Ο9¦ ∩⊇∪

1. Alif laam miin[10].

79≡Œ ´.≈.69¦ Ÿω .ƒ´‘ µ‹· “‰δ ´Š)−.ϑ=9 ∩⊄∪

2. Kitab[11] (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi
mereka yang bertaqwa[12],

%!¦ βθ`ΖΒσ`ƒ .‹-9!. βθ`Κ‹)`ƒ´ρ οθ=¯.9¦ !ÿΕ´ρ ¯Νγ≈´Ζ%—´‘ βθ)±Ζ`ƒ ∩⊂∪

3. (yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14], yang
mendirikan shalat[15], dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang Kami
anugerahkan kepada mereka.

%!¦´ρ βθ`ΖΒσ`ƒ !ÿ· Α“Ρ¦ 7‹9| !Β´ρ Α“Ρ¦ Β 7=¯.% ο,>ψ!.´ρ ¯/`φ βθ`Ζ%θ`ƒ ∩⊆∪

4. dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan
kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu[17], serta
mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat[18].

´<¦ ω µ≈9| āω| ´θδ ¯∏9¦ `Πθ•‹)9¦ Ÿω …ν‹>!. π´Ζ™ Ÿω´ρ Π¯θΡ …µ9 !Β ’· .≡´θ≈ϑ´.9¦ !Β´ρ ’·
¯‘{¦ Β ¦Œ “%!¦ ×±:„ …ν‰Ψs āω| µΡŒ¦. `Ν=-ƒ !Β š. `Οドƒ¦ !Β´ρ ¯Νγ±=> Ÿω´ρ
βθLŠ>`ƒ `:. Β µϑ=s āω| !ϑ. ´!: ×™´ρ µ•‹™¯,. .≡´θ≈ϑ´.9¦ ´¯‘{¦´ρ Ÿω´ρ …νŠθ↔ƒ
!´Κγ´L±> ´θδ´ρ ¯’?-9¦ `ΟŠL-9¦ ∩⊄∈∈∪

255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang
hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk
dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang
dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-
apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.
Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat
memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.


ω ν¦,.| ’· $!¦ ‰% .. ‰:”,9¦ ´Β ¯-9¦ ϑ · ¯,±3ƒ .θ-≈L9!. ∅Βσ`ƒ´ρ ´<!. ‰)·
7.ϑ.`™¦ ο´ρ`¸`-9!. ’+.'θ9¦ Ÿω Π!.±Ρ¦ !λ; ´<¦´ρ ׋ÿœ Λ=. ∩⊄∈∉∪

256. tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa
yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka
Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang
tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.


´<¦ ¯’<´ρ š%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´ Ογ`>,‚`ƒ ´Β ·≈ϑ=—L9¦ ’<| ‘θ–Ψ9¦ š%!¦´ρ ¦ρ`,±. `Νδτ!´Š9ρ¦
.θ-≈L9¦ ΝγΡθ`>,‚`ƒ š∅Β ‘θ–Ψ9¦ ’<| ·≈ϑ=—L9¦ š×‾≈9`ρ¦ ´.≈>.¦ ‘!Ψ9¦ ¯Νδ !ꎷ
šχρ$#≈> ∩⊄∈∠∪

257. Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka
dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang
kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka
daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). mereka itu adalah penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.

< !Β ’· .≡´θ≈ϑ´.9¦ !Β´ρ ’· ¯‘{¦ β|´ρ ¦ρ‰¯.. !Β ’· ¯Ν6.±Ρ¦ ρ¦ ν豂. Ν3¯.™!⇔`ƒ µ.
´<¦ `,±-´‹· ϑ9 '!:„ ´.‹-`ƒ´ρ Β '!:„ ´<¦´ρ ’?s ≅2 `: ',ƒ‰% ∩⊄∇⊆∪

284. kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di
bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu
menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu
tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-
Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu.

´Β¦´ `Αθ™¯,9¦ !ϑ. Α“Ρ¦ µ‹9| Β µ.¯‘ βθ`ΖΒσϑ9¦´ρ ≅. ´Β¦´ ´<!. µ.3×‾≈=Β´ρ µ...´ρ
&#™'‘´ρ Ÿω −¯,±Ρ š. ‰>¦ Β &#™•‘ ¦θ9!%´ρ !´Ζ-ϑ™ !Ψ-L¦´ρ 7Ρ¦,±s !Ψ−.´‘ š‹9|´ρ
¸.ϑ9¦ ∩⊄∇∈∪

285. Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari
Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman
kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.
(mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun
(dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami
dengar dan Kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami
dan kepada Engkaulah tempat kembali."

Ÿω #=3`ƒ ´<¦ !´.±Ρ āω| !γ-`™`ρ !γ9 !Β ·... !κ¯Ž=s´ρ !Β ·....¦ !Ψ−.´‘ Ÿω !Ρ‹>¦σ. β|
!´ΖŠ.Σ ρ¦ !Ρ!L>¦ !Ψ−.´‘ Ÿω´ρ ¯≅ϑ`>. !´ΖŠ=s ¦,.| !ϑ. …µ.=ϑ> ’?s š%!¦ Β !´Ζ=¯.% !´Ζ−.´‘
Ÿω´ρ !Ψ=´ϑ>. !Β Ÿω π%!L !Ψ9 µ. #s¦´ρ !Ψs ¯,±s¦´ρ !Ψ9 !´Ζϑ>¯‘¦´ρ ·Ρ¦ !´Ζ99¯θΒ !Ρ¯,´.Ρ!·
’?s Θ¯θ)9¦ š,±≈69¦ ∩⊄∇∉∪

286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya
dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa):
"Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami
tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban
yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum
kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang
tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan
rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap
kaum yang kafir."


Dari Ibn Mas’ud dari Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa membaca sepuluh
ayat;
o empat ayat dari awal surah Al Baqarah (1-4)
o dan Ayatul Kursi dan dua ayat selepasnya (255-257)
o dan penutup surah Al Baqarah (284-286)
nescaya Syaithan tidak akan masuk dalam rumahnya hingga pagi
maka jika ingin memagar rumah: baca sekali selepas solat subuh dan sekali
selepas solat maghrib. Jika ada 2, 3 atau 1000000 rumah sekalipun maka
niatkan sekali untuk rumah-rumah tersebut, berharaplah dan jangan putus
harap pada AlLah yang Maha Memiliki apa yang di langit dan di bumi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful