You are on page 1of 4

їаМІИОІОІ Ь f

Ре іакиія і Л.іміністрІГіив
"Svoboda". ЗО Montgomery Si
Пам'ятайте

SVOBODA
lct-c. Cuv. N J 07 4)2

про
Україну!
СВОБОДА
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК U К R А І N І AN D АІ І У
1
Телуфои^

і Ню йорку

У н Союзу:
:і НЮ П 'рку
. ZU1і 4 34-0237
(201) 434-0807
(212) 227-4125

(201) 451-2200
(212) 227-5250
(212) 227-5251

P1KLXXXY. Ч. 254. ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ИОРК, СЕРЕДА, 22-го ЛИСТОПАДА 1978 ЦЕНТІВ 25 CE!fTS JERSEY C1TY ami NEW YORK. WEDNESDAY. NOYEMBER 22. 1978 No. 254. YOL. LXXXY.

ХІ СВІТОВИЙ КОНГРЕС СУМ ПРОХОДИВ ПОСАДНИК КАЧ ПРОГОЛОСИТЬ СССР ВИПРОБОВУВАВ


ПІД ГАСЛОМ РОЗБУДОВИ І ЗМІЦНЕННЯ СПІЛКИ „УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ" НЕВТРОННУ БОМБУ -
В НЮ ЙОРКУ ЗАЯВЛЯС БРЕЖНЄВ
ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ -Ню Йорк. — У середу, проклямації відбудеться в Москва. — Совстеький ні довкілля.
22rro листопада ц. p., бюрах мейора Кача в лідер Леонід Брежнєв зая- Ще в грудні минулого
Еленвілл, Н. Й. (В. о год. 11-ій вранці, посад- міській ратуші в присут- вив групі 12-ох американсь- року Брежнєв та інші крем-
Левенеиь). - Як вже ко- ник Ню Йорку Едвард Кач ких сенаторів, які минулої лівські верховоди розпоча-
ротко інформовано в по- офіційно проголосить ,,Ук- ності делегації Секретарія- суботи закінчили однотиж-
ту СКВУ. Вже раніше по- неві відвідини СССР. що лн голосну пропагашшвну
передньому числі „Свобо- раїнський Тиждень" в цій кампанію проти рішення
дн", протягом Минулого мї?грополії з нагоди Tpe– дібну проклямацію видав совєтські науковці експери-
губернатор стейту Ню ментували з невтронною президента Картера щодо
кінця тижня, від п'ятниці, тього Конгресу СКВУ, невтронної бомби. Тепер
17-го листопада, до неділі, який проходитиме В ГОТЄ- Йорк, Гю Кері. Обидві бомбою „багато років то-
Брежнєв підтвердив раніші
19-го листопада ц. р. лі ,,Амерікана" в днях від проклямації будуть відчи- му", але уряд ніколи не здогади, шо Совстеький
включно, тут у просторій 23іто до 26-го листопада ц^ тані під час відкриття давав наказу її розбудову- Союз експериментував з
новозбудованій Світлиці р. Підписання відповідної' Третього Конгресу СКВУ. вати. цією зброєю, але не має
на Оселі СУМА відбувся „Багато років тому наш технологічних спромож-
вже одинадцятий з черги науковець Корольов ви- ностей на її продукцію.
Світовий Конгрес Спілки
Української Молоді з учас-
ПЕРЕВІРЯЮТЬ ПРИСУТНІСТЬ пробовував цю бомбу". - Згідно з твердженнями
Брежнєв мав заявити аме- сенаторів Сема Нанна і
тю понад 100 делегатів з СОВЄТСЬКИХ ЛІТАКІВ НА КУБІ риканським сенаторам, Томаса Ігелтона, Брежнєв
Австралії, А р г е н т и н и , згідно зі стенографічним „нарікав на поганий стан
Бельгії, Великої Британії, ІВашінгтон. — Вперше востей вивінування COBCT– записом одного із асистен- відносин поміж СССР і
Франції, Німеччини, Кана- за час свого урядування ських літаків нуклеарною тів сенаторів. „Ні - ие був ЗСА". виявляючи бажання
ди і ЗСА та багато roc– президент Джіммі Картер зброєю. Американські роз- академік-фізнк Корлоков. стрінутися з президентом
тей, репрезентантів з май- зарядив розвідувальні по- відувальні літаки типу За Його часів — він про- Картером, але тільки після
же цілої української діяс- лети американських літаків СР-71 — популярно звані бував її (бомбу). МИ про- підписання договору шодо
пори, які, корчетаючи з над Кубою для перевірки „чорними дроздами" - бували, але ми ніколи не обмеження стратегічної
нагоди приїзду на НІ Кон- присутности СОВЄТСЬКИХ ЛІ- ІЙОЖУТЬ ЛеТІТИ ЗІ ШВИДКІС- почали продукцію цієї атомової зброї (САЛТ 11).
грес СКВУ, прибули на цю таків типу МІГ-23 на цьо- тю 2000 миль на годину і зброї". Він накинувся на „групи,
Оселю, щоб взяти участь в му острові, віддаленому 90 знімати детальні фотогра- Як відомо, ше осінню які створюють атмосферу
Новообрана Центральна Управа СУМ Світлій Ігор Длябога антнеовєтської гістерії і які
Конгресі, а опісля на ве- миль від ЗСА. В п'ятницю, фії з висоти 17 миль. минулого року президент
ликому репрезентативному 17-го листопада, держав- Джіммі Картер зарядив роблять глупі заяви про
бенкеті і скласти свої приві- ний секретар ЗСА Сайрус Пильне слідкування продукцію деяких частин зростаючу совєтську загро-
Ділову Президію у складі:
тання цій великій молоде-
чій організації. інж. Мирослав Шмігель — НОВІ КЕРІВНІ ОРГАНИ ЦУ СУМ Венс викликав на розмови американськими властями для невтронної бомби, на- зу", бльокуючи в цей СПО-
сіб підписання САЛТ-ІІ.
совєтського амбасадора за подіями на Kvoi сягає до щівна сила якої звернена
Конгрес проходив під голова (ЗСА), д-р Аскольд На пропозицію Номіна- — координатор на Пів- Анатолія Добриніна і, згід- проти людей, а менше npo–
Лозинський (ЗСА). М. Мо- ційної комісії, що її очо- денну Америку, Євгенія но з офіційними речниками 1962 року, тобто до часів ти довкілля. Минулої весни Щодо нуклеарної війни.
гаслом „Розкуй закуту Ук- кризи між ЗСА і СССР в Брежнєв запевнив сенато-
раїну" і відзначував 60-річ- равський (Австралія) і Лю- лював довголітній сумівсь- Кузьмович (ЗСА) - ре- Державного департамен- президент Картер наказав
ба Фостун (Велика Брита- кнй діяч з В. Британії ферент юнацтва, Ганна ту, присутність СОВЄТСЬКИХ наслідок встановлення со- припинити продукцію час- рів піл час 50-хвилннного
чя Української Державнос- вєтами ракет на тому ос- монологу, шо „ми ніколи
ти, 40-річчя з дня трагічної нія) — заступники голови, Михайло Гринюк, ХІ Сві- Кобнлсцька (Британія) — літаків на Кубі була од- ТИН, але вже в жовтні ц. р. перші не вжнемо нуклсар-
смерти основоположника та Євгенія Кузьмович товнй Конгрес обрав нові реф. організування член- нією з тем одногодинної трові. Слідкування за до- він знову дав наказ від- ної зброї". Проти тих, які
(ЗСА) і Ганя Кобнлсцька Керівні Органи СУМ у ства. До Контрольної ко- розмови. помогою сателітів і розві-
УВО-ОУН полк. Євгена Ко-
(В. Британія) - секретарі. складі: мгр Євген Гановсь- місії увійшли: Михайло дувальних літаків продов- новнтн її. Рішення прези- наважилися б вжити цю
новальия, 45-річчя Голог Гринюк — голова, Богдан Ще минулого тижня жувалося до часу приходу дента Картера зумовлене зброю, „я все ше матиму
лової Облоги Москвою в До Почесної Президії по- кий (ЗСА) — голова, мгр до влади президента Kap– невдачами в переговорах з час відплатитися". — зая-
прошено : проф. Семена Омелян Коваль (Бельгія) Лещишин, мгр Петро Ко- аналітики американських
Україні,35-річчя Антиболь- тера, який скасував полети СССР в справі зменшення вив Брежнєв, підкреслюю-
шевішького Бльоку Hapo– Вожаківського, колиш- — голова Головної Вихов- гут — члени; Б. Рутков- розвідувальних служб поін- літаків з наміром встано- військ в Східній Европі, чн, шо ие означатиме кі-
лів і 100-річчя з дня на- нього голову ЦК СУМ, ноі Ради і керівник видав- ський і Зенон Коваль — формували, шо кілька тиж- вити кращі відносини з зокрема великого числа со- нець ЗСА, хоч і „ми ліста-
ролження великого педаго- д-ра П. Мірчука, проф. ництва СУМ, Михайло Ше- заступники членів; То- нів раніше совєтські ко- комуністичним режимом встських танкових з'сд- немо в спину".
га і великого прнхильни- л-ра Г. Васьковича, о. Р. петик (Канада), Ярослав вариський Суд: ягр Теодо- раблі доставили на Кубу Фіделя Кастра. Одначе^ з нань, які загрожують За- Брежнєв закінчив свій
ка СУМ проф. Григорія Мірчука, д-ра В. Косика Дерсменда (Британія), Ми- зій Буйняк - голова, д-р частини 15-ох літаків типу уваги на поновну спробу хідній Европі й оборонним монолог заявою, що Со-
Вашенка. (представник Франції), Ми- кола Франкевич (3. Німеч- Аскольд Лозинський, Ми- МІҐ-23, засяг яких є біля Совєтського Союзу доота- силам Північно-атлантій- вєтський Союз „прагне мн-
колу Василика (Головна. чина) — заступники голо- хайло Фурда — члени; Ми- 600 миль. Після того, як внти модерну зброю ку- ського Союзу (НАТО). Ви- ру" і не посягає по чужі
Перша сесія Конгресу. Пластова Старшина), Інж. ви, мгр Осип Рожка (ЗСА) хайло Моравський і Мико- американські розвідувальні
чинники встановили за до- бинцям - всупереч існую- вінування військ НАТО землі: „Ми не хочемо за-
. , - . . ^L М. Григорцева, n p w r w lv-Лгенеральний" секретар ла Шафовал — заступни- помогою знімок зі сателі- чір з 1962-го року угоді в невтронними бомбами ма- воюватн ЗСА, ми не бажа-
Конгрес формальйо^їд- ника ЯВУ І ХбстраліТГтярослав Тїетрик (ЗСА) кн членів; -Одинадшгтото' :

крив о год. 1:30 По полуд- мгра ТеодозЬ? Буйняка (го- фінансовий керівник, Євген члена ЦУ має право ко- тів, шо кубинці почали цій справі поміж ЗСА і ло б^бузй заборолом про tМІУІІУкТісЗ^ГЛ'іг'віііrfн”'', Ска-
монтувати літаки, прези- СССР - президент Картер ти можливої інвазії Захід- зав Брежнєв, який, згідно з
ні голова Крайової Управи лова ГУ ЛВУ Канада). Маркевич (Аргентина) оптувати. дент Картер зарядив по- зарядив розвідувальні по- ньої Европн совстськнмн твердженнями сенаторів,
СУМА інж. Мирослав Обрано на цій же сесії
Шмігель і позвітував голо- лети літаків типу СР-71 летн, щоб перевірити чи з танковими з'єднаннями, був у відносно доброму
Ділові комісії Конгресу, а для перевірки первісних ін- літаками совєтн перевезли при мінімальному знищен- настроєві.
ві Центральної Управи
мгрові Омелянові Ковале-
саме: Мандатно-Веонфіка-
ційну (голова ред. А. Гай-
Засуджено колишнього працівника формацій і шодо можли- на Кубу нуклеарні ракети.
ві, який з черги привітав дамаха); Статутову Сі-Ай-Ей за шпигунство для СССР Москва звільнила М. Шаригіна
усіх делегатів і гостей, зок- (М. Франкевич); BHXOBHO–
рема тих, які прибули з юнаиьку (Р. Шулер); opra– Гаммонд, Інд. - У п'ят- правильника, на що оборо-
Новий уряд Ірану звільнив 120 Москва. - У неділю. 19-
го листопада, совєтські вла-
праці. 52-річного Миколу
Шаригіна. який покинув
делеких заокеанських кра-
їн, підкреслюючи при тому
нізаш'ї членства (Б. Юрків); ннцю, 17-го листопада ц. p., нець підсудного відповів,
Номінацій ну (М. Гринюк); тут засуджено Вілліяма що в Сі-Ай-Ей існує napa–
політичних в'язнів. сті дозволили уродженце-
ві України Миколі Шарш і-
СССР, будучи ще юнаком,
заарештовано під час його
важливість ХІ Конгресу, Видавничо-інформаційну Кампілеса, колишнього ноя, яка приводить в своїм Тегран, Іран. — Новий ниці, в день Збройних сил. нові, колишньому праців- фірмової поїздки в 1962
який повинен не тільки, (мгр О. Коваль); Фінансо- працівника Центральної результаті до таких роз- військовий уряд Ірану в армія прирекла вірність никові бритійськоїелектро-
році, і закидаючи йому дер-
обрати нові Керівні Органи во-бюджетну (М. Фурда) і Розвідчої Агенції (СІ-АЙ- прав і оскаржень, як Кампі- кінці минулого тижня нака- Шахові і пообіцяла боро- нічної фірми, залишити жавну зраду, засуджено на
Спілки, але також заста- Програмово" резолюційну Ей), який викрав таємні леса. Справу Кампілеса зав звільнити 210 політнч- нити У
країну всіма засобами. СССР після його 10-річно-
той же час генсраль- довголітнє ув'язнення.
новитися над багатьма (ред: В. Левенеиь). державні документи в enpa– вповні основано на підста- них в'язнів, а шах Мохам- го перебування у таборах
дуже важливими пробле- З огляду на поспіх д-ра ві розвідувальних сателі- ві зізнань Кампілеса аген- мед Різа Паглеві повторив ний секретар ЦК КПСС і
мами виховання і задержан. В. Косика, Президія nonpo– тів, продавши їх совєтсько- тові Федерального Бюра свою обіцянку, дану ним голова Президії Верховної Загострюється конфлікт поміж
ня при українстві якнай- сила його до короткого му урядовцеві за 3000 доля- Інвестигації, що їх він подав два тижні тому, що най- Ради СССР Леонід Бреж-
більшої кількости українсь- привіту. Він вітав Конгрес рів. В. Кампілеса, який має 15 листопада. Адвокат В. дальше до червня наступно- нсв перестеріг З'єднані
Церквою і властями в Чіле
кої молоді, яка буде то- від Об'єднання Українців 23 роки правдоподібно че- Кампілеса твердив, що під- го року в Ірані відбудуться Стейти Америки перед мо- Сантіяго, Чіле. - lepap– трішніх справ Сергія Фер-
това продовжувати зма- Франції і тамошніх сумів- кає досмертне ув'язнення. судного змусили до цього вільні демократичні внбо- жливою, вою,
зокрема військо-
інтервенцією в Іра- хія Римо-Католицькоі Цер- нандеза до речі, одного з
гання з комуно-московсь- ців, вказуючи на деякі Вирок запав після 8-денної роду зізнань, однак В. Кам- ри і будуть зліквідовані всі
ні, бо Іран, сусідує з СССР, кви в Чіле посилила натиск перших невінськовиків в
кими окупантами, що його труднощі в праці і просив розправи перед федераль- пілес під час судової роз- дотеперішні зарядження, який, мовляв, почувався б на військовий уряд прези- кабінеті президента Піно-
започаткували старші. Центральну і Крайові Уп ним окружним суддею Фі- прави про це нічого не зга- які мають на меті запобіг-
ти громадянській війні і в загрожений такою прямою дента Аугуста Піночета в чета - не увінчались ус-
Вступну молитву провів рави допомогти набути по- Глом МекНагі, мол., і по 10- дував. країні. На окремому прий- інтервенцією. Політичні ко- справі постійних порушень піхом. хоча ше минулого
о. Роман Мірчук, до речі, сілїсть, на якій сумівш годинних нарадах лави при- ментатори думають, що прав людини, загострюючи травня Фернандсз заявив
колишній член ЦУ СУМ, а нятті, яке відбулося в коро-
Франції задумують роз- сяглих на протязі двох днів. Обидві сторони — оборо- лівськіЙ палаті для парля- таку заяву спричинила дис- конфлікт, який існує від публічно, шо уряд ..радо
присутні делегати відслі- будувати табір і посилити В. Кампілес, працював в нець і прокуратор - noro– ментаристів і членів уряду, кусія між американськими часу упадку марксистського розгляне будь-які матерія-
вали ,,Боже Великий". свою виховну працю. Сі-Ай-Ей від березня до дилнея в тому, що Кампі- шах Різа Паглеві підкрес- сенаторами, які недавно уряду президента Сальва- ди про пропавших осЮ".
Після цієї формальної На другій пополудневій листопада 1977 року, зай- лес все своє життя хотів лював, що він плянує до- відвідували СССР, і голо- дора Альєндс Ґоссенса. Єпископи твердять, що во-
частини делегати обрали (Закінгення на crop. 4) маючи позиції нижчого бути американським шпи- держати кожного слова, вою Ради Міністрів Алексі- Цей конфлікт може наб- ни доставили властям доку-
рангу працівника. Йому за- гуном і тому він пішов пра- даного ним провідникам см Косигіним в справі джс- рати драстичних форм нас- ментацію про 450 пропав-
кинули чотири, поміж со- цюаатн до Сі-Ай-ЕЙ, але із- опозиції і народові ще перед тових літаків МІҐ-23, які тупного тижня, коли тут в шнх осіб. Уряд зігнорував
Відбулися наради директорів бою пов'язані, шпигунсь- за цього, що йому не дали встановленням військового СССР недавно передав Ку- столичній катедрі відбува- цю документацію, -- твер-
кі афери і два крадежі. Зок- праці в оперативному сек- уряду 6-го листопада ц. р. бі. Заява Брежнєва була тиметься міжнародна кон- дять єпископи. - з уваги на
Українського Інституту Америки рема В. Кампілесові заки- торі, він її покинув. Обид- 4)еренція в справі прав лю-
Заяву Шаха піддержано опублікована в газеті „Пра- дини з участю ієрархів Ри-
його ..особисте й органіч-
нено крадіж технічного пра- ві сторони також погоди- вда", органі ЦК КПСС, з нс пов'язання" з органами
НюЙорк(Р. С). - Увів- пана Скубика. Пелагію вильника КГ-11 сатслітноі лнея в цьому, що мотивом конкретними кроками уря- 19-го листопада. мо-Католицької Церкви в безпеки.
торок, 14-го листопада ц. p., Дзвіню Орловську, д - ра системи нагляду, що його зустрічі Кампілеса із со- ду, який наказав прокурату- Чіле та визначних особнс-
тут у власних приміщеннях Юрія Логуша, ред. Романа він продав під час свого вєтським урядовцем було рі „лагідно" підходити до тостей з інших країн. Гос- Конфлікт поміж PHMO–
відбулось засідання днрек- Ільницького і проф. Марка відпочинкового перебуван- сподівання, що якщо він справ ув'язнених, а тепер Ще того самого дня пре- подарем конференції є ар- Католицькою Церквою і
торів Українського Інсти- Сидорака. Дату річних за- ня в лютому^ і березні в нав'яже контакти зі совєта- суджених КОЛИШНІХ ДСМОН- зидент Картер, у заяві, що її хиєпископ Сантіяго. кар- чілійськими властями по-
туту Америки (УІА). У засі- гальннх зборів і святкуван- Атенах, Греції. Урядовці ми, Сі-Ай-Ей, його затруд- странтів, але натомість подав до публічного відома динал Рауль Сільва Генрі- чав кристалізуватися вже
данні взяли участь: прези- ня 30-річчя Інституту, які Сі-Ай-Ей твердили, що бра- нить як „подвійного" аген- строго судити тих, яким речник Державного секрс- кез. а в ній заповіли свою під час перших місяців уря-
дент УІА Теодор Джус, йо- мали відбутися 2-го груд- куе ще інших 16 копій цього та. докажуть корупцію і хабар- таря Сайруса Венса, onpo– участь такі діячі в ділянці дування військового режи-
го заступник інж. Остап ня ц. p., перенесено на кві- ництво в часі їхнього уряду- кинув твердження Брежнє- прав людини, як Мартін му. який наказав усунути 80
Балабан, секретар д-р Іван тень 1979 року. Рішено від- вання. Між арештованими ва і поновно висловив під- Енналс, директор Міжна- священиків „радикальних"
Флис, скарбник д-р Михай- ступити приміщення ІНС- J1. Гуцалюк бере участь у виставці високими урядовцями зна- держку Шаха в його захо- родної Амнестіі, Андрес
ходиться також колишній дах привернути домашній Агіляр. президент Міжамс-
поглядів. Але церковні чнн-
ло Пізнак, маестро Петро титуту від 4-го до 10-го ники в Чіле ПОСТІЙНО СЛІД-
Андрусів, Йосип Лисогір, грудня ц. р. на виставку в Парижі прем'ер-міністер Амір Абас спокій в Ірані. риканської комісії прав лю- кували за порушенням люд-
д-р Василь Вереш, д-р Ми- слов'янських мистців, яка Говсйда і ген. Ментулаг „Як президент Картер дини, Вілліям Томпсон. ських прав, публічно наго-
рон Зарицький, д-р Ростис- мас відбутися в рамках Париж, Франція. - У гресом - перебудовуеть- Нассірі, колишній шеф вже згадав", — сказано в президент Крайової Ради лошуючи такі проблеми як
лав Сочинський і адміні- „Тижня слов'янських куль- „Бібліотек Насіональ", яка ся і зміняється. Саме й тому контррозвідки. заяві. — „З'єднані Стей- Церков в ЗСА. французький убогість, занепад в еконо-
стративний директор Юлі- тур" під протекторатом по- є рівночасно музеєм гравюр вищезгадана бібліотека за- Політичні спостерігачі ти не мають наміру встря- кардинал Франсуа Марті, міці, безробіття та обме-
ян Ревай. садника Ню Йорку Едварда естампів-графікн і мас най- купила ці дереворізи, щоб вважають, що останнє рі- вати у внутрішні справи бразилійський кардинал ження політичних і громад-
Відкриваючи наради, Т. Кача і Відділу освіти міста більшу збірку цього роду їх мати у свой ПОСТІЙНІЙ шення нового іранського жадної іншої країни", а віст- Паульо Еварісто Арнс та дянських свобід Цс н на-
Джус теплим словом зга- Ню Йорк. У виставці візь- мистецтва в цілому світі, у збірці. Після закінчення, уряду придумане з метою ки про такі мнимі намаган- інші особистості. сторожує уряд Піночета.
дав недавно померлого дов- ме участь коло ЗО мистців листопаді розпочалася внс- виставка буде повторена в привернути довір'я народу ня називається ..цілковито Минулого тижня чілійсь- який вже кількакратно ви-
голітнього члена управи різних слов'янських націо- тавка „Нові набутки кабі- різних великих містах Ев- до Шаха і нового кабіне- безпідставними". кі римо-католицькі ієрархи пустив на волю велику кіль-
Інституту, св. п. Павла Чор- нальностей, серед них yxpa– нету естампу", в якій бере ропи. ту, який складається з 6-ох В заяві Білого Дому при- звернулися з протестом-пе- кість заарештованих за ан-
номи. Присутні мовчанкою їнці Югін Соловій, Яків участь видатний українсь- військовиків і 5-ох цнвіль- гадусться, що власне Со- тицісю до найвищого суду в тирежимну діяльність осіб.
вшанували покійного. Го- Гніздввський, Любослав кий маляр Любослав Гу- У каталозі зазначено, що них осіб, під керівництвом вєтський Союз твердив, що справі 651 особи, які ,.зннк- Чілійські власті не прихо-
лови комісій склали звіти з Гуцалюк і Ніна Климовсь- цалюк із чотирма двоко- Л. Гуцалюк народжений у ген. Ґоляма Різа Азгарі, він не буде встрявати у вну- ли" після арешту властями, вують підозріння, що Ри-
діяльности за останні два ка. Як делегатів на Третій льоровими дереворізами, Львові, Україна, хоча спо- який недавно проголосив 6- трішні справи Ірану і шану- вимагаючи негайної інвсс- мо-Католицька Церква в
місяці. СКВУ обрано д-ра М. Піз- на яких здебільше сцени зі чатку хотіли подати, що пунктову програму для ватиме його територіяльну тнгаціі. Чілійські єпископи цілій Південній Америці
До Інституту прийнято нака, д-ра В. Вереша і Ю. старих закутків Парижу, місце його народження — встановлення ладу і поряд- інтегральність, сувсрен- підкреслили. ЩО ЇХНІ ПОПЄ- просякюга ..лівими еле-
п'ятьох нових членів: Сте- Ревая. який, на жаль, згідно з про- це СССР. ку в Ірані. Минулої п'ят- ність й незалежність. редні заходи в міністра вну- ментами"
^ФФФФФФФФ^ФФФ^^^^^ФФ^ФФФФ^ФФФФФФФФФ^ФФФФ^

НЕДІЛЯ 26-го ЛИСТОПАДА - ВЕЛИКА МАНІФЕСТАЦІЯ В ОБОРОНІ УКРАЇНИ


ІфФЙІІІЇФФііЮФФФІІЙНіФвФМіЬФФі^
-?
-Т Т.іі ' М
У: С fc
СВОБОДА, СЕРЕДА, 22-го ЛИСТОПАДА 1978

М. Платковський Ілля Дмитрів Роман Борковський


CBOBOAA^SYOBODA
ГХМІМСІХИЙ щомнник ЯК ДУМАЮТЬ ,ПО ДОРОЗІ В КАЗКУ
и k В 4 І ft І А Л

F O U N D E D 1893
Н А Ш
ЗА ПРАВИЛЬНІСТЬ ПІДХОДУ 99Л

СЛсгаїтал newspaper published daily except M o n d a y s and noli


НА БАТЬКІВЩИНІ ДО ОРГАНІЗОВАНОГО Докія Гуменна. Минуле пливе в прийдешне. Розповідь
days by the U k r a i n i a n Natiun.il Association, inc. at про Трипілля, 1978. 384 ст. імостр.. Ню Йорк, Вільна
30 Montgomery S t r e e t . Jersey City. N.J.– O"MOi "'' У році 1978 сповнилося 60
літ від того часу, коли 22-го
уваги тих, які боролися за
утримання нашої держав-
ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ Академія Наук у ЗСА.
РЕДАГУЄ КОЛЕГІЯ У СКЛАД! (поазбучно): січня 1918 року Українсь- ности, встановленої 60 ро-
Любов Колснська. Володимир Лсвснсць. Зенон Снилнк. Василь ка Центральна Рада своїм ків тому. Один з таких ре- м Це без сумніву одна із критн нам світ наших пра-
Тершаковець (тепер вигонуючий обов'язки голови Колеги) І 4-им Універсалом nporo– альних політиків (беремо це Другим доволі широким ква, рідні школи, культурні найбільш замітних і вартіс- предків, але це без сумні'
Свген В. Фслорснко. лосила незалежність, само- лише як один з багатьох і не менш різноманітним установи, рідна мова й по- ннх появ на українському ву її opus magnum в тій
стійність і суверенність Ук- прикладів) писав про цю сектором являється uep– бут - це те, що ДОПО- книжковому ринку в біжу- ділянці. Надхненням для
ieeoiiU Class Hostage pa'.d at the Post Office of Jersey City, . v j раїнської Народної Респуб- справу таке: нині ціла ковно-релігійний відтинок магає діяспорі зберегти чому році Згідно з піднаго- неї в тій же праці була рід-
Accepted for mailing at special r a t e of postage provided foi JV українського наиіонально- свою ідентичність І на її ловком - це дійсно розшь на мати, що зберігала я
Section 1130 of Act of October 3. 1917 - authorized July 31. 19:3. ліки. Тому й зрозуміло, що Україна бореться не за
Світовий Конгрес Вільних У HP, а за поширення прав го буття, що охоплює По- базі розвивати також полі- відь про Трипілля, точніше побуті всі прастарі звичаї,
П е р е д п л а т а : на рік - 530.00, на пів року Українців у листопаді ц. р.
S16.00, на.; міся- УССР і П фактичного yca– місну Українську Като- тнчні аспірації, ступаючи про Трипільську культуру і які звичайно передавалися
Ш - 59 00, Д л я членів У Н С о ю з у 65 ( міс З а кожну зміну ад- відзначуватимс це знамен- мостійнення чи принаймні лицьку Церкву, Українську нога в ногу з нацією на полі не студія, не наукова розвід- по-жіночій Лінії. Другим
реси 2 5 с Чеки і ' m o n e y orders" виставляти n a ' S v o b o d a " .
не в нашій історії шести- за її українське облич- Автокефальну Православ- боротьби. ка, але якраз розповідь на- стимулом був брак у нас
fO Box 346 десятиріччя. чя ” („Українські Вісті" ну Церкву, Об'єднання Якщо це наше з'ясуван- писана популярною мовою приступно написаної книж-
J e r s e y City. N.J. 07303
Правда, українці в дія- число 36-37. Новий Ульм v Свангеликів, деякі інші ві- ня місця й ролі рідної і стилем, що сприяє nepe– кн про трипільську куль-
спорі урочистими академія- вересні 1972 р.) ровизнання, різні конфесій- Церкви в національному данні скомплікованої про- туру та виникаючі з нез-
ми, зборами, статтями в Відповідь на ці думки иі або півконфесійні уста- житті відповідає дійсним блемн до легкого її спрнй- нання неясні, а : то й бала-
пресі тощо вже відзначи- реальних політиків знахо- нови, товариства, братст- потребам,. 'якГ знаходять няття пересічному читачеві, мутні уявлення про неї. І то
В надії на наш День Подяки ли цю велику річницю у
нашій новітній історії. Та-
днмо у самвидавному жур-
налі з України „Українсь-
ва й рухи, включаючи сю-
ди також і рух за поміс-
своє віддзеркалення в іс- тобто ляїкові. Але легкість в колах навіть освічених
торії і мають місце та пот- стилю, яким авторка май- людей нашої еміграції.
Коли в 1941 році Конгрес ЗСА встановив законом День кож різні політичні й rpo– кий Вісник" 4.7-8. видан- тність УКЦерквй. ребу сьогодні, тоді і на стерно орудує (вона ж наша Авторка поставила собі
Подяки як національне свято для всіх мешканців цієї мадські установи та opra– ня з весни 1974 р. Насам- Цей сектор всякає най- цьому полі необхідно за- відома письменниця) може завдання познайомити чи-
країни, то цс властиво було тільки підтвердженням нізації у своїх відозвах чи перед треба ствердити, що глибше в українське cyc– гострювати й поглиблю" декого ввести в помилку, а тача зі здобутками чотн-
довголітньої традиції, початки якої сягають до третього зверненнях уже теж віддали підпільний український рух, пільство всюди, де існує вати увагу та заінтересу- зокрема тих, що не поціка- рьох поколінь дослідників
десятиріччя ХУН-го сторіччя, коли до берегів тоді ще не належне українському на- що його репрезентує зга- свобода для організаційно- вання по змозі найшнрших вилися пильніше відклика- трипільської проблеми.
зовсім привітної Америки причалили пілігрими з Англії, ціонально-державному свя- даний самвидавний жур- го розвитку церковно-релі- прошарків суспільства. мн до джерел, яких (від- Перша частина присвячена
одна з перших груп імігрантів, які знайшли волю й тові. Проте, не може повз нал, визнає позиції бороть- ГІЙИОГО ЖИТТЯ. В ПІДС0ВЄТ- Для цього уже покладено кликів), нараховується аж здобуткам археології, що
пристановище в Новому Світі. Слід пам'ятати, що цю річницю пройти мовчки би за відновлення україн- ській Україні й у країнах. певні основи, а клич їх 224. А ті джерела, це ccp– почалися з піонерськими
пілігрими вибиралися в дорогу і затяжну подорож в і СКВУ ПІ коли їїдутьг ської незалежної держави, а сателітів з українськими Святостй Патріярха.^ЗЙоі йозні студії, монографії та розкопками Київського ар-
невідоме на кораблі "Мейфлавср не в пошукуванні ся до Ню Йорку делегати зовсім не ,,за українське етнографічними землями сифа про поєднання у статті з ділянок археології, хеолога, Вікентія Хвойкн,
матеріяльних достатків, а права на релігійну свободу. Не від українців з усіх країн обличчя" УССР, бож зреш- та населенням цей сектор Христі повинен стати під- антропології, етнографії й При КІНЦІ ХІХ СТОРІЧЧЯ;
всім з них дозволив Всевишній дочекатися першого Дня некомуністичного світу. тою, цього „українського діє підпільно. хоплений усі ми сторонами. етнології Ними дуже СОЛІД- Друга частина. - це інтер-
Подяки в колонії Плимут в теперішньому стейті Массачу- Цим українська діяспора не обличчя" досягти немає Як на політичному, так і Третім важливим і ши- но „підбудована" розпо- претація захованих посьсн
сетс, бо сувора зима, брак харчів і пошесть дуже прорідили лише відзначить велику по- змоги. Це ясно випливає з на церковно-релігійному роким відтинком організо- відь. годні народних звичаїв у
ряди нових поселенців. Але коли Господь винагородив дію минулого, але й засвід- таких слів, надрукованих в полі, постійно відбувають- ваного життя являється Відомий російський філо- світлі етнології, антропо-
їхній мозольний труд обильними жнивами, пілігрими чить свою вірність тим на- „Українському Віснику", а ся процеси різних перемін, суспільно-громадський сек- соф Бердяєв ділить народи логії та лінгвістики. Та ін-
рішили подякувати Йому, встановивши восени 1621 року шим національно-дсржав- саме: поневолені наро- співтворцями та промото- тор, до якого прннапежні на народи початку і кінця. терпретація привела автор"
Свято День Подяки, яке глибоко закорінилося в духовості ним ідеалам, які виника- ди російської імперії існу- рами яких стають ієрархи, всі крайові центральні ус- Російський нарід він зара- ку до вндвнгнення СМІЛН-
американського народу. ють зі змісту слів 4-го Уні- ють і борються за свою духовенство й миряни. танови, репрезентації, їхні ховує до народів тієї дру- вої гіпотези, що трипільці
Своїм змістом і символікою День Подяки має окреме версалу: нашу рішучість незалежність, хоч в неймо- Найбільш важливим керів- надбудови міжкрайового гої категорії, йому прнта- - це наші далекі предки,
значіння для українців в ЗСА. Канаді та інших країнах боротися за здійснення то- вірно важких і складних ним елементом у цьому характеру, молодіжні opra– манне прагнення до нсгації хоч і не єдині. Про дальші
вільного світу. Бо й наші батьки і ми опинилися в різні го, що було проголошено і умовах, і боротьба ця буде процесі являється ідея ЄД- нізації, крайові спілки, то- того, що існує; він прагне до перетворення на терені існу-
періоди останього сторіччя на не менше бурхливих водах, встановлено 60 років тому і щораз посилюватися, не ности, солідарности й ук- вариства, станові організа- чогось радикально нового, вання трипільської культу-
спричинених світовими завірюхами, на менше чи більше що було знищено внаслідок зважаючи ні на який терор раїнськости у пов'язанні з ції тощо, яких поєднує в що можливе тільки після ри після її занику, та про
вигідних ..кораблях", в пошукуванні пристановища і агресії совстської Москви. окупантів..." Або інша ци- універсальністю, яка домі- одну цілість загально-rpo– якогось апокаліптнчного інших наших прапредків
свобілного життя. Як і пілігримів, не зовсім привітно Щорічне відзначування тата: „Немає в світі такої нувала в українському цер- мадський зміст праці з знищення існуючого світу. говориться в епілозі.
зустрів наших перших поселенців Новий Світ понад 100 Актів 22-го січня (Актів сили, яка могла б скорити ковно-релігійному житті більшою чи меншою opi– Большевизм, це тільки Авторка твердить, що
років тому. Але як і перші пілігрими, наші перші поселенці Самостійности і Соборнос- наш нескорений народ! На від самих початків і яка не єнтацією в ідейній площи- один із довгої черги росій- „Трипіля поклало основи
зуміли перебороти первісні труднощі, ставши повновар- ти) мас велике значення не місце сотень поляглих чи раз була остоєю нації у ні на одні чи інші полі- сьхих апокаліптичних (мос- нашого національного сві-
тісними громадянами країн свого поселення і поставивши тільки для нас. тих. які жи- ув'язнених свідомих борців важких хвилинах її життя. тичні рухи, або лише на ковських) рухів, що обіцяє ТОГЛЯДу І ВИТВОРИЛО СВ0Є-
основи сьогодні вже сильної української громади у вуть у країнах вільного сві- за волю України тепер при- Рідна Церква для поне- загальні принципи націо- побудувати новий, нібито рідність, якої немає у ВСІХ
вільному світі, представники якої власне під час цьогоріч- ту, але, може, ще в біль- бувають тисячі. Цей про- воленого народу — це одна нального світогляду та іде- безконечно кращий світ, на наших слов'янських cyci–
ного Свята Дня Подяки відбуватимуть Третій Світовий шій мірі для тих, що псребу- цес вже не спинити жадни- із дуже важливих підвалин ології. руїнах старого. дів" (ст.ЗЮ). В тому якраз
Конгрес Вільних Українців. вають у підневільному ста- ми фашистськими метода- його самобутности. Такою Велика частина тих ус- Якщо прийняти, що в криється велика рол я три-
Для нас українців у вільному світі День Подяки мас ще й ні під ворожою окупацією. ми. Ми твердо переконані в важливою підвалиною стає танов та організацій заре- твердженні Бердяєва є доля пільської культури у нашо-
інший, особливо болючий, вимір. Бо тоді, коли ми тут Вони бо не можуть, як ми. нашій кінцевій перемозі..." Церква і для тієї частини єстрована в державних ін- рації, то український нарід, му пізнішому історичному
втішаємося духовими й матеріяльними благами і склада- відзначити цих великих річ- Далі варто підкреслити, народу, яка живе в роз- ституціях цих країн, де з протилежності до росій- розвитку.
тимемо подяку Всевишньому за них, наш нарід все ще ниць. але напевно довіду- що ..Український Вісник" СІЯИИІ ПО РІЗНИХ КОНТННЄН- вони діють. Ця peecTpa– ського, треба зарахувати до Особлива вартість КНЮК-
ються тими чи іншими ДО- називає московських кому-
перебуває в кігтях комуно-московської неволі, поборю-
ністів і їхніх вислужників в тах та країнах. Рідна Цер- ційна сторінка дає їм фор- народів початку. Для укра- ки випливає із сполучен-
ючи не природою накинену недолю, але національний рогами, що цс робимо за мальне право широкої ді- їнця майбутнє не протис- ня ретельної ерудиції З ВІЗІ-
гніт, встановлений безжалісним окупантом. Про це нам них ми тут. а цей факт без- Україні „російськими оку- яльности в рамках закону, тавляється минулому; воно онерською інтуїцією, що
слід пам'ятати у Свято Дня Подяки і молитись з вірою, що умовно підбадьорює їх у пантами", а УССР фор- ва - У HP, яка відстоюва- що задовольняє усі льо- з нього природно випливає, поруч з якостями стилю
недалекий вже день подяки і для нашого знедоленого, але їхній нерівній боротьбі з мою російсько-совстської ла свій народ і його тери- кальні й досить велику хоч і шляхом змін та пе- дають дуже цікавий та по-
нескореного,.українського народу. ворогом української дер- окупації в Україні. СССР - торію". Або: „На почат- частину загально-націо^ ремін; він залюбки звер 1 читний твір. Іще 0ЖИВЛЯ-
4,
жавности і дає їм наснагу це фашистська імперія (що ку 30-их років живими були нальних прерогатив, одна-.” ” тається до' свого далекого" ^Чют^їbт^^люcтpaцiІ (!XlJo
витривати у цій боротьбі. Ж ТОДІ СОбоЮ ЯВЛЯЄ ПІДЛЄГ- в пам'яті народу змагання че позбавляє їх права го- минулого і то не виключно ліч) збережених матеріяль-
Але — що і як думають ла СССР УССР? - приміт- за незалежність, започат- ворити від імени більшої часів блискучого початку них залишків трипільської
Перемога демократії про ці річниці минулого ка автора), Ленін — цс той. ковані У HP". І таких покли- частини українців чи осіб державности з Київської культури та влучно підібра-
наші земляки на батьків- який започаткував понево- кувань на Українську На- українського походження, Русі, але ще дальшого, коли ні зразки народних обря-
щині? Чи вони згадують лення українського й інших рОДНу Р е с п у б л і к у (ЧИ, В СКО- як це їм формально і прав- то в сумерках мало знаних дових пісень. Слід згадати
У кінці жовтня еспанський парлямент великою біль- про часи нашої визвольної неросійських народів, а в роченню. У HP) маємо біль- но прислуговує. віків творилися перші СОЦІ- також, надзвичайно гарне
шістю голосів, включно з голосами комуністичних боротьби і чи ці часи ма- Україні бачимо тепер най- ше. Це свідчить про те, що в яльні й культурні форми оформлення і добрий папір.
парляментаристів, прийняв нову демократичну консти- гіршу форму колоніялізму. Україні не забули про часи Всі ці установи та ор-
ють значення для тої боро- ганізації являються сувере- життя його предків. Це МИ- Минуле, - каже авторка, '
туцію. яка, після всенародного референдуму в грудні тьби, яка в сучасному, саме Та найбільше цікавити нас нашої визвольної боротьби нуле, не є тільки предмс- живе в нас і разом з нами
1978р., основно змінить еспанську державну систему і може те. що „Український і про добу Української На- нами своїх рішень і праці
під цю пору відбувається на том зацікавлення, воно жи- „пливе" у прийдешне. Вона
закінчить остаточно залишки диктаторського панування нашій батьківщині? З цьо- Вісник" багато разів покли- родної Республіки. Зреш- лише так далеко, як на це ве в сучасності, в душі у кра- відмічує суттєву ролю ук-
Франціска Франка. Нова конституція у багатьох відно- кається, власне, на Укра- дозволяє їхній статут чи
го приводу варто пригада- большевицька npona– акт реєстрації. Ані одна із їнця. Пребагата спадщина раїнськнх жінок в зберсжен-
шеннях дуже різниться від попередніх 10-ох еспанських ТИ Собі ДУМКИ І ВИСЛОВЛЮ- їнську Народну Республіку, тою, ґанда. намагаючись очор- цих організацій не назива- українського фолкльрру, ні та переданні щораз то
конституцій. Вона, в першу чергу, встаноевляє парлямен- вання деяких наших т. зв. як на справжню українсь- й осмішувати добу ється політичною, хоча в рештки стародавніх рнтуа- новим поколінням наших
.тарну монархію в країні, гарантує основні громадські реальних політиків. Ще нс- ку державу. Ленін - читае- нити HP, сама не дає тій добі конкретній роботі може ке- лів, звичаї зв'язані з соняш- прадавніх традицій. Це має
права для усіх громадян Еспанії без різниці їхніх релігій- давно ці реальні політики мо в „Українському Bic– У
них, політичних, групових чи інших приналежностей, чого твердили, а подекуди твер- нику" відійти в забуття. руватися мотивами полі- ннм цнклем та з важливи- свій початок з матріярха-
сприяв утриман- Всі ці факти і настрої, які тичними, що випливають мн подіями в житті людини ту трипільських часів. Не
наслення Еспанії вже давно очікувало, встановляє опіку дять ще й тепер, шо в Укра- ню України у стані безправ-
над сиротами, інвалідами та іншими упослідженими їні забули вже часи Укра- ної колонії Росії. Законний панують і ширяться в Укра- із групових чи загально- (весілля, похорони) ОЖИВ- можу перебороти спокуси,
групами, доручає урядові опікуватись шкільництвом і їнської Народної Республі- уряд Української Народно! їні саме під цю пору, мають національних інтересів. їх- ляють минуле і дають су- щоб не навести на захіяг
часникам ключ до його роз- чення надхненного гимну
вихованням молодого покоління тощо. Конституція ки і її боротьби проти різ- Республіки - Центральна мати на увазі делегати ІІІ- нє формальне право заби- гадки. на пошану наших жінок-
ліквідує також кару смерти, надає права голосу усім них ворогів нашої держа- Рада — не прийняв ульти- го СКВУ, коли будуть прий- рати голос у справі Украї-
громадянам від 18-го року життя, відділяє Церкву від ви; там. мовляв, існує те- мативних вимог Російсь- матн відповідні резолюції. ни важливе так довго й так Немає, здається, сьогод- зберігальниць (ст. 292)..
держави, надає широкі автономні права національним пер реальна УССР, долею кого уряду, отже незалсж- Україна не забула про свою далеко, як це випливає із ні на еміграції людини, що „Жінки-охоронниці. На
меншинам і провінціям, що, на думку багатьох політичних якої турбуються наші зем- на Україна стала реальніс- справді незалежну і сувс- кровних, родинних і куль- так любовно відносилася б наших очах відбувається тс
аналітиків і спостерігачів, напевно спричиниться до ляки. виходячи, так би мо- тю". У другому місці пи- ренну Державу у формі У Н- турних пов'язань із нацією, до нашого далекого мину- саме. В сьогоднішній Ук-
політичної стабільности в Еспанії. Республіки і Україна бо- з якої вони вийшли. - - лого, як авторка повищої раїні жінки похилого віку
внти. з „рсалітету" УССР і шеться, маючи на увазі рік реться за відновлення саме книжки. Це, до речі, не пер- перебрали на себе охорону
Очевидно,нова форма демократичної конституції накла- не займаючись справами, 1918, що „на той час вже такої суверенної і народо- ша її книжка в якій вона
дає також великі обов'язки на громадян і уряд,регулює ді-” які колись стояли в центрі існувала Українська Дсржа- - правної Держави. (Продовження буде) старається збагнути й від- (Закінеенюта-бтор. 3)
яльнїсть політичних партій,включно з Комуністичною,як-
що вона в майбутньому не б де займатися підривною дія-
льністю і не буде діяти проти інтересів Еспанії.Про ці обо-
в'язки побіжно згадував у своїй промові теперішній пре- несправедливості, обмані, безбожництві та деправації й кажіть з Ісусом Христом: „Хай буде воля Твоя, Отче
м'ср-міністер еспанського уряду Адольфо Суарез,гово- людоїдна система державного капіталізму довела багатий Небесний". - Принята для Божої волі смерть - цс свята
рячи про абсолютну перевагу західньої демократичної сис- недавно край до повної руїни. Перед трьома роками жертва, що з жертвою Ісуса Христа злучена, принесе Вам
теми і про історичну хвилину в житті еспанського народу, „КРОВ РОБІТНИКІВ,ЩО В ГОЛОДІ Зверхник Католицької Церкви св. Отець Папа Пій ХІ Небесне Царство, а цілому народові спасіння.
енергійно протестував проти всього, що в большевизмі є Надія наша в Бозі. ' .
про яку згадуватимуть в майбутньому „покоління й істо-
рія нашої країни". Будучи дуже обережним політиком,пре-
ОРАЛИ ЧОРНОЗЕМ УКРАЇНИ, противне християнству. Богові та людській природі, Дано у Львові в день св. Ольги, дня 24-го липня р. Б. 1933.
м'єр Суарез тільки натяком пригадував своїм землякам КЛИЧЕ ПРО ПІМСТУ ДО НЕБА..." перестерігаючи перед страшними наслідками таких АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ, Митрополит, ГРИГОРІЙ
про існування у світі бюрократичного ,.соціялізму", про злочинів — і цілий католицький світ, а з ним і ми лучилися
„антинародні конституції" в багатьох країнах східнього і з тим протестом. Днесь бачимо наслідки поступування ХОМИШИН, Станиславівський Єпископ, ЙОСАФАТ
західнього світів, про перевагу західньої демократичної большевнків; положення з кожним днем стає страшніше. КОЦИЛОВСЬКИЙ, Перемнськнй Єпископ, НИКИТА
форми правління, про більшу життєздатність і гнучкість Вороги Бога і людства відкинули релігію — основу БУДКА, Патарськнй Єпископ, ГРИГОРІЙ ЛАКОТА,
демократичної системи на Заході і про пошану до цієї Вищенаведсні слова взяті із історичного послання суспіьного ладу, відібрали свободу — найбільше добро Перемнськнй Єпископ Пом„ ІВАН БУЧКО, Львівський
системи еспанського народу, який на власному досвіді Української Католицької Ієрархії Західньої України, яке людини, зі свобідних горожан — селян — зробили єпископ Пом., ІВАН ЛЯТИШЕВСЬКИЙ, СТЯЯИС-
переконувався про вартості диктаторського і демократнч- вона під проводом Слуги Божого Митрополита Кир невільників і не мають досить розуму, щоби їх кормити за лавівськнй Єпископ Пом."
ного устрою. Андрся Шептнцького видала в обороні безборонного тяжку невільничу працю в поті чола. До цього послання було додане ще такс:„Пригадується
Багато західніх аналітиків і політичних коментаторів населення Східньої України в час голодової облоги 45 На вид таких злочинів німіє людська природа, кров усім Всеч. Отцям, що при кожній Службі Божій належить
писали свого часу про „небезпечні закрути" еспанської років тому. стинеться в жилах. Безсильні принести якунебудь матері долу чувати при мирній і сугубій єктенії прощення служби
поднктаторської політики і про загрозу для Еспанії з боку По всіх місцях нашого поселення відбуваються відпо- яльну поміч конаючим братам, взиваємо наших вірних, „Во время всенародної скорби" аж до відкликання".
радикальних елементів, зокрема комуністів й інших відні імпрези, щоб відзначити це найбільш жорстоке в щоб молитвами, постами, всенародною жалобою, жерт- Орган українського католицького духовенства в Захід-
марксистських угруповань. Тим часом в Еспанії перемогла історії людства винищування невинного населення. вами і всіми можливими добрими ділами християнського ній Україні „Нива", коментуючи, цей історичний заклик
демократія і про цс вже можна сьогодні відверто говорити, Жадний нарід протягом історії не зазнав такого страш- життя випрошували з неба помочі, коли на землі нема Галицької Ієрархії, закликав до єдности в обороні братів у
завдяки багатьом здоровим державницьким елементам, ного удару — „голокосту", як саме українці. Йшлося тут не ніякої надії на людську поміч. (,.,,-г. Східній Україні „Нива" писала: „Послання Архнпастнрів
які працювали в напрямі оздоровлення країни і виключен- тільки про винищення тодішнього населення України, щоб А перед цілим світом знову протестуємо проти переслі- це теж і то в першу чергу, поклик до українського
ня від впливу на політичне життя анархістичних і змусити його піти в чередний триб життя-колгоспи, але дування малих, убогих, слабих, невинних та гонителів громадянства по цей бік Збруча, щоби воно на пекольний
підривних елементів. Немає сумніву, що символ короля цей штучний голод у своїх наслідках стримав природний оскаржуємо перед Судом Всевишнього. плян московських большевнків зареагувало негайно
Хуана Карльоса і поміркований напрямок у політиці приріст населення України, отже попри тих сім до десять Кров робітників, що в голоді орали чорнозем України, голосно й успішно. Не сміє бути у нас незгоди і розбиття
теперішнього прем'єра Суареза. луже допомогли демокра- мільйонів винищених голодом, треба ще додати кілька кличе про пімсту до неба, а голос голодних женців дійшов нині, коли наш материк перед небезпекою навіть фізичної
тичним силам прийти до голосу і закріпити демократичні мільйонів втрат через отримання природного приросту до ушей Господа Саваота.. заглади". І дійсно зараз після проголошення Послання
свободи в Еспанії. Невтральність еспанської Комуніс- населення України. Згадуючи цю сумну сторінку нашої Усіх християн цілого світу, усіх віруючих в Бога, а Галицької Ієрархії, оснувався у Львові: „Український
тичної партії, яка не захотіла бути лакеєм комуно- історії, яка нині вже висвітлена всесторонньо очсвид- особливо всіх робітників і селян, педеусім усіх наших Громадський Комітет Рятунку України", до якого
московського імперіалізму, також злагіднювала загальну цями, хочемо навести повністю це історичне послання земляків просимо прилучитися до цього голосу протесту увійшли представники всіх українських центральних
атмосферу і напруження серед політичних сил. які бажали Галицької Ієрархії, бо вона є наявним свідоцтвом, як живо та болю й розповсюдити його у якнайдальші країни світу. установ.
закріпити свої впливи у новій ситуації. Все цс принесло переживало населення західньої вітки українського народу Усі радіостанції просимо рознести Наш голос цілому На Заході широку допомогову акцію голодуючим
загальні користі для населення Еспанії. трагедію своїх братів у Східній Україні. світові; може дійде він і до убогих хатин конаючих з зорганізував Архиєпнскоп Відня кардинал Інніцер, який
У ..Львівських Архиепархіяльних Відомостях" за голоду селян. закликав цілий світ про поміч голодуючим в Україні
липень 1933 року на першій сторінці знаходимо такий Нехай перед страшною смертю серед лютих страждань Кардинал Інніцер звернувся в першу чергу доМіж-
заголовок: „ УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ ЄПИС- голоду буде для них хоч малою потіхою гадка, що їх брати народного Червоного Хреста, щоб він повів негайну
УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ КОПАТ ГАЛИЦЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ПРОВІНЦІЇ В знали про їх страшну долю,над ними боліли і терпіли,за допомогову акцію голодуючим.
СПРАВІ ПОДІЙ НА ВЕЛИКІЙ УКРАЇНІ ДО ВСІХ них молилися. Назагал західній католицький світ прихильно відгук-
ПЛТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ. ЛЮДЕЙ ДОБРОЇ ВОЛГ. А Ви страждучц голодуючі й конаючі Браття, призи- нувся на послання нашої Ієрархії. Большевицька пг.
„УКРАЇНА В ПЕРЕДСМЕРТНИХ СУДОРГАХ! вайте Милосердного Бога і Спаса нашого Ісуса Христа;
Населення вимирає голодовою смертю. Оперта на люті терпите муки - принимайте їх за гріхи цілого народу (Закінгєння на crop. 8)
: .
-
:m– ," -: ; . :r ,-– -, ,-J-– і .-;: v " '4^4 ..y. , -:-.,:r-:--:^y.;-–. ї,. ц

-йв '

(
4. 254 СВОБОДА. СЕРЕДА, 22-го ЛИСТОПАДА 1978

Два советські кораблі причалили Заява в справі відновлення „КРОВ РОБІТНИКІВ"... У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ ні заслуги, промовляли п-і
Мирослава Галан.
СЛ.П.Ю. ОСТАП
до Стамбулу Української Могилянсько- (Закінссння зі сгхур. D ВІДБУДУТЬСЯ У. сороковий день після
смерти сл. п. Юлії Остап, у
Стамбул Туреччина. -
У четвер. 16-го листопада,
попередили свій причал са-
лютом 21-им вис?рілом з
Мазепинськоі Академії Наук паганда заглушувала зойк конаючих і навіть деяких
ПОМИНАЛЬНІ
ВІДПРАВИ нсділю,26-го листопада ц. р.
сюди причалили два COBCT– гармат, з таким ж? прнві- У „Свободі" ч. 181 з 25-го серпня 1978 року появився в церкві св. Василія після св.
декрет президента УНР про відновлення Української Мо- західніх політиків веліла обдурити, як наприклад, фран- Літургії буде'відслужена
Т0М цузького політика Ерріо, який в тому часі відвідував Чікаго, Ілл. - Дня 16-го
ш с в П д н Т ?cMHo?rt ' ^ " " У ^ ь турецькі гилянсько-Мазепинської Академії Наук.Цей акт від- жовтня відійшла у вічність у поминальна Панахида за
Москву і Київ і опісля заявив, що він ніякого голоду в
ках своєрідних. чемносте- моряки з азійського побе- бувся без ніякого порозуміння із проводом ук- Україні не бачив. Очевидно він не бачив, бо або не хотів наслідок автомобільної ка- вічний спокій душі ГІОКІЙ-
вих відвідин - перших за рс ЖЖЯ Босфорської прото- раїнського наукового життя в діяспорі, який одинокий бачити, або був наївним і повірив словам большевиків, тастрофи сл. п. Юлія Ос- ноі. Після Панахиди в домі
міг би вияснити потребу чи доцільність даного акту. СУМА-ООЧСУ відбудеть-
останшх сорок років. Вш- к и ^ р F
тоді, коли ця справа була вже голосною в цілому майже тап, осиротивши чоловіка
Українська Могилянсько-Мазепинська Академія Наук д-ра Михайла та дітей - ся поминальна тризна.
відини мають тривати п'ять Командиром цієї COBCT– (УМ-МАН) була покликана до життя постановою Ради світі. Очевидець візити Ерріо в Києві оповідав, що коли аошвшвавявавшвамясаваї
дн,в
- ської фльотилі с віцеадмі- Ерріо мав приїхати до Києва, то артисти київської опери Ігоря, Орисю. Діяну та Сла-
Міністрів УНР 9-го травня 1938 року, як відповідь на вка. Чину похорону довср-
тренували голову міської ради колишнього слюсаря (чи не
v^,ft,–^ п„- ^ , хИ Р ^ Ніколай Ховрін, голов- систематичне винищування Української Академії Наук у
Крейзер „Дзержинскій" і ний командир Чорноморсь- Києві окупаційною владою та на перемінення назви тієї
Коваленка), як він мас тримати циліндер на руці, щоб все шив о. Іван Кмеч у церкві
св. Михаїлгц опісля грома-
Вступайте І
найвищої української наукової установи на „Академію виглядало по-європейському, а коли Ерріо переїздив
винищувач „Решітельний" кої фльоти вулицями Києва, то на не одному подвір'ї за парканом да відпровадила Покійну на
Вступайте в члени УНСоюзу!
Наук Української Радянської СОЦІАЛІСТИЧНОЇ Республіки"
Декрет номінував сім академіків УМ-МАН,з яких три лежали трупи чи вмираючі з голоду. Ціла Україна була цвинтар св. Христа в Гем-
монді. Індіяна. Над моги-
в члени
^^^^^в^н^ш^^втм
були дійсними членами УАН у Києві, а всі сім були
щіі м 4!Mu^^ gii м ш ии - н чт^ дійсними членами Наукового Товариства ім. Шевчен-
вкрита „могилами весни".
Справу голоду в Україні завдяки старанням Українсь- лою сл. п. О. Остап, зга- І УНСоюзу! І
кого Громадського Комітету та українським осередкам на давши її родинні і суспіль- aoaveoaoaoaoBoBtaoflof
ГОДИНА УКРАЇНСЬКИХ МЕЛОДІЙ І ка у Львові.Одиноке засідання нової академії відбулося
.J'.SfteJwtmpf,rw'ni Романа Маряновича і S"^fo січня 1939 року, на якому вибрано п'ять інших еміграції взято також під розгляд на "сесії Ліги Націй в '
академіків. Також відбулося одне засідання президії Женеві у вересні 1933 року'. Норвезький прем'єр Мовін-
^er чегть запросити ВШ Громадянство на кель, який головував на цій сесії, мимо різних інтриг і В П'ЯТУ НЕВИМОВНО БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ
УМ-МАН 30-го березня 1939 року. Крім того, в роках
1938-1939 УМ-МАН видала три монографії. спротивів, поставив справу голоду в Україні на порядок СМЕРТИ
ГУЦУЛЬСЬКИЙ ВЕЧІР ! Академія могла діяти тільки до вересня 1939 року.
нарад і члени Ради після двогодинних дебат рішили цю
справу передати Міжнародному Т-ву Червоного Хреста.
нашої Найдорожчої
ДРУЖИНИ. МАМИ і БАБУНІ
у виконанні славного Гуцульського ансамблю ' Перший її президент помер ше у 1938 році, сім академіків
„ЧЕРЕМОШ" під кер. п. Д. Сороханюка з Філадельфії та X осталося в краю або на територіях, окупованих больше-
Український Католицький Єпископат видав знову
Послання дня 17-го жовтня 1933 року, призначуючи СВ. п.
їхньої оригінальної гуцульської оркестри та при спів- І виками, а тільки чотири опинилися на еміграції в 1945
неділю 29-го жовтня 1933 року днем всенародної жалоби і
і році.
участі відомого Ансамблю „ПРОМІНЬ" під керівництвом
п. Б. Волинської та знаного гумориста к Нові обставини виявили недоцільність відновлення молитов та протесту. Послання підписали знову всі ті
єпископи ординарії зі своїми помічниками.
АННИ АНДРІЄВНИ
СТЕПАНА МАГМЕТА J діяльности УМ-МАН і чотири еміграційні академіки
що відбудеться
включилися у діяльність двох життєспосібних наукових
установ, які створила еміграція: УВАН та відновлене
Воно зачинається такими словами:„Протестуючи недав-
но проти злочинів большевицької влади на Придніп- БАКУМ
в неділю, 26 листопада ц. p., о год. 6:30 веч. НТШ. Один академік УМ-МАН навіть став першим рянській Україні, а передусім проти злочинів на сільсько- буде відправлена
му населенню - Ми спільним письмом заохочували Вас
у великій залі І президентом відновленого НТШ. до посту, жалоби, молитви, до добрих діл для випрошення ПАНАХИДА
Зі смертю останнього академіка УМ-МАН у 1955 році, з неба Божого милосердя для страждучих і умираючих ЗА СПОКІЙ її ДУШІ
Українського Народного Дому який був одночасно дійсним членом як НТШ, так і
140 Друга Авеню в Ню Йорку t УВАН, УМ-МАН навіть фізично перестала існувати. наших братів”,і дальше там сказано:„Йде про рятування в неділю, 26-го листопада 1978 року
нашого народу,, мусимо бути злучені любов'ю до того
в Квитки вступу в ціні S5 00 для старших. aS3.00 для моло- Під теперішній час продовжують свою активність народу Христовою любовію в одно. Ця любов розтягасть- після Служби Божо!
ді до набуття в крамниці Арка в Ню Йорку. а в дні імпре- НТШ та УВАН у нових організаційних формах, ся далеко поза границі Нашої Церковної Провінції й в Українській Православній Церкві-Катедрі
зн при касі. спричинених потребами життя, після переїзду на нові обнимає всіх українців і поза ними всіх терплячих, СВ. ВоЛОДИМИра, 160-170 Вест 82-га вул.
континенти. кривджених і вбогих".
в Імпреза буде записана на video tape і показана на теле- в Ню Йорку, Н. Й.
Крім того, постали в системі американських та
передачі в п'ятницю, о год. 6:30 веч. з русла 68 і 60 в Ню
канадійських університетів Українські Наукові Інститути В Посланні висловлена теж подяка всім тим, що на
заклик нашої Ієрархії почали рятункову акцію в користь Просимо Рідних, Близьких і Приятелів помолитися
Йорку. та спеціяльні наукові товариства. Вони повністю задо-
гноблених і голодуючих, а зокрема Ієрархи висловили за спокій її праведної душі.
” Дохід призначений на фонд одинокої в Америці україн- вольняють потреби української діяспори й тому ВІДНОВ-
подяку Кардиналові Інніцерові за створення інтернаціо- В смутку:
ської телевізійної програми. лення в 1978 році установи, шо після півторарічно-
нального міжконфесійного комітету для рятування МУЖ і СИНИ з Родинами
^-^--тшгвй^тоо а !го існування від 1939 року перестала бути активною 23 України.
роки після смерти її останнього академіка, не видасться
доцільним. Обидва Послання - це світлі документи братньої
З нагоди любови та єдности Української Нації без огляду на
3-го Світового Конгресу Тому провід діючих українських наукових установ кордони.З них можна дещо навчитись і нам сьогодні, коли
просить уряд УНР скасувати декрет про відновлення той самий режим переводить також геноцид, може не так
Вільних Українців УМ-МАН, бо цей акт не відповідає дійсним потребам фізичний, як більш духовий, але ведений тою самою
Українська Федеральна Кредитова
вітаємо всіх, що прибудуть до Ню Йорку. українського наукового життя. думкою - знищити Український Нарід, як окрему націю. Кооперативе „Самопоміч" у Філадельфії
РОМАН і ЛЄНА ІВАНИЦЬКІ Президент УВАН в ЗСА Олександер Оглоблин
зі смутком понідомляс Членів Креднтівкн
В. Л. й Українську Громаду,
власники гуртівні Президент УВАН в Канаді Ярослав Розумний що 17-го листопада 1978 року,
Президент Головної Ради НТШ Володимир Мацьків помер на 79-му році життя
DELTO EUROPA CORP. Голова НТШ в Європі Володимир Кубійович Управа Відділу УККА у Філядельфії
318 East 9th Street m New York. N.Y. 10003 Голова НТШ в Америці Ярослав Па дох
Голова НТШ в Австралії Богдан Стебельський ділиться сумною вісткою з Українським Громадянством,
Tel. (212) 228-2266 що в п'ятницю, 17-го листопада 1978 року
Голова НТШ в Австралії Іван Ващишин
Директор Українського Наукового Інституту відійшов У Вічність
Гарвардського Університету Омелян Пріцак
іі Директор Канадського Університету бл. п.
Вітаємо Українських Студій Мануїл Лупул
Голова Українського
НІ Світовий Конгрес Вільних Українців Історичного Т-ва Олександер Оглобин ІВАН ШАРАН
і запрошуємо відвідати ,- 11' а 'щ ж, ” - - ..
член-основннк і б. касир та член Контрольної Комісії
КРАМНИЦЮ ПОДАРУНКІВ ІЗ! ПО ДОРОЗІ В КАЗКУ' сл. п. КредитІвки.
на всі нагоди, необхідні в українській хаті. ПАНАХИДА в понеділок, 20-го листопада 1978 р.
(Закінгення зі crop. 2)
освячених вірою традицій і ся нові старі ьаби.Вони запо
Дир. ІВАН ШАРАН в похоронному заведенні І. Гаснна.
ревно їх бережуть. Не раз вняють церкви,хрнстять ді відомий громадський діяч Філядельфії, зокрема довго- ПОХОРОН у вівторок, 2І-го листопада 1978 р. з то-
DELTO G1FT SHOP 1NC. чуємо: ,А-а, тепер там до тей, святять паски, мак і літній член Управи Відділу УККА, збірщик Українського го ж похоронного заведення до церкви Царя Христа. а по-
146 Flnt Avenue New York, N.Y. 10009 церкви ходять самі старі квіти, а в Петрівку - яблу- Народного Фонд), фінансовий референт і керівник Кан- тім на цвинтар у Факс Чейсі.
Bet8-9Sts Tel. (212) 533-2906 f баби! Еге ж старі баби, не
ка. Все, як має бути. Вста- целяріі Відділу УККА. т

зважаючи на півстоліття ньмо і низенько вклонімся Скорбній Родині Покійного висловлюємо наше шире
антирелігійної пропаганди. непереможному племені Опечаленим ВШ. Дружині. Доньці, внукові і дальшій СПІВЧ)ТТЯ-
і
ЗЕНОН ІВАНИЦЬКИЙ - власник На зміну одному поколін- старих А ми
бабів!"
встаньмо, сягнім
Родині висловлюсмо наші найглибші співчуття.
Дирекція й Урядники
і
ню старих баібіа.з!яаляють- рукою,по ту чудову КНИЖ- ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ!
, ;–0j0000^w?00O0000W^00000w-W0^0000000000j4ww00-J00J0000—-1;
ку і вклонімся трудові її
ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ І!
авторки.
136 Друга Авеню, 2-ий поверх
(Дім Українського Визвольного Фронту)

П'ятниця, 24-го листопада 1978 p., о год. 7:30 веч. Д-р ЗЕНОН БАБЯК У ПЕРШУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
і З НАГОДИ 60-РІЧЧЯ ПОЕТА! ДЕНТИСТ
нашої Неаабутньоі ДРУЖИНИ і МАМИ

повідомляє про
бл. П.
АВТОРСЬКИЙ ВЕЧІР
ЯРА СЛАВУТИЧА
ВІДКРИТТЯ КАНЦЕЛЯРІЇ
при
СОФІЇ МАРІЇ ФИЛИПЧАК
буде відправлена
Автор прочнтяс свій новий твір про голод в Україні 1933 року.
Вступне слово скаже ЯРОСЛАВ САВКА 590 Е. Adams Avenue ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА
Уривки з творів Поета відчитає МАРІЯ КУДРИК Philadelphia, Pa. 19120 в Пассейку, Н. Дж., в церкві св. о. Миколая
100000000000000000000000000000000000^0.00000000000000000000000000000—00000000000000 і (215) 288-4800 в суботу, 25-го листопада 1978 p., о год. 10-ій ранку
Про молитовну згадку просять Свояків, Друзів і Знайомих -
Приймає пацієнтів за попереднім ЧОЛОВІК, СИН, НЕВІСТКА і СВАТИ
домовленням.
Товариство Українських Інженерів Америки
Головна Управа та Управа Відділу Ню Йорку ЛфффффффффффффФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФффффф,

вітають Українських Інженерів - учасників НІ СКВУ J.


Управа Відділу ОУА „Самопоміч" у Філядельфії, Па.
і запрошують на ' Наукове Товариство ім. Шевченка в ЗСА
повідомляє з глибоким смутком все Членство ОУА „Самопомочі"
запрошус Українське Громадянство до участі у
і цілу Українську Громаду, що ненадійно, відійшов від нас у Вічність.
СПІЛЬНУ ЗУСТРІЧ і ПАНЕЛЬ СВЯТОЧНІЙ СЕСІЇ
у п'атннцю, 17-го листопада ц. р.

t
що відбудеться
в п'ятницю, 24-го листопада 1978 p., в готелі Амерікана
ЮВІЛЕЙНОГО НАУКОВОГО
(Час І число кімнати будуть подані в четвер, в часі Конгресу) КОНГРЕСУ
для відзначення 60-річчя
Української Державності!
бл. п.
і 30-річчя НТШ в ЗСА
-
шо вудбудеться
в К о л ю м б і й с ь к о м у Університеті
дир. ІВАН ШАРАН
- ВІДКРИТТЯ і при 116 вул у Law Memorial Library народж. 12-го березня 1900 р. в Роздолі. пов. Жндячів, Злх. Україна.
ГОЛОВА Відділу ОУА „СамопомочГ у Філядельфії, кол. старший регістрар суду в Ри-
! у п'ятницю, 24-го листопада 1978 року манові і Дслптині. голова Сільського Господаря в Делятнні, голова Шкільного Бать-
Ш-ГО КОНГРЕСУ СКВУ ; від 2-ої год. по пол. ківського Комітету в Ноймвркті, Німеччина, працівник еміграційного бюра в Регеи-
бурзі, довголітній фінансовий референт Відділу УККА, член Президії Громадського
Просимо ПЛАСТ. СУМА, ОДУМ й інші молодечі організації, комбатьятські З ДОПОВІДЯМИ ПРОФЕСОРІВ: Комітету 200-річчя ЗСА та 100-річчя українського поселення в Америці, член ОбЧд-
і всі громадські організації ЗСА Ґ О ПРІЦАКА. Г ГРАБОВИЧА. Т. ГУНЧАКА. нання б. Вояків Українців в Америці, член 6-го Відділу ООЧСУ. член Украіисько-
М.БОГАТЮКА.О.ВОРОНЯКАЙІ.ГОЛОВШСЬКОГО. Американського Демократичного Клюбу, член Парафіяльного Комітету церкви Царя
ПРИЙТИ ЗІ СВОЇМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ПРАПОРАМИ Відкриття Я. ПАДОХ j Христа та член багатьох Інших Товариств, невтомний громадський працівник і діяч.
в-ЧЕТВЕР, 23-го ЛИСТОПАДА 1978 р. о год. 3-ій по полудні ДоЬл З ДОЛИНИ МІСТА: ВМТ ло 42-ої вул лс слід j ПАНАХИДА в похоронному заведенні І. Гасииа в понеділок, 20-t о листопада 197Я
року о год. S-ій веч.
до Амерікана готелю при 52-ій вулиці і 7-ій евеню в Ню Йорку пересісти 7th Avc.. !RT Broadway Line і висісти на 116 вул. ;
ПОХОРОН з церкви Царя Христа у вівторок, 21-го листопада 1978 p., в 10-ій гол.
з Г О Т Е Л Ю A M F . R I C A N A СЛІД перейти ло 7-ОЇ АВСНЮ ;
(Джорджієн Болрум, 2-ий поверх) ло 50-ої вул. і там сісти ло підземки тої самої ЛІНІЇ І BHCIC– ! ранку на цвинтарі у Факс Чейсі.
для участи в історичному відкриттю ІН-го Конгресу СКВУ ти на 116 вул J ш
Ваша участь у цій сесії дозволить скріпити наші ів'яіки j Опечаленій Дружині та Родині глибоке співчуття, а Покійному Вічна Пам'ять!
підготовчий КОМІТЕТ УПРАВА ВІДДІЛУ ОУА „САМОПОМІЧ" у ФІЛАДЕЛЬФІЇ
j американським науковим світич J
ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ''
4 СВОБОДА. СЕРЕДА, 22-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 254.

ХІ КОНГРЕС С У М . . . Пом'янули 1-го листопада 'aCej"fajj


(Закінгення зі crop. 1) в Атланті, Джорджія іГАїтмвнт ітоаі
48 Baat 7th St.
сссн делегати вислухали для опрацювання і помі- Атланта, Дж. (В. Б.). - хуртовина", „Чуєш, брате Tel. QB 3-8550, New York, 10008
звітів Керівних Opra– щення у загальних резолю- Асоціяція Українців Джор- мій і „Чорними хмарами
ціях Конгресу. ВІДІЙШЛИ
ків ЦК О М. провели джіі у своєму запрошенні в вкрита руїна". Виконання Всі найновіші книжкові
основну дискусію над В часі сесії на задю справі відзначення 1-го Ли- цих пісень ентузіястично
ВІД НАС видання в Арці.
їхньою ДІЯЛЬНІСТЮ І УІІЛИ- увійшли гості: мгр Слава стопада. писала: „Хоча Ге- прийняли присутні з гли-
пи абсолюторію уступаю- Стеиько, керівник Бюра роїчний Чин 1-го Листо- боким признанням для ди- МАРІЯ К Р А И Ц . мленка У-
чим Органам. Вві гл кали: АБН і редактор англо- пада відбувся багато років ригентки і співаків. У піс- НС Відд. S7 в Еліаабет. Н. Найкращо місце н а прийнкт
голова мір О. Коваль, 1-ий мовного журналу ,,АБН тому назад, нам не вільно ні „Чорними хмарами" со- Дж., померла 21 вересня 1978 тя, бенкети, Ім'янинн, xpecTH–
заступник ГОЛОВИ і викону- Кореспонденц діючий забути змагань в обороні льову партію виконав Дми- на 65 році життя. Н а р . 1913 нк, товариські лустрічі, по.
голова Союзу Українців р. в Елізабет, Н. Д ж , ; ч л е н , мішки і на всі нагоди -
ючин обов'язки генеральш своєї Батьківщини. Ми по- тро Лозинський. Хорову кою УНС стала 1962 р. З а -
ного секретаря ре.т. А. Гай- Великої Британії ред. Ілля м'янемо ці 60-ті роковини аранжеровку пісень зробн- лишяла в смутку сяка Ми- HOLIDAY I N N
дамаха, головний фінансо- Дмитрів, голова УНПомо- академією 5-го листопада в ла диригентка. Під час вйо хайла джун., внука Михайла
вий керівник м . Франке- чі, віцепрезндент УККА і залі Федерального Банку на тупу хору, а так само при П, брата Гаррі К а р д а ш а І of S o i n e r v i l l e
внч, 2-й 11 іастулннк голови репрезентант ОУВФ передмісті Атланти в Дон- співі гимнів грав на баяні дочку. Похорон відбувся 25 Г 8 Route a2 (K. Bound)
В. Мазур; представник вересня 1978 р. па цвинтарі BRHXJHWATEfR. N J . 08807
Я. Деременла, 3-ій іаступ- вуді. Прийдіть і візьміть професійний піяніст Джім- ст. ГертрудЯ) Колонія, Н. Д ж .
ник мір Є. Гановський, Крайової Пластової Стар- участь у цій імпрезі". мі Гарріс, який через жінку В Тел. (201) 520-9500. в yu–
4-нП іаступник мір Т. Буй- шннн пл. сен. Ігор Сохан, посвоячився з українцями. Вічна ПІ Пам'ять! раїиській мові 201-528-1808
няк. організаційний рсфе- представник УККА nop. Останню деклямацію Анна Гнатюк. сокр. В Власник українець та під
Дев Футала, директор Ви- Цю першу в історії Джор- українським зарядом.
рені мір. О. Рожка, рефе- джії українську академію у „Дух 1-го Листопада" про- МАРІЯ С А В И Ч , членна У-
рені лружинників-суспіль- давничої Спідки в Лондоні
Юліян Заблоцькнй. Усіх їх пам'ять 1-го листопада роз- деклямувала з глибоким НС В і д д . 49 а Торонті, п о .
ннків і керівник ІС'ПО Ро- почато відспіванням амери- чуттям п-і Таня Бойцун. мерла 15 вересня 1978 н а 84
ПАМ'ЯТНИКИ
ман lib пер. керівник су- після привітання запроше- році життя. Н а р . 1894 р. в
но до Почесної Президії. канського гнмну. Відкрив її Академію закінчено відспі- Україні; членкою УНС ста- і різних гранітів, ставимо на
мівських видань ред. В. Ле- голова Асоціяції адвокат ванням хором дорослих і ла 1959 р. Залишила у смут-
ннк. і олова Головної Кон- цвинтарях св. Андрія в Бавнд
д-р П. Слоньовський, який дітей українського націо- ку три дочки, невістку, 18
Бруку і св. Духа - вілома со-
трольної комісії М. Грн- Конгресовий бенкет попросив молодого студен- нального гимну. внуків і 2 правнуки. Похо-
нкж і і олова Головного Колишній голова ЦУ О. Коваль складає побажання По академії присутні ма- рон відбувся 18 вересня 1978 лілна фірма
та Василя Марченка виго- р. в Голі Крос в Торонті.
Товариського сулу М. Фур- В суботу ввечері відбув- новому голові Є. Гановському лоенти доповідь на тему: ли нагоду без поспіху про- К. М. КАРДОВИЧ
да. ся великий репрезентатнв- „Акт 1-го Листопада в За- вести час на гутірках, за Вічна ї й Пам'ять!
У своєму івіті голова ннй конгресовий бенкет з Риму), відбувалися дві ос- пень виховника одержали хідній Україні з історич- перекускою,, що її пригото- Секретар Q0NSTANT1NE М. KARDOviCH
ЦУ С У М мір О. Коваль участю понад 300 осіб, в танні сесії Конгресу, на полк. С. Рен і С. Костюк; у ної перспективи", в якій вило наше жіноцтво. CYPRESS
яких продовжувалися зві- В. Британії — ред. І. Дмит- МАРІЯ А Д А М О (СКРАБО-
п о р у ш и в о а г а ю аспектів тому числі багатьох penpe– було стисло представлено Один з приїжджих наших Н Я ) , членна У Н С В і д д . 177
тування комісій, а після рів, в Канаді — В. Окі- HILLS MONUMENTS
прані Спілки і загально- зентантів центральних ук- історію і значення цієї події гостей з Чікаґо на закінчен- в Провіденг, P . Ай., померла
800 Jamaica Avenue
г р о м а д с ь к и х п р о б л е м , раїнських організацій і ус- основної дискусії делегати пюк, Б. Гірник, а ст. rocno– в житті українського наро- ня сказав про цю академію, 20 вересня 1978 н а 74 році
прийняли цілий ряд поста- дарника — П. Мнкуляк. що вона може бути добрим життя. Нар. 1903 р. в Дрого- Brooklyn. N.Y. 11208
бо Сипка t складовою танов. Керівником бенкету ду. бнчі, Україна; члепкого УНС Tel. (212) AP 7-2332
частиною великої украТнсь- був інж. М. Шмігель. Після нов для добра і покрашан- Уступаючому голові ЦУ По цьому директорка прикладом для українців у стала 1940 р. Залишила у
ня праці в СУМ-і та за- СУМ надано, на пропозн- Відкрито в кожний день, в cy–
коі зорганізованої громади проведеної о. Р. Мірчуком Школи Українознавства — тих місцевостях, де вони с-.чутку чоловіка Лнґельо, си-
боту. включно, від 9-5 по пол.,
в діяспорі. Він накреслив молитви і благословення слухали й прийняли внпра- цію П. Башука, ступень Надія Дзіковська продекля- живуть великим скупчен" на Волтера, 7 внуків і 4 прав,
цьовані комісією резолю- , , л и н а р я - в и т я з я " , що є нуків. Похорон відбувся 23 в неділю 10-4 по пол.
загальне громадське й по- їжі, привітання ВИГОЛОСИ- мувала вірш Р. Купчинсь- ням! Ми не певні, чи ми вересня 1978 р. на укр. пра-
літнчне тло праці в часі ли мгр О. Коваль, вка- ції, у яких, між іншим, найвишим відзначенням кого„ 1-ий Листопад 1918р." заслужили на таке признан- восл. цвинтарі св. Івана в
каденції, подав річниці і зуючн, шо Спідка якраз закликається усіх членів СУМ. Опісля відбувся особливо ня, але ми можемо тільки КамПсрлснд, Р. АЙ. 0) R E A L E S T A T E 0)
гасла, під якими проходн- тепер с предметом ПОСИ- СУМ рішуче протнставн- В кінці Конгресу короткі зворушливий виступ дітей сказати, що дійсно особли-
ла праця СУМ. нроаналі- леного нападу комуно- тися ідеям нігілізму І ВІД- промови виголосили усту- згаданої школи під прово- во гордимося нашими мо- ВЬша ї й Пам'ять! Ще кілька залишилося
зував програмові завдання московськнх імперіялістів. килатн всі інші облудні паючий і новообраний го- дом учительок Лариси Тем- лодими матерями, що ви- Д ж о н Лаба, секр. БУДІВЕЛЬНИХ ЛЬОТ
Спілки, довше зупинився Він закликав представників концепції, шо їх безпосс- ловн, склавши приречення, псл, яка акомпаиьювала на ховують своїх дітей у поша- ВАСИЛЬ Б Е Н Д З Я К , член по S3.000.00 за акр в Eldred.
над організаційним відтин- інших організацій відбива- редньо чи посередньо ПО- шо докладатимуть усіх зу- піяні під час співу дітей,. — ні до української мови і УНС В і д д . 45 у Філядельфії. N.Y. околиці УБСоюзу (Bcp–
ком, репрезентацією СУМ тн ці напади в свідомос- ширюють вороги України. енль, шоб усі постанови ХІ Ярослави Гайдук і Н. Дзі- культури. Одна з них по цій На., помер 2 жовтня 1978 на ховина). City road, prestige
назовні, обговорив неправ- ті, шо боротьба ведеться Конгрес також домагаєть- Конгресу були виконані. ковської. Деклямації і піс- імпрезі сказала авторові 87 році життя. Н а р . 1896 р.
area. lowest utility costs, low
ся виправлення помилки в Після подяки Президії і в Коростові. Україна; членом
диве гасло про СВУ- тепер в пдошнні ідей і ні діти виконали відважно і цих рядків: ,,Ми будемо УНС став 1930 р. Залишив у taxes.
СУМ в Енциклопедії Ук- українство повинно мобілі- ЕУ, яка внесла замішання і господарям Оселі під ке- бадьоро і були рясно оплес- тоді гідні признання за на- смутку д р у ж и н у Марію, доч- (914) 557-8741
раїнознавства, можливості зувати усі сили, шоб про- спричинилась до поширен- рівннитвом В. Костика і І. кані присутніми. Вони спі- шу працю, коли нам удасть- ку Еву і сина Волтера. По- ' ECONO HOMES. C0NSULT1NG
розвитку Фундації ім. тиставитнея цим наступам ня неправдивих інформа- Вівчара за гостинне при- вали: „Гей! там на горі Січ ся так виховати наших ді- хорон відбувся на цвинтарі P.O. Box 207. Eldred. N.Y. 1 2 7 3 2
лроф. Г. Ващенка, Інсти- Москви. Крім нього, усні цій про СВУ-СУМ. йняття, голова Президії іде", „Маленькі наші руч- тей, як наші батьки внхо- Факс Чейс v ФілядельфІї,
склав звіт новообраному Па.
туту Суспільно-політичної привітання склали: днр. Ю. Конгрес відзначив цілий ки" і „Ой у лузі червона вали нас!" Ми зокрема го -
Освіти і вишкі.іьних курсів, Заблоиький від Проводу ряд осіб 4-им ступенем голові ЦУ. Конгрес закін- калина похилилася". димось з цим, що місце Вічвя Йому Нам'ять!
чено відспіванням україн-
Після цього деклямувала наших дітей і внуків є там,
RESORT
проблему Дружинників ОУН, мгр С. Стецько від виховника і суспільника і М. Гуцуляк. секр.
ського національного
Я. Гайдук вірш Б. Лспко- де є старше покоління, а
Health t age forces sale, family resort. 11
СУМ. виховні справи і АБН, А. Філімончук надав почесне членство МАҐДАЛИНА МАРУЩАК,
методику прані з юнацт- (ОДУМ), проф. С. Вожаківському і гнмну. го „Спіть хлопці, спіть", а старші мають бути там, де є
6X10 acres. 30 units, consists of motel
проф. л-р членка У Н С В і д д . 887 в Р о -
по ній виступив хор дорос- наші діти і молодь. Це тіль-
efficiency units, housekeeping cabins.
во.м, порушив справу опе- Г. Васькович (УВУ і ІС- Олексі Калиннкові, кол. го- честері, Н . П., померла на
лих під дириґентурою та- ки може бути запорукою
ративмости ЦУ, працю ПО), Б. Тодорів (,,Про- 81 році життя. Н а р . в Д а л а - restaurant bar. 2 pools, recreation hall
ловам ЦК СУМ. Четвер-
лановитої Ольги Цегель- того, щоб себе належно ро-
Сскретаріяту, видавничі видіння"), інж. М. Гри- тяні. Надвірна, Україна; (seats 300 people), barbecue pits, outdoor
тий ступень виховника Д-Р МИХАЙЛО Д А Н Я Л Ю К членкою У Н С с т а л а 1950 р-
ської-Андервуд. Було від- зуміло наше молоде і стар-
справи, висловив признан- горців (ЛВУ Австралія), bar. laundromat plus shop t linen storage
одержали: д-р П. Мірчук,
ня і похвалу для багатьох nop. Лев Футала (Екзеку- К. Василнк, мгр 1. Коба- На медннні співано пісні: ,,Зірвалася ше покоління.
Залншнда у смутку сестри:
Стофанію 1 Марію. Похорон
building, vicinity Catskill Game Farm.
Крайових Управ і Осеред- тива УККА), В. Мазур
ків та Відділів, між ними (УНП і ОУВФ), пл. сен. І.
са, інж. М. Шмігель, М.
Лушак, В. Куснк; суспіль-
Теми (
відбувся на цвинтарі Голі
Оепальчер у Рочестері, Н. П.
Principals only.
N. Cymbalisty
Ліііарськшз довідник. ІМІ—gjWpaa– і Шa^reetaWHjeESgiHqNW^akH^g Highway 32. Route No. 1
для Осередку ім. ген. хор. Сохан (КПС), М. Коваль- ннка 4-го ст. ред. В. Ле-
Тараса Чупринки в Ню чин (Т-во УПА), мгр Т. венець, В. Костик; фізкуль- Книжка у твердій темно-зеле ? ВИШЛЕМО ВАМ ТАКІ КНИЖКИ: Ц Вічно U Пааг'атьі Catskills. N.Y. 12414
ній обгортці і з золотими бук S12.00 1 в Василь Попович, секр.
Йорку. довше зупинився Буйняк (ЛВУ Канада), ред. турннка - Я. Петрнк; і" К О Б З А Р Т . Ш Е В Ч Е Н К А , р е д . д-р Вас. Сімович
над редагуванням сумівсь- І. Дмитрів (СУБ Англія). культурника — Олег Ген-
вами роботи мистця МИХ. МИ- U КОБЗАР Т . Ш Е В Ч Е Н К А , ред. І. Борщак 5.00 2 І В А Н ЕСПОСІТО, член У-
Х А Л Е В И Ч А . 336 сторінок.' НС В і д д . 325 в Вруклвиі, Н. в FUNERAL DmECTORS m
ких журналів Крилаті" і Головний Уряд Українсь- за, керівник танцювадьно- Ціна 7.00 д о л . 12 ІСТОРІЯ У К Р А Ї Н И , Н. Полонська-Василенко,
П., помер 23 вересня 1978 на
„Авангард", представив го Ансамблю ,,Верховнн- о два томи, стор. 1190 40.00 А
SVOBODA 19 році життя. Н а р . 1959 р.
усіх членів ЦУ і cxapax– кого Народного Союзу на
ці", і Т. Кузьмів; міжна- "^ІСТОРІЯ У К Р А Ї Н И - Р У С И , М. Аркас 10.00 J"і

і
ЗО Montgomery Street у Флauilm'. Н. П.; членом
цьому бенкеті репрезенту-
теризував їхню працю та
подякував ja співпрацю вав його президент д-р Іван
родннка — мгр С. Стець-
ко. В Німеччині 4-ий сту-
Jersey City, N J . 07303 J ТВОРИ С Т Е П А Н А Б А Н Д Е Р И п. н. П Е Р С П Е К -
ТИВИ У К Р А Ї Н С Ь К О Ї РЕВОЛЮЦІЇ, crop.
УНС став 1959 р. Залишив у
смутку батька Раймонда, ма- ПЕТРО ЯРЕМА
усім тим. які на протязі О. Флис, який після скла-
тір Лінду. op;-..і Д е й в і д а 1 УКР. ПОГРЕБНІЙ;
20-річноі каденції на пості дення привіту, передав від-
голови ЦУ СУМ чим- повідну пожертву для пра- іМ1 М1 М - H X B B X M ^ M t g g f c j ^ ^ j M g И "Р1 Ч , и ' „ ?
S
lS
640, полот. оправа
МОСКОВСЬКІ ВБИВЦІ Б А Н Д Е Р И П Е Р Е Д СУ-
дом
20.00 в
дідуся Волтера. Похорон в1д-
бувся 26 вересня 1978 р. на
цвинтарі Седар Гров у
Займається Похоронами

небудь допомагали йому і ці СУМ. Численних інших f ВОРОГ НАРОДУ, Звичайна О. і Млаковнй М., 12.00
Флапгінґ, Н. И. в BRONX. BROOKLYN.
склав заяву, цю праиюва- представників представив 15.N ї N E W YORK і ОКОЛИЦЯХ
тиме до кіпця свого життя присутнім тостмастер бен-
для Спілки і виховання кету. Відчитано також при-
української молоді й лорос- вітання від Блаженнішого
Ш два томи
в ОКАЯННІ РОКИ, Г. Костюк
Д ТВОРИ М. ХВИЛЬОВОГО, т. І
6.00
15.00
10.00
і
Вічна Йому Пам'ять!
Вілліям l b o n a , секр.
ГВАН СТУСИК, член У Н С
КОНТРОЛЬОВАНА
ТЕМПЕРАТУРА
Патріярха Йоснфа Сліпо- 4 МИНУЛЕ ПЛИВЕ В ПРИЙДЕШНЄ, Д. Гумеина 10.00
таючого покоління.
го, митрополитів Йосифа
Нова книжка - добрий
дарунок друзам.
'Z: МЕЧ АРЕЯ, І. Білик
Відд. 361 в Н ю Норку, помер
20 вересня 1978 на 86 році Peter tfarema
Вишлемо Вам також (безплатно) наш новий Каталог Кни- Jj життя. Н а р . 1891 р. в Гвіздці
Звітування Цснтраль- із ЗСА і Максима з Кана-
ннх Органів доповнили де- ди, Владик Ярослава з Чі-
НАДІЯ ЛАН Ї
Гв
жок. який шойно появився, стор. 32. виказує ок. 500 книжок, и Старому, З а х . Україна; чле-
ном У Н С став 1950 р. З а -
І В)
129 EAST 7th STREET
NEW YORK, N.Y.
які голови Крайових каго, Василя із Стемфор-
Управ, інформуючи учас- ду, Ізидора з Торонта,
„Перекотиполе" ш Замовлення враз з належністю слати на адресу: я лншнв у смутку дружину
Марію, синів — Богдана ft
ORegon 4-2568
Вірші - UKRA1NSKA KNYHARN1A g Омеляна а родинами. Похо-
ннків Конгресу про проб- Сфрема з Бразилії, о. Мн- "' 4340Вегпісе в Warren. Mich. 48091. U.S.A. "'BJj рон відбувся 23 вересня 1978
лемн і справи в їхніх краї- хайда Левенця в імені ек- Обкл. Яків НШААН ЛШгШФтуЖІЛ^т'тШФюштштщПШЩШШШеМЯЛшШ р. на цвинтарі св. Андрія в
нах. На вечірній сесії від- зархату у Франції, оо. Ва- Гиіздовський С. Бавнд Бруку, Н. Д ж .
булася широка дискусія силіян при церкві св. Юра, ПЕРЕКОТИПОЛЕ S1XKOWSKY
І ! 7 с т о р . В-во ВОДОГРАЙ ВІРШІ Вічна Йому Пам'ять!
над звітами ЦУ, у якій, Світового УВФ, НТШ Ка-
Ціна 5.00 дол. Стефан Чума, секр. FUNERAL SERviCE
згідно і оцінкою Президії нади, УЛТПА, УВАН в Скористайте з виїмково доброї нагоди —
Конгресу, взяли участь бі- ЗСА, СУА, АДУК, о. Лю- Збірка містить вірші для рециташй на академіях. при- 8585 East Tremont Avenue
ступні для різного віку. Ю Л І Я Б А В О Л Я К , колишня BRONX. N.Y. 10485
ля 40 відсотків делегатів. бомира Гузара, довголіт- заступниця гол. предс1днн-
Б а г а т о дискутантів по- нього опікуна сумівської
рушува.ти преважливї enpa–
Окрім того, читач знайде там і дешо для розваги: ліри-
ку. гумористику, переклади.
ОГОЛОШЕННЯ к а У Н С о ю з у та членка В і д д .
Tel.: 803-2475
В
молоді на Оселі в Еллен- 7 в Мек А д у , померла 14 191 Avenue "A"
ви, наприклад, справи до- відлі, проф. 3. Сагана, В.
плнву молоді до існуючих Шарвана (У ^Програма),
Придбати можна в книгарнях.
Замовляючи у Видавництві, надішліть 5 д о л . плюс 75
в Календарі - УНСоюзу жовтня 1978 р. Нар. 1899 р. в
Мек А д у ; членкою У Н С с т а .
N E W YORK. N.Y. 10009
Тел.: 674-S030
ла 1918 р. З а л и т и л а у смуг-
молодечих організацій, вн- ТУІА, ОЖ ЛВУ, ЦеСУС, Директор ИОСИФ
ховання молоді в дусі во- СВУ, Т-ва кол. Вояків
цент, на пересилку.
Адреса:
на 1979-ий рік ку сестри Марію 1 Анну та
братів Д а н и л а і а д в . Адама. СЕНКОВСЬКИН
l j ^ юючої України, справи УПА в Канаді, п-і Слави який появиться в повному 20-тнсячному тиражі „Свободи" Похорон відбувся 17 жовтня Завідує влвштуванлам no–
v0D0HRAY7FlLMART 1978 р. на укр. катол. цвии- хороиів в каплицях, поло-
^чшкільництва і виховання Рубель, координатора мо- жемнх в кожнім районі
3 9 2 6 Maca!aster Drive, Minneapolis, Minn. 5 5 4 2 1 тарі в Мек А д у .
тошо. лодечнх організацій в
Заключне слово до лнс- УККА, Б-ва І УД УНА,
"^llt l i t 11 Ш і О М і і Г "" fill' і ' "і М "ЇМІ М Ш М ІТГІ М Т ПП І Р з нагоди 85-річчя Вічна 1 1 Пам'ять!
міста. Похорони по міпі-
мольїінх цінах.
кусіі виголосив мгр О. Ко- Комітету Об'єднаних Ук- ^ІІІІІІІ!ІІІ1ІІІ!ІІІІІІІ!І!1І!ІІІІ1ІІ1ІІІІ!ІІІІ!1ІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІ!ІІІІІІІІ!ІІІІІІІІ!ІІІІ!ІІІ!ІШІІ11ІІІІ!ИІ
Українського Народного Голена Слопік, секр.
валь, вілмічуючи лілови- раїнсько Американських М И Х А Й Л О КОЛОДНІ, член
тість дискутантів, які за- Організацій Комбатантів у
торкували дослівно усі ас- В. Британії, багатьох ін-
i g ^ ^ A c^J^ex о ^ т а с щ щ У і Союзу УНС В і д д . 108 В Лейквуд,
Огайо, помер 19 вересня 1978
пектн життя не тільки в ших організацій та приват- х р. Н а р . 1899 р. в Дрогобичі,
LYTWYN Іь LYTWYN
СУМ-і, але також побіж- них осіб.
но української спільноти, У мистецькій програмі
яка в першу чергу вину- бенкету виступили: тріо
” ДОРОСЛИХ Ш І Одна сторінка
Пів сторінки
S90.00
S50.00
Чверть сторінки .... S33.00
Одна восьма стор. . S20.00
Замовлення і належність проситься надсилати
Україна; членом У Н С став
1928 р. Залишив у смутку
дочку Р о ж у А д і с 1 сестру
Марію та братів 1 сестер в
UKRA1NAN
FUNERAL D1RECTORS
ВСЕ ПОТРІБНА ЧЛЕНСЬКА КНИЖЕЧКА і , найдальше д о 25-го Л И С Т О П А Д А 1978 р. Україні. Похорон відбувся AIR CONDITIONED
вата в тому, шо дена- бандуристів „Молоді Ор-
ціоналізапіині процеси по- ли" під керівництвом В. В СВОЇЙ КРЕДИТОВІЙ КООПЕРАТИВІ щ 28 вересня 1978 р. на цвян- Обслуга Щ І . Р А і ЧЕСНА.
тарі свв. Петра 1 Павла в Our Services Are Available
ступають вперед. Васькова (Юрко, Петро і І Федеральна Кредитова Кооперативе 1 SVOBODA Парма, Огайо. Anywhere in N e w Jersey.
СтеЛанія ЛУЧКІВ) З 4-ма ЗО Montgomery Street Jersey City, N J . 07302 Також займаємося noxopo–
Праця Ділових Комісій піснями і Оля Гірняк, со-
лісткахору „Жайворонки"
І „САМОПОМІЧ" І Вічна Й о м у Пам'ять!
Шк Коваль, секр.
намн на цвинтарі в Бавнд
Бруку і перенесенням ТлИг-
них Останкія з різних
В суботу, 18-го листо- при ОСУМА в Ню Йор- І в Ню Йорку і країн світу.
пада, до гол. 5-ої по по- ку, яка при акомпаньямен- 0
лудні працювали Ділові гі Соні Шерег виконала три
Комісії, шо їх обрав Кон- пісні. Після офіційного за-
грес в попередньому дні. кінчення молитвою І ВІД-
1 6Уг 7о 1 Твлеф. (201) 372-0468
801 Springfied Avenue
IRVINGTON, N.J.
NEWARK, N.J.
І ДИВ1ДЕНДА ВІД ОЩАДНОСТЕЙ З ЧВЕРТЬРІЧНИМ 1 ESsex 5-5555
На комісіях короткі допо- співанням пісні ,,Боже Ве-
віді виголосили: М. Тата- лнкий", шо її започатку-
рнн, проф. л-р Г. Вась- вав о. Р. Мірчук, і загадь-
Е НАРАХУВАННЯМ.
І ^ БЕЗПЛАТНЕ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ЖИТТЄВЕ ЗАБЕЗПЕ- І
Щ
R0SE-H1LL MONUMENTS'
кович, Мирося Підгірна, ної подяки усім за участь, ЧЕННЯ ОЩАДНОСТЕЙ ДО ВИСОТИ Я.000.001 ПО- і 184 UNION AVENUE IRVINGTON, N.J. 07111 Richard H. Burnadz
д-р П. Мірчук, мгр Є. присутні делегати і гості в з и ч о к ДО ВИСОТИ sio.ooo.oo. І УК?АШСЬКІІЙ
Гановський про організа- ще довго забавлялись при - ПОЗИЧКИ - ОСОБИСТІ НА ВСЯКІ ПОТРЕБИ ТА і S. Z E U N S K Y - ПИЛИП ЧУЙ
ційну структуру СУМ; піл- звуках оркестри ,,Веселий ПОГРЕБНИЦ
МОРГЕДЖЕВІ НА ЗАКУПНО РЕАЛЬНОСТЕЙ І
будову діяльности Дру- ЛІВІЙ" З Монтрсалю. - НА д о г і д н а СПЛАТИ ПРИ НЕВИСОКИХ ВІД- і ПЕР11Щ УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НАД- McNERNEY BURNADZ
жинників і Сеньйорів; ви-
ховну програму і практн- Неділя — день молитви
І СОТКАХ, ґ 7 І ГРОБНИКІВ. СТАВЛЯЄМО ПАМ'ЯТНИКИ НА ВСТХ FUNERAL HOME
'871 Lakevlew Avenue
ку з юнацтвом; ідеологіч- і закінчення Конгресу Наша адреса: Е ЦВИНТАРЯХ І НА СВ. АНДРІЯ В С. БАВНД OL1FTON, N J .
ний вишкіл і політичну ВРУК, НЮ ДЖЕРЗІ. Phone (201) 772-1880
"SELF REUANCE" (N.Y.) І В. H. Burnadz —
освіту й інші справи. Ко- В неділю, після Служби FEDERAL CRED!T UN10N І J. J. McNerney
МІСІЇ З р о б и л и ВИСНОВКИ СВО- Божої, яку відправив о. Р. Funeral Directors
сї праиі і пі висновки бу- Мірчук (Владика Василь Щ 108 Second Avenue
Tel.: (212) 4 7 3 - 7 3 1 0
New York. N.Y. 10003 1
Щ
S Granite Marble Bronze Chapels available through
ли опісля передані nporpa– Лостен не міг прибути, бо out the Metropolitan Area.
мово-резол юній ній комісії мусів виїхати спішно до І1ІШІІІІ1!!ІІ!1ІІПІ!!ІІІІ!ІІІІ!!І!ІІІ!ІІІІІІ!!І!ІІІІІІІІ!!ІІ!ІІ!І!І!ІІИІ!!ІІІ!ІШ!ІШ!ШІШІ!1ІІІІІітПІ