You are on page 1of 8

УНС ВІДЗНАЧИТЬ СВОЄ 85-РІЧЧЯ МОСКВА ПЕРЕСТЕРІГАЄ ЗАХІД

ПЕРЕД СПІВПРАЦЕЮ
У ПІДГОТОВІ ДО ТРЕТЬОГО
СКВУ ЕКЗЕКУТИВА УККА
В НАСТУПНОМУ 1979-МУ РОЦІ З ПЕКІНОМ ВІДБУЛА НАДЗВИЧАЙНЕ
Лондон, Англія. — Геор- далі продовжувати політи-
ПОСИЛЕНИМИ АКТИВНОСТЯМИ ТА ґій А. Арбатов, один з про- ку детанту. „Наприклад",
відних спеціялістів щодо — каже Арбатов, - „який
ЗАСІДАННЯ
Н ю Йорк. - У ПІДЮ- представників УККА був
КУЛЬТУРНИМИ ІМПРЕЗАМИ справ Північної Америки, сенс було б нам застановля- тові до Третього CBITO–
перебуваючи у Великій Бри- тися над скороченням війсь- вого Конгресу Вільних Ук-
танії, відбув довшу розмо- кових частин і зброї в Цент раїннів, який відбудеться
його віцепрезндент л-р Іван
О. Флис. головний пред-
сідник Українського На-
Джерзі Ситі. - В наступ- ву з британським журна- ральній Европі, якщо Захід тут в готелі Амсрікана вже родного Союзу.
ному році, точно в „День лістом Джонатаном Пове- допоможе Китаєві розбу- з кінием наступного тиж- До передбачуваної пе-
Батька своєї країни" Джор- m; заторкаючи справи дувати військову силу і тоді ня, віл 23-го ло 26-го лис- редконгресової зустрічі
джа Вашінгтона, 22-го лю-
того 1979, сповниться 85
f итайської Народної Pec– створиться новий запаль- топала, Екзекутива Укра- представників Екзекутивн
публіки і відношення Захо- ниЙ пункт на Далекому їнського Конгресового Ко- УККА і представників
років з того часу, як у пен- ду до теперішньої китайсь- СходіГ. мітету відбула тут минулої Президії КУК у справі на-
нсильванійському містеч- кої закордонної політики. Повер запитав Арбатова, п'ятниці, 10-го листопада. мічення складу нового Сек-
ку Шамокіні був створений Арбатов у першу чергу пе- коли Советський Союз вва- своє надзвичайне засідан- ретаріяту СКВУ обрано на
Український Народний Со- рестерігав західні дсржа- жатимс, що Китай став со- ня, обмірковуючи та вирі- представників від Екзеку-
юз і з цим — за словами ви перед співпрацею з Кн- юзником Заходу і чи про- шуючи ряд актуальних тиви УККА 1. Олекснна,
його основоположника о. таєм, а тісні зв'язки З'єд- даж британських літаків справ і проблем. Засідання, д-ра І. О. Флиса, мгра І.
Григорія Грушки — „Ук- наннх Стейтів Америки з для КНР вважатимуть до- в якому взяло участь 26 Базарка, ред. 1. Білннсь-
раїна воскресла в Амерн- Пекіном він назвав дуже казом такої співпраці. На це членів Екзекутивн, відкрив кого та проф. д-ра Б. Гна-
цГ. Відповідне відмічення небезпечним експеримен- Арбатов, усміхаючись від- і ним проводив екзскутив- тюка. Згідно з одержаними
цього 85-річчя, як і ряд ак- том, який може знищити повів: „Це був би дуже не- ннй віцепрезндент Іван вже інформаиіямн, така зу-
туальних організаційних, політику детанту і цілко- розважний крок зі сторони Олекснн. Пані 1 ванна Ро- стріч відбудеться в Ню
фінансово "- інвестиційних, вито зруйнувати співпрацю Великої Британії і він не жанковська, член Стату- Йорку 20-го листопада.
видавничих і культурних та Совєтського Союзу із за- служив би зміцненню ПОЛІ- TOBO! комісії СКВУ, поін-
загальних громадських В дальшому обміркова-
хіднім світом. тики детанту. Однак дуже формувала про суть, ціль но і вирішено такі справи,
справ і проблем були пред- Головний Екзекутивний Комітет Українського Народного Союзу під час нарад. і Розмова Арбатова з По- тяжко протягнути лінію та причини ряду пропоно-
метом розгляду та рішень як розподіл кімнат в готелі
На фото (справа): головний організатор Василь Оріховський, головний касир пані вером опісля появилася на розподілу, а скоріше це за- ваних Комісією змін чи ло- Амерікана. в якому відбу-
Головного Екзекутивного Уляаа Дячук, головний секретар Володимир Сохан, головний предсідник д-р Іван Флис, сторінках газет і журналів, лежало б від загальної полі- повнень до статуту СКВУ,
Комітету УНСоюзу під час ватимсться Третій СКВУ,
заступник головного предсідника д-р Мирон Куропась, головний директор для зокрема в „Дн Інтернеше- тичної настанови на Заході і шо вимагає узгіднення всіх на наради комісій і органі-
його чергових нарад, що Канади сен. Павло Юзик, заступниця головного предсідника пані Марія Душник, нал Гералд Трібюн", „Ди політичної ситуації в світі". членів СКВУ. Деякі із npo–
відбулися тут у приміщен- заційних надбудов, поряд-
та ред. А. Драган. Обсервер" та інших газе- понованих Комісією змін кова служба на Конгресі та
нях Головної Канцелярії у тах. „Нашою політикою не
власній Українській Будів- Політичні спостерігачі апробовано, а деякі відки- рял інших організаційних і
чим за цей самий час мину- 1975 роком, вони більше д о л Досі виплачено на пок- С погіршувати відносини з думають, що розмова Ар- нсно. фінансових справ, шо їх
лі минулої суботи, П-го лого року. Сума зібраних чим подвоїлися. „Свобо- тими країнами, які бажа- батова була зааранжована з
листопада, коли Америка риття коштів Конвенції су- Після відповідної уваги реферували мгр Іван Базар-
вкладок. дала суму 2,304, ді" виплачено цього року за му 320,848.00 дол. ють поліпшити СВОЮ СПІВ- розмислом з метою nepe– ко, рел. Ігнат Білинський
відзначала своє державне 259.00 дол., що було на членів суму 232,400 дол, працю з Китасм'', — зая- шкодити продажеві літаків та рішення в справі запля- та проф. д-р Богдан Гна-
Свято Ветерана. Майно УНСоюзу збіль- вив Арбатов в розмові, — для Китаю. Як відомо, нованого екуменічного Мо-
25,743 дол. більше, чим за 9 отже на 11,500 дол. більше шнлося до 42,972,003.00 до- тюк.
Наради відкрив і ними місяців 1977 року. Таке по- від попереднього року, та „але, якщо така співпраця КНР була зацікавлена в лебня, що має попередити Окремо обмірковано
лярів, себтя на суму 746, базуватиметься на антисо- купівлі принаймні 100 бри- Конгрес, мгр Іван Базарко,
проводив головний предг рівняння в минулому році на 40,000 дол. більше від 552.00 д о л Минулого року справу прийняття в члени
сідник д-р Іван Флис і в них виказало зріст у вкладках 1975 року. Видатки „Свобо- вггських основах, то, оче- танських літаків, які підно- адміністративний днрек- УККА, як одної із його
в тім самім часі зріст м зй- видно, вона матиме нега- сяться вертикально в по- тор УККА, поінформував
разом з ними, взяли участь на 17,223.00 дол. Відсот- ди" були у висоті 461,905.00 на виказав суму 739,79! .00 складових організацій.
усі головні екзекутивні уря- кн від бондів принесли 1, дол., себто на 30,000.00 дол. тивнин відгук в СССР". вітря. Така трансакція, вар- про підготову до запляно-
Д.Л. j Політика, метою якої є ко-' тости 800 мільйонів доля- ваних конгресових концер- АСОЦІАЦІЇ Українців в Аме-
довці: заступник головного 322,512 дол. прибутків, ви- більші, як в такому часі риці. Заяву Асоніяції в шй
предсідника д-р Мирон Ку- казавши зріст на 131,843 попереднього року, та на роткотривалі ефекти, ніко- рів, дуже допомогла б бри- ту і бенкету, а інж. Євген
Корпорація Дому У W - Івашків, голова метрополі- справі в принципі прпйня-
ропась, головний директор 00 дол. понад 80,000 дол. більше від ГО НЄ WOBOJbtttiffatfbfgUlb–танській економіці і забсз- тального Відділу УККА, то з тим, шо Асош'яція
УНС для Канади сенатор С^озу
Відсотки від гіпотечних 1975 року. Союзівка мала ки скомллікує ціпу справу, лечила б працю багатьом познайомив присутніх із переведе в своєщ, .статуті
Павло Юзик, заступниця позичок цього року ЗМЄН- всіх видатків на суму 352, -^- каже Арбатов. тисячам робітників. Дер- деякі достосування, зокре-
головного предсідника пані Всіх чиншів заірО місяців СТаНОМ ПІДГОТОВІ! ДО ВСЛИ-
шилися на 15.318.00 дол. та 128.75 дол. Минулого року 1978 року вплинуло на суму Одним з найнебезпечні- жавний департамент ЗСА, кої конгресової маніфеста- ма того місця, в якому
Марія Душник, головний дали суму 15,297.00 дол. Від цих видатків.було на 33,500 ших експериментів нових як відомо, у ранішій заяві Асоціація окреслюється, як
секретар Володимир Со- 1,311,311.00 дол., отже на ції.
позички для У НКорпорації д о л менше. Кошти друків 48,158 більше чим поперед- .китайських керівників, - відмічував, що ЗСА у цьому „організація організацій",
твердить Арбатов, - є їхнє випадку бажають бути нев- на Екзекутива
хан, головний касир пані Дому УНС до каси УНС твоІШГфАу 31,562.00 погодилася
нього року. Всіх прнбут- деякі зміни в складі зміняючи це окреслення на
Уляна-.Дяічиь та головний, вплинуло, 130,000.00 дол. -Щі'ьтугїтЧ^^ш ків-було ^;330^27-.00-дотг^ ІЬмагавня перетворити тральнимн. але чинно не делегації на Третій СКВУ: „організацію зі своїми від-
організатор Василь Оріхов- Прибутки Союзівки були у „ понад 9 041 00' дол Opra–' Видатки у звітовому часі КНР у велику військову супротивлятимуться про- з уваги на тс, шо прези- діламн". Згоду Екзекутивн
ський, як також запроше- висоті 409,117.38 дол., у нізаційних винагород вип- виносили суму 1,252,123.00 силу і стати бодай нефор- дажеві зброї для Китаю. УККА на прийняття Aco–
ний на ці наради редактор- порівнянні з 401,000.00 дол. лачено в сумі 59,174.75 д о л лента УККА проф. Л.Доб-
дол., виказуючи зріст на мальним союзником Захо- В загальному на Заході рянського включено до По- ціяції в члени УККА —
смерит Антін Драган. минулого року. Прибутки Ці винагороди зросли на 305,626.00 дол. На 29 від- ду. Така ситуація, на думку вдоволені з інтерв'ю Ар- чесної Президії Конгресу, а після переведення необхід-
Наради, після формаль- друкарні осягнули суму 462, 21,309 д о л в порівнянні з сотків або 43,000.00 дол. Арбатова, могла б BHTBO– батова, яке тривало чоти- мгра Бориса Потапенка до ного достосування до цьо-
ного їх відкриття та прий- 000 дол.; минулого року ця 1975 роком. Секретарських зросли кошти пального для рити несприсмливу для СС- ри години, а Едвард Крен- го статутч Асоціяції —
СР атмосферу, який у свою шав, британський спсція- Секретаріяту,
няття їх порядку і схвалсн- сума виносила 431,000 дол. нагород виплачено на суму їх місця в
огрівання і охолодження за мала б ост а і очно апробу-
чергу мусів би зміняти цілу ліст від підсовєтськоі про- делегації
ня виготовленого головним УККА займуть
Сума всіх видатків УН- 221,941.95 дол., себто на що виплачено суму 194,716. пані Слава Рубель, прел- вати ше Крайова Рала Дн-
секретарем Володимиром Союзу за 9 місяців цього 6,550.00 дол. більше, чим в 00 дол. Збільшилися на 67, систему співпраці з Захо- блематнки, назвав його ставник молодечих opraiii– ректорів УККА, яка мати-
Соханом протоколу з none– року винесла 4,248,855.00 такому часі попереднього 439 дол. та винесли суму дом, бо тоді ледве чи є сенс „дуже цікавою розмовою". зашй в Екзекутиві УККА, ме своє чергове засідання
реднього засідання, запо- дол. В порівнянні з none– року. 192,691.00 дол. оплати до 16-го грулня а. р.
чатковано традиційно зві- та представник Відділу
реднім роком, видатки зро- Платні працівників зро- Міського податкового Уря- УККА в Рочестері. На закінчення цього
том головного касира пані сли на 311,718 дол. У випла- сли цього року на 13,000.00 КАРТЕР ЗАРЯДИВ СКРІПИТИ Дебатовано знову enpa– свого надзвичайного iaci–
Уляни Дячук. тах членам помітно зросли д о л та виносили 210.578.00
посмертні допомоги, бо на
(Закінгення на crop, k) ЦИВІЛЬНУ ОБОРОНУ ЗСА ву пропонованих УККА
п'ятьох кандидатів на чле-
даиия Екзекутива УККА
рішила внаснгнуватн зі
Звіт Головного касира мгр 30,000.00 дол.; їх виплачено Вашінгтои. - 3 достовір- завдання запевнити, що на нів Президії Секретаріяту своєї каси 5(К) долярів та
Уляни Дячук у висоті 577,779 дол. Под- них джерел інформують, випадок нуклеарної війни СКВУ з Америки (на по- передати іч ЗУАДКомітС"
війного забезпечення вип- Відбулася конференція у справі що президент Джіммі Kap– якнайбільша кількість аме- перелніх нарадах Екзеку- тові з призначенням для
Головний касир пані Уля- лачено на суму 7,500 дол., тер ще минулого місяця риканських громадян у як- тиви на таких кандидатів пані Нали С нітличної, як
на Дячук насамперед поін- та акцидентового на 15,000 будови дому для старших зарядив скріпити цивільну найшвидшому періоді часу обрано І. Олекснна, мгра І. також рішено зайнятись
формувала про деякі зміни дол.; грошеві звороти дали оборону Америки на випа- буде евакуйована з великих Базарка, ред. І. Білннсько-
в інвестиціях та нові в бон- суму 214,728.70 дол., вика- на Союзівці док атомової війни із Со- міст, а також мають бути го, проф. д-ра Б. Гнатю-
організації ю фонду на по-
крнття коштів операції і
дах і гіпотечних позичках, завши зріст на 10,000 дол. Союзівка. - Із метою шої кількости мешканців, вєтським Союзом, який поліпшені заходи для oxo– ка та л-ра Р. Дражньов- лікування недужої дружини
що однодушно апробовано. Сума виплачених дозрілих з'ясувати справу дому для інвестуючи в таку будову протягом останніх кількох рони державних і військо- ського). Тепер, згідно з ін- ген. Петра Грнюренка. Зі
В дальшому пані Дячук по- вивінувальних грамот була старших віком членів, а будь-власні резервові фон- років видає приблизно 2 вих провідників, команд- формаціями мгра 1. Базар- своєї каси УККА виаснг-
інформувала: на 46,573 дол. меншою і зокрема довідатися точнь ди, будь-затятаючи відпо- більйони долярів річно на них постів і засобів зв'яз- ка, УККА і Комітет Укра- нував на гу ціль одну
За 9 місяців біжучого ро- виносила 618,106,00. дол. ше,які пляни Має нова Го- відні банкові позички. розбудову своєї власної ци- ку. тисячу ло:іярів, а другу
Присутні члени Управи їнців Канали поголились,
ку УНСоюз мав прибутків Наші видатки на оголо- лОвна Екзекутива УНСо- вільної оборони. шоб в статут СКВУ ввсс- тисячу пожертвував уже
на суму 4,995,407.00 дол. шення винесли суму 20,192. юзу, Управа „Об'єднання ставили головному предсід- Рішення Президента Білий Дім і Департамент ти зобов'язуючу вже на Блаженніший Владика
отже на З і 8.929 дол. більше, 00 дол.; порівнявши їх з Сеньйорів УНС" відбула ннкові різні питання і внс- представляє собою цілко- оборони вже довший час Третьому СКВУ зміну та Мстисл а в, М итропол ит
17-rd жовтня ц. р. конфе- ловлювалн свої думки, під- виту зміну в дотеперішній підтримували становище, шоб УККА і КУК, ці дві УПЦеркви в ЗСА.
ренцію з головним предсід- креслюючи, що справа бу- стратегії ЗСА, бо досі ава- що в обличчі зростаючої центральні
дови дому для старших ві- репрезентації Вкінці Е к з е к у т и в а
жалн, що не оплачується загрози з боку Совєтського українців на північно-амс-
У КІНЦІ цього тижня ником д-ром Іваном Флн-
сом у приміщеннях УHCo– ком саме на Союзівці має
для УНСоюзу велике мора-
старатися запевнити безпе- Союзу і з уваги на тс, що риканському континенті,
УККА прийняла ло відома
та апробувала пропозицію
юзу. В ній взяли участь ку великої частини амери- СССР сам поквапно розбу- мали в Преиілії Сскретарі-
РОЗПІЧНЕТЬСЯ ХІ КОНГРЕС СУМ майже всі члени Управи льне і престижеве значен- канського населення розбу- довує свою оборону, ЗСА ятуСКВУ по шість членів і
п. Тараса Максимовича на
створення нового Відділу
„Об'єднання", а саме: Анна ня; вони гаряче вітали дум- довою бункерів, бо в нукле- повинні скріпити СВОЮ ЦИ- шоб одним із цих шести
Елленвілл, Н. Й. - ологічний вишкіл І ПОЛІТИЧ- Дубас і д-р Ірена Крамар- ку д-ра Флиса, що Голов- УККА на Ф.іьориді.
арній війні, мовляв, це не- вільну оборону. Натомість
Секретаріят Центральної на освіта"; „СУМ та її чук, та пп. — Микола Ав- ний Уряд повинен пляну- можливо. Однак, заряджен- Державний департамент і
Управи Спілки Української довкілля" і „Господарська рамчук, інж. Іван Заяць, вати справу будови домів
Молоді інформує, що вже діяльність, як засіб дії інж. Омелян Смішкевнч і для старших віком, навіть у
ня Білого Дому не crocy– деякі агенції відносно роз-
сться розбудови підземель- зброєння противилися тим
Комбатанти підготовляються
цієї п'ятниці, 17-го ЛИСТО- СУМ". випадку неотримання феде-
пада ц. p., тут на Оселі У суботу, 18-го листо-
д-р Володимир Савчак.
ральних фондів і просили
них тунелів, схованок і т.п. плянам. Однак, як вихо-
Нова програма скріплення дить, перемогла концепція
до НІ Конгресу СКВУ
СУМА в приміщеннях но- пада, відбудеться Конгре- Д-р І. Флис поінформу- його порушити цю справу Ню Йорк. - У неділю, 5- гресу СКВУ панель на тему
цивільної оборони має за Білого Дому і Пентагону. „Архіви комбатантських
вої світлиці, розпічнеться совий бенкет з участю вав зібраних, що нова Екзе- на найближчих нарадах Го- го листопада ц. р. комба-
ХІ Конгрес СУМ, який представників українського кутнва має намір внести ловного Уряду. тантські організації відбули організацій та їх викорис-
тання". Головним допові-
триватиме до неділі, 19-го
листопаада включно.
політичного і суспільно- нову аплікацію про приз-
громадського світу та ре- нання федеральних фондів
Після відходу д-ра І.
Флиса, Управа „Об'єднан-
Група сенаторів ЗСА тут засідання в справі під-
готови до НІ Конгресу дачем буде В. Верига, а всі
українські та американсь-
Крім звичайної nporpa– презентантів молодечих у приписаному часі, а по- ня" відбула ще своє корот- відвідує Советський Союз СКВУ. що їх заініціювала
Головна Управа Братства кі комбатантські організа-
ми - вибору Президії, організацій, а після бенке- кишо заступник головно- кс засідання в якому, між
Конгресових Комісій, ви- ту товариська забава. Бен- го предсідника д-р Мирон Ленінград. - Минулої лю і питання пошанування 1-ої УД УНА та доручила ції назначать панелістів,
іншим, розглянено лист уп- завданням яких буде пода-
слухання і прийняття зві- кет розпічнеться о год. 8-ій Куропась мав у цій справі равителя Союзівки до інж. суботи, 11-го листопада, прав людини. Існує можли- містоголові Р. Данилюкові
вечора. неофіційні розмови з дея- сюди прибула 12-членна вість, що сенатська деле- сконтактуватися із усіми ти інформації про їхні ар-
домлень голови і членів Степана Куропася в справі хіви та пляни їх збереження^
Центральної Управи СУМ, У неділю, 19-го листо- кими референтами федера- дати У-го З'їзду Сеньйорів і делегація Сенату ЗСА, яка ґація, в якій представлені комбатантськими організа-
має теж відвідати Мінськ і ліберальні і консервативні ціями. Всі присутні підкреслю-
дискусії над виховними й пада, Торжественну Архи- льного уряду в Вашінгго- стверджено, що пропоно- валн. шо комбатанти в пер-
іншитми проблемами ерейську Службу Божу від- ні. Він висловив думку, що вана в тому листі п. Ква- Москву, а відтак у суботу, політичні погляди, зустрі- У нарадах взяли участь:
шу чергу повинні заступа-
Спілки, вибору нових Цен- правлятиме о годині 9-ій треба було б зібрати нові сом дата: 12-18 травня 1979 18-го листопада, відлетіти нсться в Москві ЗІ COBCT- О. Білевич (Об'єднання кол.
ти загальногромадські ін-
тральних Органів тощо, - рано Владика Василь Лос- аплікації від бажаючих ме- р. виглядає несприємливо, до Будапешту, Мадярщина. ським лідером Леонідом Вояків УПА), й. Вишне-
тереси українського наро-
приявні делегати і Тості тен, єпископ Стемфордсь- шкати в такому домі, тому тому що половина травня Брежнєвим. вецький (ОбВУА), Р. Гаєць-
ду. Для координації дій усіх
матимуть змогу вислухати кої дієиезії. Після обіду, на що попередні аплікації не буває рік-річно холодна, Делегація, що її очолю- Крім Рібікоффа і Бсллмо- кий (ГУ Братства 1-ої УД комбатантських організа-
п'ять коротких доповідей шостій Сесії Конгресу, від- дають достатніх інформа- зокрема в гірських околи- ють демократичний сена- на, в сенатську делегацію УНА), М. Грицков'ян (Т-во цій слід відбути спільну
Мирена Татарина з Кана- будеться вибір нової Цен- цій про кожного пстента, а цях. Рішено порозумітися тор Абрагам Рібікофф із входять теж демократи То- УПА ім. ген. Тараса Чуп- зустріч комбатантів всіх
ди, мгра Євгена Гановсько- тральної Управи СУМ, бу- крім цього їх виповнено в листовно як з інж. Kypo– Коннектикату і республі- мас Ігелтон із Міссурі, Ад- ринки), Р. Данилюк (ГУ країн поселення. правдопо-
го - ЗСА, проф. д-ра дуть прийняті резолюції і роках 1976777, і можуть їх пасем, який на ІУ-му 37з- канський сенатор Генрі лай Стівенсон із Ілліной, Братства 1-ої УД УНА). І. дібно після панслю, щоб
Григорія Васьковича - За- продискутовані інші за- Опрокинути федеральним ді плянував відбуття У-го Беллмон з Оклагоми, має Сем Нанн із Джорджії, Дмитрик (Об'єднання к. Во- евентуально реактивізува-
хідня Німеччина, МиросІ іслючні справи. Закриття урядом як перестарілі. Д-р ЗЧзду з кінцем травня, так й на меті обговорити зі со- Джон Ґленн з Огайо, Джон яків УПА) та В. Стек (Ук- ти Світову Раду Комбатан-
Підгірної - Канада і інж. Конгресу передбачається І. Флис також запевнив при- Управою Союзівки, беручи вєтськнмн лідерами і члена- Дуркін із Ню Гемшир, Ден- раїнсько-Американські Вс- тів. Внесок М. Грицков'я-
Василя Олеськова з Англії. на год. 4:30 по полудні. явних, що у випадку неот- під увагу кінець травня, пер- ми Верховної Ради такі пи- нис ДеКончіні з Арізони та терани). на, щоб ГУ Братства 1-ої
Теми доповідей: „Органі- Досі свою участь в Кон- римання федеральних фон- ші дні червня. Рішено також таяня, як договір щодо об- КвеНТИН БнрДИК ІЗ ПІВНІЧ- Наради, якими проводив УД УНА. через нею упов-
заиійна структура СУМ, як гресі зголосили понад 180 дів Головний Уряд УНСо- виготовити нові форми ап- меження стратегічної ато- ноі Д а коти, а з республі- Р. Данилюк, проходили в новаженого Р. Данилюка,
юзу розглядатиме можли-
делегатів із ЗСА, Канади, вості лікацій для бажаючих меш- мовоі зброї (САЛТ 11), за- канськнх сенаторів — Дже- дружній діловій атмосфері.
підбудова діяльности будувати оселю для далі вела підготову до Кон-
Юнацтва, Дружинників і Західньої Німеччини, Ве- старших кати в домі з метою зібра- ходи відносно замирення на коб Джевітс із Ню Йорку, По дискусії однозгідно одо- гресу від усіх комбатант-
віком кількома ти точні дані щодо якости і Близькому Сході, пробле- Ричард Швайкер із Пен- брено плян Головної Уп-
С е н ь й о р і в " ; ,.Виховна ликої Британії, Аргентини, фазами по 70 мешкальних ських організацій. прийня-
програма і практика з Бельгії, Франції та інших одиниць покищо для мсн- кількости мешканевих оди- ми Африки, як теж амери- нсильвенії та Пол Лаксалт равн Братства І-оїУДУНА то одноголосно.
Юнацтвом СУМ"; „Іде- країн. ниць. .ко-совєтську торгів- із Невади. влаштувати під час НІ Кон-
СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 16-го ЛИСТОПАДА 1978 4,249.

Василь Федорончук І. Вовчук Василь Лев


С В О Б О Д А ^ SvOBODA СІМДЕСЯТИЛІТТЯ
УКЇАІНСкКИА ЩОДІННИК WUE?P UX Я А І М І АЬ О АІ ІЧ
НЕВТРОННА БОМБА В 45-ТУ РІЧНИЦЮ ГОЛОДУ
F O U N D E D 1893
В УКРАЇНІ ПРОФЕСОРА Д-РА
Ukrainian newspaper published daiJy except Mondays and holi НА ТЕРЕЗАХ „РІВНОВАГИ ВОЛОДИМИРА ЯНЕВА
days by the U k r a i n i a n National A-ssocialion. inc.. -it
30 Montgomery Street. J e r s e y City. N-J.-C^OJ ТЕРОРУ" (Слово на Жалібній Маніфестації української громада в
Торонто, урадженій Відділом КУК 29-го жовтня) Довгий вік простелився в легка була ця праця, мо-
Р Е Д А Г У Є К О Л Е Г І Я У С К Л А Д І (поаібучно): Рим. — Після кількамі- тронної бомби, кремлівські житті професора Володи- лодь спротнвлялася чужій
Л ю б о в Коленська. Володимир Левснець, Зенон Снилнк. Василь сячної „летаргіГ, пробле- керівники мабуть робили Ш мира Янева, ректора Укра- владі. Так гартувалася вона
Тсршаковеиь (тепер виконуючий обов'язки голови Колегії) і ма невтронної бомби по- собі деякі ілюзії, що велика їнського Вільного Універ- в праці для свого народу,
Євген В. Фелоренко вернулася на дипломатич- пропагандивна кампанія, Наступ на село перево- Через фізичне знесилення ситету. Радощами і смут- кристалізувалися П харак-
ну сцену саме напередодні кинута і керована Москвою дили за мирних часів за населення большевицька камн виповнив його трудо- тери, серед неї і Володн-
deconJ Class Postage pa'd at the Post Office of Jersey City, fi j поїздки державного секе- проти нової американської урядовими настановами. тиранія намагається упоко- любиве життя, багате в різ- мир Янів. Він активізувався
Accepted for mailing at special r a l e of postage provided foi JN Закон від 7 серпня 1932 рити духа, шо кличе націю
Section 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 3 1 . 1918. таря Сайруса Венса до Moc– зброї, осягнула була успіх. нородні важливі події в oco– теж в працях Пласту. Всі
кви для переговорів САЛТ В дійсності, рішенням року став на диспозицію в до боротьби за державно- бистому, громадянському приготовлялися до нового
П е р е д п л а т и : на рік — J30.00, на пів року - 516.00, на з міся- 11. У половині жовтня аме- Картера ЗСА просто пос- голодовій облозі. „Закон політичну волю і свободу та науовому житті. збройного чину.
ці - S9.00. Д л я членів У Н С о ю з у 65 Є міс. З а кожну зміну а д - риканськнй уряд повідо- тавнли були Совєтському про охорону майна", як людську.
реси - 25 f. Чеки і money o r d e r s " в и с т а в л я т и н а ' S v o b o d l F ' . названо ту диспозицію, ве- Дещо з особистого Дос- Роки минали. Володимир
мив, що президент Картер Союзові пропозицію: ми Знесилений вставав наш тойного Ювілята: Володи- Янів скінчив гімназію, по-
рішив започаткувати здій- припиняємо виробництво лів „повести рішучу бо- нарід після 1921 року.
Р.О Box 346 J e r s e y City. N . J . 07303 ротьоу з протисуспільни- Ледве живий підводився мнр Янів народився 21-го чав студії філософії у Львівт
снювання програми „тех- невтронної бомби, а ви вза- листопада 1908 року у ському університеті, Сту-
нічного оновлення" деяких міну скоротіть ваші війсь- ми кулацько-капіталістич- він з гололової облоги
ними елементами", при- 1932-33 років. Посічений і Львові, в сім'ї гімназійного діював пильно з перервами
типів нуклеарної зброї, щоб кові програми на европей- професора. В дитинстві під час побуту в польських,
Сумнівний крок уможливити їхнє „перетво- ському фронті. Совєтн не рівнюючи їхні злочини до порубаний, ще не загоївши
державних, за які карало- ран останньої війни, як в стратив матір, бачив її тіль- згодом і німецьких в'язнн-
рення" в невтронну зброю. прийняли пропозиції, й не ки на світлинах, які дбай- цях. Закінчив студії ступ-
Протягом останніх тижнів поширюються вістки, що Одночасно Білий Дім уточ- зменшили своєї програми. ся розстрілом або позбав- 1946-1947 роках голодні
ленням волі на 10 років. ливнй батько й родина по- нем доктора філософії в
уряд президента Джіммі Картера в недалекому май- нив, що він не ЗМІНЮЄ ПОЗИ- Навпаки, вони були ймо- люди на Донеччині пекли казували дитині, юнакові й берлінському унівсрсите-
бутньому таки плянуе встановити „нормальні" дипло- ції, прийнятої Картером в вірно переконані, що про- Протисуспільні вияви хліб з лободи, а Поділля й дорослій лідині. І життьо- ті. Промоційна докторська
матичні, економічні та інші зв'язки з комуністичним квітні ц. p., що полягала в позиція Картера не була — поняття дуже широке. Дніпропертровшину ряту-' ві обставини і місяць лнс- присяга спрямувала його на
В'єтнамом, зокрема з уваги на факт, шо Ганой вже рішенні тимчасово відклас- пропозицією, а зреченням. Коли батьки зберігали зер- вали від голоду селяни за- топад спричинювали гарт науково-педагогічну працю
більше не вимагає, щоб ЗСА дали тій азійській країні ти виробництво невтронної Утверджував їх у цьому но для дітей, їх зачнсля- хідніх областей, ще не духа, силу волі, кристалі- в Українському Вільному
„повоєнну фінансову допомогу", як це робив раніше. бомби. переконанні напевно від- ли до протисуспільних ку- б у л о ДО КІНЦЯ СКОЛЄКТИВІ- зування характеру юнака, Університеті, яку почав
Старання встановити „нормальні" зв'язки між Ва- У практичній площині гук організованої ними в лацьких прихвостнів. За зоване село. який під опікою батька й старшим асистентом при
шінгтоном і Ганоем розпочалися ше за президенту- значення цього заходу по- усьому світі кампанії проти розкрадання колтоспно-ко- А в 60 роках нація, на- родини виростав у любові катедрі філософії і nocryn–
ри Джералда Форда, а теперішній уряд президента лягає в тому, що Білий Дім невтронної бомби. Тим ча- оперативної власності) за- перскір плянам творення до рідних, людини взагалі і нево дійшов до ранги зви-
Картера прикладає цій справі навіть ше більше уваги. бажав вказати СССР, евро- сом Червона армія зосеред- кон велів „застосувати, як абстракції совєтського -зокрема-до-народу^Десяти^ чайного професора-в-і963-
Самозрозуміло, шо ЗСА повинні старатися мати пейським союзникам і амс- жувала всі свої зусилля на міру, судові репресії" — народу, в національному річний юнак разом із бать- році. У тому часі займав
якнайкращі відносини з якнайбільшою кількістю країн риканській громадськості, будові тактичної й нук- розстріл і конфіскацію піднесенні виробляє свій ком переживав радощі і різні академічні пости, та не
світу, бо нормальні зв'язки, скріплюючи взаємозрозу- що якщо Президент не вирі- леарної сили, скерованої майна. Для охорони кол- шлях до здобуття держав- невдачі великого зриву до тільки в УВУ. В роках W61-
міння, сприяють справі світового миру. Однак, існує шив на користь невтронної проти Західньої Европи. госпної власності! — ланів, ної волі і свободи ЛЮД- волі і самостінности. Бать- 1964 був продеканом Філо-
багато причин, чому Вашінгтон таки не повинен бомби, він і не вирішив за Вона виготовила нову ба- споруджували вежі, зав- ськоі. За окресленням пое- ко пояснював причини нев- софічного факультету. У
встановляти „нормальних" зв'язків з Ганоем, не зва- зречення, і тому має намір лістичну ракету середнього вишки біля 100 метрів, з та В. Симоненка: дач, і хлопець зрозумів, що роках 1964-1968 - дирек-
жаючи на те, що в'єтнамський комуністичний режим зберегти відкритим на май- засягу, СС-20, безконечно яких активісти охороняли тільки національна свідо- тор Делегатури УВУ у
тепер дешо змінив свої „вимоги" відносно ЗСА. бутнє вибір виробляти нову небезпечнішу для безпеки колгоспну власність, щоб Ніхто не перекпеслить мість, сильна воля і посвя- Франції, від 27-го квітня
Америка повинна встановляти добрі відносини з зброю. Західньої Европи, ніж аме- голодні не зрізували колос- мій народ! та та чин ведуть до здобут- 1968 року з перервою -
миролюбними державами світу, але комуністичний Чому обрано момент для риканська невтронна бом- ків і не відгортали картоп- Пощезнуть всі тя незалежности і суверен- ректор УВУ по сьогодні.
В'єтнам до цієї категорії країн цілком не належить. оголошення рішення Kap– ба для безпеки СССР. Про- лі. За зірвані колоски чи ности своєї держави. Тому Попри ректорську працю,
те, всі так звані „nporpe– назбирані на стерні кара- перевертні й приблуди
Ганой потоптав паризькі мирові договори з 1973-го року тера якраз напередодні роз- І орди завойовнуків-^ вже як учень гімназії ак- якій віддався всеціло, зай-
і силою зброї завоював Південний В'єтнам, де встановив мов Венса у Кремлі? У вузь- сивнї" європейські сили, на-лося, як за державні зло- тивізувався він у діях моло- має також інші відповідаль-
самперед комуністи, opra– чинн. заброд!
жорстоку комуністичну диктатуру, а також допоміг кому значенні не існує спо- ді, що в першу міру через ні становища. В роках 1947-
встановити комуністичні режими в сусідніх Камбоджі та лучення між проблемою нізовані й маніпульовані Не перевелися ще люди, працю в школі та націо- 48 - викладач психології в
Кремлем, маніфестували Багато горя зазнав укра-
Ляосі. Таким чином, якщо теперішній уряд президента невтронної бомби, яка є шо вважають большевизм їнський нарід, скутий боль- нальну самоосвіту посвя- Духовній Семінарії на
Картера з великим поспіхом старатиметься „нормалі- тактичною зброєю, і nepe– проти цієї бомби. інтернаціональним і не до- шевицькнми обручами в чували своє знання і роботу Пршбергу, з 1963 надзвн-
зувати" відносини з комуно-в'єтнамським агресором, то говорами САЛТ, котрі сто- Нове рішення Картера бачають, що голодоза об- імперському комплексі для визволення батьківщн- чайним, а з 1965 звнчай-
це може потягнути за собою дуже від'ємні наслідки, бо суються виключно обме- уможливити перетворення лога України була етапом у СССР. Але й Москва не ни з-під ворожого ярма. Не ний професор Українсько-
провідники комуністичного табору можуть прийти до ження і контролі страте- деяких типів американської московсько-боЛьшевпць- здобула перемоги. їмпер- го Католицького Унівсрси-
висновку, шо ЗСА і в майбутньому поспішатимуть з гічної зброї. Але в загаль- атомової зброї в невтронні кій війні проти національ- ські протиріччя не ЗМЄН- тету ім. св. Климентія Папи
визнанням встановлених силою зброї і насильством ніших рамках легко збаг- бомби показує, що справж- ної ідеї , що -виявилася в шуються, а їх стає шода- в Римі і в роках 1965-1970 -
комуністичних режимів також в інших частинах світу. нути логічний зв'язок між нім „вузлом" совєтсько- національно-культурному лі, то більше. Як і со- декан Фі л осо фіч но-гу маніс-
Поспіх Вашінгтону щодо „нормалізації" зв'язків з житті нації і в імперсь- рок п'ять років тому при своїми розмірами нагадує тичного факультету того ж
питанням „гльобальної рів- американськнх переговорів Полтавську. Після Полта-
Ганоєм може стати заохотою для комуністів розпочн- новаги" між двома cynep– про озброєння, включаючи кому комплексі, в ЯКІЙ СИ- будові соціялізму, так і ни- університету. Як ректор
нати чи продовжувати свою агресивну діяльність на дою втиснуто Україну і ні, при будові комунізму, ви, як говорив поет, ,,BO– УВУ, крім науково-педаго-
потугами і питанням різних стратегічне озброєння, є не єводи - Петрови собаки
інших обширах світу. „регіональних рівноваг". так безпека двох вслико- скуто імперськими обру- „боротьба за хліб" була і є гічної І видавничої праці цієї
чами. Можуть сказати, що першочерговим завданням рвати й кусати", а нині те ж інституції, приклав усіх
Крім того, визнання американським урядом тоталі- Проблема невтронної бом- держав, як безпека Захід- роблять пси Брежнєва, ви-'
тарного режиму в Ганої скріпить престиж комуніс- би входить в дискусію про ньої Европи, або радше мо- закон від 7-го серпня вида- партії. Як тоді, так і нині старань до закупна нового,
но для СССР. Так, закон хліб допомагає збирати гріті в сталінському гніз- пристосованого до вимог
тичного „уряду" і спричиниться до посилення марк- успішнішу стратегію для жливість, щоб СССР міг ді. Пригадується Шевчен-
систськоі диктатури у В'єтнамі. Це підкреслюють оборони Західньої Европи і фактично здійснювати в ній був всесоюзним, але засто- військо і мобілізоване місь- науковл-педагогічної пра-
совували його головним ке населення. На липне- кове бачення. Роздумуючи ці, будинку при вулиці Пін-
найновіші втікачі з В'єтнаму, які тисячами тікають до отже про вагу, яку „евро- право до „обмеженої суве- над Полтавською трагеді-
сусідніх некомуністичних країн, і які, описуючи терор у пейський фактор" мусить ренности". чином в Україні, етнічна вому пленумі' ЦК КПСС ценавер у Мюнхені. За його
Росія не зазнала жахів но- Брежнєв, бідкаючись, що єю поет в поемі „Іржаг. стараннями Блаженніший
В'єтнамі, закликають Вашінгтон не встановляти нор- мати в ширшому рівнянні Отже, суттєвий вузол ДЙ- вець" говорить:
мальних зв'язків з Ганоєм. совстсько-американської скусії на тему невтронної го, бо там ше тільки по- багато областей України Патріярх Иосйф дав велику
„рівноваги сил". бомби є політично-стратс- чиналась колективізація, а не виконують плянових Нарадила мати суму грошей, майже повну
У додатку, В'єтнам тепер має підтримку Совєтсь- українське селянство ско- завдань по зернові, вима- ціну будинку, розуміючи, як
кого Союзу, з яким недавно підписав „договір дружби", У світлі такого стану слід гічного характеру, себто Як пшениченьку
вплив невтронної бомби на лективізоване в 1931 році. гав, щоб партійна знать пожати, добрий господар, потребу
а натомість між В'єтнамом і комуністичним Китаєм, розглядати значення проб- Колективізацію в етнічній тиснула. Обіцяв, шо як Університетові мати влас-
теперішнім запеклим ворогом Совєтського Союзу, лемн і пояснювати вище- „рівновагу терору", на яку Полтаву достати!
парадоксально спирається Росії переводилось значно зберуть через десять років не приміщення, конечне для
відносини дуже напружені і часто доходить до збройних згадане повідомлення Kap– обережніше, а в партійних по тонні на ayuij населен- зорганізування й розгор-
зударів. Якщо уряд президента Картера плянує поліпши- тера. Дискусія про нсвтрон- нині світовий мир. Ой, пожали б якби були
директивах заборонялося ня, тоді партія набпизить Одностайно стали. нення праці'нашої єдиної в
ти свої зв'язки з Пекіном, шоб таким чином зменшити ну бомбу триває майже Аргументація прнхнль- вільному світі ВИСОКОЇ ШКО-
небезпеку для світового миру з боку Москви, то навряд ників невтронної бомби та- застосовувати в нечорно- забезпечення продуктами Та з хвастовським
рік. земних районах успішну харчування, згідно з науко- ли, що плекає справді вшь-
чи повинен Вашінгтон „нормалізувати" відносини з Прихильники нової зброї ка: СССР має сьогодні в полковником
практику її в зернових ра- во-обгрунтованими нор- Гетьмана єднали. ну науку. На сторожі такої
Ганоєм, який є ворогом комуністичного Китаю. Хоча в представили її як „чисту Европі виразну перевагу в високої школи стоїть, він
майбутньому ситуація може змінитися, то під сучасну галузі конвенціонального йонах. мами.
бомбу", щоб підкреслити, Шукаймо і творім одно- разом із 8исококваліфікова-
пору комуністичний Китай ше представляє собою меншу що вона має куди менші озброєння (3 проти 1. коли Більше як півстоліття Схиляючи голови перед стайність спільноти, подо- ним професорським КОЛЄК-
загрозу для Америки і цілого вільного світу, ніж нищівні наслідки ніж ато- брати до уваги ділянку тан- минуло, як большевицька жертвами, замореними го- лаймо політичну декомпо- тнвом. Ректор Янів про-
Совєтський Союз. мові бомби нормального ків). Збереження рівнова- Росія, вибивши зброю з лодом, у скорбі пізнаймо зииію, бо в ній звужу- вів у життя авдиторне нав-
Прихильники „нормалізації" зв'язків з В'єтнамом типу, тоді як опоненти ВІД- ги залежить таким чином рук, завоювала УНР і. корінь лиха, прозріваймо, ється національна ідея і чання в УВУ, потрібне для
підкреслюють те, шо Ганой вже більше не видвигає повідалн іронічною нас- від можливости союзників включила Україну в імпер- щоб не бути обдуреними. самі себе боремо. Незаба- повноякісного розвитку вн-
передумови, шоб Америка дала В'єтнамові „повоєнну мішкою. означаючи її „су- ужити тактичну атомову ський комплекс. Відчужив- Нації творяться не тільки в ром Ш СКВУ. CnpoMO– сокої школи. Ректор.Янів
фінансову допомогу" і протягом останніх кількох місяців перкапіталістичною збро- зброю проти в:йська-arpe– ши українське селянство переможних битвах, а й жімось постановити на дбає про постійне видаван-
передав у руки американських чинників тіла кілька- сю", бо вбиває людей і, сора, якби воно заломило від землі, MOCKOBCbKO– горе цементує національні ньому, щоб уся українсь- ня УВУ - том Наукових
надцятьох ,,пропалих без вісті" американських вояків, залишаючи непошкоджени- атлантійську обороноздат- большевицький уряд тричі спільноти, коли пізнають збірників, серед яких зас-
ність. Але трудність ПОЛЯ- ка спільнота в світі в один
які загинули під час війни в Індокитаї. Ці аргументи ми будинки, заощаджує та- організовував голод в Ук- його причини і одностай- день з року в рік в жалобі
1
луговують на спеціальну
прихильників встановлення „нормальних" зв'язків з гим чином власність. гає у факті, що вживання раїні, виморюючи голодом но стануть до боротьби, увагу зредаговані ним нау-
нормальної атомової зброї молилась за замучений в
Ганоєм непереконливі, бо комуно-в'єтнамці вже давно Треба зазначити, що коли населення. Це стало засо- об'єднані національною голодовій облозі України.
знають, шо Америка все одно не погодиться і не плянує проти совстських військ бом у боротьбі проти ук- ідеєю. Трагедія, що її за-
в квітні Картер рішив був
дати В'єтнамові жадної „повоєнної фінансової допомо- відкласти виробництво нев- (Закінгення на crop, if) раїнської національної ідеї. знала нація 45 років тому (Кінець) (Закінгення на crop, 6)
ги", бо Ганой своєю агресією проти сусідів і терором
відносно власного населення не заслужив собі на жадну
допомогу. Щодо передання тіл „пропалих без вісті"
американських вояків, то загально відомо, що це тільки
черговий пропаґандивннй крок, який мас на меті Михайло Кушнір пзгідності! між поступуванням і знанням, яке постаємо.
Вартість життя одиниці не можна міряти запасом
посідання нею відомостей про минулі добра. Цю
становить новий факт у свідомості сучасної епохи. Він
спричинює зростаюче напруження, конфліктів між цими
обома формами. Але з хвилиною, коли перестає
здобути „приязнь" Америки, бо комуністичний
В'єтнам находиться в збройному конфлікті з двома ПРОБЛЕМА ЖИВОЇ вартість міримо реалізашйною здібністю, справжнім і
відповідальним зворушенням, свідченням собою мину-
вистачати антнкварно-ерудитний стосунок до минулого,
і коли водночас зростає потреба шукати в актуальному
комуністичними сусідами, а саме, Китаєм і Кам-
боджею. ТРАДИЦІЇ лого, яке триває. Це вимагає сильнішого наголошення житті зв'язок із давниною, виростають перед вашим
активного боку людської природи, моментів характеру й поколінням нові й вагомі завдання: проаналізувати щиро
Отже, як бачимо, аргументи проти встановлення обичаю, а не тільки інтелекту. Знання може завести нас й у тій щирості майже немилосердно та безпощадно, яке
„нормальних" зв'язків з В'єтнамом набагато сильніші, усюди, можемо і мусимо тільки в одному, окресле- минуле живе в нас і почерез нас - насправді, якому
ніж за „нормалізацією" відносин. 14J ному долею, місці, часі.і просторі, даючи самим собою минулому даємо вираз у нашому щоденному буттю і в
вираз минулого, яке завдяки нам триває і остає в наших змаганнях; сконцентрувати історичні досліди на
Починає нині визрівати переконання, що надто теперішності. Ніхто не вибирає собі батьківщини. Такям- шляхах, які будуть визначені в процесі тієї аналізи
Британський уряд однобічно, неслушно підвищено, з двох форм оставання чином підкреслювання ваги минулого, яким живемо,
минулого, тільки цю одну, шо основується на досліджу- означає наголошення ролі національного звичаю і ролі
сучасности; підпорядкувати досліди пережиттямі чинам,
шо актуалізують окреслене минуле,, осягти завдяки
одержав вотум довір'я ванню і пам'ятанню. Тяглість культурного життя обов'язків, зв'язаних із конкретною історичною ситуа- здобуваного знання поглиблення реальних і відповідаль-
Лондон, Англія. - Бри- вилися вимозі консерватис- зберігається не тільки при допомозі знання про це, що цією, означає вищість реальних, зобов'язуючих, органіч- них актуалізацій.
танський уряд меншости, тів про негайне скликання минуло, але зберігається теж утримування у життю них форм життя над довільністю виключно ІНТЄЛЄК-
під керівництвом прем'єр- парляментарннх виборів у цього, що було. А навіть значно глибше і ліпше туального вибору і поверхового переживання різно- Змагаючи до згармонізування обох форм оставання
міністра Джеймса Калла- Великій Британії ше цього зберігається ця тяглість між вчора й сьогодні завдяки рідних минулих вартостей. минулого, звільняємо поняття традиції від небезпек, яю
гена, одержав в кінці ми- року. цьому, шо сьогодні живемо так, як ми жили вчора, ніж йому - - принаймні від сторіччя - . луже сильно
нулого тижня вотум Д0ВІ- Очевидно, якшо голосу- завдяки цьому, шо знаємо і пам'ятаємо про звідкіль інде 1 врешті зрозуміння ваги, яку має ця друга форма загрожували. Від небезпеки історизму, який, трактуючи
р'я в Палаті Громад і це вання в Палаті Громад бу- байдуже минуле. Істотний і тривалий зв'язок між вчора й оставання цього, що минуло, веде до нового розу- ціле минуле як традицію, відбирав їй елемент вартості!,
дасть можливість урядові ло б випало на користь сьогодні основується на посвояченнях, глибших ніж ті, міння збірного життя. Вартість звичаю й обов'язку с що зобов'язувала до окресленого типу життя, а також
від небезпеки антиісторизму, який згідно з проспек-
залишитись при владі бо- Консервативної партії, які створюють знання і пам'ять. Є це посвоячення, що спільною мірою для всіх, незалежно від маєтку й освіти. тивною поставою не дошнював взагалі значення тради-
дай до весни 1979 р. і не Каллаген був би змушений зв'язують звичаєм, устійненнм стилем життя, структу- Є мірою, яку витримує проста людина, зв'язана з рідною шйних пов'язань.
треба буде розписувати но- розв'язати парлямент і за- рою мислення, способом відчування. Посвоячення цього землею любов'ю праці й власності!, яку повинен
вих парляментарннх внбо- повістн вибори, шо було б типу відіграють вирішальну ролю в підтримуванню витримати теж і вирафінований інтелектуаліст, коли має Із цих небезпек виростає поняття традиції як
рів вже тепер, як цього некорисним під теперішню тяглости й суцільности життя одиниць і народів. І саме в жити відповідально. З цього становища починаємо засадничо пов'язане зі сферою минулого, яким живемо, і
домагалися консерватнетн. пору ані для Лейбористсь- цих посвояченнях виявляється сила минулого, яке ще розуміти, що тяглість культури вдержується не тільки сягаючи в пам'ятеве минуле настільки, наскільки воно с а
Політичні спостерігачі вн- коі партії, аиі для еко- живе, яке — не один раз — завжди живе. завдяки цим нечисленним, які витривало глядять у дійсному зв'язку з духовим змістом діючого покоління.
словили думку, шо якщо б номіки країни. Тому, шо минуле і пильнують пам'яттю, щоб його доробок не
Визнання, що життєва форма оставання минулого пішов у забуття, але і завдяки цій великій масі, яка в
сьогодні відбулися вибори справа голосування була, може мати більшу вартість ніж пам'ятева форма, веде до окресленому місці, часі і просторі, на землі своїх батьків
у Великій Британії, то принаймні для урядуючої вагомих консеквенцій.Воно означає передусім скріплення веде щоденне життя, сповнене труду й витривалості!, Використана література:
Лейбористська(Робітнича) партії, дуже важливою довір'я до сил і можливостей біжучого життя, віру в життя, яке — багатократно Подібно супроти проти-
партія Каллагена лотсрпі- справою, керівники Лейбо- 1. Benedetto Сгосе: „La storia come pensiero e come azione", ed.
вартість нової культурної творчости,' Шлях до культури венств — зберігає мову, віру, звичай і характер предків. Laterza, Ban, 1954.
ла б напевно поразку у ристської партії робили все веде не тільки — а може навіть і ненайкраще — почерез Бо не тільки в книжках і музеях зберігається від непам'яті
зв'язку з багатьма контро- можливе, шоб у голосуван- 2. Ernst Troeltsch: „Derrfistorismusund seine Prbbleme"; 1922.
знання про дасній доробок, але через формування дорібок давніх віків. Може краще і глибше, може навіть 3. Ernst Troeltsch: „Der Historismus und seine Oberwindung",
версійними справами і тяж- ні взяли участь усі члени біжучого життя згідно з сучасними змаганнями й справедливіше і з більшою ретельною пошаною збері-
ким господарським станом Палати Громад, навіть ті, 1924.
ідеалами, а на основі минулого, яке живе в теперіиь гасться - принаймні частина цього дорібку - в 4. K. Heussi: „Die Krisis des Historismus", 1932.
у країні. За висловом ло- які були відсутніми чи хво- ності. А втім кожна велика культура жила здійсн реальному і щоденному стилі життя наростаючих
вір'я голосувало 312 послів рими. Таким чином, уряд і 5. N: Mfihlenfeld: „Politik ohne WunschbiWer, - die Konserva–
Палати Громад, проти - нюванням власних вартостей, дисциплінуванням особо- поколінь народу. tive Aufgabe unserer Zeit", 1952.
партія врятували, бодай на вости, візісю нового життя, а не наслідувальним
300. Таким чином, урядова деякий час, престиж уряду і 6. Уч Bury: „idea of Progress" (New York, 1932).
партія здобула 12 голосів, одержали можливість віл- оживлюванням у собі переказаних вартостей. Підкрес- Противенства і гармонія між формами 7. E. Spranger. „Kultur und Emehung", 1928.
не конечно членів Лейбо- повідно підготовитись до лення значення, яке має оставання минулого в дійсному оставання минулого
ристської партії, які проти парляментарннх виборів. житті, веде до нового оцінювання одиниць. Тоді
ставиться вимогу внутрішньої суцільности, а зокрема Зріст значення життєвих форм оставання минулого (Кінець)
Ч. 249. СВОБОДА. ЧЕТВЕР. 16-го ЛИСТОПАДА 1978 З

шдйН
О. Коваль

ПЕРЕД ХІ-ИМ КОНГРЕСОМ


СУМ
Х-ий Світовий Конгрес СУМ з 1973 року, що відбувся в
часі 11 Конгресу СКВУ в Торонто, обговорив і вирішив

молоді
чимало питань для практичної праці цілої Спілки. Деякі
питання залишились, однак, відкритими і їх намагалися
розв'язувати в ході самої праці виконні органи СУМ на
всіх щаблях нашої організаційної структури. За тих п'ять
років виринули також нові проблеми і ускладнення, які
мусітимуть бути предметом розгляду на Конгресі, рядом з
тими, що повторяються, але вимагають нового підходу і
Голова ЦУ СУМ мі р О. Коваль промовляє на пленарній нових рішень.
^^^^^^^^ сесії. Очевидно, в міжчасі зайшли зміни в Україні і серед
нашої спільноти у вільному світі.
Вітаємо Делегатів на ХІ Світовий Конгрес СУМ
МПІШШІІШШІІІІІШІІІШШШШІІІІШІІІІІШІІШШІШ
Внутрішнє положення української еміграції сволюціону-
вало в напрямі ідейного скріплення національно-револю-
ційними процесами в Україні,а рівночасно послабло з прн-
чин асиміляційних процесів з одного боку,а на відтинку
дорослої молоді, через інфільтрацію лівизни, з другого. Ці
Вітайте! ністичних течій, марксизму, два процеси на довшу мету є небезпечними й алярмую-
ленінізму, троцькізму. евро- чими, бо вони заторкують кількісну і якісну сторінку
Крайова Управа Спілки Української Молоді Америки комунізму. націонал-кому- української дояспори. Коли до того додати послаблення
щиро вітає всіх делегатів на ХІ Конгрес СУМ-у, який нізму і їхніх гібридів - на відтинку наших традиційних Церков, де втрати
відбудеться 17-го, 18-го. 19-го листопада ц.р. на оселі в дружинник може без ВІДПО- священнків-патріотів, що вмирають, нема ким у відповід-
Елленвіллі. Ми вітаємо і запрошуємо до участи в відної оцінки і знання влас- ній мірі і якості заступити то постає занепокоююча карти-
Конгресі ширше членство нашої Спілки, як рівнож ної духовости розгубитися. на нашого завтра.Очевидно,що більшість тих проблем,як
представників наших братніх молодечих організацій, Ідеологічно-суспільно-полі- культура, шкільництво,суспільна опіка,оборона людських
ідеологічних товариств та всіх, зацікавлених у виховно- тичний вишкіл стає конеч- і національних прав будуть предметом нарад Світового
му процесі української молоді і нашого юнацтва. Перед ністю. Конгрес СУМ-у по- Конгресу Вільних Українців, але Конгрес СУМ не може
нами стоїть цілий ряд питань, до яких мусимо зайняти винен заангажувати сеньйо- відмежуватися в своїх нарадах від решти суспільної і
становище і винести рішення на майбутнє. На рідних рів з відповідною освітою політичної проблематики, яка творить довкілля і атмос-
землях окупант насильно денаціоналізує українське як керівників ОТИХ ІДЄОЛО- феру виховної і суспільно-політичної ДІЯЛЬНОСТИ МОЛОДЄ-
молоде покоління і старається з них зробити новітніх гічних грутків і застанови- чої організації, якою є наша Спілка. Ми діємо на тлі
яничарів. Українськими культурними діячами ворог тися, яким чином знайти цілости наших суспільно-політичних відносин і чужого
заповнює концтабори, психіятричні заведення і тюрми. підтримку від братніх opra– довкілля, а також світового міжнародного положення.
Народовбивство проходить на наших очах і до цього ми нізацій Визвольного Фрон-
ту,щоб поставити до диспо- В світлі повище сказаного. Конгрес СУМ має дати в
мусимо зайняти зобов'язуюче становище. На еміграції, першу чергу відповідь наскільки ці факти йдуть по лінії
проте, денаціоналізація поширюється, хоч і до того ЗИЦІЇ ДРУЖИННИКІВ ВЄЛИЧЄЗ-
ніхто не примушує. ний капітал знання і досвіду нашого Ідеалу. Треба з натиском підкреслити, що ніякі
зрілих політичних діячів з чужі міражі й фата моргани не сміють притемнити нам
ООЧСУ. ЛВУ. Сеньйорату нашого ідеалу, що спочиває на традиційних сильних
Тисячі наших братів і сестер синів і дочок стоять ТУ CM-у і тим піднести рі- основах служіння Богові й Україні. Тому Конгрес СУМ, в
осторонь українського життя і поволі потопають у вень ідеологічного знання ніякій мірі, не збирається ревідувати Виховного Ідеалу
чужому середовищі. Ми мусимо знайти методи, щоб Члени Центральної Управи СУМ і частина учасників X Конгресу.
дружинника. Вклад наших СУМ, а може тільки ревідувати шляхиі засоби, які
допустити до добровільної денаціоналізації і врятувати наукових діячів був би дуже виявляються невистачаючі для успішного його здійснення;
здоровий елемент для української нації. побажаний. Якщо ми дій- чи наближення до нього.
В іншому місці цього числа перелічено цілий ряд НА СТОРОЖІ СПРОМОЖНОСТЕЙ... сно дорожимо будучим на- Згадані тут зовнішні чинники мають безперечно свій
питань, над якими нам треба задержатися. продиску- шої Спілки, нашим завдан- (Закінгсння на crop. Jf)
тувати і винести постанови, постанови гідні нашої (Думки з приводу ХІ-го Світового Конгресу СУМ) ням є подбати, щоб дру-
Спілки, постанови, які мусітимемо виконати на протязі жинники перенимали пози-
наступних п'ятьох років. Швидким темпом набли- зичного виховання, бо, на Інновацією, що себе ви- ції сеньйорів зберігаючи Ігор Для бога
жається Світовий Конгрес жаль, брак кваліфікованих правдала. було уведення ідейку чистоту цих позицій і
Вирімо. що всі делегати приїдуть приготовані, щоб СУМ, ХІ-ий з черги, а з ним виховників змушує осеред- поняття дружинника у такими їх передавали нас-
і довгоочікувана конфрон- ки до такого роду діяльнос- структуру нашої Спілки. тупним поколінням.
Важливість Зовнішньої Роботи
розв'язати ці проблеми. Віримо, що делегати, виховані в
Спілці, а багато народжених поза містами української тація думок та досвіду деле- тн. Дружинник — це дійсний Пізнавши свою духовість, Членів СУМ
земіїі знайдуть нові методи, щоб довершити завдання і ґатів з трьох континентів і Два важні чинники ще не член СУМ-у, у віці від 18 до дружинник може ВКЛЮЧИ-
семи країн діяльности СУМ. одержали відповідного на- 33 літ, який активно формує тися у проблематику націо- Зовнішня діяльність або право звертатися до свого
цілі Спілки Української Молоді.
Персдконгресові комісії, а світлення на сторінках ук- власний характер і світо- нальних і людських прав в встановлення та задержан- уряду та до своїх прсдстав-
Усім делегатам бажаємо успіхів у переведенні Конгре- саме організаційно-onepa– раїнської преси та на фору- гляд за поміччю вишколу Україні. Боротьба в оборо- ня зв'язків із позасумівсь- ннків за підтримкою для
су для добра не тільки самої Спілки, але для добра тивна (Канада), організа- мі молодечих організацій: по гуртках, а таки, найбіль- ні Нескорених нашої Нації ким світом, є однією із най- української справи. Члени1
поневоленого українського народу, щоб прискорити його ційно-технічна (Америка), справа мішаних подруж та шс самоосвітньою працею містить у собі ще багато важливіших галузей праці СУМ-у повинні точно слід
воскресіння. організаційно - статутова навали чорного населення над собою. Потреба обду- необговорених спромож- членів Спілки Української кувати за порушенням люд-
(Німеччина), мандатно-но- по містах. Мішані подруж- мати формальні рамці для ностей для власної активі- Молоді. Праця на зовніш- ських і національних прав
мінаційна (Великобританія) жя, це - явище, що набирає передання виховного зміс- зації та для широкого опри- ньому відтинку так же важ- московським режимом на
Крайова Управа СУМА та фінансово-бюджетова все грізніших розмірів і з ту передбаченого Правиль- люднення серед чужинець- лива у внутрішній роботі, Україні і відразу звертати-
(Німеччина) вже від довшо- цього боку ми його повинні ником Дружинників більш кого світу кривд заподіяних тобто у виховній ділянці, і ся до свого уряду та своїх
го часу розгорнули свою оцінювати. Незнання мови ніж коли на часі, бо дотепс- українському народові на вона вимагає такого самого законодавців за інтервенці-
діяльність, щоб проробити, у дітей, конфлікт двох світів рішні теоретичні рамці всіх щаблях його духових поділу часу сили і осіб, як єю.
Посилити дію передискутувати і подати і двох Батьківщин, україн- діяльности дружинників не надбань. Співпраця різних внутрішня праця, щоб бути Широко розгорнена зов-
свої цінні висновки Конґре- ського середовища та cepe– охоплювали більшости комітетів доведе до криста- успішною. Однаково обнд- нішня діяльність може не
(В.Л.) Одинадцятий Конгрес Спілки Української совим комісіям або фору- довища дитини, роблять дружинників. Сьогодні ВІ- лізації та до набуття вели- ві ділянки є такі самі важ- тільки вплинути на закор-
Молоді відбувається у винятково тяжких часах для мові Конгресу і тим улег- працю сумівського BHXOB– кова прогалина між сеньйо- кого вахляру знання україн- ливі для нашої Спілки, як і донну політику даної кра-
українського народу на Батьківщині і українців на шити хід самих нарад. ЦУ ника дуже трудною. Кожна рами і дружинниками за- ської проблематики так для цілого нашого суспіль- їни, але також може без-
поселеннях у вільних країнах світу; часах, де боротьба за СУМ доклала зусиль, щоб дитина вимагає своєрідно- терта повністю, бо дружин- потрібної для використання ства. посередньо допомогти на-
володіння у світі стала особливо жорстокою, бо комуно- через обіжники та внутріш- го підходу і тому мовне ники мають своїх представ- у нашому внутрішньому Працюючи на внутріш- шій Спілці чи нашій грома-
московські імперіялісти, заохочені дотеперішніми ycni– ній орган комунікації ,,Ha– питання, як і духовий ріст ників у своїх рядах з кожно- виховному процесі та для ньому відтинку, ми даємо ді в ЗСА, Канаді та в інших
хами і угодницькою політикою детанту, повели всіма ші Справи" ч. 23 подбати дитини, мають бути налсж- го свого річника, і вже поде- інформації чужинців. Ця великий вклад для збере- країнах українського noce–
шляхами наступ на українство, з мстою не тільки знищити про інформативне роз'яс- но оцінені виховниками. які куди існує перехід дружнн- діяльність утвердить у дру- ження нашої ідентичности, лення.
провідну верству українського народу, але також накинути нення ряду тем і проблема- боряться за духовість кож- ників у лави сеньйорів. Дру- жинника почуття україн- а разом з тим продовжуємо Крім урядових осіб, де-
йому чужий суспільний лад, позбавити його прикмет тикн. що мала б бути за- ної дитини. Мішані подру- жинник — в стадії школен- ськости, приналежності! до боротьбу за визволення Ук- партаментів (міністерств)
окремішности, влити 45-мільйонову націю із тисячиліт- торкнена прелегентами на жя більш ніж українські ня, — а це творить окрему української великої спіль- раїни. Правильне вихован- чи агенцій, також варта
ньою культурою і державницькими традиціями в чуже самому Конгресі. Випуск подружжя стоять перед за- дійсність. Тому й назва дру- ноти і зробить ЙОГО ДІЙС- ня молодшого покоління слідкувати, нав'язувати та
советське (читай московське) море. матеріялів з Х-го Світового грозою переходу ВІД СВІДО- жиниика найкраще підхо- ною українською одннн- української молоді запев- зберігати контакти з неук-
Конгресу СУМ, що стано- мого засвоєння української дить для окреслення самої цею, монолітнім ядром - нить дальше існування на- раїнськими громадськими,
Цим намаганням московських окупантів завжди проти- вить собою перепис з маг- духовостн і культури до діяльности дружинника, як і носієм тривкостн та OXO- шої Спілки, як також nor– виховними та молодечими
ставився український народ, а зокрема українська молодь нітної стрічки перебігу на- чистого механічного спри- його вікових рамок. До цьо- роице.м української духової либить громадську свідо- організаціями, тому що іс-
у підневільній Україні і діяспорі. Спілка Української рад цілого Конгресу в об'є- нимання їх, виключно, як го ще додамо аспект полі- спадщини. мість наших молодших нують моменти, коли треба
Молоді, доцінюючи значення такої боротьби, все шукала мі 210 сторінок послужить культурного надбання. Тут гичної освіти, який виринув членів. Зовнішні зв'язки, спільно виступати в оборо^
організованих форм протиставлення намаганням комуно- інформативним середни- і виринає питання — чи нам в останніх двох роках і на- Важливою проблемою, натомість, дають змогу ін- ні прав всіх поневолених
московських окупантів діючи у свідомості, що тільки ком у підступі і оцінці низки у праці з молодшим і стар- брав в наш час гостро-ак- що має стати на денний шим національностям, офі- народів, або спільно дома-
об'єднана і разом згуртована українська молодь, надхнена проробленої проблематики шим юнацтвом, які достат- туального звучання. Жнве- порядок світового форуму ційним установам та іншим гатися допомоги від уряду;
високою ідеєю, може бути корисною для своєї нації. Від і даватиме можливість ньо-не володіють україн- мо серед нашого довкілля це питання справнішого громадським організаціям
До такої зовнішньої ро^
цієї зорганізованости, ідейности і свідомости нашої уникнути непотрібних ПОВ- ською мовою не дозволити не відрубним життям -- функціонування Централь- пізнати нашу Спілку та її боти є конечна співпраця
молоді залежатиме, як виглядатиме завтрішній день, як торень, а служитиме під- на новий підхід, а саме, щоденно ми конфронтовані ної Управи як керуючого, постанови, а що більше дає пресової референтури, бо не
представлятимуться наші справи на зовнішньому і ставою для пошуків нових форми експериментування, з проблемами світу і ідсо- координуючого і екзекутив- українським установам мо- тільки необхідно с стріча-
внутрішньому відтинках, як проходитимуть виховні й розв'язок ефективнішої мовою країни хоча б, у по- логіями різних течій. Нас. ного тіла. Обставини праці жливість довідатися про тися та тримати особисті
інші програми. діяльности нашої Спілки. чатковій стадії інтеграції сумівців, зобов'язує хрис- кожної країни, де СУМ положення України та ба- зв'язки з уже згаданими
дітей у нашу сумівську тиянський світогляд, MO- діяльний, є дуже специфіч- жання нашого народу виз- установами та організація-
Цими засадами керувалися ті, які 32 роки тому віднов- Помимо деяких ПОЗИТИВ- спільноту? Ці форми мали рально-етнчні засади повс- нимн і вимагають НЄДЄЦЄН- волитися з московського ми, але також важливо ін-
лялн на чужині Спілку Української Молоді, яка під кличем б. очевидно,
них осягів нашої Спілки у ного характеру бути обмсже- лінки та табельна ієрархія тралізації, а жвавішого кон- ярма. форьпаати їх про нашу
„Бог і Україна" діє сьогодні майже в усіх країнах нашого цій каденції,ХІ-ий Світовий їмково допущеніі тільки ви- вартостей, що з цього ви- такту ЦУ з КУ, щоб підняти Очевидно, що не всі члени Спілку та про рух спротиву
при наяв- пливає. рівень сумівськоі активнос-
поселення, сповняючи заклик Воюючої України з 1948 Конгрес мусить заторкнутн ній потребі. Це дало тн, інформатнвностн та СУМ-у можуть працювати в Україні.
року, що став для неї стимулом для праці і змагань за б мож-
проблеми структуральної ливість підтягнути молоду плннностн виміни думок і в ділянці зовнішньої праці. Зовнішня діяльність та-
привернення самостійницьких актів, якими український
народ заманіфестував своє бажання жити самостійним й
надбудови нашої Спілки, як одиницю, збільшити знан- Ідея української держав- проблем, що існують по Молодше юнацтво відпа- кож мусить бути розгорне-
і проаналізувати організа- ням української проблема- ностн є незаступнмнм доро- осередках. Центральна дає від цієї ділянки з ог- на поміж українськими ор-
незалежним життям v своїй Державі. ційні середники для скріп- тики Управа більш ніж коли му- ляду на свій вік і на брак ганізаціями. Виховна npor–
говказом нашого життя.
лення нашої дії у семи краї- що ціілегко
культури. Надіємося,
Вищезгадані поняття твор- сіла б зберегти функцію знання. Деякі сеньйори рів- рама СУМ-у мусить вклю-
Очевидно, вихідною точкою всієї діяльности Спілки нах її діяльности. Звіти Kpa– проблеми нами заторкнені
ввійдуть як ять тяглість праці, контакт справного координатора та нож відпадають черз недос- чати суспільно-громадську
мусить бути допомога борцям руху спротиву в Україні і у йових управ, які на своїх складник до проблематики між молодшим і старшим унапрямлюючого тіла, ма- конале знання обставин і проблематику, щоб юнацт-
цій та інших ділянках СУМ шукатиме співпраці з усіма теренах є конфронтовані з виховного змісту,в якій прс- поколінням, одним словом, ючн можливість бути скзе- політичної структури країн во виросло та було суспіль-
українськими церковними, політичними, громадськими, а постійною діяльністю oce– легснти аналізуватимуть органічну єдність серед ві- кутнвним тілом постанов нашого проживання. но-громадсько свідоме і
передовсім молодечими організаціями на поселеннях, редків, звіти Голови і членів програму і дидактику СУМ. кової розбіжносте. Ми по- Конгресу як і також дбаючи Тому, найбільш відповід- зріле, і щоб воно було ГОТО-
діючи у переконанні, що така співпраця створить пе- Центральної Управи, що по ні до зовнішньої роботи є ве брати керівні пости не
редумови для зформування великого й сильного проти- лінії своєї проблематики як і питання здійснення тсо- чувасмо себе частиною ве- про функціональність Кон- дружинники. Ця вікова гру- тільки в крайових Упра-
ликої Нації, отих ..живих, гресових рішень і внкона-
московського фронту й ефективної допомоги тим силам в відвідали велику кількість рстнчних концептів СУМ. мертвих і ненароджених", ня їх Крайовими Управа- па сумівців найбільше під- вах СУМ-у. але також у
Україні, які стоять у передових рядах боротьби з жорсто- сумівських осередків — по- Вік, якому ми замало складовою частиною укра- ми. Ця проблема вже була ходить до цієї галузі су- всегромадських організаці-
ким окупантом. служать стрижнем оцінки приділяємо уваги - це вік їнського народу і як такі, заторкнена Х-им Світовим мівської роботи тому ЩО ВО- ях.
потенціялу нашої великої старшого юнацтва від 16-18 мусимо безупинно зглиб- Конгресом СУМ. але ни є вихованцями суспільно- Причина збереження зв'я-
Інших шляхів у сьогоднішніх обставинах немає, бо коли Спілки, бо тільки на сторо- літ. Брак підручників для лювати нашу духовість, справжньої розв'язки до неї го та культурного оточення зків з українськими opra–
ми пристанемо ло інших - морально загинемо, жі можливостей та активної старшого юнацтва не є при- опановуючи українську ду- все що треба повертатись у даної країни. їхнє добре нізаціями є подібна до тієї
втратимо свою індивідуальність, станемо духовими провірки проробленої праці чиною їхньої неактивности. ховість минулого і сучасно- шуканні цього питання. знання мови уможливлює самої причини із-за якої
рабами чужих ідей, розминемося із нашими основами можна робити аналізу і ске- хоч існування таких підруч- го. Серед розкладницьких їм скорий та легкий доступ треба втримувати зв'язки з
ровувати сумівську діяль- ників улегшило б значно масово-модних форм кому- до неукраїнських ссредо-
О.Р. вищ із зверненням чи прозь- неукраїнськими
цілями. організаці-
ність у безпечне русло, яке працю виховника. У цьому ямн — виміна думок та
У тому дусі повинні проходити наради ХІ Конгресу гарантуватиме СУМ-ові не віковому періоді рішається .""І бою про допомогу для ук- ідей, обговорення спільних
СУМ, який є не тільки форумом для обговорення проблем застійна розвиток. настанова юнака-юначки раїнської справи. проблем, та намічення
Спілки, але й для висловлення думок в інших спільних Строкатість росту нашо- до дальшої праці в СУМ-і. Вживаючи приклад су- спільних акцій. Друга важ-
справах, бож Спілка становить собою складову частину го членства — успіхи в од- Завершення психічного poc– мівця-дружинннка, який лива причина таких контак-
великої української зорганізованої громади. них країнах, упад членства ту та переходу до зрілости живе в З'єднаних Стейтах тів — це взаємне збережен-
у других, зобов'язують нас людини вимагає притаман- Америки (ЗСА) або Канаді, ня української громади та
конеч- спільні виступи в обороні

тШШЩ
до застанови над прнчина- ного підходу до психічного можна зрозуміти
ми цього явища. Несамо- розвитку і сприймання кож- ність широко розгорненої Нескореної України.
„ШЛЯХ МОЛОДІ" вистачальність менших oce– ної дитини зокрема. Лиш в праці. В тих чи. інших краі- Важливою є також коор-
редків розпоряджати відпо- той спосіб можна буде їх нах, де українці є повно- динація зовнішньої праці і
Сторінка Спілки Української Молоді Америки відним виховним складом зацікавити вітальними вар- jfc. t ^.-Шї t "” правні громадяни і можуть обмін досвідом між Крайо-
применшує дуже часто важ- тостями нашого українсь- щк J^ ^0^" - користатнея всіми правами внми Управами СУМ, бо
1. Думки подані у статтях представляють особисті ливість виховної праці з кого життя, значенням rpo– і привілеями, як також збе- тоді користь з цього буде
погляди дописувачів. причин аномалій, які заіс- мади, українським органі- Ш 'iSfaMbB ^г ;, рігати свою спадщину — подвійна, з неї скористає не
2. Одноразове передконгресове видання Централь- новують у виховній роботі. зованим життям, рухом зовнішня діяльність може тільки наша Спілка, але й
ної Управи СУМ. З тих причин виховна робо- опору, нашою ідеологією бути найбільш успішна. ціла спільнота, а в першу
3. Сторінку зредагувала технічно-організаційна та стає д о п о в н ю ю ч о ю та ієрархією вартостей, що ШШ ШШг^,^. -” ' Як повноправні громадя- чергу наша поневолена, але
комісія ХІ Конгресу СУМ. діяльністю до програм фі- з цього”випливають. Працює Комісія юнацтва, реферує мгр Є. Гановський. нн, українці мають також нескорена Україна.
СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 16-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 249.

ПЕРЕД ХІ КОНГРЕСОМ... Барагури.


НЕВТРОННА БОМБА...
(Закінгення зі стор. 2)
УНС ВІДЗНАЧИТЬ... в'язувались до виконанна
організаційної квоти, то
організаційний розвиток
Про фінансовий стен Со-
юзівкн сказала вже в своїм
(Закінгення зі crov. 3) (Закінгення зі crov. 1)
УНСоюзу в Канаді (Дале- звіті головний касир, пані
вплив на нашу дію; є у великій мірі від нас незалежні, але принесло б катастрофальні новагн" в Ьвропі, тобто, з ду, які базуються на висоті досі находяться поза сою- кий від задовільного. Пош- Уляна Дячук. Запляновано
наша постава до них мусить бути завжди активна. В той знищення в завойованих одного боку, зменшення одержаних чиншів за 1977 зовим і громадським жнт- товий страйк у Канаді ут- деякі поліпшення^ зокрема
спосіб матимемо у якійсь мірі можливість впливати в європейських країнах А це своїх наземних сил на кор- рік. За позички корпора- тям. Відповідне поповнення руднював нормальні зв'яз- відносно дитячих таборів,
корисному для нашої справи напрямі. Питання зовніш- чинить проблематичним за- донах із західньою Евро- ція виплатила цього року складу службовиків Рекор^ кн з Головною Канцелярі- українознавчих курсів та
нього порядку треба, без сумніву, розглядати на форумі стосування такої стратегії. пою і, з другого боку, yro– титулом відсотків 684,682. дового Відділу дало б мені єю. Для наладнання та кра- вакаційних активностей.
Конгресу і вони майже повністю входять у засяг дії Стягу Єдиною альтернативою ду про проблему ,,посеред- 00 дол. В цій сумі є вклю- змогу присвятити більше щого організаційного роз- Головний предсідник д-р
Дружинників-Міжнародників, а також в деякій мірі на таку стратегію було б ніх ракет". чені відсотки від позички часу згаданим справам, а витку УНС в Канаді відбу- Іван Флис закінчив свій звіт
Суспільників і Культурників. Але цілість нашого Стягу прийняти факт окупації За- Насправді американці У НСоюзу у висоті 190,000 зокрема допомозі у виго- лося засідання очолювано- подякою д-рові Миронові
Дружинників с тепер виставлена на пробу ь чисто хідньої Европи і реагувати поважно затривожені роз- дол. На кінець жовтья ц. р. товлюванні пропагандив- го звітодавцем Канадсько- Куропасеві, проф. Tapaco–
світоглядовій, ідеологічній площині, у зустрічі 31 30ВНІШ- світовою атомовою війною міщенням, з совєтського корпорація мала позичок них матеріалів (брошурок і го Представництва УНС, ві Шмагалі і Євгенові Іван-
нім світом, який намагається прищепити нам матеріяліс- між Америкою і СССР. За- боку, великої кількостн ра- від членів УНС на суму статтей для „Свободи") та на якому видвигнено та об- цеву та Екзекутиві УККА,
тичні первні і позбавити питомого нам ідеалістичного те невтронна бомба при- кет СС-20 посереднього за- 6,368,800.00 дол. та від У Н- вишколові організаторів і мірковано м. і. такі справи, зокрема Бюрові УККА у
світосприймання. Ця проба є незвичайно трудна і неменш датна усунути цю дилему: сягу дії, котрі можуть вда- Союзу у висоті 7,700.000.00 секретарів Відділів - закін- як нове приміщення Канад- Вашінгтоні за добру opra–
делікатна,бо йдеться про високошкільну й лошину, з якої тому, що її нищівні наслід- рити Західню Европу. Тх- дол.—поінформувала на за- чив свій звіт головний сек- ської Канцелярії УНС та її нізацію ,,Українського
чужі сили намагаються в формі т. зв. науки індоктрину- ки є куди обмеженіші як у ньою програмою є добити- кінчення CBOFO звіту голов- ретар Володимир Сохан. урядовця, перевірка і відпо- Дня" в Конгресі ЗСА у Ва-
вати студіюючу молодь. Не розбираючись добре в просторі (де обмежені тіль- ся від Москви з о бо в'яза н- ний касир пані Уляна Дячук. відне достосування до часу і шінгтоні,а очолюваному го-
ТеОрСТИЧНІЙ ф о р м і В Т е О р е Т И Ч Н О М у ЛЯбІрИНТІ СОЦЮ-Й-ПОЛІ-
ки до поля бою), так і в часі ня зменшити число розмі- На його пропозицію, що обставин реклям в радіо і ловним радним Романом
тології, підкріпленого марксистським і спорідненим з ним (її радіоактивність триває щених цих ракет і noro– Звіт головного секретаря її піддержала заступниця го- пресі, видання історії УНС Сорокою Окружному Ко-
вченням в ділянці економії, історії й філософії, молоді лише досить обмежене чис- днтися, щоб Його зрівкова- Володимира Сохана ловного предсідника Марія в Канаді, заангажування мітетові УНС в Чікаго за
студенти навіть часто захоплюються тими ідеями і ло годин), вона дозволила б жнла система пересувних Душник, апробовано одно- обласного організатора то- дбайливе зорганізування і
принимають їх за свої. З того виникає велика шкода й зупинити просування воро- посередніх ракет, здатних Головний секретар Воло- голосно резолюцію ВІДНОС- що. переведення в Чікаго юві-
небезпека, бо в нашому випадку створюються внутрішні га, не спустошуючи свро- ударити тили совєтських димнр Сохан, передавши но 42-ої статті забезпече- леїв періодичних публіка-
фронти, які абсорбують чимало суспільної енергії для пейських територій. військ у Східній Европі. учасникам нарад копії ци- невого закону стейту Ню Звіт заступника головного цій УНСоюзу.
самопоборювання, замість використати її проти властиво- Критики невтронної бом- ферних зіставлень руху Йорк, прийняття якої внма- предсідника д-ра Мнрона
го ворога. би приймають початкове Остання місія Венса в членства, інформував: гав цей забезпеченевий Куропася Видавнича діяльність
Центральна Управа СУМ, яка стрінулась з цим питан- заложення, згідно з яким Москві не довела, всупе- Секретарі та організато- уряд. і плани
ням на протязі звітньої каденції, заздалегідь прийняла нова зброя сприяла б так- реч сподіванням, до завср- ри УНСоюзу приєднали за Заступник головного
рішення, остерігаючи українську молодь перед скрнтою тичній обороні Західньої шення угоди САЛТ 11 з десять місяців 1978-го року Звіт головного предсідника д-р Мирон Ку- Запрошений на ці наради
небезпекою, а рівночасно випрацювала плян протидії, Европи. Але вони зазнача- СССР про зменшення стра- 2,459 нових членів, в тому організатора ропась, звітуючи як і не- редактор-емерит А. Дра-
створюючи Інститут СуспільноПолітичної Освіти (ІСПО) ють, що ціною, яка цс міс- тегічного озброєння, угоди, 813 в департаменті молоді, Василя Оріховського затруднені постійно в Го- ган, якому Головний Уряд
зі студійною програмою в ділянці розвитку суспільно- тить в собі, є небезпечне якою ЗСА і СССР мали б 1,211 в деп. дорослих та 435 ловній Канцелярії заступ- УНС на надзвичайних на-
політичної думки в Україні, яка мас дати сформованих „зниження" нуклеарного досягти так зв. „паритету грамот акцидентового за- Звітуючи за керований ниця головного предсідни- радах у вересні ц. р. на-
політично одиниць з національними критеріями думання і порога, себто відмежовую- безпеки", або „ стратегіч- безпечення. Для порівняння ним Організаційний Відділ, ка та головний директор дав „дорадчі привілеї" та
поступування та дії. чої лінії між конфліктами ного паритету", на підставі з попереднім роком, за де- головний організатор Ва- УНС для Канади, про свою який з уповноваження Ек-
сять місяців 1977-го року
Предметом розгляду Конгресу мас бути радше сама конвенціональною конфліктами
зброєю і якого жадна з двох cynep–
атомовою потуг не мала б можлнвос- приєднано 2,726 нових чле-
силь Оріховськнй насам- особисту активність з раме- зекутнвного Комітету про-
техніка й уточнення конкретної програми праці Дружин- зброєю. Інакше кажучи, та- ти перед з жалем ствердив, що ни і для УНСоюзу, зокре- довжуе загальний нагляд
знищити противника нів. Грамоти нової кляси продовжувана тепер осіння ма згадав про його участь у зокрема над започаткова-
ників, а не теоретичні заложення, які випливають з ка стратегія мала б за нас- „стратегічною збросю", се-ТР-65 не здобули собі ще
прийнятого нашою Спілкою Виховного Ідеалу. організаційна кампанія не закінченні дитячих таборів ними вже раніше книжкови-
лідок-негайне перетворен- бто зброєю, котра, кинута з сподіваної популярности дає бажаних успіхів, не зва- на Союзівці, репрезента- ми публікаціями, коротко
Та чи не найважливішою проблемою стане перед ня будь-якого збройного території одної, може уда- серед батьків і дідів, бо досі,
Конгресом питання дальшої виховної праці з юнацтвом зудару в Европі в світову рити об'єкти на території жаючи на продовжувані по- цію УНСоюзу на KOHBCH– поінформував Головний
тобто до кінця жовтня 1978- передні та деякі нові захо- ції ОДВУ в Лігайтоні під Екзекутивний Комітет про
СУМ Здавалось би, що це питання с радше питанням атомову війну. го року, забезпечено цими
рутини, поскільки вона ведеться вже роками і в парі з цим ДРУГОЇ. ди і зусилля. Розвиток цієї час Свята Праці, участь в три книжкові публікації, які
На погляд критиків нев- Супроти трудностей ДО- грамотами всього 274 ді- кампанії документально, бо організації та переведенні в появляться у в-ві „Свобо-
іде постійний вишкіл виховних кадрів. Так, однак, не с з тей.Втрати у членстві за
уваги на демографічні структуральні й організаційні тронної бомби, ціллю ЗСА сягти угоду щодо САЛТ 11 і циферно з'ясований в зіс- Чікаго відмічень періодич- да" ще перед закінченням
десять місяців 1978-го року них публікацій УНСоюзу цього року: 1. Літературно-
причини і перешкоди, крім названої вище загальної повинно бути навпаки, НеВПИННОГО ЗРОСТУ СОВЄТ- були менші, ніж МИ СПОДІ-
тавленнях головного сек-
причини поглибленого асиміляційного процесу, що уникнення цієї небезпеки СЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ПОТЄН- рстаря Володимира Coxa– та, вкінці, про його участь в історичний репортаж Уласа
автоматичної атомової вій- ціялу, Америка, здасться, є валися. Тільки в одному на, керівника Рекордового організації і переведенні Самчука п.з. „Слідами піо-
чимдалі, то стають більш дошкульними. місяці липні несподівано
Одним словом,відтинок виховної праці з юнацтвом му- нн, ставлячи ставку нато- рішена не дозволити на по- Департаменту, про рух чергового „Українського нерів", 2. Збірка літсратур-
втратили ми 111 членів вна- Дня" в Конгресі ЗСА у Ва- них рецензій д-ра Луки Лу-
сить бути передуманий у цілій своїй ширині й структурі. Вкі- мість на створення в Европі рушення ще наявної війсь- слідок передчасної виплати
членства. Вже під час осін-
нш наше суспільство мусить дати до розпорядимости мо- „автономної рівноваги", кової рівноваги на користь ньої кампанії, відбуто ряд шінгтоні 5-го жовтня ц. p., цева та 3. Календар-альма-
грошових зворотів. Нато- згадуючи при цьому також нах УНСоюзу на 1979-ий
лодечих організацій більше фінансових засобів,як цс було основаної на традиційному СССР і виявляє ініціятнву мість числа суспендованих
організаційних поїздок і
досі.Нсспівмірність засобів із ціллю може довести тільки озброєнні. як у царині зміцнення вій- окружних зборів, також з про таку участь головного рік. Окремо ред. А. Драган
Ці дві аргументації да- ськової безпеки Заходу, так членів у цих десяти МІСЯ- участю головного предсід- радного проф. Тараса Шма- інформував про ведені ним
до знеохочення і до неуспіху,навіть якщо не бракує посвя- цях були замітно меншими,
ти і жертовности одиниць на службі виховної організації. ють уявлення про важку і в міжнародній політиці, в нкка д-ра Івана Флиса, зас- гали і колишнього радного з уповноваження Екзекутив
як у попередньому році. тупниці головного предсід- Євгена Іванцева. Базую- ного Комітету розмови що-
Тому функцію виховника треба оточити особливою дилему, перед якою стоять якій останніми часами про-
увагою і поставити її в центрі уваги цілої спільноти. Ця президент Картер і ЗСА. Цс являє особливий динамізм. З кінцем жовтня 1978-го ника пані Марії Душник та чись на досвіді цього вже до евентуальної участи
обставина зумовляе також розпрацювання належної і пояснює сполучення між Довгий період відступу і року УНСоюз нараховував звітодавця. Деякі із цих другого з черги „Українсь- УНС у коштовному виданні
методики і виховної програми на рівні вікових фаз, а вищенаведеним оголошен- недіяння мабуть закінчився. 67,023 актнвкнх членів і зборів були дуже успішні, кого Дня" в Конгресі ЗСА у „Історичного атласу Укра-
також в синхронізації з Церквою, школою, родиною, ням Білого Дому і невда- Пройшовши черз напівбез- виказував цим числом бо відбулися в приявності Вашінгтоні, д-р Мирон Ку- їнн" та ряду інших публі-
оточенням. Для забезпечення успіху в тій важкій і важливій лою місією Венса в Москві діяльннй стан післяніксон- втрату 639 активних членів багатьох осіб, але були та- ропась пропонує створити в кацій.
ділянці в умовинах чужини, потрібно виховного пляну на при кінці жовтня. Відмова з ського періоду і непевні від початку року. У загаль- кож і цілком незадовільні з УНСоюзі окремий „Комі- Після кожного звіту від-
довші роки, хоч би відтак його треба було ревідувати й боку ЗСА піти шляхом нев- хитання першого періоду ному числі членів чиста дуже малою кількістю при- тет політичної акшТ. булася коротка дебата та
допасовувати. Доривочність є найбільшим ворогом тронної бомби вимагає, уряду Картера, ЗСА, зда- втрата виносила за десять явних. До найбільш успіш- опісля його схвалення.
виховання. Маючи молодих педагогів, сформованих у щоб СССР запропонував ється, віднайшли хід cynep– місяців 414 членів і стан них належать збори в Дет- Звіт головного радного
чужийшколах і забезпечених фаховим знанням, і при тому протнвартості на шляху потуги, котра повністю від- 3 всього членства з кінцем ройті і Клівленді, а до най-; д-ра Івана Флиса Організаційні пляни, 85-
ь
о з б Р т ^ Ш Ш с і і с и м національним Виховним Ідеалом, „вірогідної військової рів- новльоє їхню світову роліо.' жовтня І^РЙЇмч) року був слабших у Філядельфїї. рІччаУНС
ми повинні бути здібні розв'язувати нашу виховну ;'87,241 члеиГ"" Тим не менше, Філядель- Головний предсідник д-р
проблему в її оптимальних розмірах. На допомогу Всі постанови 29-ої Кон- фійська округа, коли мова Іван Флис на закінчення Після звітів, дебат над
повинні нам прийти величезної вартости дидактично- венції УНСоюзу були про- про кількість зорганізова- звітування головних екзе- ними та їх схвалення, Го-
педагогічні і дослідчі твори Професора Григорія Ващенка,
UKRAINIANS IN PENNSYLVANIA голошені у „Свободі" та них в теперішній кампанії
членів, займає перше міс- кутивних урядовців дав за- ловний Екзекутивний Ко-
що їх має випустити Фундація його імени, частина яких А СОМТІІїиТІОЯ ТО THE GtOWTH Of Ш СОЯВОтиіТН після того видрукувані ок- гальну характеристику ор- мітет віддав окрему увагу
вже с надрукована заходами ЦУ СУМ ремою брошуркою, по од- це, а після неї слідують ганізаційного та фінансово- справі заплянованої вже на
Рий КОО iKinttoundl U 00 lumxwnd)
ному примірникові якої ро- округи Чікаго, Ню Йорк. го стану і розвитку У НСою- наступний рік членсько-ор-
P m n r tnd КмФлі SO 7J
Оперативність праці центральних органів СУМ це NOT Jtrwx irutft--a MM S^ ute Ui зіслано всім конвенційним Клівленд і Детройт. Коли зу, зупиняючись зокрема на ганізаційної кампанії, що
питання затруднення принаймні трьох осіб в одному делегатам, секретарям Від- мова про наставлення, в деяких важливіших enpa– стоятиме під знаком відмі-
центрі, праця яких охоплювала б найважливіші три SVOBOOA BOOKSTORE ділів та членам Головного терені вражає байдужість як вах та окремо звітуючи про чування 85-річчя УНСою-
функції: організащйно-координаційну, виховно- вишкіль- jmtr сит. і J o?Ja: j Уряду. Секретар 29-ої Кон- до союзових, так і загаль- Українську Будівлю УНС, зу. Про організаційні пля-
ну і; секретаріят з інформацією та студією. Тут не З Ї-ФФ0Ф10ФФ-Ф0Ф-ФФФФФФФО0ФФ0ФФФФ0ШФ0Ю0Ф000ФЮІ і венції мгр Іван Скочиляс но-громадських справ. Щоб Видавництво і Союзівку. ни та можливості і засоби їх
врахована видавнича ділянка, яка могла б існувати, як також скоро виготовив про- поліпшити ситуацію, звіто- Фінансовий Департамент здійснення інформував го-
окрема референтура, яка не обтяжувала б додатковою
працею ЦУ СУМ. Очевидно, що Голова ЦУ СУМ мав би й
даліїрепрезентаційну функцію, а при тому мав би нагляд
1 токол Конвенції, склад яко-
го вже закінчує друкарня.
Вкоротці буде теж закінчс-
давець запропонував ncpe–
вірку деяких із дотеперіш-
ніх організаційних метод і
заходів та встановлення
- як це виказує звіт його ловний організатор Василь
керівника головного касира Оріховськнй, після чого від-
пані Уляни Дячук, розви- булася довша дискусія та
над Івиконністю рішень Конгресу, пленумів чи засідань. Т-во за Патріархальний Устрій Української на друкарська коректа і тоді вається задовільно, так са- винесено ряд конкретних
Дуже важлива функція під сучасну пору припадала б почнеться публікація про- нових, чим тепер займасть-
організаційному референтові (який міг би бути також
Помісної Католицької Церкви ся новостворена Реоргані- мо задовільно працює Ре- рішень і ухвал, які своє-
токолу у „Свободі", а вслід кордовий Департамент під часно будуть проголошені.
генеральним секретарем), який мусів би принаймні Відділ в Ню Йорку за цим його друк у формі заційна Комісія, яка вже проводом головного сек- Головний предсідник д-р
половину свого часу бути в поїздках по окремих країнах, повідомляє ВП. Членів, що книжки. відбула одні наради та зап- ретаря Володимира Сохана Іван Флис поінформував
відвідуючи Осередки КУ СУМ, вишкільні групи та Всі протоколи засідань лянувала другі. Коли мова про організа- про заплямовану ^же з
тримаючи руку на живчику цілого організаційного життя в середу, 29-го листопада 1978 року
відбудуться Головного Екзекутивного ційний розвиток, звітода- нагоди 85-річчя УНСоюзу
Списки. Тут потрібно великої динаміки й ініціятиви, а Комітету та Головного вець не є вдоволений ТЄПС- репрезентативну культурну
передусім живого контакту з членством і громадянством, Звіт заступниці головного
Уряду виготовлені та пе- предсідника пані рішнім станом і розвитком, імпрезу, що нею буде пов-
щоб! держати організацію у перманентній дії. Виховно-
вишісільна ділянка могла б керуватися Головою ЦВРади,
НАДЗВИЧАЙНІ ЗАГАЛЬНІ рекладені на англійську мо- Мари Душник зокрема невдоволений ста- ннй симфонічний концерт
ву, за виїмком протоколу з ном в Канаді, але нові надії творів виключно українсь-
який мусів би спиратися на гурт фахівців, а також ЗБОРИ ТОВАРИСТВА останнього засідання Ґо- Заступниця головного дає започаткована вже пра- кнх композиторів в одній із
Крайової Виховної Ради для координації виховної дії В ловного Уряду та англо- ця спеціального Реоргані- найбільш репрезентатив-
його атрибуціях повинен би бути також видавничий сектор ДЛЯ ВИБОРУ ДЕЛЕГАТІВ НА КРАЙОВИЙ предсідника пані Марія Ду-
З'ЇЗД ТОВАРИСТВА мовного протоколу 29-ої шник звітувала про свою заційного Комітету. Голов- них концертових заль Ню
для випуску юнацького журналу і виховної та вишкільної Конвенції, над виготовлсн- ннй предсідник при цьому Йорку. Програмою цієї за-
літератури. в УНДомі, зала ч. 22, о год. 6:30 веч. участь в окружних організа-
ням якого працює конвен- ційних нарадах в Ню Йор- поінформував про ряд но- плянованої імпрези займа-
Ціла справа як виходить, полягає на забезпеченні Якщо на означений час не прибуде відповідне число членів, цінна секретарка пані Тама- ку, Вілкс Бсррі, Шамокіні і вих організаційних захо- сться маестро д-р їгор Со-
бюджетом ЦУ СУМ над яким працює підготовча фінансо- ПІВГОДИНИ пізніше збори відбудуться без огляду на ра Куропась. Всі ці прото- Аллентавні, інформуючи дів, зокрема про плян заан- невнцький. Будуть пороб-
во-греподарська комісія. Прийдеться отже змобілізувати число присутніх. коли перевіряли вже KOHT- ширше про предмет нарад гажувати на працю двох лені відповідні заходи для
господарський сектор нашої Спілки, щоб дати потрібні УПРАВА ролери УНСоюзу та стей- та завваги, побажання і по- нових знавців забезпечено влаштування відповідних
засоби для праці молодої Центральної Управи Спілки тові, які саме тепер nepe– радн їх учасників. Звітода- вого діла. ювілейних імпрез УНСою-
Української Молоді. зоск ВОДЯТЬ П е р е в і р к у ДІЛОВОД- вець зокрема звернула ува- зу також в інших більших
В Українській Будівлі осередках українського по-
ства УНСоюзу. гу на стан і відношення УНСоюзу будуть деякі змі- селення.
Згідно з рекомендацією другої і третьої народжених ни у вннаймленні прнмі-
29-ої Конвенції, вже вве- в Америці українських ге- щень і також добрі тенден-
ГОЛОВНИЙ КОМІТЕТ П І Д Г А Є Ч А Н дено нові межі віку та сум нерацій, що їх вона окрес- ції виказує житловий буди- Різні справи
забезпечення без лікарсь- лює до деякої міри „загуб- нок „Полус Гук", що є під
перевидав ких оглядин, про важність леними". зарядом УНСоюзу та в яко- Чимало часу й уваги зай-
яких від 1-го жовтня 1978 му вже пощастило приміс- няли з'ясування та дебати
ЧУДОТВОРНУ ІКОНУ року вже теж повідомлено
секретарів Відділів та opra–
Звіт головного директора
для Канади сен.
тити на мешкання кругло 70 над ,,різними справами",
українських родин. між якими було й ряд ак-
нізаторів пересланими їм
МАТЕРІ БОЖОЇ новими таблицями.
Павла Юзнка Після переходу на емерн- туальннх загально-громад-
туру ред. А. Драгана, що- ських справ, включно з го-
На першій нараді Спе- Головний директор УНС денник „Свободу" редагує ловною з них — Третій Сві-
в Зарваниці ціяльної Реорганізаційної
Комісії був я у характері
для Канади сенатор Павло встановлена Головним товий Конгрес Вільних Ук-
Римська фірма виконала копії в оригінальних кольорах так Юзик у першу чергу склав Урядом Редакційна Коле- раїнців. На інтервенцію за-
гостя і коли члени цієї Комі- подяку своїм колегам з Ек- ґія, обов'язки голови якої ступника гол. предсідника
докладно, що нема різниці між оригіналом. сії будуть собі того бажа- зекутивного Комітету, зок- протягом минулих вісьмох д-ра Мнрона Куропася, го-
Дня 3-го березня 1975 року Блаженнішнй Йосиф, Патріярх ти, буду теж на чергових рема головному предсідни- тижнів виконував ред. Зс- ловний предсідник д-р Іван
його нарадах та радо буду кові д-рові Іванові Флисові нон Сннлик, а від понеділ- Флис поінформував Екзе-
Української Помісної Католицької Церкви поблагословив ікону й радити і допомагати чле-
оставив на ній свій патріярший автограф. Автограф перенесено на та заступниці головного ка, 15-го листопада, про- кутивний Комітет про од-
нам Комісії, коли вони цьо- предсідника пані Марії Ду- тягом чергових семи тижнів ного листа з Чікаго в enpa–
кожний образ. Тим образ крім святости, став історичною цін- го бажатимуть. Пляни, над шник, за активну участь у виконуватиме ці обов'язки ві „Веселки". Відповідну
ністю. якими ця Комісія працює, відмічуванні 15-річчя його ред. Василь Тершаковець. увагу приділено новопри-
поділені на пляни негай- сенаторства, що його влаш- Звіт про те, як хто вив'я- буліЙ до цієї країни із со-
Нещодавно надійшов новий наклад. Образи можна набувати, ної акції та пляни на даль- тували у формі бенкету на зувався із виконування цих встського дому неволі Надії
висилаючи замовлення разом з оплатою на адресу: ше майбутнє, бо ці другі його честь в Оттаві 28-го обов'язків та рекомендацію Світличній та рішено nepe–'
вимагатимуть конвенцій- жовтня Асоціяція Українсь- щодо кандидатури на го- дати через ЗУАДКомітет
иих постанов та навіть змін ких Підприємців і Профе- ловного редактора Голов- на її потреби поважнішу
H0L0WNYJ КОМІТЕТ P1DHAJECZAN ' і і і Гі^гатуту. В плянах на най-
7409 Greenview ш Detroit, Mich. 48228. U.S.A. сіоналістів. У виданій з цієї ний Екзекутивний Комітет суму.
ближчий час треба відміти- нагоди брошурці про жит- приготує для Головного
тн, як найбільші потреби, Подякою всім приявннм
тєвий шлях Сенатора є ок- Уряду на його засідання в за участь в нарадах та увагу
Ціна образа 10.00 дол. -пересилка 1.00 дол. Дійсна величина: пошукування організато- рема згадка і про його ролю травні ц. р. Англомовний до обговорюваних справ
9'Л х 14 інчів. рів та секретарів, перерібка в УНСоюзі. „Український Тижневик" головний предсідник д-р
теперішніх та виготовлення У звітовому часі відбу- тепер редагують Ігор Для- Іван Флис закінчив пізно
Чудотворний образ Матері Божої в Зарваниці — ряду нових пропагандив- лись в Канаді двоє окруж- бога і Романа Сохан-Гад- В в е ч е р і ЦІ ЧерГОВІ ЦІЛОДЄН-
це ідеальний різдвяний дарунок для кожного. них матеріалів та збирання них організаційних зборів, зевич. Немає змін в-рсяь ні наради Головного Екзе-
адрес кандидатів у члени в Торонті і в Монтреалі, і гуванні „Веселки" під про- кутивного Комітету УНСо-
УНСоюзу в тих кругах, які хоча на цих зборах усі зобо- водом проф. Володимира юзу.
ЛГ 249.
СВОБОДА. ЧЕТВЕР. 16-го ЛИСТОПАДА 1978

ЯСИМевтвОМ

При церкві св. Маркв


Яро Плавюк у Філядельфії ПОДЯКА
T
^ J J " ^ Р Х М м и й У с т Р і й Помкно! UNITED METODIST CHURCH У днях від 6-го до 8-го іх прадідів він черпас пов- З волі Всевишнього в неділю, 8-го жовтив ц. р.
У КЦеркви - Відділ в Єлизаветі 137 вул., біля Edgecombe Ave.. NEW YORK; N Y .
жовтня ц. р. відбулася пер- ними жменями творчі ДУХО- відійшла від нас у Вічність
в неділю, 19 листопада 1978 p., о 3:00 г. дна ша осіння виставка, що її наша Найдорожча
У п'ятнадцятиріччя звільнення ві вартості. Він с дитиною
започаткував мнетець Яро М А М А , БАБУНЯ і П Р А Б А Б У Н Я
відбудеться природи, мас вроджений
Блаженнішого Йосифа з Сибіру Плавюк. Привітне примі- малярський слух. Малюс бл. п.
І і започаткування патріярхального руху КОНЦЕРТ-РЕЧИТАЛЬ шення пластової домівки,
виповнене публікою, шо
образи сильними згармоні-
зованнми барвами. З лепсі-
ш н р о запрошуємо Громадянство
вперше мала нагоду поба- стю приходить йому буду- НАТАЛІЯ ГАРАСОВСЬКА
в суботу, 18 листопада 1978 p., год. 7-ма веч.
оглянути два фільми:
Світлани чити праці нашого гостя,
пізнати його і його дружи-
вати перспективу образу
вібруючими і контрастови- з дому ПАСІЧИНСЬКА
Вожаківської-Тонкошкур ну. ми плямами. Цією д о р о г о ю складасмо нашу няйшнрішу подяку
І НАШ ІЇАТРІЯРХ ЙОСИФІ (сопрано)
Виставку відкрив проф.
Петро Мегик. який коротко
Маляр любується у зіс-
тавленні золотих і срібних
Всесвітлішому о . митратові Маріянові Бутрииському за
) ділення Св. Тайни Оливоломазаиня нашій Мамі вдома, за
f; У Філадельфії (1973) з участю з'ясував історію мистецт- гам, як наприклад: „Прио відвідування Ті в шпиталі, за перепровадження похоронних
ва і його значення, зокре- тань". ,.Тухля",,,Руїни", відправ та за такі теплі та щирі слова прошал ьноі проповіді
і в Святому Році в Римі (1975)
Продукція І виселення фільмів - МИРОН ХАРИНА
Олександра Голл (бас-баритон) ма тут на еміграції, як рів-
нож накреслив біографію
„Троянди" та інші. Його
малярські візії с на межі
в церкві.
Д а к у с м о сердечно Всесвітлішому о. крилошаиииові
Вступне слово - інж. ЮЛІЯН ГОЛОВЧАК акопаньямент п. М. Голл мистця, подавши позитив- реалізму і абстракту. а на- Павлові Джулинському та Всесвітлішому о. митратові
ну оцінку виставлених віть доторкають ташизму,
Велика зала школи св. Володимира а Будуть виконані твори: Генделя, Форс. Доніцетті. Pec– створені цікавою технікою.
З е н о н о в і З л о ч о в с ь к о м у зя відправу П а н а х и д и в
425 Grier Avenue. EL1ZABETH. N.J. пігі. Дво'ржака. Чайковсьгого, С. Вожагівського на сло-
праць. похоронному закладі, а Всечеснішому о. Іванові Кротцеві
Слід згадати, що напере- Він виходить від прозо- за диригування чоловічим хором під час Панахиди.
ва А. Коссовськоі. народні українські пісні та негрнтян- рости та ефекту акварель, а
incffninmmmiif m --T , .rrf й ську духовну пісню.
додні виставки появилася Всім трьом Отцем: о. митратові М. Бутрииському. о.
стаття Ценко-Ґардецької, кінчає пастоззо (густота митратові 3. Злочовському та о. І. Кротцеві і а
а Ціни квитків: по 3.00 і 4.00 дол. мазків) фактурою, уживаю-
в
Квитки при кясі та можна замовляти телефоном:
яка на підставі рецензій з перепровадження сумного обряду похоронів в соборі св.
попередніх виставок дала чн пензля і шпахлі. Володимира й Ольги.
234-4243. 369-7665. j Його образи надхненні
34a^^tHv мак-м а р і м гщ-^ішЯг і о і и г ^ iaata и ШШШ?Ш^ІШШШІ
загальний перегляд життя і Наша д у ж е щира і глибока подяка ВПоважаному п.
Т-во Українських Інженерів Америки творчостн Яра Плавюка. чаром і малярською куль- д-рові Олександрові Фаріоноаі за таку дбайливу і солідну,
Відділ Метрополії Ню Йорк Бори і ліси, скелі і гріз- турою. веселі і співучі лікарську опіку над нашою М а м о ю вдома та в лічниці.
чарують, притягають і
запрошує усіх Членів та Громадянство на Вступайте в члени УНСоюзу! ні пропасті, рвучкі потоки
та спінені ріки, квітучі гобе- впроваджують глядача у
Д а к у с м о сердечно Голові Ссстрицтва Покрова
Пресвятої Богородиці п-і Сузанні Казанівській за.
ліни полонин та снігові за- світ оптимізму і лірики. прощальні слова пклв Панахиди, рівиож дакусмо п-і
ВЕЧІР мети, чудова і грізна кра-
їна - цс відбитка xaparre– . . - . - Юрій Гура
Улані Терлецькій за прощання Покійної від Гуртка
Книголюбів, а п р о ф . К. Тучалському - від Гуртка
приаяяЕниіи^члсшй^вснній ру, духовости та настроїв
артиста-маляра Яра Пла- ПСГУПАЯТЕВ ЧЛЕНИ
Емеритів при парафії св. Володимира й Ольги.
Щиру подяку складасмо Чоловічому хорові на руки
ТЕХНОЛОГІЇ 20-ий Курінь УСП-ок „Лісові Мавки" вюка. УНСоюзу! Голови п. інж. Оснпа Шаруна за спів під час Панахиди, а
що відбудеться мас шану запросити Вас на Закорінсний в землю сво- реснтові нашого собору л. проф. Й. Пачоаському за спів
в суботу, 18 листопада ц. p., о год. 7-ій веч. під час Парастасу та в час похорону і на цвинтарі.

в залі Українського Інституту Америки ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ П. д-рові П. Гладкому і п. М. Стародубові за


допомогу нам, дітям, при несенні домовини.
2 С х і д W-та вул., Н Ю ЙОРК. Н. Й.
і ЗАБАВУ Ш Наша щира подяка всім Тим. які віяли так чисельно ,
В ПРОГРАМІ:
..Війна прецязного прицілу" (45 хвилин звуковий фільм).
з нагоди
ж участь під час Панахиди та самого похорону. Особливо
дякуємо Сестрицтву Покровя Пресвятої Богородиці, які,
разом зі свосю хоругвою, віддали шану нашій Покійній
Технічні пояснення інж. ЮРІЙ Б А З И Л Е В Г Ь К И Й . Ділимося сумною вісткою з Приятелями і Знайомими.
„Військовий аспект прецнзної війни" - проф. П Е Т РРО
30-ЛІТТЯ ІСНУВАННЯ КУРЕНЯ що 1-го листопада 1978 року упокоїлася в Боїі, Мямі. Дякуємо і плястуикам-юнячкям зі 6-го Куреня ім.
О СО-
С О - 5З Марка Вовчка, які теж прийшли зі своїм прапором.
які відбудуться прийнявши Св. Тайни.
Д О Л Ь , майор Армії ЗСА Дякуємо щиро Тим, які відпровадили нашу Дорогу ,
по тяжкій недузі
, if Товариська гутірка при чаю і закусці в суботу, 25-го листопада 1978 року Покійницю на цвинтар св. Миколая тя опісля взяли участь
МИ tw ж в Henrici's O'Hare inn бл. П. у поминальній тризні.
Зі щирим зворушенням двкусмо літам 6 і 7 класи шко-
при Mannheim and Higgins Roads. CH1CAGO. ill.
тШШШ І У. Щ і у. 90ШШ99ШІЬ98Ь906
1 Бенкет - 7:00 веч. " Забава - 9:00 веч. ОЛЬГА ОЩУДЛЯК ,ін св. о. Миколая, які під проводом с. Вероніки, ЧСВВ і п-і
Ярослави Проців прийшли, щоб спільно помолитися за І!
,. „ „„„.„Світова Федерація Оркестра „Веселі Часи" з дому БАРАНИК душу.
Двкусмо сердечно і Театральній Студії Молоді при
Українських Жіночих Організацій Мистецька програма. П О Х О Р О Н відбувся 4-го листопада 1978 р. з церкви парафії св. Володимира й Ольги, під мистецьким
св. Йосафата у Ворреи. Міш. на цвинтар Мт. Олівет. керівництвом п. Л. Цепииського, вкі спільно взяли участь у
ПРОГРАМА Вічний упокій подай ї й Господи, а чужа земля хай бу-
ї й легкою.
Панахиді та висловили свос співчуття.
Наша щира подяка українським рвдіогодинам „Не-

СВІТОВОЇ СЕСІЇ Осередок Праці


Уладу Пластового Сеніорату
Горем прибиті: муж Д М И Т Р О
син В О Л О Д И М И Р
дільні дзвони" та п-ства Симбірських, які передали
жалобні повідомлення про смерть нашої Мами.
перед ПІ Конгресом СКВУ Всім Тим, хто зложив свої пожертви на Служби Божі,
в Ню Йорку брат ЮРІЙ з родиною добродійні цілі. Хто дарував квіти, та Всім, які причи-
дна 21 листопада 1978 р. у Ню Йорку та
брат Р О М А Н з родиною нилиса д о таких гідних похоронів нашої Мами - наше
Зала Українського Конгресового Пластові Курені
велике спасибі.
Всім Приателям та Знайомим, які особисто,
Комітету Америки „Лісові Чорти" та „Верховинки" телефонічно чи листовно виявили співчуття у нашому горі,
203 Second Avenue. New York City та Тим, які свосю д о п о м о г о ю облегшили перебути ці
влаштовують і
ІО-та гол. - П Е Р Е Д П О Л У Д Н Е В А ЧАСТИНА , важкі хвилини, складаємо сердечну подяку.
Відкриття ,Сесіі. Вибір Президії. Вибір Комісії Рсзо- в неділю, 19 листопада 1978 p., год. 4 по пол. Вкінці, д в к у с м о д у ж е с е р д е ч н о п о х о р о н н о м у
. .1
люційної. в Пластовому Домі, 144 Друге Аве., Ню Йорк У глибокому смутку повідомляємо Родину і Знайомих,
закладові Музика і Син за дбайливе і сумлінне переведення
Панель мололого жіноцтва на тему: ..Нові засоби похоронів.
цю по довгій і тяжкій недузі, упокоївся в Бозі,
оборони політв'язнів"
Учасниці: Ольга Гнатейко (СУА). Ляриса Лозинська- ВЕЧІР наш Найдорожчий
ЧОЛОВІК, ТАТО І БРАТ
Нехай Всевишній Господь нагородить Вас Всіх
сторицею та поблагословить своїми щедрими ласкями у
Кий ( О Ж ОЧСУ). Зоряна Луцька (Комітет Оборони В. Вяшому житті!
Мороза). представник ОЖЛВУ. присвячений бл. п. Д І Т И . ВНУКИ і П Р А В Н У К И
Модератор: д-р Наталія Пазуняк (СФУЖО) а
Дискусія і висновки. сл. п. В СОРОКОВИЙ Д Е Н Ь СМЕРТИ.
Доповідь: Уляна Цслсвич: ..Оборона України". ВАСИЛЬ СОБЕНКО в п'ятницю, 17 листопада 1978 р.
Спільний полуденок БОГДАНОВІ КРАВЦЕВУ нар. у Дзвенигороді, Зах. Україна
ЗАУПОКІЙНІ СВЯТІ ЛІТУРГІЇ
3-тя год. П О П О Л У Д Н Е В А СЕСІЯ
У П Р О Г Р А М І - ДОПОВІДІ: П О Х О Р О Н відбувся 28-го жовтив 1978 р. у Hopewcll відправляться:
Відкриття святочної Сесії. Вхіл представниць із пра-
д-р ЮРІЙ С Т А Р О С О Л Ь С Ь К И Й : „Богдан Кравців - Jet.. N.Y. Похоронні Богослуження відправив о. А. Пав-
порами. Вибір Почесної Президії. Відчитання приві- в соборі св. Володимира і Ольги в Чікаго,
Пластун", люк з парафії Преса. Тройці в Кергонксоні, Н. Й.
тів.
Доповідь: Віра Бучинська: ..30-ліття СФУЖО".
д-р ОСТАП Т А Р Н А В С Ь К И Й : „Богдан Кравців -
Тяжким горем прибиті: о год. 7-ій рано;
поет і письменник".
Проголошення Оксани Мешко Матір'ю Року. Роздача
д-р М И Р О С Л А В П Р О К О П : „Богдан Кравців - на-
дружиня - ЮСТИНА в церкві св. Миколая в Торонті, Канада,
грамот СФУЖО. Відчитання резолюцій. СИН о год. 7-ій рано
ціоналістичний діяч", брати:
6-та год. - ЗАКРИТТЯ СЕСІЇ. та мистецьке читання творів: ст. пл. М А Р Т А Л О П А Т И Н - Г Р И Н Ь К О і СТЕФАН в Україні і в манастирі оо. Студитів у Вудсток, Онт.
Вступ 5.00 дол. СЬКА, О К С А Н А К У Р О В И Ц Ь К А і Б О Г Д А Н КУЗИ- М И Х А Й Л О в Аргентині Канада, о год. 7-ій рано.
ШИН.
;SSCSSSSSSSSJ Просимо про молитви за її душу!
Hetenweisswwswwafrtg-t

яг ^nc–
ІІІ-їй СВІТОВИЙ З'ЇЗД„.„
a–
Jt– ^ 23-26 ХІ 1378 ^ ь
СВІТОВИЙ КОНГРЕС
у К Р А Ш Є В К О Г О ВИЗВЧДЛЬНОІЮ Українське Патріархальне Світове ОСГеднанна МАНІФЕСТАЦІЯ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ
ФРОНТУ
ВСІ НАШІ СИЛН
за Єдність Церкви і Народу (УПСО) і 'о
-ж Є:
ял Ь;.
НА ДОПОМОГУ УКРАЇНІ! яг 3- aS З НАГОДИ ТРЕТЬОГО КОНГРЕСУ
4
21 - 2 2 листопада 1978 p., Д і м Украінсмсого Визвольного
ф р о н т у , 136—2 Авеню, Нью-Йорк, ЗСА (
я-
ЯГ
Ч РЖ влаштовує
ПРОГРАМА: І я-
запрошує делегатів Патріярхальних Товариств. Рад, Братств і ЯУ EGRESS ^ ^
1. Відкриття З'їзду:
2. Присвята полк. Євгенові Коновальцеві; Сестрицтв, Мирянських та Релігійних Товариств і Мирян нашої 4
ял
3.
4.
5.
Вибір президії З'їзду:
Прийняття порядку кжрад: ^,
'

Вибір комісій: я) мандатної, б) резолюційноі, в) иомінааіпної; )


Церкви численно прибути на
і
я-
ВЕЛИКУ ВСЕУКРАЇНСЬКУ
6. Звідомлешія з діяльносги 1973-1974 - д-р.Роман Мадащук.

МАНІФЕСТАЦІЮ
я-
голова СУВФ; І ял
7. Слово-звернешія - Ярослав Сгеиько, голова Проводу OYH;
8. Доповіді:
а) „Положення в Україні 1 наші завдання" -
НІ. КОНГРЕС МИРЯН aj–
Jr
Я-
д-р А. Бедрій 1 дяр. Ю. Зоблоцькнй; , в- В ОБОРОНІ ПРАВ УКРАЇНИ і ПОНЕВОЛЕНИХ
б) „Вільній світ - ситуація 1 ваша дія" - Середа, 22-го листопада 1978 р. (напередодні 111 Конгресу СКВУ) Яг
мгр. Слава Стеямсо 1 д-р К. Савчук;
в залі УСК - Ню Йорк (Друга Авеню між 7-8-ою вулицями) я- МОСКВОЮ НАРОДІВ - ЗА ДЕКОЛОНІЗАЦІЮ
9. Панель: „Наша допомога Україні" - . Ял
панелістн: , СССР
сектори: вяугоішні^украінськнй - ред. В. Солонинка
І ред. С Мудрих,
І
Реєстрація: 9-9:30 рано (10.00 дол. включає перекуску). J
f зовіїішні^полгпічимй - Інж. Б. Федорах
І ред. І. Дмитрів.
( Програмові доповіді:
..Українська Ієрархія та її роля в модерному змаганні за Пат-
4
жіночки — мгр. Уляна Целевнч І
о. д - p l . М О Н Ч А К я? в неділю, 26-го листопада 1978 року, Ню Йорк, Н. Й.
ріярхат УКЦ". Яг
і Акастяси Остап'юк. о. д-р І. Г Р И Н Ь О Х - „Духовенство У К Ц і змагання за ПатріярхатКиєво- Галиць- Jf ЗБІРКА в годині 1:30 по полудні біля готелю Амерікяна на 53-ій вул., між 7-8 Аве.
кухьтуркнй - д-р Богдан Стебельський j яг
І д-р Г. Васьковни, кої Митрополії та всієї Руси після Собору Ватиканського Другого",
ял В П Р О Г Р А М ! - похід по 6-ій Авеню до совєтської місії; В КОРОТКІЙ ПОЛІТИЧ-
молодіжний - Б. Гаргай 1 Люба Фостун; , д-р Б. Ц И М Б А Л І С Т И Й ..Світла і тіні руху за Патріярхат" Л-
10. Інформація про діяльність ОУВФ у країнах вільного світу: НІЙ ЧАСТИНІ виступлять визначні українські дисиденти і американські політичні
Обідова перекуска: 12:00-1:00 по пол. (в приміщеннях УСК). ял
11. Обговорення доповідей, панелю та Інформація; , діячі.
12. Вибір Президії СУВФ: ' Дискусійний панель: 1:00-4:00 по пол 4 Закликаємо все Українське Патріотичне Громадянство, а зо-
13. Схвалення становища 1 резолюцій; д-р В М А Р К У С Ь - модератор та заключне слово; я^
14. Різні сира ви. висиш, побажання; І Панель буде складатись із чільних представників патріярхального руху в д.я- 4
4 крема Молодь, всього Вільного Світу масово взяти участь у
15. Закриття З'їзду.
У Пінку Світовому З'їзді Українського Визвольного Фронту бе- j
спорі та із програмових доповідачів. 4 Маніфестації, доказуючи тим, що доля наших Сестер і Братів в
рута участь делегати міжкрайових 1 крайових управ ОУВФ та
УПСО ПІЯНУС видати окремою збіркою програмові доповіді та інші матерія.п, 4 Україні с нам близька і дорога.
h Ш КОНГРЕСУ МИРЯН ял
члени тих управ. До громадно! участи у З'їзді запрошується як j Ял КОМІТЕТ О Б ' Є Д Н А Н И Х У К Р А Ї Н С Б К О -
гостей - членство ОУВФ. ял А М Е Р И К А Н С Ь К И Х О Р Г А Н І З А Ц І Й В Е Л И К О Г О НЮ ЙОРКУ
Початок З'їзду: вівторок, 21-го листопада, год, 6-та веч. ( ЗА ПРЕЗИДІЮ:
Реєстрація: год, 4.30 по вод. Реєстраційна оплата S10JM . ГОСПОДАР МАНІФЕСТАЦІЇ

Торонто, 21 вересня 1978. д-р П. Зелений інж. С. Тимяк Інж. Т. Кудлик


З нагоди Третього Світового Конгресу відбудут-ьсг.
Голова (Бельгія) Заст. Гол. (ЗСА) Заст. Гол. (Англія) Іг
ЗА ПРЕЗИДІЮ І я) В Е Л И К И Й К О Н Г Р Е С О В И Й КОНЦЕРТ в Карнегі Гол, четвер, 23-го листопада
СВІТОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ j д-р В. Бячннськнй ред. Р. Даиилевич д-р В. Дацько 1978 p. . г о д . 6:30 веч.;
X"
Фінансовий Реф. (ЗСА) Секретар (ЗСА) Англ. Секр. (Канада) б) К О Н Г Р Е С О В И Й Б Е Н К Е Т в готелю Амеріквиа, субота, 25-го листопада 1978 p.,
Д-р Роман Малащук Інж. Василь Безхлібник
галова
І
г^ууууу^ууів^мів^у^^уів^^уу^^^^^^
іе год. 7:30 веч.
natiij - ! J"BTu ^"ВТТІГ”ВТІЦГ (Г Г f—іТ"ГТі”-Г”-І"" ^” Г f f"f"f f f Ґ P ^ рявРД
С В О Б О Д А . Ч Е Т В Е Р . 16-го Л И С Т О П А Д А 1978 Ч. 249.

СІМДЕСЯТИЛІТТЯ... Помер Норман Роквелл — ІФ—ФОФФФІФФФФФФФФФЮ^ Ф HELP WANTED Ф


HNIZDOVSKY
(Закінггннн -;i crop. "J
t
відомий маляр та ілюстратор ЗБОРИ
WOODCUTS. 1 9 4 4 1975 immediate
. - ЧИ Ві Ав( М UHlft Н mAt І !tXMmd Ьі PftfR 1 WiC
кові з б і р н и к и на п о ш а н у янського Р у х у д а в теж д о к -
Стокбрідж, Масс. - У також появлялися й о г о ілю- ВІДДІЛІВ УНС part-time openings
і .юооіїїрлчи n u r St JAG,JfS HNtfDOvSlo професора Зснона Кузелі. л а д н е з в і д о м л е н н я п р о пра- страції. С в о ю п е р ш у к а р - NIGHT
і S Ю ГцгО bound P o m p wxl hiftdi'fiii o"f ocdji : Блаженнішого Кардинала і ц ю цієї у с т а н о в и , п р о м і ж -
с е р е д у , 8-го л и с т о п а д а ц. p . ,
тнну, н а якій н а м а л ь о в а н и й
'"" lf'^M tfWWn!i KM S c J f J Hi
Патріярха Йосифа, проф. н а р о д н і зустрічі К а т о л и ц ь -
у цьому мальовничому міс- тФ?ФїФііФФіФтФФФФФФФФІ CLEANERS
течку п о м е р 84-річний а м е - х л о п ч и н а , який в е з е д и т я -
Олександра Шульгина(„3а- кої Унії П р е с и , п р о , . У н у м WALTHAM AREA
SVOBODA BOOKSTORE риканський м а л я р Н о р м а н чий в о з и к Н . К о к в е л л , м а ю - НЕДІЛЯ,
JO M w , o m . M SltMi J w w r City. N J 0 7 3 0 3 J писки Н Т І І Г , т. 186). З р с д а - О м н с с " . Він теж н а г о р о д ж е - чи 2 2 р о к и , п р о д а в ж у р н а - GREATER BOSTON AREA
гував т е ж м а т е р і а л и до Роквелл, картини т а і л ю - 19-го Л И С Т О П А Д А 1978 р.
ний к о м а н д о р і е ю папсь- лові „Сатердсй Івнінг AND SUBURBS
„ Х р о н і к и Н Т І 1 Г , чч. 79, 80, страції я к о г о п о я в л я ю ч и с ь
к о г о о р д е н у Г р и г о р і я Ве- КЛІФТОН, H. Д ж . Місячні
81. П р о ф . Янів о р г а н і з у є ликого.
у ж у р н а л і „ С а т с р д е й Івнінг
Пост", принесли й о м у ши-
П о с т " ; в і д т о г о часу б і л ь -
ше як 3 0 0 і л ю с т р а ц і й , які збори Т-ва ім. Т. Шевченка 64 NATIONAL
т е ж к о н ф е р е н ц і ї т а зустрічі
і"'"' Увага!
з науковими установами
П р о ф . Янів -
ще в с т у д е н т с ь к и х часах
пластун,
р о к и й р о з г о л о с т а славу. п о я в л я л и с ь на о б г о р т к а х Вілл., о год. 12-3 по пол. в залі
православної церкви св. Марії,
CLEANING
НАС ПОЯВИЛИСЬ І І ло набуття в усіх українських книгарнях цього журналу стали від-
при і:срковних орган, кіосках і т п у вільному світі
німецькими, французьки- активний в У л а д і С т а р ш и х
Н. Р о к в е л л н а р о д и в с я у
Н ю Й о р к у в 1894 р о ц і . Д і д о б и т к о ю й о г о в і д о м о г о сан- 73-81 Washington Ave. Про- CONTRACTORS
м и , чеськими І ІНШИМИ СЛО- Пластунів, також і в Сту- ситься всіх п р и б у т и . —
тиментального стилю. Call 787-4100
Нова вишивкова серія в'янськими н а ц і о н а л ь н и м и д е н т с ь к и х о р г а н і з а ц і я х під
його, мешканець Йонкерсу
Р о к в е л л о в і к а р т и н и час- Управа. Area Code (617)
групами. Через конферен- був малярем-пейзажистом.
РІЗДВЯНИХ КАРТОНОК Польщею. т о представляли містечко
ції, в л а ш т о в у в а н и м и зі зга- На 16-му р о ц і ж и т т я Р о к -
Т р е б а теж в і д м і т и т и міс- Стокбрідж, краєвиди і пер- TPEHTOH, Н. Д ж . Місячні
Ч. 81 - ..Козаки і колядою" у виконанні мнстця П. д а н и м и і н с т и т у ц і я м и на те- велл п о к и н у в с е р е д н ю ШКО-
це В. Янева в л і т е р а т у р і , як сокажі Америки. Критики збори Т-ва Запор. Січ. 245
Чнлр)сева. ми української культури п о е т а , як а в т о р а 4 з б і р о к
лу в М а м а р о н е к у . Н . Й . , і на
п р о т я з і т р ь о х років з а й м а в цей й о г о п е р і о д т в о р ч о с т и Відд.. о год. 2-ій по пол.. в залі Machinists
Ч. 82 - , . І о е е милий ми не багаті" у виконанні мист. ( С к о в о р о д а , Ф р а н к о і інші), п о е з і й , з яких остання
с т а н о в и щ е керівника м и с т е - о к р е с л ю в а л и як н а д т о іде- У НДому при 477 Jeremiah Ave. We have need for several
В. Мазепи. західньоевропейський ку- „ Ж и т т я " , на т е м и о с о б и с -
цького в і д д і л у в ж у р н а л и к у алістичний і закидали йому, На порядку: звіт Управи і Machinists at all levels to join
Ч. 83 - „Небо і земля нині торжествують" у аикон. мист. л ь т у р н и й н а у к о в и й світ з н а - т и х п е р е ж и в а н ь та ж и т т с -
„Бойс Лайф", періодику, д е щ о він у н и к а є в і д д з е р к а л е н - намічення дати річних зборів. our crew of eiperts in an eipanding
.1. Денисенка. й о м и т ь с я зі з д о б у т к а м и на- вої ф і л о с о ф і ї , в т і ш а є т ь с я - М. Мартинснко. ескр.
н я А м е р и к и з її р і з н и м и environment
Ч 84 - ..На Йорлан" у виконанні мистця Л. Костушка. ш о ї науки, к у л ь т у р и і полі- великою популярністю. суспільними проблемами. Will consider and tram individuals
Ло набуття також картонки нового накладу: в день на- тики. Таких конференцій Довгий сімдесятилітній Кілька років п і з н і ш е , о д н а к , Р І З Н Е with lite experience
ро їжсння іменин, н л вінчання, поляка, видужання, скор. відбуто в останніх неспов- життєвий шлях професора ПОМЕР С В . П . Д - Р п і д час р а с о в и х р о з р у х і в і
яи n t.miis співчуття, ювілеї І т П на 2 0 р о к а х п о н а д 25. В о л о д и м и р а Я н е в а , випов- Excellent Salary
ЄВГЕН БОГАЧЕВСЬКИЙ війни у В'єтнамі, в м а л я р - ПРИЙМУ
Рівнож ні набуття новин настінний каленлар на неннй а к т и в н і с т ю , п о в н о ю Many Company Benefits
стві Р о к в е л л а проявився НА П О М Е Ш К А Н Н Я
14^9 р Присміься козаче, близенько" у викон чшетця П р о ф . В. Я н і в як д і й с н и й енергії і п р а ц е з д а т н о г о зав- Stable Environment
Г ю с т о н , Тексас. — В ос- „ г н і в н и й п е р і о д " і він П0- на Фльорнді мужчину-
І Де (к.і
зяття, п о з н а ч а є т ь с я в и д а т - Overtime
член І с т о р и ч н о - ф і л о с о ф і ч - танній х в и л и н і , як цс ч и с л о р у ш и в п р о б л е м и , які т о р к а - пенсіонера.
Ьи, овіть гнаиомих. приятелів та рідних в У' країні н о ю п р о д у к ц і є ю як на нау-
ної Секції Н Т Ш п р а ц ю є на б у л о в ж е на пресі, д і й ш л а л н е я д а н о г о часу. Писати на адресу: Apply in Person
чршши чи ВНШИВКОВНЧИ" карточками J пості с е к р е т а р я секції, як к о в о м у й п о е т и ч н о м у полі, д о нас вістка, ш о вночі з All Week
11р. нмо HF ЗВЕРТАТИСЬ ло В-ва. а ло найближчих М а ю ч и 77 років, Р о к в е л л W. В.
j член Г о л о в н о ї Р а д и Н Т Ш . так і на г р о м а д я н с ь к о м у . 14-го на 15-те л и с т о п а д а Personnel Department
почав м а л ю в а т и портрети 1622 N.E. 29th Street
Нам книгарень, кіосків і г п j На ц ь о м у пості з о р г а н і з у - Й о г о н е в с и п у щ а енергія за- 1978 року п о м е р у Г ю с т о н і , Ocala. Fla. 32670
п р е з и д е н т і в , як: Р і ч а р д а М .
В-во Т А Р А С Б А Р А Н j вав н и з к у к о н ф е р е н ц і й нау- п о в і д а є ще д о в г і роки праці
й с л у ж і н н я н а р о д о в і й науці.
Тексас, відомий г р о м а д я - Н і к с о н а , Л и н д о н а Б. Д ж о н - A1RTR0N
16 Thelmere P!„ Weston. Ont.. Canada M9R 2B7 Tel. 245-1520 к о в и х ( 1 9 5 2 , 1953, 1956 і нин св. п. д - р в е т е р и н а р і ї сона і зокрема залюбки ма- РОЗШУКИ
Т о м у з нагоди його ювілею DIVISION OF IITTOH INDUSTRIES
спільно з УВАН, УВУ і Євген Богачевський, ко- лював портрет Двайта Д .
УБНТ - 1963). Він с теж все українське, а т о й чужин- лишній голова Об'єднання СТАНІСЛАВ КЛАЧАНИЙ 200 E. Hanover Avenue
А й з с н г а в с р а , кажучи, щ о в
активним дійсним членом не г р о м а д я н с т в о б а ж а є й о - Лікарів-Ветерннарів, член та Р О М А Н і М И К О Л А Morris Plains. N J . 07950
президента: „ Ч у д о в а ус-
М і ж н а р о д н о ї Вільної Ака- му і його достойній Дру- ОУН. (брати) ЩІТКА Equal Opportunity Employer M^F
мішка. Здається вона ніко-
демії. Німецького Товарис- жині м н о г и х літ і наснаги з села Яблуниця. пов. Львів.
Український Народний f оюл тва д л я с п р а в П с и х о л о г і ї . д л я д а л ь ш о ї праці, так ви-
Похорони відбудуться в
с у б о т у , 18-го л и с т о п а д а , о
л и не зникне". Н а м а л ю в а в
він т а к о ж Г ю б е р т а Н. Г о м - Десь в 1950 р. мав листа з Ню MASH1N1ST
Інституту Славістичних д а т н о ї і корисної д л я н а ш о - гол. 10-ій вранці з napa– Йорку. лс вони замешкували
UKRAJN1AN N A T l O N A L A S S O C l A T l O N , 1 N C . фрі, Р о н а л ь д а Р і г е н а , Р о -
Студій у Парижі і У В А Н в го н а р о д у . фіяльної церкви в Г ю с т о н і . б е р т а Ф. К е н н е д і т а Н е л ь - в Америці. Шукає за ними - N7C OPERATORS
P.O. B o x 7 6 — 3 0 M o n t g o m e r y S t r e e t Европі. П. Бнць
с о н а Р о к е ф с л е р а . Н. Р о к - Days 8, Nights
J e r s e y City, N.J. 0 7 3 0 3 П р а ц і п р о ф . В. Янева з велл, з а к і н ч и в ш и 8 0 р о к і в 15 Redfern Street
Will tram individuals to maintain
ділянки психології затор- ж и т т я , заявив: „ В м е н е б а - Buranda 4102
11 Ml. iKK and operate ACRAMAT1C 220 or 8D
к а ю т ь п р о б л е м и пов'язані з ж а н н я в м е р т и п і д час м а - Brisbane. Qld., Australia
Control
lij.,.i ', киї ' ги іжрпрмпціі пі забезпечення дослідженнями літератури л ю в а н н я к а р т и н и — це є
9 REAL ESTATE 5 Candidate should have at least 2
та історії. С а м е п р о б л е м и Українська Федеральна Кооперативе моїм ідеалом. Нізащо в
years machine shop experience
п с и х о л о г і ї ' н а с в і т л ю с він світі не х о ч у д о ч е к а т и с ь
п р и к л а д а м и з української
літератури. Це, наприклад, „САМОПОМІЧ'гм крісла п а р а л і т и к а а б о в и -
ї з д у на Ф л ь о р и д у " .
ХОЧЕТЕ
продати або купити дім
EXCELLENT SALARY
MANY COMPANY 8ENEF1TS
переживання політв'язня
Зіп код м Шевченка, Франка, його
в Пассейку, Н. Дж. Три сини Роквелла пішли чи посілість в околицях APPLY 1N PERSON
И за м и с т е ц ь к о ю л і н і є ю б а т ь - New Jersey - Maple- ALL WEEK
МОЯ ДАТА НАРОДЖЕННЯ: с а м о г о , чи с ь о г о ч а с н и х ук- в платить 6 і й дивіденди з квартальним нарахуванням; wood, S. Orange, W.
ка; н а й м о л о д ш и й з н и х Пі- PERSONNEL DEPARTMENT
раїнських діячів к у л ь т у р и , Orange, Livingston. Mill-
' дас, за низьким опроцентуванням, моргеджові позички тер — різьбар у Римі, Т о м
поетів, письменників під
совстами. Важливіші його
на сплати д о 25 літ; - письменник, а Д ж а р в і с - burn, Springfield, Short- A1RTR0N
маляр абстрактних картин. Hills. Union. lrvington - DIVISION OF LITTON INDUSTRIES
праці з цих д і л я н о к з і б р а н і в ” вндас студентські позички, забезпечені федеральним
У містечку С т о к б р і д ж у є звертайтеся: 2 0 0 E. Hanover Avenue
книзі У В У , серії м о н о г р а - урядом;
музей, в якому знаходить- Morris Plains. N J . 0 7 9 5 0
фій. ч.іб. складені в три в вндас позички на різні потреби. ся 8 0 м и с т е ц ь к и х праць
MARIE DOMARATZKY
Equal Opportunity Employer, M^F
основні групи: І. С т у д і ї з Realtor Associate 8 Professional
Кооперативи міститься при Роквелла. Т у т кожНорічно
с у ч а с н о ї української і с т о - Marketing Specialist
, НАИКРАЩШ1 ДАРУНКОМ п е р е х о д и т ь тисячі т у р и с т і в ,
ріі ( п р о українське Б о г о с - 237 Говп Авеню, Пассейк, Н. Дж. о г л я д а ю ч и картини цього
Ш affiliated with HELP WANTED
ловське Н а у к о в е Т о в а р и с т -
'на 4П. ЧВЙКОЛАЯ во п р о п р о ф . О л . Ш у л ь -
(Український Народний Д і м ) м и с т и я , на яких з д е б і л ь ш е
Роквелл представив затиш-
Ont: ^ifty Ш0Ц 9 MALE Ф

гина, чужинні та у к р а ї н с ь - Години,урядування:


REAL ESTATE a 1NSURANCE
і під ЯЛИНКУ кі наукові т о в а р и с т в а ) . Р о - понеділки від 7-9-ої веч. ^ п'атниці від 7-9-ОІ веч.
ну с о н я ш н у А м е р и к у , за
с п а д щ н н н о ю в а р т і с т ю якої 2 Multiple Listings Systems
ля й з а в д а н н я У В У в с у ч а с - середи від 10-12-оі дна МАШИНІСТИ
є н о м у . з в і т із д і я л ь н о с т и
приходять в пошукуванні 372 Morris Avenue
1-2- і 3-клясні. Пра.ія у
Дирекція відвідувачі. Springfield. N.J. 07031
іту дійна (Коледжоеа) У В У за pp. 1968-70. 11. М а -
ввшвявнвшвавввававяввт Bus. (201) 376-4822
Tool Room of Manufactur–
теріяли д о історії українсь- ing plant. Висока платня,
Грамота УНСоюзу ких у с т а н о в у д і я с п о р і ( р о л я
Res. (201) 467-8918
всі бенсфіти. вкл. rocni–
її ЯКА ЗАПЕВНИТЬ ВАШИМ ДІТЯМ У В У в сучасному, надання І Вступайте І Ще кілька залишилося
талпаиін. лобра платня,
постійна праця і налчи-
Т ВНУКАМ п о ч е с н о г о д о к т о р а т у Bep– в БУДІВЕЛЬНИХ ЛЬОТ
В И С О К І С Т У Д І Ї . Я К І В І Д К Р И Ю Т Ь ЇМ ховному Архнспископові й j t o вив 80 ваяВ Ів^в^яяУяаявЬФІ я Ш Ш Ш И "W М - ї ї ВааЗН^Ч”е-0 сельні голини.
по S3.000.00 за акр в Eldred.
ДВЕРІ ДО ЩАСЛИВОГО Блажсннішому Кардиналсь
ві Й о с н ф о в і С л і п о м у , к л о -
1 в члени N.Y. околиці УБСоюзу (Bep–
ARROW FASTENER CO.. 1NC.
271 Mayhill St.. Saddlebrook. N.J.
И УСПІШНОГО ЖИТТЯ.
Скористайте з виїмково доброї нагоди — ховнна). City road, prestige
П о і н ф о р м а ц і ї в оправі к о л е д ж о в о г о з а б е з п е -
п о т а н н я Української С п і л ь -
н о т и і ф р а н ц у з ь к и х інте-
І УНСоюзу! Tf-a, lowest utility costs, low
taxes.
(201) 843-6900
секня о р о с и м о звертатися до м і с ц е в и х с е к р е -
гарів У Н С о ю з у . а б о д о Г о л о в н о ї К а н ц е л я р і ї
лектуалістів п р о звільнення
Митрополита-Ісповідника
ОГОЛОШЕННЯ (914) 557-8741 SUPERINTENDENT
на а д р е с у : ф ДО ВИНАИМУ ф ' EC0N0-H0MES. C0NSULT1NG for Bayonne apartment house, salary and
І kraiuian National
Йосифа Сліпого з заслан-
ня). НІ. Б і б л і о г р а ф і я нау-
в Календарі - УНСоюзу P.O. Box 207. Eldred. N.Y. 12732 apartment available Must be handyman
кових писань В. Я н е в а . м і ж 5 4 ROOMS Call from Monday Friday
Association, inc. іншим, близько 650 публі- на 1979-ий рік Second floor. Available Dec. 1st Upper RESORT (201) 339-6974
P.O. B o x 76 - 30 Montgomery Street цистичних статтей, есеїв, lrvington. J250.00 Heat S, hot water Health b. age forces sale, family resort. 11
який появиться в повному 20-тнсячному тиражі „Свободи"
J e r s e y City, N J . 0 7 3 0 3 о г л я д і в . П р о ф . Янів як г о - supplied 375-0078. Call after 5 p.m. 6710 acres, 30 units, consists of motel
e F U N E R A L D1RECTOBS e
(б^б!ffгs^жftfftffгftetбгвfitвl6S^шш^, лова Українського Христи- Business or young couple efficiency units, housekeeping cabins,

'Х^йз^-ЛГ^1г^:ї"в^^^іґ^аТвв^а?аяа^
з нагоди 85-річчя restaurant, bar. 2 pools, recreation hall
( (seats 300 people), barbecue pits, outdoor
Українського Народного ДО ВИНАЙМУ
від 1-го грудня 1978 року
bar, laundromat plus shop 8 linen storage
building, vicinity Catskill Game Farm. ПЕТРО ЯРЕМА
Нема то, як на СОЮЗІВЦІ Союзу 3-КІМНАТНЕ МЕШКАННЯ
т огріванням в Ірвінгтоні. H.
Principals only.
N. Cymbalisty
УКР. ПОГРЕБНИК
Займається Похоронами
також і в ДЕНЬ ПОДЯКИ! Одна сторінка
Пів сторінки
590.00
S50.00
Чверть сторінки ...
Одна восьма стор.
S33.00
52000
Дж. Тсл. від 5-ої по пол. ло
9-ої веч. (201) 371-9067.
Highway 32. Route No. 1
Catskills. Н.У. 12414 в BRONX. BROOKLYN,
N E W YORK і ОКОЛИЦЯХ
Замовлення і належність проситься надсилати
РОДИННИЙ ДЕНЬ ПОДЯКИ найдальше д о 25-го Л И С Т О П А Д А 1978 р.
2іІПІІІІІШІШ!!ІІІІІПІІІІІ!ІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІП!ІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІШі:-

І Тел.: ( 2 J 1 ) 2 4 6 - 0 5 4 9 ( O f f i c e ft r e s i d e n c e )
КОНТРОЛЬОВАНА
ТЕМПЕРАТУРА

на СОЮЗІВЦІ або (201) 469-6288

5
Peter elarema
У „День Подяки", четвер, 23-го листопада 1978, год. 1-ша по пол. 129 E A S T 7th S T R E E T
N E W YORK, N.Y.
ORegon 4-2568

СПЕЦІЯЛЬНИЙ,
ТРАДИЦІЙНИЙ SUVKOWSKY
СВЯТОЧНИЙ ДОРОСЛИХ VL FUNERAL S E R v i C E
lSS П0ТР1ВНА ЧЛЕНСЬКА КНИЖНКА 3635 E a s t Tremont Avennr
ОБІД СВОЇЙ КРЕДИТОВІЙ КООПЕРАТИВІ BRONX. N.Y. 10466
І І T d . : 868-8476
І Федеральна Кредитова Кооператнва 191 Avenue "A"
N E W YORK. N.Y. 10009

На спеціальне
І „САМОПОМІЧ" І Е
Тел.: 674-8680
Директор ІЮСНФ
шмовлення 1 в Ню Йорку С Е Н К О В С Ь К И И
Завідує влвлгтуваннаш пс-
ЦІЛИЙ ІНДИК
для родини.
І 6Ш хоронів в каплицях, поло-
жених в кожнім районі
міста. Похорони по мін1-
1 Д И В І Д Е Н Д А ВІД О Щ А Д Н О С Т Е Й З Ч В Е Р Т Ь Р І Ч Н И М мальннх цінах.
І НАРАХУВАННЯМ. SOUTH BOUND BROOK
І - Б Е З П Л А Т Н Е Д Л Я ЧЛЕНІВ Ж И Т Т Є В Е З А Б Е З П Е -
M O N U M E N T CO.
Обіди
1 Ч Е Н Н Я О Щ А Д Н О С Т Е Й Д О ВИСОТИ S1.OO0.001 ПО- Власник Ю. Гшеасонін Richard Н. Burnadz
тільки 1 З И Ч О К Д О ВИСОТИ S10.000.00. є Авторизовані репрезентанти, виконавці гранітних p o - g УКРАЇНСЬКИЙ
на Ls - П О З И Ч К И - ОСОБИСТІ НА ВСЯКІ П О Т Р Е Б И ТА біт пам'ятника Тарасові Шевченкові у Вашінгтоні g
ПОГРЕБНИК
І МОРГЕДЖЕВІ НА З А К У П Н О РЕАЛЬНОСТЕЙ 0 Приймаємо замовлення Й ставимо гранітні і марму- 5
замовлення
Ш - НА Д О Г І Д Н І С П Л А Т И П Р И Н Е В И С О К И Х ВІД- рові пам'ятники, мавзолеї, статуї, рівнож у бронзі, s McNERNEY BURNADZ
Дереворит огорожі й лави н а всіх цвинтарях.
Я Гміїдовського 1 СОТКАХ. FUNERAL HOME
Office and Residence: 5
S 371 Lelcevlew Avenue
З Наша адреса: B o x 4 4 5 A, Cedar G r o v e Rd., S o m e r s e t , N.J. 0 8 8 7 3 І CLlFTON, NJT.
Замовлення на ОБІД прошу слати на адресу: (напроти „Українського Села", у віддалі 3-ох хвилин S Phone (201) 772-1880
щ від Цернви-Пам'ятниха). R. 11. Burnadz —
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 1 "SELF RELlANCr (N.Y.) Mailing Address: J. J. McNerney
FEDERAL CRED!T UN10N 127 Main Street. S o . Bound Brook, N.J. 0 8 8 8 0 3 Funeral Directors
Kerhonksori. N.Y. 12446 або телефоном (914) 626-5641 P.O. B o x 3 1 6 , S o . Bound Brook, N.J. 0 8 8 8 0 j Chapels available through
І 108 Second Avenue New York. N.Y. 1000:
out the Metropolitan Area.
Tel: (212)473-7310
Ч. 249. ДОДАТОК - СВОБОДА - ДЖЕРЗІ СИТІ. Н. Дж. ^ АМЕРИКА ФІЛАДЕЛЬФІЯ. Па. 9 НАРОДНА ВОЛЯ - СКРЕНТОН. Па.

КОНГРЕСОВИЙ КОНЦЕРТ
ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ"

Четвер. U .шгтопала 1978 р.


і ОД. і И вечорл КАРНІ"І і ГОЛЛ

І KRA1N1AN SONG FEST1YAL


l h u r i d a v November 13, l97g 6:ДО P M - І
( A K N K . l r Н А І . І - Ї М W r M 57th м . N , „ Y„rk

Ч. 32 ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД 197S

ПРИВІТ Привітання
3-му Світовому Конгресові мистецьких ансамблів з Англії
Вільних Українців У дні 10-го листопада ц. р. два мистецькі ансамблі з
Англії концертом у Чікаго почали своє велике турне
У тому часі, коли в Україні московська окупаційна влада по українських громадах в З'єднаних Стейтах
намагається всіма доступними їй найбільш рафінованими Америки.
і безоглядними способами перемінити українську націю в Турне цього європейського хору спонзорує Укра-
аморфну етнічну масу без почуття власної гордости і їнський Конгресовий Комітет Америки, а влашту-
гідности, - у тому часі, коли вже не тільки яничари з ванням концертів на місцях займаються Відділи
упривілейованої верстви „української" комуністичної УККА.
партії, але й письменники не соромляться переводити свій Виступають: хор „Гомін", що його диригентом є
з'їзд московською мовою, — у тому часі, коли система Ярослав Бабуняк, і Танцювальна група „Орлик",
донощицтва, підслуху і жорстокого карання за саму хореографами якої є Марія Бабич і Дмитро Пара-
відвагу домагатися законности — у тому часі поселені у дюк. З хором виступає також, якгістьвідомий соліст-
різних вільних країнах українські люди збираються у бандурист Володимир Лунів.
великій залі одного з найбільших готелів світу, щоби Екзекутнва УККА, оцінюючи велике значення
заманіфестувати свою духову спільність, свою духову української пісні, як одне звено многогранної
єдність і солідарність з українським народом. Бо це української культури, щиро вітає усіх членів ансамб-
найважливіша і найбільш сутня ціль цього нашого вже лів і їх керівників.
третього з черги Світового З'їзду Вільних Українців: Ми висловлюємо їм глибоку вдячність за їхню
довести до відома українському народові на його рідній довголітню відданість українській культурі та їхню
землі, що його розпорошені у різних далеких краях посвяту сил і часу на протязі 30-річного існування.
земляки не забули України і зіхалися на цю могутню Любов до української пісні основники хору і перші
зустріч щоби призадуматися, як найкраще, як найбільш члени передали своїм дітям, уже родженим в Англії
успішно допомагати їй в її теперішній трагічній ситуації, в Всі вони жертвують свій час, свій труд, передають
її гігантському змагові зберегти себе нацією і протистави- свої почування, несучи українську пісню своїм
тися геносидським намаганням ворога. Звіти з діяльности, Сестрам і Братам у розсіянні поза межами України.
справи організації, бюджету, вибору нового Секретаріяту
- все воно другорядні подробиці. Найважливіше в оцьому Ми віримо, що українська громада своєю числен-
нашому Конгресі Вільних Українців — його духовий ною участю в концертах вшанує хор і його працю для
зміст., а цим духовим змістом є духова спільність з прослави доброго українського іменн.
країною, з якої вийшли наші батьки і діди і з якої вийшла Вітаємо всіх Вас і бажаємо Вам в Америці якнай-
жива ще більшість приявних делегатів цього нашого кращих успіхів.
нового світового з'їзду.
Екзекутнва Українського Конгресового Комітету
Екзекутив Українського Конгресового Комітету, цієї Америки
організації організацій в З'єднаних Стейтах Америки, де
існує найбільше скупчення українців і українок з усіх інших
країн поселення, як господар цього величавого з'їзду
сердечно вітає всіх Делегатів і Делегаток, які прибули
сюди навіть з дуже далеких країн і інших континентів, Крайова Рада і СКВУ
щоби тут спільно радити над спільними нашими найваж- Засідання Крайової Ради, яке відбулося 14 жовтня ц.р. ігнат Білинський голова Організаційної Комісії. Він
ливішими справами. Бо нема важливішої української під головуванням екзекутивного віце-президента Івана повідомив, що після вичерпних нарад рішено побільшити
справи, як доля України і її народу! Нема важливішої речі, Олекснна присвятило - як можна було сподіватися - число доповідей на СКВУ. Головний натиск клав на
як відзискання волі поневоленого українського народу. багато уваги Зтму Світовому.Конгресові Вільних Україн- переведення якнайбільшої демонстрації перед совєтською
Нема ніякої іншої важливішої місії вільних українців, як ців, який відбудеться вже 23-26 листопада в готелі амбасадою в неділю пополудні під гаслом „В обороні прав
несення допомоги Україні і її народові на рідних землях. „Амерікана" в Ню Йорку. Деякі-^ навіть дуже палкі - України".
Різними шляхами можна йому допомагати, різні шляхи промови стосувалися радше формально-організаційних
можуть вести до здійснення нашої завітньої мрії відзнс- справ, як ось різкі вимоги представників Відділу УККА у Про бенкет на СКВУ звітував мгр Іван Винник, який
кання втраченої державносте. Існують теж поділені думки, Рочестері, щоби допустити делегата того Відділу на висловив оптимістичне бажання, щоби у бенкеті взяло
як дійти до цієї нашої завітньої цілі, існують різні погляди, СКВУ. Прийнято внесок п. М. Утриска з Філядельфіі. участь 2000 осіб. Майстром церемонії на бенкеті буде адв.
як помагати поярмленій Україні і її народові Але нема щоби Екзекутнва вжила заходів у Підготовчому Комітеті д-р Іван Флис. головний предсідник УНСоюзу І віцепрсзн-
серед нас найменших розбіжностей у тому, що треба та його Організаційній Комісії, щоби задовольнити дент УККА, а головним українським промовцем буде
змагати до цієї цілі і що місією української вільної громади бажання зорганізованої в системі УККА громади в генерал Петро Григоренко. Пані Уляна Дячук звітувала
с зберігати духову єдність з народом в Україні та помагати Рочестері. Головним доповідачем про СКВУ був рсд. про фонди на СКВУ 111, про що мова на іншому місці.
йому в його сучасному невимовно важкому становищі.
Ото ж нараджуймося, як це робити у зразковій згоді і
гармонії. Відкиньмо всі наші малі суперечки за малі справи
та з'єднаймося всі у нарадах над цією найбільшою
ТРЕТІЙ СВІТОВИЙ КОНГРЕС ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ
справою. Вітайте Делегати і Делегатки з усіх далеких міст 23-26 листопада, 1978 р. готель „Амерікана" - Ню Йорк, Ню Йорк
Америки, з далекої Аргентини, Бразилії, Канади й інших
країн американського континенту, — тем паче вітайте ПРОГРАМА
прибулих з Европи і навіть Австралії, — вітайте зокрема
члени хору „Гомін", що прибув з Англії, як теж членок В рамах НІ Конгресу СКВУ, в днях від 16-го до 23-го П'ЯТНИЦЯ, 24-го ЛИСТОПАДА 2. Доповідь
хору „Веснівка", що прибули з Канади, щоб своїм листопада 1978 p., будуть відслужені Архиєрейські Доповідач: дир. Омелян Плешкевич (ЗСА)
мистецьким виступом звеличати і прикрасити цей наш Служби Божі в українських церквах. Міжкрайові над- ДРУГА ПЛЕНАРНА СЕСІЯ КОНГРЕСУ Тема: „Економіка — підставовоюсилою украІн-
з'їзд. Привіт усім Вам і щасти Вам, Боже, у Вашій творчій і будови, крайові організації та Ради й Комісії СКВУ від- год. 9Ю0 до 12:30 по полудні ської спільноти
конструктивній праці на цьому Третьому Світовому З'їзді будуть свої конгреси, з'їзди, конференції, зустрічі й наради. 3. Запити й відповіді
Вільних Українців! 1. Звіти: а) Президії Секретаріяту СКВУ год. 11:00 вранці до 12:30 по полудні
СЕРЕДА, 22-го ЛИСТОПАДА б) Контрольної Комісії
2. Запити й відповіді Панель
god. 1:00 по полудні до 10:00 у вечорі Модератор: проф. Іван Головінський (ЗСА)
Реєстрація год. 12:30 до 2:00 по полудні Панелісти: Представники українських наукових
год. 6:00 по полудні Полуденок для Делегатів - Вшанування українських
інституцій
парляментарнстів Канади і ЗСА
Пленарна Сесія Секретаріяту СКВУ Тема: ..Завдання української науки"
ТРЕТЯ ПЛЕНАРНА СЕСІЯ КОНГРЕСУ
ЧЕТВЕР, 23-го ЛИСТОПАДА СУБОТА, 25-го ЛИСТОПАДА
год 2:00 до 4:00 по полудні год. 12:30 до 2:00 по полудні
год. 9:00 вранці
Наради Рад і Комісій СКВУ Обід
1. Дискусія над усіми звітами Президії Секретаріяту
год. 9:00 вранці до 10:00 у вечорі СКВУ
Реєстрація 2. Уділення абсолюторії
ШОСТА ПЛЕНАРНА СЕСІЯ к о н т о
год. 2:00 до 4:30 по полудні
год. 2:00 по полудні год. 4:00 до 6:00 у вечорі
Екуменічний Молебень
1. Доповідь 1. Звіти а) Всрифікаційно-ресстраційної Комісії
Доповідач: мгр Борис Потапенко (ЗСА) б) Статутової Комісії
ПЕРША ПЛЕНАРНА СЕСІЯ КОНГРЕСУ
Тема: „Наша допомога визвольній боротьбі 2. Вибір керівних органів СКВУ
год. 4:00 до 5:30 по полудні українського народу".
год. 7:30 у вечорі
1 Запити і відповіді
Конгресовий Бенкет
1. Відкриття НІ Конгресу СКВУ
год. 6:00 до 7:30 у вечорі год. 10:00 у вечорі
2. Національні гимни — Молитви
Вечеря
3. Покликання Почесної Президії Молодеча забава — зустріч
4. Відзначення 60-річчя Української Державности П'ЯТНИЦЯ, 24-го ЛИСТОПАДА
5. Прийняття програми і правильника нарад НЕДІЛЯ, 26-го ЛИСТОПАДА
Конгресу ЧЕТВЕРТА ПЛЕНАРНА СЕСІЯ КОНГРЕСУ
год. 8:00 вранці
6. Проголошення ділової Президії Конгресу год. 7:30 до 10:00 у вечорі Богослужбн
7. Привіти: а) Проводів Українських Церков
б) Голів Крайових Центральних Репрезентацій 1. Доповідь
Доповідач: мгр Омелян Коваль (Бельгія) СЬОМА ПЛЕНАРНА СЕСІЯ КОНГРЕСУ
8. Проголошення Конгресових Комісій
Тема: „Проблема включення української моло- год. 10:00 до 1:00 по полудні
ЧЕТВЕР, 23-го ЛИСТОПАДА ді в українське громадське життя"
2. Доповідь Звіт Фінансової Комісії й прийняття бюджету СКВУ
ЗАПРОШЕННЯ год. 5:30 до 6:30 у вечорі
Вечеря
Доповідач: мгр Ірина Пеленська (ЗСА) на 1979 р.
- Тема: „В обороні української дитини" 2. Звіти Рад і Комісій СКВУ
r год. 6:30 у вечорі 3. Запити й відповіді 3. Схвалення резолюцій і звернень Конгресу
INVITATION Конгресовий Концерт (Заля Карнегі Гол) t, 4. Різне
Участь беруть: СУБОТА, 25-го ЛИСТОПАДА 5. Закриття Третього Конгресу СКВУ
Чоловічий Хор „Гомін" - Англія S ІГЯТА ПЛЕНАРНА СЕСІЯ КОНГРЕСУ год. 1:00 до 2:00 по полудні
Дівочий Хор „Веснівка" — Канада Обід
Мішаний Хор „Думка" - ЗСА год. 9:00 до 11:00 вранці -
Павло Плішка — бас з Метрополітальної Опери, год. 2:00 по полудні
Ню Йорку 1. Доповідь Демонстрація біля амбасадн СССР
Марта Кокольська-Мусійчук — сопрано з Міської Доповідач: Микола Плав'юк (Канада)
Опери, Ню Йорку Тема: „Дія СКВУ в світлі потреб української „В обороні прав України і поневолених Москвою
Андрій Добрянськнй - Метрополітальна Опера спільноти у вільному світі" народів - за деколонізацію СССР"
ДОДАТОК СВОБОДА ДЖЕРЗІ СИТІ. Н. Дж. в АМЕРИКА ФІЛАДЕЛЬФІЯ, Па. ^ НАРОДНА ВОЛЯ - СКРЕНТОН. Па. Ч. 249

Довбання скали... УККА і УНСоюз на Вашінгтонській АНТІН БАТЮК УККА І У Н С ВІТАЛИ СВГГЛИЧНУ

5-го жовтня її. р. відбулася у Вашінгтоні. на терені


зустрічі 5 жовтня 1978
Конгресу, одноденна зустріч представників українсько-
го суспіл1 гва в ЗСА з членами Конгресу. Зустріч була Екзскутиву УККА petipe– Серед учасників-україн-
організована Українським Конгресовим Комітетом ра- зентували: президент проф ціа були: з рамени Світово-
зом із Українським Народним Союзом, а спонзорами д-р Лев Добрянський, адмі- го Конгресу Вільних Укра-
були лва видатні і впливові сенатори - Роберт Дол, ністратнвний директор мгр їнців - мгр Борис Потапен-
республіканець І Кензасу, і Даніел Мойніген, лсмок- Іван Базарко і д-р Володи- ко, директор Інформаційної
рат з Ню Йорку 3 українського боку було кругло 150 мир Душник, редактор „Ук- Служби СКВУ при ОбЧ:д-
видатних громадян з різних стейтів Америки та, з раїнського Квартальника". наннх Націях, і Роман Ку-
американського боку, 29 сенаторів і 25 конгресменів, при а крім того були активісти деля, д-р Юрій Старосоль-
чому, 9 дальших конгресменів, не маючи змоги прийти різних Відділів УККА, між ський. Начальний Пластун і
особисто, прислали своїх асистентів. Головними npo– ними голова Вашінгтон-
ського Відділу, мгр Теодор представник Наукового То-
мовцями були президент УККА проф. Лев Дворянський і Царик. вариства ім. Шевченка; інж.
генерал Петро Грнгоренко. Відповідали їм і промовляли З рамени УНСоюзу взяли Роман Барановський, голо-
названі вгорі сенатори Дол і Мойніген та інші приявні участь: головний прсдсід- ва Асоціяції Українців Аме-
- американські іаконодатці. Це не була офіційна кон- ник д-р Іван О. Флис, за- рнки: Марта Терлецька,
ференція, а зібрання, яке єднало товариський характер з ступник головного прсдсід- представниця головної
-характером політичної інформації. Централя УККА ника д-р Мирон Куропась, управи. Союзу Українок
ра^ом з вашінгтонським Інформаційним Бюром, на чолі головний секретар Воло- Америки: від Союзу Укра-
якого стоїть інж. Юрій Нестерчук, у співпраці з Ва- димир Сохан, головний ор- їнських Студентських То- В четвер, 8 листопада ц. p., на летовиші ім. Ксннеді у Ню
шінгтонськнм Відділом УККА з його головою мгром вариств Америки - Іван Ще одна болюча втрата: у понеділок 23 жовтня 1978
ганізатор Василь Оріхов- помер в одному шпиталі у Скрентоні, Па., на 85 році життя Йорку вітали недавнього совстського політичного в'яз-
Теодором Цариком, у тісній співпраці з Екзекутивою ський; члени Контрольної Принада, голова СУ СТА, і ня, Надію Світличну, якій несподівано вдалося видіста-
УНСоюзу, ЩО її очолює головний предсідник л-р Іван АНТІН БАТЮК, колишній довголітній голова Украін-
Комісії: д-р Богдан Футей заступниця голови POKCO– ського Робітничого (тепер Братського) Союзу, один із тися із УССР, представники Українського Конгресового
Флис, він же віцепрезидент УККА, підготовили цю (голова), проф. Іван Тслюк і ляна Стойко, як теж пред- Комітету в особах віцепрезидента УККА д-ра Івана
.імпрезу. Зокрема Централя УККА подбала про роздачу піонерів української громади в ЗСА. Народився 11 червня
проф. д-р Богдан Гнатюк; ставники інших украін- 1894 року у Збаражі, Західня Україна. Вступив у ряди Флиса — він же головний предсідник Українського
: більшості членів обох палат Конгресу інформаційного головні радні: інж. Ана- ських організацій, як Комі- Українських Січових Стрільців і перебув цілу визвольну Народного Союзу, — директора Централі УККА мгра
;матеріялу про Україну, про теперішній рух спротиву в толій Дорошенко, д-р Ас- тет Оборони Мороза і Ко- війну-революцію. у ранзі поручника. Скінчив у Львові Івана Базарка і референтки молоді в ЕкзекутивІ УККА
Україні, мартирологію тамошніх борців за національні й кольд Лозинський, проф. мітет оборони совстських учительський семінар та в Америці, куди приїхав у 1922 пані Ярослави Рубель. На світлині промовляє до Н.
громадські права, та про нелюдський варварський режим Тарас Шмагала, п-і Гелен політичних в'язнів. році, фінансові студії. В ЗСА включився в активне СвітличноІ, яка стоїть із китицею квітів в руках, яку
; окупаційної влади в Україні. Олек, інж. Мирослав Каль- громадське, зокрема комбатантське та братське життя. У вручили їй Оленка й Лариса Певні, д-р Іван Флис, позаду
Очевидно, такою зустріччю — ані десятками таких ба, Микола Хоманчук, Ро- Були також представники 1940 році став головою Українського Робітничого (Брат- Н. СвітличноІ — генерал Петро Грнгоренко.
зустріч - не можна змінити американської закордонної ман Куропась і Михайло інших національних груп, ського) Союзу і перебував на тому становищі аж до сервня
; політики по лінії бажань українців. Всі відповідальні Сорока. На цій зустрічі був зокрема поневолених наро- 1973 р. Був одним з організаторів УККА та займав у ньому
: керманичі української громади в ЗСА свідомі, що на хід і присутній колишній ГОЛОВ- дів Східньої і Центральної різні керівні становища. Був наскрізь громадською
характер закордонної політики впливають куди сильніші ний редактор ,,Свободи" Европи, кореспонденти людиною з високим почуттям правопорядку. В.И.П. „Україна у змінливому світі'
і складніші чинники, як наша національна група, і що Антін Драган, а ,,Свободу" „Голосу Америки", „Радіо
ЗСА с суперпотугою, яка мусить вести гльобальну і „Український Тижневик" Вільна Европа", „Радіо Під таким заголовком
політику, яка не завжди покривається з інтересами заступали редактори Ва- Свобода", як теж газет „Ва- появилася, видана Центра-
українського визвольницького самостійницького руху.
Проте, завданням таких керівних чинників української
силь Тершаковсць і Ігор
Длябора.
шінгтон Стар", „Лос Ан-
джелес Тайме" та інших.
ШКОЛА І МОЛОДЬ лею УККА, 292-сторінкова
англомовна книжка форма-
громади в ЗСА, як УККА і УНСоюз, інші Братські Із закінченням літнього сезону та з започаткуванням ту великої 8-ки під редак-
Союзи та інші централі українських установ і організа- нового шкільного року автоматично знову зактуалізу- цією д-ра Володимира
цій, вести постійну й безперервну інформаційну й валася широка, складна і болюча проблема української Душника та з його корот-
освідомну акцію серед державно-адміністраційної й молоді. Вона найбільш болюча фактом, що учнів у ким пояснювальним „Всту-
законодатної верхівки у Вашінгтоні та серед широких кіл цілоденних парафіяльних та рідношкільних школах, як пом". На зміст цієї книжки
американського суспільства. Коли б розпоряджати теж учнів у школах українознавства в системі Шкільної складаються доповіді, які
'мільйоновими фондами, то така інформаційно-освідом- Ради УККА і поза тією системою - щораз менше. були виголошені 7 грудня
на акція велась би на куди ширшу мірку. Але ця Зустріч у Страхітлива статистика корчення українського шкіль- 1974 р. на спеціальній кон-
'-Вашінгтоні 5 жовтня ц. р. була доказом, що Централя ннцтва з кожним роком та корчення курсів украінознав- ференції, яка відзначувала
УККА і Екзекутива УНСоюзу розуміють місію, яку ства для дітвори і молоді ставить перед ввесь український 30-тиріччя існування англо-
мусять виконувати вільні українці: лупати скалу незнан- вільний світ руба проблему: як і чи взагалі можна зберегти мовного „Українського
ня, непоінформованости, несвідомости щодо України, її свою національну ідентичність серед чужомовного моря? Квартальника", що його
стану, її минулого, її сучасних змагань і її боротьби за Всі ми знаємо, що природний процес асиміляції в країнах видає УККА. Було тоді там
волю. Довбання, лупання скали — нелегке завдання. Але поселення до чужомовного оточення — неминучий. Але ж 14 українських, американ-
й краплини води, шо безперервно падають на скалу нам аж ніяк не вільно спокійно придивлятися поступові ських і канадських науков-
можуть видовбати в ній діру. Ми довбаємо скалу з того процесу без найбільших зусиль з нашої сторони, ців-доповідачів, фахівців
-зірою, шо поширимо відомості про існуючий в Україні щоби цей процес сповільнювати та щоби поруч із ним різних ділянок науки та,
.стан і що ця свідомість вкінці так глибоко закорі- зберігати нашу дітвору і молодь при українстві — серед зокрема, знавців історії й
;!ниться в умах керівних чинників американської велнко- всяких обставин. Десятий, сотній і тисячний раз треба актуальних відносин в
повторяти, що найперший і вирішний голос в цін справі СССР та в УССР, як теж пекти слов'ян в американ-
держави, шо вона зрозуміє спільність інтересів ЗСА й мають батьки дітей. Від батьків дітей залежить, як ській історіографії" - Джо-
України: що нашим спільним ворогом є Москва і що Ген. П. Грнгоренко, інж. Ю. Нестерчук знавців українського руху
виховувати своїх дітей, як навчати їх мови їхніх батьків і спротиву. Д-р В. Душник зеф С. Ручек. — Частина 11:
найбільшим природним союзником Америки є поневоле- дідів, як навчати їх української молитви, як прищепити їм „Рух спротиву в сучасній
ні Москвою народи, та з них у першій мірі нарід правильно заз на чує у згада-
бодай мінімальне знання історії, географії і літератури ному „Вступі", ЩО ВИГОЛО- Україні й ідея відірвання
український. України. Минулися часи, коли ЗСА й Канада були тільки УССР від УСССоюзу" -
шені тоді доповіді збері-
„перетоплюючими казанами" — тепер уже й найбільші гають і нині актуальний Михайло Сосновський. —
авторитети американського й канадського світів признали характер... „Сучасна українська жінка і
НА ШЛЯХУ „багатокультурність'': у практиці це значить, що всі її ррля у пусі спротиву" -
ДО КОНСОЛІДАЦІЇ національні групи повинні зберегти свою тотожність, Наталя Й. Пазуняк. -
значить — українська національна група повинна подбати, Зміст цієї вартісної книж- ,,Економічна ціна за те,
Д и р е к т о р Ц е н т р а л і якій взяли участь від ки, яка знову збагачує ан- щоби бути совєтською pec–
УККА мгр І. Базарко по- УККА панове: І. Олекснн, щоби нове, молоде і наймолодше покоління не мало
почуття меншовартосте, а навпаки, мало почуття гордос- гломовну літературу про публікою — випадок УС-
інформував у свому звіті на л-р В. Душник і І. Базарко, Україну, такий: „Вступ", від СР" - 3. Лев Мельник. -
засіданні Крайово! Ради 14 на якій обмірковано низку ти з приналежности до українського народу. Це не
значить, щоби народжені тут і виховані діти і молодь Редактора. Частина 1: „Пе- „Стан релігії в Совєтській
жовтня ц. p., що поперед- спірних справ і промощено редмова" — Володимир Україні" — Богдан Р. Бо-
нього дня відбулася нарада цим шлях до приступлен- ставилися до Америки, як до „чужини": теорія двох
батьківщин виправдалася у життьовій практиці — вона Душник. „У річищі ГОЛОВ- цюрків. — „від Гулагу до
З головою „Асоціяції ук- ня опозиційної дотепер них проблем" Лев. Е. Доб- Гуітку" - СтефанТ". Пос-
раїнців Америки" д-ром Асоціяції до значить, що можна бути добрим американцем, але й мати
системи глибокий сантимент до України й українства та діяти у рянський. — „30 років зма- соні. — „Україна і П півден-
Романом Барановським, в УККА. гу за вільне слово і волю" — но-західні сусіди - Чсхо-
користь' відзискаиня Україною її державносте. Але для
цього треба знати , , а б в " українознавчих наук — і Володимир Душник. - Словаччина, Румунія і Ма-
Екзекутива УККА прийняла в минулу п'ятницю, 10 обов'язком всіх українських батьків є подбати, щоби їхні ,,Поклін українській бо- дярщина" — Петро Ґ. Стер-
Жовтня, заяву Асоціяції Українців Америки про приступ- діти придбали те знання. Тоді їхні діти не будуть ротьбі за волю" — Джан чо. — Частина ПІ: Відзна-
лення до УККА, при чому, правний дорадник адв. почуватися безбатьченками і не будуть соромитися, що Дейвіс Ладж. ' „Радіо Сво- чення 30-тиріччя „Україн-
Аскольд Лозинський зреферував потребу узгіднення В. Оріховський, В. Кловзннк, Ю. Нестерчук, Сен. РО- їхні предки вийшли з України. бода й Україна" — Говленд ського Квартальника". Біо-
статутів, що с річчю суто формальною. Статут УККА БЕРТ ДОЛЛ, д-р Іван Флис Але було б несправедливо представляти образ нашого Г. Сарджент. — „Україн- графічні нариси. Відділ світ-
передбачує, що всі постанови Екзекутиви мусять бути шкільництва в Америці тільки у похмурому світлі. Ось, ська Церква в Канаді від лин. Індекс наведених пріз-
затверджені Крайовою Радою, отже таке затвердження, наприклад, у Вашінгтоні, де існує розмірно тільки 194S" - Павло Юзик. - вищ. —
після згаданого статутового узгіднення, буде прийняте невелика українська громада є 176 дітей в українській „Детант — хто з нього ко-
на найближчому засіданні Крайової Ради 16 грудня ц. р. школі — діти самих професіоналів середущого і молод- ристаєТ - Антоні Буска- Книжка видана надзвн-
Але тому, що вміжчасі відбудеться НІ СКВУ, то окремо шого покоління, які вчаться українознавства у школі і рен. — „Торгівля, як зброя чайно дбайливо з технічно-
буде поладнана справа участи Асоціяції у СКВУ, дома чують тільки українську мову. Значить, не скрізь є совстської закордонної по- го боку, а також з погляду
як крайової організації в системі УККА. погано і скрізь могло би бути краще, як би цього захотіли літики" — Лев Е. Добрян- редакції: з заввагами і пояс-
батьки. ський. — „Злегковажені ас- неннями.
-
Екзекутива УККА привітала j І іипе диві :s:atstsMOMteamcoc—emimoimtmn

нового Папу окремою Доповнення до виказу ,^пс„Ч, СВІТОВИЙ КОНГРЕС


вплат до У Н Фонду
обширною депешею ^
4^23-21-11-1171 -fe
МАНІФЕСТАЦІЯ ^ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ
ВЛЛІМАНТІК, Конн. -
пропущено у виказі: Воло- г
Екзекутива УККА вислала Папі Іванові Павлові 11, який димир Найдух — дол. 15, З НАГОДИ ТРЕТЬОГО КОНГРЕСУ
був архиспископом Кракова, кардиналом із сівтським
іменсм-прізвишем Карло Войтила, обширну депешу
англійською мовою, висловивши радість з приводу
вибору такого Вселенського Патріярха, який добре знає з
о. Андрій Назаревич — дол.
5.00. Подано помилково:
Головчак Олена — мас бути
sf'"^
^mi9W
^v влаштовує
Д-р Іван Флис, Гелен Олек, Сен. ЧАРЛЬС ПЕРСІ, проф. Годовчак Лев — дол. 10.00.
власного досвіду, що значить безбожницькнй комуністич- д-р Б. Гнатюк ЙОНКЕРС, Н.И. - про-
Них режим, який переслідує Церкву Христа. Екзекутива пущено у виказі: д-р Роман
УККА запевнила Папу, що українські католики будуть Слиж — дол. 25.00, і Ми-
молитися за його здоров'я й успіхи у праці для добра
Христової Вселенської Церкви. Повний текст тієї депеші
появився в українських часописах англійською та україн-
хайло Іванів — дол. 15.00.
дол. 5.20 — 1. Самокішин; ВЕЛИКУ ВСЕУКРАЇНСЬКУ
дол. 5.00 — О. Балутан-
СЬКОЮ мовами. На церемонії своєї інавгурації в минулу
Неділю 22 жовтня Папа Іван Павло 11 благословив
зібраних на площі св. Петра у Римі 250 000 осіб одинад-
ський, Ю. Бачинський, М.
Вербовий, А. Галуча, Т.
Гаталяк, П. Гевко, М. Ду-
МАНІФЕСТАЦІЮ
цятьма мовами, між ними також українською. бровська, В. Єреґа, Д. За-
харченко, С. Кщей, Д. Ку-
рилець, 1. Марків, 1. Підгір-
ний, С Попск, X. Сенежак,
в обороні прав України
Е. Сірий, С. Слука, Я. Стад- і
КАРТКА ЗГОЛОШЕННЯ ник, Г. Тесленко, І. Рітров-
ський, М. Ротелля;
Цим з г о л о ш у ю участь у бенкеті осіб дол. 4.00 - П. Єсеп; декольонізації СРСР
дол. 2.00 - А. Карпович,
(виповнити латинкою) Д. Пасішниченко, М. Typ– в неділю, 26-го листопада 1978 року, Ню Йорк, Н. Й.
чин.
Ім'я і прізвище Справлсння: ЗБІРКА т годані 12:3в по полудні біла готелю Амеріхшп аа 534а аул., між 7-8 Aat.
Аллентавн, Па.: подано В ПРОГРАМІ -пожід ио 5-ІвАаиоо досоаспмсоїмкП; В КОРОТКІЙ ПОЛ1ТИЧ-
Сен. ДЕНІСЛ МОЙНІГЕН дол. 15.00 — мас бути дол. НІЙ ЧАСТИНІ аасттплать а”агі гаравкисі дві a w і в 1 шшщшшашА волггячві
Адреса: 25.00.
Світлини учасників ро бив ред. Ігор Длябога.
Антін Угляр Феорида, по- Закликаємо все Українське Патріотичне Громадянство, а зо-
Заламую чек на 5 дано 15 — має бути 25 дол. крема Молодь, всього Вільного Світу масово взяти участь у
ВЖЕ БУЛО 20 ТИЖНІВ ПОНЕВОЛЕНИХ НАРОДІВ Маніфестації, доказуючи тим. що доля наших Сестер і Братів в
Checks (S35.00 per person) payable to: Президент УККА проф. успішно. (Проф. Л. Доб- Україні с нам близька і дорога.
д-р Лев Добрянський звер- рянський у свому звіті про- З ЛИСТІВ ДО ЦЕНТРАЛІ КОМІТЕТ ОБ'ЄДНАНИХ УКРАЇНСЬКО-
нув у свому звіті на Kpa– мовчав, шо це він має го- УККА: АМЕРИКАНСЬКНХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВЕЛИКОГО НЮ ЙОРКУ
йовій Ралі 15 жовтня 1978 ловну заслугу, шо Конг- Посилаю отсим із своєї ГОСПОДАР МАНІФЕСТАЦІЇ
UKRAINIAN CONGRESS COMMITTEE року м. і. увагу на факт, що рес прийняв відповідну ре- старечої пенсії на Фонд
З нагоди Третього Світового Конгресу відбудутксг
OF AMERICA в наступному році будуть золюцію з рекомендацією СКВУ дол. 50.00. Зазначую, а) ВЕЛИКИЙ КОНГРЕСОВИЙ КОНЦЕРТ в КарнегІ Гоя, четвер. 23-го
Send to: вже 21-ші роковини шоріч- Президентові щорічно про- що маю 83 роки, віддавна 1971 р , гол. ЛЗв аеч^
ногс проголошування в г о л о ш у в а т и , . Т и ж д е н ь вже не працюю і тому nepe– б) КОНГРЕСОВИЙ БЕНКЕТ в готелю Амервшп, субота. 25-го лветопала 1971 рц
UCCA ЗСА „Тижня Поневолених Поневолених Н а р о д і в " , прошую, що більше післати год. 7.3а веч.
203 Second Avenue - New York, NY. 10003 народів". У цьому ропі цей який є одною із кісток у не можу. З пожванням Ми-
Tax Exempt No 1RS-T EP EO:R:4 EBL „Тиждень" відбувся дуже горлі Кремлю). хайло Губіцький.