HP LaserJet 1020

Kasutusjuhend
Printer HP LaserJet 1020 Kasutusjuhend
Autoriõigusteave © 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paljundamine, kohandamine või tõlkimine ilma autori eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud, välja arvatud autoriõiguse seaduses sätestatud juhtudel. Osanumber: Q5911-90925 Edition 1, 03/2005 Autoril on õigus käesolevat informatsiooni ilma etteteatamiseta muuta. Ainsa garantii HP toodetele ja teenustele annavad HP toodete ja teenustega kaasnevad konkreetsed garantiiteatised. Siinkohal sätestatut ei või tõlgendada lisagarantiina. HP ei vastuta tehniliste vigade, toimetusvigade ega väljajäetu eest. Kaubamärgiteave Microsoft® ja Windows® on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid. Energy Star® ja Energy Stari logo® on USA Keskkonnakaitseameti (EPA) USA-s registreeritud kaubamärgid.

Sisukord
1 Printeri tutvustus
Lisateabe hankimise võimalused ........................................................ ......................................2 Draiverite, tarkvara ja tugiteenuste lingid veebis ............................................................... .2 Kasutusjuhendite lingid ................................................................. ......................................2 Lisateabe saamise võimalused ........................................................ ..................................2 Printeri konfiguratsioon ................................................. ............................................................3 Printer HP LaserJet 1020 .................................................................. .................................3

Ülevaade ........................................................... .......................................................................4 Printeri juhtpaneel ......................................................... ............................................................5 Kandjate teed ................................................................... .........................................................6 Eelissöötesalv ................................................... ..................................................................6 Põhisöötesalv ................................................... ..................................................................6 Väljastussalv ..................................................... ..................................................................7 Printeri ühendamine ...................................................... ............................................................8 USB-kaabli ühendamine ...................................................... ...............................................8 Printeri tarkvara ............................................................. ............................................................9 Toetatavad opsüsteemid ..................................................... ...............................................9 Printeritarkvara Windowsi arvutite jaoks ................................................................. ...........9 Printeridraiverid ................................................. ..................................................................9 Printeri atribuudid (draiver) ............................................................ ...................................10 Printeri atribuutide elektrooniline spikker .............................................................. ............10 Prindisätete prioriteedid ........................................................ ............................................11 Printeriteabe leht .................................................................... .................................................12 Printeri testleht .............................................................. ....................................................12 Prindikandjate erinõuded .......................................................... ..............................................13 Toetatavad kandjaformaadid ............................................... .............................................13

2 Prinditoimingud
Käsisöötmine .................................................... .......................................................................16 Käsisöötmisega printimine .......................................................... ......................................16

Prinditöö tühistamine ....................................................... ........................................................17 Prindikvaliteedi sätted ................................................................ .............................................18 Prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja tüübile .........................................................19 Kandjate kasutusjuhised .................................................. .......................................................20 Paber ................................................................ ...............................................................20 Sildid ................................................................. ...............................................................21 Kiled .................................................................. ...............................................................21 Ümbrikud .......................................................... ................................................................21 Kartong ja raskemad materjalid .......................................................... ..............................22 Kirjaplangid ja trükitud vormid ............................................................... ...........................23 Paberi ja muude kandjate valimine ............................................................. ............................24 HP kandjad ............................................................. ..........................................................24 Mittesoovitatavad kandjad ............................................................. ...................................24 Prindikandjad, mis võivad printerit kahjustada ........................................................ .........24 Kandjate laadimine söötesalvedesse ............................................... .......................................26 ETWW iii Eelissöötesalv ................................................... ................................................................26 150 lehe põhisöötesalv .................................................... .................................................26 Ümbriku printimine .......................................................... ........................................................27 Mitme ümbriku printimine .......................................................... ..............................................29 Kiledele ja siltidele printimine .......................................................... ........................................31 Kirjaplangile või trükitud vormidele printimine .......................................................... ...............32

Tavatus formaadis kandjatele ja kartongpaberile printimine ..................................................33 Paberi mõlemale poolele printimine (käsisöötmisega printimine mõlemale lehepoolele) ......34 Mitme lehekülje printimine ühele lehele (Nup) ..................................................................... ..36 Brošüüride printimine .......................................................... ....................................................37 Vesimärkide printimine .......................................................... ..................................................39

3 Hooldus
Printeri puhastamine ..................................................... ..........................................................42 Prindikasseti ala puhastamine ..................................................... .....................................42 Printeri kandjatee puhastamine ..................................................... ...................................43 Paberivõturulli vahetamine ....................................................... ...............................................45 Paberivõturulli puhastamine ..................................................... ...............................................48 Printeri eralduspadja vahetamine ....................................................... ....................................49 Tooneri ühtlane jaotamine .......................................................... ............................................51 Prindikasseti vahetamine ....................................................... .................................................53

4 Probleemide lahendamine
Lahenduse otsimine ............................................................ ....................................................56 1. juhis. Kas printer on õigesti seadistatud? ..................................................... ................56 2. juhis. Kas tuli Valmis põleb? ............................................................... ..........................56 3. juhis. Kas printeri testlehe printimine õnnestub? ......................................................... .56 4. juhis. Kas prindikvaliteet on rahuldav? .......................................................... ...............57 5. juhis. Kas printeri ja arvuti vaheline andmeside toimib? ..............................................57

6. juhis. Kas prinditud lehekülg vastab ootustele? ......................................................... ..57 Pöörduge HP klienditeenindusse ............................................ .........................................57 Printeri olekutuled ......................................................... ..........................................................58 Paberiga seotud probleemid ........................................................ ...........................................60 Kandjaummistus ............................................... ................................................................60 Prinditud kujutis on nihkes (viltu) ................................................................. .....................60 Printerisse söödetakse korraga mitu lehte .................................................................. .....60 Printer ei tõmba söötesalve asetatud kandjaid sisse .......................................................60 Prinditud lehed tõmbuvad rulli .................................................................... ......................61 Printimine on väga aeglane ............................................................. .................................61 Prinditud lehekülg erineb ekraanil kuvatust ............................................................ ................62 Tekst on arusaamatu, vale või mittetäielik ......................................................... ..............62 Osa graafikast või tekstist puudub või prinditud lehed on tühjad .....................................62 Lehekülje formaat on teistsugune kui teise printeri puhul ................................................63 Graafika kvaliteet ............................................................. .................................................63 Printeritarkvara probleemid ........................................................ .............................................64 Prindikvaliteedi parandamine ..................................................... .............................................66 Väljaprindid on heledad või pleekinud .......................................................... ....................66 Tooneritäpid ...................................................... ................................................................66 Tühjad kohad ................................................................ ....................................................67 Püstjooned ........................................................ ................................................................67 Hall taust .................................................................. .........................................................67

Tooneriga määrdunud alad ................................................................... ...........................68 Lahtine tooner ................................................................ ...................................................68 Korduvad vertikaalsuunalised defektid ............................................................. ................68 Märgid on moondunud ....................................................... ...............................................69 iv ETWW Lehekülg on viltu ................................................................... ............................................69 Rullitõmbumine või lainelisus ........................................................... ................................69 Kortsud või murdekohad ...................................................... .............................................70 Tooneripritsmed kujutiste ümber ................................................................ ......................70 Veepiisad lehe allservas ............................................................ .......................................70 Ummistuste kõrvaldamine .................................................... ...................................................71 Levinumad ummistuste piirkonnad ......................................................... ..........................71 Kinnikiilunud lehe eemaldamine .................................................... ...................................71

Lisa A Printeri tehnilised andmed
Asukohale esitatavad nõuded .............................................................. ...................................76 Müra tekitamine ......................................................... ..............................................................77 Elektrilised andmed ............................................................. ....................................................78 Füüsilised andmed ............................................................. .....................................................79 Printeri mahutavus ja jõudlus .............................................................. ....................................80 Mäluandmed ..................................................... .......................................................................81

Lisa B Normatiivne teave
Vastavus FCC nõuetele ............................................................ ..............................................83

........................ ..................................................................................87 HP LaserJeti prinditarvikud ...................................................87 Osooni tekitamine ................................................................................................. ........... .......................................88 Paber .................. ............. .............................................................................93 Lisateabe hankimise võimalused ...................... ..86 Keskkonnateadliku tootehoolduse programm ...........98 HP seisukoht mitte-HP toodetud prindikassettide suhtes ........................................... .....98 Prindikassettide säilitamine .............................................................................Vastavuskinnituse punktid ................................................. .............87 Keskkonnakaitse ...................................................................................................... ................85 Kanada DOC määrus ..........................................................................................................................................88 Materjalipiirangud .............................................................................................88 Lisateave .......................................................................................87 Toonerikulu ......84 Normatiivsed nõuded ....87 Energiatarve .........................98 Tooneri säästmine ............................. ........................ .................................................. .....................................102 HP kontaktid ............................... ............................103 Tähestikuline register vi ETWW 1 Printeri tutvustus Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid: ● Lisateabe hankimise võimalused ● Printeri konfiguratsioon ● Ülevaade ● Printeri juhtpaneel ● Kandjate teed ● Printeri ühendamine ● Printeri tarkvara ● Printeriteabe leht ● Prindikandjate erinõuded ETWW 1 Lisa C Garantii ja litsentsid Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus .................................................98 ETWW v Lisa E Hooldus...96 HP prindikassettide kasutamine ...........................................................87 Paberi kasutamine .................................85 Laseri ohutusnõuded ..................................................... ...................... ...... ...................... ...................................................................................................................................91 Hewlett-Packardi tarkvara litsentsileping ............................................................................................98 Prindikasseti prognoositav kasutusiga ................................85 Korea EMI määrus ..................................87 Plastosad .................................................. ...................................88 HP prinditarvikute tagastamise ja ümbertöötamisse suunamise programmi teave ........... ....................................................ja tugiteenused Riistvara hooldus ............................................................................... ................................ ............................................................................................................................................................................................................92 Prindikasseti piiratud garantii ................................................................................................................................100 Laiendatud garantii .............................. .......................85 Soome laserseadmete määrus ........................................................................................................................ .................... .................................................................................................................................................. ............................................................... .................. ....... ..................................................................................101 Printeri pakkimise juhised ............................................. ...............................................89 Materjalide ohutusteabe loendid ...90 Lisa D HP osad ja tarvikud Tarvikute tellimine ........................................................................................................ ..................................

● Muudes riikides/regioonides kasutage linki http://www. Kasutusjuhendite lingid ● Ülevaade (printeri komponentide paiknemine) ● Prindikasseti vahetamine ● Probleemide lahendamine ● Tarvikute tellimine 4 Peatükk 1 Printeri tutvustus ETWW Printeri juhtpaneel Printeri juhtpaneelil asub kaks märgutuld.kui ka esijuhikud.com/support/lj1020/. prindikassetihoidiku luuk on lahti. Lisateavet leiate peatükist Printeriteabe leht.ja väljastussalvi ning kandjate liikumisteid. Printeri kasutamise ja tõrkeotsingu üksikasjalik teave. sildi või kile söötmiseks kasutage eelissöötesalve. Annab märku. Printer HP LaserJet 1020 ● 14 lehekülge minutis (lk/min) A4-formaadis prindikandjate ja 15 lk/min Letter-formaadis kandjate puhul ● Esimene lehekülg vaid 10 sekundiga ● FastRes 1200: 1200 dpi – mõjus prindikvaliteet (600x600x2 punkti tolli kohta tänu HP eraldusvõime täiendamise tehnoloogiale (REt)) ● 150 lehe põhisöötesalv ● Eelissöötesalv ● 100 lehe väljastussalv ● EconoMode (tooneri säästurežiim) ● Vesimärkide ja voldikute printimine. prindikassett puudub või esineb muid tõrkeid. Saadaval printeriga kaasas olnud CD-l. Kandja asetamisel salve reguleerige juhikud kandja laiuse järgi. ● Elektrooniline spikker.0 High Speed Põhisöötesalv Printeriga kaasas olev põhisöötesalv.hp. Kandja asetamisel salve reguleerige juhikud kandja laiuse ja pikkuse järgi. Printeri kasutamise ja tõrkeotsingu üksikasjalik teave. Ülevaade Järgnevad joonised kujutavad printeri HP LaserJet 1020 komponente. 1 Tuli NB! Annab märku. Tänu juhikutele söödetakse kandjad printerisse otse ning prinditud kujutis ei jää paberil viltu. mis avaneb printeri esiküljele. Eelissöötesalve võite kasutada ka dokumendi esimese lehekülje printimiseks ülejäänud dokumendist erinevale kandjale. Märgutulede süttimise ja kustumise põhjal saab tuvastada printeri oleku. Lisateavet kandjatüüpide kohta leiate peatükist Paberi ja muude kandjate valimine. kasutage järgmisi linke. mahutab kuni 150 lehte paberit (erikaaluga 75 g/m2) või muid kandjaid. Lisateabe saamise võimalused ● Kasutusjuhendi CD. Kandjate spetsifikatsioonide kohta leiate teavet peatükist Printeri mahutavus ja jõudlus. Printeridraiverite kaudu kättesaadavate printerivalikute teave.com/support/lj1020/.Järgmistest jaotistest leiate täiendava teabe allikaid printeri HP LaserJet 1020 kohta. Eelissöötesalv Ühe paberilehe. 2 Peatükk 1 Printeri tutvustus ETWW Märkus Tulede olekuid kirjeldatakse peatükis Printeri olekutuled. mitme lehekülje printimine ühele lehele (funktsioon N-up). Spikrifailide lugemiseks avage printeridraiveri kaudu elektrooniline spikker.hp. postkaardi. 6 Peatükk 1 Printeri tutvustus ETWW .com/. Põhisöötesalvel on nii külg. tarkvara ja tugiteenuste lingid veebis Kui soovite hoolduseks või tugiteenuste saamiseks HP poole pöörduda. 1 Tuli NB! 2 Tuli Valmis 3 Prindikassetihoidiku luuk 4 Paberiväljastustugi 5 Eelissöötesalv 6 150 lehe põhisöötesalv 7 Väljastussalv 1 Toitelüliti 2 Toitesisend 3 USB-liides Printer HP LaserJet 1020 ● Ameerika Ühendriikides kasutage linki http://www. Saadaval aadressil http://www. Printeri konfiguratsioon Allpool on toodud printeri HP LaserJet 1020 standardkonfiguratsioon. esimese lehe printimine ülejäänud dokumendist erinevale kandjale ● 2 MB RAM ● Prindikassett 2000 lehe printimiseks ● USB 2. et printer on printimiseks valmis. 2 Tuli Valmis. ümbriku. Tänu juhikutele söödetakse kandjad printerisse otse ning prinditud kujutis ei jää prindikandjal viltu. ● Toitelüliti ETWW Printeri konfiguratsioon 3 Draiverite.hp. ● HTML-vormingus (elektrooniline) kasutusjuhend. Edasi valige link Manuals (Juhendid). ETWW Printeri juhtpaneel 5 Kandjate teed Järgmistes jaotistes kirjeldatakse sööte. et printeri söötesalved on tühjad.

tippige avanevasse aknasse käsujada Z:\setup (kus Z on teie arvuti CDseadme tähis) ning klõpsake nuppu OK. ● Windowsi opsüsteemi kaudu. Ainult kasutatava tarkvararakenduse sätete muutmine Märkus Ehkki konkreetsed sammud võivad tarkvararakenduste puhul erineda. ETWW Printeri tarkvara 9 Printeri ühendamine Printer HP LaserJet 1020 toetab standardile USB 2.microsoft. käsku Run (Käivita). Märkus Windows 2000 puhul on paljud neist funktsioonidest saadaval menüüs Printing Preferences (Prindieelistused). mitme lehekülje printimine ühele lehele (funktsioon N-up). kui teilt seda tarkvarainstalli käigus nõutakse. Märkus Kõik tarkvaratooted pole saadaval kõigis keeltes. Lisateavet toote Windows Server 2003 (Point and Print) kohta leiate aadressilt http://www. Sinna kogutakse valmis trükised õiges järjestuses.com/. Kõigi edasiste prinditööde vaikesätete muutmine Windows 98 SE. Me ja Windows XP puhul kõige sagedamini kasutatavaid meetodeid. Muutuvad kõigi edasiste prinditööde vaikesätted. mis on saadaval kõigile printeri kasutajatele. Klõpsake dialoogiaknas Print (Printimine) nuppu Properties (Atribuudid).microsoft. 3. Märkus Kuna paljud tarkvararakendused kasutavad printeri atribuutidele juurdepääsuks erinevaid võimalusi. 4. Printeritarkvara installimine kõigi muude opsüsteemide puhul Sisestage printeriga kaasas olnud tarkvara-CD arvuti CD-seadmesse. 2000 ja ME puhul 1.com/. kirjeldatakse järgmises jaotises Windows 98 SE. Paremklõpsake printeri HP LaserJet 1020 ikooni.0 High Speed vastavaid ühendusi. ETWW Kandjate teed 7 Printeridraiverid Printeridraiver on tarkvarakomponent. Klõpsake nuppu Properties (Atribuudid).microsoft. 2. Muutuvad vaid selle tarkvararakenduse sätted. 2000. klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start. Printeri atribuutidele juurdepääsuks on järgmised võimalused. on tegemist kõige sagedamini kasutatava meetodiga. ● Printimiseks kasutatava tarkvararakenduse kaudu. Muutke soovitud sätted ja klõpsake nuppu OK. valige käsk Settings (Sätted) ja klõpsake käsku Printers (Printerid). Järgige ekraanile ilmuvaid installijuhiseid. Ühendage USB-kaabel printeriga. Saate muuta selliseid vaikesätteid nagu kandjate formaat ja tüüp. Windows 2000 puhul võite ka klõpsata nuppu Printing Preferences (Prindieelistused). Klõpsake Windowsi tegumiriba nuppu Start. Toetatavad opsüsteemid Printeriga on kaasas tarkvara järgmiste opsüsteemide jaoks: ● Windows XP ● Windows 2000 ● Windows ME ● Windows 98 Second Edition (SE) ● Windows Server 2003 Lisateavet Windows 2000 Serverilt ülemineku kohta opsüsteemile Windows Server 2003 leiate aadressilt http://www. Klõpsake kasutatava tarkvararakenduse menüü File (Fail) käsku Print (Prindi). 8 Peatükk 1 Printeri tutvustus ETWW Printeri tarkvara Järgmistes jaotistes kirjeldatakse toetatavaid opsüsteeme ja printeriga HP LaserJet 1020 kaasas olevat tarkvara. Kõigi edasiste prinditööde vaikesätete muutmine Windows XP puhul . 1. Printeri atribuudid (draiver) Printeri atribuudid juhivad printeri tööd. mis annab juurdepääsu printeri funktsioonidele ning sisaldab arvuti ja printeri vahelisi suhtlusvahendeid. 2. eraldusvõime ja vesimärgid. Ühendage USB-kaabli teine ots arvutiga. 3. Printeritarkvara Windowsi arvutite jaoks Järgmistest jaotistest leiate juhised printeritarkvara installimiseks erinevate Windowsi opsüsteemidega arvutitesse ning teavet tarkvara kohta. Märkus Kui tervituskuva (Welcome) ei avane. USB-kaabli ühendamine 1. Lisateavet toote Windows Server 2003 (Terminal Services and Printing) kohta leiate aadressilt http://www.com/. 2. Muutke soovitud sätted ja klõpsake nuppu OK. Paberiväljastustugi võimaldab paberit suurte prinditööde korral paremini virnastada.Väljastussalv Väljastussalv asub printeri peal.

kas paber vastab kasutusjuhendis ja juhendis HP LaserJet printer family print media guide (HP LaserJeti printerite prindikandjate juhend) toodud nõuetele. 4. Klõpsake nuppu Properties (Atribuudid) ja seejärel nuppu Help (Spikker). ETWW Printeri tarkvara 11 Printeriteabe leht Printeri testleht on printeri mälus asuv printeriteabeleht. Printeris võib kasutada väga erinevaid kandjaid. Kui lehe printimine õnnestub.1.ega hoolduslepingutega. arvuti nimi jne. See spikker jagab teile juhiseid oma printeri vaikesätete muutmiseks. näiteks teatud formaadis paberilehed (ka ümbertöötatud paber). mille tõttu printer võib vajada remonti. Hewlett-Packard Company ei soovita kasutada muu kaubamärgiga tooteid. Paremklõpsake printeri HP LaserJet 1020 ikooni. pärgament ja tavatus formaadis paber. ETWW Prindikandjate erinõuded 13 14 Peatükk 1 Printeri tutvustus ETWW Printeri testleht Printeri testleht sisaldab teavet printeridraiveri ja liidesesätete kohta. 2. ei saa HP nende kvaliteeti mõjutada ega kontrollida. Parimate tulemuste saamiseks kasutage ainult HP kaubamärgiga paberit ja prindikandjaid. Printerid HP LaserJet tagavad suurepärase prindikvaliteedi. kuid prindikvaliteet pole siiski rahuldav. Printeri atribuutide elektrooniline spikker Printeri atribuutide (draiver) elektrooniline spikker sisaldab üksikasjalikku teavet printeri atribuutidega väljendatud funktsioonide kohta. Kui prindisätet saab muuta mitmel ülaltoodud moel. Sellist remonti ei kaeta HP garantii. karedus ja niiskussisaldus. Enne suurte koguste ostmist katsetage alati vastavale prindikandjale printimist. lisateavet juhiste tellimise kohta leiate peatükist Tarvikute tellimine. võite printeris kasutada mitmesugust paberit ja muid prindikandjaid. Klõpsake tarkvararakenduse menüü File (Fail) käsku Print (Prindi). Muutke soovitud sätted ja klõpsake nuppu OK. HOIATUS HP nõuetele mittevastavate kandjate kasutamine võib põhjustada remonti vajavaid printeritõrkeid. Tarkvararakenduse dialoogiboksis Page Setup (Lehekülje häälestus) tehtud muudatused allutavad dialoogiboksis Print (Printimine) tehtud muudatused. kiled. Juhised saate alla laadida aadressilt http://www. Toetatavad kandjaformaadid Toetatavate kandjaformaatide kohta leiate teavet peatükist Printeri mahutavus ja jõudlus.com/support/ ljpaperguide/. 2. sobimatu temperatuur ja õhuniiskuse tase või muud tegurid. Järgides käesoleva kasutusjuhendi nõudeid. Võimalik. mida HP ei saa kontrollida. Printeri testlehe saate printida printeridraiveri kaudu. et kandjad vastavad kõigile juhendis toodud nõuetele.hp. Teatud draiverite puhul võite spikrist leida ka juhiseid kontekstspikri kasutamise kohta. ● sagedased paberiummistused. Kui prindikandja ei vasta toodud nõuetele. Kuna tegemist pole HP toodetega. Põhjuseks võib olla vale käsitsemine. 3. valige käsk Settings (Sätted) ja klõpsake käsku Printers and Faxes (Printerid ja faksid). Printeri jõudlust ja prindikvaliteeti mõjutavad suuresti näiteks prindikandjate kaal. siis kasutage kõrgeima tähtsusastmega võimalust. Tarkvararakenduses tehtud muudatused allutavad printeridraiveri kaudu muudetud sätted. 12 Peatükk 1 Printeri tutvustus ETWW Prindikandjate erinõuded . sildid. Klõpsake Windowsi tegumiriba nuppu Start. Lehel on toodud ka printeri nimi ja mudel. olete printeri õigesti häälestanud. Installi käigus saate soovi korral printida printeri testlehe. 10 Peatükk 1 Printeri tutvustus ETWW Printeriatribuutide elektroonilise spikri avamine 1. Klõpsake käsku Properties (Atribuudid) või Printing Preferences (Prindieelistused). Enne suurte paberikoguste ostmist kontrollige. Prindisätete prioriteedid Printeri prindisätete muutmiseks on kaks võimalust: tarkvararakenduse või printeridraiveri kaudu. ümbrikud. ● enneaegne kulumine. Kontekstspikker kirjeldab praegu kasutatava draiverifunktsiooni suvandeid. võib see põhjustada järgmisi probleeme: ● kehv prindikvaliteet.

Printer naaseb olekusse Valmis. Käsisöötmisega printimine 1. Klõpsake vajaliku akna avamiseks ikooni HP LaserJet 1020. Teavet Käsisöötmine Käsisöötmist võite kasutada.2 Prinditoimingud Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid: ● Käsisöötmine ● Prinditöö tühistamine ● Prindikvaliteedi sätted ● Prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja tüübile ● Kandjate kasutusjuhised ● Paberi ja muude kandjate valimine ● Kandjate laadimine söötesalvedesse ● Ümbriku printimine ● Mitme ümbriku printimine ● Kiledele ja siltidele printimine ● Kirjaplangile või trükitud vormidele printimine ● Tavatus formaadis kandjatele ja kartongpaberile printimine ● Paberi mõlemale poolele printimine (käsisöötmisega printimine mõlemale lehepoolele) ● Mitme lehekülje printimine ühele lehele (Nup) ● Brošüüride printimine ● Vesimärkide printimine ETWW 15 Printimise viivitamatuks peatamiseks eemaldage printerist järelejäänud paber. kustutage prinditöö sealtkaudu. Asetage kandjad eelissöötesalve ja klõpsake nuppu Continue (Edasi). ● Tarkvararakendus: tavaliselt ilmub arvuti ekraanile korraks dialoogiboks. ● EconoMode (tooneri säästmine): teksti printimiseks kasutatakse vähem tahma. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. 16 Peatükk 2 Prinditoimingud ETWW Prinditöö tühistamine Prinditöö saate tühistada nii tarkvararakendusest kui ka prindijärjekorrast. 2. kasutage ühte järgmistest võimalustest. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Asetage ümbrik eelissöötesalve ja kirjaplank põhisöötesalve. Sätted on järgmised: ● FastRes 1200: see säte tagab mõjusa prindikvaliteedi eraldusvõimel 1200 punkti tolli kohta (600x600x2 punkti tolli kohta tänu HP eraldusvõime täiendamise tehnoloogiale (REt) ● 600 dpi: see säte tagab prindikvaliteedi 600x600 punkti tolli kohta. Valige vahekaardi Paper/Quality (Paber/kvaliteet) ripploendist Source is (Allikas) variant Manual Feed (Käsisöötmine). Lisateavet leiate peatükist Prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja tüübile. Kui juhtpaneeli olekutuled pärast prinditöö tühistamist endiselt vilguvad. näiteks esmalt ümbrikule. Kustutage töö prindijärjekorrast või oodake. valige oma prinditöö ja klõpsake nuppu Delete (Kustuta) või Cancel (Tühista). 3. Selle sätte saate aktiveerida muudest prindikvaliteedisätetest sõltumatult. kui prindite erinevatele kandjatele. 2. seejärel jälle ümbrikule jne. Valige vahekaardil Finishing (Viimistlus) soovitud prindikvaliteedisäte. 1. siis kirjaplangile. Kui printer seiskub. Juhised leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver). kuni arvuti andmete edastamise lõpetab. ● Windowsi prindijärjekord: kui prinditöö on ootel prindijärjekorras (arvuti mälus) või prindispuuleris. Printeri atribuudisätteid muutes saate printerit prinditavate tööde jaoks paremini kohandada. . mille abil saate prinditöö tühistada. Juhised leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver). Säte on kasulik näiteks mustandite printimisel. Prindikvaliteedi sätete abil saate ka prindikvaliteeti mõne teatud kandjatüübi jaoks optimeerida. kasutades teksti prindikvaliteedi parandamiseks eraldusvõime täiendamise tehnoloogiat (REt). Märkus Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või opsüsteemide puhul kasutada. Klõpsake menüü Start käsku Settings (Sätted) ja seejärel linki või ikooni Printers (Printerid) või linki või ikooni Printers and Faxes (Printerid ja faksid). jätkab arvuti prinditöö saatmist printerisse. ETWW Prinditöö tühistamine 17 Prindikvaliteedi sätted Prindikvaliteedi sätted mõjutavad prindi heledust või tumedust lehel ning piltide printimise laadi.

Veenduge. kontrollige paberi pakendil olevat silti. Paber peab olema kvaliteetne.või ümbertöötatud paberit). Märkus Režiimide CARDSTOCK (Kartong). Tugev rullitõmbumine Probleemid paberi söötmisel Paber on liiga niiske. Kui te ei tea. murdekohti. Märkus Kõigi edaspidiste prinditööde prindikvaliteedi sätete muutmiseks avage Windowsi tegumiriba menüü Start kaudu printeriatribuutide aken. 0. Teatud paberitüübid tekitavad prindikvaliteediga seotud probleeme. Paber Parimate tulemuste saamiseks kasutage tavalist 75 g/m2 paberit. Printeri maksimumtemperatuur on 200 °C 0. Prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja tüübile Kandja tüübisätetest sõltub teie printeri kuumuti temperatuur. Suurenenud hall taustavarjustus Paber võib olla liiga raske Kasutage kergemat paberit. et valitud oleks sobivat tüüpi kandja. Draiveri puhul kasutatavad printimise vaikerežiimid Režiim Kandjad PLAIN (Tavaline) 75 kuni 104 g/m2 LIGHT (Kerge) < 75 g/m2 HEAVY (Raske) 90 kuni 105 g/m2 CARDSTOCK (Kartong) Kartong või paksem materjal TRANSPARENCY (Kiled) 4-mil. mille järgi saate valida sobivad kandjad Märkus Printer kasutab tooneri paberile kinnitamiseks kuumust ja survet. tolmu. Probleemid paberi söötmisel Rebitud servad Kasutage kvaliteetset paberit. millist paberit kasutate (nt dokumendi. et värviliste paberite või trükitud vormide puhul on kasutatud printeri kuumutustemperatuuriga sobivaid tinte.1 sekundiks. sile või reljeefne paber Vigane paberipartii Proovige mõnda muud tüüpi paberit. kare. mille abil saab seade täpsemalt kohanduda kasutatava kandjaga. Kontrollige printerit ja veenduge. Samas on toodud ka juhised ja spetsifikatsioonid. ummistusi või printeri kahjustusi. Lisateavet leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver). ümbrikele ja muudele erikandjatele.kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide (draiveri) elektroonilisest spikrist. LABEL (Sildid) ja ROUGH (Kare) kasutamisel seiskub printer pärast iga lehekülje printimist hetkeks ning printimiskiirus väheneb. Prindikvaliteedi optimeerimiseks saate vastavalt kasutatavale kandjale sätteid muuta.1 ühevärvilised grafoprojektorikiled (OHT) ENVELOPE (Ümbrikud) Standardümbrikud LABEL (Sildid) Standardsed HP LaserJeti sildid BOND (Dokumendipaber) Dokumendipaber ROUGH (Kare) Kare paber COLOR (Värviline) Tavaline paber LETTERHEAD (Kirjaplangid) Tavaline paber PREPRINTED (Eeltrükitud) Tavaline paber PREPUNCHED (Augustatud) Tavaline paber RECYCLED (Ümbertöötatud) Tavaline paber VELLUM (Pärgament) Tavaline paber ETWW Prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja tüübile 19 Kandjate kasutusjuhised Järgnevalt kirjeldatakse printimist kiledele. Paberi kasutamine Probleem Paberiga seotud probleem Lahendus Kehv prindikvaliteet. ummistused või rullitõmbumine Paberit on valesti hoitud Hoidke paberit niiskuskindlas pakendis tasasel pinnal. Prindikvaliteedi sätete muutmiseks ainult kasutatava tarkvararakenduse puhul avage atribuutide aken printimiseks kasutatava rakenduse menüü Print Setup (Prindihäälestus) kaudu. mis on trükitud ainult madalat temperatuuri taluva tindiga (nt . Järgnevates tabelites on toodud kokkuvõte draiveri prindirežiimidest. ENVELOPE (Ümbrikud). Ummistused või printeri kahjustus Väljalõiked või augud Ärge kasutage väljalõigetega ega augustatud paberit. 18 Peatükk 2 Prinditoimingud ETWW prindikvaliteedi optimeerimiseks ning ummistuste ja printeri kahjustuste vältimiseks. rebendeid. et valitud oleks sobivat tüüpi kandja. sellel ei või olla sisselõikeid. paberikiudude suund või kalle on vale Kasutage pikikiududega paberit. Ärge kasutage kirjaplanke. lahtisi osi. Kontrollige printerit ja veenduge. tooner ei kinnitu Probleemid paberi söötmisel Liiga niiske. kortse ega auke ning selle servad peavad olema sirged. Tühjad kohad. Printer HP LaserJet 1020 pakub mitut prindirežiimi. mille siledus oleks Sheffieldi järgi 100–250 ja niiskussisaldus 4–6%.

kui te ei pane söötesalve päris täis ja kasutate paberit. auke. Ärge kasutage ümbrikke. templeid või reljeefkujutisi. ● Rullitõmbumine: enne printimist tuleb silte hoida sirgelt ning nende rullitõmbumine ei tohiks üheski suunas ületada 13 mm. ● Liimid: liim peaks taluma printeri maksimumtemperatuuri 200 °C. mille küljes on klambreid. Kiled Kiled peavad taluma printeri maksimumtemperatuuri 200 °C. Märkus Raskemale paberile printimine õnnestub paremini. HOIATUS Sildilehe võib printerist läbi lasta vaid ühe korra. ühendusribasid. ● Omadused: kartongpaber peab olema sirge ning rullitõmbumine ei tohiks ületada 5 mm. mida ei liimita kinni Kartongpaberi omadused ● Siledus: 135–157 g/m2 kartongpaberi siledus peaks olema Sheffieldi järgi 100–180. vaid ka samas ümbrikepakis sisalduvate ümbrike lõikes. 1 sobiva ümbriku omadused 2 sobimatu ümbriku omadused Siltide omadused Siltide valimisel arvestage järgmiste näitajatega. Kui ümbrikusse jääb õhku. Ärge kasutage tindiprinterite või muude madalal temperatuuril töötavate printerite jaoks mõeldud kilesid. Samuti võib see põhjustada ummistusi. Ümbrike liimiriba peab olema täielikult kaetud. Printeri maksimumtemperatuur on 200 °C. Ärge kasutage ümbrikke. ● Paigutus: kasutage vaid selliseid silte. Ümbrikele printimise õnnestumine oleneb ümbrike kvaliteedist. Liimi omadused halvenevad ja see võib printerit kahjustada. 60–135 g/m2 kartongpaberi siledus aga Sheffieldi järgi 100–250. mille vahelt ei paista siltide alusleht. 20 Peatükk 2 Prinditoimingud ETWW Sildid HP soovitab siltide printimisel kasutada eelissöötesalve. niisutamise. tooneri kinnitumisprobleeme.ja postkaartidele). Kasutage vaid spetsiaalselt HP LaserJeti printeritele mõeldud kilesid. ● Mõõdud: ümbrike formaadid on vahemikus 90x160 mm kuni 178x254 mm. sünteetilist materjali. nende rullitõmbumine ei tohiks üheski suunas ületada 6 mm ning ümbrikutes ei tohi olla õhku. Parima printerijõudluse tagamiseks ärge kasutage üle 157 g/m2 raskusega paberit. Ärge kasutage reljeefse pinnaga kirjaplanke. mille siledus on Sheffieldi järgi 100–180. Kleepribaga või klapiga ümbrikud Eemaldatava kleepriba või mitme klapiga ümbrike liim peab taluma printeri kuumust ja survet. Kui sildid pole täiesti kõrvuti. ETWW Kandjate kasutusjuhised 21 Kahepoolse kinnisega ümbrikud Kahepoolse kinnisega ümbrikul on diagonaalkinniste asemel mõlemas servas vertikaalne kinnis. ● Seisukord: ärge kasutage kortsus. Täiendavad klapid ja katteribad võivad kortsuda. ● Kaal: ummistuste vältimiseks ei tohiks ümbrikupaberi kaal ületada 90 g/m2. Õhku sisaldavate ümbrikega võib printimisel probleeme tekkida.mõnda tüüpi termograafias kasutatavad tindid). nagu kujutatud alloleval joonisel. Ümbrike omadused Ümbrikud peavad olema nõuetekohaste omadustega. Kartong ja raskemad materjalid Söötesalvede kaudu saate printida väga erinevat tüüpi kartongpaberile (sh kartoteegi. Selline ümbrik võib kergemini kortsuda. võib õhumullidega ümbrik printimise käigus kortsuda. Liiga raske paberi puhul võib esineda probleeme söötmisel ja valmis trükiste virnastamisel. kas kinnis ulatub ümbriku nurgani. 22 Peatükk 2 Prinditoimingud ETWW Ümbrikud HP soovitab ümbrike printimisel kasutada eelissöötesalve. kokku murduda või põhjustada ummistusi. Ümbrikke tuleb hoida sirgelt. võivad need lehelt lahti tulla ning põhjustada tõsiseid ummistusi. et ümbrikud poleks kortsus. Ümbrike talletamine Ümbrike nõuetekohane talletamine aitab tagada hea prindikvaliteedi. mulgustusi. vaid kinnipressimise teel. Kontrollige. prindikvaliteedi halvenemist ja ülemäärast mehaanilist kulumist. Ümbrike murdejooned võivad suurel määral erineda ning seda mitte ainult eri toojate. õhumullidega ega muude aluspaberilt lahtituleku märkidega silte. . kokku murtud ega muul moel kahjustatud. Ümbrike valimisel arvestage järgmiste näitajatega. ● Seisukord: veenduge. Teatud tüüpi kartongpaberite kasutamine tagab parema prindikvaliteedi kui teiste. kileaknaid. kuna nende omadused sobivad paremini laserprinterite söötemehhanismidega. väljalõikeid. ● Omadused: enne printimist tuleb ümbrikke hoida sirgelt.

Võimalike kahjustuste vältimiseks tuleks hoiduda järgmiste kandjate kasutamisest.1 sekundi jooksul ei sula. Erinevused võivad aga välja paista trükitud vormidele printides. mis võivad printerit kahjustada Teatud juhtudel võib prindikandja printerit kahjustada. karedus ja niiskussisaldus. Tavaliselt vastavad neile tingimustele oksüdatsiooni toimel kuivavad ja õlivärvid. ETWW Kandjate kasutusjuhised 23 HP kandjad HP soovitab kasutada järgmisi HP prindikandjaid: ● HP mitmeotstarbeline paber ● HP kontoripaber ● kombainseadme HP All-in-One paber ● HP LaserJeti paber ● HP Premium Choice LaserJeti kvaliteetpaber Mittesoovitatavad kandjad Printeris HP LaserJet 1020 võib kasutada väga erinevat tüüpi prindikandjaid.a kuni 100% ümbertöötatud kiusisaldusega paber). ● Trükitud vormi puhul vältige paberi niiskussisalduse muutmist ning ärge kasutage materjale. mis on prinditud ofsettrüki või trükiplaatide abil. mis kuumutamisel temperatuurini 200 °C 0. kui prinditav kujutis katab ühtlaselt kogu paberi. ● Ärge kasutage väljalõigete või aukudega paberit (v. Trükitud vorme valmistatakse väga erinevatest paberitüüpidest. ● Ärge kasutage eralduspulbreid ja muid aineid. Parima prindikvaliteedi tagamiseks kasutage vaid kvaliteetseid laserprinteritele mõeldud prindikandjaid. Probleemide vältimiseks trükitud vormide. Prindikandjad. kokku murtud ega muul moel kahjustatud. et paber poleks kortsus. Toetatavad kandjaformaadid on järgmised: ● minimaalne: 76x127 mm ● maksimaalne: 216x356 mm Printeri jõudlust ja prindikvaliteeti mõjutavad paljud tegurid. ● Mõõdud: kasutage ainult järgmiste formaatidega kartongpaberit: ● minimaalne: 76x127 mm ● maksimaalne: 216x356 mm Paberi ja muude kandjate valimine HP LaserJeti printerid tagavad väga hea prindikvaliteediga dokumendid. ● Ärge kasutage mitmeosalisi kokkuvolditud vorme. Teie paberitarnija peaks olema teadlik juhendis HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP LaserJeti printerite prindikandjate juhend. mida reklaamitakse kui laserprinteritega ühilduvaid prindikandjaid. Üksikasjaliku teabe paberile ja kandjatele esitatavate nõuete kohta leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. ● Ärge printige viimistletud või kaetud vormidele. ümbrikud. Need erinevused pole tavapaberile printides silmaga nähtavad. Kirjaplangid ja trükitud vormid Kirjaplank on kvaliteetpaber. ● Ärge kasutage tugeva tekstuuriga paberit.a standardne kolme servaauguga paber). ● Vältige ainult madalat temperatuuri taluvate tintide (nt mõnda tüüpi termograafias kasutatavad tindid) kasutamist. ● Ärge kasutage tugevalt reljeefse pinnaga paberit. alustades ümbertöötatud paberist ja lõpetades kvaliteetpaberiga. Hoidke vorme niiskussisalduse muutumise vältimiseks niiskuskindlas pakendis. HP osanumber 5851-1468) toodud nõuetest. Paljud tootjad valmistavad just laserprinterite jaoks kohandatud omadustega paberit. aurustu ega erita gaase.● Seisukord: veenduge. Kui kasutate nõuetele mittevastavaid kandjaid. . ● Kasutage trükitud vorme ja kirjaplanke. Printida võib väga erinevatele kandjatele. ● Kasutage vorme. sildid.ja viimistlusvalikus koos sobivate ümbrikega. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. ● Ärge kasutage vesimärkidega paberit. näiteks prindikandja kaal. mis võiksid muuta paberi elektrilisi või käsitsemisomadusi. võib sisaldada puuvillakiudu ning on saadaval väga laias värvi. Märkus Laserprinteriga printimisel on teatud erinevused lehekülgede lõikes tavalised. Märkus Enne suurte koguste ostmist katsetage printimist alati paberinäidiste peal. mis takistavad trükitud vormide kokkukleepumist. ● Ärge kasutage liiga karedat paberit. mis on tihti varustatud vesimärgiga. kiled ja tavatus formaadis prindikandjad. kuna sellisele paberile on juba prinditud read ja lahtrid. halveneb prindikvaliteet ja suureneb paberiummistuste oht. nagu paber (k. reljeefse paberi ja kirjaplankide kasutamisel toimige järgmiselt. mis on trükitud kuumuskindlate trükivärvidega. Kartongpaberi kasutusjuhised Seadke veerised kartongpaberi servadest vähemalt 2 mm kaugusele.

Märkus Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või opsüsteemide puhul kasutada. mis pole ette nähtud kasutamiseks printeri kuumuti temperatuuril. Ummistuste ja kandja nihkumise vältimiseks reguleerige alati nii külgmisi kui ka esimesi kandjajuhikuid. söötke see serv printerisse esimesena. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Märkus Ühe ümbriku printimiseks kasutage eelissöötesalve. Asetage kandja salve ülemine serv eespool ja prinditav külg pealpool. Märkus Kui ümbriku klapp on lühemas servas. 2. Enne ümbrike salve asetamist libistage kandjajuhikud väljapoole. jättes nende vahele ümbrikest pisut laiema vahe. mis kuumutamisel temperatuurini 200 °C 0. 28 Peatükk 2 Prinditoimingud ETWW Kandjate laadimine söötesalvedesse Järgnevalt kirjeldatakse kandjate laadimist erinevatesse söötesalvedesse. raskemat paberit aga vähem (paberipaki kõrgus kuni 25 mm). Asetage ümbrikud salve prinditav külg pealpool ja ülemine serv vasaku kandjajuhiku vastas. Teavet kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide elektroonilisest spikrist. 3. Märkus Ühe ümbriku printimiseks kasutage eelissöötesalve. 26 Peatükk 2 Prinditoimingud ETWW Ümbriku printimine Kasutage vaid laserprinterite jaoks mõeldud ümbrikke. Mitme ümbriku printimine Kasutage vaid laserprinterite jaoks mõeldud ümbrikke. Valige vahekaardil Paper/Quality (Paber/kvaliteet) kandja tüüp Envelope (Ümbrik). 5.1 sekundi jooksul eritavad ohtlikke gaase. mis talub temperatuuri 200 °C 0. Printige ümbrik. 150 lehe põhisöötesalv Söötesalve mahub kuni 150 lehte 75 g/m2 raskust paberit. Asetage kandja salve ülemine serv eespool ja prinditav külg pealpool. ETWW Paberi ja muude kandjate valimine 25 Märkus Uute kandjate lisamisel eemaldage kindlasti kõik kandjad söötesalvest ja koputage uute kandjate pakk ühtlaseks.1 sekundit. 6. mille küljes on klambreid. võib tekkida ummistus. Käsisöötmise abil printimise kohta lugege peatükist Käsisöötmine.com/go/ ljsupplies/. Juhised leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver). 1. HP pakub laia valikut printerile HP LaserJet 1020 sobivaid prindikandjaid.com/ghp/buyonline. jättes nende vahele ümbrikest pisut laiema vahe. HP LaserJeti prinditarvikute tellimiseks külastage USA-s veebisaiti http://www. Ärge asetage salve rohkem kui 15 ümbrikku. Enne ümbrike salve asetamist libistage kandjajuhikud väljapoole. ● Ärge kasutage tindiprinterite või muude madalal temperatuuril töötavate printerite jaoks mõeldud kilesid. 24 Peatükk 2 Prinditoimingud ETWW ● Ärge kasutage tindiprinterite jaoks mõeldud fotopaberit. muudes riikides/regioonides aga veebisaiti http://www. ● Ärge kasutage vaid madalat temperatuuri taluvate trükivärvide või termograafia abil prinditud kirjaplanke. Mitme ümbriku printimiseks kasutage põhisöötesalve. mis taluvad temperatuuri 200 °C 0. volditud või muul moel kahjustatud kandjale.hp. Reguleerige kandjajuhikuid vastavalt ümbriku laiusele. 1. HOIATUS Kui püüate printida kortsus. sulavad. ● Ärge kasutage reljeefset või kaetud paberit ning paberit. . Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. Eelissöötesalv Eelissöötesalve mahub üks kuni 163 g/m2 raskune paberileht.● Ärge kasutage kandjaid. ümbrik. See aitab vältida mitme lehe korraga söötmist ning sellest tingitud ummistusi. Kasutage vaid spetsiaalselt HP LaserJeti printeritele mõeldud kilesid. Asetage ümbrik salve prinditav külg pealpool ja ülemine serv vasaku kandjajuhiku vastas.1 sekundi jooksul. ● Ärge kasutage kandjaid. Valige kandjad. 2. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded.html/. venivad või muudavad värvi.hp. Mitme ümbriku printimiseks kasutage põhisöötesalve. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. Ummistuste ja kandja nihkumise vältimiseks reguleerige enne kandjate laadimist külgmisi kandjajuhikuid. ETWW Ümbriku printimine 27 4. kile või kartong. Trükitud vormid ja kirjaplangid peavad olema prinditud tindiga.

Asetage paber salve ülemine serv eespool ja prinditav külg pealpool. Asetage üksik leht eelissöötesalve või mitu lehte põhisöötesalve. Juhised leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver). 4. Printer reguleerib kuumuti temperatuuri vastavalt valitud kandjatüübile. Märkus Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või opsüsteemide puhul kasutada. 3. Reguleerige kandjajuhikuid vastavalt paberi laiusele. Reguleerige kandjajuhikuid. ETWW Kiledele ja siltidele printimine 31 Tavatus formaadis kandjatele ja kartongpaberile printimine Printeriga HP LaserJet 1020 saab printida tavatus formaadis kandjatele või kartongpaberile. 3. Teavet kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide elektroonilisest spikrist. 5. 30 Peatükk 2 Prinditoimingud ETWW 1. Printige dokument. et need poleks omavahel kokku kleepunud. Erikandjatele (nt kiledele või siltidele) printimisel aitab reguleerimine vältida kandjate kahjustamist. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. HOIATUS Valige kindlasti printeri sätetest õige kandjatüüp (juhised leiate altpoolt). 4. 2. 3. asetage esmalt tavapaber põhisöötesalve ja seejärel kirjaplank. kui need printerit läbivad. 1. Sobivaid kandjaformaate kirjeldatakse peatükis Põhisöötesalv. Määrake tavatus formaadis kandjate dimensioonid. Printige ümbrikud. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. esikülg pealpool eelissöötesalve. 5. HOIATUS Kontrollige kandjad üle ning veenduge. Teavet kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide elektroonilisest spikrist. Mitme lehe printimiseks kasutage põhisöötesalve. Märkus Üheleheküljelise tiitellehe printimiseks kirjaplangile. 2. kui sellele järgneb mitmeleheküljeline dokument. Juhised leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver). Valige vahekaardil Paper/Quality (Paber/kvaliteet) sobivat tüüpi kandja. Veenduge. ETWW Mitme ümbriku printimine 29 4. 4. 2. kitsam serv eespool ja prinditav külg pealpool. Juhised leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver). et need poleks kortsus ega kaardus. HOIATUS Enne kandjate laadimist veenduge. Käsisöötmise abil printimise kohta lugege peatükist Käsisöötmine. 1. mis taluvad temperatuure kuni 200 °C. mille mõõdud jäävad vahemikku 76x127 mm ja 216x356 mm. Juhised leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver). 3. et servad oleksid terved ning ükski silt ei puuduks. Reguleerige kandjajuhikud kandja formaadile vastavaks. et kandja ülemine serv oleks eespool ja prinditav (kare) külg pealpool. ETWW Tavatus formaadis kandjatele ja kartongpaberile printimine 33 Kirjaplangile või trükitud vormidele printimine Printeriga HP LaserJet 1020 saab printida kirjaplankidele ja trükitud vormidele. Valige vahekaardil Paper/Quality (Paber/kvaliteet) tavatu formaadi variant. söötke see serv printerisse esimesena.Märkus Kui ümbrike klapp on lühemas servas. Printige dokument. Valige vahekaardil Paper/Quality (Paber/kvaliteet) sobivat tüüpi kandja. Printige dokument. Reguleerige kandjajuhikuid vastavalt ümbrike pikkusele ja laiusele. Asetage kandjad salve. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. 32 Peatükk 2 Prinditoimingud ETWW Kiledele ja siltidele printimine Kasutage ainult laserprinteritele mõeldud kilesid ja silte (nt HP kilesid ja HP LaserJeti silte). Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Valige vahekaardil Paper/Quality (Paber/kvaliteet) kandja tüüp Envelope (Ümbrik). . 6. Märkus Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või opsüsteemide puhul kasutada. Käsisöötmise abil printimise kohta lugege peatükist Käsisöötmine.

Valige vahekaardil Finishing (Viimistlus) ühele lehele prinditavate lehekülgede arv. 6. alumine serv söötesalve poole. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. 1. Juhised leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver). Esimesena prinditud pool peaks jääma allapoole. Kui otsustate printida lehele rohkem kui ühe lehekülje. Juhised leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver). ETWW Paberi mõlemale poolele printimine (käsisöötmisega printimine mõlemale lehepoolele) 35 Märkus Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või opsüsteemide puhul kasutada. 34 Peatükk 2 Prinditoimingud ETWW 4.Paberi mõlemale poolele printimine (käsisöötmisega printimine mõlemale lehepoolele) Printimiseks paberi mõlemale poolele (mõlemale lehepoolele printimise käsitsi juhtimine) tuleb paber printerist kaks korda läbi juhtida. ETWW Brošüüride printimine 37 5. 1. Ühele lehele prinditavate lehekülgede järjekorra määramiseks valige soovitud järjestus vastavas ripploendis. 2. Märkus Käsitsisöötmisega kahepoolsel printimisel võib printer seest määrduda. 1. 2. prinditakse leheküljed väiksemalt ja korraldatakse lehel samas järjekorras. Juhised leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver). Märkus Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või opsüsteemide puhul kasutada. 38 Peatükk 2 Prinditoimingud ETWW Mitme lehekülje printimine ühele lehele (N-up) Saate soovitud arvu lehekülgi ühele lehele printida. 6. 7. 36 Peatükk 2 Prinditoimingud ETWW Brošüüride printimine Brošüüre saab printida Letter. 4. Valige vahekaardil Effects (Efektid) soovitud vesimärk. 1. Voltige ja klammerdage lehed. 3. 4. Leheküljeääriste kaasamiseks märkige vastav ruut. 5. Asetage paber tagasi söötesalve. nagu need muidu prinditaks. Avage kasutatava tarkvararakenduse kaudu printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Valige vahekaardil Finishing (Viimistlus) variant Print On Both Sides (Manually) (Prindi mõlemale poolele. Valige vahekaardil Finishing (Viimistlus) variant Print On Both Sides (Manually) (Prindi mõlemale poolele. 3. Pärast esimese poole printimist korjake prinditud lehed kokku. Teavet kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide elektroonilisest spikrist. Printige dokument. Esimesena prinditud pool peaks jääma allapoole. käsitsi). Juhised leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver). Valige sobiv köitmisviis ja klõpsake nuppu OK. Asetage paber tagasi söötesalve.ja A4-formaadis paberile. Teise poole printimiseks klõpsake nuppu Continue (Edasi). Printige dokument. Näiteks võite printida suurte hallide tähtedega kirja Mustand või Konfidentsiaalne diagonaalselt üle dokumendi esilehe või kõigi lehtede. mistõttu halveneb prindikvaliteet. käsitsi). Avage kasutatava tarkvararakenduse kaudu printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. pöörake prinditud pool allapoole ja koputage pakk ühtlaseks. Printige dokument. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Printige teine lehepool. Teavet kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide elektroonilisest spikrist. alumine serv söötesalve poole. Märkus Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või opsüsteemide puhul kasutada. Pärast esimese poole printimist korjake prinditud lehed kokku. Vesimärkide printimine Vesimärgi variandi valimisel saate teksti printida olemasoleva teksti "alla" (taustale). 2. Printeri määrdumisel lugege juhiseid peatükist Printeri puhastamine. . 2. Fakultatiivsed juhised. 3. pöörake prinditud pool allapoole ja koputage paberipakk ühtlaseks. Teavet kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide elektroonilisest spikrist. Asetage paber põhisöötesalve. Valige sobiv köitmisviis ja klõpsake nuppu OK.

2. kui puhastamine on lõpule viidud. 3. Lülitage printer välja ja eemaldage vooluvõrgust. Ärge lülitage printerit välja enne. Printige dokument. näiteks tooneritäppe või määrdumist. Selliste probleemide kõrvaldamiseks või vältimiseks võite puhastada prindikasseti ala ja kandjateed. Sellega võite printerit kahjustada. Prindikasseti ala puhastamine Prindikasseti ala pole tarvis sageli puhastada. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. 4. 42 Peatükk 3 Hooldus ETWW 3. Lülitage printer välja ja eemaldage printeri toitekaabel. kuni printer on jahtunud. Asetage paber söötesalve. Avage prindikassetihoidiku luuk ja eemaldage kassett. ETWW Printeri puhastamine 43 Märkus Parimate tulemuste saamiseks kasutage kilelehte. Puhastage kandjatee piirkond ja prindikasseti ava kuiva ebemevaba lapiga. Printimise käigus võib printerisse koguneda paberi-. et printer oleks ooterežiimis ja tuli Valmis põleks. 1. HOIATUS Prindikasseti kahjustuste vältimiseks ärge asetage seda otsese valguse kätte. Avage prindikassetihoidiku luuk ja eemaldage kassett. HOIATUS Kahjustuste vältimiseks ärge asetage prindikassetti valguse kätte. Kandjateede puhastamine võib pikendada printeri tööiga. Leidke paberivõturull. Selle puhastamine võib aga parandada prindikvaliteeti. Vajadusel katke prindikassett kinni. Printeri kandjatee puhastamine Kui väljaprintidel esineb tooneritäppe või määrdumist. 2. Juhised leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver). Oodake. Katke prindikassett paberilehega. Kui printer ei saa regulaarselt paberit kätte (paber ei tule printerist läbi). võite kasutada sileda pinnaga koopiapaberit (70 kuni 90 g/m2). Ärge puudutage printeri sees asuvat musta ülekanderulli. Kui teil pole ühtki kilet käepärast. HOIATUS Vale tegutsemine võib printerit kahjustada. 4. Aja jooksul võib see põhjustada prindikvaliteedi halvenemist. Uue paberivõturulli tellimise kohta leiate teavet peatükist Tarvikute tellimine. 2.ja tolmuosakesi. Paberivõturulli vahetamine Printer kulub ka tavalisel ja kandjatele esitatud nõudeid arvestaval kasutamisel. Printige puhastusleht. Asetage prindikassett tagasi ja sulgege luuk. saate kuumutisõlme ja rullidele kogunenud liigsed paberi. 44 Peatükk 3 Hooldus ETWW 3 Hooldus Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid: ● Printeri puhastamine ● Paberivõturulli vahetamine ● Paberivõturulli puhastamine ● Printeri eralduspadja vahetamine ● Tooneri ühtlane jaotamine ● Prindikasseti vahetamine ETWW 41 Printeri puhastamine Puhastage printeri välispinda vajadusel puhta niiske riidelapiga. . Ühendage printer vooluvõrku ja lülitage sisse. Kehvemate omadustega kandjate kasutamisel võib paberivõturull vajada sagedasemat vahetust. Vabastage paberivõturulli kummaski otsas asuvad väikesed valged riivid ja keerake rulli suunaga ettepoole. 1. tuleb paberivõturull välja vahetada või seda puhastada. Oodake. ETWW Vesimärkide printimine 39 40 Peatükk 2 Prinditoimingud ETWW 5. 3. Teavet kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide elektroonilisest spikrist. Printeri põhjalikumaks puhastamiseks võite toimingut korrata. Märkus Puhastustoiminguks kulub ligikaudu 3 minutit ja selle ajal seiskub puhastusleht aegajalt. 1. Veenduge. HOIATUS Ärge puhastage printerit ega selle lähedal olevaid esemeid ammoniaagipõhiste puhastusvahenditega. ETWW Paberivõturulli vahetamine 45 3.ja tooneriosakesed eemaldada HP LaserJeti puhastusutiliidi abil. tooneri.Märkus Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või opsüsteemide puhul kasutada. kuni printer on jahtunud.

Paigaldage uus prindikassett printerisse ning veenduge. Kuum vesi kinnistab tooneri püsivalt riidesse. et see oleks õiges asendis. Ärge kasutage alkoholiga niisutatud riidelappi lahtise tule juures. tuleb paberi eralduspadi tõenäoliselt välja vahetada. mis tähendab. ETWW Paberivõturulli vahetamine 47 5. 50 Peatükk 3 Hooldus ETWW Tooneri ühtlane jaotamine Kui tooner on lõppemas. Uue eralduspadja tellimise kohta leiate teavet peatükist Tarvikute tellimine. Pöörake uut paberivõturulli suunaga endast eemale. võtke kasutusele uus prindikassett. ETTEVAATUST! Alkohol on tuleohtlik. HOIATUS Kui toonerit satub teie riietele. 2. Kehvemate omadustega kandjate kasutamisel võib paberi eralduspadi vajada sagedasemat vahetust.5. ETWW Printeri eralduspadja vahetamine 49 4. Lugege prindikasseti pakendis olevat käitlusteavet. toimige järgmiselt. 3. Asetage prindikassett oma kohale tagasi ja sulgege kassetihoidiku luuk. kuni kogu kleeplint on kasseti küljest eemaldatud. 3. Tõmmake paberivõturull ettevaatlikult ülespoole ja printerist välja. et see ümbertöötamiseks tagastada. Enne printerisse tagasipanekut laske paberivõturullil täielikult kuivada (vt Paberivõturulli vahetamine). et teil võib õnnestuda prinditöö lõpetamine enne uue prindikasseti paigaldamist. 54 Peatükk 3 Hooldus ETWW Printeri eralduspadja vahetamine Printer kulub ka tavalisel ja kandjatele esitatud nõudeid arvestaval kasutamisel. HOIATUS Prindikasseti kahjustamise vältimiseks hoidke kassetti mõlemast otsast. Prindikvaliteeti saab ajutiselt parandada tooneri ühtlase jaotamisega. 1. HOIATUS Prindikasseti kahjustamise vältimiseks hoidke kassetti mõlemast otsast. Tõmmake kleeplinti sakist. 3. Pange kleeplint kasseti karpi. Võtke uus prindikassett pakendist välja ja loksutage kassetti tooneri ühtlaseks jaotamiseks ettevaatlikult edasi-tagasi. ETWW Tooneri ühtlane jaotamine 51 Kui väljaprint on endiselt hele. Tooneri ühtlaseks jaotamiseks kassetis loksutage kassetti ettevaatlikult edasi-tagasi. Niisutage ebemeteta lappi isopropüülalkoholiga ja hõõruge rulli. Eemaldage paberivõturull. 2. ETWW Prindikasseti vahetamine 53 4. nagu kirjeldatud jaotise Paberivõturulli vahetamine punktides 1–5. Juhised leiate peatükist Prindikasseti vahetamine. Sulgege prindikassetihoidiku luuk. Kui printer võtab salvest tihti mitu lehte korraga. 4. Asetage prindikassett oma kohale tagasi ja sulgege kassetihoidiku luuk. 1. Asetage uus eralduspadi kohale ja kinnitage kruvidega. Oodake. Tänu mõlemal küljel asuvatele ümmargustele ja nelinurksetele kinnitusavadele ei saa te rulli valesti paigaldada. Keerake lahti kaks eralduspatja kinnitavat kruvi printeri tagaküljel. Märkus Enne eralduspadja väljavahetamist puhastage paberivõturull. pühkige see kuiva lapiga maha ja peske riideid külmas vees. Vt Paberivõturulli puhastamine. HOIATUS Prindikasseti kahjustuste vältimiseks ärge asetage seda otsese valguse kätte. 9. 2. 3. Avage prindikassetihoidiku luuk ja eemaldage vana kassett. 52 Peatükk 3 Hooldus ETWW Paberivõturulli puhastamine Kui soovite paberivõturulli vahetamise asemel puhastada. 2. 7. pühkige see kuiva lapiga maha ja peske riideid külmas vees. Lülitage printer välja ja eemaldage printeri toitekaabel. Ühendage printer vooluvõrku ja lülitage sisse. . Kuum vesi kinnistab tooneri püsivalt riidesse. Katke prindikassett paberilehega. 1. 1. Puhastage rull lahtitulnud mustusest kuiva ebemeteta lapiga. HOIATUS Kui toonerit satub teie riietele. Avage prindikassetihoidiku luuk ja võtke prindikassett printerist välja. Katke prindikassett paberilehega. 6. kuni selle mõlemad otsad paigale lukustuvad. kuni printer on jahtunud. Enne printeri sulgemist ja vooluvõrku ühendamist laske alkoholil täielikult kuivada. Ühendage printer vooluvõrku ja lülitage sisse. 46 Peatükk 3 Hooldus ETWW 8. Eemaldage eralduspadi. Asetage uus paberivõturull pessa. ilmnevad prinditud leheküljel pleekinud või heledad piirkonnad. 48 Peatükk 3 Hooldus ETWW Prindikasseti vahetamine HOIATUS Prindikasseti kahjustuste vältimiseks ärge asetage seda otsese valguse kätte.

Kas prindikvaliteet on rahuldav? Ei Kui printerist mingit paberit välja ei tule. Kui probleem ei lahene. Jah Kui dokumendi printimine õnnestub. vt 2. ETWW Lahenduse otsimine 57 2. juhis. Kas prinditud lehekülg vastab ootustele? Jah Probleem peaks olema lahendatud. Kas tuli Valmis põleb? Ei Kui printer ei lülitu sisse. juhis. kuni tööd hakatakse printima. juhis. Ei Vt Prinditud lehekülg erineb ekraanil kuvatust. vt Pöörduge HP klienditeenindusse. 6. nagu joonisel kujutatud? Märkus Juhtpaneeli märgutulesid kirjeldatakse peatükis Printeri juhtpaneel. vt Pöörduge HP klienditeenindusse. Pöörduge HP klienditeenindusse ● USA-s külastage printeri HP LaserJet 1020 kohta abi saamiseks veebilehte http://www.hp. 56 Peatükk 4 Probleemide lahendamine ETWW 4. juhis. vt 4. vt 6. vt 5. nagu joonisel näidatud.com. Kas printeri ja arvuti vaheline andmeside toimib? Proovige dokumenti tarkvararakenduse kaudu printida. Kontrollige. vt Pöörduge HP klienditeenindusse. juhis. vt . Kas printeri testlehe printimine õnnestub? Printige printeri testleht. juhis. Jah Kui demolehe printimine õnnestub. 5. vt Prindikvaliteedi parandamine.4 Probleemide lahendamine Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid: ● Lahenduse otsimine ● Printeri olekutuled ● Paberiga seotud probleemid ● Prinditud lehekülg erineb ekraanil kuvatust ● Printeritarkvara probleemid ● Prindikvaliteedi parandamine ● Ummistuste kõrvaldamine ETWW 55 Paberiga seotud probleemid. Oodake.com/support/lj1020/. Kas tuli Valmis põleb? Kas juhtpaneeli märgutuled näevad välja sellised. ● Kas paber on söötesalve õigesti asetatud? Vt Kandjate laadimine söötesalvedesse. Andmete töötlemine Printer võtab andmeid vastu või töötleb neid. vt Pöörduge HP klienditeenindusse. juhis. ● Muudes riikides/regioonides külastage aadressi http://www. Kas prinditud lehekülg vastab ootustele? Ei Kui printimine ei õnnestu. juhis. vt Printeritarkvara probleemid. Sekkumine pole vajalik. vt Pöörduge HP klienditeenindusse. vt Pöörduge HP klienditeenindusse. Kas printer on õigesti seadistatud? ● Kas printer on ühendatud töökorras vooluvõrku? ● Kas printeri toitelüliti on sisselülitatud asendis? ● Kas prindikassett on õigesti paigaldatud? Vt Prindikasseti vahetamine. Käsiloleva töö katkestamiseks vajutage nuppu TÜHISTA. vt Pöörduge HP klienditeenindusse. Kui probleem ei lahene.hp. vt Printeri olekutuled. juhis. Printeri olekutuled Olekutulede tähendus Tuli ei põle Tuli põleb Tuli vilgub Juhtpaneeli märgutuleteated Märgutulede olek Printeri olek Tegevus Valmis Printer on printimiseks valmis. Kui probleem ei lahene. Kas printeri ja arvuti vaheline andmeside toimib? Ei Kui prindikvaliteet on kehv. Kui probleem ei lahene. Kui probleem püsib. Puhastusrežiim 3. Lahenduse otsimine See peatükk aitab teil leida lahendusi levinumatele printeriga seostuvatele probleemidele. Kas prindikvaliteet on rahuldav? Jah Kui prindikvaliteet on rahuldav. juhis. Kui probleem ei lahene. Jah Vt 3. 1. kas prindisätted vastavad kasutatava kandja tüübile. Kas printeri testlehe printimine õnnestub? Ei Kui juhtpaneeli märgutuled ei põle nii. juhis. Jah Kui vastasite jaatavalt. Sätete reguleerimist vastavalt kandja tüübile vt teemast Paberi ja muude kandjate valimine.

Lisateavet leiate peatükist Kandjate laadimine söötesalvedesse. Oodake. Sekkumine pole vajalik. ● Kontrollige. Kriitiline tõrge Kõik tuled põlevad. mis kirjeldab probleemi kõige täpsemalt. Printer ei tõmba söötesalve asetatud kandjaid sisse ● Veenduge. kas kandjajuhikud on õigesti reguleeritud. prindikassett puudub või paberiummistus Printer on tõrkeolekus ja vajab kasutaja sekkumist. Valige variant. Oodake. kas prindite nõuetele vastavale kandjale. kokku murtud ega kahjustatud. 60 Peatükk 4 Probleemide lahendamine ETWW Vt uuesti Lahenduse otsimine. 58 Peatükk 4 Probleemide lahendamine ETWW Märgutulede olek Printeri olek Tegevus NB! luuk avatud. ● Ärge printige kasutatud paberile. Juhised leiate peatükist Paberivõturulli puhastamine või Paberivõturulli vahetamine. Lisateavet leiate peatükist Printeri puhastamine. ● Reguleerige juhikud kasutatava kandja laiuse ja pikkuse järgi ning proovige uuesti printida. ● Kontrollige. ● Kandjaummistus ● Prinditud kujutis on nihkes (viltu) ● Printerisse söödetakse korraga mitu lehte ● Printer ei tõmba söötesalve asetatud kandjaid sisse ● Prinditud lehed tõmbuvad rulli ● Printimine on väga aeglane Kandjaummistus ● Lisateavet leiate peatükist Ummistuste kõrvaldamine. Prinditav leht võib olla printeri mälumahtu arvestades liiga keerukas. ● prindikassett oleks korralikult paigaldatud Juhised leiate peatükist Prindikasseti vahetamine. ● Paberivõturull võib olla määrdunud või kahjustatud.Puhastuslehe või printeri testlehe printimine. ● Printeri eralduspadi võib olla kulunud. Juhtpaneeli märgutuleteated (Järg) ETWW Printeri olekutuled 59 Paberiga seotud probleemid Prinditud lehed tõmbuvad rulli . Veenduge. Kui printer endiselt tõrgub. ● Kontrollige. kuni printeri testleht on prinditud ning printer on olekus Valmis. Mälutõrge Printeril pole piisavalt vaba mälu. mis pole kortsus. Kõik tuled on kustunud. ● Printige ainult sellistele kandjatele. pöörduge HP klienditeenindusse. Lisateavet leiate peatükist Prindikvaliteedi sätted. ● prindikandjad oleksid salve asetatud Juhised leiate peatükist Kandjate laadimine söötesalvedesse. Selleks võib kuluda mõni minut. Lahutage toitekaabli mõlemad otsad ja seejärel ühendage kaabel uuesti nii printeriga kui ka vooluvõrku. ● printeris poleks paberiummistusi Juhised leiate peatükist Ummistuste kõrvaldamine. kandjad otsas. kas printer saab toidet. Proovige printida madalama eraldusvõimega. ● Lisateavet leiate lõigust Lehekülg on viltu. kas printer on puhas. Kontrollige. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. Ärge lehvitage paberipakki enne söötesalve panemist. Prinditud kujutis on nihkes (viltu) Väike nihe on normaalne nähtus ning ilmneb tavaliselt trükitud vormidele printimisel. Vt Pöörduge HP klienditeenindusse. ● Kasutatavad kandjad ei tohi olla kortsus. Lisateavet leiate peatükist Printeri eralduspadja vahetamine. kuni puhastusleht on prinditud ning printer on olekus Valmis. ● Proovige printida uuest pakist võetud paberile. Eemaldage printer 30 minutiks vooluvõrgust ja ühendage seejärel uuesti. Printerisse söödetakse korraga mitu lehte ● Söötesalv võib olla liiga täis. et: ● prindikassetihoidiku luuk oleks korralikult kinni. kokku murtud ega kahjustatud. Lisateavet leiate peatükist Kandjate teed või Kandjate laadimine söötesalvedesse. et printer poleks käsisööterežiimis. Printeri käivitamine Printer käivitub.

Eemaldage USB-kaabel ja kontrollige selle mõlemat pistikut. turvaelemendid või mis tahes muud arvuti USBliidese ja printeri vahele lisatud seadmed. millega tavaliselt probleeme pole. kui see on saadaval). Prinditöö võib olla väga keerukas. Lisateavet leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver). Ühendage USB-kaabel uuesti ja kontrollige ühenduskohti. Proovige neid komponente parendada. võib lehekülje formaat uue printeridraiveri või teiste sätete kasutamisel muutuda. Probleemi lahendamiseks proovige järgmisi võimalusi. Osa graafikast või tekstist puudub või prinditud lehed on tühjad ● Kontrollige. Need seadmed võivad mõjutada printeri ja arvuti vahelist andmesidet. eriti prindikasseti ja vooluallika vahelised ühendused. hoolimata sellest. ETWW Paberiga seotud probleemid 61 ● Lahutage kaabel ja ühendage selle mõlemad otsad uuesti. kuni kogu kleeplint on eemaldatud. võib probleem olla selles failis. ● Viga võib olla tarkvaraprogrammis. Taaskäivitage printer ja arvuti. mis kirjeldab probleemi kõige täpsemalt. ● Võimalusel ühendage kaabel ja printer teise arvutiga ning proovige printida sellist tööd. võib probleem olla selles rakenduses. ● Kasutage dokumentide loomisel ja printimisel samu atribuudisätteid ning sama printeridraiverit (printeritarkvara). ● Võimalik. Seadke kandja tüübiks tavapaber. vale või mittetäielik ● Osa graafikast või tekstist puudub või prinditud lehed on tühjad ● Lehekülje formaat on teistsugune kui teise printeri puhul ● Graafika kvaliteet Märkus Prinditöö eelvaate kuvamiseks kasutage tarkvararakenduse valikut Print Preview (Prindi eelvaade. Asetage prindikassett kohale tagasi. Kui arusaamatu tekst prinditakse vaid ühest kindlast rakendusest. Eemaldage arvuti ja printeri vahelised vahelülitid. ● Printimise kiirus sõltub arvuti protsessori kiirusest. ● Puhastage printer. Juhised leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver). Tekst on arusaamatu. kas valitud on õige printeridraiver. Proovige järgmisi võimalusi. lintvarundusseadmed. . ega prinditavas failis ole tühje lehti. Printimine on väga aeglane Printeri HP LaserJet 1020 maksimumkiirus on A4-formaadis kandjate puhul 14 lk/min ja Letter-formaadis kandjate puhul 15 lk/min. Veenduge. Lehekülje formaat on teistsugune kui teise printeri puhul Kui kasutasite dokumendi loomiseks vanemat või teistsugust printeridraiverit (printeritarkvara) või on tarkvara printeriatribuutide sätted teistsugused. Kontrollige. ● USB-kaabel võib olla lahti või defektne. 62 Peatükk 4 Probleemide lahendamine ETWW Prinditud lehekülg erineb ekraanil kuvatust Valige variant. ● Prindikassett võib olla endiselt kaetud kleeplindiga. et printer oleks ühendatud otse arvutiga. ● Vähendage dokumendi keerukust (nt vähendage graafika hulka dokumendis). Proovige järgmisi võimalusi. ● Lisateavet leiate peatükist Kandjate teed või Paberi ja muude kandjate valimine. vale või mittetäielik ● Kui arusaamatu tekst prinditakse vaid ühest kindlast failist. et printeriatribuutide aknas valitud graafikasätted ei sobi prinditava töö tüübiga. Võtke prindikassett printerist välja ja tõmmake kleeplinti sakist. millise HP LaserJeti printeriga dokumenti prindite. Kasutage tavalisi kandjaid. Juhised leiate peatükist Prindikasseti vahetamine.● Lisateavet leiate lõigust Rullitõmbumine või lainelisus. ● Avage printeridraiveri kaudu printeriatribuutide aken. ● Proovige printida sellist tööd. Märkus Raskem kandja võib põhjustada probleeme tooneri kuumutamisel. Vt uuesti Lahenduse otsimine. ETTEVAATUST! Enne USB-kaabli printeriga ühendamist eemaldage printer kahjustuste vältimiseks alati vooluvõrgust. mälumahust ja arvuti vabast kõvakettaruumist. ● Kitsas või raske kandja muudab printimise aeglasemaks. ● Tekst on arusaamatu. ● Lülitage printer ja arvuti välja. Katsetage muid printeriatribuutide aknas saadaolevaid graafikasätteid. millega tavaliselt probleeme pole. Proovige printida mõnest muust tarkvararakendusest.

Väljaprindid on heledad või pleekinud ● Tooner on otsakorral.● Muutke eraldusvõime. Lisateavet leiate peatükist Tooneri ühtlane jaotamine. Topeltklõpsake ikooni Add Printer (Lisa printer). Valige Windowsi tegumiriba menüü Start käsk Programs (Programmid) ja klõpsake käsku HP. Järgige printeri lisamise viisardi juhiseid. ● Taaskäivitage arvuti. ● Proovige USB-kaabel ühendada arvuti teise USB-liidesesse. Installige printeritarkvara CD-lt. Lülitage printer uuesti sisse. ● Kui püüate printida ühiskasutatava printeriga. Juhised leiate peatükist Printeri puhastamine või Printeri kandjatee puhastamine.ja toitekaablite kohta. võib printimise optiline tihedus olla liiga heledaks seatud või on režiim EconoMode sisse lülitatud. ● Taaskäivitage arvuti. Installige printeritarkvara CD-lt. Märkus Sulgege kõik töötavad rakendused. Tegumiribal kuvatavale ikoonile vastava rakenduse sulgemiseks paremklõpsake ikooni ja klõpsake käsku Close (Sule) või Disable (Keela). Lülitage printer välja. Lülitage printer välja. Vt uuesti Lahenduse otsimine. Märkus Sulgege kõik töötavad rakendused. Märkus Graafikavormingute teisendamisel võib osa eraldusvõimest kaduma minna. Seejärel valige variant HP LaserJet 1020 series (Sari HP LaserJet 1020) ja klõpsake nuppu Uninstall HP LaserJet 1020 series (Desinstalli sarja HP LaserJet 1020 printer). Lülitage printer uuesti sisse. Graafika kvaliteet Graafikasätted võivad olla prinditöö jaoks sobimatud. Lisateavet leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver). Printeritarkvara probleemid (Järg) ETWW Printeritarkvara probleemid 65 Prindikvaliteedi parandamine Selles peatükis kirjeldatakse printimisdefektide tuvastamist ja korrigeerimist. ● Vajadusel käivitage programm Disk Defragmenter (Kettadefragmentor) ja installige printeritarkvara uuesti. Lisateavet leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver). ● Installige printeritarkvara uuesti. ● Kontrollige. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. Seejärel valige variant HP LaserJet 1020 series (Sari HP LaserJet 1020) ja klõpsake nuppu Uninstall HP LaserJet 1020 series (Desinstalli sarja HP LaserJet 1020 printer). 64 Peatükk 4 Probleemide lahendamine ETWW Probleem Lahendus Tarkvara installimisel kuvatakse tõrketeade. ● Kui kogu prinditud lehekülg on hele. Märkus Sulgege kõik töötavad rakendused. Installige printeritarkvara CD-lt. ● Kontrollige enne tarkvara installimist. . ● Printer võib vajada puhastamist. 66 Peatükk 4 Probleemide lahendamine ETWW Tühjad kohad ● Tegemist võib olla üksikul lehel esineva defektiga. ● Installige printeritarkvara uuesti. Lisateavet leiate peatükist Tooneri säästmine. Printer on režiimis Valmis. See kehtib USB. Valige Windowsi tegumiriba menüü Start käsk Programs (Programmid) ja klõpsake käsku HP. klõpsake Windowsi tegumiribal menüü Start käsku Settings (Sätted) ja seejärel linki või ikooni Printers (Printerid). fondi ja muid sätteid. kas vastaval kettal on vaba ruumi. ● Installige printeritarkvara uuesti. Reguleerige optilist tihedust ja keelake printeriatribuutide aknas funktsioon EconoMode. ● Taaskäivitage arvuti. Kontrollige printeriatribuutide aknas valitud graafikasätteid (nt eraldusvõimet) ning seadke need sobivaks. Valige Windowsi tegumiriba menüü Start käsk Programs (Programmid) ja klõpsake käsku HP. Proovige teist kaablit. ● Kandja ei pruugi vastata HP spetsifikatsioonidele (kandja võib olla näiteks liiga niiske või kare). Vt uuesti Lahenduse otsimine. Tegumiribal kuvatavale ikoonile vastava rakenduse sulgemiseks paremklõpsake ikooni ja klõpsake käsku Close (Sule) või Disable (Keela). Lülitage printer välja. Süsteemisalves kuvatavale ikoonile vastava rakenduse sulgemiseks paremklõpsake ikooni ja klõpsake käsku Close (Sule) või Disable (Keela). Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. kuid ei prindi. paberiformaadi. ETWW Prinditud lehekülg erineb ekraanil kuvatust 63 Printeritarkvara probleemid Printeritarkvara probleemid Probleem Lahendus Printeri HP LaserJet 1020 printeridraiverit pole kaustas Printer. Tooneritäpid ● Kandja ei pruugi vastata HP spetsifikatsioonidele (kandja võib olla näiteks liiga niiske või kare). Seejärel valige variant HP LaserJet 1020 series (Sari HP LaserJet 1020) ja klõpsake nuppu Uninstall HP LaserJet 1020 series (Desinstalli sarja HP LaserJet 1020 printer). Vajadusel vabastage võimalikult palju kettaruumi ja installige printeritarkvara uuesti. kas kõik kaablid on korralikult ühendatud ja vastavad nõuetele. Proovige töö uuesti printida. Lülitage printer uuesti sisse.

● Printeri sisemistele komponentidele on kogunenud toonerit. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. pöörduge HP volitatud edasimüüja või teenindustöötaja poole. kas printeridraiveris on valitud õige kandjatüüp. Proovige kasutada teist tüüpi või muu tootja valmistatud kandjaid. ● Kontrollige kandja tüüpi ja kvaliteeti. Pöörake kandjapakk salves ümber. Juhised leiate peatükist Prindikasseti vahetamine. kas kandjad on salve asetatud õigesti ning et paberijuhikud pole kandjatest eemal või liialt nende vastu surutud. kas printeridraiveris on valitud õige kandjatüüp. Lisateavet leiate peatükist Kandjate laadimine söötesalvedesse. Kandja tootmisprotsessi eripära tõttu ei kinnitu tooner teatud piirkondades kandjale. Väga kuivas (madala õhuniiskusega) keskkonnas võib taustvarjustus tugevneda. Kui probleem ei kao. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. Kandja rullitõmbumist põhjustab nii kõrge temperatuur kui ka ülemäärane niiskus. ● Võimalik. Lisateavet leiate peatükist Printeri puhastamine. Rullitõmbumine või lainelisus ● Kontrollige kandja tüüpi ja kvaliteeti. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. Lisateavet leiate peatükist HP kontaktid. Lisateavet leiate peatükist Prindikasseti vahetamine. Juhised leiate peatükist Prindikasseti vahetamine. ● Kontrollige kandja tüüpi ja kvaliteeti. . Kui märgid on lehel moondunud. Püstjooned ● Prindikasseti sees asuv valgustundlik trummel on tõenäoliselt kriimustatud. Proovige kasutada teistsugust kandjat. ● Kuumuti temperatuur võib olla liiga kõrge. ● Valige mõni kergem kandja. ● Paigaldage printerisse uus HP prindikassett. ● Tegemist on ebakvaliteetse kandjapartiiga. Korduvad vertikaalsuunalised defektid ● Prindikassett võib olla kahjustatud. Juhised leiate peatükist Prindikasseti vahetamine. ● Kuumuti temperatuur võib olla liiga madal. ETWW Prindikvaliteedi parandamine 69 Kortsud või murdekohad ● Kontrollige. võib printer vajada hooldust. Lisaks keerake kandjaid salves 180° võrra. Juhised leiate peatükist Prindikasseti vahetamine. kaob probleem tõenäoliselt paari lehe printimise järel ise. et kandjad on liiga kaua söötesalves olnud. See aitab vähendada taustvarjustust. valige madalamale kuumutitemperatuurile vastava tüübiga kandja (nt kiled või kerge paber). Lisateavet leiate peatükist Printeri puhastamine. ● Kontrollige kandja tüüpi ja kvaliteeti. pöörduge HP volitatud edasimüüja või teenindusettevõtte poole. Lisateavet leiate peatükist Kandjate laadimine söötesalvedesse. Lehekülg on viltu ● Kontrollige.a ● Kontrollige kandja tüüpi ja kvaliteeti. Printige printeri testleht. tekitades arusaamatuid kujundeid. Lisateavet leiate peatükist Kandjate laadimine söötesalvedesse. ● Kui prinditud märgid on moondunud. Kontrollige. Paigaldage printerisse uus HP prindikassett. Kui defektid ilmnevad lehe tagaküljel. 68 Peatükk 4 Probleemide lahendamine ETWW Märgid on moondunud ● Kui prinditud märgid on moondunud. ● Kontrollige. ärge kasutage pikendusjuhet. ● Paigaldage printerisse uus HP prindikassett.● Kandja niiskussisaldus on ebaühtlane või kandja pinnal on niiskeid laike. tekitades lehel lainelise efekti. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. võib kandja olla liiga libe. ● Paigaldage printerisse uus HP prindikassett. Kui defekt kordub leheküljel alati samas kohas. ETWW Prindikvaliteedi parandamine 67 Tooneriga määrdunud alad ● Kui kandja ülaosas ilmnevad tooneriga määrdumise jäljed. Vt Printeri atribuudid (draiver). Proovige printida uuele kandjale. kas printeridraiveris on valitud õige kandjatüüp. ● Söötesalv võib olla liiga täis. Kontrollige. ● Kontrollige. Juhised leiate peatükist Printeri puhastamine. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. ● Kontrollige printeri töökeskkonda. ● Ühendage printer otse vahelduvvooluvõrku. Juhised leiate peatükist Prindikasseti vahetamine. kas printeridraiveris on valitud õige kandjatüüp. kas kandjad on õigesti salve asetatud. Puhastage paberijuhikud puhta ebemeteta lapiga. on paberijuhikud tõenäoliselt mustad. Märkus Kui probleemi ei õnnestu nende juhiste järgi lahendada. Lahtine tooner ● Puhastage printer seestpoolt. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. Hall taust ● Vähendage printeriatribuutide akna kaudu optilise tiheduse sätet. ● Prindikassett võib olla defektne. paigaldage uus HP prindikassett.

Lisaks keerake kandjaid salves 180° võrra. Märkus Uute kandjate lisamisel eemaldage kõik kandjad söötesalvest ja koputage uus kandjapakk ühtlaseks. Kinnikiilunud lehe eemaldamine HOIATUS Paberiummistuste tõttu võib lehtedel olla lahtist toonerit. Veepiisad lehe allservas Märkus Printeris olev niiskus kondenseerub kuumutisõlmele ja tilgub sealt kandjale. HOIATUS Prindikasseti kahjustuste vältimiseks ärge asetage seda otsese valguse kätte. See aitab vältida mitme lehe korraga söötmist ning sellest tingitud ummistusi. ● Kasutage laserprinteritele mõeldud kandjaid. lehte katki rebimata söötesalvest eemaldada. Ebatavaliselt kuumas ja niiskes keskkonnas koguneb niiskus kandjatesse. 2. ● Väljastustee. 72 Peatükk 4 Probleemide lahendamine ETWW 3. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. Vt uuesti Lahenduse otsimine. Kui toonerit satub riietele. Kuum vesi kinnistab tooneri püsivalt riidesse. ● Kasutage teist tüüpi kandjaid. järgige peatükis Kinnikiilunud lehe eemaldamine toodud juhiseid. proovige see ettevaatlikult. ● Söötesalved on täidetud valesti või on liiga täis.● Pöörake kandjapakk salves ringi. Lahtine tooner kaob paari lehe printimise järel. Kui lehte on väljastussalves näha. Kui lehte on veel söötesalves näha. siluge seda ja proovige uuesti printida. peske neid jaheda veega. Lisateavet leiate peatükist Printeri olekutuled. ei pruugi kandja toonerit vastu võtta. ETWW Ummistuste kõrvaldamine 71 HOIATUS Printeri kahjustamise vältimiseks ummistuste (sh väljastussalve ummistuste) kõrvaldamisel avage alati prindikassetihoidiku luuk ja eemaldage prindikassett. Katke prindikassett paberilehega.a paberi keskmisest osast) ja tõmmake see ettevaatlikult printerist välja. Kandjad võivad prinditöö käigus aeg-ajalt printerisse kinni jääda. Lisateavet leiate peatükist Kandjate laadimine söötesalvedesse. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. Pärast paberiummistuse kõrvaldamist peate võib-olla printeri välja ja seejärel uuesti sisse lülitama. ETWW Ummistuste kõrvaldamine 73 74 Peatükk 4 Probleemide lahendamine ETWW Vt uuesti Lahenduse otsimine. järgige peatükis Kinnikiilunud lehe eemaldamine toodud juhiseid. Prindikassetihoidiku luugi avamine ja prindikasseti eemaldamine vähendab printeri rullidel lasuvat pinget ning aitab seega vältida printeri kahjustamist ja hõlbustab kinnikiilunud lehtede eemaldamist. ● Niiskuse imendumise vältimiseks säilitage kandjaid õhukindlas pakendis. asetage prindikassett oma kohale tagasi ja sulgege prindikassetihoidiku luuk. Ärge sulgege luuki ega pange prindikassetti printerisse tagasi enne. Eemaldage ümbrik. 1. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded. Märkus Uute kandjate lisamisel eemaldage kõik kandjad salvest ja koputage pakk ühtlaseks. Tekkinud ummistusest teavitatakse teid tarkvara tõrketeadete või juhtpaneeli märgutuledega. Ummistuste põhjused võivad muu hulgas olla järgmised. Võtke väljaulatuvast lehest kahe käega kinni (k. Märkus Pärast ummistuse kõrvaldamist võib printerisse jääda lahtist toonerit. Avage prindikassetihoidiku luuk ja eemaldage kassett. Veepiisad ei kahjusta printerit. kui ummistus on kõrvaldatud. 70 Peatükk 4 Probleemide lahendamine ETWW Ummistuste kõrvaldamine HOIATUS Printeri kahjustamise vältimiseks ummistuste (sh väljastussalve ummistuste) kõrvaldamisel avage alati prindikassetihoidiku luuk ja eemaldage prindikassett. Kui peate eemaldamisel jõudu rakendama. ● Söötesalvede piirkond. Juhised leiate peatükist Kinnikiilunud lehe eemaldamine. ● Ümbrike puhul võib põhjuseks olla ümbrikku jäänud õhk. Kui olete kinnijäänud kandja eemaldanud. Levinumad ummistuste piirkonnad ● Prindikasseti piirkond. Tooneripritsmed kujutiste ümber ● Kui prinditud märkide ümber on rohkelt tooneripritsmeid. (Laserprintimise korral on mõningane tooneripritsmete tekkimine normaalne. .) Proovige kasutada teist tüüpi kandjat. ● Kandjad ei vasta HP spetsifikatsioonidele. ● Pöörake kandjapakk salves ringi.

hp. Ajakohase teabe leiate veebilehelt http://www. .A Printeri tehnilised andmed Selles lisas käsitletakse järgmisi teemasid: ● Asukohale esitatavad nõuded ● Müra tekitamine ● Elektrilised andmed ● Füüsilised andmed ● Printeri mahutavus ja jõudlus ● Mäluandmed ETWW 75 Töökeskkond Paigaldage printer hea ventilatsiooniga tolmuvabasse kohta. Ajakohase teabe leiate veebilehelt http://www. 3 Vaikeaeg ooterežiimist (Ready) energiasäästurežiimi (PowerSave) ning energiasäästurežiimist tagasi printimisolekusse siirdumiseks on väga lühike (alla 10 sekundi).0 amprit Võimsustarve (keskmine vattides)1. kus printer osteti. 3 Printeri HP LaserJet 1020 kiirus on A4-formaadis kandjate puhul 14 lk/min ja Letterformaadis kandjate puhul 15 lk/min. aprillist 2004 ning neid võidakse muuta ilma ette teatamata.5 amprit 2. 5 Soojust eraldub ooterežiimis (Ready) 20 BTU/h. 110-voldise toitepingega mudelid 230-voldise toitepingega mudelid Toitenõuded 110–127 V (+/. ETWW Müra tekitamine 77 Elektrilised andmed ETTEVAATUST! Toitenõuded sõltuvad riigist/regioonist. kuna kuumuti sisselülitumine toimub viivituseta. standardsalv. 4 Printeri HP LaserJet 1020 kiirus on A4-formaadis kandjate puhul 14 lk/min ja Letterformaadis kandjate puhul 15 lk/min.com/support/lj1020/. Ajakohase teabe leiate veebilehelt http://www.com/support/lj1020/.hp. PowerSave) Müratu (Inaudible) Asukohale esitatavad nõuded Printimisel3 (Printing) LWAd = ≤4. 2 Helitugevus Standardi ISO 9296 kohaselt Printimisel3 (Printing) LWAd = <6. 76 Lisa A Printeri tehnilised andmed ETWW Müra tekitamine Müra tekitamine1. Tööpinget ei tohi muuta.10%) 50/60 Hz (+/. 2 Printeri mudel Printimisel4 (Printing) Ooterežiimis3 (Ready) Väljalülitatuna HP LaserJet 1020 250 W 2 W 0 W 1 Neid väärtusi võidakse muuta ilma ette teatamata.10%) 50/60 Hz (+/. A4-formaadis paber ja pidev lihtprindirežiim.5 °C ● Õhuniiskus: 20–80% (kondensaadivaba) Hoiustuskeskkond Vahelduvvooluvõrku ühendamata printer: ● Temperatuur: 0–40 °C ● Õhuniiskus: 10–80% (kondensaadivaba) Märkus Need väärtused kehtivad alates 1.com/support/lj1020/. 2 Tarbitava energia väärtus on suurim mõõdetud väärtus ühevärvilise printimise puhul kõigil standardpingetel.hp. Vahelduvvooluvõrku ühendatud printer: ● Temperatuur: 10–32.2 Hz) Nimivool 3.2 Hz) 220–240 V (+/. 2 Testitud konfiguratsioon: HP LaserJet 1020 põhiseade.2 belli (A) ja 62dB (A) Valmis olekus (Ready. Toitepinge muutmine võib printerit kahjustada ja tootegarantii tühistada.9 belli (A) ja 49dB (A) Valmis olekus (Ready. PowerSave) Müratu (Inaudible) 1 Neid Helirõhk kõrvalseisja kohal Standardi ISO 9296 kohaselt väärtusi võidakse muuta ilma ette teatamata.

hp. Need piirangud on kehtestatud elamutes ohtlike häirete vastu mõõduka kaitse tagamiseks. Ajakohase teabe leiate veebilehelt http://www. mida saab kontrollida. osale.või telesignaali vastuvõtul häireid. kui lülitate seadet välja ja sisse.78 Lisa A Printeri tehnilised andmed ETWW Füüsilised andmed Mõõtmed ● Laius: 370 mm ● Sügavus: 242 mm ● Kõrgus: 209 mm Kaal (koos 2000 lehe printimist võimaldava prindikassetiga) 5. võib tekkida raadiosidet segavaid häiringuid. mida Hewlett-Packard pole selgelt . ● abi saamiseks pöörduge seadme müüja või kogenud raadio. Seade tekitab. et üksikutel juhtudel häireid ei teki. kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat. ● ühendage seade vastuvõtja omast erinevasse pistikupessa. Kui seade põhjustab raadio.com/support/lj1020/. aprillist 2004 ning neid võidakse muuta ilma ette teatamata.või telemehaaniku poole.8 kg Märkus Need väärtused kehtivad alates 1. Kui seadme paigaldamisel ja kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendit. Siiski ei ole garanteeritud. ETWW Füüsilised andmed 79 Printeri mahutavus ja jõudlus Printimiskiirus ● 14 lk/min A4-formaadis ja 15 lk/min Letterformaadis kandjate puhul ● Esimene lehekülg vaid 10 sekundiga Põhisöötesalve mahutavus 150 lehte paberit normaalkaaluga 75 g/m2 Eelissöötesalve mahutavus 1 lehte kaaluga kuni 163 g/m2 Ülemise väljastussalve (kandjad väljuvad esikülg allpool) mahutavus 100 lehte paberit normaalkaaluga 75 g/m2 Minimaalne paberiformaat 76x127 mm Maksimaalne paberiformaat 216x356 mm Kandja kaal Väljastussalv: 60 kuni 105 g/m2 Baasmälu 2 MB RAM Eraldusvõime ● 600x600 punkti tolli kohta eraldusvõime täiendamise tehnoloogiaga (REt) ● 1200 dpi – mõjus prindikvaliteet (600x600x2 punkti tolli kohta tänu HP eraldusvõime täiendamise tehnoloogiale (REt)) Töötsükkel ● 8000 ühepoolset lehekülge kuus (maksimaalselt) ● 1000 ühepoolset lehekülge kuus (keskmiselt) 80 Lisa A Printeri tehnilised andmed ETWW Mäluandmed Baasmälu 2 MB RAM ETWW Mäluandmed 81 82 Lisa A Printeri tehnilised andmed ETWW B Normatiivne teave Vastavus FCC nõuetele Käesolev seade on läbinud katsetused ja tunnistatud vastavaks B-klassi digitaalseadme nõuetele vastavalt FCC reeglite 15. Märkus Printeri igasugune muutmine või modifitseerimine viisil. võiksite häiretest vabanemiseks toimida järgmiselt: ● muutke vastuvõtuantenni suunda või asendit. ● suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.

. Seda numbrit ei tohiks segamini ajada toote nimetuse või tootenumbriga.5 osas. Idaho 83714. D-71034 Böblingen. Department HQ-TRE / Standards Europe. Kasutamisel tuleb järgida kaht järgmist tingimust: (1) seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning (2) seade peab aktsepteerima kõik vastuvõetavad häired (sh häired. a jõustunud tervisekaitse ja ohutuse seadusele (Radiation Control for Health and Safety Act). august 2004 Kontaktteave AINULT normatiivsete küsimuste puhul: Austraalias: Product Regulations Manager. Boise. klass B2) / ICES-003.1-1998 Täiendav teave Käesolev toode vastab EMC direktiivile (89/336/EEC) ja madalpingedirektiivile (73/23/EEC) ning kannab CE-tähistust. 31-41 Joseph Street. ETTEVAATUST! Kui printerit kasutatakse. osa. osale on klassi B puhul ette nähtud kasutada varjestatud liidesekaablit. Idaho 83714-1021. osas toodud nõuetele. « Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). augustit 1976. Mail Stop 160. on välistatud laserikiire väljapääs normaalse kasutuse käigus. 1) Toodet on testitud tüüpkonfiguratsioonis koos Hewlett-Packardi personaalarvutitega. mis pole veel jõustunud). võib tekkida kiirgusoht. mis võivad põhjustada seadme soovimatut talitlust). 15. väljaanne 4 GB9254-1998. Vastavalt FCC reeglite 15. 3) Toote identimise eesmärgil on tootel ka normatiivne mudelinumber. Hewlett-Packard Company.a sätte 9. Kuna printeris kasutatav laserikiir on kaitsekorpuse ja väliste kattepaneelidega täielikult ümbritsetud. Boise. Austraalia. Herrenberger Straße 140. mis on koostatud vastavalt 1968. » Korea EMI määrus ETWW Normatiivsed nõuded 85 . Kanada DOC määrus Vastab Kanada EMC klassi B nõuetele. USA 19. 2) Seade vastab FCC reeglite 15. Hewlett-Packard Australia Ltd. GB17625. Victoria 3130. augustil 1976. klassi" laserseadme sertifikaat. Euroopas: Kohalik Hewlett-Packardi müügi. Saksamaa (Faks: +49-7031-14-3143) USA-s: Product Regulations Manager. Idaho 83707-0015. USA deklareerib.ja teenindusesindus või Hewlett-Packard GmbH. USA (Tel: 208-396-6000) 84 Lisa B Normatiivne teave ETWW Normatiivsed nõuded Laseri ohutusnõuded USA Toiduainete. ETWW Vastavus FCC nõuetele 83 Vastavuskinnituse punktid Vastavuskinnitus Vastavuse kohta ISO/IEC juhendiga 22 ja EN 45014 Tootja nimi: Hewlett-Packard Company Tootja aadress: 11311 Chinden Boulevard Boise. PO Box 15. et toode Toote nimi: HP LaserJet 1020 Normatiivne mudel 3): BOISB-0207-00 Toote lisaseadmed: KÕIK vastab järgmistele tootespetsifikatsioonidele: ohutuse osas: IEC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1 IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (1. reguleeritakse või käitatakse juhendi nõudeid rikkudes. USA-s turustatavatele toodetele on need nõuded kohustuslikud. Blackburn. Printeril on USA Tervisekaitse ja tööjõu ministeeriumi (DHHS) väljastatud kiirgusstandardile vastavuse "1. Toote nõuetele vastavuse testid (v. võib võtta kasutajalt õiguse seadet kasutada.ja ravimiameti (FDA) seadmete ja radioloogia alase tervishoiu keskus (CDRH) kehtestas nõuded lasertoodetele 1. Need nõuded kehtivad lasertoodetele. klassi laser-/LED-toode) GB4943-2001 EMC osas: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klass B1) EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 / A1:2001 EN 55024:1998 FCC pealkiri 47 CFR. mis on toodetud pärast 1.heaks kiitnud.

0) nõuetele. HUOLTO HP LaserJet 1020 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. See toode vastab programmi Energy Star® (versioon 3. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista. Plastosad Kõik üle 25 g raskused plastosad on vastavalt rahvusvahelistele standarditele märgistatud. jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja. Energy Star on USA Keskkonnakaitseameti (EPA) USA-s registreeritud kaubamärk. Paberi kasutamine Toote käsitsi kahepoolse printimise (dupleksprintimise kohta vt Paberi mõlemale poolele printimine (käsisöötmisega printimine mõlemale lehepoolele)) ja mitme lehekülje ühele lehele printimise funktsioonid aitavad vähendada paberikulu ja säästa loodusressursse. Toonerikulu EconoMode'i abil kasutab printer oluliselt vähem toonerit ning aitab pikendada prindikassettide vastupidavust. käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia. Osooni tekitamine Toode ei tekita arvestataval määral osoonigaasi (O3). Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. et minimeerida keskkonnakahjulikke mõjusid.gov/.energystar. VARO! Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan. som överskrider gränsen för laserklass 1. paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja. See hõlbustab printeri tööea lõppedes ümbertöötamiseks suunatavate plastosade tuvastamist. Betrakta ej strålen. Energy Stari partnerina garanteerib Hewlett-Packard Company selle toote vastavuse Energy Stari energiasäästunõuetele. Energiatarve Energia tarbimine on säästu. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 785-800 nm Teho 5 mW Luokan 3B laser 86 Lisa B Normatiivne teave ETWW Keskkonnateadliku tootehoolduse programm Keskkonnakaitse Hewlett-Packard Company valmistab keskkonnasäästlikke kvaliteettooteid. vähendamata seejuures toote jõudlust. VARNING! Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats. utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Lisateavet vt http://www. See on vabatahtlik programm. See aitab säästa loodusvarasid ning hoida kokku teie raha. Älä katso säteeseen. VAROITUS! Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. .Soome laserseadmete määrus LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT HP LaserJet 1020 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Selle printeri puhul on arvesse võetud mitmeid aspekte. mis on loodud energiasäästlike kontoritoodete väljatöötamise propageerimiseks. VARNING! Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion.ehk tukastusrežiimis (PowerSave/Sleep) oluliselt väiksem.

aastast on 86%-l HP LaserJeti tarvikute müümisega tegelevast ülemaailmsest turust olnud tasuta võimalus HP LaserJeti tarvikuid ümbertöötamiseks HP-sse tagastada.com/ hpinfo/community/environment/productinfo/safety. mis muidu oleks sattunud prügimägedele.com/go/environment või http://www.hp.hp. Paber Seadmes võib kasutada ümbertöötatud paberit juhul.com/go/msds või http://www. Koguge kokku kaks või enam prindikassetti ja kasutage nende tagastamiseks müügikomplektis olevat aadressisilti.com/recycle. 88 Lisa B Normatiivne teave ETWW Lisateave Keskkonnaalaste teemade kohta saate teavet järgmistest allikatest: ● Toodete keskkonnaomaduste lehed selle ja paljude teiste seostuvate HP toodete kohta ● HP keskkonnakaitse programm ● HP keskkonnajuhtimise süsteem ● HP kasutatud toodete tagastamise ja ümbertöötamise programm ● Materjalide ohutusteabe loendid Külastage veebisaiti http://www.com/recycle. kui see vastab juhendis HP LaserJet printer family print media guide (HP laserprinterite prindikandjate juhend) toodud nõuetele.com/recycle.hp.hp. Ülemaailmselt suunas HP ümbertöötamisse keskmiselt 80% peamiselt plast.ETWW Keskkonnateadliku tootehoolduse programm 87 HP LaserJeti prinditarvikud Paljudes riikides/regioonides saab selle toote kasutatud tarvikuid (nt prindikassett) tänu HP prinditarvikute tagasivõtmise ja ümbertöötamisse suunamise programmile HP-sse tagastada. Enamikus HP LaserJeti prindikassetikarpides on koos kasutusjuhendiga ka tasutud postimaksu märkega ning juba adresseeritud sildid. 90 Lisa B Normatiivne teave ETWW . Kasutatud toodete tagastamine väljaspool USA-d Väljaspool USA-d asuvad kliendid peaksid HP tarvikute tagastamise ja ümbertöötamise programmi kohta lisateabe saamiseks külastama veebisaiti http://www.com/hpinfo/ community/environment/productinfo/safety.ja metallosadest koosnevatest prindikassettidest.hp. Kasutatud toodete tagastamine USA-s Keskkonna säästmise huvides soovitab HP tagastada kasutatud prindikassetid ja tarvikud suurte kogustena. mille puhul postituskulud on juba tasutud. Sellised sildid ja postituskastid on saadaval ka veebisaidilt http://www. Materjalipiirangud See HP toode ei sisalda patareisid. See rekordiline arv viitab ligikaudu 26 miljonile kilogrammile prindikassetimaterjalile. ETWW Keskkonnateadliku tootehoolduse programm 89 Materjalide ohutusteabe loendid Keemilisi aineid sisaldavate tarvikute materjalide ohutusteabe loendid (Material Safety Data Sheets – MSDS) leiate HP veebisaidilt http://www. Ülejäänud materjalidest vabanetakse keskkonnateadlike meetodite abil. Plasti ja metalle kasutatakse selliste uute toodete valmistamisel nagu HP plastist söötesalved ja spuulerid.hp. Tellimisteabe leiate peatükist Tarvikute tellimine. Lihtsa põhimõttega ja tasuta tagasivõtmise programm töötab enam kui 30 riigis/ regioonis. Lisateabe saamiseks helistage USA-s telefonil 800-340-2445 või külastage HP veebisaiti aadressil http://www. Toode on kohandatud ümbertöötatud paberi kasutamiseks vastavalt määrusele EN12281:2002. Tarvikute käitlusprogrammi HP Planet Partners raames töötati aastal 2002 ülemaailmselt ümber üle 10 miljoni HP LaserJeti prindikasseti. Kõigi uute HP LaserJeti prindikassettide ja tarvikute müügikomplektiga on kaasas mitmekeelne programmijuhend.hp. HP prinditarvikute tagastamise ja ümbertöötamisse suunamise programmi teave Alates 1992.

parandada ega välja vahetada. mis on jõudluselt uutega samaväärsed. Kui HP saab garantiiaja jooksul teate sellistest defektidest. HP ei muuda toote kuju. et HP tarkvaras ei teki ostukuupäevast algava ülalmääratud perioodi jooksul programmi õige installimise ja kasutamise korral programmi käsustiku täitmisel vigu. . HP garanteerib teile.C Garantii ja litsentsid Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus HP TOODE Printer HP LaserJet 1020 PIIRATUD GARANTII KESTVUS Üheaastane piiratud garantii HP kinnitab teile kui lõppkasutajale. SEL MÄÄRAL. osariigiti või provintsiti erineda. mis oleksid tingitud puudustest materjalide ja teostuse kvaliteedis. on HP kohustatud defektse toote omal äranägemisel kas parandama või välja vahetama. mis võivad riigiti/regiooniti. osariikides või provintsides pole lubatud kaudse garantii kestust piirata ning seega ei pruugi ülaltoodud piirang või välistus teile kohalduda. HP tooted võivad sisaldada taastatud varuosi. et HP riistvaras ja lisaseadmetes ei teki materjalidest ega ka teostusest põhjustatud defekte ülaltoodud perioodi jooksul arvates ostukuupäevast. (d) töötamisest väljaspool toote avaldatud töökeskkonna spetsifikatsioone või (e) töökoha ebaõigest ettevalmistamisest või hooldusest. liidestest või osadest. komponente või materjale. Teatud riikides/regioonides. mille kohta kehtib garantii. (b) mitte-HP tarnitud tarkvarast. komplektsust ega funktsioone selle kasutamiseks riigis/regioonis. (c) lubamatust modifitseerimisest või väärkasutusest. Garantii ei kehti defektidele. HP ei garanteeri ühegi toote või tarkvara katkematut ega vigadeta tööd. asendab HP tarkvara. kuid teil võib olla veel muid õigusi. EI ANNA EI HP EGA TEMA LEPINGULISED PARTNERID OTSESEID VÕI EELDATAVAID TÄIENDAVAID GARANTIISID EGA TINGIMUSI HP TOODETE KOHTA JA ÜTLEB SELGELT LAHTI KAUBASTATAVUSE JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KAUDSEST GARANTIIST. KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD. kus HP osutab sellele tootele tugiteenuseid ja kus HP seda toodet on turustanud. Vahetustooted võivad olla uued või uutega võrdväärsed. mis selliste defektide tõttu programmitud käsustikku ei täida. Pakutava garantiiteeninduse tase võib sõltuda kohalikest standarditest. mis tulenevad (a) ebaõigest või ebaadekvaatsest hooldusest või kalibreerimisest. Kui HP ei suuda mõistliku aja jooksul defektset toodet. HP piiratud garantii kehtib kõigis riikides/regioonides. kus kehtivate seaduste või eeskirjade tõttu pole toodet ette nähtud kasutada. See garantii annab teile teatud seaduslikud õigused. on teil toote kohesel tagastamisel õigus saada ostuhinna ulatuses hüvitist. Kui HP-le teatatakse garantiiaja jooksul sellistest puudustest.

1988). Teatud jurisdiktsioonides pole HP luba piiratud lahtimonteerimiseks või dekompileerimiseks vajalik. välja arvatud juhul. Hewlett-Packard annab teile õiguse kasutada tarkvara üht eksemplari. Tarkvara on keelatud dekrüpteerida. rakendamist või kuvamist. Litsentsi lõpetamise korral peate viivitamatult tarkvara hävitama koos kõigi koopiate. kui kopeerimine või kohandamine on vajalik tarkvara volitatud kasutamisel. laadimist. Lahtimonteerimise ja dekrüpteerimise keeld.SEL MÄÄRAL. USA valitsuse piiratud õigused. Tarkvara kopeerimine avalikku arvutivõrku on keelatud. Teatud riikides/regioonides. kui dekrüpteerimine on vajalik tarkvaraga töötamiseks. dokumendi FAR 2. Edastamisel peate tarkvara ülevõtjale loovutama tarkvara koos kõigi koopiate ja seonduva dokumentatsiooniga. Koopiad ja kohandatud variandid. KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD). Litsentsi andmine.227-7014 (juuni 1995) määratluse kohaselt "kommerts-arvutitarkvarana". ERILISTE. KAUDSETE.101(a) (juuni 1987) määratluse kohaselt "kommertsartiklina" või dokumendi FAR 52.211-7015 (mai 1991) või DFARS 252.227-19 (juuni 1987) (või . Ekspordinõuded. Nõudmise korral peate HP-le esitama põhjendatult üksikasjaliku teabe tarkvara lahtimonteerimise või dekompileerimise kohta. SÜÜTEOL VÕI MUUL ALUSEL. JUHUSLIKE EGA JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI KAOTSILÄINUD ANDMED). kui olete Hewlett-Packardiga sõlminud sellekohase eraldi lepingu. ei tohi tarkvara korraga kasutada rohkem isikuid. Litsentsi lõpetamine.227-7013 (okt. kohanduste ja mis tahes kujul liidetud osadega. VÄLJA ARVATUD EESPOOL MAINITUD ASJAOLUDEL. Te ei tohi tarkvara ilma HP eelneva kirjaliku loata lahti monteerida ega dekompileerida. Tarkvara omandiõigus ja autoriõigus kuulub Hewlett-Packardile või HewlettPackardi allhankijatele. Võite tarkvara kopeerida või kohandada ainult arhiivimiseks või juhul. HewlettPackardi allhankijad võivad kaitsta oma õigusi käesolevate Litsentsitingimuste rikkumise korral. Kui tarkvaralitsents näeb ette mitme eksemplari kasutamist. KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA.või kontrollifunktsioonide blokeerimine on keelatud. Edastamine. Tarkvara ja sellega kaasas olnud dokumentatsioon on täielikult välja töötatud erakapitali kuludel. KUI SEE ON KOHALIKE SEADUSTEGA LUBATUD. PIIRA EGA MUUDA SELLE TOOTE TEILE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL. PÕHINEGU NEED SIIS LEPINGUL. kui on litsentsiga selleks volitatud. Tarkvara ja selle koopiaid või kohandatud variante on keelatud kohaldatavaid seadusi ja määrusi rikkudes eksportida või re-eksportida. Käesolev litsents ei anna teile tarkvara omandiõigust. HP TARKVARALITSENTSI TINGIMUSED Seadmega kaasas oleva tarkvara kasutamine allub järgmistele litsentsitingimustele. Ülevõtja peab ülevõtmise alusena aktsepteerima kõiki litsentsitingimusi. Sõltuvalt kohalduvast dokumendist tarnitakse ja litsentsitakse tarkvara ja selle dokumentatsioon vastavalt dokumendi DFARS 252. TARKVARA KASUTAMISEGA VÄLJENDATE OMA NÕUSOLEKUT LITSENTSI TINGIMUSTEGA. Tarkvara modifitseerimine ja selle litsentsimis. installimist. Litsentsitingimuste rikkumisel võib HP sellest ette teatades teie litsentsilepingu lõpetada. "Kasutamine" hõlmab tarkvara talletamist. Kõigi koopiate ja kohanduste puhul peate kopeerima ka kõik originaaltarkvara autoriõigust käsitlevad märkused. VAID TÄIENDAVAD NEID. ON EESPOOL NIMETATUD HÜVITISED AINSAD TEILE ANTAVAD HÜVITISED. ETWW Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus 91 Hewlett-Packardi tarkvara litsentsileping NB! TARKVARA KASUTAMINE ON ALLUTATUD JÄRGNEVALT LOETLETUD HP TARKVARALITSENTSI TINGIMUSTELE. DFARS 252. Teie litsents kaotab tarkvara igasuguse edastamise korral automaatselt kehtivuse. osariikides või provintsides pole lubatud ettenägematuid ega järelduslikke kahjusid välistada ega piirata ning seega ei pruugi ülaltoodud piirang või välistus teile kohalduda. Omandiõigus. EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD MINGIL JUHUL ANDMETE KAOTSIMINEKU EGA OTSESTE. välja arvatud juhul.

EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD MINGIL JUHUL OTSESTE. VAID TÄIENDAVAD NEID. ebaõige säilitamise või printeritoote töökeskkonna nõuete rikkumise tõttu või (c) mis on kulunud normaalse kasutamise käigus. KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD). HP otsustab seejärel. KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD. uuendatud või mille ehitust on mingil moel muudetud. 92 Lisa C Garantii ja litsentsid ETWW Prindikasseti piiratud garantii Käesoleval HP tootel on materjali. JUHUSLIKE EGA JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI KAOTSILÄINUD ANDMED). KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA. ERILISTE. KAUDSETE. Optimaalse jõudluse tagamiseks kasutage ainult spetsiaalselt sarja HP LaserJet 1020 printerite jaoks välja töötatud tarvikuid ja lisaseadmeid. ETWW Prindikasseti piiratud garantii 93 94 Lisa C Garantii ja litsentsid ETWW D HP osad ja tarvikud Selles lisas käsitletakse järgmisi teemasid: ● Tarvikute tellimine ● HP prindikassettide kasutamine ETWW 95 Tarvikute tellimine Fakultatiivsete tarvikute ja lisaseadmete abil saab printeri kasutusvõimalusi suurendada. kas asendada defektseks osutunud tooted või hüvitada toote ostuhind. EI ANNA HP OTSESEID VÕI EELDATAVAID TÄIENDAVAID GARANTIISID EGA TINGIMUSI HP TOODETE KOHTA JA ÜTLEB SELGELT LAHTI KAUBASTATAVUSE JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KAUDSEST GARANTIIST. KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD.ja teostusdefektide puudumise garantii. (b) mille rikked on tekkinud väärkasutuse. PIIRA EGA MUUDA SELLE TOOTE TEILE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL. SEL MÄÄRAL. Garantiiteenuse kasutamiseks tagastage toode selle ostukohta (koos probleemi kirjaliku seletuse ja prindikvaliteedi näidistega) või pöörduge HP klienditeenindusse. ümber ehitatud. SEL MÄÄRAL. Tellimisteave Kaubaartikkel Kirjeldus või otstarve Tellimisnumber Prinditarvikud HP Multipurpose paper HP mitmeotstarbeline paber – HP kaubamärki kandev paber mitmeks otstarbeks (ühes pakendis on 10 riisi ja igas riisis on 500 lehte). (a) mida on täidetud. See garantii ei kehti toodetele.muu samaväärse asutuse määruse või lepingusätte) määratluse kohaselt "piiratud arvutitarkvarana". Tootenäidise tellimiseks USA-s helistage telefonil 800-800-471-4701. PÕHINEGU NEED SIIS LEPINGUL. HPM1120 HP LaserJet paper Kvaliteetne HP kaubamärki kandev . SÜÜTEOL VÕI MUUL ALUSEL. Teil on sellele tarkvarale ainult need kohaldatavas DFARS-i või FAR-i sättes või HP standardses konkreetse toote kohta sõlmitavas tarkvaralepingus ette nähtud õigused.

paber HP LaserJeti printerite jaoks (ühes pakendis on 10 riisi ning igas riisis on 500 lehte). Tootenäidise tellimiseks USA-s helistage telefonil 800-800-471-4701. RL1-0266 Printeri eralduspadi Aitab vältida printerisse mitme lehe korraga söötmist. HPJ1124 HP LaserJet transparency film HP kaubamärki kandvad kiled HP LaserJeti mustvalgete printerite jaoks. RL1-0269 Lisatarvik Söötesalve kate Kasutatakse söötesalves olevate kandjate katmiseks.hp. Q2460-40004 (USA) Q2460-40005 (Euroopa) Tellimisteave (Järg) . 2000 lehe kassett Lisateavet leiate peatükist Prindikasseti prognoositav kasutusiga. 96 Lisa D HP osad ja tarvikud ETWW Kaubaartikkel Kirjeldus või otstarve Tellimisnumber Varuosad Paberivõturull Kasutatakse kandjate võtmiseks söötesalvest ja nende juhtimiseks läbi printeri. 5851-1468 Märkus Selle dokumendi saab alla laadida aadressilt http://www. Q2612A Täiendav dokumentatsioon HP LaserJet printer family print media guide(HP LaserJeti printerite prindikandjate juhend) Paberi ja muude prindikandjate kasutamise juhend HP LaserJeti printeritele.com/ support/ljpaperguide/. 92296T (Letter) 92296U (A4) Prindikassetid sarja HP LaserJet 1020 printerite jaoks Prindikassetid Vahetuskassetid sarja HP LaserJet 1020 printerite jaoks.

HP seisukoht mitte-HP toodetud prindikassettide suhtes Hewlett-Packard Company ei saa soovitada mitte-HP toodetud. mis katab ligikaudu 5% lehe pinnast. Märkus Garantii ei kehti defektidele. 98 Lisa D HP osad ja tarvikud ETWW E Hooldus. et olete seadnud printimise optilise tiheduse 3. olenevalt teie asukohast.ja tugiteenused ETWW Laiendatud garantii Tugiteenusepakett HP SupportPack kehtib HP riistvaratoote ja kõigi HP tarnitud sisemiste . tasemele ning režiimi EconoMode välja lülitanud. Selle funktsiooni kasutamisel pikeneb prindikasseti kasutusaeg ning väheneb prinditava lehekülje hind. Kui täheldate sellistel tingimustel prindikvaliteedi langemist.) Tooneri säästmine Režiimi EconoMode puhul kasutab printer iga lehe printimiseks vähem toonerit. on sarja HP LaserJet 1020 printeritele mõeldud prindikasseti kasutusiga keskmiselt 2000 lehte. Kood ei viita tooneri kasutusajale (säilivusele) ega ole mingil moel seotud garantiitingimuste ja -tähtaegadega. Teatud HP LaserJeti prindikassettide pakendid on varustatud numbreid ja tähti sisaldava kuupäevakoodiga. Kuna tegemist pole HP toodetega. Printeri garantii ei kata hooldust ega remonti. (Need on printeri vaikesätted. täidetud ja ümbertöötatud prindikassettide kasutamist. ei saa Hewlett-Packard nende kvaliteeti mõjutada ega kontrollida.ETWW Tarvikute tellimine 97 HP prindikassettide kasutamine Järgmised jaotised sisaldavad teavet HP prindikassettide kohta ning juhiseid tooneri ühtlasemaks jaotamiseks ja prindikasseti vahetamiseks. mis tulenevad mitte-Hewlett-Packardi tarnitud tarkvarast.ja tugiteenused Selles lisas käsitletakse järgmisi teemasid: ● Riistvara hooldus ● Laiendatud garantii ● Printeri pakkimise juhised ● HP kontaktid ETWW 99 Riistvara hooldus Riistvara rikke korral garantiiaja jooksul pakub Hewlett-Packard järgmisi tugiteenuste võimalusi: ● Hewlett-Packardi remonditeenused: Hewlett-Packard korraldab seadme transpordi. Prindikassettide säilitamine Ärge võtke prindikassetti pakendist välja enne. remondib seadme ja tagastab selle teile 5–10 päeva jooksul. Prindikasseti prognoositav kasutusiga Prindikasseti kasutusiga oleneb prinditööks kasutatavast toonerikogusest. HOIATUS Prindikasseti kahjustuste vältimiseks ärge asetage seda otsese valguse kätte. ● Hewlett-Packardi volitatud teenusepakkuja: saate tagastada seadme kohalikule volitatud teenusepakkujale. et vanas on veel toonerit. HP ei soovita režiimi EconoMode pidevalt kasutada. kui olete valmis seda paigaldama. Kui prindite teksti. mis järgneb mitte-HP toodetud prindikassettide kasutamisele. Kood viitab 30-kuulisele ajavahemikule alates tootmise kuupäevast ning see hõlbustab HP ja edasimüüjate vahelist varude haldust. 100 Lisa E Hooldus. liidestest ja osadest. kuid ühtlasi halveneb ka prindikvaliteet. peate paigaldama uue prindikasseti hoolimata sellest. Märkus Toonerivaru võib vastu pidada kauem kui prindikasseti mehaanilised osad. Nimetatud prognoositava kasutusea puhul eeldatakse.

● Muudes riikides/regioonides viibides külastage saiti http://welcome. printeri atribuudid 10 Energy Star 87 eralduspadi vahetamine 49 erinõuded kandjad 13 F formaat. ETWW HP kontaktid 103 104 Lisa E Hooldus. ● Eemaldage prindikassett ja säilitage seda ettenähtud moel. ● Eemaldage kõik printeri kaablid. 102 Lisa E Hooldus. Riistvara hooldusteenus kehtib kolme aasta jooksul alates HP toote ostmise kuupäevast. printimine 37 E eelissöötesalv asukoht 4 laadimine 26 ülevaade 6 elektrooniline spikker.hp.html/ või http://www.ja tugiteenused ETWW Tähestikuline register A andmed füüsilised 79 mahutavus ja jõudlus 80 mälu 81 arusaamatu tekst 62 asukohale esitatavad nõuded 76 B brošüürid. võib see printerit tõsiselt kahjustada.komponentide kohta. ● Hewlett-Packard soovitab transporditava seadme kindlustada. ● Võimaluse korral lisage prindinäidised ja 5 kuni 10 paberilehte või muid kandjaid.com/. Kui olete printeri pakkematerjalid juba ära visanud. Klient peab tugiteenusepaketi HP SupportPack ostma 90 päeva jooksul alates HP toote ostmisest.ja tugiteenused ETWW HP kontaktid Kui peate pöörduma HP klienditeenindusse. kandjad 13 funktsioon N-up 36 G garantii laiendatud 101 prindikassett 93 toode 91 . pidage printeri pakkimise osas nõu kohaliku postiteenuse pakkujaga. et kassett ei satuks otsese valguse kätte. Kui jätate prindikasseti printerisse. Pakkimisnõuete rikkumisest tingitud transpordikahjustuste eest vastutab klient. millele printimine ei õnnestunud. Vt Lisateabe hankimise võimalused. HOIATUS Prindikasseti kahjustamise vältimiseks hoidke seda originaalpakendis või nii. salved ja fakultatiivsed tarvikud ning pange need kõrvale.com/support/lj1020/. Lisateabe saamiseks pöörduge HP klienditeenindusse või HP klienditoe keskusse.com/country/us/en/ wwcontact. ● Võimaluse korral pakkige printer originaalkasti ning kasutage originaalpakkematerjali.hp. kasutage ühte järgmistest linkidest: ● USA-s külastage printeri HP LaserJet 1020 kohta abi saamiseks veebilehte http://www. ETWW Laiendatud garantii 101 Printeri pakkimise juhised Printeri pakkimisel toimige järgmiselt.hp.

kandjad eelissöötesalv 6 põhisöötesalv 6 juhtpaneel 5 K kahepoolne (mõlemale lehepoolele) printimine. käsitsi juhtimine 34 kandjad kasutusjuhised 20 käsitsiprintimine 16 laadimine 26 mittesoovitatavad tüübid 24 prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja tüübile 19 printimine tavatus formaadis kandjatele 33 soovitatavad 24 toetatavad formaadid 13 tüübid. mis võivad printerit kahjustada 24 ummistuste kõrvaldamine 71 valimine 24 kandjajuhikud eelissöötesalv 6 põhisöötesalv 6 kandjateed eelissöötesalv 6 puhastamine 43 põhisöötesalv 6 väljastussalv 7 ülevaade 6 kandjate laadimine 150 lehe söötesalv 26 eelissöötesalv 26 kartong kasutusjuhised 22 printimine 33 kasutusjuhendite lingid 2 keskkonnateadliku tootehoolduse programm 87 kiled kasutusjuhised 21 printimine 31 kinnikiilunud lehe eemaldamine 71 kirjaplangid kasutusjuhised 23 printimine 32 konfiguratsioon.graafika halb kvaliteet 63 puudub 62 graafika puudub 62 H hooldus HP kontaktid 103 riistvara 100 HP kontaktid 103 HP prindikassettide kasutamine 98 J juhikud. printer HP LaserJet 1020 3 ETWW Tähestikuline register 105 käsisöötmisega printimine 16 L laiendatud garantii 101 .

käsitsi juhtimine 34 mõlemale lehepoolele printimise käsitsi juhtimine 34 müra tekitamine 77 N normatiivsed nõuded Kanada DOC määrus 85 Korea EMI määrus 85 Soome laserseadmete määrus 86 vastavuskinnituse punktid 84 O opsüsteemid. toetatavad 9 P paber kasutamine 20 probleemid ja lahendused 20 toetatavad formaadid 13 valimine 24 paberiprobleemid 60 paberivõturull puhastamine 48 vahetamine 45 paberiväljastustugi 4 prindikasseti ala. puhastamine 42 prindikassett garantii 93 HP prindikassettide kasutamine 98 kuhu viia ümbertöötamiseks 88 luuk 4 prognoositav kasutusiga 98 säilitamine 98 tooneri ühtlane jaotamine 51 vahetamine 53 prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja tüübile 19 prindikvaliteedi parandamine 66 prindikvaliteet hall taust 67 hele või pleekinud väljaprint 66 korduvad vertikaalsuunalised defektid 68 kortsud 70 lahtine tooner 68 lainelisus 69 lehekülg on viltu 69 moondunud märgid 69 murdekohad 70 optimeerimine vastavalt kandja tüübile 19 püstjooned 67 rullitõmbumine 69 sätted 18 tooneriga määrdumine 68 tooneripritsmed kujutiste ümber 70 tooneritäpid 66 . tellimine 96 litsents. toide 4 M materjalide ohutusteabe loendid 90 mitu lehekülge.liides. tarkvara 92 luuk. USB 4 lisaseadmed. printimine ühele lehele 36 mõlemale lehepoolele printimine. prindikassett 4 lüliti.

tehnilised andmed 80 printeri atribuudid elektrooniline spikker 10 juurdepääs 10 printeridraiver allalaadimissaidid 2 installimine 9 Windows 9 printeri kandjajuhikud eelissöötesalv 6 põhisöötesalv 6 printeri olekutuled 58 printeri pakkimine 102 printimine brošüürid 37 kartong 33 kiled 31 kirjaplangid 32 käsisöötmine 16 mitme lehekülje printimine ühele lehele 36 N-up 36 paberi mõlemale poolele (käsitsi) 34 sildid 31 tavatus formaadis kandjad 33 tühistamine 17 vesimärgid 39 vormid. trükitud 32 ümbrikud 27 prognoositav kasutusiga. kasutusjuhised 22 remont HP kontaktid 103 riistvara hooldus 100 S salv eelissöötmine 4 .tühjad kohad 67 prindisätted. muutmine 11 prinditöö tühistamine 17 printer juhtpaneel 5 konfiguratsioon 3 pakkimine 102 puhastamine 42 tarkvara 9 tarkvaraprobleemid 64 tehnilised andmed 75 ühendamine 8 ülevaade 4 printer. prindikassett 98 106 Tähestikuline register ETWW puhastamine kandjatee 43 paberivõturull 48 prindikasseti ala 42 printer 42 põhisöötesalv asukoht 4 kandjatee 6 laadimine 26 R raskemad materjalid.

veebisaidid 2 tuled NB! 4 printeri olekutuled 58 Valmis 4 tuli NB! 4 tuli Valmis 4 tõrked. juhised 23 tugiteenused. printimine 33 teave. tellimine 96 tarvikute ja lisaseadmete tellimine 96 tavatus formaadis kandjad. 6 T tarkvara allalaadimissaidid 2 installimine 9 printeridraiverid. 2000 ja Me puhul 10 vaikesätete muutmine Windows XP puhul 10 sätted.4. Windows 9 probleemid 64 tarkvara litsentsileping 92 toetatavad opsüsteemid 9 tarvikud.põhisöötesalv 4 sildid kasutusjuhised 21 printimine 31 sätted ainult kasutatava tarkvara sätete muutmine 10 vaikesätete muutmine Windows 98 SE. teatud teemade lingid 2 tehnilised andmed asukohanõuded 76 elektrilised 78 müra 77 tekst arusaamatu 62 puudub 62 tekst puudub 62 toitelüliti 4 toitesisend 4 tooner lahtine 68 määrdumine 68 otsakorral 66 prindikasseti ala puhastamine 42 prindikassetihoidiku luuk 4 prindikasseti vahetamine 53 prindikassettide säilitamine 98 pritsmed kujutise ümber 70 säästmine 98 täpid 66 ühtlane jaotamine 51 tooneri säästmine 98 tooneri ühtlane jaotamine 51 trükitud vormid. prindikvaliteet 18 söötesalv eelissöötesalv 4. 6 eelissöötesalve täitmine 26 kandjate laadimine 26 põhi. tarkvara 64 .

printimine 32 väljastussalv 4. 7 Ü ülevaade. kõrvaldamine 71 ummistuste kõrvaldamine 71 USB-liides. printimine 39 vormid. asukoht 4 V vahetamine eralduspadi 49 paberivõturull 45 prindikassett 53 valimine kandjad 24 paber 24 varuosad 97 vastavus FCC nõuetele 83 veebitugi 2 vesimärgid.tõrkeotsing arusaamatu tekst 62 demoleht 56 graafika või tekst puudub 62 halb graafika kvaliteet 63 hall taust 67 hele või pleekinud väljaprint 66 HP klienditeenindusse pöördumine 57 korduvad vertikaalsuunalised defektid 68 kortsud 70 lahendused 56 lahtine tooner 68 lainelisus 69 lehekülg on viltu 69 mittetäielik tekst 62 moondunud märgid 69 murdekohad 70 paberiprobleemid 60 prindikvaliteet 57 prinditud lehekülg erineb ekraanil kuvatust 62 prinditud lehekülg ja ootused 57 printeri ja arvuti vaheline andmeside 57 printeri seadistus 56 printeritarkvara probleemid 64 püstjooned 67 rullitõmbumine 69 tooneriga määrdumine 68 tooneripritsmed kujutiste ümber 70 tooneritäpid 66 tuli Valmis 56 tühjad kohad 67 tühjad lehed 62 tühjad lehed 62 ETWW Tähestikuline register 107 U ummistused. printer 4 ümbertöötamine HP prinditarvikute tagastamise ja keskkonnakaitse alane programm 88 kuhu viia vanad kassetid 88 ümbrikud kasutusjuhised 21 .

com *Q5911-90925* *Q5911-90925* Q5911-90925 . L.printimine 27 108 Tähestikuline register ETWW © 2005 Hewlett-Packard Development Company.hp.P. www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful