You are on page 1of 4

PC;UKIIIM І Ліміністрапіж

"Svobod-i'. 3t) Moeifomer) Si


Jcrsc4 City. N J 07302
Телефони 'i!Ol і 134
і 201l 434-
3 Н ю Порку (212) 227-418І

УНСоюзу:
з Н ю Порку
(201) 451-2200
і 212) 227-5250
и.
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN O A K Y (212) 227-5251

РІК LXXXV 4.264. Д Ж Е Р З І СИТІ і НЮ ИОРК. ВІВТОРОК. 5-го ГРУДНЯ 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY C1TY ami NEW YORK. TUESDAY. DECEMBER 5. 1978 No. 264. VOL LXXXV.

Українська Ікона на поштовій марці КАРТЕР ЗАТУРБОВАНИЙ ПЕРЕСТЕРІГАЮТЬ ПЕРЕД ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КОМЕНТАТОР
Австрії ПРОВОЛОКАМИ НУКЛЕАРНОЮ ПЕРЕВАГОЮ ВИСТУПАЄ В ОБОРОНІ
В ПЕРЕГОВОРАХ ПОМІЖ СССР УКРАЇНИ
ЄГИПТОМ ТА ІЗРАЇЛЕМ Ню Йорк. - Два колиш- балістичних ракет. крила-
ні працівники Державного тих ракет необмеженого Ню Йорк. - Як уже ін- мас багато українських
Вашінгтон. - Президент департаменту ЗСА осте- засягу і приспішення роз- формовано, пресові агент- націоналістів, які сві-
Джіммі Картер висловив рігають, що „балянс нукле- будови підводних човнів ства і телебачення повідом- ДОМІ СВОЄЇ ІДЄНТИЧНОС-
„незадоволення й розчару- арного терору" є поважно типу „Трайдент". ляли про українську мані- ти, які знають свою
вання" з приводу проволвж захитаний в користь COBCT– Але в міжчасі. завважу- фестацію в обороні прав культуру, свою мову і
у підписанні мирового до- ського Союзу і що у випад- ють автори статті, пляни України і за деколонізацію свідомі того, що їхнє
говору поміж Сгиптом та ку воєнного зудару поміж продукції бомбовика типу Совєтського Союзу, яка саме існування загро-
Ізраїлем, але заявив, що СССР і ЗСА ці останні були „Б-1" відкинено, фонди на відбулася в неділю, 26-го ЖСНе К О М У Н І З М О М МОС-
уряд ЗСА „ніяк не думає б змушені шукати ,.фіртки продукцію рухомих ракет листопада, відразу після ковського гатунку в фо-
закинути дальших заходів" втечі", подібно як це зро- зменшено на половину, за- закінчення ПІ Конгресу рмі русифікації. Руси-
в цій справі. бив СССР в 1962 році під сяг крилатих ракет обмеже- СКВУ. фікація просто означає
Це та інші питання за- час кубинської ракетної но в рамках плянованого З приводу цієї маніфеста- що московські комуніс-
торкнув президент Картер кризи. договору САЛТ-П, a npor– ції і Конгресу СКВУ, на 5- ти розуміють ОДИНО-
під час пресової конферсн- До такого заключення рама побудови підводних му телевізійному руслі в кий шлях, яким вони
ції тут в четвер, 30-го лис прийшли Т.К. Джовнс і В. човнів типу „Трайдент" ду- Ню Йорку у вечірніх ГОДИ- зможуть раз на завжди
пада, кілька годин nit Скотт Томпсон в новій сту- же припізнена. нах тієї самої неділі після закріпити в комуністич-
приїзду єгипетського прег дії про стан термонуклеар- У міжчасі, твердять ав- показання фрагментів з де- ній імперії життєво важ-
м'єр-міністра Мустафи Ха- Президент Джіммі Картер ної потужности СССР і тори студії, СССР випро- монстрації, виголосив ко- ливу країну,на ім'я якій
ліля, який привіз найнові- т
Советський Союз за- ЗСА, щоїїопублікував жур- бував нові тяжкі ракети, ментатор д-р Мартин Україна, — цс русифі-
Відень (Борис Ямінськнй). - 3 початку листопада ц. р. ші пропозиції його уряду до певнив уряд ЗСА. що при- нал міжнародних відносин головки до нових ракет в Абенд, відомий комента- кація того народу. 1 це
генеральна дирекція австрійської державної пошти деяких аспектів плянова- сутність советських літа- „Орбіс". У статті автори нуклеарних підводних чов- тор тієї телевізійної стан- робиться шляхом ін-
випустила пресове повідомлення, в якім інформує про ного договору, зокрема що- ків типу МІҐ-23 на Кубі не забирають становище до нах типу „Дельта" і прис- ції. Нижче подаємо в nepe– фільтрації кожного ас-
тематику випусків марок на 1979-ий рік. Між тими до питання Палестини. йде всупереч договорові з можливих наслідків дого- пішив значно продукцію кладі його коментар: пекту, кожної грані ук-
випусками знаходимо також перший „український випуск" Крім цього Халіль привіз 1962 року, тобто, що ці літа- вору в справі обмеження бомбовика, що його на За- раїнського націонал ь-
австрійської державної пошти. Дня 30-го листопада 1979 особистого листа до пре- ки не є озброєні нуклеар- стратегічної зброї поміж ході називають ,,Бскфаср". „У комуністичному Со- ного життя, культури,
року ввійде в обіг чергова різдвяна марка Австрії, яка зидента. Картера від прсзи- ними ракетами; СССР і ЗСА - т. зв. САЛТ У наслідок наявного спо- встському Союзі ВСЯ- особливо В ДІЛЯНЦІ OC-
показуватиме ікону Різдва Христового з української дента Єгипту Анвар ель- 0
Американські розвід- И. Під цю пору Джовнс вільнення ПЛЯНИІ зброєння кий націоналізм, крім віти.
католицької церкви св. Варвари у Відні. Цей значок Садата, яхнй мав рівнож чі агенції мусять прнміни- очолює відділ свалюації ЗСА і приспішення існую- російського типу націо- Русифікація україн-
появиться завдяки старанням Союзу Українських Філатс- переслати листа до пре- ти нові методи праці, щоб продукції в компанії,:Боік". чих та введення нових пля- налізму уважасться за ців-цс найголовніший
лістів Австрії (СУФА), що їх товариство розпочало вже в м'єр-міністра Ізраїля Ме- швидше й більш обширно а Томпсон с професором нів зброєння СССР, на ви- табу, за злочин. Одначе аспект політики кому-
1976-му році і які будуть завершені на другий рік. Ця перша нахема Бегіна. інформувати уряд про полі- міжнародних відносин у падок збройного зудару українська форма наці- ністичної Москви. Але
„українська марка" Австрії появиться в шостикольоро- Президент Картер ува- тичні кризи за кордоном вищій Школі права і дипло- ЗСА правдоподібно будуть оналізму є особливим щоб це зробити, ТО BO-
вому друці та в накладі 5 500000 примірників в аркушах з жає, що можливо його oco– 'Уряд ЗСА розглядає но- матії ім. Флсчсра. змушені шукати за „фірт- табу для комуністично- ни хочуть позбутися
50 марками. Марку виготовив відомий австрійський биста відсутність є одною з вий плян цивільної оборони Взявши до уваги 44 кри- кою втечі", - твердять ав- го правління в Москві. українських інтелекту-
маляр проф. Отто Цайлєр, який відрисував згадану ікону, причин проволоки в nepe– і вістки, що він коштува- терії стратегічного балянсу тори статті. Чому? Тому що Украї- алів, тих. хто є носія-
яка є працею М. Суботича із 1775-го року. Додатково з говорах в контрасті до роз- тиме 2 більйони долярів є поміж СССР і ЗСА, що їх на мас 50 мільйонів на- ми українізму. І це є те,
У випадку атаки Совстсь- селення, є лише другою
маркою появиться, як звичайно, т. зв. легенда, в якій буде мов в Кемп Дейвіді минуло- „цілковито помилкові"; примінює Агенція Нукле- кого Союзу на ЗСА в 1985 що росіяни, росіяни КО-
описана ціла тематика марки та історія української церкви го серпня. Відомо, що уряд 'Уряд ЗСА1 не втручати- арної Оборони, автори твер році, Америка втратила б по кількості населення муністи, вже давно, від
і громади у Відні (наклад 400.000 примірників). Текст ЗСА бере до уваги можли- меться у внутрішні справи дять, що коли в час кубинсь- між 6 і 14 мільйонів насе- після росіян. Вона мас довшого часу робили,
„легенди" напише парох української католицької церкви вість ще одної серії роз- Ірану, маючи повне до- кої кризи ЗСА мали перева- лення, залишаючи в небез- дуже добре розвинену і що майже невідоме
св. Варвари у Відні, о. шамбелян д-р Олекса н дер Остгайм- мов в Кемп Дейвіді поміж вір'я до шаха Мохаммеда гу У всіх категоріях, то сьо- печному положенні 144 мі- активну індустріяльну американській спільно-
Дзерович. Салатом і Бегіном з мож- Різи Паглеві в його захо- годні ЗСА мають таку nepe– льйони населення, яке мог- базу. Вона мас надзчи- ті. Не відомі нам сот-
ливою участю президента дах привернути йтабіль- вагу заледве в 11-ох ка- ло б бути знищене третьою чайні природні багат- ні тисяч українських
Картера. Як альтернати- ність в країні та внести від- тегоріях. Автори статті заз- совстською атакою на амс- ства. Вона має дуже патріотів поневіряють-
КАРТЕР ЗАРЯДИВ ву береться до уваги мож- повідні зміни на шляху до начують. що в аналізі риканські міста, згідно з
добре розбудоване сі-
льське господарство і
ся в тюрмах далско-
східнього Сибіру."
ливість поїздки державного демократії й соціяльного вони взяли до уваги всі су- обчисленням авторів студії,
ЗМЕНШЕННЯ ЕКСПОРТУ секретаря Сайруса Венса до прогресу; часні пляни нуклеарного які брали за базу проскто-
Єгипту і до Ізраїлю. ' Президент Картер від- зброєння запроектовані ваний стан потужности ЗСА
ЗБРОЇ Крім справи договору кинув раніші критичні зав- обома сторонами на 1985 і СССР згідно з умовами Проф. Яр. Рудницький очолив
Вашінгтон. - Президент Британії і Франції заявили поміж Єгиптом та Ізраїлем^ ваги колишнього президсн- рік. Хоча вони допускають договору САЛТ-ІЇ. Після
ДжіМмТ 'Картер,відклика- Америці, що”вЬнй Погодя- президеятНКартер заторк- та РичардгГ”Ніксона щодо можливість змін, „всі дані третього совстського уда- всеканадський ,, Комітет прав
ючись на своє раніше при- ться на встановлення такої нув ще такі питання під час становища уряду ЗСА ' в вказують на це, що ситуа- ру. в Америці могло б зали-
речення щодо зменшення межі тоді, коли ЗСА вда- пресконференції:
0
справі прав людини, заяв- ція зміниться на гірше". шитись при житті не біль- людини"
продажу зброї, подав до сться перемовити Москву Уряд ЗСА слідкує пиль- ляючи. що його підкрсслен- Вже три роки тому уряд ше як 50 мільйонів насе-
відома, що у фіскальному приєднатись до цієї ідеї. Під но за цовим політичним ня прав людини с влучне і президента Форда остері- лення, яке проживає в міс- Оттава (ОУПС). - Тут вах. що торкаються днс-
1979 році ЗСА не nepecryn– кінець минулого року ЗСА і ферментом в Китаї і не про- мас корисні наслідки, хоча гав. що рівновага сил поміж цевостях далеко віддале- на зібранні управи Канад- кримінації особистої й ко-
лять суми 8,43 більйона СССР започаткували nepe– даватиме зброї ані Кита- ЗСА не бажають похвал за і СССР дуже нестійка, але її них від індустріяльних цен- ської Федерації Громадян- лективної (групової)
доларів у продажі зброї говори в цій справі, які ма- сві, ані Совєтському Сою- звільнення будь-яких ПОЛІ- можна б привернути в ко- трів. Відплатна атака ЗСА ства (КФГ), як,у очолює п. Проф. Рудницький відбув
країнам, які не є союзни- ють продовжуватись нас- зові; тичних в'язнів ристь ЗСА продукцією бом- коштувала б СССР не біль- М. Клірі з Монтреалю. об- уже низку конференцій із
ками ЗСА. Новий фіскаль- тупного місяця в Мехіко бовика типу „Б-1", pyxo– ше як 10 мільйонів насе- рано одноголосно проф. деякими провінційними Ко-
ннй рік почався 1-го жовтня Ситі. Речники Державного мих міжконтинентальних лення. Яр. Рудницького головою місіями Прав Людини і вис-
ц. р. Нова сума с на 733 департаменту стверджу- Ізраїль та Сгипет відклали ..Комітету Прав Людини" з
завданням провірити й по-
тупить у ближчому часі на
мільйони долярів менша, як ють, що хоча СССР cnep– конференціях у цій справі в
в минулому фіскальному шу не виявляв зацікавлен- відновлення безпосередніх КИТАЙСЬКІ ЛІДЕРИ дати урядовим чинникам в різних місцевостях Канали
Оттаві рекомендації в enpa– й поза нею
році, в якому уряд ЗСА рів- ня в обмеженні продажу
нож зменшив продаж зброї зброї, то тепер Москва с
переговорів НАМАГАЮТЬСЯ ПРИПИНИТИ
в цій категорії. більш позитивно наставле- Єрусалимі Каїр. — Хоча прем'єрові Ьегінові, як теж
на до деяких обмежень, зо- ізраїльський уряд прем'єра президентові Джіммі Kap– ПЛЯКАТНУ ПРОПАГАНДУ Лсвіч залишив СССР після
Встановлена сума не від- крема в .експорті зброї до Менахема Бегіна вже кілька терові. Продовж останніх Гонг Конґ. — Китайські при тому додав, що уряд
носиться до держав Північ- країн Південної Америки. днів тому погодився на кількох днів єгипетський урядові ЧИННИКИ, ЯК ВИГЛЯ- слідкує за розвитком цієї
міністер закордонних справ
6-річного вичікування на візу
но-Атланті йського Союзу Але уряд президента компромісову версію БІЛО- дае з останніх заряджень, справи, бо її можуть вико-
(НАТО), як також до Япо- Картера є під постійним го Дому в справі сепарат- Мустафа Халіль перегово- намагаються зупинити пля- ристовувати несумлінні Москва. - Венг іін Г. скарбу і тотпвлі в уряді
нії, Австралії й Нової Зелян- натиском американських ного миру між Ізраїлем і рював у Вашінгтоні справу катну пропаганду в Пекі- елементи. Лсвіч, один з найбільш ві- президента Картера.
дії, яким ЗСА досі доста- продуцентів зброї, які твер- Єгиптом, то з уваги на те. ізраїльско - єгипетського ні, головно не допустити до Політичні спостерігачі домих жидівських вчених в Справа торгівлі та еміг-
вили зброї на суму біля 5 дять, що з обмежень корис- що єгипетський президент миру з членами уряду ЗСА, розповсюдження таких стверджують, що роля Тен- Совєтському Союзі, мнну- рація тісно пов'язані зі со-
більйонів долярів. На про- тають тільки чужі проду- Анвар сль-Садат висловив але подробиць цих парадне плякатів, які критикують га у цій плякатній сумато- лого четверга, 30-го лис- бою майже 10 років і вона,
даж зброї союзникам нема центи. деякі застереження до аме- подано. теперішнього голову китай- сі особлива. Він на протязі топада ц. p., виїхав із СССР еміграцТя, стала причиною
обмежень. З другого боку, деякі ЧЛЄ- риканського пляну, зокре- МИНУЛОЇ неділі єгипетсь- ської Комуністичної партії і останніх двох тижнів зуст- зі своєю дружиною Тансю. непризнання статусу упри-
Проголошуючи встанов- ни Конгресу ЗСА невдово- ма тих постанов, які стосу- кі чинники недвозначно на- прем'єра Гуа Куо-фенґа. річався з закордонними ко- Подружжя, як відомо, чека- вілейованоі держави у тор-
лення верхньої межі в про- лені відносно малим змен- ються окупованих арабсь- тякнули. що з уваги на спо- Партійні чинники також респондентамн, давав ін- ло на візу понад 6 років. говсльних справах для
дажі зброї країнам, які не є шенням верхньої межі, вка- ких територій на західньо- вільнення переговорів тнж закликають населення не терв'ю на теми китайської Всівши до літака совстськоі СССР з огляду на обмежен-
союзниками ЗСА, прези- зуючи на факт, що Іран, му березі ріки Йордан і біля Єрусалимом і Каїром, р е ч е - ^брати участи у тих демон- внутрішньої і зовнішньої лінії „Аерофлот" д-р Лсвіч ня еміграції. Тепер, коли
дент Картер висловив за- один з більших відборців міста Ґази, як і загальної нець підписання мирового страціях, ціллю яких є пі- політики, заперечував іс- заявив приятелям і корес- політична ситуація дещо
турбовання, що інші краї- зброї зі ЗСА, покищо від- проблеми палестинських договору між Ізраїлем і дірвати довір'я до тепсріш- нування конфлікту між ним пондентам, які зібралися на змінилася і ЗСА розпочали
ни продовжують необмеже- клав на неозначений час арабів, прем'єр Бегін у неді- Єгиптом може треба буде нього керівництва, яке ніби- і Гуа Куо-фенґом, відмов- летовищі, що „йому вида- переговори відносно тор-
не розповсюдження зброї. закупівлю зброї на суму І лю. 3-го грудня, повідомив, відкласти „на пізніше". то не допускає до більшої лявся кілька разів від про- сться немов би він їхав з гівлі з китайським урядом,
Він застеріг, що зменшення більйона д о л я р і в в 1979 що його кабінет вирішив Первісно передбачалось, демократизації системи. понованого йому стано- одної на другу плянету" Москва почала проявлати
верхньої межі в майбутньо- році. Такі критики, як сена- відкласти на кілька днів що сепаратний мир буде Західні дипломати в Пе- внща прем'єр-міністра і під- Прощали родину Лєвічів більше ініціятиви і зацікав-
му залежатиме від співпра- тор Вілліям Проксмаєр з остаточне рішення відносно підписаний найпізніше 17 кіні підтверджують, що та- креслював, що Централь- група приятелів, переважно лення не тільки торговель-
ці в цій ділянці інших кра- Віскансину, твердять, що відновлення безпосередніх грудня ц. p., але тепер заіс- ке звернення урядових ЧИН- ний Комітет, який засідав в советських жидів, які, як і ними справами, але також
їн світу, які експортують уряд президента Картера переговорів із єгиптянами у нувала можливість, що цей ників було передане через кінці минулого тижня, не Лсвіч, роками вже очікують загальним поліпшенням
зброю. Тому уряд ЗСА, ска- міг ще більше зредукувати Вашінгтоні. реченець буде відлежений радіо в Пекіні й околиці, але виніс жадних драстнчних на полагодження їхньої емі- відносин між обидвома кра-
зав президент Картер, ро- верхню межу. Недавно се- През. Салат листовно пе- десь до половини січня нас- тієї передачі не було чути в рішень, які могли б захита- граційної справи совєтськи- інами.
бить „максимальні захо- натор Проксмаєр вказав на редав свої^ застереження тупного року. інших містах Китаю. Це. ти престиж теперішнього ми властями. Вони з жалем Досі з листи 18-ох родин,
ди", щоб добитись такої факт, що верхня межа від- очевидно, є доказом, що уряду. Але помимо заяв дивилися коли проф. Лсвіч які були на списку сенато-
співпраці. носиться тільки до прода- пекінські чинники намага- Тенга, навіть в комуністич- в останнс помахав їм рукою ра Е. Кеннеді, тільки дві
Як відомо до найбільших жу, а не до побудови вій- Румунська Компартія повністю лися обмежити інформацію них колах надіються на вс- перед входом до літака, родини одержали право ви-
продавців зброї належить ськових споруд. В одній тільки до столиці. Покищо ликі зміни в партії, головно згадуючи при тому пози- їзду за кордон, а саме: Ка-
Советський Союз, Велика тільки Саудівській Арабії піддержує Чаушеску не відомо, як реагувати- в Центральному Комітеті і тивну місію Едварда Ксн-
муть китайські маси на цей Політбюро, як теж nepecy– неді, демократа з Macca–
ци, дитина яких тяжко хво-
Британія і Франція, які від- кошти таких споруд вино- ріє і вимагає спеціяльного
Відень, Австрія. — Ру- стром Менахемом Бегіном, заклик. Раніше „герой" цієї нення на нищих щаблях. чусетс, старанням якого з лікування і Лсвічі. Іншим
мовляються від встанови ситимуть два більйони до- СССР виїде не тільки роди-
лення верхньої межі. Ми- лярів, згідно з офіційними мунське пресове агентство ціллю яких є довести до під- плякатної війни Тенг Гсіао- Плякатною справою зай- покищо сказали чекати, не
нулого року уряди Великої даними. „Аґерпрссс" поінформува- писання мирового догово- пінґ схвалював таку форму маються переважно моло- на Лєвічів, але також 17 даючи їм жадної надії на
ло, що Центральний Комі- ру між цими двома держава вислову думки народу, ка- ді люди і домагаються біль- інших родин. їхню справу евентуальний виїзд. 3-посе-
тет румунської Комуністич- ми. жучи, що „якщо нарід від- шої свободи слова, вста- пообіцяли розглянути со- ред тих, І8-ох, одній ли-
В Українському Музеї проходить ної партії, який засідав в На сесії ЦК КПР Чаушс- чуває потребу висловити новлення справедливого су- вєтські еміграційні чннни- товській родині вже ВІДМО-
кінці минулого тижня, пов- ску мав заявити, що Руму своє обурення до якоїсь дівництва, припинення по- ки, після успішної розмови вили візу.
курс роблення різдвяних прикрас ністю схвалив політичну нія дуже серйозно трактує справи, то йому треба таку літичного переслідування і сенатора з генеральним сек-
ретарем ЦК КПСС і голо-
У листопаді ц. р. біля
лінію президента Ніколаі свої зобов'язання у відно- можливість дати". Але Тенг загальної лібералізацій, 3500 советських громадян
Ню Йорк. - Тут від 2-го ні; 3 грудня (неділя) 10:30 — Чаушеску, тобто його від- шенні до Варшавського Па- вою Президії Верховної Ра- жидівського походження
ди СССР Леонідом І, Бреж-
грудня до 17-го грудня ц. р. 2:30 рано. 2:00 - 4:00 по мову підвищити оборон- кту, але усі рішення про
в Українськім Музеї при 203 полудні; 15 грудня (п'ят- ний бюджет разом з інши- участь румунського війська
Садат не візьме участи в церемонії нсвим вчасною осінню цьо-
одержали право на виїзд.
Західні дипломати ствсрд-
го року.
2-га евеню проходить курс ниця) 6:30 — 8:00 вечором, ми членами Варшавського в евентуальних боях чи вій-
роблення різдвяних прик- 17 грудня (неділя) 10:30 - Пакту і підпорядкувати ру- ськових інтервенціях запа-
вручення нагороди Нобеля жують, що число емігран-
тів в цьому році досягне
Каїр, Єгипет. — Пре- ву Садата, офіційне npcco– Покищо Лсвіч з дружи-
рас. Є сім заплянованих 12:30 рано, 2:00 - 4:00 ио мунські військові частини да ти муть в Бука решті, а не зидент Єгипту Анвар ель- ве агентство „Близький ною зупинилися у Відні, а мабуть ЗО 000 осіб. Усі по-
лекцій"т- кожна лекція буде полудні. загальному командуванню в столицях інших держав Садат не візьме участи в Схід" подало до відома, потім плянують переїхати годжуються, що причиною
тривати 2 години. Учасни- цього Пакту. Чаушеску і членів Варшавського Пак- церемонії вручення Нобе- що в його імені нагороду до сина Євгена, який живе з збільшення еміграції є без
ки будуть мати змогу в часі У тижні від 12-го до 15-го його уряд одержали також в ту. лівської нагороди миру, яка прийме його асистент Сасд родиною в Ізраїлі. Пози- сумніву торгівля, якою
лекцій зробити прикраси на грудня школи і групи ЗМО- інших справах повну під- має відбутися в неділю, 10- Марсі. Агентство на подало тивне полагодження справи СССР зацікавлений. Група
ялинку для себе. Під час жуть зробити резервації держку Центрального Ко- Політичні коментатори го грудня ц. p., в столиці причин відмови, але відо- виїзду Лєвіча наступило 12-ох американських сена-
лекцій буде виставлений також в часі дня. Вступ 50 мітету, наприклад, у enpa– роблять висновок, що Ру- Норвегії, Оспьо. Садат мо, що ше два тижні тому якраз напередодні торго- торів, які побували в СССР
вертеп і ялинка з власно- центів на покриття матерія- ві відмови Чаушеску засу- мунія й далі противитиметь. поділяє цьогорічну Садат заявив, що він не вельної конференції в Moc– на початку листопада, вру-
ручними прикрасами. Дати лів. дити сепаратні переговори ся совєтським намаган- нагороду з прем'ср-мініст- візьме участи в церемоні- кві між представниками Со- чили совєтським чинникам
і години лекцій: 2 грудня Учасників курсу прийма- між єгипетським презнден- ням повністю накинути са- ром Ізраїлю, Менахемом ях, якщо до 10-го грудня не встського Союзу і З'сдна- додаткову листу 200 осіб,
(субота) від 9:30 - 11:30 ється тільки за попереднім том Анвар ель-Садатом і телітннм державам свою Бегіном. які виявили бажання внїха-
рано, 1Ю0 - 3:00 по полуд- замовленням. буде підписаний мировий них Стейтів Америки та ти до ЗСА, або Ізраїля.
ізраїльським прем'єр-міні- гегемонію. Інформуючи про ВІДМО- договір. приїзду до СССР секретаря

-.
СВОБОДА, ВІВТОРОК. 5-го ГРУДНЯ 1978 264.

Теодор Мальків Ф. Любинецька Р. Михайлович. ,,


СВОБОДА ^fcSvOBODA П'ЯТНАДЦЯТИЛІТТЯ
УІМ7МСИГМЙ ЩОАІННИІІ ЩК? U А й А 1 М 1 Ah B O H УКРАЇНСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО „НЕЗРОЗУМІЛА" „ВЕСЕЛКА^
POU.4DED 1893 „УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКА' НА ТЛІ ПРОБЛЕМ 'joH 0- і
І'к.-...лмд n e w s p a p e r published аахіу except M o n d a y s and holi На зборах батьків і ви- великий мовний запас,'щоб ;
УІТ при- і В АМЕРИКАНСЬКИХ ШКОЛАХ ховників або під час при- розуміли кожне слово вір-
d a y i by the U k r a i n i a n National Association, lm;.. at П'ятнадцять років то-
30 M o n t g o m e r y Street. J e r s e y City. SJfQTtQl му д-р Любомир Винар, у Києві. З черги ша. оповідання чи казки,
готовляе видання першого ватних розмов не раз.до-
Р Е Д А Г У Є К О Л Е Г І Я У С К Л А Д І (поазбучно): професор університету в
бібліографічного словника
І водитьсячутиі зауваження, надрукованих" у дитячім
Кент, Огайо, зважився на журналі. Це стосусться не
Любов Колснська. Володимир Лсвенсць. Зснон Снилнж (тепер ви
видання незалежного укра- українських істориків і дос- У днях від 22-го до 24- лась на тему дисципліни в шо, мовляв, діти мають тільки до наших дітей на
кончючий обов'язки голови Колегії), В а с и л ь Т е р ш а к о в е ц ь і Євгеь
інського історичного жур- ЛІДННКІВ ДОПОМІЖНИХ ІСТО- го серпня ц. р. на Дру- школах. Одні дискутанти труднощі при читанні жур- переселеннях, але взагалі
В. Ф е д о р с н і о .
налу ..Український істо- рнчних дисциплін. гому руслі телебачення Сі- висловлювали думку, що налу „Веселка", бо а його до дітей цілого світу. І це
Second Class P o s t a g e pa-U at the Post Office of J e r s e y City, N J . рик", що є органом Ук- Видавання ,,Українсь- Бі-Ес відбулася дискусія на дисципліна в школі зале- текстах с чимало слів, яких ніяка трагедія. Власне, зав-
A, -. ..led for mailing at special rate of poetage provided foi ay раїнського Історичного То- кого історика" та публіка- т е м у а м е р и к а н с ь к о г о жить у великій мірі віл ви- вони не розуміють. Звідси ланням дитячої літератури
Section 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. 1918.
вариства (УІТ). ція праць з української іс- шкільництва, під проводом ховання дитини вдома в й порада: хай автори, пи- є. між іншим, ознайомлю^
торії поза межами Украї- відомих телевізійних ко- певному порядку, а інші, шуть, послуговуючись та- вати юних читачів з нови-
П е р е д п л а т а : на рік — 330.00, на піа рожу - ІІвЛЮ, на З „Український історик" ментаторів Волтера Крон- шо дисципліна в школі кими словами, що їх діти ми, незнаними їм досі сло-
ш - S9.00. Д л я членів У Н С о ю з у 35 4 МІС. З а кожну зміну ад- - це одинокий український ни є особливо важливим
реся - 25 с. Ч е к и 1 " m o n e y o r d e r s " влкггжвлаггм n a ' ^ v o b o d a ' ше й тому, що в україн- кайта і Чарльса Коллінгс- належить до компетенції знають. вами і висловами, попов-
історичний журнал на еміг- вуда: „Чи є хтось тут, хто вчителів і адміністрації Вимога не можлива до нювати їх мовний запас,
pauii, речник української ській совстській icropiorpa–
Р О Box 346 J e n e y Olty. N J . 07303 фіі проходить своєрідний вчиться?" ГІв anyone out школи. (Не від речі буде виконання. Ніякий автор збагачувати вміння npa–
національної історіографії here learning"). згадати, що вже перед тим не напише і найпростішого внльно висловлювати Дум-
й незалежної української період неосталінізму, який
історичної науки й заслуго- позначується повною ру- Приводом до тієї диску- була дискусія в американ- вірша чи оповідання, якщо ку. Треба тільки читети і
вус на окрему увагу нашо- енфікацією української іс- сії стало опитування на те- ській пресі, хто мас ви- б йому доручено передати читати. Значення незнаних
Невідрадна ситуація го громадянства. торичної науки. Д о речі, му шкільництва в стейтах ховувати дітей: школа чи їх думку і зміст, крристу- дитині слів стають.знани-
Хоч п'ятнадцять років у
доходили слухи, що деякі Колорадо і Каліфорнії, у батьки. Учителі твердили, ючись, налр., сотнею чи ми почасти завдяки сйтуа-
порівнянні з іншими чужи-
партійні діячі в Україні висліді якого виявилось, шо вони не є піклуваль- двома сотнями слів. Чи ціям (зміст читаного), а
Недавнє повідомлення Департаменту торгівлі, що в нсцькнми виданнями не є
рекомендували припинення що ІЗ відсотків американ- никами (бейбіситтер), а зможе будівничий збудува- про інші слова треба за-
жовтні цього рогу міжнародний торговельний дефіцит аж надто довгий час, одна-
видавання „Українського ської молоді, яка кінчає батьки заявили, шо на те ти дім, коли йому дали іші аги батьків чи вчителів.
ЗСА виносив 2.13 більйона доларів, тобто імпорти че з уваги на специфічні
історичного ж у р н а л у " середню школу, є на межі посилають дітей до школи, всього-навсього одну ти- Та й сама „Веселки"' в
перевищили експорти на згадану суму, затривожило емігрантські умовний, зок-
(УІЖ), який є офіційним ор. неграмотности (marginal шоб їх там виховували). сячку цегли? значній мірі допомога? чи-
)рядових економістів, як теж спеціялістів у приватному ганом Інституту історії i l l i t e r a t e ) , т о б т о не Вкінці адміністратори Не заємо, чи всюди і тачам, вмішуючи під тскс-
рема на мінімальні матері- Академії Наук УССР та вміє г р а м о т н о писа- шкіл в свою чергу ШЯВИ- завжди такі батьки діста- тами „словнички" з перек-
секторі. Вони затурбовані не тільки тим, що така велика яльні ередства, „Українсь-
сума грошей виплила з Америки протягом одного місяця, кий історик" завдяки не-
Інституту історії партії при ти. не вміє назвати ли, шо якщо вони хотіли б ють правильні Й перекон- ладом на англійську мову
але також фактом, що це вже 29-ий місяць підряд, що ЗСА венпущій праці й енергії
ЦК Компартії України. хто був Шекспір, ніколи не застосувати в школах від- ливі вияснення від знавців рідко вживаних українсь-
мають торговельний дефіцит. його основника й головно-
Покищо цього не зробле- чула прізвища Черчіль. Не повідні засоби до в держу- дитячої літератури і вихов- ких слів. W8L.
го редактора, проф. Л.
но, гому що в „капіта- диво, що при вступі до уні- вання дисципліни, то бу- ної справи. Якщо ні, то
лістичному світі" вндаєть- верситетів ця молодь мас дуть мати до діла з ад- наслідки дуже сумні: „Ве- Повторяємо: треба по-
Затривожсння економістів оправдане також тому, що Винара, не тільки що втри-
жовтнева статистика може спричинитися до дальшого мався та поборов усякі
ся „Український історик". труднощі з прийняттям, вокатамн батьків, чого во- селка" без своєї вини втра- більше читати, тоді незна-
підкопаний довір'я до фінансової та загальноекономічної труднощі, але у відносно
З відзначенням І5-ліття або по першому році студій ни не хочуть. А один з чає читачів, а читачі — не поволі стане знаним, а
сгабільности ЗСА. Зразу після оприлюднення звіту „Українського історика", відпадає. дискутантів, професор уні- „Веселку". Третім потер- незрозуміле — зрозумілим.
короткому часі став penpe– є ціла громадськість, Це найпростіша і найпри-
Департаменту торгівлі вартість американського доляра зентативним журналом, в
редакція задумує У дискусії брали участь верентсту заявив прямо: їїпілим українське виховання мо- рол ніша метода вивчення
знову впала на світових ринках і якщо в наступних місяцях якому українські, а також і розбудувати .журнал, батьки, вчителі, адмініс- ,,Яке суспільство, така лодого покоління. Отож, мов, подібна до методи
Америка далі матиме високі торговельні дефіцити, то чужинецькі історики мо- а тим самим пожвави- тратори шкіл, професори школа". добро справи вимагає, шоб конвертації без з'ясування
можна передбачувати поважні економічні проблеми, і то жуть публікувати свої пра- ти науково-видавннчу ді- університетів і видавці кни- 4. Відносно телевізії ви- усім, кому слід, дати ви- граматичних правил. Адже
не тільки для Америки, але для цілого вільного світу. ш з української історії. яльність. Щоб це зреалі- жок. словлено думку, що вона ясиення на ширшій базі, на дитина, вирісши з віку не-
Зростає побоювання, що постійні торговельні дефіцити зувати - потрібно фон- Висунуто причини, які мас і позитивне і нсгатив- сторінках нашої „Свобо- мовляти, не потребує НІЯ-
ЗСА можуть скріпити тих американських законодавців і Дотепер УІТ видало ці- довели до такого стану: 1. не значення. Позитивне ди”„ яка є матір'ю „Ве- ких пояснень, а слухаючи
лий ряд монографічних дів. При тій нагоді вар-
впливових підприємців, які вимагають, щоб уряд встано- то згадати, що всі члени Мале зацікавлення батьків значення для виховання ди- селки". інших, легко вивчає матір-
вив високі мита на всі імпортовані продукти. Вищі мита не праць, присвячених окре- школами. 2 Слаба підго- тини проявляється в тому,
мим питанням української редакційної колегії: д-р ню мову, засвоює щораз
тільки значно підвищили б ціни закордонних продуктів в Марко Антонович, проф. това вчителів, 3. брак дис- шо телебачення для вихо- Неможливо, шоб діти нові слова з їх правнль--
Америці, але також можуть спричинити те, що інші історії, згадати б хоч пра- ципліни в школах, 4. нега- вання дитини проявляєть- зразу мали готовий такий ним значенням, вчиться бу-
цю проф. Л. Винара п. н. Олександер Баран, проф.
держави у відплату піднесуть свої мита, що мало б дуже Юрій Бойко, проф. Любо- тивний вплив телебачення, ся в тому, що телебачен- дувати речення, висловлю-
від'ємний вплив на економічну ситуацію вільного світу, ,,Габсбурги й запорізькі 5. вибір”учнями предметів. ня зближує дитину з цілим
козаки" (по-англійськи), мир Винар, проф. Богдан вати думку. Цей процес ще
який щойно частинно вийшов з поважної економічної Винар, проф. Тарас Гун- 1. Допомога' батьків світом, а застосоване в більше посилюється у неї
рецесії. або останню монографію вони забирають дітям нав-
проф. Я. Пастернака п. н. чак, д-р Олександер Дом- школам повинна прояв- школі, якщо є відповідна тоді, коли вона, не вміючи
„Ранні слов'яни в історич- бровський, д-р Роман Кли- лятись у таких напрямках: програма, стає знамени- чальні години, не. було ше читатй,і слухає казок з
Речники Білого Дому і Департаменту торгівлі правиль- них археологічних та лінг- мкевич, проф. Теодор а) батьки мусять цікави- тим наочним посібником, мови, v - ^ уст старших осіб або з кии-
но вказують, що жовтневий торговельний дефіцит до вістичних дослідженнях". Маиьків, проф. Василь тись дитиною, коли вона бо дитина краще запам'я- жечки чи журналику. Деко-
великої міри спричинений тим, що Америка продовжує Омельченко та проф. Teo– прийде зі школи додому. товує образ, ніж розповідь. Хочу ше згадати до яких ли треба їй те чи інше :
імпортувати велику кількість нафтової ропи, а також дор Цюцюра працюють Вони повинні питати учня Зате телебачення для ді- курйозів доводить низький пояснити, уприступннти на ї'
гострим зменшенням в експорті харчів, хемічних продук- УІТ задумує видати ,,lc– безінтересовно. Одинока про перебіг навчання в тей, що його не конТро- рівень навчання в амери- картинці чи світлині тощо, ;
тів і золота. До цього долучується факт, що ряд союзників торнчний атлас України", їхня ціль - цс вдержання і школі, поцікавитись до- люють дома батьки - це канських школах. Батьки і закономірний процес роз-
ЗСА. зокрема Японія та За хідня Німеччина, застосовують який начислюс понад 40 розбудова нашого єдиного машнімн роботами учня, а не тілька велика втрата скаржать школи або шкіль- витку мови дитини посту-
подвійне мірило в торгівлі з Америкою, бо вимагають, історичних мап, виконаних історичного журналу поза в разі потреби Йому допо- часу, але й вносить де- ні Округи (дистрикти) 'за патиме вперед без трудно-
щоб Вашінгтон не підвищував мит на їхні продукти, але в у чотирьох барвах з від- межами України. могти. б) Зацікавлення структивні елементи у пси- „зловживання в навчанні" щів. Навпаки, дитина ніко- '
той самий час встановляють різні перешкоди для продажу повідними коментарями. З батьків школою може про- хіку дитини. Як виказує (malpractice in education), ли не навчилася би мови,
вдячністю треба згадати „Український історик"
американських продуктів у їхніх країнах. заслуговує на те, щоб ук- явитись також в допомозі статистика, діти тратять точніше кажучи, школи ви- якщо б не зустрічалась із ^
ДОПОМОГОВИЙ KOMiTCTj г о - пускають учнів у такій мірі
Як підкреслюють спеціялісти, Америка не спроможна ловою якого в Оттаві по- раїнське громадянство й і учителям вдержувати по- пересічно три години ден- неграмотними, шо вони.не щораз новими, незнаними і
самочинно розв'язати економічних проблем вільного г оліївся .ііутм гвиатосьеДа українські організації його . рядок на шкільних годи- но на телебачення, а бать- можуть знайти праці. Такі їй, поняттями,. Треба під- 8
світу, як теж не може зробити цього котрась інша держава, Юзик, а в Чікаго — інж. С. підтримали й допомогли нах. Ми бачили матерів, ки щасливі, щодіти знаЙ- скарги до суду..вплинули у креслити,'що нібито незро- s
а для цього потрібно співпраці всіх демократичних країн. Куропась. До речі, на ви- йому в дальшій розбудові які сиділи в задніх лавках, а шли собі зайняття, і вони Сан Франсіско на пів міль- зуміла „Веселка" й інша j
Зокрема треба, щоб ті держави, які протягом останніх дання такого важливого єдиного, незалежного ук- під час лекцій наглядали за мають спокій. Іноді батьки йона долярів, а в стейті Ню дитяча література спро :
кількох років мали надвишкн у їхніх торговельних історичного атласу доте- раїнського історичного поведінкою учнів. в)У де- виходять з дому, наказу- Йорк на п'ять мільйонів. У можна навчити дітей рід-
балянсах. головно Японія та Зах. Німеччина, виконали пер не спромоглися навіть журналу. яких випадках батьки учнів ючи дітям забавлятись при відповідь на те, Американ- ної мови і то інколи в ;.
свої обіцянки і таки збільшили свої імпорти з тих країн можуть прийти з ДОПОМО- телебаченні. Оця втрата ська Шкільна Рада заявила, ширшім обсязі, ніж це .:
вільного світу, які ще вповні не позбулися економічної гою учителям, заступаю- дорогого часу на те!пе- ШОА за кожен позов учнте- можливе в деяких, особли- :;
рецесії, як теж з держав, які постійно мають торговельні НАТО відкинуло совєтський чи їх на лекціях, зокрема в бачення є однією із при- лів за „професійне зловжи- во молодих, родинах на :
дефіцити. І таких предметах, у яких чин низького рівня нав- ваиня" буде скаржити- емігращТ..
Треба надіятися, що схвалена недавно Конгресом
плян щодо зменшення збройних батьки мають високі квалі- чання в американських бат.ькін за „батьківське
фікації, тоді, коли вчителі школах. В Америці немає зловж.ивання". U.S. News А Не треба хіба особливо :
ф
енергетична програма до якоїсь Міри спричиниться до сил здобули тільки загальне звичаю залишити дитину Worlrf Report, "жовтень 17. нагадувати, що oueffirpO–
зменшення міжнародних торговельних дефіцитів ЗСА і до знання. Такі лекції, що їх на другий рік' в цій самій 1977.хт. 6 Д . . . асе переходу від знаного до
Відень. Австрія. - Пред- "агу над країнами НАТО в иезнаного'є основою вся- ";
скіплення вартости американського.доляра на світових кількості вояків. проводили батьки, можуть клясі, а додаткове вака- Під час дискусії показа- кою навчання взагалі. Ди- '-
ринках Але треба також надіятися, що і союзники ставннкн країн совєтсько- бути куди цікавіші учням. ційне навчання не дає пов- но,ліільярдові
го бльоку під час нарад тут Запропонований совстсь- підприсмст-. і типа зустрічається в школі і
Америки зі свого боку пороблять відповідні заходи, бо для
в справі зменшення зброй- ким бльоком плян - це 2. Це останнє заторкує ної компенсати знання, що ва шкільних підручників, на кожній лекції з новими ':
розв'язки економічних проблем демократичного табору тільки дещо змінений варі- І справу слабої підготови його дитина повинна на- виданих, люксусово, які ма-,. поняттями й відомостями,
них сил в Европі запропо-
треба співпраці всіх держав, навіть якщо б поодинокі
нували новий плян „замо- янт з-перед чотирьох років. вчителів до своєї професії. бути протягом шкільного ли б заохотити дитину до яких досі не знала. Так
країни мусиш погодитися на дещо невигідні для них
роження" військових з'єд- Згідно з новим варіантом, Деякі дискутанти прямо за- року. науки. вона вивчає математику, і
компроміси Економічна сила цілого вільного світу - це Советський Союз, Чехо- : явили, шо коледжі випус- 5. Вибір предметів уч- :На тлі висунутих проб- природознавство, історію,
запорука, що не послабне і оборонна військова спромож- нань до часу підписання
договору в цій справі поміж Словаччнна, Східня Німеч- кають учителів, не підгото- нямих в середній школі лем американського шкіль- географію і все інше. Щод-
ність демократичного табору в обличчі загрози з боку чина і Польща мали б за- ,ваних до праці в школах, є також однією із причин ннйтва насуваєть я питан- ня вона приходить зі шко-
імпсріялістичного Советського Союзу. країнами Варшавського
Пакту й Швнічно-Атлан- морозитй колективно, чис- бо вимоги навчальні в тих ,,межової неграмотнос- ня; „Д,якже ж виглядас- ли багатша на відомості, :
тійського Союзу (НАТО). ло вояків на їхніх те- коледжах невнетачальні. ти". Багато учнів вибирає момн, як національна гру- шо помножують її знання, j
явешлбФтфШ дід 9Ш'? шьшошешшвш риторіях. Таке ж. колек- І Учителі не працюють над найлегші предмети, або та- п а . з нашим українським Так вона згодом вивчає й j
Одначе речник НАТО не- тивне замороження мало б собою в часі виконування кі предмети, які любить, а шкільництвом, група не- інші мови. Такою методою '
УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ гайно відкинув цю пропози- стосуватися д о ЗСА, Бел ь- професійної праці. Тому які не дають основної за- численна, група небагата, навчилися наші діти з :
цію, тому що під сучасну гії, Великої Британії, Кана- потрібне доповнювання гальної освіти. до. чого й розкинута по україномовних родин ан- ;
Г,АТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕП. пору країни советського ди, Західньоі Німеччини, кваліфікацій учителів. Про довгі страйки вчи- більших і менших містах глійської мови.
яоевшФШошвШі І І і - Ш ;oB:iwii:i'rof'ftb^^^b^^^^Kg^^ бльоку мають значну nepe– Голландії і Люксембургу. 3. Широка дискусія ве- телів в Америці, якими Америки"?..
Наше шкільництво Отож, не турбуйтесь, :
складається із трьох віток: батуси, шо у „Веселці" j
разом із автором цих рядків низку викладів на Теми з українські католицькі ціло- ваші діти зустрічаються з
ж таки включився активно в співпрацю. Довгі роки денні школи при церквах певною кількістю незрозу-
Яр. Рулницький З української літератури в таких університетах: Макворі, очолював він Украінсько-Амернканську АСОЦІАЦІЮ Уні- 8-ми і 12-ти кляс. які ді- мілих слів. Замість того,
Сіднейський, Монаш, Мелбурнський, Фліндерс,АделаІд- І верситстських Професорів (1966-78 як віцепрезидент, ють в системі американсь- призвичайте їх постійно чи-
У ШІСТДЕСЯТИРІЧЧЯ ський та в Національному Австралійському в Кенберрі. 1973-77 як президент). Коли в 1975 році створено кого католицького шкіль- тати; набирати смаку в чи-
ПРОФ. МИКОЛИ СТЕПАНЕНКА і Після викладів він переводив іспити й цим виявив не
тільки добру волю й прихильну настанову до КУА, але
Світовий Академічний Комітет Вільних Українців, він нидтва,, українські одно- танні, допомагайте їм, по-
зразу ж таки включився в його працю, займаючи пост денні школи „Релігії і Ук- яснюйте, виполюйте упе- :
-ZlJ
записався золотими буквами в початковий період цієї
установи.
Впар! з педагогічною працею пров. Степаненко виявив
віцепрезидента до сьогодні. В 1978 році він став першим раїнознавства" при пра- редження і прояви' ВИГІД-
генеральним секретарем відновленої Урядом Української вославних церквах, які ді- ництва, а процес опано-
Народної Республіки Української Могилянсько-Мазе- ють в системі Православ- вуван'ня рідної мови нс-
Дня 18-го грудня 1978 р. проф. д-рові Миколі себе творчо в науково-дослідчій ділянці. Тут його . линської Академії Наук - УММАН. Довгий список його ної Шкільної Ради і од- вхильно й успішно посту-
Омеляновичеві Степаненкові сповняється шістдесят ро- зацікавлення зосереджуються на історично-літературних членства в таких організаціях як Асоціяція Модерних ноденні українські школи патиме вперед. „Незрозу-
ківжигтя Народжений у 1918 році на Полтавщині, після темах; він пише і про Григорія Сковороду (1973), і про 'тМов, Мічманська Академія Наук, Міжнародна Федерація українознавства, організо- мілість" „Веселки" де по-
шкднчення Мнкільської Трудової Школи й Полтавського Лесю Українку (1971), і про Василя Стефаника (1971), і ^Модерних Мов і Літератур і т. д. Тут треба згадати теж і вані різними нашими уста- дягає в незнаних д і т ^ сло-
Державною Педагогічного Інституту в 1938 році, він про Олеся Гончара (1978),'і про „шестидесятників" НаковеТ-во ім. Шевченка й Українську Вільну Академію новами, які діють в сис- вах, а в помилкових; по-
працював як викладач української мови й літсрату- (1978), а також про Сергія Єфремова (1977), Симона Наук, Мистецький Український Рух-Мур (1945-49), темі Шкільної Ради УККА. глядах деяких батьків на '.
рн в середніх загальноосвітніх і фахових (механізація Петлюру (1976) та інше. Не обмежуючися до української Об'єднання Українських Письменників „Словб", Спілку Всі одноденні школи є 8, методу використовування :
сільського господарства, педагогічна) школах. Пере- літератури, він включає у сферу своїх зацікавлень і Українських Журналістів та інші організації, яких проф. 40 v 11 і 12 клясові. дитячої літератури і на П :
жившн воєнну хуртовину 1939-1945 років, він якийсь час чужинецьких авторів: С. Кличкова (1973), Н. Страхова, Степаненко є член. родю в процесі вивчення
перебував ) Західній Німеччині й після переїзду за океан (1971), М. Кузьмі на (1976), О. Солженіцина (1978) тощо. Сильветка нашого Ювіляра не була б повна, коли б не , (Продовження буде) .
мови.
студіював славістику в Сиракузькому університеті (ма- В практично-науковому аспекті важливі його підручники згадати його діяльність на політично-громадському полі.
гістерія в 1963) га в Нюйоркському. здобуваючи тут української мови й фолкльору,виготовлені в Монтерей Як „гомо політікус" він виступив на арену ще в Україні.
докторат п славістики в 1970 році. спільно із іншими авторами. А в популярно-науковій і За- часів німецької окупанії в 1942-43 він був відпо-
Свою науково-пелагогічну працю в Америці він почав журналістичній ділянках він виявив себе як немога краще відальннм працівником української адміністрації. В 1945 якій мають
пані Галина працює успішно від 11 років. Вони
багато- приятелів, хоч не бракує Ювілярові Й
у 1955 poui як викладач української мови в відомій безліччю статтей, есеїв, нарисів, рецензій, відгуків у році він працював у Українському Комітеті в Мюнхені - противників. Відзначаючися врожденою толерантністю
державній Військовій школі в Монтерсй у Каліфорнії. У журналах і часописах („Український Вісник", ,,УкраІнсь- Розенгаймерштрассе, а теж у таборі Мюнхен-Карль- й тактом, вінніколи не „виходить з себе", а дає перевагу
роках 1961-63 викладав у Сиракузькому університеті, кі вісті", „Наше життя", ,,Прометей", „Листи до сфельді. Від 1946 року досі він с член ЦК УРДП. В роках розсудкові й тим запобігає евентуальним конфліктам на
опісля в Ратгерському (1963-1968), у Джордж Вашінг- приятелів". „Молода Україна", „Свобода", „Амери- 1247-48 — член Підготовної Комісії для створення більшу скалю. Треба при цьому відмітити й подивляти
тонському (1968-1971), шоб „осісти" на постійне' в ка", „Народна Воля", „Мета" й багато інших. Тут Української Національної Ради, а після її заснування — його ,,сенсоф юма" - погідність
Центрально-Мічіганському університеті в 1971 році, де треба б згадати; шо чимало з цих і статтей підписано секретар Президії УНРади. Найвище становище в переходити крізь життьові Скилли йдуха, що допомога?
Харибди.
він і досі працює як звичайний професор в Департа- псевдонімами'. Михайло Степовий,' 'Брати Басараби, політичній ділянці осягнув проф. Степаненко в Ґ967рош,
меиті Модерних Мов. Попри різні літні курси в Микола Сварожич, Микос, Николай У гарті, М. Оринин, коли то став віцепрезидентом Уряду Української На- Проф. Степаненко глибоко релігійний, мас велике
Нстртиестерн, в Нюйоркському й інших університетах, вії М. Юркевич. Микола Антонович, Методій Домонтар і родної Республіки. прив'язання до української православної Церкви, хоч
від 1973, року включився в працю Українського Вільного інші. Не від речі буде теж згадати його видагійячу працю, ;uiAiyc й респектує інші віровизнання в ayd сучасного
Здавалося б, що така багатогранна діяльність проф. екуменізму. Приємно вражає кожного його знання й
Університету в Мюнхені, спочатку як професор-гість, овоч якоТ останньо чегІутжЬ видана”зб^мй поезій бл. п. Стспаненка не залишить йому часу на родинне, чи розуміння українських" церковно^релнійніїх традййШ,
опісля.як надзвичайний і,врешті, звичайний професор Миколи Ковальського ,,^і^юди”^Ню Йорк 1978. . товариське життя. Все ж він знаходить час і на особисті яарддног,о. фодкльрру ^Двін залюбки співає,, чи^цитує
української літератури. Одночасно з цим, він є в складі В науково-організаційній дідйниі проф. Слгепаяенко справи. Щасливо одружений з" панею Галиною Т”еодо^ пісні). Любить поезію,, музику, мистецтво. Коли Фран-
професорів Українського Технічно-Господарсьгого Ін- ВИЯВИВ себе неоднократно як добрий організатор, рівною він здійснює з нею ближчі Й дальші подорожі, ковий ідеал „Цілого чоловіка" обхоплює багато прик-
стптуту - УТП в Мюнхені (1973-1978). Одержавши в відданий патріот, невтомний промотор корисної справи. включно до минулорічної австралійської, шо з'єднала їм мет, то здається наш Ювіляр в більшості їх має й вповні
1977 ропі свою сабатикальну відпустку з Центрально-Мі- В короткій статті годі перелічити всі заслуги його в багато приятелів, чи скріпила давніші зв'язки. їхній син, заслуговує на почесну назву „цілої людини".
чісанського університету, він використав її для доброго цьому напрямі. Про його безкорисну допомогу, в Юрій є президентом Ради Гавернорів Асодіяції УкраІнсь-
діда: включився в початкову пралю Катедри Ук- організації КУА була вже мова. Коли в Мюнхені ких Адвокатів. Спільні інтереси подружжя Степаненків здоров'я, З нагоди 60-річчя треба Побажати йому кріпкого
раїнознавства в Австралії й з початком 1978 року відбув започатковано в УВУ „Мюнхенський проект", він зразу сил до праці, дальших успіхів і многнх-
в'яжуться з Конгресовою Бібліотекою у Вашінгтоні, в многих ЛІ-Р життя4 ^ - - ^ - " ' ^ ^ . Ї ? Г І Ь : Х Х Г Г ^ Я ^ Г . а
j -
4.264. І
СВОБОДА. ВІВТОРОК, 5-го ГРУДНЯ 1978

Виставка прозірок в Українському З МИСТЕЦТВА Пластова Станиця в Ню Йорку Відбувся бенкет в пошану
: Музеї відбула свої 30-ті Збори Лідії Савойки
Н ю Йорк. - У зв'язку з мовах і 40 прозірок з Крн-
Кераміка Володимира Королика
Тижнем Слов'янськоїКул ь- ннщ. г ренти спорту, пл. сен. Юрій
Ню Йорк - У неділю 19-
гури, що відбудеться у Н ю Мистецтво не було чуже сом бувають сині і червоні. го листопада ц.р. тридця- Головінський, пл. сен. Ро-
Йорку від 4 д о 10-го грудня, для Володимира Короли- Крім т о г о , мистеиь у де- тий раз відбулися Загальні ман Савицькиій і ст пл. Леся
в Українському Музеї, 203 ка. Він все своє, життя яких вазах вживає модуля- Збори Пластової Станиці в Ґной — референти коляди,
ЗАРІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ
2-га свеню, буде виставка перебував у мистецькій ат- ції поверхні при допомозі Ню Йорку. Цими зборами пл. сей. Таня Кейс - бібліо-
2^-ГО ВІДДІЛУ СУ А текар, ст. пл. Наталка Іван-
прозірок на 4 окремі теми: мосфері. Спершу це було втопленого піску, зміша- Пластова Станиця починає
Українські церкви", „ 0 6 - театральне мистецтво — ного з мармуровим nopo– своє тридцятріччя існуван- чук - референт хроніки, ст.
Філадельфія. - 20-ий
рядове печиво", „Рушнн- він був актором театру хом. Це дас контраст бі- ня і праці для добра украін- пл. Богдан Гошовський —
Відділ СУА ім. Олени Те-
ки" і „Писанки". Ця в н о Блаваиького - а від 15 лої шорсткої поверхні і ськоі молоді. Приємно бу- вільний член. Станчину Ра-
ліги в Філадельфії, відзна-
гавка буде тривати лише від років ие є кераміка, якою гладкої поверхні під кольс- До слухати звіту станичної ду очолив пл. сен. Роман
чить свій 30-річний Юві-
5-Ю грудня. займається і досі, хоча вже гювимн орнаментами. Рогожа а П членами є: пл.
пл. сен. Ірини Куровицькоі,
лей 10 грудня 1978 року, в
находиться у віці офіиійно- Так випало, шо ця вн- про це, що Станична Стар- сен. Дарія Бойдуник, пл.
Години відвідин Україн- год. 4-ій по пол., в napa–
го ,,відпочинку". У своїй ставка була сполучена з шина входить у цей ювілей- сен. Володимир Корнага,
ського Музею в тому тижні фіяльній залі церкви Х р и о
роботі на Лонг Аяленді він іншою виставкою маляро ний рік із успіхами і при- пл. сен. Роман Яцушко і пл.
будуть змінені - поширс- та Царя, при 17-ій і Каю-
продукує фаянсову керамі- тва, і тут була нагода пливом новацтва - це ж б о сен. Віра Дорожинська. Д о
ні: від вівтірка д о чствер- га вулицях.
ку з українськими народни- складу Станичної Старши-
р о з в а ж и т и в і д н о ш е н н я дає запоруку дальшої дії і
га (5-7 грудня) від 10:00 - Під час ювілейного прнй- ми мотивами.На своїй ви- прикладного д о „чистого" росту цього пластового бас- ни на найближчий рік на 25 Бандуристи зі Школи Кобзарського Мистецтва віта-
5:00, у п'ятницю (8 грудня) няття буде відзначено теж ставці, яка була відкрита в мистецтва. Глядачі могли тіону Пластова Станиця у осіб — рівно половина увій- ють п-і Лідію Савойку З Й успіхом, (Зліва): Бан-
від 11:00 - 7:00, с у б о т а і — 75-ліття Достойної Член- галерії ОМУА в Н ю Йорку спостерігати, шо добре ви- Ню Йорку своїм числом і шла старших пластунок і дурист іенон ьахір, лина Ctaxie^ Володимир Ста-,
неділя (9-Ю грудня) від 1.00 кн Відділу, інж. Лідії Бура- від 29-го жовтня д о 12-го конана мистецька ваза дає рівнем виховної праці сто- пластунів із таких, що ще хів, Лідія Савойка, Стефанія Ч о р н а , б а н д у р и с т
- 5:00. чинської, голови СФУЖО і листопада ц. p., показав не менше естетичне nepe– іть сьогодні й далі як одна із недавно були в рядах Олесь Фурда та Льоліта Фонегра - президент
В Українському Музеї почесної голови СУА. кількадесят ваз різної вс- живання, як картина на найкращих нині пластових юнацтва. Це найкращий д о -
можна ще оглянути дві вис- В мистецькій частині б е - Крайових Жіночих Ліг.
личнни і кілька орнамен- стіні. Також було очевид- станиць в ЗСА, - як ствер- каз, як ця молодь дорожить
тавки: І. „Традиційні Мо- руть участь: Марія Mypo– тальних тарілок. Форми не, шо абстрактне мнстец- див у своєму слові заступ- Пластом та як перебирає Ню Йорк. - Міжнарод- ючіі ІЙ подяку і признання
тиви в українській Вншив- вана, сопрано, солістки його ваз не імітують форм тво, яке не раз виглядає не ник голови КПС пл. сен. І. від старших відповідальні нни Жіночий Католицький за посвяту і гуманність і
аі і Тканинах", на якій с Опер. Комп. „Савоя", про- с т а р а н н и х трипільських на місці, коли виставлене Сохан. Пл. сен. В. Корнага обов'язки, та тим дає запо- Комітет, 12-го листопада старання, Цюб справу кож-
виставлені 18 строїв з різ- фесор Наталія Котович, або грецьких ваз, тільки д о як самостійна картина а б о складаючи в імені Станич- руку тяглости праці. ц. p., тут в Еспанському нОг,о тут прнбувшої о емії
них частин України і 2. внс- акомпаньямент, Клявдія них менше або більше скульптура, має свій нату- ноі Ради звіт із перевірки Культурному Ц е н т р і , ранта поладнати якнайкра
Тридцятими Зборами
тавка: „Н нкифор з Криниці, Гош, акторка, читатиме гу- зближуються. Зате орна- ральний вжиток як орна- праці Станичної Старшини, Пластової Станиці прова- влаштував величавий бен- ше.
Майстер Наївного Мистсц- мореску пера Стефанії К о - ментй на вазах зроблені на м е н т на індустріяльних підкреслив із признанням кет із мистецькою nporpa– Два бандуристи із Шко-
див пл. сен. д-р Ярослав
тва". На виставці показано хановської, і хор Юнго Від- підставі давніх українських предметах. мою, шоб вшанувати уряд- ли Кобзарською MHCTCIII–
Падох, а секретарювала пл.
старання станичної та її
50 його творів та літера- ділу СУА ім. Лесі Україн- народних мотивів, головно ничку еміграційного бюра ва, які прийшли з батьками
Це не була одна з тих найближчих співробітників сен. Ольга Кузьмович. На
тура п р о н ь о г о в різних кн. трипільських. Виконані зі виставок, на яких ми зна- вдержати виховну працю в зборах був присутній як п-і Лідію Савойку. зворушили своєю грою п-і
' nwт:іпаиціжч ч Д'" т' шц^шьвшштл смаком і каліграфічною ходнмо тільки проби і шу- Ню Йорку на якнайкращо гість пл. сен. П. Саварин з За невтомну працю на 4ію. Появішося багато ре-
преиизією, ці орнаменти кання. Ми бачили естетич- му рівні. далекого Едмонтону, який становнші урялнички еміг- TiojJTcpiB, JfKi її фотографу;
мають абстрактний харак- но і солідно виконане при- виголосив привіт та декіль-
Присутні на Зборах, після раиійного бюра і католиць- в”али, п е р е п р о в а д ж у в а л и

1
' тер, з деякими додатками кладне м и с т е ц т в о , яке короткої дискусії, оплеска- ка критичних завваг, порів- кої організації, в присут- інтерв'ю та отримували
1 - ІВВЗ рослинних тваринних мо- нюючи успіхи Пластової ності її директорів і ви- від неї автографи. Настугі-
трапляється не так часто в ми признали абсолюторію
тивів. На тлі білого фа- нашій машиновій добі. уступаючій Станичній Станиці в Едмонтоні д о соких урядовців, відзначо ного дня американська пре-
N янсу переважають кольори праці куди більшої числом
Старшині на чолі із пл. сен. но п-і Л. Савойку золо- са відзначила цю унікальну
- брунатні,зелені і чорні,ча- Пластової Станиці в Н ю тою грамотою, висловлю- подію.
'" Любо мир Кузьма Іриною Куровицькою і та-
Г”„ „ . -', Йорку. Серед присутніх бу-
кими ж оплесками прийня-
Головний Екзекутивний Комітет ла також новообрана голо-.
- то пропозицію голови Но- ПОДЯКА
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ ва кружка Пластприяту п-і
мінаційної комічії на склад В першу річницю смертн
Ірина Цегельська та пред-
СССР намагається збільшити Станичної Старшини на рік
ставник Пластової Фун-
1978779. Д о складу цього бл. п. проф. д-ра
Окружний Комітет Відділів УНС Метрополії Ню Норку продукцію товарів першої потреби даціі п. Михайло Савиць-
увійшли: пл. сен. Ірина Ку-
кий, які з уряду входять д о
іапрошус
ровицька - станична, пл.
Станичної Старшини.
сен. Орест Кебало, Ольга
МИХАЙЛА МИХАЙЛОВИЧА
Москва. — Після кілька- ставлять питання: чому са- Кузьмович і Дмитро Koco– Номінаційна комісія на
разових критичних завваг,
з якими, д о речі, висту-
ме тепер Байбаков призна- вич — заступники станич- 30-ті Збори працювала в
складі: пл. сен. В. Процик -
НЕСІНА
сться до неуспіхів, якшо ноі, пл. сен. Оксана Козак відбулися в церкві Заупокійні Служби Божі
пав навіть сам генеральний вони вже існують від ро- — кошоваи, пл. сен. Дмитро голова, пл. сен. Оксана Ло- з Панахидами.
ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ секретар ЦК КПСС і го-
лова Президії Верховної
ків. Наприклад, американ- Косовнч - кошовий, ст. пл. бачевська, пані Г. Гошов-
Сердечно дякую Друзям Покійного: Антоніні та
ські статистичні дані вка- Марта Кузьмович - корес- ська, ст. пл. Марта Біскуп,
Ради, СССР Леонід зують, що продуктивність понденційний секретар, ст. ст. пл. Р. Декайло і ст. пл. 1. Леонідові Гусак, Михайлові Свливоноаі з родиною,
І. Брежнєв, про критичне сільськогосподарських т о - пл. Ліда Семущак — про- Магун, - члени. родині Анатолія Білоцерківського, родині Андрія
становище в галузі вироб- варів в СССР систематич- токулярний секретар, пл. Повні звіти Станичної Чеснійшого, родині Наді ЗубчнпськоІ та родині Івана
89-РІЧЧЯ ЩОДЕННИКА „СВОБОДА" ництва товарів першої пот- Кошмана м організацію Панахид в їхніх Церквах Ню
но сповільнюється і під те- сен. Володимир Сафіян — Старшини на 30-ті збори
tf-РГЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЕВИКА" і ребн, д о яких зараховують- перішню пору навіть немає скарбник, ст. пл. Марія Мо- видано, як звичайно, окре- Джерзі, Арізоні, Канаді.
lS-РІЧЧЯ ДИТЯЧОГО ЖУРНАЛУ ,ДВСВЛКА' ся також харчові продук- мови про досягнення на- тиль — референт вишколу, мим звітовим листком, Велике Спасибі прот. о. Володимирові Базилевському
ти, Рада Міністрів nporo– мічених плянів 10-ої п'яти- ст. пл. Оксана Ярема — ре- який в тому році появився та диригентові проф. В. Завітневнчеві з Хором за чудово
який відбудеться лосила і запропонувала д о річкн. Політичні комента- ферент таборів, пані Сте- із мистецькою обкладин- переведену Службу Божу з Панахидою в катедрі св.
з а т в е р д ж е н н я Верховній тори, враховуючи зміни, фанія Косович - референт кою, що її виготовила член- Володимира в Ню Йорку.
а СУБОТУ, 16-го ГРУДНЯ 1978 р. Раді, яка якраз тепер від- які пройшли останньо в господарки, ст. пл. Маруся ка Пластприяту, п-і Рома Велике Спасибі настоятелеві церкви ев. Андрія а С.
бувас свою сесію, новий Кремлі, догадуються, шо Фсдорців — референт пл. Бабюк-Гайні. Бавнд Бруку, прот. о. Франкові Істочинові та прот. о.
in the Terrace Room - Hotel Rooeeveit плян значного збільшення ,,сповідь" Байбакова має журналів, пл. сен. Евстахія Василеві ГІокотилові за Заупокійну Служба а Панахидою а
в 1979 році продукції т о - політичний характер і за Гойдиш — референт імпрез, взвавввивввпваввввАавві Це ркві-Па маятнику і на могилі Покійного. Також щиро
Madison Avenue at 46th Street, N.Y.C.
варів широкого вжитку. сповільнення продукції то- пл. сен. Ніна Самокіш - рс- дякую студентові Духовної Семінарії в Бавнд Бруку.
— Ювілейні промови і концертова програма — Ніколай К. Байбаков, варів широкого вжитку по- ферент преси украіномов- Вступайте І Андрієві Немержиоькому за співи ПІД час Служби.
Погаток о год. 7.-00 ве:ора голова плянувальної комі- летнть чиясь голова, ш о б ної, ст. пл. Павло Чарський т Сердечно дякую дорогій Пані-Матці Любі Фалько за
сії в Раді Міністрів, при- рятувати престиж Брежнє- — референт преси англо- квіти та за організацію Служби Божої в Бавнд Бруку.
Одяг ввгірній Даток: 115.00 знався у виступі перед Bep– ва, який обіцяв населен- мовної, ст. пл. Марта Лопа- в члени І Сердечно дякую дорогим Друзми: ізндорі Петрояній
Зголошення на бенгст слати: ховною Радою, шо уряд не ню краше життя, більше тинська — референт органі- т Косач-Борнсовій, П доні Олесі, Вікторії та Кості Сінкевич
та Любі Дражеаській за активну участь та моральну
FL1S ft LOZYNSKYJ. PC.
98 Second Avenue, New York. NY. 10003
зміг досягнути намічених
цілей у багатьох галузях
продуктів, піднесення ЯКОС- зації, dr. пл. Віра Чума і ст.
тн продуктів тошо. пл. Орест Кизик - рефе-
УНСоюзу! І
підтримку в ці сумні, для мене, часи.
господарського життя; Нарешті, щиро дякую всім Друзям і Знайомим
штЩіШтІЇїлщШшФшшшнішн ть а иоиии рл зменшилося у порівнянні з Леоніл Брежнєв, висту- Покійного, які прийняли участь в Заупокійних Службах, а
минулим роком видобуван- паючи в понеділок, 27-го також всій Українській Громаді, яка в Інших Церквах
ЗЙС мас one one DOC молилась за душу Покійного.
ня нафтової ропи, вугілля й листопада ц. p., на сесії У ПЕРШУ РІЧНИЦЮ НЕВІДЖАЛУВАНОТ ВТРАТИ
інших сирівців і тому треба Ц е н т р а л ь н о г о К о м і т е т у нашої Найдорожчої ТЕТИ Дружина - ОЛЕНА НЕСІНА
СПИСОК
Добродіїв, Жертводавців, які вже готівкою вплятнли свої докласти всіх старань, шоб КПСС, вже обвинувачував
датки чи безвідсоткові позики на розбудову Спортового цей видобуток підвищити у Байбакова і його пляну- бл. П.
Центру „Тризуб" наступному році. Він відмі- вальну комісію та деякі
тив, шо видобування при- інші міністерства, які тісно МИРОСЛАВИ ТВОРИДЛО
Петришнн М. - д о л , 1500; р'одних сирівців т р е б а пов'язані з продукцією то-
ПОДЯКА
по 1000 дол. - Кухтнн Я„ Манько В., о. Канаван М., Сірий з ДОМБЧЕВСЬКИХ З волі Всевишш го, несподівано, відійшов у Вічність
збільшити з 4 , 5 д о 5,7 від- варів широкого вжитку, за
Б., Козак Я., Сеульський О., Мазурок С , Рогач А., що відійшла у Вічність на 92-му році життя у Львові, 29-го жовтня 1978 року в Авгсбурзі, Німеччина
сотка, шоб можна було н е д о д е р ж а н н я о б і ц я н о к ,
Українська Щадннця; складають по 25 00 доларів на Гарвард -
по 500 дол. - Скіра І., Качай Я., Гарматій Г.. Новаків-
здійснити пляни п'ятиріч- шо дуже шкодить не тіль-
ки, яка кінчається в 1980 кн економіці Совєтського д-р ІЛЯРІЙ ДОМБЧЕВСЬКИЙ бл. п. д-р мед.
ський P.. КурилецьТ.. Беднаський P., Гись М.. Процнк році. Деякі ціни, на думку Союзу, але також підриває мгр РОМАН ДОМБЧЕВСЬКИЙ
П. Бороляк 1.. Іськів С. Сохор О.. Варварюк Н.. Вой-
тович М., Тхорів П,. Сеннк Б. X.. Федорович А„
Байбакова, ледве чи престиж народу д о плянів
вдасться осягнути, б о лег- уряду. Для прикладу Бреж-
ІВАН МРИЦ
УНСоюз, Коженьовський В., Куліш А., Новоженюк ка й харчова. промисловос- нсв навів два випадки по- народжений 12-го серпня 1906 р. в Тернополі, Галичина, в
С І Мізак Б., „Провидінні" Центр.. Сарахман P., ті в багатьох республіках б у д о в н і н л у с т р і я л ь н и х родині проф. Теофіля та СвгенЛз Черевків Мрнц. Медичні
Відділ УККА - Філадельфія; не зуміли досі випродуку- комплексів в місцевості студії покінчив у Львові та працював до війни у львівських
по 250дол. - Павлічка І., Кульчицмеий Б.. Білик О . Сав-
чак Ю.. ОрлецькиЙ 3.. Лучин О.. Пазуняк P. Н.. Бо-
рецький О.. Гнип М„ Кожекьовський М.. Харина Д-,
ватн настільки т о в а р і в , Находка, о і н н з яких вже
шоб ними можна було за- будується 12, а інший 17
безпечити населення згідно років. Такий темп будови,
1г шпиталях та клініках. Емігрував до Німеччини, де був
лікарем у переселенчих таборах, в Українській Харитатив-
но-МедичніЙ Службі в Мюнхені, а згодом у міському
Ділимося пресумною вісткою
СУМА - Філадельфія, Гаврась О.. Яримоанч 3., Xpo– з ранішими плянами. Це, на думку Брежнєва, дуже шпиталі в Вунзідль, Баварія. Тут працював 2Є літ, аж до
з Рідними, Приятелями та Українською Громадою,
мяк М.. Лоза Е., Попик М.. Тарнавський П., Кічута М.. на думку совєтського пля- сповільняє продукцію ЯК- переходу 1977 р. на емеритуру, В тоді пересклився до Авгс-
що в п'ятницю, 24-го листопада 1978 р. у St Bonifacx
Заїка Л.. Клим П.. Капій М.. Братський Союз Центр., новика, зумовлене невідпо- раз тих товарів, на які бург-у^Визначний спортовець Карпатсько-Леіцетарської о
шпиталі у Вінніпегу. Канада, після короткої, тяжкої
Братський Союз Окр„ Утриско М.. Гевко P., Церков- відним розміщенням фон- чекає населення. Клюбу ульвові, член пластового куреня „Лісові Чорти",
недуги, відійшла у Вічність
на Крам., Кредитова Кооп. „Самопоміч". Маслій М.. дів, недостачею капіталов- член Українського Лікарського Товариства та інших
Пляни уряду напевно наша Найдорожча ДРУЖИНА, МАМА і БАБУСЯ
Аинюк Б.. Чижович І.. Колибабюк Г.. Татарський А., кладень у цю галузь ін- громадських установ. У п'ятницю, 3-го листопада 1978 p.,
Яцкевич Л.. СловатмнськиЙ В.. Рибчук В., Павлюх Б.. дустрії республіканськими будуть прийняті Верхов- бл. п. численна громада Приятелів, Пластових Друзів та
,Сапггмй М.. Качанюк М.. Лесюк О., Коцюбайло В., міністерствами і ,,занед- ною Радою СССР, — ка- Знайомих відпровадила пок. д-ра Івана Мрица на Вічний
Васюрка І.. Кравчук Я., о. шамб. Федорович М., Ганас жуть західні спостерігачі, Відпочинок нв цвинтар „Крігсгабер" в Авгсбурзі.
0 . . Яцкевич Т.. Хор „ПрометеЙ", Мисак О., Т-во
Інженерів Філ., Швед О.. Петрика Д., Левицький Р.
баннями на місцях".
— але дуже мала надія на
Деякі західні спеиіялісти покрашення ситуації.
АГАФІЯ БАРВІНСЬКА Родина та Приятелі Покійного почуваються до
обов'язку подякувати Всечеснішим Отцям - о. дек. монс.
сен.. Гальчук В.. Артимишин Б., Борецький М., Голо- (з дому ЗАРУЦЬКА) В. Ту рковндові та о. проф. д-рові 1. Гриньохові за величаве
вай Н.. Прокопович С . Сімків В.. Зибликевич Е.. Ро- г проживши 79 років переведенна похоронних обрядів та за глибокі змістом та
маняк Л.. Лисий 1.. Н.-Н.. Савчак P.; 'л повні розряди прощальні слова. ВІД Пласту та від „Лісових
по 350 дол. — о. мітр. М. Харина; Похоронні обряди почалися 27-го листопада 1978 р. Чортів" прощали пл. сеніори - Ігор Зубенко та Іван
ПОДЯКА ПАНАХИДОЮ в українській католицькій катедрі св. Керестіль. Особлива вдячність належиться Приятелям та
по 300 дол. - Данилюк В.;
Управа Товариства „Рідна Школа" в Німеччині складає Володимира і Ольги, куди перевезено тіло Покійної з по- Сусідам Покійного, які часто помагали Йому, та
по 200 дол. - Федорійчук Я., Коновал А., М. С. Лужець- сердечну подяку П. Т. Жертводавцям і Денверу, які склала хоронного заведення Корбяна; 28-го листопада в катедрі перебрали на себе обов'язок зайнятися похороном і
киЙ Б.; свої щедрі пожертва на Фонд Українського Інтернату була відслужена Заупокійна Служба Божа, після чого
по 100 дол. - Кундиревич С . Данківський І., Кнігннцьхий налалнання багатьох спраа. Зокрема треба підкреслити
у Мюнхені, а саме: Тлінні Останки Покійної похоронено на українському щиру відданість і дружбу з ПОКІЙНИМ Вп. пані Галині
В., Долинський Г.. Лазор О., Цюпак М., „Чорномор- Е. Галушак (ібірщик) 570.00; М. Фсиі 100.00; по цвинтарі Всіх Святих у Вінніпегу, Канада.
ська Січ". Сачко Т., Бохна М.. Яримоанч Я.. Плахта Хоміцькоі, д-ра Ярослава Ковалика і п. Богдана
50.00: А. Феш, М. Бозьо; 40.00 - п. Мочгові; по 20.00 - О. і Про молитви за Душу Покійної просять Приятелів і Рогужннського. , ” -
В.. Яшишнн Д.. „Наша Українська Школа". Романів A. БнЙмуг, П. і С. Романншин. М. і О. Чслюк, С. Кратюк. Знайомих сповнені смутком: На свіжій могилі складено багато вінків м. і. від
В., ОДВУ Центр., Лазор О.. Німилович О.. Леськів М.. B. Губицьгий, М. і 1. Кальба; по 15.00: Е. і Т. Фсдак. О.
о. Липни П.. Біланюк О., Цісик 1 . Кузевнч М.. „Чере- муж - ОСИП Української Громади в Авгсбурзі, від Вп. пані Г.
Колтунюг; по 10.00: Е. Кравчук. М. Карабнн. О. Завадович. син - д-р ЯРОСЛАВ з дружиною Хоміцькоі, д-ра Я. Ковалика, п. Б. Рогужннського, родини
мош". ООЧСУ Філ., ОДВУ Філ.. Наганда Г.; О. Кривоніс. В. Челюк. п. Гончарський. М. Федорів. М.
по 150 дол. - Гаврилів А.; 130 дол. - Федоричук Д.. о. Ба- МАРІЄЮ та дітьми ЛАРИСОЮ, Дзядек, в. І. Віпплер, від Співпрацівників шпнталя в
Антоненю. В. і О. Хадай. П. Лаб'як. А. Івашко. М. , ІГОРЕМ, МАРТОЮ Вунзідль, та китицю червоних троянд від „Лісових Чор-
риляк Т. - 100 дол.; Кметюк. Б. і М. Фіглюс. Л. Колтунюг. С. Стебельська. п.
по 50 дол. - Пришляк М.,Савчук І.. Сохецький М.. Береж- і ХРИСТИНОЮ тів". Під час гостини після похорону подякував усім за
Макольондра, Е. Васнлина. В. Медве'цька, М. Вензівська. віддання останньої прислуги Покійному - в імені Родини
ницькнй О.. ПендзеЙ С . Максимович P., Гарачук 1.. донька - ЕВСТАХІЯ з мужем
М. Тнхонюк, М. Рушицький. В. і Н. Винннч, К. - інж. Михайло Пежанський, шо прибув з дружиною
Зубаль Я. - 80 дол.; д-ром ДМИТРОМ ШТОГРИНОМ
Кропив'янський; по 5.00: Ю. Сластьон, М. Мицканюк. Е. Любомирою, сестрою Покійного з Ню Йорку.
по 25 дол. - У HP. Луценко К . Циган В.. Гунчак Т. - і дітьми БОГДАРЕМ
Канюг, о. Діятелович. С. Орищнн. М. Добровольський. Б. Ня добрий спогад про Покійного т а з виявом щирої
30 дол. І ЛЮДОСЛАВОЮ
Винар, п. Майгутяк; п. Левченко - 3.00; Ф. Гнойовий - вдячности -
') -ВСІМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ ВЕЛИКЕ СПАСИБІ та Рідні в Алберті. ЗСА, Україні
100 лол.
зос
и nih
one otte
т tarn рос кЛ ^^^ й Польщі ^^^^^-^-^^^^^ ^^^^^^ Родина

ajiftaaopoopbg8borit)c^g^ З^ьКдьдОООіЖ
ОТ?
Субота, 9 грудня 1978 p., год. 7-мя шеч.
Hunter College, New York City
(68-ма вул.. між Lexington і Park Ave.) .
Об'єднаний Комітет Українсько-Американськнх Організацій м. Ню Йорку
запрошує Громадянство до участи у
ВИКОНА
Хор „ДУМКА" під дир. С. КОМІРНОГО
„МОЛОДА ДУМКА" під дир. С. КОС1ВА і
і
Гостинний виступ АНДРІЯ ДОБРЯНСЬКОГО. бас
Квитки в ціні UM, S4.W і S3.00 Метрополітальна Опера
Арка, Еко, Страва 1 при касі.
—ИИИИИИьіИИ^^УаУ,
ВЕЛИКОМУ КОНЦЕРТІ КОЛЯДОК і ЩЕДРІВОК
ЬіаяЩвШШОЙЩяйОВ^ osssooacKsxsK
і

-
4 СВОБОДА, ВІВТОРОК. 5-го Г Р У Д Н Я 1978 4.264.

Святопокровська парафія Подарунок з Детройту З діяльности Карпатського Союзу Мистецькі успіхи Василя Панчака
в Клівленді відзначить ювілей Гарвардській Бібліотеці в Ню Йорку
свого п'ятиріччя Нілом urt український рсніян Р е в ' ю " і 1931 року,
Карпатський С о ю з у Ню Шандора. що іменування
Йорку 2 1 - г о жовтня ц.р. генерала Л. Прхали мініст-
Клівленд. Огайо. ПІД редк) почнеться Ювілей- громадський діяч у Дет- ,,Політичні в'язні в Поль- відзначив 40-річчя Фсдсра- ром Карпатської України в
гаслом ..П'ятнадцять років мніі Бенкет із о ф і ц і й н о ю ройті інж. Ярослав Bapn– ші" та інші дуже цінні тивної Державности Kap– січні 1939 року мало далеко-
імагань за Помісність і Па- частиною і мистецькою ио.іа. 2"-го жовтня а. р. лжерела про Україну, Чо- патської України святочни- сяглі політичні комбінації.
гріярхат Української Ка- про! рамою. перелав оібліотеку двох ус- тнри числа журналу „ П р о - ми сходинами, що їх від- Початком лютого 1939 ро-
голицькоі Церкви" тра- ІЗ нагоди Ювілею Свя- ганов, Організації Держав- б о е м " , шо вихрлив у.Пра- крив секретар Союзу інж. ку прислала Польща д о
диціііна парафія Покрова тонокровської Парафії поя- ного Відродження України іі в 1939-му році, „ З в і т " з М. Шпонтак, попросивши Праги двох своїх емісарів
Пресвятої Богородиці, яку внгься ювілейне число (ОДВУ) і Української Мічі- діяльності! ,,Маслосоюзу" д о молитви о. Володимира - інж. Славінського та інж.
теля довгорічних заходів квартальника ,.Парафіяль- ганської Ліги пля Гарвар- в Стрию за 1932 рік, перше Базилсвського. Після мо- Степсвського "- на строго
мирян, засновано тут у 1973 ні ВІСТІ", де поміщена буле лської Бібліотеки. Це лаль- число „Народного Сло- литви переведено хвилину довірочні переговори з уря-
рош іа благословенням парафіяльна хроніка й від- шиГі луже гарний здобуток ва", Піттсбург з 1914-го мовчанки для вшанування дом прем'єра центрального
Блажен ншюго Патріярха мічені б у д у т ь важливіші і І герен) Мстроноліталь- року, яке справді с рари- сл. п. президента Карпат- уряду Берана в справі полі-
Йосифа в лнях 9-10груд- полії ( життя, праці н роз- НОІ О І І С і р о Й т у , ЛЛЯ ІЮПОВ- тстом! С „Звіти" з діяль- ської України о. д-ра Авгус- тичного й військового
ня ІІ р врочисто відзна- булови парафії, яка. не зва- кення Україніки в Гарвар- ности УНО за роки 1965- тнна В о л о ш и н а , лицарів альянсу Ч е х о с л о в а ц ь к о -
чатнме п'ятиріччя першої жаючн на різні трудноті, за іськом) s ніверсіїтетї. 69, „Вісник Українського Карпатської Січі та всіх п о л ь с ь к о г о , при якім би
нілправи Святої Літургії в час свого п'ятирічного іс- З упікагів, які придбано Робітничого Універси- тих, шо впали в боротьбі за Карпатська Україна мала
цій Патріяршій парафії, що нування придбала просто- в цьому подарунку можна гету", Прага, з 1928-го волю та права своєї Бать- бути передана Польщі. В
її ВІДСЛУЖИВ перший її нас- p^. 35-акрову посілість у року і а багато інших. Всіх ківідини-Срібної Зсмлі-Кар- цих розмовах брали участь
наша і и ,,МІСІОНар", пов-
гоятсль, бл. п. о. крил. Ми- Пармі. здвигнула на ній ра юм видань тисяча двад- патської України. Приві- міністер д-р Гавелка та
ниіі річник із 1912-го року,
ісола Павлишнн. будівлі Святопокровського пягь п'ять. тавши відтак між присутні- шість генералів армії. Та-
який лруковано в Жовкві, а
Святопокровська napa– Парафіяльного Осередку ми міністра Карпатської ким чином Карпатська Ук-
видавали його огні Васи-
фія, на чолі ЗІ своїм rene– вартости півтори мільйона України Ю. Ревая, шефа раїна, як носій української
ліяни. Комплект журналів Треба бути вдячним зга-
рішнім отцем настоятелем долярів, а тепер готується тіреси й пропаганди д-ра В. державности мала бути лік-
..Нова Громада", вила- ланим організаціям, а зок-
проф. д-ром Іваном Тнляв- до здвигнення величавого К о м а р и н с ь к о г о та пред- в і д о в а н а . н а т о м і с т ь вій-
ваниЛ у Празі, віл 1922-го рема інж. Вариводі за таке
ським. святкуватиме цей храму Святої Покрови. ставника уряду у Празі д-ра ськова ситуація Польщі
рок) по 1928-го року, з чого високе та ідейне зрозумін- скріплена, бо чехи мали їй
свій Ювілей за таким по- При Святоиокровській иа- В. Шандора, інж. М. Шпон-
два перші річники були ня ваги справи українських передати свою зброю. Рів-
рялком: у суботу, 9-го грул- рафії діють: Сестрнитво так у короткому вступному
вже рідкісними п'ятдесяті, сі у лій. шо передали ці ви- слові підкреслив патріотич- нож мав бути ліквідований
ня п р у Святопокровсько- Покрова Пресвятої Бого- років і ом) в самому ви- ,іання лля тих, які будуть ний та націоналістичний самостійницьких рух сло-
му храмі відправлена буде о ролипі. Братство св. Юрія павиїштві, яке видавало справді іх оберігати і ко- дух синів та дочок Срібної ваків, який в той час вже був
і о і 5-ій по полудні Велика Переможця і Братство Мо- ГОЙ журнал. У ні катом ше ристуватися ними і не бу- Землі, які словом та ділом досить голосний. Наступ
Вечірня з литісю. О год. 7-ій лолі св Архнстратига Ми- м о ж н а назвати журнал дуть іаймати місця на по- Гітлера на Прагу і дальший
доказали, що Карпатська
вечора, в авлиторії Свято- хаїла. хор церкви Святої ..Мата Спілка" ч. 6 за лицях в українському домі. розвиток подій перешкодив
Україна чи т.зв. Підкарпат-
покровського Оссрелку по- Покрови під кер. 3. Панчи- 1925-llfl рік. т о появлявся у Це приклад лля тих, в яких ська Русь, хоче жити в сд- з дійсненню цього пляну, д о
чнегься Ювілейний Кон- інин. Жіночий Вокальний Праіі. ( в пій збірні та- неладом лежать українські ності з цілим українським переведення якого власне
иерт. у програмі якого вис- Ансамбль ім. Миколи Ле- кож багато цікавих кален- пінні видання; документи, народом у власній україн- був повірений генерал
туплять: Мистецькі Ансам- онтовича під кер. Віри Кон- ларіи іі давніх часів та архіви і ніхто ними не ко- ській державі. Прхал.
блі СУМ із Т о р о н т а піл іратенко-Настюк та чоло- книг, які походять із KHH- ристусться або й зовсім і Д о п о в і д ь п р о п о д і ї та
бату гою мгра Василя Kap– вічиіі ансамбль ,,Боян" під гарських кіосків, якими ві- ніхто про них нічого не людей, які довели Срібну
лапіа. гріо ..Незабулькн" з диригуванням д-ра Дмитра Відтак прелегент з у п и -
да їй ігадані організації, ІІІ,К , Землю д о історичних днів 8- нився на конечності нашої
братньої парафії свв. Воло- Павлншина. Святопокров- між ними ЛЄЯІСІ подвійні, Ця бібліотека порялку- го-11-го жовтня 1938, а по- систематичної політичної
лимира й Ольги з Чікаго. ська парафія вилас шотиж- іяо В свою чергу уможли- ( гься і знаходиться тепер у тім 14-го-15-го березня у праці на міжнародному те- „Портрет", образ Василя Панчака
піл кер О. Плешкевич і в нсвий недільний бюлетень і В11ГЬ ВИМІНІ з іншими біб- мене і жле своєї черги на 1939 роках, виголосив д-р рені, який є для нас під
супроводі иіяністкн Наді квартальній ,.Парафіяль- ліртеками тут чи в інших перевезення до Кембріджу, Вінкентій Шандор, який сучасну пору дуже важли-
Савнн. як теж МЄЦЦО- соп- ні Вісті" Тимчасовий храм і країнах, які іберігають ук- основно розглянув справу Василь Пличак заслуго- краєвиди чи композиції та
Массачуссгс. вим, одначе нами самими
рано Христина Липецька. з Святопокровський Парафі- раїніку. С рідкісні видання відорвання Пряшівшини найбільше занедбаний. За вус на щире признання і все ше експериментує. Його
Детройту. я.іьний Осередок посвятив в англійській мові, як ,,Юк- від Карпатської України в приклад дав випадок з часів навіть п о д и в . Манячи 80 першорядне знання рисунку
Михайло Бажанський
У неділю, 10-го грудня, о Блаженніший Патріярх Йо- 1919 році міністром д-ром й о г о праці в О б ' є д н а н и х років із добрим гачком все помітне в його образах з
гол 1 1-ій ранку, в Свято- енф у Празннк Святої Пок- ЮФОФФФФФОФФФФОФФшшш Б с н е ш е м . В і д д і л и в її від Націях, де можна би зиска- ще малює, виставляє свої архітектурною тематикою,
покровському храмі. від- рови. 14-го жовтня 1976 Карпатської України Бе- ти собі прихильників. На твори перед українською і д о якої залюбки вертається.
служена буде Соборна Свя- року, при великому здвизі неш підступним способом, його думку це є наразі сди- чужинецькою публікою та Не и о г о р о д ж у с українсь-
Спеїфиьні знижки Тел.(212)441-24І9 кою народною тематикою,
та Літургія, а о год. 2-ій по парафіян, прихожан і roc– бо вже в лютому 1919 р. у ний чинник, почерез який має щораз нові успіхи. Ва-
для нолонабугітх домів (212)849-2731 як ..Жнива". Хоровід". ,.Ta–
полудні, в бенкетовій залі гей. своїм меморіялі Мировій ми би могли впливати на силь Панчак - один із nio–
Святопокровського Oc.'– Конференції подав; шо схід- вдержання територіяльно- нерів українського образо- нок". В образі „Кошиківка"
Н. Н. цілком відбігає від реаліз-
КОНТРАКТОР ній кордон Словаччини с на
ріці Уж, хоча не мав ніякого
го статусу на випадок яких-
б у д ь політичних з м і н на
творчого мистецтва в ЗСА.
має поважну високу фахову му: тло. три дівчата і м'яч -
^ X X ^ W W W X ^ W M ^ O ^ ^ W W f W ^ W ^ ^ ^ X W X W W ^ і ВИКОНУЄ РІЗНІ РОБОТИ, ТАКІ ЯК: найновіші кухні, права встановляти кордо- Сході. Д-р Шандор підкрес- освіту. Він студіював мнс- все робить враження цілком
лазннчкн, електричні, гідравлічні, каналізація, налрава ни, і то т и м б і л ь ш е , щ о лнв, що мусимо собі здава- тецтво у Карнсджі-Інститу- ..модерного" експерименту.
UKRAINIANS IN PENNSYLVANIA дахів, центральне огрівання, бетонові, викінчування пнв- Делегація Центральної ти справу з того, що всі ті, у ,.Нешенсл Акедемі оф У музеї в Нюарку. в зга-
A CONTC:gUTlON Ю ІНЕ CtOWTH Of THE СОИНОЯВШТН нниь і всі інші роботи зв'язані з викінченням домів. Руської Народної Ради з наші „добрі" сусіди мають Дізайн" в Ню Йорку і в даній галерії Д у н к а н а . в
У ж г о р о д у п е р е д а л а своє свої армії, які легко змінять „Акедемі оф Файн Артс" у Католицькому університеті
Рий ІЬОО ІЬчПйоиой) Я 00 ivcltwuncj) , рішення про приєднання на національні, а ми, ук- Філядельфії. Брав участь у в Римі; знаходяться його
PoWif Jnd ^чгх)І.п( JO ?S
Urw Jf!tn .(ч-Crrf, i'–: 5Л UK Ui
ANTHONY RUDOLPH LORENC краю д о Чехо-Словаччини раїнці, тієї можливости зра- д е с я т к а х колективних та образи, не рахуючи ири-
8 4 - 5 2 86th Avenue Woodhaven, N.Y. 1 1 4 2 1 щойно в травні 1919 року. зу мати не будемо і тому власних індивідуальних ватних збірок.
SVOBODA BOOKSTORE Бенеш це зробив на власну прелегент уважає наше за- виставках. Востаннє - від Василь Панчак заслуго-
ІМ MoatfoMO Sttttl Л'ИТ City П 1 071u. руку і на поданій ним мапі недбання міжнародним по- половини липня д о кінця вус на пошану ще н як лю-
W w W l W W f O N K W W W W ^ W W W ^ W W l W W M W W l l ' д о Мирової Конференції літйчним світом національ- серпня ц.р. виставив був дина: скромний, привітний,
північну частину Пряшів- ним гріхом. коло 80 образів - самі олії з великим зрозумінням для
щини, саме тут де жиють - в „Ерпф Кетскілл Калче- потреби професійної opra–
компактно русини-українці, Д о п о в і д ь була н а д з в и - лер Сснтер. Інк." в Арквілі в нізації та громадської пра-
означив ,.чехословаками", чайно цікава, багата на істо- стейті Ню Йорку. де мав ці. Тому, коли зайти будь-

Who'd want to подібно як і південну час- ричні факти та глибокі дум- поважний моральний і ма- коли д о домівки Об'сднан-
тинуї. заселену в той час ки, над якими варта задума- теріяльний у с п і х . Від га- ня мистців-українців Амс-
переважно мадярами. На- тися та над ними попрацю- лерії Лігоа-Яункан на 72-ііі рнки в Ню Йорку. то -
томість полишив Бенеш у вати. вулиці в Ню Йорку отримав поруч голови тісї oprani–
Мадярщині наші території, Після доповіді п-на Оль- недавно листа, в якому по-

invest in a
зації Михайла Черешньов-
заселені р у с и н а м и - г р е к о - га Шкафаровська продекля- відомляють його, що ..під ського - найчастіиіс мож-
католиками, які були на- мувала вірш Зореслава час Вашої виставки у Пари- на знайти там двох мнетців
сильно змадяризовані уря- „Спомин" та Олеся „І ще жі в лйпні-серпні у галерії - Богдана Савчука і Ва-
д о м Мадярщини у Х1Х віці. досі". Раймонд-Дункан у Парижі, силя Панчака...
Доповідач відтак зупи- На закінчення голова голови й директори кількох

revolutionaries? нився над фінансовою проб- Карпатського Союзу д-р В. мистецьких організацій
Комаринський розповів І. К-н.
лемою Карпатської Укра- звернули увагу на Ваші тво-
їни, якої податкова система про публікацію д-ра П Ма- ри. висловлюють Вам своє
була цілковито заломана в ґочія „Шейпінг оф Неше- признання за моїм поссред- Ф HELP WANTED 9
наслідок евакуації Ужгоро- нел Ай дентіті", видану Ук- ництвом і запрошують до
раїнським Мауковим Інсти- участи в їхньому сал1 оні. а
да, Мукачева та Берегова. СТОЛЯР
- Тому Карпатська Україна тутом при Гарвардському саме в ..Академі ІІ.герна-
який говорить слов'янськими
була відказана на приділ .університеті. ціональ де Лютсс" в Парн-
жі. в ..Сальоні Незалежних мовами. Лосві.і. повний час
чеських кредитів, які вона Святочні сходини з наго-
Мистців". Я вже зарезерву- або на кілька голим
діставала через Державну ди відзначення 40-річчя Фе-
Господарську Раду, яка бу- деративної Державности вав кілька Ваших образів (212) EY 8-7637
ла для тісї цілі створена. Карпатської України закін- для тісї виставки у нашій
Д-р В. Шандор був членом чено українським націо- паризькій галеріГ. ф Д О ВИНАИМУ Щ
тієї Ради. нальним гимном.
Великою несподіванкою
було ствердження д-ра Н. Канюга Василь Панчак за мис- ДОВИНАЙМУ
тецьким напрямком - pea– Sunnysidc, Queens. N.Y.
ліст, але він стилізує свої 4-КІМ. ПОМЕШКАННЯ
ІЙІІІШШЙІШШЙІІШШЙШШІШЙ на 1-му поверсі. S275.00 місяч-
но. 2 бл. від сабвсю.
3! ?fr '8S Тел. (212) 639-2844
5 ЦІННИЙ ДАРУНОК 1 КОЛИ 0 F U N E R A L D1RECT0RS9
ПОДОРОЖУЄТЕ:
іь передплата АВТОМ
1 „СВОБОДИ" влицятшм або
АВТОБУСОМ
ПОЇЗДОМ
ПЕТРО ЯРЕМІ
З для Ваших ЛІТАКОМ чв УКР. ПОГРЕШІІШ
КОРАБЛЕМ ЗлПиастьсп Похоронами
2 Рідних, Приятелів всюди 1 а - ж д м хоронять в BRONX. BROOKLYN,
Вас
о чи Знайомих NEW YORK і ОКОЛИЦЯX
окцидентово КОНТРОЛЬОВАНА
І ТЕМПЕРАТУРА

5 річна передплата 30.00 доларів грамото .Peter Jarema


Замовлення, залучуючи чек або
- 'Чгг
моні ордер слати
УКРАЇНСЬКОГО 129 EAST 7t!i STREET
NEW YORK, N.Y.
They didn't exactly look then. But it paid off. Serien E Bonda pay 6 ^ interest when
held to maturity of б уеагв ( 4 Ц ^ the
НАРОДНОГО ORegon 4-2568
like winners. And it can do the same first year). interest is not subject to state СОЮЗУ!
But then our revolution– for you now. or local income taxes, and federal tax
may be deferred until redemption.
в "SVOBODA"
ary army beat the British Just join the Payroll "jj ' ЗО Montgomcrw Street. Jersey City. N.J. 70302
at Saratoga in 1777. Savings Plan, or buy U. S. ^ftff!tf0f^^f^fffftftllftftftftf^!tft!C S1XKOWSKY
And people recognized Savings Bonds at your FUNERAX SERviCE
Д-Р МІІХАПЛО ДАНИЛЮК
Washington's men as an bank.There's no safer, 3535 East Tremont Avenaf
army, rather than a band of easier way to build your ПОВІДОМЛЕННІ! На медичні і BRONX, N.Y. 10465
Tel.: 868-2415
renegades. savings. Теми
So faith was won as well So, buy the specially
designed Bicentennial
ТШ' Адміністрацій „Свободи"
З у в а г и н а закінчення б і л я ч о г о року,
Лікарський довідник.
4)
191 Avenue "A"
NEW YORK. N.Y. 10009
as a battle. And investments
in our government's secur– Series E Bonds. .stock . Адміністрація просить всі Товариства
Книжка у твердій теиио-звлв-
ній обгортці Із золотими бук-
Тел.: 674-8630
Директор ЯОСИФ

тДтепса.
вами роботи мнетця НИХ. МИ-
ities started picking up. Those brave revolution– чи поодинокі особи, щ о д о в г у ю т ь за ХАЛБВИЧА. 336 сторінок.'
С Е Н К О В С Ь К И И
Запіді'с влаштуванням по-
it took courage to take aries would be proud. оголошення, вирівняти їх конечно Ціна 7.00 дол. xopoidl в каплицях, поло-
SVOBODA жених в кожнім районі
stock in America back 200 years at the same location.
наАдалІ
80 filoatfomerjr Street міста. Похорони по мШ1-
до 25-го грудня 1978 року Jersey City, SJ. OTSOS

Paid by Ukrainian National Association, inc. and "Svoboda" Ukrainian Daily Шщ?НФШіішшшшшшіФшштіш тШшштШ