You are on page 1of 4

Ї8ШПГГ W vWUfWfff У

И.МІС а м о ї ми ROOM
mASM І MOTON 9 C

Ре ШВШ1 і Л . і м і н ю р а і і і я
"Svoboda" ЇО Мошротсгч Si
Иіалш”птайте Jctso City. N J 07302

про
Україну!
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК
SVOBODA
UKRAINIAN DА І І У
T.-. ; ..i,.

і 3 Н ю Пі.рку

УНСоюзу:
З Ню Порку
2(H і 134-0237
12011 434-0807
і 212 і 227-412S

.201) 451-2200
(2121 227-52!М)
і 2121 227-5251

РІК L X X X v . Ч. 260. Д Ж Е Р З І СИТІ і Н Ю И О Р К . ЧЕТВЕР, 30-го Л И С Т О П А Д А 1978 Ц Е Н Т І В 25 CENTS JERSEY C1TY and N S W YORK. THURSDAY. NOvEMBER 30. 1978 No. 260. V O L . LXXXv.
l " ^^
ВЕЛ^ДКЙ КОНГРЕСОВИЙ КОНЦЕРТ, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИЙ БЕНКЕТ,
БАГАТОЛЮДНИЙ ПОЛУДЕНОК ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ ПАРЛЯМЕНТАРИСТІВ-
УКРАЇНЩВ ТА ІНШІ ІМПРЕЗИ БУЛИМТРАКЦІЯМИ ПІ КОНГРЕСУ СКВУ
У РАМКАХ ПІ СКВУ ВІДБУВСЯ ВЕЛИЧАВИЙ ВШАНУВАЛИ КРАЇНСЬКИХ ПОНАД 1000 ОСІБ ВЗЯЛО УЧАСТЬ В БЕНКЕТІ
9S
ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНГ ПАРЛЯМЕНТАР1 :тів під ЧАС
ТРЕТЬОГО КОЙ РЕСУ СКВУ
Н ю Йорк. - Понад 600 гашив Елварл Попіль.
делегатів і гостей ПІ Кон- Иггупну м о л и т в у nepe–
гресу СКВУ взяли участь у в р архиєпископ Андрей,
спеціяльному полуденку в '.митрополит Української
-,.Л
1 r r - i лv ? v ; 'ІНУПЛ честь українських парля- Греко-Православної Церк-
ментаристів, який відбувся вп в Каналі, а церемоні-
^^А 'ьк тут в готелі ,,Амерікана" в яин вшанування парлямен-
ШЧ щЩ^^ п'ятницю, 24-го листопа- т І р и с т і в проводив д - р
м у 4 Л Л ,4 ' да, під час перерви поміж Ярослав Кальба, екзеку-
: другою і третьою пленар- і ивнш'і директор Комітету
ЛЇШ1 ними сесіями К о н г р е с у . Українців Канади. Після
Почесним гостем на цьому представлення гостей за
полуденку був міністер ба- лючесним столом Е. По-
гатокультурности Канади, щпь попросив до слова Н.
Норман Кафік, українець Кафіка.
по батькові, який є одним щ,.Українці в Канаді є
Фата j Концерту і полуденку — Ігор Дяябога із 11-ох членів канадсько- ін^гегральною ч а с т и н о ю
го парляменту. Н. Кафік 'нашого багатокультурного
Злучені хори під диригентурою Я. Бабуняка і солістка Марта Кокольська-Мусійчук. прибув д о Н ю Йорку з дру-

f
:ni.nbCTBa, значно причи- Фото І Бенкеті Рама Спхан-Гшіїевич
жиною і наступного дня вшись до його розвнт-
Ню Йорк. - У четвер, 23- конанням її хорами та солі- а фактично в один російсь- був головним промовцем за час сторічного по- Частина почесного стола на Конгресовому Ьенкеті.
го листопада, в перший стами. кий нарід. під час бенкету з нагоди НІ ейлення", - сказав мініс-
день Третього Світового „Фестиваль української Мистецьку програму роз- Конгресу СКВУ. ті?р Кафік, відмічуючи, шо Ню Йорк. - ,,Вірю. що Балтійських Юристів, та
ні прав людини в Україні,
Конгресу Вільних Украін- пісні" відкрив м і р Іван почав відомий мішаний хор прийде час. що всі сядемо за Горст Угліч від Комітету
Полуденок відкрив мтр зокрема в обороні україн-
ців, тут в репрезентативній і Базарко, - тоді ще член „Думка" з Н ю Йорку під (Закінгення на crop, if) символічним більшим CTO- Поневолених Націй.
Іван Винник, а ним про- ських політв'язнів, як теж
вщерть заповненій понад 3- Секретаріяту СКВУ і голо- диригентурою Семена Ко- лом на тимчасово не своїй. Уряд ЗСА і Білий Дім допомагає українській гро-
тисячною публікою залі ва Мистецької підкомісії мірного та при фортепіяно- а потім вільній і рідній представляв Едвард Мез-
маді в Канаді.
„Карнегі Голл" відбувся ду- П і д г о т о в ч о г о К о м і т е т у вому акомпаньяменті Євгс- Україні", - закінчила свою вінський. колишній коніре-
У своїй промові міністер
же успішний величавий кон- СКВУ, а тепер — новооб- нії Палій, виконуючи „За коротку, але дуже зворуш- смен із стейту А нова, а тс-
Кафік підкреслив своє укра-
церт, який проходив під раний президент Секрета- Тебе, Україно" (гимн аме- ливу промову Надія Світ- пер голова американської
їнське походження, заяв-
назвою „Фестиваль Україн- ріяту СКВУ на другу поло- риканськнх українців), що лична. колишній політв'я- делегації до Комісії Прав
ляючн. шо його батько „був
ської Пісні" і в якому взяли вину 5-річної каденції — починається словами „Да- зень в СССР і борець за Людини при Об'єднаних
би дуже приємно здивова-
участь визначні українські вітаючи виконавців кон- лека Ти, а близька нам, національні і загальнолюд- Націях. Крім того на бенке-
нин. що його син промов-
хори і солісти з трьох країн церту та численну публіку. кохана вітчизно". Музику ські права українського на- ті була присутня Вікторія
ляс на українському конгре-
світу, а саме: чоловічий хор Відтак д-р Богдан Сте- скомпонував Станислав роду, на Конгресовому Монджіардо. спеціяльний
, сі".
„Гомін" з Менчестеру, Ан- бельськнй з Канади, голо- Людксвич, а слова — це Бенкеті ПІ СКВУ в суботу. асистент Білого Дому в
25-го листопада увечорі, у ділянці етнічних справ. Він підкреслив, шо лідери
глія. під диригентурою ва Ради для Справ Культу- Василя Щурата. Совстського Сбюзу затур-
г Ярослава Бабуняка, діво- ри при СКВУ, в короткій великій балевій залі готе- Канадський уряд прсд-
Відтак „Думка" відспіва- бовані діяльністю СКВУ,
чий х о р . . В е с н і в к а " з промові підкреслив зна- лю .,Амерікана". в якому ставляли: міністер багато-
ла два уривки з незакінчс- бо здають собі справу, що
Торонто, під проводом Га- чення культури вжитті КОЖ- взяло участь 1300 осіб, між к у л ь т у р н о с т и Норман
ної опери Миколи Леонто- „ми є єдині вільні українці в
лини Квітки^.Зорич-Конд- ного народу, вказуючи, що ними інші колишні ПОЛІТ- Кафік, Христя Гнатів і
вича „На русалчин велик- світі". Тому він закликає
р а ц ь к о ї , м і ш а н и й х о р „бідамйш і "На:рс5ди духово в'язні: генерал Петро Гри- Орсст Кругляк, директор
день","^ с а м е ,,Ти х д и я а - у українців у всіх країнах збе-
„Думка" з Н ю Йорку, під умирають, коли переста- д-оренко, Леонід П л ю щ і урядової Програми багато-
нас" і „Сцену". Солістами рігаги с в о ю культурну
батутою Семена Комірно- ють творити та споживати Віктор Боровський, ієрархи культурности.
були сопрано Олена Замята спадщину, не аснмілювати-
го, та сопрано Марта Ко- духові вартості, або коли і духовенство Українських Наспіли привіти ПІ
й Оля Пастернак та тенор ся. інформувати світ про
кольська-Мусійчук — Місь- втрачають самобутність Церков, члени Президії і К о н г р е с о в і С К В У від
Василь Тершаковець. репресії в Україні совстсь-
ка Нюйоркська опера, бас власної культури та почи- Секретаріяту СКВУ, члени Джозефа Кларка, лідера
Третьою точкою виступу Під час полуденку для вшанування парляментарнстів (зліва): л-р Президії ПІ Конгресу, пред- Прогреснвно-консерватив- кнмн властями, заявляючи,
Павло Плішка і бас-бари- нають імітувати чужі". Від- „ Д у м к и " б у л а кантата Лея Добрянський, ред. Борне Ямінськнй, сен. Павло Юзик, мі- що він і канадський уряд
тон Андрій Добрянський, мічуючи, що сила пребага- ставники уряду ЗСА і ної партії Канади, тобто
„Україна" Г. Давидовсько- ністер Норман Кафік, мгр Юрій Шимко, д-р Сергій Радчук і л-р К а н а д и , р е п р е з е н т а н т и партії, яка — як відмітив ге- підтримують намічені цілі
солісти славної на весь світ тої української культури бу- го д о слів Тараса Шевченка. СКВУ
ІО.ііян Куляс. інших поневолених Моск- исральний секретар СКВУ
Метрополітальної опери в ла постійним джерелом від- В ній, як гість-соліст висту- Відтак Кафік пояснив
Ню Йорку, як також тенор роджування і підкресляю- вою народів, делегати укра- Юрій Шимко вповні
пив бас-баритон Андрій їнських крайових, міжкра- політику багатокульрурно-
Володимир Луців - бан- чи, що в скарбах культури
дурист і соліст „Гомону" з лежить і майбутність укра-
Добрянський з Метрополі- ПРОЙШЛИ ЗМІНИ нових та світових централь прийняла резолюції щодо стн в Канаді, зазначуючи,
Англії. їнського народу, д-р
тальної опери, а сопранове
НА КРЕМЛІВСЬКОМУ „ОЛІМПІ" і надбудов з майже двох де- деколонізації Совстського що ця політика не тільки за-
сольо виконала Олена За- сятків вільних країн чоти- Союзу. Переслали приві- певнює вільний розвиток
Всупереч всім передба- Стебельський закликав ук- мята. Москва. — Совєтські якого на ХХУ з'їзді Ком- рьох континентів світу, тальиі листи чи телеграми КУЛЬТУРИ всіх національних
чуванням управи „Карнегі раїнців в діяспорі плекати і Відтак чоловічий хор офіційні чинники ПОВІЛО- партії була ,,найбільш теп- представники преси та чис- також республіканський се- груп тієї країни і збереження
Голл", члени якої вказува- розвивати цю культуру, зо- „Гомін" з Англії під днрн- мили про деякі зміни в По- л о ю " і похвальною в сто- ленні гості. натор Чарлс Персі з їхньої спадщини, але також
ли, що в „День Подяки" крема тепер, коли комуно- ґентурою Ярослава Бабу- літбюро і Центральному рону Брежнєва, також був Ілліной. республіканський повинна стати прикладом
навряд чи можна сподіва- московський окупант Ук- няка та при фортепіяновім Передаючи свій привіт з конгресмен Філіп Крейн із для політики всіх інших
Комітеті КПСС, які нібн- найменований кандидатом України. Надія Світлична І л л і н о й ,
тися численної публіки, не раїнн всіма способами ста- супроводі Вілліяма Ітона то мали б зміцнювати по- в члени Політбюра.
губернатор країн, бо брак рівноправно-
тільки були випродані всі расться знищити самобут- Д ж о в н с а , виконав твір зішію теперішнього ГЄНС- сказала, шо приїзд до ЗСА Вілліям Мілліксн із Мічі- сти між національностями
Пересунення зроблено у
д о одного квитки, але ність цієї культури, яка є ба- „Пісня" Андрія Гнатишина - „це моя друга подорож гену, посадник Чікаго Май- чи народами часто дово-
р а л ь н о г о секретаря ЦК виспілі пленарного засі- за межі України, бо перша кел Біляндіч. як також Біло-
велика кількість осіб стояла з о ю окремішности україн- д о слів Григорія Чупринки.
КПСС і голови Президії лання Центрального Комі-
дить до ВОЄН.
під час цілого концерту, на- ського народу, і довести д о Хор, який на цьому концер- була до Мордовії, в табір". руський Конгресовий Комі-
Верховної Ради СССР, чи тету Компартії, у якому У концтаборі вона та інші тст Америки та Центср На-
Міністер Кафік вказав на
солоджуючись красою ук- „злиття націй" в нібито ті виступив у гуцульських
як його популярно на За- взяло участь біля 280 ви- українки - політв'язні ціонального Руху Кримсь-
діяльність ного уряду і його
раїнської пісні і чудовим ви- „єдиний советський народ", строях, перед НІ Конґре- особисту відносно оборони
сом СКВУ і після нього від- ході називають „презнден- СОКИХ СОВЄТСЬКИХ ЧИНОВНИ- сідали за один стіл і почу- ких Татар.
т а " Леоніда І. Брежнєва. ків. Кіріла Мазурова,.який прав людини в цілому світі,
бував турне по багатьох мі- валися як одна громада. Д-р Сергій Радчук, прези-
Одного з близьких прия- був наймолодшим членом включно з Україною.
,.Тепер ми знову за одним дент Комітету Українців
Тенг вияснює своє становище сцевостях українського по-
селення в Північній Амсри- телів теперішнього лнкта- Політбюра, пересічний вік столом", сказала Світли- К а н а л и . представив
зазначуючи, шо існують
різні способи обороняти ЦІ
членів якого припадає між
Пекін. - Заступник пре- тичні рішення Мао Тсе-тун- ці, викликаючи подив і за- тора, 67-річного Констан- 068 Й і 70 років, рахува-
чна, - ,.пов'язані думками міністра багатокультурнос-
права і треба їх всіх вико-
м'ер-міністра Китайської га перед критикою плякат- хоплення з боку публіки. тина Черненка, пересунстка за долю України". Звертаю- тн Нормана Кафіка. який
ристовуватн. зокрема
Народної Республіки Тснг них пропагандистів, кажу- з Центрального К о м і т е т у ^ ; ш ранішс одним із мож- чись до присутніх на залі і виголосив промову англій-
Хор „Гомін", в якому до Політбюра, а теперіш- ливнх наступників телеріш- використовувати т. зв.
Гсіао-пінг, який тепер с ге- чи, що вклад Мао в істо- до цілої української грома- ською мовою.
співає велика кількість мо- нього першого заступника нього прем'єра Алєксся ..третій кошик" ГельсінксЬ"
росм плякатної кампанії в рію Китаю є великим і кож- ди, вона процитувала слова Міністер Кафік, який по
лодих ентузіястів українсь- голови Ради Міністрів Кі- Коснгіна, стан здоров'я кнх угод. Підписуючи ці
Пекіні й інших великих міс- ний китаєць знає, що „без української пісні „Де згода батькові є українського ро-
кої пісні, відтак виконав ріла Музурова усунено з якого з кожним днем по- в сімействі", підкреслюючи, лу. часто виступає в оборо-
тах Китаю, відмовився від м а о Тсе-тунга не б у л о б такі твори: „Вечір" Ізидора (Закінчення на crop, if)
пропонованого йому пос- сьогоднішнього нового Ки- цього ж Політбюра і він, гіршується. Мазуров є бі- що згода і співпраця - це
Воробкевича, слова Данила
ту прем'єра і огляду на вік. таю". правдоподібно, буде також лорус, колишній партизан запорука, що колись таки
Млаки; народну пісню „Ви-
У розмові з американсь- Демонстранти домагали- позбавлений урядової по- І часів Другої світової сядемо за столом „на
СОВСТСЬКА МІСІЯ д о о н
копав я Криниченьку" в обр. війни, ніколи не рахувався тимчасово не своїй, а потім
ким журналістом Тенг зая- ся також, щоб Тенга най- Олександра Кошиця, „Гей, знції.
вив, що він ледве міг би менували п р е м ' є р о м , але браття опришки" Евгена
близьким приятелем Лео-
Іншого приятеля Бреж- ніла Брежнєва і його зірка
вільній і рідній Україні".
Тостмастром Бенкету,
ТАВРУС СВІТОВИЙ КОНГРЕС
успішно виконувати функ- він п о т в е р д и в у р о з м о в і
цію прем'єра, бо ані його свою ранішу заяву про від-
Козака д о слів Миколи нєва, 72-річного Ніколая почала гаснути вже віл
Устіяновича, н а р о д н у Тіхонова, який був також 1976 року, коли то Політ- що його відкрив голова ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ
вік, ані стан його здоров'я мову з огляду на вік Й інші пісню „Про скупого кума" в заступником прем'єра ра- бюро найменувало ТЇХ0НО- бенкстового комітету мгр
не дозволяють йому зай- його зацікавлення, головно Іван Винник, був д-р Іван Об'єднані Нації, Н. Й. (Б. ( С К В У ) . що мас відбути
обр. Андрія Гнатишина, а зом з Мазуровим, найме- ва першим заступником ся в Ню Йорку при кінці
мати таку ключеву позицію господарського характеру. на кінець — „Ой сів кіс на Флис, головний предсідннк Потапенко ..Вісті" —
в уряді. Він також признав- В К Н Р Тенга вважають спе- новано неголосуючим чле- прем'єра, поруч з Мазу- Українського Народного Міжнародна Пресова Слу- листопада. Це буде третій
покіс", із сольовими парті- ном Політбюра, яке є naft– ровим. жба). - Місія Совстського збір гітлерівських банди-
ся, що під теперішню пору ціялістом господарської си- ями І. Туєшина та Я. Сива- вншим керівним тілом в Союзу.
керівники КНР обмірковуй стеми і цій справі, справі В офіційному ПОВІЛОМ- Бенкет відкрито амери- Союзу до Об'єднаних На- тів, зрадників українського
ника. совєтській диктаторській ленню сказано, що Мазу- народу, руки яких заплям-
ють загальну ситуацію, м о д е р н і з а ц і ї К и т а ю , він канським і українським цій минулого четверга, 23-
Публіка рясними і вповні системі. Едуард Шеварл- ров відійшов з Політбюра лені кров'ю багатьох ти-
включно з плякатною кам- думає тепер присвятити усі національними гимнами, а го листопада, видала корсс-
заслуженими оплесками ві- н а д з е , перший секретар на власне бажання ,,з при- СЯЧ СОВЄТСЬКИХ, польських,
панісю, жертвою якої впав свої сили. Тенг також під- молитву перевів Владика пондентам, які призначені
тала виступ хору „Гомін", Компартії Грузи, промова чнни поганого здоров'я". чеських і словацьких лю-
не тільки колишній лідер твердив, що між ним і те- Максим Германюк, Митро- до ОН, спеціяльний npeco–
вказуючи, що може ніщо дей.
Китаю Мао Тсе-тунг, але перішнім головою Компар- полит Української Католи- вин комунікат, в якому ана-
так нас не об'єднує через
також деякі теперішні вер- тії Гуа Куо-фенгом немає 1 цької Церкви в Канаді. лізус. а фактично таврує. Втративши ВІДЧУТТЯ дій-
ховоди. включно з головою політичних різниць. ВІНВІД-
границі та океани, як наша
чудова українська пісня і на-
Канадський міністер Кафік взяв Відтак д-р Флис прсдста- Світовий Конгрес Вільних сности, деякі впливові кола
китайської Комуністичної мовився, однак, відповіс- вив осіб, які сиділи за голов- Українців. ЗСЛ розпочали старання
партії Гуа Куо-фенгом, яко- ти на питання, що саме є
ше прекрасне хорове мисте- участь в Лрхисрейській Службі ним почесним столом, а їх Пресовий комунікат со- щодо створення Світовим
цтво.
му закидають раніше зу- темою нарад членів Цснт-
мисне осунення від влади рального Комітету Ком-
Поміж точками хору Божій в церкві св. Юра було понад 100 осіб. Крім вєтської місії появився під
українців і представників заголовком „Кому потріб^
Конгресом Вільних Укра-
їнців свого представництва
Тенг Гсіао-пінга і бага- партії і Політбюра. „Гомін" виступив тенор Во- при Об'єднаних Націях. Ці
Ню Йорк. — Міністер ніші Владики - Митропо- американського і канадсь- ний Світовий Конгрес Віль-
тьох інших вірних партії і лодимир Луців, виконуючи кола рівнож щедро фінан-
кого урядів, за почесним них Українців і ,,чОму". Ко-
Між дипломатами в Пс-
урядові осіб. Причиною та- КІНІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ПОГОЛОС- пісню-романс „Ніч над багатокультурности в ка- лит Максим Германюк,
Ьують різні інформаційні
налському уряді Норман М и т р о п о л и т ШмОНДЮК, столом сиділи: представник мунікат цитує „Літсратур-
кої поведінки вважається ка, що однією з тем розмов Карпатами". центри, які займаються си-
білоруської громади д-р Ві- ную Газету", орган Спіл-
те, що Гуа бажав сам захо- є вирішити, чи велика дс- Після перерви публіка з Кафік, який в суботу, 25-го єпископи Ніль Савария і туацією в Україні. Ці цен-
таут Кіпель, репрезентант кн Письменників СССР.
пити владу у свої руки. біля 20-ох країн і чотирьох листопада виступив з го- Василь Лостен в сослужен- три фабрикують маніфести
лотиськоі спільноти Алск-
монстрація, яка відбулась в континентів світу мала ловною промовою на вели- ні о. ігумена л-ра Воло- Текст комунікату такий:
і звернення, закликаючи
сандер Вакссліс, Алскс Епе-
Демонстрації і плякатна Пекіні в 1976 p., мала рево- нагоду послухати співу кому р е п р е з е н т а т и в н о м у днмнраТаіаліча, ЧСВВ, па- ..Літературная Газета пи-
Захід діяти з позицій сил
тін від канадського Жидів- ши, що у своїх намаганнях
війна продовжується в Пе- люційний чи контрреволю- Павла Плішки, одного з бенкеті, влаштованому з роха церкви св. Юра, відносно Совстського Сою-
ського Комітету, д-р Дж. перешкодити міжнародно-
кіні. Багато демонстрантів ційний характер і чи пра- провідних басів світової нагоди ПІ Конгресу СКВУ, о. протоігумена Піс- зу. Націоналісти навіть по-
Валіунас. президент Bep– му детантові, реакційні ко-
домагаються демократиза- вильно тоді поступила пар- слави Метрополітальної в неділю взяв участь ра- кального, ЧСВВ, з Капали, грожують вбити активістів
ції китайської системи. В тія і уряд у відношенні до зом зі своєю дружиною і ховного Комітету Визво- ла вживають будь-які захо-
опери в Ню Йорку, якому прогресивних імігрантсь-
лення Литви, консул ЄСТ0Н- ди. Це доказано підгото-
інтерв'ю, яке Тенг дав аме- багатьох членів Компар- акомпаньював віртуоз-пія- своїми співробітниками в та багатьох інших свяще- ких організацій, які стоять
ського уряду екзилі д-р вою, яка тепер провадиться
риканському колюмністові тії. Як відомо, жертвою тієї ніст Тома Гриньків. Пліш- Архиєрейській Службі Бо- ннків. Після Богослужбн о. на становищі скріплення
Робсртові Новакові, він „демонстраціГ був також жій в церкві св. Юра, шо її Ґавліч гостив усіх снідан- Аксель Л і н к г о р с т , д - р в ЗСА для Світового Кон-
обороняє філософію І ПОЛІ- Тенг Гсіао-пінг. (Закінгення на crop. Jf) відправляли Прсосвяшен- ком. Евген Керно від Асоціяції гресу Вільних Українців контактів з Україною".
Іv t

СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 30-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 260.

М. Бараболях І. Гурин Ілля Дмитрів


CBOFOAAASvOBODA ІРАН: ДО КОРЕНЯ
ЯКИЙ ПАСТУХ, ТАКА ЧЕРЕДА ЗА ПРАВИЛЬНІСТЬ ПІДХОДІ
УКРАЇНСЬКИЙ щолінммк ^ И ^ u x m w M i v в д п у РЕВОЛЮЦІЙНОГО РУХУ
FOUNDED 18ВЗ
Ukrainian newspaper published daily except Mondays and hoi.
Ця стара українська 2. Збереження ухраїись- ДО ОРГАНІЗОВАНОГО
days by the Ukrainian National Association lnc at пі приказка може найкраще кої національної ідентнч-
ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ
30 Montgomery Street, Jersey City. N.J."0?4):'" Коли бачимо на тслеба- даж тютюну, прийшла про- представляє стан сучасного ности в світі основусть-
ченні демонстрування іран- ти того акту нагальна реак- українського шкільництва ся. у першу чергу, на якос-
РРДАҐУЄ КОЛЕГІЯ У СКЛАДІ (поазбучно): ських студентів проти шаха, ція усього населення. Мул- в Америці, а може й ці- ті та густоті сітки укра!н- (8)
Любов Колснська. Володимир Лсвснсць. Зенон Снилик. Василь ми на них обурені. Ми ві- ли проголосили, що тютюн лого українського суспіль1 "ських шкіл, В дальшому, маючи на но. Досьогодні СКВУ не
Тсршаковсиь (тепер виконуючий обов'язки голови Колегії) і римо, що спонукує їх до тих буде „збешещений" руками ства. Роками вже ведеться 3. Добра школа є лише увазі добро Конгресу, ке- впорядкував і не випрахти-
Євген В. Федорснко. демонстрацій і веде їх у них „невірних" і шах перший ,,ялова" дискусія про „за- там,' де с добрий вчитель рівні чинники ОУН наго- кував ефективної системи
рука Кремля. Піддержує раз мусів підкоритись волі нелад" української школи, та вирозуміла й доброзич- лошували потребу взяти за контакту зі своїми членами
Second Сіам FosUge pa-d аГ the Post Off.ce of іегьеу City N .
Axu-pted for mailing at special rate of postage provided fo. JV нас у тому пересвідченні народу і проявам його нев- про „тяжкі" програми нав- лива співпраця батьків та критерій побудови КонН^ та способу узгіднювати з
S t c t l o n l l 3 0 o f Act of October 3. 1917 authorized July ЗІ тІ преса, симпатії якої по боці доволення. Він відкликав чання, не сприймання ма- цілої громади. ресу умандатоване пг С ними принципові питання,
шаха. Президент Картер цю концесію. З невинного теріялу учнями, НЄЗДІ6- 4. Українська школа, як' ставніштво центральнії хоча Статут СКВУ цього
Передплата: на рік т ї ю Г н а ” ш в ' ^к7^ЇГвТооГнХ5"м1ся-
ш - M.vO. Д л я членів У Н С о ю з у 65 f міс. З а кожну зміну ад-
виявив виразно симпатії інциденту з тютюном, у
режимові шаха. Нас дивує мотивах якого був релігій-
ність учнів, брак підручни-
ків, а також недостачу ква-
запорука національного
збереження наших noce–
громадських установ, Ф домагається. Занадто
піднесе престиж Конгресу, б л и з ь к а п о в ' я з а н і с т ь
реси 25 с. Чеки і money ordera" виставляти Ha"SvobodT'.
як може нарід так нагаль- ний фактор, зачався рух ліфікованих вчителів і т. п. лень у світі, є нашим кар- ПереШКОДИТЬ МОЖЛИВОС- СКВУ з конфесійним сек-
Є О В о х 346
Jersey City, N.J. " ^ 0 3 но атакувати свого шаха. опору проти чужинців, які Отже, наче б то зумисне динальним питанням су- тям його деградації і збе- тором життя відбирає
Коли він у час свого воло- сягали про впливи у Іра- для свого власного оправ- часности й майбутностн. реже його від наслідків СКВУ можливість неза-
діння від 1941 року зробив ні та проти шахів, які корис- дання вишукуються при- Мабуть, можна сподіва- групового егоцентризму. лежного становища до пи-
Важлива проблема так багато добра для Ірану. тувались нагодою контак-
Він перевів основну arpap– тів із чужинцями, щоб роз-
чини, які могли б оправ-
дати власні неуспіхи та пе-
тися, що теперішня Уп- Вони звертали також ува- тань, що в'яжуться зі ста-
гу на чисто організаційні ном на церковному полі.
Минулого тижня кілька високих рангою старшин рава Шкільної Ради (яка,
ну реформу, парцелюючи багатіти і мати фонди на рекинути вагу відповідаль- до речі, складається лише з засади. склнкання Конгресу Можна навести приклади
збройних сил ЗСА заявили на пресовій конференції, що великі посілості держав- розкішне життя. Нарід уму- ности на „щось" або ж на та остерігали перед мож- прямо групового викорис-
теперішня „професійна" армія, яка складається тільки з професіоналів-педагогів)
ні і великих власників; він дрився, що демонстраціями „когось". ЗрОбиТЬ ВІДПОВІДНІ BHCHOB- лнвостямн подвійних і поч- товування СКВУ не лише
добровільців, має дуже поважні проблеми: багато добро зіндустріялізував країну; можна примусити шаха пі- вірних репрезентацій діп- проти самостійницького
вільців малограмотні; непропорційно великий відсоток Знаючи всі ці обставини ки з Рочестерської Учи-
ввів основні зміни у ВІДНО- ти на уступки. та причини, теперішня Уп- тельської Конференції та сних та фіктивних oprani– фронту, але і проти де-
тих вояків - це негри і пуерто-ріканці. що доводить до шенні між робітником І Г1ІД- Шах багатів і наживав-
загострених расових відносин; добровільцям всіх рас рава Шкільної Ради (ка- зуміє практично перевести задій, а арешті навіть за- яких політичних організа-
приємцем; заініціював ся, а країною правили на денція 1977-80) відступила в життя побажання та ух- охочували приспішувати шй."
бракує позитивного наставлення до їхніх обов'язків, тобто участь робітників у прибут- ділі Росія й Англія, які щоб
їм бракує мотивації; збройні сили не представляють собою від „традиційного" гово- валн учительського збору. по змозі його скликання, Дивлячись у сторону
ках підприємств (,,profit урешті закінчити конкурен- рення та приступила до Очевидно, що наше гро- що вкінці наступило після надходячого Т р е т ь о г о
перекрою американського суспільства. sharing"); підніс соціяль- цію між собою, заключили практичної р о з в ' я з к и , мадянство, організації, а наступних трьох років. Конгресу, нашим обо-
Згаданих старшин запросив на пресконференщю демок- ний статус жінки і в дечо- понад голови безсильного
ратичний сенатор Ссм Нанн з Джорджії, який від 1973-го штучно витвореної ШКІЛБ- зокрема фінансові інсти- Організатори Першого в'язком є звернути особ-
му зрівняв її з мужчиною; шаха договір про поділ сфе- ноі скрути (кризи). Пер- туції, як рівнож і окремі Конгресу СКВУ не взяли ливу увагу на такі голов-
року, тобто від припинення в ЗСА обов'язкової військової розбудував початкове і се- ри впливів:Росія контролю-
служби, часто виступає проти теперішньої „професійної", шим кроком було склнкан- 0 соби-меценати, вклю- всі ш поради під увагу, ніші питання:
реднє шкільництво; осну- вала північну частину краї- чаться активно в процес одначе наш Рух цей Кон- а)перестатн „фліртува-
значить, добровільчоі армії. вавши і вивінувавши універ- ни, Англія південну. Іран- ня Вчительської Конферен-
Заяви свідків-старшин — це тільки підтвердження ш'ї у Рочестері в кінці творення української наці- грес підтримав своїми най- ти" цією громадською
ситет у Теграні промостив ської поліції ні міліції не ональної школи, творячи вищими представниками і надбудовою чи її плятфор-
оправданих закидів багатьох законодавців і військовиків, дорогу ростові власної інте- було. Щоб контролювати червня 1978 року зі семі-
що добровільна армія не виправдує себе. нарно-навчальною nporpa– фінансову базу для нашого умандатованими представ- мою з політичними yrpy–
лектуальної еліти; він же країну, Росія зорганізува- никами від ОУВФ.
Дуже невідрадною сторінкою теперішньої добровільної висилає тих студентів на ла „Іранську Козацьку Бри- мою для вчителів. Загаль- шкільництва та уможлив- пувавнями у цьому відно-
армії є, як згадано, факт, що непропорційно велика студії за кордоном, які так гаду". Так то слово „Козак" но признаний успіх Конфе- люючи працю наших тру- На початку теперішньої шенні, коли, як і для чого
кількість добровільців-рядовиків — цс негри і пуерто- нагально тут демонстру- набрало там значення зрад- реншї (Диви численні часо- жеників-педагогів. Шкіль- декади Провід ОУН з'ясу- вони повинні консолідував
ріканці, а старшинські кадри складаються переважно з ють проти ні,ого... Чому ника, вислужника чужим писні відгуки) дозволяє на Рада ніякої фінансової вав окремим листом свою тися. Натомість трактува-
білих. Отже, збройні сили не представляють собою таке невдоволення тим інтересам. ствердити наступне: допомоги від Конгресово- поставу до загального від- ти належно речників цих
перекрою цілого американського суспільства, як це було „добродієм" країни? На те Ненависть у народі про- 1. На конференцію при- го Комітету не дістає, хоч і ношення між СКВУ як rpo– самостійницьких yrpyny–
раніше, коли всі фізично спроможні юнаки були поклнку- „чому" годі відповісти без ти опресії власної і чужої була рекордова кількість' пов'язана з ним статутово. мадською надбудовою і вань, які посідають право
вані до 2-річної примусової військової служби. Хоча негри хоча б короткого перегля- росла. Згадана „тютюно- учасників (понад 150 осіб, 1 ось уже понад 25 років політичним світом. Він репрезентувати вільну на-
і пуерто-ріканці становлять тільки 13 відсотків населення ду джерел іранського рево- ва" революція дала пош- чого ніколи не було, навіть віддано служить українсь- став на становищі aoco– ціональну політичну думку
Америки, то в армії їх є 22 відсотки. Це не тільки люційного руху. товх до революційного ру- у 50-их роках, тобто — кому народові, самотужки лютної недоцільь'ости змі- і які стоять на фронті
противорічнть принципові расової інтеграції, що його часах найбільшої чисель- вив'язується із фінансових шувати ці два елементи в дійсної боротьби з воро-
До І світової війни Іран ху, який прибрав назву
витрат та зобов'язань, ли- одному „котьолку",одна- гом, а не вовтузяться ли-
підтримує сам уряд ЗСА, але теж може в майбутньому був тереном колоніяльної „Конституційного руху" ности нашої школи), що
довести до поважних конфліктів між старшинською ше завдяки добровільній та че не відбирав СКВУ права ше у власному запіллі та
конкуренції між Росією і (1905-1909 роках). Гаслом дозволяє ствердити не за-
відданій праці горстки пе- маніфестаційного пов'язу- очорнюють в доволі непри-
верствою, яка складається переважно з білих, і рядовим Великобританією. Для Ро- того руху стало — вкоротн- непад, а навпаки, дуже
вояцтвом, яке постипенно стає більше негритянським і дагогів-фанатиків українсь- вання себе з визвольною стойний спосіб своїх npo–
сії Іран — це запілля, що ти владу шаха, введення велике зашкалення україн-
кої освіти. боротьбою в Україні, що тивників;
пуерто-ріканським. хоронить її південнозахідні парляментарної системи ською школою а терені, як
До теперішньої „професійної" армії зголошуються кордони і це хвіртка на Бли- правління і визволення від основою нашого націо- Автор цих рядків на ос- належить в доволі великій б) продовжувати мані-
переважно юнаки з бідніших прошарків американського зькнй Схід. Для Англії Іран впливів Росії і Англії Де- нального виховання та тур- нові аналізи нашого шкіль- мірі до акту політичного. фестаиійие поєднання з Во-
суспільства та хлопці і молоді мужчини, які не могли був важливий для охорони м о негра ції, що кінчились ботою про її дальший роз- ництва дозволяє собі Зау- У цьому листі було навіть юючою Україною, ініцію-
знайти затруднення в цивільному секторі, чи то з уваги на її шляхів сполучення д о проливом крови, подібні до виток та поліпшення. важити, що справа труд- сказано, що „СКВУ як за- ватн й унапрямлюватн ак-
брак належних кваліфікацій, чи через те, що в країні Індії. Володарями країни тих, які відбуваються в Іра- 2. Семінарно-вншкільна нощів у деяких наших шко- гально-ухраінська понад- цію в обороні національ-
безробіття все ще на порівняльно досить високому рівні. були шахи, (королі), які ні тепер, відбувались без- форма конференції якраз і лах властиво не в учнях, не партійна й понадконфесій- них прав України й ук-
Для них можливими виходами із ситуації було одержува- брали гроші від кого вда- перервно. Врешті шах на- виявилася тим ліком, який в програмах і навіть не в на маніфестація національ- раїнських політичних в'яз-
ти суспільну допомогу чи безробіття, або зголоситися до лось, продаючи концесії. дав країні в 1907 році кон- найбільше потрібний в на- підручниках, але головним ноі солідарності! з Воюю- нів, сконцентровуючи мак-
військової служби. Напрошується питання: що буде з тією Вони опливали в розкошах, ституцію, в якої основою шому шкільництві, тобто чином у кваліфікаціях вчи- чою Україною, повинен би симум уваги на різні між-
добровільчою армією, коли економічна ситуація поліп- не дбаючи про нарід. В краї- була парляментарна систе- підкреслила потребу та діс- телів та директорів. Вчи- символічно підкреслити, народні гуманітарні уста-
шиться, рівень безробіття обнизиться ще більше і значно ні,що територією більша як ма правління: парламент, тала похвалу за спробу тель за рівнем знань має шо заклики Шевченка до нови, на Міжнародну Ко-
більше молодих мужчин зможе одержати затруднення в Німеччина, Франція, Іта- рада міністрів, відповідаль- піднесення рівня українсь- бути авторитетом для уч- національної єдностн в бо- місію Юристів, Міжнарод-
приватному секторі американської економіки? Тоді лія та країни Бенелюксу ність тієї ради перед пар- крго вчительства. нів, а директор. автори- ротьбі проти ворога знахо- ну Амнестію тощо, не за-
цілком певно зменшиться число добровільців, а разом з разом узявши, нарід три- ляментом. Зачалась гра між 3. Конференція виявила тетом для вчителів.' А їхній дять зрозуміння й рсалі- буваючи про такі світово-
тим чисельно зменшаться збройні сили Америки, що було мали у послушенстві наміс- шахом і наростаючою про- й думки батьків, та загаль- авторитет основується ли^ зашю в такій формі, яка є го характеру події, як Рік
б великою загрозою для безпеки країни і цілого вільного ники шаха і ІСЛАМСЬКІ ду- відницькою елітою народу. не їхнє бажання бачити ше на знанні предметного досяжна для українців віль- Жінки, Рік Дитини, що їх
світу. ховні-мулли. Ось що пише До І світової війни вигра- наші школи на високому матеріялу та умінні ним ного світу в існуючому ініціює ЮНЕСКО та інші
Факт, що до армії зголошуються некваліфіковані юнаки подорожуючий дослідник вав шах при допомозі оку- рівні, хоча тут тому може оперувати. Тобто профе- укладі політичних поді- міжнародні рухи. Поле
та члени нижчих економічних верств доводить до того, що про Іран у 1888 році: „В пантськнх російських і ан- й виринають певні непоро- сійний вишкіл педагога — лів". практичної діяльності! для
багато добровільців малограмотні, а деякі навіть непнсь- країні умовний середньо- глійськнх сил. зуміння, бо батьки дуже підстава до доброї школи. До цих витягів із листа СКВУ хоч би лише у цьому
менні, що значно утруднює їм виконувати їхні завдання. З вічні. Крім Індо-европей- (Продовження буде) часто, не розуміючи зав- Кожен вчнтель-аматор має Проводу 3 4 ОУН не пот- засязі таке велике, що змо-
уваги на те, що багато юнаків зголошується до війська ського телеграфу немає ні- дання школи, вносять сво- бути піднесений до рівня рібно нічого додавати чи же задовільнити навіть
тільки тому, що не могли знайти праці в цивільному якої іншої інституції. Не- Ім дилетантським вмішу- вчителя фахівця через пев- віднімати, бо десятилітня найбільш пристрасних
секторі — вони не мають зацікавлення до військової має ні залізниць, ні готелів, ДИСКУСІЙНИЙ ВЕЧІР ну кількість зобов'язуючих практика СКВУ, а зокрема адептів „ПОЛІТИЧНОСТІ!"
ванням(може й з доброю іік
служби, тобто, їм бракує належної мотивації. ні банків, немає паперових УЛМК тенцією) повне замішання курсів. Тобто має бути ви- перебіг його Другого Кон- СКВУ;
Збройні сили ЗСА мають поважні проблеми. Безпека грошей, очевидно немає і Ню Йорк. - Літератур- в окремих школах. роблена та ввійти в жит- гресу не лише не запере-
телефону. Подорожувати но-Мнстецький Клюб ПОВІ- тя певна система вимог для чують, але, власне,підтвер- в) сконцентрувати по
країни вимагає від Конгресу і Білого Дому перевірки і 4. На конференції витво-
полагодження цієї преважливоі справи. Сенатор Нанн вже можна тільки верхи на коні, домляс, що у п'ятницю, рилася атмосфера довір'я вчителя, директора та ін- джують наші тодішні npor– змозі найбільшу частину
вніс резолюцію, щоб секретар оборони Гарольд Бровн ще або пішки. Уряд уповні 1-го грудня ц. p., о год. 7-ій та товариської приязні між спектора. На допомогу нози. уваги і засобів на те, щоб
цього року представив свої пропозиції відносно прнвер" деспотичний, але влада ша- вечора тут у приміщенні учасниками, що вже є пев- вчителеві має прийти Ви- Теперішня організацій- вивчити причини завмн-
нення збройним силам попередньої стабільности і ха далеко не сягає; провін- цього Клюбу відбудеться ною передумовою та запо- щий Педагогічний Інсти- на структура СКВУ дово- рання різних громад в Ев-
расового балянсу. На увагу заслуговує пропозиція групи ційні губернатори викорис- дискусійний вечір на тему: рухою дальшого розвою тут з твердою nporpa– лі невистачальна і так само ропі й за океаном, а рівно-
визначних соціологів, які затривожені фактом, що збройні товують і гноблять насе- ,,Чи потрібні політичні нашого шкільництва. мою та висококваліфікова- проблематична. Заступ- часно розпрацювати мето-
сили більш не представляють собою перекрою цілого лення немилосердно". партії на еміграції". Допо- 5. Конференція прийня- ним професорським скла- ництво на форумі СКВУ дн їхнього оживлення. Роз-
американського суспільства. Вони закликають Конгрес і Нарід терпів, але нена- відачами на цьому вечорі є ла ряд коротких, але під- дом (по можливості дуже організованого громадсь- ходиться нам^тро такі кра-
Білий Дім подбати, щоб добровіл ьці по двох роках служби висть проти шаха і проти ред. Олег Мотиль та д-р ставових ухвал, які можна мобільним), який міг би кого світу хаотичне, а у Іни як Австрія, Швеція і
одержували порівняльно високі стипендії на продовження тих з ким він мав коншахти, Нестор Олесницький; днс- коротко окреслити так: працювати в різних обста- цьому хаосі одні органі- Південна Америка, де
студій в коледжах чи університетах, очевидно, якщо вони продаючи концесії росла і кутантами - д-р Марко 1. Створення нашональ- винах, відповідно до пот- заиіі заступлені подвійно
мають кваліфікації на прийняття до вищих шкіл. Високі врешті вибухнула. Коли в Антонович та д-р Богдан иоі української школи на реб терену. Очевидно, ЩО чи потрійно, а другим о:д- скритий доволі великий по-
стипендії були б заохотою для юнаків зі середньої 1882 році шах продав ан- Цимбалістий, а модерато- поселеннях, у противагу вишкіл, перевишкіл та бирається право бодай на тенціял, одначе не розвнне-
економічної верстви зголошуватися до війська, беручи до глійській фірмі концесію на ром - ред. Роман Іль- совєтській пропагандивно- дошкіл вчителів пов'яза- таку репрезентацію, яка їм ний і не використаний;
уваги дуже високі кошти навчання в університетах ЗСА. продукцію, розподіл і про- ницькнй. 'деКвціоналізуючій школі. (Закінгення на crop. S) належна правно й мораль- (Закінчення на crop. S)

Другий гріх, який відстрашує малого читача від авторів старшого віку у нас обмаль, а їх ряди рідшають, відкривала б і розвивала б таланти, поборювала б
: Володимир Барагура української книжки — надмірний дидактизм, пряме дехто вмовкає, через похилі літа і неможність творчо графоманство, халтуру, лубочну писанину, днлетанство.
поучування, моралізування, шиті інколи грубими нитка- працювати. Наші людські ресурси замалі, щоб дати з Така критика в нас не існує. Не дивниця, що байдуже
ми, далі надмір мислительства, міркування, теорети- себе потрібну скіЛькість людей з літературно-мистецьки- ставлення нашої критики до дитячої літератури знео-
ЧОМУ ІВАСЬ НЕ ЧИТАЄ? зування без акції, драматичної напруги й ефектовної ми й виховними обдаруваннями. Зміни немає, бо люди хотило багатьох письменників, активних і потенційних.
розв'язки. Брак теж логічного розроблення характерів молодшого віку слабо володіють українською літера- Незвичайно важливим фактором розвитку літерату-
дійових осіб, природности їхніх переживань, діялогів, турною мовою, щоб висловитися в формі літературного ри є видавець і зв'язані з тим похідні галузі —
забагато надуманости, а це віє нещирістю і свідчить про твору, хоч психологічно вони напевно стоять ближче до розповсюдження книги чи журналу, тобто книгарні,
відсутність життєвої правди. сьогоднішньої дитини. Автори жаліються на нехіть книжкові палати, виснлкові бюра, рекляма, кольпортаж.
(Доповідь на вечорі СУЖА в Літературно-Мистецькому Третій гріх - надмір дешевої патріотики, що читачів до їхніх писань і на брак видавців. Автори Ця ділянка в нас найбільше шкутильгає. Окремого
Клюбі в Ню Йорку) переходить інколи в суперпатріотичну фразеологію й працюють без гонорарів, шобільше, якщо хочуть видавництва книжок і журналів для дітей немає,
пустомолотство. побачити свій твір опублікованим, мусять це робити Об'єднання Працівників Літератури для Дітей і Мо-
11 Четвертий гріх — утеча від актуального життя, власним коштом - явище нечуване в культурному й лоді тільки спорадничо видає книжки.Первородннм
невміння впіймати його на гарячому. Майже повна видавничому світі. У подібному становищі знаходяться гріхогііптакого стану є наш вибуялий індивідуалізм.
Але не зважаючи на те, чи наші університетські відсутність у нас пригодницької літератури, подорожів, редактори дитячих книжкових і журнальних видань. Здоровий глузд і правильна видавничо-торговельна
професори, учні, дослідники, критики, літературознавці, біографічних оповідань, технологічної фікції, релігійної, Своєю працею вони не можуть заробити на прожиток, калькуляція, врешті плянова економіка скромними люд-
впорядники енциклопедій, антологій, хрестоматій хочуть спортової тематики. Старші діти цікавляться вжег працюють у вільних хвилинах з почуття громадського ськими ресурсами і обмеженими фінансовими засобами
того, чи ні — українська дитяча література є окремою життєвою тематикою, шо заторкує філософію життя, обов'язку, а те відбивається на якості видань, що знову наказували створити одно репрезентативне видавництво.
ділянкою письменства так, як її споживач — дитина не є сошяльні, економічні й релігійно-моральні проблеми, але має негативний вплив на малого читача. - З прибуттям до ЗСА видавця і працівника дитячої
МІНЬЯТЮрОЮ ДОРОСЛО! ЛЮДИНИ, а л е ОКреМИМ ПСИХОЛОГІЧ- в спосіб дитині приступний. У нас ці ділянки лежать Ілюстратори, які живуть зі своєї професії, тільки літератури Юрія Тишенка-Сірого були спроби таке
ним індивідом. Тому й дитяча література мусить облогом. доривочно присвячують свій час і талант ілюструванню центральне видавництво створити, поєднати всі існую'
достосуватнея до специфічної структури дитячої психіки, Йаша дитяча література й преса мають ще й інші дитячих видань. Охочих небагато, бо гонорарі символіч- українські дитячі журнали в один репрезентативні і
мусить різнитися від літератури для дорослих, а не бути недоліки: брак оптимізму й позитивної постави до ні, в додатку деякі малярі, які зросли в славу, не хочуть загально-украінський дитячий журнал з окремими с .t–
П міньятюризованою, чи сказати б ,,удитинненою" життя. Панує в нас свого роду національний масохізм, знижуватися до рівня дітей. Маляр, який здобув розголос рінкамн для молодечих організацій. Але вже проіне
версією чи копією. Тому в дитячій літературі мусить звеличування страждань, принижень, невдач, сльозото- інколи заперечує будьто він колинебудь ілюстрував для зондування грунту натрапило на тверду скелю...
бути своя проблематика, своя тематика, свій підхід до чення, апотеоза смерти, нехтування радістю життя. дітей так наче б це була неслава... На добавок лиха за видавничу справу взялися різні
життєвих явиш, свої засоби їх зображення і словесного Здоровий інстинкт дитини борониться перед такою Ілюстратори молодшого віку ставлять високі мате- некваліфіковані й некомпетентні люди, які керувалися
вияву. Через те інших кваліфікацій вимагається від негативною поставою до життя,але коли її постійно впо- ріяльні вимоги, зате не знають українського кольо- радше амбіцією і матег'.яльннми моментами зі шкодою
авторів для дітей, а це тягне за собою й інші вимоги в юється в дитину, тоді вона шукає останньої дошки риту, побутової й історичної тематики й їм трудно для мистецько-естеткчного і літературного та виховно-
підході критиків до дитячих авторів і їхніх писань. порятунку - взагалі перестає читати українську книжку. віддати візуально ілюстрований текст. А відомо, вбого навчального рівня видань. Вони великою мірою аід-
Якщо йдеться про роди Й види нашої дитячої Каже, шо нудна, нецікава, незрозуміла. оформлене видання не приманює, малого читача. штовхиули малого читача від української книжки
літератури, про її тематику, то видно тут однобоку Перейдім за чергою до проблеми авторів, бо згадані Музики теж нерадо компонують для дитячих журна- невідповідним добором писань, невибагливістю й низь-
перевагу поезії, зрештою явище притаманне й нашій шойно недоліки тісно пов'язуються з творцями літера- лів. Один покійний уже композитор залишив у спадщині ким технічним рівнем видань. Існуючі видавництва кволі,
літературі для дорослих. Мало авторів оповідань, а вже тури для дітей. Автура в нас, ос здебільша люди багато вартісних творів для дітей, але ставив зависокі вони боряться з браком фондів, технічних засобів і
зовсім брак творів більших розмірів, широкого полотна старшого віку, яким тяжко зрозуміти змінені обставини, матеріяльні вимоги, щоб можна було їх використати. співробітників. Видавцями є громадські установи, юначі
— романів. 1 не велика хиба дитячої літератури, що й є в яких зростають діти і яким трудно врости в нову почву Критика дитячої літератури, це в нас непочате поле, організації, принагідні меценати, або самі автори.
причиною неохоти малих читачів до української книжки. й відчути потреби й вимоги нового стилю життя. Тому порожнє місце, незаймана цілина. Маю на увазі не Об'єднання Працівників Літератури для Дітей і Мо-
Брак прозових творів більших розмірів треба пояснити письменники не можуть дати переконливого і тим самим рецензії, а творчу, будуючу, ведучу критику, що лоді (ОПЛДМ), яке мало б видавати дитячі книжки,
поспіхом у творенні, нетерпеливістю простудіювати інтересного дітям твору, який задовольнив би малого орієнтувала б письменників і громаду в проблематиці через хвилеву, персональну і організаційну кризу та
проблему й характери дійових осіб, розгорнути сюжет, читача, а силуваний чи надуманий твір виходить творчості! для дітей, яка брала б серйозно справу недостачу фондів обмежується до ставлення своєї марки
фабулу, солідно опрацювати з формального боку, штучний, нежиттєвий. Через те існує прірва між автором літературної творчости для дітей, стимулювала б П на видання, а фінансувати їх мусить або автор або хтось
бажання побачити свій твір якнайшвидше надрукованим. і малим читачем, а наслідок — нехіть читача. Та Й розвій, вказувала б шляхи, визначувала б завдання, сторонній. (Продовження буде) .
" -
ч. 2ба СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 30-го ЛИСТОПАДА 1978
— —
ЗА ПРАВИЛЬНІСТЬ... твам. Для прикладу, на жавамн я постійно става- ЯКИЙ ПАСТУХ, ТАКА ЧЕРЕДА
f міжнародному книжково ти в її обороні. Хтось
(Закінгення зі стор. 2) му ринку аж роїться від мусить звернути увагу на (Закінгення зі сто-р. 2)
г) зайнятися по змозі кового і видавничого від- найновіші енциклопедичні ний з фінансуванням, але, КИШЄШІ окремих осіб, ор
ОМУА найсерйозніше розпрашо- тинків, зокрема вндаван-
різних чужомовних підруч-
ників. На англійському довідники, зі сторінок яких на шастя, ми маємо ше
один чинник у нашому
іанізаиій, інституцій та
громад, шоб запевнити іс-
Об'єднання Мнстців Українців в Америці ванням змісту і форм ши- н я м м о н у м е н т а л ь н и х ринку можна знайти без помалу зникають інфор- шкільництві, який мас пря-
рокої культурно-освітньої праць із ділянки загальної нування нашого шкільний
запрошує на труду такі підручники до мації про Україну, а на це мнй обов'язок прийти з тва. Вож нема сумніву, шо
роботи на еміграції, праці історії, історії літератури, кожної східньоевропейсь- місце входять дані з ,,Be– допомогою українському школа — це підстава на
ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ
ОБРАЗІВ-АКВАРЕЛЬ
на відтинку шкільництва, культури, розвитку ЄК0НО- кої мови, але нема до мови ликої Російської Ениикло шкільництву — ие Опікуни шого майбутнього, а прак
заснування середніх шкіл, мічної думки, як і рядом української, якою володіє педії" та інших советських зі свосю Централею Опі- тика показує ,,який вчи
МАРІЇ СТИРАНКИ видання'уніфікованих під- інших подібних питань, що понад 50 мільйонів людей; підручників. кунів. Якраз Опікуни, акти- тель — така й школа", по-
з Канади ручників, підтримкою мо- конечно потрібні нормаль- візуючи свою діяльність, тверджуючи народну мул
в неділю. 3-го грудня 1978 p.. о год. 1-ій по лодіжннм, студентським ному культурному розвит- д) зайнятися, вкінці, із Це лише частина пн- мають пряме завдання зна- рість: „Який пастух, такс
пол. в Ґалеріі ОМУА. 136 Друга Авеню. та академічним організа- кові української людини, а цього форуму справою вн- тань, якими мусить зайня- йти шляхи до сердець та й стадо".
Ню Йорк. Н. Й. ціям і товариствам. Усе це які можуть бути не під силу знання української націо тися СКВУ, маючи у своїх
Виставка б у д е відкрита в будні - 6-8 веч.. вкладається у рамки бо- індувідуальним видавниц- нальностн західніми дер- рядах фахівців і диспоную-
в суботу і неділю - 1-8 всч. і триватиме д о ротьби з денаціоналізацією чи доволі великими мате-
10-го грудня 1978 року. та асиміляцією; ияавНФчааа^хаав и ява й аак-в ріяльними ресурсами.
г) зайнятися остаточно Фундація Української о Вільного В усіх цих напрямках
певними проблемами з нау- Університету в ЗСА працює в міру сил та засо-
мас шану запросити Громадянство на
бів велика частина органі-
зацій-членів СКВУ. Творя-
чи цю надбудову, вони
РІЗДВЯНА ПРОГРАМА ЮВІЛЕЙНУ ЗУСТРІЧ надіялися, шо вона зай-
для відзначення 70-літтпя Ректора УВУ меться якраз цими enpa– В ПЕРШУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
вами, їх збере, посортує,
в УКРАЇНСЬКОМУ МУЗЕЇ Проф. Д-ра Володимира Янева вивчить, а тоді розплянус, бл. П.
заохотить і підтримає. До
в Ню Йорку яка відбудеться у стейті Н ю Джерзі цього ще не дійшло. сот. АНДРЕЯ БОРИЧЕНКА
в суботу, 2 грудня 1978 p., о год. 6-ій веч. Тому хай цей Третій
буде відправлена
для дітей і юнацтва від 6-го д о 18-го року життя
в залі Української Централі Конгрес СКВУ стане цим П А Н А Х И Д А
^ Учасники виготовлятимуть прикраси на ялинку й інші різдвяні орнаменти й декорації.
240 Говп Авеню а П А С С Е Й К У . Н. Д ж . Збором, від якого розпоч- в Українській Православній Церкві
” Майстерня відбуватиметься в днях 2, 3. 15 і 17-го грудня 1978 р. В ПРОГРАМІ: неться правильний підхід св. Тройці в Ірвінгтоні, Н. Дж.
^ Участь за попереднім зголошенням. Відкриття Д-р ПЕТРО ГОЙ до завдань і проблем ор-
ганізованого життя. Для дня 3-го грудня 1978 p., о год. 12-ій дня
Доповідь Д-Р В О Л О Д И М И Р ЯН1В
в В часі Т И Ж Н Я СЛОВ'ЯНСЬКОЇ К У Л Ь Т У Р И (5-Ю грудня ц. р.) будуть висвітлені Фортепіяно. П - н і Д А Р І Я Г О Р Д И Н С Ь К А - К А Р А Н О В И Ч СКВУ потрібно впорядку- Просимо згадати Покійної о в цей день у своїх молитвах.
і Українському Музеї ПРОЗІРКИ З О Б Р Я Д О В О Г О П Е Ч И В А . Р У Ш Н И К І В
і ПИСАНОК.
Солістка П-ні МАРІЯ Я С І Н С Ь К А - М У Р О В А Н А вати найперше свою хату, Родина Процюків
Ювілейне слово Д-р В А С И Л Ь ЛЕВ а шойно тоді подивитися, Ірвінгтон, Н. Д ж .
^ В т о м у часі MjлеЛ Б У Д Е В І Д К Р И Т И Й К О Ж Н О Г О Д Н Я в таких годинах: Керівник програми - п. ІВАН БУРТИК як можна допомогти cyci–
5, 6 і 7 грудня - г о д . 10 рамо д о 5 по пол. Д о х і д призначений на сплату дому УВУ в Мюнхені дові.
8 грудня - г о д . 11 рано д о 7 вечора Перекуска в заряді ВШ. П А Н Ь СОЮЗЯНОК з Пасссйку
9 і 10 грудня - г о д . 1 по пол. д о 5 п о пол. Вступ: 5.00дол. -дорослі. Молодь - 3.00дол. ,,Визвольний Шлях'',

t
Лондон
По ближчі інформації просимо звертатися д о
Канцелярії Музею на тел. (212) 228-0110
Адреса Музею - 203 Друга Авеню, Н ю Йорк, Н. Й. 10003
У К Р А Ї Н С Ь К А АВТОКЕФАЛЬНА П Р А В О С Л А В Н А ЦЕРКВА
^muuiL^^^m.itm^^^iL^^^it^^^^^^^c^^^^^^^^^^^^^^^^^^v^^^^^^^n^444^44^y Свято-Троїцька Катедра, 359 Брум вул. в Ню Йорку, Н. Й.
З глибоким жалем ділимося сумною вісткою
Українська Вільна Академія Наук у США П А НА X И Д А з Членством ОУА „Самопоміч" та Українською
М А Є М О ЧЕСТЬ З А П Р О С И Т И В А С Н А В РІЧНИЦЮ СМЕРТИ Громадою, що 17-і о листопада 1978 року
ї і відійшов ) Вічність, несподівано.
УРОЧИСТУ КОНФЕРЕНЦІЮ вічної пам'яті Архиєпископа ІГОРЯ СВ. п .
пам'яті -

ДМИТРА ЧИЖЕВСЬКОГО та Дир. ІВАН ШАРАН


довголітній, заслужений голова ВІДДІЛ) ОУА ,,Самоло-
І Г ПРОГРАМА: св. п. Протоієрея ЮРІЯ СІКОРСЬКОГО міч" у Філадельфії, Па., заступник голови Г оловної Упра-г
буде відслужена ви, визначний громадський діяч численних українських
Ю Р І Й ШЕВЕЛЬОВ - Відкриття. організацій.
Б О Г Д А Н Р У Б Ч А К - Д м и т р о Чижевський - історик української літератури. в неділю, 3-го грудня 1978 року після Служби Божої
П О Х О Р О Н відбувся у вівторок, 21-г о листопада 1978
В А С И Л Ь Р У Д К О - Філософський шлях Дмитра Чнжсвського. Проситься ї х Приятелів, Друзів та Знайомих взяти участь в спільній молитві. року на цвинтар у Факс Чейсі
Конференція відбудеться Настоятель Протопресвітер А. С Е Л Е П И Н А ПАРАФІЯЛЬНА РАДА а

ш
Достойній Дружині Покійної о. Доні. Синові та Членам
в неділю, 3-го грудня 1978 року, о год. 2-ій дня Родини складаємо щирі вислови жалю н співчуття.
в будинку Академії, 206 Вест юо-тя аул.і Ню Йорк, Н. Й. ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ а

f
Замість квітів на свіжу мої илу Покійної о складаємо
УНСоюзу!
В^^ЯВ^Р^ ^в ^i^p^^Caj ЗаДр^вові^^ЗцДвіЗІрвмрДрЗвдвОвовОЕЗвДІДВ'Зву 50 00 д о л . на Патріярший Фонд св. Софії.
0ФЛ4Л0Ф0ФФФФФФФФФФФФФ0^0ФФ0Ф0^0ФФ04ФФ^^ФФФФ^ФФФФФФ^ФФ^^^^0ФФ0ФФ0ФФФФФ0ФФ04ФФФФ00ФФФ404ФФФФФФ0ФФ^Ф00^0^^0Ф0Ф00, Головна Управа ОУА „Самопоміч"
М
КОНЦЕРТ КОЛЯДОК і ЩЕДРІВОК - ХОР „ДУМКА
Hunter College (68 і Park Avenue), New York, N.Y.
Субота, 9-го грудня 1978 року, година 7-ма вечора
' іЕвііааажувівВріа^в^^ Ділимося сумною вісткою,
що я середу, 19 жовтня 1978
року, відійшов у Вічність,
Парафія Покрова Пресвято! Богородиці Помісної Української після довгої серцевої
Католицької Церкви в Клівлендї-Пармі, Огайо недуги,
наш Л ю б и й та Дорогий М У Ж , Д Я Д Ь К О та БРАТ

запрошує Українське Громадянство на бл. п.


ПОСМЕРТНА
СВЯТКУВАННЯ ГЕРАСИМ ІВАНОВИЧ ЗГАДКА
КРИВОХИЖА (КРАТЕР) В БОЛЮЧУ Р І Ч Н И Ц Ю СМЕРТИ
П'ЯТИЛІТТЯ СВОГО Гераснм Іванович Крнвохижа родився на Буковині,
(І4-го листопада 1977 р.)

сл. п.
1978
...–.
ЗАСНУВАННЯ -В.
в місті Глибока, 31-го січня 1914 р. Був тихої та скромної
вдачі.
Прослужив добровільно в американському військ). Інж. ГРИЦЯ ТОМИ
в і д 1946 року д о 1949 року в Ліицу, Австрія як перекладач
яке проходитиме під гаслом:
,ІТЯТНАДЦЯТЬ РОКІВ ЗМАГАНЬ ЗА ПОМІСНІСТЬ І ПАТРІЯРХАТ
чужих м о в , яких Покійний знав не менше ак дев'ять.
Приїхавши д о Америки, працював ак інженер-електрик
ВАСИЛЕВСЬКОГО
електронічних машин, понад 20 літ в Алумінум Компані кол. хорунжого Армії У HP.
УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ" о ф Амерікя. Звалений тяжкою серцевою недугою, нар. 1902 р. в селі Михалькове біля Одеси.
ЗА Т А К О Ю П Р О Г Р А М О Ю :
Субота, 9-го грудня 1978 р. Неділя, 10-го грудня 1978 р. примусило Його в 1971 році піти на пенсію. Д о р о ю ю М У Ж А , Невіджалувяної о БАТЬКА й Д І Д А --
Церква Святої Покрови, Лише рік часу, як Покійний, любитель гір та лісів, замість квітів на МОГИЛУ.
Церква Святої Покрови
переіхаа з Ілліной д о Аркансо-Озарк. Але на превеликий 25 00 дол. на видавничий Фонд „Вістей Комбатантя"
6812 Бродв'ю Р о в д у Пврмі Година 11-тя ранку
жаль. Покійний не міг використати цісї мальовничої складає Родина П о к і й н о г о :
Година 5-та п о пол. СОБОРНА БЛАГОДАРСТВЕННА природи лісів та гір, б о був увесь час поважно ослаблений дружина Г Л И С А В Е Т А в Гарісбургу.
ВЕЛИКА ВЕЧІРНЯ з ЛИТІЄЮ СВЯТА ЛІТУРГІЯ від усяких комплікацій серцевої недуги. Пенснльванія
Година 7-ма вечора П О Х О Р О Н відбувся 2І-го жовтня 1978 р. на старому і дітьми: Е М М О Ю , Ю Р І С М
Година 2-го по пол. цвинтарі в Мантен Гот, Арк. і ГЕЛЕНОЮ
Авднторія Святопокровського Парафіяльного Бенкетоаа заля Святопокровського Осередку а та 8 внуками
Осередку при 6112 Бродв'ю Р о в д
ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ Я дякую Усім, що віддали Покійному останню
ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ!
прислугу, а особливо тим, що несли труну та співали
з МИСТЕЦЬКОЮ ПРОГРАМОЮ Вічная Пам'ять: паням Іванові Куліш, Миколі Скороход,
з участю М И С Т Е Ц Ь К И Х А Н С А М Б Л І В С У М із Торонта:
хорів ,,ПРОМЕТЕЙ", ,,ДІБРОВА", оркестри Свгенію Трутовському, Юрію Трутовському, Леопардові
„ Б А Т У Р И Н " , ВІД батутою мгра В. К А Р Д А Ш А , Тріо ЮД Строльоаі, Петрові Лоброаольському.
Українська Федеральна Кредитова
„ Н Е З А Б У Д Ь К І Г з Чікаго, під кер. О. П Л Е Ш К Е В И Ч , Нехай Всемогучий Бог мас Вас у своїй опіці.
фортепіам: Н А Д Я С А В И Н і меццо-сопрано Х Р И С Т И Н И
Кооперативе „Самопоміч" у Філадельфії
Покійний залишив горем прибитих:
Л И П Е Ц Ь К О Ї з Детройту. ділиться о мною вісткою і нашими Членами.
дружину — Т А М А Р У
шо в неділю, 26-го листопада ц. р.
дв. сестру в Канаді, Віндюр -
померла на 51-му році життя
М А Р І Й К У з синами Р О Н А Л Ь Д О М
та Д А В И Д О М
дв. брата в Детройті -
д-ра Е. А Н Д Р У С Я К А з дружиною
МАРУСЕЮ
дв. брата в Англії - ВАСИЛЯ
КРИВО ХИЖУ
та рідну сестру - Л ЕОН ТИ НУ
Хор „ПРОМЕТЕ!
в ріднім краю на Буковині
бл. п.
а
Оркестре пБАТУРИІГ У СОРОКОВИЙ Д Е Н Ь СМЕРТИ ОЛЬГА К У Л И Н Я К
ЗО листопада 1978 p., о год. 6-ій веч. довголітня і віддана урялничкя Крслитівки.
буде відслужена П А Р А С Т А С - в середу, дня 2 9 - ю листопада її. р
ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА в похоронному заведенні М. Насевнчів.
П О Х О Р О Н - в четвер, 30-го листопада 1978 р . о і од.
у родинному дому 9-ій райку з церкви Хрнста Царя на кладовище У Факс
Slone D o g Dr.. Lakeview. Ark . 72642 Чейс.
P.O. Box 142, Tamara Crater є
Просимо Родину і Приятелів, Земляків в мей день Рівні Покійний' складаємо наше ширс співчуття.
Диригент - ВАСИЛЬ КАРДАШ Хор „ДІБРОВА'
з'єднатися з нами у молитвах за душу Покійного ДИРЕКЦІЯ і УРЯДНИКИ
Квитки вступу можна набути в Українських Крамницях, у Кредвтіякях і в Членів Комітету. Гарасима Івановича.
4 СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 30-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 260.

ПОНАД 1000 ОСІБ ВЗЯЛО. Конференція у Філядельфії У РАМКАХ ПІ СКВУ... ВШАНУВАЛИ...


інн зі СТОР. у пошану св. п. полк. Євгена (Закінгєння зі crop. 1) (Закінгєння
те саме можна сказати про
ЗІ crop. 1)
ка виконав два твори Мн- Україні і поляки в Поль-
Коновальця коли Лисенка на слова, українців в інших країнах ші, а відносини поміж віль-
Тараса Шевченка, а саме вільного світу. Він зазна- ною Україною і Польщею
Філадельфія. - (1. CKO– У програмі взяли чив, шо українці нарахо- будуть встановлені спіль-
„Гетьмани" та „Ой, Дніпре,
чнляс). - Заходами Філя- участь: ред. Ігнат Білин- мій Дніпре" з поеми ,.Гай- вують понад п'ять відсот- ннмн договорами їхніх де-
л е л ь ф і й с ь к о г о Відділу ський в луже добре onpa– дамаки", як теж аріюЛепо- ків всіх парляментаристів мократично обраних уря-
УККА 5-го листопада ц. р. цьованій лоповіді предста- релля ,.Мадаміна" з опери — федеральних і провін- лів. „Нашим завданням є
у залі Т-ва ,,Тризуб" від- вив св. п. полк. Коно- ..Дон Джіовані" Mouap– ційних - в Канаді. Ви- допомогти нашим народам
булася врочиста Конфсрен- вальця. як державного му- та. На вимогу публіки, яка словлюючи гордість з то- в їхніх змаганнях до-волі,"
ція в пошану світлої па- жа і політика, його за- бурхливими оплесками не го, шо він мас нагоду по- - заявив промовець, за-
м'яті полковника Євгена слути при будові лержавно- хотіла відпустити його зі бувати серед так численно клнкаючн до співпраці і
Коновальця. го життя в часі визволь- зібраних українців, мініс-
сцени, Павло Плішка, як спільних заходів, щоб до-
Конференцію відкрив та них змагань, змальовуючи наддаток, виконав „Сам тер Кафік заявив, шо буде битись належного внзнан-
вміло нею провалив проф. цю історичну постать, як всюди і все заступатись за
Енчентед Івнінг" з оперети ня в американському полі-
л-р Петро Стерчо, голова великого політичного ДІЯ- ,,Савт Пасифик" Роджерсаі права людини. тнчному світі. Перепліта-
місцевого Відділу УККА. ча-соборннка. Другий з
Гамерстайна. Д-р Я. Кальба поінфор- ючи свою промову цита-
Він згадав про св. п. полк. черги доповідач ред. Ярос- Опісля виступив дівочий мував на вступі, шо екзе- тами з творів Тараса Шсв-
Є. Коновальця, якого 40 лав Гайвас у цікаво й грун- хор „Веснівка" з Торонто кутнва КУК запросила на ченка українською мовою і
років тому на вулицях Ро-- товно опрацьованій допо- під дирнгентурою Галини цей полуденок всіх 38 дію-
тердаму підступно й зло- віді представив св. п. полк. Квітки Зорич-Кондрацької в перекладі на польську,
чнх українських парлямен- л-р Еренкройц закликав до
чинно вбнв агент MOCKOB– Коновальця, як військово- та із фортепіяновим аком- тарнстів в Канаді, 11 з яких
сько-комуністичного ре- го й політичного провіл- паньяментом Ляриси Кузь- наголошування позитнв-
с членами федерального ннх аспектів в українсько-
жиму. І дотепер цей ворог ннка. Переконливо дово- менко. Молоденькі добре парламенту, а 27 - про-
Норман кафік. канадський І шар і Мезвінський, поневолює український на- днв він, шо збройна сила є зіспівані дівчата виконали польських відносинах і шу-
віниійних парляментів. Ці, катн ..того, шо нас єднає і
міністер багатркі іьтурности. прелетанник Білого Д о м у . рід, а кращих його синів чинником, шо обороняє „Україно моя" Ляриси Ку- шо не прибули, оправдали
запроторює у тюрми й за- державну самобутність на- зьменко до слів Миколи Ла- Бас Павло Плішка відкидати те, шо нас ко-
слання, а у вільному сві- роду. Третій доповідач д-р тишка, два уривки з опери свою відсутність. Він onic– лись ділило".
угоди. Сові гський і оюз лу- згасне, а наших голосів ля представив міністра Ка- Під кінець полуденка Е.
ніхто не заглушить". ті своєю пропагандою ста- Володимир Душник розпо- „На русалчин Великдень" паньямент був у руках
мав. ип) виї paa ска іав Н. рається ширити замішання вів про особисті стрічі, роз- Миколи Леонтовича, а фіка, сенатора Павла Юзи- Попіль повідомив, шо се-
Кафік, фактично Опісля промовляв ген. Евгенії Палій. ка, одинокого украінця-се-
Григоренко. Він висловив і зневіру серед нашого cyc– мови й листування з полк. саме, „Ой гори, ой світи" і Після заключних слів
рел численних письменних
Гельсінкські моли спричи- пільства. На міжнародно- Коновальцем, прелставля- „Ти слина у нас", а відтак натора в світі, новообра- привітів наспіла телеграма
.. к 1 0 ;' подяку Мезвінському і „побачить дай нам рідний ного члена канадської Па-
НИЛН :И” 1 -і я
Кафікові, заявляючи, що в му терен і цей ворог об- ючн його як діяча у між- „До пісні" Миколи Фомен- край", публіка бурхливими
віл Амсрикансько-Жішів-
Москви, бо на или іншим лудно інформує про збері- народно-політнчннх відно- ка на слова Софронова-Ле- лати Громад мгра Юрія ського Конгресу за ni.nni–
недалекому майбутньому оплесками і вставанням із Шимка та колишніх укра-
країнам праві о р м ІЛЬНО
сподівається відвідати вже іання прав людини, які синах, та згадуючи про вицького і в'язанку „Bec– місць нагородила виконав-
сом Роберта Джейкобса.
протестувати піроги йору? найбільш потоптані в його перебування у Амери- нянки": „Шум" — Андісвсь- їнських послів Августина Заключну молитву про-
шепни прав ЛЮ ІННИ а не міністра, а ..прем'єра ців цього зворушливого Штсфана, Леоніда Рома-
Канади Нормана Кафіка". СССР. Нашою відданою ці. кий. „Ягілочка" - Ф. твору та всіх точок дуже
вів Владика Ізидор Борець-
СССР працею скріплюймо куль- нюка, д-ра Степана Poco– кнґі з Торонта.
На закінчення прочини) Ген. Григоренко гостро П о м і ж д о п о в і д я м и Колесса, „Селезень" — О. успішного концертту. ху і Юдіяна Ревая (Закар-
скритикував недавно ство- туру й громадську працю, вплетено мистецькі точки Правдюк та „ Тагіл ка" — С.
міністер Кафік висловив а силу й надхнення чср- програми, а саме: Ірина Людкевича. Мгр Іван Базарко патська Україна), Владику
переконання, що „сили золі реннй Комітет прав люди- подякував виконавцям і Мстислава і д-ра Микиту Ф Р І З Н Е ф
ни при Об'єднаних Націях, паймо із незламного духа Пелех, молода надійна пія-
перем ожуть rttpa ні ні". тих героїв, шо все своє ністка, дуже гарно вілогра- Двома останніми точка- публіці в імені Мистецької Мандрику, колишнього
обіцяючи, що він і канадсь- тобто відмінне тіло від комісії та цілого Підготов- П'ятсот д о л . S500.00 нагороди
аналогічної Комісії при життя й працю прнсвяти- ла дві композиції: Мико- ми хору „Веснівка" були члена Української Цен- за інформації а б о зворот
кин )рял робитимуть все ли визволенню України. ли Фоменка — Поема Kap– „Жито, мати" в обр. Григо- чого Комітету СКВУ. тральної Ради. Д-р Кальба
можливе, щоб (ОПОМОГТИ ОН, за те, що Комітет без- Відтак хори і понад 3- БІЛОГО ПСА
п і д с т а в н о ,, в и с л о в и в До цих великих синів ук- пат і Моріс Равела — Фон- рія Верйовки та „До сонця" відмітив, шо тиждень ра- раси "Samoycd". внглялаг як
тим. ЯКІ імагаються за раїнського народу нале- танни - (під українські Анатолія Коса-Анатольсь- тисячна публіка маестатич- ніше Мирон Куляс з Чі-
права і ВОЛЮ. похвалу" совєтській деле- но і з глибоким псреконан- білий вовк, який зник в ОКОЛИ-
ґації за звіт щодо стану жить св. п. полковник Єв- слова). Відомий актор ук- кого. каго був назначений Де- ні Ксргонксону 9-го жовтня
Мис ге а ь к а час і и на ген Коновалеиь. Після то- раїнських театрів Ярослав Кульмінаційною точкою ням відспівали „Ще не мократичною партією на
Бенкет) скла іалася і двох прав людини в СССР. як вмерла Україна". 1978 р. Зажурена родина -
теж за те, що Комітет фаль- го проф. л-р П.' Стерчо Пінот-Рудакевич no-MH^– цього „Фестивалю україн- члена стейтової асамблеї в тел.: (212) 763-1697
виступів спочатк) MCUUO– п р е д с т а в и в в и к о н а в ц і в теиьки леклямував Баляду ської пісні" було виконання Після концерту в залі ук- Ілліной і представив при-
сопрана Наталки Худої-Гу- шиво ствердив, що в СССР раїнської католицької цсрк-
зроблено ..поступ" у тій програми цього врочисто- про побратима — написа- злученими хорами „Срмін" сутніх на залі д-ра Миро-
сяк.аві п.ік генора Богдана го вечора. „Веснівка" та , Думка", ви св. Юра відбулася зуст- на Куропася, колишнього РОЗШУКИ
Чаплннського. ділянці і що там „існує ну Леонідом Мосендзом. річ-вечеря хорів, оргніза-
пошана до прав людини". якими диригував Ярослав спеціяльного асистента
Співачка, якій акомиань- Бабуняк, пісні-молитви ТОрОМ ЯКОЇ буЛИ ПІДГОТОВ- президента Форда в етніч- Родичі на Україні пошукують
ював І ома ГрИНЬКІВ, Генерал рівнож таврував foxj^wwx^^jjj W W O t H ^ W W ^ ^ O X O ^ W ^ W l і
країни З а х о д у , що в „Владико неба і землі" з чий К о м і т е т С К В У , них справах, і Бориса Ямін- ОЛЕНКУ ДМИТРІВНУ
виконала „Дощик" Миколи опери „Запорожець за Ду- Нюйоркська Станиця ського, заступника австрій- ЛУЦИК.
Лнсенка. народи) пісню багатьох випадках потура-
„Стоїть сіра" до слів ють Москві в поширенні її Чудовий подарунок на різні нагоди це І насм" Гулака-Артемочсь- бувших вояків І УД У НА, ського міністра суспільно- Прошу писати на слідуючу
впливів і скріпленні війсь- кого. Сольо виконала соп- хор „Думка" і дівочий хор го правління. Він рівнож адресу:
Леоніда Глібова га ..Утоп- рано Марта Кокольська- „Жайворонки" при ню- згадав, шо міністер Кафік Д М И Т Р О ТУГАН
тала стежечку" Кирила Сте-
ценка на елі а Гараса Шев-
кової сили на різних обши-
рах. Совєтський Союз, який ПОЕМИ ШЕВЧЕНКА Мусійчук —'Міська
Нюйоркська опера. AKOM–
йоркському Осередку
СУМА.
прибув на полуденок в то- 4607 Larchwood Avenue
варистві своїх асистентів Philadelphia. Pa. 19143
ченка. постійно скріплює свою си- (вибір) українською, англійкою, німецькою та фран-
лу. „треба зупинити такою цузькою мовами із кольоровими репродукціями картин ^^5^555іі5Іїг?5ЛгК?5ївї5їгг55СК Ореста Кругляка, Сузанни
Тенор Ч а п І п не ьк ин. ж силою, а рівнож поши- Шевченка. Скотті і Вілліяма Расселла Михайло Бень пошукує
якому ан імпаНьював д-р
Ігор Соневицькнй, ВІДСП1-
ренням правди," - сказав Книжка чепурненька, у твердій оправі, зі сорочинкою
11 О В І Д О М Л К 111 в я та канадського консула в ҐАВРОНЯКА ВАСИЛЯ
П. Григоренко. Ню Йорку Гершеля Езріна. який жив під час війни і по війні
вав ..Зелені і ори" Володи-
Коментуючи акцію СК-
мистця М. Л Е В И Ц Ь К О Г О . Ціна тільки 5.00дол. плюс І.00
лол. на пересилку. Замовляйте у:
Лдмоівістраціп „Свободи" Головним промовцем в Гановері. а пізніше виїхав д о
мира Ш гана Ба і гаровича; під час полуденку був ЗСА. Писати на адресу:
та ..І СЙ, ВОЛОШИН'1 М и к о л и ВУ і 4-ох інших національ- З уваги на закінчення біжу чого року,
них надбудов щодо деко- проф. д-р Андрю Ерен- Mr. BEN MYCHAJLO
фоменка. PATR0NAT N.T.SH. Адміністрація просить всі Товариства кройи, професор славісти- 186. Bid St.-Germain
г лонізації Совстського Сою-
зу. ген. Григоренко заявив, 16 Bracondale Hill Rd.. Toronto. Ont. M6G 3P4. Canada чи поодинокі особи, що довгують за ки в Мічігенському унівср- 75006 Paris. France
Відтак . авле йр Ед- що „задумка велика, але і ситеті, де він рівнож ОЧО-
варда Мезвінського,
ч
прел-
ставника ЗС . v Комісії роботи буде багато". l оголошення, вирівняти їх конечно
наидалі
лює Північно-амернкансь-
кнй студійний центр поль-
jj HELP WANTED У
прав л ю д и н и при ( Ш . ЯКИЙ Щодо п о л і т и ч н о г о
ськнх справ. Представле-
ВИГОЛОСИВ КОрОТКЗ iipoMO– майбутнього України, то
Григоренко підкреслив, що
Вступайте в члени УНСоюзу! до 25-го грудня 1978 року ний д-ром Володимиром OPENINGS AVAILABLE
ву, заявляючи, що в імені Душником, д-р Еренкройц
For Syracuse Non Ferrous Smelter
стоїть на принципах „Со- gssssssssaascoMci? wcx–ЄСФГ І І йаа^йй^е^^а^йИ'айИФаие^'?Фа
президента Джіммі Карте-
ра і уряду К Л і:риї л.нуп ь- борної. самостійної. суве- І заявив, шо він с особистим
(FOUNDRY РІРЕ WORK)
We offer permanent positions with
ся до цілей ( КВУ щодо ренноі України". ^ІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІ!ІІШІ1іиіІ!ІІ1ІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІ1ІІ!ІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІШІІІІІНІ представником Алойзіюша excellent wages, life insurance, hospitali–
Він зазначив, що „мене І АЙ-;''І НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ Товариство УКРАЇНСЬКОЇ Мазевского, президента ;ation and pention plan. We are looking
оборони п р а в ЛЮДИНИ.
моє минуле не болить, бо я сХил ^ ^бгііеК.
о т а с ий
Щ щіі і ТЕРМІНОЛОГІЇ(НДТУТ) і УКРАЇНСЬКА МОГИЛЯЧ- Польсько-Амернканського for responsible persons for interesting
Інформуючи, що ііогобать-
горджуся тим, що зробив, СЬКО-МАЗЕПИНСЬКА АКАДЕМІЯ Н А У К ( У М М А Н ) Конгресу, і передав від ньо- and steady employment in a long
ко р о д и в с я б і л я ' К и є в а , Е.
але болить . що Руденко, видають перший на еміграції, поширений і найповніший го привіт і запевнення пов- established industry. Apply in person or
Мезвінський пригадав, що
перебуваючи гри і половн-
ною років тому в Україні,
Лук'яненко. Тихий та інші
терплять і гинуть - це мене ДОРОСЛИХ ш і ПРАВОПИСНИЙ СЛОВНИК
ної піддержки у всіх за-
ходах українців у вільному
світі допомогти своїм бра-
call:
ROTH BROS. SMELT1NG CORP.
він зустрівся І п-і Плюш, дуже болить". ПОТРІБНА ЧЛЕНСЬКА КНИЖЕЧКА 1 5)
Звертаючись до учасників
і^ там і сестрам на рідних
6223 Thompson Rd. East Syracuse.
яка розказала йому про без- СВОЇЙ КРЕДИТОВІЙ КООПЕРАТИВІ І УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ" N.Y. 13057. (31S) 463-9500.
підставне запрогорення ПІ СКВУ і цілої української зв редакцією Яр. Б. Рудннцького і K. Т. Церкевича, блнзь-
землях у їхній боротьбі за
її чоловіка, Леоніда П;ію- громади, ген. Григоренко І Федеральна Кредитова Кооперативе І ко 6 5 0 0 0 слів. 800 ст. друку, тверда оправа, ціна S 15.00 волю й незалежність.
ща. до совітської о психіят- з а к л и к а в до е д н о с т и . плюс порто. У своєму слові д-р Ерен- OFUNERAL D1RECTORS9
р н ч н о г о з а к л а д у . ..А Вказуючи, що прочитав
праці полковника Евгена
І „САМОПОМІЧ" І С Л О В Н И К опрацьовано за „Харківським" правописом і
кройц недвозначно заявив-
ся за повною незалежніс-
сьогодні Леонід Плюш на основі Словників Гр. Голоскевича. О. Ізюмова, В. C'ivo–
сидить w і між нами" - Коновальця, він прийняв 1 в Ню Йорк'у І тю України і Польші, під-
вича. О. Пакейка та І. Огіснка. пси співучасті мовників з
сказав промовець.
П і д к р е с л ю Ю Ч И . що
його заклик до єдности за
свій власний клич.
f 6У207о І НТШ і У В А Н .
С Л О В Н И К призначений для учнів, студентів, учителів,
креслюючн, шо ,,Польша
не зможе відзнекати і вдер- ПЕТРО ЯРЕМА
Совєтський Союз добре Свою промову П. Григо- жатн своєї незалежностн УКР. ЛОГРББНІІК
духовенства, письменників, журналістів, інженерів, лікарів без відродження вільної
р о з у м и , шо А м е р и к а ренко закінчив словами: 1 ДИВІДЕНДА ВІД ОЩАДНОСТЕЙ З ЧВЕРТЬРІЧНИМ Ш і всіх, хто зНвчаг українську мову. Зднміц:тьги Похоронами
присвячена обороні прав „Думайте не про інтереси І НАРАХУВАННЯМ. І У к р а ї н и " . Стверджуючи
С Л О В Н И К вийде з друку на початку 1979 р. в ціні S15.00 повну однозгідність ПОГЛЯ- в BRONX. BROOKLYN.
людини і не мовчатиме. ко- групові, думайте про Укра- плюс порто, але його можна набути за попередньою по-
лн цмрава будуть поруше- їну". Ш v БЕЗПЛАТНЕ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ЖИТТЄВЕ ЗАБЕЗПЕ- І дів Подьсько-Амернкансь- NEW YORK і ОКОЛИЦЯNj
І ЧЕННЯ ОЩАДНОСТЕЙ ДО ВИСОТИ S1.000.001 ПО- І жергвою-передплатою за S10.00 д о кінця 1978 р. Прізвища кого Конгресу І ОЧОЛЮ-
НІ М о с к в о ю , Мезвінський Величавий Бенкет ПІ І ЗИЧОК ДО ВИСОТИ sio.ooo.oo. І всіх жертводавців і спонзорів будуть помішені в СЛОВ- КОНТРО Л ЬОВ AH А
з а з н а ч и в , щ о треба не тіль- СКВУ закінчено молит- ваного ним студійного иен- ТЕМПЕРАТУРА
Н И К У і оголошені в пресі. Пожертви можна відрахувати тру, д-р Еренкройц сказав,
ки п а м ' я т а н і п р о права л ю - вою, що її перевів nacroD Ш9 ПОЗИЧКИ - ОСОБИСТІ НА ВСЯКІ ПОТРЕБИ ТА І в і д п о д а т к у . Через високі кошти друку С Л О В Н И К вм- шо головну ролю у ВІД-
ДННИ, але і п р о о б о р о н ц і в Володимир Боровський з І
Щ
МОРГЕДЖЕВІ НА ЗАКУПНО РЕАЛЬНОСТЕЙ і
- НА ДОГІДНІ СПЛАТИ ПРИ НЕВИСОКИХ ВІД- І
дастье^в обмеженій кількості, якшо не знайдеться відпо-
родженні волі й незалеж- Peter Jarema
цих прав, як М и к о л у Ру- Українського Євангельсь- відний спонсор. Замовлення і пожертви слати на адресу:
д е н к а . Левка Лук'кненка. кого Об'єднання в Північній І СОТКАХ. , І ности відіграють українці в 129 EAST 7th STREET
Мирослава Мариновича, Америці, а відтак учасники RESEARCH SOC1ETY FOR UKRA1N1AN TERM1NOLOGY. 1NC. NEW YORK, N.Y.
Ц Наша адреса: Щ с7о N. Hawrylko. Attorney at Uw ORegon 4-2568
Валентина Мороза, Свято- бенкету відспівали піснкн
слава Караванського та ш- молитву „Боже Великий І "SELF RELiANCr (N.Y.) І 3 4 East 7th Street New York, N.Y. 10003
ШИХ. . . П р а в а ЛЮДИНИ ВКЛЮ- Творче Всесильний". І FEDERAL CRED1T UN10N Щ
чають національні права". Зразу після Бенкету в су-
1 108 Second Avenue New York. NY. 10003 Ш Richard H. Bumadz
- заявив промовець, - сідній залі в і д б у л а с я І Tel: (212) 473-7310 щ ВІДІЙШЛИ
д о д а ю ч и , що ..заперечення Зустріч - забава молоді, на СКОРИСТАЙТЕ З ВИПРОДАЖУ УКРАЇНСЬКИЙ
наш'ональних прав, рідної якій грала оркестра „Тем- ІЇІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ЦІКАВОГО ВИДАННЯ! ВІД НАС ІІОГРЕБНІІК
мови тощо це злочин" по", під керівництвом McNERNEY BURNADZ
Признаючи найвищу по- Іринея Коваля, під час якої ^ІІІІІ0Ш^ШІ0І0^ШШШШІФІ0ІОІФІФ^ІО^ МИХАЙЛО СОСНОВСЬКИИ П А Р А С К А СНСАК, члеіша
українська молодь з різних FUNERAL HOME
хвалу Гельсінським гру- УНС В і д д . 198 в' Тейлор, Па., 371 Lakeview Avenue
пам у СССР, Мезвінський
закінчив свій виступ слова-
країн і континентів мала
змогу зустрінутися і запіз-
Ш я ДМИТРО донцов померла 15 серпня 1978 н а
88 р. життя. Н а р . в с. Острів,
CL1FTON. SJ.
мов. Отанисдавів, Україна; Phone (301) 772-1880
ми' ,.іскра свободи там не натися.
1 ЦІННИЙ ДАРУНОК 1 - ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ
членною У Н С стала в 1919
р. З а л и ш а л а у смутку доч-
R. 11. Burnadz -
J. J. McNerney
кя: Анну 1 Павлину; еннів Funeral Directors
— Михайла І Т е о д о р а ; 8 виу-
Т.ХІХХХІЛ:І-'ЛХХ1ІІІХІІІХХІХХХХХХХХХХХХХХХХХМ
передплата Перша того р о д у вичерпна студія про політичну
ф і л о с о ф і ю ідеолога українського націоналізму
лсів 1 10 правнуків. Похорон
Chapels available through
out the Metropolitan Area.
и Уаршш'Ьйіиіі Народний Сошол н -о
-99 „СВОБОДИ" Дмитра Донцова.
відбувся 18 оергшя 1978 р.
на цвинтарі с в . Михаїла в
Скрентои, П а .
І KRA1N1AN NATlONAL ASSOC1AT10N, 1NC. о
тштт для Ваших П е р ш а частина: Дмитро Донцов у суспільно-полі-
т и ч н о м у 'житті У к р а ї н и . — Д р у г а ч а с т и н а : К з н - Вічна ї й Пам'ять'
P.O. Box 76 — 30 Montgomery Street -с^
jersey City, N.J. 07303 бідних, Приятелів цепція української політики й ідеологія "чинного Ксенія Тутка, секр. S1NKOWSKY
н а ц і о н а л і з м у " Д м и т р а Д о н ц о в а . — Д ж е р е л а : Імон- М И Х А Й Л О СТЕФАНИІІШН.
Ц ПАНОВЕ:
чи Знайомих ннй і п р е д м е т н и й п о к а ж ч и к . Б і б л і о г р а ф і я т в о р і в Д. член У Н С В і д д . 179 в Ст. FUNERAL SERviCE
3535 E a s t Tremont Avennf
Д о н ц о в а і в и д а н ь , у з к н х він с п і в п р а ц ю в а в . Люїз, Мо., помер 20 cepmia
M Up. I:I . . :;j Інформації nj ,ілослііечення 1978 н а 76 році жнгтя. Нар. BRONX. N.Y. 10465
К н и ж к а з у с т р і л а с я з в и с о к о ю о ц і н к о ю критики. 1902 р. в с. Колод руби. Пах. Tel.: 863-2475
И
4^
a"
И :i'.".'–.
mfm річна передплата 30.00 долярів 420 с т о р і н о к тверда обкладинка
Україна; членом У Н С став у
1950 р. Залишив у смутку
Ф
191 A v e n u e M A"
a Xfl -о
-..в
Замовлення, залучуючи чек або e^–
Н о р м а л ь н а ц і н а : S12.00
В и п р о д а в ш а ц і н а : S8.00
д р у ж и н у Є в у , дочки — А н -
иу і Марно; синів — Стефа-
N E W YORK, N.Y. 10009
Тол.: 674-3630
M моні ордер слати на і Григорія, братів — Юрія
І 'тент Зіп код О
о... Директор ЛОСИФ
M Mi. - ' з - ” о в л е н н я р а з о м з о п л а т о ю (чеком чи г р о ш е в и м в Америці, Івана та Миколу СЕНКОВСЬКИП

С
ве-. в Україні. Похорон відбувся
ізом) слати на а д р е с у : Зппідус влаштуванням по-
M'.-.i ДАТА Н А Р О Д Ж Е Н Н Я : О 28 серпня 1978 р. н а цвинта. хороніЯ в каплицях, поло-
-SVOBODA" Мем Mrs. О. Sosnowsky рі Резорекшен в Ст. Ліоїс.
Мо. жених в кожнім районі
місяць рік
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J. 70302 Ш 11 В Cannon Rd. міста. Похорони п о м1н1-
ве- Toronto, Ont. M8Y 1R8 мальимх цінах.
Вічна Йому Пам'ять!
н :т: і тг t x x x r r r x i x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ^!0!O?^f^!^f^?^f?tf^tf0!ffl?l!f?l?t?t!^ Юрій Стефанншян, секр.