You are on page 1of 4

Редакція і Адміністрація

"Svobodj". ЗО Montgomery Si
Пам'ятайте Jen.eN Сну. N і 07.W2

про
Українці
СВ ОБОДА
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК
SVOBODA
UKRAINIAN DА І І У
Телефони
з Н ю Иорку

УНСоюзу:
3 Н ю Иорху
і 201 ) 434-0237
і201І 434-0807
(212) 227-4125

(201) 451-2200
(212) 227-5250
(212) 227-5251

РІК LXXXY. Ч. 227. ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ИОРК. П'ЯТНИЦЯ, 20-го ЖОВТНЯ 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY СІТУ and NEW YORK. F R I D A Y , O C T O B E R 20. 1978 No. 227. VOL LXXXV.

Відбулися величаві відзначення ГУБ. БИРН ПРОГОЛОШУЄ НЕДІЛЮ, 22-го ЖОВТНЯ ДНЕМ КОМУНІКАТ ЗУАДК-у
30-річного ювілею ТУІА ЖАЛОБИ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ 45-РІЧЧЯ У СПРАВІ Н. СВІТЛИЧНОЇ
Чікаго (М. Б.). - Тут в риств, як також від амери- Екзекутива Злученого ЗУАДК подасть усім ін-
суботу і неділю, 7-го і 8-го канського політичного сві- ГОЛОДОМОРСТВА В УКРАЇНІ Українського Американсь- шим гюдинам чи особам,
жовтня ц. p., у приміщеннях ту, а між ними від kpap– кого Допомогового Комі- які опиняться у подібній
хів Української Католиць- Трентон. - У середу, тету повідомляє українське ситуації, як родина Світ-
престижевого готелю Пік 18-го жовтня губернатор
конгрес, відбулися ВСЛИ- кої Церкви на чолі з Бла- громадянство, шо ЗУАДК лнчннх.
женнішнм Патріярхом Йо- Ню Джерзі Брендан Т. перебрав на себе обов'язки
чаві відзначування 30-річ- Бирн у спеціяльній церемо-
ного ювілею Товариства сифом та Митрополитом всебічної опіки над родн- Рівночасно прохаємо
Й. Шмондюком у ЗСА і від нії у Стейтовому Капітолі ною пані Надії Світлнчної. наші організації, які nepe–
Українських Інженерів в Трентон і підписав екзе-
Америки. Української Православної Відповідну грошову до- водять збірки на ту ціль
Церкви на чолі з Митропо- кутивну проклямацію, помогу на їхні конечні пот- координувати їх із
Обширна програма з1з- литом Мстиславом. якою проголосив неділю, ребн їм вже переслано. ЗУАДКомітетом, який є
ду включала чотири сесії Із нагоди цього З'їзду 22-го жовтня, „днем офі- ЗУАДКомітет с у тісному відповідальним за ці enpa–
науково-технічної конфе- губернатор стейту ІлліноЙ ційного відзначення роко- контакті з компетентними вп. Усякі грошові фонди,
ренції з дванадцятьма до- видав спеціяльну прокл яма- вин великого голоду в Ук- особами та чинниками, які індивідуальні чи збірні,
повідачами з різних галузей цію, вітаючи ТУІА і грату- раїні". займаються подагоджен- проситься спрямовувати на
науки і технології, панель люючи українським інжене- Церемонія підписання ням формальностей, пов'я- адресу: United Ukrainian
„Здобуття кращих та ви- рам за їхні успіхи та вклад у проклямаціТ, на якій було заних з переїздом родини American Relief Committee,
щих позицій у професійній розбудову ЗСА. біля 25 представників ук- Світличних з Европн до 1321 West Lindley Avenue,
ділянці", що складався з З'їзд вислав привіт nep– раїнської громади в Ню ЗСА. Таку ж допомогу Philadelphia. Pa. 19141.
чотирьох доповідей, ВИС- шому голові Головної Уп- Джерзі, проходила в кон-
тавкн видань Т-ва, внстав- рави ТУІА інж. Володими- ференційній залі, яка при-
ки патентів поодиноких
членів, з'їздового бенкету
рові Богачевському. лягає до бюра губ. Бирна. Д-р Герберт Сімон здобув
Успішність цього З'їзду Підписання проклямаші
та балю із мистецькою про-
грамою і ділових нарад.
треба завдячувати в першій відбулося кілька днів перед нагороду Нобеля з економіки
мірі Комітетові підготовн Днем Жалоби для вшану-
Під час бенкету ряд чле- вання понад 7 мільйонів Губернатор Брендан Бирн підписує прокламацію в присутності численної Піттсбурґ, Па. - У поне- Д-р Сімон, якому 62 ро-
30-річчя ТУІА під голову- ки, народився в Міллвокі
нів Т-ва отримали нагоро- ванням інж. Д. Григорчука жертв створеного Moc– української делегації. ділок, 16-го жовтня ц. р.
ди Головної Управи ТУ- квою штучного голоду в професор університету в Віск. Докторат з ПОЛІ;
та Діловому комітетові, (Світлнв ред. Ігор Длябога). тнчних наук він отримав у
ІА, одні за заслуги для Т-ва, очоленому інж. П. Bexpi– Україні в 1932-33 роках, що Піттсбурзі Герберт А. Сі-
інші за професійні осяги. відбудеться в неділю, 22-го мон, здобув нагороду Но- 1943 році в Чікагському
єм. До успіху згаданих імп- Тому, шо цей голод є університеті. Він вже є чст-
У мистецькій частині внс- рез багато причинилися па- жовтня, в Українському Після того, як губ. Бирн ступниця Координаційної беля на 1978 рік з CKOHO–
тупали жіночий ансамбль Православному Культур- символом минулого І ТЄПЄ- підписав чотири копії цієї Ради Відділів УККА в Ню міки за усистсматизування вертим з ряду амернкан-
ні-дружини членів Чікагсь- рішнього пригнічення в Ук- цем, який цього року ЗДО-
„Луна" з Детройту, жіноче кого Відділу ТУІА, які ак- ному Центрі в Бавнд Бру- екзекутивної проклямації Джерзі; проф. Михайло підходу бизнеемснів до
тріо з Вашінгтону, піяніст ку, Н. Дж. раїні та по всьому світі; і д-р Бих і д-р Іван О. Флнс, Цяпка, голова Відділу був нагороду Нобеля. Літе-
тнвно брали участь у всіх складних економічних про- ратурна нагорода припа-
Б. Сперкач та гуморист О. аспектах підготовн, а в неді- Про підписання екзеку- Тому, шо ця трагічна головний предсідник Укра- УККА в Нюарку; Зенон
подія підкреслює важли- Онуфрик, голова Відділу блем сучасного світу. Д-р ла письменникові Ісаако-
Солтисик з гуморескою про лю, 8-го жовтня, в ІНСТИ- тивної проклямапії губ. їнського Народного Сою- Сімон, професор Карнсгі
життя Товариства. вість сучасної боротьби за з^', подякували Губернато- УККА повіту Моррис; Іван ві Башевісові Сінгерові, а з
туті Модерного Мистецтва Бирном подбали Коорди- Мелльон університету в медицини - лікарям Дані-
На ті урочистості наспіло влаштували прийняття для наційна Рада Відділів права людини в Україні та рові від цілої української Костюк, член управи Від-
по, цілому свігі і строгого громади і присутніх на це- ділу УККА в Трентоні; Піттсбургу, де він викла- слеві Натанові і Гамільто-
біля сотні привітів від ре- учасників З'їзду. УККА стейту Ню Джерзі, нові Смітові з Джон Гоп-
лігійних, наукових, профе- очолювана д-ром Мирос- нагляду над виконанням ремонії підписання декля- Кость Степовий, представ- дає від 1949 року, сказав, що
Громадянство взяло чи- Гельсінських угод та ін- рдції за те, шо він вклю- ник Товариства Прихиль- він є — „вдоволений, щас- кінс університету в Балти-
сійних та суспільно-грома- сленну участь у всіх імпре- лавом Бихом, Всегромад- ливий і зачудований", діз-
дських установ та това- ський Комітет Вшанування ших договорів і міжнарод- чився в акцію вшанування ників УНР; Франя Стек, МОрІ, М . Д . , ЯКІ ПОДІЛИ-
зах цього З'їзду. них деклярацій, щоб запо- від Нюджсрзької Окружної навшнсь. що йому припала лись нагородою з д-ром
Жертв Голоду 1932-33 pp., жертв голоду в Україні,
бігти подібним акціям у створеного штучно Moc– Ради Союзу Українок Аме- нагорода Нобеля в сумі 165 Вернером Арбером із Швай
головою якого є Стефанія рики; Ростислав, Надія, 000 долярів. царії.
майбутньому; і квою.
Округа УНС у Вілкс-Беррі відбула Букшована, та Каміля Гук-
Смородська, українська Тому, шо Координацій- На церемонії підписання Роман, Христя і Наталія
Ратнчі, від ПЛАСТ-у; Гри-
організаційні збори представниця в Етнічній на Рада Відділів УККА
СТеЙТу Н ю Д ж е р з і СПОНЗО-
деклярації були присутні:
д-р Б. Бих, С. Букшована, горій Кревсун, представ- Ліберали в Канаді потерпіли
Дорадчій Раді губернатора ник філії ОДУМ-у в Трен-
Вілкс-Беррі, Па. (М. Д.). рувала вшанування жертв К. Гук-Смородська, д-р І.
— У суботу, 7-го жовтня ц.
представив п. Дяків, висло- Ню Джерзі. Подаємо nepe–
вила Окрузі признання в клад екзекутивної прокля- цієї трагедії протязом ве- Флис та о. Михайло Куч- тоні; Ярослав Рак, пред- поразку у провінційних виборах
p., місцевий Окружний Ко- ресня 1978-го року у Пас- мяк, парох української ка- ставник ООЧСУ в Нюар-
зв'язку з отриманням двох мації, що її підписав гу- ку; Михайло Матияш, го-
мітет Відділів УНСоюзу нагород з ^ організаційні бернатор Бирн: сейському повіті, a Bce– ^глі'цької церкви св. Івана Торонто. — Канадські здобули 31 послів на усіх 52.
відбув свої організаційні громадський Комітет Вша- Хрестителя в Нюарку; о. лова Українсько-Амери- Не краще мається справа і в
досягнення в 1977 році — канської Демократичної виборці завдали тяжкого
збори у церковній залі укра- одну за виконання квоти „Тому, шо протягом нування Жертв Голоду в протопресвітер Богдан Же- удару урядовій Лібераль- інших провінціях. Федсра-
їнської католицької церк- Україні робить це протя- лехівський, настоятель ук- Організації повіту Ессекс, льні вибори в Канаді запо-
призначених членів на 120 1932-33 років нарід Укра- Н. Дж.; Ігор Ольшанівсь- ній партії прем'єр-міністра
вн св. Володимира в Ед- відсотків, а другу за це, що їни потерпів штучний го- гом жовтня 1978-го року; раїнської православної цер- Еліота Трудо, голосуючи у віджені На весну 1979 року,
вардсвіллі. Па., в яких взя- квн св. Юрія в Ярдвилл, Н. кий, Комітет Оборони Мо- хоч прем'єр Трудо має час
всі Відділи Округи придба- лод, який спричинив З уваги на те, я, Брен- роза; Мирослава Ваньо і провінційних виборах в Он-
ли участь представники сі- ли нових членів. Вона зак- смерть більше ніж 7 міль- дан Бирн, губернатор стей- Дж.; о. Іван Наконечний, донечка Рома, від 18-го таріо, які відбулися там в на проголошення виборів
мох із дев'яти Відділів. ликала Відділи докласти йонів осіб; і ту Ню Джерзі, цим про- настоятель української Відділу СУА, та Дора Рак, понеділок, 16-го жовтня ц. аж до липня наступного
Збори відкрив голова Ок- більше зусиль у цьогоріч- Тому, шо цей голод голошую 22-го жовтня православної церкви Св. Марта Степаняк-Коколь- р. в більшості на консерва- року. Трудо використав на-
руги, інж. Роман Дяків, ній членській кампанії не залишив глибокі і тривалі 1978 року днем офіціЙно- Вознесіння в Мейпелвуді, ська, Роксоляна Поттер і тивннх кандидатів. 3-посе- году зустрічі з журналіс-
який'привітав п-і Марію тільки для виконання іх- рани в українському cyc– го відзначення роковин ве- Н. Дж.; Володимир Сохан, ред 15-ох кандидатів до тами, щоб ще раз заперечн-
Душник, заступницю голо- ньої квоти, але також допо- пільстві по цілому світі, ликого голоду в Україні по головний секретар УНСо- Д-Р ЮрІЙ ТрИТЯК З ДОНЄЧ- федеральної легіслятури ти поголоски, що він, мов-
вного предсідника УНС, могти УНСоюзові зоргані- включно з Ню Джерзі; і цілому стейті Ню Джерзі". юзу; Люба Остап'як, за- кою Аретою. тільки 5 лібералів вигра- ляв, ще до скликання внбо-
Степана Гавриша, старшо- зувати 2000 нових членів під ли вибори, решта (10 пос- рів, мас намір зрезигнувати
го обласного організато- час останніх місяців року. лів) цс кандидати' Консер- з провідника Ліберальної
ра УНС. Відтак голова Ок- До кінця вересня 1978 року вативноі партії. Ліберали партії, а тим самим і з пре-
руги звернувся до секрета- зорганізовано 2237 нових Єгипетсько-ізраїльські переговори Нафтові фірми ЗСА вислали задержали кількість своїх м'ерства і передати ксрів-
рів, закликаючи їх думати членів на загальну суму послів (164) у Федеральній ництво в молодші руки.
позитивно про УНС і брати 5 500 000 дол. забезпечення. продовжуються у Вашінґтоні своіх представників до Китаю Палаті Громад але вислід Прем'єр відмітив, що він
активну участь в громадсь- У кампанії допоміжним фак- Токіо. — Амбасадор ЗСА Мснсфілд, однак, підкре- виборів все одно вважасть- далі залишається на своєму
ко-суспільному житті. Onic– тором є впровадження но- Вашінгтон. — Перегово- будуть введені зміни в ори- до Японії, Майк Мснсфілд, слив, що Вашінгтон і Пе- ся сильним ударом по лі- становищі, а тепер допо-
ля Василь Стефурин, секре- вих меж сум та віку, які ри між делегаціями Єгип- ґінальний плян ЗСА. колишній лідер демокра- кін покищо не мають нор- бералах, які вже 10 років магатиме ліберальним кан-
тар Округи, відчитав про- дозволяють приймати но- ту та Ізраїля, які розпочали- тичної більшости в Сенаті, мальних дипломатичних і при владі в Оттаві. дндатам у 15-ох округах
токол із останніх зборів вих членів без лікарських ся тут минулого четверга, поінформував кореспон- економічних зв'язків, і тому З Торонта також повідом виграти вибори.
Речник Державного де-
Округи, що відбулися 1-го оглядин - до 10 000 дол. 12-го жовтня, і в яких ак- партаменту повідомив, що дентів, що 5 американсь- не відомо, чи китайські лі- ляють, що український кан- Найбільш болючим є
квітня ц. р. тнвну участь бере теж деле- асистент державного сск- ких фірм, продуцентів наф- дери погодяться на участь дидат в окрузі Паркдейл факт, що ліберали не зумі-
Пані М. Душник, що її (Закінгення на crop. S) гація ЗСА, продовжуються ретаря Гарольд Сондерс тових продуктів, а саме: американських фірм у ви- мгр Юрій ІІІимко, генсра- ли здобути відповідного
у „Блер Гавзі", тобто бу- недавно відлетів до ,,Ексон", „Галф", „Фил- добуванні нафтової ропи і льний секретар Президії впливу поза Квебеком з
динку, який находиться че- Йорданії, щоб передати ко- липс", „Юніон" і ,,Пеннзо- загального розвитку китай- СКВУ і активний політич- чого інші політичні партії
рез вулицю від Білого До- ролеві Гуссейнові ВІДПОВІ- іл", вислали своїх представ- ської нафтової індустрії. ний й суспільно-громадсь- зробили висновок, що лібе-
Помер св. п. о. Йосафат Му, І ЗГІДНО З ПОВІДОМЛЄННЯ- ді уряду ЗСА відносно под- ннків до Пекіну з метою Крім того, інші держави, як кнй діяч в Канаді, який був рали під теперішню пору не
ми Джорджа Шермана, робиць „тимчасових" сгн- перевірити можливості уча- Японія, Філліпіни, В'єтнам і кандидатом Прогресивно- можуть керувати цілою Ка-
С. Кузмяк, ЧСВВ працівника Державного де- петсько-ізраїльських до- сти американської нафто- Націоналістичний Китай на Консервативної партії, виг- надою. Після поразки Tpy–
партаменту, який сповняє мовлень, а крім того стара- вої індустрії у вндобуван- Тайвані, висувають претен- рав вибори на федсрально- до, як звичайно, з'явився у
Ню Йорк, Н.Й. - Bcepe– функції пресового референ- тнметься переконати Гус- ні нафтової ропи на тери- сії до деяких багатих на го посла. вівторок до праці і актив-
ду, 18-го жовтня 1978 року та трьох делегацій, існує сейна, щоб Йорданія вклю- торії комуністичного Ки- нафтові поля островів, які но займався полагоджен-
тут помер на 64-му році Прем'єр Трудо, висту-
можливість, що до 19-го чилася в загальні перегово- таю та з обширу територі- Пекін вважає своїми, і це паючи на пресовій конфіс- ням страйку поштових ро-
трудолюбивого життя о. листопада пощастить виго- ри щодо замирення на Бли- яльних вод тієї азійської теж може скомплікувати бітників, який розпочався в
Йосафат С. Кузмяк, ЧСВВ. ренції заявив, що в часі
товити сепаратний договір зькому Сході. Йорданія та країни. справу. виборів все так буває, що понеділок, 16-го жовтня
В останньому часі Покій- між Каїром і Єрусалимом. Савдійська Арабія, помір- опівночі, охоплюючи 23 000
ний часто хворів і перебував хтось виграє, а хтось про-
ковані країни, критикують грас і, що він буде намага- робітників.
кількома наворотами у
шпиталі на лікуванні. Хоча Шерман, згідно з домовлений, але не відки- Чілійська делегація тися опанувати ситуацію.
дорученням трьох делега- нули їх, як цс зробили Си- ,,Я радше волію дещо згу-
Св. п. о. Йосафат Кузмяк
походив із Закарпаття. До цій, відмовляється входити рія, Альжирія, Лівія, Пів- прибула до Пекіну бити у провінційних вибо- ГЕН. ОМАР БРЕДЛІ
в подробиці щодо перебі- денний Ємен і Палестин- часу повалення в Чілс про- рах. як програти федераль- У ШПИТАЛІ
гімназії ходив у Пряшеві, а ська Визвольна Організа- Пекін. - Чілійськнй МІ-
до Василіянського чину Гу ПереГОВОрІВ, ТО ПОВІДО- ністер закордонних справ комуністичного уряду Аль- ні вибори", — заявив Tpy–
мив, що ізраїльська делс- ція (ПВО). енде і захоплення влади у до. який хоче використати Вашінгтон. - Визначний
вступив у Мукачеві в липні Гернан Кубілльос Салля-
1930 р. На священика був гація, під проводом мініс- У вівторок, 17-го жовтня, го прибув у вівторок, 17-го цій країні військовою хун- чергових 10 місяців на тс, американський військовик,
висвячений св. п. єпископом тра закордонних справ Мо- президент Джіммі Картер жовтня ц. р. до Пекіну з тою під керівництвом ген. щоб показати канадським генерал Омар Н. Бредлі,
Павлом Ґойдичем, ЧСВВ ше Даяна, та єгипетська, відбув окремі наради з деле- офіційною 10-денною ВІЗН- Аугусто Піночста, яка й громадянам, що він може єдиний із живих ще генера-
на Словаччині в липні 1939 яку очолює міністер оборо- гаціями Єгипту та Ізраїля, тою. На летовищі в Пекіні досі с при владі. успішно керувати держа- лів з 5-ма зірками, тепер
р. До 1950 р. душпастирю- ни Камаль Гассан Алі, по- стараючись допомогти злі- міністра Кубілльоса вітали Метою поїздки чілійсько- вою і розв'язувати усі не находиться у Медичному
вав в різних парафіях на годилися на мировий плян, квідувати ,.деякі непорозу- визначні урядові особи Ки- го моністра с встановити тільки політичні, але також Військовому Центрі ім.
Словаччині, був парбхом і що його представила деле- міння", - згідно з тверд- тайської Народної Респуб- дружні відносини з КНР і тяжкі економічні проблеми. Волтсра Ріда. Він прибув до
ігуменом у манастирі оо. гація ЗСА, не зважаючи на женням Моше Даяна, - ліки на чолі з міністром пожвавити торговельну ви- За 10 місяців правдоподіб- згаданого шпиталю мину-
Василіян у Межиляборцях. те, що єгиптяни та ізраїль- хоча Білий Дім заперечив, закордонних справ Гуанг міну між обидвома країна- но будуть розписані федс- лої п'ятниці, 13-го ЖОВТ-
тяни прибули до Вашінгто- що існують якісь поважні Гуаном. Передбачаються ми. Ще перед своєю ПОЇЗД- ральні вибори. ня, на звичайний річний
Від 1952 р. перебував у перегляд, але в неділю діс-
ЗСА, де займав різні уряди у ну із власними пропознція- проблеми. Речник Держав- також зустрічі чілійськоі кою речники чілійського Політичні спостерігачі і
Василіянських манастирях і ми щодо сепаратного мнро- ного департаменту вказав делегації з головою китай- уряду заявляли, що вони коментатори думають од- тав гарячку і тому лікарі
парафіях. Був між іншим вого договору між Каїром і на факт, що Президент і під ської Комуністичної партії і мають намір запросити Гуа нак, що урядова лібераль- вирішили задержати його
св. п. о. Йосафат Кузмяк Єрусалимом. Це не озна- час недавніх переговорів у прем'єр-міністром уряду Куо-финга з візитою до на партія може програти на кілька днів. Ще не відо-
катехитом у школі св. Юра мо, коли 85-річний генерал,
в Ню Йорку і в Чікаго, п'ятницю, 20-го жовтня ц.р. час, щ6 під час теперішніх Кемп Дейвіді зустрічався Гуа Куо-фснгом та інши- Чіле, а також Піночет мас федеральні вибори, бо Он-
парохом в Юніонтавні, Па., в годині 7-ій вечора в церкві переговорів, - які є нас- окремо з ізраїльтянами та ми офіціймими китайськн- намір відвідати Китай. Ку- таріо не с одинокою про- який вславився підчас Дру-
завідатслем парафії св. св. Юра на 7-ій вулиці і лідком „вершинної конфе- єгиптянами і тому його вів- ми особами. білльос мас в пляні домо- вінцією, де до голосу прий- гої світової війни як зна-
Юра, ігуменом манастиря продовжуватимуться в су- ренціГ у Кемп Дейвіді, Ме- тіркові сепаратні наради не витись про ці справи з ки- шлн знову консерватистн. менитий стратег на проти-
оо. Василіян у Ґлен Кові. боту, 21-го жовтня в год. 9- рнленд, і підписання „тим- треба інтерпретувати як Візита чілійськоі делега- гайськими керівниками в Наприклад, у провінції Но- німецькому фронті, вийде із
ій рано. часових домовлень". — не „застій у переговорах". ції до Китаю є першою від часі його розмов з ними. ва Скошія консерватистн шпиталю.
Похорони розпічнуться у

НЕДІЛЯ, 22-го ЖОВТНЯ 1978 РОКУ - ДЕНЬ ЖАЛОБИ В 45-РІЧЧЯ


Г 0 Л 0 Д 0 В 0 Ї ОБЛОГИ В УКРАЇНІ
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 20-го ЖОВТНЯ 1978 4 227.

І. Вовчук Роман Лебедеюео Замість рецензії


С В О Б О Д А ^ SvOBODA ЦЕРКВИ І ДЕРЖАВИ Друга виставка творів
УКРАЇНСЬКИЙ Щ.ОАІННИН ЧШ? иЯЯАІ N І AM О АІП БРЕЖНЄВ - ЩЕ Й МЕМУАРИСТ
FOUNDED 1893
(і)
В СХІДНІЙ ЕВРОПІ Катерини Росандіч в Едмонтоні
Ukrainian newspaper published daily except Mondays and noli Англійський тижневик
days by the Ukrainian National Association, inc., at Література соціялістич- стилю притаманним є: явн відлиги в стосунках між (Слово мнетця Івана Кейвана на відкритті 22-го
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J.'0'?гОі тичного реалізму збагати- „Економіст" з 30-го вере- церквою і державою, запо-
рабська покора і сня ц. р. опублікував стат- вересня 1978 року)
лася новими творіннями. бездумна виконливість, чаткованої зустріччю між
РЕДАГУЄ КОЛЕГІЯ У СКЛАДІ (поазбучно): Генеральний секретар ЦК тю про стосунки між дер- лідерами протестантських У. листопаді сповниться лися б, думаючи, що всі
жорстока невгнутість і жавою і церквою в Схід-
Любов Колснсьга. Володимир Левенеиь. Зснон СНИЛИК (тепер вн- КПСС, маршал і президент втрачена людяність в оско- церков і партійним керів- три роки, коли славна мист- Кричевські творили в однс-
кон)ючий обов'язки голови Колегії). Василь Тершаковсиь і Євгеь імперського комплексу. ній Німеччині і Польщі. У ннком Еріхом Гоиекером, киня Катерина Росандіч му й тому ж стилі чи ма-
тиненій людині. За Сталі- статті під заголовком „Во- .
В. Фслоренко. СССР пошився в літерато- на, впроваджуючи той нажаль, ще дуже марш. вперше виступила з внстав- нері, або були епігонами
ри і ощасливив будівників ююча церква проти міліта- Дальше у статті говсь кою своїх творів у залі Ук- один другого. Кожен бо з
Second Class Postage pa'd at the Post Office of Jersey City, NJ. стиль, були винищені до- рнзму", йде мова про те, що
Accepted for mailing at special rale of postage provided foi oy московського соціялізму щенту провідні кадри пар- риться про те, що подібне' раінсько-канадського му- них була самостійна й чіт-
Section 1130 of Act of October 3. 1917 - authorized July 31. 1918. двома вікопомними тво- єпископ Берліну, який очо- розчарування в діалозі між зею-архіву. Як майстерніс- ко окреслена мистецька ін-
тійні, а після того почало- люс федерацію протестант-
рами. Партійний офіціоз ся відродження партії". На церквою і державою існує тю своїх творів, так і сво- днвідуальність, а вже твор-
Передплата: на рік — 430.00, на пів року — 516.00, на 3 м1ся- „Правда" назвав їх „під- ських церков у Східній Ні- також і в Польщі. Діалог їми зовнішніми-людськими чість Катерини Крнчевсь-
ці - S9.00. Для членів УНСоюзу 65 f міс. За кожну зміну ад- Україні це завдання було меччині, довідавшись, що
ресн — 25 є. Чеки і 'money orders" виставляти Ha"Svoboda" ручниками політичної муд- доручено Хрущову і він, цей розпочався ще в жовтні прикметами вона зуміла кої-Росандіч найчіткіше вн-
рости", з яких, за окоес- уряд мас намір перевести в минулого року зустріччю очарувати глядачів і зали- різнясться індивідуальною
кермуючись прикметами життя програму обов'язко-
P.O. Box 346 Jersey Oity, N.J. 07І03 ленням ,,отечественних" лі людей сталінського стилю, між Едуардом Ґереком і шити по собі надзвичайно мистецькою мовою та вн-
вого, військового вишколу кардиналом Вншинським. миле враження. Сьогодні разною самобутністю. Хо-
тераторів ,,поезія б'є фон- знайшов, шо Л. Брежнєв для п'ятнадцяти і шістнад-
таном". Битви на пляц- буде добрим секретарем Наслідки цього розчару- маємо приємність оглядати ча вона виростала й фор-
цятнрічннх учнів у держав- вання можуть бути більш вдруге знамениті твори Ка- мувадася в атмосфері родн-
дармі за Новоросійськ, в обкому. В 1939 році він них школах, відвідав міні-
Китай на нових шляхах Другій світовій війні в йо- призначив його на першого стра для церковних справ і
серйозними в Польщі ніж в
Східній Німеччині тому, що
терини на виставці, яку теж, ни мистців Кричевських,
як і першу, влаштувала п-і здобула солідну мнстець-
го спогадах „Мала земля" секретаря Дніпропетров- запротестував проти цього.
насвітлено так, що всі події церква в Польщі набагато Софія Скрипник, яка від ку освіту в Західній Евро-
Після 5-го так званого Народного Конгресу, який, як щини, а після війни знову Він доводив міністрові, ЩО сильніша. В неділю, 17-го
обертаються навколо хо- згадав про свого висуван- програма незгідна,з полі- кількох років значно пожва- пі й верстає самостійним
відомо, відбувся в березні минулого року, в Китаю вересня ц. р. прочитано в вила мистецьке життя на творчим шляхом, хоча не
сьогодні приходять цілий ряд різних реформ в ДІ- роброго, мудрого і витри- ця і в серпні 1946 року тикою антимілітаризму,
валого начальника політ- католицьких церквах в По- терені Едмонтону. Коли відбігає від традицій своєї
лянках культури, господарського життя, модернізації і призначив на секретаря об- що її уряд так часто наго- льщі пастирське послання перша виставка творів Ка- родини і традицій рідної
розбудови індустрії, шкільництва і в галузі політич- управління 18 Армії комі- кому Запорізької области, лошує і що деякі батьки,
сара Л. Брежнєва. З його польських єпископів, В ЯКО- теринн Росандіч налічувала образотворчосте Про це
ноі свідомости. Все це безумовно пов'язане з такими а потім Дніпропетровщи- керуючись своєю совістю, му єпископи протестують 56 експонатів, сьогодніш- ми переконуємося, ОГЛЯДД-
практичними завданнями, які поставили собі нові спогадів читач довідується ни. З цього і почалась можуть не погодитись, щоб
про героїзм комісарів і проти цензури і обмежень ня кількістю творів менша, ючи її твори на цій же вис-
китайські керівники, зокрема голова китайської Кому- кар'єра сталініста Брежнє- їхні діти брали участь в накладених на католицькі бо тільки бачимо 37 експо- тавці. В творах Катерини
ністнчної партії і прем'єр-міністер Гуа Куо-фенг, його політробітників армії, во- ва, вершком якої була очо- такій програмі. Подібний
ни, а не вояки й коман- видання. натів, зате, це твори найно- бачимо широкий діапазон в
заступник Тенг Гсіао-пінг, теперішній міністер захор- лена ним змова проти Xpy– протест склав також лідер вішої продукції мнеткині Й жанрах (пейзаж, урбаніс-
дири з генералами мали щова, а після його ycy– католиків кардинал Фрінгс. Стаття закінчується мір-
донних справ Гуанг Гуа та інші, маючи передовсім на куванням, що Терекові високої мистецької якости: тика, композиції та квіти),
меті забезпечення Китайської Народної Республіки перед вирішальну ролю в nepe– нення почалось брежнєвсь-
мозі над німцями. Але протести східньоні- йдеться, мабуть .про втри- під композиційним, кольо- як теж в техніці виконання
загрозою з боку комуно-московськнх імперіялістів, які ке владування в кремлів- мецьких єпископів залиши- мування добрих стосунків з ристичним і тематичним (аквареля, ґваш, олія) і всі
хоч чисельно слабші, зате технічно, зокрема зброєво на В своїх мемуарах „Від- ському ханаті. ,
родження" Леонід Ілліч лнсь без успіху. Все ж таки церквою. Цієї зими польсь- оглядами, між ними бачи- вони майстерні під кожним
голову переважають Китай, погрожуючи йому знн- В спогадах Брежнєва, зібрання протестантських кнй уряд знову стане перед мо декілька справжніх ше-
розповідає, як політичний
шенням атомовою зброєю. Доказом того можуть послу-
комісар, скинувши уніфор-
якому, за твердженням церковних лідерів, що від- проблемою недостачі м'я- деврів. Вони ВИМОВНО ГОВО- оглядом, проте досягає на-
житн московські заходи у Вашінгтоні в 1968-69 pp. і
му, з робітниками й інже-
„Правди" зобов'язані дві булось у східньому Берль са тощо. Ситуація може рять про вийнятковий та- ша мисткиня в акварелі
намовлювання Америки на спільний атомовий удар з області — Запорізька й ні в кінці вересня ц. p., ВИС- ускладнитись ще більше, лант нашої мнеткині, про її справжньої віртуозносте і,
метою знищення Китаю. нерами відновлювали про- Дніпропетровська, за своє ловнло сподівання, що про- великий мистецький досвід на мою думку, в цій техніці
мисловість і господарство якщо незадоволення пошн- вона безконкуренційна не
„відродження", ні словом грама військового навчан- риться на селянство, що і глибину творчої інтуїції.
Немає отже сумніву, що всі ці заходи зумовлю- Запорізької й Дніпро- не згадано про Хрущова, а ня наголошуватиме в пер- тільки між нашими мнст-
петровської области з по- дотепер було політично па-
ють, а зглядно заставляють нову китайську верхівку він, як знаємо, любив шу чергу вивчення швидкої сивним. Проте, хоча поль- Українській діяспорі доб- цямн.
вести більш прагматичну політику і акцептувати навіть пелу і руїн війни. І про- встрявати в усі діла об- допомоги і оборони ЦИВІЛЬ- ре відомо, що мисткиня Мисткиня не конкурує з
мисловість, завдяки його ський режим в останньому
деякі політичні зміни в цілях розбудови країни і П цілої ласних партійних вельмож. ного населення, а не буде часі толерує появу дисн- Катерина Росандіч noxo– ПрирОДОЮ, Теж НЄ ВІДТВО-
господарської системи на протязі найближчих 25 років. мудрому керівництву не Ніде в мемуарах не зга- чисто військовим вишко дить зі славетної родини рює її дослівно,' а тільки
тільки відновилась з по- дентських видань, треба
Тому не дивно, що в сьогоднішній китайській пресі, дується й ЦК КП(б)У, яко- лом. Східньонімецькі цер- сумніватись, щоб він noro– мистців Кричевських - ук- співпрацює з нею; вона від-
зокрема в офіційному органі Компартії ,,Женьмінь воєнних руїн, а відро ди- му підлягав і перед яким ковні лідери підкреслили у дився на формальне скасу- раїнської духової еліти. її чуваючи надзвичайно глн-
Жібао ", можна нерідко зустрінути позитивні статті про лась, як в давній легенді звітував автор. Він нас- своїх резолюціях, що про- вання цензури. дід Василь Кричевський — боко красу природи інтер-
конечність спільних оборонних заходів Китаю і Північно- птиця Фенікс відродилась з тирливо накидає читачам всесторонній талант в apxi– претус її по-своєму і nepe–
Атлантійського Оборонного Союзу (НАТО), чи тіснішої попелу. Як символічна тра- думку, начебто його при- тектурі, малярстві, графі- травлюючи у своєму твор-
економічної співпраці КНР з Европейською Економіч- ва в романі Л. Толстого значила Москва і він під- ці, в декорації перших укра- чому горнилі, дає чудовий
,,Воскресіння" пробива- З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ їнськнх фільмів та в науць твір,.який переконує гляда-
ною Спільнотою. Зрештою після офіційної візити Гуа лягав непосередньо ЦК
Куо-фенга в Румунії, Югославії і Ірані, яку китай- ється до життя ,,поміж ка- КВКП(б). А так не було. мистецтвознавстві, дійшов ча та зворушує його до глн-
ська преса назвала ,,милевнм кроком Китаю" до мінням", так і ,,Відрод- Хоч за брежнєвського ке- майже до вершин генія, ба- бнн душі Промовляє й зво-
наладнання політичних, економічних, а пізніше може ження" починається з сим- рівництва, з його посиле- 99 Хрещення" чи ,Дрищення"? тько Катерини, теж Василь рушує глядача творча само-
— незрівняний майстер пей- бутність мнеткині, якою
навіть військових зв'язків з європейськими країнами, волічної трави: „Трава ним намаганням ліквідува-
вже встигла прорости крізь ти залишки союзовости в зажу, зокрема неба й хмар, виразно позначена кожна В
багато дечого змінилося на політичному горизонті, а Під таким наголовком питання „хрещення" чи в цьому році відійшов у картина. В цьому поляга-
головно змінилося відношення Заходу до Китаю і залізо і щебіль, здалеку СССР, ролю республікан- поміщено в „Свободі" з 26-
чулося виття здичавілих „хрищення' - це мовна Вічність. Дядько Микола ють успіхи її творів, не тіл ь-
навпаки. Наприклад, уряд Великої Британії устами свого ських Центральних коміте- го вересня 1978 два голоси дилема А в дійсності це Кричевський діпняв евро- ки серед українців, але ін-
прем'єр-міністра Джеймса Каллагена запросив офіційно собак, а навколо були самі тів партії обрізано, проте, „Мовна дилема—„хрещен- більше чим „мовна диле-
руїни та висіли на гілках пейськоі слави своїми аква- ших осіб, іншої національ-
Гуа Куо-фенга прибути на відвідини до Англії весною й нині секретарі обкомів ня" чи „хрищення". Оба ма". Це, на мою думку, рельнимн пейзажами, а вої приналежности, які ду-
1979 року; міністер КНР підписав недавно з Британією обгорілих дерев чорні во- призначають республікан- дописувачі мали протилеж- „отаманщина". Автори
ронячі гнізда". брат її діда - Федір Кри- же високо оцінюють твор-
корисні економічні договори, між якими є також ські ЦК партії, а Москва ні погляди. Один покликав- „мовної дилеми" не згада- ,чевський був юдним з най- чість Катерний Росандіч.
договір про. закуп Китаєм новочасних британських На цьому кінчається затверджує. Щоб відпека" ся На грецьку мову, а дру- ли, що в церковно-релігій-
„поетичний фонтан" і роз- видатніших українських ма- Звичайно, зокрема в укра-
військових літаків; зустрічі Гуанга Гуа з прем'єром тись від свого київського гий — на німецьку. Тому я ній літературі є „хрещен- лярів і знаменитим педа- їнському середовищі „немо
Каллагеном й іншими офіційними особами Великої повідь ведеться протоколь- покровителя автор дезін- покличуся на Св. Письмо в ня". У Символі Віри пода-
ною стандартною мовою, гогом Академії Мистецтв у профета ін патрія суа і ми,
Британії; розмови китайських представників з урядами формує читачів, підкрес- українських перекладах но: „Ісповідаю одне xpe– Києві, пізніше Художнього звичайно, не доцінюємо на-
Австралії, Фінляндії, ЗахідньоІ Німеччини та інших резолюцій обласних і pec– люючи, ЩО ВІН НЄПОСЄ- П. О. Куліш і проф. д-р щення". Таких означень є Інституту. Не один твір лежно здобутків наших мн-
держав. Все це вказує на велике досягнення кнтайсь- публіканських з'їздів пар- редньо перейняв єдинодер- Іван Огієнко пишуть „xpe– сотні, а може й тисячі А мистця з цієї родини міг би стців, аж коли чужі їх до-
кої закордонної політики, бо це перший раз від часу тії, з наголошенням думки: жавну політику від самого щення", а найновіший пе- коли добре застановитися, зайняти почесне місце у цінять, тоді й ми усвідом-
захоплення влади в Китаю комуністами, найвижчі „Вчіться, якими мають бу- Сталіна, незримий дух яко- реклад В-ва оо. Васнліян то „хрищення" не є те саме, світових мистецьких ГВЛЄ- люємо собі, які великі скар-
керівники цієї комуністичної і диктаторської держави ти перші секретарі". Пер- го витає над автором в роз- (Рим, 1963 р.) подає „хри- що „хрещення". ріях, коли б ми мали влас- би ми маємо в себе.
відвідують офіційно демократичні країни Европи, з якою ші секретарі центральних повіді з її НЄДОМОВЛЄННЯ- щення". Аж до 1977 р. я ніде Цікаво кому і чому пот- ну державність, коли б ук-
Китай бажає нав'язати дружні відносини і корисні комітетів республік і обко- ми і плутаниною. не знаходив різниці, і я за- рібна така зміна. Виглядає, раїнга у світі не були „ано- Катерина Росандіч -
торговельні договори. мів мають тепер, за бреж- питав про неї Редакцію тн- що то лише тому, щоб уво- німамн". своєрідна реалістка й не-
ньовського владування, (Продовження буде) жневика „Наша Мета" і дити їх в літературній ук- перевершеннй майстер ак-
Якщо до цього додати, що від січня наступного року вчитись тим методам, дістав таку відповідь: має раїнській мові. В історії СВІТОВОГО MH- варельного пейзажу з шн-
десятки тисяч китайських студентів студіюватимуть за яким він учився у самого бути „хрещення" (а не „хри- Польський поет Ян Koxa– стецтва нерідко зустрічає- роченним кольорнстнчннм
НАРІВЕНЩИНІ . мо родини мистців, зокре- діяпазоном, хоча вміє час-
кордоном і там набуватимуть практичного знання, щоб Сталіна. Закликаючи зміц- щення"). Я ще заглянув до новскі (жив 1530—1584)
нювати сталінський стиль і ЗНАЙДЕНО СКАРБ „Енциклопедії Українозна- ма в добі Ренесансу. Відо- то висловлюватися лако-
опісля стати керівниками великих змодернізованих і переложив псальми на по-
поширених підприємств у власній країні і що вже почався способи у партійній роботі, З ЧАСІВ вства" і знайшов, що там льську мову і ніхто не бе- мі нам такі родини: Беллі- нічно, тобто, двома-трьо-
обмін науковцями і науковими здобутками між Китаєм і Л. Брежнєв цитує себе з КИЇВСЬКОЇ РУСІ всюди пишуть „хрищення", реться ту його мову ЗМІ- ні,уКардуччі, Караччі, Ві- ма тонами, зокрема в nepe–
країнами Заходу, то вже сьогодні можна говорити про стенографічного запису на Археологічна експедиція „христитн , а не „хрещен- нятн. Але поляки мають варіні, у Франції — Клює, в дачі враження води й часто
дійсно нові шляхи, якими починає маршувати Китайська засіданні обкому в 1947 Львівського університе- ня" і „хрестити". літературну мову. А ми? Німеччині — Гольбайнн, в бездонної її глибини.
Народна Республіка, не зважаючи на усі, часто хгуже році: „Ми повинні вико- ту, - інформує „Радянсь- Про цю різницю я напи- Нідерландах - Ван Ейки, На нашій виставці бачи-
важкі перешкоди, створювані в дипломатичному світі ристати весь арсенал засо- ка Україна , - проводячи сав до „Патронату Осеред- поляки мають Коссаків (до мо майже половину творів
Василь Ткачук речі — українського роду), мнеткині з українською те-
комуно-московськими режимниками, чи як їх називають бів, нагромаджених парті- протягом останніх років ку Наукового Товариства
єю". І додає: „читаючи розкопки стародавніх ім. Шевченка, Сарссль, Стиків, як теж інші народи матикою. Тут краса укра-
китайці ,,соціялімперіялістами" і „гегемоністами". Торонто, Онт. мають родини мистців. Ми їнської природи: пейзажі,
сьогодні цей виступ, ПОМІ- поселень, знайшла цікаву Франція в Канаді". Голова
Заходи в напрямі стабілізації китайської системи дуже чуєш деякі повтори, але в знахідку з часів Київської якого п. Євген Ф. Борис маємо, в першу чергу, роди- українське село, чарівний
тривожать комуно-московськнх тоталітаристів, бо це цілому цю ” позицію я 1 Русі на місці давньорусь- послав мого листа до Cap– ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ ну мистців Кричевських, Дніпро, урбаністичні мотн-
створює цілком нову констеляцію політичних і військо- нині схвалюю і підтри- кого замку біля села селю. Одначе я не дістав що наповнює наші серця вн, зокрема панорами рід-
вих сил на Далекому Сході, загрозливу для існування мую". Жорнів Д у б н і в с ь к о г о відповіді. УНСоюзу! справжньою гордістю.
російської імперії. Для людей сталінського району на Рівенщині. „Свобода" написала, що Проте, МИ Дуже ПОМИЛЯ- (Зокінгення на crop. 3)

18. Безперервна діяльність 19. Ремонт будинку На закінчення святкувань, в яких взяло участь понад 250
Д-р Ростислав Сочинський
осіб, проф. Д. Кейн відслонив вмуровану в стіну будинку
В роках 1969-70 продовжувалась жвава діяльність в
ТРИДЦЯТИЛІТТЯ приміщеннях Інституту. Відбулись економічні семінари,
Через основний ремонт будинку в роках 1973-74 не
можна було використати усіх кімнат УІА. Все ж таки,
брондзову таблицю, де було написано, що від дня 19-го
жовтня 1974 року Український Інститут Америки
УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ курси української мови, конференції представників ук-
раїнських музеїв в Америці, зросло число експонатів
діяльність не припинялась. Відбувся цілий ряд важли- носитиме ім'я свого фундатора Володимира Джуса. При
вих імпрез, серед них: введення у лицарський стан одного цій нагоді він подарував для галерії УІА великий портрет
АМЕРИКИ української народної творчосте. Співпраця з українсь- з наймолодших членів УІА мистця Миколи Голодика з його наслідника - Теодора Джуса, праці мистця Зенона
кими організаціями, членами Інституту, принесла зріст рамени ордену св. Івана Лицарів Мальти, Наукова Онишкевича.
членства УІА до 76, бо багато членів тих товариств, Конференція Наукового Товариства ім. Шевченка для Після закінчення ремонту діяльність Інституту в 1975
(61 зокрема лікарі, інженери й бібліотекарі стали членами відзначення 100-ліття Товариства, святкування 25-ліття році знов пожвавилась. Різні американські групи відві-
Інституту. Товариства Українських Інженерів Америки, вечори для дували Інститут, деякі вперше довідувались про його
Число індивідуальних членів при кінці 1966 року вшанування пам'яти письменника Івана Багряного і
збільшилось до 41,членів-організацій зменшилось з 17 У цьому часі в приміщеннях Інституту містилась поета Євгена Маланюка. Крім того, приміщеннями існування. При цій нагоді одержували інформації про
.до 15. Це зменшення треба пояснити тим, що постійна виставка-галерія, в якій брали участь біля 50 Інституту користувались 32 інші товариства, які влаш- Україну, її історію і культуру. У цьому році відзна-
з бігом часу українські організації переносили свою мистців, а також відбувались збірні та індивідуальні тували понад 120 імпрез. У березні 1974 року число чено 30-ліття „Українського Квартальний" - англо-
^діяльність до власних новозакуплених приміщень. виставки таких мистців: Любоглава Гуцалюка, Кате- індивідуальних членів зросло до 108. моввого органу Українського Конгресового Комітету
У тому році в рамках Світового Конгресу Вільних рини Кричевської, Галини Мазепи, Олександра Архи- Америки.
Українців відбувся в приміщеннях Інституту Український пенка, Юліяна Колесаря, Роксоляни Лучаковської, Теміс- УІА. 19 жовтня 1974 року відбулось святкування 25-ліття Завдяки посиленій акції організаційної комісії, яку
Науковий Конгрес з великою френквеншєю і успіхом. токла Вирсти та інших. Про високий рівень екепсь туту. Потім Свято відкрив д-р Іван Флнс, секретар Інсти- очолював інж. Остап Балабан, а членами якої були: д-р
Видатки Інституту покривались з доходів Фонду ім. В. натів дбала мистецька комісія. Експонатами опіку- п. Володимира президент Інституту Теодор Джус, син бл. Іларіон Чолган, інж. Андрій Пащук і Давило Кузик, про
валась п. І. Петровська. Джуса пригадав присутнім життєвий шо з віт увал ось на Загальних Зборах 6-го лютого 1976
;Лжуса, з княжих пожертв теперішнього президента Т. шлях батька та його віддану, повну посвяти працю для
^:Джуса і пожертв членів УІА. Для доповнення сту- року, Інститут здобув 27 нових членів, збільшуючи їх
дентського фонду влаштовано льотерію, яка принесла УІА вже кілька років був членом Музейної ради Ню української громади та Інституту. Адвокат Михайло число на 25 відсотків, до - 147. Розподіл членів по
ч1680 долярів чистого прибутку. Йорку,, Ця рада відбувала деякі свої засідання в Пізнак, скарбник УІА, розповів біографію фундатора професіям був такий: 28 лікарів, 25 промисловців, 16
Інсти'туті. Інституту В. Джуса. Довголітній правний дорадник В. інженерів, 15 професорів, 8 правників, 4 індустрія-
В роках 1966-68 різні підприємці і будівничі кілька Роки 1971-72 принесли дальші цікаві події та імпрези. Джуса, професор міжнародного патентового права на лісти, 4 науковці, 4 видавці, 4 адміністратори, З
разів робили спроби купити будинок Інституту, про- Трапилась нагода закупити 5 старих церковних риз з Нюйоркськім університеті Данєл Г. Кейн згадав про бібліотекарі. Решту творили інші професії: власники
понуючи за нього чимраз більшу суму, яка навіть українських манастирів і церков на ліцитації в Ню Йорку. доброзичливість, працьовитість, послідовність'і сердеч- подорожних агенцій, експерти-кннговоди, ляборанти, а а
перевищувала два мільйони долярів. Кожний раз Teo– Кошти закупу покрив президент Т. Джус. Відбулись ність, а також любов Покійного до всього україн- тому числі також 5 пенсіонерів.
дор Джус,так як раніше Його батько, а також усі члени доповіді проф. Миколи Чубатого і о. д-ра Юрія ського, які спонукали його стати одним із перших На цих же Загальних Зборах маестро Петро Ан-
Головної Управи такі пропозиції відкидали. Шумовського, концерт о. Сергія КіндзерявогоПасту- членів-засновників Інституту, не зважаючи на те, що вів друсів, голова мистецької комісії, в склад якої входн-
хова і виставки картин Юрія Гури і Клима Трохи- був не українського, а ірлянського походження. У лн такі члени: Святослав Гординський (заст. голова),
Великою подією було, коли 3-го квітня 1968 року менка. Приміщеннями Інституту користались постійно концертовій програмі виступали Марія Лисогір, Ра- Іванна Петровська (секретар), Яків Гніздовськнй, Рома
Інститут відвідав Блаженніший Кардинал Йосиф Сліпий. Українське Лікарське Товариство Північної Америки, фаїл Венке, Микола Голодик, Юліяна Осінчук і Христина Чолган, Володимир Фриз, Микола Голодик, Григорій
Біля 500 осіб мало нагоду зустріти Кардинала. Ди- його Головна Управа і Нюйоркський Метрополіталь- Петрівська. Посадник міста Ню Йорку Ейб Бім спеціяль- Костюк, Ольга Соневицька і Арка Оленська-Петриш, -
рекція Інституту наділила його почесним членством, ний Відділ, Товариство Українських Інженерів Америки, ною проклямашєю проголосив день 19-го жовтня 1974 звітував про діяльність цієї комісії. Влаштовано дві
вручаючи йому відповідну грамоту. 74-ий і 72-ий Відділи Союзу Українок, Союз Про- року Днем Українського Інституту Америки, а присут- виставки графіки: Христини ПетровськоІ і Тані Осадци.
фесійних Товариств та інші. Щороку в поріздвянім часі ній на святі сенатор Джекоб Джевітс висловив при- Експонатами опікувалась пані Іванна Петровська.
Під кінець того року Інститут нараховував: 1 Секція дружин Лікарів при УЛТПА влаштовувала дуже знання своїм „приятелям українцям" за їх внесок у Удержувано контакти з різними американськими
член-добродій, 3 почесні члени, 51 індивідуальних і 18 успішні традиційні „ялинки" з концертом колядок та культуру ЗСА. організаціями й на бажанння інформовано їх про
організацій. іншою мистецькою програмою. Слід згадати також Усі промовці підкреслювали факт, що УІА здобув собі українську справу.
Замість Платона Стасюка, який виїхав з Ню Йорку, концерти, які відбувалися під патронатом Українсь-1 признання серед українців й американців і являється
новим директором вибрано д-ра Мирона Зарицького. кого Музичного Інституту. може найкращим українським центром у вільному світі. (Продовження буда)
Ч. 227. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 20-го ЖОВТНЯ 1978

тттШ тшшштштшш
нітттттттттттттшттттттттттттт^ jmecxeemmmmmmmmmmmmmmmmtmeemmuocwwr,m: хіхттйкттлтттттттттттт

ЖОВТЕНЬ - МІСЯЦЬ ІНТЕНСИВНОЇ ЗБІРКИ НА НІ СКВУ!


'ttowfXi'X''''W'4ox-ох—о-mmт п 11 щтфтттт,ттттттттттттттттттттт jniaaai І иишавввавава^авианввх маааоівФааиаввавва?аависвсвсобсоїімвФссв^
'і"" 1 1UJJJ...K
Опера „Катерина" йтиме Округа УНС... Пам'яті сл. п. Михайла М. Шилюка
- До авторів статтей і дописів в Ню Йорку (Закінгення зі crop. 1)
Дня 11-го вересня ц. р. по
Звертаємось до шановних авторів статтей і до- Ню Йорк. Н. Й. - Дирек- ської Опери" диригує ма забезпечення до 35-го року ням на місці пращ. Промо- довшій недузі помер у Лав-
пнсів, щоб їхні матеріали, по можливості, були на- ція Корпорації „Українсь- естро Лев Стругацькнй; ре- життя, 5000 дол. до 45-го вець також підкреслив пот- рентійському шпиталі в
писані на машинці і щоб поміж рядками цього ма- ка Опера" інформує, що жнеер — Микола Голоднк. року життя, 3000 дол. до 50- ребу акцидентового забсз- Судбури сл. п. Михайло
шинопису, евентуально рукопису, був подвійний після успішної програми Виступатиме також onep– го року життя та 1000 дол. печення, в додатку до жнт- Методій Шилюк.
відступ. Редакція приймає тільки оригінальні ма- „Тисячолітній шлях Укра- ний хор (хормайстер проф. до 60-го року життя. тьового забезпечення, вка- Сл. п. Методій Шилюк
теріяли. їни" в Чікаго 10-го жовт- P. Левицькнй) і танцюваль- П-і Душник звітувала про зуючи на трагічні випадки народився 1-го листопада
Дописи про відзначуваяня національних річниць, на ц. p., у Ню Йорку в неді-
ннй ансамбль „Таврія" (Ми новостворений спеціальний членів українсько! громади 1910 року в селі Тудорко-
пов язаних із специфічною датою, таких як: 22-го і лю, 22-го жовтня в годи- кола Жуковнч — xopeor– Організаційний Комітет в останньому часі. Він твер- вичі повіту Сокаль. Там він
січня, Листопадові дні, Крутянські імпрези, берез- і ні 4-ій по полудні в млі раф). Квитки можна набу- У НСоюзу, який має виро- див, що нова молодеча rpa– закінчив 7-ми клясову шко-
неві Шевченківські свята, різдвяні чи великодні та Фешен інституту при 27-ій вати в українських крам- бнти плян нових організа- мота ТР-65 є ідеальним да- лу. До Канади прибув у
інші імпрези - присилати не пізніше, як 10 днів піс- вулиці буде показана опера ницях „Арка", „Сурма" і ційних метод. Вона також рунком на Різдвяні Свята 1927 році, поселившись у
ля влаштування даних імпрез. „Катерина" М. Аркаса - Т. перед виставою в касі те- згадала, що редактор-еме- від батьків, дідів та інших Кридорі, Саскачеван. У цій
Шевченка. атру. рит Антін Драган, редагу- осіб. С. Гавриш закликав місцевості одружився з п-і
Дирекція Корпорації ватиме „Трибуну УНСою- Відділи переводити місячні Марією Мулька. Якийсь
........ РедаюіЬ.на Колегія „Свободи" 1 зу”.П-і Душник коротко збори, відвідувати хворих
І^ФФФФ^ФФ^ФФФФФФ^Ф^ФФФФФФФФФ^ у, ,^ Постановка опери „Ка- „Українська Опера" наді- час провадив крамницю у
f f f f f J J j ;
терина", присвячена жерт- ється на піддержку укра- заторкнула інші справи та брати активну участь у Виткові, потім перебував у
вам голодової облоги в Ук- їнської громади Великого УНСоюзу - фінанси, Ук- братських імпрезах, кінча- Саскатуні, де став членом
раіні в 1932-33 pp. Перед Ню Йорку. Працю Kopno– раінська Будівля, „Свобо- ючи закликом до співпра- УНО, а в 1941 р. переїхав з
Т-во Українських Інженерів виставою промовлятиме рації „Українська Опера" да", боргові зобов'язання, ці та кращої координації дружиною до Судбури,
які продовжено на 5 літ для дальшого
і
Метрополітальний Відділ Ню Йорк представник УККА д-р Во- вже належно оцінила Аме- розвитку Онт.; тут дістав постійну
просять Членів ТУІА з Родинами і Громадянство на лодимир Душник, редактор риканська Мистецька Рада тощо. УНСоюзу та його Округ. працю як механік у ІНКО. Сл. п. Михайло Методій
„Українського Кварталь- нюйоркського стейту, при- У своєму слові С. Гав- Зразу став членом Філії Шилюк
ника". У дискусії забирали сло- УНО, а його дружина члсн-
ВЕЧІР значаючн на покриття не-
Партії виконуватимуть: добору після виступів в Ко-
риш заявив, що Конвенція
УНСоюзу та ювілейні ро- во: пп. Дяків, Стефурин, кою Відділу ОУК. член Управи Філії УНО.
На поминках, що відбу-
Марта Кокольська-Мусій- говзі, Монтреалі, Торонто, ки є звичайно добрими ро- Гринчишин, Валігун і Скер- Сл. п Михайло залишив у
для вшанування чук, Галина Андреадіс, Во- Оттаві та Юніондейлі суму
лодимир Карпиннч (дебют) 8000 доларів і зарахувала
ками, під оглядом органі- пон та п-і Ольга Малищак
зування нових членів. Він та Катерина Лукач. У днс-
глибокому смутку дружн- лнсь старанням Відділу
ну Марію, дві донечки Ро- ОУ К лісля похорону в Домі
ЕВГЕНА МАЛАНЮКА Богдан ЧаплинськиЙ (де- „Українську Оперу" до ку- висловив надію, що будучі кусії порушувано такі enpa– маню, заміжню Бендик в УНО, зібрано на „Новий
бют), Борис Казанський льтурної неприбуткової Конвенції матимуть менше ви, як переведення в життя Судбури, Онт., і доню Со- Шлях" 79 дол., а на „Жі-
, ш десяту річницю Його відходу у засвіти (дебют) і Оля Гірняк (де- громадської установи пер- число делегатів, які, одна- конвенційних резолюцій, ню заміжню Марчак у То- ночий Світ" - 50 дол. По-
що відбудеться
бют); оркестрою „Україн- шої категорії. че, будуть щиро зацікавле- акумуляції дивіденд, борго- ронто, п'ятеро внуків і од- мннки перевів п. Володн-
ні в добробуті й розвит- ві зобов'язання, альманах ного правнука, двох братів мир Зацерковний — секре-
в суботу, 21 жовтня 1978 p., о год. 7-ій веч. кові УНСоюзу. Це також на 1979 р. і т. п. — Петра із Крндору і Семс- тар 439-го Відділу УНСо-
в залі Українського Інституту Америки Друга виставка... може зменшити видатки Наприкінці п-і Стефурин на із Гофорду, Саскачеван юзу в Судбури.
УНС. С. Гавриш в даль- приготовила перекуску, під та сестру Марію із Торон- Прощальні промови ви-
2 Схід 79 вул., НЮ ЙОРК, Н. Й. (Закінгення зі crop. 2) шому говорив про вартість час якої продовжувалася та. голосилн: отець крилош. Т.
В ПРОГРАМІ: союзового забезпечення в дискусія на актуальні сою- Сл. п. Михайло старався Прийма, п. Осип Торищак
Відкриття - ЮРІЙ БАЗИЛЕВСЬКИЙ ного u Києва та жанрові контактами з природою та порівнянні зі забезпечен- зові справи. виховувати дітей в yxpa– від Українських Koonepa–
Спомин про Маланюка- ІВАН ЗАЯЦЬ композиції і в цьому слід в тузі за справжньою кра- їнському та глибоко релі- тив і Організацій, п-і Анна
Маланюг - поет - ТАРАС ГРИЦАИ щиро подивляти мисленню сою, твори Катерини Ро- гійному дусі; донечки і вну- Курилів, голова Відділу
Аріі і пісні - ІЯ МАЦЮК Катерину, яка залишила сандіч мають для нас неоці- ки закінчили Рідну Школу ОУК і п. Володимир Зацер-
Акомлаяьямент - МИРОСЯ БАСЛЯДИНСЬКА Батьківщину ще в юних нену вартість і сповняють Учениці гімназії СС Василіянок при Філії УНО і курси ук- ковннй від УНСоюзу. Від
роках, все ж її образ зали-
Товариська гутірка при чаю і солодкім. свої високі завдання. раїнських народних танків, родини Покійного старша
шився в душі мисленні й Мисткиня Катерина Ро- на львівському з їзді хлопці є активними члена- доня Ромня Бендик подяку-
жш it mm З вона сьогодні вміє відтво- сандіч вже зайняла внраз- (Дора Рак) - 1мпровізо- ілюстрований (наскільки ми МУНО, а доні в ОУК. вала всім за вислови спів-
рювати чар української ну позицію в нашому мис- вана зустріч учениць і вчи- дозволять фінанси). По жи- Слід згадати, що доня Ро- чуття та за їхню співучасть
природи. Для української тецтві в діяспорі й широко телів львівської гімназії СС вій дискусії і додаткових маня була головою ОУК та у похоронних відправах.
спільноти в діяспорі, далеко відома між чужинцями, а в Василіянок відбулася на сугестіях присутні одобри- інструктором українських
від Батьківщини, це неоці- історію українського мис- Союзівці в Ксргонксоні 24- ли звіт д-ра В. Лева, а також народних танків, а також В. 3.
Організація нені скарби, що хвилюють тецтва увійде, як видатна го вересня ц.р., при нагоді його пропозицію, щоб збір- виступала часто із рефера-
нашу душу та збуджують постать. А нам залншаєть- дводенної „ювілейної зус- ник появився під фірмою тамн на святочних концер- Замість квітів на могилу
Оборони Чотирьох Свобід України ще більшу любов до рідних ся. тільки висловити МИСТ- трічі" учнів і вчителів Укра- Наукового Товариства ім. Покійного Філія УНО, згід-
тах.
1-ий Відділ в Нюарку-Ірвінгтоні і околиці місцевостей. Навіть кожен кині щире визнання за її їнської Академічної Гімна- Т. Шевченка в серії apxi–
клаптик природи зображе- дотеперішні прекрасні тво- зії у Львові. У зізді брали вальній. Фінансові справи Сл. п. Михайло визна- но з бажанням родини,
запрошує Велику Громаду на
ний у творах Катерини Ро- ри й побажати невичерпної участь й інші середні школи зреферувала секретарка ко- чався погідною вдачею і склала 25 дол. на україн-
тактовною поведінкою. Він ську католицьку церкву.
ПЕРШУ сандіч має для нас велику
вартість, бо впливає на нас
наснаги в майбутньому,
щоб вона могла ще довго
Львова, гімназія і семінарія
УПТ ,,Рідна Школа", семі-
місії, яка ці справи тимча-
сово провадить. Видавни- був 25 років представни-
благонадійно, беручи до творити мистецькі ціннощі нарія СС Василіянок. чий фонд подвоївся від часу ком 439-го Відділу УНСо-
ОСІННЮ ЗАБАВУ
.. ^ v^dOt .- . .
уваги те, що живемо nepe–
важно у великих містах, ві-
й збагачувати скарбницю
рідного мистецтва для про-
Ціла імпреза проходила першої збірки в 1964 році, а юзу та заслуженим членом КОНЦЕРТ НА ПОШАНУ
Філії УНО, що її кілька- ЛЕСІ УКРАЇНКИ
яка відбудеться під знаком ,,Привіт тобі додаткові вплати в часі цьо- кратно очолював, як голо- У ФІЛАДЕЛЬФІЇ
дірвані від природи. Тому слави українського імени в наш Львове", що й причи- го ж з'їзду значно його
саме в нашому прагненні за ва; до кінця життя він був в
дня 28-го жовтня 1978 року світі. нилося до атмосфери за- збільшили. Все ж треба ще Управі, був добрим членом Філадельфія. — У неді-
в залі Українського Народного Дому гальної сердечности, бо яких три тисячі, щоб ДОСЯГ- української католицької па- лю, 22-го жовтня, тут в залі
JSSSSSSSSSSSSSSS sss^ssss;sssssssssssssssssss: „старі львовянки" віднахо- ти прелімінарний кошторис рохії, довголітнім членом Гирлс Гай Скул, при Брод і
при 141 Проспект Авеню, ІРВІНҐТОН, Н. Дж. дили давніх приятелів, від- (к. вісім тисячі) і про це
свіжували давні шкільні і треба подбати зв'язковим, Української Кооперативи, Олней вулицях, о год. 4-ій
Початок забави год. 8:30 веч. НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА членом дирекції і головою, по полудні відбудеться КОН-
прийме на постійно особисті переживання, і хо- що зголосилися до співпра- членом Української Kpe– церт на пошану Лесі Укра-
До танців приграватиме відома оркестре ча часто вже себе не пізна- ці, а й всім прихильникам
ДИРЕКТОРА КАНЦЕЛЯРІЇ дитової Спілки. Дуже час- їнкн, що його влаштовує
„Сантос" (Хвиля) вали, все ж приязно і радіс- цієї гімназії. то членство вибирало його Світовий комітет ДЛЯ ВІД-
^ Багато гарних несподіванок. ? БІБЛІОТЕКАРЯ но себе вітали „ти ж нічого предсідником загальних чи значення 100-річчя народин
є Смачний буфет у заряді ВП. ПАНЬ. Зі олошення на адресу: не змінився", а обширна Редакційна комісія пра-
виставка знімок (заслуга М. цюватиме дальше в такому місячних зборів, бо перево- Л. Українки.
є Вступ на залю для дорослих S5.00, для молоді S3.00. SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY, INC. див їх в дуже вмілий і так- В програмі концерту: до-
є'Квитки можна набути при вступі. 302-304 W. 13th Street, New York, N.Y. 10014 Ганушевського). що обій- складі: головний редактор
мала майже ціле сторіччя, д-р Василь Лев, координа- товннй спосіб. повіді д-ра Б. Романенчу-
Tel. (212) 929-7622 Заупокійну Службу Боягу ка і д-р Лариси Онишке-
gssss^ft^wsss^^uustsucss^sg^:Eftuai: пригадала призабуті облич- тор Стефа Бернадин, секре-
чя і події. тар Анна Кобринська, фі- в українській католицькій вич; мистецькі виступи Ро-
ЯВм^м^н^м^і ^^МВм^И^і^ВччВм agss^ssaa^98asi39S8sacs6iS3OT3SMsaesaccs На ділові сходини гімна- нансова референтка Ліда церкві, 14-го вересня ц. р. мана Рудницького, артис-
зії СС Василіянок зібралося Дяченко, члени Ольга Дзя- відправив сотрудник napo– тів Лариси Кукрнцької і
Наукове Товариство ім. Шевченка в ЗСА ЧІКАҐО і ОКОЛИЦІ! Увага! п'ятдесят колишніх учениць дів і Дора Рак. Для впоряд- хії о. М. Балагуш, а тлін- Володимира Лисняка, со- І
Український З о л о т и й Хрест різних річників, хоча за- кованого завершення праць ні останки Покійного від- лістів Марії Мурованої та
Комісія Регіональних Дослідів і Публікацій реестрованих було значно комісії вибрано також Кон- проваднв на кладовище Андрія Добрянського під
12-ий Відділ у Чікаго, Ілл. Парк Ловн та чину noxopo– фортепіяновий акомпанья-
більше. З учителів були при- трольну комісію у такому
РІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ щиро запрошує все Українське Громадянство на сутні Дарія Вергановська- складі: Ліда Пашкевич, До-
ра Рак і Квітка Стецюк.
ну доконав парох - о, кри- мент Томи Грннькова, і
лош. Т. Прийма; 13-го ве- скрипкове сольо Меланії
Винників, Дарія Витанович,
РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДІВ ресня ц. р. він відслужив Купчинської.
і ПУБЛІКАЦІЙ
ОСІННІЙ ЯРМАРОК Софія Лев і д-р Василь Лев,
як теж колишній катехит о. Всю кореспонденцію, до- також панахиду в похорон- Прибуток з концерту
який відбудеться Петро Хомин, що МОЛИТ- даткові матеріяли чи знімки ному заведенні Джексона. призначений на видання
відбудеться вою почав наради, якими слід пересилати на адресу Над могилою попрощав наукового збірника про Л.
в залі „Левів", 2353 в. Чікаго Аве., Чікаго, ІЛЛ. проводила Стефа Бернадин НТШ для д-ра В. Лева, а Покійного п. В. Курилів - Українку.
j в суботу, 21 жовтня 1978 р. о год. 10:30 ранку в днях: з рамени організаційного грошові вплати зі зазначен-
і в приміщенні Наукового Т-ва ім. Шевченка субота. 28 жовтня 1978 року комітету. Програма сходин ням „Видавничий Фонд
в НЮ ЙОРКУ, 302-304 Захід 13-та вулиця від год. 10-ої ранку до 6-ої вечора; включала три головні enpa– Гімназії СС Василіянок". Замість квітів на свіжу могилу Краяна
ПОРЯДОК НАРАД: ви зв'язані з виданням па- При добрій співпраці всіх
неділя, 29-го жовтня 1978 року колишніх учениць гімназії сл. п. М и х а й л а Волошина
1. Відкриття - проф. д-р ВАСИЛЬ ЛЕВ. від год. 10-ої ранку д о 5-ої вечора м'ятковоі книжки про укра-
2. Протокол останньої конференції - ред ІВАН ДУ РБАК їнську жіночу гімназію СС та моральній і матеріяльній складає 25.00 доларів
3. Звіти представників Регіональних Комітетів Продаже: К а р т звалах українських мистців, вишивки, Василіянок у Львові за час підтримці - Редакційна на Патріарший Фонд
4. Доповідь - „Справа утворення Комітету найближчих кераміка та інших мистецьких виробів. від 1906 по 1914 роки, а комісія сподіється мати Михайло ШИПУЛА
околиць Львова" - проф. д-р ОСИП АНДРУШКІВ Виграші 9 Кава в Солодке саме: звіт з підготовчої пра- збірник готовим у 1979 році
5. Поточні справи ці редакційної комісії, фі-
ВСТУП - ВІЛЬНИЙ нансовий звіт, та назначсн-
6. Висновки ня зв'язкових у різних час-
7. Закриття s^acs^s^ssssscscsssssssssssss-ssssssss^^ тинах Америки і в Канаді
Ред. Іван Дурбак Проф. д-р Василь Лев для реклямування цісї пуб-
i4ta лікації й збирання фондів на
секретар голова
ту ціль. Очевидно основне
Окружний К о м і т е т Відділів У Н С зацікавлення відносилося У неописаному смутку ділимося болючою вісткою,
ПЕРТ АМБОЙСЬКОЇ ОКРУГИ до стану підготови матерія- що в дні 17-го жовтня 1978 року, несподівано,
лів до друку. Обширний відійшов у Вічність на (1-му році жаття,
повідомляє, що звіт склав д-р Василь Лев, наш Невіджалуваний МУЖ, ТАТО, ДІДУСЬ, БРАТ І ШВАҐЕР
Продовж останнього часу зложили свої пожертви на в н е д і л ю , 29 жовтня 1978 p., о г о д . З по пол. голова Редакційної комісії і
Ювілейний Ф о н д У А Г в залі Українського Н а р о д н о г о Д о м у
головний редактор книги,
який поінформував присут-
бл. п.
- видання ювілейної книги - присвяченої сторіччю при 766 Стейт вул., ПЕРТ АМБОЙ, Н. Дж. ніх, що мас доволі зібраних
цісї школи, такі особи:
1. Д-р Богдан С.Целевич
2. Мгр Дарія Вергановська-Винників
S50.00
20.00
- відбудуться статтей і знімок. Плян укла-
ду збірника приблизно та-
кий: історія гімназії з окрс-
ЮРІЙ ВОНТОРСЬКИЙ
3. Мгр Роман Домбчевський 20.00 ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАРАДИ мою статтею про опікуна МАПСТЕР ПРАВ
4. МгрТеодорЦар 20.00 ПЕРТ АМБОЙСЬКОЇ ОКРУГИ УНС школи Митрополита Ан- ПАНАХИДА - в п'ятницю, 20-го жовтня 1978 року в год. 8-ій веч в похоронному
5. Інж. Ярослав Сидір 20.00 дрея Шептицького; списки заведенні Бренена, прн 858 Н. 22-га вул^ Філадельфія, Па.
6. Інж. Анатоль Яросевич 20.00 НА ПОРЯДКУ НАРАД: учениць по клясах та з до-
7. Мгр Степан Щуровський '0.00 1. Відкриття датковими інформаціями ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбудутьея в суботу, 21-го жовтня 1971 p., в год.
8. ЯрославОвад 10.00 2. Псрсгляд-провірка організаційної праці Округи за про студії, професії, наукові 8:30 ранку в тому ж похоронному заведенні, а відтак в церкві св. о. Мнколвя при 24
9. Д-р Іван Тершаковець 15.00 останніх 10 місяців чи громадські осяги, ітп.; і Попляр вул. у ФІляфельфі! та на цвинтарі у Факс Чейсі у Філадельфії, Па.
10. Мгр Василь Воронка 1200 3. Обговорення осінньої кампанії, метою якої с придбати списки вчителів - СВІТ-
2,000 нових членів до кінця цього року У безмежному горю:
11. Мгр Іван Р. Костюк, у пам'ять св. п. Стефи ських і монахинь; перегляд
4. Обговорення загальних союзових справ праці гімназійних гуртків і дружина - БОГДАНА
Салдаи 20.00 сян - ОРЕСТ з дружиною ДАНОЮ та внуком
12. Мгр Іван Р. Костюк, у. пам'ять св. п. Петра 5. Внески, запити і закриття зборів участи учениць в молодечих
і політичних організаціях; АНДРІЙКОМ
Постолюка 20.00 У зборах візьме участь - брат - ОЛЕКСАНДЕР з дружиною СОФІЄЮ
матеріяли зв'язані з ювілей-
Разом 5237.00 ВаСИЛЬ ОрІХОВСЬКНЙ, головний організатор ним з'їздом в 1964 році у братання - ЗЕНОН з дружиною МАРІЙКОЮ
п'ятдесятиріччя. швагер - ЯРОСЛАВ ЗУБАЛЬ з дружиною ЯРОСЛАВОЮ
Усім Вельмишановним Жертводавцям щиросердеч- За Управу Округа: Ближча та дальша Рідня
не спасибі! Збірник величини коло
Михайло Захарко, голова 300 сторінок обійматиме в
Дальші пожертви приймаємо з подякою. Дарія Орловська Іван Бабня Замість квітів просяться складати пожертий на Український Науковий Інститут
очерк часу від 1906 року, зн.
Діловий Комітет для Відзначення Сторіччя УАГ секретар касир від першої матури в 1914( Гарвардського Університету, і581-83 Massachusetts Are., Cambridge, Мам. 02138. .
И ^ М ^ І И ^ ^ ^ И ^ ^ И ^ ^ О ^ Ч ^ М ^ І ^ М ^ І ^ И ^ ^ ^ tQw 1941 роки та буде багато-
СВОБОДА. П'ЯТНИЦЯ. 20-го ЖОВТНЯ 1978 Ч. 227.

її Р "' і Ч Іj r
І'ОіїШ'1, Відділ УККА в Озон Парку Українське весілля у Ляшіні
і^лВЙнШШїї започатковує осінній сезон
С к і н ч и л о с ь гаряче ц ь о г с ь
річне літо; прийшла осінь —
Чудова соняшна, літня
фестації, що відбудеться 26- п о г о д а . У п о п о л у д н е в и х К І М 11 i l l . І 11 В І Д Н А С
го листопада ц.р. Наш Від- годинах, 24-го червня ц,р.
час громадської праці. Від- діл вже перепровадив збір- з і б р а л о с ь поважне число
Редагує О. Гвардовськин діл У К К А Центрального ку на СКВУ та розпродав молоді й старших осіб в ІВАН ЛОІІУШАНСЬКИИ,
Квінсу в Озон Парку, запо- В О Л О Д И М И Р "P. КОЛОД-
усі отримані жетони. Всю церкві св. Василія Великого член УНС ВІДД. М В) Гем- Н И Ц Ь К Н И , член У Н С ВІДД.
УСВТ ..Ч. ( 1 4 - СПОРТ К О П А Н И Й М'ЯЧ чатковуючи новий с е з о н , готівку в сумі 260.00 дол. в Ляшіні, Монтреаль, щ о б тремк, помер S0 січна 1978 гг у Чікаго, номер І 8 "еврв-
БОЙС С.К. - 2 : 3 ( 1 : 1 ) „ Д И Н А М О " КИЇВ - скликав ширші с х о д и н и , передано д о Централі УК- взяти участь у вінчанні но- на 85 ропі життя. Нар. 18SS 'яа 1978 н а 6 1 pool житта.
„ГАКА" ВАЛКЕАКОСКІ, запросив усі голови місце- КА. воженців п-ни Уршулі Т о м - р. а Зарааявці; членом УНС Нар. 19П р. ш Теклівці, У"-
У черг ових першенськнх ФІНЛЯНДІЯ - 3:1 вих організацій, на неділю, став 1948 р. Залишив у смут- раїна; членом -УНС став у
24-го вересня ц.р. по Службі Над нляном праці Відді- чак і п. Василя Гиби. ку синів: Романа з родиною 1970 р. Залишив у смутку
ЗМІаганНЯХ Першої Дивізії Народна пословиця гово- (а Казахстані), Богдана, Мя-
Завдяки цій перемозі ук- Божій д о церковної залі, лу вив'язалась довша диску- дружину Маріаину, дочки:
Шсйфср ЛІГИ Ню Джерзі,
раїнські ф у т б о л і с т и ввій- щ о б спільно о б г о в о р и т и сія, у висліді якої винесено рить: „Якщо гарна погода рона, доньку Марту, сестру Яніну, Хрнстииу 1 Аліну, ш -
що відбулися 1-го жовтня Роаалію 1 брата Стефаяа.
такі рішення: Докласти всіх під час вінчання, то ціле иа Зеяона І S мгуиіе. Uexa–
ц.р . в патерсоні, .,Ч. Січ" шли д о чергової рунди роз- плян праці на осінній сезон. Похорон відбувся t лютого рон відвувса 1 линва 1671
зазнала поразки вислідо.м гривок за чашу чемпіонів Сходини відкрив та ними з у с и л ь , щ о б и цьогорічну життя у подружньому житті 1S78 р. на цвинтарі Мт. Ол1- р. н а цвинтарі св. Миколаи
2:3 Напочатку ,.Ч. Січ" Европи. П е р е м о ж н і голі п р о в о д и в голова Відділу збірку на УНФонд збіль- йбуде згідливе й погідне". вст в Де в Чікаґо.
вела 1:0 S вільного стрілу для київської дружини ЗДО- УККА Василь Босак. Він шити на 30 відсотків в тій Може й тому в усіх присут-
Охрименко. Ще нерел закін- були: Версмесв. Хапсаліс і привітав представників та цілі: звернутись д о парохів ніх був веселий і добрий Вічна Ному Пам'ять! Вічна Й о м у Пам'ять!
Роман Татарський, секр.
ченням першої половини Буряк. Змагання відбулися членів Управи Відділу та обох Церков з проханням настрій. Тайну Подружжя Гелеи В . Олен, секр.

господарі вирівняли 1:1. у Харкові на вшерть випов- подав провідні точки д о проголосити збірку в Церк- уділив парох о. Василь Бри- МИКОЛА ШЕЙК, член УНС МИКОЛА ігетровськни,
Після перерви Перуанці ВИЯ- неному стадіоні ..Металіст" о б г о в о р е н н я на н а р а д а х : вах та заохотити вірних д о нявський у кат. церкві св. УНС Відд. 183 в Детройті. член УНС ВІДД. гіі в Рочее-
вилн більшу завзятість та при участі 42 000 глядачів. Збірка Українського На- щедрої вплати на УНФонд; Василія Великого, а підчас Міч., помер 1 червня на 72 теріЛН. И., помер S1 травмн
році ятття. Нар. 1908 р. в
були ШВИДШИМИ, КІВДЯКН родного Фонду; Свято сл. п. звернутись писемно д о всіх відправи чудово співав npa– Канаді: членом УНС став
1978 на 841 роді життя, Чле-
іюм УНС став l W t p. Залм-
чому піднесли вислів ло 3:1. „ШАХТАР" ДОНЕЦЬК - полковника Євгена К о н - дотеперішніх платників з вославний хор під керуван- 1947 р. Залишив у смутку нош у смутку дружину Ка-
Щойно в кінцевій фазі зус- „БАРСЕЛЬОНА" вальця: Третій К о н г р е с повідомленням, що збірка ням маестра Івана Козачка. дружину Параскевію, сина теринт, дочку Марію, синій
трічі ..Січовики" провели ЕСПАНІЯ - 1:1 СКВУ та різне. УНФонду почалась, як і де Присутні гості любувались Гаролда, дочку Маріяиу, 8 Павла я Іяана, 8 внуків 1
кілька гарних акцій, з яких Прсдсідник з'ясував, що можна вплачувати датки; наспівами о. Василя Бри- внуків 1 дальшу родину в Ко- 10 правнуків. Похорон від-
иаді. Похорон відбувся 8
тільки одну закінчили ycni– Завдяки цьому р е м і с о - досі в цих справах зробле- Академію в 40-річчя смерти нявського і співом хору. Уршуля і Василь Гиби червня 1978 р. в Санта Вар.
бувся S червня 1878 р. на
Зараз після вінчання у цвинтарі Голі Оенальчер, в
хом. коли Маїк ІДОбув ос- вому вислідові ,,Барссльо- но, і так: Збірку на КНФ вже сл. п. полковника Є. Коно- бара, Кал. Рочестері, Н. Н.
вальця відбути якнайбільш церкві відбулось гостинне Весільною програмою
таніїього голя імагань. На на" елімінувала цей україн- започатковано, і. вже зібра-
початкч першої півгри. в ський клюб від д а л ь ш и х но 150 д о л . : в і д о м о що в с в я т о ч н о . Звернутись д о прийняття у залі під церк- у м і л о й д о т е п н о керував Вічна ЙОМУ Пам'ять! Вічна Йому Пам'ять'.
отця п а р о х а з прохання,. вою св. Василія Великого. староста — д-р Святослав Петро Залуга, секр.
зударі головами. зазнав розгривок за чашу поканіс- 1977 році зібрано !200дол., Т. Куберич, секр.
КОНТ) ні Роман Ганнч. Крім тів Европи. В попередній знасмо,що УНФ це підста- відправити П а н а х и д у , в При вході на залю вітали Томюк. ГРИГОРІЙ УКРАЇНСЬКИЙ,
нього, в скла лі ..Ч. Січі" в зустрічі в Еспаніі господарі вова база УККА—і чим во- якій участь візьмуть моло- гостей: батьки молодої — По традиційнім дарован- член УНС Відд. 48 в Ню
КАТЕРИНА ОНИСИК.
пій грі виступали: Брилі, Ю. виграли 3:0. У змаганнях в на буде більша,тим й vcniui– дечі організації з npanopa– Леся й Василь Дмитруки; ню, пізно ввечері, молодята Порну, номер 18 серпня 1878
ка УНС Відд. 108 в Леикиуд,
на 70 році життя. Нар. 1909
Бахун, Парк, Мельник. Па- Донецьку, при участі 45 000 ніша буде праця УККА.Ака. ми. та всі члени Управ окре- батьки молодого — Анна й попрощались із батьками й р. в Рудні. Львівська обл.; Огайо, померла 24 липня
ливола. Д. Бакун, Данігин, глядачів ведення 1:0 для демію в честь сл. п. ПОЛКОВ- мих організацій; взяти ма- Іван Гиби; бабуня молодої гістьми й виїхали у двотиж- членом УНС став 1968 р. За- 1878 на 78 році життя. Нар.
М. Букачевський, Маїк. української дружини здобув ника Свгена Коновальця сову участь у маніфестації - п-і Катерина Земба, ве- иеву пошлюбну поїздку на лишна у смутку дружину 1899 р. в с Добромнль, обл.
Роготн; членкою УНС стяла
Фурман. Охрименко. Про- Резник у 34-ій хвилині.
згідно з рішенням Управи СКВУ, як окрема громада з сільні старости — п-і Таня Фльориду, а гості ще довго Ернестниу, дочку Віру, сина
1923 р. Залишала у смутку
відник і і репер Михайло Австрієць Кранкль (член
влаштовує місцевий Відділ транспарантами і npanopa– Аксюк і д-р Святослав Т о - поза північ забавлялись при Юрія та 8 внуків. Похорон
синів — Івана і Андрій; деч-
звуках згаданої оркестри. відбувся 17 серпня 1978 р.
Паливода. з б і р н о ї Австрії) вирівняв
ООЧСУ під протекторатом ми. Відбути спільну зустріч мюк. на цвинтарі св. Андрія в С кн — Стефанпо 1 Натално та
внелід. Нового Року, а з приходу І як то в нас українців Наступного дня у неділю, Вавнд Бруку. внуків. Похорон відбувся 27
(от) Відділу УККА.
призначити 50 відсотків на водиться — „без музики — відбулось продовження ве- липня 1978 р. на цвинтарі
У цьому році відбудеться Бруклин Гайте я Клівленд,
У ACT ..ЛЬВІВ" ВИСЛІД Патріярший Фонд, а 50 від- ані руш!", д о маршу ввесь сільної гостини в колі рідні Вічна Йому Нам'ять!
Огайо.
3-ій Конгрес СКВУ. Згідно Іван Сквіртяянський, секр.
КЛІВЛЕНД - „ПАН УКРАЇНСЬКИХ сотків на Школу Украіно- час пригравала милозвучна й приятелів.
з дорученням Централі УК- Під час гостини, на за-
АМЕРІКЕН С.К. - 1 2 Д Р У Ж И Н В 24-й РУНДІ знавства при парохії в Озон оркестра „Чорноморці". АННА СОРОЧАК, Вічна М Пам'ять!
К А , всі В і д д і л и повинні
ЧЕМПІОНАТУ СССР Парку. Наради проходили Коли гості зайняли місця клик п. Петра Кушнірука, УНС Відд. 890 в Брістоль, Секретар
включитись д о підготови,
У своїх чергових ліговнх ділово, всі рішення запали за гарно у д е к о р о в а н и м и присутні склали 50.00 дол. Конн., померли ІЗтривня 1978
щоб успішно відбути 3-ій ,к Нар. в Україні; членкою
змаганнях (25-го вересня ,.Динамо" Київ - - ,.Чор- Конгрес СКВУ. перевести одноголосно, що запевнюе, столами ввійшла на залю на видавництво тижневика
УНС стала 1942 р. Залишила
ц.р ) перша дружина , . Л ь в о номорець" Одеса - 0:0 успішну працю як і в мину- найголовніша пара — Ур- „Український Голос" і що- у смутку синів Василя, Ми-
збірку на цю ціль, якрівнож
ва" іазнала поразки з клю- „Шахтар" Донецьк — лому році. В.З. шуля й Василь у супроводі денника „Свобода". ропа І Луіса. Похорон від- FOB RENT
взяти масову участь у мані- Пані Уршуля й л. Василь
бом ..Пан Лмеріксн" вислі- ,,Нефтчі" Баку - 3:1 дружок і дружбів, яких гості бувся 18 травня 1978 р- на
до.м 1:2. У них змаганнях П е р е м о ж н і голі д л я зустріли бурхливими ОПЛЄС- Гиба є членами 465-го Від- цвинтарі св. Михаїла a Tep–
сильно відчувався брак зма- ,,Шахтаря" здобули: Соко- Посвячення військового цвинтаря ками. Добірна й вродлива ділу У Н С о ю з у в Ляшіні. рнвілл. ДОВИНАЙМУ
гунів. шо відійшли до своїх ловський. Сафонов і Ла- пара новоженців милою ус - 5 КІМНАТ
ШКІЛЬНИХ дружин. Мабуть тиш. у Фельдбаху в Австрії мішкою привітала гостей. Т. Мороз
Вічна їй Пам'ять!
Петро Вуґраж, секр. Огрівання і гаряча вода.
тому в нападі бракувало ..Зоря" Ворошнловград В останніх тижнях Другої таю прізвище Ігоря Калусь- 346 Avenue "С, Bayonne. N.J.
співпраці, який в першій - ЦСКА (Армія) - 1:0 світової війни, на весну 1945 кого, з пропущенням його Ф REAL ESTATE Ф (201) 3397125
половині не використав Рішального голя для ,.Зо- року, на теренах Каринтії в ступеня хорунжого, мого
добрих підворітних ситу- рі" здобув юньйор-дебю- Австрії полягло значне чис- друга з травневих днів 1945 Міжнародний фестиваль Тел. від 4:30 по пол. до 10 веч.
ацій і тільки Роман Губач тант Гамула.
спромігся на єдиного голя.
ло вояків 1-ої Української
. . Д н і п р о " Д н і п р о п с - Дивізії. Старанням Брат-
p., коли в його кулеметне
гніздо на верху гори поці-
у Геммонді Upstate N.Y.
UNFURNISHED APT.
У другій половині ,.львів- тровськ — „Арарат" Єре- ства охорони воєнних мо- CUSTOM HOME
лило стріль но — і це ВІДНО- Дня 9-го і 10-го вересня гаиії, яка вітала сенатора, Near Journal Square. 24? room, modem
яни" почали грати дефен- ван - 0:1 Beautiful bilevel. 2 acres, pool. Large
гил і культу поляглих „Бро- вило вояцькі події з-перед ц. р. відбувся Фестиваль входили: о. Іван Щерба, apartment. 5217 00 a mpnth. security.
зивно. „Пан Амерікен" на- Після 24-ї рунди чемпіо- ди-Лев" у Н ю Йорку МОГИ- kitchen, 3 bedrooms, living room, dining
33-ох років і останніх днів етнічних груп на бібліотеч- парох української правос- adults, no pets, available October 1st
КНнули швидше темпо, ПС- нату в першій п'ятці показ- ли померлих вояків впоряд- room, specialty hardwood floors, l t t
боротьби. Пам'ятник на- ній площі Гаворд у Гем- лавно'і церкви св. Михаїла і Super - (201) 433-8325
реловлювалн неточні пода- ника табелі 16-ти дружин ковано і з а п е в н е н о опіку baths, large playroom, 2 car garage, deck.
шим героям оточений ста- монді, Інл., який спонзорує п-і Марія Мандзій - ОЖ or 4 7 5 0 4 2 3
чі наших змагунів. у висліді вмістилися такі клюби: 2 Jotuls. air-conditioning, and other
над ними, а на цвинтарях рими д е р е в а м и . П л о щ а Комісія культурних і спад- ОЧСУ.
чого вирівняли внелід. а під 1. . . Д и н а м о " Т б і л і с і , п о б у д о в а н о окремі гарні extras. Rondout Schools. 2 miles to
цвинтаря легко взносить- щинних надбань. Господині О Ж ОЧСУ HELP WANTED
кінець змагань - здобули Грузія - 34 пам'ятники. З початком ли- Ukrainian National Estate. Relocating.
ся під горбок і має три дорі- Д о участи у Фестивалю гостили сенатора тради- ФMALE 0
переможного голя. Провід- 2. „Шахтар" Донецьк, пня ц. р. делегація Братств must sell. S55.000.
жки, які провадять д о вісім- згадана Комісія запросила ційними українськими
ник дружини інж. А. Шепа- Україна - 32 Дивізійників з трьох дер- метрового хреста та мар- коло ЗО етнічних груп, між стравами; під час гостини Owner 1-914-626-7401
рович. маючи труднощі з Kerhonkson, N.Y.

1
3. „Чорноморець" Оде- жав під проводом д-ра Р. мурової плити з написом ними українську групу Гем-
б р а к о м змагунів. влучно са, Україна — 30 дискутовано на теми укра- FOREMAN
Дражньовського об'їхала про те, що там спочиває монду.
скріпив дефензивні лінії МО- 4. . . Д и н а м о " Москва. усі ті місцевості і провіри- їнської справи тут і в по- Р94ФФФ4Ф99ФФ4ФФ0ФФФ9ФФФ9Л POWER PRESSES
1342 вояки з Другої світо- З р а м е н и української неволеній совєтським уря-
лодим оборонцем Андрієм Росія - 29 Мусить бути обзнайомле-
ла їхній стан, а парох Відня вої війни. П л о щ а зелена групи взяли участь місце-
Клеком. 5. „Динамо" Київ. Ук- о. д-р Ол. Дзерович від- дом Україні. ний з металем.
Цього самого дня надій- раїна — 28 правляв Панахиди. Притім
мов левада, — на могилах з
чорного каменя і з написа-
вий Відділ О Ж ОЧСУ ім. Із приходу фестиваль- :A. E-SMALACo. STAMPING MACHINES AND
на резерва ..Львова" nepe– Ольги Басараб під голов- ної кухні складено иг такі j! REAL.ESTATE І 1NSURAHCE PROGRESSIVE DIES.
устійнено участь українців у ми з обох боків, а між ними ;,
могла резерву ..Пан А.мері- ГАКІВКА ством п-і Марії Пилипчак і ціл на Фонд О б о ж н и ' 1733 Springfield Avenue І Д о г л я д над машинами.
ПОСВЯЧеННІ ВОЯЦЬКОГО ЦВИН- квіти у пластикових вазах.
ксн" високим вислідо.м - - „СОКІЛ" КИЇВ - церковне С е с т р и ц т в о України - три роки тому Maplewood, N.J. 07040 Всі бенефіти. вкл. госпіта-
таря у Фельдбаху 23-го ве- Все там прекрасно втрима-
7:0. П е р е м о ж н і голі для „СЛОВАН" БРАТІСЛАВА місцевої П р а в о с л а в - здекляровано 1000 дол. - і (201) 7 6 1 7 5 0 0 лнація. Д о б р а платня. по-
ресня. не.
. . Л ь в о в а " з д о б у л и : Ігор 4:3 ної церкви св. Михаїла ВПОВНІ ЦЮ СУМУ ЦЬиіи ро- стійна праця.
Жига і Петро Д р о з д по два. Уже в четвер, 21-го вере- Перед тим хрестом уміс- під головством п-і Барба- ку виплачено; на СКВУ - І Приймає всі роди забезпе-;
3. Фаріон. Т. Вирста і П. ARROW FASTENER CO..1NC. J
У товариських змаган- сня прибули д о вкритого тилася почесна чота ав- ри Тад. І чення, зокрема: на особові ;

J
50 лол. і на Іконостас ло
Йосефів. нях. шо відбулися в Палаті овочевими садами Фельд- стрійського війська, nocepc– В и с т а в к а н а р о д н о г о місцевої церкви - 50 д о л . І і вантажні авта та м о т о z 271 Haytilll Street
Вл. Кор спорту в Києві. „Сокіл" здо- баху колишні вояки 1-ої УД дині українці в числі 180 мистецтва з рамени ОЖ ! циклі; від вогню, від від . SADDLE BROOK. N J
Геммондський Відділ
був престижеву перемогу зі з Австрії, Німеччини, Анг- о с і б , а с п р а в а військова ОЧСУ з взірцево ук- О Ж ОЧСУ щиро потрудив- ! повідальності і бондн; на ; (201) 843-6900
сильним словацьким клю- лії, ЗСА і Канади, а підли- оркестра. Місце удекоро- л а д е и и м и в и ш и в к а м и , ся в праці для місцевої 11 життя і акцидентові полі-
бом. 4:3. саний заступав побратимів ване, з престолом і трибу- різьбою, керамікою і пи- української громади, а з J і си.
ВІСТКИ З УКРАЇНИ з Австралії. Квартиру укра- ною для промовців. ABCT– санками була під зарядом цим і для української спіль-
їнців розвинули ми у гос- рійський капелян відпра- Продає і приймає на npo– TOOL AND D1E MAKERS
ВІДЗНАЧИЛИ АВТОРІВ Марії П и л и п ч а к , Н а д і ї ноти, — і поширюючи ук- , Досвід при
МАРТА ЛІТИНСЬКА ЗІ тинннці , , Т р у м м е р цур вив Богослужбу і після неї Кушнір та Марії Мандзій і раїнське ім'я, і виступаю- ; даж нерухомості в Мей-
СПОРТОВИХ К Н И Г PROGRESSIVE DIES
ЛЬВОВА ЧЕМПІОНКОЮ Пост" під начальством Ро- відбулося офіційне ПОСВЯ- притягала публіку, яка по- чи в обороні політв'язнів в j пслвуді. Ірвінгтоні та 8
В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ METAL STAMP1NG
СВІТУ В ШАХАХ мана Дебрицького і Андрія чення військового цвинтаря ' всіх дооколичних МІСЦС-
дивляла жіночу творчість. Україні. MACHINES
Говоруна. з промовами представнн- І востях.
Секретаріят ЦК ВЛКСМ. Заходили гості і д о кухні,
Згідно з проголошеними У п'ятницю, 22-го вере- ків влади з Австрії і Ні- що її проводили організа- і : Всі бенефіти. включно з
Державний комітет Ради Микола Возняк
анелідами І К Ч Ф - М і ж н а - меччини. мееееемееееее^ееееееее^ госпіталізацією, добра
Міністрів СССР, Комітет сня колона авт і один ав- тори у співпраці з членки-
родної федерації листовних платня, постійна праця.
фізичної культури і спорту тобус, прикрашені націо- Після того у рамках від- нями С У М А і м . Крут з Чі- МЯЄЖІЖЖ,УММЛ-УЇ
шахів в Мюнхені. Зах. Ні-
при Раді Міністрів СССР, у нальними прапорцями ви- криття, перед пам'ятником каго-Південь. ORCHESTRA ФАХОВА ПОРАДА
ARROW FASTENER CO.. 1NC.
меччина, вілома в шахово-
висліді зроблених підсумків рушили на відвідини мо- Дивізійникам о. М. Рату- Другий павільйон — вибору будівельник парцель,
му світі українська шахіст-
ІУ-го конкурсу С С С Р гил товаришів зброї у Гнасі,
BLUE DANUBE уточнення контрактів, систе-
271 Mayhlll Street
ка Марта Літннська зі шинський відправив Пана- церковного Сестрицтва, д е SADDLE BROOK. N.J.
„Кращих спортових книг", Бад Ґляйхенберзі, Травман- хиду, а голова Братства з було домашнє печиво, хліб, PLAYS MUS1C FOR ALL ми житлових приміщень та
Львова ідобула нове звання OCCASIONS. (201) 843-6900
відзначив авторів 36-ти ви- едорфі, Бірнбавмі і Сан Канади д-р Василь Вернга солодке і частинно народ- кваліфікаційна контроля
чемпіонки світу. Ґрос.май-
дань, у тому числі шість Стефані, на яких о. радник промовляв д о зібраних. По- не мистецтво (кераміка), (201) 686-4033 будови.
стер Л і пінська виступала в
книг виданих видавнии- Михайло Ратушинський з кладено там вісім вінків і яке можна було купити, SCaqQCCMftftft EC0N0H0MES CONSULT1NG
збірній ССР, в якій крім неї 9FTJNEBAL D1RECTOBS9
твом „Здоров'я" в Україні. Англії, відслужив Панахи- гимном „Ще не вмерла Ук- спочивав під зарядом Ка- P.O. Box 207. Eldred. N.Y. 12732
змагалися і росмайстер л0і0ф04)фофф49940Фб9ФФФФФ0
Ольга Рубцова, міжнарод- Згідно з плянами дальшої ди. При кожнім пам'ятни- раїна" закінчено врочис- терини Сеник та Марії Й. (914) 5578741
ний майстер Людмила Бе- р у с и ф і к а ц і ї У к р а ї н и , ку покладено вінок, вислу- тість на цвинтарі. Долошицької.
лаванець і майстер Тамара російські імперіялісти від- хано слово і відспівано ,.Bn– Старанням Австрійсько- Присутнього на Фести- ЗБОРИ
Зайцева, vci ! Москви. Здо- значили у великій більшості диш брате мій", яке линуло
бувши 22 точки з 28-ми цих авторів, праці яких бу- понад верховіття дерев, на-
го Червоного Хреста від- валі сенатора Бирч Бая зі
булася увечері тієї зворуш- стейту Інд., українська rpy–
ВІДДІЛІВ УНС 9-кімн. дім, коло Союзівки -
S33.0O0.00.
ПЕТРО ЯРЕМА
можливих, збірна С С С Р ли видруковані російською че наша молитва і скарга ливої неділі у міській залі па на чолі зі своєю деле- 6-кімн. дім, три акри землі - УКР. ПОГРЕБНИЙ
виборола перше місце. мовою. З шести книг вида- д о неба. Зустріч ветеранів трьох на- гаиією при своєму павіль- S50.000.00. Займається Похоронами
Срібні медалі здобула збір- них в Україні, що їх відзна- У суботу, 23-го вересня о ціональностей. Як у промо- Йоні п р и в і т а л а в при- --^–-w–fj–g^–г 70 акрів землі, серед стейтово-
на Захілкьої Німеччини (19 чено, тільки дві в україн- год. 9-ій рано ветерани зіб- вах на цвинтарі, так на цій сутності 40-тисячної публі- го лісу, гірський потік. в BRONX. BROOKLYN,
НЕДІЛЯ, NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ
точок), на третьому місці ській мові: „На вогневому рались на Ринку, який прн- Зустрічі підкреслено вклад ки, склавши подяку за о б о - 22-го Ж О В Т Н Я 1978 р .
асфальтова дорога, за акер
опинилася збірна Ч е х о - рубежі" і „Спортивні вер- крашено австрійським, ні- нашої Дивізії у війні npo– рону українських політв'яз- S750.00. КОНТРОЛЬОВАНА
Словаччнни (15.5 точок). шннн дев'ятої п'ятирічки". 19 акрів землі, коло Союзівки
Обидві мають більше п р о
мецьким і українським пра- ти большевизму. а посад- нів. Делегація просила і П А С С Е Й К , Н . Д ж . Місячні ТЕМПЕРАТУРА
порами, довжиною 6 м. і ник Фельдбаху відзначив далі боронити своїм дер- збори Т-ва ім. Т. Шевченка 42 - S18.000.00.
пагандивний, як спортовнй
характер. Авторами укра-
помаршували д о Каплиці
— заповідника поляглих у
кількох із Братства кол.
вояків Дивізії медалею в
жавним авторитетом всіх Відд.. о год. 2-ій по пол. в У Н - STEPHAN 0LEKS1W Peter J a r e m a
ї н о м о в н и х книг були: Л. українських політв'язнів, Д о м і при 237 Hope Ave. Licensed Real Estate Broker
двох війнах, для покладен- подяку за опіку над могила- 129 BAST 7th STREET
ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ
Горіловський і М. Бака, на'шо Сенатор відповів, що Просимо чл. взяти участь у Rock Haven Rd., P.O. Box 341
голова Комітету фізичної ня вінків, та дальше — на ми українських вояків.
він буде далі, по своїй зборах. - В. Марущак, рек.
NEW YORK, N.Y.
новозформований вояць- Kerhonkson, N.Y. 12446 ORegon 4 - 2 5 6 8
УНСоюзу! культури і спорту при Раді Степан Добровннй спроможності допомагати секр.
кий цвинтар. Українських Til. Kerhonkson (914) 626-7692
Міністрів Української РСР. і боронити політв'язнів.Йо
в е т е р а н і в п о с т а в л е н о на П А Т Е Р С О Н . Н. Д ж . Місячні
Л Я Л Ь К О В И Й ТЕАТР го заяву прийнято оплеска- 11
' "" A.

1
чоло колони, розтягненої збори Т-ва ім. Т. Шевченка 64
83-ГО ВІД. СУА м и і врученням подарунку. В УКРАЇНСЬКОМУ С Е Л Ґ
УВАГА! на один кілометр. У Капли- Відд.. о г о д 12-2 дня, на новій
УВАГА!
ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ ці таблиця про вояків Диві- ЗНОВУ ПОЯВИТЬСЯ У заключному слові се- адресі - Церква св. Марії, на ФЛЬОРИДІ LYTWYH ft LYTWYM
зії вмурована при вході д о НА СЦЕНІ і натор Бирч Бай згадав про 73-81 Washington Ave., Clifton. нові хати з всім модерним ;
Можна вже іамовляти в юшгарському ВІДДІЛІ UKRAJNAN
при ..Свободі" неї,'”а на цвинтарі у Фельд- Ню Йорк, Н. Й. (О. Ю.). свою поїздку в Україну й N.J. Проситься чл. прибути і влаштуванням.
FUNERAL O1RECT0RS
баху побудовано в їх поша- - Після довшої перерви, д о Києва. У склад деле- вирівняти вкладки. - Управа. 5 кімнат, від 125,000
AIR CONDTTIONBD
В ІМ'Я ПРАВДИ ну пам'ятник, зараз по пра- Ляльковий Театр 83-го Від- 5 кімнат, гараж S31.500.
Обслуга ЩІІРА 1 ЧЕСНА)
вім боці масивних воріт, які дііЖімоггтгг--^ ' 7 кімнат, 2 гаражі S45.500
Аналізе безпжржлельноі трагедії ділу СУА під керівництвом Our Services Are Available
дають вхід крізь грубі му- ' У веїж п р а в ш и справах, таких як: розводи, тествменти, ІмІ- І 7 кімнат, „сплит-левел S65.00 Anywhere in New Jersey.
Української Галицької Армії. п-і О. Гаєцької, у неділю,
ри. На пам'ятнику з біло- граційні справи, спадщини, випадки, спрага зв'язані з ие- Також займаємося noxopo–
Друїс видання. 22-го жовтня ц. p., о год. рухомостямм, трансакція масткових справ кревних, які ,.ГЛРДЕН Г О М С нами на цвинтарі я Вавнд
го каменя зображений ан- 2:30 по пол., тут у домівці 5 кімнат, гараж S32.500
ЯРОСЛАВА ГРИНЕВИЧА живтть в Україні а б о в Польщі, прошу звертатися до- Бруку 1 перенесенням Тлін-
гел, який допомагає ране- СУА при 108 Друга евеню, На дві родини S65.00O них'Останків а різних
Ціна S2.00 ^ пересилкою
ному воякові, а на табли- поставить нову п'єсу для WASYLNEZ0WY Дшяигн під хату від(. S 8,000 країн світу.
"SvOBODA"BOOKSTORE ці побіч вириті прізвища 17- consultant for L0U1S KONOWAL. attorney
дітей, за казкою видатного 8 0 1 Springfied Avenue
У0 Montgomery Street. Jersey City. N.J ГР30? ох поляглих вояків — у Години урадуваний тільки за домовленням. SUNNYLAND REALTY
українського письменника !RWNGTON, N.J.
Мешканців стейту Ніо ХХ^ср-зі-^обов'язуг двох мовах (як і на усіх Room 8 0 3 . 1 4 1 1 Walnut Street. Philadelphia. Pa. 19102 Stephen Kowilchuk - Realtor
Івана Багряного, п. н. „Каз- NEWARK, N.J.
5Уо стеятового податку. інших пам'ятниках). Між Telephone (215) 563-3332 155 N. Park Ave.. Apopka. Fto. 32703
ка про лелек і Павлика ман- ESsex 5-5555
ними на другому місці чи- дрівника". . c^^eeeeeeauiiiiiiii^n'iritee^oeiti:i;i:iii.MKicHii?imi?iine (305)Ш-3060