You are on page 1of 6

Редакцій і Адміністрації.

Па .н”мтайте

СВОБОДА SVOBODA
"Svoboda". ЗО Montgomery St
Jersey City. N J 07302
Телефони (201) 434-0237
про ' (201) 434-0407
іНюЙорку (212) 227 4125

У країну! УНС0Ю9
зНюЙорігу
(201) 451 2200
(212) 227-5250
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN D А ІLV
РІК LXXXIX 4.189. ДЖЕРЗІ С И Т П Н Ю Й О Р К . СЕРЕДА. 6-го ЖОВТНЯ 1982 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY CITY and NEW YORK. OCTOBER6,1982 No. 189. VOL LXXXIX

Округа Ню Йорку відбула В УКРАЇНІ ЗАСУДИЛИ МІНІСТРИ КРАЇН НАТО ІЗРАЇЛЬТЯНИ ЗБОМБИЛИ
організаційні наради ВОЛОДИМИРА АНДРУШКА ВІДБУЛИ НАРАДИ СИРІЙСЬКІ БАЗИ
НюЙорк,Н.Й.(с.г.).– У його словами не є задовіль­ Лондон, Англія (УЦІС). Валь Давід, Квебек. - рстар ЗСА Джордж Шулц Бейрут, Ливан. - У поне­ провідником спеціяльних
четвер, 23-го вересня Ц.р., ним. - З України наспіла вістка, Міністри закордонних почав переговори про еко­ ділок, 4-го жовтня ізраїль­ військових частин, мусів
тут в залі Українського На­ З черги до слова був за­ що недавно Тернопільський справ країн-членів НАТО. номічні взаємини Схід-За– ські літаки заатакували си– однак під тиском так хрис­
родного Дому відбулись прошений С.Гаврнш, який обласний суд засудив за нараджувалися тут у неді­ хід з Францією, Великобри­ рійські ракетні бази і при тиянських,, як і мусулмансь–
чергові організаційні збори сконденсовано у своєму сло „антисовєтську діяльність" лю, 3-го жовтня, у справі танією, Італією та Захід– тому знищили частину гір­ кнх політиків залишити на
нюйоркської Округи відді­ ві заторкнув всі ділянки Володимира Васильовича торгівлі з країнами совєтсь– ньою Німеччиною ської дороги поміж Бейру­ тому пості Ваззана. Зокре­
лів УНСоюзу, під час яких праці Союзу, а найбільше Андрушка на 10 років поз­ кого бльоку, вирішивши том і Дамаском. Цей налет ма президент мусів зробити
члени Управи Окружного уваги присвятив організа­ бавлення волі. виробити краще скоорди­ Після закінчення нарад був, мабуть, відплатою за таке потягнення під впли­
Комітету, секретарі і кон­ ційній ділянці. В. Андрушко народився в новану економічну політи­ міністер закордонних справ збройний напад на ізраїль­ вом колишнього прем'єр-
венційні делегати, у прияв– За його словами по 31-го селі Саджавка на Івано– ку. Канади Аллен Мекікен ка­ ський автобус день раніше, міністра Саєба Саляма,
ності членів Головного Уря­ серпня ц.р. в загальному Франківщині, закінчив ви­ Учасники нарад вирішили тегорично заперечив думку, в якому загинуло шість із­ який ще досі є найбільше
ду, застановлялися над про­ зорганізовао 1,293 нових щий учбовий заклад, після почати докладні студії, як що на конференції доміну­ раїльських вояків, а 22 були впливовим мусулманським
блемами організаційної пра­ членів, забезпечених на за­ чого працював водним ін­ інтереси їхніх країн заторк– вав гнів європейських країн поранені. провідником в Ливані.
ці та основно обговорили гальну суму 3,164,000 дола­ женером. Як національно нуті політикою енергетики і по відношенні до ЗСА у Пояснюючи атаку ізра­
запляновану осінню кампа­ рів. Організаційний плян в свідомий українець в 1960- збільшенням кредитів для зв'язку з опозицією амери­ їльських літаків, речник Із– Ваззан стоїть тепер перед
нію, завданням якої є прид­ конвенційному році перед­ их роках вперше був заареш­ Советського Союзу та його канського Уряду до участи раїля заявив, що вони не дуже складним завданням
бати 1,000 нових членів до бачав придбати 4,000 нових тований за „антисовєтську сателітів. європейських країн у побу­ можуть дозволити на те, роззброїти християнську
кінця біжучого року. Ці збо– членів, і коли б всі конвен­ агітацію і пропаганду" та Цю одноденну конферен– дові советського газопрово щоб сирійські ракети були в міліцію фалянгісгів, до якої
и були першими в серії 25- ційні делегати, яких було засуджений на 5 років конц­ Володимир Андрушко 3 цію політичні обсерватори ду. Ливані, хоча офіційно запе­ до речі, належав покійний
ох зборів 30-ти округ УН­ 398, виконали свій мораль­ таборів. Карався в Мордов­ уважають кроком вперед у „Кожний, хто думає, що речують, що налет був від­ брат теперішнього прези­
Союзу на терсні ЗСА і Ка­ ний обов'язок супроти Со­ ських таборах разом з Лев­ ло всіх, хто тільки мав будь справі послаблення конфлік­ стан відносин поміж союз­ платою за напад на авто­ дента, Башір Ґемаєль.
нади. юзу, то не було б труднощів ком Лук'яненком та іншими -які товариські відносини з ту,; що створився поміж 16- никами поганий, дуже по­ бус. Переобраний прем'ер-мі–
Наради, в яких взяло виконати намічений річний патріотами, репресованими Андрушком. Тому Андруш­ ма країнами, членами НА­ миляється. Як помиляють­ Рівночасно новий прези­ ністер заповів, що в най­
участь понад ЗО відділових плян. При тому він згадав, в 60-их роках. ко жив у невідрадних об­ ТО, у питанні фінансування ся і ті, хто вважає, що аме­ дент Ливану Амін Гемаєль ближчих двох днях він пок­
урядовців, відкрив і ними що поважне число відділів Після звільнення працю­ ставинах, часто навіть не країн советського бльоку. риканці й європейці не мо­ попросив Шафіка аль-Ваз– личе своїх співробітників до
проводив голова Округи за вісім місяців не придбали вав викладачем української міг найти квартири, бо лю­ Чотири дні перед початком жуть дружньо співпрацюва­ зана залишитися на пості ливанського уряду. Те зав­
Микола Хоманчук, а обо­ ніодонго члена, ломимо мови в Буданівському пед­ ди боялися. Вкінці його конференції державний сек– ти", - сказав Мекікен. прем'єр-міністра. Хоча пре­ дання буде не менш склад­
в'язки протоколянта спов­ цього, що багато представ­ училищі на Тернопільщині. вдруге заарештували та без­ зидент плямував на цей пост не, як роззброєння фалян–
няла Олена Гентіш, секре­ ників тих відділів були кон­ Стало був переслідуваний, підставно засудили на 10' покликати генерала Ахме– гістів тому, що до уряду
тар Округи. ' венційними делегатами. Від­ КҐБ постійно перестеріга– років каторги. да аль-Гаджі , мусулмани– хочуть увійти представники
так С.Гавриш, загально ін­ В Еспаніі викрито новий на, що останні два роки був всіх релігійних груп.
Відкриваючи наради, го­ формував про перебіг над­
лова привітав всіх присут­ звичайних нарад Головно­ військовий заговір
ніх союзовців, а в першу го Уряду, які щойно відбу­
чергу членів Головного Уря лися на Союзівці. Також Kamexumu працюють над собою Мадрид, Еспанія. — Ор­ лефонічна централя, телекс ПІДОЗРІВАЮТЬ КОНСПІРАЦІЮ
гани еспанської безпеки за­ і радіостанції та обсаджен­
ду, а саме головного орга­ говорив про фінансові спра­ Гемтремк, Миш. - Т у т , у каві і солодкий. арештували трьох високих ня всіх шляхів до Мадриду В СПРАВІ ОТРУЄНЬ
нізатора Степана Гаврнша, ви і за його словами майно п'ятницю. 17-го вересня, у Між присутніми були свя­ старшин армії під закидом прихильними і надійними
головного радного д-ра Ас– союзу вже дійшло до 46,774, приміщеннях Української щеники і катехити. З пара­ підготови військового пере­ військовими частинами. Чикаго, Ілл. - Генераль­ щодо того, як переведено
кольда Лозинського, ко­ 000 долярів. Він також зга­ Вищої Школи, відбулася фії Пресвятої Богородиці вороту, плянованого на 27- ний прокуратор стейту Іл– цей злочин, речник проку­
лишню заступницю голов­ дав і про стипендіііний фонд зустріч катехитів з метою Король Хуан Карльос
Неустаючої Помочі прибу­ го жовтня ц.р., коли відбу­ відкликав свою поїздку до линой Тайрон Фанер заявив ратора Пол Земіч на пресо­
ного предсідника, а тепер Союзу, який виносив того удосконалення педагогічної ли учительки разом з паро– ватимуться вибори, в яких північно-еспанського міста 3-го жовтня, що існують вій конференції 3-го жовтня
почесного члена Головного року 45,000 долярів і ту методики. Зустріч зоргані­ хом о. ГЛазаром, і з пара­ передбачається перемога Овієдо. Урядові чинники докази того, що більше ніж заявив, що злочинці вибра­
Уряду Марію Душник, ко­ суму розподілено для 144 зувало Епархіяльне Бюро фії Св. Йосафата — з паро– соціялістів. один вбивця, замішано у ли певні крамниці і на по­
лишнього головного пред­ молодих студентів - укра­ подають, що один із заго–
Катехизації під проводом хом о. К.Височанськнм, ЧС Міністерство оборони ви­ вірників-старшнн часто від­ справу зі заміною нормаль­ личках з Тайленолом спере­
сідника, а тепер почесного їнців. З того на нюйоркську о.Андрія Чировського. В В. Рівнож прибули учите­ явило, що провідниками відував двох генералів, які є них складників пігулок по­ ду поставили фляшку, до
члена УНС Йосипа Лисо– Округу припало, 14 студен­ Доповідала сестра Марта лі з парафії Непорочного заговору були полковник тепер в тюрмі у зв'язку із силеної дії Тайленолу от– якої додали отруту, щоб
гора, та старшого облас­ тів, для яких уділено сти­ Мойта, ЧСВВ, яка працює Зачаття. Люїз Муньоз Ґутієррсз, ранішою спробою військо­ рутлнвнм циянидом, в нас­ покупець саме и першою
ного організатора Василя пендій на суму 3,800 доля­ вже від кількох літ на полі Отець Авраам Міллер, полковник Хсзус Креспо вого перевороту, що прова­ лідок чого в Чикаго й око­ купив. Він також заявив, що
Оріховського. Відтак М.Хо­ рів. Тому, що якраз того підготовки й оформлення ЧСВВ,' який зорганізував Куспінера 100 агентів працюють „на
манчук інформував про пра­ rvjrьиіпьра та
їй його брат. лився минулого року. лицях померло сім осіб.
дня, коли відбувалися зга– катехитів у єпархії Парми. --і -у ниіи ирв і,
Т. Фанер ствердив, що в той вулицях",переводячи ін­
цю Округи у всіх ділянках ці сходини для Бюра Катс– підполковник Хозе Креспо Органи безпеки і міністер­
дані наради „Свобода по– Б уД у ЧИ в Дітройті з лрогра– ство оборони видали пові­ час, як „голим оком" можна терв'ю, шукаючи доказів,
ПСг'ЗТ^ГО С С р П Н Я , ^ Г.ОЛОВЯО ' містила Звернення ієрархів мою парохій для візантійсь­ хизації назвав цю сесію
„коротку, але помічну як й^Суспінсра. побачити, що пігулки Тай­ Ідо приведуть до арешту
звернув увагу на організа­ кого обряду, сестра Марта , Отець А. Чировський, берто Міністер оборони Аль– домлення, в якому сказано,
що заговір зліквідовано в ленолу були відкриті перед винних. Запідозрено у цьо­
ційний стан Округи, який'за (Закінгєння на crop. 6) на запрошення чикагської Оліярт заявив, що
епархіяльний директор ка­ сконфісковані пляни перед­ зародку і арештування ін­ тим, як поступили у njpo- му злочині вже 20-30 осіб,
єпархії відложнла час на те, техизації надіється зоргані­ бачували захоплення таких ших змовників є на порядку даж, у випадку інших пігу­ серед яких є люди, що втра­
щоб відбути окрему зустріч зувати „хоч дві обширніші стратегічних об'єктів як тс– дня. лок не видно, що вони були тили працю у ділянці роз­
В Гарварді почався З катехитами українських (дводенні) сесії для катехи­ відкритими. Це доказує, дрібного продажу, проте їх
парафій Дітройту й око­ тів під час цього шкільного сказав прокуратор, який не заарештовано із-за від–
новий академічний рік лиць. року в Дітройті та в Чика­ В Америці координує масове розсліду­ сутности речевих доказів.
Кеймбридж,Масс(ФКУ). ганнях окупанта творити нування Темою зустрічі було пля– го". Такі сесії, твердить о. вання, що його переводять Встановлено телефонічну
- В новому академічному „совєтський народ". лекцій. Сестра вис­ Чировський, є конечністю і федеральні, стейтові і міс­ так звану „гат лайн", і аген­
році проводиться в Гарвард вітлила фільм п.з. „Хрис–
Д-р Богдан Струмінсь– тос-Учитель" потреба їх виходить з про­ РЕСПУБЛІКАНЦІ, ЯКІ КАНДИДУЮТЬ НА ,станови– цеві чинники, що в цю спра­ ти інтенсивно перевіряють
ському університеті три кур та виголоси­
кий, викладач історії україн­ ла відповідну доповідь. хань катехитів, які бажають ша в Палаті Репрезентантів, у своїй виборчій кампанії ву замішано більше людей. численні звідомлення, що
Опі­ себе удосконалювати, щоб проти демократів скеровують свою головну силу радше на Висловлюючи припущення вони їх отримують щодня.
си історії Укранїи, курс іс­ ської мови, порушить в нас­ сля катехити мали можли­ місцеві проблеми, а не на крайову скалю. Вони стараються
торії української мови, курс тупному семінарі тему: „Ще вість краще запізнатися при краще передавати Слово
Боже. познайомитись із характеристикою поодиноких районів,
української літератури та раз про норднчні і слов'ян­ із слабістю їхніх противників, а менше придають ваги
курс української мови для ські назви Дніпрових наро­ такій справі як економічна ситуація цілої країни. У світі
початківців. дів у X сторіччі".
Крім того відбуваються
теж регулярно традиційні Д-р Джеймс Мейс, спів­ Г. Коль насвітлює проблеми ДО МОРСЬКОЇ ПРИСТАНІ В ЕЛІЗАБЕТІ, Н.ДЖ.. на ЗГІДНО ІЗ ТВЕРДЖЕННЯМИ ВІЙСЬКОВИХ аналіти­
вже четвергові семінари ук­ робітник УНІГУ для дослі­ човні, перепливши Атлантійський океан, прибули чотири ків в Західній Німеччині Совєтський Союз продукує
дів голодової трагедії в Ук­ Бонн, За хідня Німеччи­ „поліпшення відносин з поляки, прохаючи азилю. Історія їхньої відважної втечі, чотири нові типи бойових літаків, в той самий час
раїнознавства, в яких крім на. — Новий канцлер в Бон­ Америкою, які значно по­
студентів, докторантів та раїні в 1933 році, обговорю­ шо щасливо закінчилася, має свій початок у події, яка вдосконалюючи боєздатність вже існуючих стандартних
ватиме структуру советсь­ ні, Гельмут Коль, провід­ гіршилися за канцлерства пов'язана з часом введення у Польщі воєнного стану. Саме типів бойових літаків, в межах їхньої програми покращан­
професорів Гарварду бе­ ник Християнсько-демок­ Шмідта, який „був в'язнем
руть теж участь співробіт­ кого панування по селах тоді польський уряд вислав цих чотирьох чоловіків - ня якости воєнного летунства, яке посідає вдвічі більшу
України в роках 1920-1933. ратичної партії, заявив, що колишнього канцлера Віллі один одному незнайомих - відшукати яхт, загублений кількість літаків, ніж НАТО. Ген. Биллі М.Минтер,
ники Українського Науко­ він задержить домовлсиня в Брандта", відомого німець­
вого Інституту Гарвардсь­ Проф. Роберт Матієсон біля Атен, Греція. Один з-поміж них - Ярек Нєчак– головнокомандувач американського летунства в Европі,
справі сибірського газопро­ кого СОЦІАЛІСТИЧНОГО про­ Грузсвіч, колись по професії хемік, який говорить плавно під час інтерв'ю у його головній квартирі в Рамштайні.
кого університету, як і часто з Бравн університету допо­ воду, але буде старатися відника, говорив Коль.
запрошені науковці з інших відатиме про походження по-англійськи, розповів про їхнє сповнене агонії рішення Західня Німеччина, заявив^ що зростання советського
полагодити напруження й втечі, про залишення їхніх родин, втрату праці, можливо і летунства „вражаюче". Він і члени Його штабу вважають,
високошкільних інституцій. церковно-слов'янської літе­ непорозуміння, які виникли Новий канцлер мас за
ратурної культури в Гали­ собою підтримку сильної і професії, про їхній страх і велику самотність. Він сказав: що союзники НАТО потребуватимуть три роки, щоб
Серію цьогорічних семі­ із ЗСА внаслідок політики ...Ми - не чотири хлопчаки, які пошукували за пригодою".
нарів розпочинає доповідь чині. багатої німецької індустрії надолужити перевагу СССР в цій ділянц?. та що ці роки
його попередника, Гельму– Коли вони прибули до невідомого для них порту, вони „будуть дуже небезпечними". Проте, ЗСА, Англія і Західня
совєтознавця Романа Соль– Сесії семінарів почина­ та Шмідта. та прихильність Адмініст­
ються о год. 4-ій по полудні, нікого тут не знали; мали тільки зі собою телефонічне Німеччина також працюють над виробництвом нових
чаника з „Радіо Вільна Ев– Виступаючи на телевізії, рації президента Роналда число одного із їхніх приятелів. Після шестиденного
ропа" з Мюнхену, про ролю кожного четверга, в конфе– Регена. Одним з ного пер­ типів літаків. Серед найголовніших теперішніх підкріп­
ренційній залі УНІГУ. Коль твердив, що його уряд перебування у в'язниці і переслухань їх звільнено, лень для воєнного летунства Советського Союзу назива­
України і Білорусі в нама­ який мас бути назначений ших завдань це стимулю­ признано їм право азилю, право на працю і замешкання.
вання інвестицій та змен­ ють два типи - МІГ-25 і СУ-24".
цими днями, — буде прит­
римуватися курсу „остполі– шення безробіття в країні
Видано гаслову Першим визначним кро­ ГУБЕРНАТОР СТЕЙТУ НЮ ДЖЕРЗІ ТОМАС КЕЙН ІТАЛІЙСЬКА ПОЛІЦІЯ АРЕШТУВАЛА 10 ОСІБ в
тік", який провадили соці– задумує звернутися до Федерального уряду стейтового Неаполі, Італія, яких підозрівають в членстві терористич­
ял-демократи протягом 13- ком канцлера Коля не
енциклопедію Снятинщини ох років, але він візьме „го­ його поїздка до Парижу на законодавства і мешканців цього стейту за дозволом
створити ,,Інфраструктурний банк" - з метою, щоб
ної організації Червоні бригади, при яких знайдено збрию
і документи, що виявили численні пляни та криївки
Дітройт, Миш. - Цього но-освітні досягнення та стріший підхід" до комуніс­ зустріч з президентом Фран­ терористів. Поліція повідомила, що Неаполь став цент­
тичного режиму у Східній ції, Франсуа Міттераном змогти заплатити 10 більйонів долярів за направу і
року, тут з Бібліотеки Ви­ поступ в економіці і політи­ відбудову каналів, водопровідної системи й доріг. Ці ром тієї італійської організації після успішного звільнення
давництва Снятинщини, ви­ ці". Німеччині, який далі стрі­ для затіснення дальшої спів­ американського генерала Джеймса Дозіє в січні цього
ляє до втікачів, що стара­ праці з Францією, що с пев­ гроші губернатор задумує здобути з федеральних дотацій,
пуск ч.б, появилася 269- Ця книжка - не тільки які були призначені на різні будови в цьому стейті, та з року. Тайні агенти, за допомогою парамілітарних
сторінкова гаслова енцик­ цікава жителям Снятинщи­ ються дістатися до Захід– ного роду основою захід­ „карабінієрів" знайшли криївки терористів після довших
ньої Німеччини. ноєвропейського бльок\ невикористаних прибутків стейтових бондів.
лопедія у випрацюванні Ми­ ни, але вона й пригодиться розшуків, закінчуючи на певний час терористичну
хайла Бажанського п.з. тим особам, які хотіли б Коль в дальшому сказав, так в економічному, як і в діяльність згаданих Червоних Бригад.
політичному сенсі. ЧІЛЬНІ ЕКСПЕРТИ В СПРАВАХ НАРКОТИКІВ і
„Краса Снятинщини" - писати на тему Снятинщи­ що він буде старатися про кримінального правництва намагаються добитися легалі­
ріки, потоки, сади, міста і ни, продовжуючи і поши­ зації героїни для вживання у процесі лікування наркома­ АНТИКОМУНІСТИЧНІ ПОВСТАНЦІ В ЗАХІДНІЙ
села та висока матеріяльна і рюючи заторкнені М.Ба– нів, а також як заспокоюючих біль середників, очевидно, Сомалії повідомляють, що регулярні військові частини
духовна культура їхніх жи­
телів.
жанськнм питання і розви­
ваючи сюжет на підставі
Судан висилає військові частини виключно під доглядом і за порадою лікарів. Вживання Етіопії вбили 500 цивільних осіб на території Огадену, що є
героїни (4 мільйони деню)лосягло в ЗСА стану епідемії і окупована етіопськнми вйськовими частинами. Західній
даних поданих енциклопе­
дичним способом у цій кни­
на допомогу Іракові ситуація ця постійно погіршується, - заявив Арнолд сомалійський визвольний фронт, який стремить до
„В цій книзі, — як пояс­ С.Трібач - професор Школи правничих студій при звільнення Огадену, як також мешканці сомалійського
нює у вступному слові 11 зі. Хартум, Судан. - Судан­ Це саме повідомлення Американському університеті у Вашінгтоні. Проф. Трібач, роду, твердять, що ці вбивства мали місце в селищах
автор, - на канві географіч­ У справі книжки слід звер­ ський уряд заявив, що ця додало, шо рішення судан­ колишній адміністратор Департаменту юстиції, був Сегаг, Вадгель і Ґардор. Генеральний секретар цього
них гасел, топографічних татися до автора на адресу: країна вишле свої військові ського уряду наступило на директором Літнього інституту наркотиків і злочинства в poHTy, Абдінассір Шіх Адан, вніс зажалення до голови
назвах Снятинського пові­
ту, подаються статистичні
M.Bazhansky, 17800 Hull, частини для допомоги Іра­
Detroit, Mich. 48203. Ціна кові, який є в стані війни з
підставі постанов арабсь­ Лондоні. Англія, від 1974 року. Він розповідає, що в
ких країн у Фезі, Марокко, Англії, - відмінно від ЗСА, де заборонено вживання
S рганізації африканської єдности.
дані, віроісповідні, культуру книжки - 30 долярів. Іраном. де рішено що напад на героїни. - лікарі приписують героїну для вживання в ПОНАД 5,000 ВОЯКІВ РЕГУЛЯРНОЇ АРМІЇ ЕЛЬ
Офіційне пресове агентст­ будь-яку арабську країн) процесі лікування наркоманів і як лік для заспокоєння Сальвадору повели наступ на позиції прокомуністичних
во СУНА повідомило, що уважатиметься як напад на болів. Він далі розповідає, що згубна звичка до героїни в повставнців, згідно з повідомленням сальвадорського
Встановлено жюрі конкурсів президент Джаафар НімеЙ–
рі скликав негайні наради
всі арабські держави. Англії не досягла проблематичних розмірів, а фахівці у уряду. Три батальйони, вишколені американськими
справах наркоманії ще й досі не можуть встановити, чому військовими інструкторами, беруть участь в тих мілітар­
з фонду ім. Ковлевих високих старшин для обго­
ворення числа війська та
Після останньої офензи– епідемія наркоманії захопила одні країни, в той час як
ви іранських збройних сил інші мають лише порівняно малу проблему з нею. В ЗСА,
них діях. Метою тої акції є очищення провінцій Усулятан і
Ель Еспіно на побережжі Тихого океану, де ліві повстанці
Ню Йорк, Н.Й. - Діло­ дати його виїзду до Іраку. проти Іраку, міністерство згідно з проф. Трібачем,500,000 осіб вживають героїну й отримують пачковану зброю з Куби і інших комуністич­
ратурний твір з історичною Висилка збройних судан­ закордонних справ викли­ стали наркоманами, а крім того, 3,500 осіб вживає героїну
вий комітет конкурсів ім. тематикою запрошено: д-р ських них країн.
Лесі і Петра Ковалевих при частин на фронт до кало всіх арабських амбаса несистематично.
Асю Гумецьку, д-р Лярнсу Іраку є першим випадком дорів в Багдаді та зверну
Союзі Українок Америки Онишкевичі д-р Мирославу що регулярні війська араб­ ЯСІР АРАФАТ, ЛІДЕР ПВО НАЗНАЧИВ полковника
запросив до жюрі конкурсу лось за мілітарною, еконо Мохаммеда Аффані шефом військового штабу ПВО на
Знаєнко. ської держави висипаються мічною і фінансовою допо­ ДО АМЕРИКИ ПРИБУЛО 11 ДІТЕЙ З В'ЄТНАМУ, які
на історично-наукову пра­ місце Саада Саєля якого вбито в східньому Ливані. Полкл.
цю: д-р Марту Богачевську– Жюрі обох конкурсів при­ на поміч другій „арабській могою для Іраку, який та­ залишили свою країну, щоб приєднатися до своїх батьків. Аффані, відомий краще під своїм воєнним псевдо Абу
Хомяк, д-ра Мирослава Ла– ступили до праці і можна країні-сестрі" від початку кож домагався, щоб всі Ці діти - у віці від п'яти до семи років - творять
арабські держави зірвали найбільшу групу дітей, американського походження, шо Матус, мав пресову конференцію в столиці Сирії, Дамаску,
буньку і д-ра Ігоря Шевчен­ очікувати проголошення неспокоїв і заворушень в ві-і IQ"'S року, часів закінчення В'єтнамської війни, під час якої він заявив, що його попередника вбили
ка. признаних нагород у жовт­ країнах над Перською зато­ дипломатичні зв'язки л Іпя
кою. ном. . и країну. „сіоністи і їх кримінальні агенти".
До жюрі конкурсу на літе­ ні 1982 року.
f
СВОБОДА, СЕРЕДА, 6-го ЖОВТНЯ 1982 4.189.

Таке питання, від кількох Анатоль Камінсьхнй „Радянська Україна" з 23- Святослав Караванськнй
го вересня ц. p., під шумним
CB0E0AA|fcSV0B0DA тижнів, стає мимоволі пе­
ред кожним читачем совет–
ської преси. Від часу, коли ЩО ДІЄТЬСЯ З АНДРОПОВИМ?
наголовком „Бронзовий
бюст — на батьківщині Ге­
Дружня бесіда
FOUNDED 1893 на початку серпня ц. р. у роя", в Красноярську 22-го ВИТЯГ З ЛИСТА: Я чи­ Адже ж, вишукуючи льо–
Svoboda USPS (30-420 ISSN 0274-6964) is published daily except Sun­ СССР і на Заході пошири­ вересня, ц. р. „на батьків­ тала у „Свободі" про те, що яльні до себе видавництва,
days. Mondays, and holidays by the Ukrainian National Association. лися вістки про те, що Юрій вання у Москві і поїздок по в Москві, у почоті „траур­ щині двічі Героя соціаліс­ в Ню Иорку відбувся „Тре­ Москва дає зрозуміти ін­
Inc. at 30 Montgomery Street, Jersey City, N.J. 07302 Андропов, колишній шеф Совстському Союзі, перші ної трибуни мавзолею Ле­ тичної праці, члена Політ– тій московський ярмарок шим видавництвам, що „за­
КҐБ, уже тепер намагаєть­ сторінки совєтських пресо­ ніна", що перед нею зупи­ бюро ЦК КГІСС, секретаря книжки в екзнлі", де вклю­ робити" на контактах з офі­
Si/bscription 1 year - S40.00. в months - S22.00. 3 months - S12 00
UNA members 654 a month. Change of address - Si 00. Make chek or ся „насилу" виставити себе вих органів вгинались від нилася процесія, перелічила ЦК КПСС К. У. Черненка чено твори українських ав­ ційною Москвою може тіль­
money orders payable to "Svoboda" на наслідиика Брежнєва і ,,привітальних промов", й Горбачова, і Гришина, і .— в урочистій обстановці торів. Були виставлені пра– ки той, хто не друкує твори
відсунути Константина Чер „переговорів в дружній об­ Устінова, і Черненка, і Дол– відкрито' бронзовий бюст ці-книжки П. Григоренка й совєтських дисидентів та
Postmaster Send address changes to становці", „дружніх зустрі­ гіха, і Пономарьова, і на­ Героя, відповідно до Указу взагалі небажану для Крем­
ненка, (про що ми вже писа­ кількох дисидентів з Украї­
"Svoboda" ^ P.O. Box 346 - Jersey City. N.J. 07303 ли на сторінках цього що­ чей" в Москві й інших міс­ віть Соломенцова з Зиь.я– Президії Верховної Ради ни ,,ін абсенція"... Мене не лю літературу. Заради під­
денника), Андропов „зник" тах, включно зі столицею . ніннм і Капітоновим, але не СССР". Дальше подано хто здивувало, що П. Григорен– тримання „контактів", які
' 'чі Second Class Postage paid at Jersey City. N.J України, ще п вона відвіда­ подала Андропова. брав участь у тій параді ітп. ко брав у цьому активну на ділі є диктатом Москви,
- 8 ... . „. ,. з офіційного совстського
овиду. В сучасній атмосфері ла 25-го вересня і деїївітали Ще яскравіше зблиснула У свій час ми писали про те, участь... деякі видавництва відмов­
Статті і дописи підписані авторами, не мусять відповідати погля­ що якраз ніхто інший але
дам Редакції Редакція застерігає собі право в потребі виправляти різних вісток, поголосок і не лише Щсрбицький з Ват– ця відсутність у итеплосер– Дивує мене в цьому таке: ляються друкувати правди­
і скорочувати надіслані матеріяпи. Незамовлені матеріяли повер­ спекуляцій, відсутність Анд– ченком, Ляшком і Згурсь– дечних" повідомленнях і саме Черненко „удостоїв­ Чи організатори узгід– ву літературу про СССР.
тається тільки тоді, коли автор собі це виразно застеріг, долучив­ ропова під час візити А. Н. ким, але й ректор універси­ репортажах ТАСС-у з того ся" був найвищого чехо-сло– нювали з письменниками з Так сталося, наприклад, із
ши заадресовану коверту з відповідною поштовою оплатою - Мухаммеда, генерального тету проф. М. Білий і пись­ ж 25-го вересня ц. р. про вацького ордену К. Гот– України, чи вони годяться книжкою А. Шевченка -
За зміст оголошень Редакція не відповідає секретаря ЦК „Єменської менник О. Гончар та інші. „від'їзд Л. І. Брежнєва з вальда, під час візити Гуса­ на те, щоб їхні праці вис­ колишнього представника
соціалістичної партії" і пре­ Тут їй теж вручив Згурсь– Москви на дружні відвідини ка до Москви в червні ц. р. тавляти на московському СССР в ОН. На москов­
Передплата на рік 140.00. на півроку - S22 00. на 3 місяці - 312 00 зидента „Народно-демок­ кий як голова Київського до Баку" в Азербайджані, Немає сумніву, що „брон­ ярмарку, значить під „мос­ ський ярмарок під жадним
Для членів УНСоюзу 654 місячно. За кожну зміну адреси - 51 00 ратичної республіки Єме­ міськвиконкому, медалю 24-го вересня. Як j них ска­ зовий бюст Героя" - це ковським" іменем, патро­ оглядом не допускалися
Чеки і "money orders" виставляти на "Svoboda" „В пам'ять 1500-річчя Ки­ зано, „На Внуківському ае­ новий недвозначний провіс­
ну" (НДРЄ) в половині ве­ натом чи фірмою? видання совєтських диси­
ресня ц. р. в Москві — не єва" і „Диплом почесного родромі товариша Л. І. ник у висуванні Черненка на ВІДПОВІДЬ: На мою дентів, що вийшли закордо­
Р О Box 346 Jersey City. N J 07303 наслідника Брежнєва. І, од­
могла, очевидно, не зверну­ громадянина міста Києва". Брежнєва провожали М. С. думку, дане питання викли­ ном.
ти уваги і залишитись не­ Всі пі повідомлення і репор­ Горбачов, В. В. Гришин, А. ночасна, „паралельна неп­ кає непорозуміння, а саме Тому, на мою думку,
помітною. Кожному мусіло тажі, пронизані „друже­ А. Громико, Д. Ф. Установ, рисутність" Андропова, ма­ наявність двох значень у ідея організації „Москов­
впасти в око, що це вперше любністю, сердечністю, теп­ К. У. Черненко" ітд. Є тут буть, тут таки не припадко­ слові „московський". Це ського ярмарку на вигнан­
лом і щедрістю", постійно і ва.
Ливан І В'єтнам не було Андропова ані се­
ред тих, які вітали Мухам­ повсюдно переплітаються
теж і В. В. Федорчук, шеф
КҐБ, попередник Андропо­
слово має в українській мо­ ні" як контрярмарку до
совстського московського
Очевидно, Андропов мо­ ві такі значення: 1. „росій­
На минулотижневій пресовій конференції прези­ меда з прилетом на Внуків– реєстрами совєтських і ін–. ва. же бути хворий, може ліку­ ський", 2. „той, що, нале–. ярмарку нічого спільного з
ськім л сто вищі 14-го верес­ дійських достойників, але Пригадаймо, що ще до­ ватися, може лише відпочи­ жить до міста Москви". У московським імперіяліз–
дента Роналда Реґена один із журналістів висловив ніде серед них немає Анд­
ня, ані не брав він участи у недавна, завдяки своєму вати тощо. Може бути й в даному разі слово „москов­ мом не має. Навпаки, „Мос­
стурбування, чи вислання американського війська до переговорах в Кремлі нас­ ропова.
Ливану не спровокує повторення історії з В'єтнамсь­ прізвищу, згідно з кремлів­ якомусь спеціяльному від­ ський" слід розуміти у дру­ ковський ярмарок в екзнлі"
тупного дня. Не було його Ця повторна його відсут­ ським поазбучним ритуа­ рядженні, але тоді його пріз­ гому значенні. Пояснюю мав протиставляти льояль–
кою війною. Президент Реґ.ен рішуче відкинув таку теж 15-го вересни, коли Му– лом, Андропов на всіх вища не ховали б. Радше ність до совстського імпе–
можливість. Поперше, він звернув увагу, що до ність у важливих, на свій чому.
хаммед вручав Брежнєву лад, міжнародних подіях „рангових таблицях" йшов навпаки, самим прізвищем Кремлівська мафія, праг­ ріялізму книжковій продук­
Ливану вислала своє військо не тільки Америка, але й найвищий єменський орден мусіла зродити ще більш зараз після Брежнєва і пе­ у тому, чи іншому „реєстрі" нучи взяти під свій конт­ ції, продукцію авторів не–
Франція та Італія і всі ті держави мають спільну ціль: „Революції 14 жовтня" і насторожене заінтересуван– ред Горбачовим, чи Гриши– прикривали б його місію. роль світову книжкову про­ льояльних до нього і за це
допомогти ливанському урядові впорядкувати внут­ коли він відлітав додому. ня і навіть загадковість, ним. Сьогодні його немає, Тому у глухомані теперіш­ дукцію, організувала за переслідуваних.
рішні відносини настільки, щоби за мир і спокій у тій Те саме повторилося з коли вона повторилася але натомість на них видніє ніх гострих позакулісових прикладом славнозвісних Отже, термін „московсь­
країні відповідальними були тільки ливанська армія і Андроповим під час відві­ вміжчасі теж у інших випад­ всюдиприсущий Черненко. змагів і розгор на Кремлі, Ляйпціґських книгоярмар– кий" у даній ситуації вжито
ливанська поліція. Тому Реґен повторив ще раз дин Індіри Ґанді, прем'єра ках, внутрішньо-політично­ Мало того: в тому ж само­ радше треба припускати, ків (у місті Ляйпцігу) кни– для протиставлення. Мос­
становище уряду ЗСА, що всі чужі війська повинні чи Індії, яка прибула 20-го ве­ го характеру. Совєтська му проміжку часу сталася що йдеться тут про „полі­ гоярмарки у Москві: „Мос­ ковському ярмаркові в СС­
ресня ц. р. на запрошення преса з 25-го вересня ц. p., певна „врочиста подія", яка тичну хворобу" Андропова. ковські книгоярмарки". Від­ СР, позбавленому опози­
радше мусять залишити всю територію Ливану. Це наглядно і значимо прим­ Питання лише, чи його „за–
стосується Ізраїля і Сирії, як також залишків підпіль­ Кремля з офіційною, ію– пишучи про похорони мар­ булось уже кілька таких ційної літератури протис­
надтижневою візитою до шала Совстського Союзу 1. ножує важливість і ваго­ ярмарків. На таких ярмар­ тавлено ярмарок літерату­
но-революційної Палестинської Визвольної Органі­ СССР. За весь час її перебу– X. Баграмяна 24-го вересня мість Черненка. Як писала (Продоеження на ст. 6) ри, забороненої в СССР.
ках запрошують видавців з
зації. усього світу і з усього СС— Для підкреслення якраз
Але однаково запит того журналіста, як і відповідь СР. Ярмарок цей - це хит­ протикремлівського напр­
Президента насувають різні сумніви й рефлексії. цитує угоду з 1980 року, як ро задуманий спосіб вишу­ ямку цього ярмарку йому й
Режим обіцяє незалеж­ Степан Женецькнй
Передусім - від масу американської прогри у В'єтна­ ність нової профспілки, але „вихідну точку" для вирі­ кувати серед західніх ви­ дано назву „Московський
мі запанувала в американському суспільстві просто без старої назви. Як звіту­ шення форми нової проф­ давництв клієнтуру для ви­ ярмарок на вигнанні".
психоза - панічний страх перед „повторенням ють кореспонденти закор­ ЧИ ПРОФСПІЛКА БЕЗ НАЗВИ? спілки, як і наводить угоду в дання просоветської літера­ Я не думаю, що через
В'єтнам/'. Через те - кожна експедиція американсь­ донних часописів з Варша­ Щеціні, яка зобов'язує уряд тури. Цей спосіб з другого саму тільки назву україн­
кого війська поза межі Америки негайно породжує ви, польська робітнича спіл визнати „самовладну проф­ боку є засобом впливу на цям не слід було брати учас­
страх перед ,,повторенням В'єтнаму". Цю психозу і ка „Солідарність", у рядах „Ми хочемо наново мати профспілку". Але це мусить спілку, соціялістичну по інші західні видавництва. ти в цьому ярмарку.
цей страх підтримують ліберальні демократичні якої, перед двома роками, нашу профспілку", - заяв­ бути профспілка, якої бага­ характері, що притриму­
кола, які розпоряджають великою більшістю засобів згуртувалося мільйони ляють польські робітники то ціх характеру первісної ється констатуції", і ще яс­ Іван Кедрнн
і інформації, „мідія"; які промовчують найприкрішу польських робітників, швид­ на запити закордонних ко­ ,,Солідарносте" мусять бу­ ніше зобов'язується умо­
ко, правдоподібно, перейде респондентів. Таку профс­ ти змодифіковані, так, щоб вою в Ґданську, що „проф­ Собор св. Софії —
правду про В'єтнам: чому Америка програла тамош­ пілку, яка була визнана на запевнити її ближчий зв'я­
до історії. спілки мають бути вільні
ню війну. Президент Джансон вислав американську
армію на просьбу заатакованої північними комуніс­
У Варшаві ходять чутки,
що режим опрацьовує про­
підставі умов у Гданську, зок із конституцією.
Щеціні і Ястшемб'ю, яка Та як не назвали б нову
від впливів партії", згідно з
умовою Міжнародної ро­
„російський пам'ятник'
тами вільного Південного В'єтнаму, так само, як ект закону статуту нової полагодила страйки в серп­ профспілку — а її назва, бітничої організації про
зробив був це,був Гаррі Труман, який вислав військо профспілки, подробиці яко– ні 1980 року на корабельних,, напевно буде дана після свободу профспілок. л У Бслмонті стейту Мас– тися, що названі автори —
для оборони Південної Кореї проти агресії, доконаної' гр,ітокніцо нікому не відомі. будовах над Балтицькнм^ заняття, ремесла, чи профе­ „Жечпосполіта" рівнож сачусетс виходить тричі в фахівці від архітектури. Але
північною Кореєю. Тому війна у В'єтнамі була Одне, одначе, є певне, що морем, і на Шлеську, в ко­ сії — польські робітники, — пригадує деклярацію гдан­ році 48-сторінковий жур­ замість тієї, зрештою не
справедлива, а програла її Америка тільки і виключно коли цей закон передадуть пальнях вугілля. на загальну думку, — прий­ ського міжфабричного страй­ нал, англійську назву якого дуже обширної інформації
з власної вини, з вини президента Джансона, який під розгляд Сейму, і він Як відомо, під сучасну муть ті нові профспілки кового комітету, в якій го­ трудно перекласти на ук­ статті (88 рядків вузької
спутав руки і ноги американським генералам у його схвалить, то нова пору діяльність „Солідар– тільки тоді, коли вони бу­ вориться, що нова проф­ раїнську мову: „Іртвоч" — сторінкової колонки) — це
профспілка буде мати іншу ности" припинено. Як круж­ дуть мати головні складни­ спілка обмежиться до со– „Стежа за землею" чи щось штудерна комбінація пов­
В'єтнамі і раз-у-раз складав прилюдно заяви, які ляють позакулісові пого­ ки угод із серпня 1980 року, подібне. Ближче з'ясовує
назву. ціяльних і матеріальних ного анальфабетизму, що
йшли пр лінії інтересів комуністичного Північного лоски, партійні твердокур– на підставі яких була засно­ справ робітників, і не буде характер того журналу пре­ стосується Сходу Европи,
У Варшаві загально при­
В'єтнаму. Навіщо було проголошувати, що ЗСА не пускають, що новий закон сники хочуть скасувати ле­ вана „Солідарність". А це „намагатися грати ролі по­ зидент того видавництва у зокрема України, та відваги
мають заміру змінювати комуністичного режиму у не дозволить на масову гальний статут „Солідар– значить, що ці нові проф­ літичної партії". Вступі п. з. „У пошукуванні друкувати такий еляборат в
Північному В'єтнамі і не переступлять кордону з профспілкову організацію, ности" і раз навсе з нею спілки мусять бути неза­ Якщо б справи були піш­ за розв'язками": пошукуван­ журналі з претенсіями на
Південного до Північного В'єтнаму?! Навіщо було із воєвідськими відділими– покінчити. лежні, кермовані провідни­ ли по цій лінії, — пише ня по всьому світі за невідо­ науково-дослідний рівень.
раз-у-раз запевняти, що Америка воює у В'єтнамі філіямн, яка перемінювала Але рівнож ходять пого­ ками, які будуть вільно най­ режимовий часопис, то до­ мими і ближче нез'ясовани– Отож мова там про „се­
„обмеженими засобами для обмежених цілей"? „Солідарність" із традицій­ лоски, що справжній тепе­ меновані і обирані тайним ля „Солідарности", а може ми цікавими предметами і редньовічну державу Ро­
Демократичний президент Джансон зробив ті самі ної форми профспілки у рішній диктатор Польщі, голосуванням. й Польщі, могла б була проблемами, при чому все сію" (Рашіян стейт), про
помилки, що демократичний президент Труман за масовий рух, який легко генерал Войцєх Ярузельскі, Відкинений назви і орга­ бути цілком відмінною. це мають робити автори­ будову собору „святої Со­
Корейської війни: слухав цивільних ліберальних можна було розполітику– і, правдоподібно, більшість нізаційної побудови, якою Але події останнього року тетні наукові фахівці. Вид­ фії „російськими архітек–
вати. Вже навіть сама назва його прибічників - консер­ вона об'єднувала разом ста– все це унеможливили. Бага­ но, що також екзотикою тами" в наслідок чого „свя­
дорадників і не давав вільної руки військовим вативних, чи більше помір­ леварних робітників і будів­ стала для видавців чи ре­ та Софія — це прототип
„Солідарність". - пише то непорозумінь і конфлік­
фахівцям, добрим стратегам і полководцям. режимовий польський ча­ кованих - відкидають цю ничих кораблів, фабричних тів спричинив сам провід дакторів того журналу Ук­ усіх пізніших російських
сопис „Жечпосполіта", вик­ пропозицію. Вони є свідомі працівників, і урядовців, не профспілки і її внутрішні раїна з Києвом, бо 26-та церков". Один з авторів тієї
У Кореї і В'єтнамі Америка мала проти себе комуніс­ ликає собою дуже емоційні того, що такий крок може знищить „Солідарности", непорозуміння. сторінка того журналу в статті —д-р Шльомо Лямб­
тичного ворога. Ливан є арабською країною, яка була почуття серед маси п членів. спровокувати сильну, а мо­ як сили серед маси все ще Та яка б не була остаточ­ його „Осінньому виданні роза - читаємо у цій статті,
наставлена прихильно до Заходу. Москва відіграла у Але зміна назви проф­ же навіть бурхливу реакцію льояльних їй членів. на форма нового закону про 1982" заповнена статтею і це ,,фахівець російської
Ливані ролю постачальника зброї і вишколювання спілки не матиме аж такого між робітництвом. Вони На погляд режиму, - як профспілку, головним пи­ світлинами про „Київський культурної і соціальної іс­
великого значення, - ду­ рівнож здають собі справу з пише „Жечпосполіта", наз­ танням є, скільки з-посеред собор". торії у Бостонському ко­
терористів та війська Сирії і Палестинської Визволь­ того, що значення „Солі– ва „Солідарність" — є так Це собор св. Софії, про леджі", який ніби на місці
ної Організації. Ізраїль правильно звертає увагу, що в мають поляки, - якщо ре­ поміркованих провідників
жим дотримає обіцянки дарности" не може бути обтяжена нахилом до полі­ „Солідарности" вдасться який розказують автори д-р студіював архітектуру со­
Ливані є ще коло 40,000 важко озброєного війська відносно незалежности викреслене просто зміною тики і підпільного намаган­ режимові притягнути до Шльомо Лямброза і Данієл бору св. Софії. „Коли осе­
Сирії, яке фаворизує палестинських терористів. профспілки. Бо як сказав назви. Як відомо, ген. Яру­ ня творити спротив проти участи в творенні нової Бернштайн. Тому що та редок влади перейшов з
Трудність місії Америки-Франції й Італії у тому, щоб Шекспір: „Троянда під ін­ зельскі постійно заявляє, що військового стану, що від­ профспілки. А такі помір– стаття поміщена під загаль­ Києва до Москви, то духо–
спонукати і Сирію і Ізраїль відкликати свої війська з шою назвою завжди буде він готовий відновити „не­ новлення її є просто немож­ ним заголовком „Архітек­
Ливану. Це нелегка справа, бо всі ті три західні пахнути так, як троянда".. залежну, самоуправну. ливе. Але часопис рівнож (Закінгення на стор. 5) тура", то треба здогадува­ (Закінгєння на crop. 5)
держави відкидають можливість викидання ізраїль–
ців і сирійців з Ливану збройною силою. Тому цю
місію мусить перевести дипломатія. Рахунок Вашінґ– ІІІІ1ІІІІ!!ІІІ1ІІІІІНІІ1ІІІІ1ІІІІІІПІІІІІ!ІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІ!1І!11!ІІ1ІІІІ!ІІІ!Н111ІШІІІІІІІ1!1ІШ1ІІ1ІІ1ІИ про самих співців, про їхнє життя, особливості виконання, і виголоджених та побільше співати веселих пісень. Це
тону, Парижа й Риму такий, що коли найбільший про риси характеру та життєву філософію. Дмитро тому, що „жити стало веселіше". Де ще - поза Совєтсь–
Василь Внтвицький Ревуцький, один із ентузіястів кобзарської справи, у ким Союзом - був такий хор, чи та..а оркестра, в яких за
політичний і фінансовий натиск на Ізраїль може другому доповненому виданні своєї праці „Українсь­ кожним кроком кожного їх учасника безупинно слідив
о? зробити Америка і американсько-жидівська громада КОБЗАРСЬКІ ЛІТОПИСИ кі думи та пісні історичні" (Київ, 1930) подав бібліографіч­ окремий наглядач, спеціяліст від марксизму-ленінізму? Де
плюс внутрішня опозиція в самому Ізраїлі, то на ний покажчик джерел. Як сказано в передньому слові, таке бувало, щоб член Капелі виступав на концерті, а на
Сирію може вирішно вплинути арабський світ, ІІ!і:і1ІІ1ІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІ1І!ІІІ1ІІІІІІ!ІІІІ!1ІІШІ1ІІІІІІІІІІІШІШІ!ІІІІІІ автор не мав наміру дати вичерпний матеріал, все таки у другий день безслідно зникав? При тому кожному було
Савдійська Арабія, Емірати, Йорданія. Марокко, І його списку знайшлося 468 позицій. Це кидає світло на ясно, що сталося, тільки ніхто не наважувався заводити
Тунізія і Єгипет із найбільшими військовими засоба­ велике зацікавлення цією ділянкою нашої культури, яке й про це розмову, чи розпитувати.
ми заявилися за мировим пляном Регена, який Минає сто років із того часу, коли то Пантелеймон безупинно продовжується до наших днів. У книжці широко описане небувале видовище - Декада
передбачає не тільки відкликання з Ливану всіх Куліш, листуючись з широковідомим кобзарем Остапом Ця література збагатилася двома замітними видання­ українського мистецтва в Москві, що відбулася в березні
чужих військ, але й відкликання ізраїльського війська Вересаєм, писав: ,, Научи ти своїм думам молодих, щоб ми, що вийшли у світ останнім часом. Це „Живі струни - 1936 року включно з виступом Капелі на бенкеті в самому
й адміністрації з окупованих арабської території на слава твоя не гинула!" бандура і бандуристи" пера Уласа Самчука, видання Кремлі. І знову де таке бувало, щоб в останній хвилині перед
захід від ріки Йордану і зі смуги Ґази. Вересаєва відповідь була навіяна глибоким смутком і Капелі Бандуристів ім. Т. Шевченка (Детройт, 1976) і виступом двох бандуристів не впущено на залю. Треба
жалем. „Так що ж - не хоче ніхто переймати, та й годі! „Збірник на пошану Григорія Китастого у 70-річчя з дня було бути в становищі керівника Капелі: йому ж відняли
Було то колись, що нас много було кобзарів. Багацько народження", видання УВАН, редактор Яків Гурський двох найкращих басів. А там величезна заля із пишно
Але американські коментатори правильно зверта­ було - вимерло! Тепер нема..." (Ню Йорк, 1980). Своїм змістом і багатством першодже– заставленими столами. Бандуристів розсадили на кінці
ють увагу, що Реґен на тій своїй конференції відмо­ Під кінець минулого сторіччя таке й було загальне рельних свідчень та описаних фактів оба ці видання залі при столах, але так, що в їх найближчому сусідстві і за
вився говорити про термін, як довго перебуватиме в переконання, що кобзарське діло занепадає, гине. Самого повністю заслуговують на назву новітніх кобзарських їхніми плечима постійно були якісь незнайомі люди
Ливані американське військо. Бо це залежить від Остапа Вересая стали називати „останнім кобзарем". літописів. Спершу панувала мертва тиша. Згодом зірвалася буря
того, коли Сирія й Ізраїль відкличуть своїх вояків із Проте, в дійсності, справи не були аж такі погані. „Живі струни" - цс в основному історія Капелі Бандурис­ голосних „У-р-р-р-аГ це з бічних дверей появився „батько
Ливану і коли ливанському урядові вдасться завести Кобзарі-бандуристи, жорстоко переслідувані російською тів ім. Т. Шевченка. Кажу „в основному" — бо автор народний" разом з своїми прибічними. „Ситуація гідна
у власній країні лад настільки, що не треба буде царською владою, сказати б, ішли в підпілля. Вони не потрактував своє завдання куди ширше і глибше. Слово пера несмертельного Данте" - пише Улас Самчук.
Міжнародного війська, як контрольного чинника. В могли ясно-славно виступати, бо ж за це їх не раз замикали розповідь він починає з найранших часів у житті-бутті Перегортаємо сторінки і попадаємо в зовсім інший світ.
усякому .разі це не буде швидко. Американські, в тюрми, а їхній найбільш дорогоцінний скарб, їхню „Козацької нації — України", змальовуючи історичне й Мова там про концертову подорож Капелі по Азії, про
бандуру розбивали об каміння. психологічне підложжя, з якого зродилися думки та їхні концерти влаштовані в Казакстані, Узбекістані, Туркменії.
французькі й італійські вояки дістали наказ - Оборона й допомога прийшла для них з боку наукових і носії. Мабуть кращого літописця від Уласа Самчука не
стріляти тільки тоді, коли їх заатакують. Хто міг би їх Скрізь її щиросердечно вітають, захоплено слухають і
громадських кіл. Народні співці, їхній репертуар та їхній можна було підшукати. Він же не тільки майстер слова, не обдаровують дарунками. В одному Ташкенті відбулося 15
атакувати? І якщо б таке навіть сталося, то повторен­ інструмент стали предметом живого зацікавлення і раз дуже дотепного, а й хронікар точний і кмітливий. До концертів і за кожним разом при переповненій залі.
ня В'єтнамської війни не наступить. наукового дослідження. Знову ж на початку XX сторіччя того ж руки у нього набиті досвідом списання цілих Відбулися зустрічі, під час яких бандуристи наслухалися
доконалася важлива переміна. Кобзарське діло, яке до великих томів його власних спогадів і роздумів. багато добрих і щирих слів звернених не тільки до них
того часу було виключно в руках сліпих кобзарів, стало Книга (466 сторін) поділена на вісім розділів: „Музика самих, але Й до цілого українського народу. Відчувалося,
помаду переходити в руки зрячих, в тому й школених віщих"; „Імперіюм кобзи"; „Початок бандури", „Врем'я що Москва, хоча й існує, то в усякому разі далеко.
ПЕРЕНОСНИЙ КОМПЮТОРИЗОВАНИЙ ТАК званий співців. Опанас Сластіон, Гнат Хоткевич, згодом Василь видющих"; „Бандура в Европі"; „За морем за океаном";
,,винюхувач", що його винайшли науковці Агенції Ємець - чільні представники новітнього кобзарства. „На схід до Европи"; „Від Полтави до Дітройту". При Друга світова війна зробила бандуристам нову неспо­
охорони довкілля для вживання по цілій країні, прислу­ Прийшов 1918 рік, про який Павло Тичина писав з кінці книжки - різні матеріяли з діяльности Капелі діванку. Вони разом з бандурами опинилися у таборі
жився в першу чергу, для самої Агенції. Під час випробу­ захоплеНням:„Внизу Дніпро торкає струни". На той включно з списком її прихильників-жертводавців, які примусової праці в Німеччині, в Гамбурзі. Обгороджені
вання цього апарату в головній квартирі Агенції у пам'ятний рік припало створення першої капелі бандурис­ вможливили це видання. колючими дротами працювали, голодували і поневіря­
Вашінгтоні „винюхувач" виявив, що рівень вуглекислого тів у Києві. лися нарівні з усіма іншими робітниками, натаврованими
Книжку читається дійсно як фантастичну, чи пак значком „Ост". Так товщене очунявши відехідньоевропей–
газу в 25 разів більший нормального. Газ просочувався з Як слід цього було очікувати, мистецтво майстрів– містерійну повість. На основі списаних спогадів і розпові­
підземного гаражу, у наслідок чого працівники Агенції ських гараздів, довелося запізнатися з ,,Західньою
кобзарів мало своїх літописців і дослідників. Вони і дей членів-учасників Капелі від ранніх років її існування Европою".
скаржилися, що вони відчувають запаморочення і що їх списували кобзарський репертуар передаваний з роду в автор передає усю кошмарність їхнього положення і їхньої
нудить. рід, досліджували інструмент - бандуру, не забуваючи й праці. Треба було замикати очі на вигляд людей зморених (Продовження буде)

1 f
!
4.189. СВОБОДА. СЕРЕДА. 6-го ЖОВТНЯ 1982

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВНОГО КАСИРА УНСОЮЗУ
194 Манацький Євста–
хій 356.00
336
337
Мазур Розалія
Турик Микола
500.00
500.00 ЗВІДОМЛЕННЯ
194 Манацький Євста– 338 Пишко Іван 500.00
З А М І С Я Ц Ь С Е Р П Е Н Ь 1982 Р І К хій
194 Пітула Теодор
1.000.00
500.00
342
361
Куца Марія ....
Гірняк Галина
1,000.00 ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ
204 Дацьків Іванка ....1,000.00
204 Крупський д-р
д-р
371 Пелех Теофіля
1,000.00
500.00
УНСОЮЗУ
ПРИБУТКИ: Іван 500.00 375 Шуя Осип 1,000.00 З А М І С Я Ц Ь С Е Р П Е Н Ь 1982 Р І К
Вплати вкладок - 217 Яремчук Михай­ 376 Барив Атакас 1,000.00
Вплати вкладок усіх клас Акцидентового Забезпечення
ло
219 Нельсон Петро
500.00 376 Берна Атанас 1,000.00
379 Кушнір Марта ....1.000.00 ЗДОБУТКИ ОРГАНІЗАТОРІВ УНСОЮЗУ ПО ОКРУГАХ
Життьового Забезпечення 1 1,000.06 379 Гайдук Бронис– У СЕРПНІ 1982 Р.
220 Гуладик Антін 500.00 лав І,ООО.ОО
234 Генега Петро 1,000.00 385 Карп'як Ярослав
Заплатив Відділ Заплатні 240 Цішксвнч Тео– С 5.000.00
Відділ Заплатив! Відділ Заплатив І Відділ Заплатив Відділ іплатив Відділ філь 1,000.00 385 Карп'як Ярослав
І З Ш б 151 96.93 325 240 Рощаковський Ан­ С 500.00
685.49 1 4.40 153' 57.55 349..... .. 55.30
2 64.70 152 88.87 327 тін 500.00 385 Карп'як Ярослав ....500.00 Прядбаа Сума Разом у
-931.10 6 154 1.95 350 ....4.80 240 Крутиголова Мела­
5 2,534.62 153' Г..7.78732 328' 395 Лісович Тереза Ч.В. Органімтор У 1982 р.
543.36 I0V... Z 34І40 156 16.70 352 .. 26.20 нів 500.00
6 655 3 7 154 340.26 З30...„ 561.64 ....11.00 353' .106.05 Л 1.000.00
II 157- 34.70 254 Ковальчик Ма­
V 711.59 156 574.81 332 206.15 .... 12.60 ЗбО' .209.85 395 Лісович Тереза
12 158 41.60 рія 1,000.00 Округа АЛЕНТАВН
9 „„. 139.23 157" : 197.38 333 361'. ..42.00 Л 500.00
72.25 14 ....46.00 161 Г...9.20 234 ковальчик Ма–
\(ґ 489.01 158 :931.94 334 41.60 ....21.40 362'....,..... ,. 18.40 395 Лісович Тереза ...1,000.00 147 Катерина Гуцайлюк І 52,000 І!
15 164 7.35 iai 1,000.00
II
12
59.72 161
331.12 162
1,275.86 336
200.62 337
...1,063.82
441.09
16
17
....21.80
835
168
170
1.00
18.75
367'.....
368
..42.35
... 18.40
S лсен Михайло ...1,000.00
277 Спортійло Ма–
397 Тнмків Гонора–
та 2.000.00
Округа БАЛТИМОР
ІЗ ....914.80 163 1339.02 338 386.38 369.. „ 13.15 422 Шегда Михайло 500.00
22' 122.80 171 11.00 ія 1.000.00
14 2,059.68 164 511.73 339" 54333 371 ...... ...49.85 423 Яхторович Стсфа– 34 Л.Блонарович І
25 30.45 172' ...17.50 ^ рисяк Микола ...1,000.00 55.000
15 1 3 3 8 3 9 165 366.01 340" 376.55 Z 26.40 нія 500.00
27 ; 45.05 173 38.15 374 ....., 281 Чиж Анна 500.00
16 388.99 167 183.47 341 1.00 423 Менцінський Мирос­
240.22 32 „...4.80 174' 252.75 375 296 Гарачняк Іван 1,000.00 Округа БОСТОН
17 156.15 168 220.76 342 лав 2.000.00
203.97 34 11.00 180 33.00 377 ,. v .4.80 316 Батрак Василь 1,000.00
18 114.61 169 727.45 343' ,. 17.00 432 Панагапка Марія ...500.00
353.14 35..... 22.05 182 1.00 ЗвО' 316 Тарнавськнй Воло­ 224 Й.Трха | 51.000
19 541.19 ПО 933.04 345 432 Бандас Михайло .1,000.00
503.61 37 12.50 184 1.90 383 9.20 димир 1,000.00
2V 424.84 171 134730 346 452 Венцель Юлія Б 500.00
587.62 39 - 43.60 191 „1.10 385 ... 49.85 320 Сгець Варвара 1,000.00 Округа БОФФАЛО
2Р 495.26 172' 821.14 347 457 Ґермак Галина 500.00
472.63 42 45.00 194 11.10 386' ...21.80 334 Садівничий Дани­
22"....; 1,298.04 173 941.19 348 469 Базик Петро 500.00
426.80 44' 17.40 200 , 55.00 387' ...61.30 ло 500.00 473 Пнвоварчук Володи­ 40 Ірена Свистун SI.500
23 417.59 174' 3,255.56 349 1313.29 395 ...11.00 127 Марія Гаравус
45 14.65 204 28.30 334 Чайковський Воло– мир 2.000.00 3.000
24 58.15 175 321.15 350 364.20 399'.. .105.60
47 86.35 206 48.40 димир 500.00
25 2,081.84 176' 371.33 352 659.56 Разом
48 - :..9.20 209 22.20 401 ..48.80 S4.S00
27 . 723.07 177 255.88 353' 2,179.54 Разом 80.320.82
49 6.30 211 9.20 402' ..44.20
28.... 1,298.21 178 162.71 354 Округи ЧІКАҐО
81.68 50 е 2.45 214 1.65 406.. „11.00
29 1344.32 179 135.84; 355 42.99 51' 17.70 217 7.80 407 ..57.65
30 78.44 180 467.97 356 22 Олена Олек 4 7
ЗІ 102.39 181'
„....183.46 53 9.20 220 11.85 408 ..31.20 54.000
45.78 357 4.35 55 „ 8.30 221 101.05 125 Гльорія Пащнн | 1.000 1
32 801.48 182 411 ....3.20 ПРИБУТКИ ЗА МІСЯЦЬ СЕРПЕНЬ 1982
350.85 36С .....1,771.73 59................... 34.oU 230 735 412 ..22.00 157 В.Матичак 2 2.000 2
33 271.77 ' 183... 873.43 361' 1,202.77 221 А.іванюк 2 5.500 II
61 52.40 233' 109.70 414 .. 43.20 Членські вкладки 245,335.42
34 443.36 184 „..312.30 362' 446.95 379 В.Семків 2 2,000 19
66' , 13.45 234 7.65 415 ....9.20 Відсотки від:
35 .617.39 190- 63.54 363 47.17 70 .36.15 236 20.30 416.. ....2.45 Уділів Sl.689.41
36 133.76 191 1321.29 364 ..........353.17 Разом S14.500
75 11.65 237 11.00 4І7.„„ .. 18.40 Бондів 253,906.27 11
37 753.73 192 192.70 367 3,445.68 76„ 31.00 238 2.45 418 .. 39.00 Ппотечних позичок 22,040.14
38 442.35 193...... 9.71 368 926.11 Округа КЛІВЛЕНД
78 22.30 239 21.40 419 N. ....9.30 Членських позичок 2,480.79
39 1,123.65 194 1,188.90 369 238.45 79' .-..37.60 240 130.45 421.... ..11.00 Банків 1,967.48
40 180.02 195.. 6.15 370 338.07 336 В. Стригун І 51,000
81 1.65 242 28.30 422 , ....9.20
41 46.76 196 1.86 371 1,172.71 83 38.25 245 4.40 423 ....4.80 Разом ...„ '. : 5282,084.09
42 2.40234 200 1,173.63 372 1.917.74 Округа ДЕТРОЙТ
88' 110.50 247' 2.00 424 ....4.30
43 1498.45 202 „ 24.59 373 81.74 89 32.40 248 235 427' ..57.10 Прибутки:
44' : 12232 203' .– 77.12 374 1316.86 183 П. Залуга 51.500 6
е 90 19.95 253 2.95 430" „.. .101.90 Реальності в Кергонксоні, Н.И 127,996.25
45 934.78 204 1,812.98 375 1348.38 292 Стела Федик 5,000 II
93 і 85 257' 24.90 432' .. 52.80 Книгарні й друкарні 79,805.54
46" 24.40 205' 345.65 376 8.72 94 105.05 261 42.35 434 ..60.60
47 1351.21 206 1,783.40 377" 417.72 Разом 3 56.506
95' 34.20 266 16.15 437 ...3.75 Звороти:
48 171.85 209 190.75 378 9.00 96 ...11.05 268 18.80 439 .. 28.65 Податків від заморгеджованих реальностей S3.611.92
49 215.29 211 155.88 379 2,743.96 Округа ДЖЕРЗІ СИТІ
е 269 14.00 440 .. 24.60 Федеральних і стеЙтовнх податків та СОЦІ­
50 132.93 214 124.38 ЗвО' 173.37 102 195 270 Ю.85 442 .. 29.85 АЛЬНОГО забезпечення працівників 11,463.45
51е 459.69 215 4.81 382 171.22 103' 117.80 25 Квітка Стецюк 1 S 500 9
271' 33.95 443' ....2.70 Канадських податків і пенсійних оплат
52 170.30 217 1,191.49 383 607.89 104 .31.55 270 С. Островський 1 7
53 730.49 218
277' 119.10 444 .. 67.35 працівників ...371.91 1,000
91.27 385 1,143.07 105 11.00 278 935
54 187.28 220 445' .104.80 Премії шпитального забезпечення
481.18 386' 626.40 106' 20.60 282 11.35 448 , ..49.40 Разом 2 51,500
55 416.89 221 107 35.80 працівників 866.40
1,694.69 387' 918.44 292 21.80
56 553.27 222' 450...„ 8.75 Коштів публікації „Свободи" ...16,945.70
542.50 389 84.79 108 85 293' 11.00 454 4.80
Округа МІННЕАПОЛІС
57 951.49 223 „ 227.00 390- 142.98 110- 167.40 297" 7.20
58 ...119.06 224 115' 54.45 455 ...11.00 Разом і „ S33.259.38
194.27 391 236.24 301 14.95 456 ... 12.80 345 М. Каркоць 1 52,000 3
59 994,62 226 470.85 394 104.68 116 7.00 304 29.15 385 М. Крамарчук 1 2.000 4
61 905.55 228 119 12.20 458 ..., 5.30 Різні прибутки:
15.55 395 272.50 305' 21.90 460
63 1,281.85 230 ... 29.80 Пожертви до фонду наглої потреби S1.00
889.23 397' 1,440.50 120 12.65 307 31.20 462 7.20 З продажі Англ. Енц. Українознавства 1,504.10 Разом 2 54,000
64 235.30 233' 1,204.65 399" 4,196.82 123 5.70 317 6.40
65 321.31 234 464 7.20
531.87 401 435.38 124 1.70 320 30.25 Округа МОНТРЕАЛЬ (Канада)
66' 386.17 235 125 66.90 465' ...64.70 Разом Sl.505.10
415.74 402' 495.04 325 ...9.20 467
67 101.75 236 127' 36.30 4.80
272.33 404.. 48.47 327 20.20 434 Олександра Дольницька S5.000
69 49.98 237 468'..І ...31.60 Інвестиції:
488.22 406 882.72 129- 2.45 328' 39.75 Марія ЛнсогІр 1,000 19
70 780.94 238 469 „ ...11.00 Сплачено ппотечних позичок 576,412.44
95431 407 1,017.56 130 11.00 332 2.45
73 109.76 239 472 ... 20.45 Сплачено членських позичок 12,8з2.72
686.30 408 442.26 131' 13.40 333 9.20 Округи НЮАРК
75 294.75 240 475 ...31.00 Дозрілі і продані бонди 49,58
2,677.91 409 223.48 133 35.75 334 14.00
76 1388.33 241 480 ... 12.20
12.48 411 431.04 138 3.30 336 41.20 27 А. Лісезнч 51,000 21
78 772.00 242 484 ... 10.30 Разом S89.314.74
2,174.28 412 349.90 139 1.10 337 9.20 133 Я. Леськів 1,000 2
79 е
292.78 243 485' 4.80
118.15 413 135.52 142 4.40 338 12.00 214 О. Твардовський 4,000 7
81 ...167.57 244 143 4.80 489- 7.15 Разом прибутки за серпень 1982 S859.300.52
5.28 414- 990.56 339 е 9.20 234 І. Іваник 2,000 2
82 339.56 245 145 11.00 492' ...25.10
879.84 415 169.19 345 18.80 496 490 С. Чорномаз 1,000
83 1,371.24 247' 146' 15.05 ... 15.90
367.10 416 194.78 346 34.60 500 ... 37.20
84 149.27 248 87.40 418 496.00 147.. 25.05 347 14.00 ' Разом S9.000
85' 240.05 253 149 11.00 503.... ...11.10
8631 419- 90.33 348 7.25
86 266.73 254 426.49 421 340.95 ВИДАТКИ ЗА МІСЯЦЬ СЕРПЕНЬ 1982 Округа НЮ ГЕЙВЕН
87' 61.27 256' 211.35 422 751.93 Вкладки зібрані в класі
88' 3,434.63 257" 1,212.30 423 812.83 Акцидентового Забезпечення .6.170.65 Виплати членам: 277 С. Кравець 2 52,000
89 .247.33 258 W. 29.89 424 815.66 Повернені вкладки S699.64
90 ...408.10 259 408.13 426 23632 Грошові звороти 47,526.67 Округи НЮ ЙОРК
92 13.63 260 56.45 427' 1.405.77 ВИПЛАТИ ЗАПОМОГ З БРАТСЬКИХ ФОНДІВ ЗА МІСЯЦЬ Посмертні допомоги 80,320.82
93 349.31 261 896.50 429" 106.65 СЕРПЕНЬ 1982 РІК За дозрілі вивінувальні грамоти 71,000.00 16 М. Москаль 1 S2.000
94 ......3397.07 263 60.93 430" 2,540.03 Допомога з Фонду Братського 1,280.00 19 Р. Олесннцький 1 1,000
95 374.40 264' 177.81 432' 3303.28 Вкладки за дітей, родичі яких померли 518.91 88 В. Квас 7 7.000
96 946.03 265 81.25 433 134.45 Відділ Прізвище, Ім'я Сума Відділ Прізвище, ім'я Сума Премії за реасекурацію 1,448.22 О. Волинський 2 2,000
98 152.82 266 1374.73 434 636.80 367 Гльорія Толопка 1 1.000
99 108.59 267" 542.24 437 907.36 Разом „ 5202,794.26 325 В. Цюпа 1 1.000
100 4.37 268 14 Демків Михайло 30.00 221 Грнчншин Юлія 30.00 3.000
.395.85 439 554.48 361 С. Гаврнш 1
101' 118.90 269 16 Козінкач.Павлнна ... 30.00 230 Лошук Павлина 30.00 Видатки:
269.17 440 955.09
102 : 693.81 270 27 Балабан Володи­ 230 Стежелець Иосиф ... 30.00 На реальності в Кергонксвоні, Н.Й 81,495.35 14 517,000
696.11 441 252.23 Разом
103' 887.53 271' мир 30.00 281 Готра Ксеня 30.00 Друкарні і книгарні 78,103.31
911.25 442 810.08
104 293.67 274' 27 Балабан Маріа 30,00 286 Бунда Стефан 30.00
248.68 443' 39.21 Округи НІЯҐАРА (Канада)
105 . . . – 351.56 275 27 Грибик Василь 30.00 287 Богданович Ма­ Організаційні видатки:
51.86 4 4 t 1.152.99
.106' 1.020.19 276 36 Захарко Анна 30.00 рія 30.00 Оголошення S654.32
618.19 4 4 5 ' 3,033.60 412 Емілія Смаль І 51,000
107 401.03 277' 54 Федорович Ніна 30.00 301 Боберський Франц ..30.00 Лікарське бадання нових членів 12.05
3370.65 448 787.33
108 19.38 278 54 Береза Юлія 30.00 333 Ґелетій Софія 30.00 Кошти подорожей обласних організаторів 307.65
187.48 450 1.009.95 Округи ПАСЕЙК
109 112.81 279.. 56 Медвідь Катери­ 336 Залуцький Йосип .... 30.00 Винагорода обласних організаторів 1,500.00
2 7 3 2 451 527.34
ПО' ...326.97 280 на ц. 30.00 356 Гощуляк Анна 30.00
30.25 452 489.87 641. Бурній | 51.000
112.. 355.58 281 63 Патрик Йосиф М. ... 30.00 368 Наконечна Анна 30.00 Разом „ 52,474.02
457.13 453 69.87
113 492.33 282 102 Бобечко Стефан 30.00 368 Галушка Анна 30.00 Округи ПЕРТ АМБОЙ
142.55 545 .275.80
114 1.692.13 283 715.38 455.'. 26937 105 Чурило Ольга 30.00 371 Калннович Мирос­ Платні забезпечення і податки:
115' 471.48 284 ......161.67 456 ...92.23 114 Смоляк Іван 30.00 лава 30.00 Премії за шпитальне забезпечення 349 М. Захарко 510,000 5
116 458.17 285 329.17 457 351.21 114 Любимець Антін 30.00 379 Тінсон Гаррі Т 30.00 працівників „ S6.358.11 372 Й. Ярема ..000 10
119 162.30 286 135.80 458 1.705.17 114 Костннюк Дмит­ 399 Шеремета Орест 30.00 Премії за групове забезпечення пра­
120 662.64 288 А 109.26 460 , 844.34 ро ...„ „., 30.00 430 Білик Евдокія 30.00 цівників 12,673.53 Разом 512,000
122..... 68.74 289" 267.65 461 297.99 137 Яремчух Юрій 30.00 430 Ґерловський Ан– Платня голових урядовців 10,624 98
123 548.53 290 33.68 462 42.73 152 Голяк Іван 30.00 ю Г 30.00 Платня працівників 29,805.88 Округа ФІЛЯДЕЛЬФІЯ
J24 100.31 292 2,105.39 463 144.65 164 Ґелетій Петро 30.00 430 Ґерловський Семен 30.00 Федеральні і стейтові податки та
125 483.52 293' 1.089.88 464 224.89 164 Кудрич Анна 30.00 430 Маковська Вікто­ соціальне забезпечення працівників 16,850.02 32 В. Яців З 58,000 ІАДД 37
126 45.66 294 71.62 465'! 1,880.35 194 Савнцький Василь ... 30.00 рія 30.00 Канадські податки і пенсійні 83 С. Гавриш І 1.000 ІЗ
127' 3.016.06 295 721.67 466 258.06 194 Вергун Іван 30.00 461 Шпурко Микола 50.00 оплати працівників 435.43 (Закінчення на crop. 6)
128 277.14 296 103.59 467 212.81 206 Ґаврада Юлія 30.00
129 е ....160.40 297^ 8.40 468' 712.17 Разом S76.747.95
130 290.30 299 Разом 1.28О.0П ЗІСТАВЛЕННЯ ГОТІВКИ:
164.27 469 368.73
131'. 959.50 301 435.57 472 386.71 „Свобода" за орган 60,000.00
132 140.23 3 0 2 ' „ . 37.33 475.. 303.37 Готівка з кінцем липня 1982 5290,399.28
133 941.07 303 258.65 476 23.46 ВИПЛАТИ ПОСМЕРТНИХ ЗАПОМОГ В МІСЯЦІ Загальні адміністративні видатки:
134 236.52 304 СЕРПНІ 1982 РОКУ Кошти інвестицій S425.00 Прибутки за серпень 1982 859,30032
516.23 477 50.23
135 17.30 305' 670.71 480 179.40 Кошти телефону 5.78
136 443.81 306... Загальні канцелярійні видатки 1,31837 Разом „ „ „„„..„..„.„„.....-..„„.. S1,149,699.80
155.33 481 533.84
137 427.58 307 925.22 484 1308.57 Відділ ПрЬаваде,вм'я Сума Відділ Прізвище, Ім'я Сума Поштові оплати 160.00
Видатки за серпень 1982 637,914.54
138 115:57 308 28.69 485' 67.53 Обслуга машин 1,317.18
139 335.10 309...... 75.10 487' 501.46 104 Мілешевська Ан­ Загальні кошти подорожей \ 2,548.59
2БуднкМарія 500.00 Готівка з кінцем серпня 1982 .„ ,–. 5511.785.26
140 19.36 311' 110.05 488 202.60 на 1 000.00 Кошти друків і приборів 136.50
141' 40.91 312 66.73 489' 344.45 2 Воргач Юлія 1,000.00 109 Мачужак Катери­ Кошти канадської канцелярії 182.06
142 295.74 313 14.97 490 205.32 8 Вашин Михайло .1,000.00 на 500.00 Оплати до асекураційних урядів 208.00
143 232.49 316 15 Пилнлець Роман БАЛ Я Н С
1,667.62 492' 2,043.50 109 Мачужак Катери­
145 55.06 317 347.46 496 258.19 Н 1.000.00 на 500.00 Разом „ tS6.30I.68
146' 1375.34 318 25 Качала Марія 1.000.00 СТАН ЧИННИЙ СТАН ДОВЖНИЙ
71.26 499' 46.84 114 Ощипок Анна І 000.00
147 897.83 320 589.07 500 217.75 31 Брілик Марія 500.00 116 Бойчук Василь 500.00 Різні видатки: ! Фонди
148 65.97 321 625.16 502 379.03 38 Фецич Петро 1.000.00 120 Манастирський Пожертви S700.00 Готівка 1511,785.26
149 52.29 322 155.26 503 590.01 38 Фецич Петро 1,000.00 Іван І 000.00 Стипендії 42.600.00 Бонди 33,120.996.84
150 е
133.45 323' 305.98 505 1.079.81 39 Флісак Анна 500.00 120 Ятсон Анна І 000.00 Спортова акція 788.50 Уділи 600.45038 Забезпече–
324 317.66 506 45.76 39 Флісак Анна 500.00 127 Кіналь Марія І 000.00 Коштів укр. публікації 166.29 Ппотечиі
42 Микитнн Ліліяна 1,000.00 Відсотки від посмертних запомог 58.88 позички 2,724,161.86 невнй 546,066.206.50
127 Дмитрюк Олександ
45 Мороз Йосип 1.000.00 500.00 Позички на гра­
Вкладки зібрані в усіх класах 52 Грибик Томас 500.00 Разом S44.313.67 моти 755,855.82
Життьового Забезпечених 239,164.77 128 Врона Михайло ..І .000.00 Братські 167,49637
53 Сарахман Іван Д. 1,000.00 142 Шевчук Володи­ Реальності 644,843.16
54 Хома Йосиф 248.16 Інвестиції: Друкарські і електрич­
мир І .000.00 Сирітський 285.546.04
64 Грещук Володи­ Уділено позички на підклад грамот SI5.880.79 ні машини 231,151.84
146 Маланюк Ольга .... .500.00
мир ^ 500.00 Уділено гіпотечну позичку 65,000.00 Поз. для Корпорації
156 Кічула Михайло ... .800.00 Захисту 387.80938
64 Шомак Іван 500.00 Закуплено уділів 1,673.41 Дому УНС 8,400,000.00
161 Монтеймайор Закуплено електр. машини 92.10 Наглої потреби 84,586.87
81 Пейн Катерина 500.00 Авторське право 2,400.00
Ден „ Капітальний ремонт на Союзівці 3,038.00
Г 1,000.00 168 Березовськнй Ва­ Разом 546,991.645.36
Вступайте в члени УНС 84 Ґудзик Михайло ....250.00
87 Кицяк Анаста–
силь 5 , 000.00
Разом 585.684.30
Разом S46.991.64S.36
171 Качала Марія І .000.00 УЛЯНА Д Я Ч У К
сія 500.00 175 Дяк Єва .500.00
94 Павлюх Остап В. ...666.66 .500.00 Разом видатки за серпень 1982 ...-„ - „ – S637.914.54
190 Бігун Анна головний касир
94 Чубка Максим 500.00 191 Теодорович Віра ... .500.00
СВОБОДА, СЕРЕДА, 6-го ЖОВТНЯ 1982 4.189.

367 Малаховський Юрій, Га­
лина
ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ: З діяльности НТШ у Канаді
ЗВІДОМЛЕННЯ РЕКОРДС ВОГО ВІДДІЛУ УНСОЮЗУ 371 Онишкевич Марія
372 Ярема Петті; Маселлі
Відд.:
22 Страйков Микола ' ф жавности (анти-Русь-Украї–
На засіданні Управи НТШ
Юлія 45 Васнлснко Джеймс Р. . Ми в Канаді, що відбулося 3-го на) та 40-річчю УПА. Кон­
379 Олексин Богдан 9; ГоЙсак хайло 0, Василь ф вересня 1982 року, обгово­ ференція відбудеться вдвох
ЗА МІСЯЦЬ СЕРПЕНЬ 1982 РІК Петро 9, Гелена О., Ярос­ 105 Ординський Тарас 0 рювано ряд справ і завдань, днях: у суботу, 13-го, і в
лав Т., Володимир С. т 106 Завойський Ричард '
ДЕПАРТАМЕНТ 94 Марчум Віллі; Прихітко
Микола Ґ.; Робінетт Ром
269 Фабрика Ірина, Микола;
Ткаченко Юрій
ра, Марія; Герман Марта
383 Овсяник Ярослав в
146 Юрків Марія; Ткач Данило які вимагають реалізації. За неділю, 14-го листопада
сіданням проводив голова ц.р.,в залі Інституту св.
молоді М.; Тріль Гелена 305 Гентош Маргарита, Йосиф
114 Бик Лавренс І.; Новак Сте­ 316 Душинс Павло І.; Сміт
345 Домбровськнй Василь 2,
Марга
385 Кіт Григорій ", Гелена Д.
406 Борнк Марія А.
220 Співак Лінда С. в
242 Герллот Давид Ф. Управи д-р Богдан Стебель– Володимира на вул. Спадай–
на 620 у Торонто. Перший
фан, Анна Ірена; Слук Микола; Сі– 358 Шурко Ганна, Іван 450 Кіпа Альберт А. . 339 Грицков'ян Ігор ' ський, що звітував за діяль­
123 Голик Петро рнк Карен Л., Роман 397 Лимаренко Павло 371 Кончило Богдан, Лідія ність Президії за час від день Конференції присвяче­
НОВІ ЧЛЕНИ: ЧЛЕНИ, ЯКІ ПЕРЕЙШЛИ 401 Демчук Володимир 0 ний буде історії Київа та кут
127 Муцин Орест 324 Зачний Микола, Елеонора 430 Лех Григорій попереднього засідання. У
140 Балог Варвара М . Кеннет 325 Закревський Андрій ДО ДЕПАРТАМЕНТУ 415 Кіт Дмитро т звідомленні відмічено орга­ льтурі України–Руся, а в
Віда.: М., Василь Д. 345 Павлюк Ольга ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ D ДОРОСЛИХ З 416 Марчук Іван ' другому дні змістом допові­
І Нанківель Дениса М. нізаційний ріст НТШ у Кана­
1S3 Сюма Михайло П ; Васн­ 349 Тнмко Кароліна Е. ЗВОРОТАМИ В ГОТІВЦІ: МОЛОДЕЧИМИ 432 Юрнчук Варвара, Марко ' ді, створення нового Осеред­ дей буде тема ранньої доби
7 Словік Ангеля М. лик Анна 361 Бойчук Еміль ГРАМОТАМИ (ПЛАТЯТЬ 445 Заяць Ольга української державности та
ІЗ Дурбак Марко І. Відд.: ФОНДИ) , ку праці у Монтреалі. Вели­
183 В'яцек Сандра Е. 368 Дю Бойс Василь; Гладкий період найновішої історії
22 Джеймс Риян Й.; Кузьма Микола Ґ. 6 Мороз Орест 0 ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ і з кою мірою це заслуга проф.
207 Кумінгс Іван Ф.. Михайло України–УПА.
Дженіфер P.; Рійрдон Ми­ Тимотій 379 Тінсон Гаррі І. 7 Стефанисько Йосиф 3. т Відд.: ПЕРЕХІДНИМИ Яреми Калебая, що присвя­
v
22l Петруняк Іван Д 382 Гаракель Михайло І., Ма– (три) 37 Крупка Евслнн ЛИСТАМИ: тив цій справі свій ентузіязм, В дальшому плянуванні
хайло Дж. 40 Ярема Донна, Іванна Е., Ле Управи на 1983 рік, виріше­
32 Процюк Адріян М. 237 Ннкиш Валентина бель 10 Дем'янчук Павло ', Юрій 9 Справедливо його колеги,
268 Моссоп Риян Т., Джеймс 385 Радневський Ольга 14 Бойко ДжерІ в ся О., Мирон І.; Свистун Відд.: члени НТШ у Монтреалі, об­ но відмітити трагічну голо–
34 Плута Іван. В. 434 Кішук Роман; Рсгуш Оль­ Орест Р. 233 Дейчаківський Віра; Гер­ дову облогу України, якою
Р. мол. 2. рали головою. Осередок
38 Дунчак Данило С. 274 Темник Василь га 22 Вейс Василь \ Карен; Да– 112 Волянська Патриція; Джо– ман Марта окупанти намагалися зло­
40 Криницький Марта, Стс– нос Тереза А. почав свою науково-публі­
346 Христина Катерина 441 РихлівськиЙ Марія М. нилюк Марія; Ларсон Оль 267 Івасин Василь цистичну працю, організую­ мити біологічну силу україн.
фанія Т. 367 Крохмалич Віктор. Натал­ 442 Похмурськнй Вероніка га 368 Дик Андрея М.
458 Бантінґ Лариса А.; Баче– чи першу конференцію, на ського народу. Цей україн­
56 М а латинський Михайло ка, Ніна 490 Шумський Василь 52 Грибнк НансІ К., Томас ЧЛЕНИ, ЯКИМ ВИГАСЛА
Ф. т вич Василь І. і ВАЖНІСТЬ якій професор І.Міруцький ський г о л о к о с т – геноцид
Й.; Віялі Джіді X.. Сіт К.; 372 Зін Михайло триває на протязі 60-ти ро­
ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ 53 Романко Ізабеля, Степан ТЕРМІНОВОГО прочитав доповідь під п.з.
Зійн Джомун 415 Кошицький Йосиф. Нансі
83 Бриян Андрій М. НАНОВО: 59 Мазабуфі Франк мол. 0 ЧЛЕНИ, Я І. ИМ ВИГАСЛА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: „Україна і концепція нації". ків большевицької тиранії,
І. 63 Панчик Валланс ш ВАЖНІСТЬ ТЕРМІНОВОГО кермованої московським їм
88 Полянський Богдан А.; Проф. д-р Володимир Ма–
Відд.: 78 Магіць Нанасі ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Відд.: цьків поінформував членів періялізмом, що продовжує
Стсцнк Олсксандер А.,
ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ З 7 Стефанисько Йосиф ' 85 Ременар Давид М. ” 374 Дідюк д-р Іван С.т Управи про Пленарну Се­ геноцид засобами концент­
Софія О. 22 Ларсон Ольга' 94 Рнбарчик Анна Відд.: сію Головної Ради НТШ, раційних таборів, переселю
ВИПЛАТАМИ ПОВНИХ
133 Брснич Марко А. СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 28 Кіштан Стефан 106 Іванюк Андрій '; Ассвсдо– 502 Ковбель Альберт в що відбулася у Ню Йорку ванням українського насе^
156 Ґаллагср Бріян П. 29 Камінська Ольга Іванюк Марія, фЙосиф '; ЗАВВАГА: Зіркою (') с Поз­ лення з України в чужі рес­
Андревс Білл : Сенів ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ НА начені прізвища тих дорослих 10-го липня 1982 року і яку
157 Сімокейтис Таня М.; Джс– Відд.: 53 Дутзик ф Марія; Романко він очолював в минулій ка­ публіки СССР під претекс–
Стефан , І за бел я Іван л; Шмирко Йосиф ' БЕЗПЛАТНЕ членів чоловічої статі, які не
нчміонка Христофор М. 8 Матушкевнч Тсрсза Л. 121 Агоркус Мартин ш ПРОДОВЖЕННЯ: платять передплати на газету. денції як u президент. Д-р том допомоги трудовими
214 Бокало Таїса 14 Шапла Юрій; Кухта Мі– 59. Лукашевнч Юрій ' ресурсами. Під цим прстек–
63 Мікула Антоній Ф.^ 123 Нолан Ольга; Голик Ро­ Мацьків підкреслив ряд ду­
217 Тихоневич Дональд іііель ман ' Відд.:. же важливих завдань україн­ стом перекинено мільйони
221 М'якуш Данило І. 16 Смолій Діяна М. 88 Шог Гелена 131 Панчишкн Марія, Осип ” 440 Лужняк Орест ' ської науки у вільному світі, чужонаціонального елемент
224 Ґалоншка Андрій й. 23 Павлик Михайло 94 Рнбарчик Анна 146 Маланюк Михайло ЗІСТАВЛЕННЯ ЗГІДНО З ту в Україну.
52 Провода Честер КЛЯСАМИ між якими, чи не найважли­
242 Маргон Бріян, Андрея 106 Сенів Іван '; Іванюк Анд­ 153 Попчук Ігор ш; Прокопо­ ЧЛЕНИ, ЯКІ ПОМЕРЛИ: вішим під цю пору, дослід­ Збірник „Геноцид україн­
54 Попсль Наталка П. рій; Самирко Йосиф ' ; внч Пелагія,фСтефан; Сію– ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
245 Шульц Юрій А.. Маріянна, 88 Бабанський Ліза, Василь ДЕПАРТАМЕНТУ жування ранньої історії Ук­ ського народу" охоплюва­
Іван Ґ. Андревс Біл ' ма Ореслав , Стефан ' Відд.:
93 Шевчук Михайло 120 Кохановський Іван Л. ' 13 Гоблок Андрій М. ' МОЛОДІ: раїни та документації украї­ тиме 24 статті енциклопе­
269 Боцман Марія; Юрша Ма­ 161 Роман Володимир '
156 Клюка Ярослав мол.. Оль­ 123 Нолан Ольга; Голик Ро­ 171 Гребіняк Анна 2. 25 Качала Марія; Стефано– нської політичної думки, а дичного характеру, що ілю­
рія га А. ман ' вич Богдан 2 (jj (Стан з 31 серпня 1982 р.) теж історія визвольних зма­ струватимуть не лише фізи­
179 Стецько Богдан "; Цимба–
270 Лаврнн \ рис піна М. 170 Стефанів Павло 131 Памчншнн Осип, Марія ла Мирон т 37 Бальннцька Анастасія гань у XX столітті. чний геноцид, але в такій же
276 Коваль Нестор С–, Тарас 194 Сашко Рома 146 Маланюк Михайло ' 183 Нескот Емілія 38 Фесич Петро 2. Кляса 1-ша 261 НТШ у Канаді кожного мірі духовий: ліквідацію дія
Д. 205 Голдгрун Кім М. 153 Прокоповнч Палагія, Сте­ 204 Зєлик Лариса; Дубланюк 39 Флісяк Анна 2. року влаштовує наукові кон­ чив науки і культури, релігії
277 Кравець Лариса О.; Вархо– 219 Сенків Патриція фан 42 Микитнн Ліліян е Кляса 2-га 174
Тереза ференції, на весні, присвяче­ та та всіх видів мистецтва, а
ла Мелан я 245 Косівчук Леся М.; Дерска 179 Стецько Богдан ' 220 Маланчук Дарія 56 Солецький Іван
Наталка С. НОВІ КЛЯСИ: ні патронові Товариства, а в першу чергу, українсько^
292 Гікс Іван А. 183 Нескот Емілія 221 Карачевськнй Михайло "; 64 Грещух Володимир; Шо– мови. Окремі теми розпра–
325 Пастшин Джаніс 206 ДеГеннаро Йосиф М. ф мак Іван восени—важливим пробле­
297 Децкард Данило Й. Боднарчук Говард ' Кляса Е18 3,121 цьовують спеціялісти: істо­
361 Леськів Марко М. 220 Маланчук Дарія 242 Костншак Кондрад ' 81 Псйн-Катерина мам, що їх видвигають по­
336 Стспаник Володимир 372 Сизоненко Володимир 221 Боднарчук Говард ' 83 Сміт Франк М. Кляса Е20 3,769 дії минулого і сучасного. рії України, українських
352 Фореман Джеймс І. 251 Коростннська Марія
379 Співак Мирон А. 242 Костншак Кондрад ' 274 Бернард Рональд т 84 Ґудзик Михайло Кляса Е65 330 Крім того, окремі сесії вла­ Церков, археології, етног­
362 Городинський Лариса М. 414 Лодинський Олег П. 251 Коростннська Марія 287 Дубик Фракхо ' 85 Шарварко Марія Кляса Р20 5,796 штовує кожнорічно Комісія рафії, антропології, літера­
368 Питляр Антоній 418 Танчак Ждан М. 274 Тсмннк Василь мол. ' 292 Стрнхар Ольга, Іван; Кра­ 87 Кіцак Анастасія Кляса Р65 113 Українознавства, очолена тури, образотворчого мис­
372 Бішоп Кевін 423 Міз Андрій Г. 287 Дубик Франк 0 вець Катерина; Пошивак 91 Рейда Марія Кляса TR65 .....614 д-р Олександрою Копач. В тецтва, театру, музики, на­
375 Салук Микола 445 Костюк Стсфанія; Мазур 292 Стрнхар Ольга, Іван '; По– Володимир 2 ' 94 Павлух Остап П.; Федик Разом - -.14,178 родних обрядів і звичаїв,
цьому році, згідно з поста­
379 Франзкі Скот Андрій шивак Володимир ' 2; Кра 303 Коваль д-р Любомнр М. ” Роман; Чубка Максим ф; новою Пленарної Сесії Сек– мовознавства, права, еконо­
383 Діірінг Христофор Л. 464 Іваськів Володимир; Семс– вець Катерина 307 Мельник Валентина Зураковсі Стефан
нюк Діяна 104 Мілешевсьха Анна рстаріяту СКВУ з 28-го чер­ мії та інших наук, що від­
412 Галькевич Володимир 307 Мельник Валентина 327. Дацьківт Оксана; Мнцьо дзеркалюватимуть злочини
484 Луцснко Михайло мол. 327 Мнцьо Мирон т, Катерина Мирон , Катерина; Білий 116 Шурук Амслія (Меланія( 2. вня 1981 року Управа вирі­
460 Сніг Дам'ян 504 Барна Кевін А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ окупантів в Україні та траге
334 Іващенко Оксана Володимир, Олександра Бойчук Василь ДЕПАРТАМЕНТУ шила влаштувати осінню
484 Романовська Лара 346 Бєлінський Тимофій т 120 Ятсон Анна М. Наукову конференцію, при­ дію українського народу.
ЧЛЕНИ, ЯКІ ВИПЛАТИЛИ 334 Іващенко Оксана ДОРОСЛИХ:
503 Клсннін Степан Д. 353 Оллівср Стелла 336 Черкес Мільдред 121 МкКуе Марія О. свячену „2000-річчю Києва, Пі ц плащиком „зближен­
ВПОВНІ ВКЛАДКИ 367 Малаховський Юрій, Га­ 346 Бєлінський Темофій 127 Дмитрук Олександра; Бум– (Стан з 31 серпня 1982 р.) 1600-річчю української дер– ня культур", „збагачення
ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: лина; Крохмалич Василів, 349 Кап д-р Орест ф бар Марія української мови", „дружби
НАНОВО: Ґертруда 353 Олівср Стелла 131 Кавка Юліян Старий рід забезп 22 народів", а остаточно „злет
Відд.: 368 Венгловський Марія 367 Крохмалич Ґертруда, Ва­ 142 Шшчук Володимир 0 Кляса О -. 125 ДОРОСЛІ ЧЛЕНИ З тя націй" і творення „совєт–
Відд.: 22 Гаєвськнй Марко 372 Маселі Юлія силій 146 Кірп Теодор; Маланюк Кляса Т 1,287
38 Тарбій Сусанна М. МОЛОДЕЧИМИ ського народу" відбуваєть­
5 Подпірка Річард 377 Мулнк Ярослава 368 Венгловський Марія Ольга Кляса W 10,665 ГРАМОТАМИ:
42 Балура Петро 406 Борик Марія А. 151 rbnex` Катерина ся безприкладний у світі екс
42 Балура Петро 397 Малюк Марія Кляса Р20 11.Г43
96 Блех Кароліна С. 414 Пошар Петро ' 2. 409 Гойда Андрій 9 ,, 161 Савій Іван '; Монтемайор перимент нищення народів;
53 Дутзик Леопард А., мол.; 102 Капоб'янко Христина Кляса Е20 ...".. 8,838 Кляса Р20 668
432 Петрі Ольга 414 Пошар Петро 2. Д а й ' -” v " Кляса Е65 ...........2,631 Кляса Е20 409 вимішування їх і нівеляція.
Петсрс Лорі 112 Карпа Катя; Оленчук Кате­ 437 Павлович Стефанія 415 Кошицький Марі я на, Ми­ 168 Березовський Василь ' Кляса Р65 1,502 Збірник вийде англійсь­
63 Бакср Трасі. Брсдлій; Пан– рина М. Кляса Р65 35
450 Кіпа Альберт А. хайло; Ярема Стефанія, 171 Качала Марія Кляса DP60 176 Кляса Е65 55 кою мовою, щоби бути дос­
чик Веллас. Давид І ІЗ Куніггам Гейл Е. 458 Зєлонка Катерина Михайло ' 173 Андрусишнн Микола тупним до тих кіл чужомов­
147 Олсш Юдит С. Кляса DP65 „ 755 Кляса Е18 30
88 Шог Олександра Н. 430 Леськів Орест 194 Кіршак Володимир; Піту– Кляса A. D. D 6,805 ного наукового світу, який
94 Прихітко Микола; Мар– 155 Фичок Йосиф С. ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ З 432 Петрі Ольга ла Теодор Кляса ТЮ 194
180 Бойко Джефрій М. Разом ^ 45,372 треба інформувати про стан;
кум Майлій; Робінетті Ро– ПЕРЕХІДНИМИ 435 Курляк Алісія 204 Волянська Анна Кляса Т5 42
214 Стефуришин Тарас М. 213 Чиж Анна в Україні і загрозу, якою є
за М.; Тріль Гелена ЛИСТАМИ: 437 Павлович Стефанія
220 Чоркавий Тарас 3. 217 Вол як Михайло методи московського наро–
102 Копоб'янка Христина 440 Сивак Марія
221 Гулик Ольга М. Відд.: 458 Зіслонка Катерина 219 Малецький Франко т; Нель довбивства. Коішти його ви­
114 Бик Лавренс; Новак Анна, 234 Каплун Синтія А. ЧИСЛОВЕ ЗІСТАВЛЕННЯ ПРО РУХ ЧЛЕНСТВА
16 Коваль Михайло 480 Чучко Стефан ф сон Петро І. 0 УНСОЮЗУ
дання будуть поважні, коли
Стсфанія 270 Козак Джанет К. 70 Кричковська Марія 213 Лесик Богдан ' зважити не лише кошти дру­
123 Голик Петро 290 Генсон Тарас Дж., Іван А. 76 Мурфій Рома; Юркевнч ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ З 237 Тершовська Юлія ку книжки, але її переклади і
140 Балог Варвара. Василь 325 Дупляк Ілона Марія ВИПЛАТАМИ ПОВНИХ 240 Крутиголова Маланія; Ро– редакцію англійською мо­
Кеннст 336 Пакула Христина М. 94 Кальба Роман 2 ' СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: шаковський Антін Молодь Дорослі АДД Разом вою.
153 Васнлик Анна 349 Мотика Джанет Л., Лінда 176 Крафчишин Іванна, Ва­ 257 ДіДжіяхомо Луїз 2. '
Л. У „різному" винесено зав
силь ' Відд.:
183 Віяцек Сандра 379 Тінсон Григорій; Оннщак 291 Шкурко Ганна, Іван 259 Ганаснк Марія (Стан з 31 липня 1982 р.) 20,354 55,169 6,817 82.340 важення, що не всі крайові
221 Патруняк Іван 5 Кубін Олександра О. 277 Спортісльо Марія; Грисяк управи НТШ подають у сво
Гелена 368 Геман Марта 2; Дейчаків– 14 Чапля Христина
237 Нікіш Валентина 383 Овсяник Стефанія ськнй Віра, Марія, Богдан Микола; Ярсавич Петро Активні члени їх звідомленнях із своєї пра­
240 Гриневська Алііа 88 Берізка Володимир 281 Чиж Анна
385 Кітт Іван, Тереза 375 Лех Григорій 172 Курило Алекс щ (Приріст у серпні 1982 р.) ці при назві НТШ країну, в
270 Козак Джанет; Темник 397 Манко Василь мол. 385 Домбровськнй Василь 2 ', 289 Чорнопнский Теодор Нові члени 53 60 1! 124 якій НТШ працює. Рішен­
Пасиль І. 194 Когутяк Марія Л. 295 Єйгер Корліс Г.'ф 80 ' 2 118
458 Мийка н І ванна Марга 235 Овад Марія Прийиняті наново 36 ням статуту Головної Ради
346 Христина Катя 316 Тарнавський Володимир; Прийняті з перех. листами 5 20 2 27
367 Крохмалич Віктор, Натал­
424 Лимаренко Павло ' 240 Росоляк Теодор ш Батрак Василь Зміни кляс забезпечення 2 3 - 5 НТШ крайові НТШ пода­
ЧЛЕНИ, ЯКІ ПЕРЕЙШЛИ 276 Кирин Тіллі ють: НТШ у ЗСА, НТШ у
ка. Ніна ДО ДЕПАРТАМЕНТУ 320 Стець Бессі Прийняті, з Деп. Молоді - 11 - 11
ЧЛЕНИ, ЯКІ ЗМІНИЛИ 285 Ванша Григорій ' 334 Дмитрів Ельмер 0 ; Чайков– Австралії, НТШ у Европі та
372 Зін Михайло В. ДОРОСЛИХ З КЛЯСИ АБО СУМИ
379 Тінсон Григорій 292 Сташків Володимир ' ський Володимир в Разом . М 174 15 285 НТШ у Канаді. Коли такого
МОЛОДЕЧИМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 346 Сахно Ірена М.. Йосиф
397 Манко Василь мол. ГРАМОТАМИ (ПЛАТЯТЬ 337 Турик Микола відмічення немає, у читача
353 Цимбалістнй Богдан 338 Пишко Іван 0 (Убуток у серпні 1982 р.)
ФОНДИ) Відд.: 367 Табінський Антонія постає враження, що існує
ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ З ф 346 Лішнявський Михайло ' Суспендовані 14 38 23 75 тільки одне НТШ у світі,
ПЕРЕХІДНИМИ 34 Блонарович Лев І. 368 Новак Ірена 352 Лесик Богдан Р." Відійшли з перех. листами 5 20 3 28
Відд.: 42 Хомичак Петро ” 372 Головка Стефан ” або що інформація відноси­
ЛИСТАМИ: 37 Крупка Евслнн 371 Баранюк Агнес; Пелех Те– Зміни кляс забезпечення 13 3 - 16
498 Спітгенс Доната 422 Харамбура Іван мол. ф офіля Відійшли до дорослих — ться до Головної Ради НТШ,
40 Ярема Донна В., Іванна 427 Конит Наталіія яка завершує і репрезентує
ВІДД,: Леся, Мирон; Свистун 375 Шуя Осип Померли 5 89 94
ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ: 437 Масяк Метчислав 379 Кушнір Марта В. Вибрали гроші 38 87 — 125 НТШ та координує працю
368 Геман Христина А., Тама­ Орест Р.
ра М. 486 Жарська Люба А., Анна 385 Карп'як Ярослав 3. ” Відійшли з випл. п.сум заб ЗІ 22 „
53 крайових НТШ і секцій,
112 Джанос Тереза; Волянська Відд.: І.; Вільдман Марія О.
38S Домбровськнй Бриян Й., Патриція 395 Лисович Тереза Виплатили вповні вкладки згідно з йе^о статутом, при­
Айрон С. 2. 19 Олесницький Марко ' 407 Михальськнй Михайло ' забезпечення 29 55 - 84 йнятим і погодженим крайо­
368 Дик Андрея М. 22 Вейс Василь 0
458 Бантінґ Лариса А.; Баше– 422 Шегда Михайло ” Відійшли на част. випл. вими НТШ.
59 Лукашевич Юдит ЧЛЕНИ, ЯКІ ВИПЛАТИЛИ 423 Менсінський. Мирослав забезпечення '. -
ЧЛЕНИ, ЯКІ ЗМІНИЛИ вич Василь 1. 127 Осадців Володимир Т. ” Для переведення Науко­
КЛЯСИ АБО СУМИ 131 Ольховий Микола
ВПОВНІ ВКЛАДКИ 432 Смолсьський Василь '; Відійшли на безпл. продовж.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Маланчук Іван '; Медиць– забезпечення - 1 - вої Конференції до „2000-
ЧЛЕНИ, ЯКІ ПОМЕРЛИ: 161 Лігттман Дороті річчя Києва, 1600-річчя укра­
кий Ярослав Вигасла важність забезп -
204 Пурій Борис 3. ' Відд.: ф їнської державности (анти–
Мдл,: Відд.: 216 Красовська Катерина 448 Рахобовчук Олександра ;
155 Брсзинський Роберт 7 Борчик Іван т Кучмій Андрій ф Разом ...,.м..м..м..м...х.м..м.......... 135 316 27 478 Русь-Україна) та 40-річчя
70 Коваль Микола 2. 235 Білсцька Маргарита 13 Карафанда Іван '; Чапля
336 Фнлипс Іванна 238 Ганула9 Богдан; Гриценко 452 Ветзель Юлія УПА" шевченківська Фун­
ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ: 352 Мелко Карін А. Богдан ', Ольга; Отрок 464 Васько Анна Члени, які випл. вкладки дація при Централі КУК
Гаррі Михайло П. '
395 Лісович Тереза Л. 2. 239 Марков Аніта Г., Михай­ призначила 1,000 дол. Упра­
22 Гавалюх Єйссі (Приріст у серпні 1982 р.)
Відд.: ло 0 28 Кіхтан Стефан 9 АКЦИДЕНТОВЕ Виплачене забезпечення 29 55 84
ва НТШ Канади складає
22 Вейс Петро
150 Ґойбіл Іван ДЕПАРТАМЕНТ 240 Дідич Роман ' 29 Камінський Ольга На безпл. продовж, забезп 5 20 25
цією дорогою вислів пол
242 Джерлотт Давид Ф. 2. ` 42 Шевчук Софія ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ дяки.
216 Луїдак Дженель Л.
217 Ґришабер Ґарі І.: Пукиш
ДОРОСЛИХ: 243 Завідоський Михайло ' 57 Назарко Мирон ЯГ 8 3 О М ...tat.itattttoixa оt о... ЗЩ 75 - 109
Відд.: 276 Фарнер Василь '; Вачнець– 94 Бржезінська Ірена О. ,
Микола О., Стефан М. кий Софія
347 Сафан Григорій Т.; Соко– 16 Кузмик Станлій 113 Релик Марія Е.; Василь, НОВІ ЧЛЕНИ: (Убуток у серпні 1982 р.)
19 Спійді Елисавста Ґ. 277 Ґрунтовськнй Василь Михайло Й. ' Померли І 23 . — 24
ловський Іван М. 287 Чаклос Кім, Григорій М.ф
422 Шрімшір Джейм Л.; Капу­ 22 Кузьма Микола 120 Касп Йосиф М.в 9\ Коханов ВІддл Вибрали готівку 24 42 — 66
25 Степаненко Микола 316 Матвишнн Річард А . ' ; ськнй Іван Л. Повернені в актив 2 І — З
ст як Стефан В. Ромач Романна 32 Процюк Олександер
458 Каиюба Микола Е. 27 ЛІсевич Олександер 127 Рнчко Іван 9 242 Маргон Йосиф, Тереза Вигасло продовж, забезп 5 5 — 1 0
32 Процюк Олександер 332 Куглер Маргаритаф 139 Колачко Анна М.; Павлюк
464 Возний Іван, Мелісса Д ; 345 Елліот Роберт М. ф, Інна 269 Ґербегій Дональд В.; Фаб­ Український Вільний
Курій Таня 56 Вііклі Йосиф В., Дебі Ф.; Іван ' рика Ірена, Микола; Тка­ Разом 32 71 - 103
Зелінськнй Сусанна Л , 353 Чернявський Євген ; Джус 147 Петриський Володимир'' Університет у Мюнхені
Юлія А. Люба, Надія, Сусанна ченко Юрій
ЧЛЕИН, ЯКІ ВІДІЙШЛИ З 155 Пачула Рут І., Еллін; Фи­ 362 Волошин Іван Разом усіх членів УНСоюзу
64 Матячмк Петро Б. 371 Кончило Богдан К.", Лідія чок Антоніна
ПЕРЕХІДНИМИ 88 Прокопець Юрій; Карп– 379 Клох Ірена 368 Осташ Зенон; Питляр Ан­ і кінцем серпня 1982 р. 20,317 55,831 6,805 82,153
ЛИСТАМИ: 165 Лагола Петро ” тоній І; — -
люк Сусанна М.; Колинич 422 Бузан Павло 182 Невель Нсллі 442 Похмурськнй Вероніка ЮВІЛЕЙНА КНИГ)
Богданна; Кравець Евген 423 Яримович Ореста 206 ДеҐенаро Йосиф М.' УВАГА
Відд.: 445 Заяць Ольга УКРАЇНСЬКОЇ
233 Геман Тамара, Христина С ; Кушлаба Христина; 217 Воляк Іван ' Яку кожний відділовий урядовець і член УНСоюзу повинен
Полянська Одарка 451 Адамовнч Дора 243 Порожинський Володи­ прочитати і відповідно до неї достоеуватнсь АКАДЕМІЧНОЇ
345 Домбровськнй Бриян. Ай­ ЧЛЕНИ, ПРИЙ„ЯП
рон 2. 119 Назім Патриція мир 9
123 Гурчик Ріні, Тимотій І. 245 Ласковий Михайло ш НАНОВО: ТІ повнолітні члени та члени Молодечого Департаменту, що ГІМНАЗІЇ у ЛЬВОВІ
ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ ІЗ 125 Баранський Христина ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ З 251 Полатайко Роман 9 тут проголошені в рекорд, звіті за серпень 1982 p., як суспендо­
ЗВОРОТАМИ В ГОТІВЦІ: 127 Семен Анна ПЕРЕХІДНИМИ 259 Фоця Естер К. Відд.: вані, можуть бути ПРИЙНЯТІ наново в члени УНСоюзу, якщо
147 Зазворський Сандра Р. ЛИСТАМИ: 266 Гриць Стелла 94 Галицький Михайло ' зголосяться до секретарів своїх Відділів і заплатять за час
153 Білямський Данило 274 Темник Василь мол. 9 460 Коваленко Сем Ціна: (26,55 з пересилкою.
Відд.: суспензи вкладки, бо інакше члени будуть позбавленіл всіх Мешканців стейту Ню Джерзі зобо­
5 Подпірка Річард 183 Мельник Леся А.; Дякун Шдд.: 299 Сидорович Стефан членських прав, запомог і привілеїв, за внйнятхом тих прав, які с
Микола 25 Кричковська Марія 325 Хміль Микола мол. 9;щ Вру– ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ З в'язує Wfc стейтоеого податку.
22 Вейс Василь застережені грамотою і статутом. Те саме відноситься також до
38 Песарчик Михайло Д. 214 Каздоба Віктор І 35 Крафчишин Іванка, Ва­ бель Олександер М. ; Ду– ПЕРЕХІДНИМИ тих членів, які впродовж серпня 1982 р. взяли перехідні листи І ще 8VOBODA BOOK STORE
39 Севак Джун Л. 221 Деркач Іван v силь ф пляк Христина; Закревсь­ ЛИСТАМИ: .досі не зголосилися до інших повноправних Відділів УНСоюзу. 30 Montgomery Street
59 Петепичка Микола мол. 234 Качмар Марія А. 174 Кальба Роман 2. кий Андрій ” ` - Jersey City, N J . 07302
1
63 Панчик Давид, Велласі 237 Урбаи Гелена Л. 204 Кузів Стефанія 2; Коваль 341 Літинськнй Ірена Відд.: ВОЛОДИМИР СОХАН
мол. 242 МаргоіІ Тереза, Йосиф Михайло 345 Перчишин Ілько '; Іллійот 368 ДеЙчаківськнй Віра; Геман
267 Курис Богдан 233 Дейчаківський Богдан, Ві­ Роберт М. ” Марта головний секретар
4.189. СВОБОДА, СЕРЕДА, 6-го ЖОВТНЯ 1982

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ-СОЮЗОВЦІ! УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ РОЗПОЧИНАЄ ОРГАНІЗАЦІЙНУ
ОСІННЮ КАМПАНІЮ, ЗАВДАННЯМ ЯКОЇ Є ПРИДБАТИ ДО КІНЦЯ РОКУ 1,000 НОВИХ ЧЛЕНІВ. ТІЛЬКИ
СПІЛЬНОЮ ТА ПОСТІЙНОЮ І НАПОЛЕГЛИВОЮ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ ПРАЦЕЮ МОЖЕМО ВИКОНАТИ
ЦЮ БЛАГОРОДНУ МІСІЮ ДЛЯ ДОБРА НАШИХ РОДИН, НАШОЇ ГРОМАДИ І НАШОГО НАРОДУ!
Зустріч українського громадянства ють, що їм треба минуле оці­ пер він буде брати участь
нювати розумом без прист­ у конгресі у Ню Йорку, де Чи євреї повинні підтримувати до украінсько-жидівських
взаємин. Товариство еврей–
лежно від того, сподіємось,
що прийде час і його таки
З Я. Сусленським у Сан Франсіско растей та працювати для
майбутнього добра цих
17-го жовтня ц.р. буде ство­
рено Товариство українсь­ українську національну справу? сько-українських зв'язків, визнають „праведником
що не так давно постало в світу". На трете питання
Яків Cyan енський, колиш­ захист жидівських в'язнів, двох народів, яким загро­ ко-єврейської співпраці.
На цю тему, заходами свої думки, як українці ду­ Ізраїльне є численним. Воно прслегент відповів, що ця
ній в'язень совєтської влади, яких російські шовіністи жує російський імперіялізм. Клюбу круглого стола, в мають про жидів. Українці старається проломлювати справа йому невідома
а тепер викладач у середній плямували фізично побити. Це були головні думки п'ятницю, 17-го вересня ц.
Цей ворог боїться спільної на цьому полі лід давати В дискусії відмічено, що
доповіді Я.Сусленського. p., в Ню Иорку доповідав
акції українського та жидів­ думають про жидів, як лих­
школі в Ізраїлі, приїхав на Я.Сусленський говорив, що варів, як про таких, що дія­ відповідні інформації, ста­ доповідач старався подати
кілька днів до Сан Франсіс­ він був зв'язковим між жиді­ У дискусії забирало голос гість з Ізраїля, д-р Ізраїль
ського народів та постійно тті, які давали б інше насвіт­ загальну картину ситуації
чимало осіб. Всі були згідні Клейнер. Вечір відкрив
намагається вбити клин між ли проти українського на­
ко, Каліф., та зустрівся з ук­ вською та українською гру­ роду, а все ішли з польськи­ лення до дійсних фактів. Цс відносин між українським і
раїнцями у понеділок, 20-го пами, коли ці дві групи полі­ ними. у тому,що спільна дія україн­ Євген Стахів, привітавши не приходиться легко. Оче­ жидівським народами. Ми
ського та жидівського наро­ доповідача й учасників. Він ми панами. Ще і сьогодні
вересня ц.р. Зустріч органі­ тичних в'язнів переводили Я.Сусленський вже дещо пишеться в українській пре­ видно, такими статтями, які вже від довшого часу гово­
зував місцевий Відділ УК– спільно акції проти таборо­ дів є потрібна та виявили сказав, що у процесі емігра­
зробив для жидівсько-укра­ написав д-р Петро Мірчук, римо, щоби не говорити
бажання діяти у цьому нап­ ції жидів зі Совєтського сі про ,,Зельмана", хоч не­
КА. вої адміністрації їнської співпраці. Він був і ні. має для цього статистич­ справі зовсім не помагаєть– про те , що було, а про тс,
Гість оповів як йому, по­ З тих жахливих часів у Я. рямі.
ціятором та співтворцем То­ Союзу д-р Ї.Клейнер еміг­ ся, але навпаки, шкодиться. що можна зробити, щоб
них, чи дійсних даних. В
літичному в'язневі у горезві­ Сусленського склалась ду­ вариства єврейсько-україн­ рував з України до Ізраїля. українській пресі пишеться, Після того нам приходить­ покращати ситуацію, але
сній Владімірській тюрмі, же гарна опінія про українсь­ ських зв'язків у Ізраїлем. Те­Олексяндер Лиско Д-р Клайнер є визначним а також говориться, що в ся ще і їх вияснювати та дійсність показує, що не мо­
урятували життя українці, кий нарід. Він жаліє, що між жидівським діячем; він не керівництві, себто в Політ– пояснювати. Все ж таки чле­ жемо визбутись минулого.
теж політичні в'язні цієї тюр жидівським та українським тільки член, але член-основ– ни Товариства роблять все Тут була згадка про соція–
ми. Він теж оповів, що у народами є ще багато почут­ Собор св. Софії... ннк Українськуо-Єврейсь–
бюро комуністичної партії
в Совстському Союзі було можливе, що є у їхніх силах. льну студію. Це цікаве пи­
таборі у Мордовії українсь­ тя кривди та образи. Інтере­ (Продовження зі стор. 2) кого Товариства в Ізраїлі. 90 відсотків жидів що в ГПУ, Товариство в цих справах тання, але запитаймо, чи в
кі в'язні два раза стали на си цих двох народів наказу­ Він також відомий для укра­ також вже зверталось до Україні, де жиди жили, ми
венство покинуло св. Со– ного архітектай мистецтво– НКВД переважали жиди, Бегіна.
їнської громади зі свосї жур– що не відповідає правді. колись сходились так, як
фію. У 1632 митрополит знавця, який спеціально ці– налістичної праці, друкую­
Петро Могила знівечив кавнвея архітектурними Так, українці говорять, що Після цього займали сло­ тут, і обговорювали справи9
чись в українській пресі, а за української державности во, ставили питання або Це мусить мати також свою
елегантну простоту зов­ пам'ятками Києва. Може також працював в українсь­ виступали в дискусії д-р
нішнього вигляду, перетво­ варто би названим вгорі жиди були зрівняні у правах. вимову. Тут була згадка
кому відділі „Радіо Свобо­ В уряді У HP були також Василь Калинович, д-р Єв­ про новий випадок з Ковен–
ОМУА ривши його на український авторам тієї статті і видав­
барокко..." „Київ — читаємо цеві того журналу післатн
да" у Мюнхені. Стахів та­ жиди. Це правда, але мініст­ ген Перейма, д-р Мирослав ком. Не знаємо, наскільки
кож згадав, що українці вже ра жида не кликали на всі Прокоп, інж. Іван Хамуляк, це відповідає правді. Дивно,
Об'єднання Мистців Українців в Америці там далі — це столиця Ук­ ту книгу Повстенка? Може від довшого часу старають­ інж. Волчук, М.Галів. До­
раїни і третє за величиною варто би використати наго­ засідання, бо не було до­ що жиди вірять в те. що
запрошує на ся співпрацювати з жидами вір'я. Також не брали жидів повідачеві ставили питання: українці були проти пос­
місто в СССР, має помірко­ ду, щоби ще двох учених, і сьогоднішня зустріч не є чи в Ізраїлі проводиться
ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ КАРТИН ваний клімат і лагідне літо які працюють у престиже– до війська. За української тання держави Ізраїль, нав­
першою з новоприбулими держави стались погроми. соціологічні студії місцево­ паки, можна тільки покли­
(63-77 Ф.).Сади, левади й вій американській високій жидами з України. На цьо­ стей, де проживали й про­
ВІТАЛІЯ ЛИТВИНА городи покривають поло­ школі, навчити про ,,абв" му форумі ми разом з жи­
В той час жиди зорганізу­
вали військову одиницю зі живають жиди в Україні?
катись на позитивний від­
гук в українській пресі. Зно­
вину міста, а в ріці Дніпрі, Східньої Европи і переко­ дами відзначили 40-річчя Чому Митрополит Шепти–
в неділю, 10-го жовтня 1982 p.. о год. 1-ій дня.
який перепливає іючерез нати, що Україна не є час­ самих жидів, яка допомага­ ву ж жиди не повинні уза­
в Галері! ОМУА. 136 Друга Авеню в Ню йорку. Бабиного Яру, де гітлерівці ла встановляти україніза­ цький не може бути визна­ гальнювати голосу одної
місто, можна плавати..." тиною „РашіГ? розстріляли в основній масі ним „праведником світу"?
Ню йорк.
Автори статті,,,фахівці" Це цікавий феномен, як цію. Коли провідник цієї людини на всіх українців,
жидів, але також українців, військової одиниці довідав­ Чи це правда, що офіційні бо це не відповідає дійснос­
Виставка буде відкрита в будні від 6-8-ОІ веч.. архітектури собору св. Со­ американська наука, що білорусинів, росіян. ся, що стались погроми кола в Ізраїлі стараються ті. Дивно, що жиди змага­
в суботу і неділю від 1-ої до 8-ої веч. і тривати­ фії, виступають водночас, осягнула вершини, водно­ не порушувати українського
ме до 17-го жовтня 1982 року, включно. Д-р Ізраїль Клейнер, як проти жидів, вн з делега­ лися за свою державу, але
як пропаґатори туристки, час, така примітивна, якщо довголітній мешканець Ук­ питання, бо воно дуже небе­
заохочуючи читачів, щоб йдеться про Схід Европи, цією пішов до українського зпечне і може пошкодити сьогодні не мають зрозу­
раїни, говорив гарною ук­ уряду в Києві, щоб у тій міння до тих, які боряться
відвідали „обидва міста — про історію України і про раїнською мовою. Допові­ в еміграції жидам зі СССР?
Москву і Київ"... все те, що її торкається. справі щось зробити. Я– На перше питання було ска­ за такі самі права.
дач порівняльно добре зо­ кийсь чоловік на прізвище На закінчення доповідач
Існують в Америці журна­ рієнтований в українсько- зано, що немає таких студій.
Моторошно і стидно ро– ли, які цікавляться усіма Ковенко наказав розстріля­ Митрополит Шептицький дав деякі вияснення, і на
биться. читаючи таку сала– подробицями усіх країн у жидівських стосунках. Сам ти членів делегації. Це но­ цьому ведучий вечором
він особисто заступає дум­ не може бути визнаний
маху. Треба дивуватися, як широкому світі, але Украї­ вий елемент, який записано „праведником світа", бо це Є.Стахів подякував допо­
Наукове Товариство ім. Шевченка ку, що жиди повинні розбу­ на український рахунок; чи відачеві і учасникам та зак­
дослідники архітектури сла­ ну, і П столицю Київ трак­ відносилося б до всієї Укра­
І Делеґатура Українського Вільного ветного київського собору тують усе ще, як екзотику, довувати українсько-жидів­ він має якесь дійсне пок­ їнської Церкви, а це не від­ рив вечір.
Університету в ЗСА св. Софії, очевидячки,злег­ що її вони відкривають, як ські взаємини і піддержу­ риття, трудно сказати. До­ повідало б правді. Але неза­
коважили собі всі інші дже­ Колюмб Америку, і го­ вати українську національ­ повідач підкреслив, що в М.Галів
рела, як тільки совстські, і дують при цьому своїх ну справу. На жаль, серед 1948 році постала ізраїльсь­
ВИСОКО ШКІЛЬНІ КУРСИ жидів, зокрема в Ізраїлі, ка держава, але українці не

t
нічого не знають про чудо­ земляків такою нестравною
ву монографію Олекси ІІов– саламахою, як ота стаття. немає потрібного зрозумін­ були за Ізраїлем. Треба ска–
УКРАЇНОЗНАВСТВА стенка „Катедра св. Софії у Це нагадує парадокс, як то ня до українців і їх проблем:
Щоби цю ситуацію змінити
крселити, що доповідач ска­
Києві", друковану у друкар­ Америка висилає людей на зав, що наведені закиди не
розпочинаємо ні „Свободи" у 1954 році, та Місяць, збудувала сателі­ треба ще багато, багато належать йому, але є nouffl`
в четвер, 7-го жовтім 1982 року про інші твори того видат– тів, через яких передає сві­ освідомлюючої праці. Тут рені серед жидівського і, Д
треба спільної праці, себто українського народів. Нам Помолімось за наших друзів.
в приміщенні Наукового Товариства тові вістки, схоплювані з українців і жидів. Жидівсь­
космосу, але підземки в Ню кий нарід не забув історич­ цс треба брати до уваги, і в
їм. Шевченка в Ню йорку
„ВОЛОШКИ" Йорку нанбрудніші з усіх них болючих фактів, оче­ такій дійсности працювати. ЗАУПОКІЙНІ СВЯТІ ЛІТУРГІЇ
302-304 Захід 13-та вул. В БРИДЖПОРТІ Це не легко. за спокій І вічну радість душ померлих Членів
підземок на світі, гори по­ видно, це не залишилося
Початок в годині 4-ІЙ після полудня. Бриджпорт, Кони. — 73- замітаного сміття валя­ У дальшому доповідач Фонду Катодр Українознавства
Лекції відбуваються в ЧЕТВЕРГИ, П'ЯТНИЦІ І С У Б О Т И , ій Відділ СУД в Бриджпор– ються на вулицях цієї мет­ без впливу. відмітив, що сьогодні в Ук­ Впреп. о. декан Потро Огірко відслужить Заупокійну Святу
ті, Конн., повідомляє, що в рополії світу і після сумерку Доповідач подав, як пере­ раїні живе майже один міль­
згідно в домовпенням зі студентами. січний жид у Ізраїлі думає Літургію, ш п'ятницю, 29-го жовтня 1982 року, о г о д 9-ІЙ рано,
неділю, 10-го жовтня, о год. небезпечно виходити на міс­ йон жидів. Також він підк­
про українців. Майже кож­ в УКЦорквІ Царя Христа, в Бостоні, Масс.,
В ПРОГРАМІ ВИКЛАДИ:
3:30 по полудні в авдиторії то... реслив, що поміж українця­
1. Д-р ЄВГЕН ФЕДОРЕНКО - Нова українська література університету Сейкред Гарт, ний жид знає про погроми в ми і жидами створилися за Блаженної Пам'яті:
Замітка про статтю „Ки­ Україні, які відбулись ще на АНТОНА БЕРЕГУЛЬКУ ФЕДОРА СТОВБУ
Курс української мови для англомовних студентів при 5529 Парк авеню, відбу­ ївський собор" написана добрі стосунки на засланні.
2. Д-р ВАСИЛЬ ЛЕВ - Українська мова (внбрьні проблеми) деться виступ українських особливо з увагою до тих початку XII ст., далі за Бог­ Там вони одні одних краще д-ра МИХАЙЛА Д А Н И Л Ю К А АННУ
Фолкльор княжої доби народних танків та показ наших мужчин і жінок, які дана Хмельницького, під пізнали. Вони там краще ТАТЯНУ Д У Ш Е Н К О ЛЯХОВИЧ-РИЖЕВСЬКУ
3. Д - р ОЛЕКСАНДРА КИСІЛЕВСЬКА Т К А Ч - Методика ви­ народної ноші. В програмі займаються невдячною,але час Коліївщини, згодом під побачили причини наших МИХАЙЛА К О П Ц Ю Х А "ВАНА МИХАЙЛОВА
кладання літератури виступить танцювальна гру­ шляхетною і похвалигід– час української державнос– історичних непорозумінь. МИХАЙЛА СТЕФАНОВА
4. Передбачені курси журналістики під проводом па „Волошки" з Філадель­ ною працею - спростуван­ ти і вкінці, не світло було за Д-р Клейнер ще раз під­
фії під мистецьким керівниц­ ням фальшів і дурниць, які гітлерівської окупації. З креслив, що в Ізраїлі в зага­ Наступне Заупокійна Богослуження відправить о. декан Пе­
мґр. О Л Ь Г И КУЗЬМОВИЧ
Олександра Граура та раз-у-раз появляються у другої сторони, він подав льному немає зрозуміння тро Огірко в п'ятницю, 26-го листопада 1982 року.
В цьому році будемо влаштовувати часто замість викла­ твом в
дів т. зо. дискусійні лави-панелі. Кандидати магістерських Софії Януш. чужомовних підручниках, Отці Студити пом'януть у Запокійних Святих Літургіях, що
і докторських студій в У 8 У матимуть змогу продискутувати Щоб доповнити мистець­ довідниках, журналах і
актуальні для них проблеми з літератури й мови. Участь у ви– ку програму, союзники под­ книжках. Адреса: ,,Еап– Чи профспілка... відправлятимуться в їхньому манвстнрі в Римі впродовж мі­
сяця жовтня, Бл. П.:
сокошкільних курсах приготовляє кандидатів до студій в бають про показ народного watch", 10 Juniper Road, (Продовження зі стор. 2)
жіночого одягу з різних Box 127, Belmont, Mass. ковані провідники напевно домими особистостями. ЯКОВА К О Д Н О Г О
Українському Вільному Університеті. ДМИТРА В О Л О В О Д Ю К А
частин України. Строї є з 02187. Автори статті: Dr є, як рівнож існує велике Але їх польська влада не ІВАНА КОГУТА
ТЕОДОРА САРАХМАНА
УПРАВА ВКУ колекції пані Крупи з Юні– Shlomo Lambrozo і Daniel бажання до поміркованос– покликає до розмов про МИКОЛУ
ТКАЧУКА НІКОЛС СТЕПАНА СИЛЬВЕСТРУКА
онвілл, Конн. Bernstein. ти серед простих робітни­ нові профспілки. Натомість АННУ
речники польського уряду д-ра ВОЛОДИМИРА
ків, але, як досі, вони не САВЧАКА
КОССАК-ТАТАРСЬКУ
ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ Олександєр Кошиць мають можливости відог– твердять, що вони шукали
равати жадної ролі. контактів з підпільними Всіх В Л . Членів ФКУ просимо про молитви за померлих
138 Друга Авеню, 2-ми поверх
(ДІМ У К Р А Ї Н С Ь К О Г О ВИЗВОЛЬНОГО Ф Р О Н Т У )
РЕЛІГІЙНІ ТВОРИ активістами „Солідарнос­ наших друзів.
(730 стор.) Від нещодавна, режим ті!" від квітня, але їхні на­ Помоліться в часі відправи Заупокійної Богоспужби,
час від часу повідомляє, що магання зігноровано, як і
Подаємо до відома всіх Шановних Членів, що Ціна S32.0O з пересилкою
деякі місцеві провідники зобов'язання ген. Ярузсль–
щоб поєднатись з нами в поході до Всевишнього за тих, що
Мешканців ствйту Ню Джерзі зобо­ творили добро.
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ в'язує 54 стейтового лопатку
SVOBODA BOOK STORE
„Солідарности" вийшли з
укриття, оправдались перед
ского перед Сеймом, в мі­
сяці липні, про незалежні Вічна Пам'ять Померпим Членам Ф К У .
властями, та повернулися профспілки. ГОЛОВНА ЕКЗЕКУТИВА
ЛІтературно-Мистецького Клюбу ЗО Montgomery Street
Jersey City. N.J. 07302 до нормального життя.
Кількох із них с загальнові–
Згідно з повідомленням
жінки Валєнси, Данути,
ФОНДУ КАТЕДР УКРАЇНОЗНАВСТВА (ФКУ)

відбудуться польський уряд досі не зро­
в п'ятницю, 15-го жовтня 1982 року, о год. 7-ІЙ веч.
Просимо прийняти участь! г UKRAINIAN SAVINGS 8. LOAN
ASSOCIATION
бив жадної спроби, щоб
втягнути його до розмов. А
документи виявляють, що
Валенса був одним з помір­
Рада Прихильників
Української Народної Республіки
кованих провідників „Солі­ ділиться Із своїм Членством і всією Українською Громадою
УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК у США 1 3 2 1 West Lindley Avenue, Philadelphia, Pa. 1 9 1 4 1
дарності! ". сумною вісткою, що у день 14-го вересня 1982 року,
має честь запросити Вас на У проекті статуту до но­ на 85-му році життя, відійшов у Вічність
вої профспілки польський Голова Відділу Ради Прихильників УНР в Балтиморі, Мд.,
уряд може запевняти її не­
УРОЧИСТУ КОНФЕРЕНЦІЮ РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ залежність і демократичні
тайні вибори її провідни­
упаштовану при співучасти О Б ' Є Д Н А Н Н Я М И С Т Ц І В У К Р А Ї Н Ц І В А М Е Р И К И
і ОБ'ЄДНАННЯ ПИСЬМЕННИКІВ „СЛОВО" і присвячену
ЧЛЕНІВ ків. Але тут входять в
рахубу дуже важливі спра­
80-річчю Наталі Лівицької-Холодної УКРАЇНСЬКОЇ ЩАДНИЦІ ви, як, наприклад: чи режим
має намір припинити забо­
1321 Ліндлей вул. у Філадельфії, Па.
і Петра Холодного мол. відбудуться
рону страйків у безконеч­
ність? А свобода страйків, бл. п. ген. штабу, ген.-хор. Армії УНР
ПРОГРАМА: це була одна із найбільших
в понеділок, 25-го жовтня 1982 року
ЮРІЙ ШЕВЕЛЬОВ
ІВАН КОРОВИЦЬКИЙ
Відкриття
Поетична творчість H. ЛІвицькоІ-ХоподноГ
в домі Українського Культурного Центру
перемог польських робіт­
ників у серпні 1980 року.
Трудно припускати, —
ПЕТРО САМУТИН
Поезії читає Автор при 700 Cedar Road. A B I N G T O N . Pa.
пишуть кореспонденти за­ заслужений учасник Української Визвольної Боротьби.
ПЕТРО Х О Л О Д Н И Й СЛОВО про себе Початок о год. 7-ій аач.
ЄВГЕН Б Л А К И Т Н И Й Творчість Летра Холодного мол." кордонних часописів з Вар­
Дирекція Української Щадниці просить ВШановних Членів шави, — щоб польські ро­ Високошановній Дружині, пані Ганні й усій Родині
ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ з ЮВІЛЯРАМИ
а
про участь і принесення ощадностевих книжечок. бітники спокійно погодили­ висловлюємо найглибші співчуття.
За Екзекутиву Дирекційної Ради - ся на те, щоб від них це Г О Л О В Н А УПРАВА
Конференція відбудеться в неділю. 24-го жовтня 1982 р. о 2-ІЙ год. по поп. найбільше досягнення - РАДА П Р И Х И Л Ь Н И К І В УНР
ЗВЕНИСЛАВА РОМАНІВ, секретар
ш будинку Академії, гов вест юо-тв вуя–, Ню йорк, Н. й. право страйкувати-відібра–
ли.

І
В днях 8, 9 і 10-го жовтня 1982 року ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ Мистецька програма ^ Різні несподіванки
(П'ЯТНИЦЯ, С У В О Т А І Н Е Д І Л Я ) , влаштовують Виграші в Смачні українські страви.
при 8-ій вул. - Ст. Маркс Плейс мЬк Другою Вступ вільний.
і Першою Авенями в Ню Йорку, Н. й. УКРАЇНСЬКИЙ ОСІННІЙ ФЕСТИВАЛЬ Запрошуємо до численної участи.
СВОБОДА. СЕРЕДА, 6-го ЖОВТНЯ 1982 4.189

4. Захід Канади 18 6.000 -
ЗВІДОМЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО... У 5-ту річницю смерти проф. Б. Мартоса C^E+Tj
(Закінгення зі crop. 3) Разом 58 8 117 5298,000 12 ІРЛІТМІМГ)Теї
153і Скіра І 5.000 Н 445 124 1.293 S3,164.000 143 У н е д і л ю , 19-го вересня ж а в н о г о діяча, вояка і стар­ лишній головний інспектор 48 East 7th Si
156М Новак
ЗАГАЛЬНА СУМА Tel GR 3-3550. New York. 10003
І 1.000 6 ц.р.. сповнилось п'ять років шин, щ о в 1917-22 роках за­ А р м і ї У Н Р . полковник В о ­
237 М. Койка І 1.000 2 з д н я смерти о д н о г о з чіль­ взято б о р о л и с я з відвічним л о д и м и р Кедровський, який електричні машинки для пи­
245 М. М а р т и н е н к о 3 3.000 8 них діячів і творців Україн­ в о р о г о м , білими чи черво­ виголосив с л о в о про спів­
НАЙКРАЩІ ОРГАНІЗАТОРИ УНСОЮЗУ, ЯКІ ПО КІНЕЦЬ сання - „ОЛІМПІЯ" а україн­
269 Хрнстина Фуга 9 25.000 4АДД !О
СЕРПНЯ 1982 Р. ПРИСДНАЛИ 10 АБО БІЛЬШЕ ЧЛЕШВ ської Д е р ж а в н о с т е св. п. ними росіянами, за с в о ю п р а ц ю з п р о ф е с о р о м , голо­ ськими черенками, вже можна
324 І. Бабак 2 2.000 2 замовляти а АРЦІ.
352 Я. Щсрбак прем'єр-міністра Українсь­ самостійну с о б о р н у Україн­ ва представництва Викоп­
І 1.000 4
362 С. Гавриш кої Н а р о д н о ї Р е с п у б л і к и ську Н а р о д н у Республіку. ного Органу У Н Р а д и д - р
І 5.000 ІАДД
Ф.Петрик Відділ Здобув проф. Бориса М а р т о с а . Одначе згадку про них, про Євген П р и х о д ь к о , полков­
І 1.000 З
375 І.Даньківськнй І 1.000 12 П. Ч. Організатор число членів Т о г о ж дня в Свято-Трої– їхні д і л а м и м у с и м о с х о р о ­ ник А р м і ї У Н Р П е т р о Са– ЗБОРИ
383 О. Х о м а І І.СОО З цькій церкві в Ірвінгтоні, нити не лише на письмі в мойлів, гуморист Микола
Гаврилах 316 29 Н.Дж., настоятель церкви о. книгах, журналах, а л е і в П о н е д і л о к (всі вже покійні)
Разом 26 555,000 6АДД Чабан 242 27 Сергій Непріль відслужив наших серцях, б о вони на це та інші. ВІДДІЛІВ УНС
І. Одежинський 216 26 С л у ж б у Б о ж у та відправив заслужили. П р и г а д у ю й інший випа­
С. Гавриш 83 24 урочисту П а н а х и д у за с п о ­ П р и г а д у ю , як у день пос­ док, а їх б у л о безліч. Після
Округа П П Т С Б У Р Ґ Р. Татарський 94 23 кій д у ш і Спочилого. Д у ж е вячення українського націо­ Академії, присвяченій Г о ­
6. А. Д о р о ш е н к о 103 21
56 П. Когут 8 10 гарно співав церковний х о р нального прапору Т о в а р и ­ л о в н о м у О т а м а н у Симоно– НЕДІЛЯ,
S 18.000 7. В. Квас 88 20
276 С. ІваннцькнЙ 2 2.000 3 8. Н. Олесницький
п і д керівництвом диригента ства Прихильників Д е р ж а в ­ ві В . П е т л ю р і 23-го травня 17-го Ж О В Т Н Я 1982 р.
27 19 Д . Олійника. н о г о Центру У Н Р , а це б у л о
9. В. Семків 379 1965 року, на товариській
18 Рочестер, H. й . Місячні збори
Разом Ю 520,000 10. Б. Зорич 432 Не дивлячись на те, щ о 18-го ж о в т н я 1964 року, зустрічі, на якій б у л о багато
17 Б-ва св. Йосафата 217-ий Відд.. !
11. В. Яців 32 14 про цю подію було оголо­ покійний прем'єр Борис військовиків і старшин А р ­
Округа РОЧЕСТЕР Мартос, будучи першим о год. 2-ій по пол. в церковній
12. Маргарета Г е и т о ш 305 14 ш е н о в пресі л ю д е й п р и б у л о мії У Н Р (як наприклад, всі
залі св. Йосафата. На порядку:
13. Олександра Д о л ь н н ц ь к а 434 13 небагато. Були парафіяни, кумом, а його товаришкою вже покійні — проф. М и к о ­
217 Т. Кубарич 1 52.000 7 14. Ольга Осередчук відкриття, відчитання прото­
37 12 які завжди відвідують Свя­ — к у м о ю була Софія Олес– ла Зайців, Зенон Стефанів, колу, звіти - касовий, хворих
316 В. Гаврклік 5 4.000 29 15. П. Дяків 427 12 т и н ю та щ е який десяток ницька, визначна діячка Ук­ д - р О с и п Утрисько, член і організаційний, дискусія і за–. `
16. Катерина Г у ц а й л ю к 147 11 раїнського Ж і н о ч о г о Р у х у
Разом 6 56.000 о с і б ближчих друзів св. п. Української Центральної -криття зборів. Проситься чл.
17. І. П р и г о д а 200 11 Бориса М а р т о с а та декіль­ на рідних з е м л я х і тут, на Р а д и інж. Василь Д і б е р т , прибути і вирівняти чл. вкладки.
18. В. Шпачинськнй 327
Округа СКРЕНТОН 11 ка членів з К о м і т е т у опіки бенкеті у л а ш т о в а н о м у з М и х а й л о Лозинський, В. - От. Васьків, предс, Т І
19. А н н а Гарас 47 10 та з б е р е ж е н н я с п а д щ и н и нагоди й о г о 85-ліття, пере­ Гілевич й інші), проф Борис Кубарич. фін. секр , Ст
20. Т. Сливінський 59 10
123 І. Голик 2 510.000 7 колишнього прем'єра Ур я– дав щ о й н о посвячений на­ Мартос розповідав про Мартинюк. касир. Ст. Приймакі
21. д - р О. Вол ямський 88 10 ціональний український Катерина Марґолич - члени.
22. В. Бойд– Борнскевнч 94 10 ду У H P проф. Б. М а р т о с а . с в о ю зустріч з Г о л о в н и м
Округа ШАМОКИН 23. А. Д ж у л а 161 С у м н о б у л о дивитися, щ о у прапор голові Товарист­ Отаманом Симоном Пет­
10
24. В. П а с т у ш о к 231 10 п'яту річницю смерти діяча і ва Прихильників Д Ц У Н Р і л ю р о ю . Перше знайомство
1 Марія Лнсогір 1 55.000 5 25. Христина Фуга сказав: „ Т р и м а й т е цей пра­
269 10 творця української д е р ж а ­ з н и м б у л о ще на шкільній НЕДІЛЯ,
7 Гслсн Словік 1 5.000 2 26. L Чомко пор т в е р д о й високо! З цим
2АДД 27 271 10 ви, щ о тут, на поселенні, лавці в Полтавській семї - 15-го ЛИСТОПАДА 1982 р.
242 Й. Чабан 6 24.000 27. Й. Ярема 372 прапорами на с а м о м у по­
14 10 все, що міг віддав на с л у ж б у нарії в січні 1900 року.
305 Маргарета Геитош 2 2.000 28. М. Шпитко 489 Рочестер, Н. й . Місячні збори
4 10 своєму народу, прийшла чатку революції 1917 року
382 Катерина Гарбест 2 2.000 Згадуючи св. п. проф. Б. О в а Проса Богородиці 36-ий
помолитись і вшанувати й ш л о с т о тисяч українців по
М а р т о с а в 5-ту річницю Відд.. о год. 1-ій по пол. у кафе­
Разом S38.000 2АДД НАЙКРАЩІ ВІДДІЛИ УНСОЮЗУ, ЯКІ ПО КІНЕЦЬ його пам'ять така невелика вулицях Києва на славну
12 смерти, з г а д у є м о і всіх тих терії Школи св. Йосафата при
СЕРПНЯ 19S2 Р. П Р И Є Д Н А Л И 10 АБО БІЛЬШЕ ЧЛЕНІВ кількість братів й о г о укра­ Софійську площу. З цими
старшин і вояків Українсь­ 940 Рідж Ровд у Рочестері. Про­
Округа СИРАКЮЗИ-ЮТИКА їнської нації. прапорами сотні тисяч ук­
ких А р м і й , які в жорстокій ситься всіх членок взяти участь
раїнських вояків ішли в бій у зборах та вирівняти належні
52.000 Число Приєднав Знаємо, щ о багато тих, б о р о т ь б і з в о р о г о м склали
38 С. Гонза проти ворогів Української вкладки. - Стелла Гошовська.
1,000 п.ч. Відділу Місцевість членів щ о б о р о л и с ь за с в о ю д е р ­ свої голови за українську
484 В.Запаранюк Н а р о д н о ї Республіки. П і д Марія К о в а л ь ч у к . П а р а с к а
жаву, вже відійшли д о п о ­ державу на всіх просторах
ц и м п р а п о р о м борітесь далі Демянів.
Разом 53.000 І. 94 Гамтрамк, Мнч 33 тойбічного життя, але ще є, рідної землі. З г а д а й м о і тих
і вчіть нашу м о л о д ь б о р о ­
1 88 Кергонксон, Н.Й. ЗІ хоч і не велика частина тих, щ о вже на чужині в силу
тися за визволення нашої
Округа Т О Р О Н Т О (Канада) 3. 271 Елмайра, Н.Й. зо які й о г о д о б р е з н а ю т ь і, невідкличних законів при­
д о р о г о ї республіки від оку– REAL ESTATE
4. 316 Рочестер, Н.Й. 29 м о ж л и в о , працювали ра­ р о д и відійшли від нас. Зга­
55.000 5. 242 Фраквілл,Па. . пантів і донесіть й о г о аж д о
441 Д . Заневич 27 з о м з ним, — одначе їх не д а й м о їх і схилім свої голо­
442 С. Левнцькнй 6,000 ІАДД 5 6. 216 Філадельфія, Па. Києва".
26 було. ви перед їхніми світлими
460 Р. Горнич 1.000 7. 27 Нюарк. Н.Дж. 21 Йдуть роки і н е з а б а р о м А скільки в т о й день на тінями. ROMAN RYCHOK
8. 103 Мілвокі, Виск. 20
512.000 2 АДД не залишиться ніхого. Не бенкеті ^ б у л о Його друзів, REAL ESTATE 1 INSURANCE
Разом 9. 170 Д ж е р з і Ситі, Н.Дж. 20 1339 Springfield Avenue
10. 379 Ч і х а г о , Ілл. залишиться ж а д н о г о д е р ­ хоч би згадати кількох: ко­ К. Степовий
19 Irvington. N J 0 7 1 1 1
Округа ТРОЙ 11. 434 М о н т р е а л ь , Квібек 19
12. 32 Філадельфія, Па. 17 АСЕКУРУЄМО
ІЗ П Шевчук | 51.000 13. 432 Торонто, Онт. аета будинки хатні речі
14. 353 Н ю Бронсаік, Н . Д ж .
17
16 Округа Ню Йорку... могти у приверненні є д н о с ­
ти в українській громаді в
QOPOrOU'HMOCTI биЗНвСИ
em вогню, грабунків, осо– ;
Округа ВІННІПЕГ (Захід Канади) 15. 305 Магони Ситі, Па. 14 (Продовження зі стор. 1) Америці". За з г а д а н о ю ре­
16. 83 Філядсльфія, Па. бисто' в'пповшапьности і
ІЗ з о л ю ц і є ю г о л о с у в а л о 28 (liability) Потрібні інфор­
503 Т.Войтів 1 51,000 17. 114 Ч і х а г о , Ілл. 13 української католицької Г о л о в н о г о Уряду на Сою–
Церкви в З С А д о вірних і зівці, згадав про намічені о с і б , а 2 о с о б и стрималися мації подасть
18. 327 Гемпстед, Н.Й. 13
провідників організацій і пляни д л я Організаційного від голосування.
Округа ЯНҐСТАВН 19. 37 Елізабет, Н.Дж. 12 ПЕТРО РИЧОК
20. 375 Філядсльфія, Па. 12 товариств в справі налад– відділу за рекомендаціями забезпечемевий аґент
119 Ольга Мамрич І 51.000 21. 427 Сг. Кетринс, Онт. 12 нання е д н о с т и в громаді, т о знавця забезпеченевого б і з ­ Кінчаючи наради, які бу­ брокер - (201) 373-8434
22. 147 Алентавн, Па. II головний організатор апе­ несу Д ж е й м с а Балу. Він ли конструктивними, г о л о ­ (201) 373-8453
НЕОБ ЄДНАННІ ВІДДІЛИ 23. 200 Озон Парх, Н.Й. II л ю в а в д о всіх присутніх також заторкнув справу про ва Округи Хоманчук, з л о ­
24. 221 Чікаго. Ілл. 11 р е з о л ю ц і ю Г о л о в н о г о Ек– жив всім присутнім подяку
піти за т и м закликом і ста­
297 Ребека Шелестак 51.000 1 25. 231 Кемдея, Н.Дж. II зикутивного К о м і т е т у У Н С за участь в нарадах, закли­
II ти о д н о ю великою україн­
368 А. Марннюх 24.000 2АДД 7 26. 292 Д е т р о й т , Мнч.
у справі правопорядку в кав д о посиленої організа­ HELP WANTED
27. 340 Нюарк, Н.Дж. II ською р о д и н о ю .
Разом 525.000 2 АДД 28. 47 Бетлегем, Па. 10 П р о здобутки Округи за УККА. ційної праці. Відтак запро­
29. S6 Вілінґ, В.Вірджінія 10 вісім місяців обширний звіт Колишній головний пред сив всіх присутніх союзов–
Пошукую Ж І Н К У
30. 59 Бріджпорт, Коня. 10 здав В.ОріховськиЙ. Округа сідник У Н С Й. Лнсогір го­ ців д о перекуски, під час
до опіки над старшою жінкою,
31. 161 Е м б р н д ж , Па. 10 повинна придбати в біжу– ворив про організаційні якої дальше дискутовано в Квінсі, Ню йорк. По ближчі
32. 173 Вілмінгтон, Па. 10 чому році 350 нових членів, справи, а також про щ о д е н ­ про с о ю з о в і і загально-гро­ інформації телефонувати по
33. 26? Ехстон, Па. 10 ник „ С в о б о д у " та „Україн­ мадські справи.
10 а придбала покищо 116 чле­ 6:30 веч. і цілий день в суботу.
34. 372 Плейнфілд, Н Д ж . нів. На п е р ш о м у місці є 88- ський Тижневик". (212) 428-9279
ЗДОБУТКИ ОКРУГ УНСОЮЗУ У СЕРПНІ 1982 Р. 35. 489 Н ю Йорх, Н.Й. 10
ий Відділ в Кергонксоні, Вкінці відбулася речева
СТЕПАН ГАВРИШ, Н.Й., д е урядує головний дискусія, під час якої диску–
головний організатор радний В о л о д и м и р Квас, і танти заторнули різні ділян ПРОПУЩЕННЯ РІЗНЕ
РАЗОМ У I9S2 Р.
цей Відділ має вже придба­ ки праці С о ю з у , а також
них 31 члена. Відділ 327-ий, й о г о орган „Свободу". ПАМ'ЯТНИКИ
II ; ?
Що діється...
де секретаркою є Зеновія
Зарицька, має придбаних 13
Дискутанти
справу Звернення ієрархів
порушили У дописі Юлії Демчук,
п.заг. „ М о л о д е подружжя
з різних гранітів, ставимо
на цвинтарях св. Андрія я
членів, Іван П р и г о д а , заслу­ української католицьхої цер­ - власники підприємства" Бавид Бруку і св. Духа -
(Закінчення зі стор. 2) жений секретар 200-го Від­ кви в ЗСА і на підставі т о г о ( „ С в о б о д а " ч. 141 за 29-го відома солідна фірма
хворіли", чи, м о ж е , він сам йдеться тут про „запуск" ще ділу, придбав 11 членів і д-р зібрані схвалили таку р е з о ­ липня) внпав рядок. П о в т о ­
О к р у г и ПенснльаанП
Микоа Шпетко, секретар л ю ц і ю : „ М и , представники р ю є м о це речення: „Почав­
CYPRESS
себе поставив в такий ,,здо– однієї кремленологічної
1. Філадельфія 40 26 200 5463.000 33 ровельний стан", б о цього „проекції" на західні сове– 4 8 9 - г о Відділу; придбав 10 відділів У Н С о ю з у зібрані ши від садочку. В о л о д и м и р HILLS MONUMENTS
2. П ттсбург 18 10 49 104,500 2 членів. Інші відділи прид­ на Окружних нарадах в Н ю закінчив 8-му клясу в Укра­
вимагає стратегія б о р о т ь ­ тологічні і зовнішньо-полі­ ВОЛТЕР БЄЛЯНСЬКИЙ
3. Шамокнн 20 12 72 169,000 10 б а л и м е н ш е як 10 членів, а Йорку, в дні 23-го вересня їнській католицькій школі
4. Алентавн ІЗ 1 34 77.000 7 би за м а й б у т н ю владу з тичні млини — чи т о з пев­ Walter Bielanski
Ч е р н е н к о м , Г о р б а ч о в и м чи ним маневрувальним дез– 12 відділів в Окрузі не прид­ 1982 року, нав'язуючи д о св. Івана Хрестителя. Се­
5. Скрентон 6 2 12 31.500 2 к. м. КАРДОВИМ
й т е п е р щ е з с а м и м Брежнє­ бали н і о д н о г о члена. Орга­ Звернення наших католиць­ р е д н ю освіту закінчив в
6. Вілкс Бери 9 11 22,000 інформаціЙним цілеспря­ Constantine М. Kardovich
вим. А л е так, чи інакше, нізатор В.ОріховськиЙ апе­ ких владик д о є д н о с т и , зак­ Сітон Голл, після чого за­
муванням, чи просто лише
106 51 378 S867.0O0 54 виглядає, щ о не й о г о , а таки л ю в а в д о всіх включитися в ликаємо Екзекутиву і Г о ­ кінчив Ратгерс університет 800 Jamaica Avenue
Разом для т о г о , щ о б вони мали
Черненка готує у с в о у ю б о – організаційну кампанію, а ловний Уряд У Н С о ю з у допо у Н ю Б ран звіку. — Ред. Brooklyn, N.Y. 11208
н а д чим л а м а т и собі мозки
О к р у г а Мернленду т и с а м Брежнєв і й о г о клі­ при т о м у обіцяв с в о ю по­ Tel.: ( 2 1 2 ) 2 7 7 - 2 3 3 2
і м о л о т и в п о р о ж н ю . . . Як
ка. міч. Відкрито В кожний день. В
воно не б у л о б, найближчі
Балтімор 9 1 20 550.000 3 Відтак д о слова був зап­ -суіботу. включно, від 9-5 по
І накінець: у громадді всіх тижні, а б о й дні, повинні полудні, в неділю 10-4 по
рошений головний радний
Округи Н ю Йорку
цих спекуляцій не треба теж
виключати, що, може.
таки показати „ щ о діється з
Андроповим". д - р А.Лозинський, який го­ Слухайте пол.
Miami. Па. ( 3 0 5 ) 6 5 3 - 5 8 6 1
ворив про перебіг нарад
1. Н ю й о р к
2. С н р а к ю з н - Ю т и к а
33
14
14
2
116
50
5286,000 15
ІЗ
РІДНІ АКОРДИ На бажання і для вигоди
113,000 клієнтів, радо заїдемо до
3. Р о ч е с т е р 10 6 51 62,000 1 УКРАЇНСЬКУ РАДІОПЕРЕДАЧУ Вашого дому х проектами
4. Трой
5. Боффало
7
8
1
3
20
20
36,500
36.500
ОБНИЖЕНО ПРОЦЕНТИ \\v/
з радіостанції WPOW - 1330 AM
з Ню Йорку кожного четверга
І

Разом 72 26 257 5534,000 29 НА ПОЗИЧКАХ В КАСІ о год. 7-ій аеч.
^ F U N E R A L DIRECTORS^
Округи Н ю Джерзі

1.
2.
Нюарк
Д ж е р з і Ситі
20
11
6
2
78
56
5276.000
156.000
4
8
„САМОПОМІЧ" LYTWYN fc LYTWYN
UKRAINIAN
3.
4.
Перт А м б о й
ПассеЙк
12
5
2
1
33
8
89.500
19,000
8
в Чикаґо, Ілл. FUNERAL DIRECTORS
48 11 175 5540.500 20
Слухайте AIR CONDITIONED
Разом Каса „Самопоміч" веде перед в зниженні відсоткової стопи від позичок. Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА.
Округи Іллиной, Мишягея і Огайо З приємністю повідомляємо, що з днем 1-го вересня 1982 р. позички Українське Радіоблаговістя Our Services Are Available
Anywhere in New Jersey.
на авта можна дістати у касі „Самопоміч" за J^^b щонеділі, о год. 3:45 по полудні Також займаємося похоро­
1. Чікаго. Ілл. 33 II 111 5217.500 7
морґеджові позички за 15.00^ нами на цвинтарі в Бавнд
2. Детройт, Миш. 20 3 76 247.000 2 з радіостанції WAWZ-AM 1380 кілогерції Бруку і перенесенням Тлін­
3. Клівленд, О г а й о 21 І 41 98,000 7
4. Янгставн, Огайо 9 І 8 14.000 - на Ваших радіоприймачах. них Останків з різних країн
Каса „Самопоміч" - це Ваш банк Пишіть на адресу:
- світу. .
Разом S3 16 236 5576,500 16 UNION FUNERAL HOME
Округи Нової Англії WE HAVE REDUCED INTEREST RATES UKRAINIAN GOSPEL BROADCAST
1 6 0 0 Stuyvesant Avenue
( c o m e r Stanley Terr.)
ON LOANS AT 34 Park Place, Moms Plains. NJ. 07950 UNION. N J . 07083
1. Н ю Гсйвен. К о н и . 18 2 26 536.500 1 (201) 964-4222
2. Б о с т о н , Масс. 6 І 21 68.000 3
або кличте телефоном: (201) 539-9393
3. Вунсагст, РАЙ.

Разом
6 - 15

62
37.000

5141,500
-
SELFRELIANCE ZSXXSttGttCttSttSttttQSSGSSGQG^^ ПЕТРО ЯРЕМА
30
FEDERAL CREDIT UNION - CHICAGO УКРАЇНСЬКИЙ
Округи З а х і д н і ї Стейтів А м е р и к и
Car loans і^2и В справі Альманаха ПОГРЄБНИК
1. Центральна 6 514,000 - Займається похоронами
2. Міннеаполіс, Мінн. 6 61.000 - Mortgage loans 15.00^ З уваги на поважні кошти видання Альманаха
в BRONX. BROOKLYN.
3. Ст. Луіз, М о . 5 1.000 - та на велике підвищення поштових оплат, як теж,
NEW YORK і ОКОЛИЦАХ
щоб заощадити зайвого труду та видатку тим, які
Разом

Необ'єднані Відділи
17 25 576,000
SELFRELIANCE досі Альманах повертали, інформуємо,
нах УНС на 1983 рік буде друкований
кількості. Цей Альманах
в
будемо висилати
що Альма­
обмеженій
перед­
КОНТРОЛЬОВАНА
ТЕМПЕРАТУРА

в Америці 22 23 580.500
FEDERAL CREDIT UNION платникам, які вже зголосили нам бажання його Peter Jarema
Округи Канади отримати, та всім, що у найшвидшому часі його
235I WEST CHICAGO AVENUE замовлять, висилаючи до Адміністрації „Свободи" 129 EAST 7th STREET
1. Т о р о н т о , Онт. 23 45 5118.000 9 CHICAGO. ILLINOIS 60622 свою точну адресу. NEW YORK, N.Y. 10009
2. М о н т р е а л ь . К в е б . 8 38 77,000 2 312/4894)520 Ціна Альманаха залишається в сумі — 8 долярів. (212) 674-2568
ІЯГ'З. Ніагара. Онт. 9 32 97,000 І