P. 1
Tuoi 20 yeu dau

Tuoi 20 yeu dau

4.74

|Views: 27,025|Likes:
Published by anonymb0y
hay ho do!!
hay ho do!!

More info:

Published by: anonymb0y on Oct 16, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2011

pdf

text

original

C h i c a Chúa

Có tôn giáo trong khôn ngoan và khôn ngoan trong tôn giáo.

Laetence40

Ki"u a tôi v" ng nhà ông Chu. êm n, nhà ông Chu th'c s' là m t nhà
tr bình dân. Có t i hàng ch c ng i n m ng la li t ó. G n sáng, h l i
bi n i nh b ma b t. Có l! ph n l n h "u là nh ng ng i i buôn hay bán
hàng ch .

Anh m%t s o ã i kh i nhà ông Chu t$ t i hôm qua. Ông Chu g i tôi d y, a
cho tôi m t gói “hàng tr ng ” nói r ng ó là ti"n công c a tôi. Ông ta b o:

-

Mày mang nó v" Hà N i. V t i c*ng c ch c tri u.

Tôi không nghe nh ng ông ta không nói n ng gì b i. Tôi ành gi t th hàng
ch t ng i y vào ng i r(i “ ph n ”.

L ng S,n không có gì quy n r* tôi nên tôi tìm ng ra b n ô tô. Trên ng
i, tôi g%p l i toán giáo dân trên tàu hôm qua nên nh p b n v i h . H i theo
m t ông cha o tên là cha Th o. Cha Th o ch$ng 50 tu i, ng i gày gò th p
bé trông gi ng nh m t giáo viên c p M t tr ng làng. Cha Th o r t vui tính,
v$a i v$a gi ng gi i l ch s& L ng S,n cho m i ng i nghe, ông k s' tích
nàng Tô Th , ng Tam Thanh, Nh Thanh nghe r t lý thú. Hóa ra con sông K2
Cùng là con sông r t %c bi t, ây là con sông duy nh t Vi t Nam ch y
ng c. T t c hàng tr m, hàng ngìn con sông Vi t Nam "u ch y t$ Tây B c
xu ng ông Nam r(i ra bi n ông, riêng con sông K2 Cùng l i ch y t$ Nam
lên B c.

Chúng tôi i vào nhà th L ng S,n. Nhà th này ã b phá h y t$ th i chi n
tranh, chuông nhà th c treo trên m t cái cây c th . Ng i ta ang quyên
góp ti"n xây d'ng l i nhà th . Cha x ây ón ti p chúng tôi r t t& t ,
nghe nói ông ta ã t$ng du h c Vatican. Cha x cho xem hình v! ph i c nh
ki n trúc c a ngôi nhà th t ,ng lai. Tôi r t ng c nhiên vì nó có hình mái vòm
trông gi ng nh m t khu liên h p th d c th thao hi n i, có t ng h m ô
tô ch không gi ng nh các ngôi nhà th có ki n trúc ki u Gôtic khác th ng
th y Vi t Nam.

Cha Th o thay m%t cho giáo dân a ph n B c Giang trao ti"n cho cha x L ng
S,n. M i ng i c kinh Kính m$ng r(i cùng u ng n c, n hoa qu , chuy n
trò vui v#. Cha x L ng S,n xin l i vì nghèo, i"u kiÖn eo h p nên không th
ti p khách c chu áo h,n.

M i ng i lên m t chi c ô tô ca v". Tôi c*ng c m i lên xe nh h . Trên
xe, m i ng i cùng hát Thánh ca. Tôi úng nh m t con chiên gh# l c b y,
lúng túng và r t khó x&.

Cha Th o có v# nh n ra s' lúng túng c a tôi. Ông b o tôi n ng(i g n ông.
Ông h i han tôi v" b n thân và gia ình. Tôi ph a ra r ng tôi là anh em con bác
con chú v i con Huy"n m làng o H i Khoang. Hóa ra cha Th o bi t ông
trùm Th nh. C ng (ng Ki tô h u mi"n B c Vi t Nam g n nh "u bi t nhau
c . M i ng i trong xe h i han tôi v" con Huy"n m , ai c*ng ng m ngùi
th ,ng c m cho nó. Cha Th o m i tôi v" th m nhà th c a ông. Tôi (ng ý
ngay vì th'c ra tôi c*ng ch ng có vi c gì làm. Tôi gi ng nh cánh bèo trôi
d t trên dòng sông i, thôi thì phó m%c, k theo ý Chúa.

Nhà th B+m41

là m t ngôi nhà th m i c xây d'ng l i. Di tích c a ngôi
nhà th c* làm t$ n m 1927 nay ch còn có ngôi nhà chung là n,i cha Th o
ang . Nhà nguy n b bom, còn m i m t cái gác chuông. N m 1998 ng i ta
quyên góp ti"n c a xây d'ng l i nhà th . T t c v t li u xây d'ng n i th t
bên trong "u là hàng Trung Qu c: t$ viên g ch hoa n nh ng c&a s song s t
và các hàng gh nh'a r# ti"n. Không th nói ây là m t ngôi nhà th p c
vì cung cách “ tân trang ” c a nó có cái gì h,i tr ng gi và bóng b+y quá. Tôi
thích nh ng ngôi nhà th c vùng Bùi Chu, Phát Di m h,n. Tr c ây, có
l n tôi i theo b tôi n vùng Bùi Chu, i vào m t s ngôi nhà th h nh
nh n, có ngôi làm t$ n&a cu i th k4 XIX còn nguyên nh ng hàng gh g ngày
x a. Nh ng hàng gh g n t n#, en bóng vì ã ch ng ki n không bi t bao
nhiêu l t ng i ng(i y qu2 l y gây cho tôi m t s' xúc ng ghê g m.
Nh ng b c t ng g ch m c meo vì n m tháng, tr i qua bao nhiêu th ng tr m
l ch s&, l%ng im m t cách n au khi n ai b c vào trong y ng m nhìn c*ng
th y m i lòng th ,ng c m. R t ti c nh ng ngôi nhà th này còn l i không

nhi"u, nh ng ý nh “tân trang” cho nó có th làm m t i s' thiêng liêng và là
m t i “màu th i gian” là nh ng th không ph i m t s m m t chi"u có c.

Ni"m tin tôn giáo th t khó hi u và s c m nh c a nó ôi khi phi phàm. Tôi ã
n xem ng i ta xây d'ng nhà th Kiên Lao. Ngôi nhà th này tr giá kho ng
n m tri u ô la, c làm ròng rã g n ch c n m tr i. Gi a m t vùng nông thôn
nghèo xác nghèo x,, tr ng h c không có, y t thì không, ng xá thì l y l i
nh ng sáng sáng khi nghe ti ng chuông nguy n, giáo dân l i l* l t kéo nhau
n óng g ch, luy n thép, xây c t. C th su t ngày. Nhà th Kiên Lao c
xây d'ng ph ng theo nhà th c M Bùi Chu, th m chí còn to h,n, cao h,n
m t chút. “Ki n trúc s ” "u là nh ng tay th xây làng, h v! mô hình nhà
th vào m t t m v i, ánh d u kích th c b ng ch Hán, h t nh m t tr m
n m tr c v-n làm. Xem b ng “công c” xây d'ng nhà th , tôi ng c nhiên
th y nh ng gia ình nông dân óng góp t i hàng ch c l ng vàng, ngo i t
duy nh t ch có 400 ô la do m t Vi t ki"u vô danh Pháp g&i t%ng. Ni"m tin
tôn giáo t' phát có m t cái gì th t c m ng và ngu ng c, li"u l)nh, th m chí
còn khiêu khích n a... T t c nh ng th ó tr n l-n vào nhau khi n tôi không
sao hi u c. B tôi nói r ng trên i có b n ph m trù là tôn giáo, chính tr ,
ph n và ti"n b c, ó là b n l'c l ng xã h i siêu nhiên mà ng i ta v$a ph i
kính tr ng nó, v$a ph i ch u 'ng nó, nó v$a ban ph c v$a gây tai h a cho
con ng i, y h t nh nh ng hi n t ng thiên nhiên x y ra trên trái t này.

Cha Th o r t t' hào vì nh ng vi c mình làm ây. Ông d-n tôi vào xem
nh ng l p m-u giáo do ông l p ra. 0 y có c m t phòng vi tính cho thanh
niên h c mi1n phí. Tr c nhà chung là m t khuôn viên cây c nh, ng sau có
dãy chu(ng l n n h,n ch c con. Ý th c t p h p c ng (ng Kitô h u c a ông
cha o bé nh , ng i s t l i nh ch còn là bi u t ng ý chí khi n tôi s hãi.
Cha Th o cho bi t vào n m 1956, giáo dân ây ch có 24 gia ình nh ng nay
ã có tám tr m nghìn h v i h,n m t tri u tín (.

Tôi k cho cha Th o nghe chuy n ông s H nh m t ngôi chùa ven b H(
Tây Hà N i. S H nh ít h c, gi i võ, c kinh còn nh u nh ng r t bi t gi gìn
o h nh. Ngôi chùa c hoang ph nhi"u n m là n,i trú ng c a tr m c p, có
th i ng i ta còn dùng làm kho v t li u c a Công ty cá H( Tây. S H nh v"
chùa m t mình d n d p ánh nhau v i dân xung quanh l n chi m t chùa,
m t mình xách côn i n nh ng ngôi chùa n i thành khá gi xin “vay” ti"n
công c c a các hòa th ng tr trì ó. Mang ti"n v", s H nh thuê th s&a
ch a l i chùa. B y n m tr i li"n ngôi chùa b hoang d n d n c tu t o l i.
S H nh b ng i ta ch trích g i là “s h mang”, “s t&”, “s n th t chó”. S
H nh ch c i, ng(i u ng r u suông ch&i ng.

Cha Th o c i b o tôi: “ Con ng tu thân c a b c thánh nhân không ph i ai
c*ng hi u c. Có câu “Ph&t % n i không có Ph&t”. c Chúa Jesus Critx

còn b y i ra kh i quê h ,ng... Th con t ng ta ây không b m i ng i
r a x hay sao? Nhi"u l n u t h n ch mu n li"u thân nh ng r(i l i ngh) mình
c làm vi c mình i. Có phúc có ph n. C, h i c a Chúa chia "u trên cõi nhân
gian...”

Bu i t i, tôi d' m t bu i l1 trên nhà nguy n. Giáo dân lác ác n d' l1.
Nh ng cô gái quê v$a i v$a m%c v i chi c áo dài tr ng, t t t x p hàng vào l1.
Gi a m t vùng quê yên t)nh, nh ng l i c kinh râm ran có m t cái gì âm u
huy"n o l lùng.Tan bu i ch u, m y ng i àn ông ra sân nhà th ng(i l i t p
kèn. Có l! ây là i kèn (ng ang t p luy n cho ngày l1 tr ng.

êm v", cha Th o m i tôi n c,m r(i ngh trong nhà khách. Tôi tr n tr c
không ng c. G n sáng, tôi thèm heroin ghê g m. Tôi bèn ng(i d y, m gói
“hàng tr ng” ra xem. Tôi l y m t chút b t nh r(i châm l&a hít. Ngay lúc
y, c&a b t m ra, cha Th o và hai ng i àn ông l'c l .ng b c vào! Chúa
không cho tôi c, h i nào c ! Tôi b ng i ta t ng ra kh i làng ngay trong êm
t i. Hai ng i àn ông l'c l .ng “d-n ” tôi n t n sát ng qu c l . H x
v tôi th m t , g i tôi là qu4 Satan mang tai h a n gieo r c cho h o. Tôi
r t bu(n r u, không bi t phân tr n ra sao.

Thì tôi v-n nói g c gác nguyên th y c a tôi là qu4 Satan mà l i!

Tôi bi t i âu v" âu trong “cõi nhân gian bé tí” này?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->