You are on page 1of 4

W ?

вч”гчтт-жг vvni
SUAVIC READING
HAtHlNSTOM І C

ТРЕТІЙ СВІТОВИЙ КОНГРЕС ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ ЗАКІНЧИВСЯ ОДНОДУШНИМ


СХВАЛЕННЯМ РЕЗОЛЮЦІЙ ТА КОНСОЛГДАЦІЙНИМ ВИБОРОМ НОВИХ КЕРІВНИХ
ОРГАНІВ; МИКОЛА ПЛАВЮК З КАНАДИ Й ІВАН БАЗАРКО ІЗ ЗСА НА ЗМІНУ
ОЧОЛЮВАТИМУТЬ НОВООБРАНИЙ СЕКРЕТАРІЯТ СКВУ; ПІД ЧАС КОНГРЕСУ
ВІДБУЛИСЯ БАГАТОЛЮДНІ КОНЦЕРТ, БЕНКЕТ І МАНІФЕСТАЦІЯ, ЗДОБУВАЮЧИ
ШИРОКИЙ РОЗГОЛОС; ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ В ЙОГО
ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ БУЛА ОДНИМ З ГОЛОВНИХ ПРЕДМЕТІВ НАРАД І
РІШЕНЬ; КОНГРЕС ОВАЦІЙНО ВІТАВ ПРИЯВНИХ НА НЬОМУ НЕДАВНІХ В'ЯЗНІВ
СУМЛІННЯ В СССР ГЕН. П. ГРИГОРЕНКА, Л. ПЛЮЩА І НАДІЮ СВІТЛИЧНУ
НА ТРЕТЬОМУ СКВУ ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДІЇ СКВУ
ЗАПОЧАТКОВАНО АКЦІЮ З ПРИВОДУ ВІДЗНАЧЕННЯ
60-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕКОЛОНІЗАЦІЇ СССР ДЕРЖАВНОСТІ,
Ніо Й о р к . - 3 кіішеМ У Третьому СКВУ вія- ПРОГОЛОШЕНЕ ПІД ЧАС
ло участь 507 уманлатова-
минулого т и ж н я , н я н я х віл
23-го ло 26-го лис гопала них делегатів українських ЦЕРЕМОНІЇ ВІДКРИТТЯ
1978 p . , туї у примішен- крайових і міжкрайових та НІ КОНГРЕСУ
няч і о гелю Амсрікана віл- сні гових централь і налбу-
оунея з черги Третій Світо- лов з майже лвох десятків Актами Проголошення Державності! і територія.ПЬНОЇ
віїіі Конгрес Вільних Ук- вільних країн чотирьох Соборності! українських ісмель під час Великих Днів
раТннін (СКВУ), який у континентів га 212 iapccc– Національної Революції віл 1917 до 1920-их років иочс-
фокусі своїх марал і рішень ірованих гостей, У влаш- рез чотири Універсали Української Народної Республіки,
мав дальшу мобілізацію і юванпх з нагоди і в рам- почерез період Гетьманської Держави, почерез період
консоліланію духових сил і ках Конгресу імпрезах взя- За.хідньої Української Народної Республіки українсь'-
матеріальних ресурсів ук- ло участь: у великому Кон- киіі народ беї найменшої тіні сумніву вказав ..урбі ст
рапшів на поселеннях у перті в Карнегі Гол в чет- орбе". що його дальша доля лежим, на шляху бсзкомпро-
вер. 23-го листопада, по- місової боротьби за свій власний іержавний суверенітет і
ВІЛЬНОМУ СВІ ГІ ЛЛЯ ЛОПОМО- нал 3(КХ) осіб; у конгрс- територіальну соборність. Не свої рішення український
і и українському наролові в совому бенкеті в суботу, народ наголосив словами Четвертої о Універсалу:
Його змаганнях ло волі і 25-го листопада, 1200 roc– ..Народе України ! 1 восю силою, волею, словом j гвори-
неіалежности та оборону ісй і в політичній мані- л а с ь н а Українській Землі вільна Українська Народна Pec–
його ліолськпх і націонал ь- фесгаиії вулицями Ню публіка". Це рішення, як за повії спадщин) передав
11HN прав. Конгрес, в рам- Йорку в неділю, 26-го лие- український народ майбутнім поколінням, а ло здійснення
ках якого вілбули свої на- гопала - близько 8000 нього заповіту Господнє Провидіння покличе найщаслн-
рали і зустрічі світові і осіб; у ньому велика кіль- віше покоління, яке принесе цю спадщину у золотоверхий
міжкрайові надбудови ук- кісгь молоді. Київ і гам його складе на вівтарі Української Незалежної
гтїнеькнч науковшй". нро^ Соборної Держави. За му ну лих 60 років історія
фесіоналістів, коопсрато- Конгрес, зокрема влаш- віднотувала рял світлих станів жертовної, сповненої
рів, мололі, журналістів та іомана і Його нагоди по- почуттям великої самопосвяти боротьби різних поколінь
ill;, і, зокрема, рснрсзента- літнчиа маніфестація, мав за відновлення української державності! і здійснення
іиііііі га багаголюлні кон- ШИРОКИЙ ВІДГОМІН у МІСНС- змісту Великого Акту 22-го Січня І9ІХ року.
нерт і бенкет, а на закін- вих американських засобах Сьогодні представники Української Спільноти поза
чення Конгресу велика по- масової інформації: пресі, межами нашої Батьківщини станули перед новою подією,
лігнчна маніфестація в радіо і телебаченні. яка у ланцюгу подій загальноукраїнської боротьби низна-
Конгресом проводила чаг черговий етап нашої всеукраїнської естафети ПО золоте
справі деколонізації С С С Р , обрана президія в складі: руно Української Державності! перед 11! Світовим
після часто завзятих і на- л-р Юліян Куляс - голова, Конгресом ВІЛЬНИХ Українців.
віть гострих л е б а т та рялу іаступники голови: пані Лі- Світ.пш Ігор Д.іяГюга Озброєні в д о с в і д шо його передали нам творці
суперечностей, закінчився лія Бурачннська (Світова Державних Актів двадцятих років, озброєні в досвід
,,в лусі С К В У " олнолуш- Фелераиія Українського Микола Плавюк, новообраний президент Секретаріату Мір Іван Базарко, новообраний президент Секретаріяту поколінь останніх 60 років нашої Національної Боротьби
иим — при тільки малій Жіноцтва), л-р Юрій Кри- СКВУ на першу половину 5-річної каденції СКВУ на другу половину каденції за Українську Незалежну Державу, озброєні лосвілом
кількості і держаних голо- волаи (ОДУМ), Ярослав попередніх лвох Світових Конгресів Вільних Українців
сів — схваленням в прнн- Вілак (Казала). Ілля Дмнт- овіяні думкою, зв'язані волею і серцем і українським
пипі запропонованих комі- рів (Гвропа). Сергій Цим- народом в Україні і поза Україною, вслухаймося в слова і
сіями резолюцій та вибо- бадюк (Австрія) і Дмитро вимогу кращих лочок і синів н а ш о ю наролл поставлену
ром нових керівних органів Грабар (Аргентина); секре- до нас: Б У Д Ь М О О Д Н О ! бо гількн в одно, ліній, ui.te–
на п'ятирічну; калениію. піл
час якої обов'язки прсзи-
тарі: Оля Вол пару к (penpe–
зснтаїїтка української мо- НОВООБРАНА ПРЕЗИДІЯ спрямованій акції і боротьбі усього У к Т л ї И С Ь к ” О Г О
Н А Р О Д У можливе здійснення ідеалу власної суверенної
іента С К В У виконуватн-
муть на зміну по лва з
лолі з Канали). Осип Рош-
ка (СУМ) і Петро Санарпн СЕКРЕТАРІЯТУ СКВУ держави. ТІЛЬКИ віл нас самих, ирелсіавників-лелсіатів на
цьому Конгресі присутніх залежатиме, як далеко наша
ПОЛОВИНОЮ рОКИ ЛОТСПЄ- (Пласт). Третій Світовий Конгрес Вільних Українців, шо естафета ПІ Світового Конгресу Вільних Українців ібли-
ріиіній заступник презнлен- Подрібні інформації про відбувся в Ню Йорку в днях від 23 до 26-го листопада жить нас усіх ло З о л о т о ю Руна Української Правлп.
га С К В У Микола П л а в ю к перебіг Третього СКВУ та 1978 року, обрав нову Президію Сскретаріяту СКВУ в Просімо Всевишнього, щоб ДОЗВОЛИВ нам і чистим
і Капали і теперішній ал- відбуті з цієї нагоди зус- такому складі: серцем, з чистою д у ш е ю сповни їй всі ці завдання, які
мінісграиійний лиректор трічі й наради та про кон- ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ СКВУ: О. Д-Р МИТ- стоять перед нами. Хаіі п о ч у і і я відповідальност'и иерел
Українського Конгрссово- гресові імпрези будуть по- РАТ ВАСИЛЬ КУШНІР; ПРЕЗИДЕНТ: МИКОЛА Маєстатом Державнотворчнх Актів н а ш о ю ік іавньото
ю Комітету Америки Іван лані в чергових виданнях ПЛАВЮК (КАНАДА); 1-ИЙ ЗАСТУПНИК ПРЕЗИ- минулого, почуття ві:шовілпльпости перед Маєстатом
Баїарко. ..Свободи". ДЕНТА: МГР ІВАН БАЗАРКО(ЗСА). ЯКИЙ У ДРУ- нашої стороз терзаної, але нескореної Ма іері-України. і
ГІЙ ПОЛОВИНІ КАДЕНЦІЇ, ЗГІДНО З УЗГІД- врешті почуття відповілальносіи перед М а с с і а ю м
НЕННЯМ. ПЕРЕБЕРЕ ФУНКЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА. А замучених, поляглих Героїв нашої боротьби і Маєстатом
МИКОЛА ПЛАВЮК ФУНКЦІЮ 1-ГО ЗАСТУП- тих. які СЬОГОДНІ в ньому сйМОму моменті як ми туз СТОЇМО
Знайдено Сінайський рукопис, НИКА: зібрані, кинули герОЙСЬКИЙ виклик ворогові в обороні
українською народу, НСДИВЛЯЧИСЬ на всі наслі іки ворожих
старинний документ ПРЕДСТАВНИКИ ЦЕРКОВ: Владика Мак- тюрем, коніп.іборів і ПСИХушоК, КуДИВОрої їх і а п р о ю р ю с
сим Германюк. Митрополит УКЦ в Каналі, Владика переможе j нашій совісіі все. шо л р ч ю р я іне; все. чіо
української філантропії Иосиф Шмондюк, Митрополит УКЦ в ЗСА; Владика
Мстислав Скрипник. Митрополит УПЦ в ЗСА; о. д-р
стоїть на перешкоді на шляху нашої об'єднаної акції на
службі великої Української Справи
Кембридж, М а с с. ратії, церковних провіднн- Семен Савчук. УГПЦ в Канаді; пастор Олекса Гарбу-
(ФКУ). - Близький Схід, ків, а то й ремісників і зюк. Українські Протестантські Віроісповідні
зокрема свята гора Сі най, купців. Багато зразків ук-
раїнського скоропису тісї
Централі;
ЗАСТУПНИКИ
-^^
ПРЕЗИДЕНТ?^Стсфанія
Канадсько-американська
були часто згадувані остан-
німи тижнями в пресових, лоби є в тексті Сінайсько- Савчук - СФУЖО; Василь Киридюк (Канада): Юрііі конференція літераторів відбулась
радіо і телевізійних нови- го рукопису. Денисенко (Австралія); Володимир Котульський(Ар-
нах. На горі Сінай - Публікацію тієї цінної гентина; ще не призначений представник Бразилії; з українською участю
манастир св. Катерини, книги плянується ЗДІЙС- Ілля Дмитрів (Велика Британія): Степан Мудрик Монірсалі. ЮУПО.— В 196"? р Н дискусії він ni.'i–
в якому проф. Моше Аль- нити вже в 1979 році. Го- (КОУГЦУ); Володимир Косик (Франція); університеті МекГілл від- ніс справу українсько? ка-
тбавер, давній приятель і ловним редактором праш ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР: Василь Безхліб- булася в днях 13-15 жовт- надської літератури, шо
науковий співробітник Ук- проф. Моше Альтбавера є ник (Канада); СКАРБНИК: Франко Мартишок (Ка- ня перша спільна конфсрен- виявила себе в ділянці про-
раїнського Наукового Ін- проф. Ігор Шевченко, а біб- нада); Ню Йорк. Минулої неділі, 26-го листопада, місцеві і ція Американської та Ка- зи. поезії і драми. Кінча-
ституту Гарвардського діографічні нотатки onpa– крайові радіовисильні, пресові агентства і телебачення надської Асоціяцій Порів- ючи свій виступ, він зани-
Університету, знайшов ру- цьовуе Едварл Касинець. ЧЛЕНИ ПРЕЗИДІЇ повідомили про велику українську маніфестацію, яка няльної Літератури. Праця тував вірш Яра Славутича
копис, позначений у збірці Сінайський рукопис ч. відбулася в тому дні на закінчення Третього Світового конференції проходила у про ..Джона". ,.Жана" та
прецінних раритетів того 49 вказус на давньовікову Олександра Ковальська - СФУЖО; Іван
Олексин (ЗСА); Ігнат Білинський (ЗСА); Богдан Гна- Конгресу Вільних Українців у цій світовій метрополії за ВИДІ ДОПОВІДеЙ. СНМП03ІЮ- ..Івана", як піонерів захід-
манастиря числом 49. Той традицію української фі- волю У краіни, в обороні національних і людських прав та мів та дискусій про фор- ної Канади, тоді коли
сінайський кодекс це - лантропії, а його видання тюк (ЗСА). Роман Дражньовський (ЗСА), Іван Флис
(ЗСА); Богдан Долішний (Канада). Юрій Данилів (Ка- за деколонізацію совстської імперії. Говорив про цей мування сучасних літсра- ..Джон" і ..Жан" не встоя-
пом'яник із ХУІІ століття, фотодруком на нові між- Конгрес і цю маніфестацію та їх цілі відомий коментатор тур на північно-американ- лися в тверлій піонерській
якого фототипічну відбит- иародні зв'язки УНІГУ. нада), Роман Трач (СКВОР); сен. Павло Юзик(КПЛ).
місце для КУМО (молодечі організації). д-р Мартин Абенд на 5-му телевізійному руслі в неділю ському континенті. Були боротьбі з природою, ЄДИ-
ку плянус УНІГУ видати в Появу друком іншої ввечорі, показуючи при цьому фрагменти з демонстрації. доповіді про англійську, ний „Іван" залишився на
формі окремої книги. В по- культурної ціиности нашо- КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ Надрукував про це власну кореспонденцію „Ди Ню Йорк французьку, еспанську. пор- землі. Пси вірш, на думку
м'янику записані імена го народу, шо П знайде- Тайме" у своєму виданні в понеділок, 27-го листопада, тугальську та т. зв. мен- проф. Рудий нького. віддає,
добродіїв-ктиторів Сінай- но теж в тому ж манас- Іван Винник (ЗСА) - голова; Олександер Білик ілюструючи повідомлення фотозиімкою, яка подана шинні літератури в Аме- як не мога краще ситуацію в
ського манастиря. тирі — Псалтиря із Ки- (ЗСА); Іван Геврик (Канада); Остап Сокольський вгорі. риці. Дуже цікаву доповідь західній Канаді напочатку
Більш як одна третя, ївської Руси, із ХІ сторіч- (Канада). Ольга Заверуха (СФУЖО), Саварин виголосив проф. А. Олд- нашого століття.
тобто 84 сторінки того чя, писаного староукраїн- Григорців (Австралія); Ярослав Тракало (Аргентина), рідж із Іллінойського уні-
рукбпясу займаються Ук- ською мовою, завдячусть- місце для Бразилії, місце для Венесуелі, Антін ДВІ УКРАЇНКИ на секретарка, виступлять верситсту про людські пра- Проф. Руднинький вис-
раїноіЬ; бо аж 26 україн- ся грошовій субсидії ВИ- Мельник (КОУГЦУ); два заступники членів ВИСТУПЛЯТЬ на телевізійній програмі ва в літературі з часів аме- тупив теж у дискусії над
ських міст та сіл згаду- значних меценатів Йосифа Контрольної комісії будуть подані згодом. НА ТЕЛЕБАЧЕННІ ,.Мнінггавз" на станції риканської революції. З ук- доповіддю А. Олдріджа,
еться в тексті й букваль- та Анни Іваневих. ФКУ Список членів Секретаріяту СКВУ Філядельфія(УККА).- K'NW (канал ч. 3) раїнців в конференції взяв підкреслюючи вагу відріз-
но сотні визначних осіб розшукує за жертводав- нескомплектований і тому Президія Секретаріяту, Галя Сагата-Поритко. ре- в середу, 29-го листопада участь проф. Яр. Рудниць- няння індивідуальних і ко-
української спільноти того цем, який схотів би суб- після узгіднення з головами центральних рспрезета- ферентка шкільництва при її. p.. о год. 8-ій вечора. кий. як один із основників лективних прав, як у літера-
часу, включаючи прізвища сидіювати видання Пом'я- цій, доповнить листу і опублікує її згодом. місцевому Відділі УККА, Темою програми буде лво- Канадської Асоціяції По- турі. так і в суспільному
членів козацької аристок- ника. і Дзвінка Швед, англомов- мовне навчання в школах. рівнял ьноі Літератури в житті.
СВОБОДА. ВІВТОРОК. 28-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 258.

CBOBOAAifeSvOBODA
ГКЇАІНОКИЙ Щ.ОХІННИК ^ Ч И С ^ U ЯЛ А І N І AS D А І І )
Іван Кедрин ДЕКЛЯРАЦІЯаП УГВР В 60-ТІ
РОКОВИНИ УHftOTA З ПРИВОДУ
Ллля Дмитрів^ 4 j І

F O U N D E D 1893 РЕВОЛЮЦІЯ ЧИ ЕВОЛЮЦІЯ ЗА ПРАВИЛЬНІСТЬ ПІДХОДУ


Ukrainian newspaper published aaily except .Mondays and hull
НІ КОНГРЕСУ СКВУ ДО ОРГАНІЗОВАНОГО
days by ihe Ukrainian National Association, int.. at Дві широченькі декляра- екстремні і непримирливі В січні ц. р. минуло 60 ри і в'язниці СССР, і там
30 Montgomery StreeC J e r s e y City, N.J.Mpio:
ції, які появилися на сто- супроти законодавства, шо років від часу проголошен-
ня самостійности У країнсь-
їхня програма та їхня муж-
ня постава здобули приз-
ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ
рінках „Свободи" (з 29-го його накинула ворожа оку-
Р Е Д А Г У Є К О Л Е Г І Я У С К Л А Д І (поаібучно)
вересня і 17-го листопада пація, і ми не можемо кої Народної Республіки, в нання, подив і пошану чу- (61
Л ю б о в Ко.існська. Вололммир Левснсць. Зснон СНИЛНК, Василь
1978) можуть створити ставати на позиції COBCT– листопаді ц. р. сповнилося жинецького оточення. Ці Як політичний, церков- ра повість чи поема, або
І с р ш а к о в с и ь (тепер виконуючий обов'ячки голови Колегії) і
Євген В. Ф е л о р е н к о
враження, наче би україн- ської конституції, як ВИХІД- 60-річчя Листопадового ідеали і живий приклад іх- но-релігійний, громадсь- музичний твір, поривали
ське вільне суспільство в ної бази нашої дії — це Чину, а в січні 1979 року ньої боротьби наснажують кий, так і науково-куль- народи на барикади, змі-
ЗефмиІ Class Hostage рачі at the i'ost Office of Jersey City. N.J ліяспорі поділене на два кожному ясно. Цього і не мине 60 років від nporo– теж сучасних носіїв ідей турний сектор переживає нювалн структури, клали
Accepted for mailing at special r.ite uf postage pr.jv-ided foi dj табори: один, що визнає вимагають наші земляки в лошення в Києві з'єднання національного, політнчно- глибокі ускладнення в ор- основу під світогляд cyc–
Section 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. J 9 . 3 революцію, як єдиний засіб Україні, члени руху ,cnpo– двох українських держав- го та соціального визво- ганізаиійному оформленні і пільства.
П е р е д п л а т а ; на рік 530.00, н а пін року - 516.00, н а . : міся повалення сучасного боль- тиву, які будь-як комуні- них формацій в одну собор- лення українського наро- в дії. Він доволі розсіяний, Під кінець треба бодай
ш t 59.00. Д л я членів У Н С о ю з у 65 І міс. З а к о ж н у зміну а д - шевнцького режиму в куються ІЗ ЗОВНІШНІМ СВІ- ну Українську Народну Pec– ДУ- у ньому помітні досить згадати ше і про сектор
реси 25 с. Чеки і money o r d e r s " в и с т а в л я т и Ha"Svoboda". СССР узагалі й Україні том і мають будь-який, публіку. Вже перед 22-им Останні два десятиліття глибокі протиріччя, він не- господарський, який тво-
зокрема, і другий, шо про- безпосередній чи посеред- січня і 1-им листопада 1918 принесли нові форми бо- лобудований до основ. Час рить поважну підвалину
Є.О BOX 346 J e r s e y City, N . J . 07303 тнетавить принципові ре- ній зв'язок із нашими ту- року, від самого часу зни- ротьбн українського наро- до часу на його продукції організованого життя і
волюції - принцип ЄВОЛЮ- ристами. Коли вони всі щення Москвою Українсь- ду. У них наголос покладе- помітні чужі або й ворожі
заєдно кажуть ,,кричіть як- коі гетьманської держави ний на оборону громадян- який може вплинути також
Гордіїв вузол ш'ї. Славити Господа, ав-
торн обох концепцій ВИХО- найголосніше і робіть на- 17-го і 18-го століть ідея ських прав та на дії в ме-
впливи. Він доволі химер-
ний також і піл різними
і на життєвий рівень бо-
у і пепіяльна Комісія Палати Репрезентантів лять із того самого самос- тиск на режим всіма до- державної самостійности жах наявних законів. Але лай тієї частини україн-
іншими аспектами. ського суспільства в ліяс-
ви серпня нього року провалить нову серію пуб- тійннцького засновку, як ступними вам способами", України та політичної і со- рівночасно цей рух спря- До недобудовання на
лічних переслухані, у справі вбивства президента Джо- ,.незмінного" становиша то вони прагнуть, щоби ми ціяльної свободи українсь- мований на задоволення порі. яка віддає свої сили
цьому полі треба зарахову- організованій праці.
наФ. Кеннелі і негритянського лідера Мартина Лютера всіх українців у світі сушнх. ставали на їхні позиції, так кої людини не погасла в всіх національних, полії нч- вати в першу чергу вели-
Кіша. щоб встановиш докладніше обставини вбнв- Проте,автори обох тих ста- само, як було б нісенітно нашому народі. Але щойно ннх і СОЦІАЛЬНИХ прагнень Піл сучасну пору велика
кий брак українських серед- частина пілпріи мчивости
сіва га розв'язати різні теорії і версії, які поширюють- новн ш. ніби взаємосупе- вимагати віл них, щоби від часу утворення Украін- українського народу в його ніх шкіл з цілоденним нав-
ея ні.і самої лапі виконання атентатів. речннх, роблять ту саму вони виступали там з тими ської Народної Республіки самостійній державі. на господарському полі
чанням, хоча можливості підлягає різним громадсь-
На протязі кількох тижнів Комісія розглядала обста- помилку: одні і другі уто- гаслами і вимогами, які ці політичні концепції ста- на такі школи й засоби
тожнюють нарід і емігра- виписані на транспарантах лн невід'ємною програмою 11 ким установам. У поліб-
иіоііі вбивства президента Кеннеді в 1963 році. Як відомо, існують, або можуть бути ний спосіб розбудована і
іспут версія, що вбивник Кеннеді, Лі Гарві Освалл, був цію, одно неподільне ПО- наших демонстрантів на всіх українських організо- зорганізовані. Маючи на
няття і одну неподільну вулицях американських чи ваних політичних форма- 1. Український народ пе- вдержувана також вилав-
агритом Фіделя Кастра і совстського КГБ. Заході два власні універси- нича діяльність, яка має
;-Комісія намагалася вияснити ті питання і складне пе- цілість. Це правда, шо ду- канадських міст. Але це цій. ребуває сьогодні у важко- тети і ряд їхніх філій, се-
хово це одна цілість — так не значить, що вся емігра- Впродовж останнього му становищі, шо його тво- культурний, політичний і
рсн.те і синя обставин, шо стосуються Освалда, його nepe– редня школа стає прямо господарський характери.
6ч!нання u Москві і Мінську, домагання про поїздку до бодай повинно бути. Алеж ція мас визнавати тільки шістдесятиліття окремі ук- рить система традиційного невідкличним завданням. На цьому господарському
Куби осінню 1963 року тошо. У цих справах зі- цілі й завдання та методи- революцію, як засіб зни- раїнські політичні сили на російського імперіялізму та Ще далеко невпорядко- полі теперішні й майбутні
іпана.пі Маріна Освалд-Портер, колишня жінка Ос- ка діяння земляків в Укра- щення ворожого режиму, батьківщині і поза її межа- ворожого народам і люди- ваним під різними аспек- можливості досить великі.
вал.та, Юрій Носснко, колишній працівник КГБ, який Іні і українців, розсіяних у бо таких можливостей — ми намагалися йти різними ні комуністичного тоталі- тами залишається почат- Але бракує дослідів, ціле-
прибув .то 1СЛ в 1964 ропі, а також колишній генераль- ліяспорі, цілком інші, ціл- поза революцією і еволю- шляхами до здійснення тих таризму. Як їхні царські кове шкільництво та семі- спрямованости, політики,
нпй кубинський консул Лопез, який живе на Кубі. ком різні і аж ніяк не цією — є безліч інших. цілей, але вони ніколи не попередники, вожді сучас- нарійне середнього й вишо- бракує власного торговель-
Одночасно і ним Комісія заслухала інтерв'ю Кастра з можна утотожнювати од- відхилилися від Шевченків- ної російської імперії зма- го типів. Досить слабо ного банку, до якого exo–
них і других. Коли ж одні Березнева революція у ської перестороги, що тіль- гають до біологічного та
іолоною і членами цієї Комісії, які спеціяльно їзди- 1917 році розпочалася від ки в своїй хати своя прав- пропаговане театральне лнлпея б нитки й засоби і з
пі і нього приводу ДО Гавани.
твердять, шо те, що тепер духового знищення укра- мистецтво, майже не зор- якого вони відходили б у
діється в Україні, сучасний того, шо Волинський полк да, і не зрікалися принципу їнського народу як само- ганізований вокально-му-
Нема сумніву в тому, шо свідчення деяких із тих осіб тамошній рух спротиву, це відмовився стріляти до вільної української людини бутньої духово-культурної властиві і з національного
пули не тільки однобічні та тенденційні, а властиво страйкуючих робітників. на вільній українській зем-
знчний відтинок. Слабо погляду конечні місця.
насправді революційна дія і та національної спільноти, розвивається кольпортаж-
направлені на затирання будь-яких слідів про підоз- шо сподівання на ево- Революція у 1905 році при^ лі. вживаючи для цього таких
ріния совс тської і кубинської змови. на сторінка на полі видав-
люційний розвиток подій в йшла наче „автоматично" Друга світова війна ство- засобів як плянова русифі- ничому, хоча ця діяльність Питання і проблеми
Для прикладу, Сі-АЙ-Ей спочатку твердило, шо СССР наївний, нереальний як наслідок ганебної npor– рила для українського на- кація, перемішування насе- майбутнього
колишній службовець КГБ Носенко, який немов знав про творить поважний відсо-
і недоречний, бо ніколи ри російсько-японської вій- роду нові умови боротьби. лення, нищення історичної ток загальної культурної
.пильність Освалда в СССР від 1959 до 1962 року, не є большевизм на еволюцію у ни. Хто може передбачити, Вже напередодні війни най- пам'яті тощо. Ця народо- У своєму загальному
..бона філе" перебіжчик і шо він міг бути cneui– політики. Український на-
своїй внутрішній політиці, чи, наприклад, російські менша галузка українських вбивча політика ведеться уковий світ ледве вспіває поглядові на структуру ук-
яльно висланий КГБ для того, шоб відкинути будь-які зокрема у відношенні до (совєтські війська, сташо- земель, Карпатська Украі- під гаслом творення т. зв. поборювати труднощі з раїнського організованого
ів'яіки Освалда з КГБ. Одначе, в 1968 році Сі-Ай-Ей України, не піде, — і коли новані у Польщі і Чехо- на, задеклярувала держав- совстського народу і є най- оформленням для потреб життя ми старалися від-
пришило по протилежного заключення, а саме: Но- водночас другі твердять, Словаччині, хоча як часто ну самостійність та свою реакціннішою політичною суспільства матеріялів із дзеркалити ситуацію так,
сс'нко не с ..подвійним агентом" і що його СВІД- шо, навпаки, те, що дієть- вимінюють їх, таки ne'npo– єдність з українським мате- концепцією колоніяльного минулого, а проблеми су- як вона менш-більш пред-
ченням можна вірити. Зі свідчень Носенка виходило, шо ся в Україні, вказує на сякнуть духом демократії і рнко.м. А 30-го червня-1941 народовбивства. часного чекають терпеливо ставляється, які нуртують
KTtS його трактувало „психічно незрівноваженою" відкидання тамошніми на- не постане серед них фер- року, всупереч ВОЛІ НІМС- За насильно накинену ук- на ласкаву увагу цього на цьому полі тенденції, та
люїиноіо і навіть слідкувало за ним, шоб переко- шимн земляками револю- мент, який розростеться до цьки окупантів, проголоше- раїнському народові при- як цей наш організований
напіся. чи Освалл не був ,.американським шпигу- ційних методів боротьби розмірів революції? Хто но у Львові відновлення належність до держави, яка світу.. Виявлені раніше світ може себе впорядкову
нЬм". та стосують тільки еволю- може передбачити, чи української самостійности іменує себе „союзом", Ук- спроби у цьому напрямі, вати. Прн цьому наша ува
-. Маріна Портер, жінка Освалда, з якою він од- ційні — то вся ця cyne– большевицький режим не та утворено Українське дер- раїна платить непосильні щоб звести на якійсь плят-
ружився в СССР, відразу заявляла членам Комісії, шо речка сутоакадемічна і по га скупчується переважно
провалиться у наслідок па- жавне правління. Згодом це тягарі й жертви. Левина формі цей світ до одного на тому, шо, евентуально,
вона не певна, шо Освалл застрілив Кеннеді, але на суті зайва. Вона цікава з латної революції у Москві своє право на державну не- частина національного до- столу й випрацювати одну треба зробити для кращого
фчііпі .тень по настирливих питаннях конгресменів погляду історії українсько! на тлі боротьби за владу залежність український на- ходу УССР самовільно і його політику, майже роз- ведення цих справ у май-
ійяни.та, шо вона давно переконана, шо й колишній муж політичної думки. Май- тамошніх кремлівських род оборонив жертвами ти- безповоротно відпроваджу- віялися або залишилися в бутньому. Бо лише у цьому
тонн Кеннеді. Проте, як вона заявила, Освалд мов не бутній Ті дослідник знайде у^. можновладців? Хто може сяч його синів і дочок, які в ється у „всесоюзну" скар- зародку. Українські нау- напрямі може розвиватися
мав жадних спільників, це не було політичне вбивство, а тій дискусії доказ, які то^ виключити, шо теперішній рядах ОУН і УПА та під б.нншо; в інтересах імперії ковці беруть доволі жваву думка, зокрема коли вона j
cjfro психічне, як наслідок його „психічного залом- ідеологічні течії нуртували режим і з ним ВСЯ ІМПЄ- політичним керівництвом експлуатуютьрв^ ..природні участь в різних міжнарол- спрямована в напрямі bo3
лення". серед української еміграції рія не захитаються і не УГВР, вели впродовж 10 та людські ресурси укра- т ^ т ч о н ф е р е я і в ^ , ^ я ^ маіТтЗут-
;. Кас гро. очевидно, заперечив те, шо йому „було у 70-их pp. XX сторіччя. Із проваляться у наслідку по- років організовану підпіль- їнського народу; вже пів- ференшй українських нау- Ит
відомо про і пі імч.чи замаху" на президента Кенне- погляду сучасної дійсности дій на Далекому Сході? І ну і повстанську бороть- сторіччя український селя- ковців із цілого вільного
обидві, як там сказано, Згідно з нашою лотепе-
н. Він заявив, шо це є „цілковита вигадка", нато- чи поруч із усіма американ- бу, спочатку проти німець- нин, пограбований з бать- світу не видно. Українсь- рішньою політикою на ор-
шеть він твердив, шо в день вбивства Кеннеді йому концепції — гіпотетичні, сько-совєтськими безко- ких, а вслід за цим проти ківської землі, прикутий до кий літератор працює без
теоретичні і практично не- ганізованому відтинку cyc–
стало віломо, шо Сі-Ай-Ей доручило своїм агентам нечними розмовами про большевицькнх окупантів. колгоспу чи радгоспу, але допомоги фахового рецен- пільного життя, ми були за
нищити його. доцільні. ,,САЛТ-и" — обмеження Ідейно-програмову основу плодами своєї рабської пра- зента. Колишні рецензенти сильною громадською ба-
Я Кагсбісти приділяють особливу увагу переслуханню стратегічної зброї — мож- цієї боротьби творили най- ці він вільно розпоряджа- типу Державина, Грицая, зою в кожній країні, лов-:
вїбивства Кеннелі. На совстській телевізійній програмі Поперше, край має зав- на заперечити факт про- шляхетніші ідеали націо- тнея не мож^; український Глобенка та інших відійш- кола якої можна б об'сд
приділено цілу годину цій справі, включаючи вирізки з дання боротися проти во- довжування переговорів у кальної, політичної і соці- робітник позбавлений пра- ли, а інші загрузли у що- нати й на якій можна,
фільму з Даллас. Тексас, а коментатор Зорін звину- рожого режиму всіма таки- зброєнні обох цих cynep– яльної свободи та побудо- ва боронити свої клясові денну редакторську працю. втримати найбільшу кіль-.
Ач) пан v нбііис і ні Ксііис п „баї .і і ьох реакціонерів?. А щоб ми засобами, які йому в потуг світу? І хто з нас вн міжнаціональних взає- інтереси перед визиском Поезія і проза розвивають- кість українців. Ця громал-
i n n і и. Іія і н ф . . г м м і а н н ь ' .пінні її А м е р и ц і , и ю u p c i i i – даному часі доступні і шо знає факти, на яких деякі мин на принципах взаємо- єдиного в державі праце- ся майже без компетентнО" ська база повинна охоплю-
,іента Кеннелі вбито на наказ Москви, Ю. Сємьо- їх він вважає за найдоціль- американські політичні пошанування і невтручання давця — партійною і дер- го спрямування. вати по змозі найширший
нов, советський письменник, написав серію статтей, в ніші. Коли всі тамошні коментатори твердять, шо у чужі справи. Це на ділі жавною бюрократією, яка Як довго зможе ВИДЄР- вахляр культурно-виховної
яких подав нову в КГБ препаровану версію, шо Освалд члени руху спротиву П0КЛИ- існує якшо не затаєна фор; здійснюване гасло свободи сама визначає норми й роз- жати наша діяспора на від- праці на відтинку старших і
оув китайським агентом і шо Кеннеді було вбито на куються на існуючі консти- мальна, то фактична ,,вісь народів і людини стало мо- цінки, забороняє робітник повідному рівні своєї на- молодших поколінь, бо
наказ Пекіну. Китай, між іншим, як твердить Сє- туції СССР і УССР, як на Вашінгтон-Пекін-Токіо", гутньою зброєю в бороть- кам страйкувати, а профе- уково-культурної діяль- лише добре поставлена ді-
МІ..ЧМІ! inn іан ( к на і іа і" ( єєРІ ІІСІО мспно. нїоб легальну базу їхньої бо- якої смертельно боїться бі проти расистсько-шові-
ністичних доктрин німець-
сійні спілки перетворила на ности без ґрунтовного пе-
яльність цього характеру
перекинути підозріння про вбивство на Советський ротьби за людські права і Москва? Адже це аксіомна кого фашизму та російсь- слухняне знаряддя тиску на регляду можливостей, ПО-
робітництво; українці різ- треб, сил і засобів? А нау- зможе успішно конкурува-
Союз. Це ше одна ,,ревеляиія" совстської пропаган- національну свободу (за що правда, шо Совсти тільки кого імлеріялізму, проти їх ти із впливами чужини, ці
чіів'ної машини. все одно йдуть до кацету), тому підписали Гельсінксь- касарняно - тоталітарних них професій, зокрема ква- ка - це головна підвали-
ліфіковані кадри мусять на політичного життя. впливи нівелювати, а цим
Комісія Палати вже ліс два роки, витратила 5 то з цього не виходить, що кий договір З ЙОГО КЛЯВ- диктаторських систем по- змаганням освідомлювати
мільйонів лолярів, але публічні переслухання не були розсіяні у країнах поселен- зулею про громадянські яеволення людини і наро-
шукати заробітків поза ме- Культурна діяльність -^-
жами України в той час, також поважний стимул національно і скристалізо-
належно підготовлені, суперечливі твердження залиши- ня українські емігранти чи права, щоби запевнити собі дів. Свої шляхетні ідеали вувати волево та інтелек-
лнея нез'ясовані. їхні діти мають до цього коли Україна заселюється патріотизму й один із важ-
„спину" у випадку війни боротьби учасники україн- чужинцями, під ширмою т. ливих форматорів світо- туально українську лю-
Чи Освалл був агентом, чи він мав спільників, чи діяв також достосуватнея: всі
еміграції у всесвітній істо- проти Китаю і Японії, бо ського революційного ПІД- дину.
на наказ комуністичної розвідки — залишається невияв- рії були, є і мусять бути гляду. Історія записала не
леним, заплутаним питанням, таким, як гордіїв вузол. (Закінгення на crop, if) пілля понесли в концтабо- (Закінгення на стор. І) один випадок, коли то доб- (Продовження буде)

У цьому гуртку була жінка з Тернополя, якої чоловіка Яка шкода, шо батько не погодився на те, шоб Степан лежав мовчки на якомусь сіннику і це запримітив один
:і большевики замордували у в'язниці серед маси в'язнів ще забрав з собою в дорогу акордеон, на якому він вже грав старший чоловік, який почав розмову із Степаном. Як
1 К. Крупськи І І тоді, як совєтські війська втікали перед німцями в 1941 не погано. Він пригадував собі як не раз він грав своїй вийшло з розмови, той дідусь називався Костур і
році. В неї був син майже одноліток Степана. Той син матері те, шо вона найбільше любила. Який щасливий походив з місцевости недалеко від Полтави. Дід Костур
і „ПЕРЕМІЩЕНА ОСОБА" ! якому на ім'я було Мартин відразу хотів здружитися з був він тоді, а тепер залишилися тільки тужливо болючі був також самітним. Він зрозумів тяжке горе хлопця та
Степаном. Мартин заохочував Степана до гри в копаний спогади. старався піддержати його на дусі. Дід Костур радив
Ц ^ і м'яч на таборовій площі. Степан часом брав участь в тих Ранньою весною 1945 року, Василенки залишили Степанові деклямувати вірші Шевченка, а запримітивши
грах, але це робив він більше з чемности тоді, якщо не міг табір, бо зі сходу зближалися совєтські війська, а ночами скептичний вираз лиця Степана додав „не знаю як тобі,
якось викрутитися від такої товариської забави. чимраз частіше не давали спокою американські та але мені вірші Шевченка помагають тоді, коли мені
Displaced Person by Marie Halun Bloch; Lothrop, Lee A На ділі. Мартин хоч і добре вихований середньо- англійські бомбовики. Тепер почалася справжня трагічна докучає самітність".
Shepard Company. A Division of William Morrow A Co.. inc. шкільник не припав до вподоби Степаномі. На осуд драма для обидвох Василенків, які залишилися в Тепер в душі юнака проходила нова болюча бо-
;New York, 1978. pp. 191, map and illustrations. S7.95 Степана він був якимсь немов забагато одвертим, бо що товаристві тільки Бігуна. Незабаром, після залишення ротьба на тлі пекучого питання, що він має робити,
думав те й говорив, а Степан як колись вдома, так і в табору, для Степана почалися найбільш гіркі в його лишатися на Заході, чи може повертатися до рідної
школі був призвичаєним скривати свій погляд на деякі житті переживання. Тепер таборове життя видавалось Полтави? Тепер йому постійно ввижалася спокійна
Це чергова і недавно опублікована книжка Марії справи. Степан запримічував це, шо навіть його батько йому люксусом в порівнянні з тим, що доводилося квартира, в якій він жив з батьками. Також частіше
ІГалун-Блок. На обгортці книжки, яка появилася англій- вже також змінився. Він подібно так, як його новий переживати. Голод, холод і (брак відповідного нічного пригадувався йому вірний товариш Павло, але тут же
ською мовою, сказано, шо письменниця через багато ро- приятель Бігун, який колись був гімназійним профе- відпочинку вичерпували останні сили молодого хлопця. вслід за цими думками поставало болюче питання, чи
к і в носилася з думкою написати цю книжку про nepe– сором латинської мови в Дрогобичі, почав виявляти свій .Німецьке населення бачило, що війні надходить кінець і залишився Павло там де він був, або якшо Степан
їмішену особу, але як не раз буває, шо до здійснення дов- погляд в часі розмов і дискусій. Степан в душі уважав тому німці не хотіли приймати чужинців на працю. Німці повернеться додому і навіть застане своє помешкання не
готривалого заміру потрібно якогось рішаючого пош- таку поведінку дорослих необережністю. Він дуже були страшно непривітні до чужинців і не один вже знншеним, то з відчинених дверей вигляне хтось інший, а
'товху. Таким рішаючим поштовхом для письменниці жалував, що тепер він не мав з ким обговорити ці свої здалека верешав „забирайтеся геть" коли бачив, що не його батько чи мати. Це питання переставало мучити
стала одна газетна стаття про нового американсь- спостереження. Його батько на протязі цілої подорожі чужинні підходять до нього. Степана тільки тоді, як він спав, але як він про-
кого громадянина, який маючи за собою сбвєтське вихо- був занятий важливими справами, а мати Степана Документи, які були в наших втікачів, дозволяли їм буджувався зі сну воно зараз поверталося до нього.
вання, мав труднощі засвоїти собі засаду віри у свої влас- померла на запалення легенів і її похоронили тиждень задержатися не довше як 24 години в одній місцевос- Направду, авторка з великою майстерністю передає
ні сили, шо якраз являється дійсною вартістю американ- перед тим, як Степанові і батькові довелося покинути ті. Тільки кілька днів перед приходом американців, душевні переживання Степана, а також добре охоплює те
ської спільноти. рідну Полтаву. Правда, колись вдома батьки Степана ботанік Василенко був смертельно ранений в часі налету замішання, яке тоді сталося в тій частині Тюрінгії, з якої
Героєм нової повісти є чотирнадцятилітній юнак Сте- також не обговорювали усіх справ в присутності .американських літаків на німецький військовий тран- в короткому часі американці відступили, шоб окупацію
пан Василенко. Він зі своїм батьком (також на ім'я Сте- Степана, а в школі його вчили зовсім щось іншого чим k спорт, поблизу якого опинилися Василенки з Бігуном.' передати совс там. '
пан). визначним українським ботаніком, на склоні 1944 те. про що він тепер щоденно довідувався в тих дискусіях. Бігун був також ранений в ногу і їх забрали до шпиталю в
Ох, якби йому тепер придався ПавЛо — його вірний найближче місто, де Василенко першої ночі помер. За ЧяУаючи книжку „Переміщена особа" мається вра-
року, опинилися в таборі для втікачів в околиці відомого ження, що авторка немов сама пережила те горе, яке
міста Ваймар в Німеччині. товариш, перед яким Степан ніколи не мав ніяких кілька днів до того міста в західній Тюрінгії прийшли доводилося'пережити юнакові Степанові та тисячам
Васи.тенки — батько і син аж з далекої Пол- таємниць. 'американці, а за ними з'явилися совєтські старшинн-ari– української молоді, яку німці насильно вивезли з України
тави вже другий рік поневіряються живучи життям вті- Як тільки зближалася весна дорослі починали частіше татори за поворот на „родіну". на примусову працю до Райху. Тисячі українських дівчат,
качів. Здасться, шо це скитання найбільше надокучувало говорити про американців. Степан хоч не був дорослим, Яка надія залишилася перед молодим хлопцем, таких як Оленка (а також хлопців) мусіли носити на
молодому Степанові. Йому надоїла часта зміна обста- але вже не був дитиною. В душі він не міг без- який залишився одиноким і безрадним. Похоронивши рукаві опаску з написом „Ост" та мусіли терпіти
внн, зміна знайомства, а тепер йому дуже докуча- критично ставитися до дивних висловлених надій 'батька, Степан опинився в якійсь школі серед незнаних шорстке, а часто жорстоке трактування німецьких
ла таборова тіснота, брул заблошичених бараків і гамір дорослих на американців та на їхню систему. Він ше йому втікачів. Степан очікував на виздоровлення Бігуна. ,,бавортв '.
людей, які говорили різними мовами. Днями батько добре пам'ятав те, шо його вчили у школі про Він любив Бігуна від самого початку знайомства з ним в В книжці „Переміщена особа" описана недоля не
- Степана був поза табором в розшуках за тимчасо- капіталізм. Степанові було тяжко знайти відповідь на те, таборі, а найбільше любив його за те, шо Бігун завсіди тільки юнака Степана. В ній представлений образ того
;
вою прапсю. або харчами, а коли він повертався до шо саме могло залишитися американському урядові говорив до Степана, як до дорослої людини. страшного ,,Голокост' через який перейшов увесь
' бараку, то вільний час проводив на розмовах в гуртку після того, як він давав владу народові. Чим більше Перших кілька днів після смерти батька Степан немов
осіб, яких запізнав в таборі. Степан замикався в собі, тим більше він терпів душевно. не чув того, що діється кругом нього. Цілими днями він (Зак')нгення на crop. 3)
Ч. 258. СВОБОДА. ВІВТОРОК. 28-го ЛИСТОПАДА 1978

„ПЕРЕМІЩЕНА ОСОБА" Д-ра Мирослава Биха знову обрано Парафія в Елізабеті пожертвуваладюк, беручи до уваги важ-
ливість пмнясту побудови
нищук, ЧНІ, який відвідав
парафію св. Володимира ш
(Закінгєння зі стор. Ц) - на голову Стейтової Ради УККА 20 000 дол^ на церкву-пам'ятник ціцеркви-пам'ятника в столи-
ЗСА. Цей проект вашін-
Елізабеті в суботу і н е д і л ю , ,
2 і-22-го жовтня, за дозво-
український наріл в часі Другої світової війни. Україн-
ський нарш зовсім невинно став жертвою двох жорсто- Віпани (В. Янів). — За- тав поправки до Правиль-
у ВашінГтоні гтонської парафії Пресвя- лом і на запрошення пароха
тої Родини намічений в о. шамбеляна йосифа Фе-
гальні Річні Збори Koop– ника Координаційної Ради.
кнх систем. На жаль, світ і досі не пізнав т о Щ і и в д и , яку Вашінггон. — У висліді вали 20 683дол. на будову
рамках святкувань 1000- дорика. В результаті підго-
зазнав наш нарід. Тому Марія Галун-Блок робить велику динаційної Ради Відділів Поправки прийнято біль- дводенної збірки, що її пе- церквн-пам'ятника у Вашш-
річчя Хрищення України. товчоі праці, вірні парафії
прислугу гуманності і правді тим, що вона допома- реведсно в суботу і неділю, гтоні, Д. К. Дозвіл на збір-
УККА стейту Ню Джерзі шіетю голосів. пожертвували 26 пам'ятни-
гае поборювати зло. Хтось сказав, що в мистецтві 4-5-го листопада ц. p., чле- ку в цій та інших українсь-
відбулися у неділю, 8-го Голова Фестивального ни української католицької Збіркою фондів на цей ків і 151 даток на суму
музики іде постійна боротьба за вічність, а я сказав би, ких католицьких парафіях в
жовтня ц. р. в парохіяль- комітету інж. Михайло парафії с в . В о л о д и м и р а в ЗСА дав Архиепископ-Ми- проект відас о. Иосиф Де- 20 683 дол.
шо в царині літератури ця боротьба с навіть більше ній залі
наявною, чим в музиці. Такі книжки як „Переміщена Чанківськня склав звіт з Елізабеті.Н.Дж.,пожертву- трополит Иосиф Шмон-
Такі Відділи вислали по Фестивалю 1978 р.
о с о б а " - це дійсна боротьба за вічність, бо це боротьбадвох делегатів на збори:
^ т т и и в и и „ и в , в и в я в и в в , ^ " " " '
ш ш и ^

за вічно живучі ідеали. Боротьба за правду і справед- На внесок Нонінаціяної ' Замість квітів ні свіжу могилу Дорогої І Незвбу тньоі Тети
ливість, а тим більше, коли в літературі створені такі
Пассейк, Нюарк, Ірвіагтон, комісії в складі — інж. Зс-
Джерзі Ситі, Елізабет, Kap– ноиа Онуфрнка, мґр Дорн
СССР і Етіопія підписали договір сл. п. Дарії Хронов'ят
реальні і вірні картини, як це зробила авторка, яка
віддала ролю осуду тих картин читачеві.
терет, Моріс повіт, НЇо Рак та інж. Володимира приязні і:южилн суму 25.00 доларів
нв цілі НТШ в ЗСА.
Бронсвік і муж довір'я з Янева, щоби перевести тай- ЛІ
Перт Амоой, разом — 15 не голосування, які виго- Москва. - Совстськнй иернич ВОІІВ, ракет, гармат Нк, йорк, Н. й. МарЬ,
" А н и а ' P w 4 e " КОБРИНСЬКІ
Цю книжку Марії Галун-Блок я сміло назвав би делегатів. Зборами прово- товила НомінаиДиив комі- Союз закріпив свої зв'язки і а багато іншої зброї. ,,Co– штяштяштшиттяштшвмв.а..иі^тттшшнимшшв ..-,
клясичною, б о вона с гідною до наслідування. Хоч ця днла Президія в складі д-р сія, присутні на зборах по- з Етіопіею, підписавши до- ВЄТСЬке юбов'язання для
книжка стилево написана для молоді, то однак я вірю в Іван Пелех — голова і п. годилися більшістю ГОЛО- говір про приязнь і співпра- Етіопії виносить сьогодні
те, шо Ті радо читатиме і дорослий читач, а бувші Іван Рачинськнй — секре- сів. По довшій дискусії об- шо, на пілставі якого понад один більйон лоля- -
українські скитальці обов'язково повинні запізнатися з тар. СССР не тільки має мож- рів", - заявив Карлюччі.
раио керівні органи на ливість залишити у тій Д о г о в і р підписали в Замість квітії на сііжу могилу Чоловіка 1
цією чудово написаною книжкою. Думаю, що вона може По відчнтанні протоколу 1978-79 в складі: д-р Мн- мосі Хресної Мама
допомогти не одним батькам пізнати те, як легко можна з минулорічних зборів, що частині Африки персбу- Москві полк. Менгісту і
рослав Бих — голова, д-р ваючі там військові части- Леонід І. Брежнєв. Таким бл. п. д-ра Степана Манастирськси о
занедбати духовий контакт навіть з дітьми доброї вдачі, його прийнято без nonpa–
Іван Пелех — заступник нн і дорадників, але також чином СССР збільшив ло
яку посідав юнак Степан Васнленко. вок одноголосно, уступаю- голови, мґр Дори Рак —, поширити свої впливи у шести число країн, з якими складаємо 20 00 доларів
чни голова Ради д-р М. 2-гнй заступник пологи, на Українську Катедру в Гарварді.
цьому просторі світу. він підписав подібні дого-
Здасться, що Марії Галун-Блок вже непотрібно Бих в обширному звіті по- п-і Люба Остап'як — 3-ій Лярисса і інж. Ярослав ГЕРМАНІЇ
представляти нашим читачам, бо в нашій пресі багато дав перебіг праці за мнну- заступник голови, п. Іван Совстський договір ЦІЛ- вори. Інші країни — це Рутсрфорд, Н. Дж.
ковнто зміняє дотслеріш- Анголя, Мозамбік, Ірак,
разів писалося про неї. Тому я ограничуся тільки до того, лнй рік. Рівнож подякував Рачинськнй — секретар,
шо письменниця мас вже багатий літературний дорібок. усім тим, що брали актив- інж. Володимир Янів — ню систему співпраці 3 сл- Індія і ВЧ т а м .
Вона с автором приблизно 20-ти книжок для дітей і ну участь у маніфестації, фінансовий секретар; ре- наних Стейтів Америки І
молоді, а в цьому біля пів десятка книжок з україн- яка відбулася в Пассейку ференти: інж. Зенон Оиуф- Етіопіею, яка колись була
ською тематикою. її ім'я видніє в американських, а 24-го вересня ц. p., він та- рик, д-р Константин Ваньо найближчим сою : піком СОЮЗ УКРАЇНОК АМЕРИКИ
також в міжнародних довідниках про письменників. кож висловив подяку Ко- і п. Іван Принада; Коит- Америки до часу :ювалення повідомліс, т о
монархії, т о б : о відсунення
Важливим с те, шо письменниця пише про Україну не мітетові Стентового Фестн- рольна комісія: мґр Ярос-
піл влади 'чіператора Гай- в суботу, дня 2-го грудня 1978 року, о год. 7-ІЙ івч.
тільки з почуттям правдивої любови, але й також пише валю в Apr Центрі, який лав Рак — голова та інж. у церкві св. Юра в Ню Норку, Н. Й.
т Селлясі, і встановлення
вона з добрим знанням історії, культури і побуту відбувся 3-го червня ц. р. Мнрон Пінковськнй, п. Грн-
гам .іромарксис гського відбудеться
українського народу. і Відділові УККА в Карте- горін Добуш, інж. Микола ,'Я іу і полковником Мен-
Віримо в те, шо колись її книжки переложені на реті за влаштування бен- Григорович, п. Іван Прииа-
іісг) Гайлс Маріямом на ПОМИНАЛЬНА СЛУЖБА БОЖА з ПАНАХИДОЮ
українську мову з цікавістю і вдячністю читатимуть у кету - забави в вО-річчя да — члени. чо и Тернторіяльний спір В ТРЕТЮ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ ПОЧЕСНОЇ ГОЛОВИ СУА
вільній Україні. Відновлення Української між І:тіопісю і Сомалісю
Адреса видавництва: William Morrow A Company, inc. Самостійної Держави.
105 Madison Avenue Переобраний голова д-р
Голова Статутової комі- М. Бих подякував за дові-
і.і пиніша війна між цими
пюма країнами втягнули
св. п. ОЛЕНИ ЛОТОЦЬКОЇ
New York, N.Y. 10016 СССР, а опісля Кубу до І В П'ЯТУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ ЗАСТУПНИЦІ ГОЛОВИ СУА
сії мґр Ярослав Рак відчн- р'я і закликав усі Відділи
УККА стейту Ню Джерзі ЦЬОГО КОНфлІКТу. COBCTCb–
до активної праці в Koop–
дннаційнін Раді Стейту для
кий Союз тоді розпочав
масове доставлення зброї
СВ п. ОСИПИ ГРАБОВЕНСЬКОЇ
СЕКЦІЯ ДРУЖИН ЛІКАРІВ ло Етіопії, враховуючи,
добра наших громад і
при УКРАЇНСЬКІМ ЛІКАРСЬКІМ ТОВАРИСТВІ ПІВНІЧНОЇ очевидно, стратегічну важ- По Панахиді відбудуться
УККА.
АМЕРИКИ - ВІДДІЛ МЕТРОПОЛІЇ НЮ ЙОРК ливість терену, і тим са- ЖАЛОБНІ СХОДИНИ
мим переважив дотогочас-
мас шану запросити Членів УЛТПА, їх Родини ну рівновагу сил в користь В ДОМІВЦІ С У А , 108 Друга Авеню В Н ю Й о р к у
і Приятелів на Д-Р МИХАЙЛО ДАЯИЛЮК
Етіопії, якій тепер намага- на які запрошуємо Членство СУА.
сться накинути свою волю, ЕКЗЕКУТИВА СОЮЗУ УКРАЇНОК АМЕРИКИ
ВЕЧІР КОЛЯД БІЛЯ ЯЛИНКИ На одеднчпі а територію Етіопії псрст-
ворити у випадкову базу на
Теми -' африканському континен-
В мистецькій програмі молоді талановиті бандуристи - брат і сестра: НАТАЛКА Лікарський -довідішх. ті побіч вже існуючої бази в
і ТАРАС ПАВЛОВСЬКІ та відома піаністка ЛЯРИСА КРУПА. Книжка у твердів темно-зеле- Анголі.
Вечір відбудеться иіА обгортці із золотими бук- У підписаному договорі
вами роботи мнетця МИХ. МИ- не говориться ясно, чи Еті- ,v
в суботу, 9-го грудня 1978 року, початок о годині 7-ій вечора ХАЛЕВИЧА. 338 сторінок." опія погодиться на стаці-
а приміщеннях Українського Інституту Америки в Ню Йорку Ціна 7.00 дол. Ділимося сумною вісткою з Родиною, Односельчанами і Приятелями.
онування совстських вояків
SVOBODA що 22-го вересня 1978 року, з Волі Всевишнього відійшла у Вічність
(2 Схід 79-та аул.) і розбудову баз. Боріс По-
80 Montgomery Street на 85-му році трулолюбнмого життя
Буфет в заряді ПА НЬ - Коктейлі Jersey City, NJT. 07803 номарьов, один із советсь-
наша Найдорожча МАМА, БАБУНЯ і ПРАБАБУНЯ
ЧНС ТИ Й ДОХ ІД НА ДОБРОДІЙНІ. ШДІ. ГОСТЯМ РАДІ' ких верховодів, запевняв
американських сенаторів,
які недавно відвідували
бл. п.
СССР, шо немас пляну
розбудови совстських баз в
Етіопії. „Ніколи не було й
ТЕКЛЯ ТИШКО з дому ЛЕНИК
сьогодні немас жадних со- ПОХОРОН відбувса в селі КОШЛЯКАХ. пов. Збараж, Україна, з численною
УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА вєтських військових частин участю Родини й Односельчан, із вдячною поміччю Священика і Церковного Комітету,
в країнах Африки", — зая- акнм висловлюємо щиросердечну подяку за їх труд у нашому родинному горю.
„САМОПОМІЧ" у ДЕТРОЙТІ, Міш. вив цинічно Пономарьов. У великому смутку:
Він переконував американ-
сини:
ських законодавців, шо Со-
ЕВГЕН з дружиною СТЕПАНІСЮ
запрошус своїх Членів та все Українське Громадянство нашої Метрополії на ветськнй Союз не стара-
ІЛЬКО з родиною в Україні
еться накинути своєї волі
доньки:
країнам Африки, або зло-
буватн політичну чи вій- ЗЕНОВІЯ НОСАЛЬ з родиною в Україні
ськову домінацію. Свого СТЕПАН1Я ЯКУБІВСЬКА з родиною В Україні
часу, однак, Френк Карлюч АНАСТАЗІЯ ШУРАН з родиною і Україні
чі, заступник директора Сі- внуки:
Ай-Ей заявляв, шо Етіопія МАРУСЯ ШОРОБУРА з мужем БОГДАНОМ

УРОЧИСТЕ ПОСВЯЧЕННЯ одержала від СССР 400


танків, 50 джетовнх літа-
ків, велику кількість пан-
і сином МАТЕСМ
БОГДАН ТИШКО

НОВОЗБУДОВАНОГО
Ж
ГОЛОВНОГО БЮРА HP
УПРАВА НАУКОВОГО Т-ва їм. ШЕВЧЕНКА
складає шару подяку за пожертви,
зложені замість квітів ні свіжі могили
Ділимося з Ріднею та Друзями сумною вісткою. сл. п. Василини Веремчук і
шо дня 23-го листопада 1978 року, в День Подяки, сл. п. д-ра Сфима Веремчука
в Кетскілл, Н. Я., по довгій і тяжкій недузі, відійшла Д-р Богдан і Таіса Кузьма 525 00
від нас у Вічність, на 89-му році життя.
х Д-р Еміліян і Ірина Клюфас 20.00
у Воррен при вул. Раси ч. 26791^ наша Найдорожча
МАТИ. ТЕЩА. ТЕТА і КУЗИНКА
Аспедес і Анна Буччі
Марія Чировська
25.00
5.00
Августин і Алла Юзьа'як 25.00
бл. п. Д-р Тарас і Іванна Гай у шевські 25.00
яке відбудеться Разом Я 25 00
АЛЕКСАНДРА КУЗЬМА
ПАНАХИДА відбудеться 27-го листопада 1978 p.,
в неділю, 3-го грудня 1978 року, о год. 2-ій по пол. о год. 7:30 веч., в похоронному заведенні Петра Яреми
в Ню Йорку. Н. Й.
ПОХОРОН - 28-листопада 1978 p., о год. 9 30 ранку ПОДЯКА
на цвинтар Кальварія в Ню Йорку, Н. Й.
НАША КРЕДИТІВКА поручає Українській Громаді слідуючі услуги, приймає ЛЮБОМИР РОМАН і ГАЛИНА 17-го жовтив 1978 р. в Ню Йорку, з Волі Всевишнього
відійшов у Вічність
ощадності, за які платить високу дивіденду. КУЗЬМА
ГІЛЬДЕГАРД КУЗЬМА
9 Вклади забезпечені Федеральною Обезпеченевою Агенцією до висоти 540,000.00.
в Безкоштовне забезпечення на життя до висоти S1000.00, залежить від віку члена.
ПЕТРО КУЗЬМА
ГРИГОРІЙ КУЗЬМА
бл. п. ЛАВРЕНТІЙ
и Виготовляє грошові перекази і подорожні чеки. СЛИСАВЕТА КУЗЬМА
СТЕФАНІЯ і ТЕОДОР БАРИЦЬКИЙ
и Завірюс документи, уділяє позички на нові й уживані авта, купно домів, направу до- МИРОШНИЧЕНКИ Цісю дорогою складаю сердечну подяку Вмсокопре-
мів, купно землі, медичні витрати, домашнє устаткування, вакації, податки, студії. МИРОСЛАВА МИРОШНИЧКНКО подобному о. д-рові Володимирові Ґавлічеві і Всечесні-
ТЕКЛЯ КУМИЦЬКА шим оо. Лявреитісві Ляврннюкові та Тарасові Прокопові
и На випадок смерти довжника, у багатьох випадках, решту довгу покриває АННА і ПЕТРО СВІТНИЦЬКІ за відправлення Панахид і похоронних Богослужб.
Обезпеченева Компанія, і МАКАР і ДОРОТА КОПАНИЦЯ Особливо дякую Всеч. о. ЛавренюковІ за прощальну
КАТЕРИНА СВЕНСОН проповідь у церкві, а панам Турецькому 1 Качунові за слова
и Видає „шер дрефте" - які вповні заступають чеки. і ближча і дальша Родина в Америці прощання на Панахиді і на тризні.
и Видає „шер цертифікетс" - це нова форма ощадностей, яке приносить членам більшу й Україні Дуже дякую панові Тнмішеві Шевчукові U переве-
ВІЧНА ЇЙ ПАМ'ЯТЬ! дення збірки на ЦІЛІ радіопрограми са. Юра а Ню Норку,
і різну дивіденду. та всім Особам, акі в пам'ять Покійного зложили свої по-
жертви на цю ціль.
ТРИ БЮРА ДЛЯ ВАШИХ ПОСЛУГ Також хочу висловити свою вдячнкть п. Миронові
Бойчу кові та родині Червоняків за їхню допомогу 1 мо-
ральну підтримку.
s НА ЗАХОДІ МІСТА: НА СХОДІ МІСТА: УПРАВА НАУКОВОГО Т-ва їм. ШЕВЧЕНКА в ЗСА Усім Приятелям і Знайомим, акі взяли участь у Пя-
складає щиру подяку за дар, який зложила нахидах і похоронах. Усім, які прислали вінки і квіти.
8 в пам'ять шостої річниці смерти Дорогого Мужа Усім, що жертвували на Служби Божі за спокій душі По-
7346 Michigan Avenue 26791 Ryan Road 11838 Joseph Campau кійного, що згадують Його у своїх молитвах, як також
Detroit, Mich. Warren, Mich. Detroit, Mich. сл. п. д-ра Павла Дубаса Усім, що теплим словом старалися принести мені роз-
в сумі 50.00 долярів - раду, мос щиросердечне спасибі.
Філадельфія, Па. Катерина ДУБАС СТЕФАНІЯ БАРИЦЬКА
СВОБОДА. ВІВТОРОК. 28-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 258.

ДЕКЛЯРАЦІЯ ЗП УГВР... РЕВОЛЮЦІЯ ЦИ ЕВОЛЮЦІЯ


v . i ци (Закінгеннц з і crop. 2) ІШФ
(Зикіпг( НПН ЗІ СТХУр. 2)
ГОї u
сестер на батьківщині, в ,,загарантована у тому триває режим безжалісно-
зв. братньої ц томогк; СИ- б вона не жила, на батьків- якої ті народи-держави спо- тюрмах чи на засланні, які Гельсінкському д о г о в о р і го терору і коли в усіх
шині чи поза нею. не можна нукатимуть спільні інтере-
ІЄІДІІІ 111.111 В І Д НАС
нів україж і - іроду
не усвідомлювати серйоз- си та вимоги нашої техно- репрезентують найкраще і непорушність совстських наших країнах поселення
ЗМушуюі !, BU 11 ИІЙ- найшляхетніше в нашій на- кордонів і так була зайва, найболючішою стає проб- КАТЕРИНА СТАРОСТА,
ного становища, в якому логічної доби. Ми хочемо МЕРІ Е. ВІТЛОК, членка
ськову повинність поза м с -
перебуває український на- відзначити при цьому гу- ції, які зберігають її честь і коли ніхто на Заході навіть лема браку людей д о npa– ч.и-ii!.;i УНС Відд. 62 у Філії, УНС Відд. 37 в Елязабет, Н.
ж а м и б а т ь к і в щ и н и - s ia:ie– до.іьфії, померла 19 серпня
род. Зрушити себе з сучас- манне ставлення не одно- здобули добре ім'я для неї не лумав про відкидування ці. Ніхто з наших середо- 1978 р. на 89 році життя. Hup.
Дж., померла 15-го червня
ких районах С С С Р , ocpcr–
ного стану поневолення ук- го російського діяча пра- в самому СССР і у світі. збройними силами COBCT– вищ, ані ціла українська 1890 p. в Дрогобичі, Україна;
1978 р. на 62 році життя. Нар.
TH КОрДОНИ ТІЄЇ імперії та 1 липня 1915 р. в Гелметта,
раїнський народ може тіль- возахисного руху д о україн- Подруге, тільки при умові ського Союзу д о кордонів вільна громада не має членкою УНС стала 1920 р. Н, Дж.. а членкою УНС ста-
бути г о т о в и м и на жертву
ки максимальним напру- ців та інших народів СССР. живого зв'язку з Україною, з-перед Другої світової ВІЙ- впливу на хід подій на Cxo– ;іа.іншнла у смутку 2 дочка: ла 81 квітни 1967 р. Залм-
кровн й життя за інтереси, ді Европи. Сестру М. Віицент, ОСБМ,
женням сил своїх синів і Але сьогодні з р о з у м і н н я на еміграції з б е р е ж е т ь с я нн! Лину та енній — Джон і
шнла у смутку дочі,-н - Анд-
щ о не м а ю т ь нічого спіль- Д о з в о л ь т е висловити рею і Карол Анну. Похорон
дочок. Щоб здобути дер- для національно-політич- українська мова, культура, Провідні мужі обох та- Джеймс.ІІочорон відбувся 22
ного і д о л е ю їх украінсь? відбувся 19 червня 1978 р.
жавну самостійність. укра- их та СОЦІАЛЬНИХ прагнень звичаї, традиція, а молоді думку, шо поділ на ,,pe– борів, які ніби існують у ссрннії 1978 на цаинтнрі св. на цвинтарі св. Марії P. К.
кої батьківщини. Д у ж е д о -
українського народу, для покоління відчуватимуть волюціонерів" і ,,еволюці- нашій вільній громаді, зда- Марії у Факс Чеас. в Іст Бронсвік, Н. Дж.
рої о обходиться кожному Ї Н Ц Я М , ЯК Й І Н Ш И М ПОНЄВОЛС-
його боротьби за державну д у х о в у єдність з з е м л е ю оністів" серед української ється погоджуються у то-
українцеві !.t українці тс. НИМ Москвою народам,
вільної г р о м а д и , с е б т о му, шо І) розвал совєт- Вічна їй Пам'ять!
незалежність, виявляють батьків. Вічна їй Нам'ять!
що Україна не і самостїй- треба слушної нагоди для еміграції чи поселенців, на- ської імперії вийде при всій Вазіль Васильків, секр.
лише деякі російські ОДИ- Лина Гннтюк. секр.
Мію державою через що визвольної революції, чи 2. Не розпорошувати rpo– справді не існує і він — вірогідності — хоч не о б о - ТЕОДОР ВОЛЧЛНСЬКІІП,
ниці. Хочемо сподіватися
вони мусяті . звати свої перевороту, але того, коли член УНС Шдд. 204 в Ніо ЕМ1.1І. ЖУК. член УНС
така нагода наспіє, ніхто виникнення поважного по- мадської енергії, а спрямо- недоречний. Одні і другі в'язково — або з терито-
сили на чужл справу. Порку, помер 21 червня 1978 Відд. 194 в Ню Иорку, помер
передбачити не може. На- літично-програмового пе- вувати її на ті галузі ор- погоджуються, шо головна рії Московщини, а б о якоїсь на 80 році життя. Залишив 30 вересня 1978 на 79 ропі
Антинаро гною виявила
юмість те. що відоме сьо- релому в колах російської ганізованого життя, які на мета вільної громади і ) іншої, а не в наслідок у смутку брита Виснля. По. життя. Нар. 1900 р. в Укра-
себе гежсоція іьно-політнч-
годні, це невідкладна пот- демократії і чим зможемо, десятиліття можуть мати допомагати Україні і її вибуху революційного руху мірки відбувся 24 червня їні. Членом УНС став 1959 р.
на доктрина і їв марк- 1978 р. на цвинтарі св. Ду-
СИЗМу-ЛеНІНІЗМу. !iiii на неї реба всіма доцільними в сприятимемо такому ncpe– тривалу вартість, отже, на мешканиям-борцям всіма в одній тільки поярмленій хи в Гемитоибургу, Н. Н.
Залишив у смутку дру-
жину Марію. Похорон в!д-
даному періоді засобами, ломові. науку, культуру, мистецтво, доступними нам засобами; країні, б о з таким рухом
спирається система кому- літературу, релігійне життя 2) ніхто з нас, включно із імперія справилась би так відбувся 8 жовтня 1978 р.
ністичної диктатури. Вона вести боротьбу за саме лу- Глибоко відчуваючи пот- Вічна Пому Нам'ять! на цвинтарі в Бавнд Бруку.
душить цілі нації і ПООДИ- хове і фізичне збереження рсбу спільної боротьби всіх з українським змістом, тра- тими, шо зараховують се- само, як сПравилася вже з Василь Налідвор, секр.
нокого громадянина, вона нації. поневолених і волелюбних диціями та обрядом, на ви- б е д о ,.революціонерів", не п о д і б н и м и вибухами у ІГСТРО КУРИЛЯК. член У-
Вічна Йому Пам'ять І
неспроможна иіловольнн- 2. Як духово-культурна народів проти тоталітар- сокоякісне українознавство закликає земляків в Ук- Польщі, у Східній Німсч- ИС Відд. 399 в Чікаґо, помер Е. Маиацькнй, секр.
ти його найелементарніші одиниця, кожна людина жи- ної й імперіяльної системи в школах і в дослідних npa– раїні д о таких рсволюцій- чнні і на Мадяршнні і 2) всі 5 серпня 1978 на 53 році жит- АЛЕКСАНДЕР ДЕЙНЕКА,
національні. ПОЛІТИЧНІ та ве насамперед в рамках большевицької Москви, цях взагалі, на піднесення ннх актів, які стягнули б на ми — включно з членами тя. Нар. 1923 р. в селі Kopo– член УНС Відд. 478 в MOIIT–
сильний наголос ставимо рівня нашої політичної нарід ше гірші терпіння, чи отих ніби двох таборів - нсць. За.ч. Україна; членом реалі. помер 6 серпня 1978
соніяльні й еКОНОМІЧНІ ПОТ- своєї нації, своєї культу- культури, на ріст політич- просто масакру, яку напев- переконані, шо рішатиме УНС став 1969 р. Залишив
ребн. а цухов - вона ііерет- рн. історії і традиції. Хто віл на спільність наших ідей та у смутку дружину Ольгу, до- на 83 році життя. Hup. 1895
ворюєі ЛЮДИНІ на ГВЯНТЙФ них відчужується, стає без- інтересів з народами сходу ної думки, на мобілізацію но перевела б Москва з про свою майбутню д о л ю чку Марію і дальшу родину p. в І гроші ці, пов. Тернопіль;
членсм УНС став у 1952 р.
а в т о м а т , на б е з в і л ь н о г о батченком. Гак є не лише на Середньої Европи, зокрема політичної активності!, на приємністю, діставши для український нарід на рідній п Україні. Похорон відбув- Залишив у смутку дружину
виконавця вп;ц молоха-Дер- Україні, але теж в умовах з нашими західніми і пів- розбудову економічної бази нього нагоду.3)ми всі свідо землі, а не еміграція. Ці- ся 8 серпия 1978 р. на цвии- Марію 1 дочку Стефаиію. По-
денно-західніми сусідами, і подібне. Тільки такі цін- мі.шо поруч із допомогою каво, шо в отій дискусії не тарі св. о. Мяколая в Парк хорон відбувся 9 серпня на
жави. чи, власно. бюрОкра- еміграції. Ґрунт для наці- ності можуть зробити нашу Україні інформаційно-ari– сказано, шо найбільшою РІдж, Чікаґо.
Польщею, Чехо-Словаччи- цвинтарі „Коте дес Нейгес"
тйчної к" пки. яка іержавою о п а л ь н о г о відступництва еміграцію серйозним фак- таційною акцією і тво- силою української вільної в ЛІонтреалІ.
правім ь. творить незнання власної ною, Угорщиною і Руму- Вічна Пому Пам'ять!
2. Трагедія, що її пережи- національної культурної нісю. Не зважаючи на біль- тором у колі суспільства ренням тут тих культурних громади повинна бути - Роман Б. Припхай, секр. Вічна Пому Пам'ять;
вас українська на пін. ре- спадщини та комплекс oco– ші чи менші національні тих держав, де вона живе і цінностей, шо їх не можна не є, а повинна бути — її Віра Баніт, секр.
ПЕТРО КРУПА, член УНС
зультат не лише політики її бистої і національної мен- антагонізми між нашими діє, і тільки вони, а не не- творити в Україні при та- єдність. І ,,віие-верза" - Відд. 177 в Провіденс, Р. Л., ТЕОДОР ЛУПІВ. член УНС
ворогів. За наше важке ста- шевартости. народами в минулому, нав- окреслене ближче „шнрсн- мошньому русифікаторсь- найбільша наша слабість номер 11 вересня 1978 р. на Відд. 182 в Кліфтон, Н. Дж..
чені важким досвідом і сві- ня правди п р о Україну", - роз'єднання. І тому кри- 36 році життя. Нар. в червні помер 17 серпня 1978 р. на
новише несемо відповідаль- Ми живемо в добу ВСЛИ- кому режимі, існує ще
ність також ми самі. При- кого піднесення національ- домі спільноти долі, наші м о ж у т ь стати с е р й о з н и м страшенно важка і складна терієм того, шо допомагає 1922 р. в Гонило, Україна; 89 році життя. Нар. 1888 р.
народи повинні намагатися засобом для приєднування місія вільної громади — та шо школить українсь- членом УНС став 1967 р. За- в Україні; членом УНС став
стосуванство. пасивність, них, етнічно-культурних симпатій чужинців д о укра- кому народові і активним лішііш у смутку дружину Ка. 1926 р. Залишив у смутку
байдужість, комплекс „моя почувань на всіх континсн- перебудувати свої взасми- їнської справи. збереження власної nauio– борцям за її свободу є терпну, двох синів — Ми- двох синів — Матвія 1 Ва-
хата скраю", що охопили тах світу, серед різних наро- ни на принципах взаємопо- нальної с а м о б у т н ь о с т и , зосереджування чи розпо- хайла і Джеррі, дочку Гелеіі силя та трьох внуків. Hoxo–
частину нашого наролу, ве- дів і рас. Відроджуються шанування, солідарності! й яка на наших очах кор- і 2 внуків. Похорон відбувся рон відбувся 19 серпня 1978
обопільного визнання своїх рошуваиня всіх конструк- ІЗ вересня 1978 р. на цвнн- р. на цвинтарі Кальварія в
луть в умовах СССР часто окремі спільноти навіть у 3. Р і ш у ч е п о б о р ю в а т и читься, блідне і погрожує тивних с а м о с т і й н и ц ь к и х тарі св. Липи в Краистов, Р: Патсрсон, Н. Дж.
ЛО прямого національної о рамках давно оформлених прав на національну дер- спори і непорозуміння се- загином під тиском при- Ай.
Відступництва, а затрата націй. Цей процес націо- жавність. Наявні залишки ред еміграції, що їх завж- ролної асиміляції д о чужо- сил у вільному суспільстві.
взаємних претенсій повинні „Чому ви сваритеся?" — Вічна Йому Нам'яті.'
інстинкту національної со- нально-культурного зріз- ди використовує ворог, а мовного оточення у краї- Вічна Пому Пам'ять! Григорій Клименко. секр.
бути усунені спільним зу- часто сам підсуває. Треба нах поселення. Очевидно, чуємо розпучлнві запити, Джон Лаба, секр.
ліларности й гідности, ка- ничкування нічим не cync– шо їх привозять з України
р'ериз.м. опортунізм^ собі- речить д у х о в і з д о р о в о г о силлям і доброю волею, а бути свідомим, дцо цю саму навіть як вільна українсь- всі наші туристи. Х т о роз- ЮРШ ГУРЯНСЬКИИ, член ДОНАЛЬД МАТІОС . ДЕМ-
панство. для багатьох вип- інтернаціоналізму. навпа- виразом цього повинно ста- тактику панівний в Укра- ка громада дуже скорчить- биває українську вільну УНС Відд. 316 в РочестерІ, КО МАТВІПЧУК. ч.тен УНО
равловуюгь м івчання тоді, кн, боротьба за визнання тн теж визнання права на- їні режим вживає у відно- ся - вона повинна бути помер 19 сериня 1978 на 51 Відд. 39 в Сиракюзах. Н. П.,
ших національних меншо- шенні д о наших братів, щоб громаду — діє у користь році життя. Нар. 1927 р. в помер г, липня 1978 р. па 96
році життя. Членом УНС
коли на фронті боротьби своєї інднвідуальности непримиренна супроти Москви, — хто старається РочестерІ, Н. И.; членом У- став
сприяє пошані до інших. стей на вільний розвиток і їх легше держати їх в ярмі. Москви. Алеж трудно го- з'єднувати її, діє проти 1915
НС став у 1944 р. Залишив у ку три дочки, р. Залишив у смут-
СТОЯТЬ інші. два сини та
Пасивність . байдужість культурно-духову спіль- Різниці поглядів на емігра- смутку дружину Іванну, ся- ануі,-іи
ворнтн про ,,револю-
3. Тільки у власній лсржа- ність із своїми народами. ції є благородним приві- ційність", коли в- Україні
ін генній Москви. иа Бабі, дочку Діянну, ма- відбувся1 правнуків. Похорон
Підточують зсередини та- ві нація і кожний її член
леєм вільного суспільства, з тір 1 три сестри. Похорон від. цвиїггарі 8УКП липня 1978 р. на
їм. 1. Xpec–
кож сили української емі!- може досягти повноти Пупси на цвинтарі Мт. Говп тителя в Сиракюзах. Н.
рації. її ДОСЯГНеННЯ в піс- ІУ нього українцям треба ко- в РочестерІ, Н. И. П.
свого розвитку. Тому ЦЄН-
;гявоснннй періо і в окре- ристати та вчитися. Tpe–
тральною метою сучасної Вічна Йому Пам'ять;
мих галузях ЖИІ гя; в науці, визвольної боротьби укра- Українці, які живуть поза ба боротися з усякими вия- Н А У К О В О - Д О С Л І Д Н Е Товариство УКРАЇНСЬКОЇ Вічна Пому Пам'ять!
рідними землями, зокрема вами нетолеранції д о іншої Секретар Управа Відділу
культурі, мистецтві, літера- їнського народу є само- ТЕРМІНОЛОГІЇ(НДТУТ) і УКРАЇНСЬКА МОГИЛЯН-
турі. в організації релігій- в західньому світі, с не- думки, взаємного недовір'я, МАТЕИ
ДЖОН ПАСКОВІЧ. член У- член УНС Відд. СТРИНСЬКПИ,
стійна і соборна украінсь- СЬКО-МАЗЕПИНСЬКА АКАДЕМІЯ Н А У К ( У М М А Н ) 39 в С нра-
ного та економічного жит- ка держава. Але держава від'ємною частиною ВСЛНКО- що не один раз у нашій НС Відд. 413 в Юиіоп. И. кюзах, помер 14 серпня 1978
го українського народу. ЇХ- історії розбивали єдність вилають перший на еміграції, поширений і найповніший Дж., помер 4 вересня 1978 на р.' Нар. 1906 р. в КотузовІ,
тя, в активності м о л о д е - народу - не с а м о ц і л ь у
ні зобов'язання щодо Укра- нації. Тому, як писали наші 81 році життя. Нар. в берез-
чих та жіночих організа- собі, вона лише засіб для ні 1898 р. в Україні; членом Україна: членом УНС етвв
цій та в політичній діяль- добробуту української на- їни та саме їх існування як брати в пам'ятному „Звер- ПРАВОПИСНИЙ СЛОВНИК
ї? УНС став у листопаді 1943 удружину1925 р. Залишив у смутку
ності незаперечні. Зокрема иії 1 і української людини, національно - культурної
ненні воюючої України" в р. Залишив у смутку дочки: й Ірену, братасестри
Анну, Марію
(теплі та
жваво відгукнулись украін- для забезпечення росту ду- спільноти, пов'язані з тим, жовтні 1949 року, творім УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ" Полину 1 Анну. сина Албер- дальшу родину. Похорон
ці в діяспорі на рух опору в щоб: „дійову, а не паперову єд- за редакцією Яр. Б. Руднмцмсого і К. Т. Церкевнчя, б л ю ь - та, б внуків 1 2 правиуків та бувся 17 серпня 1978 Р-від. на
хових і матеріяльних сил ко 65 000 слів. 800 ст. друку, тверда оправа, ціна S15.00 сестру Марію і брата ВІДЛІ- цшштарі УКП. їм. св. І. Хрес.
Україні, вони чимало спри- нації і для громадських сво- 1. Постійно втримувати ність". Створім нормальні яма. Похорон відбувся 7-го тнтеля в Сиракюзах, Н. И.
чинилися до поширення ін- ідейний зв'язок з українсь- взаємини, в яких люди різ- плюс порто. серпня 1978 р. на цвинтарі
б і д та розвитку одиниці.
формацій про нього в сві- Українська держава - цс кою батьківщиною, долаю- них поглядів можуть спіль- СЛОВНИК опрацьовано за „Харківським" правописом і Голлівуд Меморіял Парк в
Вічна Йому Пам'ять!
Юніон, Н. Дж.
ті. Свосю політичною ПЛЯТ- також засіб для здійснення чи штучні фізичні і духо- но розглядати і плянува- на основі Словників Гр. Го.тоскевнча. О Ізюмова. В. Сімо- Управа Відділу
формою. ПОСЛІДОВНОЮ обо- на українській землі рів- ві перешкоди, що їх ста- ТИ ШЛЯХИ ВИЗВОЛЬНОЇ ПОЛІ- вича. О. Пакейка та 1. Огіснка. пси співучасті мовників з Вічна ЙОМУ Пам'ять! АННА ПАЛЮХ. членка УНС
роною принципів лержав- ностн і справедливості! для вить Москва. Цю вимогу тики. Завдання, що стоять НТШіУВАН
ної незалежности України, Мері С. Фера, секр. Відд. 46 в Ню Порку, помер-
всіх громадян України не- повинно засвоїти зокрема перед н а ц і є ю , а зокрема СЛОВНИК прюначешій для учнів, студентів, учителів,
українські полі і нчні форма- залежио від їх національ- молодше і середнє П0К0ЛІН- перед її відламом на чужи- духовенства, письменників, журналістів, інженерів, лікарів ДЖОРДЖ КОСЦШ, член У- ла 19 липня 1978 на 57 ро-
ції на чужині створили npo– НС Відд. 204 в Ню Иорку, ці життя. Нар. 1920 р. в Нн-
ности. релігії, статі чи сві- ня тепер, коли старші від- ні такі великі, що їх подо- і всіх, хто вивчаг українську мову. помер 4 серпня 1978 р- Нар. УНС стала Україна;
істовичах. членкою
тивагу фіктивним лержав- тоглялу. це засіб для пов- ходять, або деактивізують- лати ніякій одній групі лю- СЛОВНИК вийде з друку на початку 1979 р. в ціні 515 по 1905 Р- в Оріхопці. Україна; ла у смуткув чоловіка
1970 р. Залншн-
Мнко-
но-політнчним піст итуці- ного розвитку її національ- ся. Зв'язок з Україною, це, дей. Д о цього потрібні зу- плюс порто, але його можна набути за попередньою по- членом УНС став 1946 р. За-
ям УССР. що г інструмен- них меншостей. Тому ПОЛІ- попершс, засіб для вико- силля мільйонів. Хай кож- жергвою-передплатою за S 10.00 до кінця 1978 р. Прізвища лншив у смутку дружину лу, на
дочки Олю. Орисю та сн.
Ігоря та двох внуків. По-
том у руках Москви та засо- нания нашого першочсрго- ний українець і українка, до всіх жертводавців і спонзорів будуть помішені в СЛОВ- Анпу. Похорон відбувся 6
бом поневолювати україн-
тична і соціальна демокра- серпня 1978 на цвинтарі св. хорон відбувся 22 липня
1978 р. на цвинтарі св. Духа
гія це ідеал здійснення вого завдання моральної і яких дійдуть ці наші слова, НИКУ і оголошені в пресі. Пожертви можна відрахувати Раймоида в Бронксі, Н. П.
ський народ. Зроблено чис- якого гарантуватиме сво- матеріяльної допомоги на- на чужині і на батьківщині, від податку. Через високі кошти друку СЛОВНИК ви- в Геиптонбері, Н. И.
ленні спроби обЧлнати всі боду розвитку всіх жителів шим братам на рідних зе.м- усвідомлять це велетенсь- дасться в обмеженій кількості, якшо не знайдеться відно- Вічна Йому Пам'ять!
Василь Палідвор, секр. Вічна їй Пам'ять!
політичні сили еміграції в української землі в украін- лях, зокрема тим, хто сто- ке завдання нації, і хай на відний спонсор. Замовлення і пожертви слати на адресу: І. Скпіртнянськнй. секр.
одному центрі, подібно як у ській державі. їть у перших лавах бороть- свої плечі візьме Його одну ЕВА ЯСЛИК, членка УНС
RESEARCH SOCiETY FOR UKRA1N1AN TERM!NOLOGY. 1NC.
пляні з'єднання громадсь- би. Треба послідовно на- частину. Бо іншого шляху Відд. 230 в Янґстввн, Огайо, АНТІН КРУПА, член УНС
ких сил побудовано Світо- 4 Змаїаючн д о держав- тавровувати байдужість (не д о самостійної України не- cXo N. Нзигуїко. Attorney at Uw померла 28 сертія 1978 на Відд. 481 в Кпрнеіі. Ній, по-
мер 24.серпіш 1978 р. на 50
вий Конгрес Вільних Укра- ноі самостійности. україн- 34 East 7th Street, New York. N.Y. 10003 80 році ЖИТТЯ. Нар. 1898 р.
на словах, а на ділі) дея- мас.
їннів. В основах цих заходів ський народ водночас npar– в пов. Ліско; членкою УНС році життя. Нар. в січні 1928
-сої частини еміграції д о стала 1918 р. Залишила у р. в Карнсґі. Па. Члеиом
лежить стихійно прагнення не до співпраці і приязні, на золі тих наших братів і Листопад 1978. ф^^ффффф^^^^^фффффффффіф4)фф0^фф0Іффффів^фФФФІ9ффФ0Ф0^^Ф^Ф^^^^^ смутку дочку Аииу з му- УНС став 1946 р. Залишив у
едности Ширших кіл нашої принципах рівности і взає- жем 1 сина Ілька з дружи- смутку братів Івана і Пивла
мопошанн. з усіма народа- ною та 5 внуків. Похорон та сестри Аииу і Марію. По-
СУСПІЛЬНОСТІ! мн СВІТУ, зокрема з тими, Спеціальні знижки Тел.(212)441-2489 відбувся 81 серпня 1978 р. хорон відбувся 28 серпня па
Але водночас в останні які так, як і він, поневолс- для новонабутих домів (212)849-2731 на цвинтарі Кальварія в цшштарі Голі Тріпітн в Kap–
роки з'явилося чимало noj– ні московським комуністич- 1MD В І Д О М Л К 11 1S 11 Я ні етапи. Огайо. неґі, Па.
нак посла" :- кия і'й ДІЯ- Вічна Йому Пам'ять!
ним тоталітаризмом. Шлях
спори. Занепад помп ний не до такої спільноти не но- Лдмоівістрацід „Свободи" К О Н Т Р А К Т О Р Вічна їй Пам'ять!
Гелен Возпяк, секр.
тільки у зменшенні числа П. Ліщак, секр.
вий: на цій засаді був про- З у в а г и на закінчення б і ж і ч о г о року, В И К О Н У Є РІЗНІ РОБОТИ, ТАКІ Я К : найновіші кухні.
громадсько-акгивних лю- веденнй у Києві у вересні Д-Р ВОЛОДИМИР НЕСТЕР-
Адміністрація просить всі Товариства лязннчкн, електричні, гідравлічні, каналізація, напрям ЧУК, член УНС ВІДД. 194 в в FUNERAL D1RECTORS m
дей, але. шо загрозливіше, в 1917 року, з ініціятиви Ук- дахів, центральне огрівання, бетонові, викінчування пнв- Ню Иорку, помер 6 березня
зниженні рівня громадської раїнськоі Центральної Ра- чи поодинокі особи, щ о довгують з а ннць і всі інші роботи зв'язані з викінченням домів. 1978 р. на 68 році життя. Нар.
та політичної праці і фор- ди, з'їзд народів колишньої 1909 р. в Тернополі, Україна:
оголошення, вирівняти їх конечно
мату її репрезентантів. За-
мість зміст)
! !
у нас асто
царської Росії, на цій осно-
яі відбулася І-ша конферсн- найдалі ANTHONY RUDOLPH LORENC
членом УНС став 1964 р. За-
ляшив у смутку дружину
Марію, сина Ігоря з Роди-
ПЕТРО ЯРЕМА
поставлені) -' - ;- Еіагато- УКР. ПОГРЕБНІІК
; :
СЛІВН! реЗО. - : НІ ПрИКрИ'
пін поневолених народів,
її скликала У ПА в лис-
до 25-го грудня 1978 року 8 4 - 5 2 8 6 t h Avenue Woodhaven, N.Y. 1 1 4 2 1 ною, сина Юрія з родиною
та дальшу родину. Похорон Займається Похоронами
вають недостатність дії. Не гопаді 1943 року на Воли- l?eeceteaeiwigajjtoeaeaoBB^^ відбувся 11 березня 1978 р.
лише в Україні, де існує на цвинтарі Мт. Говп в в BRONX. BROOKLYN,
ні: цей шлях обрали теж Гейстіиґс он Гадсон, Н. И.
тиск Москви, українську окремі національні частини NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ
мову проганяють з публіч- неросійських народів в рам- Вічна Йому Пам'ять! КОНТРОЛЬОВАНА
ного вжитку, з вини самих ках У ПА. його досі дотри- І Секретар ТЕМПЕРАТУРА
українців вона сходить на муються в своїй дружній
другий плян також в умо- співпраці політичні в'язні ЦІННИЙ ДАРУНОК АНДРІЙ ВГГГОС, член УНС
ВІДД. 147 в Аллентавн. ІЬи, Peter tfarema
вах еміграції. Вимушена різних народів СССР в кон- помер 20 лютого 1978 на 86
ворогом втеча в приватне птаборах і в'язницях цієї р. життя. Нар. 1898 p.: чле- 129 BAST 7th STREET
життя в Україні, стає з їх імперії. і під ЯЛНИКУ нои УНС став 1917 р. Залн- NEW YORK, N.Y.
власної волі ф і л о с о ф і є ю
У прагненні с п і л ь н о г о передплата шив у смутку дві дочки -
Стефаиію 1 Мері. Похорон
ORegon 4-2568
буття також деяких елемен- відбувся на цвинтарі ст. Ме-
тів на еміграції, серед яких
фронту всіх народів імпе-
рії, український народ про-
„СВОБОДИ" 1'тущійна (Колещжо?а) рі'с (укр. правосл.) в Вайт.
шириться бациля доробке- голл, Па.
вичівства, матеріяльних ви-
стягае руку теж тим синам і для Ваших Грамота УНСошоау
гід і байдужности д о потреб
дочкам російського народу,
які на ділі готові засудити Рідних, Приятелів ЯКА ЗАПЕВНИТЬ ВАШИМ ДІТЯМ Вічна Йому Пам'ять!
Джон Гуцайлюк, секр. S1NKOWSKY
громади, ба, навіть зневаж-
імперіялістичну політику І ВНУКАМ
FUNERAL SERviCE
ливе ставлення д о тих, хто в
Москви, протиставитись п чи Знайомих ВИСОКІ СТУДІЇ, ЯКІ ВІДКРИЮТЬ їм
громаді служить. Партику-
народовбивству та разом ДВЕРІ ДО ЩАСЛИВОГО A Д-Р ОСИП ЛІОВЧАК. член 8585 Beat Tremont Avennt
BRONX, N.Y. 10465
л я р и з м , нетолеранція д о
стати д о боротьби за роз- Я УШШІНОГО ж и т т я . УНС Відд. 184 в Ню Иорку,
Tel.: 868-2475
інакодумців, насильна мо- П о інформації з оправі к о л е д ж о в о г о з а б е з п е - помер 19 серпня 1978 р. на
вал тієї тюрми народів і д о 74 році життя. Нар. 1904 р. Ф
нополізація впливів, брак річна передплата 30.00 долярів чекня просимо звертатися д о місцевих секре- 191 Avenue "A"
побудови на її руїнах систе- у Львові, Україна; членом
едности далі залишаються гарів У Н С о ю з у , а б о д о Головної Канцелярії УНС став 1951 р. Залишив NEW YORK. N.Y. 10009
ми вільних народів-держав Замовлення, залучуючи чек або Тел.: 674-8680
хронічними н е д у г а м и не на а д р е с у : у смутку дружину Ірину,
на їхніх національних тери- моні ордер слати Директор ЛОСИФ
лише п о л і т и ч н о г о , але й сестру Ірину 1 брата Свгеиа
торіях. Ми переконані, що
інших секторів життя нашої
такий спільний фронт — це Ukrainian National з родиною та дальших рІд-
них. Похорон відбувся 28.ro
СЕНКОВСЬКИН
спільноти. Завідує влаштуванням по-
передумова для перемоги Association, i n c . серпня 1978 р. на цвинтарі хоропіЛ в каплицях. поло-
всіх н а р о д і в сучасної і м - св. Андрія в Бавнд Бруку, исених в кожнім районі
НІ P.O. B o x 7 6 - 3 0 Montgomery Street Н. Дж.
перії і с о в е т с ь к о г о б л ь о - міста. Похорони по МІНЬ
Jersey City, N J . 07303 мальиих цінах.
ку та для їхньої співпраці в Вічна Йому Пам'ять!
І. Українській людині, де майбутньому, співпраш д о Богдан Ластовецький, секр.