You are on page 1of 4

flASH!

NGTQH DIW

Редакція і АлмМїТяріПЛ.
"Svobofla". ЗО Mohtgduiery 5і
Пам'ятайте

СВОБОДА SVOBODA
JeWey Сну. ХіХЛМй
Те-Ліфипм '201)434^0237
(201) 4а4-0^07
про З Ню Иорку (212) 227-4J25

УНСоюзу: '201) 451-2200


Українці з Н ю Иорку (212) 227-5250
(2121 227-5251
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN DА І І V
PlKLXXXv Ч. 232. ДЖЕРЗІ СИП і НЮ ЙОРК. ЧЕТВЕР, 26-го ЖОВТНЯ 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY C1TY and NEW YORK. THURSDAY. OCTOBER 26, 1978 No. 232. YOL. LXXXY.

НТШ в ЗСА відмітить 30-річчя Китай і Японія заявились Папа закликає поляків Українські науковці взяли участь
бенкетом в Ню Йорку за поширеною співпрацею обороняти свою людську гідність у З'їзді Славістів
Ню Йорк. — НауковеТо- споминами про перші роки Токіо, Японія. - Тенг ніколи більше не буде arpc– Колюмбус, О. (М. Бога- сандра Мельники, відомі
вариство ім. Шевченка в праці цієї наукової устано- Гсіао-пінг, заступник голо- сором. тюк). - Від четверга до громадські діячі, які под-
ЗСА відмітить 30-річчя сво- ви. Маестро Йосип Гірняк ви китайської К ому місти ч- Займаючи становище до неділі. 12-15 жовтня ц. р. тут бали про те, щоб у вікнах
го існування врочистим виголосить ,.Слово Шев- ної партії і прем'єр-міні- японсько - американської відбулася X Крайова Кон- універсальної крамниці
бенкетом, який відбудеть- ченка". стра і Таксо Фокуда, пре- співпраці, Тенг висловив венція Американської Aco– .,Лазарус". разом з скспо-
ся тут в суботу, 28-го жовт- Привіти виголосять: д-р м'ср-міністер японського думку, що Японія мусить ціяції для Сприяння Сло- натами інших національ-
ня ц. p., в балевій залі го- Володимир Душник від уряду обмінялись В ПОНЄ- військово тяготіти до З'єд- в'янським Студіям (ААА-
телю „П'ята Евеню" (П'я- УККА, д-р Василь Омсль- ділок, 23-го жовтня ц. p., наних Стейтів Америки, які СС), в якій взяло участь них груп, були також і ук-
та евеню і 9-та вулиця), о ченко від У ВАН,проф. д-р ратифікованими договора- дають її свого роду мілі- понад 1000 професорів аме- раїнська вишивка. керамі-
год. 6-ій увечері. В цій юві- Омелян Пріцак, дирек- ми, які формально закін- тарне прикриття і забезпе- риканських високих шкіл. ка, писанки, килими, різні
лейній зустрічі-імпрезі за- тор УНІГУ, проф. д-р Лю- чують чотири декади во- чують перед агресією, але які у 95 окремих сесіях об- інкрустовані вироби тощо;
повіли свою участь визнач- бомир Винар від Україн- рожнечі між цими двома він критикував політику мірковували справи схід- там відбувалися також по-
ні науковці з Америки і ського Історичного Това- азійськими державами і на- детанту. яку стосують ЗСА ньо-европейської історії, казові лекції малювання
Канади. риства, д-р Богдан Стебель- блнжують їх до такої стадії у відношенні до Совстсько- літератури, мови, політики українських писанок, про
ський від НТШ в Канаді. у якій вони зможуть тісно го Союзу, перестерігаючи, та економіки, як також і що обширно згадувала міс-
Імпрезу відкриє голова Заключне слово виголосить між собою співпрацювати у що в тіні цієї політики географії, релігії, військо- цева преса.
НТША д-р Ярослав Падох, проф. д-р Осип Андруш- різних ділянках життя. СССР розбудовує свою ну- вих справ, біо-бібліогра- З нагоди Конвенції ААА-
а нею проводитиме ред. ків. Обмін договорами від- клеарну зброю. „Світ зна- фії тощо. СС. губернатор стейту
Іван Ксдрин Рудницький. Як уже інформовано, бувся на спеціяльній 30- ходиться в дуже нсбезпсч- На Конвенцію АААСС Огайо, Джеймс А. Ровдс.
Після молитви, що її від- ювілейний науковий кон- хвилинній церемонії у при- ній ситуації, — заявив ки- прибуло 9 українців про- окремою проклямацісю
мовить о. д-р Володимир грес НТШ, присвячений 30- явності вище згаданих тайський політик, — і хтось фесорів американських уні- проголосив 9-15 жовтня
Ґавліч, ЧСВВ, парох міс- річчю НТША і 60-річчю представників обидвох уря- мусить звертати на ці речі верситетів., 1978 року Тижнем Східньо-
цевої католицької церкви відновлення Української дів і їхніх співробітників. увагу". З доповідями виступили: Европейської Спадщини. У
св. Юра, про підсумки 30- Державности, відбудеться в Обидві сторони в коротких Японський речник, пок- проф. Олександер Сидорен- проклямації. серед імігран-
річної праці НТША доповь Ню Йорку від п'ятниці ДО словах висловили думку, ликуючись на слова Тенга ко на сесії „Національне тів зі східньої Европи.
датиме проф. д-р Микола неділі, 24-26-го листопада що підписаний мировий до-' висловлені ним у розмові з питання і розподіл продук- яких нащадки складають
Чировський, науковий сек- ц. р. Біля 40 українських говір остаточно загоїть ра- Фоку дою, заявив, що, КНР тивних ресурсів в СССР" та сьогодні біля 20 відсотків
ретар Товариства. Д-р Ро- науковців виступлять з до- ни Другої світової війни і надіється на мир і працює в проф. Орсст Пеле на сесії цілого населення стейту
ман Осінчук. один із OCHOB– повідями на цьому конгре- спричиниться до поширен- напрямі, щоб оминути жа- ,.Дослідчі можливості в не- Огайо, згадано на першому
ників НТША, поділиться сі. ня економічної співпраці, хіття Третьої світової вій- російських совєтських pec– місці українців, а далі yrop–
яка може охоплювати біль- ни. публіках". Дискутантами ців. словаків, словінців, чс-
Йони долярів у зв'язку з Тенг згадав також про доповідей були: проф. Ми- хів та поляків - разом 19
цим, що Китайська Народ- великі армійські з'єднання кола Богатюк на сесії „На- національностей.
Відбудуться Пленарні наради на Республіка вже раніше СССР на китайсько-совє- ціональне питання і розпо- Похвально згадується їх-
ню працьовитість та їхній
Крайової Управи Дивізійників прийняла плян відбудови і
скріплення своєї господар-
тському кордоні, які наво-
дять страх на народи Азії і
Папа Іван Павло вітає кардинала Стефана Вишинського
діл продуктивних ресурсів в
СССР" та проф. Степан вклад у побудову та роз-
під час зустрічі з поляками Горак на сесії „Меншини в виток промисловости пів-
Ню Йорк (О. Л-иЙ). - В видань Братства, а це icro– ки, головно індустрії на посилюють недовір'я. Він
нічних районів З'єднаних
рії створення та дії Війсь- протязі чергових 25 років. вважає, що китайсько-япон- -Ватикан. - Папа Іван ви для всіх мирових ПОЧИ- Середній Европі: справа
неділю. 29-го жовтня ц. p., Коринтії". Головою сесії Стейтів Америки. „Як на-
відбудуться у Ню Йорку о кової Управи Дивізії „Га- Після обміну документа- ський договір збільшує на- Павло 11. колишній карди- нів та плянів. Він підкрес-
дії на мир, але так не думає лив. що продовжуватиме „Ділові та урядові стосун- шадки гордих, працьови-
12-ій год. дня в домівці личина" Романа Крохма- ми, Тенга прийняв на спеці- нал Кароль Войтила з Kpa– тих та релігійних імігран-
люка під наголовком „Заг- яльній авдієнції імператор Москва, яка твердить, що кова, у понеділок, 23-го діялог із комуністичним ки у торгівлі між Сходом і
Станиці Дивізійників в Ук- Заходом" був проф. Олск- тів зі Східньої Европи. —
раїнському Народному До- рава на Сході", яка вже Японії Гірогіто і довго з договір є мілітарною змо- жовтня, під час авдієнції з світом, що їх розпочали
вою Японії, Китаю і ЗСА його попередники Іван сандер Вороняк.Учасника- сказано у проклямації. —
мі, кімната ч.ЗІ при 140-142 появилася друком, та спо- ним розмовляв на різні те- туристами з Польщі, які вони завжди відогравали
гадів про Дивізію у полоні ми світової політики і буду- проти Совстського Союзу і прибули на його недільну ХХІІІ і Павло У1, ..бо це ми Конвенції АААСС були
Друга евеню, Другі Пле- також професори Ярослав позитивну і творчу ролю в
нарні наради Крайової Уп- Всеволода Будного „Рімі- чої співпраці між Японією і це збільшує загрозу війни, інсталяцію на Апостольсь- єдиний спосіб зменшити
хоч самий договір не вклю- проблеми". Білінський. Ігор Каменець- соціяльних, релігійних, ку-
рави Братства кол. вояків 1- ні", яка незадовго вийде КНР. Після авдієнції в Гі- кий Прсстіл, закликав їх льтурних та господарських
друком з рамени Головної рогіто, Тенґ розмовляв ще чає жадної клявзулі про „протиставитися всьому. кий, Ліда Козлюк, Михай-
ої Української дивізії УНА На зустрічі Папи Івана ло Палій та Дмитро Штог- інституціях стейту Огайо.
в ЗСА при співучасти члс- Управи Братства. Одною із 90 хвилин з прем'єром Фо- військову співпрацю і на- що загрожує людській гід- Павла з його земляками
дуже важних Й актуальних кудою, який опісля заявив віть не передбачає спіль- рин. Наступна ХІ Річна Кон-
нів Президії Головної Уп- ностГ в їхній комуністич- були пресутні також поляки венція АААСС відбудсть-
рави Братства, j a Братства точок нарад буде також кореспондентам: „ми гово- НИХ ВИСТУПІВ ПрОТИ С0ВЄТ- ніі;; країні, вказуючи, що з ЗСА. Канади та інших Українських учасників
дальше посилення збиразь рили з Тенгом, яг. старі И ської експансії в Азії.. Конвенції гостили у своєму ся в Ню Гсйвені. Кони.. 10-
„Броди-Лсв . , ''Католицька Церква в По- країн вільного'світу, які 13 жовтня 1979 року.
ня й досліди джерельних давні приятелі". Тент між Деякі скептики застанов- льщі пережила і далі ncpe– вітали його частими много- домі інж. Кость і д-р Олек-
На порядку нарад будуть матеріялів до запляновано- іншим відмітив, що тіні ляються чи Китай буде живатиме „важкі часи", але літствіями „Сто лят", вис-
річні звіти діяльности Kpa– го видання „Історії Укра- Другої світової війни, які спроможний платити за висловив переконання, що ловлювалн свою радість і
Йової Управи Братства за їнської Дивізії" та нові засо- він назвав „періодами непо- збільшену торговельну ви- Церква і вірні переможуть гордість з факту, що „Папа
УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА
перший рік її каденції, би придбання потрібних розуміння", зникли в облнч- міну з Японією й іншими всі труднощі. наш", цілували його пер- Володимир Папуга Квитки
фондів на цю ціль, підгото- чі 2000-річної китайсько- країнами Заходу, хоч, як ЧЕРГОВІ ВИСТАВКИ
участь й піддержка 111 СК- „Я не був би тут СЬОГО" стень і руки, а Папа Іван ОМУА можна набувати в крамнн-
ВУ і панель комбатантсь- ва ювілейних відзначень у японської дружби і ці „не- твердять спеціялісти, ки- дні, якби не ваша сильна Павло дякував їм. розмов- цях ..АРКА" і ,.ЕКО" і при
ких організацій під час СК- 1979 році 35-ої річниці боїв порозуміння" не повинні, на тайські джерела вугілля і віра, навіть в ув'язненні". - ляв з великою кількістю Ню Йорк. Н. Й. - Об'сд- касі театру. Виставу спон-
ВУ, видавничі справи Брат- Української Дивізії під думку Тенга, ніколи більше нафти є невичерпними і з сказав до своїх земляків присутніх, висловив бажан- нання Мистців Українців в сорує т-во ..Самопоміч" -
ства - вояцький журнал Бродами, пляни діяльности в історії повторятися. Фоку- них користатиме не тільки 264-ий Папа Римський. ня в наступному році прн- Америці інформує, що від- ВІДДІЛ в Ню Йорку
„Вісті комбатанта", коль'- Крайової Управи на сліду- да погодився зі словами Японія, але також інші краї- Раніше того самого дня бути до Польщі на відзна- криття виставки кераміки
портаж двох найновіших ючий рік тощо. Тенга і заявив, що Японія ни світу. він промовляв до представ- чення 900-річчя смерти св. Володимира Королика і ВИСТАВКА ГУЦАЛЮКА
ників 125-ох країн і міжна- Станіслава. картин Ярослава Стадника І КАПШУЧЕНКА
відбудеться в неділю. 29-го
Китай обмежує допомогу родних організацій. заяв-
На цій зустрічі був при- жовтня ц. p., о год. 1-ій по Філядсльфія. Па. - Пла-
Жалобна академія в Чікаго ляючи, що світовий мир
сутній кардинал Стсфан Вн- полудні в Ґалерії ОМУА стове Плем'я ..Перші Сте-
по сл. п. С. Бандері країнам „третього світу можливий тільки тоді, коли
буде „дійсна співпраця і шинські, примас Польщі, при 136 2-га евеню. Вис- жі" влаштовує тут в Плас-
Гонг Конг. — Китайсь- ців. До того часу Китай зростаюча єдність серед якого Папа Іван Павло, тавка буде відкрита в будні товій Домівці 110 вулиця і
Чікаго. - У великій залі чекав Гетьман Мазепа ве- ка Народна Республіка по- постачав кожного року різ- людства", та обіцяв під- кол ишн і й а рх непископ від год. 6-8; суботи й неділі Данкенон) виставку олій
чала драстично обмежува- ні товари для Ганою на тримку Католицької Церк- Кракова, тепло вітав. від 1-8 вечором і трнвати- Любослава Гупалюка та
Дому СУМА в неділю, 15- ликого твору — і дочекав- ме до 5-го листопада вклю- праць скульптора Петра
ся в романі-трилогії Богда- ти економічну допомогу суму понад 300 мільйонів
го жовтня, після Богослу- долярів. чно. Капшученка-Енка в порце-
жень у церквах за спокій на Лепкого „Мазепа". Для для країн т. зв. „третього
ляні. Відкриття виставки
душі сл. п. Степана Банде- повного відображення жит- світу", з огляду на власні
запотребування, а головно
У випадку Албанії, яка з
приходом до влади Гуа
Голова Об'єднаних Шефів Штабу БОРИС БЕРЕСТ відбудеться в п'ятницю, 27-
ри. відбулась жалобна ака- тсвого чину Провідника
демія, заходами місцевих Степана Бандери в літера- тому, шо деякі країни пока- Куо-фснґа повела сильну
атаку на „китайських ре-
перестерігає перед загрозою з боку ДОПОВІДАТИМЕ го жовтня ц. р,, о год. 8-ій
вечора. Виставка буде від-
Організацій Визвольного турі й мистецтві потрібний зались невдячними і в полі- У ЛМКЛЮБІ
Фронту. також час, але такі твори тичному та ідеологічному візіоністів", які, мовляв, СССР крнта в суботи іі неділі від
10:30 - 5 вечора. Влаш-
постануть ще в наших деся- спорі Пекіну з Москвою „зрадили ідеї Маркса-Ле- Ню Йорк. Н. Й. - Із
На сцені, прикрашений ніна", то Китай довго про- Вашінгтон. - Генерал го Москва не робила в ми- Л ітературно-М истець кого туванням цієї виставки ор-
портретом Противника Ре- тиліттях". стали по стороні Совєтсь-
кого Союзу. До цих остан- волікав з обмеженням еко- Дейвід Джовнс, голова нулому і не робить тепер. Клюбу повідомляють, що у ганізаторн відзначають 10-
волюційної ОУнЧ?тепана По доповіді студент-су- Об'єднаних Шефів Штабу На думку ген. Джовнса, п'ятницю. 27-го жовтня ц. ту річницю мистецьких вис-
мівець Маркіян Лувунь ре- ніх належать В'єтнам, Ляос номічної допомоги, надію-
Бандери, з прапорами і жи- чись, що йому вдасться по- ЗСА, у інтерв'ю, що його ЗСА мусять розбуловува- p.. о год. 7:30 вечора, тут у тавок у Філядельфіі.
вими квітами, голова 8-го цитував поезію Богдана Ни та інші азійські й африкан-
ські країни. Деякі невдяч- лагодити шляхом nepero– поміщено в найновішому ти свою військову силу, бо приміщенні цього Клюбу,
Відділу ООЧСУ інж. Роман жанківського, присвячену числі журналу ,.Ю.С. Ню'з тільки не переконає ліде- з рамени Інституту Україн-
сл. п. С. Бандері і створе- ні країни, В'єтнам, Албанія, ворів внутрішні міжпартій- СВЯТО ПОКРОВИ
Гриневич відкрив академію иі спори з албанськими ке- енд Ворлд Репорт", заявив, рів Совстського Союзу, що ської Мови доповідати- В НЮ ЙОРКУ
вступним словом. Після ну незадовго по його смер- які колись були найблнж-
чими приятелями КНР, те- рівниками, але коли Алба- що якщо продовжувати- їхні власні заходи в ділян- мс Борис Берест на тему:
однохвилинної мовчанки, з ті 19 років тому, а сестрн- меться теперішня ТЄНДЄН- ці зброення є ,.контрпро- ..Проблеми українського
сумівки Наталка і Ганнуся пер ведуть відкриту npona– нія почала силою осувати Ню Йорк. Н. Й. - Упра-
доповіддю на тему „Про- китайських дорадників і ція, то в 1980-их роках Со- дуктнвні". Як довго СССР правопису в діяспорі". ва 14-го куреня Українсь-
відник Степан Бандера в Карачевські виступали з гандивну кампанію проти
китайської закордонної по- техніків, Пекін припинив встський Союз може здобу- продовжує скріплювати Вступне слово — Віталій кого Вільного Козацтва
українській літературі і ми- фортепіяновими точками. ти військову перевагу над свою військову силу. Аме- Лехтср. Після доповіді від-
літнкн, а навіть готують- всякі зв'язки з тією кому- влаштовує в неділю. 29-ю
стецтві" виступав Леонід Жалобна академія закін- ністнчною країною. Цю не- Америкою. Зазначуючи, що рика мусить робити це са- будеться ДИСКУСІЯ.
Полтава, голова КУ АДУК чилась співом національ- ся до збройної боротьби з жовтня ц. p.. тут у Пласто-
китайським велетнем. вигідну для Пекіну ситуа- кілька років тому ЗСА ще ме, щоб у 1980-их роках вій Домівці при 144 2-га
у Америці, який між іншим ного гимну „Ще не вмерла цію використовує тепер Мо мали значну мілітарну пс- Совєтськнй Союз не здобув
сказав, що „понад 200 літ Україна". ВИСТАВКА ОРЕСТА евеню Свято Покрови. У
сква і її сателіти, які нама- ревагу над СССР. ген. мілітарної переваги над програмі: Молебень в намі-
Кажучи, що В'єтнам „від- Джовнс твердив, що „тепер ЗСА. - сказав ген. Дей- ПОЛІЩУКА В ДЕТРОЙТІ
дав Китаєві зло за добро", гаються запрягти албансь- ренні українського народу
ку державну пропаганду до ця перевага зникає". від Джовнс. Детройт, Міч. - В п'ят- та зустріч з громадянством
нові китайські керівники
Родезійський уряд ПОГОДИВСЯ наказали припинити в 1977 протикитайського воза. Він твердив, що а мери-
канські аналітики недооці-
ннцю. 27-го жовтня ц. р. о при перекусці. В часі ncpe–
році всяку допомогу, війсь- Політичні спостерігачі год. 7:30 вечора тут в Галс- кускн з коротким словом
на переговори з партизанами кову й економічну, для цієї вважають, що в найближ-
нювали спроможностей Со- МІЖНАРОДНЕ ріі ,.Еко" у Воррен, Міч. виступить генеральний суд-
обіцянки Іяна Смита — „це країни у відплату ніби то за встського Союзу в ділянці ВІДЗНАЧЕННЯ ПРОФ. відбудеться відкриття внс- дя УВК мгр Ярослав Сав-
Вашінгтон. - Члени тим- чому часі Китай припинить розбудови нової зброї, a t
часового уряду Родезії, тоб^ обман". Нкомо в суботу, 21 - переслідування і винищу- також допомогу для Ляосу Д-РА Я. РУДНИЦЬКОГО тавки картин Ореста Полі- ка і п. Йоахнм Вншневсць-
го жовтня, заявив, що не вання китайської націона- тепер показується, що Moc– щука. Виставку можна буде кнй.
то білий прем'єр Іян Смит і й інших африканських дер- ква не тільки значно збіль-
три лідери поміркованих братиме участи в „загаль- льної меншини у В'єтнамі і жав, які вдержують дуже також оглянути в суботу й
ній конференції", бо вій- насильне виселення кнтай- шила кількість своїх воя- Л ювен, Б е л ь г і я . — У неділю, 28 і 29-го жовтня.
фракцій чорної більшости близькі зв'язки з Москвою. ків і кількість зброї, але
тієї африканської країни, ськові частини тимчасово- зв'язку з іменуванням нових ДОПОВІДЬ В ТЕМПЛ
го уряду збомбардували луже поліпшила якість різ- делегатів Канади - проф. „СТЕПОВИЙ ГІСТЬ" УНІВЕРСИТЕТІ
єпископ Абель Музорева,
пастор Ндабанінд^кі-ЄіТго- партизанські бази в сусід- Демократи Пуерто-Ріко них родів зброї. Не зважа-
ючи на економічні пробле-
Яра Славутича. Ренбурна
та Доріяна Пуаріє - на
У НЮ ЙОРКУ
ле і племінний ватажок Дже- ніх Замбії та Мозамбіку і Філядсльфія. На зап-
ремая Чірау, минулої п'ят- тому „Патріотичний заявились за статусом стейту ми, Совстський Союз вн-
дає біля 13 відсотків із за-
Ню Йорк, Н. Й. - С т у д і я
останньому Міжнародному Мистецького
рошення Славістичного де-
ниш, 20-го жовтня, після Фронт" продовжуватиме Сан Хуан. - У пра- грала фракція партії, яка Слова пані партаменту університету
гального державно. при- Конгресі в серпні ц. р. у Темпл, д-р Ляриса Оншпке-
нарад у Державному депар- свої старання силою зброї виборах Демократичної вважаєГ що Пуерто-Ріко Кракові, позаочно обрано Лідії Крушсльницької ПОС-
вич матиме тут доповідь на
таменті з представниками „захопити владу в'3імбаб- партії Пуерто-Ріко, які від- повинно залишитися ,,KOM– ходу на військові цілі, тоб- проф. д-ра Я. Рудницького гавить в неділю. 29-го жов- тему „Бстговсн та українсь-
урядів ЗСА і Британії, noro– ве (Родезії)". Однак, комен- булися в неділю, 22-го жов- монвелтом", як теж та то значно більше ніж ЗСА, почесним доживотним чле- тня ц. p., о год. 2:30 по ка література". Доповідь
дилися взяти участь у „за- татори вважають, що Нко- тня, перемогу здобула вітка, яка вимагає самос- - зазначив ген. Джовнс, ном Міжнародного Центру полудні в залі Фешен Інсти- відбудеться в четвер. 26-го
гальній конференції", у якій мо правдоподібно змінив фракція, яка бажає, щоб тійности для того острова. лодаючи, що нема жадних туту при 227 Захід 27-ма
взяли б участь також ліде- би свою думку, якщо б „за- цей острів, який тепер є Хоча в Демократичній познак, щоб Москва в бли- Назвознавства у Лювені; вулиця прем'єру драми Бо- жовтня, о год. 1-ій по по-
ри марксистського „Патріо гальна конференція" стала ,,коммонвелтом" ЗСА, партії більшість заявилася жчому майбутньому змінн- він перший українець, який риса Грінчснка „Степовий лудні в будинку ГюменЬ
тичного Фронту", який веде дійсністю, а не тільки не- став стейтом. Коментато- за статусом стейту, то фак- ла свою політику. отримав таке відзначення. Гість" на 5 дій з доби Хме- тіс, кімната ч. 422. Вступ
збройну боротьбу проти ясною ціллю. ри передбачають, шо коли тично більшість всього на- Голова Об'єднаних Ше- Центр, що ного основано у льниччини. Гостинно, в ро- вільний.
тимчасового уряду. закінчиться остаточне під- селення Пуерто-Ріко вва- фів Штабу висловив опінію, Лювені в 1974 ропі, зап- лі бандуриста, виступить
Цей уряд зобов'язався Чотири члени тимчасо- раховання голосів, то вия- жає, що їхній острів по- що однобічні концесії з боку росив цього року д-ра Я. проф. Роман Левицький. Слід відмітити.що в цьо-
довести до персбрання вла- вого уряду після майже дво- виться, що біля 400 000 винен залишитися ,,KOM– Америки, тобто однобічна Рудницького (тоді в Гай- Постава: Лідія Крушель- му стейтовому університеті
ди чорною більшістю на тнжневих відвідин ЗСА, ку- пуерто-ріканш'в, членів Де- монвелтом" ЗСА. Щодо ,.здержливість" в ділянці дельберзі) до співпраці, як ннцька; хореографія: Оль- перший раз проходить курс
початку наступного року, ди прибули на запрошен- мократичної партії, голо- „самостійників", то в ос- зброення, не переконають члена основника ономастн- га Ковальчук - Івасівка; української літератури. Йо-
але лідери згаданого „Фро- ня 27-ох американських се- сувало за статусом стей- танніх двох загальних ви- уряд Совстського Союзу чних конгресів у 1938 році. оформлення і костюми: Ма го веде проф. Елеонора
нту" Джошуа Нкомо і Ро- наторів, повернулися до ту. борах вони здобули тільки припинити свою приспіше- Від 1952 року він заступав у рійка Шуст; світло: Юрко Карпинич-Лдамс. а впнса-
берт Мугабе твердять, що Родезії минулої п'ятнищ. У цих правиборах про- 4 відсотки голосів. ну розбудову зброї, бо цьо- цьому Центрі Канаду. Ґрсчило; інспектор сцени: лось 14 студентів.
СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 26-го ЖОВТНЯ 1978 Ч. 232,

Я. Гайвас Василь Маркусь На мистецькі теми


CBOEOAA^bSYOBODA МОСКОВСЬКІ ВБИВСТВА НА ПОРОЗІ ПОНТИФІКАТУ
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОРІЧНИК. U Л Я А І N І А Н О А І L Ч
СУЧАСНЕ МАЛЯРСТВО І МИ
FOUNDED 1893 Інформаційне агентство шену славу організатора
Ройтерс повідомило з Moc– Червоної армії і перемож-
ІВАНА ПАВЛА 11 (Із приводу виставки картин Яра Плав'юка
Ukrainian newspaper published daily except Mondays and noli і
days by the Ukrainian National Association. Lnc.. at
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J.'O?to:
кви, що в середу, 18-го ЖОВ- ця у громадянській війні,
тня 1^78, помер у столи- він не дбав про прихильни- Коли в понеділок,
ш
16-го ся." Кардинал Войтила сам
у Філадельфії)
ці Куби, Гавана, Рамон ків, не організував своїх жовтня 1978 року, о 6-ій це підтвердив, прийнявши Усе в світі зміняється - нічному небі (Е. Бавманн),
РЕДАГУЄ КОЛЕГІЯ У СКЛАДІ (поазбучно): ім'я свого попередника, цим самим й образотворче барвні тривимірні гологра-
Любов Колснська. Володимир Лсвснсць. Зенон Снилик (тепер ви
Меркадор, де спалено його ячейок у партії, дивився на год. 18 хв., у Римі про-
тіло, а попіл доставлено в партійців звисока. Сталін, голосив кардинал Феліче з чий понтифікат так нагло мистецтво. Які користі з фічні картини, акварій;
КОнуючнй обов'язки голови Колегії). Василь Тершаковець і Євген обірвався. цього, це друге питання, до крізь нього дивитись, люди
неділю, 22-го жовтня ц. р. навпаки, організував пар- портика базиліки св. Пет-
В Фслоренко. 2. Вперше від 455 років речі доволі складне і над над головою дістають світ-
до Москви для урочистого тійну машину обіцянками, ра ,,Габемус Папам" і по-
Second Clasb PusLage pa'd at the Post Office of Jersey Ciiy. N J . похорону на почесному міс- позиціями, які він міг роз- дав ім'я краківського кар- кардинали вибрали Bce– цим ие будемо зупинятися, ляну ареол ю (Массачусеттс
Accepted for mailing at special rale ni postage provided foi o.v ці. Ще один звичайний ду- давати як генеральний сек- динала Кароля Войтили, ленським Архиєреєм неіта- а познайомимо вас із су- Інстітут оф Технолоджі),
Section 1130 of Act of October 3. 1917 - authorized July 31. 1918. шогуб, що після виконан- ретар партії і різними при- сповнилася, як ніколи пе- лійця, і це є дуже знамен- часними малярськими кон- звуковий сталевий міст
Передплата: на рік — 330.00. на пів року — (16.00, на3 міся-
ня брудного злочину з нака- надами з'єднував собі що- оед тим, давня римська ним. Це доказ, шо Като- цепціями, щоб не сказати (Дж. Тракас), чи миого-
щ - 59.00. Для членів УНСоюзу 65 f міс. За кожну зміну afl– зу „белокамєнноГ, ввійде в раз ширше коло партійних мудрість: „Хто входить лнцька Церква і П церков- течіями. людна „процесія" (пер-
реси - 25 є. Чеки і -money orders" виставляти ua"Svotooda". почот червоних святців. бонзів. І коли дійшло до до конклаве кандидатом на не управління стають Властиво якихсь особ- форманс А. Міральд).
Хто такий Рамон Мерка- лобового зудару на ЦК пар- Палу, виходить карднна- справді універсальними. ливих змін від двох, трьох Та це все лиш ecre–
І?.О Box 346 Jersey City, N.J. 07303 дор? Це звичайний плат- тії в жовтні 1927 року майже лом, а той, кого наймен- Це - повне звернення чи навіть і більше років - тизм часу, гра ефектів, р4з-
ннЙ агент і наємний убив- в десятиліття большевиць- ше уважають кандидатом, Апостольської Столиці в немає. Далі ще в моді ного роду експерименти,
ця, який з доручення НКВД кого перевороту, майстром виходить Папою". бік усього католицького американський ,,поп-арт" і осяги найновішої техніки, а
Реальна загроза (до 1934 ГПУ, перед тим Че якого був власне Троцький, Так було з кардиналом світу, до всіх народів і рас. новий реалізм, що ним так не нова концепція мистец-
Ка, а тепер КГБ ще й з Сталін без труду при помо- Войтилою, церковним дос- У виборі Папою неіталій- захоплені французи; по- тва, хоча пі всі „мистець-
Останнім часом в Америці розгорнулася широка додатком ,,СССР", що згід- чі гнітучої більшости ЦК тойником неіталійського ця після того, як на про- стійно перекочується хвиля кі" твори експоновано чи
дискусія про ,,поважну загрозу для ЗСА з боку Совєтсько- но з опінією знавців під- усунув Троцького з компар- роду, без куріального до- тязі століть цей високий ,,геппеніґів", не nepec– то на „Документа" в Ка-
го Союзу". Цю дискусію викликав звіт „Комітету в справі несло цю горезвісну уста- тії. В грудні цього ж року свіду, порівняно мало відо- уряд уважався наче заре- тають множиться різного ссель, чи то на „Б'сналлс
сучасної загрози", приватної організації, до якої належить нову до ранги понад міні- Політбюро партії рішило мого у світі, що noxo– зервованим привілеєм для роду „енвайромеятс", Молодих" у Парижі.
багато колишніх чільних законодавців, бувших високих стерствамн, бо тепер вона депортувати Троцького „в дить із Східньої Европи, до італійських кардиналів, зчаста появляється ,,арте
старшин збройних сил і колишніх американських дипло- називається „КГБ при Раді віддалене місце СССР" і 17 того, з-під комуністичного можна вбачати не лише повера", можете натра- Безпірним плюсом на-
матів. а підсилило цю дискусію інтерв'ю з генералом міністрів") і персонально січня 1928 року ГПУ, внло- режиму. Він, щоправда, символічним жестом цієї пити на „боді-арт", „ві- ших мистшв, у якому типі
Дсйвідом Джовнсом, головою Об'єднаних Шефів Штабу, Сталіна, 20-го серпня 1940- мивши двері до квартири мав властивості, на які ,,вселенської відкрнтос- део", гіперреалізм, як та-. мистецтво вони не твори-
що ного помістив журнал „Ю. С. Н юз енд Ворлд Репорт". го року в Мехіко Ситі роз- Троцького, насилу вннес- могли звернути увагу кар- ти", але й дуже реальним кож можете наткнутись на ли б - є повне розуміння
Згаданий Комітет і ген. Джовнс перестерігають, що якщо колов топірцем голову ло його і відставило до Ал- днналн-електорн - уче- зворотом у бік так бажа- концептуалізм (шо узнає твору в естетичних катсго-
про іовжуватнметься теперішня тенденція, то в 1980-их Льва Троцького, наслідком ма-Ати, тоді безнадійної ність, душпастирський до- ноі інтернаціоналізації ке- існування виключно кон- ріях. До речі наші мистці
pokav Совстський Союз може здобути військову перевагу чого останній помер сліду- провінційної діри. Рік піз- рівництва Католицької кретних предметів) І KOH- крім великих умілостей, ще
ючого дня, не відзискав- ніше, в січні 1929 року це свід, твердість віри (док-
над ЗСА. що становило б загрозу не тільки для самої тринальний консерва- Церкви. тестаційне мистецтво (ма- неабияк узброєні в теоре-
Америки, але для цілого вільного світу. шн притомности. Вже зра- саме ГПУ „видворило" йо- 3. Порівняно молодий ніфестування спротиву в тнчне знання. Чи не були
зу слід сказати, що Tpo– го з СССР до Царгороду. тизм), поступові соціяльні
Зокрема затривоження викликало твердження, що погляди, політичний pea– вік обраного Папи Івана мистецтві). Теж приходить ми відкриттям мистецьких
совстські власті таки плянують здобути мілітарну цький не кращий від своїх З Царгороду як і з Алма- Павла 11 дає йому можли- до голосу „фото мідіюм - експозицій, слухаючи слова
товаришів: Леніна, Сталі- Ати, Троцький продовжу лізм та теплу персональ-
перевагу над ЗСА. а не тільки рівновагу з Америкою, як це ність. Проте, це все не вість планувати свій понтн- арт" і до ранги мистецт- виголошеного якимсь на-
досі заявляло багато американських ,,спеціялістів". на, Джєржинського, Берії, вав свою опозиційну діяль- фікат на довшу мету й ва підноситься гоббістичні шим мистцем? Наші мист-
Андропова, Брежнєва і ін- ність. В липні 1928 року видавалося ріщальним ату-
З одного боку треба вітати факт, що серед американ- том, щоб вибрати карди- накреслити такі напрямні і збірки (Мавс-Музеум Кляв- ці скажуть вам, що слід
ського загалу поважно застановляються над реальною ших, бо при владі він вияв- прихильники Троцького пляни церковної політикий са Ольденбурга). розуміти під поняттям кра-
ляв ту саму жорстокість і почали видавати в Парижі нала-поляка з-за залізної
загрозою зі сторони Совстського Союзу, але з другого
непогамованість у злочи- орган опозиції — Бюлетень заслони Папою. Щонай- управління, які вимагають Рівнож існує тип мис- си, бо те все, що підпа-
боку треба таки дивуватися, чому порівняльно недавно
нах, як і вони всі. менше, так могло вигляда- більшого часу на їх peairi– тецтва, шо виріс із гео- дас під вислів „гарне" не
виявилося таке поважне затривоження. Адже ж вже давно опозиції. З цим Бюлетнем зацію. На всякий випадок, метричної абстракції, де мусить бути мистецьке і
ти напочатку і перед кон-
різні дійсні спеціялісти в справах Совстського Союзу та Чому ж тоді дійшло до зв'язані дві типові для боль- кляве. Можна рискувати вибираючи кардинала Вой- обов'язують відмінні пря- навпаки. А втім „не існує
Східньої Европи твердили, що Москва не хоче жадного того, що один лідер кому- шевицької практики події. здогадом, що кандидатура тилу, його співбрати не мування і критерії. Дуже жадне об'єктивне правило
'Балансу, а тільки військової переваги над Заходом, ністичної партії СССР дає Літом 1929 року відвідав кардинала Войтили вири- думали про „переходовий" евідентний також зворот смаку, яке за допомогою
зокрема над Америкою. Ці спеціялісти, як рівнож давніші наказ вбити другого в такий Троцького у Царгороді йо- понтифікат. до конструктивізму, шо понять окреслювало б що є
і найновіші втікачі із СССР^покликалися на цілу імперія- брутальний спосіб? Прак- го близький співробітник з нула поважно щойно в ході
КОНКЛЯРЄ І ПІСНЯ неуспішних 4. Знаменним є також постав у Росії 1914 - шу- гарне" (Е. Кант).
лістнчну історію Совстського Союзу, переемника імперія- тика ця почалася ще за Ле- воєнних часів, а потім керіи-
лістичних плянів царської Росії, вказуючи, що, не ніна, який доручав невигід- ний діяч Че-Ка і ҐПУ, Яків голосувань на інших кан- факт, що Папою став кар- кання нових форм, що ста-
дидатів. динал з Польщі. Польсь- новить відбитку сучаснос- Часто також зловжнва-
зважаючи на різні заяви про ,,співіснування" чи про них йому людей знищувати Блюмкін. Хтось доніс до ти.Як же ж не наслідувати . ємо висловами: „Твір ціка-
„дстант" - Москва завжди плянувала і далі плянує без суду. Сталін тільки цю ҐПУ, що Блюмкін везе з Кардинальський збір кий народ має репутацію вий, оригінальний". Оче-
поширити свої впливи на всі обшири світу, і то передусім практику довів до доско- собою листи від Троцько- сьогодні рахує у своєму релігійної і сильно вірую- дувати москалів?
складі поважних і мудрих чоі спільноти з великою Істотні осяги нова- видно в мистецтві така
шляхом мілітарної сили. Американський розвідний сектор налости. Сталін і Троць- го. Блюмкіна арештовано в торських пропозицій ма- оцінка незвичайно цінна,
чомусь легковажив ці перестороги, бо донедавна у своїх кнй не злюбили себе бід часі повороту до Москви, церковних проповідників з традицією католицизму.
почуттям відповідальнос- Проте, нормально, так да- ли б полягати на відкритті якщо справді твір заслуго-
.річних чи піврічних звітах твердив, що Кремль старається „першого погляду". Троць- піддано несамовитим тор- передачі рефлехсій, новому вує на це окреслення.
здобути тільки „мілітарну рівновагу з Америкою". кий, світова людина, урод- турам, в яких з насолодою ти за свої національні Цер- леко не заходили амбіції Талант, індивідуаль-
Американська розвідка і контррозвідка також чомусь женець херсонських степів, брали участь дотеперішні квн, які вони релрезенту- поляків, щоб один з їх спогляданні, на збаналізу-
інтелігентний, начитаний, його підвладні, накінець без ють, як також за добро кардиналів засів на npec– ванні справ світу і життя, ність, тобто особовість,
довший час не прикладали належної уваги фактові, що як також на підшуканні для розум і внутрішній світ
Совстський Союз протягом довгих років розбудував все неабиякий публіцист і про- суду розстріляно. Розстріл всієї Церкви. Вибір, що толі Петра. Польща, як і
мовець, що володів кіль- Блюмкіна вважається в його вони зробили, не був інші країни Східньої . Ев- їх вислову засобів досі ще в мистця - це передумова
новіші і все більш деструктивні роди зброї, зокрема мистецтві не примінених. мистецької діяльности.
міжконтинентальні ракети, стратегічні бомбовики та іншу кома мовами, а Сталін без большевицькій агіографії припадковий, але переду- ропи, нині під комуністич-
офензивну зброю, як теж розбудував широку сітку знання мов, ще й до кінця першою розправою зі „ста- маний, виправданий по- ними режимами, довший Із з цією ціллю сягаєть- н п
підземних сховищ і продовжує скріплювати різні інші свого життя не зовсім доб- рим большевнком". Не- важними міркуваннями і час були відписані з поля ся інколи в сферу сахрум,
І4Щ ^
засоби оборони проти повітряних нападів. Уряд ЗСА, а ре давав собі раду з росій- людські тортури і вбивство відповідальний. Прнхн- головної'Уваги західнього та частіше в сферу npo–
зокрема Центральна Розвідна Агенція (Сі-Ай-Ей), нап- ською, з рудиментарним Блюмкіна було передвіснн- лення більшости канднда- світу, щасливого, шо ли- фанум. З радістю ми оглядали
риклад, не прикладали великої уваги твердженням знанням ,,клясиків марк- ком для інших „старих тів до якогось одного кан- шився поза жахливим то- У простір „мистецьких експозицію картин Яра
генерала Джорджа Кігена, колишнього шефа розвідки сизму", без знання світо- большевиків", яких Сталін дидата стається у висліді тал і тарним досвідом. дій" входять також різні Плав'юка, яка відбулась у
військового летунства, який ще в 1972-му році прийшов до вої літератури, а до того з винищив майже до ноги. глибокого розважання, ду- реквізити, як рівнож зна- Пластовому Домі у Філя-
напїв-бандитським мину- Другий подібного характе- шевних шукань, основної 5. У якійсь мірі саме цей діб'я із щоденного побуту дельфії 6-го, 7-го і 8-го
переконання, що Совстський Союз готується до офензив-
ної війни проти ЗСА. лим. Неспівмірні ВЄЛИЧИ- ру факт, пов'язаний з Бю- оцінки даних і шансів кан- досвід виявився для поля- людини, засобів транспор- жовтня ц. р. її оглянуло
Щойно порівняльно недавно деякі урядові кола і ни, одначе Сталін переви- летнем опозиції, була прс- дидата якнайкраще прова- ків, як і для інших, бла- ту, а навіть документації, багато любителів образсь
розвідний сектор остаточно ствердили: Москва таки хоче щував на голову Троцького вокація агента ҐПУ Марка дити Вселенською Цер- гословенням: їхня віра вичерки, якісь нібито нау- творчого мистецтва, бага-
здобути військову перевагу над Америкою. в інтригантстві, мистецтві Зборовського, який вкру- квою. І. очевидно, в ат- зміцнилася, польський ка- кові реляції тощо. то картин було продано.
Приповідка каже: „Краще пізно, як ніколи". Отже, те, закулісових ходів, спокій- тився в довір'я сина Tpo– мосфері молитви та не без толшшзм став багатшим і Цим діям просвічує rac–
що голова Об'єднаних Шефів Штабу і „Комітет в справі ним розрахунком і вмінням цького Лєона Сєдова, отру- дії Святого Духа. шляхетнішим. Людина до- ло: в'язати різні ділянки Мистець виставив коло
сучасної загрози" б'ють на сполох — треба вважати перекуповувати людей. До їв його після операції в шпи- свіду кардинала Войтили людської активности; об- сотні картин оліїв - пей-
відрадним явищем. Відрадним явищем треба вважати першого зудару дійшло між талі, а опісля перебрав ре- В В вмітиме зустріти новий вк- яяти мистецтвом усі райо- зажі, марінн і квіти. Всі
також ге. шо в половині жовтня обидві Палати Конгресу ними тоді, коли Троцький, дакцію Бюлетню опозиції, 1
зов доби й труднощі KOH- нн дійсностн, щоб ВИЗВ0- вони були справді мистець-
схвалили законопроект, який пропонує призначити 117,3 як комісар війни, заатаку- яку власне вів Лєон Ссдов і фронташї з атеїзмом. Мо- лити в людині чинник ко цікаві й оригінальні. У
вав Сталіна, політкомісара став довіреним спіробітни- На нашу думку, вибір же саме він намітить пра- творення, щоб знести ПО- картинах сильне поетичне
більйона долярів на оборонні цілі, що представляє собою 264-го Папи в особі карди- вильніше шляхи і методи,
найбільший оборонний бюджет в історіїЗСА. Законодавці оборони Царицина (тепсо ком і дорадником Троцько- діл на мислив і нс-мист- відчуття непересічного
Волгограда). При помочі го. нала Кароля Войтили був як ладнати справи з режи- ців, на мистецтво і не- мистця, а повторивши за
підкреслювали, що голосували за таким високим оборон- щасливим, благословен- мами, які в принципі вн-
ннм бюджетом, щоб не допустити до мілітарної переваги Леніна Троцький переміг, З Царгороду в липні 1933 мистецтво вслід клича: паризькими рецензентами
але мстивий Сталін йому року Троцький мусів ncpei– нкм і багатообіцяючим. А знали релігію шкідливою і „Мистецтво є те все, що — полотна „par excellence"
Совстського Союзу,який видавав і далі видає значно біль- це з таких причин.
ші суми на військові цілі, ніж Америка. цього ніколи не забув. хати до Франції, а звідти всякі компроміси з нею робить мистець". Інші ГО- шталюгові. Тому то мис-
1. Загальним бажанням уважають тільки коньюк- лосять: „Мистецтво є те тець здобуває собі щораз,
В обличчі всезростаючої військової сили імпсріялістич- Леніну вдавалося тих весною 1935 року, коли йо- самих електорів, як і nepe– турними. Переслідовані
ного Совстського Союзу уряд ЗСА ніяк не може дозволити двох суперників якось го- му почала „горіти земля під все, що заборонено". то більший авторитет І
важаючої більшости като- люди за релігію й інші
на те, щоб Америка стала другою з черги мілітарною дити. Після його смерти, ногами", перенісся до Hop– ликів, було обрати наступ- вартості духа побачать в Не без ТОГО, ЩОб у ВІЧ' славу, за що дружньо, зич-
потугою в світі, чи то шляхом зменшення своїх видатків на конфлікт між ними ставав вегії, а в січні 1937 року ннком покійного Івана новому Папі одного з-по- йому шуканні не натрапля- ливо стискаємо йому руку і
оборонні цілі, чи погодженням на однобічні концесії під щораз глибшим і тільки виїхав до Мехіко. Павла І людину його ха- між себе, хто їх справді лось на якесь новум — ним бажаємо йому дальших як-
час переговорів щодо обмеження стратегічної атомової було питання часу, хто кого В тому ж часі КП СССР рактеру, профілю, заінте- розуміє і їхню долю мати- є наявність у новочасному найбільших мистецьких
зброї (САЛТ 11). Тільки мілітарно сильні ЗСА можуть угробить. Троцький розра- на чолі зі Сталіном скочу- ресувань і темпераменту. ме постійно у своєму серці. мистецтві естетизму нашої осягів.
u іншитися заборолом проти агресивних плянів Москви і ховував на свій талант, бли- валася щораз глибше в тря- Під цим оглядом кардина- епохи. Мається на увазі
іапсвнити світовий мир. скучі виступи, неперевер- (Закінеення на crop. S) кольорові лязерні смуги на І.Качмар
ЛИ-елеКТОрИ НЄ ПОМИЛИЛИ- ^Продовження буде)

високі шпилі Скелястих Гір. Спершу далеко в мряці, а далі падав дощ, але, надиво, юнацтво не нарікало, а, навпаки, буйвола і смачну рибу. Масо з буйвола — смачне.
Ната.ііи Коропецька щораз виразніше, щораз ближче. Осикові ліси переходять повернувшися з мандрівок захоплено оповідало про свої День закриття Зустрічі, 17-го серпня, безхмарний,
у шпилькові - смереки, сосни — високі, стрункі і пригоди, про красу природи, про зустрічі з дикими теплий і повний гарячого підбігунового сонця. Юнацтво
рівненькі, як свічки, з коротким розгалуженням. Спи- звірами, і лікувало лонабивані в дорозі міхурі. Купатися веселе, радісне. Втішається доброю погодою і думкою про
^МІЖКРАЙОВА наються ген до скелястих верхів. От вже і скелі появляють- ми їздили до гарячих сірчаних купелів у Міет, якись 40 поворот домів, щоби чимскорше поділитися враженнями з
ся попри дорогу. Праворуч розлилася широка ріка з миль від табору. Розкішшю було ввійти в теплий басейн;
ПЛАСТОВА ЗУСТРІЧ біляво-каламутною водою. Це води, що спливають з вічно температура води якого доходила до 120 Ф. Гаряче
рідними і приятелями. А вражень чимало.
Тут зустрічаємо всіх знайомих Із Зустрічі в У країнсько-
покритих снігом і ледами верхів, забираючи по дорозі джерело випливало з-під скелі. Можна було обсервувати му Селі, Начального Пластуна та членів „Головної
дрібний пісок. Ліворуч ліс, а понад лісом голі сиві скелі. сотні суслнків, що мали свої нори і підземні хороми по Пластової Булави, які скінчивши об'їздити всі табори;
Найвищі шпилі вкриті снігом. На скелях — громади диких
т брунатних кіз, що сходять аж до гостинця. Вище -
цілій площі нашого таборування. Вони радо з'їдали всі
рештки нашої їжі і були такі сміливі, що брали їжу просто
приїхали тут на останні 4 дні, щоб попрацювати над
одноднівкою Зустрічі, Команду Зустрічі та решту учасни-
Вівторок 8-го серпня: юнацтво трьома групами круторогі барани. В'їжджаємо на гостинець Джаспер- з рук. ків, що таборували тут вже цілий тиждень.
виїздить на оглядини українських поселень навколо Бенф, Панорама гір щораз ближче, щораз могутніша. Останній день побуту в Джаспер. Всі відпочивають чи Святочне закриття під загравою заходячого сонця і
Едмонтону. Крім музеальної вартости хат (100-річна Праворуч з-поза скель появляється велична ріка Атабаско. грають м'яча. В середу 16-го серпня падав зливний д о щ сходячого місяця починається молебнем Гарну промову
хата Гаврилюка), побудованих на зразок Хат у селах, з Минаємо містечко Джаспер і ось ми вже на терені Прощаємо Джаспер і від'їжджаємо до Морні - на до пластунів сказав на прощання вождь індіян (також
яких ці люди походили, оглядаємо церкви, два музеї. нашого таборування — Вістлєр. Автобусами привозять ІНДІАНСЬКУ резервацію,біля Калгарі, де має відбутись баптистський священик). У ній він підкреслив велич
Зокрема цікавий музей при манастирі оо. Василіян у нас на розлогу поляну серед шпилькового лісу. Праворуч закриття Зустрічі. Там вже тиждень таборують сеніори, природи, яка творить з П Творцем і людиною одну
Мундейні, де ше від кінця ХІХ ст. існує перший і височіє гора Вістлєр, на яку щохвилини виїздять по линві прихильники і прихильниці. До нас ще мали долучитись гармонійну цілість, у своїм багатстві і різнорідності, та
найбільший осередок релігійного життя наших піонерів. червоні вагоники з туристами. Ліворуч — ланцюги гір табори розвідувачів, розвідувачок, вірлиць і скобів та говорив про потребу задержання своє! національно!
Звідтіля виїздили отці на місії до окружних поселень, там Малін, далі пасмо Вікторія. Небо синє, прозоре, де-не-де старших пластунів, що таборували біля Бенфу. Шлях до ідентичности з культурою, традиціями та віруваннями.
відбувалися великі празники, там засновано середню білі отари хмар. Сонце сліпуче, сильне, немов ближче до Бенфу - на висоті яких 6000 стіп, в'ється попід ледяникові Опісля роздано відзначення найкращим пластунам і
школу, семінарію для будучих священиків, які вже землі, як деінде. Швидко зелена поляна вкрилася шатрами поля Колюмбія (залишок останньої ледяноі ери), вздовж пластункам під час Зустрічі, та іменовано двох Гетьман-
рекрутувались із поселенців, там був шпиталь, друкарня, таборів учасниць і учасників. Власниця площі табору леднякових рік та озер, попід дикі скелі та темні непрохо- ських Скобів - одного Ь ЗСА та одного з Австралії
бібліотека, а тепер музей і грота Пречистої Діви Марії. остерігає нас, щоб не залишати ніяких харчів надворі, бо димі ліси. По дорозі вступаємо до однієї із кращих закутий Кінцева ватра... В програму включуються індіяни в
Гарна модерна церква і дзвіниця із цікавими вітражами вночі приходять медведі, приманені запахом їжі. Ніхто не Скелястих гір Альберти - озеро Люїз з величавим своїх барвистих одягах зі своїми танками під звуки
та справжніми дзвонами. Мундейн був твердинею хоче в це вірити, але справді — три ночі під ряд нічні стійки готелем-шато на березі. Озеро обведене вінками чудових барабанів і своєрідного співу. Відтак юнацтво продовжує
української науки і культури, остоєю для тисяч ук- мусіли свистками й тарабаненням в казани і їдунки квітів - червоних та жовтих каліфорнійський маків, синіх ватру, танцюючи та співаючи до пізньої ночі Місячна ніч,
раїнських піонерів у чужому морі. відганяти ласих чорних ведмедів. Однієї ночі двічі остріжок, пеоній та братків. Кругом озера іде доріжка мерехтливі зорі здаються самоцвітами у чистому холод-
У Вагревіллі - найбільша писанка в світі, шо Ті їздила прийшла в гості ведмедиця з двоїма малими. Не легко лісом, майже до підніжжя зеленої гори, що височіє над ному повітрі Внизу грає шумом потік. ”
подивляти навіть королева Англії, після відкриття було їх позбутися. Ми мусіли будити цілий табір, щоби їх другим кінцем озера. Весь простір вздовж Джеспер-Бунф Ранок застає всіх готових до від'їзду в різні сторони
Коммонвелт Ворлд Гейс. злякати. Стійковий так описує цю пригоду: „Свічу навколо магістралі — це заповідники природи, що їх канадські світу.
Всюди нас гостинно вітали. А з озерах молодь мала лямпкою під ліс і бачу пару вогнистих очей. Починаю уряди Альберти і Бритійської Колюмбії хочуть задержати
нагоду 'скупатися, бо на місці Зустрічі такої нагоди не свистати і бити по ідунці, щоб відігнати нахабу. Свічу в первісному дикому вигляді, включно з тваринним та 0 0
було. Найкраше місце купелі — це ,,Елк парк", де вільно знову - а тут ще одна, а далі й ще одна пара очей! От, це рослинним світом. Назвищі гори доходять до 11 850 стіп, 0
ходять буйволи і олені, а в закутку лісу стоїть українсь- вже біда! Кличу на допомогу інши". с'тійкових. Це, мабуть коло 4000 метрів.
ка хата-музей — репліка бойківської хати. ведмедиця з малими, бо рівень очей вказує на одного Від озера Люїз шлях поволі опускається вниз, гори Так цікаво задумана і добре підготована імпреза, якою
Вечорами — гутірки при ватрі про враження дня. більшого ростом, а двоє нижчих ростом ведмедів. Вперті, меншають, більше лісів, аж вкінці з'їжджаємо в широку була Мікрайова Пластова Зустріч-78 в Канаді, має для
Завтра кінчаємо таборування на Українському Селі і не тікають від нашого калатання, а підходять все ближче. долину Морлі де є резервація індіян племени Стоні української молоді, а зокрема пластової, величезне
їдемо на тиждень у мандри - у Скелисті Гори Альберти. Нічого не залишилося, як поставити на ноги весь табір". (індіяни Скелистих гір). виховне і моральне значення.
На другий день таборування нас відвідали Начальний Морлі - над яром шумного потока. Довкола гори, деякі Молодь юнацького віку потребує сильних переживань.
Автобус за автобусом залишає гостинну поляну Україн- Пластун та члени Головної Пластової Булави. Наступних зі сніговими шапками. Дощ не вгаває. Розтаборюємося на На жаль, в обставинах, у яких українська молодь тепер
ського Села. їдемо в напрямі Едмонтону, а звідтіля 200 6 днів юнацтво групами виходило на прогулянки - три мокрій площі і в мокрих шатрах. Спимо в мокрих мішках. зростає, не раз джерелом таких переживань стають такі
миль в гори. Проїхавши яких 150 миль, бачимо на обрії дво - і одноденні. Погода була холодна і час від часу На вечерю індіяни приготовили для нас печеного (Закінеення на cfop. ^).

ШЙ' :.
Ч. 232. СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 26-го ЖОВТНЯ 1978

ввяяшвяяввШяяЕЮВвв)вівваввявяввя)ввв^^ M^W^,,.,^.^.^^^

ЖОВТЕНЬ - МІСЯЦЬ ІНТЕНСИВНОЇ ЗБІРКИ НА ПІ СКВУ!


w - w - Ф — — і ш ш т т ш ю : я о я и шшттлФштзФоооесараіааюімвмі^.л^^^^ ^ м щ t^Mw^^vp?ttwpK tr „ - авщриіяМяШОвв)" " " " – - - - "і ^Й^М^ММЙМЙ^ММ^^ І І вваиид
Московські вбивства
(Закінгення зі crop. 2)
М е р к а д о р а (псевда: Жак особливо Троцькому і його
Морнар, Френк Джексон). д р у ж и н і . 2 0 с е р п н я 1940
лікарні. жаться випадки „нерозв'я-
В б и В Ц Я ПІСЛЯ ВІДСИЖЄН- заних" скритовбивств, все
і

совнння терору, судових і свого завдання. Втягнув він Пристінному Рамонові, що року Рамон згідно з none– ня понад двадцяти років у вказує, щ о це нова серія
без суду душогубств та без- до цього і компартію Mexi– сипав грішми, вдалося без реднім домовленням, під тюрмі в Мехіко - жилося большевицькнх р о з п р а в ,
численних інших злочинів. ко, в якій большевики nepc– труду заграти ролю залюб- претекстом критичного йому в тюрмі дуже добре, знаємо, що агентура Moc–
Прийшли великі монетр- вели чистку в березні 1940 леного в наївній американ- розгляду написаної ним мав окрему кімнату, зі сві- кви серед нас пожвавила В ПЕРШУ БОЛЮЧУ
процеси, в усіх закутинах року, а вже в травні група д о ці Сильвії А г с л ь о ф . Cec– статті, зайшов д о робітні ту дістава дорогу їжу й на свої з а х о д и , з н а є м о , щ о РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
СССР виростали без ліку зубів озброєних людей (по- тра Сильвії Рут, колись сек- Троцького. Кілька хвилин питки, відвідувала й о г о останньо появилися нові Найдорожчої
концентраційні табори і та- н а д д в а д ц я т ь ) напала на ретаріювала в Троцького. пізніше з робітні Троцько- наймана полюбовниця, „оперативники", знасме ДРУЖИНИ, МАМИ
бори смерти, З ЯКИХ ЩОД- будинок Троцького, вдер- Сильвія без труду відвіду- го рознісся шум і стогін. гроші без обмежень поста- про загострений курс Moc– і БАБУНІ
ня виношено СОТНІ І ТИСЯ- лася д о середини, рясним вала його разом із сестрою, Жінка і охорона поспішили чав його адвокат - в кви проти вільнолюбивих, а
чі мертвих тіл і треба було вогнем засипали кімнату а відтак сама. Після яко- до кімнати, ТроцькиЙ лс- 1961 році подався д о Че- в першу чергу національних
їх наповняти новими ареш- Троцького, в якій він захо- гось часу впровадила вона жав в калюжі крови, а Ра- хо-Словаччини, а пізніше течій, отже добре с прига-
тованимн. Троцькому в Ме- вався з жінкою під ліжком і свого „улюбленого" Рамо- монові не вдалося втекти, до Москви. дати собі давні історії, пов-
хіко здавалося, що вреш- ...вийшов живим. Не ВОИВ- на, який грав ролю скром- бо вдарений топірцем Давні, неактуальні діла. читися з них і - найваж-
ті-решт він прибув д о спо- ши Троцького большевики і ного, мало заінтсрссовано- ТроцькиЙ кинувся решт- - хтось може сказати. Зов- ніше - бути на осторозі.
кійнішого берега. Але жит- їхні поплентачі розпусти- го в політиці і дуже радо ками сил на нього. На дру- сім не так. Саме тепер мно-
тя йому й там не було, б о ли по всьому світу, що цей всім, чим міг допомагав, а гий день ТроцькиЙ помер у
б е з п е р е р в н и м л а н ц ю г о м напад сфабрикував сам
бл. п. ОЛЕКСАНДРИ
напливали вістки про лік- ТроцькиЙ. Одначе мехікан-
відацію членів його родини, ський уряд скоро розв'язав 55МОЛОДА ДУМКА"
В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ
нашого Найдорожчого і Невіджалуваного ПРОСКУРНІ
приятелів, прихильників. загадку, арештувавши учас- БАТЬКА і ДІДУСЯ буде відправлена
Черга зближалася д о нього. ників нападу, членів ком-
Доручення зліквідувати партії і агентів Москви, та
Нюарк, Н. Дж. бл. п. УРОЧИСТА ЖАЛІБНА СЛУЖБА БОЖА
його дістав міжнародний поставив передсудом. ВШАНОВНІ БАТЬКИ! і ПАНАХИДА
спец в і д ,,мтжрих справ" Б о л ь ш е в и к и ніколи не
Л е о н і д А й т і н г о н . В 1939 резигнують з вбивства сво-
Якшо Ваша дитина є музично обдарована, то значить
має слух і голос, просимо записати її до дитячого хору ПЕТРА ПОСТОЛЮКА в Українській Православній Церкві

оці він прибув д о Мехіко з єї жертви, навіть, коли б їм


„Молода Думка". будуть відправлені св. Тройці в Ірвінпгоні, Н. Дж.
Е Ію Йорку. Н ю Йорк був не вдалося. Айтінгона за-
тоді вигідною централею мінив Гаїк Овакіміян, який
Вивчаючи пісню, допомагає у збереженні української
ідентичності. СЛУЖБИ БОЖІ
на Ласнс Авеню ч. 836
дня 29-го жовтня 1978 року
большевицько! агентури і також оперував з Н ю Йор- ПРОБИ відбуваються щоп'ятниці, і год. 5:30 веч. в шкіль- в суботу, 11-го листопада 1978 p., о год. 9-ій Початок Св. Літургії о 10-ій ранку, а Панахиди о 11:30.
відразу взявся д о виконання ку. Йому передано Рамона ній залі при церкві св. їв. Хрестителя, при Сеифорд Авеню рано в церкві св. Пія X в Гюстоні, ш
МЯйАЯАЯААМІМІАЙМІААЛМММММІАЛЛААММІМІЯЯЯв
і Айві. Тексас; По Богослуженні відбудеться в церковній залі
Диригент маестро Лев Стругацький в суботу, 4-го листопада 1978 p., о год. 8:30 ЖАЛІБНА ПЕРЕКУСКА
Увага! Бостон й Околиця! Увага! :;
УПРАВА „МОЛОДОЇ ДУМКИ", Нюарк, Н. Дж. рано в церкві св. Івана Хрестителя Проситься всіх Шановних Братів та Сестер у Христі,
в Нюарку, Н. Дж.; Родичів та Знайомих вшанувати бл. пам'ять Покійної
,saassyasscssss ЗФФЄ свосю присутністю на Богослуженню і жалібній перекусці.
Окружний Комітет Відділів УНСоюзу та в понеділок, 6-го листопада 1978 р., о год.
стейтів Массачусетс і Мейн Увага! Лігай Веллі і околиця! Увага! Засмучений
8-ій рано в церкві св. ап. Петра і Павла муж ОЛЕКСАНДЕР
ПОВІДОМЛЯЄ. ЩО Окружний Комітет Відділів УНСоюзу в Джерзі Ситі, Н. Дж. ДІТИ, ВНУКИ
в неділю, 5 листопада 1978 p., о год. З по пол. Аллентавнської Округи Просимо згадати Покійного в цей день у своїх молитвах.
і ближча Родина
в залі Української Католицької Церкви повідомляє, що
Донька ІРИНА з мужем ЮРІСМ
при 148 Форест Гілс вул., ДЖЕМЕЙКА ПЛЕЙНС, Масс. І Дітьми
відбудуться ОРГАНІЗАЦІЙНІ "^ЗЇмТст^свгттвнасвіж^могнлу^
Невіджалуваного, Дорогого Приятеля
ОРГАНІЗАЩЙНІ ЗБОРИ НАРАДИ ОКРУГИ Замість квітів на свіжу могилу бл. п. Михайла Волошина
відбудуться складаємо 25.00 долярів
в яких зобов'язані взяти участь усі члени Окружного Комі- бл. п. Марії Медвідь на Патріярший Фонд.
тету. Конвенційні Делегати і Відділові урядники таких в суботу, 4 листопада 1978 p., о год. 6:30 веч. зложили ЗО 00 дол. Григорій ДУБНО з Родиною
Відділів УНС: в залі Українського Горожанського Клюбу на потреби Українського Католицького Університету
Пали Клнмента у Римі.
178 ш Манчестер, 181 Топшам, Мейн, 224 Сейлем при 706 Іст вул.,ІСТОН, Пя.
Стефанія КОРОПЕЦЬКА
І 238. 307. 374 в Бостоні. НА ПОРЯДКУ НАРАД: Орися ІЛЬНИЦЬКА
НА ПОРЯДКУ НАРАД: 1. Відкриття. Леся ІВАСИКІВ 15-го вересня 1978 року відійшла у Вічність,
1. Відкриття. 2. Перегляд-провірга організаційної праці Округи за проживши 82 роки
2. Перегляд-провірга організаційної праці Округи за останніх 10 місяців.
останніх 10 місяців. 3. Обговорення осінньої кампанії, метою якої с придбати бл. П.
3. Обговорення осінньої кампанії, метою якої є придбати 2,000 нових членів до кінця цього року. ЕЛИЗАВЕТА з ВИСЛОЦЬКИХ ГУРКО
2,000 нових членів до гінця цього року. 4. Обговорення загальних союзових справ. У П'ЯТУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ вдова після бл. п. протоієрея Романа і мати інж. Богдана
4. Обговорення загальних союзових, справ. 5. Внески, запити і закриття зборів. моєї Незабутньої ДРУЖИНИ Гурка.
5. Внески, запити і закриття зборів. ,,.„,„ До участи в нарадах запрошується всіх членів Відділових Покійна переживала у Бережанах, похована у місці
У зборах візьме участь: Управ, членів Контрольної Комісії і делегатів останньої спочинку Чоловіка у Мужилові.
Конвенції слідуючих Відділів: ВІЧНА ЇЙ ПАМ'ЯТЬ!
Д - р І в а н ФЛИС, головний предсідник УНС б л . П.
44. 47, 48. 124. 137. 147. 151. 288. 318. 369, 438
УПРАВА ОКРУЖНОГО КОМІТЕТУ УНС Висловлюємо щире співчуття Родині
У нарадах візьмуть участь:
М а р І Я ДуШНИК, зяст. головного предсідннка УНС РОЗАЛІЇ МУЛЯР й замість квітів на свіжу могилу
складаємо 200.00 долярів
А н н а Г а р а с , головна радна УНС ня Український Фонд у Гарварді.
Платне пол. огол. Paid рої. ad. Юлія ШУРИН
С т е п а н Г а в р и ш , старший обласний організатор У НС
пересилаю 100.00 (сто) долярів Марія КОПИТОВ
По нарадах відбудеться Омелян й Ніна КАТЕРИНЮКИ
СОЮЗОВА ЗАБАВА на Третій Конгрес СКВУ.
з нагоди 85-ліття „Свободи"
на яку Управа Округи запрошус все Громадянство Округи Чоловік - ЛЕВ МУЛЯР ПОДЯКА
Лігай Веллі. як також союзовців сусідніх Округ.
З Волі Всевишнього, у вівторок, 16-го травня 1978 року,
Гряс місцева українська оркестря ГОРОШКА. відійшла від нас у Вічність
Початок година 9-тя веч. наша Найдорожча ДРУЖИНА, МАМА і БАБУСЯ
ЗА ОКРУЖНУ УПРАВУ: У ВОСЬМУ, БЕЗМЕЖНО БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ
СМЕРТИ бл. п.
Михайло Колодруб Анна Гаряс нашого Найдорожчого та Невіджалуваного
почесний голова голова
Дмитро Мушястий, касир
ЧОЛОВІКА, БАТЬКА й ДІДУСЯ ВАРВАРА ФОРОВИЧ
Стефаи Муха Стефан Колодруб бл. п. о. каноніка з дому МАЗУРКЕВИЧ
секретар укр. мови секретар анг. мови Цією дорогою складаємо щиру подяку усім Приятелям,
: u^ggH^^^MOgw^sg^^sagsagcgcaacaoBWMMgft^^^ftft-tt Д-ра ТЕОДОРА БОГАТЮКА Знайомим та усім Людям Доброї Волі, що віддали шану та
звеличали пам'ять Mod Дорогої Дружини, нашої Любої
будуть відслужені Мами та Бабусі в похоронних урочистостях.
ЗАУПОКІЙНІ СВЯТІ ЛІТУРГІЇ Наша особлива вдячність і подяка Всепреподобному
монс. о. Леськові, парохові церквн св. о. Миколая, за
Український Спортовий Осередок В ДНЯХ 28-го і 31-го жовтня 1978 року відправлення Св. Літургії під час хвороби Покійної, як
LETS BACK JACK WYDLER УСО „Тризуб" В КАТОЛИЦЬКИХ ЦЕРКВАХ: рівнож відслужений Божественної Літургії в день
and Send a Message в Нюарку, Н. Дж., Сиракюзах, Н. Й., похоронів та в 40-ий День Смерти.
to Washington: v ПОДЯКА Філядельфії, Па., Чікаго, Ілл.
Зокрема щиро дякуємо Всечеснішому о. Кротецеві. з
собору свв. Володимира і Ольги, за прегарно відправлений
о CUT TAXES. Support for an across– з приводу Благословення, посвячення та Квібек, Канада Парастас, який своїм чудовим українським напівом огрів
^Ч ^e-board, one-third income tax cut for
all Americans; tax deductions for travel
площі, яке відбулося 8-го жовтня ц. р.
За Благословенням Високопреосвященнішого Митро-
Про молитви іа спокій Душі Покійного просять -
ДРУЖИНА, ДІТИ і ВНУКИ
наші опечалені душі. Дякуємо Всечеснішому о. Пюркос-
кому, за дбайливу духову опіку я часі недуги в шпиталі, як
expenses for commuters; college aid полита Кир Йосифа, чину посвячення Спортового Центру
рівнож за відправлену Панахиду. Сердечно дякуємо монс.
support for middle class as well as low Тризуба завершив Впр. о. Декан Мітрат Мирослав Харина
о. Свищукові, за похоронні відправи на цвинтарі.
income families. в сослуженні Отців Філядельфійського Деканату. Сердечно дякуємо промовцям, а саме: д-рові
в STOP iNFLATlON. Place a ceiling on Цією дорогою Управа УСО Тризуб складає щиру
Стецюкові, голові Емеритів, за гарне прощальне слово,
federal expenditures; balance the подяку Вчс. Отцям мітратам М. Харині, В. Головінському.
пані Щербаиюк, голові Католицької Акції Пань, за
national budget; establish an Office of шам. М. Федоровичеві, парохові М. Канаванові, о. П. Ли- ЗАМІСТЬ КВІТІВ НА СВІЖУ МОГИЛУ зворушливі прощальні словя. Дякуємо всім Присутнім
inspector General to root out welfare пинові і о. Р. Мірчукові, які свосю участю в Благословенню На українському православному цвинтарі св. Андрія паням Католицької Акції Пань, за відмовлення вервиці
fraud and waste in federal agencies. і Посвяченню площі-землі звеличали наше Свято. в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 11-го жовтня 1978 року після Панахиди над домовиною Покійної.
e JOBS FOR L.l. Coordinate with other Особливу подяку складаємо о. Дек. мітр. М. Харині. за відбувся похорон Дякуємо хорові „Славута", за мистецький спів під час
Long island Congressmen to continue знаменну проповідь, яка нас піднесла на дусі, як рівнож Панахиди.
successful efforts in working with дякуємо парохові М. Канаванові, який проповідував в СВ. п . Особливо дякуємо д-рові А. Фаріонові, за особливу
unions, management, and federal англійській мові і П. Маркові, за його гарний спів в часі НАТАЛІЇ МАТВІЇВНИ ГРЕЧНІВ опіку і потіху під час недуги Покійної, як рівнож моральну
agencies in gaining more U.S. Богослужіння. піддержку в часі нашого горя.
contracts and programs for L.l. For Покійна походила з Чернігівщини, а проживала Велика подяка всім Тим, які несли домовину.
Щиро і сердечно дякуємо представникам красвих і в Каінсі, Н. Й.
example: Project 1SABELLE; new U.S. місцевих організацій, за їхню велику участь у нашому
Щиро дякуємо проф. А. Антоновичеві, за приємні
District Court in Nassau; support for Під час тризни, присутні на заклик о. Протоієрея Воло- спогади на поминках про знану родину Мазуркевичів в
aerospace and defense-aviation Святі, а Українській Громаді велике Спасибі, що нас димира Базилевського склали пожертви в пам'ять Покій-
морально і матеріяльно піддержала. Зокрема сердечно Долині. Дякуємо С. Мязуркевичеві, братові Покійної, за
industries. ноі. На УВАН у США: Олексій і Галина Воскобійник - прощальні слова на поминках.
дякуємо голові Відділу УККА проф. д-рові Петрові дол. 100.00; Іван Воскобійник, Васнлнна Зеркаль, Петро і Ми глибоко вдячні нашим Приятелям і Знайомим, за
Стсрчові. за його привітання від української філядельфій- Марія Крамаренко - по дол. 25.00; Віталій і Зіна Гречнів, численні усні тя писемні вияви співчуття, за моральну
ON ELECTION DAY, ської громади.
Дякуємо представникам Спортовоі Централі
інж. Ігор і Ніна Гречнів, д-р Василь і Олена Омельченко - піддержку у хвилинах нашої великої скорботи. Велика
по дол. 20.00; Ада і Галина Гладков, В. Несенюк - по дол. подяка Тим, які жертвували Божественні Літургії за упокій
TUES., NOV. 7, УСЦАК. СУАСТ-у і „Чорноморської СічГ ВП. пп. Б. 10.00; Олександер Неділько, Іреяа Поливко, Анатолій Душі, як рівнож Жертводавцям на інші цілі.
Стебельському. О. Твардовському, які не зважаючи на Снсжков, Марія Шеромя - по дол. 5.00. Всього 275 дол. Похоронному заведенню Музика і Син подяка за
lT'S UP TO YOU! далеку дорогу взяли участь у нашому Святі. На Українську Православну Семінарію: Микола і Марія переведення похорону.
РАЮ FOR BY CiTlZeNS FOR JOHN W WYDLER Велику подяку складаємо нашим Добродіям. Ганін - дол. 25 00; о. Прот. Володимир Базнлевськнй, Щиро дякуємо Клюбові Емеритів, за замовлення Св.
P O BOX 707. GARDEN C1TY. N Y. Жертводавцям, які перед тим і під час Свята зложили датки
CUMM1N CLANCEY. CHMN R E P O R T F I L E D Володимир і Джулія Безсонів, Віря і Ірина Тагаиов - по Літургії з Панахидою зв душу Покійної. Всечеснішому о.
WITH FEDERAL ELECTION COMMISSION на розбудову Спортового Центру. дол. 10 00; інж. Гончарів, Ганна Шерей - по дол. 5.00. Олешкові особлива подяка за відправлення Св. Літургії з
Невимовну подяку складаємо нашим ВП. Паням.
Всього 65 дол. Разом дол, 340.00. Панахидою за дуту Покійної під час зібрання і сходин
Родичам наших змагунів. 'які своєю великою працею
Keep a Good Congressman приготовили обильну українську кухню. Висловлюємо глибоке співчуття Родині Покійної і щиро Емеритів.
дякуємо всім Жертводавцям. Горем прибиті:
JOHN W. WYDLER І Всім дякуємо, які причинилися до успіху нашого
Свята.
ЩИРЕ ВАМ СПАСИБІ!
ВІЧНА ЇЙ ПАМ'ЯТЬ!
муж - МИХАЙЛО
ДОЧКВ - ЮЛІЯ КОКОРУДЗ з Донями
Working for You! Управа УВАН у США сен - ЗЕНОН з Родиною
Управа УСО Тризуб дочка - ІРЕНА
Я і и
І
СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 26-го ЖОВТНЯ 1978 Ч. 232.

МІЖКРАЙОВА... ssftsreswaaff тптешшахіміанмиі:и і wscswseewgsweessateaKss Інженери, КЛК відбули спільну


(Закіигсннн зі crop. 2) НАУКОВЕ Т-во ім. ШЕВЧЕНКА а ЗСА зустріч на Союзівці
нездорові речі, як наркотики, спотворена музика, п о р н о
з нагоди свого 30-ліття
Союзівка. — В суботу і
В І Д 1 Я Ш Л І І П І Д НАС
графія га інші припали, які залишають по собі знуджену, оголошус внпродаж книжок з ділянок неділю, 14-15-го жовтня ц. ЛИНА ФЕДЧАК, членка У- ВАСИЛЬ М. КОБГГО, член
вбогу is хом і психічно розгублену людину. Здорову, літератури і українознавства. НС Відд. 373 в Секс Лніс, УНС Відд. 121 в Ром, Н. И.,
p.. нюйоркські відділи То- Мо., померла 8 березня 1873 помер 8 липня 1878 на 58 ро-
Зрівноважся і корисну людину виховує життя серед вариства Українських 1нже-
прироли. жиі і я повне невигод і пригод, коли юнак має ма 77 році життя. Пар. 1901 ці життя. Нар. 1821 р. в Лі,
нерів Америки і Карпатсь- р. а Україні; членною УНС Н. И.; членом УНС став 1828
з м о г у п о б о р о т и с я з трудами і відчути у зустрічі з ВИБІР З ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА, ред. К. Кнсн стала 1820 р. Залнпгнла у р. Залишив у смутку дру-
кого Лещетарського Клю-
незайманою природою близькість П Творця та Його левський. Стор. 395; м'яка оправа S 5.00 бу влаштували на цій оселі смутку сина Івана, сестри, жииу Джуи, синів: Брус А.,
любов ДО людини. ВСТУП ДО ІСТОРІЇ СХІДНЬО-СЛОВ'ЯН- внуків і правнуків. Похорон Боббі Дж,, Майкел П.; доч-
У Н Союзу свою традиційну відбувся 11 березня 1878 р. ки: Веверлі 1 Варвара, 2 вну-
1 саме о щотижневий побут у заповідниках Скелистих СЬКИХ МОВ. П. Ковалів. Стор. 160; тверда
спільну зустріч, в рамках на цвинтарі Резурекшен у ків та сестру Анну. Похорон
ГІР А л ь б е р т повинен був це почуття юнацтву дати і оправа 6.00 Сент Люїс, Мо. відбувся 10 липня 1878 р. на
якої інженери відбули ко-
залишитись йому неповторним переживанням на ціле ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА, П. Гри- роткі наради, а тенісісти цвинтарі їв. Петра в Ром, Н.
життя Зустріч із ровесниками українського походження із цак. Стор. 176 (на внчирпаню) КЛК - турнір за клюбовий Вічна їй Пам'ять!. И.
ІНШИХ континентів, з якими мова спілкування мусіла бути Тверда оправа 6.00 Ярослава Вілямс, секр.
примат. Вічна Йому Пам'ять!
українська, лала юнацтву почуття едности всієї україн- м'яка оправа 4.00 ТКОДОР ПВТЛШШН, член Джун А. Кобіто. секр.
ської молоді в діяспорі. Перебування в Українському Селі, ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ М О В И . О. Па- УНС Відд. 281 Т-ва Т. Шев-
участь у ЙОГО посвяченні, де прибуло три а то й чотири нейко. Стор. 288; м'яка оправа Г. 4.00 З уваги на зливний дощ, ченко в Клівленді, Огайо, по- ОЛЬГА МУДРИЙ, членка
покоління українських емігрантів, уможливило побачити який навістив Союзівку і мер в квітня 1878 на 55 році УНС ВІДД. 84 в Гемтремк,
ДУХОВІ ВПЛИВИ КИЄВА НА МОСКОВЩИ-
величезний поступ від простого неосвіченого nkmepa– околиці, перші рунди те- життя. Нар. 1822 року в Ук- померла 2 червня 1878 на
НУ В ДОБУ ГЕТЬМАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, раіні, а членом УИС став у 80 році життя. Нар. 1818 р.
рільника до освіченого п о в н о в а р т і с н о г о канадського нісових змагань відбулись в
Ф. Б. Корчмарнк. Стор. 147. м'яка оправа 4.00 суботу в закритій арені в 1863 р. Залишив у смутку Новосілках, пов. Золочів;
Громадянина, що сьогодні нарівні з громадянами інших ЖИТТЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. П. Зайцсв. Стор. Роман Ракочий, мол. (злі- членною УНС стала 1885 р.
Кінгстоні, Н. Й., а півфі- дружину Розу, сивів — Teo–
етнічних груп займає чільні становища в провінції 400(на вичерпанні); тверда оправа 8.00 ва) отримує чашу з рук П дора, Володимира й Івана. Залишила У смутку дочку -
А л ь б е р г и . а українська мова стала д р у г о ю м о в о ю нали і фінали проходили в фундатора д-ра Ярослава Похорон відбувся 8 квітня Джоен 1 чотирьох внуків.
ЗАХІДНА УКРАЇНА ПІД БОЛЬШЕВИКАМИ неділю вже на сухих кор-
навчання н школах Ці люди могли в пластунів тільки Рожанковського 1878 р. на цвинтарі свв. Пет- Похорон відбувся 5 червня
1939-1941. ред М. Рудннцька. Стор. 494; твер- тах Союзівки. Переможцем ра й Павла в Парма, Огайо. 1878 р. на цвинтарі в Де-
збудити полив і пошану та заставити призадуматися над да оправа 6.00 тройті.
своїм власним наставленням д о української спільноти. в групі чоловіків і сеньйо- заключного турніру на Со-
ЗБІРКА УКРАЇНСЬКИХ НОВЕЛЬ. різні автори. рів, в якій змагалось 12 юзівцІ. Вічна Йому Пам'ять!
Вони побачили, що юрдість і певність себе випливає у Стор. 354; тверда оправа 8.00 Верв Напора, секр. Вічна їй Пам'ять!
людини і прив'язання до прадідівського походження, а учасників, другий рік підряд У суботу, в пополудне- Роман Татарський, секр.
м'яка оправа 5.00
осяги їхні приносять користь не тільки для країни їхнього ЛЮДИ І ТВАРИНИ. С. Парфанович (оповідання
нову чашу д-ра Ярослава вих годинах, інженери та КСЕНЯ ЧЕРЕШНОВСКН,
Рожанковського здобув Ро- членка УНС Відд. 238 у АННА ХРУНЬ. членка УНС
поселення, але і для українського народу. і нариси). Стор. 244; м'яка оправа 5.00 гості заслухали доповіді Саіре, Па., померла 7 березки Відд. 378 в Ст. Луіс, Мо-
ман Ракочий, мол., nepe– інж. Романа Войтовича, а 1878-го р. Нар. в Pot-токах, померла 2 червня 1878 на 81
Участь юнацтва у Спортових Грищах Коммонвелту ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА - магаючи у фіналі Юрія Гра- увечері, під час спільної Польшв.; Залишила у смут- році життя. Нар. 1817 p.;
може с и п и іаохотою неодному стати в майбутньому АРХІТЕКТУРА. В. Січинський (в двох то- бця 6-3,6-3. У півфіналах Р. членною УНС стала в 1885
вечері, якою проводив ГО- ку 4 синів: Петра, Івана Ва-
олімпійським змагуном. Покищо наша еміграція такого мах); великий формат. Стор. 190 t 65 таблиць, р. Залишила у смутку бляши
Ракочий елімінував Ігоря лова нюйоркського Відді- силя, 1 Антона; 4 дочки: Ка-
не Mat тверда оправа 20.00 Купчинського вислідомб-2, терииу, Сестру Вартоломею, чу 1 дальшу водяну. Похорон
лу ТУ ІА інж. Юрій Бази- Аниу 1 Марна та багато вну- відбувся 5 червня 1878 р. на
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, І. Холмськнй. Стор. 360 (на 6-2, а Ю. Грабець — Юрія левський, гостей забавляв ків. Похорон відбувся 10 бе-
Зустріч і забава зі сумівською молоддю в Едмонтоні - вичерпанні); м'яка оправа 7.00 цвинтарі Ст. Луіс, Мо.
Петрикевича 6-0,7-6. В групі гуморесками інж. Лев Яцкс- резня 1878 р. на укр. кат.
це потрібний нам крок до нашої національної едности, МАЗЕПА. З-під Полтави до Бендер (повість), Б. переможених Ю. Витано- Вічна їй Пам'ять!
момент незвичайно виховний. вич. Серед учасників були цвинтарі в Саіре, Па.
Лепкнй. Стор. 346; м'яка оправа 5.00 вич переміг сеньйора укра- присутні: голова Крайової Ярослава Вілямс, секр.
Мандрівки в горн, багаті на переживання, прекрасна МАЙСТЕР КОРАБЛЯ. Ю. Яновсьгнй (роман). інських тенісістів д-ра Я. Вічна їй Пам'ять!
прнрола. Сл.ш для міської молоді однієї великою приго- Управи ТУІА інж. Юрій ГВАН СДИНАК, член УНС
Стор. 240, тверда оправа 5.00 Рожанковського 6-4, 6-4. Із Секретар Відд. 68 Т-ва Зоря, помер
дою. Накінець зустріч з індіянами, яка була прикладом, Гончаренко, голова КЛК
м'яка оправа 3.00 п'ятьох стартуючих жінок інж. Володимир Гнатків- ЕВА СКРИПКА, членка У- 18 липня 1878 на 82 ропі
що модерна цивілізація не потрапила втопити їх у своєму життя. Нар. 1888 р. в с Ве-
морі, вони далі держаться своєї мови, культури і традицій.
МІСЬКІ СУДИ НА УКРАЇНІ ПІСЛЯ 1648 p., Я. на перше місце вибилась ський та голови і представ- НС Відд. 217 в РочестерІ, Н.
П., померла 28 січня 1878 на резка, пов, Добромиль, Укра.
Падох. Стор. 48; м'яка оправа 2.00 Віра Грабець, а в групі nepe– ники кільвбх відділів Ту ІА 68 році життя. Нар. 1808 р. Іна; членом УНС став 1823
Годі перелічити всі виховні моменти Зустрі" : , оо їх було НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КАРНОГО можених — Ільона Шипри- на сход^зСА. У в Україні; членною УНС ста. р Залишив у смутку дочки
незвичайно багато. Тому організаторам ії і проводові ПРАВА, Я. Падох. Стор. 131; м'яка оправа 3.00 кевич. Турніром проводили Мілі і Гелен та 2 внуків. По-
н а л е ж и п , велике признання за її зорганізовання та НАРИС СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРА- Пісдя вечері відбулась ла 1853 р. Залишила у смут- хорон відбувся на цвинтарі
Ю. Петрикевич і Ю. Вита- ку правнучку Елнзабет, cec–
переведення. Батькам, які не пожаліли грошей — честь і ТУРНОЇ МОВИ, Ю. Шерех. Стор. 402; м'яка забава ідо-іауктв оркестри тру 1 2 братів та багато вну- св. Раймонда в Вронкс, Н. И.
нович. Дощова погода при- „Союзівки" в особах Алека ків - в Украна. Похорон
слава, бо ЦИМ дали доказ, що їм залежить на тому, якими оправа 7.00 чинилась до відносно мало-
виростуть їхні діти, і цінять кожен виховний засіб без Худолія (акордеон) і Дор- відбувся 31 січня 1878 на Вічна Йому Пам'ять!
ОБІРВАНІ СТРУНИ. Антологія поезії поляглнх, го числа учасників цього цвинтарі Голі Сеиальчер, у
огляду на кошти. Щире спасибі і тим небагатьом устано- ка Сенчишина (бубни). Іван Різник, секр.
розстріляних, замучених і засланих (1920- РочестерІ, Н. И.
вам. товариствам і окремим особам, що піддержали цю 1945), ред. Б. Кравців. Стор. 431; м'яка опр. 7.00 ІВАН БУЦЯК, член УНС
Зустріч своїми грошовими пожертвами і так уможливили ПОЕЗІЇ. Є. Маланюк. Стор. 316; м'яка оправа 5.00 Вічна їй Пам'ять! Відд. 238 в Бостоні, помер 7
травня 1878 р. Нар. у 1888
оплатиш дорогу виховникам, які опікувалися юнацтвом
під час Зустрічі.
ПОПІД КИЧЕРАМИ ТА НАД ПОТОКОМ, С. Авторський вечір Уласа Самчука Т. Кубарич, секр. р. в Стрию, Україна; членом
Парфанович. Повість. Стор. 240, тверда опр. 7.00 СТЕПАН СЕНЧИШИН, член УНС став 1835 р. Залишив
СЛОВО І ЗБРОЯ. Антологія поезії присвяченої в Детройті УНС Відд. 247 у Вілмінґтои,
Делавар, помер 18 серпня
у смутку жінку Марію, 2 ДІ-
На закінчення слово до тих батьків, діти яких ще досі УПА і революційно-визвольній боротьбі, ред тей 1 3 внуків. Похорон від-
не належать до ніякої української молодечої організації: сти з усіма проявами життя 1878 на 85 році життя. Нар. бувся 10 травня 1878 р. на
Л. Полтава. Стор. 415: тверда оправа 7.00 Часті відвідини Уласа 1883 р. в Передільний!, Ук- цвинтарі Рестловн Меморіал
прочитавши цю статтю ви побачите, скільки ваші діти СЛОВО ПРО ІГОРІВ ПОХІД. Перекл. о. М. Самчука в Детройті, які нашого народу є основою раїна; членом УНС став Ґарденс в Порт Шарлотте,
тратять, вони ж бо через брак зв'язку з українським Кравчук. Стор. 52; м'яка оправа 2.00 поволі стають традицією, його популярносте і поша- 1885 р- Залишив у смутку Флорида.
середовищем затрачують почуття української ідентич- УКРАЇНА В ДОБІ ДИРЕКТОРІЇ У HP (в сімох викликують дуже широкий ни, якими він втішається дружину Теклю, 7-ох синів:
ности. Переживання пригод на мандрівках, таборах, відгомін і велике зацікав- серед нас. Це письменник, Івана, Михайла, Володнми- Вічна Йому Пам'ять!
томах), М. Стахів. Стор. 2035; ра, Петра, Карла, Дмитра 1
спільних зустрічах у колі ровесників - залишають дітям м'яка оправа за цілість 25.00 лення серед української rpo– що не живе в уявній СКЛЯ- Анна Ремік, секр.
Стефана; три дочки: Марію,
неповторні спомини молодости. Поки не пізно, дайте їм м'яка оправа, поодинокі числа по 5.00 мади. Це безперечно є нас- ній палаті, де снує свої мрії, Гелену 1 Ольгу. 10 внуків і АНТІН ЛАВРУК. член УНС
змогу придбати українських друзів та стати частиною УКРАЇНСЬКА МОВА В СОВЄТСЬКІЙ УКРАЇ- лідком популярности його а людина тісно пов'язана зі 8 правнуків. Похорон відбув, Відд. 145 в Альтна, Па^,
української спільноти, що допоможе їм закріпити праді- літературної творчосте, що своїм народом, що живе ся 18 серпня 1878 р. на цвин- помер 21 червня 1878 на 81
НІ, Р. Смаль-Стоцький (друге, поширене ви- тарі Сільвербрук у Вілмінг- році життя. Нар. 1888 р. в
дівськс коріння. дання). Стор. 318; м'яка оправа 5.00 її суспільність оцінює як його радощами і його тср- Україні; членом УНС став
піннями. тон, Дел.
Маймо надію, шо наступна зустріч притягне знову сотні УКРАЇНСЬКА СТЕНОГРАФІЯ. О. Панейко. вияв сили і непоборносте 1928 Р. Залмишв У^смугку
нашої молоді і між ними будуть і ваші діти. українського духа, що сво- Вічна Йому Пам'ять! синів і дочок: Джосифа, Оль-
Стор. 93; м'яка оправа 2.00 гу, Володимира, Тенні, До-
Найновіші видання єю рішучою поставою про- На вечорі відчитано Секретар
(Кінець) тн ста вить ударам долі не- ^ д в , Адама 1 Аліс. Похо-
шість уривків з його творів. ЕВГЕН ПРУЦ, член УНС рон відбувся 23 червня^1878
БОГДАН ЛЕПКИЙ, В. Лев; тверда оправа 15.00 похнтнин опір. Його твор- Старанна підготова вико- Відд. 388 в Чікаґо, помер 28 р. на укр. цвинтарі св. MapU
9ФФФФФ4О0ФФФФФ6ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ -
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ, М. Стахів-М. Чи- чість є джерелом не тільки навців—пань Віри Андруш- липня 1878 на 88 році життя. і: Альтуна, Па.
естетичного вдоволення, Нар. 1808 р. в Біла, пов. Ря-
До авторів статтей і дописів ровський; тверда оправа 10.00
але і джерелом сили, гор-
ків, Християн Юзич, Тетя
ни Гаєцької та панів Юрія
шів: членом УНС став 1874
р. Залишив у смутку дру.
Вічна ЙОМУ Пам'ять!
ВИДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ дости і оптимізму. Розгона, Олександра Са- жнну Стефанію, доньку В1- Пав,чо Тетанік. секр.
Звертаємось ло шановних авторів статтей і дс-
писів, шоб їхні матеріяли, по можливості, були на- дового та Романа Тарнав- ру, зятя внучку та брата І БРОНИСЛАВА СТЕТКЕ-
Із рамени Культурно- ського дозволили слухачам дві сестри. Похорон відбувся ВИЧ, членка УНС Відд. 25
писані на машинці і шоб поміж рядками цього ма- GAL1C1A - HALYCHYNA (A Part of Ukraine). 27 липня 1878 р. на цвнита-
From Separation to Unity. Michael Yaremko with Громадського клюбу 30-го схопити ті вартості твор- в Джерзі Ситі, померла 28
шинопису, евентуально рукопису, був подвійний j! рі. св. о. Миколая в Парк липня 1878 на 84 році жит-
відступ. Редакція приймає тільки оригінальні ма- 1; introduction by C. A. Manning. 292 pp.; hard вересня ц. р. цей Вечір зор- чости І. Самчука, що ста- РІдж, ЧІкаґО. тя. Нар. 1884 р. у Винниках;
теріяли. cover 7.00 ганізувала Марія Гарасе- новлять її суть. членною УНС стала у 1815 р.
THE KlEvAN ACADEMY, Frank B. Kortchmaryk. вич, відомий літературо- Вічна Йому Пам'ять! Залишила у смутку доньки:
Дописи про вілзначування національних річниць, ;! Роман В. Припхай, секр. Віру І Надію та синій д-ра
95 pp., hard cover 5.00 знавець, яка й виголосила
пов'язаних із специфічною датою, таких як: 22-го У своїй промові Улас Са- Посифа Д. та Романа. По-
Lviv. A symposium on its 700th Anniversary. доповідь п. н. „Широкий ТАРАС СІМКГО, член УНС торон відбувся 27 липня
січня. Листопадові дні, Крутянські імпрези, берез- мчук схарактеризував стан Відд. 325 в Вруклині, Н. И.,
Mudry, vasyl and Olesnicki, Roman (editors). діяпазон творчосте Уласа 1878 р. у Делрей Віч, Фля.
неві Шевченківські свята, різдвяні чи великодні та української літератури на помер 18 грудня 1878 на 83
428 pp 10.00 Самчука".
інші імпрези - присилати не пізніше, як 10 днів піс- рідних землях та вказав на році життя. Нар. 1887 р. в
MOSES and other poems, ban Franko. Translated Україні; членом УНС став Вічна їй Пам'ять!
дя влаштування, даних імпрез. ^
by Уега Rich and Percival Cundy. 164 pp., hard Літературний дорібок пи- ролю та завдання у країн- 1858 р. Залишив у смутку Управа
cover 7.00 сьменника охоплює п'ят- ських письменників у віль- кузннку Ярославу. Похорон
Редакції.на Колегія „Свободи"
ON THE H1STOR1CAL BEG1NN1NGS OF EAST– надцять томів. В одних епо- ному світі. В Україні зав- відбувся 23 грудня 1877 р.
ФФбФОФоооФФФФФФФФФОФОФФФвФФФОФФФФФіФФФФФФФФФФФФФФЗФієїОФФФФф
ERN SLAviC EUROPE (Readings). Nicholas пея кількох ПОКОЛІНЬ, В ІН- данням письменників є бо- на цвинтарі св. Андрея в С. ^FUNERAL D1RECTORS9
аіІІІІІІІІ!ІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІ!і!ІІ1ІІ!ІШІІІ1Ш!І1ШІ1ІІ1І1ІІІІІ1ІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІ!ІІ1ПІШІІІ!ПІІШШШ L. Fr. Chirowsky (Editor and Transl.). 223 pp. ших - судьба кількох оди- ротьба за рідну мову, зав- Вавнд Бруку, Н. Дж.
Hardcover 9.00 ниць, дія на рідних землях данням наших письменни- Вічна Йому Пам'ять!
М^ зг Paperback 7.00 або в країнах нових noce– ків у вільному світі є на-
сичувати свої твори укра-
Вілліям Цюпа, секр.

І ft S1NKOWSKY
U A a-omeu.
(хьп bf лень. Персонажі зачерпнуті
АНДРІЙ ЗАВОИСЬКИИ.
viTv "N'ArTlONAL!TY PROBLEM" OF THE з усіх шарів нашого cyc– їнськнм духом, українсь- член УНС ВІДД. 28 в Гаио-
SOVIET UNION AND RUSSIAN COM– пільства дають повний об- ким змістом для збсрсжсн-
FUNERAX SERviCB
'ДОРОСЛИХ УУ І iviUNlSM iMPERlALlSM. Roman Smal–
Stocki.474pages. Hardcover 10.00
раз обставин, в яких знахо-
дився і тепер знаходиться
ня тих духових цінностей та
надбань, що оперті на віко-
вер - Нантікок. Па., помер
5 березня 1878 на 84 році
життя. Нар. в Плимут, Па.;
8535 East Tremont Avenue
BRONX, N.Y. 10485
ВСЕ ПОТРІБНА ЧЛЕНСЬКА КНИЖЕЧКА 1 Paperback 7.00 український нарід. Це в пер- вій традиції творять наше членом УНС став 1838 р. За- Tel.: 888-2475
В СВОЇЙ КРЕДИТОВІЙ КООПЕРАТИВІ 1 UKRAINE AND THE EUROPEAN TURMOIL шій мірі віддзеркалене в духове обличчя. лкшив у смутку дітей - 0
1917-1919. Matthew Stachiw and others (two Андрія, Енгена. Мярона, Со- 181 Avenue "A"
книгах його спогадів, що ню сестру 1 брата. Похорон
volumes), vol. 1. 426 pp. vol. 11 552 pp. Hard Старанно підготована NEW YORK, N.Y. 10088
Е Федеральна Кредитова Кооператива Е крім літературної вартос-
Марією Гарасевич nporpa–
відбувся 8 березня 1878 р. Теж.: 874-8830
cover (both) 19.00 ти мають і вартість істо- на цвинтарі .свв. Петра 1 Пав.
Директор ЛОСИФ
І „САМОПОМІЧ" І ричну. Він письмснник-гро- ма, п вдумлива характсрис- ла в Плейнс, Па.
СЕНКОВСЬКЧИ
; Покупцям, які замовлять книжок на 50.00 дол. чи більше, мадянин, письменник-пат- тика письменника, дбайлн- Вічна Йому Пам'ять! Завідус влаштуванням по
1 в Ню Йорку І ; дасмо 259fc опусту. Кошти пересилки оплачуємо самі. ріот, який не вагався ки- ве виголошення уривків з Ольга А. Маліщак, секр. хоромів в кап яйцях, поло-
його творів та слова самого жеимк в кожнім районі
f вш
І ДИВІДЕНДА ВІД ОЩАДНОСТЕЙ З ЧВЕРТЬРІЧНИМ Ш
І Замовлення разом з належністю висилати на адресу:

SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY, INC.


нути визов брутальній силі
німецького окупанта своїм автора запевнили цьому
полум'яним „кредо". Його літературному вечорові по-
стаття ,,Так було — так вний успіх, а авторові, наді-
ВНПРОДАЖ МЕДУ
З ПАСІКИ СУРМАЧА
міста. Похорони по міш-

ємось, додав віри та охоти ТРИВАЄ ДАЛЬШЕ.


І НАРАХУВАННЯМ. І 302-304 W. 13th Street New York. N.Y. 10014 буде" - ЦС ЯДерНО І ЛОГІЧ- до дальшої творчої праці. 50 різних книжок за S10.00 - Richard H. Burnadz
Тел.: (212) 929-7622 но зформульована віра в 100 книжок за 519,00. Всі
І ^ БЕЗПЛАТНЕ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ЖИТТЄВЕ ЗАБЕЗПЕ- І невмирущість нашого на- Теплими словами приві- УКРАЇНСЬКИЙ
книжки видані давніше.
-Ж ЧЕННя ОЩАДНОСТЕЙ д о в и с о т и si.boo.oo І ПО- і
S X 3 H 4 0 K д о в и с о т и sio.ooo.oo. І w і роду. Цього роду заява,
будучи доказом великої ци-
тав письменника голова
Клюбу маестро Едвард Ко- Маємо мед гречаний, липовий
і лісовий. Пачка - 38 фт.
ПОГРЕБНИК
McNERNEY BURNADZ
1 ' ПОЗИЧКИ - ОСОБИСТІ НА ВСЯКІ ПОТРЕБИ ТА Ш вільної відваги і патріоти- зак. Програмою Вечора
S39,50, в додатку дістанете 38
FUNERAL HOME
І МОРГЕДЖЕВІ НА ЗАКУПНО РЕАЛЬНОСТЕЙ І Trl^USSR'vs'lJ^^ зму, підтримувала духово провадив д-р Богдан Лон- різних книжок. Поштою меду '371 Lakevlew Avenue
його читачів, що масово чина.
Е - НА ДОГІДНІ СПЛАТИ ПРИ НЕВИСОКИХ ВІД- Щ не вненласмо. Приїдьте і забе- OUFTON, N J .
SOviET "JUST1CE- v t . H U M A N R1GHTS Phone (201) 773-1880
І СОТКАХ. І горнулися до нього. Ця ріть. Кличте, як їхати і коли.
співзвучність його творчо- Володимир Баран R. H. Burnadz —
Е Н і ш а адреса: Е
The only tape recording of a trial smuggled out of the Soviet Union (201) 327-6072, М. Сурмач J. Ґ. MoNerney
Edited by AUGUST STERJ. і Funeral Directors
і "SELF REL1ANCF (N.Y.) і Translated from the Russian by MARCO CARYHNYK Chapels available through
І FEDERAL CRED1T UN10N І 267 pages - hard bound. Price 59 95
out the Metropolitan Area.
Телеф. (201) 372-0468
І 108 Second Avenue New York. N.Y. 10003 і Postage and handling one dollar.
І Tel.: (212) 473-7310 З New Jersey residents add 5 ^ sales tax.
-ІІІІІІІІІІІІІІіІіІІІІіІІІІПІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІШІШІПІІІІІІІІІІІШІІІШШШІІШШШІШШППІп
"SvOBODA" BOOKSTORE
3 0 Montgomery Street J e r s e y Ctty^N J . 0 7 3 0 2
R0SE-H1LL MONUMENTS ПЕТРО ЯРЕМА
УКР. ПОГРЕБНИК
ПОШУКУЄТЬСЯ 184 UNION AVENUE mviNGTON, N.J. 07111 Запмастьги Похоронами
ГОСПОДАРЯ (Maintenance) S. ZEUNSKY ПИЛИП ЧУИ в BRONX. BROOKLYN.
на постійну працю Г OJ1KHA ЗВИЧАЙНА та МИХАЙЛО МЛАКОШЩ ПЕРШВ УКРАШСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НАД-
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ
на Союзівці КОНТРОЛЬОВАНА
також КЕЛЬНЕРКУ
ВОРОГ НАРОДУ ГРОБНИКІВ. СТАВЛЯЄМО ПАМ'ЯТНИКИ НА ВСТХ ТЕМПЕРАТУРА
ПОВІСТЬ У ДВОХ ТОМАХ ЦВИНТАРЯХ І НА СВ. АНДРІЯ В С. ВАВНД
на постійну працю. Том перший: Цроти Течії. Том другий: Плянета Рабів.
939 сторінок. Ціна 15.00 дол. БРУК, НЮ ДЖЕРЗІ. Peter efarenta
ПЛАТНЯ ПІСЛЯ УМОВИ. ГОЛОСИТИСЬ
Замовляти: кннгарськнй відділ при „Свободі", цереси- 129 BAST 7th STREET
SOYUZIVKA - тщ - чек або поштовий переказ, долучуючя 75 центів NEW YORK, N.Y.
Kerhonkson,N.Y. 12446 жІчМ'
на кошти пересилки.
ІГ, 80 Montgomery Street, Jereey City, N J . 07S0S
І Granite Marble Bronze ORegon 4-2568
ш^0 I I ^ I і мЛ
sussKosasssMiSHbaftKa:ppssaaagoaeea

rs -