaian.

Dewasa kini, kita sering disuguhkan dengan berita-berita yang kurang menyenangkan daripada golongan penjaga terhadap corak pendidikan anak-anak mereka di sekolah. Ramai yang menganggap bahawa guru-guru di sekolah gagal membawa murid-murid ke alam yang lebih bermakna. Murid-murid gagal mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah dan guru-guru pula dipersalahkan atas situasi itu. Maka, sudah tentu guru-guru sepatutnya menjadikan komentar seperti itu sebagai cabaran kepada diri masing-masing dalam mencipta kelainan sistem pendidikan di negara ini supaya mendapat penghormatan dan penghargaan daripada pihak di luar lingkungan medan pendidikan.

Oleh itu, dalam tugasan ini penulis telah merancang sebuah sesi P&P dengan mendokumentasikan beberapa bahan seperti RPH, Bahan Bantu Mengajar (BBM), Item penilaian dan sebagainya. Aktiviti yang direncanakan adalah melibatkan kemahiran bahasa yang paling awal iaitu kemahiran lisan. Kemahiran lisan sangat sesuai menjadi bahan kajian disebabkan masalah sosial dan budaya masyarakat kini yang tidak semenggah. Selepas itu akan dihuraikan pula kerelevanan aspek-aspek penyediaan P&P terhadap aktiviti yang dirancang dalam RPH. Setiap huraian tersebut telah disokong dengan bukti-bukti rujukan pelbagai bahan sebagai panduan semua.

Berdasarkan soalan tugasan, antara hasil pembelajaran khusus yang bakal diperoleh daripada tugasan ini ialah pelatih guru dapat menghuraikan tentang kemahiran-kemahiran bahasa yang merangkumi pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Selain itu, pelajar juga dapat menyediakan Rancangan Pengajaran Harian untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. Pelajar juga dapat membina menggunakan bahan bantu mengajar bagi kemahiran
Kerja Kursus Projek

2

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

bahasa tertentu selain membuat latihan penilaian kemahiran-kemahiran tersebut. Diharapkan tugasan ini dapat membantu banyak pihak khususnya guru pelatih dalam menyediakan sebuah perancangan harian yang sistematik dan penuh bermakna.

2.0

PENULISAN OBEJKTIF

2.1

Definisi Objektif

Berdasarkan Robert F. Mager dalam bukunya, Menyediakan Objektif Pengajaran, terjemahan Razmah Man (2009), objektif dapat didefinisikan sebagai himpunan perkataan dan/atau gambar dan gambar rajah yang bertujuan memberitahu orang lain apa yang ingin pelajar capai. Tambahnya lagi, ia merupakan hasil pembelajaran yang hendak dicapai, bukan tentang proses mencapai hasil tersebut. Seterusnya, ia juga khusus dan dapat diukur, bukan umum dan tidak ketara. Selain itu, objektif pengajaran juga memperkatakan tentang pelajar, dan bukannya tentang guru.

Manakala menurut R.J Kibler, et. al (1981), objektif pengajaran membawa maksud pernyataan yang menerangkan apa yang dapat pelajar lakukan setelah menyempurnakan sesuatu unit pelajaran. Tokoh-tokoh pendidikan memberi pandangan yang serupa tentang maksud sebenar penyataan objektif ini. Ratarata menganggap bahawa objektif pengajaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan hasil atau produk pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai oleh pelajar pada akhir unit suatu pelajaran. Hasil pembelajaran tersebut perlulah
Kerja Kursus Projek

3

Menurutnya lagi. ini bermaksud perlakuan tersebut dapat dilihat atau didengar. membaca berita atau berlakon. setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan. Objektif yang baik menyatakan apa yang mesti dibuat murid bagi menunjukkan penguasaan mereka terhadap objektif ini. Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid. Isahak Haron et. Misalnya. Ini memudahkan kerana kehendak utama objektif itu dapat dilihat dan didengar. Razmah Man (2009). objektif pengajaran merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid mengikut kriteria dan syarat-syarat tertentu. pasti Prof. Dr. perlakuan ialah arahan yang menghuraikan apa yang dijangkakan murid dapat lakukan. 2. juga menyatakan bahawa terdapat perlakuan yang tidak dapat lihat. al (1982:24) pula beranggapan adalah mustahak dalam satu-satu pengajaran untuk menyatakan objektif dengan jelas perkara-perkara yang hendak dicapai.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dapat diukur atau dilihat supaya guru mudah untuk mengenal keberkesanan penyataan objektif yang dirancang. Perlakuan Kerja Kursus Projek 4 . kriteria dan syarat. Pada bahagian lain kandungan buku tersebut. Ini bermakna guru dan murid haruslah mengetahui sebenarnya apa yang hendak mereka capai. Kesimpulannya. jika penyataan objektif mengkehendaki murid menulis sajak.2 Ciri-Ciri Penyataan Objektif Berdasarkan kajian terhadap ulasan Razmah Man (2009).

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tersebut dikenali sebagai perlakuan yang terselindung. Kerja Kursus Projek 5 . hitamkan. guru akan memiliki satu standard untuk menguji kejayaan pengajaran. objektif yang ingin dicapai tidak akan berjaya kerana tidak jelas dan terperinci. Syarat ditekankan supaya dapat menjelaskan apa yang dihajati agar dapat menyokong perlakuan dan kriteria yang diperlukan. Aspek syarat menghuraikan tentang syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. Berdasarkan ulasan Razmah Man (2009). Perlakuan yang tidak dapat dilihat adalah penting. Misalnya. Bagi objektif jenis ini. Dengan menambahkan maklumat tentang kayu pengukur yang akan mengukur pencapaian objektif. Petunjuk tingkah laku merupakan sesuatu yang memberitahu kita secara langsung sama ada perlakuan yang terselindung itu dilakukan sama ada seperti yang kita hasratkan atau tidak. guru perlulah menambahkan petunjuk tingkah laku untuk menjelaskan bagaimana perlakuan terselindung itu agar boleh dikesan secara langsung. guru tersebut perlu menambah petunjuk tingkah laku seperti bulatkan. antara kelebihan tindakan ini ialah murid akan mengetahui sama ada mereka berjaya melepasi atau mencapai perlakuan yang dijangkakan. Tambah beliau. gariskan dan lain-lain. Bagi aspek kriteria pula. Selain itu. apabila guru mengharapkan muridnya dapat mengenal pasti. guru akan meningkatkan lagi kebergunaan objektif. Jika menetapkan perlakuan sahaja. Robert Mager (2009:109) menghuraikan bahawa kriteria perlakuan yang sesuai boleh ditambah dalam penyataan objektif. bagaimanapun penyataan yang menghuraikan perlakuan terselindung seperti itu tidak pula layak dikatakan sebagai objektif. Tindakan itu akan memberitahu murid sebaik manakah mereka perlu laksanakan sesuatu untuk dianggap kecekapan. dengan menyatakan aspek kriteria dalam penyataan objektif. tunjukkan. aspek syarat juga dinilai dalam pembentukan objektif yang tepat dan berkesan.

Objektif ini membantu guru menentukan arah dan mengehadkan isi pelajaran yang hendak Kerja Kursus Projek 6 .3 Taksonomi Domain Kognitif Dalam penyampaian pelajaran Bahasa Melayu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. guru perlu menentukan objektif yang hendak dicapai dalam sesuatu unit pembelajaran.

mensintesis atau menilai seperti tata tingkat Taksonomi Bloom. Husin (1986:69). Manakala unsur yang kedua terpenting ialah peringkat kognitif muridmurid bersandarkan kemahiran bahasa yang dipelajari. Jadi. memahami. peringkat itu digelar ‘fokus utama’. Dalam hubungan pengajaran Bahasa Melayu. jika dilukiskan ilustrasinya. Dalam rancangan pengajaran. membaca atau menulis. terdapat dua unsur penting yang berkaitan dengan murid-murid yang perlu guru pertimbangkan. sama ada kemahiran mendengar. Mafhumnya. guru perlu mempertimbangkan apakah jenis kemahiran yang ingin diajarkan daripada kemahiran bahasa yang empat. akan terhasillah rajah metriks seperti di bawah: Kerja Kursus Projek 7 . Guru seharusnya bijak menentukan sama ada murid perlu diberikan penguasan pada peringkat mengetahui. unsur yang pertama ialah peringkat penguasan kemahiran bahasa yang hendak dikuasai oleh murid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) disampaikan. Kamarudin Hj. mengaplikasi. menganalisis. Menurut Lee Shok Mee (1990). bertutur.

idea atau pengalaman hasil penganalisisan. laporan. Kerja Kursus Projek 8 . mengenai konsep sesuatu perkara. penghasilan peta minda. Menentukan darjah kesahan sesuatu perkara atau permasalahan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Mensintesis Menyampaikan perasaan. teori. rajah. Berupaya menaakul. Kebiasaannya. rumus. arahan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ARAS Mengetahui HURAIAN Pengetahuan tentang fakta-fakta khusus. membanding beza dan menstrukturkan skop yang luas kepada yang lebih kecil. peraturan dan lain-lain. Contohnya. Mengaplikas i Menganalisi s Menilai Kemampuan untuk menerapkan gagasan. prosedur. Memahami Kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran.

Keenam-enam aras ini menjadi kayu pengukur kepada guru dalam membina soalan kebiasaannya. guru telah memilih tema keamanan. Dalam ranting bidang kognitif.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. Husin (1986:69). Mungkin peringkat pengetahuan yang dijadikan objektif bagi sesuatu kemahiran bahasa itu tidak sampai kepada peringkat yang paling tinggi tetapi bagi sesuatu kemahiran yang lain pula akan mencapai peringkat pengetahuan yang lebih tinggi pula. terdapat enam (6) tata tingkat atau pemeringkatan yang dapat dinilai. Pemeringkatan itu bermula dengan aras pengetahuan. perlulah juga ditekankan mengenai bidang kelangsungan murid bagi mencapai objektif yang dirangka. model ini berkembang kepada tiga bahagian iaitu bidang kognitif. kesan pembelajaran itu akan dapat dilihat. Kerja Kursus Projek 9 . Menurutnya. pengaplikasian. pemahaman. Makanya. penialain dan sintesis. Namun. guru juga boleh menjadikan model ini sebagai rujukan sebelum mencipta objektif. model yang sesuai untuk digunakan oleh guru bagi menganalisis sistem P&P pendidikan di sekolah adalah Model Taksonomi Bloom. oleh sebab proses pembelajaran itu merupakan sesuatu yang abstrak. penganalisisan. Berdasarkan kajian terhadap buku tulisan Kamarudin Hj. objektif unit-unit pelajaran itu perlu dinyatakan tingkah lakunya supaya sekiranya seseorang itu telah mencapai sesuatu objektif yang diharapkan.4 Ketepatan Penulisan Objektif Dalam Rancangan Pengajaran Harian Objektif yang ditentukan bagi sesuatu pelajaran itu hendaklah sesuai dengan keadaan murid yang mempelajari kemahiran tersebut. afektif (perasaan. apabila seseorang guru itu merancang fokus pembelajaran. emosi dan sikap) serta psikomotor. Memetik daripada tulisannya. Misalnya dalam rancangan pengajaran harian bagi tugasan ini.

ketiga-tiga aspek yang dimodelkan oleh Bloom sangat berkait rapat dan saling bergantungan. Maka. Selain itu. Aktiviti dekon yang dirancang dapat membuktikan sejauh mana aspek psikomotor memberi kesan yang mendalam tentang hasil pembelajaran. menilai. Menurut Kamarudin Hj Husin dalam buku yang sama. sudah tentu ianya perlu diberi perhatian oleh guru supaya murid terdidik dengan batin mereka tidak hanya cuma pandai dengan akaliah sahaja. organisasi dan akhir sekali adalah perwatakan. Sebagai menguji aras sintesis mereka. guru diharapkan dapat merangsang mereka menyampaikan perasaan atau idea melalui sajak dan dekon setelah mempunyai skema baharu dengan membaca artikel khas tentang kehidupan rakyat Palestin ketika langkah awal P&P. Setiap aspek ini dapat diperhatikan oleh guru setelah diajarkan isi pelajaran tertentu. Sudah tentu kumpulan murid Tahun Lima sangat faham tentang isu di Palestin walaupun sedikit. Oleh sebab itu tugasan ini memuatkan aktiviti lisan bagi mendapatkan luahan rasa murid tentang sesuatu isu berbangkit supaya guru dapat melihat dengan jelas dampak afektifnya mengikut unit-unit tertentu. Di akhir pembelajaran pula murid dapat melalui proses penilaian dengan menilai sejauh mana keamanan negara dipelihara. pada bidang psikomotor pula lebih ditekankan mengenai gerak balas dan mekanisme yang kompleks tentang sesuatu perkara. Keduanya adalah aspek afektif. afektif ini bersangkutan dengan perasaan dan emosi. Seperti mana yang diketahui. rangka afektif di peringkat yang paling rendah dikenali sebagai penerimaan. Kepentigan ketiga-tiganya diilustrasikan seperti rajah di bawah: Kerja Kursus Projek 10 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Makanya. Seterusnya diikuti dengan gerak balas. Kesimpulannya. peristiwa kepayahan dan kesengsaraan hidup di Palestin menjadi inti kepada pencetusan kognitif murid.

2. Antara objektif yang terkandung adalah seperti: 1. Deklamasi sajak merupakan medium yang berkesan untuk meluahkan perasaan. Objektif ini nyata bertepatan dengan fokus utama pengajaran iaitu kemahiran lisan. murid dapat mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Penulis telah merancang sebuah aktiviti kemahiran lisan sebagai fokus utama manakala kemahiran menulis merupakan fokus sampingan. Sememangnya diakui sajak yang Kerja Kursus Projek 11 . Bagi objektif pertama. Terdapat dua objektif pengajaran yang telah dirangka bagi menjelaskan hasil pembelajaran murid-murid di kelas terbabit. Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. Kemahiran ini menghuraikan kebolehan murid meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Memilih lima ayat dariapda artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sedih dan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya.

Menurut Robert lagi. aspek perlakuan yang jelas dapat dilihat ialah. Robert Mager (2009:50) membuat kenyataan bahawa kriteria itu adalah huraian tahap kecekapan yang mesti dicapai atau dilepasi pelajar.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berisi dan sempurna mampu mempengaruhi pendengar dengan penggunaan bahasanya yang puitis dan muluk-muluk. Berdasarkan kajian terhadap ulasan Robert F. guru perlu memastikan murid dapat membuktikan kemahiran menulis lima frasa puitis. Sebelum sesi P&P berakhir. Mager (2009:46). mendeklamasikan sajak untuk meluahkan perasaan. Bersangkutan dengan objektif pengajaran pertama dalam tugasan ini. sajak itu dilihat sangat bermakna malah mampu mengapresiasikan tema yang ingin disampaikan. perlakuan adalah susuatu yang menghuraikan apa yang dijangka murid dapat lakukan. tidak semua yang akan berjaya memahami apa yang disampaikan. Kerja Kursus Projek 12 . pelahiran perasaan murid juga menjadi lebih bermakna dengan kewujudan aksi lakonan yang menyaingi deklamasi sajak. Apabila murid meluahkan perasaan dengan bersajak. setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan. Apabila menyentuh aspek kriteria pula. Berdasarkan objektif pengajaran yang pertama itu. tetapi dengan adanya lakonan daripada rakan kumpulan yang lain. Selain itu. Ini merupakan kriteria yang perlu dicapai oleh murid dalam membuktikan keberkesanan objektif P&P yang telah dirangka oleh guru. kriteria yang dapat dilihat ialah kecekapan murid dalam menghasilkan sekurangkurangnya lima frasa puitis dalam sajak. Mafhumnya. kriteria dan syarat. penulis membayangkan murid akan dapat meluahkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak berkenaan dengan tema yang ditetapkan agar dapat memberikan kesan yang mendalam kepada rakan sekelas yang lain. Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid.

Seperti mana ulasan terhadap penyataan dalam objektif pertama sebelum ini. guru membayangkan bahawa murid akan dapat mengenal pasti beberapa ayat yang memberi kesan sedih dan sebagainya daripada artikel tersebut. objektif ini sangat sesuai dan bertepatan dengan ciri-ciri objektif pengajaran yang sempurna. murid dapat memilih lima ayat daripada artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Bagi objektif pengajaran kedua. frasa ‘dalam aksi dekon secara berkumpulan’. Mafhumnya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Seterusnya. Oleh itu. Kesimpulannya. Sebenarnya. Seperti yang ditekankan oleh Robert F. objektif ini merupakan cerminan kepada aktiviti untuk fokus sampingan iaitu kemahiran membaca. aspek perlakuan perlu dinyatakan dalam objektif supaya guru dapat melihat dengan lebih jelas hasil pembelajaran yang diinginkan. Syarat merupakan sesuatu yang menghuraikan syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. Misalnya. Misalnya. Sebagai contohnya. dalam contoh penyataan objektif kedua ini terdapat frasa Kerja Kursus Projek 13 . dalam objektif pengajaran pertama tersebut terdapat frasa yang melambangkan syarat. syarat merupakan pelengkap kepada pelaksanaan perlakuan. Mager (2009:51). Frasa tersebut menunjukkan ketetapan atau kewajipan syarat bagi proses meluahkan perasaan dengan cara melakukan aktiviti dekon (deklamasi puisi dan lakonan) secara berkumpulan. jelaslah dapat diketahui bahawa persembahan dekon merupakan syarat yang membantu kepada pelaksanaan pendeklamasian sajak untuk melahirkan perasaan kepada rakan yang lain. objektif pengajaran kedua ini juga mengandungi tiga aspek atau ciri-ciri utama dalam penyataan objektif pengajaran. Jadi. aspek ketiga terpenting ialah syarat dalam penyataan objektif. Murid akan diminta untuk membaca sebuah artikel tentang kehidupan di Palestin.

Kerja Kursus Projek 14 . Mafhumnya. objektif tersebut menekankan syarat pemilihan ayat daripada petikan artikel kehidupan di Palestin. Ini bermaksud. murid-murid akan mencatatkan lima ayat yang dirasakan memberi gambaran perasaan tentang kehidupan di Palestin. Akhir sekali adalah aspek syarat bagi penyataan objektif kedua. Kesimpulannya. Tetapi.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ‘memilih dan menyatakan alasan’ pada awal dan akhir penyataan. Kriteria ini dilihat sangat sesuai dan bertepatan dengan fokus pengajaran kerana setelah murid berjaya mengecam beberapa ayat yang melambangkan perasaan. jelaslah bahawa syarat itu merupakan aspek yang menjadi pelengkap kepada perlakuan murid yang dikehendaki memilih ayat yang memberi kesan mendalam. Kedua. setiap penyataan objektif itu tidak hanya terhenti setakat itu. Oleh itu. kedua-dua objektif tersebut benar-benar menepati ciri-ciri sebuah objektif pengajaran yang sempurna dan berkesan. guru menghajatkan kebolehan murid dalam memilih ayat-ayat yang difikirkan mengandungi kesan mendalam daripada hasil pembacaan artikel terbabit. perlu diingatkan bahawa. minda murid akan terjentik untuk meluahkan perasaan dengan menggunakan ayat yang lebih kurang sama dengan apa yang telah dibaca. Frasa ‘sekurang-kurangnya lima ayat yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin’ jelas menunjukkan betapa terperincinya kriteria yang perlu dilepasi oleh murid. murid juga dikehendaki memberi alasan atau rasional pemilihan ayat. Selain itu. Ini bermaksud frasa ‘daripada artikel’ telah memberikan gambaran yang jelas bahawa pemilihan ayat hendaklah dilakukan dengan memilih daripada artikel yang disediakan. aspek kriteria juga dapat dinilai daripada penyataan objektif bagi fokus sampingan kemahiran menulis tersebut. Berdasarkan penelitian.

1 Definisi Teknik Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga). pengetahuan Kerja Kursus Projek 15 . teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Sebagai seorang guru. Guru perlu menyediakan borang penilaian supaya dapat dijadikan panduan bagi mengenal pasti kriteria-kriteria yang sepatutnya dicapai oleh murid seperti yang termaktub dalam penyataan objektif. maksud lain bagi istilah teknik dalam Kamus Dewan tersebut ialah. 3. Selain itu. karang-mengarang dan sebagainya.0 PENGAPLIKASIAN TEKNIK PENGAJARAN 3. bagi mengenal pasti darjah keberkesanan objektif yang dirangka. penilaian terhadap murid menjadi perkara biasa setelah sesi P&P. Jadi.

dan lain-lain).2 Kepentingan Teknik 16 Kerja Kursus Projek . kenderaan. Manakala menurut Edward M. beliau mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang digunakan. Mengikut Kamaruddin Hj. 3.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) yang berkaitan dengan pembuatan barang-barang hasil industri (seperti jentera. bangunan. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana teknik tersebut digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Anthony (1997). Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III: Komunikasi Bahasa. Kesimpulannya.

Umum mengetahui bahawa pemikiran kanak-kanak lebih cenderung ke arah permainan. Justeru secara tidak langsung. Antara kepentingan teknik ini ialah digunakan untuk menarik perhatian murid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mengikut Edward M. 3. murid-murid ini akan mendengar dan member perhatian akan apa yang bakal rakan mereka sampaikan. beliau mendefinisikan teknik sebagai satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa yang tertentu. Murid akan terus mengkaji dan mengkaji untuk mengetahua apa yang akan terjadi seterusnya. Apabila berlakunya situasi demikian. maka akan berlakulah sesi soal jawab dan sebagainya. Anthony (1996). Ini menunjukkan perhatian murid telah tertarik melalui penggunaan teknik tersebut. Kepentingan yang ketiga ialah dapat menimbulkan rasa ingin tahu. Perasaan ini mungkin akan wujud jika teknik inkuiri contohnya. Hal ini secara tidak langsung akan merangsang pemikiran murid untuk berfikir segala kemungkinan. mengekalkan perhatian murid.3 Teknik Pengajaran Lisan 17 Kerja Kursus Projek . teknik main peranan dan sebagainya. digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini secara tidak langsung akan membantu guru mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang di hasratkan. guru boleh menggunakan teknik permainan bahasa dan sebagainya untuk memastikan fokus murid terhadap pembelajaran tidak terjejas. Secara tidak langsung murid akan mengaplikasikan kemahiran masa depan di dalam pembelajaran. murid akan dilatih bagaimana untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat. Contohnya jika seseorang guru menggunakan teknik lisan. Penyataan ini jelas merujuk kepada beberapa teknik yang terdapat di dalam pengajaran dan pembelajaran seperti teknik latih tubi. Menyedari hakikat ini. Kepentingan lain ialah.

Terdapat pelbagai teknik pengajaran lisan yang direka khas oleh tokohtokoh pendidikan. Antaranya ialah teknik soal-jawab. Teknik dan Contoh. Sebaliknya. Tujuan utama teknik ini digunakan adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. sumbang saran. kepala dan lain-lain dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. Jadi. Menurut Mook Soon Sang (1994:22). teknik lakonan sering kali digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. nada dan intonasi dan juga bukan linguistik iaitu mimik muka. bercerita. teater pembaca dan sebagainya. Oleh itu. Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Menurut Abd. lebih 50% tidak boleh menulis. ini memahirkan mereka menggunakan bahasa dan berinteraksi serta menyesuaikan 18 . elektif dan audiolingual. Pengajaran lisan merupakan aspek kemahiran yang penting untuk diketengahkan oleh guru memandangkan aktiviti lisan lebih kepada aplikasi pendekatan komunikatif. kebebasan dan kelonggaran pergerakan kadang-kadang perlu diberikan diri mereka dengan rakan-rakan. Pada pendat Mook Soon Sang (1994:23). Kemahiran lisan merupakan salah satu aktiviti yang menepati ciri-ciri tersebut. gerak tangan. penyampaian secara kuliah sekiranya dikekalkan akan cepat membosankan pelajar kerana mereka tidak dapat berinteraksi baik secara interpersonal mahupun intrapersonal dengan rakan sebaya dan guru. Kerja Kursus Projek kepada pelajar. berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (1979-1980) hampir 40% murid tidak boleh menulis dan membaca. kemahiran lisan menjadi aspek kemahiran utama yang dapat dikuasai oleh murid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Pengajaran lisan merupakan gabungan bagi pengajaran kecekapan kemahiran mendengar dan bertutur. lakonan. para ilmuwan berpendapat bahawa perlu dipelbagaikan aktiviti perbincangan dan kerja kelompok. unsur paralinguistik iaitu berkaitan dengan jeda.

guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan komunikasi murid dalam pendidikan bahasa. selain dapat menyuburkan sahsiah mereka. Pelajar juga bebas untuk melahirakan perasaan. Hal ini adalah kerana mereka harus menitik beratkan tentang laras sosial antara mereka dan pendengar. murid berkemungkinan akan dapat berkomunikasi dengan baik melalui teknik ini berbanding dengan teknik-teknik lain. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara. Oleh yang demikian. membuat penemuan. Akhirnya. Di samping itu. murid akan dapat menjalani latihan lisan dengan banyak. penggunaan teknik ini mampu mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Tambah beliau lagi. murid akan lebih peka dan berhati-hati melafazkan sesuatu. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu P&P. Hal ini kerana teknik menekankan aspek lisan. Mereka akan berfikir sebelum meluahkan katakata. Pemilihan teknik yang sesuai sangat mempengaruhi kelangsungan proses pembelajaran. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. Kesimpulannya. Kerja Kursus Projek 19 . Hal ini bertujuan mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran murid dan kelemahan serta kekuatan murid dalam pembelajarannya. Lakonan berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran.

fokus sampingan yang dipilih ialah kemahiran membaca. pendekatan komunikatif mempunyai beberapa implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pendekatan yang digunakan sepanjang sesi P&P ini adalah pendekatan komunikatif. Murid dikehendaki membaca artikel yang diedarkan sebelum memulakan proses pencetusan perasaan melalui persembahan dekon. Fokus utama adalah fokus yang melibatkan kemahiran lisan. Oleh sebab itulah RPH perlu disediakan sesempurna mungkin tanpa ada masalah yang boleh mengganggu gugat proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) kerana RPH ini menjadi penentu terhadap keberkesanan fokus utama dan fokus sampingan pengajaran. Fokus utama dilaksanakan lebih tinggi arasnya daripada fokus sampingan dalam pemilihan huraian hasil pembelajaran. Selain itu. Selain itu. terdapat dua fokus pengajaran yang diketengahkan iaitu fokus utama dan fokus sampingan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. (1989). fokus utama juga mengambil masa yang lebih lama berbanding fokus sampingan. guruguru seharusnya lebih peka terhadap tahap keupayaan murid supaya aktiviti yang dirancang bertepatan dengan tahap pemikiran murid atau tahap kebolehterimaan mereka. Berdasarkan RPH dalam tugasan ini. Pada pandangan Azman Wan Chik. Dalam dokumen RPH itu juga.4 Aplikasi Teknik Dan Aktiviti Dalam Rancangan Pengajaran Jika diteliti Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang disediakan. Salah satu implikasi pendekatan komunikatif dalam pengajaran dan pembelajaran Kerja Kursus Projek bahasa adalah pendekatan ini membolehkan pelajar 20 . teknik pengajaran juga diambil kira sebagai pembantu kepada proses pemaham murid. Hal ini memberi banyak impak kepada pelajar dalam kemahiraan berbahasa mereka. terdapat beberapa aktiviti yang dirangka bagi mencapai keberkesanan objektif pengajaran yang dihasilkan. Walau bagaimanapun.

Pelajar akan dapat menyesuaikan pengguanaan system bahasa secara spontan ini mengikut keadaanyang sesuai. menyatakan pendapat dan pandangan dan sebagainya. Aktiviti sebegini banyak membantu pelajar dalam aktiviti pembelajaran mereka dimana mereka akan dapat menghilangkan rasa takut dan Kerja Kursus Projek 21 . mereka juga memilih unsure-unsur linguistik yang dimilikinya itu semasa mereka berinteraksi dan disesuaikan penggunaannya mengikut konteks sesuatu situasi sosial tertentu. Melalui kecekapan linguistik ini. para pelajar memiliki pengetahuan tentang sesuatuu bahasa yang mereka gunakan itu. (1989). Kecekapan berkomunikasi ini menuntut supaya pelajar memiliki pengetahuan untuk menggunakan bahasa itu dalam keadaan dan situasi tertentu serta dalam konteks yang sesuai.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berkomunikasi dengan baik sekali gus mereka dapat menguasai kecekapan linguistik. pelajar juga dapat mengembangkan idea disamping dapat bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain. melalui pendekatan ini juga. mengemukakan idea. mengikut konteks dan situasi serta tujuan-tujuan tertentu. Disamping itu. Tambahan pula. pelajar boleh menggunakan sistem bahasa secara spontan dan fleksibel bagi menggambarkan fikiran. pelajar juga diminta menguasai kecekapan berkomunikasi. Menurut Azman Wan Chik. struktur bahasa dan tahu bagaimana mahu menggunakannya. Selain itu. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran mengikut pendekatan ini menekankan gerakerja berkumpulan atau berpasangan yang member peluang kepada pelajar untuk berkomunikasi. pelajar akan dapat membetulkan kesalahan sendiri dengan menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang dipilih sebagai alternatif dan dianggap sesuai bagi sesuatu tujuan dalam berkomunikasi. perasaan. Selain itu. Mereka harus menguasai tentang nahu. Pendekatan ini turut menyedarkan pelajar bahawa tiap-tiap struktur ayat yang betul itu tidak semestinya sesuai digunakan tanpa memahami cara penggunaannya berdasarkan ‘rule of use’. Hal ini menunjukkan bahawa mereka akan dapat menggunakan laras bahasa dengan betul dan tepat.

Selain itu. Tujuannya adalah bagi mengaktifkan skema murid selain meningkatkan minat mereka sebelum mulanya pembelajaran. Yang penting. Hasilnya. Menurut aktiviti set induksi yang terkandung dalam RPH tugasan. guru perlu membiarkan murid menyatakan pendapat mereka dengan bebas supaya mereka tidak terikat dengan isi pelajaran semata-mata. teknik ini digunakan adalah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid serta memberi galakan kepada murid untuk berfikir secara kreatif. Nathesan (1999:39). Hal ini akan mempengaruhi hasil pembelajaran. guru haruslah bijak Kerja Kursus Projek 22 . murid akan dijentik minda mereka dengan pengalaman sedia ada mereka tentang kesengsaraan rakyat Palestin. mereka akan berasa lebih yakin dan berani untuk melibatkan diri mereka dalam aktiviti yang dijalankan. Kemudian. induksi set harus menjadi suatu aktiviti yang bermakna dan sejajar dengan minat dan pengalaman para pelajar. Sebaliknya. pelajar akan lebih aktif berfikir menerusi soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru. Teknik yang digunakan oleh guru ketika ini ialah teknik soal jawab. aktiviti yang dijalankan diambil kira bermula daripada set induksi. Di samping itu. Menurut S. logik dan kritis. Secara perinciannya. inovatif. wujudlah sebuah interaksi sosial sebelum sesi P&P dimulakan. Oleh itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) malu. guru akan menayangkan video kesengsaraan hidup di Palestin. mengendalikan induksi set dengan cara yang merangsangkan memang memerlukan perancangan yang teliti dan hal ini mungkin memaksa guru memikirkan induksi set yang agak luar biasa supaya permulaan pengajaran benar-benar dapat merangsangkan pelajar. Teknik ini dirasakan sesuai kerana bagi mengajarkan aspek kemahiran lisan yang mengkehendaki mereka meluahkan perasaan.

guru perlu meninjau dengan teliti semasa aktiviti ini dijalankan kerana aktiviti ini sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada yang akan datang. Seperti yang terkandung dalam RPH tugasan ini. Kemudiaan. Di samping itu. Aktiviti membaca skimming dan scanning ini merupakan permulaan kepada proses pelahiran perasaan murid di akhir pengajaran nanti. Dari situ. terdapat aktiviti mempelajari bahasa puitis. Kerja Kursus Projek 23 . guru akan mengedarkan aritkel kehidupan di Palestin yang memuatkan pelbagai peristiwa yang menyayat hati. mereka akan gunakan perkataan yang melambangkan perasaan itu bagi tujuan aktiviti berikutnya kemudian.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mengemukakan soalan yang terancang dan bermutu bagi mewujudkan pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Aktiviti ini sangat sesuai dilakukan berikutan fokus utama pengajaran adalah murid dapat meluahkan perasaan kepada rakan dengan menggunakan bahasa yang puitis ketika bersajak. dalam langkah kedua. Kebiasaannya langkah pertama memuatkan aktiviti bagi fokus sampingan hasil pembelajaran. Teknik ini sangat sesuai dilaksanakan sebagai proses kelangsungan menjana perasaan terhadap keganasan yang melanda dunia. fokus sampingan iaitu kemahiran membaca telah dipilih dengan memakan masa sebanyak 15 minit. guru akan menggunakan aktiviti mencatat nota dengan meminta murid mengisikan borang untuk memilih sekurang-kurangnya lima ayat yang memberi gambaran tentang pelbagai perasaan setelah membaca artikel terbabit. guru akan meminta murid mengenal pasti ayatayat yang dirasakan dapat memberi kesan kepada perasaan murid supaya perasaan itu akan dapat diluahkan ketika aksi dekon. Biarpun mereka sudah diajarkan sedikit sebanyak tentang bahan sastera. tetapi aktiviti ini dilihat mampu menambah penguasaan murid tentang ilmu itu dengan pengayaan kosa kata dan perumpamaan analogi yang baharu. Maksudnya. Seterusnya ialah aktiviti pada langkah pertama. Oleh itu. Hasilnya.

pendidikan. Menurut Azman Wan Chik. Murid juga dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. Terdapat dua bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu dijalankan secara spontan atau dijalankan sebagai aktiviti pertandingan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Perkara ini sangat bersesuaian dengan pandangan Prof. aktiviti pertandingan secara berkumpulan telah dirancangkan. murid akan diajarkan cara mengemukakan emosi dalam ayat dengan menggunakan perkataan-perkataan yang baru dipelajari semasa aktiviti permainan bahasa meneka diksi yang berkaitan tentang perasaan serta analoginya. agama. Yang menariknya adalah teknik yang digunakan ketika melakukan aktiviti ini ialah permainan bahasa. Tujuannya ialah murid akan dapat menghasilkan sajak dengan menggunakan bahasa puitis seperti mana yang terkandung dalam objektif utama pengajaran. Mohd Taib Osman (1977:42) yang mengatakan perbendaharaan kata yang dikuasai oleh seseorang penyajak sangat penting bagi membentuk dan melahirkan kekuatan ekspresi juga menunjukkan ciri khas penyajak. Setelah itu. Teknik permainan bahasa ini digunakan oleh guru bagi mengukuhkan pengajaran dan memantapkan lagi pemahaman murid mengenai topik-topik yang diajarkan. Selain itu. Kutipan markah juga akan dilakukan bagi mewujudkan persaingan dalam permainan. Sebelum murid diarahkan untuk mencipta beberapa frasa sajak yang puitis. (1989:76). Dalam tugasan ini. Perbezaan kedaerahan. murid juga dapat mengulang kaji sambil bergembira. mereka akan diajarkan dahulu ciri-ciri sajak yang baik. Kerja Kursus Projek 24 . Teknik ini dilaksanakan dengan permainan berkomputer atau tutorial yang mengkehendaki murid meneka perkataan yang menggambarkan perasaan dengan hanya diberikan klu daripada perumpamaan. Misalnya. Penggunaan teknik ini juga mampu membantu murid memahami sistem Bahasa Melayu terutamanya dari segi bentuk. makna serta penggunaan bahasa yang tepat. jantina dan sebagainya menghasilkan puisi yang berbeza dan suasana perasaan penyajak. Aktiviti lain yang terdapat dalam langkah ini adalah aktiviti menghasilkan sajak. suku.

Aktiviti yang dirancang ialah aktiviti fokus utama pengajaran iaitu murid melahirkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak. akan ada murid yang mendeklamasikan sajak sebagai cara meluahkan perasaan tentang tema yang diberikan. Teknik dekon merupakan akronim bagi aktiviti deklamasi sajak dan lakonan. Murid-murid juga aktif menyatakan pendapat dengan bimbingan dan panduan guru. secara berkumpulan. Menurut Prof. Murid juga akan menjadi lebih berani dan berkeyakinan. kemudian akan ada juga Kerja Kursus Projek 25 . Maksudnya. Aktiviti pada langkah kedua ini sebenarnya bersesuaian dengan objektif pertama dalam penyataan objektif. perancangan yang dilaksanakan beserta teknik semasa aktivitinya perlu dititikberatkan kerana itu mampu memberi kesan positif dalam aktivit P&P.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) barulah murid akan dilepaskan ke kumpulan masing-masing untuk mencipta sajak sebelum mempersembahkan aktiviti dekon. Guru juga akan memberikan borang penilaian penguasaan kemahiran bagi memastikan keberkesanan isi pelajaran yang diajarkan dari mula langah P&P. Penggunaan teknik ini juga dapat mengembangkan daya berfikir dan dan kemahiran sosial murid. teknik ini merupakan teknik pengajaran yang berbentuk perbincangan dan dilakukan dalam kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan guru. Mohd Taib Osman (1977:52). Oleh itu. Setelah mempelajari pelbagai jenis ayat dan beberapa perumpamaan yang puitis. Teknik yang digunakan semasa aktiviti penghasilan sajak ialah perbincangan dalam kumpulan. Murid dijangkakan akan dapat menghasilkan lima baris frasa sajak untuk dipersembahkan dalam aktiviti dekon. Langkah ketiga bagi sesi P&P ini ialah kemuncak kepada pembelajaran yang dilalui bermula daripada awalnya. Teknik yang digunakan semasa aktiviti ini ialah teknik dekon. murid dikehendaki mengaplikasikannya untuk menyatakan perasaan kepada rakan sekelas yang lain.

Mohd Taib Osman. murid juga akan menyedari akan makna sosial dan makna linguistik yang dihasilkan daripada unsur-unsur paralinguistik seperti isyarat tangan. dan sebagainya. menggelengkan kepala. Tambah beliau. kaedah ini sering Kerja Kursus Projek 26 . Tujuannya ialah mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan aksi yang ditunjukkan melalui kefahaman tentang isi sajak beserta emosi yang terkandung dalam sajak. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara. Madya Dr. membuat penemuan. melalui aktiviti seperti dekon ini. Bagi pandangan Prof. Murid juga berpeluang untuk mempengaruhi rakan-rakan bagi menyampaikan makna dengan berkesan dalam konteks dan situasi tertentu. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. mencemik. mengerling. Selain itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) rakan kumpulannya yang melakonkan aksi secara bisu di samping pendeklamator tersebut. Dekon berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Pelajar juga bebas untuk melahirkan perasaan. aktiviti demonstrasi dan lakonan sangat sesuai dijalankan semasa menggunakan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran. (1977:23) dalam bukunya Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. pembelajaran bahasa akan menjadi lebih bermakna kerana contoh-contoh sebenar dibawa ke bilik darjah. di samping dapat menyuburkan sahsiah mereka. Ishak Ramly (2003:55). Menurut ulasan Prof. Unsur-unsur paralinguistik ini boleh berlaku dalam persembahan yang dijalankan.

pembetulan oleh guru hanya dilakukan selepas rumusan penilain kemahiran yang telah diajarkan. Dengan cara ini. aktiviti dan teknik yang dirangka bagi mencapai objektif pengajaran dilihat bertepatan dan sesuai dengan fokus utama dan sampingan yang telah direncanakan. Tetapi. Murid akan menyatakan pendapat mereka atas apa yang mereka pelajari. Kesimpulannya. guru akan mengadakan aktiviti refleksi isi pelajaran dan penilaian terhadap persembahan murid. Kerja Kursus Projek 27 . Guru boleh mengubah gaya persembahan lakonan pelajar dalam kelas.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) digunakan bagi menghindarkan pelajar daripada menggunakan kaedah atau teknik pengajaran yang sama sahaja. sekiranya aktiviti ini dijalankan secara pertandingan. guru akan dapat meningkatkan motivasi murid dan perasaan ingin tahu mereka selain memanjangkan minat dan keinginan supaya mempeajari sastera. Akhir sekali ialah pada langkah penutup. Guru juga boleh mengekalkan gaya bahasa yang terkandung dalam petikan sajak tetapi dengan pengolahan idea asal. Pada aktiviti ini. guru mengimbas kembali apa yang telah murid pelajari bagi memperoleh idea tentang keberkesanan P&P pada sesi tersebut. Semasa akhir pengajaran ini.

0 BAHAN BANTU MENGAJAR 4.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4.1 Definisi Bahan Bantu Mengajar Kerja Kursus Projek 28 .

tetapi tidak berupaya mengambil tempat seorang guru. Isi pengajaran sebagai mesej atau pesanan dan salurannya melalui lisan. bertutur. beberapa BBM yang baru dan lama perlu digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran. Pendapat ini disokong sama oleh Edgar Dale (1964) yang digambarkan dalam bentuk “cone of experience” di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak. BBM dan tulisan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Bahan bantu mengajar adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran. menimbulkan rangsangan keinginan pelajarpelajar untuk mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan pembelajaran baik dan lebih menarik. supaya komunikasi guru murid berjalan dengan baik. Bahan bantu mengajar (BBM) bukanlah merupakan sesuatu yang tersisih sifatnya daripada proses pengajaran dan pembelajaran. bertajuk “Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa. perkembangan teknologi. Dewasa ini pengetahuan saintifik. pesanan. murid sesama murid serta membantu atau mempercepatkan proses pemahaman mereka. Mengikut Noraziah Abdul Hamid (1981:2). David Berlo (1996) mengatakan dalam proses komunikasi itu terdapat empat ciri penting iaitu sumber. Kerja Kursus Projek 29 . Empat kemahiran iaitu mendengar. psikologi pembelajaran. Walau kaedah apa digunakan sekalipun BBM pasti turut sama. saluran dan penerima. membaca dan menulis. ‘alat bantu ‘itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut dan bertujuan untuk menambah kelancaran perhubungan antara guru dan murid dan sebaliknya. Penggunaan BBM juga sebahagian daripada kaedah dan idea-idea yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya.

BBM boleh diertikan sebagai apa jua bentuk bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Kerja Kursus Projek 30 . dan membantu proses pembelajaran pelajar menjadi lebih berhasil dan bermakna. Kesimpulannya. Bahan ini merupakan aspek penting dalam pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Ngui Kuen Seng (1981) pula mengatakan alat bantu mengajar tidak dapat ditakrifkan dengan tetap walaupun pada keseluruhan ramai pendidik mempersetujui bahawa penggunaan alat bantu mengajar dalam P&P adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglibatan/ pandangan seseorang.

2 Jenis-Jenis Bahan Bantu Mengajar Hari ini dengan bertambahnya pengetahuan teknologi. surat khabar. pita rakaman. 3.projek pameran dan bahan-bahan dari alam sekitar. piring hitam dan lain-lain. pita video. gambar. slaid. projektor overhead. 2. projektor opeque. sesuatu bahan itu mungkin diterbitkan dalam bentuk buku.lawatan. model.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4. Contohnya. Berdasarkan pendapat di atas dapat Atan Long (1982:174) menyimpulkan bahawa alat-alat bantu mengajar boleh dibahagi kepada tiga kategori seperti berikut: 1. Bahan bukan elektronik seperti suara. carta atau slaid dan dipancarkan pada skrin. radio. Kerja Kursus Projek 31 .carta. buku. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran. papan putih dan lain-lain. filem jalur. Bahan Bantu Mengajar (BBM) adalah sesuatu bahan yang boleh disiapkan dengan berbagai cara. Bahan-bahan bercorak pelajaran seperti lakonan.pentomin. beberapa alatan mengajar baharu telah dihasilkan dalam membantu proses pemahaman murid.

kad manila. beberapa Kerja Kursus Projek 32 . dan lain-lain lagi. Antara cadangan BBM yang boleh digunakan ialah rakaman perbualan. Ini termasuklah benda-benda konkrit yang boleh dilihat. pita rakaman. terdapat BBM yang sesuai untuk digunakan seperti saranan tokoh pendidik. Berdasarkan pandangan Atan Long (1982). Alatan ini tidaklah terhad kepada buku. Bagi pengajaran kemahiran lisan. alat bantu mengajar bagi kemahiran lisan adalah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya menyampaikan pengajaran di bilik darjah.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Manakala menurut Azman Wan Chik. dekon dan lawatan biasanya menggunakan bahan bantu mengajar bagi kedua-dua jenis ini. pengguanaan alat bantu mengajar adalah sangat penting. pantomin. Dalam bukunya Mengajar Bahasa Malaysia. projektor legap. dibaca. media elektronik dan media bukan elektronik. Aktiviti seperti lakonan. Ia merupakan apa sahaja yang boleh dialami oleh murid. terdapat dua jenis bahan bantu mengajar iaitu. Tambah beliau. mempengaruhi dan menghiburkan. paparan video. papan tulis. pengajaran lisan merupakan satu bentuk komunikasi. atau lebih tepat lagi menyampaikan ilmu atau satu himpunan maklumat kepada murid-murid. Manakala bagi media bukan elektronik adalah seperti buku. Dalam pengajaran seperti ini. psikologi pembelajaran. kertas mahjung atau benda-benda wujud lain. (1989:20). gambar dan rajah sahaja tetapi ia biasanya meliputi segala macam benda yang boleh membantu dan menyokong pengajaran. radio dan pelbagai lagi. dihidu digunakan dan sebagainya. televisyen. slaid filem. dipegang. perkembangan teknologi dan sebagainya. Jilid 1: Alatan dan Bahan Bantu. Antara yang tergolong dalam media elektronik ialah radio. makmal bahasa.teks. dengan bertambahnya kemajuan di bidang pengetahuan saintifik. Pada pendapat umum. filem. Hari ini. didengar. kad imbasan. dirasa. tujuan utama guru adalah memberitahu. Komunikasi pula bertujuan memberitahu.

Atan Long (1982) berpendapat bahawa BBM diwujudkan bagi mengatasi masalah-masalah seperti: 1.namun demikian peralatan seperti ini tidaklah berupaya atau boleh mengambil tempat sebagai seorang guru. Samalah juga dengan bahan bantu mengajar yang bertindak sebagai enjin pembelajaran. 33 Kerja Kursus Projek .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) peralatan mengajar bentuk baharu dan lama digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran. Masalah kekurangan tenaga pengajar. kereta tersebut tidak mampu bergerak. 4.3 Kepentingan Bahan Bantu Mengajar Apabila berkata tentang bahan bantu mengajar (BBM). Alat-alat ini hanyalah membantu guru-guru membimbing murid-murid dan tidak lebih daripada itu. Bahan itu perlu diadakan supaya perjalanan P&P menjadi lancar dan teratur. Dianalogikan seperti sebuah kereta. seharusnya memiliki enjin sebagai organ yang menggerakkan kereta. Sekiranya tiada enjin. perlu diingat ianya merupakan bahagian yang penting dan padu dalam pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P).

Masalah kebosanan kaedah pengajaran. Edger Dale dalam bukunya Audio-Visual Method in Teaching (1963). Di samping itu ia juga dapat menjadikan suasaana pembelajaran itu menarik dan memikat. Secara perinciannya. mempelbagaikan kegiatan dan memberi keseronokan kepada murid. Masalah kekurangan masa. mempunyai beberapa tujuan. khususnya pengajaran lisan. c) Alat bantu mengajar membekalkan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan pembelajaran murid-murid. Kerja Kursus Projek 34 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. yang tinggi di kalangan muri-murid dan minat ini adalah satu faktor yang penting dalam b) Alat bantu mengajar menyediakan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan kefahaman dan corak pemikiran murid-murid. d) Alat bantu mengajar mampu menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak dapat diperoleh dengan mudah melalui cara-cara yang lain. 4. Antara lainnya beliau menjelaskan: a) Alat bantu mengajar biasanya merangsangkan minat pembelajaran bahasa. 3. alatan mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu dapat menggalakkan pembelajaran. Ini membolehkan pembelajaran mereka itu kekal lama. Masalah P&P dalam kumpulan yang sangat besar. Ia bukan sahaja berhasrat untuk memberikan rangsangan yang baik dan berkhidmat sebagai alat untuk membantu menjelaskan penerangan guru tetapi ia juga bermaksud untuk menjimatkan masa. telah menyenaraikan nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar tersebut.oleh itu ia boleh menolong menjadikan pembelajaran murid itu lebih mendalam dan pelbagai.

4.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) e) Alat bantu mengajar juga boleh membantu murid-murid memaham sesuatu dengan cara yang lebih baik dan berkesan. Ini boleh membantu mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata mereka.4 Kesesuaian Bahan Bantu Mengajar Dalam Rancangan Pengajaran Kerja Kursus Projek 35 . g) Alat bantu mengajar mendorong murid-murid mengkaji dan menyiasat dan ini boleh menambah dan menggalakkan bacaan sukarela mereka. f) Alat bantu mengajar mampu menawarkan pengalaman-pengalaman yang sebenar dan dengan demikian ia boleh merangsangkan kegiatan murid.

muzik instrumental. iaitu mengalami sesuatu itu dengan menggunakan deria. Hamid (1981). Video ini akan digunakan pada tahap maksimum. Dalam proses pembelajaran. artikel kehidupan di Palestin dan perisian komputer permainan bahasa. Setiap BBM tersebut akan diperjelas penggunaannya pada bahagaian seterusnya nanti. sebaliknya tetap akan dimainkan semula ketika sesi perbincangan murid menghasilkan sajak. Bahan elektronik seperti video merupakan salah satu BBM yang dirancang penggunaannya. fikirkan dan hayati selalunya bermula daripada satu proses pengenalan. slaid gambar peperangan. terdapat empat jenis bahan bantu mengajar (BBM) yang dirancang penggunaannya. Video yang digunakan dalam RPH adalah video paparan kesengsaraan di Palestin. murid akan berasa sensitif dengan pergolakan yang berlaku di sana seterusnya dapat membangkitkan perasaan mereka dan mungkin boleh Kerja Kursus Projek 36 . Dalam set induksi.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Alat bantu mengajar biasanya akan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelajar-pelajar sewaktu menjalani sesuatu pembelajaran itu. Maksudnya. video ini tidak hanya terbatas pada aktiviti dalam set induksi. Antaranya ialah video kehidupan di Palestin. beliau telah menggolongkan alat bantu mengajar kepada dua jenis iaitu elektronik dan bukan elektronik. Dalam banyak hal. pengalaman-pengalaman yang dirancang untuk murid-murid itu hendaklah melalui pengalaman yang paling natural dan asas. segala apa yang kita ketahui. rasional penggunaan video ini adalah sebagai medium dalam mengembalikan pengetahuan sedia ada murid tentang negara Palestin. iaitu melaui deriaderia mereka. Norasiah Abd. Selain itu. yang kita percaya. Dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang dirangka.

Muzik jenis ini hanya dimuatkan dengan alunan melodi-melodi tertentu. BBM yang kedua digunakan ialah muzik instrumental. menunjukkan kesengsaraan dan keperitan Oleh itu. alunan muzik ini yang sesuai dengan iringan sajak murid memberi peluang kepada mereka meluahkan perasaan dengan cara yang unik.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) membantu dalam mencapai objektif pengajaran iaitu meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa yang puitis melalui aksi dekon. Muzik ini akan digunakan ketika murid mempersembahkan aksi dekon. Tambahan pula. Ketika murid bersajak. Bahan bantu ini akan digunakan sebagai pemangkin kepada perasaan murid terhadap isu di Palestin. Biarpun pemasangan video terbabit bukanlah secara bertumpu. Konteks penggunaannya adalah jelas mengikut RPH yang dirancang. Di samping itu. video juga digunakan ketika langkah kedua iaitu ketika murid dalam perbincangan kumpulan. sedikit sebanyak akan menarik minat murid khasnya kerana mereka memperoleh maklumat baharu Kerja Kursus Projek sehinggakan dapat mengikuti dan menghayati setiap aspek 37 . Murid akan diminta untuk mengenal pasti atau memilih lima ayat daripada artikel tersebut yang mempunyai gambaran ayat kehidupan di sana. Muzik instrumental bermaksud muzik yang dimainkan tanpa sebarang lirik mahu pun frasa kosong. dengan adanya penggunaan artikel sebegini. Artikel merupakan bahan bantu bukan elektronik yakni bahan bercetak. bahan bantu yang seterusnya digunakan ialah artikel. Artikel mengenai catatan peristiwa kesengsaraan di negara malang itu juga bersangkutan dengan penyataan objektif. tetapi video itu dimainkan bertujuan memberi panduan dan gambaran yang jelas untuk menjana idea murid dalam menghasilkan sajak tentang keperitan hidup di Palestin.

namun ada kalanya bahan yang ingin diajarkan itu tidak dapat dibawa. gambar yang dirancangkan bukanlah gambar biasa. Makanya. Melalui tayangan tersebut. murid mungkin dapat menjana idea baru untuk menghasilkan sajak dengan melihat kepada kebinasaan dan kekejaman yang berlaku di negara Palestin itu. Tambah beliau. Namun. Secara tidak langsung murid-murid memperoleh dua dalam satu ilmu baharu iaitu pengetahuan dan kemahiran. RPH tersebut juga melibatkan BBM seperti gambar. terangnya agar menarik dan jelas serta bersih. membawa gambar bercetak mahu pun gambar slaid tentang haiwan tersebut amatlah sesuai. Selain itu. sudah pasti tidak mampu membawa binatang liar seperti ular atau harimau. seninya. rasional penggunaan slaid gambar ini adalah lebih kurang sama dengan penggunaan video. gambar merupakan bahan bantu mengajar yang paling mudah untuk didapatkan. dalam membuat pemilihan gambar. Pengetahuan itu merujuk kepada isi kandungan artikel tersebut iaitu aspek keganasan yang sedang berlaku di Palestin. kesesuaian. biarpun bahan maujud adalah lebih baik bagi memberi gambaran yang jelas kepada murid. Menurut Kamarudin Hj. Pelaksanaannya yang membuka peluang kepada murid untuk mencuba sendiri atau ‘hands on’ sudah tentu akan merangsang minat mereka terhadap pembelajaran. guru perlu juga memberikan perhatian kepada ketepatan. Misalnya. Sebenarnya. Edgar Dale Kerja Kursus Projek 38 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pembacaannya. Husin (1986) dalam bukunya Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. sebaliknya slaid gambar peristiwa peperangan. Slaid gambar peperangan ini akan ditayangkan di alat pemancar ketika murid dalam perbincangan kumpulan. Gambar-gambar tersebut akan ditayangkan secara berselang-seli bersama video. Seterusnya ialah penggunaan bahan elektronik iaitu perisian komputer permainan bahasa. Permainan ini dinamakan teka perkataan. manakala kemahiran pula merujuk kepada kebolehan murid membaca teks bagi memperoleh maklumat penting. guru yang ingin mengajarkan murid tentang binatang.

semasa dan selepas. mudah didapati atau pun masalah teknikal yang bakal dihadapi. perisian permainan bahasa ini sangat bermakna dan mampu memberi kelainan kepada sistem pendidikan di negara. nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar adalah merangsang minat yang tinggi dalam kalangan murid-murid kerana minat adalah faktor yang penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) mereka. mereka perlulah memikirkan tentang kesan BBM tersebut terhadap ketiga-tiga fasa itu. Wakil bagi setiap kumpulan akan diminta memilih beberapa huruf konsonan dan vokal untuk diisi pada ruangan kosong tersebut. masalah kepada murid seperti kepekaan Kerja Kursus Projek 39 . terdapat pro dan kontra apabila guru-guru menggunakan bahan bantu mengajar seperti yang diterangkan sejak awal tadi. Oleh itu. Sementara itu. Setelah kesemua persoalan itu terjawab. Selain itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) (1963). Kebiasaannya. maka bolehlah untuk digunakan. Di samping itu. Bagi Kamarudin Hj. Perkara ini harus diselidiki dahulu sebelum memilih BBM. guru-guru perlu mengenal pasti adakah bahan itu mahal. Selain itu. pada fasa semasa penggunaan BBM. Husin (1986:266). dalam bukunya Audio Visual Method in Teaching. pada fasa sebelum. Misalnya. masalah yang perlu difikirkan sebelum menentukan BBM yang ingin digunakan ketika P&P terbahagi kepada tiga fasa. permainan ini juga bersifat interaktif memandangkan dimainkan secara berkumpulan. iaitu masalah pada fasa sebelum. masalah yang sering dihadapi ialah kerosakan mengejut. Sebenarnya. bahan bantu juga berperanan dalam menyediakan satu dasar kukuh untuk perkembangan ketahuan dan corak pemikiran. sistem audio yang tidak cekap. kejelasan yang tidak menentu. sebelum guru-guru memilih BBM yang digunakan. Pemilihan huruf-huruf tersebut membolehkan mereka mendapatkan klu bagi menjawab soalan tentang istilah perkataan yang melambangkan perasaan berdasarkan perumpamaan dan analogi yang disediakan.

Dengan mematuhi cara demikian sahajalah kemungkinan besar prestasi pengajaran guru dan pembelajaran murid-murid di sekolah dapat meningkat maju. masalah elektrik atau mungkin kebinasaan akibat persekitaran semula jadi seperti binatang dan bencana alam. memilih dan menggunakan bahan pendidikan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran di sekolah merupakan suatu usaha yang mencabar. Kesimpulannya. Kerja Kursus Projek 40 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mereka yang Cuma hanya mendengar tetapi tidak berfikir ketika asyik disuguhkan dengan bahan menarik ketika P&P. Akhir sekali ialah masalah selepas menggunakan BBM seperti kerosakan. Untuk menghadapi cabaran ini. usaha guru perlulah dilakukan mengikut panduan dan perancangan yang teliti.

kedudukan. Stufflebearn (1971).0 ALAT PENILAIAN 5.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. Gay (1985) pula berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. Penilaian juga merupakan satu proses menentukan. mutu. objek atau program. keadaan atau ukuran tentang sesuatu berdasarkan criteria-kriteria tertentu atau membandingkannya dengan yang lain. and providing useful information for judging decision alternatives”. Maklumat yang diperoleh daripada beberapa sumber akan digunakan untuk membuat pertimbangan nilai (value judgement) atau keputusan terhadap seseorang individu. Hal ini dapat dijelaskan bahawa penilaian adalah proses mengenalpasti. mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna. menyatakan bahawa penilaian sebagai “the process of delineating. obtaining. Maklumat yang diperoleh ini akan digunakan untuk membuat pertimbangan bagi tindakan selanjutnya. jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” Kerja Kursus Projek 41 . Melalui penilaian yang dilakukan.1 Definisi Penilaian Penilaian merupakan satu tugas menentukan nilai. memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita.

objektif pelajaran. kaedah mengajar dan kurikulum. analisi dan interprestasi dan tindakan. Oleh itu. bagi sesuatu penilaian. terdapat beberapa prosedur dalam membuat penilaian iaitu persediaan ujian. pentadbiran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dengan “apa yang dihasratkan” dapat dikenalpasti dalam sesuatu program pendidikan. pemerikaan dan pengukuran. Secara ringkasnya. Bukti empirikal pencapaian biasanya diperoleh secara pengukuran terhadap penguasaan pelajar dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan ujian. objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal. penilaian merupakan satu proses membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran yang bertujuan untuk memberikan maklumat tentang pencapaian murid. Penilaian merupakan pertimbangan professional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan. Kerja Kursus Projek 42 . Selain itu.

penilaian formatif adalah sejenis penilaian yang digunakan untuk mengesan perkembangan atau kemajuan tahap pembelajaran murid dengan serta merta dan dapat mengenal kekuatan serta kelemahan mereka. Di sekolah-sekolah rendah. Keputusan penilaian formatif biasanya tidak digunakan untuk pemeringkatan atau perbandingan di antara seseorang murid dengan murid yang lain. penilaian jenis ini hendaklah dijalankan secara tidak formal. Penilaian formatif juga membantu guru-guru mendapatkan maklum balas tentang pengajaran mereka dan maklumat ini boleh digunakan oleh guru-guru itu untuk memperbaiki proses pengajarannya. Menurut formatif dan penilaian sumatif. Tambah beliau lagi.2 Jenis-Jenis Penilaian Penilaian adalah satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi mendapatkan maklumat yang berguna untuk menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. Penilaian ini member maklumat berhubung dengan prestasi pembelajaran murid-murid itu dari semasa ke semasa dan jika terdapat kelemahan-kelemahan murid pada waktu itu segera diperbetulkan. Kerja Kursus Projek Zulkifli Hamid (2005). dua bentuk penilaian lisan yang boleh digunakan di sekolah-sekolah adalah penilaian 43 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. Cara ini dapat mengurangkan perasaan gementar atau rasa takut dalam kalangan murid-murid terhadap sesuatu penilaian itu. tetapi lebih mengkhusus kepada penilaian kemajuan atau penilaian progresif. terutamanya dalam penilaian lisan.

ia bertindak menentukan setakat manakah murid-murid telah menguasai kemahiran. sama ada mendengar atau bertutur boleh dijalankan serentak dan dilakukan dalam bentuk formal. dalam pengajaran dan pembelajaran lisan. Kesimpulannya. bahan atau isi pengajaran yang telah diajarkan kepada mereka. Murid-murid diberi markah atau gred supaya dapat dibandingkan pencapaian keseluruhan mereka itu sendiri. ujian atau penilaian lisan. guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran pelajar dan kelemahan serta kekuatan pelajar dalam pembelajarannya. penilaian lisan biasanya menekankan kepada penguasaan sesuatu aspek kemahiran tertentu. penilaian sumatif adalah penilaian pencapaian yang bertujuan mengesan secara menyeluruh tahap kebolehan atau kecekapan murid di akhir sesuatu pembelajaran. Kerja Kursus Projek 44 . Penialaian ini berkisar kepada apa yang telah diajarkan sahaja. Guru-guru diminta bertindak serius dan teliti untuk menilai aspek-aspek tersebut. Dalam perkataan lain. Ada baiknya jika guru-guru tadi dapat menguji kemahiran-kemahiran itu secara berasingan. Pada peringkat yang lebih tinggi. Pada peringkat rendah. Penilaian jenis ini boleh dijalankan di akhir sesuatu kursus ataupun setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran atau mengikut penggal-penggal persekolahan. kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalamnya boleh dinilai secara formal atau tidak formal. Zulkifli Hamid (2005:87) berpendapat.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Menurut Zulkifli Hamid (2005). Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran (P&P).

Hasil ujian yang telah dilakukan dapat memberikan gambaran kepada guru tentang keupayaan murid mereka yang sebenar sebelum memulakan pengajaran. masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. kebolehan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. keperluan dan kemahiran. sikap. Pada amnya. penilaian memberi guru maklumat tentang perkembangan dan pencapaian murid tentang pengetahuan. Mendapatkan maklum balas. Zulkifli Hamid (2005) dalam bukunya Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu meringkaskan. kadar pencapaian. antara kepentingan penilaian ialah: i. 45 Kerja Kursus Projek .3 Kepentingan Penilaian Terdapat beberapa tujuan sesuatu penilaian itu dijalankan.

mungkin juga kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru tidak bersesuaian dengan kelas berkenaan. arahan yang tidak jelas.4 Ketepatan Alat Penilaian Dalam Rancangan Pengajaran Kebiasaannya. 5. Sebaliknya kalau objektif itu tidak tercapai disebabkan oleh guru tidak mempergunakan pengetahuan sedia ada murid-murid dengan meletakkan objektif terlalu tinggi. Dengan maklumat-maklumat ini. guru akan berpuas hati dan bolehlah bergerak kepada pelajaran yang lain. Husin (1986:106). guru akan dapat memperbaiki pengajarannya dengan segera dan seterusnya dapat membantu murid-murid dalam pembelajaran mereka. umpamanya salah faham dalam konsep. kita menganggap pembinaan item ujian Bahasa Melayu sebagai perkara mudah. Sekiranya objektif itu telah tercapai. iv. item yang bertindan. iii. item yang terlalu mudah atau terlalu sukar. mungkin isi pelajaran yang hendak disampaikan terlalu banyak. Manakala bagi pandangan Kamarudin Hj. terlalu susah atau terlalu menjemukan. pilihan jawapan yang tidak digunakan langsung. tiada jawapan atau terdapat lebih daripada satu jawapan. setelah setiap unit pelajaran dijalankan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ii. Setelah item ujian ini ditadbirkan barulah timbul pelbagai masalah. Berfungsi sebagai penggerak / motivasi. Dengan penilaian ini. tidak ada pengkhususan Kerja Kursus Projek 46 . Yang pertama. guru akan mendapat makluman balas tentang beberapa perkara. guru dapat menentukan sama ada objektif yang dinyatakan pada awal pelajaran tadi telah tercapai atau belum. rangsangan yang kabur. penilaian terhadap pembelajaran dan pengajaran itu hendaklah dijalankan. Mengenalpasti pengetahuan pembelajaran lampau murid. Membuat klasifikasi. Menilai prestasi/ pencapaian/ kemajuan murid. v.

murid-murid perlu menepati unitunit penting seperti kejelasan. intonasi dan jeda yang sesuai serta menuturkan mengikut tanda bacaan yang tepat menjadi bukti murid tersebut dapat menyampaikan isi atau idea yang ingin disampaikan. kelancaran dan kefahaman. Menurut Abd. ada tiga perkara penting yang dapat diuji ketika mengajarkan kemahiran lisan. perlulah ditentukan tujuan ujian itu diadakan. aspek kefahaman murid ketika bertutur juga diambil perhatian. sebutan mengikut standard bahasa Melayu. Antaranya ialah aspek sebutan. Menurut beliau lagi. Pada bahagian ini. Item yang dibina juga hendaklah berasaskan kemahiran bahasa. kualiti suara yang menarik. nada yang sesuai. serta keberanian tanpa rasa takut ketika menyebut sesuatu perkataan. bagaimana item ujian itu ditadbirkan. Dalam hal sebutan. bagi aspek kelancaran pula guru dapat menilai kebolehan murid-murid bertutur tanpa tersekat-sekat di samping menilai kesahan jeda mengikut unit makna yang difikirkan sesuai selain membaca dengan kelajuan yang sesuai mengikut tanda bacaan yang tepat. Menurut Institut Bahasa (1994:333). kefahaman murid dapat dinilai dengan melihat keyakinan yang memberi makna petunjuk kefahaman murid. Ketiga. Aziz Talib (1993:74). sebelum membina sesuatu item ujian kemahiran bahasa. dan aitem yang tidak seimbang dengan pemarkahan serta pelbagai kesilapan yang lain. Aziz Talib (1993:76): TAHAP HURAIAN Kerja Kursus Projek 47 . jenis dan bentuk item ujian. penulis akan menyenaraikan dengan ringkas aspek yang perlu dinilai semasa menilai kemahiran lisan serta skema pemarkahannya menurut pandangan Abd.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tugasan dalam bidang yang disoal. objektif dan kandungan pelajaran. dan juga masa ujian itu dijalankan. apa yang hendak diuji. frasa atau klausa. Selain itu. Selain itu. Kesilapan ini akan menjejaskan kesahandan kebolehpercayaan bahan ujian.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Cemerlang Tepat. berkesan tiada kesalahan sebutan dan intonasi. Aspek yang dititikberatkan dalam kriteria ini adalah murid dapat menyampaikan emosi dengan baik. banyak salah sebutan. lancar. Kerja Kursus Projek 48 . Selain itu. jeda dan intonasi. kriteria-kriteria yang dinilai adalah seperti penghayatan ketika mereka mendeklamasikan sajak yang dihasilkan. yakin dan selesa Baik Sederhana Hampir tepat di setiap aspek yang penting. kriteria yang kedua adalah penggunaan bahasa yang puitis dalam penghasilan sajak mereka. tersekat-sekat. dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) ini. Guru menyediakan borang penilaian dan diedarkan kepada murid-murid untuk mereka menilai sendiri rakan-rakan mereka dalam penguasaan kemahiran lisan selain menilai aspek penggunaan bahasa puitis secara keseluruhannya. Mereka telah didedahkan dengan perkataan dan bahasa yang puitis oleh guru sebelum mereka mencipta sebuah sajak. Sangat Lemah Tidak jelas. kurang dapat difahami apa yang dituturkan. intonasi dan jeda. Berdasarkan jadual di atas. sedikit kesalahan sebutan. tekanan dan intonasi yang tepat dan hentian jeda tepat dan lancar. Masih jelas tetapi dengan suara yang mendatar dan agak membosankan. Dalam borang penilaian tersebut. kesilapan sedikit sahaja. Aspek yang terlibat dalam kriteria ini adalah terdapat penggunaan perkataan yang melambangkan perasaan dan bertepatan dengan tema dan perlambangan yang digunakan harus kreatif dan sesuai. penilaian kemahiran lisan dijalankan semasa pengakhiran aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu aktiviti dekon. mengecewakan penilai. jelas. tidak menunjukkan kefahaman. gagap. kriteria yang berikutnya adalah tekanan dan intonasi yang meliputi sebutan yang jelas. Seterusnya. Lemah Tidak jelas.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Bagi aspek tekanan dan intonasi, kriteria yang dinilai adalah sama seperti pandangan Abd. Aziz Talib (1993) seperti dalam jadual yang ditunjukkan. Aspek sebutan yang jelas, tekanan dan intonasi yang tepat menjadi kayu pengukur kepada setiap murid dalam memastikan mereka mencapai atau melepasi kehendak pengajaran kemahiran lisan tersebut. Selain itu, murid juga akan dinilai berdasarkan aspek hentian sama ada hentian dalam sajak yang dideklamasikan itu tepat pada daerah hentiannya atau sebaliknya. Berikutnya, kriteria yang dinilai adalah mengenai kelancaran dan kehalusan persembahan. Dalam kriteria ini, aspek yang dilihat adalah mengenai keserasian pendeklamasian sajak dengan lakonan dan kelancaran dan kesempurnaan persembahan yang dijalankan. Kriteria yang terakhir dinilai dalam aksi dekon ini adalah berkaitan dengan gaya penyampaian. Aspek yang dilihat adalah persembahan yang menarik dan keyakinan yang ditunjukkan oleh muridmurid yang mengadakan persembahan. Setiap kriteria tersebut mempunyai 5 skor yang berbeza iaitu skor 1, 2, 3, 4 dan 5. Skor 1 merupakan tahap yang paling rendah dan memberi makna sangat lemah dalam mana-mana kriteria yang dinilai. Seterusnya, skor 2 melambangkan tahap pencapaian murid lemah, skor 3 adalah sederhana, skor 4 baik dan skor 5 sangat baik serta menepati apa yang dihajatkan. Bagi pengredan pula, bagi kumpulan yang mendapat jumlah markah sekitar julat 21-25 markah, mereka akan diberikan gred A. Manakala sekiranya mereka mendapat markah sekitar julat 16-20, grednya adalah B. Bagi gred C pula julat markahnya adalah sekitar 11-15 dan gred D pula adalah jumlah markah yang lebih rendah daripada 11 markah.

Berdasarkan apa yang dihuraikan mengenai item penilaian bagi menguji kemahiran yang diajarkan, dapatlah dikatakan bahawa sifat kesahan yang juga merupakan prinsip penilaian sesuatu kemahiran juga wujud. Selain itu, sifat kebolehpercayaan juga dapat dibuktikan dengan sistem pemarkahan yang
Kerja Kursus Projek

49

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

sesuai. Menurut Lee Shok Mee. (1990), dalam bukunya Pedagogi 4 (A); Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan, sifat ini berkaitan dengan kestabilan, ketekalan, ketahanan dan ketepatan keputusan atau hasil dariada sesuatu instrument penilaian. Penilaian yang boleh dipercayai akan menunjukkan hasil atau keputusan yang sama atau sekurang-kurangnya hampir sama walaupun dikemukan berkali-kali kepada kumpulan yang sama dalam pembolehubahpembolehubah lain yang dikawal.

Kesimpulannya, guru seharusnya memandu murid dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan sebelum menilai tahap pencapaian mereka. Lebihlebih lagi apabila mengajarkan kemahiran lisan yang melibatkan sastera. Muridmurid jarang didedahkan dengan kesusasteraan, ini bermakna guru-guru berperanan dalam memberikan penekanan yang lebih bagi mengelakkan pelbagai masalah pembelajaran. Menurut pandangan Prof. Madya Dr. Ishak Ramly (2003:54-55) dalam bukunya Teknik Mengajar Sastera, gaya bacaan sajak berbeza jika dibandingkan dengan genre sastera lain. Sajak memerlukan gaya, tekanan, penjedaan, intonasi dan irama yang tersendiri. Guru harus mendahulukan sesi pengajarannya dengan memberi sedikit perhatian terhadap teknik deklamasi sajak sebelum mengajarkan proses penghasilannya.

6.0

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tahun: 5 Sinergi Bilangan Murid: 36 orang Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Tema: Keamanan
Kerja Kursus Projek

50

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Tajuk: Derita Palestin, Derita Kita Hasil Pembelajaran: Fokus Utama: 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Fokus Sampingan: 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Objektif: Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. 2. Memilih lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Sistem Bahasa: • • Tatabahasa: Kosa kata: keganasan, peperangan, kebuluran, kematian, kecacatan

Pengisian Kurikulum: • Ilmu: Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Sastera, Sosial, Agama dan Moral.
51

Kerja Kursus Projek

ISI PELAJARAN . Murid diminta menonton video untuk . 52 Contoh interaksi soal-jawab: Kerja Kursus Projek Palestin. perbincangan. bertanggungjawab.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) • • • Nilai: kasih sayang. membuat nota Bahan Bantu Mengajar: • • • Klip video Artikel Powerpoint Slideshow untuk permainan bahasa Borang penilaian murid • Pengetahuan Sedia Ada: • • • Murid pernah membaca artikel mengenai keganasan di Palestin. 2. Guru menayangkan video keganasan di CATATAN PSA: Pernah menonton berita. rasional Kemahiran berfikir: mencirikan Belajar cara belajar: bacaan secara luncuran. Murid pernah menyaksikan kekejaman Israel di televisyen. LANGKAH PENGAJARAN Set Induksi (5 minit) 1. Murid pernah terbaca sajak-sajak keamanan di televisyen dan radio serta sebagainya.

agama dan moral. Langkah 1 (10 minit) 1. murid dikehendaki membaca keratan Kerja Kursus Projek 53 . Guru bersoal jawab mengenai keperitan hidup di bumi Palestin. -interpersonal BCB: Menghubung kait. G: Bagus. G: Ya. takut pun ada. BBM: Video kehidupan di Palestin. apa yang kamu tahu tentang Palestin? M2: Palestin kena serang dengan Israel. cikgu. pilu dan alasannya. Guru menerangkan tujuan membaca iaitu Ilmu Pengetahuan am. 3. murid diberikan keratan artikel yang sama bagi setiap kumpulan. 4. bertemakan ‘Kehidupan di Palestin’. cikgu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) G: Pernahkah kamu mendengar tentang keperitan hidup di Palestin? M1: Pernah. hari ni kita akan meluahkan perasaan melalui sajak sebagai tanda cakna kita. Nilai . sejarah. 3. KBT -Kontekstual KP: -intrapersonal. apa perasaan kamu tentang isu ini? M1: Geram. 5. G: Baik. menghayati penderitaan di Palestin. 2. Guru menerangkan serba sedikit mengenai isu semasa mengenai keganasan di Palestin. Ilmu kewarganegaraan. sosial. Kemudian.Semangat patriotik. Guru meminta murid membentuk lima Ayat-ayat yang melambangkan perasaan sedih. cikgu. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran. Dalam berita selalu tunjuk. kumpulan berlima.

Langkah 2 (15 Minit) Aktiviti 1 1. Nilai 54 . guru akan memilih murid untuk membentangkan ayat dan kata-kata yang menyentuh perasaan mereka. murid dikehendaki memenuhi kolum untuk menyatakan perasaan yang tergambar dan alasannya berdasarkan ayat Alasan.Pilu 5. Guru kemudiaannya mengedarkan borang secara dekat seperti Lampiran 1 (a) untuk murid sehingga berderai jasad. mengisikan ruangan jawapan lima ayat pilihan. Guru akan meminta murid menyelesaikan permainan tersebut dalam bentuk Kerja Kursus Projek Ilmu Sastera. Perasaan. Mereka ditembak 4. 2. Secara rawak.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Contoh: Ayat- petikan artikel terbabit selama 4 minit untuk mengenal pasti lima ayat yang melambangkan perasaan sedih. Selepas itu.Ditembak dengan kejam. Nilai Kasih sayang. yang dipilih. borang isi ruangan jawapan. KP: -intrapersonal BCB: Aplikasi maklumat. 6. rasional. Guru menyediakan permainan teka Kosa kata ( terdapat dalam permainan bahasa teka perkataan) perkataan yang mengandungi ruang jawapan yang perlu diisikan dengan perkataan melambangkan perasaan berdasarkan klu analogi perumpamaan. BBM: Keratan artikel kehidupan rakyat di Palestin.

Sekiranya gagal menjawab. Secara berkumpulan. 3.ciri-ciri sajak Bahasa digunakan adalah puitis. Setiap kumpulan diberikan tema yang sama iaitu ‘Keamanan’. 2. peluang akan dibukakan kepada kumpulan lain. 3. Contoh: Klu: seperti disiat sembilu. Jawapan yang betul akan diberikan 5 markah. KBT: -Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) KP: verbal linguistik. Murid berbincang dan menghasilkan sekurang-kurangnya 5 baris sajak yang mengandungi bahasa puitis seperti yang 55 . 4. Murid juga dikehendaki untuk menyalin semula jawapan perkataan yang melambangkan perasaan serta analoginya supaya dapat membantu dalam proses penghasilan sajak. 5.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pertandingan. 6. Kerjasama. Jawapan: Pedih. BCB: Menjana idea. Guru menerangkan secara ringkas Penghasilan sajak: i. Setiap kumpulan perlu memilih tiga (3) konsonan dan dua (2) vokal bagi membuka klu perkataan. 4. murid diminta berbincang untuk menghasilkan sajak. Memberi kesan kepada Kerja Kursus Projek mengenai ciri-ciri sajak. Aktiviti 2 1. BBM: Perisian komputer permainan bahasa teka perkataan.

KBT: -interpersonal -intrapersonal perasaan: bersesuaian dengan perasaan atau emosi sedih. Kerja Kursus Projek KP: Kinestik. Secara berkumpulan murid diminta mendeklamasikan sajak sambil rakan kumpulan melakonkan mengikut sajak yang dideklamasikan. Langkah 3 (20 Minit) Cara meluahkan 1. dipelajari tentang istilah melambangkan perasaan melalui perlambangan dan perumpamaan. Penghayatan.Pemilihan perkataan. 6. Selesai semua kumpulan mempersembahkan sajak. Borang penilaian diberikan kepada murid untuk menilai persembahan dekon rakan sekelas. Guru menerangkan konsep aktiviti dekon. Guru memainkan muzik instrumental yang BBM: Video keamanan. Ilmu: daripada murid.Intonasi.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pendengar dan pembaca. iii. verbal linguistik. borang penilaian. i. guru mengumpul semula borang penilaian i. Guru merumuskan secara langsung penilaian terhadap kemahiran lisan murid dalam menyatakan perasaan dan 56 . ii.Bahasa puitis ii. 2. marah dan sebagainya serta menayangkan gambar paparan slaid penderitaan di Palestin sebagai bahan Cara sajak. Nilai: Semangat warganegara. 4. pilu. bertanggungjawab. deklamasi rangsangan ketika persembahan. 3. muzik instrumental. ii. Bebas tanpa terikat dengan bilangan rangkap. Sebutan. 5.bentuk sajak.

4. Ilmu: Sastera. Guru meminta murid mencari sajak-sajak yang bermutu di akhbar.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penghayatan melalui aktiviti dekon. Guru memuji pencapaian murid dan Seni lakon. memberikan ganjaran. Guru serta-merta membetulkan kesilapan yang dilakukan murid semasa aktiviti sebagai sebuah proses pemulihan untuk mengelakkan murid mengulanginya. Guru membuat rumusan mengenai aktiviti pelajaran serta mengumumkan pemenang bagi kumpulan yang mendapatkan markah terbaik untuk aktiviti teka perkataan dan persembahan dekon. 1. Penutup (10 Minit) Kosa kata baharu -Emosi Penghasilan sajak. Kemahiran Lisan. BCB: merumus Nilai: Bertanggungjawab . 2. Guru bersoal jawab mengenai ciri-ciri puisi.0 BAHAN BANTU MENGAJAR Kerja Kursus Projek 57 . 7. 7. 3. majalah dan internet sebagai proses pengayaan.

0 KESIMPULAN Secara konklusinya. telah menjelaskan mengenai penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 8. Selain itu. Di samping itu. Kerja Kursus Projek 58 . hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan mengaplikasi Pengisian Kurikulum dalam langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran berdasarkan aras pembelajaran kemahiran. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. tugasan ini. hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan menjelaskan beberapa hasil pembelajaran kemahiran-kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Kemahiran lisan sebenarnya tidak dapat dipisahkan daripada pelajaran bahasa. guru sepatutnya menjadikan RPH sebagai dokumen rujukan dalam menghasilkan rancangan pengajaran yang menepati penyataan objektif yang dihajatkan selain dapat merancang penggunaan BBM yang berkesan dan alat penilaian yang bersesuaian untuk menguji keberolehan murid. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. secara tidak langsung telah membimbing guru pelatih untuk memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai aplikasi pengajaran bagi subjek Bahasa Melayu. Selain itu. 9. Aspek lisan merupakan aspek yang diberi penekanan kepada murid tentang kemahiran interpersonal. Oleh itu. Sama ada secara langsung atau tidak. Kerja Kursus Projek 59 . Husin. Bhd. Secara keseluruhannya dengan melakukan tugasan ini. membina dan mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurusan bagi tujuan keperluan harian sama seperti dalam contoh aktiviti yang dihuraikan dalam tugasan projek. (1986). Kajian yang mendalam tentang pedagogi untuk mencapai hasil pembelajaran sukatan pelajaran harus dipertingkatkan supaya murid dapat mengadaptasi kemahiran yang sepatutunya mereka kuasai.1 RUJUKAN Sumber Buku Kamarudin Bin Hj. Ini adalah satu peluang kepada guru pelatih untuk membiasakan diri dengan alam kehidupan seorang guru yang sebenar. Subang Jaya: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. yakni membolehkan murid memulakan. kemahiran ini terpaksa diperkenalkan kepada kanak-kanak sejak dari darjah permulaan lagi.0 9. guru perlu menyediakan satu aktiviti khusus yang dapat meningkatkan kemahiran lisan murid supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif dengan persekitaran di samping mengikis perasaan malu dan takut ketika berhadapan orang luar di alam luar persekolahan.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2005). Pedagogi Bahasa. Teknik Mengajar Sastera. Normah Abdullah. Azman Wan Chik. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia KBSM. Subang jaya : Kumpulan Budiman Sdn Bhd.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Prof. Razmah Man. Mengajar Bahasa Malaysia. (1990). Kerja Kursus Projek 60 . Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Jilid 1: Perkaedahan. Bhd. Pedagogi 4 (A). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asas Pedagogi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Pendekatan dan Teknik Pendidikan Bahasa Melayu. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Nathesan. Kamaruddin Hj. S. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Marzuki Nyak Abdullah. (1977). Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR dan KBSM. (1989). Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn. (2003). Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. Ishak Ramly. Madya Dr. Mok Soon Sang. Jamilah Ahmad. (2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mat Nor Husin. Zulkifli Hamid. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia Sdn Bhd. Bentong. (1999). Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan. (1994). Teknik dan Contoh. Abd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Prof. (1989). Shah Alam. (1999). Menyediakan Objektif Pengajaran. Mohd Taib Osman. Husin. (1988). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Berhad dan UPSI. Lee Shok Mee.

htm Ariffin.com: http://dadwayne. Diperoleh pada 6 Mac 2010. Kaedah dan Teknik. Diperoleh pada 1 Mac 2010. penulis berasa gementar dan risau kerana tidak mendapat sebarang gambaran yang jelas mengenai tugasan tersebut. Kerja Kursus Projek 61 . (2005). (1994).blogspot.kpm.0 REFLEKSI 10. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.my: http://www. Pedagogi untuk pengajaran dan pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mok Soon Sang.blogspot.html 10.ppk. daripada www. Institut Bahasa. Konsep Strategi. (16 Mac 2010). 8. Strategi Pendidikan Bahasa Melayu.1 MUHAMMAD AMINUL KHALIL BIN ZAINI SEBELUM Selepas mendapat tugasan ini. Daripada dadwayne. (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.ppk. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.com/2010/03/konsep-strategi-pendekatankaedah.my/sphsp/muka22.2 Sumber Internet Sharbi Ali.kpm. Pendekatan.

Namun. Sebelum menjalankan tugasan. setelah mendapat penerangan yang jelas daripada pensyarah. Ada dalam kalangan kami yang sudah mendapatkan beberapa maklumat penting daripada Kerja Kursus Projek 62 . pelbagai cara dan kaedah telah difikirkan bagi menghasilkan BBM yang menarik dan memberi kesan kepada murid-murid. bantuan pensyarah serta rakan sangat ditagih. penulis dapat pelaksanaan langkah-langkah pengajaran Melalui aktiviti yang juga cara kelas termasuk mengetahui dalam penggunaan sumber bahan pengajaran seperti ICT dan sebagainya. Namun. beberapa fokus utama aktiviti telah dikenal pasti. penulis berasa teruja untuk memulakan tugasan berikutnya. ancaman mengenai item penilaian juga diambil kira. amali di dalam kelas yang telah dibentangkan banyak membantu kami. Jadi. Selain itu. Rata-rata antara kami masih tidak begitu mahir dalam kemahiran menyediakan RPH. Fokus tersebut melibatkan beberapa aspek yang ditekankan dalam menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). perkaraperkara seperti itu bakal diselesaikan dengan bantuan pensyarah dan rakan selain maklumat atau nota yang diperoleh di pusat sumber dan internet. BMM perlu disediakan dalam bentuk yang berkesan dan bermakna. sebelum tugasan dilaksanakan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Namun. aspek yang terpenting sebelum tugasan projek dilaksanakn ialah pengetahuan sedia ada mengenai tajuk tugasan. Antara ancaman yang difikirkan sebelum memulakan tugasan ini ialah aspek bahan bantu mengajar (BBM). Oleh itu. penulis dan beberapa orang rakan yang lain telah merancang strategi pelaksanaan tugasan ini. dirancang secara dan berkumpulan. Selain itu. Akhir sekali.

Sementara itu. namun tetap bersyukur kerana sekurangkurangnya penulis tidak melepaskan tanggungjawab begitu sahaja. Rakan-rakan tidak kedekut untuk berkongsi ilmu dan idea-idea yang bernas dalam memantapkan isi-isi kerja kursus ini. penulis tidak terbayang sedikit pun apa yang perlu dilakukan. Selain itu. Biarpun pada awalnya menjangkakan bahawa tugasan ini sukar. Biarpun hanya sedikit sahaja isi yang ditemui. penulis dapati kerjasama yang terjalin bersama rakan bagi menjayakan tugasan ini merupakan nadi utama terhadap kejayaan semua. Tugasan ini banyak mendisiplinkan diri khususnya ketika berada di penghujung tarikh serahan tugasan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) senior dan sebagainya. Tetapi dengan dorongan Puan Zainiyah Bt Mohd Zain. SELEPAS Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana penulis berjaya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. di awal mendapat tugasan ini. Sebenarnya. Perancangan tersebut sedikit sebanyak dapat membantu kami melakukan persediaan sebelum tugasan projek dilaksanakan. Jadual kerja juga dirangka supaya dapat memudahkan perjalanan penyediaan laporan penuh tugasan. Penulis telah mencari bahan di pelbagai tempat dan sumber. ilmu menegenai kemahiran bahasa serta kandungan yang terdapat dalam sukatan pelajaran dapat dipraktikkan Kerja Kursus Projek 63 . gambaran itu menjadi jelas sedikit dan membuatkan penulis tidak sabar-sabar untuk memulakan tugasan. secara jujurnya penulis sangat bersyukur kerana mendapat tugasan ini. Dengan adanya tugasan seperti ini. tetapi akhirnya dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan. Hal ini disebabkan penulis dapat menambah pengetahuan pedagogi bahasa kerana sebelum ini hanya memahami apa yang di ajar secara umum.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) semasa menjadi guru kelak. secara tersiratnya. serta item penilaian untuk digunakan dalam sesi pengajaran berdasarkan dokumen RPH yang telah disediakan. mungkin rancangan pengajaran harian sukar untuk dihasilkan. BBM. ucapan ribuan terima kasih dihamparkan kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini. tugasan ini juga memberi peluang dalam menggunakan tahap kemahiran masing-masing menghasilkan BBM yang sesuai dengan hasil pembelajaran. Kelebihannya ialah guru pelatih dapat mengaplikasikan BBM tersebut pada masa akan datang. Selain itu. Kerja Kursus Projek 64 . Sebenarnya. penilai tugasan ini akan meneliti sejauh manakah tahap kebolehan guru pelatih menyesuaikan penyataan objektif. tugasan ini memberi peluang kepada guru pelatih menambahkan pengetahuan tentang panduan pengajaran yang lebih berkesan semasa di alam pekerjaan. Selain itu. Hasil pembelajaran khusus yang dirangka oleh pihak Jabatan Bahasa memberi gambaran yang jelas tentang penyediaan RPH. Kekuatan yang jelas dalam tugasan ini adalah pada tajuknya. Tanpa pengetahuan mengenai semua ini. Akhir sekali.

Kami juga diberi penerangan oleh Puan Zainiyah tentang elemen-elemen yang perlu dititik beratkan dalam penciptaan Rancangan Pengajaran Harian dan penulisan esei yang berkaitan. Rancangan tersebut adalah untuk tempoh pengajaran dan pembelajaran selama 60 minit.2 MUHAMMAD IZANI BIN HASHIM SEBELUM Tugasan projek pada semester 2 pismp mengkehendaki kami untuk menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. Sepanjang PBS dan cuti ini adalah termasuk di dalam tempoh masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan kerja kursus projek ini. antaranya adalah kami perlu menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah dan menjalani cuti Hari Raya Aidilfitri yang mengambil masa selama tiga minggu. ketepatan pemilihan dan keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar dan menjelaskan kesesuaian alat penilaian yang sesuai bagi menilai pencapaian murid-murid berdasarkan objektif pembelajaran yang dihasratkan. kami juga diminta untuk menjelaskan kesesuaian. Hal ini merencatkan sedikit proses untuk melaksanakan tugasan ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. Namun kami mengambil kekangan yang dihadapi ini sebagai satu cabaran yang mampu 65 Kerja Kursus Projek . Antaranya adalah kami diminta untuk merancang objektif pengajaran yang tepat dan ia juga mesti berkaitan dengan pemilihan teknik dan aktiviti bagi mengajar kemahiran fokus dan kemahiran sampingan yang dipilih bagi mencapai objektif pembelajaran yang dihasratkan. sama ada bagi Tahap Satu atau Tahap Dua persekolahan yang menepati prinsip pembelajaran Bahasa Melayu secara bersepadu dan penggabungjalinan kemahiran. Terdapat beberapa halangan yang perlu kami tempuhi untuk melaksanakan tugasan ini. Selain itu.

Pelbagai sumber rujukan telah ditelaah untuk mencari maklumat dan akan dimasukkan ke dalam kerja kursus projek ini. Pelbagai ilmu telah dicurahkan oleh Puan Zainiyah yang amat berguna untuk menyiapkan tugasan serta dapat dipraktikkan dalam sesi pengajaran sebenar apabila kami menjalani praktikal dang bertugas sebagai guru sebenar kelak. artikel-artikel dan blog-blog di dalam internet. Kami juga bertemu dengan puan Zainiyah untuk mendapat bimbingan dan cetusan idea untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. SELEPAS Kami telah diberikan jangka masa selama enam minggu untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. Fokus Utama yang dipilih adalah dalam golongan kemahiran lisan iaitu : Kerja Kursus Projek 66 . Alhamdulillah kami dapat menyiapkan tugasan ini secara sempurna dengan menepati masa yang diperutukkan. Antara bahan rujukan yang telah dirujuk adalah buku-buku yang berkaitan dengan teknik pengajaran kemahiran Bahasa Melayu. Banyak ilmu yang telah diperolehi sepanjang proses untuk menyiapkan tugasan ini. Dalam RPH kami ini. Emosi. Antara ilmu yang diperolehi adalah dari aspek pemilihan Fokus Utama dan Fokus Sampingan dan pemilihan objektif yang sesuai dan mempunyai pertautan dengan Fokus yang telah dipilih. Intelek dan Sahsiah dan merealisasikan matlamat pengajaran Bahasa Melayu untuk melahiran murid yang berketerampilan dalam berbahasa. Rohani. Ilmu-ilmu yang diperolehi ini amat berguna kepada kami dan akan dipraktikkan setelah mengajar kelak demi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi Jasmani.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mendorong kami untuk menggandakan usaha dalam proses untuk menuntut ilmu demi menggenggam segulung ijazah kelak.

Memilih sekurang-kurangnya lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Dalam pada itu. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Mendeklamasikan secara berkumpulan. Melalui pemilihan Fokus ini kami telah membuat objektif yang mempunyai pertautan dengan mendapat bimbingan dan tunjuk ajar daripada Puan Zainiyah. Kerja Kursus Projek 67 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. 2. Bagi fokus sampingan pula adalah terdiri daripada kemahiran membaca iaitu : 7.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Objektif tersebut adalah seperti berikut : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon Hal ini membolehkan kami mendapat pengetahuan yang berguna untuk mencipta RPH yang baik beserta dengan Bahan Bantu Mengajar yang mampu menarik minat murid untuk belajar di dalam kelas. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. kami juga berjaya membina semangat kerja berpasukan dan aspek pengurusan masa dalam membuat perancangan dan pelaksanaan sesuatu tugasan.

Bagi penyediaan RPH pula. Kekurangan sumber seperti buku dan maklumat dari internet juga sedikit menyukarkan pergerakan tugasan kami. Pada semester ini. Hal ini secara tidak langsung merencatkan agenda yang telah dirancang.3 MUHAMMAD RIDHUAN BIN GHANI SEBELUM Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu merupakan salah satu subjek yang menyediakan pegetahuan dalam merancang dan membina aktiviti pengajaran dan pembelajaran. taklimat dan penerangan daripada Puan Zainiyah telah saya gunakan sebagai sedikit rujukan untuk menjadi panduan dalam penyediaan tugasan ini. Bahan Bantu Mengajar. terdapat beberapa kekangan terutamanya melibatkan bahan rujukan. Hal ini kerana Kerja Kursus Projek 68 . RPH. Sebelum melaksanakan sepenuhnya tugasan. Alhamdulillah. tugasan ini kelihatan mudah memandangkan kami telah beberapa kali mengasilkan RPH untuk diadaptasikan di dalam kelas. Secara kasarnya. Rancangan tersebut meliputi penyediaan Rancangan Pengajaran Harian. sewaktu berkunjung ke Perpustakaan Negara. Namun. seperti yang telah saya nyatakan tadi. nasib menyebelahi kami apabila terdapat beberapa buku yang telah menjadi panduan utama kami dalam menyiapkan tugasan ini. BBM dan sebagainya. kami diminta menyiapkan tugasan merancang pengajaran berdasarkan teknik yang telah dipilih. namun merancang untuk menjalankan aktiviti dengan sebaiknya sedikit sebanyak menyulitkan keadaan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. walaupun kami biasa melaluinya.

Sepanjang pelaksanaan tugasan ini. pandangan mata kasar sebelum meredah sendiri untuk menyediakan tugasan yang sebenar tidak seindah khabar. Harapan agar sentuhan dan hasil kerja yang bakal terhasil nanti akan memberi manfaat dan menjadi rujukan pada masa hadapan. tugasan projek ini telah selamat kami serahkan pada hari ini. lahirlah idea-idea yang boleh kami manfaatkan dan aplikasikan ke dalam tugasan ini nanti.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penyediaannya mestilah tepat dengan kehendak objektif yang dihasratkan. Mungkin kekuatan yang ada pada kami merupakan kelemahan pada pihak lain dan begitulah sebaliknya. SELEPAS Alhamdulillah. Justeru hasil pembelajaran yang telah kami pilih perlu disepadankan dengan aras kemampuan murid yang hendak di fokuskan. Terima kasih. Kekuatan kerjasama kumpulan memang tidak saya Kerja Kursus Projek 69 . Itulah tanggapan yang dapat saya coretkan sebelum mengemudi bahagian sendiri dalam menyiapkan tugasan ini. Walaupun kadang-kadang terdapat percanggahan idea yang mungkin akan mengusutkan lagi keadaan. Selain itu. Secara keseluruhan. dengan sifat keguruan yang ada kami telah mampu menyerapnya untuk di cari jalan penyelesaiannya. waktu senggang antara subjek telah kami gunakan sebaiknya untuk berbincang mengenai kemahuan dan kehendak soalan. kami telah dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. secara totalnya dapalah saya katakan bahawa terdapat kekuatan dan kelemahannya sendiri. Semuanya mudah pada awalnya. Melalui perbincangan ini. bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya. Dengan masa yang telah ditetapkan. 1 Oktober 2010 setelah melalui beberapa pengubahsuaian melibatkan bahan pengjaran dan sebagainya. Namun tidak pada akhirnya.

Selain itu. Namun. Pemilihan teknik yang sesuai dengan tahap kemampuan murid menambahkan lagi keyakinan kami dalam memastikan hasrat yang terkandung dalam objektif pembelajaran akan tercapai dengan jayanya. Dari segi perancangan pengajaran pembelajaran pula iaitu RPH. kekurangan bahan rujukan seperti semester sebelumnya masih menghantui kami. Dengan kesibukan yang terpaksa di tanggung. Begitu juga dengan “hands on” yang telah kami aplikasikan sewaktu permainan bahasa dan perbincangan kumpulan. Dengan sumber yang terhad tanpa disokong oleh penulispenulis sedikit sebanya merencatkan persiapan penulisan ilmiah kami. sudah tentu akan member peluang dan ruang kepada murid untuk mencetuskan dan melahirkan idea-idea baharu. akan member manfaat besar bukan sahaja kepada guru bahkan murid seluruhnya. akan tercapailah objektif yang kami hasratkan itu. Pembahagian yang dilakukan ke atas setiap ahli kumpulan membolehkan setiap ahli menjalankan tanggungjawabnya sendiri. terdapat juga kelemahan yang kami tidak dapat elakkan. Natijahnya kami terpaksa bergerak sendiri ke Perpustakaan Negara dan sebagainya untuk memastikan penulisan ilmiah kami ini berdasarkan fakta-fakta yang sebenar. kami terpaksa melupakan seketika masalah tugasan ini sebelum membukanya kembali setelah pulang ke institut. Hal ini kerana tanpa fakta yang sebenar sedikit sebanyak akan menimbulkan keraguan kepada pihak pembaca nanti.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) nafikan. Akhirnya. Hal ini jelas menunjukkan pembaziran masa yang agak panjang dan mungkin untuk semester seterusnya masa yang di khususkan untuk menjalankan tugasan tidak akan lagi merangkumi waktu cuti. dengan pemilihan dan penggunaan yang kami apliksikan ini. saya dapat rasakan aktiviti yang kami jalankan untuk tempoh satu jam itu. Antaranya perhubungan sewaktu menjalankan PBS dan bercuti hari raya. Dan kami yakin. Setelah berhempas pulas Kerja Kursus Projek 70 . tiada kalimah yang mampu menggambarkan kegembiraan dan kesyukuran melainkan hanya kepada yang Maha Esa.

11.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) menyiapkan tugasan ini. InsyaAllah.0 LAMPIRAN Kerja Kursus Projek 71 . Mungkin hasil kerja kami ini akan menjadi pedoman dan rujukan di masa hadapan. secara tuntasnya saya amat berpuas hati dengan hasil kerja kami walaupun mungkin terdapat sedikit sebanyak kecacatan yang tidak dapat dielakkan. Terima kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times