You are on page 1of 4

wii^

іШі

Редакція і Адміністрація
SMiboda". ЗО Montgomery St
Пам'ятайте JerNcv City N J 07302

СВ ОБОДА Телефони іШІ) 04-0237


(201) 434-0807
-u про З Ню Порку (212) 227-4128

У н Союзу: (201) 451-2200


Україну! J H H I Иорку (212) 227-5250
(212) 227-5251
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN D А ІLS
РІК LXXXV Ч. 240. ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ИОРК. СУБОТА, 4-го ЛИСТОПАДА 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY СІТУ and NEW YORK. SATURDAY. NOYEMBER 4, 1978 No. 240. VOL. L X X X V .

Підготова до Ш Конгресу СКВУ Картер і Бегін підтверджують П'ятидесятники продовжують УСПІШНА АКЦІЯ В ОБОРОНІ
Комісії вже розпочали працю прогрес у переговорах демонстрацію в амбасаді ЗСА ЛЕВКА ЛУК'ЯНЕНКА
Москва. — Релігійна Овсепіян на летовнше, а Торонто (УЦ1С). - То- родознишення триває і до
Ню Йорк, Н.Й. - Адмі- Також референтура мо- Група п'ятидесятників, чи речники амбасади обіцяли ронтонськнй Відділ Комі- сьогодні.
ністративний директор У К- лоді приготовляється ІНТЄН- як їх популярно називають робити старання, шоб вона тету Українців Канади по- Відкинено також наклеп
КА мір Іван Базаркододат- сивно до своєї Сесії і па- в СССР, ,,пентекосталіс- таки одержала право виїз- містив півсторінковий за- Ткаченка щодо українських
ково інформує, що численні нелю, який проходитиме тів", продовжують СИДЯ- лу на підставі закону про клик у лрестнжевому ТО- організацій. У відповіді за-
Комісії вже розпочали свою під моттом: „Роля і завдан- чу демонстрацію в примі- злуку родин. ронтонському часописі значено, що Каналійська
працю, щоб своєчасно прн- ня молоді в українському шенні амбасади З'єднаних Інші п'ятидесятники, які ,,Глоб енд Мейл" з 28-го Ліга Визволення України
готовитн потрібні матерія- громадському життю у Стейтів Америки, лома- перебувають вже в амбаса- липня ц. p.. в якому до- об'єднує тисячі людей, що
ли на ПІ Конгрес СКВУ. вільному світі". Панель діяли в Українському Ре-
гаючись виїзду за кордон. ді ЗСА понад 6 тижнів, магався звільнення україн-
Діють вже такі комісії: влаштовується з ініціятнви Серед цієї групи 12-ох осіб залишились сидіти на своїх ського в'язня Левка Лу- зистансі (ОУН-УПА), бо-
Прав людини (голова сена- Головної Пластової Булави є декілька українців, а реш- місцях помимо того, шо к'яненка, члена Українсь- рячися проти нацистської
тор Павло Юзик); Статуто- з участю українських цен- та росіяни, білорусини, вір- представники амбасади кої Групи слідкування над Німеччини та комуністнч-
ва (голова мгр І ванна Ро- тральних молодечих opra– мени та інші. просили їх залишити при- виконанням Гельсінкськнх
ної Росії. Лист згадує, що
жанковська); Фінансова (го- нізацій, що діють в системі міщення. Амбасада однак УГОД У С С С Р , ЯКОГО COBCT-
Роман Малашук, почесний
лова проф. д-р Богдан Гна- УККА. Участь беруть: Пресові агенства інфор- президент організації, пе-
тюк); Церковна (голова о. проф. д-р Лариса Онншке- мують, шо деякі з ДЄМОН- не робила жадних заходів, ськнй суд засудив на 10 ребув 4 роки у нацнстсь-
митрат Мирослав Харина); вич, проф. д-р Іван Головін- странтів вже почали втра- шоб демонстрантів осуну- років каторги і 5 років кнх концтаборах та шо був
Номінаційна (голова Лео- ський і Роман Вжезнсв- чати віру в позитивне по- ти силою. В половині заслання. наказ нацистського уряду
лагодження їхньої справи, вересня демонстрантів пе- Це звернення вивело з
нід Філь); резолюційна ський. Панелістамн будуть про знищення усіх членів
(проф. д-р Петро Стерчо і представники трьох моло- Наприклад, Елі за Овсепі- ресунули тільки з вестібу- рівноваги Москву, яка че- Українського Резнстансу
д-р Володимир Душник); дечих організацій — Плас- Президент Джіммі Картер (справа) і губернатор П о ян, вірменка з походжен- лю до іншого приміщення рез центральну пресову (ОУН-УПА).
Пресова підкомісія (ред. ту, СУМА і ОДУ М-у. Сесія Кері (посередині! вітають Менахема Бегіна в Ню Йорку. ня і її двоє дітей, закін- в підвалі будинку, ле вони агенцію ,,Новості", за під-
чила свою 82-денну демон- живуть з пожертв npauie– писом Валерія Ткаченка „Глоб енд Мейл" так
Василь Солонинка і мгр Молоді відбуватиметься в само опублікував 7 жовтня
Борис Потапенко). готелі „Амерікана" від год. Ню Йорк. - У четвер, 2- секретарем Сайрусом Вен- страцію і відлетіла в се- ників амбасади. надіслала свого листа до
листа від В. Ю. Дани-
Приготовлена вже також 9:30 рано до 1:30 по полудні. го жовтня, президент Джім- сом, зустрінулися біля бу- реду, 1-го листопада ц. p., Багато з демонструю- ,,ґлоб енд Мейл", який був ліва, голови Товариства
Деклярадія про ДЄКОЛОНЇ- мі Картер та ізраїльський динку фінансиста Артура з Москви до Еривану. Ко- чих мають родини в Аме- помішений в числі з 27-го Українських Професіона-
зацію СССР, яку підписали В панелі НІ Конгресу прем'єр Менахем Бегін, пе- Кріма, який підтримує кан- респонденти твердять, шо риці і на підставі Гельсінк- вересня ц. р. В цьому ЛИС- лістів та Підприємців Ка-
такі Світові Конгреси: ли- СКВУ, який відбудеться ребуваючи в Ню Йорку в дидатуру губернатора Кері, своє рішення вона прийня- ської Угоди та інших до- ті названо Л. Лук'яненка нади. У листі Данилів, на
товський, естонський, лат- заходами НТШ і У ВАН в справах, які не були безпо- а відтак вони коротко роз- ла після того, коли муж говорів про злуку родин, „терористом" і шо пер- базі біографії Л. Лук'янен-
війський, білоруський і ук- готелі „ Амерікана", на тему середньо пов'язані з питан- мовляли в помешканні Kpi– Елізи Овсепіян запевнив її в вони домагаються видачі шнй раз його засуджено ка, відкинув наклеп ,,теро-
раінський. Пороблено всі „Сучасні завдання ухраїн- ням ізраїльсько - єгнпет- ма. Картер і Бегін пози- телефонічній розмові, шо їм американських віз. Ко- „на 15 років за оборону ризму". Так само він за-
заходи, щоб генеральний ської науки" (модератор ських переговорів відносно тивно оцінили ранішні пс- він не буде більше cynpo– респонденти відмічують, тероризму".' А „відбувши значнв, що як німці, так і
секретар Організації Об'ед- проф. Іван Головінський), підписання сепаратного ми- реговори ізраїльського npe– тивлятись, ані П релігійній ШО б е з уЗГІДНеННЯ З COBCT- свою кару, Лук'яненко від- росіяни прийшли в Украї-
наних Націй д-р Курт візьмуть участь: проф. д-р рового договору між Каї- м'єра з Венсом, твердячи, пов'язаності з п'ятидесят" ськими чинниками тієї новнв свою нелегальну ді- ну, як колоніялісти, шоб
Вальдгайм прийняв деле- Богдан Винар — Україн- ром і Єрусалимом, відбули що пощастило розв'язати никами, ані з намаганням справи не вдасться полаго- яльність в 1976 році, фаб- нищити Гї нарід та сксплу-
гацію представників згада- ське Історичне Товариство; нібито „несподівану", але „деякі поважні проблеми", виїхати до своєї матері в дити, бо амбасада ЗСА не рикуючи і розповсюджую- атувати її багатства. Да-
них Конгресів, які бажають о. проф. Іван Гриньох — фактично запляновану ко- але залишилися ще інші. ЗСА. Урядник американ- має можлнвости вивести їх чи друковані наклепницькі нилів красномовно описав
вручити йому Декларацію в УКУ; проф. д-р Василь ротку зустріч, після якої Президент Картер теж по- ської амбасади Роберт без дозволу Москви матеріялн, підбурюючи не- ту „дружбу" Росії з Ук-
часі тривання Конгресу, або Омельченко - УВАН В заявили, що існують добрі зитивно оцінив переговори Прінгл супроводжав Елізу в СССР. нависть до росіян, зобра- раїною: можливо 21 міль-
кілька днів перед тим. ЗС А; проф. д-р Омелян Прі- вигляди на скоре підпнсан- ізраїльської та єгипетської жуючи їх як поневолюва- йон забитих^українців бу-
Представники п'ятьох Кон- ,цак - УНІГУ; д-р Богдан ня мирового договору, але делегацій у ^аші?п-оні, вка- чів України, фальшиво об- дуть вічно свідчити цій
ґресів відбули в міжчасі два Стебельськнй - НТШ в ВІДМОВИЛИСЯ ВХОДИТИ В ПО- зуючи, що того вечора сек- Заколоти в Ірані продовжуються вннувачуючн їх у ,,куль- „дружбі" Росії з Украї-
засідання в приміщеннях Канаді; проф. д-р Микола дробнці. ! ретар Венс має зустрінутися турному геноциді". Тоді чою.
Тегран, Іран. — Полі- Ірану Теграні. Помимо то- як, мовляв, понад мільйон
УККА і застановлялися не Чнровський - НТШ в ЗСА; Президент Картер був у з єгипетськими делегатами. тичні виступи релігійних го, шо шах звільнив росіян загинуло в боротьбі Серед інших. СЛІД ВІД-
тільки над змістом Декля- проф. д-р Володимир Янів Ню Йорку, щоб взяти Покищо не відомо в який
мусульманських груп в Іра- міністра внутрішніх за визволення України мітити лист Елизабети
рації, але також над enpa– — УВУ. Українські науков- участь у передвиборчій кам- спосіб розв'язано. коитро- ні проти режорм шаха Рі- справ і замінив його з-під нацистської окупації Гопкінс, шо був надруко-
вою розповсюдження цього ці матимуть також інші на- панії демократичного гу- версійне питаншг?маЙбут-
зо Пагнелі продовжуються іншою особою, більш під час Другої світової вій- ваннй 13-го жовтня. Пані
важливого для поневоле- радн й зустрічі в готелі бернатора Гю Кері, виго- ности ізраїльських осель на з повною'сижисг. Тому, шо сприємливою для мусул- ни". Також він (Ткаченко в Гопкінс протестує проти
них Москвою народів доку- ,,Амерікана" і в Україн- лошуючи промову, у фінан- окупованій арабській терй- цей рух використовують манських демонстрантів, імені агенції „Новості") означення Лук'яненка ,,те-
менту. ському Інституті Америки. совіЙ секції Ню Иорку на торії на західньому березі зручно Комуністична й ін- ситуація не покращала. рористом" та підкреслює,
Волл Стріт. Натомість Бе- ріки Йордан і біля міста Ші марксистські партії, як додав, що під підписом
Треба відмітити, що со- згаданого заклику ф і г у - що канадська Палата rpo–
гін прибув сюди, щоб одер- Гази, як теж палестинське про це зрештою свідчить вєтська преса категарично рують організації, які мад номінувала Л. Лук'я-
Формується „Союз за свободу" жати нагороду „СімЧ люд- питання взагальному, але 46 підставі зібраних чис- заперечує інформації про ,,об'сіімують бувших на- кенка разом з іншими на
Вашінпой. — Американ- трішню політику 'ЗСА. 55. ства" від Ради Церков, яку минулого четверга ізраїль- денннх даних директор Сі- Нобелівську нагороду ми-
цього року теж признано ський міністер оборони участь комуністів в заво- цистських поліцаїв та аген-
ська Консервативна Спіл- інформус у своєму npecoeo– ру. та що організація Ін-
ка (American Conservative му звідомленні АКС. єгипетському президентові Езер Вайцман відлетів з Ай-Ей Тирнер, цей рух на- рушеннях. „Правда", ,,Из- тів гестапо".
тернаиіональна амнестія
Union), організація, яка Анварові ель-Садатові, але ЗСА до Єрусалиму, щоб брав політичного характе- вестния", а за ними також Після цього, часопис „адоптувала" Л. Лук'я-
Пресове агентство „Ас- за нього прийняв її один представити ізраїльському ру, бо комуністи зручно республіканські газети на- ,,Глоб енд Мейл" опублі-
охоплює біля 300 000 осіб сошієйтед Пресе" у додат- член єгипетського кабінету. кабінетові вислід останньої звернули його не так про- друкували повідомлення кував декілька листів у ненка, а та організація не
правих політичних переко- ковій інформації про ство- Салатові і Бенінові цього серії переговорів. Нато- ти реформ, завданням яких совєтського агенства справі листа Ткаченка. адоптує терористів.
нань, не зважаючи на їхню рення „Союзу за свободу" року теж признано Нобсл ів- мість прем'єр Бегін планує є надати Іранові західньо- ТАСС про неправдивість Жалем з листів не підтри-
партійну приналежність, ін- подає, що організатори ста- ську Нагороду Миру. залишитися в Америці кіл ь- го обличчя, як проти сис- західніх інформацій і про мував совстських наклепів.
формує, що вирішила ство- ратимуться включити в ді- ка днів, щоб виголосити теми монархії і її речника „вигадані" твердження ди- Зокрема цікавий лист віл
рити ,,Союз за свободу" Президент Картер і npe– промови в кількох більших шаха Паглеві. ВИКЛАДИ У ФІЛІЇ УКУ
яльність „Союзу" поляків, м'єр ректора Сі-Ай-Ей Тирнера Головної Управи Канадсь-
(Alliance for Freedom), який Бегін, який раніше пе-
чехів, словаків, українців, реговорював з державним містах. В численних містах Іра- про ..міфічну ру- кої Ліги Визволення Ук- Вашінгтон. Як уже ін-
мас на меті зорганізувати карпато-русинів, литовців, ну відбуваються масові де- формовано, в неділю, 8-го
американських громадян ку Москви в Ірані". Тир- раіни, підписаний Василем жовтня ц. p., тут почався
мадярів, росіян, лотишів, монстрації і страйки робіт- нер, як відомо, виступа- Бсзхлібником, віиепрезн-
східньоевропейського по- осінній семестр біжучого
ходження, які, згідно з
білорусів, естонців, сербів,
хорватів, румунів, болга-
Картер знову виступив ників, які, до певної міри,
спаралізували господарсь-
ючи на телевізійній nporpa– лентом та Василем Дідю-
мі Сі-Бі-Ес заявляв, що він ком, секретарем Ліги. У
академічного року Філії
твердженням організато-
рів, становлять біля 15 від-
рів, словенців, вірменів, проти примусової контролі це життя країни. Кожного впевнений, шо тією чи ін- цьому листі, налруковано-
УКУ. В понеділок відбувся
перший виклад о. Тараса
грузинів, альбанців і коза- дня відбуваються зудари шою мірою за цими де- му 12 жовтня ц. p., ав-
сотків населення ЗСА. тоб- ків. Американські громадя- над цінами і платнями демонстрантів з військом і монстраніямн криється со- тори зазначили, шо Лев
Лончини на тему ..На nopo–
то ЗО мільйонів осіб, але ни згаданих національних зі 1000-річчя хрищення Ук-
досі не відігравали налсж- походжень зосереджені в Вашінгтон. - Президент відбитися на економіці поліцією, у яких гинуть вєтський вплив . На це Лук'яненко та Його група раїни-Руси". Черговий вик-
ної ролі в американському кількох великих стейтах Джіммі Картер, відпові- ЗСА, а натомість вважає, люди, особливо молоді совєтська преса одним го- ніколи не виконували актів лад. 23-го жовтня. мав
політичному житті, ані не Америки і це може дати їм даючи Джорджеві Міні, що плян Білого Дому, базо- студенти, які ведуть перед лосом відповіла: ,,дирек- „терору". Далі вони зая- проф. д-р М. Кушнір про
мали належних їм впливів. рішальний голос у політич- президентові Амсрнкан- ваний на добровільних об- у цих демонстраціях. В тор ЦРУ пускає в хід явну вили, що росіяни, шо загн-
брехню та ше в той мо- мулн. боролись за утрн-
..Засадничі риси католиць-
Тимчасовим головою ному процесі ЗСА. ської Федерації Праці-Кон- меженнях цін продуцента- середу, 1-го листопада ц. мент, коли в Ірані не при-
кого світогляду". Виклада-
гресу Індустріяльних Opra– ми і заробітних платень p., великі заворушення чами в цьому семестрі, під
„Союзу за свободу" буде проходили у 37-ох МІСЦЄ- пиняються масові виступи. мания своєї імперії, а не за час якого ставитиметься
республіканський конгрес- „АП" інформує, що мо- нізацій (АФП-КІО), заявив робітничими спілками, та- востях. Почалися також „визволення" України від
мен Филип Крейн із ІЛЛИ- лодий український адвокат у середу, 1-го листопада, що Треба припускати, — нацистів. Україна за (jO наголос на релігійну тема-
ки матиме успіх і спричи- виступи іранців проти аме- кажуть політичні cnocre– років тієї „дружби", хвале-
ной, який теж є предсідни- Юрій Волошин, неплатний не погоджується з Міні, ниться до значного сповіль- рнкамських громадян, шо ТИКу у ЗВ'ЯЗКУ З ПІДГОТО-
ком Американської KOHCCD– дорадник Американської який день раніше закликав рігачі, — шо Москва не ної Ткачем ком, загубила вою до 1000-річчя хрищен-
нення інфляції. Подібно ще більше насторожило
ватнвної Спілки (АКС). Консервативної Спілки, Білий Дім і Конгрес встано- висловився секретар скарбу уряд, бо численні амери- тільки зацікавлена в масо- щонайменше 15 мільйонів ня України, будуть: проф. д-
Між іншим конгресмен вити примусову урядову вих демонстраціях в Ірані, людей шляхом штучного р В. Янів. проф. л-р Д. Што-
брав активну участь у виго- контролю над підвищен- Майкел Блументол, вка- канці, головно спеціялісти але, що вона ці протн- голоду, масових розстрілів
Крейн є першим республІ- грин. проф. д-р В. Лев і
канцем. що вже заявив свою
ТОВЛЄННІ ПЛЯНу ЩОДО СТВО-
нями в цінах і заробітних зуючи, що останній раз, нафтової промисловости
рення „Союзу за свободу". платнях. урядові виступи інспірує. та депортації, та шо на- проф. д-р М. Лабунька.
кандидатуру на президента Волошин зазначив, що з коли була встановлена уря- Ірану, можуть покинути
ЗСА у виборах, які відбу- уваги на помилкові мето- Президент Картер зая- дова контроля над цінами і країну, якщо ситуація по-
гіршуватиметься. Як ві-
дуться в 1980 році. ди 1 міграційного Бюра при вив, що примусова крн- платнями, то дійшло до ломо,Іран спирає усю roc– В ІУА відбудеться виставка мистців з України
Метою „Союзу за свобо- встановленні національно- троля може дуже негативно економічної рецесії.
noflapcbicv систему на наф-
ду" є зорганізувати амери- го походження імігрантів із товій індустрії. Ню Йорк, Н. Й. - Під
канських громадян східньо- Східньої Европи на початку спонзоратом Українського
европейського ПОХОДЖЄН- цього сторіччя, перепис на- К. Бирден відвідав УНСоюз Найбільші демонстрації
і зудари з полійцією від- Золотого Хреста - Комітс-
ня, які відзначаються патрі- селення з 1970 року подає буваються у самій столиці ту Оборони і Допомоги та
отизмом і антикомуністич- фальшиву, бо надто малу академічного Товариства
ними переконаннями, в по- кількість східньоєвропей- „Зарево", тут у п'ятницю,
літичну силу, яка мала б
вплив на закордонну і вну-
ців у ЗСА, а фактично їх є
між 20 і ЗО мільйонів. ^ , Ґ^М ПОЛЕГШІ
ДЛЯ МАДЯРСЬКИХ
10-го листопада ц. p., о год.
6-ій вечора, в приміщеннях
і л
'- ,. і 1 ВТІКАЧІВ Українського Інституту
Еспанський парлямент затвердив
нову демократичну конституцію
л у. ' Будапешт, Мадяршина.
— Мадярські втікачі, які
Америки, відбудеться вис-
тавка - „Мистці з Укра-
їни". Виставка продовжува-
4)4 перебувають поза кордона- тиметься до 22-го листопа-
ми батьківщини від 1-го да, а відтак її влаштують
Мадрид, Еспанія. - У пових чи інших приналеж- січня 1979 р. матимуть
ностеЙ, встановляє опіку над і жЧ,і їй '" під час Третього Конгресу

'У^І х -
вівторок. ЗІ -го жовтня ц. p., змогу відвідувати Мадяр- СКВУ в готелі „Америка-
еспанський парлямент ве- непрацездатними, сирота- шину без жадної більшої на". Заплямовано також по-
ликою більшістю голосів, ми, інвалідами, шкільницт- перешкоди зі сторони ам- їздку з метою виставок по
які включали також голоси вом і вихованням, пенсіо- басад і консулятів. Мініс- різних містах Америки та
комуністичних парлямсн- нерами тощо. Конституція 1 тер внутрішніх справ Ма- Канади. Одна з картин, що будуть експоновані на виставці.
таристів, прийняв нову де- зносить кару смерти, надає ч и дярщини Андрас Бенкай „Сучасних мистців України" в Українському Інституті
мократичну конституцію, право голосу усім грома- Ш t' ' """"' - Америки в Ню Йорку.
W 1 і" заявив кореспондентам, На виставці — 49 картин:
яка тепер піде під рефсрен- дянам від 18-го року життя шо усім емігрантам, які
дум народу на початку гру- ( Д о т е п е р ВІД 21-ГО),' ВІДДІ- олії, дереворити, дереворі- тичного та модерного нап- загальну течію світового
забажають відвідати своїх зи, ліноритн, акварелі, то- рямків. мистецтва. Картин цього
дня 1978 року. лює Церкву від держави, рідних чи приятелів на Ма-
надає широкі автономні У п'ятницю, 3-го листопада, приміщення Головної Кан- що, що їх зібрала органі- Хоча цілість виставки ті- роду на виставках в Укра-
Нова конституція не тіль- дярщині будуть видавати- зація Український Золотий льки фрагментарна, вона їні в цілості побачити не
ки закінчила добу дикта- права провінціям, що, на целярії УНСоюзу і Видавництва „Свобода" відвідав
думку багатьох політичних Картер Бирден, демократичний кандидат до Палати ся пашпорти без окремої Хрест та „Зарево", як також засвідчує, що мистці в Ук- можна. Картини, що їх при-
торського панування Фран- процедури дозволу, якого доповнив її Інститут ДЄСЯТ- раїні, не зважаючи на наки- везено з України, можна
сіско Франко. але також в спостерігачів, може спри- Репрезентантів із 18-ої виборчої округи Ню Йорку,
чинитись до політичної ста- густо заселеної українцями. У розмові з екзекутив- потрібно було раніше. Мі- ком інших експонатів. Тво- дуванийсовєтським урядом буде закупити після виста-
багатьох відношеннях ду- ністер Бакай також запсв- ри цієї виставки — серед- соціалістичний напрямок вок в Америці та Канаді.
же різниться від поперед- більности в Еспанії. Кон- ними урядовцями УНСоюзу, редакторами „Свободи" і
ституція накладає великі „Українського Тижневика" та працівниками Головної нив повну безпеку для по- нього і менших розмірів — — єдиний можливий під Під час виставки буде
ніх 10-ох еспанських кон- дорожуючих. Про ЦЮ ЗМІ- привезено при різних наго- совєтським режимом, зат- прийняття; вступ 5 дол.
ституцій, наприклад, вона обов'язки на уряд, забез- Канцелярії, які живуть в Ню Йорку, кандидат Бирден
печує повну свободу для виявив зацікавлення проблемою оборони прав людини в ну міністерства внутріш- дах з України, або закуп- римують свій індивідуалізм
встановляє парляментар- них справ повідомила ма- лено їх в книгарнях, зокре- який позначається у їхніх Прихід із продажі при-
ну монархію в країні, га- політичних партій, вкюч- Совстському Союзі, зокрема в Україні, як теж обіцяв
но з Комуністичною, які не встановити кращі зв'язки з тутешньою українською дярська газета ,,Henc– ма праці з оригінальною працях, віддзеркалюють значено на фонд Україн-
рантує основні громадські задапсаг", яка є офіційним графікою. Твори, які віддзс- побут і переживання лю- ського Золотого Хреста
права для всіх громадян займатимуться підривною громадою. На фото: Картер Бирден (в першому ряді
діяльністю та вводить ба- посередині) під час відвідин в Головній Канцелярії органом мадярської Кому- ркалюють мистецькі нап- дини в Україні та наявне Комітету Оборони і Допо-
Еспанії без різниці їхніх рямні в Україні, є реаліс- їхнє бажання включитися у моги.
релігійних, політичних rpy– гато інших змін. УНСоюзу. ністичної партії.
-гїї^ЯС JT „ Х - 1 : '^"^Я P f f 'Jf -
:г ' --- ' -^-т-я-Ті-лї
tffrfsSF wfTWiui.t-

СВОБОДА. СУБОТА, 4-го ЛИСТОПАДА 1978 4.240.

Л. Рихтицький ЗАДНЯ СТЕЖА З НАШИХ БУДНІВ


CBOFOAAibrSvOBODA ПАН З БОРОДОЮ
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОАІННМК U КЯА І N fАН 0 А(І У ЛИСТОПАДОВЕ РІШЕННЯ (В 40-ий день відходу Петра Постолюка, УСС) З нагоди 60-річчя Велико^
F O U N D E D 1893 І тоді була осінь—і914^.цЬ: Слідами Стрілецької го Листопада хотілося б,
Ukrainian newspaper published aaily except Mondays and noli Життя людей і життя літичн”о зрілих громадян, точно, кудою йти україн- не без почутпїя гордости,
народів може плисти міся- але й тут знайшлося яд- ській визвольній ідеї і який коли ми ступили на той 'слави, Степан Ріпецький: згадати, що я мав щастя
days by the Ukrainian National Aswciatmn. inc.. at
30 Montgomery Street. Jersey Cily. N J.- О”ЧК цямн, роками і цілими де- ро, довкола якого виросла шлях обрати. Повне, абсо- Шлях. Сонце палало в не- Бібліографія до джерел іс- ходити до української
сятиліттямн мирно, спо- українська самостійницька лютне і підставове право бесах, синява неба аж за- торії Українських Січових школив справжніиУкраїн-
Р Е Д А Г У Є К О Л Е Г І Я У С К Л А Д І іпоаібучно) кійно, за щоденними зви- ідея і за нею справа по- дихалася своєю красою. Стрільців, Іван Кедрин: ськШ,хоч і Галицькій, Дер-
українського народу чнни- Нині, згадати:,,Мерехтить Викривлена правда; За во"
."Ьобов Колснська. Володимир Лсвснсць. Зснон Снилнк (тепер ви чайними турботами про будови незалежної україн- ти на українській землі свій жаві. Ну... довго до цієї
квнуючий обов'язки голови Колегії). Василь Тершаковеиь і Свгеї в очах безконечний шлях": лю України - збірник з української школи я не хо-
працю і хліб, про пови- ської держави. національний, український Страбичев, Горонда, Ве- нагоди 50-річчя виступу
В Фслорснко шення у службі і про даль- З перспективи історії, з лад є і мусить бути під- див, бо й Українська Дер-
речкн - йдуть передні СТЄ- У к р а ї н с ь к и х С і ч о в и х жава довго - наждяЬ,гтНе..
JieconU Clas:. Hostage pa-d аг the Post Office of Jersey City, N J ший успіх у задуманих про- віддалі шістдесяти років ставою нашого думання. жі Армії України XX "стік Стрільш'в, Володимир -Па-
Accepted for mailing at special rate f postage provided foi J J мислових чи купецьких ПІД- часового простору, який Тому немає у нас місця на процвітала 'нам на славу.
ліття: Українські Січові лан: Батерія смерти, д-р Всіми вивчали історіюУк'
Section 1130 of Act of October 3. i9lT authorized July 31, 191S приємствах. Але не раз, позначився для українсько- ідеї і політичні програми, Стрільці. Розлогий Шлях Михайло Лози.чськнй: Га-
часом несподівано, надхо- го народу незвичайно важ- що не виходять з україн- раїни. хто довший курс,
П е р е д п л а т а : на рік — 530 00, на пів року - 516.00, на.; міся- дальше стелиться: Маків- личина в p.p. 1918-1920, хто коротший, тож знае-
Ш - 59.00 Д л я членів У Н С о ю з у 65 ( міс. З а кожну зміну а д -
дять хвилини, коли — так кнм історичним досвідом, ського національного духа, ка, Болехів, Галич, Зава- Валентин . СІмяндів: Спо-
як і окрема людина у своє- протягом якого під воро- а створені часто ворожими мо, чому воно так стало-
ресн — 25 (. Чеки і money orders в и с т а в л я т и на' Svoboda” лів, Стрипа, Куропатники- гади Богданівця, Іван Кед- ся: „Встоятись не було
му житті — цілі народи жими кулями згинуло біля нам чужинцями з ціллю Потутори-Женівка, Лисо- рин:
HO Box 346 мусять зробити ЯКІСЬ ВЄЛИ- 25 мільйонів українців і то Життя-Події-Люди, сили".
Jersey City. N.J. 07303 знищення нашого народу. ня, Львів, Київ - Великий Наш Львів - Збірник під
кі рішення і тоді, саме не так у боях, як в час Український патріотизм є Шлях: 1914-1920 роки. Тим редакцією Лева Лепкого, Щоб у мене була тоді
тільки тоді починає писа- окупаційного терору над не тільки наказом хвилини, Шляхом ішов і Петро Пос- Денник Начальної Коман- велика охота йти до рідної
тися історія. Щойно тоді безборонним народом, він є нашим одиноким по- толюк. А за його тверду ди Української Галицької школи - я того не сказав
показується, які якості, по- треба поробити висновки літичним висловом J..хоч би, тож у цьомуіипафку, я
Нові реформи в Китаї знтивні, чи негативні такий вже хоч би на те, щоб ще й сьогодні у нас є кілька
вдачу вояка любили ми йо- Армії і Суд над генера-
недуже так відрізнявся від
нарід скриває у собі і шой- жертви і кров наших най- партій - залишків нашого го. Юно Навроцький neper .лом Тарнавським, Ген. учнів Школи Українознав-
но тоді показується, яка є кращих не пішли намарне, минулого — нішо їм не звав його на Пєра. штабу ген. поручник Олек- ства в цій, чи іншій Mempo–
Нормалізація китайсько-західніх СТОСУНКІВ проходить Знову прийшов Львів, сандер Удовиченко: Третя
вже віл часу поїздки президента Ричарда Ніксона до його внутрішня сила, його та шоб ми, навчені цим до- перешкоджає поставити полії... To6mqi я любивучи-
внутрішня дисципліна, йо- сідом, вивчили історичні український патріотизм на уже в іншій формі: 1921- Залізна Дивізія, Ж. Б. тися, читати, писати, сихе
Пекіну в 1972 році, а особливо від смерти Мао Тсс-тунга і 1939 роки, але наш Львів., Олексин: Пісня про Чер-
Джо Ен-лая, тобто від часу, коли до влади прийшов го політична і національ- лекції якелід і в майбут- чільне місце у своїх П0ЛІ- - я боявся йти в школу! А
на зрілість і Його націо- ньому склали іспит далеко тичних програмах, а тоді Зібралася братія, від якої вону Калину, Іван Кедрин: чому - ви не повірите і
теперішній голова і прем'єр-міністер Китайської Народної ще задихало стріпьним по- Паралелі в історії Украї-
Республіки Гуа Куо-фенг, вичистивши перед тим Компар- нальне обличчя. краще, як ми це зробили - напевно — не буде між будете з мене сміятися: я
лосі. Додати треба, що рохом: Роман Купчин-з^ ни, Генерал-хоружннй д-р боявся йти в школу, бо у
тію від заговірників під керівництвом вдови по Мао п-і У цьому двадцятому нами жадних різниць, що кий, Льоньо Лепкий, Юно Роман Дашкевич: Арти-
Чіянг Чінг, яка. використавши деяку нестабільність після сторіччі український нарід світ назріває до ситуації перешкодять нам усім ра- ній учив учитель, -„а^лт.
дуже подібної до 1918 року Навроцький, Петро Пос- л ері я Січових Стрільці в у тоді казали „пан", з... бо-
смерти мужа і перехід влади в інші руки, намагалася вже кілька разів, на різ- зом станути в лави оборон- толюк, Мольо Голубець, боротьбі за Золоті Ворота,
перехопити контролю не тільки в Компартії, але також в них місцях своєї наиіональ- і дуже можливо, що наше ців нашої волі і незалеж- родою! А в селі говорили,
майбутнє вже не за горами, Іван Іванеиь, Іван Тнктор. Степан Ріпецький: Україн- що він жид. і мені, малому,
уряді. ної території ставав в об- ности. Нема такої ідеї і задумали і постала ,,Чер- ське Січове Стрілецтво —
лнччі таких рішень й істо- але дослівно - за порогом. політичної думки виду- було чомусь страшно.
Головним зворотом в бік своєрідної китайсько-захід- вона Калина", видав- визвольна ідея і збройних , А він цілком не був жи-
ньЬЇ приязні треба вважати недавню поїздку Гуа до рична та політична аналіза Аналіза нашого минуло- маної чужинцями, щоб ництво книжок і журналу чин, Мирон ЗаклинськиЙ: дом. Він навіть не був учи-
Румунії, Югославії та Ірану, заповіджену його візиту до таких великих хвилин є ко- го показує ясно, що перше вона могла послужити Ук- ,,Літопис Червоної Дмитро Вітовський. те лем. Він був старшиною
західньоевропейських країн і активність китайських нечною для збагачення на- всього ми мусимо навча- раїні. У нас є досить на- Української Галицької Ар-
дипломатів майже в усіх західніх країнах, з метою не шого історичного досвіду і ціонального духу і нашо- Калини" - збирати ма- Л ”
тнея будувати наші пляни теріяли, історію з пройде- мії, що тоді стояла в за-
тільки приготовити пригожий грунт для нав'язання для висновків на майбутнє, на наших власних силах і нальної свідомости, шоб Ось це пребагата спад-
ного Шляху й утривалю- шина Петра Постолюка, тяжних боях з поляками
дружної співпраці, але також для розвинення торгівлі, яка яке ніколи не приходить з власне ці сили треба роз- наші провідники onpamo– під Львовом. 'А коли на
мала б послужити розвиткові китайської господарки великими готуваннями, але вали для нас усіх один по- вати це все. Та знову при- що пильнував, доглядав
будовувати не в останній йшов бурезлам і розкинув видання кожної книжки; фронті царило затишшя,
безпосередньо, а посередньо також військової сили, яку в завжди нагло, несподівано хвилині, але пляново, за літнчний фронт і одну по- тоді старшини нашої Ар-
сьогоднішніх обставинах не можна змодернізувати без і звичайно — в найгір- літичну організовану силу нас по всьому світі. Петро шо постійно шукав нових
роки і десятиліття до рі- Постолюк опинився на авторів, спонукував їх пи- мії ставили зброю до кута,
заіідньої технології і новочасної зброї. шому моменті. шального моменту. Яка не - українську силу. брали лінійку в руку і йшли
Крім політичної ПІДГО- вільній Землі Вашінгтона й сати ці книжки. Перед
Хто слідкує за китайською пресою і повідомленнями Перед одним з таких була б політична ситуація тут пересадив ,,Червону самим своїм відходом ви- навчати грамоти геніїв
численних пресових агенств з Далекого Сходу, той знас рішень стояла західня віТка світу, яка не була б по- тови, у наші вирішальні Калину і став душею її, дав іще каталог усіх цих таких, як я.
щО в Китайській Народній Республіці проходить цілий ряд великого українського на- літична ситуація в Україні, національні хвилини нам рушійною силою. І знову видань, розіслав по всій
ргіних реформ в галузях культури, економіки, науки, роду дня 31-го жовтня 1918 якщо у нас будуть роз- бракувало підготови opra– Ой, пригадую собі той
політики тощо, які с, оез сумніву, тісно пов'язаними з нізаційної. Розбиті на цілу росла Червона Кали- нашій діяспорі 400 прнмір- день, коли мене вперше npu–
року у Львові. Політична будовані власні сили і то в на-, розвивалася,, цвіла. J. ників і дістав на цс... чо-
теперішніми практичними завданнями, які поставили собі ситуація, як завжди в таких лостаточній кількості, ми. низку партій і груп, ми себе вели в клясу!Я зупинився на
за:завдання теперішні нові керівники Китаю. Очевидно, взаємно не знали, ми собі гронами багатіла. Аж на- тнря замовленнят а катало- дорозі і -неначе зпЛЮе^вйТ'
хвилинах, була неясна. Ав- вийдемо переможцями, бо стиг час Петрз Постолю- гїв вислав чотириста: "^v '
одним з перших завдань с забезпечити Китай перед стро-угорське цісарство, на полі зудару, на полі бою не довіряли і ми себе не Там, біля чорної таблиці,
загрозою комуно-московських імперіялістів, чи. як їх в тільки не ^підтримували, ка: відійшов на збірку, бо Колись, у 1914 році, був стояв він - „пан з боро-
яке завжди було цілком рахується не тільки кріс, сурма Вічности заграла.
Китаю тепер називають, ,,соиіялімперіялістів”,які нама- штучним політичним TBO- танк і муніція, рахується але, навпаки, ще й побо- Петро Постолюк у перед- дою”І Високий, стрункий,
гаються поширити свою гегемонію на інші країни Азії і ром, розліталося на очах теж запал, рішучість і під- рювали. Сорок тисяч ша- По собі, Петро Посто- ній стежі, згідно з австрій- у військовій уніформі, з чор-
Африки, особливо на країни так званого третього світу. усього світу і на його ру- готова. бель отамана Махна могли люк, залишив спадщину. А ським військовим правнль- ною бородою на грудях. А в
Заскочили світ чимало чергові реформи, які наступили їнах вставали до життя б в 1918 році вирішити ця спадщина показна, бага- ником така стежа звалася руках у нього лінійка! О-о!
І в Києві і у Львові та. Ось, Каталог В-ва „Шпіца", нині Він уже тут..тобі,дві небезпеки
тепер в Китаї, а саме: розв'язання новими пекінськими народи, шо досі слухняно показалося шістдесят років долю української держави!
верховодами ,,червоної гвардій', яка на протязі двох На жаль, вони її спря- ,,Червоної Калини", що прикриває відворот, задня зразу -г борода і лінійка! А
жили і працювали в його тому назад, що наша під- він помітив мене і таким
десятиріч тероризувала' населенні! і своїми самовільними межах, для слави віленсь- мували не туди, куди було Петро його видав перед стежа, тобто - ,,Нахгут":
готова була за слаба. По- своїм відходом: Роман такий закон життя! глибоким, басовим голосм
діями спричинила чималі шкоди китайській науці, культу- кої корони. Ясно, що до- літнчно ми не мали на треба. Згинув-Махно і зпи
рі, розвиткові суспільного жнття^що. Теперішній уряд, Купчинський: ,.Ми йдемо в ,,...гине, гине в арій заговорив:
зрів до свого самостійно- момент вибуху ясних ПОЗИ- нули його шаблі і україн-
взявши це все під увагу, вирішив покласти край такій го життя й український цій і наш власний нарід не ська справа з цього не ско- бій", Роман Купчинський^ - М Р Я Ц , СЛІД п о журавлях . :-т! -Гей, 'ти. запорржче,
шкідливій діяльності „червоних і”вардистів" і, привер- нарід, тим більше, шо його знав докладно, чого хочуть ристала. Те саме й сьогод- Скоропад, Софія Тобіле- - чого стоїш за порогом?
нуішидандшу ЙЙРЛУ Для китайської молодечої організації наддніпрянські брати про- і. куди його ведуть йогф, ні. вич: Рідні гості, Лука Лу- М.Остролерха Підходь ближче, я тебе не
(Ліга ТчбмуністичндТ Молоді), поклав залізну 'руяу-ігаг голосили свою незалеж- провідники. У висліді на- Хоч з признанням треба І а Л - S ” г5 г - -. ': -ГЬ ! І -і' -,
необмежену раніше діяльність китайського комсомолу," нТстьізже 22-го січня цьбґсГ , Поклав лінійку на катед^
родні маси пішли за інпіи- відмітити, що зріст поліі' З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ" ” ' J
-'"''^ ”” ”
' ” ру. обернувся до таблиці і
що служив пострахом для мільйонів в часі так званої самого року, тобто повних ми гаслами, які виглядали тичної зрілости українсь-
..культурної революціГ. X дев'ять місяців раніше. І почав щось писати. Ну,
приманливо, але придума- кого народу дає всі пози- коли він відклав набік ліній-
Другою реформою треба вважати новий китайський
прагматизм, тобто більш примирливу політику до країн з
хоч доля молодої україн- ні нашими ворогами — тивні ознаки на майбутнє, „Голокост" чи „голокавст" KV, тоді і я став відважні'
ської держави зі столицею завели нас чи не у найбіль- нам невільно спочивати на- шим,піднявся,так—би мо^
..капіталістичними" устоями і припинення ідеологічної в Києві висіла на волоску в шу нашу нац іональну тра- уявних лаврах цієї свідомос Як відомо, це слово стало
війни зі Заходом. Наглядним доказом цієї лінії с критика мову значить — цілопален- вити, на дусі: підкарбуляв-
хаосі політичної нерозбе- гедію за всю нашу істо- ти. Нам треба притягти до популярним з весни ц. р. ня, або цілопальна жерт- ся до задньої лавки і присів,
китайською пресою писань самого Мао Тсе-тунга, а рихн десятка програм і ще рію. нашого національного воза завдяки телевізійній про-
головно його ,,Червоної книжечки" з численними цитата- ва. Як багато інших слів, на краєчку. Добув з торби
більше партій, все таки Тому сьогодні нашим всіх українців, бо чим біль- грамі під таким-же титу- воно зложене й виводиться свій зошит, олівець і теплу
мн Мао, яка, згідно з оцінкою політичних спостерігачів, серед цього хаосу вперто найбільшим обов'язком ше нас буде при ньому, тим лом, на якій було предс-
була, крім Біблії, найбільше поширеною книжкою в світі. з двох: „голос" — увесь, ще паляницю, яку дали мені
трималась при житті ук- вже хоч би тільки перед легше, тим скоріше і з тавлено винищування ні- цілий і „кайейн" — палити. на Полуденок, і забрався
Говориться навіть про заборону цісї „книжечки" в Китаю, раїнська самостійницька всіми тими, що віддали меншими жертвами збу- мецькими нацистами жидів
а це вже вказувало б на далекойдучі реформи в китайській В іменниковій формі воно жваво до науки: з того
державна ідея, підтримува- своє молоде життя в бо- дуємо Україну. Тому треба під час Другої світової вій- виходить, як „голокавстон'' всього страху - ставуплі-.
політиці і на обмеження влади маоїстів. на цими повністю зрілими ^вітати кожну спробу nopo– ни.
ротьбі за Україну, є ство- по-грецьки і „гольокавс- тати паляницю...
Ще недоступні на Заході усі рішення Ліги Китайської політичними елементами, рити політичну плятфор- зуміння, кожне намагання З того часу цей термін,
Молоді, які запали на з'їзді в днях 27-29-го жовтня ц. p., але завдяки яким Україна ви- тум" в латинському запози- Та в тому моменті за-
му, політичну базу, шо довести до єдности нашого раніше мало відомий, став ченні. грала сурма на сполох! По-
вже з досі опублікованих постанов можна зробити ст-упнла на сцену історії політичного фронту і КОЖ- часто вживаним і от тепер,
висновок, що Китайська^Народна Республіка рішена піти об'єднала б весь наш на- Значення цього слова, як чулися вигуки: „Поляки
нашого сторіччя і всього род і всіх його явних і ний крок в тому напрямку є наприклад, згадуючи про жертви надає йому релігій- наступають"! Заторохко-
ні далекойдучі зміни, щоб тільки забезпечити за собою світу. новим здобутком на шляху голод в Україні в 1933 році у
провідне становище в світі, яке вона одержить сьогодні чи підпільних політичних ного характеру. Відомо, що тав скоростріл... Тут наш
завтра з огляду не тільки на її людський потенціял, але Західні українські землі, провідників на одному, до нашої перемоги. Глянь- нас пишеться й говориться ідея жертви прнсуща май- ., пан з бородаю" кинувся до
також на економічну й військову силу. які знаходились під воро- єдиному політичному мо в минуле: як легко були про „український голокост" ЖЄ КОЖНІЙ реЛІГІЙНІЙ СИСТЄ- стола, витяг, з шухляди
жою українцям окупацією фронті: у нас вже не сміє б ми втримали Західню Про походження і зна- мі, як один із ннвід'ємних револьвер з ременем, під-
майже безпереривно від бути сумніву, що сказати Україну проти польських чіння цього слова появи- елементів. В основі цього перезався, натис шапку і
W-; кінця 14-го сторіття не українським робітникам, зазіхань, якби всі західні лось у нашій пресі вже дс- поняття є проста істина, що вискочив з кляси. не сказав-
УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ мали великих можливос- чи українським селянам у українці були б станули кілька заміток, але варто в нашому світі ніщо не да- ши ані слова... Тільки від
тей виростити ВСЄЦІ- вирішальну хвилину. У нас Першого Листопада під ще дещо додати. ється даром; 3--біблії зна- порога помахав нам рукою.
БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕП. ло масових кадрів по- не сміє бути сьогодні ні- свою політичну і військову Отож знаємо, що це сло- ємо, що наші пращурі Адам Потім люди говорили, що
мож інвостей виростити одного українського інте- команду. во є грецького походження і він згинув у бою під BUHHU–
ftmhftiMHuift^1
всеціло масових кадрів по- лігента, який не знав би (Закінгення на crop, if) в перекладі на українську (Закінгення на crop. S) ками, коло Львова... Ікшр

мотяльно поставили кивот рівнож висловив признан- і Нероздільній, та на честь по-українськи, а Ярослав довя Церкви, дітям і всім рат Володимир А ндрушків
Яр. Лжктей на своє місце і Владика йо- ня архітектові Аполінаріо Пречистої Матері Божої, в Ликтей по-англійськи Го- там, що в якнйнебудь спо- та інші.
го поблагословив. Побла- ві Осадці за прегарний npo– пошані до наших предків, лова Будівельного Коміте- На другу частину мис-
СІб ПРИЧИНИЛИСЬ ДО ЗДВИГ-
Торжественне благословення гословнвшн чудесну чашу,
він окропив свяченою во-
ект цього храму Божого, а
о. Парохові подякував за
батьків, і всіх героїв нашої
св. Церкви ft Народу, що
ту Марко Фалинський при-
вітав присутніх після мо- нення прегарного храму, тецької програми склада-
лися найновіші пісні, які
та ще раз просив батьків,
нової церкви в Ютиці дою церкву внутрі та й провідиицтво і щиру та допомогли нам залишитися лнтвн, проведеної Владн-
кою. щоб посилали своїх дітей виконали молоді пластуюся
приступив до Архиєрийсь- солідну працю на славу собою". під управою п-і Володнмн-
кої св. Літургії. Співав міс- Мистецьку програму беи- До Стемфордської Семіна- рн Смик. Вони відспівалн
Божу і добро нашого на- Вийшовши із церкви рії. Зараз же після голов-
(2) цевий хор. їхні голоси Г0- роду. Проповідь, яка була всі знову уставились у по- кету відкрито дуетом На- „Рідне село" JOB слова Р.
моном відбивались об сніж- талкн і Зенона Мяткнх прн ної промови п-і Естер Сван-
Освятивши церкву 3130В- Володимир Запаранюк. Во- по-українськи і по-аиглій- хід - процесію, щоб відпро- кер, спеціальної дорадниці Юзвн і музику В. Юркова,
ні Владика знову зупинив- лодимир Величко і Ярослав но-білі стіни української ськи закінчилась, і знову ваднтн Владику Василя фортепіяновім супроводі губернатора стейту Ню „Моя стежина" на слова
сл перед сходами, де голо- Ликтей, та два мужі дові- візантійської архітектури. продовжувалась св. Літур- Лостена разом із священи- Галини Гнап-Хомут, вико- Иорк, Гю Кері, відчитала А. Малишка і музику П.
ва Комітету Будови Церкви р'я — Іван Чорний та Во- Присутні не-українці лю- гія. Линув спів, а прн пре- канн та запрошеними гос- нулочп „Кнсве мій" на сло- привіт від губернатора та Майбороди, „Любисток" на
Марко Фаллнськнй із чле- лодимнр Гнатів. Голова, бувались нашим обрядом, столі закінчували молитви тямн уряду до парафіяль- ваг Д. Луценка і музику. І.. слова Д. Луценка і музику
яамн Президії привітав Марко Фалннськнн, nonpo– бо багато з них його впер- десять священиків із Вла-" ного дому. Варта б було Шамо, ,^Рушничок" на сло- передала найкращі поба- А^ Пашкевича. Ці гіісні вн-
Владику кількома словами сив Владику відчинити ше побачили. Після відчн- дикою і вкінці могутнім побачити тільки вівтарних на А. Малишка і музику жання ютнчанам, назвав- конували Леся Бекерська,
К передав ключ до нової двері нової церкви. Влади- тання Євангелії о. Парох „Боже великий, єдиний..." хлопців Андрія Смика, Мн- П. Майбороди, защо їх ка- ши церкву „прегарною ар- Володимира Гнап, Катруся
церкви. Після молитов І OC- ка Хрестом відчинив двері привітав Владику. Головну закінчилась перша св. Ар- рося Рабія, Юрія і Марка городжено рясними ОПЛЄС- хітектурною пам'яткою". У і Хрнстя Ликтей та Анета
зячення зізовні наш Па- і перший увійшов у храм, проповідь виголосив Вла- хисрейська Літургія. Bip– Пнлнпчуків, Мнхайлнка камн. Талановита дружина своїм Многоліттю для Бла- Герець.
рох о. крилошанин Богдан а за ним о. Парох, Презн- днка, в якій він висловив ні поволі почали виходити Лпктея, Ришарда Козака і нашого Пароха паві Воло- женнішого Патріярха Ио- Після мистецької части-
Скіїк, який завжди був бі- дія та всі священики, пред- подив нашій парафії, що до притвору, де перед ВХО- Марка Кучеру, як поважно димира продеклямувала енфа Сліпого, свого учнте- ни ще відчитано багато
ля Владики, відчитав Гра- ставники урядів та всі ін- хоча невелика, але довер- довими дверима, по правій вони супровожали Влади- вірш Романа Завадовяча лл, о. крилошанин Богдан привітів не тільки від ук-
мюту по-укрвінськя, що її ші. їхні обличчя передава- шила великого діла, збуду- стороні була прикріплена ку Василя. Сонце обгорта- „Ввійдім у храм". На змі- Смик заклякав до едностн раїнськях організацій з
він приготовив із колегією, ли радість, що вони могли вавши такий чудесний мармурова таблиця, на якій ло похід своїми промівня- ну її Галява Гвап Хомут Ютнкн, але й поза нею.
храм, додержуючись укра- та побажав, щоб наша
а цю, що Ярослав і Евгенія бути приявннми на такому був виритий хрест та неза- мя, наші ЧУДОВІ—пннгі" ли- по-мнетецьки виконала Церква якнайскоріше діж- Привіти наспіли від Вла-
Ликтей переклади, яв, ая- великому торжественному їнсько - візантійської apxi– бутні слова Патріарха і лись із сотень грудей у си- пісню без слів" L , Другу женнішого Патріярха Ио-
тектури. Він продовжував далась Патріархату. Після
глінську мову, прочитав о. дні, як благословення нової Кардинала Йосифа' Сліпо- ню блакить неба. рапсодію" на українські ва- енфа Спілого, Президента
говорити про красу нашого вечері сенатор Донаван пе-
Степан Чомко, парох з Бл- церкви. Чотирирядний па- обряду і просив, щоб бать-
го: „Хай храм цей буде ос- Бенкет почався о год. родні теми — ,Думку- редав дарунок від себе і ЗСА Джіммі Картера, зас-
майрн, Н. И. По прочнтан- вук звисав із високої бані кн посилали своїх синів до тоєю нашої Помісної Укра- 7:30 вечора, в модерній Шумку" М. Лисенка. Пер- своєї дружини, а саме, тор- т у п н H-JMr^-T-ri-jLe a pi
щ Ітзамот, конгресмен До- і світився золотом, а на це Стемфорду до семінарії, їнської Католицької Церк- Українській Католицькій шу мистецьку частину за- бинку землі із Сннайської н а.тора н ю й о р к е ь
нвльд Мнчелл виголосив все споглядали із великих щоб вони вчились на свя- ви". Сам Патріярх побла- Авднторії, що знаходиться кіячеяо дуетом п-ва Мяг- гори, щоб вмурувати її в кого стейту Мері Анн Kpyn–
промову, заторкуючн пн- образів по лівій стороні св. щеннків, бо що будуть вар- гословив цю таблицю, ко- біля церкви. Сцену прн- ких; вони відспівали „Че- наріжний камінь. За ним сак, колишнього конгрес-
тання прав людини в Ук- Володимир, а по правій — та такі прегарні україн- лн наш о. Парох був не- крапгував великий проект ремшнну" на слова М. Ю- промовляли посадник міс- мена Александра Пірні, па-
раїні і зі словами похвали св. Ольга, наші первохрас- t ські храми, якщо у них не давно у Ватнкані. церкви, заквітчаний жнви- рійчука і музику В. Мн- та Ютики, Стефан Павлін- роха св. Юра в Ню Иорку
передав американський тнянн. буде українських свяще- Ще дзвеніли останні сло- ми квітами і прапорами. В хаялюка, та „Треба йти до га, асемблімен Ніколас Ка- о..д-ра Володимира: Гавлі-
прапор, що повівав на Ка- Владика насамперед по- ва Грамоти, яку вмурують естетично прикрашеній за- осені" на слова С. Пущика ладжеро, я від українців ча, маестра Василя Авра-
ннків. лі, за головним столом за-
нітолю у Вашінттоні. благословив престіл, на в наріжний камінь, про те, і музику О. Білаша. Вла- голова Відділу УККА в менка, д-ра Романа і Лідії
Владика зупинявся бі”-і якому мав спочивати ки- Владика теж сказав, що що цей храм збудували і сілн гості на чолі із Владн- днка Василь виголосив го- Ютнці п-і проф. Ярослава Смик із родиною, Михайла
дверей церкви, де стояла вот, тоді скатерті, а на кінці цей храм став осередком Грамоту вмурували „на кою Василем, а за іншими ловну промову, де вія ще Томич, о. митрат Іван Рапача, о. Иоснгра Лукате-
Президія Будівельного Ко- мужі довір'я і Президія Бу- молитви і „зберігатиме нас славу Всемогучого Бога, в столами парафіяни. Про- раз висловив вдячність о. Гаврнлюк із Монтреалю, о.
мітету, Марко Фялнвський, дівельного Комітету цере- серед чужого моря". Вій Трійці СВЯТІЙ Єдиносущній грамою проводив о. Парох Парохові, Комітетові Бу- Константнн Бердар, о. мнт- (Закінгення на crop. J j
Ч. 240.
СВОБОДА. СУБОТА, 4-го ЛИСТОПАДА 1978

ЧУчч?ч^м^м^м^м^м^^м^^м^маам^м^'. ,,Голокост' Група Українців у Філядельфії


Батьківський Комітет піддержує Ч. Догерті
Увага! (Закінгення зі crop. 2)
Школи Українознавства
Т-вд „Самопоміч" в Ню Йорку ЗАЙШЛА ЗМІНА В ДАТІ і Ева, перебуваючи в раю, Очевидно, Що ідея жерт- на конгресмена
v повідомляє Батьків, що користувались повним ком- ви не чужа теж і христи-
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗБОРІВ фортом так би мовити без-
коштовно. Але коли ЇХ ЗВІД-
янській релігії. Тільки тут
вона приймає характер oco–
Філадельфія. - Група
українців в цьому місті Бра-
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ Окружного Комітету Відділів тіль , , в и д в о р е н о " , т о їм
довелось працювати, тобто
бистоі посвяти. В центрі
християнської релігії Є ПОС-
тньоі Любови вже від дея-
кого часу тісно співпрацює
БАТЬКІВСЬКОГО КРУЖКА У Н Союзу Ню Гейвену платити своїм трудом за тать Спасителя, що приніс із стейтовим сенатором
відбудуться прожиток. себе в жертву за гріхи люд- Чарлсом Догерті, піддер-
—Збори аідбудутЬСТ -Річясна, щ о поняття Бо-' "ського роду. жуючи Йогокандидатуру на
вхуік^туг^^стопадат^р.7год. 9:30 ранку' в неділю, 19-го листопада 1978 року га, як в е с м о г у ч о г о воло-, конгресмена з лівнічносхід-
в авднторії школи св. Юра даря. який править світом, Як згадано, ідея жертви нього дистрикту міста.
о год. 5-ій по пол. зумовлює відповідне став- притаманна майже кожній Комітет українців за ви-
В програмі зборів: вибір Управи та обговорення лення до нього з боку ЛЮДН- релігії і зокрема релігіям
в залі Українського Народного Дому бір Догерті на конґресме-
дуже важливих справах. ни. Такі почування, як pec– примітивних народів. Ві- на відбуває часті зустічі з
ПРОСИТЬСЯ БАТЬКІВ ДО ЧИСЛЕННОЇ УЧАСТИ. при 961 Встерсфілд Авеню, ГАРТФОРД, Кони. пект, покора і навіть страх д о м о , що деякі з них прн- кандидатом і допомагає
УПРАВА БАТЬКІВСЬКОГО КРУЖКА (богобоязнь) повинні це носили своїм богам людсь- йому в плянуванні передви-
НА ПОРЯДКУ НАРАД: ставлення визначувати. А кі жертви. Однак найбільш борчої кампанії. Члени ко-
Відкриття. коли хтось бажас для себе поширеною формою були мітету виробили листу ук-
Псрегляд-провірка організаційної праці Округи за якоїсь особливої прихиль- жертви домашнього скота й раїнських виборців в дист-
останніх 10 місяців. ностн, чи ласки, то він пови- домашньої птиці. Від ста- рнкті і приготовили ВІДПО-
Обговорення осінньої кампанії, метою якої с придбати нен скласти Богові відпо- ринних греків походить відний заклик, летючки та Чарлс Догерті
2,000 нових членів до кінця цього року. відну данину, тобто жертву. слово гекатомба, що його оголошення для радієвих
Підготовчий Комітет НІ Конгресу СКВУ 4. Обговорення загальних союзових справ. У різних релігіях така вживаємо тепер на окрес- станцій. В рамках комітету Ярослав Федоричук та ін-
5. Внески, запити і закриття зборів. настанова проявляється по- лення о с о б л и в о великої працює група молодих ак- шнх.
СТАНИЦЯ б. ВОЯКІВ 1. УКРАЇНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ УНА,
різному, але чи не найбільш жертви. Дослівно воно оз- тивістів, які допомагають На пості стейтового сс-
ХОР „ДУМКА" І ХОР „ЖАЙВОРОНКИ" У зборах обов'язково повинні взяти участь члени Окружної начас жертву сотні волів
яскраво вона проявилась у Ч. Догерті в кампанії. натора. Ч. Догерті виявив
повідомляють^ що Управи. Урядовці і Конвенційні Делегати У НС наступних релігії жидівській. Ось ро- („гекатон" — сто і ,,бус" - зацікавлення українською
Комітет включає таких
Відділів: доначальник Авраам одер- віл) — значить було й таке. громадою та її потребами:
активістів, як: Іван Одсжин-
ЗУСТРІЧ 12. 23. 52. 54, 59. 67. 68. 84, 181, 138. 287,
253. 254,-277, 358,378Г387; 398, 414."
жує від Бога наказ принести
в жертву свого сина Іса-
Подібну еволюцію прой-
шло й слово голокавст -
ський, який є головним рад-
ним УНСоюзу, адв. Тома
ака і Авраам готов без ва- від дослівного значення ці- Дармопрай, інж. Зенон Ма- ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНІ'
'-зіспівачками хору „ВЕСНІВКА"з Канади У зборах візьмуть участь: гання цей наказ виконати лопальної жертви до за- зуркевич, Роман Михай- УНСоюзу!
(справді до виконання не гального окреслення доко- ловський, Олег Бак-Бойчук,
Д-р І в а н ФЛИС, головний предсідник УНС дійшло, бо, як виявилось — рінного знищення, вогнем
співаками хору „ГОМІН" з Англії п р о ф . І в а н ТЄЛЮК, головний контролер УНС це була тільки спроба про- чи мечем.
ї відбудеться після Кбн тесового Концерту вірити Авраамову відда-
і в четвер, 23 листопада ц. p., о год. 9 вечора ЗА ОКРУЖНУ УПРАВУ: ність). У 51-му псальмі Да- А все ж таки, коли цей Організація
проф. Іван Телюк д-р Михайло Снігуровнч вид заявляє, шо він радо дав термін вживають жиди, в Оборони Чотирьох Свобід України
, в авднторії школи св. Юра в Ню Йорку би Богові цілопальну жерт- яких релігійне почуття дуже
, (215 Схід б-та вул.) почесний голова ву ( , , в с е с о ж ж е н і с " - по глибоке, то релігійний на- - 1-ий Відд. в Ірвігтоні-Нюарку
І Вступ на зустріч - S6.00 Тарас Слнвінськнй Василь Добчанськнй церковнослов'янському), тяк залишається. Так отже в повідомляє все своє Членство, ввесь Визвольний Фронт
Зголошення разом з чеком виписаним на Ukrainian секретар касир однак вона мабуть Бога не даному випадку прийшлось і цілу велику Громаду,
у
Congress Committee of America, просимо переслати не піз- вдоволить. Далі в тому пса- би нам шукати зрозуміння що 1-го листопада ц. р. відійшов у Вічність
ніше 18-го листопада 1978 р. на адреси: льмі говориться, що жсрт- тієї жахливої події з часів наш член і довголітній фінансовий референт нашої Управи
Mr. S. Szeparowycz. 240 East 5th Street New York. N. Y. ва мила Богові це покора й Другої світової війни в релі-
10003. Tel. (212)673-1156; УКРАЇНСЬКА С В І Т Л И Ч К А Д О І Ю М А Г А С смиренність і тоді Він прий- гійній сфері. Однак тут не
Mr. 1. Rakowsky, 1853 Height Avenue, Bronx. N.Y. ме теж і цілопальну жертву місце над цим розводитись.
БАТЬКАМ В И Х О В У В А Т И Д І Т Е П . волів. У нас цс слово та ще й у
10461. Tel. (212) 542-7692;
Mr. K. Wasyfyk - SUM A, 136 Second Avenue. New англійському звучанні прий
York. N.Y. 10003. TeL (212) 473-3467. лялось, по. аналогії, як ок-
реслення великого голоду в
j':"',?T^WJSgy-JMt ic. тщгха”рТчі на зустріч будуть замовлені бл. П.
таите 2 Україні 1933 року. Можна
ТІЛЬКИ ДЛЯ ХОРИСТІВ І ДЛЯ ЗГОЛОШСННХ ОСІб ДО (8-ГО ЛИСТО-
Подякуймо Господеві! сумніватись, чи таке окрес-
гїада, після тієї дати, зголошення абсолютно не будуть
прийматися. 5 „' 5 і НАГОДИ ДЕСЯТИЛІТТЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ
лення правильне, але коли
хтось це слово вживає, то ВАСИЛЬ ПАЩАК
Комітет ; в члени і В ГАРВАРДСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ повинен передавати його
згідно з оригінальним зву-
ПОХОРОН в суботу, 4-го листопада 1978 p.. о год.
будуть відслужені 8:30 ранку з похоронного заведення Литвина, до церкви св.
І УНСоюзу! І чанням, як „голокавст", а не
Івана Хрестителя, а відтак на цвинтар св. Андрія в С. Бавид

mm т т
ВоввяощвшеяввошашввеІ
ьш.ш.,і,.^
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ
в наміренні
„голокост". У нашій мові є
чимало грецьких запози-
чень, та навряд чи знайдеть-
ся таке, що прийшло туди
Бруку, Н. Дж.

Дружині Покійного, Дочкам, Зятям та ближчій і дальшій


Родині, Управа Відділу складає глибокі співчуття, а іемля
почерез англійську мову.
ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ
І
Заходом 82-го Відділу Союзу Українок Америки 2 чужа, але привітна, хай буде Йому легкою.
відбудеться Ш ФОНДУ КАТЕДР УКРАЇНОЗНАВСТВА та ДОБРОДІЇВ І. Внтвнцькин ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ!
- для відзначення УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ Управа
в неділю, 5-го листопада 1978.року Ню Й орк
30-ЛІТТЯ СФУЖО в Бостоні, Масс:

t
в неділю, 12-го листопада 1978 року, о год. 1:30 по пол. 5 українська католицька церква Царя Христа
у ДОМІВЦІ C y ^ l 8 8 J p j r a ^ A j i e H H 2 v H l ^ І - - год.-8:30 рано, — -
tfTSr: В програмі: Слово Голови СФУЖО ЛІДІЇ БурачжисмсоІ та Членок складових opra– щ відправить о. декан Петро Огірко
5 нізацій СФУЖО: Золотого Хреста, ОЖ ОЧСУ, ОбЧднання Православних Сестрнцтв J українська православна церква св. Андрія
2 і СУА. 2 - год. 10:00 рано,
2 о В мистецькій частині виступлять: п-иі Христя Кярпевнч - меццо-сопряно і членкн в
відправить Ділимося сумною вісткою з Родиною, Друзями та Знайомими,
гуртка „Молода Муза". J
о. Протосрей Мирон Пахолок що 1-го листопада 1978 р. відійшов у Вічність, після довгої недуги
до ЧИСЛЕННОЇ УЧАСТИ ЗАПРОШУЄ - Управа 2 Закликаємо членство ФКУ об'єднатись з нами в молит-
. вах вдячності! Господеві за наші успіхи, за тих. що щедро бл. п.
жертвували на розвиток української науки та за благос-
ловення на майбутнє.
ГОЛОВНА ЕКЗЕКУТИВА ВАСИЛЬ ПАЩАК
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНДУ КАТЕДР УКРАЇНОЗНАВСТВА
народжений 27-го січня 1915 р. у Старому Самборі, Зах. Україна, довголітній
фінансовий референт 1-го Відділу ООЧСУ та заслужений громадський діяч
МУЗЕЙ
1
ПАНАХИДА відбудеться в п'ятницю, 3-го листопада, о год. 8-ій веч. в похорон-
ному заведенні Литвина при 881 Спрінгфілд Авеню в Ірвінгтоні, Н. Дж.
ДЕ Є ЛЮБОВ? ПОХОРОН в суботу, 4 листопада 1978 p., о год. 8:30 ранку, з того ж похоронного
повідомляє, що Через намножений беззаконня, любов багатьох oxo–
лояе. Мат. 24:12.
заведення до церкви св. їв. Хрестителя, а відтак на цвинтар св. Андрія в С. Бавнд Бруку.
Н. Дж.
...... в суботу, 41-го^гюстопада 1978 року, о год. 1-ій по пол. В той час, коли комуністи побудували ганебну Горем прибиті:
у приміщенні Українського Музею, 2вз Друга Авеню, в Ню Йорку берлінську стіну, по тому місті ходив якийсь араб, який
двигав на плечах важкий дерев'яний хрест і кричав: дружина - СОФІЯ
відбудеться „Минуло дві тисячі років від часу, коли Він повис на хресті,
ДОЧКИ"
ОРИСЯ з мужем МИРОСЛАВОМ ТРАЧЕМ
а миру ще нема". НУСЯ з мужем ОЛЕГОМ ДЕНИСИКОМ
ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ Часто можна почути по радіо популярну американську
пісню, якої кожна строфа кінчається рефреном: Де с
любов? Де с любов?
внуки - БОЯН і ДОБРЯН
сестри - РУЗЯ і ГАНЯ в Україні
брат - МИКОЛА в Караганді
'. Никифор з Криниці - Так, як колись Діоген ходив зі свічкою в руках по
базарах Атен. шукаючи чесну людину, так само, можна
та ближча і дальша Родина в Америці та а Україні
ходити по світу, шукаючи серед людей любов. Нема її
5 майстер наївного малярства серед безбожників, рідко видно Ті у християн, дарма питати
за нею в родині, в народі чи в міжнародних відносинах.
Тиснуться на вуста слова Апокаліпси 11:18 - ,,І розлюту-
Виставка триватиме до 28-го січня 1979 року. валися народи, і настиг гнів Твій, і прийшла пора судити
Час і годним відвідин Музею: мертвих". Пристрасть тіла, ось цс все. що сьогодні
ж
І середа, субота І неділя: 1-5 по пол., п'ятниця: 3-7 вечора
Вступи: дорослі - 51.88. емернтн і студенти - 58 центів.
і^уімвчмУ'мУ”а^”а^'МУ"
розуміється під словом „любов".
Чи не тривожило Вас коли питання, як міг Христос
чекати від нас любови до ворогів? Як посмів ап. Павло
-назнватнгзрештото порядних людей; безвартісянми і без-
корнсними людьми, гудячим бубном за те тільки, що серед
З невимовним жалем повідомляємо Родину, Приятелів і Знайомих,
що в суботу, 21-го жовтня 1978 p., на 90-му році трудолюбивого і повного посвяти життя,
ТЙГ них не було любови? На це питання с тільки одна відповідь: відійшла у Вічність
БОГ Є ЛЮБОВ - 1. їв. 4:8. А Ісус Христос вимагав: ..Будь- наша Найдорожча МАТИ, БАБУНЯ і ПРАБАБУНЯ
те досконалі, як с досконалий Отець ваш, що на небі" Мат
Комітет Оборони і Допомоги Українським Політичним В'язням 5:48. бл. п.
В 13-му розділі першого листа до Коринтян, ап. Павло
- Українського Золотого Хреста і Українського Академічного
Товариства „Зарево"
прегарно описус ту любов, особливо в стихах 4-7. Тепер,
коли Бог с любов, чи можна в тих стихах заступити слово
МАРІЯ з САЛЕВИЧІВ ЩУРКО
влаштовує любов, словом Бог і читати: Бог - довготерпеливий, ПОХОРОН Покійної відбувся дня 25-го жовтня ц. р. на цвинтарі в Кракові, де по-
лагідний. Бог не завидує, не величається, не надимається, ховано Ті В родинній гробниці біля свого чоловіка.
не шукає свого, не поривається до гніву, не думає лихого і т ВІЧНА ЇЙ ПАМ'ЯТЬ!
ВИСТАВКУ КАРТИН д. Чи це правда?
Кажемо, що Христос прийшов, щоби показати нам
Невимовним жалем і горем прибиті:
доньки:
СУЧАСНИХ МИСТЦІВ характер Бога. Чи можна читати ті стихи так: Ісус
довготерпеливий, лагідний, не надимається, не шукає
свого і т. д. Чи це також правда?
ОЛЬГА БАЧИНСЬКА з чоловіком МАРКОМ
СОФІЯ ДОРОЖИНСЬКА з чоловіком ЯРОСЛАВОМ
і ІРЕНА КАРАЧКО з чоловіком ЛУК1ЯНОМ
УКРАЇНИ А тепер загляньте в дзеркало вашої душі і заступіть
вашим іменем слово любов. Коли вас кличуть Іваном,
синова - ЕМІЛІЯ ЩУРКО
внуки і правнуки:
читайте: Іван - довготерпеливий, лагідний, не шукає
вставку відкриє маестро Петро Андрусів свого, усе зносить, всему вірить, усе терпить. Чи й то буде
ЛЕВ БАЧИНСЬКИЙ з дружиною ГАЛЕЮ і дітьми
МАРУСЕЮ, МАРКОМ і НАТАЛКОЮ
в п'ятницю, 10-го листопада^ 1978року,-о -содині-6-ій ве правда? "” ОЛЕГ БАЧИНСЬКИЙ
В йас мається глибоко продумана брошура на тему:
в Українському Інституті Америки, 2 Схід 79 аул., Ню Йорк, Більшої Любові Не Мас Ніхто. Вона може безплатною
МАРТА САЙ з чоловіком ЮРІСМ 1 дітьми ХРИСТЕЮ.
МАЄЮ і ЮСТИНОМ
ПРОСИМО ДО ЧИСЛЕННОЇ УЧАСТИ УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО. дорогою завнтати до ваших ломів, коли ви напишете до: БОГДАН ДОРОЖИНСЬКИЙ з дружиною СЛ ИСАВЕТОЮ
Виставка буде відкрита від 18-22 листопада, від год. 2-8 по пол., за виїмком понеділків. information Service of Ukrainian Adventists і донькою МАРТУСЕЮ
227 West 46th Street. New York, N.Y. 10036 ЮРІЙ ДОРОЖИНСЬКИЙ
ХРИСТИНА ЩУг'КО
щщтштштттштшлтнлвлштштшшаштшват

1
СВОБОДА. СУБОТА, 4-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 240.

Торжественне благословення... ЛИСТОПАДОВЕ РІШЕННЯ Брежнєв хвалить Карпова 9 REAL ESTATE Ш


(Закінчення зі crop. 2) (Закінчення зі nop. 2)
за ,,совєтський характер1 RESORT 4Є) tfl4t ?th St.
На гювншнх двох перед- ТИЗМОМ до оою — хто Москва — Цюріх.— Со- наклепницьку кампанію Health і age forces sale, family resort. 11 M . GF– 3-3660. Kew YorU.lOOOS
умовах — на політичній та може нас зупинити? Хіба встські газети надрукува- проти Совстського Сою- 6710 acres. 30 units, consists of motel
організаційній підготові ли обмін листами між чем- зу..." efficiency units, housekeeping cabins. УКРАЇНСЬКІ МАШИНКИ
не хочемо ми своєї дер-
можна базувати завжди ус- жави? Хіба ще треба біль- піоном світу в шахи A. Kap– Як уже інформовано, restaurant, bar. 2 pools, recreation hall ДЛЯ ПИСАННЯ
пішно кожне велике рішен- ше катастроф, шоб зрозу- новим і Леонідом Брежнс- Корчной формально npor– (seats 300 people), barbecue pits, outdoor ..ОЛІМПІЯ" (нім. прод.)
ня і це рішення не при- міти, шо своя держава — внм з приводу виграних рав змагання за чемпіонат bar. laundromat plus shop A linen storage с п е ц і я . ІЬНІ д л я в и с и л к и
йдеться тоді робити нам із цс одиноке спасіння для змагань з советським непо- світу в шахи і Карпов став building, vicinity CatsJUN Game Farm. в Укряїну. Окаїійно - добрі
таким ваганням, із такими нашого народу? Хіба хо- воротцем гросмайстром В. чемпіоном світу, перема- Principals only. і дешеві!
чемо ми дальше бачити Корчним. гаючи відношенням ігор 6 N. Cymbalisty
великими застереженнями.
із такою страшною непев- українську дитину, на ук- до 5. Проте Корчной вніс Highway 32. Route Mo. 1
Карпов пише Брежнєву: Найкраще місце на прийнжт-
раїнській землі, із заплака- протест до Швейцарської Cat:kills. N.Y. 12414 тя, бенкети, Іи'янини, хрестн-
ністю: вдасться, чи ні? ..Щасливий повідомити, що
Виграємо, чи пропадемо? ним личком і витягнутою змагання на звання чемпіо- Федерації Шахів у справі ни, товариські зустрічі, ПО;
останньої вирішальної гри з В купні або продажі домів мішки 1 на всі нагоди —
Якщо всі українці стануть худенькою ручкою З МОВ- на світу в шахах закінчили-
під одним прапором, на чазним проханням про ку- ся нашою перемогою". Бре- Карповим. Його протест звертайтесь до HOLIDAY INN
одному фронті і з глибо- сок українського хліба — жнев же зі свого боку пише основується на тому, шо української агенції
ким українським патріо- віл ворога? Карпову, шо ..Уся наша серед совстської делегації,
LUKAS S ELL1S REALTY
of S o m e r v i l l e
країна гордиться тим, що в яка приглядалася до тієї U S Route 32 ( E . Bound)
гяжкіії, завзятій боротьбі рішальної гри, знову був Дзвонити д о Олега Мнськова ВІШХїКЛУЛТНП, lN'-J. 00807
Ви виявили високу майстер- присутній на залі совстсь- а б о , В а с и л я Я и ю к а - 9 Тел. (201) 520-9500. в yu–
кий психіятр-гіпнотизерд-р (201) 467-1177. (201) 399-4894
М'ЯСО і КОВБАСНІ ВИРОБИ ність, незламну волю і муж-
ність. словом, наш COBCT– Владімір Зухар, який ще
раінськін мові 201-620-18M
В Власник українець та під
іа німецьким виробом для с.иакунів. і (201) 371-0667 (всч.).
ськнн характер". раніше, згідно з тверджсн- Ми спеціалізуємося в околи- українським :іарядом.
Вироби у власній фабриці ковбас. ням Корчного, нервував цях: Short Hills. Miliburn.
ТІЛЬКИ О Д Н А ЯКІСТЬ - Н А Й Л І П Ш А . Совстську політику в спо-
його fa своєю „замороже- Livingston, Springfield, Maple-
якч найліпше люблять господині і ЦІЛІ роДИНИ. рті ще яскравіше підкрес-
дила кубинська газета „Гу- ною позою" виводив його з wood, lrvington і інших сусід- ПАМ'ЯТНИКИ"
Зай ііть ло найближчої крамнині KARL EHMER. рівноваги.
вентуд ребельде". зокрема ніх містах. і різних гранітів, ставимо на
KARL EHMER PORK STORE атакуючи Корчного. „Ио- Швейцарська федерація цвинтарях св. Анлрія в Баанд
Головне крамниця: го (Карпова) суперник, - розглянула протест Корч- YONKERS 8. viClNlTY Бруку і ся. Духа - яіломя со-
63 35 Fresh Pond Road Ridgewood-Brooklyn. N.Y. пише згадана газета, — зра- ного і вирішила підтрима- КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУ- лідна фірма
Філії кпамниць в Н ю Йорку і поза містом. дник свосі батьківщини, ти його та поставити цю ГАМИ УКРАЇНСЬКОЇ
справу на засідання Інтер- АГЕНЦІЇ К. М . К А Р Д О В И М
провадив під час змагання
національної Федерації Ша- PRBSKO REAL ESTATE Q0NSTANT1NE М. KARDOviCH
Paid рої. ad. 189 Roberta Aven u .-
Paid рої. a d . хів. яке відбудеться 5-го Yonkere, N.Y. 1070.H
листопада ц. р. в Буенос- CYPRESS
(914) 968-7610
Айресі. COMPLETE REAL HILLS MONUMENTS
Швейцарська Федерація ESTATE SERVICE 8 0 0 Jamaica Avenue
вважає, що совєтська деле- Sales, renting, managing. Brooklyn. N.Y. 11208
appraisal, income Tax.
гація нарушила домовлен- and notary public. Tel. (212) AP 7-2332
ня через включення д-ра Відкрито я кожний день, я cy–

Н о в о з б у д о в а н а церква св. В о л о д и м и р а В е л и к о г о в ІОтиці


ЧОМУ м и Зухара , тому вимагає ану- Ф HELP WANTED t) боту, включно, від 9-5 по пол.,
лювати останню гру і таким в неділю 10-4 по пол.
вича, щ о тоді б у в у М е х і к о , Ликтей, Я р о с л а в а і Л е с я ПОВИННІ чином вислід гор між Kap– NEW FACES
повим і Корчним був би S tor Advertising Promotions in Com– ьфф0ФФФФФФФФ0ФФФФФ0Ф0ФФФФФ4
п-і Р о м и Г а й д и , Б о г д а н а
Скаскова, о. Л ю б о м н р а Му-
Кучера, А н е т а Герець, Р о -
ман Мельник, П а в л о К о л е - ГОЛОСУВАТИ до 5. mercials. Conventions, Fashion.
Narrators. Trade Shows, interviews this Микола Понеділок
д р о г о та і н ш и х .
Господинею бенкету бу-
са, Григорій Федорняк, Р о -
ман В і г а к і Л е о н і я Герець.
на Mon.toFri. 12 to 6 p,m
Studio 4 0 4 - 2 2 5 W a t t 57th S t Рятуйте мою
ла Хрнстя Рабарська; кух- О годині 11-ій вечора о. Д - Р МЛХАПЛО ДАННЛЮК
N a w York City - Fourth Floor ДУіиу
н е ю з а в і д у в а л а п-і Іванка
К а х н и к е в н ч , а д о столів
доносили Катруся і Хрнстя
к р н л о ш а н и н Б. Смик п р о -
щальною промовою закін-
чив ц ю н е з а б у т н ю н е д і л ю .
КАРТЕРА Н а медичні
Темм
ПОВІСТЬ
Обкладинка та Ілюстрації
Е Д В А Р Д А КОЗАКА-ЕКО
Лікарський 'довідник. LEADING PHARMACEUTICAL FIRM Сторінок 503 Ціна 8:00 д о л .
^AA^AVVVVV^AA^VVVVMAAAAA^NAAAAMVVVWVVW
БИРДЕНА Книжка у твердій темно-зелс-
ніп обгортці Із золотими б у к
вами роботи мнетця Л И Х . МИ-
SEEKS EXPER1ENCE0 PERSONNEL FOR
NEW PACKAG1NG DEPARTMENT.
SVOBODA
ЗО Montgomery S t r e e t
Jersey -Crty, 1SJ. 07303
Х А Л Е В И Ч А . 336 сторінок.'
ПЕРЕДСВЯТОЧНА ПРИГАДКА! Ц і н а 7.00 д о л . IMMEDIATE OPENINGS FOR
'00000000000000000000 Ф00000'

Дорогі Кліснти! SVOBODA EXPER1ENCED:


Так як в минулих роках, з надходячими святами, SO Montgomery S t r e e t m F U N E R A L D1RECTOBS Ш
багзто і мас бажас вислати своїм кревним святочні пачки- Jersey City, NJ. 07808
ларумки Дарунок, присланий з Америки, буде справжнім
' PACKAGING
доказом нашої любови і симпатії д о наших близьких.
Звичайно в цей передсвяточний час пошта бувас
ВІН вимагатиме припинення зі Совєтами технологічних, економічних,
культурних вимін, поки Совсти не задовольнять людських прав;
000000000000000000004)0000 MECHANICS
' MATERIAL HANDLERS
ПЕТРО ЯРЕМА
перевантажена, шо не виключає можливости затримання в УКР. П О Г Р Е Б Н І Ш
доставі пачок, і тому, щоб уникнути подібних випадків, чи ВІН підшукає федеральні фонди для побудови Дому Пенсіонера й опіки - PACKAGING LINE LEAD
Займасться Похоронами
не ліпше завчасу вислати Ваші святочні пачки. над старшими в нашій дільниці Н ю Йорку; MEN
C A R T E R B U R D E N бажає заініціювати систему повного забезпечення 4 в BRONX. BROOKLYN.
Як в попередніх роках сезону, фірма MACHINE OPERATORS
N E W YORK і ОКОЛИЦЯХ
здоров'я;
COSMOS PARCELS EXPRESS C A R T E R B U R D E N бажає увести федеральні закони, які каратимуть Modern Centrally Located Air Conditioned КОНТРОЛЬОВАНА
ТЕМПЕРАТУРА
злочинців і очистять місто від цього елементу; Facility, Excellent Working Conditions and
CORPORATION C A R T E R BURDEN бажас увести нормалізацію оподаткування т а к , Fringe Benefits. Advancement
Opportunity. P e t e r efarema
щоб податки не спричинювали інфляції, а громадяни не були nepe–
шо займається висилкою ліцензійних пачок в Естонію, 129 EAST 7th STREET
Латвію. Литву. Україну і в усі інші міста і села Совстського обтяжені оподаткуванням.
Apply in person or by mail to: NEW YORK, N.Y.
Союзу, іавжди готова віддати свої послуги у висилці ORegon 4-2568
:вяточних пачок Вашим рідним. Отже, поспішіть - Mr. A. Passaro
Т О М У , Г О Л О С У Й Т Е 7-го Л И С Т О П А Д А Н А PRIVATE
іробіть своїм рідним приємний подарунок на свята.
Жадайте наші безкоштовні каталоги по адресі: Цей старовинний символ. час- FORMULATIONS, INC.
CARTER-a BURDEN-a т о званий Рожа Галичини і
Звізда Нового Рогу глибоко
4 6 0 Plainfie!d Avenue
S1NKOWSKY
E01SON. N J . 0 8 8 1 7
COSMOS PARCELS EXPRESS C0RP0RAT10N демократа в н а ш о м у у к р а ї н с ь к о м у д и с т р и к т і (District 18) закорінсннЙ в українській
10 AM. - 4 P.M. Daily FUNERAX SERviCE
488 Madison Avenue. 21st Floor культурі на протязі багатьох
(Between 51st and 52nd Streets)
CARTER BURDEN - Democrat for Congress століть. Цс надзвичайний д а - (201) 985-7100 S585 Eaat Tremont Avenue
рунок на Різдво, ручно різь- BRONX. N.Y. 10465
New York. N.Y. 10022 бленяй нашийник з чистого Tel.: 868-2476
Paid for by Carter Burden for Congress Ф
Tel. (212)758-1150. 758-1151 срібла на 18" срібнім ланцюж- 191 Avenue "A"
ку. Показаний у дійсному роз- A 1 AMATEUR V A R 1 E T Y TALENT N E W YORK. N.Y. 10009
мірі. Все за 520.00. Гарантія wanted for new T.v. Cable Show - Тсл.: 674-3680
Paid
звороту грошей. Чек а б о ..мо- auditions daily - Rehearsals Директор ЛОСИФ
PUBLIC NOTICE Paid pol. ad. Pol- a d ні ордер". Мешканці Пенсиль- (212) 3 9 1 - 2 1 6 3 (3-5 p.m.) and СЕНКОВСЬКИП
^0ФФ0Ф4ФФФФФ0000ФФФ00ФФФФФФ00000000000000000Ф000000000 веніі Щ тексу. (212) 9 9 7 - 9 7 7 8 (6-8 p m) З а в і д у є влаштувяинвм по-
хоропів в каплицях, подо-
женнх в кожнім районі
PUBUC HEARINGS The Lynad Company
ON THE RESTRUCTUR1NG OF THE ' PETE FLAHERTY 39 Lions Drive ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕПП
міста. Похорони п о м1лі-
мальких цінах.
C O M M U N I T Y A C T I O N P R O G R A M O F N E W YORK О Т У Morrisville. Pa. 19078
As Commissioner of the Community Development Agency (CDA), 1 have arranged
FOR GOVERNOR e
Lynad Co. 1978 УНСоюзу!
for a second series of forma! public b--rlnss tc sc!ic:'. оріпіогл or. :he wa y i :rt which ii м Українсько-Американськнй Комітет
anti-poverty program can best serve the people of New York Crty. 100000000000000000000000000
On October 20. 1978. a second draft plan w a s published by CDA for the
restructuring and reorganization of the Community Action Program. This 59 - page
за в и б і р П І Т Ф Л А Г Е Р Т И LiTWYN ІЬ LYTWYN
document is the product of an extensive seven month process of public discussion
на г у б е р н а т о р а стейту П е н с и л ь в е н і ї UKRA!NAN
which included formal public hearings, assemblies, meetings, and submission of З А К Л И К А Є ВСІХ УКРАЇНЦІВ: Р Е С П У Б Л І К А Н Ц І В . FUNERAL D1RECTORS
numerous written proposals and comments. Д Е М О К Р А Т І В та Н Е З А Л Е Ж Н И Х СТЕЙТУ Спеціяльні знижки Тсл.(212)441-2489
для новонабутих домів AIR CONDITIONED
The new structure proposed in the plan is designed to insure that the machinery tor ПЕНСИЛЬВЕНІЇ (212)849-2731
serving the City's poor operates with maximum efficiency, the greatest benefit to those Обслуга Щ 1 . Р А І ЧЕСНА.
m need and with substantive and full participation of the poor communities affected. Our Services A r e Available
ГОЛОСУВАТИ у ВИБОРАХ
The draft is not a final plan, it is open to revision based on a full round of public
participation activities. The purpose of these public hearings is to provide an у в і в т о р о к , 7-го л и с т о п а д а 1978 р о к у КОНТРАКТОР Anywhere in N e w Jersey.
Також займаємося noxopo–
opportunity for individuals and community organizations to express support tor the В И К О Н У Є РІЗНІ РОБОТИ, ТАКІ Я К : найновіші кухлі, намн на цвинтарі в Бавнд
plan as outlined or to propose alternatives which may be considered tor incorporation НА Д Е М О К Р А Т И Ч Н О Г О КАНДИДАТА Бруку і перенесенням Тл1а-
лазничкн, елеістрнчні, гідравлічні, каналізація, няправа ннх Остацків з різних
m the final plan which the City will submit to the federal government tor approval.
дахів, центральне огрівання, бетонові, викінчування пив-
Copies of the plan may be obtained from the CDA Public Hearings Coordinator at
the address or phone below.
на ГУБЕРНАТОРА ннць і всі інші роботи зв'язані з викінченням домів.
країн світу.
801 Springfied Avenue
Public hearings will be held as follows: !RvlNGTaN, N.J.
Brooklyn
Thursday. November 16, 1978
Manhattan. Queens, and Staten island
Monday. November 20. 1978
ПІТ ФЛАГЕРТИ t
11
ANTHONY RUDOLPH LORENC
84-52 86th Avenue Woodhaven. N.Y. 11421
NEWARK. N.J.
ESsex 5-5555
3:00 p.m. to 7:30 p.m. 3:00 p.m. to 6:00 p.m.
Brooklyn Academy of Music 7:00 p.m. to 9:30 p.m. ПІТ ФЛАГЕРТІ - це колишній мейор міста Піттсвургу. !
30 Lafayette Avenue (at Ashland Avenue) Town Hall добре обзнаномленнй із потребами етнічного насе- JJ
Brooklyn. New York 123 West 43rd Street ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ?
лення нашого стейту, зокрема українсько-руської rpo– !J
New York. New York "^^xx^^oMJw^Mwwx^wowxwj^f^^xxa^^^^,1 Наша родина с власниками
мадн. Він вирятував місто Піттсбург від банкрутства, похоронних заведень і обслу-
Bronx
вичистив його адміністрацію та запровадив здорову ., 9 HELP WANTED 9 говус українську громаду
господарку, знижуючи податки. вже понад S0 років.
Вже прийшов час, щоби П І Т Ф Л А Г Е Р Т И
зробив такий самий порядок із неладом,
MACHINISTS ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ?
Ми полагоджусмо похорони

який існує тепер у Гарісбургу! Experienced in Operating за українською традиціоо в


кожній місцевості. Магмо
можність уживати noxopon–
ЗА КОМІТЕТ: ш ENGlNE LATHE
ні доми у всіх місцевостях.
інж. С. Тнмяк адв. М. Попіль m M1LL1NG MACH1NE беї жадної доплати для ро-
д-р Ю. Колтун інж. В. Медуха дики.
m DR1LL-PRESS
мгр М. Пісецька-Фарлей м г р П. Глутковський Обслугя 24 години.
м г р П. Нейбер 9 RAD1AL PRESS За особистими порадами
9 NC EQUIPMENT прошу телефонувати:
9 HORIZONTAL BORING
"Planer Operator JOHN J. SENKO
HNIZDOVSKY
(212)388-4416or(516)481-7460
Must do own set-ups and work from drawings with minimum
WOODCUTS. 1944 - 1975 SENKO
supervision. Day and night shift openings available.
1 СіИ^ус Cfiormt bi ABC M UH!P. )l тЛГі 1 lorewd 01 PHfR A WO Outstanding benefits program. Modern plant and equipment. FUNERAL HOME
jnd m мшмеприся n u t by MCWES HNtfOOYSKT 213 Bedford Ave., Brooklyn. N.Y.
APPLY ІЯ PERSON
Рпя V'J 00 hiriJ bound PoiUte MS hiivfliflf ont doHw.
HEMPSTEAD
Htn lt'^ty ltSKKntl tdd SN u l o Ц" Standard Tool A Mfg. Co. FUNERAL HOME
S V O B O D A BOOKSTORE 738 Schuyier Ave. Lyndhurst, N J . 07071 89 Peninsula Blvd.
Equal Opportunity Employer Hempsteed. І.І.. И.Г.