You are on page 1of 4

г,я

,
D I V , OF PCS'ltDICALS
L I 3 S A R Y OF с Ф к о а є ^ з
v. A CHI KG TON O . C . 2 05 4 0

Редакція і Адміністрація:

СВОБОДА
"Svoboda"

SVOBODA
Пам'ятайте ЗО Montgomery Street
Jersey City. N.J. 07302
про Телефони: (201) 434-0237
(201) 434-0607
Україну! (201) 434-3036

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN DAILY. УНСоюз: (201) 451-2200

РІК ХС Ч. 142. ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ЙОРК П'ЯТНИЦЯ. 29-го ЛИПНЯ 1983 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY CITY and NEW YORK. FRIDAY. JULY 29. 1983 No. 142. VOL. XC.

УНІГУ відвідують визначні гості ВИМАГАЮТЬ ЗВІЛЬНЕННЯ СЕНАТ ПІДТРИМАВ БУДОВУ З ПОЛЬЩІ вводять
ОКСАНИ МЕШКО РАКЕТ ТИПУ MX
Вашінгтон. — Конгрес­ побачення членів родини і Вашінгтон. - Після двох рат з Кольорадо. який ува­
СУВОРІ ЗАКОНИ
мен Крнстофер Сміт напи­ приятелів. На підставі кар­ тижнів дебат і темперамент жає, що ракети збільшать Варшава. Польща. Ска драконівськими законами,
сав листа до генерального ного кодексу РСФСР, стат­ ної виміни думок Сенат напруження поміж ЗСА і сувавшп формально війсь­ які мали замінити або і
секретаря ЦК КПСС і голо­ тя 100, засуджені особи, що вкінці 26-го липня ц,р. зго­ СССР та що схвалення їх­ ковий стан і замість нього посилити правила військо­
ви Президії Верховної Ради страждають від хронічних дився на плян продукції ньої будови є поганим рі­ ввівши не менш суворе за­ вого стану після формаль­
СССР Юрія Андропова, в захворювань, можуть бути першої групи 27-ох ракет шенням з уваги на військову конодавство, польські влас­ ного його скасування, але
якому висловлює глибоке звільнені від відбування типу MX, що коштувати­ ситуацію, але також з уваги ті плянують впровадити ще Католицька Церква запере­
затурбовання долею і ста­ повного терміну заслання. муть 4,6 більйона долярів. неекономічну ситуацію кра інші нові закони ще цього чила ньому. Уряд погодив­
ном здоров'я Оксани Мош­ Конгресмен Сміт збирає Члени Сенату проголосува­ їни та публічну опінію. Се­ тижня, які скріплять конт­ ся на відкладення прийнят­
ко, яка мешкає тепер на підписи під цим листом на ли цей плян 58 голосами за натор Денієл Мойнигсн. ролю над політичним жит­ тя нових законів, бо не в
заслані в малому містечку захист О. Мешко і її сина на 41 проти. тям, дисидентами і протес­ деякій мірі було вигідно.
серед сенаторів і конгресме­ демократ з Ню Йорку. оп– туючими. Прийняття всіх обмежую­
Аян, біля Охотського мори, Опісля 85 голосами про­ рокидував плян, перекону­
близько кордону з Китаєм, І нів. ти ІЗ Сенат погодився на ючи, що краще продукува­ Заступник міністра спра­ чих свободу і права людини
п сина Олександра Сергі– Організація Американці цілий оборонний бюджет ти інакшу, менше небезпеч­ ведливості! Тадеуш Скора законів занадто сильно вра­
єнка, строк заслання якого в Обороні Людських Прав в країни в 1984 році, частина ну зброю, як ракети далеко­ заявив на пресовій конфе­ жало б суспільство і ясно
закінчується 4-го серпня Україні закликає україн­ якого піде саме на будову го віддалення. Його пропо­ ренції, що суворіші закони показувало б фальш акту
Кардинал Рубін серед співпрацівників УНІГУ. 1983 року. ські організації та поодино­ далекосяжних ракет. зиція однак перепала. потрібні для того, щоб за­ проголошення скасування
ких громадян звертатися до повнити прогалини, які доз­ військовою стану.
Не зважаючи на перемогу воляють поповнити небез­
Кеймбридж, Масс. (ФК– школами різних країн світу. .0. Мепіко потребує негай своїх конгресменів та сена­ концепції президента Ро– При рішеннях щодо оз­ Таким чином уряд пого­
У). - Український Науко­ Україністика стає предме­ ної лікарської опіки, живе торів, прохаючи їх підтри­ налда Регена, його против­ броєння Сенат також схва­ печні дії без страху покаран лився відділити постійні
вий Інститут Гарвардсько­ том навчання та дослідів на вона майже в повній ізоля­ мати почин конгресмена ники обіцяли далі боротися лив відновлення продукції нн за них. поправки до карного кодек­
го Університету майже кож­ рівні університетських про­ цій їй відмовляють навіть Сміта. проти будови ракет. Ця бо­ нерв-газу, хоча перед 14 Нові закони включати­ су від законодавства, яке
ного дня мас відвідувачів. грам. ротьба розгориться осінню роками законодавчі тіла муть цілий ряд поправок до дає урядові надзвичайні уііо
Приїздять науковці, профе­ У 1976 році відвідав УНІ­ правдоподібно в Палаті Ре­ постановили такої зброї не .карного кодексу, які перед­ вноваження ще на два і нів­
бачають трьохлітнє ув'яз­ року.
сори, докторанти та студен­ ГУ тодішній кардинал Ка–
ти з Англії, Франції, Італії. роль ВоЙтила (теперішній
Терористи погрожують Папі презентантів, де ті, які про­ виробляти.
понують будову ракет нат­ нення за приналежність до Серед новою законодав­
Щодо загальної підвиш– недозволеної організації, ства вирізняється стаття,
Австралії та з інших країн, Папа), а ось недавно загос­ Рим, Італія. - Викрадачі журналу, який приймав те­ рапляють на різні дрібні ки оборонного бюджету
наукові делегації з Японії. тив сюди теж кардинал Вла– італійської І5^дітньої дів­ лефонну розмову, сказав, недотягнення у лляні. Го­ Сенат схвалив лише 5-від– організування нелегальних яка остерігає про їй ..пере­
Фінляндії,. Румунії, Китаю, дис.”ів Рубін, голова Кон– чини Емаиуелі Орлянді за– що людина розмовляла по– ловним противником пляну соткову підвншку, не погод­ протестів або розповсюд­ давання фальшивої інфор­
вчені з Ізраїля. Канади. Ні­ грсгаці'. у'хідніх Церков. грозили у вівторок, 26-го італійськи, але зі сильним будови ракет в Сенаті був жуючись на 10 відсотків, як ження ..фальшивої інфор­ мації чужинецьким цент рам
меччини, українці і не-укра– Кілька днів опісля завітав липня, вбити Папу Івана акцентом і загрозила напа­ сенатор Ґері Гарт, демок­ це пропонував Уряд. мації", яка може викликати проти інтересів Польської
їнці, славісти, як тежспеція– до Інституту Владика Ми­ Павла II, якщо італійські дом на приміщення тижне­ безпорядки в країні або чопі Народної Республіки". Цей
лісти інших ділянок філо­ хайло Гринчншин з Фран­ власті не звільнять терорис­ вика, якщо тижневик не опу­ кодити інтересам Польщі закон спрямований на фак­
логії. за кордоном. Скора також тичну заборону польським
ції, шоб перевести ділові та турка Мегмсда Алі Ад– блікує цю заяву у наступно­
В дружніх розмовах і ви­ наради зі спеціяльним ство­ жу, який стріляв у Папу і му числі.
Вірмени збомбили турецьку сказав, що уряд плянує пред громадянам контактуваін–
ставити на затвердження ся з закордонними пред­
міні інформант про розви­ реним у Гарварді коміте­ важко поранив його. Вик­ Стиль і умови вимоги
ток та нові досягнення гу­ том для підготовп 1000- радачі також заявили, що були дуже подібні до такої
амбасаду в Лісбоні парляменту законопроект ставниками преси та інши­
маністичних наук затісню– ліття християнства Украї­ це вони організували спро­ ж заяви, переданої телефо­ середу, Лісбоиа. Португалія. - В записці, що вона відпові­ про посилення цензури. ми. Цей закон є також нотен
ються зв'язки'з високими ни. бу вбивства, а Аджа був нічно у понеділок римській 27-го липня, вірмен­ дальна за напад. Записка Ці нові закони уряд пля– ціяльною загрозою для за­
лише виконавцем їх волі. ські терористи
газеті „Джорналєд'Італія”і резиденцію турецькогоштурмували була послана пресовим аген нував подати на затверд­ кордонних представників
пос­ тствам і прийшла після по­ ження парляменту ще мину­ контактуватися з польськи­
Невідомий голос заявив повтореної тій самій газеті ла на передмісті португаль– чатку нападу. ми громадянами.
Вийшов новий твір У. Самчука телефонічно до редакції ка­ у вівторок.
ськоє столиці, відганяючи Це була вже третя теро­
лого тижня разом з іншими
Поліція заявила, що вона португальську поліцію піс­ ристична дія вірменських
Вінніпег. Ман. - Недав­ попадає під млиновий ка­ толицького журналу, що
но тут вийшов з друку но­ мінь революції в Росії. Ця том „Папа Іван Павло II є аген­ сумнівається в автентичнос толетним вогнем на протязі терористичних організацій
СІ-АЙ-ЕЙ. Іван Павло ті терориста тому, що за півтори години, а потім за останні два тижні, які
В Америці
вий твір Уласа Самчука. епопея - складний комп­ КОМІСІЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ нуклеарних реакцій поручи–
- це політичний підбурю­ останні дні було багато по­
роман „Втеча від себе". Цей лекс буття людського, пред­ вач". Далі голос сказав: дібних телефонічних заяв. висадили будинок у повіт­ відзначили різке збільшен­ ла у своєму проекті для Палати Репрезентантів не ставити
ня діяльності! в кампанії обмеження у висоті відшкодувань за шкоди з приводу
великий твір вийшов у світ ставлений у різних вимірах ,,Ми викрадачі Емануелі Але тактика повторюван­ ря. В боротьбі загинуло сім
завдяки старанням поли­ - родового, соціального, Орлянді. Ми вб'ємо Папу ня тієї самої заяви і грубість осіб - п'ять терористів, відплати туркам, за їх кро– нуклеарних вибухів до 570 мільйонів долярів. Комісія
ннії з-під стягу Інституту національного та мораль­ Івана Павла II. Якщо нам мови були подібні до тих, які жінка дипломата і поліні­ ваву різню тисяч вірмсиів уважає, що заподіяні шкоди можуть буть вищі.
Дослідів Волині. но-етичного аспектів, баче­ не вдалося зробити це 13-го поліція отримувала перед яні, який проскочив до бу­ під час Першої світової вій­
Ця книга є продовженням них з площини національ­ травня 1981 року, тепер ми тим від викрадачів Емануе­ динку під час облоги. ни, жорстоких пересліду­ СЕКРЕТАР ОБОРОНИ Каспар В. Вайнбергер повідо­
і закінченням відомої три­ ної геополітики і родової Речники турецького по­ вань в попередній і сучасній мив, що у наслідок протестів Палати Репрезентантів і
не промахнемося". . лі. У всіх своїх заявах теро­ історії відносин цих двох
логії У. Самчука ,,Ост", філософсько! чакономірнос­ сольства ствердили, що у любителів тварин не будуть стріляти тепер, псів тля
перша книга якої „Морозів ій. В загальному, це спроба передження Поліція заявила, що по­ ристи ставили лише одну вибуху загинула 42-літня народів. Вірменські органі­ вій п коленії я військових лікарів. Це робили, щоб військові
хутір", вийшла друком у дати нашій літературі ху­ католицькому було передане вимогу - звільнити Аджу, дружина повіреного у спра­ зації заявляють, що вони лікарі могли вивчати як лікувати рани з пострілів.
тижневикові який засуджений італійсь­ боряться також за незалеж­
Рсгенсбурзі 1948 року, у дожню аналізу духовости „Фамілія крістіяна" (Хрис­ ким судом на довічне ув'яз­ вах Туреччини Кагіде Міг– ність Вірменії.
видавництві М. Борецько­ української людини в її тиянська сім'я). Видавець нення. СІОҐЛЮ. її 17-літнього сина ВІЛЛІЯМ Д. РАКЕЛСГАВЗ голова Агенції охорони
го; груга книга „Темнота", вийняткових умовах часу і також взяли заложником, Два тижні TO`MJ(, 15-го довкілля, поінформував у своєму інтерв'ю з журналіст ами,
була видана в Ню Йорку простору, з наміром кращо­ але він утік з раною в нозі липня, вибухла бомба; підЧ що громадськість в загальному підтримує усі вимоги
1957 року, в рамках видав­ го пізнання тих явищ і тих АГЕНТИ КҐБ ПРОСЯКАЮТЬ від пострілу терориста, вис­ кладена вірменськими ієно охорони довкілля і в майбутньому Уряд буде відповідно
ничого сектора художньої людських резерв, що їх зу­ кочивши через балькон пер­ ристами в касі прийому ба­ до того вести свою політику.
літератури Української Ві­ мовили. РУХ ЗА МИР шого поверху з охопленого гажа турецької повітряної
льної Академії Наук; і тепер Книгу „Втеча від себе", Копенгаген, Данія. - На Заході та підкупити їх на полум'ям будинку зараз же лінії на паризькому лстови– ГУБЕРНАТОР СТЕЙТУ Ню Йорк, Маріо Квомо.
по довгих роках, під датою розміром 429 сторінок дру­ протязі останніх двох років боротьбу проти розміщен­ після вибуху. Ще ОДИН ПОЛІ– щі Орлі, вбиваючи сім і
ранячи понад 50 осіб.
доручив агенції енергетики свого стейту провірити
1982 року, вийшла третя ку, доброго оформлення у уряди Данії та ШваЙцарії ня американських ракет в ціянт був ранений. можливості перебрати нуклеарну станцію в Шоргем на
книга цього монументаль­ твердій, мистецькій оправі, виявили підривну діяль­ Европі. Чотири терористи заги– День перед вибухом в Лонг Айлснді. це допомогло б електричній компанії Лонг
ного твору. в ціні 15 долярів, ність і спроби офіційних І Випадків багато, і вони с -нули-вїд вибуху. П'ятий був Орлі Вірменська револю­ Айлснду. яка тепер хоче підвищити ціну на електрику на 56
” „Втеча від себе" - епопея можна набути, пишучи на совєтських дипломатів, а в найкращим доказом у ру­ убитий на самому початку ційна армія, та сама органі­ відсотків, щоб в цей спосіб оплатити видатки на цю
з життя великої, даровитої адресу: Research Institute of дійсності агентів КҐБ і шпи ках західніх контррозвідок, нападу. зація, яка призналася до станцію. Проти того протестує численне населення Лонг
української родини з-над Volyn, P.O.Box 606, Winni­ гунів, вплинути на групи що найважливішим для со– Маловідома в Португалії нападу на будинок посла в Айленду.
Дніпра біля Канева, яка peg, Man., Canada, R3C2K3 так званих борців за мир на вєтської шпигунської мере­ група. Вірменська револю­ Лісбоні. вбила в Брюсселі
жі є використати західньо– ційна армія, призналася в турецького дипломата Дур– ПІСЛЯ ДЕСЯТИ МІСЯЦІВ перебування в місії Північної
европейський рух проти оз­ надрукованій на машинці суна Аксоя. Кореї у Об'єднаних Націях, корейський дипломат вийшов
броєння. з неї та передав себе в руки американської поліції. Його
„СВОБОДА" МАТИМЕ ІНДЕКС Одночасно експерти за­ обвинувачують у нападі статевого характеру. Тепер він
хідніх контррозвідок приз­ У світі признався до вини і його звільнили від кари під умовою,
що він якнайшвидше покине ЗСА та ніколи сюди не
Джерзі Ситі, Н.Дж. (Л. В– нають, що є сотні тисяч ЗАХІДНІ ДИПЛОМАТИ повідомили у вівторок, 26-го
а). - Дослідчий центр істо­ людей, противників ядерно липня, зі столиці Індії Ню Делі, що совєтські та афганські повернеться.
рії іміграції при Міннесот– го озброєння,, які не є урядові війська, а також повстанські сили Афганістану
ському університеті разом з сліпим знаряддям у руках зазнали великих втрат в запеклих боях в районі південно– В МІСТІ НЮ ЙОРКУ на відкриту можливість праці в
Українським Народним Co. совєтських агентів чи місце­ східнього міста Ґазні. Повстанці з засідки 14-го липня санітарному відділі для 500 до 1,000 осіб зголосилося
юзом спільно здійснять но­ вих комуністичних партій. розгромили совєтський військовий конвой, вбиваюи 60 100.000 охочих, в тому вперше багато жінок, які досі
вий проект — виготовлення Але всі ці стихійні рухи вояків. Прикриття з повітря не прибуло своєчасно, і в ніколи такої праці не виконували. Ця праця, хоча брудна,
індексу для часопису „Сво­ та неприємна, заохочує безробітних високою платнею,
спритно використовуються дводенних боях повстанці знищили понад ЗО танків і п'ятьма тижнями платних вакацій та добрим медичним
бода". Спочатку, з огляду Москвою і вносять багато броневиків. Совєтські війська, відплачуючи потім за такі забезпеченням.
на незвичайність цього про­ труднощів і небезпек в нор­ важкі втрати, розстріляли 20 старців, бомбардували і
екту, якому досі нема пара­ мальну діяльність демокра­ палили довколишні села. В іншому випадку 19-го липня
лелі, робитиметься „проб­ тичних установ Заходу. Ру­ повстанці напали на афганську військову базу ЗО миль на ХУЛІГАНСЬКИЙ НАПАД молодечих учасників концер­
ний проект" - ' приготуєть­ ка КҐБ відчувається скрізь, північ від Ґазні розгромили п, вбиваючи 48 вояків. Багато ту ЛІПШІ Росе в Центральному парку в Ню Йорку стоїть
ся індекс для „Свободи", але її не видно простим вояків залоги бази перейшли на сторону повстанців. далі під розглядом публічної опІнії та офіційних чинників
починаючи з дня її появи в зором. Правда, бувають міста. Хоча поліція арештувала 37-ох членів молодечих
1893 році, коли вона була випадки, коли совєтські ОФІЦІЙНЕ РАДІО СТОЛИЦІ Срі Лянки Кольомбо банд, посадник міста Едвард Кач і начальник поліції
двотижневиком, і до року агенти схоплені на гарячо­ повідомило у вівторок, 26-го липня, що під час безпорядків Роберт Дж. МекҐваер розглядають дальше справу реакції
1920-го включно, коли вона му через своє грубе вико­ у цій країні за останні кілька днів загинуло понад 100 осіб. поліції після концерту.
появлялася тричі на тиж­ нання добре і тонко підго­ Поліція і війська вийшли на вулиці Кольомбо. щоб
день. („Свобода" виходила тованих плянів централь­ припинити безпорядки. Основні сутички відбувалися між ЮНАЙТЕД ПРЕСС ІНТЕРНЕШЕНЕЛ. одне з найбіль­
від 1893 року до 9-го берез­ них органів КҐБ. Буває і тамільською меншістю і сінгалезьцями, головною групою ших пресових агентств з ЗСА, буде мати від 15-го серпня
ня 1894 року раз на два так, що агенти КҐБ перехо­ населення цієї острівної країни в Індійськоу океані. В ц.р. нового толового редактора. Ним стане Мсксвелл
тижні; від березня 1894 року дять на Захід і викривають тюрмі міста Кольомбо під час бунту в'язнів були вбиті 35 МскКрогена. який досі працював на пості одного із
до 8-го серпня 1914 року всю закулісну гру совєтсь­ тамільців. Тамільські екстремісти боряться за утворення головних редакторів „Трібюн Компані" в Чикаго, яка є
була тижневиком, а віл серп­ ких секретних служб. окремої тамільської держави на острові. Безпорядки власником „Чикаго Трібюн", „ДеЙлі Нюз" в Ню Йоркута
ня 1914 року до 1920 року Наприклад, Станіслав почалися тоді, як тамільці в суботу з засідки вбили ІЗ інших щоденників в Каліфорнії і Фльориді. Новий
появлялася тричі на тиж­ Мгр Марія К. Воробій, індексер „Свободи", на розмові в Левченко був високим стар­ вояків у Джаффна. головний редактор Ю-Пі-Ай є австралійцем з походжен­
день, аж поки з 1921 року і шиною КҐБ, який втік на ня, а його стремлінням тепер є поширити агент ст во новин,
редакції щоденника. зосереджуючись зокрема на малих газетах. З тією метою
до сьогодні стала щоденни­ Захід у 1979 році. Він гово­ ПРАВЛЯЧА В ТУРЕЧЧИНІ національна військова рада
ком.) Але не тільки фаховий була архіварем. З розмови з рить: „ Я думаю, що 99,9 безпеки видала у вівторок 26-го липня, декрет, який Ю-Пі-АЙ відкрила вже ЗО нових філій в малих містах ЗСА.
Про все це говорено в вишкіл хоче принести М.К цією молодою науковою відсотка людей, активних в передбачає заборону щонайменше 10 із 14 політичних
редакції під час відвідин у Воробій для проекту індек­ силою можна було бачити її організаціях боротьби за партій, які зареєструвалися проводити передвиборчу
четвер, 21-го липня, тут сування нашого найбільшо­ непересічне обізнання з ді­ мир — чесні люди. Але їм кампанію до парламентських виборів у листопаді цього У наступному числі
гості з Міннеанолісу, мгр го і найстаршого щоденни­ лянкою праці, за яку бере­ потрібний то ту, то там року. Рада зарядила, щоб провідники партій пройшли
Марії К. Воробій. фахової ка „Свободи", а І велику ться, і велике бажання заг­ один, два керівники". перевірку благонадійності! ще перед виборами. Понад 195 Українського Тижневика:
бібліотекарки й індексера, любов до друкованого ук­ либитись у вивчення історії Саме совєтська таємна засновників партій вже виключені з політичного життя.
яка тепер розпочинає пра­ раїнського слова. Вона без­ українського поселення в служба займається підшу­ ЗІ СТОЛИЦІ БРИТАНІЇ повідомляють, що слідом за
цю над цим амбітним про­ доганно володіє українсь­ Америці, для якого якраз канням і підбором таких In The Weekly, July 31:
ектом УНСоюзу і Міннесот кою мовою в слові і письмі, „Свобода" с унікальним і керівників, і тоді цілий рух Лондонським мостом, який розвалювався і був проданий і
ського університету. а її магістерська дипломна невичерпним джерелом, не­ спрямовується в те русло, тись тріщини вАрізонн
перевезений до в 1968 році, починають показува­
інших історичних пам'ятках Лондону і ^ Reagan, Bush, Kirkpatrick participate in Captive
Майстер М. К. Воробій праця мала назву „Поява ма бо найменшого прояву яке потрібне совєтській взагалі старої Британії. Наприклад, славша вежа парлямен Nations Week events in Washington.
закінчила студії історії ба– українсько-американських життя українців у ЗСА та політиці. ту з Біг Беном потребує термінового ремонту. Британсь­
калавреатом в Міннесотсь– друкованих книжок у З'єд­ взагалі в Північній Амери­ Такими агентами КҐБ, кий уряд вирішив не розбирати і продавати вежі, а ^ Rep. Christopher Smith initiates congressional letter
кому університеті і здобула наних Стейтах Америки, ці, про який своєчасно не які займалися підбором від­ відремонтувати і реставрувати її вже наступного року. . calling for release from exile of Oksana Meshko.
там же ступінь магістра з 1880-1930". Теперїїдоктор­ звітувала б „Свобода" про­ повідних керівників, були Реставрацію і відновлення інших численних історичних ^ Dissident profile: Iryna Senyk.
бібліотекарських наук. У ська теза теж є на україно­ тягом свого 90-річного існу­ високий старшина КҐБ, виг пам'яток Британії відкладено на пізніший час. В дуже ^ Lydia Demjanjuk on origins of Offine of Special
Міннеаполісі вона розпоча­ знавчу тему. вання. наний з Данії в 1981 ропі, поганому стані знаходяться не тільки історичні пам'ятки, Investigations and denaturalization proceedings.
ла теж працю над доктора– Працювала мгр М.К.Во­ Сам проект індексування голова пресового агентства але і практичної потреби споруди: шосейні та залізничні
том з історії, над яким пра­ робій індексером і спеція– триватиме 13 місяців. Гро­ „НовостГ в Берні, Швей­ дороги, водопроводи і каналізаційні системи, які були 9 Full texts of addresses by Reagan and Bush, plus text
цює далі, вміжчасі одружив лістом-дослідником в уні­ шові фонди на здійснення царія, Алєксєй Думов та­ побудовані ще у вікторіянський період і були тоді of the Captive Nations Proclamation.
шись з Вілліямом ГемпТО­ верситеті Міннесотн, зго­ його асигнував УНСоюз у кож вигнаний весною цього найкращини у світі. Тепер, коли в Британії нараховується ^ Sounds and views on Barvinsky.
НОМ. Молоде подружжя має дом в університеті Північ­ висоті 30,700 долярів. які року за намагання підкупи­ три мільйони безробітних, існує цілий ряд інших проблем,
однорічну доню Евеліну. ної Каролайни, де також (Закінгення на crop. \) ти місцевих борців за мир. на розв'язання яких не вистачає засобів.
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 29-го ЛИПНЯ 1983 Ч. 142

У, знаменито редагова­ Степан Женецькнй неймовірної нужди і тер­ Михайло Кучер
СВОБОДА Afr SVOBODA ному журналі „Америка",
що його видає орден QO. УКРИВАНА МЕНШИНА В СССР укриваної
піння. Вони розказують про
жахливі життєві обставини „ Тіні забутих предків" -”
Ісусовців в Ню Йорху, над–, меншини, неспо­
FOUNDED 1883
руковано в.числі з 16-го сібних людей, що нарахо­ /, Вогняні коні'
Svoboda USPS (30-420 ISSN 0274-8864) ispubliehed daily excopl Surv
days. Mondays, and holidays by ina Ukrainian National Association.
червня ц.р. дуже цікаву ста­ Ініціативна Група шні обшуки,– поліційниЙ на­ вує більше як 50 мільйонів, Ім'я і характер кінорежи­ нагород на міжнародних
Inc at 30 Montgomery Street. Jersey City, N J . 07302.
ттю п.з. ..Укривана менши­ гляд, побої, смертні погро­ отже майже одну п'яту на­ сера Сергія Параджанова фестивалях в Римі, Салоні­
на в Советському Союзі". Одначе в Советському зи та безправні ув'язнюван­ селення Совстського Сою­ відоме в Советському Сою­ ках і Лондоні. Усього 9
Subscription 1 year - 840.00.8 months - 822.00.3 months - Я 2.00 Стаття ця. зі змістом якої Союзі існує ще інша форма ня, що не зменшилися під зу. Ця категорія людей є зі і на Заході. Він людина золотих медалі в і 16 дипло­
UNA members Я 25 a month Change of address - S1 00 Make cheek познайомлюємо українсь­ ув'язнювання, яку совстські час 1981 року, який був про­ багатонаціональна, багато- неспокійної динамічної вда­ мів.
or money orders payable to "Svoboda" кого читача, є знаменною з власті старанно прихову­ голошений Роком окалічі– релігійна, багатоклясова. чі, яка сміливо атакує і вис­ В СССР спочатку не зна­
Postmaster Sand address changes to двох причин: поперше тим, ють від публічної уваги. лнх людей. обох полів і різного віку. міює хиби совєтської систе­ ли що з фільмом робити
"Svoboda" - P.O. Box 348 e Jersey City. N.J. 07309 що в ній доведено до відома Для сотень тисяч окалічі– Згідно з перевіреними до­ ми. Це, очевидно, без пога­ Зрештою демонструвати
Заходу про трагічні життьо­ лих людей, жертв Другої Замість допомагати - кументами Групи, оті окалі– них наслідків не могло ми­ дозволили. Підстава ук­
Second Class Postage paid at Jersey City. N.J. ві обставини великого чис­ світової війни, калік від чілі громадяни Совстського нути. раїнська клясика. Київські
ла калік і інвалідів у Совет­ уродження, алькоголіків, переслідують Союзу є позбавлені права Свого часу голова Союзу чиновники найбільш тупі і
Статті і дописи підписані авторами, на мусять відповідати погля­ ському Союзі, про які досі літніх людей - дім є в'язни­ Замість шукати способів на освіту і заробіток, досту­ кіноматографістів СССР злі в СССР. Критика погро­
дам Редакції Редакція застерігає собі право а потребі виправляти світ не знав, бо кремлівські цею, яка в'язнить неменше, включення неспосібних осіб пу до культурних розваг, зробив екранізацію роману мна. Глядачі не знали що
і скорочувати надіслані матеріяпи. Негамовлені матеріали повер­ можновладці їх замовчува­ як правдива тюрма, або си­ до суспільства, як цього незалежного руху при посе­ Ф.Достоєвського „Злочин і думати. Були виховані на
тається тільки тоді, коли автор собі це виразно застеріг, долучив­ ли^ `a ііоДруїє" тим," що ЇГ бірські табори праці. Про домагаються Об'єднані На­ ленні, спеціяльиих помеш­ кара". Фільм навіть на со­ зрозумілому соціяльному
ши заадресовану коворту з відповідною поштовою оплатою. -
За зміст оголошень Редакція на відповідав. написав український журна­ це розповідає нецензуро– ції, совстські власті вишу­ кань, одягу”і участи в спорті. встські умови був нудний і реалізмі. На Заході вели­
ліст молодшого покоління, вана хроніка „Групи для кують спеціяльні способи, Є також діти– каліки, яких нецікавий. С. Параджанову кий успіх. Там глядач був
Передппата на рік 840 00. на півроку -122.00. на 3 місяці - 812.00
Володимир Пархоменко. У оборони прав неспосібних щоб ізолювати, відокреми­ власті не заохочують до телеграмі до Союзу кінема­ вихований на фільмах Шаб–
Для -' .-.(.о УнСоюз,' S1 25 місячно. За кожну зміну адреси - S1 00
примітці журналу ііАмери–. Совстського Союзу" ти цих осіб від головного незалежності! в дорослому тографістів написав: ..Ба­ роля, Трюфо. Годара. Ка–
Чеки і "mnney orders" виставляти не "Svoboda". ка" сказано, що В.Пархоме­ Заснована в травні 1978 русла суспільства. В люто­ віці; молоді люди-каліки чив злочин як кару". Це мю. Рсне. Фелліні. Але і в
нко є вільний журналіст, з року трьома спаралізовани­ му 1981 року власті засу­ навіть не знають того, що викликало бажання помсти, СССР знайшлися люди, які
р О Box 346 Jersey City. N.J. 07303 осідком у Вашінгтоні, який ми: Юрієм Кіселевим, Ва– дили Юрія Валова за есей п. каліки в інших країнах мо­ яка незабаром прийшла. З розуміють мистецтво. У
спеціалізується у совєтсь­ лерієм Фефеловом і Файзу– з. „Слово одного інваліда", жуть виконувати всякі фун­ Параджановим поступили них „Тіні забутих предків"
ких і східньоевропейських лом Хасайновом, ця неофі­ що його він сам видав, на кції, як здорові люди; вони значно гірше і страшніше як викликали захоплення.
справах. Від себе додамо, ційна, бо не зареєстрована неозначений час до психіа­ розповідають про жахливі з іншими неслухняними Підбадьорений успіхом.
Чи американська бльокада що ми вже читали кілька державними властями, от­ тричної лічниці, — як про це життєві обставини окалічі­ режисерами. Параджанов Параджанов хотів ставити
статтей цього українського же нелегальна Група багато інформувала Американська лих осіб. попав у в'язницю на підста­ „Тараса Бульбу". „Слово
Куби і Нікарагуа? автора у згаданому журна­ разів зверталася до властей Гельсінкська Конгресова Що пишуть нещасливці
ві неправдивих обвинува­ про похід Ігоря".
Як повідомляють американські засоби масо­ лі, в одній з яких він обгово­ за дозволом на створення Комісія. А нещодавно, в чень статевого характеру. І ось „Тіні забутих пред­
рював справу українських Не зважаючи на урядові Совєтська влада боїться
вої інформації, - на розпорядження Уряду у товариства, чи об'єднання, жовтні 1982 року, ця ж Ко­ конфіскати пошти Групи, ків". Казкове життя Карпат,
дисидентів, у Советському яке боронило б прав неспо­ місія повідомила, що Вале­ деяка кількість листів, пере­ таланту і все знайде спосіб гуцульське м и с т е ц т в о ,
Вашінгтоні, - г р у п а американської фльоти на Союзі. сібних до праці людей, як це рій Фефелов і його дружина даваних з рук ДО рук, про ді­ його знищити. поєднане з неймовірним
чолі з одним літаконосцем пливе до західнього За останню декаду, - висловлено у т. зв совстсь– Ольга Зайцева, двоє діяль­ сталася до заряду Групи. С. Параджанов почав темпом фантазії режисера.
побережжя Нікарагуа, щоб відбути давно починає наш автор свою кій конституції та в різних них членів Групи, були „ви­ Інформативний бюлетень свою кар'єру фільмом „Квіт Етнографія отримала шля­
заппяновані маневри американської фльоти. Це статтю, - Захід звернув міжнародних договорах. дворені" зі Совстського Со­ граната", Режисер-вірме– хетний зміст. Було поєдна­
підтвердив президент Реґен під час пресконфе– значну увагу на долю полі­ Але власті постійно став­ юзу за те, що їх „повторно ч. 1981
11, датований початком
року друкує 13 того нин народився 1924 року в но поганські звичаї з місь­
тичних в'язнів у Советсько­ ляться неприхильно до цієї не вдалося перевиховати". роду листів Тбілісі. Вчився в тбілійській ким побутом. Внчаровано
ренції.. справи. Замість вислухати і з різних частин
консерваторії. На київській кольорову симфонію екран­
му Союзі. Міжнародна Ам– Та не зважаючи на поси­ Совстського Союзу, які
Якщо взяти до уваги останні офіційні нестії, гуманітарна органі­ старатися зрозуміти та до­ лену кампанію офіційних розкривають рідкісну мож­ студії проходив практику у ної дії. „Тіні забутих пред–
зація, що за свою діяльність помогти цій категорії лю­ утисків, члени Групи і їхні ливість пізнати закритий Савченка. Ставили фільм ків7 короткий злет справж­
повідомпення Уряду та засекречені наради пев­ дей, тайна поліція, КҐБ, помічники „Тарас Шевченко". Перша нього екранного мистецтва
них конгресових комісій разом з представника­ в обороні прав людини продовжують світ окалічілих людей в мо­
отримала нагороду Нобе– почала гостру кампанію перевіряти і документувати самостійна праця Параджа­ - стихія народної культури
ми Департаменту оборони, виходить, що ці мор­ ля, документально виявила залякування і насильства соціальні і економічні обс­ сковському комуністично­ нова фільм „Андріяш" 1955 - музика, танці, пісні, ле­
ські „маневри" американської воєнної фльоти є нелюдські обставини, в супроти активістів за права тавини життя окалічілих му царстві. В різних висло­ року. Захотів передати на генди. Перемогло сучасне,
неспосібних, як рівнож суп­ людей. вах вони підкреслюють по­ екрані поезію, казку і побут. чуже, що прийшло з совст–
певного роду „генеральною пробою" для евен­ яких проживають-В'язні со­ Досі появилося ІЗ рожнечу свого життя і
вісти в совєтських тюрмах, роти їхніх родин і прияте­ чисел бюлетеня Групи, які занедбання їх режимом ті­ Дальший фільм „Перший ською системою. Цього в
туальної бльокади Нікарагуа і Куби. В цій групі є лів. Знаменним с факт, що дійшли до Гельсінкської парубок" цілком слабий, СССР допустити не могли.
робітничих таборах та сие–
вісім воєнних кораблів, розташованих на захід­ ціяльннх психіятричних до поборювання групи зас­ Групи у Вашінгтоні. В них льки тому, що вони мають дидактичний. Переходить Крім Параджанова приб­
нім побережжі Мехіко. Ця група евентуально мо­ лічницях, — „психушках". тосовують поширені дома­ описаний жорстокий світ нещастя належати до калік. на український фолкльор. лизно до його стилю в
(Закінчення на ст. 4) Ставить фільм про україн­ Україні працювали Ю. Іль–
же скоро злучитися з другою морською групою,
з літаконосцем і воєнним кораблем ,,Ню ське мистецтво „Думка". єнко та Л .Осика. „Тіні забу­
Неочікувана смерть опе– це дали Йому студії у Відні „Наталія Ужвій", „Золоті тих предків" не був тради­
Джерзі", та з багатьома меншими морськими ЗГАДУЮЧИ СПІВАКА В. МАТІЯША Руки". ційно етнографічним філь­
кораблями, які знаходяться на Караїбському мо­ рового співака і диригента — з бас-баритона перейшов
В.Матіяша ( народжений Матіяш на ліричний, до­ Зрештою „Тіні забутих мом. У світ пішов під наз­
рі. 1911 року) в Австралії зас­ прибула дещо пізніше теж ному Інституті виступав він сить ясний, приємний бари­ предків", який отримав ряд вою „Вогняні коні".
Як згадано, в тому самому часі представни­ кочила нас дуже прикро і меццо І. Маланюківна. Те­ у 1-ім акті опери Ґуно тон.
ки Адміністрації і Конгресу далі переговорю­ пригноблююче. Всім хто нор М. Старицький, бари­ „Фавст", у ролі Мефістофе– З розчавленої Німеччини
знав його було відомо, що тон і диригент М.Антоно­ ля. Ледве чи можна було роз'їздились ми хто куди Розкрали З мільйони
ють у справі збільшення американської мілітар­ вич, сопрано О.Сушківна та сподіватись, що вчинить він
ної допомоги для Ель Сальвадору. попри мистецьке обдару­ і Матіяш із дружиною опи­ Совєтська газета „Радян­ Заступник начальника
вання, була це гарна, харак­ інші, включно з Матіяшем, таке додатне і будуюче вра­ нився — може, на жаль, а ська Україна" з 22-го червня
Президент Реґен твердить, що американсь­ були в Вищому Музичному ження. Від першої фрази, як слідчого управління і він же
терна і патріотична люди­ може і ні - аж у маловідо­ надрукувала статтю під за­ автор статті В. Негеля від­
кий Уряд має незаперечні докази, що із Совєтсь– на, яка нашій еміграції була Інституті ім. Лисенка. Про­ Мефісто представляє себе, мій Австралії. Там пробу­ головком „Недостача" в
те ми знади себе і про Матіяш полонив слухачів. важно вимахує бичем совст­
кого Союзу і його сателітів до Куби І Нікарагуа ще дуже потрібна. Ось пла­ вав він ще залишитися в рамках тематики „Людина ського закону над головою
тівка хору „Боян" із Сид– себе, та пильно слідку­ Це був голос гарної барви, оперовій професії. Однак і закон". Автор статті —
надходить постачання зброї та технічне устатку­ вали за нашими молодечи­ дзвінкий і тембрований, Кошута, але нічого не гово­
нею під успішним диригу­ опера в Сиднею, не зважаю­ заступник начальника слід­ рить про тих, хто дозволяв
вання. Цю зброю перекидають до Ель Сальва­ ванням Матіяша, яка, як ми виступами й успіхами. уже зовсім добре поставле­ чи на її виїмково супермо­ чого управління міністерс­
Дехто зі старших, як от ний, а музикальність моло­ Кошуті на очах у всіх серед
дору для комуністичних повстанців, які хотять його лебедина пісня - він дерну будівлю, і досі ще у тва внутрішніх справ УССР білого дня красти такі вели­
повалити легальний уряд Ель Сальвадору та ще наспівав і сольові пісні студент політехніки тенор дого співака зміцнювала стадії організування. Тому
Юрко Шухевич (брат гене­ тільки успішність викона­ В. Негеля розповідає, як на кі суми грошей. Негеля та­
встановити „народний" устрій на подобу цього, — вичаровус перед нашими рала Т. Чупринки) чи згада­ ння ролі. Цей виступ Матія­ обставини для українсько­ Закарпатті в селищі Пере­ кож нічого не говорить для
що є в Кубі. Крім того, в Гондурасі, Америка під­ очима ще раз чітко цю цінну на співачка Зарицька, мали ша закріпив у моїй пам'яті го співака, без жадної під­ чим на соко-винному заводі кого Кошут крав, з ким
людину в ролі мнетця і пе­ вже навіть і деякий розго­ назавжди повагу і високе тримки і допомоги збоку, виявили розкрадання на ділився, бо інакше його зло­
тримує групу протисандіністичних повстанців з редового громадянина, що не були сприятливі. Він спі­ суму 3 мільйони карбован­ вив би перший ревізор, а
Нікарагуа, які стараються повалити теперішній лос у Львові. Авторові цих цінування для цього співа– вав ще для себе, були спро­
Його нечайно забракло між рядків пощастило перепли­ ка-початківця. ців. Ціла бригада ревізорів ревізорів Кошута мав бага­
просовєтський і прокубинський уряд сандініс– нами. гнути ті менші виступи, би концертування для рід­ управління міністерства то на протязі кожного року
тів. , , дебютуючи в оперовій вис­ ної громади та врешті дове­ харчової промисловості! за всю свою працю на заво­
- - Г так -зринають у душі З вибухом Другої світо­ лось узятись за хорову ди– УССР під керівництвом ді. Видно, що остання реві­
Назагал. Америка з мобілізувала (хоч цього далекі спогади про музич­ таві, у Великому Львівсь­ вої війни не тільки мистец­ ригентуру, хоч вона голосо­ оперативно-слідчої групи
кому Театрі. Взагалі в тому зія і слідство потрібне було
слова не вживається в офіційних звідомленнях) ний Львів, початки вокаль­ тво, але все наше життя ві співака не зовсім то спри­ за вказівкою керівництва для того, щоб вину звалити
біля 80 воєнних кораблів та багато тисяч вояків. но-музичних студій товари­ часі, а другій половині 30-их пішло шкереберть. Усе таки яє. І так керівництво укра­
років зібралось у Львові — міністерства внутрішніх на самого Кошуту. а всю
Крім цеого ще є більша група американських шів і Матіяша враз із його Матіяш, який студіював їнського репрезентативно­ справ УССР приїхала на місцеву, а може й не тільки
важливими і пам'ятними просто, якби якимсь чудом сольоспів ще і в Відні, діс­ го хору „Боян" в Австралії
воєнних кораблів із літаконосцем „Корал Сі" на — стільки дійсно таланови­ ревізію. Ревізія і слідство місцеву злодійську бюро­
першими кроками на співа– тав під кінець війни ангаже­ по смерти М.Струка, обняв тривало довго, а результат кратію партійну і іншу ви­
Середземному морі, але, коли зайде потреба, ці цькіЙ сцені між двома світо­ тих студентів сольоспіву, як мент в австрійській опері у Матіяш.
ніколи перед тим, чи потім у цієї гігантської роботи був нагородити і оправдати.
морські військові частини протягом кількох днів вими війнами. Ми бо адеп­
розвої української музично-
Ґрсцу, де мав і успішні вис–
Перед нами гарно видана, такий, що колишній началь­
можуть опинитися у Центральній Америці. ти сольоспіву були в різних типу, а вже по війні був ще Стаття може послужити
учителів та музичних шко­ співочої історії. Бо власне, короткий час у німецькій технічно добре награна пла­ ник соко-винного цеху Пет­ прекрасним взірцем правди
Офіційні чинники заперечують поголоскам лах; у неукраїнських задля як і ніколи, кращі з них осяг­ опері в Мангаймі. Саме по тівка з 11-ма піснями під ро Михайлович Кошута, а про совстський стиль керів­
начебто Америка починала дійсну бльокаду. Во­ нули успіхи за кордоном, дирпгентурою Матіяша. потім його наслідниця на­ ництва господарством. Ось
стипендій. Наприклад, війні пощастило мені вдру­
ни твердять, що це тільки проба, щоб побачити меццо-сопрано Е. Зарицька дехто діпняв навіть верши­ ге почути Матіяша на влас­ Хор заснований 1954 року, з чальник цього цеху Мар– де матеріял для совєтських
нної міжнародної слави. того майже 24 роки був під гарита Миколаївна Зізич журналістів і письменників
як швидко можна таку бпьокаду встановити. і тенор та диригент В.Бо– ному концерті у великому накрали на заводі нечувану
жик, були в Польському українському таборі в Ре– його руководінням. Оця з правдивого життя. Але в
Але якщо взяти до уваги закони міжнарод– Усі ми знали, що студент платівка австралійської фі­ суму грошей — близько З
музичному товаристві, де теології, спосібний бас-ба– генсбурзі. Акомпаньювала мільйони карбованців. Ко­ совєтській літературі за вка­
' ного права, то така бльокада, як відомо, вва­ вчив теж наш знаменитий йому дуже музикально його рми „Вайкінг", награна в зівками партії такі типові
ритон В. Матіяш студіював Новій Зеляндії. „Боян", хор шута засуджений на 15 ро­
жається воєнним актом. Тому то дішло до Р. Любинецький. Я, як сту­ спів в улюбленої співачки– дружина-віденка. Заля була ків ув'язнення з конфіска­ злодійські керівники мусять
вживання слова карантин, із заснуванням якого дент права і єдиний стипен– переповнена, публіка була чоловічий і мішаний, біля виглядати героями вироб­
ачительки М. Сокіл-Рудни– 50 осіб, крім наших імпрез цією майна, а інші декілька
можна унеможливити доставу зброї до каранти– дист славетного баса А. Ді– цької, але мало хто з нас чув одушевлена, успіх концерту його спільників на трохи ництва, взірцевими партій­
дура, попав до консервато­ його належно. Та наприкін­ був великий. Голос співака ними ідейними керівниками
нованих, тобто ізольованих країн. Такий рії К.Шимановського, куди був дещо змінений — може
менші терміни покарання. і т. д„ і т. п.
карантин, як знаємо, застосував президент Кен– ці шкільного року в Музич­ (Закінчення на crop. 3)
неді супроти Куби в жовтні 1962 року, щоб уне­
можливити доставу совєтських ракет на Кубу. Останні місяці його життя не були легкі. Але легшими тоді доля не судила ще молодому ентузіястові військової
Американські чинники запевняють, що злу­ О. Зінкевнч й приємнішими робила для нього ці місяці, дні і години справи зробити у цій ділянці кар'єру. Після курсів він ще
чені суходільні маневри будуть перепровадже­ ГЕНЕРАЛ П. САМУТИН - його вірна дружина Ганна, яка була для нього найближчим
другом і товаришем життя.
деякий час перебував у таборі для інтернованих українсь­
ні спільно з військовими частинами Гондурасу, ких вояків, а згодом працював у капелі українських банду­
ВОЯК, СТРАТЕГ, ДОСЛІДНИК Життя Петра Самутина ристів і брав участь в турне хору Котка по європейських
але вони будуть центральними чинниками в цих ^y^MSjwyy^fw^^vv'Hiw^si^)'^v^w^S^^w^W'^^^' країнах.
маневрах. Петро Самутин народився 1887 року в селі Ташані, Року 1927 з наказу уряду У HP П. Самутина покликано
Покищо невідомо, що з цього вийде, одне є Переяславського району на Полтавщині. Навчався в до контрактової служби у польській армії. Служачи в армії,
І Полтавській агрономічній школі, а згодом у Петровсько–
певне: досі ще ніколи американський Уряд не Дня 14-го вересня 1982 року відійшов у вічність укра­ Розумовській академії в Москві, як стипендіянт полтавсь­ він вступив до Вищої військової школи у Варшаві, в якій
був так стурбованим постачанням совєтської кого земства. 1914 року пішов добровольцем до війська, а навчався в 1931-1933 рокад і яку закінчив з відзначенням і
їнський генерал, історик українського війська і дослідник званням дипломованого офіцера в ранзі майора. У
зброї до Центральної Америки і він є рішений, за збройних сил і воєнної стратегії СССР - Петро Самутин. 1916 року закінчив II Київську військову школу. Після цьо­
польській армії служив до 1939 року. Німецько-польська
словами президента Реґена, встановити „щит Генерал П. Самутин був незвичайною людиною. Від го його послано на Західній фронт (Прусія) до 24-го тург
кестанського полку. війна застала його на пості помічника начальника штабу
демократії" в районі Центральної Америки. дитинства до останніх днів свого життя - це був вояк у етапів армії Модлін у генерала Пшеджемірського. П.Саму–
повному розумінні цього слова. Не події в Україні чи поза У 1917 році його переведено до 15-го Шліссльбурзь– тин брав участь у боях з німцями і попадає до них у полон
ВИКОРИСТОВУЮЧИ НАГОДУ вигідно вирентувати її кордонами зробили його вояком. Він ним народився, він кого полку і в ранзі поручника. Його послано на російсько- під Грубешевом. Звільнившися з полону, він вступив до
ним хотів бути і ним був. Його фізична постава, точність у німецький фронт у Галичині. Тут, під Конюхами німецької армії, й 1941 році його післали на східній фронт.
свос помешкання чи будинок під час Олімпійських Ігрищ. (Бережанщина), він був поранений і лікувався в Києві Й
які. як відомо, відбудуться в Лос Анджслесі влітку 1984 висловленні думки, його аналітичний підхід до різних про­ Після закінчення Другої світової війни перебував в Баварії.
явів життя, зокрема.політично-суспільного - все це були Полтаві. Видужавши, він брав активну участь в 1954 року емігрував до ЗСА. Жив у Баффало. а від 1965
року, мешканці нього каліфорнійського міста вже пляну– найкращі властивості П. Самутина. українізації військових частин російської царської армії. З
юіь вннаймаїи свої кімнати за 1.000 долярів на час ініціативи П. Самутина, після великих зусиль, Шлісель– року в Балтиморі. Брав активну участь у діяльності укра­
. тривання цих ігрищ. Щоб легше було бажаючим продати Він не був політичний діяч. Не брав активної участи у їнських комбатантських організацій, прагнучи постійно до
жодній політичній партії чи організації (хоч з великими бурзький полк був переіменований на 21-ий Український
скоіпакіуваїнея з бажаючими купити, тут постало вже 20 стрілецький полк. Після революції 1917 року П. Самутина координації їхньої праці.
симпатіями ставився до Українського Гетьманського На еміграції уряд У HP надав йому рангу генерал-хо–
чсіиканевнх агенцій, що цим будуть займатися. Руху), але одночасно.він був і політиком і вояком. Йому обрано делегатом на II і III Військові з'їзди в Києві. 1918
ОФІЦІЙНІ ІРАНСЬКІ" джерела повідомили з Теграну в року він закінчив Інструкторську школу старшин, а опісля рунжого генерального штабу.
властива була здібність пщнестися понад буденністю,
понеділок. 25-го липня, що іранські війська відбили кілька дрібничковістю, другорядністю і не лише відчути, що в на­ його було призначено до Стародубського стрілецького
сильних контрнаступів Іракців у курдських горах на полку. Згодом він дістав підвищення до ранги сотника в Дослідник збройних сил СССР
шому житті другорядне, а що в першої ваги, але й зробити
півночі І раку, де іранська армія розпочала новий наступ ще з цього логічні й раціональні висновки. армії У HP. 1920 року разом із армією У HP відступає до Генерал П. Самутин відомий серед українців Заходу,
в суботу. Іранські джерела також говорять, що в іракській Ген. П. Самутин служив в українській армії, а згодом у Польщі. Був інтернований в Лянсгуті, де згодом була як у першу чергу дослідник збройних сил СССР.
армії воюю і ь курдські частини партизанського типу. польській і німець./" Він розумів вагу і значення для поне­ зформована VI Січова стрілецька дивізія під командою Маючи військову освіту і належачи до командного
Іранські війська відрізали шляхи постачання курдським воленого народу мати підготовлених з військовою осві­ генералів Безручка і Змієнка. Як командир сотні цієї диві­ складу, в кількох арміях, він був достатньо підготований,
нар планам і завдали важких втрат контратакуючим тою і вишколених старшин, яким у відповідний час мож­ зії П. Самутин бере участь разом із польськими військами щоб досліджувати військову проблематику нашого часу.
іракським частинам. - говорить іранське повідомлення. на, б було довірити формування модерної української ар­ в поході на Київ. Після невдалого походу на Київ польсь­ Він дуже добре усвідомлював собі, що сучасне модерне
ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА раді я ці я для людей знову мії. Тому з точністю математика він слідкував за кількіс­ ко-українські війська відступають назад до Польщі, де він військо - це не військо часів Першої чи навіть Другої сві­
с і а.та в центрі уваги науковців, які тепер схильні уважати, тю і якістю українських генералів і старшин в червоній знову був інтернований. В серпні 1921 року П. Самутина тових воєн. Техніка й технологія пішли так далеко, що не
що небезпека від т. зв. „йонізованої радіяції" с в чотири армії і за військовою підготовок) української молоді в ЗСА висилають нелегально на Україну для підготови повстан­ кожний міг зрозуміти потребу нової стратегії. У статті
рази до 20 разів більща^.ні^ .досі припускалося? тому -й-КаиадЬ”– ” - - - ' ня проти большевиків перед виправою Ю. Тютюника. Два „Ракетні війська стратегічного призначення" („Вісті ком­
Ціле життя ген. П. Самутина було творче, активне, не­ роки він пробув на підпільній роботі в Україні, потім по­ батанта", ч. 3-4, 1969 р. П. Самутин писав: „Революційні
- а і омові експерти готові переглянути напрямні охорони вернувся до табору інтернованих у Польщі.
людей від та-оі радіяції. На ці здогади про більшу спокійне, бурхливе. Своїх 86 років П. Самутин не змарну­ зміни й процеси, що відбулися на протязі досить
небезпеку, ніж передбачали, наштовхнула вчених та вав, не прожив надармо. Хоч він не дожив до того момен­ Живучи мріями про військову освіту, знаючи як мало короткого часу у військовій ділянці, змусили великі дер­
обставина, шо деякі з англійських і американських ту, щоб повернутися в незалежну українську державу, але українські армії часу Визвольних Змагань мали професій­ жави світу до перегляду, перебудови і реорганізації своїх
ветеранів, які зблизька спостерігали вибухи нуклеарних він зробив багато для того, щоб у тій українській державі них старшин, П. Самутин вступив на курси генерального збройних СИЛ. „'
сі рілей чи бомб, захворши згодом левкемією. 'могли вільно жити ті, які прийдуть після нього. штабу польської армії в Каліші, які успішно закінчив. Але (Продовження буде)

іа - - шШЯШ
Ч. 142. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 29-го ЛИПНЯ 1983

Згадуючи співака... У Філядельфіївшановано НТШ риства ім. Т. Шевченка". ри, так і його мистецькою
Спогад про друга -
Професор В. Беднарська подачею припав до вподо­
(Закінгення зі crop. 2) свою 28-сторінкову студію би публіці. 4
( У 4-і і роковини смерти Григора Голінна )
Саме цього року Науко­ квідувало НТЩнайбільший про НТШ помістила в офі­ Побільшена емблема НІ
- дізнаємось із платівки - про реве" з вимогливим і вому Товариству ім. Т. Шев­ його розквіт (у Львові– ЯК). ціозі Вроцлавського універ­ Ш. що п виконав не з аби­
пишається теж успіхами в дуже культурно відспіва­ ченка сповнилося І !О років ..Визволителі" не могли ситету п.н. „Акта Унівсрзі– яким графічним хистом Ми Кілька років тому з Арі єн людина небуденного фор­
Сіднейській опері на різно– ним баритоновим сольо. А плодотворного наукового, навіть уявити собі, що НТШ татіс Вратіслявіснзіс", ч . 20 кола Мамай-Кавка, твори­ тиші прийшла суміш сумна ма і у. Серед жн тісних неви­
національних фолкльорних тому, що імени соліста не життєстверджуючого три­ відродиться ген-ген за океа­ - 1973 р. Саме цією студією ла естетичне оформлення вістка, що гам за кін чіпсвоє год тримався твердо іі не іа–
фестивалях. На самій пла­ зазначено, то треба вірити, вання. ном, на іншому континенті: польська вчена відзначила сцени, на фоні якої прохо­ страдницьке життя письмен­ лам. повинен, бо пірни пості­
тівці маємо шість пісень на що співав його самий Ма– Цей вкритий лаврами юві­ Черговим доповідачем сторіччя НТШ. дила програма. Програма ник і колишній редакт,ор йно в кінневу нсрсмоіу укра
чоловічий, а п'ять на міша­ тіяш. У Воробкевичевім лей, а в парі з ним 35-літній був д-р Богдан Романенчук; Слід хоч і коротко зупи­ мистецьким рівнем повніс­ ..Українською Слова" Гри­ міської прав, ш та в гарне
ний хор. Тут зразу мусимо „Задзвенімо" виринає поба­ ювілей НТШ у ЗСА. Упра­ У своїй лесятихвилинній нитися над розваговою про. тю відповідала рівневі офі­ гор Голіян. І ніс одну болю­ маіібугш свогонароду.Ті і\
завважити, що в Австралії жання може дещо більшої ва Осередку Праці НТШ у доповіді він представив 35- грамою. яка. дякуючи вмі­ ційної частини. чу жертву муеіда принести свою вірх намаї ався завжди
так, як і ЗСА. головно на повноти форте, проте са­ Філядельфії вирішила гідно річну історію НТШ у ЗСА, лому доборові виконавців, наша імії рація по цей бік прищеп, нова і и своїм чиїа–
провінції, немає великого мий запал хористів і чисто­ відзначити окремою імпре­ важкі початки і невтомну була на високому мистець­ Якраз нам залишилось океану, щоб наповнилося чам \ своїх сіапя.х якрелак
вибору голосів і в хорі спі­ та інтонації чинять пісню зою у неділю. 26-го червня працю д-ра Романа Осінчу– кому рівні. Заслуга в цьому ще стільки місця, щоб пов­ вщерть національне і оре па юр. а \ своїх літературних
ває майже кожен, хто мас бездоганною. Лисенкова ц.р.,в годині 3-ій по полудні ка ири оснуванні. чи власти­ організатора програми. її торити, шо сказав д-р Ярос­ скигальщині та ще одним торах як письменник.
тільки охоту, деякий голос „Верховино" на мішаний у великій конференційній во продовженні діяльности керівника та голови Гро­ лав Падох. теперішній го­ ім'ям доповнився, іонжс.іс і– Перенісся у кращий сип
та почуття обов'язку. Отже хор. зі своєю різноманітні­ залі Українського Оввітньо– НТШ на північноамерикан­ мадського комітету для від лова НТШ. про сучусне цьо­ ниіі список наших в і раї у на 82-м\ році життя. 12-ю
хористи „Бояна" в цілому, стю темпів, випала зовсім Культурного Центру. ському континентів Із шес­ значення обох ювілеїв - д– го заслуженого товариства. ліяснорі. лис і опала 1978 року, у нііін–
хоч і сприємливі та не особ­ цікаво. Теж занехаяна нами Три доповідачі, що їх ти членів НТШ у недовгому р Н. Пазуняк. Сучасне НТШ він з'ясував Прийшов на свіг Григор іа.іі Д\ран.і в Бичіос-Айрс–
ливі своїми голосами. Заде пісня Копка „Де срібио­ представила д-р' Наталія часі кількість зрослав до Програму почала моло­ конкретною, безперебій­ у 1897 році у Галичині. сі. прийнявши нере.і смор–
ливним-дивом. с там'деякі лентий Сян пливе" залишає Пазуняк, говорили в скон­ кількадесяти. Доповідач по­ да та вже відома скрипаль– ною, наполегливою працею, Коли почалась наша ті т о ­ ио Найсвнііші Гайни. По­
солісти, яких не так легко по собі глибше враження. денсованій формі про діяль­ дав ще чимадо статистич­ ка Віра Бойко, виконавши у наслідок якої до дотепе­ нша війна іі баїькікшіша ховано ііою на к.іа.ювішй
можна б знайти, не тільки Знову Лисенкові „Коломий­ ність НТШ від його почат– них даних, що їх, з,уваги на Прелюд і Скерцо Яра Ла– рішніх 155-ти томів Записок кликала до зброї, включив­ Чакаріїа 14-ю лнсіоиа.іа.,
повсюди, де живуть укра­ ки" - не легка річ, головно ків по сьогодні. Звичайно, в метраж цієї нотатки, хоч- совського й українську сюі– НТШ дійшло 50 нових, у ся він в рили нашої армії і і Не всі лі йшлися вчасно про
їнці на поселеннях, але мо­ тонаційно-ритмічними змі­ тематичних доповідях тут і не-хоч пропустимо. ту (перша і друга частина) тому два томи ,що вийшли нею перейшов уздовж і впо­ його смерть.'і ом) іа юмо–
же навіть і в Україні: нами. Все таки хочеться там трапляються повторен­ Третім ^доповідачем був Скоборовського. Ці твори у Філядельфії. Сучасне НТ перек усю Україну, пережив ншюю ішла і ільмі невелич­
слухати мерехтливу, в нас ня, але в нашому випадку їх д-р Ярослав Падох. який у були наче музичною інтро­ Ш - ц с III членів НТШ: 52 т и і нею всі її радощі іі нев­ ка Громадка членів ..І І роєві
майже не виконувану, в'яза­ не було. своїй п'ятнадцятихвилинній дукцією до програми. По­ дійсних, 59 звичайних, до дачі. Коли ж наші Визволь­
Ось солістка-сопрано в нку. Серснадовс „Ставок III". .LIB ЯКОЇ ВСССІЮ( /bill ІЯ
сильній, блискучій доповіді тім акторка Ліза Чопіль цього ще доходять члени– ні Змагання закінчилися ка­
пісні М.Грннишина „Доро­ заснув" - це тільки хорова Д-р Григор Лужницький кореспонденти. Сучасне НТ він нано.ісілшю працював
гі Карпати" просто заімпо­ обрібка Котка, сама ж пісня у своїй, як звичайно, добре зумів коротко, накреслити полонила добірну публіку тастрофою, і польській! наї­ Віл Управи Неп і ралі..Про
минуле НТШ і призадума– своїм високомистецьким ви Ш - цс продовжування зв'яз­ зник наклав свою тяжку
нувала своїм красним, ви­ „зукраїнізована", навіває опрацьованій доповіді, за– ків з українськими і неукра­ сні їй" промовив рс і. І().('е–
торкнув часи найбільшого тись над його сучасним. конанням вокального мон­ руку на все наше житія, св. реляк. після чою жалобна
рівняним звуком-співом. приємний вечірній настрій. їнськими науковими уста­
На платівці не заподано чо­ Соліста можна слухати. С росту НТШ. підкресливши, Говорячи про минуле, до­ тажу текстів - Олега Лися– новами, відбування з ними
п. Г. Голіян присвятився ко­ іромада проспівала ..Ви­
мусь ні її, ні інших прізвиш тут дещо і з різдвяного ре­ що в першому десятилітті повідач особливо наголо­ ка. Олі Селезінки, Якима спільних конференцій. Між
операції та журналістці. ліпи, брате мін..."
солістів. Шкода. Теж глад­ пертуару, як вдала колядка нашого сторіччя НТШ свої­ сив, що творцем новочасної Вечора та Лесі Лисак до іншим, піврічник . ,.Нсше–
Всісю душею виїдався роз­ Врч.ш-іоди писав він вір­
ко і вироблено фразує те– М.Федорова „Вифлесмська ми науковими виданнями української нації є Тарас музики Ірини Чуми. Як В. нелетіс Пейперс". шо його
будові нашої кооперації. їз­ ші, але найцінніший ііою лі­
нор-соліст у пісні М.Копка зоря" під Стеценківський якісно і кількісно перевищи­ Григорович Шевченко, і то­ Бойко так і Л. Чепіль свій НТШ видає спільно з
див по селах, контролював тера іуриий юрібок не іри
„Де срібиолентий Сян пли­ стиль із басовим сольо. ло не одну академію наук му на 12-му році після його сценічній успіх у великій мі­ американським дослідчим
кооперативи, й ири тому книжки опоиі шиь. есеїв і
ве". А різкість звуку іншого Щедрівка Котка „Дзвони" ЗахІдньої Європи на подив смерти створено у Львові рі завдячують акомпанья– товариством, доходить і до
вивчав характери наших се­ філософічних роздумувань.
соліста-тенора в пісні Г.Ки– тут дещо змінена. Перед усього– культурного світу. українське наукове товарис­ торці Роксоляні Герасимо­ країн в орбіті СССР. Сучас­
лян, які пізніше послужили Пршоїовляв до друку вели
тастого „Марш Україна" кінцевою, розмашноюупів– Недаром доповідач назвав тво.обрало його своїм пат­ вич. не НТШ - це депозитарій
йому літературними типа­
кий ібірннк про наше куль­
добре і вдало віддає бадьо­ ською. в опрацюванні О. НТШ святинею правди і роном, прийнявши назву Тріо бандуристів у складі ми й героями в його творах.
майбутньої української дер­ турне жн м я н Арі сіп пні іа
рість і одчайдушність бойо­ Плешкевича „Світить Мі­ науки. При цій нагоді він Наукове Товариство ім. Т. - Курський, Праско і Коваль жави, у якому збрігаються Коли із Сходу вдруге су­ смерть на дала ііом\ його
вого піднесення. Можна сяць" на чоловічий х о р , згадав велетнів української Шевченка. Згадуючи мину­ чук - це талановиті банду­ цінні фундаментальні здо­ нула орда новітнього Джін– Закінчи ти, Дав теж пере­
сказати, шо хор звучить любуємося згаданою вже науки - Михайла Грушевсь– ле, серед оцінок НТШ на­ ристи. Вони виконали низку бутки науки та культури (в гіс-Хана. Голінн IUVUIBCH на клад і і німецької МОВИ Вер–
чисто, дикційно - поправно, піснею Гринишина „Дорогі кого, Івана Франка і Воло­ ших велетнів науки, між пісень і наддаток, що його Україні вони безперебійно Захід і опинився в Зальцбур­
димир Гнатюка. Д-р Г. Луж феля ..Пісня про Ьерпадеі–
технічно - переконливо. Карпати". Пісня ця - най­ ними і самого М. Гру шевсь­ публіка домагалася рясни­ винищуються), щоб їх у зі. Звідтіля 28-го жовтня
ницький поінформував ав– кою, слід згадати оцінку ми оплесками. ту".
Програма платівки підібра­ більша прикраса всієї пла­ великий день волі достави­ 1948 року американським Діяпаюн тематики Го.іі–
на цікаво, виховно і патріо­ тівки. Як приваблива, на диторію. що НТШ було ос­ В.Беднарської, професора Потім вдруге виступила ти на давнє місце. кораблем приїхав до порту
новане на зразок академії у Вроцлавського університету; Ліза Чепіль, цим разом із рс янових творівбу.іширокий.
тично. Початок і кінець пла­ жаль, безіменна солістка, в Буенос-Айресі, де відразу Він почався т е пере і Пер­
тівки цс дві бойові пісні, так і мішаний хор заблис– Відні, само собою, присто­ вона, між іншим.підкресли­ цитацією „Лебедина" Т. в столиці Аргентини ирнсвя
соване до тодішніх галиць­ ла, шо., Н І III дбайливо втри Шевченка. Виконанням „Ле Врешті, сучасне НТШ - шою світовою війною і за­
їхня ритмічність, музична тіли тут повною, надхне– тився культурно-освітній кінчився нашою скіпальній
прецизія не тільки знаме­ ною красою, з пам'ятними, ких умовин. Кожного року му мало зв'язки з європейсь­ бидина" і „Монтажу" Л. Че­ закінчив д-р Я. Падох своє прані. Виголошував часто
НТШ отримувало з австрій­ ким науковим світом, а то й. піль ще раз запевнила чи­ майстерне слово, цс про­ пою після Другої сій юної
ниті, але просто взірцеві. А мабуть перелицьованими доповіді, на всіх зібраннях війни. Розпочав свою пись­
запал, верва і вогнистий словами (автор же потой­ ського міністерства фінан­ поза ним. Воно обмінювало­ сельно зібрану елітну публі­ довження львівської тради­ брав участь у дискусіях і
темперамент гідні насліду­ бічний): „Ще воскресне Ук­ сів дотацію на рівні з акаде­ ся з 317 міжнародними ін­ ку, що вона не пересічна пі– ції, тобто глибоко захова­ менницьку працю в студені
протягом довгих 26 років
вання. Ніхто не може сум­ раїна міями Праги, Загребу і Кра­ ституціями своїми наукови­ сенькарка, а також і знаме­ ної й Шевченком сцементо– рола і у вав орган „Просвіти" ському журналі „Постуй",
самостійна і віль­ кова. Незалежно від цього, ми виданнями". Видання нита рецитаторка. Заслуже­ ваної соборности українців– де. наприклад, помістив у
ніватись, шо все це заслуга на!" ..Українське Слово".
диригента В. Матіяша. велика чатииа наших цін­ НТШ збагачували наукові но вона викликала невгамо– науковців, що п не знищили 1921 році в ч. З гарне опові­
них наукових видань не іюя– бібліотеки Відня, Петербур вану бурю оплесків. ворожі кордони; розвій і Взагалі був дуже активн­ дання „Журба". Як багато
Фортспіяновий дострій ду­ Ми переконані, що опе– ішії у громадському житті,
же добрий; його виконує ровий співак Василь Матіяш вилась друком, з уваги на гу. Праги, Парижу, Босто­ На закінчення виступив вірна служба вільній науці - інших, так і цс оповідання
те, що кошти видань пере­ ну, Ню Йорку, не згадуючи оце все священне зобов'яза­ як голова Головної Ради Ук Голіяна нагадує в дечому
либонь дружина диригента. у нсвідрадних обставинах, В. Шашаровський із сати­ раїнської Центральної Реп­
Інструмент знаменитий. у яких мусів знайтися через вищували державні дотації і недалеко віддаленого Кра­ ричним віршем анонімного ння перед нацією на и шля­ манеру Стефаиика. „Федь–
додаткову фінансову допо­ кова. Авторка, видно, док­ автора. Сатира була звер­ ху до відбудови не від кого резентації в одній каденції, ко повдовів, залишаючись і
Незрозуміло лише, чому до воєнну трагедію і нашу без­ секретар Українсько-Като–
акомпаньяменту додано ще державність, виконав своє могу української спільноти. ладно простудіювала світ­ нена вбік членів філядель– незалежної суверенної дер­ маленькими діїьми. Одно
ле минуле НТШ, бо навіть фійського Осередку Праці жави. лиш.кою Об'єднання і муж старше шість зим мас
акордеон, якого найчасті– життєве завдання уповні, Минали роки, настав час довір'я У HP в Аргентині.
нгелта щастя; не чути: ” - згадала мецената Андрія НТШ. Текст як жалом сати­ Яр. Клнмовський останню сорочку сходжуг.
з посвятою навіть власного ґрунтовних перемін, прийш Бончевського, американсь­ Як лкліина-^ззастережно ні головки кому змити, ні ко
життя. ли „суворі роки" - Перша кого емігранта, який у 1902 релігійна й християнський
Приємно вислухати, ко­ світова війна, коли у вересні письменник Г.Голіян вико­ му розчесати. Воно хоч ІІОС–
лись таку голосну в Галичи­ році у своєму завіщаниі лушне і не ледаше а і о мен
І914 року вивезено в глиб нував велику ролю на пості
ні, пісню Січинського „Дні­ Теодор Терен-Юськів
Росії музей, архів і друка­
призначив 2,000 долярів на
нагороди нашим молодим
Храмове свято редактора тижневика та же– ше росте в поросі на дорозі,
рню НТШ, а вслід за цим і р і во.ної о громадянина. як червак. Нсраз сяду на
ученим. Згадала вона також Дякуючи управі Союзів– полуденок у головному бу­ присій і так собі погадаю:
„живий інвертар" - членів пожертви від нашого світо­ кн та доброзичливому став­ Він писав вдумливі статті
УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОІІОМАГАС НТШ. Згодом трагедія на­ динку Союзівки. хоч запля­ Боже праведний, усі літн.,як
вої слави оперного співака ленню Головного Уряду мовано його на поляні біля як редактор ..Українського діти, а мої навіть плакати не
ших Визвольних змагань і, Олександра Ми шуги. Зга­ У НС, невелика православ­ Слова", співпрацював у жур
КАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ. врешті, польська окупація каплиці, але дощова погода вміють, щось так. якби напе
дує теж „фонд доцентів" на громада в Керготтксоні” перешкодила. Наші сестри­ наді Денисюка ..бвид" і в ред знали, піо нема кому їх
не могли сприяти широко- для допомоги в закордон­ користується каплицею св. „Мітлі". Як редактор прос­
розгорненій праці НТШ. ні приготували різноманіт­ обслужити". А колиФедько
них студіях. „НТШ - про­ Володимира на терсні Сою– ні перекуски, салат різних вітянського органу давав на з дітьми переїздив попри
ч,і^^^^^^'^^^^ Наші професори і доценти довжує вона свою студійну зівки. Відправи відбувають­ прямій думки газеті, тому
втратили викладацьку пра­ гатунків і солодке печиво до цвинтар, де був гріб нсбіж–
статтю, - створило україн­ ся щонеділі о годині 10:30 кави чи чаю. майбутній дослідник нашо­
УВАГА! цю у Львівському універси­ го поселення в Аргентині не ки-жінки. „вітер віяв журбу
ську наукову школу, нав'я­ вранці. Жертвснність наших сес­ вдівця і терновим вінцем
Повідомляється всіх членів теті. Навіть була заборона зало контакти із закордон­ зможе пройти мовчки ПОВЗ
БРАТСТВА СВ О. НИКОЛАЯ В І Д Д І Л 104 УНСОЮЗУ видавати шкільні підручни­ У неділю. 24-го липня, триць часом не мас меж. постать Г. Голіяна і приді­ клав її під почорнілий .ціно­
ним осередками, брало учас­ Сестриця Ліля Цимбал не вий хрест на могилі".
ш Перт Амбой, Н. Дж., що з днем 1-го СЕРПНЯ 1983 р. ки під фірмою НТШ. Та все ть у наукових конгресах або відбулось ще раніше запля– лить йому належне почесне
ж. не зважаючи на це, НТШ тільки приготувала їжу. а й Відійшов Григор Голіян
У всіх Відділових справах й обов'язках включно з бодай висилало телеграми нованс Храмове свято. Хоч довго працювала на і виши­
місце.
від нас у листопаді, місяці
членськими вкладками звертатись до із неописаним запалом про­ на менш важливі міжнарод­ день св. Володимира припа­
довжувало свою діяльність, ваним образком, що зобра­ Тому у вересні 1976 року спогадів. нсрсважТіо сумних
НОВОГО СЕКРЕТАРЯ ВАСИЛЯ МАТКОВСЬКОГО ні наукові зустрічі. Перед дає на четвер, 28-го липня, а жував двох танцюристів, і „Українське Слово" відзна­ Одні з тих сної адів тихі, по­
так що проміжок часу до Дру­ самою війною не було жад­ 24-го липня -день св. Оль­
WASYL MATKOWSKY
гої світової війни можна цей свій труд віддала на чило 25-річчя невтомної пра гасаючі, як серед поля .чале–
69 Linden St. ної європейської країни, з ги, за порадою нашого свя­ розгравку на користь гро­ ці свого заслуженого редак ка луна похоронною дзво­
назвати „золотою епохою". якою НТШ не втримувало б щеника. Церковний комітет
Fords, N. J . 08863 маді. тора. Понад чвертьстоліття на.'Інші близкі серцю і уяві,
Tel.: 738-8568 У другому жахливому ве­ контакту, а українська кни­ вирішив об'єднати наших видатної і совісної праці на
га не доходила б до Монт– патронів свв. Володими­ Вшановуючи ім'я патро­ свіжі, як кров вніюі радною
ресні І939 року всім відоме на нашої каплиці та його од– пості полактора цс велико
,^^^.^^^....N.^.^^^Д^.^.^uuuu.^...^iJ^^
„визволення" остаточно злї рсалю, Сіднею, Буенос Ай– ра і Ольгу-на один день. Спо­ листя, коли на нього впаде
ноімснинника Володимира, досягнення, яким мало хто
ресу, на Філіппіни — сло­ нукою до цього було ще н може похвалитися. Велика промінь ОСІННЬОГО СИНЦЯ.
вом, на весь світ" Цікаво те. що наш священик ще й диригента церковною хору, Урвалася нитка життя лю­
82-річний полтавець проспі­ не була й жертвенна праця
закінчує авторка свою сту­ досі працює (який жаль!) і лля наших людей в Аргенти дини, що ціле життя працю­
Українським Кшіііграіианнй І ' ) \ а Чікаї о: дію, наголошуючи, що НТ не може звільнитись з праці вав йому заздравну пісню вала іі боролася, леліючи в
та підніс йому чарку вина. ні. особливо коли зважити
КАСА САМОПОМІЧ^ І - Н О САМОПОМІЧ. Ш - „зуміло назовні реп­ у робочий день. ту обставину, що ця праця найкращій добі свогожнт і я
Н И Н І ' V ІЯ УКРАЇНІ ЬКІ!Х КООШ'.Р \ І ПК резентувати не лише укра­ Урочисту Службу Божу Цю пісню дуже уподобав ідеали і працюючи для їх
собі д-р Ярослав Падох. го­ проходила в невимовно тяж
ЛМКРИКИ. УКРАЇНСЬКА їнську науку Галичини, але прикрашав спів церковного ких умовинах. здійснення.
КООНКРАТИВНА ЛІ КІНЦЯ
також'російськоГУ країни. 1 хору під днриї ентурою Во­ лова НТШ в Америції поп­ Стоїмо перед маестатом
їм п рип т і ні. Ваг на ОСС.ІКІ в Ги т и .Ісйк), росив записати йому як зра­ Жив Покійний самітньо, страшним, суворим і безко­
ш MC.li.tH) 7 серпня ІЧИ.Я саме ця впевненість у свідо­ лодимира Бакума. Звелича­ без сім'ї і товариства, скром
мості вчених Европи про ли наше Храмове свято сво­ зок українського фолкльо– мпромісним, перед маєста­
ру. Дай Боже, більше таких но й навіть бідно. Не шукав том смерти. І саме з того
В ІМ'ОІ ГАМІ: єдність отих двох країн у єю присутністю й миряни ні почестей, ні слави ані ви­
Д2 І риикиї ninpjiiii науці становить найбіль­ сусідньої католицької церк­ гостей, сестриць і всіх учас­ становинш. з підніжжя того
t І('ч lit. llcpCbVCfcll. Nt'.llMIII И.ІІІИІМ1 ників полуденку. гід і достатків. Працював п'едесталю приходиться
Віче іа і p.np.i\u ший успіх Наукового Това­ ви св. Тройці. завзято і вперто, серед неви­
ИиГир мини.p.iпіниш kp.ii ми Після Служби відбувся нам поглянути на життсвий
I pu. pi тири mi i.ii'i.mti
Б. А. год і труднощів життя, се­ шлях Покійника.
ред своїх турбот. Був він ве­ і
ликий український патріот і
І'КО(.КЛМ:
Й I'asA І'п/сч Вступайте Іван Боднярук
І к 11. IHII` lux rociK. thiuihuib'cis .uij БІЛЯ 100.0ЧМ РИБ ЗГИНУЛО від затруєння міддю в
в члена
^Aк
t)titlU
останньому тижні у ріці Гузик біля Гузик Фоллс в стейті
I lllv'tl.lllllllllll
f Карпатський Ню Иорк. Різні роди риб, включно з пстругами. дійшли до
MK" t kiaiiii.ni (imp іч ml cM
Лещетарський стану розкладу на віддалі шістьох миль і офіційні чинники
I in. and panics
УНСоюзу! шукають тепер хто спричинив те знищення.
ч2^у Клюб -
КООПЕРАТИВНИЙ Ню Йорк
впаштовуе
На дарунок для дітей!
ВЕСЕЛИЙ ш днях 2, 3, 4-го липня 1983 року
на кортах Оселі УНСоюзу
СОЮЗІВКИ
ТЕНІСОВІ ЗМАГАННЯ
за першість УСЦАК-Схід 1983
В ГРУПІ ЧОЛОВІКІВ, СЕНЬЙОРІВ. ЖІНОК, ЖУРНІЇ д і я Л І Т Е И КОЖНОГО IIIKV
, В НЕДІЛЮ, 7 СЕРПНЯ 1983 ЮНАКІВ І ЮНАЧОК
- Н Е ВИТРАЧАЙТЕ ГРОШЕЙ Н А НЕПОТРІБНІ ЗАКУПИ
.4 НА ОСЕЛІ В РАВНД ЛЕЙКУ за перехідну чашу (сеньйорів) в пам'ять д-ра Во– ДЛЯ ДІТЕЙ!
подимира Ленця та за нагороди - УСЦАК-Схід. - Н Е РОБІТЬ К Р И В Д И ДІТЯМ - ВНУКАМ!

FUN DAY
ш ПЕРЕДПЛАТІТЬ
Провід змагань: Роман Ракочий, Ярослав Рубель,
Юрій Савчах та Зонон Смилик. з кольоровими ілюстраціями вихилить кожного місяця у ВилйВиицтяі „Свобода" захо­
дами Українського Народного Союзу. Рсдвгус Колегій. Річні передплата у ЗСА - 8 00
"""Реєстрація: год. 9:00. початок змагань: год. 10:00 рано а су­ дол.,) інших країнах - ріановартість цігі суми. Для членів УИС - 5.00 дол. Ціна окре­
боту, 2.-го липня 1983 р - мого числа 75 центів. Ціна подвійної о числа - 1.00 лоляр.
SUNDAY, AUGUST 7, 1983 ” Влисове: 7.00 дол. від особи.
в Приміщення проситься замовляти через Управу Союзівки. "THE RAINBOW - " V E S E L K A
AT THE SELFRELIANCE RESORT, ЗО Montgomery Street NJ^ 07302
UNA Estate Soyuzivka
ROUND LAKE, IL Kerhonkson, N.Y. 12446 Tel.: (914) 626-5641
СВОБОДА. П'ЯТНИЦЯ, 29-го Л И П Н Я 1983 Ч. 141

Загальні збори Щадниці,, Певність” конної оослуги, до яких чле­
ни зможуть доїжджати ав–
мишо з великими фінансови­ інж. Гайдук поставив вне­ Укривана меншина... дили тільки за їхні політю
ми осягами та побажав да­ сок, щоб Загальні збори ні, релігійні, переконанні
том і з нього полагоджува– льшого успішного розвит­ схвалили пропозицію пере­ або національну приналех
„Ми ростем, мн-надія ми, які в той час були висо­ ім всі свої фінансові опера­ ку для добра нашої спільно­ ходу нашої установи зістей (Закінчення зі cr. 2)
ність. '
народу..." -нагадувалися ковідсоткові. Цс був час. ції, а в головному приміщен­ ти. Потім привітав нашу ус­ тового на федеральний бан­ Вони описують безнадію,
слова відомої пісні, слухаю­ коли багато шалничИх спі­ дяне поступовання.
ні переведено відновлення і танову з такими самими ковий чартер, що був Збора­ убозтво і пониження свого Зя що переслідують Груп;
чи фінансові звіти дирекції лок із-за браку потрібної деякі зміни для вигоди на­ побажаннями президент ук­ ми одноголосно прийнятий, існування, яке позначене У серпні 1979 року, під
Української Щаднині ..Пев­ і отівкн і передбачених дохо– ших клієнтів. раїнської Народної Помочі Після уділення абсолюторії одноманітністю: безконеч­ час всекрайового розгрому У додатку до того, u
ність" під час Загальних лів були змушені закривати Також І наша філія в Рол– Володимир Мазур. С. Оста– уступаючій дирекції, інж. на монотонність змагання віруючих людей, Галину Група в обороні окалічілі
зборів, які відбулися 22-го свої двері та об'єднуватися лінг Медове, недалеко Чика­ пчук, голова місцевого осе­ М. Грннсвич. голова номі­ за існування далеко нижче Вільчинську заарештували дуже неприємна для кре?
червня ц.р. Численно зібра­ і багатшими і більшими і на­ го, успішно працює, постій­ редку СУМ ім. М.Павлуш– наційної комісії, запропону­ від рівня убогости, про жи­ органи КҐБ, коли вона вер­ лівських можновладців,
ні члени мали повис право чиннями. Нам така перспек­ но збільшує своє майно, яке кова, інж. С.Ґоляш відстей– вав нову листу кандидатів вотіння і засилання без надії талася додому з баптистсь­ ще й інші причини, not
почувати себе гордими і тива не загрожувала, ми тепер досягає майже 4 міль­ тового відділу УККА і орга­ до дирекції, а саме: Лев переходу до творчого і неза­ кого дитячого табору; її вони ставляться до неї вор
щасливими, а за свої ощад­ мали потрібну готівку, яку йони долярів. Які в попере­ нізацій в Палатайні. Боднар, Іван Галамай, Ми­ лежного життя, про відок­ засуджено за „псування мо­ жо. В розумінні Заходу ,
ності бути спокійними, зна­ ми інвестували,крім моргед– дніх роках, в цьому ропі ром Гриневич. Тарас Гав­ ремлення не тільки від го­ ралі дітей". Справжньою п яльність Групи не є шкідл
ючи, що вони с „в певних і На закінчення звітної час­ „провиною" було читання ва. Але в оцінці кремлів;
жів. у високовідсоткові дер­ виданий друком 8-сторінко– тини Зборів голова Контро­ рик. Степан Ґоляш. Яро­ ловного русла суспільства.
добрих руках". . жавні, стейтові чи муніципа­ внй фінансовий звіт із вступ­ слав Загородний. Юліян Ку­ але також і від окалічілих дітям Біблії. За це і за відмо­ ких ватажків ці люди є д
льної комісії мгр Ірина Го­ ву відречення від релігійно­ них - підозрілі і небезпеч
Голова Ради Директорів льні бон.ти. які принесли ним словом президента, лод говорила про контроль­ ляс. Миром Лущак. Павло людей. Визнавані вони ре­
д-р Павло Надзіксвич. від­ нам у звітньому періоді наміченим порядком нарад, Надзіксвич. Петро Семків, жимом як нероби, отже па­ го переконання, як члена Це. на їх думку, новий і зре
криваючи Збори, виразно з балансом на день 31-го ну працю комісії під час нереєстрованої Баптистсь­ гаючий ще ОДИН виклик д
понад два з половиною мі­ року і на підставі цієї конт­ Богдан Чомко, а до Контро­ разити в нібито робітни­
підкреслив, що. не зважаю­ ньйонів, а загально найшло травня ц.р. та різні знімки з льної комісії запропонував: чій державі, і тому, як не­ кої Церкви, їй присуджено режимової контролі сус
чи на невідраднни і майже передачі пожерте на громад­ ролі поставила внесок на три роки важкої таборової льства. Щобільше. тому і
ходовість виносила понад у ділення абсолюторії усту­ Ірина Голод. Мирон Добро, продуктивні, іншії пережи­ праці. Опісля и депортува­ Група намагається за всі
кризовий економічний стан. К мільйонів долярів. ські потреби, чи теж громад­ паючій дирекції. вольський. І ригорій Дронь, вають неописану розпуку.
наша щадниця зуміла при сько-політичну діяльність. Ярослав Косач, Петро Ку­ ли 7,500 миль від її дому в ціну заснувати товарі
У другій половині нашо­ Президент Ю. Куляс зре­ їхні страждання найкра­ Бресті до спеціяльного та­ тво, чи об'єднання р
мудрому іі передбачливому го фіскального року прийш­ Із тим звітом дирекція щад­ ліш, Мирон Павликович.
керівництві щасливо побо­ нині висилає запрошення до ферував справу зміни стату­ Предсідник піддав під ще висловлені у їх власних бору примусової праці для оборони прав о к а :
ло значне покращення зага­ ту стейтового засягу на фе­ словах. Валентина, років жінок в Приморському чілих. це в очах кремлів
роти всі труднощі та продо­ льної економіки, інфляцію членів про Загальні збори, голосування запропонова­
вжувати свій фінансовий і таким чином члени мають деральний та зміну назви на ну листу, яку збори одного­ 30, пише, що бути калікою у краю, де умовний були такі. ких головачів, створює'
с тримано, безробіття поча­ шої Щадниці на „Щадничнй Советському Союзі с по­
ріст для добра членства і ло зменшуватися, а індуст­ можливість заздалегідь і лосно схвалили. що, як подає Міжнародна лику небезпеку, бо во
нілої української спільноти. основнішс запізнатися зі Банк", згідно з новими при­ дібним „як би бути живцем
рія вступила на шлях відно­ писами, які дозволяють по­ При кінці слід згадати погребаним". Почуття неп– Амнестія з 1980 року в звіті була б багаточнесльнон
Президент Української влення своєї продукції. - станом і фінансовим розвит­ про одну основну й дуже ва­ „В'язні совісти в Советсько­ багатонаціональною. Во
ком щаднині. ширити обсяг фінансових ридатности і відокремлення
Щаднині „Певність" д-р Вслід за тим прийшло иш– операцій нарівні з банками і жливу ділянку праці нашої - знищуюче. Ще інша жін– му Союзі", калічать і спри­ могла б згуртувати у ві
Юліян Куляс у своєму звіті жения відсотків на моргед– Фінансовий звіт склала самим прийняти таку назву. щадниці, а саме, про її щед­ ка-каліка Катя, Зі років, чиняють смерть людей. Ті­ рядах більше як S0 мільі
широко іі детально говорив жах. як теж відсотків на різ­ екзекутивний директор і Д-р Ю.Куляс підкреслив, ру, постійну від самого по­ пише про сильно пригноб­ льки за два роки перебува­ нін совєтських горожа
про стан американської еко­ них сертифікатах, що дало скарбник Ірина Левицька– що ці зміни не будуть мати чатку її існування жертвсн– лююче існування: „Я кілька ння в цьому таборі стан здо­ отже може створити тії
номіки, вказуючи на цілий змогу свободнішс і иляново Гіромнімон. яка подала ба– найменшого впливу на хара­ ність на всі церковні, науко­ разів думала про самогуб­ ров'я Вільчинської сильно характер якого може not
ряд господарських явищ працювати. Маймо нашої лянс фінансових операцій ктер нашої установи, вона й ві, шкільні, молодіжні, йолі ство, але мені бракує відва­ погіршився. Отримуючи наш національностсві, р
безробіття, інфляція, застій щадниці збільшилося май­ та пояснення до поодино­ тнчні і загальногромадські ги. Якщо можна б було майже голодову харчову лігніні, вікові і статеві зрі
у дуже важливій автомобі– же на 8 мільйоном долярів. ких позицій як балянсу, так надалі залишається україн­ пайку, але змушена працю­ ничкуваиня та вілміннос
ською громадською устано­ потреби. Кожного року у тільки заснути і ніколи не
дьній індустрії та в інших титулом дивіденди виплаче і оперативного звіту. фінансових звітах фігуру­ пробудитися. Але така лег­ вати 10 годин денно в хо­ СОЦІАЛЬНОГО і економічної
ділянках господарського по нашим членам 5,833.844 вою. Дирекція на кількох ють поважні пожертви й до­ лодній околиці тайги, в пе­ С І а III н. Дивлячись В ТОЙ СПі
За прийнятим порядком засіданнях присвятила цій ка смерть рідко трапляєть­
життя Америки, що. разом дол., а до нерозділеного нарад, в тій частині Зборів^ тації, якими наша щадниця ся". ремоклій одежі і взутті та сіб. ця Група становить о
взяті, створювали атмосфе­ доходу, призначено суму справі пильну увагу і після може бути ідеальним зраз­ перебуваючи в холодних бою щось більше як груп
після відчитання і прийнят­ продискутування вирішила
ру деіГрееії і рецесії. 774,4і22дол„ як чистий до­ тя протоколу з минулого ком і шляхетним прикла­ бараках, вона важко захво­ одиниць, що домагаютьс
І саме в таких обставинах хід із Цілорічної праці. року, затвердження складу поробити всі необхідні за­ дом для всіх наших фінансо Із здорових роблять калік ріла і стала калікою. Хоч їй рівности прав для окалічіли:
приходилося працювати на Потім президент Ю.Ку­ Номінаційної комісії, предс­ ходи та цю справу предста­ вих установ і цілого україн­ тільки 23 роки, в неї випало людей. Це лякає необира
дуже непевному, розхитано ляс повідомив, що наша тавники організацій і уста­ вити для схвалення на Зага­ ського суспільства. Правду кажучи, кремлів­ волосся, ясна попухли,пови– них, отже непевних за своь
му і хаотичному фінансово­ Щадниця закупила за 215, нов почали складати приві­ льних зборах. ські власті не мають ні намі­ падали зуби, бо хворіє на владу, кремлівських ватаж
му полі, вирішувати питан­ Потім відбулася дискусія, Не місце тут вичнелятн ру, ні засобів, щоб поправи­ скорбут. До того, як біль­ ків і тому нони з такок
000 лол. декілька парцелі, в ти, між іншим, в першу окремі пожертви, але для ти долю окалічілих. Вида­ шість раніше здорових в'яз­ заїлістю переслідують ію
ня інвестицій, які приноси­ недалекому сусідстві при чергу, від федеральної кре­ у якій взяли участь Гуцул,
ли б бажаний дохід і хоч Хома, Стецюк, Голод, Ма­ прикладу згадаємо такі: на ючи велетенські суми на нів, найшовся в жорстоких кілька окалічілих осіб, ще
вул. Вестерн і Чикаго, і там дитової кооперативи „Са­ потреби наших церков-па– зброення та переживаючи відносинах, вона набралася творять цю Групу.
частинно заступали б спові­ илянусться побудувати при­ мопоміч" її президент Р. зур, Турчин. Гайдук, Ґоляш
льнений попит за моргеджа– п-і Скоморох, які ставили рохій мстроиолітального хронічну економічну кризу, сильного ревматизму і шлу­
міщення для додаткової ві­ Ми пик привітав нашу Щад– Чикаго за один рік щадниця комуно-московська еліта нкових недуг. Не зважаючи У засуджуванні порушен­
питання, що торкалися фі­
нансових ізагальногромад– склала коло 10,000 дол.; на постановила закрити недо­ на все це, таборові власті ня прав людини. Захід не
ськнх справ, а зокрема спра­ покриття коштів скликання лю неспосібних до праці примушують її далі працю­ може не доглянути долі
ву переходу на федеральний наукових конференцій при людей, як і дивитися в ін­ вати в холодній температу­ неспосібних до праці людей
ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ статус і зміна назви була
предметом ширшого заціка­
університеті в Шампсйн ук­
раїнських професорів літе­
ший бік, надіючись, що це рі.
зникне з очей світу. В наслі­
у Советському Союзі. До­
машні в'язні, як і в'язні в
ратури і історії видано 4,000 док такого підходу, мабуть Так поступили комуио– Гулагах, є найбільш без­
у щоденнику „Свобода" та у "Ukrainian Weekly" влення. Д-р Куляс на всі за­ дол.; на літературні нагоро­ жадна інша ділянка СОЦІАЛЬ­ московські власті не тільки сильні і найменше відомі
питання дав добре умотиво­ ди Українського Літератур­
З уваги на п і д в и ш к у поштової оплати ( п о н а д 1 0 0 4 ) за висилку „ С в о б о д и " та вані відповіді та пояснення, НОЇ відповідальності так не з одною Галиною Вільчин– жертви комуно-московсь–
„ У к р а ї н с ь к о г о Т и ж н е в и к а " , як також п о в а ж н и й зріст цінГпаперу та інших д р у к а р ­ запевнивши, що нсмас най­ ного фонду ім. І. Франка є занедбана, як стан окалічі ською. Багато інших в'язнів кого переслідування. На
ських матеріалів, Адміністрація „ С в о б о д и " Б У Л А З М У Ш Е Н А піднести ціни о г о ­ менших підстав по­ уфундовано три перші наго­ лих осіб. за релігійні і національні найбільшу увагу заслуго­
лошень. роди в трьох конкурсах в су Кремлівські головачі та­ переконання, серйозно ока­ вують члени-активісти Гру­
боюватися за долю нашої мі 4,650 дол.
МІНИ ОГОЛОШЕНЬ У ЩОДЕННИКУ „СВОБОДА" установи при зміні статусу. кож винуваті у ще більшому лічілих ще в часі їх арешту– пи та їхні однодумці. Вони є
Інж. Степан Ґоляш гово­ Поволі зближаємося до порушенні гідности калік: у вання, терплять подібні зну­ однією із оцілілих груп за
1 інч через о д н у ш п а л ь т у - рив про добрий і постійний 20-річчя існування і праці на­ намаганні поробити калі­ щання, такими є в'язні сум­ людські права, що діє у
за академії, посмертні з г а д к и , р о з ш у к и , п о д я к и І 6.00 фінансовий розвиток нашої шої Щадниці в лютому 1984 ками здорових людей. За ління, інваліди: Микола Ру– Советському Союзі. Ця
1 Інч через о д н у ш п а л ь т у - установи, а в звгязку з тим року. Необхідно цю річни­ допомогою калькульовано­ денко, Юрій Орлов, Ніко– Група потребує сильного
за приватні к о н ц е р т и , бизнесові о г о л о ш е н н я (забави, ф е с т и н и , пік­ про справу забезпечення цю увіковічнитн відповіда­ го застосування важкої пра­ лай Ґоретой, Данило Шу­ голосу вїїобороні на Заході,
н і к и , б е н к е т и , б а н к и , п р о д а ж д о м і в і т. д.) (10.00 наших ощадностей не лише льними пам'ятками, а зокре­ ці в карних таборах - вели­ му г. Юрій Шухевич, Василь а зокрема від об'єднанії.,
по лінії урядового федераль­ ма пожертвами на наші на­ кого холоду, майже голодо– СтусууДнатолій Марченко; для окалічілих осіб і медич­
О г о л о ш е н н я н а 8 шпальт, без огляду на їх зміст n o Я 0.00
ного забезпечення до 100, ціональні цілі. Ця фінансо­ ве харчування, карні „оди­ жінки: Оксана Попович, них організацій. Ці об'єд­
з а к о ж н и й інч (1 Інч х 8 ш п а л ь т ) 000 дол. за кожне щадиичс ва установа є унікальною, ночки", послаблюючі нар­ Ірина Сеник, Оксана Меш– нання повинні заявити свою
конто, але теж резервою і нс– гідною якнайбільшої уваги котики - режим спричи­ ко — перші дві мають біля солідарність з Групою і
Я к щ о д о о г о л о ш е н н я включається знімку - коштуватиме д о д а т к о в о :
розділеним доходом, а зок­ з боку громадянства, щоб нює повільну, мученичу 60 років, а остання майже звернутися до Об'єднаних
Ф о т о р е п р о д у к ц і я на о д н у шпальту S 8.00 рема нашими земельними дати їй усі можливості даль­ смерть протестуючих про­ 80 років. Всі ці в'язні запро­ Націй, щоб ця найвища сві­
Ф о т о р е п р о д у к ц і я на дві ш п а л ь т и S10.00 посілостями і устаткуван­ шого успішного розвитку.^ ти несправедливої совстсь– торені до примусових та­ това установа стала в. обо­
Фоторепродукція на три шпальти J12 00 нями. Цс повинно зроджу­ та подбаймо про те . щоб п кої системи одиниць. В Ін­ борів праці, а в дійсності, роні прав підсовстської
вати серед членства почуття манно в 20-турічннцю зрос­ формаційному бюлетені на­ до таборів смерти, хоч вони меншини окалічілих людей.
ведено приклад, який наяв­ ніколи не чинили і не закли­ Є дуже важливим, донес­
безпеки, довір'я іневности ло До 100 мільйонів долярів
О г о л о ш е н н я на чергове число мусить вплинути д о Адміністрації 2 дні п е р е д
що наші гроші ні в якому ра­ бо наші потреби великі, а в но свідчить про такс нелюд– кали до насильства: їх засу– ти до відома всіх тих у віль­
п о я в о ю числа. ному світі, що працюють в
0 зі не можуть пропасти. недалекому майбутньому дусі людської гідности. Без
На закінчення дискусії будуть ще більші. міжнародної допомоги,
Ц І Н И О Г О Л О Ш Е Н Ь В А Н Г Л О М О В Н О М У Т И Ж Н Е В И К У UKRAINIAN WEEKLY'
(НЕДІЛЬНЕ ВИДАННЯ) як писав член Групи Валерій
1 Інч через одну шпальту - ,,Свобода" матиме. Кіселев у відкритому листі
за академії, посмертні з г а д к и , р о з ш у к и , п о д я к и S 8.00 до Заходу в 1979 році, -
1 Інч через одну шпальту -
УРЯД ЗСА ПОПРОСИВ Совстський Союз розглянути доля окалічілих людей у
за праватні к о н ц е р т и , бизнесові о г о л о ш е н н я (забави, фестини,'
пропозицію про зменшення ядерних боєголовок ракет (Закінчення зі ст. 1)
Совстсьхому Союзі зали­
пікніки, бенкети, б а н к и , п р о д а ж домів, і т. д.)
середнього засягу в Европі до 50 одиниць кожної сторони. шиться безнадТйкою, а ак­
810.00 Але совстсмсий уряд відмовився „серйозно обговорити цю виплачуватиме трьома ра– сі будуть транслітеровані з тивісти в їхній обороні бу­
О г о л о ш е н н я на чергове, недільне видання, мусить в п л и н у т и
проблему в таких рамках", — заявив офіційний представ­ тами до дослідницького кирилиці в англійську мову дуть придушені і змушені
д о Адміністрації д о П О Н Е Д І Л К А . '
ник Адміністрації президента Роналда Регена. Заступник центру в Міннесоті. До ви­ і теж подаватиметься перек­ до мовчанки.
державного секретаря в європейських справах Ричард ховання проекту індексер лад назв матеріялу в ан­
Берт також сказав, що НАТО не змінить своїх плянів М.Воробій береться відра­ глійській мові. Всі пояснен­
розміщення 572 крилатих ракет і ракет типу Першінг-2 в зу, і вестиме його в себе ня, аннотації і коментарі
Т е л е ф о н і ч н о о г о л о ш е н ь Н Е П Р И Й М А Є Т Ь С Я , тільки у наглих в и п а д к а х .
Европі. починаючи з грудня, якщо переговори в Женеві вдома в Міннесоті. У док­ будуть подані по-англійсь­
Посвідки заплачених рахунків за оголошення висилаємо тільки на спеціальна прохання. між ЗСА і СССР не доведуть до успішного завершення і ладних друкованих плянах і кому, бо цей індек призна­ ш REAL ESTATE ш
підписання певної угоди. прелімінарних прилогах чений в першу чергу для
мгр М. Воробій подала де­ дослідників з молодшого НА ПРОДАЖ
КОЛИШНІЙ ПРЕЗИДЕНТ Франції Жіскар д'Естен тально розклад своєї праці, покоління, випускників аме парцелі з д о с т у п о м д о вели­
зустрічався у вівторок, 26-го липня, з президентом плян її і напрямні, яких вона риканських чи канадських к о г о озера в G l e n Spey. N.Y.
THE UKRAINIAN WEEKLY Роналдом Регеном і заявив, що навіть після розміщення дотримуватиметься. Це бу­ високих шкіл, які вже не від 4 милі д о українських цер­
нових американських ракет у Західній Европі НАТО де іменний і предметний сьогодні домагаються офор­ ков. З а інформаціями теле­
покажчик з навскісними по­ млення індексу „Свободи", фонувати:
We give you the WHOLE picture. повинна наполягати на скороченні озброєня і контролі над
ним. силаннями на імена й теми. щоб могти користуватися
(914) 856-3862
Добрим прикладом, на яко­ цими неохопними багатст­
му вона концентруватиме вами інформації'!, що спочи­
свою увагу, буде для неї вають тут. у річниках .Сво­
^FUNERAL DIRECTORS '
Увага! Увага! індекс щоденника „Ню боди".
ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ МОЖНА ВЖЕ ЗАМОВЛЯТИ
Йорк Тайме".
В КНИГАРНІ ПРИ СВОБОДІ Після приблизного озна­ Не забуто і про компюто–
йомлення з тематикою ризацію індексу, бо адже ПЕТРО ЯРЕМА
РОЗДУМИ НА СХИЛКУ життя „Свободи", мгр М. Воробій все це робиться з поглядом
бачить, що матеріял. дру­ у майбутнє, в якому все
УКРАЇНСЬКИЙ
СПОГАДИ кований тут у ті роки, мож­ більше й більше місця уді­ ПОГРЕБНИК
автора Левка Лукасевича на розподілити на такі кате­ лено компюторизації. Займається похоронами
Книжка у твердій полотняній обгордці. 342 сторінки. горії: І) новини, статті, пе– Годі було охопити все у 8 BRONX. BROOKLYN.
Ціна S22.00 з пересилкою редовиці і коментарі, 2) цій цікавій зустрічі з моло­ NEW YORK і ОКОЛИЦЛХ
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 64 стейтового податку. новини з життя УНСоюзу, дим індексером, але мгр КОНТРОЛЬОВАНА
звіти, дописи і подібне, 3) ЛІ' Марія Воробій звітуватиме ТЕМПЕРАТУРА
ЗАМОВЛЯТИ тературні твори, 4) повідом часто з проробленої праці,
SVOBODA BOOK STORE лення про нові книжкові як теж приїжджатиме сюди
публікації й рецензії на них, в Джерзі Ситі, коли їй буде
Peter Jarema
ЗО Montgomery Street ” Jersey City. N J . 07302
5) посмертні згадки, 6) світ­ потрібно тут консультува­ 129 EAST 7th STREET
лини, додані до матеріялу, тися з Головною Екзску– NEW YORK. N.Y. 10009
зазначеного вище. Щоб тивою УНС і „Свободи".
„Свобода" стала більш дос­ (212)674-2568
УВАГА! ВЖЕ МАЄМО НА СКЛАДІ КНИЖКУ УВАГАї Прощаючись, бажають
тупною для вивчення дос­ молодій ученій члени редак­
dissident news^commentaryBpolitics^editorialseinterviewsepeople"reviews ^community news Володимира Барагури лідникам української проб­ ції „щасливого полювання';
the artsescholarship"church affairs'sports'Dfeview of events^special features лематики в діаспорі, індек­ радіючи, LYTWYN ft LYTWYN
МЕЧ і КНИГА сер буде складати покаж­ ня цього першогозакінчен­
що після
проекту UKRAINIAN
чик за темою, назвою статті,
Can you afford not to subscribe? ЗБІРКА ІСТОРИЧНИХ І БІОГРАФІЧНИХ ОПОВІДАНЬ заголовком, автором, важ­ -І920індексу „Свободи" до FUNERAL DIRECTORS
ДРУГЕ. ДОПОВНЕНЕ ВИДАННЯ. З КОЛЬОРОВИМИ ІЛЮ­ ливими ілюстраціями та індексроку, буде зроблено і
дальший, аж до сучас­
AIR CONDITIONED
I would like to subscribe to The Ukrainian Weekly for year(s) СТРАЦІЯМИ ПЕТРА АНДРУСЕВАІ МИХАЙЛА МИХАЛЕВИЧА подібним. Всі гасла в індек­ них днів. Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА.
(Subscription rates S5 per year for UNA members, 58 for non- .Меч і книга" - це необхідна допоміжна пектура Our Services Are Available
members ) прн навчанні українознавства Anywhere In New Jersey.
HNIZDOVSKY Також займаємося похоро­
UNA member: D yea 112 сторінок - ціна S6 00 ' порто нами на цвинтарі а Бавнд
Name" Dno Меиплишв стейту Ню Джерзі зобов'язує 64 стейтового податку WOODCUTS. 1944 - 1975 Бруку і перенесенням Тпін–
Address них Останків з різних країн
City State Zip D Payment enclosed ЗАМОВЛЯТИ 4 СДІІЧМ Ямемх і | ABC М ТАМИ. jr. Btt ttrntrntrt W HWIA wo світу.
D Bill me
"SVOBODA" BOOK STORE І'-І іn ММЄМГНІКІІ n m br MCVJCS HMHXWSKY
fnet Vb 00 M' a bovtid. tateft ind Мм4и| ant dofei UNION FUNERAL HOME
'ir. J m n fTBdmb MM 54 u t a tit 1600 Stuyveearrt Avenue
Ukrainian Weekly 3 0 Montgomery St. m Jersey CHy, N J . 0 7 3 0 2
ЗО M o n t i , л л е г у S t r e e t
Jersey City. N J . 0 7 3 0 2
30 MorHrxrHtrr S t r e ^
SVOBODA BOOKCTORE
(corner Stanley Terr.)
UNION, N J . 07083
ф іюч СЩ,. N J. 07303
Щ О К-Г^ O ^"jfr f g S j З Ш І I ^ ^ j j3jgrat (201) 964-4222