You are on page 1of 4

TlftRJlRY OF С0ИОЯЕ53

WASHINGTON О C

Редакція і Адміністрація
"SMiboda". 30 Montgomery St
Пам'ятайте

SYOBODA
Jcrecv City, NJ 07302
Телефони .2011 434-0237
(201) 434-0807
про з Ню Норку (212) 227-412.-і

У НСоюзу: (201) 451-2200


Україну! ejrv з Ню Порку (212) 227-5250

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN D А ІLV


(212) 227-5251

РІК LXXXV Ч. 239. Д Ж Е Р З І СИТІ і Н Ю ИОРК. П'ЯТНИЦЯ, 3-го ЛИСТОПАДА 1978ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY C!TY and NEW YORK. FR!DAY, NOYEMBER 3, 1978 No. 239. VOL. LXXXV.

У Чікаґо відбувся делегатський В Китаю формально розв'язали Картер зарядив заходи КОМІТЕТ ОН ПОЗИТИВНО
З'їзд Союзу Братств „червону гвардію щодо стабілізації доляра ОЦІНЮЄ ЗВІТ ПРО СТАН
і Сестрицтв Пекін. — Нове керівни-
цтво Китайської Народної
дили публічно, виставляю-
чи їх на посміховище, на-
Вашінгтон. - 3 уваги на валют, який викорнстову-
те, що протягом минулого ПРАВ ЛЮДИНИ В СССР
Чікаґо (Бр. Інф.). - У рувала президія у складі ватиметься для пітримки
суботу, 14-го жовтня ц. р. голови ред. Р. Данилевича Республіки, на чолі з голо- лили бібліотеки, знсслав- року вартість американсь- вартости доляра закупів-
вою Комуністичної партії і Об'єднані Нації, Н. Й. (Б. конституційних прав у що-
тут з успіхом проведено (Клівленд), заступниці го- лювали церкви й інші свя- кого доляра на міжнарод- лею долярів на міжнарод- Потапенко - „Вісті" - денному житті громадян
другий делегатський з'їзд лови п-і О. Чубатої (Філя- прем'єром Гуа Куо-фенгом, тині, вдиралися без судо- них ринках впала на 18 від- них ринках, якщо б закор- Міжнародна Пресова Слу-
офіційно наказало розв'яза- СССР.
Союзу Українських Брат- дельфія) та секретарів д-ра вого дозволу до приватних сотків у порівнянні з валю- дониі спекулянти масово жба). - Комітет Об'єдна- „Нова совєтська Консти-
ств і Сестрицтв Америки, в М. Головатого і М. Панчу- ти так звану „червону гвар- помешкань, нищили одяг, тою інших країн вільного продавали їх. Закупівля до- них Націй щодо прав люди-
лію", яка на протязі майже меблі, посуду, образи і все туція містить постанову
якому взяло участь 45 делс- ка (Чікаґо). У докладних світу, а протягом одного мі- лярів Америкою спричи- ни, створений у 1977-му про право союзних респуб-
гатів і ЗО гостей. Делега- звітах членів старшини Со- двох десятиліть тероризу- інше, що нагадувало захід- сяіія жовтня — на 7 відсот- ниться до вдержання їх вар- році для нагляду за вико-
вала населення, від фабрич- ню куль гуру, зміняли на- лік на вільний вихід із Со-
ти заступали дванадцять юзу - д-р В. Маркусь - ків, президент Джіммі Kap– тости на високому рівні. нанням постанов Домов- юзу Совстських Соціяліс-
Братств старших, молоді і голова, О. Гарасовська — ного робітника починаючи і віть світла публічного ру- тер, у порозумінні з його Третє рішення президен- лення Об'єднаних Націй
на великих партійних фун- ху, бо згідно З ЇХНЬОЮ ТЄО- тичних Республік і кожна із
Сестрицтв. Збір розпоча- містоголова, д-р В. Пуш- економічними дорадннка- та Картера — це подвоїти про громадянські та полі- союзних республік може
то Соборною Святою Лі- кар, д-р Я. Крнвякі М. Пан- кціонарях кінчаючи. „Гвар- рією червоне світло мало мн, в середу, 1-го листопа- кількість золота, що його тичні права та Домовлення
дія" була рівнож головною означати „рух", а зелене застосовувати це право у
тургіею в Соборі свв. Воло- чук - члени, представлено да, зарядив три драстичні ЗСА продають кожного мі- про економічні, СОЦІАЛЬНІ та виконанні своїх суверенних
димира і Ольги в сослужен- дворічну діяльність Сою- силою в часі тривання „зупинку" та вводили інші заходи, які мають на меті не сяця, до 1,5 мільйона унцій. культурні права людини в
„культурної революціГ, що самовільні закони при до- прав". - заявили совстсь-
ні оо. митратів М. Бутрин- зу, координуючого чинника тільки припинити дальший кі представники, зразу до-
ського, 3. Злочовського, і о. для існуючих при деяких її піддержував тодішній ди помозі яких, вони думали заяіепад вартости доляра, Зразу після проголошен- тих країнах, що підписали
ктатор Китаю M a o Tce– цілковито знищити західні ня Президентом трьох на- згадані Домовлення, - за- даючи. що протягом 60-річ-
крилошанина Б. Смика. парафіях традиційних Бра- але збільшити його ного існування Совстського
Співав чоловічий хор під тств і Сестрицтв, що нага- тунг і його дружина Чіянг впливи на китайський на- вартість відносно закор- креслених заходів вартість кінчив перегляд стану прав
Чінг. род американського доляра в людини в Совстському Со- Союзу ніхто не вндвнгав
диригентуррю о. Івана А. дують старокрайові і ко- донних валют. цієї справи.
Кротця. Інформація про розв'я- Західній Німеччині, Брита- юзі і висловив похвалу со-
Під час спеціяльно скли- нії, Японії, Швайцарії та на встському урядові за „ви-
Делегатським збором ке- (Закінгсння на crop. 3) зання китайської „червоної В результаті цієї „рево- каноі пресової конференції „Кожний громадянин
гвардіГ спершу появилася в люційної активности" було інших світових ринках зна- черпннй звіт відносно прав Совстського Союзу мас
Президент повідомив, що чно зросла, а натомість вар- людини в СССР".
японській пресі, а пізнше закрито численні універси- Федеральна Рада Резерв право мати політичні oni–
Дж. Белл, кандидат на сенатора була підтверджена китай- тети й наукові установи, підвищує свій дисконтний
тість золота дуже впала.
Крім того, на Нюйорксь- Комітет -т- цс порівняль- нії. які відрізняються від
ською газетою „Жьеньмін бібліотеки, та інші куль- процент, тобто відсотки, які комуністичного погляду... і
з Ню Джерзі, відвідав Жібао", яка є органом Цен- турні заклади. У висліді накладає на позички бан-
кін біржі пересічна вартість но нова агенція ОН і її не право критикувати помил-
трального Комітету китай- припинення виховної сис- цінних паперів (,.Дов слід мішати з Комісією ОН ки та недостачі і ніхто не
УНСі„ Свободу' ської Компартії. Згідно з теми в Китаю почали від-
кам. із дотеперішніх 8,5 до
9,5 відсотка. Це дершчй
Джовнс Індустріял Аве- щодо прав людини.
Члени згаданого Комітс- може карати його за цю
шташшшшш цим повідомленням від по- чувати брак фахових сил, редж) протягом середи, 1-го критику". твердили со-
р а з . що д и с к о н т н и й листопада, збільшилася на ту ОН дійшли до переко-
неділка, 30-го жовтня ц. p., зокрема науковців, інжене- процент зріс на цілий від- встські делегати.
„червоні гвардисти" фор- рів, лікарів та людей інших 35,34 пункта, що становить нання, шо Совстський Со-
соток від 3-го березня 1933- найвищий одноденний зріст юз „зробив великий поступ
мально розв'язані, а моло- професій. го p., тобто напередодні Щодо вісток про запро-
деча організація (кнтайсь- Теперішній уряд, взявши в історії ЗСА. Тільки два дні на відтинку прав людини", торення політичних в'яз-
інавгурації президента раніше вартість цих nane– як теж заявили, що в СССР
кий комсомол) одержала до уваги наслідки такої пра- Френклина Д. Рузвельта. нів до закладів для умо-
первісну назву „Комуніс- ці „червоних гвардистів", рів була впала на 19,5 „існує велика пошана для вохворих, совстські пред-
Це рішення має на меті пункта. прав людини", а також по-
тична Ліга Молоді" з чіт- вирішив покласти край іх- зменшити кількість амери- дякували Совстському Со- ставники твердили, що „не
ко окресленими завдання- ній діяльності і приверну- канських доларів у цирку- було випадку, щоб здорова
Крім того, велика кіль- юзові за те, що був „най- особа була приміщена в
ми, опрацьованими зазда- ти стабільніЬть в Кнтансь- ляції. що спричиниться до кість коментаторів вказує, більшою державою, пред-
легідь в ЦК Компартії. кій Народній Республіці, збільшення вартости психіятричній лічниці", до-
що підвищення ДИСКОИТНО- ставники якої звітували пе- даючи, що в СССР „такі
Цікаво при тому відміти- відбудовуючи її не тільки доляра на світових ринках, го проценту Федеральною ред Комітетом".
ти, що китайські газети на- господарсько й військово, але також утруднить мож- випадки цілком нсможли-
Радою Резерв може дуже ві".
зивають „червоних гвар- але також в інших ділян- ливість позичок амернкан- негативно відбитися на пе-
дистів" інструментом Мао, ках. Рішення про розв'я- Комітет ОН щодо прав Ніколай Сударіков зая-
ським громадянам, зокре- ресічних громадянах ЗСА, людини складається з 18-ох
за допомогою якого було зання „червоної гвардії" ма спричинитьлідвщцення тобто на середній і нижчій спеціялістів. шо їх вибн- вив, що значно зменшила-
нанесено чималі шкоди ки- було прийняте на з'їзді ки- у відсотках на мортгеджеві економічній верстві. Цс. расться за їхне знання і дос- ся кількість осіб, які бажа-
тайській господарській сис- тайського комсомолу (Лі- позички. між і н ш и м , в і д м і т и в від в ділянці людських прав ють емігрувати із СССР, як
темі, науці, культурі тощо. ги Комуністичної Молоді), Джордж Міні, президент і які прийняті на працю в теж твердив, ЩО совстські
- Президент Картер теж власті не роблять жадних
Наукових і культурних дія- який відбувся 27-29 жовтня поінформував, що уряд Американської Федерації Комітеті як індивідуальні
чів „червоні ґвардисти" су- ц. р. в Пекіні. Праці-Конґресу Індустрі- особи, отже, вони формаль- перешкод тим, які внесли
ЗСА, у порозумінні з уряда- клопотання відносно одер-
ми і банками Західньої Ні- яльних Організацій (АФП- но не представляють кра-
КІО), гостро критикуючи їн свого походження і. не жання виїздних віз.
.-Лвііл. 'ЇМ , г гЦь
Джефф Белл' (посередині) під час зустрічі з голов-
Міні закликаї уряд встановити мсачини, Японії та Швай-
царії, встановив 30-більйо- рішення президента "Kap– відповідають перед уряда- Щодо права на свободу
ними екзекутивними урядовцями УНСоюзу і членами контролю над цінами і платнями иовий фонд із закордонних тера. - ми тих країн.Держави — думки, переконань та nor–
редакції „Свободи" та „Українського Тижневика". члени ОН. які підписали лядів, то совстські пред-
(Світлив ред. Ігор Длябога) Вашінгтон. - Джордж те, робітничий, рух закли- згадані два Домовлення, ставники твердили, що на-
Джерзі Ситі. - „ П р а в а торію і розвиток українсь-
Міні, президент Американ-
ської Федерації Праці -
кас президента Картера та
Конгрес встановити при-
Єгипетсько-ізраїльські переговори зобов'язані представити
Комітетові звіти про стан
селення Совстського Союзу
..своєю власною волею"
людини і їх оборона в ці- кого поселення в ЗСА, про Конгресу Індустріяльних
Організацій (АФП-КЮ) у
мусову урядову контролю, у Вашінґтоні продовжуються прав людини в їхніх краї- встановило обмеження, які
лому світі повинні бути цен- організаційний стан україн- але не тільки над цінами і нах, точніше, про поступ віддзеркалюють його інте-
тральним аспектом нашої ської громади та її багато- понеділок, 31-го жовтня, заробітним платнями, але Вашінгтон. - Не зважа- його коаліційного уряду, щодо запевнення цих прав.
ючи на те, що протягом твердив, що існує МОЖЛИ- реси та служать його цілям,
закордонної політики", - гранну активність в напря- заявив, що робітничі спілки над всіми іншими прихода- як теж сприяють скріилен-
заявив Джефф Белл, кан- мі збереження українських вважають, що запропоно- ми, наприклад, чиншами, останніх кількох днів дій- вість, що пощастить підпи-
шло до поважного напру- Беручи до уваги звіт Ко- ню та розвиткові совстсь-
дидат Республіканської духових вартостей, куль- вані президентом Джіммі банковими відсотковими кої держави і. як такі, не
партії на сенатора зі стей- турних надбань, вкладу в Картером добровільні об- стопами тощо. ження з уваги на недавнє сати сепаратний сгипетсь- мітету про Совстський Со-
рішення уряду прем'єра Мс- ко-ізраільський мировий юз, представники якого ви- противорічать згаданим
ту Ню Джерзі, під час розбудову ЗСА і допомоги меження на підвищення в двом Домовленням Об'сд-
цінах і заробітних платнях Заки Конгрес схвалить нахема Бегіна „поширити і договір 9-го грудня, тоб- ступали на засіданні в Же-
відвідин Головної Кание- українському народові в скріпити" ізраїльські оселі то напередодні формально- неві 24-го жовтня, комен- наннх Націй.
лярії УНСоюзу і Видавниц- його боротьбі за свободу і не матимуть успіху і тому цю урядову контролю, то
закликають Президента провід АФП-КЮ „співпра- на окупованій арабській го вручення НобелівськоТ татори та багато членів ОН Відносно свободи рслі-
тва „Свобода" та одно- незалежність. території на західньому бе- нагороди миру, яку цього висловили опінію, що зга- гії, то в Совстському Сою-
годинної зустрічі з ГОЛОВ- В зустрічі з Беллом взя- представити^ наступному цюватиме" з добровільною
96-му Конгресові пропози- програмою Білого Дому, резі ріки Йордан і біля міста року признано спільно Бегі- даний Комітет наслідує Ко- зі немає ніяких обмежень на
ними екзекутивними уря- ли участь: головний пред- Гази, вашінгтонські єгипет- нові та єгипетському прс- місію ОН щодо правлюди- цю свободу. твердили
довиями і редакторами. сідник УНСоюзу д-р Іван цію встановити примусову що її Президент оприлюд-
урядову контролю над ціна- нив 24-го жовтня, — заявив сько-ізраїльські псрегово- зндентові Айва рові ель- Са- ни, яка стала форумом для Сударіков і Колібаб, - до-
Дж. Белл прибув в това- Флис, головний секретар ри, в яких також беруть датові. „вибілювання" винуватих даючи, що в СССР існує 20
ристві Олега Миськова, Володимир Сохан, голов- ми і платнями. Міні, але додав, що ані він, урядів, а не дійсної оборо-
участь представники амери- У Каїрі речники єгипеТ" ни прав людини. 000 церков і святинь, „які
молодого українського ак- ний касир п-і Уляна Дячук, Заявляючи, що робітнн- ані члени Екзекутивного відкриті для потреб віру-
Комітету цієї федерації канського уряду, віднови- ського уряду заявили, що
тивіста Республіканської головний організатор Ва- чий рух „не любить урядо- лися у понеділок, 31 -го ЖОВ- якщо не буде дальших пе- ючих".
партії. сильОріховський, редакто- вої контролі", Міні сказав, профспілок „не будуть зму- У своїй оцінні стану прав
шувати своїх членів" додер- тня. решкод, то остаточна вср- людини в даній країні зга-
ри „Свободи" - Вол^ди- що робітники, однак, ще Совстські представники
Наголошуючи справу мир Левенсць, Василь Tep– більше бояться погіршення жуватисяя напрямних, що Прем'єр Бегін, промов- сія мирового договору MO- даннй Комітет ОН мас бра-
їх запропонував президент ляючи в Єрусалимі до чле- же бути готова за два-три тн під увагу всі постанови закінчили свій звіт твсрд-
прав людини та їх nopy– шаковець, Любов Коленсь- інфляції та повернення еко- женням, що Совстський Со-
шення в Совстському Сою- ка, Євген Федоренко і Зе- номічної рецесії. З уваги на Картер. нів партій, які входять до тижні. двох Домовлень: право на- юз не мас причини бояти-
зі й інших країнах світу, нон Снилик та редактори родів на самовизначення і ся світової опінії, ані причи-
Джеффер Белл, який не „Українського Тижневи- державну незалежність; за- ни скриватн шонебудь пе-
приховує своїх консерва- ка" Ігор Длябога і Рома
тивних поглядів, цікавився Сохан-Гадзевич. ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ПІДГОТОВА ДО НІ КОНГРЕСУ СКВУ борона тортур, невільничої
праці та безпідставних ape–
ред нею. а навпаки, „Со-
встський Союз гордиться
рухом спротиву в Україні, штів; свобода на перемі- своїми осягамн в цій ділян-
переслідуванням за релігій- (З метою інформувати наших читачів про підгото- ка частина делегатів ще не точкою в концерті буде ВИ- шення та еміграцію; свобо-
ву ПІ Конгресу СКВУ, ред. Володимир Левенець ці. гордиться своїм вкла-
ні переконання, долею по- В НЮАРКУ ПОМЕР зголосилась у Верифікацій- конання спільно трьома хо- да думки, переконань. ре- дом в шляхетну і гумані-
літв'язнів та їхніх родин, перевів довшу розмову з,адміністративним директо- ній комісії. Загально при- рами пісні „Владико Неба і лігії, поглядів та вислову:
БЛ. П. ВАСИЛЬ ПАЩАК ром УККА мгром Іваном Базарком, який хоч тарну справу оборони прав
справами еміграції тошо. пускають, що в Конгресі Землі" з участю солістів,. свобода зборів та МІТИН- людини".
Хоча він республіканець, Нюарк, Н. Дж. — Bcepe– формально не очолює підготовчого Комітету, але з візьме участь біля 500 пов- Квитки на концерт вже мо- гів; право етнічних. рслі-
Белл схвалив первісне ста- ду, 1-го листопада 1978 ро- посту свого становища полагоджує спільно із своїми ноправних делегатів. Опла- жна набувати у ціні 10,8, 7. і гійних та лінгвістичних Ці твердження COBCTCb–
новише президента Карте- ку, відійшов у вічність після нечисленними співробітниками, багато справ пов'я- та для гостей виносить 20 5 долярів в українських кра- меншин розвивати свою кнх речників здивували і
ра шодо прав людини, зок- довгої недуги бл. п. Василь заких з Конгресом. На підставі цієї розмови і долярів і цс уповноважнюс мницях АРКА і ЕКО. культуру, вілверто визна- заскочили коментаторів,
рема його відповідь на Пащак народжений 27-го переданих редакції вже узгіднених матеріялів подас- їх брати участь в пленар- Коротку доповідь про вати і практикувати свою беручи під увагу те. що в
листа академіка Андрея січня 1915 року у Старому мо основні інформації). них засіданнях і нарадах значення української куль- релігію, чи користуватися самому Совстському Союзі
Сахарова та інші заходи в Самборі, Західня Україна. комісій; білети на Конгре- тури виголосить в часі кон- рідною мовою. і за кордоном постійно по-
обороні переслідуваних в Покійний був ввесь час ак- Вже в неділю, 19-го лис- ки та Австралії у числі, як це совий бенкет виноситимуть церту д-р Бгдан Стебель- ширюються підтверджені
СССР, але скритикував йо- тивний в суспільно-громад- топада ц. p., будуть від- уастійнюс статут СКВУ. 35 долярів. ський з Торонто, а вступ- Звіт совстського уряду. вістки про безперебійне ПО-
го за пізніші концесії Moc– ському житті, був довго- правлятися в усіх церквах Відділи крайових організа- не слово скаже мгр І. Базар- Комітетові ОН, як теж дис- рушення всіх прав людини
кві, зокрема за те, шо не літнім фінансовим рсферен- українського поселення цій не мають права висила- Конгресові імпрези ко. кусія над ним були базо- совстськими властями. Але
припинив переговори шодо том 1-го Відділу ООЧСУ та Торжественні Богослужен- ти своїх делегатів; вони Бенкет: Конгресовий бен- вані виключно на тексті може навіть більше здиву-
САЛТ 11 під час судових членом багатьох інших ук- ня в наміренні українсько- можуть взяти участь в Кон- Великий концерт в Kap– кет з участю представників нової Конституції COBCT– вало коментаторів стано-
процесів над А. Щарансь- раїнських організацій. го народу і щасливого nepe– гресі. як гості, що є навіть негі Голл: В четвер, 23-го уряду ЗСА і Канади та зап- ського Союзу і Комітет ні вище, що його відносно
киміА. Пнзбургом. „Пре- бігу Конгресу СКВУ з учас- дуже побажаним. листопада, у великій кон- рошених репрезентантів ін- разу не старався пов'яза- совстського звіту зайняли
зидент Картер повинен був Похоронні відправи роз-
тю Владик. Реєстраційна оплата де- цертовій залі Карнегі Голл ших народів, відбудеться в ти постанов двох згаданих деякі члени Комітету ОН
перервати переговори, на- пічнуться в п'ятницю, 3-го Від 19 -23 відбуватимуть легатів і гостей: Peccrpa– (57-ма вулиця і 7-ма евеню) суботу, 25-го листопада о Домовлень ОН, чи поста- щодо прав людини, які по-
томість він власне толі листопада ц. p., поминаль- свої наради з'їзди, конфе- ційна оплата делегатів вн- відбудеться Фестиваль ук- год. 7:30 вечором в бенке- нов самої совєтської Конс- ходять із країн Заходу. На-
післав державного секрета- ною Панахидою о год. 7-ій ренції, наради - складові носить 50 долярів. Опла- раїнської пісні з участю товій залі готелю „Амері- титуції із специфічними ас- приклад. КрістіянТомушат
ря Сайруса Венса до Же- вечора в похоронному заве- організації і установи СК- та включає: І білет на бен- трьох хорів — чоловічого кана". Зголошення на бен- пектамн політики уряду із Західньої Німеччини. хва-
неви на розмови з А. Гро- денні Литвина при 801 кст приймає канцелярія СССР. чи з широкорозго- лив Совстський Союз за
миком". Белл приобіцяв, Спрінгфілд евеню в Ірвінг-
ВУ. кет, 1 білет на полуденок, „Гомін" з Великої Брита-
Підготову до Конгресу течку з конгресовими мате- нії під диригентурою Яро- УККА при 203 2-га евеню, лошеними прикладами по- співпрацю з Комітетом, а
шо коли стане сенатором, тоні, Н. Дж. Похорон в су- переводять чотири комісії: ріялами. Реєстраційна ко- слава Бабуняка; мішаного тел. (212) 228-6840. Перед- рушення прав людини в англієць Вінсент Еванс, го-
він буде класти особливий боту, 4-го листопада о год. Програмова, Верифікацій- місія досі переслала усім „Думка" з Ню Йорку під бачений також виступ ген. Совстському Союзі. лова цього Комітету ОН.
наголос на права людини, 7:30 рано до церкви св. на (працюють в Торонто) і зголошеним делегатам лис- диригентурою Семена Ко- П. Григоренка і мистсць- Совєтську делегацію на висловив подяку COBCTCb–
як інтегральний елемент Івана Хрестителя, а відтак Орагнізаційна та Peccrpa– та в справі реченця надси- мірного; дівочого „Веснів- ка гостина. переслухування Комітетом ким властям і закликав Ко-
закордонної політики ЗСА. на цвинтар св. Андрія ційна (працюють в канце- лання реєстраційної опла- ка" з Канади під дириген- Після бенкету, о год. 11-ій ОН очолювали Ніколай мітет розповсюдити звіт
Первозванного в Бавнд
Бруку. лярії УККА в Ню Йорку). ти до 6-го листопада ц. р. турою Квітки Зорич- Кон- вечора, відбудеться на цьо- Сударіков із міністерства совєтської делегації, бо він
Комісії узгіднюють nporpa– На день 27-го жовтня було драцької і солістів conpa– му ж поверсі в готелі „Аме- закордонних справ та Koc– „дуже важливий, цікавий і
В дальшому, Белл ціка- Покійний осиротив дру- докладний".
вивгя українською грома- жину Софію, дві дочки - му Конгресу, верифікують зголошених 250 делегатів но Марти КокольськоьМу- рікана" товариська забава; тянтин Колібаб із міністер-
;Яою в ЗСА, зокрема в стей- Орисю з мужем Миросла- організації та займаються (140 із ЗСА, 88 з Канади; 12 з сійчук, (Міська опера Ню грає оркестра „Темпо" Іри- ства справедтивости. У сво- Звіт совєтської делегації
' ті Ню Джерзі, її розвитком вом і Нусю з мужем Оле- іншими справами. Великої Британії, 1 з Фран- Йорк), баса Павла Плішки нея Коваля;вступ на забаву їх заявах совстські пред- про стан прав людини в
і потребами, як складової гом, двох внуків — Бояна і Хто має право брати ції, 3 з Венесуелі, 5 з Ав- (Метрополітальна Опера), для студентів 5 долярів. За- ставники головним чином СССР, що його прийняв цей
частини американського Добряна, дві сестри — участь в Конгресі: Згідно зі стралії, І з Німеччини). Згі- баса-баритона Андрія Доб- баву влаштовує СУ СТА. цитували уривки з Консти- Комітет ОН, разом з інши-
суспільства. На його ба- Рузю і Ганю в Україні, бра- статутом участь в Конгресі дно із статутом члени Сек- рянського (Метрополіталь- В тижні Конгресу СКВУ туції СССР, які стосуються ми документами і звітами,
жання, головні екзекутивні та Миколу в Караганді та беруть делегати крайових ретаріяту в числі 53 особи є на опера) і тенора Воло- цілий ряд організацій від- прав людини, як теж виго- буде переданий Гснераль-
урядовці і редактори поін- дальшу родину в ЗСА і в організацій ЗСА, Канади, також повноправними де- димира Луціва (соліста хо- лошували твердження від- ній Асамблеї Об'сднаних
формували Белла про іс- Україні. Европи, Південної Амери- легатами на Конгрес. Вели- ру „Гомін"). Останньою (Закінгення на crop. )) носно застосування цих Націй.
СВОБОДА. ІГЯТНИЦЯ, 3-го ЛИСТОПАДА 1978 423JL.

:---ОСОСООСк ! ^ О О С О Є С Ч ;;–.

CBOFOAA^bSYOBODA Ярослав Курдидик ІЧГ.МАЄ Панас Феденко


УКРАЇНСЬКИЙ щолінник
НАТО immevtt Р^т^да ЗНАВЕЦЬ НАРОДНОЇ МУЗИКИ
U К R А І Н І A S 0 А І І Ч

F O U N D E D 1893 -
Ukrainian newspaper published aaily except Mondays and noli Згідно з вістками, шо їх У Тому, шо 1^ршавс4,- реведені на ,,полігоні" (Посмертна згадка про Данила Пі го)
days by the Ukrainian National Association, i n c . at отримали пресові агенції з кий пакт має майже 50
30 Montgomery Street. Jersey City. NJ.'O?lOi Ґрафенвер у Західній Ні-
останнього річного звіту відсоткову перевагу в Ев- меччині. Крім меншої раке- Один по одному від- не . дозволяв. З великою' віяти, шй „Рада" (газета в
Р Е Л Л Ґ У Є КОЛЕГІЯ У СКЛАДІ (поазбучно)
Міжнародного Інституту в ропі 1 950 000 вояків, а ти ,,Драґон", яку слід вва- ходять з кону ЖИТТЯ ЛЮ- вдячністю згадував Д. Пет- Києві. - П. Ф.) перед 1915
Любов Коленська. Володимир Лсвснсць. Зснон Снилик (тепер ви Лондоні, а додатково ше з НАТО - 1 200 000. Зброй- жати зброєю для індивіду- ди, шо були „свідомими . рівський француза-учнтеля роком мала 4000 тиражу, а
к т п ю ч и й обов'яжи голови Колегії). Василь Тершаїсовсиь і ЄВГЄІ інших достовірних МІЛІ- ні сили Варшавського пак- ального вояка, береться українцями" в російському в „Музикальному учили- з того може тисячу, що
В Фелорснко. тарних джерел виходить, ту мають значну перевагу в теж до уваги дуже при- темному царстві і діждали ші в Січеславі, бо він передплачували для себе і
шо вдержання дотеперіш- середніх і важких танках, з цільну, але велику і да- днів свободи, коли упав показав Петрівському ори- окремо ше для когось (СВО-
AecoiiU Class Postage pa-d at the Post Office of Jersey City. N J нього „мілітарного балян- чого насувається здогад, лекосяжну протитанкову трон Романових у березні гінальність, силу й красу їм же коштом), шо може Й
Accepted for mailing at special rate of postage provided foi JX су" - доосновно захитане. що комуністичний напад ракету ,,Тов", яка оперує із 1917 року. української народної пісні. не читалася; коли на 225
Section 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. JB1S. 000 населення Катеринос-
Якщо йдеться про озбросн- може перемінитися і при- опанцирених піхотинських Данило Петрівський, Перше готувався Д. Пет-
Передг..-ата: на рік — 430.00. на пів року -– J16.00. н а 3 міся- ня Заходу і Сходу, або няти чисто конвенційну возів. Варто теж згадати, знавець української музики рівський на співака (мав ( лава було тридцять свідо-
ці - S9 00. Для членів У Н С о ю з у 65 t міс. За кожну зміну а^д- уточнюючи, обидвох над- форму зудару, таким чн- що деякі літаки-джети, а й народної пісні, диригент баритон), але недуга горла ' мих українців, то по цілій
реси — 25 є. Чеки і "money orders" виставляти на'Svoboda" потуг — ЗСА, які явля- ном дійде до уникнення також і гелікоптери НАТО хорів українських, інженер- не дозволила, і він вивчав Україні, при 23 мільйонах
ються „мілітарним хреб- неодмінної обосторонньої будуть вивінувані у ракети економіст, завершив свій хорове мистецтво, як дири- населення, цих свідомих
Р.О Зох 346 Jersey City, N J . 07303
том НАТО" Та СССР, що нуклеарної нищівної загла- „Тов". життєвий шлях далеко від гент. було 17100 (одна сота) від-
очолює і розбудовує Bap– ди. Окрім цих модерних рідної. України, в Міннеа- У час Першої світової сотка". Данило Петрівсь-
Національні права шавськнй пакт, то дово- З достовірних вісток ВІЙ-
диться об'єктивно стверд- ськових к о м е н т а т о р і в
протитанкових ракет пля- полісі. Прожив 90ПХЖІВ.
Знав я Петрівського від
війни Петрівський зустрі-
чав у Січеславі знаменито-
кий пристав до горстки
„свідомих українців", що
У відповідь на всезростаючі національні ВИМОГИ нується збройні сили НА-
Шотландців і валлійців, британський уряд недавно жувати, що Схід таки по- виходить, шо якраз ці вище ТО вивінувати найновішим літа 1917 року в Катери- го оперового співака Івана взялися будити приспану
вирішив надати цим народам досить широку автономію чав насправді виперсджува- наведені дві причини змі- тривимірним, мобільної нославі: українці не визна- Алчевського, брата поетки народну масу до національ-
відносно адміністрування багатьох ділянок їхнього ти Захід. нили стратегію НАТО р конструкції, полевим рада- валн цієї назви для давньо- Христі Алчевської. У Киє- ного життя. Доля не да-
власного політичного, культурного, виховного та націо- Так званий „Мегато- ,,втечі за Райн" на задер- ром, шо допомагатиме до- го запорізького селища - ві, писав мені Петрівський ла Україні часу для роз-
нального життя Рішення британського уряду - це фактич- нажний балянс" за 1977- жання кожночасних бойо- телерішній ракетній систе- Половні і вживали іншого із Міннеаполісу, готували витку сил - культурних,
но перша децентралізація влади від 1707-го року, коли 1978 показує, що ЗСА ма- вих становиш і готовість мі несхиблювати в поцілах імени - „Січеслав". Фа- науковці монографію про політичних, господарсь-
королева Анна об'єднала в одній державі народи ють усіх 3600 нуклеарннх відбивати наступ , ворога. до ворожих літаків. Є теж ворит Катерини 11 Тїо- Алчевського, що в віці 40 ких. За царським режимом
британських островів. Теперішній уряд в Лондоні вирішив ракет, а СССР - 5610. При На основну зміну такої провірені вістки, що в окре- тьомкін заснував місто на років умер несподівано ро- прийшла ше тяжча, Люта
іаПропонувати цю децентралізацію з надією, шо вона чому, Америка має тільки стратегії вплинула масова мих дослідчих осередках території Половиш після ку 1919. Не знаю, чи та неволя, котра фізично ви-
Частинно заспокоїть тих шотляндців і валлійців, які 540 ракет зі зарядкою мега- протитанкова зброя, шо ведеться наполегливі зу- руїни Січі 1775 року, више праця вийшла в світ. нищила мільйони народу
вимагають повної самостійности для своїх народів, а тонажної нищівної засяж- нею почали вивіновувати силля, щоб вдосконалити Койдаиького Порогугі на- В Січеславі Д. Петрівсь- терором і організованим
також тих. які тільки хочуть ширшої автономії. ирсти в порівнянні до 1670 бойові з'єднання НАТО, а ..винищувачі", якими аме- звав цей город ,,Катери- кий почав творити україн- голодом.
Варто підкреслити, що також в інших державах Заходу совєтських. Варто буде вперше, це завдячується мі- риканська армія користу- нославом". Південну Ук- ські хори, в яких співали Д . ПетрІВСЬКИЙ ОПИНИВ-
зростають рухи різних національних меншин і уряди тих пригадати, що нуклеарний ніятюрній ракеті ,,Дра- валася вже у в'єтнамській раїну царський уряд назвав робітники підприємств ся після поразки Армії
країн, в більшій чи меншій мірі, стараються задовольнити мегатон має екслльозійно- гой" і дещо більшій фор- війні. Вони викривають із „Новоросією", землі Віль- цього індустріяльного МІС- УНР у війні з червоною
прагнення тих народів відносно більшої контролі над нищівну силу, яка рівно- мою ,,Тоб". Однак вияв- ПОВІТРЯНИХ ПОЛетІВ ТЄПЛО- ностей Запорозьких стали та. Захоплювали його до- російською армією в кінці
власною долею. рядна до 1 000 000 тонн ляється, шо продукція про- ту людського тіла, дію або власністю „байстрюків рогоиінні скарби Запорізь- 1920 року, в Польщі і від
У французькомовній канадській провінції Квебек при ТНТ. титанкової ракети „Дра- саму наявність кожної бо- Єкатерини", як без усякої кої старовини, зібрані в Сі- 1922 року в Чехо-Словаччи-
владі тепер і партія самостійників, і хоча більшість Чергова перевага Сходу гон" для союзників НАТО йової машини і скерову- пошани до монархів писав чеславі в Музеї Поля. Поль ні. Студіював економічні
населення провінції покишо не виявляє бажання негайно заключається в тому, що коштуватиме Америку в бі- ють стрільна до кожної Тарас Шевченко. (Pohl) був українізований науки в Українській Госпо-
відокремити Квебек від решти Канади, як рівнож не хоче СССР додав у біжучих жучому році понад 1 міль- ворожої ЦІЛІ. Сюди переселялися люди німець-промнеловець, що дарській Академії в Подє-
відділення тієї провінції федеральний уряд в Оттаві, то цей роках 7000 танків нового ярд долярів. У своєму нешодавному з північних областей Укра- вложив велику суму гро- брадах і, діставши диплом
уряд змушений рахуватися із самостійницькими настроя- типу до своєї теперішньої Ракета ,,Драгрн", доро- пресовому інтерв'ю В. Дж. іни, не мало їх тікало від шей на створення Музею. інженера, перенісся на За-
ми населення Квебеку, а квебекські сепаратисти продов- кількості! 43 000, отже має га. Ракета, точніше викид- Перрі, директор Дослідно- панщини, що гнітила селян На чолі стояв історик карпатську Україну. Ця ук-
жують свої старання відносно усамостійнення Квебеку. їх усіх тепер 50 000. З ня та елетрооптичний. прн- го Центру в Пентагоні на обох боках Дніпра. Над Професор Дмитро Явор- раїнська область, що була
В Есианії. де донедавна існувала ще абсолютна диктату- останніх повідомлень НА- цільннй механізм, коштує заявив, шо для повного порогами Дніпра в Лоц- ницький. довгі роки під малярським
ра генералісимуса Франсіска Франка, такі національні ТО, Варшавський пакт має між 13-16 тисяч долярів. підсилення'і розвою зброї манській Кам'янці жили Запорізька слава, яку пануванням, потребувала
меншини, як баски, катальонці і галісійці одержали тепер на європейському об- Але, як слушно відмічують НАТО входитимуть теж потомки запорозьких коза- охороняв проф. Явориць- культурних ,,будителів", і
автономні права від уряду короля Хуана Карльоса та ширі 65 000, а НАТО. - військові фахівці, цеаіднос- далекосяжні ,,інфра-черво- ків, відважне плем'я лоц- кий у музеї і описував у в цій роботі мав Д. Пет-
прем'єра Адольфа Суареза. 25 500, в тому числі 10 500 но Досить дорога зброя ні вишукувані" і т. зв. манів, шо вміли провадити своїх книгах, і народна піс- рівський неабиякі заслуги.
” "Прикладів можна б наводити багато більше і всі вони американських танків. Як- перемінює кожного ПІХО- „профільно контрольована човни з товарами крізь ня будили в людності Сі- Як організатор хорів і вик-
^зо'кл u на.ти б, що в країнах вільного світу уряди стара- шо йдеться про бойове тинця у своєрідного ,,ни- радарова система". Перрі ревучі Пороги. Між ними чеслава й околиць націо- ладач музики в Учительсь-
узться задовольнити бажання і змагання національних летунство, то тут, хоч Схід шівного супермена". Ок- зокрема підкреслив, шо за- найстрашніший був поріг нальну свідомість., Для хо-; кій Семінарії в Ужгороді,
ТПХІВ і має деяку цифрову nepe– рема елітарна комісія з вдякн останнім америкая- Ненаситець, записаний у рів, якими керував Д. Пет: Д. Петрівський виховав ба-
; Цілком протилежно виглядає ситуація в Советському вагу, домінує НАТО, а та- Пентагону, яка слідкує за СЬКИМ ТеХНІЧНИМ ДОСЯГНЄН- книзі царгородського кеса- рівський, він вибирав піс- гато диригентів для співу
СЧКЧІ. ній останній імперії в світі. Пропагандивно Москва кож і в нуклеарній зброї випробовуванням і точніс- ням, можио „розкривати ря Констянтина Перфиро- ні з історичним змістом: світського й церковного.
йдає. шо підтримує „національні визвольні рухи" в різних своєю якістю. тю попадання цієї ракети, всі в о р о ж і ш у , які npoxo–родного „Про керування в них згадувано „вражу Видатний знавець українсь-
країнах Азії та Африки, але рівночасно жорстоко приду- Згідно з дотеперішньою виключав ДіШеальну нело- дитимуть за прикриттям державою" (De administran– бабу Катерину", що „степ котw йародної - музики, Д.
віус будь-які вияви національної свідомости в межах своєї західньою мілітарною тео- мильність" у нищенні КОЖ- хмар або темінню ночі. do imperio) в 10 віці нашої широкий, край веселий па- Петрівський відкидав уся-
імперії, ведучи'пЗЛгтику примусового „злиття народів" в рією було прийнято, шо у ного ворожого танка, який Всюди, як довго ворог буде ери. Д. Петрівський згаду- нам наділила". У Січеславі кий „кіч", що приносили в
іпбито "єдиний совєтський народ", а фактично в один випадку чергової майбут- зустріне „Драґон". Воно порушуватися, виділюва- вав часто Пороги і гірки- Д. Петрівський позна- ужиток деякі невдалі ком-
російський нарід. Кремлівські верховоди карають довги- ньої війни, велика кількість може звучить до певної тнме будь-яке тепло, або ми словами ганьбив вар- йомився з членами Україн- позитори, наслідуючи чужі
Чін термінами ув'язнення в тюрмах, концентраційних танків Варшавського пак- міри як парадокс, але зга- радарні, чи електропіч ні варство московських кому- ської Соціял-демократич- зразки. Д. Петрівський та
лаборах і. закладах для умовохворих тих осіб, які тільки ту, мала б очолювати ата- даний оптично прицільний промені, його можно ви- ністнчних окупантів, яким ної- Робітничої Партії, що -4ван Романченко, що діяли
;внліаі ають пошанування національних і культурнкх'іфав^ ясу на Західню Німеяїннугі механізм,,увдаряє непі- -кривати та неодмінно зни- помагали українські „під- діяла нела(^ьНо,!^їдфіДУ- на Зашрпатті, критично
ше говорячи вже про тих, які. покликаючись на конституп -У згаданій теорії лередбачіг мильно в ту ціль, яку він --щувати. брехачі": аджеж „світові бовмЙ, Ід'ько Вирва, Кость ставились до ,,народнос-
,нію Совєтського Союзу та на конституції „суверенних" чалося, шо під час тако- електронічно бачить". революціонери" вирішили Гераснмів, Іван Романчен- ти" стрілецьких пісень і
союзних республік, вказують, що Україна, Білорусь, го нападу, подавляюча Протитанкова ракета знищити чудо природи, ко та інші. Романченко мав знаходили в них чужі, не-
;Литва. Латвія. Естонія. Грузія. Вірменія та всі інші кількість збройних сил ,,Драгон" із Л незвичайно Дніпрові Пороги, щоб збу- музичну освіту і як добрий українські, запозичені
республіки мають конституційне право вільного виходу із НАТО, включно з амери- складним ,,жироскопіч- З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ дувати гідроелектростант промовець-агітатрр, умів впливи. Теж псевдо-народ-
Совєтського Союзу. канськнмн змоторизова- ним" вивінчуванням три- цію. Казав Петрівський, збудити свідомість між ро- ні елементи відкривали во-
j Так в дійсності мається справа національних прав і
саобід в демократичних країнах Заходу та в рабовласниць-
нимй бойовими з'єднання- мається дуже близько'зем- 'Нарада ЗУАДК шо були інші технічні спо- бітннкамн та прилучити їх ни в „українських совєт-
ських" витворах. Наприк-
ми, мали б якнайскоріше лі і дещо нагадує „крилаті соби, шоб зберегти Поро^ до соціял-демократичного
кій комуно-московській імперії, на ім'я якій Совєтський відтягнутися за ріку Райн і ракети"."Вона відносно до щ Звідомлення про нараду ги БІД руїі:н для дальших руху,і Із робітників, ЩО.СПІ- лад, Д. Петрівський ствер-
064ОЗ. '-” : ґ' - там очікувати на допомогу сили свого нищення не важ- Дирскційної Ради ЗУАД- поколінь українського на- вали в хорі Д. Петрівсь- див, що популярна пісня
нуклеарної зброї, яку су- ка, легко роздільна від ви- Комітету, поміщене у „Св0- ро'ду. „Чи схотів би аме-, кого, вийшли після упадку „Запрягайте, хлопці, коні"
УКРАЇНИ часні військові речники на- кидня і, вагою не nepexo– боді'' з четверга, 5-го жовт- рнканський уряд, для еко- царського режиму 1917 ро- мас ,тему з російського
зивають „нуклеарн'ою за- дить 30 фунтів. ня ц. р. неточне і неповне. номічної вигоди, знищити ку політичні організатори і „кічу^ -г- „Смотрітє ви,
А РІВЕНЩИН1 ВІДЗНАЧЕНО гладою Третьої світової Коли прирівняти цю ра- На кілька тижнів перед цією водоспад Ніягари?" - пи- борці за волю у війську добриє люді, што еделал
400-РІЧЧЯ ОСТРОЗЬКОЇ ШКОЛИ війни". кету до першої протитан-; нарадою я повідомив окре- тався Д. Петрівський. Української Народної Pec– дурак надо мной”.Г. —
Але від осені минулого кової зброї, шо нею корис- мим листом усіх членів ДН- ПетрІВСЬКИЙ, СИН СВЯШЄ- публіки. Коли ми маємо пребагату
У місті Острозі на Рівен- Острозької школи і друкар- українську1 пісню, то нащо
^шні. інформує київська ні в міжслов янських куль- року, після 30-ти років тувалася армія в Другій: рекційної Ради про мою ника о. Михайла, народив- Наслідком довгої неволі
,,втечі за природню обо- світовій війні, а згодом у резиґнацію з посту екзеку- ся на Полтавщині і вчився в під московською владою позичати „кіч" у сусідів, —
^Літературна Україна", - турних зв'язках." Після казав часто Д. Петрівсь-
Одбулась науково- теоре- конференції учасники огля- рону ріки .Райну" - на- Кореї, то тодішня „базу," тнвного директора ЗУАД- Полтавській Духовній.Ce– ; ; українство мало великі пе-
^іічна конференція. присвя- нули експозицію місцевого ступила у стратегії НАТО ка" коштувала І0О дол. Кюмітету.'Цього у ЗВІДОМ- мінарії. Від дуХовної кар'є-, решкоди для розвитку після кий. Також у пісні - ,,По-
^ена 400-річчю Острозької доосновна зміна. Для. цієї Але вислід у нищівності ленні не подано. Тому я рн відмовився,щоб не бути революції 1917 року. Готу- напрасно, мальчік, ходіш,
Інколи та друкарні. Конфе- крайознавчого музею та зміни послужили дві при- теж діймаючий, якщо вра- мушу подати до загал ьного „слугою, царського режиму, юч'и збірник „Наше Слово" понапрасну ножкі бйош"
хувати те, шо ракета ,,Дра- відома, що з днем 30-го що диктував свою волю ч. З, присвячений пам'яті — знаходив Петрівський
JJCHIUK) попередило від- виставку „Букварів" — наз- чини:
Аппгя иропам'ятноі плити вану „Найперша книга книг 17 У загальному коман- гон" може майже непо- вересня 1978 року я nepec– духовним особам. Він зна- Ісака Мазепи, я писав до Д. прототип для „Запрягайте,
до 400-річчя Острозької наших". І хоча Острог — це дуванні НАТО постав сум- мильно знищити ворожий тав виконувати обов'язки йшов собі службу в управі Петрівського, і він в листі з хлопці, коні".
Аколн і друкарні. Відтак місто розвитку української нів, чи у випадку нової танк, якого ціну слід роз- екзекутивного директора залізниць у Січеславі. Мав 26-го липня 1972 року зга- Після Другої світової
пголошено доповіді на те- культури, букварі писані не війни Совєтський Союз на- раховувати між 150-850 000 ЗУАДКомітету. нагоду довершити музичну дав „Жахливий стан пов- війни покинув Д. Петрів-
ри: ..Роля острозького лі- тільки українською мовою. важиться перейти ріку долярами. освіту в Січеславі, де була ної національної несві- ський Бвропу і знайшов
Фратурно-освітнього occ– але ,,мовами народів Райн і таким способом Перші проби для показу Остап Тарнавський музична школа: музичних ДОМОСТИ Й НЄПІДГОТОВЛЄ- собі пристановище за океа-
jfcajcy в розвитку украінсь- СССР". - зазначує „ЛЛ?е- спровокувати нуклеарну дій „Драґон" на esponeft– консерваторій у всій Укра- ности, шо в ньому нас
Йої літератури" та „Роля ратурна Україна". війну? ському континенті були пе- Філядельфія їні не було, російській уряд застала революція. Коли (Закінгення на crop. 4)

гк Гостей, купували суве-


Яр. .іяктей
1 лж Різдво, Великдень та й
інші радісні свята, а деко- нірні сині карточки, які
нам референта зв'язків Я.
Лихтеа, повторно говорили
берт П. Врайт, о. люиард їнським і американським та скульптора
И. Нелсои, о. ВілліоГДва
Олександра
прапорами організацій, а Архипенка, Король Соло-
му' пригадувались хвилііни сповіщали програму дня Із телевізійні станції і радіо. йвр, о. Дасуліен Елейн, о. за ними деякі українські мон. Наліво - наша рідна
смутку під час похоронів, написом нагорі: „Пам'ятка Приїхав Владика Василь Джеймс Кульвер і о. Джон священики, гості і парафі' церква, мідяна баня ви-
Торжественне благословення j і ВОе ПРОХОДИЛО Перед ОЧЖ- участи в посвяченні украін- Лостея, Стемфордськнй Коррао. Всі священики зі- бляскувалась, а на ній, у
л, нової церкви в Ютиці І ма, неначе б у калеадоско-
ш.
ської католицької церкви
св. Володимира Великого,
Єпископ; о. шамбелян Ва-
сядь Середович, о. д-р Во-
брались у парафіяльному Коди процесія зупяни- соняшному промінні, горів
домі при 296 Дженесі вулн- лась перед парафіяльним бронзовий хрест.
І „^!,^-ll^^.^.^^,^І Після останніх інформа- 4 іКатедж Пл., Ютнка, Н. гдан Волошин, о. митрат ці, що також знаходиться домом, при 296 Дженесі Процесія прийшла під
цій о. Б. Смика про про- И., 30-го липня 1978 р." Володимир Андрушків, о. на списку унікальних істо- вулиці, що знаходиться лн- церкву, а коли Владика
ш цраму посвячення ново! Про сувенірні та про ко- митрат Степан Чомко, о. ричних домів. Там отців ше за углом від церкви, за- Василь приблизився до
У неділю, 30-го липня Здавалось, що плакали церкви, ' почулось грімке льорові карточки проекту Василь Осташ, о. Богдан стрінули федеральні, стей- ,раз вийшов із парохіяльно- сходів, до нього прнступн-
р. відбулося торжествен- вікна. Видніли чнсті-чнсті- „Боже Великий". Кожен нової церкви, виконання Кінь, о. митрат Іван Гав- тові, окружні і місцеві пред- го дому Владика Василь ло трос дітей парафії.
іе благословення нової ук- сеиькі плями, де ще вчора співав на повні груди, прн- архітекта інж. Алолінарія рилюк а Монтреалю, о: ставники уряду, між якн- Лостея, де його привітав Близнючки, Наталка і На-
ішсько - католицької цер- були ікона і стіна світилась єднуючись до церковного Осадцн та зфотографовалі Іван Мах, о. Ігор Пеленсь- ми були конгресмен До- муж довір'я Іван Чорний, дя Фалннські, вбрані в ук-
ш св. Володимира в Юти- пусткою. На місце великої гимну під проводом НЄВ- і приготовані Я. Лнктесм, кий, о. декан Петро Огірко, налд Дж. Мічелл, стейто- а хліб і сіль передав муж раїнські народні одягн, об-
Н. И. ікони Пресвятої Дівн Ма- томної дружини о. Пароха подбав о. Парох, При столі о. Роман Дикий, о. Вене- вий сенатор Джеймс Дона- довір'я Волотнмир Гнатів дарували Владику китиця-
У догідний день, вранці, рії, яку перенесли до нової п-і Володимири Смик. Па- п-нна Володимира Гвап is дикт Сютик, о. Богдан Ос- ван, асемблімен Ніколас І. За прапорами став Вла-' мн квітів, а Михасик Лик-
ірафіянн і гості заповнн- церкви, стояла маленька рафіянн і гості поволі опу- членом Комітету Володн- таловнч, о. Константяи Каладжеро, екзекутивний дика, священики українці, тей, вбраний у народний
стареньку церкву при ікона і рушників вже не скалн церкву, а о. Парох миром Драґошом продава- Бердар, представник СУК голова повіту Вілліяи В. монсеньйори і священики одяг (сорочку вишила йо-
L108 Стейт вулиці, що її було. У людей водночас переніс антамінс до нової ли Пропаи'ятну Книгу, яку „Провидіння" і о. Фнлип Брайент, посадник міста католицькі, представники го бабця в Україні), теплн-
було переживання і смутку церкви. зладив редактор Я. Ликтей Бумбар, та о. Микола Го- Ютики С. Дж. Павлінґа, уряду, хористи на холі із ми словами привітав Вла-
'пали побудували ще ловченко із церкви св. Чес-
І 'їм готнць- і радостн. Богослуження Парафіяни, постоявши із дружиною Евгенісю а який є польського noxo– п-і Володимярою Смик, дику і просив, щоб МОЛН-
добігало до кінця, люди ще під церквою, і як завж- допомогою о. крнлошаннна ного Хреста української дження і добре знайомий з члени Будівельного КОМЇТЄ- тись за наших дітей і бла-
ІКІМ ренесанськім стилі і православної церкви при
їй їй назву св. Юрія. Це приступали до св. Причас- ди поговорили, і нарешті Богдана Смика І його дру- українцями, член міської ту, Сестряцтво, Дружнннн- гословнтн їх. Очоливши
тя. Очі присутніх розходи- розійшлись додому, щоб жини Володимири. Фото- 84І Блікер вулиці в Ютиці, ради Віяцеит Верешннскі, і ці Св. Ольги, вірні ІЗ СННІ- похід Владика Лостен. ос-
історична церква і а з ним приїхали наші пра-
іьки друга дерев'яна по- лнсь по всій церкві, нена- приготуватися до посвячен- графи робили знімки, філь- федеральний полшДянт ми засвіченими лямпада- вячував церкву зізовні, а
че б хотіли востаннє поба- ия церкви. мувалн та подивляли ио- вославні брати і сестри, що Франк М. Дулан, колишній мн, гості і глядачі. Ютиць- хор співав по-українськи
'^УДОвана в Ютшц, колись пожертвували багато гро-
(столиці текстильної про- чити все і всі враження за- Уже зранку приїжджали заїку патрона церкви св. посадник міста. ха поліція загородила до- Псалом 50-ий - „Помя-
ховатн глибоко назавжди в гості під нову церкву, залн- Володимира Великого is шей на цей храм. Ось так, рогу при Дженесі вул. і Луй МЄЯЄ, Б о ж е , ПО ВЄЯН-
чдукції. У восьмій годині по- в згоді і любові живуть тут Зближалась 4-та година
'чалась читала Служба Бо- душі, немов прощаючись з шаючн свої авта на yxpa– хрестом, тризубом і мечем, по полудні. Парафіяни зас- процесія подалась до Ко- кій милості Твоїй...", j
нею. Скільки то радостн проекту мистця Мирова Ві- українці
їяських паркувальних пло- вітили сині лампади, і за- тедж вул. до нової церкви. і ! і
там було, коли одні шепта- щах. На табличках авт (Продовження буде) ,
; Mi^T tBgu парох, о. кри-
^юшаннн Богдан Смик, ви- лн гарячі молитви за збе- видніли такі стейтн: Ню ї!?""??' "ЛІЇІИЯ?ЙІ Т.ЦЦМіж латинськими свяще-
on i^t f–-j t
свічуючи їх прнготовлялн- На Дженесі вул. — Велн-
ся до походу. Процесію під ка міська бібліотека, дім веиеививИФИвившвнвиея
^голосив останню прощаль- режене життя після років Иорк, Ню Джерзі, Пеии- фірма Бориса Макаренка з нжками буди декан ютиць- парафіяльний дім очолив Лицарів Колюмба, школа
ііу проповідь. Наш о. Па- скятальства чи після хворо-
би, іитпі пригадували свої
сильвенія, Вашінґтон, Д. Ионкерсу, Н. R., яка спів- ких священиків Серакюзь-
К., Мічіґен, Кониектикат, працюе з ІталНськоІб фір- когЬ деканату о. монсень-
хрест, що його ніс Богдан католицька Френснс де
Рабарський, він бо перший Сени, а напроти церкви
1 Вступайте!
^юх с красномовець, і щось
Заворушилось біля серця весілля і незрівняно-радіс-
ні хвилини, ще інші хрис-
канадські — Онтаріо і Кве- мою біля Риму. Мозаїка с йор Деніел В. Ловлер, о.
бек та багато інших. Гості розміру 8 чере^ 15 футів, Ричард В. О'Ніл, монах о.
одружився із Христнною славний музей М а н с о н
Фалияською вже у новій — Вілліямс Практор Інстн-
: s
^ндчас його слів, щось сти-
ікало горло, коли він ска-
тнли там своїх дітей чи гуртувались під новою над якою працювало 5 осіб, Сімеон Руксталіс, о. Джан церкві За хрестом уставн- тут, недавно збудований, 2 в члени t
Чав, що це вже наша
внуків, чи приймали пер- церквою, парафіяни із гос- а вставляв її п. Няколяс, П. Фленеґен, монахи Фран- лись прапороносці із націо- при якому стоїть остання
ше св. Причастя, святкува- тями вписувались до Кнн- доківчяятв в суботу, 29-го пДшкаии, монахи Вінценті- ваіпіяими прапорами, укра- статуя, нашого славного
'оЬааши і Служба Божа.
липня, про що за старан- яни, о. Еміль Якубік, о. Ро- І УНСоюзу! І
неиеваас ваиеиФИ еи^иеі
J
Ч. 239.
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 3-го ЛИСТОПАДА 1978

ЗАКЛИК
У Чікаґо відбувся...
(Закінгєння зі crop. 1)
Міннеаполіс, Міннесота! Міннеаполіс, Міннесота! Організацій Великого Ню Йррку - . ОДВУ, УЗХ і Т-ва ,,Зарево'
Ідейно та Ідеологією" споріднені opnuibasrif матірно! ОУН - ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕР- лись так поширені на ук- священики-латріярхальни-
ЖАВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ (ОДВУ) - 10-ай Відділ, Ню Йорж, 1-ий Відділ раінських землях братські ки.
(Асторія), УКРАЇНСЬКИЙ ЗОЛОТИЙ ХРЕСТ (УЗХ) - 1-ий Відділ та Академічне організації. Схвалено також, щоби
Т-во „3APEB0" Представники членських „Церковний Календар —
Отець Прелат Д-р Степан Кнап і Церковний Комітет організацій інформували Альманах", десятий випуск,
Парафії Української Католицької Церкви св. Константна ЗАКЛИКАЮТЬ про б а г а т о г р а н н у працю якого появиться у 1979 році
усіх своїх Членів, Прихильників та Патріотичне Українське Громадянство взяти Братств і Ссстрицтв на міс- у В-ві Братства Св. Андрея
в МіинеаполісІ, Мінн. чинну участь в цьогорічних святкуваннях та відзначеннях вікопомних історичних подій: цях. Ця діяльність, крім у Чікаґо, став спільним ви-
поточних допоміжних зав- данням всіх Братств і Cec–
60-РІЧЧЯ ЛИСТОПАДОВОГО ЗРИВУ, дань при церквах, стосува- трицтв. Зв'язковим бюлете-
лася таких ділянок, як обо- нем Союзу с квартальних
запрошують всіх Парафіян і Приятелів на 40-РІЧЧЯ ТРАГІЧНОЇ СМЕРТИ рона політичних в'язнів, ви- „Братський Листок".
давничі справи, організа-
св. п. полк. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ція збірок на Патріярший Збір обрав членів стар-
Фонд тощо. Великою тур- шинн в такому складі: д-р
і ботою Братств с стан обря- Василь Маркусь — голова,
дових справ при деяких цср- Орися Гарасовська — міс-
35-РІЧЧЯ 1-ої УКРАЇНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ квах. тоголова, Мирон Панчук -
СВЯТОЧНЕ ВІДЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АРМІЇ
У живому обміні думка-
ми представники різних
писар, д-р Ярослав Кри-
вяк - скарбник і д-р В. Про-
осередків шукали за най- цюк — організатор Брат-
Масово прийдімо на Б О Г О С Л У Ж І Н Н Я та на А К А Д Е Н І Ю кращими формами і засоба- ств. Г о л о в о ю П р о в і р н о ї
що відбудеться ми праці, а головно тур- комісії обрано Сузанну Ка-
бувалися, як поширити занівську, а Суду чести -
у неділю, 5-го листопада 1978 року, о 4-ій год. по пол. ідею братських організа- д-ра Андрія Гаецького.
65-РІЧЧЯ ЗДВИГНЕННЯ ПЕРШОГО в залі Fashion institute, 225 weat, 24th street. New York, N.Y. цій по інших парафіях. В и о
ловлено жаль, що не всі
Учасники збору, зокрема
велика група приїжджих із
Свосю масовою присугикію виявімо ванту повсякчасну вірність і жертвсявкть
УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО священним історичним актам 22-го екаш 1918-1919 pp. священики доцінюють існу-
вання Братств та сприяють
Філадельфії окремим авто-
бусом, водночас взяли
ХРАМУ і ПОЧАТКУ За Управу 1. Відд. ОДВУ
й. Серна, гол.
За Управу 10 Відд. ОДВУ
Петро Байбак, гол.
За Управу 1 Відд. УЗХ
Д. Бойдуннк
їхній діяльності. Збір зо-
бов'язав новообрану стар-
участь у Святопокровських
святкуваннях та ІО-річчі
шину поширити братські парафії свв. Володимира і
ОРГАНІЗОВАНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ За Управу Акад. Т-ва ,.Зарево" - 8. Прої організації, головно в napa– Ольги в Чікаґо від 13-го д о
фіях. де душпастирюють 15-го жовтня.
ГРОМАДИ в МІННЕСОТІ
Paid рої. ad. Paid рої. ad. ЩОБ НЕ ЗАБУТИ: КОНЦЕРТ І БЕНКЕТ
ооодадйдавіяоаю^ З Н А Г О Д И НІ СКВУ

в неділю, 12-го листопада 1978 року Украінсько-Американська Демократична Організація З нагоди Третього Світового Конгресу Вільних
стейту Іллиной Українців, що відбудеться в Ню Йорку в днях від 23
до 26-го листопада ц. p., відбудуться дві репрезен-
ПРОСИТЬ УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО ГОЛОСУВАТИ У ВИБОРАХ тативні імпрези для найширшої публіки
7-го ЛИСТОПАДА 1У78 р. Конгресовий концерт Карнегі Голл в четвер, 23-
ПОРЯДОК: Голосуйте на кандидатів: го листопада, о год. 6:30 по полудні. Квитки в ціні 10,
Год. Ю-та рано— Архиєрейська Св. Літургія, яку відслужить 8, 7 і 5 дол. можна набути в крамницях „Арка" і
Преосвященний Кир ЯРОСЛАВ ҐАБРО; MICHAEL J. BAKALIS -GOVERNOR „ЕКО" в Ню Йорку.
Конгресовий бенкет балевій залі готелю „Амері-
Год. 11:30 рано — Відслонення і благословення пропам'ятної ALEX SE1TH - us SENATOR кана" (7-ма свеню і 52-га вулиця) відбудеться в
таблиці жертводавців; RICHARD J. TROY - ATTORNEY GENERAL суботу, 25-го листопада, о год. 7:30 вечора. Квитки в
ціні по 35 дол. від особи замовляти в канцелярії
Год. 12:30 по пол. — БЕНКЕТ в пошану Преосвященного Кир MATTHEW W. B1ESZCZAT - COUNTY COMMISSIONER УККА.
Ярослава і всіх фундаторів і добродіїв. M I C H A E L N A R D U L I - STATE REPRESEN^VE - - ч
о. Прелат Д-р Степан Кнап, Порох Голосуйте на демократичну листу. Об'єднаний Жінок Організації Чотирьох
і Церковний Комітет і
Свобід України - Відд. Ню Йорк
,і 3' влаштовує відзначення
Paid for by lllinois Ukrainian American Democratic Organization
МАТЕРІ РОКУ
Paid pol. ad. Paid pol ad. 1908 1978 Оксани Мешко
70-літній Ювілей 217-го Відділу УНС яке відбудеться
„Братство св. Йосафата" у Рочестері В ДОМІ О У В Ф , 136 Друга Аве., Н ю Й о р К , Н . Й .
В неділю, 12-го листопада 1978 року, в неділю, 12 листопада ц. p., год. 1 по пол.
6 год. 3:3(ГЙЬтіол. У ПРОГРАМІ:
Слово - Проф. ПАВЛШИ АНДРІЄНКО-ДОНЧУК;
Ось загальні інструкції, як перевнбратн БОРИСА відбудуться святкування Декламація - АЛЛА КОССОВСЬКА-ДАВИДЕНКО;
Мистецькі виступи учнів Школи Українознавства при
АНТОНОВИЧА на іллінойського стейтового penpe–
зентяята:
70-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ Осередку СУМА в Ню Йорку.

Як увійдете д о будки в день голосування, глядіть за ВІДДІЛУ ш^.БЕНКЕТОМ j Запрошуємо усе Українське Громадянство до участи
УПРАВА ВІДДІЛУ
числом 19 В по стороні республіканських кандидатів. СК -4
Хай Вас не введуть в блуд три числа під ім'ям
в залі Кафетерії церкви св. Йосафата
АНТОНОВИЧ; Вам треба тільки натиснути „клямру'' в Рочестері, Н. Й.
18 В, а в той спосіб Ви віддасте АНТОНОВИЧЕВІ три У святкуваннях візьме участь Ділимося сумною вісткою
голоси. головний предсідник УНСоюту з Друзями Покійного і Українським Громадянством,
д-р Іван Флис. шо дня 29-го жовтня 197В року,
на 72-му році життя відійшов у Вічність
До участі у святкуваннях запрошує всіх Членів УНС. в Авгсбурзі, Німеччина,
місцеві Організації та Гостей - Член нашого Пластового Куреня
УПРАВА ВІДДІЛУ:
Теодор Кубарич Конетаитни Шевчук

18в REPUBLICAN І
секретар
Стефан Мартниюк, касир
голова

Вступайте в члени УНСоюзу! бл. п.


PAID FOR BY VOTERS TO REELECT ANTONOVYCH
Замість квітів на свіжу могилу
Д-р ІВАН МРИЦ
нашого Дорогого 1 Незабутнього Приятеля ларинголог в шпиталях у Львові і Німеччині.
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ПОКІЙНОМУ!
бл. п. д-ра Мирослава Орловського

ANTONOVYCH
в
складаємо 59.00 доларів
на будову Українсько! Католицької Церкви Родині складаємо нвйсердечніші співчуття.
в Люрді, Франція. ПІ Курінь УПС і НІ Курінь УСП
Д-р Ірина 1 Витовт ЛЕВИЦЬКІ „Лісові Чорти"
Sun City. Arizona

Під патронатом
Українського Конгресового Комітету Америки та Комітету Українців Канади ЧОЛОВІЧОГО ХОРУ
з нагоди 30-ліття існування ансамблів СУ Б Г Л laf Т U ” Диригент ЯРОСЛАВ БАБУНЯК
та у часі 3-го Світового Конгресу Вільних Українців 99 1 U Л І 1 ГІ Акомпаньятор ВІЛЯМ ДЖОНС
відбудеться
НАРОДНОГО БАЛЕТУ

ВЕЛИКЕ КОНЦЕРТОВЕ „ О Р Л И К Хореографи: ДМИТРО ПАРАДЮК, МАРІЯ БАБИЧ

ТУРНЕ ТЕНОРА і БАНДУРИСТА ВОЛОДИМИРА ЛУЦЕВА


СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 3-го Л И С Т О П А Д А 1978 Ч. 239.
Mil І. й І

Знавець народної музики ФілядеїівфійськийнВідділ Т-ва Завершується підготоваї... місії д о Об'єднаних Націй.
В першій частині маніфсс-
(Зантгсння зі crop. 2) за Патріярхальний Устрій (Закінгення
буватимуть свої з'їзди, на-
ЗІ стор. 1) тації виступлять американ-
ські політичні представни-
ном, у Міннеаполісі. І там являв свій інтерес до того, вечором, присутні делега-
оживляла рідна пісня са- що діється в Україні і серед
протн чужих і не шану-
ють свого. Нарікаємо на
влаштував святочні збори ради, зустрічі тощо. Досі
такі наради заповіли opra–
ти і гості матимуть змогу ки, а в другій (під COBCT–
мітнього емігранта. Писав українців на чужині. Писав, вислухати трьох доповідей, ською місією) колишні ПО-
денаціоналізацію українців Філядельфія, Па.(Ю. К.). люк. нізації: Світова Федерація а саме: мгра Бориса По- ЛІТИЧНІ В'ЯЗНІ совстських
мені, що готує збірку ук- що нашому народові не під режимом Москви. Там Українських Жіночих Ор-
раїнських пісень, положені таке страшне иомосковлен- Місцевий Відділ Т-ва за Доповідь про історичний тапенка, теперішнього ке- в'язниць і концтаборів Й
с натиск згори. Але в віль- Патріярхальний Устрій почин Патріярха Йосифа ганізацій (СФУЖО) - 21- рівника Інформаційного члени Гельсінських Груп.
на ноти, лля опублікуван- ня, як колонізація України ному світі нам ніхто не го .'истопада, конференцій-
ня Питався, чи можу знай- чужим елементом. Коли влаштував у неділю, 22-го виголосив секретар Kpaiio– Бюра СКВУ при ОН. на Господарем Маніфестації є
забороняє шанувати мову жовтня ц. p., святочні збори вого Т-ва за Патріярхат, на заля УККА (203 2-га тему: „Наша допомога виз- Комітет Об'єднаних чУкра-
ін слова чумацької пісні, удержимось на своїй землі, наших предків, — писав Д. евеню; Товариство ..Бой-
що починається словами: ТО П ті, що втратили рід-
членів і мирян для відзна- редактор журналу „Патрі- вольній боротьбі українсь- Їнсько-Американських Ор-
Петрівськнй. чення 15-річчя внеску Ки- ярхат", Микола Галів. ківщнна" - 23-го листо- кого народу"; мгра Оме- ганізацій - Метрополі-
..Ой пора, ще й пора нам, ну мову, вернуться ло Д. Петрівськнй своїми пада, готель „Амерікана";
Іво-Галицького Митропо- З нагоди вибору Папи ляна Коваля з Бельгії на тальний Відділ УККА.
хлопці, аояому". Хотів предківської мови, коли засобами будив національ- Івана Павла 11 відспівано Світовий Український Ви-
лита Йосифа на Вселенсь- тему „Проблема включен- Канцелярія УККА д о -
знати, м о й де склав ві- здобудуть національну сві- ну й політичну свідомість в многолітствіс Папі і Патрі- звольний Фронт - 21-22
кому Соборі 11-го жовтня ня української молоді у гро- датково поінформувала,
яому пісню ..Де ти бро- ломість. Великих ірудно- народі. На кожне добре 1963-го року про українсь- ярхові та „Молитву за Пат- листопада. Дім ОУВФ при мадськс життя" і мгра Іри- шо вже вислано понад 2000
ДИШ, моя шле". В Збірнн- шів не буде, бо мова ро- діло, на добрий почин шн- кий Католицький Патріяр- ріярха" та схвалено резо- 136 2-га евеню; Спілка Ук- Ни Пеленської (ЗСА) на те- запрошень на конгресовий
кч ,,Малоросійські пісні", еійська і українська не дуже ро відгукувався, „ д о гли- хат. люції. раїнських Журналістів - му: „В обороні українсь- бенкет і організатори на-
шо вилав Мих. Максимо- віддалені між собою. бнни кишені", хоч матсрі- У діловій частині Зборів 22-го листопада вечором кої дитини". діються. шо у цьому реп-
Першою точкою nporpa–
ІІИЧ, Москва, 1827 p., є ця Турбувався Д . Петрів- яльно йому жилося ,,не з вибрано делегатів на Kpa– ранком 23-го в готелі „Аме-
ми Зборів була декляма- В суботу. 25-го листопа- резентативному бенкеті ві-
пісня на с і . 141: ..Де ти ський асиміляцією україн- медом". На всяку кривду, йовий З'їзд Т-ва за Патрі- рікана"; Світова Коорди-
ція „Блаженнішому Пат- да. на ранішній сесії допо- зьме участь велике число
бродиш, моя лолс? не ло- ськоі молоді в англо-сак- фальш, егоїзм знаходив ярхат, щ о відбудеться в наційна Освітня-Виховна
ріярхові ЙосифовГ, яку ви- відатиме Микола Плав'юк українських громадян, які
клнчешся ло тебе!" Вида- сонських країнах, коли на- тільки погорду, іронію і KO- суботу, 9-го грудня ц. р. в Рада — 23-го листопада, в (Канада) на тему: „Дія СК- доцінюючи важливість НІ
конали сестри Оля, Маря-
веиь уважав, справедливо, віть діти інтелігентних ук- лючий сарказм. Був дотегь на. Оксана і Марта Михай- Ню Иорку. приміщенні готелю; Цент- ВУ в світлі потреб укра- Конгресу СКВУ. піддер-
цю пісню ta не-наролну. То раінців в немішаних под- ний у розмові і незалеж- раля Суспільної Служби їнської спільноти у вільно- жать усі Конгресові імпре-
міг ON ги тшр ..бурсаць- ружжях втрачають знання ннй в оцінці людей і подій. Українців Канади — 23-го му світі", а також дир. Оме- зи.
кии". української мови. Д . Пет- Міг помилятися деколи, листопада рано в примі-
В піст ах і І Міннеаполь рівськнй писав, шо винні
THE USSR vs. DR. M1KHA1L STERN шенні готелю ,,Амсрікана";
лян Плешкевнч (ЗСА) на
але ніколи не криводушне. тему: „Економіка - під- Є REAL ESTATE 9
CN Д. НетровськиА чгаду- батьки й матері, вони ма- SOVIET "JUSTICE" VS. HUMAN RIGHTS Патріярхальне Світове
Не мав зерна неправди за ставова сила української
вав павно минуле і ви- ють ,,чуття нижчоетн" су- собою. The only tape recording of a trial smuggled out of the Soviet Union.
Об'єднання - 22-го листо- спільноти". Після кожної
пада рано в Домі УСК-у; доповіді - запити і відпо-
Edited by AUGUST STERN. Координаційна Рада ІСНО.
Paid рої ad Paid pol. ad. віді. Того ж дня від год. 9-кімн. Дім, коло Сокпівки -
Translated from the Russian by MARCO CARYJiNYK і — 23-го листопада, готель 11 —1:30 по полудні відбу- S33.0OO.OO.
267 pages - hardbound. N,PnceS995
„Амсрікана"; Головна Пла- деться панель на тему: „Зав- 6-кімн. дім, три акри темлі -
стова Булава — 23-го лис- дання української науки". S50.000.00.
Postage and handling one dollar X
топада. готель „Амеріка- Панелістами будуть пред- 70 акрів землі, серед стсйтово-
New Jersey residents add 5Sb sales tax j
на"; Світова Наукова Ра- ставники українських на- го лісу, гірський потік,
"SvOBOOA" BOOKSTORE да — 23-го листопада, го- укових інституцій. Моде- асфальтова дорога, та акер
3 0 Montgomery Street Jersey City. N.J. 0 7 3 0 2 тель „Амсрікана". ратором панелю буде проф. S750.00.
ЧОМУ м и Крім того. Спілка Укра- Іван Головінський (ЗСА). 19 акрів землі, коло Сокпівки
S 18.000 00.
ПОВИННІ їнської Молоді відбуде в
днях від 17 до 19-го листо-
Вибір керівних органів
СКВУ передбачається на
ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ STEPHAN 0LEKS1W
ГОЛОСУВАТИ В ЩОДЕННИКУ „СВОБОДА"
пада на Оселі СУМА в Ел-
ленвіллі свій ХІ Конгрес;
шостій пленарній сесії Кон-
гресу в суботу в пополуд-
Licensed Real Estate Broker
Rock Haven Rd„ P.O. Box 348
на відбудеться також сесія Мо-
лоді, яка діє в системі УК-
невих годинах. Детальна
програма Конгресу СКВУ
Kerhonkson. N.Y. 12446

І
1 ІНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ КА 23-го листопада рано в Tel. Kerhonkson (914) 626-7692
буде окремо опублікована.
за академії, посмертні згадки, розшуки, подяки S3.00

КАРТЕРА 1 ІНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ


за приватні концерти, бнзнесові оголошеній, (за-
бавн, фестини, пікніки, бенкети, банки, продаж до-
готелі „Амерікана" і дру-
гий з'їзд Українських Ко-
оператив 22-23-го листопа-
да в приміщеннях Україн-
Маніфестація В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ
на ФЛЬОРИДІ
В неділю, 26-го листопа-

L
БИРДЕНА мів і т. д.) „ „,^„
ОГОЛОШЕННЯ НА 8 ШПАЛЬТ, беї огляду на іх
зміст по 5.00 доларів за кожний імч.
- SM ського Інституту Америки
(2 Схід 79-та вулиця).
да, як вже про це згадува-
лося у „Свободі" з 31-го
жовтня ц. p., відбудеться
нові хати з всім модерним
влаштуванням.
5 кімнат, від
З кімнат, гараж
S25.000
S31.500
4
Перебіг Конгресу Велика Всеукраїнська Ма- 7 кімнат. 2 гаражі S45.5O0
Якщо д о оголошення включається знімку - ніфестація в обороні прав
коштуватиме додатково: 7 кімнат, „сплит-лсвел S65.00
Перед відкриттям Ш України і поневолених Мо-
Фоторепродукція на одну шпальту . . . . - . - - - . . – g 6Л5 ,.ҐАРДЕН ГОМС-
Фоторепродукція на дві шпальти - - - - - - - - - - - - - - 8.50
СКВУ. у великій залі го- сквою народів — за деко-
Фоторепродукція на три шпальти - - - - - - - - - - - - 10.00 телю „Амерікана", буде лонізацію СССР. у якій ві- 5 кімнат, гараж S32.500
відправлений Екуменічний зьмуть участь делегати На дві родини S65.000
ВІН вимагатиме припинення зі Советами технологічних, економічних, Молебень о год. 2-ій по Конгресу і громадянство із Ділянки під хату від . S 8.000
ОГОЛОШЕННЯ НА ЧЕРГОВЕ ЧИСЛО (2 ДНІ ПЕРЕД ПОЯ-
полудні з участю Ісрархів ЗСА і Канади. Збірка учас-
культурних вимін, поки Совєти не задовольнять людських прав; ВОЮ) ПРИЙМАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ДО ІО-оі ГОДИНИ ДНЯ. S U N N Y L A N D REALTY
усіх Церков. Відкриття ників маніфестації буде на Stephen Kowalchuk - Realtor
ВІН підшукає федеральні фонди для побудови Дому Пенсіонера й опіки Конгесу передбачене на 52-ій вулиці між 6 і 7 евеню.
над старшими в нашій дільниці Ню Йорку; ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ год. 4-ту по полудні. Того ж Похід йтиме по 6-ій евеню
855 N. Park Ave.. Apopka. Fla. 32703
(305) 88b-306O
CARTER BURDEN бажає заініціювати систему повного забезпечення В АНГЛОМОВНОМУ ТИЖНЕВИКУ дня відбудеться перша сесія д о 57-ої вулиці, опісля д о "ф0ЇФФіФЇІФф0фф0ЮФФ0т.
здоров'я;
CARTER BURDEN бажає увести федеральні закони, які каратимуть
злочинців і очистять місто від цього елементу;
(недільне видання) Ukrainian Weekly
1 ІНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ '
за академії, посмертні згадки, розшуки, подяки S 5.00
СКВУ, на якій передбачае-
ться: покликання Почес-
ної Президії, відзначення
60-річчя Української Дер-
Медісон евеню і 67-ої вули-
ці під будинок совєтської

іФФФвФФФФФФФФ^ФФФЩФФФФвФФі
f A. E. SMAL fc Co.
REAL.ESTATt S INSURANCE
C A R T E R B U R D E N бажає увести н о р м а л і з а ц і ю опаткування так, 1 ІНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ жавности, прийняття npor– 1733 Springfield Avenue
за приватні концерти, бнзнесові оголошення, (за- рами і правильника нарад Maplewood. N J . 07040
щоб податки не спричинювали інфляції, а громадяни не були nepe– ЗБОРИ
бавн. фестини, пікніки, 'бенкети, банки, продаж Конгресу, проголошення (201) 761-7500
обтяжені оподаткуванням. домівіт.д.) 7.00 ВІДДІЛІВ УНС
ділової Президії, привіти
від Проводів Українс^кх Прнймас всі роди забезпе- j
ТОМУ, ГОЛОСУЙТЕ 7-го ЛИСТОПАДА НА Оголошенна на чергове, недільне видання прнймяпгьо Церков і голів Крайових чения, зокрема: на особові ;
до ПОНЕДІЛКА. ТІЛЬКИ д о 12-ої ГОДИНИ ДНЯ. Центральних репрезента- НФФФ0ФФФФФФ0Ф00Ф0000Ф^ИФ
і вантажні авта та мото
цій. проголошення Конгрс- циклі; від вогню, від від
НЕДІЛЯ,
CARTER-a BURDEN-a ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ всі організації, установи і поодинокі особи, сових комісій.
12-го ЛИСТОПАДА 1978 р. повідальності і бондн; на ;
які довгують за оголошення, що адміністрація буде змушена від- На другій пленарній се- життя і акцидентові полі-;
демократа в нашому українському дистрикті (District 18) кянути чергове оголошення, ДОКИ НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ сії, (п'ятниця, 24-го листо- РОЧЕСТЕР, Н. Й. Місячні си.
ПОПЕРЕДНІ РАХУНКИ. збори С-ва Пресв. Богородиці
CARTER BURDEN - Democrat for Congress Рівночасно з оголошенням, проситься надсилати
пада), в часі святочного
полуденку плянуеться вша- - 36-нй Відд., о год. 1:30 по ; 1 Продас і приймає на npo– :
НАЛЕЖНУ СУМУ. нування українських пар- пол. в кафетерії школи св. ; j даж нерухомості в Мей-
Paid for by Carter Burden for Congress ляментаристів і видатних Йосафата при 940 Рідж Ровд і пелвуді. Ірвінгтоні та
ТЕЛЕФОНІЧНО О Г О Л О Ш Е Н Н Я ПРИИМАСГГЬСЛ Іст у Рочестсрі. Проситься чл. ^ в с і х ДООКОЛИЧНИХ МІСЦС- і
Л И Ш Е У НАГЛИХ ВИПАДКАХ. особистостей з Канади і
ЗСА. На третій і четвер- прибути та вирівняти вкладки. ;ВОСТЯХ.
тій сесіях, які відбудуть- - Стслла Гошовська. Марія 1
І0ФФ490ФФ090ФФв^0ФФФФ0ФФ4
ся того ж дня по полудні і Ковальчук. Параска Демянів.
Paid pol ad. За прийми домами a npecri–
жевнх ОКОЛИЦЯХ ПОВІТІВ
ESSEX. MORR1S або
Спеціальні знижки Тел. (212) 441-2489 UNION
Ukrainians! УОТЕ FOR A NEW TEAM FOR NEW YORK STATE Ukrainians! для новонабутих домів (212) 84S 2731
звертайтеся до
;
P^ Paid pol. ad.
КОНТРАКТОР
ВИКОНУЄ РІЗНІ РОБОТИ, ТАКІ ЯК: найновіші кухні,
MR. J. HAUY
OnhJBf
;P^^
лязннчкн, електричні, гідравлічні, каналізація, напрала -ЕГ'”ЖІ 21
PERRY DURYEA for GOVERNOR ElisW дахів, центральне огрівання, бетонові, викінчування пнв-
ниць і всі інші роботи зв'язані з викінченням домів.
LIVINGSTON REALTY
155 S. Livingston Avenue
Livingston. N J . 07039

BRUCE CAPUTO tor LT. GOVERNOR ANTHONY RUDOLPH LORENC


84-52 86th Avenue Woodhaven. N.Y. 11421
Tel.. (201) 994 1510

OFUNERAL DlRECTORSA

NED REGAN for COMPTROLLER РФФ^Ф^Ф^^ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ^ФФ^ФФФФФЛ рфФФФтФФФФ9

У всіх правних справах, таких як: розводи, тестаменти, імі- J; ПЕТРО ЯРЕМА
МІКЕ ROTH for ATTORNEY GENERAL Parry Duryea and Bruce Caputo
граційні справи, спадщини, випадки, справи зв'язані з не-
рухомостями, трансакція мастковнх справ кревних, які
УКР. Л О Г Р Е Б Н Н К
живуть в Україні або в Польщі, прошу звертатися до- Забмасться Похоронами
FOR MORE JOBS AND LESS TAXES
Stop the steady loss of jobs in New York State, due to present taxing policies Duryea and his running EDUCATION
WASYL NEZOWY в BRONX. BROOKLYN.
mates are for a permanent tax cut. elimination or reduction ot restrictive business taxes, wttich have consultant for WUlS KONOWAL. attorney N E W YORK І ОКОЛИЦЯХ
Duryea initiated the Tuition Assistance Program (TAP) making it possible for thousands of families to
forced over 700 companies to leave NY State. Duryea wants to cut personal income taxes and property send their children to college, and he has proposed increased student benefits to offset rising costs of Години урядування тільки за домовленням. КОНТРОЛЬОВАНА
taxes. As Speaker of the NY. State Assembly Ouryea is responsible for the largest budget cut in N.Y. higher education. EASE THE EDUCAT10NA1 BURDEN FOR NEEDY FAM1L1ES! Room 803.1411 Walnut Street. Philadelphia. Pa. 19102 ТЕМПЕРАТУРА
State history. CUT TAXES AND CREATE JOBS' Telephone (215) 563-3332
LEADERSHIP
PROGRAM TO COMBAT CR1ME The Ouryea-Caputo-Repn-Roth team is a leadership Turn. "They will work well together ami will move
: ІОа)в)е)ЇЙ^ШІа^^ Peter Jarema
Duryea and his team are for a major crime control program–mandatory sentences, no bail for violent decisively to solve New York State's problems, such as child abase, pollution, wasteful government
offenders, swift and severe punishment for juveniles committing crimes, and restoration of the death spending, inefficiency, welfare, health care, education and crime control. HERE 1S THE NEEDED 9 HELP WANTED 9 129 EAST 7th STREET
penalty as a major deterrent to violent crime. PROTECT THE LAW-AB1D1NG C1T1ZENS' 1EADERSH1P' УОТЕ FOR THE DURYEA TEAM! NEW YORK, N.Y.
ORegon 4-2568
UKRAINIAN AMERICAN REPUBLICAN COUNCIL OF NEW YORK STATE INCORPORATED
MACHINISTS
Lew Sosnowsky. Chairman Experienced in Operating
m ENG1NE LATHE
CLUBS AND THC1R PftESlOCNTS
a M1LUNG MACH1NE LYTWYN ft LYTWYH
Ulri;"nr Amoci. І щ Ь І і с п Qafe of Ankara - t n w l l StkMrty UKI,UM Aawfcu Ь Й М Х М CM ot Troy-AlW^ - І п н И Kototfj
Utrxniaii Aawncn ltpiodon Cl.b ol Cwtrai Htm Tort lac - t SotwvMj Ukiunn AatrkM ttffjMKW CM ot Шкі - Wtttor tMOrntoa m DR1LL PRESS ' UKRA!NAN
Ulrimvi lawfiGM ЬріЬііси Clift ol JolMtloa Crrv t Brofkmloo - Jov ОпкЬт UkrninM А м г к м Є І Ц Ц І С Н С м ю н і м of t t a t m Boa Tort - HtlUr СВЄВІІ m RAD1AL PRESS FUNERAL D1RECTORS
ІІЬІЛІИ Аампсм StotMicat Січо ot ІиЦжмое - S i m tKkaowtty иіп.вім ttpvWku LMfM of toekntot (Bowot C o o t y - Urn Soyto AIR CONDITIONBD
UlrtiMM U m c i a !OOVMKM Cl.b ot low Tort - Bory ОіііицгО Асікц Ім4гг JoM Wyflayt fmtitnt m NC EQU1PMENT
Обслуга Щ 1 І Р А І ЧЕСНА.
Campaign CommrtMa chjirmin l Sotnowtky: Ca-Chakman: H Dutrmrck and Bondan Wpntteaaij)
m HORIZONTAL BORING Our Services A r e Available
^Planer Operator Anywhere in N e w Jersey.
lOTj Гакож займаємося noxopo–
Must do own set-ups and work from drawings with minimum намн на цвинтарі в Вавпд
Ukrainians, vote Line В on Election Day! vote on November 7th and Get Yoiir supervision. Day and night shift openings available. Бруку 1 перенесеннаш Тлін-
Outstanding benefits program. Modem plant and equipment. них Останків з різних
Family and Neighbors to vote! країн світу.
APPLY 1N PERSON
8 0 1 Springfled Avenue
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛИСТОК) ПЕРІ ДЮРІЄ і БРУСА КАПУТО! Standard Tool fc Mfg. Co. IRVTNGTON, N.J.
738SchuylerAve. Lyndhurst, N J . 07071 NEWARK, N.J.
Equal Opportunity Employer ESsex 5-5555