Kenal pasti masalah

Pemilihan soalan kajian
-

Adakah terdapat perhubungan yang signifikan antara tingkah laku dengan tahap kegresifan pemain video game yang ganas dan agresif?

Pembentukan hipotesis Hipotesis A Hipotesis nul (Ho) Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara tingkahlaku dengan tahap keagresifan pemain video game yang ganas dan agresif. Hipotesi alternatif (Hi) Terdapat perkaitan yang signifikan antara tingkahlaku dengan tahap keagresifan pemain video game yang ganas dan agresif. Pemboleh ubah Pemboleh ubah bebas : tingkah laku Pemboleh ubah bersandar : tahap keagresifan

Hipotesis B Hipotesis nul (Ho) Tidak terdapat perkaitan signifikan antara tahap keagresifan pemain video game ganas dan agresif lelaki dan perempuan. Hipotesis alternatif (Hi) Terdapat perkaitan signifikan antara tahap keagresifan pemain video game ganas dan agresif lelaki dan perempuan. Pemboleh ubah bebas : tahap keagresifan Pemboleh ubah bersandar : jantina

Pemboleh ubah bebas : tekanan mental Pemboleh ubah bersandar : tahap pendidikan Hipotesis E Hipotesis nul (Ho) Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara tahap pendidikan dengan jantina pemain video game ganas dan agresif. Hipotesis alternatif (Hi) Terdapat perhubungan yang signifikan antara tahap pendidikan dengan jantina pemain video game ganas dan agresif.Hipotesis C Hipotesis nul (Ho) Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara tahap keagresifan dengan tahap pendidikan pemain video game ganas dan agresif. Pemboleh ubah bebas : jantina Pemboleh ubah bersandar : tahap pendidikan . Pemboleh ubah bebas : tahap keagresifan Pemboleh ubah besandar : tahap pendidikan Hipotesis D Hipotesis nul (Ho) Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara tekanan mental dengan tahap pendidikan pemain video game ganas dan agresif. Hipotesis alternatif (Hi) Terdapat perhuhbungan yang signifikan antara tekanan mental dengan tahap pendidikan pemain video game ganas dan agresif. Hipotesis alternatif (Hi) Terdapat perkaitan yang signifikan antara tahap keagresifan dengan tahap pendidikan pemain video game ganas dan agresif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful