You are on page 1of 4

^p

1 , 0Г

HittOTOM
HAlOOlCAtt
SA!V or cowusi
O.C.

РслакпІЯ і Адміністрація:
"Svoboda". ЗО Montgomery Si
Пам'ятайте

SVOBODA
Jcn.c) Сін. N.J. 07302
Телефони iitOlj 434-0237
і 201) 434-0807
про з Ню Норку (212) 227-4125

УНСоюзу: 4 201) 451-2200


України! З Н ю Иорку 1212) 227-5250
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN BAILS (212) 227-5251

PlKLXXXv. Ч. 253. ДЖЕРЗІ С И П і НЮ ЙОі?К. ВІВТОРОК, 21-го ЛИСТОПАДА 1978 ЦЕНТІВ 2 5 CENTS JEKSEY ClTY and NEW YORK. TUESDAY. NOYEMBER 21. 1978 No 253. VOL. LXXXV.

Відбудеться ювілейний Науковий Ген. Сейгніюс очолюватиме ПАПА З А С У Д Ж У АБОРТИ, Совети підслуховували розмови
Конгрес НТШ Агенцію контролі зброї ПЛЯНУЄ ЗМІНИ В КУРІЇ в австралійській амбасаді
Ню Йорк. — У рамках ПІ год. 12:00 до 1:30 по полудні Вашінгтон. - не чекаю- зброї і роззброєння. явлена кількакратно новим Канберра, Австралія. - йому, що в цьому конкрет-
Рим. - Папа Іван Павло
Конгресу СКВУ відбудеть- панель із участю сімох про- чн на затвердження Сенату,, Найменування ген. Сей- Папою підтримка концеп- Австралійський м і н і с т е р ному доказі „наполегливої
11, п р о м о в л я ю ч и п і д час
ся Ювілейний науковий фесорів. які репрезентува- президент Джіммі Картер гніюса, відомого зі своїх ції „колегіяльности" прав- закордонних справ Андрю совстськоі розвідчої актив-
авдіенції тут в середу, 15-го
Конгрес НТШ, присвяче- тимуть НТШ. У ВАН, Укра- найменував генерала Джор- консервативних поглядів, ління Церквою, тобто де- Пікок, виступаючи тут пе- ності" австралійський уряд
листопада, гостро засудив
ннЙ 60-річчю проголошен- їнський Науковий Інститут джа Сейгніюса на пост дн- вже викликало критику дея- централізації збюрократи- ред федеральним ларля- вбачає „ворожі наміри" у
аборти, заявляючи, що „но-
на Української Дсржавно- при Гарвардському універ- ректора Агенції контролі кнх ліберальних кіл ЗСА, з о в а н о ї Римської Курії і ментом у вівторок, 14-го відношенні ло Австралії.
востворене людське життя є
сти і 30-річчю НТШ в Аме- ситеті, НТШ в Канаді, Ук- зброї і роззброєння. Ген. хоча сенатор Френк Чирч, надання більшої автономії листопада, виявив, що ще Він в дальшому поіифор-
надто с в я т о ю в а р т і с т ю " ,
риці. Цей Конгрес влаш- раїнський Вільний Універ- Сейгніюс офіційно займе який правдоподібно знову єпископам на т е р и т о р і я х минулого червня в будівлі мував, що уряд Австралії не
щоб його передчасно ннщи- вдавався д о таких драстич-
товуе НТШ в ЗСА успівпра- ситет. Український Като- цей пост 1-го грудня ц. р. очолюватиме Комісію за- їхніх єпархій. Ця концеп- австралійської амбасади в
тн під натиском суспіль-
ці з У ВАН в Америці та лицький Університет та Ук- Формальні переслухання кордонних справ, заявив, ція виринула на Другому Москві знайдено електрон- них заходів, як ,.видворен-
ства.
іншими науковими устано- раїнське Історичне Toea– новонайменованого дирек- що він не мас жадних застс- Ватіканському Екуменіч- ні підслухові апарати. Він ня" совєтськнх д и п л о м а -
риство. В обширній промові, но- пізніше показав кореспон- тів, але відмовився віл учас-
вами у вільному світі. тора Сенатською комісією режень щодо найменування ному Соборі, але Папа Пав-
вий Папа рівнож заклякав дентам один з таких інстру- ти у важливих, вже раніше
Конгрес матиме дев'ять закордоннях справ і голо- ген. Сейгніюса президен- ло УІ, який був сам про-
Після панелю знову ж в молодь відкинути деякі ментів величини пачки від заплянованих. переговорах
сесій. Перша англомовна сування над його затверд- том Картером саме під час . дуктом Курії, не зумів ВНЄС-
Українському Інституті „модні, але фальшиві ідеї" і сірників, який був вмурова- в Москві.
сесія розлічнеться в П'ЯТУ женням відбудуться під час перерви поміж сесіями Кон- ТН ВІДПОВІДНІ зміни по цій
Америки від години 3:00 до висловився похвально про ний в стіну будівлі.
ницю. 24-го листопада в нарад Сенату вже. в 1979 гресу ЗСА.. „Кожний розу- лінії.
5:30 по полудні продовжу- людей, які є вірними своїм
КолюмбіЙському універси- році, після повнборчої пе- міс, що це тільки ТИМЧВСО- „Наш уряд вніс гострий Як відомо, вже раніше
ватимуться триінші сесії переконанням „навіть під
ТСТІ В 2-ІЙ годині до 6-ї по рервн. ве найменування", - с к а з а в Новий папа, вже в пер- протест д о совєтського уря- знайдено в американській
П'ята сесія - Історія, загрозою переслідування".
полудні в приміщенні Low Ген. Сейгніюс, який є пре- сен. Чирч. ШИХ ДНЯХ ПІСЛЯ НОГО.ВНОО- ду з приводу цього нагляд- амбасаді в Москві елек-
головуватиме сесією Він сказав, що хоробрими є
Memorial Library, Faculty зидентом військової акаде-1 Одначе Федерація амери- ру, заявив, що йому потріб- ного і серйозного зламан- тронні підслухові апарати
проф. д-р О. Домбровсь- не тільки вояки, які боро-
Room. Сесію відкриє голо- мії в Чарлстоні, Південна канських науковців висло- но ще деякого часу, щ о б ня дипломатичної пристой- різних родів, а підслухуван-
кий, сім доповідачів. нять свої країни, чи особи,
ва НТШ проф. д-р Ярос- Каролайна, буя членом вилася критично щодо най- перевести зміни в особо- н о с т и " , — заявив Пікок, ня за допомогою радієвих
Шоста сесія - Право і які осягнули славу надзви-
лав Падох, а провадитиме американської делегації під менування саме під час пе- вому складі Курії тіла, яке підкреслюючи, що він був променів привело д о серйо-
суспільні науки, головува- чаЛнимн досягненнями, але
сесію проф. д-р В. Стойко, час переговорів в справі рерви поміж сесіями Кон- затруднює біля 3 000 служ- негайно викликав совстсь- зннх захворінь кількох слу-
тиме д-р М. Кобри неька, й звичайні люди, які живуть
доповідачами будуть шість обмеження щодо стратегіч- гресу, добачаючи трудно- бовців, включно з кардина- кого амбасадора і сказав жбовнків амбасади.
прочитають шість допові- праведно й обстоюють свої
українських науковців. ної зброї (САЛТ 11). Як щі в переслухуваннях Комі- ламн, єпископами, свяще-
дей. переконання.
Того самого дня в Укра- відомо, цю делегацію очо- сісю закордонних справ піс-
інсьжому Інституті Амери- Сьома сесія — Агроно- лював Прл Варнке, який ля того, як ген. Сейгніюс
„Мені, наприклад, ввижа-
еться жінка - мати вже й
никами, монахами і світсь-
кими особами. Він публічно
Обидві Німеччини підписали
теж був попередником ген.
ки, 2 Схід 79-та вулиця (ріг мія, географія і геологія,
5-ої евеню) від 7-ої до 8:30 голова сесії — проф. І. Сейгніюса на пості дирек-
виконуватиме обов'язки ди-
ректора протягом кількох
так великої родини, якій звернувся з проханням д о
кардинала Жана Війо зали-
договір в справі подорожування
дораджують здусити нове
вечора — відкриття внстав- Олексишин, доповіді про-
кн видань Н ТШ. а від 8-ої до чнтають шість доповідачів.
тора Агенції контролі місяців. життя в її лоні, а вона твер- шитись на пості державно- шляхами
д о відповідає - ні","- ска- го секретаря та тільки „на Східній Берлін. - У п'ят- рямних шосейних доріг по-
10:00 вечора - товарне ь- У неділю, 26-го листопа- зав Папа Іван Павло 11, деякий час, доки не будуть ницю. 17-го листопада ц. p., між Берліном і Гамбургом
ка зустріч доповідачів з да від 8:00 до 10:00 ранку
громадянством. Богослуження в українсь-
Конгресмен Раси і три повертаючи ще раз д о теми
абортів.
з р о б л е н і інші рішення".
Аналітики твердять, що
Західня Німеччина погоди-
лась виплатити на протязі
в Західній Німеччині. Це
наблнжнть ці лва великі
У суботу. 25-го лнстопа- ких церквах, а потім в Ук-
да в залях цього ж Укра- раїнському Інституті Аме-
кореспонденти вбиті в засідці Минулого тижня Папа підбір наступника карди- 10-ох років 3 більйони ДОЛЯ- міста і уможливить подоро-
жування в Північній Евро-
затвердив архиєпископа нала Війо, разом з рішен- рів Східній Німеччині в
їнського Інституту Амсри- рики від години 10:00 до
ки від 9:30 до 11:30 ранку 12:00 відбудуться дві інші
- Щ ш'ТШви: . Агостіна Касаролі на ста- няМ його заступити, вкаже
на зміни, які Папа Іван Пав-
рамках комплексного дого- пі двом мільйонам мешкан-
ців Західнього Берліну.
Раєна і кореспонденти жшк- новнщі міністра закордон- вору в справі подорожуван-
відбудуться друга, третя і сесії Джорджтаан, Гаяна.
І шіно. - ло 11 задумує перевести в
риканських газет. них справ Ватихану. Ар- ня шляхами; договір цей
четверта сесії Сесія восьма - Релігій- Демократичний конгрес- Курії
Секта,іНародна святиня" хнєпископ Касаролі є твор- спрямований на покращан- „Наші бажання сповни-
Сесія Друга - Матема- на тематика, сесією прова- мен Ліо Раєн із Каліфорнії і
була заснована в 1950-их цем концепції зближення з Крім цього, коментатори ня земельних ділянок За- лись д о тієї міри, що на-
тика. медицина і хемія дитиме проф. В. Ленцик, на три американські кореспон-
роках в Сан Франсіско комуністичними режимами вказують на факт, що збір ХІДНЬОГО Берліну І ОСЯГНЄН- віть о п т и м і с т и не могли
включає сім доповідачів, якій буде прочитано чоти- денти були вбиті В ПОПОЛУД-
Джіммі Джовнсом і вона в надії на відновлення сво- кардиналів вибором Папи ня довготермінової стабіл ь- сподіватись цього сім років
якою провадитиме проф. ри доповіді. невих годинах в суботу, 18
н а р а х о в у є ;б і ля -3^000 боди релігії в країнах Схід- Івана Павла 11, як і його ности у відносинах поміж тому", — заявив у місько-
д-р О. Андрушків. Дев'ята сесія - Бібліог- листопада flCjpw членами
осіб.Джовнс - це КОЛИШ- ньої Европн і в СССР. попередника Івана Павла І, цими обома країнами. му Парляменті Дітріх
Третя сесія — Літерату- рафія та етнічні студії, голо- фанатично! релігійної сек-
ній міський службожць в Не зважаючи на це рішен- дав своєрідне вотум не- ДОГОВІР, ЩО ЙОГО ПІДПИ- Стоббе, посадник Західньо-
ра, мовознавство, буде ма- ва сесії — проф. д-р Б. Ро- тн, яка носить назву
Сан Франсіско, Щг він ня Пвииулііаіивикн дума- довір'я Римській Курії, бо сано в Міністерстві Закор- го Берліну. Гельмут Шмідт,
ти дев'ять доповідачів, ке- маненчук, буде прочитано „Народна святиня", в засід-
якийсь час очолював Адмь ють, що хоча Папа поновно ні один з них не мав без- донних Справ у Східньо- канцлер Західньоі Німеччи-
рівник сесії — проф. д-р В. п'ять доповідей. ці на летовнщі Порт Kaftry–
н і с т р а ц і ю мешканевих призначив багатьох карди- по середнього відношення му Берліні, представляє со- ни та ініціатор цього дого-
Лев. ма цієї малої країни на пів-
Від год 12:00 - 12:15 в справ. Минулого року налів на попередні пости, то до неї. В усякому разі, нові б о ю великий прогрес для вору, наголосив важливість
Четверта сесія - Мис- головній залі Українського нічному побережжі ПІВ-
'частина сектантів nepece– передбачують, ряд змін в тенденції в правлінні Bce– З а х і д н ь о г о Берліну від політичного значення цієї
тецтво і література, шість Інституту Америки Голова денної Америки. Щрім КОНҐ-
лилася до Гаяни, заснував- ? Римській Курії яка є адмі- ленською Церквою прояв- 1971-го року - договору умови в напрямі дальшого
доповідейаалова сесії - о , „ Л і л о в о г о ^ К о м і т е т у проф. ресмена Раєна Гтрьох ко-
Щи там селище Дожене^ v яістративнцм центром Ка- ляються у відношенні Папи чотирьох держав. Америка, детанту в поміж-німеиьких
проф. д-р Ю. Шумовськнй. д-р і. Головінський зробить респондентів, жертвою Ніг'
тавн. З уваги на різні вістки толицької Церкви. "На це Івана Павла 11 д о Римської Англія і Франція, які збері- стосунках. Комуністичні
У готелі ,,Амерікана", підсумки і закриє Ювілей- паду сектантів впала 18-
про надужиття членів сек- складається кілька причин, Курії, твердять знавці цер- гають суверенітет над міс- Східня Німеччина, країна,
801 Сьома евеню, цього ний Конгрес Наукового То- літня дівчина, прав доподіб-
ти 0 проводом, когресмен головно такі факти, як ви- ковних справ. том, ізольованого ПО миль яка сьогодні знаходиться у
самого дня влаштовується вариства ім. Шевченка в но член секти, а дев'ять осіб
Раєн вибрався з групою 26- в'нутрі Східньої НІМЄЧЧИ- великих матеріяльних кло-
заходами НТШ і У ВАН від ЗСА. - всі американці, члени
ох асистентів і представнн- ни, погодились на цей пакт. потах і лідером якої є Еріх
? )упи конгресмена Раєна,
ули п о р а н е н і . Д е н ь ків преси, щ о б перевірити Китай звільнив 24 тибетців Найбільшим п р о е к т о м Гонекер, схвалює договір,
ційні кола і таємна служ- цього договору є побудо- який їй принесе доплив rpo–
Китай намагатиметься одержати пізніше, гаянські органи бе- ситуацію в селищі Джовнс- Токіо. — Китайське npe–
тавн. Кільканадцять членів сове агентство Гсінгуа, в ба повстанців, які перебу- ва до 1984 року чотиринап- шей із Західнього Берліну.
з пеки знайшли біля 400 в би-
допомогу від ОН тих членів секти, ЯКІ ПОКІН- секти висловили побажання с е р е д у , 15-го л и с т о п а д а ,
подало д о відома, що ще в
вають в екзилю". — поін-
формувало агентство Гсін-
повернутися д о ЗСА з rpy–
О б ' є д н а н і Нації, Н ю
Йорк. — Китайська Народ-
кільну програму для Китаю
10-15 мільйонів доларів і
чили самогубством.
пою Раєна. Кілька хвилин суботу, 4-го листопада, ки- гуа. Усі звільнені, сказано в Програма Маніфестації в обороні
повідомленні, одержали
на Республіка, як виглядає з допомогли молодим китай- Згідно з комунікатом перед тим, як два літаки ма- таЙські власті звільнили 24
ли відлетіти з Порту Кай- тибетців, які перебули 19 одяг, постіль, валізки і біля прав України 26 листопада 1978 р.
останніх кроків уряду в Пе- цям перейти відповідний Державного департаменту
туми, на летовнще заїхало років в ув'язненні за їхню 62 доляри кожний. ї м по- П Р О Г Р А М А І ПЛЯН ПОХОДУ
кіні і н представництва в перевишкіл та опанувати ЗСА. жертвами нападу,
вантажне авто, з якого по- участь в повстанні проти вернено гаманці і ручки до
Організації Об'єднаних На- закордонні мови, зокрема крім конгресмена Раєна,
енпались стріли на членів китайської влади. писання.
ціЙ, намагатиметься одер- англійську, французьку, ні- були: Дон Гарріс, корес- Збірка: год. 1 :ЗО по пол. на 52-пі вул . між 6-ою і 7-ою
жати допомогу від різних мецьку та інші. Без цього пондент телевізійної сітки групи конгресмена Раєна, Звільнення повстанців Наступного дня Даляй евенямн.
агенцій О Н , відкинувши перевишколу Китай не уяв- „еНБіСГ, Роберт Бравн, вбиваючи його і чотири відбулось з відповідною Ляма. духовий провідник Год. 2-га: Американський гимн - п-на Оля Гірняк.
ранішу думку про с а м о в и о ляє собі процесу модерні- фотограф цієї ж сітки, і Гре- інші особи; дев'ять членів пропагандивною закрас- тибетців, який проживає на Український гимн.
тачальність. Речники комі- зації і н д у с т р і ї і сільсько- горі Робінсон, KopecnoH– групи були поранені. Згід- кою під час масової мані- вигнанні у Дгармзалі в під- Відкриття: інж. Євген Івашків і олова Маніфеста-
сії ОН для економічного го господарства. Загально дент щоденника „Сан но з повідомленням гаянсь- фестації в Лязі, столиці Ти- ніжжі П м а л я й с ь к и х гір., ціЙного Комітету.
розвитку заявили кореспон- сподіваються, щ о ОН зат- Франскко Екзамінер". Се- кнх властей, органи безпеки бету, з участю внсокопос- висловився прихильно про Слово: новообраний голова СКВУ
дентам, що представники вердять в червні прохання ред поранених осіб є заарештували дев'ять чле- тавлених китайських уря- звільнення 34-ох тибетців, Привіти: майор Ню Йорку Едвард Кач. або його
Китаю внесли формальне КНР. Допомога включала асистенти конгресмена нів секти. довців і членів т. зв. Ре- пригадуючи, що це тільки представник, американські політичні діячі.
прохання д о цієї комісії, а б також перевишкіл медич- волюційного Комітету. Реч- маленька група з тих. що їх Год. 2:30: Похід по 6-ій евеню ло 57-ої вул. до Ме-
також ведуть переговори з ного персоналу, культур- ник цього останнього, Ті єн китайці арештували під час дісон евеню до 67-ої вул. ло Лексінгтон
Пао, заявив під час мані-
іншими комісіями, зокрема
комісією для розвитку ЄКО-
них працівників, учителів
тощо. Подробиці ЦІЄЇ ДОПО-
Проходить дослідження фестації, щ о т и б е т ц і , які
повстання в 1959 році.
Д а л я й Л я м а . який був
евеню біля совстськоі місії до ОН
Відрядження делегатів піл совєтськ) місію лля вру-
номічно недорозвинених моги будуть випрацьовані слов'янської преси в ЗСА і Канаді перебувають в екзилі, по-
винні , , о с в о б о д и т н с ь в і д
змушений податись в ек-
зиль після того, як китай-
чення протест)
країн, яка витратила в ос- комісією О Н , яка ще цього Слово від молоді: д-р Аскольл Лозинський.
т а н н і х п'ятьох р о к а х 2,5 місяця виїде д о Китаю. Те- нужди й дискримінації та ці насильно здушили пов- Привітання дисидентів: зокрема українських.
Кснт, Огайо. - З р а м е - нічних с п і л ь н о т в ЗСА і
більйона доларів, допома- пер я'іс^аз ефективно розви- повернутись домів і пра- стання, виарештувавши ти- Слово: п-і Надії Світличної.
ни Центру Дослідів Етніч^ Канаді.
гаючи 150 країнам. вається велика допомогова цювати для встановлення сячі тибетців, ВИСЛОВИВ СПО- Привіти: чужонаціональних представників і амери-
них Публікацій при Кент- Дуже важливо, щоб в
програма. ОН для Індії яка соціалізму" в Тибеті. дівання, що незабаром Кн- канських політичних ліячів. голови Всеамерн-
Покищо побажання ки- ському Стейтовому універ- найкоротшому часі укра-
тайців є дуже скромні. Вони коштуватиме цю міжнарод- СИТСТІ ПереВОДНТЬСЯ СИСТЄ- їнські установи в ЗСА і Ка- Крім 24 колишніх пов- тай звільнить ще й тих, що канського К-ту Відзначення 45-річчя голоду в
бажали б, щоб комісії ОН ну організацію понад 100 наді, які мають свої пре- станців, китайські власті залишились при житті після Україні п-і Стефанія Букшована.
матичне досліджування те-
впаси гну вали на перевиш- мільйонів долярів. сові органи нав'язали кон- звільнили 10 „агентів, яких двадцятьлітнього ув'язнен- Резолюції
перішнього стану слов'ян-
такт з дослідчим центром в прислали закордонні реак- ня. Закриття: ..Не пора"
ської преси в Америці і Ка-
Відбувся ХІ Конгрес СУМ, наді. Для цієї цілі виготов- Кентському університеті і
надіслали свої видання. На
мгра Є. Гановського обрано
лено окремий запитник,
який розіслано на усі ад- їх адреси вислано спеціяль- У СССР вбито схоплювана літака „Ґренд" маршал: новообраний голова СКВУ
ресй редакцій етнічних пуб- ний запитник. Тут згадае- Москва. — Совєтське Керівник маніфестації: Д-р Аскольд Лозинський
на голову Центрально! Управи лікаціЙ. Т а к о ж о х о п л е н о мо, що Центр етнічних дос- пресове агентство Т А С С ПОМЕР
видання академічного ха- лідів, у співпраці з Укра- повідомило в середу, 15-го Д И Р . ІВАН ШАРАН
Елленвіл. Н.Й. - Про-
довж минулого КІНЦЯ ТИЖ-
Ш рактеру, які є спонзорова- їнським Історичним Това- листопада, що кілька днів ФілядельАія. - Управа Автобуси: люди висідають з автобусів на 6-ій евеню і
ні науковими установами, риством, вже довший час раніше о х о р о н н а с л у ж б а Відділу УККА у Філядсль-
ня, 17-19-го листопада 1978 52-ій вул.
p., тут на-Оселі С У М А ус- або університетами і прнс- збирає матеріяли д о onpa– Міністерства цивільного фії інформує, що в п'ятни-
вячені с л о в ' я н о з н а в с т в у . цювання і дослідження ук- летунства вбила озброєно- Паркування автобусів: Парк евеню (по обох сторо-
пішно відбувся. ХІ Конгрес цю, 17-го листопада т ) т на нах) між 66 і 69 вул. і на 68 і 69 вул. між Парк і
Спілки Української Молоді Дослідження етнічної преси раінської спільноти в ЗСА. го чоловіка, який намагав- 79-му році життя помер сл.
охоплює щоденники, ТИЖ- Віримо, що українські ус- ся схопити літак в дорозі з Лексінгтон евеня.ми
з участю понад 100 деле- п. д и р е к т о р Іван Шаран,
гатів із вісьмох країн yrpa– невики, місячники, квар- танови і редакції розуміють Краснодару д о столиці видатний громадський діяч,
їнського поселення і кілька- тальники, річники (наприк- вагу даного наукового дос- Азербайджану, Баку, біля колишній учасник Визволь-
десять гостей, на якому о д - л а д календарі) та інші се- лідження. кордонів Ірану й Туреччи- ннх Змагань, довголітній Порядок походу: 1. Напис ..Юкреніснс": 2. ,.Ґренл"
ноголосно обрано на голо- рійні - періодичні і непе- Зібрані матеріяли будуть ни. член Управи Відділу УККА. маршал: 3. Співмаршалй;4. Прапори; 5. Духо-
ву Центральної. Управи ріоднчні видання. Ця кате- використані у дослідженні „Е. М. Махаєв, озброє- а зокрема його фінансовий венство; 6. Секретаріят СКВУ. представники
Спілки відомого сумівсько- горія також включає б ю - історичного розвитку і су- ннй злочинець", — сказано референт і керівник канце- країн, і делегати ПІ-го Конгресу СКВУ: 7. Ек-
го, політичного і суспільно- летені спонсоровані церква- часного стану етнічної пре- в повідомленні, - „кілька лярії. зекутива і Крайова Рада УККА; 8. Ветерани:
громадського діяча, мгра ми і установами, а б о різ- сн в ЗСА і Канаді, як також днів тому намагався exo– Похоронні відправи: Па- 9. Молодечі організації (Пласт. С У М А .
Євгена Гановського. ними організаціями (нап- прн дослідженні діяльно- пити пасажирський літак в растас - у понеділок 20-го ОДУМ. і інші); 10. Жіночі організації (ОЖ
Докладне звідомлення риклад, школи, фінансові сти слов'янських спільнот в дорозі з Краснодару д о Ба- листопада, у 8:00 год. всчо- ООЧСУ. Союз Українок Америки. Золотий
про перебіг Конгресу, ухва- підприємства, молодечі ор- цих двох державах. ку і примусити пілота ске- а.в похоронному заведенні Хрест і інші); 11. Братські Союзи; 12. Місце-
ли, конгресовий репрезен-
тативний бенкет і вибір но-
ганізації, т о щ о ) . Етнічна
преса є одним із найваж-
Усе листування і видання рувати літак за кордон. У
слід надсилати на таку ад- сутичці совєтські гвардис-
Расина при Олд Йорк Ровд;
похорон — у вівторок, 21-го
вості із стейтів Коннектікат. Массачусетс.
Мсрилснд, Ню Джерзі. Ню Йорк. Огайо, Ровд
вих Керівних Органів ЦУ ливіших джерел в історич- ісу: Dr. Lubomyr Wynar, ти вбили Махасва. Ніхто з листопада в 10-ій год. рано Айленд, Пеннсильвенія і інші
СУМ та перебіг нарад, буде
надрукований у черговому М г р Є. Гановський
НИХ, СОЦІОЛОГІЧНИХ, 6ІОЛІО-
графічних дослідженнях
Б irector, Center for Ethnic пасажирів не був пошкод-
Publications, Kent State Uni– женнй, — сказано в пові-
з Церкви Христа Царя на
український католицький Проситься Громади прийти зі своїми транспарантами. ,
числі „Свободи". (Світлив: ііор Длябога) розвитку І ДІЯЛЬНОСТІ! ет- versity, Kent, Ohio 44242. домленні. цвинтар у Факс Чсйсі.

y^^^^JfWy^BB^^ffiB^B^

^ ” ^ ^Я 26-го ЛИСТОПАДА - ВЕЛИКА МАНІФЕСТАЦІЯ В ОБОРОНІ УКРАЇНИ


.
'С іНЗ
8- і5 ;І И О v' 4вв1 t
4 D А :. Ж. '
-- снгм
СВОБОДА. ВІВТОРОК. 21-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 253.

Л. Рихтицький Ілля Дмитрів Володимир Барагура

УЯ^АГМСІЖМЙ ЩОРІЧНИК ^4Mfr u ж л А І лм л л т і м


НЕ ІДЕАЛИ КЕРУЮТЬ СВІТОМ ЗА ПРАВИЛЬНІСТЬ ПІДХОДУ НОВИНКА ДІТЯМ З НАГОДИ
99,РОКУ ДИТИНИ"
F O U N D E D 1893
Ukrainian n e w s p a p e r published daily except Mondays and hull
days by the U k r a i n i a n National Association, ln'c ,tt
Чи прийде ло війни? І Світ є в такому самому
якщо так, то коли? І де? А процесі сьогодні. Місце
ДО ОРГАНІЗОВАНОГО і

чальні і розваговг матерь


Календар Українсь-
30 Montgomery Street. J e r s e y City. N . J . M I M O . якщо ні, то як світові по- Гітлера зайняв СССР. Він
ладнати всі ці проблеми, теж вже загубив nponop–
ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ кої Дитини на 1979 рік. яли, прикрашені ілюстраиі-
виданийTypmKWfipu– ями. , .
Р Р Д А Ґ У Є К О Л Е Г І Я У С К Л А Д І (поаібучно) що ними переповнена шо- цію між своїми спромож- (3) . На кожен"імісяиь yno^–
Л ю б о в К'олснська. Вололимнр Лсвснсиь. Зснон Сннлик. Василь ленна преса? ностями і своїми плянами і хильників Української
В усіх країнах сучасного Дитини, Торонто, На' рядчиия, докторантка То-
Тсріпаковсць (тепер виконуючий о б о в ' я і к и голови Колегії) і Це основні питання по- сьогодні він вже достуку- розвитку українського по- ронтонського утверентету
Свген В. Федоренко світу і в усіх уярмлених літичного життя. нада 1978. Упорядкував
літичної людини і це дуже ється до нового Данцігу — па і зіпюструвала Рама в галузі виховання в ран-
важливі питання для укра- в модерній скалі світових народах, де розгоряється Український політичний
Second СІазь Postage pa-d at the Post Office of J.-r,e,v City, , v j іскра національного ста- Чумак, ілюстрація на ньому дитинстві Рома Чу-
Accepted for mailing at special rate "1 postage provided foi JN інської політичної людини, інтересів - до савдійської сектор вимагає ґрунтовної мак, підібрала словесний
вання, політичні рухи, ор- перебудови під кутом су- обкладинці Галини Ма-
Sectu.n 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. 19iS яка с членом великого на- . нафти і всього нафтового зепи. Формат 12x10 ца- матеріял здебільша відо-
району Середнього Сходу. ганізації і партії творять часних й майбутніх потреб
П е р е д п л а т а : на рік - 430.00. на пів року - 516.00, н а . ; міся-
РОЛУ, ВСЄ ШЄ НОНСВОЛЄНО-
цей сектор, почерез який лів, сторінок 24, ціна мих . наших поетів, лись-
го чужою, брутальною сн- Загрожені інтереси за- національно-визвольно! менннків і працівників ди-
Ш - 59 00 Д л я членів У Н С о ю л у 65 ( міс З а кожну зміну ад пробивається у найбільш боротьби. Ця перебудова 3.000.
реси — 25 с. Чеки і ' m o n e y o r d e r s " в и с т а в л я т и н а ' S v o b o d a ' лою — на очах того само- хіднього світу — без ОГЛЯ- видному змислі національ- тячо! літератури: Л. ГлІ-
го світу, який так запо- ду на ідеологічні різниці чи повинна охоплювати усі ті
РО Box 346 падлнво деклямус про пра- прислонн — шукають ви-
на думка народу. В усіх без атрибути СВІТОГЛЯДОВО-ІДЄ- Гурток Прихильників у бова, 1. Франка, М. Bopo–
Торонто, Канада, під ке- ного, Ю. Шкрумеляка, Р.
J e r s e y City. N.J. 07303
вийнятку державах полі- ологічного, СОЦІЯЛЬНО-ПО-
ва людини, про волю і де- ходу із створеної Москвою
мократію і про лібералізм ситуації. Перший, хто зро-
тичні партії становлять ос- літичного й організаційно- рівництвом проф. Яросла- Завадовича, К. Перелісної,
- і щоб це доказати, дає зумів ситуацію і мав відва-
нову державного порядку і дійового характеру, які ва Чумака ррзгортає жваву М. Щербини, Л. Полтави,
найвиразніший голос на видавничу діяльність у ді- A. Чайки, Г. Чорнобиоь-
Наука і громада майже кожного місяця во- гу започаткувати нову ак-
лю якомусь новому острів- цію, був президент Нік-
форумі парляментів чи се-
складаються на поняття
політичного руху, oprani– ляниі виховання й навчан- кої, А. КоссовськоІ, О.
чикові з кількома тисячами сон. Захід довго вагався, чи
натів. Зокрема ця форма зацй чи партії. Під час тієї ня дітей, зокрема наЙмо- Стефановнча, В. Дубини,
Нічого повторяти правди, які межують з трафаретами, мешканців. притягнути Совєтський
вияву політично! думки на- перебудови головну ролю у лодшого віку і в галузі Роляника, М. Завалівської.
ції почерез політичні opra– літературно-мистецьких Загадки й розваги укладу
бо вони всім відомі і незаперечні. Немас. мабуть, кращого Але світ — і ми це Союз до будови бльоку формуванні політичного B. Федчука.
прикладу, яку ролю у житті держав і народів, у цілій нізації та партії найсиль- сектора із проекцією у писань для найменших.
бачимо цілком виразно — проти гітлерівської НІМЄЧ- ніша там, де існують най- При назві кожного міся-
міжнародній політиці грає наука, як факт, що закордонна не має відваги свої ідеали чини і зробив це щойно дальше майбутнє повинна Після об'ємистого (150-
політика З'єднаних Стейтів Америки із злощасними протиставити Советсько- тоді, коли й СССР не мав
твердіші основи иарлямен- відіграти увага й респект сторінкового великого ия вмішений коротенький
договорами в Ялті і Поттсдамі, з її теперішнім детантом. з му Союзові, а якщо ви про вже іншого виходу, а саме
тарного життя. до традиційності! укра!нсь- формату) посібника для ви- віршик, який Його характо
творісю великопростірного господарського обширу, що цс спитаєте, почуєте невід- 22-го червня 1941 року. кої державницької думки, ховниць дитячих садків п. рнзує. На календаріюм за-
мас сягати віл Балтики по Тихий океан, з її трагічною мінно: ви хочете почати Сьогодні Захід — можливо Українська нація знахо- духовости наші і до всіх H. „Українське Дошкілля", значені окремим пояснен-
нейтральністю під час вмаршу совстських танків війну...? диться в боротьбі за своє цих легітимностей, які ВИ- шо його опрацювала низ- ням, віршиком, СЄИТЄН-
до Будапешту у 1956 році та під час знасилування — усвідомив ситуацію ско- визволення та віднову су- пливають із різних nepio– ка фахових учительок під цією, образком дні, які
чехо-словацькоі суверенности військами так званого Ідеали, за які ніхто не ріше і хоч треба було веренного д е р ж а в н о г о дів нашого національного керівництвом М. Завадівсь- дітей цікавлять — Різдво,
Варшавського бльоку під проводом Москви, що вся та хоче боротися перестають двадцять років, щоб при- життя. В таких обстави- ставання, усуваючи зі шля- кої і за редакцією проф. Я. Новий Рік, Йордан, сезо-
політика, яка у щоденній американській пресі висловлю- бути ідеалами. Це просто тягнути Китай до проти- нах кожна розумна й пат- ху всі ті елементи, шо їх Чумака, який поруч лекту- нові гри, забави й розваги,
іться терміном ,,Рашія" на окреслювання цілого Сходу порожні гасла, якими совєтського бльоку, все та- ріотична людина повинна пробує насадити ворог, або ри для дітей — віршів, День Матері, Батька, Зе-^
Европи. базується на вченнях російських істориків, які сиплять, як з рукава, ті, ки це сталося — і знов же: дивитися, як розвинути по- шо насідає на політичні пісень, казок, б?йок, опо- ленІ свята, початок і за-
залили були найвидатніші американські високі школи хто ані не думають по- ідеологічні різниці не гра- літичну дію і котрому з рухи від сильніших ЗОВНІШ- відань, загадок, вмішує та- кінчення учбового року, ва-
після упадку царату. Цс була та царська російська історич- жертвувати за них хоч одну ють тут жадної ролі. Так організаторів такої дії від- ніх впливів, під якими npo– кож есеї з ділянки теорії кашйне дозвілля, зміни пір
на школа.яка заволоділа умами не тільки американських краплю кровн. І це власне само, як західня пропаган- дати свою увагу та послу- живає доволі велика частй- дошкільного виховання, року. Зазначені теж най-
істориків, але й політиків та державних мужів і продикту- ота духова порожнеча, що да представляла Совєтсь- ги. Так поступають усі на українського політично- конспекти лекцій і дидак- важливіші дати з історії
вала їй вести політику по лінії ,.єдиної неділимої" із так разить нас, українців, кий Союз у боротьбі з люди. Цим шляхом пішла го світу. тично-методичні та прак- рідного краю - 22 Січня,
нехтуванням права самовизначення народів, що ного розсіяних по просторах Німеччиною, як майже де- також і українська нація, тичні вказівки до них, 1-ше Листопада, а теж
Вудров Вільсон обмежив у своїх 14-ох точках за Першої вільного західнього світу, мократичну, наснажену ге- коли в її нутрі під ВПЛН- Ця перебудова повинна ГПУД готує саме до дру- загально прийняті всена-
світової війни тільки до Польщі й Чехо-Словаччини. де — на нашу думку — є всі роїзмом і глибокою духо- вом культурного відрод- проходити по найбільш ку, в грудні ц. p., збірку родні свята країн нашого
передумови плекати гли- вістю країну — так тепер ження на порядок дня при- природній лінії. Вона не есеїв для молоді п. н. „Не поселення - Галовін, День
Цей, може, трохи задовгий вступ потрібний, щоб боке духове життя і запо- ми вже є свідками npona– йшло і відродження ПОЛІ- може бути примушувана, самим хлібом живе лю- Подяки тошо. Ці матерія-
поставити тезу, що Науковий Ювілейний Конгрес, що чаткуватн духове оновлен- гандн, яка це саме робить з тичне, яке одразу знайшло бо кожний примус буде дина", а в січні 1979 року з ли й ілюстраційки вмішені
його уладжус Наукове Товариство ім. Шевченка в ЗСА у ня світу. Китаєм. Китай демаоїзу- для себе різні форми ЗОВ- спричинником дальшої нагоди Року Дитини поя- не тільки на сторінках з
співпраці з Українською Вільною Академією Наук та Щоб не було в нікого ється — пишуть світові нішнього вияву. І коли з атомізації та ще Тлибшо- виться великий збірник (КО- календаріюм, але й на їх
іншими нашими науковими установами у вільному світі у сумніву — і протнставлен- газети, в Китаю народжу- перспективи сьогодніш- го партикуляризму, на що ло 200 стор.) статтей, до- зворотній стороні.
рамках Третього СКВУ, - ц е справа не тільки безпосеред- ня — скажімо собі ви- ється демократія, Китай нього дня ми поглянемо в вказують події з минулого відок, есеїв і еляборатів на Обкладинка з ілюстра-
ніх організаторів і учасників, науковців-доповідачів, але разно, що немає жадного відкриває свої ворота чу- минуле, то переконаємося, десятиліття. Ця перебудо- виховні теми п. н. „Ук- цією Галини Мазепи „Діти
справа всього українського суспільства. Цей Науковий духового життя і В СХІД- жннннм туристам і журна- шо якраз українські полі- ва не може проходити та- раїнські діти — наше май- з писанками" і всі текстом
Конгрес присвячений 60-річчю проголошення Української ньому, поневоленому СВІТІ. лістам, Китай европеїзу- тичні рухи були ТИМ ЧИН- кож і під більшим чи бутнє". ві ілюстрації — багатоко-
Це є світ офіційної брехні, ється! Очевидно, Китай меншим впливом заінтсре-
Дсржавности та 30-річчю НТШ у ЗСА. Він матиме аж
світ хворих контрастів, робить це тому, що йому
ником, який стимулював
сованих чужих чинників, Поруч цих заплянованих льорові. Папір видання -
дев'ять сесій. Сесії будуть відбуватися аж у трьох місцях.
світ збанкрутованої, самої на шиї стоїть узброена по
розвиток національної
ініцюватися платними npa– на найближче майбутнє ви- вибагливий.
Перша і. так мовити, репрезентаційна, для підкреслення думки, організував бороть- дань ГПУД видав уже, Календар д о п о м о ж е
зв'язку українського наукового світу з американським, по собі хворої, ідеології, зуби мілітарна потуга бу, очолював її, а коли цівниками чужинецьких ус-
світ безправства і беззакон- СССР. Китай також не танов, або в:'ростатй з"лИ- вперше Календар УкраІн- батькам, виховникам і вчи-
відбудеться в п'ятницю 24 листопада у Колюмбійському була змога, то держав у ської Дитини. Це стінний телям у їхній дидактично^
університеті, а доповідачами будуть шість українських ня. І в одному і другому втрачає часу на відклик до своїх руках також і керму біринтів групової ненавнс-
світі є люди, які хочуть духовних вартостей Захо- ти чи під впливом пробі- календар, складений з ок- педагогічній праці з най-
учених, професорів американських університетів. Дальші державного життя... ремих листків, поєднаних меншнми вдома, в дошкіл-
сесії будуть відбуватися в наступних днях в Українському зробити добро і звільнити ду, бо — мабуть — він гаючих емоцій на міжна-
людську душу до висот дуже добре в них зорієн- родному полі. Кожна cep– на хребті спіральною плас- лі, в нижчих клясах по-
Інституті Америки, але для всіх делегатів, членів СКВУ ПІ У нас с багато оправ- тиковою зв'язкою так, шо чаткових шкіл і в юнаць-
і гостей відбудеться в рамках СКВУ в готелі „Амерікана" в ідеалістичного життя, але тованнй. Але зате він ро- даних причин для цього, йозна спроба реформатор-
на Заході їх не слухають, а бить дуже виразний кивок ства на відтинку організо- їх легко перегортати. Крім ких організаціях.
суботу,25 листопада заходами НТШ і УВАН панель із в сторону західніх інтере- щоб бути невдоволеними з календаріюм-місяці, дні, У наступному виданні.
участю сімох професорів, які репрезентуватимуть на Сході їх знищують. організаційного та струк- ваних політичних сил нації
сів, в сторону типового мусить ураховувати всі ак- дати - вмішені в ньому варто б перевірити тексти
НТШ, УВАН. Український Науковий Інститут при В такій саме атмосфері західнього , , б н з н е с у " , турного оформлення пре- Літературні, внховно-нав- деяких словесних, зокрема
Гарвардському університеті, НТШ в Канаді, Український важливого політичного ти, події і боротьбу, які
треба розглядати події на- вживаючи тих самих засо- розгорталися в Україні під віршованих ..текстів щодо
Католицький Університет,Українське Історичне Товарист шнх днів. В такій атмос- бів, що їх колись вживали сектора, його автомізацій- час і після Визвольних Зма- ритміки, римування, наго-
во й Український Вільний Університет і це бу- фері горить Близький Схід ного розпорошення, як і з гань 1917-21 років, зокрема лосів і відредагувати їх
де маніфестація єдности українського наукового і в такій атмосфері від- — і ще тепер стараються тієї інертности, шо домінує
світу у діяспорі, яка знову таки не є справою тільки буваються „революції" в вжити - москалі. Вели- в багатьох групах чи фрак-
боротьбу ОУН і УПА, як валися на поверхню життя літературно
само треба б
й мовно. Так
подбати про
науковців, але цілої нашої громади. також і теперішні змаган - крізь народну пісню, пое-
Афганістані та Ірані, в чезні простори Китаю пов- ціях. Для прикладу, абсо-
такій атмосфері живе не- ні підземних багатств і сьо- лютним а н а х р о н і з м о м
ня. У процесі такої грун- зію та прозу, але не ста- дбайливіший почерк руч-
представляється тенденція
товнішої перебудови ПО- новили ще конкретних ного письма, в теперішньо-
Коли в Україні не існує вільної науки і коли найпершою зрячий вулкан цілої Пів- годні над ними працюють винні ангажуватися політи- програм боротьби й дер- ві му виданні малому чнтаче-
денної Америки — і в такій вже японські та амсрнкан- продовжувати на чужині ки й науковці, кожний на інколи трудно буде від-
ціллю СКВУ ПІ є заманіфестувати духову єдність вільних дію таких колишніх perio– жавного будівництва. А як- різнити
українців з нашими страдальними земляками в Україні, то атмосфері у світі наростає ські фірми, Китай — це ; шо б ми приглянулися від ,,Д",,,Т" від „Г", „A''
ціллю цього Наукового Ювілейного Конгресу є замані- процес творення бльоків ло колосальний ринок збуту і нальних суспільно-політич- СВОЄМУ МІСЦІ Й У СВІЙ СПО-
уважно сьогодні усім про- від„М". - подвоєне ,ДЛЛ
недалекої, масової, зброй- цей міраж не сходить із них одиниць, які нспотріб- сіб, як це роблять інші
фестувати. що тільки вільний український науковий світ є народи. тивникам українського по-
репрезентантом дійсної і непофальшованої української ної розправи між потуга- сторінок американської ні народові, хоч би з тієї літичного світу, то з пев-
;Науки. Очевидно, різні наші установи й організації ми, які зайшли у сліпу преси. Америка будувати- причини, шо не репрезен- Хто використовує дав-
ністю між ними зауважимо Адреса видавництва: Uk–
використовуватимуть факт такого могутнього з'їзду вулицю так само тепер, як ме китайцям новий Дніп- тують собою нічого ори- ніші чи сучасні ускладнен- доволі велику частину rainian-Canadian Children's
^українських людей для своїх сходин і нарад. Кожна з це сталося перед 1939-им рельстан на ріці Янг-тсе. гінального ні під оглядом ня на відтинку української простих невдах, деяку час- Care Group, 16 River crest
^П'ятьох намічених доповідей на пленумі СКВУ мас роком. І тоді, західній світ Американська фірма Пан- світогляду, ідеології, ані самостійницької політики тину кар'єристів, безкри- Rd. Toronto, Ont. Canada
загальнонаціональне знамення. Комісія прав людини чи не міг здобутися на рішучу Ам будуватиме десятки ве- під оглядом політичної для того, шоб зневажити тичних циніків або звичай- M6S 4H3.
наради наших кооператорів-економістів, світовий з'їзд дію, щоб стримати Гітле- ликих готелів, кожний на програми. Так само непот- політичні заінтересування них спекулянтів, для яких шеяешеяеаваевоасшеаев
українських журналістів чи інші подібні з'їзди - кожний ра вже в Надренії, чи тим тисячу кімнат, американсь- рібними являються усі ті та прямування, той пробує кожний віз добрий, шоб
:
матиме ширше всегромадське значення. Тому не можна більше в Австрії або в кі калькулятори і компю- фракції, які у своїх npor– повернути колесо історії до лише їхав. Одначе, націо-
казати, що одно менше важливе, як друге. А втім, коли Судетах, а межу постав- тори рахуватимуть темпо рамах спираються на кля- часів, коли то найвищим нальна політика й націо- Вступайте І
йдеться про українську науку і про панель на тему „Сучасні лено щойно тоді, коли ін- китайського індустріяль- совому елементі, ЩО МОЖ- виразником українства бу- нальні політичні рухи таки-
завдання української науки”—–то це насправді справа цілої тересн західнього світу, і ного прогресу, американсь-
то не духові інтереси, але ке збіжжя пливе до Ки-
на узгляднити зовсім добре
у соціяльній програмі пер-
ли елементи найпростішо-
го етнографізму, або коли
ми шляхами не йдуть і в члени І
української громади, це справа оборони української прав- такими людьми не тво-
чисто матеріяльні, стали таю майже безперервною
ди, це справа,що стосується безпосередньо всього україн-
"ського світу — в Україні і поза нею. під загрозою німецької ек-
шоі-ліпшої фракції, яка вн-
являє більші завдатки на
націонал ьно-політнчна
думка перебувала у сти-
ряться й не керуються. УН Союзу! :
спансії. (Закінгення на crop. S) якісь успіхи в дальшому хійних зародках, що проби- (продовження будеї в”исаеяеаевеаеяенеиеі

зможемо прийти і взяти потрібні нам дані. А вряди-годи лог - все було виконане перфектно, з мистецьким і... просить пробачення, Ьр він дуже-дуже втомлений.
О. Ганський капнім до каси Музею-Архіву свою лепту, щоб він міг смаком і стилем достосоване до виставки. За німцем Словами: „Добраніч, мамо" - закінчує свою уявну
жити і працювати — бо хто не дбає про свою минулість, кажучи: „Eine ganze arbeit" ціла, повністю ви- розмову з мамою і „. життя). ...Вміжчасі о. Зореслав
ПОЧВІРНА СТОЛИЦЯ той не матиме майбутньости!.. конана праця! .. Одна з відвідувачок у пропам'ят- перейшов операцію відкритого серця і, як кажуть, мас
У суботу, 30-го вересня 1978 p., в авдиторії церкви св. ній книзі, сповненій суперлятивних похвал, на-; пройти ще одну... Рефлексії після імпрези: на другий рік,
ЧИ МАЛЕ ПИВО? Посафата в Пармі відбувся успішний Ювілейний бенкет писала: - Найкраща виставка, яку я будь-колиі у 40-ву річницю державності! Карпатської України та
Українських Злучених Організацій (50-річчя УЗО). Футей оглядала... Спрацьовані союзянки з Ькзекутиви Комі- 70-річчя народин о. Зореслава - тепер чи не єдиного
.^л каже, що фонди на видання Книги-Альманаху вже є — тету „Українська Спадщина" просять підкреслити співця 11 радощів, болів і днів слави - було б дуже на часі
бракує тільки деяких статтей (а їх бракує тому, що ми фахову допомогу керівництва музею і підкреслюють, шо і на місці подбати про повне видання його творів...
vi вміли робити історію, але не вміли в документах і цілу виставку увіковічнив фаховий фотограф у прозірках,
пам'ятках її зберігти...). Отже, спростування: - Неправ- з яких можна буде в майбутності користати. Ось ЇХ
В журналістиці як солідну силу треба повітати дою є наче б єдиною перешкодою в наших починаннях назвища цих спрацьованих союзянок з Екзекутиви:
Степана Кікту. Хоч він має вже за собою не одне видання був брак фондів; зате правдою є, що нам більше, ніж Дженні Бочар — голова, Надя Дейчаківська — секретар,
з філателії і різних конвенціональних подій — тепер, як У спорті - худа осінь. Футболісти УАСК „Львів", як
грошей бракує пляновости та відчуття історичности Неля Винярська, Ірина Кашубинська, Віра Кордуба, звичайно в цю пору року, тратять усіх годящих
редактор „Книги УЗО" і „Вістей УЗО", він звернув на свого часу і своєї діяльности... Марія Яворська, Анна Глинська, Марія Антонів, Марія
себе увагу як „журналіст передусім"... Видана ним змагунів-студентів, які в цей час відбувають свої
Федак — і інші, які помагали в праці доривочно, а ,,Іх же схоластичні чемпіонати в шкільних дружинах. Тоді
хнижка про Рілну Школу в Клівленді матиме джерельне й vn задовгий список", шоб можна всіх вирахувати. В
документальне значення. „львов'яни" мають мінімальну програму: зарватн хоч
щоденнику ,,Плейн Дійлер" появилася обширна стаття декілька пунктів, щоб навесну - після повороту
Якшо цьому робітникові пера можна дешо порадити Як під цим поглядом треба поступати, це на практиці про виставку,ф
п. н. ,,Юкрейнієн калчер ін ди Вестерн „репартріянтів" із шкільних дружин, - не треба
'.- то радимо ощадність у суперлятивах, по засаді: чим показав Комітет „Українська спадщина", при Окружній Резерв" ) Треба теж підкреслити прихильну поставу змагатися з позицій потопаючого. Як дотепер, „Львів''
.'менше, тим ліпше.. Я донині не можу відмитися від Раді Союзу Українок Америки стейту Огайо. Майже пані Елінор Прек, з-„Клівленд Прес", яка інформувала зарвав уже цілих 5 пунктів і співає: „Брати, будем жити"
"таких епітетів, як „журналістична совість" і „жем- — чотиримісячна виставка цього Комітету (Zl-ro травня американських читачів про окремі програми виставки. (в вищій клясі, тобто, не полетимо до нижчої...).
^чуг українського Клівленду" — шо ними мене Сте- - 10-го вересня 1978) у Вестерн Резерв Гісторікел Мох недуга не дозволила мені написати про мого Апостол легкоатлетяки, Степан Маланчук, має прц-
^пан Кікта хотів вивабити із шпитального ліжка, в час Сосаєті, під моттом: „Українські традиційні взори, друга Володю Кобзяра, в першу річницю його смерти і чину бути пригнобленим. Уже другий рік підряд він
-моєї недавньої недуги (запалення олегочної). Бо, як хотів тканини та писанки" — принесла такий великий успіх, про сантиментальний Карпато-УкраІнський Вечір, що влаштовує в Клівленді Українсько-Американський біг на
-зробити справу навесело, то чому б було не сказати що керівництво названого американського музею проси- його влаштував 20-го травня 33-ій Відділ Союзу 10 тисяч метрів - і другий рік підряд та сама історія: ні
словами „Ріпки": „Вставай, діду, по шпиталях не лежи ло продовжити виставку до 24-го вересня. За чотири (з Українок Америки, під головуванням Ольги Дем'янчук. одного українського позамісцевого змагуна на старті, ні
uj— нам ріпку, УЗО Альманах, вирвати допоможи!..."? „гаком") місяці 20 тисяч гостей подивляли 90 експо- То був насправді вечір о. Зореслава (справжнє одного українського глядача!.. Довгоднстансовець Ми-
'- Як поступає справа Альманаху? Отже, в темпі натів різної величини, роду й калібру та 300 писанок — у прізвище - о. Севастіян Сабол) — поета, письмен- хайло Сливка - набуток із Детройту - каже, що в таких"
„анданте" поступае-крокуе, а не в темпі джета (як собі більшості, приватної власности, чи випозичених з ника й головного капеляна Карпатської Січі. Після умовах прийдеться зняти українську фірму з назви
дехто уявляв напочатку) і не в темпі Бюїка, чи Кедилака. нюйоркського „Українського музею", Музею-Архіву в короткого життєпису й характеристики творчости о. імпрези і з сорочинок, у яких бігали учасники змагань.
Ми люди „неісторичні", не вміємо записувати подій і Клівленді, чи з місцевого американського музею мис- Зореслава вчителькою Л юбомирою Мичковською, доро- Радісне ствердження: згаданий М. Сливка за два роки
справ — як прихолиться черпати, виявляється: ... нема з тецтва. Вдень відкриття, як теж в одну з неділь кожного гий гість дав історіософічний нарис подій 1938-39 pp. в праці оживив і підніс рівень української легкоатлетики
'ЧОГО. місяця відбувалися окремі програми для відвідувачів, по Карпатській Україні, а рідношкільна молодь читала його Великого Клівленду. А радісне і сумне водночас: як і
І тут виростає новий козир Кікти: його „музей- черзі показуючи їм: примінення традиційних узорів твори. Коли ж акторка й режисер Слава Барннч читала минулого року, п'ять американських бігунів після
'ність" (я завжди називав його Степаном Кіктою (вишивки) г модерних одягах, з добавком гагілок; техніку його спомин „Добраніч, мамо" - автор, який ніколи не змагання зголосилися до організаторів і заявили: - Ми
'Музейним). Без Музею-Архіву в Кліа^енді, тепер під писання писанок, з добавком фільму „Писанки"; техніку може читати, ні слухати цієї історії, вийшов із залі й українці. Можете на нас завжди рахувати... Але на кого,
управою д-ра Олександра Фединського, лкЗонь не можна вишивання; прозірки з ділянки історичної архітектури вернувся назад аж „по всьому" (найхоротший зміст
було б таку книжку видати. А це значить: несім до цього Києва й експонати мистецтва з київського музею; твору: автор, як капелян, сповідає постріляного че- ф
) Вестерн Резерв - історична назва тієї частини Огайо,
музею всякі признаки імпрез,,які влаштовуємо, несім український музичний показ — ілюстрований виступом хами січовика — сина Поділля, який у передсмерт- де розположений Клівленд. Цією назвою потім охрище-
усякі документи, афіші, летючки і т. п. з нашої Григорія Китастого та його юних бандуристів. ній гарячці розмовляє зі своєю мамою, висказує свою но університет у Клівленді.
діяльности — бо там скарбниця, з якої кожночасно Технічна сторінка виставки: афіші, програмки, ката- радість із того, шо пішов боронити Карпатську Україну (Закінгення на crop. 3)
-
f
1

Ч. 253. СВОБОДА. ВІВТОРОК. 21-го ЛИСТОПАДА 1978

НЕ ІДЕАЛИ... Уляна Кекіш сповняє Вибрано новий провід Пластової ПОЧВІРНА СТОЛИЦЯ...
(Закінгення зі стор. 2) ролю капітана поліції Станиці в Нюарку (Закінгення зі стор. 2)
рікою, а пізніше піде сталь, - поза цими неофітами, - мають рахувати організато-
технологія і наука. І зброя. руки. Такі передумови сто Ню Йорк (КПЧ). - За- нич; кошовий - пл. сен. ри?... Покищо ,,нема з ким і нема для кого" ...
Ніхто не ставить питан- ять по лінй наростання гальні збори Пластової Ста- Богдан Кряк; фінансовий
ня, ию зробить Китай nic– світового конфлікту і тому ннці в Нюарку, Н.Дж.. які референт — пл. сен. Юрій
ля- евентуально -виграного ми так у важно .за цим слід- відбулися 3-го листопада, Дац писарі - ст. пл. Рок-
конфлікту, які він висуне куємо. Світ буде пекти вибрали Станичну Раду та соляна Мицьо-Галібей і пл. Фонд Катедр Українознавства стейту Огайо розпочав
свою печеню в цьому Н0- Станичну Старшину і пра- сен. Катря Воловодюк. До ,,чортківську офензиву" на сплату Українського Науко-
тоді пляни шодо всього вому вогні, ми будемо ПЄК- вого Інституту Гарвардського Університету (УНІГУ).
світу. Не будемо ставити ця в цій Станиці розпічнеть- повного складу проводу Ціль: зібрати 150 тисяч, тобто, одну п'яту частину
ти нашу, українську так ся невдовзі. Новообрану
цього питання й ми. Laea– само, як ми це робили в ввійшло багато молодих потрібної суми 750 тисяч.
лами світ не керується і ми Станичну Старшину очо- сеніорів і старших пласту-
попередній війні та у Ви-
сьогодні с теж в такій звольних Змаганнях. Ми
лив пл. сен. Іриней Тем- нів і пластунок. Один член ся, Ми
шо
віримо, шо ціль буде здобута. Хто побоюсть-
завзятим гарвардиям може - як учасникам,
ситуації, як були в 1939 ницький. а Станичну Раду Крайової Пластової Стар- справжньої
будемо плекати наші ідеа- пл. сен. Тарас Дурбак. На ,,Чортківської офензиви" ген. Грекова —'
році. Хоч би з чортом - та ли без огляду на розви- шини сказав, що „це по- забракнути куль, той прийме до відома, шо одна третина
проти Москви. Тому й сьо- інші пости Станичної Стар-
ток чи занепад духового шини вибрано - заступни- винно бути запевненням, суми вже зібрана. Клівленд - „мале пиво" між нашими
годні наші тихі надії йдуть життя світу, але й ми — в що ця Станиця, яка с одною громадами - визвав на двобій жертвенности всі
по лінії воєнної розправи з ки станичного — пл. сен.
практичній політиці - му- Остап Тершаковець і пл. з більших, успішно ВЄСТИ- українські „великі пива" в Америці н Канаді.
Росією і надії, що цей кон- симо брати під увагу те, ме надалі працю з дітьми і
флікт дасть нам знову істо- сен. Оксана Кузьмак; Ко-
шо доля і світові події нам шова - пл. сен. Галя Міля- молоддю".
ричну шансу. Ми готуємо принесуть. Немає сумніву,
власні сили і ми с свідками, що ми стоїмо напередод- В ТРЕТЮ НЕВИМОВНО БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ
як сьогодні кипить в Ук- ні катаклічних подій і може СМЕРТИ
раїні, але ми теж розуміе- вже найвищий час, щоб ми Вступайте в члени УНСоюзу! нашого Найдорожчого і Незабутньої о
мо, що до збройного зу- впорядкували наш рідний ч^м^т^т^т^т^т^ш ЧОЛОВІКА. ТАТА, ДІДУСЯ. БРАТА і СТРИЙКА
дару з окупаційними росій" загумінок, з'єднали наші
ськими силами ми готові сили, піднесли очі до на- З нагоди сл. п.
тільки при спеціяльних пе- ших ідей, щоб у потрібну 3-го Світового Конгресу
релумовах, як наприклад, історичну хвилину принео
загальна мобілізація ли Україні допомогу, а не
Вільних Українців
вітаємо всіх, що прибудуть до Ню Йорку.
БОГДАНА КРАВЦЕВА
в СССР, яка дасть міль- наші маленькі міжусобиці. будуть відправлені
йоновим масам зброю в РОМАН і ЛЄНА ІВАНИЦЬКІ ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ
Псліцнст нюйоркського поліцінного департаменту п'ятої власники гуртівні з ПАНАХИДАМИ
Дільниці вручає Улані Кекіш трофей у нагороду за її есен. у вівторок, 21 листопада 1978 p.:
DELTO EUROPA CORP.
Організація Оборони Лемківщинн 318 East 9th Street m New York. NY. 10003 в Нюарку-Ірвінгтоні, в церкві св. Івана
Ню Йорк. - Уляна Ке- нюйорксь::оїпо лінійної п'я-
1-ий Відділ в Ню Йорку кіш, студентка другого ро- тої Дільниці. Tel. (212) 228-2266 Хреститела, в год. 11-ій перед пол.;
запрошує на ку в Академії св. Юра, в Відтак в то аристві двох в Кергонксоні, в церкві св. Трійці;
нагороду за найкращий детективів і капітана полі- у Філадельфії, Па.;
І ОСІННЮ ЗАБАВУ есей - „Що я зробила б,
будучи комішенером ПОЛІ-
ції вона пішла на полудо-
нок, після якого відбулася
Увага! Увага: в Римі, в церкві св. Софії.
в суботу, 25 листопада 1978 p., о год. 9 веч. ціГ, була обрана з-поміж урочиста частина — вру- Об'єднання Мистців Просимо згадати в цей день Покійного в своїх молитвах.
інших студентів - один чення їй трофею. Пережив- Української Сцени ДРУЖИНА, ДІТИ і РОДИНАМИ,
!; у великій млі
день відогравати ролю ка- ШИ ЦЬОГО ДНЯ рІЗНІ НЄЗВИ-
(ОМУС) ВНУКИ
Українського Народного Дому пітана нюйоркського полі- чайні хвилини Уляна Ке- БРАТ з ДРУЖИНОЮ і ДІТЬМИ
прн 140 Другі Авеню в НЮ ЙОРКУ. Н. Й. ційного департаменту п'я- кіш від'їхала додому в ес- влаштовує тв ВНУКАМИ
Грає оркестра „Дніпро" тої Дільниці. корті поліціянта в патроль-
ігід проводом А.СТРОЦЬКОГО" ному авті. в дні 23-го листопада (День Подяки) 1978 р.
Уляна формально підпи-
Столи замовляти ч. тел. 597-J638 Це вже друга з черги на- ІМПРЕЗУ
сала книгу і, перевіривши города, що її призначив
присутність, завідувала бю- поліційний департамент ПОДЯКА
i - ^ w w o x x t x M o x i ^ ^ j w w w i ЮФФФФФФФЛ
ром, вітала всіх і видавала п'ятої Дільниці. Першу теж
цього року отримала Map–
ТЕАТРАЛЬНИЙ З Волі Божої відійшов віл нас у інший світ,
накази. Пізніше вона прой-
шлася пішком, частинно
Щф ФФФФФФ ФФФФФФФФОФФФФІФФЇФФФФФФФФФФФФФФФ4ФФФФФФФ94ФЬ(
переглянувши департамент
та Івдшків, рівнож студент-
ка Академії св. Юра. ІНДИК дня 2-го червня 1978 р.
наш Найдорожчий МУЖ, БАТЬКО і ДІДІ
в залі УСО „Тризуб"
Головний Секретаріат В ПРОГРАМІ ВЕЧОРА:
бл. п. Полковник
Українського Демократичного Руху (УДР) ” Зустріч громадянства з акторами при столиках за всче-
рею з індиком і шампанським. АРГІПП ЙОСИПОВИЧ
повідомляс. шо з нагоди ПІ. СКВУ Д-р ЗЕНОН БАБЯК і Весела програма у виконанні акторського старшого і мо-
лодшого покоління (пісні, скечі. монологи і т. п.)- КМЕТА
ДЕНТИСТ І Початок нісї багатої і цікавої імпрези о год. 7-ій вечора,
Ціпо дорогою, ми, найближча родина Покійного,
а ціна з вечерею і шампанським лише 10.00 долярів.
хочемо подякувати нашим Приятелям і Знайомим, за
РОМАН ІЛЬНИЦЬКИЙ повідомляє про ь Одночасно відбуватиметься виставка театральних
експонатів з минулих років.
сердечне відношення, зрозуміння і поміч а час нашого
ВІДКРИТТЯ КАНЦЕЛЯРІЇ ” Місця при столиках просимо замовляти на адресу ім-
тяжкого смутку, бо не в силі зробити це особисто чи
І
при листовно.
презового референта ОМУС-у. п. Івана Гоша, 9610
- заст. голови УДР Cowden Stieet, Philadelphia, Pa., 19115, або телефоном
Висловлюємо нашу щиру подяку їх Світлості Олені
: Павловній, зя вислови співчуття в час нашого безмежного
на число: 673-4564.
590 Е. Adams Avenue горя.
вигалосить ДОПОВІДЬ п. н. ^ Управа і членство ОМУС запрошують сердечно грома-
Щиро д я к у с м о Високо лреосвя ще її її і ш о м )
СТАН УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ Philadelphia, Pa. 19120 дян Філядсльфіі і околиці прибути на цю цікаву імпрезу,
Архигпнскопові Андрієві зя молитви в кятедрі св.
ЗА КОРДОНОМ"
(215) 288-4800 повечеряти разом з акторами в „День Подяки", оглянути
виставку і побачити на естраді наших старших і мо-
Андрея Первозванного, Джемайка, Н. Я., Архисрейське
Благословення родині Покійного і зя духову підтримку від
: : , лодших „Дітей МсльпомешГ'
перших хвилин нашого смутку.
До участі в доповіді І до дискусії запрошується Шановних Приймає пацієнтів за попереднім ^ Ввесь дохід з імпрези призначений на видання 2-го тому
Сердечно дякусмо Протопресв. о. Іванові Ткячукові
Делегатів на СКВУ і Громадянство. книш „НАШ TFATP".
домовленням. за переведення похоронних відпряв, зворушливу промову
після Панахиди і теплі прощальні слова під час Заупокійної
і Святої Літургії.
Відкриє і проводитиме зборами
Д-р РОМАН БАРАНОВСЬКИЙ COOOOOOOOOOOCOCCOS4 Спеціяльна подяка Протопресв. о. Артемісві
- Селепині, за очолений Панахиди в Церкві-Пам'ятиику св.
яанашавяваяаВФасааааВ Андрія Первозванного в Бавнд Бруку і зворушливі
! Місце: Ню Йорк, AMER1CANA HOTEL прощальні слова.
і і
7-ма Авеню, між 52 і 53 вул. ПІ пов.. Regency Foyer,
Вступайте Висловлюємо щиру подяку Його Блаженству
а не у Пластовому Домі, як було оголошено
попередньо. в члени ВІДКРИТТЯ Блаженнішому Митрополитові Мстиславові, за вислови
співчутті а часі нашого тяжкого смутку.
Щиро дякуємо Прот. о. Володимирові Ваіилевському за
Час: 25-го листопада (четвер) 1978 року
год. 11:30 вполудне. УНСоюзу! ІН-ГО КОНГРЕСУ СКВУ участь в похоронних відправах І за прощальну промову віл
Гетьманського Руху.
ввавяавваяаваааваааі Просимо ПЛАСТ, СУМА. ОДУМ й інші молодечі організації, комбатантські Щиро дякуємо Українським Ветеранам, під проводом
ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ—ФФФФФФФ—Т
РФУФФФФФФФФФФФФФ" Полк. Юрія Лопатинського, шо взяли участь під час
і всі громадські організації ЗСА
W^V^M^M^H^W^M^MT ПРИЙТИ ЗІ СВОЇМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ПРАПОРАМИ Панахиди і віддали Покійному свій останній салют.
Дякуємо п. Миколі Турецькому, що прощав
в ЧЕТВЕР, 23-го ЛИСТОПАДА 1978 р. о год. 3-ій по полудні Покійного віл Українських Ветеранів після Панахиди, за
СВІТОВИЙ КОНГРЕС до Амерікана готелю при 52-ій вулиці і 7-ій евеню в Ню Йорку зворушливу промову над домовиною в Бавнд Бруку і
^ Г 23-26-XN378 Чс передачу військових відзнак внукам Покійного, для
^ МАНІФЕСТАЦІЯ і ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ (Джорджісн Болрум, 2-ий поверх)
н для участи в історичному відкриттю ІІІ-го Конгресу СКВУ
підготовчий КОМІТЕТ
родинного збереження.
Сердечно дякуємо п-і ЕвфрОЗИНІ Гиленко, за теплі
слова після Панахиди, шо прощала Покійного від

і З НАГОДИ ТРЕТЬОГО КОНГРЕСУ Гетьманського Руху, до якого Покійний належав і до


останнього дна життя, був вірним своїм гетьмансько-
ЬЛРОЧХ ІЇ.Л влаштовує монархічним переконанням.
Щms of ф зво
Щиро дякуємо Генералові Петрові Самутінові, за
ч
ві прощальні слова, якими накреслив життєвий
шлях Покійного.
Дякуємо Майорові Максимові Скорупському і п.
ВЕЛИКУ ВСЕУКРАЇНСЬКУ СОЮЗ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ ТОВАРИСТВ
Олександрові Сіверському за слова споминів, в яких
згадали, що Покійний врятував житта їм і їхнім
АМЕРИКИ товаришам, під час воєнної завірюхи, біля німецького
!

І
МАНІФЕСТАЦІЮ містечка Болцен.
Щира подяка Ред. Іванові Кедрнн-Рудницькому, шо
прощав Покійного і підкреслив, яку велику втрату ми
запрошує Делегатів СКВУ, Гостей. Студентсво і Молодь зазнали, з хвилиною відходу у Вічність, Патріарха роду
:
і В ОБОРОНІ ПРАВ УКРАЇНИ і ПОНЕВОЛЕНИХ на нашого.
Щиро дякусмо Докторові Іванові Макаревичеві, за
МОСКВОЮ НАРОДІВ - ЗА ДЕКОЛОНІЗАЦІЮ його жертвенну лікарську опіку через довгі роки, аж до
- СССР останньої хвилини життя.
Сердено дякуємо Редакторові Миронові
І

в неділю, 26-го листопада 1978 року, Ню Йорк, Н. Й. КОНГРЕСОВУ Королишинові і Редакції „Батьківщина" - Орган
української консервативної думки", за зворушливий спо-
мин в дописі з дня 30-го червня 1978 р. і зя вислови
співчуття з приводу втрати Дорогого нам Мужа, Батька і

!.
І,
ЗБІРКА в годині 1:30 по полудні біля готелю Амерікана на 53-ій аул., між 7-8 Аве.
ВПРОГРАМІ - п о х і д н о 6-ій Авеню до совстської місії; В КОРОТКІЙ ПОЛ ІТИ 4-
НІЙ ЧАСТИНІ виступлять визначні українські дисиденти і американські політичні
ЗАБАВУ Діді.
Дюкуємо Всім, хто взяв участь в похоронних
відправах. Приятелям і Знайомим, які прибули з близька і
з далека, зокрема n-і Марійці Думин, шо прибула з
!, діячі. Канади.
Закликаємо все Українське Патріотичне Громадянство, а зо-
і, Ми дуже вдячні Всім, хто жертвував на Служби Божі,

4^ крема Молодь, всього Вільного Світу масово взяти участь у Hotel Americana - "versailles Terrace" та Тим, що в пам'ять Дорогого Покійного, склали
пожертви на добродійні цілі, хто прислав вінки і квіти,
! Маніфестації, доказуючи тим, що доля наших Сестер і Братів в склав співчуття особисто чи писемно.
Україні є нам близька і дорога. Хай Бог благословить Всіх Тих, що прийшли зі своєю
ії КОМІТЕТ ОБ'ЄДНАНИХ УКРАЇНСЬКО- Субота, 25-го листопада 1978 p., год. 10-та веч. допомогою в час нашого безмежного горя.
АМЕРИКАНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВЕЛИКОГО НЮ ЙОРКУ Дякусмо Всім, хто у своїх молитвах згадав
ГОСПОДАР МАНІФЕСТАЦІЇ Покійного.
Нехай Всевишній винагородить.
З нагоди Третього Світового Конгресу відбудуться: Л
Грає оркестра „Темпо" В тяжкому смутку:
"і я) ВЕЛИКИЙ КОНГРЕСОВИЙ КОНЦЕРТ я Карнегі Гол, четвер, 23-го листопада дружина - ЕВСТОЛІЯ
син - ІГОР з дружиною НАДІЄЮ
І 1978 рі.. год. 6:30 веч.;
б) КОНГРЕСОВИЙ БЕНКЕТ я готелю Амерікана, субота, 25-го листопада 1978 p.,
год. 7:30 Я4Ч. ^у"'
Вступ - 55.00 внуки - АНДРІЙ і ОЛЕКСАНДЕР

Ju J и С! 0" ^SSSf"^!^ ^"^МДвя^ ^ЧІ5ЯЄЯ? ЯВ Ф,1^Л0т0т0иЩ^ ^мр^”ч


СВОБОДА. ВІВТОРОК. 21-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 253;

„День Союзники" в Окрузі Нюарку Громада в Сиракюзах відмітила


Листопадові Роковини
Кожної ЗОЛОТОЇ осени, своє українське походжен-
надравшись влітку СИЛ 1 ня та з більшим бажанням ВІДІЙШЛИ ВІД НАС
творчої і'И,іГИ, Союзники належала би до наших мо- Сиракюзи, Н. Й. (М. Л.). Потапенка в арр. днриген-
Редагує О. Твардовськнн - У неділю, 22-го жовтня ц. та „Лети, наша пісне"; пов-
Нюарку, і І Д ж : Округи лодечих інституцій. МИКОЛА ВІВЧАР, член У- КУРТІС РОП КРОЛ,
завзято (труться до гро- „Наше Життя" - місяч- ТЕНІСОВІ ПЕРШЕНСТВА УТК ЧІКАГО p., тут в авдиторії серсд- станська пісня в а р р . П. НС Відд. 296 в. Рію'ргед, Н. УНС, Відд. 305 в Маганой
ник СУА - говорив сам за ньої школи Вест-Гілл від- Потапенка „Гей, степами"; П.. помер І липня 197? наСиті, помер 12 вересня 1В78
Иадської праці, mo п запо- Минулого вересня відбу- Спортові вістки з України 69 році жаття. Нар. 1907 р. на 54 році життя. Нар. 1923
чаткуьан ..Традиційний себе добірно виставленими лися сьомі з черги розгрив- бувся заплянованнй Opra– д о сл. Т. Шевченка і муз. М. в Польщі: членом УНС стпа р. в Раек Твп, На.; чле-
День Союзники" цього ро- світлинами, статтями, прн- ки за першенство Україн- нізаціями Визвольного Фсдорева - „ У перетику 19Я9 р. Залишив у смутчу ном УНС став 1968 р. Залм-
Продовжуються гри Пер- Фронту виступ Капелі Бан- ходила" та „Виростеш, мій братів — Михайла, Іпапа І шнв у смутку матір Тересу.
ку в живтні. шрникамн з-перед десяти- ського Тенісового Клюбу шої Ліги СССР, в якій по-
річ. Чікаго. Змагання пройшли між 20-ти клюбами висту- дуристок СУМА з Детрой- сину", сл.В. Симоненка, Литоші. Похорон вІДйуш'п-8 Похорон відбувся 16 вересня
Енергійна голова Окруж- .типня 1977 р. на цвинтарі ев. 1978 р. на цвинтарі Вант
Організаційна референ- на власних кортах в Равнд пас п'ять українських. Згід- ту під диригентурою ма- муз. А. Пашкевнча. Черч.
ноі Управи п-і Лідія Глад- Івана в Ріяергед. H. П.
тура заохочувала жіиоц- Лейку. Турнір проходив у но з правилами, три клюбн. естра Петра Потапснка, По цій урочистій частині
ка подбала про різномашт-
тво об'єднатись в лавах двох групах: чоловіків - 14 що з а й м а ю т ь перші т р и при співучасти танкової прийшла друга із 61льші- Вічна Йому Пам'ять! Вічна Йому Нам'ять!
ну, глибоко продуману
СУА, маючи на „рекламу" змагунів і сеньйорів - 7 місця матимуть можли- групи „Веснянка" з канад- стю веселих, жартівливих Кирило М. Везкороилнний. Маргарита Гентіш, секр.
програму, заздалегідь. ського Віндзору. гекр.
прикладно зорганізований змагунів. Д о фіналу в групі вість авансувати д о так зв. пісень у швидкому, підба- ТАТЯНА ЗАДОРЕЦЬКА.
Чотирнадцять Відділів
стіл. чоловіків дійшли: О. Tep– „Вишої Ліги" СССР, в якій З огляду на близькість дьоруючому темпі. Винес- ГРИГОРІЙ РОЗУМІИКО, членна УНС Відд. 5 в Acro–
СУА разим, як одна роди-
лецький, після перемоги змагаються п'ять дружин з Ювілейних Роковин 60-річ- лось враження, щ о Kane– член УНЄ Відд. 1S0 в Ню рП, Н. И., померла 11 aepec–
на, ЗІЙШЛИСЯ до залі при З цікавістю оглядали Иорку, помер 16 вересня 197Я ня 1978 на 89 році життя.
над О.Хринівським та Ю. України: „Динамо" Київ, чя Листопадового Зриву та ля хотіла підкреслити, що
церкві in. Хрестителя в присутні виставку образо- на 55 році жїиття. Пар. п Пов- Нар. 1888 р. в пов. Бібрці.
Харук, який елімінував 3. „Шахтар" Донецьк, „Чор- з браку місцевих мнстець- Листопадовий Зрив був по-
Ііюарку, щоби зустрітись з творчого мистецтва, дуже
дією українсько! всенарод- лнноаі. Залитий ,у смутку членкою УНС стала 1923 р.
відвідувачами цього тра- різноманітною своєю вис- Форовича. Молодий І6-рі- номорець" Одеса, „Зоря" ких сил Відділ У К К А пос- дружину Евгепііо. дочку Залишила у смутку дітей
чний Ю. Харук, кілька- Ворошиловград і ,Дніпро" тановив відзначити ці вели- ної радости, а не смутку, Оксану'і в”Иіщ Теодора. По- Стефанію, Марію, Анну, Сал.
днційного , Л н я Союзян- тавкою. Рідкісну украінсь-
кратний крайовий чемпіон Дніпропетровськ. В Зз-їй кі роковини в рамках цього дарма, що бій за наш Львів і хорон відбувся на цвинтарі лі 1 Гелену. Похорон відбувся
кн", щоби потвердити, що ку книжку можна було по- державну самостійність на Голлівуд в Юпюп, H. Дж. 13 вересня 1978 р. на цвян-
бачити на столику куль- в групі юнаків здобув зван- рунді „Першої Ліги" укра- концерту. Диригент Kane– тарі Голі Крос в Н. Арл1нг-
„громада великий чоло- Західньоукраїнськнх Зем-
турно - освітньої рефе- ня першуна цього турні- їнські дружини здобули такі лі погодився достосувати Вічна Йому Пам'ять! тон, Н. Дж.
вік"; що можна досягнути лях - під переважаючою
ру, перемігши у фіналі ми- висліди: програму д о цих роковин, а Юрій Юрків, гепр.
багато, співпрацюючи дру- рентки Округи, або і купн- ворожою силою і при ДОПО-
н у л о р і ч н о г о першуна О. Управа Відділу попросила Вічна їй Нам'ять!
жньо між собою. тн щось цікаве до читання мозі зізовні — програно. ІВАН МЕРДИЧ. член УНС
Тсрлецького вислідом 7:6, ред. А н т о н а Д р а г а н а на
У присутності понад 200 дорослим і малятам. „Карпати" Львів - „Урал- Відд. 274 в Яигставп. помер : -Ч"- '^г. М. Хоманчук, секр.
6:3. святкового промовця. Крім кількох народних S вересня 1978 на 85 ропі СЕМЕН ВЕРНАІВСЬКИИ,
слухачів, представниця Треба також відмітити маш" Свердловськ 2:0
В групі сеньйорів О. Ку- На початку програми го- жартівливих пісень, таких, життя. Няр. 189S р. в Укрп- член УНС Відд. 304 в Боф-
Централі СУА п-і Марія стіл з трипільською кера- лова Відділу УККА д-р як „Дрібен дощик іде", „Ти Іиі; членом УНС стяв 1942 фяло, Н. П., номер 24 серпня
Савчак виголосила допо- мікою — праці і укладу ріца в півфіналі елімінував Обидва голі для „Kap– р. Залишив у смутку синів: 1978 на 82 році життя. Нар.
д-ра В.Соколовського,а д-р Олександер Гудзяк повідо- д о мене не ходи", „Та куди
відь про Український Му- молодої союзянкн п-і М. пат на львівському стадіо- Волтера. Петра, Михайла, 1894 р. Зах. Україні; членом
П. Харук Д ж у л и н с ь к о г о . ні „Дружба" при участі мив слухачів, які м а й ж е їдеш, Явтуше" та інших, із Иосяфа. Вілліяма й Івана та . УНС став 1924 р. Залишив у
Ьей, доповнюючи цікавими Бокало. вщерть заповнили авдито- приємністю слухалось KOM- дочки: Разу, Стефанію, Пав- смутку дружину Марію, д1-
прозірками та пояснення- У фіналі д-р Харук вийшов 15 000 глядачів здобув Юр-
„По кілька сотнків", за рію на 520 місць, про від- позицій сучасних музиків лину 1 Джанет. Похорон в1д- тей — Андрія і Елсі, вяу-
переможцем над О. Kypi– чишин. „Карпати", як відо- бувся на цвинтарі Ка.іьпир1я ків 1 правнука. Похорон від-
МИ ДО НИХ. П р о З І р К И ВИСВІТ- висловом невтомної п-і О. значення ц и м к о н ц е р т о м України, як „Чеберці", муз.
цою вислідом 6:2, 4:6, 6:1. мо, в минулому сезоні вн- в Янґстаая. буаса 28 серпня 1978 р. на
лював п. Богдан І1олянсь- Мусаковської, Округа прн- 60-річчя Листопадового І. Шамо, сл. Д . Луценка,
Як і в попередніх роках, пали з „Вищої Ліги і тепер цвинтарі Мт. Олівет в Тавн
кий. збирала поважну суму з Зриву і представив громаді „Сонце вже зайшло", муз. Вічна Йому Пам'ять! Тонаванда, Н. И.
виграші дарованих речей. фундатором трофеїв на цей завзято змагаються за по-
Думаємо, що підтримка обидві мистецькі групи з В. Костенка та інших. Гелеиа Оеиедяк, секр.
турнір була Кредитівка вернення д о найсильніших.
такої культурної твердині, А КрІМ ЦЬОГО СТОЛИКИ-ВИС- „Самопоміч" у Чікаго. їхніми провідниками ма- Т р е б а підкреслити, щ о Вічна Йому Пам'ять!
як Український Музей у тавки кожного Відділу, як Після відбутих 32-ох ігор естром Петром Потапен- Капеля мах у своєму скла- ПОСИФ СОХАН. член УНС Мері І. Гнатнк, секр.
Відд. 121 в Ром, Н. И.. помер
Ню Иорку, повинна бути „писанки" — один від од- Інж. О. Куріца „Карпати" займають третє ком і хореографом Миро- ді відносно багато дуже 15 серпня 1978 на 84 році ВОЛОДИМИР БУРКО, член
моральним обов'язком кож- ного кращий. місце і мають можливості ном Олсксншиним та про- добрих солісток. З-поміж життя. Нар. 1893 р. в Зеле- УНС Відд. 99 у Вілкс Беррі,
ного українця. Зацікавлені здійснити своє бажання. В мовця - р е д Антона Дра- них хіба на перше місце ній. пов. Тернопіль: членом помер 6 вересня 1978 на 61
Господарська референт-
справами музею можуть ка „увихалася" зі своїм УСВТ „ Ч . СІЧ" - ,,ЛОС складі дружини виступа- гана. вибивається Галина Крав- УНС став 1921 р. Залишив у році життя. Нар. 1917 р. у
П А М П О С СК - 0:1 ють: Швойницький, Родіон, ченко, обдарована чистим, смутку дружину Текліо. си- Вілкс Беррі, Па.; членом У-
набути інформативну про „штабом", як могла: чаю- Р е д Драган заповів, що на Иоснфа 1 дочку Анну. НС став 1935 р. Залишив у
нього літературу. Суслопаров, Риф'як, Щер- сильним і напевно глибоко
кави, канапок і тортів тре- Джерзі Ситі. — В шостій бей, Бондаренко, Броварсь- виступає л рамени Головної Похорон відб.л-вся 18 серпня смутку дружину Ізабелу, си-
Оригінальна дитяча вис- ба було всім — „подорож- рунді лігових змагань Пер- кий, Цимбалюк, Батич, Ді- Екзекутиви УККА і вітає школеним і пильно плека- 1978 р. на цвинтарі св. Мій на Михайла, брата 1 3 сестри.
від неї проживаючих у rpo– ним сопрано, яке ставить її рІІ в Ром. Н. П. Похорон відбувся 11 вересня
тавка. присвячена цього- нього ж треба нагодувати". шої Дивізії Шейфер Ліги бровний, Саулевич, Юрчи- 1978 р. на цвинтарі Кальва-
річному „Рокові дитини" — Скоро пролетів день. Ба- Ню Джерзі, в неділю, 22-го шин, Думанський. маді учасників наших Внз- у ряди концернових cniaa– ріп в Толідо.
Вічна Помг Пам'ять!
,Маленькі ручки" захоплю- гато переговорено, побаче- жовтня, „Ч. Січ" зазнала вольних Змагань — nop. чок. Заслужені оплески ав- Джув А. Кобіто, секр.
вала глядача. Жаль тільки, но, почуто — рідна україн- поразки вислідом 0:1. Зу- „Таврія" Сімферополь, д-ра Івана П о д ю к а , с о т . днторії збирали теж усі со- Вічна Йому Пам'ять!
Івана Пігуляка і nop. д-ра лістки п р о г р а м и , а с а м е ВАСИЛЬ СЕМУСЬ. член У- Василь Валіґун, секр.
що між нами не було ма- ська атмосфера. Не xori– стріч пройшла на нижчому, Крим ' „Клхозчі" Ашха- НС Відд. 70 в Джерзі Ситі,
лят у достатній кількості. лось розходитись домів. Як як звичайно, ріпні д о якого Клима Мельника. Валентина Биковець, Ми-
бад 2:0 помер 9 вересня '978 на 83 ПОСНФ КЛОК, член УНС
Хоча доповідач мусів ча- рослава Брездень, Ліда році життя. Нар. 1895 р. в Відд. 379 в Чіішго, Ілл.. по-
Якщоб українська дитина присмно працювати разом! причинилася брутальна гра
сово вкластись у рамки пов- Врублевська й Ольга Денн- Україні. Залишив у смуп.-у мер 17 вересня 1978 на 66
прийшла подивитися на ту противника. Суддя-встеран Ґолі для тієї української ної концертової програми, сенко. дочку Мілю, сипа Стефава І році життя. Нар. 25 грудин
цікаву виставку, вона бу- Галина Король К а п о з з і чомусь допускав дружини стрілили: Сереб- 7 внуків. Похорон відбувся 1922 р. у Львові, Україна;
яа б ще більше горда на господарів д о цих г р у б о о рянський і Шишков. Цим слухачі жаліли, щ о вона Обидві частини закінчу- на цвинтарі Голі Крос, в членом УНС став 1970 р. З а .
тей, безконечно вживав змаганням приглядалося 13 закінчилась у визначеному вали танкові гуртки „Bcc– Порт АрлІнгтон. Н. Дж. лишив у смутку дружину
свистка і кожночасно none– 000 глядачів. „Таврія" зай- часі. нянка" під хореографічним Лину, санів: Богдана 1 ABTO–
реджав словами змагунів має сьоме місце, після від- Після промови на сцену проводом Мнрона Олекси- Вічна Йому Пам'ять! на, дочки: Марію і Глорію
вийшли вишиковані ряди шина, який сам брав актнв- Микола Шереметв, ескр. та 2 внуків. Похорон відбувся
ПОШУКУЄТЬСЯ .,Лос Пампос", але не нава- б у т и х 3 3 - о х і г о р . С к л а д на цвинтарі св. Мнхолая в
жувався вживати ж о в т о ї „ТавріГ: Медников, Тухов- бандуристок і співачок і пе- ну участь у виступах. Гур-
ток із 10-ох танцюристів МЛХАИЛО ЧАИКШСЬКНП. Чікаго, Ілл. (
Г О С П О Д А Р Я (Maintenance) картки. Двократно оборон- ський, Жилін, Умрихін, Ад- ред ними започаткувала ко- член УНС ВІДД. 374 в BOCTO–
на п о с т і й н у п р а ц ю ці ,,Лос Пампос" „косили" жем. Авдиш, Муха, Марти- нцертову частину п-і К а т е виконав „Весняний танок" ul, Mace., помер 11 серпня Вічна Йому Пам'ять!
центрового „Ч. Січі" Фур- ненко, Серебрянський, Kap– рина Потапенко рецитаці- по першій частині і „ Г о - 1978 па 81 році життя. Hup. Михайло Семків, секр.
на С о ю з і в ц і пак" по другій. 1897 p. в Старій Могильни-
мана на своєму карному лов. Король, Панчик, Бер- сю вірша Богдана Лепко- ці, Теребовля, Україна; чле. ТОМА ХРОМЧАК, член У-
Також К Е Л Ь Н Е Р К У полі, одначе Капоззі поб- дисв. го: „Спіть, хлопці, спіть"... При кінці о б о м мистець- пом УНС став 1951 р. Залн- НС та секретар Відд. 422 у
на постійну працю. лажливо зарядив тільки ві- Цими по мистецьки переда- ким групам подякував го- вшв у смутку дочку Катери- Філядельфії. Па., помер 4
льні стріли. І коли в ОДНО- ними словами поета рецн- лова Відділу ООЧСУ Мн- ну 1 сина Романа та внуків. вересня 1978 на 58 р. життя.
ПЛАТНЯ ПІСЛЯ УМОВИ. ГОЛОСИТИСЬ:
му випадку в 81-ій хвили- „Металург" Запоріжжя - таторка впровадила слуха- кола Годжак, а маленькі Похорон підбувся 14 серпня Нар. 1919 р. у Філядельфії,
„Памір" Душамбе" 1:0 1978 р. на цвинтарі Мавнт Пій: членом УНС став 1972
SOYUZivKA - UNA Estate ні „Січовики" з одного ЗДО- чів у святковий, урочистий Галя Ємець і михась Голь Говп Маттапан в Бостоні. р. Залишив у смутиу дві до-
Kerhonkson.N.Y 12446 (914)626-564! були вирівняння 1:1, цей настрій, відповідний д о ве- вручили провідникам кити- чкя: Александру і Анд рейку,
суддя відсвистав „офсайд", Переможнього голя ЗДО- ликих роковин. ці квітів. сина Тнмотея І сестру Анну.
Вічна Йому Нам'ять!
аовсвоаоасвоеоіовосвоаоймваев пк'.'.-.і-л коли м'яч вже затріпотав- був Тимошенко. „Мета- Вийшов маестро Пота- Д о успіху цього врочнс- Володимир Гетьманський, Похорон відбувся 8 вересня
ся в сітці господарів. Склад лург" відбув 33 змагання і пенко і від дискретного не- того відзначення безумов- секр. 1978 р. на цвинтарі Окленд,
Філя дельфін.
„Ч. Січі": Брейді, Ю. Ба- займає 12-те місце. В скла- мов чарівного помаху його но причинилась теж ціла КАТЕРИНА ДОВГАНЬ,
кун. Мельник, Парк, Д . Ба- ді дружини виступають: Се- рук забреніли бандури і зад- громада, яка і цим разом членна УНС Відд. 281 в Са- Вічна Йому Пам'ять!
кун. Попович, Охрименко, микопенко. Томах, Дашке- звеніли чисті і сильні ЖІНО- своєю „соборною" участю йоні, Н. Дж., померли 4 ЖОВТ- Управа Відділу
„СВОБОДА" вич, Герчило, Іщенко, Клю-
Данігин, Ганич, Фурман, чі голоси та понеслась по уже вдруге у цьому Ювілей- ня 1978 р. Членною УНС ста-
іаангажус негайно на постійну працю: чик. Горбик, Ходус, Сло- ла 1933 р. Залишила у смут- КСЕНЯ С ВП'КРГН. члеяка
М. Букачевський, Маїк. широкій авдиторії стрілець- ному Році гідно відзначила
вак, Яковенко. Шангін, Ти- иу мужа Івана, синів - Ио- УНС Відд. 321 у Феиіксвілл,
ПОМІЧНИКА Бракувало хворих і конту-
мошенко, Петров.
ка лірична пісня „Ой, там своє національне свято. енфа' й Теодора. дочку Па., померла 6 жовтня 1978
жених: Леоніва, Миргоро- при долині" — його ж влас- П о в т о р е н н я історичної Джіи та 6 внуків І 3 прав- на 55 ропі життя. Нар. 1923
д о експедиції газети да, Панькова і Р. Букачев- ного аранжування. А по ній події з-перед 6 0 років ВІД- иуків. Похорон відбувся з р. в Галичині; членкою У-
ського. Менеджер М. Пали- СКА (Армія) Одеса - далі понеслись мелодії ще дзеркалювала декорація церкви їв. Софії до Вовнд НС стала 1967 р. Залишила
Добрі умовний праці і бенсфіти Вруку, Н. Дж. у смутку чоловіка Івана, до-
вода. „Криля Рад" Куйбншев 0:0 сімох патріотичних пісень сцени образом Львівської чку Ольгу, енна Волтера та
Голоситись особисто - першої частини концерту, а Ратуші великих розмірів. Вічна їй Пам'ять! Z внучки. Похорон відбувся
„Крила Рад" — це лідер Над образом повівав укра- 11 жовтня 1978 р. на катах,
SVOBODA „Ч. СІЧ" (Юнаки) - ПЕР- „Першої Ліги", який після
саме: Марш молоді „ М и
ростем..." — сл. Б. Нижан- їнський національний пра-
Микола Пеь, cej;p. цвинтарі свв. Петра 1 Павла
ЗО M o n t g o m e r y S t . , J e r s e y C i t y , N . J . 0 7 3 0 2 СИПЕНІ СК (Юнаки) - 33-ох змагань має здобу- ШІХАИЛО ВОЛОШИН, у Феиіксвілл, Па.
1:4, „Ч. СІЧ и (Новаки) - ківського, муз. П. Потапен- пор так само 1-го листо- член УНС та секретар В1дд1-
vy^S^SC^ С-Жх f^A тих 48 точок, п'ять біль- ка; історична пісня „ М о - пада 1918 року, а під обра- лу 281 в Baftoiil, Н. Дж., по- Вічна їй Пам'ять!
БАЙОН СК(Новаки) - 1:0 ше від „Карпат", які о д - мер 9 жовтня 1978 но 78 ро.
р о з е н к о " за М а н а с т и р с ь - з о м символ Стрілецької Дмитро Цюк, секр.
наче мають одну гру в запа- ким — „Ой, Дністре, мій" Слави — віття Ч е р в о н о ї їй життя. Нар. в 1900 р, в с.
сі. Отже втрачена точка в д о сл. Л. Полтави і муз. Т. Калини. Стругни, пов. ЗОЛОЧІВ'. чле- Ф РІЗНЕ Ф
Одесі є корисною теж для иом УНС став 1950 р. Залн-
Нема то, як на СОЮЗІВЦІ „Карпат". СКА Одеса зай- f O W O X ^ X J W O W ^ J O X W O X W ^ f O ^ W l M O X W .
шиа у смутку дружину Тек- ПЕРЕКЛАДИ
ліо, дві дочки: Натидію І ч української на англійську мо-
має 13-те місце. В складі
також і в ДЕНЬ ПОДЯКИ! дружини виступають: Не- Вітаємо
Стефу, енна Богдана та З
внуків І 3 правнуків. Hoxo– Ву. ШВИДКО І ПрофССІЙНО ВИКО-
фьодов, Осташенко, Жар- рои відб^ися на цвинтарі св. нані. Заінтересованих зголо-
ков, Астраханкін, Смаро- ПІ Світовий Конгрес Вільних Українців Аидрея в Бавнд Вруку. 11. шуватися:
РОДИННИЙ ДЕНЬ ПОДЯКИ воз, Чилібі, Мару син, Бон-
дар, Сироватський, Смир-
і запрошуємо відвідати Дж.
Вічно ПОМУ Пам'ять!
Т. HRYNYSZYN
740 West End Avenue
КРАМНИЦЮ ПОДАРУНКІВ New York. N.Y. 10015
на СОЮЗІВЦЬ нов, В. Малий, Л. Малий,
Іваненко. на всі нагоди, необхідні в українській хаті.
Микола Псь. секр.
ФЕННІ КОЗУЛЯК, членна
(212)222-7389

У „День Подяки", четвер, 23-го листопада 1978, год. 1-ша по пол. УНС Відд. 130 в Нго Иорку,
„Спартак" Івано - Фран- померла 28 серпня 1978 на e FUNERAL D1RECTORS 9
ківськ - „Кузбас" Кеме- DELTO G1FT SHOP 1NC. 83 році життя. Нар. 1885 р.
рово 1:0 Ліпиш, Бібрка, Зах. Україна;
146 First Avenue New York. N.Y. 10009 членкою УНС стала 1945 р.
Перемогу для „Спарта-
Bet. 8 9 Ste Tel. (212) 533-2906 Залишила, у смутку 2 синів:
Вілліяма і Михайла, 7 вну- ПЕТРО ЯРЕМА
СПЕЦІЯЛЬНИЙ, ка" запевнив Никитюк. Ця ків 1 2 правнуків. Похорон
відбувся 31 серпня 1978 р. УК P. П О Г Р Е Б Н И К
ТРАДИЦІЙНИЙ
українська дружина в ко- ЗЕНОН ІВАНИЦЬКИЙ — власник на цвинтарі Кальварія на Займається Похоронами
лишньому Станиславові за- Квінсі, Н. И.
ймас 17-те місце і бореть- в BRONX. BROOKLYN, '
СВЯТОЧНИЙ ся за вдержання в цій лізі. NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ
Вічна їй Пам'ять!
ОБІД Звітовим змаганням приг- Юрій. Юрків, секр. КОНТРОЛЬОВАНА
лядалося 7 000 любителів
ПАВЛО ВАСИЛИК, член У . ТЕМПЕРАТУРА
копаного м'яча. В складі Скористайте з виїмково доброї нагоди — НС Відд. 49 в Тороиті, помер
,,Спартака" виступають:
Белей, Кушлик, Никитюк,
24 травня 1978 на 85 році
життя. Нар. 1893 р. в Укра- Peter J a r e m a
На спеціальне Крупей, Копитчак, Кікоть, ОГОЛОШЕННЯ їні; членом УНС став 1957
р. Залишив у смутку трьох 129 BAST 7th STREET
Покора, Погорілко, Си-
Іа мов.ієни.я нельник, Пристай, Підпа- в Календарі - УНСоюзу синів, дочку та 6 внуків. По-
хорон відбувся 29 травня
NEW YORK, N.Y.
ORegon 4 - 2 5 6 8
ЦІЛИЙ ІНДИК люк, Мельниченко, Дирів. 1978 р. на цвинтарі Мавнт
для родини. на 1979-ий рік Говп в Торонті.
НАДІЯ ТИЩЕНКО І
який появиться в повному 20-тнсячному тиражі „Свободи" Вічна Йому Пам'ять!
МАРГАРИТА
КУХАРЕНКО - ЧЕМПІ- Секретар S1NKOWSKY
Обіди
ОНКАМИ СВІТУ В А К - з нагоди 85-річчя МИХАЙЛО МЕТОДІИ ШИ-
ЛЮК, член УНС та предсід. FUNERAX SERviCE
РОБАТИЦІ ник Відд. 439 а Судбурах,
тільки В чемпіонаті світу, що
відбувся в Болгарії, в жі-
Українського Народного Канада, помер 11 вересня
1978 на 68 році життя. Нар.
3585 East Tremont Avenue
BRONX, N.Y. 10466
на Tel.: 868-2475
замовлення
ночій групі знову не було
рівних українкам — Н. Ти-
Союзу 1910 р. в Тудорковячах, пов.
Соколь, Україна; .членом У- a
191 Avenue "A"
Дереворит НС став 1957 р. Залишив у
щенко і М. Кухаренко, які Одна сторінка S90.00 Чверть сторінки .... S33.00 смутку дружину Марію, дні NEW YORK. N.Y. 10009
Я Гніздовського вдруге під ряд здобули 30- ПІв сторінки S50.00 Одна восьма crop. . 520.00 дочки: Роману і Соню, 5 вну- Tea.: 674-8680
лоті медалі. В цих першен- ків, і правнучку, братів Пе- Директор ЯОСИФ
Замоелеиня і належність проситься надсилати тра 1 Семена та сестру Ма-
Замовлення на ОБІД прошу слати на адресу ствах взяли участь країни: СЕНКОВСЬКИИ
найдальше до 25-го ЛИСТОПАДА 1978 р. рію. Похорон відбувся 14 ве- Завідує влаштуванням no–
Бельгія, Болгарія, Англія, ресня 1978 р. на цвинтарі хороиїв в каплицях, поло-
UKRAINIAN ASSOCIATION ESTATE Мадярщина, Польща, СС-
SVOBODA Парк Лови в Судбурах. Онт. женнх а кожнім районі
СР, ЗСА, Франція, Західня міста. Похорони по мш1-
KerhoriJcsbrr? або телефоном - ( 9 1 4 ) 6 2 6 - 5 6 4 1 ЗО Montgomery Street Jersey City, N J . 07302 Вічна Йому Пам'ять! мальннх цінах.
Німеччина і Швейцарія.
Володимир Зацерковний,
Подав (от) оекр.