You are on page 1of 4

ІШЇІІТОІ'ІІ

Редакція і л.іміиістраиія"
-SMibodа". ЗО Montgomery St
Пам'ятайте Jersey City, N 1 07302
щ Щ' Тслофмиц. :ДП) 434-0237
(201) 434-0807
з Н ю Норку (2121 227-412S

УНСоюзу 1201) 451-2200


Українці з Ню Корку і212) 227-5250
і f SZ'
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN D А ІLS 212) 227-5251

РІК LXXXv 4.243 ДЖЕРЗІ СИП і НЮ ИОРК. СЕРЕДА, 8-го ЛИСТОПАДА 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY C1TY and NEW YORK. WEDNESDAY. NOYEMBER 8. 1978 No. 243. VOL. LXXXV.

Реорганізаційна Комісія УНСоюзу ЗСА і Китай співпрацюватимуть Москва протестує проти засуду Є. ПРОНЮК ВИСТУПАЄ
відбула перші наради на відтинку енергетики двох совєтських шпигунів В ОБОРОНІ Ю. ОРЛОВА
Джерзі Ситі. - У суботу, Комісія рівнож прийня- Пекін. - Секретар енер- ін вже розпочали підготовчі Москва. — Совєтськнй водних човнів. Після виз-
21-го жовтня ц. p., тут в при- ла до відома лист Степана гетики Джеймс Шлесінджер праці, а окремі комісії зай- Союз назвав процес над нання їх винними лавою Ню Йорк (Пресова Слу- ніяких технічних нових
мііденнях Головної Канце- Скубіка, українського гро- заявив в кінці минулого маються розпрацюванням двома совєтськими шпигу- присяжних, суддя Лейсі жба ЗП УГВР). - Євген удосконалень. адміністра-
ляріі УНСоюзу відбулись мадського активіста з Ва- тижня, що між З'єднаними технічних справ. Представ- нами - Вальдіком Енґером проголосив 30-го жовтня ц. Проток, 1936 року народ- ція піднесла корми виро-
перші наради Сисціяльної шінгтону, який є профссій- Стейтами Америки і Китай- ником такої комісії з амери- і Рудольфом Чернаєвим, р. вирок засуду 50 років ження. колишній співробіт- бітку на вїбростанку з 525
Реорганізаційної Комісії, но затруднений в ділянці ською Народною Республі- канської сторони є Джон судовою фарсою, а газета ув'язнення для кожного за ник Інституту Філософії до 659 ШТУК, на складанні
що її покликав до життя життьового забезпечення і кою було досягнуто nopo– Дойч, директор дослідів „Известня", яка є органом шпигунство і нанесені шко- Академії Наук У ССР, арсш- панелів з 578 на 668 (кінець
Головний Уряд під час який був присутній на нара- зуміння про співпрацю на енергетики у згаданому Де- Верховної Ради СССР, зая- ди для оборони ЗСА. Шпи- тований в 1972 році і засуд- 1977 року). Цю норму треба
перших поконвенційних на- дах Головного Уряду мину- відтинку енергетики. 11ІЛЄ- партаменті. „Ми встанови- вила у своєму виданні з гуни залишилися однак по- жении на 7 років таборів ОСЯГНуТИ ТІЛЬКИ ІНТЄНСИВ-
рад на початку вересня ц. р. лого вересня. Познайомив- сінджер пояснив кореспон- ли рамову програму спів- суботи, 4-го листопада ц p., кищо на волі під особистою суворого режиму і 5 років ністю праці самого в'язня.
Встановляючи Реорганіза- шися з рекомендаціями С. дентам на пресовій конфе- праці, - заявив Шлесінд- що суддя Фредерік Лейсі опікою амбасадора Добри- заслання, вислав заяву до Загально норми виробітку в
ційну Комісію, Головний Скубіка, Головний Бкзеку- ренції деякі деталі Цього жер кореспондентам, - і проголосив 50-річннй засуд ніна і у пов'язанні з апе- Верховного суду Російсь- таборових підприємствах с
Уряд доручив її виробити тивний Комітет плянує домовлення, яке охоплюва- обидві сторони вдоволені з для них з метою здобути ляцісю, яку їхні адвокати коі СФСР, в якій протес- виші, ніж у таких самих
ряд рекомендацій, включ- запросити його на чергові тиме не тільки виміну вже неї, тому треба сподіватися, номінацію на губернатора внесли до Найвищого Суду тує проти зумисних зну- підприємствах поза табо-
но з можливими змінами наради Реорганізаційної готовими сирівцями, але що вона буде корисно розвк стейту Ню Джерзі і піддер- ЗСА. щань над політв'язнями в ровою системою. Наприк-
статуту, щоб, примінивши Комісії, які мають відбутн- також досліди і розбудо- ватися". жку федерального уряду. концтаборах СССР. Заява лад. на ... турбогснератор-
ву деяких, зокрема нафто- Ґенрік Боровік пише в була написана у зв'язку з ному заводі норма внро^
нові організаційні методи, ся в суботу, 2-го грудня ц. р. Шлесінджер підкреслив, В офіційній ноті, nepe– „Известиях", що службо-
запобігти спадові членства Комісія рівнож рекоменду- вих копалин. Секретар що було говорено про enpa– даній Державному де парта- касаційною скаргою видат- бітку на складанні панелів
енергетики ЗСА перебуває в викн Еф-Бі-Ай з розмислом ного діяча російського npa– для вільнокаємннх робіт-
та запевнити дальший вала Головному Екзеку- ви видобутку нафти, вугіл- ментові совєтським амба- заплянували цю „судову
постійний ріст цієї найбіль- тивному Комітетові взяти Пекіні вже від 24-го жовтня ля, природнього газу тощо. садором Анатолієм Добри- возахисного руху Юрія Ор- ннків с 575 штук, а для в'яз-
ц. р. і перевів там цілий ряд комедію", щоб „поставити лова та в його обороні.
шої і найстаршої українсь- до уваги можливість порад Була мова також про ство- ніннм, говориться, що про- нові перешкоди на шляху нів 668 штук.
кої організації у вільному професійних знавців в enpa– розмов з представниками рення комісії, яка займа- цес був „заздалегідь зап- Поширену в самвидаві Адміністрація переслідує
китайського уряду, включ- співпраці між ССР і ЗСА".
світі. вах братської активностн. лася б поширенням співпра- лянованою провокацією Совєтськнй автор відмічус. заяву Пронюка передаємо в тих. які не в силі виконати ці
Члени Комісії і Головного но з головою і прем'єром ці. Запитаний чи така спів- цілості в перекладі з ро- норми. Ось. при кінці 1976
КНР Гуа Куо-фенґом, який уряду ЗСА і його службов- що вже самий 50-річний
У нарадах взяли участь: Екзекутивного Комітету праця розпічнеться ще пе- ців з Еф-Бі-Ай". Нота дома- сійської мови. року за невиконання норми
дуже цікавився такою спів- ред підписанням диплома? засуд с „злочином самим в „Я, Євген Пронюк, про- виробітку в уст. ВС-389 35
г о л о в н и й п р е д с і д н и к висловились однодушно, працею. гасться, щоб уряд ЗСА не- собі".
УНСоюзу д-р Іван Флис, ЩО буДЬ-ЯКІ ЗМІНИ В MCTO- тичних зносин з Китаєм, гайно звільнив засуджених шу взяти до уваги моє свід- покарано журналіста В.
Згідно з інформацією Де- Шлесінджер відповів, що на „Але для чого суддя Лсй- чення в справі Юрія Орло- Марченка. який мас хво-
який ними проводив, дах праці чи в структурі шпигунів і дав їм можли- сі визначив такий фантас-
члени комісії — заступник УНСоюзу повинні бути парта менту енергетики його думку така співпраця вість повернутися на бать- ва,звинуваченого у наклепі робу нирок, а який внкону-
представники обидвох кра- вже розпочалася. тичний присуд?", - запитує на умови в'язнення полі- вав плян на 80-90 відсотків.
головного предсідника д-р винесені виключно по лінії ківщину. Боровік в „Известиях" і
Мирон Куропась, головний інтересів УНСоюзу, в дусі Як відомо 39-річного тичннх в'язнів у таборах, у У цьому ж таборі в квітні ц.
відповідає, що суддя Лейсі зв'язку з розглядом його р. запроторили в ПКТ 50-
організатор Василь О pi х ов- вдержання його українсь- Вальдіка Енгера і 33-річ- плянує кандидувати на гу-
ський. гол. конролерн д-р кого змісту І В ЦІЛЯХ ЗМІЦ- В'єтнам більше не вимагає ного Рудольфа Чернаєва бернатора стейту Ню Джср
касаційної скарги. річного літератора Є. Свер-
Для політв'язнів приму- стюка. якому виконати нор-
Богдан Футей і проф. Іван нення його для добра цілої було заарештовано 20-го зі і що йому обіцяли піддер-
Телюк, головні радні Ана- української громади й „повоєнної допомоги" - травня ц. p., а пізніше засуд- жку у Вашінггоні.
сова важка праця є справ- му на токарському верста-
толій Дорошенко, Євген українського народу. Реко- жено на 13-денному про- жнім батогом, засобом роз- ті не під силу. В уст ВС-
Репета, п-і Текля Мороз, мендації цієї Комісії повин- інформує Венс цесі за те, що вони займали-
Лейсі, запитаний в Нюар-
ку, відмовився відповіда-
кладу їх особистості! і фі- 389 36 влітку 1977 року за
яка секретарювала, і проф. ні бути оформлені перед ся шпигшунством на ко- зичного знищення. Ось в невиконання норми nepec–
Вашінгтон. — Під час ків з комуністичним Кита- ти на совєтські закиди. Га- установі ВС-389^ 35 і ВС- лідувалн і карали літера-
Тарас Шмагала. На нара- черговими нарадами Го- ристь Совєтського Союзу і зети пригадують, що вес-
дах рівнож були присутні ловного Уряду в травні нас- пресової конференції мину- єм, то справа встановлен- купили за 20 000 дол ярі в 389У 36 є токарні дільниці. В тора 1. Світ.інчного. Йому
лої п'ятниці, 3-ГО ЛИСТОПЯ- ня нормальних відносин з ною 1977 року Лейсі дійсно уст. ВС-389;36 є цех (ч.І) з було не під силу носити
головний секретар Володи- тупного року для його роз- засекречені матеріяли від був опублікував заяву, що
мир Сохан і головний ка- гляду. да, державний секретар Пекіном теж ще не внріше- ляйтенанта Артура Лінд- нездоровими умовами пра- тяжкі скрині з частинами. За
Сайрус Венс формально по- на. він плянує покинути свою ці. це ж саме в листопаді 1977
сир п-і Уляна Дячук. берга про оборону Уєдт- дотеперішню працю і буде
Для кращої видатности і відомив, що комуністичний Щодо нового договору із них Стейтів Америки і її Техніки безпеки на цих року посадили в ШІЗО С.
уряд В'єтнаму відкинув Совєтським Союзом в старатися здобути номіна- підприємствах не дотриму- Сапеляка. В лютому ц. р.
Під час нарад присутні прнспішення праці, Комісія, свою ранішу вимогу, щоб
новочасну зброю, головно цію Республіканської партії ються. В уст. ВС-389; 35 був покараний за невико-
взяли до уваги інформації, створила сім підкомісій, де- справі обмеженні страте- лодводні човни з атомови- на губернатора. Цю справу
ЗСА дали тій азійській кра- гічної атомової зброї існує дільниця шліфування, нання норми А. Здоровий.
що їх подав д-р Іван Флис, легуючи кожній з них їні„повоєнну фінансову
мн ракетами і електронічні використали тепер совстсь- де немає вентиляційної сис- 10 березня ц. р. посадили в
на підставі зустрічі з уря- вузько окреслені завдання: (САЛТ 11), Венс висловив прилади для поборення під- кі пропагандисти.
1) Підкомісія у справах допомогу", заки Ганой по- надію, що до остаточного t Tzzzm теми. Порох з наждаку і ШІЗО за це ж культурного
довцями Греко-католиць- годиться на нормалізацію металю висить у повітрі робітника М. Слободяна.
кого „Соединенія", і Д-р Членства ( а к т и в н і с т ь порозуміння дійде ще в цьо-
М. Куропась, на””іїідставі -Відділів, роля Окружних
політичних та інших зв'яз-
ків із Вашінгтон ом.
му році, але зразу підкрес-
лнв, що не може запевнити,
Єгипет вимагає точніших постанов І всіх приміщень дільниці. Демонстраційним. знущан-
Крім того, не враховуючи ням було випровадження на
подібної зустрічі з пред- Комітетів, клясн забсзпе-
ставниками братського чення, суспільне членство і Вже раніше речники Га- що це станеться. відносно палестинців елементарних правил тех- роботу голодуючих! 7 жов-
союзу „Сини Норвегії". забезпечення, братська ною у своїх публічних вис- Венс рівнож висловив ніки безпеки, у цій же діль- тня 1977 року біолога С.
Обидві ці організації про- активність, спортові про- тупах. перестали згадува- опонію, що діяльність Каїру ЄрусиламУ Вашінг- виносила б 5 більйонів до- ниці приміщені фрезерні Ковальова на четверту добу
водять широку братську ак- грами); до підкомісії ти про „повоєнну фінан- марксистського „Патріо- тон. — Хоча протягом ос- лярів річно, але Садат та верстати. Порохом і чадом голодівкн і 8 жовтня 1977
тивність і виказують пос- сову допомогу", але щойно тичного Фронту", який веде танніх днів поширювалися інші урядовці відмовилися з шліфувальних верстатів року хірурга І. Кукаус-
тійний зріст в членстві. (Закінгення на crop, if) минулої п'ятниці уряд ЗСА збройну боротьбу проти чутки,що остаточна версія навіть зустрінутися з цією віддихають не тільки шлі- каса на п'ятий день голо-
офіційно повідомив, що тимчасового уряду Роде- єгипетсько-ізраїльського делегацією, а президент Са- фувальники, але й фрезе- дівки. До того ж на нічну
в'єтнамські чинники фор- зії, як теж акції родезійсь- мирового договору буде дат у парляменті гостро рувальники. В уст. ВС- зміну ДО кочегарні. 30жовт-
мально відкинули свою до- ких урядових військових готова вже цього тижня, то натаврував цей крок Араб- 389;... робітникам на віб- ня ц, р. за невиконання нор-
В Українському Музеї виставлять теперішню вимогу. частин проти партизансь- в неділю, 5-го листопада, ської Ліги І та заявив, що ростанку (?) не видають мн (виконував на 82 відсот.)
твори Никифора Венс під час пресконфе- их баз у сусідніх країнах, є єгипетський прем'єр Муста- „Єгипет не дасть себе купи- респіраторів, бо їх немає. винесли перше покарання
ренції теж сказав, що ще не поважними перешкодами фа Халіл заявив, що таке ти і ніяка сила не спромож- Важкою мукою для по- мені і пообіцяли застосува-
Ню Йорк. — Тут в Укра- твори викликали більше відомо коли будуть вста- до остаточного замирення в передбачення нереальне, бо на ізолювати нашу країну". літв'язнів примусова робо- ти всі міри репресій, якщо я
їнському Музеї в Ню Йорку зацікавлення, а згодом на- новлені нормальні зв'язки з в тій африканській держа- Каїр хоче раніше запевни- Він рівнож хвалив прези- та є тому, що люди інте- й далі не виконуватиму нор-
ВІДбуДеТЬСЯ ВІД 1 1-ГО ЛНСТО- віть широкий розголос у
В'єтнамом, додаючи, що ві. Однак, уряд ЗСА далі ти, щоб сепаратний мир дента Джіммі Картера за лектуальних професій (пое- ми.
пада ц. р. до 28-го січня 1979 мистецькому світі.
навіть ще не вирішено чи ті надіється, що конфлікт в між Ізраїлем і Єгиптом був його заходи відносно за- ти. літератори, наукові ро- На підприємствах цієї ж
року виставка творів відо- Від того часу відбулося
зв'язки взагалі будуть вста- Родезії пощастить злікві- „тісніше пов'язаний" із мирення на Близькому Cxo– бітники, художники. ліка- установи (ВС -389 36) нс-
мого, наївного украінсько багато виставок його праць
новлені. дувати і що таки незабаром справою загального зами- ді, заявляючи, що дійсно рі. викладачі, інженери) не в мас душу і теплої води. Ро-
го маляра Никифора в деся- у Польщі та в европейсь- Державний секретар та- дійде до мирного перебран- рення на Близькому Сході, Картер заслужив Нобелів- силі виконувати штучно бітники в горячих цехах і
тиріччя його смерти. ких столицях (Лондон, Па-
кож підкреслив, що хоча ня влади чорною більшістю зокрема з розв'язкою май- ську Нагороду Миру, яку збільшені норми виробіт- токарі миються, як і всі -
ЗСА бажають кращих зв'яз- шляхом вільних виборів. бутностн окупованих apao– цього року признано Сада- ку. Ці норми розраховані на зимною водою зі ржою. В
Виставку зорганізувала риж, Рим, Амстердам, ських територій на захід- тові та ізраїльському пре-
Марія Шуст, директор му- Стокгольм та ін.), які при- людей, які привикли до фі- роздягальні не мас ІНДИВЇ-
ньому березі ріки Йордан і м'ерові Менахемові Beri– зичної роботи та які мають дуальних ніаф для одежі.
зею. з допомогою поета несли йому світову славу. В біля міста Гази, тобто з нові, додаючи, що найме- нормальне харчування і від- Чистиіі одяг брудиться на
Вадима Лсснча. автора мо- музеях у Сао Павльо в Бра-
нографії „Никифор з Кри- зчїлії і а Гаїфі в Ізраїлю
Косигін проголосив ВИСЛІДИ розв'язкою палестинської нує президента Картера на починок (чого не мають загальних вішаках.
цю нагороду в наступному
ниці". В каталозі виставки є також виставлено його тво- збору зерна проблеми.
Єгипетсько - ізраїльські році. Садат натомість гост-
в'язні). Робота тут тягне- Від 1977 року таборова
ться з дня на день. Крім адміністрація перестала вн-
коротка стаття п-і Ірини ри. Зокрема утвердила його ро натаврував Совстський
Петренко-Федишин, викла- славу участь у виставці" в Москва. - Голова Ради країнах. Загально припус- переговори продовжують- того таборова адміністра- лавати взуття, як спецодяг,
дача мистецтва в Джон „Le ronde des Naifs" у Музеї Міністрів СССР Алексій кають, що СССР буде зму- ся у Вашінггоні, а у вівто- Союз і радикальних-
лідерів ція, без жадних підстав, бсз- для робітників у гарячому
Джей коледжі. Уклад вис- Модерного Мистецтва в Косигін проголосив в субо- шений закупити ще 11 міль- рок, 7-го листопада, мали арабського світу за їхні контрольно підвищує нор- цеху ч.І. Взимкл в цеху ч.2
тавки виконав — Зенон Фе- Парижі. В 1967 році відбу- ту, 4-го листопада ц.р., ви- йонів тонн зерна в ЗСА з повернутися з Каїру та Єру- спроби перешкодити зами- ми виробітку.
щак, директор виставок у лася його велика ретроспек- сліди збору зерна і похва- того 3 мільйони пшениці і 8 салиму представники цих ренню на Близькому Сході. Отак, не впровадивши (Закінгення на crop, k)
музеї Сивік Сснтер у ФІЛЯ- тивна виставка у Bapuia– лився, що в цьому році Со- мільйонів тонн кукурудзи. двох країн, які одержали
дельфії. ві, а ще перед смертю в 1968 вєтський Союз здобув 230 Раніше СССР зобов'язався нові інструкції від своїх
мільйонів тонн, бодай на 10 був купити 6 мільйонів тонн урядів. Державний секретар
Никифор. народжений в році — індивідуальна вис- Сайрус Венс передбачує, що У Філядельфії публіка привітала вибір Кралі і двох
1895 році, прожив майже тавка у Львові і у Києві. мільйонів тонн більше, як пшениці в ЗСА, але совєт-
тепер можна буде зліквіду-
все своє життя в Криниці на це сподівалися совєтські
господарники і деякі західні
ські закупити все залежать
від власного збору. В 1977 вати всі існуючі розбіжно- Князівен Української Преси
Лемківщині ( тепер Поль- Перша його виставка в сті, але єгипетські дипло-
ська Народна Республіка). Америці була в Чікаго в сільськогосподарські спе- році, коли совєтськнй збір Філядельфія. Па. (Л. К.).
ціялісти, в тому числі також був низький, уряд СССР мати розглядають цю мож-
Никифор, син глухо-німої 1961 році. У 1965 році від- ливість більш ПССИМІСТИЧ- - Спільними стараннями
жебрачки і невідомого ба- булася виставка його творів Департамент сільського мусів піднести закуп зерна Фінансової Комісії Світо-
господарства ЗСА. До 14,8 мільйонів тонн. но.
тька. був майже глухим від в Музеї-Архіві Українсь- вої Федерації Українських
У неділю в Багдаді, Ірак, Жіночих Організацій (СФ-
народження. Бувши негра- кої Вільної Академії Наук в закінчилися 4-денні нара- УЖО), щоїїна протязі дов-
мотний і майже каліка, зна- Ню Йорку. Потім були ще Косигін, який виступив
на телевізійній сітці, в nepe– ди лідерів всіх арабських гих років очолює п-і Марія
ходив найкращий вислів його виставки на Міжна- держав, крім Єгипту, в яких Харина, та Спілки Україн-
для самовияву в кольорах і родній Виставці Наївного дачі з Кремля відмітив, що МИСТЕЦЬКА
дані про цьогорічні жнива ВИСТАВКА брали участь теж провідни- ських Журналістів Амери-
лініях. Як Вадим Лесич Мистецтва в галерії La Boe– ки Палестинської Визволь- ки, головою якої другий рік
стверджує, - у моногра- tie в Ню Йорку (1966-1968) базовані на останніх зві- В. БАЛЯСА
домленнях республік і об- В САН ДІЄҐО ноїОргаяізаціі(ПВО). Хсча підряд є ред. Ольга Кузь-
фії про нього, акварелі і та індивідуальна виставка в радикальні лідери закли- мович, у суботу, 4-го ЛИСТО-
гваші Никифора характе- Бодлсй галерії у 1967 році. ластей. Деякі західні дипло-
мати, познайомившись з Сан Дієго, Каліф. - В кали до встановлення дип- пада ц. p., тут в авдито-
ризус майстерна і субтель- Багато статтей та рецен- ломатнчних і економічних рії св. Йосафата відбувся 6-
на кольористична вразли- зій з виставок про його мнс- основними даними таки со- днях від 26-го вересня до 22-
встської статистики під- го жовтня ц. р. відбулася санкцій проти Єгипту за те, нй Баль Української Пре-
вість. Його найкращі пра- тецькі праці написано різ- що президент Анвар ель- си.
ці виявляють велику силу ними мовами світу. Багато креслюють, що у зв'язку з самостійна виставка ліно-
мокрим літом в деяких ра- ритів Володимира Баляса в Садат хоче підписати сс-
уяви і мистецьку винахідли- визначних знавців наївного паратний мир з Ізраїлем, то Біля 450 осіб, мешканців
вість та є висловлені з вели- малярства висловлювалися йонах СССР, велика части- місцевому Інституті Мис-
на збору напевно пропаде в тецтва, де мистець с чле- помірковані та консерва- цього міста та околиць,
кою щирістю та з майже про творчість Никифора з тивні арабські провідники овацією і бурхливими
дитячою наївністю. Кожна великим признанням. На- магазинах, бо зерно в тако-ном. У зв'язку з ЦИМ, В НЄ-
му стані випріває і його дДльному числі газети „Сан добилися того, що ця Араб- оплесками привітали ново-
з його праць — наче нове писано також про нього ська Ліга тільки видала обрану Кралю Української
відкриття. Кожне зобра- хілька літературних творів і треба осув^ти з магазинів. Дієто Юніон" була надру-
кована стаття пера мнсте- спільний заклик до єгипет- Преси 1978 - ясноволосу.
ження предметів, ситуацій накручено декілька філь- ського уряду відмовитися 18-річну Лідію Фещснко-
чи постатей є наче появою з мів про його творчість. Реальною цифрою збору цького критика Річарда
було б, на думку західніх Райлі, ілюстрована трьома від мирового договору з ^S^^SSrSSSL На
' ^ БлЛЮ Ук
Р' і н с ької Преси у Філядельфії (Зліва):
іншого світу, кожночасно Час і години відвідин Му- Ізраїлем, але не встановила журналу t кран , як рівнож 0ксана МаріяКуровицька - друга :Князівна. Лідія
баченою наче б очима дити- зею: середа, субота і неділя спостерігачів, приблизно знимками виставлених
210 мільйонів тонн, що все праць. Автор статті під- жадних санкцій. щенко-Чошвська - Краля та Наталка Олександра
ни, яка вперше відкриває год. 1-ша до 5ної по полудні;^ ну Наталку Олександру Ко- Ковалишин перша Князівна Української Преси.
для себе довколишній світ п'ятниця год 3-тя до 7-ої одно перевищувала б збір з креслив не тільки високий Між іншим, під час на- валишин, репрезентантку
крізь призму своєї дитячої вечора. Вступи: дорослі - І 1977 року,який дав 195, мистецький рівень внстав- рад Арабської Ліги в Багда- газети „Народна Воля" та Л. Фсщенко-Чопівська
мільйонів тонн. лених праць, але також тои- рагура голова та чле-
мітології. дол., емерити, студенти і ді до Каїру була прибула 4- другу Князівну - 17-річну ни: мистець маляр - Сте- студіює у Нортвестерн уні-
ко проаналізував їх психо- членна делегація від Ліги, Оксану Марію Куровицьку,
Никифорові праці впер- діти нижче 12 років — 50 фанія Бернадин. головний верситсті в Еванстоні. Ілл..
ше виставлено у Львові на центів. Покищо не відомо чи Со- логічняй характер. Поваж- яка мала на меті переконати репрезентантку пластового редактор ,,Народної Волі" гуманістичні науки га на.те-
виставці Українських Мис- Групові відвідини по ЗНИ- вєтський Союз скорочува- на кількість закуплених на президента Садата припи- журналу „Юнак", що їх - д-р Василь Модрич-Вср- жить до Української Сту-
тців Самоуків в червні 1938 жених цінах за попереднім тиме свої закупи зерна за виставці праць залишиться нити переговори з Ізраїлем, вибрало 6-членне жюрі у ган, піяністка проф. Ната- дентської Громади при цьо-
року (105 акварель). Але зголошенням на тел. (212) кордоном, зокрема в ЗСА, рекордом в історії цієї мис- обіцяючи Єгиптові 10-річну такому складі: ред. журналу лія Котовнч та проф. д-р
щойно в 1950-их роках його 228-0110. Канаді, Австралії й інших тецької установи. фінансову допомогу, яка „Bec4yiKa" Володимир Ба- Наталія Пазушне. (Закінгення на crop. Jf)
СВОБОДА. СЕРЕДА. 8-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 243.

Роман C. Голіят Андрій Качор Іванна Савицька


СВОБОДА
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОАІННМК
SY0B0DA
и к к А і н і А ч а А і І v СІОНІСТ ПРО ІЗРАЇЛЬ СВІТОВА КООПЕРАТИВНА Щ '
Ktu
УПі^Я онний
і пШ " н " . .
P O U N D E D 1893
Ukrainian newspaper published aatly except Mondays and hob
У журналі ,,Форейн приймуть жидів із відкрн- РАДА ТА П ЗАВДАННЯ ноташник
Аффсррс" за осінь 1978 рік тими руками й будуть за- У рамках Третього'' президентом Президії Cex– 'ради обрано-такнх коопет
days by the Ukrainian National Association. i n c . at Нагум Гольдман, прсзи- хоплені, що вони принесли -
30 Montgomery Street. Jersey City. N'.J.'O"MO: ' Світового Конгресу Віль- реатріяту СКВУ о. д-ром г раторів: Василь .Ситник Р мого вікна)
дент і основних Світового на Середній Схід вклад, ідеї них Українців в Ню Йорку, В. Кушніром і екзекутив- (Канада) — голова, інж.
Жидівського конгресу І КО- і знання західньо-европей- -
Р Е Д А Г У Є КОЛЕГІЯ У С К Л А Д І (поазбучно) в другій половині листопа- ним директором Президії Андрій Качор (Канада) - Малий кишеньковий но-
Любов Коленська. Володимир Лсвснсць. ЗенонСнилнк (тепер ви лишній президент Світової ської й американської циві- ду 1978 року відбудуться д-ром М. Сосночським, які 1-ий заступник голови,
сіоністичної організації Й лізаш'ї. Із цієї ілюзії — татник з підручними теле-
конуючий обов'язки голови Колегії). Василь Тершаковець і Євгсь різні з'їзди, конференції, доцінювали ролю українсь- : Омелян Плешкевич (ЗСА) фонами друзів, - зов-
В. Фсдорснко конференції щодо Жндівсь- внаслідок браку політично- наради і збори різних ук- кої кооперації в житті на- - другий заступник голо-
ких матеріяльних вимог су- го досвіду жидів на про- сім мені розтрясся. Темно-
раїнських світових об'єд- шої спільноти в діяспорі і . ви, мгр Іван Лешишнн (Ка- зелені політуркн ледве трн-
deconU Class Postage pa'd at the Post Office of Jersey City. f j j . протн Німеччини, у своїй тязі 2-ох тисяч років жит- нань, рад, комісій і комі- які допомогали, авторові нада) —секретар, Василь
Accepted for mailing at special rate of postage provided foi ov статті п. н. ,,Сіоністична тя в діяспорі — сіонізм маються разом, картки
Section 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. l 9 i s тетів, що працюють в снс- цих рядків, створити при Куций (Канада) - скарб- розлітаються часто губ-
ідеологія і дійсність Ізраї- зробив несвідомий промах, темі СКВУ. Президії Секретаріяту ник, мгр Павло Кіт (Ка-
ля" кидає ряд думок і бо зігнорував важливість ляться навіть.
Передплата; на рік - J30.00, на пів року -– J16.00. н а 3 міся- Відбудеться - також. Сві- СКВУ окрему Комісію для нада), інж. Дмитро Грн- Поки привикнеш до сві-
Ш - S9 00. Д л я членів У Н С о ю з у 65 є міс. За кожну зміну а д - висновків щодо сучасного ставлення арабів до зреалі- кооперативних справ.. Kpp– горчук (ЗСА), мгр Петро
Рвсч - 25 ( Чеки і 'money orders'' виставляти Ha"Svoboda" положення жидівської дер- зування сіоністичних аспь това Конференція українсь- жої телефонної книжки,
ких кооперативів, або точ- перативна Комісія офор : ЦимбаяістиЙ (Англія), інж. слід помучитись з нею, ОС-
жави. рацій. Провід сіоністнчно- мила себе кореспонденцій- Степан Лисенко (Австра-
Р.О Box 346 Jersey City, N".J. 07jii3 го руху, до якого „я на- ніше кажучи, відбудуться воїтись з чистістю карток,
Гольдман, автор чис- перші Загальні Збори Ук- ним шляхом у такому скла- лія), інж. Юрій Іваннк (Ар- З НОВІСТГО-С8ІЖИХ-політу-
ленннх праць скінчив 83 лежав на протязі кількох ді: інж. Качор — голова,
десятиріч" - пише Ґольд- раїнської Світової Ко- гентнна) - члени Презн- рок.
роки. Маючи ІЗ років він оператявної Ради, яка була В. Ситник і О. Плешкевич дії. Це, гей би міняти. ста-
Добрі поради виголосив свою першу СІО- ман, зосереджувався го-
ловно коло здобуття ігід- створена 31-го жовтня 1973 - заступники голови, І.
До Контрольної Комісії рого, сердечного друга за
ністичну промову, тобто, року на Другому Конгресі Шкварчук - секретар і д-р незнане знайомство, за но-
Недавно група американських науковців і політичних
за його словами, він мас тримки великодержав і сві-
СКВУ. В. Шкудор - член Комі- були обрані: мгр Володи- ву непевну дружбу.
діячів, які були чи далі є зв'язані з Об'єднаними Націями,
право говорити про 70-річ- тової опінії, і в тому мав
З того приводу варто сії. Цю Комісію 10-го трав- мир Кліш (Канада) - го- Отож, купую нову
передали Державному департаментові заклик, в якому
ну історію сіонізму. успіх, доказом чого свід-
пригадати українській ня 1969 року Президія Сеж^ лова, Лев Футала (ЗСА). і книжку, знову ж ІЗ ЗЄЛЄ-
твердять, що теперішня політика ЗСА на тому міжнарод- Він переконаний, шо су- чить рішення із 1947-го
громаді у вільному світі ретаріяту СКВУ офіційно Іван Шкварчук (Канада) - ними політурками, близ-
нрму форумі, зокрема від початку каденції теперішнього часний Ізраїль є третім року.
про існування та працю затвердила і про неї пові- члени. нючку моєї старої, таким
Президент Рузвельт, домлено українські коопе- Осідком Української
американського амбасадора до ОН Андрю Янга, нахо- ,,КОММОНВеЛТОМ" у ЖИДІВ- українських кооператив і їх чином, заміна стає легша,
дйться в стані безприкладного безладдя і тому Америка ській історії, як також повернувшися з конферен- Надбудов у поодиноких ративи та українську rpo– Світової Кооперативної
ції в Ялті і після розмо- маду окремим пресовим Ради обрано місто Торон- стає безболісна гейби, са-
втратила свій попередній вплив на діяльність цієї міжна- кульмінаційним пунктом країнах нашого поселення мообманна навіть.
ріодноі організації. У той же час ці науковці та політичні 2-ох тисяч років жидівсь- ви з Ібн Савдом nepecre– та подати інформацію про комунікатом з датою 10-го то, Канада, де с, осідок
рігав жидів, що вони бе- червня 1969 року. З nepe– Президії Секретаріяту .Перенесення прізвищ із
.ііячі запропонували ряд заходів, які могли б виправити кнх молитов по цілому СВІ- створення Української Сві- старої книжки в нову, пра-
ситуацію. ті за їхній поворот до своєї руть на себе великий риск, тової Кооперативної Ради, н е с е н н я м к а н ц е л я р і ї СКВУ. І. :.:,
коли задумують творити СКВУ з Вінніпегу до Ню Завданням Української ця нелегка. Там же копи-
Хоча в цьому заклику є багато пропозицій, які були рідної держави,а зокрема
свою державу. Подібний
як найвищого ідеологічно-
Йорку Комісію очолив Світової Кооперативної чаться імена майже одно
представлені вже раніше та іншими особами, то деякі із тепер,коли мають нагоду
повернутися,більшість BO- погляд передали в 1948 р.
координаційного центру
днр. О. Плешкевич, а інж. Ради було, як і Крайових на однім, часто впоперек
порад заслуговують на серйозну застанову з боку Держав- ліє української кооперації в ді- навіть, (книжка дешо зама-
залишитися у їхньому державний секретар Map– яспорі. А. Качор залишився зас- Українських Кооператнв-
ного департаменту і Білого Дому, як рівнож місії ЗСА до розсіянні. шал Моше Шареттові і тупником голови. них рад, в першому ета- ла) і треба, здається, доб-
Об'єднаних Націй. державний підсекретар Ло- Треба було пройти дов- пі своєї праці зробити об- рої ошадности паперу і чіт-
Наприклад, щоб протиставитися бльокові комуністич- Коли Теодор Герцель гий піонерський ШЛЯХ KOO- кости літер,-цюб-змістити
ветт у розмові з Ґольма-
нцх держав і країн „третього світу", які викорнсто- писав про жидівську дер- ном. „Тяжко зрозуміти, як перативної праці, зужити Завданням Кооператив- ('Закінгення на crop, k) знову всі числа і всі зна-
вують механізм Об'єднаних Націй для своїх вузьких жаву і негайно опісля скли- такий мудрий нарід, роз- багато зусиль, щоб дійти ної Комісії було: йомі адреси ближчих і
політичних цілей тим, що схвалюють свої пропозиції, а кав у 1894 році перший судливий й інтелігентний до того, шо 15-го листопа- 1. Нав'язати організа- дальших друзів.
відкидають пропозиції ЗСА та інших країн вільного світу, Сіоністичний конгрес, то в як жиди, не можуть собі да 1967 року, під час Пер- ційний контакт -з україн- З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ Коли одній пані вкрали
автори заклику пропонують Америці прикласти всіх Палестині було тоді приб- уявити, що вигляди на ак- шого СКВУ в Ню Йорку, з ськими представництвами s - злодії торбинку, забрали
зусиль, щоб створити ще тіснішу коаліцію з країнами лизно 60 тисяч жидів, які : " j ' ' ?
цептування арабами жидів- ІНІЦІАТИВИ „Кооперативної в тих країнах; д е таю w

ключі і гроші, і всі доку-


Західньої Европи, Японією та деякими приязними жили як національна мен- ської держави дійсно пох- Громади" у Вінніпегу, Ко- представництва зоргані- Ще про голод менти навіть, то вона по-
економічно нерозвиненнмн державами для виготовлення шнна між численно багато мурі і виникнений мир не ординаційного Комітету зовані і при їх допомозі, бивалася бідна за телефон-
спільної стратегії. Генеральна Асамблея чи поодинокі більшим арабським насе- буде в скорій майбутнос- Українських Кредитових або безпосередньо при до- У великому відмиті про ною книжкою. Бо що варта
комісії або комітети ОН часто відкидають пропозиції ленням. Гольдман звертає ті". Кооператив у Торонті та помозі української преси День Жалоби в Баунд Бру- людина, коли її відотяти
окремих країн вільного світу тому, що діяльність і на це свою увагу тому, бо, Товариства Української підшукати українські коо- ку були надруковані витяги від зовнішнього світу, від
політика цих країн не є скоординована. Брак скоордино- мовляв, він бачить глибо- З одного боку 100 чи 120 Кооперації (ТУК) в Ню перативи у країнах вільно- з промов про голод в Ук- злуки з тими, без яких,
ваної дії країн вільного світу частинно спричинився до ку мудрість у вислові Гете, мільйонів арабів, наставле- Йорку, відбулася Koouepa– го світу та нав'язати з раїніі Звертаємо, увагу на гейби в ,,одиночш", ЛЮДИ-
того, що Комітет ОН щодо прав людини, проти всілякої що нарід і людство мусить них проти 3-ох мільйонів тивна Конференція, на якій' ними кореспонденційний цитати із промови ген. П. на, здана на самотність, і
логіки і проти всіх незаперечних доказів, що совєтсь- жити „згідно зі законом, жидів — а навіть чотири чи схвалено дві короткі, але зв'язок, корнстаючись до- Грнгоренка. - довгу, гнітучу мовчанку.
ккй диктаторський режим порушує всі права своїх за яким вони почали своє п'ять мільйонів у майбут- дуже важні резолюції, які помогою СКВУ та усіх Він говорив також про Та ось, за дуже корот-
громадян недавно позитивно оцінив звіт совстського існування". У продовжен- ності — і навіть їх врод- звучали: українських крайових цен- голод на Далекому Сході, кий час, новий адресар ле-
уряду про стан прав людини в Совєтському Союзі. ні Гольдман каже, шо жи- жена інтелігентність не до- траль. що „все населення Далеко- жить у мене готовий. Білі
дівський нарід є напевно 1. З метою зберігати,
-Згадані науковці і політичні діячі теж закликають, щоб єдиним у світі, який зав- зволить їм у короткому плекати й розвивати коо- 2. Започаткувати облік го Сходу взимку 1931-32 місця, І ЧИСТІ, бІЛІ CTOpiH–
ЗСА відмовлялися призначувати фонди на програми ОН, дячує своє збереження не часі вивчити, як користу- перативну ідею у всіх кра- українських кооператив у років перейшло по льоду ки говорять як же промо-
які Вашінгтон вважає, що вони допомагатимуть майже так економічній, політич- ватися наймодернішою їнах нашого поселення, при вільному світі та поінфен Амуру і Усулі (очевидна висто, шо настали в кнн-
виключно комуністичним і деяким диктаторським режи- ній чи військовій силі, але зброєю. На тому місці допомозі українських ко- рмувати громаду про пра- помилка, бо річка нази- жечці зміни, когось у СПИС-
мам держав „третього світу". Як кажуть американці: своїм ідеалам — релігій- автор твердить, що Ізраїль оперативних підприємств, цю тих кооператив. вається Усурі, — І.С.) й
не може всеціло розрахо- ках бракує, хтось віді-
„гроші говорять". Наприклад, коли на початку 1976-го ним, культурним і соці ял ь-
вувати на постійну й шл-
шо стоять на службі на- 3. Підготовити грунт пішло в Манджурію. Hace– йшов...
року Державний департамент повідомив, що ЗСА зменшу- ним. Якшо ролю жидівсь- шого народу в діяспорі, для створення Koonepa– лення „не схотіло вмирати з
ковиту допомогу Америки, Книжечка, колись зама-
ватимуть закордонну допомогу для тих держав, які в кого народу визначала дій-^
арабська бо олива також
рекомендуємо в кожній' тивнйх Радад у тих' країнах, .голоду,, у,лил Т.вкож все ла, теядогнадіть.порожня,.
Об'єднаних Націях постійно голосують протії ЗСА і історії,' має вплив на американсь-
країні вільного світу, де діє де діють українЬ,іі Jbb^e– І пабралн, так воіїн п ішл н до навіть ,щушька, д
богадстамів куитичнвть Америку, а -натомість ^нрия-”І-сиіст^ жидівської окреме українське крайове' ратнви. Китай)".'" Д пізніше СОВЄТ-
то він напевно був би вже ку політику. ська влада висилала „своїх Опустіли цілі картки, І;
ципово" здержуються від критикування Совєтського давно зник. Були часи, в представництво й де зорга- Цю підготовчу роботу
Союзу, то тоді сталося майже „чудо", бо деякі азійські та яких було, може, не більш У біблійній і побіблій- нізовано хоч 3-4 українські Кооперативна Комісія зро- людей-большовнків і „кур- пустітимуть далі, оо такий
африканські країни, які до того часу завжди заявлялися як один або один і пів ній історії жидівської дер- кооперативи, створити для била. У Канаді Koonepa– кулів" щоби заселити Дале- вже закон природи, і від
нього нікому не втекти.
пррти пропозицій ЗСА, почали дещо частіше здержува- мільйона жидів на світі, жави було багато різних них при крайовому пред- тивну Раду створено ЇО-го к'нй Схід". А тих, що лишилися ще
тиря від голосування, або навіть часами підтримувати але вони на протязі 2-ох кордонів в різних часах між ставництві ідеологічно-ор- жовтня 1971 року. У ЗСА Це твердження не ВІДП0-
в моїй телефонічній КНИЖ-
американські рекомендації. тисяч років пережили дис- Ізраїлем і його сусідами, ганізашйну кооперативну ролю Кооперативної Ради відає дійсності. Великі гру- ці зберігаю з шанобою і
Теперішній уряд президента Джіммі Картера повинен кримінацію, брак рівно- але ані біблія, ані Талмуд надбудову у формі „Koo– перебрало на себе Това- пи тільки козаків Забай- увагою, ЯК; зберігається
частіше використовувати ці самі методи, які аперше правности і переслідуван- не визначує, які ті кор- перативної Ради". риство Української Koonc– кальщини перейшли до
застосовано на початку 1976-го року, — закликають ня. Кульмінаційною точ- дони повинні бути. 2. Крайові Кооператив- pauil. Маючи формально Манджуріі, але то було в скарб, що йОго не,діста-
згадані науковці і політичні діячі. Вони правильно зазна- кою був”Паиистичний голо- Одна з причин жидівсь- ні Ради, для завершення існуючих дві Крайові .Ксн. початках та середині 1920-х ти ні за 'гроші, ні за
чують, що Америка, яка з усіх членів ОН дає найбільші кавст, шо його жиди nepe– кого збереження, це льо- своєї координаційної коо- оперативні Ради і присут- років, які, до речі, оселилися вартісні бонди.
суми на вдержання цієї міжнародної організації, таки може жили "не з причини їхньої яльність жидівського наро- перативної праці в цілій ніх представників наших в районі т.зв. Трьохріччя, Бо щирого друга і дОб-,
і повинна застосовувати відповідні заходи, щоб заставити сили, але з причини їхньої ду до своїх традицій, в що діяспорі, створять свою кооперативів з Австралії, створили там ряд-хуторів рих, зичливих за нішо не
комуністичні держави, а зокрема країни „третього світу" відданости своїм ідеалам і дехто правильно може сум- надбудову при Секретарія- Аргентини і Европи, на та більших сіл. Вони внй- купити. """
до більшої об'єктивности у їхніх виступах на форумі своїй непохитній вірі в кра- ніватися, чому араби або ті СКВУ, у формі Укра- Другому Світовому Конг- шли цілими селами, забра-
Об'єднаних Націй. ше майбутнє, бути „вибра- американці мають бути зо- їнської Світової Koonepa– ресі Вільних Українців у лн худобу та увесь сільсько- ,- '
Доброю порадою треба вважати також пропозицію, ним народом", у приході бов'язані до обіцянок жн- тивної Ради, із завданням Торонті, відбулася Друга господарськийінвентар і це втеч, крім козаків, не було
щоб ЗСА в загальному вели більш рішучу та гострішу Месії. Із-поміж багатьох дівського Бога! Великі ре- ідейного проводу, обліку Світова Конференція укра- було задовго д о періоду зовсім.
політику в Об'єднаних Націях, подаючи до відома всім держав, які постали на про- лігійні жидівські провідни- наших господарсько-коопс" їнських ' кооператорів з колективізації.. , Крім того, населення Да-
членам ОН, що хоча Америка готова на будь-яку спів- тязі останніх 50 років, Із- ки, з якими Гольдман обго- участю 50 делегатів і на цій Від 1930 року тільки окре-
ративних сил у вільному сві лекого Сходу діставало
працю та на будь-які корисні компроміси, проте не раїль — єдиний, походжен- ворював це питання без- ті та репрезентації украінсь Конференції створено Ук- мі втікачі переходили кор- значну кількість хліба за-
дозволить на зловживання її доброю волею. Більш рішуча ня якого не в дійсності, але застережно твердять, що кого кооперативного руху раїнську Світову Koonepa– дони Далекого Сходу до купленого в Манджуріі, і
та тостріша політика ЗСА на форумі ОН вже раніше в ідеалі, не у фактичній це є проти духа жидівсь- на міжнародних xoonepa– тивну Раду, як самостій- Манджуріі, серед них член голоду, який був в Україні,
частинно виправдала себе, коли амбасадорамн до цієї ситуації, але в надії і вірі кого права, в якому доб- тивних конгресах. ний ідеологічно-коорднна- Центральної Ради О. Сніж- не було... Ми в Манджуріі
міжнародної організації були Денієл П. Мойніген і народу. робут кожної людини є ве-
Щоб цю постанову nepe– ційний центр вільного ук- ний. Починаючи від 1932 ніколи не чули про це, а
Вілліям Скрентон. Вона напевно виправдалася б і тепер, ликим законом, а не він-
вести в життя, треба було раїнського кооперативного року було тяжко перей- „колхОзи" вводилися там із
але раніше конечно треба, щоб на місце теперішнього на і риск життям тисяч руху в діяспорі. тн кордон, бо також з ман-
П р е д с т а в н и к и cio– знову цю проблему обго- джурської сторони устійни- значним запізненням.
амбасадора Андрю Янга був призначений більш відпові- ністичного руху були зав- ворити з Президією Сек- До Президії Української лася японська воєнна oxo–
дальний і досвідчений дипломат. жди переконані, шо араби (Закінгення на crop, if) ретаріяту СКВУ, зокрема з Світової Кооперативної рона. Селянських масових Елмгирст,Н.Й. І. Світ

.1 У Китаї ви є великою атракцією


був зроблений з великих кам'яних брил, а верхні частини показували життя та діяльність недавно померлого
Д-р Юліян Мовчан А вийшовши на вулицю, на вас зразу скерову- вимуровано з великих плит цегли, тому така солідна прем'єр-міністра КНР Джо-Ен-лая.
побудова цього валу змогла встояти протягом тисяч Праворуч скверу - т. зв. Велика Народна Зали, що її
ються очі китайців, зокрема, молодих наче ви не є ви, а років перед руйнуючою дією дощів, сніговій, сонця та
було побудовано на протязі десяти місяців в 1958-59
У ЧЕРВОНОМУ КИТАЇ якийсь дракон з двадцятьма рогами. Ще гірше, коли на вітрів.
якийсь час зупинетеся, скажімо, купити морозиво. Не роках; у ній може вміститися до 10 000 люду. Це тут з
Пересічна висота Стіни має 6,6 метра, а ширина П нагоди приїзду Ричарда Ніксона в 1972 році влашто-
t^,^^,. мине й кількох хвилин, як велика юрба вами зацікавлених вано прийняття та обід для 5000 гостей.
так густо вас обступить, шо мимохіть вам робиться „хребта" 5,8 метра, тобто по ній можуть вільно бігти
т незручно, що ваша скромна особа стала об'єктом такого шестеро
камінь та
запряжених коней. і нараховано, що якои ввесь
цеглу, з якої побудовано Стіну покласти в один
А .посередині цього самого скверу - пам'ятник
Героям Народу - камінний обеліск висотою 36 метрів
-Але покищо ніяких змін не видно. Правдоподібно, великого зацікавлення. Вони вас не чіпляють і негайно, рядок, то ними можна було б оперезати земну кулю побудований в пошану тих, хто загинув під час
вони виходять з прагматичного погляду: чому ломати коли ви йдете, уступаються з дороги. Але чомусь поясом висотою шість футів. Кожних кількасот метрів революції. Наріжний камінь під цей обеліск поклав Мао
горлову, який костюм або сорочку накласти? А тим в'їдливо пронизують вас своїми очима. В чому справа? Стіни побудовано двохповерхові муровані будинки - Тое-тунг.
більше було б забагато мороки жінкам із їхніми А в тому, шо майже три десятки років (від 1949 р.) місце для військової залоги та запасів зброї. Нарешті, на цьому самому Тієн Ан Мен сквері, трохи
суконками тошо. Чи не краше й практичніше носити Китай фактично був відмежований від европейсько-аме- Але в міру зростання військової техніки, від кінця ХУІ далі на південь від пам'ятника Героям Народу, стоїть
завжди те саме? риканського світу, це й довело до того, що більшість величезний чотирикутної будови мавзолей та Меморіяль-
молодих китайців ніколи не мали змоги бачити інших сторіччя все частіше здобували й переходили ворожі
Китайський „масовий спорт" на Заля, де зберігаються тлінні останки Мао Тсе-тунга
від себе, зокрема білих людей, і, мабуть, саме цим можна війська, і тому її оборонна ефективність ставала все (хоча самі китайці звичайно називають його зде-
меншою. Та не зважаючи на це, Велика Китайська Стіна
Дивлячись крізь вікно того самого готелю, ми тут пояснити їх зацікавлення білою людиною. Бо уяВім собі, залишається незаперечним продуктом індустріяльного більшого скорочено - чермаи або голова Мао).
могли спостерігати ще одне явище, що його, мабуть, не шо до якогось провінційного українського села чи міста генія китайського народу, його віковічною славою і На жаль, нам не довелося піти до мавзолею, бо в ті дні
побачите у ніякій іншій країні. Це - масова гім- приїхала б група африканських негрів. Очевидно, що все гордістю. він був замкнений. Нам лише сказали, що Мао там ле-
настика, шо її застосовують китайці. село тоді збіглося б аби побачити інших від себе людей. жить у криштальному саркофагу, накритий прапором ки-
'Ось, на тротуарі біля телеграфічного стовпа, немоло- Так само тепер з білими в Китаї. „Серце Китаю" тайської Комуністичної партії.
диіи китаєць енергійно штовхає своїми руками в повітрі Ще про велику китайську стіну
наче хоче когось заколоти багнетом. Недалеко від нього Таким „серцем" вважають Тієн Ан Мен - майдан „Заборонене місто"
якась жінка по черзі високо підіймає то одну то другу Дві години їзди потягом на північ від Пекіну — і ми або сквер у Пекіні. Його величина - 98 акри. Тут,
ногу. Тому, хто ніколи не був у Китаї або ніколи не чув вже є майже в підніжжі Великої Китайської Стіни - навколо цього майдану і на ньому розташовані 'споруди Як ми вже зазначали, міститься воно тут, поб-
про такого роду масовий спорт, особи, які щось подібне одного із семи „чуд" світу. (подібно до Червоної Площі в МОСКВІ, ВІДОМІ не тільки в лизу „серця Пекіну", на півночі від Тієн Ан Мен скверу;
виправляли б на вулиці, могли б здаватись ненормаль- Початок побудови Великої Стіни починається ще з Китаї, але й поза його кордонами. це комплекс будинків чи палаців, який в основному
нйми. Але в Китаї - це цілком нормальне явище! часів відомого в історії Китаю т. зв. Весняно-Осіннього Праворуч від скверу - Ворота або т. зв. Брама побудовано" в 1406-20- роках г і який нараховує разОм
;Крім індивідуальної гімнастики, існує там також Періоду, тобто, приблизно 700 років перед нашою ерою, Небесного Миру - масивна, побудована в китайському понад 9000 кімнат. Це найбільший у світі комплекс
гімнастика масова чи групова. Наприклад, вранці перед коли феодальні князі, які володіли північними провінція- національному стилі 1412 року камінна споруда, за якою забудов, в якому будь-коли жили чи живуть монархи.
початком праці або під час обідньої перерви люди мн Китаю, вирішили побудувати оборонний вал або починається славне „Заборонене Місто" або Імперіяль- Одночасно це є також величавий символ традиційно-на-
виходять на подвір'я під звуки маршової музики чи під стіну, яка б захищала їхні землі від нападу північних ний Палац Ку Кунга з його 9000 кімнатами. ш'онального Китаю та його клясичної архітектури. Це
,кОліанду одного з робітників починають робити різного монголів. 221-го року перед РХ, коли Китай був По обидвох боках скверу - величезні портрети вождів місто складається із палацоподібних будинків різнома-
pOJ3y рухи своїм тілом, бо вони кажуть, що це дуже добре об'єднаний в одну династію Чіна, роз'єднані частини І „світового пролетаріяту" та комунізму - ліворуч - нітного кольору, назви яких говорять самі про себе.
вгІЛивас на їхнє здоров'я та на самопочуття. І напевно Стіни вирішено було також сполучити в одну Велику портрети Маркса та Енгельса, праворуч такого самого Напр., перший з них т. зв. Мерідіян або Південний
таїсож унеможливлює відкладання непотрібного сала за Стіну довжиною в 5000 клм, або 3100 миль. Понад 300 розміру портрети Леніна та Сталіна. Палац, який відкриває вступ до „Забороненого Mic–
шіпрою, бо проблема надмірної ваги тіла в Китаї не 000 осіб переважно полонених працювало над закінчен- Ліворуч скверу - два величезні будинки Музею та". Це з цього палацу імператор керував військо-
ісцує І тому, якшо час-від-часу тут на вулиці зустрінете ням цього гігантського будівельного проекту. Скільки Революції та Історичного Музею. У той час, коли вими церемоніями та проголошував початок-кожного
понад 200-фунтову „тушу" в людській подобі, то можете загинуло або було покалічено людей під час цієї роботи, Історичний Музей замкнений від початку т. зв. Ве- нового року (як бачимо, в ті часи навіть календар був
бути певним, що це не китаєць а якийсь турист - історія, звичайно, не подає, бо й ніхто точно цього не ликої Пролетарської Революції, що почалася 1966-го сферою впливу імператора).
переважно з Америки або Німеччини. знає і ніколи не буде знати. Тому, шо фундамент Стіни року, Музей Революції був відчинений і в ньому (Продовження будеї
"-4:: :Л. ;-v?–
Ч. 243. СВОБОДА. СЕРЕДА, 8-го ЛИСТОПАДА 1978

^ W M ^ W W W X W M t O t n M ) t ^ l K O W ^ K W M O ^ M l W .

Замість квітів нв могилу


Об'єднання Мистців Українців ш Америці Вшановуючи пам'ять Дорогого Прнятеля-Кооператора
ЇМ Другі А м л о , Ню Йорк, Н. Й. Осередок СУМА в Пассейку, Н. Дж. бл. п. Юрія Вонторського, б. мгра прав
п. Михайла Волошина а смутку по Товаришеві і Приятелеві
улаштовує влаштовує СЛ.
-.... складають 59.99 дол.
-:: . на Український Науковий Інститут
ВИСТАВКУ КАРТИН - складаю 50.00 доларів Гарвардського Університету

ОЛЬГИ дядинюк ОСІННЮ ЗАБАВУ


на Патріяршмй Фонд.
Володимир БІЛОВУС з Родиною
1581 - 83 Massachussets Ave.. Cambridge. Mass. 02138
Ярослав і Дарія з Вергаиовських ВИННИКІВ
з років 1949-1978
Відкриття в суботу, 11 листопада 1978 p., год. 9 веч.
в неділю, 12 листопада 1978 p., год. 1 по пол. в Українській Централі,
Виставка відкрита до 27-го листопада 1978 р. від год. 6-8 240 Hope Avenue. PASSA1C. N.J.
у будиі, а а субота і неділі від год. 1-І вся. Грає оркестр а „Сини Степів"
Вступ: 56.00 - дорослі. 53.00 - молодь. Ділимося сумною вісткою з Родиною і Знайомими,
-тоотофофооФООооооввфтФФФооФтФФФтФФОФФОФФООФФОФФФОФОФФФФоЬ Свдли замовляти у п. Драйчука, тел. Українська Цемтрала що по довгій і тяжкій недузі, заосмотрена Найсвятішимн
sees - 473-9805 або до о. Драйчука, тел. 471-1345. Ділимося сумною вісткою, т о 3-го листопада 1978 року Тайнами, упокоїлась в Бозі,
Вечірній стрій побажаний. упокоївся в Бозі, на 99-му році життя, 5-го листопада 1978 р„ в Ню Браисвік, H Дж.
УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ наш Найдорожчий МУЖ і БАТЬКО наша Найдорожча ДРУЖИНА, МАМА і Б^гБЦЯ
БАТЬКАМ В И Х О В У В А Т И Д І Т К И .
f W W N ^ W W t W W l H H l X W W W W W l W X ^ W W t W W W W t O ' бл. п. бл. П.
Український національний комунізм на -
історичній пробі доби українізації ЮРІЙ ДУТКА ТЕТЯНА КУШНІР
і -

і 1925-193 З pp. нар. 29-го серпня 1918 року в с. Вишенька Мала, Україна.
уродженець Буковини, б. надінспектор державних
Перша лекція з циклю „Проблеми української політичної залізниць в Станиславові. ПАНАХИДА у вівторок, 7-го листопада 1978 p., о год.
Т-во Українських Інженерів Америки думки XX сторіччя" - програми зорганізованої ПАНАХИДА в понеділок, 6-го листопада 1978 p., 8-ій веч. в похоронному заведенні Govcn. 233 Sommcrsct
о год. 8-ій веч., в похоронному заведенні Лнтвнн-Литвин, Street, New Brunswick, N.J.
(ТУІА) - Відділ Ню Джерзі МЕТРОПОЛІТАЛЬНИМ ВІДДІЛОМ УКРАЇНСЬКОГО
801 Springfield Avenue, Ірвінгтон, H. Дж.
ДЕМОКРАТИЧНОГО РУХУ - ПОХОРОН в середу, 8-го листопада 1978 року, о год.
1 запрошує Членів і Гостей на ПОХОРОН у вівторок, 7-го листопада 1978 p., о год. 19-ІЙ ранку до церкви Преса. Марії в Ню Браисаіку, a onic–
буде виголошена
ДОПОВІДЬ 8:30 ранку, з того ж похоронного заведення до церкви св. пм пш цвинтар св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Н. Дж.
Івана Хрестителя, відтак на український православний
о. проф. д-ра ЮРІЯ ШУМОВЄЬКОГО Д-ром В. ГРИШКОМ цвинтар св. Андрія в Бавнд Бруку, Н. Д ж .
Горем прибиті:
Горем прибиті:
муж - ТЕОДОР
на тему: Субота, 11 листопада ц. p., год. 6-та веч. ЯРОСЛАВА - дружина дочка - МАРІЯ
„Житлове будівництво доісторичної ЛЮ- : і Велика заля Пласту, 144 Друга Аве, Ню Йорк OPECT - син внук - ВАСИЛЬ
Ближча і дальша Родина та ближча і дальша Родина
дини і техніка виробу знаряддя". ГОСТЯМ РАДІ!
^ т у т і в Україні
І ( J ^ X – J X O O O O X O ^ X W ^ X W O X W X O K W K ^ J W W X O ^
в суботу, 11 листопада 1978 р. о год. 7 веч.
в залі Української Православної Церкви
836 Lyons Avenue. !RviNGTON. N.J. ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ

УНСоюзу!

У ДРУГУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ


вашої Незабутньої Дня 5-го листопада 1978 року, після тяжкої і тривалої хвороби
ДРУЖИНИ, МАМИ і БАБЦІ помер старшина Визвольних Змагань
Українська Вільна Академія Наук у США бл. П. бл. П.
Маємо честь запросити Вас на

ПЛЕНАРНУ КОНФЕРЕНЦІЮ
МАРІЇ МИКУЛИНЕЦЬ ОЛЕКСАНДЕР ОНИКІЄВИЧ
буде відправлена

ЮРІЙ ШЕВЕЛЬОВ - ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА


в середу, 8-го листопада 1978 року
ДАНЧЕНКО
„БУТИ УКРАЇНСЬКИМ УЧЕНИМ: ВАСИЛЬ СІМОВИЧ" про що з сумом сповіщають:
в церкві св. їв. Хрестителя в Нюарку, Н. Дж.
Засідання відбудеться Про молитви просить: дружина - АНАСТАС1Я
чоловік - ФЕДІР ІП дочка - ВАЛЕНТИНА СТАЛОВІР з родиною
в неділю, 12-го листопада 1978 року, о 2-ій годині по пол. сни - МИКОЛА з родиною
син - СТЕФАН з дружиною і дітьми
у будинку Академії: 206 вест юо-та аул., Ню Йорк, Н. Й. дочка - ІРИНА з чоловіком і дітьми пасербиця - НАТАЛІЯ POMAHOBA з родиною
rfMMwvWMWWWWWWMWWW^WWWAert^J дочка - АННА МАРІЯ
ЗАУПОКІЙНА ВІДПРАВА відбудеться в Українській Православній Церкві у м.
Річмонд, Мейн, у вівторок, 7-го листопада 1978 року, о год. 11-ій ранку, а опісля
ПОХОРОН на місцевому цвинтарі.

УКРАЇНСЬКИЙ ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ!

і
МУЗЕЙ В ПЕРШУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
нашого Дорогого і Незабутнього ДРУГА
бл. п. проф. д-ра
повідомляє, що МИХАЙЛА МИХАЙЛОВИЧА
в суботу, 11-го листопада 1978 року, о год. 1-ій по пол.
приміщенні Українського Музею, 293 Друга Авеню, в Ню Йорку НЕСІНА
відбудеться була відслужена
ПАНА ХИДА
ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ в суботу, 4-го листопада 1978 року
в церкві св. Ю р а
Никифор з Криниці - 880 St. Antoine St.. LACH1NE. Que.. Canada
a Ділимося сумною вісткою з Рідними, Приятелями і Знайомими,
майстер наївного малярства Нашій Дорогій Льолі, Дружині Покійного складаємо
глибоке співчуття.
що в суботу, 28-го жовтня 1978 року в Апопка, Фльорида,
по довгій і тяжкій недузі, з волі Всевишнього
Виставка триватиме до 28-го січня 1979 року. Родина АНАТОЛІЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО
Родина АНДРІЯ ЧЕСНІЙШОГО відійшла у Вічність,
Час і години відвідин Музею: J НАДІЯ ЗУБЧИНСЬКА з Родиною
середа, субота і неділя: 1-5 по пол., п'ятниця: 3-7 вечора
Вступи: дорослі - 51.00, емерити І студенти - 50 центів. моя Найдорожча ПОДРУГА ЖИТТЯ
м^м^м^^м^м^м^м^м^яаВнвУм^м

СЛ. П.
СВІТОВА СЕСІЯ УКРАЇНСЬКИХ
ЖУРНАЛІСТІВ
З нагоди
ПІ СВІТОВОГО КОНГРЕСУ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ
у НЮ ЙОРКУ, Н. Й.
ЕВФРОЗИНА МАРІЯ
відбудеться
в середу, 22-го листопада 1978 року У ПЕРШІ РОКОВИНИ СМЕРТИ ФЩИК-МУСИК
СВІТОВА СЕСІЯ
УКРАЇНСЬКИХ блаженної пам'яті о. крилошанина з МИЦИКІВ
ЖУРНАЛІСТІВ ІВАНА ПРОКОПОВИЧА уроджена в Синевідську Вижнім, повіт Стрий.
присвячена темі:
„СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА будуть відслужені
ЖУРНАЛІСТИКА" ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ започатковано в похоронному
В ПРОГРАМІ. заведенні в Апопка, Фльорида, в суботу, 28-го жовтня, о год. 8:30
1. Доповіді: ПОМИНАЛЬНІ БОГОСЛУЖЕННЯ веч. і в неділю, 29-го жовтня 1978 р. до год. 3:30 по пол.
а) ред. ІВАН КЕДРИН-РУДНИЦЬКИЙ, ЗСА: Полі-
тична думка і преса; з ПАНАХИДОЮ
б) ред, МИРОСЛАВ СТИРАНКА, Европа: Рух enpo–
тиву і преса; Всі Жителі будучого українського села попроїдали Покійну
в) ред ІРИНА МАКАРИК. Канада: Українська жур- У ЦЕРКВАХ: в дальшу дорогу до Лудлов, Масс, де в похоронному заведенні
налістнка і телевізія.
2. Інформації про стан української преси в поодиноких св. Архистратига Михаїла в Дірборні, Міш., 12-го листопада в понеділок, 30-го жовтня 1978 p., о год. 7:30 була відправлена
країнах (Реферують голови Спілок Українських Жур- 1978 p., о год. 11-ій ранку; ПАНАХИДА. У вівторок, 31-го жовтня 1978 p., о 9-ій год. ранку
налістів або делегати з країн поза американським кон-
ТИНеНТОМ).; ;- У;,,,".. ” - - ” св. Івана Хрестителя в Детройті, Міш., 13-го листопада 1978 p., відбувся ПОХОРОН з церкви свв. ап. Петра і Павла в Лудлов на
3. Дискусія. о год. 9-ій ранку; кладовище св. Михаїла, Glastonbury, Conn.
4. Питання відновлення Світової Федерації Українських
Журналістів. Непорочного Зачаття Пресв. Діви Марії в Гемтремку, Міш., 13-го
5. Схвалення постанов і резолюцій. листопада 1978 року, о год. 7:30 ранку.
в Cede відбудеться в ГОТЕЛІ „АМЕРІКАНА" в НюЙор- Горем прибитий:
ку, при 891 Сьомій Авеню, там де відбуватиметься ПІ
СКВУ. Про це повідомляють всіх Приятелів: муж - ВАСИЛЬ
є ПОЧАТОК СЕСІЇ в середу, 22-го листопада ц. р„ о год. СТЕПАНИДА ПРОКОПОВИЧ, мати і дальша Родина в Америці і Україні
6-ій по пол., ТОЧНО. ІРИНЕЙ ПРОКОПОВИЧ, син
До участи запрошуємо усіх українських журналістів.
УПРАВИ СПІЛКИ УКРАЇНСЬКИХ
ВОЛОДИМИР ПРОКОПОВИЧ, брат
ЖУРНАЛІСТІВ АМЕРИКИ І КАНАДИ МАРІЯ ГОЛОД, сестра
СВОБОДА. СЕРЕДА. 8-го ЛИСТОПАДА 1978
' І -

У Філядельфії. Реорганізаційна Комісія УНС... СІОНІСТ ПРО ІЗРАЇЛЬ тФФіеіш—ФФФФФФФФФФі т ^^ "^


CajMgj
(Закінгення зі crop, 2) ігі'ітміит ІТОІ
(Закінгення зі crop. 1) (Закінгення зі стор. 1) ЗБОРИ
молодих жидівських чо- очолюване найбільш від- ^ щ 48Eaat7thSt.
му університеті Великим ський талант, активність у входять усі члени Peopra– грами і метод переведення ВІДДІЛІВ УНС
Пласті і зовнішню принад- нізаційної Комісії; перепису українського на- ловіків і жінок ДЛЯ ЗДО- значеним героєм ізраїльсь-' ХМ. ОВ 3-3560, New York,l 0003
замилуванням Лідії с укра- буття територій. В Ізраїлю кої армії.
Гнські танці, які для неї не с ність; Ольгу Ми.хайлюк 2) Підкомісія організа- селення в ЗСА літом 1979 Для висилки Рідним до
(,,Квітучі Береги") за дск- ційної активности (підшу- року, затруднюючи для є те деякі екстремні й ЛО- ' Автор розвідки підкрес-
тільки івичайнкм улюбле- гічно найбільш послідовні лює, що Ізраїль цілковито Ь....„.:......:......Л Краю: нитки ДМЦ, хустки
ним їайняттям, але — як ляматорські здібності у кання і вишкіл обласних ор- цього середньошкільну та - це найбільш поплатне.
драматичному мистецтві та ганізаторів; члени — В. Opi– університетську молодь); групи ортодоксальних жи- залежний від З'єднаних П'ЯТНИЦЯ,
сказала Лідія - вона по- дів, які відкидають засну- СтейТІВ АмерИКИ, ПОЛІТИЧ-
через них інаііомить не-ук- участь у житті української ховський, В. Сохан, Є. члени - д-р Іван Флис, д-р 18-го ЛИСТОПАДА 1978 р.
громади: Мотрю Турянсь- Репета, д-р Мирон Kypo– М. Куропась, В. Сохан, вання Ізраїлю, як радше но, фінансово, економічно і
раїнців і N країною. За свої порушення, а не сповнення мілітарно, і Ізраїль не міг НЮ А РК-! РВІН ҐТО Н, Н. Дж. Найкраще місце на прнйият-
виступі: вона отримала 363 ку („Наш Спорт") за участь пась; проф. Т. Шмагала, п-і Т. ти, бенкети. Ім'янним, xpecTM–
у житті української студент- 3) Підкомісія нових кляс Мороз, д-р Б. Футей; Божих обіцянок. би продовжувати свого те- Місячні збори Т-ва Запор. Січ
трофеї, крім цього за свій як, товариські зустрічі, по.
ської громади та спорті; забезпечення; члени: д-р Жиди зберегли себе на перішнього існування, як- 371-ий Відд., о год. 7-ій веч. в мішки і па всі нагоди -
виступ на Вссамерикансь- 7) Підкомісія структури протязі 2-ох тисяч років з шо б сьогодні ЗСА прнпи- залі УНДому в Ірвінгтоні.
кому Фестивалі Молоді, Ліду Бойко („Свобода") за Іван Флис, В. Сохан, У. Дя-
танцюючи . Кщачок", Лі- активну участь у житті ук- чук; УНСоюзу (перевірка причини їхньої впертости, нилн допомогу, що, на Проситься чл. вирівняти H O L I D A Y IMIV
раїнської студентської rpo– можливостей введення но- тому шо вони відмовилися думку автора, на превелике залеглі вкладки. - Стефанія
дія здобула фугу naropo–
ду. Найбільше признання за
4) Підкомісія публічних
мади та працю в Нюарксь- зв'язків (братська актив- вих метод праці, включно з прийняти дійсність, з при- щастя не станеться. Ця за- Стенів, гол.. Вол. Шпирка, of Sonierville
кому Відділі УККА та На- ність, справи забезпечення, евентуальними змінами чини сполуки комплексу лежність є запереченням заст. гол.. Леся Назарук, кас. US Route 32 (E. Bound)
виконання українських тан- статуту); члени — д-р І. меншевартости з комплек- Ю. Баранюк, фін. ескр. BRroOHWATSR, N J . OMOf
ців га опік ч критського дю Кічулу (..Форум") за інформування громади про сіоністичннх аспірацій зро-
журналістичні зацікавлення УНСоюз); члени - д-р М. Флис, д-р Б. Футей, проф. І. сом почуття вищевартости бити жидівський нарід не- Я Тел. (201) 520-9500, в yu–
села вона отримаєш в За- Телюк, А. Дорошенко, Є. в їхніх відносинах із не- НЕДІЛЯ, раїнській мові 201-в2в-180в
ЙОНІ, І.І:І , піл час святку- і активну участь у Пласті. Куропась, проф. Іван залежним від інших у вирі-
Репета. жидівським світом, з при- 12-го ЛИСТОПАДА 1978 р. а Власник українець та під
винь Дня Праці. У змаган- Відзначеним вручено від Телюк; шуванні своєї майбутнос- українським зарядом.
СУК ..Провидіння" примір- 5) Підкомісія безпосеред- Крім цього на нарадах чини їхньої відмови розра- ти.
иях гарантів за виступ з ховувати на обіцянки й га- АСТОРІЯ, Н. Й. Місячні збо-
українськими ганцями Лі- ники книжок „Історії Укра- ньої вплати вкладок (nepc– узгіднено, що Головний На закінчення своїх вис- ри Б-ва св. Миколая - 5-ий
дія отримала першу наго- їни" о. д-ра І. НагасвськО" вірити можливості безпо- Екзекутивний Комітет на- рантії іззовні. Прем'єр Ме-
нахем БеГін і більшість
новків Ґольдман каже, Відд.. о год 3-ій по пол.. в ПАМ'ЯТНИКИ"
ро ту го, трипільські коралі мист- середньої вплати вкладок мітить плян організаційної що Ізраїль сьогодні як та- церковному приміщенні при і різних гранітів, ставимо на
кині Софії Лади, що їх по- Відділами, які не зможуть праці на весну 1979 року. інших лідерів Ізраіля нада- кий, є реалізацією тієї час-
Приймаючи корону від лі є уосібленням емігра- 37-09 31-ша Авеню. Проситься цвинтарях св. Андрія в Бавнд
даровано від Комітету ба- підшукати відповідних сек- Як уже згадано, рекомен- тини ідеалів сіонізму, який чл. прибути, вирівняти чл. Бруку і св. Духа - відома со-
Лрепі Сіроі минулорічної лю та грошовий подарунок ретарів, і Відділів, які доб- дації Реорганізаційної Ко- ційної психології,і це є най- хотів державу для жндівсь-
Кралі. Лі ця з розблисли- більшою перешкодою в вкладки і вислухати звітування лідна фірма
відУБСоюзу. ровільно погодяться на місії будуть предкладені кого народу, але це все ще управи: - М. Хоманчук. секр.
ми від сії і очима, водночас Головному Урядові в осягненні такого порозу- К. М. КАРДОВИЧ
радісно і (ворушено усмі- Вибір Кралі і Князівен такий спосіб вплати вкла- є далеко від того, а в де-
Української Преси nonepe– док); члени — У. Дячук, д-р травні 1979 року, а ці, які міиня, як Ізраїль і жидів- яких випадках навіть cyne–
хаючись. сказала, що хоча вимагатимуть рішення ськнй нарід собі бажали б. Q0NSTANT1NE М. KARDOviCH
вона не сподівалася такої див урочистий церемоніял. Б. Футей, В. Сохан; Але Ґольдман перекона-
речне до більш рішальних
що його заповів аранжер 6) Підкомісія перепису Конвенції розгляне чергова аспектів сіонізму, які CYPRESS
великої чести, л.тсвона гор- звичайна Конвенція УН- ний, шо вирине нове ПО-
ла. пю може бути цього- цього балю мгр Юрій Пав- українського населення в стримлять до створення ду HILLS MONUMENTS
лічко та npneiTajibHi npo– ЗСА (встановлення про- Союзу. коління, вільне від бага- хового центру для жндівсь-
річною Кралею. Відтак во- тьох комплексів, створених 800 Jamaica Avenue
на подякувала членам жюрі мови, з якими виступили: п- кого народу як цілостн й Brooklyn. N.Y. 11208
п-і Марія Харина - голо- під час Діяспори. Воно вже дійсного збереження жи- ВІДІЙШЛИ Tel (212) AP 7-2332
за виоїр га своїм батькам, проявляєтьс в русі за мир.
що потрудилися з неї приї- ва Фінансової комісії СФУ- Є. Пронюк виступає. дівства. ВІД НАС Відкрито в кожний день, a cy–
хати І далекого Чікаго. ЖО. п-і Христина Куль- боту, включно, від 9-5 по пол.,
чицька — голова Ділового (Закінгення зі crop. 1) ш неділю 10-4 по пол.
Перша Князівна, Натал-
ка Олександра Ковалишин, Комітету 6-го Українсько-
го Балю Преси, мгр Квіт- температура не більша як Немас сумніву, що праця Світова... МІІХАИЛШІА МЕЛЬНИ-
ЧУК, члеііки УНС ВІДД. 233
репрезентантка ..Народної 0 (Закінгення зі crop. Z) в Лореям, Огайо, померла 27
Волі" не студентка полі- ка Семанишин майстер це- -t-10-12 (повинна е
бути не в таборах с основним засо- липня 1978 на 56 році життя.
S REAL ESTATE Ф
гнчних наук та історії в ремоніялів, ред. Ольга Ку- нижча як 16 ). Валянки за- бом духовного ПОНЄВОЛЄН-
лік наших кооперативних Кооперативну Раду Кана- Нар. 1922 р. в Григорові, Ук-
Гсмп.і університеті. Вона зьмович. Всі вони вітали бирають і ноги мерзнуть на ня індивідуальности і ос- ди (УКРК), а в Австра- раіяа; члеакою УНС стада
присутніх, а зокрема голову бетоні. Під час сильних мо- таточного знищення здо- сил у всіх країнах нашого 1974 р. Залишила у смутку RESORT
незвичайно активна в ук- поселення, ствердити їх лй від 1976 року діє Ра- Health t age forces sale, family resort. 11
раїйському середовищі, бо СФУЖО - інж. Лідію Бу- розів (-400 і нижче) у цьому ров'я в'язня. да Української Кооперації
сина Степана, невістку Джой-
рачинську, голову місцево- цеху на долівці замерзає Прошу мої свідчення ВЗЯ- національну ідентичність сі і внуків - Ніну ft Хрис- 6X10 acres. 30 units, consists of motel
не тільки належить до Пла- Австралії (РУКА). Інші
і пов'язати їх ідеологічно в тофора. Похорон вІДбувсн 31 efficiency units, housekeeping cabins,
сту і була Гетьманівною го Відділу УККА проф. вода. Час навчання на віб- ти до уваги гіри розгляді країни пробують коордн- дшвш на цвинтарі Квтьпа-
д-ра Петра Стсрча. всіх ростанку і на складанні па- касаційної скарги Ю. Орло- одну національно-коопе- рія в Лоревн, Огайо. restaurant, bar, 2 pools, recreation hall
XV Орликіяди. але й є чле- присутніх редакторів та нелів таборова адміністра- ративну цілість. нувати свою працю у спів- (seats 300 people), barbecue pits, outdoor
ном Братства Молоді при ва і підшити їх до справи. праці з крайовими громад-
спеціяльних гостей цього ція скоротила з 15 на 5 і з 5 Як це своє завдання Ук- Вічна 18 Пам'ять! bar, laundromat plus shop 5 linen storage
парохії св. Дрхистратига балю. а саме: Христину Ра- на 3 дні. У ШІЗО в'язні раїнська Світова Koonepa– ськимн централями. Марія іДснчакІвська, секр. building, vicinity Catskiil Game Farm.
Михаїла. закінчила Школу Колишній науковий співро- тивна Рада виконала — У різних країнах віль- Principals only.
Українознавства — ,,Рідну кочу — репрезентантку Під- змушені працювати на вер- бітник Інституту філософії
пільної преси на цьому Ба- статі з відкритим оборот- ного світу Маємо тепер
довідаємося на її Загальних ЯРОСЛАВ СТАРУСКІ, член N. Cymbalisty
Школу", де пізніше стала АН УРСР в'язень Євген коло 100 українських коо- УНС Відд. 307 в Бостоні, по.
лю і колишню першу Кня- ним механізмом, що дово- Пронюк уст, BC-389;3tf пос Зборах, що відбудуться на- Highway 32. Route No. 1
асистенткою, а також, щоб перелодні Третього СКВУ ператив, головна їх сила в мер 10 вересня 1978 на 57 ро- Catskills.– N.Y. 12414
поглибити свої студії нав- зівну Української Преси дить до травм. Ось так, на Кучіно Пермської обл." ці життя. Нар. 1921 р. в Boc–
1977. Нелю Кравчук - Міс початку липня ц. p. nopa– в Ню Йорку. Канаді і ЗСА, маємо ко- тоні; членом УНС став 1938
чалцся на Літніх Курсах Індіяни 1978, Оксану Конд- нив палець на такому вер- ло 100 000 членів у тих р. Залишив у смутку дружн-
Української о Католицько- рат - Міс Союзівки 1979, статі А. Сафронов. Цю підготовчу oprani– кооперативах і понад 250 ну Агнес, сина Івана, двох e FUNERAL D1BECTORS О
ю університету в Римі. На- 12 червня 1978. заційну працю, на мою мільйонів долярів ooopo– братів: Антона і Михайла я
талка - адепг українського Христю Ракочу - Князівну родинами та сестру Стеялу.
Української Преси 1977 та скромну думку, УСКРада тового капіталу. Це вже Похорон відбувся 13 вересня
мистецтва, вона ж с однією
із перших членів Театраль-
ної Cry дії Молоді у ФІЛЯ-
Тетяну Гузар - другу Кня-
зівну Української Преси ма Касіян і Борис Михай- Цьогорічний Баль Укра-
виконала. Маємо тепер три дуже поважна сила, яка рі-
Крайові Кооперативні шучо вимагає координації
на цвинтарі Голі Опа-тчер.
у Стовґтоя, Масс ПЕТРО ЯРЕМА
1977. лів; літопис „Бойківщнна" їнської Преси підготовили: Центри: у ЗСА ролю Ко- та ясного лляну, праці на УКР. ПОГРЕБШШ
де.тьфії. брала участь у п'ссі п-і Марія Харина - голова оперативної Ради викону- майбутнє. Це кардинальне Йому Пам'ять!
,,Електра". а також грала Майстер церемоніялу — Леся Ганас і Андрій Бо- Фінансової комісії СФУ- Дмитро Ґалоижка, секр. Займається Похоронами
презентації контестанток гатюк; „Віра" — Леся Круч- вало Товариство Українсь- питання „Що далі?" буде,
головну жіночу ролю в дра- ЖО, ред. Ольга Кузьмович ОПЕЦЬ ВАСИЛЬ С. БЕНЬО,
мі Лесі Українки ..Адвокат мгр К. Семанишин, працею ко і Микола Земляченко; кої Кооперації, а тепер мабуть, і головною темою
член УНС Відд^Збб в От.
в BRONX, BROOKLYN.
Мартіян". Наталка закін- якої вийшли дві сторінки в „Вісті Комбатанта" - Мо- — голова СУЖА та Діло- продовжує цю пралю Цен- нарад українських коопера- Джозеф, МЬурІ, помер 15
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ
чила також середню музич- „Свободі" і „Америці" зі тря Слупчинська і Борис вий Комітет 6-го Балю Ук- траля Української Koone– торів із усіх країн світу в липня 1978 на 70 році життя. КОНТРОЛЬОВАНА
ну освіту в Українськім Му- знімками та короткими біо- Полатайко; „Вісті СФУ- раїнської Преси в складі' п-і рації Америки (ЦУКА). У Ню Йорку під час Третьо- Нар. 1908 р. в Корнінґ, Ню ТЬТМПВРАТУРА
графічними даними канди- ЖО" - Христина Марія Христина Кульчицька — Канаді маємо Українську го Конгресу СКВУ. Джерзі; членом УНС став у
зичнім Інституті Америки. 1941 р. Залишив у смутку
Послідовне зацікавлення даток на цьогорічний баль. Чижович і Микола Зварич; голова, п-і Марія Галій —
м^м^м^м^м^м^м^М^^м^я^, дружину Елізябет. двох ся- Peter tlarema
українським мистецтвом, заповідала прізвища penpe– „Екран" — Лідія Фещенко- секретар, голова Бснкето- нів: Габріеля І Василя, доч-
праця в Пласті, зглиблю- зентанток преси та їхніх Чопівська й Андрій Бойко; вої комісії, головний касир, ку Марту, п'ять сестер: Ан- 129 EAST 7th STREET
вання українознавчих пред- ескортів. Молодеча орке- „Квітучі Береги" -Ольга до якої належало резерву- Увага! Увага! ну, Сузамиу, Гелев, Мері 1 NEW YORK, N.Y.
Катерину; трьох братів: Іва-
метів. щира активність в стра ,,Ізмарагд" під керів- Марія Михайлюк і Мирон вання місць на залі та Ма-
ЗАЙШЛА ЗМША В ДАТІ на, Миколу І Андрія та З ORegon 4-2568
українськії: громаді - цс ті ництвом Юрія Гірняка, зі Іваськів; „Лис Микита" - рійка Леськів, яка між ін- внуків. Похорон відбувся 20
особливі риси вдачі прн- сольовими виступами Ок- Леся Рибаків й Іван Бер- шим оформила табльо цьо- липня 1978 р. на цвинтарі
гаманиі Наталці Ковали- сани Борбич-Кордуби, при кищук; „Народна Воля" - горічного балю та вже зга- ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗБОРІВ Мт. Олівет в От. Джояоф.
Міаурі. У.
шин. вході контестанток заграли Наталка Олександра Кова- дані майстри церемоніалів
Друга Князівна Окса- марш - в'язанку україн- лишин і Сергій Ковальчук;
„Наш Голос" — Таня Шуст
— мгр К. Семанишин та Окружного Комітету Відділів Нону Пам'ять!
LYtWYN Ь LYTWYN
ськнх народних пісень. мгр Ю. Павлічко. Працю- Семен Гясяк, секр.
на Марія Куровицька. реп- й Олег Антонишин; „Наш UKRA!NAN
резентангка пластового І ось. перша, очолюючи Спорт" — Мотря Турянсь- вала тут також Комісія Ви-
бору Кралі, очолена мгр К.
УНСоюзу Ню Гейвену FUNERAL D1RECTORS
журнал) ..Юнак", сстудент- похід, ввійшла вродлива ка і Ярослав Куровицький; КЛЯВДІЯ ОЛІПШПС, члені A I R CONDITIONED
Христина Ракоча, репрезен- „Наше Життя" — Адріяна Семанишин: п-і Христина Збори відбудуться ті УНС Відд. 325 в Брукли.
кою біології на першому Сеннк, п-а Роксоляна Бой- Обслуга ЩЬРА і ЧЕСНА.
році Колюмбінського уні- тантка Підпільної україн- Анастазія Роговська й в неділю, 19-го листопада 1978 року пі, Н. П., померла 1G вересня Our Services Are Available
ської преси, зодягнена в Орест Кизик; „Свобода" - ко. Калина Козак, Воло- 1978 на 59 році життя. Нар. Anywhere in New Jersey.
верситегу в Ню Йорку. Во- димир Мельник та Ірина о год. 5-ій по пол. 1919 р. у Волнесеїїську, Ук-
на не тільки закінчила Шко- незвичайно гарний укра- Ліда Бойко і Михайло Сто- р:іїиа; член кою УНС стиля Також займаємося noxopo–
їнський народний одяг, а за цько; „Українка в Світі" - Юрчак. У склад Господар- в залі Українського Народного Дому намн на цвинтарі в Бавнд
лу Українознавства, але й сько-фінансової комісії вхо- 1965 р. Залишили у смутку Бруку і перенесенням ТЛІИ-
була учасницею україноз- нею бльондинка Неля Марійка Голіната й Ілярі- При 961 Ветерсфілд Авеню, ГАРТФОРД, Конн. чоловіка Василя, синів - ннх Останків з різних
Кравчук з короною Міс Ін- он Чолган; „Українське дили: Теофіля Ганушевсь- Юрія, Віктора 1 Леоніда та
навчих Літніх Курсів в Гар- ка — голова і члени: Ярос- дочку Гелец. Похорон від- країн світу.
варді. Оксана с членом Пла- діяни 1978 та її екскорт Православне Слово" — На- лава Барансцька, Стефанія НА ПОРЯДКУ НАРАД Сувсп 20 вересня 1978 р. на 801 Springfied Avenue
сту і була Гетьманівною Олексій Цвіль, відтакструн- талка Марущак і Степан Бернадин, Марія Євсевсь- цвинтарі Вашіиґтон Меяорі- lRTWu^TON, N.J.
XVI Орликіяди. У неї є ка Оксана Кондрат з блис- Гаврась; „Форум" - Надія 1. Відкриття. ял Парк в Корам, Н. И.
кучою короною Міс Сою- Марія Кічула і Володимир ка, Наталія Перфецька, Ма- 2. Псрегляд-провірка організаційної праці Округи за NEWARK. N.J.
стримління до журналіс- рія Романенчук, Володн- Вічна їй Пам'ять! ESsex 5-5555
тнчної професії, зав'язком зівки 1979 та Павло Осад- Волянюк; „Шлях" - Мот- останніх 10 місяців.
ца, а за ними Арета Сіра - ря Бойко і Роман Кнігниць- мира Ценко та Людмила 3. Обговорення осінньої кампанії, метою якої с придбати Василь Ціона. секр.
якої було Гї членство редак- Чайківська. Комісію праці
ційної колегії газетки ,.Пе- Краля Української Преси кий та „Юнак" — Оксана 2.000 нових членів до кінця цього, року. flageaaaaaaaaaaaiaasotfWwwH
1977 талії ескорт Іван Флис, Марія Куровицька і Роман та інформацій очолював 4. Обговорення загальних союзовнх справ.
реможепь" в Академії св. мґр Олександер Луцький, ПОШУКУЄТЬСЯ
Юра га співредакторство мол, вкінці замикали похід Івасівка. 5. Внески, запити і закриття зборів.
проводячи всю пресову та
річника ..Лицар", крім цьо- Тетяна Гузар - друга Гня- радіову інформацію в ук- У зборах обов'язково повинні взяти участь члени Окружної ГОСПОДАРЯ (Maintenance)
го вона дописує до пласто- зівна Української Преси Ред. В. Барагура, сказав- раїнській пресі та всіх укра- Управи, Урядовці і Конвенційні Делегати УНС наступних на постійну працю
вого журналу ..Юнак". О. 1977 і Михайло Кардаш. ши коротке слово, заявив. їнських радіопрограмах у Відділів:
Ку ровицька заявила бажан- Кожна з них зверталася з що ще хвилина і схвильова- на Союзівці
привітним словом до публі- ' ні контестантки довідають- Філядельфії перед балем 12. 23. 52. 54. 59. 67. 6S. 84. 101. 138, 287.
ня працювати в українській преси. 253. 254; 277, 358. 376. 387. 398, 414. Також КЕЛЬНЕРКУ
журналістиці, зокрема в ки. а зокрема приємно вра- ся про вибір, що його вирі-
зилн слова Арети Сірої, ми- шили члени жюрі, які мусі- Особливу увагу звертало на постійну працю.
майбутньому хоче стати У зборах візьмуть участь:
членом редакційної колегії нулорічної Кралі, які вона ли довго застановлятися, мистецьке оформлення СЦЄ- ПЛАТНЯ ПІСЛЯ УМОВИ. ГОЛОСИТИСЬ:
журнал) ..Юнак". сказала дуже гарною укра- вибираючи Кралю і Князі- ни відомого графіка Рома- Д-р Іван ФЛИС, головний предсідник УНС SOYUZivKA - UNA Estate
їнською мовою, — що вона вен Української Преси, бо на Василишина.
Як на центральній осі - Увесь дохід із цьогоріч- П р о ф . ІВаН ТеЛЮК, головний контролер УНС Kcrhonkson, N.Y. 12446 (914)626-5641
Чікаго Філядсльфія гордилась цим, що могла цьогорічні репрезентантки
Ню Йорк. так пов'язують ці бути репрезентанткою віль- преси і вродливі, і ІНТЄЛІ- ного успішного балю, залю ЗА ОКРУЖНУ УПРАВУ: шайааійіііішяа?^
три великі українські гро- ної української преси, і хоча гентні, і активні в україн- яа який безкоштовно від-
в цій хвилині їй доводиться ському житті громади. І ступив о. митрат Мирос- проф. Іван Телюк д-р Михайло Снігуроннч
мади просторами віддалені лав Харина, призначено на почесний голова
від себе своєю активною передати свої корону цього- коли мгр Ю. Павлічко від-
участю у них Краля із річній Кралі, духово й сим- читав вищезгаданих „виб- журналістичні видання СФ-
волічно вона назавжди за- ранців долі", кожна з них по УЖО та стипендії для сту- Тарас Сливінський Василь Добчянський Скористайте з виїмково доброї нагоди —
стейту ІЛЛИНОЙ, перша Кня- дентів журналістики, що їх секретар касир
зівна зі стеіігу Пеннсндь- лишиться у неї. Вітала й черзі висловлювала подяку
теплими словами присут- членам жюрі та своїм бать- прицілюватиме СУЖА.
венія і друга Князівна зі
ніх чарівна своєю граціоз- кам. виховання яких час- ОГОЛОШЕННЯ
стейту Ню Йорк в одне
ністю Оксана Кондрат - тннно уже завершилось у ^
спільне звено.
Міс Союзівка 1979, яка пе- цій події. Друга Князівна
ТЕМПЛ УНІВЕРСИТЕТ
ВИСВІТЛИТЬ ФІЛЬМ
в Календарі - УНСоюзу.
Усі три новообрані - редала привіт від УНСою- ще й подякувала ред. Ользі
Краля і дві Князівни в прнз- ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ на 1979-ий рік
зу, „Свободи" в її 85-річчя і Кузьмович, редакторові
нання за свої успіхи отрн- Філядельфія. - Захода-
мали від УНСоюп примір-
никн книжок англомовної
-„клаптика української зе- п л а с т о в о г о
млі", оселі УНСоюзу. „Юнак".
журналу ми Українського Клюбу
при університеті: Темпл,
ПОВІДОМЛЕННЯ. який появиться в повному 20-тисячному тиражі „Саободи"

..Історії України" М Гру-


шевського та китиці тро-
Мрика далі грала мар- Цокали фотоапарати,
ші, а пара за парою вхо- кружляли, падаючи ясним
тут буде висвітлений фільм
„Країна Тюрем". Цей 30-
Адміністрації „Свободи" з нагоди 85-річчя
янд від Комітет) дили елегантно зодягнені жмутом світла на трійку хвилинний запис вигото- Повідомляємо всі організації
Із-поміж 19-ох контестан- репрезентантки української вибраних та інших penpe– вили жидівські дисиденти в і поодинокі особи,
Українського Народного
ток української преси також преси з усмішкою, яка від- зентанток української пре- СССР та в ньому присвя-
відзначено: Таню Шуст дзеркалювала їхню гор- си, що уставились на сцс- чують спеціяльну увагу пи- ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ БУДЕ Союзу
(..НашГолос"). за видат- дість - брати участь у кон- ні. Приємно вражала чис- танню поневолених наро- ПОМІЩУВАТИ ЖАДНИХ Одна сторінка S90.00 Чверть сторінки .... ІЗЗ.йй
ний музичний талант: Адрі- тесті. ленна участь молоді у цьо- дів. В дискусії візьме участь
яну Анасгазік) Роювську Уставлені за поазбучним горічному балю. Знову заг- Віра Лащик з Комісії люд- ОГОЛОШЕНЬ Пів сторінки S50.00 Одна восьма crop. . S20.00
(..Наше Життя) за діяль- порядком репрезентова- рала оркестра, почали кру- ських прав Кардинала Kpo– ЯЦЩО ПОПЕРЕДНІ РАХУНКИ Замовлення і належність проситься надсилати
ність у Пласті, зокрема у ною ними преси, прізвища жляти пари, гуляючи валь- ля та Андрій Прятка, голо- НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ. найдальше до 25-го ЛИСТОПАДА 1978 р.
виховному секторі, а також са, спочатку Краля, дві Кня- ва ТУСМ-у. Програма від-
за особливе обдарувтнфьуЧ зівни, опісля репрезентант- будеться в середу. 8-ЛКСТ0- Окремих листів в тій справі SVOBODA
драматичному мистецтві: „Авангард" - Марійка Ду- ки преси зі своїми скскорта- пада, о год. 2:30 по полуд- не буде відписуватися. ЗО Montgomery Street Jersey City, N.J. 0 7 3 0 2
Мотрю Слупчинську („Ві- дар, ескорт - Роман Ко- ми, а відтак всі включилися ні, в Студентському Центрі,
сті Комбатанта") за актор- зіцький; „Америка" — Ро- у загальну забаву. кімната ч.ЗОЗ.