You are on page 1of 6

і

14- Ш Kill Я І Л імміїстраиі"


"Svubode" JO Monlgomcrv S(
Пам'ятайте

SY0B0DA
lcrscv СЙу, N J 07TO2

про
Україну!
СВОБОДА
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN DА І І V
Те;кф...,м

-л Ню Порку

УНСоюзу:
з Ню Порку
i 2 0 t i 434-0237
і 201) 434-080?
(2121 227-4125

201) 451-2200
(212) 227-5250
(212) 227-5251

РІК L X X X V . Ч. 251. ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ИОРК. СУБОТА. 18-го ЛИСТОПАДА 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY C1TY and NEW YORK. SATURDAY. NOYEMBER 18. 1978 No. 251 VOL. LXXXV.

Бостонська Округа УНСоюзу ПРОГРАМА КАНАДСЬКА ПАЛАТА ГРОМАД


відбула організаційні наради ТРЕТЬОГО СВІТОВОГО КОНГРЕСУ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ ВИМАГАЄ ЗВІЛЬНЕННЯ
Джамайка Плейнс,Масс.
— У неділю. 5-го ЛНСТО-
ревнщила свою квоту і тим
самим одержала грошову 23-26-го листопада 1978 p., готель „Амерікана", 7-ма евеню і 53-тя вул. в Ню Йорку
Д . ШУМУКА
пада ц. p., тут в приміщен- винагороду в сумі 2 доля- Оттава. - Канадська Па-
нях української католиць- ри за кожного нового члс- В рамах НІ Конгресу СКВУ, в днях від 16-го до 23-го лата Громад одноголосно
кої парафії відбулися opra– на. П'ЯТНИЦЯ, 24-го ЛИСТОПАДА прийняла резолюцію, в якій
нізацінні наради Окружно- Д-р Іван Флнс у своєму листопада 1978 p., будуть відслужені Архиєрейські ЧЕТВЕРТА ПЛЕНАРНА СЕСІЯ КОНГРЕСУ звертається із ..сильним
го Комітету Відділів УН- слові подав обшнрний звіт Служби Божі в українських церквах. Міжкрайові над- закликом" до уряду СССР
Союзу в Бостоні й околн- про організаційний і фінан- будови, крайові організації та Ради й Комісії СКВУ від- год. 7:30 до 10:00 у вечорі звільнити Данила Шумука з
цях. під час яких 17 Від- совий стан УНСоюзу. про будуть свої конгреси, з'їзди, конференції, зустрічі й наради. у ув'язнення, беручи ло уваги
ділових урядовців заслу- В-во ..Свобода", плянова- 1. Доповідь поганий стан його здоро-
хали звітів про сучасний ні поліпшення на Союзів- СЕРЕДА, 22-го ЛИСТОПАДА Доповідач: мгр Омелян Коваль (Бельгія) в'я.
стан УНСоюзу і організа- ці та про „Українську Бу- Тема: „Проблема включення української моло- Як відомо. 64-річний Да-
ційні здобутки Округи та дівлю". Д-р Флнс рівнож god. 1:00 по полудні до 10:00 у вечорі ді в українське громадське життя" нило Шумук перебуває в
намітили плян праці до кін- звітував про перші наради Реєстрація одному з концтаборів в
ця біжучого року. Голов- новоствореної Реорганіза- год. 6:00 по полудні 2. Доповідь Мордовії і. згідно з інфор-
ним промовцем на нара- ційної Комісії УНСоюзу та маціями, які продістались
дах був головний предсід- про деякі зміни пропоно- Пленарна Сесія Секретаріяту СКВУ на Захід різними шляхами,
-:.^^1 Доповідач: мгр Ірина Пеленська (ЗСА)
ник УНСоюзу д-р Іван вані цією Комісією. Тема: „В обороні української дитини" хворіє на пістряка шлун-
Флнс. У дискусії після ДОПОВІ- ЧЕТВЕР, 23-го ЛИСТОПАДА ка. Акцію за його звільнсн-
3. Запити й відповіді
Наради відкрив і ними дей взяли участь: д-р І. год. 9:00 вранці ня почала в Канаді ще в
проводив голова Округи Дідюк, п. Бортник, В. Геть- 1976 році його родина, яка
Наради Рад і Комісій СКВУ проживає у Ванкувері.
Володимир Гетьманський, манський, В. Мігован і п-і СУБОТА, 25-го ЛИСТОПАДА .
а секретарював Дмитро Ґа- А. Ремик. Під час дискусії год. 9:00 вранці до 10:00 у вечорі Резолюцію в справі звіль-
лонзка. заторкнено такі справи, як Реєстрація П'ЯТА ПЛЕНАРНА СЕСІЯ КОНГРЕСУ нення Шумука вніс в п'ят-
^ своєму звіті про opra– відновлення боргових зобо год. 9:00 до 11:00 вранці ницю, 3-го листопада. по-
нізапійну працю, В. Геть- в'язань, побудова дому для год. 2:00 по полудні сол Ліберальної партії Данило Шумук
манський ствердив, що за старших віком громадян, Екуменічний Молебень Марк МакҐвіген з округи
високі кошти конвенцій 1. Доповідь Віндзор-Вокервілл в про- кож член Прогресивно-
перших десять місяців цьо- -
го року Округа придбала 40 УНСоюзу, радієві реклями Доповідач: Микола Плав'юк (Канада) вінції Онтаріо. Тї піддер- Конссрвативної партії Ця
нових членів, виконавши фонди на звантажування ПЕРША ПЛЕНАРНА СЕСІЯ КОНГРЕСУ Тема: „Дія СКВУ в світлі потреб української жав український посол Рей резолюція вимагала більш
свою квоту (70 членів) на 57 професійних організаторів спільноти у вільному світі" Гнатишин, член Прогресив- наполегливої ІНІЦІАТИВИ З
відсотків. Особливо успіш- тощо. год. 4:00 до 5:30 по полудні но-Консервативної партії. боку каналського уряду,
ними в організаційній пра- На закінчення нарад всі 1. Відкриття ПІ Конгресу СКВУ 2. Доповідь який репрезентує округу зокрема міністра закордон-
ці були- Д. Ґалонзка. сек- присутні Відділові урядов- 2. Національні гимни - Молитви Доповідач: днр. Омелян Плешкевич (ЗСА) Саскатун-Біггар в Саска- них справ Дональла Джсй-
ретар 307-го Відділу, який ці приобіцяли посилити 3. Покликання Почесної Президії Тема: „Економіка — лідставовою силою укра!н- чевані. З уваги на це, що місона. в справі звільнен-
придбав 18 нових членів, свою працю в останніх двох 4. Відзначення 60-річчя Української Державносте ської спільноти резолюція була внесена в ня Шумука і дозволу на
йосиф Ірха, секретар 224-го місяцях року, щоб осягнути 3. Запити й відповіді рамках т. зв. Постійного виїзд до Канади. З уваги на
5. Прийняття програми і правильника нарад Розпорядження ч.43, в наг- непорозуміння процсдура-
Відділу (8 членів), п-і Анна квоту 70 нових членів. Конгресу
Ремик, секретарка 238-го Розмови на громадські і год. 11:00 вранці до 12:30 по полудні лих справах, її прийняття льного порядку, ця рсзо-
Відділу (7 членів) і В. Геть- союзові теми продовжува- 6. Проголошення ділової Президії Конгресу було зумовлене ОДНОГОЛОС- люція не була прийнята
7. Привіти: а) Проводів Українських Церков Панель ним рішенням всіх присут- одноголосно, як цього ВИ-
манський. секретар 374-го лися після нарад під час
Відділу (6 членів). Голо- б) Голів Крайових Центральних Репрезентацій Модератор: проф. Іван Головінський (ЗСА) ніх членів Палати Громад. магало Постійне Розпоряд-
перекуски, що її приготови-
ва Округи пригадав, що ли члснкині Відділів Окру- 8. Проголошення Конгресових Комісій Панелісти: Представники українських наукових Після короткої дискусії, ження ч.43.
минулого року Округа пе- ги. інституцій резолюцію прийнято ОДНО- Мотивуючи свою рсзо-
ЧЕТВЕР, 23-го ЛИСТОПАДА Тема: „Завдання української науки" голосио. люцію, М. МакҐвіган наз-
. Два дні раніше подібну вав Шумука „українським
год. 5:30 до 6:30 у вечорі патріотом" і відмітив, що
НА УКОВА І ВИДАВНИЧА Вечеря
резолюцію в спразі Шумука
був вніс посол Прогресив- навіть совстський кодекс
СУБОТА, 25-го ЛИСТОПАДА
ПРАЦЯ УВАН год. 6:30 у вечорі
год. 12:30 до 2:00 по полудні
но-Конссрвативної партії
Томас Сіддон. а її піддер-
праці гарантує звільнення з
ув'язнення у випадках cep–
Конгресовий Концерт (Заля Карнегі Гол)
ЗАСЛУГОВУЮТЬ НА ОКРЕМУ Участь беруть: Обід жав Говард Джонстон, та- йозного занедужання.
УВАГУ Чоловічий Хор „Гомін" - Англія
Дівочий Хор „Веснівка" - Канада ШОСТА ПЛЕНАРНА СЕСІЯ КОНГРЕСУ ПЕН Клюб закликає Москву
Мішаний Хор „Думка" - ЗСА
Павло Плішка — бас з Метрополітальної Опери, год. 2:00 до 4:30 по полудні звільнити Шумука
Ню Йорку Лондон, Англія. - Пре- раграф ч. 100 закону про
Марта Кокольська-Мусійчук - сопрано з Міської 1. Звіти: а) Верифікаційно-ресстраційної Комісії зидія Світової Асоціяції таоори праці, що говорить
Опери, Ню Йорку б) Статутової Комісії Письменників - Інтерне- про відпущення кари у ви-
Андрій Добрянський - Метрополітальна Опера 2. Вибір керівних органів СКВУ шенел ПЕН, разом із спе- падку, коли ув'язнений не
год. 7:30 у вечорі ціяльним Комітетом для мас виглядів жити, щоби її
П'ЯТНИЦЯ, 24-го ЛИСТОПАДА допомоги письменникам- відбути. Данило Шумук
Конгресовий Бенкет в'язням. що діс при цій aco– більше ніж половину свого
ДРУГА ПЛЕНАРНА СЕСІЯ КОНГРЕСУ год. 10:00 у вечорі ціяції. звернулася з офіцій- життя прожив у в'язницях
год. 9:00 до 12:30 по полудні Молодеча забава - зустріч ним проханням до уряду - польських, німецьких і
Совстського Союзу про совстських. Його дні nopa–
звільнення Данила Шумука ховані і письменники світа
1. Звіти: а) Президії Секретаріяту СКВУ з ув'язнення. Як відомо. закликають совстський
б) Контрольної Комісії НЕДІЛЯ, 26-го ЛИСТОПАДА Данило Шумук хворіє на уряд, щоби дозволив йому
2. Запити й відповіді год. 8:00 вранці пістряка жолудка. Йому бодай померти не у в'язни-
год. 12:30 до 2:00 по полудні Богослужби тепер 64 роки н існує мало ці. Президія Міжнародно-
надії на вилікування з цієї го ПЕН просить всі інші
Полуденок для Делегатів - Вшанування українських хвороби. Президія ПЕН у організації підтримати це
парляментаристів Канади і ЗСА своєму листі до совстського прохання про звільнення
СЬОМА ПЛЕНАРНА СЕСІЯ КОНГРЕСУ
уряду покликається на па- Шумука.
Під час відвідин Головно! Канцелярії УНСоюзу. На фото ТРЕТЯ ПЛЕНАРНА СЕСІЯ КОНГРЕСУ год. 10:00 до 1:00 по полудні
(зліва): Головний секретар УНС Володимир Сохан, тепер
год. 2:00 до 4:00 по полудні
вже покійний проф. Іван Замша, ред. Євген Федоренко,
головний організатор Василь Оріховськнй, головний
Звіт Фінансової Комісії й прийняття бюджету СКВУ
на 1979 р.
ПІД ЧАС ПОЇЗДКИ СЕНАТОРІВ
предсідннк д-р Іван Флис, ред. Володимир Левенець.
проф. д-р Василь Омельченко і головний касир пані
1. Дискусія над усіми звітами Президії Секретаріяту
СКВУ
2. Звіти Рад і Комісій СКВУ ДО СССР ВИРИНАС СПРАВА
УлянаДячук. 2. Уділення абсолюторії
3. Схвалення резолюцій і звернень Конгресу
4. Різне
ПРАВ ЛЮДИНИ
Джерзі ситі, Н. Дж. (в.л.). динку при 206 Захід 100-та год. 4:00 до 6:00 у вечорі 5. Закриття Третього Конгресу СКВУ Москва. Боріс Поно- ли у „відкритій атмосфе-
— З метою поінформувати вулиця в Ню Йорку, де марьов. член Політбюро рі". Один із сенаторів зая-
1. Доповідь год. 1:00 до 2:00 по полудні КПСС. який очолював со- вив, що коли дискусія 30-
українську спільноту про розміщені: управа, секрета-
багатогранну, зокрема нау- ріят, заля для наукових кон- Доповідач: мгр Борис Потапенко (ЗСА) Обід встську делегацію під час середилась на питанні об-
кову та видавничу працю ференцій, засідань та мис- Тема: „Наша допомога визвольній боротьбі формальної зустрічі з гру- меження зброї, то „дійшло
год. Z00 по полудні
Української Вільної Ака- тецьких виставок, бібліо- українського народу". пою 12-ох американських до справді гострого обмі-
2. Запити і відповіді Демонстрація біля амбасадн СССР сенаторів, тут в середу, 15- ну думок".
демії Наук у ЗСА Головну тека ім. Володимира Мія-
Канцелярію Українського ковського та архів-музей го листопада ц. p., обвину- Критикуючи закордонну
Народного Союзу і Вндав- ім. Дмитра Антоновича. год. 6:00 до 7:30 у вечорі „В обороні прав України і поневолених Москвою ватив уряд президента політику ЗСА та „повча-
ництво „Свобода" відвіда- Вечеря народів — за деколонізацію СССР" Джіммі Картера у спробах ючи" американських ссна-
Довкола своїх відділів,
ли у четвер. 26-го жовтня ц. секцій, комісій та архіву- „втручатися в наші внут- торів про конечність ПОШИ-
p., науковий секретар проф. музею, УВАН в ЗСА об'єд- рішні справи" і заявив, що рювати політику дстанту,
д-р Василь Омельченко і нала в науковій співпраці Картер обороняє свою програму Єгипет передав свої пропозиції теперішня закордонна полі- Пономарьов вказав на такі
секретар Управи проф. Іван тнка ЗСА може привернути явища, як ..сповільнення
Замша (тепер вже покій-
дуже поважний гурт актив-
но діючих учених старшої, боротьби з інфляцією, відносно палестинського питання часи „холодної війни" у переговорів САЛТ 11, змен-
ний). У розмові з членами середньої Й МОЛОДШОЇ ҐЄНЄ- але признає можливість рецесії Вашінгтон. — У четвер, зици не різняться дуже ВІД советсько-американських шення в торгівлі, спроби
Головного Екзекутивного рацій. Окремим досягнен- 16-го листопада, єгипет- ..старих", бо Каїр вже рані- відносинах. Пономарьов (ЗСА) втручатися в наші
Комітету і редакторами ням треба вважати те, що Вашінгтон. — Виступаю- що в ситуації „кризи в краі- ський віцепрезидент Госні ше настоював, щоб договір підкреслив, що відносини внутрішні справи". Він ска-
„Свободи" репрезентанти серед учених різних наці- чи перед групою KopecnoH– ні". Мубарак, який того дня щодо сеператного миру між поміж СССР і ЗСА „значно зав, що такі потягнення —
цієї наукової установи від- погіршилися" від минулої „а їх піддержує багато кон-
мітили. що У ВАН у ЗСА.
ональностей, з-посеред дентів у четвер, 16-ГО ЛИСТО- Президент, однак, при- прибув із Каїру, передав Єгиптом та Ізраїлем був весни. гресменів і сенаторів" — є
яких найповажнішу групу пада, президент Джіммі знав, що якщо його nporpa– урядові ЗСА та ізраїльській „пов'язаний" з договором
якраз в цьому році відзна- становлять американці. Картер висловив переко- ма боротьби з інфляцією делегації, яка тут веде nepe– відносно розв'язки палес- Як уже інформовано, rpy– поважною загрозою для
час 28-річчя наукової і ви- Належну увагу Академія нання, що його програма виявилася б „цілком не- говори з єгиптянами щодо тинської проблеми. Новим па 12-ох американських се- політики детанту поміж
давничої праці та що ця приділяє молодим науков- щодо поборювання інфля- сфективною", то існує МОЖ- сепаратного мирового до- аспектом може є тільки тс, наторів відбуває поїздку по СССР і ЗСЛ
ділянка пожвавленої праці цям. На останній конферен- ції, яка базована на добро- ливість, що в країні настала говору, пропозиції уряду що Мубарак більше наго- СССР в рамках програми День пізніше, тобто В 4CT-
заслуговує на окрему увагу ції до Академії було обра- вільних обмеженнях під- . б економічна рецесія, або президента Анвара сль-Са- лосив справу земель біля таких періодичних обопіль- вер, 16-го листопада, pec–
нашої громади. но велике число дійсних вищень в цінах і платнях, навіть депресія. Але прези- дата в справі розв'язки кон- Ґази. Деякі коментатори ннх відвідин совстських і публікамський сенатор
„Очевидно, в одній роз- членів, членів-кореспонден- матиме успіх, якщо проду- дент Картер підкреслив, що троверсійного питання май- твердять, що Каїр готовий американських парлямен- Джскоб Джсвітс із НюЙ ор-
мові мені буде тяжко підсу- тів і наукових співробіт- центи, робітничі спілки, фе- вигляди на такий критич- бутности окупованих Ізра- обговорювати цю справу тарнстів. Зустріч минулої ку повідомив, що в розмові
мувати усю працю Акаде- ників. Більшість з новооб- деральний уряд і цілий амс- ний стан, луже мінімальні". їлем палестинських земель окремо від проблеми зе- середи проходила під зна- з членами совстської Bcp–
мії за минулих 28 років, але раних — це професори аме- риканський загал додержу- на західньому березі ріки мель над Йорданом, але ком відмічення 45-річчя ховноі Ра їй він та інші аме-
треба вказати бодай нажай- риканських університетів. ватиметься напрямних, за- Становище президента Йордан і біля міста Гази. . тільки у випадку, якщо б встановлення дипломатич- рнканськ: іаконодавці ви-
важливіші ділянкиії праці", Серед новообраних є також пропонованих Білим До- Картера підтримали того ж Хоча існували побоюван- цілком не можна було дійти них зв'язків поміж СССР і ДВНГНулн справу порушсн-
— заявив проф. В. Омель- два визначні німецькі уче- мом. Він підкреслив, що дня Вілліям Міллер, дирек- ня, що нові єгипетські про- до порозуміння відносно ЗСА. ня прав людини в COBCT–
ЧЄНКО, ПереХОДЯЧИ ДО СТИС- ні: проф. д-р Ніколяус Ліб- уряд зменшуватиме свої ви- тор Федеральної Ради Ре- позиції можуть спричини- надйорданських земель. Сенатор Абрагам Рібі- ському Союзі, вказуючи,
лої інформації про працю ковиц, президент Мюнхен- датки, але теж зазначив, що зерв, і Альфред Кан, голов- тися до припинення, або і Однак, єгипетські чинники кофф. який очолює деле- що ця політика Москви за-
УВАН. ського університету і проф. не плянує встановляти при- ний дорадник Білого Дому зірвання переговорів, то з заперечують, що Каїр гото- гацію американських сена- турбувала населення ЗСА,
Академія, як відомо, при- мусової урядової контролі для справ поборення ін- достовірних джерел інфор- вий погодитися на такий торів, заявив кореспонден-
міщусться у власному бу- (Закінгення на стор. 6) над цінами і платнями, хіба- фляції. мують, що „нові" npono– компроміс. там, що розмови проходи- (Закінгення на стор. 6)

НЕДІЛЯ 26-го ЛИСТОПАДА - ВЕЛИКА МАНІФЕСТАЦІЯ В ОБОРОНІ УКРАЇНИ


йЕвім^^чМ'вм^вжнмууі^^
,. - - т, ,

. -
.
СВОБОДА. СУБОТА, 18-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч.25І.

Я. Гай вас явищем, вони забезпечу- Ілля Дмитрів З НАШИХ БУДНІВ


ють конкуренцію і змаган-
С В О Б О Д А ^ SYOBODA ПРО РОТАЦІЮ, УЗГІДНЕННЯ
ня і без них не було б того
УЧНІНСкКИЙ ЩОЛІННИК U К Я А І N І і S С А Н У
природного поштовху до
посиленої напруги, без якої
ЗА ПРАВИЛЬНІСТЬ ПІДХОДУ Спружинові
F O U N D E D 1893
Ukrainian newspaper published daily except Mondays and holi
І ВИБОРИ, ІНІЦІАТИВУ нічого не може розвинути- ДО ОРГАНІЗОВАНОГО ноги
ся.
days by the Ukrainian National AnOCtatttoD, inc.. at
30 Montgomery Street. Jersey City, N J . - C i o ;
ДЕЛЕГАТІВ І ІНШЕ У випадку Третього ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ Якось недавно жалівся
Конгресу така розв'язка під Народним Домом у Ню
Р Е Д А Г У Є КОЛЕГІЯ У СКЛАДІ (поаібучно) Одинадцять років існу- вина самого принципу ро- мусіла б бути попередже- (2)
вання СКВУ — це час ве- тації. На це зложилися ною відповідною ухвалою Йорку пан радник П., ла-
Любов Колснсьга. Володимир Левенець. Зенон Снилик. Василь Таким чином, на про- із дієцезій Помісної Укра- служений працівник на на-
Тершаковець (тепер виконуючий обов'язки голови Колегії) і ликого досвіду і різних ек- різні причини, а найбільше пленуму, бо йдеться про тязі майже повних 200 ро- їнської Католицької Цер-
Євген В. Федоренко спериментів. СКВУ зовсім та, шо це були перші роки зміну основних, статуто- ків українська людина жи- кви не має у своїй фор- роднійниві, що він, відав,
нова формація в житті існування СКВУ, коли тре- вих заложень. не дотягне до 3-го Ceimo–
ла і творила в обставн- мальній назві того кореня, вого Конгресу Вільних Ук-
ieconU Class Postage pa'd ar the Post Office of J e r ^ City, N J української діяспори й то- ба було щойно промощу-
Accepted for mailing at special rate nf postage provided fot JV Власне з тих статуто- нах, які майже не давали їй який робив би їх україн- раїнців і напередодні цієї
Section 1130 of Act of October 3. 1917 - authorized July 31. J918. му зовсім природно він му- ватн шлях для розгорнення вих положень виникають і змоги творити, внправля- ськими від самого заснов-
сів не раз шукати доріг до дальшої діяльности. Тепер інші конкретні проблеми, ти чи вдосконалювати та- ку. Найбільш українськими історичної nodiL.. ,,до
Передплата: на рік - 530.00, на пів року - - 516.00, H a j міся- найкращого й май повні шо- знову чуємо голоси про існуючий статут наго- кий тип організованого під цим формально-прав- Яреми ноги простягне"!
щ - 59 00. Для членів У Н С о ю з у 65 t міс. За кожну зміну ад- го виконання своїх завдань, поворот до цього прннци- лошує „комісійний" прин- життя, який відповідав би ним аспектом являються
рвси — 25 є. Чеки і money orders" виставляти Ha"Svoboda". Щ Просто сил невиста-
експериментувати, випро- пу. Дехто каже, що це був цип полагоджування справ її світоглядові, духовності менш-більш усі.ті устано- чає обіцти та обслужити
R O Box 346 Jersey City, N.J. 07303 бовувати, шоб на практн- би крок назад. Воно зов- і розв'язування проблем. й суспільній культурі. У ви та організації, які роз- всі інші передконгресові
ці побачити, як працюють сім не так. Але поворот до То значить, шо всякі су- своєму щоденному ^ и т т і вивають діяльність напів- ювілеТ та річниці, що ними
ті, чи інші форми й за- цього принципу сам собою гестії і пропозиції мусять вона підпорядкувалася чу- летальтго, або- те- державне. так щедро поблагословив
Совєтський натиск соби та які з них треба не зміцнив би СКВУ так, наперед бути подані і до Жій панівній системі, з законодавство допускає чи покарав нас Господь під
Після порівняльної стабілізації в Китайській Народній відкинути, змінити, а які - як не зміцнив його факт відповідної комісії, бути якою могла частинно по- при реєстрації більш при- кінець цього ювілейного
Республіці, усунення деяких внутрішніх непорозумінь, устабілізувати. закріплення Секретаріяту в нею обговорені Й устійне- годжуватися, або яку pec– родну форму в назві ycra– року! - зідхнув вищезга-
зневтралізування діяльности радикальної групи (,,банди До таких експериментів, одній країні, Канаді, ні, а щойно тоді переда- пектувала прямо із приму- нови. За наочний приклад даний народний активіст.
чотирьох"), Пекін, точніше, нові китайські керівники з які випробовано під час напротяг цілої каденції. Бо ні нею на розгляд, а фак- су. Де були кращі обста- тієї другої сторінки МОЖЄ- - Бо подивіться, скільки
головою Комуністичної партії і прем'єром Гуа Куо-фен- першої каденції, а Другий не визначення того чи ін- тично тільки на ухвалу вини, там вона творила мо взяти українські гро- того всього навалилося на
гом у проводі розгорнув енергійну зовнішньо-полі- Конгрес відкинув, а тепер шого осідку СКВУ рішає пленуму. Можливості вия- власні установи і в їхню мадські установи та opra– наші голови: 100-ліття Ле-
тичну діяльність в Европі, Азії і Африці. Завершенням знову мова про них, нале- про його силу і розвиток, а ву делегатської ІНІЦІАТИВИ форму та зміст вкладала нізації в Західній Європі, в сі Українки, 70-літпп Ва-
цієї діяльности можна вважати недавню подорож Гуа до жить ротація Секретаріяту вложена в нього праця і її дуже тим обмежені, а на- свій дух, свій розум і свою Австралії, а почасти також силя Барки, 60-ліття Лис-
Румунії, Югославії і Ірану, а зокрема підписання по черзі в трьох різних успіхи. віть з огляду на короткий культуру. Але і в цих і в ЗСА чи в Канаді. топадового Зриву, 45-літ-
10-річного китайсько-японського мирового договору, країнах, які є головними Другим принципом, час Конгресу і "на”додат-" місцях переважаючим тип- Услід за назвою у фор- тя Великого Голоду, 35-
який не тільки-уможливить розбудову китайської нашими поселеннями і ма- який саме тепер, гаряче кові приписи, які вимага- пом для українських -уета-.. мально-правний бік стату- ліття Першої Української
господарської системи, пожвавить торгівлю між обидво- ють найкращі дані для дискутується й оспорюєть- ють від проєктодавця вне- нов ставали форми, що тових заложень зареєстро- Дивізії, 30-ліття Науково-
ма країнами, але також має. на меті зупиняти по- осідку Секретаріяту на сво- ся - це договорення всіх, сення свого проекту кілька носили культурно-виховні ваних установ просякають го товариствашени Шев-
ширення комуно-московської гегемонії на країни Азії і єму терені. Це такі країни: як база рішень. Хоч кож- тижнів перед Конгресом, ознаки. Організації полі- також і певні обмеження ченка... Ну, та ІГювіЛей
АфриКИ, ЗГІДНО 3 ОКреМОЮ КЛЯВЗулеЮ ЦЬОГО ДОГОВО- ЗСА, Канада та Англія. ному ясно, що договорен- виключені. У цьому П0ЛО- тичні, громадські устано- щодо напрямку та змісту Бабуні;, Свободи'' xomino–.
РУ-
Хоч українські поселенці в ня це дуже важка А рад- женні статуту знайшло ви- вн, "установи наукові, мо- ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТИ, ЯКІ ВПЛИ- ся б в гідний спосіб від-
Китайська політична діялектика полягає в тому, що Англії числом далеко по- ше ускладнююча база для яв недовір'я нас самих до лодіжні, станові чи церков- вають на суть їхнього іс- святкувати! А тут пан
вона наче б то проголошує небезпеку з боку обид- заду Бразилії, чи Аргентн- рішень, але на початку іс- себе. Автори й законодав- но-релігійні були не лише нування та на можливості організатор Оріховський
вох ,,імперіялізмів" — капіталістично-американського і ни, а навіть не дорівнюють нування СКВУ воно, ма-„ ці статуту СКВУ побоюва- доволі великою; радістю, репрезентації суверенної пригадує у делікатний chb–
сещіялістичного московського, але на практиці всі чисельно поселенню в Ав- буть, в якійсь мірі оправ- лися, що ми не зможемо але дуже часто вони мусіли думки, себто такої думки, сіб, що я ще не виконав
китайські атаки спрямовані проти ,,соціял-імперіяліз- стралії, але їхні здобутки дало себе. Одначе, після собі дати ради в обличчі пов'язуватися ще і з пев- яка випливала б лише з своєї квоти -г не прцєд-
му" совєтського зразку, перед яким вони перестері- ставлять їх побіч ЗСА і довшого часу воно, згово- противорічних, або неспо-- ними регіональними' мож- уваги на наші національні нав Батькові-Союзові де-
гають народи Азії і Африки, а також інших конти- Канади, а до цього про- рення, мусіло виявити своє діваних сугестій і пропози- ливостями, потребами та потреби, без огляду на кра- сятка. членів, що не є
нентів, бо в їхній оцінці, він більш небезпечний. У висліді мовляє ше й вагомий ар- справжнє обличчя, свої не- шй, які можуть прийти від нагодами. їну поселення, громадянст- правдою, бо я приєднав
цього, пекінські верховоди поставили наголос на роз- гумент Европи. доліки. Зговореяня, як бе- делегатів і тому заздале- Тому для нас немає во, вплив мови, культури дванадцять, а чи я тому
будову своєї армії, яка була б спроможна не тільки Для підкреслення ваги і зоглядно зобов'язуючий гідь накидали на них такі об'єктивної потреби при- ТОЩО. винен, що трьох ветеранів
оборонити Китай перед евентуальним нападом Со- рівного значення та щоб принцип - це неминучий рамки й обмеження, шо гнічувати свою совість цн- добровільно відійшли до
встського Союзу, але також подати „помічну руку" дати змогу тим трьом на- шлях до „liberum veto", тільки дуже настирливі ми подекуди ДОСИТЬ ВЄЛИ- Відділу святого Петра, а
шим передовикам у світі до стану, в якому кожен могли їх перебороти. І в кнмн неполадками та не- Погляд на структуру
приязним азійським і африканським народам, загроже- організованого життя один, молодий джус, роз-
ним цим же комуно-московським імперіялізмом. виявити себе, та включити член має змогу не допус- цьому є ч великий "недолік, досконалостями, що їх бився у катастрофі?..
Маючи це все на увазі, кремлівські диктатори й заінтересувати якнай- тнти до рішень, хоч усі який в якийсь спосіб треба стрічаємо в нашому opra–
більше свої місцеві грома- інші є за тим. Отже, прин- усунути. Взявши під увагу всі
розвинули в останньому часі шалену протикитайську нізованому житті иа чужн- країни української діяспори Це мені пригадало, як за
пропаганднвну активність на дослівно усіх відтинках ди Світовим Конгресом, цип зговорення на дальшу Делегати прибувають з ні. Вони виростали більше
його працею і його проб- мету неоправданий, бо ра- усіх континентів, З ДЄСЯТ- пі до впливом своєрідних й діючі в них організації, давніх.часів^либонь ще за
політичного, суспільно-громадського, економічного, вій- головства сл: 'п. Дмитра
ськового, культурного й іншого життя. Ця посилена лемами на Першому Конг- ніше чи пізніше він доведе ків країн, є між ними най- стихійних імпульсів, аніж ми не помилимося, коли
ресі в Ню Йорку в 1967 році до того, як це наші су- передовіші організатори й за якоюсь заздалегідь об- скажемо, шо, не зважаючи Галичина, прийшов раз до
антикитайська пропаганда не обмежується тільки до Головної Канцелярії на
паперової війни, яка, до речі, ведеться вже від років на впроваджено принцип ро- сіди-поляки, в чиїй історії керівники нашого життя, думаною системою, про- на стихійний характер у
тації. За цим принципом саме той принцип зобов'я- люди з найбільшим досві- ЄКТ ЯКОЇ ЛЮДИ МОГЛИ О0ГО- творенні цих організацій, Гренд Стрілі старший ві-
сторінках совєтської преси, але в ній беруть участь ком секретар Відділу і
особисто визначні совстські партійні й урядові особи, промовляла також його да- зував, мусіли ствердити: дом і довір'ям СВОЄЇ KOHC- ворити, собі його засвої- вони вкладаються у певну
лекосягла демократич- Польща тримається нела- титуанти, тих, шо їх висла- ти й суверенною волею логічну систему, де можна спитав головних'урядов-
намагаючись ,,авторитетно" „спростувати" потягнення ців, чи Союз не має в пляні
китайських дипломатів за кордоном. ність, яка йшла назустріч дом (,,Polska niczya,dem ли, а „комісійний бюро- його схвалити. Натомість ше багато поправити, а
масовій причаєності нашої stoji"). коли викаже потреба, то й видавати організаторам
Доказом такої активности може послужити 4-годин- кратизм" не дає їм змоги нам потрібно об'єктивного спружинових ніг (або ніг на
не інтерв'ю, дане совстським пропагандистом першої громадськости в діях Недоліки цього принци- подати свої думки й cyrec– вивчення існуючої у нас добудувати, ч
СКВУ. Ротація найвищої пу виявилися яскраво в часі тії прямо пленумові; тобто системи організованого Не зважаючи на істо- пружинах), щоб їм легше
ранги Георгієм А. Арбатовим британському журналіс- було бігати по ,,фльорах"
тові Джонатанові Поверові, шо опісля було надруко- влади є досконалим засо- Другого Конгресу. Групові тому чинникові, який має життя, при рівночасному ричне минуле з усіма його
бом для того, шоб і най- й персональні амбіції, ви- рішати. У сучасних умовах, уЗГЛЯДНеННІ УСІХ П03ИТИВ- ідейними, чуттєвими, тра- за новими членами... Це
ване в ,,Інтернешенал Гералд Трібюн", „Обсервері" й зачув^ присутній тоді в
інших виданнях. Темою інтерв'ю були проблеми, які слабшому дати змогу пе- користовуючи ЙОГО, ДОВЄ- ів добі причасної демократії них та негативних фактів і диційними й похідними
ребратн провід у свої руки. ли до безвихідної ситуації. („participating democracy") проявів у ньому. На канві примхами та навичками, бюрі Дмитра Галичина го-
тісно пов'язані з Китайською Народною Республікою і ловний касир УНСоюзу,
теперішньою політикою детанту, яка, мовляв, може У Швайиарії, яка її за- Щойно небезпека розвалу таке обмеження ваги і ролі цього ступнево І ПЛАНОВО українська суспільність Роман Слободян, в якого
бути дуже загроженою, якщо західні держави допома- проваднла й консеквентно примусила знайти вихід, делегатів виглядає" до^ треба виправляти і вдоско- розпоряджає доволі широ- голова завжди була багата
гатимуть розбудовувати китайську військову силу і зберігає, всі кантони — який одначе, як це вияви- сить дивно. Тому і цього налювати існуюче, доор-. кими і різноманітними по нарізні вигадки і жарти.
великі і малі - по черзі лося пізніше, не оправдав моменту не можна омину- ганізовувати потрібне. формі, світоглядовнмн на-
включать Китай як свого, хай і тихого, союзника у свою хилами і програмовими за-
оборонну систему. Арбатов нібито не є проти спів- кандидують президента себе. Тому вже в часі Дру- ти. Ми не мусимо тієї Як Перед тим в Україні А ви, куме Федоре, —
праці між державами, але якщо таку співпрацю базува- країни. Без цього гого Конгресу були голоси проблеми зразу розв'яза- під одною чи другою зай- ложеннями, політичним сказав, - позичте собі ніг
тимуть на антисоветських основах, то Совєтський Союз малі ніколи, або дуже про потребу переходу на ти, але видвигнути її, пос- маншиною, так і сьогодні, сектором, в якому існують у пана маестро, Аврамен-
мусить витягнути з цього відповідні консеквенції. рідко мали б змогу npocy– виший ступень групової ДІ- тавити, намітити напрямні на чужині, досить велика великі потреби на загальну ка. В нього ноги, як на
Знаючи настунову кремлівських верховодів до закупів- вати свого кандидата на яльности, на вирішування до її остаточного розв'я- частина легальних органі- перебудову та усучаснення,
президента цілої країни. питань більшістю і вибора- зання ми можемо й по- зашй спирається під фор- але який невільно спнсува- спружинах: він не тільки
лі Китаєм зброї на Заході, журналіст Повер, може навіть сам щг танцює чумака, але
з. розмислом, запитав Арбатова, чи продаж літаків Колись принцип ротації зо- ми, тобто на застосування винні. Очевидно, шо в роз- мально-правним оглядом ти з порядку денного як
Великою Британією для Китаю вважатиметься доказом бов'язував у нашому гро- справжньої демократичної в'язці мусять бути забез- на тому законодавстві, яке віджнлий анахронізм, хоча й всякі танцювальні фес-
співпраці Заходу з Пекіном, на що він одержав мадському житті в Канаді. норми. Без виборів і мож^ печуючі клявзулі, щоб ми панує у країнах нашого певна-чаетина-у^фаінлкихі тивалі організує!, -^rr"–— -
виминаючу відповідь, але в політичних кругах Лондону Всі головні організації, ливости вибору між різни- часом не опинилися в ситу- поселення. Тому, для прик- людей за такий Його може Жарти-жартами, але і
ніхто не сумнівається, що завданням Арбатова було складові частини КУК-у, ми виборчими листами- анії, яка не раз виникає в ладу, ми не маємо Укра- уважати. в жартівливих висловах чи
перешкодити цьому продажеві, який значно зміцнював мали по черзі десигнувати списками немає можливос- американському Сенаті, їнського Комітету в Кана- анекдотах батьків .народу
на Конгресах КУК-у своїх ти демократичного npoue– коли противники якогось ді, але маємо Український (Продовження буде)
би китайське летунство якраз у прикордонній зоні Китаю відчувається турбота за
з СССР, де не можна розбудувати простірних летовищ. кандидатів на президента. су, нормальної критики й проєкту безконечними про- Комітет Канади; ми не майбутнє наших організа-
У Москві прекрасно розуміють, що їхня великопрос- Зі зміною цього принципу контролі привладних еле- мовами, читанням поезій, маємо Українського Кон- цій та установ: хто по-
ш
тірна концепція може заломатися, якщо Китаєві вдасть- деякі з тих організацій доб- ментів. Актуальною ця романів, оповіданнями про гресового Комітету в Аме-
ровільио зреклися назавж- справа тепер на Третьому риболовлю і полювання риці, але маємо Українсь-
г - --"---? тягне далі національну
ся створити буферні зони, свого роду „активну за- тачку, коли не стане сою-
ди подавати кандидата на Конгресі більше як перед- заговорюють своїх против- кнй Конгресовий Комітет
городу" від соціял-імперіялізму", і тому совєтські верхо-
президента КУК зі свого тим з огляду на очевидні ників „на смерть11" і не до-- .Америки; ніде на Заході ; Вступайте І зових та інших ветеранів,
яким уже власні ноги від-
води розпочали кампанію погроз,шантажів і заляку-
лона. розбіжності в поглядах на пускають до небажаних ни- нема Українського. Anoc– мовляють послуху, а мо-
вань проти всіх^ які в такий чи інший спосіб хочуть
співпрацювати з Китаєм, або вважають китайські тези У практиці під час пер- різні питання і на добір ми ухвал. тольського Екзархату, але" І в члени І лодші не приходять їм на
правильними. Кампанія тим разом почалася в Лон- шої каденції не цілком ус- осіб до Секретаріяту існує чимало Апостольсь- зміну?..
доні, але вона, напевно, в скорому часі перекинеться пішно вийшло з ротацією. СКВУ. Розбіжності ці є
Накінець треба згадати
ких Екзархатів для укра- І УНСоюзу! І
також на інші столиці західнього світу, зокрема на Очевидно, не була в цьому нормальним і здоровим (Закінгення на crop. 5) їниів. Услід за цим ані одна ВФятяімюмсаяІ ” Ікер
Вашінгтон, до голосу якого прислухаються інші західні
держави.
— Що хотіли б поляки, щоб мати в Гарварді такий Якщо мова про .українських „авте", тобто тих; що
Ще одна родина одержала візу О. Ганський Інститут?!...
...Може це інтермеццо і це діктум найвищого
виїхали-з-Клівленду,^й„.„інс" - тих, шо- до -міста;
прибули, ” абож, бувши продуктами власного хову,
на виїзд із СССР ПОЧВІРНА СТОЛИЦЯ - церковного Ієрарха спонукає наших людей зрозуміти й зайняли становище вибувших, як зміна варти, то реєстр
виглядає так: „авте" (з поданням напряму виїзду): о.
Москва. - Після одно- мократом з Массачусетс, оцінити наш, дійсно неоцінимий стан посідання й
річної боротьби із COBCT- обіцяв приспішити виїзд ЧИ МАЛЕ ПИВО? необмежені наші можливості у найелавнішому американ- митрат Дмитро Ґресько - Фльорида; основних Музею^
ською бюрократією, Боріс і родин. В справі Каців ін- ському університеті. Може в 60-ту річницю Акту Архіву, проф. Леонід Бачинський з дружиною Ната-
Наталія Кац, нарешті одер- тервеніювали також чис- і.^. ,^л Соборности (22 січня 1919 - 22 січня 1979) - соборно раз лією - Денвер, Кольорадо; проф. Юра Яремкевич з
жали візу на виїзд до Ізра- енні жидівські організа- направду „шапками накриють" і перекриють потрібну дружиною Софією - Ірвінгтон, Ні Д ж . , д и р . Микола
іля, куди вони однак не пля- ції за кордоном. iv суму 750 тисяч долярів - на сплату Українського (-J-) й Михайлина Бігуни - Кергонксон, Н. И.; Микола
нують їхати з огляду на Західні дипломати в Moc– Наукового Інституту Гарвардського Університету Кавка з дружиною Володимирою - околиці Філядель-
дуже поважну недугу їхньої Хоч сам нежонатий — целебс — новий Папа Іван фії; інж. Михайло Хроновят з дружиною Дарією (-Ц —
кві вважають, шо дозвіл на Павло 11 с людиною з найчисленнішою в світі родиною. (УНІГУ).
дочки Джесіки, яка вимагає виїзд для Каців та евенту- Каліфорнія; д-р Витовт і д-р Ірина Лсвицькі г- Фенікс,
опіки хірургів і спеціяль- В Клівленді, де новий Папа бував двічі раніше, важко А різ он а; інж. Степан Мішкевнч з дружиною - Каліфор-
ально інших родин можна знайти поляка, який не відкрив би родинних зв'язків із
них харчів-дієти, на яку завдячувати політиці прс- нія; інж. Роман Цегельськнй з дружиною Степгнією —
вони собі не можуть ДОЗ- ним. Фльорида; Василь КамінськиЙ з дружиною Павлт:ою —
зидента Джіммі Картера і Не пасемо задніх і ми, українці. Гарнардець Василь Імпакт несподіваної перерви у традиції: трактувати
волити у Советському Сою- його кампанії в обороні вибори Папи, як внутрішньо-італійську справу - був Чікаго, ІлліноЙ; футбольні аси УАСК ^,ЛьхІв",
зі. Родина Каців в середу. Лагошняк привіз із Метрополітальної округи вістку, Клівленд -- брати Росули: Роман - Мемфіс, Теннегі,
прав людини. Один з дип- мовляв. Папа, по материній лінії, отже наполовину такий несамовитий,що редакторка рубрики „Flings and
15-го листопада ц. p., одср- ломатів відмітив, що це нес Things",y вікендовому числі,, Клівленд Прес”,Марджорі Олександер - Міннесота.
жала офіційне повідомлен- українець. На жаль, польським стилем для. фасону
припадком, коли дозвіл на кажучи - цей наш стан посідання все більше корчиться... Альдже,зладнла цілу листу, італійського стилю і право-
ня пашпортного відділу, що виїзд для Каців видають порядку, які „відходять у кут", з-англійська: „гов авт" По стороні прибутків („інс") з-поза Клівленду; чи з
віза готова і вони повинні Дальші вісті подавали, що Папа тільки по бабці (отже, власного хову: парох. церкви Св. Покрови -г- о. д-р Іван
тоді, коли група амсрикан- вже тільки начетвертнну) українець, далі — тільки - і їхніх польських наслідників, які входять на їх місце,
покинути СССР до 4-го rpy– ських законодавців nepc– „кам ін". Отож: Парма, Італія - авт, Парма, Огайо — Тилявський; парох церкви свв. Петра й Павла - о.
дня. „Ми є дуже заскочені навосьмину... Михайло Ревтюк; голова УАСК „Львів", д-р Богдан
бувас з візитою в Москві з ін; піїша — авт, кед басі і пєрогі — ін; (популяр-
таким позитивним зворо- метою поліпшити амери- ний ) музичний діско - авт, полька - ін; Шейкер Гайте Чепак; тренери футболістів Львова - Андрій Шепа-
том справи, бо були хвили- Гадаю, шо ,,пора вже великая є" вдатися до проф.
кансько-совєтські відноси- Ярослава Рудницького, щоб рятував положення. Він - авт, польська дільниця - Бродвей - ін. А вже ,,поліш рович і Ігор Жига; тренер СУМА - Любомир Мудрий;
ни, що ми втрачали надію ни. джовкс" (польські жарти) стали більше „ін", ніж відомі вже на ширших політичних водах брати Петро й
на виїзд", — заявила Ната- своїми етимологічно-ономастичними засобами і cnoco– Андрій Федннські - перший із них успішно пише на
Покищо не відомо, коли бами приверне нам знову наш стан посідання, доказую- будь-коли...
лія Кац кореспондентові родина Каців прибуде до ... Щодо першого пункту, то скажемо авторці: ,,Kop– українські теми в американській пресі; Андрій Грушке-
Ассошісйтед Пресе в теле- чи, шо ,,українкою була таки мати Папи; шо noxo– вич; популярна своїми щорічними „чуваниями з пос-
ЗС А, але вже сам факт пози- днла вона зі Стрия і що нинішній Папа міг бути рекшин, пліз: поляки зовсім не є емблематичною
фонічній розмові. тивного полагодження цієї спільнотою підклівленського міста (чи передмістя) том" (в користь переслідуваних Москвою українських
українцем, але професор Пріїшк у Гарварді занедбав діячів) та політичними ,,байк-е-тонамн" трійця братів
справи вважається на Захо- справу - і тепер, замість українського, маємо польсько- Парма. Каталог щорічних вакаційннх святкувань, під
Родина Каців є однією з ді успіхом. Боріс Кац зая- назвою „Правд ов Парма" (Горджуся Пармою)" - - вже Орест, Юра й Микола (молодший) Дсйчаківські (ос-
18-ох родин, справи,'виїз- го Папу"... Це, очевидно, жарт. танньо названий проскочив уже в бандуристи славної
вив кореспондентам, шо він другий раз минулого року підкреслив, що найчислен-
ду яких псюбіцялиуполаго- плянує якнайскоріше відіб- нішою етнічною групою Парми є українці (шкода, що Капелі ім. Т. Шевченка з Детройту...). Далі йдуть Іван
дити совєтські чинники, а А повертаючи ло поважного тону, мусимо відмітити, Нич, Орест Ліщинський і інші.
рати візу і заплатити, згідно шп відношення Папи до Українського Гарварду в одному каталог не подає числа - скільки нашого брата в Пармі
генеральний секретар ЦК з совєтськими приписами. випадку таки справді занотовано. є). Можна б ще оспорювати польськість ковбаси й
КПСС і голова Президії 2100 долярів за те, що він пирогів, якби не :ге, що на галях, де. вони в нас
верховної Ради СССР Лео- Свого часу теперішній Папа був запрошений Гарвар-
позбувається совєтського дом (американським) на доповідь. Після імпрези, на продаються, вони реклямуються теж, як г,вдльбасі'' і -f померла після виїзду з Клівленду.
вдд І. Брежнєв, розмовля- громадянства. Раніше со- ,,пєроті?^ Як до того додати, що це ^ - в розумінні
ірчи свого часу з сенато- здивування всіх, він зайшов до Українського Науко-
встські власті відкидали вого Інституту в Гарварді (УНІГУ), оглянув усе, мовознавців - не пироги, тільки вареники, то вия-
ром Едвардом Кеннеді, де- всякі прохання Каців. виться, шо й на цьому фронті ми „самі себе звоювали"... рірод овження буде)
розпитував про все, а на відхідному сказав:
Ч. 251. СВОБОДА, СУБОТА, 18-го ЛИСТОПАДА 1978 З

Українці в Клеменс Центрі . Успіхи нашої молоді В Римі відбулись збори „Унум Омнес'
в Елмайрі НОВА ПРОФЕСІОНАЛІСТКА У Римі у відомому ре- муючися при більшости
Елмайра, Н. Й. (Б. Г.). - ЛЮБОВ О. ВОЗНЯК колекшйно - студійному членів Ради, при чому
Ваших тихих могилках, за- Центрі „Домус Маріє", від уважливо вислухав слів В.
У суботу, 21-го жовтня ц. р. мае наш побідний стяг", і Нам присмно поділитися 26-го до 30-го жовтня ц. p.,
стараннями Фундації Волі успіхами молодої професіо- Янева, який висловив на-.
тут вдарили громовицею мали місце чергові Загальні дію, шо новий Понтифікат
вперше появилися на сцені струни бандур і понісся ба- налістки Любови О. Воз- Збори Міжнародної Феде-
театру Клеменс Центр ук- няк, доні Романа і Ольги з матиме преважлнве зна-
дьорнй марш молоді „Ми рації Католицьких Чолові- чення для майбутніх від-
раїнські виконавці nporpa– ростем, ми надія народу' до дому Цибик, активних rpo– ків „Унум Омнес" („Всі
ми, а саме: Капеля Банду- мадян у Клівленді, батько в носин ,,обидвох наших на-
слів Б.Нижанківського, му- єдино"). Вони відбувалися родів". В. Янів, подібно де
рнсток із Детройту під мис- зика Петра Потапенка. Окрузі Відділів УНСоюзу, У тридцятиріччя оснування
тецьким керівництвом Пс- УЗО - Відділ УККА, Пласті багато інших представник
„Україно", чарівний наш Федерації, що постала в ків, говорив не в одній із
тра Потапенка і танцювал ь- краю, нас на зборе ніхто і тощо. 1948 році у Люрді. Феде-
ний ансамбль „Веснянка" з „офіціальних конгресових
ніде", закінчилася точка Любов О. Возняк народ- рація від самого початку мов", але по-українськи, з
Віндзору, Канада, xopeor– присвячена голодовій об- жена в Клівленді в 1956 присвятила багато уваги
рафом якої с Мирон Олек- Папа вислухав слів із за?
лозі України. „Ой, Дністре, році, закінчила парафіяль- Переслідуваній Церкві; Ук- певненням св. молитов в
сишин. мій", задзвенів приємний ну школу св. Й оса фата при раїну в ній репрезентовано наміренні висловлених по-;
Селлі Крук музичний ко- голос солістки Мирослави українській католицькій - почерез Український бажань, із видимою сер1'
респондент у „Сандей Те- Брездень, що їй в унісон церкві. На протязі вісьмох Християнський Рух - з лечністю, як це можна бу-
лсграм" в Елмайрі 22-го гарно доповнювали ніжні років навчання була пер- 1962 p., при чому пред- ло бачити на численних
жовтня ц. р. написала так: голоси бандуристок, а від- шою в кл ясі та закінчилаїїз ставник України був пос- знімках, роблених в часі-
„Численна, вдячна публі- так співачка виконала піс- відзначенням. Рівночасно тійно обираний або кооп- авдіенції, що й підкреслили
ка у Клеменс Центрі в субо- ню „Виростеш, мій сину", закінчила студії в Школі тований до Ради з 1967 учасники тієї пам'ятної
ту ввечері засумувалась, слова Василя Симоненка, Українознавства в 1972 році Любов О. Возняк
року у признанні великої хвилини.
коли програма, щоїївлаш- муз. А. Шашкевича, a onic– матурою, щоїїздала з оцін- активности українських
тувала Українсько-Амери- ля „У вишневому садочку". кою з відзначенням. В се- ною студенткою, закінчив- мирян. На закінчення Загальний
канська Фундація Волі, Інк., Відтак виступив танцю- редній школі Бінмонт, п-а ШИ СереДНЮ ОСВІТУ ДИПЛО- Зборів новий духовний
закінчилася. вальний ансамбль „Веснян- Любов також вибивається мом з відзначенням. Ювілейні Загальні Збори
мали своє окреме значення, асистент відслужив св. ЛР
І дійсно, срібні тони бан- ка" з Торонто, виконуючи на перше місце поміж свої- У Клівленд Стейт універ- в рівній мірі з огляду на тургію у дуже настроєвій
дур, ніжні жіночі голоси, танковий весняний привіт ми одноклясниками, в часі ситеті студіювала матема- дбайливо підготовлену каплиці швайцарської
стилеві одяги бандуристок, під звуки ніжних украінсь- своїх чотирьохрічних сту- тику і вже по двох роках змістову частину (в якій гварлії у Ватикані, в часі
кольорові світла театру зіл- ких мелодій. Керівник СЦС- дій, була ввесь час визнач- студій її заангажовано до розглянено проблему по- якої у спеціяльній єктенії
лялися в одну чудову кар- ни, який відповідав за світ- праці в університеті у Де- шанування прав людини та окремі делегати мали змо^
тину. Маестро Петро По- ляні ефекти, Ричард Пітер- партаменті фізики. Тут на- ролі Церкви при запевнен- гу сказати короткі молнт-
тапенко вміло керував ан- сон,вив'язався дуже добре, своїм високим стрибком лежала до різних cnopro– ні прав людини), як і з вн-прохання рідною мо-
самблем, а заля грімкими засягаючи перед тим інфор здивував публіку. внх клюбів і брала актив- огляду на ділово-адмініс- вою.
оплесками нагороджувала мацій у хореографа Миро- Відтак Сестри цтво цер- ну участь у їхніх змаган- тративну частину. На
виконавців програми за ко- на Олексишина. кви св. Николая влашту- нях. Студії в університеті Асамблею зголосились 50- Нав'язуючи до слів на
жну пісню. Оля Гвоздь, од- вало прийняття для прн- закінчила дуже успішно в ох делегатів із 15 різних авдіенції, В. Янів сказав
на з найкращих бандурно Поплили знову струмоч- їжджих гостей. ІІ-і Софія червні ц. p., одержавши ди- країн Европи, Південної та прохання до св. Духа, шоб
ток і асистент мнете цько- камн наші українські на- Більська, за порадою о. плом бакаляра стислих на- Північної Америки, Аф- Папа Іван Павло 11 в розмові з ректором УВУ проф. нового св. Отця наділив
го керівника капелі, пояс- родні пісні: „Ой, дай, Бо- пароха Степана Чомка, з ук в математиці, з вислі- рики й Азії. потрібними ласками — си-
нювала англійською мо- же", „Ой, у полі", „Зеле- іншими панями щиро нат- дом Magna ucum Lade. Te– д-ром Володимиром ЯНЄВОУІ В РИМІ ПІД час авдіенції дою, второпністю, але зок-
вою окремі пісні неукра- ная рута" сольо виконува- рудилася для цієї гарної пер наша Люба працює у В українській делегації делегації Міжнародної Федерації Католицьких чоловіків рема мужністю для покра-
їнській публіці, яка тричі ла Галина Кравченко. „Че- гостини. Голова працювали проф. В. Янів,
відділу середній школі, Стронгвіл як член Ради, о. митрат
„Унум Омнес". шання співжиття народів-у
перевищувала чисельно на- берці", „За горою", „Сон- У ККА п. Василь Довжиць- сеньйор — де вчить матема- світі у справедливості для
шу невеличку українську це вже зайшло”і тоді внс- кий, голова Клюбу п. Іван тику. Одначе, на цьому не проф. І. Музичка (прорек- глійського громадянина жовтні 1979 року, в Ліс- наближення царства Божо-
громаду. тупив бравурний „Коза- Чопко, о. Білецький, п. Ми- хоче зупинитися і задумує тор УКУ), як духовний Соневіратнс. Генеральним боні. го на землі.
чок”„ Веснянки", перерива- кола Магера — співорга- вчитися далі, щоб осягнути асистент, та о. протоар- секретарем залишився д-р Українська делегація
Наші виконавці почали химандрит Л. Гузар (тіль- Інглессіс. який завжди лу- плянус підготовити Асам- -
програму, присвятивши пе- ний грімкими оплесками. нізатор цієї вдалої імпре- докторат, та перейти на З'їзд відзначився цим
Жартівливі пісні „Та куди зи та проф. Ващишин, щиро працю в університеті. ки у св. Літургіях). Для же прихильно ставився до блею представників nepe–
ршу точку жертвам штуч- українських мирян Асам- української делегації. Зали- едідуваннх Церков для вза- разом настросвістю і cep–
ного голоду в Україні, лі- їдеш,Явтуше”,і „Ти до мене вітали ансамблі і гостей. Любов є активною плас- дечністю, і всі делегати
не ходи" у виконанні соліс- Дякуючи за гостину, ксрів- тункою і бере участь у сту- блея мала те спеціяльне шився також скарбник, смного обміну досвідом та
ричною, стрілецькою ПІС- значення, що вона остаточ- швайиареиь Li. Райнав, шо для зібрання матеріялів були піл враженням без-
нею „Ой, там при долині", ток Ліди Врублевської й ництво Фундації й Капелі дентськім життю Клівленд- посередньости нового
Галини Кравченко викли- заштопували українцям в ської громади. Під час вака- но прийняла статут із відо- завжди підкреслював точ- про актуальний стан Цер-
ар. Петра Потапенка, со- мою вже постановою, що у ність української групи при квн в окремих країнах за Христового Намісника, шо
льо виконувала Ольга Дс- кав багато радості на залі. Елмайрі грімке ,,Многая цій працює виховницею но- намагався виявити багато
Раді є зарезервоване місце плаченні вкладок (які — до залізною заслоною.
нисенко , Вовки сіроман- Як дарунок вдячній аме- Літа"... вацтва у пластових табо- для представника Східньої речі — завжди запевнюва- зрозуміння й уваги для
При розгляданні проек-
ці кістки порозносять"... риканській публіці капеля Другого дня вранці пом- рах, провадить дитячі сад- Церкви (рішення прийняте ла братня Організація — ту спільних студій у зв'яз- кожного.
бреніла і завмирала пісня, а піднесла пісню про Амери- чав автобус у Сиракюзи, ки та сповняє іншу на засіданні Ради у Цю- Союз Українців Католиків ку , „Роком дитини" рі- Після З'їзду проф. Янів
тоді виступила знаменита ку, Ворда, за що одержала везучи Капелю Бандурис- виховну працю з молоддю. ріху, у квітні ц. p.). „Провидіння"). склав поклін і звіт Бла-
рецитаторка К. Потапснко бурю оплесків. Неперевер- ток і „Веснянку" з ПОДІ6- Батьки і Любов є членами шено зайнятися питанням женнішому Патріярхоаі
зі своїм пророчим — „Спіть шеннй український гопак ним концертом. 222-го Відділу УНСоюзу. У звіті підкреслено ве- Зміна натомість на- дитини та її християнсько- Йосифові, відзначаючи та-
хлопці, спіть"..., кінчаю- підніс публіку майже на лику працю дотеперішньо- ступнла на важливому ста- го виховання, але при на- кож увагу українського
чи такими словами: „На ноги, а Олег Ступницькнй Борис Губка Фі го президента Ферда Нігав- новнші Духовного Аснс- іодоиіенні важливостн зав- Апост. Екзарха кир Пля-
за (американця), який на тента. Дотеперішній дов- лаиня родини („щаслива тона для УХРуху, що по^
власний кошт об'їхав май- голітній асистент француз дитина тільки у щасливій стійно уможливлює участь
же весь світ, організуючи монсеньйор Жеро nepe– родині!"). Взагалі, можна Делегата у працях „Унум
УЛТПА, Відділ Ілліной вшанувало пам'ять проф. д-ра М. Панчишина національну асоціяцію йшов на „емертиваного" виразно помітити поворот
(зокрема серед народів на асистента, а на його місце до давніх традицій Церкви
Омнес'', покриваючи
кошти.
шляху розвитку), як членів Апостольська Столиця ви- і до добровільного nepe–
ПРОФ.Д-Р великої родини „У нун Ом- значнла капеляна umaftnap– брання більших тягарів на
ІИАРгЯН ПАНЧИШИН нес". За свої заслуги прс- ської Гвардії при Ватикані себе.
6ІХ1882-9ХІ94? зидент отримав понтифі- - монс. П. Гріхтінга. До До вершинних виявів 20-ЛІТТЯ ФІЛІЇ
кальний орден (командо- Ради обрано делегати з Зібрання належала врочис- ОДУМ-у
рію) св. Григорія Велико- Аргентини, Італії, Швай- та авдієнція у Папи Івана
го, шо його йому вруче- штії та України, і таким Павла 11 у суботу, 28-го Саммерсет, Н. Дж. — Зі
но під час спеціяльного чином проф. В. Янів в жовтня, у одній із малих спеціяльного звернення ін-
комерсу, за присутністю Раді мас постійно місце віл авдієнційннх заль Ватика- формують. що Філія1
голів делегацій та пред- 196? р; тепер його oopa– ну. Св. Отця привітав ус- ОДУМ-у CaMMepceT-BayHrf
ставників італійського но на дальших 6 років. тупаючнй Президент (по- Брук, Н. Дж., відзначає
світського Апостольства. Тому, шо для утримання англійськи). Папа відповів своє 20-діття. З цієї на :
Тому, шо Нігавз з родин- тягдости в Ралі половина програмовою промовою голи влаштовують вечір, в
них і професійних зглядів членів залишається, то з по-французькн із спеціяль- програмі якого відбудеть-
більше кандидувати не попередньої каденпії оста- ним додатком по-англій- ся концерт молодих талант
зміг, обрано на його нас- ються представники: Бель- ськи. Авдієнція тому мала тів і товариська забава. ' '
тупника молодого і днна- гії, Еспанії, Мальти, Ні- більше значення, шо була Зустріч відбудеться в c"y–
мічного голову австрійсь- меччини та Португалії. Рі- це перша авліошія після боту, 18-го листопада ц. p.;
кої Асоціяції католицьких шено також, шо Португа- інтронізації для централі в залі Осередку Церкви-
чоловіків — Йоганнеса дія мас технічно підгото- мирян. Після свого слова Пам'ятннка св. Анлрія- в
У 1С-АІТТЯ СМЕРТИ Фарнляйтера, а його за- внти наступне засідання Папа Іван Павло 11 зій- Баунд Бруку о гол. 7-ІЙ
ВЕЛИКОГО ВЧЕНОГО ступником індійця — ан- Ради, яке відбудеться у шов до учасників, затрн- вечора.
- ЛІКАРЯ
ГРОМАДЯНИНА
. ЛЮДИНИ

Члени Українського Лікарського Товариства Північної Америки, Відділ Іллняой, та гості під час вшанування пам'яті Школа Українознавства Т-ва „Самопоміч" у Ню Йорку
бл. п. проф. д-ра”Маріяна Панчишина в 35-річчя його смерти
раїнськім Гігієнічнім Това-
закінчила рік навчання
Дня 9-го жовтня ц. р. ську працю професора д- ваному лікарському і rpo–
ра Маріяна Панчишина. ристві. Останній весняний місяць
сповнилося 35 років з дня мадському житті.
смерти проф. д-ра Марія-
на Панчишина, визначного
лікаря-спеціяліста й видат-
ного наукового та громад-
Якшо корлотко peacy–
мувати промову д-ра Да-
чишина, то професор Пан-
чишин народився у Львові
Проф. Панчншин opra–
нізує і провадить Українсь-
ке Гігієнічне Товариство,
шоб піднести здоровний
шкільного року — це місяць
Д-р Роман Крупка зга- найінтененвнішої
лав проф. Панчишина із пруження та незвичайних праці, на-
часів Українського Тайно- клопотів. Та й не дивно,
го Університету, де він був бож приходять кінцеві ІСПИ-
АБІТУРІЄНТИ 1 9 7 8
ШКОЛи УКРШОЗНАКУШ Т ЕД САД'
ського діяча, одної з най- 6-го вересня 1882 року в стан свого народу. Він ор- студентом та анатомічним ти, виставлення шкільних
^ R НЮ ЙОРКУ
більш відомих і славних українській міщанській ро- ганізуе і провадить ,,npo– асистентом та про його свідоцтв і нарешті закінчен-
постатей українського дині. У Львові одержав він титуберкульозннй дис- часті стрічі та співпрацю в ня шкільного року З MHC-
життя у Західній Україні середню та університетсь- пензер" та є директором шпиталі Народної Лічниці. тецькою частиною, яка,
між двома світовими вій- ку освіту та став працю- медичної КЛІНІКИ в шпита-
властиво, є неофіційним
нами, а також в часах вати лікарем-аснетентом в лі' Народної Лічниці. Д-р Теодор Парфанович переглядом досягнень учнів
большевицької та німець- Анатомічнім Інституті. Проф. Панчишин є актив- згадав проф. Панчишина зі на протязі останнього шкі-
кої окупацій. ним членом Українського своїх студентських часів в льного року. Мистецька
З цього приводу 28-го Під час української на- Лікарського Товариства та Українському Тайному частина — це немов би ко-
жовтня цього року відбу- ціональної революції в 1918 дійним членом НТШ, та Університеті та свою ак- рона для цілого шкільного
лися святочні сходини Ук- р. став він твердо по сто- бере наукову участь в їхніх тивну участь (як свідок - року — напруження та npa–
раїнського Лікарського То- роні відродженої держав- сходинах та з'їздах. дружба) під час вінчання ця для учнів та вчителів і,
варнства в Чікаго присвя- ницької ідеї. По програній Під час першої больше- Професора з Ольгою Кри- звичайно, втіха (а часом
чені світлій пам'яті неза- боротьбі за незалежність вицької окупації він є ви- вокульською, 19-го лютого сум) батьків.
бутнього і дорогого про- України, в 1921 році д-р М. кладачем і керівником в 1921 року. Коротке слово дирскто-
фесора д-ра Панчишина. Панчншин організує і po?– Медичному Інституті та ра школи (школа має близь-
Сходини відбулися в ІНСТИ- будовує медичний факуль- депутатом до Верховної На закінчення хочу ужи- ко 160 дітей) д-ра Р.Драж-
туті Модерного Мистецтва тет УВШ (Українська Ви- Ради СССР, де заступаєть- тн слів д-ра Томи Вороб- ньовського до учнів, бать-
в присутності лікарів та сока Школа), як тоді нази- ся за українські інтереси. ця, який цитував нашого ків та вчителів. Офіційна
гостей, а зокрема в при- вали Український Тайний Під час німецької окупа- славного поета і мислнте- частина скінчена; псреходи-
сутності вдови, п-і Ольги університет, на якому ви- ції виєднує від німців CTBO- ля Максима Рильського мо до мистецької.
Панчншнн (з дому Криво- кладає він анатомію, а рення Медичного Інститу- „Хто не шанує видатних Малі заповідачі, які зов-
кульських). Син, д-р Mapi– також в один час був рек- ту, в якому багато укра- людей свого народу той сім добре виконують своє
ян Панчншин (молодший) тором УВШ. Коли польсь- їнських студентів могло сам не гідний пошани" або завдання, представляють
на жаль, занедужав та не ка влада замкнула УВШко- продовжувати чи починати „Хто не знає свого ми- клясу за клясою, починаю-
міг прийти на це свято з лу, д-р Панчншин продов- свої медичні студії. В цих нулого той не вартий свого чи з наймолодших. Появля- останнє зокрема заслуго- Іваснків. Богдан Кузишин, Шевчук та о. Володимир
причини хвороби. жує і провадить високо- тяжких умовинах тяжкої майбутнього". ються виконавці, демон- вує на увагу. З точки зору Оксана Куровнцька, Гали- Базилевськнй. Інспектором
Сходини відкрив д-р якісну приватну практику праці і нервового напру- Завдання української ме- струють свої досягнення, виховання дитини це важ- на Мельник, Юрій Пивова- при матурі був д-р Олск-
Ррман Оришкевич,уголова внутрішньої медицини та ження та нагінкн зі сторо- дицини не міняються, а це переважно певні елементи ливий чинник це перене- рів. Леся Плескун, Нестор сандер Лужницький, що її
Відділу, а потім Д:вяточну допомогає стипендіями ко- ни поляків серце проф. служіння своєму народу в вибрані зі шкільної npor– сення відповідальности на Поритко, Андрій Раковсь- всіх 14 учнів закінчило з
доповідь та короткі спомих лишнім студентам закін- Панчишина не видержало і рідному краю і тут на рами. Деклямації, танці- учнів, що завжди приводить кий, Адріяна Роговська, успіхом, а двоє з них від-
ни мали чотири лікарі, а чити медицину за кор- він помер 9-го жовтня 1943 еміграції. Українські лікарі гри, співи і нарешті музич- до гарних вислідів, а дітям Андрій Рогожа та Христи- значаючо.
саме д-р Іван Дачишин, д-р доном. року. у вільному світі гідно ре- ний виступ юних бандурис- додає певности в своїх діях на Стешин. Опікуном кляси Школа робить добре вра-
Тома Воробець, д-р Роман Д-р Маріян Панчншин Після д-ра Дачишина презентують цінності укра- тів. та силах. був д-р Ігор Гурин, історію ження рівнем знання учнів.
Крупка та д-р Теодор Лар- відкидає запрошення поля- говорив наш сеньйор д-р інської науки і культури та Керівник програми пані Рівнож важливою подією та географію викладав д-р а невеликий приріст учнів за
фанович. Головну святочну ків обняти катедру внут- Тома Воробець, який був допомагають Україні в бо- Евстахія Гойдиш, учитсль- в школі була матура, до Роман Дражньовський, мо- останній рік говорить про
промову мав д-р Іван Да- рішньої медицини у Bap– студентом та анатомічним ротьбі за волю і держав- ка 6-ої клясн, вийнятково якої приступило 14 учнів ву і літературу д-р Ігор популярність школи серед
чишин, який подав корот- шаві, а залишається у рід- асистентом проф. Панчи- ність. добре уклала програму та матуральноі кляси: існон Гурин. культуру проф. Бел- нашої громади та заперечує
кий життєвий шлях, лікар- ному Львові та бере актив- шина. Він також оповідав передала її ведення в руки Бахір, Галина Весоловоька, ла Чмух, а духовними oni– думку про її занепад.
ську й наукову та громал- ну участь у зорганізо- про свою співпрацю в Ук- Д-р Павло Пундій молодих виконавців. Може Адріян Данилюк, Марко кунами були о. Севастиян І. ГурШг
4 СВОБОДА, СУБОТА, 18-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 251.

У Бостоні Осередок СУМА Українські атракції у Торонто Пам'яті Ніни Денисенко


відзначив 25-річчя Однією із атракцін То- ..Канадсько - Українська 30-го червня ц. p. ВІДІЙ- Під час німецької окупа- готови молодих українсь- успадкували від своєї мате-
ронто є Пансіон ім. Івана Мистецька Фундащя я . — шла у вічність видатна ді- ції Польщі сл. п. Ніна Дени- ких танцюристів. Ніна Д е - рі найкращі риси її вдачі та
Франка. З приємністю Як не дивно, але у нас ще ячка українського націона- сенко та її чоловік Дмит- нисенко засновує Балетну її здібностей. Леонід не ті-
приймаю запрошення відві- знаходяться білі круки і то льного мистецтва, талано- ро всі свої сили, енергію Школу та танцювальний льки славний мистець-гра-
дати Пансіон, тим більше, не люди з великими імена- вита вихователька моло- віддають на допомогу вті- ансамбль „Дніпро". її педа- фік, а й голова товариства
що там живе моя приятсль- ми чи високими титулами, ді, невтомна працівниця на качам із України. їхнє по- гогічна праця закінчується „Відродження", що npona–
ка ще з нашого незабутньо- але люди вродженої інте- громадській ниві, щира ук- мешкання стало справжнім великим успіхом: понад 300 гує високі християнські чес-
го Львова Марійка Пастер- легенції і високої культу- раїнська патріотка, люди- гуртожитком для втікачів. молодих хлопців і дівчат ноти та веде боротьбу про-
накова, дружина великого ри та зрозуміння історнч- на надзвичайної душевної Вони діляться останнім стають вишколеними тан- ти алькоголізму та інших
українського науковця-ар- ної ваги наших н а д б а н ь . красн сл. п. Ніна Денисен- шматком хліба з українсь- цюристами. Танцювальний наслідків сучасної гнилої ци
хеолога проф. д-ра Ярос- Люди, що придбавши важ- ко. Всі, хто мав щастя зу- кими втікачами. Ризикуючи ансамбль „Дніпро" під ке- вілізації.Юрій - не тільки
лава Пастернака. кою працею майно, не хова- стрічатнея з цією надзви- своїм власним життям сл. п. рівництвом сл. п. Ніни Д е - славний архітектор, а ще й
Будинок імпозантний. ють його по банках, не зби- чайною жінкою, ніколи її не Ніна Денисенко і о. Шпа- нисенко об'їхав майже всю керівник Української Гро-
Новий модерний елегантно рають відсотків, щоб мати забудуть. її світла лагідна ченко прибувають д о ні- Австралію, показуючи мади Австралії — голова
устаткований. Оточує його їх якнайбільше, але обда- вдача, глибока релігійність, мецького концтабору, щоб широкій публіці чар і красу найбільшої репрезентатив-
велика зелена площа трав- ровані високою інтеліґен- самовіддана любов д о ук- передати українським в'яз- українських народних тан- ної організації українців
ник прикрашений квітучи- цією і візісю майбутньо- раїнського народу, її без- ням харчі й одяг. Тоді під ців. пісні й музики. Цей Австралії СУОА. Хай же
ми кущами. На великому го, вклали свою працю на корисливість, християнсь- пиьним наглядом німець- ансамбль дістає найвище сини своєї славної Матері
бальконі в сторону річки і культурну ціль, щ о б и не ка добросердечність чару- кої поліції о. Шпаченко від- відзначення на П е р ш о м у сл. п. Ніни Денисенко про-
ліску відпочивають сеньйо- пропали наші мистецькі вали кожного, хто хоча раз служив Святу Літургію і Мистецькому Фестивалі в довжують її діяльність на
ри на свіжому повітрю. здобутки, тимбільше, що як бачив сл. п. Ніну Денисен- охристив понад 120 моло- Аделаїді. добро й славу українському
Танцювальний ансамбль старшого юнацтва й дружннни- Простора ясна їдальня при- відомо, кожен окупант нн- ко й говорив із нею. дих людей, яким хрищеною Найбільший успіх сл. п. народові.
ків і танцювальний гурток молодшого юнацтва під час крашена вишивками і кера- щить українські культур- Життєвий її шлях був матір'ю стала сл. п. Ніна НІНИ ДЄННСЄНКО — ЦЄ СТВО-
мистецької п р о г р а м и на 25-річчі Осередку С У М А в Петро Одарченко
мікою запрошує д о добро- ні, мистецькі і наукові над- тяжкий. Народилася вона Денисенко. рення двох народних балс-
Бостоні го обіду. Концертова заля, бання. Такою твердинею на Запоріжжі 1906 року, Минають роки... 1950 ро- тів „Довбуш" та „Причин-
бібліотека і архів допов- збереження української ку- малою дитиною втратила ку сл. п. Ніна Денисенко з на". Микола П о н е д і л о к
У днях 7-го і 8-го жовтня сумівських рядах Оссред- няють прегарне устаткуван- льтури стала „Канадсько- своїх батьків. Кругла си- своїм чоловіком та синами Нещасливий випадок -
ц. р. Осередок СУМА ім. ку. Після церковних відправ ня Пансіону. На кожному Українська Фундація", рота знайшла притулок у прибуває до Австралії. Тут удар авта - припинив ді- Рятуйте мою
Василя Біласа в Бостоні кроці бачимо, що ми в укра-
юнацтво, дружинники й се-
врочисто відзначив 25-річ- ньйори відмаршували на їнському приміщенні. Дуже
творцями якої є Михайло і
Ярослава Шафранюки, що
чужих людей. З ними, після
поразки визвольних зма-
розгортається надзвичайно
широка культурна й гро-
яльність сл. п. Ніни Дсни-
сенко. Після двох років пе-
Душу
чя свого існування. парафіяльну площу парохії часто Пансіон відвідують ПОВІСТЬ
пожертвували на ту ціль гань, вона прибула й на мадська діяльність всієї ро- ребування в лікарні в кри-
Ювілейні святкування за- Христа Царя, де відзначе- молодечі ансамблі з кон- тичному стані невтомна і Обкладинка та ілюстрації
дім, вартости 200 000 дол., еміграцію. Одружилася в дини, а зокрема сл. п. Ніни ЕДВАРДА КОЗАКА-БКО
початковано в суботу. 7-го но Ювілей святочним апе- цертами, рецитаціями, вис- де примістили свою велику Варшаві з емігрантом — Д е н и с е н к о . М а й ж е цілий самовіддана на ниві укра- Сторінок 503 Ціна 8:00 дол.
жовтня ц. p., де о годині 9-ій лем, що його перепровадив тавками. Мешканцям, що колекцію картин і створи- старшиною Армії УНР рік ї з д и т ь вона із с и н о м їнської національної куль- SVOBODA
ранку в середній школі Іст Булавний Ю-СУМА Роман перебувають там (100 осіб), ли Мистецький Музей для Дмитром Денисенком. Пе- Леонідом по всій Австралії тури відійшла у вічність. її SO Montgomery Street
Брейнтрі Джуньйор розпо- Дашавець. Після піднесен- крім д о б р о г о , з д о р о в о г о творів українських мнст- реборюючи тяжкі матерія- як керівник Українського славні сини Леонід та Юрій Jersey City, 9iJ. 07S0S
чався відбиванковий тур- ня прапорів і відчитання харчу, старається г р о м а - ців. льні умови життя на чужи- відділу мандрівної міжна-
нір дружинників, на який денного наказу пам'ять члс- д я н с т в о у п р и є м н и т и час. Цю Фундацію оформле- ні, сл. п. Ніна Денисенко ціональної виставки. У кра-
прибули дружини Осеред- нів Виховної Ради й членів Піклуються ними чотири
ків СУМА з Ню Йорку, Ір- СУМА, які відійшли у віч- лікарі, два священики і 40
но, як громадську устано- закінчила Школу українсь- їнський відділ із його чудо- ПОДЯКА
ву для збереження й пле- кого народного танцю Ав- вими мистецькими експона- З Волі Всевишнього відійшов від нас на Вічний Спочинок
вЯгтону й Бостону. Typ– ність — хвилиною мовчан- осіб обслуги. Багато стар- кання Української Мнс- раменка та відому в той час тами захоплює всіх відві-
Htp координував спортовий ки. Головним промовцем ших громадян займається дня S-ro червня 1978 року
тецької Культури в Кана- Балетну школу Тетяни Ви- дувачів виставки. А ще біль- наш Найдорожчий МУЖ, БАТЬКО і ДІДУСЬ
референт Орест Ганчар. була заступниця голови КУ пасікою, годуванням крі- ді. Крім „Мистецької Ґале- соцької. У Варшаві вона ше захоплюється публіка,
Цього ж дня. о годині 6-ій СУМА з Ню Йорку Евге- ликів чи допомагають вони
в городі і в саду. Двічі в рік
ріГ і бюрових приміщень, працювала в Дитячому те- коли бачить, як ці мистець- бл. П.
вечора в залі Дедгам Інн нія Кузьмович. З привіта- віддано в безплатне корис- атрі, виступала в кількох кі цінності творяться в ру-
зібралося б а г а т о -молоді ми виступали: від Відділу
СУМА, батьків та гостей, УККА та ОБвУА - інж.
видає Редакційний комітет
під проводом голови п-і Е.
тування таким передовим
установам: СКВУ (два по-
фільмах. Одночасно прова-
дила діяльну г р о м а д с ь к у
ках сл. п. Ніни Денисенко,
яка сидить і вишиває. Одна
АНТІН ТРАСКА
щоб офіційно відзначити Конрад Гусак; парох укра- Пастернак дуже гарно і ес- австралійська жінка — від- залишаючи у наших серцях невимовний біль і смуток.
верхи), КУК (один поверх) працю в українській сту-
ювілейне свято бенкетом. їнської католицької церк- тетично оформлений бюле- та видавництву журналу: дентській громаді. Разом із відувачка цієї виставки - Цією дорогою складаємо найсердечнішу подяку
Програму бенкету відкрив ви о. декан Петро Огірко; тень „Новинки з Пансіо- „Жіночий Світ" (один пов.) Оленою Телігою сл. п. Ніна так писала про її мистець- нашим Рідним, Приятелям, Знайомим, Побратимам по
голова Управи Осередку парох української правос- ну", з численними знімками які покривають частинно Денисенко та її чоловік за- ке вишивання: „Після того Зброї, Співробітникам та всій Балтіморській Українській
СУМА в Бостоні Михайло лавної церкви о. прот. Ми- з життя мешканців-сеньйо- тільки поточні видатки зв'я- сновують у Варшаві Укра- як я побачила місис Дени- Громаді, шо старались влегшнтн ваш тяжкий біль і що.
Носаль. привітавши всіх рон Пахолок; о. диякон Та- рів. Улаштовують базари в зані з утриманням будин- їнський Театр та Українсь- сенко, як вона так гарно своєю участю віддали останню шану Покійному, і так
присутніх, а відтак прсд- рас Ґалонжка; представник Пансіоні, де виставляють ку. Це перший д а р на нашім ку школу, а при ній відділ вишиває, я мала таке по- величаво помогли нам відпровадити Покійника ва Вічний
ставнв майстра церемоній станиці Пласту — інж. Ста- праці своїх рук. Мешкан- новім поселенню для укра- нелегального в Польщі Ук- чуття, що хотіла піти д о д о - Спочинок.
м ф а Ореста Щудлюка, нислав Берегулька; від Лі- ці Пансіону беруть також їнського мистецтва. раїнського Пласту, до яко- му й викинути всі свої голки Ми вдячні д-рові А. Лемішці за безіятересовну і щиру
який попросив м і с ц е в о г о карського Товариства, Kpe– участь у щорічній ,,Bcexa– го належали і її діти Лео- й нитки. Мої бідні спроби у лікарську опіку в часі недуги Покійника.
надській Виставці", де на У модерній з добрим OC- Щиросердечно дякуємо Отцю Парохові мгр І.
паЬоха української католи- дитівки й ФКУ - д-р Іван нід та Юрій. вишиванні здавалися мені
протязі чотирьох років вітленням залі з великим Дорничу за ведення похоронних відправ та прощальну
цької церкви Христа Царя Д і д ю к ; голова окружних такими незграбними, коли
Пансіон о т р и м а в чотири виставовнм вікном, робить Особливу увагу приділяє проповідь в церкві.
о,фекана Петра Огірка про- я побачила як працюють
Відділів УНСоюзу - Воло- перші нагороди. культурне, дуже миле вра- Ніна Денисенко вихованню
ве^ти молитву. Під час бен- фахівці...Проте я вважаю, Щедре Спасн-Біг членам Родини, Друзям та
димир Гетьманський; зас- ження. У тім приміщенні своїх і чужих дітей. Щоб
кЛу представлено почесних що я багато-чому навчила- Побратимам по Зброї за несення домовини.
тупник голови Відділу ОЖ постійно відбуваються вис- уберегти їх від асиміляції,
гостей: о. декана Петра Кухня, цс взірець поряд- ся, дивлячись на працю цієї З цілого серця дякуємо ген. П. Самутинові за його
тавки мистців не лише з Ніна Денисенко щоліта ви-
Огірка, пароха укр. правос- ОЧСУ — Ольга Барицька; ку і гігієни. Вітає нас голов- талановитої жінки". („Glen великий труд і так зворушливі слова над могилою
Канади, Америки але і з возить українських дітей в
лавноі церкви св. Андрія о. голова Осередку Віллімен- на господиня п-і Юрцан і її innes Examiner"). Покійного та віддання „Останнього Салюту" Покійннко-
Европи. галицькі села, щоб у рід-
протоієрея Мирона Пахол- тик — Р о м а н Б о ц н е в и ч ; симпатичні помічниці п-і ві, б. Побратимові по Зброї. Друзам Комбатантам наша
гол. Осередку Гартфорд - В розмові з п-вом Шаф- ному українському оточен- В Австралії сл. п. Ніна
ка, заступницю голови КУ Млинарик і Максимець. Ми щедра подяка за їх численну участь і так взірцеве
Мирон Зелес; голова Oce– ранюками, ми довідалися, ні вони плекали свою рідну Денисенко найбільше часу й
СУМА з Ню Йоргу Евге- скористали зі запрошення супроводження свого „останнього лицаря" ГарматиьоІ
редку Джерзі Ситі - Сте- що теперішній будинок ли- мову, рідні звичаї і націо- енергії присвячує своїй нев-
н(ю Кузьмович, о. диякона директорки Пансіону і за- Бригади на Його вічний звіт.
фан Кіра; І г о р Зварич з ше початок, бо вони огля- нальну культуру. томній праці в ділянці під-
Тараса Галонжку. голову лишились на обід. До болю зворушливі були слова прощання ВП. п. В.
місцевого Відділу УККА Ионкерсу; мгр Петро Когут даються за кращим і більше Татчнна, який прощав Покійника від іменн БалтіморськоІ
інж. Конрада Гусака, та ряд з Ню Йорку; Леся й Ірка Цей прекрасно влаштова- репрезентативним примі- Громади, наша велика подяка йому.
представників с у с п і л ь н о - Андрух із Пассейку; голо- ний Пансіон з а в д я ч у ю т ь шенням. З глибини душі дякуємо Співпрацівникам Покійного з
гірюмадського життя у Бос- ва Осередку Ірвінгтон - громадяни Торонто одній Дуже мені приємно при ПОДЯКА Т-ва Прихильників УНР за їхній прощальний лист з
Мирон Биц; радні міста енерГІЙНІЙ ЛЮДИНІ, HCBCH- тій нагоді зазначити, що п- З волі Всевишнього відійшов від вас, ненадійно,
тйні. Між присутніми були кошиком квітів та так чутливу пам'ять своєму бувшому
Бостону - Фредрик Ленго- пущої праці Евгенії Пас- во Шафранюки, наші мецс- 11-го липня ц. р.
також представники Oce– голові. Ми рівнож дуже вдячні проф. д-рові П. Феденкові,
тернаковій, яка вправно та з нати, є м о ї м и д о р о г и м и
редків СУМА з Гартфор- ні й Алберт О'Ніл. Прочи- наш Найдорожчий що так чудово звеличав пам'ять нашого Найдорожчого
посвятою заряджуе такою земляками. П-і Ярослава з МУЖ, БАТЬКО, ДІДУСЬ, БРАТ і ШВАҐЕР
jN, Ню Йорку, Джерзі Ситі, тано письмові привіти: 79- Мужа, Батька і Дідуся.
великою інституцією. Зна- Тернополя, а п. Михайло
ІЬвіигтону, Вілліментику, ий Відділ СУА - голова Та- Мн глибоко вдячні Родині, спеціально Інж. Б. Яцеві зі
смо, що вона покінчила до
ф н к е р с у і Пассейку. ня Д'Авіньон; 123-ий Від-
L;B часі бенкету протоко- діл УНПомочі - голова того відповідні студії і зі
Шафранюк з Борщева
Чортківської Округи, т. зв.
бл. п. сином Андрієм, за їхню велику посвяту, що приспіли з
запалом взялася до праці, далекої Канади, щоб попрощати в останнє свого Вуйка.
Лярний секретар Володи- М и х а й л о Франківський; Теплого Поділля, відомого
мир Федорів о б ш и р н о в 230-ий Відділ „Провидін-
щоб допомогти громадя-
нам старшого віку.
зі свого чарівного борщів-
ського одягу.
ГРИГОРІЙ ШМІҐЕЛЬ У короткій подяці не стає місця поіменно подякувати
всім Дорогим Приятелям та Знайомим за прекрасне „поле
Доповіді з'ясував про почат- ня" - фінансовий секрс- Похорони відбулися в суботу, 15-го липня 1978 р. квітів" і численні Служби Божі та за писемні чи
іск організуванню СУМ в Другою українською ат-
тар Микола Сухий; посад- у Рочестері, Н. Й. телефонічні вислови співчуття. Рівнож наша найщиріша
1925 р. на східніх україн- ракцією міста Торонто є Ольга Соневицька
ник Бостон - Кевін Г. Цією дорогою бажаємо зложити щиро-сердечну подяка всім Жертводавцям на добродійні цілі, на які
ськнх землях і його завдан- Вайт; конгресмен Джон подяку Всеч. о. шамбелянові Миколі Бабакові, парохові Покійний горячо собі бажав. (Список нище поданий).
на, ліквідацію СУМ у 1929- Моклі; УНДому в Метепе- церкви св. Йосафата, о. Василеві Осташеві, парохові Щире Спасн-Біг інж. Т. Хархалісові і п. М. Турикові за
36 роках, а відтак про від- ні. Відтак відбулася розда-
нрвлення СУМ у 1946 році в ча нагород із відбивай ко-
Листопадова Академія в Ютиці церкви Богоявленкя і о. Петрові Дудякові за відправи у переведення збірок.
похоронному заведенні. Служби Божої і похорону на За зразкове переведення похорону почуваємось до
західній Европі. Далі подав вого турніру: Ню Йорк - Ютика, Н.Й. (Н. Н.) - Сестри Гнапівні, Воло- цвинтарі, як рівнож за теплі і щирі слова потішення о. обов'язку подякувати похоронному заведенню Lilly Zci!er.
історію і діяльність Осеред- перше місце, Ірвінгтон - Заходом Відділу УККА в димира й Галина, заміжня шамбеляиа М. Бабака над могилою покійного. У важких наших хвилинах Рідня няша, Приятелі і
ку СУМА в Бостоні на про- друге, Бостон -трете. Ютиці, тут у залі авди- Хомут, що акомпаньювала Дякуємо диригентові п. інж. Я. Мятковському і Знайомі виявили стільки щирої прихнльностн 1 співчуття,
тязі 25-ох років свого існу- торіі при церкві свв. Во- на гітарі, своїми милозвуч- Членам місцевого хору „Сурма" за участь у Панахиді,
Після обідової перерви, з за що ми з глибини серця вдячні.
йання. та представив всіх огляду на тимну п о г о д у , лоднмира й Ольги, 29-го ними голосами проспівали Службі Божій і у похоронах; пані Мері Клнмків за Хай ласкавий і милосердний Господь щедро наділить
Гелів, які провадили Oce– мистецька частина відбула- жовтня ц. р. відбулася Лис-. дві стрілецькі пісні P. Куп- зворушливе відспівання „Діво Маріс" і усім Сеньйорам Вас усіх обильннми ласкамч і всім добром.
редком. Бенкет закінчено ся у парохіяльній залі цер- топадова академія. На сце- чинського „Заквітчали дів- місцевої Пластової Станиці, які прийшли віддати останню
м о л и т в о ю , яку провів о. кви Христа Царя. Програ- ні видніла велика картина чатонька" і „Як стрільці прислугу Покійному Батькові друга-сеньйора, бувшого Залишені в смутку:
Прот. Мирон Пахолюк, а мою ввесь час провадив мгр кисли мисткині Оксани Лу- ішли з України". Відома станичного Любо мира Шмігля. Особлива подяка дорогим дружина - ОЛЬГА зі СТРОНСЬКИХ
опісля присутні гарно за- Орест Щудлюк. Молодше кашевич-Полон, Св. Юр у рецитаторка п-і Володи- сватам МихайлинІ і Дмитрові Пнлнпець, Марії і Іванові дочка - ІРЕНА ТЕРЗІСВ з мужем
бавдялися д о пізньої ночі юнацтво під проводом Ро- Львові, і чотири прапори мира Смик, резитувала по- Крамарчук, кузннці Павлнні Мнкоян з Родиною з НИКОЛАСМ і дітьми РЕНАТОЮ
при звуках оркестри „Сині манни Михайлів започатку- місцевих українських ор- ему М. Вільшини „Перший Гамільтону, швагрові Юрієві Колодій з дружиною Олею з та НИКОЛАСМ ХРИСТОФОРЕМ
гори" з Гартфорду. Під час вало п р о г р а м у піснями: ганізацій. Голова Відділу Листопад". Монтреалю, та п-ву Катрусі і Михайлові Лялька, які від син - ОЛЕКСАНДЕР з дружиною
Оркестрової перерви член ,.Ой, у лузі червона кали- УККА п-і Я. Томич вїд- Відспіванням українсь- першої хвилини нашого горя перебували з нами та ІРЕНОЮ і синами РОМАНОМ та
СУМА Григорій Макух ви- на" і ..Гей. там на горі січ крнла академію, підкрес- кого національного гимну старалися улегшити переносити таку для нас ненадійну, ЯРЕМОЮ
Світлив прозірки з діяль- іде". Відтак танцювальний люючи великі історичні ро- закінчено а к а д е м і ю , що болючу втрату дорогої особи; Приятелям та близьким є
аости Осередку протягом ансамбль старшого юнацт- ковнни Першого Лнстопа- зібрала значне число укра- Знайомим за піддержку, розраду та готовість допомогти у З великою подякою подаємо список жертводавців:
25 років, а мгр Орест Щуд- ва і дружинників під керів- да 1918 року, шо на ньо- їнської публіки, але nepe– наших тяжких годинах і за те, що віддали останню Пожертви на Українські Студії в Гарвардському
люк пояснював усі прозір- ництвом Івана Барицького му виховувалися цілі поко- важно старших, б о молоді прислугу, відпроваджуючи Покійного на Вічний Університеті:
ки. ління, та подала nporpa– було дуже мало. Навіть не Спочинок. по S50.00 - д-р О. Дерій, пню Таня і Тарас Хархалк;
й танцювальний гурток мо- no S40.00 - пню О. і В. Сушки; ,
му. Молодий пластун, Лео- було наших молодих про- Сердечна подяка Усім, що взяли участь у трапезі після
лодшого юнацтва — керів-
: : У неділю. 8-го жовтня, ник Анна Носаль виконали нід Герсць, гарно продек- фесіоналістів, студентів, похоронів, що відбулася у їдальні школи св. Йосафата, за по S30.00 - п-во Ю. і Ю. Чапельські;
члени Осередку СУМА в 10 народних танків. Під лямував поему Л. Забашти учнів Школи Українознав- щирі слова признання та пошани для Покійного, шо їх noS25.00 - п-ні Марія Хархалк, n-во О. і В. Палійчук, Оль-
^остоні разом із гістьмн- кінець мгр Орест Щудлюк „Місто лева". ства, ані членів молодечих виголосили п. Михайло Лялька від друзів-кооператорів і га Тряска;
еЗумівиями v. сусідніх Oce– склав подяку всім гостям та Учасник вічнопам'ятно- організацій. Зате дописали п. Евстахій Бедрій, як бувший співробітник Покійного. Від по S20.00 - пню М. і Т. Попович;
йедків взяли численну закликав батьків і членів го Листопаду, ред. І. Дур- наші ветерани, головно ди- усіх Приятелів прощав Покійного щирими, прихильними, noS15.00 - п-во Н. і О. Зінкевнч;
^часть у Святій Літургії в СУМА до активної праці бак, прочитав змістовну візійники. На залі був єди- від душі пливучими словами мгр Мирон Руснак. no S10.00 - п-во Д. І Б. Чапельські, п-во М. і О. Поліщук,
українській католицькій над вирощуванням моло- доповідь про передісторію ний учасник Листопадово- Немає слів, щоб могти висловити нашу глибоку п-во Т. і Й. ДАвіийон, п. Б. Майар;
церкві Христа Царя, де вн- дих та ідейних сумівських Першого Листопада 1918 го Зриву в Перемишлі, п. вдячність Усім, що в пам'ять Покійного переслали китиці noSS.M - п. А. Талан, п-во А. і Е. Притула;
Голосив прекрасну npono– працівників. року, як він відбувся у Михайло Войтович, філа- квітів, за численні Служби Божі, щедрі датки на будову по S100.00 - І. і О. Траска, 1.1 Н. Терзісв.
відь і склав гратуляції з Львові і в цілій Галичині, теліст. Д-р Юліян Рабій, нової Церкви, а особлива подяка Члейкам СУА 47 Відд. за Цією дорогою хочемо подякувати ще п. П. ХлІбовн-
йагоди 25-ліття Осередку ясні сторінки й тіні, не- чотар УСС, не міг прибу- вияви співчуття та відданости впродовж похоронів, за чеві з синами, за їхню пожертву на Українські Студії в па-
СУМА о. диякон Тарас Ґа- Романна (Франківська) ти із-за недуги, інші лис- великодушні датки на Український Музей в Ню Йорку, м'ять Покійного.
Михайлів звичайну єдність і солідар-
Лонжка, який с а м зріс в ність усіх українців на міс- топадівці роз'їхалися, або замість квітів на свіжу могилу Покійного та численну
цях, але брак необхідної відійшли на Вічну Ватру. участь у похоронах і поминках. Пожертви ва Комбатантів:
допомоги, підкріплень для Легше приходнлось приймати смуток Із-за втрати 5200.00 - з цього призначено ва охорону могил поляглих
оборонців Львова, шо в не- найдорожчої нам Особи - одержуючи чисельні вислови днвізійникіа в Европі;
Вже п о я в и л и с я друком два превяз ,інві історичні рівній боротьбі три тижні співчуття, потіхи І розради усно, а радше особисто, S47.00 - на пресовий фонд „Вісті Комбатанта";
документи: боролися із переважаючи- телефоном, як рівнож листовно. no S1.00 - п. В. Охота,
ми силами поляків, які Д-Р МИХАЙЛО „ЦАНИЛЮВ Хай Всевишній нагородить Вас усіх сторицею за усе п о І М - пп. А. Лихолат, Т. Мудрий, О. Самолук, В.
^Денник Н а ч а л ь н о ї К о м а н д и дістали велику допомогу з На медичні добро, приязнь І сердечність, виявлену Родині Покійного Стельмах, М. Хомішак;
під час 1 після похоронів!
УГА^ і ж^Д над г е н е р а л о м цілої П о л ь щ і . Одначе,
Перший Листопад зали- . Теми"'
по 53.00 - пп. Р. Ганас, В. Мацук;
по S5.00 - мгр А. Булавка, п. 3. Гой, д-р О. Дерій, п-ні Ма-
У глибокому смутку:
ЗІ. Т а р н а в с ь к и м шився дороговказом для Лікарсишй "довідник.
нас на майбутнє, шо мож- Книжка у твердій темно-зйле-
ІРИНА - дружина рія Котик, п-ні Айва Мельник, П. С. Поліщук, а. А.
Радь, п. Степан Поліщук, п. В. Ромаиовський, ген. П.
Інж. ЛЮБОМИР - син з дружиною
D!ARY OF T H E S l ' P K O l E CO.HHA.4D O F T H E на о б ' є д н а н и м и силами ній обгортці із золотиня бук- ЛЮБОЮ 1 родиною Самутин, п. М. Сеньків, п. Е. Снігура, в. М. Турнк, в.
UKJRALNlAN OAJJKTAX A R H Y зробити? Листопадова Ле- вамн роботи імстця МИХ. МИ- С. Хай, п-ні Марія Хархалк, п. Б. Чапельськии, п-ні
Д-р БОРИС - сни з дружиною
Сторінок 326 тверда оправа Ціна 10.00 дол. генда живе в нашій літе- ХАЛШВИЧА. 336 сторінок ' МАРТОЮ Дарів Чорнодольськя;
Замовляти можна в книгарському відділі при „Свободі"", ратурі, мистецтві, в наро- Ціна 7.00 дол. по 510.00 - п. В. Корж, д-р Д. Кострубате, д-р М. Ласійчук,
ТАНЯ, ІРЕНА, МАРКО і АНДРІЙ -
пересилаючи чек або поштовий переказ, д о л у ч у ю ч и 0.7. ді, та одушевляє всіх ук- вУояаоюА внуки д-р А. Лемішка, п-ні Іванна Мацюрак, п. О. Ратич, ви
центів на кошти пересилки. раїнців, навіть з-над Дніп- tO Motttgomtaj Street
Jerser Ctty, SJ. 078OS Рочестер, Н. Й., 10-го жовтня 1978 р. М. Тимюк, Ольга Траска;
ЗО Mnntr;onwry Jttrrot 4юеу Ctty. N-J. 0730S ра, що часто приїздять до
Мсшсакції стеЯту Ню Джгрії юбої'пчг 53р стеятоюго податку.
по SM.eo - п-во Г. і Д. Пкецькі, І. І О. Траска, 1.1 Н.
,,города левів". Терзісв. ^ ^ ^ . ^-:У
Ч. 251. СВОБОДА. СУБОТА. 18-го ЛИСТОПАДА 1978

Згадуючи одну зразкову родину Припускають, що знайдено тлінні Куба одержала нові совєтські
Важкий буж шлях пово- жання присвятити цю стат-
снної еміграції. Ми прибу- тю саме такій родині, що
масово емігрантам nopa– дивилось на вулицю морс
д о ю і фінансами. Крім то- голів. Уся американська
останки св. Івана Христителя джетові літаки
ли в чуже оточення без знан- йшла з допомогою всім, а го він був зразковим бать- преса заздалегідь заповіда- Вашінгтон. — Речники совстського порозуміння з
ня мови, а щ о найголовніше Натроун, Єгипет. - У Юганна сказав, що про цю уряду президента Джіммі 1962-го року, яке заборо^,
зокрема сл. п. нота реві Ков- ком, а свою любов д о рід- ла і безустанно повторю- середу, 15-го л и с т о п а д а ,
в більшості з цього роду знахідку вони ще знали у Картера заявили, що Куба няє доставу
баснюкові, який 55 РОКІВ ного народу, він своїм ви- вала, що ми будемо свід- монахи з монастиря св. Ма- офензивноі
знанням, щ о його тут бага- 1976 році, а л е не м а ю ч и вже одержала совєтські но- зброї на Кубу. Речники Дер^,
тому заснував у Н ю Йорку хованням вщепив дочці Ві- ками найбільшого здвигу карія поінформували, що в
то з нас не могли примі- певності, не хотіли про це вочасні джетові літаки, але жавного департаменту відУ'
Нотаріяльне бюро, нині рі. Перебравши фірму, п-і н а р о д у , який к о л и н е б у д ь призабутій печері знайде-
нити. І тоді відрадно ста- нікого повідомляти. ці літаки правдоподібно не мовилися входити в под^;
знане у ЗСА п. н. „Ковбас- Віра йде далі слідами свого відбувся у цій країні. Шко- но 14 розсипаних скелетів,
вало, якщо хтось прийшов з батька разом із своїм чоло- да тільки, що словаки стя- У печері знаходиться ста-
нюк Тревел ЕйдженсГ. Сл. але тільки тринадцять чере- ринна домовина незнаного м а т и м у т ь с п р о м о ж н о с т и робиш цього звідомлення.,; :
добрим СЛОВОМ, Д0П0М0- віком і однодумцем адво- гнули на цю параду 3 най-
п. нотар Ковбаснюк - це пів; тому насувається при- святого, напевно не св. Іва- виконати атомовий удар на але раніше Державний д е х
гою. була велико! душі людина, катом А. Шумейком. кращі мистецькі одиниці, а
пущення, шо це тлінні oc– ЗСА. Державний дспарта- партамент і Пентагрв;"
І сьогодні в мене є ба- на Христителя, тому що зі
яка допомагала прибулим Кожен, хто прийде сюди, від нас, крім кобзарського танки св. Івана Христите- стверджували, шо Куба;
скелетом є голова. Зараз мет тепер перевіряє ЗВІДОМ-
отримає безкоштовну по- флоту, була дуже мала гру- ля. що йому наказав стяти одержала в останньому часі
біля неї є розсипані к о с - лекня чи постачання Со- 15-18 д ж е т о в и х
р а д у , й о г о з у с т р і н у т ь із па комбатантів, жіноцтва голову Ірод, літакір;-
ті з 14-ох скелетів і тільки 13 ВЄТСЬКНМ СОЮЗОМ ДЖСТО-
БЛАЖЕН МУЖ усмішкою, і він дістане нан- та юні танцюристи осеред-
Д о цього монастиря, збу- черепів,на підставі чого мо"
МІГ-23, які є дуже ефекС;"
вих літаків М1Ґ-23 не є по- тнвними боевнми машнна-і
Чинити волю Твою, Боже, - моя радість; і закон Твій кращу обслугу. ку СУМА під проводом Д .
дованого на пустині 1600 жна припускати, що помож рушенням амернкансько- ми.
в серці моїм. Псалом 40:8. А зокрема Школа Коб- ҐЄИЗИ-' ''І
років тому вибралися члс- цими скелетами є тлінні
Хто с той „блажен муж"? Псалом Перший пояснює: зарського Мистецтва в Н ю Завдяки п-ву Шумейкам ни комітету, очолюваного останки св. Івана Христи- - -І
він В законі Господа любується, і розмишляє про закон Йорку ніколе не забуде тих, Школа Кобзарського Мис- Йоаннесом, єпископом Ко- теля. Ігумен цього м о н а о ПРО РОТАЦІЮ, УЗГІДНЕННЯ,
Його день і ніч. , ... . . . ,.. - - ----- які зробили для нас дуже тецтва, на святково п р и - птійської Православної тиря сказав, що згідно з
багато. Вже на самому по- крашеному флоті, задемон- (Закінгєння зі crop. 2)
Кажуть нам деягілюди: Для чого витрачувати енергію Церкви. Д-р Лябіб Габаші, т в е р д ж е н н я м церковних
на закон, коли суть християнського вчення є любов. чатку, як тільки постала струвала український на- єгиптолог, заявив, що чле- чинників, можна сказати, ше одну преважливу піл- ности СКВУ, щ о б СКВУ
Частинно воно так є. Але послух додержує кроку любові. наша школа, п-во Шумей- род і його культуру якнай- ни комітету, на підставі що тіла св. Івана Хрнстн- ставову проблему. СКВУ був якимсь „астральним!
Послух без любовн. - це рабство, любов без послуху. - це ки подарували нам п'ять краще. Між бандуристами манускриптів з ХУ сторіччя теля І пророка Іллі nepe– мусить бути присутній на тілом", чимсь, ш о є на"
самообман. бандур, на яких сьогодні їхала телевізійна акторка припускають, що тлінні ос- везено з Палестини до кожному терені нашого по- папері й тільки час від часу-
„Чому ви звете Мене: Господи. Господи. - а не вже четвертий рік вчать- пані Лярнса Кукрнцька-Л н- танки св. Івана Христите- Александрії в ІУ сторіччі і селення з одного боку, з відзивається деклярашєю,
робите того, що Я вам говорю?" Луки 6:46. ся грати музично обдаро- сняк, яка заповідала: „Ук- ля перевезли д о Єгипту. 600 років пізніше переве- другого боку - господа- закликом тощо. Значить
..Намарно вони поклоняються Мені, навчаючи наук та вані діти, які неспроможні р а ї н ц і д а ю т ь свій п о ч о т Ігумен цього м о н а с т и р я зені д о цього монастиря. рем кожного терену і ВІД- треба знайти й устійнити
заповідей людських". Мат 13:9. цей дорогий інструмент ку- Америці"! повідальннм за нього є задовільну для обох чин-
..Ви чого порушуєте заповідь Божу вашим пнти. Отже п-во Шумейки Нещодавно ми відзначи- крайова (теренова) penpe– ників норму, яка вможля-'
створили ф у н д а м е н т для ли п'ятирічний ювілей на- зентація. В часі другої ка- вила б одному й другому
персданнямТ Мат. 15:3.
Кожне вище наведене слово мас вагу золота і для Школи, а ми докінчуємо П шої школи. У нас є вже Померла Марґарет Мід - деншї СКВУ ми були свід- виконати повністю свої
будову.
християн воно. - приказ. бо воно вийшло з уст Ісуса певні д о с я г н е н н я . Ґ р а д у -
Пригадую той час, коли анти нашої школи прова-
відомий науковець антрополог камн, як деякі члени Сек- завдання і виключала б
ретаріяту шукали доступу небезпеку конфлікту.
Христа.
„Послух ліпший від жертви, а слухняність від ми готувались д о великої дять самостійно окремі від- Ню Йорк, Н. Й. - У діяльність, яка мала вплив до даних країн не завжди Ясно, що таких кон-
баранячого товщу", згоджується також Старий Заповіт. (1. паради, щоб вшанувати діли. Тепер ми вже у фі наль- середу, 15-го листопада ц. на весь науковий світ. почерез крайову penpe– кретних питань і проблем :
Сам. 15:21). 200-річчя Америки і с т о - ній стадії підручника гри на p., тут у нюйоркському 'Едвард Д ж . Леман, ек- зенташ'ю. Очевидно, це не- значно більше. Сподівас-
, . Деякі люди, навіть самі християни сміються і річчя п е р ш о г о поселення бандурі, на видання якого зекутивний директор Аме- допустиме,. ш о б будьяка мося, шо делегати видвиг-
шпиталі після боротьби з
критикують тих. що запаморочують свої голови такою українців у Америці. Нам п-во Шумейки склали вели- риканської Антропологіч- країна не відчувала присут- нуть їх.
недугою рака, на 76-му
„небилицею", як Божий закон. Чи можна думати інакше, потрібно було мати парад- ку пожертву. Недавно вони ної Асоиіяції, після смерти
році життя померла Map–
ний віз і тоді саме допо- також погодились фінан-

f
коли-FocnoxniT неухильний на пункті послуху? гарет Мід — одна із най- М. Мід, назвавши ТІ піо-
„Ой, земле, земле, земле! Слухай Слово Господнє!" могли нам п-во Шумейки, суватн видання журналу неркою у двох важливих
які подарували поважну су- англійською мовою, який більших антропологів сві-
Єр. 22:29. ту, соціяльний критик і ділянках, в яких вона nep–
Наші часи є дуже скрутні. Закон Божий мас му, щ о б ми могли гідно незабаром появиться. ша спреиизувала погляд на
представити наш націо письменник, фемініст та
відношення до того лиха: Отже, як бачите успіх на- дитинство, вирощене в
нальний інструмент — бан- шої школи — це успіх п-ва особа, шо її шанували кіль-
Земля під своїми мешканцями зледащіла, бо вони ка поколінь молодих аме- різних суспільствах, і ролю
переступили закон... -памалн завіт відвічніїіГ 1с. 24:5. дуру. Другу частину суми Шумейків. Ця стаття напи- культури на формування Ді ivoca сумною вісткою з Рідними 1 Приятелями.
ми дістали від теперішньо- сана не для реклями. Ні, риканських студентів. Ос-
танньо вона була емири- характеру, сказав: ию після тяжкої і довготривалої недуги,
Осторожно із Законом! го п р е з и д е н т а У Н С о ю з у вони її не потребують. Ми 13-го листопада 1978 p., з волі Всевишнього,
тованим куратором етно- „Смерть Марґарет — це не
Дальше, живемо в добі процвітання спіритизму, того д-ра І. Флиса, тоді голови молоді бандуристи, які вив- відійшла від нас у Вічність,
логії в американському Му- тільки втрата для антро-
найгндкішого в очах Божих гріха. І в тому случаї Бог „Байсентенял КомітГ і ці- чаємо цей історичний наці- ч ваша Найдорожча
зеї Природознавчої Історії, пології, але й взагалі для
протиставить спіритизмові свій закон: лої тодішньої Екзекутиви. ональний інструмент, сьо- ДРУЖИНА, МАМА, БАБУНЯ і СВАХА
а також викладачем на науки; не лише для амерн-
„Хиба мерців про живих питати? Звертайтесь до Щоб краще пригадати ту годні найбільш популярний канського суспільства, але
закону й свідоцтва"! - Ісая 8:19. 20. неповторну подію у нашо- між не-українцями, ніколи
трьох катедрах — Колюм-
бійського та Фордгамськсь й для цілого світу. Вона не- бл. П.
Шануйте свою церкву, будьте її живим членом і вірте в му житті пригадую, що сім не забудемо їхньої допо- заступима".
Ісуса. Також повірте, що послух є найсвітліша точка віри
поза любов'ю і уповання на Ісуса Христа.
мільйонів глядачів запов- могн, д о якої спонукала їх
ннли кожне можливе МІС- любов д о українського на-
го університетів. Славу і
репутацію знаменитого Дочка Марґарет Мід — МАРІЯ СИДОРУК
„Бога бійся і заповідей Його пильнуйГ Проп. 12:13. професіоналіста п-і М. Мід Мері Катрін Батесон Kac– Горем прибиті:
це на головній вулиці, де роду саріян, йдучи слідами ма-
Послух і с доказом правдивої любовн й чистої віри в відбувалась ця па рада. Ма- здобула своїми невтомни- АДАМ - муж
Ісуса Христа. мн дослідницькими студі- тері-науковця, є деканом в ГАЛИНА і ВОЛОДИМИР - донька
ло того, з вікон хмародерів М. Д . Чорний Pea Шах Кабір університеті
ями примітивної культури І зять
information Service of Ukrainian Adventists племен на островах Тихого в Ірані на факультеті cyc– ОКСАНА і ВОЛОДИМИР - внуки
227 West 46th Street, New York. N.Y. 10036 Вшановують пам'ять проф. океану, рівнож виданням пільннх наук. ЛІДІЯ і ВАСИЛЬ ГРИГОРЕНКИ -
книжки у 1928 році п. н. іііаі(і(Віі(а(Ввва(і
Бориса Іваницького „Дозріваючи в Самоа", в в в
ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ в похоронному заведенні
В цім році минуло 100 якій вона описала побут Вступайте Conroy Funeral Home, 21 Е. 2nd St., Bound Brook, N.J.
ПОВІДОМЛЕННЯ років з дня народження і 25 примітивних полінезійсь-
років з дня смерти видат- ких племен, а також книж- у п'ятницю, 17-го листопада, о год. 7-М веч.
В межах 3-го Конгресу СКВУ ного українського вченого і кою у 1949 році п. н. в члени Від'їзд з того ж заведення до Церквв-Пам'ятвпоса для
політичного діяча, колиш- ,,Чоловік і жінка", в якій похоронної Служба в суботу, 18-го листопада 1978 p.,
в четвер, 23-го листопада 1978 року нього ректора УГА і У Т П . авторка розв'язує пробле- УНСоюзу! о год. 9-ій ранку, а відтак похорон на цвинтарі о 10-ій год.
першого голови УНРади, му ролі жінки, 20 років райку.
В Г О Т е Л І „ А м е р І К а Н а " , МІ Сьома Авеню. Н Ю Й о р к яеяеавиепвВФвевеаФвеВ.
проф. д-ра Бориса Ю. Іва- раніше, заки світ звернув
від 10-ої години ранку ницького. увагу на це питання.
відбудуться З цісї наґоди в суботу, 18- Проф. М. Мід вислов-
го листопада 1978 року, о лювала погляд, що батьки і Українська Вільна Академія Наук у СІЛА
- год. 3-ій по полудні в Домі повинні поважати опінію
ОСНОВУЮЧІ ЗБОРИ Д Ц У Н Р при 1211 68-ма дітей. Пані Мід, яка внрос-
евеню у Філядельфії ВІД- ла у тісному родинному
будеться вечір на пошану колі, поширювала думку,
Із смутком повідомляє, що 15-го листопада 1978 року,
після короткої хвороби, упокоївся на 84-му році життя

Наукової Ради при СКВУ


т
проф. Б. Ю. Іваницького, на що найкращим посібником
якому виступатимуть проф. у вихованні дітей є родн-
д-р Микола Степаненко. на, дім в якому живе три
ніШкі зйнрошуютьттредШШніїкТв українських наукових установ проф. д-р Ярослав Руд- покоління — батьки, діди і
уповноважені Секретаріятом СКВУ — ницький та інж. Ярослав прадіди. І хоча тричі од-
УВАНіНТШ Зубаль. ружена — задержала своє
Ч”-?”Р Також відбудеться вис- дівоче прізвище.
тавка наукових праць проф. Президент Джіммі Kap– б л . П.
Б. Іваницького та статтей тер, висловивши слова жа-

: СОЮЗ УКРАЇНОК АМЕРИКИ


про н ь о г о , друкованих в лю із-за великої втрати зі
українській періодиці. смертю М. Мід, заявив, шо
Після офіційної частини вона „мільйонам людей
Проф. ІВАН ЛУКИЧ ЗАМША
довголітній секретар Управи і керівник Фінансового Відділу Академії.
повідомляє про - рецитація артистки Кля- передала людський аспект
вдії Гош. культурної антропології". ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ!
зміну дати зустрічі з дисидентами ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ
Після смерти цього ВЄЛИ-
кого науковця, ряд чільних ПАРАСТАС в п'ятницю, 17-го листопада 1978 p., о год. 7-ій веч. в похоронному зв-
державних мужів і науков- аеденні П. Яреми в Ню Йорку.
і v Г Т Р Ї Ц ців висловлювали похвали

і
УНСоюзу! ПОХОРОН в суботу, 18-го листопада 1978 p., о год. 10-ій райку в катедральному
про її незвичайну наукову соборі св. Володимира в Ню Йорку при 82-ій вул„ а опісля на цвинтар св. Андрія в Бавнд
Бруку, Н. Дж.

з НАДІЄЮ СВІТЛИЧНОЮ,
^н^ЙЕТРОМ ГРИГОРЕНКОМ
і ЛЕОНІДОМ ПЛЮЩЕМ
відбудеться
в НЕДІЛЮ, 26-го ЛИСТОПАДА 1978 p., о год. 5-ій по пол.
В ДОМІВЦІ С У А при ЇМ Друга Авеню В Н ю Й о р к у , Н . Й .
Гості доповідатимуть про
Ділимося сумною вісткою
з Родиною, Приятелями і Знайомими,
що в середу, 15-го листопада 1978 року,
з волі Всевишнього відійшов від нас у Вічність,
наш Найдорожчий
ЧОЛОВІК, БАТЬКО, ДІДО і ПРАДІДО
т
Ділимося сумною і болючою вісткою, шо 11-го листопада 1978 року.
упокоїлась в Бозі, на 54-му році життя
наша Найдорожча ДРУЖИНА, МАМА, БАБЦЯ і СЕСТРА
„ПРАВ03АХИСНИЙ РУХ в УКРАЇНГ
Зустріччю проводитиме УлЯНО ЛюбовиЧ, ред. .Нашого Життя' бл. п. бл. п мгр фармації
Вступ - S3.00
вввввшвиФВвввівививи-ввИФЯвшвшввтвш^шлвввврііявшві^шФВ0ввввшвв!ввга МИХАЙЛО МИКИТІВ СТЕФАНІЯ ІЛЕВИЧ
нар. 23-го листопада 1903 р. в с. Денисові,
-
Приєднуючись до Великої Всеукраїнської Маніфестації з нагоди НІ Конгресу СКВУ
пов. Тернопіль, Зах. Україна.
ПАНАХИДА - в п'ятницю, 17-го листопада 1978 p.,
о год. 8-ій веч., в похоронному заведенні Th. Quinn. Astoria.
ГАВРИЛЮК
в обороні Прав Людяна і поневолених Москвою народів, Li. City. N.Y. членка 49-го Відділу СУА, б. членка колишніх хорів церковного і УККА та б. члеика
ПОХОРОН в суботу, 18-го листопада 1978 p., о год. хору „Бурлаки" в Боффало.
СЕСТРИЦТВО ПОКРОВА ПРЕСВ. БОГОРОДИЦІ 8:30 ранку з того ж похоронного заведення до церкви Чес-
при парафії свв. Володимира й Ольги в Чікаго, Ілл. ного Хреста в АсторіІ, а відтак на український католиць- ПОХОРОН відбувся у вівторок, 14-го листопада 1978 р. в церкві св. о. Мнколая при
кий цвинтар св. Духа в Гемптонбургу, Н. Й. Філмор й Онейда вул. в Боффало, я опісля на цвинтар св. Хреста в Лякавані.
влаштовує
Горем прибиті: В глибокому смутку:
МАРІЯ - дружина муж - ІВАН
ГОЛОДНИЙ ОБІД МИРОСЛАВ - син з дружиною
ЛЮБОМИРОЮ
БОГДАННА - внучка з чоловіком
син - ОСИП з дружиною АНЕЮ та дітьми СТЕФЧИКОМ
І ПЕТРУСЕМ
^ доньки:
на який запрошує всіх Українців м. Чікаго та околиці і донею 9
МАРТА ШЕВЧУК з мужем ЮРІЄМ
r
в неділю, 26-го листопада 1978 року, о год. 4:30 по пол. ХРИСТЯ - внучка з чоловіком, донею і ДІЯНА й УЛЯНА
онуком МИХАСЕМ сестри:
в авднторії собору свв. Володимира й Ольги. ІВАН ВІТЮК з родиною ТЕОДОЗІЯ ДЕПУТАТ з родиною
Обід попередять М О Л Е Б Е Н Ь о год. 4-ій по пол. МИКОЛА КОЗЮПА з родиною АННА ДЕРЛИЦЯ з родиною
В програмі: прозіркамн ілюстрована доповідь про українських політв'язнів та БОГДАН ГАВРИЛЮК з родиною МАРІЯ КНЯГИНИЦЬКА з родиною
БОГДАН ВІТЮК з родиною ЯРОСЛАВА БОЖЕМСЬКА з родиною
ХІДКРИТТЯ ПОСТІЙНОЇ КРАМНИЧКИ, з якої дохід так як і з цілої імпрези прн- МИРОСЛАВ ВІТЮК з родиною та ближча і дальша Родина
значеннй на допомогу українським політичним в'язням та їх родинам. та ближча і дальша Родина в Америці,
Канаді Й Україні Замість квітів, проситься складати пожертва ва Патріарший Фонд або СКВУ.
СВОБОДА. СУБОТА. !8-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 251.
б

КОНЦЕРТ-РБЧИТАЛЬ
С.ВОЖАКІВСЬКОЇ
жаківськоі Тонкошкур
участю бас-баритона Олек-
з
Відбудеться проголошення нагород ПІД ЧАС поїздки.
ГОНКОШКУР сандра Голла. що їм аком-
паньюватимс п. М. Голл. У
5-го Літературного Конкурсу УЛФ (Закінгення зі crop. 1)' І Г А В Т М І И Т ІТОВІ
ttKaat7ibSt.
зокрема негативно відби- М'срОМ АлеКСЄСМ КОСИҐ1-
Ню Йорк. Н.Й. - Унсді- програмі концерту твори ім. І. Франка в Чікаго вається на науковому обмі- ним, під час якої порушили Tel. QB 3-f666, New York, 10O03
лю. 19-го листопада ц. p., о таких композиторів: Генд- ні між Америкою та СССР. питання продажу нових со- ВІДІЙШЛИ
гол 3-ій по полудні, тут у ля, Форе. Доніцстті. Pec– Чікаго. - Український ряд творів, що заслугову-
Літературний Фонд ім. І. Джевітс теж видвигнув встських літаків Кубі. Ко- ВІД НАС Всі найновіші книжкові
церкві св. Марка (Юнай- пігі, Дворжака. Чанковсь- ють на увагу читача, а це:
Франка в Чікаго повідом- справу еміграційної політи- сигін відповів, що ці літаки видання в Арці.
гел Методіст чирч) на 137 кого, С. Вожаківського д о д і я дорослих Любомнрсь-
ляс, що Літературйе Жюрі ки Москви, яка ставить ве- продані Гавані,. чже давно".
вул. в Ню Йорку, відбудсть- слів А. Коссовськоі. народ- кий Степан „Прометеїв во- ликі перешкоди особам, які
закінчило свою працю над як теж твердив, щ о вони не
ся концерт-речнталь співач- ні українські пісні та нег- гонь", Коздоба Кузьма „За хочуть виїхати із Совет- ПАРАСКА КУРКО, членка
оцінкою надісланих 48 тво- озброєні нуклеарними ра- УНС Відд. 183 у Фііядель. Найкраще місце на приАият-
ки сопрано Світлани Во- ритянська духовна пісня. метений шлях", Клнмишин ського Союзу. Між іншим,
рів, що їх прислало 39 пись- кетами, додаючи, щ о їхня фіі. Лік, поли рла 16 ні'їмм ия тя, бенкети, ім'янинн, xpecTH–
Степан „В поході д о волГ, ту саму справу видвигнув присутність на Кубі не по- НЯ, товариські :іустрічі,. по.
менників, які вийшли дру- Коссовська Алла Давидсн- 1978 iui 81 році життя. Нар.
демократичний сенатор Рі- винна мати жадного впливу 1898 р. в с. Шегдн, tion. Hpo– мішки 1 на всі нагоди -
ком у pp.: 1974 д о 1977. ко ..Ціна Душі", Лнсак Леся бікофф, передаючи COBCT- слав, Зих. Україна; членкою
Вітаємо на переговори щодо дого-
Літературне Жюрі працю- ..Замок на вулиці MeftH", ському міністрові закор- вору відносно обмеження УНС стала 1929 р. Залншя-
ла у смутку енна Володамм-
HOM11AY 1NN
ПІ Світовий Конгрес Вільних Українців вало у складі: д-р Гр. Луж- Демус Володимира „На донних справ Андрееві
і запрошуємо відвідати
ницький - голова Жюрі, людських Озерах" (поезії Громикові прізвища 200
стратегічної атомової зброї
(САЛТ 11). Як відомо, Ва-
ро, дочку ІЕлІ:іабсту і Кате-
ряиу. Похорон відбувся 19
of ^oni^rville
рсд. Л. Бурачинська, д-р І модерного стилю). Для ді- US Route 22 (E. Bound)
осіб, які внесли прохання в шінґтон тепер перевіряє вересня 1978 р. яв цвянтар! BRlOGHWATEJR, N J . 08807
КРАМНИЦЮ ПОДАРУНКІВ Качуровський, д-р М. Куш- тей і м о л о д і : В а к у д е н к о справі виїзду д о ЗСА. питання, чи п р о д а ж ц и х св. Марії, Факсчеііс у ФІля-
нір, д-р Л. Онишкевич, д-р Пилип „У царстві коралів", совєтськнх літаків Кубі по- дельфії. Па. О Тел. (201) 526-9900. в ук-
на всі н а г о д и , н е о б х і д н і в у к р а ї н с ь к і й х а т і . Того самого дня амерн- раіиеькін мові 201-626.1866
Б. Рубчак, мгр А. Стебел ь- Кузьменко Світлана „ Н о - канські с е н а т о р и відбули ушує домовлений між ЗСА
ська.
Підсумки перевело Прав-
воталалаївські рефлексії",
Погідний-Угорчак Микола
розмову із совстським пре- Г СССР із 1962-го року.
Вічна їй Пам'ять!
Василь Дудо, сеі:р.
В Власник українець та під
українським зарядом.
DELTO G1FT SHOP 1NC. ління УЛФ. На основі тих ..Дніпрові Дзвони". КАТЕРИНА СЕПЕЛ. член.
кв УНС Відд. 29Х в Детройті.
146 First Avenue
Bet 8 9 SU
New York. N.Y. 10009
TeJ. (212) 533-2906
оцінок - Український Лі-
т е р а т у р н и й Ф о н д ім. І
Ф у н д а т о р а м и цих rpo– НА УКОВА І ВИДАВНИЧА... Міч., померла 1S вересня 1978 ПАМ^ТНИКИ
шевих нагород є україн- р. Нар. в селі Вліч, Зборів. з різних гранітів, ставимо на
Франка в Чікаго проголо- ські фінансові і громадські (Закінчення зі crop. 1) Україна; членкою УНС ста- цвинтарях са. Андрія в Бавид
шуе нагороди за найкращі установи, як також окремі д-р Ганс Раупах. президент назвою „Неопубліковані лв 1852 р. Залишила в смут-
ЗЕНОН ІВАНИЦЬКИЙ — власник літературні твори, що вий- Баварської Академії Наук. листи гетьмана Івана М а з о ку скнів Нік і Рей. дочку Бруку і св. Духа - відома со-
жертводавці — любителі Ірсиу, 7 внуків і S врввяу. лідна ф і р м а
шли д р у к о м в pp.: 1974- української літератури. Англомовне видання пи" з а р е д а к ц і є ю Ореста
9ФФФФФФффффффФфффФФФФФфффф0ффффффФф9і
1977. ків. Похорон відбувся 16 ве-
Список всіх жертводавців „Анналів" поширюється у Субтельного, заслуговують ресня на цвинтарі Голі Се- К. М. КАРДОВИЧ
Поза конкурсом признано подамо в найближчих віс- науковому світі не тільки по на окреме відмічення і ува- пальчер в Сввтфілд, Міч.
нагороди письменникам в західніх університетах, але Q0NSTANT1NE М. KARDOviCH
З нагоди тях. гу.
Україні: по 1000дол. — Ігор також в Україні. Кілька ВІчяв їй Пам'ять!
3-го Світового Конгресу Роздача нагород на вечо- Серед цілого ряду укра- CYPRESS
Калинсць — поезія, Михай- видань УВАН, як, наприк- Стеллв Федик, секр.
рі Української Літератури їнських видань УВАН, що HILLS MONUMENTS
Вільних Українців ло Осадчий — проза ,,Біль- лад, „Історія Української часто мають першодже- ОЛЬГА М. МИХАИЛПШИН.
відбудеться 19-го листопа- 800 Jamaica Avenue
вітаємо всіх, що прибудуть до Ню Йоркух мо". Нагороди у вільному Літератури" Дмитра Чи- рельне значення, слід зга- членка УНС Відд. 379 в 41-
да ц. р. у Торонто, Кана- квґо, Ілл.. померла 1 серпня Brooklyn. N.Y. 11208
світі: да в год. 3-ій по пол. в залі жевського, а н г л о м о в н и й аати унікальну працю Оль-
РОМАН і ЛЄНА ІВАНИЦЬКІ 1978 на 27 році життя. Нар. Tel (212) AP 7-2332
Для дорослих: Перша на- при: Олд МілУ21 О л д М. Р. „Огляд української історі- ги Косач-Крнвннюк „Xpo– 1952 р. я Чікаго, Ілл.; член-
города: 1500 дол. - Воло- ографіГ Дмитра Дорошен- Відкрито в кожний день, в cy–
власники гуртівні До участи запрошуємо всіх нологія життя і творчосте кою УНС стала 1965 р. За-
димир Янів за збірку пое- нагороджених письменни- ка і „Українська і стор і о- Лесі Українки", „ С т а т т і , лятдяла у смутку чоловіка боту, включно, від 9-5 по пол.,
зій „Життя". Друга наго- графія, 1917-1956" Олек- Рнчарда, двоє дітей, батька в неділю 10-4 по пол.
DELTO EUR0PA CORP. ків і учасників Конкурсу, а листе, документи" Симона Василя, матір Аану, брати І
рода: 1000 дол. - Олекса передусім членів Літератур- сандра Оглоблина, стали Петлюри, монографію Ва- сестру. Похорон відбувся б
318 East 9th Street m New York. N.Y. 10003 підручниками американсь-
Ізарський (роман) „Полта- ного Жюрі та все українсь- дима Па влове ького ,,Ba– серпня 1978 р. на цвинтарі Ф HELP WANTED "ф"
Tel. (212) 228-2266 ва". Третя н а г о р о д а : 600 ких й канадських універенте Овк Рідас в Гілеайд Ілл.
ке громадянство Америки і силь Крнчевський", третій
дол. — Марія Струтинська Канади. тів. Такі англомовні видан- том „Наукового збірника"
ВІчяв їй Пам'ять! A - l AMATEUR V A R I E T Y TALENT
(Марська) „Далеке зблизь- ня, як „Михайло Драгома- на пошану історика Олек- Мяхайло Оемків, секр. wanted (or new T.Y. Cable Snow -
ка". нов", монографія Олекси сандра Оглоблина (за ре-
Правління У к р а ї н с ь к о г о Повстенка „Катедра св. Со- auditions daily - Rehearsals
ГУРТОВИЙ ПРОДАЖ Для дітей і молоді: Пер- Літературного Фонду ім. І. фіі в Києві", джерельне ДОС- дакцісю Василя Омельчен- МАРІЯ ОСЯДАЧ, члепка У- (212) 391-2163 (3-5 p.m j and
ша нагорода: 1000 дол. Дру- ка) т а ряд інших пінних НС Відд. 220 в Чікаґо. Ілл..
Різного рола хусток, светерів для жінок, мущин і молоді. Франка в Чікаго - Центра- лідження Наталії Полонсь- померла 8 липня 1978 па 84 (212) 997-9778 (6-8 p.m.)
Шкіряні куртки і плащі. Вовняні пончохн і "Panty Hose". га: 600 дол. - порівні Ро- ля , видань. році життя. Нар. 1898 р. в
Вовняне жіноче спідис білля. ман Завадовим „Гоца-Дра- кої Василенко „Заселення Підготовлено вже д о Україні; членкою УНС стала
південної України", з б і р - NEW FACES
ла",—Ніна Мудрик-Мриц друку чотирнадцятий т о м 1985 р. Залишила у смутку
СЛІДУЮЧЕ В ГАРНИХ УКРАЇНСЬКИХ ВЗОРАХ: ник праць, присвячений сто- сяяв Відліямв І дочку Доро. iOf Advertising Promotions in Com–
„На світанку", „Соняшні „Анналів", „Збірник на по-
С”ветерн. б.іюзкн, обруси, доріжки і серяетки. казки". Третя нагорода: 300 річчю з д н я народження ту. Похорон відбувся 11 ЛШІ- mercials, Conventions, Fashion.
ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ шану маестра Григорія Ки- ня 1978 р. на цвяптврі св. Narrators. Trade Shows, interviews this
Воі нетривалі ринки, склянки, свічки, підкладки під тарелі дол. — Ірина Лаврівська Тараса Шевченка за редак- Марії в Еверґрін Парк, Ілл.
тастого" (за редкцією Яко- Мол. to Fri. 12 to б p.m.
і паперові серветки. „Перший козак в Америці". цісю Юрія Шевельова і Во- ва Гурського) та цінну мо-
УНСоюзу! л о д и м и р а Міяковського, Studio 4 0 4 - 2 2 5 West 57th St
Крім нагороджених пись- нографію Дмитра Доро- Вічна їй Пом'ять!
англомовне видання під Едвін М. Блідий, секр. New York Cfty - Fourth Floor
менників — жюрі відмітило шенка „Гетьман Петро Д о -
DELTO EUR0PA CORP. рошенко". Друкується дру-
3 1 8 East 9th Street " New York. N.Y. 1 0 0 0 3 гий т о м збірника „Статті, в FUNERAL D1RECTORS в
Tel. листа, документи" С. Пет- HELP WANTED
Tel. (212) 228-2266 люри. Ф МАЬЕФ
НЮИОРКСЬКА ПРОВІДНА КРАМНИЦЯ КОВБАС
ТА НІМЕЦЬКІ СПЕЩЯЛЬНОСТІ
Слід згадати, що Акаде-
мія систематично влашто-
ПЕТРО ЯРЕМА
вує наукові конференції За SUPERINTENDENT УКР. ПОГРЕБННК
28 років в УВАН відбуло- for Bayonne apartment house, salary and Займається Похоронами
ФУТРА - КОЖУХИ - ШКІРЯНА ОДІЖ
Поручається фірма Goltex Co. Літні ціни ще актуальні.
Просимо замовляти якнайскоріше з уваги на зріст цін на
шкіри. Наші кожухи шиті з найліпшого рола шкір, яку
добирають досвідчені кушнірі. Дуже приступні ціни.
SMALLERfcWEBER ся 1508 наукових засідань,
на яких було виголошено
1833 наукові Доповіді. Чле-
ни УВАН брали і беруть
участь у різних міжнарод-
apartment available. Must be handyman.
Call from Monday-Friday
(201) 339-6974
a BRONX, BROOKLYN,
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ
КОНТРОЛЬОВАНА
ТЕМПЕРАТУРА
Пригадуємо, що масмо також випродаж матеріалів - Дім якостей - Різні м'ясні вироби, свіже м'ясиво них наукових конгресах та Ф ДО ВИНАІШУ ф
друкували й друкують свої Peter Jarema
імітації мінків і кожушків в ярдах, ,.джінсоновнх"
матеріялів і багато інших атракційних товарів.
до варення і печення, ковбаски, шинии. наукові праці багатьма мо-
вами світу. У В А Н тісно 5tt ROOMS
Переробляємо і відновляємо футра, як також продаємо 129 EAST 7th STREET
Second floor. Available Dec. 1st. Upper
каракулеві лапки.
GOLTEX CO.
із ВЕЛИКИХ КРАМНИЦЬ із співпрацює з іншими науко-
вими установами, українсь-
кими і міжнародними.
lrvington. S250.00. Heat 6 hot water
supplied. 3 7 5 - 0 0 7 8 . Call after 5 p.m.
NEW YORK, N.Y.
ORegon 4-2568
NEW YORK - 1654 2nd Avenue (85-88 Sts.) „ . - „ . „ „ . „ „ „ – - T R 9-3047 Business or young couple
20 Flret AVB., New York, N.Y. Tel. (212) 533-7236 При УВАН розбудовано:
R1DGEWOOD - 56-54 Myrtle Avenue - „ . - „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ . „ „ – v A 1-7068 бібліотеку ім. В. МІЯКОВ-
Крамниця відкрита цілий тиждень в год. 10 р. до 6:30 веч. ASTORLA. - 28-28 Steinway Street „ „ . „ - „ . „ „ „ „ . . . . „ „ „ „ „ , — – A S 4-3210 ського, яка нараховує по-
FRANKL1N SQUARE. L.1. - 981 Hempetead Tpk. . . „ . „ . „ „ . „ - - - 4 3 7 - 7 6 7 7
FbUSHlNG - 41-06 MainJJtreet - „ . „ „ . „ „ „ . „ „ „ „ , „ . „ „ - - - Н І 6-2552 над 50 000 одиниць та ар- До винайму в Нюарку LYTWYN ft LYTWYN
хів ім. Д . Антоновича,де є 1 КІМН. з МЕБЛЯМИ
FLORAL PARK, L i . - 259 - 17 Hillside Avenue „ „ . „ „ „ „ . „ „ . - 3 4 3 - 6 1 1 6 UKRA1NAN
EAST NORTHPORT. L.1. - 250-A Lark Field Rd. . „ „ . . „ . „ . „ „ ( 5 1 6 ) 757-0801 сотні тисяч рідкісних руко- для стар. пана або студента.
Уживання кухні, окрема холо- FUNERAL OlRECTORS
WH1TE PLA1NS. N.Y. - The Cheese Pitt, 200 Hamilton Avenue - „ (914) 949-0228 писних матеріялів з різних
NANUET. N.Y. - Nanuot Mall Shopping Cent.. Route 39 - „ – „ (914) 623-4285 дільня, осібний вхід, коло укр. ATR CONDmONBD
„СВОБОДА" періодів суспільної і нау- Обслуга ЩІжРА 1 ЧЕСНА.
DANBURY. Conn. Danbury Gourmet, 298 Main Street „ „ – „ . „ ( 2 0 3 ) 744-6857^ кової думки, політики і церкви, близ. Seton Hall
заангажує негайно на постійну працю: NORWOOD, Mass. - Meat and Wurstbaus. 101 Central Street „ „ „ 4( 6 1 7 ) 769-2895 University та автобусу до Ню Our Services Are Available
WAYNE. NJ. - 1234 Willowbrook Maill ^ ' ' ' - - ^ - ( 2 0 1 ) 785-0542 культури. Цими джерель- Anywhere in New Jersey.
ннми матеріяламн постійно Йорку. Дзвонити по 6-ій гоя Також займаємося noxopo–
ПОМІЧНИКА FARMlNGTON.Conn^-Hansand Fritz Deli., 270Farmington Ave. (203)677-7000
користуються українські і веч. кожного дня. в неділю намн на цвинтарі в Вавнд
д о експедиції газети неукраїнські дослідники і цілий день. (201) 374-2970. Бруку і перенесенням ТЛНР-
роЕХзооааооаоддоовдвовдисо них Останків з різних
Добрі умовини праці і бенефіти. докторанти різних науко- країн світу.
1 вих закладів і університе-
Голоситись особисто1"^" 1 тів світу. Ф REAL ESTATE Ф 8 0 1 Springfied Avenue
iW^NGTON, N.J.
SVOBODA В кінці розмови науко-
ЗО M o n t g o m e r y S t . , J e r s e y C i t y , N J . 0 7 3 0 2
КОЛИ ХОЧЕТЕ ВИСЛАТИ вий с е к е р е т а р п р о ф . д - р В купні або продажТ”домів NEWARK. N.J.
ESsex 5-5555
Василь Омельченко і тодіш- звертайтесь до
П0СИЛКУ-ДАРУН0К ДО СССР ній секретар Управи, тепер
вже покійний проф. Іван
української агенції
LUKAS ft ELL1S REALTY j
НОКОРНСТУПТЕСЬ ПОСЛУГАМИ ШИРОКОВІДОМОЇ ВСІМ ФЕРМИ Замша, вручили на спомин
відвідин президентові У Н С Дзвонити до Олега Мнськова' S1NKOWSKY
М'ЯСО і КОВБАСНІ ВИРОБИ
за німецьким виробом для смакунів.
PACKAGE EXPRESS A TRAvEL AGENCY, 1NC д-рові Іванові О. Флисові і
редакції „Свободи" „Hay–
ковий Збірник УВАН", вн-
або Василя Янюка
І201) 467-1177, (261) 399-4894
і (261) 371-6667 (веч.).
-

j
FUNERAL SERviCE
S535 Eaat Tremont Avenue
Вироби у власній фабриці ковбас. (Licensed by vneshposyltorg) д а н и й на пошану п р о ф . Мн спеціялізуечося В ОКОЛИ- BRONX. N.Y. 10465
ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАЙЛІПША, EXECUTIVE OFFICE Олександра Оглоблина. цях: Short Hills, Millbum, Tel.: 868-2476
яку найліпше люблять господині і цілі родини. 1776 BROADWAY N E W YORK, N.Y. 10019 Tel.: 581-6590 1 581-7729 Livingston, Springfield, Maple- 191 Avenue "A"
Зайдіть до найближчої крамниці KARL EHMER. Вислані тільки через наші відділи п о с и л к и доставляється rfW–-W—www wood, lrvington і інших cycia– ' NEW YORK. N.Y. 10009
на п р и з н а ч е н у а д р е с у в наякоротшому часі. Д о с т а л а поси- ніх містах. Тел.: 674-8680
KARL EHMER PORK STORE Директор ЯОСИФ
Головна крамниця:
лок гарантована. Н а л е ж н е мито оплачується т у т у н а ш и х
крамницях і відборець Н Е П Л А Т И Т Ь НІЧОГО. И р н к о н - СЕНКОВСЬКИИ
63 35 Fresh Pond Roed nUvmood-Bnottrn. N. Y. Завідує влаштуванням по-
Філії ачммямиь в Ню Йорку і поза містом. торах ф і р м и є с к л а д и з різними одяговими товарами, xap– Продається хоропів в каплвпвх, поло-
т0т0тфьфчш0чл0тфЬІІГй човнми продуктами, скірами н а о б у в у і т. п. п о д у ж е шізь- женнх в вовпгімг районі
ких цінах. ОДНОРОДИННИЙ міста. Похорони по idad–
j ^ v ^ -^яР??^-Члг-"^e^?"– Счучі. Ф^ФО^^ВФ'Ф ДІМ
PACKAGE EXPRESS A TRAYEL AGENCY. 1NC на Фльориді
:іа додатковими інформаціямн, звертяДтеса до головного Сира
Скористайте з виїмково доброї нагоди — або до одного з нашжх ВІДДІЛІВ.
Відділи відчинені щ о д е н н о від 9 г о д . ранку д о б вечора в місцевості Окава, недалеко ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ?
По с у б о т а х і н е д і л я х від 9 р а н к у д о 4 п о п о л . Сільвер Спрінг. Дім в доброму Наша родині
ОГОЛОШЕННЯ НАШІ ВІДДІЛИ
стані, мурований, дубові пар-
похоронних заведсаь івбслу-
гоаус уаравкьку громаду
кетові підлоги, на льоті a?et понад 50 років.
в Календарі - УН Союзу BROOKLYN. N.Y 11218 - 485 McDonald A"enue
SEW YORK 2. N.Y 78 Second Avenue - -- -
833-0090
OR 4-1MP Цей старовинний символ, час- 150 х 75. Два гаражі. Ціна - ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ?
NEW YORK. N.Y. 10003 - 324 East 9th Street (212) 475-7430 то званий Рожа Галичини і S25.000. По ближчі інформації Ма повагоджусмо похорони
на 1979-ий рік SOUTH RivER. NJ - 41 Whltehead Avenue CL 7-6321; Звізда Нового Року глибоко телефонувати д о власника - ха українською традицією в
кожній місцевості. Масмо
який появиться в повному 20-тисячному тиражі „Свободи" PHll.ADE!.PH;A. Pa. l 9 ! 2 3 - l 0 1 3 N . Marshall Street : (215)WA 5-8878 закоріненнй в українській (212)724-5331
ALLENTOWN. Pa. - 128 Tilghman Street — HJC 6-1654 .культурі на протязі багатьох можністькужввати-волор1ін-
або до Фльориди на число: ві доми у'всіх мГсіасвЬстад,
LOS ANGELES 4. Cal. - 159 So. vermont Ave. DU 5-6550
з нагоди 85-річчя CH1CAGO 22, Ш, - 1241 No. Ashland Avenue
CH1CAGO. ПІ. в0629 - 260S West 69th Street
HU 6-2818
(312) WA 6-2787
століть. Це надзвичайний да-
рунок на Різдво, ручно різь-
(904) 629-0927 без жадної доплати дла ро-
блений нашийник з чистого
Українського Народного CHICAGO, m. 6O809 - 1855 w . 47th st
B A L T I M O R E . Md. 21231 - i828 Fleet street . . . ^ : . —
- F R e-6755
ш 2-1240 срібла на 18" срібнім ланцюж-
Обслуга 24 години.
За особистими порадами
DETROlT 12. Mich lteOl Joa. Campau Aveput . 365-6780 ку. Показаний у дійсному рбз- RESORT прошу телефонувати:
Союзу RAHWAY N.J - 47 B. Milton Avenue :.
SYRACUSE. N.Y. J3204 - 515 Marcellus Street .
. .
.
.
-.
381-8800
475-9746
мірі. Все 3a.S20.00. Гарантія Health S age forces sale, family resort, 11
6710 acres. 30 units, consists of motel JOHN J. SENKO
звороту грошей. Чек або „мо-
Одна сторінка 990.00 Чверть сторінки .... C L E V E L A N D ІЗ. Onto - 1028 Kenllworth Avenue PR 1-0698 efficiency units, housekeeping cabins,
HAMTRAMCK. Mich - 11339 Joa. Ompau Avenue . . - . ' „ „ . ^ 385-8740 ні ордер". Мешканці Пенсиль- (212) 388-4416 or (516) 481-7460
Пів сторінки 550.00 Одна восьма стор. . 520.00 restaurant, bar, 2 poofs, recreation hall
BUFFALO 12. N.Y - 701 Fllmore Avenue Щ TX S-0700 венії Щ тексу. SENKO
Замовлення і належність проситься надсилати W O O D H A V E N , Queens. N.Y. - 80-14 Jamaica Avenue - „ - - - - – - – - - - - - 298-5250 (Mats 300 people), barbecue pits, outdoor
bar, laundromat plus shop S linen storage
FUNERAL HOME
найдальше до 25-го ЛИСТОПАДА 197S р. PHOENDC. Ariz. 85027 - 22047 N. Black Canyon H w (802) 942-8770 The l,ynad Company 213 Bedford Ave. Brooklyn. NT.
SlLvER SPR1NG. Md, ІОО2 Kennebec Avenue , . . . . ^ „ . . . - - - - - - (301) 589-4484 39 Lions Drive building, vicinity Catskil! Game Farm.
МІАМІ BEACH. Fla. 33139 - 1201 - 17 Street - - - - – - (305) 673-8220 Principals only. HEMPSTEAD
LAlKEWOOD, N.J. 08701 - 234 Second Street 363-0494 Morrisville, Pa. 19078 FUNERAL HOME
R. Cywbtlisty
HBRKTMER, N.Y. McKennan Rd. ^.„„ „ . „ ^ , . „ „ (315) 866-3939 e Lyiiad Co. 1978 89 Peninsula Blvd.
Highway 32. Route Ro. 1
W W W W W W W M H ^ Catskills. N.Y. 12414 Hempstead. L.l. NY.