You are on page 1of 5

ii

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IBU BAPA UNTUK


MENGHANTAR ANAK MEREKA KE PUSAT PEMBELAJARAN KUMON

JASLIN BINTI JAMALUDIN

FAKULTI PENDIDIKAN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
BANGI

2006
iii

ABSTRAK

Kajian ini membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ibu bapa untuk menghantar
anak mereka yang berkeperluan khas ke Pusat Pembelajaran Kumon iaitu sebuah pusat
akademik yang menyediakan pembelajaran tambahan. Terdapat empat faktor yang
dikenalpasti iaitu faktor keberkesanan Kumon, faktor pendapatan ibu bapa dan yuran
bulanan Kumon, faktor pertimbangan peribadi dan pengaruh sekeliling dan faktor
pencapaian akademik. Kajian ini dijalankan terhadap 30 orang responden iaitu ibu bapa
yang mempunyai anak berkeperluan khas yang dihantar ke Pusat Pembelajaran Kumon.
Instrumen kajian ini ialah borang soal selidik skala 4 mata ini. Data dianalisis dengan
menggunakan analisis deskriptif untuk mendapatkan frekuensi, peratusan, min dan
sisihan piawai. Dapatan kajian ini menunjukkan responden bersetuju dengan
keberkesanan Kumon terhadap pencapaian akademik anak mereka. Ibu bapa menitik
beratkan pencapaian akademik anak mereka dan merasakan yuran Kumon setimpal
dengan bimbingan akademik yang diberikan Kumon. Ibu bapa mengharapkan
pembelajaran tambahan ( supplementary learning ) dapat membantu anak mereka yang
berkeperluan khas. Kajian ini mencadangkan penyebaran maklumat yang lebih efektif
dan meluas untuk merencanakan satu program pendidikan khas yang mampu membantu
kanak-kanak berkeperluan khas dengan kaedah pembelajaran yang lebih komprehensif.
iv

KANDUNGAN

Halaman

PENGAKUAN ii
PENGHARGAAN iii
ABSTRAK iv
KANDUNGAN v

BAB SATU PENGENALAN


1.0 Pendahuluan 1
1.1 Penyataan Masalah 4
1.2 Tujuan Kajian 5
1.3 Objektif Kajian 6
1.4 Persoalan Kajian 6
1.5 Batasan Kajian 6
1.6 Definisi Istilah 7
1.7 Kepentingan Kajian 8
1.8 Rumusan 10

BAB DUA TINJAUAN LITERATUR


2.0 Pengenalan 11
2.1 Penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran Matematik 11
2.2 Permintaan terhadap pusat pembelajaran swasta 12
2.3 Faktor-faktor ibu bapa menghantar anak mereka ke pusat bimbingan 13
Tambahan
2.4 Faedah-faedah pembelajaran tambahan ( supplementary learning ) 14
v

BAB TIGA METODOLOGI PENYELDIKAN


3.0 Pengenalan
16
3.1 Rekabentuk Kajian
16
3.2 Populasi dan Sampel Kajian
16
3.3 Kaedah dan Prosedur Pengumpulan Data
17
3.4 Instrumen Kajian
17
3.5 Kesahan dan Kebolehpercayaan
18
3.6 Pengumpulan Data
18
3.7 Analisis Data
19

BAB EMPAT DAPATAN KAJIAN


4.0 Pendahuluan
20
4.1 Maklumat Peribadi Responden
20
4.2 Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Bapa Menghantar Anak
23
Mereka ke Kumon
4.3 Rumusan
30

BAB LIMA PERBINCANGAN


vi

5.0 Pendahuluan
31
5.1 Perbincangan Kajian
31
5.2 Cadangan
34
5.3 Rumusan
36

RUJUKAN
38
LAMPIRAN
43