You are on page 1of 48

· ~ ,)mf1\.",ea",H,ml ,_"",",'" lm!Wii~ri~l1nc "_,,,~_.,,.

,,,,,,",

BiB \ FERAL ORJAVLJUJE IZVJESCE o REVIZlJI OBAVLJENOJU MINISTARSTVU OBRANE

PAPIBlllmS!USDA OBlWJl IU CIS!I!!!

tlakonlilo.useMoslarciollralunalisMo .. hn"kom,lamosnjiradio

~lt{~~~ je .. ,usti .. inle,wlima p"nayljao~l"ganhiiie!1bill$nia.IID

ycli6nuinojcvaaopolljede:"E"rop."itelioslanujo

ovdi·!"Zalirnj.nulapaljllana" .... likonj.mlllke"

p,a~n~ij. p.ema .... , i 111M. Zamu.klv .. nia I~

lag'eba;luIJ'j.irS"' .. j " m .. tdll,,'.riv .. ju !if,"

su.adllje sloiemih ~hanah H.Yeila j Mu.fimana:

HDZ·u mDsler~kll mast, 5D.u bosanskl ,Iut

·IZBORIVIIEJIUIU[ISRPSKDJ U"VtfMf"GOVnRfJUNIIOGNIlIIVlJIPAlUfl

:r:r::rIl5lIl,SCCIIALlIEIIIOMRATAI

. :~=::~~~V~~ ~':.~r~(1JI

EllidEntnoledallDlllubitlopodnogamo Iprlprematerenzaeventualna rospustanjoparlamenlniuvndenje

alvorenediktature.Bolimsedaovavla,t nebidl.lgotolcrrrcriabunilucrunu ma$Ovnimltlo1koulmoilinegociovanlu naullcanr,,"Tubl,mis1im,p"'I!~lad .. sla krvi,a.d,ugeslrli.eHD1inileIQsilriia nlsladrugoodulicnogneIOdo'fohstva

STATUS . VADIS ~

sroJf1_

siiiii

HJ.:V.\lSIWVIJ£(1iOllHM: ()pt"J.\MJS~vtcJtMruT,u

II ~l..t ,il ~~~'i
I ' .
" 't • . Slaoenka Draku/ic

INSTITUT OTVORENO DRUSlVO - KRVATSKA

HEBRANGOIIA 21, ZAGREB

r as pis u i e

m'i1~

ZA POTPORU IZOAVACKE D.lELATNOSTI U HRVATSKOJ

namijenjenu cljelima stranih i damatih autora s padrucja druStvenih i humanistickih znanosli

ctelO~upnu CIC~_umenl~Cllu dosta'Jl~ U lrl p'lml~rka na adr~"u InstitutOtvorenodrustvc-Hrv1Ilska IzdavaCkip'CI!:lram HlIllr:mgova21,10oooZagreb

Ako so se deskora lijecl i 5tlhovi doslovno preobruzallali U smrtonosno oraije, a metke

i!llcrnate,sadasevelikllietlzlranl militaristiiki diskurs vlaeu u lelik, gavOl i stih. Jelik mons'rUNne stvarnosti ilraiava poeliku novog fulollt.ma zeQeza, celika, gale

sile, tih simboh. i insignuliju novog soja okrutnih pjesnika rodenih no poljimo smrli, pod ognlenim krilom mujke IHIclje

URSA. UQ;KAR, GLUMICA PROTIV STOLICA

I

~-._"....,

McDONAlD/~ PROrN MILCECA· .

sorONA U METROPOLISU

• •

- • I• -.r---,jiili