You are on page 1of 8

Пам'ятайте

г Редакція і Адміністрація

СВОБОДА SVQBODA
"Svoboda". ЗО Montgomery St
Jersey City. N J 07302 -
Телефони (201) 434-0237
про (201) 434-0807
зНю йорку (212) 227-4125

Україну! УНСоюз (201) 451-2200

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN DА І І У з Ню'йориу (212) 227-9250 І

PIKDCXXVII Ч. 236. ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮЙОРК. П'ЯТНИЦЯ, 7-го ЛИСТОПАДА 1980 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY ClTY and NEW YORK. FRlDAY, NOvEMBER 7, 1980 No. 236. v O L LXXXvil

ПРЕДСТАВНИКИ УНСОЮЗУ Відбулась конференція Іран ставить нові вимоги СПРАВУ В. ПОЛОВЧАКА ПЕРЕДАНО
ВІДВІДАЛИ ВЛАДИКУ МСТИСЛА ВА дійсних членів УВАН у ЗСА Тегран, Іран. - Іран ви- жаи промовляв до розгука- ДО АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ
сунув вимогу до З'єднаних ної юрби 20,000 іранців, яка
Доповідаючи про видав- Сгсйтів Америки, щоб ЗСА зібралася на терені колиш- Чікаго. Ілл. - Ассошієй- полагодити цієї процедури.
НюЙорк, Н.ЙЛЛ.Д.). - через засоби масовоїінфор- нього американського кон-
Конференція дійсних членів ничу діяльність Академії, тед Пресе інформує, що Загально здогадуються, шо
проф. Білінський сказав, шо М.ІЦІЇ негайно відповіли на суляту, щоб „святкувати" суддя окружного суду в Чі- адвокат М. і А. Половчаків.
УВАН у ЗСА. що згідно зі ухвалу іранського парля- якраз річницю захоплення
статутом Академії є п найви- до кінця цього року буде каго. який веде справу Во- можливо навіть за намо-
зданий до друку ХІУ том менту відносно звільнення цієї амбасадн екстремістсь- лодимира Половчака. укра- вою совєтських ..опікунів"
щим керівним органом, від- 52 американських закладин кими іранськими ворохоб-
булась у Ню Йорку в субо- англомовних ,,Анналів" їнського юнака, шо не ба- цієї родини, змінив свою
Академії. Готується до дру- мв. Цю вимогу передано никами. Ця велика юрба
ту. 1- го листопада цього
ку т о м ХУ. Закінчує- Урядові у Вашінґтоні через іранців вигукувала протиа- жає повертатися до Совєт- думку, бо рішення окруж-
року. Конференцію відкрив
ться підготовка до друку Альжирську амбасаду, і во- мериканські гасла, палила ського Союзу, вирішив не- ного суду про передання
президент Академії проф.
монографії Дмитра Доро- на виявляє намір Ірану за- американські клейноди й надійно для всіх передати справи В. Половчака апеля-
Юрій Шевельов і передав
шенка„- ,.Гетьма.і Петро кінчити кризу із закладни- зроблене ними опудало, яке дальше ведення цієї склад- ційному судові прийшло
голосування першому віце-
Дорошенко". Інститут Ук- кнми. мало б символізувати npe– ної судової процедури апе- дуже несподівано для всіх.
президентові проф. Яро- ляційному судові. Річард Мандел. адвокат
раїнських Студій у Канаді Уряд ЗСА відхилив цю зидента Джіммі Картера.
славу Білінському.
видає спільно з Академією вимогу, заявляючи, що ба- Адвокат Юліян Куляс. старших Половчаків. який
Проф. Білінський у своїй
1-ий том „Щоденника" В. жас діяти не через пресу, який допомагав Володими- діє з рамени Американсь-
доповіді про роботу Ака-
Винниченка. Закінчується радіо чи телевізію, а на рівні Вміжчасі вибір президен- рові і Наталі! Половчакам кої унії громадських свобід.
демії за час від попередньої
редагування книги, присвя- державному. Тим часом та Америки Роналда Регена отримати дозвіл на постій- настоював, щоб справу пе-
конференції у травні 1979
ченої Григорієві Китасто- прем'єр Ірану Мохаммед продовжить на невизначе- не перебування у З'єднаних релати апеляційному судо-
року, відзначив, шо 1979 му. що вийде під фірмою Алі Раджай сказав у вівто- ний час справу звільнення Стейтах Америки і добив- ві. бо продовження розгля-
року відбулось п'ять науко- Академії. Готуються до дру. рі,ж. 4-го листопада, що закладників, - сказав ду- ся такого дозволу за noce– ду цієї складної справи в
вих конференцій, з яких він ку два наукові збірники. його уряд перебере під свою ховний провідник мусул- редннцтвом Служби імігра- окружному суді не є корис-
вважає за важливіші такі: Один - присвячений Ми- опіку американських зак- манських екстремістів, які ції і натуралізації та за зго- не для родини. Він уважає,
Під час відвідин у Владики Мстислава (зліва): о. Франко конференцію, присвячену
хайлові Вєтухову, першому лалників, хоч не визначив окупували американську дою Державного департа- що родина Половчаків і так
Істочині, Володимир Сохаи, Улана Дячук, Владика- ІОО-літтю народження Айн-
президентові УВАН у ЗСА, реченця, коли це має стати- амбасаду, в п'ятницю, 5-го менту, супротнвлявся тако- вже дуже иошкодована. а
. Митрополит І д-р Іван Флис. му рішенні окружного суду родинні зв'язки втрачають
щтайна, і спільну конферен- другий — Володимирові ся. Для цієї процедури буде листопада. Цей ІСЛАМСЬКИЙ
цію відділу природничих і Міяковському, одному з зформована, казав прем'єр, проповідник є також чле- кажучи, що раніше адвокат свою силу „у наслідок дов-
С. Баунд Брук, Н. Дж. - ловив глибоке затурбован- біологічних наук Академії родини Михайла і Анни готриваючого процесу."
ня станом української гро- засновників УВАН у Німеч- — ..делегація". Про згоду ном комісії іранського пар- Дотепер Володимирі На-
У вівторок. 4-го листопада, та хемічно-біологічно-ме- передати закладників уря- ляменту, яка займається Половчаків, як також самі
у день, коли ця країна стоя- мади у наслідок ХНІ Коні- дичної секції Наукового то- чині 1945 року та організа- талія Половчаки персбува-
торові і керівникові Музею- дові висловилися в ПОНЄДІ- справою звільнення амери- батьки погодились були на
ла під знаком виборів, чле- ресу Українців Америки та вариства імени Шевченка. продовження реченця судо- ють. на зарядження судді
Архіву Академії. лок 3 листопада і .,мілітан- канців. Проте всі високо- Джозсфа С. Муні. під oxo–
ни Головного Екзскутивно- фактичним розколом, до 1980 року відбулось 9 кон- ти". іранські терористи, які поставлені іранці не уважа- вої розправи, якщо окруж-
го Комітету У НСоюзу - якого він довів. Владика ференцій та окремих допо- В травні 1979 року вий- ннй суд не зможе в тому часі роною легальних опікунів.
в'язнять вже повний рікаме ють, що вимоги до Амсри-
головний предсідник д-р уважає, що такий стан не відей. Загалом від І9-го шла книга „Симон Пстлю- риканських дипломатів, ка- ки в замін за звільнення
Іван Флис. головний секре- віддзеркалює настанови
травня 1979 року до 2-го ра: Статті, листи. докумен- жучи, що згідно з бажанням збільшаться, лиш протяг-
тар Володимир Сохан і го- всієї громади в ЗСА, тому листопада 1980 року були ти" Т.ІІ. видана спільно з аятолли Хомейні вони від- неться час виходу на волю
ловний касир Уляна Дячук, він підтримує становище Бібліотекою ім. С. Петлю- дають урядові цих в'язнів- цих американських грома-
як також головний редак- УНСоюзу та одобрює солі- прочитані 43 наукові допо- ри в Парижі. полонених. Прем'єр Рад- дян.
тор „Свободи" Зенон Сни- дарність Українського Брат- віді. Проф. Білінський з вдяч-
лик, прийняли запрошення ського Союзу й інших кра- На урочистому від- ністю відзначив фінансову
В Елленвіллі відбудеться ХУІ
архиєпископа Мстислава, йових організацій, які вже значенкі 30-річчя Академії підтримку з боку громадян- Kpj.айовий З'їзд СУМ-А
Митрополита УПЦеркаи,у зайняли становище до цієї наукові доповіді прочид-a– ства й українських установ,
ЗСА.та відвідали його тут у справи. ли професори Я.Білінський. шо уможливлює діяльність Передбачають зменшення зерна Елленвілл. Н. Й. — В радах, вибір нових керівних
його приватних приміщен- Крім різних питань; які О. ҐІріцак та Ю. Шевельов. Академії, зокрема появу її кінці цього тижня, 8-го і 9- органів Крайової Управи
нях. виринули у наслідок ХШ Проф. В. Омельченко зро- публікацій. в світі в наступному році го листопада ц. p., тут на СУМ-А, прийняття резо-
Запрошені гості застали Конгресу Українців Амери- бив доповідь про тридцяти- Голова Контрольної ко- власній Оселі відбувати- люцій. проведення цере-
Владику Мстислава в доб- ки. Владика Мстислав вис- місії інж. С. Процюк ПОВІ- Вашінгтон. - Департа- разом 155,2 мільйона мет- меться вже X vi з черги Kpa– монії для передачі nepexo–
річну діяльність Академії. ричних тонн, а це є найниж-
рому здоров'ю та на шляху ловив ряд думок про проб- Відбулась дводенна науко- домнв Конференцію, шо мент сільського господар- йовнй З'їзд Спілки Укра- дового прапору КУ СУМ-А
до повного видужання після леми ним очолюваної Церк- ва конференція, присвячена Контрольна комісія після ства передбачає, що в нас- ча цифра від 1975 року, в їнської Молоді Америки, найкращому Осередкові то-
недавньої недуги. Лікарсь- ви; про споріднені правос- століттю народження В. Вин- перевірки діловодства і ве- тупному році світові запаси якому тодішній президент завданням якого буде не що.
ка перевірка два тижні тому лавні церкви у світлі запля- ниченка, на якій були про- дення фінансів Академії (О. зернових культур будуть на ЗСА Джералд Форд був тільки переглянути ДОТЄПЄ-
виявила, що Владика nepe– нованих спільних нарад; читані доповіді, шо висвіт- Несіна і О. Радиш) знайшла найнижчому рівні за ці ос- змушений накласти ембар- рішню працю Спілки, але У суботу увечері, 8-го
боров недугу негативних про деякі аспекти відносин з лили літературну-творчість справи в повнім порядку, таині п'ять років у npono– го на продаж кукурудзи також застановитися над листопада, о год. 7:30 роз-
наслідків. Злаґідннвши вже УКЦеріпвдго'-тІгІйфо цілий Винниченка і ного діяль- ведені на ттрофеепіііЬа?у"рір- J3S1 до того, що споживаєте закордонові в побоюван- майбутніми плянами праці пічнеться святочний бенкет
вроджений гін до надмірної вахляр проблем, які відно- ність як політика. ні. ся.. ні, що її не вистачить для з молоддю. Для цього була з нагоди Крайового З'їзду,
активности, він уже в чет- сяться до подій в Україні, Конференція дійсних чле- Вже за кілька місяців роз- внутрішнього ринку. покликана окрема юнаць- яким проводитиме д-р Ас-
вер, 6-го листопада, виїхав Польщі Й Чехо-Словаччині. Успішно пройшли літні нів винесла ряд постанов. п і мнеться завзята міжна- Така скрута із зерновими ко-виховна комісія, яка бу- кольд Ло пінський, а голов-
на відпочинок на Фльориду, Д-р І. Флис, подякувавши семінари УВАН у ЗСА, що Зокрема ухвалено і далі родйа компетиція за запаси культурами триватиме до де доповнена на З'їзді i^jae– ну доповідь виголосить
завершивши працю над заз- за запрошення і гостину, їх організувала філядель- притягати до Академії мо- пшениці, кукурудзи і сої, нового урожаю восени 1981 данням якої буде випрацю- проф. Семен Вожаківський.
далегідь заплянованими ви- побажав Владиці гарного фійська група Академії. лодших учених і налагод- подібна, або й більша, до року, коли зберуть урожай вати новий правильник ви- Буде також мистецька npor–
даннями. відпочинку та висловив за- 1979 року викладали Борис жувати тіснішу співпрацю з тієї торговельної гарячки на пшениці в північній півку- ховної системи. рама з виступами тсатраль-
У розмовах у приміщенні певнення співпраці у всіх Левицький (політична і еко- українськими та амерйкан- цьому міжнародному .рин- лі. Ціни на ці зернові куль- У програмі З'їзду перед- ної групи з Чікаго Осередку
Владики, а відтак - в од- спільних задумах. номічна історія України в ськими науковими устано- ку. яка мала місце в рєжах тури значно піднеслися для бачено: вибір комісії, звіту- ім. Павлушкова. О год. 10-
ному з сусідніх ресторанів, У розмовах взяли участь період після останньої вій- вами. 1972-73 і в 1974-75, коли країн - покупців, бо аж на вання голови і референтів ій вечора розпічнеться това-
в якому він гостив вечерею також о. Франко Істочин, ни до сьогодні) і Франк На пропозицію управи вона досягла свого вершка. 20-30 відсотків, що виклика- Крайової Управи СУМ-А. риська забава при звуках
представників УНСоюзу, ректор семінарії св. Софії, Сисин (з історії Хмельнич- Академії ухвалено. шо В цих найновіших кошто- не і вістками про американ- дискусії над звітами, працю оркестри „Іскра". Організа-
Митрополит Мстислав вис- та проф. Іван Куровицький. чини). 1980 року Григорій УВАН у ЗСА не буде брати рисах і обчислюваннях сві- ську малу цьогорічну куку- комісій, які звітуватимуть тори надіються на велику
К остюк прочитав цикл лек- активної участи в праці Ук- тового попиту й світової рудзу і слабий збір урожаю наступного дня після Boroc– кількість делегатів з цілої
цій про літературну і полі- раїнського Конгресового подачі пшениці, кукурудзи, сої, як і зменшений урожай луження на пленарних на- Америки і гостей на бенкеті.
тичну діяльність В. Винни- Комітету Америки поки в сої і рижу, вони становлять пшениці в Австралії.
ченка, а Леонід Плющ - цій українській громадській
про російський націонал- установі не будуть нормалі-
І. Хомко очолив чотири Округи большевизм. зовані справи.
УНС у Ню Джерзі В Америці
Ірвінгтон, Н.Дж. (В. Бі-
У Філядельфії відбудеться
ПЕРШИЙ КОНТИНГЕНТ ГАЇТСЬКИХ нелегальних Конференція Округ СУ А
лик). — У приміщенні міс-
цевого У НДому відбулися У світі біженців до Фльориди буде цього тижня відвезено до
Пуерто Ріко, де їх розмістять на колишній військовій базі у організаційні теми На-
у вівторок, 28-го жовтня Форт Аллен, яка розрахована на 2,000 осіб. В понеділок, 3- Філядельфія. Па. - У
ц.р., загальні збори чоти- ПРЕЗИДЕНТ ІРАКУ ВИСУНУВ ВИМОГУ, ЩОБ Іран талка Данилснко. Марта
погодився на раніші територіяльні вимоги в заміну за го листопада, відразу після того, як Верховний Суд зняв неділю, 9-го листопада ц.
рьох Округ Відділів Укра- p., в год. 10 ранку, тут при Данилюк і Ліда Кий.
виведення іракських військ з іранської території і започат- заборону робити таке переселення Урядові, керівник Відбудеться також диску-
їнського Народного Союзу програми переселення й розміщення кубинців і гаїтян, які 49-36 Північ І7-та вул.. від-
стейту Ню Джерзі, на яких кування переговорів про закінчення війни між цими двома сійний панель на тему: ,.Mo–
арабськими країнами. Президент Саддам Гусейн заявив напливають нелегальними човнами з цих островів, одні будеться Міжокружна Opra–
обрано на голову цих чо- нізаційна Конференція для лоде членство і СУА"; пане-
кореспондентам, що у випадку іранської відмови, іракські через політичні причини, інші - через нужду на Гаїті, лістки: Марта Федорів. Со-
тирьох Округ відомого со- сказав, що вже в четвер, 6-го листопада, такий перевіз таких Округ СУА. як: Філя-
юзового і громадського дія- вимоги будуть збільшені, бо вимоги Іраку „є справедли- фія Геврик. Дзвінка Швед.
вими". Він також погрозив, що Ірак приготовляється до відбудеться. Першими відішлють на Пуерто Ріко 80 дельфія. Ню Йорк. Ню
ча Івана Хомка. Джерзі. Нова Англія. Конференцію проваднти-
довгої війни, яка триватиме аж до часу задовільної найновіших нелегальних прибульців з Гаїті, які приїхали4 ме Ірена Кіндрачук. органі-
Ці загальні збори відкрив розв'язки прикордонних територій. до Фльориди 3-го листопада, і за ними таке діятиметься У програмі доповідати- заційна референтка Голов-
і ними проводив дотеперіш- всім чорним гаїтянам, які прибуватимуть сюди зі свого муть Христя Дурбак. а на ної Управи СУА.
нін голова чотирьох Округ ДЕНІС П Л І ОБРАНИЙ НА НОВОГО лідера британської нуждою вкритого острова. Одноразово запевнено пуерто-
Степан Островський, а сек- Лейбористської партії в Палаті Громад, не зважаючи на ріканців, стурбованих цим приїздом гаїтян до їхнього
ретарював на зборах пред- деякий спротив правого крила тієї партії, яке закидало острова, що Уряд вживатиме всіх можливих заходів, щоб
сідник І70-го Відділу УНСо- йому легкодушність, співпрацю з і с к р а й н ь о л і в и м и тримати спокій на острові і не допустити до бунтів, які раз-
юзу Осип Зубрицький. послами і некомпетентність у веденні парляментарної у-раз трапляються серед цих новоприбулих нелегальних 4
опозиції. У першому голосуванні Плі отримав однак чужинців - кубинців і гаїтян, - якщо їм тут не є так добре,
Із звітів голів Округ
більшість голосів і вже ніхто не сумнівається в його як вони сподівалися, покидаючи свої острівні батьківщи-
Відкривається ретроспективна
Юліяна Баранюка (Нюарк),
І. Хомка (Пассейк), Михай- Іван Хомко перемогу, хоч опозиціонери погрожують висуненням ни. виставка праць Л. Гуцалюка
ло Захарка (Перт Амбой) та тецька програма, виграші, іншого кандидата. t
НАДІЇ НА ВІДКРИТТЯ МЕТРОПОЛІТАЛЬНОЇ опери в У НюЙорку. Н. Й. —Від нути 48 олійних картин Л.
С. Островського (Джерзі якими проводила Окружна 9-го до 23-го листопада ц. Гуцалюка, а цс краєвиди -
Ситі) можна було стверди- УРЯД З'ЄДНАНИХ СТЕЙТІВ АМЕРИКИ звернувся Ню ЇІорку знову зменшилися, коли юнія, яка репрезентує
Управа Нюарку, добірний і формально до західньонімецького уряду в Бонні, щоб він p., тут у приміщенні галерії здебільшого з Франції, дея-
ти, що ці Округи вив'яза- смачний буфет, що його солістів, танцюристів і хористів,голосувала проти
підніс свою ставку для втримування на території Феде- прийняття пропонованого Дирекцією Опери тимчасового Об'єднання Мнстців-Укра- кі з Італії та Еспанії, натюр-
лися із своїх завдань як у приготовили і ним завідува- їнців в Америці ОМУА;. морти та акти. Більшість із
ділянці організаційній, так і ральної Німецької Республіки великої залоги амсрикансь- договору з юніями працівників опери, зокрема з оркест-
ли пані з Джерзі Ситі під кого війська, яке входить у склад військового контингенту відбуватиметься виставка цих картин ще не була вис-
зокрема в імпрезовій. Куль- проводом Галини Гаври- рою, які вийшли на страйк. Через цей страйк цьогорічний
Північно-Атлантійського Союзу (НАТО). Амбасадор осінній сезон Метрополітальної опери не розпочався у олій, перегляд 25-річної пра- тавлювана в Ню Йорку.
мінаційною точкою діяль- люк, та чудова, Богом дана ці 11956-1980; Любослава
ности Окружних Комітетів ЗСА в Бонні Волтер Джей Стоссел передав міністрові вересні, як це стається кожного року. Хористи домагають-
погода і гарна співпра- оборони Західньої Німеччини Гансові Апелеві побажання Гуцалюка, професійного Офіційне відкриття цієї
Відділів УНСоюзу стейту ця діячів чотирьох Округ ся такої ж підвишки платень, як її добилися.члени
Уряду у Вашінґтоні зформульоване у вісьмох точках, які оркестри. видатного маляра, nony– виставки відбудеться у неді-
Ню Джерзі був традицій- надала особливий характер лярного не тільки в колах лю. 9-го листопада, в год. 1-
ний, вже десятий з черги, вказують на великий тягар в утриманні 250-тисячноі
цьому успішному традищй- військової залоги, що коштує американських платників української спільноти, але й ій по полудні. Виставку олій
День Українського Народ- ному Дневі Українського З ЧОТИРЬОХ ВИМОГ ІРАНСЬКОГО ПАРЛЯМЕНТУ
податків мільйони долярів кожного року. Вимога Уряду для звільнення закладників, дві вимоги: поворот шахового в європейському та амери- можна буде відвідувати в
ного Союзу стейту Ню Народного Союзу стейту канському світі. суботи і неділі від І -ої до 6-
Джерзі, який відбувся в цьо- ЗСА надійшла якраз в часі обговорювання німецьким маєтку назад Іранові й припинення судових справ для
Ню Джерзі. парляментом військового бюджету і обіцянки канцлера На цій ретроспективній ої вечора та будні дні від 6-
му році 24-го серпня на Учасники загальних збо- матеріяльного відшкодування від іранського уряду
Гельмута Шмідта про збільшення вкладу Західньої окремим американським громадянам і американським виставці можна буде огля- ої до 8-ої вечора.
Українському Селі в Бавнд рів — члени Окружних Уп-
Бруку та пройшов з вели- Німеччини в оборону НАТО. фірмам, які постраждали від цієї „іслямської революціГ в
рав висловили признання, в
ким моральним успіхом. першу чергу.і уступаючому Ірані, - буде тяжко виконати Адміністрації в Вашінґтоні.
Численна участь громадян- голові чотирьох Округ Сте- АМБАСАДОР З'ЄДНАНИХ СТЕЙТІВ АМЕРИКИ в Для цього Уряд президента Картера приготував законо-
Москві Томас Джей Ватсон не братиме участи в параді, проєкт, за яикм Уряд хоче націоналізувати всі американ- ЗАХИСНИКІВ МОРАЛІ В АМЕРИЦІ ВИРАЗНО турбує
ства, участь чорирьох чле- панові Островському і всім намагання продуцентів штанів т.зв. ,,джінс" використову-
нів Головного Екзекутив- тим, які брали активну якою Совєтський Союз відзначатиме річницю т.зв. ські скарги про відшкодування, і в той спосіб ці пошкодо-
большевицької революції. Цією поставою Уряд ЗСА вані люди й фірми матимуть до діла з своїм Урядом, а не з вати для реклями все більше й більше зовсім молодих
ного Комітету УНСоюзу - участь у цій гарній та вда- дітей,які в багатьох реклямах для купівлі цих ,лжінсів"
головного предсідника д-ра лій союзовій імпрезі. Від- бажає запротестувати проти совєтської військової інвазії в іранським, в той спосіб уможливлюючи Президентові
Афганістані, — заявили речники амбасадн, які підкрес- звільнення закладників. Речник Уряду відмовився комен- позують у сугестивних, двозначних позах і поводяться з
Івана Флиса, головного сек- так Контрольна Комісія у виразним сексуальним натяком. Під обстріл протесту
ретаря Володимира Coxa– складі: Я. Леськів, І. Бой- лили, що Ватсон братиме участь пізніше у прийнятті, яке тувати про можливість такого законодавства, щоб не
влаштовує Леонід І. Брежнєв для дипломатичного пошкодити делікатним переговорам про звільнення 52-ох найбільше підпала рекляма „Джордаш" штанів, „Калвін
на, головного касира Уля- ко і В. Білик — поставила Кляйн джінс" та інших. Але протест дав досі дуже мало
ни Дячук і головного opra– внесок на уділення абсолю- корпусу на Кремлі. Західні дипломати кажуть, що американців вже з річного полону. Цей законопроект
прийняття є звичайним церемоніялом, тоді, коли парада є натрапить, - кажуть знавці, - на спротив у Конгресі, й користи, бо продавці штанів, заохочені збільшенням
нізатора Василя Оріховсь- торії уступаючій Управі продажу цих виробів, борф-ься за право показувати ці
кого та редактора емерита демонстрацією військової сили СССР. В параді не братиме можливо треба буде Урядові шукати альтернативу до
участи більшість амбасадорів західніх держав. задуманого законопроекту,. „еротичні реклями". раз битнес є добрий.
Антона Драгана, гарна мис- (Закінчення на стор. 8-ій)
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 7-го ЛИСТОПАДА 1980 Ч. 236.

Не вважаючи на советсь- йонів західніх німців, що
CBOFOAAASVOBODA ку інтервенцію в Афганіста-
ні від кінця грудня 1979 ЧИ НОВА „ХОЛОДНА ВІЙНА"?
провідують своїх рідних у
країні „реального соціяліз-
З МОГО ВІКНА

"уїлі'мсмгий щодіммик тИяШг и ЛШ 4 1 Н ІЛН Л І П року, не було видно, небез- му", розмовляють не тільки Івання Савнцька
ПЄКИ ДЛЯ МИРНОГО СПІВЖИТ- за залізною завісою: бага- про ціни на каву, на ковбаси
- FOUNOED 1893 вого розміну грошей усім
t

Ukrainian newspaper (SECO 530-420) published daily exept Sundays.
тя держав в Европі теж у особам, які в'їздять до Схід-
взаєминах між двома німе- ньої Німеччини. Раніше від-
то німців не можуть запла- та на жіночі убрання: вони
тити в комуністичну касу порівнюють демократич-
Вовк вибрав волю...
Mondays, and holidays by the Ukrainian National Association, lnc цькнми республіками - де- відувачі комуністичної Ні- Таку високу „таксу": 26 ма- ний устрій Федеративної Будинок Баттері Вю при Вчора собака проводив
at 30 Montgomery Street. Jersey City. N.J 07302 мократичною (столиця в меччнни мусілн міняти рок за майже ІЗ долярІЕ Німеччини з режимом, який Монтгомері вулищ в Джер- мене до підземки і я завела з
Second Class Postage paid at the Post Office of Jersey City N J Бонні) і диктаторською (сто свою валюту на гроші схід- денно! Москва накинула східнім зі Ситі дав азиль собаці- ним розмову.
Accepted for mailing at special rate of postage provided 'or by Section лиця в Східньому Берліні) ньонімецькі в розмірі 7 НІ- Окрім цього фінансовогс німцям. вовкові, і він під мурами — Скажи мені, вовчику-
1130 of Act of October 3. 1917 - authorized July Зі 1918 не збільшилося напружен- мсцьхих марок денно. Від- натиску Уряд Східньої Ні- А тут ще й заворушення в велелюдного дому має тим- панібратіку, звідкіля ти,
ня. Навпаки: голова Бон- нині треба міняти „тверду меччини поставив ще й інші Польщі! Мільйони робітни часовий притулок. синку, прийшов, де твій пан
Статті і дописи підписані авторами не мусять відповідати nornn–
дам Редакції Редакція застерігає собі право в потребі виправпяти нського уряду канцлер валюту" на малоцінні „ко- вимоги до Берліну: 1). виз- ків і люди інших професій У соняшне погідне nono– і хто зробив тобі кривду?
і скорочувати надіслані матеріяли Незамовпені матеріяпи noeep– Шмідт збирався в подорож муністичні" гроші у висоті нання окремого громадян- загомоніли про свої права лудне, коли вулиця,повна Вовкові очі, як і людські
тається тіпьки тоді коли автор собі ие виразно застеріг долучив- до Східньої Німеччини на 26 марок денно. Чи той ства для мешканців кому- „людини й громадянина", прохожих, повна грайли- вміють не раз говорити:
ши заадресовану коверту^з відповідною поштовою оппатою - розмови з Гонекером7пер- відвідувач за „народно-де- ністичної Німеччини і 2). відомі із Деклярації Велн- вих дітей, собака розліг- - Не питайте мене про
За зміст оголошень Редакція не відповідає шою особою в тій країні. мократичні" східні марки перейменування диплома- кої французької революції шись на траві, огрітій решт- минуле, воно відійшло й не
Між обома німецькими у ря- щось купить чи ні, комуніс- тичних представництв обох 1789 року. ками сонця, здається ло- варта про нього говорити.
Передплата на рік - S30 00 на півроку - S16 00 на 3 МІСЯЦІ - дами йшли переговори про тичному урядові байдуже: Німеччин у Бонні та в Схід- Уряд Гонекера стараєть-
S9 00 Для чп.енів УНСоюзу 65C міс За кожну зміну адреси - 50С
вить тепло своєю нечеса- Клопочіться майбутнім.
тісну співпрацю на грунті все одно він дістане в свої ньому Берліні на посольст- ся всяким способом замов- ною шерстю, щоб мати йо- Мені треба якогось. куточ-
Чеки і "money orders виставляти на Svoboda господарському. Почався й руки „тверду валюту". ва (амбасади). Ці вимоги чати те, що діється в Поль- го на запас. Мова тут про ка, треба опіки. Прийдуть
Р О Box 346 Jersey City N J 07303
„культурний обмін": філь- зовсім нереальні, бо конс- щі, але без успіху: відомос- бездомного „вовка". дощі і прийде люта зима, а я
ми із комуністичної НІМЄЧ- Це рішення уряду Еріха титуція Західньої Німеччи- ті про вільні професійні З мого високого вікна я безпритульний собака. До-
чини показують у кінах Фе- Гонекера викликало обу- ни не визнає Східньої Ні- спілки в Гданську, у Варша- часто бачу зворушливі пря- брі серця дають мені з ласки
ілення консервативного деративної республіки; в рення й протест у німецької
Східній Німеччині глядачі в людности Федеративноїрсс
меччини за окрему націю. ві чи в Кракові доходять до
З цих фактів ясно, що Східньої Німеччини через
мо картини. Громадка цу- їсти, а я вовк, чистої раси
циків метушиться біля со- пес, можу заробляти на їжу,
уряду в Португалії кінах милуються мнстецт- публіки і Західнього Берлі-
вом фільмових артистів із ну. Аджеж мур, збудова-
Східній Берлін зовсім не радіо й телевізію із феде- баки, вивертає кізлики, хоче пригодитися ЛЮДЯМ, ПОСТО-
Загальні парламентарні вибори, що відбулися має інтересу до „відпружен- ративної Німеччини. Це так його розважати, втягнути рожити хату, відогнати зло-
демократичної Німеччини. ний 13-го вересня 1961 року, ня". Навпаки: Гонекерові з турбує Гонекера, що він до свого гурту. Вовк тримає діїв, товарншитн у прихо-
недавно у Португалії, здобули для прем'єр міністра Преса „обох Німеччин" розрізав Берлін надвоє і його партійцями потрібна вимагає, щоб уряд Захід- себе лостоішо, не реагує на дах. Я тренований пес, на
Франсіско Са Карнейро більшість, цим с а м и м згадувала про приязну роз- розділив родини: часто діти ізоляція, „блискуче ВІДОК- ньої Німеччини не поширю^ мене не вільно кричати, зну-
мову Шмідта з Гонекерому зоставалися на заході від пустощі, не звертає уваги на
стверджуючи поступовий зворот португальської ремлення" своєї области від вав телевізії на Схід: мов- псоти. щатися теж не вільно, а за
внутрішньої політики направо — вперше після Београді, Югославія, в тра- муру,а батько й мати — в західніх німців. Коли при- ляв, це „втручання до внут- людське тепло й увагу я
вні 1980 року на похороні Східньому Берліні. З вели- Звідкіль він тут узявся, —
усунення найстаршого автократичного уряду в дивитися ближче, то не Го- рішніх справ", заборонене ніхто не знає і людська фан- відплачу вірною службою
президента Тіта. Ці добро- кими труднощами удалося некер вирішив спинити на конференції в Гельсін- собаки.
Західній Европі диктатора Салязара в 1974 році. сусідські зустрічі" були та- урядові Федеративної pec– тазія пробує відтворити за-
Демократичний Союз, цебто партія при владі. „братання" між східніми й ках 1975 року... гадкову собачу біографію. Це було теплого, ясного
кож в інтересі Москви, бо публіки добитися права для західніми німцями: за спи- . Єдине, чим може загаль-
володарі Кремля чують се- західніх німців провідувати — Його привезли тут в осіннього пополудня.
здобула 47 відсотків усіх голосів від СОЦІАЛІСТІВ ПІД
бе недобре в політиці, коли своїх рідних і приятелів, що ною Гонекера видно понуру мувати Гонекер „ворожу, авті, лишили, ось так .на А тієї суботи, в отой стра-
проводом Маріо Соареза від комуністів, які потерпі-
Організація Об'єднаних На- живуть за залізною засло- тінь „старшого брата" — пропаганду", — це змен- дорозі, і позбулись з хати шний день, як лилась з неба
ли найбільше, головно в столиці країні Лісбоні, та на цій засудила совєтську arpe– ною. Рік за роком число Брежнєва. Москва ставить- шення числа відвідувачів із собаки. вода і шаліли страшні віт-
півдні в місцевості А л е н т е х о , що була о с і д к о м сію на Афганістан. ся до кожного чужинця-ту- Заходу в його „країні дик- — Собаки - вовка? Пре- ри, вовк, притулившись до
відвідувачів збільшувалося: риста в СССР, як до ворога- татури пролетаріяту". Він
комуністичної пропаганди. 1979 року 8 мільйонів захід- навіть не боїться шкоди, яка красного, расового пса? За муру, перечікував любу не-
ніх німців навідалися до шпигуна, що хоче знищити виходить із цієї ізоляції для такого треба платити вели- году.
Тепер розпочалася виборча кампанія на президен- І ось, мов грім з ясного своїх рідних і знайомих у „країну трудящих". Вісім господарства кі гроші!
та, якого мають вибирати 7-го грудня ц.р. Прем'єр й фінансів
неба, прилетіла звістка із країні „диктатури пролета- мільйонів західніх німців у Східньої Німеччини. Голов Є ще концепція друга. З його промоклої шерсти
Са Карнейро заявив, що він не прийме посту Східнього Берліну: „ввечо- ріяту". Від 9-го жовтня 1980 німецькій провінції Москви не — партійна монополія Його дарували комусь, і він спливали струмочки води,
прем'єра, якщо теперішнього президента Португа- рі, 9-го жовтня, ПОВІДОМЛЄ- року Гонекер значно змен- над Ельбою і Одрою — це влади. Такому режимові вирвався з авта, щоб повер- він весь тремтів мучений
лії, ген. Антонія Рамальяо Інеза,'перевиберуть на но, що комуністичний уряд шив число охочих побувати загроза для партійної мо- нестрашна й холодна війна. нутись до пана. Моя кон- голодом і холодом. Він тре-
збільшив висоту обов'язко- нополії. Аджеж ці вісім міль цепція така: вовкові хтось мтів з гордо ПІДНЯТИМ ЧО-
президента. Його, популярного військового провід-
зробив кривду, він утік від лом собаки-вовка, який ви-
ника, вважають прихильником комунізму та вели- знущань і дістав біля нас
Результати політичних Василь Федорончук військові і економічні побо- брав волю, а за волю треба
кою перешкодою для Демократичного Союзу, який азиль і шукає нового пана. платити кожну ціну.
виборів у Західній Німеч- ювання важать для Німеч-
хоче перевести ряд демократичних реформ в країні. чині з 5-го жовтня ц.р., під- ПЕРЕМОГА КОАЛІЦІЇ чини більше, ніж її амбіції.
Проти Інеза кандидує. тепер інший генерал, твердилн соціялдемокра- Шмідт заспокоїв тривогу
Антоніо Соарез Карнейро, ставленник Демократич- тично-ліберальну коаліцію, виборчих вислідів - наоч- Німеччина не псретворить- НІМЦІВ. ЯКІ боЯТЬСЯ. ЩО МОГ-
ного Союзу, що його піддержує Са Карнейро. яка залишиться при владі но виходить з порівняння з ся в „соціялістичну держа- ли б бути вплутаними . „ін- З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ k І 1
дальших чотири роки. виборами з травня пото- ву": що вона матиме свою шими" - хай і союзниками
Одвертий антагонізм між президентом держави Християнськф-демократич- - в нові воєнні риски, ЩО
чного року в Рсйншині - Ве- власну нуклеарну енергію.
Інезом і прем'єр міністром Са Карнейро довів до ний Союз (ХДУ-ХСУ) за- стфалії, найбагатолюдні- Можна додати одну тсх- могла б повторитися бльо- ЧОМУ ЗАБАВИ
певного зближення між президентом та провідником лищається найсильнішою шій області Західньої Німеч- нічну родробицю: у виборе када Берліну, що „залізну НА 1-ГО ЛИСТОПАДА?
соціялістів Маріо Соарезрм, який також не погоджу- партією в парляменті, але зій- чини. Тим ліберали зазнали чій системі, яка передбачає завісу" могли б „фізично"
шов з 48,6 відсотка голосів були поразки і не осягли перший голос за кандида- порушити колони Червоної З великим здивуванням і Андрій Шептицький та що
ється з політикою прем'єр міністра. сумом прочитав я у „Свобо- цього дня відправляють
1976 року до 44,5 відсотка і тів. а другий — за партію, армії, що 17 мільйонів схід-
Противники ген. Соареза Карнейро побоюються, втратив 16 депутатів. Соці- були навіть 5 відсотків голо- значна частина німців не ніх німців були б залишені ді" 4.227 з 24 жовтня и,р. ого панахиди по ньому? Крім
сів. необхідних, щоб увійти
що якщо його виберуть на президента Португалії, він ялдемократнчна партія Ге- до обласного парляменту. здає собі справи, що в кінце- напризволяще без допомо- лошення про дві забави в цього є ще кілька історич-
тоді зможе втягнути членів Ради Революції, зоргані- льмута Шмідта (СПД) під- Вони обстоювали тоді в вих обчисленнях рухається ги з боку Західньої Німеч- день 1 листопада: „Лемківсь- них дат, як22-го січня, 25-го
зованої зараз по усуненні диктатора Салязара, які неслася мінімально:з 42,6 закордонній політиці май^ І тільки другий пункт ГО- . .чини. ^ „ „.„.„і ,„. ку,, за ба ву" в ^Йонкерсі та травня (день вбивства сл.п.
9 Бал^ Волошок" у Щпя- Петлюри), коли треба стри-
можуть запровадити мілітарний режим, цим самим відсотка 1976 року до 42,9 же Штравсову лінію, з силь-
відсотка і здобула три но- ним наголосом на Атлантій-
лос за партію.Ліберальна В цьому сеНСі, Шмідт є
дельфії. матися від забав.
пропаганда була спритна, також продовжувачем Аде-
завдаючи смертельного удару португальській демок- вих депутатів. Ліберальна ському Союзі, а з слабшим вимагала „принаймні друго. навера, який відкидав будь- Невже організатори тих На майбутнє треба від-
ратії. партія (ФДП) мала най- - на потребі забезпечити го голосу", і здобула корис- який тип „експериментів" і забав нічого не знають про значувати гідно наші істо-
Так чи інакше перемога консервативних елементів більший успіх :з 7,9 відсотка мир шляхом переговорів ті з цього. „рисків", враховуючи reo– щорічне відзначування Ве- ричні дні, але не забавами,
в останніх виборах ще не є вирішальна, бож ще не 1976 року зросла до 10,6 між Сходом і Заходом. Піс- Все підтверджує, що пра- літичне й міжнародне поло- ликих Роковин Першого бо на це є багато інших днів
дійшло ані д о остаточних шахувань політичних депутатів.
відсотка і здобула ІЗ нових ля поразки лідер лібералів і гнення до „безпеки", яка фі- ження Німеччини. Шмідт Листопада у Львові 1918 у році.
міністер закордонних справ гурувала у виборчих гаслах гарантує, що не будуть зро- року? Невже. їм невідомо,
партій у цій країні, ані до вибору президента, що Геншер повністю присднав- соціял-демократичної пар- блені основні шкідливі для що 1-го листопада 1944 ро- лнетопадівець Іван Дурбяк
мають відбутися на початку грудня. ся до лінії Шмідта, і резуль- тії. було вирішальним. На- безпеки Заходу, поступки ку.,помер Митрополит Кир Трой, Н.Й.
Підтвердили довір'я
У вс,ьому ще один чинник відіграватиме свою тат 5-го жовтня ц.р. був род. що його минувшина Москві - .цьому, зрештою
поважну ролю, бож відомо, що велика більшість Воля виборців с виразна і сприятливий. Цей факт свід зробила неспокійним: який перешкоджає зміцнення пі-
беральної „варти". - але що
португальського народу ані не захоплена кличами кожний відсоток має своє чить про ,.пацифістичні"
настрої німецької громад-
ПІДОЗрЮС,ЩО МИр І ЄКОНОМІ-
будуть випробуванні всі
чна стабільність є нетривки-
соціялізму, а щобільше - ставить спротив комуніс- точне значення. Виборці ськости. ми, підтримав насамперед можливі дипломатичні шля- ЧОМУ ТАК СТАЛОСЯ?
підтвердили довір'я до со-
там, якГ ледь що не захопили владу в свої руки після ціялдемократично - лібе- На кінцевий результат людину „безпеки в Європі" хи „раніше, ніж буде вистрі-
лений бодай один-єдиний Запитую, чому підготов- ки в приміщеннях готелю.
усунення диктатора Салязара. ральної коаліції за її вкладу мала, проте, значний вплив ча комісія ХНІ Конгресу де відбувався Конгрес, по-
„безпеку і мир", але з ціл- тривога, поширена Штрав- - Шмідтд. який засуджує постріл", і що будуть робле-
ні намагання розв'язати в Українців Америки, що від- дібно, як то бувало під час
ком логічною премією для сом на ,ліневі зони" соціял- совєтські авантюри, але й бувся в днях 10-11-12-го попередніх конгресів УК-
лібералів. Кампанія Штрав- демократичної партії. Зміц- намагається стримувати — реалістичний спосіб проб-
лему озброєння. Середньою жовтня ц.р., у Філядельфії, КА та Світового Конгресу
са кінець кінцем сприяла нена ліберальна партія мо- на його погляд - диплома- не подбала про те, щоби Вільних Українців у Ню
Поворот Греції зміцнює НАТО лібералам. Виборці' брали же гарантувати, що так тичну необережність Аме- го Сходу, доступу до наф-
тових джерел, злиднів тре- дати можність учасникам Йорку? Чи може не було
до уваги тривогу, поширену за.,,московська фракція" рики, безпеку якої гаранту- часу подумати про те?
християнською демокра- соціял-демократії не візьме ють географічна віддаль, тього світу,- всі ці теми, які Конгресу вислухати Служ-
По шістьох роках впертої дипломатичної наполег- тією, на рахунок соціял- гору поміркованістю Шмід- енергетична самовистача- загрожують одночасно вій- бу Божу в неділю, 12-го
ськовій і економній безпеці жовтня, не зааранжувавши Роман Гуглевич
ливости з боку членів НАТО, Греція вкінці повернула демократії, але довір'я до та; що діялог з Москвою не льність й економіка. потен-
відправи Служби Божої та- Ню Йорк, Н.Й.
Німеччини і Центральної
в лоно НАТО, з якого вона вийшла в 1974 році на знак особи Шмідта, яке поділяли віддалить Німеччину від ціял якої тричі сильніший,
Європи, доля яких зв'язана
- з а даними опитування на- Заходу і Атлантійського ніж німецької економіки.
протесту проти турецької інвазії острова Кипру. передодні —,14 відсотків Союзу; що не буде при- зі ЗСА, але географічна по- АДМІНІСТРАЦІЯ ДЖІММІ КАРТЕРА, - КАЖЕ
Туреччина була тоді і далі є також членом НАТО. християнсько демократич- нятий жадний нахил до уяв- зиція яких є в першій лінії секретар енергїнгУряді, - плянує ухвалити закон, яким
Головні керівники НАТО, і особливо ЗСА, робили всі них виборців, підтверджене ного європейського невтра- Заспокоєння тривоги навпроти СССР. буде почато розбудовування порту в Ню Орлінсі, Люізія-
старання для привернення Греції д о НАТО і лише і одночасно забезбечене при- лізму: що економіка зали- Отже результати виборів на, для проходу в гирло нижньої ріки Міссісіпі океанських
сутністю сильнішої партії. шиться вільною від держав- Шмідт вгадав вірно Че- є підтвердженням довір'я великих кораблів. Екскавація гавані, після спуску води в
Туреччина спочатку була проти повороту Греції до цій частині Міссісіпі, дасть 408,000 нових затруднень для
НАТО з причин конфлікту з Грецією за Кипр, а ще, Що якраз така є логіка ної контролі: що Західня рез 35 років від поразки (Закінчення на стор. 8-ій)
мешканців цих околиць і зробить цей порт найбільшим
більше Туреччина була проти тому, бо уважала, що' експортовим портом для вугілля в світі.
Греції пропоновано більшу ролю в командуванні та ка" Д. Бортнянського, „Дума про Нечая" Д. Січйнського, з ПЕРШИЙ В ІСТОРІЇ ЧОРНИЙ УРЯД В РОДЕЗІЇ-
Василь Онуфріснко
оперативній відповідальності, ніж вона "мала перед якою познайомила нас уже давно Ганна Колесник, у Зімбабве на чолі з Робертом Мугабе, прем'єром, якого
виходом з НАТО в 1974 році. виконанні Капелі прозвучала з якоюсь, я б сказав, грізною вибрано в перших загальних вільних виборах у цій країні,
Тепер ситуація змінилася настільки, іщГГуреччина
КАПЕЛЯ БАНДУРИСТІВ силою, здається,мусітиме сконфіскувати фермерську землю білих
Григорій Китастий диригує спокійно, без тієї напруже- громадян. У час своєї інавгурації лише шість місяців тому
не тільки погодилася на поворот Греції, але навіть В АВСТРАЛІЇ ности; якою відзначаються деякі диригенти, які пробують Мугабе обіцяв бути,.добрим прем'єром" і для чорних і для
заявила, що „конфлікт на південносхідньому відтин- видобути з хору потрібні тонкощі пісні. Непомітним, білих мешканців цієї колись колонії Англії, - а потім
ку Н А Т О полагоджений, і тим с а м и м зміцнено здавалося б, рухом руки він уміє змусити хор перейти від „расистського", бо тільки білого, уряду Ієна Смита, - та .
солідарність НАТО. Щобільше, турецький уряд далі піяно до форте, чи навпаки, уміє добитися незвичайної обіцяв лишити білих фермерів у спокої. Проте тепер, коли
(2) чіткости в вимові, закінчити пісню різким, як удар грому, з Англії надходить йому .вже менше й менше фінансової
заявив, що турецькі інтереси є в цілості взяті під увагу фіналом. Любителі церковної музики насолоджувалися допомоги, він не має чим заплатити білим поселенцям за
і що „з огляду на теперішню світову ситуацію, цей Сіднейський комітет, у якому мені випав обов'язок незвичайно високим виконанням „Благослови" К. Стецен- землю, яку він приневолений сконфіскувати,щоб ПОСЄЛИ-
факт (поворот Греції д о НАТО) є в інтересі Туреччи- (справді почесний) секретарювати, подбав про те, щоб ка, любителі народної пісні почули такі перлини, як „Гаю, тн на тій землі десятки тисяч чорних, вирваних семиріч-
ни". гості почували себе якомога краще. ВинаЙнято мотель, гаю" в обр. М. Леонтовича, „рй, дівчино, шумить гай", ною війною з дідизни й кинутих у нужду через безземелля.
замовлено прохарчування в Українському Клюбі, замов- „Ой, гиля, гиля", „Ти до мене не ходи" — в обробці Г. Мугабе каже, що англійський уряд обіцяв йому гроші, щоб
Одначе поворот Греції до НАТО стався не лише лено на три дні спеціяльний автобус для Капелі для Китастого. Ю. Оришкевич захопив слухачів виконанням платити білим фермерам за землю, а уряд Маргарет Тачер
завдяки переконливим дипломатичним заходам, а повного вжитку. перекладеної з англійської мови ІФ. ЛояУ пісні з^„Лав каже, що такої специфічної умови не було і що Англія
цьому допомогла в першу чергу війна між Іраком і сторі" — на другому концерті мусів повторювати п. таких грошей не має.
Четвер пішов на відпочинок і пробу. Окремо треба було б писати про такі речі, як „Байда"
Іраном та совєтська інвазія Афганістану, які вплину- Ось це передісторія приїзду Капелі, може, комусь і
ли безумовно на рішення і Туреччини і Греції. Г.Хоткевича чи „Закувала та сива зозуля" П. Ніщинсько- На останньому концерті на „біс" було виконано „Реве та
нецікава. Зате нам в Австралії вона пам'ятна й повчальна. го. В „Байді" мав можливість ще раз продемонструвати стогне", а кінець пісні співали всі — вся заля з бандуриста-
Коли йде мова про Туреччину, то теперішнє її Може, ще колись трапиться щось подібне? А, може... силу й красу свого голосу Михайло Мінський. Треба було ми, що зробило всіх одним величезним хором. Картина —
правління є під проводом генералів, які є беззасте- Може, ще раз колись Капеля прилетить, — адже дорогу б писати про гру молодих бандуристів. Але де? незабутня. А з залі ще полетіли на сцену стрічки й стрічки,
режними прихильниками НАТО. Д о того рішення вже знає?... А як прекрасно прозвучали „Ясени" К. Кривенького! зв'язуючи капслян із слухачами.
У п'ятницю в театрі Ріджент - у центрі Сіднею - Які чудові баси в цій пісні!
також немало спричинився ген. Бернард Роджерс, відбувся перший концерт Капелі, наступного вечора - Капелянам було піднесено китиці розкішних квітів —
американський командант НАТО, як теж надходячі другий. По обох концертах Капелі не вдавалося зійти зі сцени — тут саме весна, та й цілий рік квітів не бракує в теплій
вибори у Греції. Консервативний уряд в Атенах був Писати про концерти Капелі для читачів „Свободи" - довелося на нестримні оплески й вигуки „Ще" співати по країні.
переконаний, що назрів час для поновлення членства це розповідати те, що вони самі добре знають, бо про всі дві-три пісні. Великою несподіванкою (дуже приємною Та це - не рецензія. Рецензій на концерти Капелі було
для австралійців і різних національних груп) була досить багато в нашій пресі в ЗСА й Канаді.
Греції в НАТО, - через те, що дальша відсутність концерти були добрі рецензії і репортажі, і що ж нового популярна в Австралії пісня, яка стала — завдяки Мета цієї статті - поділитися радістю з приводу
можна сказати?
Греції в НАТО позбавила б Америку її військових баз Капеля старанно готувалась до концертів, знаючи, що маршовому мотивові — ледве не національним гнмном, небуденної події у нашому житті в Австралії. Здійснилася
у Греції на всякий випадок бо не знати, чим закінчи- доведеться співати й грати не лише для українців, а й для — „Волсінг Матілда". Це пісня на слова австралійського давня смілива мрія — побачити й почути нашу славну
ться ірако-іранська війна й совєтська окупація людей різних національностей, яких удасться зацікавити поета А. Петерсона про злодія-мандрівника, який украв Капелю у головних містах Австралії. З ближчих міст наші
Афганістану. концертами. Два концерти в Сіднеї мали майже відмінні вівцю й, не бажаючи потрапляти в руки поліції, втопився в люди приїздили автами й спеціяльно виНайнятими
програми - повторювалися лише деякі пісні. Це саме буде струмку. „Волсінг Матілда" — це народна назва змотка автобусами. У Сіднеї побували люди з Воллонґонгу Й
Ці турецько концесії відносно Греції в ніякому разі і в Мельбурні, де іцає бути два концерти. всяких речей, що їх носить на плечах так званий „свегмен", Нюкастлю, в Мельбурні на концертах були люди з таких
не закінчують довголітній конфлікт між Атенами й Хор - сильний — більше 40 співаків. Сильні баси, хоч, а „свеґ" — це назва цього змотка. Ця „Матілда" „вальсує" віддалених міст, як Водонга й Олбурі, до Канберри
Анкарою з приводу Кипру, проте без огляду на на жаль, немає октав. В ЗСА й Канаді відомі такі співаки, - танцює на плечах при ході, звідси „Волсінг Матілда". приїхали з Квінбієну...Та Й до Брізбену прибули з далекої
вислід грецьких виборів у наступному році, Греція є як М. Мінський, а також і такі солісти капелі, як Ю. Виконання пісні було оригінальне, такого ніхто в віддалі, бож Австралія — велика, й є наші люди всюди. А
Австралії не чув, і австралійці, які були на концерті, любов до рідної пісні й музики та сама скрізь, незалежно
тепер знову повновартісним членом НАТО, зами- Юришкевич, П. Писаренко, П. Гончаренко, В. Кучер і просили записати її на стрічку й, можливо, зробити від того, чи хтось живе в великому місті, чи десь серед лісів
інші. Вони й приїхали до Австралії
каючи цю щілину в оборонному периметрі НАТО. Незвичайно сильно й урочисто прозвучала „Херувимсь- платівку з неї, —таке виконання не часто доводиться чути. і полів просторої країни...

-
Ч. 236. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 7-го ЛИСТОПАДА 1980

УВУ І ДІЯСПОРА Племінна Рада Великого Племени Міжетнічний фестиваль 1980 Відбувся ювілейний
І в УВУ, в основному, є до-
чвл. повнюючими до студій в „Лісові Чорти" в історичному терміналі з'їзд Бойківщини
і уїїїК?т В і921 Р 0 " є в р о п е й с ь к и х і п о з а - Декілька місяців перед фамілійному - лісовочор-
УшІеїЕ!їїїїї С О Г О п- В и ? ь г о г о європейських універси- 15-им серпня у черговій тівському гурті. У днях 20-го і 21-го верес- ців За людські та націонал ь-
д^ом^^їиУ,ВТ^ло тетах
- "Оскільки ця епістулі до братів фаміліян- Приїхав Пік з чортессою. ня ц.р. відбувся на Сою її в ЦІ ні права в Україні, зокрема,
5 L S а ш
? ь к о ї 1НТ
^- обставина призводить ін- тів, що над нею постійно Псом і Псу братом - Пя- Ювілейний Четвертий З'їзд в обороні визначного сина
2 Г Н 1 ? МSЄ Н Н И- И В на У" кол
" ДО неправильного мучиться наш ватаг npec– сецькі; Стрілець - Роман колишних мешканців Брй- Бойківщини Осипа Терелі.
i v n H L ^ ' 1
тлумачення програми колиби Яйко — Бойчук у Барановський з чортессою. ківщинн із ЗСА та Канади, з В цій цілі вона виготовила
K F E S Xм iе що
ОПИНИ- СТУДІЙ В УВУ, ДОЗВОЛЮ СО- Детройті, було написано ще й сина притягнув до участю 150 осіб, багато з три петиції: до генерально-
2 5 І Ї 2 Н Ш 0жами України біа для повної ясносте ще чорним на білому, що того фамілії; Сальче — Салик, яких прибуло з віддалевих го секретаря ОН, Президен-
,nlf ч б с т а в и н и Ра
" Рз повторити основні то дня, 15-го серпня. по- який покинув в Гантері свій місцевостей: Едмонтону. та ЗСА та д-ра Бжезінскі,що
v n n J L ^аР”мнами поза передумови прийняття на чнуть злітатись Лісові Чор- скит - колибу й вийшов Ошави, Гамільтону.Торон- їх всі присутні підписали.
кордонами Батьківщини :тудії в УВУ. ти з цілого світу на пласто- „між люди" зустрітись зі то, Чікаго, Боффало. Клів- Усний привіт від Патріяр^
опинилося чимало укра- Перша передумова ву оселю ..Вовча Тропа" в старою братією. Слоня — ленду тощо. ха Йосифа, переданий в
. "- . . " . Я „ . м . о л о д- о„ г. о„ :тудент
:тудент мусить
мусить мати мати за- стейті Ню Йорк на свою Ве- Мілянйча з Мордохватом З'їзд відкрив голова това- Римі мгрові М.Утрискові.
вояцтва. Останні стали та- инчені сінчені студії в іншому лику Племінну Раду, щоб - ЗагаЙкевичем і мною на риства "Бойківшина" к о р о присутні зустріли "вставан-
унівеїіїг^-і^ 11 с г У д с н т а м и університеті зі ступенем ба- зробити підсумки діяльнос- „розворі" привіз Слонятко ким словом про 10-річчя іс- ням із місць і оплесками.
університету. салявра. Вступаючи на до- ти за останні два роки: щоб нування т-ва на поселенні. Особисто вітали з'їзд: д-р
- Мілянич, мол. Приїхав
Після відспівання "Боже, ви Роман Бараиовськиit УК-
кат
noDoniw а с т р о ф а повнюючі студії в УВУ, взаємно на себе подиви- Цігель - Цегельський ра.-
F мжує самозастанову кандидат мусить вислухати тись. як вони за останні два зом з чортессою І' чадом із слухай благань" та зачитан- КА; д-р М. Ценко -Регіона-
н а д п р и ч и н а м и к а - донайменше 2 семестри роки змінилися; довідатись, соняшної ФльорИди ПОНЮ- ня списка померлих членів, льна комісія НТШ: мгр Ад-
тастрофи, а такий ката- зикладів та скласти всі хто в останньому часі став хати свіжого гірського по- На міжетнічному фестивалі (зліва направо): Рома на символінній могилі бор- ам Гординський-"Прови-
клізм, якого зазнав україн- гасткові іспити й татом, дідом чи прадідом, вітр'я на Вовчій Тропі. Па- Мнськів, Боженна СнгалІа, губернатор Брендан Бирн ців за волю України з Бойкі- дення"; мгр М.Турецький"
ський н а р о д у д о б і обов'язкові кольоквії. та переконатись, чи на збір- расіліюс - Старосольсь- частується українським тортом,і Наталка Пнтляр, голова вшини зложила вінок Тетя- Братський Союз і "Народна
Визвольної Боротьби, Після цього, написавши ки до відкриття чи закрит- кий приїхав з околиць за- 75 Відділу СУА. на Рабій, а жалобне слово Воля" та проф. A.AHTOHO–
глибоко потряс мільйони працю, студент може тя всі шляхтичі уміють ще ДУШЛИВОГО ПСреДВИбор; сказала Олександра Горо- вич-Відділ т-ва "Бойків-
людей на всіх землях приступити до маґістерсь- ходити — ліва... права... окреме місце. Тут мільйони диська. щйна" в Чікаго, Літератур-
чого Вашінгтону дихнути Другий річний МІЖЄТНІЧ-
України. Як наслідок тим- кого іспиту. ліва... права... і рівняти до
неполітичним повітрям ний фестиваль стейту Ню емігрантів з цілого світу, До президії ділових на- на фундація ім. І.Франка і
часової фізичної поразки ” Аналогічна процедура правого живота.
пластової оселі. Були ще і Джерзі відбувся в днях 13- сповнені надії, висідали з рад.увійшли : д-р Микола журнал "Екран".
на фронтах баталії в душі з о б о в ' я з у є с т у д е н т і в - Мушу з приємністю зая- інші — та чи всіх можна го і 14-го вересня в обшир- поромів по перевірці на Ценко. інж. Юліян Голов- Пйсмові привіти наспі-
народу постає догрунтов- докторантів. Прослухання вити, що всі присутні не перечислити. них талях колишньої заліз- острові Елліс, щоб всісти на чак. мгр М.Утриско й Ма- ли від Митрополита Мирос-
не переосмислення ідей- семестральних викладів, посоромили доброї слави ничої станції в Джерзі Ситі з один з двадцяти поїздів і рія Нестерчук, пісар. Голова лава Любачівського. Влади-
них, політичних і піз- складення вимагаючої лісовочортівських тради- Вже від першого дня нагоди дедикації її віднов- розпочати нелегке емігра- т-ва звітував про діяльність кн Василя Лостена. УККА.
навальних п о з и ц і й кількості! кольоквіюм та цій, всі ходили, як найно- ВП Ради працювали в ре- лення. ційне життя в невідомому Управи й видавничі справи, т-ва"Самопоміч",ОДУМ.ін-
українського визвольного написання - докторської віший годинник „ТІМЕХ", єстраційному будинку усту- Ця єпеціяльна нагода зіб- чужомовному світі. а Миром Барансиький за ко- женерів та комітетів: Горо-
процесу. На погляд одно- дисертації управнює дещо більше було клопоту з паючі шляхтичі Ради Ста- рала групу стейтових дос- нтрольну комісію. Після ко- денщини. Дрогобиччини,
го із . сучасних наших :тудента до докторського рівнянням, бо не раз якийсь ну, які дуже скрупулятно тойників з губернатором Термінал визнаний за іс- роткої дискусії збори ухва- Підгаєччини, Ярославши-
філософів — не навколо реґорозу. живіт посередині не давав витягали копійки і доляри з Бренданом Бирном на чолі, торичну пам'ятку, і тому лили абсолюторію уступа- ни. Лемків шини. ГУЦУЛ ьщи-
гносеологічних-пізнаваль- НІ змоги добре і правильно ви- кишень пришельців, ще й котрий на імпровізованій докладається старань від- ючий управі. ни і журналу "Гуцулія" Терно-
них питань кружляла . Як уже згадано по- рівняти. пригадували, що вони ще сцені, але багато приб- новити його згідно з оригі- пільщйни й Угнівщини. Лис-
У програмовій доповіді товні привіти надіслали о.
українська духовість кінця передньо, професорський Велику, приємну НЄСПО- стільки та й стільки заляга- раній осінніми квітами, офі- нальною конструкцією і інж. Юрій Яремкевич зга- митрат Симон їжлк. о. Воло-
19-го і початку 20 ст., — як : к л а д УВУ завжди діванку зробив нам усім ють ще за попередні роки. ційно проголосив закінчен- декорацією. Реконструкція дав. що любов до рідних димир Грабець. о.Тсофіль
це було в Західній Европі, : к л а д а в с я з високо- Люципер Ярко і-ий Beco– Не було ради: всі чорти, ня першого етапу реконст- почалася в 1974 році і досі сторін і туга за ними заста- Гурко й інж.Омелян М.Ти-
але навколо відшукання кваліфікованої інтелекту- ловський. якого вирвав з дідьки й архидідьки сми- рукції цього історичного коштує вісім мільйонів до- внла бойків у розсіянні від- шовнииький - голова До-
власного історичного, ільної еліти українського ренно і сокрушенно розмов- терміналу, розташованого лярів , але до закінчення новити своє т-во "Літопис" і радчої ради "Мсти". Відзна-
окруженого Ігровиша з Кана- пляну треба ще декілька
кореня була зосереджена наукового світу. Слід теж ди старий вояк, який знав, ляли з нашим калитником на північному відтинку музей. Окрему увагу слід чено теж 50-річчя громадсь-
енергія І найвидатніших на- зодати, що низка не- Крілем, витягали або готів- стейтового парку „Свобо- років та додаткових мільйа звернути на загарбані Поль- кої праці голови т-ва мгра
як вирватись з-піл Бродів, нів, які вкладають феде-
ших мислителів. Тому українських професорів Вася Палієнко. Вже першо- ку, а в більшості — чекові да" над берегом Нюйорксь- щею українські землі.
постання Українського г а к о ж викладає на ральна, стейтова і льокаль- М.Утриска.
го дня, в п'ятницю, можна книжки й окупляли свої rpi– кої затоки. На внесок голови номіна-
Вільного Університету бу- семестрах УВУ, хи минулих літ. на адміністрація. Мистецкою програмою
було побачити на дружніх В історії еміграції до Но- ційної комісії проф. Олекса- керувала з великим досві-
ло логічним і законрмір- З а в д а н н я м універси- розмовах тих. що організу- В п'ятницю, 15-го серпня вого Світу пя станція. побу- ндра Татомира вибрано но- дом відома громадська діяч-
ним явищем, бо виплива- тетських студій після вали во время оно — 58 біля ЗО Хвостів Старої Фа- дована в 1884 році, займає У відновленій частині, ву управу в такому складі: ка Марія Нестерчук. У npor–
ло з аналітичного роздуму- студій не є навчати років тому — Велике Пле- мілії (Молода Фамілія ра- там, де була простора поче- голова — М.Утриско; засту- рамі виступали музичні вір-
вання наД сукупшстю пи- подробиці . даного пред- м'я. Чи говорили вони про дила у своїх дебрах) почали кальня з годинником на пники - О.Татомир^ видав- туози: проф. Дарія Kapano–
тань повоєнної ситуації мету, але -познайомити карпатські мандри, старих наради, і в годині 5-ій по пач поділився дуже цікави- стіні, що колись відмірював ничий референт; Василь Ша- вич. піяно, та проф. Володи-
України, а насамперед студента з тематикою, своїх друзів, що пристали в полудні Маршалок Ляуфер ми спостереженнями з цьо- час струдженим шукачам ран - представник на Кана- мир Тритяк, скрипка, віоля і
положення її академічних методологією та технікою пластовій мандрівці, чи про -Черник відкрив згідно з горічної Лісової школи та ін нової кращої долі, примі- ду, Петро Федорів, Адам чельо танцювальний дует "B^
інституцій. О с к і л ь к и до самостійної наукової тих, що в Польщі. Україні традицією наради. Вибрано ших таборів. Дуже добре бу щено ефектовну виставку Антонович і Володимир лошки" з Філядельфп: бале-
у н і в е р с и т е т и У к р а ї н и праці. чи на засланнях тільки в комісії, а радше болільників ло б. щоб наші шляхтичі ді- дитячих іграшок. Це колиш- Осередчук; писар — Іванна рина Софійка Януш і Олек-
опанували окупаційні Крім авдиторного й думках відтворюють ті кодексових, фінансових І лилися своїми спостережен- ня. збірка ЮНЕСКО з часу Федорів, помічник — Ярка сандр Граур, які вивели три
режими, вороже наставлені видавничого секторів УВУ приємні мандри молодосте діяльностевих, які мали по- нями на сторінках наших Міжнародного Року Дити- Коморовська; скарбник —
епістул або інших пласто- ни 1979. Цю виставку ОН, регіональні танці у одягах:
до української науковосте, приділив особливу увагу по горах і лісах, про ті думати, як найкраще поси- Мирон Ганушевський, по- бойківському. гуцульсько-
заснування УВУ було, от- зовнішньому відтинкові, дружні, веселі зустрічі по литн діяльність Великого вих видань. що складається з кількох МІЧНИК—.Микола Паращак; му та полтавському.С.Янул
же, дальшою необхідністю нав'язуючи співпрацю з наших приходствах —важ- Племени. Про сніданки, обіди й ве- десятків габльоток, випов- референта: Микола Турець- вибрано королевою бойків.
в потоці рушійного про- австрійськими, юмецьки- ко мені сказати, але їхні ве- Проголошено льотерію чері не згадую, вони були нених експонатами з різних кий, Володимир Бакалець, Учасники бенкету сердеч-
иесу історії. ми і французькими селі, усміхнені обличчя ви- на образ Музики-Бушопис- знамениті, і хто тільки не країн світу, влаштував Інс- Іванна Климовська, Олекса но вітали гостю з Чікаго—
університетами та відбу- разно вказували, що вони ця - Савчака, який приїхав уважав на дієту брав "pene– титут і Музей фантазії і гри ндра Городиська, Іван Куль Ганну Кульчицьку, відому
раділи, що Всевишній доз- в „гості" в наші сторони з ту" скільки хотів і міг з'їсти. з Прінстону. Збірна габ- чицький, Микола Курчак, із численних мистецьких
За кошт ДСрЖуСкарбу ^ Щ ^ М волив їм знову зустрітись у В суботу вдень було льотка СССР не ідентифі- Юліян Головчак, Софія Kap– виставок своєї прекрасної
Чехо-Словаччини, УВУ пе- щ , о ^ ^ Щ шановний країни Антиподів — Ав- кує предметів за їх поход- пинська, Ліда Ьурачинська колекції історичних І СТИЛІ-
стралії і не зголосився до хмарно, холодно, накрапав
ренесено до Праги ще того ЧИТ ачу, прошу застано- ДОЩ. ПІД Вечір ВИПОГОДИ- женням, а окремі виставки (ноша та мистецтво), Воло- зованих українських народ-
ж 1921 року. Сотні витися глибше й довше над Ради Стану, з чого вийшло іграшок України і Білорусі ^аимир Тритяк, Софія Тато- них одягів. зокрема з Бойкі-
мале непорозуміння, бо, не лось. ні хмаринки. Невели-
українських студентів,; в а ж л и в і с т ю участи кий блідолиций гойдався по немає. мир,Ф.Стурбан, ПУ т^иско, вшини.
включаючи теж молодь із. Українського Вільного приналежности до знаючи про його артистичні Тетяна Рабій, Михайло Бу-
наміри, фамілія не дала вершках смерек. Ідеальна .
Захщньої України, набува- Університету серед науко- українського народу, але погода дла традиційної чок і Костя Ралько; редакто Резолюції зачитав п. Сте-
йому належної моральної В головній залі (200 стіп)
ли не тшьки академічне в о г ' а світу згаданих країн. ця д у х о в а спаяність чортівськоі ватри. Молода з оскленим дахом на тлі ри "Літопису"- М.Утрис- пан Кікта. Голова Ділового
знання своїх факультетів, увиразнювались ше з силь- піддержки. Наука на май- фамілія збудувала ватру і ко. помічник-Олександра комітету зложив прдякивсім
нішою почуттєвістю, бо бутне - якщо якийсь хвіст буйної рістні, що вспіла Шпиталь. Контрольна комі- що будь-яким способом
але крім осягання Подією особливого дбала за неї цілий час, щоб вирости за десятки літ на
формальної освіти знаходилася в рідному вибирається з свойого лего- заскоро не погасла. Всі. сія: Мирон Баранецький, спричинилися ло успіху ЮВІ-'
значення для УВУ було вища до інших кодел чи нечинних рейках , — від
заохочувано студентів з рішення jv-упити власний університеті й прегарному крім Пезя-Пежанського, ви- Ярослав Татомир і Дарія Хі лейних святкувань т-ва "Бо-
городі університету. країн, мусить мати з собою 1964 року, — примістили мич; Товариський суд - йківщина". Отець М.Воло-
допомогою належної g y " ^ ^ . т Ж Щ и З Щ маршерували опівночі на ва- етнічні групи стейту свої
Ця наша університет- найновіший адресар фа- тру. Молоді фаміліянте при- Адам Гординськин, A.Ko– шин коротким словом та
! ^ т Ч 2 К Ї Ї n L S T n S " "о ” подиктоване ЗОВ- мілії. станки, що демонстрували пистянський та Адам Бабіч. релігійним гимном "Боже
ська установа' є апартій- свічували шлях смолоскипа їхню культурну спадщину,
^ и Г с е ^ х Ггато В гран- " ^ м и і внутрішніми об- ною, аполітичною й акон- Архидідько Стрілець по- ми. Ділові наради закінчили- Великий" закінчив бенкет.
дав до відома, що Кодло а своєрідними харчовими ся словом голови т-ва та на- Опісля під звуки оркестри
ного жн'ття н а р ? д у . ^ " Т к о н БаварГ^я" фесійною інституцією. Рек- Повторивши повний ри- столами нагадували екзо- Гірняка відбулася забава з
торат, сенат і професор- Парашка — Чікаго видало ціональним гимном.
Динамка визвольного про- н и м
г
он ьава
Р " Д?Я пропам'ятну коверту, при-
туал, фаміліянти вислухали тичннй базар. Понад сім- танцями.
цесу між двома світовими ЙЇЇЯКЬ,'!SSE^S ський збір завжди керува- слово Лісової Премудростн десят національностей взя- О 7-ій год.вечора проф. О.
лися цими засадами. Це, свячену 50-ій річниці герой-. Люципера, довідались про У неділю, 21-го вересня,
війнами, в час війни, як і ?!SF^^?T^ ської смерти 30-го липня ло участь у цьогорічному Татомир запросив до голов- о.д-р М.Волошин відпра-
М0Гу одначе, не означає, що про- всякого роду підвишчення і фестивалі, між ними деякі ного стола почесну прези- вив Богослужбу в наміренні
теж твопчо-опганповане ВДГСГЯ- власного фесори УВУ — це безпо- 1930 року ст. пластуна Гри- відзначення, заімпровізува- дію й відкрив Ювілейний бе"- українського народу, тепло
теж творчо-організоване ця Пісецького, ЛЧ, члена цілком нові на тому терені.
будинку. Розбудова чуттєві, сухі й споглядаль- ли оперу - оперетку - траге- нкет. Майстром церемонії вітаючи учасників з'їзду, та
громадське життя пово- УВО під Бібркою. Заохочу- дію і комедію у виконанні Українська група виста-
а ^ о р н ; г о навчання і ні душі. Навпаки, кожен був піонер відродження Бой- Панахиду за поляглих бор-
вав ті коверти купувати й Кольки Мазицького — Ста- вила станок з народним
В^И^МІР”ЄК^ТВИ". поширення видавничої викладач свого предмету мистецтвом і виробами на- ківщини на чужині Іван Ку-
x o ^ n W УВУ Укпа?м Д 1 я л ьности, влаштову — фІЛОСОфІЇ, ЄТНОПСИХОЛО-
висилати знайомим. Архи- вничого й Рака-Раковсько-
родної творчосте з рамени льчицький. Трапезу благос- ців з Бойківщини й помер-
хованцями УВУ. Украін- наукових конфе- гії, -історії, літератури, дідько Котангенс - Фіголь го на тему Парасіліюса-
Стейтової ради УККА, за- ловив парох Союзівки о. д- ших членів т-ва.
вання
культури тощо - передає прислав листа з проханням Старосольського і його при- р Михайло Волошин. Допо- Дав дні була відкрита
ський Вільний Університет ренцій та р о з б у д о в а про піддержку фамілії в годи. ходом Євгенії Харченко і відь "За деколонізацію Со- мистецька виставка скспо-
знання предмету з емотив- Дори Рак. Продажем печи-
уславився такими іменами ^ б л і о т с к и вимагали ЇЇЯе- ною експресією, і" ці почу- закінченні праці над Енци- Предбаченим було Мно- ва зайнялися членки 75-го встського Союзу і незалеж- натів Музею Бойківщини. з
л Т і ї 0 4 г г г 0 Е Й „ " ко більшого приміщення. вання передаються слуха- клопедією Українознав- голітствіє для Пезя з нагоди ність України" виголосила багатьма різноманітними
ства. його 80-річчя, але з причини Відділу Союзу Українок з Олександра Татомир-Горо- пам'ятками.
Д. Антонович, Л. Бшець- С п паву утримання УВУ чам-студентам та допома- Мейпелвуду під проводом
гають останнім краще відсутносте соленізанта на диська, яка розглянула зна- З'їзд закінчено спільною
іий, С. Дністрянський, Д. ggjjy ^ S S ^ " S U S L голови Наталки Питляр.
К Я сприймати матеріял ви- Нарадою архидідьків за- ватрі відспівали йому це в чення гасла СКВУ для укра- світлиною.
?„Т А Ч К О ? Л І Г А" "Мрії" "Р ""Ь кладу. Студентство пізнає кінчено перший день нарад. неділю під час сніданку. Ще Допомагали такі членки: їнських визвольних змагань
Про що вони гуторили — не заки всі фаміліянти вибра- Леся Боднович, Таїсса Рак і стала на захист наших бор- Петро Верховинець
Кол'есса?'с. Смаль-Стоиь: пожертвувавши на купно глибше проблематику Ук- Бповн. Дарка Кравець,
хотіли сказати, тому і не лись на ватру, православ-
SrtTABrycTHHBoHomHhi будинку вна,иу суму раїни і собівартість укра- розписуюсь про неї. бо не Славка Куцій, Софія Лснг,
ний священик відслужив
S E E j f " S Ш Ш Д^іїюю,и ді,л У ьніс?ь їнськости, а поглиблене маю ближчих інформацій, а молебень у намеренні успіш- Ірка Макар, Анна Мигаль з
знання про Україну по- мужем Романом, Рома Ми-
залишили для наступних у в у H;Meu.KHe упяп ШИрЮЄ СВІДОМІСТЬ ЛЮДН- про плітки й поголоски не ности Ради.
поколінь непроминаючо Ц ^ о в Г о ^ р а з о Т ю ни, а поширена свідомість хочу писати. Місця на спання було ло- ськів, Боженна Сигалів.
н^ИдіЛокОВ,^"^пекгів" Допомогою в сум Р 450.000 — це дальший крок в ево- В суботу, 16-го серпня, сить, тож вразливі на xpo– Продаж харчів мала фірма
офіційно відкрито Раду, під Івана Івашка з Виппані.
ук^аїноТнавсїва марок на сплату будинку, люції всеукраїнської полі-
несено три прапори, здано
піння сожителів могли nepc–
ходити до інших кімнат. Ма-
Пам'яті Наталі Лозинської
українознавства. Дальшим актуальним тичної свідомости. звіт Люциперові й вислуха-
питанням для УВУ бу- ндрівки народів не заува- Рівночасно протягом
Автор цих рядків є но його короткого, Богудя- жив, хоч нарікання були. двох днів на сцені йшли вис- Усі ми свідомі того, що раїнській молоді. На жаль,
11 ло заснування фундацій, кувати,— "поучення дітям". окупант не дозволив їй вчи-
відсотки з яких запевнять великим шанувальником Вибори нової Ради стану тупи окремих національ- на світі немає нічого вічно-
Після відкриття обидві обох фамілій відбулисьспо- тслювати на рідних землях
' Мюнхенський період дальшу багатоаспектну українознавчих шкіл і
фамілії— Стара й Молода,
ностей, що співом, танцем го, а зокрема життя людн-
і післав її на чужі терени.
існування УВУ почався діяльність університету, курсів вищого навчання, де кійно, без якогось штучного чи музикою та своїми на- ни, яке так скоро проминає.
вислухали цікаві думки трь- порозуміння, виборчої ма- Мрія Покійної - вчити ук-
осінню 1945 p.; та без- Будинок, у загально- н а в ч а ю т ь мудрости,
ох панелістів. Архидідько тематики , без якихнебудь.
родними строями дали об- Одначе, смерть дорогої нам
раїнських дітей. здійснила-
переоійна наукова й му, настільки під кожним знання й -v любови до Стрілець дав дуже цікавий втручувань малограмотних
раз справжньої особи завжди глибоко по-
мозаїки
ся аж перед Другою світо-
видавнича праця продов- оглядом репрезентатив- України. Він також є ме- огляд історії Л Ч. Хоч чита- еміграційних політруків і
стейту Ню Джерзі. Україн- трясас до глибини душі бо-
вою війною і то - на дуже
жується успішно донині, ний, що може стати у ви- ценатом низки таких
ння забрало досить багато без "внутрішньо-партійної
лючим переживанням. 1 ось
ські народні танці запрезен-
короткий час. Залишивши
Актом ” постанови падку потреби тимча- центрів та мав приємність часу, то зібрані не виявляли калькуляційної машини.
тувала група молоді з Kap– так смерть св. п. педагога -
рідну землю і поселившись
Баварського Державного совим п р и м і щ е н н я м прослухати виклади в кіль- невдоволення, бо почули ба- терету з ансамблю „Воля" Наталі Лозинської тяжким
у Чікаго, з великим енту-
Міністерства з 16-го верес- дипломатичної місії кох навчальних установах. Вибрано найкращих, які під проводом інструктора сумом сповила не тільки
У світлі оцінювального гато дечого цікавого. погодились покермувати Ве- родину Покійної, але й всю зіязмом взялась до праці в
ня 1950 р. Український української держави. Володимира Юрчинюка,
Прецікаві думки кинув Са- лйким Племенем протягом українознавчих школах.Бу-
Вільний Університет УВУ - це єдиний досвіду й рефлексій мені тана Матрица- Крижанівсь-
збираючи заслужені оплес- українську' громаду в Чіка-
ла директором школи на
одержав державне екзильний університет у приємно ствердити, що наступних двох років до слі- ки публіки. го, а зокрема. Українську
кий, до яких нераз поверта- дуючої Великої Племінної півдні Чікаго та працювала
визнання і право надавати світі. Він завжди ставив со- якість, багатство і тематич- лися у дискусії. Представник Цей фестиваль спонзору- Учительську Громаду, дов-
як викладач у інших шко-
ікадемічні ступені магістра бі завдання с т а т и на різноманітність Ради, яка відбудеться у 60- вала губернаторська Етніч- голітнім активним членом
МФ Цяпка - Ставничий вис- річчя існування 3-го Куреня лах. Віддана цілою душею
і доктора відповідних духовим осередком усієї викладів в Українському ловив також цікаві думки. на рада та відділ туристики якої була Покійна. її житте-
навчанню працювала з ве-
факультетів. української діаспори, як і Вільному Університеті да- "Лісові Чорти". при департаменті праці й вий шлях не був легким.
Представники МФнезайма- Не в силі згадати про всі ликою посвятою, а сили до
Масовий виїзд т е ж - ' викликувати під- л а мені найбільшу
ли в дискусії багато часу, а
Наталя Лозинська з муж-
індустрії, а в комітеті фести- праці черпала зі світла ідеї
україншв з Німеччини у бадьорюючий відгомін в сатисфакцію і спектрум мудрі й цікаві думки, висло- валю брали участь: Каміля ністю людини сильного ха-
шкода, бо можна було б влені дискутантами; всі ті, - зберегти українську1 мо-
дальшу еміграцію при- Україні. Ця винятковість знань. 'Взаємостичність із зорієнтуватись, які думки Смородська, член ради, та рактеру та глибокою вірою
лодь батьківщині, виховати
пинив на деякий час нашого університету є професорами-викладачами, що вели бодай мініма- кілька членів фестивальної в Бога поборювала всі
нуртують серед них і яким льні записки, матимуть про молоді кадри до боротьби
авдиторне навчання і УВУ джерелом о к р е м о ї 'ерудиція кожного зокрема і бажали б бачити життя у на- комісії Стейтової ради УК- труднощі свого життя. Під
за волю України. Пам'ять
переставився вповні на гордосте. Він об'єднує всіх разом, товариська шому курені. що звітувати на чергових ко- КА: Осип Якубович, Йосип час Першої світової війни,
длових сходинах. про св. п. Н. Лозинську
науково-видавничу. діяль- розсіяних українців у дружність у взаємовід- Архидідько Стрілець запо- Лисогір і Юрій Дребич. За не шкодуючи СВОГО МОЛО-
серед української громади
вість. Невдовзі, одначе, бо всьому світі, коли однієї носинах між студентами і Сатаною обрано Малу- дого віку, вступила в ряди
оцінкою організаторів, біл ь-
чаткував збірку на фонд ви- Рогожу, а Мефістом Гуму - ніколи на загине.
вже на початку, соняшної неділі зійшлися професорами, готовість
дання історії ЛЧ Архидідько ше десять тисяч осіб втіша- тих, які йшли „піднести
60-х років постало rocrpo– старші й молодші студенти стати завжди до послуг по- Цьолка. В неділю, пообідав- лися фестивалем і гарною червону калину", добувати Замість квітів на могилу
Сал'ьче-Салик є під цю сучас- ши, відбулось офіційне зак-
актуальне питання з місцевою українською требуючим студентам — ну пору найбільшим ктито- осінньою порою та npoxo– волю батьківщині. Учительська Громада зло-
авдиторного навчання в студіюючою молоддю і залишили незвикаючий риття. В короткому часі пар- дами понад берегом затоки Переживши, з Божою по- жила 50 долярів на н и лавин-
ром і благодітелем. Не має кувальна площа спорожні-
УВУ. З уваги на НЄМОЖЛИ- професорами д л я відтиск на психічну anapa– сумніву, т о всі кодла в світі з видом на маєстатичний міччю, всі воєнні страхіття, чий фонд Об'єднання Пнсь-
вість уведення цілорічного взаємного знайомлення, то туру людини. 'ла. До наступної зустрічі. Ню Йорк. бажала присвятити свої си- менників Літератури для
допоможуть у виданні істо- А щаслива вам дорога !
авдиторного навчання зібраний люд заступав 8 рії. ли не тільки вихованню Дітей і Молоді.
Український Вільний країн їхнього поселення з Володимир БОЛЮБАШ Канадський Слонь - К о - ОГО- Доря Рак своїх дітей, але й всій ук- Н. Н.
Університет прийняв чотирьох континентів СВІ-
американ'ську програму ту. Єднально-почуттєвим
„пост ґрадуейт стадіє", які елементом тієї громади бу-
л о не І т і л ь к и п о ч у т т я
СВОБОДА. П'ЯТНИЦЯ. 7-го ЛИСТОПАДА 1980
J2L
АКЦИДЕНТОВЕ Відвідуємо Українськетілісело
ЗВІДОМЛЕННЯ РЕКОРДОВОГО ВІДДІЛУ УНСОЮЗУ Товариство Українських - здорова душа
українське поселення біля виго-
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Е.меритів у Ст. Пітерсбургу. Апопкн в Фльориді, загаль- лосила Розалія Хлиста: Ана-
ЗА МІСЯЦЬ В Е Р Е С Е Н Ь 1980 РІК Фльорида. проіснувавши не но відоме Українське село, стазія Біловус уміло пояс-
НОВІ ЧЛЕНИ: сповна півроку. Проявило віддалене від Ст. Пітсрсбур нювала історію і значення
174 Марннюк Ярема 12 Барабаш Меланш Відд.: несподівану пожвавлену ак- гу 105 миль на північний кожної пісні: дві пісні -дует
н о в и й ВІДДІЛ ЧЛЕНН, ЯКІ ВІДІЙШЛИ 1 Гасуга Томас А.; Дуднк
УНСОЮЗУ, ЧИСЛО 28 176 Галан Орест М 25 Масаковська Ольга тивність. Не дивлячись на схід. У неділю. 12-го жовт- чудово виконали Маруся
13 ЗВОРОТАМИ 183 Борщ Анна; Яровий Ва- 54 Баррій Річард' Томас' В. мол.
В ГОТІВЦІ: 20 Когут Володимир А., літню гаряч. яка цього року ня ц.р.. наші емерети виїха- Лаврнк і Осип Біловус: Ка-
Засновано новий Відділ ч енль 58 Гербовий Анна ли замовленим автобусом у роліна Хомик із великим по-
204 Токарський Іван; Каннь 94 Муснк Панко Роман І. захопила південну полосу
28, у місті ТОМС РШЕР, Відд.: 47 Кайдулик Евелин північної Америки, наші гостину до Українського се- чуттям продекламувала по-
НЮ ДЖЕРЗІ з датою 30-го ґа Наталка 116 Гулей Надія
25 Падковський Орест 217 Куги Варвара М. 130 Стешин Ірена 83 Коваль Василь Н. мол. емерети постійно приходи- ла. У цій екскурсії взяли езію "Любов ло України".
вересня 1980 року. 29 Маліщак Іван. Кароль 94 Флунт Христнна А
Секретар Відділу є пані Ан- 239 Еган Марія 150 Кінас Стефан' ли на сходини кожного тре- участь 44 особи. Захоплена публіка довго-
53 Крясалка БрандД М. 245 Оннщенко Ірена 191 Волошин Анна 143 Волетто Лінда М ; Ду-
на М. Дайзенрот. 84 Удовиченко Павло да Наталка А. тього вівтірка в місяці. На Подорож була дуже весе- тривалими оплесками наго-
256 Купецький Володимир 194 Баранецька Ірена; Пас- кожних сходинах, поза офі- лою. радісною, повна весе- ролжувала виконавців цієї
120 Дреана Дональд Б. 285 Кочубка Іван; Гловіч тернак Юрій' 174 Марннюк Ярема
123 Гула Карен 269 Ілютченко Ренальд; Лн- ційними справами, був завж- лих розваг і пісень. Мешкан- гостинної розвагової npor–
ДЕПАРТАМЕНТ 128 Капрал Стан лій мол..
Іванна "' 234 Захарків
268 Самко Поссфа. Василь 287 Гонос Марія, Ярослав'
Ольга
пка Іван ди приготований відчит. ці Українського села широ рами. виконаної власними
МОЛОДІ: Едвард С.
153 Гендрачі Річард Джені
3.; Косінський Шарон 354 Гричка Иосиф"
А.; Кривулнч Теодосія 397 Борута Павло П.'; Лу-
301 Маскевич Олег
347 Стельмах Михайло Т..
доклад з української істори- привітали подорожуючих силами українських смсри-
чної тематики, а часто і про- українських емеритів. які no–. тів із Ст. Пітерсбургу.
НОВІ ЧЛЕНИ: 174 Фнлнпів Христнна Л.. 267 Беркій Дебора І.; Флис кашевич Зенон'; Дуб"1 Вайн А.
Орест Б. 430 Семків Ірена, Зенон мови. поради професіойалі- тім взяли участь у праздни- По закінченні розвагової
'Відд.: Іван А ницька Марія стів про збереження здоро- ку Святої Покрови і спільно частини гуртом прямуємо
183 Топій Іванна Л.; Енґ- 269 Іл ющенко Ренольд; Ма- 423 Ольга Марта 455 Кузьма Олег
1 Дуднк Дженіфер Р. берг Дейлі Л. в'я. иописи сеньйорів у галу- молились із мешканцями вулицями Українського сс-
5 Галамай Маркіян П.: 200 Пригода Іван Я. словнч Мнрон М. 427 Брін Анна
270 Роїк Павло 437 Грннишнн Євген ЧЛЕНИ. ПРИЙНЯТІ зях мистецтва й іншого тво- Українського села. ла. Громада Українського
Павлюк Дженіфер Л-. 221 Колодницька Іванна НАНОВО:
Іван Т. А. 271 Корчинський Володи- 471 Ракочий Михайло' рчого артизму. Дуже гарне враження на села склаласться з біля 40
Алейна М.. Христнна. мир І.; Чопко Барбара 473 Дейнека Анна
13 Зендран Захарій мол. Зенон; Онушканнч Л і- Відд.: гостей - емеритів зробила членів. Нам пощастило ог-
20 Куропась Адріяна М, Г. 486 Цар Михайло мол." гарно в українському стилі лянути п'ять хат - обмсжс-
дія. 277 Мединський Ольга 498 Керннцькнй Микола'. 76 Янів Марко Подорож до Українського
Марта Т., Роман М. 292 Шафранськнй Иосиф П. вдекорована заля. в якій від- ний час наиюго побуту не
25 Меттер Станіслав 291 Міранць Єва Орест Б.' села
293 Дромерик Олександер 292 Белевіллі Іванна ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ бувалася урочиста Божест- дозволяв на довші вілвіли-
28 Крузь Рубен, Стефанія. В. З ПЕРЕХІДНИМИ
Франціско, Давид; За- 327 Пальмер Джеймс Р. 2. 307 Возний Михайло ЧЛЕНИ. ЯКІ ВИПЛАТИЛИ Для більшої розваги й венна Літургія; а пізніше - ни. Всюди - як звичайно в
327 Курчак Богдан ЛИСТАМИ: гостинний прийняття стар- українців бувас. - помітна
ремба Наталія Б., Таня 336 Моначіно Тереза ВПОВНІ ВКЛАДКИ зацікавлення життям украї-
М,; Майковський Діяна. 355 Цицнловський Михайло 349 Добуш Тарас В. шим віком прочан. Всюди чистота, хати внутрі чепур-
358 Гірняк Анна Л. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Відд.: нських поселенців у різних
32 Шуляк Тетяна Г. 94 Вооді Рут А. частинах завжди зеленої і можна було побачити чару- но вдекоровані. скрізь піз-
48 Цап Стефан 361 Камінськнй Володимир
361 Демцьо Діяна 371 Варточик Іванна Відд.: 301 Чопівський Петро Ф.' квітучої Фльориди. зоргані- юче українське вишиване нати. що тут живуть украін-
47 Кіпа Димитрій О.. Map– 20 Оліяр Микола мистецтво, гарні портрети ні. У кожній хаті - вишив-
ко В. 374 Попик Христнна зовані емерети Ст.Пітерс-
ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ 375 Матуш Лесія А. 25 Левнцький Олег С. ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ: наших визначних поетів ки. кераміка, портрети виз-
59 Кнритченко Ліза З ВИПЛАТАМИ ПОВНИХ 33 Паласті франк' бургу рішились відвідати
78 Герць Григорій P., Ио- 370 Гладко Володимир П. Шевченка. Франка й інших. начних українських діячів
СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 399 Курічка Олександер П. 52 Грибик Томас' Відд.:
виф К. 63 Салум Юрій' 6 Кухарчик Павліна Д. Це саме можна було спосте- тошо. Ціла оселя погідна і
86 Грицюк Тереза Н. 401 Квасниця Любомнр ЗІСТАВЛЕННЯ рігати і в покищо невелич- спокійна. Ніле не почустс
Відд.: 407 Боднарчук Мнрон 67 Волк Мареда П. 51 Волинський Анна І.,
93 Войціцький Том 5 Регаль Лрисцілля І. 69 Кушнір Анна І. Марія ЗГІДНО З КЛЯСАМИ кій бібліотеці, якої, до речі, галасливого гармидеру, як
94 Нордстром Олександра 414 Білоус Анна Н. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
7 Мойсей Марко І. 421 Гулька Едвард Г. 90 Лоцьке Іван' 70 Малюка Данута А. так бракус по великих і дав- цс бувас часто у більших мі-
А. 8 Федорчак Карол І. 106 Барнас Станлій Ф.' 88 Панчишин Гелена ДЕПАРТАМЕНТУ
98 Варго Стефанія М 423 Гриневич Андрій ніх поселеннях української стах із різноманітним насс-
13 Пелех Петро М 432 Хом'як Богдан 120 Рефт Юлія 131 Косарчин Христина; МОЛОДІ: спільноти.
120 Голланд Христофор С ; 14 Стецина Михайло М. 125 Рихтицька Євгенія; Попович Ірена, Петро'; ленням. Атмосфера. зрівно-
Пйрдік Ліза М 2. 434 Чабан Степан
20 Кушнір Марко А. 441 Лисий Михайло В. Чорнобіль Люба І. Добровольськнй Мнрон (Стан з ЗО вересня 1980 р.) важена і спокійна, лагідно
143 Танасійчук Михайло. 39 Майкович Василь І. 127 Миськів Михайло; Tap– 153 Клюк Петро' Програма розваги впливає на душу. Для лю-
Тарас; Волетто Домінік 451 Берннк Василь М., Во-
79 Ярнмовнч Тетяна М Л. лодимнр М., Марія В.. навська Агнес Г. 216 Гутник Орест, Сей лі Кляса 1-ша 305 дей старших віком, які не
И., Ребекка Л. 113 Релнк Иосиф мол. 147 Сайлор Іван В.' 240 Бузький Надія; Вейбел
147 Шумнло Наталка Христнна; Яровенко Бо- Прибутні сеньйори не ' люблять галасливого ото-
142 Шварц Марія ян 161 Джула Андрій'; Лапик Євгенія; Сопка' Мирос- Кляса 2-га 181
153 Петришин Микола P.; 161 Шанайда Микола С. Юрій А . ' лав' приїхали в гостину до У кра- чення. не п р я м о - р а й !
Сарачман Олександер 169 Зумчак Григорій П. 474 Бринявський Зенон, НОВІ КЛЯСИ:
ЮГетт Р. 163 Ясінська Катерина, 251 Кухта Віктор Б.'; Пет- їнського села з голими рука- ЗНОВУ Ж ТІ. ЯКІ ШЄ НЄ ВІДВИК-
О. 171 Солтис Данило Іван'; Дуда Ілляс' ришин Степан' ми. Після гостинного прий- ли віл галасу та шс бажають
184 Васелюс Іван Д. 174 Серафнн Мнрон Л. 174 Трешневськнй Миро- 195 Нецкар Микола П. Кляса Е 18 . „ „ - „ 3436
201 Тенетило Стефан ЦІ ЧЛЕНИ. ПРИЙНЯТІ няття смачним обідом украї більш активности. а не зас-
177 Клюфас Роман А. НАНОВО: мол.' Кляса Е 20 „ - - - 4524 нські емерети Ст.Пітерзбур луженого відпочинку. ПОВИ-
217 Внсп'ямський Михайло; 206 Кун Михайло Ст. 301 Мацкевич Володимир Кляса Е 65 „ . „ - - 333
Салісеті Иосиф І. 234 Ючневікюс Юрій И. 213 Половий Стефан' П.' Кляса Р 20 - „ „ „ - „ 6538 гу виступили з дуже ціка- нні поселюватися в таких
223 Гренчецнн Мнхайлнна 251 Павлншин Надія Т. Відд.: 218 Чекій Катерина, Мнхай- вою. оригінальною розва- місцевостях як Ст. Пітерс-
78 Герць Томас І." 371 Саллс Мадален Кляса Р 65 - - - „ 125
А. 277 Дутка Петро С. ло' 419 Дребот Михайло' Кляса ТР 65 „ - „ - „ 478 говою програмою. шоскла- feypr у Фльориді. Обидва по
240 Комашка Катерина М. 114 КозіЙ Христина
292 Кукурба Ігор Л., Роман 131 Дурбак Андрій' 223 Васловськнй Марія 444 Байда Григорій', Тарас Разом: 15,920 далася із 14 точок: гуртові )селення для українців є по-
281 Касто Марйорі A.; Mop– А. 234 Бокало Любов О. Ґ.'; Голубів Борис';
ріс Михайло Н. 161 Лайгтмен Дороті ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ співи, реферат, дуети, декля- бажаними. Українське село
337 Качанюк Марія А. 266 Череватюк Софія 259 ЛаПойнте Стефанія Т. Волошин Елліот Д . '
288 Скафонас Марко Р. 350 Вальчук Іван М., Ро- 261 Морріс Сандра ДЕПАРТАМЕНТУ мапія. і пояснення до нових має заспокоючий вплив
288 Рітер Стефанія А. 2. 292 Стельмах Катерина ДОРОСЛИХ: оригінальних пісень.Ці вис- із гармонійним. зорганізо-
берт Г. 323 Феден Юрій' 265 Кочубка Іван' ЧЛЕНИ, ЯКІ ПЕРЕЙШЛИ
305 Давісон Вріка Д. 351 Юрович Михайло Я. 281 Вукшована Анна З ПЕРЕХІДНИМИ тули присутні прийняли з ве ваним темпом. Ст. Пітерс-
339 Луців Андрій М. 336 Моначіно Антоній Д . ' (Стан з SO вересня 1980 р.)
362 Фнлик Марія І. 364 Гальчук Микола' 308 Копій Софія ЛИСТАМИ: ликим ентузіязмом. ” бург... дешо рухливіший.
344 Лессінґ Карло Р. 368 Граб Ірена 322 Когут Іван М, Іван І.
377 Мулик Марта Г. 452 Куртяник Василь'. Ма- Старий рід забезп. - - ЗО Цісю одушевляючою про
379 Співак Рома М рія ст.' Відд.:
379 Кмнцікевич Роман А. 397 Борута Роман 334 Ленарт Луїз мол.' 114 Чопівський Петро Ф.' Кляса О . . І „ „ „ - - 145 грамою проводив голова
380 Ковальчук Лин А. 473 Кушніренко Михайло Кляса Т - - . „ „ . „ - – 1629 наших емеритів' Осип Біло- Ярослав В. Біловус
432 Лелик Микола І.; Ма- 345 Домбровський Рейнер 200 Вооді Рут А.
383 ГОма Джаклин Е.; Бо- цюк Михайло; Хемій Н.' Кляса W - „ „ „ „ - . . 11059 BVC. Реферат "В здоровому
, велл Діяниа М. ЧЛЕНИ. ПРИЙНЯТІ Кляса Р 20 . „ „ „ . „ 12296
Тарас, Василь. Рональд. З ПЕРЕХІДНИМИ 353 Ейчерт Анна, Генрі І. ЧЛЕНИ, ЯКИМ ВИГАСЛА
385 Павлншин Іван М. Ярослав мол. ст.' ВАЖНІСТЬ Кляса Е 20 „ . „ „ . „ 9412
422 Шанк Тіффаній М. ЛИСТАМИ: Кляса Е 65 „ - „ „ . „ 2643
441 Бровчук Варвара А. 361 Глуганич Марі ТЕРМІНОВОГО
423 Озга Тетяна 471 Гуменннй Марко І. 367 Кушнір Ю.і ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Кляса Р 65 „ , , „ „ „ 1567
430 Семків Зено мол.. Марія 473 Кальба Ігор К. Відд.; Кляса DP 80 „ „ „ „ 198
Т. 498 Керннцькнй Марія ;Дми-
94 Воод Рут А. 2.
114 Матулко Ілля
368 Граб Марія
372 Біленький Стефан' В і д д : Кляса DP 65 - „ . „ 708 ГОЛОВНИЙ УРЯД УНС
437 Снігур Вогданна О. тренко Ярослав І. 379 Бурачинський Іраст В. 163 Дуда Ілля' Кляса ADD „ . „ . , „ „ . 6860
445 Романовський Діяна 216 Кос д-р Роман 2. 182 Боковнч Константин Кляса Т 10 „ „ „ „ „ 197 ГОЛОВНИЙ WASYL DlDlUK
230 Волошин Євген Д-Р 200 Горбет Іван'
Джефрій С , Рашиль Е.. ЧЛЕНИ, ЯКІ ВИПЛАТИЛИ 436 Дідух Володимир' Кляса Т 5 „ „ „ „ „ „ 45 ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМІТЕТ: 142A Grenadier Road
Річард С. ЧЛЕНИ. ЯКІ ЗМІНИЛИ 367. Кушнір Юліян'; Попо- Toronto. Ontario
458 Бойко Григорій М.; Мі- ВПОВШ ВКЛАДКИ СУМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 452 Зивот Рерл Д. вич Василь' Головний предсідник ,,
503 Снігурович Ліселотті Canada МбРгИАб --
зурка Хрнстниа А., Ми- я А ВЖЗПВЧ ігегня т 460 Горнич ' Роман С ДОРОСЛІ ЧЛЕНИ JOHN О FtlS
хайло Відд.: 473 Грубий Стефан' З МОЛОДЕЧИМИ ЗО Montgomery Street JOHN ODEZYNSKY
Відд.: 42 Шавко Юрій, Єва ЧЛЕНИ, ЯКИМ ВИГАСЛА
485 Вішик Наталка М. 22 Гавалюк Анна М; По- ВАЖНІСТЬ 484 Запаранюк Володимир' ГРАМОТАМИ: Jersey City. N J 07302 5909 N Camac Street
473 Лапчак Віра А. 59 Трияда Елийн Philadelphia. Pa. 19141
плавськнй Христофор 127 Смук Михайло ТЕРМІНОВОГО
481 Морозович Даня М. Кляса Р 20 „ „ „ . . „ 466 Заст. головного предсідника
А. 172 Дячук Зенко О.' ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
63 Мілійсон Річард А.; ЗАВВАГА: Кляса Е 20 „ „ „ „ „ 282 MYRON В KUROPAS MYROSLAW KALBA
ЧЛЕНИ. ПРИЙНЯТІ 322 Кейбіда Евелин К. Зіркою (') с позначені Кляса Р 85 „ . „ . „ „ 20 107 llchamwood Drive 11454 West 17th Place
Олінжер Дебра К.; 489 Григорович Микола Відд.:
НАНОВО: Опалка Теодор Р. 230 Волошин Євген' орізннща тих дорослих чле- Кляса Е 85 „ - . . . „ . . . „ , , 41 Oe Kalb. ill 60115 Lakewood Co 80215
503 Сиігуроаач Ліседот нів чоловічої статі, які не Кляса Е 18 „ „ „ „ „ 2
94 Васкул Стевен P.; Пе- 474 Пилат Роман
Відд.: платять передплати на га- Гол. директор для Канади MYKOLA CHOMANCZUK
рун Микола Разом: ""^ 47.600
25 Падковський Орест 155 Степаш Богдан, Петро ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ: зету Senator PAUL YUZYK 31-37 36th Street
29 Маліщак Іван, Карол 206 Гуловач Микола В. ЧЛЕНИ, ЯКІ ПЕРЕШЛИ 1839 Camborne Cresc Astoria N Y 11106
84 Удовиченко Павло 241 Маланчин Тереза А. Відд: ДО ДЕПАРТАМЕНТУ Ottawa. Ontario.
120 Дровна Дональд В. ЧИСЛОВЕ ЗІСТАВЛЕНИЯ- ПРО РУХ ЧЛЕНСТВА Canada К І Н 7B6 ROMAN KUROPAS
254 Галазан Антоній І. 20 Обуховський Любов, Бо- ДОРОСЛИХ
183 Енґберт Дейлі Л. 257 Наливайко Марія А. гдан' З МОЛОДЕЧИМИ УНСОЮЗУ 11356 McDougall
221 Онишкевич Лідія 276 Мати Олександер мол. 32 Медіна Иосиф А. мол.' ГРАМОТАМИ Заст. головного предсідника Hamtramck. Mich 48212
292 Шафранськнй Иосиф П. 282 Косик Марія Т.; Бо- 50 Сикута Роман Н. (ПЛАТЯТЬ ФОНДИ): MARY DUSHNYCK
293 Дромерик Олександер 78 Табор Юлія Е. Молодь Дорослі АДД Разом 2 Marine Avenue MYCHAJLO SOROKA
лоський Григорій П. 209 E Palatine Road
В. 292 Мокрій Лонин L; Пло- 226 Коцюба Стефан Відд.: Brooklyn, N.Y. 11209
353 Улан Елізабет шанський Світлана 235 Іверсин Тамара М; 48 Дубик Едвард А.'; КІ- (Стан ” з 31 серпня 1980 p.): 2X575 56,462 6.876 84^13 Palatine. Hi 60067
355 Куциловський Михайло 306 Копій Михайло П., Во- Кампей Елизавета; Ма- целюк Михайло'; Мель- Головний секретар
361 Демцьо Діяна Е. сик Тарас' Активні члени: WALTER Y SOCHAN EUGENE REPETA
лоднмир П. ниченко Петруся; Мі- (Приріст у вересні 1980 p.): 29180 Ohmer
345 Вомбровський Петро В. 240 Вейбіл Євгенія К. тельська Варвара Бо- Нові члени „ - „ „ „ . . „ - 30. Montgomery Street
251 Апостолюк Євген' 72 93 18 183 Jersey City N J 07302 Warren. Mich. 48092
352 Сулик Гелена А. гуслав', Іренеуш' Прийняті наново - - . - - - 12 31 1 44
ЧЛЕНИ. ПРИЙНЯТІ 423 Луцишин Павло А. 254 Андруся Марлена А. 222 Малнновськнй Тереза Прийняті з перех. листами -
З ПЕРЕХІДНИМИ 267 Смірнов Олекса 1 6 2 9 Головний касир
436 Руссо Іванна М Л. Зміна кляс забезпечення „ 1 8 — 9
ЛИСТАМИ: 295 Вукелнк Мілка, Васо' 422 Панасюк Іван М.' ULANA M DlACHUK ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Прийняті з Деп. Молоді - - - - 8 — 8 30 Montgomery Street
ЧЛЕНИ, ЯКІ ПЕРЕШЛИ 316 Малон Гелена; Шевчия
Микола Jersey City. N J 07302 ZENON SNYLYK
ВІДД-: -- ДО ДЕПАРТАМЕНТУ ЧЛЕНИ, ЯКІ ПОМЕРЛИ: Разом: 86 146 21 253 30 Montgomery Street
368 Гарасим Богдан М. ДОРОСЛИХ 414 Петрончак Іван
434 Бурій Роксана Відд.: (Убуток у вересні 1980 p.): Головний організатор Jersey City. N.J. 07302
З МОЛОДЕЧИМИ
Ч Л Е Н И . ЯКІ ЗМІНИЛИ ГРАМОТАМИ 452 Розумов Анна 8 Зятнк Анастасія WASYL ORlCHOWSKY
СУМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 489 Гольмес Фредді', Шір- 20 Стравняк Анна Суспендовані . . . „ „ . „ „ „ 25 27 27 79 30 Montgomery Street
(ПЛАТЯТЬ ФОНДИ): Відійшли з перех. листами - -
лійя М.; Лехтер Анато- 36 Максимів Анна 1 6 2 9 Jersey City. N J 07302 ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ
Відд.: Відд.: лій. Віталій', Лена, На- 37 Корсон Катерина 2. Зміни кляс забезпечення - 9 8 - 17 ГОЛОВНОГО УРЯДУ УНС:
2 Дуні Иосиф В. талка. Любов Б. 42 Гірняк Марія Відійшли до дорослих - - - - 2 — —. 2 ГОЛОВНА
277 Гюмен Сусанна А. Померли - – - – „ „ „ „ - 1 69 70 ROMAN SLOBODlAN
124 Фестермакер Дебора Л. 53 Стефурак Михайло Вибрали гроші . „ . „ „ „ , -
— КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ:
ЧЛЕНИ, ЯКІ ПЕРЕШИЛИ 59 Роман Олександер 28 32 — 60 4 Forrest Road
Відійшли з виші. п. сум. заб. 41 27 68 Randolph Township
ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ:
ЧЛЕНИ, ЯКІ ПОМЕРЛИ: З ПЕРЕХІДНИМИ 63 Ордей Петро' Виплатили вповні вкладки — BOHDAN FUTEY
ЛИСТАМИ: 67іШея Франк' 8619 Whippoorwill Lane Oover N J 07801
Відд.: 76 Хрнпінський Степан 2. забезпечення - „ - „ „ „ - 24 45 - 69 Parma Ohio 44130
Відд.: Відд.: 85 Панко Томас' Відійшли на част. випл. заб. MAR1A CHUCHMAN
Славятннська Моніка А. Відійшли на безпл. продовж. JOHN TELUK 17 Austin Crescent
1 Моср Давид Д. 25 Кос д-р Роман 2. 96 Дрозд Михайло
200 Воод Рут А. 2. 102 Ковч Анастасія забезпечення - - , „ „ „ „ 105 McKinley Avenue Toronto. Ontario
27 Олесницький Олексан- Вигасла важність забезп. - -
226 Зелем Данило 107 Грнцак Катерина 10 New Haven. Conn 06515 Canada
дер Т.
50 Сикута Роман М.
ДЕПАРТАМЕНТ 301 Матулко Ілля. 112 Сепик Софія 2. Разом: 131 216 37 384
114 Ярешко Олександер very Rev STEPHEN BlLAK WALTER D1DYK
53 Крнсалка Христофор Е.
78 Мелчіон Вірджінія
ДОРОСЛИХ: ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ 115 Скуб'як Анна Члени, яякі випл. вкладки: 6729 North 5th Street 6711 Ruthland Avenue
ІЗ ЗВОРОТАМИ 143 Белій Павлнна (Приріст у вересні 1980 p.): Philadelphia. Pa 19126 Detroit. Mich 48228
85 Чляхтянчнн Марія А. НОВІ ЧЛЕНИ:
88 Петрило Петро Р. В ГОТІВЦІ: 158 Симчишин Василь: Рн-
Виплаче! забезпечення
Виплачене 24 44 88 BOHDAN HNAT1UK STEPHEN KUROPAS
235 Бах Христнна Р. бак Томас'
240 Бурій Лідія С.
Відд.: Відд.: 167 Білан Катерина безш продов. забезп. „
На безпл. 5 14 — 19 535 Prescott Road 3301 N Newland
1 Гасуга Томас А. 15 Варточик Розалія 170 Кушнір Тимко Merion Station. Pa 19066 Chicago, ill. 60634
254 Андруся Келій Р. б Вавршмідт Присціля І.; Разом: 29 58 - 87
295 Вукелік Міра 22 Плешхевнч Роман' 174 Прокопович д-р Воло-
Бегаль Джанет С. 53 Крнсалка Сусанна В.. JOHN HEWRYK JOHN w. EVANCHUK
322 Данчук Андрій димир (Убуток у вересні 1980 p.):
13 Долошицький Іван Річард' 195 Воболія Єва 327 McAdam Avenue 9312 Shermer Road
333 Воберський Линна М. 14 Стецина Михайло М Morton Grove, ill 60053
345 Кубик Євген 78 Герць Томас І.' 221 Ласковськнй Володимир Померли n,.,.i,^– , - - - - - , . , . , - - 19 19 Winnipeg. Manitoba
15 Максимчук Богдан; Ва- 114 Козій Христина І. 2 ' ; Дацюк Євдокія; Вибрали готівку „ „ „ „ „ „ 11 9 20 Canada R2W 0B3
346 Цнбнк Марійка Н. ріс Михайло мол.; JAROSLAW PADOCH
354 Масло Іван 123 Гула Юрій В.' Лозияська Наталка Повернені в актив - - . ,. 1 З 4
Марія 128 Капрал Станлей', Ван- 230 Горбаль Теодор Вигасло продовж, забезп. . . 71 East 7th Street
367 Пристайно Томас; Ваш- 5 5 10 ГОЛОВНІ РАДНІ:
New York. N Y . 10003
20 Когут Роман І. Да А. 239 Дубас Катерина
то Кеннет А.; Гумнидь- 25 Меттер Роберт В.; Кри- 146 Юрків Марія Разом:
кий Вероніка 257 Шах Рей П. , 17 36 - 53 ANATOLY DOROSHENKO
штофик Генрі: Пірог 174 Фнлнпів Стефанія; До6- 259 Мажйоріс Константин' 315 Highland Drive JOSEPH LESAWYER
382 Козел Анна М. 361 гнів Разом усіх членів УНСоюзу 2643 Deer Path
433 Рівера Ірена О. ровольська Лідія 268 Федерик Михайло' з кінцем вересня 1980 р: Grafton. Wisconsin 53024
26 Дейсінрут Анна М , 191 Томпсон Павля М. 2. 276 Кріль Франк 2 . ' 21,542 58,414 6,860 84,816 Scotch Plains. N.J. 07076
486 Пахолнж Ігор П. Іван Г.; Заремба Mapi– 200 Пригода Лінда М.
489 Рамос Роберт; Денк 291 ЦІхоцький Володимир' TEKLA MOROZ
та, Михайло; Круз Во- 240 Нанашко Станлій GENEVIEVE ZEREBNIAK
Мнхайлнна; Погорець- 296 Адам'як Рудольф В . ' 345 36th Avenue
лоднмир A.; MaflKOBCb– 261 Шнб'як Патриція ; 1449 Redwood Avenue
юсй Аядрея 316 Міллер Джеймс М. 2.'; v lachine. Quebec
Akron. Ohio 44301
кий Софія. Фелісія М 266 Череватюк Софія УВАГА Canada H8T 2A5
47 Кейнць Франціє А.: Кі- 292 Стельмах Катерина Зойговський Давид В . '
325 Палащук Юрій' ANNA СНОРЕК
дулик Евелин 295 Яйтер Михайло І.' 327 Кузда Анна ANDREW JULA
ЧЛЕНИ. ЯКІ ПЕРЕЙШЛИ 70 Бойко Ольга яку кожний відділовий урядовець і член УНСоюзу повинен 15 Sands Avenue
678 44th Street
303 Патакій Бетті Е. 355 Юркевич Василь'; Ген- Los Alamos. NM 87544
З ПЕРЕХІДНИМИ 83 Смолій Ігор 323 Федин Юрій' ковський Роисер' прочитати і відповідно до неї достосуватнсь Ambridge. Pa 15003
ЛИСТАМИ: 88 Навроцький Роман І. 327 Стрнховськнй Христина 358 Швідрнк Ефрозина
93 Ганушевський Анна І. ASKOLD LOZYNSKYJ BOHDAN ZORYCH
336 Моначіно Антоній Д . ' 361 Прокопів Софія; КІзнма ТІ повнолітні члени та члени Молодечого Департаменту, що 18 Leland Avenue
ВІДД-. -- 94 Флунт Христина А.; 344 Койн Олександра Микола; Федорик Ва- 42-48 77th Street
Вууді Михайло Ф. тут проголошені в рекорд, звіті за вересень 1980.р. суспендо- Elmhurst. N.Y. 11372 Toronto. Ontario
43 Гарасим Богдан М. 364 Гальчук Микола' енль'
120 Пудик Дженіс вані, можуть бути ПРИЙНЯТІ наново в члениУНСоюзу, як- Canada M8Z 2X5
ЧЛЕНИ. ЯКІ ВІДІЙШЛИ 412 Левнцький Марія 367 Бережний Остап
124 Фестермакер Дебора Л. 423 Голубовнч Євгенія 379 Кулик Василь 2; Голик що зголосяться до секретарів своїх Відділів і заплатять за TARAS SZMAGALA
ДО ДЕПАРТАМЕНТУ 127 Цьолко Андріян Т. 10976 Tanager Trail WALTER ZAPARAN1UK
432 Голічик Д-р Роман М Анна час суспензи залеглі вкладки, бо інакше члени будуть по- 1211 Downer Avenue
ДОРОСЛИХ: 136 Тихий Катерина С , Ми- 452 Куртяник Василь, Ма- 394 Тямох Анджеля Brecksville. Ohio 44141
кола; Мазар Андрій збавлені всіх членських прав, запомог і привілеїв, за вий- Utica. N Y 13502
рія 397 Домбчевський Іван 3. '– , - '"
ВІДД-: „ А us 143 Волетто Лінда М.; Та- 495 Федорів Андрій' 413 Кромаль Петро П 3 . ' нятком тих прав, які досі застережені грамотою і ста- ANNA HARAS
48 Дубик Едвард А.; кі- насійчук Юрій 423 Федій Уляна тутом. Те саме відноситься також до тих членів, які впро- 1930 Greenleaf Street - і -
целкж Михайло; Мель- 153 Рибак Юрій; Савчнн ЧЛЕПИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ 430 Романяк Лев довж вересня 1980 р. взяли перехідні листи і ще досі не Bethlehem. Pa. 18017 РЕДАКТОР-ЕМЕРИТ:
ниченко Петруся; М1- Юрій В.
171 Кагіль Надія Г.; Пн- З ВИПЛАТАМИ ПОВНИХ 432 Шлапак Стефан; Хо- зголосилися до інших повноправних Відділів УНСоюзу. HELEN OLEK ANTHONY ORAGAN
тельська Варвара, Во- м”як о. Олександер';
гуслав, Іренеус ^ ^ ^ лилчнн Микола Г. СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 7644 W Rosedale Avenue 30 Montgomery Street
Шпур Павлнна
222 Малнновськяй Тереза 173 Волошин Марія; Шер- 445 Личкуй Павло' ВОЛОДИМИР СОХАН, Chicago, ill. 60631 Jersey City. N.J. 07302 Я -
бан Володимир. Марбет Відд.:
Л. w
К 5 Регаль Джанет С.
469 Тинкалюк Мншаліаа головний секретар r
-ГЗЙ
422 Панасюк Іван Ж-
Ч. 236. СВОБОДА. П'ЯТНИЦЯ, 7-го ЛИСТОПАДА 1980

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВНОГО КАСИРА УНСОЮЗУ , ПРИБУТКИЗАюсяцьВЕРЕСЕШЩ1рову 3ЕІТ ІЗ
Копенгагену
1215.273UU Дня 20-го вересня u p . від- УССР. Предсідниия Ольга
ЗА МІСЯЦЬ В Е Р Е С Е Н Ь 1 9 8 0 РІК булася v Філядельфії зуст- Завсруха. ОЖ Л ВУ, та член-
Відсотки від: річ із громадянством,влаш-
Бондів ки делегації СФУЖО не до-
246.499.23 тована комітетом складо-
Ппотечнах позичок 17,746.78 пустили до слова совстську
ПРИБУТКИ: Вплати вкладок Членських позичок 1,447.09 вих організашй СФУЖО(20 делегатку, якій передали
Уділів „ м ^ - - - . Відділ СУА ім. Олени Тслі- свої голоси скомунізовані
Вплати вкладок усіх клас Акцидентового Забезпечення Банків '”
1.277.46
16.62 ги. 20 Відділ УЗХ ім. Okca– групи. Л . Л о з и н с ь к а - К и й
Життьового Забезпечення Разок: f266.987.18
ни Ґенгало, Об'єднання Жі- приділила з черги головну
нок ОЧСУ і Об'єднання Ук- увагу голодовій маніфеста-
Виділ Зжплютв Відділ Здідоти Кддіж раїнських Православних
відділ Зашшяш відділ Завдаю Відділ заплатжв Прибутки: ції, яку очолила Дарія Сте-
Реальності в Джерзі Ситі „ . . „ . „ . „ „ „ . 197.30 паняк.ОЖ ОЧСУ. і яка від-
2 114.53 158 . 1.130.17 327 , 1,057.99 22.00 9.20 Реальності в Кергоксоні, Н. И. , . „ „ „ „ Ш.080.23 Сестрицтв ). Темою ДОПОВІ-
S 96.76 . 1,312.14 e - 163 337 „ „ 18.80
булася на знак солідарнос-
161 330 395.77 3.20 164' 29.90 338 „ „ Книгарні й друкарні „ „ „ „ - „ - „ – J „ „ . 73,128.90! ДЄЙ ЗУСТРІЧІ бУЛИ ЗВІЛОМЛЄН-
4" 158.58 162 37.16 331' 107.52 7- „. 1.00
ти з українками - політв'яз-
б . 1,463.43 . 1,162.26 8 „. 85.40 166 23.05 340' „ „ 34.60 ня учасниць Світової Жіно-
163 332 124.64 21.40 168 1.00 341 „ „ 2.45 Звороти: нями СССР. Голодівкатри-
в 22033 164' 928.98 333 190.00 10 .„ чої Конференції в Копенга-.
7' 441.62 12 „. 22.00 170 3.55 344' „ „ 41.65 Телефонічних коштів . „ „ „ - „ - - ^ - - 68.87 гені, шо відбулася там у лру- вала два лні і привернула ве-
165' . 366.01 334 471.60 1325 171 21.40 345' „ „ Коштів пошти „ - - - „ – , 30.-—
8 . 1,202.08 166 . 172.51 336 477.26 14 „. 42.00 гій половині липня ц.р.До- лику увагу учасниць КоЯфе-
9 124.87 141.42 16 „. 69.85 172' 33.00 346 „ „ 33.95 Податків від заморґедвсоваиих реальностей 1,926.— реннії, головної і Форуму. -
167 337 718.98 7.70 173 49.80 348 „ „ 24.70 Федеральних і стеатовнх податків та соці- повілали мгр Олена Про-
10 . 199.58 168 217.02 338 84.49 17 „ „ та світової преси.
11 234.39 . 520.11 20' „ . 13.45 174 86.35 349 „ „ 48.30 ального забезпечення працівників „ - „ „ - 8,882.60 цюк. голова делегації: мгр
169 339' 210.37 33.60 175 920 Канадських податків і пенсійних оплат пра- Наше пресове бюро під
12 179.45 170 857.29 340' 386.95 22' „ . 350 „ „ 3.20 Лариса Лозинська-Кий і д-р
13 . 1,131.75 . 1,372.03 194.04 25' „ . 98.30 180 35.40 353' „ „ 63.50 уЩаввт г -,--,. - - . , , - ^ „ - - , . . - - - - - - 262.27 Наталя Пазуняк, членки п р о в о д о м мгр Д о р и Рак
171 341 2.45 181' 8.10 355 „ „ 11.00 Премії шпитального забезпеченая 143.10
і
14 886.42 172' . 729.97 344' 1,292.77 27 - делегації. Організаторки ці- провело важливу інформа-
15 . 823.92 . 1,141.87 1,703.91 30 „ . 2.45 182 30.30 371 „ „ 69.45 Кан. корп. податків „ - „ „ „ - : Ц . . . . . . — - . . 141.06 тивиу працю. Д-р Н. Crpo–
173 345' 25.00 183 39.80 21.80 Премії за забезпечення від випадку. . „ - 2,013.— єї зустрічі шкодували, шо у
16 562.90 174 . 2.110.34 346 1,055.58 37' „ . 372 „ „
ката-Караванська мала при
38 „ . 11.00 184 1.90 375 „ „ 28.50 цьому вечорі не змогла взя-
17 304.37 175 671.17 348 275.13 Разом: 913,406.90 тому багато інтерв'ю й інфо-
19 . 303.77 310.89 1,062.56 42 „ . 23.20 191 4.00 385 „ „ 68.95 ти участи д-р Ніна Строка-
176' 349 43 „ . 6.30 200 18.40 387' ^.„ 3.95 та-:Караванська. яка була рмативиих розмов. Відбуто
20" . 1,071.31 177 309.53 350 853.55 Різні прибутки::
21- 191.68 107.81 1,971.45 44" „ „ 2.20 204 20.50 394 „ „ 26.10 вже з а п р о ш е н а д о іншої вдалу пресову конференцію" -
178 352' 45 „ . 5.65 206 2.60 395' „ „ 11.00 Пожертви до Стипендійного Фонду „ „ „ W6.—
22' . 1,990.47 179' 190.28 354 222.47 1,703.56 місцевости з д о п о в і д д ю . яку провадила д-р Марія
23 346.25 463.68 374.41 46 „ . 11.00 209 9.60 399 „ „ 3.20 Пожертви до Фонду Наглої Потреби „ „ „ Квітковська. УЗХ. і на.якій
180 355 47 „ . 132.40 212 52.00 404 „ „ 21(40 1,409.50 Вечір відкрила голова
24 57.59 181' 96.86 356 458.61 головне слово мала Н.Кара
25" . 3,808.10 760.72 28.21 48 „ . 11.00 214 18.35 406 9.20 Разом: 93,179.06 СФУЖО Лідія Бурачинська,
182 357 49 „ . 28.00 216' 1520 12.60 вайська.
27 796.15 183 991.28 361' 1,249.46 411 „„ привітала присутніх і вказа-
117.23 50' „ . 42.45 218 29.00 412 „ „ 22.00 Інвестиції: З черги доповідала мгр
28 184 . -503.76 362' 377.14 ла на важливість нашої учас-
29 137Л2 69.26 44.38 51' „ . 71.90 220 1.70 415 „ „ 4.80 Сплачено гіаотечиих позичок - - - - - - 935.787.45 ти в конференціях і конгре- Олена Проиюк. яка представ
190' 363 53 „ . 49.00 221 100.70 30.50
ЗО 76.26 191 . 1,206.47 364 835.61 416 „ „ Сплачено членських позичок , . . - . . - , . . . . - 3.989.11 сах на міжнародному грун- вила структуру та напрямні
31 . 107.30 295.84 367 895.90 55 „ . 8.30 222' 9.60 418 „.. 30.45 Дозрілі Вондн і:''"'?".),-------- 85.001.40
192 59 „ . 28.00 230 23.15 11.00 ті.Вона підкреслила тяглість Комісії Декади при ОН та
32 639.53 193 13.96 368 363.73 421 .„.
33 293.16 . 1,500.00 367.04 66' „ . 20.60 231 2.55 422 „ „ 9.60 Разом: 3124.777.96 зацікавлень з боку СФУЖО здійснення плямін Комісії
194 370 75 „ . 2.80 233' 153.00 на Конференції в Копенга-
34 248.74 195 7.56 371 1,028.98 424 „ „ 16.10 Разом за вересень 1980 p.: світовим жіночим рухом та
35 515.61 1.86 1,574.24 76 36.60 234 1.25 426 .„. 23.20 1807,928.67 можливістю видвигати на гені. ле постійно втручалися
196 372 78 „ . 25.15 235 9.20 ; 427 60.50
Зв . 170.12 200 . 828.12 373 44.11 „.. таких форумах вічно болю- в працю заплянованих на-
37' . 1,197.16 27.47 1,699.19 82 „ . 55.60 237 29.40 432 „ „ 2.00 рад політичні групи, а то й
. 26729 201 375 88 „ . 47.50 238 9.20 20.60 В И Д А Т К И З А МІСЯЦЬ В Е Р Е С Е Н Ь 1980 Р О К У чі для нас. українців. питан-
38 202 9.45 276 21.09 436 „ „ цілі державні бльокі.'як. нап-
39 . 1,44225 146.05 261.20 90 „ . 19.95 240 184.70 437 „.. 44.50 ня — поневолення нашої ба-
50.54 203' 377' 93 „ . 10.05 242 13.30 14.05 тьківшини й доля українсь- риклад. про-совєтський бльг
41 204 . 2,071.70 378 45.70 440 „ „
42 . 2,110.35 258.59 2,311.02 ,94 „ . 143.65 243 23.20 442 „ „ 24.80 Виплата членам: кої жінки в системі тоталіта- ок. що завзято боронив інте-
. 1,806.17 205' 379 101 „ „ 6.30 245 15.40 1095 ГрОШОВІ ЗВОРОТИ - - - - - - „ „ і - -, - — реси СССР. Наша діяль-
43' 206 531.39 280' 14.63 443 - - 921,876.87 рного режиму Совєтського
44' 159.95 215.69 210.26 102 „ . 2.95 247 1.00 444 .„. 18.60 Посмертні допомоги ... ,, 50.550.— Союзу. Участь жічок-украї- ність була частинно умоти-
45 451:44 207 117.02 382 104 „ . 3.65 251' 89.10 3.20 За дозрілі внвіяувальні грамоти - - - -
209 383 566.16 446 -„. 56,710.86 нок у Копенгагені була підгото вована також сполітизова-
4в 67.33 291.98 1,466.84 105 „ . 34.20 253 2.95 448 „ „ 33.60 Вкладки за дітей, яких родичі померли - - 279.09
. 1,513.06 211 385 106' „ . 11.00 254 9.20 Допомоги з Фонду Братського - „ . L L - - вана заздалегідь через наше ною ситуацією, і ми мусіли
47 212 720.85 386' 372.68 450 „ „ 14.00 1.010.—
48 . 682.01 666.71 409.15 108 „ . .85 257' 9.95 452 „ „ 11.00 Премії за реасекурацію . ; , - , . ,.г і'.------ членство в Комісії Декади відповідно реагувати, що ви-
213' 387' 771.40
49 . 307.07 426.21 283.31 110' „ . 29.80 261 42.90 454 „ „ 11.10 ЖіноЧого Поступу при ОН. явклося у різних формах. го-
50' . 416.79 214 8.56 389 52.10 114' „ . 48.60 266 54.75 455' „ „ 29.80 Разом: 6131.198.22 лоаню,у формі голодівки.
51' . 1,088.98 215 . 1.086.27 390' 263.72 115' „ . 148.60 268 14.00 Першою доповідала Ла-
216' 391 456 „ „ 3.45 Н.Пазуняк представила
52 119.25 . 1.770.97 94.28 116' „ . "31.35 ! 270 2520 458 - . 40.80 риса Лозинська-Кий. яка ПСУ
53 . 1,089.72 217 233.57 394 331.81 120 „ . 13.95 271' 25.10 На реальності в Джерзі Ситі, Н. Дж. .. 625.83 інший рід діяльности украі-
218 395' 460 „ „ 22.00 На реальності в Кергонксоні. Н. И. - - , дала добре обдуманий і
54 251.98 . 1,127.75 1,040.97 123 „ . 21.80 277' 88.90 465 „ „ 68.65 137.425.27 систематичний огляд учас- нської делегації: зв'язок із
444.64 220 397' Друкарні і книгарні і ' 68,219.83 групами Міжнародної Ам-
55 . 1.942.64 399 - 787.91 124 iL. 1.70 278 8.35 471 - - 31.10 ти делегації С Ф У Ж О на
56 . 201.02 221 282.68 161.30 125 „ . 31.20 280 9.20 472 „ „ 8.80 нестії. що опікується Іри-
510.09 223 404 Організаційні видатки: Форумі Конференції, де мо-
57. 230.94 406 320.17 127 „ . 1520 282 .85 473 „ „ 32.30 Оголошення „,„„„„^„„„ ною Стасів-Калинець. а т а - (
58 196.00 224 300.65 291.65 131' „ . 29.70 291 48.20 475' „-- 31.00 510.75 гли брати участь неурядові
59 898.75 226 6.40 409 323.54 133 „ . Лікарське бадаииа нових членів - - - - 45.25 члениКомісії Декади в ОН. кож з л-р Ліккебсрґом. т о
411 20.15 292 21.00 480 „ „ 4.80 Кошти подорожей обласних організаторів -
63' . 2.906.91 228 . 1,687.53 167.05 136' „ . 12.20 293 20.20 481 „ „ 920 742.21 Наша делегація мала свій студіює стан здоров'я в'яз-
64 162.20 230 - 461.31 412 148.23 138 „ . 4.55 Винагорода обласних організаторів . . . - : . , „ 2.250.— нів: передача англомовної
231 413 295 27.40 484 „ „ 26.35 постійний станок, в яком бу-
65 77.72 2.061.46 1,014.64 142 „ . 4.40 297 14.00 486' „ „ 17.75 Енциклопедії Українознавс
66' 73.87 233' 56639 414 101.15 146' „ . Разом:: 63.548.21 ла виставка матеріялів про
234 415 36.70 301 11.10 489 „ – 4.80 тва до бібліотеки універси-
67 193.18 462.84 353.31 149 „ . 9.20 303 4.80 8.70 Платні, забезпечення і податки: українок - політичних в'яз-
72.35 235 416 490 . –
нів в СССР з їхніми портре- тегу; відвідини могили філо-
69 348.18 92.49 151 - 1220 309 425 495 „ „ ЗЛО Премії за шпитальне забезпечення праців- софа Гр.Маланчука та вис-
70 402.41 236 640.29 417 519.56, 153 „ . 8.60 320 тами: книжок про Україну:
237 418 17.90 497 „ „ 12.05 вигіїї . v
-",--' ''тт.тт^шштшшт^тт^^ , 61206.64 вітлення прозірок картин ук-
73 114.93 826.43 29425 154 „ . 29.95 325 35.80 498 - . 1.90 Пенсійна оплата працівників - - - - - - творів українських письмен-
74 36.65 238 195.84 421 1,17624 156 „ . 433.33 раінських мисткйнь і україн-
239 422 16.70 327 74.90 500 „ „ 1330 Платня головних урядовців ,, ,, . , , ,,,...., „, 9.375- ниць: української жіночої
75 463.13 2,337.70 317.21 157' „ – ЗЛО 331' 1.70 502 „ „ 12.20 ських писанок в Гліптотеці
76 682.42 240 88.81 424 167.64 158 „ . Платня працівників ,:..,;.,. ;, „-- „ , 23,192.73 преси та видань про укра'ін-
241 425' 25.10 333 22.00 503 „ „ 4.85 Федеральні і стейтові податки та соціальне ське народне мистецтво. го- ЇМУЗЄЙ МИСТЦІВ Копснгаге-
78 637.66 881.00 49.71 162 „ . 22.00 336 51.30 506 - – 22.00 ну ). Делегатки висловили
79' 141.94 242 167.13 426 1,904.91 забезпечення працівників ,,--,- --„-- 8,696.90 ловно з Українського Му-
81 132.48 243 v 5.28 427 58.19 ВКЛАДКИ зібрані в тслясі зею в Ню Йорку.та звишив- глибоку вдячність українцям
244 428 Разом: 642,904.60 із Копенгагену.-—П.Балипь-
82 . 83343 1,068.77 ЗО.10 ^^ОІЖДМКТОЯОГ^О З^атГ^ЛІН'Ч^^^^ ками з Музею ОУЖ Всли-
- Н 84 49.91 245 220.35 429' 3.998.00 ? 5.139.75 ^Свобода" am орган - .......---.^-^-, кому. П.Дубенкові. М.Сді-
85 471.42 247 97.87 432 639Д00.— кої Британії.
11.86 пій і В.Коваленкові.-тазем
240.33 248 і;427.73 435 390.88 ВИПЛАТИ ПОСМЕРТНИХ ЗАПОМОГ Загальні адміністративні видатки: Станком опікувалась Марія
251' 436 лякам із Швеції. М.Бойкові
і 1,802.83 244.72 882.85 Загальні какцелярійні видатки - - „ „ „ Шкамбара. О Ж Л В У . та й іншим, за щиру допомог у
88 478.62 253 732.72 437 92.31 ЗА МІСЯЦЬ ВЕРЕСЕНЬ 1980 РОБУ Поштові оплати ,„.-„..-.„.„„.„., , , 6372.62
90 107.37 254 438' 780.— представниці ОУЖ Великої українській делегації.
172.02 1.076.46 Обслуга машин „ , ,. -' ,-, 639.40 Британії - Марії Ткачук і
91 104.34 256' 1,240.99 440 427.69 Книжки і друкн - . - , , .,.-,„, , Настав час запитів. Учас-
92 333.67 257' 9.60 441 20622 Загальні кошти подорожей . 461.88 Катерини Скрипець. Член-
93 . 2,70027 258 511.46 442 Відділ Прізвище, ім'я Сума Відділ Прізвище, ім'я Сума 4.383.06 ки делегації брали участь у н.ики зустрічі Оживлено cca–
57.00 Кошти друків і приборів -- , ,, , „ , 2.880.84
94 77Л0 259 41.61- 443 740.20 Кошти канадської канцелярії - - - „ - - ^ , дискусійних групах Фору- вили питання, а доповїдачі
97 ' 93.86 260 584.32 444 3529 Кошти контролі - - - - „ - . . . „ „ - 100.— і голова СФУЖО лавали ви-
446 2 Дукі Анна 51.000.00 217 Воровський 3.707.36 му. видвигаючи українські
98 106.10 261 13.81 79.73 8 Костевич Франко 1,000.00 Меблі і машини - - - - - . . - . - - - - - - проблеми. черпні відповілі. Лілія Дяче-
99 79.00 263 87.29 448 489.68 Оплати до асекураційннх урядів . . - - - , - 171.15
Катерина 500.00 220 Гаврилюк Юлія 1,000.00 17.77 нко. скарбник СФУЖО. аио-
100 500.85 264' 43.92 450 96.13 221 Дацюк Євдокія 500.00 ловила вдячність українСь-
101' 668.65 265 451 8 Затих Анастасія 1,000.00
1,375.27 606.61 25 Левицький Мирон - 221 Козій д-р Іван 1,000.00 Разом: 613.514.08 кій громаді в ЗСА й Канаді
102 52.86 266 757.39 462 44.59 З о р г а н і з о в а н о власний
103' 453 Е. 500.00 221Лозинська Різні видатки: "воркшеп"' на тему дискри- за матеріальну підтримку
198.12 267' 227.58 349.99 37 Корсон Катери- Наталка 500.00
104 165.59 268 230.00 454 872.02 239 Вохна Катерина Пожертви .,,, - ,--- ,, „ 2.000.— мінації родин політв'язнів, для нашої уча”сти в Копенга-
105 1,204.44 269 481.41 455' 128.30 на 1.000.00 Спортова акція - „ - - „ „ - - „ „ „ - гені. У висліді стверджено,
37 Корсон Катерина 500.00 К. 1,000.00 1.241.13 і саме тут вповні виявили се-
106' 106.60 270 810.97 456 391.49 Страта при дозрілих бондах „ „ - - - - 1.40 бе ворожі українцям елемен- шо таку участь на міжнарод-
107 23.13 375.01 457 44 Згоба Иосефіна 500.00 239 Дубас Катерина 500.00 Податки не заморґеджованнх реальностей
271' 1,770.33 45 Хомик Микола 500.00 239 Слобоґін Іван 1,000.00 790.92, ти. представниці скомунізо- ному грунті треба й надалі
108 189.07 274' 170.82 458 358.98
109 366.60 1,300,93 459 50 Волошанська 277 Данилюк Анна 500.00 Разом: ваних фракцій третього сві- продовжувати. Зустріч з а к і - ,
275 953.67 Анна 500.00 277 Мединськнй 54,033.45
110' 428.26 276 2,602.89 460 667.36 ту. які перервали свідчення нчено гутіркою при буфеті.
112 594.55 152.11 462 51.98 53 Стефурак Микола 500.00 ХвместииД: д-р Ніни Строкатої"Карава-
277' Михайло 1,000.00 287 Сндор Михайло 1,000.00
113 3,04121 278 30.01 463 590.45 Уділено гілотечні позички :--- 690,000.- нської про долю пересліду-
114' 1,536.23 118.25 464 873.56 56 Мурин Марія 500.00 317 Кіянка Іван 500.00 Уділено позички на підклад грамот
279 70 Павлина Теодор 250.00 317 Кіянка Іван 500.00 8,572.09 ваних родин політв'язнів в Н.П.
115" 1,413.34 280 405.00 465 551.95 Закуплено боиди „ - - - - - - - - - - - 240.000.—
116' 92.22 64.48 466 121.62 73 ПІлюк Анна 1,000.00 325 Винницький Закуплено електр. машини „ - . „ „ - - -
281 76 Хрннівський - Лукаш 500.00 92.10
119 567.44 282 1,176.57 467 42327. Капітальяий ремонт на Союзівці 4,128.68
120 88.99 135.94 469 64.35 Стефан 500.00 345 Гончаренко Юрій 500.00 Закуплено уділи - - - - - - - - - - - - --
283 76 Хрннівський 364 Юрошко Тереза 1^77.46
122 403.05 284 597.20 470 791.42
123 108.98 246.71 471 452.92 Стефан 1,000.00 М 1,000.00 Разові: S344.070.33
285 85 Панко Томас 1,000.00 361 Кізнма Микола 1,000.00
124 441.06 286 61.21 472 752.41
125 37.06 366.88 473 169.77 91 Голмс Катерина 500.00 368 Воробець Разом видатки за вересень 1980 p.: 6784.039.64
288 94 Суданський Володимир 300.00
126 1,12524 289' 118.76 474 222.96
127 402.15 862.84 475' 101.22 Кирило 500.00 374 Поліщук Анна 1,000.00
290 96 Дрозд Михайло 1,500.00 379 Кулик Василь 500.00 ЗІСТАВЛЕННЯ ГОТІВКИ:
128 38.36 291 2,700.67 476 6.27
129' 396.82 . 490.31 477 322.80 107 Грицак 379 Кулик Василь 500.00
292 Катерина 1,000.00 379 Голик Анна 500.00 Готівка з кінцем серпня 1980 р. - - - - 6362.306.62
180 1,518.69 293 447.07- 479' 217.20
131' 148.16 217.23 480 468.98 108 Коваль Андрій 1,000.00 397 Домбчевський Прибутки за вересень 1980 р. - - - - 807.928.67
295 . 120 Прокоп Дмитро 1,000.00 Іван 500.00
132 680.02 296 , 14.82 481 789.98 ^^ Ра^омі 51,170.235.29
188
184
98.15
17.30
297' 85.97
565.75
484
485
206.62
395.16
147 Кмець Петро 2,000.00
147 Міллен Василь 1,000.00
379 Домбчевський
Іван 500.00 Видатки за вересень 1980 р. - . „ - „ . - 784,039.84 Цінний дарунок!
135 299- . 147 Міллен Василь 5,000.00 397 Домбчевський Разом готівка з кінцем вересни 1980 p.: 6386,195.45,
297.49 301 274.92 486 240.84
158 Рибак Тома 1,000.00 Іван 500.00
136'
137
760.16
69.51 303 . 334.31
661.70
487'
488
142.17
846.91 158 Снкчшпин 430 Романяк Лев 500.00 ЕНЦИКЛОПЕДІЯ -
138 110.27 304 І 436 Лізун Петро 1,000.00
305 . 102.88 489 61.95 Василь ., 1.000.00 НЕОБХІДНА КНИЖКА ДОМА і В ШКОЛІ!
140 35.55 255.37 229.15 455 Венгрнновнч
141' 261.03 306 .
307 . 145.51
490
495 267.74
174 Прокопович
д-р Володимир 3,000.00
Зеновія 500.00 ВАЛЯНО Подбайте, щоои в кожній публічній бібліотеці пу ш
142 124.75 308 . 6.01 496 145.35 повна 11 тис.ш овотомопо
148 351.89 48.90 497 297.61 176 Ваб'ях Генрі А. 1.000.00 ОТАВ ЧИННИЙ: СТАН ДОВЖИНИ:
309 .
144
145
118Л8
704.33 311 . 3523 498 3528 211 Тіцька Павліна 1,000.00 Разом: 650,550.00 ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ
312 . 32.32 499 121.16
146' 23.71 1,574.85 35.53 В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
313 . 500 Готівка 6386,195.45 воиди:
148 61.90 251.18 501 66123 Вондн 32,196.765.49
149 182.46 316 І 7120 222.44
150'
151
274.80
6.18
317 .
318 - 684.05
544.70
502
503
505'
264.30
99.36
ВИПЛАТИ ЗАПОМОГ З БРАТСЬКИХ ФОНДІВ
Уділи
. Гіпотечні
позики
566.217.06'
2.290,216.87
Забезпеченеві 644,142,376.03
tt UKRAINE:
152 1,943.44 320 . 131.75 В МІСЯЦІ ВЕРЕСНІ 1980 РОБУ Братські 164.759.37
163
154
1,012.30
659.19
321 .
322 .
419.29
165.38
506 Поз. на грамоти 629,100.21
Реальності 680,759.49 Сирітський 257,083.90
A CONCISE ENCYCLOPAEDIA
156 323' . Друкарські і електр.
427.66 843.79 машини 226,417.86
157' 324 - Відділ Прізвище, Ім'я Сума Відділ Прізвище, ім'я Сума Том 1-ий S45.00 - ЦІНА - Том 2-ий S60.00
825 - Поз. для Корпорації Захисту 843,979.15
Дому УНС 8,000.000— Хто замовить ОБА ТОМИ платить 594.50
2 Франк В. Ососкі 292 Орлик Неллі 30.00 Авторське право 4.800.— Наглої Потреби 72,273.98
Вкладка зібрані а усіх класах мол. 130.00 305 Дачко Метро 30.00 Тут відтяти і разом і чеком або пештовим переказом
Жлтгюлого Забезпечсалж . 5 210,131.39 2 Сенькович 321 Белюх Марія 30.00 Разом: 644,980,472.43 Разом: 644,980,472.43 (М.,О.) вш.іати на адресу:
Блисавета 30.00 337 Рестанов
39 Клюсик Анна 30.00 Олександер 30.00 то: UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, inc. ,
И^М^МІЛІ^^^^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЖ 56 Солецьхий Іван 30.00 353 Джус Тома 30.00
83 Коваль Надія 30.00 356 Дмитрів Гриць 30.00 30 Montgomery Street. Jersey City. N.J 07302
УВАГА! УВАГА! 106 Купіпак Иоснф 30.00 361 Проньчак Марія 30.00
127 Івакнчко Михайло 30.00 361 Захарко Стефан 30.00 Прошу вислати:
Новинка на книгарських полицях!
144 Саньчук Чарлс 30.00 361 Зелений Григорій 30.00 П Том 1-ий S45.00
ВОЛОДИМИР янш 170 Микнтюк Стефан 30.00 361 Слюсар Марія 50.00 Увага! . ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ УаагаГ
173 Клапцунях 368 Наконечна Анна 30.00 Можна вже замовляти в книгарському відділі Q Том 2-ий S60 00
ЖИТТЯ Гаврило
180 Цяць Иоснф
30.00
30.00
368
395
Максимович Анна
Кикіш Петро
30.00
30.00
при „СаободГ П Оба томи S94.50
4-та книга лірика В лолученнюпересилаю(чек. М. О.) дол
Обкладинка ЛЮВОСЛАВА ГУЦАЛЮКА 214 Якимів Михайло 30.00 430 Вакай Параскевія 30.00 НА ЛЮДСЬКИХ ОЗЕРАХ
221 Куліш Стефанія 30.00 і прошу вислати на адресу
В книжці ЗО ілюстрацій ГАЛИНИ МАЗЕПИ 221 Скірка Михайло 30.00 430 Вакай Иоснф 30.00 Поезії
Сторін - 120. Ціна — 5.00 дол. (з пересилкою) 221 Скірка Анна 30.00 430 Черник Дарія А. 30.00 ВОЛОДИМИРА ДЕМУС Name'
КНИЖКА ЗУСТРІЛАСЯ 3 ВИСОКОЮ 239 Певцах Дарія 30.00
ОЦІНКОЮ КРИТИКИ! 286 Варка Іван 30.00 Разом: 61,010.00 88сторінок. Ційа 52.50 з пересилкою.
Замовлятн можна, в книгарському відділі при „Свободі", Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує Street
пересилаюча чек або поштовий переказ: ” 596 стейтового податку^
"SVDBODA" BOOKSTORE УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ "SvOBODA" BOOKSTORE
30 Montgomery Street Jersey Citv. N.J. 07302 і State lip Code
ЗО Montgomery Street Jersey Ctty, NJ. 07303 БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ.
6 СВОБОДА. П'ЯТНИЦЯ. 7-го ЛИСТОПАДА 1980 Ч. 236.

ЗВІДОМЛЕННЯ ОРГАНІЗАЩЙНОГО ВІДДІЛУ УНСОЮЗУ Товариство Свята Софія
ЗА МІСЯЦЬ В Е Р Е С Е Н Ь 1980 РІК У СВІТЛУ ПАМ'ЯТЬ Комісія Патріяршого Фонду
повідомляє:
ЗДОБУТКИ ОКРУГ УНООЮЗУ 31. 289 Екстон. Па. - - - - - - - - - 12
32. 276 Амбрідж, Па. 12 Н А П А Т Р І Я Р Ш И И ФОНД З Л О Ж И Л И :
У ВЕРЕСНІ 1980 РОКУ 33. 172 Виппани, Н. Д ж . 11
34. 361 Н ю Иорк. Н. И. И Вшановуючи світлу пам'нть померлих дорогих осіб,
на українські студії в Гарвардському університеті УШ - 80
35. 489 Н ю Иорк. Н. И. - - - - - - И
Кількість Придбано чл. Р а з о м у 1980 р. 36. 14 Нюарк. Н. Д ж . Ю пожертвували: 250.00 дол. Михайло Плешкан.
П.Ч. Округа (осідок) Відділів у вересні членів на суму А Д Д 37. 47 Бетлегем, Па. „ „ „ „ - - - - - - - . – - 10 по 100.00 дол. — Іван і Михайли на Іськів. Роман і
38. 146 Детройт. Міч. - . . . . - - - - - - - - - - Ю П а р а с а е л я Кч чма — 1,000 д о л - в пам'ять брата Евгенія Будзяк, о. Петро Гардибала.
39. 170 Д ж е р з і Ситі, Н. Д ж . Ю бл. п. М И Р Ф ^ Ї А В Л КУЧМИ. 50.00 д о л . - Роман Т. Сас.
41. 292 Детройт. Міч. Ю Текля Сарахман - 1.000 дол.. в пам'ять чоловіка 25.00 д о л . — Степан і Л ю с я Галайда.
ОКРУГИ ПЕНСИЛЬВЕШІ 42. 877. Ст. Петерсбург, Фльорида XQ бл. п. Т Е О Д О Р А С А Р А Х М А Н А . 15.00 дол. - Л е в Щ у р замість квітів на могилу бл.
Ольга Манш т.-ін ька — 500 дол., в пам'ять чоло- п. Марії з Рнбчаків — Слободян.
1. Філадельфія 40 31 231 5 571.500 52 віка бл. п. Ч Е С Т Е Р А МАНАСТЕРСЬКОГО.
2. Піттсбург 18 б 58 136.000 2 400.00 дол. — 24-ий Відділ С о ю з у Українок в Елі-
Стефан Стефанів — 500 дол.. замість квітів на . забет, Н. Д ж .
3. Шалокин 21 10 67 128,000 7 ЗДОБУТКИ ОРГАНІЗАТОРІВ УНООЮЗУ свіжу могилу стрия сл. п. Д - р а М И Х А Й Л А СТЕ-
4. Алснтавн 12 17 68 207,000 18 ФАНОВА.
5. Скрентон 7 - 6 10,000 1 ПО ОКРУГАХ У ВЕРЕСНІ 1980 РОКУ Д - р Степан Войтович — 250 дол., замість квітів
Замість квітів на могилу бл. п. Дмитра Тихого
6. Вілкс Берн 9 1 10 26,000 зібрала Анна Петровська у Мейпдвуд. Н. Д ж .
на могилу бл. п. Д - р а А Н А Т О Л Я ЛНТВАКІВСЬКОГО. Листа ч. 1157
Р о з а д і я Кодна — 200 дол., в пам'ять чоловіка
Разом: 107 65 "ТіО і 1.078.500 80 бл. п. Я К О В А КОДНОГО. 100.00 дол. - Анна Тиха.
Придбав Сума з а б е з - Разом Л ю б а Данило і Андрій Данило — 200 дол., у 50.00 д о л . — В. Жовнірчук.
ОКРУГА МЕРИЛЕНДУ восьму річницю є мерти чоловіка 1 брата бл. п. ВА-
4JJ. Організатор у вересні печення у 1980 30.00 д о л . С. Гук.
СИЛЯ Д А Н И Л А . 25.00 Дол. - І. Мацьків.
Валтімор 9 3 20 1 33,500 1 І Олександра і Василь Бойко — 100 дол., в па- по 20.00 д о л . - . О.Мусаковська, Д а р і я і Роман Сто-
ОКРУГА АЛ ЕНТАВН м'ять зятя бл. п. П Е Т Р А Ґ . МЕК КОЯ. ' лярчук, В . і І. Яворські, К. і Г. Гречак.
ОКРУГИ Н Ю ИОРКУ Клементина Житниська - 100 дол., в пам'ять по 15 д о л . - Р е д . В. Пасічняк, Е. і 'Д. Ратнч.
48 Евгенія Ц а п - 1 3 1,000 29 м у ж а бл. п. А Н Д Р І Я ЖИТИНСЬКОГО. по 10.00 д о л . — Ірина Небелюк, А. і П. Петровські.
1. Н ю Иорк 33 16 141 1308,000 10 Марія РжеПецька — 100 дол., в пам'ять батьків
47 А н н а Гарас „ „ „ 5 15.000 1 А Д Д 10 Марія Канюка, Е. і В. Шпирка. Іваина Вартошик,
2. Снракюзи - Ютика . . 1 4 2 46 88,000 6 124 Анна Драбик - . 1 1,000 1, 6л. п. ТЕКЛІ й ПРОФ. І В А Н А Б О Д Н А Р І В .
3. Рочестер 10 4 43 57.500 З М. Плишкан, В. і О. Гнатнк.
143 Анна М а н д з ю к - 6 23.000 1 А Д Д Іван і Марія Олеиські та Володимир 1 Аркадія по '5.00 д о л . — Ірина Д з е д з и к , Софія Ориняк.
4. Трой 7 6 32 53.000 З С. Гавриш - - 1 3,000 15 Петришин — 100 дол., в пам ять дочки й сестри бл.
5. Воффало 9 1 25 89,000 12 147 І. Гуцайлюк „ - 1 3,000 З н. ХРІІСТІ ОЛЕНСЬКОІ.
288 Д . Мушастнй „ „ „ 2 2,000 1ТР :2^ Іреііа й Осип Нопнцькі, Стефа. 1 Иосиф ІІорайко 15.00 дол. — Марія і Володимир Левицькі замість
Разом: 73 29 287 f 595.500 34 квітів на могилу бл. п. Володимира Девончука.
— по 100 дол., Анна і Микола Радовнч — 55 дол..
JJJJJ; - J48.000 2 А Д Д 1ТР Іван Сенюта — 50 дол.. Миром і Марія СІтняцькІ — 25.00 дол. — Павло і Анна Петровські замість квітів
ОКРУГИ Н Ю ДЖРВЗІ на могилу бл п. Ольги Н. Нирі.
ЗО дол., Степан Юськевич, Анатоль Качмарськнй, Со-
ОКРУГА БАЛТИМОР ия і Ромам Платоші, Ольга і Стефан Путикевичі, Ма- Комісія Патріяршого Фонду Товариства Св. Со-
1. Нюарк 22 2 80 S 197.500 10
рія і Мирон Радовичі, Галина і Михайло Стасюки — фін щиро д я к у є усім Вельмишановним Збірщнкам і
2. Д ж е р з і Ситі „ „ . „ „ 11 8 59 180,000 4 15 О. Зинюк З S 3.000 Т по 25 дол., Роман Добровольськнй, Иосиф Калниовнч Жертводавцям. Датки н а ' Патріарший Фонд можна
3. П е р т Амбой 13 16 46 127.000 2 — по 20 дол., в пам'ять бл. п. Д - р а В О Л О Д И М И Р А складати на руки уповноважених збірщиків або ви-
4.. Пассейк 6 - 6 12.000 О К Р У Г А БОСТОН ЛЕНЦЯ. силатн на адресу:
Разом: 52 26 191 f 516.500 16 Микола і Дарія Лебедь — 100 дол.. Михайло St. Sophia Religious Association - Patriarchal Fund,
307 Д . Галонжка - - 1 5 4,000 X Кміт, Петро Яцик, Володимир Мойсяк, Іван Бойчук, 7911 Whitewood Rd., Philadelphia, Pa. 19117
О К Р У Г И ІЛЛИНОП. М И Ш И Г Е И І ОГАЙО 174 В. Гетманський „ „ 1 3,000 З Ігор Вурачок — по 10 дол., замість квітів на могилу
св. н. Інж. сот. Б О Г Д А Н А ПІДГАИНОГО. Всі датки на Патріяршнй Фонд Товариства Свята'
1. Чикаго. Ілл. 34 10 95 5 809,000 12 Разок: 2 S 7,000 Д - р Данило 1 Ростислава Богачевські — 50 дол., Софія можна відтягти від податку. 1RS Ni 23-74380645
2. Детройт. Міч. 20 15 121 383,000 12 замість квітів на мотилу внучки бл. п. СОНІ-АДРІ-
3. Клівленд. Огайо . . . . 21 2 57 174,500 11 О К Р У Г А ВОФФАЛО Я Ш І БОГАЧЕВСЬКОІ.
4. Янгставн, Огайо - - - - 9 - 8 16,500 Анна Капітан -г- 50 дол., замість квітів на мо-
127 Марія Гаравус 1 S 2,000 і и л у бл. п. Д - р а М И Х А Й Л А СТЕФАНОВА.
Разом: 84 27 262 І 783,000 35 Д - р Юрій 1 Стефанія Бережницькі — 50 дол.,
ОКРУГА ЧІКАГО в пам'ять бл. п. РОМАНА ХОИНАЦЬКОГО.
ОКРУГИ НОВОЇ АНГЛІЇ Д - р Ілярій Домбчевськнй - 35 дол., в пам'ять Українська Вільна Академія Науку США
138 М Сорока - - - З 3 7,000 4
7 брата бл. п. Ш А Н А ДОМБЧЕВСЬКОГО.
1. Н ю Гейвен, Конн. . . 1 8 3 31 S 43,000 1 178 М. Остап 1 500 Григорій і Марія Бакуменкн — ЗО дол., замість Пожертви н а У В А И у С Ш А в 1080 році
2. Бостон, Масо. . . . . . . 6 2 15 41.000 101 1L Врублівськнй „ 1 5.000 1 А Д Д в
16 квітів на могилу бл. и. Д - р а М И Х А Й Л А СТЕФА-
3. Вунсакет. Р. Ай. С 2 8 16,500 1 379 М. Семків . „ „ „ – 2 2,000 НОВА. Подаємо другий список жертводавців, щ о впла-
399 Р . Прнпхан „ - - 1 1,000 4
8 ФРАНКО С І Л Е Ц Ь К И И - 25 дол., замість квІ- тили членські внески та пожертви д л я Академії в
Разом: ЗО 7 54 S 100,500 2 423 Я . Берестя н с ь к н й - - 2 2,000 тів на могилу Д Р У Ж И Н И 1 в п'яту річницю її 1980 році.
гмертн. 4.ОР0.ОО дол. - Коротюк. С. та М.
ОКРУГИ ЗАХІДНІХ СТЕИТІВ АМЕРИКИ Разом: 10 S17.500 1 А Д Д Ярослава Кравчук - 25 дол., замість квітів на 1,000.00 дол. Український Народний Союз.
могилу Б А Т Ь К А . 345.00 д о л . - Квас, М.
1. Ц е н т р а л ь н а . 6 1 8 9 10,000 ОКРУГА КЛІВЛЕНД Іван І Оля Станчаки — 25 дол., замість квітів 280.00 д о л . — Вульбенко. Ф.
2. Міннеаполіс, Мінн. . . 6 1 5 28,000 1 22 на могилу бл. п. Ю Р І Я Д У Б Е Ц Ь К О Г О . 200.00 д о л . - Савчук, Є.
3. Ст. Л у і з , Мо. . „ . „ 5 6 в!000 240 М. Кігічак „ „ - - 1 5 1,000 Софія і д - р Олександер Соколишнн — 25 дол., по 100.00 дол. — Громннцькнй, М.; Новосівський, І.;
4
Разом: 17 2 ""І9 І 46.000 Г 291 Віра Напора „ - 1 2,000 замість квітів на могилу сл. п. Д - р а ЄВГЕНА „Провидіння'; Сим'яник,' С ; Чалншев, С.
ОМЕЛЬСЬКОГО. по 75.00 дол. — Антонович, М.; Світ. І. та М.
Необ'єднані Відділи Разом: 2 S 3,000 Галина Баландюк — 25 дол., Стефанія І Воло- 60.00 д о л . — Одарченко, П.
а Америці 21 2 24 1 84.000 днмир К е б у з — 20 дол., Стефанія Валко — 15 дол., по 50.00 дол. — Блох, О.; Брнзгун, К.; Котнк-Степа-
ОКРУГА ДЕТРОЙТ Богдан І Катря Гадзевнч, Іваина І Богдан Козаки, новнч, О.; Радиш, О.
ОКРУГИ К А Н А Д И 9 Ярослава й Іван Кукіль, Михайло Куртяк, Анастазія по 45.00 дол. — Український Конгресовий Комітет;
20 Р. Куропась - - 6 S24.000 2 А Д Д ЗО і Володимир Мерещак, Марія 1 Яків Несторук, Ірена Сем'янцев. В.; Цюцюра, Т.
1. Торонто. Онт. 25 4 99 S 336,000 23 94 Р. Татарський - 4 20,000 1 А Д Д 23 1 д - р Ярослав Остап'яки, Ольга Плато ш, Анна 1 по 40.00 дол. — Галів. М.; Туркало, 3 .
2. Монтреаль, Квеб. 8 5 53 143.000 12 174 А . Слюсарчук „ „ 2 10.000 1 А Д Д 8 Олександер Прншлякн, Корнеля 1 Роман Соболь, Іван по 30.00 дол. — Вакало, В.; Вілинський. В.; Лиман,
3. Ніагара, От. Р 8 40 123.000 8 183 П. З а л у г а - - 2 2,000 10 Табель, Ірина Чайковська, Л е с я й Іван Ярнш - по Л.; Марголіна-Гансен. Л . ; Одарченко, П. та М.;
4. Захід К а У д и 19 5 28 72.000 4 292 Стела Федик „ - - 1 10,000 10 дол.. Віра Захаріясевач, Іван Палюх — по 5 дол., Перхорович, О.
замість квітів на могилу бл. п. О Л Е К С А Н Д Р А Б А - по 25.00 дол. — Бабюк, Г.; Бабюк, О.; о; Базилевсь-
Разом: 61 22 220^ J 674.000 47 Разом: 15 388,000 4 А Д Д ЛАНДЮКА. кий. В.; Баранннк, А. та О.; Вуцяк; Дорош, Є.
Ярослав Гура — 15 дол., в пам'ять бл. п. СО- та С ; Дражньовський. В.; Д у д р а , Д . ; Костюк, Г.;
Загальна сума: 454 183 1.536 f 3.911,800 216 О К Р У Г А Д Ж Е Р З І СИТІ ФІІ КОЗАК. Король, М.: Мацик. Д ; Мацик, 3 . ; Палій, 1L;
Іван 1 Галина Панчакн — 15 дол., в пам'ять Пашковська. А.; Петрівський, Д . ; Савдик, Д . ;
25 Квітка Стецюк „ „ 4 1 5,000 бл. п. Г А Л И Н И ВОВК. „Самопоміч"; о. Селепина, А. та О.; Січинський,
70 М. Шеремета - 1 3.000 Мілдред Шляймер — 10 дол.. в пам'ять бл. п. Я.; Філіпович. А.; Якимчук, В. та В.
171 Стела Р а е н - - 2 8,000
НАЙКРАЩІ ОРГАНІЗАТОРИ УНСОЮЗУ, 270 С. Островськнй - - 1 50,000
М И Р О Н А ЛЕВИЦЬКОГО. по 20.00 дол. - Вілінський, Я . ; Богатюк, М.; Воронін,
ЯКІ ПО КІНЕЦЬ ВЕРЕСНЯ 1980 РОКУ Разом: 8 J88.000 Дякуючи жертводавцям з а пожертви, линемо д о Го- А.; КоропецькиЙ. І.; Лазовський. С ; Петришин,
ЗДОБУЛИ 10 АБО БІЛЬШЕ ЧЛЕНІВ с п о д а з молитовним проханням, щоб дарив померлих В. та А.; Пеленські. Я . та X.; Семененко, М.;
ОКРУГА МІННЕАПОЛІС вічним снокім:м І радістю. Скоп, Т.; Судчак, І.
по 15.00 д о л . — Біда, М ; Про цюк, Р.
385 Я. Карпяк 1 S 3,000 Головна Екзекутява ФКУ по 10.00 д о л . — Барицькни. М.; Бачинська, М. т а О.;
Член Здобув Дигдалевнч, М.; Мацик. Г.; Мегнк, П.; Стрнгач.
П. Ч . Організатор Відділу членів ОКРУГА МОНТРЕАЛЬ (Канада) В.; Туринська, К.; Шпитко. М. Хамула, В. та Г.
по 5.00 д о л . — Лащик. Є. та В.
434 Олександра ..АЛЛЛ Поправка: В списку пожертв на У В А Н у С Ш А
1 Т. Волошин „ „ „ „ - „ - „ „ „ „ 432 75 пам'яті проф. Д . Горняткевнча, прізвище пані ДаріІ
2. С. Гавриш - - - - - - - . - - . . . . „ . - . . 83 64 Дольницька 1 510,000
485 Текля Мороз 1 2,000 Внтанович, яка склала пожертву в сумі 10.00 д о л я -
3. Марта К о р д у б а „ „ „ „ „ --. 496 3S ОКРУГА ШТТСБУРГ pie, надруковане з помилкою (замість Внтанович на-
4. П. Аркотин - - - ----- 261 32 473 Віра Баніт 1 1.000
474 Марта Кордуба 2 2,000^^^^ друковано Внтович).
5. Квітка Стецюк . - , - . . . . - . - . . . „ . . . 25 25 96 М Д р а п а л а - - 1 і 5,000
в. Р. Татарський - . - - „ - „ . - . 94 25 Управа У В А Н глибоко вдячна всім Жертводав-
Разом: 5 815,000 120 А н н а Р е ф т „ „ „ „ 4 8,000 1ТР цям, які своїми датками підтримують діяльність Ллшг
7. А. Слюсарчук - - - - - - - - - - - - „ - 174 23 481 М. Міщак - - - - 1 2,000 деміі.
8. М. Кігічак А - - - - - - - - - - - - - - „ 240 22 ОКРУГА НЮАРК
9. І. Чопко - - . . - - - . - - . - - - - - - - - 271 21 Разом: ^ 8 513.000 1ТР Внески та пожертви надсилати на а д р е с у :
10. М. Хоманчук - - - - - - - - - - - - - - - - - - - „ . 5 17 14 М Отрок 1 S 5,000 THE UKRAINIAN ACADEMY
11. В. Варшона ------- 266 17 371 Ю. Баранюк 1 :1.000^^^„ ОКРУГА РОЧЕСТЕР of A r t s and Sciences in the U. S. i n c .
12. М Семків „ . „ . - „ . . „ „ . „ . 379 16 206 W e s t 100th Street, N e w York, N . Y. 10025
13. М. Хомин - - „ „ . „ - - . - - - . „ 389 16 Разом: ” 2 І 8,000 217 Т. Кубарич - „ З 3 3,000
14. Олександра Дольницька - - - - - - - 434 16 437 М. Малинівськнй - . 1 2,000
15. І. Геврик - - - - - - - - - - . - . . . - - 445 16 ОКРУГА НЮ ГЕИВЕН
16. И. Чабан „ . „ . . „ „ „ 242 15 Разом: """”"” і 3 5,000
17. В. Гаврнляк „ . „ „ . . . - „ - 316 15 59 Т. Сливінський 1 і 1.000
18. Ю. Баранюк . . . , . „ „ - „ „ „ . 371 15 277 С. Кравець 1 1.000 ОКРУГА ШАМОКИН
19. В. Яців - - - - - - - - . „ . „ „ 32 14 414 М Снігурович 1 :1.000'
20. А н н а М а н д з ю к - - - - - - - - - . . „ - „ 143 14 1 С. Гавриш - - 2 і 8,000 1 А Д Д
Разом: - З ї 3,000 Р о в з Марі
21. І. Гаврилнж - - - - - - - - . . . - 360 14
22. Текля Мороз - - - - - „ . . . „ . - „ . „ 465 14 Демско - - - - - 2 8,000 1 А Д Д
ОКРУГА НЮ ИОРК 78 І. Петрунцьо - 2 2,000
23. М. Турко - - - - - - - 63 12
24. С. Іваннцькнй ----...-...-----„'„ 276 12 201 С. Гавриш - - 1 1,000 1 ТР
5 М. Хоманчук 5 5 5,000 265 Олена Ш і л е р - 2 2.000
25. М Шпитко - - - - - - - „ 489 11 88 L Сврант „ „ - - 1 Ю.000
26. пастор А. Д а в н д к ж „ „ „ „ „ „ „ „ 340 11 305 С. Гавриш - „ - 1 1,000
88 Марта Кордуба - і 1.000
27. В. Палідвор - - - , , . - . „ „ „ „ „ „ „ 204 11 Разом: 10 20,000 2 А Д Д 1ТР
184 Б . Ластовецький -. 1 3,000
28. Т. Сливінський . - - - - - 59 11
29. М. Отрок - . - . . . - - - - -
30. Г. Корбяк - - . . - - - . „ . „ „
14
146
10
10
204
258
В. Палідвор
К. Везкоровайний -
2
1
6,000
500 ОКРУГА СИРАКЮЗИ-ЮТИКА o,ctfgau.
15,00
31. В. Осадчук - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 172 10 287 L Флис - - - - 2 JJ
32. Христина Фуга - - - . . . - - ,„ 289 10 327 А . Копистянський 1 15,000
271 І. Чопко .„...,.,,– 2 і 8.000 21
yfyixuHjcbkol
33. Стела Федик - - „ . . „ . . „ „ „ „ „ ,
24. Осипа Михайленко - - - - - „ „ „ - -
292
377
10
10
381 М. Елнів
455 А. Соколишнн
1
1.
1.000
5,000 І А Д Д
О К Р У Г А ТОРОНТО (Канада) ?UmSofius.
Разом: їв 181,500 1 А Д Д 401 Т. Волошин - - 1 S 1.000 ------ ".v.– - -" :–
407 Марта Кордуба „ „ 1 1,000 РІЧНІ ntpf.in.itTi СІМОМПІ j ЗГА - S.M jo.KpU. ) Uaomx кр^ааі - P j ^ ^ f -
Tkik iJd г)мж. Дта член!. У Ж - 5.И aowpts. ЦЬа окремого о е м П иштМ.
НАЙКРАЩІ В І Д Д І Л И УНООЮЗУ. 432 В. Зорич „ „ - 1 5,000 ІІІнш оо,жШмої о числа. - І.М долар.
441 Д . Заневич „ - 1 2,000
ЯКІ ПО КІНЕЦЬ ВЕРЕСНЯ 1980 РОКУ Адреса:
ОКРУГА НІШ А Р А (К Разом: Г^ S18.000
ЗДОБУЛИ 10 АБО БІЛЬШЕ ЧЛЕНІВ "SvOBODA" - "YESELKA"
P. О. Box 346 в JERSEY OTY, N. J. 07303^ " U. S. A
451 Є. Омельченко - - - 5 Ш,ООО ОКРУГА ТРОН
458 Д Пнщ - - З Яв,ООО
Відділ Здобув
Разом: 8 529.000
13 Теодозія Ш е в ч у к „ 1 У 1,000 уажюаШщжааЩіШіяШвШвь
Число Місцевість членів П. Шевчук „ - , , 1 2,000
п. ч 288 Олена Варшона - 4 4,000
ОКРУГА П Е Р Т АМВОН
1. 401 Скарборо, Онт. - - - - „ - - - - - - - - - - 57
28 Анна Дайсенрот - 14 335.000 14
Разом: 8 S 7,000
Увага! Вже пояшилася друком книжка Увага!
2. 261 Вільямставн, Н. Д ж . „ „ „ - - - 32
3.
4.
88 Кергоксон, Н. И. - - . . . . „ . . - - - - - - ЗО 344 Олександра
Яворська ------ 2,000
ОКРУГА ВІЛКС БЕРИ Уласа Самчука
94 Гамтрамк. Міч. . „ „ „ „ - - „ „ – 30
5. 46 Савдертон, Па. - - - - - - - - 29 349 М. Захарко „ - 1,000 223 L Гринчншнн „ „ 1 і 4,000
6.
7
83
25
Філадельфія, Па. ---------------
Монтреаль, Квібек - . . . . . . . . - -
26
24 Разом: 16 338,000 ОКРУГА ВІННІПЕГ (Канада)
СЛІДАМИ ПІОНЕРІВ
8
9
174
240
Детройт. Міч. ... . - - - - - - - - . - - -
Клівленд, Огайо . . . - . . . . . - - - . . . . „ . -
23
22
ОКРУГА ФІЛЯДЕЛЬФІЯ 421 В. Корчнвський -- 1 S 5,000 ЕПОС УКРАЇНСЬКОЇ АМЕРИКИ
10. 271 445 І. Геврик 4 4,000
11. 5
Елмайра. Н. И. . - - - - - - - - . .
Асторія, Н. И. . - . - - - . - . . - - - - - - - - -
21
17 32 І. Музичка - - - 1 5 2.000 ?.7 IN THE FOOTSTEPS OF THE PIONEERS.:
83 С. Гавриш - ' . – 2 8,000 1АДД 28 Разом: 5 1 9,000
12. 32 Філядельфія. Па. ----------------- 17
11.500 8
SAGA OF UKRAINIAN AMERICA
13. 266 Амстердам. Н. И. - - - . . . . . „ . - - - - - 17 153 І. Скіра - - „ - 4
14. 389 183 Т. Д у д а - - - - 1 5,000 1АДД 9 ОКРУГА ВУНСАКЕТ Книжка у твердій зелено-темній .полотняній обгортці,
Лігайтон, Па. - - . . . . - . . - . - „ „ „ „ 17 2 S 2,000 І
15. 316 Рочестер, Н. И. - - - - - . - - - - - - - - - - 16 173 П. Щ е р б а - - З 16,000 5 93 І. Даиилюк з мистецьким написом в оформленні
16. ' 379 239 В. Винницький - - 1 1,000 1 :
Чікаго, Ілл. - - . - - . - . . . . - . - . . - - . . - - - - 16 12 ОКРУГА ЦЕНТРАЛЬНА БОГДАНА ТИТЛИ
17. 445 245 М Голінко - - - 1 1,000
ВінніпегуМан. -------. . . - . - . - - „ „ - - - 16 2ТР 32 у видавництві УНСоюзу „Свобода"
18. 143 Грейт Медове. Н. Дж. - - - - - - - - - - - - - - 15 281 П. Аркотин - - 2 2.000
19. 204 288 Е. Барилка - „ 1 2.000 З 358 О. Продивус -- 1 1,000 268 сторінок. Ціна S15.00 з. пересилкою.
Н ю Иорк. Н. Иі - - - - . - - - . - . - - - , - - - . – 15 12
20. 242 Фраквілл. Па. - - - - - - - - - - - . - - - . . . . . . . 15 289 Христина Фуга - 4 16,000 2 АДД
21. 340 339 М. Луців - - . 1 1,000 2 НЕОБ'ЄДНАНІ ВІДДІЛИ Замовляти можна в книгарському відділі при „Свободі",
Нюарк. Н. Дж. - - . - . - - - . - . . - . - 15
347 Дарія Долар „ „ „ 1 5,000 1АДД пересилаючи рівночасно чек 'або грошевий переказ.
22. 347 Міллвілл. Н. Д ж . - - - . - . - „ . . - . . - . „ 15
1,000 1 АДД 15 377 Осяла М и х а й л е н к о - 1 І 3,000 !
23. 371 Нюарк. Н. Дж. - - - - - - - - - - . - „ . 15 С. Гавриш , 1 Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 54fe стейтового
375 П. Тарнавський - і 1,000 9 380 С. Ковальчук „ „ „ 1 1,000
24. 26 Томе Рівер, Н. Д ж . (новий Відд.) „ 14 7 податку.
383 И. Хома „ - „ - 2 2.00Q 1ТР
25. 360 Воффало, Н. И. - - -------.---- 14 6 Разом: S 4.000
422 В. Євтушенко - - 1 1.000 1ТР
26. 465 Ляшин, Квібек ---------------.--. 14
430 С. Гавриш „ - 2 8,000 1 АДД "SvOBODA" B O O K S T O R E
27. 468 Н і я ґ а р а он д е Лейк, Онт. . . . – „ – 13
28. 59 Бріджпорт, Конн. - - - - - - - - - - - - , „ . - - 12 І. Квітницький - 2 8,000 1 АДД
В А С И Л Ь ОРІХОВСЬКИИ,
20. 63 Форд Ситі. Па. „ - - - - - - „ - - „ . - - 12 Разом: 31 589,500 8 А Д Д 4 ТР головний організатор
30. 245 Тпвнтон Н Пж - „ „ 12
Ч. 236. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 7-го ЛИСТОПАДА 1980

Запроваджено новий курс Студенти Колюмбійського ЯПОНСЬКИЙ УРЯД В ОКРЕМІЙ НОТІ ДО УРЯДУ МІНІСТЕР ОБОРОНИ В ПІВДЕННОКОРЕЙСЬКОМУ
Південної Кореї висловив своє глибоке затурбування і уряді заявив, що прикордонні війська Південної Кореї
в американському університеті університету завершують справою лідера опозиційної партії Кім Янга,засуд якого на і застрілили трьох північнокорейських „інфільтраторів".
Грілі, Коло. (І.Ф.). - університету все ще нема підготову вечора кару смерти потвердив у вівторок, 4-го листопада, і які, мовляв, намгалися нелегально перейти кордон.
Після того, як в Універси- військовий суд у Сеулі. Заступник міністра закордонних І правдоподібно з метою шпигунства в користь кому ністич-
навчання української мови, Ню Йорк, Н. Й. - Про- піяністка Аня Ляшок. виз- справ в теперішньому японському уряді Масуо Такашіма і ної Кореї. У перестрілці загинув також один південноко-
тсті північного Кольорадо де можна було б частіше і
вже тричі викладався по- тягом останніх кількох ти- начна учениця Українсько- заявив південнокорейському амбасадорові, що Японія ! ресць. а три цивільні особи і два поліціянти були поранені,
довше зупинятися також на жнів Український Студент- го Музичного Інституту вважає справу Кіма внутрішньою проблемою корейсько-
пулярний серед американ- питаннях життя і прагнень
і
ських студентів курс про ський Клюб при Колюмбій- клясн проф. Таїси Богдан- гр уряду, але вона викликає велику турботу не тільки в
українців, треба було nepe– ському університеті завзято ської. Відділ Нюарк,та бан- Японії, але також в багатьох країнах світу. ..Якщо СЕНАТОРОВІ ЕДВАРДОВІ КЕННЕДІ ЗА допомогу у
дисидентські рухи в СССР, бороти багато труднощів, виборах для Картера близькі Картерові люди, як
що його запроваджено з іні- приготовляється до Україн- дурист Юліян Китастий. щонебудь станеться з Кімом, — заявив заступник мініст-
щоб домогтися схвалення ського Вечора, який відбу- Після концерту відбу- ра, - публічна опінія буде порушена в нашій країні і це. Гамілтон Джордан і інші, радо купили тисячодоляровнн
ціятиви д-ра Івана Овечка цього нового курсу в ан- квиток на обід, що його було влаштовано для сенатора
та на якому найбільше ува- дсться у п'ятницю. 14-ГО деться забава під звуки по- може мати негативний відгук у відносинах між Японією і
глійській мові, який дає ,іисгопала, в Колюмбії. Ве- пулярноі оркестри „Водо- Кореєю". Кеннеді у Вашінгтоні кілька днів тому для здобуття
ги присвячувалося україн- можливість познайомити відповідних фондів, щоб заплатити передвиборчий борг
ським дисидентам, цього чір складатиметься з двох грай" з Ню Йорку.
студентів з усіма аспекта- частин: концертової npor– Весь дохід з цього Вечора сенатора в його недавньому намаганні самому стати
року затверджено новий ми життя також в Україні. Президентом.
курс цивілізації про життя рами, яка почнеться у 7:30 призначений на започат- ІІїїіІІІііІіІІІІІІИІіИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіІІІйІІІІІІЦІгіІіііііІІіІіііііім
При йшлося апелювати. піс- год. вечора, та забави, яка кування і розбудову україн-
всіх народів сучасного СС- ля трьохразового відмов-
СР. І на цьому курсі д-р І. почнеться в 9-ій год. ських курсів в Колюмбії. В ПЕРШУ СУМНУ І БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
лення програмовою комі- Концертова частина за- Члени Українського Клюбу
шшшшшшшшшшшшшшшштшяяшшшшшшшшшшшшшшт
Овечко, якого цього року сією, аж до загального збо- нашої Найдорожчої
повідасться дуже різнома- закликають українське rpo– В БОЛЮЧІ РІЧНИЦІ СМЕРТИ
підвищено до ранги звичай- ру керівників департамен- ДРУЖИНИ, МАМИ, СЕСТРИ І НЕВІСТКИ
ного професора того універ- нітною і цікавою. У ній мадянство до численноїуча. наших Незабутніх РОДИЧІВ -
тів, найвищого авторитету візьмуть участь молоді та- сти, щоб належно лідтри- В ДЕСЯТУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
ситету, буде мати можли-
в,ість приділити найбільше
в цій справі, який більшістю
двох третіх голосів схвалив
лаиовиті сили з метрополії матн пю важливу ціль. бл. п. МАМИ
уваги культурі, звичаям, Ню Йорку, а саме: танцю- Концерт відбудеться в
віруванням і традиціям ук-
заходи проф. Овечка, і зга-
даний курс уже заплянова-
вальна група „Сизокрилі",
під керівництвом балетмай-
Millicent Mclntosh Center,
Barnard College campus, Co– ТЕТЯНИ ФЕДЧУН бл. п.
раїнського народу. но на весну 1981 року. стра Роми Прийми-Бога- lumbia University, 606W.
Т О М У ЩО В програмі т о г о
чсвської: вокальний ан-
самбль „Промінь", дири-
120th S O Broadway. Вступ
буде відправлена
ІРИНИ
для студентів — 2.00 дол., ТА ДЕВ'ЯТУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
гент Богданна Волянська; гості 3.00 дол. СЛУЖБА БОЖА і ПАНАХИДА БАТЬКА
ПОДЯКА
по Службі Божій
УПРАВА УКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЬНОГО
в м. КЕНТОНІ. Огайо
КОМІТЕТУ ХОЧ ЩЕ НЕ ЗНАВШИ ВИСЛІДІВ ВИБОРІВ, президент в церкві св. Вознесіння в Мейплевуді, Н. Д ж .
бл. п. ВОЛОДИМИРА
Картер заздалегідь готувався до болісного переселення з
виносить якнайбіпьші та якнайсердечніші слова подяки та
признання веш ГРОМАДЯНАМ нашої громади та чокопиць.
які причинипися чийсь ввпиким. або ж. навіть, чимсь най-
Білого Дому назад, у звичайне „цивільне" життя. Вже в
останні дні виборчої кампанії, говорячи про перемогу.
в н е д і л ю , 9 - г о л и с т о п а д а 1 9 8 0 р.
Горем прибиті: ГОЛЮКІВ
Президент цікавився досвідом, що його має за собою чоловік - МИКОЛА
мвншим. як в минулому так і тепер, в праці дпя проспавпю- буде відправлена
колишній президент Джералд Форд, і також доручив своїм син - ВІКТОР, Свекри
вання українського імвни серед чужинців. Секретареві Ко-
мітету. Шановному панові ІВАНОВІ ІВАНИЦЬКОМУ. вино-
помічникам поінформуватися про процедуру переселення сестра - ВАЛЯ з дітьми в неділю, 16 листопада 1980 p., о год. 9 рано
ситься особпива подяка; який стояв у постійному контакті,
в близьких до Форда людей, що здійснювали nepeee– Брати з Родинами у Білорусі
в українській католицькій церкаі
як зв'язковий між Топовою Комітету та Громадянством, чим дення Форда з президентури назад до „цивілю .
і зробив багато корисної праці. св. Юра при 7-ІЙ вул. в Ню Йорку і. Й.
' УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
тмійллтлллтллтттмюищ
КЕНТОНУ. Огайо ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА
ЦЕНТРАЛЬНА УПРАВА ОДВУ та БРАТНІ Бучач і Рідних, Приятелів і Знайомих прохаємо помолитися того

ОРГАНІЗАЦІЇ УЗХ, „ЗАРЕВО", УВФ, СВУР та МУН Бучаччина дня разом з нами зв спокій їхніх душ.
Сини:
І?ттяушіУшУіУаіамьнуїУлнмяїлньїлїяїар, у великій скорботі ПОВІДОМЛЯЮТЬ ВСІХ СВОЇХ Члені!
Ціна S25.G0 -f fl.00 пересилки ОЛЕКСАНДЕР
і та все Українське Громадянство в ЗСА, SVOBODA і ЮРІЙ з Родинами
і ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ що в неділю, 2-го листопада ц. р. у Рочестері, етейт Ню йорк, ЗО Montgomery Street
повідомляє, що Jersey City. X J . 07S03
і: відійшов у Вічність, проживши 85 років, ' іу^ллллллллллллллляял
ВЕЧІР ІВАННИ САВИЦЬКОЇ
присвячений ЛЕМКІВЩИНІ. заплянований на п'ятницю. 7-го
і 1 листопада 1980 р . з причин від Управи Клюбу незалежних
ТЕРЕНОВЕ КЕРІВНИЦТВО ОУН в ЗСА
з глибоким жалем повідомляє своїх Членів
і НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ. та всю Українську Громаду в ЗСА,
і наш Друг шо в неділю, 2-го листопада ц. р. у Рочестері, стейт Ню йорк,
і Згадану імпрезу перенесено відійшов у Вічність, проживши 65 років,
і!
І!
на П'ЯТНИЦЮ. 12-го ГРУДНЯ 1980 РОКУ.
СТЕПАН КРИЧУК
невтомний суспільно-громадський І політичний діяч, заступник голови 20-го Відділу ОДВУ
у Рочестері, Н. й.
82-ий Відділ СУА в Ню Йорку, Н. Й. Осиротив Дружину, Доньку, Внуків та ближчу І дальшу Родину в Канаді та
влаштовує . . на Рідних Землях.
ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися у середу, 5-го листопада ц. р. на місцевому цвинтарі.
наш Друг
ВЕЧІР
СТЕПАН КРИЧУК
'"' В
Скорбній Дружині та Родині висловлюємо наше глибоке співчуття.
ПОКАЗУ УКРАЇНСЬКИХ РЕҐЇОНАЛЬ- Центральна Управа ОДВУ
НИХ ОДЯПВ ІПРИМІНЕННЯ в и ш и в к и чільний діяч УНРуху протягом понад 45 останніх років.
Осиротив Дружину, Доньку, Внуків та ближчу і дальшу Родину в Канаді та
Д О СУЧАСНОГО ВБРАННЯ на Рідних Землях.
Народні одяги зі збірки п. ОЛЕКСАНДРИ КРУПИ з Гартфор-
ду Пояснення п. ЗОРЕСЛАВИ РУДИК. КРАЙОВИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОГО v ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися у середу, 5-го листопада 1980 р.
а
Показ відбудеться
ВИЗВОЛЬНОГО.ФОНДУ (УВФ) в ЗСА Скорботній Дружині та Родині, висловлюємо наше глибоке співчуття.
ш суботу, 15 листопада 1980 p., о год. 4-ій по поп. з сумом 1 скорботою повідомляє своїх Членів Тереновий Провід ОУН в ЗСА
в Пластовій Домівці, 144 Друга Аше., Ню Йорк, Н. Й. та все Українське Громадянство в ЗСА,
ДО ЧИСЛЕННОЇ УЧАСТИ ЗАПРОШУЄ - - шо в неділю, 2-го листопада ц. р. у Рочестері, стейту Ню йорк,
УПРАВА відійшов у Вічність, проживши 65 років.

Союз Українок Америки - Відділ 108-ий
і Українська Рідна Школа наш Друг Ділимося сумною вісткою з Рідними, Українським Вояцтвом І цілою Українською
Ню Гейвен, Конн. Громадою, що в середу, 5-го листопада 1980 p., відійшов у Вічність

влаштовують СТЕПАН КРИЧУК бл. п.
зразковий Громадянин І Націоналіст, перманентний та щирий жертводавець на народні та
ВИШИВАНІ ВЕЧЕРНИЦІ
які відбудуться
самарянські цілі.
Осиротив Дружину, Доньку, Внуків та ближчу І дальшу Родину в Канаді та
на Рідних Землях.
ВОЛОДИМИР
Щ
29 листопада 1980 p., о год. 8:30 аеч.
в Warsaw Park, Ansonia Rd.. Ansonia, Conn.
ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися у середу, 5-го листопада ц. р.
9
Скорботній Дружині та Родині висловлюємо наше глибока співчуття.
БОГАЧЕВСЬКИЙ
Знаменита оркестра „ІСКРА" нар. 10-го вересня 1903 р. в ГригороеІ на Поділлі, Інженер-електрик, старшина 1 -оіУД УНА,
Вступ від особи S8.50. студенти Se,OO
Крайовий Комітет УВФ в ЗСА учасник бою під Бродами, основний і перший голова Товариства Українських Інженерів
Америки, основник І перший голова хору „Думка", основних І перший голова церковного
За квитками і столами прошу звертатися до хору „Дзвони", голова Комітету кол. студентів високих львівських шкіл, голова Комітету
для видання англомовної книги про Львів, член багатьох українських суспільних і куль-
Галини Марків, 387-7168 або Стефи Колос, 393-2156
турних організацій.
У глибокому смутку родина:
ТЕТЯНА з ГІРНЯКІВ - дружина
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО їм. ШЕВЧЕНКА сини - ЮРІЙ й ОЛЕГ з дружинами РОМОЮ І МИРОСЛАВОЮ
І дітьми АННОЮ. БОРИСОМ, АНДРІЄМ і НАДІЄЮ
РІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Ділимося сумною вісткою з Родиною, Приятелями і Знайомими,
донька - ОЛЕНА БАЧИНСЬКА з чоловіком ВОЛОДИМИРОМ
І доньками МАЄЮ І НІНОЮ
що 4-го листопада 1980 року, по довгій І тяжкій недузі, відійшов у Вічність,
КОМІСІЇ наш Найдорожчий БАТЬКО, ДІДО, БРАТ І ШВАҐЕР
брати - БОРИС І ІВАН з дружиною ІРИНОЮ І дітьми
сестра - СОФІЯ ШЕВЧУК
сестрінки:
РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДІВ І ПУБЛІКАЦІЙ
І РАДА ПРЕДСТАВНИКІВ РЕГІОНАЛЬНИХ
бл. П. КСЕНЯ КУЧЕР з мужем ВОЛОДИМИРОМ І ріднею
та ІРИНА БОРСУК з мужем БОГДАНОМ І ріднею
КОМІТЕТІВ
і
відбудеться
ВОЛОДИМИР ПЕНКАЛЬСЬКИЙ братанки:
РОМАН з дружиною АНЕЮ І дітьми
нар. 15-го серпня 1901 року в ПІдгайцях, Україна. та ВОЛОДИМИР з дружиною МАРІЄЮ І ріднею
в суботу, 8 листопада 1980 p., о год. 2-ій по пол. братаниця - ХРИСТИНА БОГАЧЕВСЬКА
в приміщенні Наукового Т-ва ім. Шевченка ПАРАСТАС відбудеться в четвер, 8-го листопада 1980 p., о год. 7:30 веч. у похорон- шваґрова - ОКСАНА МАРТЙНЕЦЬ з донькою МАРІЄЮ
302-304 Захід 13-та вул. в НЮ ЙОРКУ, Н. й. ному заведенні П. Яреми, 129 Схід 7-ма вуп. в Ню йорку, Н. й. І ріднею
ПОХОРОН в п'ятницю, 7-го листопада 1980 p., о год. 9:30 ранку в того ж похоронного свати: ІВАННА ПРИЙМОВА, ЕВСТАХІЙ І ТЕТЯНА БАЧИНСЬКІ
ПОРЯДОК НАРАД:
заведення до української католицької церкви св. Юра в Ню Йорку. в опісля на цвинтар та МИКОЛА й ОЛЕКСАНДРА МЕЛЬНИКИ
1. Відкриття - Д-р ВАСИЛЬ ЛЕВ і Д-р МИКОЛА ЦЕНКО. „Ґейт оф Гевей". ДАНИЛО й ОМЕЛЯН БОГАЧЕВСЬКІ, кузени з родинами
2 Протокол з останньої Конференції і праці за минулий Горем прибитк МАРІЯ й ОЛЕГ ЛИСЯКИ з сином ОЛЕГОМ, кузени
рік - Ред. ІВАН ДУРБАК. Г Ш Д А
3. Звіти представників.регіональних Комітетів. f ОЛЕКСАНДЕР - син а Родиною в Україні ИЮ ” ” П " т н и ш о ' 7 " г о л н с т о п а Д в 1 М 0 Р - ”"охоронномузаведеннюП. Яре-
4. Звіт підкомісії родоводів ЕВГЕН - син з Родиною в Україні
МИРОСЛАВ - брат в Родиною в Україні ПОХОРОННІ ОБРЯДИ лічиуться в суботу, 8-го листопада 1980 p., о год. 11 15 рано
5. Доповідь про Лемківздину.
ЯРОСЛАВА - братова з Родиною в ЗСА а церкві св. Юра в Ню йорку, а звідтіля на цвинтар са. Андрія Первозванного в Бваид Бруку,
6. Дискусія. „,
7. Різне. Ближча І дальша Родина в Україні, Америці І Канаді
8. Закриття.
?^^^^^Jll^^ByiBJiBBJlgBjtiBJ^jBJl^BB^lB^gBJlgB^^ і
1
„СТУДІЯ МИСТЕЦЬКОГО СЛОВА" ЛІДІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ в НЮ ЙОРКУ
Постава: Лідія Крушепьницька
Неділя, 16-го листопада 1980 року, П Р Е М' Є Р А Музика: Ігор Соневицький
година 2:30 по полудні Володимир Винниченко Хореографія: Ольга Ковальчук-Івасівка
Заля Fashion institute of Technology Оформлення сцени і світло: Юрко Ґречило
227 west 27th street. New York City
Квитки: АРКА. ЕКО і при касі
ЧОРНА ПАНТЕРА і БІЛИЙ ВЕДМІДЬ Костюми: Марійка Шуст
Спонзор Т-во САМОПОМІЧ Відділ Ню Йорк
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 7-го Л И С Т О П А Д А 1980 Ч. 236.

Перемога... має потрібні якості й квалі- І. Хомко ... Пам'яті д-ра Михайла Стефанова Вісті з Бавнд Бруку
фікації, щоб бути добрим
13акінчення зі ст 2-ої) канцлером: він є одним з (Закінгення зі crop. 1) .
У вівторок, 30-го вересня Вкінці 1951 року переїхав
найрозумніших політиків З ПОБУТУ ВЛАДИКИ НОВЕ ВИДАННЯ
до Шмідта і холодним ду- турботою.. Ймовірно ГОЛО- чотирьох Округ, що при- цього року, несподівано до ЗСА. Тут працював у У П ЦЕРКВИ
шсм для Брандта не менше, сували за лібералів теж по- Німеччини,,є підготованим, МИТРОПОЛИТА НА
знає все з економіки.' Він сутні одобркли грімкими помер доктор Михайло фармацевтичній фабриці та ФЛЬОРИДІ
як лля Штравса. У конфрон- тенціяльні демохрнстянські оплесками. Стефанів, член Наукового студіював фармацевтику в У пляні відзначення Ук-
тації. поляризованій між виборці не з апатії до Штра- політик великих поглядів. Товариства ім. Шевченка і УТП і в 1967 році захистив
правицею і лівицею, перева- вса, а тому що супроти оче- Всупереч легендам і накле- Від 9-го вересня до 9-го раїнською Православною
пам, пропагованими про- Опісля приступлено до автор численних наукових дисертацію на ступінь док-
жовтня Блаженнійшії Мнт- Церквою в ЗСА 1000-ліття
жив-центр. У змаганні між видної безперспективности вибору Управи на 1981-ий праць. тора хемії. Ця дисертація
двома однаково талаиови- ХДУ-ХСУ досягти абсо- тивниками в сильно полеміч- Михайло Стефанів наро- була високо оцінена докто- рополиг Мстислав перебу- Хрищсння України-Руси,
тими політиками - Шмід- лютну більшість, зміцнення ній виборчій кампанії,Шт- рік. На голову обрано 1.
. ром св. п. Вертипорохом. вав на Фльорнді. Прилетів крім появою на початку
том і Штравсом — переміг поміркованого компоненту равс є поміркованим і від- Хомка; заступниками — С.- дився в 1907 році в Західній Владика на Фльориду на цього року 11-го тому ІСТО-'
той, який маючи владу, зу- уряду видавалося найбільш повідальним політиком. Островського, Ю. Бараню- Україні. Після закінчення Головним напрямом нау- лікувальний відпочинок nic– рії УП Церкви, написаної
ка і М. Захарка; секретарем СереДНЬОЇ ОСВІТИ б у в ПОКЛИ.- кової зацікавлености д-ра ля понад двомісячного шпи проф. І. Власовським, цим
мів довести, що вмівЇЇВИКО- раціональним вибором. Ви- Але бракує йому один хрис- Стефанова було вивчення
нувати. „Я представляюся,- борці, між іншим, пригада- здібність обеззброїти й при- - П. ВоЙного; касиром — каний до польського війсь- тального і клінічного ліку- разом у перекладі на англі-
Володимира Боярського; ка. З 1934 до 1938 року біохемічного і біофізичного вання у Канаді. З огляду на ську мову,-у вересні ц.р.
сказав Шмідт на одному зі ли собі, що афганська криза боркати супротивників. процесів у людському opra–
своїх мітингів. - як прези- протиставила була Ґеншера Поки християнська демо- пресовим референтом — студіював теологію і набув те, шов той час парафія св. вийшов із друку „Збірник
Володимира Білика, та чле- ступінь кандидата теології. нізмові. У його науковій Миколая в Майамі не мала літургійних співів УПЦерк-
дент Німеччини акційного Барові, одному з лідерів кратія не матиме кандидата діяльності можна відмітити
товариства, на зборах 30-ти соціял-дсмократичної ліви- на канцлера, який був би нами Контрольної Комісії: В роках 1938-39 був провід- постійного о. настоятеля. вн", що його впорядкував і
Ярослава Леськова, Івана ником в Українській Єван- два періоди: перший період Владика відправив ісрейсь- зредагував директор Укра-
мільйонів акціонерів: це ці. Нові частіші сутички між здібний на таке „чудо" або охоплює органічну хемію.
їхнє - виборній - діло судн- партнерами урядової коалі- коли ліберали не змінять Бойка і Галину Гаврилюк. гельській Церкві.
У 1950 році, закінчив Після виходу автора на лен- кнм чином чотири недільні їнського Науково-Богослов-
ти. чи справи були ведені в ції не тільки у зовнішній, напряму, і, зваживши на Відтак у дальших нарадах фармацевтичні сію почався другий період. служби: 14-го, 2І-го і 28-го ського Інституту проф. Ва-
студії в вересня та 5-го жовтня. Tpa– силь ЗавІтневич.
задовільний спосіб". Одним . але й у внутрішній і еконо- можливість досягти абсо- вирішено продовжувати цю університеті в Ерлангені, У першому періоді св. п. М.
словом канцлер подав кін- мічній політиці, будуть не- ЛЮТНу бІЛЬШІСТЬ, х р и с ГИЯН- гарну традицію імпрез стей- Німеччина. Св. п. М. Стефа- Стефанів, працюючи у відо- гічною для Владики і членів Збірник видруковано на
, цевий балянс. Тому, що цей ммнучими, і дехто вже ду- ська демократія не може тового Дня УНСоюзу. Об- нів обрав фармацевтичні мій хемічній фірмі Гофф- парафії була неділя. 21-го тривалому папері та оправ-
бал ;нс у загальному иозитн- мас. що чотириріччя соціял- перемогти. В 1980-му році говоривши плини праці чо- студії, щоб здійснити свою ман ля Рош, зробив низку вересня, в яку Свята Церква лено в тверду обгортку з
вний. не нормально, що він ліберальної коаліції, яке вона не перемогла б була з тирьох Округ та обміняв- мету - повернутись на винаходів в галузі похідних відзначус народження Пре- золотим тисненням; він мас
- канцлер - отримав схва- почалося, буде останнім. жадним іншим кандидатом шися думками, учасники Батьківщину, допомагати ізохіноліна. Автор виробив святоі Богородиці. Вночі з на 468 сторінках 178 нотних
:існня. яке було б куди Hilip– Напевно, що ще передчасно але напевно кандидатура нарад склали гратуляції та народові, проповідуючи свою „одноступневу" МСТО- 20-го на 21-го вересня зло- текстів ніснопінь Св. Літур-
ше. якби під оцінкою були твердити це, але настіль- Штравса зробила справи ще побажання успіхів новооб- слово Боже і подаючи ме- ду синтези, що давала легко дії, розбивши два вікна, гії та 14 додаткових парті-
тільки його особа й минуле, ки ж певно, що Шмідт НІВІЧ- труднішими. раному голові 1. Хомкові. дичну допомогу хворим. доступний вихідний мате- ограбували церкву. забрав- тур. серед них 6 концертів
а не також соціал-демокра- ний. Закінчено збори товарись- ріял для необмеженої кіль- ши з вівтаря всі церковні А. Веделя, Д. Бортнянсько-
гнчна партія в цілому. кою вечіркою з перекус- сосуди, необхідні для від- го і П. Гончарова.та 4 до
Неминуче повернення в кою, що її приготовили па- АВТОР РЕПОРТАЖУ КОСТИ ПОХІДНИХ ІЗОХІНОЛІНО- прави Святої Літургії. По- архисрейських відправ.
Якщо замість плебісциту Кінець кар'єри тінь Штравса упростить те- вого персня. У другому грабовано дві Свангелії, Поява цього збірника є
Шмідт одержав лише під- ні Боярська і Стеців із Нюар Репортаж про „Участь періоді автор опрацьовував два непрестольні хрести, епохальною подією нетіль-
пер справи. Не можна буде ку. В загальних зборах взяв українців у Інтернаціональ-
твердження соціял-лібера- Від виборів між христн- більше відмовлятися бра- низку питань з ділянки на- дві чаші й інші евхаристійні ки в житті У П Церкви, але і
льної коаліції (.вілтепер тро- янськнми демократами і тись за державний дефіцит участь колишній довголіт- ному фестивалі вКентоні", родного здоров'я, присвя- предмети. Дивно те. що всієї української нації. На
хи більш ліберальної і. зна- лібералами немає більше тільки тому, що це Штравс ній головний предсідник поміщеному без підпису в тивши головну увагу зна- злодії не забрали значно жаль, видано його невели-
ЧИТЬ, ТрОХИ МеНШ СОЦІЯЛІС- Штравса, який протягом 20- викрив його, або применщ- УНСоюзу, а тепер його по- „Свободі" ч. 229, у вівто- чінню вітамінів, питанням дорожчих речей, на що па- ким накладом. Саме тому
тичної): якщосоціялдсмок- ти років являв з себе знач- шувати небезпеку фінлян- чесний член Йосип Лисогір, рок, 28-го жовтня, написала атеросклєрози, хворобі cep– рафіяни мають свої влучні і цей збірник повинна прид-
ратія зросла тільки мініма- ною мірою заваду в їхніх дизації Німеччини лише то- якому присутні відспівали Анна Печенюк з Кентону, ця і проблемі пістряка. Ці
„Многая літа". реальні пояснення. Не маю- бати,у першу чергу, кожна
льно: якщо ЛДУ-ХСУ, не взаємовідносинах. Феде- му, щоїїпостійно нагадува- Огайо. питання автор висвітлив у чи літургійних сосудів, тієї українська православна па-
зважаючи на втрати, під- ральна кар'єра Штравса ма- ла „чорна людина". Хто б не низці наукових статтей в неділі Владика зміг відпра- рафія. Крім того, варто,
55S: 9^^Ф- usaws^^usssusassswssresawss;
твердилися як найсильніша буть закінчилася. Він зали- був новим кандидатом на 5^Д^ українській періодичній пре- вити лише Обідницю. Всво- щоб цим збірником було
партія, - то це тому, що шиться лідером ХСУ і „ве- канцлера християнської де- сі і в фахових наукових сму слові до зажурених чле- обдаровано музичні бібліо :
часописах.
виборці думали також про ликим виборцем" за лаш- мократії - Альбрехт, Дрег-
майбутнє. Вони в першу гунками, але не буде більше гер чи хтось інший - він не ДО ВСІХ ЧЛЕНІВ нів парафії Владика просив теки університетів і консер-
Д-р М. Стефанів був пос- їх утопити свій жаль і біль у ваторій.Про це повинні под
чер.у мали на увазі, що не кандидатом на канцлера. зможе сказати дуже вілмін- тійним учасником наукових посиленій праці на церков- бати парафіяльні управи,
вся соціял-демократична Виборчі втрати християн" ні речі, ніж Штравс, але
партія створена на подобу ської демократії, не катос- буде важче для лібералів і
УКРАЇНСЬКОГО конференцій НТШ і УВАН, ній ниві, прирікаючи їм відділи Об'єднання Сестрии
де виступив ІЗ ЦІННИМИ ДОПО- свою допомогу. Насампе- тва Православної Церкви й
Шмідта. Успіх лібералів трофічні, але чіткі, зв'язані для інших не брати цих
пояснюється також тією також з його ім'ям. Штравс справ до належної уваги.
НАРОДНОГО СОЮЗУ -"Ч,!.1"" : і
відями. Останні дві праці д- ред. дякуючи заходам Вла- Української Православної
ра Стефанова надруковані в дики Митрополита, кілька Ліги та добродії - npona–
Трудах Спільної Конферен- днів пізніше, ще перед свя- гатори української культу-
Дозвольте пригадати Вам, що вкладки ції Хемічно-Біологічноїсек- том Воздвиження Чесного ри у вільному світі.
повинні бути вплачені вже в першому дні мі- ції НТШ і Відділу Природ- Хреста - 27-го вересня -
ничих і Медичних Наук Музей при Церкві-Пам'ят- Ціна одного примірника
сяця, коли припадає чергова платність.
DO IT WITH KOBASNIUK ІШТШ УВАН (записки НТШ т . нику в Савт Бавнд Бруку з пересилкою в ЗСА і Кана-
Тому проситься належні вкладки вирів- 196). прислав для тимчасового ді 25 дол. За пересилку до
Св. п. М. Стефанів мріяв користування всі необхідні інших країн відповідна доп-
CURACAO нювати не пізніше, як 25-го дня даного міся-
ця. про дальшу наукову діяль- літургійні речі. Крім того. лата. Замовлення слід ске-
ність, підготував доповідь Владика започаткував збір- ровувати до книжного скла-
к-у пожертв на придбання ду Консисторії У П Церкви в
January 17-24, 1981 ГОЛОВНА КАНЦЕЛЯРІЯ для наступної конференції s

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО С О Ю З У НТШ, але невблагана нових церковних сосудів, Савт Бавнд Бруку. -
смерть перервала його складаючи водночас свою
S399.00 twin per person трудолюбне життя. Смерть
ЛЮґАГМиМїУАУЛ'Ж ЬУ,УЛіЛУЛ пожертву на цю ціль.
його є великою втратою
GUARANTEED RATE from New York City для української науки і 3-РОД. ДІМ
СЛУХАЙТЕ спільноти. Перед своїм виїздом із Maplewood. N.J
233 Elmwood Avenue ;
includes: Фльориди, в неділю, 5-го
ROUND TR1P A1R TRANSP0RTAT10Nft7 N1GHTS ACCOM–
РІДНІ АКОРДИ Олександер Архімовнч жовтня. Владика Мстислав 5. 6 і 4 кімнати, з веран-
дами. 2 оливні печі, 2 rapa–
M0DAT10NS AT PR1NCESS BEACH HOTEL 8. CAS1N0. подав парафіянам радісну жі. велика площа. 2 вільні
УКРАЇНСЬКУ РАДІОПЕРЕДАЧУ вістку про призначення па- апартаменти. Ціна 585,000.
located on its own beach in the Netherland Antilles. рафії, постійного отця нас-
З РАДІОСТАНЦІЇ WPOW - 1330 AM ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ Оглядати можна в суботу
MANY EXTRA'S тоятеля, який розпічне pery–
A - Final registration date -
Space limited!
NOvEMBER 18, 1980
Book now!
З НЮ ЙОРКУ КОЖНОЇ НЕДІЛІ
І
о год. 5:30 по полудні
УНСоюзу!
лярні відправи вже у нсді-
лю, 12-го жовтня. Бе.змеж-
но радісною була зустріч
і неділю між 2 і 4-ою год.
по пол.

А. Е. SMAL Ь Co.
4 всечесного о. Василя Поп- REAL ESTATE і 1NSURANCE
ка, який свою першу Служ- 1733 Springfield Avenue
сан or write KOBASNIUK TRAVEL I N C . ЗБОРИ бу Божу в Маямі відправив Maplewood. N.J. 07040
у неділю, 12-го жовтня, та з (201) 7617500
157 Second Avenue, New York, N.Y. 10003 Phone: (212) 254-8779 черги, на Свято Покрови у
о SERVICE т ВІДДІЛІВ УНС вівторок, 14-го жовтня. Ві-
таючи нового духовного
провідника нашої парафії, JfflBL? WAKlKQ– . 1 4
Приготовляє та доставляє до хати (на 25 або більше осіб) належить приректи йому
різного рода гарячі та холодні буфети і обіди, як також ло- НЕДІЛЯ, щирий послух і пошану.
трібне до цього начиння. 9-го ЛИСТОПАДА 1980 р. Будьте ж щасливі і вдоволе- TMAKER.
OOL і DIE MAKERS, OIECAST MOLD
MA1NTENANCE MACH1N1ST.
ні серед нас, всечесний і We are a progressive manufacturer mf
Власник Іван Івашко К Л І В Л Е Н Д , Огайо. Місячні дорогий о. Василю!
збори Б-ва евв алп. Петра і our own product line, if you art ex–
Тел.:(201)539-5149 Павла 102 Відд.. о год. 11:30. perienced in any of the above skills we
ранку в церковній залі св. Йоса- need your help. Steady work
фата. 5720 State Rd.. Parma. w7overtime. all union benefits. 5 mins

ш а к г К РАЇНСЬКА COSMOS CATERING SERVICE Ohio. - А. Жґута. пред . M. Бо-
бечко.секр. How to get GW bridge. Auto transportation avail-
able from all boroughs. Must speak

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА up the English. -
CSC METAL PRODUCTS
456 Nordhoff Pi.. Englewood. N.J.
„САМОПОМІЧ" Нема то. як на СОЮЗІВ ЦІ і down (201) 569-7300. Call Mr. Peterson

В НЮ ИОРКУ також і в ДЕНЬ ПОДЯКИ! payment. 0FUNERAL DlRECTORSe
Це найстарша та одна з найбільших українських кредитових коопе-
ратив на американському суходолі. РОДИННИЙ ДЕНЬ п о д я к и Just join the Pay-
roll Savings Plan and
ПЕТРО ЯРЕМА
За час свого існування досягнула^великого розросту — її майно зро-
сло nr S31 000.000.00.
Зав"' т”івала корисьі обслуги для своїх членів та нашої громади.
наСОЮЗІВЦІ buy U.S. Savings
Bonds.
T h e n , when you
УКР. ІЮГРЕБННК
Від довшого часу платить найвищу дивіденду від ощадностей у ви-
У „День Подяки", четвер, 27 листопада 1980 p., год. 1-ша по пол. Займається Похоронами
0
want to buy a car or
соті 7 'о - нараховану чвертьрічно, себто на 1.50^ - 1.75ЯЬ вищу від house, you'll have the a BRONX. BROOKLYN.
звичайних банків. down payment all NTBW YORK І ОКОЛИЦЯХ
Крім того дає зовсім безплатне життєве забезпечення для членів до sewn up.
You see, the Pay- КОНТРОЛЬОВАНА
висоти S2.000.00. ТШЛІШРІСТУРА.
Платить дивіденду у висоті 89Ь від пенсійних ощадностевих вкладків.
СПЕЦІЯЛЬНИЙ, roll Savings Plan puts
a little aside from each
Видає 6-МІСЯЧНІ та 30-МІСЯЧНІ О Щ А Д Н О С Т Є В І С Е Р Т И Ф І К А Т И та ТРАДИЦІЙНИЙ paycheck to buy Bonds. Peter б а г е т а
платить найвищі відсотки на 0 . 2 5 ^ вищі від тих. що їх платять Automatically.
комерційні банки. СВЯТОЧНИЙ 129 BAST 7th STREET
Painlessly. NEW YORK, N.Y.
.Всі ощадностеві вкладки є забезпечені до висоти S100,000.00, а крім ОБІД And before you ORegofl 4-25Є8
того власними резервами^висоті біля $1,500,000.00. know it, your savings
УФКК ..Самопоміч" служить для своїх членів дешевим та корисним will look mighty im–
кредитом. ' pressive. (Enough to
За час свойого існування уділила позичок на суму S59,000,000.00. impress a car salesman LYTWYN S LYTWYN
Уділює всякого рода позички на догідних умовах сппати, даючи На спеція.іьне or real estate agent.)
UKRAINIAN
зовсім безплатне забезпечення на випадок смерти чи тривалої не- за мовлення So join the.over
9vb million Americans FUNERAL DiRECTORS
непрацедатности у висоті до 110.000.00. ЦІЛИЙ ІНДИК who take stock in their AIR CONDITIONED
Крім того. УФКК „Самопоміч" завжди ішла з допомогою для наших для родини. country. Buy U.S. .
шкіл, молодечих та культурних організацій. Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА,
Savings Bonds. our Services Are Available
And put your Anywhere in New Jersey.
2 КОРИСТАЙМО З УСІХ ТИХ ДОБРОДІЙСТВ, ЩО ЇХ ДАЄ ДЛЯ ЧЛЕНІВ money down on Також займаємося noxopo–
о ТА ЦІЛОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ НАША РІДНА ФІНАНСОВА America. s нами на цвинтарі в Бавнд
о УСТАНОВА!
Обіди
Бруку і перенесеннямТлін-
тільки них Останків з різних країн
світу.
SELF REL1ANCE (N.Y.) на
замовлення
Дереворит
801 Springfield Avenue

FEDERAL CREDlT U N l O N Я. Гніздовського Take 1RV1NGT0N. N.J. NEWARK. N.J.
ESsex 5-5555

Замовлення на ОБІД прошу слати на адресу:
. stock New Branch
0
108 Second Ave.. New York. N Y. 10003 Telephone: tf12) 473-7310
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE
in^merica. UNION FUNERAL HOME
1600 Stuyvesant Avenue
(corner Stanley Terr.)
K e r h o n k s o n , N.Y. 12446 або тепефоном - (914) 6 2 6 - 5 6 4 1 ' Paid by Ukrainian National UNlON. NJ. 070S3
Ass'n A "Svoboda" Ukrainian (201)964-4222
іешевеяевемеяея Z Daily .

-