You are on page 1of 4

РедаПІІЯ і А.

іміиісграшя
-Svobod;i". ЗО Montgomery St
Пам'ятайте Jcrso Сну. N.J 07.402
Телі,-фоііи і 201 і 434-0237
(201) 434-0807
про з Н ю Иорку (212) 227-4125

УНСоноу: і201І 451-2200


Україну! і Ню Иорку (212) 227-5250
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК А І N І AN (212) 227-5251

РІК LXXXv Ч. 247. ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ИОРК. ВІВТОРОК. 14-го ЛИСТОПАДА 1978 ЕНТІВ 25 CENTS JERSEY СІТУ ami NEW YORK. TUESDAY. NOYEMBER 14. 1978 No. 247. VOL. LXXXV.

В Ірані неспокої продовжуються Пентекосталісти все ще В УКРАЇНІ - ЧУЖИНЦІ


Привітання Тегран, Іран. - Ірансь- м'єрові Говейді прокурату- перебувають в амбасаді ЗСА А В СИБІРУ - УКРАЇНСЬКІ
мистецьких ансамблів з Англії ка поліція арештувала в се- ра закидає, шо він вже від
ҐЕТТО - ПИШЕ ПОЛІТВ'ЯЗЕНЬ
У дні 10-го листопада ц. р. два мистецькі ансамблі з
реду, 8-го листопада ц. p., довшого часу працював в Москві
колишнього прем'єр-мі- проти інтересів Ірану і його
Англії концертом у Чікаго почали своє велике турне ністра Аббаса Говейду, ко- конституційної системи. каМосква. амбасада
- Американсь-
З'єднаних
дораджував членам релі- Ню Йорк( Пресова Служ- мешканці сіл йшли в неук-
по українських громадах в З'єднаних Стейтах лись найближчого прияте- Говейда і шеф кримінал ь- Стейтів гійноі групи вийти з примі- ба ЗП УГВР). - Передас- раїнські міста шукати за
Америки. Америки в Москві щень амбасади, бо перебу- роботою: шлях їм туди був
ля і помічника шаха. Мо- ної поліції ген. Нематолаг все ще передержує у своїх мо дуже вимовний самвн-
Турне цього європейського хору спонзорус Укра- хаммеда Різа Паглеві на Нассірі,шо був арештова- вання в амбасаді не прнс- давний документ, а саме закритий — у містах noce–
їнський Конгресовий Комітет Америки, а влашту- приміщеннях сімох членів пішить їхнього виїзду за лювалися чужаки. Вони бу-
протязі останніх 13 років. ний раніше, є співвинними релігійної групи пентскос- Звернення Дмитра Квсць-
ванням концертів на місцях займаються Відділи Також встановлено на за створення теперішньої ^алістів (п'ятидесятників), кордон. Але знаючи яка ка до Президії Верховної ли змушені мандрувати на
УККА. вимогу Шаха спеціяльний ситуації в Ірані. В Теграні які перебувають в амбаса- доля може чекати тих лю- Ради СССР, в якому він чужину в пошуках засобів
Виступають: хор „Гомін", що його диригентом с трибунал для засуду коруп- поширюються чутки, що ді вже від червня ц. p.. дей, якщо вони вийдуть з розкриває різні аспекти по- існування. їх часто вивози-
Ярослав Бабуняк. і Танцювальна група „Орлик", ційних елементів, чого вже Говейда поповнив самогуб- амбасади, Тун не настою- неволення українського на- ” ли туди насилу - ирацюва-
хореографами якої є Марія Бабич і Дмитро Пара- Пентекосталісти заявля- вав, щоб пентекосталістів роду та з'ясовує фунт на тн під землею в шахтах.
раніше домагалася опози- ством у в'язниці, але по- ють, що вони не покинуть викидати силою з примі-
дюк. З хором виступає також, як гість відомий соліст- ція, але Шах у своїй ви- лішйні чинники заперечу- приміщень амбасади, не якому родився спротив ук- копальнях, на заводах. Во-
бандурист Володимир Луців. щень, а тільки наказав nepe– раїнськнх патріотів. Д. Кве- ни опинялися в резерваціях,
мозі до військового уряду, ють ці поголоски кажучи, зважаючи на американські нести їх з вестибюлю до
Екзекутива УККА, оцінюючи велике значення який діє під керівництвом що їх зумисно поширюють застереження, поки совєтсь- цька арештували в 1967 році вийти з яких було практич-
української пісні, як одне звено многогранної маленького апартаменту. за здогадну приналежність но неможливо. Так поста-
ген. Голяма Реза Азгарі, не анархістичні елементи для ка влада не дасть їм доз- Амбасада застерегла однак
української культури, щиро вітає усіх членів ансамб- згадував про цю вимогу, а створення напруження між Волу емігрувати за кордон. до Українського Національ ли українські гетта на Bop–
лів і їх керівників. за собою право контролю- ного Фронту (У НФ) та засу- кхті, Магадані, Колимі. Ка-
покликався тільки на його населенням. Шах намі- Речники релігійної групи, в ватн рухи п'ятидесятників і
Ми висловлюємо їм глибоку вдячність за їхню обіцянки зроблені в часі ряється також перевірити розмові з американськими дили на 15 років позбав- раганді й в усьому Сибірі,
довголітню відданість українській культурі та їхню не погодилась на їхні зв'я- лення волі і 5 років заслан- їх мешканці, позбавлені
виступу на телевізії, що він справу бодай 50-ох прии- 'кореспондентами нарікали, зки з їхніми співбратамн
посвяту сил і часу на протязі 25-річного існування. намагатиметься осунути ців і принцес з королівсь- що урядовці амбасади не ня. рідного слова, елементів
Любов до української пісні основннки хору і перші поза амбасадою. національної культури, ру-
від впливу усі ненадійні кої родини, які, на думку дозволяють їм вдержувати ,,Ось вже 1 1 років я
члени передали своїм дітям, уже родженим в Англії. елементи. Перед переходом до ам- поневіряюся в тюрмах і сифікувалися, асимілюва-
Всі вони жертвують свій час, свій труд, передають лідерів опозиційних груп, зв'язку із зовнішніш світом, басади ЗСА Ващенко був лися, вироджувалися.
В міжчасі неспокої в Іра- також займалися перекупс- задержують призначені для концтаборах, караюся в нс-
свої почування, несучи українську пісню своїм духовим лідером 300-сот волі, на чужині, ізольова- Тих, які залишились на
Сестрам і Братам у розсіянні поза межами України. ні, може не.в таких роз- твом. них листи від приятелів і пентекосталістів в Чорно-
мірах як раніше, продов- ний від світу і нормального рідних землях, тиснула вн-
Ми віримо, що українська громада своєю числен- Військовий уряд дуже співвірних. Петро П. Ва- горську в південному Сн- сокі податки, заготівлі з
жуються в багатьох місце- строго допильновує нових щенко, батько 13-ох дітей, людського життя, немов
ною участю в концертах вшанує хор і його працю для біру. Після жидівської, ПСН- похований в могилі. А це дрібних присадибних гос-
прослави доброго українського імени. востях. В Теграні запальні заряджень і у зв'язку з цим, нарікав, що амбасада дср- текосталісти є мабуть най-
бомби знищили три будин- з Теграну власті викинули жить їх під стислою KOHT- тому, що свого часу я від- подарств хліборобських
Вітаємо всіх Вас і бажаємо Вам в Америці якнай- більшою групою, яка нама- важнвея у статтях, надру- продуктів для держави. їх
кращнх успіхів. ки американських горожан представника пресового ролею, як у в'язничній ке- гається покинути Совєтсь- постійними супутниками
і це є вказівкою, що при- агенства ,,Юнайтед Пресе дії. кованих у самвидавному
кий Союз. Ця релігійна гру- журналі ,,Воля і Батьківщи- були злидні, нестатки, недо-
цілом тероризму можуть Інтернешенал", Саїла Різ- „Ми не маємо зажалень па нараховує біля одного їдання. Про цю жалюгідну
Екзекутива Українського Конгресового Комітету стати тепер також чужин- ві, пакистанця з походжен- на харчі чи одяг, якими на" розповісти дрібку пра-
Америки мільйона вірних в цілому вди про події на Україні в долю гнобленого україн-
ці, які живуть в Теграні. ня, за „передавання не- Постачають нас працівники СССР. Молоді члени тієї ського селянина Підгір'я я
Хоч запальні бомби не зро- правдивих вісток" з Ірану. амбасади й інші особи з 1950-1960 роках. На такий
групи часто відмовляються крок спонукало мене саме писав. Писав і про нищення
били надто великої шкоди, Політичні спостерігачі американської колонії в від військової служби в Чер- української культури і про
Клівлендська Округа УНСоюзу але вони викликали паніку твердять, що ,,видворен- Москві, - заявив Ващенко воній армії і за це попада-
життя. Людська кривда
стояла безупинно переді винищування інтелігенції,
серед чужинців, зокрема ня" Різві має послужити кореспондентам, — але ми
відбула .наради американців, яких в Ірані пересторогою ДЛЯ ВСІХ ІН- потребуємо також духов-
ЮТЬ ДО В'ЯЗНИЦЬ, б о COBCT- мною, немов примара, не-
ський уряд не признає від- мов німий свідок безнадій-
про занепад національного
духу і національної свідо-
Парма, Огайо (В. О). - ки Округи та відмітив тих нараховується біля 41 000 ших пресових агенств і ної поживи, якою може бу- мови з причини релігійних ности, занепаду й нечува- мости серед тої творчої ін-
У неділю, 29-го жовтня ц. секретарів, які досі здобу- осіб! Багато з них заяви- закордонних кореспонден- ти для нас листування з переконань. Син Ващенка, ної нужди, в яких ОПИНИ- тслігенші, яка залишила-
p., тут в залі середньої шко- лн 10 або більше членів: М. лися за виїздом до ЗСА, тів, які передають інфор- нашими братами". Ващен- Александер, відбув таку лося Підгір'я — край де я ся, щоб оббріхувати істо-
ли св. Йосафата відбулися Кігічак (240 Від,) - 41 чле- бодай на час непокоїв. маиії про події в Ірані до ко при тому підкреслив, що кару в одному з концтабо- народився і жив. Його гос- ричне минули нації, стати
організаційні наради Від- нів, Марія Дейчаківська Заарештованому пре- своїх країн. вони не вийдуть добровіль- рів Сибіру. Пентекосталіс- подарський розлад, убо- негідниками, блазнями,
ділів УНСоюзу Округи (233 Від.) - 21, В. Стри- :го з приміщень американ- ти також відмовляються гість і безпросвітні ЗЛИД- продавати свій талант.
Клівленду. Нарадами Про- гун (336) - 11, Віра Налора ської амбасади і не наража- носити зі собою пашпорти, ні його мешканців — роз- За це мене покарано за ст.
водила президія в складі: (291) - 11 і Ґеновсфа Же- Вислід виборів не матиме тнмуть себе нд додаткові бо вони в принципі не ВИЗ- плата за ту нерівну боро- 56 КК УРСР як „зрадника
голова інж. Іван Фур, голо- засуди, бо кожний, який тут нають атеїстичної COBCT– тьбу за незалежне життя,
ва, інж. Роман Возняк, сек-
ребняк (180) - 10.
Після доповідей відбула-
впливу на САЛТ 11 Знаходиться, відмітив Ва- ської влади і уряду СССР, яку вели підгір'яни зі збро-
батьківщини", хоч моя пуб-
ліцистнчна діяльність не
ретар. ся дискусія, в якій взяли - заявляє Картер щенко, вже відбув по кіль- який, на їхню думку, не єю в руках проти своїх по- мала відношення до цієї
Наради відкрив голова участь пп. П. Бабнч (11S), ч'а років кари за псрсконан- тільки обмежує свободу ВІ- неволювачів. статті закону й цілком і
Округи інж. І. Фур, прнві- М. Кігічак (240), МаріяДей- Кензас Ситі. — Промов- розбіжності в поглядах Ка- 4Я в совєтських в'язницях DHJ релігійних переконань, повністю відносилася до, ст.
тав головного органЬато- чаківсьса (233), Віра На- ляю-чЧґТутна пресовій Kwr– "Ї0у тгапЕ^усалиму -повинні чи концтаборах.' ” але текож строго за'"ціlriepe– - Основне багатство країни 62 КК УРСР („антирадян-
ра Василя Оріховського як ференцій в четвер, 9-ГО ЛИС- розв язати вони самі, але Амбасадор Малкол м Тун конання карає. — ліс — окупанти знищили,
пора (291), Дора Трнпняк спалили, вирубали, щоб у ська агітація і пропаган-
представника Екзекутивно- топада, президент Джіммі натякнув, що погоджується да"). Але суд, а властиво
(50). В дискусії порушено Картер твердив, що вислід з інтерпретацією єгипет- ньому не знайшли приста-
го Комітету У НС, голову справи щоденника „Свобо- новища повстанці, а жителі, КГБ, вирішив, що для глнб-
останніх конгресових ви- ської сторони, що цей миро-
Контрольної Комісії У НС
д-ра Богдана Футея, голов-
ди", „Трибуни УНС", сек- борів, - в наслідок яких в вий договір повинен бути Устінов критикує політику Китаю у яких держава забрала зсм- шого внкорення крамоли
варто порушити власне за-
ретарських курсів тощо. Сенаті буде три більше pec– ,,досить тісно пов'язаний" зі лю, щоб не вмерти з голоду,
ного радного проф. Tapa– Рівнож намічено пляни від- наму з Китаєм і Камбод- були змушені мандрувати конодавство. Один з моїх
са Шмагалу, обласного ор- публіканських сенаторів, справою загального зами- Москва. — Міністер обо- співучасників процесу. Дяк
мічення 85-річчя УНСою- ніж під час каденції минуло- рення на Близькому Сході, ронн СССР маршал Діміт- жею, хоч від тепер в'стнам- світ за очі. Колись залюд-
ганізатора Богдана Дейча- ці заслонятимуться В'єтнам нені, багаті села обезлюд- Михайло, не витримав ду-
ківського та всіх присут- зу. го 95-го Конгресу, — не зокрема з розв'язкою проб- рій Устінов, виступаючи на шевних мук, не переніс
Інж. І. Фур, у заключному матиме негативного впливу леми палестинських арабів. параді, яка відбулася в Мос- сько-совстським ДОГОВО- ніли. Ця пустка, як могиль-
ніх секретарів та відділових ром, який, крім ЄКОНОМІЧ- на тиша, викликала розпач, страждань і передвчасно
урядовців. слові, закликав усіх до кра- на вигляди підписання но- З'ясовуючи своє стано- кві з нагоди відзначення помер, а іншого — Красів-
щої співпраці з обласним вого договору із Совєт- вище відносно внутрішніх большевицької революції, ної, культурної і технічної розбуджувала гнівний го-
Головну доповідь про організатором та просив, ським Союзом щодо обме- проблем країни. Президент сильно критикував теперіш- виміни, передбачає також лос протесту. Гнані бідою (Закїнгення на стор. 3)
стан УНСоюзу виголосив щоб докласти всіх зусиль, ження стратегічної атомо- висловив переконання, що ню закордонну політику військову допомогу на ви-
головний організатор В. щоб Округа виконала наз- вої зброї (САЛТ 11), бо pec– його плян поборювання ін- Китайської Народної Pec– падок коли одна з підпн-
Оріховський. Він підкрсс-
лив, що за останні чотири
начену квоту членів бодай публіканці, як і демократи фляції, базований на добро- публіки, закинув китайцям саннх країн буде мілітар- Документацію про голод в Україні
на 75 відсотків. вважають, що цей договір вільних обмеженнях під- зраду принципів революції, но загроженою.
роки УНСоюз зріс фінансо- Розмови на союзові теми конечний для припинення вищень в цінах і заробітних поширення гегемонії В HO- передано до Відділу прав людини
во, але в тому самому часі продовжувалися при nepe– перегонів в зброєнні і запев- платнях, таки матиме успіх, вопосталнх країнах Азії і Офіційні речники Пента- і
членство Союзу значно
зменшилося. Тому він зак-
кусці, що її приготовила п. нення світового миру. не зважаючи на те, що деякі Африки, створення воєнної гону думають, що ціллю при Об'єднаних Націях
Віра Напора при помочі Крім того, — сказав Пре- провідники робітничого ру- напруги в багатьох країнах цієї клявзулі в договорі с
ликав присутніх взяти ак- членів Окружної Управи. світу, проповідування во- забезпечити доставу COBCT– Ню Йорк. - Підчасголо- на руки голови ВссгромаД-
тивну участь в кампанії ор- зидент, — в наступному ху заявилися проти тих доб- рожнечі тощо. ської зброї для В'ятнаму. дівки під будинком Об'сд- ського Комітету для вшану-
ганізування нових членів, Сенаті, каденція якого роз- ровільних заходів, а нато- який вживатиме її для пова- наних Націй, яка відбулася вання 45-ої річниці голоду в
пригадуючи, що в наступ- У КЛІВЛЕНДІ почнеться в січні 1979 року і мість вимагають встанов- лення теперішнього уряду в 18-20 жовтня и. р. для вша- Україні п-і С. Вукшованої,В
ному році УНСоюз відмі- ПОМ'ЯНУТЬ який мусітиме ратифікува- лення примусової урядової Представник Китаю де-
Камбоджі і у конфлікті з нування 45-ої річниці штуч- якій він в імени Генераль-
тить своє 85-річчя. Промо^ ЖЕРТВИ ГОЛОДУ ти будь-який договір щодо контролі над цінами і плат- монстративно покинув три- китайськими прикордонни- ного голоду в Україні, було ною Секретаря ОН ПІДТ-
вець дораджував, щоб Ок- обмеження зброї, Демокра- нями. буну над Мавзолеєм Лені-
Клівленд (С. К.). - Ук- на, коли Устінов заявив, що ми військами. Натомість передано спеціяльне звер- верджус одержання доку-
руга гідно відзначила цей раїнські Злучені Організа- тична партія все одно мати- Президент Картер також Китай представляє собою Пекін, як твердять ДИПЛО- нення і документацію про ментапії 3 нагоди ,.45-ої
ювілей та при тому спо- ції — Відділ УККА nporo– ме подавляючу більшість, сказав, що хоча не погоджу- мати в Гонг Конгу, не за- голод Н. Брінові. представ- річниці гололч в Україні".
пуляризувала добре ім'я лосипи неділю. 19-го лис- бо буде 59 демократичних, сться з деякими постано- „велику загрозу для справи цікавлений бодай під тепе- никові Генерального сек- Він також зазначив, що
УНСоюзу. Він також дав топада 1978-го року Днем а тільки 41 республікан- вами енергетичної nporpa– миру і сощялізму". рішню пору розгорненням ретаря ОН Курта Вальд- вся документація „передана
кілька порад секретарям, Жалоби українців Великого ських сенаторів. мн. яку схвалив Конгрес, то Політичні спостерігачі війни на широку скалю і гайма. Відділові прав людини, го-
заохочуючи їх до більш Клівленду для вшанування Президент теж признав, того самого дня, тобто в вважають, що совстський тому військова допомога Недавно надійшла відпо- ловний осідок якого знахо-
наполегливої організацій- жертв штучного голоду і що в стейтах Середнього четвер, 9-го листопада, під- верховода натякав на ки- Китаю для Камбоджі є ду- відь від директора бюра диться в Женеві, Швайца-
ної праці. народовбивства в Україні. Заходу Демократична пар- писав її, бо це перша і, з тайсько-в'єтнамський кон- же обмеженою. зв'язків Відділу прав лю- рія, для відповідного роз-
В тому дні будуть відправ- тія потерпіла „деяку вибор- уваги на обставини, єдина флікт, який якраз тепер на- дини Костаса Пападемаса гляду і діГ.
Голова Контрольної Ко- чу поразку", зокрема в Мін- можлива енергетична про- бнрає на силі у зв'язку з
місії УНСоюзу д-р Б. Футей лені панахиди в год. 12:30 Назвавши китайську по-
по полудні в церкві св. Пок- несоті та Айові, але під- г рама, яка заощадить різні анти китайською політикою
поінформував присутніх креслив, що коли брати кра- роди пального в країні і в'єтнамського уряду, на- літику „гегемоністичною" і
про спеціяльне засідання
спеціяльної Реорганізацій-
рови, а в год 5-ій у пра-
вославному соборі св. Во- їну в цілості, то демокра- зменшить імпорти нафти і сильним виселенням з B'cr– „НСбеЗПеЧНОЮ ДЛЯ СОЦІЯЛІЗ-
му", Устінов намагався до-
У В-ві „Сучасність" появилися праці
лодимира і в українській тичні кандидати мали за- природного газу до ЗСА. наму китайської національ- П. Григоренка і І. Майстренка
ної Комісії УНСоюзу. Про гальний успіх, додаючи, казувати, що пекінські лі-
цю справу говорив також католицькій церкві св. Йо- Подібно висловився він ної меншини і наближен- дери „тісно пов'язані з най-
сафата. Святочна програма що це є доказом, що „аме- про ьідписаний ним закон ням в'єтнамських диктато-
головний радний проф. Т. риканський нарід схвалює щодо зменшення федераль- рів до політики Москви. більш реакційними силами Ню Йорк. -- Вндавниц- реживаннях автора. Навіть
Шмагала. При тому обидва з доповіддю митроф. прот. імперіялізму". Він також тво „Сучасність" видало читач, який ближче позна-
Федора Коваленка і з висту- політику і діяльність Демо- них податків, зазначуючи.
головні урядовці заохочу- кратичної партії". нібито говорив про мир і спомин ген. Петра Григо- йомлений з національною
вали присутніх до кращої пом маестра Г. Китастого і що закон ..міг би бути кра- мирні заходи Совстського ренка ,,Наши Будни" та політикою КПСС, знайде в
Марії Адамович відбудеть- щий". але якщо він його не Між іншим, разом на
праці для добра УНСоюзу. Союзу, але рівночасно за- дослідну працю Івана Май- ній чимало нових показни-
ся після Богослужень в Між іншим, крім додат- підписав би, то в наступно- трибуні з совєтськими вер- повідав зміцнення оборон- ків про те, якими шляхами
Обласний організатор Б. кових трьох місць в Сенаті, му році податки не тільки не ховодами в часі великої стренка ,,Национальная
Дейчаківськнй поінформу- шкільній авдиторії св. Во- них заходів. На трибуні був Политика КПСС". Обидві російські шовіністи прово-
лодимира. республіканці здобули 12 зменшилися б. а фактично паради на Червоній площі, також генеральний секре- дять політику поневолення
вав присутніх про здобут- додаткових місць в Палаті зросли б на 20-30 більйонів. стояв також ганойський книжки надруковані pociii–
диктатор Лі Дуан, сильно тар ЦК КПСС і голова Пре- ською мовою. неросійських народів.
Репрезентантів, а також зидії СССР Леонід І. Бреж-
кількість республіканських Відносно податків про- оплескуючи промову Усті- Ген. П. Григоренко дав
372-ий Відділ УНС - Меценат ФКУ губернаторів збільшилася грами СОЦІАЛЬНОГО Забез- нова, яка викликала него-
нєв та інші совєтські вер- своїй книжці підзаголовок Обидві книжки призна-
ховоди з Політбюра. „Розповідь про те,як фаб- чені передусім для росій-
Кембридж, Масс. - Члс- сали Ю. Лонишин - пред- на 6. печення („Сошал Секюрі- дування в багатьох пред-
Під час тієї пресконфе- тГ), то президент Картер ставників азійських Кому- рикуються кримінальні ськомовного читача на За-
ни 372-го Відділу УНСоюзу сідник. І. Головка - касир Сама парада на Черво- справи на радянських rpo– зоді, зокрема для тих нау-
ім. Івана Франка, в Плейн- та В. Реновець - рекордо- ренції Президент теж зазна- заявив, що бажав би. щоб ці ністичних партій, прихиль-
чив, що не передбачує мож- податки не збільшувались з них до політики Пекіну, і ній площі була дещо мен- мадян,що виступають в обо кових та політичних кіл, які
філд, Н. Дж., ухвалили зно- вий секретар. шого формату; не показано роні прав людини", і це цікавляться становищем в
ву передати значнішу гро- ливости зменшення наступ- початком наступного року, гострий протест КНР.
ного оборонного бюджету, але брак фондів в тій npo– жадної нової зброї, в коло-^ пояснення вказус на зміст СССР. Не мешне актуаль-
шову пожертву на україн- В. Реновець став жерт- нах не було далекосяжних споминів автора. Вони oxo–
водавцем ФКУ вже на по- бо таке зменшення могло б грамі робить ті підвищення Промова маршала Усті- ні обидві книжки для росіян
ські студії в Гарварді. До створити загрозу для без- неминучими. нова була дуже прихильно стратегічних ракет, які ос- плюють важливіші фраг- на Заході і в самому СССР
теперішньої їхньої вплати у чатках кампанії ФКУ, май- танньо були показані в Мо- менти дій дисидентського
висозі 1,350 доларів, вони жс 20 літ тому. Теж відомий пеки країни. Він сказав, що, Президент заявив, що но- прийнята делегацією В'єт- руху і дають широке тло
Обидві праці корисні також
навпаки, оборонний бюд- го уряд далі продовжувати- наму, яка тількищо підпн- скві ще в 1974 році. для українського читача.
додали тепер 3,500 долярів. союзовий діяч, член 372-го умов, в яких проходить в
Відділу, п. Йосиф Ярема є жет зростатиме по три від- мс допомогу фермерам сала з Совєтським Союзом Ціни книжок ..Наши
7 Листа, до якого залучено сотки річно, щоб запевнити країни, але вважає, що вста- договір про співпрацю. За- Західні дипломати в Moc– СССР боротьба інакшсду- Будни" (150 стор.) 5.00
чека на згадану суму, підпи- меценатом ФКУ. кві стверджують, що цього- маючих. характеризують
безпеку ЗСА і виконати зо- новлення вищих мит на хар хідні аналітики підкреслю- дол.; „Национальная По-
бов'язання Америки віднос- чові продукти із чужих кра- ють, що Ганой чимраз біль- річна парада для відзначсн- поодинокі персонажі пра- литика КПСС" (309 стор.)
но Північно-Атлантійсьхо- їн мало б негативний вплив ше наближається до Мос- ня 61-річчя большевицької возахисного руху тощо. - 9.00 дол.
З уваги на День Ветерана, який припадає на^ го Союзу (НАТО). на цілу економіку Америки, кви і стає по волі чи по революції радше проходи- Праця І. Майстренка, до- Видання ,,Сучасности"
суботу, 11-го листопада, це число ,,Свободи" Щодо єгипетсько-ізраїль- додаючи, що цьогорічний неволі повним сателітом ла під кутом критики Ки- слідника політики Москви у можна набувати у представ-
друкується з датою вівтірка, 14-го листопада. ських переговорів в справі урожай такий багатий, що СССР в Азії. Ціж аналітики тайської Народної Респуб- відношенні до неросінсь- ннка видавництва: Nina 11-
Наступне число друкуватиметься у вівторок з мирового договору МІЖ ТИ- фармери ЗСА не матимуть' вважають, що промова Ус- ліки і її керівників та nporo– ких народів, спирається на nytzkyj, 254 West 31st Street,
датою середи, 15-го листопада. ми двома країнами, прези- причини нарікати на свої тінова ще більше усклад- лошення совстсько-в'єтнам широкому джерельному 15th Floor, New York,N. Y.
дент Картер вважає, що заробітки. нить тепер відносини В'ст- ської дружби. матеріялі та особистих пе- 10001.

-
СВОБОДА, ВІВТОРОК. 14-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 247.

З НАШИХ БУДНІВ
CBOBOAAafeSvOBODA І. Вовчук І Олена С. Процимс- о С)^ Бо^дяя Тарнавський
І :-
УОАГНСИГМЙ ЩОЛІНННК ЧвКг7 ОК Я A І Н І AS О ЛІ і v В 45-ТУ РІЧНИЦЮ ГОЛОДУ СВІТОВА СЕСІЯ Largiantur На ювілей
F O U N D E D 1893 В УКРАЇНІ УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЦТВА dohatores! „Веселіш"
U k r a i n i a n newspaper published daily except Mondays and noli
days by the U k r a i n i a n National Association, inc.. at (Слово на Жалібній Маніфестації української громада в Світова Федерація Ук- живуть на 4-ох контннеи-
30 Montgomery Street. J e r s e y City. N J . ' 0 ' Ж ’ Торонто, урядженій Відділом КУ К 29-го жовтня) раїнськнх жіночих Органі- тах світу, у різних держа- Більшість високих шкіл В перших моїх словах
РЕДАГУЄ КОЛЕГІЯ У СКЛАДІ (поаібучно): зацій (СФУЖО) запрошує вах із різними системами. в Америці завдячує своє прагну скласти щиру по-
Лк?бов Колснська. Володимир Лсвенсць. Зснон Снилик (тепер ви все жіноцтво на сесію, що СФУЖО охоплює жінок, існування доброчинцям, які дяку Редакції „Веселки" за
к о т ю ч н й обов'язки голови Колегії). Василь Тсршаковець і Caret Скорбимо, пригадуючи згадуємо. А на одному з відбудеться у вівторок, 21- шо говорять різними мова- своїми пожертвами сприя- те, що помістила моє фо-
В. Фсдоренко трагедію України, в якій пленумів ЦК партії в 1963 го листопада ц. p., у залі ми, жінок різних суспіль- лн розвиткові науки, які то на сторінках цього слав-
виморено 6-8 мільйонів на- році балакучий Хрущов, дому Союзу Українок Ук- них і політичних орієнта- витворили столітню тра- 'ного дитячого журналику
Second Class Postage p a ' d at the Post Office of J e r s e y City. N.J селення. Схиляючи голови тодішній московський на- раїнського Конгресового цій та різних релігійних днцію меценатства, для з нагоди його 25-річчя.
Accepted for mailing at special r a t e nt postage p r o d d e d foi JN міеннк в Україні з титулом переконань. Одначе, у всіх яких необхідність підтрим-
Section 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. iHii перед жертвами большс- Комітету при 203, 2-га Признаюся до гріха і б'юся
вицького вандалізму, не- першого секретаря ЦК для евеню у Ню Йорку. Поча- є не тільки спільна укра- ки високого шкільництва в груди, що негідний есьм
П е р е д п л а т а : на рік — 330.00, н а пів року - - (16.00, на а міся чуваного в світі, в смут- України, проговорився, що ток сесії о год. 10-ій ран- Інська мова, їх об'єднують була самозрозумілою. такого вирізнення, по-
ці - 59.00. Д л я членів У Н С о ю з у 65 f міс. З а к о ж н у з м і н у ад- кові пізнаємо чому, тоді ТОДІ, ЯК БРЄЖНЄВ ВІДНОВЛЮ- ку. Сесія поділена на дві спільні, великі цілі — ДО- Теж і українська наука, в скільки рідко коли маю
ресн — 25 (. Ч е к и і " m o n e y o r d e r s ' ' в и с т а в л я т и Ha"Svoboda" „тихо стало в селі нашо- вав після війни господар- частини: зранку відбуде ть- помога Україні, затриман- тому й Гарвардський тепер нагоду написати
f.O. Box 346 J e r s e y City, N . J . 07303 му", як говорить пнсьмен- ство Запорізької й Дніпро- ся панель молодих жінок, ня кореня українського по- Центр Українських Студій, щось для дітей. Частіше
ннк В. Гроссмаи (1905-1964) пстровської областей, в тих на якому будуть дискутува- ходження і розвиток укра- могла розвиватись спира- пишу про дітей, а це да-
в романі „Все тече". областях та й в інших сіль- ти про нові засоби обо- їнського жіночого руху. ючись на пожертви високо- леко не те саме, - як
Переслідування тривають Описуючи страхіття тиші ське населення пухло і вми- рони України, а пообіді
відбудеться святочне від-
ідейного, культурного про-
Теми ранішньої і nono– шарку української спільно- кажуть літературознавці.
рало з голоду. Зерно й хліб
1
Численні закордонні кореспонденти акредитовані в 1933 року, автор в пока- принесені в клунках і тор- значення 30-ліття існуван- лудневоі сесій тісно пов'я- ти.
янні Ганни Сергісвнн гово- При цій нагоді варто
Совстському Союзі і пресові агентства, передають у своїх рить: „Довідалась, що пше- бах людьми з Західних об- ня СФУЖО, яке постало у зані зі собою, бож і у Провідні американці підкреслити, що на фото-
твідомленнях з комуномоековської імперії про дальші ннцю військо збирало, тіль- ластей, тоді ще не обота- листопаді 1948 року захо- заложенню, українська дуже шанують доброчин- знятках шановна Редакція
переслідування і суди над оборонцями прав людини, кн червоноармійців в мер- рених в колгоспах, рятува- дами 10-ох жіночих oprani– жінка і ціла громада мають ців. А Гарвардський уні- майже кожного співробіт-
борцями за національні й людські права, які тве село не пускали. Тм по- ло сільське населення. Пе- зацій. завдання обороняти Ук- верситет особливо ДОСТОЙ- ника журналику відмоло-
насмілюються в якійнебудь формі виступати з критикою яснювали, що епідемія бу- ріодичне винародовления Сьогодні СФУЖО oxon– раїну - види цієї оборо- но і пильно зберігає па- дила, а з ілюстратора
совстської тоталітарної системи і засуджувати брутальну ла. Але вони скаржились, України голодом стосує лює 20 жіночих організа- ни різні. Друге завдан- м'ять про них. Прізвища Любка Гуцалюка, зробила
поведінку органів КҐБ не тільки супроти політичних що з села сопух іде жахли- большевицька політика цій, об'єднуючи жінок, які ня - це збереження щедрих жертводавців дру- майже дитину... Один
^язнів, але також підозрілих, але ще не засуджених осіб. вий. А на другий рік при- сдинодержавства в боро- українського духа, україн- кують кожного року в ка- Яків Гніздовський вигля-
тьбі проти української на- ської культури і плекання талогах університету. Цих
-; В останніх повідомленнях наводиться багато везлн переселенців з Ор- ціональної ідеї українським селом, аіталь-
дас справді, як дідо — з
Прикладів такого переслідування, стосування шикан, ловської областн — земля їх. Без того не можна й прізвищ - понад десять сивою бородою. Достойні
ж українська, чернозем, а в ною силою нації, nonepe– думати про ніяку допомогу тисяч. Серед них уже наз- ж редактори ,,Веселки",
уВикндання з праці без причини, арештів та інших форм орловців завжди недорід. дило винищення духа і душі рідним. Велику ролю у ви- вано чотирьох українців.
терору. Наприклад, вірменського борця за права людини Дали їм вила й веліли по національної. Замордовано В. Барагура і Р. Завадо-
конанню цих завдань відо- Джона Гарварда, Віль- вич, мабуть, не знайшли в
ЗРобсрта Назаряна КҐБ вже понад десять місяців держить хатах ходити мертвих витя- Недорід 1921 року, cnpH– сотні культурно-творчнх грають організовані жінки. яма Пенноєра та інших своїх архівах фотографій з
і ув'язненні без суду тільки тому, що КГб-істи надіялись, гати — лежали, чоловіки й ЧННЄНИЙ ПОСУХОЮ В СТЄПО- людей, розстріляно цвіт Українське жіноцтво — згадується вже понад чоти- юнацьких років тому noda–
шо їм вдасться намовити його піти шляхом грузинського жінки, хто на підлозі, хто на вій частині України, не був української літератури, що це одна з найбільше pyx– рн століття. Напевно із ли сучасні, але ще в за-
Колеги Звіяла Ґамсухурдії, котрий напередодні вироку ліжкові. Сопух страшний такий великий, щоб насе- розквітла в часи держав- ливих клітин нашої грома- їхніх могил і сліду не зали- довільному стані, і на пен-
Публічно ,,покаявся", а опісля з невиясненнх причин стояв по хатах". Привезені ления від того голодало. но-політнчного становлен- ди. Немає ніякої громадсь- шилось, але пам'ять про сіонерів, а тим більше на
виступив на процесі проти двох американських журналіс- не витримали, вони „не Але озброєні продовольчі ня. Ліквідовано відновлену кої дії, яка не шукала б них живе. ювілятів, вони обидва
Ів Крсйга Вітнія з „Ню Йорк Таймсу" і Роберта Пайпера змогли в тих хатах ні їсти, загони, зформовані в цен- УАПЦ, замучивши всіх підтримки у жіночих opra– Вже від першого СВЯТОЧ- майже не подібні.
.„Балтимор Сан", доказуючи, що їхні передачі з політич- ловської области. Але зви-
ні спати, повернули до Ор- трі Росії, при допомозі КО- єпископів, сотні духовен- нізаиій. Сотки тисячів до- ного закінчення академіч-
)го процесу в Тбілісі на якому його (Ґамсухурдію) суди- чайно, земля порожня не мітетів бідноти реквізува- ства і тисячі вірних. лярів на громадські цілі ного року (звуть це -
ли збіжжя і, пограбував- Відновлюючи розвалену зібрано жіночими руками. ,,коменсмент") в 1642 році, Якщо йде мова про ,,ee–
за грузинський націоналізм, не були правдивими. лишилась, — земля ж яка". ши українських хліборобів, в національних революціях селкового тата'', пана ре-
Українська жінка завжди при відкритті тієї nporpa–
jK-спернмент з Назаряном не вдався і його тепер спричинили голод. В ор- імперію, большевики дуже підпорядковується вели- ми, тих завжди велелюд-. дактора Барагуру, то його
ф литимуть за поширювання наклепів на Совстськнй І не в однім селі, а по всій портрет ми мали щастя
Україні, силою включеній в ганізаціі його важливу ро- боялися національно-твор- ким і достойним цілям них зібрань, молитвою ду-
Союз і ведення антисовєтської пропаганди. Треба імперський лю відограли „комбедн". чих сил України. Окрилені громади, не вимагаючи для ховника, хор співав і досі подивляти також у вака-
комплекс ційному, 7-8 числі ,,Лиса
ярлгадати. що Назарян, як зрештою багато інших СССР, по селах діялось Створені за ленінськими творчим духом національ- себе нічого. Не вимагаючи співає латинською мовою
оборонців прав людини, змагався за людські права у своїй подібне. На землі украін- вказівками на видуманій ної ідеї, вони були вельми навіть того, щоб і вона, гимн, в якому, віддаючи Микити", де його шанов-
батьківщині в рамцях совстської конституції, покликаю- ській бували недороди, які ним „філософії" класової небезпечні для імперського поруч із іншими, мала рі- честь Господеві, в негас- ний Еко представив у фор-
ненависти в боротьбі з ста- єдннодержаяства больше- шальний голос і своє місце нучій вдячності поминасть- мі верблюда з двома гор-
чзись дуже часто на совстське право, міжнародні договори і спричинювали труднощі з бами: на одному, мовляв,
Сельсінкські Угоди. Багато інших членів Вірменської годівлею худоби, але від течним українським селян- вицького, в якому за ок- при концепції таких акцій... ся доброчинців.
ством, названим кулаками, ресленням Леніна інтерс- А громада з вдячністю горбі редактор двигає
)ЕУльсінкської Групи — Шатен Ґарутюнян, його брат голоду люди не вмирали. "Largiantur donatores!" письменників і поетів, а на
озвірілі ,,комбедчнкн" з ен- си національної гордостн приймає і працю і жерт-
бідуард, Самуель Осіян — перебувають в совстських Та й не могло того бути, бо каведе і міліцією та надіс- великоросів співпадали з — Будьте щедрими жерт- другому - ілюстраторів..
в'язницях, концтаборах чи психіятричних заведеннях. при найбільших посухах венність жіноцтва. І укра- водавці!
зібрані врожаї не тільки за- ланнмн з центру заготівлю- соціялізмом (у Леніна соці- їнська жінка виробила у В першому департамені
І В ЦЬОМУ РОЦІ „КОМЄНС- ,,Веселка" мала ЗО дитя-
Також стало відомо, що КГБ посилило останнім безп є чували населення, а й вачамн розкулачувалн село'; ялістнчні інтереси), що тоді собі сильне громадське мент" в Гарварді був дуже
часом нагінку на членів неурядової, а тим самим нелегал ь- вивозилось зерно за кор- забирали в господарів все будували, а тепер на гор- почуття цієї відданостн і величавий. 4500 студентів чих словотворців, у дру-
ноі. робітничої профспілки, очолюваної Владіміром дон і на харчування місь- г дости великоросів будують безкорисної жертвенности. закінчило студії: 214 здо- гаму — 18 мистців-обра-
збІЖЖЯ. .„ ,.,,.,,г-Л" і комунізм. зотворців; отже було, нів-
Юлебановим, копаль'няним робітником з Донецького кого населення царської Розкулачування поча- Так все було. Так і є. Але - було магістерські, а 206
басейну в Україні, арештувавши, як це твердять дисидент- імперії. Тому така скажена лють, чи завжди так має бути? року, кого повозити!
лось в осени 1929 року, л докторські ступені на фа-
сїкі джерела, трьох членів московської групи цієї Спілки За даними „Соціялістич- зимою страхіття його пе- небувала в людській історії Маємо надію, що ранні і культеті гуманістики. В
if Владіміра Борисова, Лева Волконського і Альбіна не сільське господарство" рейшли всі людські межі; проти національного духа пообідні сесії дадуть від- правничій школі Гарварду Колись, пригадую собі,
Йкорева. (видання Академії Наук Оскотинені жадобою до?' українського села, яке цуп- повідь на ці питання г М,ож- докторами праваі”'італб 515 ,,Веселка "мала ще одного^
^ У Тяжкбму положенні знаходяться також поодинокі УССР за 1939 рік) з Украй воленого грабунку, озвірілі ко ' трималося історичних ливо, шо й на.,Світовому осіб; у школі виховання та- такого ,,верблюда", а був
релігійні групи в СССР, зокрема так звані пентекосталісти ни експортувалось річно активісти з сільським шу- традицій. В люті проти ду- Конгресі СКВУ найдемо освіти 381 студентів осят- ним ред. Богдан Гошовсь-
(п'ятидесятники), баптистсько-євангельські громади та 160 мільйонів пудів самої мовинням викидали в сніг; ха, душі й тіла нації боль- відповідь на них. нуло магістерські і 72 док- кий з Торонто, поки його
інші, не згадуючи про підпільні Церкви і їхніх вірних, які російської експортовано рі-
пшениці, а з цілої імперії дітей і старих, грабуючи шевицька сатанія не помн- Тільки від нас самих торські ступені. не змобілізовано до креди-
майно, шукали хліба по нула й тих, які в засліп- жінок залежить чи відпо- Градуація була незабут- товоі кооперації. Але npu–
кожного дня наражені на небезпеки. чно 200 мільйонів пудів. городах, в печах, коминах і ленні соціялізмом не поба- відь вийде у нашу користь ньою. Понад 10 тисяч лю- рода завжди тягне вовка
Очевидно, українська спільнота у діяспорі, чи як ми Український хлібороб, міц- горшках. А з районового чили, що Ленін будував йо- чи ні. Це залежить від дей зібралось на подвір'ї до ліса, — як казали в
кажемо на поселеннях у вільних країнах світу, повинна но зв'язаний з землею, так штабу приспішували, щоб го на національній гордос- нашої участи, так у Сві- Гарвардського університе- Старому Краю. Маємо ін-
гостро реагувати на ці советські переслідування, судові укладав річний балянс, що до посівної кулаків не ли- ті великоросів і в рабсь- товій Сесії Жіноцтва, як ту, який є місцем зустрі- формацІЇ, що назверх або,
видовища й суворі присуди, принаймні так, як реагувала хліб з нового урожаю, по- шилось. кому усердії, як вірні лен, по-вчецому, „про форма",
стали полшДЙними собака- і в Конгресі СКВУ,. Від чі найкращих інтелектів із
західня спільнота на процеси Анатолія Щаранського, чинав уживати десь під Різ- В областях складалися мн московського больше- кіль кости. Від нашої актив- майже всіх народів світу. ред. Богдан Гошовський
Олександра Ґінсбурга і частинно Петкуса„ якого процес дво. А крім того на всякий пляни, визначалися цифри визму в його класовій бо- ности. Від нашої opiani– Душпастир проказав мо- працює для кооперації, а
збігся з процесами двох вище згаданих. Треба закинути випадок в громадських ма- для районів, а ті визнача-
ітьбі проти України. В
зованости. Від нашої єд- литву, хор співав гимни, підпільно приготовляє до
газинах, що були по селах, лн кількість на села, а в ности. промовляли визначні oco– друку Хрестоматію укра-
думку, що т. зв. „тихими дипломатичними заходами" трималося збіжжя, як не-
сільських радах складалися ^ олодовій облозі села за- „Єдність жіноцтва" — бистості, а парадний похід ІнськоІ дитячої літерату-
')жна буде більше допомогти оборонцям за людські пра- доторканий запас громади списки. Спочатку брали ген морено й обдурених акти- це клич Світової Сесії Ук- кількох соток бувших сту- ри, якої перший том май-
в СССР,а починати думати реальними категоріями тре- на випадок стихійного лн- лів родин; перед арештом вістів, комбедівське шумо- раїнського Жіноцтва перед дентів університету ОЧОЛЮ- же готовий! А тому, що
працювати з повною натугою в напрямі усвідомлення ха. обкладали непосильним по- виння руками якого „лік- НІ Конгресом СКВУ. До вав старушок — випускник літера ,,К" включається
соду про значення й важливість дії національних За большевицького ха- датком. Частину арештова- відувати кулака, як клясу". єдности і до свободи пря- із 1904 року. до першого тому, то хіба
юзиційних рухів, про їхню силу і закорінення серед зяїнування, коли, повер- ннх, як закла дників розстрь Поет національної ідеї В. мують люди сильні, люди прийдеться чоловікові
лювали — на пострах се- Снмоненко говорить: Новий академічний рік в
іроких мас поневолених Москвою народів, які таючи на імперську доро- з почуттям власної гіднос- Гарварді почався при зву- зруйнуватися на пару та-
ярівцюють і змагаються за розбиття комуно-московської гу після жовтневої псремо- лянству, а більшість виво- ти і вартості!, які вміють ках дзвону університетсь- лярів і зробити собі новий
ги, Українську державу бу- зили в сибірську мерзлоту. „Коли б усі обдурені шанувати ці почуття і в ін- кої каплиці молитвами та фотопортрет, власне до
імперії, а не тільки за зміну режиму в Москві. В тридцятому році родн- прозріли.
;f Пора розпочинати акцію на широку скалю, внкорнс- ло силою зброї включено в ших. Свобода і єдність — згадками про меценатів. цієї Хрестоматії, бо вже
ни арештованих зганяли на Коли б всі мертві ожи- просто соромно висилати
фвуючи різні нагоди, а передовсім ПІ Конгрес СКВУ, імперський комплекс СССР, залізничні станції і як худо- ли, це слова, якими не слід Понад 20 тисяч студентів
цю, „молоденьку", що по-
проти якого комуно-московська пропаганда підняла тепер українське населення через
10-15 років зазнає голоду: бу в товарних вагонах вез- То небо від прокльонів жонглювати. Вони зобо- навчається в Гарварді. Се-
міщена в ювілейному числі
.^відьомський танець", обвинувачуючи українську патрі- в'язують. І, може, тому ред різних дисциплін, серед
1921-22; 1932-1933; 1946- лн на північ. „Ліквідуючи посіріле вони не вигідні, а поняття десятка інститутів теж і „Веселки".
а^ичну еміграцію у „зраді батьківщини" й інших „злочи- 1947. кулаків .ас клясу", вивозн- Напевно б репнуло від часто фальшовані. Рабом україністика: три ка гедри і
нЬх". Скажім тепер наше голосне слово, на яке чекають Про голод після Другої ли й підкулачників. сорому й хули". бути КУДИ Л е г ш е . І ВИГІД-
rtjbiui брати і сестри в Україні. світової війни ми майже не Генеральну розправу з
(Продовження буде) ніше. і (Закінгєння на crop. S) Пер

і ляла біжуче життя, в якому оставало - деколи різнорідними сполученнями немає неусувальних супереч-
і Михайло Кушнір значення. Усякі життєві форми — і так уже сильно
послаблені суспільно-господарськими обставинами -ft несвідомо — якесь минуле, вартостям і фактам, вилуче- ностей, і що це, що називаємо сучасною європейською
культурою і що маємо за щепити шляхом виховання, є
вважалися гіршими. їх трактовано як вираз непов- ним із участи в цьому житті, а врятованим з минулого
ПРОБЛЕМА ЖИВОЇ них і недосконалих, властивих тільки масам, кон- запам'ятанням, знанням. Здобути особисту культуру, це
значило зазнайомитися із тим світом, пройти крізь
узгідненням протилежностей і можливо повним викорис-
танням цілого минулого.
тактів з минулим. Його багата, різнорідна, важі
ТРАДИЦІЇ лива спадщина могла бути охоплена і засвоєна тіль- лябіринтн цього дорібку важким і довгим шляхом В імені цього сполучування і використовування робить-
кн іншими шляхами. В тих умовах формувалася дослідів і студій. На цьому саме і тільки на цьому мало ся багато помилок і штучностей. Бо осягається звичайно
традиційно-інтелектуалістична доктрина культури, що основуватися освіта. Одиниця повинна пізнати можли- це сполучення коштом резиґнації з поваги й відпові-
: 12) була виразом змагань і надій подібного історизму. во всесторонньо цей світ історичного дорібку, захопити- дальности трактування окреслених сумісних систем
ся вартостями, які він витворив, служити їм собою. Тому вартостей, осягається затиранням їх чіткости і призвичаю-
І Ці й інші чинники спричинили, що на протязі ХІХ Традиційно-інтелектуалістична доктрина культури єдиним шляхом до одиночної і загальної культури мала ванням переживати їх не до кінця, не до меж остаточности.
(ігоріччя роля життєвої форми оставання минулого бути школа, що вводила інтелектуальними засобами в Хтож мав би насправді жити так, як жили греки, або так як
жачно послабла. Біжуче життя втрачало зв'язок із Світ вартостей запам'ятаних або завдяки рекон- цей пригаданий і запам'ятаний світ^ жили середньовічні святі? І хто ж зумів би жити водночас
-іинулим, а його конкретна різнорідність не знаходила струкиії пригаданих є істотним скарбом культурного так як греки і так як святі? Коли переживається до кінця і до
віянливу в нових, одноманітних і затомізованих водночас дорібку віків, найбільшою гордістю людства. В ньому Внутрішні суперечності світу пригаданого минулого й глибини сполуки вартостей пригаданого світу, розбуджу-
умовинах людського буття. Засаднича людська постава знаходять опору діла, твори і вартості геніїв і героїв виховання людини ється в собі цю смертельну боротьбу, що її вони раніше
набувала проспекти вічних ціх і визбулася традиціоналіс- різних епох і різних народів, вартості багатьох різних Ця інтелектуальна — традиційна теорія культури насправді вели, і тоді треба вибирати. Хто прагне
тМних ЦІХ. цивілізацій. Біжуче життя, оглядане з цих висот, становить нині предмет спорів і сумнівів. Світ пам'ятевого уникнути поваги вибору і все жтакн зберегти контакт із
;Z Втрачаючи остою у житті, минуле тим сильніше видається завжди сірим і вбогим. Бо як же ж цей біжучнй минулого є світом, в якому існують побіч себе дуже різ- цілим минулим, знає тільки один шлях: поверховно й
домагалося від свідомості охорони. час, обмежений тісними рамами життя одного абс) норідні вартості!. Колись у житті вони вели невблаганну довільно черпати з різних систем вартостей, задержую-
-: Розцвіт історичних дослідів, пістизм супроти історич- кількох поколінь, може рівнятися з неподібною бар- боротьбу, зобов'язуючи визнавців до посвяти і до чнея перед тією межею, від якої починається між ними
нйх пам'яток, охорона руїн і залишків,побіда істо- вистістю віковнх багатств,як же ж це актуальне життя, оборони. Коли вони уступили вже з життя і коли ціле своє спір. Тому теж сучасні виховні ідеали є - згідно з тією
ДвчноІ методи мислення у багатьох ділянках - не є завжди замкнене в окресленому конкретному просто- дальше існування завдячують добродійній пам'яті, інтелектуально-традиційною доктриною культури -
пйодом особливого росту ролі минулого В бІЖУЧОМУ рі могло б дорівняти здобуткам різних народів? Час і перебувають побіч себе ми згідливо і спокійно. таким пацифікаційннм видобуттям із різних сполук
зіОитті, але с радше вислілом втрати живого зв'язку з вартостей цього, що в них є спільне. Подібно як деїзм
простір, суворі визначники біжучого життя, тратять Усім цим вартостям залишалася туга за повним і прагнув втихомирити спори між віровизнаннями устійнен-
давниною, шуканням в ділянці пам'яті цього, що давніші й новіші вартості та далекі й близькі речі дійсним життям і кожна з них прагнула б знайти шлях
втрачено в конкретній дійсності. ням цього, на що всі релігії можуть погодитися, подібно й
знаходяться водночас. і побіч себе. З висот того світу — повороту до нього. Але цей шлях веде почерез живих нині цей — коли так можна сказати - „педагогічний
біжуче життя завжди фрагментарне, неповне, недос- людей, почерез притягнення їх у службу. деїзм" намагається вирівняти світоглядові боротьби,
';jHa протязі ХІХ і XX сторіч видобутий зі за- конале, заблукане. Запам'ятане минуле є звичайна І тут починається трагедія, насправді не нова, але няні
б^ття світ розростався щораз більше, а коло цього пов'язані з уведенням у життя різнорідних систем давніх
монументальне, є завжди готове, замкнене і спокійне; зокрема чітка, хоча завжди з уподобанням затемнювана, вартостей, про які знаємо і пам'ятаємо, т,г
пвм'ятевогр історичного овилу переступав щуплий очид Цей світ загальнолюдського культурного дорібку має як неістотна. Тим часом є це найглибша трагедія новочас-
переживаного минулого Історичні досліди виявили аристократичну гідність. Він сповнений удуховнення І ности. Але вислщ цих намагань найчастіше та кий, що одиниця
щтвраз багатше минуле, шо зникло з життя. безкорисливости. В житті перехрещуються ідеї й інтере- Бо в минулому, про яке пам'ятає і прагне пам'ятати починає жити на двох непогодженні і протиставних
Г;Між ,,жити чимсь" і,,знати й пам'ятати про щось" - си, а кожна хвилина приносить нові можливості, новий європейська свідомість, знаходяться сполучення вартос- гтощинах:а”ктуальній і"нагадуваній. У пригаданій сфері не
відкривалося провалля. Але гордий зі своїх побід риск і нові обов'язки, і хоча шляхи непевні і мрячні, вибір тей світоглядово так відмінних, як дорібок грецької, зобов'язують тоді ніякі ретельні критерії, ніякі дійсні
ісЗгоризм обіцював Його вирівняти, беручи повністю на мусить бути доконаний. Цілий тягар дійсности епсь культури і дорібок римської культури, як культура потвердження не є вимагані. Вистачить знати, що випадає
свої плечі труд утримування традицій і культурної чивас завжди тут і нині, а доля є жорстока і ласкава старинного сходу і християнська культура, як ідеї знати. А в актуальній сфері бракуватиме всяких керівних
ттКлости. Довір'я до науки, яке зокрема сильно зросло в тільки для цього життя, яке почерез сьогоднішню раннього середньовіччя і доби просвічення. Але тому, що ідеалів, бо коли багато з-посеред захвалюваних не дасться
другій половині ХІХ сторіччя, променіло теж І ПО- всі вони пред'являють права до цього, щоб не тільки їх здійснювати, можна не вірити,вже в ніякі й вигідно
хвилину Йде в майбутнє. А те, шо визволюється з пуї міркувати,' що всякий ідеалізм є тільки шкільною лекцією,
іс^оричне знання. У публічній опінії - зокрема серед актуальносте і що переходить у минуле, про яке будемо запам'ятати, але щоб їх теж потвердити й зреалізувати,
отже ідеологи, що конструюють цілі виховання, змагають з якої врешті внростається. , ,,
Інтелігенції - ЗакрІПИВСЯ ПОГЛЯД, щ о ТІЛЬКИ ЦЯ ІИТЄЛЄК- вже тільки пам'ятати, здобуває спокій і тишу.
тувльна форма оставання минулого мас вартість і Так традиціоналістична теорія культури протиставг наполегливо до цього, щоб виказати, що між цими Продовження буде)
Ч. 247.
СВОБОДА. ВІВТОРОК. 14-го ЛИСТОПАДА 1978

M m m ^ ^ i A m m ^ m Один день у „ВознесіннГ В Україні — чужинці...


16-нй Курінь УПС AGO І Largiantur...
Мешканці Філадельфії та під проводом п-і Евгенії (ЗакійЦ^іН s i crop. 1)
„БУРЛАК1Г Пастернак старші люди ма- (Закінгеннн зі стегр. і)
околиць знають дуже добре ського Зіновія — з Владі- короткого існування, що її
організує люють, вишивають, різь-
про о с е л ю , , В о з н е с і н н я " , мірської тюрми відправили дав Бог на землі. науковий інститут, постій- Нехай будуть благосло-
блять, вироблюють кера-
що її перед 10 рожами зачав Я не звертався д о Пре- но збагачуються б!бліотеч- венні доброчинці Ф К У . За
ш . ЛЕЩЕТАРСЬКИЙ будувати Владика Лостен мічні в и р о б и та вже в і д
років п і д р я д о д е р ж у ю т ь
д о психіятричноі лікарні в
Смоленську, а нещодавно зидії Верховної Ради СРСР ні збірки україністики, три словами університетського
— один будинок, а відтак перевели д о Львова. Мс- з проханням переглянуте десятки наукових співро-
у ТАБІР розпочав - другий, а про- перші нагороди на різних
виставках. Крім цього за- ні присудили 15 років поз- сфабриковану на мене спра- бітннків - украінознавців tur donatores!"
гимну кличемо: "Largian–
довжус цю благородну ідею
купили додатковий грунт бавлення волі (перших 5 ву про „зраду батьківщи- с повновартісною і шано- Будьте й дальше шед-
ДЛЯ ЮНАКІВ і ЮНАЧОК Митрополит Кир Иоснф і рогів у в'язниці) і 5 років ни", перекваліфікувати ст. ваною частиною цього по- рими. Бо завдання наші
якраз 25-го жовтняна наступну о с е л ю , а д о т у ж н о г о у н і в е р с и т е т у , безконечні, м о ж л и в о с т і
на лещетарських теренах часу п збудування переміни- заслання та конфіскацію 56 КК УРСР на ст. 62 КК
ц. р. відбулось святочне ВІД- майна. Я став фактично УРСР, щоб дійсно покла- який є ровесником Києво- сприятливі, бракує лише
West Mountain, Glens Falls, N.Y. ли а на городи і збирають
криття цього будинку при
ярину на потребу оселі жертвою розправи і тсро- сти кінець порушенню со- Могилянської Академії. фінансової бази, б о ше я
ш часі численній участі наших от- ру над усіми тими, хто рі- ціялістичної законности, як П р о г р а м а українських лосі не спромоглись ми
від В1ВТІРКА, 26-го до НЕДІЛІ, 31-го ГРУДНЯ 1978 р. ців з далеких околиць, прсд- А д м і н і с т р а ц і я у з а с а д і студій в Гарварді розви-
шнвея виступити в оборо- про це постійно пишуть у створити фундації для ук-
робить усе можливе, щоб
ставників о р г а н і з а ц і й та
ПряЬд учасників в понеділок, 25 грудня. ні покривджених, гноблс- газетах. Дарма! На всі мої васться успішно і зможе раїнського Наукового Інс-
численного і ромадянстаа. улегшитн старшим людям
в Всі учасники мусять аипоіннти карту зголошенна, долу- них у національних правах скарги у вищі юридичні ін- дальше розгортатись зав- титуту Гарвардського Уні-
життя у тій оселі, але також
Усі присутні з великим гнобленої нації. Такий те- станції приходила лише дяки жертвенности україн- верситету (УН1ГУ). Жерт-
чнтн дозвіл батьків та лікарську посвідку. Карту згол о- і старшим слід зрозуміти,
подивом та зацікавленням рор на Україні, від часу п формальна відповідь. Зна- ських людей, про яких ні- вуймо частіше на ФКУ. Бо
шенна мас підписати зв'язковий (-а), або кошовий (-а). що вони повинні свої стар- коли не забувається. Ніко- чи може бути більше "ЯО-
оглянули одну кімнату на національного відроджсн- читьсваволя узаконена, ои-
10-му поверсі (властиво од- ші роки використати не лн- ли не забудуться такі імена иільним, корисним і narpi–
в Оплата: 158.00 дол. і 7.00вписове. Оплата покриває: при- ня, майже не припинявся. ра вдана.
не помешкання), можна б ше для своєї вигоди, але
міщення, прохарчування (снідання і вечеря), транспорт Факт причіплення мені На підставі багатьох кон- визначних меценатів ФКУ отичннм зусиллям ЯК ПОС-
сказати люксусово влаш- також можна дещо корно
до лещетарських теренів, витяги, інструкції лещетар- юридичного казусу „зрад- кретних фактів, я перско як: Юрковськнй, Бажансь- тійна підтримка українсь-
товане, яке складається з ного зробити для церкви,
ства. Оплата не покриває доїзду до табору. Вписове (ве- ник батьківщини" не внклн- нався, що у радянських кий, Омельський, Кравце- кої науки, яка береже істо-
великої вітальні, їдальні і для школи ЧИ ЯКОЇСЬ МОЛО-
зворотне), покриває обезпечення, таборову відзначку і кає у мене ніяких мораль- умовах, людина, яка не д о - ви, Воскобійники, Іванови, ричну пам'ять нашого на-
кухні та великої спальні з дечої організації, а в пер-
адміністраційні видатки. них докорів, ніякого ПОЧУТ- тримусться марксистсько- Яцик, С т а ш к і в , Деиик, роду, і тим забезпечує сві-
подвійним ліжком та ве- шій мірі для своїх блнж-
тя ніяковости. ленінського світогляду, а Стефураки, Киї, Мігайчу- доме та творче життя на-
а Карти зголошення можна одержати а кошових. ликої модерної лазнички. ніх, з якими живуть, а може
потребують допомоги. Я з н а ю ціну тої т. зв. має свій, інший від офіцій- ки. Ґалярник та інші. ції.
а Число таборовнків с обмежене. Зголошення будуть прн- Не будемо перераховува- „батьківщини", яку я ,,зра- ної доктрини, погляд мас
ти всіх вигод, які дає це Користаючи з нагоди пе-
нимані в такій черговості, як будуть приходити. ребування у ,,ВознесіннГ, див". З історії я знаю, що на все життя забезпечене
мешкання, бо це не є метою кожний окупант ніс нам, місце за ґратами і колючим
цієї статті. На цю тему вже відвідав я колишнього уря-
а Карти зголошення з повною оплатою треба вислати до довця Відділу „Самопомо- українцям, на своїх шти- дротом. Тому в роковини
дня 6-го грудня 1978 р. на адресу: сказано багато в оголошен- ках не тільки нове коло- прийняття нової Консти-
нях та статтях у нашій прс- чі" у Філадельфії мгра Ми-
ніяльне ярмо, але й свою туції СРСР та в 29-ті роко-
Mr. Y. Ferencevych сі, які заохочують користа- ханла Мадая, що є одним із
батьківщину, яку заставляв вини прийняття Деклярації З Приятелями та Знайомими ділюся сумною,
перших мешканців „Возне-
JO Bond Street, Jersey City, N.J. 07306 ти наших громадян із тих
сіння". Мабуть немає люди- нас насилу любити і захи- прав л ю д и н и , 10 грудня, болючою ВІСТКОЮ, що
Чеки виповняти на: "BURLAKY". домів.Але треба зазначити щати. Мій дід жив під Ав- прошу Президію Верховної мов ДРУЖИНА
що мешканці платять лише ни у Філядельфії, щоб його
стріею. Австрія була його Ради СРСР позбавити мене
25 відсотків своїх доходів- не знала б о він працював
майже 20 років для добра батьківщиною. Мій батько громадянства СРСР і дати бл. п. ОЛЬГА ЗИНОВІЯ
пенсій та евентуально від- жив під Польщею. Польща мені змогу, після відбуття
сотків від ощадностей, а не членів у „Самопомочі" та
соткам людей полагоджу- була його батьківщиною. Я терміну ув'язнення, емігру- ВАСИЛЬКІВ зам. ДАНИЛІВ
береться під увагу висоти опинився під СРСР. СРСР вати з Радянського Союзу. нар. дня 5-го жовтка 1919 р. в селі Розвалів,
УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОІІОМАГАС ощадностей. Всі вигоди ме- вав різні с п р а в и . З т о г о
приблизно два перші роки став мені б а т ь к і в щ и н о ю . На доказ рішучости в своє- Жндачівського повіту на Львівщині, Генеральний Секре-
Г,АТЬКАМ В И Х О В У В А Т И Д І Т Е П . шкання є включені в oruia– Дід воював за Австрію в му виборі, проголошую 10 тар Головного Правління Українського Суспільио-Куль-
ту чиншу, опал в зимі та працював безплатно, а ут-
римував його братанок-лю- 1914 році, батько за Поль- грудня 1977 року одноден- турного Товариства (УСКТ) у Варшаві в 1956-1960 pp.,
холоджене повітря в літі, щу в 1939 році, а я „зра- ну голодівку. померла у м. Редінг, Англія, дня 15-го жовтня 1978 р.
регульоване власником у дина доброї волі — Ярос-
лав Мадам і завдяки його див" СРСР. Та й ще noKH– Похоронена на цвинтарі Gunnersbury Cemetery, Gunncrs–
кожній кімнаті, електрика, нути хочу. Нічого мене з bury Avenue, (Aclon) London W 3, дня 24-го жовтня 1978 p,
праці та співпраці членів Д. Квецько'
ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ гаряча вода, килими, він- СРСР не в'яже, нічого не
да тощо. Управи тоді „Самопоміч" у Опечалений чоловік -
„СЛОВО", ДЕЛЕГАТУРА і ФУНДАЦІЯ Філядельфії була найсиль- споріднює. Мало того, я 10 грудня 1977
УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Великою прикметою є ще вважаю, що ім'я громадя- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ТЕОДОР ДАНИЛІВ
нішою на терені ЗСА. Ма- ВС-389;35
в НЮ ЙОРКУ те, що там незабаром меш- ла власний д і м , з б и р а л а нина СРСР приносить ме-
влаштовують катиме понад 200 україн- кожного року понад 2000 ні сором, принижує м о ю
ських родин, які не тільки д о л я р і в на залишенців в людську гідність, плямить
ЮВІЛЕЙНУ зможуть корнстати з релі- Европі та оплачувала май- мою національну честь. Чо-
гійнйї обслуги (один бльок же одну четверту бюджету му? Тому, що в СРСР немає
від катедри), але також із Централі „Самопомочі". елементарних прав люди-
ЗУСТРІЧ-БЕНКЕТ лікарської, з різних розва-
Сьогодні мгр Мадай
ни, в СРСР панує брут'аль-
гових та національних імп- нс насильство і сваволя,
із Професором Д-ром рез, бо на місці є бібліо- вступив уже у 80-річчя пра-
цьовитого та ідейного жит- ДУХОВе Г Н о б л е Н Н Я І ЦІЛКОВИ-
тека. заля на імпрези. те безправ'я.
ВОЛОДИМИРОМ ЯНЕВИМ При цьому, однак, не тре-
тя. (У тяжких часах німець-
кої окупації був волосним Життя у таких умовах Ділимося сумною вісткою з Рідними, Приятелями і цілим Громадянством,
з нагоди його 70-ліття ба забувати, що ця велика в і й т о м та б а г а т о з р о б и в стає нестерпимою мукою. що у вівторок, 7-го листопада 1978 року з Волі Всевишнього,
громада (лише старші rpo– добра для нашого населе,н- Життя у таких умовах втра- несподівано, відійшов від нас у Вічність,
Зустріч із вечерою та мистецькою програмою відбудеться мадяни, право бо на мсш- ня у Перемищнні). Маючи чає всю вартість і прнваб- наш Найдорожчий БАТЬКО, БРАТ, ВУЙКО і ШВАГЕР
в суботу, 18-го листопада 1978 року кання мають родини чи са- недугу ноги перейшов чо- ливість. Тільки вирвавшись
в гостинній залі У Н Д о м у В Н ю Й^Орку
мітні, якщо хоч одна особа тнрн операції, а останньо з цього Вавілонського npj бл. п.
скінчила 62 роки) може тйо- відтяли йому ногу і хоча лону, людина зможе знову
аряДрдаАаІРтішо.смь ,. r ^ d 0ИТИ о д н у велику укрались^
Початок в годині 6:30 ввечорі.
Вступ - S 15.00 від особи.
ку родину та при належній
співпраці з адміністрацією,
може поставити релігійну,
д а л и п р о т е з у , але тяжко
йому ходити — хіба дово-
диться їздити у візочку...
засвоїти ті людські варто-
сті, яких п позбавляє щод-
ня і щогодини тоталітарна
система, і яких вона слуш-
Д-р МИХАЙЛО ҐОЙ
Діловий Комітет запрошує П. Т. Громадян на цей вечір із Важко візочком їздити д о основних і директор Кредитової Кооперативи „Самопоміч" в Нюарку та 6. директор
метою відзначити 70-ліття Професора Д-ра Янева, за- культурно-освітню та cyc– но сподівається в і д т о г о
пільно-виховну працю на вінди та вниз д о залі на Украін-Банку на рідних землях.
служеного довголітнього Ректора УвУ. вченого, поета обід, а вже неможливо виї-
і громадянина.
такому поземі, як в оселі ім. Горем прибиті:
Івана Франка в Торонті, де хати на в у л и ц ю , вправді ЗВЕНИСЛАВА і РОМАН - донька і син
Bfc-м-іШ її ааи н Д-Р МИХАЙЛО ДАНИЛЮК
добра братова привозить СТЕФАН - брат а Україні
тмтйттлттттттйттттттттттттн готові харчі, але деколи він
міг би мати готовий обід,
Па медичні ЮСТИНА. КАТЕРИНА і МАРІЯ - сестри в Україні
який п р и г о т о в л я ю т ь для Темн СТЕФАН ТРЕТЯК з дружиною і дітьми - сестрінок
ІВАН ДЗЕРА з дружиною і дітьми - сестрінок
Союз Українок Америки мешканців , , В о з н е с і н н я " , Лікарськнй довідякк. ІРИНА з мужем АНДРІЄМ ДЗЕДЗИК
але тяжко найти людей доб- Книжка у твердій темно-зеле-
повідомляє, що рої волі, щ о б х т о р о б и в цій обгортці Із золотнмн бук-
і ЛЮБА СДНАКА - швагри
та ближча і дальша Родина
в неділю, 19-го листопада 1978 року, о год. 6-ій вечора таку маленьку прислугу, вамн роботи мястця МИХ. МИ-
ХАЛШВИЧА. 336 сторінок.' ПАНАХИДА відбудеться в неділю, 12-го листопада 1978 p., о год. 7:30 веч. в noxo–
а тут живе коло 100 родин і
в Домівці СУ А, при їм Другій Авеню в Ню Йорку кожен чи кожна могли б Ціна 7.00 дол. ронному заведенні Литвин і Литвин, 801 С прінгфільд Авеню. Ірвінгтон, Н. Дж.
SvOBODA ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбудутьса а понеділок, 13-го листопада 1978 p., з то-
зробити мале добре діло,
80 Montgomery Street, го ж похоронного заведення о гол. 8 30 ранку до церкви св. їв. Хрестителя, а відтак на
допомогти ближньому в
відбудеться ім'я християнської засади. Jereey Oty, N J . 07808 цвинтар у Внпані, Н. Дж.
Ми віримо, що це станеть-
ЗУСТРІЧ з ДИСИДЕНТАМИ ся — і в цей скромний спосіб
відзначать 80-річчя мгра
Мадая, давши цим доказ,
що ми дійсно одна велика ДОДЕРЖУЙ ЗАПОВІДІ!
Просимо слідкувати за дальшими оголошеннями. християнська родина.
Хто поламле одну з найменших цих заповідей і так навчить В ПЕРШУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
д-р Микола Ценко людей, той зватиметься найменшим в Царстві Небеснім. нашої о Дорогого і Незабутнього ДРУГА
- Мат. 5:19.
KSSSSSS
„Ради Бога, коли ми іачнемо жити під законом?" — бл. п. проф. д-ра
бідькався покійний президент Джонсон після вбивства
ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ Мартина Лютера Кінга. МИХАЙЛА МИХАЙЛОВИЧА
Чи це не с ганьба, що так треба було говорити в країні,
з нагоди 20-ліття існування в якій біблія є бестселлер, а християнські лозунги видніють НЕСІНА
КОСТЮМІВКА Українського Хору „ДНІПРО" в Міннесоті
відбудеться
на всіх місцях?
Нам воно не дивне, бо ми знаємо, що діявол зосередив буде відслужена

„ЛІСОВИХ 2-го грудня 1978 p., о 7-ій год. веч.


свою атаку саме на Божий Закон, який в серцях багатьох
християн кривавить відкритою раною. Християн можна
П А Н А Х И Д А
у залі Міської Бібліотеки Міннеаполісу поділити на дві групи людей:
ЧОРТІВ я
(300 Ннколст Молл) І) Люди, які хочуть спастися ділами, часто без
респекту для Божого Закону
в неділю, 19-го листопада 1978 року
в церкві св. П о к р о в и у Фінікс, А р І з о н а
(1102 N. 10th Street)
2) Люди, які виключають діла і в справах спасіння а
Субота, кладуть натиск тільки на віру без діл і любов.
18-го листопада 1978 року ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ Ми займаємо третю позицію. Твердо віримо в слова
Дружині Покійного, Дорогій Льолі, складаємо наші
найіциріші співчуття.
відбудеться ап. Павла, що ділами закону не виправдається перед Ним
Початок о год. 9-ій веч. жодне тіло, але не ігноруймо слів Христа: „Коли бажаєш Р”однна ІВАНА КОШМАНА
3-го грудня 1978 p., о-5:30 вечора увійти в житті, то додержуй заповіді". Ми віримо у висказн
в залі Українсько-Амернканського Дому Нового Заповіту: любов є союз досконалости, також:
в Міннеаполісі, Мінн. кінець заповіді є любов, або: любов, - це виконання
закону. Здавалось би: Віра й любов, ось і все потрібне. Що
Український Народний Дім Бажаючих взяти участь у Бенкеті, просимо зголоситися не ж тоді вчинити із наукою ап. Павла: Ми зміцнюємо Закона.
140 Друга Авенв, Н Ю ЙОРК, Н. Й. пізніше 26-го листопада 1978 р. на адресу: Закон святий, і заповідь свята0
5716 - 46th Avenue South. Minneapolis. Minn. 55417 Чи ми маємо клопіт? Зовсім ні! Запитаймо Христа. а
Оркестре „ТЕМПО" Вступ: 56.00, в костюмі 54.00
Він, що вже на початку своєї місії запевняв, що Він не
прийшов унсважннти закон, і що закон не пропаде, поки
стоятимуть небеса й земля. Він пояснив цс просто і В ДРУГУ НЕВИМОВНО БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ
УКРАЇНСЬКІ БУКОВИНСЬКІ ВЗОРН практично: „Коли любите Мене, заповіді мої зберігайте''. СМЕРТИ
ЗАМОВЛЯЙТЕ АЛЬБОМИ НА ДАРУНКИ
Ми маємо місце для віри, для діл, і для любови. Чи не Найдорожчого МУЖА
СХ1ДНЯ ЕКЗЕКУТИВА СОЮЗУ УКРАЇНОК КАНАДИ вожаа яо віжока,
до АЛЬБОМ УКРАЇНСЬКИХ БУКОВИНСЬКИХ ВЗОРІВ в тршигаМюа ко-
так само думав улюблений Христовий ученик Іван?
„ЛЮБОВ Божа, щоб ми берегли Його ЗАПОВІДІ..
сл. п. проф. д-ра
яьоріх вже вичерпується, отже замовляйте. Перемагає світ, хто ВІРУЄ, шо Ісус - Син Божий" 1. їв.
t g Звірка нараховує 1,405 взорІв ка 74-ох окремих сторінках українською,
'англійською 1 французькою новаки, включно з Історією, Інструкціями 1 иа-
5:3.5 ВАСИЛЯ ПЛЮЩА
Для віри замало крил, щоб літати. їй потрібні руки,
як можна пристосувати взорн до модерної ноші. Книжка мас lcio– щоб ділати. Святе Писання вчить, що ВІРА мусить бути буде відправлена
f ричиу вартість.
ДІЛАМИ жива і ЛЮБОВ'Ю чинна" (Якова 2:26 Гал. 5:6). СЛУЖБА БОЖА і ПАНАХИДА
Кожна сторінка, розміром 9Н" на 19", а добре розрахована, тоб їх
Христос сказав, що хто навчить людей інакше, той
І можна було легко відчитати для вишивання, , L , ) N ^,, .
буде найменшим в Царстві Небеснім. Ми боїмося вчити ЗА СПОКІЙ ДУШІ спочилого
Книжка видана в гвардія, оправі і може послужити вам як иаДкрашия по-
і дарунок мв свята, весілля, дні народження, ювілеї, 1 т. д, , . ,г, . інакше. Наш улюблений текст є „Коли бажаєш увійти в в четвер, 16 листопада ц. p., о 10 год. ранку
Ціна Альбому в Канаді - 932J0 а оплатою; а Америці - І34.00 з оплатою. життя, то додержуй-заповіді"! Мат. 19:17. в Храмі-Пам'ятнику св. Андрія
Ціна поаа граккцялн Канади 1 Америки - ІЗЗДО з оплатою. в Бавнд Бруку, Н. Дж.
Просимо висилати МонеА-Ордер на повну суму-ціиу І оплату - з Вашим
і адресу:' Про молитви за спокій душі Покійного просять -
UKRAINIAN" W O M K V S ASSTV., F A S T T R V Е Х Г Х Т Т П Т . information Service of Ukrainian Adventists ДРУЖИНА з РОДИНОЮ
A L B U M ООММТГТХХ CHA1KTERSON - M M . M. T E U W A
227 West 46th Street, New York, N. Y 10036.
!
і4м HAix,ANx. WLNDSOK, ONT. N I X au tв^Wяя^^мщмяMj^я^^^^^t^l^:cl^lв^^^^^^!9a^^aя^т?^ltl^l^ммwe^:;:J?
t - - - - --^-^–тттл-0tm-^- - - — , r — r — t г. t . 1і і , , 1r - - --r
СВОБОДА, ВІВТОРОК. 14-го Л И С Т О П А Д А 1978 Ч. 247.

4^0Ф0000Ф0ФФ^09Ф0ФФФФФФФФ'
КОСТЮМІВКА
„ЛІСОВИХ ЧОРТІВ
Відбулося Листопадове свято Кубинський режим хоче наладнати
Ню Йорк Іралнційна ного Дому при 140 Друга в Джерзі Ситі відносини з емігрантами
щорічна Костюмівка n.iac– евеню в Ню Йорку. Поча-
Джерзі Ситі (Ф. Е ) . Америки . А к а д е м і ю , що 144. OR S-SBW, N e w York, 10003
тового куреня ..Лісові Чор- ток - 9 год. вечора. Грас Вашінгтон. - Рамон кубинців із ЗСА д о Куби".
Святочним відзначенням відбулася у н е д і л ю , 5-го
ти" відбудеться в суботу. оркестра „Темпо" підксрів- Санчез Па роді, голова ку- Щодо кубинських ПОЛІ- НОВІ П Л А Т І В К И : на складі
60-их роковин Листопадо- листопада ц. p., у великій
ництвом Іринея Коваля. Бу- бннської місії в ЗСА, яка тичних в'язнів, то Санчез Арка, шле платівки всіх ва-
вого Чину в Джерзі Ситі залі Українського Народ- дань. Найновіша це чудова
18-го листопада, у великій дуть нагороди за три най- входить в склад персоналу п о в і д о м и в , що біля 3000
зайнявся м і с ц е в и й 7 1-ий ного Дому, започаткували, „НАМИСТО", ціна дол. 6.96
залі Українського Народ- кращі костюми. амбасадн Чехо-Словаччи-
Відділ Союзу Українок відспівавши американський (на порто ЗО ц.).
ни, бо Америка і Куба не заявили бажання виїхати до
гимн члени хору Відділу, Н мають нормальних дипло- ЗСА і що Гавана не робити-
в Ковбаснюк та Г. Білик при матичних зв'язків, у субо- ме їм ж а д н и х п е р е ш к о д .
є Найкраще місце на npttftanre–
т акомпаньяменті студента ту, 4-го листопада, заявив Проте, не. зможуть виїха- та, бенкети, Ім'лнннн, xpecrsf–
В. Шевчука. на пресовій конференції, що ти ті, які з а с у д ж е н і за ІІН. товариські .чустрічі, по,
:
в РЕСТОРАН ОДЕСА Д-р Аскольд Лозинський.
що його представила голо-
уряд Фіделя Кастра стара- „участь в атентатах чи ін- мішки Г на асі нагоди - ”

1
Ш Запрошуємо до нововідкритого
ва Відділу Г. Білик, у свя-
точній промові вказав на
пов'язання подій Першого
тиметься „розпочати дія- ших терористичних акці-
лог" з представниками ку- ях"
бинської г р о м а д и ЗСА з
метою зліквідувати майже
Цей старовинний символ. час-
то званий Рожа Галичини і
Звізда Нового Року глибоко
HOLIDAY
of Soinerville
INN
в
УКРАЇНСЬКОГО РЕСТОРАНУ iiwwwaaeseaaiaaaaaaattaasgS! закорінений в українській US Route 32 (E. Bound)
Ш Листопада І918рокуздаль- 20-річну ворожнечу між тс- культурі на протязі багатьох
в BR1DGRWATHR, N J . 08807
Ш шою боротьбою украінсь- перішнім урядом і тисяча- MAKAR'S JEWELRY століть. Це надзвичайний ла-
: ОДЕСА кого народу за свою неза-
лежність, яка продовжува-
ми кубинців, які покинули fc GIFT SHOP рунок на Різдво, ручно різь-
e Tea. (201) 626-9500, a nt–
раїнгькін мові 201-626-1840
Кубу після комуністичної 823 Sanford Avenue блений нашийник з чистого Є Власник українець та під
21 Схід 7-ма вул. в Менгетені лась у різних формах і по революції. українським зарядом.
Newark. N.J. 07106 срібла на 18" срібнім ланцюж-
(навпроти церкви св. Юра в Н ю Йорку) сьогоднішній день. Промо- ку. Показаний у дійсному роз-
вець підкреслив потребу І Санчез твердив, що за (2 бл. від укр. кат. церкви)
Велике комфортне приміщення, ь Окрема зала на приватні зустрічі (party room) цей час багато змінилося і Повідомляємо, що наша ио- мірі. Все за S20.00. Гарантія
Добірна українська кухня. ” Помірковані ціни. обов'язок української спіль-
ноти у вільному світі актив- „тільки меншість" із кубнн- вовідкрита фірма виготовляє звороту грошей. Чек або ,.мо- ПАМ'ЯТНИКИ
Відкрито кожного дня від 11:30 ранку до 12-ої ночі ців у ЗСА далі відмовляеть- на замовлення всі вироби з бі- ні орлер". Мешканці Пенснль- J різних гранітів, ставимо на
но допомагати у цих зма- вснії 6Г? тексу. цвинтарях св. Андрія в Бавнд
се вести переговори з Гава- жутерії з 14 і 18 каратового зо-
Тел.(212)254-1956 Власники ганнях та вказав на кон-
ною, а більшість „готова на пота, срібла, як також емалії. Бруку і са. Духа - відома со-
кретні м о ж л и в о с т і такої
порозуміння з нашим уря- включаючи Ваші власні моде- The Lynad Company лідна фірма
допомоги. Мистецьку npor–
раму свята виповнили вис- дом". лі. 39 Lions Drive К. М. КАРДОВИЧ
тупи хору 71-го Відділу Він сказав, що перегово- Маємо великий вибір ук- Morrisville. Pa. 19078
ХЗОйаооооооооюаоооЕЮСзШоооЕ^ ри охоплювали б теж мож- раінських тризубів різної вс- о Lynad Co. 1978 Q0NSTANJ1NE М. KARDOviCH
СУ А під диригенту рою інж.
Д. Олійника та рецитація ливість „об'єднання родин" личини та різні моделі. Замов- CYPRESS
900000Ф00Ф00Ф0000ФФ0Ф0ФФФ00
„Листопад" О. Вільшини у і „вільне подорожування" лення приймаємо від україн-
ських крамниць, як та- HILLS MONUMENTS
виконанні Евгенії Рубчак. 800 Jamaica Avenue
жю I T W I T H K O B A S N I U K ІІЛТЬКИ! Зв'яжіть замоло- кож індивідуальні. Ф REAL ESTATE Ф
Академію, яка почалась в Brooklyn. N.Y. 11208
SAmHAtuKHJ г о д . 4-ій по п о л у д н і , п о -
передила Панахида за душі
ДУ' ваших дітей з найстар- Ціни дуже помірковані. то-
шою. найбільшою й найба- му, що самі все виробляємо.
По ближчі інформації про-
Tel. (212) AP 7-2332
Відкрито в кожний день, a cy–

4te^l4 виштакАши гатихою українською націо- ХОЧЕТЕ -


поляглнх Борців за Волю боту, включно, від 9-5 по пал.,
України в українській ка- нальною установою поза ме- снмо звертатися на нашу ад- продати або купити дім
в неділю 10-4 по пол.
толнцькій церкви св. Пет- жоми батьківщини, якою г ресу або телефонувати кожно- чи посілість а околицях
ра і Павла, що її відпра- Український Народний Со- го дня від год. 5-9 веч. New Jersey — Maple-

гШШЧїї CARACAS юз, щоб запевнити їм креши (201) 374-77S7. wood. S. Orange, W. HELP WANTED
вив о. І. Пайкош при участі
будугність, в нашій громаді Orange. Livingston, Mill- О MALE т
місцевих відділів МОЛОДЄ-
у вільному світі нового сві- m HELP WANTED Ф burn. Springfield, Short-
чих організацій Пласту і
JANUARY 1 9 t o FEBRUARY 2 . 1979 домого клена! Hills. Union, irvington -
- н ю DE J A N E I R O
BUENOS A1RES
CARACAS
Jan.
Jan.
Jan.
20 - 25
25 - 29
REGENTE HOTEL
C0NT1NENTAL HOTEL
2Q - F e b . 2 TAMAMACO HOTEL
СУМА.
А 1 AMATEUR VAR1ETY TALENT
wanted for new T.v. Cable Show -
auditions daily - Rehearsals
увертайтеся:
MARIE DOMARATZKY
МАШИНІСТИ
l-2-, і 3-клясні. Прана у
Tool Room of Manufactur–
1 -
Round Trip Jet Transportation via Realtor Associate S Professional
PAN AMERICAN AIRWAYS Вступайте в члени УНСоюзу! (212) 3 9 1 - 2 1 6 3 (3-5 p.m.) and
(212) 9 9 7 - 9 7 7 8 (6-8 p.m.)
Marketing Specialist ing plant. Висока платня, '
B r a z i l i a n Breakfasts d a l l y in Rio Ш affiliated with всі бенсфіти, вкл. rocni– j
One dinner a t Local Restaurant in Buenos Aires талізація. добра платня, j
Half day s i g h t s e e i n g tour in each c i t y v i s i t e d
Transfers between a i r p o r t and h o t e l NEW FACES
Onfc ^idgr TbCuj постійна праця і надчи- t
Porterage and t i p s to p o r t e r s a t a i r p o r t and h o t e l s
for two average s i z e p i e c e s of luggage per person
Ж-KY PHARMACY, 1NC (or Advertising Promotions in Com– REAL ESTATE m 1NSURANCE сельні години.
ARROW FASTENER CO. 1NC.
І
)
Hotel s e r v i c e charges and taxes on hotel mercials. Conventions, Fashion. ? Multiple Listings Systems
T W I N PER P E R S O N
accomodatlons 1307-А Market Street ' Philadelphia, Pa. Narrators. Trade Shows, interviews this 372 Morris Avenue 271 tfayhill St.. Saddlebrook. HJ. 1
Tel. No.: 561-5244
S1299.nn S i n g l e Supplement S?86.00 a d d i t i o n a l
Our own Ukrainian speaking tour e s c o r t to a s s i s t
you throughout
" Final Registration: N o v e m b e r 18th
в) Це н ш а А в м ш , напроти Ванамеакера, яку варто
ран запам'ятати пре найближчій нагоді кола потр!б-
во Вам МШЮ—ні рецешв Вашого лікаря. Ліки тільки
Mon. to Fri. 12 to 6 p.m.
Studio 4 0 4 - 2 2 5 West 57th St
New York CHjr - Fourth HOOT
Springfield. N.J. 07081
Bus. (201) 376-4822
Res. (201) 4674918
(201) 843-6900
'"Ч 1 — ^fc-f-ЧЬ-Р-1

e FUNERAL D1BECTORS 9
j
И^”Чімв^іа^вУ

оригінальні та безісонхурелціяні ціни роблять нас під


кожним оглядом наВбівьпт побажаною аптекою міста
OFF Філадельфії, Па. v ДО ВИНАИМУ ф В купні або продажі ДОМІВ

itm^ Kobasnluk Travel inc.


1S7 Second Ave. New York, New York 10003 (212)25^-3779
т Кожна рецепта с експертно виконана в тягу 10 до 15
хвяпнн. без зайвого довгого чекання.
Д о винайму в Нюарку
звертайтесь д о
української агенції ПЕТРО ЯРЕМА
а Окрім цього мв також, на бажання, вясаласмо Ваші УКР. ПОГРЕБНІІК
рецепта поштою до всіх частки ЗСА, а тому елучаю 1 КІМН. з МЕБЛЯМИ LUKAS S ELL1S REALTY
Enclosed p l e a s e find "1100.00 d e p o s i t for платите чеком після отримання Вашої посилки. для стар. пана а б о студента. Займається Похоронами
а Всі закордонні рецепта виконуємо швидко 1 точно че- Дзвонити до Олега Мнськова
Уживання кухні, окрема х о л о - a BRONX. BROOKLYN,
рез наш європейський відділ, висилаючи рецепти до дільня, осібний вхід, коло укр.
або Василя Янюка -
всіх країн за виїмком СССР. (201) 447-1177, (201) 399-4894 NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ
церкви, близ. Seton Hall
і (201) 371-4447 (веч.). КОНТРОЛЬОВАНА
Мґр Мощеет Артилжіа
і
Univenity та автобусу до Ню
Йорку. Дзвонити по 6-ій год. Ми спеціалізуємося в околн- ТЕМПЕРАТУРА
дипломовані АЛТВКАР всч. кожного дня. в неділю иях: Short Hills, Millburn,
цілий день. (201) 374-2970. Livingston, Springfield, Maple-
wood, irvington і інших сусід-
P e t e r elarema
ЗООСЗОЄaoaaqoHOOOoooooooaa^^
ніх містах. 129 BAST 7th STREET
-W-e?D^
! NEW YORK. N.Y.
М'ЯСО і КОВБАСНІ ВИРОБИ RESORT ORegon 4-2568
УВАГА; ОРИГІНАЛЬНА УВАГА! Health і age forces safe, family resort. 11
іа німецьким виробом для смакунів.
МИСТЕЦЬКА НОВИНА! 6710 acres. 30 units, consists of motel
COSMOS PARCELS EXPRESS Вироби у власній фабриці ковбас. efficiency units, housekeeping cabins,
ВИШИВКИ ЗАХІДНЬОЇ ТІЛЬКИ О Д Н А ЯКІСТЬ - Н А Й Л І П Ш А . restaurant, bar. 2 pools, recreation hall LYTWYH fc LYTWYN
CORPORATION УКРАЇНИ на ЛИСТІВКАХ
яку найліпше люблять господині і цілі родини.
Зайліть ло найближчої крамниці KARL EHMER.
(seats 300 people), barbecue pits, outdoor
UKRMNAN
bar, laundromat plus shop fi linen storage
Відбитки з оригіналів у збірці Українського KARL EHMER PORK STORE building, vicinity Catskill Game Farm. FUNERAL D1RECTORS
(ліценція Ь 7 0 ВНЕШПОСИЛТОРГ) Principals only. AIR CONDITIONED
Національного М у з е ю у Львові ( д о 1939 р.) Головна крамниця:
Добре пілома фірма, яка на протязі багатьох літ скоро і І ! вЗ-35 Freeh Pond RoaS N. Cymbalisty Обслуга ІЦІ.РА 1 ЧЕСНА.
о Це оригінальне видання появилось у В-ві ..Хвилі Our Services Are Available
точно обслуговує своїх багаточисленних кліентіа у висилці Highway 32. Route No. 1
Дністра" у Клівленді. Огайо. Anywhere in New Jersey.
пачок-дарунків в Україну й інші частини СССР. Catskills. N.Y. 12414 Також займаємося noxopo–
о Перша випролукувана серія складається із 16-ти карто-
Виборець нічого не платить. чок і конвертами у коробці, під назвою „Із скарбниці намн на цвинтарі в Вавнд
PUBLIC NOTICE Бруку і перенесенням ТЛІН-
Тисячі задоволених клієнтів. Українського Мистецтва". яях Остацків з різних
Всі посилки забезпечені. ' Пролажна ціна одного к о м і т е т у (16 листівок) S4.00. країн світу.
-жа, ' lie ілсальннй подарок для кожного у кожний час! 801 Springfied Avenue
Т арантована скора і точна лостава. ^ Замовлення просимо слати: PUBLIC HEARINGS IRVINGTON, N.J.
Всі наші відділи мають на складі великий вибір високо- ON THE RESTRUCTUR1NG OF THE NEWARK. N.l.
якісних товарів по луже поміркованих цінах. DN1STER COMPANY COMMUNkTY ACnON PROGRAM OF NEW YORK CkTY ESsex 5-5555
За інформаціями і безплатними каталогами, звертатись до As Commissioner of the Community (Development Agency (CDA), 1 have arranged
BOOKS. RECORDS and UKRA1N1AN ARTS for a second series of formal public h-arings to solicit opinions or. the way І in which ttw
і оловного бюра або до всіх наших відділів. 2399 West 11th Street 4 Kenirworth Ave.. Cleveland. Ohio44113 anti-poverty program can best serve the people of New York City.
Phonec 1-216-771-2941 On October 20. 1978, a second draft plan was published by CDA for the
restructuring and reorganization of the Community Action Program. This 59 - page
document is the product of an extensive seven-month process of public discussion
S1NKOWSKY
d6o івергатись до усіх Українських Крамниць у ЗСА
COSMOS PARCELS EXPRESS і Канаді.
which included formal public hearings, assemblies, meetings, and submission of
numerous written proposals and comments.
FUNERAL SERviCE
3535 Eaat Tremont A venae
При більшім замовленні - зниЬкка. The new structure proposed in the plan is designed to insure that the machinery for
CORPORATION serving the City's poor operates with maximum efficiency, the greatest benefit to those
in need and with substantive and full participation of the poor communities affected.
BRONX, N.Y. 10446
Tel.: 843-2475
The draft is not a final plan, it is open to revision based on a full round of public
4)
іііІІІІ1І11ІШ1ІІИПІІ1ІІІ1ІІ1ІІІІ1ІІ1ІІ!ІШ111111ІШІШ1І1ІІІІІІІІІІ1ІІІІІ1Ш!1Ш1і 191 Avenue "A"
participation activities. The purpose of these public hearings is to provide an
'488 Madison Avenue Floor 21st opportunity for individuals and community organisations to express support for the NEW YORK. N.Y. 10009
(between 51st and 52nd St.) plan as outlined or to propose alternatives which may be considered for incorporation Tea.: 674-4880
МА д^тш-с ДО;( in the final plan which the City will submit to the federal government for approval. Директор ИОСИФ
Copies of the plan may be obtained from the CDA Public Hearings Coordinator at СЕНКОВСЬКИИ
New York, N.Y. 10022 the address or phone below. Завідує влаштуванням no–
Tel.: (212) 758-1150-1 ДОРОСЛИХ Public hearings will be held as follows:
Brooklyn Manhattan, Queens, and Staten island
хоронів в иапяштипг, поло-
женнх в кожнім районі
міста. Похорони
ЕО 1 ВСЕ ПОТРІБНА ЧЛЕНСЬКА КНИЖЕЧКА Щ Thursday, November 16, 1978 Monday. November 20, 1978
В СВОЇЙ КРЕДИТОВІЙ КООПЕРАТИВІ Щ 3:00 p.m. to 7:30 p.m. 3:00 p.m. to 6:00 p.m.
Hiiu:i Телефон: Brooklyn Academy of Music 7:00 p.m. to 9-.30 p.m
і 30 Lafayette Avenue (at Ashland Avenue) Town Hall
Brooklyn. New York 123 West 43rd Street ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ?
Apple valley. Mmn 55124 7626 W 150 Street (612)432-7083 New York, New York Наша родина с власниками
New York. NY 10003 45 Second Avenue At 4-5456 І Федеральна Кредитова Кооператива Bronx похоронних заведень 1 обслу-
New York. NY 10011 135 West 14th Street CH 3 2583
So Boston. Mass 02127
Bndgepot. Conn 06610
389 West Broadway
1880 Sea view Avenue
268-0068
(203)367-2863
І „САМОПОМІЧ" j Tuesday, November 21, 1978
3.00 p.m. to 7:30 p.m.
і говус українську громаду
вже понад 50 років.
Chicago. Ml 60622 2222 West Chicago Avenue BR 8-6966 І в Ню Йорку і Bronx Community College (Gould Memorial Auditorium) ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ?
181st Street and University Avenue Ми полігоджусмо похорони
Chicago. ПІ 60629 2501 West 69th Street WA 5-2737
Develand. Ohio 44134
lrvinglon, N J 07111
5879 State Road
1082 SpnngfiehJ Avenue
884-1738 І 6У2У0 І Bronx, New York
AD individuals and representatives of organizations wishing to be placed on the
за українською традицією в
кожній місцевості. Магмо
374-6446 agenda must register in advance by telephone with the CDA Public Hearings
Grand Raptds. Mich 49504 636 38 Bridge St. N.W GL 8-2256 Ш в Coordinator between 10:00 a.m. and 4:00 p.m. any day except Sunday.
можність уживати похором-
Hackensack. N J 07601 112 Mam Street (201) 342-9110 1 ДИВІДЕНДА ВІД ОЩАДНОСТЕЙ З ЧВЕРТЬРІЧНИМ І Public Hearings Coordinator
иі доми у всіх місцевостях,
Hartford. Conn 06106 518 Park Street 246-9473 В НАРАХУВАННЯМ. р Community Development Agency без жадної доплати для ро-
Lakewood. N J 08701 241 Fourth Street F0 3-8569 1 - БЕЗПЛАТНЕ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ЖИТТЄВЕ ЗАБЕЗПЕ- Ш 349 Broadway динн.
Leimgton. NY 12452 Route 13 A New York, New York 10013 Обслуга 24 години.
(518)989-6742 І ЧЕННЯ ОЩАДНОСТЕЙ ДО ВИСОТИ S1.000.001 ПО- S За особистими порадами
Los Angles. Calif 90022 960 S AtJantoc FJfvd AN 1-2994 І ЗИЧОК ДО ВИСОТИ S10.000.00 g TELEPHONE: (212) 433-6589 - 433-3701 - 433-4019
Htm Haven. Co^r. 06511 1329 Boulevard 10 2-1446 The final date (or registration for all hearings will be Tuesday, November 14. прошу телефонувати:
Neiork NJ 07106 698 Sanford Avtnoe
І в ПОЗИЧКИ - ОСОБИСТІ НА ВСЯКІ ПОТРЕБИ ТА Щ Registration will not be accepted at the hearings themselves. Beginning November 15,
373-8783 І МОРГЕДЖЕВІ НА ЗАКУПНО РЕАЛЬНОСТЕЙ 1
Passaic, N J 07055 42 Monroe Street GR 2-6387 after 12:00 p.m., speakers may telephone the public hearings coordinator to ascertain JOHN J. SENKO
Philadelphia. Pa. 19122 1214 N. 5th Street P0 34818
- НА ДОГІДНІ СПЛАТИ ПРИ НЕВИСОКИХ ВІД- І the order of speakers for the hearings. (212) 341-4416 or (516)411-7440
Philadelphia, Pa. 19141 4925 Otd York Rd. І СОТКАХ. Ae Hearing Offker. І will personally chair each of these public hearings, and 1 took
615-9586 SENKO A

І
Pittsburgh Pa 15203 1307 E Carson Street HU 1-2750 Наша адреса: forward to receiving your opinions.
Wappingers Falls. NY. 12590 Hidden Hollow Apts. І would also welcome any written comments on the draft plan which may be tent to
FUNERAL HOME
(914)297-0261
Wttertoury. Conn. 06710 555 Cook Street me at the address below. 213 Mford Asa., Brooklyn, N.Y.
756-1668
Worcester. Mass 01610 144 MiRbury Street SW 8-2868 Haske!l Ward, Commissioner HEMPSTEAO
Youngstown, Ohio 44503 309 W Federal Street Rl 3-0440 "SELF REL1ANCE" (N.Y.) Community Development Agency FUNERAL HOME
Fort Wayne, lnd 46808 1807BeinekeRd 432-5402 FEDERAL CRED1T UNlON 349 Broadway
New York, New York 10013 19 Peninsula Blvd.
І 108 Second Avenue New York. N.Y. 10003 Hempststd. 11.. N.Y.
Tel.: (212) 473-7310
^І1І1!І11ІІІІІ!ІІ!І!!ИІНІП1І!ІІІ1!ІІІІ!ІІ!11ІІІН1І11ІИІ1ІІІІШІИгаШШНиНШІШШШІЮІИІ