You are on page 1of 4

ІЧмакшя і Адміністрація:

І "Svoboda" М) Montgomery Si
Пам'ятайте k-rxcv City. N .1 07302

^l;lipO–

Україну!
-^
СВОБОДА
КРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК
SY0B0DA
U K R A I N I A N
^

D А І LS
„ . " І

І
ТСД.І(ИІІІИ

з Нк) Йорку

УНСоюзу
З Н к . Порку

Г : :
.'Oil 134-0237
'201 і 434-0807
(212) 227-4125

i2Uli 451-2200
(212) 227-5250

^ ^
РІК LXXXW Ч. 231. Д Ж Е Р З Ґ С И Т І і НЮ ИОРК. , СЕРЕДА, 25-го ЖОВТНЯ 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY C!TY and NEW YORK. WEDNESDAY. OCTOBER 25. 1978 No. 231. УОЬ. LXXXY.

НЕДІЛЯ 22-го ЖОВТНЯ БУЛА ДЙЕМ ЖАЛОБИ НА ЗГАДКУ 45-РІЧЧЯ


КОМУНО-МОСКОВСЬКОГО НАРОДОВБИВСТВА В УКРАЇНІ
5000 українців у Бавнд Бруку вшанували пам'ять жертв голоду
ПОМЕР СВ. П. АНТІН БАТЮК Ізраїль і Єгипет погодилися
Бавнд Брук, Н. Дж. (Є. Ф-
Скрентон, Па. — У поне- на проект мирового договору ко). - У неділю, 22-го жов-
ділок. 23-го жовтня ц.р., тут тня 1978 року, 5 тисяч укра-
в лічниці Мерсі помер по Вашінгтон,' Kalp^Cpyca– сан Алі підкреслили, щ о д о їнців з різних стейтів Амс-
довшій недузі на 85-му році лим. - Минулої неділі, 22- порозуміння між обома де- рики з'іхалося до Бавнл
життя св. п. Антін Батюк, го жовтня, речник дсржав- легаціями дійшло завдяки Бруку, до Осередку Україн-
колишній голова Україн- ного Департаменту інтервенції президента ської Православної Церкви
ського Робітничого (тепер Джордж Шерман повідо- Джіммі Картера. в Америці для вшанування
Братського) Союзу та ві- мив. що протягом п'ятнн- 7,5 мільйонів мучеників ве-
домий політичний і громад- ці і суботи дійшло до nopo– З достовірних джерел ін- ликого голоду в Україні в
ський діяч. зуміння між делегаціями формують, що остаточна 1932-33 pp., фінальна подія
Св. п. А. Батюк народив- Ізраїля та Єгипту віднос- версія мирового договору якого розігралася в 1933
ся 11-го червня 1894 року в но проекту мирового ДОГО- може бути виготовлена ще році.
Збаражі. Західня Україна. вору між тими двома кра- в кінці цього тижня, а пре- Голод в Україні 1932-33
Після закінчення учитель- інами Близького Сходу, але м'єр Беґін і єгипетський роках - цс безприкладне в
ського есмінара. вступив у підкреслив, що проект му- президент Анвар сль-Садат історії людства народовби-
ряди Українських Січових сять ще схвалити ізраїль- правдоподібно формально вство. яке пляново було
Стрільців, а в 1917 році в ський і єгипетський уряди. підпишуть цей сепаратний організоване совєтською
ранзі поручника брав мировий договір десь в дру- владою в Кремлі.
участь у національно-ви- Ізраїльський міністер за- гій половині листопада. З ініціятиви колишніх ук-
звольній боротьбі аж до її кордонних справ Моше Да- раїнських в'язнів і свідків
програної під натиском во- св. п. Антін Батюк
ян, який в суботу вернувся з Покищо не подано под- голоду (ДОБРУС) повстав
рожих сил. Не маючи мож- був активним в багатьох Вашінгтону до Єрусалиму, робиць проекту мирового Всегромадський Комітет
ливости під польською оку- громадських установах і в заявив кореспондентам, що договору, але учасники ва- для всенародного відзна-
пацісю одержати працю по 1955 році його обрано на представив проект мирово- шінгтонських переговорів чення 45-ої річниці жахли-
фаху, він виїхав до ЗСА в пост секретаря УККА, а го договору прем'єрові Ме- зазначують, що обидві де- вого голоду, до якого ВВІЙ-
1922 році і замешкав cnep– кілька років пізніше — на нахемові Бегінові, додаю- легації обговорювали не шли всі українські центра-
шу в Детройті, де працював голову Політичної Ради чи, що хоча під час вашін- тільки ізраІльсько-сгипет- льні організації й установи Владики Митрополит Мстислав і Архислископ Марко та о. Митрат М. Харина а сослуженні
фізично. По кількох роках УККА, однак по кількох гтонських переговорів, які ські проблеми, але також у ЗСА під протекторатом священиків відправляють Соборну Панахиду.
переїхав до Скрентону, де, місяцях з того посту він почалися 12-го жовтня, по- контроверсійну справу оку- УККА і з тісною співпра- (Світ ти реО 1 Д.і.чбога)
працюючи фізично. покін- зрезигнував. За часів його щастнло дійти до порозу- пованих Ізраїлем арабсь- цею УП Церкви.
чив фінансові студії. Згодом головства УРСоюз причи- міння „відносно більшостн ких територій на західньо- ну Панахиду Високопрео-
працював в американських нився до встановлення СК- Блаженніший Владика свяшеннішим Владикою
проблем", то договір „ще му березі ріки Йордан і біля Мстислав, Митрополит Мстиславом. Архнспнско-
стейтових і міських устано- ВУ. Був активним членом не є готовий до підписан- .міста Ґази,^тобто питання УПЦеркви в ЗСА схвалив і
вах. а крім того займався численних організацій, в ня и . палестинських арабів. ПОМ Марком з Української
культурно-світньою пра- тому 123-го Відділу УНСо- поблагословив ті почини та Православної Церкви в
цею у Скрентоні і Тейлборі, юзу. У понеділок, 23-го жовт- запропонував, щоб відзна- Америці і Внсокопреподоб-
де провадив Школу Укра- ПоДІбНО ВИСЛОВИВСЯ ЄГИ- ня, президент Садат заявив, чення Дня Жалоби в житті ннм о. Митратом Мирос-
Панахиди відправлять петський міністер оборони що бажає змін у „деяких українського народу відбу-
їнознавства. Коли в 1923 тут в похоронному заведен- лавом Харнною. офіційним
році створилась національ- Камаль Гассан Алі. який фразах", але підкреслив, що лися в Бавнл Бруку. представником Митропо-
ні М. Чомка, а заупокійна очолює делегацію його кра- не противиться проектові Жалобне вшанування
но-визвольна організація Служба Божа і похорон лита Української Католи-
Оборона України, св. п. А. їни під час вашінгтонських як такому. Тогф ж дня пре- жертв голоду розпочалося в пької Церкви Кнр Йосифа в
відбудуться в суботу, 28-го переговорів, але який теж м'єр Бсгін і його кабінет 9:30 ранку Архисрсйською
Батюк був активнимїїчле- жовтня ц.р., о год. 11-ій сослуженні Високопрсио-
ном. У 1940-их роках він вернувся на Близький Схід, розглядали проект мирово- Службою Божою, яку від- добннх Протопресвітерів:
перед полуднем в україн- щоб представити проект го договору і мали продов- і правив Блаженніший Мит-
був управителем друкарні ській православній церкві о. Т. Форостін. о. С. Біляк, о
„Народної ВолГ, а в 1940 своєму урядові. Даян і Гас- жувати у вівторок. І рополит Мстислав у coc– Б. Желехівський. о. Ф. Фран
св. Андрея в Бавнд Бруку, луженні численних СВЯЩЄ-
році на Конвенції У РСоюзу Н.Дж. ченко. Протоієреїв: о. Фран
в Боффало. Н.ЙЦ,.. йога іників у Церкві-Пам'ятни- ко Істочнн, о. В. Базилсв-
В: смутку зал—лились: Ку.''
обрано на голову цісї opra–
нізації, де й виконував обо-
дружина Мілдред, син Ри- Венс і Ґромико не зуміли дійти Після Служби Божої від- СЬКИЙ. О. ПОКОТИЛО. О. MHT-
чард із родиною, брат і рат М. Чернявський. о.
в'язки голови аж до червня сестра та їхні родини, чис- до остаточного порозуміння бувся жалібний похід з-під
Церкви-Пам'ятника. Шнро- прот. М. Борнсенко. о. Прапороносці С У М А . . .
1973 року. В тому часі він ленні знайомі і приятелі. щодо САЛТ кі колони зорганізованої прот. М. Галета, о. прот. І.
Кульчицький, о. М. Пет-
молоді в уніформах Плас-
ляк. о. 1. Наконечний, о. І.
217-ий Відділ УНСоюзу в Рочестері Москва. — Після дводен-
них нарад у столиці COBCT–
сказав кореспондентам, що ту, ОДУМ-у і СУМА з пра-
не може входити в подроби- порами очолювали жалоб- Івашук. о. прот. Малічур. о.
прот. П. Мелех. о. прото-
відмітить бенкетом своє 70-річчя ського Союзу, які почалися
в неділю, 22-го жовтня, рсч-
ці щодо перебігу нарад у ний похід. Владика митро-
Москві, аж поки секретар полит Мстислав і Архнг- диякон В. Поліщук і о. дня-
Рочестер, Н. Й. - Брат- Союзу на терені Рочестеру і ники державного секретаря Венс не поінформує прези- пнекоп Марко очолювали кон Є. Крнволап.
ство св. Иосафата 217-ий околиць та ширше грома- Сайруса Венса і совстського дента Джіммі Картера про багаточисельну колону свя- Блаженнійшії Мнтропо-
Відділ УНСоюзу, одна з дянство. В бенкеті рівнож міністра закордонних справ вислід нарад, але відмітив, щеників, проф. Василь За- лит Мстислав висловив
найстарших організацій ці- візьмуть участь запрошені Андрея Громика у понеді- що Венс вважає, що nepero– вітневич спільний хор УП- свою радість з приводу то-
єї української громади в представники американсь- лок заявили, що не пощас- вори зі совстськими лідера- Церкви при 82-ій вулиці в го, що з'їхалося спонтанно
північнозахідній частині кого" полїти чного свїту7Тб- тило дійти до остаточного ми ..були корисні І КОН- Ню Йорку і місцевий при так багато українців, щоб
стейту Ню Йорк, відмітить ловним промовцем буде порозуміння щодо нового структивні". Подібно ви- Церкві-Пам'ятнику, гсне- спільно помолитися за душі
70-річчя свого існування головний предсідник УН- договору в справі обмежен- словився Ґромико. рал Петро Григоренко жертв в ию жахливу 45-ту
врочистим бенкетом, який Союзу д-р Іван Флис. ня стратегічної атомової йшов на чолі колони був- ..річницю в житті нашої
відбудеться в неділю, 12-го Крім формальної і мис- зброї (САЛТ 11), але зазна- Однак, обидві сторони ших українських вояків з націГ.
листопада ц. p., о год. 3:30 тецької частин, програма чили, що обидві сторони відмовилися вживати слова рядів І-УД-УНА. ОБВУА.
по полудні в шкільній кафе- бенкету передбачає вшану- постановили продовжувати ..прогрес", що коментатори колишніх вояків УПА, Ук- ..Дай, Боже. говорив
терії при церкві св. Йоса- вання союзових піонерів, старання в тій справі, щоб інтерпретують може значи- раїнсько - Американських Владика, щоб оия хвилина,
фата. які гуртуються у 217-му запевнити якнайскоріше ви- ти, що такі справи, як об- Ветеранів, СВУР і 11 УНА. оця молитовна зустріч, оця
Відділі, що тісно пов'яза- готовлення, а відтак і під- меження американських За ними маршували широкі згадка про мільйони непо- ...Пласту т^ О Д У М - у в жалобному поході віл Церкви-
Управа Відділу, щоїїочо- винних жертв нашої о napo–
люс Константин Шевчук, ний з українською като- писання договору. крилатих ракет („круз ми- колони представників ук- Пам'ятника до Хреста-Пам'яїники.
лицькою парафією св. Йо- селе") і совстського страте- раїнських організацій та ду, щоб вона нас понови-
запросила на це свято пред- У понеділок в перегово- ла, щоб вона нас зробила Після Соборної Пана.хн- співав спільний хор під ке-
ставників всіх Відділів УН- сафата. рах взяли також участь ге- гічного бомбовика ,.Бек- українське громадянство з кращими, лібшими..." Та ди бу.іа відправлена Літія
фаєр" далі стоять на ncpe– різних стейтів Америки. рівництвом проф. Василя
неральний секретар КПСС щоб ми пам'ятали про ті біля пам'ятника мільйонам Завітневича
Леонід Брежнєв і маршал шкоді до остаточного nopo– Походом керував п. Дми- жертви, про репресії cynpo– жінок, дітей замучених іо-
Вісті ФКУ зуміння. Рівнож совстські тро Фурмансць. секретар Голова Всеї ромадського
Ніколай Оґарков, шеф шта- ти нашого народу вже иів- лодом у 1932-33 роках в Комітет) іі-і Сгефаиія Бук-
бу совєтських збройних сил та американські речники Всегромадського Комітету. століття і що „ми живемо у Україні.
відмовилися коментувати шована відкрила маніфес-
і спеціаліст в ділянці між- Перед Хресто.м-Пам'ят- великій частині лише і вик- Під час Служби Божої.
Проф. І. Шевченко викладав в Італії континентальних ракет. можливість ..вершинної ником відправлено Собор- лючно задля них". Соборної Панахиди і Літії ґЗакін?ення на crop, if)
Годдінг Картер, речник конференції" між президсн-
Кембрідж ( Ф К У ^ - П р о - ладачів, які є видатними Державного департаменту, том Картером і Брежнєвим.
фесор Ігор Шевченко, ВІДО- візантнетами та вченими
мий візантолог, визначний
український вчений, член
різних галузей, були: ідео-
логія, суспільство, культу-
В Москві помер Анастас Мікоян Головна Управа СУА
Американської Академії ра, богослов'я, мистецтво, Високі достойники Китаю відбула Пленарне Засідання
Наук, заступник директора право та література Візан- Москва. - Совстськс пре У вересні 1929 року Moc–
Українського Наукового тії. Цього року розглянено прибули до Японії сове агентство ТАСС пові- ква вислала Мікояна знову Ню Йорк, Н. Й. (ОС П). кади ЖІНОЧОГО Поступу.
Інституту Гарвардського період ХІІ-ХУ сторіч. домило, що в суботу, 21 -го до Харкова, Миколаєва, - У суботу і неділю. 14-го і Внесено також окремі пос-
Університету, наприкінці ве- Проф, І. Шевченко мав чо- Токіо, Японія. —До Япо- зував нечувану досі oxopo– жовтня там на 82-му році Херсону. Одесси. Tupacno– 15-го жовтня ц. р. тут ВІД- танови. що стосуються ад-
ресня ц. р. виїхав з Гар- тири виклади і чотири ко- нії з 8-денною візитою при- ну для китайських пред- життя помер Анастас І. Мо- ля, Києва, де він знову гово-булося Пленарне Засідання міністрації. яка займасть-
варду до південної Італії, де льоквії на тему візантій- були в понеділок, 23-го ставників. Вояки національ- коян, колишній голова Прс- рнв про чергові завдання Управи, в якому взяли ся спадками, шо їх іали-
на запрошення Центру Ві- ської літератури цієї епо- жовтня ц.р. ВИСОКІ ДОСТОЙ- ної гвардії і біля 67 000 зидії Верховної Ради СССР партії, проводив нарадами участь голови Окружних шають члени СУЛ і :рома-
зантійських Студій універ- хи. поліцистів охороняли не старий большевик, член Ко- партійних організацій ,,у Управ із'Чікаго, Детрой- іяни і і! Союз) Українок,
никн Китайської Народної
ситсту в Барі, вже третій рік Слухачами курсів були Республіки, Між ними за- тільки лстовище Ганеда. муністи,чної партії від 1915 питаннях виконання планів ту. Ню Йорку, Філядель- Наприкінці засідання на-
підряд викладав історію дипломанти і науковці. ступник голови китайської але також прилеглі до'нього року, уродженець Вірменії, хлібозаготівлі". фії. Північного Ню Йор- спі:іа вістка, що до Риму
візантійської літератури під Текст курсів із двох none– Комуністичної партії і пре- місцевості і вулиці, якими, де він провів свої молоді ку. Південного Ню Йор- зі заслання приїхала На-
час двотижневих курсів, редніх років вже опубліко- м'єр-міністера Тенг Гсіао- після формального приві- роки, сильно активізуючись Закінчивши голодову об- ку та з таких стейтів, як: Ню ия Світлична 3 дітьми. Зіб-
присвячених розглядові ВІ- вано в двох томах. пінг, міністер закордонних тання на летовищі. nepe– в рядах Компартії. логу України і виморивши Джерзі, Нова Англія і ранї постановили вислати
зантійської цивілізації. Широкі наукові зв'язки справ Гуанг Гуа та інші, а їжджала валка авт з Тенг Треба припускати, що понад 7 мільйонів україн- Огайо. На нарадах були ііі привітання, як також те-
Раніше д-р І. Шевченко проф. Шевченка сприяють також декілька високих Гсіао-пінгом і японським Анастас Мікоян був одним ських хліборобів голодом, присутні також члени Кон- деірафічно переслано гуди
відбув наукові поїздки до Українському Гарвардсь- старшин китайської армії, прем'єром Фукудою на чо- із співвинних за організа- кремлівські верховоди, а трольної комісії і рефсрен- певну суму грошей. Вод-
Австралії та країн Далекого кому Центрові здобути пов- які, як інформують пресові лі. Тенг і його супровід були цію штучного голоду в Ук- зокрема Йоснф Сталін. взя- Тки поодиноких ділянок. ночас розписано збірку по-
Сходу. ноправне місце та пошану аґенства, цікавляться заку- одягнені у традиційні ки- раїні і на Кавказі, а також в лися винагороджувати Мі- На Пленарному Засіданні між членами СУА, щоб ие-
Тематикою курсів в Барі, для української науки в між- пом новочасної зброї не тайські сірі одяги з часів Кубані, бо згідно з COBCT– кояна різними почестями. В схвалено пдян праці голів гайно допомогти новопри-
що їх проводило шість вик- народних колах. тільки в Европі, але також в Мао Тсе-тунга, а їхня пове- ськими джерелами. зокрс- 1930-34 pp. він стас народ- Окружних Управ і реферсн- булііі ро НІНІ.
індустріяльних країнах дінка була більш ніж скром- ма Українськуою Радянсь- ним комісаром постачан- ток. а також бюджет органі-
Азії. ною, наприклад, вони від- кою Енциклопедією, він в ня, в 1937-46 pp. заступнн- зації. На місце п-і Оді Став- СЕСІЯ
мовлялися від почесного 1928 й пізніших роках з KOM голови раднаркому ннчої, заступниці голови, ГОЛОВНОЇ РАДИ НІ ПІ
Д-р Л. Гайда доповідав У зв'язку з уже раніше
ратифікованим японсько- привітання, не бажали, щоб доручення ЦК КП(б) виїз- СССР і одночасно народ- обрано и-і Марію Томоруг. Ню Йорк. - Сесія 1 о-
на їхню чвсть були виголо- див на Україну, брав участь ним комісаром зовнішньої Проднскутовано цілу низкл
у Смітсонській Інституції китайським договором,
який включає також еконо- шувані Промови, відмови- у роботі Пленуму ЦК КП- торгівлі, в часі Другої сві- проблем, окрему вагу прн-
повної Ради НТШ відбу-
деіься в п'ятницю. 27-го
жовтня ц. p., доповідь про мічну співпрацю між обид- лись від відбирання також (б)У. що відбувся від 1-5 тової війни членом держав- свячено збереженню україн- жовтня її. р. в приміщенні
Вашінгтон (ФКУ). - Д-р інших почестей. Одинокою листопада 1928 року, де він
Любомир Гайда, молодий Вірменію, Грузію та Азер- вома країнами, Тенг на- ного комітету оборони ської мови та української НауКОВОГО Товариства ім.
байджан. Доповідь відбу- діється на підписання чис- зміною було хіба тс, що дав ..глибокий аналіз xapa– СССР, заступником голови ідентичности. Рівнож вста-
історик, тюрколог, СПЄЦІЯ- Тенга у його подорожі су- ктеру та джерел господар- Шевченка В Ню Норку при
ліст доби гетьмана Доро- лася на запрошення Сміт- ленних договорів з ЯП0Н- Ради Міністрів, міністром новлено, що культурно-ос- 310-312 Весі 13-ОЇ вулиці.
сонської Інституції. ським урядом, в першу чер- проводжала його дружина, ськнх, зокрема хлібозаго- зовнішної торгівлі і ВИКО- вітня і виховна рсферснту-
шенка, як також знавець здається перша китайська тівельних, труднощів, зу- Початок о гол. 1-ій ПО
національних проблем Со- На доповіді було присут- гу економічного договору нував інші функції. В 1964 рн, крім плянів затверлже- полудні. J o участи в Сс-
жінка, від часу перебрання пинявся на завданнях пар- році він був номінований ннх згідно з резолюціями
вєтського Союзу, викладач ніх коло 100 осіб, серед них ціллю якого є піднести КН- влади в Китаю комуніс- тійної організації України в сії запрошені представники
курсу в Гарвардському уні- члени Смітсонської ІНСТИ- тайську господарку, а го- ,,президентом" СССР і вір- ХУІ1І Конвенції СУА, ко-
тами, яка виїхала зі своїм справі подолання опору ку- но служив ;iqpM совстськнм ристуватимуться у своїй всіх чотирьох НТШ в Евро-
верситеті про неросійські туції, що вибираються в ловно індустрію на вищий мужем за кордон в офіційну ркулів та їхніх поплічни- пі, Австралії. Канаді і ЗСА
національності СССР. ви- туристичну поїздку на Кав- рівень. диктаторам - Сталінові і праці напрямними Міжна-
подорож. ків". Хрущову. родного Року Дитини і Де- та всі п'ять наукових Сек-
голосив тут у суботу 7-го каз. Японський уряд змобілі- ній НТШ.
??

СВОБОДА. СЕРЕДА. 25-го ЖОВТНЯ 1978 Ч .231.

Василь Федорончук Володимир Р. Дячук І. Поритко -


CBOFOAA^SYOBODA
УА?АЇНСЬКУІЙ ЩОДІННИК (J К Я А І Н І A S О А І і У ДОВГИЙ МАРШ" КИТАЮ
?v
КОНГРЕС ЗНАВЦІВ ДОПОМОГА КОЛИШНІМ
F O U N D E D 1893 ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ВОЯКАМ
Ukrainian nenspaper published aaily except Mondays and hob
days by the Ukrainian National Association, int.. at Рим. Від 5-го до 10-го лійський вклад міг би поля- ,,Зернові культури 1978: Попередні відбулись в Ев- Український нарід склав тету гаран і ус якнайбільше
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J.'(P4)i жовтня перебував в Італії з гати в першу чергу в роз- краща віджива для міль- ропі (Прага - 1927, Рим - й далі складає великі жер- справедливе і найдоцільні-
офіційною візитою китай- витку механізації сільсько- йонів населення світу" 6у- 1932, Гамбург - 1955, Ві- тви на вівтар Волі. По- ше господарювання фон-
Р Е Д А Г У Є КОЛЕГІЯ У С К Л А Д І (поазбучно) ський міністер закордонних го господарства і з цією ло темою Шостого Інтер- день - 1956, Дрезден - дії й час на рідних землях дами, шо їх громада скла-
Любов Ко.існська. Во.юлимир Лсвенсиь. Зснон Снилнк (тепер ви справ Гуанг Гуа. До Риму метою турінська промисло- національного Конгресу 1970). зрівняли з землею могили дас в почутті пошани б
. кончючмй обов'язки голови Колегії). Василь Тсршаковсць і Є в т він прибув із Атен, а з Риму ва фірма ФІЯТ могла б для зернових культур і хлі- В Конгресі брали участь наших героів-воїнів з виз- вдячности для тих, які не
В. Фсдоренко поїхав до Лондону. Його спорудити в Китаї завод ба, шо відбувся в поло- приблизно 2000 делегатів, вольної боротьби. Недавня словами, а ділом засвідчи-
європейська поїздка відбу- тракторів і завод „великих вині вересня 1978-го року у що репрезентували 55 дер- дійсність переходить вже ли свою вірність ідеалам
Second Class Postage pa'd at the Post Office of Jersey Cuy. N.J моторів". Передумовою до історії, стає спомином
J A^cpted for mailing at special rale of postage provided foi JJ лася заледве трохи більше Вінніпегу, Канада. жав. Між ними були сві- ВОЛІ.
! SkRUon 1130 of Act of October 3. 1917 - authorized July 31. 1913 як місяць після подорожі цих широких можливостей Ціллю Конгресу було тової слави науковці і тех- геройської легенди. Як уся допомогова акція
президента Гуа Куо-фенга співробітництва є дві угоди поширення знання і виміна нологи для вирощування Але є одиниці серед нас, заморської еміграції, так і
^Передплата: на рік — WO.00. на пів року — 516.00, на з міся- до Букарешту, Бсоґраду і про культурну і науково- думок, як найкраще ужити зернових культур, як рів- сотні одиниць, для яких допомога колишнім учас-
ttt - SS'00. Д л я членів УНСоюзу 66 f міс. За кожну зміну а^д- технічну співпрацю, підпи- минулі дні не будуть ні- никам визвольної бороть-
ресн - 25 є. Чеки і ' m o n e y orders" виставляти Ha"Svoboda'– Теграну, подорожі, яка
сані з нагоди візити.
зернові продукти для про- нож делегати млинарської і
би вимагає змін. В Захід-
становила зворот у світовій харчування швидко зроста- пекарської індустрій світу.. коли світлою легендою, бо
І'.О Box 346 Jersey City. N.J. 07303 площині. Є підстави дума- Звичайно, перспективи ючого населення світу. Це Поміж делегатами Ка- для них дійсність ,,вчора" ній Европі рідшають ряди
ти, що подорож міністра двобічного співробітництва був перший Конгрес, що нади л ЗСА було при- нерозлучно зв'язана з дійс- наших івалідів бувших
закордонних справ випе- зайняли значну частину відбувся на Північно-Аме- близно десять осіб ністю „сьогодні". Це КО- учасників збройної бороть-
реджує аналогічну візиту в римських розмов, Гуанг рн камському континенті. українського походження. лишні українські вояки, во- би. Але рівночасно побіль-
Бояться правди Західній Європі президента
Гуа Куо-фенга.
Гуа проте і головним проб-
лемам міжнародної політи-
На Конгресі були вживані єнні інваліди й старші ві-
ком немічні. Вони, враз з
шується кількість тих, шо,
хоч не вийшли з боїв ка-
чотири офіційні мови: ан-
Гуанг Гуа мав у Римі ки в них присвячено належ- глійська, французька, ні- Тими, шо в могилах, тво- ліками, досягають віку, в
і Минулого тижня совстська газета „Правда", орган ЦК обмін поглядами з головою ну увагу. Гуанґ Гуа внсло- меиька і російська. рнли цю легенду Чину, якому вже не в силі зай-
! КПСС. персонально атакувала у неперебірчивий спосіб уряду Андреотті, з МІНІС- вив високу оцінку „активної тити, що з усіх захщньо- жертвуючи собою. ПОЛЯГ- матнея заробітньою npa–
европейських урядів най- Відкриваючи Конгрес,
: амбасадора З'єднаних Стейтів Америки до Совєтського тром закордонних справ ролі" Італії в розвитку єд- прем'єр Трудо сказав, що лі герої СПЛЯТЬ тихим сном, цею і вони неспроможні
' Союзу Малколма Туна, закидаючи йому в першу чергу Форляні, з президентом ности і зміцнення Західньої більшу обережність ДО СПІВ- не потребують від нас уже також прожити з мізерної
робітництва з Китаєм вияв- 800 мільйонів людей світу
„неамбасадорську поведінку" і поширення наклепів на Республіки Пертіні,атакож Европи," яка спричинилася ще сьогодні живуть в не- ніякої допомоги, але ті, шо старечої пенсії, бо всі во-
: Совстський Союз в часі його політичних виступів в ЗСА. ЗуСТрІВСЯ З ІНШИМИ ПОЛІТНЧ- до європейської безпеки й ляє уряд Німецької Федера- залишилися каліками й не- ни знеможені життєвим
світового миру", а так само тивної Республіки. Під час достатках харчів, а Р. Ан-
Зокрема ..Правді", а зглядно комуно-московським ними діячами, між якими дерсон з Інтернаціонально- мічними, мусять доживати трудом, кволі здоров'ям і
' диктаторам, не подобались звороти у промові амбасадора голова сенату Фанфані. зусиль італійською уряду, дискусії в Бундестагу 5-го своїх днів серед важких більш податливі на недуги,
скерованих на поглиблення жовтня про схвалення 25- го Центру Розвитку Зерно- фізичних і духових терпінь
: Туна з відкликами на три основні факти у совстському який в минулому відвідав вих Культур в Мехіко зая- аніж інші їхні земляки, шо
: суспільстві: зріст совєтського расизму, бомбардування був Китай і є там дуже по- зв'язків із середземномор- річного советсько-німець- на чужині, бо свою моло- не переходили війни і не
: американської амбасади в Москві електронними мікро- пулярний, і генеральний ськими народами. кого договору про ЄКОНО- вив, що при сьогоднішнім дість, своє здоров'я ЗЛ0-
мічне-технологічне співро- прирості населення 70-75 були раненими.
: хвилями, від чого, як твердить Тун, фізично терпіли секретар соціялістичної Накреслюючи картину жили на жертвеннику Американсько-укра1нсь-
: службовці амбасади, і систематичне поширювання можей партії Бсттіно Краксі, та з світової ситуації, китай- бітництво, підписаного в мільйонів на рік, продукція Батьківщини усе те, шо
травні ц.р. з нагоди візити харчів повинна збільшува- ка громада ставилась зав-
. оправданого страху у Совстському Союзі перед Китай- представниками економіч- ський міністер закордонних людина має найціннішого, жди з глибоким пієтизмом
справ підкреслив відому Брежнєва в Бонні, у відпо- тнсь по ЗО мільйонів мет- без вагання жертвували на-
еькою Народною Республікою. ного світу, втому з головою відь на критику з боку хрис- ричних тонн кожного року. до колишніх борців за во-
Спілки Промисловців Kap– китайську тезу „нсминучос- ції. лю України. Від 1925 року
ти Третьої СВІТОВОЇ ВІЙНИ", тиянсько - демократичної Він бачить три можливос-
З огляду на існуючу політичну ситуацію, а зокрема на лі, і з президентом турін- опозиції (ХДУ і ХСУ) і на її ті для переведення цього До 1953 року наші вете- збирали тут і висилали до
переговори про обмеження стратегічної зброї, які тепер ськоі автомобільної фірми наполягаючи одночасно і ранські організації допома- ,,старого краю" зібрані
на потребі ,,гльобальної ствердження потреби нав'я- діла:
ведуться між Совстським Союзом і ЗСА, Державний Ф1ЯТ, Аньєллі. Гуанг Гуа зання тісного співробіт- W Відкрити нові землі гали потребуючим ко- гроші, за які придбали у
'- департамент вважав, що тепер було б невигідно коменту- не бачив офіційних пред- спільної стратегії між усіма лишнім учасникам зброй- Львові Дім Українського
: народами, які бажають ництва також з Китаєм, під управу, як у Африці,
вати напади советської пропаганди на амбасадора Туна, ставників італійського ко- канцлер Гельмут Шмідт, так і в Південній Амери- ноі боротьби за посеред- Інваліда, в якому створено
” тому речники цього Департаменту тільки здементували мунізму а тільки комуніста уникнути вибуху війни і ництвом ЗУАДК-у. верстати праці для його
обороняти мир у світі". В заперечуючи обвинувачен- ці.
В закиди і назвали їх неправдивими. Довше однак над цією Інграо в його характері го- ня на адресу уряду у про- 2S Збільшити видай- Завдяки ІНІЦІАТИВІ й доб- мешканців.
j справою застановлялися політичні аналітики та спеціяліс" лови палати депутатів. Пі- розмовах з міністром за- Згадана сума, зібрана за
кордонннх справ Форляні вадженні „політики гойдан- ність землі тепер в ужит- рому організаційному хис-
- ти тдеовстських відносин, які ствердили в першу чергу, сля римських розмов він ки між СССР і Заходом ті. тові наших комбатантів та 25 років на допомогу жер-
І що Москва, помимо мілітарної потужности, боїться відвідав промислові ком- зроблено огляд наявних у
світі головних вогнищ криз, шляхом гнилого компро- 37 Зменшити число ху- вирозуміння Злученого Ук- твам визвольної війни -
І правдивої інформації на Заході про відносини у Совєтсь- плекси південної й північної місу", висловився проти добн, щоб осягнути кращу раїнського Амернкансь- свідчить про непослаблену
- кому Союзі, які безупинно пливуть на Захід різними Італії: Таранто й Бріндізі на від Середнього Сходу до
гарячих пунктів в Африці. „альтернативи Москва або видайність з безпосеред- кого Комітету (ЗУАДК) 25 вірність американських ук-
- каналами, бо амбасадор Тун радше намагався оправдува- півдні і Венецію та Турін на Пекін". Федеральний уряд, нього ужитку рослинних років тому , оформилася раїнців цій добрій, шля-
-, ти офіційну політику детанту з Москвою і її сателітами, а півночі країни. Також у цьому контексті
Гуанг Гуа і Форляні ствер- - сказав він, — готовий білків, замість тваринних у Суспільна Служба Комба- хетній акції, яка єднає за-
- совстські аргументи вживав тільки для перестороги COBCT– У різних розмовах, що їх розвивати економічні й ї ор- людському харчуванні. На- тантів. Вона охоплює всі гальну доброчинність з ук-
:
ських. не завжди щирих, підходів до цих чи інших проблем він мав у Римі, Гуанг Гуа дили, що точки зору Пекіну
й Риму є дуже близькими. говельні угоди з Китаєм, приклад, Індія, де полови- діючі українські ветерансь- раїнським патріотизмом.
- ч переговорах із Заходом. Але кремлівські верховоди, повторив, що Китай готу- але в дусі співробітництва, а на управної землі є штуч- кі організації і щороку в Тому рідко котру іншу
боячись, що поширення правди про СССР може привести сться до „нового довгого Стосовно Середнього Cxo–
ду обидва міністри в загал ь- не зудару, встановляючи но наводнювана, могла б місяці листопаді перево- справу можна поручати
до бнугрішньо-політнчних змін в імперії, до нових спроб маршу". Це був лейтмотив свої взаємини з Пекіном „у вирощувати подвійну кіль- дить збірки на допомогу громадянству так тепло й
:
: поневолених народів відзнекати свою волю чи евентуаль- візити, котрий дає уявлення ному позитивно оцінили
угоди Кемп Дснвіду, інтер- формі, яка б не заважала кість зерна, якщо застосу- нашим потребуючим ко- щиро, як цю Листопадо-
-: ноі перебудови совеїської системи, придушують вже в про політичні напрямні, які претуючи їх як ,,перший стосункам з Москвою". вала б правильний час засі- лишнім учасникам виз- ву збірку на українських
': зародку поширювану будь-ким на Заході правду. керують післямаоїстським вів, правильний ужиток на- вольної боротьби. За 25 воєнних інвалідів, на ста-
Китаєм. У чому полягає цей крок", що його повинні су- Мимохідь нагадаємо, що
проводжатн інші кроки, така постанова відносин із возів, правильну контролю років зібрано понад 330 рих немічних та потребукь
Тому не треба дивуватися, що й цим разом „Правда" „новий довгий марш"? Із над буряками і підвищення долярів, з чого вже видано
1 обізвала амбасадора Туна „фальсифікатором", заствсрд- початком наступного тися- між якими основним і резо- Китаєм випливає з німець- чих допомоги колишніх ук-
лютивним. може бути виУ кої Остполітік, ,,архітек- ужитку механізації засівів і на допомогу потребуючим раїнських вояків, на тих,
чження правди, як зрештою обзивала такими ж епітетамий чоріччя, - заявив по суті збору. в Европі, Південній Аме-
;і інших політичних .діячів, між якими були навіть визначні Гуанг Гуа, — Китай хоче знання права палестинсько- том" якої є виконавчий сек- які зберегли давню вояць-
го народу „на власну бать- ретар соціял -демократич- Північно-Афрнканські риці, ЗСА і за залізною ку гордість та гідність" і
: члени комуністичних партій на Заході, як, наприклад, стати „могутньою соціяліс- заслоною біля 280 тисяч
'француз Жан Аленштайн, заступник директора інституту з тичною країною". На думку ківщину і на власну дер- ної партії Егон Бар (він країни, де посуха є кож- самі для себе, ні в кого не
жаву". Оскільки мовиться опрацював цю політику, норічною проблемою, про- долярів. Подвійна контро- просять, а тому гідні ше
питань вивчення та дослідження марксизму, генеральний китайської провідної верс- ля Суспільної Служби
:'секретар Комуністичної партії ЕспанііСантіяго Каррільйо тви існують умови, щоб про африканські проблеми, коли був керівником відділу дукують лиш одну трети- більшої пошани і пристой-
то китайський міністер за- плямування у міністерстві ну з того, що можна б Комбатантів і ЗУАДКомі- НОІ допомоги.
чта багато інших, які насмілювались критикувати совєт- досягти цієї мети.
чську тоталітарну систему за стосування репресивних кордонних справ різко засу- закордонних справ) і яку по випродукувати, і це тому,
Велике зусилля Китаю див всі форми „зовнішньо- суті поділяють голова пар- що не застосовують кон- ”
:заходів для придушення опозиційного руху, чи пропону- мусить перейти через „40-
:валн будувати соціялізм з „людським обличчям". го втручання в справи того тії Віллі Брандт і голова тролі трав'яних бур'янів. ІЗ СУСПІЛЬНОЇ ОПІКИ
тири модернізаціГ, що їх континенту", наполягаючи партійної фракції в Бундес-
Гуанг Гуа перелічив у тако- Добрим прикладом по-
Амбасадора Туна в Москві ніколи не любили за його му порядку: сільське rocno– на принципі, повністю схва- тагу Герберт Венер та ліве ступу є Туреччина, де про-
;Іодвертість і за критичне ставлення до цієї нелюдяної дчрство, промисловість, леним італійською сторо-
ною, що „африканські про-
крило партії. Остполітік
Бара наставлена на певного
дукція збіжжя зросла з 9
мільйонів до 16 лише то-
Муравлина праця
'антинародної системи. Але хіба, це він тільки одинокий оборона й технологія. Зо- роду „самофінляндизацію"
-бачить ці вади в сещіялістичному господарюванні? крема стосовно цієї остан- блеми мають бути розв'яза- му, що застосовано ужи- Суспільна Служба Ком- ги може матій організація
j-ДІедавно ж про ці справи вичерпно говорив відомий ньої „модернізаціГ, Гуанг ні африканцями". (невтралізацію на зразок вання "хемічних погноїв і батантів, це, за Л 25-річ- лише при відданій, справді
-югославський письменник і мислитель Мілован Джілас, Гуа виразно підкреслив по- Найважливішою ціллю Фінляндії) Німецької Феде- контролю бур'янів. чя діяльности. працьовн- ідейній муравлнній праці,
-письменник Мігайло Мігайлов. ген. Петро Григоренко. требу науково-технічного місії Гуанг Гуа в Европі є ративної Республіки, що Сьогоднішній потенціял та, тиха, услужна й до- якої - на око! - не вид-
^Леонід Плющ та багато інших видатних осіб. Джілас, вкладу Заходу. „Керівники здійснювати стратегію на- відмітив нещодавно і Збіг- міг би подвоїти агроно- поміжна установа, що пік- но, бо вона, ця праця,
"наприклад, порівнюючи дві системи — совєтсько-комуніс- італійської політики й еко- ближення до Заходу на шля- нсв БжезіньскиЙ, — „само- мічну продукцію в світі, лується віддано нашим во- непомітна, а стократно ко-
ху, відкритому останніми фінлянднзацію" шляхом якщо б вповні застосували рисна для колишніх вояків,
йгичну і західньо-демократичну стверджував, що східній номіки, — сказав Гуанг, — поступового віддалення яцтвом усіх ВИЗВОЛЬНИХ В0-
бюрократичний соціялізм у всіх майже відношеннях повинні знати, що ми пря- поїздками президента Гуа існуючу доступну агроно- єн; піклується здоровими і а нині старих комбатан-
Куо-фенга, — стратегію, в Бундесрепублік від НАТО мічну техніку. , тів українських армій. Цьо-
'поступається демократичному капіталізмові, бо Захід МуЄМО ДО ЗМІЦНеННЯ ЄДНОС- взамін за совстські гарантії недужими генералами,
стоїть сьогодні куди ближче до здійснення деяких ти й порядку нашої країни, якій китайський уряд спо- Конгрес тривав тиж- старшинами та низовим го року ця наша установа
лучує — на однаковому рів- неагресії і в перспективі день і на ньому також обходить своє 25-річчя іс-
соціялістичних ідеалів, ніж східньоевропейські режими. до використання її величсз- зближення між двома ні- вояцтвом? Читаєш ко-
Чого ж тоді хочуть кремлівські диктатори від амбаса- них ресурсів, які мусять ні інтересу - свою дедалі прочитано багато допові- роткий ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТИ ЦІ- нуваиня. її проводові, на
більш різко антисовєтську мецькими державами на дей, що заторкалн ролю руки голови товариша Іва-
дора ЗСА. коли про ці справи з такою вичерпністю і вчинити її великою, квіту- шляху будучого об'єднан- єГ установи й дивуєшся: від
знанням предмету говорять колись переконані марксисти, чою і розвиненою країною". політику. науки про зернові культу- 1953 року, коли ССК ос- на Поритка, належиться
ня. Цей процес, за пляном ри в будучій продукції xap– від усієї нашої тут Спіль-
-які добре знають загниваючу систему комуно-московської Пекін бажав би від Італії Обережність боннського Бара, мав би допровадити новано, донині вона внда-
імперії. Комуно-московські пропагандисти повинні знати, допомоги для розвитку до створення „зони відпру- чів. Ця наука входить в ла допомоги 330 000 до- ноти сказати: шасти Вам,
уряду етап нового росту, базо- Боже, і на дальшу хосен-
дно неефективність системи не можна осунути голою сільського господарства, ження" від Скандинавії аж лярів; з цього СУВІ в Ев-
'пропагандою, бо ця неефективність є складовою частиною яке відповідає першій з чо- З нагоди європейської ві- ваного на поступі біологіч- ропу отримав дотації на ну працю!
самої системи. тирьох „модернізацій". Іта- зити Гуанг Гуа варто відмі- (Закінгення на crop, k) них наук. 100 000 долярів. Такі ося- М. Островерха

Перед в'їздом на місце таборування юнацтва - сяйво. Юнацтво зі захопленням слідкує. Для більшості! з вмарширував відділ сумівців. Це — мандрівний сумівсь-
Наталія Коропсцька брама і шатра команди та проводу Зустрічі з пл пл. сен. них - це незвичайне, неповторне враження. кий табір, шо проїхав цілу Канаду від Торонта до
Юрієм Даревичем - комендантом, на чолі. Вони там Субота — 5-го серпня, призначена на спортові та Едмонтону, збираючи подорозі сумівську молодь, щоб
вже від кількох днів підготовляють програму та закінчити цей табір в Українському Селі в день цього
МІЖКРАЙОВА влаштування.
теренові змаги — в пам'ять збройної боротьби ук-
раїнського народу. Фізичні зусилля та умові завдання з свята. Незабаром під звуки оркестри вмарширують і
ПЛАСТОВА ЗУСТРІЧ Підтабори розташовані по обох боках озера. Всіх
учасників Зустрічі разом з проводом — коло 1000: з
історії Визвольних Завдань - це немов маленька
відплата за криваві змагання у справжній боротьбі зі
пластуни зі своїми сотенними прапорами. Сотня за
сотнею наповняє площу. Перед сценою співає хор,
Австралії, Англії, Аргентини, ЗСА, Канади і Німеччини, загарбниками їхніх дідів і батьків. злучений з кількох місцевих хорів. Після молебня
Франції та Швейцарії. Підтабори - на взір українських Усюди на площі біги, скоки, гри м'ячем. А лісами провінційні достойники ( міністер Горст Шмат, міністер
збройних сил, поділені на сотні зі сотником у проводі, а мандрують чоти по шляхах теренових змагів. До Том Чемберс, колишній міністер Біл Юрко), представни-
сотні на чоти - під проводом чотових. Кожна сотня пізнього вечора змагалося юнацтво, а відтак при ватрі ки КУК (голова А. Кунда) та української громади,
9 Розлогий шлях протинає степи Альберти з Ед- нараховує між 50-60 юнацтва. ділилось своїми враженнями. організатори свята та МПЗустрічі, провід Пласту та
Зионтону на Українське село. І немов на Україні — балка П'ятниця, 4-го серпня: безхмарне небо з розпаленою Неділя 6-го серпня. День посвячення Українського СУМ-у та представниця „Прл Скавтс" Мері Пірсон -
;Jcepe;i невисоких горбів, ставок, ліс і розлога сіножать. кулею підбігунового сонця, що сходить біля 4-ої ранку і Села з багатою програмою на сцені посередині оселі. ввійшли на трибуну і відбирають дефіляду сотень
ЗНа горбах — село-музей, де перевезено з перших заходить біля 10-ої вечора. Крізь кришталево чисте Вже від ранку збирається на горбах довкола сцени молоді.
^українських поселень старовинні хати ше з-під кінця ХІХ повітря сонце пече немилосердно; болять очі, пече (природний амфітеатр) народ з довколішніх місцевостей. Після дефіляди починається мистецька програма.
fcr., де г вулиця крамниць із речами щоденного вжитку, обличчя, напухають спечені уста. Незвичні до нього діти Українські поселенці — столітні дідусі і бабусі у Вправи пластунів з прапорами (підг. сен. Хабурський),
Дно їх толі вживали наші поселенці — серпи, коси, з міст, замрячених димами фабрик, відчувають це дуже вишиваних сорочках, а то й цілих одягах своїх сіл в сумівці, танцювальні групи окремішних громад, хори,
Нафтові лямпи, веретена, пряділки, глечики, неики і т. п. дошкульно. Україні. А з ними молодше покоління — включно з сольові точки, музичні, деклямації. Після програми —
;Щалі - кузня із стайнею для коней, різного віку рільниче правнуками, що пестрим вінком посідали на принесених ватра, призначена 60-річчю Визвольних Змагань, 35-річ-
;ііриладдя і т. п. Бож наші перші поселенці в Альберті Над головами - літак із репортерами; вони фотогра- зі собою кріслах чи прямо на килимках на землі. Домінує чю Збройних Сил Другої світової війни та 65-річчю
-ІЮрніхади обробляти канадські степи піл хліб. Тут навіть фують табір, немов абстрактну картину — на зеленому українська мова у всіх діялектах західньої України. Нею Пласту. Програмою ватри проводить пл. сен. Слава
стоїть перший льокомотнв, шо возив наших гуцулів, тлі свіжоскошеної трави райдугою розкинені цятки шатер розмовляють не тільки дідусі, але й діти і правнуки. Рубель. До запалення ватри виступають представники
'лемків, буковинців з їхніх сел до Едмонтону. Від ставу — різних кольорів. А біля них, мов комашня, юнаки та Сонце пече, але вони, мабуть, звикли до нього. різних збройних з'єднань: УГА, Армія УНР, СС,
-струмок, шо ділить Село на дві частини. За струмком на юначки, варять їжу на польових кухонках, миються біля На пластовім таборі — архиєрейська Служба Божа. Карпатська Січ, Дивізія „Галичина", У ПА та представ-
горбі велика етнлева українська хата, в якій приміщений умивальниць, гуторять у невеликих гуртах. Вони у різних Відправляє Владика Димитрій в сослуженні о. В. Івашка ники Пласту. Після запалення ватри — коротке слово
музей. В музеї - стіл з англомовною і українською міст: з Торонта, Мельборну, Лондону, Мюнхену, Ню та пластового капеляна Зустрічі о. Тараса Лончини про участь Пласту у Визвольних Змаганнях сказав голова
дітератчрою про українські поселення в Альберті, Йорку, Буенос Айресу, які стають мов сусідні села. Владика говорить прекрасну доповідь (він — четверте Головної Пластової Булави Любомнр Романків, відтак
-альбоми вишивок і прекрасні три альбоми творчости Єдина мова, шо П всі розуміють а— українська, бо покоління, говорить по-українському дуже добре), наво- про значення Пластової Організації для вдержання
^мистня - сина них поселенців - В. Курелика. по-англійському не говорить ніхЛесик з Парижу, ні дячи свої слова до українських піонерів у Канаді, до їхніх національної свідомости молоді говорив Начальний
На неділю, 6-го серпня, назначена велика подія — Андрій з Буенос Айресу, ні Маруся з Мюнхену. тяжких початків в Альберті та до сьогоднішніх осятів і Пластун Юрій Старосольський. Привіт від української
.'посвячення і формальне відкриття Українського Села. Святочне відкриття Зустрічі. Присутні: Начальний важливих впливів української громади в проводі аль- громади склав молодий міністер (3-тс покоління) освіти
Щоби взяти участь у посвяченні Українського Села та Пластун Юрій Старосольський, голова Головної Плас- бертського провінційного уряду. Душею цієї громади є Юліян Козяк. Точки на ватру підготовила кожна країна,
в цей спосіб ушанувати українських піонерів в Канаді, тової Ради - Яро Гладкий, голова Головної Пластової пластун Петро Саварин із дружиною, голова УкраІн- яка брала участь у МПЗ. На жаль, годі було вичер-
протягом 2-го і 3-го серпня мчали автобуси, наповнені Булави — Любомнр Романків та голова Виховної Дії — ського Села - п. Осташевський та голова КУК-у. - пл. пати всю програму, бо несподівано надійшла громова
:-"українською пластовою молоддю, що з'їжджалася із усіх Слава Рубель. Вони залишаються із пластунами на цілу сен. Василь Кунда. хмара і перервала програму.
-кінців світу на Міжкрайову Пластову Зустріч — 78. Зустріч. Після Служби Божої - підготова до святкувань на Понеділок. 7-го серпня: юнацтво виїздить до Едмон-
;-60-річчя Відродження Української Державности, 35-річчя Увечері - Ватра Дружби. Юнацтво при яснім вогні, Українському Селі: відкриття і посвячення музею із тону на Коммонвелт Ворлд Гейме, а в полуднє виступає
-Українських Збройних Сил у Другій світовій війні та співі, розмові познайомлюється, обмінюється вражен- бенкетом у новозбудованій хаті-музеї при участі піонерів в Парку Гаврилюка в програмі етнічних груп, шо було
:"65-річчя Пласту - були темою зайнять та святкувань нями про своє життя, побут та пластування у країнах та інших достойників провінції Альберти, відтак Моле- частиною Коммонвелт Ворлд Гейме. Ввечері забава в
^протягом цілого тижня перебування пластового юнац- свого поселення. На півночі немов райдужне мереживо бень у сослуженні католицьких та православних єписко- чудовім Домі Української Молоді.
чува на Українському Селі. з'являється аврора бореаліс - містичне дивне північне пів і багатьох священиків. Перед молебнем на площу Продовження буде)
Ч. 231. СВОБОДА, СЕРЕДА, 25-го ЖОВТНЯ 1978 З

ЖОВТЕНЬ - МІСЯЦЬ ІНТЕНСИВНОЇ ЗБІРКИ НА ПІ СКВУ!


Ш
ЩЕ Д О ЮВІЛЕЮ УЗО
У КЛІВЛЕНДІ Замість квітів на свіжу могилу
нашої Дорогої і Невідисвлуваиоі КУЗИНКИ
У звіті з ювілейних CB8T- громади протягом 19 ро-
кувань У З О у К л і в л е н д і ків. В ПЕРШУ бл. п. Дарці з Чижиків Лушпинської
(„Свобода", 4.221) між від- В часі бенкету 30-го верес- НЕВИМОВНО БОЛЮЧУ складаємо 50.00 (п'ятдесяти) доларів
значеннми (посмертно) про ня виставлено д о оглядин РІЧНИЦЮ СМЕРТИ на Патріарший Фонд.
пущено адв. Омара Ма- деякі давні фотографії і ви- нашої Найдорожчої Анна Никифорак, Стефаніа Крушельиицька,
лицького (1899-1978), який "У глибокому смутку сповіщаю всіх, кому слід про це і Незабутньої
дання українців в Клівлен- знати, що 18-го вересня 1978 року, в Паракомбе, Лідія і Леонтій Крушсльиицькі.
був головою і провідником ді. МАМИ і БАБУНІ Ню Йорк. Н. Й.
Австралія, з Волі Всевишнього, на 87-му році свого
трудолюбивого життя відійшов у Вічність

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА бл. п.


прийме на ПОСТІЙНО В ДРУГУ СУМНУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
мого Найдорожчого і Незабутнього
ДИРЕКТОРА КАНЦЕЛЯРІЇ Проф. СТЕПАН ШАХ бл. п. ЧОЛОВІКА
і БІБЛІОТЕКАРЯ Лицар-командор Ордену Св. Снльвестра Папи, Дійсний СВ. п.
Зголошсння на адресу:
SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY, INC.
член НТШ і Богословського Наукового Т-ва, Почесний
сенатор УТП і Почесний доктор У ВУ, Почесний член Ку-
МАРІЇ СКРИЛЬ
302-304 W. 13th Street, New York, NY. 10014
^ ^ Tel (212)929-7622
раторії заповідника М. Шашкевнча, Голова Шкільної Ра- з дому САБАЛЬ МИКОЛИ ПОЛІЩУКА
ди ЦПУЕН і голова Т-ва „Рідна Школа" а Німеччині, Го-
т ю 'BBBeBBBBBBBB^oacw^TTirticwaciii?ft^tutw^uBuwsosawcu лова ОбВУА, УХР, СУ Ж у Мюнхені, Генеральний секре- ТА ДЕВ'ЯТНАДЦЯТУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ буде відправлена
тар Т-ва „Просвіта" у Львові, Голова Спортового Т-ва ТАТА П А Н А Х И Д А
„Сан" у Перемишлі, Член багатьох українських установ
в Краю і на еміграції, учитель державних гімназій в Со- бл. п. в Православній Катедрі с в . В о л о д и м и р а
ОМУА калі, У АГ у Львові, директор держ. гімназії в Перемишлі, (Філадельфія, Па. 6729 Н. 5-та вул.)

Об'єднання Мистців Українців в Америці


Шкільний студійний надрадник в Баварії, Учасник Вн-
звольних Змагань, Визначний педагог, виховннк і прня-
ІВАНА СКРИЛЯ в неділю, 29-го жовтня 1978 року
по ВЕЛИКІЙ СЛУЖБІ БОЖІЙ.
запрошує Вас на тель української молоді. Голова Ред. Кол. Ювілейної будуть відправлені
Книги присвяченої сторіччю У АГ у Львові і проче. ЗАУПОКІЙНІ ПАНАХИДИ Прошу Друзів 1 Знайомих про молитви за спокій
ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ КЕРАМІКИ
9 душі Покійного.
ВОЛОДИМИРА КОРОЛИКА 1) в Українській Православній Церкві Св.
Достойним членам Родини Покійного, складаю цією СВДОКІЯ ПОЛІЩУК, дружина
і КАРТИН дорогою мої щиросердечні співчуття. Тройці в Ірвінгтоні, Н. Дж., о год. 12-ій
9 дня, в неділю, 29-го жовтня ц. p.;
ЯРОСЛАВА СТАДНИКА Замії-ть квітів на свіжу могилу, складаю в користь УВУ 2) в Українській Католицькій Церкві св.
в неділю, 29-го жовтня 1978 року о гол, 50.00 дол. і прошу Всіх, кому дорога пам'ять Покійного, В ТРИДЦЯТУ ДУЖЕ СУМНУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
1-ій по пол. в Галеріі ОМУА при 136 піти моїми слідами. Грошеві пожертви прошу слати для
Юра в Ню Йорку, Н. Й., о год. 4:30 по нашого Найдорожчого і Незабутнього
Друга Авеню, Ню Йорк. Н. Й. дальшого поладнання на мою адресу: ivan R. Kostiuk, пол., в неділю, 29-го жовтня ц. p.; МУЖА, БАТЬКА і ДІДА
112 La Clede Avenue. Trenton. NJ. 08618, U.S.A. 3) в Українській Православній Церкві св.
Виставка буде відкрита в будні - 6-8 веч.
та суботи і неділі - 1-8 веч. і триватиме
ІВАН P. КОСТЮК, Димитрія в Куритибі, Парана, Бразилія. бл. п. Отамана Української
секретар ДК і Ред. Кол. УАГ
до 5-го листопада' 1978 року. Про молитви за Душу Покійних просять опечалені діти: Галицької Армії
ДМИТРО

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ
ОЛЬГА
і СТЕФАН з Родиною ВОЛОДИМИРА
ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ в НКУЙОРКУ
УНСоюзу!
КОТОВИЧА
136 Друга Авеню, 2-ий поверх буде відправлена
(ДІМ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ)
- ” t ЗАУПОКІЙНА СКУЖБА БОЖА
П'ятниця, 27-го жовтня 1978 року, о год. 7:30 веч. ІЇАТЬКИ! Зв'яжіть золюло- з ПАНАХИДОЮ
ду- eaiutu дітей з найстар' в церкві св. о. Миколая у Філядельфії, Па.
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ шою найбільшою й найба-
Ділимося сумною вісткою гат иіою українською націо^ в неділю, 22 жовтня 1978 p., о год. 10 ранку
Доповідь БОРИСА БЕРЕСТА з Родиною, Знайомими і Приятелями, 'пальною установою поза ме- Просимо Рідних, Друзів в цей день згадати Покійного
„ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ В ДІЯСПОРГ що в суботу, 14-го жовтня 1978 p., о год. 3:30 ряику, жами батьківщини, якою с в своїх молитвах.
Вступне слово - ВІТАЛІЙ ЛЕХТЕР по короткій недузі, заосмотреннй Найсвятішими Тайнами, Український Народний Со-
Дружина - ОЛЕНА
Після доповіді - дискусія. відійшов у Вічність юз, щоб запевнити ім кращу
наш Дорогий БРАТ і ШВАҐЕР, Доні:
'ШШІіШЙШШлШшб і: і І І і,улилжі^Лї”л^^^ будугність, в нашій громаді
ГІМНАЗІЙНИЙ ПРОФЕСОР НАТАЛІЯ
у вільному світі нового сві-
ІРЕНА СТАРОСОЛЬСЬКА
домого глена!
1
шбьшшьдвіїйжхжзаа^^ бл. п. ІВАН внук - ВОЛОДИМИР
СТАРОСОЛЬСЬКИЙ
Пластове Плем'я „ПЕРШІ СТЕЖГ у Філядельфії, Па.
ВЛАШТОВУЄ ҐОЛЕМБЙОВСЬКИЙ

t
ВИСТАВКУ ОЛІЙ у 83-му році трудолюбивого життя
ПОХОРОН відбувся у вівторок, 17-го жовтня 1978 р., В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ
ЛЮБОСЛАВА ГУЦАЛЮКА о год. 10-ій ранку із церкви св. Мнхаіла, на цвинтар
св. Бернарда у Ню Гейвені, Кони.
нашої Найдорожчої і Незабутньої
ДРУЖИНИ і СЕСТРИ
ТА ПРАЦЬ СКУЛЬПТОРА

ПЕТРА КАПШУЧЕНКА-ЕНКА В глибокому смутку:


сестра - СТЕФАНІЯ з дітьми
бл. п.
і внуками в Україні
в ПОРЦЕЛЯНІ
Відкриття виставки відбудеться в п'ятницю, 27-го жовтня 1978 р.,
брат - ОСИП з дружиною в Україні
швагерка - ЛЮБОВ ДАНИЛОВИЧ СТЕФАНІЇ САЛДАН
швагер - ІВАН ДАНИЛОВИЧ
о год. 8-ій веч., в Пластовій Домівці, іо-та вул. і Даякеинеи, Філядельфія з дружиною, дітьми і внуками
буде відправлена
Виставка буде відкрита в суботи І неділі від 10:30-5 веч. та друзі - ОСИП і МАРІЯ ВАСЬКІВ ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА з ПАНАХИДОЮ
ІБіавіівивккж^
в суботу, 28-го жовтня ц. p., о год. 8-ій ранку
в церкві св. Юра в Ню Йорку, Н. И.
50-літній Ювілей Український Конгресовий Комітет Америки Знайомцх і Приятелів просять згадати Покійну в цей день у своїх молитвах -
з жалем повідомляє Українську Громаду, чоловік - МИХАЙЛО
АНДРЕЙ ВОВК що в понеділок, 23-го жовтня 1978 року, помер і брат - ВОЛОДИМИР з родиною
бувший довголітній секретар і конвенційний Делегат 6-го
Відділу УНСоюзу в Гастінгс, Н. Й.. разом із своєю

Дружиною ЛННОЮ
обходять 50-ЛІТТЯ ПОДРУЖОГО ЖИТТЯ
28-го жовтня 1978 Божого року.
З цісі нагоди, син Василь з дружиною Гелен і донькою бл. П.
Керен засилають своїм Родичам, найщиріші побажання
і Божого Благдбювення та разом з Родиною дочекати до Ділимося сумною вісткою, що 16-го вересня 1978 року упокоївся в Бозі,
75-літнього Ювілею.
ЩАСТИ ВАМ БОЖЕ - НА МНОГІЇЛІТА!
Син - ВАСИЛЬ ВОВК з РОДИНОЮ
АНТІН БАТЮК на 87-му році життя у Паракомб, Австралія
СВ. п .
Г'ФФФФФФФФФФі народжений 11-го червня 1894 р. в Збаражі, Зах. Україна.
Вже на початку Першої світової війни вступна в ряди Українських Січових Стріль-
ців, і з того часу був вояком українських армій.
По війні, у 1922 р. виїхав до ЗСА і тут включився в громадське життя. Був головою
СТЕПАН ШАХ
ПОДЯКА Братського Союзу УРС з 1946-1973 pp. І з рамені його увійшов до Екзекутнви УККА шкільний надрадник, б. директор української гімназії в Перемишлі, Лицар-Командор
Високоповажаному Панові Докторові в році 1951, виконуючи функції заступника Президента і секретаря Екзекутнви УККА. Ордену св. Снльвестра-Папи, почесний доктор УВУ, член Наукового Богословського
ЛЮБОМИРОВІ КУЗЬМАКОВІ Був членом і сгоаорганЬатором багатьох українських організацій в ЗСА. Відіграв Товариства, старшина УГА, б. генеральний секретар „Просвіти" , автор ”
з Ірвінгтону. сердечно дякую за переведення складної важливу ролю у формуванні української національної політичної еміграції за час свосї мемуарних книжок і статтей.
9
операції сціпу крови. Хай ласка Божа помагає Вам ряту- праці в Українському Робітничому Союзі.
вати людей, як мене вирятували. Відійшла людина невтомної праці і посвяти для громадських справ. ЗАУПОКІЙНЕ БОГОСЛУЖЕННЯ
Сердечно вдячна — ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ!
з Грабовичів Марія Голубовичева В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ ПО СМЕРТИ БУДЕ ВІДСЛУЖЕНЕ
9 ПОХОРОН відбудеться в суботу, 28-го жовтня 1978 p., о год. 11-ій рянку ня
ВП. П. Докторам українському цвинтарі в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 26-го жовтня 1978 p., о год. 7:45
М. ОЛЕСНИЦЬКОМУ.
9 в соборі свв. Володимира й Ольги в Чікаго, Ілл.
СТ МІКУЛЬСЬКОМУ. Опечаленим дружині Мілдред, синові РичардовІ і Родині складаємо Про молитви за Покійного просять:
дякую за опіку перед і по операції наше глибоке співчуття. о. мнтрат МАРІЯН БУТРИНСЬКИЙ - швагер
Вдячна М. Голубовичева із Ню Гейвену ЕКЗЕКУТИВА УКРАЇНСЬКОГО КОНГРЕСОВОГО КОМІТЕТУ АМЕРИКИ НАДІЯ ГУҐЕЛЬ - швагрова

60-Л1ТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ СОБОРНОСТИ 1979

ТРАДИЦІЙНІ ВЕЧЕРНИЦІ „ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ" в ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДЕБЮТАНТОК


Зголошенна Дебютанток приймає
Оркестра Богдана Гірняка 27-го січня 1979 року ж Grand Ball Room - Roosevelt Hotel, Madison Avc. at 45th St.. N e w Y o r k , N . Y . д о 31-ГО грудня 1978 року
Просимо слідкувати MRS. 1WANNA HANKEWYCZ
за дала н і ми оповістками. 95 Beverly Rd., YONKERS, N.Y. 10710. Tel.: (914) GR 6-9227
шфвфіфл

T-BO „Рідна Школа" в Клівленді, Огайо


улаштовує в суботу, 4-го листопада 1978 року
в АстродомІ парафії св. Йосафата, 5720 стеЯт Рд., Парма, Огайо
БЕНКЕТ-ЗАБАВУ Оркестра „Темпо"
Стрій вечірній.
Початок: 6:38, Вечера 7:30, Забава 9-та веч.
з представленням Квитки на ВІЧВРЯО 1 забаву 15 дол.
Зголошенна на бенкет до понеділка, ЗО жовтив 1971 р.
Тел.: 659-9589, 843-8050, або 842-5289 (веч.) АБСОЛЬВЕНТІВ ШКОЛИ УКРАЇНОЗНАВСТВА Студенти та емервгги 818.00. На забаву 87.88
СВОБОДА. СЕРЕДА. 25-го ЖОВТНЯ 1978

НЕДІЛЯ 22-го ЖОВТНЯ БУЛА ДНЕМ ЖАЛОБИ... Пам'яті М. Карбівника в другу річницю смерти
Дня 18-го жовтня ц. р. ник довгими роками оув імагміигсі
(Закінгеннн зі стор. 1) минуло два роки від часу, головою 83-го Відділу УН- a But 7th st.
гаціЙН) іірої раму, яка віл- московський уряд на чолі із коли в жовтні 1976 року по Союзу імені Івана Франка, і TH.CRlS-eeee,NewYerk,lOOOS
бувалася мерсі Цсрквою- Сталіним" Проте, ред. Бі- тво взяло найчисленнішу Також нюйоркська газе- довгій та тяжкій недузі на як делегат від того Відді- ШКІЛЬНІ к н и ж к и
Пам'я піиком. іюдякував- ляїв додав, що „є ще один участь в жалобних відпра- та „Нюз Ворлд" з 22-го 51-му році життя померла лу був учасником 26-го, 27-
ВСІХ ВИДАНЬ
ШИ ВСІМ українським opra– мотив у злочині Москви і то вах і маніфестації для вша- жовтня ц. р. помістила динамічної сили людина, го і 28-ої Конвенцій УН-
нпаніям тл допомогу в ор- найважливіший мотив у нування пам'яті жертв статтю Гаррі Статоса п. н. сл. п. Мирон Карбівник. Союзу. Він також довгими В АРЦІ.
ганізуванні жалібних ypo– прийнятім у світі понятті штучного голоду в Укра- „Українці нагадують, як Вістку про несподівану роками належав до Управи
ІНІ. Сталін знищив 7 мільйо- смерть Покійного з вели- Окружного Комітету ФІЛЯ- тл, Найкраще місце па приймт-
чистостей в 45-ту річницю народовбивства мотив бенкете, Ім'янним, xpecnt–
ГОЛОДУ, всім присутнім за національного характеру. Співом ,,Ше не вмерла нів". Автор статті локлад- ким смутком зустріла не дельфійськнх Союзових ми, товариські зустрічі, П0-.
участь га коротко з'ясува- Якщо ми не підкреслюва- Україна" закінчено жалоб- ніше аналізує причину го- лише ближча і дальша ро- Відділів. мішки 1 на всі нагода -
ла події, які відбувалися в тимемо саме нього моти- ні урочистості для вша- лоду в Україні, цитуючи дина. але також уся укра- Як власник бюра реаль-
трагічних 1932-33 роках ву, ми ні світові, ні нашим нування 45-річчя українсь- офіційні совєтські джерела, їнська громада, як Філя- ностей, сл. п. М. Карбів- HOLIDAY INN
в Україні Рівночасно голо дітям не розкриємо цілої кого ,,Голокосту" в Ук- приходить до заключення, дельфійської Метрополії ник належав до організа- of Sonierville
ва Комітету представила правди про голодомор 1933 раїні в 1932-33 роках. що „совєтський режим ви- так і довколишніх місце- ції власників бюр реал ьно-
Президію Жалобної Мані- року". Тут подаємо листу рішив заломити спротив востей. Сл. п. Мирон Карбівник стей (Норт Філядельфія Ре- US Route 22 (E. Bound)
фнстації: д-р М. Бих. і олова представників українських селянства в Україні силою, Сл.п. М. Карбівника за альтн Борд). де на протя- BRIDOBWATBR, к л . оввот
Координаційно! Ради Від- У мистецькій програмі організацій і установ, які КОНфІСКуЮЧИ В НИХ ЇДЖЄН- його чесну і віддану працю ною пошаною всіх філяде- зі п'ятьох років був редак- 9 Тел. (201) 526-9500, a yu–
раїиській мові 201-вгв-Іввв
ділів стейт) Ню Джерзі. об'єднаний хор (парафії зголосилися в голови Bce– ня" Цей штучний голод В та милу вдачу, як справ- льфійців. тором спеціальної інфор-
ІНЖ. Л І УДЗОВСЬХИЙ, ЮЛО- Церкви-Пам'ятника в громалського Комітету: Україні, - твердить автор жнього джентслмена шану- Сл. П. М. Карбівник на- маційної преси тієї opra– а українським Власник українець та ВІД
зарядом.
ва ДОБРУС-у, інж. Є. Іваш- Бавнл Бруку і катедраль- СУ А - Л. Гладка, О. Kip– статті, — „згідно з чу- вали всі і не-українці, шану- родився 1926 року у Філя- нізації, а відтак очолював її
ків. голова Комітету Об'сд- ного УПЦеркви в Ню Йор- шак, Н. Даниленко; жинеиькими" свідченнями, вали його також і за це, що дельфії, як син свідомих і як президент. Для органі-
нанич Українсько-Амери- ку) піл лирнгентурою СФУЖО - Д. Бойдуннк; знищив від 7 до 10 міль- завдяки своїй милій вдачі заслужених громадян Teo– зації власників бюр реаль- ПАМ'ЯТНИКИ
канських організацій Ню проф. Василя Завітневнча Централя УККА - йонів українців, що „ста- він знаходив співпрацю із дозії та Романа Карбівнн- ностей, він присвятив ба-
новить найбільший гено- проводами місцевих ycra– з різних гранітів, ставимо на
Йоркх. рел її Білинський, виконав ,,Думу про Поча- І. Олексин, І. Базарко; ка. Він був власником бюра гато часу защо його всі
голова ООЧСУ, л-р Б. Ше- ївську Божу Матір". Со- УНСоюз - В. Сохан, В. цид супроти одного наро- нов і організацій, як також реальностей, а тому, що шанували; по його смерти цвинтарях св. Андрія в Бавнл
бунчак. ОДНУ, мі р М. Пла- лістн: о. протоліякон В. Оріховський, о. прот. С. ду з причин політичних". він не звертав уваги на цер- добре Знав українську мову, дирекція організації ство- Бруку і св. Духа - відома со-
' лід на фірма
в”юк. віиепрезилент СКВУ. Поліщук і Д. Зам'ята та Біляк; УНПоміч - Л. Фу- На цьому місці слід під- ковну приналежність. Вели- то прибула нова еміграція у рила спеціальний стипен-
Налін Гладка, СУЛ. ген. П. ..Молитву за Україну". тала; УБСоюз — Е. По- креслити, шо українці nq– ку пошану у філядсльфінсь- п'ятдесятих роках до Філя- дійний фонд ім. Мирона К.'М. КАРДОВИЙ
Григоренко, Владика Мнт- Артистка українських піль, Р. Ричок; ,,Народна винні подбати, як зазначив кої громади і околиць до- дельфії вся горнулася до Карбівника. Ухвалили та-
ррполйт Мстислав. Влади- театрів Іванна Кононів ви- Воля" - І. Смолій; ук- у своїй доповіді ред. В. казус участь майже тисяча нього за різними порадими, кож закупити ікону з мозаї- Q0NSTANT1NEM KAROOviCH
ка Архиєпископ Марко. Ви- конала рецитацію ..Не за- раїнськнй відділ ,,Голосу Біляїв, ,.про створення осіб, які прибули на Пана- які він давав безплатно.Сам ки „Моління до Чаші" і CYPRESS
сокопреподобниЙ о. Мит- бутн" Алли Косовської. Америки" - В. Кулій; АП „Центру Української Map– хиду, щоби тією дорогою він був ветераном Другої вмурувати її у Митрополи- H1LLS MONUMENTS
ра і N1 Харина. мгр 1. Ба- Віцепрезидент СКВУ М. АБН - В. Гладкий, Я. тирології", установи, що віддати Покійному остан- світової війни і тому з ВЄЛИ- чій Катсдрі св. Князя Воло-
800 Jamaica Avenue
зарко, централя УККА. І. Плав'юк висловив прн- Косановськнй, Я. Савка; займається не тільки enpa– ню прислугу. кою пошаною відносився димира у Філядельфії. Зга- Brooklyn. N.Y. 11208
Олексин, централя УККА. знання всім організаціям за ТУБА - О. Соколишин; вамн голоду, єжовського Коли згадуємо про цер- до своїх зсмляків-ветера- дану Ікону закуплено і вму-
Tel. (212) AP 7-2332
рел. В. Біляїв. Державний влаштовання відзначення ГУ (світова) І УД-УНА - терору з відомими І НЄВІДО- ковне віросповідання, то сл. нів, які служили у різних ровано в день відзначення
Центр У HP. иорччник Л. 45-ої річниці масового Р. Данилюк; ТКВ УПА - мими ВІННИЦЯМИ, ЯК ЗЛ0- п. Мирон Карбівник був військових формаціях різ- першої річниці смерти По- Відкрито в кожний день, в cy–
Фу гала. УНП і керівник штучного голоду в Україні М. Ковальчин; 11 Дивізія чинів московського наро- православним українцем і них країн і континентів. кійного як також в біжучо- боту, включно, від 9-5 по пол,,
в неділю 10-4 по пол.
програми. В Оріховський. та, зокрема, наголосив, що УНА - М. Кормило, Р. довбивства в Україні, але належав до української пра- Поза професійною пра- му році признано чотири
УНС „ці наші внутрішні відзна- Спільнич; ОКВ УПА - І. також буде монітором су- вославної катедри св. Воло- цею сл. п. М. Карбівник не стипендії для студентів ВИ-
чення будуть поштовхом Дмитрик; СВУР - І. По- часного переслідування, димира в Філядельфії, але жалів часу для Церкви і щнх шкіл. Покійний зали- HELP WANTED
до того, шоб ми змобілі- , лішук; ОЖ ОЧСУ - М. мук і тортур, які україн- це не було перешкодою то- загально-суспільно громад- шив у глибокому смутку ФMALE Ф
зували всі наші засоби, які Лозинська, М. Нестерчук; ські люди зазнають в мос- дішньому Єпископові УК- ської праці. Був зразковим дружину Євгенію, сина Грн-
в нашій диспозиції та впли- ООЧСУ - І. Білинський; ковській колонії — УССР. Церкви у Філядельфії Кир
Василеві Лостенові відслу-
членом української правос- горія, донь - Дану і Ан- MAINTENANCE MECHANIC
нули на публічну опінію ГУ (Крайова) І УД-УНА - ДЛЯ ТОГО Ц е н т р у , ДОСЛІД- лавної катедри св. Князя дрею, маму Теодозію та Experienced on (our slide machines and
світу і переконали їх у О. Голинський; КУ ООЛ жити Панахиду за Покін- Володимира, був членом брата Івана з дружиною і air operating equipment Modem air
но-інформаиійної устано ного в похоронному заве-
тому, що та сама система, - М.Грицковян; Стейтова ви, наша спільнота мас всі денню Михайла Насевича. парафіяльної Ради і ніколи дітьми та сестру Ольгу з conditioned plant with manufacturing
""яка 45 тому знншнла міль- Рада УККА - М. Бих; наявні засоби і фахові Цс є ще один доказ, що не жалів часу ні труду для мужом і дітьми, як також company. Top wages and benefits.
йони українського народу ОДВУ - Б. Шебунчак; сили". Покійний втішався загаль-
добра У П Церкви та свого багато-багато приятелів і E. J. BROOKS CO.
на наших рідних землях, ЦУК ЗСА - В. Кравче- народу. Сл. п. М.Карбів- друзів. Contact Mr. Chester Babij
трнмас владу сьогодні й нюк; „Провидіння" — Б. Похоронні обряди (201) 493-0335. Ext. 42. 8-5 p.m.
лальше поневолюс україн- Тодорів; СУМА —
ців і інші народи та є М. Шмігель, ІДК ОДУМ - „довгий МАРШ"...
відправляв парох катед-
рального храму св. Воло- ^FUNERAL DiRECTORSe
димира. Філадельфійський
величезною загрозою для 0 . Шевченко; ГУ ОДУМ - (Закінгеннн з і стор. І)
вільного світу". 1. Павленко; УЛТПА - С. до Італії. Щодо Берліну, то канських наставлень cynpo– декан УП Церкви о. прото-
Німецька Федеративна Pec– ти постійного росту вій- пресвітер Степан Біляк у
Д р у г у ПРОМОВУ ВИГОЛО- Ворох; УККА повіт Mop–
сив генерал Петро Григо- ріс - 3. Онуфрик, М. Гри- публіка була б схильна ськової сили СССР, — нас- сослуженні протопресвіте- ПЕТРО ЯРЕМА
ренко, член правозахисно горович; УЗХ - Я. Ку- зменшити свою присут- тавдень, симптомом яких є. ра Теодора Форостія — па- УКР. ЛОГРЕБНИК
го руху в Україні і цілому деля. Шкільна Рада — ність у західньому секторі між іншим, недавнє рішен- роха У П Церкви в Кліфтоні,
СССР. Берліну і прийняти для ньо- ня Картера „заморозити" Н. Дж. Злпмнстьсл Похоронами
П. Андрієнко-Данчук.
го незалежний статус. За виробництво нейтронної Вже два роки немає все в BRONX. BROOKLYN.
Н оцінкою відомих американ- бомби. Вперше в своїй ІС- веселого і погідного Миро- NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ
П it ських публіцистів Роленда торії ЗСА визнають свою на Карбівника, але пам'ять
Івенса і Роберта Новака, вразливість. „Модерна тех- про нього залишиться зав- КОНТРОЛЬОВАНА
День Жалоби в Бавнд Бар і ним кероване ліве нологія, - сказав міністер жди між нами. ТЕМПЕРАТУРА
Голова Всеї ромадського Бруку був попереджений
Комітету пані крило соціял-демократич- військових справ Бравн, —
С . Ьукшована голодівкою під будинком ної партії „вважають,що може знищити амсрикан- Степан Гавриш Роіог alarema
Об'єднаних Націй у Ню ключ німецького об'сднан- ське суспільство також без
Йорку в середу-чствер- ня находиться в Москві,а не прямої інвазії". Америка, 129 BAST 7th STREET
Проклямацію губсрнато- п'ятниию, 18-19-20 жовтня NEW YORK, N.Y.
ра Ню Джерзі Брендана у ВашінгтонГ. яка не запевняє більше пов- 75-РІЧЧЯ
ц. р. Про це буде ПОМІ- ORegon 4-2568
Бирна прочитала ст. пл. шене окреме звідомлення. Ознакою теплуватого ат- ИОЇ беЗПеКИ СВОЇМ СОЮЗНИ- О. ПРОТОІЄРЕЯ
X. О линина, в ЯКІЙ, між ІН- Про відзначення 45-річ- лантизму боннського уряду кам, спонукує їх, за словами В. БАЗИЛЕВСЬКОГО
шим. горбриться: „Тому, чя Великого Голоду в (за вийнятком міністра за- Шмідта, „думати про май-
що протягом 1932-33 років Бавнд Бруку подала зві- кордонннх справ Геншера) бутнє". Ню Йорк, Н. Й. - У не-
наро.і України потерпів Хрест-Пам'ятник, перед відома недавня критика го- ділю, 29-го жовтня ц. р. тут
штучний ГОЛОД, який спри-
домлення і знімку нюджер-
"ська газета ,,Стар Лед- яким відбулася Соборна ловнокомандувача атлан- Свою стриманість до відбудеться відзначення 75- LYTWYH ft LYTWYH
чинив смерть більше ніж 7 Панахида. тійських збройних сил гене- ширшого співробітництва рІЧЧЯ О. ПрОТОІЄреЯ ВОЛОДИ" UKRA1NAN
жер" з 23-го жовтня ц. р. рала Гейга, з приводу осін- з Китаєм західньо-німець- мира Базилевського, насто-
мільйонів осіб" і тому ..я. FUNERAL D1RECTORS
Бренлан Бнрн. губернатор ніх маневрів НАТО, з боку кий уряд підтвердив з наго- ятеля катедри св. Володи- AIR CONDITIONED
стейту Ню Джерзі, цимпро державного секретаря мі- ди візити в Бонні в першій мира з таким порядком: Обслуга 1ЦІІРА і ЧЕСНА.
голопіую. 22-го жовтня ністерства оборони Фон декаді жовтня китайського год. 10:30 рано - Архиє-
1978 року днем офіційно-
Помер письменник Іван Ле Більова і самого міністра віцепрем'єра Фанг ї, в часі рейська Служба Божа, яку
Our Services Are Available
Anywhere in New Jersey.
го відзначення роковин вс- Київ. - „Літературна виданий, але також і був оборони Ганса Аяеля: зо- якої підписано угоду-рамки очолить Владика Марко,
крема Фон Більов сказав, про науково-технічну спів-
Гакож займаємося noxopo–
нами "нл цвинтарі в Вавнд
яикого голоду в Україні по Україна" з 13-го жовтня перероблений, щоб зглади- що маневри могли загрожу- працю між двома країнами: Архиєпнскопом УПЦ; год. Бруку і перенесенням Тлін-
цілому стеііті Ню Джерзі". Ген. П. Григоренко 1978 року повідомила, що ти проблему національних вати політиці відпруження, представники уряду вираз- 2-га по полудні - прий- них Останків з різних
український совєтський взаємин між росіянами й себто прийняти майже но повторили китайському няття в залі катедри при країн світу.
Погоджуючись з „дуже письменник Іван Ле помер народами Азії. 160-170 Захід 82-га вули- 801 Spring!"led Avenue
„провокаційний" характер
доброю промовою ред. БІ- 9-го жовтня ц.р. на 84-му За роман у трьох книгах супроти СССР. Зі свого бо- віцепрем'єрові, що жадна ця. Вступ від особи 7 ДОЛЯ- !RvflNGTON, N.J.
ляїва", генерал Григорен- році життя. „Хмельницький" Іван Ле в ку Шмідт при різних наго- співпраця не можлива в рів; зголошуватись треба у NEWARK, N.J.
ко долав, шо голод в Ук- справах зброєння, бо Бонн членів Комітету на запода-
Іван Леотійович Ле 1967 році удостоївся дер- ESsex 5-5555
раїні був найжахливіший (справжнє прізвище Мойся) жавної премії УССР імени дах стверджував, що для дуже бажає не псувати полі- ну вгорі адресу.
на півдні, степовій частині, народився 22-го березня Т. Шевченка. його уряду відпруження не є тики розрядки зі СССР.
а не на півночі, і шо голод 1895 року в селі Мойсенцях так результатом політичної Шмідт, приймаючи Фанг Y,
Писав методою „соція-
був не тільки в Україні, а Золотоніського району на лістичного реалізму", про- волі, як прямим наслідком з брутальною щирістю ска- HNIZDOVSKY
також „на Дону, Кубані і Черкащині, походить з відним творцем якої він тегії) географії (більше як стра- зав йому, що не належить
Тереку" Він також розпо- сімТ селянина. Після закін- був. і структури німецької до „тих, хто сприяє напру- WOODCUTS. 1944 -1975
вів про голод на Далекому чення робітничого факуль- економіки, базованої на екс- женим стосункам між Пскі-
A CjUfefut Ruionnf b, ABE M TAH1R. Jf aith a lortvord by WlfR A WlO
порті. ном і Мі
Сході, ле „все населення тету при Київському ПОЛІ- l i d :n iotoCMffiptajl H U T Ьт JAQ,JES HNtfOOYSXY
Далекого Сходу взимку технічому інституті вчився ПОЧАЇВСЬКИЙ МУЗЕЙ Натомість міністер за- Pricf l?SOO liitd beund. ?mtttt 'пй Ліпбіле ow Mbr.
1931-32 року перейшло по на факультеті інженерів - ОСІДОК кордонних справ Ґеншер Який може бути фінал hen rtt^j itvdtnn tdt 5"- vrti to
льоду Амуру і Усулі й шляхів цього ж інституту. ...АТЕЇСТИЧНОЇ обстоює погляд, що Бун- еволюції Китаю?
деерепублік є і залишиться M M SVOBODA BOOKSTORE
пішло в Манлжурію". На- Активно працював в opra– ПРОПАГАНДИ JO Молііотегу Street ь„іі Q,, HJ 0 7 3 0 3 І
селення „не схотіло вмн- нах Спілки письменників тісно об'єднаною з НАТО Розвиток закордонної й
рати з голоду, у них та- України і СССР та на редак- Почаївський музей атеїз- та що розв'язку проблеми внутрішньої китайської по-
кож все забрали, так вони ційних посадах друкуваних му, що є в Кременецькому німецького об'єднання літики вказує, що багато
можна буде знайти тільки в речей змінилося в Пекіні
пішли до Китаю". А піз- органів і видавництв. За цю районі, здобув широку по- європейських УВАГА! УВАГА!.
ніше совєтська влада висн- діяльність був нагородже- пулярність поміж народом, дою ЗСА: невтральність рамках зі зго- протягом двох років від Вже появилнер друком два ирена: ^ииі Історичні
на
Іїї Ші лала „своїх людей-больше- ний багатьма орденами й — інформує київська „Ра- зразок Фінляндії не може смерти Мао. Під керівниц- документи:
шшш. ,шшш виків" і „куркулів", шоб медалями. Член комуніс- дянська Україна". В цьому бути застосована до Німеч- твом Гуа Куо-фенга і, ще
заселити Далекий Схід. тичної партії з 1925 року. році цей музей відвідали більше його заступника ,.Денник Начальної Команди
Рел. В. Біляїв 40 000 осіб, зокрема заціка- чини. Таким чином Остпо- Тенг Гсіяо-пінга китайці УГА^ і суд над генералом
. Штучний голод, заявив Писати почав ще перед вившись експозицією „До літік Брандта, Бара і Венера замінили культ ідеології —
промовець, могла приду-
Голови) промову Ruro– мати тільки комуністична революцією, а друкуватися суспільства вільного від розвивається побіч офіцій- культом ефективности й ЗІ. Тарнавеькнм
лосив рел. Володимир БІЛЯ- влада. І через те україн- — з початків 20-их років. релігіГ, де знаходяться різ ної німецької закордонної прагматизму, і надали cyc–
їв. в якій він ироаналізу- ці, зокрема Ви, українські Належав до Всеукраїнської ні документи, фотографії, політики. пільству імпульси, котрі D1ARY O F T H E SL'PHEME COMMAND O F T H E
вав події в 1932-33 роках. емігранти, підняли питан- спілки пролетарських пись- експонати тощо. Ці матс- Проте драстична ревізія його провадять у напрямку UKRAINIAN OAX,KTAN ARMY
Підкреслюючи зокрема те. менників (з 1926), яка вела ріяли, — пише газета, — західньо-німецької закор- протилежному до того, в Сторінок 328 тверда оправа. Ціна 10.00 дол.
шо „мистецтво спроможне ня про голод в Україні, гостру й неперебірливу по- „викривають облудність донної політики, в сенсі якому воно йшло протягом і Замовляти можна в книгарському відділі при ..Свободі".
переносите трагедію мину- нагадали про цей голод, леміку проти ваплітян. релігійного світогляду й виходу Німецької Федера- чверть сторіччя. Китайські иресилаиічн чек або поштовий переказ, долучуючи 0.7t
лого з площини історичних надали йому звучання між- Іван Ле написав кілька моралі, показують, як ра- тивної Республіки з НАТО, керівники проголошуються центів на кошти пересилки.
студій в площину людських народне... і це ваша за- десятків книжок, серед них дянський спосіб життя ДО- не можлива доти, поки кер- марксистами - леніністами, І ЗО Mont кпіп^гу Strict .Tfrsry City. N-І. 0730S
почувань і переживань", слуга". Але „нагадайте ін- „Роман Міжгір'я" був дуже помагає розвіювати релі- ма влади знаходиться в ру- але на практиці діють за Мешиїнціш стевту Ню Джсріі іовоя'пут 5^6 стевтоюго податку.
наводячії численні витяги з шим народам про те, шо популярний, багато разів гійний дурман". ках Шмідта, і не була б західніми зразками.
творів українських пись- вони також вимерали. Не-
менників про і олод в Укра-
їні.
хай вони відмічають
Тут є донські, кубанські і
Зупиняючись над мотива- терські козаки, бо вони не
ми ТОГО голоду, доповідач згадують про голод". Tpe–
це. рфФ0Ф0Ф0ФФв^^ФФФФ0Ф0ФвФ0^ФФФФ0^Ф^іФФФФ^

До авторів статтей і дописів


Звертаємось до шановних авторів статтей і до-
і
легкою справою і у випадку, Ця еволюція Китаю, яка
якби Шмідт мусів передати виявляється в усіх ділянках,
владу іншому соціял-демо^ становить одну з найва-
кратичному лідерові, бо жливіших подій сучасного
прихильники такої ревізії історичного моменту. Якщо
УВАГА! г ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ
Можна вже замовляти в книгарському відділі
УВАГА!

зазначив, шо ..причиною ба звернути всі свої зусил- писів, щоб їхні матеріяли, по можливості, були на- мусіли б рахуватися з вели- її не перерве якась неперед- при „Свободі" ч
голоду очні фанатичне до- ля на боротьбу з кому- писані на машинці і щоб поміж рядками цього ма- чезними інтересами ЗСА і бачена подія, то вона могла
трн перство комуністичної ністнчною владою, спілку- шинопису, евентуально рукопису, був подвійний всього Заходу, з могутньою б допровадити Гуа Куо- В ІМ'Я П Р А В Д И
партії, шіочаткований но- ючись з тими, хто бореть- відступ. Редакція приймає тільки оригінальні ма- християнсько -демократич- фенга і Тенг Гсіяо-пінга, Аналізе безпарвлельноі трагедії
вимн тиранами колосаль- ся проти тієї злади". — теріяли. ною опозицією, із опором або імовірніше їхніх на- Української Галицької Армії.
ний соціальний експерімент пілсумовуючи, заявив до- Дописи про визначування національних річниць,
усередині самих партій со- ступників, проголосити Друге видання.
потреба прискореного тем- повідач. пов'язаних із специфічною датою, таких як: 22-го
ціял-демократичної й лібе- невдалим комуністичний ЯРОСЛАВА ГРИНЕВИЧА
пу індустріялізації. ЛІКВІ- ВИХИЛЯЮЧИСЬ ВІД ГОЛОВ- ральної і врешті з німецьки- експеримент і направити Ціна S2.00 з пересилкою.
січня, Листопадові дні, Крутянські імпрези, берез- ми виборцями.
дапія заможного селянства, ної ^еми, теми голоду, неві Шевченківські свята, різдвяні чи великодні та найлюднішу націю земної -SVOBODA– BOOKSTORE
як клясово-ворожого новій генерал Григоренко також Правду кажучи, „пляни" кулі на інші, ближчі до За-
інші імпрези — присилати не пізніше, як 10 днів піс-

і
системі тощо. І всі ЄКСПО- висловив свої думки з ким, Бара не виникли випадково, ходу, ідеологічні рейки. ЗО Montgomery Street, Jersey City, N.J. Л7302
ненти таких поглядів ува- з якими росіянами треба ля влаштування даних імпрез. як більше або менше отрун- Думку в цьому сенсі ВИСЛОВ- Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує.
жають винуватцями того українцям співпрацювати. ні гриби по дощі, а є також люють і визначні китає- 59Ь стейтового податку.
злочину комуністичний Редакнь.на Колегія „Свободи"
Українське громадяни. і і40ФФ0ОФ0Ф00Ф000ФвФФ0ФвФФвФ0ОФ00р00тт0ФфФтоФ4ФФФФт04івтФеФФЬ результатом певних амери- знавці.
- Г,:. .
-

1 і