You are on page 1of 4

ЇШттїїГі 7 ?

Ре акція і ч іміністрашя
-Sv.ihud Г. 10 Montgomen Si
Пам'ятайте

СВОБОДА SY0B0DA
lcrvt. Сіїу. N J 07302
Te.b.ih,iui . 201t 434-0237
.-20П 434-0807
про л Hw. Пмрку і 2121 227-412ft

УНС 1201) 451-2200


Україну! з Нкі П .рку 1212) 227-5250
(212) 227-5251
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК U K R A I N I A N DА І L У
РІК LXXXY. Ч. 259. Д Ж Е Р З І СИТІ і Н Ю ИОРК. СЕРЕДА, 29-го ЛИСТОПАДА 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY C1TY and NEW YORK WEDNESDAY. NOYEMBER 29. 1978 No 254 YOL. LXXXY

РОЗГОРНЕННЯ ТА КОНСОЛІДАЦІЯ ДУХОВИХ І МАТЕРІЯЛЬНИХ РЕСУРСІВ


УКРАЇНСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ У КРАЇНАХ ЙЛЬНОГО СВІТУ ТА КООРДИНАЦІЯ ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ НА ДОПОМОГУ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ В ЙОГО ЗМАГАННЯХ
ДО ВОЛІ І НЕЗАЛЕЖНОСТИ БУЛИ ГОЛОВНИМ ПРЕДМЕТОМ НАРАД І РІШЕНЬ
ТРЕТЬОГО СВІТОВОГО КОНГРЕСУ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ
ПЕРЕБІГ НАРАД НІ КОНГРЕСУ СКВУ tPETlft СКВУ ЗАКІНЧИВСЯ ВЕЛИКОЮ МАНІФЕСТАЦІЄЮ В ОБОРОНІ
Ню Йорк. - Як уже ін-
формовано у попередньому ПРАВ УКРАЇНИ І ЗА ДЕКОЛОНІЗАЦІЮ СССР
виданні „Свободи", тут в
днях від 23 до 26-го листо- Ню Йорк. Біля8000ук-
пада 1978 року у репрезен- раїнців з близьких і даль-
тативному готелі „Амсрі- ших околиць східнього по-
кана" відбувся з черги Tpc– бережжя ЗСА взяли участь у
тій Світовий Конгрес Віль- великій маніфестації тут в
них Українців, головним неділю, 26-го листопада ц.
предметом нарад якого бу- р.4 яка почалася негайно
ла допомога Україні в зма- після закінчення ПІ Кон-
ганнях до волі і нсзалеж- грвсу СКВУ і завершилась
ности, допомога українсь- демонстрацією поблизу бу-
ким політичним в'язням, дівлі совєтської місії до
прийняття програми деко- Об'єднаних Націй. До укра-
лонізації комуно-московсь- їнських учасників маніфес-
кої імперії, яка поневолює тації прилучились групи
цілий ряд колись вільних б і л о р у с і в . ЛИТОВЦІВ, ЛОТИ-
народів та прийняття такої шів і естонців, світові над-
програми, яка забезпечува- будови яких раніше запо-
ла б розвиток українських іаткували. спільно зі СКВУ.
поселень у країнах вільно- чергову акцію за деколо-
го світу. нізацію СССР.
Цим головним темам б' „Ми прийшли під цю бу-
ли присвячені голови' дівлю вбивників, щоб запо-
доповіді на нарадах пс чаткувати новий етап в бо-
ноких комісій, які ЛІ' ротьбі за свободу понево-
рамках 11! Конгресу С. леннх Москвою народів і за
як також в доповідях . повалення комуно-москов-
пленарних сесіях та у дов- Свішлила Рома Co.xan– Гадіевич ської імперії". — сказав
шій промові на бенкеті, яку Владики відправляють Екуменічний Молебень перед відкриттам Конгесу. Сімас Кудірка. колишній
виголосив міністер багато- моряк-політв'язень, який Свїтлив Ігор ,'І.і.чпога
культурности у федераль- кордон", й інші його слуш- заступав литовську групу
ному уряді Канади. Hop– ні завваги. присутні прий- які все ж таки вдалося пе- ка і П. Саварин — секрета- під час демонстрації біля Фрагмент із маніфестації в обороні прав України біля совгтськоі місії.
ман Кафік. ребороти українським спіль рі. Відбулося представлен- совєтської місії, яку цього
няли бурхливими оплеска- нотам в діаспорі і дійти до ня почесних гостей Konrpe– дня хоронили СОТНІ НЮ- ТИ ПІД ЄСКОРТОЮ ПОЛІШЯН-
ми. очолювали українські вла- булн сюди, ломимо про-
однозгідности. Програма су, репрезентантів українсь- йоркської поліції. Маніфео тів до рогу Третьої евеню і дики і члени новообраних низлнво холодної погоди,
ПРАЦЯ КОМІСІЙ Комісія прийняла відпо- також включала представ- кого політичного світу: таційний похід, який зфор- 67-ої вулиці, щоб переда- керівних органів СКВУ. а численними автобусами і
відні резоітоцй",'ячгі-будуть -ЛІММІЯ Почесної.Президії д-ра Д. -Квітковського. го-
У четвер, 23-го листопа- включені у загальні резо- Конгресу до якої входили: лову ПУН. о. д-ра І. Гри- музався біля готелю „Аме- ти представникам совстсь- за ними слідували комба- автомобілями з дальше від-
да до години 2-ої по полуд- люції 111 Конгресу СКВУ. рікана". — де відбувся Tpe– кої місії новий документ в гЛгіські, молодечі, жіночі - ла^істгі;ч-vr-v:Hі:ь, Зослухвї"
Владики Мстислав, Митро- ньоха - ЗП УГВР, дир. тій Конгрес СКВУ. - і справі деколонізації СССР. та інші організації зі свої- шн вказівок від керівника
ні у різних залях готелю Успішно відбулись також полит У ПЦ в ЗСА, Владика Юліяна Заблоцького —
,,Амерікана" працювали сесії Комісії Молоді з ве- Андрей Митрополит УГ- ОУН p.. ред. О. Калини- пройшов по Шостій евеню і Поліція не допустила деле- мн позначеннями і npano– маніфестації д-ра Асколь-
Конгресові Комісії, як, нап- ликою кількістю учасників, ПЦ в Канаді, архислископ ка — СВУ, д-ра Р. Бара- 67-ій вулиці до Лексінггон гацію до будівлі, а один з рами. Сотні транспарантів, да Лозинського. похід ви-
риклад. Комісія Молоді. а також інших Комісій. евеню. задержав кордон поліцистів. після коротких включно з портретами чис- рушив назначеною трасою
Орест, архислископ Конс- новського — УНДО. а від- кінних і піших поліпіянтів. переговорів з двома особа- ленннх українських політ- ло Лсксіні іон евеню і 67-ої
Комісія Прав Людини. СК- тантин,єпископи Андрей, так українських колишніх які цілковито відгородили мн з місії, сказав делега- в'язнів. говорили вимовно вулиці.
ВОР. Рада для справ куль- ЕКУМЕНІЧНИЙ Миколай і Василій,архипре дисидентів-політв'язнів - та бльок 67-ої вулиці, при якій ції, що совстська місія ..не про ціль маніфестації, а їх
тури. Суспільна Служба та Промовляючи з іілятфор-
МОЛЕБЕНЬ І ПЕРША світер д-р Семен Савчук.ми оооронців прав людини: міститься совстська місія. прийме жадних документів, доповнювали гучномовці і мн малою вантажного ав-
багато інших. Зокрема ба- ПЛЕНАРНА СЕСІЯ тр. протоієрей Дмитро Лу- Надію Світличну, Леоніда
гатолюдними були сесії Ко- Після довших nepcroBo– їх можна вислати поштою". летючки, що їх прохожим томобі.ію. л-р Лозинський
КОНГРЕСУ чак,протопресвітер Артем Плюща і ген. Петра Гри- рів, поліція дала дозвіл п'я- Довжелезний похід, що роздавали впорядники. виголосив вступне слово
місій Молоді і Прав Люди- Селипина.Владики Митро- горенка. Крім того, деле- тичленній делегації псрей- розтягнувся на 15 бльоків.
ни. В сесії останньої Ко- Маніфестацію біля готс- англійською мовою, засуд-
У четвер, 23-го листопа- полити УКЦ Максим з Він- гати й гості Конгресу заслу- лю ..Амерікана" відкрив жуючн совггський уряд за
місії взяли участь Надія да о годині 2-ій по полудні у ніпегу і Йосиф з Філядель- хали спеціяльнс звернення,
Світлична, ген. Петро Гри- великій залі готелю відбув- фії. Владики - єпископи: прочитане головою Прог- інж. Євген Івашків. голо- його політику етноциду і
ва Комітету Українсько- геноциду та закликаючи
горенко, Леонід Плющ і ся Екуменічний Молебень з Ніль Саварин, Ізидор Бо- рамової комісії д-ром М.
Віктор Боровський у ролі
У Ню Йорку відбудеться Амернканськнх Організа- вільний світ допомогти по-
участю митрополитів Мак- рецький, Ярослав Габро, Кушпетою для відзначення цій Мстрополітальнин неволеннм Москвою наро-
коментаторів. На першій сима Германюка, Мстисла- Василь Лостен, протоігумс- 60-річчя Української Наці-
сесії в середу. 22-го лис- ва Скрипника і Андрся та нн Михайло Гринчишин і ональної Революції. повні-
Слов'янський Культурний Тиждень Відділ УККА. який займав- дам в їхній боротьбі за во-
топада, присутні вислуха- єпископів ізидора Борець- Патрикій Пащак; пастори стю надруковане в поперсд- ся її влаштуванням. Аме- лю і незалежність.
Ню Йорк (д-р Ол. Соко- участь ряд слов янських то-
ли звіти Комісії Прав Лю- кого, Ніль Саварина, Ярос- Володимир Боровський і ньому числі „Свободи", та лншнн). — Під спонзорст- вариств і організацій, вклкь риканський гнмн відспіва- Опісля коротко tipOMOB–
дини СКВУ і керівника Бю- лава Ґабра, Василя Лостс- Олекса Гарбузюк; ла Оля Гірняк, а українсь- ляли: д-р Вітаут Кіпель в
пред- прийняли програму і пра- вом Відділу Освіти Ню Йор чно із школами і церквами, кнй учасники ще непов- імені б і л о р у с ь к о ї г р у п и,
ра СКВУ в Ню Йорку, зві- на. архиєпископа Орсста із ставник СФУЖО інж. Лідія вильиик нарад Конгресу, ку від 4-го-ІО-го грудня ц. як сербська православна
ти крайових центральних західньої Німеччини, архи- Бурачинська; голови Цент- вислухали привітання голо- р. відбудеться Слов'янсь- катедра св. Сави в Ню Йор- ного походу. Вже під час Яніс Рікстінс (лотнші), Пол
репрезентацій про їхню ді- спископа Константина з коротких промов новооб- Саар (естонці). С. Кудір-
кий Культурний Тиждень із ку. де щотижня відбувають- раного президента СКВУ ка (литовці) і н-і Стефанія
яльність, та інформаційних Чікаго, єпископа Миколая з різними імпрезами й пока- ся там збори того коміте- Миколи Плав'юка. д-ра Букшоваиа, голова Bccrpo–
служб і Комітетів Оборо- Торонто, єпископа Василія, зами культурних надбань ту. З українських організа- Юрія Волинця і Герба Рік- мадської о комітету для від-
ни Валентина Мороза, Ко- єпископа Андрся Кущака з ряду слов'янських народів, иін, на запрошення ініція- мана. секретаря і особнс- мічення 45-річчя штучно-
мітетів оборони українсь- УП Церкви в Америці, пас- які проживають у нюйорк- торів. зголосилися: Науко- того представника посад- го голодх в Україні
ких політв'язнів, Коміте- тора Володимира Боровсь- ській Метрополії. Дле nepe– ве Товариство ім. Шевчен- ника Едварда Кача, до по-
ту оборони совєтських ПО- кого від Українського - Бурхливими оплесками
ведення ЦЬОГО ТИЖНЯ СТВО- ка. Український Інститут ходу почали долучуватись привітали учасники лсмои-
літв'язнів та інших і вис- рено Слов'янський Комі- Америки, Союз Українок
лухали рекомендації у ді- Свангсльського Об'єднання молодь, жіноцтво і старші
тет, що складається із пред- Америки, Український Му- віком громадяни, які при- (Закінгснкх на ( тор. 3)
лових справах. Предсіднн- в Північній Америці, о. про- ставннків таких національ- зей СУА та Академія св.
ками сесії були сенатор тоігумена Патрикія Паща- ностей: македонців, білору- Юра в Ню Йорку. На від-
Павло Юзик та інж. Ми- ка, ЧСВВ і о. протоігумс- сів, чехів, поляків, росіян, криття тієї імпрези в Ситі СКВУ І ЧОТИРИ ІНШІ СВІТОВІ
кола Мороз. Доповіді в се- на Михайла Гринчишнна
сербів, словаків, словінців й Голл. посадник Едвард Кач
реду і четвер рано виголо- Чину Редемптористів та українців. Кожна націо- улаштовує прийняття, на КОНГРЕСИ ЗАПОЧАТКУВАЛИ
сили: проф. Я. Білінський — численного духовенства
Українських Церков. Спі- нальна група має свого ко- яке с запрошено по 10 пред-
„Совстська національна по-
вав підсилений хор церк- ординатора; координато- ставників від кожної націо- АКЦІЮ В СПРАВІ
літика в сучасній Україні"; ви ром для українців є д-р Зір- нальности. Комітет працює
проф. Константин Савчук Нюарку св. Івана Хрестителя з
під диригентурою ка Дерлиця, викладач укра- над виготовленням кожної ДЕКОЛОНІЗАЦІЇ СССР
- „Совстська інтсрпрета- маестра Михайла Добоша. інської мови в Нюйорксь- національної групи учас- Ню Иорк. Представ- прибули представники біля
ція міжнародних норм від- К о р о т к у ПрОПОВІДЬ ВНГОЛО- кім університеті та Акадс- ника цього Слов'янського ннки Світового Конгресу 20 етнічних публікацій та
носно прав людини та її сив Преосвященний Мит- мії св. Юра в Ню Йорку. Культурного Тиждня, що її Вільних Українців і біло- радієвих станині
застосування у праві, су- рополит Максим Гсрма- Загальним координатором вкоротці подасться до прс- руської, естонської. ЛИТОВ- Мгр Шимко. ЯКИЙ с теж
дочинстві та адміністраціЙ- нюк. У Молебні взяли всіх слов'янських товари- си. Українські товариства, СЬКОЇ і логиської СВІТОВИХ членом Канадської Палати
ній практиці"; мгр Уляна участь, крім делегатів, та- ств і організацій є проф. д-р установи і організації заці- надбудов вручили прези- Громад, подав короткий
Целевич - „Становите кож гості, які чисельно зіб- Вєра фон Вірен Гарчинська. кавлені в подробицях улаш-
жінки й дитини в Україні"; рались, щоб бути учасни- Світ.шв Ігор Д.іябога зі Ситі коледжу в Ню Йор- тування тієї імпрези, npoxa– дентові Генеральної Лсам- зміст резолюції та залуче-
б.ісї Об'єднаних Націй ної документації і поінфор-
ред. Осип Зінкев'ич - „Ук- ками тієї святочної хвили- Леонід Плюш (зліва), Надія Світлична і ген. Петро Григоренко КУ- сться звертатися до коор- спільний документ - резо- мував. що цей документ
раїнська Громадська Група ни відкриття ПІ Конгрс- під час відкриття НІ СКВУ. У переведенні того Сло- динатора української rpy– ЛЮЦІЮ в справі деколоніза- буде висланий представ-
Сприяння Виконанню Гель- су СКВУ. в'янського Культурного пи д-р Зірки Дерлиці на ції Совстського Союзу і иицтву кожної країнн-чле-
сінкських Угод"; проф. Бог- У годині 4:15 на залю число телефону: 982-2923 щодо привернення повної на ОН. Він висловив сполі-
дан Бацюрків — „Українсь- внесено українські на аме- ральних Репрезентацій: вн місцевого Відділу УККА Тижня, мабуть, першого від 6-Ю год. ввечорі.
Юрій Денисенко - Союз інж. Свгена Івашкова і прн- того роду в Ню Йорку, бере незалежности республікам, вання, що ПІД час 34-ої сесії
кі політичні в'язні в СССР: риканські прапори та пра- віт Блаженнішого Мнтро- які тепер входять в склад Генеральної Асамблеї рсзо-
спроба статистичної аналі- пори молодечих організа- Українських Організацій
полита Мстислава. Прнві- СССР. люцію поставлять на поря-
зи"; проф. Василь Маркусь цій, а саме: Пласту, СУМА. Австралії. Володимир Ко- ти інших Владик і голів Журнал УНІГУ здобуває Про вручення цього 148- док Нарад ВІН підкреслив,
тульський - Українська
— „Переслідування релігії в ОДУМ-у та багатьох інших Центральна Репрезентація Крайових Центральних го сторінкового документу іцо підписання спільного
Україні" і д-р Мирослав громадських, комбатант- Аргентини; ред. Степан Репрезентацій та проголо- міжнародне зацікавлення у вівторок, 21-і о листопад документі проводами п'я-
Прокоп - „Наставлсння до ських і жіночих установ. Мудрик - Координацій- шення Конгресових комі- ла 11 р напередодні Tpc– тьох світових надбудов і
українського руху опору Оля Гірняк відспівала аме- ний Осередок Українських сін були відкладені на нас- Кембридж, Масс. (ФКУ). уковою проблематикою се- гього Конгресу СКВУ, по- Вручення ЙОГО президентові
дисидентів інших націо- риканський і український Громадських Центральних тупну сесію з огляду на час і - У каталозі періодики, що ред чимраз ширших науко- відомив тодішній іенераль- Генеральної Асамблеї ОН є
нальностей в СССР". У чет- національні гимни. а Вла- Установ Европи, д-р Cep– концерт, який відбувся цьо- Його видало цього року вих кіл не лише Америки, ний секретар СКВУ мгр без Прецсден IN
вер, 23-го листопада ceci– дика Мстислав, Митропо- гій Радчук - Комітет Ук- го ж дня у Карнсгі Голл. агентство Тернсра в Ню але також в Европі та ін- Юрій Шимко під час пре- Дода і KOBJ арі ч ментацію
сю Комісії керував ред. лит УП Церкви, перевів мо- раїнців Канади і проф. д-р Иорку, з приводу КОЖНО- ших частинах світу. сової конференції, яка від- про потреб) деколонізації
Андрій Бандера. Коменту- литву, благаючи Божої лас- Лев Добрянський — Укра- річних міжнародних книж- Співпрацівниками жур- булася в середу, 22-го лнс- СССР подав іх-и. Грнгорсн-
вали: доповіді, як уже було ки для братів, що страж- їнський Конгресовий Комі- ДРУГИЙ ДЕНЬ НАРАД кових виставок у Франк- налу стало вже понад три топада, п приміщеннях ко, приготовану заяву якого
сказано, колишні дисиден- дають; за сдиномисліє; за тет Америки. Проголошено
Привіти продовжувались фурті — Німеччина, серед десятки найбільш видатних Церковного Центру при відчитав в англійській мові
ТИ І ПОЛІТИЧНІ В'ЯЗНІ С0ВЄТ- успіхи ПІ Конгресу СКВУ. теж склад Ділової Прези- під час другої пленарної трьох публікацій Гарвард- славістів та інших вчених, Об'єднаних Націях. У прес- інж. Юрій Нестерчук, вико-
ських концтаборів і психі- Формально Конгрес від- дії: д-р Юліян Куляс сесії, яка почалась о год. 9- ського університету назва- які багато уваги присвячу- конференції, що її влашту- нуючий обов'язки голови
ятричних заведень: Н. Світ- крив о. митрат д-р Василь^, лова,'інж. Лідія' Бурачин- ій вранці в п'ятницю, 24-ГО но квартальний журнал: ють україністиці. вав Секретаріят СКВУ, взя- Інформаційного Бюра УК-
лична, П. Григоренко, Л. Кушнір. президент Секре- ська, д-р Юрій Криволап, листопада. їх започаткував Harvard Ukrainian Studies". Передплатити журнал ЛИ участь колишні совстсь- КА у ВашінГТОНІ, який
Плющ і В. Боровський. Зая- таріяту, довше зупиняю- мгр Я. Білак, ред. І. Дмит- архислископ Андрей, мит- Вже появилось чотири можна, пишучи на адресу: кі політв'язні ген. Петро сповняв функції псрекла-
ву Леоніда Плюща, що чись над пройденими ета- рів, С. Цимбалюк, Д. Гра- рополит Української Грс- числа першого річника того Harvard Ukrainian Studies Григоренко, Леонід Плющ, дача.
„краще, щоб українці з ро- пами праці між конгреса- бар - заступники голови і журналу, який здобуває за- 1583 Massachusetts-Avenue Надія Світлична. і Сімас Ген Григоренко вказав
сіянами любились через ми СКВУ та труднощами. Оля Боднарук, мгр О. Рож- (Продовження на ст. 3) цікавлення українською на- Cambridge, Mass. 02138. Кудірка. На конференцію (Закінгсння на crop. S)
СВОБОДА. СЕРЕДА. 29-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 259.
35^

Надія Світлмчшґ
CBOBOAA^SYOBODA ПРИВІТ І БЛАГОСЛОВЕННЯ
ПАТРІЯРХА ЙОСИФА
Ілля Дмитрів

МСМГМСМГМЙ ЩОАІННМК Я А І N І A S О А І І v

УЧАСНИКАМ НІ СКВУ
ВИРУШАЙ САМ... ЗА ПРАВИЛЬНІСТЬ ПІДХОДУ
F O U N D E D 1893
Ukrainian newspaper published daily except Mondays and noli . Якщо на твій клич не прийде ніхто, ДО ОРГАНІЗОВАНОГО
Г days by the Ukrainian National Association, inc. at тоді вирушай сам.
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J.'O"^OJ Високоповажні Делегати, Гості й Учасники! Сам вирушай, один вирушай, ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ
Дорогі в Хрнсті Браття і Сестри! в путь вирушай сам.
Р Е Д А Г У Є КОЛЕГІЯ У С К Л А Д І (поазбучно):
Л ю б о в Колснська. Володимир Лсвснсць. Зснон Сннлик. Василь В імені цілої нашої Помісної Української Католиць- Якщо скує всіх ганебний страх
т
Тершаковсиь (тепер виконуючий обов'язки голови Колегії) і кої Церкви і нашої ієрархії вітаю Вас, численно зібраних Ця громадська база по- причин політичного роз-
(О, доля твоя нелегка!) дріблення і роз'єднання ді-
Євген В. Федоренко. на цих Ваших нарадах, нашим старим християнським винна б спираз ися на від-
і кожен у відповідь мовчки зітхне йшли ще зовсім нові причи-
4econU СІааь PosUge рамі at the Post Office of Jersey City. N.J привітом: Нехай Вам Бог допомагає! Водночас засилаю і боязко очі схова, — чуттях глибокого українсь-
свої молитви до Святого Духа, щоб наповнив Ваші серця кого державницького пат- ни. Цими новими причина-
Accepted for mailing at special rate of postage provided foi JS сам говори: ми стали тенденції т. за.
Sechun 1130 of Act of October 3. 1917 - authorized July 31. 1918 взаємною пошаною і любов'ю, а Ваші уми благоро- твоя совість і глузд ріотизму, себто бути ПОЛІ-
зумієм і Божою Мудрістю, шоб просвічував Вас у Ваших тично вмотивовуваною, реалітетників, які розшуку-
Передплата: на рік — 930.00, на пів року — 516.00, на.; міся-
підкажуть тобі слова. ють за компромісом між
нарадах та збуджував добрі наміри. Молю Господа, щоб Тоді говори сам. але не політично діючою.
ці 5Й J 9 , 0. Для членів У Н С о ю з у 65 f міс. За кожну зміну ад-
допоміг здійснити Ваші корисні1 постанови на добро Ми погоджуємося, ЩО державницькою концеп-
ресн - 25 с. Чеки і money orders" виставляти Ha"Svoboda" цією і тим станом, що його
української Церкви і Народу. Якщо підуть від тебе всі кожне суспільне прямуван-
e.Ch Box 346 Jersey City. N.J. 07303 ня української людини по створила в Україні імпе-
(О, доля твоя нелегка!) ріялістична Москва у 22-их
Якщо всі покинуть тебе лінії суверенної держав-
^ Дорогі Браття і Сестри, над нашим народом в Україні ницької традиції скриває у і наступних роках...
зависла велика небезпека - нищення його вікової і буде важким твій шлях, —
Третій СКВУ: велика перемога християнської духовности, постійного зменшування ти все ж продовжуй вперед іти. собі елемент політичносте.
Але ми також знаємо, що
. Кращий порядок на ук-
раїнському політичному
його фізичної сили та денаціоналізації. Хай ноги зіб'єш до крови, - полі зможе наступити ли-
Новообраний на першу половину нової каденції іти продовжуй сам. не кожне свідоме чи nauio–
президент Секретаріяту Світового Конгресу Вільних нальне поступовання тієї ше внаслідок ступневої елі-
Майже 60 років триває релігійне переслідування на людини рівнозначне з полі- мінації із цього поля усіх
Українців, Микола Плав'юк, в заключному слові на Україні режимом, який відкрито проголосив себе Якщо буде темна, пекельна ніч
закінчення Третього СКВУ заявив, що цей Конгрес він войовничо безбожницьким і свою ідеологію та державну тичною діяльністю у СТИС- цих ідей та концепцій, які
(Шаблею вітер і злива, як лід!) лому розумінні ЦЬОГО СЛО- наросли внаслідок підточе-
уважає за чергову перемогу українців та за поразку раиію поставив понад усі духовні вартости, підносячи їх і ніхто не запалить вогню, щоб тим,
ворогів українського народу і української справи. Пра- до рівня псевдорелігії. Відновлену у 1920-их роках ва. А у цьому, власне, ної двосотлітньою нево-
хто йде у пітьмі, помогти. місці, бере свій початок і лею духовости української
вильно сказано і до нього ще можна тільки додати, шо ця Українську Автокефальну Православну Церкву він Тоді ти сам свій вогонь запали —
перемога і ця поразка с в багатьох відношеннях направду розгромив у 1930 роках, а понад 30 років тому жертвою різниця між тим, що в нас людини. На протязі ми-
Ватру гніву й любови жар. називається громадським, і нулих 60-ти років україн-
великі, як зважити обставини, в яких цей Конгрес цього переслідування впала і Українська Католицька Свій вогонь запали сам.
відбувся. Погляньмо коротко на ці „обставини" внут- Церква, і це переслідування не тільки триває, але і поси- тим, що вже входить у ська нація зробила великий
рішнього і зовнішнього порядку. сферу політичного. крок у своєму думанні та
люсться,бо сотні священиків, монахинь і мирян далі жи- Якщо на твій клич не прийде ніхто, поступуваннях. За цей
Фактом є, шо українські громади в поодиноких вуть по тюрмах, на засланні або репресовані на маргі- тоді вирушай сам. Ця громадська база по-
країнах вільного світу, як і вся українська діяспора мас і несі суспільного життя. винна бути основною під- прогрес багато найкращих
Сам вирушай, один вирушай, синів України віддвали
переживає свої труднощі. Вони, ці труднощі, не є нічим в путь вирушай сам. валиною усього наиіональ-
надзвичайним і не с типові тільки для українців. ного життя, на канві якої і своє життя. Чи в облич-
Проблеми асиміляції і змагання за збереження своєї Національний і сош'яльний гніт та невідрадні побутові над якою повинен діяти ЧІ ЦЬОГО буДЬ-ЯКе КОМПРО-
ідентнчности, відношення до країн свого поселення та умовний спричинили великий спад у числі народин серед ' Це переспів Надії СвітличноІ вірша індійського організований політичний місове поєднання самостій-
зв'язки з народом свого походження, СОЦІАЛЬНИЙ та нашого народу в Україні, а добробут і бажання життєвих поета Рабіндраната Тагора, шо його вона внголо- світ. В дальшому, цей ор- ництва з московським ма-
економічний розвиток і зміни та багато всіляких інших вигід мають ці самі наслідки й серед наших людей на сила в п'ятницю, 24-го листопада, під час її привіту світ ганізований політичний ріонетківством не буде ма-
проблем є тими „вічними" проблемами, що з ними поселеннях. Знову ж постійне, цілевоспрямоване вимішу- учасникам НІ СКВУ. повинен мати мораль- ти для нації прямо вбив-
кожночасно мусить давати собі раду кожна еміграція в вання людности, пересолювання її поза межі України, як і не право впливу на громад- чих наслідків?
кожній країні. Ці проблеми комплікуються ще більше у пляново та послідовно здійснювана русифікація урядо- ську базу, а не так, щоб ця
світовому маштабі, як мати на увазі питоменності вими чинниками СССР, зокрема в шкільництві, при- база пробувала диктувати СКВУ і наша постава
поодиноких країн. Тож і українці в поодиноких країнах ноенть втрати великого числа наших людей і їхніх дітей. З МИСТЕЦТВА політичному світові і при-
свого поселення мають свої партикулярні проблеми, своювати собі його npepo–, Загальна постава націо-
зокрема відносно збереження своєї ідентичности та ceqro Денаціоналізація української молоді на поселеннях, гативи. іалістичного Руху до за-
розвитку, як і мають ці проблеми у світовому засягу, яка починає покидати свою Церкву та забувати про своє Гідний задум Це питання з'ясоване юваного в 1967 році Сві-
коли мова про відношення до країни і народу свого національне походження, є також загрозливим явищем.^ доволі яскраво в різних іового Конгресу Вільних
походження та всебічної допомоги тому народові в його Тому в цей час нашого національного лихоліття, коли Мистецька виставка — і сперши його — навіть у 'країнців була доволі об-
розділах та місцях „Прин-І
змаганнях до волі і незалежности. мусимо змагатись за душу й серце кожної української Ольги Дядинюк у галері! краєвидах — на сильній цнпів Української Зовніпь ирно і прецизно з'ясована
Полібного партнкулярно-крайового і світового по- людини, а зокрема молодої людини, провідні українські ОМ У А - 136 - 2-га еве- основі: візантика, дає свій ньої і Внутрішньої Полі- перед Першим Konrpe–
рядку існують також інші труднощі. Коли ж до одиниці, а передусім ті, шо стоять у проводах українсь- ню, Ню Йорк., від 12-го до новий напрям в українськім тики", що були друковані в СКВУ. На самому
цього додати ще й всілякі внутрішні групові і на- ких великих і центральних організацій, повинні змагати 27-го листопада ц. р. була мистецтві. Рисунок, покла- пресі. Воно було з'ясоване сі ця постава була
віть персональні дійсні чи уявні розбіжності і cyne– до єдности думки й діла, зокрема в справах, що є справжньою несподіван- дення спокійних кольорів, в цілому ряді інших офі- сно заманіфестова-
речлості, то ясно, що в таких обставинах організа- всенародної, загально національної вагомости і значення. кою. Надто ця виставка композиція — усе в неї ційних матеріялів та здійс- "ез широку участь у
ція світового маштабу, базована виключно на ідейності, ретроспективна. Тут ми певне і передумане. Та вер- нюване на практиці в Ук- НІ ^дг Конгресу представ-
на- добрій волі та свідомості і без будь-яких екзе- бачили не тільки дорібок шком її майстерности, її раїні й за кордоном.
Перед Вами, як представниками всієї вільної украІНсь- мисткині, а й нові її до- полету в естетику, у вір- ників Організацій Україн-
кутивних прнмусово-обов'язкових можливостей і засобів кої спільноти на поселеннях, стоїть велика відпові- Коли ж ходить про пи- ського Визвольного Фрон-
(в-роді податків), отже, в таких обставинах органі- дальність перед історією і українським народом за його сягнення в мистецтві: ба- туозність лінії й тону та
гате жниво. Виставлено 36 КОМПОЗИЦІЇ, ЦЄ її П'ЯТЬ TBO- тання одної української ту з цілого світу. Ця П0-
занія світового маштабу є рівнозначна майже з „чу- сучасну долю. Тому подумайте і застановіться над тим, става не змінилася по сьо-
дом". У нашому українському випадку це „чудо" тим як найкраше допомогти нашим терплячим братам в праць, олія і п'ять темпе- рів, виконаних темперою. політичної репрезентації
рою. Всі праці займливі У модерних часах у нас поза кордонами України, годнішні дні, хоча на про-
більше, що такий безпошадно-народовбивчнй ворог Україні, як піднести ім'я України на поселеннях, як тязі минулих 10 років де-
українства, як ним є комуно-московський імперіялізм, забезпечити розвиток і плекання української культури й тематикою. Своєю твор- майстрами темпери були то під сучасну пору існує
чою думкою поринає О. Михайло Бойчук, — цей і така можливість: створен- які керівні кола в нутрі тієї
докладає всіх сил і вживає всіх найбільш рафінованих науки на здорових началах нашої вікової духовности та
засобів, шоб ці — можна б сказати — природні труднощі Щтисячлітнього досвіду християнського релігійного ЖИТ- Дядинюк у Трипілля, у зокрема фрески, — Петро ня із представників самос- громадської надбудови до-
української діяспори штучно підсичувати і збільшувати, тя; як розвинути всебічну опіку над українською добу нашої великої Руси, й Холодний, батько, Михай- тійницьких політичних се- пускалися потяг нень, які.
при чому СКВУ вже майже від початку його заісну- молоддю і як, вкінці, переконати чуже оточення про у Грецію, у світ історії й ло Осінчук, Василь Дяди- редовищ „Українського За- могли спричинити перевірю
ва^ня 11 років тому є, без сумніву, головним прицілом нашу святу правду? Коротко — як приготовитись до мітології; заторкає й біб- нюк, а нині ще остався кордонного Політичного ку цієї нашої постави.
тій ворожої акції. лійні теми; є цикл із модер- неперевершений Петро Хо- Координаційного Цен- Ще у дні 12-го червня
полій, шо можуть в найближчій майбутності на нас ної доби: з „Лісової пісні" лодний, син. Із наших мис- тру" який мав би за зав- 1964 року, відповідаючи на
"У таких обставинах і на такому тлі перемоги Третього грянути і застати нас неприготованими і тоді про нашу Лесі Українки. Врешті, й тців сучасности майже ніх- дання координувати полі- листа Підготовчого Комі-
СКВУ для українства і поразки для ворогів не можна б долю знов будуть рішати чужі люди. Будьмо солідарні й краєвиди з гір Гантеру. то з них не посягає тих тику і працю самостійниць- тету СКВУ, керівні РЄЧНИ-
перецінити. Фактом бо є, шо ми маємо багато плекаймо почуття відповідальности за нашу долю. Ольга Дядинюк, обравши висот мистецтва. кнх формацій за кордоном ки діючого тоді Проводу
внутрішніх неполадків, від Державного Центру УНР в нову форму вислову — при- у їхньому змаганні за від- 34 ОУН писали, шо „за-
екінлі починаючи, а на поодиноких угрупуваннях і навіть Ще одна важлива справа стоїть перед нами усіма. мітивізуючи імпресіонізм новлення Української Са- пропоновані Вами основні
на! всіляких персональних антагонізмах, штучно підси- Зближається великий Ювілей 1000-річчя хрещення Руси- Михайло Островерха мостійної і Соборної Дер-
принципи для скликання
лківаних ворогом, кінчаючи. Все це мало своє віддзер- України. Справа достойного його відзначення важлива й жави. Такий проект став Світового Конгресу Віль-
каЬення і під час Третього СКВУ, що міг би по- свята для нас усіх, і ми повинні відзначити його в єдності предложений цим cepe– них Українців ми приймае-
служнти клясичним зразком демократії в дії. Це тим й любові, бо це основний заповіт Хрнста-Бога для всіх
більше, шо підготова до цього Конгресу була далека від християн. Вашою заслугою перед історією нашого
Доповіді бібліографа УНІГУ довищем ще у другій по-
ловині 50-их років. Він став
мо як загальну національ-
но-українську плятформу,
зразкової. Мабуть правду мав один із делегатів з Европи, поселення буде допомога в підготові цього Ювілею, а надському Інституті Ук^- недавно оновлений, при- не зважаючи на недостачі в
сказавши в приватній розмові, шо коли мова про конкретно - участь в спільнім Ювілейнім Комітеті - Кембридж, Масс.(ФКУ) стосований до теперішньо-
— З початком грудня ц.р. їнських Студій. ній, зумовлені намаганням
програму Конгресу, то „виходить, що ніхто нічого не єпископів, священиків і мирян. Це імператив нашої го часу і предложений до
При нагоді цієї поїздки, обміркування піти назустріч різним укра-
знїас". Під час^Конгресу, як на пленарних сесіях, так і на сучасної дійсности. бібліограф та бібліотекар знову.
сесіях поодиноких комісій, часом доходило майже до Українського Науково- Е. Касинець відвідає теж ЇНСЬКИМ ПОЛІТИЧНИМ ТСЧІ-
гб Інституту Гарвард- Міннеаполіс і на прохання Доки це не буде ОСЯГ- ям. Зокрема в цій плятфор-
того, шо можна б назвати „кризою", але вже навіть на мі належно не відмічено
початкових сесіях кожний уважливий спостерігач міг Хай теперішнє лихоліття нашого народу не знеохо- ського Університету, мгр ФКУ виступить там перед нене, або доки не знай-
місцевою громадою з ін- деться інша форма спільної важливости революцій^
побачити, почути і переконатись, що цей Конгрес є чус Вас, а навпаки - хай додасть Вам нових наснаг і сил Едвард Касинець висту- формаиіями про стан укра- політики самостійницьких ного характеру визвольної
великим зібранням справді зрілої і демократично вироб- до праці для цього народу й його світлого майбут- пить з доповідями на тему: їнських студій в Гарварді. середовищ, доти загал rpo– боротьби, ГОЛОВНО ЗОВНІШ-
леної громади та, зокрема, ідейної громади, яка не тільки нього. Ми певні, що Всевишній Господь винагоро-
деклямус, але й вірить в добро справи, яка свідома цієї дить ного за дотеперішні терпіння.
„Проблеми слов'янської Після недавнього о5ран- мадськостн і весь організо- ньо-політичиих завдань,
справи та яка відповідно поступає. Не можна не згадати і ня мгра Касинця на голо- ваний громадський сектор боротьби проти больше-
та української бібліогра- ву Слов'янської та Східньо мусітиме сам робити вис- вицьких агентур та п'ятих
наявних доказів, що цими настановами керувались у Ще раз бажаю Вам великих успіхів у Ваших нарадах і фії", заїжджаючи до Він- -Европейської Секції Аме- новки із ЦЬОГО, який із колон... протиставлення
своїй поведінці і виступах провідні діячі дотеперішнього постановах та благословлю Вас і всі Ваші добрі наміри й гііпегу та Едмонтону. акціям російських та інших
Секретаріяту СКВУ та президія цього Третього СКВУ з ліла. риканської АСОЦІАЦІЇ Біблі- ДІЮЧИХ ПОЛІТИЧНИХ ЧИННИ-
д-ром Юліяном Кулясо.м у проводі, якій у великій мірі отекарів радіо „Голос ків веде самостійницьку^а екзильних імперіялістич-
треба завдячувати цю велику перемогу для українців і У днях 3-4 грудня він Америки" перевело з ним безкомпромісову бороть- них груп проти українсь-
велику поразку для її ворогів, що їх приніс Третій СКВУ, Благословення Господнє на Вас! буде; гостем Української інтерв'ю; в центрі уваги бу, а який лише таким кої державності! й необ-
поставивши у своєму фокусі Україну та її змагання до Академії в Канаді та ряду були справи архівів, доку- представляється. хідности спільних протн-
волі і незалежности та всебічну і максимальну допомогу департаментів Манітобсь- ментацій, бібліографії та На протязі останніх де- асиміляційних заходів".^
української діяспори в цих змаганнях. ТЙоснф кого університету; 6-го бібліотечних збірок украї- сяти років до старих та у
Патріяшс і Кардинал грудня виступатиме в Ка- ніки. великій мірі традиційних (Продовження буде)

ширше тло світової дитячої літератури, бо в нашій


фікція з ділянки технології, відкрить, космічних просто- там цей поділ буде взаємно зазублюватися й nepexpeury–
літературі для малих в основному діють ці самі рушійні
рів. Діти відкривають життя, бачать у ньому для себе ватися. Можливо, шо ієрархія поділу повинна б бути
ололимир Барагура сили, тільки достосовані до специфічних потреб і інша, але я свідомо дав читача накінець, бо щоб його
щось нове, щось, чого дорослий не вміє і не може
зацікавлень української дитини і мають своєрідне
зауважити. Воно - життя криє в собі атракцію, новість, зрозуміти, треба наперед познайомитися з факторами,
національне забарвлення. таємність, свіжість. І дитячі роки тривають так довго, які його формують.
ЧОМУ ІВАСЬ НЕ ЧИТАС? Проблема дитини і книжки існує сьогодні не тільки в
доки людина здібна відчувати, спостерігати й вишукува-
нас, але скрізь по світі говорять загально і не
ти новість у житті. Це й основна прикмета, необхідна Перша проблема - дитяча література, як окремий
безпідставно поо кризу духових вартостей. У цьому
притаманність, яка робить мистця слова письменником гатунок письменства. Даремно ми шукали б в наших
комплексі знецінених вартостей вищого порядку зна-
для дітей. Зацікавлення сучасної дитини книжкою триває історіях літератури, літературно-критичних оглядах,
(Доповідь на вечорі СУЖА в Літературно-Мистецькому ходиться і дитяча література. Відчувається кризу
коротко. Англійські дитячі психологи-дослідники ствер- енциклопедіях українознавства, енциклопедичних слов-
Клюбі в Ню Йоркуі авторів, редакторів, видавців, покупців-читачів, батьків,
дили, що між 4-19 роком життя. Потім діти звер- ннках окремого трактування дитячої літератури Й
громадянства. Хоча появляється багато розкішно
тають очі на телевізію, радіо, дансінг, кричущу музику, дитячих письменників. Щонайвище подибуємо там
і
виданих творів для дітей, але це писання здебільшого
легкі розваги, що не вимагають інтелектуального відірвані, принагідні згадки про один, чи другий дитячий
1 ио”чгокого мистенько-виховного рівня, в найкращому
зусилля. Лектуру залишають „старшим джентелме- твір, про того, чи іншого дитячого письменника. Якщо є
випадку - пересічні. Шедеврів-творів на міру Амічіса,
нам". спроби цю прогалину заповнити, то вони тільки в
У своєму підході до теми літератури і преси для дітей Анлсрсена, Лягерлеф. Твейна. Франка сьогодні немає. пеленках. Щобільше, самі автори, які пишуть для дітей і
не буду зупинятися на деталях і не даватиму прямої Кожна криза, що позначається в світі, з куди більшою
для дорослих, наче б соромилися своєї творчости для
відповіді на тему поставлену в заголовку, зате постараю- Трудність у донесенні книжки до дітей лежить у тому, силою й гостротою виступає в нас, а то через специфічні найменших і часто промовчують її в своїх біографічно-
ся дати перегляд найважливіших питань з проблематики шо діти стали тепер інші, вони хочуть не те, чим історично-політичні умови, через брак власної держави і, бібліографічних даних, інтерв'ю тощо. Вже в тому явищі
літератури і преси для літей, вказати на їхні до- захоплювалися їхні ровесники з попередніх поколінь, а ніде правду діти, через нашу доволі „рогату" національ- бачимо, що літературний світ - авторський і науковий
датні й від'ємні сторони, показати, які були можливості автори не можуть дотримати кроку тим зміненим ну вдачу, вибуялий індивідуалізм, незгідливість, тягу до ставляться з байдужістю і незрозумінням, по-мачуши-
в цих ділянках у минулому, який с сучасний стан і які зацікавленням і смакам сьогоднішньої дитини, бо не роздрібнювання і так невеличкого національного потен- йому, до такої важливої ділянки національної культури Й
вигляди на майбутнє. Тернторіяльно обмежуся до розуміють її. З тією проблемою нерозуміння сьогод- піялу, конкурсиuiГіне дублювання цієї самої праці. Так і з виховання, як писане Й друковане мистецьке слово для
теренів нашого поселення, часово — до періоду нашого нішнього молодого покоління зустрічаються навіть кризою в нашій дитячій літературі і в пресі для дітей. Цю дитини. Наша дитяча література мусить ще боротися за
тут перебування. Читачі хай самі доходять до висновків. досвідчені письменники. Англійська письменниця Е. кризу скріплює ще особливість іміґраитського життя — своє місце і за право громадянства у власному
. Питання дитячої літератури і преси не можна Блейтон, яка річно пише коло двадцяти книжок, відірваність від материка, тиск іншонаціонального суспільстві. Чи така атмосфера може заохочувати
розглядати в відірваності від решти українського життя, улюблена досі малими читачами, зустрілася після однієї середовища, скромність людських ресурсів, а через те й малого читача до рідної книжки й журналу?
бо мя проблема є його складовою частиною, одним із зі своїх нових книжок („Де вотер бейбіс") з несподіван- брак письменницьких талантів, відсутність матеріяльних
wiitii ; ” - :.;н, що маю - ь окреслене місце і завдання у кою - діти скритикували авторку й її твір за... брак засобів.
щіона і їли г) організмі і спільно з іншими коліщатками реалізму! Досі загально думали, що дитина найрадше 11 Щоб мати легший і прозоріший перегляд проб- f (Продовження буде)
-пружинами тримають цей організм у русі, черпають із сприймає казки, фантастичні писання, базовані на ^Лем української дитячої літератури, розгляну її за такою
)го свої життєві соки, але й одночасно виставлені на фолкльорі. Тепер виявляється, що діти реалісти, хоч і на схемою: М Дитяча література, як окрема ділянка
л пороки, якими грішить і від яких страждає цей свій спосіб, а як і хочуть фантастики, то базованої на письменства. 27 Автори. 37 Ілюстратори, композитори,
організм. Ці пороки розгляну в ході мого огляду, бо вони науці, на досвідах, на знаннях. їх полонить не вигадана укладачі розваг, ігор і забав, та інші працівники дитячої
дадуть частинно відповідь на питання, нсчггавлене в фантастика, не фантастичні оповідання старших, але літератури. At Критики. W Видавці, кольпортаж. bf УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ
Заголовку статті — „Чому Івась не читає?" таємність, містерія й чарівність щоденного життя, Батьки, вчителі, внховники, організовані форми націо- БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТКП.
5--3 другого боку проблему української дитячої літера- фікція, але базована на реальних первнях, фікція, якп нально-громадського життя, як Церква, школа, юначі
тури трудно було б як слід зрозуміти, не кинувши її на може здійснитися в найближчому майбутньому, зокрема організації, врешті - 77 Малі читачі. Можливо, що тут і у.Фсстгдамосіеамцциііііи?с итвюосеемімФа
'

Ч. 259. С В О Б О Д А . С Е Р Е Д А . 29-го Л И С Т О П А Д А 1978

ТРЕТІЙ СКВУ ЗАКІНЧИВСЯ... СКВУ І ЧОТИРИ ІНШІ... ПЕРЕБІГ НАРАД НІ КОНГРЕСУ СКВУ
(Закінгення зі стор. 1) (Закінгення зі crov. 1) (Продовження зі crop. 1)
ко-Православної Церкви в
на колоніяльний стан Укра- котувати, але й з а р а з о м Канаді, а опісля слідува-
їни і Білорусі, „уряди" яких використовувати на npo– ли: пастор Олекса Гарбу-
є наставниками Москви та тестні акції, як це недавно зюк (Українське Свангсль-
допомагають центральній зробили французькі гсне- сько-Баптистське Об'сднан-
владі духово і фізично вини- тикн. Він натаврував амс- ня в Північній А м е р и ц і ) ,
щувати їхні народи. Факт, риканських генетиків, які представники крайових
що Україна і Білорусь не спершу підписались під пе- центральних установ -
мають дипломатичних зв'я- тицією, а опісля під натис- Юрій Денисснко (Австра-
зків з іншими країнами свід- ком американського атта- лія). Володимир Котуль-
чить про їхній статус коло- шс вамбасаді відтягнули їх. ський (Аргентина), Степан
ній, — говорив ген. Григо- Плющ подав ще кілька при- Мудрик (Европа), Сергій
ренко. Він вказав на політи- кладів д о п о м о г и ЗСА та Радчук (Канада), д-р Лев
ку русифікації, пересліду- інших західніх держав Со- Добрянський (ЗСА).
ваиня. арешти й запрото- вєтському Союзові в зак- Привіт від Патріярха і
рення невинних л ю д е й в ріпленні імперії та поши- Кардинала Иосифа Сліпо-
„психушкн" і концтабори, ренні її впливів. Він натав- го. начитаний на магніто-
підкреслюючи, ЩО ПОЛОВИ- рував ..торг людьми". по- фонну стрічку, присутні ви-
на політв'язнів в СССР - даючи приклад Західньоі і слухали ставши з місць.
цс українці. Генерал зак- Східньої Німеччин та ВНМІ- Опісля д-р Куляс зачитав
ликав до повного бойкоту ну Буковського за карваля- текст телеграми, яку Кон-
Олімпійських Ігрищ в Moc– на. Плющ сказав, що пре- грес вислав Блаженнішому
кві в 1980 році, якщо со- зндент Чіле Піночет cyrc– Иосифові: „Третій Конгрес
встські власті не дозволять рував Советському Сою- СКВУ висловлює свою Світліла Рама Сохан-ГадзевиЧ,
на вільний в'їзд д о СССР і зові виміну політв'язнями, вдячність Його Блаженству
свободу подорожування та Микола Плав'юк вручас о. митр, л-рові Василеві К'минірсві 9QH
на що Брежнєв мав дати Патріярхові Иосифові, Іс- , ), v
можливість зустрічей з на- почесну грамоту. ' -
відповідь: „десять хомуніо повідникові віри і голові
селенням без будь-яких ШИ- -;лсі
тів за одного дисидента". Помісної Української Ка- тування закінчив в імені
канів. Як другий приклад, сії взяли участь: С. М у Д т , .
Світ.шв Ігор Длябога У дальшому Плющствср- толицької Церкви, за його К о н т р о л ь н о ї комісії мгр
ген. Григоренко подав на- рик. П. Д о р о ж и н с ь к и н . (W. .
Готуються д о маніфестаційного походу. див, що політика Москви тепле звернення до учасни- Іван Винник.
сильне виселення і сучас- Тисячний, д-р А. Ж у к о в с ь -
веде до війни навіть якщо ків нашого Конгресу. Ви- Після п о л у д е н к у , під час
страції ген. Петра Григсь ний стан кримських татар. кнй. п. К у ц и й . І. Л е щ и ш и н , .
зброя - слово, а імперія Після промов декілька вона не бажає війни. На- соко оцінюємо вклад Пат- я к о г о в ш а н о в а н о українсь- Р. Зварнч, Б. К а з а н і в с ь к и й ,
ренка. Леоніда Плюща і боїться слова". Закликаючи молодих демонстрантів Подібні думки висловили ціональне питання в СССР ріярха Иосифа в оборонну ких п а р л я м е н т а р н с т і в . біля В Б а к у м . І. Д м и т р і в . В . ,
Надію Світдичну. д о едности і о б ' є д н а н н я . спалили совстський прапор. Н. Світлична та С. Кудір- - найбільш акутне, сказав акцію релігійної свободи і 15 д е л е г а т і в с т а в и л и з а п и т и М а з у р , д - р В. Ш с б у н ч а к . 1. -,
Плющ висловив віру в це, Під час переговорів деле- кач який рівнож - через Плющ, передбачаючи мож- прав людини". д о звітів, на які відповіді
У'свосму слові, Л. Пдюш що „наша правда псремо- Велнчко, Б. Г а с ю к . В. Во-
гації з п о л і ц і є ю х т о с ь з перекладача подав статис- лнвість повстань, хоч було Особливо зворушливо ві- п о д а л и М. П л а в ' ю к . д - р М. р ш а . I I - I U . Цвнк. І. І'авлюк,
остерігав перед політикою же їхню брехню". тичні дані про незавидний б краще, коли б деколоні-
,,апізменту", вказуючи на демонстрантів кинув кіль- тала Конгрес Надія Світ- К у ш п е т а і д - р Ф. М а р т н - п-і Я Р у б е л ь . Б. Панчук.
Надія Світлична закли- ка ..фаеркрекерів" і яєць стан литовського н а р о д у заііія СССР проходила лична, відмічуючи. що. бе- н ю к . Дискутанти заторкнули .
трагічні наслідки такої по- кала до зусиль „об'сдна- від часу насильного при- мирним шляхом.
літики у відношенні до Пт- тись не тільки для ДЄМОН- через барикади на дорогу. ручи д о уваги теперішнє такі п и т а н н я , як: відмін- -
Учасники маніфестації спі- лучення Литви до СССР в становище українського на- Різні аспекти діяльнос- ність п р о б л е м в р і з н и х кра-
лера. „У формі Гельсінк- страції. але для щоденної, 1940 році. У відповідь на запит про
ських угод, ці, які хотіли послідовної праці — тоді вали українські пісні і скан- роду, - „не слід витрачати ти С К В У . й о г о С с к р е т а р і я - їнах п о с е л е н н я , з б е р е ж е н н я
дували різні протимосков- Надія Світлична закли- теперішній стан Украінсь-
зробити пастку для Захо- найбільш могутній концен- час на ворогування, на дрі- ту і П р е з и д і ї та с к л а д о в и х української м о в и і толе-
ські заклики, не роблячи кала до посиленої праці в коі Гельсінкської групи. Н.
ду, зробили пастку для се- траційний табір розпадсть- б'язкові порахунки, а па- о р г а н і з а ц і й на п о с е л е н н я х рантність д о і н ш и х м о в . пи?
жадних спроб штурмувати обороні всіх персслідува- Світлична заявила, що К Ґ Б
бе", - сказав Плюш, вис- ся". м'ятати, що в нас є бать- б у л и о б г о в о р е н і під час д н с - тання т. зв. . . у з г і д н е н н я " на
барикади. них в СССР. зокрема ук- розправилось з нею най-
ловлюючи переконання, що ківщина і це нас об'єднує". кусії, в якій в з я л о участь К о н г р е с а х С К В У і п р а в а
„ О д и н м у д р и й чоловік Коли вже деякі учасни- раїнпів. ..Мені болить доля білвіїі жорстоко.
„совстська імперія зникне". Відчитавши свій переспів п о н а д 20 д е л е г а т і в , які з д е л е г а т і в , акції в о б о р о н і ,
сказав, що війни не буде, кн маніфестації почали роз- всіх народів, але українсь- ..Як порівняти pocincb– вірша індійського поета Р. уваги на б р а к часу, б у л и прав л ю д и н и га їх к о о р д и -
Вказуючи на правозахис- ку і українську групи". на
але буде боротьба за мир, ходитись. а група молодих кого зокрема, бо я україн- Тагора, Світлична закли- Обмежені ДО ДВОХВИЛИН- наиія. п р о б л е м и м о л о д і таІЇ
ний рух в СССР, Плюш підставі проробленої робо-
що камінь на камені не ли- дівчат почала співати укра- ка". Вона уважає, що COBCT– кала: „Коли ми пам'ята- них к о м е н т а р і в . У д н с к у -
сказав, що „на перший пог-
шиться". — говорила Світ- ські власті вжиють різних ти. твердила Світлична. - (Закінгення на crop, i j
ляд с мало дисидентів, але їнськнй національний гимн. тимемо про найсвіятіше,
лична, нав'язуючи до руху поліціянти нагло окружили засобів, шоб ..мати спокій" „то українську групу зада- то значить. - ще не вмер-
імперія боїться їх. їхня вили заки вона ще раз роз-
спротиву в СССР. бльок 67-ої вулиці поміж під час Олімпіяди, т о м у ла". Замість квітів на могилу
Лексінггон і Парк евеню і деяких людей заарешту- правнла крила. Але вона
живе і це головне". Н. Світлична, ген. П. бл. п. д-ра Осипа Любчака
почали розганяти людей, не ють. деяких видворять, а Григоренко і Л. Плющ бра-
ПЕРША СЛОВ'ЯНСЬКА давши жадного повідом- ще деяких залякають. Вона
уважас, шо ці о с о б и , які
Київська група тепер на-
раховус чотири особи, але лн активну участь в Кон-
пересилаю даток 50.00 дол.
на Наукове Товариство ім. Шевченка.
лення через гучномовці, що гресі та в усіх інших ім-
ВИСТАВКА маніфестацію слід кінчати, поїдуть до СССР на Олім- це тільки ті, які підпнсу-
ються під документами, а презах зв'язаних з ним.
Д-р Галя Б І Л Е Н Ь К А - В Р Е Ц Ь О Н А
при чому вони неперебір- пійські Ігрища, повинні ра-
МАЛЯРСТВА і СКУЛЬПТУРИ чиво вживали палки. У ре- нішс добре познайомитися актив багато більший. - Після заслухання приві-
тів, делегати Конгресу, про-
зультаті кілька дсмонстран- із с и т у а ц і є ю в С С С Р і з сказала Світлична, додакь
відбудеться
чи. що кілька днів перед її грама якого вже була дещо
тів опинились в шпиталі, правозахисним рухом. припізнена, обрали п'ять
в Українському Інституті Америки
2 East 79th Street. NEW YORK. N Y . 10021
декількох поліція арешту-
вала, а б а г а т о учасників
Леонід Плющ висловив
побоювання, щоб не повто-
виїздом з Києва вона дові-
далась, що до групи ирилу- конгресових комісій: ста-
тутову, що її очолила мгр
Ж
чилось кілька молодих лю- Ділимося сумною вісткою.
маніфестації поїхали домів рилася історія з Олімпій- І ванна Рожанковська, номі-
від 4 грудня до 10 грудня 1978 p. з помітними контузіями. ськими Ігрищами в Берліні дсн. За кордоном група має шо 14-го листопада 1978 р. в Гюстоні. Тексас,
представників в особах ген. наційну (голова - Леонід і волі Всевишнього, по довгій і тажкій недузі.
ВІДКРИТТЯ - 4-го грудня, 7-ма г о д . веч. Учасники маніфестації з в 1936 році, коли світ поту-
П. Григоренка і Л. ПЛюща. Філь), фінансову (голова - відійшов у Вічність на 73-му році життя,
32 мистці репрезентують 8 слов'янських груп. обуренням висловлюва- рав Гітлерові, — ,,а два проф. д-р Богдан Гнатюк),
а Світлична „раніше не ухи- наш Найдорожчий
У виставці беруть участь слідуючі українські мистці:
лись про поведінку поліції, І роки пізніше вибухнула сві- верифікаційну (голова -
лялась вїд допомоги групі і БРАТ, ВУЙКО і С Т Р И Й К О
вимагаючи від організато- това війна". Він уважає, що ew
Я. Гніздовськнй, Л. Гуцялюк, Н. Клнмовська, Ю. Соловій. так буде далі". Василь Кирилюк) і рсзолю-
рів внести формальний про-
тест до міських властей.
Олімпіяду та міжнародні
з'їзди в Москві слід бой- Можливості праці Київ- ційну (голова — Стефанія св. п. д-р вет.
Виставка буде відкрита
ської Гельсінкської групи Савчук). Wsn
від вівтірка д о п'ятниці в год. 4-8 веч., '
в суботу - 1-6 веч., в неділю - 11-3 по пол.
обмежені, - сказала Світ-
лнчна, вказуючи на факт,
З уваги на цс, що обшир-
ні звіти про працю Секре-
ЄВГЕН КОРНЕЛЬ
таріяту були поміщені в
що Іван Кандиба й Ніна
Строката перебувають під останньому числі „Вісника" БОГАЧЕВСЬКИЙ
Подарунок на Новий Рік ПЕРЕДРІЗДВЯНИЙ домашнім арештом. Але не
зважаючи на обмеження і
СКВУ, що його одержали
всі делегати, Микола Пла-
Покійний був членом О У Н , в'язнем Бригідок, членом
і б. головою Об'єднання Лікарів Ветеринарів в Америці.
та Різдво Христове! постійні шикани - „Гсль- в'юк, мгр Юрій Шимко і д-р
ДУХОВНИЙ КОНЦЕРТ сінкську групу вже НЄМОЖ- Франко Мартинюк подали
ПОХОРОН відбувся з української католицької цер-
квн в Гюстоні на місцевий цвинтар в суботу. 18-го лнсто-
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО відбудеться , ливо здушити". тільки доповнення до опуб- пада 1978 р. при участі Рідні і численної Української
Мгр Ю. Шимко закінчив лікованих звітів. М. Пла-
МИСТЕЦТВА у неділю, 3 грудня 1978 p., о год. 2:30 по пол. прссконфсрснцію, подаючи в'юк повідомив, що після
Громади.

в ілюстраціях — К. Шонк-Русича в Українській Баптистській Церкві до відома, що представники переговорів Асоціяція У К - ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ!
п'ятьох конгресів, в това- раїнців Америки була допу-
Літературні редактори: у Філадельфії, Па., 961 N. 7th Street ристві ген. Грегоренка. від- шена до УККА, а тим са-
В глибокому смутку:
В. Д А В И Д Е Н К О , Л . П О Л Т А В А дружина - ІВГА в Гюстоні
Вхід вільний. Усіх сердечно запрошуємо. відають ще цього дня кана- мнм і до СКВУ. Мгр Ю.
сестра - СОФІЯ, вдова по бл.
1
У твердій обкладинці, великого формату, 945 ілюстрацій. л-рові
дське й американське прсд- Шимко поінформував об-
16 стор. в кольорах. 62 стор. у двох кольорах. Ціна S52.0O. У церковній бібліотеці с можливість набути ставництва до ОН і вру- ширно про започатковану С. ШЕВЧУКОВІ в Каналі
брати:
Можете набувати: СВЯТУ БІБЛІЮ та іншу духовну чать їм документацію. У акцію в справі деколоніза-
Б О Р И С в Україні
Озгіа Chaikovska. Los Angeles. (213) 981-3196: наступних днях ці представ- ци СССР, що її СКВУ веде
Himjak, Ohio Export. 900 Literary Rd.. Cleveland. Ohio: літературу. ннки мали відвідати ще біля спільно із світовими надбу-
1 N
P "
Т Е Т Я Н О І Ц в Н ю Иоі морку
Kolodchyn. Warren. Mich.. (313) 755-1575 (EKO Galery): двох десятків прсдстав- довами білорусів, л и т о в -
ІВАН з д р у ж и н о ю ІРИНОЮ
Wanchycka. 5031 N. 12 St.. Philadelphia. P i ; ництв до ОН. ців. лотишів й естонців. Зві-
в Люізіяні
Ukr. Book Store. 2315 W. Chicago Ave.. Chicago, ill.: сестрінки:
Arka West Toronto. 2282 Bloor Street: КСЕНЯ К У Ч Е Р з чоловіком
Ukr. Book Store. Edmonton. 10207 - 97 Street. В О Л О Д И М И Р О М і дітьми
Писати: ВСТУПАИТЕВ ЧЛЕНИ ІРИНА Б О Р С У К з чоловіком
K. SZONK-RUSYCH Б О Г Д А Н О М і дітьми
1 3 East 7th Street. New York. N.Y. 10003
- УНСоюзу! братанки:
ЮРІЙ з д р у ж и н о ю РОМОЮ
Ділимося сумною вісткою з Рідними, Приятелями і Знайомими,
і дітьми
що 26-го листопада 1978 року відійшла у Вічність
ОЛЕГ з д р у ж и н о ю
наша Найдорожча, Улюблена
М И Р О С Л А В О Ю і дітьми
Д Р У Ж И Н А , М А М А , Д О Н Я , СЕСТРА і ТЕТА
братанка - О Л Е Н К А Б А Ч И Н С Ь К А
Л І Т Е Р А Т У Р Н О - М И С Т Е Ц Ь К И Й КЛЮБ в НЮ Й О Р К У бл. п. з чоловіком В О Л О Д И М И Р О М
і дітьми
136 Друга Авеню, 2-ий поверх
(Дім Українського Визвольного Фронту) братанкн:

П'ятниця, 1-го грудна 1978 p., о годині 7-ій веч. (точно)


ОЛЬГА КУЛИНЯК РОМАН з дружиною АННОЮ
і дітьми
В О Л О Д И М И Р з дружиною
М А Р І С Ю і дітьми
„ЧИ ПОТРІБНІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ Тяжким горем і смутком прибиті:
чоловік - ІВАН братанка - ХРИСТННА
НА ЕМІГРАЦІЇ" доня - У Л Я Н А та ближча і дальша Ролнна у вільному
світі й Україні
мама і тато - ТЕТЯНА і ІВАН СТЕЛЬМАХ
ДИСКУСІЙНИЙ ВЕЧІР в якому беруть участь:
брат з дружиною - Б О Г Д А Н і МАРІЯ з дітьми Д А Р Ц Е Ю
Замість квітів на могилу. Родина зложила 100 00 дол. на
Дискутанти: д-р Марко Антонович, д-р Богдан Цимбалістий і OPECTOM
..Церкву в Потребі". На Фонд св. Софії 50 00 дол. зложив
Доповідачі: ред. Олег Мотиль, д-р Нестор Олесницький П А Р А С Т А С в середу, 29-14) листопада 197в p., о год. S-ій веч. в похоронному п. Балабан з П о с т о ю .
денні Нвсеияча, 109 Іст Тейбор Рд, Філадельфія, Па.
Модератор: ред. Роман Ільницькнй П О Х О Р О Н в четвер, 39-го листопада 1978 p., о год. 9-ій райку, д о церква Царя В Сороковий День після смерти відправиться Заупокійна
ВШ. Гостей запрошуємо до дискусії. Христа при 17-ій і Каюта пул., а опісля на цвинтар у Факс Чейсі. Служба Божа в Українській Католицькій Церкві в Г юсто-
ВІЧНА ЇЙ П А М ' Я Т Ь ! ні. Тексас.

jwwwivvfU'-H.^wsA^^

Субота, 2-го грудня 1978 p., год. 7-ма веч.


, ХОР „ВАТРА" Clemente Н. School, Western 8с Pivision, Chicago, ill. ХОР „ГОМІН"
Оксана Ференц, диригент Маріа Гаврилюк, диригент
А. Павлннська, акомпаньямент Акомпаньямент Н. Шеп
ДУХОВА ОРКЕСТРА
Семен Яхнес, диригент
ТЕАТР „ТЯЖКО НА ЕМІГРАЦІЇ"
КОНЦЕРТ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ
„УКРАЇНА"
Свген Літвінов, балетмаіитер
Мирон Куляс, директор МИСТЕЦЬКИХ АНСАМБЛІВ ПРИ ОСЕРЕДКУ Гостинний виступ —
сопрано ОЛЯ ГІРНЯК, Ню Йорк
СУМА ім. М. ПАВЛУШКОВА в ЧІКАҐО, Ілл.
L iu u u u u u u u u H M u m j u u вЩИИЙИЯИШЯаІІЯННИЙ^^
” п ^ та
.

СВОБОДА. СЕРЕДА, 29-го Л И С Т О П А Д А 1978

участь такі особи: К. Телич- одного представника. Кво- центрами журналу в україн-
ПЕРЕБІГ НАРАД НІ КОНГРЕСУ СКВУ ко. О. Коваль, І. Скочиляс, ськііі мові. Комісія Оборо-
(Закінгснпп зі CTOD. 3) О. Соколишин, А. Стсбель-
рум д л я важности н а р а д
Пленуму Секретаріяту С К - ни Прав Людини у резо-
люціях і постановах дома-
"GisiSL–
ш^
ська, п-і Винницька, о.
Ьільш активна УЧНІ гь в нра-
ці ШСВУ тощо В і і інки
Я^е Стасів, В. Маркусь, п.
ВУ є його 20 членів".
Параграф 11, розділ У І, в гасться. щоб голова Комісії
ГІГАШТМІИТТТФЇІ
MSaak?ihSt.
Максим і Метис ав, лои- Кушніренко, п-і М. Овча- новій редакції читаємо те- належав д о Секретаріяту TO. tmj-WO,tfeW York, TWOS
раючи слово іискчч .і ш о - ренко. п. Керннцький, М. пер так: ,В склад Прези- СКВУ: щоб був затрудне-
УКРАЇНСЬКІ МАШИНКИ
Антонович, В. Лехтер, п. дії Секретаріяту СКВУ ахо^ ний окремий працівник у
ло питання ІМІНИ нга іви Ко- Д Л Я П И С А Н Н Я марки
міси Прав Лл іа K"o– Цимбалюк, П. Мірчук, п-і дять представники за таким Секретаріяті для допиль-
.чисію Прав України, шср- К о х н о , п-і П л ю ш , п. ключем: по шість представ- новування справ пов'язаних „ОЛІМПІЯ", иім. продуюдй -
з обороною прав людини і j o знижених ціивх.
нули уваї у, ЩО ipa– Орлигора, В. Петришин. ників від Канади і ЗСА, два
представники від СФУЖО, українських політичних
ва людини і більш всеобійн
по одному від Австралії, в'язнів: ш о б були створені
маючим і включає право ШОСТА П Л Е Н А Р Н А Найкраще місце па прийявт-
Аргентини, Бразилії, Вели- крайові комісії оборони ти. бенкети, Ім'янніїи, xpecra–
т р о д і в на самовизначень СЕСІЯ прав людини: переведений "и. товариські лустрічі, no–.
не. Вони заявились проти кої Британії, Німеччини,
реєстр усіх українських по- мішки 1 їм всі пагоди -
зміни назви. Рівною пі і час На шостій пленарній се- КОУГЦУ, КПЛ, К У М О і літичних в'язнів: щ о б був
дискусії, сотник Ь іі.іпчук, сії. яка проходила в субо- від СКВОР, по двох пред- встановлений ..День солі- HOLIDAY INN
звертаючи увагу на заходи ту. 25-го листопада по по- ставників від Української д а р н о с т и " к о ж н о г о 12-го
в "Справі шільнения ДанИ- лудні, звітували дві комі- Католицької Церкви та Ук- січня: щоб Українські Церк- of Sonierville
ла ЦІумука, подав ю віло- сії СКВУ. Голова верифі- раїнської Православної ви включились в цю о б о - U S Route 32 ( E . Bound)
ма. що він поі одні ься за- кацінної комісії п. Василь Церкви, як також один ронну акцію тощо. Прочи- BREDQHWATEJR. N J . 08807
кінчити термін ув'язнення Кириляк ствердив правиль- представник від Українсь- тано також окреме звернсн- а Таж. (201) 526-9500. в у ц -
цьої о хворої о українського ність розподілу мандатів, ких Протестантських Bipo– ня в обороні Юрія Шухсви- раїнсакій мові 2014190-1801
ПОЛІТВ'ЯЗНЯ, ЯКЩО СОВІ гсьхі подякував паням Галі П р - ісповідних Централь. Номі- ча, запропоноване Надією в Власник українець т а під
власп аддуть Шумукові няк і Олі Ліщинській-Бод- наційна Комісія пропонує Світличною і ген. П. Гри- українським зарядом.
дозвіл на виї' ;– .M.i– нарук за велику допомогу в К о н г р е с о в і вибір на такі горенком, з домаганням
ди. праці. становища: президент СК- звільнити його з ув'язнення.
На поо даної ваги Мгр Іван Базарко, голо- ВУ, дев'ять заступників Комісія домагається також ПАМ'ЯТНИКИ
лиску тактів короткі mo– ва реєстраційної комісії, по- з таких країн: Австралія, звільнення членів Гсльсінк- з різних гранітів, ставимо на
вілі лав М И іав'юк м с - дав свій звіт, стверджуючи Аргентина, Бразилія, Ве- ських Груп і повороту укра- цвинтарях св. Андрія я Ба вид
ні Президії Секретаріяту. що на Конгресі зареестро- лика Британія, Канада, Ні- їнців в Польщі на свої пра- Бруку j св. Духа - відома со-
Внесок на j 'І іс:ния аб- Світ.шв Ігор Д.і.чбога вано 719 учасників. У цьому меччина і КОУГЦУ, ЗСА, дідівські землі. :іілна фірма
солюторії керіі opra– Піл час церемонії офіційного відкриття НІ СКВУ. числі було 459 делегатів, 48 СФУЖО (другий заступ- Комісія СКВОР зверну- К. М . К А Р Д О В И М
нам СКВУ вніс спершу Б. ник), генеральний секретар,
обороні української дити- ..Економіка - підставовою 'З рамени Українського членів Секретаріяту з пра- скарбник і 16 членів Прези- лася д о української спіль-
Панччк, але ві йог-о ни". спинилася над масо- силою української спільно- Католицького Унівсрсите- вом голосу та 212 заресс- иоти, щ о б вона поборюва- Q0NSTANT1NE М. KARDOviCH
після іасл) каиня їмо інфі- дії СКВУ. Кворум для важ-
вим фізичним і д у х о в и м ти". Доповідач представив ту промовляв о. проф. Іван трованих гостей. ла байдужість д о шкіл укра- CYPRESS
кованоїО BHCCKJ -і, ; іава нищенням української ди- економіку в Галичині перед Гриньох. Він підкреслив по- Кількість делегатів роз- ности нарад Президії Сек- їнознавства: д о м а г а л а с я
Білака. яки'.; .. - аионував рстаріяту СКВУ є одннад- HILLS MONUMENTS
тини в УССР у різних ета- Другою світовою війною і її требу корегування і допов- поділялася так: 261 — ЗСА, цять її членів". створення принаймні одної
800 Jamaica Avenue
уділений а б с о л ю т о р і ї , не п.ах часу. Щоб вшанувати ні 112 - Канада, 52 - Европа, середньої школи з україн-
постійний динамічний ріст. нення цінніших українсь-
звільняючи Президії ; ек- Також на цій сесії Кон- ською мовою навчання з Brooklyn. N.Y. 11208
жертви. Світова Комісія Відтак, перейшовши на те- ких п р а ц ь , які б у л и 22 - Аргентина, 4 — Бра-'
ретаріят) і ання узглядненням мов країн з Tel. (212) AP 7-2332
Міжнародного Року Дити- рен А м е р и к и і р о з в и т о к викривлені марксівсько- зилія, 5 - Австралія, 3 - грес однодушно підтвердив
обов'язків д о часу вибору НИ накреслила різні проск- економіки на еміграції, він ленінськими індотринера- Венесуеля. постанову Президії СКВУ яких п о х о д и т и м у т ь учні: Відкрито в кожний день, в cy–
нової Президії Цей внесок ти. т о їх вже незабаром Голова статутової комісії про відзначення окремою зверталася за моральною і боту. включно, від 9-5 по пол.,
наголосив факт, що осно- ми. Українські науковці по-
ПереЙШОВ ОДІ СК 110 І на мають виконати, а це — у виині розвивати богослов- мір І ванна Рожанковська почесною грамотою осно- матеріальною піддержкою в неділю 10-4 по пол.
ВОЮ І ВСЛИКОЮ ЄКОНОМІЧ-
для виховної праці.
ною базою тут на поселенні ську науку, опрацювати подала узгіднені зміни та воположника і президента
ц ь о м у закінчено п е р ш у члс- 1979 ропі відправлюванням
гияу третьої пленарної се- Богослужень. надрукуван- були Братські Союзи. Вс- свою рідну літургію, зроби- доповнення д о с т а т у т у СКВУ о. д-ра митрата Ва- Кооперативна Рада за- РОЗШУКИ
сії. ням тірки матеріялів про лике економічне значення тн єдиний переклад Св. С К В У . К о н г р е с с х в а л и в силя Кушніра, посмертно кликала українську спіль-
часи загибелі українських мас існування щадниць - у Письма, обгрунтувати свій внесок с т а т у т о в о ї комісії колишнього заступника ноту більше користати з
ДОПОВІДІ Нх Родичі на Україні пошукують
ПЛЕНАРНИХ і 1 і ЯХ
дітей, створенням Постій- Філядельфії. Нюарку та Чі- український екуменізм і після ДИСКУСІЇ. За внеском президента СКВУ ред. Іва- послуг українських коопе-
ОЛЕНКУ ДМИТРІВНУ
ного Освітнього-Допомо- каго. Товариство Україн- представити його захід- голосувало 234, проти - на Сирника і п о с м е р т н о ратив, б о тоді вони з м о -
гового Фонду дня україн- колишнього першого екзе- жуть дати матеріальну д о - ЛУЦИК.
У П'ЯТНИЦЮ. 24-; о ІИСТО- ських Купців, Промислов- ньому світові. 166, стрималось - 13.
Прошу писати на слідуючу
пала. віл г о д 5-ої по полуд-
еьких дітей сіл та колоній в ців та Професіоналістів та Проф. Василь Омельчен- Подаємо головніші зміни кутивного директора С К - помогу науковим, громад-
адресу:
ні до гол. 11:00 вечора і в
Ьрапілп,який буде живим кооперативи. Щоб еконо- ко, н а у к о в и й с е к р е т а р та додатки: розділ НІ, па- ВУ д-ра Михайла COCHOB– ським, молодечим й іншим
ДМИТРО ТУГАН
суботу. 25-го листопада, віл
пам'ятником дитячим жерт міка тут виростала на здо- УВАН у ЗСА, коротко зу- раграф 5, „Українські Цер- ського за їхню видатну пра- організаціям та установам.
вам в Україні. Накреслив- цю для добра українського Резолюційна комісія прий- 4607 Larchwood Avenue
год. 9:30 до год. 11:30 ран- рових підвалинах і npocne– пинився над розгромом ки- кви і СКВУ", подаємо пов-
ши різні запляновані акції в народу. няла понад 40 різних BHC'C– Philadelphia, Pa. 19143
ку,'на третій, четвертій та рувала в дальшому, що с ївської УАН і знищенням ну редакцію: „Українські
обороні української дити- основою нашого добробуту українських учених у 1930 Церкви ( віроісповідання): На пропозицію о. д-ра ків від центральних penpe–
п'ятій пленарних сесіях зентацій і пропозицію ред.
Конгресу виголошено п'ять
нн. в заключному мгр І. і сили, треба, - сказав дир. роках; про конечність від- Українську Католицьку Семена Савчука К о н г р е с ПОШУКУЮ:
Пелеиська заявила, що: О. Плешкевич, - організу- новлення УВАН після Дру- Церкву, Українську Пра- теж ухвалив надати почес- І. Білинського про змодефі-
доповілеіі. темою яких бу- кування 23-ої точки Статуту СтуЙ Євгенію, Гик Іванку,
ли напрямні прані СКВУ на
..Оборона украінськоїдити- вати панелі на економічні гої світової війни, про нау- вославну Церкву та Укра- не президентство о. д - р о - Сулвтицьку Галину, Чорну
нн може і повинна об'една- теми, писати в пресі. гово- кову і видавничу діяльність, їнські Протестантські Ві- ві митратові Василеві Куш- СКВУ наступним Плену-
майбутнє, зокрема л о п о - мом. Юлію.
мота Україні та розвиток
ти коло цього завдання всіх рити по радіо, заохочувати про бібліотеку УВАН як роісповідні Централі зас- нірові. Ми всі роз'їхалися до Америки
українців без різниці віку, молодь студіювати еконо- центр наукової документа- тупають в СКВУ ними де- Над усіма пропозиціями і в 1950 р. і табору ..Орлик".
українських громад J відь-
статі, віросповідання, полі- мічні науки, а Крайові Цен- ції. леговані представники. ЗАКЛЮЧНА СЕСІЯ внесками Рад і Комісій від- Strub. Berchtesgaden.
ному світі.
тнчного. професійного та тралі повинні стимулюва- Директор Українського Українські Церкви у сво- булась опісля дискусія, у Німеччина.
Мгр Борис Поталенко, інших різниць, бо ця дія с якій численні дискутанти
керівник Інформаційного ти нову конечну ІНІЦІЯТИ- Наукового Інституту при їх внутрішніх церковних У неділю, 26-го листопа- Call Collect 1-216-644-1197
супровідна до боротьби, які ву. Доповідач зазначив, що Гарвардському У ніверсите- справах є самостійні і нс- да, після Т о р ж е с т в е н н и х подавали свої поради, як
Бюра СКВУ ПСА) у допо- Зеленко Стефанія
ведуть українські борці за сильна економіка с засо- ті, проф. Омелян Пріцак, залежні від будь-яких дій і Служб Божих з участю Вла- найкраще осягнути намічс-
віді на тему: ..Наша допо- (Pazura Stephanie)
свободу і головно майбут- бом збереження нас тут і представив можливості ви- рішень СКВУ". дик і численного духовен- ні цілі.
мога визвольній боротьбі 970 Proehl Dr.
нс української націГ. допомоги Україні. В зак- користання ресурсів відо- Розділ УІ, параграф 9, ства, які відправлялися в Після дискусії делегати
українського народу". Пред- Barbcrton. Ohio 44203
ставивши узурпа горський Д о п о в і д а ю ч и на т е м у :
лючному доповідач заявив, мого університету для укра- точка б) має бути: „У склад українських церквах Н ю вислухали вичерпного зві-
совстськнн державний аиа- що ми повинні залишити їнськоі науки; про створен- пленуму Секретаріяту вхо- Иорку, відбулась заключна домлення з праці Номіна-
..Дія СКВУ в світлі потреб Р І З Н Е
рат і його нищівну дію української спільноти у
нашим наступникам таку ня відповідного варстату дять такі члени: п'ять пред- сесія НІ Конгресу СКВУ, ЦІЙНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЇЇ ОЧОЛІО-
під національним. релігій- вільному світі, доповідач
духову і економічну спад- наукової праці для молодо- ставників, яких делегують яка включала звіти Рад і вав Ленід Філь з Канади і
ннм та економічними ас- щину, щоб вона була га- го покоління вчених І СТВО- Українські Церкви, а саме К о м і с і й , схвалення р е з о - одобрили представлену ВАРТІСНІ КНИЖКИ
Микола Плав'юк, тоді ще
пектами. водночас нас- перший заступник голови
рантом. що наша праця не рення українознавчих груп два від У КЦеркви, два УП- люцій і звернень, прийняття цією Комісією листу канг НИЖЧЕ ПІВ ЦІНИ
вітлив рух спротиву в Ук- Секретаріяту СКВУ, сьо-
пішла намарно. у різних країнах, членами Церкви і один від Україн- бюджету СКВУ і вибір ке- дидатів д о Президії Секре- Аркас: Історія України, ілю-
рівних органів цієї громад- таріяту СКВУ. За списком строавна 510.00
раїні, віддзеркалення якого годні президент цісї ycra– На тему всіх доповідей яких повинні бути чужинс- ських Протестантських Ві-
ської Світової Надбудови. голосували майже всі дсле- Орел: СЛОВНИК ЧУЖИХ
знаходимо, між іншим, і в нови. зокрема підкреслив розгорнуто жваву диску- цькі науковці. роісповідних Централь. П о
Звітували голови: Р а д и гати (46 здержались від го- СЛІВ. З томи 512.00
багатьох творах сучасних одну з найважливіших сію; присутні на СКВУ де- Голова НТШ в Канаді д-р шість представників від Культури (д-р Б. Стебель-
л о с у в а н н я ) . Листа була
письменників і поетів з Ук- прань СКВУ. а цс - допо- легати ставили низку різ- Богдан Стсбельський гово- крайових центральних реп- ський): Суспільної Опіки ВИННИЧЕНКО: Відроджень
надрукована повністю в по- ня Нації. З томи 515.00
раїни. які закликають укра- могу українському неско- них запитів, на які їм від- рив про русифікаційні мсто- резентацій із ЗСА ха Кана- (Зенон Дуда); Наукової Ра- передному числі „Свобо-
їнський народ до зизводен- реному народові, яка є обо- повідали прелегенти. ди московсько-большеви- ди, три представники від ди (д-р Я. Падох): Коорди- В додатку 30 різних книжок
ди". (давніше видані). Всі 37 книж-
ня, д е м а с к у ю т ь політику в'язком цісї найвищої цент- цької влади, яка силкується Великої Британії, по д в а наційної Ради Ветеран- Новообрані президенти,
Москви, протестують про- ральної установи у вільно- створити т. зв. совстський представники з Австралії, ських Організацій (Василь ки зв 520.00.
ПАНЕЛЬ: „ЗАВДАННЯ які у каденції мінятимуться Книжки замовляйте в Сурмі -
ти закритих процесів і без- му світі, а також і напрям- народ і з цією метою вико- Аргентини, Бразилії, Вене- Вери'яу Комісії Прав Л ю - функціями — Микола Пла-
підставннх ув'язнень та УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ" ристовує українську науку, суслі, Німеччини, Франції,
ні праці в часі наступних дини (ред. А. Бандера - в'юк і мгр Іван Базарко - SURMA
..психушок". Мгр Б. Пота- п'ятьох років для зберіган- У панелі, який відбувся винищуючи підметність і Бельгії і Австрії та з інших заступник голови); Koone– виголосили короткі заключ- НЕ. 7th St.. New York. N.Y. 10003
країн українського поселен-
пенко заявив, що колоніза- ня української спільноти у в суботу віл 11:30 ло 2:00 самобутність українського ня, якщо вони створять свої ративної Ради (дир. Омелян ні промови, підкреслюючи
За м е д о м по спеціяльній ціні,
торська політика Москви, у вільному світі. Вперше на по полудні взяли участь народу. Доповідач звернув крайові центральні penpe– Плешкевич); Ради СКВОР важливість існування СК-
приїздіть на Сурмачівку. М е д
відсіч якій створився рух цьому Конгресі. - підкрео сім професорів, які ре- увагу, щоб українські нау- зентації, по одному пред- (д-р Р. Трач); Резолюційна ВУ і всеукраїнської едности.
м а с м о гречаний, липовий і з
спротиву зобов'язує укра- лив доповідач, — появили- прсіенгували Наукове кові установи опрацювали ставникові від міжкрайо- Комісія (реферували проф. М. Плав'юк зокрема ствер-
різних квітів, лісовий. Три
їнську спільноту ДО CTBO- ся живі свідки руху enpo– Т-но ім. Шевченка в Амс- програму своєї діяльности вих надбудов українських П. Стерчо, д-р М. Кушнір і див, щ о г р о м а д а не має
гальони за 539.00, в додатку
рення с п і л ь н о г о фронту, тиву: Петро Г р и г о р е н к о , риці і Каї”іаді, Українську та встановили пріоритет у організацій та установ, три п-і Сірота); Фінансової Ко- причини ставити собі пи-
дістанете^ЗО різних книжок.
який підтримував би боро- Леонід Плющ, Надія Світ- Вільну Академію Наук у видавничих справах. місії (проф. д-р Б. Гнатюк). тання: хто виграв, а хто
тьбу фронту внутрі СОВСТ- лична та Віктор Боровсь- ЗСА, Український Науко- Проф. Микола Чировсь- в і д С Ф У Ж О , п о д в а в і д Деякі Ради обрали свої програв, б о виграла ціла Щоби мене застали в д о м а , і
ської імперії. У заключному кий. Доповідач зазначив, вий Інститут при Гарвард- кий, науковий секретар СКВОР, ЦЕСУС та уступа- управи, які працюватимуть українська спільнота, а про- щоби б д ж о л и Вас не покусали,
доповідач зазначив, що до- т о наша допомога їм тут с ючий президент СКВУ, по грали вороги української закличте: (201) 327-6072 -
ському Університеті, Укра- НТШ в Америці, підкрес- одному представникові від на протязі каденції над ви- М. Сурмач.
помагати ньому фронтові рівночасно ..допомогою їнський Вільний Універси- лив, що понад сторічна тра- Р а д С К В У , п р е д с т а в н и к конанням започаткованих справи, які робили всілякі
могли б батьки і матері, там". Він з а п р о п о н у в а в , тет. Український Католи- диція НТШ „зобов'язує ук- програм. Ради внесли та- зусилля, щ о б захитати на-
в и х о в н и м ! м о л о д і та всі щоб Президія СКВУ у 1980 цький Університет і Україн- раінських науковців гчмь Комісії Прав Людини СК- кож свої пропозиції д о за- шу єдність і довести д о роз-
головні побічні сектори ук- ропі перевела окрему Се- ське Історичне Товариство. довжуватн дальше змаган^чВУ і представник КУМО на гальних резолюцій і висло- биття. Він обіцяв докласти ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ
раїнського організованої о сію Секретаріяту СКВУ з правах Рад та КОУГЦУ. вили свої побажання д о всіх зусиль, щоб посилити
життя у вільному світі представниками о к р е м и х У с в о є м у в с т у п н о м у ня за українську науку і Українські крайові органі- Конгресу. Наприклад, го- прап.ю СКВУ і щоб д о праці УНСоюзу!
слові, модератор панелю правду", тому українські
політичний. релігійні; І! секторів - шкіл,Церков зації, члени СКВУ можуть лова Наукової Ради д-р Я. були включені усі елементи.
установ в справі збере- проф. Іван Головінський з науковці повинні опрацьо- брати участь у відкритих Падох підніс справу npiopi– „Нам конечно потрібно но-
г р о м а д с ь к и й , науково Ратгсрського університету, вуватн важливі і карднналь- нарадах Пленуму з дорад- тетів української науки і
культурний. станово-про- ження української мови. На вих сил, але рівночасно тре-
думку доповідача потрібно Н. Дж., зазначив, що від ні проблеми, які опрокиду- чим голосом, кожна через видавання усіма науковими ба зберегти ті, які допомог- в F U N E R A L D1BECTORS В
фесійний та інші. 1972 року в Україні щораз вали б не наукові, викрив-
створити загальну фунда- ли нам перетривати і побо-
Доповідач м і р Омелян менше появляється науко- лені, однобічні, а навіть
пію і зміцнити наші бази в роти неодну тяжку кризу",
Коваль (Бельгія) у допові- вих праць на українській ворожі праці з українознав-
ді на т е м у : . . П р о б л е м а
включення української мо-
країнах українського noce–
лення. Вкінці доповідач на- мові, провадиться посилена чих ділянок, що появилися
русифікація, а „найбільш не тільки в Совстському
Ф HELP WANTED m — заявив М. Плав'юк, який,
як і мгр І. Базарко. прирікав ПЕТРО ЯРЕМА
креслив можливий плян віддати усі сили для праці в УКР. П О Г Р Е Б Н И К
лоді в українське грома:ь обмежені в Україні гуманіс- Союзі, а також на Заході. j Українська Православна Парафія в Денвері пошукус і СКВУ.
ське життя". провідною праці СКВУ на чергових Ректор УВУ. проф. д-р Займається Похоронами
п'ять років, тобто: полад- тичні і суспільні науки", І С В Я Щ Е Н И К А j
думкою якої було станови- тому українські науковці у Володимир Янів зупинився К о н г р е с закрив о г о д .
нати справу Олімпійських г Платня після умови. Писати: ing. A. lwashko, 4330 Quay St.. r в BRONX. BROOKLYN.
-ще прелегента, пю самос- вільному світі повинні при- над специфічним завданням і 12:55 предсідник д - р Ю.
Ігрищ, продовжувати акції wh,v.!riHtr^ Colo.
Wheatridge. Гліл 80033
ЯППЧЧ а йКо
б о тел. (303)
іЗОЗ) 42204330. І Куляс; п-і X. Навроцька NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ
тійність держави с ЄДИНОЮ діляти увагу у своїх дослі- УВУ на тлі інших українсь-
г а р а н т і є ю прав людини; щодо акредитації СКВУ д о ких наукових установ. УВУ внесла п р о п о з и ц і ю , щ о б КОНТРОЛЬОВАЛА
різних агенцій ОН, поши- дах якраз цим ділянкам.
для цього треба вже в и — що провадить свої подякувати предсідникові ТЕМПЕРАТУРА
рити інформаційний сек- Проф. Любомир Винар, за вміле переведення нарад.
найраиішнх років BHXOBV– виклади влітку для аспіран-
вати молодь, спочатку під тор. перевести реорганіза- секретар Українського Іс- шшшашшмт і Владика - Митрополит Peter Jarema
цію Комісії Прав Людини торичного Товариства, з о - тів - зосереджує свою ді- ВИШЛЕМО ВАМ ТАКІ КНИЖКИ: Мстислав перевів кінцеву
аспектом національним, а в середився над сучасним яльність на науково-педа-
ірілішому віпі політнч- при СКВУ, посилити акцію К О Б З А Р Т. Ш Е В Ч Е Н К А , ред. д-р Вас. Сімовнч — S12. молитву, а делегати і гості у 129 EAST 7th STREET
оборони прав л ю д и н и , в станом історичної науки в гогічній ділянці. УВУ - це піднесенні відспівали укра- NEW YORK, N.Y.
ним. Факторами формуван- Україні і завданням україн- єдиний український універ-
К О Б З А Р Т. Ш Е В Ч Е Н К А , ред. І. Борщак 5.1
ня процесу молодої ЛЮДИ- дальшому відзначувати ва-, їнський національний гимн, ORegon 4 - 2 5 6 8
ських істориків на Заході. ентет у вільному світі. ІСТОРІЯ У К Р А Ї Н И , Н . Полонська-Васнленко,
ни с дім. Церква, школи жливі національні річниці, поспішаючи опісля йа Bce–
Доповідач ствердив, що під який не тільки готує укра-
два томи, crop. 1190 ,................... 40.дО
книжки, преса, науковий співпрацювати з українсь- їнських науковців, а також ІСТОРІЯ У К Р А Ї Н И - Р У С И , М . Apatae 10.09 українську маніфестацію в
кнми Церквами, розбуду- час т. з в. відлиги віл 1964 ло обороні прав України і за
.світ. При ньому доповідач 1972 року українські вчені в приготовляє українських Т В О Р И С Т Е П А Н А Б А Н Д Е Р И о . и. П Е Р С П Е К -
-заявіїн, пю иі.тсґавою ви вати дію Наукової Ради, деколонізацію СССР.
Україні спричинилися д о педагогів з українознавчих
ТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, crop.
ховання мусить б', ги хрік наладнати контакти м і ж
науково цінних видань, п р е д м е т і в , п р о в а д и т ь
640, полот. оправа 20.00 LYTWYN Ь LYTWYH
тиянсько-ідеалістична ос- сіма громадами, створи-
включно з запереченням со- широку видавничу діяль-
М О С К О В С Ь К І ВБИВЦІ Б А Н Д Е Р И П Е Р Е Д СУ- 0) H E L P W A N T E D Ф UKRA!NAN
нова формування - з rm– ти внутрішній культ-обмін,
творити центр п р о т и д і ї вєтських тез щодо Перея- ність та влаштовує спільно ДОМ ^. -.. 12.00 FUNERAL D1RECTORS
винністю приналежності! славського договору (Брай- наукові конференції з нау- В О Р О Г Н А Р О Д У , Звичайна О. І Млаковнй М., OPENINGS AVAILABLE A1R CONDlTlONED
д о українських організацій совгтській дезінформації.
розбудувати систему Доб- чевський), одначе від 1972 к о в и м и інституціями два томи „...................^, 15.00 For Syracuse Non Ferrous Smelter Обслуга ЩІ.РА і ЧЕСНА.
із співпрацею поміж ними року все це ліквідовано, багатьох країн Европи. О К А Я Н Н І Р О К И , Г . Костюк 6.W (FOUNDRY РІРЕ WORK) Our Services Are Available
Молодь закінчуючі! ровільних працівників, зок- Anywhere in New Jersey.
залишилося лише видання Представники всіх Т В О Р И М . Х В И Л Ь О В О Г О , т. І — . — 15.00 We offer permanent positions with
рема з рядів м о л о д ш о г о Також займаємося noxopo–
с в о ю доі івідь сказав мір „Українського історичного українських наукових уста- М И Н У Л Е П Л И В Е В П Р И Й Д Е Ш Н Є , Д . Гуменна 10.00 excellent wages, life insurance, hospital
нами на цвинтарі в Вавнд
покоління, забезпечити
О. Коваль, мусить вклю журналу". Тому УкраїНсь- нов підкреслювали потребу М Е Ч А Р Е Я , 1. БІлжк 10.00, zation and pention plan. We are looking Бруку і перенесенням ТЛИГ-
бюджет СКВУ, розглянути
уитися у життя, щоб збс- КС ІСТОриЧНе Т-ВО КОНЦЄНТ- координації їхньої діяльно- Вишлемо Вам також (безплатно) наш новий Каталог Кни- for responsible persons for interesting них Останків з різних
доцільність схвалення ок- країн світу.
регти її українську субстан- рус свою діяльність над сти, уникання дублювання жок, який щойно появився, стор. 32. виказує ок. 500 книжок. and steady employment in a long
ремих проекцій чи акцій та
щЧо і щоб нести допомогу в фундаментальними публі- п р а ц ь і д о с л і д і в та established industry. Apply in person or 801 Spring!ied Avenue
способу їхньої реалізації та Замовлення враз з належністю слати на адресу:
боротьбі за визволення Ук- каціями української минув- консолідування наукових call: IRVINGTON, N.J.
фінансування. UKRA1NSKA KNYHARN1A
раїни. шини та вже 15 років видає сил. ROTH BROS. SHELT1NG CORP. NEWARK, N.J.
Мгр Ірина Пелеиська у Лнректор Омелян Плеш- журнал „Український Істо- У дискусії, яка була жва- . 4340Bamice в Warren, Mkh. 48091. U.S.A. 1223 Thompson Rd, East Syracuse. ESsex 5-5555
своїй допоь ” v кевич говорив на т е м у : рик". ва і часом гостра, брали N.Y. 13057. (315) 403-9500.