You are on page 1of 6

РСШКИІЯ і Л іміністрвиі":

"S4oboda". U) Montgomery Si
Пам'ятайте

SVOBODA
lcrscv Сії) N.J 07302

СВОБОДА
Телефони .21)1) ^34-02-'П
щ і201) 434-4вй7

з Н ю Иорку (212) 227-412.''


про УНСою.чу. і 201)
з Нмі Порку і212) 227-52б(
12121 227-5251
Україну! УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN D А ІLS
РІК LXXXY. Ч. 225. ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ИОРК. СЕРЕДА. 18-го ЖОВТНЯ 1978 ЦЕНТІВ 25 CKNTS JERSEY C1TY and NEW YORK. WEDNESDAY. OCTOBER 18. 1978 No. 225. VOL LXXXV.

Відділ УККА у Філядельфії ПОЛЬСЬКОГО КАРДИНАЛА КАРОЛЯ СУА ВІТАЄ Н. С В І Т Л И Ч Н У


підготовляється до СКВУ та Дня НА ВОЛІ, ЗАПЕВНЯЄ
Жалоби ВОЙТИЛУ ОБРАНО НА 264-го СВОЮ П І Д Т Р И М К У
Філадельфія (УККА). - українським духовенством
В середу, 11-го жовтня ц. p.,
відбулося звичайне місяч-
діло.
Після звіту імпрезового
ПАПУ РИМСЬКОГО Ню Йорк (о.с.п.). - Не-
гайно після цього, як роз-
не засідання керівних ор- референта мгра Івана Ско- неслась вістка, що Надія
ганів Відділу УККА у Філя- чиляса, рішено в надходя- ВИБІР ПАПИ ІВАНА ПАВЛА 11 ВИКЛИКАВ СЕНСАЦІЮ В СВІТІ Світлична прибула до Риму
дсльфії, на якому підсумо- чому сезоні сконцентрува- з СССР. Головна Управа
вано діяльність на протя- ти свою увагу на ось такі Союзу Українок Америки
зі літніх місяців і запля- Ватикан. — ,,Я боявся кардиналів, у Сикстинській
імпрези Відділу: прийняти цей вибір, але каплиці, де і відбулося кон- вислала їй привітання та
новано працю на зимовий — У неділю, 22-го жов- запевнення моральної і ма-
сезон. Щоб посилити пра- зробив це в дусі покори пе- кляве, відправив Службу
тня ц. р.,взяти участь в Дні ред Нашим Господом і в Божу, під час якої виголо- теріяльної допомоги.
цю, а зокрема збірку Ук- Жалоби в Бавнд Бруку, ку- Як уже інформовано, Н.
раінського Народного Фон- повній вірі в Його Матір, сив коротку проповідь, з
ди поїдуть окремі автобу- Найсвятішу Мадонну... пієтизмом висловився про Світлична прилетіла до Ри-
ду. поширено Управу Відді- си з-під „Тризуба", під ке- му в четвер. 12-го жовтня ц.
лу двома додатковими чле- Починаймо знову на тому свого попередника Івана
рівннцтвом організаційно- шляху, шляху історії та Павла І, заявив, що ще р. з синами Яремою, 9 років
нами, а саме Михайлом го референта мгра Воло- та Іваном, 4 місяці. Cnep–
Ковальчиним і Василем Ти- Церкви - починаймо з Бо- заскоро оголошувати npor–
димира Яцева. Управа Від- жою поміччю та лопомо- раму його понтифікату, за- шу вона замешкала в од-
саком. вілу закликає все патріо- ному з готелів в Римі, а
гою людства", - заявив значнв, що єпископи по-
У своєму звідомленні ді- тичне українське громадян- Папа Іван Павло Другий, опісля перенеслась до оби-
ство взяти участь у про- винні мати більший голос
яльности, голова Відділу ще донедавна польський щодо адміністрації Като- телі української католиць-
проф. д-р Петро Стерно тесті проти штучно насад- кардинал Кароль Войтила, кої церкви свв. Сергія і Вак-
женого в Україні голоду 45 лицької Церкви, а також
поінформував учасників за- архиєпископ Кракова, яко- сказав, що „зміни в Лі- ха, яка є під опікою Блажен-
сідання, що Відділ Розваг років тому московсько-бо- нішого Патріярха Йосифа.
льшевнцьким режимом. го князі Католицької Цер- тургії вистачальні", в той
Міського Уряду Філядель- кви на своєму конкляве-зіб- самий час перестерігаючи Невдовзі Н. Світлична пля-
фі! уже тепер запропону- Зновуж, хто не зможе ПОЇ- нує переїхати до ЗСА і тим- Надія Світлична
хати до Бавнд Бруку має ранні у понеділок, 16-го тих, які досі відмовляють-
вав Відділові УККА у Філя- жовтня, вибрали на 264 часово замешкати у Філя-
дельфії знову влаштувати нагоду взяти участь у кон- ся погодитися на Богослу- дельфії в родини, яка допо- допомогу Н. Світличній та
Український Фестиваль му- церті в 100-річчя народин Папу Римського. ження в рідних мовах, за- її синам. Крім цього, СУА
могла їй виїхати з СССР.
зики, пісні н танку в Ро- Лесі українки у Філядельфії Папа Іван Павло 11 — це мість по-латині, що їх опо- звертається із закликом до
перший неіталійський Bce– зиція виходить на неко- У своєму повідомленні
бин Гуд Делл амфітеатрі в авдиторії Середньої Шко- Головна Управа СУА ін- громадянства прийти Н.
вліті 1979 року. Після обмі- ли для Дівчат при Брод і ленський Архиєрей за ос- ристь цілій Вселенській Світличній з моральною і
танніх 455 років, тобто від Церкві. формус, що вже розписано
ну думок, рішено встанови- Олней вулицях о год. 4-ій по збірку серед членкннь на фінансовою допомогою.
ти дату цієї великої Bcerpo– полудні. понтифікату Папи Адріяна
мадської культурної імпре- (1522-1523), і перший поляк Нового Папу Римсько-
— У середу, 25-го жовт- на Римському Престолі. го, який народився в
зи на всеміському форумі
на п'ятницю, 17-го серпня
ня ц. p., о год. 7:30 увече- Його вибір спершу ВИКЛИ- 1920-му році у Вадовіцах
Папа Іван Павло 11 вкоротці після вибору на
Апостольський Престіл
Москва заатакувала
рі, в приміщенні УСО „Три- біля Кракова у родині ро-
1979 року. Рівнож рішено зуба", Відділ УККА влаш- вав здивування, сенсацію, а
відтак радість в світі. По- бітників, вважають консер-
амбасадора Малколма Туна
всесторонньо підтримати товує громадську нараду в
розбудову культурно-cnop– відомлення, що він прий- ватистом і відносно догм трою конфронтацією, а відвідав Український Hay– Москва. - Газета „Пра- двох місяців, в часі яких
рамках підготови до Tpe– Церкви, але прогресивним часами взаємними компро- ковнй Інститут Гарвардсь- вда", орган ЦК КПСС, за- амбасадор Тун. перебуваю-
тового центру-У CO „Три- тього Світового Конгресу няв ім'я Іван Павло 41
зуба", схваливши дотацію вказує, що плянує продов- щодо СОЦІАЛЬНИХ питань, місамн, зуміс „дати собі кого Університету, де вия- атакувала у числі з суботи, чи в ЗСА. виступав з допо-
Вільних Укрїнців. Усі член- як теж у ділянці загально- ралу" із складною проб- внв велике зацікавлення ді- 14-го жовтня ц. p. nepco– відями і лекціями на уні-
на цю ціль у сумі 500 дол., ські організації Відділу жувати програму своїх
не зважаючи на невеликі трьох попередників: Івана людських прав. Перед тим, лемою в Італії, лс кому- яльністю цієї наукової ус- нально амбасадора З'єдна- верситетах, завданням яких
УККА повинні прислати них Стейтів Америки в Со- радше було приспішити
фінансові засоби. Що ними своїх представників, як і ХХІІІ, Павла УІ і Івана заки став священиком у ністична партія находнть- тановн, як теж взаємовіл-
Відділ УККА диспонує, в Павла І, який помер неспо- 1946 році, він працював у ся на другому місці шоло носинами в ЗСА поміж по- ветському Союзі Малкол- підписання договору про
широкі кола української ма Туна, закидаючи йому обмеження стратегічної
надії, що й наші товарист- громади повинні взяти дівано 29-го вересня ц. р. фабриці хемікалій і його сили після- Християисько- ляками та українцями.
ва та громадяни чинно під- на 34-му дні свого понти- опісля називали ,,кардина- лемократичної партії. Цікаво відмітити, шо погану поведінку і поши- зброї між ЗСА і СССР і
участь. рення наклепів на COBCT– вияснення деяких неясних
тримають благословенне фікату. лом-робітником". Новий Папа Іван Г ав- св. п. Софії Марія Фнлип-
(Закінчення на стор. 6) Хоча деякі коментатори ло закінчив унівсрситсгсь- чак, покійна дружина д-ра ський Союз в часі його полі- аспектів цього договору.
Вибір 58-річного карди-
нала Войтили на нового твердять, шо на конкляве кі та богословські стулії в Бориса Фнлипчака, україн- тичних виступів в ЗСА.
„Правда" пригадує амба- „Правда" закидає Туно-
Папу Римського наступив вирішено вибрати карди- Римі і Кракові, викладав ського лікаря з Пассайку, ві, що він „прокидається
Організаційні й громадські справи в третій день конкляве кар-. нала Врйтилу, щоб 1В..Т2-чЛетику в Католицькому ун Н. Дж., була кузинкою садорові Тунові такі зворо-
ти у його промовах, як від- совстознавцем", забуваючи
днналів, яке почалося ми- кий спосіб продовжувати верентеті в Люблині та теперішнього Папи Івана
були темою нарад Округи УНС нулої суботи, 14-го ЖОВТ- діялог з комуністичним теологію в Ягайлонському Павла 11. клик на поширення совєтсь- про свою офіційну функцію
ЯКу ВІН ВИКОНУЄ у ПОЛІТНЧ-
Сходом, то більшість ана- університеті в Кракові. Він Світова реакція на вибір кого расизму, бомбарду-
в Ню Йорку ня, але перший раз кардн-
нали голосували щойно в літиків вважають, що сво- автор багатьох статтей і нового Папи Римського ду- вання американської амба- ному житті його країни. Со-
вєтські пропагандисти ка-
Присутні на нараді сек- неділю, а вибір наступив їм вибором кардинали хо- праць на теологічні теми, же позитивна, а зокрема в сади в Москві слсктронни-
Ню Йорк, Н. Й. (в. л.). - ми мікрохвилями від чого жуть. що амбасадорам за-
З метою пожвавлення opra– ретарі та інші урядовці Від- по вісьмох голосуваннях. тіли вказати Москві, уря- плинно володіє шістьма Польщі та серед амерн- кордонних країн не мусить
ділів, а також конвенційні дам комуністичних країн- мовами, включно з англій- канських громадян польсь- фізично терпіли службов-
нізаційної праці у Відділах Коли проголошено ви- ці амбасади, „панічний подобатись все, що діється
Українського Народного делегати, обговорили enpa– слід вибору, то присутні на сателітів, як теж комуніс- ською. Був висвячений на кого походження. Презн- в країнах їхніх акредитацій.
ви: організаційні і загаль- тичним партіям у державах єпископа в 1958-му році, дент Джіммі Картер вн- страх" Совєтського Союзу
Союзу, тепер в осінньому площі св. Петра спершу перед Китайською Народ- „Правда" пригадує Тунові і
сезоні відбуваються нара- ногромадські, зокрема під- були здивовані, бо біль- Західньої Европи, шо Ка- архиєпископом Кракова словив радість з вибору повчає його, що в COBCT–
готову до ювілейного від- толицька Церква готова став у 1964-му, а карли- кардинала Войтили на Bce– ною Республікою тощо.
ди Округ УНС з участю шість коментаторів. перед- ському Союзі, мовляв, усі
представників Головного значення 85-річчя „Свобо- бачала, що і цього разу поборювати пляни атеїс- налом у 1967-му. ленського Архнєрея, а д-р „Одне є певним, — заяв-
ляс „Правда", - дипломат форми геноциду, расизму,
Уряду ціллю яких є не тіль- ди", 45-річчя „Українсько- конкляве вибере італійця. тичного комунізму в ціло- Будучи ше кардиналом, Збігнєв Бжезіньскі, голов- "расової дискримінації і на-
кн осягнути намічену кіль- го Тижневика" і 25^річчя му світі, подібно як це теперішній Папа Іван Пав- ний дорадник Білого До- Тун поводився скрайньо
Однак, коли Папа Іван неднпломатично", а всі йо- ціоналістичного розбрату є
кість членства, (2.500 до діточого журналу „Весел- Павло 11 з балькону про- робив кардинал Войтила у ло часто відвідував різні му для справ крайової без- проголошені незаконними
кінця цього року), але та- ка", яке відбудеться 16-го комуністичній Польщі. Ду- країни, посуваючи кілька- пекн, який особисто знайо- го закиди, мовляв, не були
мовив до зібраних плин- гідні амбасадора з такою формами і за них строго
кож заохотити членство до грудня ц. р. в готелі Руз- ною італійською мовою, мають, що новий Папа кратновЗСА. У липні 1976 мий з Папою Іваном Пав- карають совєтські суди.
активного громадського велт на Медісон евеню та Римський, маючи довго- року тодішній кардинал лом, висловив думку, що рангою.
оваційним оплескам і ви- „Правда" висловлює також
життя. багато інших справ. Бен- гукам радости, ,,Віва іль літній досвід у його бать- Войтила брав участь в Ев- він буде ,,сильним пастн- Державний департамент
здивування для чого пот-
Така нарада нюйоркської кетом займається окремий Папа", не було меж. ківщині, де відносини між харнстійному Конгресі у рем". ЗСА відкинув усі обвину-
рібна була Тунові „казка
Комітет, до якого входять Католицькою Церквою та Філядельфії, Пеннсильве- Совєтське пресове аген- вачення Москви проти ам-
Округи відбулася в п'ятни- У вівторок вранці, 17-го басадора Малколма Туна. про мікрохвилі" в амери-
цю, 13-го жовтня ц. р. в д-р Іван Сєрант - голова, жовтня, новообраний Па- комуністичним режимом нія. Відвідав толі він ряд ство ТАСС і совєтські га- канській амбасаді і закін-
д-р Іван О. Флис, п-і Марія часами позначаються гос- польських парафій в різних зстн покищо обмежилися Речники Державного де-
приміщенні Українського па у сослуженні понад сто партаменту не коментува- чус свій напад насмішкою,
Народного Дому при 2-ій Душник, мгр Орест Пит- містах і містечках Амери- до коротких і сухих ЗВІДОМ- що може ..американський
ки. лень про вибір польсько- ли статті в „Правді", але
евеню з участю заступниці ляр, Михайло Юзенів, Сте- відмітили, що вони уважа- амбасадор не розрізняє сво-
головного предсідника п-і пан Чума, д-р Аскольд Ло- Тоді, між іншим, карди- го кардинала Войтили на
Марії Душник, головного зинський і Василь Цюпа. Лава присяжних визнала нал Войтила 28-го липня 264-го Папу Римського. ють, що інформації і заки- іх хвиль від чужих".
Політичні коментатори
ди проти Туна не є правдн-
організатора Василя Opi–
ховського, до речі перший
Напередодні бенкету запля-
новано відбути в залі Літе-
советських шпигунів винними вими. пригадують, що Москва
раз в новій функції на такій ратурно-Мистецького Клю Нюарк, Н. Дж. - Лава років, або доживотне
Бельгійський прем'єр зрезиґнував Американські засоби ма-
совоі інформації пригаду-
вже від самого початку при-
значення Туна амбасадо-
нараді, і головного радно- бу панель з участю пред- ром ЗСА до СССР. виступа-
го, а рівночасно голови Ок- присяжних на процесі про- ув'язнення. Брюссель, Бельгія. — них партій з метою знай- ють, що це вже другий на-
ставннків української і ет-
ти двох советських шпнгу- дення відповідної особи на пад совстської преси на М. ла проти нього і довго вага-
нічної преси, а також влаш- Прем'ср-міністср бсльгій-
ужного Комітету Миколи
5 Іоманчука, який відкрив
Збори, подякував делега-
нів, Вальдіка Енгера і Ру-
тувати виставку видань В-
ва „Свобода".
До процесу обидва під-
дольфа Чернаєва, колиш- судні перебували на волі
ського уряду Леон ТІНДЄ-
манс зрезиґнував в кінці
місце прем'єра. Туна на протязі останніх лася з його затвердженням.

ніх працівників в секрета- під опікою амбасадора минулого тижня зі свого


там за піддержку його кан- Організаційні й інші сою-
ріяті Організації Об'єдна- СССР Анатолія Добрині- становища, коли коаліцій-
дидатури на 29-іЙ KOHBCH–
ції УНС, привітав головних
зові справи докладно з'ясу-
них Націй, визнала обид- на, а в понеділок, 16-го
вав головний організатор
ний кабінет не прийняв йо- Шостий Баль Української Преси
урядовців і голову нюарк- вох підсудних винними у жовтня ц. р. суддя Лейсі ви- го пляну розв'язки СТНІЧ-
Василь Оріховський, який
шпигунстві на користь Со- рішив, що вони далі зали- ної і мовної проблеми. Джерзі Ситі. - Як уже
ської Округи інж. Богда- подав, що Округа виконала
на Мака і провадив нарада- вєтського Союзу. Як ВІДО- шаться на волі аж до за- Дискусія над пляном пре- поінформовано. цьогоріч-
на 75 відсотків свою квоту в
мо, обидва шпигуни нама- суду, тобто до ЗО жовтня. м'єра ТіндеманСа велася на ний 6-ий з черги Баль Ук-
ми. (Закінчення на стор. 6)галися купити за 20 000 засіданнях уряду і в пар- раїнської Преси в ЗСА, від-
долярів від ляйтенанта Політичні спостерігачі ляменті майже пів року ча- будеться у Філядельфії, у
Д-р Лука Луців важко занедужав американської військової стверджують, що перекру- су і врешті наступив дво- суботу, 4-го листопада ц. p.,
фльоти Артура Е. Лінд- чування деяких фактів з поділ думок між фляман- у залі Авдиторії св. Йоса-
Брухлин, Н. Й. - 3 кін- берга засекречені матерія- перебігу процесу у СОВЄТ- ською Соціял-християнсь- фата. Баль цей відбудеть-
цем минулого тижня тут у ли, які відносились до обо- ській пресі може спричини- кою партією (партія Тін- ся спільними стараннями
своїм мешканні важко за- рони ЗСА, новочасних під- тися до ускладнення дипло- деманса), соціялістами і Фінансової Комісії СФУ-
недужав та був перевезе- водних човнів „Трайдент" матичних відносин між двома іншими меншими ЖО та Спілки Українських
ний у важкому стані до лі- і модерної зброї, яку ВІЙ- З'єднаними Стейтами Аме- політичними партіями, які Журналістів в Америці.
карні проф. д-р Лука Луців, ськова фльота вживає про- рики і Совєтським Сою- входили до урядової коа- Із цієї нагоди у понеді-
відомий науковець-літера- ти підводних човнів. зом. Ще минулого тижня ліції. Плян Тіндсманса пе- лок, 9-го жовтня ц. p., від-
турознавець, колишній рс- Вісім мужчин і чотири совєтська газета „Извес- редбачав зрівняння фля- відали редакцію „Свободи"
цензент у львівському „Bic– жінки, які входили до лави тия", орган Верховної Ра- манської і французької на- представники СУЖА, Фі-
нику" (під літературним присяжних, проголосили в диСССР, критикуючи про- ціональних меншин і мов, нансовової комісії СФУЖО Представники Ділового Балю Української Преси під час
псевдонімом: Лев Гранич- кінці минулого тижня своє пес і називаючи його „зле тому, що франкомовні бель та Ділового Комітету Балю відвідин редакції „Свободи". (Зліва): ред. Свген Федорен-
ка), від 1952-го року член 'рішення після 9-годинннх а р а н ж о в а н и м д е д е к - гійці домінували не тіль- Української Преси в скла- ко, ред. Володимир Левенець, мгр Квітка Семанншин,
Редакції ,,Свободи" і від нарад. Федеральний суддя тивним фільмом", натяк- ки в уряді, але також в куль- ді: ред. Ольга Кузьмович ред. Олександер Луцький, ред. Ольга Кузьмович, п-І
переходу на емеритуру в Фредрік Б. Лейсі заявив ще нула на можливість norip– турному житті Бельгії. голова СУЖА. п-і Марія Марія Галій, ред. Рома Сохан-Гадзевич", ред. Любов
1971-му році її постійним перед відходом членів лави шення відносин між обид- Галій - секретар Фінансо- Коленська та ред. Зенон Сннлнк.
рецензент, автор багатьох присяжних на нараду, що вома країнами. Бельгійський Найвищий воі Комісії, мґр Квітка
(Світлив ред. Ігор Длябога).
томів праць, головно з лі- Енгер і Черняєв повинні Суд висловив був своє зас- Семанишин - референтка
тературознавства. У най- відповісти за три різні У зв'язку з цим П0ШИ- тереження до пляну уряду, Конкурсу вибору Кралі і маніями у зв язку з цього- Балю Української Преси,
ближчому часі у в-ві „Сво- справи: шпигунство в на- рюються спекулятивні ІН- але прем'єр Тіндеманс все- Князівен Української Пре- річним балем, наголошую- Фінансова комісія СФУ-
бода" появиться монумен- маганні одержати інфор- формації, що обидвох шпи- одно вирішив передати сн на рік 1978 і мгр Олек- чи його важливе значення ЖО, що її на протязі дов-
тальна збірка вибраних ре- мації про оборону ЗСА, гунів ЗСА намагатимуть- справу на вирішення nap– сандер Луцький - npeco– культурно - громадського гих років очолює п-ні Марія
цензій його ж авторства. вербування американських ся обміняти за советських ляменту. Коли парлямент внй референт Ділового ко- характеру. Харина. та Управа Спілки
Проф. д-рові Л. Луцеву цьо- громадян на шпигунську дисидентів, включаючи відкинув пропозицію пре- мітету 6-го Балю Україн- Цьогорічний баль не від- Українських Журналістів,
го ж року сповняється 85 роботу в користь іншої сюди й Анатолія Щарансь- м'єра, Тіндеманс дсмон- ської Преси. будсться у звичайному, кар- вже другий рік очолена ред.
роки, із перших лікарських Проф. д-р Лука Луців Представники Ділового навалому часі, - вдальшо- Ольгою Кузьмович. вирі-
держави і передання засек- кого, який недавно був стративно покинув засідан-
повідомлень виходить, що рації, якщо загальний стан ня і того самого дня nepe– Комітету Балю Української му інформували представ- шили відбути цьогорічний
речеНИХ Д о к у м е н т і в СОВСТ- засуджений совєтським су-
причиною недуги є недома- недужого на це дозволить. ським чинникам. Згідно з дом на 13 років концта- дав на руки короля Буду- Преси в розмові з редакто- ники комітету,— із-за ncpe– баль осінню і то в україн-
гання жовчі і в хвилині, як Недужий перебуває під лі- іна свою резиґнацію. Ко- рами з'ясували значення і вантаження різними імпрс- ській залі. Цс й зменшить
подавано цю вістку, перед- карською американським криміналь- бору за „зраду батьківши-
опікою д-ра ним законом обидва шпи- ни" і антнеовєтську про- роль розпочав тепер ncpe– ролю того роду імпрези та зами, але щоби затримати видатки і ручить про біль
бачалася можливість опе- Олекси Лятишевського. говори з лідерами політич- поділилися іншими інфор- традицію влаштовування (Закінчення на стор. 6)
гуни можуть одержати 10 паганду.
СВОБОДА. СЕРЕДА, 18-го ЖОВТНЯ 1978 Ч. 225.

М. Платковський І. Пеленська Лука Луців


СВОБОДА ^feSvOBODA НІМЕЦЬКА ПОЛІТИКА У ПОВЕНІ ЮВІЛЕЇВ ПРО НОВІ ВИДАННЯ
УКНіНСкКИЙ Щ.ОМНННК ^ Щ р ^ U ИИІ Н 1 k.S OAILI
Якшо ствердити, шо в ні. Цей край був тверди- Майже 100 років тому тратить із дня на день позитивні і негативні типи,
FOUNDED 18ВЗ геній поета у візії майбут- співробітника і читача. За- Проф. d-р Василь
Ukrainian newspaper published aaily except Mondays and hob Західній Німеччині відбу- нею СОЦІАЛІСТІВ. Лише в так званих, „сурдутовцш"
jays by the Ukrainian National Association, inc., at ваеться постійна боротьба останніх виборах христи- нього найбільше боявся, коном часу. Не тому, що Лев. БОГДАН ЛЕП- (інтелігентів), духовенство
JO Montgomery Street. Jersey City, N.J.-O"^Oi за владу поміж уря- янські демократи під про- без огляду на те, чи Ук- між молодими українцями КИЙ, 1872-1941,
і світських інтелігентів, ВО-
довою коаліцією й опо- водом свого місцевого ЛІ- раїна буде знаходиться в немає талановитих журна- ЖИТТЯ І ТВОР-
єнну тематику прозою і
РЕДАГУЄ КОЛЕГІЯ У СКЛАДІ (поазбучно): повазі і блеску, чи в упад- лістів. Багато з тих, які ЧІСТЬ. Записки Hay–
Л hinoe К'оленська. Володимир Левенець. Зснон Снилик (тепер ви зицією, то в цьому явищу дера Дреггера (шо також є „особиеге" в оповіданнях
немає нічого особливого: знаний із свого консерва- ку, одного: покінчили, чи кінчають, кового Товариства їм.
кімпючнй обов'язки голови Колегії). Василь Тсршаковсиь і Є в ^ університетські студії, сту- Лепкого.
те саме ми спостерігаємо і тивного і антисовєтського одного лиш тобі Шевченка, m. СХС ПІ.
В. Фелорснко. діювали теж і журналісти' Ню Йорк-Париж-Сід- Повісті Лепкого поділив
в різних інших державах наставлення) стали най- благаю з неба, автор на „сучасні й істо-
Secoua Class Postage pa'd at the Post Office of Jersey City. N.J Щоб з горя й голоду ку. Деякі навіть знають ней-Торонто, 1976,
демократичного світу. Це є сильнішою партією так, проблематику. Одначе во- ричні"; з першою тематн-
A;esied for mailing at special rate of postage provided foi -л основною рисою в кожній що соціалісти могли зали- не бігли геть від тебе cm. 396J (В дійс-
Sec:.'n 1130 of Act of October 3. 1917 - authorised July 31. 1918. ни можуть писати на ук- кою має Лепкий чотири
ності книжка вийшла
демократичній системі. В шитися при владі лише в Твої найкращії сини". повісті, з другою - де-
„Рефлексія" раїнські теми лише чужими в 1978 році).
Переплата: на рік - J30.00, на nla року — 116.00, на з міся- Німеччині сучасний стан коаліції з лібералами. Чи мовами, чого вони nepe– сять.
ш S9.00. Для членів УНСоюзу 65 f міс. За кожну зміну ад- позначається деякими вдасться Дреггерові здобу- Що ж сказав би Іван
ресн - 25 є. Чеки і 'money orders" виставляти Ha"Svoboda ". Франко тепер, коли цілі важно не роблять. Ті, які Цю монографію про Зачнемо з кінця і зга-
особливостями. ти цим разом абсолютну дописують до чужомовних Богдана Лепкого видано даємо дешо більше про по-
Н а с а м п е р е д т р е б а більшість для своєї парти? покоління „біжать геть"
Р О Box 346 Jersey City. N.J. 07303 від рідного слова і рідної сторінок, головно в ЗСА ікоштом Фундації ім. Б. вісті, бо вони найбільше
ствердити, шо урядова ко- Передбачення не можуть Канаді, належать до цих Лепкого при Науковому читані ше й тепер, а колись
аліція, шо складається із бути певними, в кожному справи не з горя і не з
голоду: в Україні під теро- „деяких". Товаристві ім. Тараса Шев- повісті Б. Лепкого про
соціялістичної і малої лібе- разі, Дреггер потрапить, ченка в ЗСА. Про цю Мазепу були дуже популяр-
ром, а в діяспорі із зви- Тож проста логіка дик-
Оправдана вимога ральної партії, має,особли- мабуть, ще зміцнити стан
во після останніх виборів посідання християнських чайного українського по- туе спрямувати увагу на Фундацію подбала родина ні. Автор подає, шо по-
покійного поета. Виринає вість Лепкого з 1923 р. під
два роки тому, незначну демократів. чуття меншевартостн. Тож цей відтинок українського
на ціну золота важимо ті життя, який у нас наявно запит, хто мав би фінан- заг. „Під тихий вечір"
Минулого тижня 80 сенаторів звернулися листов- більшість у федеральному Якшо християнські де- сувати праці про тих на- (названа самим автором
но до президента Джіммі Картера із закликом поробити парляменті в порівнянні з мократи переможуть в Гес- молоді сили, які і в сві- занедбаний. Однією із
товому морі пливуть рід- спроб вишукувати й виво- ших письменників, твор- „повістю-Казкою"), „мас
всі можливі заходи, щоб Рада Безпеки Об'єднаних Напій християнсько - демокра- сені, то це може мати до- чість яких московські оку- реальне зображення подій і
розглянула справу геноциду в Камбоджі, де, згідно з ною течією до рідних бере- дити на денне світло мо-
ТИЧНОЮ ОПОЗИЦІЄЮ. НІ СОЦІ- сить далекосяглі наслідки. панти України знеслав- дієвих осіб", та є „немов
твердженням недавніх втікачів з тієї азійської країни, гів. Тих, шо говорять ук- лоді журналістичні сили є
ялістнчна, ні християнсько- Поперше, вони матимуть люють так само, як це узята прямо з щоденного
балі преси, на жаль лише в
комуністичний уряд ,,Хмер Руж" протягом останніх демократична партії не ма- більшість двох третин в раїнською мовою, тих, що
працюють в організаціях ЗСА і Канаді і то лише в вони роблять з автором життя". Ми гадаємо, що
трьох років спричинив загибель 1,2 мільйона осіб із ють абсолютної більшос- другій палаті, а значить славної епопеї про Мазепу проф. Леонід Білецький
8-мільйонового населення. молоді, тих, що, осягнув- одній місцевості. Під мар-
ти, а тому мала лібераль- матимуть змогу бльокува- кою конкурсів на краль і - Б. Лепким? був ближчий до правди,
на партія визначає, власти- ти всі законопроекти уря- ши навіть визначні профе-
Цей заклик такої великої кількості! сенаторів дуже сійні становища, не зали- князівен виходять на яв Та запишім цю занед- коли писав, шо „тяжко
во, хто має бути при владі, дової коаліції, себто фак- бану в нас справу, і вер- собі уявити, щоб в Галн-
майбутні молоді інтелекту-
влучний, бо хоча президент Джіммі Картер вже раніше шо справляє багато злої тично унеможливити П шають своєї спільноти. Ра-
вилвигнув пропозицію, шоб закиди проти комуніс- зом із переслідуваними чи алістки, в тому й журна- таймося до праці про Б. чині серед польського арис-
крови для обох великих урядування. Подруге, це Лепкого, що її дбайливо тократичного панства була
лістки, бо критерієм ОЦІН-
тичного режиму Камбоджі перевірила Комісія ОН партій. Цікаво також від- так може вплинути на пар- то на волі, чи за ґратами в
відносно прав людини, як теж публічно заявив, шо Україні, вони творять опрацював професор д-р добра воля йти до україн-
ки при виборі першунів є не
мітити, шо Німецька Феде- тію лібералів, шо вона вже Василь Лев, працюючи над ського селянина і йому
так фізична краса, як знан-
камболжський комуністичний режим є ,,найгіршим ральна Республіка скла- тепер, два роки перед фе- авангард українського май-
порушником прав людини в світі", то народовбивство в бутнього. ня з ділянки українознав-нею кілька років, студію- помагати", і щоб графська
дається з кількох більших деральними в и б о р а м и , ючн те все, що було на- донька виходила за украІн-
ства, змога вислову в рід-
Камбоджі продовжується. Згадана Комісія ОН не чи менших автономних розглядатиме справу даль- У численних ділянках
включила справи Камбоджі в свою агенду, бо в ній культурного і громадсько- друковане і викорнстову- ця. Цю повість назвав Л.
ній мові в слові і в пись-
,,країв", з яких кожний має шої коаліції з соціяліста- мі. Але тому власне не ючи архів письменників в Білецький „утопією, по-
домінують комуністичні держави і країни „третього свій місцевий уряд на чолі з ми, що дасть можливість го життя відчувається цей божним бажанням", а не
приплив молодих ідейних легко одержати кандида- його родині.
світу ", а сама заява президента Картера про те, шо прем'єром і які посилають християнським демокра-
Камбоджа є найгіршим порушником прав людини також одиниць. А одначе є ділян- ток на баль преси, тоді Проф. Константні! Біда реальним зображенням
свої представництва до там уже тепер прийти до коли на інших балях і за-коротко інформує про ав- подій", як гадає автор.
не мала впливу на припинення народовбивства в тій другої палати репрезен- влади в Німеччині: дехто з ка, де їх немає. І вона не бавах їх не бракує, багато
азійській країні, бо Президент не запропонував жадних маловажна.Це ділянка, тора монографії - проф. Немає місця на це, шоб
тантів, т. зв. „Бундесра- визначних лібералів уже бо з них навіть не потре-В. Лева (ст. 7-8). Ця мо- докладніше писати про по-
конкретних акцій проти вбивників із ,,Хмер Руж". ту". Тому, шо в більшості Тепер nyrvriiHO ВИСЛОВЛЮЄ без якої культурна націо- бує говорити українською
нальна спільнота не може нографія складається із вісті Лепкого в оцінці В.
„країв" при владі є опо- думку, шо після перемоги мовою. трьох. Найцікавіша для чн- Лева. Автор вірно написав,
А конкретні протизаходн конечно потрібні, бо зразу зишйна християнсько-де- християнських демократе існувати.Це ділянка преси.
після захоплення влади в квітні 1975-го року комуністичні мократична партія, в дру- в Гессені, урядова коалі- Розпачливий крик „украін- Досі відбулося в Амерн- тача — перша частина шо „велика Мазепинська
,.Хмер Руж" зарядили примусову евакуацію населення гій палаті більшість має ція поміж соціялістами і ська преса корчиться", ці, заходом Фінансової Ко- „Життя і творчість" (ст. епопея, представлена Леп-
всіх міст, переселюючи тих камбоджців в сільськсн опозиція, а не урядова коа- лібералами у федерально- „українська преса не має місії СФУЖО і Союзу Ук- 17-247), що є основою мо- ким, носить-на собі позна-
госполарські райони, в дикі джунглі та гірські околиці, ліш'я. майбутнього", це не пуста раїнських Журналістів АМЄ нографії. У другій частині ки його великого, знамени-
му маштабі виявиться не-
шоб в такий спосіб знишити минуле країни, розірвати У двох з автономних можливою. В кожному ра- загроза. Українська преса (Закінчення на crop. 5) говориться про родовід ро- того повістярського розма-
родинні і приятельські зв'язки серед населення, створити диии Лелких (ст. 253-271), ху". Ми додали б до того,
суспільну порожнечу, на місце якої комуністичні володарі „країв" мають у жовтні зі, перемога опозиції в Гес- цю частину опрацював по- шо Б. Лепкий, пишучи свої
плянують встановити „цілком нове сошялістичне cyc– відбутися вибори до крайо- сені матиме психологічний З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ кігшнй вже син поета — д-р більші прозові твори, не
пільство". Крім того, в концентраційних таборах і вих парляментів (в Гессені вплив на виборців, що Лев Ростислав Лепкий. Ав- міг позбутися того, шо він
в'язницях згинула і далі гине та поневіряється ве- 8-го і в Баварії 15-го жов- уможливило бч перемогу тор дещо доповнив цей з природи дійсний ліричний
лика кількість камбоджців, яких переслідують за їхні тня). В Баварії автономна опозиції у загальнонімець- Будьмо на сторожі розділ.. В третій частині поет...
політичні та релігійні переконання. У наслідок того Християнсько - Соціяль- ких виборах в 1980 році. подана „Бібліографія дру- Лев взяв до уваги і те,
на Партія (шо перебуває Виборча кампанія опе- В суботу, 7-го жовтня ц. добре за нею вже тепер ків Б.Лепкого"(ст.2„а"), шо в поневоленій Україні
комуністичного терору згинуло, як згадано, понад один у тісному союзі із загаль- рує переважно аргумента- p., в Ню Йорку на теле- слідкувати, щоб не повто- шо П склали Євген Юлій Пе- писали про Б. Лепкого,
мільйон камбоджців і з кожним днем падають нові нонімеиькою Християнсь- ми внутрішньої політики. І візійній станції WOR-ТУ рнвея „Голокост".
жертви. ленський, Зенон Кузеля і який правдиво змалював
ко-Демократичною Пар- хоч безробіття трохи ЗМЄН- каналі ч. 9, розпочалася Треба теж реагувати не- Василь Лев (ст. 291-363). ката України Петра Пер-
тією) від довшого часу має ШИЛОСЯ, ІНФЛЯЦІЯ ЗМЄНШИ- двадцятигодинна програма гайно, телефонувати і пи- В. Лев цікаво, „немов у шого. Там один критик
Якшо уряд президента Картера встановив ембар- абсолютну більшість, в ос- лася (сповільнився зріст п. н. „Незнана війна". Ця
го на постачання зброї та інших стратегічних продук- сати до дирекції WOR-TY повісті, оповідає про договорився до того, що
танніх виборах одержала цін) і соціялістично-лібе- програма, як довідуємося з 9, як також до спонзо- „життєвий шлях" поета, написав, що Б. Лепкий
тів таким порушникам прав людини, як Уганда та понад 60 відсотків голосів. ральна коаліція мала в ос- пояснень в пресі, має на
Південно-Африканська Республіка, то може і повинен рів цієї серії, серед яких про його життя на Поділ- взагалі не є поетом. Епо-
Тому тут результати вибо- танньому часі деякі успіхи цілі показати американсь- є широко відомі фірми як лі, про навчання у бере- пею про Мазепу там гос-
заініціювати конкретні протизаходн відносно Камбоджі. рів не підлягають сумні- в поборюванні тероризму кій публіці незнані їй ас- Амерікан Експресе та Ма- жанській гімназії, про сту- тро критикують.
вам. Ідеться лише про те, (дуже пекуча справа в Ні- пекти Другої світової війни нуф. Гановер Траст, коли дії у Відні і у Львові, про Та вертаймо до поезії Б.
Очевидно, шо нема підстав передбачувати, шо ЗСА чи чи християнські демократи меччині),' проте опозиція на сході Европи. Програма будуть ЯКІНебуДЬ НЄТОЧЯОС- його зацікавлення маляр- Лепкого. Автор розповідає
інші країни вільного світу, під проводом Об'єднаних втримаються на своєму знаходить немало матерія- продовжуватиметься в су- ті чи фальшування ролі ством і музикою і вкінці про них за їхньою темати-
Націй, розпочнуть військову кампанію проти камбодж- попередньому поземі. Це лів, щоб допекти коаліції в боти від год. 7-ої до 8-ої українського населення у про педагогічну працю кою, бо так робив і сам
ського диктаторського уряду, як це недавно пропонували важливе для них з престн- Бонні. Недотягнення coui– год. увечері.
демократичний сенатор Джордж МекҐоверн із Південної воєнних подіях в Україні. письменника, з якої він поет, коли перевидавав ок-
жевих міркувань, бо власне яло-лібералів в крайових Початок цієї серії, якої Зокрема це важливе тому, жив. Виклади Б. Лепкого в ремі збірки в першому томі
Дакоти та Лон Нол, колишній президент Камбоджі, але після цьогорічних виборів справах теж грають ролю. оповідачем є відомий філь- шо серія має поручення університеті були дуже ці- своїх „Писань" в 1922 p., в
президент Картер повинен поробити належні заходи, баварським прем'єром ста- Мимоволі виникають та- мовий артист Бирт Лан- американських виховних каві, як згадують про це якому на вступі вмістив
шоб справа геноциду в тій азійській країні була вид- не визначний політик в кож і справи зовнішньої кестер, вказує, шо майже організацій - значить є його колишні студенти.
вигнена на форумі Ради Безпеки Об'єднаних Націй, як це вірш про завдання поета:
загальнонімецькому маш- політики: головна тема — усі джерела та інформації призначена для моло.пі Найбільше місця при-
закликає 80 членів Сенату ЗСА. табі, голова партії Франц т. зв. східня політика Бон- до неї одержано зі совєтсь- З досвіду ,, Голокост'' свячено літературній твор- Мрії розвіяні
Заклик сенаторів відносно Камбоджі може послужити Штраус, який рішився ocic– нського уряду, тим більше, ких архівів. знаємо, що ми звичайно чості Б.Лепкого (115-232), і нед омріяні,
прецедентом для подібних закликів законодавців ЗСА ти в Баварії, хоч уже не раз шо і Штраус і Дреггер ви- Хоча в програмі пові- далеко запізнені у таких розглядові його поезії й Радості, бачені в сні,
відносно порушення прав людини в Совєтському Союзі, мав становище федераль- являють себе великими домлено, шо у першому акціях. Тому уважаю за прози — оповідань, повіс- Квітки, столочені,
зокрема порушення національних, політичних, релігійних ного міністра в різних ре- противниками цієї східньої епізоді будуть показувати потрібне звернути увагу на тей та писань для ді- сльози розкочені,
і загальнолюдських прав в Україні. Щоб такий заклик сортах і про нього говори- політики. взяття німцями Києва, цю програму, шоб ми цим тей. Автор прочитав кіль- Я переллю в пісні. І
став дійсністю, то треба наполегливої інформативної лося як про можливого Недавно канцлер Ні- цього ми не бачили. Зате разом знову не діяли за- канадцять збірок поезій на
праці з боку цілої української громади в ЗСА, особливо кандидата на федерального меччини, соціяліст Шмідт, переливалося в тексті та пізно і замало, а були на те, щоб визначити тематн- Хай не кінчаються,
потрібно інформувати вибраних нами сенаторів і конг- канцлера, себто голову присягаючись, правда, од- фільмі від совєтської про- сторожі і станули як треба ку поезій: особисті мотиви, в пісні пишаються.
ресменів про порушення Москвою всіх прав українсь- уряду Німецької Федераль- ночасно на союз із Захо- паганди і зразків геройст- відразу в обороні історич- осінні, любовні, поезію Хоч проминули
кого народу. Недавня одноденна акція УККА і УНСо- ної Республіки. Він є зна- дом, в першу чергу із ЗСА, ва совєтського населення і ної правди, яку так залюб- спогадів і туги, поезію гір і в життю, —
юзу у Вашінгтоні, піл час якої представники україн- ний із своїх консерватнв- ше раз повторив „кредо" бійців. ки наші вороги фаль- моря, громадянську поезію Той, хто їх виплекав,
ської громади зустрічалися із законодавцями, була дуже них і антисоветських nepe– зовнішньої політики coui– Якщо ця серія буде шують. та патріотичну. виспівав, виплакав,
успішною, але такі та інші контакти з членами Конгресу конань. яльно-ліберального уряду: дальше розвиватися в тому Подібно автор оцінив і
треба вдержувати постійно і вести оборонні акції Радо епічне в забуттю
Велике значення мають він не бачить жадної аль- напрямі, треба українцям Ольга Кузьмович прозу Лепкого, в якій знай-
систематично та наполегливо. натомість вибори в Гессе- (Закінгення на crop. 6) на американському терені Бабилон, Н. Й. шов селянську тематику, (Закхнгення на стор. 6)

його родини, але й майбутнім усього українського інституту, вислав відповідні листи до багатьох осіб директорів збільшено з трьох до шести і вибрано Управу
Д-р Ростислав Сочинський народу, з якого він вийшов. Маючи тепер матеріяльні українського походження і установив тимчасове бюро у у такому складі: президент - Володимир Джус,
засоби, він хотів зробити якесь велике добре діло для приміщеннях Українського Червоного Хреста в Ню віиепрезидент - Платон Стасюк, скарбник - Павло
ТРИДЦЯТИЛІТТЯ української громади. Так зродилась у нього думка Иорку, яке мало давати інформації про цілі і завдання Чорнома, заступник скарбника - Теодор Джус, секретар
УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ створення інституції, через яку він міг би перевести свої
задуми в життя.
Інституту. На жаль, відгук був невеликий, і тимчасові
директори далі опікувались Інститутом і його фінансо-
- д-fc Микола Кузьмович і його заступник - Денєл
Кейн J
АМЕРИКИ вими справами. 1952 рік був початком діяльності! Український Інститут Америки спонзорував цілоден-
Інституту, тоді бо пожертвувано Лізі Української ний З'їзд українських педагогів і науковців, що відбувся
13. Засновання Українського Інституту Америки Молоді Північної Америки 1000 долярів на видання 26-го грудня 1953 року у приміщеннях Інституту, і
(4) книжки „Українське Мистецтво". У тому часі В. Джус закінчився товариською гутіркою при вечері, на яку
Спонзорований і фінансовий і фінансований Вололи- власними коштами уфундував одне ліжко в Пресві- запросив учасників З'їзду В. Джус. Вином частував
Нове поле цікавої праці відкрилось для Джуса. коли миром Джусом Український Інститут Америки постав тер'янськім шпиталі в Ню Йорку, з якого могли присутніх П. Стасюк. Ще перед З'їздом управа Інсти-
одного дня хірург американської летунської фльоти 3-го травня 1948 року. Того дня він був офіційно користати хворі, шо потребували шпитального ліку- туту подарувала УВАН і НТШ по 250 долярів на
звернувся до нього з проханням виготовити такі інкорпорований у стейті Ню Йорк. Основниками були вання, але не мали на це засобів, чи відповідного покриття видатків, зв'язаних із З'їздом.
закріплювачі, які він міг би застосувати при направі панове: Ліон Акер, Френціс Клярк, Денієл КеЙн, Гаролд забезпечення. Заступником секретаря Інституту він 12-го травня 1954 року на засіданні директорів
зламаних кісток. За кілька тижнів Джус доставив Кер і панна Мілдрет Вог. Вони мали перше засі- призначив ред. Романа Купчинського, який ці обов'язки призначено 2500 долярів як стипендії на закінчення студій
молодому лікареві нові видозміни закріплювачів, які той дання 15-го червня 1948 р. і вибрали з-поміж себе Управу виконував до травня 1954 року. і їх розділено між чотирма здібними студентами, які на
почав дуже успішно вживати у своїй ортопедичній в такому складі: Д. Кейн - президент, Ф. Клярк - це заслуговували (Петро Крамаренко, Ігор Шуст,
практиці. Про це лікар навіть написав у журналі віиепрезидент і скарбник, М. Вог — секретарка. Ці три 14. Перші дійсні члени Ярослав Падох і Кость Варварів). Того ж дня створено
Американської Медичної Асоціяції, вихвалюючи винахід- особи погодились виконувати функції директорів ІНСТН- постійний студентський Фонд у сумі 10 000 долярів.
ника за його вклад у цю нову ділянку хірургії. туту до того часу, коли їх заступлять американці У 1953 році прийнято і затверджено аплікації таких Правила Фонду подекуди змінено з тим, шо потре-
12.Сумні вістки з України українського походження. членів: Володимир Джус - член-добродій, індивіду- буючим видаватимуть безвідсоткові зворотні позички на
'Завдання Інституту висловлено у статуті (чартері), а альні (доживотні) члени: Платон Стасюк, Теодор Джус продовження чи закінчення студій. Від того часу до-
На жаль, Джус не мав змоги продовжувати праці над саме: (став пізніше членом-добродієм) і Павло Чорнома, сьогодні уділено позичок на суму понад 60 000 долярів,
дальшим удосконаленням цих закріплювачів кісток, бо Збереження для наступних поколінь усіх проявів членн-організації: Українські Американські Ветерани пересічно від 2000 до 3000 долярів на рік, з чого більшість
несподівано захворів і мусів перейти операцію легень. української культури у формі творів мистецтва, красного (пост 7), Українська Вільна Академія Наук, УкраІнсь- звернено в цілості, або частинно. Комісію Студентсь-
Завдяки відпорности його міцного організму, непере- письменства, музики, танку, народного виробництва кий Літературно-Мистецький Клюб, Наукове Товарис- кого Фонду від 1959 року дотепер очолював 11 голова
січній відвазі і довір'ю до лікарів, він вже за два тижні тошо. тво ім. Шевченка, Українське Товариство Інженерів адвокат Михайло Пізнак, який перейняв це станови-
зміг покинути шпиталь, шоб видужувати вдома. Тут Допомога у формі стипендій та позичок на студії Америки та Українське Лікарське Товариство Америки. ше від Павла Чорноми, виконуючи одночасно обо-
чекали на нього сумні вісті, які приходили з Західньої молодим українцям для здобуття вншої освіти. Останнє засідання тимчасових директорів відбулось в'язки скарбника Інституту.
України, окупованої військами СССР. Переслідуючи Допомога українським емігрантам влаштуватись у 29-го вересня 1953 p., на якому ухвалено закупити для
українське населення, вони сотнями запроторювали новій батьківщині і достосуватись до умов і способу приміщення Інституту будинок на Вест АЙсліп на Лонг У 1954 році роздано нагороди на суму 1000 долярів
людей у сибірські концентраційні табори. Така ж доля американського життя. Айленді за суму 25 000 долярів, яку пожертвував В. таким українським мистцям: Михайлові Бойко-Череш-
зустріла його матір, братову дружину і доньку. Його Усі ці завдання і цілі, які за час існування Інсти- Джус. На цьому засіданні усі тимчасові директори і ньовському, Миколі Бутовичеві, Василеві Кричевському і
брат вступив в ряди УПА і там згинув. В. Джус почав туту поширено і доповнено, були виконані і перевикона- Романові Пачовському.
члени-основники склали свої обов'язки з датою 28-го
використовувати усі можливі засоби, щоб ув'язнених ні. Здобутки УІА на національному, суспільному та жовтня, коли мали відбутись Загальні Річні Збори нових Важливим кроком вперед в історії Інституту було те,
звільнили, але його старання не мали успіху. Минуло товариському полі перевищили найсМіливіші мрії його членів Інституту. шо в 1954 році Департамент Скарбу ЗСА визнав
п'ять років і його повідомлено, що матір випущено з основника. Інститут, як установу звільнену від податків. Від того
табору, але, мабуть, тільки для того, шоб дати їй Фундатор Інституту Володимир Джус поробив усі На цих перших Загальних Зборах, що відбулись ^у часу всі пожертви для Інституту жертводавці могли
померти вдома. Це й сталось двома місяцями пізніше. можливі заходи, щоб приєднати до Інституту новчх новозакуплених приміщеннях, присутні ухвалили резо- відтягати від прибуткового податку.
Після війни Володимир Джус турбувався не тільки членів. 27-го листопада він скликав збори представників люцію, у якій висловлено дотеперішнім тимчасовим
долею переслідуваних своїх земляків, включно з членами українських організацій, заінтересованих стяти членами директорам подяку за їх безіятересову працю. Кількість (Продовження буде)
Ч. 225. СВОБОДА, СЕРЕДА, 18-го ЖОВТНЯ 1978

Н У 30-РІЧЧЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА їм. ШЕВЧЕНКА в ЗСА


J L — І L—J Д мшамшвявшшмяннштвш^

ШЕВЧЕНКО І ЙОГО ЗВЕРНЕННЯ ПРИВІТИ АРХИЄРЕЇВ


ТОВАРИСТВО ДО УКРАЇНСЬКОГО Ватнкан, дня 24 липня 1978 Жовтень. 3. 197а '
ГРОМАДЯНСТВА
В 30-річчя американського НТШ Високоповажний Пане Голово! Вельми достойний Пане Голово!
З нагоди 30-річчя Наукового Товариства ім. Шевченка в -У
У сторіччя від народження Шевченка великий історик ЗСА та 60-річчя відновлення державности України З нагоди 30-ліття праці З великою радістю вітаю
України, перший президент відродженої української Наукового Товариства ім. рішення гідно відзначити
держави й довголітній голова Наукового Товариства ім. Шевченка в ЗСА прийміть тридцятьліття вельмикори-. 4
Шевченка, Михайло Грушевсьхий, підмітив, що „твор- В 1873 році постало у Львові Наукове Товарнтство ім. Т.
Шевченка, найстарша і довгий час єдина українська найкращі побажання і за- сної діяльности Науково-
чість Шевченка не закінчила своєї еволюції з його смертю". певнення молитов, щоб Го- го Товариства ім. Шев-
наукова установа, в рамках якої працювали такі велетні
Під прапором Шевченкового слова, ідей й наказів, української науки, як Михайло Грушевський та Іван сподь благословив велики- ченка у ЗСА. Я часто повер-- v–
проходить вся історія України: революція і відбудова Франко і багато-багато інших видатних українських ми успіхами і на дальше таюся думками до визнач-
державности, а після її нової втрати, дальша безперервна учених різних ділянок знання. Коли большевикн окупу- Вашу наукову працю. ної ролі нашого славного
боротьба, відгомони якої доходять до нас із кожним вали Західні українські землі в вересні 1939 року, то вже в Наукове Товариство ім. Товариства на батьківщиг' ї?
числом щоденної газети. Вона до болю пригадує боротьбу січні наступного 1940 року закрили НТШ, чи перетворили Шевченка є нашою найбіль- ні. Його, як і Ваші тепе-
Шевченка з тим самим ворогом включно до нових формально, в „філіял" Української Академії Наук у Києві. ше заслуженою науковою рішні досягнення у ЗСА, це
„захалявних книжечок" самвидаву. В дійсності ж НТШ було зліквідоване, а його величава установою міжнародного не тільки впровадження ук-
Віще слово Шевченка об'єднує його народ на всіх його бібліотека частинно була знищена, а частинно вивезена, маштабу і його ниуковнми раїнської науки у гурт на-
землях і на чужині, а його заповіт боротьби за власну разом із музейними скарбами. Залишилося тільки те, що творами та здобутками ко- укових світових інституцій,
духову й державну суверенність ввійшов за вірним українським читачам вільно було читати. ристасмо всі. Великі заслу- не тільки виплекання виз- А
ствердженням Ліни Костенко, в нашу совість і став Але в 1947 році зліквідоване на рідних землях НТШ ги положило воно на полі начних працівників науки,
зобов'язуючим законом. віджило на еміграції в Німеччині, в місті Мюнхені, української науки, вихова- що з них і нині дехто гідно
У цін свідомості, вже на ранньому, 12-му році після заходами останнього голови НТШ на рідних землях, ло кілька поколінь науков- продовжує працю своїх по-
смерти Шевченка, постало'у Львові Товариство його імені, проф. Івана Раковського й проф. Володимира Кубійовича, ців, дало і для нашої Церк- передників тут, у відродже-
згодом уточнене, як Наукове, зі завданням науковими а в нашій країні поселення, ЗСА, з початком 1948 р. теж ви цілий ряд важних творів ному в ЗСА Науковому То-
засобами здійснювати національну,державницьку місію відновилося НТШ, заходами проф. Миколи Чубатого, з та й це доказ, що наука вільного народу ніколи не буде варнстві. Особисто часто користаю з опрацьованих у
свого Патрона. Об'єднаними силами великих людей, які осідком в Ню Йорку. противитися Божим правдам, а що більше - може НТШ пам'яток давньої нашої церковно-релігійної твор-
ввійшли в нашу історію, науковців (М. Грушевський, І. принести великі корнеті у праці Церкви. чости, згадати хоч би монументальні досліди про Апокрі-
Франко), письменників (І. Нечуй Левицький, Ю. Федько- Сторіччя існування НТШ було відзначене в 1973 році, а фи. Та, не перелічити усього, що, у напруженні мислі і
тепер у 30-річчя НТШ у ЗСА її Управа вирішила теж Наукове Товариство ім. Шевченка мало в своїх рядах
вич, О. Коннський, Б. Грінченко), мистців (М. Лисенко), найкращих українських науковців, що створили неодну працьовитости, виконали і виконують сьогодні подвиж-
політиків (Ю. Романчук, М. Грушевський, К. Левицький) відзначити її роковини науковим з'їздом та зустріччю ники науки.
українських наукових діячів-членів НТШ з ширшим галузь нашої науки, оборонили не одну історичну правду
та церковних провідників (митр. А. Шептицький, патр. українським громадянством, яке доцінює важливість та розвинули не одне наукове та культурне поле, що стояло
Йосиф) і ін. НТШ у пів-тнсячі томів своїх творів не тільки в нас облогом. Продовжуйте тут на поселеннях, зокрема в -
української науки у вільному світі. Цим з'їздом і зустріччю Одначе, як золота нитка в діях Наукового Товариства,
вивело українську науку в широкий світ, але й поставило Управа НТШ бажає не тільки прославити нашу наукову Америці ту світлу традицію, йдучи слідами Вашнх найбільш зворушує мене може і найнепомітніше. Це —
тверді основи під національне й політичне усвідомлення установу, але й пригадати громадянству нашу першу великих попередників. соборницьке наставлення, дійсне ломання кордонів, що
українського народу, доказавши науково окремішність важливу місію у вільному світі, зокрема на американській Благословення Господнє на Вас! ними покраяне було тіло народу. Цс те покраяння, що
української мови, культури й історії. землі, розвивати вільну, правдиву й непофальшовану відчуджує, на жаль, і по сьогодні братів з різних областей
В надійнім поході до визнання австрійським урядом українську науку й творити міцні й тривкі українські Патріярх і Кардинал тієї самої нації.
НТШ, як академії наук, перерванім війною, важко культурні цінності, до яких українська вільна наука Иосиф Сліпий
скалічене польським урядом після невдачі наших визволь- належить перш за все. На рідних землях сьогодні немає Проте, наукова творчість не знає кордонів дійсних і
них змагань, НТШ двічі розв'язане пішло за німецької вільної, незалежної і справжньої української науки і не психічних. Фортецю науки - будинок Наукового Това-
окупації в підпілля, а за совєтської в еміграцію, де вже може бути, як довго наші землі окупує ворог, але тут, у Спілки письменників України відбувалися вже російською риства у Львові здвигнено щедрістю Східніх областей; і
понад тридцять років продовжує свою давню працю й вільному світі ніякий ворог не може нам перешкодити в мовою! Чи так глибоко впала мораль цих письменників, найбільший твір — Історія нашої Батьківщинн-створилн
незавершену місію. 30-го березня 1947 р. відновлено розвитку правдивої науки,без якої ніякий культурний на- чи аж такий нещадний над ними терор? також прибулі зі Сходу. А стрункість цього храму науки,
діяльність НТШ в Мюнхені Й обрано нову Управу з давнім рід не може обійтися. Духовим стрижнем народу є його культура, а з усіх її його неперестанне оздоблювання численними томами
головою проф. Іваном Раковським ца чолі. Пів року складових частин, на почеснім місці стоїть наука. Коли „Записок", - це щоденні зусилля, це творча дисципліна
пізніше, 29-го жовтня того ж року, основано в Ню Норку Української науки вільної й незалежної, сьогодні на
наших рідних землях під московською окупацією немає і українська визвольна війна в 1917-20 роках закінчилася людей Західньої України. І їхнє, і Ваше та Вашнх
американський відділ НТШ, який 2-го березня 1948 р. був невдачею, то одною з причин було те, що поневолена співпрацівників наснаження черпає сили у розумінні, що
урядово зареєстрований, як незалежна установа. про це свідчить багато фактів, а між ннми хоч би і
найбільший український, бо українською мовою писаний, Україна, не маючи змоги розвивати свою культуру, мудрість не самомста, а шлях до вічних істин. Про це
Серед чималих труднощів пройшли роки праці на цій нібито науковий твір, 17-томова' „Українська Радянська зокрема науку, затратила національну свідомость і говорить нам і Св. Апостол Павло, звертаючись до
землі. Але й повелося здобути деякі успіхи, зокрема у Енциклопедія" (УРЕ), в якій ось що написано про нашого прагнення державної незалежности. Коринтян: „І слово моє і моя проповідь — це в словах
видавничій ділянці. До 155 довоєнних томів найстарішого гетьмана Івана Мазепу: „Мазепа Іван Степанович (1644- Наукове Товариство ім. Шевченка гуртує у вільному переконливих людської мудрости, але в доказі духа та
й найбільш поширеного у світі українського серійного 1709) зрадник українського народу. Українські буржуазні світі українських науковців з усіх ділянок знання, зокрема сили".
видання, „Записок НТШ", додано після війни, точніше з націоналісти, зокрема Михайло Грушевський, всупереч українознавства, яке є й мусить бути сьогодні головною
1947 р. дальших 37, в цім 24 виданих трудами й коштом історичним фактам, які характеризують Мазепу як агента темою української науки. Тридцять років НТШ в ЗСА
нашого Товариства. Два дальші томи пішли до друку, а ювілей якого збігається майже до дня з 60-річчям Нехай же славні традиції Ваших попередників і надхнені
польських панів і шведських інтервентів та запеклого слова Апостола бадьорять Вас, Пане Голово, і Вашнх
третій жде своєї черги. Продовжується нова, післявоєнна ворога українського й російського народів, намагалися проголошення в Києві вільної й незалежної української
серія „Бібліотеки Українознавства", яка охоплює вже 40 сопутників, що через дочасне працюють для вічного. Боже
обілити Мазепу. Спроби українських фальсифікаторів держави, віддано продовжує столітню працю львівського благословення нехай перебуває з усіма Вами!
випусків. Продовжуються давні серії „Український виправдати зрадництво Мазепи були повністю викриті НТШ для розвитку української науки. Тому, що Україна є
Архів", якого 33-ій том саме вийшов з друку. Більшість радянськими істориками..." А сучасну Україну, колонію дальше поневолена й немає змоги розвивати багато
(одинадцять) нових книг цієї серії це регіональні збірники, російсько-большевицької імперії, УРЕ називає „суверен- ділянок науки, тутешнє НТШ свідоме цього намагається Мстислав
важливі джерела для опису Й історії поодиноких областей ною, національною, загальнонародною соціалістичною робити те, що заборонене науковцям в батьківщині. Крім Митрополит
й повітів Галиччини. Ця серія швидко зростає. Низка державою", що „утворена в результаті перемоги Великої цього воно поширює у вільному світі правду про Україну
інших видань видатно збагатила наукову продукцію Жовтневої СОЦІАЛІСТИЧНОЇ революції... добровільно, на та її змагання за державність.
нашого Товариства. рівнях засадах входить до складу СССР". Про Українську Щоб щ намагання були успішні, НТШ й вся українська свого великого Патрона, Тараса Шевченка. Об'єднаними Й
Побіч науково-видавничої ділянки йдуть постійні Центральну Раду часів визвольних змагань УРЕ пише, що вільна наука мусить мати всесторонню піддержку всього відмолодженими силами виконаємо історичну місію, яку
заходи для побільшення й скомплектування бібліотеки, „Українські націоналістичні партії ТУП і УСДРП, які українського громадянства, До цього в своє 30-річчя доля присудила нашій громаді у вільному світі й наближе-
зорганізування архівного відділу, розбудови зв'язків з відбивали інтереси української буржуазії, поміщиків, закликає рідну Громаду Управа цього Товариства. мо день відновлення української державности й запевнен-
іншими науковими установами й співпраці з українськими куркулів та дрібноміщанської буржуазії й інтелігенції, Водночас вона закликає молодих українських дослідни- ня свобідного розвитку української нуки.
та відмолодження членства. Всі знаки на землі і небі створили у Києві контрреволюційну Українську Цент- ків, зокрема українознавців, щоб вони включилися в ряди Це наша спільна місія, тож спільно виконуймо її!
ворожать довгий і надійний розвиток нашої ювілейної ральну Раду. її очолювали запеклі українські буржуазні нашої наукової установи, яка продовжує вже'друге
установи й збільшення його служби для своєї національної націоналісти, Михайло Грушевський, Володимир BHHHH– сторіччя свого існування і працею за ідеями й заповітами Управа НТШ в ЗСА
громади. ченко, С. Єфремов, С. Петлюра, М. Порш..."
Ювілейні рефлекси невідмінно пригадують поетични
Олесеве ,,З журбою радість обнялась". З ювілейною Гасла „Симон Петлюра в УРЕ нема, а під гаслом
радістю, що все ж хоч і серед важких умов ми видержали „Петлюрівщина" УРЕ подає, що це „контрреволюційний
тридцять не коротких і нелегких років та ввійшли в свій буржуазно-націоналістнчний рух на Україні в період ЮВІЛЕЙНИЙ НАУКОВИЙ КОНГРЕС НТШ
зрілий вік не з порожніми руками, в'яжеться смуток, що іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни. Назва
вщмічуємо наш ювілей не в Україні, яка, як і наша наука в „Петлюрівщина" походить від прізвища одного з ватаж- присвячений 30-літтю НТШ в ЗСА і 60-літтю відновлення
ній, перебуває в тотальній неволі. Нашу журбу не ків буржуазно-націоналістичної партії соціял-демократів, Української Державности
полегшує навіть це, що ми мали змогу переслати в Україну С. В. Петлюри (1877-1926). Сам Петлюра переховувався в
на хвилях радіо ювілейний привіт українському народові й Парижі, де його вбив у 1926 році єврейський буржуазний
його науовцям, яких позбавлено справжньої науки: націоналіст Шварцбарт з пімсти за численні єврейські ПРОГРАМА
свободи думки й слова. Та все ж проводитимо наш ювілей погроми, вчинені петлюрівцями на Україні".
з надіями на краще в духовному єднанні з поневоленими І так безсоромно фальшиво подає УРЕ відомості в усіх П'ятниця, 24 листопада 1978 Проф. Волтср Васілакі: „Застосування методи
братами-науковцями в Україні та в міру наших спромож- ділянках життя, зокрема в історії й культурі. В багато Колюмбійський університет. Low Memorial Library теорії імовірности до проблеми межового прошар-
ностей і сил дальше верстатимемо трудний шлях україн- большевицькнх виданнях Шевченкового „Кобзаря" нема Faculty Room ку"
ської вільної науки. ні „Великого Льоху", ні „Заповіту", ні „Кавказу", а Проф. Богдан Гнатюк: „Вітер як джерело енергії"
Шевченка большевицькі літературознавці представляють 2:00 - 6:00 год. по пол. Д-р Роман Осінчук: „Простагландини".
як „революційного демократа", типу Бєлінського, Чер- ВІДКРИТТЯ - П р о ф . Ярослав Падох, голова НТШ Д-р Михайло Стсфанів: „Вплив допливу крови на
Ярослав Падох нишевського й Добролюбова, що нібито боровся тільки за СЕСІЯ І-ша: Голова: Проф. Володимир Стойко формування атеросклерози".
соціальні права закріпаченого українськими панами Доповіді: Д-р Мирослав Драган: „Розподіл антигенів груп
українського народу. Проф. Омелян Пріцак: Сучасний стан студій в крови серед українців".
У виданій в Москві книжці „Нові книги України", історії України в американських університетах" Д-р Михайло Диміцький: „Структура хемічних
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. „Каталог видань українською мовою" за 1978 рік ч.І на Проф. Григорій Грабович: „До питання глибинних речовин і їх біологічна активність".
180 сторянках нема ні одної книжки з історії України, але є
ШЕВЧЕНКА В ЗСА безліч видань чисто пропагандивного характеру
структур у творчості Шевченка"
Проф. Іван Головінський: „Психологічні контрасти Партер
комуністичної макулятури. Для „Українського історично- особистостей Шевченка і Достоєвського".
Відмічуючи 30-річчя свого існування та праці для го журналу", органу Інституту історії АН УССР історія СЕСІЯ 3-тя: Література, Мовознавство.
Українського Народу й його науки, під протекторатом України починається від „Великого Жовтня". В дійсності Перерва: ЗО хвилин. Перекуска Голова: Проф. Василь Лев.
Почесного Ювілейного Комітету, членами якого ласкаво українська історіографія сьогодні в Україні не існує, а інші
погодилися стати: ділянки науки вже зросійщені докраю; коли хтось і пише Проф. Тарас Гунчак: ,,Українська політика і Доповіді:
їх Блаженство Патріярх Иосиф, Первоієрарх Українсь- якісь наукові твори, то пише їх російською мовою і пише визвольний рух під час Другої світової війни". Проф. Роман Кухар: „Тотожне свідчення Квітки-
кої Католицької Церкви, ректор Українського Католиць- так, як потрібно Москві. Проф. Микола Богатюк': „НЕП та економічна Основ'яненка й Гоголя про розпад московського
кого Університету та почисний член НТШ; їх Блаженство Зокрема приспішено переходять на російську мову думка в Україні". суспільства".
Мстислав, Митрополит Української Православної Церк- українські наукові журнали, які пережили були навіть Проф. Степан Горак: „Русифікація марксизму від Проф. Михайло Кучер: „Українські елементи в
ви й почесний член НТШ; Проф. д-р Олександер Оглоблин, жахливу сталінську добу. З двох на всю Україну правничих 1970-их років". творчості Миколи Гоголя".
президент Української Вільної Академії Наук й почесний журналів з початком цього року один уже перейшов на Проф. Олександер Вороняк: „Кубинсько-амсрикан- Проф. Степан Чорній: „Драматургія Миколи
член НТШ; Проф. д-р Володимир Янів, ректор Українсь- російську мову. Важко повірити, шо останні річні збори ське відпруження в світлі кубинсько-совстських Куліша на тлі доби".
кого Вільного Університету; Проф. д-р Омелян Пріцак,
директор Українського Наукового Інституту при Гарвард- взаємин". Ред. Петро Ямняк: „Україна в повісті Івана Нечуя-
ськім університеті; Проб, д-р Мануіл Лупул, директор Левицького ,Причепа' ".
Канадського Інституту Українських Студій; Проф. д-р Доповіді цієї сесії будуть прочитані англійською мовою. Проф. Василь Лев: „Українські філологи у вільному
Любомир Винар, директор Українського Історичного відбудеться того самого дня, в суботу, 28-го жовтня 1978 р. світі".
Товариства; Д-р Богдан Стебельський, голова НТШ в в балевій залі Готелю П'ятої Евеню, під ч.24 П'ятої Евеню Український Інститут Америки, 2, Схід 79-та вул. (ріг 5-ої
евеню) Проф. Олександра Ткач: „По місцях Кобилянсь-
Канаді та Д-р Іван Ващишин, голова НТШ в Австралії^ (ріг 9-ої вулиці) в Ню Йорку. Початок о год. 6-ій вечора. кої".
отсим запрошує Українське Громадянство до участи в НІ. Ювілейний науковий конгрес, привсв'ячений 30- Проф. Володимир Т. Жила: „Іван Франко і його
ювілейних імпрезах, до яких належатимуть: літтю НТШ і 60-літтю відновлення української державно- 7:00 - 8:30 год. веч. Відкриття виставки видань НТШ1 вплив на студії слов'янського фолкльору"
І.Конференція-панель присвячена бібліотечно-архівним сти, що відбудеться у Ню Йорку в днях 24 до 26 листопада 8:00 —10:00 год. веч.: Товариська зустріч доповідачів з Проф. Роман Миколаєвич: „Регіональні збірники
справам, що відбудеться заходами НТШ і Українського 1978 р. в приміщеннях Колюмбійського університету та громадянством НТШ".
Бібліотечного Товариства Америки (УБТА) в суботу, 28- Українського Інституту Америки під ч. 2 Схід 79 (ріг Округла заля 1-го поверху
го жовтня 1978 в конференційній залі НТШ в Ню Норку під П'ятої Евеню)в Ню Йорку, програма якого проголошена Субота, 25 листопада 1978
ч. 302-304 Вест 13-ої вулиці (Ріг 8-ої евеню). Початок о год. окремо.
СЕСІЯ 4-та: Мистецтво, Література.
11-іЙ ранку. В програмі доповіді: проф. Ярослав Падох: ІУ. Панель, присвячений сучасним завданням украін- Український Інститут Америки, 2, Схід. 79-та вул.
ської науки, що відбудеться заходами НТШ й УВАН у Голова: о. Проф. Юрій Шумовськнй.
Збереження бібліотечних й архівних скарбів та роля в
цьому наукових товариств; мґр Богдан Ясінський: рамках Світового Конгресу Вільних Українців у готелі 9:30 - 11: ЗО год. перед пол.
Амерікана, 801 Сьома Евеню в Ню Йорку, в суботу, 25-го Доповіді:
Збереження друкованої спадщини і мікрофільмів; проф.
Роман Дражньовський: Збереження картографічних листопада 1978 р. в полуднє, в якому візьмуть участь: Головна заля 1-го поверху Д-р Василь Верган: ,, .Літераторно-Науковий
матеріалів, як джерела історичних дослідів; д-р Олексан- проф. д-р Іван Гриньох від УКУ, проф. д-р Володимир Вісник' - перший всеукраїнський науковий жур-
дер Соколишин: Недостача україніки в деяких основних Янів від УВУ, проф. д-р Омелян Пріцак від УНІГУ, проф. СЕСІЯ 2-та: Математика, Медицина, Хемія. нал".
серійних виданнях; д-р Максим Бойко: Дещо про паліог- д-р Василь Омельченко від УВАН, проф. д-р Любомир Голова: Проф. Осип Андрушків. Проф. Рожа Смеричинська-Шуль: „Взасмовідно-
фію української книжки. Конференцію вестиме проф. Винар від УІТ, д-р Богдан Стебельський від НТШ в Канаді Доповіді: шення музичних елементів у малярстві Михайла
К еиль Лев.
Н. Ювілейна зустріч з громадянством. Бенкет, що
і проф. д-р Микола Чировський від НТШ в ЗСА. Модера-
тором Панелю — проф. д-р Іван Головінський.
Проф. Осип Андрушків: „Українські математики і
українська математика ХІХ і XX ст."
Мороза".
(Закінгення на стор. ^)
СВОБОДА, СЕРЕДА, 18-го ЖОВТНЯ 1978 Ч. 225.

Починається будова Української Католицької Церкви-Пам'ятника - ПРОГРАМА


(Закінгення зі стор.. 3)
у Вашінгтоні о. ІІроф. Юрій Шумовськнй: „Доісторичне мистец- Готель Амсрікана", 801 Сьома Евеню
Вашінгтон. столиця З'ед- Час на будову Української тво в Україні".
Наннч Стсйтів Америки і Католицької Церкви у сто- Інж. Анатоль Вовк: „Назовництво кольорів в ук- 12:00 - її Зі год. DO пол.
ценгр вільного світу вко- лиці Америки вже назрів раїнській лексикологіГ.
рот ні збагатиться новим Проф. Богдан Чопик: „Метр, ритм і тональність у ПАНЕЛЬ Третього Конгресу СКВУ заходами НТШ і
неглленним пам'ятником, Українці католики вже катренах Лесі Українки". У ВАН на тему: Сувасні завданні української науки.
якн'і матиме дуже велике від 1941 року відправляють Д-р Михайло Кушнір: „Феномен кічу". (Розгляд із Модератор: Проф. Іван Головінський.
значення для українців по свої Богослуження у Вашін- становища антропологічної естетики).
вс.ому світі. В неділю, 10- гтоні; початково у винай- Панелістн:
млених каплицях, а остан-
го вересня ц. р. в 3-ій год. по никах та в Пам'ятинковій рафіяльного бюра: Holy Проф. Богдан Винар, Українське Історичне Toaa–
полудні заступник Митро- німи роками у власних Книжці. рнство
по.їита Шмондюка. гене- скромних каплицях. У 1941 Family Ukrainian Catholic
5. Божественні Літургії Church, 4817 Blagden Avc. о. Проф. Іван Гриньох. УКУ.
ральний вікарій о. митрат році ми зорганізували укра- будуть відслужені кожного N.W. Washington, D.C. Проф. Василь Омельченко. У ВАН в ЗСА.
Стефан Тиханський взяв їнську католицьку парафію року у Храмі під час Вели- 20011. Проф. Омелян Пріцак, УНІГУ.
участь у церемонії „розко- Пресв. Родини. Протягом кого Посту за всіх добро- Д-р Богдан Стебельський, НТШ в Канаді.
пання землі" і тим фор- останніх 25-ох років ми діїв живих чи померлих. He прогайнуйте цієї на- Проф. Микола Чировськнй, НТШ в ЗСА.
мально започаткував будо- провірили понад 200 площ годи, що трапляється раз у Проф. Володимир Янів, УВУ.
ву Української Католиць- на будову репрезентативної На Ваше прохання ми
коі Крайової Церкви Пресв. української церкви. В кін- Вам вишлемо безплатно житті, щоб зробити три-
Родини: Цю радісну вістку ці 1975 року ми закупили 110-сторінкову книжку про валий і справді значний Український Інститут Америки, 2, Схід 79-та вул.
нашу церкву-пам'ятник. вклад у свою релігійну і
подали до американської та імпозантну триакрову пло-
світової преси, радіо і теле- щу за 294,114.17 дол., яка Проект Українського Католицького Собору Пресвятої Щоб українська спільно' народну спадщину. Будьте 3:00 - 5:30 год. по пол.
Родини у Вашінгтоні. та була вповні обізнана з частиною будови храму у
бачення Українське Крайо- мальовничо підіймається
ве Інформаційне Бюро та над околицею і має гарний ходом будови будемо пуб- Вашінгтоні, який буде Ва- Головна зала 1-го поверху
Голос Америки з Вашінгто- вид на крайову святиню лікувати фінансові звіти шою гордістю і славою.
поступу нашої праці у на- СЕСІЯ 5-та: Історія.
ну. Ми будуємо нашу церк- Непорочного Зачаття. Ця о. Стефан І. Шавель, ЧНІ,
ву на триакровій площі не- площа межує зі семінарією ших українських часописах. Голова: д-р Олександер Домбровськнй.
подалік від найбільшої Ри- св. Йосафата, є інтеґраль- Офіційні посвідки за Ваші парох, о. Йоснф Денищук,
мо-католицької церкви на ною частиною Католиць- пам'ятники і пожертви прн- ЧНІ, директор, адв. Ми- Доповіді:
цім континенті - Крайової кого Університету Амери- шлемо Вам для податкових хайло Варнс, голова Па- Проф. Василь Ленцнк: „Проф. Микола Чубатий як
Святині Непорочного За- ки, має досить місця на цілей впрост із нашого па- м'ятникової кампанії. історик Церкви".
чаття. паркування авт та легкий Д-р Вінкентій Шандор: „Історичний розвиток руси-
доступ до двох близько по- ТРЕТІЙ РІЧНИЙ ЗВІТ НАМ ЯТНИКОВОЇ ГРОШОВОЇ КАМПАНІЇ нів-українців в Угорщині".
Щирим бажанням тих ук- будованих станцій Вашін- на будову українського крайового собору у Вашінгтоні, Д.К. Д-р Олександер Домбровськнй: „Ранні історичні
раїнців у Вашінігоні, які с і гонської підземки. етапи культурного процесу на землях України".
зацікавлені у цьому вели- Пресове заідомлення ч. 8 (до 17-го вересня, 1978). Д-р Степан Волянський: „Про генеалогію і гераль-
На цій площі ми україн- дику як споріднені науки української історії".
кому зусиллі,щоб наш храм ці католики тепер (вересень,
справді засіяв дорогопін- 1978 р.) починаємо будо- Одержано
Проф. Микола Андрусяк: „Концепція Мазепинсь-
ним жемчугом в архітек- ві нашої крайової церкви за готівкою коі Держави та проблема українсько-білорусь-
Задекларовано кого національно-державного розмежування".
турнін короні столиці Аме- проектом інженера-архітек- 179 Пам'ятників з парафії Пресв.
Родини у Вашінгтоні 5563,449.00 S170.489.50 Д-р Роман Верес: „Український павільйон на
рикн - СТОЛИЦІ, ЩО С ДІІІ- та Мирослава Д. Німцева з Світовій виставці в Чікаго". І
сно славна своїми числсн- Вашінгтону та архітсктур- 44 Менші пожертви з парафії
ними будівлями та пам'ят- но інженерських виконань Пресв. Родини в Вашінгтоні 7.686.00 7,686.00 Д-р Теодор Мацьків: „У 270-ліття українсько-
никамн. Ми здвигаємо цер- місцевої фірми арфітектів 41 Пам'ятників від добродіїв з шведського договору 1708-1978".
кву у Вашінгтоні, яка про- Двейн і Двейн. ЗСА 38,118.00 28,346.00
славлятимс Бога і наповня- 119 Менших пожертв від добродіїв Партер
Церква буде на 130 стіп з ЗСА
тиме серце кожного укра- висока, в українському су- 3,612.50 3,612.50
їния святою гордістю, коли часному стилі, з трьома 7 Пам'ятників від добродіїв з СЕСІЯ 6-тя: Право, Суспільні науки. -
гляне на свою рідну, три- золотими банями і матиме Канади 19,118.00 12,918.00 Голова: Д-р Марія Кобрннська.
дільну святиню і) трьома 450 сидячих місць. Запре- 47 Менших пожертв піл добродіїв
золотими банями. Прий- стольна ікона зображува- з Канади 1,070.00 1,070.00 Доповіді:
шов час. що наші люди ма- тиме Пресв. Родину — lcy– 1 Менша пожертва з Італії 50.00 50.00
тимуть таку церкву у Ва- са. Марію й Йосифа. Над 1 Менша пожертва з Австралії 14.00 14.00 Проф. Богдан Цюцюра: „Конституційний устрій та
шінгтоні, яка засвідчить царськими дверима іконо- 1 Пам'ятник від .Українських політична соціялізація українців в австрійській
про їхню етнічну окреміш- стасу буде вміщена доро- Отців Редемптористів 51,500.00 41,500.00 державі 1861-1918 pp."
ність. багату культуру і пре- гоцінна ікона Почаївської І Пам'ятник з особливших на- Проф. Василь Маркусь: „Деякі міркування й
красний український обряд. Божої Матері, а над вхо- год у парафії Пресв. Родини у уточнення до міжнародньоправного статуту
Будова такої святині. та- довими дверима собору бу- Вашінгтоні 1,000.00 1,000.00 УРСР".
кої величної будівлі, вима- де велика мозаїка Хрищен- Проект скелі-печери Почаївської Божої Матері 168 Менших пожертв з особлнв- Д-р Марія Кобрннська: „Право подавання мнтро-
гас участи українців у З'сд- ня України. Біля церкви у та Пропам'ятний Хрест з нагоди Тисячоліття шнх нагод у парафії у Вашінг- поличих і єпископських катедр в Українській Церкві
наних Стейтах Америки, тому самому стилі побудо- Християнства в Україні. тоні 3,557.00 3,557.00 до Берестейської УніГ.
Канаді, та в інших країнах вана дзвіниця з п'ятьма димнра Великого. Освіт- МеНШИХ ПОЖСрТВ З OCOOJ1HB- Проф. Володимир Трембіцькнй: „Міжнародне
світу. Наша громада в Ва- дзвонами. Згадане пресове звідом- ших нагод в З'єднаних Стейтах визнання Української Держави 1917-1921 pp."
шінгтоні замала, щоб сама лений зісередини хрест CBO- лення вказує також ях oara– Америки 140.00 140.00 Мгр Петро Балей: „Соціяльно-становий процес як
У підвалинах церкви буде їм маестатом і небуденною то наших добродіїв з-поза
могла виконати таке вели- парафіяльний З Пам'ятники на статую-мону- основа для історичного розвитку нацП".
ке діло. Не зважаючи на центр, який матиме храмовий красою день і ніч всім нага- Вашінгтону вже прислали мент в честь Слуги Божого Д-р Володимир Косик: „Політика Франції щодо
труднощі, заохочені нашн- 600 залю на дуватиме про тисячоріччя нам свої щедрі пожертвйг Митр. Андрія Шептицького з України, березень 1917-лютий 1918 pp."
людей, 10 кімнат
ми митрополитами. спис- навчання релігії та укра- народу. для християнства українського На знак признання, ми по- парафії Пресв. Родини в Ва-
копами, духовенством та, міщували їхні імена, місцем шінгтоні 4,253.00 3.338.40
знаючи силу української їнознавства, бібліотеку, ук-
раїнсько-релігійну крам-
і нагоди тисячорічних вості, пам'ятники і пожсрт- З Менші пожертви на статую- Округла зали 1-го поверху
духовости й етнічної rop– ничку, кафетерію та при- святкувань місцевий Відділ ви у періодичних пресових монумент з парафії у Bainim–
дости, ми приступаємо до міщення на культурно-ос- ,,Провидіння" Українців звідомленнях пам'ятнико- тоні СЕСІЯ 7-ма: Агрономія, Географів, Геологія.
300.00 300.00
будови великої церкви, роз- вітню, товариську і громад- Католиків ч. 222 також за- вої кампанії в наших що- ' 232 Пам'ятники: 389 Менших
пропонував поставити ста- денниках „Америка" і
Голова: Проф. Іван Олексншин
раховуючи на допомогу від ську працю. тую-монумент для свого „Свобода". пожертв (разом) 5693,915.50 5274.021.40
братів-сестер українців роз- Доповіді:
патрона Слуги Божого Ми- Інж. Михайло Ільків: „Економічні проблеми
сіяних по всьому світі. Звер- трополита Андрія Шеп-
таючися до Вас ми не тільки Кошторис Пам'ятники ПАМ'ЯТНИКИ ВІД НЕ ПАРАФІЯН промислового суспільства".
тицького. Проф. Олександер Архімович: „Зміни в ботаніч-
просимо, щоб Ви нам допо- (До 17-го вересня, 1978 - мінімум 5300.00)
могли, але й даємо Вам Будова церкви (вищої Ми будемо вдячні навіть і ному складі зернових культур в.Росії, СССР і в
нагоду причинитись до но- частини) 1,200,000; Кошторис за найменші пожертви. Од- 3,000.00 дол. - Йосифіна Саґан, Гартфорд, Кони.; Україні".
вого пам'ятника в Вашінг- Внпосажсння — іконо- нак, сподіємось, що наші по 1,500.00 дол. - П-во Іван Прусак, Роановк. Вір., (сума) Ми- Проф. Григорій Гагарин: „Національне сховище
тоні, що його оглядатимуть стас. вітражі, лавки тощо Будова скелі-печері і про- добродії вибиратимуть па- ослинних ресурсів України".
не лише українці, але й лю- 135.000:
Будова Парафіяльного Будова парафіяльного специфічні речі, або частини
хайло Демчук, Вінніпег, Манітоба;
пам'ятного хреста 200,000; м'ятники. Пам'ятники, це по 1.000.00 дол. - о. Іван Червінський, Сентралія, Па., Роман Ле- К Іроф. Іван Громик: „Світові ресурси зернових
бобових культур та їх цінність для селекційної
ди різних віросповідань і - церкви, скелі-печері, про- вицький, Трентон, Н. Дж., Анна Гуді, Дженет, Па., Анна Ви-
переконань при відвідинах Соборного Центру 800,000; приходства 145,000; христі, Вінніпег, Манітоба, Марко і Маргарета Квин, Ва- праці".
столиці Америки. Внпосажсння — залі, кух- Статуя-монумент в честь пам'ятного хреста, мону- шінгтон, Д.К., Іван, Марія і Ольга Скорацькі, Ричномд, Вір.; Д-р Петро Оришкевич: „Географічні нариси деяких
ні. сцени, вінди тощо 125,000: Сл. Б. Митрополита А. менту для Сл. Б. Митропо^ 600.00 дол. - Софія Боднар Томашкевич. Боффало, Н.Й.; айонів України",
Вашінгтон - місто краси,
Дзвіниця і дзвони 70,000; Шептицького 75,000;
Архітскт 85,000.
лита Шептицького, або
Паркувальна площа, до- приходства, які жертводав- 500.00 дол. — Василь Беднарськнй, Вест Істон, Па.; Р (роф. Іван Олексншин: „Вугілля, його походження
і розміщення з особливим узглядненням України і і
роги, засадження дерев то- ці вибирають та присвя- 400.00 дол. — (сума) Іван Голяк, Філядсльфія, Па.;
численних монументів і ве- ЗСА".
личннх крайових церков Тисячоріччя Християнства що 52,000. чують у пам'ять своїх доро- 315.00 дол. - (сума) Іван І. Третяк, Філядсльфія, Па.;
в Україні Ці наші пляни на тисячо- гих живих чи померлих. по 300.00 дол. - П-во Ігор Руденські, Парма, Огайо, С. та Л. Г.,
Голівуд, Фльорида, Лев І. Блонарович, Рнч.монд. Вір., Надя Неділя, 26 листопада 1978
Вашінгтон. Д. К.. місце річчя може декому ВИГЛЯ- Ваша пожертва таким чи- Г. Спенс. Чесапік, Вір.. Іван і Анна Соробей, Ричмонд, Вір.
вибране на столицю Аме- У 1988 році ми будемо датимуть закоштовні і за- ном увіковічнюється-сим-
волізує Вашу любов до Бо- 8:00 - 10:00 год. рано: Богослужбн в українських церквах
рики самим Юрієм Вашін- святкувати тисячоріччя трудні до виконання. Од- га і Вашої Церкви і також МЕНШІ ПОЖЕРТВИ
гтоном. вміло розплянова- Хрищення Русі-України. Це наче, йдучи за прикладом служить як приклад для (понижче 5300.00) Український Інститут Америки, 2, Схід 79-та вул.
не надхненим французьким тисяча років від часу коли багатьох інших етнічних Ваших дітей, внуків та пра-
архітектом П'ср Л'Енфан- наш князь Володимир Ве- груп та віроісповідань, внуків. 245.00 дол. - (сума) Юрій і Оксана Мельникович. Оверланд, Кснз 10:00 - 12:00 год. пол.
том став меккою для міль- ликий офіційно проголосив яким вдалось збудувати 205.00 дол. — Павло і Єлисавета Гаврилюк, Ричланд, Вашінгтон.
йонів туристів, які тут при- Україну християнською крайові церкви і святині у Головна зала 1-го поверху
іжджають. щоб не тільки державою. Ця історична столиці Америки, ми укра- Добродії можуть вибра- 200.00 дол. — П-во Михайло Олійник, Йорктон, Саскачеван.
подія відбулась у Києві 988 їнці спільними силами на- ти Загальні Пам'ятники (мі- 138.00 дол. - Василь і Марта Андріюки, Дарісн, Конн.
побачити як працює уряд 110.00 дол. - Розалія Пернаровська, Торонто. Онтаріо. СЕСІЯ 8-ма: Релігійна тематика.
З'єднаних Стсйтів Амери- року. Християнство прий- певно зможемо подбати і німум 300.00 дол.), або Спе- 105.00 дол. - П-во Володимир Сосоноф, Александрія, Вір. Голова: Проф. Василь Ленцнк.
ки. але й оглянути держав- шло на Україну з Візантії- про свої власні цінності. Ми цифічні Пам'ятники (міні- по 100.00 дол. - П-во Михайло Суперата, Терівил, Конн., Іван
ні столичні будинки. Білий Царгороду тоді, коли па- не занедбаємо цієї слушної мум 1 ,
О О О .
О О дол.) і сплачу- Доповіді:
Деркач, Рочсстер, Н.Й., о. Василь Кондуський, Клівленд,
Дім, важливі монументи тріярхи царгородські були нагоди, щоб скріпити свою вати їх як їм буде вигідно. Огайо., Михайло Мельникович, Тускон, Арізояа. Катерина о. Монс. проф. ПетроСкрінковський: „Коментар до
для президентів Вашінгто- ще з”сдинсні з апостоль- церкву, свій обряд і свою На Вашу просьбу ми Вам
ським престолом в Римі. вишлемо листу Специфіч- Чемерис, Філядельфія, Па., о. митрат Стефан Тиханський, пастирського листа львівського єпископа Юрика з
на, Джефферсона. Кеннеді Таким чином ми українці українську спадщину в Амс- Нортгемптон, Па., Магдалина О'Меллі, Філядельфія, Па., нагоди 30-ліття ліквідації Української Католицької
Центр га дослівно тисячі прийняли Християнську риці та вільному світі. них Пам'ятників, з яких ви
можете вибрати один, що Текля Андрушксвнч, Ешланд, Вір. Церкви в Західній Україні".
інших історичних монумен- (католицьку, православну) 80.00 дол. - (сума) Зофія Масловська, Берн, Н.Й. Проф. Матвій Стахів:,,До історії термінів ,собор-
тів, статуй, пам'ятників, віру у Візантійгь 'о-україн-
і Па м'ятий нова грошова найбільше відповідає Ва-
шим фінансовим спромож- по 50.00 дол. - Ольга Слабнк, Лакавана, Н.И., Ева Варанецька, ний' і .православний' на протязі тисячоліття
музеїв, бібліотек, кладовищ ському обряді. кампанія християнства в Україні-Русі". (З приводу підгото-
ностям і Вашим бажанням Нантіковк, Па., Федь Гаврилюк, Ґрейт Фоле, Манітоба.
та визначних об'єктів. щодо вибору пам'ятника. Олександер М. Нагорняк. Чікаго, Ілл., Олександер Кедрин- ви відзначення тисячоліття християнства в Україні.)
Ми сподіємось, що при Ми зробили перший крок Проф. Василь Ленцнк: „Берестейська Уніа в світлі
Божііі допомозі, до часу тих ський. Джерзі Ситі, Н.Дж.;
Ця відозва є тим більше історичних святкувань в щодо вищезгаданих плянів,
коли 14-го вересня, 1975-го Признання та привілеї 45.00 дол. - Володимир і Катерина Михальчишин, Вінніпег, сучасної історіографи".
доцільна, що у Вашінпго- 1988 році ми не лише збу- року почали Пам'ятникову Манітоба; Проф. Леонід РудницькиЙ: „Значення Шевченкових
ні є понад 20 крайових цер- дусмо наш цсркву-пам'ят- Грошову Кампанію у па- 1. Коли пам'ятники вже 40.00 дол. - Евген і Варвара Бсйлі, Вінніпег, Манітоба: слів ,...а до того я не знаю Бога' ".
ков; святинь побудованих ннк, але також величавий рафії Пресв. Родини у Ва- будуть сплачені, тоді імена 35.00 дол. — Йоснф і Олеся Кокошка, Фолл Рнвер, Масс.; Д-р Роман Осінчук: „Українська лікарня ім.
фондами різних етнічних та пропам'ятний хрест, скслю- шінгтоні. Як бачимо в залу- добродіїв, ЇХНІХ МІСЦЄВОС- 30.00 дол. - (сума) Данило Смерека, Порт В'ю, Па.; Митрополита Андрея Шептицького у Львові".
релігійних угруповань цілої печеру та прнходство.
країни. Деякі з цих крайо-
ченому Пам'ятниковомуфі- тей і пам'ятників будуть І Округла зали 1-го поверху
вих церков є дуже великі і сока.Скеля буде на 40 стіп ви- нансовому звідомлені, ч. 8, вириті на металевих табли- по 25.00 дол. - Ілько Гомзяк, Чікаго, Ілл., П-во Мерлий Ф. Рід,
В її нутрі буде печера наша мала парафія і дуже цях та вмонтовані на ,,Па- Твін Фоллс, Айдаго, Маріян Кормило, Ірвінгтон, Н.Дж.,
коштовні. Наприклад: Kpa– для відкритих Богослужень рязкинена (250 родин) відо- м'ятниковій Стіні" храмо- Пані Рсй Девні, Норт Філд, Міни., П-во Франко І. Дрибала, СЕСІЯ 9-та: Бібліографія, Етнічні студії.
йова Святиня Непорочного і паломництв в яких кілька^ хзвалась щедро і робить все, вого центру. Гіалія, Фльорида, Марія Громяк, Чікаго, Ілл. Голова: Проф. Богдан Романенчук.
Зачаття (Рнмо-католицька). тисяч людей зможуть спіль- що може. Одначе, ми самі 2. Кожна парафія, чи ор- по 20.00 дол. - Альойзій Щеліні, Ню Рочестер, Н.Й., Пані Чарлс
Вашінгтонська Катедра но брати участь. Мозаїкова не зможемо завершити всіх ганізація, що візьме участь Г. Лане, Бейсайд, Н.Й.. П-во Михайло Янишевські, Вінні- Доповіді:
(єпископальна), Вашінгтон- ікона над печерою зобра- наших замірів. Ми конечно у цій пам'ятниковій кам- пег, Манітоба. д-р Ярослав Восвідка, Енгелвуд Клнффс, Д-р Олександер Соколишин: „До початків історії
ська Святиня Мормонів та жуватнме чудесну появу потребуємо допомоги. Це панії, матиме Збірний Па-- Н.Дж., П-во Йоснф Сантіло, Тотова Воро, Н.Дж., Юрій розвитку української бібліографії".
Крайова Церква-Пам'ят- Пречистої Діви Марії пас- нас змушує звернутись до м'ятник, який міститиме Іліоф, Роановк, Вір., Ліла Длуґош, Торонто, Онтаріо; Проф. Богдан Романенчук: „Деякі питання Шевчен-
ник Баптистів. Інші менші тирям на горі в Почаєві. 3- кожної української родини назви і місцевості даних 15.00 дол. - (сума Катря Василькевнч, Терміні, Па.; ковоїестетики".
крайові церкви репрезен- під ікони витрискуватимс доброї волі в Америці, Ка- парафій чи організацій. по 10.00 дол. - Мирон Маланюк, Чікаго, Ілл., П-во Н.Н., Вінні- Проф. Дмитро Штогрин: „Участь членів НТШ р
тують етнічні та релігійні „джерело" води та навпов- наді та інших країн допо- 3. Всі виплачені пам'ят- пег. Манітоба, Тамара Крижанівська, Клівленд, Огайо, о. міжнародніх конференціях і коні
віроісповідання, наприк- няти басейн призначений на могти нам своми пожертва- ники та пожертви будуть- Мирон Кузьмовський, Мононгагела, Па., П-во Роберт Ско- Проф. Любов Марголіна: „Етнічні конфлікти в
лад, греків, німців, росіян, волосвяття. ми та пам'ятниками. поміщені в окремій Пам'ят.^'. пек. Корол Спрінґс, Фльорида, Інна Гришко, Еджвотер, сучасному світі".
мусулманів, буддистів, ін- Над скелею-печерою на Вашінгтон є не тільки для никовій Книжці. Копії цієї. Кол., о. Роман Ґолемба, Овбурн, Н.Й.; Проф. Максим Бойко: „Палеографія української
дійців і т. п. Чи не промов- масивно-гранітному фун- вашінгтонців, кожного ро- книжки будуть розіслані '' по 5.00 дол. - Чарлс Д. Ґорман, Ридж, Мд., Орест Ґалян. Чіка- книжкової культури".
ляс це до нас українців, ламенті стоятиме монумен- ку коло 18 мільйонів турис- всім добродіям. го. Ілл., Рональд Бравн, Чікаго, Ілл., Володимир і Віра Фіян-
щоб, крім пам'ятника Та- га.іьннй 70 стіп високий тів відвідують це місто, між 4. Пожертви в пам'ять', чок, Александрія, Вір., Деннис Доротяк, Чікаго, Ілл. 12:00 - 12:15 год. по пол.
раса Шевченка і семінарії хрест. Цей хрест буде спо- ними тисячі українців. Вам особливших нагод (напр.,
Св. Йосафата, ми також руджений зі сталі та прс- напевно буде приємно відві- ювілеїв), або на статую- У пам'ять покійної Евдокіі Зенчук, Ірвінгтон, Н.Дж. Головна зала 1-го поверху
спромоглися на будову виз- крашений українськими ор- дати свою українську свя- мо ну мент в честь Сл. Е.
начної церквн-пам'ятника і наментами. На перехресті тиню, коли тут прибудете. Митрополита Шептицько 50.00 дол. - Марія і Юрій Торбич, 25.00 дол. - Марія і Микола Проф. Іван Головінський, голова Ділового
тюк 'Засвідчили своє існу- його рамен виднітиме хрис- Чи Ви не причинитесь до її го будуть також поміщені в Кузишин, 20.00 дол. - Василь і Ольга Дідох, 10.00 дол. - Кецді Комітету: „Підсумки і закриття Ювілейного
влння у Ваг. . п гияяський тризуб Св. Воло- скорої побудови? наших українських шоден- Тавн Стор. Наукового Конгресу НПІГ.
Ч. 225.
СВОБОДА, СЕРЕДА. 18-го ЖОВТНЯ 1978

І 1 . . . 4 J J H 4 H 4 . . . - ” i i r t n i j j j
ООФФФФффффІІІфффффОффф,,
Теперішній президент по-
НОВИЙ П Р Е З И Д Е Н Т У ПОВЕНІ ЮВІЛЕЇВ
До авторів статтей і дописів КЕНІЇ ходить з родини пастуха та
за професією педагог, був До уваги Вашінгтону, Балтімор й околиці! (Закінчення на crop. В) '
Звертаємось д о шановних авторів статтей і до- Найробі, Кенія. — У вів- одинадцять років віцспре- рнкн п'ять балів преси у Фі- П упадком.
пнсів, ш о б їхні матеріяли, по можливості, були на- торок, 10-го жовтня ц. p., зидентом, а після смертн
першого та досі одинокого
КОНЦЕРТ лядельфіі. Під товарись- З цього погляду Шостий
писані на машинці і шоб поміж рядками цього ма- Даніел Арап Мої став но- ким аспектом вони були на баль преси, який відбудеть-
внм президентом Кенії. Йо- президента Кенії Д ж о м о АНСАМБЛЮ БАНДУРИСТІВ високому рівні і учасники їх ся цього року незабаром,
шннопису, евентуально рукопису, був подвійний
го проголошено головою Кеньята. яка сталася 22-го ШКОЛИ КОБЗАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА давали їм дуже прихиль- бо вже 4-го листопада у
відступ. Редакція приймає тільки оригінальні ма-
держави без загальних ви- серпня ц. p., виконував обо- в НЮ ЙОРКУ ну оцінку. Та головна їхня Філядельфії є, в повені на-
теріяли. під кер. о. С. КІНДЗЕРЯВОГО-ПАСТУХОВА
борів тому, що він був ЄДИ- в'язки президента. вага в цих молодих канди- ших ювілейних і товарнсь-
Дописи про відзначування національних річниць, ннм кандидатом одинокої Кенія, колишня колонія з відомою молодою солісткою
пов'язаних із специфічною датою, таких як: 22-го датах, учасниках конкур- ких імпрез, чи не найбільше
політичної партії в Кенії п. Британії, стала самостій- Лярисою Магун-Гурин сів. Із цих, разом узятих гідний уваги української
січня, Листопадові дні, Крутянські імпрези, берез- н. Національний Союз Аф- ною і незалежною держа-
нсві Шевченківські свята, різдвяні чи великодні та 100 кандидаток і вибраних, свідомої громади.
риканців Кенії вою в 1963 році відбудеться
інші імпрези - присилати не пізніше, як 10 днів піс- а разом з товаришами на
ля влаштування даних імпрез. її
в суботу, 21 жовтня 1978 p., о год. 5 по пол. балі, 200 молодих сил, КОНЦЕРТ ГАННИ
в залі Paint Branch High School можна сьогодні вибрати
КОЛЕСНИК
щонайменше третину і
.........., Редакііінна Колегія „Свободи'' КОСТЮМОВИЙ БАЛЬ Ц 14121 Old Columbia Rd.. Silver Spring (White Oak), Md.
створити з них секції при
a Ірвінґтон, Н. Дж. - В
(HALLOWEEN DANCE) Перед концертом
Союзі Українських Журна-
неділю, 22-го жовтня ц. р. о
у Православному Центрі св. Мнхаїла лістів Америки, заопікува-
год. 4-ій по полудні тут в
247 Maple Avenue, UNlONDALE, L.1., N.Y.
Кобзарська Виставка тися ними, влаштовуючи
Українському Народному
Український К о н г р е с о в и й К о м і т е т А м е р и к и журналістичні курси, кон-
^ Домі при 140 Проспект еве'-
Відділ у Філадельфії, Па. Субота, 28 жовтня 1978 p., год. 9-та веч. курси і т. п., словом дати
ню відбудеться концерт
їм журнал істинний вишкіл.
Грає відома оркестра Johnny Gay Ганни Колесник, меццо-
АПЕЛЮЄ ft Буфет та несподіванки. Перша нагорода за костюм. Увага! БОФФАЛОі ОКОЛИЦЯ! Увага! Редакції й адміністрації ук-
раїнських газет і журналів
сопрано,кол. солістки Київ
ської опери.При фортепіяні
до всього Патріотичного Українського Громадянства 1 Вхід S10.00 - студенти 55.00. Українське Товариство ім. О. Довбуша повинні тут у власному ін-
Галини К л и м . П е р е д п р о -
Філадельфії і Околиці 11 Костюми неконечно. Тел.(51і)593-3іі9 в Боффало, Н. Й. тересі допомогти фахово і
лаж квитків у крамницях:
фінансово; творити доріст
BBSS НІС влаштовує ,,Дніпро",,,Говсрля”„,Ба-
преси, замість плакати над
ВЗЯТИ УЧАСТЬ зар".

У ДНІ ЖАЛОБИ ДЛЯ


КОНЦЕРТ

t
64-ий Відділ СУ А в Ню Йорку З ВЕЧЕРНИЦЯМИ
ВІДЗНАЧЕННЯ запрошує Члснок та Громадянство на
ГОЛОДУ в УКРАЇНІ ДОПОВІДЬ
який відбудеться

в 1932-1933 PP. в суботу, 28 жовтня 1978 p., о год. 7-ій веч.


що відбудеться
голови СУА в Українському Домі „Дніпро"
562 Дженесі вул., Боффало, H. Й.
в неділю, 22-го жовтня 1978 року ІВАННИ РОЖАНКОВСЬКОЇ У глибокому жалю, повідомляємо, що
в п'ятницю, 15-го вересня 1978 року, померла в Україні
В КОНЦЕРТІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ:
в Осередку Української Православної ,, 3 поїздки по Европі" о Гуцульський славний танцювальний ансамбль „ЧЕРЕ-
а місті Бережани, проживши 82 роки трудолюбивого ,
Церкви в Бавнд Бруку, Н. Дж. і повного посіяти життя
яка відбудеться МОШ". під кер. п. Д. СОРОХАНЮК А з Філадельфії, Па.
Автобуси з Філадельфії до Бавнд Бруку виїдуть з-під в ГУЦУЛЬСЬКА ОРИГІНАЛЬНА ОРКЕСТРА під кер.
домівки ..ТРИЗУБА", того ж дна. вранці.
І в с у б о т у , 21 ж о в т н я 1 9 7 8 p . , о г о д . 5:30 по пол.
В ДОМІВЦІ С У А , ЇМ Друга Авеню, Н ю Й о р К
п. М. КРАВЧУКА з Гамільтону, Онтаріо, Канада.
^ ГУЦУЛЬСЬКА ОРИГІНАЛЬНА ОРКЕСТРА під кер.
бл. п. ЕЛИСАВЕТА
Участь зголошуватн в Канцелярії Відділу УККА.
І r"^t
п. Д. СОРОХАНЮКА з Філадельфії, Па.
ГУРКО-ВИСЛОЦЬКА
ПОХОРОН Покійної відбувся дня 18-го вересня в, р.
Смачний та добірний буфет під зарядом ґаздинь. на цвинтарі в Мужнлові, де поховано її при могилі свого
чоловіка о. протоерея Романа Гурка.
ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ
136 Друга Авеню, 2-ий поверх
Вступайте І По концерті ВІЧНА ТИ ПАМ'ЯТЬ!
(ДІМ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ)
в члени І ЗАБАВА з ТАНЦЯМИ В безмежному жалі:
син - БОГДАН ГУРКО, Луквілл,
о Грас оркестра п. М. ТЕЛЮКА з Боффало.
П'ятниця, 20-го жовтня 1978 p., о год. 7:30 веч. До численної участи запрошує - Кентакі

СКУЛЬПТУРА і ПОЕЗІЯ УНСоюзу! X ГУЦУЛЬСЬКЕ Т-во ім. О. ДОВБУША сни - ТАРАС в Бережанах в Україні
дочка - ОЛЬГА в Бережянах в Україні
в БОФФАЛО, H. Й.
синові:
Міртали Бентов-Кардиналовськоі МАРТА
СОФІЯ
мисленні відзначеної численними нагородами американських музеїв і фестивалів. внуки:
Головна Управа Об'єднання Прихильників ХРИСТИНА
В ПРОГРАМІ:
1. Показ техніки відлиття скульптури з бронзу Української Народньої Республіки в США ЗЕНОВІЙ
2. Читання поезій із збірки „РАЙДУЖНИЙ МІСТ" повідомляє ОРЕСТ
3. Авдійо-візуальна програма ..ШЛЯХ ЛЮДИНИ" ЛЕСЯ
всіх своїх Членів та все Украінсьге Громадянство, що
(поезія, скульптура і музика) ЛІДІЯ
в неділю, 22-го жовтня 1978 р. в Українському Пантеоні - РОМАН
Вступне слово - редактор УЛЯНА ЛЮБОВИЧ
Церкві-Пам'ятнику св. Андрія Первозванного
С^Са^^р^а^ви?^рвуфР'а^^чвГ'ЧаС^вС^С^вГ.'^ІВГ^^вС^ь^ в Бавнд Бруку, H. Дж.
відбудуться

ДНЯ ЖАЛОБИ
ПРОГРАМА

для вшанування
ЖАЛОБНІ ВІДЗНАЧЕННЯ
і вшанування пам'яті 7-ми мільйонів t
Ділимося сумною вісткою,

ЖЕРТВ ГОЛОДУ В УКРАЇНІ ЖЕРТВ ВЕЛИКОГО ГОЛОДУ що в суботу, 7-го жовтня 1978 року померла, несподівано,
в Чікяго, Ілл., на 53-му році життя

1932-33 PP. в УКРАЇНІ бл. п.


Урочистості розпічнуться о 9:30 год. ранку в Церкві-Пам'ятнику - Святою
що відбудеться
Літургією, яку відправить Блаженнішнй Мнтрополнт-Владика МСТИСЛАВ
ІРЕНА (ТУРИН) БАНАХ
в неділю, 22-го жовтня 1978 року в сослуженні довколишнього Духовенства. родом із Тернопільщини (Зах. Україна),
в Бавнд Бруку,
І
Н. Дж. Запрошується всіх Членів і Симпатинів Товариства Прихильників У HP, та залишивши горем прибитих:
чоловіка ОМЕЛЯНА БАНАХ А
Г о д 9:30 - АРХИЄРЕЙСЬКА СЛУЖБА БОЖА. все Українське Громадянство взяти якнайиисленнішу участь у Жалобній і сина ОРЕСТА з дружиною ДЕБ1
Г о д П:ОО - Збірка Організацій Молоді та почотів з прапорами з Церкви- Відправі і Маніфестації для вшанування пам'яті Жертв Великого Голоду (у Чікаго)
Пам'ятннка. в Україні, які по вині московсько-комуністичного наїздника були замордовані брята ТЕОФАНА 1 матір СТЕФАНІЮ
Г о д 12:30 - П о х і д з церкви до Хреста-Пам'ятника, СОБОРНА П А Н А Х И Д А в 1932-1933 pp. (ня Рідних Землях)
та дальша Родина (в Торонті, Канада)
перед Хрестом-Пам'ятником. Г. У. ОБ'ЄДНАННЯ П Р И Х И Л Ь Н И К І В ВІЧНА ЇЙ ПАМ'ЯТЬ!
11 УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ
Г о д 1-ша - Відкриття Маніфестації — Голова Всегромадського Комітету.
Відчитаний Прокламації Губернатора стейту Ню Джерзі, Достойного
Брендена Бирна з проголошенням 22-го жовтня Д Н Е М ЖАЛОБИ
у стейті Ню Джерзі.

f
Слово - Ред. ВОЛОДИМИР БІЛЯЇВ.
ЗАМІСТЬ КВІТІВ НА СВІЖУ МОГИЛУ
Хор - під диригентурою проф. ВАСИЛЯ ЗАВІТНЕВИЧА. НЕЗАБУТНЬОГО ПРИЯТЕЛЯ
Слово - Ген. ПЕТРО ГРИГОРЕНКО.
Рецитація - ІВАННА КОНОНІВ. СВ. П. ДИР. ПЕТРА ПОСТОЛЮКА
Хор - під диригентурою проф. ВАСИЛЯ ЗАВІТНЕВИЧА. НА ПОТРЕБИ ВИДАВНИЦТВА
Не пора... „ЧЕРВОНА КАЛИНА".
ПІ ЗАСНОВНИКОМ І КЕРІВНИКОМ ЯКОГО ВІН БУВ В глибокому смутку повідомляємо Родину, Приятелів і Знайомих,
День Жалоби буде попереджений ДО ОСТАННЬОГО ДНЯ СВОГО ПЛОДОТВОРНОГО що 13-го жовтня 1978 року, несподівано, відійшла від нас у Вічність,
ЖИТТЯ, наша Дорога МАМА, БАБУНЯ і ТЕЩА
ГОЛОДІВКОЮ 50.М ДОЛЯРІВ СКЛАДАЮТЬ
бл. п.
ФЕРЕНЦЕВЕЧІ
під будинком Об'єднаних Націй у Ню Йорку
в четвер-п'ятницю-суботу, 19-20-21-го жовтня ц. р. ВАСИЛИНА ВЕРЕМЧУК
З А К Л И К А Є М О Д О ЯКНАЙЧИСЛЕННІШОЇ УЧАСТИ В Г 0 Л 0 Д І В Щ ! на 82-му році життя, народжена на Волині, Україна.
Зголошуватися до участи в гол оді в ці та за ближчими інформашями до В ПЕРШУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
нашого Дорогого і Незабутнього ПОХОРОННІ ОБРЯДИ відбулися:
п-ні Даріі Степаняк, тел.: (212) 846-8359. МУЖА і БАТЬКА
1 ПАРАСТАС - в неділю, 15-го жовтня 1978 p., о год. 7:3в веч. в похоронному
В справі пропам'ятних жетонів, голоситися д о п-ні Марії Нестерчук, тел.:
(212) 932-2130 або безпосередньо до Канцелярії УККА, 203 Друга Аве., Ню бл. п. заведенні DiPardo, 75 Harris Avenue, Woonsocket, R.l.
ПОХОРОН - в понеділок, 16-го жовтня 1978 p., о год. 9-ій райку з української
Йорк, Н. Й. 10003, тел.: (212) 228-6840, 6841; в Н ю Джерзі до п. Константина
Степового, тел.: (201) 375-0878.
МИРОСЛАВА СТАХОВА православної церкви св. Мнхаїла у Вуисакет на український православний цвинтар
в Бавнд Бруку, Н. Дж.
В справі доїзду автобусом з Ню Йорку до Бавнд Бруку зголошуватися до буде відправлена
Горем прибиті:
д-ра Миколи Шпитка, тел.: (212) 847-4357. ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА
д-р СФИМ ВЕРЕМЧУК з родиною у Вуисакет
Автобуси з Нюарку на Бавнд Брук відходять о год. 10-ій ранку з-під укр. в церкві св. Покрови в Бриджпорті, Кони, д-р АРКАДІЙ ВЕРЕМЧУК , Київ, Україна
кат. церкви св. Івана Хрестителя при Сенфорд Авеню. в суботу, 21 жовтня 1978 p., о год. 8:30 ранку дочка - НІНА КОРОПЕЙ з родиною, Лінколн, Р. Ай.
З Н ю Йорку — год. 9:30 ранку з-під Українського Народного Дому. невістка - ІВАННА ВЕРЕМЧУК з родиною у Гартфорді
Просимо згадати Покійного у своїх молитвах та ближча і дальша Родина в Україні
В С Е Г Р О М А Д С Ь К И Й КОМІТЕТ ВШАНУВАННЯ ДАРІЯ - дружина
ЖЕРТВ ГОЛОДУ 1932-33 ЮРІЙ і МИРОН - сини
ивваввваававяишюввввввоосевіїаіді:^

'..
СВОБОДА, СЕРЕДА, 18-го ЖОВТНЯ 1978 Ч. 225.

: Організаційні й громадські... ПРО НОВІ ВИДАННЯ


шШжтШ. Редагує О. Твардовськнй
(Закінгення
1977 році, але в біжу чому
році дещо відстає від none–
редніх років. Наприклад,'
аж 1 і Відділів не дали досі
зі crop. 1)
держувати „Свободу" та
(Закінгення
Ми вже згадували, щ о
порушив багато інших автор подав докладно про був ПОеТОМ І В ШОДЄННО-
справ. Інформаційна допо- мотиви поезій Б. Леп-му житті", „Свобода",
зі crop. 2J
1929,

відь Василя Оріховського кого (на понад 4 0 ctopi– 1950, з 21-го липня; 3 .
ч. З, с т . 20; 2 . „Він
ВІДІЙШЛИ
ВІД НАС
^
1ГАІТМІИТ i t e i f
4Ш Eaet 7th Sf,
Tel. CFB 3-8559,WBWYcrk,l(W03
Для висилки Рідним до Краю:,
нитки ДМЦ, хустини - це
ані одного члена, що є дуже викликала загальне заиікав- нках). П р о стиль поетич- „Мазепа" Б. Лепкого", найбільш поплатив.
УСПІШНІ ВИСТУПИ гань, без першенств СУМА невідрадним явищем. Досі лення у приявннх і ВИМІ- них писань' поетд говорить :,Свобода", 1955, з 28 чер-
Д Р У Ж И Н У ACT й Пласту та СУАСТ-ів, та зорганізовано 2236 членів ну думок. Слово забирали: автор тільки^ нС^чотирьох вня.
„ Л Ь В І В " КЛІВЛЕНД без спеціяльних імпрез, що на загальну суму забсзпе- д-р М. Шпитко, д-р О. Со- сторінках. Гадаємо, що за- ЛЛЕІССАНДРА ШКАМБА- Найкраще місце на прийяят
стимулювали б „верхівку" чення 5 500 000 долярів; колишин, інж. М. Шпон- мало. Треба б докладніше О. д-р М. L Лю- РА - ДУРАНІ. члемка УНС ти, бенкети, Ім'яинин, хрести'
..На своїй площі своя до солідного тренінгу загальне майно УНС зрос- так, А. Копистянський, оцінити мистецькі засоби ВІдд. 503 в Едмонтоні. A.it,– ни, товариські зустрічі, по.
впродовж цілого року, які бачівський. ВІРУЮ В Gepra, померла 18 липня мішки 1 на всі нагоди - .
правда й своя сила" — під ло до 42 520 000, помеш- який закликав, щоб УНС поета. Автор сказав за- ЄДИНОГО БОГА. 1978 на 34 році життя. Нар.
таким ,.мотто.м" дружина притягали б все нові гру- кання в Українській Будів- дбав про піднесення npcc– гально, що „картинність,
копаного м'яча У А С Т пи змагунів-початківців, тижу установи серед гро- настрої та почування поет
Проповіді і розважан- 1843 р. а Зборові.
Україна; члгнкою УНС
Тера H O L I D A Y 1NN
лі всі вннаймлені; Борго- ня. Українське Budae– ла
, , Л ь в і в " , започаткувала будемо й далі презентувати ві зобов'язання становлять мади, Іван Пригода, рад. Б. висказує з допомогою вер- в 18Є8 р. Залишила у
of SoinerviHe
середняків і змагунів ниж- ницгпво „Добра Книж- смутку сава Марка, батька
свій новий сезон 1978X79 в тепер суму 6 200 000 доля- Ластовецький, Марія Куль- сифікаційних засобів, як ка". Торонто, 1978. Вагаля 1 маму Стефаиію. US Route 88 (E. Bound)
місцевій ,.Лсйк Ірі Сакер чого рівня. Буйняк, Чам- рів; Союзівка просперує чицька та інші.
бул, Андрусишнн, Вітряк і порівняння, метафора, ме- cm. 344. Обкладинка Похорон відбувся 81 липия B R I D G E W A T H R , N J . 08807
Ліг". Дня !7-гс вересня ц. добре; щоденник „Свобо- Пані М. Душник, заступ- М. Левицького. Іяа1978 на цвинтарі св. Muxa– а Тел. (801) 588-9500, в уц-
p., перша дружина відбула Гнип вийшли вправді з да" і „Український Тижне- ннця головного предсіднн- тонімія т о щ о " . Читач ба- До друку приготовив
в Едмонтоні, Альверта, раіиській мові 801-888-1889
лігову зустріч на власній рядів змагунів, що ставили f ка, рекомендувала поширн- жав би почути про есте- В Власник українець та від
вик" появляються рсгуляр- тичну аналізу кількох пое- Яр. Чумак.
(ШОШІ, при 6810 Бродв'ю свої перші кроки в першос- но під керівництвом редак- ти організаційну кампанію українським зарядом.
Ця книжка складається Шчна їв Пам'ять!
Ровл в Пармі. Огайо з тях УСЦАК, але горди- ційної колегії; йдуть ста- на друге, трете, а може й зій в такому виді, як це з таких частин: Про віру Сскіїетар
клюбом Джермен Сентрал тися тим, що їхні осяги рання, щоб Трибуна УНС четверте покоління, знахо- зробив Яр Славутич із най-
Кікерс з яким українські міжнародної кляси в якійсь появлялася регулярно. дити шляхи до молоді і до крашою поезією Б. Лепко- говориться у п'ятьох усту- ИОСІІФ РАК, член УНС ПАМ'ЯТНИКИ
мірі є нашою заслугою - молодих родин, діючи в го, зі славними ,,Журав- кулів пах (ст 5-23),про X 11 арти- Шдд. 173 у Вілміяґтон, Дел., і різних гранітів, ставимо на
спортовиі перемогли - ви- Головний Організатор Сймвола віри - по- помер 14 липня 1978 на 87 цвинтаріх св. Андрія в Бавнд
слілом - 3:1. Ведення 1:0 не можемо. Вони прямо поінформував також про дусі гасла братських сою- лями". К. Біда написав, році жаття. Нар. 1919 р. в с.
для ,.Львова", здобув Сан- поставилися до своїх ці- деталі визначеної Екзеку- зів, яке в цьому році зву- що автор плянує написати дано на сторінках від 24- Ярославич, пов. Зборів, Ук. Бруку і св. Духа - відома со-
лей й завдань поважніше чнть: „Братерство — це ще одну працю про Б. ої до ЗОЗ-ol. В третій час- раїна; членом УНС став 1987 лідна фірма
тос у першій половині. В тивним Комітетом гроше-
другій половині,після СПО- від інших і цим доказали, вої винагороди для найкра- родинна справа". В кінці Лепкого - читачі чекають тині надруковано сім npo– р. Залишив у смутку прия-
вільнення темпів господаря^ що без систематичної праці зборів присутній на залі на неї. повідей про Пресвяту Ев- телін у Вілчіїитоні 1 жіш:у К. М. КАРДОВИЧ
щих організаторів в сумі Дуже добре написаний харнстію та три „прина- та родину в Україні. Похорон
ми німці вирівняли вислід та самопосвяти і відкла- 500, 300, 150 і 50 долярів, ред. Володимир Левенець відбувся 18 лиши 1978 р. Q0NSTANT1NE М. KARDOviCH
1:1, в аальнішому ході гри дення багатьох „благ" що- про плянн Організаційної інформував секретарів про розділ про наукову працю гідні проповіді" (про по- на катедр. катол. цвинтарі у
денного життя, не можна й теперішній спосіб видаван- Б. Лепкого, про його істо- кликання, про піст і про Вілмінґтон, Дел. CYPRESS
,,львів'яни" перейняли ІНІ- Комісії обраної Головним
ЦІЯТІІВ) у ВИСЛІЛІ ЧОГО ВІЛ- мріяти про висліди у ви- Урядом УНС на своїй нара- ня газети і про намагання рії літератури українського закінчення шкільного ро- Шчна Нону Пам'ять!
H1LLS M O N U M E N T S
ліямс і Гейбл стрілили шій клясі. Молоді змагуни ді у вересні ц. р. та поділив редакційної колегії полігь й польською мовами т а ку). Петро Щерба, секр. 800 Jamaica Avenue
з амбіцією, — але без шити її зміст. про його монографічні пра- Автор дякує Стемфорд- Brooklyn. N.Y. 11208
дальші лва переможні ?о- ся своїми власними cnocre– ці про наших письменни- ському єпископові за те, Д-Р ВОЛОДИМИР ДЕЦИК,
солідного підходу до цілої Тої. (212) АР 7-2332
лі ,,Львів'яни" постійно за- реженнями з останньої поїз- ків. шо заохотив і допоміг йо- член УНС ВІдд. 98 в Лота.
грожували і ,,бомбардува- справи, забувають, що в дкн в терен,а також про ду- Розмови і обмін думка- кет, Р. Ай., номер 88 серпня
спорті чудес немає та, що Цікаві вісті про рід Леп- му видати цю книжку, яка
ли" ворота німців, але зав- же вдалу імпрезу у Вашінг- ми про союзові і громад- ких, родоначальником яко- дуже потрібна і для оать- 1978 на 88 роп) життя. Нар.
1910 р. в СамборІ, Україна; ВАТЬКИІ Зв'яжіть замол6-
ляки інаменитому ворота- замало бути молодим і тоні в обороні нескорених ські справи продовжува- го був львівський золотар ків і для їхніх дітей учнів, чльном УНС став у 1968 р. ДІН вишах дітей з naucTttfh
реві гості зуміли втримати талановитим. Без плянової борців в Україні і політич- лнсь ще після формально- мистець Яків Легати (1530 бо в деяких парафіяльних Залишив у смутку дружину шою найбільшою й naufxi–
цей вислід. З огляду на це, праці над собою, залн- них в'язнів. Він просив прн- го закриття Зборів при пе- -1586). Один його син Юрій школах навчають релігії Таїсу. синів Віктора, ЮлІя- гатш,ою українською
шаться такими і більших ішціо-
шо перед нашою дружи- сутніх посилити організа- рекусці, якою частувала вимандрував д о Німеччи- по-англійському. Батьки на 1 Романа та дві доні: Уля-
пу 1 Ліду. Похорон відбувся нильною установою поза ме-
ною є дальші сильні про- осягів не здобудуть. ційну кампанію УНС, під- присутніх Управа Округи.
Повертаючись до звітсь ни, д е ця родина звалася могли б читати цю книж- 84 серпня 1978 р. на цвинтарі жоми батьківщини, якою є
тнвникн, було б доцільно вже Lepke - -Другий ку разом із дітьми і та- св. Мнхаїла. Влекстон, Мате, Український Народний Со-
підкріпити ще хоч би о д - вих змагань, треба відмі-
тити, шо вони виявили ви- Відділ УККА у Філядельфії... син залишився на рідній кнм способом повчати їх Воисакет, Р. Ай. юз, щоб запевнити їм кращу
ним лобрим стрільцем лі- землі і від цього Миколи релігії й української мови, будугність, в нашій громаді
нію нападу та одним де- щий рівень місцевих ЛЄГКО- Вічна Йому Пам'ять!
(Закінгення зі crop. 1) пішов численний рід аж д о бо ця книжка написана І Даннлюк, секр. у вільному світі нового сві-
фен іивиим змагуном, б о як атлетів, які головно в бі- — У неділю, 5-го ЛИСТО- що Свято Державної Само- Богдана - поета. гарною українською мо- домого глена!
показалося в цій зустрічі гових конкуренціях зади- ДОРА МЕНТУХ. членка У-
оборона ,,Львова" хвили- вували нас вислідами, що
пада ц. p., відбудеться Уро- стійности й Соборности Ук- В книзі а ж три бібліо- вою. НС ВІдд. 871 в Елмаяра, Н.
чнета Конференція у 4 0 - раїни відзначатимуть у не- графії, авторами яких є: Батьки мають нагоду П., померла 4 серпня на 81 HELP WANTED
нами не була рішуча і цим ставили в тінь навіть о о річчя вбивства полк. Євге- ділю, 20-го січня 1979 року, Євген Юлій Пеленський, підтримати віру в своїх ді- році життя. Нар. у січні 1897
танні на першостях УС- 8) MALE 9
створювала небезпечні си- на Коновальця. Управа Від- великим бенкетом і балем з Зенон К у зел я і Василь Лев. тей, читаючи з ними та- р. в РавІ Руській: члевкою
туаиії нашому воратареві. ЦАК. Як завжди пораду- ділу доглянула, щоб у цю участю високих Достойни- Перша має 28 сторінок, кі уступи, як „Хто є Залишила у смутку двох си- УНС стала у квітні 1989 р.
Провідником і тренером вала нас Люба Завадівсь- неділю не було ІНШИХ ІМП- ків Українських Церков, як і друга — 10, а третя — 33. Бог?", „Всесвіт і прнрод- вів, дві доньки, внуків та
ка, шо виступила до цих TOOL AND D1E MAKERS
дружини с інж. Андрій Ше- рез і запросила найвидат- культурного та політично- Ці бібліографії свідчать ний закон доказують існу- правнуків. Похорон відбувся , Досвід при
паровнч. змагань добре підготована нішнх наших доповідачів. го життя і зокрема укра- про те, яку велику працю вання Бога" та інші частн- 8 серпня 1978 р. на цвинтарі
і в добрій формі. Не можу св. Няколая в Герлец, Н. П. PROGRESSIVE DIES
Редактор Ігнат Білинський їнського правозахисного виконав Б. Лелкий, скільки ни цієї книжки. METAL STAMPING
„Львів" 11 — Джерман собі уявити тієї легкоат- доповідатиме про „Коно- руху. Автор стверджує, що
він написав впродовж сво- Шчна tt Пам'ять! MACHINES
Сентрал Кікерс 11 — 1:1 летки в змагу інакше, як вальця як державника", ред. Голова Комісії Украінсь- го життя! тепер „є багато таких лю-
лідера в даній конкуренції. І. Чопко, секр. Всі бенефіти. включно з
Ярослав Гайвас про „Коно- кого Народного Фонду Во- Показник імен, місцевий дей", що готові змінити АННА ЧОП. членка УНС госпіталізацією, добра
Милою несподіванкою На минулих першостях вальця, як військового й лодимир Повзанюк поін- свою віру, чи релігію за ВІдд. 888 в Врнджпорт. Па.,
УСЦАК Люба вирівняла і предметів" займає 17 платня, постійна праця.
для членів і симпатиків політичного провідника",а формував, що підготова добре подружжя, за краще померла 87 серпня 1978 на
УАСТ „Львів" були зма- рекорд 100 м., — цим ред. В о л о д и м и р Д у ш - збірки Українського На- сторінок. При моїм імені
становище, чи за підвн- 88 році життя. Нар. 1898 р. ARROW FASTENER CO.. 1NC.
гання на цій же площі разом знову повторила гіЬк про ,,Коновальця в родного Фонду проходить ствердив я, щ о на сторін- щення платні" — та Хрис- В ДобрОВІЧу, ПОВ. ЯІЮІ'ЛИП, 271 Mayhill Street
свій осяг і в додатку в бігу міжнародно - політичних звичайним порядком, хоча ках 133 і 167 немає мого
надійної резерви нашої пер-
на 200 м„ перемогла з нічого, а зате не подані 318, тос учив, що „ми повинні Зах. Україна; членкоіо УНС
стала у 1984 р. Зпллшнла
SADDLE BROOK. N J.
шої дружини, що закінчи- відносинах і його побут в детепер наголошувано збір- ставити нашу віру й прав- у смутку чотирьох синів: Пе- (201) 843-6900
лися ремісовим вислідом новим еміграційним рекор- Америці". Крім того в про- ку фондів на потреби СК- 319 і 358 сторінки, на яких ди Божі понад усе, навіт тра, Юрка, Михайла, Воло,
1:1. Ця дружина виступає дом. До більшого успіху грамі - мистецька части- ВУ. У кожному випадку згадано мої праці про Леп- понад наше життя". днмира, одну дочку Марію
цілої імпрези належить за- на. Управа Відділу У К К А багатогранна кого. В бібліографії не зга-
під проводом свого трене-
рахувати теж осяг 15-річ-
діяльність дані мої статті про Лепко- Любачівський, Bishop's та 19 внуків і 15 правнуків.
Похорон відбувся 81 серпня FOREMAN
ра, шо грає в дружині Ігоря вірить, щ о заля „Тризуба", Централі УККА, яка м. і. Chancery, 161 Glen brook
Жиги, який стрілив ремі- ної Лесі Данило в бігах 400 о год. 3:30 по полудні вн- фінансує 45 відсотків бюд- го: 1. Рецензія на повість 1978 р. на цвинтарі св. Ма- POWER PRESSES
м., і зокрема на 800 метрів- повниться вщерть українсь- жету СКВУ, вимагає фінан- ,,Зірка", Львів, 1929, „Лі- 06902. Road, Stamford, Conn. тея у Коншогокен, Па. Мусить бути обзнайомле-
сового гол я. Склад тієї S7.50.
дружини вповні украІнсь- ці, на якій вона побила ким громадянством і м о - сових засобів, що їх може топис Червоної Калини", Вітна t t Пам'ять! ний з металсм.
рекорд чемпіонки Торонта лоддю. дати тільки українське гро- Носиф Хома, секр. STAMPING MACHINES AND
кий, а пересічний вік зма-
на цілих 23 сек. Андрій PROGRESSIVE DIES.
гунів 17 років, що вказує на — Цьогорічне відзначу- мадянство. МП?ІЯМ М. СТЕКЕЛ. член-
Городиський, як завжди, Догляд над машинами.
правильний підхід Проводу
ланки Т-ва. який стараєть- виказав добру форму й ви-
вання Листопадового Чи- На засіданні, що ним про-
ну відбудеться заходами водив голова Відділу проф.
НІМЕЦЬКА ПОЛІТИКА ка УНС ВІдд. 47 у
Па., померла 80 серпня 1978
Ветлегеи.
Всі бенефіти. вкл. госпіта-
сокий осяг. Обороняючи па 84 році життя. Нар. 1914 лізація. Добра платня. по-
ся зберегти українське об- Відділу УККА в неділю, 19- д-р П. Стерчо, а секрета- Г (Закінгення зі crop. 2) р. у С Вяптголл. Па.; член-
личчя дружин „Львова" свій титул ,,еміграцій- го листопада ц. р,,о год. 4-ій рював Мнрон Баранецький, ком УНС стала 1978 р. За. стійна праця.
за, шо належиться похвала ного" чемпіона переміг в по полудні в авдиторії Сс- взяли участь майже всі чле- тернативи щодо політики теж потраплять вести полі- лишила у смутку сестру та ARROW FASTENER CO. 1NC. )

J
і признання. У складі дру- бігу на 400 м. редньої Школи для Дівчат у ни Управи й майже всі дис- , , в і д п р у ж е н н я " з Moc– тику добрих відноси:: з Іншу родину. ІІОХГЦЮІІ ПІД- 271 Mayhill Street
жннн виступають: Д . Міш- вже давніше нами nparra– кутувалн над справами на квою. А господарчо-торго- СССР. бувся 8 вересня 1978 р. на
SADDLE BROOK. N.J
цвіштарі Ґрінвуд в Аллсл-
На першому місці треба кованни спосіб. Після ко- порядку нарад. Референт вельні зносини з країнами
таль. Т. Вірста, Ю. Hop–
ка, Ф. Рур, І. Данко, 3 .
Фаріон. П. Юзенів, Н. Ду-
поставити Михайла Слив-
ку, шо є взором солідар-
роткого святкового слова о. суспільної опіки Петро Ґен- Сходу все міцнішають, не- соціялістів з лібералами,
проф. Михайла Пирога від- гало, звернув увагу на те, давно німецькі фірми взяли ані від християнських де-
В цих обставинах ані від тапн, На.
Вічна їй Пам'ять!
L (201) 843-6900

бик. П. Дрозд, С. Губач, Т. ности й ентузіязму. Він будеться концерт українсь- що всебільше є українсь- на себе мільярдові зобо- мократів - якби вони при- Анна Гарас, секр.
Якнма та Ігор Ж и г а . єдиний з усіх відомих мені кого хору „Гомін" з Вели- кнх громадян, які потре- в'язання супроти господар- йшли д о влади в Німеччи- МАРІЯ ГОМЕЛЬ, членка У- e F U N E R A L DlRECTORSe
Допоміжним тренером змагунів переводить систе- кої Британії, під мистець- бують чи потребуватимуть ства СССР. Отже, політи- ні — не можна сподіва- НС ВІдд. 430 у Фііидс-іьфії.
є Сабастіян Сантос. На матично, пляновий тре- ким керівництвом соліста соціальної допомоги, не ка постачання Сходові різ- ТИСЯ ЯКОЇСЬ РІШУЧОЇ ПОЛІТИ- померла 18 липня на 58 ро-
жаль глядачів мало. нінг. Біги в терені, інтер- Володимира Луцева. Упра- зважаючи на благородне них матеріялів, які спри- ки супроти СССР. Німець- ці життя. Нар. 1985 р. в Во-
валовий тренінг, спрінтн, ва Відділу вірить, що укра- діло Української Католнць- чиняються також і д о не- кі фірми продовжувати- голюбіаці, Дніпропетровськ;
члевкою. УНС стала а 1949 р.
LYTWYN A LYTWYN
Вл. Кор. вправи на скріплення кон- їнське громадянство щиро кої Митрополії, яка вже безпечного потуження МІ- муть і далі шукати при- Залишила у смутку Чоловіка UKRAJNAM ,
диції — це все в його й сердечно прийме гостей з шість років несе велику МЄШ- літарного потенціалу ко- бутків зі своїх трансакцій з Петра, синів: Михайла 1 Пе- FUNERAL D1RECTORS
програмі. Постійна участь Англії, які саме обходять каневу допомогу своїми муністичного бльоку, безу- країнами Сходу, а німець- тра, три сестри я Україні та
Ш CONDITIONED
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНІ в загально-американських 30-річчя своєї праці на полі двома модерними й люксу- пинно продовжується. кі уряди далі сподівати- брата і дальшу родину. По-
хорон відбувса 88 лвпня 1978 ббелзуга ЩІ.РА І4ЧЕСНЛ.
ЗМАГАННЯ змаганнях дає йому досвід і розвитку української куль- совими домами „Вознесія- Проте, чи зайшла .6 муться, що таки вдасться р. на українському цвинтарі Our Services Are Available
В КЛІВЛЕНДІ довір'я до власних (вели- тури. ня". У цій ділянці діяль- якась кардинальна зміна в знайти якесь „модус ві- у ОілядельфИ. Anywhere in New Jersey.
ких) можливостей. У То- ности Відділ УККА стоїть у зовнішній політиці Захід- венді" з Москвою. ГГакож займаємося noxopo–
- Уже тепер інформо- дуже тісному контакті з ньої Німеччини, якби (по- Вічна їй Пам'ять' намн на цвинтарі в Вавнд
Дня 16-го вересня ц. p., ронті був першуном в бігах, І. Кнігиицький, секр. Вруку 1 перенесенням Тлів
в Клівленді відбулися ЛЄГ- на 400 і 800 метрів, в вано українське громадян- ЗУАДК-ом та Суспільною минаючи вибори у Гессені і Про поневолені народи них Останків з різних
коатлетичні змагання, що Клівленді виказав свою ви- ство Філядельфії та околиці, Опікою при ЗУАДК. Баварії, які безпосередньо- в СССР нічого не гово- країн світу.
РОМАН ПЕЛЕХ, член УНС
їх органі іувала спортова щість над чемпіоном УС- го впливу у цьому ВІДНО- риться, бож це дратує Moc–
ВІдд. 204 it Ню Порі:у. по- 8 0 1 Springfled Avenue
ланка місцевого Пласту. ЦАК Базюком, перема- шенні мати не можуть) на кву. Слово Україна ледве иер 15 липня 1978 на 88 році
Заповіджена участь біль- гаючи в бігу на 100 м. — Шостий Баль... зміну ліберально-соціяліс- чи з'являється на сторін- життя. Нар. 1911 р. у Львові; IRVINGTON, N.J.
шої кількості! учасників з 11.2 сек., 200 м. - 23.5 (Закінгення зі crop. 1) тичного уряду у федераль- ках німецької преси а б о у членом УНС став 1988 р. За- NEWARK, N.J.
інших міст виявилася по- сек., та 400 м. - 51.1. них м а ш т а б а х прийшов виступах німецьких політи- лнпівв у смутку дружи ну Га- ESsex 5-5555
ший дохід, чистий прихід неповного адресаря чи змі- уряд християнської ДЄМОК- лнну. синів Богдана 1 Рома-
рожною обіцянкою: торон- Організатори змагань по- якого призначений на укра- ни адреси ще не отримав ків — д о якої партії вони не на. Похорон відбувся 18 лип-
тонський СУМ відклав свій ставилися до своїх завдань їнські журналістичні видан- запрошення або бажає до- ратії? Переважає думка, належали б. Найбільше — ия на цвинтарі св. Анд рея
приїзд тринадцять годин досить поважно, винай- ня СФУ ЖО і СУЖА та сти- даткового запрошення для шо міг би змінитися тіль- час від часу щось промо- в Бавнд Вруку, Н. Дж.
перед змаганням, а та- мивши репрезентативний
мошні пластуни на одну стадіон з доброю біжнею.
пендії українським студен- своїх приятелів, чи хотів би східньої ки „стиль", а не суть виться про людські права
Вічна Йому Пам'ять! ПЕТРО ЯРЕМА
там журналістики. замовити собі столики на завзятий політики. Навіть „ в цілому світі", але й т о Василь Палідвор, секр. УКР. ПОГРББШІК
голину перед стартами... В Придбано чаші-медалі за антикомуніст дуже
Мгр Квітка Семанишин баль — у цих справах слід Штраус (який, д о речі, ба- меншій мірі, ніж, наприк- СТЕФАН
обережно, далеко в
загальному із зголошених три перші місця в ІНДИ- ЗАЛЬОПАНИИ, Займається Похоронами
повідомила, що вже прий- звертатися до референтки чився з Брежнєвим під час лад, у ЗСА. Західній світ, а член УНС ВІдд. 385 в Мінне.
26-ох змагунів з-поза Клів- відуальних конкуренціях та шло дев'ять зголошень реп- цих справ у Діловому Комі- його останнього перебу- спеціально Німеччина, за- аполіс, помер 89 червня 1978 в BRONX. BROOKLYN.
ленду, появилися на старт чашу для дружинового пер- резентанток преси. Було б теті: Marijka Leskiw, 4652 вання у Німеччині) заявляє, колисує с е б е і л ю з і я м и р. на 78 році життя. Нар. 1900 NEW YORK І ОКОЛИЦЯ^
три - лва з Детройту і шуна. Чашу увундували дуже побажаним, щоби ре- Tacony St., Philadelphia, шо, мовляв, вони (себто можливости домовлення з оіль, Україна; членом УНС
в Настасові. пов. Терно-
один з Торонта. п-во Ірина і Лев Дубас, КОНТРОЛЬОВАНА
дакції преси і журналів не Pa., 19137, Tel: (215)535- християнські д е м о к р а т и ) Москвою... став у І949 р. Заливша у
Очевидно, в таких об- присвячуючи її пам'яті зволікали до останнього 2044. смутку дочку Мирославу з ТЕМПЕРАТУРА
ставинах годі думати про приятеля спорту і актив- дня, а по змозі якнайскор- чоловіком та родину в Аме-
розвиток тієї ділянки cnop– ного змагуна в легкоат- ше до 16-го жовтня, а най-
ьж т
^^"^^ ^^^^^^^^^^уь^^^иіь^кки^іиицйж рнці, Канаді 1 Україні. По-
хороя відбувня 3 липня 1978
Peter Jfarema
тч. Наші змагуни, шо ви- летиці, тенісі і лешатар-
ступають щонайменше стві сл.п.д-ра М.Орловсь-
один раз в тижні в шкіль- кому. Чаша перехідна. Піо
пізніше перед 20-им жовтня
надіслали виповнені запит- ВІДВІДУЙТЕ ИДНЙХ в ПОЛЬЩІ р. на цвинтарі св. Антонів в
Міннеаполіс
129 EAST 7th "STREET
NEW YORK, N . Y . ,
ники із заподанням імен
них змаганнях — мають ля змагань господарі гос-
чомусь іншу мірку для тієї тили змагунів і гостей пе-
репрезентанток та фотог-
рафіями на адресу: Miss
в час Різдвяних Свят! Вічна Йому Пам'ять!
Ярослав Карпяк, секр.
ORegon 4-2568

справи в українському рекускою та відбулась за- Kwitka Semanyshyn, 489 Ri– d ^ O Q Q Кошт перелету Ню Йорк ^ ВАРШАВА ^ Ню Йорк
спортовому світі Й ВДО- бава при звуках професій- chmond Ave., Maplewood, іФО9тФ0тввошвФв0ввФФввсов9вввовійя:ятжж9савУС ::n: tetetq
воляються одною імпре- ної оркестри. Учасники тієї ф 0 ^ 7 9 P A N AMER1CAN A1RWAYS - LOT Polish Airlines
N. J., 07040; Tel. (201)762- ПОШУКУЄТЬСЯ
зою в році. Не диво, що спиртової імпрези повер- 3154. Перебування в Польщі від 14 до 45 днів.
осягнення витого рівня йде тались додому з вдово- Діловий Комітет Балю ГОСПОДАРЯ (Maintenance)
черепашннм темпом. Tpe– ленням. Української Преси, що його Замовлення принимаються НЕ ПІЗНІШЕ як 45 днів ПЕРЕД на постійну працю
ба собі врешті усвідомити, цього року очолює п-і Хри- датою побажаного відлету. на Союзівці
шо без міжклюбових зм^ч Степан Малянчук стя Кульчицька, розіслав
уже запрошення на знані За дальшими подробицями звертайтеся до: також КЕЛЬНЕРКУ
адреси. Хто, однак, із-за на постійну працю.
ПЛАТНЯ ПІСЛЯ УМОВИ. ГОЛОСИТИСЬ:
УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА Д О П О М А Г А Є
БАТЬКАМ,аИХОВУЇіАТИ.ДІТЕЙ. ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕШГ
іітМ KOBASNIUK TRAVEL INC. SOYUZivKA - UNA Estate
1 ' 157 Second Avenue, New York, N.Y. 10003 (212)2544779 Kcrhonkson, N.Y. 12446 (914)626-5641 8
Щ^Ш^^,:,pr ,--, ЇУ УНСоюзу!
^.-?sssssrew vwwwbm і и. u уЩїншШШяжтіШіІ НІ 11 и н і aatsooexsoEsetaa ювовсооаяоолркобвмвітвФХвюмссмсмшііПіііпіімиК