TN

dO

llETPOT AAMllAdAPIOT

7IIT it , '" 'f} j\ .. 7rJf' ..

.if.LETarp~arrtrEII ~aTa T'lll lIliall !I,E ooov T1J~ J'.Le(1tx'l~ .

TWII l1'IilGIXO).O)'IOJTaTOJlI dulaG~a),Q)lI '&8 Jlie .:sv"J.uaTOfj.

-- .. ell: 0 ~ 0 1I111"--

18 go.

k~~;~ 'I'C~~'r-".-

11---"- ~ ~-!::"<,::

~

'7";"

i __ ~

,.

~l .; ~

., ,

...

- .

(/.1" '.' o

'1<

I

,

A .« E ZAN d P Q 1.

NIKOAAOY. IOYTZOY.

T.flI

riff H A 0 TAT..I2 I. sul E r if! ENE s T A '1 ,/21.

A Y BEN T I. ~U; H r E 111. ON I.

J1 A s: 1I s .

o Y r r PO n -,1 A X I ~4 :E.

lEPON .

..

~.

,. ,1<

Y'PH.AOTTATE

E '7 j!l .E N ~ TAT E A 7 e B N T .d,

y (Jo'~ TtvaaUOJl .t1t(Jafrl ",.ato Tt~(W "" nQotlrprJJ"1'J{}~ -To nU(Jov 'Bx."1j(JtQ,'XO'V M8tl'XOV {Jt6'Aio'll, na{lu 1t{lo, "11i'll rYpETI~a'll rYtpr;').ClT1JTa; "HrEf'o'llrJJ'II a(U'EJ "0" "11jr; T8 • Exx}'1Jaiar;, fi1rE{l T"~ £iUo, , rop{}1Jr; nQ01l08f'E'IIO', ·"al TUr; MaGa, i~ ana>.w'JI O'llVXrJJv f}8Qa~EvrJJ" 8 "'{}.,1fE, ~

Tag,,,, ri(! df!{~r;'II, Hai PaalJl uGrpa"rj naG1J' "(Jmr; TO EX @Ea .a-{lXEaf}ae EV Ei"wr;, af'a T~'11 • A{lXliil "U~(i)GP,l;"Ob., ;Zv €)HJ{}eJl iJlE7fe'Evtfr;,r;, 6KEitfEJI ~{l~, of}w a~XEaDae

..t. , yJf'·' ''''E J\ , .., ~,

aeov', Actt W~ 'UllJ/OV !IEV 'tlib y,"""l(1Ict; r1'11fU8V, flltt-

'JI'J~ 1l(JO'U(JOII ifJ>(!ov'TI(J«~, 7r(JOIOf?8r; ill TctVT?1 "ctTa;li-

, I:' '0.'.1' ~, •• ,

(J'ct~, 1l(JU,;ft flctt v HO(JIt! ulct"a!lnOVTar; ~ ll(H E/b 'tov ore-

't~(JtOV "I!lilla TO'" X(Jlt;'QVVPOV "ao'll r:tJa(!I'UJr; ~ti'{)vvOllTctr; • M8GOT(J(Uf7it; ~t- WI' avixaittv, IocpJav ix VHh,}-

't '1 'P" J '\ , , ,

'tor; etplMlaar; • "It;, a(JETct~ ptv T8t; novar; lie 1tEI(!ar;

, '.1',., • .1' '

rVBr;, (J'(}J'P(Joavv'Jv oe "at qJ(101ly/at7l, ~at ul~IOaV1I'lV tlal

'vrJ(!f:lav, rov arJill iv (Nfl) X(!'l(JtpohE(!OJl aV{}(JrJ1Tolr; 1Ta(J a

(tvnjr; rJtJaX{}EI" flat T?l TET(JctfCTt:i' TWJI rEJltXwII 'nhcov

, , N _l\' '\ ~ , , _,

poaar;, EVy.AEwr; utl!1TElr; 7:0 V1lr;KOO'l1, lat n(!aEi rp{}tr-

IUJ,Tt, "al alyfi V01IPoVI, flat n(JoG1Jvr:i pUIl/."au, xtli

.. ,. , " '\ , ...t'

"a"tjvcp oX1J!laTt, xat naVTI fUIII/,U(ne Tar; aVVOVTa, uM-:-

'J'Et(JO)'ll 'ft'r; a(JETtjr;· 9lE(mlOt~(JlV. "Y;f:(JOV Ji, uai T~ lelElvar; M8l1Ur; J(JafJPQJI 'rI(J)~ fJ~lEV(JaflIJlar;, Mal clwpv-

, • Nt) ~ , ., _., ,

rlall EIITEV EV p~Enj(Jct(jar;, 8 pO.VO'JI i1TEGXEr; EV!1-'",Et

'JIH)a.u, WI; aV"Jld~ teal aVlIE,/ar; Ta " rl/18~ ~8, aud nalIUra101f(!f.1lE;I(!ar; aVTar; "~Ta~t(J(Ja(; Av {}Ellrt.llij/ 1lE(Jt -_ ~al. '/!ECiJ9, ~ai T1jV- itolVlj" av'&wv i;la.v . )'«pn;(>oTiQctv .- 71a~I:Igag ru xat)l:y'u;1Jv."1ct(!8Qi(.~ 7:WV CFli.rJr'wv, ,;~. {'[II

,I • .' • ..' - •

11111111111

..

.• ..., , A ~ JI II

frbTa ,1Ut"'TOla~ a~E'1'l~ rOV1IlW'fa'fOJl. oltfQIO)!; a~~ 0-

0'\ • , > E ~ , ... ' , '.1"', ,.

q>ElAEI-'1 .utiJl ")(A1jfJtCt..&J1i 11(/0;((.,/11, 'Ii· os 7f.D"'~ 1J;an~'t,

al tJi .H[ul1a, M8fJ1]Yi'1'1V iavnJv 'ATCO),;'WVU iTCq~UqJl(J {}aL al.I.' iy.dvwlI '1aib PEV (li.),cut; ,'l;i.IJ(JEt 6V Kat'!';; [''flOG811at T1jb E~Y"WpO(JVV1]~ 1'0 Ot:pEII.0PEVOV· 1jtf ip~ ~lJUlJiCai.or; XIXi d/(JTCoIJla e';Tl'!TC'1, T'I; i!tCtVT8 U(J{ftvu'_

{}' , .1' ' •

a~ (JVVW(j aI'OIlEVO'll, Kal ota T(J'TO

iaVT~; {fEI!UTCOJJTa, ,wi OKV8J1'fCt,

, -,," "

avauvopcvovp. 'IOU

TCa~~1]atuaaa(J(u iv-

.{fCtQ~vva(jCt, flat nir; XEl{JOb ').(dJoplv'1, TC~Q(jUrcl .,~;j' T« 'tJ'El ~8 08I.ty.wr; n~ofS'P{(JoVTa TO ava' XEi{JCtb do~a,u(!toV '18 aOtolp,lJ n{T~8 ACtp1fCt~~/8 T8 m').01COJlv'la/lJ', H(!1:U 1',/v via'll pi{}ooov T~r; lJ'I8(Jly.~r; 1la~u TW'II ill Ba(JIAl;v8- (I?1 dtOaaHa').W1J "ai Eq>Ev(Jnrov aVTI;r; !-,l;Tarp~a(J{}iv, Hal iNPE(!(U V{') huvolff '18 • YpET/(J8 ~8).8 "a} 6ft11UJ.Ei qJtlo-

, ... " ~ '"

'1EXVlCf 'TW'P aVPV1'l0(Jtj!IEl8!il;VWII X(JV(JoXOW'II vvv ft'lW'TO"

E'AOO{};'II- lui '1v1loy~a'lt)eoov ~otxdoo", ft(Jo g IV"ol.lall '100" . 61t8oat;ro'll T'i~ M8(JIHljr;, arcaytJ(J6 VO"T(}HI rc()tfU(JOJl 1ZQOS 't8r; itorc8~~r; d"'T'YQCtq>~~,'Hai oJt).aCoJl'J'o,J' ,jUl T8'TO Ei~ T~l1

I' , , , ,., fill'

n~(lt Ta pa{}WlaTa 1l~OOOOIl, EVX8~E~aT'1" TCtVlJV YfVO-

tdv1Jv OlcC 'Tli~ TV1rOr{Jaq>IJ(~~ ,,,0'0(;':;00' l" -rep "EOaV~U'TlfJ

IVTav {J.rt TV7forr:~arpE{~(J, brl T~;naJlEdJ,!ln~~~ Au {}w-

" 'Etl(~;' T8 ''.r1/lfJ~ T1jr; 0110 !laTe teO!l7'labO~Te. dlEato 'Eoivvv EVflEJI({i, fJl/'J.0fl8GOTaTE <HrEpwl'! T1ir;TE 1('),ml1j~ M6~(j'l~ 'ro !UK(!OV rpl').01rOJlTJpa, ~ai TO GnlJ~~,' 1(al ,~'),~ Tojp TanElJlooV cYB'),COV T8 "r1/l8£; T'If: 1(aTO~{}CJ){)tv CPl'),OT1XJl1'j!W. K4xEiJl1jv plv T~; XOf!,p TOO'll naQu T8 "r1fJ~f: T'If: V1rE~~ 01rtboplJlcov M80WV xaTaTagElar;, lfle Je TOJI m,ov aVT1is

III, _ "...,.... , , ' , , ,S, '\

TE teat TB .I. 1/18~ T'It;; {}EflanOVTa, "al TBt;; au» Eluoe Et, TO

"OIIl(OfF~'J.h T8TO !f!rovnov1i(JaJl'Ta~ 'T1jt;Av/}EVTtl(1jf:EV!Ie"-

ii.cIxl,O" h;"ot

. +1'!IIt~n"T~O~ M. • T5rpEtJwr;, dt~aq~Ja').or; M8tJ/.rf,. ~'T'rpavOf; 4 .. AQXtXflv(Joxoo~ he A'JloTonla ~

X'Tb' 86ohwalOt,; 'Ef?Yia. 8" Na(Hj(j'l' •

11111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIII11I11111111ll'!11111111111111

M If N

IEnT I

'E12

jfBPIO

THN A. AP XU TI£2 rs.uxror II Tal Tor NEar. erors

K./l1

Mnill1J TB 0'0/8 IlaT~Og 1illWII 'sVf.UWII 'TU 'sTv),/nl.

EI~ TON E3llEPINON

:~~__:!"'- ..... ~-" ~ ..... & ~ ".,__-,-,

~ f) t$. lot U XU ()t~ a' n1j 1J-<- W ~1j '1 'fJ ~ ~ ~.....;;:....,_'-~ ~,,~ -,,, '--~r-.....-u

I·~ 1j TO E 1ft T1l.{}r; 'Ii ~1j TO) (UV e-- ).lit· 1pa a . ~~'--~,~-.'-:;;:..,,"::::_-..---,; -." -." :-,--~

.....::::-- ~ .............,_

a U V(IJ W W WV (J8 1j rt a (J!,~' E vs ~v V pE

....;:;;._-.~ '-.~.._~",,_ll_"'_-,~~_

~ :IT ~

E E E WV(~) d', 0 "at Et~ 0 Oil" 1111 /Lv v v ~~~_~~l

/i'.

l1'IIIN

.,c " _ ~ \, ,P" I

-----..._~ ~------ ,....-----.

...._.".. ..... 0" 0" ...........". ...........".

/-la TooV(J80(!apR !1-8 E {}aTCOV VO fIrj Ita a aTOOVT1jV r (,

__ --~ <"" '"">o_ ..... ::--»-~f~--~~-.....ll-

--.. --.. ':IT

a (WI a a a (J~_ 0 0 0 pE E 8r8VOt(~) a )J.a Il«

_.. -e- __ r--" • .... • ~ .........

-.---~\ ----";.- '--.:! ~---~

a TE(! 0 0 0 af, t " Ii Xf!t ,0 OJ! T01l08 011 t

~\;~~~ .... ~ ~~~~:.::,.;---~\~

Ite e. "8 T8 8 E EV E V 1U(! 7ooooV1pUXOJ 00 ooV

~ ;-....:;.......-:.-

--.. ... " ~., ~

1J 1J 1j "1!1-(o)V Kai vvv THxor; '"lf~·7fa.

, • _ ~ .... \, ~{i "_ ~ ........

---------..._-~----,,: . '-.::: :::--.-

O........_, ...........".

Ilvwp,aTt A yf, !!! (1V v v 111/ r; Nit 8 E E 'VOt;

'-" --,. u ~. ...... L

----~..,~-----~---- _......_.

~ ~ ':iT

a 1!C1.~7.8 Ao 0 0 18 ~at at Ti VI, 'v~ E (~) 0 nav

..,._~ ....... '4""'-0-..~ " ~----\~" '-~~~

...........". A.

TCOV 0 flu TooV "at (xt at a a cc 0 0 ~a a a IXT(»V""'"

~ r &

._'-'---~..,~ ~-lL..~ ~ "~ __

...........".. ~

(JVfllJCCVTHf/YO; uat ov» 01j 1j pt (I 8(! yo; (P")TOV .~E cpa a

~ :::--.'---~~ ~ -..u --u.:-,._~....;;....-..~ I

...........". --.. '1T

11 0 0'11 78 E )It au T8 8 HI 1.0 0 Y1j r; 'l(JOV(~)

~...-:I.-...~_-~;--__,-~-- .... --.·,\r" ,-'--~~ _

...._,. A

cpv Aa TToo 00 OOV 8 8 £V 81 H (!1J 1J 1J 1] V1J,p' Too'V

,p''_

._~.....!--.~ __ ~~ " ~ __ ~_~-..:t ;""lo

....... -- ~ " ,

Of! SO 00 ~OOV r« a a 1r:~1J 1J 1J b-tj tj 1T(!8 ~I

_~~~-......J)...------\~" '-~~~ '---~

~........,. A

at atr; T1] fj 1J~ tat E E 0 0 TO 0 0 0 "8 (,p')~at1r:a'll I

2EllTEMBP IO:f:

A'.

3

.d. 2.

~~,"""~----':-::::,~--~

......._,. "i ~ ___"

'I'CtJV TCtJ (r)V a i'l, t t " £0 OJ (OV 68

I

IIIII

I

lilt

I

IIII

I

lilt

I

IIII

I

III.·

I

III

I

III:

hlIIN

,III IIII ,1111 IIIII

IEIll'EJ'ISP IOS

A'.

5

~-. .. ~~-.;---~...,. .... " '-~I.-.......;;.._-.I

~............_" "....__,.. -~ -.:

l' a yl OJ! TO no» f E ptt' t aa l'av (if» .. «l) .{!)

~ '--'---:!'\\......n...-.-i..::t~ .. ~..._" ~ .. ,,~-.

"1T ............_" ......._,..

Tfe-( <J ) aU av TO O~ OW (J1'J l;aat VliW~X(Jt t;f E 8 0 0 ~-.-:;;:..... _'-"'_J!.--.-._~_~-... -.,' '-:::::;

~ ....__,.. \\ ~ ~ I

{)e E O~(9)'T1?r{JE(jt'Huela a TIC; {j{, s 0 TO 0.

e-- ..... " It _ ...... ~ ~It ..... .-1

--.- --:,,-.~~-.,.----~---.'

~ "1T""""_'" U ~

o ~8 (9) VI "'7ra(J(JVT(()VO{!{}O 00 ~w Wll ucu na av

...... ~ ...... ""'\t.._ ....... _ ...... ~

-.-..~~ __,_~--U~

---,

X1'J!let a ci a « a

--- --£%£!_-.,.

-""""_""''''U''''''',,''''''''''''''''''''''''''''''1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

6

'MHN

~~--.-.-.-.~~~~.-....;:.....-,.~-,

..........,. -:---. "

a <>8 'fat at at~ (;v ht at UIJ af" 't1'/ 1'/ . 'j f-l" (=--) "at

._ \l. ,;:::;~~~.-"':::;'-'-.~~~-'''''';;:'''''

: 'tUI~ {fuall; QV v v lIa Ill: I: at eu }J.p." 'tE ro ro ro ~ 0

! .....,- ...... ............ ...... ...... ....... ......

-I --~-'-"---~~"""~-..--" A I......_,..·~ ~ ~ __, ~

'i 0 0 no 0 fir» co ro ro ro ro (iI ca co ow ( )

I' '-.-...........ll....:::; ~- .-.-. ......J\....c-.... '-\\-" ~.-

x(n t;8 rt: ro 118 ;--;- ElI O~ "1'/ 11 -rr; 'fJ 1'/ 11 <>t

I.......;;;..__~D'"_ ~ ~\\t...;;;:..._.c' __ -,.~

1--.. (') ~.~

Itt t ,_Ol'<'l.!..,) 'ta {}E OV "ae am 'tIJ 1j (JO~ 'tm)' 1/'V v xC!) --~_'\:ji~ ... ,~ .-....;;_-a;.~

" ',1 ~ h

'OJ!

~EnTEMBPI02 '':it.

"1

'-u."-.. A "-.."-.."-..f""'-o.:: ~:;-. '"-lt~ ... - " ~.-:.....I

~ \\ I

'T 0) 0) ro (cf2..) "a 'ra {Ja~ 6a a a (>OW 't1'Jv I HJXiJ 11 :

~~"-lt~'-~u :"'"Jo'::::'::::~"-..\\'"'-'~~:::t....~"-lt

-...::::.- . --

~ S P.OllO£ a ra {fo 0 OS"IXHPIAIX a IX IXJI -&-f!w Ci) W Ci)

~"". "

no 0 os

--..,"-..'-.-:::..t!'.:::: ~~ "-It''-'l: U ~~ ~

I ,... ~ f?0) o» PliS vo fit u1]S E'II rJE rJv !IE VOS 0 ov

~" ~ ~"-" ... .... -.a

_-"-It_ A e-«: ~"-lt-."-lt_~_

" ~

'too;; t;O 0 "'1v (tiL.) )fU -ra 'T1]v 7:({ ~tV a a f(oov E ),. E t I

"-." ........... -;~~;-....;;....,,-..~ -.\"-..~ .... \~ ~

~ --- V ___

'T,!- 8 s 8~ rlj 1J 1; 11 aas(~ "at sux (?c r;{J)r; s» rt»

I -..u .... \.\ .... -.. "'" u_

--.._ "-It-.-.-.-.--......~, , _

€ .... ..

v « a (0) ('h.) a ;lyE J.t ;{11 1JV ftOf?.,-cpl/ 1]" Ep cpa IX

....;;;:.....,A~~~" ~~~......;;:...._~\\~:\l. ~_~'-~

i uo; <ii.) E '{}E o: tx arona ftpu lea a a a a fit t ,~-,,~ '--~1.1.~'--._.....l1...-.."-lt~-..ll...-..""'::"

~ Y ___

, t «s (d2,) lit 0 0 as T1'jV lIE Ta t;a a alva ana",

'--"- '\ I

~"-lt'_,,"-\, "~j""";;"""-"\,;;;:...,A ~'--"-:-l-.-....:.;;

--. .. I

'TE EC; ,UE E d no 0 0 ovur;(cQ.) Y.,/E (,) ~!- leW wc;'u I

-.. .:s:.. ........... -..~\,;;;:..., ~\\ :"'"Jo-,,~_""";;:""_ r-,.u. ~_~

----::--. ....._". U i

xa a (!I t l U A a u ap(/, a aw EV l/i1j 1j 1] :,

""""'" """"""""""""""1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

..

8.

MHN

~ ..... ;--=----~ ,- ~ ~ ............ -..~ " ~I

---. v --- -- I

!l8 ~ 8 a fUV (d2.) (161"OV 1'8 1"a TO.-- r11 1] (lett; :

I \~ u ~~~ __ '--"_-- ~-~ n ~--~-!

E" {FAa a ~1J ea av Ta 1 (f) a a 'V1] 'IJl TO OJ} !

I..... e- -s:

__ ......ll.... "-~ I'_:;;;"'_-\':;;:"'" A ~-.:::: ~-,-

" .~ ~ .' \\

e C 8 tJ} ~O 0 0 0 ;OJ} (di.) 7l(H; 8 a/1W e 8 8

e- -e- ...

.... .... " .... .... \, ,\ ........ _\' -..

--~--_-_--_ ........... _--~_-_-..

---

v 7l~f! 1] 1] P.COV TOJ} E ).E 8 1J uo 0 va e~ 0 OJ} o» ,

. .._~..... 'C.._" ...

"-,,-,~-.--- ~---._

--.... .. "

-"""

E' m.: M, ,., "I ~-e-..

It; .L U TWV ~IX(iW do;a b.XOt; at

e-

~ ~ .... u .... ~ ....

~.__ ~----..--- Ii ~..__,

O......_ "

__ t; 'Y.a {fa f!0 0 0 Or; 1 E C (ltv;;('-.) Elt; Ta A

__ " '-~~~'_'--~ _" ~_ --~ "~~\.:;;:.....

. ......_J, --- ~

I rt t t t t a TCOJI U rt t w w ~v H Et (1E E ~ ovr;

_,\'_~4 ~_~ .... ~~ .;;;:._ _\\

, " ~~

I Yout T1IV ;0 ).1)v 1"1)v 1 e (lav 8 e 8V ~v GU U

.1....__._~~ .... -.'I~--\.:;;:.....A._;: u ~'-._--- __

~ ~" ---

I a a fU E· 8 cVOt;(~) a pefl7lTcot;TW {}e (I) (0 W co

,\ .. .._" "- ~ ... .. .... ..

_-~-\\- ~.-_",;:;:... e -'-'-~

-. "

E AH E!- T8 8 8~ r'l r; r; r;Gat; C~) (t)~ A a ()(Vv'

-.. \' .... .... .... \, ...... I

',-_-..---- Ii ----~----' 'Vo 0 flO {}e E T(t)v(~)'Y.at Wt; MlO Gr;t; 710 rJ'l r; r(l)V Tat; I

J'--.. ~ \~ -- r:-... ~'::C'--~ ::...::::~ A. '-,

fJiV Act a at; T8 _!___! __ t t G(!U U U r;). (I.:...) ev I

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

2EIITEMBPI02

9

, u _ ....._'\ -u ..- !

I~----'-~-~~'-'-" --~---. I TIl TWlI "W oW JW' W to» UXr;aUpVH lit av V!' {J8 all I' , ~.... "ct'" ..- .... _u, x-'>:!' ..... • .... '-_ t: -----=::;----- ~.--.._

I'., ---. -... Vi

a_j:,'tJ (~) 01, 0. 0. XUt at ca 1U rpOD 'VE E E I;vaut(~ '\

....-.L~_..___-;.'-'-_.s;.-... '- ~ ~ _

I a ),Aa To~a 08 TO. Ot I t ~at DJ} 1) !'tJ) OW i

~_~"_,,_-h_......JL..~'-\~~ ... :

.... ~ ..___.,.

T1J ~t I 0. ov (Ja a a a 'lrTt auo a ye E E E rt)

.....;;;....,,_~ D -.,'--_-. ~" ,..,.~~'-~~ ..

---. 0 1l ........_,. \\.LJ.

t.!; ---- .-=;

0. 0 Jl6v( ) ~at CO\; lIV V ~o. 0. (IV tV lU t» OEt; ( ):

,-" ,II I

---..__'-..J-.s;.::;»....'-~~~ A ----

....... ---.--_ "

Tat; a ''0 u!: a a 'VOl. 0.1 Ot rEt t~ .. )rr;(!o.t;'lro. f!l apo.f}

"-u ._.. '-u ~'-i ..-

I~ ~ -.~.._,,-~-- ,..,. ~____:::

, T'lt; at at OJ , " t , t t II B 'W llJ fA)

~ .A \._ ~- ... --~ e-«: '-.,~" ~.

'-1t,. ---

'It; ( ) Za Xa (It." t t a T(Jt I, co 0. 0.). (h ,

..- \ ..... • ~ , ' ~ ......... 'II

--.--. g --.,-_:___ ,---\t--~----.

-,." ..___.,. ---

t t t E ~~) T8 B« JrTt "8 II I co a JI'VB o.() 0

~'--~~ .. --..~._,. ~~ ..... _--U...~

\\ .a. ____

rE 'liE ~ ~ 71Jt; (~) "at 't'lt; E J,t Oa [X a a lJI:T 0. I) '-..~"-\).~ • .....;;;___~ ~ \._:: -.\.--S... __ ~

---.., ---

ov v v 'v 'PE E I:-V vo.t;(~) I:lC TE 'VG!) (Ot; n~I:(j{Jl Ell e

'-..,--~,~~_- u ,,~.~_~

...... ~ \l'~-.

v nl:(! TOW 'VIli XCIJ OJ WV 1) rj 1) "I f.lCOl1

d.

10

iWNI-I ' "

E't~ "'cf~ . II' . 'f0 TefllulOI' 'f'l~ eeO'rOH8 ~

'1:. , __ M ... ~~

.do .. a . Kat • NV1I • 1jXO; na

~\-.-.~'--~...... ,,~.....;;:..._....!_~,\....~

......._,. \\ -

:E '1 116 l; ~0J19 rou; VO 8 l!-Qotr; {}~o 0 uo» Ot,

~. ~\ -." e-- .....

-~ --.-~-.-; ,.., ~--...::...

-. ---.

ou; E na va ;rav 0 0 0 ,£8 '1'0 or; 88 E E e or;

" ..... ~. 6 v- ·-.c---.n .... ' .... __ . :!Oo._ ,'_ ...... __

--.-~, --.-.~ .. ._----~- ~

I @~o '1'0" a a a rl I t OV 8 n, 1'1; f av ~o

..,-- ...... -.\\ "'~ ..,-- ,.... .. ..,--

_ _'_'_-~I-_'_ -.._~s~

----. --.. 11' "

o 0 '/ 'roe Ot pu u a uEP("-') 0 '8 ~E fA} fA} co

' ..... ~__ "\~'""lt_......l!...4"""'---.'" -; 6.-''"''lt-.~ "Gar; EV GO O,<,,"(Pt t t e ..... a '1'8 8; Ou 8 ~a a a (t ...;;:...:~ u·. "_'-. '--~ "~-'4"""'---.~-'~~'--'""lt

- ~

.... 8~ 8 T""~a '110 0 0 Oil E ~!t 1!JV V V to" EVrpt Aa,V ~_u~~ ..... .,... ~ __ ...... -"~,-~_.~ --.L

~ . --. 11'

l {}f1Ci) 1ft t a:lea a a TE u!e ev a a a a UI;II(-->: EE

, ._ ') \\ .... \..._ I, I

.- =-- -.-.-.\\----- _, ,....-.~--.._"

I -~__,. ~

,a "a U(! 1r<J 8 ~ ra a(? ~t t ~'lr; 'IV TOil tOJ 1/ 'Po ~Oll I )" _,o'..... "_n,,~ 'e- ....;,. -.~--.-.-.\~-.-~--~~~;= -.:::~

I {IJ.a ~rj11 es [;)1 'l r; Ittll T1}1I P"1T8 8f! QN. « a a .... av .7'8 ~ ....!-..'--. ...... --~-..::;~-......;;:....,,\~ ....... "~~

I 0 TW1I{}at'pa 0. f , OJ" {fE 0 0 0 _ ~ '0 0 0, e : ..... i.~~-",""';;;:""'~ _.,--~....J:......\\"_l' ,-,---.;,'-U _

,...__, ~~

I 0 0 0 0 0 or; y.utTOJva 'n). 7ft 1- t • t "'OJ'

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJlJJlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111'IIIIIIIIIJ.WIlIIUIIIIII.UIIIUIIIIIII11111lllllll """

;E,'ETITEMBPIOS

H'.

1 1

, , , ,,., 'C' ""~,

eo» E't; Top 2,~TlX0J) doga, !Sat Jlt'JI • '{XOS . '"lTcQ" "'11

~" " ~.. It ..... .._ o· .'

..__.'\ __ .... i":::;":::;-~-- --~":::;"""::"""'-u

dEu 'TC ~((v'Cc~Jlt t t;Ot ot 7T~or;T1Jvna~{}t;vov 0' e a

.....__,-;'-~ I~~~ ~ ..... ~~~ __ ......JL. ..........

~ --.y ~ ......._,

a a a lUI) (0 ~ ltEv(d2...) , 08 raf? ri e e uva a a

'- "--.. '-.'-.;...\".1 0 ,_.:::;'~\\ '--",- '=-~~ '-Uo~ ..... -,;.

-......:: ~ ~ .-........: ~

Tat at1J 1t[!~ r~;~Ob1t!JOO (!£ a{}Et et. H ea '18 eE 8 8 _~ 't «"'--u ~ ~,-~.....;:;.......-..'t..:;;£;.. ~'---......,

I l.\ --. v

8.8 8 !l ltOJ (0 (OJ! M1j 1j 'Ii 'T'fjf!d2... 'TO T1J~ 7T. a~ ,

\. t.\ .0"

. ._ " ~ ..... :~~_--.. -..~'-=-lo._\...o.o.. ..... -

~ ~

{}e 'III, t a~ uu ef_ es fl1J i.e I, 0'1' ?J TB A a (JWII

..... ~,......-,.._-;: .... ~q ~-~'-~.....:;......_-..~ ~"l

'" --. y

(I),a' ~li 1j 1] au' aa aT"" a (l(;( a a 6oor;rfl. -.)£

____ ..., U ~ -..r:.... ",..,.....;;:.;.,,_ "--'-'- :-;,.

I .............,.

Ttl (II t b'YJ~ e-- '18 1 c e a(Wt T(ovll!(O ({Ii T~il wv

~ ..... --..~ - " ~6"_;;;;""'_-"~'--~- ~~ -...:s;

\\ --. ~

TO Q 'Hi 1J' 1J "I (lV v vr~a "Ut '1WvOt I, "at at \,;::.,.~~... ~._,,;;;;:.,.._~- u ~~"l\~~'-~I ......::::.-

mJl 1 0) a MEllI, "at A 'IIV1jr; TQ 0 (JAa a a (;( ~1] 1J

.... ~ ~ ,,, -.." • \\ - • ..... 0

--..-.. -\\----..--..-'-....'---~----..s;

-- V ......._". . ' ~

"I '''I !He·cR...)r~ Ii vva a TUt at- TOt os 'I'V VJl1Cae Q 0

, "" '""

~-..:s;;,~ . ,---,-'-;a. ~-==--..}\. ~-::.....~,,'-...J~

~ '. -....:::::.,.

Ko 0 0 (J!wr;"tI. cura» 'rt; r; ~ 'JIa a "cu 'II" t t t t t

JJ' 2.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

12

J1tHN

"" '-.i;:,.." ..... ~ ..... ,. ~ r-..n ......~..:::~ --= I

<; ,---- -----...A--.-;; · ' =-.--;

~ Y II I

'13 E E E 13 E Taed2., Ti "TE E 'TaeC dl.)~ae '1 E ~y,),I'j 1} "7,

,_ ~.... ,111 .......... __ " ..... ,'

........... -~-€ ----....__.-~------~----, ,GI- • ,t .::. a ("h..)T1Iv E ltV TI'jt; EV 1t(!E 7r:Et at' xa 'Ta a ,0..

,-.'-» ~"",;,-~, ::"':::\.:::....y -\~ .... ~~ ;'1- I-t I- 1-, t /:6 e 6 I! Tae(dl.) Q Na DC; D Q

~ ",~ __ ~' ~'-'c\\ ,... ~~ .... ~"

........,.

() A yt I, 0. DC; TO TI'jt; @E E 0. D~ TIl 'TDb 00. 0. ~_~ ,,-~..._;-_ __ \.::t.,. ,-~....:;;:-.,\.._ll...-. ... \\

-- y .

o 0 0. XH ,lit E,t DJI(cIt.)TD na~.(}e "'!:. t' "0" ° 0.1' ~~,-~,~ __ '-~ "-..,_~: .... \....l\... __ --=--.\

~ ~ ff

o .... o~, ya « a avoJl(dl.,) D Ba ..... 01, At t "DC; 8a a ,I' ~,\. ~-&,~;-._.:;.... __ ~~ ~,\. ~.:=::~~-.-.Jl....

-... f' ....._.,..

" a a a ACt a a Ctlloc;dl.. 611 ro ro TO 1(a a a ~a

.,~~~~ ~~-.~.,-.:a: \\"~, oq~ ~DV'T'IS ~ 1'&0. ~~'1 '1, ~ IJ e ,. 'II(~ ro ro . (JI! 8, - __ ~ A '--~-l ..& " • _~..... u ,...~~'-

-... ..

8 I' 6 roC;(~)'TroJlGV JlI:). (fa Goo rov E 7ft, Xf!e I, , '8 ~ 11

-.:( ,;'*'" =-.--~.....;:;....--~ A ~'-..'-'-..--~

8 11 ! fPV v 06 6-: roll <Ji.) ETE ),,6 ..... Ot Sf! r'll

~ '" ~'-..U"'-.J~,-~,~-- ... ::t... ""=-.'"'""~,

....::::- -. V ---.-.,.'

-{}fJMv v. ~'l '1 '1 '1 ~t 1 I, t ~v (d2..) Q 0 1t('DG"'V

...... ..J-.!S:",,~~ u~.::;.... " ,...~ "\.,-- .... I

, ~ ~ '-"""::: .. '

'118 8 ~8J1nr;(~)« ,JlV IbJl8fUJIT'lJlT'7sIla a(> {}13 E 13 '118 III

~~" ~.::;.::;~......!l.... __ ,,-- ... ""~ ..... ~·I

~ ••• \i-......:::~ ••

1tiX. ,"~,a a 14m/tOil. rtf. 1'1''1' Ot e I .1.. e, '" . ' ,

~E"TE/1fJ]P lOS

H.

l~·

--_W.:II""_--

11111111111

14'

l1fIIN

Til fl. 7'wp 'Ajlwp ~aLdty.cd~v e~07uno~wv ·Iwcx.~f;ft I

¥ '(' 1\.,

'Xul Avvr;~. 'Ixor; '1T <f IIa. .

"<-.-.~ .. ~-,..~._\\ ~,......;;....._-,..~ ~ "'I

~ '1T

Q (r) ua y.a ft tea tJlJ 11 V V a;( 9) v IlI:t9.

-!l....-.-.-.'-~-.~._u ~~~ "~i

~ "

nail T (0 'JI rtl",./; TO 0 ~W1J V V 'Ire 6 (It; 1; t} 1j(! {hi ?J

~ . . ~ .

......:;;......~\,;;;:;.... 'U --.-.~ ...... -,.'" :-. ..... ~\\~\~ A

~ I, ~ ---, II

t} 1/11 'U..-(9) 0 TtT1jVT1?fKTt ee E co w wpra a (J1jC;(cf2..)

" " . ,,-.i\ ~ ~ '<"" .

----.--. -'!i.'-',,""""'_' ,----..-..-,.

-- ~

V 11:6 (!E E XOV OV OV aa« f E {lAa b11 1/ 1j 1; '/ 'tj

~ . ~

~":-==: . ..-~-,.~.....!.-.\\~~-.~--...-:;~

'~' --,. '1T ~ ....

1] .'1 a« u a :: Til (9) 0 01' TWg Ita aua ..-(!t t og H

~-.~_-........n....-,.~,-~ ..- \P~ -,.'" ~~~\

I t ro (.U a a "Hit TOt a a av· T1jt; 1I:at cu, at Jor;

r-..... -e-- ~"_" e-

~ I----~ ~-..~..--..;.;--,.~

.... -- -.. '"11"

X(l1) 1] Ita Tt t t t t t aa ((.I; Il« a ~ T'l~ 9

___ \l.-'-'---..,---:J~_--:..;-'l. '-'-~

..__J- ...

flet "et {J" t a..-'tJ 1'1] :; T~a 68 8.;t (t a .a av

" -.. .,.I) " "-" . ~ " ...... "

- ---.---.--.-..~--..- A -

'H-~ . "

:Va ('i) 0 Tl 7"!JVM'l7"8 E flU a Tljt; r;co) OJ 11g (cf2..) 1] ..

--. -,\ -" .... ~.....::;..._-.\.;;t;... '-,'J-s:;.~ .

...........,.. ~ ':7 -.a~

pw WV E (1)..((, ((. ~1j t; fj 1'j (U..-('i ) pa 1ea {Jt t ot oi .

'-.~-..~~-.. " "~, ~~-",'--.. --........-

pa '0" Ot Bg E E {}lj fj 1] 1] 'I }.(Y, a (ta(tt;r1jvra).a

1111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111I11111

$EnTE~MBP IOS

€J'.

e-

ft • _.... ~'" ' , .--

--..-...---.-.-.----..-------.

......_. --

XTe.. T(1;! 'P'l G(t aGallTOVT~E cpO 0 OV Ta n::a a a. a a

1-"'\\ ... ," .- ~... - L. • ..... ...,,-- ~

,...._-.~--.- -_--.: __ ~-.-

-- --rr .....

a et Get av xvo 0 0 0 1jv ( <I) 0'11 ou u('} 1TEt" 11 V tUxr;

'--.~\~ ..... ,..._-...~--.\~~'--'-.:::-.,~-...

.. l --.:::;:.,. __

7fafl!U( Ha a (!t 'at at oi (f.t 78 8 8 8 fIE (; E E ~ 'U -.'-"--'-\\~~""";:;;_'--"""';;;:"'_,-'~ ...- "

,. u ~ ~

~a (9) (3 ).8 1J {}'J 1J vat -ra a as 1/lV Xa ar; 1, [((oj W (I)

2T/xOV

1\ ..

4oga., Kal "VJI ,THxor; --rrCQ. '1/1] -: ...

'-._\~ \\:::,,: -"'~'--.J-'~~ ~~--l\._-...

~ --,

o " l:; a y.c<(!7l(r)JI Aa a ,yo 0 0 1IWV (!a/Joov a a

.......n...-.-."-'--::-..'-'--~ .... ::::;~~,-\i-'u '-'-~

~.-......;: ~ ~

: re" tea av T1jVr€Jli 0 TO 0 'KOJl{J).a ''1 1J 1J 1J 'Ij I

I ~ • ...;;..._-.\.:::... ~,--,-.\.;;::;...-... \\ _: -. ~ -,~I

---,. V ~,

G«, co a av TES (til..) l:~ r;r; 1J 200 T"1 (!t j a TW ro!

- .. _ L "- '\ -... ,\ ....

~ ~-~ -- ,-.-...-.----..-~-

-... ~......._"... ---

Ko 0 Q upw(?!) aVE Tlll.EXet ,0 or; 0 0, €h...-8 or;

.-..\~........ll...: ,Q " "'" _ '-.._'----: '--'--'-._.l\.... __ ~

""0 'W "or; TO 0 (t r" t 0 OJ! fJ Ev V(~(!e tr; r; -.~'"""'-...~~ ~\\ ,...._-..-._~ ~r--..u ~_~

~ ~ \l

I « a· -1''' t t a Itt (I) '(0 a "~llt xca at al,:

I'-...~"~-"'~ ,"-,...._-...\\: U: ,...._~--ll....-...-..'-.._'-~II ~ 'V -..",- ",

I A q ,It «JlV({ (cfL.) Ov /;I TOil fiE 8 Ta ~a a av T" I!~'

, ------------ -~a

-

"""""""'1111"""111111111111111111111111111 III 111111111111111111111111111111111111,Tm;IIIIITIffiIIIIIlTITIlllllmTTllllllmTTmTTmmTTm

MHN

i"--~ ~\'-"~-::;~"''""--.~ ~~ "--I

; nf?o;;Ov(J~ VI- ~ I- ·t t , S s~ IIHl 'I 1] vaG 6t'II'

I -. .... ".... " ~ .,--

I·~'-J.f---'-'--"..l ~~--~-~

~ - ~

I 'tIl au 'TC4 wveura a 't(Jt Vlrli(Jax(!a aV'Twllu(! {}e e E

I . i;; .

I~ '"...... ~,'-~'--.---~~.~-

t5 .....__.'''-.:: " ~

VW (h..)W:'t Ayy~ ~).w WI- XO 0 (!E e E ~v 8 8 8

v-

~ ... ~~~ :--,...:::;-'U :--;'~~""';;;:""'-l\~~

~ ----:- . .....::::,,-

(It (dl.) V 1U(! 'ttl Ko 0 6!'8 1lf?E ~. 6pn a~ 'JfQt6 IJ 8 8

'-~ ~.....," u_u

<; .--- --. ..:::; -\\-- ..:::;--.~

-- V

IU Ii E E e ",Ot(dl.) Ot (}t~ ~at 1] pH u; '(JV ~ e d

~ -...:r;,\.:;:... \_~~-...:::;~~_;;:__'--'\ '-"~~

g .....__

{fo 0 Oil 'TE~('"tI..) I:V (IE pro rob a JlVP'llSJlTE'& ;'E E e E ,

't-=-. ~.....:;;....._'-:::.. '-- ...l-~~\~ "r--...U =---~

-"";:::'I V

yo 0 o e- 0 ue» (Ol..) Ot rJt a 't1j; @E 0 nat ae d'~~ "-'- ~ "~..:::;_~...__,-...:r;,""" "--~~-.o:::~_

~ ....

"at Il« "'a a"IIsMa a ~t t t a~ 'n-qo "a.,.o 0 ~~'r; X~t ,

~ "~-.~-._ \\ i~F ~~ "-'S 8 8 X(J1j fJ Ita a 'tt t t ,. aa it a", tE; nQE

~\'-..;~'- ~ r.;.".,;;__~, .... ::==:~~"-'~" " ~~

.....:::.- ' -.....:: ~ ~ ......_,. . -....;::: .,.,.

(J6~v E e EV (Ja a a "'tE tI 7U~T6JVtpVX(o) (.) 6J CI) W WI' I '- '-=- • ......:::...... _\;;;f:...

---.

'1 '1 1'/ 'IJ 1'(.1)11

1111111111111111111111111111111111111111111111111I1111IIIIII~IIIIIIIIIIIIIIII

I - n .' ~ L.... .,c--.:. {' .. '- '--=_ ~ ~

~ ~....-.... __ ..:o;-~\ ... : .... ~ --. . -........::

.........._, ."

1]). {fEll 8 e- 8 EX 'f1j~ t;H H . (?a~ Glj lUi 8 8 {; l: ((Oil '-.q ,,-,.,~ ,..._-~.__..\..__,~,-~ • ......;:;...._-~ A

~ ~...:..;

'TU a nail 'Ta ex. W f{J((Ctt ttl, at '110 0 0 011 'Tat

\.... -~,..._,_~-" ,..._-'-"-~'-~. \.

-- ~ ...........,.,

8'11 7'1] av 7:1j~ r (; 8 E 'IIVIJ 1J 1J (j(;t et: 0 A dee i

" • '-\\ '-~ r

-~ -,.-...,,--=~.f-"-"-~-\\ ·..:::::!:I

aft 'fOJ wv ~8 8 aftOJ OJ OJ OJ'll U no..- 0 ;,V v v V 8 E

I ~~~ .. ,c' ~...__,,-,.,,-\- ",.....::::~-,.....;;:..,,_

Ii e E'fat(~) )eat r; Ev a 'f1'i~ a Qa ab 1J n 1; '1j),EV {h

.-u '-~ ..-......;:;....__~ ~"--~ ,\_- ... ~

·-.......;:1 -,. y.~...... ......._,...

~ .,

f E (lOJ OJ (,c)-_ W'ral 'fa IJ (la 1It I a tia a a a«

-..._ll....~'-.\~"~f......;:;...._-,.'-.:;;;:... t; ,c'~ ..... i~~

-.. II ..._

.q-u Aura. u a ),),0 0 O'JITat(~)xat Et (l1jV'1jTOll& -.." -u. ,..._~~ __ -... ..... -n ~,~-"~ ~_

--- -,. y rt;'

Av #(lw Q) not Ot Otf;~(la{J8 8 l:V(; 8 E 8 e- e 'Ttu(~) 1j pEt

,~U--'--'--~'--~~~~ ",..,.-.. -"u ~i I U Et su; hE e ho ,0 A.O y8 8 811 'TEl:~ {Jo 0 (4) €A) .....=.....-~A ..q..,,-~~~~ .... ~-.~-,.u :--'.!!i.

--- " ..._.,. ..........__

ro ro pEV(~) .10 () ,a tv v v v Vi t t II;OI~#E E ,

..-

... ._. ..... \, '-~..... -'- ~ ... .-

..-.....,..__.._..__---~-..,-.....;:: ~-.~--..--- A

---" _., "

IN OJ W W w ro w (tJ ell w (tJ w W OJ W W W b{ ..... )

1,-,--......lL...-. -. ~"--""";:;""_~"---..........;;;:..,.~~" ,..._ ~ \\ I

acat E nt T'I1Jjlr; lit (>1j'l} 11'1 l!l!a" {}flW nOlr; E6V I

~-.~~._"~~~

00 0 Xl- of It t " U

IEnTEM.BPIO~

@'.

17

. r,

-

MILY

(

""_..-"--,,~""" .. ~~"""'"""""""""'"~" I

Et'~ 'fa~ IF. 7d irrY.l'tJlu:t 78 'JIU8 't~~ X(!tb8 A'lIlt-'

, ,.. ~,.. "l\~ t'6-' l

. ,aGHiJb ~wi n(!Oto~'tta 78 ~'tav~6. Jo,u 1JXO~ --n rca

j ,~ ~

.._ ",.... ~ ~~ ~ \\ =--~-.\';-'" '--"-~~

T ~ ..........".

,," It VI'J 1}!l1'J 'IV TOO 00 roll E E E rICal VI Itt (1)11'

'u... ......' ...._ ~"-"'~.-; -e-- ,../

-...._.._-.~r-.-\\._-" I-~ -,

~ -...........".

E 1ft 7E ).61' 7Et; Kv V v v fit t ttl (j E

-._'--.~ __ '--' " ~~~_~ ..... -u "'~ ~

-. ·~I

7011'1'8 a r" U Gpa Jo 't1J 'I (!U tx ado 'U ((, u '0 0 ....;;....._~ '-:, ..... ~_ ..... ~_~ u ~~ \_

~~...._,.. V

o 0 0 pEV('-') "8 0 0 0 pe e l 8 IJ E ,,'o,(,p"') u

...- e-

...:==-._,_,,~r:..::. ",..........;::__\_-w ~_~~_

-.

r" U a G{f1j 'JIa" 1J 11 POOV Ta tu. (j tfrt T1J 1J~" t ,

~ ..... ~\\ ~,~-~ ~.__--~~-,,\....;;:_

-. ~ ~

U TOO (iJ rov 1JJv v v V X(iJ'J/ ..... T1j 1rfiE a/h" u a 7:(f)V Ev Jo

,-~~_-!l-. ,.;-{i ~ ~ ~,,-. ~

,..........". A ....

lro 0) (f) OOJI a a a {fi.o lfJo 0 0 0 0(>0""(""') U ra -tfE

~

-f-~ " '~,~-\_

..........". ~"".. 1\" ~ rc~ UV'Tod'v v v tJ ~ va u a a !,E(E 'tE(!0'll1jXO~--n~ ste,

• .,._~_",,-..l!..._~ ~-; _.....!!-. ",'---"

.......,. ...__.

2 11 1] pE (10'1' 'v V j_.Oll E E E qm u a we ~CJj

'-~~ -L..,,~'\ '--~-;'-~'I""';;__-'-"'~-

A ---. ~

(J) (iJ !!1J(,p"') Grt 1J 1j n 1J 1J 1j liE E E E (1011 r8,

-.-.~_~~__ ..... -n. ~,""';;___~ • L,

--. --. ~"'j

flO' f 6~al at (I) (I) ro'J/ a 1l(l) Cil i.E E E ~ TO ( ) mz !

ZEllTEMBPIO:S

'1 ~u.'--~~~~-l- ,-.. -..\\ :-,.~~\~U ~..'ll.

~ ...___

lUi E E 8 (JOV ~t a m. ~O) wv (Ja a a (It ).E E (! ,

I~ ~-..a'\'~~~~ -l!-~~"""'-~ ~'-

A ....... ...........,. " 'u

WJ! (....J') fJ 'JU ;t~ rea 116 6 6 (!IJ IJIJ Tat ca ~Mat 0

.. e- .... ~\\ ...... ~ .-

--~..::::-\\--..::::-~--.-'~'--

...........,. -- -,.

A ,Jail at a T8 8 ~V V),8 8. 8 E !e 6 8 1J"E 8 E E

~ ~ '" ~~~-.-»""----~~ .- ~\._

"" ~

ae (~)"at Tra At I, tv Ot t t a t» 11 ;'8 8 aat

_ r:~-.., \\ ~ '" \, ", __ ~~...::.....~-.~--

...........,.' 6......_,.. a' ~

tXt at atpo 11.8 . ~~ E l P(!t t I ~aJ! Trap TO au va

__ ~" _~ ~..ct".~~ __ ,~,..::::.~~~

" ~ ......;.,- \, --, --......::: -._

apE Kv V fit" e 00 0 0 0 0 ~a a a eo»

""" -9.

E"~ 't ~.I'

l~ TOV"XOV. 1jxog • • vI- •

'-~-.-. ~"--u '-'--~~ "-~~~

T ~

OJ! e yxut J!I GIi,Or Tt E ),8 3 8 IJV 'UC; T8 n« 1'1 e

~ ":-,.-.:.....'-'\-Jk __ --~_\\~~,, ~,,..-~ __

~ ~"--

~8 va a 8 T1j "if,; 6l1~ a a 'JIa ,a a a 68 ~ ~

~~ ~ .... _~f----....lL .......... '-.\;-" ~.~ co;; ae c)'o ~a a a '0 p.e EV Kv v V ~t t , ~,,~\'-.'- »~?U ", .... ~ . ..-~., ~

., ..._ ~ \\

~ ,_..

(! ( )TOV a rt a a eo: a atlTiX.TlJ lJ TO""atTI All

.... !"" ~-~~A'-~'-'-'-.-"~'-':s;.-

~ ......_,..

(Ja a aVTa( ·)TfJ av TO U Au ~I G8 Xa a ,a

--=-...~:, 'II ~-,,~"::::"-."-'-. -..~~~-

~ "-"""~

~t Tt Kat TEfl TrO ItE E VOJlTatf,;efl (tV TCIJ co t t 8 8 f

20

MHN

I__u...~~.:::,-.......;:;.....\.:::-." '-.~~~ r-.::. {i :-..~,-I

1--- " f!'

~{J 8 8~ r8 1M 8 lI~t~ ~ V 1fO 1ft 'WJ! ltV ~t t "al~Xat

1'-'--" ~~~ -.,' ~~,._~ ._.. J_-''-.''__

t - ~ (latat at~ Te IJ i.e 8 8 'TCtt~( )"al1CQvabe

I r ~

_~r--." ~ ~~ '-.'-'-.~~_\\'-» _.

~ "

XV 0 ftE I] e Ii vall ~"Xu (IV or; TWlI b8 IJ 8 8

~ ~'-~i~~~~'--'_'~~~~\'~

~ II ......_

I 8 8 8 ;'CU CU (I) CUll 68(~) Ta~ a vat pa aXT8~"al a X{!UJI

i~ \\ :-..~-"';'--.....:;....._~ -'-... __ -.-. ~~~'-.I

...........,.. \\.. ~~-

T8 8 or;@v Gt I t a'r;(~)av Tt Ot ~'o OJ! Ta a 08 TOIC; 0(1

'-.-.-:::;'---~- ._.. ~A '--'-.~'-~~.._i;;,._

..........". " ,\

{fw WC; 1r:QO ape E eQ8 at (~)T1]"'tOJ" a IlaQ T1] !ia a a

~-\\~~'--~.. '"" =-::~.._\\ ._..~" ~'-::_..~

.~ - .

i TCUI' ;W (t (' a {fa, a a a!? (Jtll "a, 'to !If t e fa a

1 .

. --.......;__,_ \~~~ i.......:;;._-.~

,,~--. ~ ~t

E II 8 IJ E 3 0:- I.E IJ 0:- Ii e og(f(;d/.1I'V-" tJ xor; ~. -4.

. ......;..,___-.-.~-Jl- __ "~A~ - ~~...;:.. ,_... :-..~~

~ -" & ,,~

Q e tHO or;lhl (Ja aV (10 ?f'--' E_-", r1] "QVJU'O 0 - p e s I ry .,t:1" -." -'U ,_... It -... -&,;" ~--'---'---'-'~--.- -..'

-..__,. .- ---.. y

Jlor; T8;OJ 0 "0 0 TO 0 0 '" " av QC~('~-') EV

j~~ ..... ~~_~-,-,~,-'....;.~_-,""iI;"_":-..

. --- ._____.

. Ov Qa V01~ IJ IJ e "[lIX,.'1,) 11TOB" ec ;'l:lEl ee itEl:V

I . ~r

'-r-..\\~'::: g ",___, ~~-.,\ ;:-a.-~,,~ -'--~

I ---:7 I, --- r

as IJ {Ju et('--')7.CCI 'III y.~ XCt a Tli .l:X/J{?WlI# v no .

.• It ~_ ~ __ .'" _..u _'" e- 'l... -9-,'[

-----.. ... ----..~--..._ -

: --.. --. V'" -

I r'Qappo 0 o;;cJ'l ).(0 COP vo 0 8 E E (>ror;(~) 01'

1_ -""-'----ii--p t=; "uz7E2i .-- . -

SEflTEJIBP ro»

it'.

21

..... " ' ~\\ __ .,.. •. v- ...... ,. .. · .. ·1

~-~~\-~-~ --.--- --

......_,.. ......._,. \\ I

r I; 711 ,,{fw co~ nj t ~tt H 8t "M no 0 {)-W.,.. {}e 01

.......:;;;.... ~ '--::, - ,,~...,;;:_,_ '--~-.; ..... .. ~" r:......--,

" ' .......__.. r I

o 0 ~E1I a va ona a f.UiJ1I n(lo~ ~6 to (It t a., v v

~ ~ r ,

'--"~ __ ~~~_' u~~ .l;;'-=t\.~,--~~~..-:..

VV v v' 1f'(o) fU4 Gna or; 1j o~ ~ (3 78 a tr T01l Ii" 7r;~ ! __ -. __ ~.;..l\...~~'-"~.~_'-.::::...~ I

......__.. . ~...:.;

A: a 70 0 0' Q 1'(OV (~. a Vii Ii 8 o« ~ W(!~V ,.

\\ ,_ .-,. ... - '" ~ ,--" "" -

,--~~~'-.' .. -\,-.~--..-~-~ ~~

......._,.

eu; "0 0 0 <1fia AV v 'l'QOV'Y.aIGW 71J Qt UP TO) W)' 1f'V v.1 '

.__~...__~. ::...:::~ ,

X W co w WV 1J '1' 'llflW1

'E 'A" _" 't" ii rr

l~ ~8~ tV8C; .aoea '/10C;. J. a tta

'--::,.... ":-,,~~-"'---~ ~ ~'--I

rl' --. ~ ........__

I J Qor; (3 a av TO 0 0 01' E si« VC! yov Av {}(!W

.,-.,- e-

'-..\\'-..\.......'-\\~~-" ~_\\'-..\~\\_U :-,.-;'--~ ~ ne 8 (3 7E VB 8 "at 110 or; a av 'tt l In<<'a a Am at

v- v-

,~~ _--.::........... ":-,..:i;....::!..~~-.\\~-..

'iT ......

Ot! ol{9)."al- '1f11' xr;~ E 0 Q(!Ta '8 e 8 -ra « E E': ~ ~,.___ f' '-~~~-.,~ __ ~~\\._--.",=: I

., V~....--.. ~ I

r"('(IVl a a e- (o0 ..... ) E 8 8, ~ we; 'Y.(U, at (Jor; 0 0 1ft t'y~! ~"~""'l> -...." ~_\\'-\\~,"~ ~~-.'-...'-_ ......l....;:,-",it

......__.. .~ ".". ...--. j

E 8 8 yxalal VH SEE E GO'f') eo eo 0' 0 t (9 )na a a i

:1 -" ..........,- It ~'\.'t._..... ...... ~I

------~----\.\.--....:::__---'U. I

O'~i~e; no 0 'AI- "-T8t ~'H ~~ 0 0 0 'oor;(ci) Ta\

MHN

..... ...." '-.{, "-'--- ,. ... ,-u I

--~--.~\\-~-;,-11.---

I a ~ X~t a a a rra 0. (11] 1J 1Ji. t'ttv( 9)t rJ8 r e '

1).-""-,, ;;-'-"u.~\\-\\ ~~,-~..:s;'-.,----.. 3' ...... ~.o:;

1 ~ . -.-- . "'"If......._,-.

e 10 ve E Ta na eX av 'ra a ~~a' at v« a( ~ ) '1'8 TO 'r1J

..... ..... ......... ,.,." ..- ... ,.

~--.-.\\--~-~-..---

. -..

B O(? 'rtj 1j 1j 1jKaf?no rpo -e- o. e-tJ 1] 11 GO" 'r'lv _~~~-.. .. ~-..-;,; -" :-'-"t\'---\~\ -..~

......._,- ......._,. ~

"a ).fJ" A ;';'Ot 0) 0) Gt I, tV A a).).(H 8 8 8 pl! e ,,-, -" - ,.. L '--\\ -"u -.. ~ -e-

~-..~- "'-....J.--..~ ~---..-. ---

"'"If ......._,. 0"

e e 'Vo o~(~) B TO)~E r"at 'Vt t I ;e· e 'ra,. A a

--.: ... ~ ......;;;:...,., ~ ":-.~,~u "'-_~

11. . . .~ 11.

a 11 {}~O) no~ 9 8 'r0) Ol Ol 'rf. t pa a " 'rat if

'-.~~-..\\ ... -\\ ~-...o:;.._ll..~

~ "

H 'rro" E r"(U 'Vt www.V 1'j pt ~a

v' .. fO H

Aat vu». XO' U .ra. 'JUt

'- "~_~_'-._-.. __ " --=--.. -'l

.,.........__.,.. ~

X (,J t t;e e 0 ° 0 0 0 ° eli Q 0 0..... 0 o~

~,~_~ '-z-a ..... "~-..?\\~~I

~.". ......._,. 9

1j '1 '1j 1j IlcoJ.t( q ) 0 'r1J" E "ov 8 8 Gt t Oil

" ~--.: ..... ~11.~ ... ::>; .... ......;;;:...,.,~~-

" ......._,.

~ a u av (100 O'UI( 9 )Elt; "Ot' "'1j1l e Ea 'Va t;a u a

""";;;:""'u '-.\\~~ .... ~ \t. ~-..~,? '--\\ ~-...::.:

., ~ .........,. }; ......._,_

(J t V (~)'rB 8 re1l8~T(}JV a» {}f?0) ro co 7E(j)' (j)V( ~) "a a aTa

'--\\ .... , '- "- '- -« ~ .

-.\\'--\\--~~-..,,----.. ---~ ..... ~~

--;-,. '-n- ..........,.

t1 E Ii ,a aa flli Ii Ii Ii VO o~( 9) "at 'r0) "a l.ap,(»'r8

--------------------_ _---

SEIITEMBPI02

II'.

I ..- 1

I~~- "::::'U~ ~ "~-..~~- '* ~'" \

'I. ~ IX..- IX av Q8 a 9 (la cpat au; «; e l!V v v {}~al~ 78~ av

"'-'-, "- \.__ '-n .' -...-....n "- \..... I

--..-..~~~-·-u-- --..~ ~-..,

~ ~ I

TO V 8 d'a a "!V v v Aov 8~ at a" pa TOO ro 00 W j

~~ "'--.-.Jl,..._..... , .. ..,.-~---,.....;:;:....'U -...___

.,,- ......_.,.. ,. I

Ga al:( 9 )TOt~ a a cp~ at t t !'Ol~ tJ 11 fltV (9 )(Ja a, i.e·

T"'" ,-.' ., T""" I

~r:- "~-..~\~"~ ~~ 'U '-»..,.~..:::;,

" I

H ro S T v V no 0 r(Ja a a 'lfJat (9) cpt tAav{f(!OO

• . '-._\\ ~~ _ "-'\._ _ L ..... ... ...... '-u. I

-..\\-\t ..,. ~ ~-.. ~-.. .,.",_,-,. ,..,........------.. i

~ ".,,- ......_.,............,. I

7fl, V ~a a a ttl e e , 110 o~ <I !''l1T~ (Jt ctr;~ 1] fla ",

~ -.. .. ) ~ .... ~ 6"_~\.,;;:.> -~-""-lI''-..--!

'" ~.__,..", I

as ""..-- tV d'v ~E s tV ov Ta~ (9 ) Kat 1fU a a).i tV I

'-.-,,'-'\ ~~~-..-..\\'-.\~\"'"...,. ~~-~- '-,

--.---. "''"'tt I

T1JP a «7rO (IOU 8 d'i I, a a a G'll " a a .al, 11'(9) a

,-"~ ~..:::;'-il -,..-..u. .... ""-_ ~ ..... ~ ,__

- . ... '" ..,. "i:J' . =-.~~.., U I

'-- "

).),iJl H'J'EI(J1J~fW po 0 _ 1IE s pu. "(10 e 0 -If". J!E 9 'TOr I

'-~'-"~~.... ~ ..___..:!:;.,'--~ ""~~

--- . cf & \\ ----. ~ .... "

e ~ ne e , (Jt t 'U a IX ct alit H J.a u. a 0 0 I

.::.::~ ~ "-~ ~:.:~-,.-~ ~~~-"I

o OJ.! au (9) "at A ~a ;'1j '1 'I} 1] 11 ,; '1.

~~ '- .. \ =-..'-~"",-,.~ ..... l' =-'-"'~'-

I {}-;-: (~)no 1:';:11 11 60 tw 'T8~ !o ).e ~. 8P T~ (t; t;!

~T"'" • 'e- i

l~-..-~ ....;;:.....~--:.: At "--~ -,." ..... -..,_.,_,,:

v- ....._". , i

. ,." a fV~ t)~ no» TO Q Qt} V V V v V 11(4 "I'

""--_' ~.___

I """ .. ,

,. « POf,'

·MIIN

T?i 1.::1'. 'H Tlay~';(Jf.ltO~ "T1/l(j)(Jt~ 'f8 Tlpia, ~at ZWO- 1&018 2'TaV~8. d';~a, "ai Nv". ~Hxo~ ~" 1;

_~~~~ u~~..::::'--= ..... ~'---.~ _

-;s- ....__"".. \\ I

d e liV T8 a tta» Ta a 'fa 8 E {hllj TO BV ).0 111

u ~ "t '-.u ,,~r ..,..

- ..... ~\\-~ ..... ~-..-~..__,\--.:~.-~ i

I......._,...... -'1

f.l8 I: "OV ~lJ AO 0 OV1C~O~"V v "'11 11 ow roro ,

j~ e -\-..---~ ~"~. ~'\:;;::__ ~ ("'*:;t, ,--"::; I

",........_.". ......._,..

,ju"'_ ~ 01, 8 18 I: yo 0 -e- 0 VI;.V 11 (a, 00 WVt

'-.~'\.......'---.~-..-l!....~~ __ ~''''~''U •. :~. r.~ g -.., I

~ _...",. ~ "

o o~ Ot I, t "at at 0' 0 O'V V V vYj ~ TOJ! I

" " u _)

.........__~..__-- ..... --..::::----..::; A ..... -..-..--.

~ ~

ra~1&~o ~a .. a TO 0 e« a a oa a!l ( ) 0 a x« 'f11oa~ I'

..... ~._" ~'--~\,;;;::.,. A. '-.'-.- ..... \\--..- ...........

~ "~.........".

I: liJ! tv V V Aro ('-) 'fro r;a a av (lW. fA)' W J81

u '-11\ • ~ , p " '--u

, I~~'--\\-'-~~~--~ ~.. . ~.::;:-

---- <!!.,. ~

18 8 U U a ,~ I: 8 'fat "at 11t I 1f'fEt "U

..... ....

. --~~~~ ,,:-,,;.... " ~.:::: ~-",- .... ~" ~f

U U T8 I: Ii ve E X{}Ur;nTW(iJf.la a U E tat at 0'1 , ~~ \,;;;::.,. ~'---.~_-,; --u ~ ..... .:::f.-..._;;;_~ ..

~ V -e-. ~ .........,. \l p,-

t "011( ...... ) 0 TV ~U p" t Ot t ",,()a T'l 11 (Ja~ ~

---._;: ~..::::-\\~ ~'-~~~~.A~

~ ~ --. ._

ee {Ja O't Au U 8nAu U a a apa a . a Tor;':':'" at,

____ ..:::: ,,~~ ~ ~_\\'-li '-....'-~

~EIITE111.BP I02

J.d.

MHN

. r _r

_,\._.:" .... \~~_;.u ~....,Jl... __ '-'-........l-... _ _;.~

" ~ r

,0 V reEf! llfo.atMw v v ar; 'Yjr;'!r;~07:V trw 00 OOGUr;

1-;'1' ~ ii·~~A4""'..~"""~-lO-'~~~"'"

" ......._.

iE l;JI 8a (tv fw(dL,)TOV a !la f..ri~ l(.aT~{JaAWJl 8 T~O

I'·_.\\~~'" '.::;: "I~-;'~ -l~ ..... ~;~

..... '" '. ~ V

,7U~ .. fl)~ aa a a.~ a ~(~ :a: d{i , .. {Je~9 !IE

--».:... ..... -A'----~ 1 ~--"::? . .---.-A~

I )'(tJ (fi oor;(:fL.)v 7tono 0' 01,0 011 co» flo 0 . 0011 ·Ji.1r:~O

!'-.............,.,~~~_ l\~_..::: -. .... -.~~

......._,.. ........_,

G~VIIWJ{}ftIOt,_ 8 8 6, ;_ft ~£t £tTO Tl fLtOv,av flO'll ' 68

~_,~u ,"~ .... ~" r· ..... L'.... '

~_,-.....;::: ~----.4"""'---.--.""_,,_-r--...,,

--._ V

I x~e ~ 6 6 ! 6 6 0 0 ee 6 E or;cR.. 6r; '!l6 e

I~~ ..... "~·""'~-_~"·~':'_"__;.~9....!k. -;. ......._,... --:--» '"If ....._,,_,

I (}OJl U paf? no co J.o!.. rrf?o 0 axv lie 8 8 i;fL"JI~ Xit.lf

.... «""'-.1.\ ,".'--. ....~~ ",. r. ..... , .... ,

1'''''''-'--~lC-:: . ~-- .~--

, --:--» y ~

I~e Ee),8 e ai» a va 'a~ a ~" e "t t'.:!tr; ~ , 08!

....... ~..... ...... ,11. -a.:" .......... ". ~

-..---~-;.-;.-;.~-.;.--~ --.--",~

~ - "

<rovxa 7ft st w au aVTarru "1] 1j vat lill aaV TW OL.

v-

~ ,'-.-",~-",~. '" l.' ~,,,,,,;;,,,,,-,,,~

."._ ~ I,

I et.VV. !lila 811 'EE l1b flo 0 ,~. 00 00 pc i 6 lVaO.tOL..

. . U" '

.~,"----~-", ~ ..... ~ ... ~.._;.,,'--,,~~

...... '~., .. -;. .u.

Xv Q!- " 8 e aV1I TOO ),'1.-'1 ''1 1] Ji. T1]r; Bet f1t

'-l\~" ~~'-~.f r, =-:'-U ~~~\~ \\ ""'I~.

i.el H '~t H ei a £t '£t £t a G8 8 u Et (rJ GO'll '1] 1"'«- «-

.-. ... \~ :-~ ,

a a a a a £t a a~

2EflTElff1JP IO~

Ld'.

" . , • ~ 1\~.~

! Elr; T8r; Arv8r; do~a, Ked Vt-JI. 1Ixor;"1T Ila

u "',,_ .... ~ . I

-\~~-..'-.~ ~-..- ~~~-..-, ..........

------ ...... ...... \\

: ~fI : pe (3 (!OVrt(?O°(3(! X(3 ,8 Tat 0 2TaV(!O 0 0 .,-or;

/' __".. __ -,." ~ i .::....:::~ _,,- ...... ~\" ...... r--",

T8 a _ Kv (!t l- t t 8(~)~al 1tt ,~ H_ Ell; (JrJ(3. XV ~-~~~'-"--~~ _ \\ :--,.'""':It-,.,~'' ~~-;.~ ,-'

~ . ........._

o 0 OV Tat at a a av TO 0 OV l:.~ iTO 0 0 0 {f8 'Y.CU

• - :'\._ ...... ~" ,'~' .... I

~-..-..._~ ~-"-A --..----u-..-..r-...'

),ap, Ba . vadtv tapa a Ta (.v)tpu X'jr; U (3 (3 n a /' :'

~" ,,_~, \_... . ..-.,- I

.__\\._.~-.. ~I'--..~-..-..-:..--- ,

--.. zs- ,,~.

ow 0) ro m ro' p,a a a a 'ro;; 'Kat rta It G1]; pa i'

-""..". ..- • ... L ~.,\ .......

~--~r--......;;;:..., --~--IJ--'-:

----. ':)f -:.. 6 f

. a Aa Xt e t ar;(~) av TO OV ce Grta a (J(.) i

~-.._~-..~ ~"-:, ~, ~~~~_ . \\ ~-~ I

1---...... ....___ I

0) !t8 E E {fa '"l xa (1a "at TO) ~ 0) po 0 0 I

I''-.-..-.~'---';''''''_~-..~~~'--~-~- \\ ~I

'" ... " ---;--. '~ ..... ~..............,

60)0);p0 0 0 o. 0 0 flO) i:o rYe \x 71] 1] 1jV a a i

_ '-"''--~ ... ~.. ., -"\\~ ... I

---"\\'__~ ::::'»--''''__'_'-''-''-''-:---'--''- ~ I

...... \\....___

a p'u(! 7"t t e av /))r; a a uo: a a a ~, e oe 0 0

~-..~~~ "'~~-_'_"'-~""";;;;:""

-. :IT \\ - -........::. .---."~.

o '0" 7"l:~ ~ ia (Ja a a rYe 13 d't a a T1]1]" (Jcu

. ..&\\. .v -..,"

~~~~ ~~~--\\~~~;-

--- ---

'ref( 'ftt tea aV1]vna (lEe (3 e XH I!t 'TfIJ Ko

I ,'""' .~~ '-.-..--.~~" ~-~ ... u·:::..

'0 0, (Jp'O)(~)o 1:11, av TO)- 1TQO(Jrta ayeu;:X(!t ~O'Or;i

- .' __ . :::;;;----

d' 2.

-

Tlj I:;'. Tljr; <./i7/ a~ .lfbi'ai.o,.ul(JTv(Jo~ 'EvQJ1lfl/ a~

A ' ~ Tn 1\<.!; ,eo>

oo;;(t, xo~ ""1f..- n«

•• , u,.". ........ " ...... _

_ ..__-_-- ... :"'iJ~ __ ~_ ' ---.

-,. • IJ:

H LIt'll" 1ft Gfte V'll 'Tat~ a (le e -rats(..c')"al1rUpct) .._ ", ~",",~-._ '"" -,." "':==;.r~~\~ --L"

~ " ... ~ -.. "J1'

Tt aue e "'1 'll r; TOl- ).~ 0 rt. , I ouo» ---. 11 'll

,_~~ -,\ .... c-...u~'--;'-. '--'-.~~_

I ~ (Ja co 7r(?O Xe 8 8 II 8 GU eIJ ):;;:;t~y.a(J ~t.I'

.....»-.~ .... o ",_ -,.......:;:._ ,--,--._,,~

at au; 7', CI) ;;;Of, t. t '; :;W; (t..) 'll 'e'x TIj~ E w as If'

.(r.... ....", ~ '" -e- ....... ,.;..0"'. '-u

_ _,-. ...... r--...~\"--I1- ~ .--.--.,.- ---

\\. ~ -,. ............,.

a a va TH H H H )." ia a re e« w~ a ''I

" .... "tl... ,,-... '.\",_ "'~

-.-...:.;--.--.~ ~~~ ~---~ ~---

?] 1j {Jq)(% et e..t JlO~ leat a l't(JOf,aft0 OJl1rOI "1 ea a Get CtT'1~ --~-.--.-.'--.--~~-.~~~

- ~ ....

'f8 A. rt 8 n"eVftaTo~m' qJ0e 7''1 (J6 e w" T8~ f)~e

~,----_-'\\ ~;~-""'4>. ' ,,!,~-., U;;-...:.;~

"-'" --,. -a. ..........,. , -

'E/, 8 8~ Il« ee e 6 (lU~( )f.l1] m «At 11f"1~ tI

2EllTEIllBP I02

2Q

'-

", »;: ~

pow Keel 11VV , 1ixo~ IT=-- ;rra:

-!.._\.., t: -- ~-..-..-..~~"~ ~~ ~-..

o 7:8 T(>IX 'IrE f?IX IX a TO~ Ko 0 0 euo; (J1jP"f!0ll ~ - ~ l\~~'-~;-~-"~ ~ "---~ " ~

~ -.-"

IX rt « a a a (;8 e " E TeH T8 TE 'i"()a ~IE E

" -..u ,if __" e-

._::._,__. --"~-'-"'~~\\-"'----"~--"

"'ti:: ~ -.

(18~ V 1/'8 1"'''8 8 68 8 ITav (18 Xfll t;E I;' I) 00 ,~ ..... ;:-\\ ~.~-..~ '-.. ~~~-u

-. ":If

raE 0 o~ '1' '1 '1 '1 p.rov---'~at TO "8 (l((~ '1WV Or,

-.......;:_, \.. ~ --D--.. -..'--'--<~ __ -.: -.." ~;-

A --........,. ...._.,..

, ,OJP (-P)avv v 1pe 8 8 Tat ca B« al h -I;' rol' '1 '1

.... • ... .1:_ . _" ..... " ,__

- .... .._ -..-~-..-..---~-,,--~-\\

-.. ~ .....

11 1] !-lW'P("'-") I;'P av Tro T()W QV ap8 I;' 'Prov av tlV T(!I t

_-,-..-..-.lL.~.... " ~-..-..~~~

...........,.. 0 ~ Q'

{Je E e I;VTW'II TIX a XI;' Ii (>a a a Ta ,UE i'a~

"'--:.... '-.... .»:

~~~ ~ '\~-..~.....;;..._-..~-..---

-.. ......._,...

EI~s f'I, U l:l Kv V (>1 til I;' teat {)'av pa ecc

.... ,.,.

-"'~ l\ .... ~,-..-..-~~f....;;;;,....-...._

......_,. ,,'- ~ ",

rEnOI~ Ii E.R rOI o/~a800 0 tJ 0 ;a a a a eo»

11111111111

ftIHN

1~~!!!,!!!!~~2~E~5n~T~'E~jW~B~P~I~6~' ~~' ~~l~;~~ .~~~S:~..__. ,-{i ~~'-{\ ~ ~r-\\ ~~~ ~~~~~\\~,~~t 1]1]11 '1] lIat at !J"11 1] ru. tll7:01lci'U 8 El;cA~ 1;: ~-.~

~ r ,. 1\t.!; ~

e E lJ o\;E'e; ith .YllV8~ do~a , 11xor;""1T 1lU

,~'--'--- ..... :;:I"=:_.. -.. ~A... ~-.. __ "=:_.. -,.-.-:::.....~

E ~, --;':-rr I

~ ~e ge roil T88 8 a()J 't17 11 "1 1] 1] (JO or; .....

~_~" ~~ ..... ;.. "-*, .....n....-,.-..'-.'__-" --!.....~~

......--.. ~ _____, ':.,..:.

lta (leS ~ e aT'I 1] "l- lluf! :f}-e (f e voor;( ..... )Kut a {fA1;

..... --u ~" ,,'-- .T""'t..... _ ..... .... \\'

--------\\-,-------------..

~ ~ ~

qJO ~o 0 or; ~WI fUX, a a a(l'tvl; 'Jf:'E (It fle {J).1J p.{; e C

~'.. ~~, u .....-- .... --\\ ~.... e-

.___ ;;:-,.._, - __ ~_- :-ir'- __

, -- ~

1'17 '] Tcar; (( (IE 'teU utr;'l'O 0 0 a 1] f] '1 T'r1j 1] 1] 1j

.~' ~~--..----~'-'---.-...._;;;:._~

, :iT' ..___,. ,

'rOV( ..... )Kcit ne noi' KIA !U '6 E e 111] '1] e ).at . eo

:' \\ ~~~\.:-,,~-~ -'--~-..~~~--

..___,. A....._ .....

t-1) '1 1]1; a a' rver, et et a~(.P", )u,wT:w at at p.a Tt e,'f I

\1 b \\ ...... \\

~ ,,-....... .:::-...-----~~- -"_-"_lIo"_llo

..___,. a' ........_".

't1j~ a a '{}"1J '" (5eS e e E ro~ Kat (Jo ro :!u a

-..".c' ", _ ..... .... \\ ~ " "

·-~~ ......... \\ ----6~"-lIo~-..---..

1l(lO 0, a aV TOV EV q.. ra i./.t it a aa'EITtjVAUp,na a ~....-.;;;._~-:.; .... --u ~.f--'::;_-~ _.._ ...... ..._-~

~ +>. ~ -:»

6,« '« a lea TI! 6 E X8 8 e- 8 8 aa( ) H~ 0 (JP'lV p.v I

............. \, ............ ,,0 .....

-,-..~"-lIo __ -.._~_-.._ A --.\~-~\,

Q8 '<18 E 6Qap.OJiXQu:e 0 8E E or; (~O . 'FI T'E e .., ~ .. ,.::r",,~'-.~"_lIo- __ -..\\ ~ • ......:,;__"_lIo~ ~'-. .

. ~ " ..___,. -- ~

Tetu ro P.!XtT~; G~~' a }aa '!f1)r; e li f q~(~}I~'1i

' .... ".,. . " ".- ", ' ... ". ' _'_' .;,:--

MHN

all

'-

"

, .. 'r 2;t...:.:... ~

xat VUV '1XO~ ita

....!!....\ ~ ~r:...:. " ~~'- __ .._

2 ~ /-'E E (tOV TO fPV TOV T1]; (;00 (0 "1r; EX TooJI T1j~

I '--:,........ " 6 ...... \\ ....

- - ~ --.,- ~- ....._,;:.-----"";}--"";}

rr;r; a ov Tooll a '111,.-" ;a a..ltt E E e... flO'll T8

........ '--." ''L._ _or '--." -r--..u ~ ...

__ --~--\\--~-- -...,....,;;.o. __ ~

~ vaV T(j) na re 8 8 8 8 8V TO or; X~l , 't::

,,...0" " ~~, ..... __ ~ ~~ .... _" '-~ .--.,;;;.....,_"t..:::-.. "n..._,

I;; ----. .. -.....::. ---. :'11'

. nl ,8 BTa" T1] 1j 1]" a ua a ~ s« a a a (J""(~) ~(XI

" .,i::t"........,' .... " ' ....

I '-- ..... --=--------- e-«: ._----. ---.-

, ~ ,A ~

, a, tlV 1p8/,lE 8 VOVXE()(fW " 8 8 (la.er; (,.Q')T1jV au TW I'

I, -. .... ~~ \\'~.... ,--"

~~-.~\\._ -"'~f""--.",.--.\\._.

i n~or; 11 ~a et tl8I; "a Tet rYE ).).H It 'IIV V t' V

I '" '- ;;'!;'--~~.._;:;"..._-:- ... ~~-", ----.~,-

.......:: ---. ~ ..... ~-

tI V 'V 1/10) (0 '(0 (0 (Jell rJe r;r; TO r; u« Tl:'~O'" rpv e« ~l

;~~,-w..~~~ .~---= .... ~~ __ '-.'--,

. I' a Ii. T'1r; ur; r'i 'i" xu a a Tlt 'If"'''' (JE E W (Or; I

------ --.- ,...__~

SEUTEMBPIOZ

s r.

a a: a: a a: '-.::::...~ .~--~ \\ .P"~

flOII ee 8, tJP'll.8 (J

++++++++++~r+++++·

Tn KI'. 'H~v),):7Jtpts 78 Ttpt'8 IIqooqolUJ. dQ~a,

'f 1\ .. ~

H tor;"1\'~ na

~~-\\......._--.:::;~~~._ ,,~----\\,-ji

E ~ ""-'"

tc ~Et ~8 E'l/ 8 8 fI'l' fl1] f.lE,.-8 E flO 0 QJ' V'l .~ . 11

'-'-.~~ '-..._. ~ '--...l.....\\~..:s;.

A ...._,. ~

'V 11 or; P- IIIX~ nO~(1o(JEVX1J 1J~A ve p),a a a a

~f~-''t _.a:'~ "~.:::; .......... __ ~ ..... -\\ ~j"

-,. -,.

~'l 1'J 1'J 1'J (J~V I ~ It avv1J 1'J 1]' 0 0(10 0 "(>0 l)

........ __ ~ .. ~ .... ~ "~A....." .... :--

t -.:-w -- .__., p-

o Qp,os'_' A fa-a: ""81] 1] E e (11] '1'1'1

"--.~

E.

33

34

l1IIIN·

21~f!.,£1!.1I1BP 102 xr, 35

·1, 'l\_,. ~

T - " ,,, I .;r~, 7 ... roo-

• Et'~ TO;' '/~OV; doga, 1: lOr;, '"If E", T8 . s«

... ~_r·"""\~ ~.....:;:_ ~"-.~~ ~ ........ \:-" ,

A rre 8 . E ,".or;, EX ,et.,_ (>CO Te KCO ro cov.fl, Je

~-;~ \.;_,_~--..:::: ,,~~,~ .....

,'A·.... . A -....:.,.,-

e~ evcov;;i::r1tQOtjl.{}Elir;{Ja 1tTt t r;,a(P)E;avTwv'tooV

~" ,_. ..... ":!.. .... -, .... ...:.........-~"':!'''' ,,~;.....::;....-~

.''''' .. , " • '-...: ~ "11'

(J1taQf_a a voo~T.fJ fJv E e Q1J uo» 01, ~r; fJ r; 1{(Ja~(~) \, 9'" ~ .... " ,_.~-. .... ~ ............ _~_~ -\\

) ......_,.. ~ \\......_,.. .

Gcpflart ec; TE e n« a aVTmVTCO wv;rQo.o cpr; TW cove E ":===;r-~_~ , ....... u~ .... ..::;~~~ '-.......;..,_

~. -. ~......_,.. "11

&t H H Etx{}r;r;, ~ ov ra a a~ B,,1Jt et VOI( =, )1tO ).v ~ __ F .... -.--n...~o~ \\ ~ ............ ~'-..'-.

I............,. ......_,.. rf'

Tflo 1tfJ> 0) eoc e {fs " a ¢ 'Ga a av TO "at at

" \\ '- ."~.',,D"

'I'-..'-~ ~r:....-U~~I ~~

I VI, re« TCO 1mr;, 1tflO E "fJ r; r; r; (IV V V V sav

-_-~-~'--:....'-..~ '""It-_--.,, __ ....;;.......,,_

! ~ ......_,.." '.......,..

rOVTovpa 71/U -Wi;tt eV I 0(1 Ja a a a V1J 1; net T1) 'I

-u,,~ r- .,....... ~ ,-_, '".. '-.;~.-_._ . _..__., ~ .... ._\\"-- .... --

-. ""._ ............,. ~

~ g t ((J ro fI){}1Jr;(t..Ol) q;co VIiI> TE. 8 a a "'I 'I "0 0

I~ ''--~- ~_~~_-lL. __ ~_ ' ~

'U . ~ .... ......_,.. 'tt

a r;,( ..... )1taT(?1 "r;r;, 8 Qct, a a va 0 0 {}E tV ~ /UJ,Q

'- .... It ....' & ... " "D"

I .~---.-\\-~--------""-'

~ , ............,.

I T, V '18 8 (J1J; a av T8 8 8 8 T1JV VI 0 0 Tr; 'I 'I 11

'~A"-' .!U,_._\~u~ ~~'---~ I 'fa (--':f)lCctt 1:'0 1tJl~ E'JJ fl.a 1St Et El.tJEr;~He qt ~e Q~

'l!}'

» 2,_

MHN

~~\:-" ~~~ A ~-"-~-''-'-~'-:;;:..I as ElII ~t U H hEe(;ii"}r1]'II pro '11'1" fA "0" E '1ft '1'011 6'a I

~-.-......;:::.....-''' ~~~-.\.;;:.. -"1 \!,~'-

---.. -.. ~

a a 1f'1t, '0 0 pE E E evov ~ 'a ).i.ro1fa'llrCO'll'1'rov

'--...:::; .... 1St " ~o~ \\ =--~-.-......::.....: ..o .. ~~~

............" .......__ o" ......._,._

1f~0 0'fr;rroll v ~ 1f8 E~ r;_ E E 8 ()Ot; ft1'J Ot a At

.... ~" .-0" ... " ~ ... '---

~- ~ __ --.-.~--,_u _ ~-.

....._ ............"

1f'l,1f(JE apE EV Et" v v 1fEQ '1 1'Jproll(#)rCl)V 1ft ,ro~ ee

--.....i....-...:::;~f ~ -.-- ':.:::;~_,;:;;_-.~

'-'" \\, ~ -.. ",

'16 ;'8 8J1'1ro'llro Op'll1Jf-LO 0 0 av v v v '110'11

'l\ .,

Bi, '1'8q; AiIl8,doEa, "at NVfJ. "Hxos --:_<R.... 111;

~'__ __ '-'L_ ..... ,..:::;..:::;'--'~" =--..:::;..:::;.......;:;:_

H B ~t a« .(161' au ~f1E 1'0'11 n~o OO~OpOV'1r;b '--'-'\~~~~~~~ ,,__~-.~~

-. v ..... ~

xa " " a a et t ~ t'1'~cf2.. 1'J DB IIa a() {}E

~.:ra"'''''~\'' =--~-.. -~~'~..:!J."'-~,"", ~

.........., " --..;::::., -:::

E e 1I0b TO 0 011 leV V (It OPT'l 1] 1'J~ 00 0 0 0

~ .'L_ !J~~~'-...J-.t..:::....~~ " ~ -. ~

V ... ~ ....._

E1)t;(cf2..)'l ana ea av 1'0 a i.i.'lXatt; at p~ '1 '1 1'li E E (JEt;

'--.-\\'-..-.~-.- \\ " ~f-:;"""'-'~

'-'" -. "

"at TO (J(JE e 'PO oq; E E glet " t e~ '1''1 '1 1'JC1EVifl..,

... ,- '" ~,\.

~-.-.~\\-~~--~~ =---.-.-....__

.... ............"..........,,,

E 11 dn! {}~V ra~ 0 0 0 hov 8 8 ).0 0 Ot; '1 '1 1IEf,

... .-" ~ ~'~k~~~ ,~~-,-,-,,-

~ . -. V ....

,'1011 ftE E E ano 0 0 0'1'1]'11 (<ft.) {}et,v /-la aa a aet, 1J '

11111111111

IElITEAIBP IO::S

K,'.

37

1 Ii --.~\\ U ~ ~" --.....lL. __ ~~'--" ~~__ "I

!!'!l "1 'f"11~ ''f8 8 n~O 0 ~ 0 0 !ll:J 11 "1~ s~ a TO 0 l.ll-,.:.; r.....;;..... __ ~4-. .... ~u :-,.~~L.." ...... ~ ~

I - '-.:. ~ Ii..__,. \\ 'A

·0 fJo 0 0 a'll (cit) 00 .(}E 6 6'11 pm 'fB 8. TO(":;) ..... I-

I.:::;~~ " --.-..:::;..:::;......l\...~ __ -.. \\ ..... r-"

~ ~

l'Va "1 "1. "1 111] 'f'11]{' T8 xv f!.~ It It 8 {1 p,B d (1"1,

,"~~~.....;;..... __ ~ , .... ::-a\\-».....---.~-."-.~

~ ~ V ~ ..

"1 'tJ 1r~0 0 0 o~ !u(dl..) I 'IIa a (;fA) fA) fA) (1'1 'tJ Aa 0'11

-.~~s;,""_"-'~~'-_ ' ..... ~..:::;..:::; ~'-'\...._..~

~ g ~ ~

: a 1rEY'llfA) fA) ap E E t '110'11 (~) 0 E XfA)JlTO lIE ra E E 6 (J

I~~~~

). e e e e O~

.. I

1 ~s lilf~_~~~~.~_~.~. ~~~~ __ ~ _

__ --.::::.~ -" ~.._l!.._ ..:::::\..--.:.:' ~.A-..__,.f.

I ......._,... \.\"..... 1

lee VOl' 1 (I) U Vl'/iV u<t at ettllu(!{h 8 VOV~ ,H8 (10 :

I_ ..;~" ~~~\. ....,.,A..._ :::......;;J----JL~.

nco- c:V r8 E 8 VOC; ita 7:U XC!8 (0 (() WC; 8V PI] 1]

•. . '-'\ ,-""! ..- It '" ..... , ~\,

._,,-~;----.€ -.::::.--\\-------1

~ o..!!.~ .~--...,r I

!11} 1} 1]' as» W (0) fll;V( ) 8. 7:0 C; rr;..C! a a 1.17 1] 1] i

":::::~+,,"- ,}'!.\ ~~ \~ =---.::::.~--~ .A-_I

......_,... "

"'7:0ve e XWV 7:0 @et .oVEr- 8 ev 8 U (tV 7:(0)( ..... )7:0 U'

.--\....,;.~--~-~~'\ ~~~~ .A ..._.-.-.

~ -. ~

~(l XI; pW E PI} oe- 7:8 8 AO 0 0 r8(~) UV{}tC;T8

• .. ,. ,. '-u ,..::

-----.._'---;------...-.._-\\- ,..:::;.

~ ...

T01J(t0C;TOV 1JU 7:8 e 8 8 (tu A U t(O co co (It t

.,.-..... • _ ..... ~" ,..... _..- It ......

----g-\--r-..--.-.---""-U--

;--;~ 'ov~ '",at TO ~ GOP'~ e-ra 'Ta av';~ 'T'lC;

--:... ......... ~..,.~~~ "=---"\.._,~A'-~-'·":::::

......_,... ,,"""_""

T8 nee' T(!OC; 8 8 8 en, t t (1, ac; ..... &t "VV'V W'II

..-

I~~.,_;.,.....u... _ _...:.: ";;,"";;;:_ A '--.........__~ ............ -

......_,... . ". ~

. 'IJ 1j 'tf pt t tV at (1, U.j! 7:8 ('--')7:11VO(l {fo 00 ~t (.tV

• . ~ _" ~ "" '-- . ...- It .... ,

-------.-._---,........_---g --,---.

. ~ ~ " ,

T1ff-A rt (1, a ac;T(!lt a (1,' Ct a ~c;"'" Ot} .. pt 8(!

" ~_ ~,-q_ ..... u. .....

.---.-~ -~ .. ~-'~--'--.A r-..---'

1 ~ ......_,. .,

I yo O'll 1:8 8 0 ° ov 'rCt (j'V V· 1)V7:W Ila CtT(!t(~··)itat ~w

" . ~- '--

,:_\\ ....._,;,.-----~ ~-''-::::'--~~--'''';;;:''''-f5'

1) r;v cpt· (!O 0'11 TairCtt ifJwc; a a ).1j 1ft, t e 'JIOV ~

t~~ .... ~--~-\\~~-.~ a~~ I

.. .. .<A ~

1:0V av 'TOP e bet Ct ~6V 1] t; fit .. t t til (..;) CI) {fav I

---u --~---

SEDTEMBPJ02' KF.

""'!"""'~~~

~t'I ,

,.";/1_

.-

j! .:t;~.:o:~':-z- ~ ~ ... ,.::; ~\\ ~~.....!!....~......;;;:...,. '.'

~......__ ....._,,_ .,

: IWTOt;HC C'U . 'rt "8 WI n(!aY/ta TOg 00 0 Cpt ~t t "8 ;~-.. . ,~~ ... ~u ~~.::;~ ...... \~A"'--"~~

J ....._,,_....._,,_ .,---..",,-

; 0. Tt. 1'1),'1 '1 (J1'jt; OW T1'j11 1]t; A ra a e- 1Ttjt;--- 11,).'1 (J'Jt; 18;

\1 ~~"_'-:;:;...~~_.....n....~~-.~. ,,~~\ .... ,,--Li ~~ ~.

, rO)l6 UUTf]; fJe e e 0 0 0 i.o 0 yt , t t at; 00 I ~

j -. ~ '" .... ~~ \\ ~ -",:'__-=-~~-. \.::i:... -. ~ •

I . ~ u, ~:

'0 tl ~fU Tt t t P'I '/ r;zat 1ft t ~H {tefl/dHo; v. v

'---" "''- ...... .... , ~ • J. '"

.-~~- A'-'\- ---~-.-. ........... ~

I ~'..........,.. '{J'

:1rct. . a a uQ XO)"( ) T'It; ft 'lCQat fPV8 8 8 8t;' ~ ito) (~

'. '-u, ~~ <"' e- ..... .... .... ...,. • ' . . -\\--":~.--'- g-\----~--

I ---". ...._,...

1ft t..- t t;E E E e O)t;(~) & 'It; TVXOI/Ufvtrovat

'"- },.~.::;~~ ... ~-.~~,~'" ,_;.,.._~

I· ...._,...~ ~

ro 'lie t 0)'11, U a a a' a ra a {}(!) eo . ro ro 0>, f.u

... ~- .... ,..,. ...... ,._ ,-

___ ~~~--- A -.---~ ~-..._._""",\

~ -"7.. ....

ro (I) CI) ro ro W'll( ..... )w 'r'l 1] lH1 ~ ce T1] 1] S ~ (l (. t

U '" ~ '''-_;;;'_-, '-..

.. ~.~ ....

e tI, E E E (O~

Bls ~ov :S,r/X,O'll dot~ 7 HX0t; '2j~ ~

, ii '" ......

"__~-:.-'':';_-'~ '-'-~~ ... n

. ... Ii.

.4. . nQ (;'0 0 As X(!" ',,1/ P' EV «116 At 'U a a

'-.-. -.\\ ~ • ....=....~":!... -.\\_'-~'- ,: ....

~ . -.. ~

8l! S oAo • 0 0 18 (~) TOW a 110 Q(>'l '1 TCO'll

~.~-........»-. __ .6 .... ,,~~-.-.~ . '--. __

.: ~.----.. "I" -.. ...._,.. P A

,#1l . 'II ~1J' ,rE , '110 0 f'E e e e .,,0,(') T1jt; 60 j

MHN

l..-...-.~~~,:--- __ ....;;:..., '--'-- ~-.. )\. ..... ~~~

1~~"\~~~::';7 9;;' ~~OO'r.:~'j

O'aj' 00 or ..... IUt a a a'Ta( ..... )'To tV "(> X1LH tP'T~(t

I" ..... -." .... & U_ -.:.0-'

I-~-,,; ~~~\\._ A -.~ .......~

JIm (i) aa; 'TOt oer; 1U I< I:Olb(..D")"UITO ,8 '''1 1]" (t no

....... ~ ~ ..... ..... .\" ...... '<-.:....

~-- A__'-- '0" ~~--~--~~-.-.

fla, a, AmI' (...0") 'TWI' al< ~E 'Tt '0 OOl''TfJW a 'lfE c"~8

I " 't~~" ~f""':;""'~~ ~ & " ..... ~

I 8 ~ 8 l! ~w 'Tar; ;':0 0 ~'8r; (::!!..) e 'In ~"l 1] {}t

~ \." . t . --!L:

I-~""~\\""':;:""" A' ~~~~ ........ u

I 0 .... or; cpa, IX Vc1fi( ..a')xal< f/i,,),or; 1j 'lJ 'lJ ra, a a 1r'l ~)\.~-~'-""A""'-'-~ "" \~ ~~ -. _'Jo' pl 8 l EVOr; (..P')wsH aa t , at; 0 pe ra ).0 CPOJ 110

...-

~,-.~.......;:.....\ .... " .......;o:...,~'\.. __ ~~

~ .. ~ ..._:,. , '-! .... ---;

o 0 TU a TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o~,

I'-._" ........t-'" ~~-u:~» ~' ~~ ..... A t..J ~ .. _, ,.al< Mro 0'1] 1Jr; ~ 0 0 86 0 0 0 O'lfT1lr;(.;.o-)'lfa ~~ O't

~,-,\, ......... ~ __ ~,~ ~ ~--.u~

~ .. A ~

"" e xro(i)I''If~O,ee e Oil (d)e""., 1Iro.t; t. ~'E 8 e

'~'tL..i"",:;"", .... '''''V~~f''''--~\ ,', ~;--.;;......--

I ~.........,.. .-.

'Sf , • 'V e v 1f-Eq 'fro WJl1/JPXro (IJ (0 (IJ" 1] . 'lJ "1."1 .~

I ,.. " " l' "t\ I •

. peo'll s« ~r;AlvtJr;' doE«, 'iX~ , PlfOl..·"lJ

I ~---,~" ~, ... ~".,.,-~~~ ! E v. a rre )." ,a 1 (i) a a a"W] 'Ij " (fIU. ... rre'

2EllTEMBPI02 K;'.

,

S' •

MHN

T .Q

·0

K

B

p

I

o

'KTPIAKH

Bl:Z TON B:t-JIEP[NON

KTPIAKll META 1'TIN t.r. 43

-,.\\ ~;--=-..-,.~ ~ ~'---~--~'-J-"-"'--

, ~ ~ ~ -------' ...

I' 24).'1, fIt t t t a;( ..... ) Me 6 E E E E;'O O~ tvaf?

-,.u ,~<"" ..-- ~.....

;--.-,.-,.-,.-,---,.-~,--,.--~

i ...._,. U...._,. ---. ~

; ItO 0, 'lit "0011 @e 0 0 ;'0 yt t t t a~(~) Tf?t

• ..--." \\ ,,&.... u fl'

'_--u--,.- F-,.-.......-...f""'oo....----,.-,.-

"....._,. ..._.,.

a (}a a pt a a a av a su» a QIX a ).).a a «

'""

'-W ~ '-..~~ \." ~~~-,.~ ..... -,." ~;-....;;.....-.

~ --.

a "TOll '8 at av 'TE E uat at at @e {I 0 T1] '7 Ii

~ ~'-.'-...__-.~-,.-,.~\\'-" ~'-..-;~

rrr ......._, .........._ A

'Ta (~) 'T8t; "a bat (Ie I! 'Ta a aG A (!Et It H 8(»")

\..~ .... ~\ ... ~-,.~~- \\ --.-,.~-~ ~

p..... ........._,.

"at Of! .{}O 0 (}O ~mv n(!o 0 0 Ita a a X8 8~ 'Tar; -:: ... ~" ~'_~';.b'" ~.._l!.....-,.-,.-,.\~U ~~

........_,..

,"'f?E,',a(iEV 0 0 0 OJ'Ta; nav TO TE e eKv Q, t ttl, I

~ '-..'-..'-::! ,u ...... ..:::;~ "'-.-,._ U "~"<""~-"

A ........_,.." \\ '~'-.

m(P")e ).8 '1 {}1j 1] val r« ((~~ vxa a a~ 1] 1'J Ii 1j'

,'; ....

L

E',. .. , A' ".0

!LOW " 'TOV ~t XOv aoEa, H xor; v<-, • 1ta •

I T""" ~ ,

I ~\.- ~,--.......n....-'-'\\~~~A~';:"

i T:JII E T1] at OJ! p1Jlj 1j W;v 2r; pI! E \\(!OV~TCOP@.E " «",'" \.. ;:;;'-.._~_~'- "- ~-.:'--u =--i''''''':;'_-''

I" \\ ~ '"'" --.

leo 0 0 q>o 0 0 Q((J OJJl Il« a a 'U E E Ii E

i1haJ-'--" .-"~~-"~-",-",,,:;:_~~~,,, i'

I ............,

QOw TWJI E" 1tamlr;'T1j{; O» "" pI! Jlljt;iJV va .{}(lOt 01, a{}e· e

i _,;;;,...,.-,.'t..;;;:,... ~~-,.....!L.-. __ -,.-,.-. .... ,"" ~,.

i -- '"'If "'_""", ' .

E 6 U'T(""~ tv' 'r1ji.ufl1tf?u U aHo 9 Au N, ~ f e

l1JHN ·OKTI!.BPIOS

.,....~.... .. '"

-~- --...-----..~-----.::::;.----

'~"1f ~ ~ .g

I e Ii e oov( S ) ·TooV Or; tCJ-p ho EOJt''ra <1V'YJ ~ta.a'rf,(.(l"')CV ee

~---~~--~-;;.~--~~.~--~

\ ..".' ~ .. ~ '""If

! Gi:P 'r6'~ 1f:t;,W~ E s 0 Of? 1.a a a ow t». (}) I""v ~ ._~ ...... "' ~ n ....... ~ .. ;~ -.. ~ ... >~. ;:a;;;JloU-~~ . ~"'lo"'" ~~--

8 'r(ltya,) 'TlJ &t e- 118 A ~H.el a '10 0 a {)EfJ.P 00 0 ·0 I

~ ~~~"~_,.,..-;~--.,-~:?~..,-yp.a a 6V ae fJo 0 ,0 orpf?o 0 0 ovw :CrJ~ .xa (t (X

'"'"

I'";::;' ,~~':.a, :-;.:/rO' ., :::;Ar:,:~

1t. .... ....,' ""' " -- ~ _ ~ ,

._ ~--...._.-- ~-- ~--..._~

g ~,

(tr; ("N.)av VO ht t "ro~ 'r8 8 'rOP , E ,(JJ OJ ,va a .~

. ~

,,~ ... 'l..... • - .... ..... " '"

~,.-~.._ .__.._.._-~~ .,..._.,,_--~.._

-.. "1f

I ;{l t t. t aav(~ )xat 'r{Ja VW; 'fOil mop ee @~ E !8

I'--!-~ ~--'- .. -....",_..._----- '-\-..~~~

............, ~

o pO a (JI, 011 xa.l av va t ht ~v 1f:{JOTooP at W~WJl ~_-;'--1._...__.~_......lL..",=:-" ::-.~..-:.....~ "::-a.

o o 01/ 'ra'To.t~.-1f:a at» e ht ha ~a a» 0 ",,0 A:O 0 I

~A~:::r''' ~ ~'-.-:: \P~ .... ,?,"\ ~.- ~~,

I YUP(:n..)E'II 1'£0 1'''1 tj'Yjb 1f:t "'8 00$ avftfJo 0 0 Aw

I ...... _ "-_ " .....

\" ~. ~---~~ ~-~ .. ;~-..._.~\.~-;

I ,,~W p;:;; .... a,6",';:' 8.8 ;.0.0 6" {}.E.. .E~6 '- 't.,-::. .. ,..._;;;;...._ __ ~ - ~-.~.,..._~-.~~.,__I

<, -.. .". i

I' ""E Ee e I/Ot( ~)o .8:~'11 ·"at 1'/ fHit;'rO/·r;{fu Ot; av!

l~~--~~~----':::;"-~'"'lo·--(= \\ ~'=:_-i.--I .'"WJ( O~;:}ta.ae1, E 'irQ l{,tt'JIot.lh6q.1 co;· 1f:1.; ~ep,a~1t ~Ij 6£

-,'.~.' _"'-". ~

-- .......

.. ~e

Kl~PD1KH META THN r«. 45

,~-,. ._!......-,.-. ~ f~'_\.:;:... '-'- -,.-.. n ~

'.... \ -.. '11' ~

14U a 'r~e ~ W 0"" 0 0 o!/~v(9 )avv7l'a Tf,!tTOJIVI 0 Oil

I-':---"~'''''~-''~_\\''''''''''''-;'- ~._.._.-

..__,. --.::::-- "-..: ~

nCUTO Dill, ~v fla a 'f00 1ta "a a a rt , t t,

\,,;;;:..,. _"- i\. :-._\\_.n .. ;~ __ '-~~'-......;;;;..... I"--':;;:_

1T ....._",...

OJ} (9)8'" !tt a Ct {}~ 0 '1'1] 1j 'ft I Tf?t a aha 0

\\ '-- '- "- .

-\\-~._,--~

'I ,~, , 'l\"

flO 0 8 tJt" 0 0'" (E tr;; '18(; A tV8t;, do;a • '"1'rcJl. V'1

I '-.--.._~ ... ~.::;.::;....;;;:..._ '--'--'--'--'-

T ~ Ii

: IIv A rt 00" lIaT~~Olv ° XO ~or;C}j_)tx '1Ol~ 'f1jCd O« X.:l

i--. __ ~~..:::;-=-,--\\~ ~'-....~._.._ .... '-.;;;:.... '-

I"",__ ~ ---- V

, fl8 fJl11r;1t8~aTOOlI av v v VII h{Ja a a apOlv (dL.) Il«

I-.!....\~ __ ~'--:O:.~ U ~_;:;:'_A.'--~'_'-.;;;:....~~-

. TQO 0' 0 0 or; Hat It VI 8 (&')xatnIlEVpCtTOr; A a a

, til 11.... _ ..... '-..\\

I,---._~-~._.:::..~ --~----.-._-~

.....__,. ...._ -.,.-. ....._". \\

r" t !- Ii pI a'll 8 8 (Jt t t av e ho OrEla a 'rt

.....;;;:...,~' ~~~"::...'''''';-'''_'_~ '---\"__--'-

---- V

e« xat at at 'IV v v V(uv(eQ.)xat 'fO pv ''I Qt

I'--~~ .... :-. ~~~, .... \- r- '_\l ,....._._.._.,

-.-._ ~...._ I

lOP rr;f; tfE 0 ~o ° r' t t ar; TQa poor; ita (JE hoo OlXE 8

l'_'~ ~"~-~~;' ~\.;;:...V ~--~~t l'ftj Ex "At; 1'/ 1'/ 1'/ (n t t t a (eQ.) 8r; I:V cpr; ue»:

I ~~~._ ..... ~ __ '-.,-~~....;;;...._,--\\'-.J-;'~ s

.....__ -...::::.-

TE{;EV 1U t .,. 'H l'tt,axct (It (JOO flEV).8 8 8 8· ro~o

, e- e-- 11\

;.....:;;.....--~ --.::: "::-....:::;-,..~ "::-"~'--'--I'

~ V

0-0 OJ'TI:r;dL. Ol €h:t H (t, Tra Q~P 60 0 MJ bE '1j ro '(

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III

AllIN

- 't... '-u. -.. ~U

'I -...-=:-... ~~.,.~ - -.,..,.-..."-\~--

, ~ € ._,_,..

o QOt 0 0 n;),t t t Tat (~) 1W (Ja (~Ta a ,ew; [{v

• "" '-. ~"" ~,r"""';;;'__-...~ .......L.~----~~'-\~

I" " ~ V ~

,v v 1J (It t t t 8 (J?..)A ~e E e (j,_f; 77:0 I.V v V

,~~,--~.~-.~ "-,-'--.:,,--,, ~~~-::;.~\\

I v v' v cpw (0 ~Ot(di..) TI:J '110 1j '1'8 8 8 ;1; (IE W (0 !~-;~.""';;'_--~"-'-''--'- ~~" ;~

I -...:::::,,- ~ ++» \\ ~.

! W OJ OJ /La a a a TO~ T1;~!IV f! I, I, t ~1j 1} 1j;

' • ._.. 'It _ '-" 'r ,-" • .....

'------,;;. -.-.,:-........;--_-.-.-.:--., -,

, ~ ~ ....., o: V

, at e t. t I, e t W ~ VW (0 WW OOV (J?..) Ot

I'':::.--'-'~~~~''~'--~'-~'' .~~

,~ , C~ xa a{}at at at (Ie' TOI ot. o» 7fV v V Vf.!YOtJ?..

'--~~",,~ ;:-.f"\\'-a.,' .... ~~_,__ __ -.~ .........__

ret, pv fit- t t " I, 77:1'0 a a a a a av {h]

~.:::;,~~ ~~~~~"-:: ::...s~-"'--,"-\,

'1'8 Il« QU r;_ a Ot!t El et (J8 8''lU nay XQvaa a a;o 0

_ ._.. ~" ~_~~~......;.... __ ~ -..:!'......i....-....:o;

~ V

i !Ht. TU '1'8 II <I <I AO 0 0 0 yv(d2..) ''Pt ,utt «sa;

j':_..~~~-.~-.~~~'-,;-" ~~ '10 0 0 "at' Xlj1J !ta 01, "8 II{; 'PI,r;;' (t r).a a a a

~,'_":;"'_-.~ -,- ~ ~ ~\\..........,.;~ ........

--. V ~

t t t t alia (J?..) E)J r'8 '11(0(; 1TQE ath (;l:V a« a

;....;......-.~ '-u ;:-. ~ ~ ..::::,,-,~" ~'-~ '~f"";;""-;,.

1 ~ 'TE V V 7fE(lT('Wt/lVX(I) eo (J) COli 1] 1) ;;--; \..-.

I ....

""W'II

OKTflBP012

K'

; "

47

MHN

\ ~--. _o u ~..,o;._

'''-.\_-;- ---..--,...:.;~ ..... --,.-,. '-~~-.

~ A ~ ......._",.. •

o 0 f.twv (..n'')T1] t atv V" T"l tJo {jEt a"l1] aot o/.1fa~a

~ .. "-.,, ~F""":;""-~ L' ~'-...__~_~

.........". -. ':If ---.-. ~

T8 uo Q '118 88 E & t 8 C-l) Xcu at at (XI (),I. at

'--~~'-'-.~!:...J:~-.~~~---~ A "(JOt o~ 0 AOr x~v #~~" TO) WV''t(JiP Itt! 6' J.wvP".,.o

_u ,-" '" '-'r~.... . ...

-~"""""'~--U-'---A ~.._,---..

/-La lea qt t t 01' rm a a a bor;.n" 1TJ!~v f.ta T" "W~

, '"" ~. "" -,." -"u ....

:.: r---..- ---.._--.--...._,-.~--,.

I" ~ -. j 1J "/' 1}' ptV a "IIa ,w Y(Jex P'fJ~ rr Ga~ T8 8 X,?, " " "

~ 'L'_~_a~'~r--'" ~~~'''''' ~

. ':lf~ .

'8(=--) Q OV lea a hI " "6 TE e 6' h e ct (}J.?; "'WII

\l &..... U. .... 'II 'II

~ :-.---.-~ ..... ---~..._-

~ ~ a'

6' Ylfa ),).~ ro 1ft Gf.la~ Ll1] 1] p:'I 1] T(lt " f, E Av T(JID

~\-" ~ ~,-" .,..,.-r--....~-,.~~,__'-......J-:,?

-...

{}'1 '1J '1J "1 .... "1 '1J vat a." 1] "1 '1J._ 1] !tar; Q (Ja Tro)1JetU' a

~ .... ~"~....;:;;:..;... A -v » .. ~~ .,...,. \., o (>a TOJV, e e X{}q&Jv,o'lCal aro hr; 1j vat TU a~tpvX~ (f'

" ,~ .--~- .. .._"- . "

-". -. "

OKT.f2BP10S

49

I~ ...... ~ ~~~ ............ ~ "",,---~,,-::~u ...... ~~ I

1-.. V I

" t E (&.) T'lV OU ~a vtt OJ! 1 e '(>ov aa ).'lP. ,xaTOt II

..... ~ ~'\.'t_~"- . ~... '- ~ ...-:--.

--\\~~~I-~- --"~'-....J ...... ~

~ -.. v ..... ~

i x 11 'T'tj 'I '1 '1 (>t t t t OP (!J-.) '1~ 'Ta a-Te» Et Et

't.... .....'-- ~ ..... " -.. I

I-g-' ~~":;'--~-A ~-l'

X r;('n.) £P 'l'atb a XQa a a aV'T01~ Xc EQ (1" (:fL.) TOV '.' U

J __ -.~~~ -.. ~-'''~-;''--~I~~~r .

I ....._"" ~-..

'0 (>a U 78 @c OV E 'ro f(>a a U a lfJ'1 '1 '1 1jP"lat

'~~'-\\ ~..... -.., u ~~,'---~ A'--'---~'--

~ xnJe xat 'TO 1Ca P/:'II ''It t uo (J1I J2.,,£u a /}i.1) ''It ~-.~- .:s;.~ ...... ~\..;;;;.. ~'-- \ ..... ~ .. ~'"......J-' ...

~ g........_,. -.-. --

~ CAl "laTO" (18 8. oro CAl ro .ua(~)rOll1C8 (!O~;'V"lO(JJ1 '1'88 8 ~ __ """ \\ =-. __ -u =-.--=-..~~\\ ~ __ -._~

........_,. .......__. \\

'tOJI tla 0 OP e '8 1Ct t f'lt;; Ta pi!t 0 0" U £t a,v Aov ,r-.i\ ~~,""':;""'_\..;;;;.. _\_~ ...... ~~

-.. Y .....

{}. a 'u av f.la ~ a a"lrov(&,) 1'0 G1] /lCX;,/rov A ;'c'

~.. \\ "~ • .....;;._-.~ 11 ~~~~-

-... "....._ I

~e t 'T'J 'I 11 ~t e- t t t OV (rfL.) 1:1' {fa 1C{W f) 0 I

.....9--. __ .:::; ~~ '-" =-. ~ ~~'-.-.\~~"-~I

........_,. ~

OT(!EXO OV'TEt;; Tat;; t a·a GUf; a (>QV 0 0 0 0 ft8 ~

...;;;;.....-~ .._:!'-» ~~..... '" ~\\'-....J~~~I

-...y- cf- ~

8· 8 -tfa dl.. lfJ~8 OV (>'1 'I oo« 'Ira 'JI8 e I: fV cpr; 1]

~--~A ~~""'lII -.ll.....::;~.....l\...-._~_O.

~ r. ........__..

! 1] 'I ue (dl..)T'JlI oe pe fCC ;.v P8aall ilo 0 0 At IV a 1f0 ',,--_~ .. ._")l" -'._u =--- __ ~ ~ =-.~ ~ __

........_., ~;n-

Trov c pap 'Tt t ow 1C(>O 0 o{Jo 0 o).w" '-"1fa (J(J'] G t

z.

30

lYIIIN

...

~ =-> ~-.. -..-!-. '-...'--.. '-'-- "--" ~.::;~~'--'\

I a v (O~ ~ 11 E XO) OJlITrQor; X~e '0 0'll'r0"(J{:00 ,a a

'"'"

'-.-.'1\ ~. ~~ .--~-..._

1 , __ ,"

a a a O'a ," a a'llTa

L

"

,Bi, TEl' Ai'ver; drha, YI1r.,ot; ~ ncc

. '::-:'\.- ..... ~,.",--... ~ ....

-~ ~-.. - \\'--ot'')o ......... ._.--..---.

........ --...::::.- ~ I

To v Aortae all; ";"1 ftc<) ao: a '"'". a a pI: 11 1:' E vov I'

, . \\ ", ~,--... .... ....

-,_-,,--,,-,,--,-..---.--..~~.-~-,

~ \\ ~

T Itt; (JW Tl] (It e t 8 8 n.l.l1v(Ja a~ T1jV Xa a a cc ~tll

e-

. .. .... , "--" .... ...

----_\\-~---.. .. --..- _.._,-..

~ .7' ~

T1jt; vv rEt Et (J1jt; TIl 1j ;'0 0 0 or Xl] (~) E ~1'j{; 1j;

\.\:'\..._ " - .' ... '--:, I

-"--~_..~-..-l\~ - .... -.. ..

II ~ ~

. fU'II n1] rr;_ bH U 0 0 (J(jJ U) T1J(! &.. ~(1J 1j~ Xat a cp{}af! (Jt I

-..: -..\\ -.." ~-..~ ... ::-,.~ ~'--ot-..~~~_

e ar; va a ua ~ Ta {l{) d1j, pr; Tf!" O'V, T" e .... , I ....J!-_-..~_,\. - " ~~~_ ~-..--l--,.; _" I

..........". . ,--'

ft 1] aU) WflE'II TOil 0'0 qJw W Tet 'to 01.' 11 (;V!" e t tJa I

-.. .~-..~ '---~_~~-.......n..._..-...;;;:__--.\\ !

---- 1T'" I

a a a axw~ (~)xat ~8 qJu 'J/t e t 'fll'}1.' I:V fta a;

'--ot~~I'__;;""_-" ~ -'---._......__-..~ \.\ ~\\ I -.....:;::._ ~ 7"""'_" ! a a(> TV v.... V V O't( 9 )TOV tJe at ftaTO; T8 ;'8. ca ((IJ:

'--"'~ _~" ~'--; t. ....... _'-.-.. -..\\ -.." ... I

. ". \\'......._,. ~I!

'1 a TOV'T1'jh a a a IHr; e- '1 1} all 8 ro~ tJ(!O 0 !

I......;;;_-..~ .....:!.....~-..~ "~-".-..~,__\\ ~-.._,I ~ -n' ......._,........_._ I o 0 flOV( 9) x(tt {}avflaatv E EX ).aftlfJa aVTel, 'Tea a a (Jr;

.'

J

l'

OKTJlBPI02

Kl ~ .

5~;

..- ~ I

"~~,-,, '""~-. '--

-~- .. --~. -_- ~"__-"-~""_I

I \\ --'"1T""'_

I 1}.-- ~'Yj o« 01, K8 fU E E. E V'Yj (9 )'Z'OJI ''Yj ),;(o) 'Z'1JlI 'Z'ave

'" ~ ~ '-_ .... .... ~''t......-

-~~--~ ~~-..-~\~~ ~I~

I ,~

otto 0 TaUat UV'_" 1&a a -8-rJ' t:pt 1..0 0 0 01&TO} 0) ro

'~"1T _'-'-~~'---:J.\"_'-~_;'-'~ U ~ I . xov(9) TO'll Ell 1&OI.AOtf;Uat1&O!.Aa a Ut~ ~IV OV VOl· Ot~ Xa A.e E I~.A ~"--'-"-"'-\\~~~~-.. ~ ;;;--"'''__

! 1l0:"C;( JL)TOt~{)H)aa).o V~ ~E tV at 1&(10 0 t t ,C(, a C(, I

~" r::" .. ~ ..... ~ __......"....... !

--...-~- -,.~-..-..-~----..-~

I -""1T ~ --- ..........,.._ I ,_" E E E .8 E JlOV( q ) OV~atT'Yjll E T'fj at t OV f.Lv1J '7 11 '7 I

........ ...._"~,, '-..... '" -e-- • .... I

---..\\_~,----.--- -"~--I

-.....:::.-- -""1T""""_'

f.L1JlI 1E ~at ~t at at flO 0 0 OV TE~ (9) 00 ga 'oftEV I

~ .... ~"~"";;:""_.Ar-'-'-~---"""';;;:""

I ........._",.. g

X(!t ~V TO'll @E e 0'1' (J2...) TO'll E VE(I yap TarJtaV TOV eN.)

'::_'I_~--:J.\~~_'--~

net a at Tc(' e I, a fla a TC(, a

Z 2.·

·MNH

o

M

B

p

I

o

T11 R'.

H· Gtnl(xte~ 'r,%v A' (Jxe,~a'f1;Y(r,w, Mexa,)" "al Tafl ~t~1. "at Troll /'oenrov aGwp.dTwV dvvdp.E(f)V •

ElI TON EIllEP INON d(fga , H~xor; ~ '!fa

~,,, -...-"u "..-," \£...

----.--.---,.-,.~,,~~\~~, I

V P ~

I'" Tr xa a (JfJ "'TE e r; 1] p.tV a a a a na a

.,- .. __ .. .. .. _ ...c' --,. ,~

--- A -------,.--------,.-

--- -" ....._.". "---

a a GataL. ea 'fWJI A rYE e e f),(.O (OJ! ·T«_",,,.Je t a(J I

~,'_::;;""'_-~ -,. ""'::::"" ~ ~ U ::"lo-':;;:"'" _I

--- ~ - A·

xe ! t t ae- 0 Df!W TO ,a 'tll~ .!af! v v p,wvP I

'--_ ~:'\. ~~ u ~-,._\\ '--"'\."--;.~ "-,

- -" ~ ~"A

~at 1] p.e T8 8 E (JO 0 or; 1tflO c;a a a TTJr;,P 0

_u ~~......:;;...._-,.-.." ~ ~'l\ ~f~-"~ '-~~"

I ~ " ~ ':1T -,'

!1-8 8 ra; a a aflxe ,(?a a' 'f~ fJ 1] Yor; ..... T1IVG1j 1j

'" - .... ~ ~ , "-- -......... ,. ~ .....

~_- ~-,.~-,.---. --~"--!

~ ~ ~ --;r ':1T

".I.E € (lO'll 'I P.8 8 E E E Qa av ..... I:V TW (IE nTOl I

NJE'JfBPl02

Ii.

£~ MIIN

NOEMBPJ02

rr.

55

: .,._ r

, . . . - \\ _'-' - ~ .... .. ~

I-"'_---":::;-~~~_~~~ ----

lEt '.1, ''(It )100 6)~ ~ lIV 1:1 Vftll1:l8 8VTUi;(')J.,)XCU ca TlJ'.,U !.r.....~~\\~.s;.,,~~~-~ ._\._~

I ~ ~ V

IV8.fUli B 8 ~ ~O..- 0 0 -0 Eli (tfl...)._ E va(> r(.o}~ r~_.....n.... __ ~~ ,') =-.~_~ '" u =-'~A'---

I '--..-. "

I (r) 01; A v vl.O;TOV A a 11 ).0'11 "U .{)-(J' o (lOJJl tfl.,. Kat

I c-

.'--!:- '- '_ ,fi;'_" ~_".............;:;;....._'t..:;:., A ~~'-

~ '-."

-rDJ A 7TQO.at t I T{r) W 1/J(Jj W (i) n (cf2.) '1''1; '1'8 08

'-.:;;;:.._ ~_-;~~~~,-,\ .......... .s;.,~ ,_;;...___-.:::..

~ ~---.

(]'flOT8 8 lYo o oE1j;)t(~Ta ).aft no 0 () 0 pI; E 8 81'0(;

L .-...-

-~~-~~_~~._" ~-..r:......~\~_

---.-_

(I, v "lo~ya(1'Pt).a uvlff!{r) ro to 'flW; (f(l, a(? Krt Ot 1] 1}

v-

,...;;:..".,A ........... ._..___-:-.~~- u '-'~ .~_

I·' ~ ~

,ffar;(cJ2...)8" 1m(! {fee 118 e 'I'lQO (JEt lit H i.'l 'I 1J r;

I ~ .A ~ '--:._u "'':::;'':::;'':::;~\\~-;~~F

,. ....... . ~

\ P li {Ol...)(fW(]U~ utp8 ;'1] {fu H l:tr;TOrt.'V{}(?ro ro co ro TU ~

!~-'-

--..... ~"

t (, "'O'JI Bire Tar; Ai'v8r;. Jo;a, 'tHxo;.""q 'fla

-:.0 " ~_ ~ ..... ~\~'- '- U ~..:::;

0..- 0 0 0 'fl8 8' E' 'flt (fXtt U (flj 1j xa u(>tr;

"--"~"-_, "".""...- <- ~ '- p _'

\ .,,~. \\ '~I - 'U. - ~

~ " ......_,,-

,68 8 a a~ XU (t ct ct rYli E 8 {; ),8(9) 8 "~I{}lJVT8

~ u -.li

I~-~\l'_l\~ -.\\-_..:::;-_~\\-

I 0(, " "'_o (J ~8 ct. (, (JJ (JJ JU Tat qe 1J 1J 011

.... _u,,~....,..- ~_ • ~" .... .::=;,-'-

1- "~-~.---- --_,

~ -,.."......._,_

11 11 11 '11 tI 'J'U U a apl~ (9) 8 tpe ~uya~TW(I(j)

'z

'MHN

: U ,.._~~~~\'-i' ~_~~ '11 '::';~k_--nl

I 7t • GO 1'& flo ape e «:« , "8'71 (f) 6 res a';' til i

..._,.,."''' ~...... e- ~ \. ~ ._~ u " I

,-: -;'" ~-:- o~' 0.- 0 ~~o~(9)~ 0 ~U;! :: ~;I

I ... ~~~::. .... 9 ~~--»-~-~,~~ "~ -,.' ~ ~'" ------- .""!, I ' EP 08 7a1'&VllpO,,.J)(t av ee e- II pI: 8 B 8 ~ },1j 1j;!a

L ,', ..... -" v- ..."

'-'-0:1 ~~-"'-"-"'--If"""....\._--...-~-

~

I xa {ftj !UllIn", 118 eu« 1Ia a .A a reo 0 0 0 0 0

I~'''''';;;''''''''~ ~ .... ~\\""";;;:""'~~-"'~'lL

If "j98 • -:-;00' (9') "I '" '" , ~" !' .. a •• d) '-.~~..:.. ~-...._..\'-\~'--- ->.' ~-,..,.;;;;:...."..__

)'tJ 7(18 J!i E "0 o~ fJ 1j pa a a~ U 7(iJ C01'Gxav d'a I -~--" ,.._~.._,;;;._ ... ~ ,---,-' .. ~----

~ --. u "---"7

a .. a ).w (j)JJ a a av 78 ( q) a Et v v V tJ t1

"''''~~ __ '- ' ~'-'-~~~t. _ ~

-.. ~ _ ......

I v V 1j:.1I1j 1j a ,t. v v P~1j 1J t~ e 8 Ii 8" ~ '_'--" ~~,---~~,--,--" ~-~''':''''I>~-'

-e- ~~ ~ .... , .

~ "8 8 I: e t 8 E hIt xa 'I). A~ xa a rr» I: ),8

NOEMBPIOI

Jr.

57

~ l~ -\.;_."';~_..QoI_ ......... ,"", " __ • 6 '... .,'

A ~--~--,.~ ~~----

'\01: (?) x.at 'rfl al! X" sto» pe PO~ X~t

'-:::!o-. ~~...;;;:.., t_~ ~-..-a,.~-~~-..~_~

-......_,........_,. \\

pa a {}1J 'tJ '¥'tJ~ 0 T~ {}Uf,'T1jv1pv Xtj tj tj'll V V '1fE(! --..~" ~,~ __ ~ '--:,;' .... 5"-~~~\\_;;;:._

I-"""_'" ~ :1T

'TOO (jJV 1rf1o {J(I, t't (I, (I,'TWlI ..... av 'TO~ "at VV VP no a v~v

~"~~~~~~ __ ~ .. ~~.-.._..~&.... u ~~_..

......._,. ......_,.

1J p8 1 Q) « a a (I, v"1JX~v 000 ,0 '0 0

- P

..0 ~-1I1 ~u~~~,-""""",-,,"~--"

~ ~ 'I~

(U 'Ttjaat 1rf!EG{lEt II Et at a" at at~ rI8 d'w, f!1'J

8

_ ...

g-

o pe

~~-"'::!::::;;.f-""'" " ~ i~~'\;;£... ~ 'II(W11 P"lITO 1" 8 fa 8 8 8 i Ae 8 8 f Ob

, , , T 'l\~ ~

Ei~ TOP .l'TI XOV do;a , 'lxoG,"" . na

.L...~'-u ~ ~ ...... !.-_..__~~~~-.!L._-.

~~ ~ - ......._,.

~ ~ ~a a a'\1ftf~Xf-V' GO 0 CPoo'IIO 0 o~ a a a

-. \~" ~~\.;:;:...\-.\..o_.....l\...~~~~""'Jt' .... :-:."~ ~

--

"8 rJEt Et E~X{}'l~X(!V oo f!q'l 'I po 0 OVX~~ co 0 ,0 ()

~_'-:;:.... '.....!.....'--~.__~~-..~.....!!..~....;;;:.....'-.I

--- ~ ...

o 0 pE( ...... ) t(!V (J8~roo'II7a~Ja(! bt a a'Tooj, 'JCI, I 'C:;1l70tf;

'---'---"-...J~\.;;;:...~-- .... _'-, ,~ r~~~-.,

~ .. ~. ~ ":if

t(1v (JE no vOt~(J1J 8 (J rJ, rJa a rpa a a at ~ 1tf!O

'--~'" ~--'\~" ~~~~ .... ft~ I

rp"1 n ,,~~ ra a aft 8 E S1j 1J r;Uhv o. rp{}o 0 rro~n I

~ ~ ~~"'~ e- ..... ,

----~--..---~ ........... ~,..----

'_- __ . " • __ ":1l '

TOW 00 YfUl.TOJoolI G8 8 0 at . -8 Oft ua'TE(1 "'"" "at

Ii.

NOEMBPIO:S

I .. ' ..... ," :_,r--.u ..... 1

I,~-.----~.s;~-~-=--~-i

E XOw tux ~~1'/ at a a a'll 0 at t E 1rQE apE W 8

'-U ~~~~\\~-;'-~f"':':;""'-'~

~ '0, --

v V1rE()TCoJ'IItpVXCoJ CoJ CoJ ~v 1] "1 "1 "1PCoJV

Tij U'. H· ;'11 ;rpM Na~I)M Bi'(j()~O~ T1i~ T·1rE~arlar, 8l:0TO"8. Elr; TO" BC6'lrE(!tvO'll.

~ w" '}-",

do~a , Kat vuv , H'xor, 7d2,. 1111

~~'-...__ \\ ~\\\.;;:... '-.~~~.s;--

M " ~

. E Ta TO 'tE 'X{}1} vat at aECl1')@E 0 Vvp qJE E E,

:....».....:...a.-.~ '-'-._.~-." .... _-.~~, ..... r--."

I....._,.· .......__. ........,. ,

(Je' G1rOt l1a 'JUt fl6 r8 ~ V8 8 8 6 EJI' Na OJ Kv

I''-~~~''''''.f ::....:::::- "y'-..'-'-..--''_'-'-..'v v Qt e " "8 (d2..)T8 a' va T(1:: ff"l flat eu; Ta

~~~~~ \\ '"- ~~ .... r--.\\~. ~~,

,-.........,. ....._,.

i a rt a 'TOOJI a (:t 00 CoJ'" 00 CdS 1J_ r' a a a a a"E -.....;;;..:.-.~ , L ,\:-.~_ f~ u ~~ A 't..... .....-l1....

-._ y ..........".'

6 6 V1}(d2..) TO 0 T6 "at Fa (J(!t ," 1J" tiL. a 1rE ~a:

----~ ~ '-~-";~~~~ -- ~, ~ ~, ~.

I a a "'1'/ "1 1f(10'; oe T"1vfla a a v« ":Cd ro pOJlT(10P1'" .:co; '-\\~-;'-~ ._.;;....-,.\-....,__ ~'-~---.~~.

I ~ -- V .... ,

; ,,'" " " , '00 00 ~ro" (JOt(dl..) ia Ov Qa Vt' " a 1M:

I __ .:::;~~ : u ~r'~-'\.;;;:.... ~'---~-~

, . " • -- #' .' ~,

",,-raB 8 te f 8 ''1' , '1]'1J'(JaJl(~)o PCl'" TlfTO"O'1

--------_.,;,...-.....,--' .. ,:-,:'::...~.;;;-.--

H 2.

MIIN

• , 'l\~ ~

$lt; TovSTIX0'll LlpEa" Kat "V'II .'-" na

....

......D.... _~-.-.'-'-......:;._ tiJII-...:..... u,~ ...... \\ ~~

V.._.,.. \\ ...........,.

"'-H or I.IE .E QOII Ta r;t t, t. CP1j T(fW: III I: ,rot.' av 1). 1.1

~\;-" '\. '-_~-ao _.....::.;~ ......... ~-.\\

.. " ~ -...

'liE E). 8:0. Q 0011 Ta.1f".EV~Q, 'TI "(JJ~nav1j' r; r; iW- (!I' ·t

~.~~,-...... ~-., »- ~"--'- , • ...".~

-. ~ . . ........_.,..~.

0:00 , ro: ro " .OOfUiJI (......_) ~t T'fJ!!.ae 0 nat ~a 'nuQ IJ:E t. f.(O_ ()'II,'

'-'--~~ \\ ~~~\\-».~~~ -.--.......;...,.'-

"""'.._.,.. . 11

,,_a~ at ca-; {h 86. 0 TO 0 0 "~(,.:Y)E V.va 00 "11

._,_-.-.~~~ " ..... -.-.\r" ~~~ -.._

~ ---.-_.._.,.. . :A

(t-t . /" a, 8 nflo, 00 ao: ar ay. 0 P,E " E E ~JI~EV (J~

~.... or ~ ~1l '\..~.-:' e- ~ 't \_

~-. '"""'"' - .....,-.-'~.-..._., , ~-~~- ...

-. . ---;n'

p(jJ~ ct, ve. E EV cp.1j !i'll ."1' (Jf,chCl) -roW roftE"-~Tr;V'1rf!p 6:"-

----~_\. \' :--.~-.~~~ '-. .... _.

- . A

".e. ~t(Ja'll E3' net· GOO ro" .. WJl1t "B, e·.,ro"~f'!;4Ca;~.,_,

NOEMBPI02

KA'.

61

e- ..-

------.........»-.._ - - ..::;--».....~ -~~-

..__,. \\.

"71 'TTJ f!I,OJlTfi1r:tlV 7/a a v« a"'rog,X~t I _l:J ee xa» at

- ~ -\\ "'~,,"";;;""'-:~ .__\'-~~'-.~

...........". .~ ~ ~ '_'.

€J E 8 QV TOW 0 o 0 0').0)11'-' naq {hi E 'Vo,1.;ap,1ta _~ \\ ~ __ ~~ k ('." ..... _~--.~L...._

.... ....._, (Y (Y

h 71 cpo fl8 aat at at 7f(101t0 ~E ~V .... e E e E (J1'}e T"lt; Ct

I--.....l!...~..::;~--".-._~~-";-::E::::;:-.....;::::,_

~ " na() {}oe 'V8, Tl- !Lf/) 00 roaatT7jvae pa aap.t , "OJ! 1tflO .--\\-~,~""~ , ~~'\\--»--";- ..... ---

--. ~....._)... .........,..

o 0 0 0 o 001' ~ fl7j. T6 e ()l:'t; ;,V 1t7jv xa a a a 'JI

--......»....~- .. } ~ ~------~~"-'-.~""'"""'~

'-'" o" ...........". (Y

,a no 0 {fl$ E pE 8 e s flat xa~"po 'JIt HOlt; ao v« "0

I \,. P" ". . ,,_

i~---.. .:::: -", ~ .:::::-_._,\~_.::;

I......_,. ._ '0..

Aa _q."., aa «'re 'TtjJl "''tJ. 'TE ((a a 'T8 e~ ~ 8 8 re I, '1'0

~" ;.0' ..- .

. --».....~_'-~ __ .~'itI ~_.....l1...~~"- ..... _.....;;;:....;,

I""""""" . '-.::: • -..

; flE E B 'V'}1j" HCttTtj" xa (las T8 .... "0 0 gfl8 8 ..... 8T'IJ'V1r()0

I: --" '\.:"': ,.....,;;;....~ ~ L ..... _~-.- _~.......u...~.....,;:;:....,

'~I :'11'''''''''''

,,0 0 ,e t 8 Ii 'JIO'JI ~ a 1taVTES 8, 8J1XCt a(lflo 'JIt t "Olt;

t ,--". "" '-- .... ~ ... " -. ,"

~~\-.....::: ~----..-..~~--"'_""'"

i ,"0 Xat cu at- at at ((8 avvroo a I'!-E ;'00 CA) CA) 8" 60

; e- .. }._ . "~ .....;;;:...,, ~_'--" ~~ ;.,.U;..,..

........,. (Y .- c} .

o 11 ,,(jCA) co Ol ue» '1''1 "8 E e Xa a (It 'TOl co

,-lL._-';'~_~~'-'-J< __ \\...__\~ ~ ~_'-o.!. ...... i" :...........". ...... ......_,_

i f.lE E 8 B '!!J " 'T1] a n 1Cf!c E (j{)cV 8 8 atj v ru(( '1'(i)'ll

i _~ ,," ~~ ~'-::-

l,/,vx@ CA) OlV 'I '1.1] '1P-CA)lI

L. " .

\

6!

MflN

.'.

~..::::..::::~._~ .- ,,\~~'~~'-..~I-=--"

......._,. , , --.:::..- -.

; Z 1] pEr:OVTCOVa co co 1f~O c« a a a re E E 6

~ '--t__~ r......-!!...~~..::::~ .,- ,~ b. ~~.__

, ~ "

Tat 1] IIa va !tCO 1-'0 OOf;1far:tt!- E vor;(~)nf;Ka TOI

I~ ... :::;..::::'-~ ~~~..::::......!l...~"";;;;:""'_.A~~

I ~...__,.. .. ......._,.

"1] T1] ~t OV T81faV TU a v:: U "TOr; BE 6 8 (<';':")xai 7W

~ l.\ ~" . .,- 't. .. -.f?- L

____ ..:::::-. =-- =---"r--...--..~ ~

,.IJ'''''''__ -.. V..__,

a aa1]r;T1]r;;co 1] fir; 1] PO) COli T~O 0 0 fP8( ....... ) 61]

"::::-"'-~~'---~'-..-'~~ ... ~'A~'_

~ ."

I pt~ov'ro ;ea.{fa ~W TCCTOV a It' t t, a6!la(~)wr; T(!l

I " .... '" __ 'e- ... r---."", '- ~~ '---- ... __ ...

I, -...--. ,.~ '.'-.:: A - ...

8 Tt (;8 au U OU pa a a a Atr; (t.!;) He; ra

r " ~

.--»....-..-.. ~_,..___-.. -"-"~-~"-"......!L

I ~......__ .

'a a yt t a TCOV a yt t tt COV Iii- 8t, aa aa

~I"_:;;_-~g~-"'~~~ '" ;-,--..::::~

, -. ~ ~

r. E E E Tca, Ta a au TlJ l'lt, 60 1].- GCO W!UJI cor;

• ,(... _'r .............. ... ... "

t_'-_-"_-,-"-"-\'_-"--"~~\ ..._.,.._......_

o a a a' a a rYli ,6 ),0 0. ~ 0 0. 0 0. t)

I, ..:_\..!:..~~-- ~~ A ~-. ~'--'" ~.,._~\ --201> ..... --.;:1

- ~___., -, " ..... -.-_ I

o 0. 0 0. 0. or-0 or;( ...... ) iCft ~8 lior-1tO' 0. 0 "'1 (;V rv

..... ~~ ... iiII·_· .-:- '-'),'l :-a~-."___:'l.I:'-'" ~~~

I "at €w tV ).0 0. r'l 1] III 6 6 "6 E "1]'~

HOE111BPIO:S

KE'.

,- "".",~.',1) .... , ........ ", ...... "",~,,,.,.,,~,,,,,~ ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,_~,",,"_""""'_':'''''~'''_'''''''''''''/'''' ~".!

Td KE'. Tii~ 'Arla~ _ M6raAOp,af?TV~09 Ab~a'Ei~rp1'Jr;, I

-I' T e; ~ I

uoga0xo~ ... . 41' -,.

" ..... ~-..:s;,~, "::-,,: ..... _ ~.:s;,~-'-'~"-.I'

!X a a u CC(! po ..J't "I, ,,~~ T1] "1 T"'''l =; au fir; rv

I ~ ,; ~"1F~ " . " -. ~.:s;, , " ;;-,; -." ;:-. .:s;,~~:

vv (!Et'-'T'Yjr;€h 0 ($0 0 fP8 8 8 '111a af?;!V 'V'!!. (!O fig ,

'" 't.... .x: " ,~...-...... . " ~" ''', ~~-"--'-'~""""'""-\'-A-\\--'--'-'

I ~ "

,At at ftt Xa et aTE ((t e v1'jr; Y-.(JV VV 0(1(,(, U pro cu cu

'I''-'\~'''_;'-':''....!L..'-'''''' ,-,':-U ~ I' ~\.;;:"...

pi EJI cu cu eo rpt AO 0 p.et ct ct(( TV' V. V (Jor; I

.._~~......9....-.-.~~ ..- ~",,--,\..JL..~\.....J

~ "a . .....

~at TaV T'lV TOt Otr; E nat at VOIr; ~ eo cur; (tV {fE at

-.-.-.-!!-..~ '-';-" ~''''''':;'''''-'~g, _ ~-.~,~..;

-. , . ...._.,.

e e xa -ret a ce E E "PC» cu cu pev~xat at(?otq.(J~o

.....lL.: -.~ '" ~ '\\ ~~ ~~

-. ,.., . ,~-'A~- .,.-.

..........."" " ~

o cu co flJ1Iur; a av T'l (~)1l T6w fP}.ll v« f{!lVl'(J"I'l T 0

~ ~~ 11.'--.-.'-'11 ,,' ;-.-..._n.... .......... '-"

'f ~

o 0 ~(jIJI '-.nll'{}(JcuW co p.t t t t «v (J (J ),6 (J

.;:r ..-

'_\\~j~_~ ~ ~'----'" ~~......:;.....---

, --. 'f ------

E1 ~et a et a au (~) cur; a nat &V at t a a ar; a

.... _u ~..-~'t..::f:... -f!J.., ,..,..::::..::::~..... '\l

1--. V....J.. '

1Ia a rrl6 (J e (jIV(cQ.) "at 7:8 8T8r;Tr(J0r;lle ;11' {fEt

~- .--."_"_\;-\\~;""":;",,,-.~ g ,~~

~ -. 'f ---.-

'a" XE' ,Et EJ, ee(!et 1(l)r'1' 1'J 'fJ (Jet et U aet(~) Xai at

~~ '--~ ,..,_'-~~~\l: .... ~" =---~

I ....._:,. , ' .._.,. ....._,.

Ct' (JOIS, '1 '1'0 (J(jI !let no ),vnAQXOtr; 6et (JU' vot Olr; ~r. "

JlIH!I

• _.- 't .... ~ ~ , ~ _ '". "

-~----------:::;~~ , ~----~.__,

............." , ~ ~ 1

,}8 II aa ,}I- a ra a 1f"lJl 73 II II 1fO/-~!- Ot 'I '1 'l:1l

'-'--~~,~ '__~~-9--,. __ --,;::-"~~~~

" ~~

II .~ all (~) leat Ill{ lea .,a a ft fJl1J -{}tf ~ ~I aa

~ ":--.~-.~ _ .... ~n.~~,r~-.~ .1 ~ __ ~

" ~ . '-! -- V -...._",...

co~ 4 ax pw Eli fIlP a tla a ).Q) .w fiJ 'I'o~(""')Xae~OIi;

~._e ~~'-"~~~--~~ ,.--'-

~ -" ., ...........,

1j fat, a « a JlW fAJ po 0 01lal~'-""J1 'l:a It "'l:W'II

_~_;5~~ \\ :--. __ ~~ r \~:::... A '--..__----

~ .,............."

~o 'IIWJI 61 (it Et (](U 01 01 Xt a{f6t l" aa (<...;.:,) ~at rJo iljl; «,

~,....J!...~~ __ -. __ -.~.-...,--.'-n~~ ~

~' . .

fA) fit II lea a a a 'f~ 'l:~V V fP1j 1j 1j au a a a

\.;::.g~~- .. - . .\\~~~~~ " ~--..._'-all (~) ;~ 6 6 pt' l- ~~'IIOt 01 Ot 0' ~ v I'Jlw!Ot

.....:;;,....,..... ,. .., ..... --'--. "

\\- A ~ ,( ~""",;,.~,-, , ____

0' Ot all"; 'fIJI; 64 n~ ,}or; #'1 1J l fIG 111 e 6 f '-;::;r~~

~I ~"

NOEMBPIO~

A'.

!__~_ .. ~'-'--..~ ..... ,"'- :""1t-..~" ~~~-:: .... ~I

,1. ___

I 0 0 f!Ot; At Xft 'l' e (It it t t 11ft 01 ,(1~ l! 6 P.V1J a1l ,

1'-.'-.'-. ~~....lL r:..... '- - ,..,..ll_-.-.~ \~~

--.-. ....._,. ~

,lf1J q>o (18 8 8 (JOI 't8 €JE 8 't1j '1v).ap'!l:(JO 0 0

! . ...___

j~~......;;.....-.~ A '-"_~-'~~-".s:."t...;;;;:....~~

--.. I, ..... ~

, 't'fl '1 '1 1j 'ta(=-') "at 'to €ht 0 0 v (JlfE e E 1J0~ e IJ

0' .- ,

_-lL.-.-.-.~~~ ~~ ~ _-.~-".._"

....._,. ~ .. ....._,.

EV rJe IJ IJ fYv v p,e e e v1j C ..... ) 0'0 0 rpa a TV V

....lL..::; ~~ f -" -.._\l...f""'"-....'- \~ '" ~.~-.~

..........".. ."""-:.! ~

flit vV8l(a ~ et a'll, (..tV v..- n1j '1 ... '1 f!t , " I, aa~

-t ,\...._~~- "~.-..,, ~~~'--..-

"at fl'l ""0 0 Qro ro wv E e net a etV (Jet!; Ta~ q;~'1

....__,-.~ r:.... '-:""'Jt ...... ------,~ .f~-.'-.

.. '-...: ,,- ~ ---."

J!et q;8~ (J'IJ (JUI; 1'(:0 0 ).v V Veta a a -tHe

66

stu»

I,----~~~-~- .: ~--~ • .::.:: I

I t;'~O'VT1J; EV (IE {Ju, a it~ TO 0 be E E AE ~ Ii E j

II\.;;;:.. '-'----'-..'--- r-...-_"--.J -~

"11' ". • - ... ~

a(! (<J )ieat a uo: a a i'fI) (011 fie T8 {I~ {fa T'I '1~ i

I'"......I-~~ -\"'-J-~,,-~~'-" .... -~I JrAa a a vIJr; ({) -ra E E.,-- e {}Vlj 1j 'YJ it a tla I I.....:;;.....-~'(__, '_--~-~'_'\~';~l'

-- "11' ~ ....::::--

aVTa( 9 )Av cYf!8 E 8 E a aA no 0 0 0 '0.,--9,

.... ~-.!.- '-::::...._ ~'-~-_~'-.."-~--.:._" "

-- ~ ... ~

oAE T8 "0 f.!v utpa» at at 8 8, 0 0 0 "U'I'

I-;......:;;...._-~ '- __ -----~-~,,:"'1t_.

-,. "11' ---- ... '-!

at at at fl(OV( ~ )"alT1J~Ot "8 !U V1j; v cP1j i''l TU a a,'

~ .... ~\~-;~ . .....:;:__~ '--~~

....::::- ~"11' I

oe u nf.!v v v V at e t t e (~) nf!e a{hvrov fl'l ;

,_. ..--..- I

_......9...~~~ " .-.~ A '-~ \, .-.--==:.......lL._

E ).).U'JT1]; v 1Ur: 1j 'l.tt(l)v(Ji.) T(oV EV at (, ,u 1ta'..-at ,

....ll... __ ~_ .A ~ -: ?C ~,,~~~ "

____ I. .--- .

no 0 0 {}W (0 (d2,) ell qJ17 pO'V Tw (0 (I)I/ 7lU 118 Ii Ii'

~ ~'-..~.~-~ ......_'-'---=--. _-::_.._\\ :

~,.. ..........,.. I

E fV f{Jli 17 r; 'I !u( 9 )T11v a ei as e E fla '0 OJ)'

.....Jl,...~_~ ~ r

p'1I'l P'lll ce a Kdt 'PUll THxo~ Ii. nee

-..._;: ... ~~_~ __ -==t ~'-.'-......_,

H aa t a a a ;;-;8 EV e I.orov ec 8

'-" ..--~ ... , .._. ,

-.. ..-~ ;::";----w---...--- '-. ......... --==:_~

-. " ~""IT ~

a 8 V '11 11 'no 0 De Ii Ii Ii ~at(~ )rrf.!0'J)11TliVGOJltr;

NOE1JfBP 102'

A',

) -:--r-.,.--~'-~"'o,.~~""";;;;_~~ ~~-.._

I ~O (111 1J pa a (1t t----:-: ap (9) 6a »ov '!-~ T(x'

" ..... t _ ~ ~ It .... ~ _" .....

-~~-.. --..---,..\\-r-.,.\\'-"A --~~

,----- "

,CPAl! y8 w{}atl(at nv (It P'YJ ~at e 8a{}atdL. T'YJ e- at atyl.'/]

,_ ,_, "..: -e- It .... \ ,.......__" ''t_ _ _ -e-

~-..~-..-~-.,-"::':j"-~- -..-~-"

! 'f'/] 11(; Be 8 -: 0 0 T~ 1] -;-;To(;(9 );'/] {fAt; e 8

,---~~,-,--~-.,'-" ~I""';;;"""~~ ~

I "----.--. --,. ~

e Ii E", 8 I:V..-'T(lE 8 8 tu. trt t ,t (;8 (9) a

~-"-"-"w .. -~ ... -.. ...... -::"'-..-....::.:~-..~ _......l!....

,-:-: ft VOt o» y8 13;;) 1.11 'I'll '/] e E 'O'c'p(9) nat pa

I~-..\\~~\\~"~~~~~~~~I YOt no 0 (lEV 8 8a{fe t t t t au et» 'f1jV eto Tr; 1]

·~u ..- ....... ~,~ ~ -... v_-..,--.._ -~ ~-"- __ \\""'''....J-''

I --'1T...... ~

(?t t ttl, ave <J )1:'11 flJa 'fv'l 'YJana(! ya '118. 8 8.,-8

'-L'" 'e- 11.... . \\ 11.... ---"

I ~--..~ ~~--...-r-.,.\\-A-

-.. .". I,

!'8 E E: 1:'110'11('1) 0'11 a ~1l-(J e prJ. VV -V(jl:V~cJ2...) E

"'". _ .... .... ~ -... -.." -'--n t-; or It .... ~

, ~-..-..-:--_ - - 0,..-""'- -...-

I \\ -. ~

~ E n« a VfJJ T8 an'/] i.at at at at 8 (9) ;(1) 0

I~~~\\ ~~~~-'-\\~~~~~ ~ ~"'-t' d'~ 0 T1J1I y.v (It t 0'11 TOll aw;ov Ta a TO 0 y8 E (1 -.." O""-lor-.,......:;__~.._

-. "

.lUHN

I_,;;:_,~ .... \\'-.~~..:;;._....;;:....... ~'-1::! .... ,:=:;_~I

~ ~ ---- ---;-,.

se -88 a t-ta ~ &1] '1 "1 T1}II TCVII," X{)V WII a a I

~ .... 't ..• 't-.a _u "'~_':;:: __ ." '--" ' -~-- ._---- - .. ----1' "

r~s lJ ~v T1j1l ""~ a i.~ ~ ~ e Ii E a 'TW W.·

_l\. _ .s;~~",----,. ~~ .... -~..::;....-;...4""".\\~"-1

~ ''11"'''___'''' " I

tx» eflW W W 0) nO)v (<j) (V Vp"o,r;Tt f11J GO) wluvtfL. A" :

"--~ .... -- ..... , '-- _ L 't '-" I

~----,,---- ,-- -~ ..... .._---

...___.". \ ...___.".

tJl?8 ~\all 'TOll A no ;0).0 0'11 'Te ra(! /:.,-"1 G8 8 e:

.... ..... u. , ....... 't '--1' .......

-----.J---,,---~-~ ~_a._a._u

0" ...___.".

'Ta & tJ" a rlla Ta a na a aV'fa~ ~ ~e nat,au'~VC1~TO"r;

I'-\~\~ o::-~~ __ ,,,-~ ~ - .... i,"",,-\\:""Jt-~I ~ "rrr......_,. ........., I ~o 0 ° rpa a a a es » (<J) "at wr; de i.e a a a(l , I" '-'t _, ... -.. 't "--U ......... '-_ . T'" ---~--.\\-.-----~-~...,

....._,. ........,........., g'

X{}u v v (Je , 'T(~ ar;Gafl"ar;'Totr;a ro 0 0pOIr; na fiE I ~ ... ~~'-" :""Jt"::;~~\\'--"--":""Jt~,\_.._,~_

.... .~ ~~,

E tJw "8 "at 'T8 8 Ta~ E 6a r'1 1j "1 'l'E e e 111 ee e»

~~----"=:~.... ~ ~,,'-..~~-~~ .... ~

.... 0' ~-.-

av 7"..-8 Tal ca; I "8 (J~ t , "';..,, aer; X~" ' .... cs na

I~' ~~~.... .... ~ "'__-r-\~" ~~,

I e« a .... (J18 C;; TO) i.a 0) (18 8 8 !-t l3t fit} '1 '1!

I~'--" :;:-,-r: ..... :~ ... '-:;:.. -.. ~--,; -\, :""Jt_ ......... _._1

--. " I

• , 'l'1}11 "at at. 'TO IU ra E e E E 8 e Af E O~

I

~"

Et'r; 'Ter; Ai'V8r; LJoga , H"lO~. '11"cQ. "" ••

~~ __ ~~'--\\'-....J~~::::""~_~ .I.

T.... --.::::". -..-::

011 XII f(V v "a T'lr; 1U " " e '8 ~ , I, ~~(cQ.)

.. -.~---'-"----- -~---,,--~ --_.. ---,

NOEMBPIO$

~'-' U ".....::::_ ~'--~ _~~'-..'--" _...,...;,;...;;;:_

L= ~

I "at v. 1lr; f!E l:'r1jVTIJ 8 AQ 0 0 1.8 A~ ,}QE e cv e v CP1J

• ... " '-._. .... .... , ~ r---.u ....." .....

-\\........_,- ,--.--- ---.__~-~

......:::::.- ~ v. ~

ftr; r; r; 1j (10) 0) 0) WftEV{ dL.) 8 TO O~ raQ ..-TBS v. av

=--_~\.;;:.... ,-'-U . - .._ ~."~,-,,,

g ~ ,\ ,"

(}~o) 0) 00 1l8~(''N.) E)e Ta {Iv v {}8 8 a .y- AI t " t

~ ...... ~-~ "-: ',~;;-.;..:::;-.~ " ~~ --..

-. V ~ .".

E 3 I w u(dL.)av Tt "a),a fttl '10" ~TaaV(lov( 9) 8V

e- e-

'. ",--" ......... ".... ........,'

-----~--..\---A---~-

,; ~

Tal~Xc(J a. " ..... O/, a "(la a To)V( dL.)ICatwt; (1l1ft(l Tt ,

_'-..,-~'-_'--" ~~~~.u ~_'-~€-",'-t 0 ovxa 1.00 ~O'l! 7'1 r; "IV ,}V va a pt lV("h.) l! sta '+~ ~ "~~ \\ ~ ~ ~ '-'-r-..: .~ ,_. "a fEt ~a~ 1pV v v XU a~ (it) a 1f0 Tr;r; l1),U a a

... .-

~ ..... " .... ." .... - ~-" .........

-r-...----~--..__------.......__,.

'J/1jS 78 6 E X&(J8 "al1l(JOf;a"o pI bWHY e~ 6 ~ ,}co

, .... ...." ...._.~" \.. '"' e- .,- __ ..... '--- '" ,,~ or

: r-...--"--. ,-.--- __._ ~ •

I ......:::::.- --. V .....

'nov ~V 1lftO 0 ° 0 (JOE 6 E e "70V(tf2..) a l!t 78 8'

I" ..-

I"""'::"": ";:--.""";:""'_ ~.._ " ~ - '-..'----w: '---'--'-.

; TO" 1ft I $01 aVII T7t XO ~l!t EJ:_ l:t IJe a T(OJI pa {hi

. ~ _" .... ........ ,-" ~ ~ -e- " '-=-- -e--

! ~-"-"-"~-'-"-.........::. :::-".'-= I-~I'

''tWVf1JJ1T8X[!t t ,8 tV cpr; .. _p'l 11 r; r;,,_'1 r; aID ID W, ~ '":::-. __ '-'_\~" ~ ~'--U :::-._,-...._......:;....._/I

. V -.

~uvcR.... t -e- :tva 1r(!1.i aGe e e E EEV '/ '1 a a e- av

..... " \' .. . ~ ...."

- A --_u......-..... r-..-,_-r-..--

I., .........",.. ,\

: 'fw( tf2.,) 0 0 trro, • i.E E 00" i't 1I1j. 1l 'I G'l, ~at. ct."

. _--p----- .. _ ... _------, '-------- ---'--~-----

AffiN

, .. '\;:-,......;;:...., A '--'--'--~~.......;;;:....,__\\~~,~. 1'1 1] IltV(Ji...) 8'11 'rt 1] fta (!U T1'j~ 'X,~t t ~ ee E , ..._:;;,...__. 't...;;:..

-. "t\.,

l 8 ro~ Kal 1117V, 71XO~, "'1fcfl., 1)'1

,,,...... ......"' ...... '-.fl ...... ~ ......

----.-..-..---.- ~--.--~-

y no 0 rYE gat(J11 -&),8 E ff", TI,v TB ~ BE 8 plj

I ,--\\~.:r_~":L...""";;;;___.~ ~ ..... -.~~ ..... ,-,\\ -...::::". ~ y...... j' +oo 0 0 0 no 0 0 0 ).tv( cfl.)ljj(f) (o)~ rao TO 0 a a i

-r-' ,'\ e-

)'-" ''- _~,~ '""' e-- t..... 't ,~ ...... t ~,~

-~ ,. ~ ·--,.-A-.-- ..... -.--.-

~ " ---.-.

; U ce a OV v v v TO'lldL. E nt aE!- rE VV11 11 '1'j

I ~" ",-,- . ..-' ...... '-...... " \\

~-'r--.--.-.~-. -~\\ i =---.~-.

~ 'V ~

. 1] oa» 11 1} 17 YoU ftC cJL.)A rrE e 1.01, -&a av p'a oa aTE

~ c::--. • ."

t _...... 1I~ __ -e-- \\ ~_L~ ~_1\' ..................

--- --. -- ---v :--.-.-. - =--.-.-

! t. V Ov flU a a VW 0) (it) ~f!UJ;rot 00 ~a a au rs e

I.. '-'--....."......,..... ",,_

I -\\~-- ~.--.- ~-,.--.-.~-,.~

----:::.- ~ y ---.-.

; ;r t t b- t T1'j 1] '1'j lj~ rl;~ l cfl.) ,ua roe 8'X, 77:8 8Q at ~ t

.. ~ '--'--~-.-.:::::'-,,~~~ ....... ~\\~~

I ~...... ~

; o'or; ("N.) 'to T(Jt aco ~),E E Ov !W (!)f!0V;7;(J~(J~Opt t t t

; ~ • .....;;;;..._-.'t.;;;:... ...J," =- -.\\~-. .::::...ll....-. ~

I --. Y ...___

! a et a a a r« (cf2.) not pt. E 'Ill: l:t; a ay(?av ).8 8 8'11

,~~ '--'-.~-.-..::::~_~'\.-,.__ .U

.~ ............~ - \\

I T8 tr; TOV T(!t aa rt t OV T P.1)OV PE" ),0) 0) 0'1 1] "I 1]

.~.~-.~ A ~ ~ ;:-,.~~~-.~ V ~,,_

I ~ r, .,_-_ tt --

I (jet a a au (rfL.) Ila a .... f1a a nvo 0 1] (U) at 'liE

...... ...... .,.__"" ''t._..-,~ "" e- ,

-~-.-.~._.\--~ ~ ~ .--...._

~ -.. '"

I a a a a a T(J) TO OV 1mv TOV lJ 8(1 iE E l3 'E T'1'j1l

MHN ··d EKE M R P

10:2

TH~ d'.

MNFIMHN EIIITEAQrMEN

T'i~ ,d<riar; 'M f r a i. 0 ft a (! TV l! 0 s Ba~f1a(!ar;, E12 TON E~nEPINON

"'I\. " .e-' data , THxor; "1f"'""a Il«

'. ..... ~~ \\.~ A ..... \l. :-,,;~::;;.-"~'n A 'T~" d'a re 910 or; v ~a a ct-(> Ew ~a ~'--:" .... ~-.~~--!....-.-.~-.~..:::: '-'-

..........,., --7:1f

~a Ae ::C8- Ga a a BaQ ja a a a Qa, a(~)}£at7:o1J

......;:.....; " ::-:.~, ""Q.. "-.,, ~--;;t.......--\.\.~.s:.'-.::!.... ~ ,

~

a Ge 6 f1't'J sto: 'Te Qa a' pe G't'J 't'J "7 "7 c« a

~_~ ~ "...0' -..u -.u __ -e- _~.... L ._

\. . -_ -----.~~- .. .._ -

-............,. --.. ~

-a a Ga ee 0 0'11 't'J ra a n"7 't'J' 't'J Gar;~" .fl,

--q_ =--~ __ ,~U "'- '-~ ~ "=--- __ -",;~-, -, __

\ __,....-......;: ..........,.:P_.

E 8 f 1JV'_" fPE E - ev .ff't'J "ae re ,,0 0 1J(xt; ft~ra a 1.8

MHN

---~-." ~,~-'~ '-...~-"'5'-.L~ I .~,,~ ~~ "

8!, e- no (>0 or; d, 8-~ ~t Et (Ja(~)av TOJI t le8 E I

~ ...... " .... ~ -.-........l\-.-.~ ~ 'r~~ '-:==:; ... I

- .. -. .0' .....__".' \\, ""'-= , I

Tli e ev e "8 (J(J) In; 1J'IIa" .,.a a~tpvxa « as 'fJ 'fJ' ~~'-

~:. ~~ ~

'fJ 1J !,(J)JI El~ .,.~; Aiv8r; dcJEa, FfXOt; , 11a

,,_ -.._'-......._.-. .. ..::::......!!....~~ -.._

.... 11

A 8).11 1''' lenll 0 &v aa a aa 0 0 ~o" (,.o')7rf!0 yo:

.- "j "I e- .Af" .

--.; "~-:::--n.. .. -", -." ~~U.....;,;:..,. ~......_.-.\.;;£..!

& ~ A I

III, "lJ lJJI 8 ~~ q;v v y8 ~t; {18 a ).r;v (,.o')Bafl6afla st«

---=--.~ .... -." ~ • .......;:;;..,. ... ~ -.\.._,_._'-.

-.. -.. ~

a a» ce 6(1, a a#t j- I, I, 8 (.-..) leal, OJS !lEJlJIa(!

-. \\. '-"" '-~ t. ....

-. .. -_- ... ,,-........:: ~--. --.._,_._,---

~~ 11.........,.

~ 8 e 110 0 O~ fIJ~O..- '" t t "11"1 ,p-).a!'nu 0'1 flJOf!Ot;H I

-....lL._-::: '-"'"lIf " ~-:::......:;....__ ... ~ ....... ," ~..:::: .-~~ ,

-.. . ""'--'1

(J'l 11i.{}et; {ftt;Tar; av AU. at; T8 8 it Kv (!t t I 8 8 81

'- '1.....0.:'- e- :;;:

~ ._,_ .... c "'~ '''~'-~~'-.;;L~,

.,-r -- A

a8( .... ) OJt; ,}8 ]J[af! TV V Vi; all O(!~" El H a (,.0') Xa

-~~ .... ~"-~~~'- .. ~---,'--.~~ a!tJI 6 6 6 Aa a ~ Ie {; t a "fll! e lV Et EtJl'Tr;r;(Ju(> I ~-'~~""'~'-'''~I-:;'''''''''-.::i:.. -!_..__,-,--

~ -:rr I

leO or; ao: {}(!a a a" AOt 0" Ot PlJ" ~a Ala Kat 'fj

..... ~ "~6...." ~-- ...... ....;;;:.... '-.~ _I

--. ~ 0- -._

!'at; 1'8{; ~ JlV V P.V8 8" TU a a ai; oe tpt' XI- leOJ";

__ '- \\. ~ ..... r:.",-\\~,~,,,,,,,;:;,,,, ... ~,-,

.... ~. ~ I

al YlJ ~O 'ProP EX ;.V v V V Tf!ro ro (J) (Jal Talr; ,

dEKEM BP 10::"

E'.

73

..- .....

\' ,.. .. ~.T""-.-,. __ ,,~.T""~-.'-

""""'_" \\. "'-! ---"

o 031, t ""8 at It" at at a"s aB

iT!; E'. T; 0 'd/8 "ai €JeocpoR8 IlaT(lor; ~/lro" 2a6f1a

, 1\" t'9-' '

.> 4o~a ~xor;, .... ~ Ila

. ~~-.-!'-'--~.:::; "-,~~ "'~" ~;T 0 xa 'Ut "0 va"7J (l7J aa a ar; a ).00 00 f17J 11

I e- ~ ....::--.. t t ... .._."

--.~ ........... ~-.-..---~--~ ,..._-.

-.. ~' ~

11 7J;!OJl ~ V8V 11 rE po va xa 'fa ~a {I((JV 0 ° 0.

-.\~,. '-..'--;~ A ~'- ~ "~" :--,.-.;:.....,~\ Ai '~, {}f?~ , "CQv( .. .o''')a 6)'11 'f"XCOS E Ell £:11 o« a

............. -;'\.._~ ............. -.~'--.. \\ ="'ar-"'~~-'_

~' --- ~ ~

a..- a us e e E. VOS. HI; 'f0 '!U {fa ItO" 00 ro (11" oo~v 'II~.

!" .... -e- ..... ~"'~" -e- ~ .....

. --.-,.--.-..., , '~.--..-- '-..,-

I--.-..,.----. ':IT

-ro OV;~ a. a VE "'1} ,'1} At; v v v{fas(~) a'll ~(!"

I U t .... '-.:....,,_ \\ A ..... "

I--"-~-'"-ji, ~ ~-..-..-~-..-~~

...........,,_ ... ~

~mr; ya(l T7JP cpv uot» 8 t E" {JI a a 'n« a pE E

I~-........;;:.... ,~ -.~~~~-. -. -...,._ "~":-,.

# A ..... ~ ~ .......

) E. E vo; (;p') E ,a1f6 Evaar; 'fa Xu (Jo""a{fv 1fO~ 'fa Eat e- al

-..~_\\~-;~ .. ....:;.....-".\4.~ ~'-~

. ~ --- '

-tt» "f?"" Et H H T'fO 0 ° 0 'PIXatTfj" (iu!!xlt!fa loo

i"';'..- ..... -.." ~'" ..- ~ .... , "'~ 'e-

-".~-..-..-..- ;:->,.--..._ - ~-..-

--- --- :1f

'00 aa" a(. ea TO) 1fV6 EV pa a a a 'ft (~) () ,{IE E EV

I.....u...-..-..-..\~'\'\..\._~~ -"- '-~-.-.....~

,......_"..., ." A' p" ....

I~ 0 .. 0 IJIa '0 0 '().O"'f~IJ.,.J:( aVE. QUXtJ''ljS a. a

I'.

74-

--,

MHN

- ,,---.

- '"

- '" ~--~~'-~------ ... ,\ ~ ... ~\~" ~~:

. ...__,. . ......._"......_,. :

a "{JO ° ° 'r'1 fJ~ 1rt) At e- ~'1 ' fJ~ ,,'" 'I '1t; e 8 ~'1 e- 'I 'I . ~ '-..-..._-..-., .»-~""'" 't \ __ -..-.n..~""",. ,A..........., A,-- ,

! p8 (.P")ev rJ~o /18VTroV a lu H 1rT7WP' Ka "fI)II a eli "'1 fJ~ a ,

I, e-- , •. , ..... -.,.\\ ~. '.... ~.....' ,..:. " ! -~-..-- ~,....--- -~~-~-.

-.. .~ ClI',...... I

a a "~t fie e ~a a a a TOt; ~ "at, "'VII e Ell Ou Qa' ~ ~-- ..... ~'-t " • .-_ ... ~....,;;;:.-.,

A ... " \..........,.... 0

I a ",Ott;.P' 'rOO" e- eo 0 1rT(?roJl Au v {fE Ii e E" 'r!!W pa "a

-JL-.-i.~~""';;;:'_ '- ....... \' ~~_\';-" ~ ~!

I~ ,... ...__,. ,

, a ~t t t t E xa {fa (Jrot; e E e no nTe II ev \

~ ~ ...... " ,.... ... '" ,,~ • ...;.;;.... ... ~ I

A -- "...__,.' """-! -.. ':1f

lit; eJ'''). 'rfJV A it re t t, a .- all r(!e a a a a ,ja""_ I

..... '-l,. "--u "--" ..... , ..

___ -..-~~~\\--~ -w ~ •

...__,. A I

''II TVy ~a JlC~ OJ. rov a a "'Ii • O'ror; (.P')u TtI:(J TroJl

" ~ .... ~

- ...... - ... _.- -. -,,~,....- ... -

........",. ...__,.' ... \\, ..........::. -.. "

1rt ~u "at no ° {fro ro 'rt po> ro OJJI TCtJ ~ fA) OJ" 0'8

"_"

Eit; TovIrixov.' d';~a, YHxor;. '"1fcQ" "'1

'-..~,--= .... , ":-'~_:_"'''!:--~~'-~,

r'rc,!}! p.o va -;rov e« a -;;;:;1] 1J {f'l 'I TOil 1fa -8-1/ 1"1' ....ll-. ... """'~~ .~"""'~~ .... ~\\~~'-...'-::.. ....

. ~.

"'1 'I" (IE Tt IlOJ OJ P. /;JI ~'a {JfJ~ 1ret 'r'l 'I 'I ~Q "1 "1 fJ

_.:;;_... ... ~ '-..~\~ ... 4 " ~......!L. ...... "'~ ... ,--

~ V, ...........,. ." • I

1J e- r; ,ucovrfl.....!:... a .raQ oou T1J. '1l~ T(!t t t po 0)1. T'I. V I ..... _l:iii\ ... ,.....~ ... ~~ ... ~~......;;;&...~ ..... ~\\~~~.'

----- . ~

o OJ/Trot; E eV {}u, U H a",lna (lEV 6 '(I{}at Ii e' E 'E r"Cd '(ij

7t .. ~

,~ __ ~ "-...;. ~~-.. ;....... u...,.-::.:_ "'-+-~~:

I~ V ~ -. ..... I

i 0) 0) f.lHld2" pa ~a a a a f!"O o~ Ee TOO XQt "I)):

I--~~-'~~ '--~ ,p',-.~.:::;....-;:...~ ~ ~ul

--.-_ ,~...._",. ? I

II f18 8 ).8 E ~v (Ja~~'Xat E X{}1I8 8{}(J.!.apPev (Ja~ T1j" Jv v j

I .......... ~'-\,;:;:,...~~ __ ~ . L'" :-,~,-~--.,_,~ i

. ......:::.-., ~"V .~ • "

. V ,... V t'a a a aptJJ (cR...) . fl. 118 E )'OOJI crv :v '1'0. 0 j

I:-l\....~i' ~~.A. ~ ". :-'~-'I' ~-----'--nl

o ° pI, 1,,...1, I, Ae (at) Itt "at «uo» 0 0 flO 0 0 a'Xlj 1j I ........... '\'-..'--;,~.~-.~ V "- ..... ,_ '-"

I tie r teat 0 ~ 0 at " ~t to» (d2,,) pe {}~ 'TlQ8 : ....... " :-,:__'\~-.~....l!-.-.-.'- ~-.~~~'-" :-,~

. ...._",. '''''''''': ..

(Jpe ev e . 8 TO). W'Xv (>t 1" t W W e ),E 1] #tl 1)'IIat

AEKEMBPI02

E'.

97

MHN

~, na

'~~,,~ r-......;;....~~.... ~~'-...;;:: r- ~._ .. l\......l!....<~~ I

~~I~ \\ ......

a' ai,a a a 'a rrar;-TCtlV (! rY8 81,0) roll 8 g; {fa a.

1 .,P' .

~-.._!L~ .... Q.;;....B...~-.~~......;;::.... ~_~~~~

........_",..,. ... ~

a (jar; Taa ra ay f.la -a a a Ta (011 TO OV {it t t i~~ ji ~~~'-,,; ..... ,._ ~\l ~,~~~ '-

I -,. --,. "'if

I· 011 a .1'8 flt'TlTW (0 ~ e '''1 "1 AW ro w ~w (jar;(<"';';) 1rr.t.·

~ ...;. ~\\~'-=:L. ~--.: ..... ~~~:::.»- __ ~ _;;;:_,

" f!fllJ ut a~ 8 XW"'Tlf!O~X!?t. ~O ~Tt')J1\?-.8~E e' 0 . ......:;:...;: ..... "~~~~~~~..:::: ,~,,~~r:.....

...._,_ -"7 u

o 0 0 00 0 0 0 0 cW(--') lit) (!1j' ~ "1]" ~,~-;"~r-....:;..."_6.~~_~ ... ,~ ......

~.~ I ~.........._,I ",~I

at at at a" T1J 'Ij '1 'Ij aat Tal ae~tpvxae at «e~ 'Ij '1

~-'-

~ ..

1] 1] !tWII

.....

..... ..... ...... " .... ,. .....

.~-..-...-~-.-.--...-.._~~

I E flat? 'X()J1/ T1jJl ~a ~)..~ 0 ~11~ "al,i~(f)1Ina U flWJI

I~--.~-.~~ '-.'-.._~, ~~: ............. \\~

~ ~ ~"1T .....-. '" ~

")..8·8 It e 8 0 Q~("-")T1jll{Jf?tJ f). at til TWP {)av f.la a

,-.~ ~ ~~._ __ ~'-.~~--........JL.~

r

.}~ Tro W1l 1eae 'r'WII 'Tlt ;-rov' ap "., A'l . 1J nt" ~" '"

'dEKEMBPI02

,

!:'.

77

II' o!l~ ~-"-"'-"'7~~~ \\ ~'-i\ :o";-...~~,, I

pe 6 i'l'" " .tbOP· (1V)lE).. {}O'P'r'Er; OJ 00 g;" ).6' (I

. .....__j.~,~T"'~, .... ,o' ..... ---.._ .... ~" ~-...-..."

l~"'·~ ..........",..

!. BOO' o 0 (!.. 'tOt a (J!Ut Tt "olg 1I li "13 rscoo

~'\~ ....-~'--.........n..::. e--: ..... -...u. ~.-: '""

1-; .. ~ 0.' • I'~~: .. to ~;:. ':-'-;:'0 0 ;

It .... , • '-.... ,\. .... ..... ~

- ~ .......... --..-..~--..- -..--,.

~. ~ 11 ..._.,.

'reI: ("-')X(:u~Ot;oroo'Pf-tv ({E(OV cp~e 8(>0;(..0-:) "at n~o (I i

-...& ~~ e--: \\-::.....,-~-...'-'" t~-'" ..... -..."= ~Il

I ~(!O og t'JE E 7r:TOg nat¢v )..og u. aa. a 7r:1I ~t I T~E 61 ~-,:~.;;:,.. , ~",-~.._~~\.. ] .... e..._,,_

I ~ ~ ~., '--- -... I

E B 7r:'fO; Xat at at at at at. ~Ot Ot; rpoo ~'l "JQ 7r:aiLl

....sL..~& ~-,..-,..-,..~ .... ~_-..~~_\\I

cpa a·.~ E' ,(;t a a a T8 0 ra ... T8 Ko (1#8' 7r:li 6 I ~.::r.",--~,,,,,,,;;;;,_-. '- ~ -...-::::" ~"""'~-.. -......;;:._" I

~ -- -- I

e E ~a. a a ct TU & a Aa. a!l7r:OO 00. V .T. OI;'{}U I

-,.." ~,~-"'~ 1-... "'1l'-"~~~.... ",...,.-...

I -. ~ -- c}- ........_,..

('tV pu a a (11(~)Xal~Ot oeS,.:toov{}),e 60 /18 E .... 61'

~-..'- ....... ~._.D.....-,..-,..-,..\l'-" ~ ~\;;;:... ...._,,'-'" ~ ,..........". 11-'

'JIoo OOV 'tJ {fee a Xa a aQ #0 6V' V 11 'II'tJ(,o')xat 'at I

'-_ .... 0 .... " -.;,P" -.,.u !

. ~~----,..-..~ -.-,..~- \\ --.,

• ....._,..... ........,. I

it a ht "8 /lE E 6 1JOOJI {}e E~lO 0 'fa 'to o~ 1r(!O :

~.., -e- ~ ,--" ~"-:::..... I

:' a· ; T1jg~-=~VVV ;:PP,r;_::QNt "0 :--;,

.... .....-..,\. ..... ,1l ....._.~ _ 0

-'1O -----.. ~~\-~--,.. ~ __ ..,..~ -,..

~ ~ ,

. 0 Q AU a " 6 'liE E 6' . '0 , ., 6 ~ e I

MHN

,: .!.

I..-:-~ '--_~~~~-'~~ E~~"!

~'U ~v... U '!~' :

e If ('.:::.)P1J11:r.(,VG1j11:·(1Ea{JeV(O (J). OWX(!t S'W (0 ()) TW i

~~~.....,;:;;..... ..... ~ --..-...__.......".~--.~......-:...~.

-. ......_,. ~ -- I

OJ ... BE e I: E (J) V 11:8(!' 'ff!J'1I 'TU'~t X(t~ 11:0{}~tP.ro.lIT(JJ1I,:

~~~ '--~ u=---,....~~ .. :}) ,..._,-.:--

A """,__.P' ........_,.

a a u(.P')'f1j1l ta(! p.o (JvvJlo'JIJCat11: ~ '116 ~ O(! 'f01l#1'1j

--,:-==; • ..-.....,;:;;.....-.'-

" ,~ -..... .,.-

.., ."'~ ~

1'j 'I /1'1 'I 'I 1Jf' (18 1Iat VVJI !lXO~ '"IT • . ;r;a

...u~~~.;-.-!L~~~,,'-'" .'-"--~ ,-"'0..

~.......,. ---

: "'11:1'/ ,..."1 lat 0 0 011 I: E EV'ff!E 11:t. , t f. '8 r 1]

: . " ~~....ll...-.~,~-. __ ~~_-. -." -,._" ~

I ~ .. ........_".---

a pva a~ra(1 1] 'I 1] UU Et l:!,/i(!vo'll fIJI: I: (!8 aa a

'1 ~r--........;;...._-.\.;t;.,. , --.. ~~-";~ ,,~ ~~\\-"

~ ~....._,. ....._,.

Xflt t t ~01l (~) 1a 'filIi Oc E E V V V no JE

I'-..'--':;'~A'-'_~-'~ "'\~~'''''l- ~ I e I: Z8(.P')TO'll 'fro Ao rro ;'v v v etx a'll 'fa 'f1'j~ a

I'~ r:.....~,~~"L.., ~~ t..o' __;:.-; -,-

AO 1'8 11:(!a a a a se E E E 00" "1 pa a~ T8~

-u ,... • '" ,........ u '-"

--.~--.- --~-~~~\\-

I -.. -a.. ---

! 1'1 '1) r8 8 EIIEt~ 11:01, ttl lIE~ a a ~r(!aV AU

,'"'--";~ ,'0- ~ \, ~-.~ ~" _,,~-.

I <; A ~.P'___ r-

. 8 811 'fEr;.P' p.a(! TV (lEt H lit TE {fa av p.~ TO 0 rpf!l .

...,;;.....-,,~ ..._L.......,_ ~~-.~~\\'-" '-...'-..:;,~ :~ ~...._,. Ai,/ t· ~TOJ1 xat pa rOt I: E E" 11:E(J at , " t oor;'

~_'---.~~ ""l.-ll...-.~_\;--" " "-.-";\..;;&..

: ......__ --- " A-

~ X(JV (JOII "at ).t., I, pa a 1'0 0 011 "at, (J!lV vvq "~JI(#')

LlBKEJ1fBP tos

,

".

I~..:.. '; -.; ~\\ ~":-.:.~~~~~ ~-,.-;:: _ _J

---- -. ,~ i

'rroBa at Au ee n~o (faa ia u a TE ~ 0 Te rot

. ~ .... ~~~.::;~_-.-:.~~" ~.f--=-'~'.:o::... ...........,

. ____.P' -... ':Tr

',rp/Jr, K» ~e ,. 0,6'1' lla(J -1M 8' '118 !"'l "l "l 1JT(>O!; """" OU

I ~ & - \l -..u U - . ~. ~ ...

. ~~------.-:::;--- .-~~~

. >-- ..........,J:I' V ,.

1U("WtXV 1J1a it (jU 'ct it J8 A. e"ro~ (..00-) "l P"lT"lQ1r:Qii

li~~~~~i~~ ~ J::::.\._~~

(') '0 68 XV V V"l!1 "1 "1 at (A)"ae 1r:~oae q;&~y~a ~'-~~r:....:. "~....:;:....., & 'l. ~_~._\\

. A

TO 'J'&) 611 a yxu Aut; it av T1'j; (.P') 1rro; --: ve ox« .... rt. ~~'- '.:o::...;.....,:;;....~~ _._;;:,,_~....lL.~~ __ ,;-'\

. .....::::,,- . "' --.. "-"

a a ~'1 "1 1J 1J!; poe "1 nco!i /IOt e e 6 '118 lpV'

,,~~ '-'-~ .... __ ""-.'-......3-. ~~~

.-......:;: A..........,· ..". -I .~

Ii t1 1J!i (.P') 0 Av Tf!roT'l "lr;p81Calf18 0 0 0 0 0 Ob

MHN·

·dEKEMBP tos

,

; .

8l

, , T ')\"

Ei~ 'r8~ Aiv8~ do;a ,1IXo~ 79 ita .

...- ...-"

~l.--'~~ ~n ,-"; • ..._;;.".,_~~ '-.~~~ . --,. .~-.

If'I. a). 'ICe. " , , " " , aoo 00 00 00 us» /;v a(! a). "'I'}'

'-.\\~~-,,;......n....~.:,.~~~_~\~.;::;~~ \l. ~~~

.........,. .........,. '.........,. ...._.,.

'}'I " " a ae_ a 'rOO oov aHt(!'r'fjaOOJ!~v E o~ 'rt " a

'--'--~'1.~~ ~~ "" ':::;,~~~

.._.... \\ '~ --,.

"at Xo ~liV aoopE'P a fa a).).o 0 0 IlE E E E 'Pot

~~ ._o -.:::;~ u ~._!!...._~~'---.. " ~~ .-

.._ .._ .~~ .... '

'r'fj E 'r'fj at 00 tux 1J;l 'fj JV v V ~Et H T8 8 {}E E

-.--~ .- ~~" --.." ~~~..._;;.".,_--..~ ..2.

-. ~ '"If

o !pO 0 0 0 0 (18 8 tta a a 'r(lo~(9) Ba

n ~ ...-

-~--"-"~~~""-.J '-~ l u ,~ ... -=-...~

......_ .... '~--..~ \: ''''-..,.

(n AU;; 'XClt Cl() XO OJl'rE~avv T(JI:' E Xc E c 7:£0 fA) 00 00

i«.

MHN

-----

\ ... ,0 '-.{i

I~ u ~~-.---..~~-----f'"""_....\\'-\\

II ........_,..

aav(.<j )XatT()vc1', 0 'IIU (!8f{! (JtlCT1J' E nl t so a Gt t

I~~- "~..::::-!!....---..~'-..:" ,.;:, ,----,--;.", ...

I II ........_,.. ..........,.

a;(cf?_,)Ba at Ae E a 7r1:t{}0 OVTa a vat' 'El 8~"(>a T8 Ili

..- ..-

r--.." .... ."D ..... ~ -"

1·--..- A ---~--.. -..--- ..... f'"""-....\\

II ....__,......._

I 'POV 8:;; T{!W;( cf?_,) a no I.v crae~(!aT1J' Aa Ta~ a a vv 11

I ..- -u,,~ r-; v- ~ '-- L' .....

---_ -~.-----------

~ -"7 ~

. pVf_l Et Et H H TOl ~ Ol fJ)(JaJ! 9 not I.ll: ve~"at Oe ba

.r"--.:n .. • _ " -. ..... • .

--~ ----.--..-.~~-..;~A-~

IlC ~ J • ............",

G"a a AOt q TOV'E8 "a 1.8 8110t 01 fiE E E VO:;;Cf?_, 0 P.O

-.u .... .....L'~_u

-'--'~\l.'-\'l~ ~ '--_.. =-a.--.-."" \\

II ........_,..

. ''1 1.0 ov nOI 01 lIE E vacQ. (JV 'lie). {fovTec; E E11 CPt] "11

e-- _" "~,, -e- .. .... ,\ .. ._ I

----.-~I--.- ----

~ ~"1f 1

f.11'J 1] 1] 1] 1].... (J(t) to to Ol IlEV ('1) os ev vo oou; I

\--u ~ -.~-.-:L.-......::::... u _~ ._!!-...::::-..: ~~

--._.,. II ~

TO 0 ov 1 1 a a T{!ov('1 )01 W "IV bv vou; TO ov (!11

_~,._ A '-~ ;;;:..;;. ... - " ~-a; _" ~ • ..::._- ,

II ..._--.,

I V V ~1Jl'cf?_, Ot A pa(1Tw 1.01 01 ~t TO OV 11(10 ;a a a -. !~ ~~,~~--u ~--~-.~-.~u __ -._;;; ..... ."D

7 ......__,. II

T1JVq Ot '!T8 'I'll ur; TO OJ) {hi 1] (Jet av {Jov(q )Ot t:v {fAI

e-

-,." ~~'-;;\\ ~-.-.--~.:.... -.,\ ~.-=---,.~

....__,. \\ --._.,. -. 7

1/1E E l: al t t T'YJ 'IV sta (!a a ltV ,,{ft tIl av q

• " • ". -e- ..... ~..- ",..:::: or- " ~._

---.------..-.......::: ~-,,---

~ -- -. I

TOJ! av '110 at TljV Ot 0 0 ooe o» oi no 0 0 O{JOt

• _ " • - _ll "~r:: e- • ._ I

_--.-_-'-'---~- ~,--,-

......._,.. "....__,. -."1f

Ot Ev{fa L« a aGG1J 1] TOV "V 11 (Je(! Vtl 1] 1] 1JTt]v(fl) .

_ ... __ .---

1IIIIIIIIIIIIIIIIIII.lll.IJJ.l.ll!JI.!JW.IIIIIIIIIIIII'II'111111111

LJEKEMBPI02-'

e:

1-, ~~ -"__u ~ ~~t"'1

IJ-~~ ~-- ~ ~-:..-"'~~ ... , .

01, nUll n~TOJInCUITa X8{fEf; p,flJ(ilt; n(Jo 0 cp{}((, a ((, 'JIO 0-.

'~-:"~1J. ~~~'-'i,:-.~~\\,-,,\..:::...~ , I

1--- "~ I

o OJ! Ta( 9) Mcrer;oJ! 1 I, E E ~((, (('()X1l'JI{t r"'OJ p. i

-ar--li ...... , ~ '-U e- 1

"--~ ~...;._;;;:_-- ~~----"~--"I

n ~ ~,

a u '0 0 OV TCr;; '8 8 TOO 00 WS ~t H nrow (i) 1

- ~ I

~ .._ ..... , ............ _ ~,_ n ,~t"'~_ ... ;;:... ;

-~-~_-..--'.!:" 111

'"If .........,..... , . \, ---,. 1

PfJl(~ )"n, ((, 11((, r- e lilt" "0 0 0 j,u a a a e 't \'

-!......-~-:..~-.~~...;- .... ......!-..~'-..-...;,~~'-

,.. ~ -.-,.. -'~ ....,..-.....

n~o 0, 0 0 0.,... 0 0 q;{f((, a a 1f(Jo 0 cp{}a U co 0 (lj'

~~ ...... '-" ..... ~'--:..~.....;:....._u-:..- \\ ~-:.. ~~ o 0 0 0 'JIO 0 0 0 ovl(~bf gli ).8 1J 1'J!tuu~1

'-~~I \~'-~ -n ~,_;-...._-:..~ , '-,

~ ---"1f I

7:1'J~ E Jilt e t;QJ 0) QJ (J'Il1]{; A 1'((, ((, U (('r"'1]{;( q )"ue

'=::;.~ ~~~ ..... , ~ ... <""

.\, , '"":.......-:' ~-- \\ ~

oro oov 1'1] r;v no» Ot !t!,"l 1] 1]v aov Tutr;; I t "E at , -:..-..

0'''

,

P1I11 -e-.I dt 1

I

~IHN

·l~:~~......n....~ -..--...__-'-.~ ,.......,.-..-..

~ .....__,.

to ro (!l vo~ X~"lG!.u) ,}O 'fOU f.lE 'II0llf.lV {;'1 "l~t e o»

" • '-.u "-~ e- ~ .,

-f"'"--...-"- ~~-..,. g~-"~""";;:""'A -..

1fa a e« a a ,}o 0 ~ Eov(~) G"l!U! e ~01l (~}6"

. -..... ~~ii "''- ..-~ - ••

-..._-.--.....__. .... -..- .~~.._ A'-'-

~ "

'rat~),a ro Gt 'f"lt;aropflo'llo o~.A u aVPljr;(~)f1(!E fP8(!

_~~-.."'~~ U. ,.....-..~~~ A '--..-.

-:s: ............,. "f:-

ree EtTae p,a ~" a 1J 1J 1J €h 0 0 1fat~ ~ E'fOt f.la

-..._._-..-..-..-.-~~-..~ "-'-.~~~

......_,. __,.

'0 us 'II'1et~"aTO' "'I T"l (!t to'll -rto mx,u (Ju at ABt ,;::...... ",.....-..~ ~ ,:-~ -...__~-." ~~~ -..-"

......__ '-4 . ......__

H 'fW W tova« to ro V!)} V ;uu Btt;· a 'IIan-i..a a"a U Gt'll

i u' • '--u. -.,' ..- • _ ., ~ I -f"'"--... _\\---..-.~--..-. g--"-"_

~ .. ............,.

T8 8 r6 6 6 '118 8r; '1j 'I '1j f.l6)v(""") 1JV 6'11 xa{}a

"" -..,' . _.... . - -.. "" .... ~

-"'-~-"~-"'_',- A -..--..----- I

......__ ~ _...,..

(!W (IV V V ve" ,}o 0 0 T' ( )lCt¥ I)~ "6 TEV (jWltEJI . t¥ j

'-..'-~-..-~~-""";:;:"'" ~--"-"'-.-f"'"--...!

~ •• ......__ i

'IIt¥ 60 ro'll T6 ep,~o~ a a av T'lV( ..... )Jl!!60(Jl;VE TW GO) Te /'

~ ....

"" ... " ... " -..,' ...

-~--..-A-..-.._,---..-..'"'"""~'I

~

ro "at 8e E ro ( )wpr;(!o s« Gt a t¥ v 1ft¥ t¥ .

e- "- ~ e- ~ •. -.." u I

"-J~.........:: ~--.. .A -.._.-..--..-..~-.. i

~ -- t.!!" ......._,. ......__ I

a a(! %8 8 8 8· ~ ) 1J ~ro rov TWVX!!ee '" a a

...;;:....'--.'-,,~'-~~-..~ " ~i' ~ r:! 'JI(j)'ll 'rB aoo 1J"l 1J 'JIat 'rur; 1pV %a a a a a~ "l 1J 1J .'1!

'--- . I

I.... ~-6-.

!lro" Eit; 'TO, I'Tlxo'll. doEa, Kae Nv'll. ~Hxor; ~ de'

-----_-----------------_._._ -- ..... "-'---

dEKEJ1'IBP IOI

e.

85

c:

II ~ ..,--:._'-::::!'..-.-...:.:. "o..,~ ~ -.--.-...-:... ; I H (!E ~O" EX ~".-Sr; 11r; '18 da a {Jt~(~){Ja a" A" "'lJ I~ ,,~ -...~"~_~-'\~~'_~j"~-.

I ~-.

I· no~ 'Iv v ~tr; E E" {J).a ''I 'tj 'tj 'I o« a a a IX

~T""

I,~-.; ~~'-~~~~-.._.~~~~

.. ...........,..

I (1a ~'r8 I 6 aea» fli.a ,a 'IIUP a a a n« af! X6 6 6 I

~ '----- ,~ -.\\ o..,-'~~~~ -... ~-~~'-'-.

e.. ~...........,..

'fa" TO a a1l lior; 'fO o!'v ", " , "0" 611 'tj XfI" '0 c 0 .

1'--:: u~~"~-.r::....._\\~'_~I~-.~AI

@6or;'tj!,(I)(I)V6E'tjt;-Y1]'II{}r;.1] =: (Ja'll~ 'I' '--..~~ -... -- ~..._;;.,..__._\\...;;:."'~..-~~'--.

u ..........,.'-' U ~-~I ~ .. , I

° (J(I) (I) (I) .~ 'fa ar; 'I/lvXa a a a al> 'tj 1) 1) 'tj !'(I)'II,

E' ,., A''''''__''

tr; Tar; AINOTI poga , Hxor; '1TC, na

....... ..... ..... '-.\\ '" '-- "......

--.'-_._\\_~-_.-.~----t

'-" I

o E 1rt 't(l) ~V ''0). now T(I) (I) (1)11 '!taa 7:(11 " "(I)'

-.~\.:i:...-'.f-..~;:--.'--~ -." ~f~-'~ I

,...........,. --- '"IT

6 na 'IIa nav 0 ° 0 o pE..- E vor; 1.0 0 0 or or; Cf 1

'- ..... \'~~~-._-,....;n....'~I~-\.:i:... ,- .

....._, " -~ -- ~

70 nVEV ""a (18'f0 0 a IX IX IX r" t " " 011(9) 6

...... ~-.\\ '-.-.~~ "~"";;;:_'-'-""'-...J-'~~-'~

~ .. , ..... ~

'1"eu. "" (1011 6 E'JI 7(1) N~ a co '1(1) ur; 0 vo o 'pa a IX

~'- .........

;::-.-..-..-,-.--

.........,. if ""

o» a 'lie '11] rEf? p6 eE '1/(1)

86

MHN

'dEKEl1fBP IO:S

-

, -- .,----' .-.-----.----:.~~ .. ~~-- ... ,-":':.qUII~-",,*- ,.'-- :

I' ~---n~~~":::"f~-:'\,,;;:.. -..,~-:.~-. '

~ ~ ''''IT

Tt ee E 0 E X~t II It ,w(~) leV TOV Hal VVV I

,~"~--::",, -:.~~~~~~-\\~~"~,I ' ..... '~;, r~'

I ne TlJ 8V e ('ll.) 0'1'1) {)o1J 1Iat'Taf;1pV XU aa af; '1 ']1

~_:.~( Elr; TOJ! ~TIX01l dOGa 't{TEI ei~ TO TE-

'~ .. ~ '~

I' "1 1) pcav ().or; T8 nisu«, "a', lIVV 'rBTO , ~XOf; ~ ,J,

'-.-~--\\'-»- ... ~-,,-:.'-.'-~....;;;I... ~ ":-.

'I ......_,..

! ,J8 nat (10 or; fJ rr' t ~e T'1Jr; ali) TfJ (tl ar; 1'] 'l

-:;;:.....'---~~--.\.....--.~~~....;;....--:~A

........__ ~ ~ ~

pwv W Tfl8 nt t '8 a1t1J fJ fJ 1] Aat :(t at at OV(

-:.-..~~'-,::;#~~~~~-.......;;;:...... ~ .._.,,'--

"1 1ta~ {}e vor; l! rrt 'ee et T8 To E € HEtV (o.!!.,.) (l"1 tf').e '......».... ..... ~\l. :-.~~'-~~ . h .. ~ ....... ~..-....~_

I........__ " .....

e Eft 1'1 1] 1] t 8 U ,Jet Te~ 118 "ete -e- a a et

I, ~~~~ ~~-~~~~-......;n..-...~~.-

ra a a).8 0 Tt fie au a 'JIa a u T8 E Tu).nw 0

e- e- e--

" .... '-~" ....." ~u .....

! ~~~..::;-..~--. A ~~-:.~-...-r-...

!~ »

! Kv v £1 I Or; 1'J 1'J !lWV(~) U "8 a::( a Tl! 0 o ~fJ,

l~ u ~~~'-. ~'-.~""""_'~~-"';~:-.-I A. ..... l.l."'_"'j

nat (18 8 8 'IIOt OI".l:7'~Wt Ta 1lE oi XW W ~u U TTjr; I

~\\ " ~ v-

..... --..~;-~~~ -e-.~~....!.....~~~~ ,,~~,

~ A ,

t 8 ,Jat at at ar; ='i 0 Tt 8 H) XEe TUtXOt t 'O~ i ~~ ~ ~ I

I"-J ..... ~~~~~~-"';- \\""-J ~~':::"',,,_,,:;_,,,_-" , . ......_,.. ~ -.,

, . t va!!W tJ1j Of! 8 nAa aEV u u u UV {}f!WWW I

1~l-"-~~~.._--"~6~~~ ~....-.ru~ I

~ " ,~--. ~ 1

nOll w wr; fin ,. Au a u aJ! tf(!W W 110 0 0 O~ .

88

MHN

~

..

Ei, Tat; Aivar; doEa ?iXOt; J2.. 17:a

...-

_'t._'-........__,...'-~ " .... ~~~~~-._

o $, e 17:a TN! e E (!a a(! x« a A a ;" oe o:!

~f~-.~ 't._'t._,--..-..,--.-.........__,...,-I

~ ~ I

Jt e e e !-tE( 9)A 17:0 '0 At tc7]t; Jt Juv~a At at; r6 I

~ .

'-" ..... ~- ""'- _.:r.._;: .... ~\\~.:r.'-....~ • ._::;...._-.I(

~ ~

vo 0 0 0 !-tE 8 s VOt;' E 8 E l'!-t n}.8 E 8 8,

~ ---~~-.'-~~~ \\ ,...-..::::

~ ...._,.

rot; (Cf) "al .,.8 /fEe 8 17:Jlev!-t aTOr;" tea Ta a a rro rt t OV

-----.'----.--.-'-...J ~- ~ -.-!.....-.--. ~;-

'-- - ....,

Je E va 'IE 't<111:0 At TEl a at; a a va a a bel lit

e- ~

.....,;:;__~ -. __ --.-.....ll...-.~'-'-'_~

-. -rr ~ ...

II 81 xD-,!tr;<J Tr;r; E" ""1] vt ar; 't8r; lv v K8t; Je a Jo r!-ta

~-.~-.-.:::....-\\~.:r.'-...~.f~-'~ '--..

~ ~ ~

a a Tro OOJJ a 17:'1 'I 'I 'I la a a ~ O'ar; <J Kat 't1]JJ

_~~~~_._...!L..-._-.~~-ll....-.~~_ '--

0(>_ /fo fYo ~O 0 OV ru e e 't tV a« cpro ror; 7:(!a a

'--" :-; .-~_'-.:::... __ -. __ -....a..-.-.~'-.'-'-

I ~ ~ -.....,..l.. ........_,

'1'00 00 ro 00 oa; <J sv lor; a Jla Jee K'PV v oa« Kat ev 0'8

,,-U """ 'l__ ~

I~~---.-.~-~._ '--" ...... '---..

-. ""If

I (JEe a ar; ~1C~o 0 p,a a a xor;(Cf) 0 {}811XfA,e{}avl,a

.._,;;: ,,~ ,,~~--~ ------,. -\\

........_, ........_, ...._

T8{J rOOl1 el1 TOt otr; .17:8 e= a (ltv 0 cptVHt; X(>V o» 811 p,8 I

v- t ~ .-

-" ..,-~~-\..:;£. '-'-~-~'- ~-

~ ~ ~ '~ ......

78 8 {Ja ct u).er;( 9 )XCCt )'e"(>UV17:pOr;e (lOO ro ro 7'1} 1] I

dEKEJJI]3PI02

$9

., '"" ~:_--:'\'-.J~'~;'-:-':::':~:_~ ~-~;!I

i ~........ ~"iT I

I .atp 1'/ 1j 1j r; rH H et. et (Ja~9 v- a ),),00 1rU 'T6 (lOOP j

, u

l'-:-"'~ U ,..._~-:::; -,..._~-.._~\\.._~

....._,.. ~ ~ ...

,IX Et a ra IX _6""N. "at at oa mea IX ),00 00 0011 aV'1

.--....,'--'-~'-~ . ._,,;:;;..._~~ _._:: .... ~~,

, --.:::::-- ~"iT . .

! 110 Q Q 0 pI, t t t Ac (9) 'T01l (Jc.o 'T"l (la IX a

;.......l1....~~-:::;'--l--....;;;:..... ~ ~_\\._,9.._ ~~ '--'-~

,..._. ~

! 'n(lc a66 6 EVE'T8 aoo -tf1] r; pat 'Ta~ 1/lV v xa!; '1 1J p,c.o c.o1l

MHN

, ,,," .........

Elr; 'rOP ~'rlxo'l1. doEa, Hxor;. u na

_\'-'-~~ ... ,,~~~ ... ~ ~i

'"""" 'lL .

T OJV 7lQO;'fa 'r~ QWJI TO av .... v V aT1j pa (~) oe!

~ ._.. '" '-.\\ ,,'-- ~...... ,.,. :

_- .......... --..-..f"'""'oo....U- ,-~- u ~-,

tpe AE 0 0 Of! 'roe 01 ~E E EV TE ,~) 1/nx! P' ; '-\\ ~-..~-..,,'-.\~\, -..~'-..."--..'-'--~ --!,,,

..........,. ~. '"1f

"00 00 wr; EV lP'I '''I "I "I (1W Cit Ct) (J) /IE Ell (~) A a

~ ...... "r~ ... '-" ..:.!' ,.

--..-..--... 'U ~- ,....~ ~~"-"

~..........,. .. ~

~apTOJlnQU'f(;a TO 0 (>a (~) E JlWX Nw w Ct) E MEA X' •

dEKEMBPI02

~~~- ~'i-~~,,- ~....:...,_-", -!.....'- u ~ ..... ~-",-",-",\\

. "" ." .... .,.. ......

I"~" (j~ (1 (1 e hE l,,(9 ) A tJ~a a. aft I aaa. a" ~-",~~,..__-", -!.....,_~-",-",~......;;;;:..,,~ ~-

. '" ~~ V ~ CY"

"a" at I a. '"" wtJ(.Q.) p'e 'fa '110' po o'PMoov a1]' "1 1]v -:::......__~~.;.-....;;;:...,._ ..__~. \\ ~-",~-",,\,-\\

~ 1f ~

I "(.(t A a a a a QWV' (~:) ] 17 (Jov 1.1 ev2a !l8 1] 1]

'-\\ -", ~~-", ~-",~ u.~~ ',-u ~ -",~~-",-",

I ~ " ~ ~

11). "lU at da a {h ,.~ !u· {Jw (OJ/TOll II 1] 11 aa " t t

~-", '-._;;;:__-=::._~ ~~ \\ .' -",-- ~~-

. .". . ~

a av (~) 1 It Q(1 fit av 1 (1 '6 C I(t t t

.....:::.....-",-.--..~~~._.9.... __ ;' ~ ~ ... ..::::~~~_

~ ~ ..._

"1). "at da 'II" r;A "atT8, OW OE e "a a pa FI ).1 t "

....;;:..... '-.'-..:'-ii ~..::::~_\\,-,~" -ii ~~~ ~

ov E Ae aoa« (UOJl"at'f8, A. a a na a a all

'-.:.~ or- 11

,~-", -!.....'--..~_-",_-",,,._ll....-,,,"""..::::,'-- ~ _

~ ".". . .~ "V

'fa a, 9 Za xa (It t a a» "at 'f0 ov6an'ft'''1 1jJl( cf2..} "at

~ t \\ ...... ~ t ~ ~ ..... "--"

-------_--"._ -_-----",

~if 1+ ~

78' ""1 Qv;a aVTa9 X(H t ~OV..- (9 ) T1jV {;w 1jV "aut v« a

-",r.....~~.._l!.... ~--" ~_

~ 3 .,

r;a (ltV T8 ye e E'II8, 1] 1] f,wJ}

9z

MHN

~~~~-..._,-,-,:,", '" :-a~'__'\~~~~~ ~ ~....._.,..'

'T1J 1J'II cpv ! V ),'1'11 a ~t t " t W w~ 'Tt p,1j (lW pE E'II

. ~" ................... ~ ..

,.__--~~~-.-._-~\\- .

~ '> A

'T8~ E'II {Ja a (Jv ).W1It nat at at at cYa~ (di.)

, ............... '- " ~-_,._,.~-.~--.-.~\\~~~~--

....._.,.. ..... \\

'T8~(J{JE(Ja'll'Ta~'T'1] "I '1 '1] '!lJl E EV lea fU t 11()) f/J),O 0

- '-'-~ _ '-'--'6 ~--a.-.J!....~--a.'--'-'_

" ....._.,.. •• "11'

o ra a(U) W~ 'T1j~ Tft" a 00 O~'TV . V V no 0'11(9)

'-'-~~~~~--a.~\~~~"'--~.

~ ....._.,..'-....;:. r

aVJI 'fW oa vt 1J 1J 1J 1J}, -e-- E EV ptj f.l1J aO) ue E'II ('I.~)

''-..~~~'-'--~'-'" '-.'--~\.:i:...A ~'-..-::. ' .... 5

I 'T(JJ'IIn~op1j'TW'll'Ta~nQoftQ~ • "I "I 1J' "I aEt~(J2..)a(JffJa ;"w~lCa

I .......... --~'-~ ~ ~-~.......;;;:......... ",.~ .~~

....._.,.. "

'TE XO OV'TE~ftE 'Ta a a 'T8 "I ot» , , t 8

'-'-'-~~-\\~~~'-'--- '- ' ..... ~

....._.,.. • i ....._.,..

p,E rt;.. 1.0 pw VW(; E En {Jo 1j (J(JJ f.lE IJ'II ('I.~ t 08 "I ..:.:~_ ~--a...:.:~_\\.....l)..... --a.~ \_, ~" :-..- r.......

0'" ..._."..

naQ {}~~e vo O~ e'll ra ~Qt , 1."1 1/18 e rai "at 'TE e ~e

...... " ...... ~. ...... .......... '-\._. , ......

_-~_-~~-a-_"-'~~ -~

~ ~ """'_""

1 'Tat Vt Vt 0 0 0 011 'TO 0'11 Ep, !,a'll8 '1 1]1. 0 E

_u. u .... "

.-~~..:::;~,,-~~~-~-

I ....._.,.. ••

t;"t t t IU {}1j IIW (I) wlI 0 fJe e o~

,_, '--'--- ,_'... .... r ..... '..; ..... ~~"... ..... '-- u.

,- :-,.~~. :-a_ A ~ -.~--.

a (J~a a a,UlCat'fCl)1I CiVil a a 1) 'TW (tiL) '1'1j '/"1 1J 'I 1jJl -.~ \\~-- -:...:::;--.:..:-- ..... "--~~ "-'-0.:" ..... ,.:.:

- ....,....._.,..

8 e 'T'l at , 0'11 It'll1] 1] 'J f.l"l '1]'II(tl.) '1'8 t 8 oa'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful