You are on page 1of 4

і

Pc :.utiiH і Л.імшістрашг
"Svoboda" 30 Montgomery St.
На.п”ятайте

SVOBODA
ienej City. N J 07 до:
ТеАфоии ' ^ u 1 ' ^34-0237
(201) 434-0807
про І liu. Ппрку і 212 І 227-412S

УНСоюзу 201) 451-2200


Україну! :і Ню Норку '212) 227-5250
УКРАЇНСЬКИЙ щоденник UKRAINIAN DА І I Y
i212) 227-5251

РІК LXXXv. 4.226- ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ИОРК. ЧЕТВЕР, 19-го ЖОВТНЯ 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY СІТУ and NEW YORK, THURSDAY.OCTOBER 19. 1978 No. 226. VOL LXXXV.

Гарвардський Центр влаштовує КОНГРЕС СХВАЛИВ ПАПА ІВАН ПАВЛО 11 ЕКЗЕКУТИВА І КРАЙОВА
пресову конференцію ВАЖЛИВІ ЗАКОНОПРОЄКТИ ЗАЯВЛЯЄ ПІДТРИМКУ РАДА УККА ВІДБУЛИ
Кембридж, Масс. (ФКУ). Конференцію влаштову- Вашінгтон. — Протягом Зменшення в податках
— Якраз осінню цього року ється ще й тому, бо на сто- минулої суботи і неділі, 14- ПЕРЕСЛІДУВАНИМ СВІТУ НАРАДИ
сповняється десять років рінках української преси го і 15-го жовтня, тобто Обидві Палати Конгресу Ватикан. — „Ми хочемо Віри Католицької Церкви.
від часу встановлення npor– часто появляються звідом- напередодні формального погодилися на компроМі- в цей час простягнути нашу Новий Вселенський Ар-
рами україністики в Гар- лення про працю УНІГУ, закінчення дворічної каден-сову пропозицію, щоб феде- руку і відкрити наше серце хиерей скрнтикував скрай- ТРЕТІЙ СКВУ, ФОНДИ, БЮРО
вардському університеті. які, хоч диктовані доброю ції 95-го Конгресу, обид- ральні податки індивіду- всім народам і особам, які ніх консервагистів і скрай-
Від скромного початку, за- волею авторів критичних ві Палати схвалили три ва- альних платників і підлрк- пригнічені будь-якою не-
У ВАШІНГТОН!, ДАЛЬША КОНСОЛІДАЦІЯ
зауважень, не завжди спи- ніх лібералів у католицько-
рисів однієї катедри, роз- жливі законопроекти: енер- ємств під час 1979-го року справедливістю чи дискри- му світі, назначуючи, що Б У Л И П Р Г : Д М Г Ю М ДЕБАТ
горнуто в тому університеті раються на точні інформа- гетичну програму, змен- були зменшені на 18,7 біль- мінаціею, чи то в економіч- Церква не може погодитися
український центр: три ка- ціі шення у федеральних по- йона доларів. Первісно Се- ному, соціяльному ЧИ ПОЛІ- на ,,непотрібні іновації",
Подати вичерпні інфор- датках і законопроект що- нат пропонував 29,3-біль- Ню Йорк. - Третій Сві- ми ред. М. Панасюка; Союз
тедри й науковий інститут. тичному аспектах життя, але також не може ПОГОДН- товий Конгрес Вільних Ук- Українок Америки делегує
Щоб святочно відзначити маци, влаштовуючи друж- до зменшення, а відтак ос- йонове зменшення, а Пала- або відносно їхньої свободи тися з тими, які не спрнй-
ню зустріч редакторів, жур- таточної ліквідації безро- та Репрезентантів — 16,3 раїнців, що мас відбутися в на свою представницю в
цей творчий етап першого сумління чи позбавлені сво- мають введених конечних Ню Иорку в днях від 23 до Екзекутиві п-і Ірину Мок-
десятиріччя, влаштовуєть- налістів і працівників укра- біття. Три згадані законо- більйонове. Згідно з ocra– боди релігії" — заявив у реформ, як наприклад, від-
їнської преси — це завдання точною версією, біля 65
проєктн, які становлять під- 26-го листопада ц. p., збір- рівську (на місце п-і Олі
ся в Гарварді ряд спеціяль- проповіді у вівторок, 17-го мовляютьея погодитися на ка фондів на покриття зв'я- Ставничої); Прихильники
ннх імпрез, на які запрошу- конференції. ставу економічної nporpa– мільйонів родин чи саміт- жовтня, новообраний Папа Богослужекня в рідних МО-
ми теперішнього уряду ннків платитимуть нижчі заних з цим Конгресом ви- Державного Центру У HP в
ється ширші круги украін- Іван Павло 11. ще донедавна вах. замість понлдіині. датків й опісля до націо- Америці делегують до Kpa–
ського громадянства. Благодарні Богослужеяня ЗСА, передано для підпи- федеральні податки, але в польський кардинал Ка-
той самий час мусітимуть Того ж дня новообраний нального Фонду УККА. за- нової Ради Віктора Борута,
сання президентові Джіммі роль Войтила. архиепископ Папа Римський відвідав ..Зарево" делегує Романа
.Картерові, платити вищі податки про- ангажування кваліфікова-
Пресова Конференція В неділю, 5-го листопа- Кракова, якого кардинали польського архнепископа них сил на працю в Інфор- Куделю і Богдана Петріну,
да ц. p., в українських церк- грамн СОЦІАЛЬНОГО Забез- Католицької Церкви на сво-
печення („Сошал Секюрі- Анджея Марію Дескура, маційному Бюрі УККА N а метрополітальний Комі-
Пресова конференція, на вах Бостону будуть відслу- му конкляве-зібранні день який перебуває у шпиталі в Вашінгтоні, дальше скріп- тет Об'єднаних Українсь-
жені Святі Літургії. Голов- Енергетична програма ті").
яку запрошено редакторів раніше обрали на 264-го Римі. Факт, що вже в пср- лення консолідації вклю- ко-Американських Органі-
та представників українсь- на Екзекутива ФКУ закли- Відтепер можна буде від- Папу Римського. ший повний день ЙОГО П0Н- ченням у ситему УККА зацій - Відділ УККА в Ню
кає все членство ФКУ взя- Схвалений Конгресом за- тягати 1,000 за кожного
ких часописів (дев'ять з Ка- конопроєкт — це компро- Цю проповідь Папа Іван тифікату Папа Іван Павло Асоціяції Українців Аме- Йорку делегує ред. Воло-
нади, одинадцять з Амерн- ти участь в Богослуженнях. члена родини від суми, яка Павло виголосив під час виїхав поза межі Ватикану рикн та ряд інших справ димира Левенця на місце
міс між відмінними npono– підлягає оподаткуванню,
ки), відбудеться в суботу, 4- зиціями обох Палат, як теж замість Служби Божої у Сикстин- вказує, що він буде „Папою були предметом дебат і рі- померлої пані Салдан, па-
го листопада ц. р. о год. 1-ій ІНШІ події Білого Дому. Метою цієї долярів. дотеперішніх 750
Натомість злікві-
ській каплиці, яку відправив пастирем і Папою народу" шень цілоденних засідань м'ять якої вшановано хви-
по полудні, в семінарійній енегетичної програми є довано у сослуженні 110-ох карди- — твердять коментатори. насамперед Екзекутивн н линою мовчанки.
залі УНІГУ. На початку грудня від- зменшити залежність ЗСА 35-доляровий по- налів, які саме в тій каплиці , Комуністичний лідер опісля Крайової Ради Ук-
Вступні зауваження пода- будеться спеціяльний семі- від інших країн щодо поста- датковий кредит, який досі вибрали його на Апостоль- Польщі, Едвард Ґерек, пе- раїнського Конгресового
нар, на якому з доповідя- чання таких пальних про- можна було відтягати за ський Престіл. Заявляючи реслав Пані Іванові Павло- Пані Уляна Дячук, касир
дуть: проф. Франко Сисин Комітету Америки минулої УККА. подала останні під-
— про здобутки та невдачі в ми виступлять наймол од- дуктів, як нафта і природ- кожну особу від самого по- свою підтримку для nepe– ві гратуляційні привітання, суботи, 14-го жовтня.
ші докторські кандидати: ний газ, заохотити амерн- датку даної родини. слідуваних світу. Папа рів- зазначуючн, що ціла Поль- сумкн фондів УККА. З її
пройденому десятиріччі; звіту виходить, що в цьому
проф. Омелян Пріцак, ди- Ольга Андрієвська (істо- канських продуцентів збі- Один раз в житті 55-річ- нож сказав, що „не маю ща гор.ад з його вибору і
рія) та Максим Тарнавсь- льшйти внутрішню пр оду к- ні або старші власники хат наміру займатися політич- Наради Екзекутиви, що році за дев'ять перших міся-
ректор УНІГУ — про про- висловлюючи надію, що їх попередило засідання ців вплинуло до Національ-
єкції на майбутнє; Богдан кий (література). За пср- ціїо різних родів пально- могтимуть заробити 100 ним втручанням чи crapa– „відносини між Польщею
ше десятиріччя праці Гар- го, заощаджити різні енер- 000 долярів із продажу цих тися брати участь у вирішу- Президії Екзекутивн none– ного Фонду УККА 38 200
Тарнавськнй, екзекутивний та Апостольською Столн- реднього дня, в п'ятницю. дол. (минулого року в тому
директор ФКУ - про стан вардського центру — це вже Гетичні продукти і заохо- хат і не платити із того вання світських справ" уря- цею далі поліпшуватнмуть-
третя з черги група студен- тити розвиток НОВИХ ДЖЄ- приходу жадних податків, дами країн світу. Комента- 13-го жовтня,, відбулися у часі вплинуло 29 000 дол.),
збірково? кампанії на Гар- ся". Інший речник комуніс- власних приміщеннях в су- окремі пожертви на працю
вардську фундацію. тів, які присвятились сту- рел енергії. Законопроект але мусілн б мешкати в тори вважають, що ця заява тичного польського уряду
діям україністики. боту перед полуднем. І 4-І о Бюра УККА у Вашінгтоні
Відтак слідуватимуть за- пропонує до 1985-го року даній хаті принаймні три стосується всіх держав, тоб- натякнув, що буде легше жовтня і їх відкрив та ними становили суму понад 17
пити представників преси, Будуть також влаштовані знести урядову контролю роки. то вільного світу і комуніс- полякам, які бажають пої- проводив екзекутивний ві- 300 дол., з відсотків від
на які відповідатимуть члс- спеціяльні виставки книж- над цінами американського Зменшено теж податки тичного бльоку, хоча вва- хати до Риму на інсталяцію цепрезидент Іван Олскснн ошадности - 5000 дол., з
ни й репрезентанти ФКУ. кових та інших бібліотеч- природного газу, надати для підприємств, щоб зао- жають, що Папа звертався нового Папи, одержати Після звичайних формаль- передплати „Українського
О год 7-ій вечором — них цінностей. податкові кредити фірмам, хотити працедавців інвес- до лідерів комуністичних пашпорти. ностей з прийняттям поряд- Квартальника" — 4000 дол^
спільна вечеря та обгово- Вийде друком пам'ятка- які інвестують в розвиток тувати заощаджені гроші, держав. Папа пояснив, що З Ватикану інформують, ку нарад тощо, заслухано записів на Фонд УККА бу-
рення проблематики у зв'я- передрук Псалтиря з ХІ енергії, як теж домовлас- збільшити продукцію і підхід Католицької Церкви що інсталяція відбудеться в коротких ЗВІТІВ ПООДИНО- ло 10 000. що разом з інши-
зку з намаганням чинників століття, що писаний ста- никам, які полюють свої прийняти більшу кількість до питання оборони nepe– неділю. 22-го жовтня, і що ми меншими впливами да-
ро-українською мовою, із хати та використовують осіб на працю. слідуваних „народів і осіб ких членів Екзекутиви.
ФКУ посилити зусилля для цс буде „скромна церемо- Інж. Свген Івашків, який ло суму 74 500 долярів, у
підтримки розвитку укра- вступом двох визначних соняшну енергію для orpi– З остаточної версії зако- буде вирішений тільки релі- нія". як і була інсталяція
науковців. Це видання суб- вання тощо. Крім тогр, під- но проекту усунено npono– гШпими і моральними мо- очолює Комітет Об'сдна- порівнянні з 35 500 долярів,
їнськоі науки. - Пани Івана Павла І, а не н'их Українсько-Американ- що вплинули до каси УККА
Конференцією ІірОБОДИ- сидіювали відомі мецена- приємства, які вживати- зицію надати податкові тивами". традиційна коронація.
ти й діячі ФКУ - Йосиф та муть вугілля замість наф- кредити студентам колед- ських Організацій Відділ в такому самому часі none–
тиме д-р Адріян Сливоць- У цій своїй першій фор- У середу, 18-го жовтня. УККА в Ню Йорку, поін- реднього року. В цю суму не
кнй, член Головної Екзеку- Анна Іванівн, які одержать тових продуктів, одержать жів і університетів, чи їхнім мальній проповіді 58-річ- Папа Іван Павло 11 подяку-
перший примірник того ви- податкові кредити. Нато- батькам. Натомість запро- формував основно про під- враховано понад ЗО 000 дол.
тнвн ФКУ. В конференції ний Папа Іван Павло рів- вав кардиналам за цс, що готову до великої маніфес що вплинули на цілі СКВУ.
візьме участь також Голо- дання. мість будуть встановлені поновано збільшити фонди нож підкреслив, що плянуе вибрали його на Апостоль- тації, яка має відбутися в Поважно збільшені прибут-
ва ФКУ мгр Степан Хемич В березні наступного ро- додаткові податки на авто- на позички чи дотації для надати більший голос епис- ський Престіл, вказуючи, цій метрополії з нагоди ки УККА в цьому році все
та діячі ФКУ - Христина ку відбудеться Зізд ФКУ, в мобілі, які вживають над- студентів вищих шкіл. копам в адміністрації Церк- що вони „виявили відвагу", Третього СКВУ. ще не могли покрити всіх
Балко-Слквоцька, д-р Ро- тиждень по контрольній мірну кількість бензини. ви, обіцяв продовжувати коли обрали першого нсіта-
сесії Візитаційного Комі- Зменшення безробіття діяльність його попереднн- лійського Вселенського Ар- Пані Ярослава Рубель, видатків, які за перших де-
ман Процик, Юрій Юрчи- яка в Екзскутиві УККА реп- в'ять місяців виносили суму
шин та секретарка Лід а тету для українських студій ків Івана ХХІІІ, Павла vi та хиєрея за останніх 455 ро-
в Гарварді. Імпорти нафтової ропи Обидві Палати Конгресу Івана Павла І, зокрема від- ків. Того дня він знову наї о- резентус всі молодечі opra– 79 500 долярів. Недобір
Стецик. нізації, інформувала про покрито з ощадностей.
спричиняються до дефіцн- схвалили законопроект „Го носно екуменізму, наголо- лошував питання свободи
тів у міжнародній торгівлі мфрі-Гокінса”,якнй npono– сив конечність послушен- релігії, заявляючи, що в літні табори молоді та від- Звітуючи про касу УККА
У Вашінгтоні відбудуться наради ЗСА і до постійного змен- нує заходи відносно змен- ства вірних Церкви, зазна- багатьох країнах десятки відини цих таборів членами п-і У. Дячук з жалем ствер-
Екзекутиви (п-і Я. Рубель, дила, що хоча
шення вартости американ- шення рівня безробіття з чуючи, що не можна відки- тисяч осіб переслідувані за останній
з представниками Родезії ського доляра на світових теперішніх 6 ВІДСОТКІВ ВСІ- дати догм і вчення Ісуса Христа і поневіряються по мгр Іван Базарко, д-р Ас- Конгрес, мавши на увазі
вають на відвідинах в ЗСА, ринках. Президент Картер і єї робітничої сили ЗСА до 4- Хрнста та апостолів, хоча в'язницях і концтаборах кольд Лозинський та ред інфляцію та загальне збіль-
Вашінгтон. - 3 Держав- Ігор Длябога).
ного департаменту інфор- стараючись здобути під- законодавці передбачають, ох відсотків у 1983-му році, „з різних кіл" існують на- Він не назвав пойменно шення як видатків, так і
мують, що в цю п'ятницю, тримку уряду ЗСА для своєї що схвалена енергетична а згодом запевнити оста- тиски проти деяких Правд жадної держави Мгр Іван Базарко, адмі- заробітків, схвалив nocra–
2б-го жовтня, в столиці ЗСА політики. Хоча вони при- програма матиме позитнв- точну ліквідацію безробіт- ністраційний директоруК- нову, шоб суму Національ-
відбудуться наради в справі були сюди на запрошення ні наслідки на торговель- тя. У той же час проект КА, інформував про зап- ного Датку від поодиноких
27-ох членів Сенату ЗСА, то ний балянс і вартість доля- пропонує заходи для побо- ропоновані поодинокими платників збільшити міні-
майбутности Родезії, в яких
візьмуть участь члени тим- президент Джіммі Картер ра. рення інфляції.
Японія не допомагатиме при організаціями зміни їхньо- малььс до 25.00 дол., але
го представництва в керів- досі відносно мало плат-
часового родезійського
уряду, тобто білий прем'єр
досі відмовлявся зустріну-
тися з ними, бо Вашінгтон
розбудові китайської армії них органах УККА. І так: ників цього Датку виконує
Іян Смит і три провідники не визнає легальности тим-
часового родезійського
Совєтські шпигуни залишаються Токіо, Японія. - Мініс- при розбудові китайської
ОДВУ запропонувало на цю постанову.
свого представника в Ек- Під час нарад Екзскути-
поміркованих фракцій чор- тер закордонних справ народної армії до чого
ної більшости тієї африкан- уряду, вважаючи, що в ньо- на волі до вироку Японії Сунао Сонода склав стремлять нові китайські
зекутиві інж. Романа Шра- ви н опісля Крайової Ради
менка на місце псрсванта- багато уваги віддано enpa–
ської країни, як також чле- му мусять брати участь та- офіційну заяву в парлямен- керівники. Сонода недавно
кож провідники „Патріо- Нюарк, Н. Дж. - Два тересі закордонної полі- женого іншими обов'язка- (Згнінссння на crop, if)
ни американського та бри- совєтські шпигуни, Вальдік тики ЗСА, бо, як відомо, ті, що японський уряд не відвідував Китай і перевів
тійського урядів. тичного Фронту". допомагатиме Китайській там ряд розмов з китайсь-
Енгер і Рудольф Чернаєв, державний секретар ЗСА
Метою вашінгтонських Смит і його колеги зая- які намагалися зібрати як- Сайрус Венс розпічне свої Народній Республіці роз- кнми урядовими чинника-
нарад мас бути розглянути внли, що готові зустрінути- найбільше матеріялів про чергові розмови в Москві будовувати її збройні сили. ми, заки Японія розпічне
можливість скликання в не- ся з Робертом Мугабе і оборону ЗСА, підводні чов- на початку наступного Згідно з заявою Соноди торгівлю на ширшу скалю. Д-р Добрянський відбув зустріч
далекому майбутньому за- Джошуа Нкомо, лідерами ни „Трайдент" і новочасну тижня з метою довести до японські чинники у розмові Москва, як відомо, гост-
гальної конференції, в якій „Фронту", на загальній кон- зброю і яких лава присяж- підписання договору про з китайськими представни- ро запротестувала не тільки з прем'єром Родезії
взяли б участь також ліде- ференції, але без жадних них на процесі в Нюарку камн, зокрема із заступни- проти самого японсько-ки-
передумов. На підставі ті- обмеження стратегічної
ри марксистського „Патрі- визнала винними, перебу- зброї. ком прем'єра Тенг Гсіао- тайського договору, але
отичного Фронту", який єї заяви членів тимчасового пінґом і міністром закор- також проти відвідин Япо-
веде збройну боротьбу про- уряду Білий Дім погодився ватимуть й далі на волі під Ситуація може ради-
донних справ Гуанг Гуа- нії китайськими урядовими
ти тимчасового уряду. на скликання „підготовчої" опікою амбасадора СССР кально змінитися, заяв- ном, виразно і недвозначно особами і високими війсь-
І. Смит та інші члени наради в цю п'ятницю. Ще Анатолія Добриніна згідно ляють судові чинники, як- відмічували, що Японія до- ковими старшинами, які,
не відомо чи президент з зарядженням федераль- що уряди ЗСА і СССР не згідно з опінісю крсмлів-
тимчасового уряду, який поможе Китаєві змодернь
зобов'язався довести до пе- Картер особисто візьме ного судді Фредріка Лейсі. договоряться до 30-го ЖОВ-
зувати його індустрію і гос- ських верховодів, шукають
участь у цій нараді. Своє рішення суддя Лей- тня, бо, як заявив мину- в Японії за новочасною
ребрання влади чорною сі мотивував тим, що лого тижня суддя Лейсі, подарську систему взагалі,
більшістю на початку нас- але не співпрацюватиме зброєю і технологією.
ув'язнення Енгера і Чернає- обидва совєтські шпигуни
тупного року, тепер перебу- КАРТЕР МОЖЕ ва могло б викликати не- ,,не мають жадної пошани
ВІДВІДАЄ корисну реакцію у Москві і до цієї країни" і зробили б
ДО ЗСА ПРИБУДЕ 46 ЧЕРВОНИИКИТАЙ тим самим перешкодило б все, що у їхніх силах, щоб Нюйоркські ,,Єнкіс" здобули
КУБИНСЬКИХ
ПОЛІТВ'ЯЗНІВ
Вашингтон^ Пекін. - З розмовам на „вищому рів- знищити ЗСА. Суддя від-
достовірних джерел інфор- ні" між представниками мітив, що суд Є В ПОСІ-
світовий чемпіонат в бейзболі
мують, що президент Джім- уряду СССР і ЗСА про данні інших документів, які Ню Йорк. - НюйорксЬ' Сокс", здобуваючи пер-
Вашінгтон. - Дспарта- кі ,,Єнкіс" в одному з най- шенство східньої групи ЛІ-
мент справедливости ін- мі Картер в наступному евентуальну виміну шпи- не були дискутовані на про-
році може відвідає кому- гунів. У зв'язку з тим він цесі, але які вказують, що більш драматичних фінішів ги, опісля перемогли дру-
формує, що видав форма- в історії бейзболу закріпн-
льний дозвіл 46-ом кубин- ністичний Китай, стараю- прийняв рекомендацію Бі- Енгер і Чернаєв є тісно жнну ,,Роялс" і Кензас
чись довести до встанов- лого Дому, шоб обидва пов'язані з іншими совет- ли за собою другий рік Ситі в серії чотрьох ігор.
ським політичним в'язням, підряд світовий примат в
як теж 25 членим їхніх ро- лення нормальних відно- підсудні залишилися тим- ськими шпигунами, які є Вміжчасі ,,До.іжерс" елі-
син між Вашінгтоном і Пе- часово, тобто до 30-го замішані у закордонному цьому національному мінували дружину ,,Філ-
дин, тобто разом 71-їй oco– спорті Америки, перемага-
бі, прибути до ЗСА, згідно з кіном. Китайський лідер жовтня ц. p., на волі. шпигунстві і тому він вва- ліс" з Філядельфії.
домовленням із кубинсь- Гуа Куо-фенґ недавно nepe– Окружний прокуратор жає обидвох підсудних ,,ве- ючи у фіналі дружину У фінальних іграх „Єи-
кнм лідером Фіделем Kac– слав Президентові лист, в Роберт Дель Туфо заявив, ликою загрозою" для обо- ,,Доджерс" з Лос Анлже- кіс" зазнали поразки в пср-
тром. якому накреслив передумо- що це буде в найкращсь рони З'єднаних Стейтів лесу відношенням ігор 4-2. шнх лвох зустрічах з ,,Дод-
ви нормалізації політичних му інтересі З'єднаних Стей- Америки. Це вже 22-ий разНюйорк- жерсамн" в Лос Андже-
Речник цього Департа- ські ,,Єнкіс" здобули чем-
менту повідомив, що уряд і економічних зв'язків. По- тів Америки і Советського В часі 10-денного про- лес, але опісля виграли три
їздка президента Картера Союзу, коли визнані вин- цесу прокуратора зуміла піонат у т. зв. серії бейз- змагання в Ню Норку на
ЗСА розглядає додаткових болу, в якій за примат
123 аплікації кубинських до Пекіну залежна від того, ними колишні працівники в представити судові і лаві своєму стадіоні, а у вів-
політичних в'язнів, які ба- чи' ЗСА і СовстськиЙ Союз ейкретаріяті Організації присяжних таку силу nepe– змагаються першуни На- торок, 17-го жовтня, до-
жають емігрувати до Аме- вспіють підписати новий С)рганізації Об'єднаних конуючих документів і ціональної і Американської бились четвертої перемоги
рики, а крім того сподіва- договір щодо обмеження Націй Енгер і Чернаєв за- свідків, а також фактів зі ліг. в Лос Анджелес вислідом
ються, що Гавана nepe– стратегічної атомової зброї лишаться на волі, згідно з шпигунської праці Енгера і У марші по чемпіонат 7-2. Це вперше в історії
дасть ще три списки аплі- (САЛТ 11). Як відомо, два бажанням Добриніна, який Чернаєва, що американські ,,Єнкіс", які ще в ПОДО- бейзболу дружина, яка Проф. Лев Добрянський, президент УККА (справа), під
кантів, які відбувають, або попередні президенти, Ри- запевняє, що вони не по- засоби масової інформації внні липня були 14 ігор програла перші два змаган- час недавньої зустрічі у Вашінгтоні з родезійським npe–
відбули терміни ув'язнення чард Ніксон і Джераілд кинуть території ЗСА. навіть не подавали блідих позаду на другому місці ня, добилась чемпіонату. м'ером Іяном Смитом, про яку він звітував на засіданні
в кубинських в'язницях за Форд, відвідували комуніс- Дель Туфо підкреслив, що аргументів оборонців під- Американської ліги, випе- здобуваючи чотири ncpe– Крайової Ради УККА. Темою їхньої розмови були права
свої політичні переконання. тичний Китай. редили Бостонських ,,Ред моги підряд. людини.
цей виїмок зроблено в ін- судних.
я-
-
СВОБОДА. ЧЕТВЕР, 19-го ЖОВТНЯ 1978 4.226.

Л. Рихтицькнй Степан Женецькнй Нш мистецькі теми


ЗДОРОВИЙ РОЗУМ... НАРАДИ БЕЗ МОСКВИ Виставка української ікони
ЧИ НЕЗДОРОВИЙ? Обговорюючи нещодавні Бжезіньскі радив, щ о б аме-
В Українському Інстнту- їнської культура, а не oco–
намом. якого підтримує наради президента Карте- онканські політики с а м і
ті Америки 24-го вересня ц. бисті корветі, д о з в о л и т ь
СССР! Здоровий розум...? ра, президента Салата і пре- займалися справами інших
p., відкрито виставку під собі принаймні на кілька
Ливан. Бейрут, столиця м'єра Бегіна в Кемп Дсйві- держав та з ними спільно
поважним і зобов'язуючим скромних і ариіичних зав-
Ливану, місто, щ о його ді, політичні коментатори полагоджувалн свої проб- заголовком: українська іко- ваг відносно виставлених
звали Парижем Близького звертають увагу на одну леми. на. Підбір картин та інших
Ті поради були розумні і т у т праць. П р о г р а м а а к
важливу обставину, а саме, речей, я г скульптури, кс-
СХОДУ. КУЛЬТУРНИЙ, ЄКОНО- кишить від імен мистців і
мічний центр цієї полоса, що вони о б і й ш л и с а б е з правильні Кіссінджср заба- раміки хрестів, медально-
гато звертав уваги на подібних чи тотожних заго-
лежить сьогодні дослівно в представника СССР. ніа, емалю тощо був тур- довків т в о р і в . Ц е з о в с і м
руїнах. Півтора року тому Як відомо, коли держав- СССР. Він уважав Москву б о т о ю відомих мнетціа Ст. ясно, шо неможливо у Bfe
сирійська армія вмаршува- ним секретарем і головним ак одиноку другу важливу Гординського та П. Анд- довгій оцінці навести іме-
ла у Ливан, щ о б nepepsa– д о р а д н и к о м президентів с т о л и ц ю у с в і т і , а я к о ю русіва. Вони ж б о то вже від на всіх мистців-учасників.
тн братовбивчу війну між Ніксона і Форда був Генрі треба числитися. Світ Kic– довшого часу відповідають Хоча тематика стисло ре-
ливанськнми магометана- Кіссінджср, т о майже на всі сінджера був світом двох за мистецьке обличчя Інстн- лігійна, монотонні тут не-
ми і хрнститянамн і зок- важливіші світові полігнч- потуг - Америки і COBCT– туту. П о м а д к о ю було 6 opi–
мас, б о мистці, їхні школи,
рема - стримати магоме- ні наради, які він започат- ського Союзу. Тоді Аме- є н т у в а т а с ь на з а г о л о в о к
рика числила Москву собі стилі, підхід д о теми, рису,
тан від знищення християн. к о в у в а в , чи у акнх б р а в виставки, думаючи, що там
рівною потугою і аажли- нок, а головно кольорит,
Сьогодні ця сама снрійсь- участь Вашінгтон - він показано тільки старі ре-
вістю. Якщо Москва поча- дуже зрізничковаяі Це ж б о
Український голокост ка армія викінчує помалу майже завжди і всюди зап-
ла вважати себе серйозно за
рошував на них представ^ г л ь о б а л ь н у п о т у г у - т о
лігійні картини, себто іко-
н н . Б о якраз більшість ма-
саме й один із найбільше
ХРИСТИЯН, ЯКИХ Тепер ПІД- цікавих чинників релігій^
тримус Ізраїль - проти ннків Москви. У майже всіх частинно сталося це тому, дюнків новішого чи сучас- ного живопису, ах напр.,
СирП. І Сирів і Ізраїль починах, Кіссінджср шукав т о так трактував н за часів вого походження і ае всі ідею змалювання Богома-
поборюють палестнншв, згоди кремлівських ватаж- Кіссінджера Вашінгтон. вони п і д назву ікон шдпа- тері з Ісусом, трактує де-
акнх підтримут повністю ків. дають, ак це слушно зазна-
Насправді Бжезіньскі не сять або і більше малярів.
Ірак. Савдійська А р а б и по- У відміну д о р а н і ш н х . чнв п. Ревай, відчитуючи Начебто 6аз(Зіо^цілої вис-
борюс Ірак, але пштрммус теперішні нові вашінгтон- був першим, т о знецінив коротке с л о в о відкриття
тавки є збірка п-ва' Poro–
також палестиншв. ftop– ські політичні стратеги са- важливість Москви. . Д о к -
трнну Бжезіньского" перші шпрезн. зивських. Вона складаєть-
данія с проти палестинщв, мі шхянують і провадять у
почали практикувати кн- У^ загальному
зал ся із старих і сучасянх ікон.
але підтримут Сирію і Сав- життя свої плянн у закор-
тайці, ще закн Бжезіньскі має досить зргзяичкованкй і Відомий лікар д-р Рогознн-
дійську А р а б і ю . Ізраїль д о н н і й політиці. П р о це
став впливати на амтрнкав- неодаостайиий хараа іер, ак ський запопадливо збирає,
підтримут Савдійську Apa– виразно свідчать недавні ську політику з Білого Д о -
наради трьох у Кемп Дей- в стилевого, так і з мнс- точніше скуповує від років
бхю, але поборює Ірак. Саь му. Новий китайський вер- тецького боку. Є тут може і ікони (вишивку, рушники і
рію і Ємен. Стилет під- вШ ховода. Гув Куо-феяг це
Найбільш штригуючим деякі речі, ш о б е з НИХ МОЖ- ще там щось), з акнх частн-
трнмут Савдійську Apa– яскраво вививати" неню давно, ва було 6 обійтись. ї х по- ва тут виставлена. Зі crap–
фактом у нарадах у Кемп відвідуючи Румунію, Ютое-
бію. спіялрашос - менше ших ікон притягає увагу
Дейвіді, пишуть політичні лавію та Іран.
більше - з Ізраїлем, але вартість мабуть досить су- відвідувача - перед усім
коментатори, було те, т о
поборює Сирію і палестивь Але політика Китаю cyn– мнівні чи - в найкращому своєю наглядною правдн-
пп. Картер, Салат і Бегін
шв. Палестинді поборкь проводили іх с а м і не звср- ротн Москви с в дечому випадку спірної вартосте. вістю - „Хрнщення у Йор-
ють всіх, х т о денебудь є таючи найменшої уваги на відмінною від Америка. Проте, з другого боку, тре- данГ, „Св. Микола" та
при владі і навіть самі себе. те, щ о моялть думати про К и т а ї с краіньо вороже ба згодитись, шо не під силу „Триптих зі св. Миколою".
.Американці не п о б о р ю ю т ь ті наради кремлівські ва- ваставлеані супроти СССР, було оціиаарим Інституту З новочасявх інтерпрета-
серйозно нікого, але осте- твжки. Що більше, на тих вважаючи! його своїм воро- цій ікони, зупинимось при
рдгають всіх — і підтраь іишаїааді не звертали навіть гом ч. 1. Натомість Бже- ті і заковики в темперах пастелеввх тона-
мух^ть Іараіль. найменшої уваги на те, чн ш зіиьсаі твердить, щ о Moo– органгзуван- цій М. Осінчука; бож навіть
Сомадія, Етюдая. Моск- ftrpapi ц і там ввршгува- ква а е є а ж такою ваги ви Всетакн ніхто так більше і не малює
ва підгримувала Сомалію і лися. можуть за торкати ш- вою, аа яку вона сама себе ак шлість, це но- нині Це вже історія. А шко-
П намагання ВИЗВОЛИТИ тереся Москви. І саме таке т а шо Вашінгтон а е вий та оригінальний задум, да. Звертають на себе ува-
в-авд паях-вакня амгаршв в постулювання Вашіягтоит. цілий час турбува- тому й цікавий гу Б о г о м а т е р і Г о р д и н с ь -
ЕтюпЗ своїх земляків в ayc– тджреслюють полі і нчю ко- У вас уже від довшого кого, Сологуба, Доманн-
тиш Огадеяу. Т о м у сонааь меятатори. ае щось цілком а б о не може зробити. Н а о часу, зокрема в ка. Мизурик із Парижа в е
ЛІЙЛД дозякхянзш москалям у міжторолиіх нянавді C o i n 11 н і С о ю з є переконує треби підіидаїи
збудхлати базу для воєвь великою потугою, але тіяь- його власної виставки. При-
нкЧ фльоти, зокрема о и ь Довгий час перед ка ав сякхи влаялвві терн емно зауважити постійний
волнжх човна та кілька Картер вяаавввнаа д о торсі Н е заажаючи на його кояому розвій Г. Титли в її тем-
К-^ОЬКСЧЇЯХ аеродромів-Ць , нідводиі Тому
вввввввялцаау, його особис-
ЛА сомалпйська армія була тий дорадник. Збігвся Бже- і літала, СССР а е увазі д о б р о поступ уаряг (Закінчення на crop, k)
озбросяа і вишколена мос- ЗЯИІ ггі. вроаоаядуиав Се-
калкми. Сомаипя політичну д о к т р и н у . Він редаьому Сварі
ХУТІ:ПЇЯХ офчжзжву, с факт, вав
ла майже всю проаяяшю
Гаррар
Ksftcbs -
від ЄТЇОВСЬКЖХ
і тоді Етіоава
Скалі як вв Ь р в - Не забутиХ
чигрегчлвоь за доасімогеяо
д о СССР- Тезер москала голоду ви
відв”яхатвся в і д М о с к в а .
стала збрсяти з ІЯШЛЯУЯЮ-
яати врмвзо Е т м е й - С о -
vsa."tz: зїізжну^зр. ЇЧОЛ oav
зяттськжх ,члоржчааавкавм із із Еоєгреосяяп. тплсу
Сомалп і всяза з ^ о с т о ікре- б о а е бачввяо 2 аве
вооакь д о Аддк-Лбебн. тзсЕтичснй ape–
столяші Етасетв. д е тепер а і Н а здорсаиД р о з у м ш е
иідр?аааотьгя ш саме мвоо- не ; р и й шов ч а с Б о ЯКЩО
хс га^екудЬ, які зкред ТИМ аваа^яавіаввдша згреса майже
ви?чЧчалвсь в Солкалв- Со- тпоі,гияі ваазловаовЕ Чїтп зш
vttjutoa звкрз?хлшгь ззг л о - кісьхадесять узз'яднегих хсь
Лчлмосу д о Америки, яка v y a c r a r e s E i іРяваадовдватра.
лерсх^ЛЕм дотслвигьла ETS– а тик луасе идавапдю трвх-
оліг. Зіг аАВч^яваїяськл лю- тут СсаилтсьхааФ Ссвоз з
ралзззвки з р о с т е леравво- мізаАокамзв 3)ОЛПТЖЧ32ИХ
лиоі д о Чвгс^дші?. столиці з?”кзнні. ш о хзрвзольсЕ з а
Cowtajm.– осорся?? тжг свмжі лнодсь-
Hie г шші ІІТКНВ; Ж1ЛСК. кжі зшив, ш о іх так ть-
с і Гїівдгнжа Афсяяка, Пак ряче і с а і п наавваавдднЕ з р е -
дгязо-Зжічінйі AppHi,F Щь- ЗЕдеит ЗСартер, а мкншіе
V D 5 A L АЗЗГОЛІ 5 3sfsp. А ф - тдтлтче вого чнолгян; проь і:ото ЗІ
тншотвзг. ^івх з ТВЕДЯВШ: бнНШШ! 2 WJHJOTpF.. ТО чтігу^ иіау
і^СдяиЛ, з е ЗГЬЛЗ.ЗОЧЕ иасе т ? т ззе асе в :плредку. А сіфвядті турбучеться, ш о б а а
гро -ГГЯІ,ТВНТВ? іАмирик?' а мсасг ЛОІВ:ТЗ?ЧН. і”ккн: в Сеаа авмаим Слеші івввввву-
лроешем Слглгяьсв ІТЛССПИі. CGCP тта ззгпзш?ліярні у
ПрГЧУіДЯГГ Кщгггф ЗВЯ- ЛИТТІ, б о ЗЗиЯЗХ ззосмілв л о
у.ю.. що ОН:ТЛВІ; ЛО.ЛТТЯСЕ лнолськжх лрЕх х-олати тут і
ТІПВІЯЕШЬ 5утЕ аяваїіаавві з а Сяйва и с с а к а ь
МЛраЛЬ^ЕХ BUPTOTTBTL Як Варто ЗЖЕД зшм зюд?'ип!- йввШвнан ви Cracg–
гшчито з -пошшдстГчХ Лаг? тли. ІПра лстомозі зларо-
r
i:'"Kfca уку^ш згпвшятпвсь S 3K1T0 рЙДЗЛйЗ'.. 3sxuatzivHxs мо стодх. S')

4 лекції а а

ТРИДЦЯТИЛІТТЯ
УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ
АМЕРИКИ
- -'

4.226.
СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 19-го ЖОВТНЯ 1978

НАРАДИ...
До авторів статтей і дописів т (Закінгення зі стотр. 2) ПОДЯКА
З Волі Всевишнього, дна 25-го липня 1978 року,
Звертаємось д о шановних авторів статтей і д о - : і ньому Сході. Правда, Moc– можна робити важливі по-
у лікарні св. Вінцеита в Ню Йорку,
писів, щ о б їхні матеріали, по можливості, були на- : ква дуже бажає бути таким літичні рішення у світі без
відійщов у Вічність
писані на машинці і щоб поміж рядками цього м н ^ : фактором на Середньому лрисутности ” московських
Сході, і в кожній частині ватажків. А це у свою чергу
шинопнеу, евентуально рукопису, був подвійний
відступ. Редакція приймає тільки оригінальні ма- світу, але вона ним не є. підтверджує факт, що Moc– о. Протопресвітер Доктор
теріяли. Виявилося, що Москва ні- ква поволі втрачає впливи у
Дописи про відзначування національних річниць,
чого не може вдіяти, щоб міжнародній політиці.
В НЕВИМОВНО
БОЛЮЧУ ШОСТУ.
ЯКІВ К О С Т Е Ц Ь К И Й
змінити положення на Се- РІЧНИЦЮ ВІДХОДУ, Цією дорогою хочемо зложити щиру подяку Всім, які
пов'язаних із специфічною датою, таких як- 22-го
редньому Сході по своїй нашого МУЖА, розрадою, співчуттям, морально піддержали нас в ці тяжкі
січня, Листопадові дні, Крутянські імпрези, берез-
подобі. ПОЯВИЛАСЬ КНИЖКА БАТЬКА і ДІДУСЯ години.
неві Шевченківські свята, різдвяні чи великодні та
інші імпрези - присилати не пізніше, як 10 днів піс- Правда, коли проходили „УКРАЇНСЬКИЙ Щиро дикую Всечесннм Отцям: Артемій Селеянна,
ля влаштування даних імпрез. наради в Кемп Дейвіді, то ГОЛОКОСТ 1933" Володимир Базилеаський, Іван Ткачук, Василь Покотило,
Москва спершу протесту- за відправленна Священичого чашу Похорону.
вала, чому ці наради вза-
Редакні..на Колегія „Свободи" . галі відбуваються, мовляв,
Ню Йорк, Н. Й. - Цього
року, тут з В-ва ДОБРУС-у
бл. п. ДМИТРА Зокрема дикую Блаженнішому Митрополитові
Мстиславові, за прощальне слово і останню Панахиду.
ці справи мають вирішува-
^Ч тися на Конференції в Же-
вийшла книжка д-ра В. Гри-
шка, колишнього редакто- ВАСИЛЬКЕВИЧА Дякую професорові Завггиевячеві і всім Хористам за
співи.
неві, де Москва мала б бути ра Білої Книги та органі- перед Господа, ака саме річниця припадає 2S-ro жовтна, Дякую отцю ректорові Ф. Істочину за молитви на
Д-р ЗЕНОВІЯ одною з її керівників; а піз-
ніше ремствувала, чому її
затора ДОБРУС-у, п. н.
„Український Голокост
будуть відслужені 9-ий і 40-ий день.
Сердечно дякуємо усім Жертводавцям, що зложили
на ці наради не запросили. 1933". Автор цієї книжки, на ЗАУПОКІЙНІ СВЯТІ ЛІТУРГІЇ
ДІДОШАК-КУНЦЬО Але учасники наради ради- підставі 65-ох джерел і до- 1) в українській католицькій церкві НЕПОРОЧНО-
пожертви у пам'ять ва Свято-Софійську Семінарію.
Нехай Всевишній винагородить Всіх, що взяли участь
ли, і не звертали на це бур- кументів, доказує, що голод у вшануванні пам'яті Покійного.
ДЕНТИСТКА мотання Москви жадної в Україні в 1932-1933 роках ГО ЗАЧАТТЯ, о год. 7:30 в Детройті - дня 28-го
Горем прибиті:
уваги, подібно, як не звер- штучно викликала і enpena– жовтня;
— відкрила канцелярію син АНТОНІН з РОДИНОЮ
талн уваги на подібне бур- рувала комуністична Моск- 2) в католицькій катедрі СВ. ВОЛОДИМИРА й
при мотання Кремля китайці ва. Книжку цю, в ціні трьох ОЛЬГИ, о год. 7:30 в ВІННІПЕГУ - дня 28-го
під час подорожі Куо-фен- долярів, можна буде набути жовтня;
га. в неділю, 22-го жовтня під

t
26-03 203rd Street Bayside, NY. 11361 час Дня Жалоби в Бавнд 3) в греко-католицькій церкві ПРЕСВЯТОЇ ПО-
Нещодавні наради в
Кемп Дейвіді показали, що Бруку. КРОВИ в ГЕРМІНІЯ, о год. 10-ій, дня 29-го
(вхід при 26-ій Авеню) жовтна.
4) 28-го жовтня в РИМІ - відправить о. д-р Л ю -
і принимає пацієнтів за попереднім бомнр Гузар, студит.
Осередок Праці
домовленням. Про ласкаві молитви за Душу Покійного просять
У л а д у П л а с т о в о г о Сеніорату опечалені: Ділимося сумною вісткою з бувшими Учнями
Тел.: (212) 352-1361 в Н ю Йорку ДРУЖИНА Перемиськоі гімназії,
ДОЧКА з ЧОЛОВІКОМ І ДІТЬМИ що дня 16-го вересня 1978 p., о год. 20:30,
та
Оба СИНИ з ДРУЖИНАМИ І ДІТЬМИ відійшов у Вічність, по короткій недузі
Пластові Курені
„Лісові Чорти" та „Верховинки" бл. П.
ТЕЛЕВІЗІЙНІ влаштовують
в неділю, 19 листопада 1978 p., год. 5 веч. В 25-ЛІТНЮ РОЧНИЦЮ СМЕРТИ Проф. СТЕПАН ШАХ
ВЕЧЕРНИЩ - КОНЦЕРТ в Пластовому Домі, 144 Друга Аве., Ню Йорк
мого Дорогого ВУЙКА б. директор української гімназії в Перемишлі, почесний
доктор УВУ, автор науково-мемуарних праць.
ГОДИНИ УКРАЇНСЬКИХ МЕЛОДІЙ - РАДІ0- бл. п.
ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ПРОГРАМИ Р. МАРИНОВИЧА ВЕЧІР ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ!
НЮ ЙОРК: СУБОТА, 21-го ЖОВТНЯ 1978 p.. год. 9 веч.
присвячений Д-ра ЮЛІЯНА ВАССИЯНА В глибокій пошані:
Український Народний Дім, 140 Друга Аве., Ню Йорк
Б. УЧНІ ПЕРЕМИСЬКОЇ ПМНАЗІЇ
Грас відома оркестре „СОНЯШНИК"
А. МАРТИНОВИЧА.
сл. п. було відправлене
ЗАУПОКІЙНЕ БОГОСЛУЖЕННЯ
МЕЙПЛЕВУД, Н. Дж.: Субота, 21 жовтна 1978 p., год.
9-та веч.
БОГДАНОВІ КРАВЦЕВУ дня 3-го жовтня 1978 року
Зала Укр. Прааосл. Церква св. Возвесінна, У ПРОГРАМІ - ДОПОВІДІ: в церкві св. Михаїла, Cherry Hill, N.J. Замість квітів ва свіжу могилу
652 ІрвІнгтон Авеню, Мейплевуд, Н. Дж. д-р ЮРІЙ СТАРОСОЛЬСЬКИЙ: „Богдан Кравців - Про молитви за спокій душі Покійного просить - св. п. проф. Дмитра Козія
Грас популарна оркестра „ТЕМПО" І. КОВАЛЯ Пластуй", сестрінка - МАРІЯ КУЗІВ Дорогого Товариша Праці в Яворівській гімназії Р. Ш.
Вступ: S5.00 і S3.00 для молоді. д-р ОСТАП ТАРНАВСЬКИЙ: „Богдан Кравців - складаю 2t.M доларів
поет і письменник".
До ласкаво! участи запрошує усіх - ва Український Науковий Інститут
д-р МИРОСЛАВ ПРОКОП: „Богдан Кравців - на- Гарвардського Університету.
Український Телевізійний Клюб ^і ціоналістнчннй діяч". УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ
9 . Михайло ЛИСОПР
k' та мистецьке читання творів. БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ. Дружині Покійного п-ні АиастазП і синові Богданові
УВАГА: Обі імпрези будуть записані на video Tape й no– ,, ш и ,
казані на телевізійній програмі в п'ятницю, год. 6:30 веч^^. . і? . Й"^ ^ ^^ т^^х^^ттущ^я^л^т^л^ р^м^^м^ складаю глибоке агівчугтв. - ^ ^ ^ ^ ^ ^
русла 68 і 60, WTvG - Ню Йорк.
Дохід на фонд телепередачі ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ
і - - -

Центральна Управа
- -

Організації Державного Відродження України - ОДВУ


закликає
- 1 УВСоюзу!

всі Відділи з прапорами і все Членство ОДВУ та Братні Організації


Ляльковий Театр 83-го Відділу С У А
під керівництвом Олі Гасцької
запрошує на ВИСТАВУ

„КАЗКА ПРО ЛЕЛЕК І ПАВЛИКА


Івана Б а г р я н о г о
МАНДРІВНИКА"
Неділя, 22-го жовтня 1978 p., г о д . 2:30 по п о л .
^
t
З волі Всевишнього відійшла у Вічність,
в середу, 4-го жовтня, о г о д 6-ій ранку 1978 року,
по довгій і важкій недузі, на 76-му році жнтгв,
моя Найдорожча ДРУЖИНА, БАБУНЯ і ПРАБАБУНЯ
ДоМІВКа С У А , ЇМ Друга Авеню, Н ю Й о р к , Н . Й .
взяти участь в Вступ: дорослі - S2.00. діти - S1.00. бл. п.
ІІвввІІвввввввМввШМвКЖЕЕіт^ КАТЕРИНА ДОВГАНЬ
ДНІ ВЕЛИКОЇ ЖАЛОБИ з дому ТИМКОВИЧ
що відбудеться ПОХОРОННІ ОБРЯДИ почались в четвер і п'ятявь
Об'єднання Жінок О Ч С У - Відділ у Філадельфії, Па.
в неділю, 22-го жовтня 1978 року цю, 5-го і 6-го жовтня, а о год. 9:30 ранку в українській пра-
влаштовує вославній церкві св. Софії в Байоя, Н. Дж., а опісля яв пра-
- - в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. вослааяий цвинтар св. Андрія у С. Бавнд Бруку, Н. Дж.
ТРАДИЦІЙНІ У глибокому смутку:
муж - ІВАН
ДЛЯ ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДУ
1932-33 PP. в УКРАЇНІ ВИШИВАНІ ВЕЧЕРНИЩ сни - ЙОСИФ з дружиною
СООІЙКОЮ, внуки і правнуки
донька - ЕВГЕНІЯ з мужем
в суботу, 28-го жовтня 1978 року, о годині 9-ій вечора МИКОЛОЮ БАСАРАБ, внук
ЗА ЦЕНТРАЛЬНУ УПРАВУ: 11 в авдиторіі школи св. Й о с а ф а т а при дітман і дістон, Філадельфія, Па. і правнук
Проф. д-р БОГДАН ГНАТЮК ЛЕВ КУДЕЛЯ син - ТАРАС з дружиною ЛИНДОЮ
і ОркестраО. СтрОЦЬКОГО Смачний буфет у заряді П А НЬ внук - СТЕФАН з дружиною ЛОРІ
Столики просимо замовляти на числа тсл. 276-1898 та ДА 4-2284 після 6-оі год. веч.
ВІЧНА ЇЙ ПАМ'ЯТЬ!

Субота, 28 жовтня 1978 p., год. 9-та веч. Q) Молодечий Відділ СУА ч. 18 в Пассейку, Н. Дж. - запрошує Вас на о о Грає оркестра „СОНЯШНИК"
Українська Централа о
240 Hope Ave., Passaic, N.J. q ЗАБАВУ ДОМІНО о о
Смачний буфет. в Вступ - S5.00
Квитки замовляти: МИРОСЯ ВАНЬО: (2tl) 279-4894

КОРПОРАЦІЯ „УКРАЇНСЬКА ОПЕРА" Увага! НЮ ЙОРК!


У н е д і л ю , 22-го жовтня 1978 року, о 4-ій г о д . по п о л .
у великій залі Фешен Інституту, прн 227 З а х і д 27-ма вулиця
В ПАМ'ЯТЬ БЕЗНЕВИННИХ ЖЕРТВ МОСКОВСЬКОЇ ГОЛОДОВОЇ ОБЛОГИ УКРАЇНИ У 1932-1933 РОКАХ
Партії виконують:
- КЛЯСИЧНА ОПЕРА -
Марта Кокольська-Мусійчук
Галина Аидреадіс
у
„КАТЕРИНА" Володимир Карпнюп
Богдан Чаплквськнй
Борис Казанський (девют)
Оля Гірняк (дебют)
М И К О Л И АРКАСА - ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Слово про Жертви виголосить представник УККА ПІТДТРИМУЙМО
УКРАЇНСЬКЕ
В опері „Катерина" відображено відносний між Україною і Росією.
МИСТЕЦТВО!
Оркестрою „Української Опери" диригує маестро Лев Стругацький; режисер Микола Голоднк; костюми К. „У. О."
та костюмерні п-ва Кулик у Н ю Йорку; Оперовнй Хор, хормейстер проф. Роман Левнцькнй; балетні номери -
Танцювальний Ансамбль під кер. Миколи Жуковина.
СВОБОДА. ЧЕТВЕР. 19-го ЖОВТНЯ 1978
Ч. 226.

В Україні
„ Т Р А С А БРАТЕРСТВА"
-
ВІД У Р А Л У Д О К А Р П А Т перах. Талановитий
Виставка...
(Закінгеннн
Бо-
зі crop. 2)
матерів із ХІХ ст.. що с
ВІДБУЛИ НАРАДИ...
(Закінгення зі crop. 1)
t
На велетенських обши- „інтернаціональний" ха- жемський ми виставити власністю Ст. Гординсько-
ві підготови д о Третього йову Раду про фінанси У К- ВІДІЙШЛИ ВІЯ НАС
рах віл Уралу ло Карпат. - Світового Конгресу Віль- К А , про які раніше інфор-
рактер праці на газопровід- щось міцніше, бо вартість го і д-ра Сочинського. Ще
інформує київський журнал них Українців. М і р І. Ба- мувала Екзекутиву.
ній магістралі журнал. І в „Марії" не зовсім скріпи- звертають на себе увагу дві ІВАН СКРОБАЧ. член УНС році жнттг. Нар. 1914 p. u
„Україна". завершується зарко. інформуючи про о р - Довша і в деяких випад-
дальшому, в журналі раз-у- лась доданням вишнвковсь старі, дуже простенькі і без- Відд. SOS в ОЛРВН. Н. И.. по. Західній Україні; членом У-
будівниці во газопроводу^ ганізаційну підготову, пе- ках ,,гаряча" д е б а т а в і д - мер 14 червня 1978 р. Нар. НС став у 1904 р. Заюп—а у
раз підкреслюються і пов- го обрамування. Відомий претенсійні ікони. ЩО ПОХО-
і н т е р н а ц і о н а л ь н о ї магїс- редбачас, щ о в К о н г р е с і булася над критеріями, що 1895 р. в с. Вгрбялівці, пов. смутку дружину, дві доньки
торяються слова про ,,вели- рельєф: ..Мадонна" Черсш- дять із українських сіл у
тралі „Союз", яку названо візьме участь 450 д о 500 ними керувалася Екзекутн- Рогатян. ЗВУ. Україна: нле- І енна. Похорон відбувся 0
чезну магістраль, прокла- ньовського і кераміка С. Югославії. яом УНС етап 1914 р. Зали- аересяа 1878 р. на цаштарі
„Трасою дружби". Вже про- уповноважених делегатів з ва У К К А , передаючи поло- швв
дену інтернаціональними Ґеруляк: ..Мати з дитям" Без сумніву ви зупинетесь у сватку оестрв Софію в КергоиксонІ.
кладено потужні рури, усіх країн українського по- вину (десять) належних У К- 1 Марію. Похорон відбувся
колективами", що свідчить посилюють додатньо різ- біля деревориту, повного
вмонтовано лінію газопро- селення, переважно із ЗСА і К А мандатів на делегатів 14 червня 1978 р. яв пвянтарі Вічна Ному Пам'ять)
про „дружбу і братерство". номанітність виставки. глибокого виразу О. Куль-
волу. покладано фундамсн- Канади. Досі є вже зголо- на Третій СКВУ своїм Від- Ст. Бонааеичер в Аллеганн. М. Васаиіа, сенр.
Проте, крім болгар, інших „Воскресенню" Бачннсько чицької: „Розп'яття". Про- шених 193 делегати. Пот-
ти піл сім велетенських тур- робітників журнал просто го не можна відмовити сво- мовить до вас сповнена етс- д і л а м . С п р а в у видвигнув Н. И. АННА КОЛОМГСЦЬ.
богенера горів. ГОТОВІ вже верджусться кожне письмо- голова активного в кожно-
називає „радянськими", не срідности. Голодикові ГО- ричної краси: „Карпатська Вічна Йому Нам'ять! УНС ВІДД. S67 в Рочестері,
дахи майстерень, збудова- ве зголошення, пригадую- му відношенні ВідділуУК- Н. П., оомерла 11 квітня 1878
окреслюючи їхньої націо- лови „Ісуса" і ..Марії з Ди- Мадонна" Бутовича. Поба- чи рівночасно, що разом з Ю. Луцкшин, гекр.
на водонапірна вежа, побу- К А в Рочестері, Роман Ку- Залишидя у смутку 4 синів:
нальної приналежности, хо- тям" не зовсім легко сприй- чимо тут ще два малюнки реєстрацією кожний деле- Василя, Івана, Михайла А
товин комбінат і мешкальні ча, як видно зі статті, саме в няти; зате цс може най- традиційного напрямку ціль, вважаючи, що очолю- Стефана; S дочки: Анаста-
квартали в Боюродчанах. гат з о б о в ' я з а н и й вплатн- ваний ним Відділ, який є МИКОЛА КОГУТ, член УНС
Хусті і в Богородчанах більш нешабльоновий під- Крюкова і якби нашвидко- ти 50 доларів. Завершено Відд. 350 а СтемфордІ. Коня., аію, Роаалію 1 Марію, 18
„Поруч і радянськими ро- „найскладніше обладнання х і д д о теми Онишкевич руч зроблену ікону Ґеца. шостим з ряду у сумі зібра- помер 29 липня 1978 на 88 внуків. 1 i t правнуків. Похо-
бітннкамн працюють бол- підготову д о великого кон- них грошей д о Націоналів році життя. Нар. 1891 р. в рои відбувся 15 квітня НА
компресорних станцій доб- знову тут 31 СВОЇМ НЄЛЄГ- Із живучих малярів най- церту. який мас відбутися з цвинтарі Голі Сеиальчер я
гарські лручі". с х в а л ю є ре полагоджено, випробу- ким твором: ..Розп'яття", ного Фонду У К К А , був по- Україні; членом УНС став
більшу увагу звертають на нагоди Третього СКВУ в 1924 р. Залвтив у смутку Рочестері, Н. И.
„братерську' 1 допомогу та вано". що його глядач можливо не себе темпери П. Холодно-
кривджений. Не одержав-
Карної і Гол та в якому візь- дружину Агафію. сяяв А '
відчує так, як це переживає ши такого мандату, що вик- лексаидра, брата Андрія, три Вічна їй Пам'ять!
го: „Богородиця" і „Бого- муть участь три репрезен-
автор. Ремова ,.Гуцульсь- ликало велике негодування сестрн в Україні та 3 внуків Василь Попович, секр.
матір з Дитям" у його ві- тативні хори — „Гомін" з серед членства Відділу. І правнука. Похорон в1дбув-
Вступайте в члени УНСоюзу! ка Мадонна" зі стилевою домім темнавім кольори- Англії, „Веснівка" з Торон- Скаргу Р. Куціля підтримав ся 1 серпня 1978 р. яв цвкк-
гуцульською церквою вго- ті. Проте, останній і нсві-
ЇЗСЯЯЯІЖ:ЖЯЯЯ^
рі, мас сама собою, замало
та та „Думка" з Н ю Йорку інший член Управи Відділу тарі Коня.
св. Івана в Спрінгдеял,
ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ
домий його образ із 1978 та народний балет „Орлик"
гуцульського елементу вдо- У К К А в Рочестері, д-р Р о -
Товариство Свята Софія року „Благовіщення" мас з Англії. Завершується та-
лині. „Карпатська Мадон- ман Трач, докоряючи Екзе- Вічна Ному Пам'ять! УНСоюзу!
неждано ясну барвистість. кож підготова д о конгрссо-
Комісія Патріяршого Фонду на", вихідця із Пряшівщи- Зміна, чи тільки пробний вого бенкету, оплату за
кутиві, що вона у приді- Тома Фінів, секр.
люванні мандатів пооди-
На Патріярший Фонд зложили: ни, Й. Тупика зодягнена по- відскок? Темпера Дядиню- участь в якому треба було нокнм Відділам могла ке-
ВАСИЛЬ ТАТУЧАК, член
місцевому дещо тяжкувата, кової приманює кольором і встановити на 35 долярів УНС Відд. 88 в КергоиксонІ, в FOR RENT Є
ЇХ - 1978 але переконлива. Венгри- елегантністю. Молода Хри-
руватися іншими мотнва- помер 31 серпня 1978 яв 64
від особи. ми, ніж тими, що їх публіч-
1.000.00 лол Товариство Івана Франка, Плсйнфілд. новичів дереворит із ЗОЛО- стина Микитюк із Торонта
том: „Марія із Дитям" д о б - Про підготову д о маніфе- но проголошено (сума зіб- U N F U R N I S H E D APT.
Ню Джерзі в своїх трьох показах ма-
рий. І ще раз із цим же люс яскраво і безперечно стації і н ф о р м у в а в на п о - аннх фондів і активність), РІЗНЕ Near Journal Square, 2 h room, modern
По 500.00 лол. Товариство за Патріярхат ПУКЦ, в Бал-
тімор (друга рата ло тисячі дол.), д-р Богдан і Богдан-
на Худьо
заголовком картина
скульптурний стиль Савчу-
під ефектовно. Тут побачите
навіть спробу гаптованої
чатку нарад Екзекутиви
інж. Є. Івашків, голова міс-
?(ебату закінчено тим, що
Екзекутнва ще раз переві- ВИПРОДАЖ МЕДУ
apartment. 1217.00 a mpnth. security,
adults, no pets, available October 1st
ка - річ несподівана і ці- Богоматері авторства І. цевого Відділу У К К А , який рить справу та постараєть- З ПАСІКИ СУРМАЧА
400.00 лол л-р Любомир і Оксана Кузьмах (друга рата Super - (201) 433-8325
кава. Пстровської. з уповноваження Президії ся її відповідно полагодити. ТРИВАЄ ДАЛЬШЕ. or 475-0423
ло ТИСЯЧІ)
Секретаріяту СКВУ займа- Р е д І. Білинський ПОІН- 50 різних книжок за S10.00 -
250 00 лол Роман Кухта Далі йде збірка Шонка- На відкритті було бага- ється організацією тієї ма-
формував Крайову Раду 100 книжок за S19.00. Всі
160 00 оол. Пласт - збірка в Детройті — „Зелений Русича, який може єдиний то цікавих і мистецько заін- ніфестації. Ф REAL ESTATE Ф
про передбачену програму книжки видані давніше.
Яр" мас час і витривалість шу- тересованих. Виставку вар-
Довша дебата відбула- Третього СКВУ, яка повин- Масмо мед гречаний, липовий
По 100.00 лол. - Український Робітничий Союз. Скрен- катн та нишпорити по всіх то оглянути, як для самих Glen Spey. NY
і лісовий. Пачка - ЗО фт.
том. о. Петро Гардибала, д-р Климентій Мельник, д-р закутках застарими речами виставлених ікон, так і для ся над пропозицією, щоб на на бути вже в короткому FOR SALE
S3 9,50, а додатку дістанете 30
Юрій і Дріта Барановські, Василь Ґелембин. релігійного характеру. А ближчого познаномлення з кандидатів на членів Пре- часі остаточно устійнена та 3 BDR00M HOUSE
різних книжок. Поштою меду
По 50.00 лол Д-р Володимир Нидза, д-р Ярослав Пет- тому що не розпоряджус він ідеєю або пляном збиран- зидії Секретаріяту СКВУ подана д о загального ві- with 45' Lake frontage, dock and
не вненласмо. Приїдьте і зкбе-
рущак. л-р В. і С. Рибак, Петро і Марія Наконечні з на- поважнішими фінансовими ня ікон чи взагалі мистець- запропонували із ЗСА екзе- дома. garage. S34.000 Mortgage available.
ріть. Кличте, ак їхати і коли.
годи золотого Ювілею подружжя, Володимир і Ірина сумами, то скуповує зви- ких картин. Бо саме най- кутивного віцепрезидента І. Екзекутнва і Крайова Ра- Call (914) 557-8548
(201) 327-0072. М. Сурмач
Винницькі в пам'ять бл. п. Марії з Гординських Ґадо- чайно дрібнички, як: малі важливіша ціль виставки - Олекснна, адміністрацінно- да цими своїми засідання-
воі. олійні чи емальйові ікони, цс спопуляризування і при- го директора мгра І. Базар- ми започаткували осінній
HELP WANTED
По 30.00 лол Станислава М. Дворян, в пам'ять бл. п. хрестики, різьбу в дереві, нука доцінювання головно ка, р е я Ігната Білннсько- сезон своєї оживленої ак- В ОГОЛОШЕННІ Ф MALE 9
Миколи Ортинського, Наталія Д Андру в пам'ять бл. 8 медальйони тощо. І їх тут старої, чи ікони в цілому, а го, проф. д-ра Богдана Гна- тивности, що проявилася чи
п. Миколи Ортинського. показано д о с и т ь б а г а т о . збирання таких ікон зокре- тюка та д-ра Романа Драж- не в рекордовій кількості GLOBE PARCEL SERviCE. 1NC.
По 25.00 лол. - Д-р Галина Носковська-Гірняк, А. Килин- Коли докладно пригляне- ма. Цього можуть підня- ньовського, голову Шкіль- учасників н а р а д 15 у засі- в суботу, 14-го жовтня 1978 p..
ська. Лина і Павло Петровські в пам'ять бл. п. Олени тесь його збірці, то мусите тись одиниці, зокрема, які ної Ради при УККА. данні Президії Екзекутиви в у Відділі Ню Йорк - 101 1st TOOL A N D D1E MAKERS
запримітити емаль із відо- фінансово на це спроможні. Засідання Екзекутиви за- п'ятницю після полудня та Avenue, подано помилково те- , Досвід при
Бариш.
мим київським митрополи- кінчено д о в ш о ю дебатою 27 в засіданні Екзекутиви і лефон. Мас бути:
20.00 лол. Мір Стефан Волянський PROGRESSIVE DIES
том св. Дмитром - Тупта- над справою відповідної 68 в засіданні Крайової Ра-
По 5.00 дол. - Катерина Михайлюк, д-р Микола Цснко Теодор Терен-Юськів (212) 982-7864 METAL STA11P1NG
лом. З ікон цікавіший „Св. обсади кваліфікованими си- ди в суботу.
2.50 лол. - Д-р Ярослав Р. Гординськнй. MACHINES
Микола", що мав би noxo– лами Інформаційного Бю-
ра У К К А у Вашінгтоні, з Всі бенефіти. включно з
дити з ХУН ст. Є і одна ^МІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІ^
уваги на те, що інж. Юрій госпіталізацією, добра
власна праця-емаль Русича: AS
Листа ч. 1212, Гантер „Св. Юрій". Дуже вона пе- НАТЬКИ! Зв'яжіть замоло- Нестерчук, який досі без-
коштовно виконував о б о -
- - А- платня, постійна праця.

250.00 дол. - Катерина і Андрій Бук. реяскравлена. ,iyh ваших ді'те'й з Нййстар' ' Д Л ОААЩК. ARROW FASTENER С С INC.
в'язки директора Бюра, не
По 100.00 лол. Інж. Орест і Оксана Клюфас, Ірсна і Бог- Подибуємо тут ще і тре- шою найбІЛЬЩОЮ й нииба- може дальше продовжува- 271 Mayhill Street
дан Чанківські.
По 25.00 лол. Д-р Іван і Наталія Макаревич, Христина і
т ю групу малюнків, що не гагшою українською

жими батьківщини,
націо-
творять ніякої збірки, а є нальною установою поза ме- обов'язки. Намічено двох
якою с
ти цієї праці з уваги на інші ДОРОСЛИХ i t SADDLE BROOK. N.J.
(201) 843-0900
,l
Юрій Бук, Оксана і Богдан Богуславець, Христина і власністю різних, пооди- ВСЕ ПОТРІБНА ЧЛЕНСЬКА КНИЖЕЧКА 9
Ярослав Пеленський. ноких наших мистців, що Український Народний Со- кандидатів, одного на ди-
ректора Бюра і другого на
ще живуть і творять, а і тих, юз. щоб запевнити їм крпщу його помічника та рівночас-
СВОЇЙ КРЕДИТОВІЙ КООПЕРАТИВІ
20.00 лол О. Марко Дирда. FOREMAN
По 10.00 дол. - Н І С . Щур. Дорош, Ірина Волосенко, І. що вже відійшли з цього будугніеть, в нашій громаді но секретаря. ї х заангажу- Федеральна Кредитова Кооператива POWER PRESSES
Карлаш. Слава Ґеруляк. п. Никифорякн, Роман Ба- світу. Сюди теж належать у ВІЛЬНОМУ світі нового сві-
вання на працю в Бюрі уза- Мусить бути обзнайомле-
бюк.
5.00 лол Софія Ґоть.
деякі з кращих ікон Бого- домого гленаі
лежнено від відповідного
домовлення з ними.
„САМОПОМІЧ" ний з мсталем.
STAMPING MACHINES AND
Засідання Крайової Ради в Н ю Йорку PROGRESSIVE DIES.

По 50.00 лол
Листа ч. 1211, Гантер
Стефан Льорх, Тсодор і Стефанія Лешко.
„СВОБОДА" 1 Хоча Екзекутнва не вспі-
ла вичерпати усіх справ, Фт Догляд над машинами.
Всі бенефіти. вкл. госпіта-
20.00 лол. Анна Кухарук.
заангажус негайно на постійну працю: передбачених порядком на- лізація. Добра платня. по-
рад, в означеному часі після Ш ДИВІДЕНДА ВІД 0 ЩАДНОСТЕЙ З ЧВЕРТЬРІЧНИМ S стійна праця.
15.00ло.т. Стефан Шевчук.
Ф А Х О В О Г О Д Р У К А Р Я (пресмена) полудня тієї ж суботи поча- І НАРАХУВАННЯМ. 0
По 10.00 лол Василь Камянка, Богдан Щербий, Максим ARROW FASTENER CO., 1NC. 1

J
лося з а с і д а н н я К р а й о в о ї
Курне, Володимир Уздейчук. Тсодор Спартан, Іван Ш є БЕЗПЛАТНЕ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ЖИТТЄВЕ ЗАБЕЗПЕ- j 271 Mayhill Street
Добрі умовним праці і бенефіти Ради УККА, яке відкрив і
Нинка І ЧЕННЯ ОЩАДНОСТЕЙ ДО ВИСОТИ S1.000.001 ПО- І SADDLE BROOK, N.J.
яким проводив екзекутив-
6.00 лол Софія Брухальська. Голоситнсь особисто
ний віцепрезидент І. Олек-
і зичок д о висоти sio.ooo.oo. І (201) 843-6900
SVOBODA син. На початку цих нарад І а ПОЗИЧКИ - ОСОБИСТІ НА ВСЯКІ ПОТРЕБИ ТА І
Листа ч. 1210. Гантер
По 20 00 лол - Едвард і Марія Козак, Анна Кобзяр. п. 3 0 M o n t g o m e r y S t . , J e r s e y C i t y , N..J. 0 7 3 0 2 X вшановано пам'ять помер- І МОРҐЕДЖЕВІ НА ЗАКУПНО РЕАЛЬНОСТЕЙ І
^ F U N E R A L D1RECTORS9
лих членів Екзекутиви і S - НА ДОПДНІ СПЛАТИ ПРИ НЕВИСОКИХ ВІД- І
Ламгпки. Мнрон і Мирослава Сірі. Крайової Ради: св. п. проф. І СОТКАХ. і
По 10.00 лол. - Ольга Соневицька, Ростислав і Христи- д-ра Матвія Стахова, д-ра
на Соневнцькі, Вербенець. Олена Балан, Юстина Ко- :-. Наша адреса: Е
ріІШІІШІШІІШШІІІІШІІШІІІШІІШШШШШІШПШНІІШШІШШШІІШІІШІІШІїПіІІ^ Володимира Гал а на і пані
зак. Марія Вижниаька, Богдан Коссак, Єлисавета Па-
ладій, Роман і Софія Стець. Ірсна Мриц, Стефа Пурій.
Салдан. Протокол з none–
редніх нарад Ради прочи-
5
І
'
"SELF RELlANCr (N.Y.)
І
1 ПЕТРО ЯРЕМА
По 5.00 лол - Степан Салик, Л. Старосольська. і 3 громадою і для громади! g тав секретар ред. Ігор Для- і FEDERAL CRED1T UN10N І УКР. ЛОГРЕБШІК
І В ощадностях наше майбутнє! Щ бога. Мгр І. Базарко поін- І 108 Second Avenue New York. N.Y. 10003 І ЗпГімасться Похоронами
Листа ч. 1209, Гантер формував про згадані вже І Tel.: (212) 473-7310 І
50 00 дол. Д-р Юліян Гной. під час нарад Екзекутиви nlllillill!!!llillllll!!!lllil!lli!liil!lllllil!llllllllllll!illlllillillll!llli!ill!lllll!l!lillillil!llll!Ullirs
в BRONX. BROOKLYN,
По 20.00 лол. Евген і Богданна Титла, І. Стасюк, Ми- зміни в складі К р а й о в о ї NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ
хайло Думка, Л. і Я. Федун, Л. А. Іванчук.
1500 лол
По 10.00 .10.1
С Й. Іванчук.
Богдан Порнтко, О. Білостоцька, О. М.
ІУ К Р А Ї Н С Ь К А ї Ради, що їх прийнято.
Довший звіт з його праці і
SllllllllllU!iHl!illlllll!lllllllllllllllliilllll!lllllll!llill!lilllltlllltll!ll!lllllll!lllllllllllll!HHlll^

і Т е л . : ( 2 0 1 ) 2 4 6 - 0 5 4 9 (Office A residence) І
КОНТРОЛЬОВАНА
ТЕМПЕРАТУРА
репрезентації у Вашінгто- І або (201)469-6288 І
Курочка. Ірсна Залуцька. Ол. Курочка, П. і С. Щур, П. і
Нсвядомі, М. Білоус, Богдан Титла. Б. Висоцький. С. І Щ А Д Н И ЦЯ І ні склав президент У К К А
п р о ф . Лев Д о б р я н с ь к н й ,
Peter J a r e m a
129 EAST 7th STREET
Вовк - - підкреслюючи зокрема йо-
CS г го акцію в Уряді і Конґре- NEW YORK, N.Y.
Листа ч. 1208. Гантер Е З сі ЗСА для скріплення їх ORegon 4-2568
20.00 лол.
,, По 10 00 лол
Інж. В. Левицький.
Григорій Мидляк, Роман Ярнмович. Лев
І UKRAINIAN SAVINGS a. LOAN І
заходів в обороні людських
прав, які звітодавець ува-
Я Стеткевнч, Осип Стстксвич. Лідія Андрусишин. д-р Р. І ASSOCIATION жає за центральну пробле-
Richard H. Burnadz
” Борковськнй, п. Шевчуки. П. Костирка, Е. Д. Кріль, І 1 3 2 1 W. Lindley Ave.. Philadelphia, Pa. 1 9 1 4 1 І му в теперішньому часі, б о
Анна і Антін Пахолок. такою вона в дійсності с. УКРАЇНСЬКИЙ
По 5 00 лол. Любов Савойка. Анна і Дмитро Тихни. Е. Проф. Л. Добрянський зок- ІІОГРЕБНІІК
І - ПЛАТИТЬ ВИСОКІ ВІДСОТКИ, А САМЕ: S рема згадав про успіх спіль- McNERNEY BURNADZ
Плесхачевський, М. і С Шспарович.
Ш від біжучнх ошалностевнх конт 5'-іСс. обчислюваних ні Ц ної з У К К А акції У Н С о ю - FUNERAL HOME
й Збіркою в Гантері займалися: Андрій Бук. Ольга Кобзяр. j І місячній базі; від СЕРТИФІКАТІВ 5У49МЯ,, залежно від І зу у Конгресі у Вашінгто-
Щ суми і часу, на який вкладається. Е ні власне в обороні людсь- 371 Lakevle^v Avenue
jj Лев Стстксвич. Йосиф Іванчук, Стефан Льорх CL1FTON. XJ.
ких прав, що їх бруталь- Phone (201) 772-1880
1 ” КОЖНЕ КОНТО МАС ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕН- Ш
Збірка в Боффало: но заперечує совєтський R. 11. Burnadz -
й 50.00 лол. Василь Сметанюк. і НЯ, F.S.L.1.C.. до суми 540.000. Щ окупаційний режим в Укра- J. i. McXerney
25.00 лол Елмср і Ольга Бсрч їні. Funeral Directors
ft По 10.00 лот Петро і Марія Мандзій, Омелян Кульчи- І ” ДЛЯ БАЖАЮЧИХ КУПИТИ дім, підприсметво, чи 1 Chapels available through.
9 будь-яку посілість Українська Щадниця дас позики І; Мгр І. Базарко подав за-
fi цький. Михайло Юрків. Іванна Парфанович. out the Metropolitan Area.
5.00 лол Мичайло Мозяк. Щ (mortgages) на луже догідних умовах сплати. - і гальний огляд праці Цент-
ралі У К К А в літніх місяцях
І в ДЛЯ СВОТХ ЧЛЕНІВ дас правні і нотяріяльні поради; 5 та зокрема поінформував
Листа ч. 1 185. Кліфтон. збіркою займався п. Модест
Кливак
Н згрошгалюс заробітні і соціяльно-обезпеченеві чеки; Е про відбуту розмову з ГОЛО- SOUTH BOlLXD BROOK
І 100.00 лол. Ірсна Кливак
І npo^.jt державні бонди; видас подорожні чеки (Travelers В вою крайової Асоціяціі Ук-
Cheques), грошеві перекязи (Мопсу Orders) і т. п. раїнців Америки, д-ром Ро- MONUMENT CO. SlNKOWSKY
50.00 лол. Степан Покора.
40.00 дол Василь Воронка.
S s маном Барановськйм, у
І ” ПРАЦЮЮЧІ у власних підприємствах, або в таких, що Щ справі включення Асоціяціі
Власнніг Ю. БезеонІт . FUNERAL SERviCE
E 0 Авторизовані репрезентанти, виконавці гранітних p o - s s a w Caat Tremont Aveaae
5.00 лол. Іван Винник. щ не забезпечують їх пенсійним фондом, можуть відкрити S в організаційну систему . BRONX. N.Y. 10466
S біт пам'ятника Тарасові Шевченкові у Вашінгтоні. Е
в Щадннці ПЕНСІЙНЕ КОНТО - 1RA. вкладаючи ня І У К К А , що остаточно за- Е 0 Приймаємо замовлення й ставимо гранітні 1 марму-Е ' TaLt 863-2475

І
Комісія Патріяршого Фонду Товариства Свята Софія Ц це по 51,500 річно. Гроші зложені на пенсійне конто від- Щ вершило б організаційну В рові пам'ятники, мавзолеї, статуї, рівнож у бронзі, Е , m
висловлює щиру поляку усім Вельмишановним Збірщикам тягястьея опісля від приходового податку (income Tax). Щ к о н с о л і д а ц і ю українців в 101 Avenue "A"
g огорожі й лави на всіх цвинтарях. NEW YORK. N.Y. 10060
і Жертводавцям. a s Америці. Оданоково Aco– S Office and Residence: TM.: 674-3630
Датки на Патріярший Фонд можна складати на руки 1 в ГОДИНИ ПРАЦІ: кожного дня, крім суботи, від го- І ціяція, як і У К К А мають І Box 4 4 5 A, Cedar Grove Rd., Somerset, N.J. 0 8 8 7 3 І Директор ЯОСИФ
уповноважених збірщиків або висилати на адресу: St. So– В дини 9:00 рано до 3:00 по пол.; в п'ятницю до 7:00 вечора. 5 добру волю і бажання за- (напроти „Українського Села", у віддалі S-ox хвилин s С Е Н К О В С Ь К Ч И
phia Religious Association - Patriarchal Fund 7911 Whitewo– вершити цю консолідацію, S від Церквн-Пам'ятника). ІЗааІдус влаштуванням вчи
od Road, Philadelphia, Pa. 19117. Телефон Української Щадниці: що станеться після деяких S Mailing Address: Іхоронів а каплицях
Всі датки на Товариство (215) DA 9-7080, DA 9-7U81 узгіднень. і 127 Main Street, S o . Bound Brook, N.J. 0 8 8 8 0 1 Іжених в кожнім
( Ф о н д можна відтягати ^^^^^^^^ P.O. B o x 3 1 6 , S o . Bound Brook, N.J. 0 8 8 8 0 Похорони по
Пані У. Дячук, касир малькмх цінах.
ішшпініїшшшіштіїїшинпнгапиию У К К А поінформувала Kpa– ІHmmmmmmmi ИІШШІШІШШШШШПШШІІІІІІІ