0% Ohranjanje stikov s prijatelji Z abava Ohranjanje stikov z družinskim člani i Obnavljanje stikov z znanci Izražanje osebnih mnej in pogledov

Ustvarjanje novih znanstev Kom uniciranje z enako m islečim i Iskanje relevantnih inform acij Pridobivanje priporočil Vzdrževanje poslovnih stikov Politika Ustvarjanje novih znanstev na profesionalnem področju Z profesionalni razvoj a Sestavni del delavnih obveznosti

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80% 88%

90%

100%

73% 70% 68% 39% 32% 29% 29% 25% 19% 9% 9% 6% 5%