You are on page 1of 4

Редакція і Адміністрація:

"ЧчоЬінІа". ЗО Montgomen Si
Пам'ятайте

СВОБОДА SY0B0DA
Jersev СЛУ. NJ W302
Тел е ф " ми . 201 і 4 34 - 0237
і 2011 434-0807
про л Н ю Иорку (212) 227-4125

УНСоюлу: (201) 451-2200


Україну! З Нч? Иорку (212) 227-5250
(212) 227-5251
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN D А ІLS
РІК LXXXY. Ч. 224. ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ИОРК. ВІВТОРОК, 17-го ЖОВТНЯ 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY C1TY ami NEW YORK. TUESDAY, OCTOBER 17. !978 No. 224. VOL LXXXV

Кентон вказує дорогу і Президент Картер підписав закон Уряд СССР називає НАДІЯ СВІТЛИЧНА
до завершення УНІГУ щодо реформи федерально! служби конференцію в Кемп Дейвіді ПРИБУЛА ДО РИМУ
Кентон, О. (ФКУ). - В Наукового Інституту.
Вашінгтон.- У п'ятницю, чутливою на потреби краі- „зрадою інтересів арабів'
ході генерального „штур- По закінченні доповідей
му" для сплати Українсь- присутні два з половиною 13-го жовтня, під час спе-
ни і населення. З СОВЄТСЬКОГО СОЮЗУ
ціяльної церемонії в БІЛО- Новопідписаний закон Москва. - Центральні СЬКІ пропагандисти з ра-
кого Наукового Інституту Десятки учасників сходин
(УНІГУ) в неділю, 1-го жо- скинулися на поважну зага- му Домі, президент Джіммі має на меті запевнити, щоб совстські газети, а за ними ДІСТЮ ВІДМІЧуЮТЬ Про НСВ-
втня ц. р. місцевий Комітет льну пожертву 8.150.00 до- Картер підписав законо- директори окремих депар- також республіканські, не дачу переговорів дсржавно-
ФКУ, головою якого ЯВЛЯ- лярів. Поіменно свої по- проект, щодо реформи фе- таментів, бюр і агенцій фе- перестають публікувати го секретаря ЗСА Сайруса
ється Микола Хлиста, а жертви склали: д-р Йосиф деральної служби („феде- дерального уряду могли критичний матеріял про Венса з деякими арабськи-
секретарем Іван Фінковят, Якимів 1.150.00 долярів, по рал сивил сервис"), яка винагороджувати службов- недавню мирову конферен- ми лідерами, бо араби, мов-
улаштував доповідь про 1000 долярів: д-р Ярослав і охоплює 2,1 мільйона npa– ців,тобто рекомендувати їм цію в Кемп Дейвіді між ляв в розмові з Венсом.
працю і завдання Гарвард- Ляриса Музички,. Іван Фін- цівників федерального уря- вищі позиції та підвишки в президентом ЗСА Джіммі домагалися повного зали-
ського Центру Українських ковят, Іван і Марія Демчи- ду, не враховуючи пошто- заробітних платнях, на під- Картером, прем'ср-мініс- шення Ізраїлем ..арабсько-
Студій (ГЦУС). Доповіда- шини, Петро Гудзовський, внх урядовців. Остаточна ставі якости їхньої праці, а тром Ізраїлю Мснахемом го Єрусалима і повернення
чами на згаданій імпрезі Петро Сахаревич, По 200 версія законопроекту, який не на підставі терміну їх- Бегіном і єгипетським пре- його під арабський сувере-
були: голова і секретарка долярів: Микола Хлиста, з підписом Президента став нього затруднення.У додат зидентом Анваром ель-Са- нітет, а також визнання
Клівлендського Відділу Василь Содук, Стсфан Жа- законом країни, — це ком- ку,директорам і менадже- датом, піддержуючи тим арабського народу Палес-
Фонду Катедр Українозна- бінський, Степан Гудз, Во- проміс між пропозиціями рам буде значно легше звіль самим „фронт стійкості і тини та його права на само-
вства, Василь і Орися Ла- лодимир Пацула; По 100 Білого Дому та двома, де що няти,чи переносити на протидії арабських дер- визначення".
гошняки (вони теж члени долярів: о. Володимир Во- відмінними, проектами менш відповідальні пости жавЧ зокрема Сирії, Аль- Також члени Комітету
обох Палат Конгресу. тих осіб,які не виконують жир^, Лівії, Ємену і Палес- Об'єднаних Націй по здій-
Головної Екзекутиви ФКУ) лощук, Петро Бабич, Ми- задовільно своїх обов'язків.
хайло Бурий, Володимир Факт, що Конгрес схва- тинської Визвольної Opra– сненню невід'ємних прав
та Осип Гайський з Клів- нізадії під керівництвом палестинського народу
ленду. Бабійчук, Іван Бик, Антін лив цю реформу, за pax о ву- Президент Картер і ко-
Фінковят, Богдан Маланій, ють до значних перемог ментатори підкреслюють, Ясір.і Арафата. „кваліфікували сепаратну
Згадана імпреза відбу- Іван Іваницький та Креди- президента Картера, бо од- що цей закон — це найваж- Ренники згаданих держав угоду в Кемп Дейвіді, як
лась зараз по Службі Божій това Кооператива „Три- нією з його головних обіця- ливіша реформа служби за відбули в міжчасі декілька небезпечний зговір, який
в залі УК Церкви св. Мнко- зуб". нок під час виборчої кампа- 95 років її існування, бо зустрічей в Дамаску, засу- фактично закріплює плоди
лая, що її відкрив голова нії в 1976-му році власне вона повинна значно змен- дили ..капітулянтський курс збройної агресії Ізраіля", —
Відділу ФКУ Микола Хлис- Дальші пожертви присут- єгипстьського президента пише „Радянська Україна",
ніх і неприсутніх громадян була реформа федеральної шити марнотратність і не-
та, вітаючи присутніх і до- служби, щоб зробити її ефективність цієї урядової Садата, прийняли рішення яка також твердить, що
повідачів. Кентону будуть подані в про розрив дипломатичних хвиля осуду і критики, яку Надія Світлична із сином Яремою
пресі пізніше. більш ефективною та більш служби.
Після трьох роз'яснюва- зносин з Єгиптом і розгля- викликав в арабському світі Джерзі Сіп і. - 3 Риму Вакха, яка с піл опікою
льних доповідей цих снтузі- Віримо, що слідом нашо- нули заходи по ліквідації і за його межами сспарат-
го малого і жертвенного наспіла вістка, шо в четвер Блаженнішого Патріярха
ястів Українського Гарвар-
ду про найпекучішу потребу Кентону підуть швидко всі Конгрес ЗСА схвалив наслідків змови проти араб-
ських народів у Кемп Дей-
ний договір у Кемп Дейвіді,
„очевидно, породила замі-
увечері, 12-го жовтня, туди Йосифа. З часом Н. Світ-
прилетіла з Москви Налія лична плянус переїхати до
сплатити цей бастіон україн^
ської науки,головним зав-
наші громади Америки і
Канади і дружнім „шарвар-
117,3 більйона долярів відГ. шання і роздратування у
Білому Домі, офіційні пред-
Світлична, сестра украінсь- ЗСА і замешкати у Філя-
кого політв'язня Івана лельфії в родини, яка по-
данням якого є опрацьову- ком" сплатять 750 тисяч
долярів, щоб Український
на оборонні цілі Всю цю зливу комуно- ставники якого намагають- Світлнчного, яка сама віл- робила старання щодо її
вання і видання книг з ме- Вашінгтон. — Минулого долярів. московської пропаганди пе- ся зобразити підсумки три- була терміни ув'язнення з виїзду з СССР.
тою розторощення МОСКОВ- Науковий Інститут Гарвар- четверга, 12-го жовтня, оби- редрукувала ..Радянська сторонньої зустрічі ЯК ВЄЛИ-
дського Університету (У НІ- Члени обох Палат зая- уваги на її членство в Н. Світлична була ак-
ських брехань і відкопан- дві Палати Конгресу схва- вили кореспондентам, що Україна" у числі з 26-го кий успіх американської правозахисному русі в Ук-
ня української правди на ГУ) нарешті міг рушити вересня ц.р. кажучи, що дипломатії". тивною в правозахисному
лили законопроект, який голосували затакнм висо- раїні. русі в Україні віл 1968 року,
форумі світової науки — „обидвома руками" до пра- пропонує призначити 117,3 „фронт арабської стійкості" Для підкреслення „різни-
ці в цій справі-справ укра- кнм оборонним бюджетом заарештована в квітні 1972
було зворушливо стверди- більйона долярів на обо- тому, що Совєтський Союз рішений застосувати форму ці поглядів" між Вашінгто-
ти, що ця маленька укра- їнської еміграції. Час наг- економічного бойкоту про- ном і деякими арабськими Н. Світлична, якій 42 року і засуджена на 4 роки
ронні цілі, що представляє постійно розбудовує нові роки, прибула ло Риму з ув'язнення. Після ув'яз-
їнська громада (нижче 50 лить — 22-го січня 1979 собою найбільший оборон- ти Єгипту і намагатиметься країнами „Радянська Ук-
(отже, за несповна чотири роди зброї і безперебійно синами Яремою, 9 років, нсния перебувала на за-
родин) „враз з серцем щи- ний бюджет в історії ЗСА. збільшує свої видатки на перенести „штаб-квартиру" раїна" наводить нібито
рим несла офіру", свої дат- місяці) безповоротно минає Ліги арабських країн з Ка- „грубі напади президента та Іваном, 4 місяці. Cnep– сланні в Тарусі біля Moc–
рече неп ь сплати! Остаточна сума — це ком- військові цілі, що може ДО- шу вона замешкала в ол- кви, а останньо в Києві.
ки на сплату Українського проміс, виготовлений спі- вестн до того, що в неда- їра в іншу арабську країну. Джіммі Картера проти Ор-
„Радянська Україна" твср- ганізації визволення Палсс- ному з готелів Риму, а Під час ув'язнення хворіла
льною комісією обох Па- лекому майбутньому відтак мала перенестись до на різні недуги, не одср-
дить, що противники cena– тинн", бо З'єднані Стейти
Створено Ліквідаційну комісію лат Конгресу, бо первісно
Сенат пропонував призна-
СССР здобуде мілітарну
перевагу над ЗСА, а це ста- ратного мирового догово- Америки „були б раді, коли обителі української като- жуючи належної медичної
ру Єгипту з Ізраїлем будуть лниької церкви свв. Сергія і опіки.
УАГ чити на оборонні цілі 116,3 новнло б дуже поважну за-
„підтримувати боротьбу
б ця організація „зникла".
Не зважаючи на успіш-
и^ Філядельфія. -Дня 23-FO- Рівнож проситься -усіх більйона, з Палата. Penpe– грозу для Америки і дія
.єгипетського народу в особі ність переговорів, які якраз
ц. р. під час Ювілейної Зу-
стрічі у сторіччя Україн-
зацікавлених, висилати всю зентантів - 119,2 більйона
кореспонденцію в справах
цілого вільного світу.
його національних і nporpe– під теперішню пору про- СЕНАТОР ДОЛ
сивннх сил в їх протистоян-
ської Академічної гімназії датків чи Ювілейної Книж-
Геноцид у Камбоджі вимагає ні змові єгипетського пре-
довжуються у Вашінгтоні і
на можливість підписання
У „КОНГРЕСОВОМУ РЕКОРДІ'
на Союзівці, на Діловій ки на адресу голови Лікві-
Сесії, між іншим, створено даційної комісії: інж. Ми-
акції з боку ОН -
зидента проти загал ьнораб-
ської справи".
мирового договору між
Єгиптом і Ізраїлем в ско-
ВИСТУПИВ В ОБОРОНІ ПРАВ
Ліквідаційну комісію, яка хайло Караман, 825 N. 21
має закінчити діяльність Street, Philadelphia, Pa. закликають 80 сенаторів У висліді цієї акції про- рому часі, совстська npona– В УКРАЇНІ, ВІДМІТИВ
Ділового Комітету УАГ і тивників президента Сада- ганда не перестає бити у
Редакційної Колегії та зіб- Вашінгтон. - Минуло- коти, кандидат на прези- та, рішено вислати сирій- великі бубни з цього прнво- ВАШІНҐТОНСЬКУ АКЦІЮ
го четверга, 12-го жовтня, ського президента Ассада ду. бо, як твердять деякі
рати все майно. З огляду на
таке рішення, 30-го верес-
У ВАШІНҐТОНІ
ЗАПЛЯНОВАНО 80 сенаторів звернулися ли-
дента ЗСА в 1972-му році,
який тоді гостро виступав до Совстського Союзу для політичні спостерігачі і ко- УККА І УНСОЮЗУ
ня ц. р. відбулось ЛІКВІДД- стовно до президента проти вмішування Амери- переговорів про розширен- ментатори, замішання у
КОНЦЕРТ ня і зміцнення відносин між Вашінгтон. - У ,.KOH–
ційне засідання згаданого БАНДУРИСТІВ Джіммі Картера, заклика- ки у війну в Індокитаї і міжнародній політиці все гресовому Рекорді" з п'ят-
Комітету у Філадельфії, де ючи його поробити всі мож- закликав до негайного від- СССР і країнами „фронту". було головною ціллю Moc– ниці, 6-го жовтня, видру-
вирішено з тим днем припи- Вашінгтон, Д. К. - У ливі заходи, щоб Рада Без- тягнення американських У пов'язані з цим COBCT– кви. ковано заяву республікан
нити діяльність Комітету та суботу, 21-го жовтня ц. p., о пеки Об'єднаних Націй роз- військ з тієї частини сві- ського сенатора Роберта
передати урядування Лікві- год. 5-ій по полудні, тут у глянула справу геноциду в ту, здивував своїх колег у Дола із Кензасу, кандидата
даційної комісії. залі Пейнт Бренч гайскул Камбоджі, де, згідно з твер- Сенаті, бо закликав до ство- Арістідес Ройо заприсяжений на віцепрезидента в 1976
Із тієї причини Ліквіда- при 14121 Олд Колюмбус дженнями недавніх втіка- рення міжнародної військо- році, в якій він виступас в
ційна комісія просить усіх Ровд Сільверспрінг Мери- чів з тієї азійської країни, вої сили, під керівництвом на президента Панами обороні національних і зага
колишніх співпрацівників, ленд, виступить із своїм комуністичний уряд ,,Хмер Об'єднаних Націй, для по- льнолюдських прав в Украі-
які ще не передали свого гостинним, самостійним Руж" протягом останніх 3- валення комуністичного Панама Ситі. - Арісті- на церемонію заприсяжен- ні,реферує змагання украін
урядування, найдалі до ти- концертом Ансамбль Бан- ох років спричинив загн- уряду Камбоджі, щоб здер- дес Ройо, колишній МІНІС- ня нового президента Роя ського народу за національ-
жня передати на адресу го- дуристів Кобзарського Ми- бель 1,2 мільйона осіб із 8- жатн народовбивство в тій тер освіти й учасник ncpero– очолювали амбасадор Емб- нс самовизначення,описує
лови Ліквідаційної комісії стецтва з Ню Иорку з бага- мільйонового населення. країні. ворів між ЗСА і Панамою лер Мосс та генерал Ден- колоніяльну і русифікації
усе майно (письма, прото- тою та різноманітною про- Як вже інформовано, в П о д і б н у ВИМОГУ ВИДВНГ- відносно договору щодо нис МекАліфф, комендант ну політику Москви ВІДНОС-
коли, приладдя і гроші) грамою. Концерт nonepe– кінці серпня ц. р. демокра- нув колишній президент майбутності Панамського Південного військового ра- но України.інформує про ді
колишнього Ділового Ко- дить унікальна виставка тичний сенатор Джордж Камбоджі, Лон Нол, закли- каналу, під час спеціяльноі йону, а між гостями був яльність Української Гель-
мітету. бандур. МекГоверн із Південної Да- каючи Об'єднані Нації ра- церемонії у середу, 11-го відомий фільмовий актор сінкськоі Групи і про ув'я-
ніше виключити делегацію жовтня, був заприсяжений Джон Вейн, близький прн- знення її членів совстським
теперішнього комуністнч- на пост президента Пана- ятель ген. Торріхоса. режимом, вказує, що Украї- Сен. Роберт Дол
ного уряду „Хмер Руж" з ми, займаючи місце Деме- на — цс ..потенційна гло-
Округи УНСоюзу відбули Організаційні Наради он.
тріоса Лякаса, який про- Як відомо, новий договір бальна потуга, яка нахо- тика русифікації України та
тягом останніх 10 років між Панамою і ЗСА запсв- диться у совстських кайда- її старовинної культури,
Джерзі Ситі. - Органі- ретар 266-го Відділу В. Bap– головний промовець та чле- У згаданому листі до пре- сповняв функції президен-
шона передав головному ни Головного Уряду УНС няс, що в кінці грудня 1999 нах", як теж відмічус од- хоча почалася за панування
заційний Відділ УНС пові- зидента Картера, ініціято- та, але дійсна влада була в року панамський уряд nepe– російських царів, то вершин
домляє, що почалася осіння організаторові 7 аплікацій — головні радні інж. Ана- ноденну акцію УККА і УН-
рами якого були сен. Мек- руках генерала Омара берс контролю над кана- Союзу у Вашінгтоні в обо- досягнула за совєтської вла-
членська кампанія та що нових членів, а голова Ок- толь Дорошенко, Мирос- Говерн і республіканський Торріхоса.
руги П. Шевчук і секретар лав Кальба, Олена Олек, лом. але ЗСА далі матн- роні прав в Україні, зокре- ди, Дол відмітив, що проти
цілий ряд Округ УНСоюзу сенатор Клиффорд Кейс із муть право охороняти, спі- цієї народовбивчої політи-
відбув наради: 191-го Відділу В. Колодій Михайло Сорока, який за- Арістіде Ройо, адвокат ма зустріч представників
передали по одній аплікації разом є головою Округи і Ню Джерзі, 80 сенаторів не по фаху, заявив кореспон- льно з Панамою, невтраль- української громади з чле- ки виступили такі україн-
Торонто, Онт. — Збори закликали до збройної ак- дентам, що прикладе всіх ність того каналу. нами Конгресу в Капіто- ські діячі-патріоти. як Вя-
відбулися тут в понеділок , нових членів. Як у Рочес- секретарем 136-го Відділу
тері, так і в Амстердамі, УНС та Богдан Дейчаківсь- цй проти „Хмер Руж", а зусиль, щоб привернути па- лі увечері в четвер. 5-го чеслав Чорновіл, Валентин
18-го вересня ц. р. В них покищо обмежилися до ви- намському населенню всі жовтня. Мороз та інші, а відтак,
взяли участь головний збори проходили в друж- кий, обласний організатор
ній атмосфері і наради були УНС. моги видвигнути справу демократичні свободи, які після підписання Леонідом
предсідник УНС д-р Іван геноциду в Камбоджі на Сен. Дол, який разом із Брежнєвим Гельсінських
конструктивні. були значно обмежені генс- НА СОЮЗОВЦІ демократичним сенатором
Флис, директор на Кана- Вілкс-Беррі, Па. - Збо- форумі Ради Безпеки ОН. ралом Торріхосом. Проте, угод у 1975-му році, зфор-
ду сен. Павло Юзик, голов- Монтреаль, Кве. - В по- ри відбулися в суботу, 7-го ВІДБУДУТЬСЯ Деніслом П. Мойнігеном із
коментатори передбачають ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ мувалася Українська Гро-
ний секретар Володимир неділок, 25-го вересня ц. р. жовтня ц. р. в Едвардсвіл, труднощі, бо Торріхос на- Н ю Й о р к у , б у в СПІВГОСПО-
мадська Група сприяння
Сохан, головний касир відбулися тут наради, в Па. Головний Уряд Ун- НЮ ЙОРК УСЦАК дарем згаданої зустрічі ук-
далі залишається головно- виконанню Гельсінських
Уляна Дячук, головний Ор- яких взяли участь сен. П. CQK)3y репрезентувала за- ВІДЗНАЧАТИМЕ командувачем Національ- раїнців із законодавцями, угод, члени якої продовжу-
ганізатор Василь Оріхов- Юзик, директор на Канаду, ступниця головного пред- 19-РІЧЧЯ СМЕРТИ Союзівка. — У суботу, 4- дуже позитивно оцінив ва-
ноі Гвардії, тобто панам- го листопада ц. р, на цій шінгтонську акцію УККА і ю,ть виступати в обороні
ський, головний радний Ва- В. Оріховський та п-і Тск- сідника Марія Душник. На- С. БАНДЕРИ ських збройних сил. всіх прав людини. включ-
силь Дідюк та директор ля Мороз, головна радна. радими, в яких взяли чнс- оселі УНСоюзу відбудуть- УНСоюзу, зазначуючи, що
Ню Йорк. - Органі- Американську делегацію ся чергові Загальні Збори члени Конгресу мали змогу но з національними. Сен.
Канадської Канцелярії, по- Пані Мороз, яка заразом є ленну участь секретарі та Дол назвав деяких членів
чесний член УНС, Богдан головою Округи та секре- відділові урядовці, прово- зації Українського Ви- УСЦАК. Згідно з nporpa– запізнатися з діяльністю
звольного Фронту в Ню мою. Збори розпічнуться о українських борців за права цієї Групи, як Миколу Ру-
Зорич. Секретар 407-го Від- таркою 465-го Відділу УНС див голова Округи, мгрРо- денка, Олексу Тихого, Ми-
діпу в Торонті В. Шаран передала головному opra– ман Дяків. Йорку відзначатимуть 19- У КЛІВЛЕНДІ год. 4-ій по полудні. В про- в Україні та діяльністю ук-
грамі нарад: вибір Прези- раїнців в ЗСА в обороні тих рослава Мариновича, Ми-
передав головним урядов- нізаторові В. Оріховському Шамокін, Па. — В неді- ту річницю з дня трагічної ВІДБУДЕТЬСЯ ^ колу Матусевича. Петра
цям 8 аплікацій нових чле- З аплікації нових членів, лі, 8-го жовтня ц. p., в міс- смерти сл. п. Степана Бан- РІДНОШКІЛЬНИЙ дії, відчитанії я і приЙнят- борців і прав українсько-
тя протоколу з попередніх го народу, як теж обіцяти Вінса. Василя Стуса і Лемі' -
нів. Наради були конструк- забезпечених на 9 000 дол. цевості Фрака ілл, Па., від- дери, Провідника ОУН, БЕНКЕТ Лук'яненка, підкреслюючи,
тивні та успішні. життьового забезпечення. булися наради Відділів ба- підступно вбитого підісла- ІЗ ЗАБАВОЮ Зборів, звітування Управи свою дальшу підтримку.
за свою чотирирічну пра- що совстські власті зааре-
Рочестер, Н. Й. — Збо- Філадельфія, Па. — Збо- сейну Твердого Вугілля. В ним Москвою агентом Зазначуючи, що Україна штували їх і засудили на
ри відбулися в суботу 23-го ри відбулися в неділю, 1-го нарадах взяла участь п-і М. КГБ у такому порядку: в Клівленд, Огайо. - Уп- цю, дискусія над звітами і - цс друга щодо величини
вибір нової Управи. Крім території країна в Европі, довгі терміни ув'язнення і
вересня ц. р. Головним про- жовтня ц. p., в залі дому Душник, а проводив ними неділю, 15-го жовтня в год. рава Школи Украінознав- заслання без жадної підста-
мовцем був головний opra– УНСоюзу. В нарадх взяли голова Округи Тимко Бут- 10-ій рано — апель сумів- ства у цьому місті інфор- цього на порядку дня є важ- сен. Дол підкреслив, що
лива точка — обговорення хоча вона „на папері" має ви, бо вони не поповнили
нізатор УНСоюзу В. Opi– участь о. Степан Біляк, го- рей. Після нарад перекус- ської молоді; в год. 12-ій мус, що у суботу, 4-го лис- жадних злочинів, а тільки
ховський. Секретар 316-го ловний контролер УНС, кою гостила учасників п-і Служба Божа і Панахида; топада ц.р., в Астродомі видання історії-збірника всі атрибути самостійної
українського спорту, праця, держави, включно з член- вимагали виконання Гель-
Відділу в Рочестері В. Гав- Іван Одежннськнй, голов- Чабан. після Панахиди — Святоч- української середньої шко- сінкських угод, зокрема по-
риляк передав В. Оріхов- ний радний і Степан Гав- ні Сходини в Домі ОУВФ ли св. Йосафата в Пармі, яка вже в значній мірі ви- ством у Об'єднаних Націях,
В кожній Окрузі зроблено конана. В суботу вечором то фактично Москва дик- станов т. зв. „третього ко-
ському 7 аплікацій нових риш, старший обласний ор- огляд проробленої за ос- при 136 2-га евеню з Огайо, відбудеться Рідно- шика", який стосується по-
членів. ганізатор. Головним про- танні 9 місяців організа- доповіддю мгра О. Рожки; шкільний Бенкет із заба- відбудеться спільна вече- тує всі аспекти внутрішньої
ря-прийняття для всіх учас- і закордонної політики і шанування прав людини.
Трой, Н. Й. - Збори ВІД- мовцем був головний opra– ційної праці, обговорено вівторок, 17-го жовтня в вою. Однією із точок npor–
нізатор В. Оріховський. год. 7-ій вечора інформа- рами бенкету буде презен- ників Зборів. В справі за- таким чином Україна є ,,no– Сен. Дол відмітив, що
булися в неділю, 24-го ве- пляни осінньої кампанії, яка мовлення кімнат треба звс- теннійною глобальною по-
ресия 1978 р. в Амстерда- Чікаго, Ілл. — В суботу, у висліді повинна принес- ційна доповідь ред. С.Муд- тація випускників Школи хоча українські та росій-
рика на тему: „Вбивство Українознавства. Дохід ртатися до адміністрації тугою. яка находиться у ські дисиденти мають деякі
мі, Н. Й. Промову ВИГОЛО- 7-го жовтня ц. p., тут від- ти УНСоюзові 2000 нових Союзівки, тел.: (914) 626- совстських кайданах".
сив головний організатор булися наради, в яких взяли членів, як також живо дис- Провідника ОУН і злочи- призначено на утримання спільні цілі, наприклад, обо-
неш. перед судом". школи. 5641.
УНС В. Оріховський. Сек- участь В. Оріховський як кутовано союзові справи. Підкреслюючи, що ПОЛІ- (Закінгення на crop. Jf)
СВОБОДА, ВІВТОРОК, І7-го ЖОВТНЯ 1978 4.224.

Панас Феденко В. Коваль Леся Лисак-Тивонкж

CBOBOAA^SYOBODA
укМнакий ЩОАІННИК U К. й А І Л І A v О Д І М ПОЛІТИЧНО РОЗЧАРОВАНІ РОСІЯНИ-АНТИКОЛОНІЯЛІСТИ БІЛА ХУСТОЧКА
F O U N D E D 1893 І РОСІЙСЬКА ЕМІҐРАЩЯ І ЧОРНОБРИВЦІ
Історія різних країн і на- Швеції, в Селигороді (Транс
Ukrainian newepaper published daily except Mondays and hob родів дає багато прикладів сильванія) та в інших кра-
days by the Ukrainian National Association, inc.. at Недавно в ЗСА найновіші Франції, Аргентині й Ні-
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J.'O""U): надій і зневіри, розчаруван- їнах. емігранти-росіяни з СССР меччині, від соціялістичних Запросила добра зна- настрій? Хіба так, too ви-
разно каже, щоб прогнати
ня на грунті національно- 1656 р о к у ПОЛЯКИ CTBO- створили організацію „За до монархістичних, зустрі- йома в осіннє пополуднє на всяку тінь меланхолії;
Р Е Д А Г У Є КОЛЕГІЯ У СКЛАДІ (поазбучно) му, політичному або релі- рили криводушний план - Росію без КОЛОНІЙ", ІНІЦІЯ- ли появу російських антн- чай. Мабуть знає, що п'ю „ЦЬОГО РОКУ ВОНИ ВИЙНЯТ-
.Любов Колснська. Во.юлимир Лсвснеиь. Зснон Сннлнк (тепер ви гійному. Щоб не йти дуже вибрати на польський трон торами якої були І. Сінявін і колоніялістів вороже, а то й його залюбки, і напевно ково буйні та пишні".
.конуючий обов'язки голови Колегії). Василь Тершаковспь і Євгеї далеко в минувшину, згада- московського царя Олек- П. Болдірєв. називаючи їх агентурою знає, що пити чай у това- - Так - підтверджую,
В Фелорснко. смо події Тридцятилітньої сія, коли умре король Ян У своїх програмових пуб- КГБ. ристві куди приємніше, ніж
прикликана до дійсности.
війни, що спустошила краї- Казимир. Була небезпека, лікаціях, які появилися в В щоденнику ,,Русская самітньому. Мабуть теж - Мабуть тому, що було
ни Середньої Европи в 1618- що цар, вдячний за цей вн- Жізнь" з 11-го серпня ц.р., знає, що коли запрошена тепло й перепадали дощі.
Second Class Postage pard af the Host Office of Jersey City. N J
. Accepted for mailing at special rale nt postage provided foi .^^ деяких російських емігра-
Section 1130 of Act of October 3. 1917 - authorized July 31. ) 9 i s
1648 роках. Притоку для бір, передасть Україну під ційних виданнях, а головно який появляється в Сан- Іде вперше незнаною доро- Чорнобривці не можуть
війни дав спір між прихиль- польське панування. Той в пресі неросійських наро- Франсіско (ЗСА), в статті гою, обов'язково заблу- цвісти без соняшного теп-
П е р е д п л а т а : на рік -– 530.00. на пів року - Я6.00, на.; міся- никами церковної реформа- плян частинно здійснено. дів з-під совстів, зокрема в „Російська імперія чи роз- дить. Тому подала точні- ла й ясности.
Щ — ^вОО^Для членів УНСоюзу 65 t міс. За кожну зміну ад- ції Мартина Лютера та вір- українській, потребу ство- членування?" читаємо: сінькі інформації, як треба
Рвси — 25 f. Чеки І "money orders" виставляти Ha'Svoboda' ннми Католицької Церкви. 1667 року договором в Ан- - Ви знаєте, що вони
друсові: Москва й Польща рення названої організації „...перший раз в історіїз'яв- Тхати. Мовляв: „їхатимете
P.O. B o x 346 Jersey City, N.J. 07303 Протестанти й католики розділили між собою У кра- ці росіяни пояснювали тим,' ляється особа (мова про І. такою дорогою, минете мені завжди приводять пе-
в Німеччині шукали собі їну по лінії Дніпра: біль- що вони не знайшли в росій- Сінявіна, прим. В.К.) при- таку то, проїдете попід ред о ч і ? — на .обличчі
союзників: католики в като- шу частину православної ському емігрантському се- належна до головної народ- три залізничні мости, nepe– знайомої усмішка. - Не-
лицьких державах, протес- України Москва відступа- редовищі ані однієї політнч- ности, яка стоїть за розчле- Ідете шс через один міст, а дільні ранки на селі. Як
танти — в країнах, що прис- ла під владу католицької ної групи, яка б здавала собі нування своєї власної дер- тоді вже наліво буде наша передзвонили на Службу
Заслуговують на пошану тали до Лютерової рефор- Польщі. справу з того, якою важли-
вою сьогодні є національна
жави і хоче вернути її на 350 вулиця'.'. Одержавши такі Божу, з усіх кінців села
інформації, можна було йшли до церкви дівчата. 1
ми. Однак, незабаром вия- Цей договір розкрив очі років назад...".
вилось, що уряди, які встря- тим українським патріо- проблема в СССР не лише у Утримується покищо від спокійно вибратись у доро- кожна з них несла у руці
Минулого тижня американська організація, Коаліція ли в війну, ставили собі не там, що надіялись на єди- відношенні до неросійських виявлення свого становища гу, ба, навіть виїхавши за
для демократичної більшости, вшанувала окремою так релігійні завдання, а новірну Москву. В історнч- народів совєтської імперії, редакція „Континенту" місто, полюбуватись осін- білу хусточку, в яку була
; імпрезою дисидентів в Совєтському Союзі, зокрема членів головним чином політичні: них архівах Микола Koc– але й для самих росіян, (Париж), яка складається нім повітрям. загорнена китичка зілля.
; Груп сприяння виконанню Гельсінкськнх Угод — тих, що хотіли розширити свою те- томаров познаходив листи майбутнє яких залежить від теж з найновіших емігран- Зокрема чорнобривців і
- перебувають в комуно-московській неволі і тих, що під риторію І ВПЛИВИ' коштом українців - прихильників позитивного розв'язання тів з СССР. Але тому, що на Проїхавши попід три купчаків. Як це гарно ви-
тиском обставин були змушені покинути Совєтський Німеччини. Таким чином Москви — шляхтича Фео- цієї проблеми. його сторінках, за три роки мости і поверх четвер- глядало! Пригадуєте?
Союз, або їх силою усунули кремлівські диктатори з дійшло до союзу Католиць- фнла Бобровнча і архнє- Тверезо-думаючі росіяни появи не з'явилися варті того, незабаром справ- Чи пригадую? Я наново
: СССР, чи відібрали декретом Верховної Ради советське кої Франції з протестант- пископа Мстодія Фнлнмо- в СССР, яким лежить на уваги матеріяли щодо на- ді появилася зелена таб- бачу, наче б це діялось у цій
.; громадянство, як, наприклад, ген. Петрові Григоренкові, ською Швецією (король Гу- новича, що разом підтрн- серці добро російського на- ціональної проблеми в личка з написом вулиці. хвилині. Картина така ви-
Мстиславові Ростроповичеві і його дружині, проф. став Адольф) проти армій мували московську орієн- роду, прийшли до висновку, СССР, а у відомій Декля- Все було б гаразд, якщо о разна, кольоритна, що ніяк
Александрові Зіновєву та багатьом іншим. католицьких Габсбургів тацію лівобережного геть- що сучасний комуністичний рації в „українському пн- раптом мила, заміська ву- не схожа на вибляклий
(Австрія) та війська інших мана з царської ласки Івана імперіялізм в СССР вико- танні" („Континент" ч. 12, личка не роздвоїлась уже спогад. Наче б не існували
Доля більшости усіх тих членів Громадських Груп католицьких німецьких Бруховецького. Бобровим і ристовує російську націю 1977 p.), яку підписали вн- без напису наліво й напра- далекі роки, простір, змі-
Сприяння Виконанню Гельсінських Угод, які залишили- князів. Не диво, що НІМЄ- єпископ Методій ДОВІДД- для збереження колоніяль- значні особистості бага- во. Знайома забула додати, ни.
ся в СССР відома: багато з них були арештовані і цькі католики нарікали на лнсь про Андрусівський до- них завоювань бувшої Ро- тьох народів, співпрацівнн- ЩО В ПІДМІСЬКОМУ бу ДІВННЦ- І думками: скільки ви-
^засуджені за антисовєтську пропаганду і агітацію, ба політику французького уря- говір, який роздер Укра- сійської Імперії, а під мас- ки редакції „Континенту" тві бувають так звані кру- тонченої краси було в цій
; навіть за „зраду батьківщини", інших запроторено до ду, який мав на чолі кар- їну між Москвою і Варша- кою „інтернаціоналізму" настояли на „додатку", що ги: в'їдеш одним кінцем дрібній картині! Як постав
-; психіятричних заведень КГБ, ще інших звільнено з праці і днналів Римської церкви — вою, і кликали народ до примушує росіян до BHKO- мовляв: „Ми прагнемо, в вулички, виїдеш другим. цей звичай? Що він CHMBO–
'; піддано урядовим шиканам, не згадуючи проте, що усіх їх Рішельє і Мазарена. бою проти „безбожної Мо- нування жандармської ролі усякому разі, створити таку Та на домах були числа, а лізував? Яка шкода, що
поголовно позбавлено громадських прав, викинено з сквн". До повстання прис- в т.зв. союзних республіках ситуацію, в якій українці числа, як відомо, кудись тоді не спитала когось.
; професійних організацій, відібрано мешкання, зроблено У подіях, що настали за СССР і його сателітах.
30-літньоі війни І В ПІЗНІ- тав і гетьман Бруховець- ЗМОГЛИ б ВІЛЬНО ВИСЛОВИ- заведуть. І справді, числа Тепер хіба вже запізно. Чи
закид в хуліганстві і „тунеядстві" (неробстві) тощо. кий. На короткий час 1668 Плянове переселення ро- тись, чи бажають вони жити наближаються до потріб- багато з нас пам'ятає ті
ших роках, прихильники
На Заході, натомість, хоч дуже повільно, але починають церковної реформації наді- року Україна по обох боках сіян в інші „республіки", в незалежній державі". Ко- ного числа дому. Та я ще не білі хусточки, що обгорта-
розуміти заслугу тих людей, які серед дуже несприятливих ялися на допомогу з Ан- була об'єднана під булавою загрожує біологічному іс- ли прийняти до уваги єди- зуміла побачити потрібно- ли китички в руках дів-
обставин не тільки піднялися обороняти основні права глії, де прийшли до влади гетьмана Петра Дорошен- нуванню російської нації, НОНСДІЛИМСЬКІ ВИСЛОВЛЮ- го числа, коли перед од- чат?
людини, але також мали відвагу поставити на повну пуритани під проводом ди- ка, який підписувався „Ге- яка вже є меншістю в за- вання таких редакторів нією із хат засміялися чор- У потік думок впливає
ширину порушування урядом Совєтського Союзу міжна- ктатора Олівера Кромвел- тьман Війська Запорізько- гальній кількості населення „Континенту", як В. Мак- нобривці. Пишними ряд- інша думка. — Адже ви
родних договорів в тому числі Гельсінкськнх Угод ла. Але то були марні надії! го", не згадуючи царя мос- СССР. а серед неросійських сімов і В. Нєкрасов та друк ками довкола плеканого народилися й виростали у
підписаних 35-ма країнами світу в 1975 році у столиці Кромвелл послав своє вій- ковського ні короля поль- народів витворює нена- у кількох числах провока- травника багато-багато Львові - кажу знайомій.
Фінляндії. Тому не дивно, що на Заході, а зокрема у сько покоряти католицьку ського. висть, як до русифікаторів. ційних вигадок про СВУ й чорнобривців... - Звідкіля ви знаєте про
З'єднаних Стейтах Америки позитивно була прийнята Ірляндію, здобував колонії У подіях Великої фран- Все це не приносить жад- СУМ в Україні й неясне — Це мусить бути тут! цей сільський дівочий „бон
схвалена ще в липні американським Сенатом пропозиція для Англії, але до nepec– цузької Революції 1789 року ної користи російському становище в згаданому пн- - вирішила. - Тільки -тон"?
про наділення Гельсінкськнх Груп в Совєтському Союзі й лідуваних протестантів в і в добі Наполеона Бона- народові: його культура танні А. Солженіцина, то перед українською хатою - Дитиною я перебува-
інших східньоевропейських країнах Нобелівською На- Европі ставився байдуже. парта визвольні кличі, яки- занепадає, мова совєти- стає очевидним, що біля може бути стільки чорно- ла ціле літо на селі - від-
городою Миру за їхнє непосильне старання в ділянці Розчарований цим чеський ми орудували провідники зусться, а тому єдино-npa– цього видання скупчилися бривців! повідає.
гуманітарних справ для усіх громадян в комуністичних патріот, голова Братської Франції, знаходили при- вильниЙ'з цього вихід, на найновіші емігранти з На стежці вже стояла Справді, дитяча пам'ять
Реформованої Церкви Ян думку ініціяторів згаданої СССР, які свідомо промов- знайома,
країнах. хильників у різних країнах: організації, розвалити со- чують важливість націо- господиня заквіт- схоплює й зберігає навіть
Амос КоменськиЙ писав, вірилося, що кличі — „ CBO- такі мініятюри. Яка благо-
Подібну до американської пропозицію, яка, до речі, що уряд Кромвелла шукає бода, рівність, братерство" ВСТСЬКу^ІМПерІЮ ВІДНОВЛЄН- нального питання в СССР й чаної чорнобривцями хати. дать, що все гарне з ди-
ням на її території самостій- цілеспрямовану руснфіка- Станула біля неї, дивлюсь
була схвалена 90-ма голосами у відношенні до 1-го, тільки наживи („Mammop") — зруйнують трони, скасу- на веселі голівки квітів, тинства залишається на все
схвалив також одноголосно канадський парлямент, а них держав неросійських цію неросійських народів.
Одночасно з подіями 30- ють панщину і заведуть народів, як також націо- Владімір Б у ковсь ки й, надивитися не можу.
життя. Дитяча душа така
піддержали її своїми публічними виступами численні літньої .війни зазнала,,тяж- рівноправність в суспіль- — Чорнобривці зовсім вразлива на явища, ' Іикі
: полїтичнГдїячї і парляментаристи багатьох'заХідніх країн,' ких розчарувань і наша Ук- стві. нальну державу Росію без який в 1977 році був обміне-
жадних коліній. Це дасть ннй на чилійського комуніс- такі як вдома - кажу старшим видаються зви-
домагаючись належного відзначення для людей, які в раїна. Від весни 1648 року чайними.
: багатьох випадках, рискували навіть власним життям, мали провідники повстання Франції" — Наполеон не
Поки „перший консул змогу російському народо- тичного ватажка Корваля- стиха. - Яка краса!
ві зайнятися впорядкуван- на, член редакції „Конти- — Так, вони мені нага- - Прошу в хату на чай
: обороняючи права своїх народів на самовизначення і на проти Польщі і народні
. забезпечення за ними таких прав людини, якими користу- маси України надію на до- ром французів, на нього
проголосив себе імперато- ням своїх власних націо- нента", по прибутті на дують дім -” розмріялася - чую біля себе ВВІЧЛИ-
ються народи в інших вільних країнах світу. нальних справ. Захід у своїх виступах наго- господиня. - їхнє насіння вий голос. Знайома біля
помогу від православного покладав великі надії ні- Цілком зрозуміло, що лошував важливість націо- прислали нам з рідних зе- мене, та мені здається, що
царя Московського. Але мецький композитор фан поява організації „За Росію нальної проблеми в СССР, мель... Бачу, що ви їх теж вона прикликає мене з ве-
Тому треба з признанням висловитись на адресу московський уряд ХОЛОД- Бетговен. Він присвятив ликої віддалі простору й
; спонзорів імпрези, що її влаштувала Коаліція для нокровно придивлявся ДО Бонапартові свою Третю без колоній" була прихиль- обстоюючи принцип його дуже любите — додала.
но зустрінута в колах неро- деколонізації. Але згодом, — Хіба ж є між нами часу. Ще чую: - Тільки
; демократичної більшости, зокрема сенаторів Денісля П. кривавої боротьби Укра- Симфонію — „Ероїка". Але
Мойнігена і Генрі Джексона та Лейна Кіркленда, penpe– їни проти Польщі та її со- змінив назву симфонії, коли сійських народів, які запро- можливо під тиском ЄДИНО- хтось, хто б їх не любив? велика шкода, що котро-
понували росіянам-антико- неділимського оточення, — відповідаю. гось осіннього ранку чор-
; зентанта Американської Федерації Праці Конгресу Інду- юзників - кримських та- довідався про коронацію
; стріял ьни х Організацій, тобто тих самих осіб, які ще в 1976 тар. Тільки в кінці 1653 року корсиканського генерала на лоніялістам співпрацю з змінив свої поперед”і ПО- Довго-довго вдивляюся нобривці зв'ялить перший
; році всеціло піддержували і рекомендували президентові в Москві вирішено прийня- імператора. організацією Американці гляди. Видно це з його при- у ряди чорнобривої краси. приморозок.
Картерові увести моральні принципи до американської ти Україну під цареву „ви- за Визволення Поневоле- ватного листування з Й. Ясніші й темніші голівки Так, шкода.'Покищо ла-
Найбільших розчарувань них Націй (АВПН). З 1977 Гурвічем, де він корегує квіток виразно всміхають- гідна осінь колись принесе
закордонної політики. соку руку", в час, коли вже зазнали польські патріоти в року вони співпрацюють з СВОЇ ПОПереДНІ ВИСЛОВЛЮ- ся. Так, всміхаються! Чор- знищення чудових чорно-
Українцям слід піддержати усіма силами старання тих велику частину української добі Великої Французької АВПН. Така співпраця вання і становище щодо нобривці це радісні квіти. бривців. Буде жалко, то
кіл, які домагаються надання Нобелівської Нагороди для землі спустошили татарсь- Революції. У війнах Hano– успішно наладнується з ук- деколонізації СССР. Оптимістично повертають водночас ми обоє знаємо,
Гельсінкськнх Груп в СССР і її поодиноких членів за кі наїзди. В Переяславі в леона брали участь поль- раїнцями, через Спілку Ви- Так на запитання Й. Гур- голівки за сонцем. Із усіх що навесну тут знов ви-
кордоном тимбільше, що серед багатьох членів цих Груп є січні 1654 року і в Москві в ські легіони під командою
березні того ж року царсь-
зволення України. У цій віча про причину „додатка" квітів чорнобривці єдині не ростуть й зацвітуть чор-
наші брати і сестри, які очікують від нас активної кий уряд міг диктувати пра- генерала Домбровського. справі Екзекутива УККА до Деклярації в „україн- по'язані з ніяким смутком. нобрнвці. І там, звідкіля
підтримки тієї боротьби, яка ведеться в дуже важких вославній Україні свою во- Польські патріоти надія- ухвалила відповідну поста- ському питанні", під якою Чому ж тоді я виразно прийшло їхнє насіння теж.
умовах в Україні. лись, що французький уряд нову. підписаний також В. Буков- відчуваю тінь меланхолії А колись таки підуть усі
лю із позиції сили. допоможе відновити неза- В РОСІЙСЬКИХ ЄДННОНЄДІ- ський, останній відповідає на очах? Чи це непримн- дівчата до церкви. їх су-
Уже в той час настало в лежну Польщу, розділену лимських колах, після дея- (лист з 6-го червня 1978 ренно йде за мною вслід проваджатиме невидима
уряді Богдана Хмельннць- між Росією, Австрією і кого вичікування, зчинила- року), що він стоїть на ста- самотність? Чи може чор- візія тих дівчат, яких ми
УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ кого розчарування „брат- Прусією. Але імператор ся ціла буря проти своїх новищі „плебісциту", 30- нобривці прикликали кар- запам'ятали з білими xyc–
БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ. СЬКОЮ ДОПОМОГОЮ" ОДНО- французів не мав охоти тво- власних по крові „ресчлсні- крема в Україні, бо мовляв: тину моєї рідної землі, до точками, у які загорнені
вірної Москви. Гетьман шу- рити незалежну Польщу як тєлях" Росії. Майже всі ро- „...особливо на Східній Ук- якої не можу повернути? пучечки пахучих чорно-
кав союзників Україні в (Закінгення на стор. Щ сійські часописи в ЗСА, (Закінгення на crop., k) Чи знайома відчуває мій бривців...

Це був кінець 1932 року, вершок великої депресії, і вінвідкупити підприємство за добрі гроші. Одначе він охорони патентів і не хоче дати дозволу на їх виріб
опинився перед майже неможливою до розв'язки проб- відмовився від усіх тих пропозицій, і в 1936 році, коли більшим фабрикам і тим самим стримує будову
лемою. Без матеріяльних засобів, без допомоги, без його фабрика нараховувала вже 16 механіків і трьох військових літаків.
ТРИДЦЯТИЛІТТЯ потрібної машинерії його мрія розбудувати продукцію урядовців, він злегалізував її у формі корпорації. Для Довідавшись про це, Джус разом із своїм адвокатом і
УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ свого винаходу здавалась не до здійснення. Та йому знов полагоджування різних юридичних справ він знайшов пізнішим приятелем Денельом Кейном виїхав негайно до
усміхнулась доля. допомогу в особі адвоката Френціса Клярка, який став Вашінгтону. Опинившись перед Сенатською Комісією,
АМЕРИКИ його приятелем і пізніше скарбником фірми. він на підставі документів та інших письмових свідчень
9. Початок продукції У 1937 році фабрика перенеслася до новозбудованого довів, що він цілком безінтересово дозволив багатьом
приміщення. У тому ж році створено в Англії агенцію авіяційним корпораціям продукувати його закріплювач.
(3) У фабриці літаків, від якої він відійшов, відчув- для продажу закріплювачів, яка спочатку мала тільки 100 На цій підставі усі члени Комісії переконались у
ся брак його механічного хисту і його знову прийня- тисяч долярів річного обороту, але вже за два роки ця безпідставності тверджень прокуратора і звільнили
8. Джусів закріплювач ли на прашо без всіляких передумов і обмежень. Він сума зросла до пів мільйона. Джуса від усякої провини. Цей прикрий випадок мав
почав ощаджувати кожний гріш, щоб придбати устат- певну користь для Джуса, бо після того вже без перешкод
На підставі давніших і теперішніх спостере- кування, потрібне для виробництва. Йому пощастило 10. Воєнна завірюха він міг діставати матеріяли, потрібні для продукції.
жень у Джусовій голові зродився проект, який закупити старий токарський варстат й уживані машини. 1943 рік приніс багато щастя в родину Джусів, бо в
прибирав чимраз більш конкретні форми ідеального Так постала при Говлей свеню у Вест Айсліпі „Фабрика Незадовго розгорілась 2-га світова війна. Майже увесь березні того року Теодорова дружина Стелля подарувала
закріплювача. Закасавши рукави він приступив до праці у закріплювачів" Джуса. світ воював проти Німеччини, Італії і Японії. Ці події йому сина, а Володимирові внука, якого по батькові
власній маленькій майстерні, використовуючи кожну Незабаром прийшло перше замовлення, яке він мали неймовірні наслідки для Джусового підприємства. охристили Теодором молодшим. У цей час фабрика,
вільну хвилину. Невдовзі перші зразки закріплювача швидко виконав, доставляючи Амфібіен Ейкрафт Ком- Напливали величезні замовлення із ЗСА та Англії, і затруднюючи біля 500 робітників, працювала день і ніч,
були готові. Вони відповідали трьом головним вимо- пані 16 закріплювачів на загальну суму 4 доляри. перевантажена фабрика працювала безпереривно на виробляючи місячно понад 15 мільйонів закріплювачів.
гам: міцності, безпеці і простоті. Цей новий витвір був Надходили дальші замовлення. Виконувати їх домагав повну силу. Заснування філії фабрики закріплювачів у Ґлендейлі в
компактний формою, відпорний на вібрацію, недорогий йому вже його син Теодор, який працював рука-в-руку з Та химерна доля почала знов кидати колоди під ноги Каліфорнії було дальшим успішним кроком, бо будова
у продукції та легкий до монтажу, який вимагав тільки батьком. Від нього мабуть у спадщину син одержав Джусу. Один колишній його робітник судовою дорогою літаків здебільше концентрувалась на західнім побереж-
174 звороту. Найбільш революційною властивістю цієї творчий талант, винахідливість і невтомну працьо- почав домагатись фінансової участи в прибутках фабри- жі. Теодор Джус відігравав тепер дуже велику ролю в
,,шрубки" був факт, шо вона самозамикалась, а це витість. ки, бо, мовляв, він був співучасником винаходу закріплю- управлінні фабрики свого батька, будучи чинним у всіх
уможливлювала заглибина у кулачковім диску, в яку Нові замовлення зростали і приносили зі собою різні вача. І хоч цю скаргу в листопаді 1941 року суддя ділянках підприємства.
заскакувала дротяна пружина, щільно замикаючи меха- проблеми, зокрема брак запасового капіталу, а тим відкинув, як цілком безпідставну, все таки вона забрала
нізм. самим недостачу потрібної кількости матеріялів, до- Джусові багато дорогого часу й енергії. 11. Повоєнні часи
Незабаром сталася нагода практичного застосуван- датково^о знаряддя і машин. Одначе, ці всі труднощі Під час війни стратегічні матеріяли розподіляв
вдалреі одна за другою перебороти завдяки допомозі спеиіяльний уряд у Вашінгтоні. Джусова фабрика була Закінчення війни, самозрозуміло, зменшило запотре-
ня Джусового винаходу. Фабрика, в якій він працює, бування на Джусові закріплювачі. Треба було шукати
збудувала експериментальний літак і звернулась ло своїх родини, приятелів і навіть чужих людей, які вірили" у важливим доставцем виробів, потрібних для летунства, і
талант і будучий успіх Джуса. Його фабрика почала йому згідно з законом належав пріоритет в одержуванні інших ділянок збуту. В. Джус вернувся знов до своєї
робітників із закликом, шоб вони подавали па роз- улюбленої креслярської дошки. Він зосередив свою увагу
гляд інженерам свої проекти дня поліпшення і удос- затруднюватн чимраз більше робітників. Патент на свій цих матеріялів. Через дивний бюрократичний недогляд
винахід він придбав не тільки в ЗСА, але й поза їх межами йому в цьому відмовлено. на розвитку застосування нового невійськового вжитку
коналення його конструкції. Джус передав взірці своїх своїх закріплювачів і на удосконалення деяких новіших
закріплювачів, які після усталених випробувань, були (Англія, Франція). Основне поширення продукції і Ще більш болючого удару зазнав він, коли 25-го
розвитку фабрики викликала американська летунська квітня 1942 року головний прокуратор Турман Арнольд, винаходів, на що.не було часу під час війни. Тепер почали
негайно прийняті. приходити замовлення від фабрикантів тягарових авт,
Дирекція фабрики почала намовляти Джуса, шоб він фльота, яка, випробувавши закріплювачі, відразу зро- показуючи Джутовий закріплювач членам Патентової
била великі замовлення для будови своїх літаків. автобусів, човнів, залізничних вагонів, різного електрич-
дозволив опатентувати свій винахід під її фірмою, комісії при Сенаті ЗСА, заявив, що „ця маленька шрубка ного приладдя"тощо. Філії фабрики в Анлії та Франції
Пропонуючи йому за це скромну винагороду. Одначе він, Цей успіх звернув на себе увагу багатьох несовісних гамує продукцію усієї летунської індустрії". Він зробив також не дармували й приносили чималий зиск.
маючи за собою минулий досвід, рішив придбати спекулянтів, які почали атакувати В. Джуса різними цей закид, близький до обвинувачення у саботажі; бо,
власний патент, протиставився дальшим натік пропозиціями, що будуть заступати його інтереси мовляв, В. Джус, не маючи змоги сам продукувати
погрозам і, у висліді, був звільнений з праці. (очевидно, з участю у його прибутках), чи то навіть потрібної кількости закріплювачів, використовує закон (Продовження буде)

- .
Ч. 224. СВОБОДА. ВІВТОРОК, !7-го ЖОВТНЯ 1978

Гандзя Фелонюк отримала стипендію ім. Вадима Доброліжа


До авторів статтей і дописів -ч Після відходу сл. п. Ва-
Звертаємось д о шановних авторів статтей і до-
писів, щоб їхні матеріали, по можливості, були на-
писані на машинці і щоб поміж рядками цього ма-
шинопису, евентуально рукопису, був подвійний t
; відступ. Редакція приймає тільки оригінальні ма- І
! тсріяли.
Дописи про відзначування національних річниць,
пов'язаних із специфічною датою, таких як: 22-го
pp.), відомого українсько-
дима Доброліжа (1913-1973 го мистця в Канаді, група

Товариство Українських Професіоналістів


і Підприємців у Оттаві
улаштовус

ПОЧЕСНИЙ БЕНКЕТ
приятелів із його родиною,
створили Фонд його імени,
Що тепер мас недоторкаль-
ного вкладу 6000 дол. Від-
соткн з цієї суми призна-
чаються щороку на стипен-
дію студентові чи студентці
або молодому мистцеві (ми
сткині),що вивчає МИСТЄЦТ-
t
Ділимося сумною вісткою з Родиною і Знайомими,
що а п'ятницю, 13-го жовтня 1978 p., по короткій недузі,
з волі Всевишнього, відійшов від нас у Вічність,
січня, Листопадові дні, Крутянські імпрези, берез- во,малює чи пише наукові наш Дорогий БАТЬКО, ДІДО, ПРАДІД і БРАТ
неві Шевченківські свята, різдвяні чи великодні та у честь праці,розглядаючи також
українське малярство. бл. п.
інші імпрези - присилати не пізніше, як 10 днів піс-
ля влаштування даних імпрез. Дост. Сенатора Павла Юзика Фонд ім. Доброліжа, на

Редакш„на Колегія „ С в о б о д и "


рекомендацію жюрі, почав
видавати стипендії з 1976
року. ПерШОЮ СТИПЄНДИСТ-
МИХАЙЛО БАРНА J
кою була молода мисткиня народжений в Волі Вижній на Лемківщииі в 1899 р.
Крайова Пластова Старшина Прімроза Дяків із Келгарі. ПАНАХИДА буде відправлена в понеділок, 16-го жовтня 1978 p., о год. 7:30 веч.
Минулого року надано сти- в похоронному заведенні Петра Яреми в Ню Йорку.
ЗАКЛИКАЄ пендію Ірині Мотрі Івахів ПОХОРОННІ ОБРЯДИ відбудуться в вівторок, 17-го жовтня 1978 p., о год. 9-ій
всіх своїх членів УПН, УПЮ, УСП і УПС із Монтреалю, а цього року ранку в українській католицькій церкві св. Юра в Ню Йорку, а опісля на цвинтар
нагороджено Гандзю Фело- св. Духа в Гамптомбургу, Н. Й.
Станиць Східнього Побережжя нюк, студентку Альбертсь-
кого університету, в сумі У глибокому смутку:
ВЗЯТИ УЧАСТЬ 500 дол. Третю стипендію донька - АННА ГАВРАН з сином і внуками
. донька - МАРІЯ ПРИЙМАК з мужем ПАВЛОМ і дітьми
У ДНІ ВЕЛИКОЇ ЖАЛОБИ присуджено, на рекомснда-
цію жюрі, у складі мист- сни - СТЕПАН з дружиною ЕВОЮ, дітьми і внуками
що відбудеться ців: Марліни Калин, проф. син - ДМИТРО з дружиною ТЕРЕСОЮ і дітьми
в неділю, 22-го жовтня 1978 року Івана Кейвана та Романа брат - АНДРІЙ з родиною в Польщі
в Бавнд Бруку, Н. Дж. Коваля.
Варто згадати, що Г. Фе-
для вшанування з нагоди 15-оїрічниці лонюк не лише вивчає мис-
тецтво, малює картини на
ЖЕРТВ ГОЛОДУ 1932-1933 р. в УКРАЇНІ
1. Збірка всіх частин з прапорами о год. 10:30 ранку біля
позначення сенатором. українські теми, а й дуже

?
гарно грас на бандурі, вико-
Церквв-Пам'ятника. Бенкет відбудеться в готелі нуючи українські пісні. Во-
2. Порядок походу: прапори, новацтво, юнацтво, старим "Skyline" на часто виступає на різ-
пласт у с і во, сеніорат. них українських концертах.
3. Дівочі частини під проводом крайової комеядавтки 101 Lyon St. та Queen St. Вручення стипендії Г. Фе-
пластунок ст. пл. Ярки Кемеровської; хлоп'ячі частини Ottawa, Canada Ділимося сумною вісткою з Рідними, Приятелями і Знайомими,
лонюк відбудеться на від- що в четвер, 12-го жовтня 1978 p., по важкій недузі, упокоїлась а Бозі,
під проводом крайового коменданта пластунів пл. сен. критті виставки, організо-
Юрія Тарасюка. в залі наша Найдорожча і Незабутня ДРУЖИНА, МАМА, БАБУНЯ і ТЕЩА
ваної до п'ятої річниці смср-
4. За цілість пластової групи відповідає пл. сей. Ростислав "international Ballroom" ти з творів мистця, у субо- бл. п.
Ратич.
3. Учасників обов'язус повний пластовий однострій.
в суботу, 28 жовтня, 1978 ту, 21-го жовтня. Вистав-
ка триватиме цього дня від
ttovbm^mtoMMNwwM^wmwwwwmMi
wts іааняананаж
Коктейль — 6:00 вегером
Бенкет — 7:50 вегером
год. 2:30, а наступного дня,
у неділю, від 2-ої год. дня до
6-ої год. вечора.
УЛИТА ЧУМАК
В рамах святкувань десятиліття української католицької;^ ПРОГРАМА: При цій нагоді управа народжена в Україні.
парафії св. Володимира й Ольги в Чікаго, Ілл. в, 9 Фонду ім. В. Д о б р о л і ж а ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбудуться в понеділок, 16-го жовтня 1978 року,
заходом Ві
Визнагні доповідані — священство, політики,повідомляє, що внесення на о год. 3-ій по пол. у Церкві-Пам'ятнику в С. Бавнд Бруку, Н. Дж., а опісля на украін-
провідники етнігних груп в Українські стравинаступну (четверту) стипсн- ському православному цвинтарі св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Н. Дж.
Референтури Молоді цісї парафіі Ж 9
Розваги — Танцювальний ансамбль ,Дніп- дію. що буде призначена
1979 року, будуть прийма- У глибокому смутку:
відбудеться ", ро" з Оттави, Оркестра „Самоцвіт" з Монтре- ти від січня до травня на муж - МИКОЛА в
в суботу, 4 листопада, о год. 7:30 веч. т алю 9 Вписи в Пропам'ятну Книгу усічи гість' адресу: Ms. Уіга Bayrak, дочка - ВАЛЕНТИНА
в 9 зять - ВІКТОР СТАЛОВ1Р
в авдиторії Собору ш ми Пам'яткова книжегка Співугасть ет- Room 201, 9737 112 St. Ed–
нігних груп в Платна бара. monton, Alta. T5K 1L3: Tel.: внук - ВАЛЕНТИН . .
сваха - ЕВГКНІЯ СТАЛОВІР
482-1235.
ВЕЧІР І Майстер церемоній — інж. Ігор Чума. Зацікавлені стипендіями
повинні прислати свою біо-
ВІЧНА ЇЙ ПАМ'ЯТЬ!

МОЛОДИХ ПОДРУЖ І Вступ: Ц8.00 за особу графію та рекомендації від


професорів чи мистців. ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ
У програмі вечора: J1 Білети просимо набути перед 20 жовтня, 1978 Яр Сл. УНСоюзу! Замість квітів на свіжу могилу
в Мистецький виступ шестичленного ансамблю із Філя-І" сл. п. Петра Постолюка
дельфії „СОПІЛКА", (спів-танці-гумор). g, Білети та інформації: склали на Фонд на видання у В-ві „Червона Калина"
TORONTO:
З одержаних грошей життєвого обезпечення
в Спільна вечеря. книги в Його честь:
є ЗАБАВА при звуках оркестри „МРІЯ". в "ARKA" LTD.
578 Queen St. W.
"ARKA WEST"
2282 B!oor St.W.
"OLHA"
V A R I E T Y Де GUTS
бл. п. Миколи Пінкаса
Те1.3вв-70в1 Tel. 762-8751 768 Que-n St. W. призначую S500.00 на такі цілі: Оксана й Іван Поритко, Юрій Лопатинсьхий та Інж.
До участи в цьому вечорі запрошуємо всі молоді подружжя; Tel.388-9977 Володимир Онишкевич - по дол. 50.00; „Арка" - дол.
Великого Чікаго та його околиці. MONTREAL: на Патріарший Фонд S100.00 30.00; Галина й Іван Костюки, Ірина Мрпц, Роман і Галина
В "ARKA" Book Store '"UKRAINIAN
3650 Blvd. St. Laurent ADAPTATIONS"
на церкву св. о. Миколая в Боффало 100.00 Поритко, д-р Ярослав Падох - по дол. 25.00; X. Навроць-
Tel. 842-3406 2406A Blvd. Rosemont на СКВУ 100.00 ка, Е. і А. Плескачевські, Ганна Дмитерко-Ратич, Таня
Tel. 272-8050 на НТШ в Сарселі (на видання ЕУ) 100.00 Купчннська, Іванна Савицька - по дол. 20.00; Квітка Сте-
Наукове Товариство ім. Шевченка OTTAWA:
на прес, фонд „Свободи" 25.00 цюк, д-р Марія і Юрій Стець, Юхим і Еагенія Харченко,
t WRTTE— eCALL–
Делегатура UPBA Office Mr. G. Segodnla Mr. C. Popyk на прес, фонд „Америки" 25.00 Наталія і Василь Качмар, Іван і Маруся Кедрнн-Руд-
Українського Вільного Університету 234 Argylc St. Tel. 521-0380 Tel. 737-4412 на прес, фонд „Гомону України" 25.00 ницькі, Михайло Пежанський, К. Брегак, Роман і Ірина
Ottawa. Ontario
K2P Ш9 на прес, фонд „Шляху Перемоги" - 25.00 Лапичак, Тарас Боднар, Ярослав і Дора Рак, Андрій Заліс-
при співпраці Д-р МИХАЙЛО ЛОЗА ко, Софія Олесницька, ст. - по дол. 10.00; Л. Мосевич, Н.і
Шкільної Ради при УККА П. Пясецькі, Михайло Островерха, Н. Н., Д. і А. Франкен
повідомляють, що Мнхайлина Мосора - по дол. 5.00; Тарас Олесницький - -
дол. 4.00. Разом дол. - 544.00.
Управа Союзу Українських Політв'язнів j
ВИСОКОШКІЛЬНІ КУРСИ Дальші пожертви просимо присилати на адресу:
повідомляє, що f–. Ж UKRAINIAN AMERICAN RELIEF COMMITTEE
УКРАЇНОЗНАВСТВА
відбуваються кожного тижня
в суботу, 21 жовтня 1978 p., о год. 6-ій веч. І
в приміщенні Дому ОУВФ в Ню Йорку Щ
Т Peter Postoluk Memorial Fund
132! West Lindley Ave., Philadelphia, Pa. 19141
ІВ. ІВІ Ull ill 11 1 fi
в такому порядку: Ділимось сумною вісткою з Родиною і Знайомими,
136 Друга Авеню
що 9-го серпня ц. p., з Волі Всевишнього, відійшла
Четвер: 6-8 г о д вечора, проф. В. Лев - українська мова Є
від нас у Вічність,
й етнографія. відбудуться З наша Найдорожча
П'ятниця: 6-8 год. вечора, проф. Є. Федоренко - україн- ДОНЯ, СЕСТРА, ДРУЖИНА, МАТИ І БАБУНЯ
ська література XX століття. В ПЕРШУ, ДУЖЕ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
e– Передбачуються також лекції із історії, географії та жур- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ бл. п. нашого Найдорожчого і Незабутнього
МУЖА. БРАТА, БРАТАНКА, ВУЙКА і ШВАҐРА
налістики. КОЛ. ПОЛІТВ'ЯЗНІВ ВОРОЖИХ ОКУПАЦІЙ
є Дні Й години будуть установлені після зголошення сту-
ДЄНТІВ.- В програмі: звіти, інформаційна доповідь,
ОЛЬГА БРИКОВИЧ ЛУГОВА бл. п.
ЛекціІ відбуваються в приміщеннях НТШ. вибір керівних органів і т. ін. s. v. РЕШЕТУХА
Тел. (212) 929-7622 ПОХОРОНЕНА 11-го серпня ц. р. на цвинтарі в Tep– Мґра РОМАНА КЕКІША
Управа Курсів нополі, Україна. будуть відправлені
Хай Рідна Земля буде їй легкою, а Пам'ять Вічною! ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ
Тяжким горем прибиті:
У ката! ЕЛМАЙРА, Н. Й. і ОКОЛИЦЯ! Увага! умга! СИРАКЮЗИ, Н. Й. І ОКОЛИЦЯ! Увага! старенька мати - АННА БРИКОВИЧ і ПАНАХИДИ
муж - ПЕТРО РЕШЕТУХА в соборі св. Софії в Римі, Італія;
ДВА ВЕЛИЧАВІ КОНЦЕРТИ доні - ГАЛЯ і РОМА з мужем в четвер, 19-го жовтня 1978 p., о год. 8:30 рано, в цер-
ВІТАЛІЄМ та дітьми кві св. Юря в Ню Йорку;
ІГОРЧИКОМ, АНДРІЙКОМ і

ЛУНА Й РИТМ УКРАЇНИ ОКСАНКОЮ


сини:
ЛЮБОМИР з дружиною ОРИСЕЮ
в четвер, 19 жовтня 1978 p., о год. 7:30 рано, в церкві
св. Володимира в Гемстеді, Н. Й.;
в суботу, 21-го жовтня 1978 p., о год. 8-ій рано, в кв-
виконають: і синами РОМЧИКОМ
„Веснянка", танцювальний ансамбль тедрі св. Миколая в Чікаго, Ілл.;
Капеля Бандуристок О СУМА Віндзор, Канада
і БОГДАНОМ в неділю, 22-го жовтня 1978 p., о год. 8-ій рано в церк-
АРТЕМ з дружиною ЛЯРИСОЮ
Детройт, Міш. і сином ЮРЧИКОМ
ві св. Миколая в Вотервліт, Н. Й.;
СИРАКЮЗИ, неділя, 22 жовтая ц. p., год. 3-тя по пол.
ЕЛМАЙРА, СУБОТА, 21-го жовтня ц. p., год. 8-ма вечора сестри: в неділю, 22-го жовтня 1978 p., о год. 7:30 рано,
Авдгторія Вест Пл Гай Скул
Міський театр - Клеменс Артс Сеіггер ІРЕНА МАЗЕПА з синами в церкві св. Володимира в Гемпстеді, Н. Й.
Квитки до набуття в крамниці Українського Народного ПЕТРУСЕМ І.ОЛЕГОМ
Квитки до набуття при касі театру щоденно
Дому. 1317 Вест Фаст і в крамниці м'ясних виробів. ОКСАНА СЕРЕДЮК з мужем Просимо в ці дні згадати Покійного в своїх
від год. 12 до 6 веч. молитвах.
41,9'С. Вілбур Авеню. БОГДАНОМ і синбМ ”
Ціна дол. б, 5, 4. 3.. ЯРОПОЛКОМ
Ціна дол. 6, 5, 3. Дружина - ОЛЯ КЕКІШ з Родиною
та ближча і дальша Родина на Україні
ПОДБАЙТЕ ВЧАСНО ПРО КВИТКИ ВСТУПУ! Спонзор: Українська Фундація Волі в Америці, Інк. ІСША

Майстри церемонії: Фінансова Комісія СФУЖО та Спілка Українських Журналістів


Квітка СЕМАНИШИН Замовляти столики, додаткові
запрошують на
Ігор ПАВЛІЧКО запрошення, інформації:
Окрестра:
,ДЗМАРАГД"
6-ий БАЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ Maria Lcskiw
4652 Tacony St.
Юрія Гірняка СУБОТА, 4Wo ЛИСТОПАДА 1978 року Philadelphia, Pa., 19137
Авдиторія св. Йосафата при 4521 Дистон вул. у Філадельфії Tel.: (215)535-2044
-і С В О Б О Д А , В І В Т О Р О К . І7-го Ж О В Т Н Я 1978 Ч. 2 2 4 .

Сенатор Р. Дол... Політично... РОСІЯНИ-АНТИКОЛОНІЯЛІСТИ. HELP WANTED


(Закінгення зі crop. 1) ф FEMALE ф
(Закінгення на crop. 2) (Закінгення на crop, і)
рона п о л і т и ч н и х і г р о м а д - С С Р і Білоруська С С Р с
сьхих п р а в , т о українці та членами Об'єднаних Націй і раіні є д о с и т ь п о м і т н а кіль- н а г о д у з у с т р і т и с я з в'язня- ПОШУКУЄМО
великодержаву. Польські городить Гітлерові шлях д о
члени і н ш и х н е р о с і й с ь к и х щ о в т и х р е с п у б л і к а х іс- патріоти мріяли про в і д н о кість українців, які не б а - ми неросійських народів УКРАЇНСЬКУ ЖІНКУ
в л а д и . 1943 року й о г о з а с у д - ВІДІЙШЛИ на постійну працю д о опігн
н а р о д і в с о в с т с ь к о ї імперії н у ю т ь Громадські Групи влення . . і с т о р и ч н о ї П о л ь - жають жадного відокрсм- С С С Р , які всі, як він с а м
ж е н о на с м е р т ь , о д н а к п р н -
мають додаткову і може сприяння виконанню Гель- щі", д о якої м а л и б н а л е ж а - с у д у не в и к о н а н о . П і с л я
лення ( в і д Росії, п р и м . В . К . ) признається, ненавиділи ВІД НАС над малою дитиною. Крім
н а й г о л о в н і ш у ціль: с а м о сінкських у г о д , сен. Д о л й з б а ж а н н я м яких т р е б а Росію. оплати, включаємо приватну
тн - Литва, Біла Русь і війни він н а д і я в с я , щ о в
визначсння ї х н і х н а р о д і в і видвнгнув вимогу, щ о б в рахуватися". П р о о д н о г о українця він кімнату з лаіничкою. Прнват-
Україна. Н а т о м і с т ь H a n o – проголошенні Німецької ЄВДОКІЯ З Е Н Ь Ч Ж , член-
збереження їхніх культур в н а с т у п н і й к о н ф е р е н ц і ї кра- А в листі-відповіді з 23-го п и ш е : „ О д и н м о л о д и й укра- ка УНС Відд. 14 в Нюарку, на. однородинна хата. Спокій"
л с о н плянував з р о б и т и Ук- республіки під керуванням
обличчі р у с и ф і к а ц і й н о ї п о - їн, які п і д п и с а л и ці у г о д и і липня 1978 р о к у , В. Б у к о в - їнсць-самостійник, з яким Н. Дж., померла і о лютого на околиця. Прошу телефону-
раіну п р о в і н ц і є ю Франції: компартії б у д е створений
літики М о с к в и . яка м а є в і д б у т и с я в М а д р н - ський п р о т и с т а в и т ь м і л ь й о - м и р а з о м у в'язниці ч и т а л и 1978 р. на 76 році жнття. вати вечорами на число -
м а л и б б у т и с т в о р е н і на соціялістичний устрій. А л е Нар. в З а л у ж у , пов. Pora–
ді в 1980-му році, б р а л и новим жертвам українсько- С в я т е П и с ь м о , не м і г з н о - (201) 297-5358
У . . К о н г р е с о в о м у Рекор- українській території дві розчарувався, б о побачив, тнн, Зах. Україна, Залишила
ло" с е н а т о р Д о л висловив у ч а с т ь п р е д с т а в н и к и ,,уря- го н а р о д у під совстами сити слова „Росія", заявив а смутку 2 донька і сина та
„Наполеонши..." щ о владу захопили „неука і
пошану д о генерала Петра д і в цих с о в є т с ь к и х р е с п у б - втрати росіян п і д , , к о м у н і с - м е н і : „ д л я н а с п е р ш и й во- в внуків. Похорон відбувся 9 FOR R E N T Ф
П о л і т и к а Н а п о л е о н а вик- шарлатани".
лік". т и ч н и м р е ж и м о м " , ПОСИ- р о г — ви, р о с і я н и ; х а й з а л и - 18 лютого на цвинтарі Голі.
Г р н г о р е н к а , члена п р а в о - ликала велике р о з ч а р у в а н - У с в о ї х лекціях в у н і в е р - вуд Юнійон, Н. Д ж .
і а х н с н о г о р у х у в Україні та Він р і в н о ж п і д к р е с л и в , л а ю ч и с ь на „ г о л о д в С и б і р і шиться к о м у н і з м в Україні, ДО ВИНАЙМУ
ня у п о л ь с ь к и х п а т р і о т і в : е н т е т і Г а в е м а н н вчив, щ о і на Д о н у ” ( ? ) з п о я с н е н н я м , л и ш е б він б у в н а ш у к р а ї н -
члена У к р а ї н с ь к о ї та Moc– щ о у р я д и країн, в яких існу- небагато польських леґіо- д е м о к р а т і я - це п е р е д у м о - що, мовляв, „причини тут ський".
Вкчмт Ш Пам'ять' 5 КІМНАТ
ковської Гельсінкських ють Гельсінкські Групи, нерів в е р н у л и с я в р і д н и й ва с о ц і я л і з м у : „ С О Ц І А Л І З М Bf. Отрок, секр. Огрівання і гаряча вода.
Г р у п , в к а з у ю ч и , щ о він с повинні бути вдячні цим не в н а ц і о н а л ь н і й п о л і т и ц і , І Вагін п и ш е д а л і , щ о це
край „із з е м л і Італійської", б е з д е м о к р а т і ї не м о ж н а а в суті к о м у н і з м у " . ще більше(?) п е р е к о н а л о КСЕНЯ П Р И Ш Л Я К , членка 346 Avenue "С". Вауоппе, N.J.
о д и н з т и х , які п е р е ж и л и всі Г р у п а м , а не у в ' я з н ю в а т и їх д е вони в о ю в а л и з а і н т е р е с и з д і й с н и т и " . За ці с л о в а Г а - УНО В і д д . 476 в Гадсон, Н.
страхіття підсов'етської дій членів. Д о л з а к л и к а в у р я д І характеристично, що його про потребу „Великої (201) 339-7125
Наполеона, імператора в е м а н н а в и к л ю ч е н о із у н і - И., померла 5 травня 1В78 на
сності, а своїми виступами в З С А та у р я д и всіх країн о б с т о ю ю ч и „ п л е б і с ц и т " , В. Р о с і Г : „Ідея єдиної й неді- 88 році жнття. Нар. в лявто- Тсл. віл 4:30 по пол. д о 10 веч.
французів. С л і д и цього с в верситету і з компартії. 200 Буковський ц і л к о в и т о п р о - л и м о ї Р о с і ї д л я нас з а л и -
З С А ген. Г р и г о р е н к о п р е д - в і л ь н о г о світу п о р о б и т и всі паді 1888 р. в Германці, Ук-
гимні п о л ь с ь к о м у : „ М а р ш , с т о р о ж і в д е н ь і ніч o x o p o – м о в ч у с велику кількість н а - шається конкретним ідеа- раїна; членкою У Н С стала Ф REAL ESTATE Ф
с т а в и в З а х о д о в і реальні дог можливі з а х о д и в справі няють дім, у якому живе
марш, Домбровскі, з зємі сланого з Росії російського лом; б е з неї н е м и с л и м е 1988 р. З а л и ш а л а у смутну
кази п о р у ш е н н я всіх прав з в і л ь н е н н я М о с к в о ю ув'яз- Г а в е м а н н , і не д о п у с к а ю т ь Іваїт а , дочку Ольгу, Z
Влоскс й д о П о л ь с к і . . . " е л е м е н т у в інші т.зв. с о ю з н і майбутнє християнського
людини в Совстському Со- н е н и х членів Гельсінкських д о н ь о г о відвідувачів. О д - внуків І 2 правнуків. Похо- Glen Spey. N.Y.
Надії та р о з ч а р у в а н н я республіки С С С Р . Ц е з н а - світу".
юзі. г р у п т а всіх і н ш и х ув'яз- нак, й о м у у д а л о с я п е р е д а т и рон відбувся 8 травня 1978 FOR SALE
принесла н а р о д а м різних чить. щ о й в о н и м а т и м у т ь В нашім огляді приділено р. на цвинтарі Седар Парк
В к а з у ю ч и , щ о Українська н е н и х за їхні п е р е к о н а н н я . в Західню Німеччину дві 3 BDROOM HOUSE
країн б о л ь ш е в н ц ь к а р е в о - рівні права в г о л о с у в а н н і . увагу деяким найновішим в Гадсон, Н. П.
книги, в яких а в т о р о п и с у є Вічна ї й Пам'ять! with 45' Lake frontage, dock and
люція в Росії. Х и т р а про- Після Д р у г о ї с в і т о в о ї вій- російським емігрантам з
терористичний р е ж и м у так Секретар garage S34.000. Mortgage available.
Появилось 4-те число квартальника паганда, ведена з Москви,
поставила перед л ю д ь м и званій ,,німецькій д с м о к -
ни в Україну п е р е с е л е н о з
Р С Ф С Р сім мільйонів р о -
С С С Р , які в и с т у п а ю т ь , п р о -
МИРОСЛАВ КУЗЬВІДА.
Call ( 9 1 4 ) 5 5 7 - 8 5 4 8
ти деколонізації совстської
,,Гарвардські українські вісті' 9 ц і л о г о світу м а р е в о (fata р а т и ч н і й республіці". У н о -
вій книзі, щ о в и й ш л а в в и -
сіян. З К р и м у в и с е л е н о т а - і м п е р і ї , я к о ї т е р и т о р і я ВІД- член У Н С ВІДД. 481 в ivapne–
rl, Па-, помер 1 травня 1978
morgana), м р і ю про здій- тарів, а на ї х н е м і с ц е nepe– повідас єдинонеділимській
К е м б р і д ж (ФКУ). - Поя- у к р а ї н с ь к и х п е р ю д и к і в за давництві „ R o w o h e t " (Гам- на 67 році жнття. Нар. 1981 За гарними домами а престі-
снення п р а в д и в и х н а д і й на с е л е н о росіян, які с т а н о в - „ і д е ї " , яку н а з и в а є Вагін р. а Карпеїі, а членом УНС
в и л о с я четверте число ж у р - 1973 рік, в и д а в а н и х в Ук- бург), Гавеманн пише: „ С о - жевих околицях повітів
вільне щ а с л и в е ж и т т я . В лять с ь о г о д н і п е р е в а ж а ю - „Великою Росією". отав у 1989 р. Залишив у
нап квартальннка . , Г а р - раїні та на З а х о д і , п о м і с т и - ц і я л і з м б е з д е м о к р а т і ї не- ESSEX. MORR1S або
поезії д о р е в о л ю ц і й н о г о ча- чий в і д с о т о к н а с е л е н н я Д л я неросійських народів смутку дружину Р о ж у , сина
в а р л с ь м м ф а і н с ь к і студії" ли: с л . п. Б о г д а н К р а в ц і в : м и с л и м и й . Ц е не СОЦІАЛІЗМ, Юрія, брата Володимира І UNION
су ч и т а ю : К р и м у , яке т а м ж и в е в ж е не є ж а д н о ю н е с п о д і в а н -
(Harvard Ukrainian S t u d i e s ) ..Українське літературо- коли величезна більшість сестру Марно. Похорон ВІД- звертайтеся д о
п о н а д с т о літ. У Л а т в і ї с ь о - к о ю , щ о п р о т и ДСКОЛОНІ-
Українського Наукового знавство", ..Літературна л ю д е й цілковито підлягає бувся 4 травня 1978 р. на
,.Если к правде святой годні вже 359Ь р о с і я н ! Ч о г о зації С С С Р спільним фрон- катол. цвинтарі Голі Tpudrl
І н с т и і ч ту Г а р в а р д с ь к о г о Україна" і ,,Радянське літе- р і ш е н н я м м а л е с е н ь к о ї гру- MR. J. НАІІУ
Человек путь найти не ж б у д у т ь варті „ п л е б і с ц и - том виступає єдинонеді- в Карнегі, Па.
університету, і д а т о ю груд- р а т у р о з н а в с т в о " : п р о ф . Вік- пи".
сумеет. ти" Б у к о в с ь к о г о д л я МІСЦС- л и м щ и н а п о п е р е д н і х pociii–
НЯ І 9 7 7 ріжу тор Свобода: „Мовознав- i t Пам'ять!
Слава безумцу, кото- в о г о населення?
Зміст н о в о г о числа в к л ю -
час іві рецензійні с т а т т і ,
ство": д-р О р с с т С у б т е л ь -
ний: ..Український істо-
рик"; п р о ф . О м е л я н П р і ц а к :
рьш
Человечеству
навеет
сон зо-
Тільки наукові заслуги
охоронили досі Гавеманна
І А. С о л ж е н і ц и н не б а -
чить н а ц і о н а л ь н о ї п р о б л е -
ських еміграцій. А л е те, щ о
д о цих імперіяліспічних за-
л и ш к і в д о л у ч а ю т ь с я деякі МИХАЙЛО
Гелеи Возняк, секр.
МЕЛЬННЧУК,
Tsa. -in
LIVINGSTON REALTY
21
б і б л і о г р а ф і ч н и й о г л я д пе- в і д ув'язнення. І н ш и х р о з - о с о б и з найновішої росій- член У Н С В і д д . 288 в Л о .
..Український історичний ми в С С С Р . Він її „ в и р і ш у є " 155 S. Livingston Avenue
ріолнчноі л і т е р а т у р и та п о - чарованих комуністів у р я д рейн, Огайо, помер 27 липня
журнал". с в о ї м п е р о м . В книзі „ A p x i – с ь к о ї е м і г р а ц і ї нас м у с и т ь 1978 на 58 році життя. Нар. liviniston. M.j. 07039
кажчик д о ч о т и р ь о х чисел Цей „ з о л о т и й с о н " , ча- Східньої Німеччини карає насторожувати.
пслаг Ґ У Л - а Г . У-УІ і У1І, 1919 р. в Закріпці, Україна; Tel.: (201) 994-1510
квартальннка. У с і ч о т и р и числа квар- д о в г о л і т н ь о ю т ю р м о ю за
рівна м р і я , з а х о п и л а б а г а т о на c r o p . 49 в п р и м і т ц і він Т о м у о д н и м із з а в д а н ь членом У Н С отав 1974 р. З а -
Стаття п р о ф . Г р и г о р і я т а л ь н и к а в и д а н о в Бельгії, у критику р е ж и м у . лишив у смутку сина Сте-
ідеалістично настроєних, п о я с н ю є : „ Н е вся У к р а ї н а в н е р о с і й с ь к и х н а р о д і в на
Ю. Г р а б о в н ч а ( Г а р в а р д - видавництві „L'lmprimcrie Такий процес — розчару- пана з д р у ж и н о ю Джойсі т а HELP WANTED
ІНТеЛІҐеНТНИХ ЛЮДеЙ, ГОТО- її с ь о г о д н і ш н і х ф о р м а л ь - п о с е л е н н я х є п р и й т и з всс-
с ь к и і і у н і в е р с и т е т ) — цс Orientaliste" в Л е й д е н і . П о - вання р е ж и м о м д и к т а т у р и 2 внуків. Похорон відбувся
вих на н а й б і л ь ш і ж е р т в и в них с о в є т с ь к и х к о р д о н а х є б і ч н о ю д о п о м о г о ю росія- Ф MALE Ф
критична лналіча ..Історії чинаючи з д р у г о г о тому, 81 липни 1978 р. на цвннта-
боротьбі за проголошені — в і д б у в а є т ь с я у всіх к о м у - д і й с н о У к р а ї н о ю . Якісь л і - нам-антиколоніялістам. рі Кальварія в Лорсйн. О г а .
української літератури" журнал друкуватиметься в ністичних країнах, включ-
кличі в с е л ю д с ь к о г о б р а т - вобережні о б л а с т і б е з у м о в - С л і д пригадати, щ о вони йо.
Д м и т р а Ч и ж е в с ь к о г о ; вона „ H a r v a r d U n i v e r s i t y Printing но з Югославією (Милован FOREMAN
ства. но тяжать д о Росії". не є п е р ш и м и , які р о з у м і -
розглядає обидві праці: Office". Т а к а з м і н а н а с т у - Джілас). Чим більше буде Вічна Йому Пам'ять! POWER PRESSES
Однак, н е з а б а р о м прий- Чи п р о те, щ о українські ю т ь вагу р о з в ' я з а н н я н а ц і о - Марія Дейчаківська, секр.
о р и г і н а л ь н у , в и д а н у у 1956 пила з о г л я д у на с п а д а ю ч у таких розчарованих кому- Мусить бути обзнайомле-
ш л о гірке р о з ч а р у в а н н я . Ці етнографічні о б ш и р и с т а - нальноі проблеми в С С С Р
оці, га англійську, в и д а н у вартість д о л я р а на м і ж н а - ний з металем.
? к р и т с ь к и м Н а у к о в и м Ви-
д а в н и ц т в о м у 1975, Л і т т л е -
р о д н о м у ринку, як т а к о ж
н а д м і р н у в и т р а т у ч а с у в-
розчаровані комуністи (мс-
ртві й ж и в і ) с в о ї м и с л о в а -
ністів, тим збільшується
можливість „псрероджен-
новлять половину Bopo–
нізькоі й К у р с ь к о ї о б л а с т е й
для с а м о г о російського на-
р о д у . П р о це щ е т р и д ц я т ь
Г А Й Е . Т А Р Р Е Л Л , член
УНС В і д д . 150 в Піттсфілд.
М а с с , помер 14 червня 1978
STAMPING MACHINES AND
ми, ділами і с м е р т ю с в о є ю в ня" і у п а д к у р е ж и м у п а р - він м а б у т ь н і ч о г о не з н а є ? р о к і в т о м у писав у с в о ї х PROGRESSIVE DIES.
тон. К о л ь о р а д о . комунікації з Е в р о п о ю . на 64 році життя. Нар. 1912
т е м н и ц я х р е ж и м у , який с а - тійної диктатури. Гавеманн П р а в д а , українське насе- філософських працях відо- р. в Логан, В е с т Вірджінія; Д о г л я д над машинами.
Д - р Зак Д і л ( В а н д е р б і л т - Річна п е р е д п л а т а ж у р н а - мі творили, свідчать, щ о в стверджує, щ о компартія у м и й р о с і й с ь к и й ф і л о с о ф Г. членом У Н С став у 1948 р. Всі бенефіти. вкл. госпіта-
лення тих о б ш и р і в п о з б а в -
ськиіі і Г а р в а р д с ь к и й уні- лу - 28.00 д о л . у З С А і їх д у ш а х живе ідея с в о б о - Східній Німеччині втрати- Ф е д о т о в . В о д н і й із н и х Залишив у смутку дружину лізація. Добра платня. по-
ленс українських шкіл і п і д -
верситетн) подає огляд Канаді, а 32.00 д о л . в інших л а всякий а в т о р и т е т , і щ о Аяну. Похорон відбувся 17
д и , п р а в д и , с у с п і л ь н о ї enpa– данс насильній русифікації ,,Доля імперій" (,,Новий червня 1978 р. на цвинтарі стійна праця.
праці з української а г р а р н о ї країнах. Адреса редакції в е д л и в о с т и . Г р и г о р і й Koc– т р е б а тільки н е м н о г и х з о в - журнал", X v i , Н ю Йорк,
вже довгі р о к и і н е в і д о м о , гв. Поснфа в Піттсфілд. М а с ARROW FASTENER CO.. 1NC.
історії. Г. Д . Л і п о в с к о ї на ГУС: Harvard U k r a i n i a n т ю к з г а д у є в с в о ї й книзі нішніх поштовхів, ,,щоб 1947) він п о д а є г л и б о к у а н а -
як в о н о г о л о с у в а л о б. А 271 Mayhill Street
т е м у к р і п о с н и ц ь к о г о rocno– Studies, Ukrainian Research ,,Окаянні Роки" комуніс- прогнати політбюро д о ді- лізу минулого, теперішньо- Вічна Йому Пам'ять!
т о м у з таких т е р е н і в т р е б а SADDLE BROOK. N.J.
10K. N.J. t
д а р с т в а на Л і в о б е р е ж н і й institute, Harvard U n i v e r s i t y , та-українця А ф а н а с і я Б у - дька". го й майбутнього, колись Володимир Гуска, секр.
повернути це н а с е л е н н я в
Україні. 1583 M a s s a c h u s e t t s A v e n u e , ценка, який з р о з у м і в с в о ю І с т о р і я н а р о д і в , щ о nepe– л о н о своєї нації. в е л и к и х і м о г у т н і х ІМПЄ-
1-6900
(201) 843-6900 J
Рецензії на шість б і л ь ш и х Д-Р ВОЛОДИМИР ШАНУ- U^,.
Cambridge, M A 02138. гірку п о м и л к у , щ о п р и с т а в ж и л и у с в о ї х країнах рсво- р і я л ь н и х к о м п л е к с і в , як СА, член У Н С В і д д . 184 в
д о компартії. Таких Буцен- л ю ц і й н і події, п о к а з у є , ш о Цікавий д е т а л ь , н е в і д о - напр. Англії, щ о вже д а в н о Н ю Норку, Н . И., помер 27
ків б у л о н е м а л о в р і з н и х зміни режимів відбувалн- мий д о т е п е р українській п е р е т в о р и л и с я на д о б р о - червня 1978 на 68 році жнт- TOOL AND D1E MAKERS
країнах: А р т у р Кестлер ти. Нар. 1910 р. в Кракові. , Досвіл при
ся із у ч а с т ю р о з ч а р о в а н и х с п і л ь н о т і , п о д а є Н. Ґ о р б а - вільні о б ' є д н а н н я м е т р о п о - Польща; членом УНС став

укп
л Цією дорогою складаємо сердечну І
(Англія), ІняціоСілоне(Іта-
лія), Е р н с т Р о й т е р ( Б е р л і н ) і
багато-багато інших.
В С х і д н і й Німеччині пе-
ребуває під
арештом професор Роберт
домашнім
революціонерів: диктатуру
Я к о б і н с ь к о ї партії у Ф р а н -
ції д о п о м о г л и с к и н у т и р о з -
чаровані якобінці: Фуше.
Н а п о л е о н Б о н а п а р т , Тал-
л е й р а н ; д и к т а т у р у пуритан
нєвська, с е к р е т а р р е д а к ц і ї
„ Континенте", про автора
„додатку" д о Декларації в
„ у к р а ї н с ь к о м у питанні". В
інтерв'ю з Герлінґ-Ґруд-
зинським, представником
лій з колоніями. А л е мину-
лс й сучасне Російської ім-
перії він з м а л ь о в у є наЙчор-
нішими фарбами й передба-
чає р а н о чи п і з н о її з а г и б е л ь
і шукає порятунку д л я існу-
1951 р. Залишив у смутку
дружину Володимиру І ДОЧ-
ку Христину. Похорон від-
бувся 80 червня 1978 р. на
цвинтарі св. Андрія в Ваюїд
Бруку. И. Д ж .
PROGRESSIVE DIES
METAL STAMP1NG
MACHINES
Всі бенефіти. включно з
госпіталізацією, добра
платня, постійна праця.
Г а в е м а н н , в и к л ю ч е н и й із після с м е р т и О. К р о м в е л л а польського місячника вання р о с і й с ь к о г о н а р о д у , Вічна Йому Пам'ять!
І ПОДЯКУ Всім Клієнтам, які подорожува- S с к а с у в а л и г е н е р а л и армії, „ К у л ь т у р а " ( П а р и ж ) , яке є я к р а з на б а з і п о з и т и в н о г о Богдан Лаетовецький, секр.
к о м п а р т і ї за критику р е ж и - ARROW FASTENER CO.. 1NC
Ж .їй користуючися нашими обслугами в 1978 й м у , який накинула М о с к в а яку с т в о р и в К р о м в е л л . Са- опубліковане в російському розв'язання національної МАРІЯ KOCUCOBCbKA– 271 Mayhill Street
17 м і л ь й о н а м н і м ц і в . Г а в е - м о с о б о ю і в з м і н а х , щ о на- ж у р н а л і „ С о в р є м є н н і к " (ч. проблеми в СССР. М А Р Т И Н Я К . членка УНС SADDLE BROOK. N J .
f p., як теж туристам, які брали участь у р В і д д . 841 у Виндзор, Оят.,
манн видатний науковець стануть у країнах під 3 7 - 3 8 , 1977), щ о п о я в л я є т ь - Було б дуже корисним (201) 843-6900
т наших групових прогульках в Україну та і комуністичними режима- ся в Т о р о н т і , на з а п и т а н н я померла 20 червня на 74 р о .
а т о м о в о ї фізики, в с т у п и в д о ДЛЯ РОСІЙСЬКИХ ЄДННОНЄДІ- ці життя. Нар. 1904 р. в с.
І інші краї Східньої Європи. к, к о м п а р т і ї в 1932 р о ц і , б о м и , б у д у т ь д і я т и й розча- про мотиви „додатку" д о лимців перечитати б о д а й Звеяигород, пов. БІбрка;, а
вірив, щ о к о м п а р т і я nepe– ровані комуністи. Д е к л я р а ц і ї Н. Ґ о р б а н є в - о д н у п р а ц ю Г. Ф е д о т о в а членкою УНС стала у 1937 ^ F U N E R A L l)lRECTORS9
В цей час, рекомендуємо замовлення 5 ська д а л а таку в і д п о в і д ь Залишила У смутку мужа
п р о „ Д о л ю імперій". М о ж е
4 зимових та весняних подорожей до Mexi– 4 ( с т о р . 262): „ Х о ч у з г а д а т и б це їх п р о т в е р е з и л о , б о на 6 лексу 1 родину в Україні.
Похорон відбувся у Виндзор,
два деталі. А в т о р о м фрази, п о в н е в и д у ж а н н я не м о ж е
І ко. на Карабійські острови, Фльориду, як р ОЛКНА З В И Ч А Й Н А та М И Х А Й Л О МЛАКОВШІ ) Онт., Канада.
W. теж довільний вибір пароплавних прогу- і
ВОРОГ НАРОДУ І
яка о б у р и л а у к р а ї н ц і в , б у в
Буковський. Без цього д о -
бути жадних надій.
Б а г а т о с т о р і н о к у цій п р а - Вічна ї й Пам'ять! ПЕТРО ЯРЕМА
5 гульок (крузи). J датку текст Деклярації був ці п р и с в я ч е н о „ у к р а ї н с ь к і й Іван Хрін, секр. УКР. ЛОГРЕБННК
ПОВІСТЬ У Д В О Х ТОМАХ в и с л а н и й на п і д п и с Caxa–
Том перший: Проти Течи. Том д р у г и й : Плянетн Р - " ' - j проблемі" в цілком об'єк- АННА ШЕВЧУК, членка ЗлГімастьгл Похоронами
и 3 нагоди нашої Річної Зустрічі Б р о в у , але він в і д м о в и в с я
939 сторінок. Шна 1500 яол. j т и в н о м у насвітленні, а п р о УНС В і д д . 217 в Рочестері,
4 Учасників Подорожей в Україну, яка від- 4 підписати. Пізніше я зрозу- відносини між еміграціями Н. И., померла 18 червня в BRONX. BROOKLYN.
Замовляти: книгарськнй відділ при „Свободі", переси- j міла, щ о його затривожило 1978 на 68 ропі життя. Нар.
ф будеться на Союзівці ф л а ю ч и чек або поштовий переказ, долучуючи 75 центів г неросійських народів і р о - N E W YORK і ОКОЛИЦІ!X
недостатнє правове о ф о р м - 1915 р. в Україні; членкою
на кошти пересилки. ' с і я н а м и Г. Ф е д о т о в о п и с у є У Н С стала 1954 р. Залишила
лення Д е к л я р а ц і Г . КОНТРОЛЬОВАНА
КАНЦЕЛЯРІЯ БУДЕ ЗАКРИТА t "Svoboda", ЗО iMontjforoery Street, Jersey City, SJ. 07303 ) ( с т о р . 196-197) так: „ . . . м и є у смутку 6 кузииів 1 багато ТЕМПЕРАТУРА
Це д о відома тих, які свідками того, щ о відбу- приятелів. Похорон відбув-
В Д Н Я Х 21, 22-го жовтня 1978 p. р
с и і і червня 1978 р. на цвин-
Віра й Антін Ш У М Е Й К И ' ^lelMtinoRtK
заявляють,, щ о Сахаров об-
с т о ю с б е з у м о в н у с а м ості й-
вається в е м і г р а ц і ї , с е р е д
нас... між всіма групами тарі Голі Сепальчер в Рочес- Peter Jarema
ність У к р а ї н и . російської еміграції, п р е д - тері, Н. И.
Піттсбутг і Західня Пенсильвенія! Викинутий з С С С Р росій- ставники других національ-
129 E A S T 7th S T R E E T
Вічна Ти Пам'яткі N E W YORK, N.Y.
Окружний Комітет Відділів УНСоюзу с ь к и й д и с и д е н т Е. Вагін в ностей Росії блищать с в о є ю Т. Кубарич, секр. ORegon 4-2568
статті „ П р о російський на- відсутністю. Вони м а ю т ь
Янгставн і Околиця! Піттсбургу і Зяхідиьої Пенсильвенії ціоналізм" ( „ Н а ш а страна" с в о ї власні о р г а н і з а ц і ї і н а -
д . р М А Т В І Й СТАХГО, член
аоадомляс т о У Н С ВІДД. 194 в Н ю Иорку,
О к р у ж н и й Комітет Відділів УНСоюзу з 2 0 - г о червня 1978 р о к у , віть не н а м а г а ю т ь с я в с т а - помер 2 червня 1978 на 85
в суботу, 21 жовтим lf78 p., о год. 7-ій веч. Аргентина), росіянам-анти- новити з росіянами будь- їоЗ1 життя. Нар. 1895 р. в
в Янгставн, Огайо
в залі 274-го Відділу УНСоюзу колоніялістам протиста-
в и т ь є д и н о н е д і л и м с т в о , як
яких зв'язків. Г НУШС пов. Зборів; членом
У Н С став у жовтні 1958 р. LYTWYN ft LYTWYN
Б і л ь ш е т о г о , ні з ч и й о г о З а л и п а в у смутку дружину
повідомляє, що 697 Gtermood Avenue. A M B R 1 D G E . Pa. силу для збереження росій- б о к у м и не з у с т р і ч а є м о т а - Фрапцішку і сина Д-ра Ярос-
UKRA1NAN
відбудуться ської імперії. кої д о нас н е н а в и с т и , як з м м а ї Похорон відбувсн 15 FUNERAL D1RECTORS
в п'ятницю, 20 ж о в т н я 1978 р., о г о д . 7-ійвеч.
С в о є ї д у м к и він не з м і н и в б о к у українців, яких м и р а - липня 1978 р. я а цвинтарі Ш CJONDlTlONEa)
в залі Українського С о ю з о в о г о Д о м у
при 914 Franklin Avenue. ЯНГСТАВН, Огайо
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ і після п е р е б у в а н н я в с о в є т - хували-помилково — зов-
укр. кат. парохії на Факс
Чейс у ФілядельфІІ.
Обслуга 1ЦІІРА 1 ЧЕСНА.
Our Services Are Available
ському концтаборі, де мав сім своїми".
в яких зобов'язані взяти участь усі члени Окружного Комі- Anywhere in N e w Jersey.
відбудуться Вічна Йому Пам'ять! Гакож займаємося noxopo–
тету. Конвенційні Делегати та Урядовці тагих Відділів Манацький. секр. нами на цвинтарі в Вавнд
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ УНСоюзу:
УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОІІОМАГАС П Е Т Р О РІСКО, член УНО
Бруку і перенесенням ТЛІН-
них Останків з різних
24, 41, 53. 5в. ьЗ, П, Н, І И . 113. Ї М , 124, 132,
ОКРУГИ 161. 244, 274, 294. 338. 481 БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТКП.
В і д д . 128 в Кліфтон Гтс.
Па., помер 19 травня 1978
країн світу.
8 0 1 Sprlngfied A v e n u e
в яких обов'язані взяти участь усі члени Окружного Комі- ' на' 6 2 році житти. Нар. У
ПОРЯДОК НАРАД: : квітні 1917 р. У Філадельфії, IRVINGTON, N.J.
тету. Конвенційні Делегати та Урядниги таких Відділів Ґ, N E W A R K , N.J.
1. Відкриття. Па.; членом У Н став у 1964
УНСоюзу Залишив у смутку сестру ESsex 5-5555 .
2. Перегляд-провірга організаційної праці Округи за
Тітусвил. Па. - 72, Ню Кесел, Пі. - 74. Кемпбелл - 119 останніх 9 місяців. Ь клю, братів Михайла й
Івана т а дальшу родину. По-
і 218. Шврон. Па. - Зве. Янгстшвн - 140. 230, 274 1 343. 3. Обговорення осінньої кампанії, м е т о ю якої с придбати
НА ПОРЯДКУ НАРАД 2,000 нових членів д о кінця цього року. ПОВІДОМЛЕННЯ хорон відбувся 2 8 !^P^f""
1978 p. на пввятарі От.
4. Обговорення загальних союзових справ. Чврлс у Дрексел П л л , П а .
І. Відкриття. 5. Внески, запити і закриття зборів. Адміністрації „Свободи 99
S1NKOWSKY
Вічна Йому Пам'ять!
2 Персглял-провірга організаційної праш Огруги за Михайло Глова, секр.
останніх 9 місяців. У ЗБОРАХ ВІЗЬМУТЬ У Ч А С Т Ь : Повідомляємо всі організації FUNERAL SERviCE
МИХАЙЛО ГАЛУЩАВ, S U 6 E a s t Tremont Avenuf
3. Обговорення осінньої кампанії, метою якої с придбати Д - р Б о г д а н Г Н Я Т Ю К , головний контролер У Н С і поодинокі особи, ч,чен УНС ВІДД. 264 в Kap",f– BRONX. N.Y. 10406
2.000 нових членів до кінця нього року
4. Обговорення загальних союзових справ А н д р і й Д ж у Л Я , головний радими У Н С ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ БУДЕ П, Па., помер 20 травин 1978 Tel.: 808-2475
В
на 64 році життя. Нар. а
5 Внески, запити і закриття зборів С т е п а н Г а в р и ш , стяршнй обласний організатор У НС ПОМІЩУВАТИ ЖАДНИХ Карнеґі, Па., а членом У Н С 1B1 Avenue "A"
с т а і у 1987 р . Залвшив у N E W YORK. N.Y. 10000
У Зборах візьмуть участь Закликаємо всі Відділи і їх уряди та конвенційних Деле- ОГОЛОШЕНЬ смутку дружину В е р и е д й і Tax.: 674-8830
гатів. як і інших активних союзовців взяти участь у цих
ЯКЩО ПОПЕРЕДНІ РАХУНКИ сина Михайла. Похорон від- Директор ИОСІІФ
А Н Д Р І Й Д ж у л а , головний радний УНС важливих Зборах! бувся 28 травня 1978 р. на С Е Н К О В С Ь К Ч Н
Б о г д а н Д е Й Ч а к І В С Ь К И Й , обл. організатор УНС
НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ. Уар. Правосл. цвинтарі свв. Зивідус влаштуванням no–
ЗА О К Р У Ж Н И Й КОМІТЕТ: Петра І Павла, в Свотт Taaa–
ЗА О К Р У Ж Н И Й КОМІТЕТ:
Окремих листів в тій справі шіп, Па.
яоронів а каплицях, поло
жених и кожнім і
АНДРІЙ ДЖУЛА, г о л о м
ЕСТЕЛЛА ВОЛОШИН МАРІЯ М А К А Р Д М И Т Р О ГОЛОВАТИЙ В О Л О Д И М И Р РЕФТ не буде відписуватися. міста. Похороаш по
Вічна Йому Пам'ать!
секретар секретар кшешр Богдан Грящаиши, секр.