P. 1
38738243-BMM-3104-PISMP-Semester-2

38738243-BMM-3104-PISMP-Semester-2

|Views: 2,377|Likes:
Published by fir_sk88

More info:

Published by: fir_sk88 on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0PENGENALAN
 • 2.0PENULISAN OBEJKTIF
 • 2.1Definisi Objektif
 • 2.2Ciri-Ciri Penyataan Objektif
 • 2.3Taksonomi Domain Kognitif
 • 2.4Ketepatan Penulisan Objektif Dalam Rancangan Pengajaran Harian
 • 3.0PENGAPLIKASIAN TEKNIK PENGAJARAN
 • 3.1Definisi Teknik
 • 3.2Kepentingan Teknik
 • 3.3Teknik Pengajaran Lisan
 • 3.4Aplikasi Teknik Dan Aktiviti Dalam Rancangan Pengajaran
 • 4.0BAHAN BANTU MENGAJAR
 • 4.1Definisi Bahan Bantu Mengajar
 • 4.2Jenis-Jenis Bahan Bantu Mengajar
 • 4.3Kepentingan Bahan Bantu Mengajar
 • 4.4Kesesuaian Bahan Bantu Mengajar Dalam Rancangan Pengajaran
 • 5.0ALAT PENILAIAN
 • 5.1Definisi Penilaian
 • 5.2Jenis-Jenis Penilaian
 • 5.3Kepentingan Penilaian
 • 5.4Ketepatan Alat Penilaian Dalam Rancangan Pengajaran
 • 6.0RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
 • 7.0BAHAN BANTU MENGAJAR
 • 8.0KESIMPULAN
 • 9.0 RUJUKAN
 • 9.1 Sumber Buku
 • 10.0 REFLEKSI
 • 10.1MUHAMMAD AMINUL KHALIL BIN ZAINI
 • 10.2 MUHAMMAD IZANI BIN HASHIM
 • 10.3 MUHAMMAD RIDHUAN BIN GHANI
 • 11.0LAMPIRAN

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR

)

1.0

PENGENALAN

Penyampaian pelajaran secara amnya, dan penyampaian pelajaran Bahasa Melayu secara khususnya, memerlukan perancangan yang rapi oleh perancangperancang kurikulum dan juga guru-guru sebagai pelakasana pengajaran berkesan. Sungguhpun perancangan pada peringkat kurikulum seperti Sukatan Pelajaran ada dijalankan tetapi perancangan pada peringkat pelaksanaannya selalu diabaikan. Apa yang dilakukan kebiasaannya adalah pengajaran yang dilakukan mengikut apa yang telah disediakan oleh buku-buku teks semata-mata tanpa pecahan minda yang bersifat kritikal.

Adapun yang sepatutnya dilakukan oleh guru-guru adalah persediaan rapi dari pelbagai segi dalam menghasilkan suatu bentuk pengajaran yang menarik dan berkesan sama ada kepada kognitif murid mahu pun aspek afektifnya. Persediaan rapi yang dimaksudkan adalah perancangan pada peringkat pelaksanaan melibatkan penyediaan rancangan pelajaran. Terdapat beberapa aspek yang perlu dititikberatkan dalam perkara ini seperti objektif pengajaran, penyediaan aktiviti dan kaedah pengajaran, bahan bantu mengajar yang digunakan serta akhir sekali adalah alat penilaian sebagai kayu pengukur keberkesanan objektif pengajaran. Setiap aspek tersebut perlu dititipkan dalam rancangan pengajaran harian (RPH) dengan sempurna.

Pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkesan dan baik haruslah dijalankan menerusi aplikasi dan pedagogi yang berkesan. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) adalah merupakan satau rancangan penting dan harus disediakan oleh guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) seperti mana yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 yang menyebut bahawa setiap guru haruslah menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pelajaran Harian (RPH). Hal ini bertujuan untuk membantu guru
Kerja Kursus Projek

1

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

memikirkan dengan jelas tentang matlamat dan objektif P&P, pemilihan isi pelajaran, kaedah dan teknik P&P, alat bantu mengajar serta persediaan penilaian.

Dewasa kini, kita sering disuguhkan dengan berita-berita yang kurang menyenangkan daripada golongan penjaga terhadap corak pendidikan anak-anak mereka di sekolah. Ramai yang menganggap bahawa guru-guru di sekolah gagal membawa murid-murid ke alam yang lebih bermakna. Murid-murid gagal mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah dan guru-guru pula dipersalahkan atas situasi itu. Maka, sudah tentu guru-guru sepatutnya menjadikan komentar seperti itu sebagai cabaran kepada diri masing-masing dalam mencipta kelainan sistem pendidikan di negara ini supaya mendapat penghormatan dan penghargaan daripada pihak di luar lingkungan medan pendidikan.

Oleh itu, dalam tugasan ini penulis telah merancang sebuah sesi P&P dengan mendokumentasikan beberapa bahan seperti RPH, Bahan Bantu Mengajar (BBM), Item penilaian dan sebagainya. Aktiviti yang direncanakan adalah melibatkan kemahiran bahasa yang paling awal iaitu kemahiran lisan. Kemahiran lisan sangat sesuai menjadi bahan kajian disebabkan masalah sosial dan budaya masyarakat kini yang tidak semenggah. Selepas itu akan dihuraikan pula kerelevanan aspek-aspek penyediaan P&P terhadap aktiviti yang dirancang dalam RPH. Setiap huraian tersebut telah disokong dengan bukti-bukti rujukan pelbagai bahan sebagai panduan semua.

Berdasarkan soalan tugasan, antara hasil pembelajaran khusus yang bakal diperoleh daripada tugasan ini ialah pelatih guru dapat menghuraikan tentang kemahiran-kemahiran bahasa yang merangkumi pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Selain itu, pelajar juga dapat menyediakan Rancangan Pengajaran Harian untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. Pelajar juga dapat membina menggunakan bahan bantu mengajar bagi kemahiran
Kerja Kursus Projek

2

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

bahasa tertentu selain membuat latihan penilaian kemahiran-kemahiran tersebut. Diharapkan tugasan ini dapat membantu banyak pihak khususnya guru pelatih dalam menyediakan sebuah perancangan harian yang sistematik dan penuh bermakna.

2.0

PENULISAN OBEJKTIF

2.1

Definisi Objektif

Berdasarkan Robert F. Mager dalam bukunya, Menyediakan Objektif Pengajaran, terjemahan Razmah Man (2009), objektif dapat didefinisikan sebagai himpunan perkataan dan/atau gambar dan gambar rajah yang bertujuan memberitahu orang lain apa yang ingin pelajar capai. Tambahnya lagi, ia merupakan hasil pembelajaran yang hendak dicapai, bukan tentang proses mencapai hasil tersebut. Seterusnya, ia juga khusus dan dapat diukur, bukan umum dan tidak ketara. Selain itu, objektif pengajaran juga memperkatakan tentang pelajar, dan bukannya tentang guru.

Manakala menurut R.J Kibler, et. al (1981), objektif pengajaran membawa maksud pernyataan yang menerangkan apa yang dapat pelajar lakukan setelah menyempurnakan sesuatu unit pelajaran. Tokoh-tokoh pendidikan memberi pandangan yang serupa tentang maksud sebenar penyataan objektif ini. Ratarata menganggap bahawa objektif pengajaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan hasil atau produk pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai oleh pelajar pada akhir unit suatu pelajaran. Hasil pembelajaran tersebut perlulah
Kerja Kursus Projek

3

setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan. membaca berita atau berlakon. Pada bahagian lain kandungan buku tersebut. Objektif yang baik menyatakan apa yang mesti dibuat murid bagi menunjukkan penguasaan mereka terhadap objektif ini. 2. Isahak Haron et. ini bermaksud perlakuan tersebut dapat dilihat atau didengar. Razmah Man (2009). jika penyataan objektif mengkehendaki murid menulis sajak. Dr. Menurutnya lagi. Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid. juga menyatakan bahawa terdapat perlakuan yang tidak dapat lihat. kriteria dan syarat. perlakuan ialah arahan yang menghuraikan apa yang dijangkakan murid dapat lakukan. pasti Prof. objektif pengajaran merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid mengikut kriteria dan syarat-syarat tertentu. Perlakuan Kerja Kursus Projek 4 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dapat diukur atau dilihat supaya guru mudah untuk mengenal keberkesanan penyataan objektif yang dirancang. Misalnya.2 Ciri-Ciri Penyataan Objektif Berdasarkan kajian terhadap ulasan Razmah Man (2009). al (1982:24) pula beranggapan adalah mustahak dalam satu-satu pengajaran untuk menyatakan objektif dengan jelas perkara-perkara yang hendak dicapai. Kesimpulannya. Ini memudahkan kerana kehendak utama objektif itu dapat dilihat dan didengar. Ini bermakna guru dan murid haruslah mengetahui sebenarnya apa yang hendak mereka capai.

Jika menetapkan perlakuan sahaja. Robert Mager (2009:109) menghuraikan bahawa kriteria perlakuan yang sesuai boleh ditambah dalam penyataan objektif. Bagi aspek kriteria pula. dengan menyatakan aspek kriteria dalam penyataan objektif.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tersebut dikenali sebagai perlakuan yang terselindung. guru akan memiliki satu standard untuk menguji kejayaan pengajaran. Bagi objektif jenis ini. Tambah beliau. Petunjuk tingkah laku merupakan sesuatu yang memberitahu kita secara langsung sama ada perlakuan yang terselindung itu dilakukan sama ada seperti yang kita hasratkan atau tidak. Selain itu. Kerja Kursus Projek 5 . tunjukkan. bagaimanapun penyataan yang menghuraikan perlakuan terselindung seperti itu tidak pula layak dikatakan sebagai objektif. hitamkan. Perlakuan yang tidak dapat dilihat adalah penting. Syarat ditekankan supaya dapat menjelaskan apa yang dihajati agar dapat menyokong perlakuan dan kriteria yang diperlukan. aspek syarat juga dinilai dalam pembentukan objektif yang tepat dan berkesan. Dengan menambahkan maklumat tentang kayu pengukur yang akan mengukur pencapaian objektif. guru akan meningkatkan lagi kebergunaan objektif. Misalnya. antara kelebihan tindakan ini ialah murid akan mengetahui sama ada mereka berjaya melepasi atau mencapai perlakuan yang dijangkakan. objektif yang ingin dicapai tidak akan berjaya kerana tidak jelas dan terperinci. Aspek syarat menghuraikan tentang syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. guru perlulah menambahkan petunjuk tingkah laku untuk menjelaskan bagaimana perlakuan terselindung itu agar boleh dikesan secara langsung. guru tersebut perlu menambah petunjuk tingkah laku seperti bulatkan. gariskan dan lain-lain. Berdasarkan ulasan Razmah Man (2009). Tindakan itu akan memberitahu murid sebaik manakah mereka perlu laksanakan sesuatu untuk dianggap kecekapan. apabila guru mengharapkan muridnya dapat mengenal pasti.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2.3 Taksonomi Domain Kognitif Dalam penyampaian pelajaran Bahasa Melayu. Objektif ini membantu guru menentukan arah dan mengehadkan isi pelajaran yang hendak Kerja Kursus Projek 6 . guru perlu menentukan objektif yang hendak dicapai dalam sesuatu unit pembelajaran.

Dalam rancangan pengajaran. Husin (1986:69). Jadi. menganalisis. Guru seharusnya bijak menentukan sama ada murid perlu diberikan penguasan pada peringkat mengetahui. Dalam hubungan pengajaran Bahasa Melayu. Manakala unsur yang kedua terpenting ialah peringkat kognitif muridmurid bersandarkan kemahiran bahasa yang dipelajari. peringkat itu digelar ‘fokus utama’. Menurut Lee Shok Mee (1990). memahami. jika dilukiskan ilustrasinya. Mafhumnya. Kamarudin Hj.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) disampaikan. membaca atau menulis. sama ada kemahiran mendengar. bertutur. mengaplikasi. mensintesis atau menilai seperti tata tingkat Taksonomi Bloom. akan terhasillah rajah metriks seperti di bawah: Kerja Kursus Projek 7 . terdapat dua unsur penting yang berkaitan dengan murid-murid yang perlu guru pertimbangkan. guru perlu mempertimbangkan apakah jenis kemahiran yang ingin diajarkan daripada kemahiran bahasa yang empat. unsur yang pertama ialah peringkat penguasan kemahiran bahasa yang hendak dikuasai oleh murid.

Kebiasaannya. arahan. membanding beza dan menstrukturkan skop yang luas kepada yang lebih kecil. Memahami Kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. laporan. teori. Berupaya menaakul. mengenai konsep sesuatu perkara. penghasilan peta minda. idea atau pengalaman hasil penganalisisan. Contohnya. Mensintesis Menyampaikan perasaan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ARAS Mengetahui HURAIAN Pengetahuan tentang fakta-fakta khusus. prosedur. Menentukan darjah kesahan sesuatu perkara atau permasalahan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Mengaplikas i Menganalisi s Menilai Kemampuan untuk menerapkan gagasan. peraturan dan lain-lain. Kerja Kursus Projek 8 . rumus. rajah.

model ini berkembang kepada tiga bahagian iaitu bidang kognitif. Menurutnya. Dalam ranting bidang kognitif. oleh sebab proses pembelajaran itu merupakan sesuatu yang abstrak. pemahaman. kesan pembelajaran itu akan dapat dilihat. objektif unit-unit pelajaran itu perlu dinyatakan tingkah lakunya supaya sekiranya seseorang itu telah mencapai sesuatu objektif yang diharapkan. Memetik daripada tulisannya. Kerja Kursus Projek 9 . Mungkin peringkat pengetahuan yang dijadikan objektif bagi sesuatu kemahiran bahasa itu tidak sampai kepada peringkat yang paling tinggi tetapi bagi sesuatu kemahiran yang lain pula akan mencapai peringkat pengetahuan yang lebih tinggi pula. Pemeringkatan itu bermula dengan aras pengetahuan. afektif (perasaan. guru telah memilih tema keamanan. guru juga boleh menjadikan model ini sebagai rujukan sebelum mencipta objektif. penganalisisan. terdapat enam (6) tata tingkat atau pemeringkatan yang dapat dinilai. Namun. pengaplikasian. penialain dan sintesis. apabila seseorang guru itu merancang fokus pembelajaran.4 Ketepatan Penulisan Objektif Dalam Rancangan Pengajaran Harian Objektif yang ditentukan bagi sesuatu pelajaran itu hendaklah sesuai dengan keadaan murid yang mempelajari kemahiran tersebut. Berdasarkan kajian terhadap buku tulisan Kamarudin Hj. Makanya. Misalnya dalam rancangan pengajaran harian bagi tugasan ini. model yang sesuai untuk digunakan oleh guru bagi menganalisis sistem P&P pendidikan di sekolah adalah Model Taksonomi Bloom. Keenam-enam aras ini menjadi kayu pengukur kepada guru dalam membina soalan kebiasaannya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. perlulah juga ditekankan mengenai bidang kelangsungan murid bagi mencapai objektif yang dirangka. emosi dan sikap) serta psikomotor. Husin (1986:69).

Kesimpulannya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Makanya. Sudah tentu kumpulan murid Tahun Lima sangat faham tentang isu di Palestin walaupun sedikit. organisasi dan akhir sekali adalah perwatakan. sudah tentu ianya perlu diberi perhatian oleh guru supaya murid terdidik dengan batin mereka tidak hanya cuma pandai dengan akaliah sahaja. Selain itu. Menurut Kamarudin Hj Husin dalam buku yang sama. Sebagai menguji aras sintesis mereka. peristiwa kepayahan dan kesengsaraan hidup di Palestin menjadi inti kepada pencetusan kognitif murid. Setiap aspek ini dapat diperhatikan oleh guru setelah diajarkan isi pelajaran tertentu. guru diharapkan dapat merangsang mereka menyampaikan perasaan atau idea melalui sajak dan dekon setelah mempunyai skema baharu dengan membaca artikel khas tentang kehidupan rakyat Palestin ketika langkah awal P&P. Keduanya adalah aspek afektif. Maka. Kepentigan ketiga-tiganya diilustrasikan seperti rajah di bawah: Kerja Kursus Projek 10 . afektif ini bersangkutan dengan perasaan dan emosi. Aktiviti dekon yang dirancang dapat membuktikan sejauh mana aspek psikomotor memberi kesan yang mendalam tentang hasil pembelajaran. rangka afektif di peringkat yang paling rendah dikenali sebagai penerimaan. Seterusnya diikuti dengan gerak balas. menilai. Oleh sebab itu tugasan ini memuatkan aktiviti lisan bagi mendapatkan luahan rasa murid tentang sesuatu isu berbangkit supaya guru dapat melihat dengan jelas dampak afektifnya mengikut unit-unit tertentu. Di akhir pembelajaran pula murid dapat melalui proses penilaian dengan menilai sejauh mana keamanan negara dipelihara. pada bidang psikomotor pula lebih ditekankan mengenai gerak balas dan mekanisme yang kompleks tentang sesuatu perkara. ketiga-tiga aspek yang dimodelkan oleh Bloom sangat berkait rapat dan saling bergantungan. Seperti mana yang diketahui.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Penulis telah merancang sebuah aktiviti kemahiran lisan sebagai fokus utama manakala kemahiran menulis merupakan fokus sampingan. Objektif ini nyata bertepatan dengan fokus utama pengajaran iaitu kemahiran lisan. Terdapat dua objektif pengajaran yang telah dirangka bagi menjelaskan hasil pembelajaran murid-murid di kelas terbabit. Bagi objektif pertama. Memilih lima ayat dariapda artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sedih dan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Sememangnya diakui sajak yang Kerja Kursus Projek 11 . Antara objektif yang terkandung adalah seperti: 1. 2. murid dapat mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. Deklamasi sajak merupakan medium yang berkesan untuk meluahkan perasaan. Kemahiran ini menghuraikan kebolehan murid meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.

tetapi dengan adanya lakonan daripada rakan kumpulan yang lain. tidak semua yang akan berjaya memahami apa yang disampaikan. Ini merupakan kriteria yang perlu dicapai oleh murid dalam membuktikan keberkesanan objektif P&P yang telah dirangka oleh guru. guru perlu memastikan murid dapat membuktikan kemahiran menulis lima frasa puitis. Mager (2009:46). setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan. Bersangkutan dengan objektif pengajaran pertama dalam tugasan ini. Sebelum sesi P&P berakhir. Berdasarkan kajian terhadap ulasan Robert F. Mafhumnya. Selain itu. Apabila menyentuh aspek kriteria pula. Menurut Robert lagi. kriteria dan syarat. pelahiran perasaan murid juga menjadi lebih bermakna dengan kewujudan aksi lakonan yang menyaingi deklamasi sajak.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berisi dan sempurna mampu mempengaruhi pendengar dengan penggunaan bahasanya yang puitis dan muluk-muluk. kriteria yang dapat dilihat ialah kecekapan murid dalam menghasilkan sekurangkurangnya lima frasa puitis dalam sajak. Robert Mager (2009:50) membuat kenyataan bahawa kriteria itu adalah huraian tahap kecekapan yang mesti dicapai atau dilepasi pelajar. Berdasarkan objektif pengajaran yang pertama itu. perlakuan adalah susuatu yang menghuraikan apa yang dijangka murid dapat lakukan. Apabila murid meluahkan perasaan dengan bersajak. sajak itu dilihat sangat bermakna malah mampu mengapresiasikan tema yang ingin disampaikan. Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid. aspek perlakuan yang jelas dapat dilihat ialah. penulis membayangkan murid akan dapat meluahkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak berkenaan dengan tema yang ditetapkan agar dapat memberikan kesan yang mendalam kepada rakan sekelas yang lain. mendeklamasikan sajak untuk meluahkan perasaan. Kerja Kursus Projek 12 .

Syarat merupakan sesuatu yang menghuraikan syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. dalam contoh penyataan objektif kedua ini terdapat frasa Kerja Kursus Projek 13 . Misalnya. objektif pengajaran kedua ini juga mengandungi tiga aspek atau ciri-ciri utama dalam penyataan objektif pengajaran. objektif ini merupakan cerminan kepada aktiviti untuk fokus sampingan iaitu kemahiran membaca. aspek ketiga terpenting ialah syarat dalam penyataan objektif. frasa ‘dalam aksi dekon secara berkumpulan’. objektif ini sangat sesuai dan bertepatan dengan ciri-ciri objektif pengajaran yang sempurna. murid dapat memilih lima ayat daripada artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. syarat merupakan pelengkap kepada pelaksanaan perlakuan. Sebagai contohnya. Seperti mana ulasan terhadap penyataan dalam objektif pertama sebelum ini. Murid akan diminta untuk membaca sebuah artikel tentang kehidupan di Palestin. Oleh itu. Frasa tersebut menunjukkan ketetapan atau kewajipan syarat bagi proses meluahkan perasaan dengan cara melakukan aktiviti dekon (deklamasi puisi dan lakonan) secara berkumpulan. jelaslah dapat diketahui bahawa persembahan dekon merupakan syarat yang membantu kepada pelaksanaan pendeklamasian sajak untuk melahirkan perasaan kepada rakan yang lain. Seperti yang ditekankan oleh Robert F. Misalnya. Kesimpulannya. Bagi objektif pengajaran kedua. Mager (2009:51). guru membayangkan bahawa murid akan dapat mengenal pasti beberapa ayat yang memberi kesan sedih dan sebagainya daripada artikel tersebut. Sebenarnya. Mafhumnya. aspek perlakuan perlu dinyatakan dalam objektif supaya guru dapat melihat dengan lebih jelas hasil pembelajaran yang diinginkan. Jadi.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Seterusnya. dalam objektif pengajaran pertama tersebut terdapat frasa yang melambangkan syarat.

perlu diingatkan bahawa. Tetapi. Akhir sekali adalah aspek syarat bagi penyataan objektif kedua. Berdasarkan penelitian. Ini bermaksud. Kedua. objektif tersebut menekankan syarat pemilihan ayat daripada petikan artikel kehidupan di Palestin. Ini bermaksud frasa ‘daripada artikel’ telah memberikan gambaran yang jelas bahawa pemilihan ayat hendaklah dilakukan dengan memilih daripada artikel yang disediakan. minda murid akan terjentik untuk meluahkan perasaan dengan menggunakan ayat yang lebih kurang sama dengan apa yang telah dibaca. jelaslah bahawa syarat itu merupakan aspek yang menjadi pelengkap kepada perlakuan murid yang dikehendaki memilih ayat yang memberi kesan mendalam. Frasa ‘sekurang-kurangnya lima ayat yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin’ jelas menunjukkan betapa terperincinya kriteria yang perlu dilepasi oleh murid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ‘memilih dan menyatakan alasan’ pada awal dan akhir penyataan. kedua-dua objektif tersebut benar-benar menepati ciri-ciri sebuah objektif pengajaran yang sempurna dan berkesan. Kerja Kursus Projek 14 . Kriteria ini dilihat sangat sesuai dan bertepatan dengan fokus pengajaran kerana setelah murid berjaya mengecam beberapa ayat yang melambangkan perasaan. Mafhumnya. Kesimpulannya. murid juga dikehendaki memberi alasan atau rasional pemilihan ayat. guru menghajatkan kebolehan murid dalam memilih ayat-ayat yang difikirkan mengandungi kesan mendalam daripada hasil pembacaan artikel terbabit. Selain itu. setiap penyataan objektif itu tidak hanya terhenti setakat itu. aspek kriteria juga dapat dinilai daripada penyataan objektif bagi fokus sampingan kemahiran menulis tersebut. Oleh itu. murid-murid akan mencatatkan lima ayat yang dirasakan memberi gambaran perasaan tentang kehidupan di Palestin.

penilaian terhadap murid menjadi perkara biasa setelah sesi P&P. pengetahuan Kerja Kursus Projek 15 . karang-mengarang dan sebagainya. bagi mengenal pasti darjah keberkesanan objektif yang dirangka.0 PENGAPLIKASIAN TEKNIK PENGAJARAN 3. Jadi.1 Definisi Teknik Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga). maksud lain bagi istilah teknik dalam Kamus Dewan tersebut ialah. Selain itu. 3. teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Sebagai seorang guru. Guru perlu menyediakan borang penilaian supaya dapat dijadikan panduan bagi mengenal pasti kriteria-kriteria yang sepatutnya dicapai oleh murid seperti yang termaktub dalam penyataan objektif.

Kesimpulannya.2 Kepentingan Teknik 16 Kerja Kursus Projek .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) yang berkaitan dengan pembuatan barang-barang hasil industri (seperti jentera. 3. teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana teknik tersebut digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III: Komunikasi Bahasa. Husin & Siti Hajar Hj. bangunan. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang digunakan. Manakala menurut Edward M. dan lain-lain). Anthony (1997). Mengikut Kamaruddin Hj. beliau mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. kenderaan.

Kepentingan lain ialah. Secara tidak langsung murid akan mengaplikasikan kemahiran masa depan di dalam pembelajaran. 3. digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Penyataan ini jelas merujuk kepada beberapa teknik yang terdapat di dalam pengajaran dan pembelajaran seperti teknik latih tubi. Kepentingan yang ketiga ialah dapat menimbulkan rasa ingin tahu. Contohnya jika seseorang guru menggunakan teknik lisan. teknik main peranan dan sebagainya. Ini menunjukkan perhatian murid telah tertarik melalui penggunaan teknik tersebut.3 Teknik Pengajaran Lisan 17 Kerja Kursus Projek . Hal ini secara tidak langsung akan merangsang pemikiran murid untuk berfikir segala kemungkinan. Apabila berlakunya situasi demikian. mengekalkan perhatian murid. murid-murid ini akan mendengar dan member perhatian akan apa yang bakal rakan mereka sampaikan. maka akan berlakulah sesi soal jawab dan sebagainya. Antara kepentingan teknik ini ialah digunakan untuk menarik perhatian murid. Murid akan terus mengkaji dan mengkaji untuk mengetahua apa yang akan terjadi seterusnya. Perasaan ini mungkin akan wujud jika teknik inkuiri contohnya. Hal ini secara tidak langsung akan membantu guru mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang di hasratkan. Menyedari hakikat ini. guru boleh menggunakan teknik permainan bahasa dan sebagainya untuk memastikan fokus murid terhadap pembelajaran tidak terjejas. Justeru secara tidak langsung. beliau mendefinisikan teknik sebagai satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa yang tertentu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mengikut Edward M. Anthony (1996). Umum mengetahui bahawa pemikiran kanak-kanak lebih cenderung ke arah permainan. murid akan dilatih bagaimana untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat.

Antaranya ialah teknik soal-jawab. Menurut Mook Soon Sang (1994:22). Pengajaran lisan merupakan aspek kemahiran yang penting untuk diketengahkan oleh guru memandangkan aktiviti lisan lebih kepada aplikasi pendekatan komunikatif. kebebasan dan kelonggaran pergerakan kadang-kadang perlu diberikan diri mereka dengan rakan-rakan. Jadi. gerak tangan. Pada pendat Mook Soon Sang (1994:23). Terdapat pelbagai teknik pengajaran lisan yang direka khas oleh tokohtokoh pendidikan. ini memahirkan mereka menggunakan bahasa dan berinteraksi serta menyesuaikan 18 . para ilmuwan berpendapat bahawa perlu dipelbagaikan aktiviti perbincangan dan kerja kelompok. lakonan. Teknik dan Contoh. teater pembaca dan sebagainya. unsur paralinguistik iaitu berkaitan dengan jeda. Kemahiran lisan merupakan salah satu aktiviti yang menepati ciri-ciri tersebut. Menurut Abd. Oleh itu. Sebaliknya. lebih 50% tidak boleh menulis. penyampaian secara kuliah sekiranya dikekalkan akan cepat membosankan pelajar kerana mereka tidak dapat berinteraksi baik secara interpersonal mahupun intrapersonal dengan rakan sebaya dan guru. kepala dan lain-lain dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. elektif dan audiolingual. berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (1979-1980) hampir 40% murid tidak boleh menulis dan membaca. sumbang saran. nada dan intonasi dan juga bukan linguistik iaitu mimik muka. Kerja Kursus Projek kepada pelajar.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Pengajaran lisan merupakan gabungan bagi pengajaran kecekapan kemahiran mendengar dan bertutur. teknik lakonan sering kali digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. bercerita. kemahiran lisan menjadi aspek kemahiran utama yang dapat dikuasai oleh murid. Tujuan utama teknik ini digunakan adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa.

Akhirnya. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu P&P.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Tambah beliau lagi. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara. Hal ini kerana teknik menekankan aspek lisan. Hal ini adalah kerana mereka harus menitik beratkan tentang laras sosial antara mereka dan pendengar. Kesimpulannya. membuat penemuan. selain dapat menyuburkan sahsiah mereka. Pelajar juga bebas untuk melahirakan perasaan. guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan komunikasi murid dalam pendidikan bahasa. Lakonan berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu. Oleh yang demikian. Hal ini bertujuan mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran murid dan kelemahan serta kekuatan murid dalam pembelajarannya. murid berkemungkinan akan dapat berkomunikasi dengan baik melalui teknik ini berbanding dengan teknik-teknik lain. murid akan lebih peka dan berhati-hati melafazkan sesuatu. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. Kerja Kursus Projek 19 . penggunaan teknik ini mampu mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. Pemilihan teknik yang sesuai sangat mempengaruhi kelangsungan proses pembelajaran. murid akan dapat menjalani latihan lisan dengan banyak. Mereka akan berfikir sebelum meluahkan katakata.

Fokus utama dilaksanakan lebih tinggi arasnya daripada fokus sampingan dalam pemilihan huraian hasil pembelajaran.4 Aplikasi Teknik Dan Aktiviti Dalam Rancangan Pengajaran Jika diteliti Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang disediakan. Pada pandangan Azman Wan Chik. fokus utama juga mengambil masa yang lebih lama berbanding fokus sampingan. guruguru seharusnya lebih peka terhadap tahap keupayaan murid supaya aktiviti yang dirancang bertepatan dengan tahap pemikiran murid atau tahap kebolehterimaan mereka. Hal ini memberi banyak impak kepada pelajar dalam kemahiraan berbahasa mereka. terdapat beberapa aktiviti yang dirangka bagi mencapai keberkesanan objektif pengajaran yang dihasilkan. pendekatan komunikatif mempunyai beberapa implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. teknik pengajaran juga diambil kira sebagai pembantu kepada proses pemaham murid. Fokus utama adalah fokus yang melibatkan kemahiran lisan. Walau bagaimanapun. Murid dikehendaki membaca artikel yang diedarkan sebelum memulakan proses pencetusan perasaan melalui persembahan dekon. fokus sampingan yang dipilih ialah kemahiran membaca. Oleh sebab itulah RPH perlu disediakan sesempurna mungkin tanpa ada masalah yang boleh mengganggu gugat proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) kerana RPH ini menjadi penentu terhadap keberkesanan fokus utama dan fokus sampingan pengajaran. (1989).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. Selain itu. terdapat dua fokus pengajaran yang diketengahkan iaitu fokus utama dan fokus sampingan. Dalam dokumen RPH itu juga. Pendekatan yang digunakan sepanjang sesi P&P ini adalah pendekatan komunikatif. Salah satu implikasi pendekatan komunikatif dalam pengajaran dan pembelajaran Kerja Kursus Projek bahasa adalah pendekatan ini membolehkan pelajar 20 . Berdasarkan RPH dalam tugasan ini. Selain itu.

Melalui kecekapan linguistik ini. pelajar akan dapat membetulkan kesalahan sendiri dengan menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang dipilih sebagai alternatif dan dianggap sesuai bagi sesuatu tujuan dalam berkomunikasi. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran mengikut pendekatan ini menekankan gerakerja berkumpulan atau berpasangan yang member peluang kepada pelajar untuk berkomunikasi. pelajar juga diminta menguasai kecekapan berkomunikasi. Pendekatan ini turut menyedarkan pelajar bahawa tiap-tiap struktur ayat yang betul itu tidak semestinya sesuai digunakan tanpa memahami cara penggunaannya berdasarkan ‘rule of use’. Hal ini menunjukkan bahawa mereka akan dapat menggunakan laras bahasa dengan betul dan tepat. melalui pendekatan ini juga. Tambahan pula. Aktiviti sebegini banyak membantu pelajar dalam aktiviti pembelajaran mereka dimana mereka akan dapat menghilangkan rasa takut dan Kerja Kursus Projek 21 . struktur bahasa dan tahu bagaimana mahu menggunakannya. Selain itu. para pelajar memiliki pengetahuan tentang sesuatuu bahasa yang mereka gunakan itu. Selain itu. pelajar juga dapat mengembangkan idea disamping dapat bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain. Pelajar akan dapat menyesuaikan pengguanaan system bahasa secara spontan ini mengikut keadaanyang sesuai. Disamping itu. mereka juga memilih unsure-unsur linguistik yang dimilikinya itu semasa mereka berinteraksi dan disesuaikan penggunaannya mengikut konteks sesuatu situasi sosial tertentu. pelajar boleh menggunakan sistem bahasa secara spontan dan fleksibel bagi menggambarkan fikiran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berkomunikasi dengan baik sekali gus mereka dapat menguasai kecekapan linguistik. Menurut Azman Wan Chik. mengikut konteks dan situasi serta tujuan-tujuan tertentu. perasaan. menyatakan pendapat dan pandangan dan sebagainya. (1989). mengemukakan idea. Kecekapan berkomunikasi ini menuntut supaya pelajar memiliki pengetahuan untuk menggunakan bahasa itu dalam keadaan dan situasi tertentu serta dalam konteks yang sesuai. Mereka harus menguasai tentang nahu.

Secara perinciannya. wujudlah sebuah interaksi sosial sebelum sesi P&P dimulakan. Di samping itu. logik dan kritis. pelajar akan lebih aktif berfikir menerusi soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru. Menurut S. mengendalikan induksi set dengan cara yang merangsangkan memang memerlukan perancangan yang teliti dan hal ini mungkin memaksa guru memikirkan induksi set yang agak luar biasa supaya permulaan pengajaran benar-benar dapat merangsangkan pelajar. induksi set harus menjadi suatu aktiviti yang bermakna dan sejajar dengan minat dan pengalaman para pelajar. Hal ini akan mempengaruhi hasil pembelajaran. murid akan dijentik minda mereka dengan pengalaman sedia ada mereka tentang kesengsaraan rakyat Palestin. Menurut aktiviti set induksi yang terkandung dalam RPH tugasan. guru perlu membiarkan murid menyatakan pendapat mereka dengan bebas supaya mereka tidak terikat dengan isi pelajaran semata-mata. Teknik yang digunakan oleh guru ketika ini ialah teknik soal jawab. Teknik ini dirasakan sesuai kerana bagi mengajarkan aspek kemahiran lisan yang mengkehendaki mereka meluahkan perasaan. aktiviti yang dijalankan diambil kira bermula daripada set induksi. Hasilnya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) malu. Nathesan (1999:39). guru akan menayangkan video kesengsaraan hidup di Palestin. Oleh itu. Sebaliknya. teknik ini digunakan adalah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid serta memberi galakan kepada murid untuk berfikir secara kreatif. Selain itu. inovatif. Yang penting. Kemudian. guru haruslah bijak Kerja Kursus Projek 22 . mereka akan berasa lebih yakin dan berani untuk melibatkan diri mereka dalam aktiviti yang dijalankan. Tujuannya adalah bagi mengaktifkan skema murid selain meningkatkan minat mereka sebelum mulanya pembelajaran.

guru akan menggunakan aktiviti mencatat nota dengan meminta murid mengisikan borang untuk memilih sekurang-kurangnya lima ayat yang memberi gambaran tentang pelbagai perasaan setelah membaca artikel terbabit. Kebiasaannya langkah pertama memuatkan aktiviti bagi fokus sampingan hasil pembelajaran. guru perlu meninjau dengan teliti semasa aktiviti ini dijalankan kerana aktiviti ini sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada yang akan datang.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mengemukakan soalan yang terancang dan bermutu bagi mewujudkan pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Hasilnya. mereka akan gunakan perkataan yang melambangkan perasaan itu bagi tujuan aktiviti berikutnya kemudian. Teknik ini sangat sesuai dilaksanakan sebagai proses kelangsungan menjana perasaan terhadap keganasan yang melanda dunia. guru akan mengedarkan aritkel kehidupan di Palestin yang memuatkan pelbagai peristiwa yang menyayat hati. Di samping itu. terdapat aktiviti mempelajari bahasa puitis. dalam langkah kedua. Seterusnya ialah aktiviti pada langkah pertama. tetapi aktiviti ini dilihat mampu menambah penguasaan murid tentang ilmu itu dengan pengayaan kosa kata dan perumpamaan analogi yang baharu. fokus sampingan iaitu kemahiran membaca telah dipilih dengan memakan masa sebanyak 15 minit. Aktiviti membaca skimming dan scanning ini merupakan permulaan kepada proses pelahiran perasaan murid di akhir pengajaran nanti. Dari situ. Biarpun mereka sudah diajarkan sedikit sebanyak tentang bahan sastera. Maksudnya. Aktiviti ini sangat sesuai dilakukan berikutan fokus utama pengajaran adalah murid dapat meluahkan perasaan kepada rakan dengan menggunakan bahasa yang puitis ketika bersajak. Kerja Kursus Projek 23 . guru akan meminta murid mengenal pasti ayatayat yang dirasakan dapat memberi kesan kepada perasaan murid supaya perasaan itu akan dapat diluahkan ketika aksi dekon. Kemudiaan. Oleh itu. Seperti yang terkandung dalam RPH tugasan ini.

Terdapat dua bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu dijalankan secara spontan atau dijalankan sebagai aktiviti pertandingan. jantina dan sebagainya menghasilkan puisi yang berbeza dan suasana perasaan penyajak. Setelah itu. Menurut Azman Wan Chik.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Perkara ini sangat bersesuaian dengan pandangan Prof. Dalam tugasan ini. Kutipan markah juga akan dilakukan bagi mewujudkan persaingan dalam permainan. Misalnya. Aktiviti lain yang terdapat dalam langkah ini adalah aktiviti menghasilkan sajak. agama. Teknik ini dilaksanakan dengan permainan berkomputer atau tutorial yang mengkehendaki murid meneka perkataan yang menggambarkan perasaan dengan hanya diberikan klu daripada perumpamaan. Yang menariknya adalah teknik yang digunakan ketika melakukan aktiviti ini ialah permainan bahasa. pendidikan. mereka akan diajarkan dahulu ciri-ciri sajak yang baik. Sebelum murid diarahkan untuk mencipta beberapa frasa sajak yang puitis. Teknik permainan bahasa ini digunakan oleh guru bagi mengukuhkan pengajaran dan memantapkan lagi pemahaman murid mengenai topik-topik yang diajarkan. Mohd Taib Osman (1977:42) yang mengatakan perbendaharaan kata yang dikuasai oleh seseorang penyajak sangat penting bagi membentuk dan melahirkan kekuatan ekspresi juga menunjukkan ciri khas penyajak. aktiviti pertandingan secara berkumpulan telah dirancangkan. Penggunaan teknik ini juga mampu membantu murid memahami sistem Bahasa Melayu terutamanya dari segi bentuk. Murid juga dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. Selain itu. Perbezaan kedaerahan. Tujuannya ialah murid akan dapat menghasilkan sajak dengan menggunakan bahasa puitis seperti mana yang terkandung dalam objektif utama pengajaran. murid akan diajarkan cara mengemukakan emosi dalam ayat dengan menggunakan perkataan-perkataan yang baru dipelajari semasa aktiviti permainan bahasa meneka diksi yang berkaitan tentang perasaan serta analoginya. Kerja Kursus Projek 24 . (1989:76). makna serta penggunaan bahasa yang tepat. murid juga dapat mengulang kaji sambil bergembira. suku.

Langkah ketiga bagi sesi P&P ini ialah kemuncak kepada pembelajaran yang dilalui bermula daripada awalnya. Oleh itu. Mohd Taib Osman (1977:52). Teknik dekon merupakan akronim bagi aktiviti deklamasi sajak dan lakonan. secara berkumpulan. Maksudnya. Murid-murid juga aktif menyatakan pendapat dengan bimbingan dan panduan guru. teknik ini merupakan teknik pengajaran yang berbentuk perbincangan dan dilakukan dalam kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan guru. Aktiviti yang dirancang ialah aktiviti fokus utama pengajaran iaitu murid melahirkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak. kemudian akan ada juga Kerja Kursus Projek 25 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) barulah murid akan dilepaskan ke kumpulan masing-masing untuk mencipta sajak sebelum mempersembahkan aktiviti dekon. akan ada murid yang mendeklamasikan sajak sebagai cara meluahkan perasaan tentang tema yang diberikan. perancangan yang dilaksanakan beserta teknik semasa aktivitinya perlu dititikberatkan kerana itu mampu memberi kesan positif dalam aktivit P&P. Aktiviti pada langkah kedua ini sebenarnya bersesuaian dengan objektif pertama dalam penyataan objektif. Murid dijangkakan akan dapat menghasilkan lima baris frasa sajak untuk dipersembahkan dalam aktiviti dekon. Teknik yang digunakan semasa aktiviti ini ialah teknik dekon. murid dikehendaki mengaplikasikannya untuk menyatakan perasaan kepada rakan sekelas yang lain. Murid juga akan menjadi lebih berani dan berkeyakinan. Guru juga akan memberikan borang penilaian penguasaan kemahiran bagi memastikan keberkesanan isi pelajaran yang diajarkan dari mula langah P&P. Teknik yang digunakan semasa aktiviti penghasilan sajak ialah perbincangan dalam kumpulan. Penggunaan teknik ini juga dapat mengembangkan daya berfikir dan dan kemahiran sosial murid. Setelah mempelajari pelbagai jenis ayat dan beberapa perumpamaan yang puitis. Menurut Prof.

dan sebagainya. Unsur-unsur paralinguistik ini boleh berlaku dalam persembahan yang dijalankan. Menurut ulasan Prof. mengerling. aktiviti demonstrasi dan lakonan sangat sesuai dijalankan semasa menggunakan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran. Pelajar juga bebas untuk melahirkan perasaan. kaedah ini sering Kerja Kursus Projek 26 . mencemik. Selain itu. murid juga akan menyedari akan makna sosial dan makna linguistik yang dihasilkan daripada unsur-unsur paralinguistik seperti isyarat tangan. Tambah beliau. Mohd Taib Osman. Murid juga berpeluang untuk mempengaruhi rakan-rakan bagi menyampaikan makna dengan berkesan dalam konteks dan situasi tertentu. menggelengkan kepala. (1977:23) dalam bukunya Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. Bagi pandangan Prof. Tujuannya ialah mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan aksi yang ditunjukkan melalui kefahaman tentang isi sajak beserta emosi yang terkandung dalam sajak. di samping dapat menyuburkan sahsiah mereka. Madya Dr. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. Dekon berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) rakan kumpulannya yang melakonkan aksi secara bisu di samping pendeklamator tersebut. pembelajaran bahasa akan menjadi lebih bermakna kerana contoh-contoh sebenar dibawa ke bilik darjah. membuat penemuan. Ishak Ramly (2003:55). melalui aktiviti seperti dekon ini.

guru akan mengadakan aktiviti refleksi isi pelajaran dan penilaian terhadap persembahan murid. Kesimpulannya. Kerja Kursus Projek 27 . Semasa akhir pengajaran ini. aktiviti dan teknik yang dirangka bagi mencapai objektif pengajaran dilihat bertepatan dan sesuai dengan fokus utama dan sampingan yang telah direncanakan. guru mengimbas kembali apa yang telah murid pelajari bagi memperoleh idea tentang keberkesanan P&P pada sesi tersebut.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) digunakan bagi menghindarkan pelajar daripada menggunakan kaedah atau teknik pengajaran yang sama sahaja. sekiranya aktiviti ini dijalankan secara pertandingan. Dengan cara ini. pembetulan oleh guru hanya dilakukan selepas rumusan penilain kemahiran yang telah diajarkan. Guru juga boleh mengekalkan gaya bahasa yang terkandung dalam petikan sajak tetapi dengan pengolahan idea asal. Pada aktiviti ini. Murid akan menyatakan pendapat mereka atas apa yang mereka pelajari. Guru boleh mengubah gaya persembahan lakonan pelajar dalam kelas. Akhir sekali ialah pada langkah penutup. guru akan dapat meningkatkan motivasi murid dan perasaan ingin tahu mereka selain memanjangkan minat dan keinginan supaya mempeajari sastera. Tetapi.

1 Definisi Bahan Bantu Mengajar Kerja Kursus Projek 28 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4.0 BAHAN BANTU MENGAJAR 4.

membaca dan menulis. Kerja Kursus Projek 29 . menimbulkan rangsangan keinginan pelajarpelajar untuk mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan pembelajaran baik dan lebih menarik. Walau kaedah apa digunakan sekalipun BBM pasti turut sama. tetapi tidak berupaya mengambil tempat seorang guru. murid sesama murid serta membantu atau mempercepatkan proses pemahaman mereka. ‘alat bantu ‘itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut dan bertujuan untuk menambah kelancaran perhubungan antara guru dan murid dan sebaliknya. Bahan bantu mengajar (BBM) bukanlah merupakan sesuatu yang tersisih sifatnya daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Mengikut Noraziah Abdul Hamid (1981:2). Isi pengajaran sebagai mesej atau pesanan dan salurannya melalui lisan. Pendapat ini disokong sama oleh Edgar Dale (1964) yang digambarkan dalam bentuk “cone of experience” di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak. bertajuk “Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa. Penggunaan BBM juga sebahagian daripada kaedah dan idea-idea yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya. David Berlo (1996) mengatakan dalam proses komunikasi itu terdapat empat ciri penting iaitu sumber. saluran dan penerima. Empat kemahiran iaitu mendengar. Dewasa ini pengetahuan saintifik. psikologi pembelajaran. beberapa BBM yang baru dan lama perlu digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Bahan bantu mengajar adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran. BBM dan tulisan. pesanan. bertutur. supaya komunikasi guru murid berjalan dengan baik. perkembangan teknologi.

Kerja Kursus Projek 30 . Bahan ini merupakan aspek penting dalam pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Ngui Kuen Seng (1981) pula mengatakan alat bantu mengajar tidak dapat ditakrifkan dengan tetap walaupun pada keseluruhan ramai pendidik mempersetujui bahawa penggunaan alat bantu mengajar dalam P&P adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglibatan/ pandangan seseorang. dan membantu proses pembelajaran pelajar menjadi lebih berhasil dan bermakna. BBM boleh diertikan sebagai apa jua bentuk bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Kesimpulannya.

2 Jenis-Jenis Bahan Bantu Mengajar Hari ini dengan bertambahnya pengetahuan teknologi. Bahan Bantu Mengajar (BBM) adalah sesuatu bahan yang boleh disiapkan dengan berbagai cara. Bahan bukan elektronik seperti suara. papan putih dan lain-lain. carta atau slaid dan dipancarkan pada skrin. Contohnya. Bahan-bahan bercorak pelajaran seperti lakonan. 2.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4. radio. gambar. projektor opeque.lawatan. beberapa alatan mengajar baharu telah dihasilkan dalam membantu proses pemahaman murid. Berdasarkan pendapat di atas dapat Atan Long (1982:174) menyimpulkan bahawa alat-alat bantu mengajar boleh dibahagi kepada tiga kategori seperti berikut: 1. 3. piring hitam dan lain-lain. filem jalur.pentomin. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran. pita rakaman. projektor overhead. sesuatu bahan itu mungkin diterbitkan dalam bentuk buku. model. slaid. buku. surat khabar.projek pameran dan bahan-bahan dari alam sekitar.carta. Kerja Kursus Projek 31 . pita video.

dibaca. dengan bertambahnya kemajuan di bidang pengetahuan saintifik. perkembangan teknologi dan sebagainya. kad imbasan. pengajaran lisan merupakan satu bentuk komunikasi. papan tulis. makmal bahasa. Jilid 1: Alatan dan Bahan Bantu. dekon dan lawatan biasanya menggunakan bahan bantu mengajar bagi kedua-dua jenis ini. didengar. pantomin. Tambah beliau. slaid filem. Manakala bagi media bukan elektronik adalah seperti buku. radio dan pelbagai lagi. projektor legap. atau lebih tepat lagi menyampaikan ilmu atau satu himpunan maklumat kepada murid-murid. terdapat dua jenis bahan bantu mengajar iaitu. dan lain-lain lagi. terdapat BBM yang sesuai untuk digunakan seperti saranan tokoh pendidik. paparan video. televisyen. Pada pendapat umum. alat bantu mengajar bagi kemahiran lisan adalah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya menyampaikan pengajaran di bilik darjah. dirasa. Bagi pengajaran kemahiran lisan. filem. Dalam bukunya Mengajar Bahasa Malaysia. pengguanaan alat bantu mengajar adalah sangat penting. Aktiviti seperti lakonan. dipegang. Berdasarkan pandangan Atan Long (1982). Ini termasuklah benda-benda konkrit yang boleh dilihat. tujuan utama guru adalah memberitahu. pita rakaman. beberapa Kerja Kursus Projek 32 . Antara cadangan BBM yang boleh digunakan ialah rakaman perbualan. mempengaruhi dan menghiburkan. Ia merupakan apa sahaja yang boleh dialami oleh murid. Dalam pengajaran seperti ini. Antara yang tergolong dalam media elektronik ialah radio. kertas mahjung atau benda-benda wujud lain. gambar dan rajah sahaja tetapi ia biasanya meliputi segala macam benda yang boleh membantu dan menyokong pengajaran.teks. media elektronik dan media bukan elektronik. (1989:20). Alatan ini tidaklah terhad kepada buku. Komunikasi pula bertujuan memberitahu. dihidu digunakan dan sebagainya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Manakala menurut Azman Wan Chik. kad manila. Hari ini. psikologi pembelajaran.

Atan Long (1982) berpendapat bahawa BBM diwujudkan bagi mengatasi masalah-masalah seperti: 1. Alat-alat ini hanyalah membantu guru-guru membimbing murid-murid dan tidak lebih daripada itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) peralatan mengajar bentuk baharu dan lama digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran.namun demikian peralatan seperti ini tidaklah berupaya atau boleh mengambil tempat sebagai seorang guru. seharusnya memiliki enjin sebagai organ yang menggerakkan kereta. perlu diingat ianya merupakan bahagian yang penting dan padu dalam pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P). Sekiranya tiada enjin. Bahan itu perlu diadakan supaya perjalanan P&P menjadi lancar dan teratur. 4. 33 Kerja Kursus Projek . kereta tersebut tidak mampu bergerak. Dianalogikan seperti sebuah kereta. Masalah kekurangan tenaga pengajar.3 Kepentingan Bahan Bantu Mengajar Apabila berkata tentang bahan bantu mengajar (BBM). Samalah juga dengan bahan bantu mengajar yang bertindak sebagai enjin pembelajaran.

Ia bukan sahaja berhasrat untuk memberikan rangsangan yang baik dan berkhidmat sebagai alat untuk membantu menjelaskan penerangan guru tetapi ia juga bermaksud untuk menjimatkan masa. 4. khususnya pengajaran lisan. Masalah kebosanan kaedah pengajaran. mempelbagaikan kegiatan dan memberi keseronokan kepada murid. 3. telah menyenaraikan nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar tersebut. yang tinggi di kalangan muri-murid dan minat ini adalah satu faktor yang penting dalam b) Alat bantu mengajar menyediakan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan kefahaman dan corak pemikiran murid-murid. Masalah kekurangan masa. Secara perinciannya.oleh itu ia boleh menolong menjadikan pembelajaran murid itu lebih mendalam dan pelbagai.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. Antara lainnya beliau menjelaskan: a) Alat bantu mengajar biasanya merangsangkan minat pembelajaran bahasa. Oleh itu dapat menggalakkan pembelajaran. c) Alat bantu mengajar membekalkan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan pembelajaran murid-murid. Di samping itu ia juga dapat menjadikan suasaana pembelajaran itu menarik dan memikat. d) Alat bantu mengajar mampu menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak dapat diperoleh dengan mudah melalui cara-cara yang lain. mempunyai beberapa tujuan. Kerja Kursus Projek 34 . Ini membolehkan pembelajaran mereka itu kekal lama. Edger Dale dalam bukunya Audio-Visual Method in Teaching (1963). alatan mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Masalah P&P dalam kumpulan yang sangat besar.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) e) Alat bantu mengajar juga boleh membantu murid-murid memaham sesuatu dengan cara yang lebih baik dan berkesan. g) Alat bantu mengajar mendorong murid-murid mengkaji dan menyiasat dan ini boleh menambah dan menggalakkan bacaan sukarela mereka. f) Alat bantu mengajar mampu menawarkan pengalaman-pengalaman yang sebenar dan dengan demikian ia boleh merangsangkan kegiatan murid. 4.4 Kesesuaian Bahan Bantu Mengajar Dalam Rancangan Pengajaran Kerja Kursus Projek 35 . Ini boleh membantu mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata mereka.

video ini tidak hanya terbatas pada aktiviti dalam set induksi. segala apa yang kita ketahui. Norasiah Abd. Hamid (1981). pengalaman-pengalaman yang dirancang untuk murid-murid itu hendaklah melalui pengalaman yang paling natural dan asas. slaid gambar peperangan. Setiap BBM tersebut akan diperjelas penggunaannya pada bahagaian seterusnya nanti. yang kita percaya. Dalam set induksi. artikel kehidupan di Palestin dan perisian komputer permainan bahasa. Antaranya ialah video kehidupan di Palestin. rasional penggunaan video ini adalah sebagai medium dalam mengembalikan pengetahuan sedia ada murid tentang negara Palestin. fikirkan dan hayati selalunya bermula daripada satu proses pengenalan. Video ini akan digunakan pada tahap maksimum. Bahan elektronik seperti video merupakan salah satu BBM yang dirancang penggunaannya. murid akan berasa sensitif dengan pergolakan yang berlaku di sana seterusnya dapat membangkitkan perasaan mereka dan mungkin boleh Kerja Kursus Projek 36 . sebaliknya tetap akan dimainkan semula ketika sesi perbincangan murid menghasilkan sajak. Selain itu. Dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang dirangka. Maksudnya. Dalam banyak hal. Video yang digunakan dalam RPH adalah video paparan kesengsaraan di Palestin. beliau telah menggolongkan alat bantu mengajar kepada dua jenis iaitu elektronik dan bukan elektronik.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Alat bantu mengajar biasanya akan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelajar-pelajar sewaktu menjalani sesuatu pembelajaran itu. Dalam proses pembelajaran. terdapat empat jenis bahan bantu mengajar (BBM) yang dirancang penggunaannya. muzik instrumental. iaitu mengalami sesuatu itu dengan menggunakan deria. iaitu melaui deriaderia mereka.

Muzik jenis ini hanya dimuatkan dengan alunan melodi-melodi tertentu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) membantu dalam mencapai objektif pengajaran iaitu meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa yang puitis melalui aksi dekon. menunjukkan kesengsaraan dan keperitan Oleh itu. BBM yang kedua digunakan ialah muzik instrumental. alunan muzik ini yang sesuai dengan iringan sajak murid memberi peluang kepada mereka meluahkan perasaan dengan cara yang unik. Artikel mengenai catatan peristiwa kesengsaraan di negara malang itu juga bersangkutan dengan penyataan objektif. dengan adanya penggunaan artikel sebegini. tetapi video itu dimainkan bertujuan memberi panduan dan gambaran yang jelas untuk menjana idea murid dalam menghasilkan sajak tentang keperitan hidup di Palestin. video juga digunakan ketika langkah kedua iaitu ketika murid dalam perbincangan kumpulan. Murid akan diminta untuk mengenal pasti atau memilih lima ayat daripada artikel tersebut yang mempunyai gambaran ayat kehidupan di sana. Muzik ini akan digunakan ketika murid mempersembahkan aksi dekon. bahan bantu yang seterusnya digunakan ialah artikel. Muzik instrumental bermaksud muzik yang dimainkan tanpa sebarang lirik mahu pun frasa kosong. Tambahan pula. Artikel merupakan bahan bantu bukan elektronik yakni bahan bercetak. sedikit sebanyak akan menarik minat murid khasnya kerana mereka memperoleh maklumat baharu Kerja Kursus Projek sehinggakan dapat mengikuti dan menghayati setiap aspek 37 . Ketika murid bersajak. Di samping itu. Biarpun pemasangan video terbabit bukanlah secara bertumpu. Bahan bantu ini akan digunakan sebagai pemangkin kepada perasaan murid terhadap isu di Palestin. Konteks penggunaannya adalah jelas mengikut RPH yang dirancang.

Pelaksanaannya yang membuka peluang kepada murid untuk mencuba sendiri atau ‘hands on’ sudah tentu akan merangsang minat mereka terhadap pembelajaran. Makanya. Misalnya. gambar yang dirancangkan bukanlah gambar biasa. sudah pasti tidak mampu membawa binatang liar seperti ular atau harimau. Melalui tayangan tersebut. murid mungkin dapat menjana idea baru untuk menghasilkan sajak dengan melihat kepada kebinasaan dan kekejaman yang berlaku di negara Palestin itu. manakala kemahiran pula merujuk kepada kebolehan murid membaca teks bagi memperoleh maklumat penting. Pengetahuan itu merujuk kepada isi kandungan artikel tersebut iaitu aspek keganasan yang sedang berlaku di Palestin. Seterusnya ialah penggunaan bahan elektronik iaitu perisian komputer permainan bahasa. Sebenarnya. Gambar-gambar tersebut akan ditayangkan secara berselang-seli bersama video. biarpun bahan maujud adalah lebih baik bagi memberi gambaran yang jelas kepada murid. Husin (1986) dalam bukunya Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pembacaannya. Tambah beliau. guru perlu juga memberikan perhatian kepada ketepatan. rasional penggunaan slaid gambar ini adalah lebih kurang sama dengan penggunaan video. Secara tidak langsung murid-murid memperoleh dua dalam satu ilmu baharu iaitu pengetahuan dan kemahiran. seninya. Menurut Kamarudin Hj. Edgar Dale Kerja Kursus Projek 38 . guru yang ingin mengajarkan murid tentang binatang. RPH tersebut juga melibatkan BBM seperti gambar. Selain itu. sebaliknya slaid gambar peristiwa peperangan. Namun. dalam membuat pemilihan gambar. Slaid gambar peperangan ini akan ditayangkan di alat pemancar ketika murid dalam perbincangan kumpulan. gambar merupakan bahan bantu mengajar yang paling mudah untuk didapatkan. membawa gambar bercetak mahu pun gambar slaid tentang haiwan tersebut amatlah sesuai. terangnya agar menarik dan jelas serta bersih. kesesuaian. namun ada kalanya bahan yang ingin diajarkan itu tidak dapat dibawa. Permainan ini dinamakan teka perkataan.

Setelah kesemua persoalan itu terjawab. kejelasan yang tidak menentu. nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar adalah merangsang minat yang tinggi dalam kalangan murid-murid kerana minat adalah faktor yang penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) mereka. maka bolehlah untuk digunakan. Kebiasaannya. terdapat pro dan kontra apabila guru-guru menggunakan bahan bantu mengajar seperti yang diterangkan sejak awal tadi. iaitu masalah pada fasa sebelum. permainan ini juga bersifat interaktif memandangkan dimainkan secara berkumpulan. Husin (1986:266). sebelum guru-guru memilih BBM yang digunakan. pada fasa sebelum. masalah yang perlu difikirkan sebelum menentukan BBM yang ingin digunakan ketika P&P terbahagi kepada tiga fasa. Di samping itu. mudah didapati atau pun masalah teknikal yang bakal dihadapi. Perkara ini harus diselidiki dahulu sebelum memilih BBM. Selain itu. sistem audio yang tidak cekap. Sebenarnya. Bagi Kamarudin Hj. Pemilihan huruf-huruf tersebut membolehkan mereka mendapatkan klu bagi menjawab soalan tentang istilah perkataan yang melambangkan perasaan berdasarkan perumpamaan dan analogi yang disediakan. guru-guru perlu mengenal pasti adakah bahan itu mahal. Misalnya. semasa dan selepas. masalah kepada murid seperti kepekaan Kerja Kursus Projek 39 . Selain itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) (1963). pada fasa semasa penggunaan BBM. Wakil bagi setiap kumpulan akan diminta memilih beberapa huruf konsonan dan vokal untuk diisi pada ruangan kosong tersebut. masalah yang sering dihadapi ialah kerosakan mengejut. perisian permainan bahasa ini sangat bermakna dan mampu memberi kelainan kepada sistem pendidikan di negara. Oleh itu. bahan bantu juga berperanan dalam menyediakan satu dasar kukuh untuk perkembangan ketahuan dan corak pemikiran. mereka perlulah memikirkan tentang kesan BBM tersebut terhadap ketiga-tiga fasa itu. dalam bukunya Audio Visual Method in Teaching. Sementara itu.

Kesimpulannya. Akhir sekali ialah masalah selepas menggunakan BBM seperti kerosakan. Untuk menghadapi cabaran ini. memilih dan menggunakan bahan pendidikan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran di sekolah merupakan suatu usaha yang mencabar. Dengan mematuhi cara demikian sahajalah kemungkinan besar prestasi pengajaran guru dan pembelajaran murid-murid di sekolah dapat meningkat maju.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mereka yang Cuma hanya mendengar tetapi tidak berfikir ketika asyik disuguhkan dengan bahan menarik ketika P&P. usaha guru perlulah dilakukan mengikut panduan dan perancangan yang teliti. Kerja Kursus Projek 40 . masalah elektrik atau mungkin kebinasaan akibat persekitaran semula jadi seperti binatang dan bencana alam.

obtaining. objek atau program. mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna. keadaan atau ukuran tentang sesuatu berdasarkan criteria-kriteria tertentu atau membandingkannya dengan yang lain. Penilaian juga merupakan satu proses menentukan. Stufflebearn (1971). and providing useful information for judging decision alternatives”. kedudukan. Hal ini dapat dijelaskan bahawa penilaian adalah proses mengenalpasti. menyatakan bahawa penilaian sebagai “the process of delineating. mutu. Maklumat yang diperoleh daripada beberapa sumber akan digunakan untuk membuat pertimbangan nilai (value judgement) atau keputusan terhadap seseorang individu. jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” Kerja Kursus Projek 41 . memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita.1 Definisi Penilaian Penilaian merupakan satu tugas menentukan nilai.0 ALAT PENILAIAN 5.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. Gay (1985) pula berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. Maklumat yang diperoleh ini akan digunakan untuk membuat pertimbangan bagi tindakan selanjutnya. Melalui penilaian yang dilakukan.

kaedah mengajar dan kurikulum. Secara ringkasnya. pemerikaan dan pengukuran. objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal. Kerja Kursus Projek 42 . Penilaian merupakan pertimbangan professional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan. objektif pelajaran. Oleh itu. Bukti empirikal pencapaian biasanya diperoleh secara pengukuran terhadap penguasaan pelajar dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan ujian. terdapat beberapa prosedur dalam membuat penilaian iaitu persediaan ujian. bagi sesuatu penilaian. pentadbiran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dengan “apa yang dihasratkan” dapat dikenalpasti dalam sesuatu program pendidikan. Selain itu. analisi dan interprestasi dan tindakan. penilaian merupakan satu proses membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran yang bertujuan untuk memberikan maklumat tentang pencapaian murid.

Penilaian formatif juga membantu guru-guru mendapatkan maklum balas tentang pengajaran mereka dan maklumat ini boleh digunakan oleh guru-guru itu untuk memperbaiki proses pengajarannya. Cara ini dapat mengurangkan perasaan gementar atau rasa takut dalam kalangan murid-murid terhadap sesuatu penilaian itu. Menurut formatif dan penilaian sumatif. tetapi lebih mengkhusus kepada penilaian kemajuan atau penilaian progresif. Penilaian ini member maklumat berhubung dengan prestasi pembelajaran murid-murid itu dari semasa ke semasa dan jika terdapat kelemahan-kelemahan murid pada waktu itu segera diperbetulkan. penilaian jenis ini hendaklah dijalankan secara tidak formal. dua bentuk penilaian lisan yang boleh digunakan di sekolah-sekolah adalah penilaian 43 . Di sekolah-sekolah rendah.2 Jenis-Jenis Penilaian Penilaian adalah satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi mendapatkan maklumat yang berguna untuk menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. Keputusan penilaian formatif biasanya tidak digunakan untuk pemeringkatan atau perbandingan di antara seseorang murid dengan murid yang lain. terutamanya dalam penilaian lisan. Tambah beliau lagi. penilaian formatif adalah sejenis penilaian yang digunakan untuk mengesan perkembangan atau kemajuan tahap pembelajaran murid dengan serta merta dan dapat mengenal kekuatan serta kelemahan mereka. Kerja Kursus Projek Zulkifli Hamid (2005).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5.

Dalam perkataan lain. guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran pelajar dan kelemahan serta kekuatan pelajar dalam pembelajarannya. kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalamnya boleh dinilai secara formal atau tidak formal. Kerja Kursus Projek 44 . Penilaian jenis ini boleh dijalankan di akhir sesuatu kursus ataupun setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran atau mengikut penggal-penggal persekolahan. Zulkifli Hamid (2005:87) berpendapat. ia bertindak menentukan setakat manakah murid-murid telah menguasai kemahiran. Murid-murid diberi markah atau gred supaya dapat dibandingkan pencapaian keseluruhan mereka itu sendiri. Penialaian ini berkisar kepada apa yang telah diajarkan sahaja. Ada baiknya jika guru-guru tadi dapat menguji kemahiran-kemahiran itu secara berasingan. sama ada mendengar atau bertutur boleh dijalankan serentak dan dilakukan dalam bentuk formal. penilaian lisan biasanya menekankan kepada penguasaan sesuatu aspek kemahiran tertentu. dalam pengajaran dan pembelajaran lisan. ujian atau penilaian lisan. bahan atau isi pengajaran yang telah diajarkan kepada mereka.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Menurut Zulkifli Hamid (2005). penilaian sumatif adalah penilaian pencapaian yang bertujuan mengesan secara menyeluruh tahap kebolehan atau kecekapan murid di akhir sesuatu pembelajaran. Kesimpulannya. Pada peringkat rendah. Pada peringkat yang lebih tinggi. Guru-guru diminta bertindak serius dan teliti untuk menilai aspek-aspek tersebut. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran (P&P).

Hasil ujian yang telah dilakukan dapat memberikan gambaran kepada guru tentang keupayaan murid mereka yang sebenar sebelum memulakan pengajaran. kebolehan. kadar pencapaian. Mendapatkan maklum balas. masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Pada amnya. antara kepentingan penilaian ialah: i.3 Kepentingan Penilaian Terdapat beberapa tujuan sesuatu penilaian itu dijalankan. sikap. penilaian memberi guru maklumat tentang perkembangan dan pencapaian murid tentang pengetahuan. 45 Kerja Kursus Projek . keperluan dan kemahiran. Zulkifli Hamid (2005) dalam bukunya Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu meringkaskan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5.

arahan yang tidak jelas. guru akan berpuas hati dan bolehlah bergerak kepada pelajaran yang lain. iii. mungkin isi pelajaran yang hendak disampaikan terlalu banyak. terlalu susah atau terlalu menjemukan. pilihan jawapan yang tidak digunakan langsung. Menilai prestasi/ pencapaian/ kemajuan murid. guru akan mendapat makluman balas tentang beberapa perkara. Mengenalpasti pengetahuan pembelajaran lampau murid. kita menganggap pembinaan item ujian Bahasa Melayu sebagai perkara mudah. Manakala bagi pandangan Kamarudin Hj. penilaian terhadap pembelajaran dan pengajaran itu hendaklah dijalankan. Sekiranya objektif itu telah tercapai. Membuat klasifikasi. 5. tiada jawapan atau terdapat lebih daripada satu jawapan. v.4 Ketepatan Alat Penilaian Dalam Rancangan Pengajaran Kebiasaannya. rangsangan yang kabur. Dengan penilaian ini. guru dapat menentukan sama ada objektif yang dinyatakan pada awal pelajaran tadi telah tercapai atau belum. setelah setiap unit pelajaran dijalankan. item yang terlalu mudah atau terlalu sukar. Berfungsi sebagai penggerak / motivasi. Yang pertama. Husin (1986:106). tidak ada pengkhususan Kerja Kursus Projek 46 . Dengan maklumat-maklumat ini. iv.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ii. Setelah item ujian ini ditadbirkan barulah timbul pelbagai masalah. item yang bertindan. Sebaliknya kalau objektif itu tidak tercapai disebabkan oleh guru tidak mempergunakan pengetahuan sedia ada murid-murid dengan meletakkan objektif terlalu tinggi. guru akan dapat memperbaiki pengajarannya dengan segera dan seterusnya dapat membantu murid-murid dalam pembelajaran mereka. umpamanya salah faham dalam konsep. mungkin juga kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru tidak bersesuaian dengan kelas berkenaan.

objektif dan kandungan pelajaran. bagaimana item ujian itu ditadbirkan. nada yang sesuai.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tugasan dalam bidang yang disoal. serta keberanian tanpa rasa takut ketika menyebut sesuatu perkataan. sebutan mengikut standard bahasa Melayu. frasa atau klausa. kualiti suara yang menarik. perlulah ditentukan tujuan ujian itu diadakan. bagi aspek kelancaran pula guru dapat menilai kebolehan murid-murid bertutur tanpa tersekat-sekat di samping menilai kesahan jeda mengikut unit makna yang difikirkan sesuai selain membaca dengan kelajuan yang sesuai mengikut tanda bacaan yang tepat. dan aitem yang tidak seimbang dengan pemarkahan serta pelbagai kesilapan yang lain. penulis akan menyenaraikan dengan ringkas aspek yang perlu dinilai semasa menilai kemahiran lisan serta skema pemarkahannya menurut pandangan Abd. Ketiga. Pada bahagian ini. Selain itu. Item yang dibina juga hendaklah berasaskan kemahiran bahasa. Selain itu. apa yang hendak diuji. murid-murid perlu menepati unitunit penting seperti kejelasan. Menurut Institut Bahasa (1994:333). kefahaman murid dapat dinilai dengan melihat keyakinan yang memberi makna petunjuk kefahaman murid. Antaranya ialah aspek sebutan. Menurut beliau lagi. aspek kefahaman murid ketika bertutur juga diambil perhatian. kelancaran dan kefahaman. Kesilapan ini akan menjejaskan kesahandan kebolehpercayaan bahan ujian. Dalam hal sebutan. Aziz Talib (1993:74). sebelum membina sesuatu item ujian kemahiran bahasa. jenis dan bentuk item ujian. dan juga masa ujian itu dijalankan. Menurut Abd. intonasi dan jeda yang sesuai serta menuturkan mengikut tanda bacaan yang tepat menjadi bukti murid tersebut dapat menyampaikan isi atau idea yang ingin disampaikan. ada tiga perkara penting yang dapat diuji ketika mengajarkan kemahiran lisan. Aziz Talib (1993:76): TAHAP HURAIAN Kerja Kursus Projek 47 .

tekanan dan intonasi yang tepat dan hentian jeda tepat dan lancar. Aspek yang dititikberatkan dalam kriteria ini adalah murid dapat menyampaikan emosi dengan baik. Seterusnya. Lemah Tidak jelas. dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) ini. Masih jelas tetapi dengan suara yang mendatar dan agak membosankan. sedikit kesalahan sebutan. Berdasarkan jadual di atas. Sangat Lemah Tidak jelas. penilaian kemahiran lisan dijalankan semasa pengakhiran aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu aktiviti dekon. kriteria-kriteria yang dinilai adalah seperti penghayatan ketika mereka mendeklamasikan sajak yang dihasilkan. Aspek yang terlibat dalam kriteria ini adalah terdapat penggunaan perkataan yang melambangkan perasaan dan bertepatan dengan tema dan perlambangan yang digunakan harus kreatif dan sesuai. mengecewakan penilai. jelas. jeda dan intonasi. lancar. Guru menyediakan borang penilaian dan diedarkan kepada murid-murid untuk mereka menilai sendiri rakan-rakan mereka dalam penguasaan kemahiran lisan selain menilai aspek penggunaan bahasa puitis secara keseluruhannya. tidak menunjukkan kefahaman. Kerja Kursus Projek 48 . banyak salah sebutan. Dalam borang penilaian tersebut. tersekat-sekat. berkesan tiada kesalahan sebutan dan intonasi. gagap. kesilapan sedikit sahaja. Mereka telah didedahkan dengan perkataan dan bahasa yang puitis oleh guru sebelum mereka mencipta sebuah sajak.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Cemerlang Tepat. intonasi dan jeda. yakin dan selesa Baik Sederhana Hampir tepat di setiap aspek yang penting. kriteria yang berikutnya adalah tekanan dan intonasi yang meliputi sebutan yang jelas. kurang dapat difahami apa yang dituturkan. Selain itu. kriteria yang kedua adalah penggunaan bahasa yang puitis dalam penghasilan sajak mereka.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Bagi aspek tekanan dan intonasi, kriteria yang dinilai adalah sama seperti pandangan Abd. Aziz Talib (1993) seperti dalam jadual yang ditunjukkan. Aspek sebutan yang jelas, tekanan dan intonasi yang tepat menjadi kayu pengukur kepada setiap murid dalam memastikan mereka mencapai atau melepasi kehendak pengajaran kemahiran lisan tersebut. Selain itu, murid juga akan dinilai berdasarkan aspek hentian sama ada hentian dalam sajak yang dideklamasikan itu tepat pada daerah hentiannya atau sebaliknya. Berikutnya, kriteria yang dinilai adalah mengenai kelancaran dan kehalusan persembahan. Dalam kriteria ini, aspek yang dilihat adalah mengenai keserasian pendeklamasian sajak dengan lakonan dan kelancaran dan kesempurnaan persembahan yang dijalankan. Kriteria yang terakhir dinilai dalam aksi dekon ini adalah berkaitan dengan gaya penyampaian. Aspek yang dilihat adalah persembahan yang menarik dan keyakinan yang ditunjukkan oleh muridmurid yang mengadakan persembahan. Setiap kriteria tersebut mempunyai 5 skor yang berbeza iaitu skor 1, 2, 3, 4 dan 5. Skor 1 merupakan tahap yang paling rendah dan memberi makna sangat lemah dalam mana-mana kriteria yang dinilai. Seterusnya, skor 2 melambangkan tahap pencapaian murid lemah, skor 3 adalah sederhana, skor 4 baik dan skor 5 sangat baik serta menepati apa yang dihajatkan. Bagi pengredan pula, bagi kumpulan yang mendapat jumlah markah sekitar julat 21-25 markah, mereka akan diberikan gred A. Manakala sekiranya mereka mendapat markah sekitar julat 16-20, grednya adalah B. Bagi gred C pula julat markahnya adalah sekitar 11-15 dan gred D pula adalah jumlah markah yang lebih rendah daripada 11 markah.

Berdasarkan apa yang dihuraikan mengenai item penilaian bagi menguji kemahiran yang diajarkan, dapatlah dikatakan bahawa sifat kesahan yang juga merupakan prinsip penilaian sesuatu kemahiran juga wujud. Selain itu, sifat kebolehpercayaan juga dapat dibuktikan dengan sistem pemarkahan yang
Kerja Kursus Projek

49

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

sesuai. Menurut Lee Shok Mee. (1990), dalam bukunya Pedagogi 4 (A); Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan, sifat ini berkaitan dengan kestabilan, ketekalan, ketahanan dan ketepatan keputusan atau hasil dariada sesuatu instrument penilaian. Penilaian yang boleh dipercayai akan menunjukkan hasil atau keputusan yang sama atau sekurang-kurangnya hampir sama walaupun dikemukan berkali-kali kepada kumpulan yang sama dalam pembolehubahpembolehubah lain yang dikawal.

Kesimpulannya, guru seharusnya memandu murid dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan sebelum menilai tahap pencapaian mereka. Lebihlebih lagi apabila mengajarkan kemahiran lisan yang melibatkan sastera. Muridmurid jarang didedahkan dengan kesusasteraan, ini bermakna guru-guru berperanan dalam memberikan penekanan yang lebih bagi mengelakkan pelbagai masalah pembelajaran. Menurut pandangan Prof. Madya Dr. Ishak Ramly (2003:54-55) dalam bukunya Teknik Mengajar Sastera, gaya bacaan sajak berbeza jika dibandingkan dengan genre sastera lain. Sajak memerlukan gaya, tekanan, penjedaan, intonasi dan irama yang tersendiri. Guru harus mendahulukan sesi pengajarannya dengan memberi sedikit perhatian terhadap teknik deklamasi sajak sebelum mengajarkan proses penghasilannya.

6.0

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tahun: 5 Sinergi Bilangan Murid: 36 orang Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Tema: Keamanan
Kerja Kursus Projek

50

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Tajuk: Derita Palestin, Derita Kita Hasil Pembelajaran: Fokus Utama: 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Fokus Sampingan: 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Objektif: Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. 2. Memilih lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Sistem Bahasa: • • Tatabahasa: Kosa kata: keganasan, peperangan, kebuluran, kematian, kecacatan

Pengisian Kurikulum: • Ilmu: Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Sastera, Sosial, Agama dan Moral.
51

Kerja Kursus Projek

rasional Kemahiran berfikir: mencirikan Belajar cara belajar: bacaan secara luncuran. membuat nota Bahan Bantu Mengajar: • • • Klip video Artikel Powerpoint Slideshow untuk permainan bahasa Borang penilaian murid • Pengetahuan Sedia Ada: • • • Murid pernah membaca artikel mengenai keganasan di Palestin. perbincangan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) • • • Nilai: kasih sayang. 2. 52 Contoh interaksi soal-jawab: Kerja Kursus Projek Palestin. Murid pernah menyaksikan kekejaman Israel di televisyen. LANGKAH PENGAJARAN Set Induksi (5 minit) 1. bertanggungjawab. Murid pernah terbaca sajak-sajak keamanan di televisyen dan radio serta sebagainya. Guru menayangkan video keganasan di CATATAN PSA: Pernah menonton berita. Murid diminta menonton video untuk . ISI PELAJARAN .

cikgu. G: Bagus. Guru meminta murid membentuk lima Ayat-ayat yang melambangkan perasaan sedih. murid dikehendaki membaca keratan Kerja Kursus Projek 53 . Guru menerangkan tujuan membaca iaitu Ilmu Pengetahuan am. kumpulan berlima. 4. menghayati penderitaan di Palestin. -interpersonal BCB: Menghubung kait. 3. G: Baik. takut pun ada. G: Ya. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran. Guru bersoal jawab mengenai keperitan hidup di bumi Palestin. murid diberikan keratan artikel yang sama bagi setiap kumpulan. 5. sejarah. bertemakan ‘Kehidupan di Palestin’.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) G: Pernahkah kamu mendengar tentang keperitan hidup di Palestin? M1: Pernah. pilu dan alasannya. cikgu. Ilmu kewarganegaraan. BBM: Video kehidupan di Palestin. Dalam berita selalu tunjuk. Kemudian. KBT -Kontekstual KP: -intrapersonal. Nilai . 2. Guru menerangkan serba sedikit mengenai isu semasa mengenai keganasan di Palestin. agama dan moral.Semangat patriotik. apa yang kamu tahu tentang Palestin? M2: Palestin kena serang dengan Israel. sosial. hari ni kita akan meluahkan perasaan melalui sajak sebagai tanda cakna kita. cikgu. 3. apa perasaan kamu tentang isu ini? M1: Geram. Langkah 1 (10 minit) 1.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Contoh: Ayat- petikan artikel terbabit selama 4 minit untuk mengenal pasti lima ayat yang melambangkan perasaan sedih. Nilai 54 . Nilai Kasih sayang. yang dipilih.Pilu 5. 2. KP: -intrapersonal BCB: Aplikasi maklumat. borang isi ruangan jawapan. 6. Langkah 2 (15 Minit) Aktiviti 1 1. Guru menyediakan permainan teka Kosa kata ( terdapat dalam permainan bahasa teka perkataan) perkataan yang mengandungi ruang jawapan yang perlu diisikan dengan perkataan melambangkan perasaan berdasarkan klu analogi perumpamaan. BBM: Keratan artikel kehidupan rakyat di Palestin. guru akan memilih murid untuk membentangkan ayat dan kata-kata yang menyentuh perasaan mereka. Guru akan meminta murid menyelesaikan permainan tersebut dalam bentuk Kerja Kursus Projek Ilmu Sastera. murid dikehendaki memenuhi kolum untuk menyatakan perasaan yang tergambar dan alasannya berdasarkan ayat Alasan. Mereka ditembak 4.Ditembak dengan kejam. Guru kemudiaannya mengedarkan borang secara dekat seperti Lampiran 1 (a) untuk murid sehingga berderai jasad. Secara rawak. rasional. Perasaan. Selepas itu. mengisikan ruangan jawapan lima ayat pilihan.

ciri-ciri sajak Bahasa digunakan adalah puitis. 4. BCB: Menjana idea. BBM: Perisian komputer permainan bahasa teka perkataan. Jawapan: Pedih. 4. Setiap kumpulan diberikan tema yang sama iaitu ‘Keamanan’. Kerjasama. Guru menerangkan secara ringkas Penghasilan sajak: i. Contoh: Klu: seperti disiat sembilu. Memberi kesan kepada Kerja Kursus Projek mengenai ciri-ciri sajak. peluang akan dibukakan kepada kumpulan lain. Setiap kumpulan perlu memilih tiga (3) konsonan dan dua (2) vokal bagi membuka klu perkataan. Jawapan yang betul akan diberikan 5 markah. 3. 3. KBT: -Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) KP: verbal linguistik. Sekiranya gagal menjawab. Murid berbincang dan menghasilkan sekurang-kurangnya 5 baris sajak yang mengandungi bahasa puitis seperti yang 55 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pertandingan. Secara berkumpulan. 5. Murid juga dikehendaki untuk menyalin semula jawapan perkataan yang melambangkan perasaan serta analoginya supaya dapat membantu dalam proses penghasilan sajak. murid diminta berbincang untuk menghasilkan sajak. 2. 6. Aktiviti 2 1.

2. Langkah 3 (20 Minit) Cara meluahkan 1. 5. verbal linguistik. bertanggungjawab. ii. Nilai: Semangat warganegara. 3.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pendengar dan pembaca. Guru memainkan muzik instrumental yang BBM: Video keamanan. Guru merumuskan secara langsung penilaian terhadap kemahiran lisan murid dalam menyatakan perasaan dan 56 . Selesai semua kumpulan mempersembahkan sajak. borang penilaian. Borang penilaian diberikan kepada murid untuk menilai persembahan dekon rakan sekelas. Ilmu: daripada murid. Kerja Kursus Projek KP: Kinestik.Bahasa puitis ii. Secara berkumpulan murid diminta mendeklamasikan sajak sambil rakan kumpulan melakonkan mengikut sajak yang dideklamasikan.bentuk sajak. deklamasi rangsangan ketika persembahan. pilu. iii. guru mengumpul semula borang penilaian i.Intonasi. i. ii. marah dan sebagainya serta menayangkan gambar paparan slaid penderitaan di Palestin sebagai bahan Cara sajak. Guru menerangkan konsep aktiviti dekon. 6.Pemilihan perkataan. Sebutan. Bebas tanpa terikat dengan bilangan rangkap. KBT: -interpersonal -intrapersonal perasaan: bersesuaian dengan perasaan atau emosi sedih. 4. dipelajari tentang istilah melambangkan perasaan melalui perlambangan dan perumpamaan. muzik instrumental. Penghayatan.

7. 4.0 BAHAN BANTU MENGAJAR Kerja Kursus Projek 57 . Guru bersoal jawab mengenai ciri-ciri puisi. majalah dan internet sebagai proses pengayaan. 2. Guru serta-merta membetulkan kesilapan yang dilakukan murid semasa aktiviti sebagai sebuah proses pemulihan untuk mengelakkan murid mengulanginya. 7. Penutup (10 Minit) Kosa kata baharu -Emosi Penghasilan sajak. 1. BCB: merumus Nilai: Bertanggungjawab .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penghayatan melalui aktiviti dekon. Guru membuat rumusan mengenai aktiviti pelajaran serta mengumumkan pemenang bagi kumpulan yang mendapatkan markah terbaik untuk aktiviti teka perkataan dan persembahan dekon. Guru memuji pencapaian murid dan Seni lakon. Guru meminta murid mencari sajak-sajak yang bermutu di akhbar. Ilmu: Sastera. 3. Kemahiran Lisan. memberikan ganjaran.

0 KESIMPULAN Secara konklusinya. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Di samping itu. tugasan ini. Kerja Kursus Projek 58 . Selain itu. telah menjelaskan mengenai penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan menjelaskan beberapa hasil pembelajaran kemahiran-kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 8. hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan mengaplikasi Pengisian Kurikulum dalam langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran berdasarkan aras pembelajaran kemahiran.

9. Kajian yang mendalam tentang pedagogi untuk mencapai hasil pembelajaran sukatan pelajaran harus dipertingkatkan supaya murid dapat mengadaptasi kemahiran yang sepatutunya mereka kuasai. Oleh itu. membina dan mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurusan bagi tujuan keperluan harian sama seperti dalam contoh aktiviti yang dihuraikan dalam tugasan projek. Kerja Kursus Projek 59 . Selain itu. Bhd. Ini adalah satu peluang kepada guru pelatih untuk membiasakan diri dengan alam kehidupan seorang guru yang sebenar. secara tidak langsung telah membimbing guru pelatih untuk memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai aplikasi pengajaran bagi subjek Bahasa Melayu. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Secara keseluruhannya dengan melakukan tugasan ini.1 RUJUKAN Sumber Buku Kamarudin Bin Hj. (1986).0 9. Husin. guru sepatutnya menjadikan RPH sebagai dokumen rujukan dalam menghasilkan rancangan pengajaran yang menepati penyataan objektif yang dihajatkan selain dapat merancang penggunaan BBM yang berkesan dan alat penilaian yang bersesuaian untuk menguji keberolehan murid. Aspek lisan merupakan aspek yang diberi penekanan kepada murid tentang kemahiran interpersonal. Subang Jaya: Penerbitan Sarjana (M) Sdn.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Kemahiran lisan sebenarnya tidak dapat dipisahkan daripada pelajaran bahasa. yakni membolehkan murid memulakan. kemahiran ini terpaksa diperkenalkan kepada kanak-kanak sejak dari darjah permulaan lagi. guru perlu menyediakan satu aktiviti khusus yang dapat meningkatkan kemahiran lisan murid supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif dengan persekitaran di samping mengikis perasaan malu dan takut ketika berhadapan orang luar di alam luar persekolahan. Sama ada secara langsung atau tidak.

Mengajar Bahasa Malaysia. Normah Abdullah. Razmah Man. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Subang jaya : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. (1994). Kerja Kursus Projek 60 . (1977). Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. Ishak Ramly. Husin. Pedagogi Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1999). Bhd. Marzuki Nyak Abdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Taib Osman. (1989). Teknik dan Contoh. Shah Alam. Pedagogi 4 (A). Mat Nor Husin. Jamilah Ahmad. Zulkifli Hamid. Menyediakan Objektif Pengajaran. (1999). Abd. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia KBSM. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Berhad dan UPSI. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia Sdn Bhd. (1989). Lee Shok Mee. S. Bentong. Madya Dr. (1988). Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. Mok Soon Sang. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Pendekatan dan Teknik Pendidikan Bahasa Melayu. Prof. Nathesan. Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan. Jilid 1: Perkaedahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR dan KBSM. Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kamaruddin Hj. (1990). Teknik Mengajar Sastera. Azman Wan Chik. Asas Pedagogi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. (2009). Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. (2003).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Prof.

(16 Mac 2010). Strategi Pendidikan Bahasa Melayu. daripada www.kpm.com/2010/03/konsep-strategi-pendekatankaedah.com: http://dadwayne. (1994). Kerja Kursus Projek 61 .my/sphsp/muka22. Diperoleh pada 1 Mac 2010. Pedagogi untuk pengajaran dan pembelajaran. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. (2005). Diperoleh pada 6 Mac 2010.blogspot. 8.html 10.kpm. Kaedah dan Teknik. (2008).htm Ariffin.blogspot. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.2 Sumber Internet Sharbi Ali.0 REFLEKSI 10. Daripada dadwayne.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mok Soon Sang. Institut Bahasa. Pendekatan.1 MUHAMMAD AMINUL KHALIL BIN ZAINI SEBELUM Selepas mendapat tugasan ini.my: http://www. Konsep Strategi. penulis berasa gementar dan risau kerana tidak mendapat sebarang gambaran yang jelas mengenai tugasan tersebut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.ppk.ppk.

perkaraperkara seperti itu bakal diselesaikan dengan bantuan pensyarah dan rakan selain maklumat atau nota yang diperoleh di pusat sumber dan internet. Antara ancaman yang difikirkan sebelum memulakan tugasan ini ialah aspek bahan bantu mengajar (BBM). amali di dalam kelas yang telah dibentangkan banyak membantu kami. Fokus tersebut melibatkan beberapa aspek yang ditekankan dalam menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Namun. penulis dan beberapa orang rakan yang lain telah merancang strategi pelaksanaan tugasan ini. BMM perlu disediakan dalam bentuk yang berkesan dan bermakna. Rata-rata antara kami masih tidak begitu mahir dalam kemahiran menyediakan RPH. dirancang secara dan berkumpulan. Namun. setelah mendapat penerangan yang jelas daripada pensyarah. ancaman mengenai item penilaian juga diambil kira. penulis dapat pelaksanaan langkah-langkah pengajaran Melalui aktiviti yang juga cara kelas termasuk mengetahui dalam penggunaan sumber bahan pengajaran seperti ICT dan sebagainya. Akhir sekali. Oleh itu. aspek yang terpenting sebelum tugasan projek dilaksanakn ialah pengetahuan sedia ada mengenai tajuk tugasan. Jadi. Selain itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Namun. pelbagai cara dan kaedah telah difikirkan bagi menghasilkan BBM yang menarik dan memberi kesan kepada murid-murid. penulis berasa teruja untuk memulakan tugasan berikutnya. beberapa fokus utama aktiviti telah dikenal pasti. Sebelum menjalankan tugasan. Ada dalam kalangan kami yang sudah mendapatkan beberapa maklumat penting daripada Kerja Kursus Projek 62 . bantuan pensyarah serta rakan sangat ditagih. Selain itu. sebelum tugasan dilaksanakan.

Jadual kerja juga dirangka supaya dapat memudahkan perjalanan penyediaan laporan penuh tugasan. Perancangan tersebut sedikit sebanyak dapat membantu kami melakukan persediaan sebelum tugasan projek dilaksanakan. Biarpun hanya sedikit sahaja isi yang ditemui. Biarpun pada awalnya menjangkakan bahawa tugasan ini sukar. Rakan-rakan tidak kedekut untuk berkongsi ilmu dan idea-idea yang bernas dalam memantapkan isi-isi kerja kursus ini. namun tetap bersyukur kerana sekurangkurangnya penulis tidak melepaskan tanggungjawab begitu sahaja. SELEPAS Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana penulis berjaya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Selain itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) senior dan sebagainya. di awal mendapat tugasan ini. ilmu menegenai kemahiran bahasa serta kandungan yang terdapat dalam sukatan pelajaran dapat dipraktikkan Kerja Kursus Projek 63 . tetapi akhirnya dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan. Penulis telah mencari bahan di pelbagai tempat dan sumber. secara jujurnya penulis sangat bersyukur kerana mendapat tugasan ini. penulis tidak terbayang sedikit pun apa yang perlu dilakukan. Tetapi dengan dorongan Puan Zainiyah Bt Mohd Zain. Sementara itu. Hal ini disebabkan penulis dapat menambah pengetahuan pedagogi bahasa kerana sebelum ini hanya memahami apa yang di ajar secara umum. Sebenarnya. gambaran itu menjadi jelas sedikit dan membuatkan penulis tidak sabar-sabar untuk memulakan tugasan. Dengan adanya tugasan seperti ini. penulis dapati kerjasama yang terjalin bersama rakan bagi menjayakan tugasan ini merupakan nadi utama terhadap kejayaan semua. Tugasan ini banyak mendisiplinkan diri khususnya ketika berada di penghujung tarikh serahan tugasan.

Kelebihannya ialah guru pelatih dapat mengaplikasikan BBM tersebut pada masa akan datang. Kekuatan yang jelas dalam tugasan ini adalah pada tajuknya. ucapan ribuan terima kasih dihamparkan kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini. Kerja Kursus Projek 64 . BBM. mungkin rancangan pengajaran harian sukar untuk dihasilkan. Selain itu. penilai tugasan ini akan meneliti sejauh manakah tahap kebolehan guru pelatih menyesuaikan penyataan objektif. Selain itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) semasa menjadi guru kelak. Sebenarnya. tugasan ini juga memberi peluang dalam menggunakan tahap kemahiran masing-masing menghasilkan BBM yang sesuai dengan hasil pembelajaran. serta item penilaian untuk digunakan dalam sesi pengajaran berdasarkan dokumen RPH yang telah disediakan. secara tersiratnya. Tanpa pengetahuan mengenai semua ini. Akhir sekali. tugasan ini memberi peluang kepada guru pelatih menambahkan pengetahuan tentang panduan pengajaran yang lebih berkesan semasa di alam pekerjaan. Hasil pembelajaran khusus yang dirangka oleh pihak Jabatan Bahasa memberi gambaran yang jelas tentang penyediaan RPH.

Namun kami mengambil kekangan yang dihadapi ini sebagai satu cabaran yang mampu 65 Kerja Kursus Projek .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. Hal ini merencatkan sedikit proses untuk melaksanakan tugasan ini. antaranya adalah kami perlu menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah dan menjalani cuti Hari Raya Aidilfitri yang mengambil masa selama tiga minggu. ketepatan pemilihan dan keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar dan menjelaskan kesesuaian alat penilaian yang sesuai bagi menilai pencapaian murid-murid berdasarkan objektif pembelajaran yang dihasratkan. Terdapat beberapa halangan yang perlu kami tempuhi untuk melaksanakan tugasan ini. kami juga diminta untuk menjelaskan kesesuaian. Selain itu. sama ada bagi Tahap Satu atau Tahap Dua persekolahan yang menepati prinsip pembelajaran Bahasa Melayu secara bersepadu dan penggabungjalinan kemahiran.2 MUHAMMAD IZANI BIN HASHIM SEBELUM Tugasan projek pada semester 2 pismp mengkehendaki kami untuk menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. Antaranya adalah kami diminta untuk merancang objektif pengajaran yang tepat dan ia juga mesti berkaitan dengan pemilihan teknik dan aktiviti bagi mengajar kemahiran fokus dan kemahiran sampingan yang dipilih bagi mencapai objektif pembelajaran yang dihasratkan. Kami juga diberi penerangan oleh Puan Zainiyah tentang elemen-elemen yang perlu dititik beratkan dalam penciptaan Rancangan Pengajaran Harian dan penulisan esei yang berkaitan. Rancangan tersebut adalah untuk tempoh pengajaran dan pembelajaran selama 60 minit. Sepanjang PBS dan cuti ini adalah termasuk di dalam tempoh masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan kerja kursus projek ini.

Emosi. Rohani. Antara bahan rujukan yang telah dirujuk adalah buku-buku yang berkaitan dengan teknik pengajaran kemahiran Bahasa Melayu. Alhamdulillah kami dapat menyiapkan tugasan ini secara sempurna dengan menepati masa yang diperutukkan. Dalam RPH kami ini. artikel-artikel dan blog-blog di dalam internet. Kami juga bertemu dengan puan Zainiyah untuk mendapat bimbingan dan cetusan idea untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. Fokus Utama yang dipilih adalah dalam golongan kemahiran lisan iaitu : Kerja Kursus Projek 66 . Ilmu-ilmu yang diperolehi ini amat berguna kepada kami dan akan dipraktikkan setelah mengajar kelak demi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi Jasmani. Banyak ilmu yang telah diperolehi sepanjang proses untuk menyiapkan tugasan ini. Pelbagai sumber rujukan telah ditelaah untuk mencari maklumat dan akan dimasukkan ke dalam kerja kursus projek ini. SELEPAS Kami telah diberikan jangka masa selama enam minggu untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. Antara ilmu yang diperolehi adalah dari aspek pemilihan Fokus Utama dan Fokus Sampingan dan pemilihan objektif yang sesuai dan mempunyai pertautan dengan Fokus yang telah dipilih.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mendorong kami untuk menggandakan usaha dalam proses untuk menuntut ilmu demi menggenggam segulung ijazah kelak. Intelek dan Sahsiah dan merealisasikan matlamat pengajaran Bahasa Melayu untuk melahiran murid yang berketerampilan dalam berbahasa. Pelbagai ilmu telah dicurahkan oleh Puan Zainiyah yang amat berguna untuk menyiapkan tugasan serta dapat dipraktikkan dalam sesi pengajaran sebenar apabila kami menjalani praktikal dang bertugas sebagai guru sebenar kelak.

Dalam pada itu. Kerja Kursus Projek 67 . Memilih sekurang-kurangnya lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 2. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Mendeklamasikan secara berkumpulan. sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon Hal ini membolehkan kami mendapat pengetahuan yang berguna untuk mencipta RPH yang baik beserta dengan Bahan Bantu Mengajar yang mampu menarik minat murid untuk belajar di dalam kelas. kami juga berjaya membina semangat kerja berpasukan dan aspek pengurusan masa dalam membuat perancangan dan pelaksanaan sesuatu tugasan. Objektif tersebut adalah seperti berikut : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Melalui pemilihan Fokus ini kami telah membuat objektif yang mempunyai pertautan dengan mendapat bimbingan dan tunjuk ajar daripada Puan Zainiyah. Bagi fokus sampingan pula adalah terdiri daripada kemahiran membaca iaitu : 7.

kami diminta menyiapkan tugasan merancang pengajaran berdasarkan teknik yang telah dipilih. Kekurangan sumber seperti buku dan maklumat dari internet juga sedikit menyukarkan pergerakan tugasan kami. terdapat beberapa kekangan terutamanya melibatkan bahan rujukan. seperti yang telah saya nyatakan tadi. tugasan ini kelihatan mudah memandangkan kami telah beberapa kali mengasilkan RPH untuk diadaptasikan di dalam kelas. Namun.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. Hal ini kerana Kerja Kursus Projek 68 . namun merancang untuk menjalankan aktiviti dengan sebaiknya sedikit sebanyak menyulitkan keadaan. Sebelum melaksanakan sepenuhnya tugasan. taklimat dan penerangan daripada Puan Zainiyah telah saya gunakan sebagai sedikit rujukan untuk menjadi panduan dalam penyediaan tugasan ini.3 MUHAMMAD RIDHUAN BIN GHANI SEBELUM Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu merupakan salah satu subjek yang menyediakan pegetahuan dalam merancang dan membina aktiviti pengajaran dan pembelajaran. BBM dan sebagainya. Alhamdulillah. sewaktu berkunjung ke Perpustakaan Negara. Rancangan tersebut meliputi penyediaan Rancangan Pengajaran Harian. Secara kasarnya. RPH. nasib menyebelahi kami apabila terdapat beberapa buku yang telah menjadi panduan utama kami dalam menyiapkan tugasan ini. walaupun kami biasa melaluinya. Bagi penyediaan RPH pula. Pada semester ini. Hal ini secara tidak langsung merencatkan agenda yang telah dirancang. Bahan Bantu Mengajar.

kami telah dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Melalui perbincangan ini. SELEPAS Alhamdulillah. Sepanjang pelaksanaan tugasan ini. waktu senggang antara subjek telah kami gunakan sebaiknya untuk berbincang mengenai kemahuan dan kehendak soalan. secara totalnya dapalah saya katakan bahawa terdapat kekuatan dan kelemahannya sendiri. pandangan mata kasar sebelum meredah sendiri untuk menyediakan tugasan yang sebenar tidak seindah khabar. Itulah tanggapan yang dapat saya coretkan sebelum mengemudi bahagian sendiri dalam menyiapkan tugasan ini. bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya. Selain itu. 1 Oktober 2010 setelah melalui beberapa pengubahsuaian melibatkan bahan pengjaran dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang terdapat percanggahan idea yang mungkin akan mengusutkan lagi keadaan. Semuanya mudah pada awalnya. Dengan masa yang telah ditetapkan. Harapan agar sentuhan dan hasil kerja yang bakal terhasil nanti akan memberi manfaat dan menjadi rujukan pada masa hadapan. Mungkin kekuatan yang ada pada kami merupakan kelemahan pada pihak lain dan begitulah sebaliknya. Namun tidak pada akhirnya. Secara keseluruhan. dengan sifat keguruan yang ada kami telah mampu menyerapnya untuk di cari jalan penyelesaiannya. lahirlah idea-idea yang boleh kami manfaatkan dan aplikasikan ke dalam tugasan ini nanti.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penyediaannya mestilah tepat dengan kehendak objektif yang dihasratkan. Justeru hasil pembelajaran yang telah kami pilih perlu disepadankan dengan aras kemampuan murid yang hendak di fokuskan. Terima kasih. Kekuatan kerjasama kumpulan memang tidak saya Kerja Kursus Projek 69 . tugasan projek ini telah selamat kami serahkan pada hari ini.

Dari segi perancangan pengajaran pembelajaran pula iaitu RPH. sudah tentu akan member peluang dan ruang kepada murid untuk mencetuskan dan melahirkan idea-idea baharu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) nafikan. tiada kalimah yang mampu menggambarkan kegembiraan dan kesyukuran melainkan hanya kepada yang Maha Esa. Pembahagian yang dilakukan ke atas setiap ahli kumpulan membolehkan setiap ahli menjalankan tanggungjawabnya sendiri. dengan pemilihan dan penggunaan yang kami apliksikan ini. Akhirnya. Namun. Dan kami yakin. Dengan sumber yang terhad tanpa disokong oleh penulispenulis sedikit sebanya merencatkan persiapan penulisan ilmiah kami. Setelah berhempas pulas Kerja Kursus Projek 70 . Natijahnya kami terpaksa bergerak sendiri ke Perpustakaan Negara dan sebagainya untuk memastikan penulisan ilmiah kami ini berdasarkan fakta-fakta yang sebenar. Hal ini kerana tanpa fakta yang sebenar sedikit sebanyak akan menimbulkan keraguan kepada pihak pembaca nanti. saya dapat rasakan aktiviti yang kami jalankan untuk tempoh satu jam itu. Dengan kesibukan yang terpaksa di tanggung. terdapat juga kelemahan yang kami tidak dapat elakkan. Pemilihan teknik yang sesuai dengan tahap kemampuan murid menambahkan lagi keyakinan kami dalam memastikan hasrat yang terkandung dalam objektif pembelajaran akan tercapai dengan jayanya. Begitu juga dengan “hands on” yang telah kami aplikasikan sewaktu permainan bahasa dan perbincangan kumpulan. akan member manfaat besar bukan sahaja kepada guru bahkan murid seluruhnya. Hal ini jelas menunjukkan pembaziran masa yang agak panjang dan mungkin untuk semester seterusnya masa yang di khususkan untuk menjalankan tugasan tidak akan lagi merangkumi waktu cuti. kekurangan bahan rujukan seperti semester sebelumnya masih menghantui kami. Selain itu. kami terpaksa melupakan seketika masalah tugasan ini sebelum membukanya kembali setelah pulang ke institut. akan tercapailah objektif yang kami hasratkan itu. Antaranya perhubungan sewaktu menjalankan PBS dan bercuti hari raya.

InsyaAllah. 11.0 LAMPIRAN Kerja Kursus Projek 71 . Terima kasih.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) menyiapkan tugasan ini. Mungkin hasil kerja kami ini akan menjadi pedoman dan rujukan di masa hadapan. secara tuntasnya saya amat berpuas hati dengan hasil kerja kami walaupun mungkin terdapat sedikit sebanyak kecacatan yang tidak dapat dielakkan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->