You are on page 1of 4

ІМпмн OP COHQWW

UsHtMGTOM D^C

РеЛМЦІЯ 1 Адміністрація:
"Svoboda". ЗО Montgomery Si
Пам'ятайте

СВ ОБОДА SVOBODA
Jersey City. NJ 07302
Телефони. і 2 0 К 434-0237
(20K 434-0807
про з Ню Порку (212) 227-4125

УНСоюзу (201) 451-2200


Україну! з Ню Порку (212) 227-5250

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN BAILS (212) 227-5251

Рік LXXXV Ч. 237. Д Ж Е Р З І СИТІ і Н Ю ИОРК. СЕРЕДА, 1-го ЛИСТОПАДА 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY CTTY and NEW YORK. WEDNESDAY. NOYEMBER 1, 1978 No. 237. VOL. LXXXV.

Д-р П. Мірчук обраний 1918 - У 60-РІЧЧЯ ЛИСТОПАДОВОГО ЧИНУ - 1978 ШУМУК ГИНЕ НА ОЧАХ -
на голову СУП В У ДЕНЬ ПЕРШОГО ЛИСТОПАДА ПИШУТЬ ПОЛІТВ'ЯЗНІ
Ню Йорк. - В суботу, 21- ва; інж. Б. Качор - секре-
го жовтня ц. p., тут в Домі тар; Володимир Костик — І знов - которий це вже раз? Ню Йорк. (Пресова Слу- України. І врешті — сам
Українського Визвольного містоголова; Василь Лавро Зійшлись ми в одній родині, жба ЗП УГВР). - Нижче зазнав усієї жорстокости
Фронту відбулися Загальні - скарбник і члени управи: друкуємо листа чотирьох радянської системи. яка
Щоб пом 'януть той славний час. найяскравіше і неприхова-
Збори Союзу Українських мґр Уляна Целевич, п-і Ма- Коли в офіру батьківщині політв'язнів Мордовського
Політичних В'язнів (СУП- рія Нестерчук, ред. Василь табору „Сосновка" до Ка- но втілена в практику каті-
Себе принесли кращі з нас. надського парляменту й вень.
В). Зборами проводила npe– Пасічняк. Голова Контро-
зидія, що її очолили: д-р льної комісії — Іван Крав- уряду в справі Данила Шу- За радянськими машта-
І наші лицарі у бій мука. Лист датований ІО-го бами, термін покарання,
Петро Мірчук, голова та чук. Ішли за волю України,
інж. Богдан Качор, секре- вересня ц. р. який Шумукові ще залиши-
В огнях юнацьких буйних мрій „Нам, політв'язням конц- вся відсидіти цілковита
тар. У висліді обширної, Нова Управа Союзу Ук- Вщіснях червоної калини...
ділової дискусії присутні раїнських Політичних В'яз- табору „Сосновка" (табір 1- дрібниця, але з ного ста-
До геройських вояцьких дій. 6) стало відомо, що парля- ном здоров'я, він ледве чи
прийняли постанову відно- нів закликає всіх членів і
вити й оживити діяльність кандидатів в члени віднови- мент Канади робить ста- дотягне до 1987 року, шоб
Устав і знов упав наш Львів, рання про звільнення Шу- нарешті дістати право на
організації колишніх укра- ти свій контакт з Союзом, Над ним навис туман кривавий,
їнськнх політичних в'язнів. присилаючи свою теперіш- мука. У зв'язку з цією під- виші до рідних у Канаді і
Покрив собою і бійців, бадьорюючою інформаці- д о ж т и свої дні без нсбез-
Нову управу Союзу Ук- ню адресу до: Ukrainian Вкраїни рідної синів,
раїнських Політичних В'я- Society of Political Prisoners, сю, розуміючи теж яке це пеки нового арешту.
Що впали там — на полі слави. важке завдання, ми зверта- Ми радянські політичні
знів обрано в такому скла- P. O. Box 304, Cooper Sta–
ді: д-р П. Мірчук — голо- tion, New York, N. Y., 10003! ємося до Вас з пекучим про- в'язні практично не тільки
І от що-рік, в ті самі дні, ханням збільшити Ваші зу- не дістаємо ніякої мсдич-
Свої зміряємо ми сили... силля, бо стан здоров'я Шу- ної допомоги від прнзна-
То не ридання вже — о, ні! —
Відбулася конференція кооператив Про перемогу лиш пісні
мука трагічний.
Данило Лаврснтійович
чених в концтабори т. зв.
лікарів, але нам заборонс-
східнього побережжя В нас викличуть святі могили... Шумук має 64 роки; 34 роки
він є політв'язнем. За ним
но теж діставати посилки з
потрібними ліками, хоч у
Джерзі Ситі (Ю. Ф.). - В Коцибали ,,Уділювання Прапор борців міцніш тримай польські тюрми, втечі З НІ- таборівій аптеці нічого,
неділю, 29-го жовтня ц. p., в мортгеджів згідно з nocra– Хто любить волю, любі друзі, мецького концтабору, без- крім аспірини, немає.
приміщеннях місцевогоо новами нового кооператив- І заповіт святий сповняй: конечні радянські тюрми і Шумук гине на наших
Українського Народного ного закону" та інформа- І не ридай, а здобувай! концтабори, які не випус- очах. Наші намагання зму-
Дому відбулася чергова Ре- ція Л. Футали про Дру- кають його зі своїх заліз- сити тюремних сторожів
ґіональна Конференція ук- гий Світовий З'їзд делега- Спиридон Черкасенко них пазурів ось вже 29 ро- дати Шумукові кваліфіко-
раїнських кооператив схід- тів українських кооператив ків. За ним смертний при- вану медичну допомогу ви-
нього побережжя ЗСА, чле- в рамках Ш-гоСКВУ. При- суд, катування, знущання, кликають у них тільки зло-
нів Централі Українських явні з увагою заслухали голод участь у різних про- радісний цинізм: висока
Кооператив ЗСА ЩУКА). добре опрацьовані допові- В Китаї розпочалась критика Папа прийняв на авдієнції тестах проти тюремної сто- принциповість і негнучкість
Учасяиків конференції, лі, після яких розвинулась рожі, вершком яких була Шумука, усе його життя їм
які репрезентували україн- широка дискусія, а преле- писань Mao Тсе-тунга східньонімецького міністра його активна участь у та- ненависне й страшне, як
ські кредитові кооперати- генти відповідали на чис- боровому повстанні в Но- живий доказ, свідоцтво і
ленні запити. Пекін. - Китайська ючи тим самим Китайську Ватикан. - Минулої су- жовтня він поновно призна-
ви Бавнд Бруку, Джерзі Си- чив французького кардина- рильску в 1953 році. Йому заклик до відплати.
', Елізабету. Ионксрсу, Ню Програма нарад продов- офіційна критика розпоча- Народну Республіку з шео- боти, 28-го жовтня, Папа
Іван Павло 11, колишній залишилося ще 3 роки конц-
ла Жана Війо на пост сек- Ми вдячні Вам за вашу
Й орку („Самопоміч" і Ук- жувалась після обідової пе- ла атаку на деякі писання
Мао Тсе-тунга, а головно
логічної пов'язаности і від- кардинал Кароль Войтила
рнваючи Ті від тієї доби, яка із Кракова, прийняв на при- ретаря стану, натякаючи табору і 5 років заслання з турботу про нашого спів-
раїнська Православна), рерви. Обговорено низку однак, що це призначення 15-річного присуду в 1972 в'язня і просимо Вас зро-
Пассейку і Трентону, при- питань співдії українських його цитати і вислови зіб- позначилася заколотами, ватній авдієнції східньоні- році за тс, що він розповів у бити все необхідне для най-
рані у так званій „Малій вбивствами, насильним на- мецького міністра закор- тимчасове. Папа минулої
вітав голова дирекції місце- кооператив в рамках ЦУ- суботи поновно призначив своїй книжці „За східнім скорішого його звільнен-
вої кредитівки Ю. Ферен- КА. Після закриття нарад червоній книжечці", яка, як киненням політичних nepe– донних справ Оскара Фі- обрієм", як він віддав свою ня.
відмічують коресподенти, конань і так званою куль- иіера. Це другий' 'рач^-тдо італійського кардинала Сс-
цевич та передав провад- та подяки господарям за бастіяна Баджіа на префек- молодість підпільній боро-
ження конференції Л. Фута- гостинне прийняття, учас- була, крім Біблії, найбіль- турною революцією, у якій 264-ий Папа Римський зу- тьбі за радянську владу в 10 вересня 1978
якраз вдова no Мао Tce– стрічався з високим урядов- та Священної Конгрегації
лі, містоголові і діючому ники відвідали приміщен- ше поширена у світі. Єпископів. рядах компартій Західньої Концтабір „Сосновка"
голові ЦУКА на сході ЗСА. ня місцевої кредитової КО- Тепер, коли писання тунгові відіграла провідну ,цем комуністичної дсржа- України. Відсидівши за це 5 Мордовська АРСР, Поть-
ролю. День раніше, в п'ятницю,
В програму конференції оперативи та знайомились з Мао широко внкористову- ви. бо кілька днів раніше 27-го жовтня. Папа Іван років у польських тюрмах, ма. Установа ЖХ 385; 1-6
входили доповіді інж. Р. працею нового компютора, вала ,,чвірка" опозишоне- В 1960-их роках, - пи- прийняв на авдієнції прс- Павло натомість обмежив він, зіткнувшись віч-на-віч з
Раковського „Фінансова який вкоротці буде впро- рів на чолі із вдовою по шуть офіційні китайські змдента комуністичної впливи іншого конссрва- дійсним соціялізмом, жах-
полл-ика11 кредитівок", д-ра' ваджений в дію для покра- Мао Тсе^-тунгові, , ЧІЯЯГ- критики, - всі ті китайці, Польщі Генрика Яблонсь- тивтюго італійського кар- нувся і знайшов у собі силу Політв'язні: Едвард Кузнс-
Б. Кекіша „Льоката запа- щання обслуги членів кре- Чінг, книжечка опинилася які не придержувалися ,,ви- кого. динала, а саме, Перікля відмовитися від омани та цов, Олексій Мурженко,
сового капіталу", мгр С. Л. дитівки. на списку критикованої браних цитат" Мао, помі- Як підкреслюють КОМЄН- ( Фелічі, бо хоча поновно включитися у боротьбу за Михайло Осадчий, Василь
урядом літератури. І сну- ЩеНИХ У „ЧерВОНІЙ КННЖЄЧ- татори, становище Като^Г призначив його на два національне визволення Ромашок (священик)".
ють здогади, що книжеч- ці", були знищувані, або лицької Церкви в Східній-. менш впливові пости, то не
Відмітили 50-річчя ка може бути заборонена в репресовані. Знищено тоді Німеччині значно гірше, призначив його знову на
Українського Клюбу у Вотервліті
Китайській Народній Pec–
публіці й знята з продожі.
ПрОВІДНу ВерСТВУ ІНТЄЛІГЄН- ніж у Польщі, бо східньо-
ції, спалено тисячі вартіс- німецький комуністичний
президента Комісії для !н- Ірак і Сирія плянують створити
терпретації Декретів Дру-
Досі про цю книжечку, а них книжок, наукових збір- уряд зумів встановити по- гого Ватнканського Собо- спільне військове командування
і
зглядно висловлювання ників тощо. важні обмеження на діяль- РУ-
- Мао, появилося в офіційній Китайська газета, яка ність Церкви і вірних, а Багдад. - Минулого чет- ,,це тільки перший крок .

Шm урядовій пресі дві критичні


статті, автори яких не так
критикують саму книжеч-
обговорює справи літера- натомість польські власті
тури й науки і призначе- мусять рахуватися з Като-
на для інтелігентного про- лицькою Церквою, яка під
У неділю, 29-го жовтня.
Папа Римський відвідав
манастир Ля Монтсролля,
верга, 26-го жовтня, після
триденних нарад, іракський
президент Ахмед Гассан
аль-Бакр і сирійський пре-
Коментатори вказують,
що до порозуміння між Баг-
дадом і Дамаском правдо-
ку, як „ганебну чвірку" шарку населення, також проводом кардинала Сте- який находиться 24 милі від подібно не дійшло б, якщо б
опозиціонерів, ЯКІ, ВНКО- сильно критикувала пнсан- фана Вишинського. тво- Риму і ним від 1857-го року зидент Гафез аль-Ассад не їхня спільна опозиція до
ристовуючи писання Мао ня Мао, які спричинились рить „неофіційну ОПОЗН- опікуються польські мона- формально повідомили, що мирових переговорів між
для своїх шлей, дуже час- до створення революційно- цію" до комуністично-ате- хи. Під час відвідин цього уряди цих двох арабських Єгиптом та Ізраїлем, які
то перекручували його вис- авторитетної групи людей їсти.чндго режиму. манастиря, початки якого держав, які ворогували між розпочалися в листопаді
в Компартії, подібних до Протягом останніх кіль- сягають до першого сто- собою більше ніж десять 1977 року. Ірак і Сирія теж
лови, покликалися на них років, плянують створити
як на догми, знаючи про Лін Піао і „банди чоти- кох днів Папа Іван Павло річчя по Хрнсті, Папа Іван спільно протиставляться
рьох", які за посередницт- продовжував підбирати Павло подарував для кап- спільне військове команду- діяльності президента
це, що Мао Тсе-тунг не був вання для поборення „зрад- Джіммі Картера, завдяки
Богом, а тільки людиною. вом вчення Маркса-Леніна- членів адміністрації Като- лиці золоту чашу, а його
Мао Тсе-тунга намагалися лицької Церкви. Після то- квітами вітали італійські та ницьких заходів" єгипет- якому відбулася „вершинна
Тому, що така критика ського президента Анвара конференція" в Ксмп Дей-
писань Мао вважається нс- науку перетворити в релі- го, як минулої середи, 25-го польські діти.
ель-Садата та ,,ізраїльсь- віді, Мериленд. у якій брали
буденним явищем в Ки- гію. „Так званий рух Лін ких і американських імпе- участь єгипетський прези-
т а ї , політичні і диплома-
тичні обсерватори добача-
Піао і „ганебна чвірка", —
говориться у критичних
Погане здоров'я Брежнєва ріялістів". дент Садат та ізраїльський
Ассад і Бакр рівнож пові- прем'єр Менахсм Беґін.
ють в цьому деяку зміну в
китайській політиці і нама-
статтях китайської преси,
— повторили ще раз бру-
впливає на переговори САЛТ домили, що створено КОМІ- Сирійсько-іракське по-
тальність середньовіччя і Москва. — Політичні об- Брежнєв, чи зачекати на сію, яка мас за завдання годження наступило май-
гання нових китайських ного наслідника. Адміні- підготовити шлях до на- же точно тиждень перед
верховодів дещо примен- чорну добу нелюдяности серватори загально вважа- віть тіснішої співпраці цих конференцією лідерів тих
того часу". ють, що погіршення здо- страція президента Карте-
Частина гостей за почесним столом (зліва): п-і О'Брасн, шити ролю Мао, звільня- ра радше прихилюється до двох країн у військовій, арабських країн, які про-
ровсльного стану генера-
посадник Дж. Л. О'Брасн, д-р І. Флис, о. Б. Волошин, асем- льного секретаря ЦК першої пропозиції - ПОСПІ- економічній, політичній та тиставляться мировим
блімен М. Гоблок, С. Кавола і С. Мочульськнй. В Афганістані діють КПСС і голови Президії шити з підписанням якнай-
скорше, бо не відомо, як до
культурній ділянках. Сирі-
сць Ассад підкреслив, що
переговорам Єгипту з Ізра-
їлем. Ця арабська ,.вершин-
Верховної Ради СССР Лео-
Вотервліт. Н.Й. - Понад
двісті членів, місцевих меш-
Д-р І. Флис, промовляю-
чн по-українськи і по-ан-
партизанські з'єднання
Іслямбад, Пакістан.
ніда І. Брежнєва, не гати в-
було силою накинено аф- но впливає на переговори
цієї справи поставиться на- створення спільного війсь-
кового командування -
на конференція" мас відбу-
слідник Брежнєва. тися в Багдаді.
канців, секретарів і членів глійськи, накреслив історію Більше як 100 вояків аф- ганістанському народові і про обмеження стратсгіч-
УНСоюзу, представників розвитку в Америці таких ганістанської армії, контро- що до цього спричинились ної зброї, які тепер веду-
уряду та репрезентантів ук- товариств, як: „Просвіта", льованої комуністичним посторонні сили, зокрема ться між делегаціями ЗСА і
раїнських організацій зі- „Читальні", Українські На- урядом, загинули в бороть- Совєтський Союз, який вже СССР. Численна публіка вітала ,,Степового гостя" в Ню Йорку
бралися у суботу, 14-го родні Доми та Громадян- бі з партизанськими заго- віддавна потаємно переки-
ські Клюби. Він, також Як в і д о м о , державний НюЙорк, Н. Й. (Л. К.) рельних книжкових матері- яких слідна на протязі всі-
жовтня ц.р., в Українсько- нами, які супротивляються дав зброю й інші матерія- секретар ЗСА Сайрус Вснс — У неділю, 29-го жовтня
розповід про одночасний комуністичній владі в Афга- ли для прокомуністичних повернувся недавно з Moc– ялах в автентичний спосіб єї театральної вистави,
Американському Грома- ц.р., увійшовши ДО ВСС- зокрема треба відмітити
дянському Клюбі у Вотер- розвиток Відділів Україн- ністані. Бої між військови- організацій в Афганістані. кви, не осягнувши бажаних могти представити фраг-
ського Народного Союзу і тибюлю Фешен Інституту, мент лоби Хмельниччини один із великих атрибутів
вліті, Н.И., щобтутвідсвят- ми частинами відбулись в Комунікат закликає усіх результатів, помимо того, можна було завважити без-
про те як праця кожної з цих днях 17-19-го жовтня ц. р. в патріотів Афганістану до що він вів переговори у та спосіб тодішнього жит- — гарну й милозвучну ук-
кувати SO-річчя оснування інституцій доповнялася конечну чергу осіб, які чс- раїнську вимову. В ролі
цієї інституції, що прислу- околицях Кунар, Лягман і боротьби з метою повален- приявности Брежнєва,який тя. І саме оту вмілість
працею усіх. Пактія у північносхідній і ня комуністичного режиму і на його думку, с ще здіб- кали, шоб закупити квит- відтворити оригінальний головних виконавців ви-
жилась своїй громаді у роз- ки на прем'єру „Степовий ступали: Орест Кебало —
витку українських ідеалів і Пан Самуель С. Кавола південносхідній провін- встановлення демократич- ним контролювати себе і спосіб буття шляхти І КО-
був майстром церемоній, Ціях у недалекій віддалі від ної влади в країні. гість" Бориса Грінченка, у заків на мережі історично- бундючний шляхтич, жад-
затриманні української командувати своєю деле- ний грошей і слави; Map–
ідентичности в громаді. професійно проводивши міста Кабуль, столиці Аф- виконанні Студії Мистець- го моменту можна зараху-
святкуванням. П. Станлей гацією. На Заході існує по- кого Слова в Ню Йорку, вати до одного із черго- та Голюка - Ганна його
Пропам'ятні плякетки ганістану. боювання, що свентуаль-
Мочульскі брав активну КАРТЕР ПІДПИСАВ керівником якої є п-і Лідія вих успіхів Студії. жінка, і водночас мати,
отримали ще два живучі участь у всіх фазах nporpa– В офіційному комунікаті ЗАКОН В СПРАВІ ний відхід Брежнєва від Крушельннцька. яка горює за своїм сином
члени - основники цього Афган-Ілямського Револю- У першій із п'ятьох лій
ми і займався представлен- БЕЗРОБІТТЯ активної політики може не- О гол. 2:30, коли поча- драми представлено сади- Максимом; Стсфа Назар-
клюбу — панове Іван Урбан ням поодиноких осіб. При- ційного Руху говориться, гативно вплинути на цілість лась прем'єра, 800 осіб із кевич - Хрнстя, дальша
та Олекса Спіяк. Овацією що комуністичний устрій' Вашінгтон. — Минулої переговорів, бо в Кремлі бу шляхтича Степана Зо-
віти висловлювали прсд- Ню Йорку та околиць за- лотницького — білі де- родичка Ганни, ніжна, але
привітали присутні вручен- ставники від різних органі- п'ятниці, 27-го жовтня, пре- розпічнеться боротьба за й відважна й одчайдушна
зидент Джіммі Картер під владу і переговори можуть ймили місця на залі, щоб кораиії стін кімнати, дзиг-
ня плякеток цим, що зуміли зацій: Іван Кушнір від УК- могти привітати Студію дівчина; Ярослав Шуль —
передбачити добро в ство- час спеціяльної церемонії в бути відложені на нсобмс- лики і стіл обтягнені чер-
КА, Відділ в Обурні; М. в Амстердамі; п. Навгоник Мистецького Слова — її воннм сукном, на столі Степан Скндан, Степовий
ренні цієї інституції, яка Філь від УККА, Відділ у від СУМА, Відділ у Вотер- Білому Домі підписав схва- жений час. Гість, свободолюбний,
послужила громаді в її куль- лений Конгресом законо- молодих адептів та їхньо- засвічений свічник, мі-
Вотервліті: Іван Карабін від вліті, Коговзі та Амстер- Пресові агентства ствер- го режисера п-і Крушель- ляний дзбанок на вино сповнений патріотизму ко-
турних ї суспільних потре- Товариства св. Миколая у ламі та п. Білинський від проект „Гомфрі-Гокінса", зак, та Михайло Яблонсь-
який пропонує заходи від- джують, що Брежнєв хво- ницьку з черговим yeni– і кубки, миска з овочами,
бах. Під час бенкету про- Вотервліті: п-і Люба МокіЙ Громадянського Клюбу в кий, мол. - Ясь, - син
мовляли: д-р Іван О. Флис, від 99-го Відділу СУ А; М. Коговзі. носно зменшення рівня без- ріє мабуть на емфізему, ви- хом. Перед очима гляда- тарілки, дзбанбк з квітами;
шляхтича Золотницького,
- головний предсідник Бережанський від Т-ва Обо- Святкування почалися робіття з теперішніх 6 ВІД- сокий тиск кровн і послаб- чів проходила дія за дією у другій дії сад цього ж який у всьому безвільно
УНСоюзу^МаЙкел Гоблок рони Лемківшнни; п-і Н. молитвою, що її nepenpo– сотків всієї робочої сили лення мускулів. - мінялись декорації, мі- шляхтича — дерева у зе- слухається батька; Андрій
- нюйоркський стейтовий Скалін від Жіночої Секції з ваднв о. Богдан Волошин, а ЗСА до принаймні 4-ох від- Спекуляції навколо здо- нявся стиль побуту І ВИ- лені і білі лавочки; у тре- Юзенів - ,,злнй д у х "
асамблімен, який походить Вотервлітського Грома- закінчено відспіванням ук- сотків до 1983-го року. Ос- ров'я Брежнєва виносять на багливий одяг польської тій дії то й же сад; у чет- шляхтича Золотницького
з українського роду, Дж. дянського Клюбу; п. Пащак раїнського національного таточною метою цього за- денне світло основне пи- шляхти і козацтва, міня- вертій — також білі деко- та Роман Івасівка — Ни-
Ліо О'Браєн - посадник, та від Громадянського Клюбу гимну. Молодша група при- конопроєкту, що став зако- тання: повинні ЗСА спіши- лись на сцені різні театраль- рації - в'язниця, а у п'я- чипір і Андрій Костів -
о. Богдан Волошин, парох в Амстердамі; п. Свідер- сутніх, продовжуючи СВЯТ- ном країни з моментом під- тися з підписанням догово- ні реквізити, за якими дово- тій знову кімната у садибі Мусій, гра яких у дотеп-
української католицької ський від ООЧСУ, Відділ в кування, танцювала до зву- писання його Президентом ру про обмеження страте- дилось п-і Крушельницькій Золотницького.
церкви св. М иколая у Вотер- Аместердамі; п-і Пащак від ків оркестри „ Д н і п р о " з - це цілковита ліквідація гічної зброї, заки ще за полі- довший час розшукувати, Коли згадати молодих
Жіночої Секції від ООЧСУ Пассейку. безробіття. тику в Кремлі відповідає щоб взоруючись на дже- виконавців, кропітка праця (Закінгсння на crop. S)
-
2 СВОБОДА. СЕРЕДА, 1-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 237.

Я. Гайвас Іван Порнтко Леся Лнсак-Тнвонюк -


СВОБОДА jkSvOBODA ПЕРЕД ТРЕТІМ СКВУ ЗГАДУЮЧИ ЛИСТОПАД Наш Листопад
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОЛІННИК ^ Ю Р ' ' О К Я А І S І AS ОДІП
Кожного року відзначу- одну Самостійну й Собор-
F O U N D E D 1893 ємо велике державне свято ну Українську Державу. І в Уже так небагато залн- змагання. Ані тепер, ані в
ІІ
U k r a i n i a n n e w s p a p e r published aaily except Mondays and hob Першого Листопада 1918 цьому саме - невмируще ШИЛОСЯ ТИХ, ШО ЙОГО TBO- майбутньому.
days by lhe U k r a i n i a n National Association, inc.. at
30 Montgomery S t r e e t . J e r s e y City. S.J.'WMi.:
Не лише невміле Й НЄВ- тратили. А тому, не зважа- року, як день спогаду про всеукраїнське значення 1-го рили; Його - з великої лі- Пам'ятаю, як у дитинс- (
дале виконування завдань ючи на застереження полі- відзискання волі українсь- Листопада. тери - наш Листопад. Вже тві й Молодості тодішні ”
Р Е Д А Г У Є К О Л Е Г І Я У С К Л А Д І (поазбучно):
приносить погані наслідки. тнчного сектора, намагання кого народу в Західній Ук- Віддаль часу чим раз так мало залишилося тих, окупанти моєї вужчої бать-
Л ю б о в Ко.існсьла. Во:юлимир Лсвснсць. Зенон Снилик (тепер ви
Такі самі, а навіть ще гір- ,,політизувати" СКВУ не раїні. більше ділить нас від Лнс- шо були очевидцями сла- ківшини боялися у згадки
кончючнн обов'язки голови Колегії). Василь Тершакоаець і Євгек
ші наслідки може принес- припинилося, впрочім це І Шістдесят років тому толадового Чину, якнй ос- ветного Листопадового про наш Листопад. Невже
В. Фелоренко.
ти виконування не тих зав- дуже легко зрозуміти, бож під ніч Першого Листопада новно нас змінив, але дня. Вже й ті, яким бать- ж переможених бояться?
дань, що відповідають пот- багато простіша дорога 1918 року українські вояки незмінним залишив ясний ки й матері розповідали Річ в тому, шо морально
Second Class P o s t a g e p a ' d af the Fust Office of J e r s e y City. N J ребам даного часу. Кожен „заблестіти" різною полі- з доручення Українського дороговказ покоління. На про перший день лнстопа- ми не були переможені!
Accepted for mailing at speciai r a l e of postage provided ?ot JV час і кожні умови мають тнчною ІНІЦІАТИВОЮ, як бу- Військового Штабу, під жаль, ми не раз забуваємоА да вісімнадцятого року не Можна перемогти нарід фі-
Section 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. i 9 i e . свої вимоги та свою icpap– дуватн в поті чола основи й проводом полковника Ук- шо основою його була жер- такі то молоді.Здавалося б зичною силою, насиль-
П е р е д п л а т а : на рік — 530.00. на пів року — 516.00, н а 3 міся- хію завдань. Показовим у цілу систему СКВУ, тісупе- раїнських Січових Стріль- тва крови і життя кращих шо Він відходить у тінь ством, та доки Нарід не
ці - 59.00. Д л я членів У Н С о ю з у 85 f міс. З а к о ж н у з м і н у а д - цьому відношенні було нсв- речності поглиблювалися, а ців Дмитра Вітовського не- синів українського народу. минулого, як ще одні іс- забуде про-свою лкреміш-
рвсн - 25 є. Ч е к и і ' m o n e y o r d e r s " в и с т а в л я т и H a " S v o b o d a ' . містне й передчасне втру- наша громадськість, як звичайно зразково переве- Збройна боротьба у внз- торичні роковини, що їх ність, про свої змагання до
чання СКВУ в українську джерело і підстава нашої ли перебрання державної вольних змаганнях зали- годиться відзначити, та власної держави, доти во-
P.O. Box 346 J e r s e y City, N . J . 07303 політичну діяльність і enpo– сили, щораз менше цей ці- влади на vk-паїнських зем- шила нам багато воєнних життя нестримно біжить роги будуть його боятися.
би перейняти з рук ПОЛІ- лиЙ комплекс розуміла. До лях колишньої Австро- вдів, сиріт і немічних ко- вперед, і Листопад зали- Здавалося б: шо там зна-
тичних угрупувань деякі незрозуміння дуже скоро Угорської монархії. лншніх вояків. Ще тепер шається тільки спомином. чить один момент;
ділянки тієї діяльности, ОЧЄ- долучилося недовір'я і стри-, Вивішений блакитно- коло 150 українських воєн-. саме той, коли з Львів-
Листопадовий чин - видно ті, що дають най- мання різних активних оди- жовтий ПраПОР МОЛОДСНЬ" них інвалідів живуть серед Як для кого. Є люди,
більше впадаючі в очі ко- ниць, які могли б у праці ким січовим стрільцем на нас у вільному світі, вря- для яких Він вічно живий,
ської ратуші замаяв рідний
прапор? Та коли нарід
джерело надхнення ристі та розголос. СКВУ чимало допомогти. вежі ратуша старовинного тувавши з визвольної війни як постаті батька й матері, стільки віків на своїй зем-
Політика — це ділянка, Була це одна з чергових города Львова й звернення життя, але ціною свого ка- дарма, що їх вже на цій лі мусів дивитися на воро-
Здасться, mo український народ ніколи не забуде тих без якої не обійтися ніякій причин, що коло людей, Української Національної ліцтва чи немочі. Так само землі немає. Золотистий жі прапори, це був во-
радісних зворушливих і багатонадійних хвилин, тих днів, суспільній групі, якщо вона включених в діяльність СК Ради повідомляли про те, з Другої світової війни блиск Листопада, який во- істину великий момент! І
коли над рідним містом города Льва, над рідною землею у хоче повністю й всебічно ВУ корчилося, а різні полі- шо „волею українського залишились тисячі україн- ни пережили і який запи- цей момент не скінчився: у
сяйві золотого сонця сліпуче яснів хрест собору св. Юра і розвинути й використати тичного характеру пори- народу утворилася Україн- ських воєнних інвалідів сали в душі своєї дитини, душах він триває по сьо-
лопотіли на вітрі синьо-жовті прапори, символи свободи, свої можливості та задо- вання, заклики тощо ста- ська Держава". (УПА, 1 УД УНА і інші). залишився.. Дарма, що годнішній день. Мусить
символи щастя і волі. вольннти свої потреби, а вали епізодичною ініціятн- Однак, зразу почалися Вони розпорошені на рід- проминуло вже багато ро- тривати аж до настулно-
тим більше без неї не обій- вою без дальших наслід- збройні сутички з польсь- них землях і їм не маємо ків, дарма, що Листопадо- го чину. Чину, якого не
Великим революційним чином Першого Листопада тися такій національно-ку- ків і без продовження. кимн озброєними військо- МОЖЛИВОСТІ ВПОВНІ ДОПО- ва мрія, ставши дійсністю, повстидався б,давній Лис-
було встановлено на західньоукраінських землях самос- льтурній спільноті, як ми в Найгірше, що терпіли на вими з'єднаннями, що onic– магати. Але на всіх кон- перемінилися в легенду. топад.
тійну нівілкого незалежну державу із своїм урядом, світі. Одначе, для успіху на цьому властиві справи СК- ля розвинулися у затяжну тинеитах вільного світу ук- Хтось може подумати: Здавалося б, звучить як
військом, самоуправою тощо, а великим Актом Злуки усіх цьому відтинку є не раз ВУ, для яких він поклика- українсько-польську війну. раїнські воєнні інваліди ос- „Сумну легенду, бо ми й ше одні слова, яких сказа-
українських земель в одну Велику Соборну Державу в дні дуже складні передумови, ний і які він одинокий може 60-річчя 1-го Листопада татками сил борються за но вже так багато: Та ні.
22-і о січня 1919 року, було відібрано всякі аргументи що без їх виконання годі виконувати. Бо, на жаль, пригадує нам, творцям і своє фізичне існування, бо досьогодні не вибороли CO- Це віра. Коли хтось хоче
ворогів України про приналежність тих земель до їхніх сподіватися добрих резуль- наші можливості ще таки учасникам цих славних по- не мають змоги нормально бі волі й незалежности". щось здобути, мусить в це
держав і тим самим завдано великого удару їхнім імперія- татів. Секрстаріят СКВУ, далеко організаційно й пра- дій, ті дні великого запалу працювати на свій чи своєї Коли нарід програє бо- вірити. Це передумова
ч-лістнчним зазіханням. зовсім нове тіло, суспіль- ктично не використані, а, й ідейного напруження та родини прожиток, втра- ротьбу за волю, завжди здійснення задуму.
но-громадський центр, власне, одним з головних тивши здоров'я.
який ще не мав змоги врос- завдань СКВУ є псрствори- діяння; молодших же і мо- залишається страшна rip–
ч Здавалося б: надто вели-
Колишні українські воя-
v Коли ми сьогодні, з перспективи 60-ти років розглядао тися в терен, виробити собі ти багаточнеленну діяспо- ЛОДИХ ЗВ'ЯЗУЄ ІЗ ЦІЄЮ ІСТО- ки в найбільшому захоп- кість програної. Появ- кі сподівання у. нашу - не-
- мо цей великий, відважний й історичний Чин тодішнього легітимацію в очах впли- ру в оперативну базу для рією, з традицією нашої ленні виконували свій най- ляються згодом навіть та- веселу, тверду добу. Та
^покоління і героїчну боротьбу українського народу у вових чинників, бо такою дальших заходів. боротьби за найвищий іде- кі, які критикують, MOB- хіба доба творців Л истопа-
- проводі із Січовими Стрільцями, авангардом і гордістю легітимацією с конкретні ал від давніших сторіч по- вищий обов'язок, збройно ляв „треба було поступати дового чину була рожева?
"українських армій, які боролися в тому часі за волю здобутки, а на те треба часу. „Політизація" СКВУ в через 1918 рік аж досьо- обороняючи свій нарід. Ба- інакше, бо того чи там- Та ті, яких звемо Лнца-
'. України, то у нас направду збуджується не тільки подив, До того була ще я особли- сучасних умовах носить у годні. гато тисяч полягли на по- того не зробили"... Та хіба рямн Червоної Калини не
- але й захоплення до розвитку подій і боротьби тих часів, ва перешкода - українсь- собі смертельну загрозу для Листопад 1918 р. — це боєвишах у нерівному бою, ніхто не заперечить, що це були затроєні сумнівами.
' бо здасться ще жадний народ не зумів в такому короткому кий політичний світ. Укра- самого існуванняСКВУ СКВУ. безперечно той межовий поклали свої молоді голови був історичний прецеденс. Вчинили, шо могли, ВЧИНИ-
: часі створити те, що в українській історії ми називаємо їнські політичні формації ,,Політизувати" в стовп, що різко відділяє за свободу, незалежність Як воно було 6, коли б не ли дуже багато. Дали до-
І Листопадовим Чином. існують уже десятки років, існуючих умовах — значить багатовікове підневільне України, борючись у різних заіснував Листопадовий
перенести на його терен і в минуле СхідньоІ Галичини військових формаціях — чин?
каз живучости народу, йо-
їхня фактична, хоч не всіма його го стрим лінь, його чести.
Можна б також з повною відповідальністю говорити визнана надбудова — ДЦ ні проблеми, нутро ВСІ ТІ ПОЛІТНЧ- ВІД ВИЗВОЛЬНОЇ ДОби ВІДНОВ- УСС, Армії УНР, УГА, в Наш Листопад був і є
- про велику не тільки військову, але й усвідомлюючу ролю У HP. Деякі з тих формацій конфлікти, якими розходження і лення давно втраченої дер- Карпатській Січі, 1 УД Неодному з нашої вуж- моральною силою. Був, є і
' Українських Січових Стрільців,'які крім свого життя, яке тепер ук- жавности. Також це зна- УНА та УПА. Крути, Ки- чоі батьківщини було б не- залишиться покликом кро-
оявили в роках після раїнський політичний світ
;
вони складали на Вівтарі Батьківщини, віддавали своєму
народові усе своє знання, несли народові вістку про Жй не раз успішну політичну Якнй це мало б наслідок ЗахідньоІ України, бож ro–
Ів, Маківка, Лисоня, Львів, зручно признаватися, що
)угої світової війни жваву такий характеристичний. менна дата в історії всієї Зимові походи, Чортків Ба- він... українець. Було б не-
зар, Вінниця, пізніше Бро- зручно, то тоді Інші наро-
виі голосом сумління. На-
віть, якщо в матеріялістич-
- здобуту волю, про встановлення влади, розпалювали діяльність, інші ЗНОВ ЗДО- дляиСКВМіі^о кожен без ді і зелена Буковина і ди й безліч місцевостей у ди боролися за свої дер- ному світі цього назовні не
” вогонь .іюбовн до своєї Батьківщини, шукали охочих були значні успіхи в видав- труду може уявити собі. давногноблене мадярами видно. Та на поверхні зем-
' стати разом і ними в ряди тих, які готуються „здобути ничих справах, декілька з срібне Закарпаття виявили рухомій повстанській війні жавн, а чому ми тоді мали лі не видно теж підземних
українську державу, або загинути в боротьбі за Неї". Самозрозуміло, що з свою волю жити власним зрошували кров'ю і за- б стояти оподалік, чекаючи „течій, ЯКІ .ПЛИВУТЬ" ПІД ПО-
них, після років важких на- другого боку, з боку нашо- на що? '
! Учасники Листопадового Чину сповнили своє завдання, магань. таки добилися го політикум, мусить бути самостійним життям й взя- стелювали своїми тілами Батьки нашого поколін-
верхнею; аж доки кот-
! бо Україна, як знаємо, не складас розгорнутих крил до більш-менш систематичних така сама постава і відно- ли участь у Національній геройські українські борці рогось дня підземна течія
сьогоднішнього дня. Героїзм Українських Січових за волю України. ня зрозуміли й відчули
зв'язків з Україною і кра- щення до СКВУ. Догіо- Раді ЗУНР. не проб'ється у свіже, силь-
-; Стрільців і стрільців інших формацій українських армій, їнами поза „залізною зас-"! 'магати СКВУ - так. Але Чий 1-го Листопада ; Невеликій вже групі за- рішальний момент. Не вн- не джерело.
і(породив нову українську генерацію, покоління Василя сокопарними словами, але
-лоною" І хоч багато-.до. а накидати йому свою волю, 1918 року залишиться наві- лишеній ще при житті — ук. власним - життям і кров'ю Здавалося б: тільки мрія
Симонснка. Валентина Мороза. Левка Лук'яненка та чого їм не вийшло, хоч в встрявати у його внутріш- ки пам'ятною подією в ук- раїнськнм немічним учас- - мрія у невідрадних 06-
-.тисячі інших, яке у відношенні до комуно-московських сказали українську правду.
неодному вони не допису- ню діяльність, здійснювати раїнській історії, хоча це никам визвольної бороть- Сказали своєму народові і ставинах. А чим же іншим,
".імперіалістів не мас вже ніяких ілюзій і уважає, що на ють, хоч навіть у такій фун- через нього свої виключно була подія тільки на захід- би у вільному світі зобо- світові. Без тієї правди як не здійсненням мрії був
..убивць, окупантів чекає вже зсукана петля". Зрештою чи даментальній справі, як групові цілі — ні. Ми маємо ніх українських землях, в'язана допомагати вся ук- неможливі були б дальші Листопадовий зрив? Наші
:
може бути шс кращий вияв любовн до України, як. напрн- співпраця і спільні виступи великий гурт направду дос- проте сталася вона чином раїнська суспільність. батьки 11 не побоялися.
:
кдад. заява Левка Лук'яненка. про тс. що якщо б навіть він перед зовнішним світом, відчених громадських дія- всеукраїнського ” значення, Була б найбільша кривда
- сам залишився на світі, то й тоді не заперестав би боротися там де це потрібно, вони чів і вони напевно зуміють, уже хоча тому, шо була Богдан Стефанйшин - - - творцям Листопада, коли
- ta окремішність України? прямо не виявили такого краще будь-кого іншого, вона вирішальною подією б Дхні діти й внуки збай-
Нам часом тяжко збагнути до глибини обставини у яких
вміння щоб мати якісь yeni– ставити справи СКВУ, pob– великої обпасти, яка біль-
хи, то все таки вони є, вони в'язувати навіть його нан- ше півтисячі років тому
ЛИСТОПАД дужіли до розпочатого ни-
мй діла. - -
ведеться сьогоднішній змаг за привернення волі для діють, вони мають чимало складніші проблеми. І від була захистом української У столиці на сторожі Коли приходить день
української о народу, за листопадовий Чин, за чини з 22-го людей, різні зв'язки, мають того політичний світ не ПО- державности, а протягом галицькі стоять стрільці, першого Листопада, щось
січня !9І8 і 1919 років У нас часто вириваються докори на успіхи, які треба розбуду- терпить, бо більшість ak– півсторіччя перед 1-ою сві- ждучи відрухів ворожих тепле, рідне розливається в
:
а іресу піч. які стоять у перших рядах цієї боротьби, вати, а не починати з ново- тивних громадських діячів товою війною відограла в із завзяттям на лиці. ' душі. Таке близьке і cep–
- мовляв, вони роблять замало, діють заповільно, нсдос- го, починати від себе. С це є членами політичних угруг історії українського народу дечне, як розповіді матері.
- гатньо гоїно І акможуть говорити тільки ті, що живуть на потенціял, якого ми нічим пувань, отже живий кон- ролю, як його культурно- , А на ратуші високо Розповідь про велетенську,
v во іі. без мі рож нірати власного життя, дорібку, родини, іншим, принаймні покищо, такт з ними і осмос ідей та політичний П'ємонт. Тому рідний прапор лопотить... нечувану радість, про те,
- вчи. їх зрештою зобов'язує у боротьбі, з огляду на терор не можемо заступити. Тому концепцій забезпечені, u ця подія не могла не від- Став народ грізним потоком, як вона зі школяриками
к ворога, обережність, але натомість ми, українська єдиною можливою і оправ- Це особливо важне jr звг
я- битися на державно-полі- час настав свобідно жить! співала: „Вже воскресла
,; діяснора. повинні докладати максимум зусиль, щоб ідеї даною методою с натиска- зку з надходячим Третім тичному житті цілої ук- Україна"...
^творців Листопадового Чину вічно жевріли, стали ти ні них та допомагати їм СКВУ. В пресі вже були раїнської території. Пруть ворожих військ полчища Той спів вчувався мені
В джерелом надхнення. бо немає нічого страшнішого для той потенціял використати. голоси, які повністю під- Без 1-го Листопада 1918 і зів'яв спонтанний зрив. роками на тлі преясної візії
v комуно-московських поневолювачів, як ідеї, життєві Це все було причиною, тримала громадськість, року не було би й 22-го Прагнень волі меч не знищить, - Листопада. Вчувається й
^ концепції, спроможні станути на прю з комуністичним ЩО ВСЯКІ СПроби „ПОЛІТИ- щоб громадські справи по- січня 1919 року в україн- дух геройства знов ожив. тепер. Вірю, що це не був
і царством тьми й насильства. зувати" СКВУ викликува- лагоджувати на громадсь- ській столиці, золотовер- спалах метеора. Вірю, що
ч
ч ли конфлікти, породжува- кому форумі і по громад- хім Києві, де представники до змагання за державу. це джерело - чисте, силь-
Працюймо у цьому напрямі, щоб слово ,,Воля" стало ли непорозуміння і кінець- ському. При цій нагоді вар- всіх земель України, зібра- Прийде ще раз Листопад. не, цілюще. Всі, шо хочуть
і вже в найближчому майбутньому дійсністю у нашій кінцем запроваджували до ні на Трудовім Конгресі, Княжий Львове, давню славу остаточно перемогти, му-
і Батьківщині. ускладнень, через які ми всі (Продовження на ст. 3) проголосили об'єднання в ти відзискаєш назад. сять вірити.

ВірюГ””шо після закінчення студій, в цей же спосіб цей замок, а на місці ми тільки оглянули його, багатства і Янгола, Нове Місто над Тибром, розбудоване на малярій-
працюватиму для української науки. мистецькі перевантаження. нім, насиченім комарами баговинні над Тибром.
Юрій А. Лунів Очевидно, праці в університеті чимало. Виклади, Нашою черговою прогулянкою була поїздка в Італію. Обід з'їли ми в місті, а вечерю в Патріяршій гостинниці і
семінарі Пні праці, наука та щоденні письмові й усні Докторант о. Михайло Іваняк їхав до Риму, а до нього відразу поїхали вночі до Венеції. Заїхали над ранком. Біля
прилучилися ми — батько і я. Погода випала чудова.
СОКОЛИНИМ ЛЕТОМ завдання забрали більшість часу. Кажу більшість,
кожний бо з нас знаходив час для себе та для власної Небо сизе-сизе, околиці чудові, авто шуршало по
другої години ранку найняли моторівку й поїхали
оглядати палац дожів, храм св. Марка і ту чвірку коней, що
розваги. В інтернаті в кінці тижня відбувалися танці. Ми асфальті і нестримно мчалось у даль. Із Мюнхену св. Володимир Великий мав у Золотоверхому Києві, а там
(Мої враження з поїздки в Коропу) теж оглядали Мюнхен, тобто церкви та інші замітніші виїхали ми перед обідом, минули Баварію і в'їхали на якісь татарські ушкали пограбували й продали венеційсь-
будівлі, музеї, мистецьку галерію, бібліотеки тощо. австрійську територію. Промчали біляч Інсбруку і ким піратам... Невдовзі знялася велика буря і ми з трудом
Вельми цікаву поїздку до Бельгії зорганізував проф. М невдовзі в'їхали на італійську землю. В Римі були біля добігли до нашого авта. Тут довідалися, що саме цієї ночі
Каменеиький зі студентами Мічігенського університету, одинадцятої ночі. Телефонічно замовили нічліг у помер Папа Іван. '
121 що студіювали на УВУ в т. зв. Мюнхенському про- Патріяршій Гостинниці тому й поїхали впрост туди. До Мюнхену заїхали перед обідом. Я пішов на виклад, а
єкті. Поїздка була незвичайно цікава і ми гостювали в Ранком о. Михайло відправив Службу Божу і після батько не вчив тоді й залишився вдома, в інтернаті. Крім
Так провів я перший день. Було цікаво, але я втомився Брюсселі в домівці НАТО, звиділи місто і вернулися Причастія ми пішли відвідати Блаженнішого Патріярха. прогулянок по місті та поїздок в інші країни була ціла
— це ж вперше в моєму житті я прослухав увесь день знову до праці. Батько був уже у нього в 1970 p., а я вперше. На місці низка інших розваг. Гучно справлено ім'янини трьох
виклади українською літературною мовою, де професори Мгр Вол. Дідевич з рамени УВУ улаштував дуже оглянув я наш католицький університет св. Софії, ми Володимирів - р е к т о р а Янева „канцлера" Дідовича і
вживали фахової складної термінології з якою я рідко цікаву прогулянку до славнозвісного Нойшванштансько- вписалися до книги, а там прийшов Блаженнішнй. його „господаря 0 Забавського, яким батько вручив гарні
стрічався. Правда, більшість професорів говорили при- го замку короля Людовика ІІ в Баварських Альпах. дебела маєстична постать, суворий і ласкавий заразом подарунки від професорів. Докторанти, а радше новоспе-
Прогулянка відбулася 23-го липня і в 9-ій годині ранку ми вид і якесь неземське тепло, шо проникало нас після його чені" доктори Михайло Кіндрачук і Осип Мартинюк (до
ступною мені і зрозумілою мовою, а трудніші слова речі батько був їх промотором) улаштували для професо-
пояснювали, бож я не був єдиний, що мав чималі виїхали з Мюнхену. День був соняшннй і теплий, але його благословення і мови. Він пригадав собі батька, який
притемнювали фабричні дими, розкинувшись над містом вислав дуже багато цінних книжок до бібліотеки УКУ, а j)ie і колег традиційне прийняття. Щонеділі ходили ми на
трудноті з мовою й схопленням викладів повністю. Тут Службу Божу й до св. Причастія.
було чимало студенток і студентів мого віку, а чи й і довкіллям. На нашому шляху стрічали ми чимало мене спитав, що я роблю і сказав, щоб я роздумав над
старших, шо виросли в англомовних країнах — в Англії, баварців у їхніх оригінальних одягах — шкіряних тим, чи не захочу працювати в Христовому Виноград- В УВУ в літньому сезоні, вечорами відбувся ряд догіові-
Каналі чи Америці. Цікаво, шо виклади деяких профе- коротких штанях, широких чересах, оригінальних на- нику, для слави Божої і для спасіння українського Божого дей. На академічній інавгурації після молебню ректор Вол.
сорії от пгюф. В Лева були трудного пред- гортках і капелюхах. Жінки й дівчата .теж гарно люду... Мене щось стиснуло в грудях, на очі напливли Янів мав дуже цікаву доповідь про У В У , а проф
виглядали в їхніх народних строях. Щойно тут я зрозумів сльози і я в покорі поцілував перстень Патріярха й Василь Лев доповідав на тему:„.Жінки в житті й творчості
Mcis - сгароцерковно-слов'янська мова — але він умів Богдана Лепкого" (до речі я мав семінарійну роботу про
так це пояснити, так зацікавити, шо я, щоправда з чому мої батьки та й інші свідомі українці так дорожать Кардинала Йосифа І, подумавши: Боже дай його довгий
народними одягами. вік і поправ його здоров'я, щоб він ще довгі літа жив для Лепкого п. н. „ Поет тихого смутку). Крім названих було
батьковою допомогою, якнй докладно проходив зі мною ще десять інших доповідей на жаль, на всіх я не мав змоги
і пояснював усі лекції, дістав оцінку ,,дуже добре". Автобус зупинявся по дорозі декілька разів і ми мали нашого народу і довершив почате діло...
бути, бо мусів учитися.
-Прослухав і викладів проф. П. Феденка, в якого я написав змогу подивляти красу гір із їхніми сніжними верхами Після інтерв'ю у Патріярха ми відвідали Ду.коДну
семінарійну”'праию на тему „Москва третій Рим". серед літа, робили знімки та гуторгіли зі собою. Передо Семінарію, Малу Семінарію, Екселекш'ю Марусина і тоді Ї . Й Ф 9 літаї^му сезоні прослухав ж анклади вісімнад-
У мен”е немає змоги висловити думок про всіх мною сиділа Андрійка — мешканка з Мюнхену. Вона пішли оглядати Ватикан, а там і древній Рим...Найбільш цяти професорів і в'бшьшості здав іспити."Це мій запас на
вісімнадцять професорів, виклали яких я вислухав того мала невдовзі вписатись на бібліотекарські курси; була імпозантний - це храм св. Петра. Скільки тут різних майбутнє. Як Бог допоможе знову поїду до Мюнхену на
гарна і гарно співала. Були й інші чудові дівчата, як от мистецьких пам'яток, скільки тут краси - кожен камінчик, дальші студії в УВУ, а покищо переді мною новий
літа. Деякі з них, як от мій батько, викладали більше, як академічний рік і нелегкі магістерські студії... Тож покищо
один предмет. Мій батько викладав ,,Історію українсь- студентка Антонович з Голляшгії, Ґорак, дві Гурські - з кожна плитка мармуру - це подих історії, це кров прощайте дорогі панове професори, прощайте подруги і
кого шкільництва". На його викладах було біля двадцять Америки та чимало інших, але я був надто зайнятий мучеників за віру Христову...Я оглянув чудову різьбу друзі, прощай Український Вільний Університете в Мюн-
студентів і стільки ж на викладах з історії — „Княжа наукою, а вони жартома говорили, що я батька свого ,,Пієта", що П якийсь божевільний покалічив і був мило хені - до швидкої зустрічі...
доба". Я подивляю батька: він мав 32 години викла- боюся тай тому від дівчат бокую,.Т розчарований, що різьбу відновлено, що й не пізнати, що
дів, був промотором трьох докторських праць, приго- По дорозі ми зустрічали багато баварських барокко; вона була порубана. Тому, що в нас було авто ми мали
товляв лоповіль для педагогів на Учительській Конфе- вих церков, які дуже нагадували українське мазепннське змогу оглянути з десяток найзамітніших храмів та інших Стейт Коледж, Па., осінь, 1978 р.
ренції п. я. ,,Духовий ріст дитини", переробляв зі мною барокко. Вкінці ми доїхали до замку, Ще в дорозі проф. історичних пам'яток Ватикану й Риму. Ми були в трійку в
кожну лекцію та й ше допомогав іншим студентам. Гоцій мистецвознавець розказав нам в подробицях про підземеллях катакомб, оглянули руїни Колізею, Замок ранець)
Ч. 237. СВОБОДА, С Е Р Е Д А , 1-го Л И С Т О П А Д А 1978

ПЕРЕД ТРЕТІМ СКВУ ,, Лісові Мавки" відзначатимуть '


Численна публіка...
- Д А Р ;
J
30-річчя Куреня в Чікаго (Закінчення зі crop. 1)
(Продовження зі стор. 2)
ному діялогу викликала не Шуст - оформлення і кос-
Українському Воєнному Інвалідові то порушити деякі конкрст- це середовище збирається
до тих своїх цілей іти. В один сміх серед публіки. тюми; Юрко Ґречило -
ні політичного характеру Чікаго. — 2 0 - и й Курінь них груп, виставки мистців Бічні ролі відогралн: Ан- світло; Володимир Папуга
справи, які вже по тради- становищі до СКВУ треба старших пластунок „Лісові малярів та українського
Кожного року, за традиційним звмчаеи, звертаємося до Україи- було б подати не лише за- дріяна Роговська — Івга; - інспектор сцени; Анд-
ського Громадянства про допомогу нашим водним інвалідам та яе-
ції пов'язані з Конгресами. Мавки" в суботу, 25-го лис- народного мистецтва. служниця при дворі, Окса- рій Костів - реквізит: Анна
На двох попередніх Конгрс гальникову поставу до ньо- т о п а д а ц. p . , о г о д . 7-ій Зацікавленим особам, які
мічним колишнім українським воякам. на Ярема - Химка; Надя Зслик. Анна Мандзій і мате-
сах виступали „чотири по- го І його ролі в нашому вечора, в Гснрічіс О'Огер бажають взяти участь у від-
житті, але що автори дума- Диба-Подоляк - стара ба- рі молодих адептів Студії
Рооиио це а глибокому почутті журби про тих, що у внзволь- літичні представники", які, Інн при Маннгайм і Гігтінс значуваннях ЗО-річчя Kypc– ба та Борис Даиків -
ній боротьбі (обох світових воєн) втратили своє здорова й цілком ють у системі СКВУ роби- працювали над внконан-
нібито, репрезентували ці- Ровд, відзначатиме ювілей- ня „Лісові Мавки", слід Грниько. Мальовничі вра- ням костюмів.
або частинну спроможність праці ти, чим допомогти, яких
лий спектр українського ним б е н к е т о м і з а б а в о ю звертатися на адресу: Хрис-
політикум. Воно так не бу- людей дати до праці. Бож тя Панчук, 6720 N. Edgeb– ження робили групові cue–
З чужих ними ніхто не опікується, поміч і матеоіядьну ДОПО- своє 30-річчя.
ясне, що сьогодні навіть ни дівчат і хлопців, внко Проходила дія за дією
могу можуть одержати тільки від української суспільною у віль- ло, б о деякі сили, які в не- Цей Курінь постав у 1948 rook Terrace, Chicago, ПІ. навцями яких були: Віра перепліталась історична мс-
иому сатті Від вмеаіду кожночасної збірки узалежнена й висота давньому минулому, в часі найбільше прихильні заяви році з ІНІЦІАТИВИ письмен- 60646.
допомоги, яку одержують наші інваліди. Другої СВІТОВОЇ ВІЙНИ, ВІДІ- не вистачають. Живемо в Чума — перша дівчина; режа з побутовою: вико-
ниці Лесі Храпливої і і про- навці провадили акцію яра-
гралн чималу ролю в нашо- таких умовах і в такому Надя Д и б а - П о д о л я к -
Від жертмииости залежить доля не одного з них. являв активну діяльність у МИ до її шасливого завер-
му житті та нашій боро- світі, коли треба потруди- друга дівчина; Ярослав Ку-
Кодо 300 наших інвалідів потребують ще від нас постійної Німеччині аж д о часу, коли ЗАБАВА В TPEHTOH1 ровицький - 1-ий чоловік. шення. І коли у КІНЦСВО-
тьбі й ще далі існують, (нпр. тися, гіриложити рук, здо- довелось пластункам вие-
допомоги. Щоб дати тільки кожному мінімальну поміч, треба на бутн або допомогти здобу- Богдан Кузишин - 2-ий му акті драми пролунали
ту ціль річно найменше 20,000 доляріп Минулорічна листопадова УГВР), не були заступле- мігрувати за океан. У 1961 Трснтон, Н. Дж. - Tpa–
ні. Перед цим Конгресом ти осяги, щоб мати мораль- чоловік; Марко Луцький — радістю схвильовані слова
збірка принесла всього понад 15 тисяч доларів. році за ініціативою гуртка диційна забава з нагоди Максима Скидана, Ст'епо-
рішено інакше: замість вис- не право і фактичну змогу юначок із Торонто, пороб- празника церкви св. Йоса- 3-ій чоловік; Павло Шпон-
І цього року звертаємося до Вас, Українська Громадо а ЗСА, тупу „чотирьох" малаб бу- бути справжнім учасником' так — 4-ий чоловік; Роман вого Гостя: ..Панове мо-
з гарячим проханням яро щедрі пожертви в Листопадовій Збірці лено заходи, щоб відновити фата в Трентоні (при 1195
ти спільна декларація всіх. .громадського життя. Курінь. У 1968 році,коли Deutz ave.) відбудеться в Канюга - челядин; Ярос- додці, Бог посилас нам
на ДАР УКРАЇНСЬКОМУ ВОЄННОМУ ІНВАЛІДОВІ лав Куровииькнй, Богдан волю!" — зі залі у від-
Д о цієї декларації може з Власне на такі докумен- відбулося посвячення курін суботу, 4-го листопада, по-
Сподіваємося, що доля 1 недоля Українських Інвалідів, колишніх різних причин і не дійти, але ти очікують численні деле- Кузишин та Павло Шпон- повідь пронеслись рвучкі і
ного прапора,вже існували чинаючи о год. 9-ій увече- нестримні оплески одушев-
вояків, учасників визвольної збройної боротьби, надалі не nepe– коли б і дійшло, т о що вона гати ,,з чотирьох сторін так - козаки; Марко Луць-
осередки праці в Торонто, рі. Грас оркестра „Темпо".
стаие бути голосом совісти 1 найбільшою турботою нашого Грома- дасть? Певно, що це буде світа", які прагнуть щось Чікаго та Н ю Йорку;Ку- кий — 1 -ий польський жов- леної авдиторії - в доказ
дяисгва у вільному світі. признання молодим a,icfi–
позитив, б о ж спільний ВИС- нового конкретного, бо без рінь в той час napaxo– нір і Павло Шпонтак —
У всіх справах пишіть 1 висилайте пожертви на адресу: туп завжди побажаний і ко- них вони повернулися б вівав 73 члени. Від перших 2-ий польський жовнір. Під там українського мист,ец-
тва.
рисний, але на тому і кінець. майже з порожніми руками. днів існування Курінь ви- ЧАТЬКВ! Зв'яжіть замоло- час третьої дії виступав як
1321 W. Lindley Avenue, Philadelphia, Pa. 19141. Спільна деклярація всіх, а
(Продовження буде) магав від усіх членів брати ду- ваших дітей з найстир- гість в ролі бандуриста Невгаваючі оплески cno–
нікого поминати не сміє- активну участь у виховній шою найбільшою й найба- проф. Роман Левииький, нукали знову появитись на
СУСПІЛЬНА СЛУЖБА КОМБАТАНТІВ мо, це найдальше-йдучий М І в І в і ^ в і в і а в а ї а і М І праці станиць. гагалою українською націо- виконавши пісню ,,Нема в сцені всіх виконавців, а
компроміс, це загальннко- нальною установою поза ме- світі правди", а також гра- вкінці і їхнього режисера
Окремі подруги займали
ві ствердження СВЯТКОВО-
го порядку. А нам сьогод-
; Вступайте X пости в організаційній сіт-
жами батьківщини, якою г
Український Народний Со-
ючи на бандурі, поміж п-і Л. Крушсльницьку. якій
Адріян Каратницький під-
ці Пласту як впорядниці, третьою і четвертою дією,
ні треба багато суттєвіших юз, щоб запевнити їм^крі:щу він виконав д о музики Бі- ніс китицю квітів.
ОМУА речей:нам треба повного і І в члени І провідниці пластових та-
борів і члени Станичних
будугність, в нашій громаді лаша пісню ,,Мавка". У листопаді Студія Мнс-
поновного, відповідного д о у вільному світі нового сві-
Об'єднання Мнстців Українців в Америці
заохочує оглянути
теперішнього положення в
Україні і світі, з'ясування
І УНСоюзу! І Старшин. Осередки праці
влаштовували товариські
домого глена!
Великою д о п о м о г о ю у теиького Слова плянує по-
п о с т а н о в і д р а м и б у л и : ставити драму „Степовий
воавввяанвнвнонеиенвР. забави, виступи театраль- Ольга Ковальчук-Івасівка Гість" на театральній сцр-
НОВУ. ВЕЛИКУ КАРТИНУ п о з и ц і й всіх груп І ПОЛІ- г — х о р е о г р а ф ; Марійка ні Нюарку.
тичних організацій. І тому, ^віавввввввевоввввввв'аввявиааеиваеавввнввввваФВввввв.вояенсввввив',4
ПЕТРА АНДРУСЕВА буде спільна деклярація, чи в- в
під назвою ні, але політичні середови-
„СВАТАННЯ АННИ ЯРОСЛАВНИ"
що буде виставлена у п'ятницю, 3-го
ща повинні кожне від себе з
нагоди Третього Конгресу
J ЛИСТОПАДОВА АКАДЕМІЯ І В ПЕРШУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
S УККА - ВІДДІЛ МІЛВОКІ, Виск. g нашого Найдорожчої о і Незабутнього

t. листопада 1978 p.. від 3-ої по пол. до піз-


ного вечора в залі, де відбуваються всчо-
рн Літературно-Мнстецького Клюбу.
видати своє звернення. В
т а к о м у зверненні м о ж н а
буде подати короткий, у
и
2
запрошує все Українське Громадянство, а зокрема Молодь
міста Мілвокі та околиць на
я
2
МУЖА і БАТЬКА

кількох реченнях, перегляд


136 Друга Авеню в Ню Йорку. Н. И.
Картину буде пояснювати Петро Андру-
своїх принципових позицій,
оцінку політичної ситуації в
5 СВЯТОЧНЕ ВІДЗНАЧЕННЯ бл. п.д-ра АЛЕКСАНДРА
сів. який виступить з доповіддю на Літс-
світі, погляд на наші „цілі і 60-річчя Листопадового Зриву
ратурному Вечорі від Літературно-Мис-
тецького Клюбу.
завдання", тобто, що, на
думку даного середовища, та 40-річчя трагічної смерти СУШКОВА
Щиро запрошуємо всіх. нам тепер слід робити і як
св. п. полк. Євгена Коновальця і

буде відправлена
МЯИОТМІЯЙЯМІЯЛМР^^ Академія відбудеться
ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА
ОБ'ЄДНАННЯ МИСТЦІВ УКРАЇНЦІВ в АМЕРИЦІ у неділю, 5-го листопада 1978 року, о год. 4-ій по пол. в церкві св. Юра в Ню Йорку, Н. Й.
136 Друга Авеню, 2-ий поверх в залі української католицької церкви св. Михаіла в понеділок, 6-го листопада 1978 року,
(Дім Українського Визвольного Фронту) при 808 Washington Street. M1LWAUKEE. Wise. о год. 8:30 ранку.
'Перед Академією в обох Українських Церквах, після відправи Св. Літургії,
Просимо згадати Покійного в цей день
П'ятниця, 3-го листопада 1978 року, год. 7:30 веч. будуть відправлені
у своїх молитвах.
М О Л Е Б Е Н Ь Т а П А Н А Х И Д А , відзначуючн ці історичні події.
„Княжий Київ і Анна Ярославна" Програма Академії: головний промовець - інж. СТЕПАН КУРОПАСЬ.
Дружина - ІРЕНА
Донька - АЛЕКСАНДРА з чоловіком

'
- :: wmm : Мистецька частина - виступ ДІТЕЙ ШКОЛИ УКРАЇНОЗНАВСТВА.
,, , УПРАВА ВІДДІЛУ УККА, МІЛВОКІ
ІГОРЕМ

Проф. Петра Андрусева Paid рої i d . Paid рої. ad

1
Присутні матимуть нагоду оглянути найновішу картину Мистця, -^HtCSS-MH—L
спеціально привезену на цей Вечір.
лтятллліюйлмллмтлміллмлюі і VOTE FOR Центральна Управа
зосг OtfC otic зос OitC МІС Організації Державного Відродження України
one
Комітет Об'єднаних Українсько-Американських Організацій VINCENT C. CAMPANELLA закликає все своє Членство з ближчих і дальших околиць
міста Ню Йорку - Відділ УККА до найчнеленнішоі участи в
CUYAHOGA COUNTY AUD1T0R
запрошує
все Українське Патріотичне Громадянство, а зокрема Молодь, Метрополії Ню Йорку
Tuesday, November 7th ПОМИНАЛЬНІЙ БОГОСЛУЖБІ
на .. viNCENT C. CAMPANELLA has proven that he is the ЗА СПОКІЙ ДУШ! ТРЕТЬОГО ГОЛОВИ ПРОВОДУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
best man for the job. сл. п.
і
СВЯТОЧНЕ ВІДЗНАЧЕННЯ viNCENT C. CAMPANELLA, as County Auditor, has
collected more than Sltt million dollars from ОЛЕГА ШТУЛЯ ЖДАНОВИЧА
60-РІЧЧЯ ЛИСТОПАДОВОГО ЗРИВУ delinquent property owners and mortgage
В ПЕРШУ РІЧНИЦЮ ЙОГО СМЕРТИ
40-РІЧЧЯ ТРАГІЧНОЇ СМЕРТИ companies. аку відслужить
св. п. полк. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ viNCENT C. CAMPANELLA, by showing toughness, Блаженнішнй Владика Митрополит МСТИСЛАВ
і 'І managed to collect S33 million dollars in back в дні 4-го листопада ц. p., о год. 9-ій ранку
taxes from Penn Central Railroad.
35-РІЧЧЯ 1-ої ДИВІЗІЇ УКРАЇНСЬКОЇ viNCENT C. CAMPANELLA is best at keeping low
в Соборі-Пам'ятннку св. ап. Андрія Первозваниого
в С. Бавнд Бруку, Н. Дж.
НАЦІОНАЛЬНОЇ АРМІЇ tax rates for the average citizen and helping Центральна Управа ОДВУ
яке відбудеться elderly citizens with the homestead exemp–
в неділю, 5-го листопада 1978 p., о годині 4-ій по полудні tion and utility discount programs.
в залі Fashion institute, 225 West 24th Street, New Nork,N.Y. viNCENT C. CAMPANELLA is able to serve all tax–

ПРОГРАМА:
АПЕЛЬ ПОЛЯГЛИМ - Комбатднтські 1 Молодечі організації.
ВІДКРИТТЯ - Іиж. ЄВГЕН ІВАШК1В, голова КОУАО.
---
.І 1jj
payers of different languages, because he
employs many people of ethnic origin.
We urge you to give a UN1TED NAT10NAL1T1ES vote to Провід Українських Націоналістів
повідомляє, що
СВЯТОЧНЕ СЛОВО - Інж. ЮРІЙ НЕСТЕРЧУК, докторант Мернлендського Уні-
верентсту і керівник Інформаційного Бюра УККА у Вашінгтоні. У viNCENT C. CAMPANELLA В ПЕРШУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ ТРЕТЬОГО ГОЛОВИ ОУН
jj on Tuesday, November 7th
МИСТЕЦЬКА ЧАСТИНА: СЛ. П.
У Nationalities Committee for vincent C. Campanella
ТЕАТРАЛЬНА СТУДІЯ МОЛОДІ у ФІЛАДЕЛЬФІЇ
під мнет. кер. ВОЛОДИМИРА ШАШАРОВСЬКОГО
9
Сгзсіс
Frances Tesny, Chairperson
ОЛЕГА ШТУЛЯ ЖДАНОВИЧА
ЛИСТОПАД
Три картини з нашого минулого
Опрацювання монтажу і постава: ВОЛОДИМИР ШАШАРОВСЬКИЙ
г УВАГА!
ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ
Можна вже замовляти в гнигарському відділі
УВАГА!
ПОМИНАЛЬНЕ БОГОСЛУЖЕННЯ
відправиться '

Асистент режисера і сценограф: РОМАН О. ШВЕД


Сценарія і світло: МИХАЙЛО КОСТРИЦЬКИЙ
при „Свободі" з ПАНАХИДОЮ
При фортепіяні: ЛЮДА КОВТУН В ІМ'Я ПРАВДИ яке очолить
Аналіза безпаралельноі трагедії Блаженнішнй Владика Митрополит МСТИСЛАВ
Того ж дня Української Галицької Армії.
в дні 4-го листопада 1978 року, о год. 9-ій ранку
БОГОСЛУЖБИ в наміренні УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
та ПАНАХИДИ за ПОЛЯГЛИХ ГЕРОЇВ. І Друге видання.
ЯРОСЛАВА ГРИНЕВИЧА
Ціна S2.00 з пересилкою.
в СоборІ-Пам'ятннку св. ап. Андрія Первозваниого
в С. Бавнд Бруку, Н. Дж.
- - 3 . церкві св. Юра в Ню Йорку, о год. Ії-ій вполудне.
Всі організації просимо прибути на БОГОСЛУЖБИ з прапорами.
І -SVOBODA"BOOKSTORE Просимо до численної участи у цих жалобних відправах все Членство ОУН.
ЗО Montgomery Street, Jersey City. N.J. Л7302 Членство ІСНО та все Українське Громадянство.
Передпродаж гвитгів по J5, S4. і S2 в АРКА і ЕКО та при гасі театру. Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує П р о в і д Українських Націоналістів
Для молоді до 12 рогів вступ вільний! -- 59с стейтового податку
МІС ЗОС
рис зве 3(К one РОС one one one
і^авававввавявввввввшвмвивявввшввавава^швавививвк а Ф Н Ф а в н в в в Я 9 а 9 Я 9 Я в в в В Ф В в в в в в И Ф В е В в а 9 Я в я в в м и в в в и в и в и Ф И в а в В Ф а в в с а Ф В ' в с я ' а ' в ^ - ^ - ' " ' в ' - " " '
і Під час забави

і у
Субота, 4 листопада 1978р., год. 9-та веч.
УНДім ш Ню Йорку, Н. И.
140 Друга Авеню
Спілка Українсько! Молоді Америки - Осередок ім. ген.-хор. Т. Чупринки в Ню Йорку
влаштовує
ВИБІР КОРОЛЕВИ ОСЕРЕДКУ СУМА
ш
Столики замовляти в канцелярії Осередку СУМА -

Грас популярна оркестра „ Н і ч н а М е л ь О Д І я "


з Р о ч в т р у , Н. Й. ВЕЛИКУ ОСІННЮ ЗАБАВУ Запрошуємо
(212) 473-344.7
Українське Громадянство
м. Ню Йорку й околиці.
і Молодь

ІВВВВВВВВВВВВВВВВ аввввв

KZ
СВОБОДА, СЕРЕДА. 1-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 237.

Весілля Лялі та Ярополка Гладкого Виставка Народного Мистецтва в Чікаго "іГСе-”а. on)
ЗВЕРНЕННЯ у Вест Пойнті Цей рік був одним із агїатмаит атвші
Ділового Комітету Оселі найцікавіших років у жит- 48 Eaat 7th St.
Тсі. GfB S-S550, New York. 1 WO?
ті СУА Чікаго. Після у о
Молоді у Франції пішної виставки народного
Одним ^ основних завдань українських суспільно- мистецтва у Чікагській УКРАЇНСЬКІ МАШИНКН
громадських організацій на Заході с зберегти при міській бібліотеці, 29-ий і ДЛЯ ПИСАННЯ марки
українстві нашу молодь, передати їй наші надбання 101-ий Відділи СУА влаш- „ОЛІМПІЯ", нім. п р о д у к ц і ї -
минулого га влити охоту боротися за краще завтра тувалн вистувку народного .По знижених цінах.
української діяспорн й України. Без збереження мистецтва у Дейлі Сентр.
української молоді немає майбутностн для громад- Тут міститься Міська рада
- це одннн із найдина- Найкраще місце па прийншт-
ської о. культурного, наукового і церковного життя в тя, бенкети, Ім'яннии, xpecra–
діяспорі. мічніших центрів міста Чі- ни. товариські зустрічі, па.
Тому нами суспільно-громадські організації, каго. Десятки тисяч людей мішки 1 на всі нагоди -
зокрема молодечі, змагають до того, щоб, між переходять крізь його вес-
іншим, використати вільний від науки час для тибюль. І саме тут opra– HOLIDAY I N N
нізоване жіноцтво успішно
організування таборів молоді, які содним зсередни-
ків збереження молоді при українстві. Такі табори обзнайомлює публіку і чле- of Somervilie
нів Міської ради, із прек- US Route 32 ( E . Bound)
організують у власних оселях майже в усіх країнах BB1DGRW ATEJR, К Л . 08807
нашого поселення. Але у Франції молодь, яка расними українськими ви-
Ляля і Ярополк Гладкі шинками, різьбою, пнсан- 9 Тел. (201) 526-9500, в yu–
гуртується довкола СУМ-ОУФ. своєї оселі досі раїнській мові 201-526-1860
не мала, вона відбувала свої щорічні табори на чужих ками, народною ношою і
Роздає осінь кольори ства в Пассейку, шо ткацтвом творчістю укра- в Власник українець та під
полях. природі. Кольорами квітів її покінчила мату- українським зарядом.
інського народу.
Врешті 23-го вересня и. р. обидві організації — розцвітає на деревах і ку- рою із визначним успіхом.
Спілка Української Молоді й Об'єднання Українців у щах осінь. Ще ле-нс-де, А зараз, вже Ляля Глад-
Франті купили оселю в Східній Франції, в селі притишеним голосом, зга-
Виставка відбувалася
ка, працює над дипломом Членкині 29-го Відділу під час виставки в Дейлі ПАМ'ЯТНИКИ
Розе. біля Ветуль: два будинки і 4,30 гектари від 15-го до 19-го травня ц.
магістра в Монтклер ко- Сентр у Чікаго. з різних гранітів, ставимо на
лують свершики про літо. р. Подібні виставки потре-
землі Ціна оселі 270 000 фр. (коло 60 тисяч долярів, Згадала і я літо, 1-го лнп- лелжі з ділянки мистецтва. цвинтарях св. Андрія в Бавнд
разом із нотаріяльними витратами). Цю суму хтреба бують зусилля, а ше біль- мо. Успіх бо виставки був включно із дитячими ви- Бруку і св. Духі - відома ео-
ня 1978 року, як у соняш- Капітан Ярополк Глад-
ше запалу до доброї праці. неабиякий. Американська шиваними суконочками.
заплатити ло 30-го квітня 1979 року. ному сяйві розцвів найкра- кий закінчив військову Ака- лілня фірма
Не анспонуючи практично ніякими фондами. Жінки згаданих Відділів преса декілька раз згадува- Майже кожна мати, чи ба-
щий квіт любови — від- демію у Вест Пойні. Під
своєю жертвенністю ше ла про неї, а саме: ,,Давн буня питалася, де можна К. М. КАРДОВИЧ
обидві організації не мають можливости віддати цей булося вінчання п-ннн Ля- час чотирьох років в Ака-
борг без юпомогн українського громадянства в раз поставили на екран тавн Нюз", ,,Давнерс Гров купити ці прекрасні вишив- Q0NSTANT1NE М. KARW1CH
риси Мартишок із капіта- лемії перейшов різні війсь-
живого міста все чим Репортер" та інші.
діяспорі. Гому. що тут йдеться про важливу справу ном-кадетом Ярополком кові вишколи, та їздив на ки - союзянки вияснювали CYPRESS
молоді, якій треба допомогти виховуватися у український нарід багатий.
службу до Німеччини й до С а м а а д м і н і с т р а ц і я шо це виставка мистецтва,
Гладким. У соняшнім сяйві У культурний і благо- ,,Дейлі Сентр" висловила а не ,,бизнесу" і подава- HILLS MONUMENTS
національному дусі, в любові до українських тради- заблищали шаблі кадетів, Кореї. Приїхавши з Кореї
шй. українського народу і Української Церкви, ми родний спосіб багато лю-
- відбув військову службу подяку і задоволення, бо ли їм адреси українських 800 Jamaica Avenue
під їхнім бальдахімом вн- дей обзнайомилися із Ук- виставка виявилася однією крамниць, де можна набу- Brooklyn. N.Y. 11208
звергаї мося і гарячим закликом до усього українсь- йшла пара молодих із ка- у Форт Карсон, Кольора-
кого громадянства у вільному світі. раїною. Під час виставки
ло, при танкових частинах. із найкращих прикрас цієї ти подібні речі. Tel. (212) AP 7-2332
лстської церкви у Вест сотні прохожих вперше до- величавої будови на тлі
Просимо юкрема добродіїв, меценатів й україн- Пойнт, Н. Й. Будучи у середній шко- Можна сказати, шо иа- Відкрито в кожний день, в cy–
ські організації в Европі і за океаном щедрими відались про існування ук-
лі, покінчив водночас Шко- скульптури Пікасо. Відкри- ше жіноцтво культурним боту, включно, від 9-5 по пол.,
В офіцерськім Клюбі раїнського народу і reorpa– лися надалі двері до цьо- способом пробиває стіни, в неділю І 0-4 по пол.
пожертвами прийти з допомогою тим. які, хоча не відбулося прийняття, що лу Українознавства ім.
мають великих можливостей, все ж таки хочуть фічне положення України,
Митрополита А. Шептиць- го центру дальшим україн- крізь які падає світло на
проходило у добірному TO- бо крім експонатів була, ським виставкам нашого існування українського на-
допомогти українській молоді працювати і включа- ні традицій і культури ук- кого в Ню Гейвені з дуже Ф HELP WANTED т
тися в наше національне й громадське життя. Кожен приготована інформативна
добрим внелідом. Ярополк мистецтва. роду і його культури.
раїнського вінчання. За по- література відвідувачам. T0OLMAKER
наріл дбає про свою молодь. Допоможіть і нам чесним столом молодята, і Ляля - від раннього На виставці було багато
сповнити цей обов'язок супроти нашої молоді. дружки й дружби, на столі Міська рада радо від-
юнацтва є пластунами й по українських вишивок. Леся Коломиєць Ready (or a change? Leading Cosmetic
Пожертви будуть оголошені в пресі. Прізвища прекрасні короваї. Рукав пустила приміщення на ви-
сьогоднішній день. Вони Corporation seeks exp'd Toolmaker for its
добродіїв і меценатів, які дадуть поважніші суми, старости - традиційно пс- ставку, але всі експонати
володіють добірною укра- implement division. Excellent starting
будуть вписані на пропам'ятну таблицю оселі. рев'язаний рушником, ви- треба було завжди забира-
їнською мовою і дорожать Признання танцювальному salary І company paid benefits 8 regular
Наперед складаємо сердечну подяку за пожертви, тн кожного вечора і знову scheduled overtime.
які просимо слати на адресу: Centre De vacances
шиваний маками. Такими
маками, що у віночку мо-
традиціями та звичаями,
розставляти кожного ран-
шо їх батьки привезли із
ансамблеві „Заграва" в Міннеаполісі APPLY OR CALL
ukramien. iS6. Bid St-Germain 75006 Paris. ку по обох кутах гігантсько-
Рідного Краю, передавши За п'ять років свого існу- міст, українську програму
лодої поміж волошками й вання, український танцю- REVLON. INC.
Пожертви можна також пересилати з банку на роменамн. го вестибюлю. Це була
їх Лялі і Ярополкові. започаткувала Славка Пав-
наше банкове конто: Centre de vacances ukrainienc;cn досить складна процедура, вальний ансамбль „Загра- лишин Гелегер. Вона в пср- implement Division
Вчителька Школи Укра- Панство Мартинюки і ва", під керівництвом Ми-
016 01.102 91 7 C1AL 24 rue Cambaceres 75008 Paris. але воно не злякало таких
Ляля Гладка є членами шу чергу висловила подяку 196 Coil St.. lrvington, N.J.
їнознавства прочитала союзянок, як Галина Ко- рона Павлишина. при па- за запрошення і таке почес- (201) 373-5803
вірш присвячений молодій 42-го Відділу УНСоюзу в рафіі св. Константина в An equal oppty employer (M7F)
Париж. !2-io листопада 1978 p. Пассейку. ленська, координатор вис- не відзначення для ан-
парі. Бож Ляля Мартинюк тавкн та Віра Маркевич — Міннеаполісі, здобув собі самблю ,,Заграва". Вона
була П непересічною учени- голова 29-го Відділу СУА. багато, прихильної уваги не також коротко розказала 01EMAKER
За Діловий комітет: цею Школи Українознав-
Володимир Косик - голова, Олекса Смолнкевнч - І.Д. Нагода показати скарби тільки серед українців. На про Україну і значення ук-
^0ФФФ^Ф0ФФФФФФіМФ0іН^Фф0Ф0НГфФ4!0Ф0ФФФФ04^Ф4ФФФФФФФФН)Фі і української культури у цен- окрему увагу заслуговує раїнської культурної спад- PROGRESSIVE
заступник голови, Михайло Бублинський - екарб-
ник трі 8-ми мільйонового міс- признання, що його вияви- щини для громадян україн- DIEMAKER
UKRAINIANS IN PENNSYLVANIA та, не трапляється кожно- ли представники місцевих ського роду. Seeking a change? Leading cosmetic corp.
Кожне добре діло для виховання української A CORTlltUTlOM ТО THE GtOWTH OF THE COMMOflWUlTH го дня. Наші членки 29-го і урядових чинників. Коли на сцені появилися seeks exp'd Diemaker for the preparation
українські танцюристи, в 4 maintenance of progressive dies. This
молоді благословимо і підтримуємо. 101-го Відділів приклали position offers an excellent smarting salary.
Рпц J6 00 lbjiilbound) 14 00 lvjfibtontfl великих старань не надар- В квітні цього року, гу- імпозантних народних одя-
f Pmap– WK) hindWn JO 75 б е р н а т о р Міннесоти д-р гах, присутні зразу приві- liberal co paid benefits 8 regular
Володимир, Апостольський Екзарх для українців у Ntn ki^ 'tudtflb tM S 4 uif tji
Франції Р у д і П е р п і ч , ГОСТИВ МОЛО- тали їх гучними оплесками. scheduled overtime.
о. М. Василнк, генеральний вікарій S V O B O O A BOOKSTORE дих українських танцюрис- В С у п р О В О Д І МуЗИКИ у ВИКО- APPLY OR CALL
о. М. Левенець, канцлер Jirjty City, я J 07Jo: і Ц1НИ ПРОДУКТІВ тів у своїй офіційній рези- нанні подружжя Абрамчу-
ШИРОКОГО ВЖИТКУ денції. цим виявивши по- ків і братів Луциків. тан- REVLON, INC.
^ФФФФФФФФФФФФФФФ^ФФФФФФФФ'Ф^ФФФФФФФФФФФФФФ'СФФФФФФ^ФФФ^ implement Division
ЗНОВУ ЗРОСЛИ шану ансамблеві, за його цюристи вправно виконали
численні виступи під час ряд українських народних 196 Cort St.. lrvington. N.J.
Вашінґтон. — Кілька святкувань 200-Річчя ЗСА. танців, закінчуючи nporpa– (201) 373-5803
днів після того як прези- му бравурним гопаком An equal oppty employer (M7F)
Останньо, чергове признан-

We had to dig deep дент Джіммі Картер опри-


люднив наступну фазу бо-
ротьби з інфляцією, Дспар-
тамент праці в п'ятницю,
ня висловлено цій групі
української м о л о д і , цим
разом з боку влади міста
Міннеаполісу. Рада міста
„Метелик". У глядачів по-
мітне було велике враження
і подив для виконавців. Во-
ни подивляли молодь укра-
Ф REAL ESTATE 9

RESORT

on. 27-го жовтня, повідомив,


що протягом вересня ціни
продуктів широкого ВЖИТ-
ку зросли на вісім десятих
запросила ансамбль висту-
пити з програмою украін-
ських танців, під час прий-
няття з нагоди започатку-
їнського роду, бо вона зай-
масться конструктивною
працею, тоді коли велика
частина її ровесників в Амс-
Health 8 age forces sale, family resort. 11
6710 acres, 30 units, consists of motel
efficiency units, housekeeping cabins,
restaurant, bar. 2 pools, recreation hall
відсотка, зокрема збільши- вання тісної співпраці між риці мас великі проблеми з (seats 300 people), barbecue pits, outdoor
лися ціни на бензину і меш- двома містами — Міннеа- уживанням наркотиків. зло- bar. laundromat plus shop 8 linen storage
каневі будинки та значно поліс і Ссйнт Пол. Ця нсбу- чинамн і неморальним спо- building, vicinity Catskill Game Farm.
зросли оплати за навчання в дення імпреза відбулася у собом життя. Вставанням з Principals only.
коледжах і університетах. четвер 4-го жовтня, в penpe– місць і окликами, і довгими N. Cymbalisty
Джоді Повелл, пресовий зентативному приміщенні в оплесками вітали прсдстав- Highway 32. Route No. 1
секретар Білого Дому, пові- центрі міста і в присутності ників місцевої української Catskills. N.Y. 12414
домив, що президент Kap– понад 150 представників молоді, а відповідальний за
тер невдоволений вересне- урядових агенцій, на чолі з організацію вечора зразу HELP WANTED
вою статистикою, бо про- посадниками обох міст. звернувся з проханням в
тягом того місяця ціни зро- Програмою вечора керував скорому часі знову висгу- 9 COUPLE Ф
сли більше, ніж продовж широковідомий місцевий пнти на подібній імпрезі.
двох попередніх: в серпні — журналіст і письменник, Цс небуденне відзначення ПОДРУЖЖЯ
на шість десятих відсотка, а Джім Клобучар. танцюристів ансамблю Догляд над малим тенісовим
протягом липня — на п'ять „Заграва" с черговим прй- клюбом, передмістя Ню Джер-
Після вечері і коротких зі. догляд над 4 тснісовнми
десятих одного відсотка. промов представників обох знанням для них за їхню
п'ятирічну працю в по- кортами, клюбовим домом і
ширюванні знання про Ук- землею. Даром апартамент
раїну та за їхне добре вико- плюс добра платня. Дешо анг.
нане завдання для добра мови. (201) 762-1517
Спеціяльні -знижки Тел.(212)441-2489
для новонабупшх домів (212)849-2731 української громади в Мін- ^FUNERAL DlRECTORsi
несоті.
КОНТРАКТИР L 9 РОЗШУКИ т
ВИКОНУЄ РІЗНІ РОБОТИ, ТАКІ ЯК: найновіші кухні,
лазннчкн, електричні, гідравлічні, каналізація, каправа СТЕФАН і ЯДВИГА LYTWYN Ь LYTWYN
дахів, центральне огрівання, бетонові, викінчування пнв- МИСЬКІВ
- напишіть до мене. Хто знас - UKRAJNAN
ннць і всі інші роботи зв'язані з викінченням домів. FUNERAL D1RECT0RS
цю родину, прошу повідомити
їх про це оголошення. A1R CONDrnONES)
ANTHONY RUDOLPH LORENC Александер Лободоцькнй Обслуга ЩІІРА І ЧЕСНА.
Our Services Are Available
84-52 86th Avenue Woodhaven, N.Y. 11421 7260 Ten Hill Rd. Anywhere in New Jersey.
West B!oomficld Twp., Mich. Також займаємося noxopo–
48033 нами на цвинтарі в Вавид
v Tel. ( 3 1 3 ) 6 2 6 - 3 6 4 5 Бруку і перенесенням Тлів-
jjjjfffffffrrrrffrrf них Останків з різних
і Г--МФФЇФФФФФФФФФФФФ ; країн світу.
Є HELP WANTED 9 801 Springfied Avenue
s
O A U A H is .1 't гтк r.–:: U л 'л
he it s easy when you join the Payroll Savings ЗБОРИ l!WKJTON, N.J.
ground
Bui that s what wi– paid Mexico for territory
Plan. That way. a little is set aside automatically
from each paycheck to buy Bonds.
MACHINISTS ВІДДІЛІВ УНС NEWARK, N.J.
ESsex 5-5555
rhat included the macnificeni Grand Сзі -. - h s a great way to save. For a new house. Or Experienced in Operating
' ЧЧ-0ІШФ9Ш0ф04Ффффффффф,'
Amencarb had ri і dm deep for the money 5сз your children's education. m ENG1NE LATHE
th'ey invested in ytrtcrnment ч-гигішл Or even a trip to the Grand Canyon. ж MILLING MACHINE
НЕДІЛЯ,
12-го ЛИСТОПАДА 1978 p. ПЕТРО ЯРЕМА
Because thev knew thev could -,5W- stock So buv Bonds it s a savings plan Ш DR1LL PRESS УКР. ІІОГРЕБНІІК
Ш RAD1AL PRESS ДЕТРОЙТ, Mho. Місячні
in America vOUllrCallv збори Б-ва сні їв. Хрестителя ЗаГімастьсп Похоронами
y^. ^?4 ^ ш NC EQUIPMENT 292-иЙ Відд., о год. 1:30 по пол.
You can take sti кгіс in Amen : , . t B w M l f v tf. Mil f.-l "li. n i– id t. mjlun!0.f '. ЛЧП в BRONX. BROOKLYN.
,.today by buying Savings Roncl'– (' , ' „ l b . fif.' irefj (n'. ПМ M D f -uhj . і І...Ш. ..t lo-al ш HORIZONTAL BORING в У НДомі. - Т. Тимочко, гол.,
V—A ІІЧЯІ lit 1 лг^І l.–). r..' Ш І ( i n . i– . Ц . rr. H u n b l M k n i i l l " i 0
Planer Operator С. Федик, фін. сетер. N E W YORK І ОКОЛИЦЯХ

Must do own set-ups and wort from drawings with minimum КОНТРОЛЬОВАНА
І ГАМТРАМК, МІш. Місячні ТЕМПЕРАТУРА
Take supervision. Day and night shift openings available.
Outstanding benefits program. Modern plant and equipment. збори Т-ва ім. М. Шашкевича
Peter J a r e m a
, stock APPLY 1N PERSON
Standard Tool 8t Mfg. Co.
94 Відд.. о год. 2-ій по пол.
в Укр. Дем. Клюбі при 2376
Ґрилінг вул. Є важні справи до 129 EAST 7th STREET
7 3 8 Schuyler Ave. Lyndhurst, N.J. 0 7 0 7 1 обговорення, тому проситься NEW YORK, N.Y.
Equal Opportunity Employer чл. прибути. - М. Бориське- ORegon 4-2568
Paid by Ukrainian National Амюсіліиж, inc. де) "Bvoboda" Ukrainian Dally вич. рек. сете.