You are on page 1of 1

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI

ĐOÀN THƯỢNG LỚP 11 THPT - NĂM HỌC 2010-2011


----------------- -----------------------------
MÔN THI: TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút
(Đề thi gồm: 01 trang)

Câu 1 (3 điểm)
Giải các phương trình sau:
1. (tan x − 2)sin 2 x = 3(cos 2 x + sin x cos x)
2. 2 ( cos x cos 2 x cos 3 x − sin x sin 2 x sin 3 x ) = 1
Câu 2 (1,5 điểm)
 x 2 − y 2 − z 2 = 11

Giải hệ phương trình  yz = 2
x + y + z = 7

Câu 3 (1,5 điểm)
Tìm tất cả các số thực a và b để với mọi x ∈ ¡ ta luôn có
a (cos x − 1) + b 2 + 1 − cos(ax + b 2 ) = 0
Câu 4 (3 điểm)
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): ( x − 1) 2 + y 2 = 1 . Gọi I là tâm của (C).
a) Xác định tọa độ điểm M thuộc (C) sao cho IMO · = 300 .
b) Giả sử Δ có phương trình 5 x + 5 y − 4 = 0 và điểm C ( −2;3) . Tìm tọa độ điểm A thuộc (C), điểm B
thuộc Δ sao cho ABCI là hình bình hành.
Câu 5 (1 điểm)
1 
Cho x, y, z lµ c¸c sè thùc thuéc ®o¹n  ; 2  vµ a, b, c lµ mét ho¸n vÞ cña
2 
chóng. Chøng minh r»ng
60a 2 − 1 60b 2 − 1 60c 2 − 1
+ + ≥ 12
4 xy + 5 z 4 yz + 5 x 4 zx + 5 y

Page 1 of 1