You are on page 1of 4

давіте, ьт

Рслакшя і Л імімістрашя
-Sv,ib.Hii” ЗО Montgomery Si
Пам'ятайте

SVOBODA
!ctM,-ч City. N J 07.4)3
Телсфиигі . 2011 434-0237
і і 201) 434-0807
з Ню Норку (212) 227-4125

УНСоюзу: (201) 451-2200


Україну! з Ню Пмрку (212) 227-5250

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК U K R A I N I A N DА І I V
(212) 227-5251

-
Рік LXXXV Ч. 266. ДЖЕРЗІ СИП і НЮ ИОРК. ЧЕТВЕР, 7-го ГРУДНЯ 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY C1TY and NEW YORK. THURSDAY, DECEMBER 7. 1978 No. 266. VOL LXXXV.

Округа УНС в Аллентавні відбула СТИПЕНДІЙНИЙ ФОНД їм. ФРАНЦІЯ ПІДПИСАЛА ЗАВЕРШУЄТЬСЯ
організаційні збори Д-РА ВАСИЛЯ СТЕФУРАКА ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДОГОВІР ПІДГОТОВА ДО
Істон, Па. — У суботу, 4- ного виконання квоти пот- НА ФКУ ПЕРЕВИЩИВ 100 000 З КИТАЄМ ВІДЗНАЧЕННЯ
го листопада Аллентавнсь- рібно ще 51 членів пов-
кнй Окружний Комітет Від- ного числа 110 членів. ДОЛЯРІВ Париж. - Франція і Ки- Сталева індустрія Фран-
ції також одержала великі ЮВІЛЕЙНИХ РІЧНИЦЬ
ділів УНС відбув організа- Марія Душник далі рефе- Чікаго. - Якраз у слав- тайська Народна Респуб-
ліка підписали довготер- привілеї. Французькі ком-
ційні збори в Українсько-
Амсриканському Горожан-
рувала, що досі УНС приед-
нав 2,450 нових членів в
ний,пропам'ятний для укра- міновйЙ договір, який ОХОП- панії дістали замовлення на ВИДАНЬ УНС В НЮ ЙОРКУ
їнців,історичний д е н ь - 1-го люватимс покищо 13,6 бі- побудову кільканадцятьох
ському Клюбі, де також 1978 р. на загальну суму листопада відбулась Чіка- Ню Йорк. - Головне, що нізацій і деяких осіб окре-
6 000 000 дол. забезпечення, льйона долярів і буде в силі мостів, фабрик, псретоплю-
відбулася забава з нагоди ґо ц.р.,зустріч репрезентан- вань залізної руди, як теж треба те вчинити, це поін- мі запрошення, але під час
85-річчя ..Свободи". одначе УНС мусить здо- тів Фонду Катедр У країноз- до 1985 року. Цей договір нарад постійно підкреслю-
поставив Францію в упрн- рОЗбуДОВу ІНШИХ КОМПЛСК- формувати широкий загал
Голова Аллентавнської бути ще 2000 нових членів навства (ФКУ)з п-і Емілі- нашого громадянства цієї вано. що запрошені до учас-
до кінця цього року. Вона вілейоване становище, бо сів і вони тепер значно ви-
Округи УНС, Анна Гарас, єю Стефурак, для обгово- передили німецькі компанії, світової метрополії про за- ти в цьому Ювілейному
яка також с головною рад- інформувала зібраних про рення деталів про встанов- фактично перед іншими ев- Бенкеті всі громадяни, бо
ропейськимн країнами і які єдині досі займалися плянований на суботу. 16-го
ною УНС, відчиняючи збо- продовження на 5 років лення в Гарвардському уні- грудня. Ювілейний Бенкет, запрошення вислано тільки
боргових зобов'язань та З'єднаними Стейтами Аме- тією справою. Тенг виявив
ри, попросила Михайла Ко- верентеті стнпендійного зацікавлення побудовою що ним місцевий Окруж- тим, чия адреса була ..під
лодруба, почесного голову про такі справи, як буди- фонду ім. д-ра Василя Сте- рикн в торговельній кон- рукою". Інформуючи про
куренції щодо нововідкри- термонуклеарної фабрики, ний Комітет Відділів Ук-
Округи, до виголошення нок УНС, доручувания по- фурака. раїнського Народного Со- підготову мистецької про-
шти, спроби організування тих китайських ринків. До- яка коштуватиме 2,2 біль-
молитви. Вона привітала Кожнорічні стипендії, які йона долярів. юзу. під протекторатом Го- і рами. С. Чума згадав зок-
відділових представників нових членів до УНС через говір в Пекіні підписав рема про виступ солістки,
даватиме відсотковий при- французький міністер для Японія, якщо йдеться про ловного Екзекутивного Ко-
Округи, як теж Марію Душ- „Український Тижневик", буток з основного капіта- мітету УНС, відзначить юві сопрано Ляриси Маіун-Гу-
та про конечність брати закордонної торгівлі Жан торгівлю з Китаєм, все ще
ник, заступницю головного лу того фонду призначені стоїть на першому місці. лейні річниці появи nepio– рнн. ансамблю ,,Промінь"
предсідника УНС, та Стс- участь в союзових зборах Франсуа Деніо і його від- під кер. Бог даний Волянсь-
для студентів — докторан- повідник у китайському Китайсько-японський тор- дичних публікацій УНС:
пана Гавриша, старшого та в братському організа- тів, які спеціялізуються в 85-річчя ,.Свободи", сьо- кої і довголітнього фсйлс-
ційному житті. уряді. Лі Чіянг. Економіч- говельннй оборот станови-
обласного організатора студіях україністики. Сти- тиме в цьому році 5 біль- годні найстаршого україн- тоніста ..Свободи" ред, Іва-
УНС. Заступниця головного ні спеціялісти стверджують, на Ксрницької о-Ікера та
пендіі призначуватиме в Сл. п. д-р Василь Стефурак що це перший довготермі- йонів долярів, а довгоре- ського щоденника в світі,
Марія Душник на почат- предсідника УНС теж ре- порозумінні з ФКУ дирек- включно з Україною. 45- про деякі „несподіванки" і
ферувала про нові організа- новий договір, ЩО ЙОГО ПІД- ченцевий обмін — 20 біль-
к^ своєї промови зложила ція Українського Науково- го бажання, без проволі- писав в останньому часі йонів. річчя англомовного „Укра- про виступ маленької чи-
признання Окрузі за випов- ційні пляни. про сторінку го Інституту Гарвардсько- інського Тижневика" та 25- тачки ,,Веселки" Яринки
„Трибуни УНСоюзу" в кання поробила потрібні комуністичний режим в Пе- Ференцевич. Точна MHCTC–
нсння своєї квоти на 84,5 го Утверситету. заходи для створення зга- кіні із західньою демокра- Франція, однак, дуже річчя дитячого журналу
відсотка в останньому році, „Свободі",Третій Конґ- На зустріч прибули: з Ню ..Веселка" - стверджено цька програма буде своє-
рес СКВУ(Аллентавнська даного стипендійного фон- тичною країною. вдоволена підписаним до- часно проголошена. На
організуючи 93 нових чле- Йорку — голова ФКУ, мгр, ду. Д-р Стефурак був взо-^ говором, бо хоч обмін по- тут на нарадах окремого
нів до УНС, та Анні Гарас, Округа плянувала зорга- Під час підписання дого- Комітету, який займасть- промовця під час бенкету
Степан Хсмнч, з Ксмбрид- ром українського лікаря — вору був також присутній кищо не даватиме великих
яка зорганізувала 42 члени з нізувати автобус на Bce– жу — член Головної Екзе- ся влаштуванням цієї юві- запрошено довголітнього
українську Маніфестацію в чутливої людини на болі й заступник прем'єр-міністра зисків, але зате зліквідує, головного редактора ,,CBO–
того числа. Також, всі ІІ кутиви, один з видатних потреби людей нашої спіль- КНР Тенг Гсіао-пінг, який або принаймні значно змен- лейної імпрези. Наради Ко-
Відділів Округи зорганізу- неділю, 26-го листопа- діячів ФКУ молодшого по- мітету відбулися минулого боди" і тепер редактора^
да ц.р. в Ню Йорку). нотн. Він .був активним і виголосив з того приводу шить безробіття і загально емернта Антона Драгана.
вали нових членів. Вона коління, д-р Адріян Сли- творчим членом нашої rpo– коротку промову, наголо- скріпить французьку еконо- понеділка. 4-го грудня, в
згадала, що Анна Гарас, як У СВОЄМУ ПереГЛЯДІ ВІДДІ- воцький, а місцевий комі- мади. мію. приміщеннях адвокатсько-
секретарка 47-го Відділу лових досягнень Степан шуючи важливий вклад ки- го бюра головного радно- Бенкет, як уже згадано і
тет ФКУ репрезентували — Сл. п. Василь Crafafpax тайців у цих переговорах. Політичні спостерігачі
УНС була багато разів жі- Гавриш підмітив, що Іван д-р Ілля Мула, давній ен- народився 9-го серпняг1898 Договір охоплює дуже ши- стверджують, що Франції го УНС д-ра Аскольда Ло- як відомо з оголошень, від-
ночим чемпіоном УНС та в Гуцалюк, секретар Від. 147, тузіяст українського гар- року в селі Соколівка, повіт року скалю торговельної дуже допомогли давньоіс- зинського. і в них взяли будеться в суботу, 16-го
одному році загальним зорганізував 20 нових чле- вардського проекту і док- Косів, Західня Україна, в виміни, від нафтової ропи нуючі зв'язки між Пекіном і участь: голова Окружного грудня, в бенкетовін залі
чемпіоном УНС. Промо- нів; Степан Івасечко, Від, 48 торант історії Юрій Гаєць- селянській родині і мав починаючи і на публічних Парижем і французька ам- Комітету Відділів УНС д-р готелю Рузвслт при Меді-
вець згадала, що цього року — 10 членів; Анна Гарас — кий, науковий співробітник двох братів та одну сестру. роботах кінчаючи. Китай басада в Китаї, яка ввесь час Іван Сєрант, який прово- сон евеню і 45-ій вулиці в
Округа зорганізувала вже УНІГУ. Перші дві кляси народної зокрема зацікавлений заку- цікавилася розвитком подій див нарадами, головний год. 7-ій вечора. Зголошен-
59 нових членів до успіш- (Закінгення на crop, k) Пані Стефурак передала предсідник УНС д-р Іван ня участи в цьому Ювілей-
школи скінчив в родинно- півлею електронічних апа- в КНР і тому французький
голові ФКУ імпозантну су- му селі, на Гуцульщині, тре- ратів для змодернізування уряд міг своєчасно займати Флис, заступниця головно- ному Бенкеті (даток 25.00
му у висоті 92 тисячі до- тю й четверту клясу закін- своєї індустрії, термоелек- становище до кожної enpa– го предсідника пані Марія дол) висилати на адресу: А.
Відзначення 70-річчя проф. д-ра лярів. Попередньо панство чнв в Косові. До українсь- тричних Генераторів, по- ви, чого не могли робити Душник, головні
УНС д-р Аскольд Лозин-
радні Лозннський. Ескв.. 98 Дру-
га евеню. Ню Йорк, Н. И..
Стефураки вплатнли на кої гімназії ходив в Коло- тужних турбін тощо. У ви- інші, в тому числі ЗСА. У
В. Янева m фонд українських студій в мнї, мешкаючи в педаго- падку знайдення більших зв'язку з новим договором ський і Микола Хоманчук
та д-р Олександер Соколи-
10003.
Гарварді — 10 тисяч доля- гічній бурсі. нафтових родовищ, Фран- Франція тепер матиме мож- Бенкет в суботу буде по-
рів. Ці дві вплати станов- ливість розбудувати свій шин, який приготовляє від- переджений Пресовим Па-
Перша світова^,війна пе- ція матиме першенство що- повідну виставку видань
лять тепер HOBOCTfOpeHHfi рериває його навчання. У до видобування нафтової торговельний департамент нелем з участю редакторів
Jm
стипендійний фонд їм. д-ра при амбасаді, а фраНцузь- УНС'В-готелі Рузвелт(Мс- „Свободи", -..Українського
1916 році покликають Сте^, ропи, а разом з тим нас- дісон евеню і 45-та вулиця),
Василя Стефурака у висоті фурака до австрійського тупить пожвавлення виміни кі Компанії відкриють свої Тижневика" і ..Веселки", що
102 тисячі долярів. бюра в Пекіні. в якому відбудеться Юві- його влаштовують, у по-
війська. В 1917 році він вже іншими товарами. лейний Бенкет, мгр Іван
Сл. п. д-р Василь Стефу- бере участь у 12 і 13-ій офен- розумінні з Окружним Ко-
рак, видатний громадя- Винник.якого запрошено на мітетом Bi;vii;iiB УНС, спі-
зиві на італійському фронті; майстра церемонії Бенкс-
нин, гордий син Гуцуль- В 1918 році одержав від- льно Управи Спілки Укра-
щини, меценат україн- пустку, але приїхавши до- СОВЄТСЬКИЙ ДИРИГЕНТ ту, імпрезовий референт
Степан Чума, який займа-
їнських Журналістів Аме-
ської науки помер в мів, занепадає на недугу рики (СУЖА) та Літера-
К. КОНДРАШІН ВИБРАВ ВОЛЮ сться організацією мнсте- турно-Мистецький Клюб у
З ікаго, 1-го квітня ц.р.
ого Дружина, знаючи йо- (Закінгення на crop, k) Амстердам, Голляндія.
- Кіріл Кондрашін, один з
цької програми під час Бен-
кету, та Михайло Юзенів. З
приміщеннях нього Клюбу
при Другій евеню в п'ят-
найкращих диригентів сим- інформацій голови д-ра Сс- ницю. 15-го грудня, в год. 7-
фОНІЧНИХ ОркеСТр CoBCTCb– ранта та інших членів Комі- ій вечора, про що будуть
На Різдвяній виставці в Голл оф кого Союзу, відмовився від тету виходить, що вся ос- окремі повідомлення.
повороту до Москви і зажа- новна підготова до Бенке- Учасники нарад висло-
Саєнс відбудеться Український дав права на перебування в ту вже виконана, включно з внли багато надії на чис-
замовленням залі та устій-
День Голляндії, де він минулої
суботи, 2-го грудня, закін- ненням страв, що їх пода-
ленну участь у влаштову-
ваних ювілейних імпрезах
Флашінг Медове Парк, ковської; Школа Кобзар- чив двотижневі гостинні ватимуть бенкстовим roc– періодичних видань УНСо-
Квінс, Н. Й. -Тут,від25- ського Мистецтва під opy– виступи з голляндською тям. Надруковано та вис- юзу, зваживши на їх службу
За почесним столом (зліва): проф. д-р Юрій Старосоль- лано на адреси ряду opra–
ський, Ювілят проф. д-р Володимир Янів і його дружина го листопада ц. p., між ін- дою о. архипресвітера С. симфонічною оркестрою ЦІЙ Громаді
Софія. Світлнв: Р. Голіят шими народними вистав- Кіндзерявого-Пастухова, Концсртгебув.
ками, проходить теж Укра- сольоспів — Лариса Магун- Пресові агентства пода-
Ню Йорк (Роман Голі- примінення на галицькому їнська Різдвяна Виставка, ристи
яка триватиме до 31-го гру-
Гурин та українські танцю-
з Флашінгу під ке-
ли до відома, що Кондра- ПЕРЕДАЛИ СПИСОК
ят) - 18-го листопада ц. р. грунті. шін повідомив речників
Об'єднання Українських Степан Крижанівський Дня. рівництвом
Майстром
Ольги Войцік.
церемонії буде
голляндської оркестри че- УКРАЇНЦІВ, ЯКІ БАЖАЮТЬ
по-мистецьки відчитав два У рамках цієї виставки у рез своїх приятелів, що він і
Письменників „Слово", Де-
легатура й Фундація УВУ і вірші В. Янева, які автор суботу, 9-го грудня ц. p., від відома актриса Лариса Кук- його дружина Ніна не ба- ВИЇХАТИ З СССР
яд інших організацій Ню створив в тюрмі, а самег --год. 2:30 по полудні від- тором рицька-Лисняк, координа- жають повертатись до Бернард Стасі. який в
програми — Оксана Париж. Франція. - Як
Й Іорку вшанували, тут в „Отче Наш" і „Листопад". буватиметься Український Кузишин.
Ювілята вітали: д-р День з відповідною nporpa–
СССР, де вони залишили
троє дорослих дітей. Як
тепер інформують францу- 1973 році займав пост міні-
Українському Народному зькі агентства, колишній стра заморських територій
Домі ректора Українсько- проф. Ярослав Падох від мою. Виконавці цієї npor– причину Кондрашін подав французький міністер Бер- в уряді прем'єра П'єра
го Вільного Університету Наукового Т-ва ім. Шевчен- рамн - це хор „Молода Влаштовання програми обмеження совстськими Месснера, є під цю пору
рд Стасі використав на-
проф. д-ра Володимира ка, як його голова, п-і Ляся Думка", під диригентурою Українського Дня уможли- властями його права на сво- году перебування у Фран- заступником президента і
Янева з нагоди його 70- (ЛЇобович) Старосольська Станислава Косева, аком- вили фонди з Нюйорксь- боду мистецького ВИСЛО- Кіріл Кондрашін ціі міністра закордонних речником Центристської
річчя. від ОУП „Слово", адвокат паньюватиме хорові на кої Стейтової Ради Мис- ву, — заявили речники Кон- справ СССР Андрся Гро- партії. Він заявив кореспон-
Розпочинаючи програму Роман Гуглевич від Україн- фортепіяні Людмила Мол- двяну тецтв. Саму Українську Різ- цертгебув. Ще в понеділок, дентам, що листу прию-
Виставку, яка, як зга- курсі ім. Чайковського в мика минулого жовтня,
вечора проф. д-р Василь ської Нюйоркської Феде- давська: студія Українсько- 4-го грудня, Кондрашін і Москві. Кондрашін і Вен щоб передати совстській товив колишній українсь-
Лев привітав Ювілята від ральної Кредитівкн ,,Ca– го Народного Балету з Озон дано, триватиме до 31-го його дружина персховува- кнй дисидент Леонід
Клайбирн награв на пла- амбасаді список українців,
імени Делегатури УВУ в мопоміч" і вручив для фун- Парку під керівництвом грудня, підготовив 28-ий лися у приятелів. тівки Чайковського „Кон- які бажають виїхати з Плющ, який від січня 1976
ЗСА. Накресливши його дації УВУ чек на 3500 дол., Уляни Куниської-Шмери- Курінь У ПС „Верховинки". Кондрашін, якому 64 ро- церт ч. 1. і Рахманінова СССР року проживає v Франції
життьовий шлях він звер- пані Лідія Маґун, місто- ки, є одним з найбільш „Концерт ч. З", які до сьо-
нув увагу на велику науко- голова 1-го Відділу СУА в відзначених совстських ди- годні втішаються великою
ву спадщину проф. д-ра В. Ню Йорку вітаючи Ювіля- ЧЛЕНСЬКА КАМПАНІЯ риґентів. Будучи в заряді популярністю серед люби- ПЕРЕСЛІДУЮТЬ СИНА
Янева, яка нараховує понад та передала чек на фунда- московської фільгармоніч- телів музики.
сто кілька рубрик. Проф. цію УВУ на 500 дол., п-і УНСОЮЗУ В ЛИСТОПАДІ ної оркестри від 1960 року, У 1948-1949 роках Конд- ЗА ВІДМОВУ БАТЬКА
Юрій Старосольський зга- Леся Печко від себе пожерт- Ц.Р. він значно причинився до рашін був відзначений ста-
дав про молодечі роки Юві- вувала на фундацію УВУ піднесення її музичного рів- лінськими преміями, а в СПІВПРАЦЮВАТИ З КГБ
лята, його активну працю у 500 дол., інж. Е. Мокрів- ня та поширив її рсперту- 1972 році він одержав най-
Пласті, й трудну в той час ський вітав Ювілята від Т- До Головної Канцелярії УНСоюзу наспіло в листопаді ар творами таких компо- вище мистецьке відзначен- Ню Йорк. (Пресова Слу- виключили з Київського уні-
громадсько-політичну пра- ва Українських Інженерів й 1978 р. 213 аплікацій нових членів, що їх прислали такі зиторів, як Моцарт, Гайдн, ня СССР - звання „народ- жба ЗП УГВР). - Псре- верситсту і факультету жур
цю під польською займан- А. Кобрин від Шкільної секретарі і організатори: Дсбюссі, Равель. Малср і ного артиста СССР". Вже в дасмо повний текст заяви налістнкн (наказ про вик-
щиною у Львові, яка не Ради УККА. По 5 і більше аплікацій надіслали: С. Гавриш (83) - 7. Стравінськнй. На Заході 1950-их роках Кондрашін Василя Січка до Президії лючення .v? 506 від 20 лнп-
обійшлась без судових про- Христина Фуга (269) - 7, В. Палідвор (204) - 6, о. С. Біляк Кондрашін вславився сво- виступав в різних країнах Верховної Ради СССР у ня 1977 року) і вимагаю
цесів і тюрми. Володимира Між присутніми був ряд (322) - 5. їм виступом в 1958 році з Заходу як диригент-гість якій він зрікається грома- дати мені право на емігра-
Янева, як одного з підсуд- визначних громадян Ню По 4 аплікації надіслали: В. Квас (88), В. Бойд- американським піяністом відомих симфонічних ор- дянства СССР та просить цію в Сполучені Штати
них в т. зв. процесі ген. Пє- Йорку, професори і КОЛИШ- Борискевнч (94), Р. Татарський (94), Т. Дуда (163), Б. 'Вен Клайбионом, який здо- кестр і як диригент мос- про дозвіл виїхати до ЗСА Америки для здобуття при-
рацького тамошня влада ні ґрадуанти УВУ і його Дейчаківський (233), М. Кігічак(240), Стела Федик(292), В. був першу нагороду в кон- говської фільгармоніі. для закінчення вищої осві- тулку й осягнення вищої
заслала до „славнозвісно- діючий секретар мгр Воло- Гавриляк (316), І. Бабяк (324), Олександра Яворська (344), ти. Цю заяву одержало освіти в пій країні.
го" концентраку у Березі димир Дідович, який при- В. Попович (367), Я. Гуменюк (426), Т. Лялька (467). Представництво Украінсь- Свій пашпорт громадя-
Картузькій. Орест Питляр у їхав з Німеччини на Ш Сві- По 3 аплікації прислали: Анна Гарас (47), М. Шеремета кої Гельсінкськоі групи за нина СРСР (серія Х1-ИС Ні
своєму слові пригадав своє- товиЙ Конгрес Вільних Ук- (70), С. Шилькевич (116), В. Рефт (120), Марія Гаравус Президент Афганістану відвідує кордоном. 687-717) виданий Долинсь-
му старшому на чотири ро- раїнців.
ки Приятелеві про львівсь-
(127), І. Скіра (153), Анна Ремік (238), Й. Чабан (242), І.
Програмою Ювілейного Чопко (271), В. Стригун (336), Р. Припхан (399), Дарія
СССР Василь Січко і його бать-
ко Петро - с членами Укра-
ким РВВС Івано-Франків-
ської области, та свій вій-
кі часи, коли то вони обид- вечора для відзначення 70- Манило (474). Москва. - Афганістан- жав за кордон, хоч вдержу- їнськоі Гельсінкськоі гру- ськовий квиток (серія ИК,
ва ходили вулицями Льво- річчя ректора УВУ проф. д- По 2 аплікації прислали: П. Шевчук (13), О. Зинюк (15), ськнй президент Hoop Mo– вав зв'язки з СССР за nocc– пи. jN9 3556733), виданий Долин-
ва й обговорювали тодіш- д-ра Володимира Янева П. Головачук (42), Д. Головатий (53), 1. Бурній (64), 1. хаммед Таракі 4-го грудня редництвом афганістансь- ,,Я, Січко Василь Пет- ським райвійськоматом
нє міжнародне положення. проводив д-р Василь Луч- Сєрант (86), І. Ярчак (113), М. Сорока (136), Стела Раєн ц. р. прибув до Москви з кої амбасади в Москві і рович, 1956 року народжсн- Івано-Франківської облас-
О. Питляр. повернувшись з ків, а Діловий комітет, що (171), М. Мартиненко (245), Е. Барилка (268), С. Іваниць- офіційною візитою, метою через висланників СССР в ня. українець, бувший сту- тн. я здаю у відділ внут-
Женеви до Львова й засво- його очолював д-р Петро кий (276), С. Кравець (277), Е. Макар (340), М. Захарко якої є встановити ближчі Афганістані. Таракі вже від- дент Київського державно- рІШВІХ справ Московського
ївши швайцарські західньо- Гой підготував програму й (349), Ю. Цегельський (368). ІІ. Крепіч (369), П. Тарнав- зв'язки з Совстським Сою- був розмову з генеральним го університету ім. Т. Г. райвиконкому міста Києва,
европейські ідеї, хотів це Ювілейну Зустріч. ський(375), В. Євтушенко (422), М. Малинівський(437), Д. зом. Від часу коли проко- секретарем ЦК КПСС Лео- Шевченка, відмовляюся від де я в даний час npomica–
саме застосувати в Гали- Відспіванням многоліт- Заневич (441). муністична Народно-де.мо- нідом І. Брежнєвим. Він має громадянства СРСР у зв'я- ннй, разом з копією заяви
чині. Проф. В. Янів ocno– ствія для проф. В. Янева й По одній аплікації нових членів надіслали 58 секретарів і кратична партія в квітні ц. намір зустрінутись також з зку з тим. що мене неза- про вихід з громадянства
рював його погляди, які в його дружини Софії закін- організаторів. Разом Головна Канцелярія УНСоюзу р. захопила владу в Афга- іншими совєтськими ЛІДЄ- конно, в наслідок гоніння і СРСР.
той час не мали ніякого чено зустріч з Ювілятом. одержала 213 аплікацій нових членів. ністані, Таракі не виіжд- рами. травлі протягом двох років. (Закінгення на стор. S)
СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 7-го ГРУДНЯ 1978 Ч. 266,

К. Крупськнй Л. Рихтнцький Ф. Любинецька


С В О Б О Д А ^ SVOBOBA ЗАБРОНЗОВУЮТЬ КУЛЬТ ЧИ ВОНИ ЗВІТУЮТЬ УКРАЇНСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО
УКГАІНСЬКИЙ ЩОДІМНИК ^вЙ?Г

F O U N D E D 1893
U К Я А І N Іі S О 4 ІіY

ОСОБИ БРЕЖНЄВА ЧИ ДУРЯТЬ..? НА ТЛІ ПРОБЛЕМ


UkraiiUan newspaper published aaUy except Mondays and holi Мільйони л ю д е й в пропорцій своєрідної катас-
days by the U k r a i n i a n National Association, inc.. at
30 Montgomery Street. J e r s e y City, N'.J.-0'^O:
(і) цшому світі щодня читають трофи. В АМЕРИКАНСЬКИХ ШКОЛАХ
Відоме американське ви- читають книжку про Бреж- розповсюджувані мільйо- Візьмемо один типовий
давництво Саймон енд Шу- нєва, то напевно засмутять- новими накладами свої приклад. САЛТ-І, договір
Р Е Д А Г У Є К О Л Е Г І Я У С К Л А Д І (поазбучно): стер в Ню Йорку, в 1978 ся тим, що для цього щоденники. Вони читають про . обмеження стратегі ч- А тепер про проблеми,
ш
Л ю б о в Коленська. Володимир Левснсць. Зснон Снилиг (тепер ви році опублікувало книжку москаля назва України має їх в дорозі на працю, чнта- ного, атомового озброєн- У всьому українському
конуючий обов'язки голови Колегії). Василь Тершаковеиь і Євген
які американці завважили шкільництві справа ДИСЦНП-
п. н. „Леонід І. Брежнєв - тільки географічне значен- ють дома, читають у pecro– ня, підписав в Москві пре- Тепер у СВОЄМУ ШКІЛЬНИЦ"
В Фслоренго зі сторінок його життя". Па- ня і являється для нього ,ранах і каварнях. Біль- зидент Ніксон у травні 1972 ліни, поза нечисленними
тві. відокремленими „легкими"
Second Class Postage pa'd a! the Petal Office of J e r s e y City, J J J . тронат та а в т о р с т в о тільки синонімом до „По- шість прочитаного сприй- року, після понад чотирьох
книжки належить Академії лудневої РосіГ. мається майже несвідомо років важких переговорів із випадками, не справляє
Accepted for mailing at special r a t e of postage provided foi ay Зацікавленнябатьків більших проблем. Це треба
Section 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 3 1 . 1918. Наук СССР, а вступне сло- У книжці „Хрущов при- чи радше підсвідомо, бо по- совєтами. Під час, коли школою
во до книжки написав сам спнтайте за кілька годин пі- Америка повністю дотри- завдячувати в першу чергу
Передплата: на рік — 930.00. на пів року — J16.'00, на І к1ся-
гадує", яку на основі розпо- українській родині, яка
Леонід Брежнєв. Під вступ- віді Хрущова упорядкував зніше, що нового в газетах, малась постанов цієї умови, Ми цю справу вже давно
Ю - 59.00. Д л я членів У Н С о ю з у 65 f міс. З а кожну зміну ад-
ним словом видніє підпис ледве чи дістанете відпо- Совстський Союз безша- розв'язали. Все українське силою традиції, що в її
ресн — 25 с. Чеки і "money orders" виставляти Ha"Svoboda". Едвард Креншо, Хрущов о с н о в і лежать глибокі
Брежнєва написаний кири- ще хоч робить прислугу У к- відь. Але в мільйонах башно продовжував збро- шкільництво, може тільки
P.O. Box 346 лицею. На останній сторін- мозків залишаються сліди, єння таким темпом, що на" за певною принукою більш моральні вартості, вміє
Jersey City. N J . 07І03 раїні тим, що говорить ба- вести дім у певному вста-
Р і - ці обгортки книжки надру- гато правди про жорстоку залишаються підсвідомо сьогодні він досягнув nepc– ініціятивних одиниць, є ді-
кована цитата вислову зі опінії, коментарі, творить- ваги над Америкою майже л о м б а т ь к і в . Не б у д е новленому порядку, який
сталінівську пацифікацію віддзеркалюється у пове-
Свобода преси вступного слова „Цю книж- України (в якій Хрущов та- ся ціла атмосфера прочита- у всіх родах зброї, а вже охочих батьків посилати
своїх дітей до української дінці учня в школі. Рівнож
У кінні минулого місяця учасники пленарної ку написано на побажання кож брав участь), про ного, до якої день за днем зокрема масивні, 20-мега-
Саймона енд Шустер видав- додасться потроху цісї тонові, совстські водневі школи, не буде й школи. учителі і директори шкіл
конференції Організації Об'єднаних Націй в питаннях спротив українського втримуються на властиво-
ців. На їхнє бажання я noro– народу як нації проти росій- самої матерії. бомби є вдесятеро СНЛЬНІ" Вони, ці наші школи, є не-
освіти науки і культури (ЮНЕСКО) схвалили запропоно- дився написати вступне ші за 2-мсгатонові амери- наче їх дитиною, і як такі, му рівні. Тому не маємо в
вану Америкою компромісову резолюцію щодо справи ського імперіялізму, руси- Питання стоїть: що саме наших школах вражаючих
слово тому, що ця публіка- фікації, нищення українсь- дістається у ці мільйони го- канські. Совстські ракети, втішаються більшою
засобів масової інформації, таким чином відкидаючи, ція, як виглядає мені, допо- які шість років тому були опікою батьків, ніж амери- вандадізмів, чи позовів.
принаймні на близьке майбутнє, піддержану Совстським кої культури і т. д. лів у світі, чим вони году-
може американському чн- У книжці про Брежнєва ються і як вони сприймають доволі примітивні, сьогодні канські школи. Наші бать-
Союзом, іншими комуністичними державами і рядом тачеві набути краще знання на віддаль майже 5 тисяч ки більше цікавляться пос- Справа телебачення
країн ..третього світу" деклярацію. в якій пропонувалося вже немає і найменшої згад- прочитане та чи — і як -
про життя совєтських ки про таке минуле україн- воно керує їхніми думками. миль вдаряють у ціль із ма- тупами учнів, не раз допо-
„^легалізувати" урядову контролю над пресою. магають дітям дома у внв- Вповні підтримуємо дум-
людей і цим сприятиме кра- ського народу. В ній, Мене цікавить один ксимальною помилкою на ку, висунуту в згаданій теле-
Країни вільного світу, як теж деякі із ..третього світу" щому порозумінні поміж 100 ярдів, тобто в скалі ченні лекцій, зокрема з ук-
цього разу перемогли і оборонили принцип свободи преси, направду, усе спрепарова- аспект цієї проблеми. В ос- візійній програмі відносно
нашими країнами, які не по „академічному" — танній час воєнні алярми у знищення у вибухах воднс- раїнознавчих предметів.
але можна передбачувати, т о диктаторський Совєтський Рівнож батьки в україно- обмеження телебачення для
НеСуТЬ СПеЦІЯЛЬНу ВІДПОВІ- хитро і мудро. Ось взірець світі дуже зросли і оливи до вих бомб можна сказати, дітей вдома та контролі, на
Союз, його сателіти та тоталітарні режими в багатьох еко- що вони приходять точно 8 знавчих школах відбува-
номічно недорозвинених країнах і в майбутньому знову дальність у сьогоднішньо- такого хитрунства: „Село цього вогню додають га- які фільми молодь днвнть-
Каменскос (Брежнєв рячкові зміни в Китаї, у наїь ціль. Цього совєти досягну- ють дижури на коридорах в
старатимуться, щоб ЮНЕСКО таки схвалило резолюцію му світі. Щобільше, Я часі перерви для вдержання ся. В загальному в домах
думаю, що моя біографія є народився в селі Каменське, рямку перебудови цілого ли під час переговорів і наших молодих батьків
в справі урядової контролі над засобами масової після їх підписання! Сього- більшої дисципліни.
інформації, бо Москва ці старання розпочала ще в 1970 частиною біографії цілого сьогоднішній Дніпроджер- господарства на модерний заведено такий режим, що
совстського народу. Тоді, жинськ, прим. К. К. ) — лад і в напрямку дозброєн- дні ми є свідками церемо- Щодо допомоги батьків у діти цо полудні мусять пер-
році, а відтак посилила їх п'ять років пізніше. ній з переговорами в справі
коли я ще навіть не сягнув типове село царської ня китайських мас; не змен- самому процесі навчання, ше приготовлятись ДО ШКО-
У 1975-му році на пленарній конференції ЮНЕСКО САЛТ-ІІ, тобто з метою то ще прикінці 50-их років у
кремлівські верховоди доручили представникові „суверен- одинадцять років життя, РОСІЇ..." ТОЩО. СТИЛЬ КНИЖ- шують температури також ли і читати, а щойно опісля
сталася історична подія ве- ки нічим не різниться від щораз частіші познаки дальшого обмеження Детройті запрошувано до можуть дивитись на теле-
ноГ Білоруської ССР представити проект декляраші, в атомових зброєнь... викладів у вищих клясах
якій пропонувалося, щоб відтепер уряди всіх держав личезної важлнвостн. а того стилю, яким пишуть- нового дозброювання аме- бачення, якщо є для них ві д-
саме, в Росії вибухла рево- ся пропаганднвні совстські риканців та західніх евро- ' За всі ці роки, прочитую- фахівців із даних ділянок повідні фільми. Але не
відповідали за діяльність своїх засобів масової інформації чи американську пресу я за- (Едвард Козак, д-р Петро
та мали контролю над вістками, репортажами чи комента- люція 25-го жовтня (7-го журнали а н г л і й с ь к о ю пейців. Все це діється серед можемо закривати і таких
листопада) 1917 року. Я був мовою, які розповсюджу- атмосфери зростаючих примітив дивне явище: ре- Біланюк). Рівнож цю enpa– випадків, коли батьки вихо-
рями закордонних журналістів, які перебуваоть у даній портери і журналісти звіту- ву висунуто на сесії Світо-
державі. свідком народження нової ються в ЗСА. В тих журна- труднощів в ізраїльсько- дять увечері з дому, а на пи-
ери в модерній історії, хоч, лах часто пишуть про те, єгипетських переговорах ють про кожен новий кроку вої Координаційної BHXOB– тання, що роблять діти, від-
Таким чином кремлівські самодержці, які вже мають про мир, щораз більших цих переговорах так, начеб- но-Освітньої Ради в Торон- повідають: — „Вони нас-
повну контролю над совстською пресою та іншими звичайно, я освідомив собі скільки то тих „прерізних
це доростаючи." проблем із переговорами в то це було щось ЦІЛКОМ то, яка відбулася в часі Д ру- тавлять собі телебачення".
засобами інформант Совстського Союзу, старалися, щоб народів" живе в Советсь- нове, щось, щосаметільки- гого СКВУ під кличем
міжнародна спільнота .^легалізувала" цю внутрішню кон- На передній сторінці об- кому Союзі, і що число їх „школа в суспільстві" і cyc–
тролю. як теж формально признала Москві право гортки видніє велика фото- перевишає сотню. При цьо- справі обмежень атомової ЩО ДІЄТЬСЯ, ЩОСЬ, ЧОГО ПЄ- пільство в школі".
Телебачення в школі для
цензурувати писання закордонних журналістів. Ці світлина Брежнєва, а також му окозамилюванні, автори зброї між Америкою та редтим не було. Скажемо, українознавчих предметів
намагання Москви тоді провалилися . бо ЮНЕСКО, зав- назва книжки, назва автора тих статтей, обов'язково СССР і навіть в новій мілі- завважують, що совєти .Зокрема важливою enpa– покищо не маємо. І відпо-
дякн країнам вільного світу, де існує дійсна свобода преси, вступного слова (тобто прі- вказують на деякі сибірські таристичній течії в Японії, обманули Америку. Ну, то вою є підготова учителів і відний апарат із замкненим
а не ..паперова", як у диктаторському Совстському Союзі звище Брежнєва видніє два племена, яких число не пе- залишаючи вже на боці такі й що таке, що обманули? п о с т і й н и й д о ш к і л для кругом (closed circuit) є до-
та інших комуністичних державах, проголосувало рази) і назва патрона — ревищас кількадесять ти- „дрібниці", як Афганістан, Раз обманули, але Америка вдержання відповідного сить дорогий, але ще більші
відкласти цю справу на пізніше і ввести деякі зміни в цю Академії Наук СССР. Кни- сяч, як приміром, чуванці, Іран, чи Етіопію. Амери- сильна і так дальше. Мі- навчального рівня школи. труднощі в тому, що для
деклярацію. жка мас 320 сторінок друку евенки, нененці та інші. канська преса щодня досить сяць пізніше показується, І в тому напрямі і Шкільна такого апарату треба мати
більшого формату (15 X 24 Мовляв, багато з тих широко і вичерпно звітує що совєти обманули знову, Рада У ККА і Педагогічний відповідні програми, а це
Однак. Совстський Союз і ряд країн ..третього світу", Осередок Світової Коорди- довга і кропітка праця.
в яких теж існують тоталітарні режими, вирішили nonpo– цм.). поділена на 6 розділів народів колись навіть не про ці події, але що кидаєть-цим разом у справах
та вміщує понад 60 мали свого власного пись- ся у вічі, це брак акумуляції,
фльоти. І щож? Обманули, наційної Виховно-Освіт-
бувати ще раз. бо під час останньої пленарної сесії ньої Ради проявляли і про- Зате в наших школах
ЮНЕСКО. яка проходила в Парижі від 24-го жовтня"до фотосвітлин центром уваги ма, а совстський уряд пот- брак наростання вісток до але Америка дасть собі з
яких є Леонід Брежнєв рудився до тої міри, що позему журналістичного та цим раду і так дальше. При являють ініціятиву. Педа- доволі часто практикуємо
29-го листопада ц. p.. між іншими справами, знову гогічні конференції З ДОШ- прозірхи і українські філь-
розглядали резолюцію, яка теж пропонувала обмежити (картки зі світлинами не створив для тих народів. політичного досвіду, на ос- третьому обмані те саме і
враховані в сторінках альфабети. Ось такими, як. нові минулих успіхів, ЧН.НС' ніхто не згадує попередніх колом учителів втдбува-.', ^ М И . . - ffv–
свободу преси, хоча фразеологія цісї резолюції була дещо Яись вже в бО-их-роках (Нн^'
відмінна від тісї. яку Москва старалася пропхати в 1975-му тексту книжки). каже в таких випадках наш успіхів, а тим самим комп- обманів, так, наче б їх не 'У'Йи ^не' маємо в наших
Йорк, Детройт, Клівленд,
році. Перечитавши цю книжку нарід грушками на вербі, летиий брак вказування чи- було! І коли ці совстські
Чікаго), а в останніх роках "школах люксусово виданих
Фразеологія інша, але ціль та сама: запевнити, щоб про Брежнєва мимоволі відвертається увагу читача тачеві, що ця чи інша проб- ошуканства акумулюються
треба згадати педагогічну шкільних підручників, ні
диктаторські уряди мали право цензурувати вістки, пригадується мені його від гіркої дійсності! та під- лема, не зродилась сьогод- до такого ступня, що сьо-
конференцію в Детройті в вишуканих навчальних
репортажі і коментарі закордонних журналістів, а тих попередник Микита С. Xpy– дається йому гадку немов ні, навпаки, що вона тягне- годні вже говориться ВІД-
1975 році, зорганізовану п о с і б н и к і в . А л е наші
кореспондентів, які не підчиняться директивам цих урядів. щов, який виступив проти би то совстська влада така ться з минулого і що на- крито про першенство
Педагогічним Осередком, вчителі вміють послугову-
- ,.видворювати", чи навіть арештувати. „культу особи" Сталіна, але глибоко гуманна, що дбає і сьогодні вона досягає СССР в узброєнні, амери-
педагогічну конференцію, ватись такими підручника-
Отже, згадана резолюція вийшла б тільки на користь тоді, коли він сам досягнув про найменші племена. Де канська прилюдна опінія,
зорганізовану Шкільною ми,г на які ми могли здобу-
комуністичним режимам, які страшенно бояться вершка сили, на Заході ж тут може бути місце для американський читач не
Радою У ККА в Елленвіллі тись, а в разі потреби самі
поширення правди про них, про їхні політичні, суспільні та почали появлятися книжки нищення культури якогось з'ясовує собі ясно процеду-
в 1977 році. Педагогічну приготовляють потрібці
економічні системи, а також, як можна було очікувати, на про Хрущова авторства т. народу чи насильної pycu– фічними працями про ри цих неуспіхів своєї,
конференцію зорганізовану для навчання матеріяли.
паризькій сесії ЮНЕСКО підтримувати її ті країни зв. „совстологів". Дехто з фікації і т. п.? попередніх диктаторів ро- американської політики!
також Шкільною Радбю
„третього світу", в яких також існують диктаторські режи- тих „спеців" почав захоп- Тим часом за параваном сійської червоної імперії. В Він їх не сприймає, для Вибору предметів учнями
ній тільки вставлена нова нього кожен совстський УККА в Рочестері, Н. Й.,у в українських школах'
ми. люватися „геніялльністю" такого безсоромного око- 1978 році. На програму цих немає.
Натомість тій резолюції спротивилися всі держави Хрущова. Те захоплення замилювання проходить центральна особа та інші обман був одним обманом
обставини, але стиль та самим для себе і такий конференцій складались
вільного світу, які мають історичну традицію свободи передалося навіть одини- ганебне плянове нищення доповіді.семінари і показові
цям з українців і дехто з них мови і культури та геноциду інтерпретація подій, як і в читач не виявляє відповід- Виглядає, що картина
преси, тобто свободи, яка с невід'ємним принципом усіх лекції. Сьогодні є заходи нашого шкільництва на тлі
дійсно демократичних суспільств. почав висловлювати почут- історичних багатомільйо- попередніх совєтських 6ІО- ного до створеної ситуації
графіях, залишаються та- алярму! Доказом цього Шкільної Ради УККА зор- американського виходить в
Подібно зареагували теж журналісти з різних держав тя гордости з тої причини, новнх народів — українсь- ганізувати виїздні вншкіль- нашу користь. 1 тому наші
вільного світу і з ряду країн „третього світу", вказуючи, що що Хрущову приписували кого та інших народів т. зв., кими ж самими. Кромі явища — це ситуація в Аме-
божка Леніна тут не згаду- ріші перед японським напа- ні комісії, які на місцях батьки і наша громада
якщо ЮНЕСКО схвалить підтриману Совстським українське походження, а „совєтських республік", які переводили б дводенні повинні ним гордитись.
Союзом резолюцію, то це означатиме, що міжнародна головним атутом того ук- мають бажання і всі дані ється і найменшої заслуги дом на Псрл-Гарбор, 7-го
попередників, які, як грудня 1941 року. Прези- вишкільиі курси учителів Треба навести тут приклад
спільнота „легалізує" контролю урядів над засобами раїнства Хрущова мало жити своїм незалежним українознавчих чи взагалі поляків, які з дива не
масової інформації, що зовсім неспівмірне з принципом бути те,. що він родився на життям. знаємо, колись були так дент Рузвелт потребував
само, як тепер Брежнєв - такого політичного і пси- українських шкіл. м о ж у т ь вийти, що ми
свободи преси. пограниччі України. Але повернімось до наз-
всезнаючнми, всепередба- хічного шоку, щоб збудити вдержуємо більше, як 100
Треба надіятися, що делегації ЗСА на всіх наступних Якщо ті наївні ентузіясти ваної біографічної праці Дисципліна в школі шкіл, (точної статистики не-
ще не минулися, то нехай про Леоніда Брежнєва, упо- чаючими, а Сталін став на- американський народ до
конференціях ЮНЕСКО, як теж делегації всіх^інших ввіть любезним батьком і реакції. З цього вийшла те- мас), хоч наша група нечи-
свободолюбних держав, категорично відкинуть старання тепер потішаться тим, що рядкованої спецами Акаде- Американські джерела зга- сленна.
Брежнєв народився майже в мії Наук СССР. Нічого „сонечком ясним". за — досьогодні ясно не дують, що у всіх парафіяль-
;Москви знову пропхати резолюцію щодо урядової конт-
;ролі над пресою, бо ця резолюція не тільки антидемокра- центрі території України, нового в ній нема, якщо по- них школах дисципліна є
тнчна. але противиться самій Хартії Об'єднаних Націй. однак коли вони самі nepe– рівнаєте її з такими біогра- (Продовження буде) (Закінгення ко-^тор. S) краща, ніж в державних. (Продовження буде)

тих жертводавців, - ми можемо дати докази їм, що ми потросний. Вже саме число його, понад 60 осіб робить із Українських Церков та українського жіноцтва - треба
Микола Плав'юк ними цікавимося, надсилаємо їм різні інформаційні Секретаріяту широке тіло до виконання тих завдань, які вибрати додаткових осіб, які будуть мати бажання
матеріяли, які з часом можуть не лише їх зактивізувати в йому призначені: перегляд звіту із щорічної пращ перебрати відповідальність за координацію прйці в
ДІЯ СКВУ У СВІТЛІ ПОТРЕБ нашій праці але скріпити й збільшити їхню жертвенність. Президії, схвалення плянів праці і щорічних бюджетів. одному з тих секторів.
Ця фундація мала б стати засобом обліку і активізації тих, Висліди праці пленарних сесій часто неспівмірні із
УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ які принайменше признаються, що вони українці і готові великими фінансовими витратами. Щоб поправити той Це, очевидно, висуває чергове питання, а як при такій
У ВІЛЬНОМУ СВІТІ потвердити це хоч мінімальною пожертвою. Але ця важка стан, пропонуємо щоб Конгрес схвалював бюджет СКВУ постановці виглядатиме статус Рад і Комісій СКВУ. їх
праця - шукання за українцями у всіх країнах, які є поза на цілу каденцію, щоб Пленарні сесії Секретаріяту відбува- треба зберегти, зокрема в тих ділянках, в яких вони прояв-
(Доповідь на пленарній сесії НІ Конгресу СКВУ) нашим обліком - дасть нам подвійні користі, про які тут лись що 2 роки і щоб вони були пов'язані із якоюсь ляють себе активно. Але .там де праці Рад, як автономних
була мова, а за декілька років, така Фундація може стати і основною проблемою, над якою члени Секретаріяту установ в системі СКВУ, не вистарчає, слід подбати щоб
джерелом додаткового фінансування діяльности СКВУ чи можуть працювати впродовж 2-ох років. Для прикладу^ хоч один член Президії займався тими справами і
поодиноких справ, для яких у нас зовсім немає фінансів. питання мови є запропоноване на 1980 рік, на 1982 можна унапрямлював їх. Це усправнить щораз зростаючий засяг
(2) дії Президії Секретаріяту СКВУ і поставить вимогу
Напередодні НІ Конгресу ми через наші центральні намітит подібний плян. Це, правдоподібно, дало б
Секретаріятові змогу виконати ту ролю, яку між поширення праці наших дотеперішніх бюр.
Добро нашої справи вимагає щоб було навпаки, щоб репрезентації дістали список парляментаристів
ми ЗУМІЛИ переважаючу кількість нашої спільноти активі- українського роду. Він перейшов цифру 40 прізвищ і всі Конгресами така широка своїм складом група громадсь-
ких діячів може сповнити. Так поширений склад Президії, пов'язаний із
зувати і вказати чим і як вони можуть бути хосенні в дії вони були запрошені на наш Конгрес. Очевидно, що не всі ресортовим поділом праці та участю в ній представників
нашої спільноти. І саме тут слід нам з багато більшою ува- скористали з того запрошення. Але додайте до них наших Контрольна Комісія Секретаріяту СКВУ була
країн далекого віддалення, вимагатиме реорганізації
гою віднестись до справи активного включення, зокрема визначних лікарів, адвокатів, професорів університетів, ін вибрана з представників багатьох країн і внаслідок того
метод праці Президії. Вона повинна радше стати унапрям-
нашого молодшого покоління в політичне, професійне, женерів, економістів, військовиків, журналістів, спортов- проводила свою працю в приявності одного-двох
люючим чинником, розпрацьовувати основні напрямні
економічне життя спільнот країн нашого поселення. ців, мистців і діячів культури, який великий резервуар ЛЮД- вибраних осіб. Це зовсім ненормальне явище і тому слід би
дії, а біжучс виконання їх мусить спочивати в руках наших
Очевидно, т о будуть втрати, що буде багато тих, які ських сил, з високими кваліфікаціями, які не все є як слід вибирати склад Контрольної комісії принайменше по двох
бюр чи екзекутивного директора.
виб'ються на проводні становиша і забудуть звідки вони включені в життя нашої спільноти і які не завжди дотюма- з терену Канади і ЗСА, щоб вона діяла з мінімальним
вийшли, забудуть про корінь свого походження. Але й гають своїм знанням і професійними чи товариськими кворумом хоч 3-ох осіб в часі контролі. Тісний контакт такого широкого складу Президії
буває навпаки Уже тепер с чимало високо кваліфікованих зв'язками зі своїми не-українськими колегами,які часте Президія Секретаріяту СКВУ також потребує змін вимагатиме частіших зустрічей і тому, в роках коли не
сил. членів нашої спільноти, для яких ми часто не бачимо займають впливові становища в країнах нашого спрямованих на покращання її діяльности. Ці зміни будуть відбуватися пленарні сесії Секретаріяту, повинно
завдань v нашому громадському житті, або існуючими поселення. пов'язані із пропонованими змінами статуту, які до складу відбутись хоч одно пленарне засідання повного складу
традиційними методами багатьох з них відпихаємо від Цей відтинок далеко не розораний і початки мусимо Президії пропонують увести представників Европн, Президії із участю відпоручннків Европн, Австралії,
Нашої громади. робити на місцях в поодиноких країнах, але усвідомлення Австралії, Аргентини і Бразилії, як заступників Аргентини, Бразилії - щоб дія СКВУ була дійсним
5 інч членів нашої спільноти ми повинні цієї проблеми мусить початись на всіх щаблях нашого Президента, а з терену ЗСА доповнити склад Президії віддзеркаленням тісного контакту і співпраці всієї нашої
зорі ані іувати кадри тих. які будуть шукати за приятелями життя і цій справі майбутні керівні органи СКВУ мусять додатковими 5 особами. організованої громади.
української справи серед своїх приятелів, які пізнавши присвятити чимало уваги. Мета цих змін - забезпечити по всіх континентах
офіційні представництва СКВУ, а у випадку ЗСА, ввести Засада узгіднення
самі, розноситимуть слово української правди в різних За справлення і поглиблення дії керівних органів СКВУ
прошарках і шаблях суспільної драбини нашого додаткових членів, які перебрали б відповідальність за Питання засади узгіднення в дії СКВУ слід поставити
окруження. Досвід праці 4-ох каденцій Президії Секретаріату поодинокі сектори діяльности СКВУ. І, справді, якщо ми на обговорення у світлі потреб СКВУ і досвіду праці
Для того гурта мусимо дати хоч якусь зовнішню СКВУ вказує, що ми постійно намагались в працю бажаємо, щоб такі сектори як оборона прав українського останніх 5-ти років.
форму вияву, яку б ми могли вважати за мірило наших ося- вводити інновації, шукати за новими виявами, вчитись на народу, інформаційна служба, документаційний центр, На основі того досвіду засаду узгіднення
гів чи невдач в тій муравлиній щоденній пращ. Хай помилках, у висліді чого СКВУ є сьогодні вже установою,' зовнішні зв'язки, зв'язки з українськими громадами по пропонується обмежити до тих основних завдань СКВУ І
активніша частина з них по різних країнах оформить яка має своє місце і ролю в житті нашої громади. На основі різних континентах, фінанси, суспільна служба, взаємовідносин між Українськими Церквами і СКВУ.
„Українську Фундацію" з прицілом, щоб до ІУ Конгресу того досвіду робимо низку рекомендацій під розвагу Ш шкільництво, науковий сектор культурної дії; молодечі і У всіх інших справах слід увести методу вирішення
студентські справи були належно координовані, то тоді в
СКВУ ми дтя неї здобули 1 000 000 долярів. Підкреслюю, Конгресові в надії, що вони будуть схавалені. Президії Секретаріяту СКВУ, крім дотепер вибраних
справ таким чи іншим голосуванням.
що це мала б бути „Фундація", на яку ніхто не міг би відмо- Почнім від Секретаріяту СКВУ, який між Першим а
представників з одної країни, представників Проводів (Продовження буде)
внтись дати щонайменше один доляр річно. Маючи облік Третім Конгресом своїм чисельним станом майже
Ч. 266. СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 7-го ГРУДНЯ 1978

ПЕРЕСЛІДУЮТЬ СИНА... партбюро вирішили не до-


пустити мене до екзаменів і
Ювілейні концерти „Гомону1 Замість квітів на свіжу могилу
(Закінгешщ зі стор. 1) взяли цю брудну І підлу і „Орлика" в Детройті нам Дорогої і ніколи Незабутньої
Свою заяву про нсзакон- ка та секретаря партбюро Наведу із безлічи фактів, місію на себе. Декан Прн- сл. п. Дарії Хроновят
ність виключання мене з факультету журналістики наприклад, один хоч і нез- люк не прийняв у мене залі- пересилаю 25.00 доларів
Київського державного уві^. .Шгрібносо, начннй. та за те типовий. На ку із свого предмету, тобто на Українську Кателру в Гарварді.
- --- ве”рсйтетУ обґрунтовую тй-' І зразу ж під час першої першому курсі я займався з теорії і практики журна- Рочестер, Н. Й . „ „ „ „ ^ „ „ ^ ^ „ ^ О л ь г а ОСЕЦЬКА
кими фактами: сесії 1975; 1976 навчально активною громадською ді- лістичноі творчости, який
Я син колишніх політв'я- то року з боку декана була яльністю і часто майже сам, він у нас викладав.Причому
знів. Через це у районно спроба організувати трав- працюючи ночами, внпус- не прийняв не тому, що я не
му відділі комітету держав- лю проти мене, з тим, щоб кав казету „Комсомольсь- знав предмету, а просто
ної безпеки міста Долини, виключити з університету. кий прожектор" факульте- нагло не виставив оцінки, не
де я проживав до вступу в Всім викладачам, які мали ту журналістики. Підкрес- захотівши не то що читати, У ПЕРШУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
університет, вирішили ВЗЯ- Приймати в мене екзамени, люю, що випускав майже а навіть взяти у руки мою нашого Нсвіджалуваного, Довголітнього
ти мене під свою „опіку", були дані вказівки внста- сам, хоч в штаті штабу ре- залікову письмову роботу, Опікуна і Голови „Молодої Думки"
хоч, як відомо, діти за ко- вити мені оцінки „незадо- дакції і газети числився ці- щоб хоч глянути, що там-
лишні провини батьків не вільно". Та трос з внкла- лий ряд студентів, які nepc– написане. СЛ. п .
відповідають і злочинів, чи дачів виставили мені оцін- бували там формально. Ко- А Погрібний в свою чергу
якихнебудь проступків я не ки відповідно до знань, тоб- ли ж газета отримала в на- виставив мені за курсову
вчинив, чесно виконував то „відмінно". І ТІЛЬКИ ОС- городу почесну грамоту роботу, написану на тему Чоловічий хор „Гомін" 1 Англіі під диригентурою БОГДАНА БІДЯКА
свої громадянські обов'яз- танній з викладачів Пара- Університетського КОМІТЄ- „Проблеми людини і при- Ярослава Бабунака. буле вілпраалена
ки і тому першою незакон- хіна, що викладала в нас ту ЛКСМУ, то на факуль- роди в сучасній прозі" двій-
ністю вже була така нездо- курс російсько! мови, вия- тетських зборах перечита- ку за те, що я написав цю
У нас плекано хорові тра- танії може бути гордий із
днціі від найдавніших часів. цих динамічних ансамблів СЛУЖБА БОЖА
4
рова цікавість щодо мене і вилась людиною слабкою і ли і похвалили всі лрізви- курсову роботу на основі Майже кожна наша церква та їхнього безконкурснцій-
„опікування" з боку район- -нікчемною, г піддалась тис- ща. що були в списку ре- роману Олеся Гончара „Со- в м а н а с т н р і Отців Василіян
в передвоєнних часах, кож- ного адміністратора. тено-
них органів державної без- кові зверху. Я знав напе- дакції. не згадавши тільки бор" і звинуватив її в ,без- нс більше товариство мали ра-соліста. великого люби- в Ґлен Кові, Н ю Йорк
пеки. Це було образою мосї ред про вказівку провали- мого. Коли ж я після збо- партійностГ, „безпринци- свої хорн. аматорські гурт- тсля пропагатора україн- „Молода Думка'
громадянської гідности. Як ти мене на екзаменах і тому рів запитався в доповіда- повості", „богошуканствГ, ки, танцювальні групи та ської пісні.
тільки в 1975 році я пос- підготовлявся до них чудо- ча в чому справа, він ска- і безліч інших „гріхів", ЯКИ- інші спортові і розривко- У чому є вартість yeni–
тупив на денне навчання в во. Відповіді мої всі були зав, що перед виступом йо- ми в роботі не пахло і бли- ві товариства. Відбували- ху хору ..Гомін"?
київський державний уні- правильні і змістовні; на го доповідь процензурував ЗЬКО. ся досить часто зЧзди хорів Перш усього хор має зна-
верситет на факультет жур- безліч додаткових запи- секретар партбюро Погріб- На основі цих предметів або конкурси і в цей спосіб менитого диригента Ярос-
налістики, мого батька по- тань, які були поставлені ний і викреслив звідти моє декан видав наказ про не- розвивалося українське
чали викликати в районний Парахіною в надії провалн- прізвище, заборонивши iio– допущення мене до скла- культурно-громадськс жит- лава Бабуняка. який уміє
передати свої інтерпрета-
комітет державної безпе- ти мене, я відповів також. І го вимовляти на факуль- дання екзаменів. Тільки ме- тя. цінні задуми хористам, він В ТРЕТЮ ДУЖЕ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
ки з різними пропозиція^ тоді Парахіна, розгубив- тетних комсомольських не одного! Хоч 21 студент Світові війни (1939-1941) заставляє хор його слухати. нашого Найдорожчого і Невіджалуваної о
ми, досягнення яких дома- шись зовсім, зробила смі- зборах. нашого курсу не склав був перервали на деякий час ТОНХе ВІДЧУТТЯ ПИТОМЄИИО- МУЖА. БАТЬКА. ДІДУСЯ. БРАТА і ВУЙКА
гались через шантаж щодо хотворну, просто анекдо- На другий рік він взагалі на той час курсової робо- працю українських актив- стен української пісні, фра-
бл. п.
мого перебування в універ- тичну заяву, що вона, мов- заборонив комсоргові да- ти і 28 студентів мали ака- ннх товариств, одначе, в зування, дикція, динамічні
ситеті. Після того, як бать- ляв, не може мені внста- вати мені будь-які громад- демзаборгованість з залі- скорому часі в таборових нюанси і темна це дири-
ко категорично відмовив- вити оцінку, бо я не роз- ські доручення з тим, щоб ків. чим пояснити факт та-
ся від будь-яких пропози- мовляв російською мовою потім репресувати мене по кого блюзнірства, такої
обставинах і наших біль- гентські засоби п. Я. Бабу-
шнх скупченнях появлялися няка. якими він добився
Д-ра ОЛЕКСАНДРА
цій з боку даних органів, в гуртожитку, на міському комсомольській лінії, по- грубої дискримінації мосї співочі, театральні і тан- таких непересічних успіхів!
начальник Долинського ра- транспорті, як вона мені легшивши цим самим enpo– особи? цювальні гуртки. Хор „Гомін" має добрі
САНОЦЬКОГО
йонного комітету держав- раніше радила. І після тих бу виключення з універси- Незаконність виключен- Коли ми роз'їхалися по голоси, чисто інтонує, має буле відправлена
ної безпеки Кущенко (?) слів, вимовлених тремтя- тету. Я чотирнадцять разів ня мене з університету ПІД- усіх майже континентах і приємне форте І CKClipeCHB–
зробив заяву, що я дальше чим голосом, затинаючись і (14!) звертався до комсор- тверджують також слова дещо загосподарилися зно- не сфорцандо, голоси зба- ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА
як до другого курсу в уні- червоніючи, вона мені вис- га групи з просьбою дати Погрібного, що, мовляв, ву почали організуватися і лянсовані, а головне, що
верситсті навчатись не буду тавила оцінку „ незадовіль- мені постійне громадське якби я вчився десь у ТЄХ- добивалися гарних успіхів. хор зіспіваний і що ці всі з ПАНАХИДОЮ
і він, обіцяє, що дорога на но". доручення, та все марно, нічному вузі, чи на якомусь Сьогодні ми маємо багато згадані прикмети прнчиня- в с у б о т у , 9-го г р у д н я 1978 p . , о г о д . 8:30 р а н о
третій курс, як і взагалі до Після того, як я опротес- комсорг тільки червонів і природничому факультеті, добрих хорів, заавансовані ються до широкої популяр- в церкві П р е ч . Діви Марії
вищої освіти, мені буде раз і тував даний висновок вик- все якось старався віді ово- то мене ніхто б не зачіпав, а танцювальні ансамблі, во- ностн хору і його слави.
назавжди закрита. Після ладача, мені дали змогу ритися і перевести розмову на журналістиці, як гумані- кально-інструментальні та Дальшим чинником, який в О з о н П а р к у , Н . Й.
цього в університет з До- скласти цей екзамен перед на щось інше. І ось весною тарному. та ще й партіЙ- інші. Українська молодь значно допомагає хорові Про молитви в цей день за спокій луші
линського КДБ прийшла на комісісю і я пересклав його. цього року секретарем ному факультеті мені з та- здобуває щораз більші yeni– ..Гомін" і танцювальному Покійного просять -
мене „характеристика" для Проте спроб виключити партбюро факультету жур- ким минулим моїх батьків хи і голос в науковому і ДРУЖИНА, ДІТИ і ВНУКИ
ознайомлення з нею двох мене, зачепитись за щось, налістики Погрібним А. Г. не місце. політичному світі. В цари- ансамблеві „Орлик" під фа-
людей — декана факуль- чи просто образити, не по- був даний „таємний наказ" Не допустивши до екза- ні музики молодь шукає ховим керівництвом п. Ба-
тету журналістики Прилю- лишали. комсоргу факультету Буг- менів, мене виключили, МО- нових доріг модернізує ук- бнч і и. Д. Парадюк - це
рину Валентину винести вляв, за „неуспішність" (на- раїнські мелодії. скспери- маестро Володимир Луців.
ментус. Він незрівняний адміністра-
^ K M W W M M W N l M W W W W W W i i f f ^ i ^ i i H мені рішенням факультет- каз Xs 556 від 20 липня 1977).
У 10-річчя існування 1
ського бюро комсомолу Але якою може бути неус-
сувору догану з занесенням пішність, чи вірніше „ака-
тор великого розмаху і так-
Сл. п. Олсксандср Ко- ту. Він тенор-бандурист,
шиць, який зі своєю Pec– дорадник, мнетець яких ма- У ПЕРШУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
в облікову картонку, що й демзаборгованість", як пи- публіканською Капелею ло. мосї ДРУЖИНИ
ҐАЛЕРІЇ ШОНК-РУ СИЧА було комсоргом запопад- шеться в наказі, коли мені відбув тріюмфальнс турне Програма концерту різ-
ВЛАШТОВУЄТЬСЯ ВИПРОДАЖ ливо виконано. Додам просто не дали скласти ні по Европі, Америці і Кана- бл. п.
тільки, що про. цей. наказ ідного екзамену? ді поклав тривкі підвалини нородна, цікава. захоплю-
в днях від 8-24-го грудая^1978 p . ^ дальшому розквіту хорово- юча!
Погрібного, про ці його
І ТМАЛІЙ, ДЕРЕГЯНИХ ВИРОБІВ; ІНКРУСТАЦІЇ т" f незаконні втручання в ком- КПСС від 12 серпня ц.р.
Заяву, яку я написав в ЦК
го співу. Славний хоровий На велику увагу заслу- СТЕФАНІЇ з РУДИХ
9
РІЗНИХ ВИРОБІВ З ЕМАЛІЇ 4
сомольські справи, я знав переслали в Міністерство диригент Дмитро Котко, жив собі ,.Орлик"! Цс пер-
- ': і '
ще за два тижні до зась освіти УРСР і звідти прий- який живе у Львові, скріпив шорядний танцювальний МАНЬКО
зі знижкою 259Ь н" wH товарі. дання бюро. шла мені т. зв. „відповідь", хоровий спів в Галичині до ансамбль техніка знаменн-
13 East 7th Street. New York, N.Y. 10003
Після винесення догани що мене виключили за небувалої сили. Слідами та, гарні стилеві 0ДЯГИ і буде відслужена
(між 2-ою і 3-ою Авеня.мн) Погрібний зустрів мене і „академзаборгованість". цих оригінальних і слав- першорядна оркестра. гра
них диригентів пішли мо- якої була на професійному СЛУЖБА БОЖА і ПАНАХИДА
спробував шантажувати, Та в цій же заяві від 12 ccp– лоді таланти, які в більшій рівні. Танцювальні мело-
сказавши, що коли я не по- пня, я написав, що коли або меншій мірі зближува- дії мінялися зі зміною тан-
в с у б о т у , 9-го г р у д н я ц. p . , о г о д . 8:30
дам заяви на відчислення з мене до початку Цього нав- в церкві с в . І в а н а Х р е с т и т е л я
л
університету за власним чального року не поновлять
бажанням, то мені зроблять в університеті. ТО Я ВІДМОВ-
лися до мистецьких вершин ків. Видно велику зааван-
хорових таємниць. сованість цілого ансамблю!
Українськи Конгресовий
в Нюарку, Н. Д ж .
Нюарк, Н. Дж. Нюарк, Н. Дж. ! так, що виключать з KOMCO– ляюся від громадянства Дня 25-го листопада ц. р. КОМІТЄГ АмерИКН СПОНЗО-
Про молитви за спокій душі Покійної і участь
Субота, 9-го грудня ц. p., в год. 4-ій по пол. j молу. (А після цього, як СРСР і вимагаю дати мені із далекої Англії приїхали рував усі концерти в Аме- у Бої ослуженнах запрошус -
відомо, студенти вибува- дозвіл на еміграцію в Спо- до Детройту хор ..Гомін", рнці. а місцеві ВІДДІЛИ зан- ВАСИЛЬ МАНЬКО - муж
танцювальний ансамбль
і! ють з університету автома- лучені Штати Америки для
отримання громадянства „Орлик" і соліст тенор-бан- нялися активною підгото-
тичио).
! дурист та організатор їх- вою і поєднали Лнстопадо-
На шантаж я не піддався. цієї країни і здобуття там
СВ. о. МИКОЛАЙ 11 Проте, наближалась літня вищої освіти.
Відмовляюся також від
нього Ювілейного турне ві Святкування із конпср-
Володимир Луців, щоби том хору ..Гомін". У Кана-
у^Ш -
- - — ”
.! сесія 197671977 навчально- влаштувати концерт з наго- ді ці функції сповняв КУК.
- ! го року і, як мені стало перебування в лавах ВЛКС-
lm відвідає дітей відомо, декан знову зробив МУ. Свій комсомольський
І викладачам заяву, щоб ме- квиток здаю в Централь-
ди 30-річчя їхнього існу- Тріюмфальнс Ювілейне
вання. Цей факт гідний ве- турне хору ,.Гомін", тан-
ликої уваги всіх українців в цювального ансамблю
у ШКІЛЬНІЙ ЗАЛІ Іі не провалили на обліках та ний Комітет ЛКСМУ. розсіянні по широкому СВІ- ..Орлик" і маестра Володи-
Небесна Канцелярія буде відкрита від полудив. Проситься І екзаменах. Проте, побачив- 18 вересня 197" ті і найкращий приклад до мнра Лупсва, який заблис-
обмежу витись до одної посилки для кожного від бор ця. і ши, що я успішно почав наслідування для нас усіх. тів своїм лірично-драма-
Щиро запрошуємо дітвору. складати заліки і побокь В. Січко' Витривалість, послідов- гичним тенором це ВСЛН- Ділимосв сумною вісткою
КРУЖОК МАТЕРЕЙ
ючись, що викладачі, які ність та ідейність хору „Го- кнй успіх нас усіх, як ведн- і Рідними, Приятелями і Знайомими,
при школі св. їв. Хрестителя в Нюарку
будуть приймати екзамени, мін" і танцювального ан- КОЇ української родини. ню 24-го листопада 1978 року, і Волі Всевишнього,
знову виявляться чесними самблю ,,Орлик" - імпону- несподівано, відійшла від нас у Вічність,
людьми, декан і секретар ТОВАРИСЬКИЙ ВЕЧІР юча! Союз Українців Бри- Кирило Цепенда наша Найдорожча
Зрмі^^^тміг^і^г^^п^^т^^^дмио^і^п^^п^Д 65-ГО ВІДДІЛУ СУ А МАМА, БАБУНЯ і ПРАБАБУНЯ
Ню Бронсвік, Н. Дж. бл. п.
Кожного року під цю пору
65-ий Відділ СУА влашто-
ЧИ ВОНИ ЗВІТУЮТЬ...
ГОЛОВНА УПРАВА СОЮЗУ УКРАЇНОК А М Е Р И К И вує культурно-освітню імп- (Закін?сння зі ітор. s І) МИХАЙЛИНА КІЗИМА
резу, для розваги грома- опрокинута - що Рузвелт ни населення в ЗСА,^ожс народжена а Бережанах, проживши 78 років.
дянства і спільної зустрі- знав про цю атаку наперед, легко викликати своєрідну
запрошує Шановне Громадянство на чі. Саме в цю неділю, 10-го але допустив до неї свідомо паніку, до якої амсрикансь- ПОХОРОННІ ОБРЯДИ відбулися в понеділок. 27-го
і грудня, о 6-ій год. по пол.. - власне, щоб викликати кі маси є здібні, згадати б листопада 1978 р. і похоронного заведенна К. Бугая ло
відбудеться Товариський потр'бну реакцію в ЗСА! хоч ославлену радіопере- церкви Непорочної о Зачаття в Гемтремку. а івілтам на
РОЗМОВУ Вечір у приміщенні церков- Така методика звітуван- ючу Орсона Веллсса з Ню
ної залі, при 80 Лівінгстон ня у пресі допомагає S
!opio,' в 1939 році про інва-
цвинтар Ml Olivet
Горем прибиті:
евсню. заховати від американсь- зію із Марса...
з НАДЕЮ СВІТЛИЧНОЮ У програмі: „Вражіння з кого читача весь розмір
подорожі по Україні" і політичної катастрофи, Така методика звітуван-
син - ВОЛОДИМИР і лружиною
КАТРУСЕЮ
лочка - ЛЮБОМИРА з мужем РЕНЕ
що відбудеться „Будні на весело" - гостя внаслідок якої СССР з ня не побуджує політичної BHVKH: МОТРЯ, ОЛЕГ. ЛЕСЯ. ТАНЯ,
п-і Дарія Колатало, сольо- т р е т ь о р я д н о ї світової чуйности населення, навпа- ХРИСТИНА. ОЛЕНА, МАРТІН.
в суботу, 16-го грудня 1978 p., о год. 4-ій по пол. спів — п-і Дарія Оріхов- держави став чи не першою ки, вона його приглушує і ЕНН МЕРІ. ОДЕТ
ська. при фортепіяні п-на потугою і усвідомлення навіть убиває. Чи це ро- правнуки - ДАВИД і КРИСТОФЕР
у великій залі УНДому, 140 друга Авеню в Ню Йорку, Н. Й. Маруся Головінська і як цього факту, яу ось у зв'язку биться доцільно, чи це Ближча і дальша Ролина в Америці
Вступ 3.00 дол. несподіванка - „коломий- із несподіваним офіційним просто ще один прояв орн- й Україні
ки" Відділу до слів п-і Іа- ТВСрДЖеННЯМ п р о ЦІЛКОВИ- гінального американською
марн Пав;ксвич. тий брак цивільної оборо- життя, хто може сказати '
f^picy^^pcyipip^pK^P^^^^
Субота, 9 грудня 1978 p., год. 7-ма веч. Об'єднаний Комітет Українсько-Американських Організацій м. Н ю Йорку ВИКОНАВЦІ
Хор „ДУМКА" під лир. С. КОМІРНОГО
Hunter College, New York City запрошує Громадянство до участи у „МОЛОДА ДУМКА" піл лир. С. КОСІВА
(68-ма вул,. між Lexington і Park Ave.) Гостинний виступ АНДРІЯ ДОБРЯНСЬКОГО. бас
Квитки в ціні S6M. S4.00 і S3.00
Арка, Еко, Сурма і при касі ВЕЛИКОМУ КОНЦЕРТІ КОЛЯДОК і ЩЕДРІВОК Метрополітальна Опера

fe
аядсвйЩанвв^
МУЗИЧНИЙ супровід Е В Г Е Н І Я ПАЛІЙ

Головний Екзекутивний Комітет Українського Народного Союзу


І і Окружний Комітет Відділів УНС Метрополії Ню Йорку - запрошує на С у б о т а , 16-го г р у д н я 1978 p . , п о ч а т о к о г о д . 7-ій в е ч .
Terrace R o o m — Hotel Roosevelt, Madison Avenue at 45th Street, New York City
і
І ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ 1893 1978 Ювілейні промови і концертова програма
з нагоди
85-РІЧЧЯ ЩОДЕННИКА „СВОБОДА", О д я г вечірній - Д а т о к S25.00
45-РІЧЧЯ „УКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЕВИКА" і Зголошення на бенкет слати: F H s Sc L o z y n s k y j , P . S . , 9 8 Second Avenue, New York. N Y . І0ООЗ

f 25-РІЧЧЯ ДИТЯЧОГО ЖУРНАЛУ „ВЕСЕЛКА"


І
- .
4 С В О Б О Д А , Ч Е Т В Е Р . 7-го Г Р У Д Н Я 1978 Ч. 266.
' . ' ''

lHllllllllilllHlllllllinilUilllllllllllllllllllillllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllilllllL Відбувається образотворча Відкрили третю фабрику


Тел.: ( 2 J 1 ) 2 4 6 - 0 5 4 9 (Office A residence)
або ( 2 0 1 ) 469-6288
І
1
виставка Слов'янських Мистців „Пепсі-кола" в СССР
Н ю Йорк, Н Й ( О С П ) слав Гуцалюк, Аркадія Москва. - У н е д і л ю , 3-го Чорним морем, а другу в ВІДІІІШЛИ В І Д 11 А Г
Оленська-Петришин, Пет- грудня ц. p . . в і д б у л о с ь в і д - 1976 р. в Євпаторії в Криму.
У п о н е д і л о к , 4-го грудня
ро Х о л о д н и й м о л . , Н і н а криття т р е т ь о ї фабрики А Г Н Е С МШГГОВИЧ, член-
ц. р . тут в г о с т и н н и х залях Вічна Йому Пам'ять!
Климовська та Юрій „ П е п с і - К о л а " в С С С Р , яка кл УНС ВІДД. 204 в Шо Иор- .1. Олгсннцькпй, секр.
Українського Інституту ку, померла 8 серпня 1918
Америки, відбулося від- Соловій. продукуватиме 6 0 мільйо- СХОПЛЮВАНІ нл 80 році життя. Нар. 1898 К А Т Е Р И Н А ЗАПКО. члеиьа
криття о б р а з о т в о р ч о ї вис- У з а г а л ь н о м у виставка нів пляшок ц ь о г о н а п и т к у ВІДГУКНУЛИСЬ р. в Черннлівці. Україна; УИС В і д д . 107 в Геммоид,
тавки Слов'янських М и с т - цікава, х о ч а д е щ о нерівна. кожного рогу. Президент НА ЗАКЛИК ПАПИ члепкою У Н С стала 1942 р. Індіяна. померла 10 жовтня
ців, в л а ш т о в а н о ї з н а г о д и Виставова комісія була в корпорації „ П е п с і к о " Д о - І ЗВІЛЬНИЛИ ЖІНКУ З а л и т и ви у смугк) - доньки; 1978 на 82 році ж и п я . Н а р .
складі: С і м о н К р е г а р , д - р н а л д К с н д а л л взяв о с о б и с - Аниу І Мирослав)', сестру 1898 р. в м. Полтаві, ,"4 краі-
С л о в ' я н с ь к о г о Т и ж н я . На
відкритті г о с т е й привітав Вітаум Т у м а ш , Ільона С о - т о участь в ц е р е м о н і ї в і д - Рим, Італія. - У не- Катерину. 5 внуків 1 S npaa– на; членкою УНС стала 1951
нуків. Похорон відбувся 81 р. Залишила у Смутку чолп-
інж. А н д р і й П а щ у к , г о л о в а чннська-Шнпрнкевич т а А н - криття ф а б р и к и в Т а л л і н і ,ділю, 3-го грудня, в Міляні серпня 1978 р. на цвинтарі віка Василя, дочку Галину
д ж е й Пітинскі, який б у в г о - Естонська С С Р , разом з н е в і д о м і с х о п л ю в а н і звіль- Кальварія, Квінс, Н. В . та виучку Марію. Похорон
П р о г р а м о в о ї К о м і с і ї Інсти-
л о в о ю комісії, щ о з а и м а л а - іншими високими урядов- н и л и вагітну ж і н к у , п р а в - відбувся 19 жовтая 197К р.
туту.
ся п і д г о т о в о ю виставки. цями тієї компанії. Ф а б р и - д о п о д і б н о відгукнувшись Вічна ї й Пам'ять! на цвинтарі Блмвуд. в 1 ем-
ка п о с т а ч а т и м е „ П е п с і - К о - д-р Василь Палідвор, секр. монд. Індіяна.
У виставці, щ о т р и в а т и м е Присутніх на відкритті на заклик П а п и Івана П а в л а
ло 10-го грудня, б е р у т ь б у л о 150 о с і б із р і з н и х ла" д л я Естонії і д в о х і н ш и х 11, який щ е 15-го л и с т о п а - А Н Н А І Т И Н Ь К І В , чловка
Вічна ї й Пам'ять:
участь мистці в і с ь м о х нарсь національностей. Балтійських р е с п у б л і к д а ц. р . а п е л ю в а в д о н и х в П УНС ВІдд. 886 в Міннеалоліс,
- Василь Вянджул:і, секр.
дів: б і л о р у с і в , м а к е д о н ц і в , У рамках Слов'янського Латвії і Литви. Напиток справі. Поліційні власті номер.ні на 79 році життя.
1 поляків, р о с і я н , с е р б і в , с л о -
венців. словаків та україн-
Тижня буде також щодня продукуватимуть з концен-
трату, с п р о в а д ж е н о г о із
Нар. 1899 р. в Ноаоетавці.
з н а й ш л и 3 3 - р і ч н у М а р і ю Уираіна; членною У Н С ста-
Б о р о л і Б а л є с т р і н і на о д н і й з ла 1951 р. Залишила у смут-
ф РОЗШУКИ ф
відкритий Український М у -
ців. Українські м и с т ц і це: зей. Н ю Й о р к , 2 0 3 2-га З'єднаних С т е й т і в А м е р и - в у л и ц ь М і л я н у на кілька ку мужа Павла 1 дочки: П а . В дуже важливій справі
Яків Гні і д о в с ь к и й , Л ю б о - евеню. ки. Ф а б р и к у б у д у в а л и с о -г о д и н п е р е д т и м , як П а п а рік KV, Теодорію І Марію. По- шчкасмо
встські б у д і в н и ч і , а м а ш и -Іван П а в л о 11 в и с т у п и в з хорон відбувся 2 листопада
1978 р. на цвинтарі св. Марії о. С У Х Е Ц Ь К О Г О ПЕТРА
SO І ТИ ІІОГМІ BROOK н е р і ю д л я п е р е р о б л е н н я цієї
т р а д и ц і й н и м с л о в о м і б л а - в Міннеалоліс. ур. 25. 5. 1914 р. в Скіпчу. Ук-
І ЧОЛІЛЧІШТ CO. І Округа УНС в Аллентавні... рідини в с т а в л я л и
канські с п е ц і а л і с т и .
амсри-
г о с л о в е н н я м на п л о щ і с в .
Петра. Марія Балєстріні Вічна ї й Пам'ять:
раїна, кол. студ. фармаколо-
гії при УВУ в Мюнхені, який
В л а с н и к ВД, Иеиеонін (Закінгєння зі crop. 1) Першу фабрику „Пепсі- б у л а в ч е т в е р т о м у місяці Ярослав Карпяк, ссі:р.
дня ІЗ листопада 1950 р. ви-
5 ф Авторизовані репрезентанти, виконавці гранітних po– Е 9 ч л е н і в ; П а в л о К р е п и ч , м и , квота 2 0 0 0 членів м о г л а Кола" відкрито в С С С Р в в а г і т н о с т и , к о л и її с х о п л е - . МИКОЛА ОРТИНСЬКІІП, емігрував ло ЗСА.
З "і: і.їм ятннка Тарасові Шевченкові у Вашінгтоні Е Від. 3 6 9 - 7 членів; С т е - б бути осягнена. Полегші у і975 р. у Н о в о р о с і й с ь к у н а д
н о 9 - г о ж о в т н я ц. р. член УНС, ВІдд. 27 в Hioap– Усіх, хто знав п. Сухсцьгого.
З „ Приймаймо іамовлення н ставимо гранітні А марму-Е пан К о л о д р у б , Від. 137 — 6 вимогах лікарських огля- ку, помер 28 червня 1978 на або знас його адресу (хоч би
Е рові п.ім ,чтинкк мавзолеї, статуї рівнож у бронзі, Е членів; К а т е р и н а С а р д ж с н т 70 році життя. Hap. в Укра-
дин повинні бути вповні Іні; членом УНС став 1950 навіть неповну) і очевидно йо-
Н огорожі й лани на всіх цвинтарях. Е Від 4 3 8 - 5 членів і А н н а в и к о р и с т а н і , і нові г р о ш о - СТИПЕНДІЙНИЙ ФОНД... р. Залишив у смутку д р у ж и , го самого, просимо зголосити-
зі Office ind Residence з П и п ю к . Від. 151 — д в а чле- ві н а г о р о д и повинні б у т и ну Віру 1 брата з родиною. ся на адресу Европсйського
(Закінгєння зі crop. 1)
І B o x 4 4 5 A, C e d a r G r o v e R d . , S o m e r s e t , N.J. 0 8 8 7 3 1 ни. з а о х о т о ю д л я секретарів. Похорон відбувся 27 червня Представництва ЗУАДК-у
E і напроти .Українського Села", у віддалі 3-ох хвилин 5 С т а р ш и й о б л а с н и й opra– С т е п а н Г а в р и ш т а к о ж г о в о - т.зв. гішпанку. Л е д в е з неї В і д т а к п е р е ї з д я т ь в о н и д о 1978 р. на цвинтарі св. Матея
Е нід 1 і,і'ркнн-і Іам'ятннка) Е н і з а т о р т в е р д и в , щ о коли б у Вест Оенека, 11. П. vereinigtes Ukrainisch Amerikaniscbes
рив п р о н о в у г р а м о т у д л я о д у ж а в . Н а н а ш і з е м л і п р и - З а л ь ц б у р г у , а з в і д т і л ь в
Е МаіИіІД Address 8 кожний делегат, кожний Hilfskomittt
молоді (ТР-65), дивіденди, х о д я т ь о к у п а н т и . П р о с т у - липні 1949 р о к у е м і г р у ю т ь
Е 127 Main Street, S o . B o u n d B r o o k . N.J. 0 8 8 8 0 І член Г о л о в н о г о Уряду та й о г о у с п і ш н і з б о р и у 3 6 9 дії важко б у л о м р і я т и . ЩоЙ- д о Ч і к а г о в З С А . В і д б у в ш и Augustentrasse 467111
1 P.O. B o x 3 1 6 , S o . B o u n d B r o o k , N.J. 0 8 8 8 0 1 У Н С та к о ж н и й Відділ В і д д і л і П а в л а К р е п н ч а в но в ж о в т н і 1922 р. в и ї з д и т ь рік ш п и т а л ь н о ї практики і у ж м ; т - - - w e І 8000 Huenchen 2. B.R.D.
У Н С взялися д о праці в П а л м е р т о н і , П а . В і н закін- Василь С т е ф у р а к д о В і д н я й с к л а в ш и іспит в л и п н і 1951 або
ЗміШІІІІІІІШШІІІІІШШІНІІІІІІІШЛШІІІІІІІПШІШШШІІІШШІІМШІІШППШІІШШШІїІР
кампанії за н о в и м и члена- чив с в о ю о р г а н і з а ц і й н у д о - вписується на м е д и ц и н у . В р о к у , д - р В а с и л ь відкрив ЗБОРИ United Ukrainian Amtrican Relief
повідь закликом д о удар- 1929 році, 4 - г о б е р е з н я п р о - с в о ю к а н ц е л я р і ю і п р а ц ю - ВІДДІЛІВ УНС Committee, inc.
ної о р г а н і з а ц і й н о ї к а м п а - вав т а м б а г а т о років.
9 А X X А А' X А А' і і' і' і і і А' і і' і і Г А А і А А А А і і і' нії д л я о с я г н е н н я квоти т а мується на д о к т о р а м е д и ц и - С л . п. д - р С т е ф у р а к б у в
1321 West Lindley Avenue
ни. Philadelphia. Pa. 19141
одержання нагороди. Познайомившись з п-ою з а в ж д и н а всіх м і с ц я х с в о г о ФФФФФ^ФФФФФФФФФФФФФФФФФФІ

Приймається оголошення Емілією Ботюк, одружуєть-


П о ч е с н и й г о л о в а , 8 7 - л і т - ся з н е ю . П о в е р н у в ш и д о
перебування вірним с и н о м
свого народу. Багато сво- СУБОТА, a FOR S A L E
9-го Г Р У Д Н Я 1978 р.
СВЯТОЧНИХ ПОБАЖАНЬ ній М и х а й л о К о л о д р у б , г о - Польщі, д о Познаня, нос-
в о р и в к р а с н о р і ч и в о п р о п о - трифікує м е д и ц и н у і 10-го
їх сил т а знання віддав сво-
їм землякам гуцулам. Був Н Ю А Р К , Н . Д ж . Р і ч н і Woodade. N.Y.
чатки У Н С о ю з у . Він б у в червня 1930 р. одержує членом нашої Церкви т а
у „Свободі" членом У Н С 62 роки.секре- польський д и п л о м . українських т о в а р и с т в . В
звичайні збори Т-ва Чор. Січ
- 14-ий Відд., о год. 6-ій всч. в
2 FAMILY, BRICK
Existing 549.000 00 Mortgage 8 W .
тарем Відділу та конвен- Лікарську практику в і д - р о к а х 1951-52 б у в г о л о в о ю приміщенні Ч о р . Січі. Pace J78.500.00.
Адміністрація ..СВОБОДИ" запрошує ВШановних Читачів, ц і й н и м д е л е г а т о м на ш і - криває у К о с о в і 1 8 - г о л и с т о - українського лікарського П р о с и т ь с я чл. п р и б у т и , (212) 672-3908. Principals.
с т ь о х к о н в е н ц і я х . Він з г а д у - пада 1930 р о к у . П р а к т и к у є т о в а р и с т в а в Ч і к а г о . П о м а -
Установи. Організації, Товариства, Професіоналістів, Купців і гав в и д а в а т и і л ю с т р о в а н и й
вирівняти залеглі вкладки та
вав, як н а ш і л е м к и с т а р а л и - т а м д о квітня 1943 року. В вибрати Управу на 1979 р. - В.
все Громадянство передати свої традиційні святочні привіти ся б у д у в а т и „ С о ю з " с е р е д т о м у часі з а б и р а ю т ь й о г о ж у р н а л „ Гуцулія", б у д у ч и Роговськнй, пред., М. П.
9 HELP WANTED Ф
і збільшеному Різдвяному числі, що зайдуть у найдальші д у ж е в а ж к и х о б с т а в и н , т а м а д я р и як з а к л а д н и к а в б о - г о л о в о ю Р е д а к ц і й н о ї к о л е - Отрок, секр., 3. Тсрлецький,
з а к л и к а в всіх д о д а л ь ш о ї ях з н а ш и м и п а р т и з а н а м и . З гії т о г о ж у р н а л у . С п і в п р а - 0PEN1NGS AvAlLABLE lor Syracuse
закутини світу. праці д л я р о с т у й п о ш и р е н - н и м пішла й й о г о Д р у ж и н а . ц ю в а в у п і д г о т о в і і с т о р і ї Non Ferrous Smelter (Foundry Type
ня У Н С о ю з у . Гуцульщини.
Великий тираж ..СВОБОДИ" та відповідний зміст збільшеного Щасливим припадком діс- ДЖЕРЗІ С И Т І , Н . Д ж . Work). We oiler permanent positions with
т а ю т ь с я в о н и д о села Ж а - П о своїй смерті, при Місячні збори Б-ва св. їв. excellent wages, life i n s u r a n c e ,
святочного числа, надають таким побажанням окремої вар- У д у ж е о ж и в л е н і й д и с к у - б'є і т а м д - р С т е ф у р а к д а є с п р и я т л и в о с т і вірної Д р у - Хрестителя - 270-ий Відд., о hospitaluation and pension plan We are
сії н а д б і ж у ч и м и с п р а в а м и лікарську п о м і ч н а ш и м п о в -
тости і значення. ж и н и , з а л и ш и в д - р Василь год. 7-ій веч. в У Н Д о м і . Про- looking for responsible persons lor
У Н С о ю з у . як О р г а н і з а ц і й - с т а н ц я м і на п р о т я з і м а й - С т е ф у р а к пам'ятник — с т и - енться прибути, вирівняти чл. interesting and steady employment in a
ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ: ний к о м і т е т , к о н т а к т и із же с і м м і с я ц і в є л і к а р е м пендійний ф о н д , - значить вкладки а б о вислати поштою long established industry Apply in person
, , з а г у б л е н и м и українцями", У ПА. Під напором больше- д о п о м о г у в п р о ц е с і р о з в и т - на адресу фін. секр. - S. or call: ROTH BROS. SMELT1NG CORP..
о с о б и с т і в і д в і д и н и ВІДДІ- виків п е р е х о д я т ь С т с ф у р а - ку у к р а ї н с ь к о ї н а у к и , з а л и - Qptrowsky, 29 Lexington Ave., 6223 Thompson Road. East Syracuse.
1 ца:іь через 1 шпальту .. S 4.00 4 цалі через 2 шпальти ... 24.00 лів, „ С в о б о д а " і т. п. в з я - ки на З а к а р п а т т я , а п о т і м ш и в пам'ятник в о д н о м у з Jersey City, N.J. 07304. Tel. N.Y. 13057 (315) 463-9500
ли участь п-і П и п ю к , і Г а - через С л о в а ч ч и н у д о В і д н я і
1 цаль через 2 шпальти .. 6.00 5 цалів через 2 шпальти . 30.00 кращих університетів сві- (201)432-2983.
рас т а панове С. К о л о д р у б , ж и в у т ь т а м в д о м і б а т ь - ту п о с о б і на с л а в у т а вічну
2 цалі через 2 шпальти ... 12.00 6 цалів'через 2 шпальти . 36.00 П. К р е п и ч , і Г. П р о ц и к . ків п-і Е м і л і ї . С л . п. д - р п а м ' я т ь і на с л а в у українсь- ГОСПОДИНЯ
А М С Т Е Р Д А М , H. Й. Загаль- для старшого подружжя. При-
3 цалі через 2 шпальти ... 18.00 та в інших розмірах. В а с и л ь п р а ц ю є в клініці. кого народу. ні річні збори Т-ва ім. їв.
На закінчення А н н а Г а - бирання і варення. Мусить бу-
Франка 266-иЙ Відд., о г о д 7:30 ти в зрілому віці і мати кілька
ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ - рас закликала присутніх Ф FOB SALE Ф
веч. в домі Укр. Амер. Гор. років досвіду. Мешкання на
б р а т и участь в о р г а н і з а ц і й -
за новим стилем до 15-го ГРУДНЯ 1978 року ній кампанії та п о п р о с и л а Клюбу при 3-5 Теллер вул. На місці, добра платня, тел. "col–
п о ч е с н о г о г о л о в у М . К о л о - порядку: вибір Управи на 1979 l e c f . ( 2 0 1 ) 7 3 6 - 4 5 5 0 м і ж
за старим стилем до 28-го ГРУДНЯ 1978 року J НА П Р О Д А Ж
p., внески, запити та дискусія.
д р у б а д о кінцевої м о л и т - 4 і 9 всч.
При замовленні, ПРОШУ ЗАЗНАЧУВАТИ НА КОТРІ СВЯ- ви. С е к р е т а р я м и на з б о р а х - 4-родинний дім в Нюарку, Н. Дж. Приявність всіх членів
б у л и С т е п а н М у х а ( п о - у к р а - J Околиця угр. церков і шгіл. Осібне огрівання, рент 5460.00 обов'язкова. - С. Когут,
ТА. Оголошення будуть поміщенні в порядку їхнього приходу, J місячно. 6-кімн. помешк. для власника. Без посередника. п р е д е , М. Кривулич .кас, В. СТОЛЯР
їнськи) і С т е п а н К о л о д р у б
Варшона, секр. який говорить слов'янськими
в першому числі ті, що скоріше надішлють свої замовлення. (по-англійськи). І Дзвонити п о 6-ій год. веч. (201) 371-2043
мовами. Досвід, повний час
Зголошення святочних побажань, РАЗОМ З ГРОШЕВОЮ Після перекуски, п о д а н о ї іппїптітпнттішішшпнтшштпіпшн
НЕДІЛЯ, або на кілька годин.
10-го Г Р У Д Н Я 1978 р.
ОПЛАТОЮ, залежно від величини оголошень, надсилати до: панями, відбулася забава з ( 2 1 2 ) EY 8-7637
т а н ц я м и п р и звуках орксс- НОцИНА ДЕТРОЙТ, М і ш . Річні
"SvOBODA" три Г о р о ш к а при численній загальні збори Т-ва ім. гет. їв. 0 F T J N E E A L D l R E C T O R S ^
ЗО Montgomery Street Jersey City, N.J. 07302 участи членів У Н С та їх
Видавництво „Ставропігія" Мазепи - і83-ій Відд.. о год.
приятелів з Л і г а й Веллі і видало, як перший свій випуск, книжку 1:30 по пол. в У Н Д о м і при
L L U ' і' і' І ” І : А' А' і А Є X і А' і і А Мартін вул. На порядку: звіти
І Ї Ї І І І І г хх околиці. Романа Завадовича:
Управи, К. К. і делегатів д о
ЯФФЗЯЯЯЯЯФЯ^^ ^ШШІ1І!1І1ІІІІ1Ш1І!1І1ІИІІІН!І!І!П)ІІ11!1І!ІІ!ІІІІІІІ1!!ІІІ!ІІ1ІПІИШІ!!ІШІШШШШІІШПИГ^
„З БУДНІВ У СВЯТО" Укр. Тов., дискусія над звітами
та вибір нової Управи на 1979
ПЕТРО ЯРЕМА
^ НАЙКРАЩИМ ДАРУНКОМ р. Збори відбудуться і будуть УКР. П О Г Р Е Б Н И К
і 3 громадою і для громади! Щ Книга віршів на релігійну тему з передмовою
важні на І год. пізніше без Займається Похоронами
д-ра В. М А Р К У С Я і біо- та бібліографічним
Ц на ГИ. ЧИКОЛАЯ 1 В ощадностях наше майбутнє! щ додатком.
огляду на скількість присутніх
в BRONX. BROOKLYN,
членів Просимо чл. прибути.
У і пі КЛИНКУ л
Ціна книжки 3.00 дол. На поштову оплату долучити 0.50
Ц дол. Книгарням даємо 309Ь опусту. Книжка мас 90 сторін.
— Д . Кошильовський, гол., Б. NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ
Фльорчук, рек. секр., П. Залу- КОНТРОЛЬОВАНА
ІJ ІУ К Р А Ї Н С Ь К А Замовляти:
STAUR0PEG10N
га. фін. секр., Анна Лісіца,
касир.
ТЕМПЕРАТУРА

щ 4 тудійна (Колещпюва) .Peter Jarema


g Грамота УUСоюзу І Щ А Д Н И ЦЯ 2 2 2 6 W. Chicago Avenue, a Chicago. ПІ. 6 0 6 2 2
Таї.: 276-0774
К Л І В Л Е Н Д , Огайо. Місячні
збори Б-ва свв. an. Петра і 129 EAST 7Иі STREET
S ЯКАЗАПЕВНИТЬ ВАШИМ ДІТЯМ Павла - 102 Відд., о г о д 11:30 NEW YORK, N.Y.
gp ї ВНУКАМ
зшшшгопгоипші рано в церковній залі св. ORegon 4-2568
^аепамтвпнивюш

f
В И С О К І О Т У Д И , Я К І В І Д К Р И Ю Т Ь ЇМ Иосафата, 5720 State Rd.,
ДВЕРІ Д О ЩАСЛИВОГО UKRAINIAN SAVINGSfcLOAN Parma, Ohio. Повідомляється,
РТ У С П І Ш Н О Г О Ж И Т Т Я . ASSOCIATION UA алща.
що Річні збори відбудуться 14-
січня 1979 p., о год. 12-ій д н я . -
гіо і н ф о р м а ц і ї в с п р а в і к о л е д ж о в о г о з а б е з п е -
1321 W. Lindley Ave., Philadelphia, Pa. 19141 А. Жгута, п р е д . І. Жгута, к а с .
чення п р о с и м о звертатися д о місцевих секре-
гарів У Н С о ю з у . а б о д о Г о л о в н о ї К а н ц е л я р і ї
на а д р е с у : П Л А Т И Т Ь ВИСОКІ ВІДСОТКИ, A CAME:
ДОРОСЛИХ
ВСЕ ПОТРІБНА ЧЛЕНСЬКА КНИЖЕЧКА
М. Бобечко, секр. S1NKOWSKY
FUNERAL SERviCE
ФІНІКСВІЛЛ, Па. Річні збори
від біжучмх ощадностевнх ковт 5"уі9Ь, обчислюваніїх на SSSfi Eaat Tremont Avenue
Ukrainian National Ass'n, inc.
місячній бязі; від СЕРТИФІКАТІВ SHSrtfc, залежно віл
СВОЇЙ КРЕДИТОВІЙ КООПЕРАТИВІ Б-ва св. ап. Петра і Павла 321
Відд., о год. 1-ій по пол. в цер- BRONX, N.Y. 10465
P.O. B o x 17 a 30 Montgomery Street суми і часу, на який вкладається. TH.: 863-2476 4
Jersey City. N . J . 0 7 3 0 2 ' Федеральна Кредитова Кооперативе ковній залі. Просимо всіх чл.
прибути на ці збори, на
a
191 Avenue "A"
К О Ж Н Е КОНТО М А Є Д Е Р Ж А В Н Е ЗАБЕЗПЕЧЕН-
МНйДДРМЙДЙД^ВМЮВМ8^8МЙДМІМІМЮКМІМЕМВМДі І
v^f^^'^ix'WiJ^^jvg^v^"vQr^ .
НЯ, F.S.L.1.C., д о суми 540.000 „САМОПОМІЧ" порядку нарад, яких с звіти чл.
Відд. Уряду, К. К. та вибір
NOW YORK. N.Y. 10009
Тел.: 674-3630
T.XXXXXXXXlXJXXXXllXi.XXlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM - Д Л Я Б А Ж А Ю Ч И Х К У П И Т И д і м , підпрнемство, чи
в Ню Йорку урядовців Відділу на 1979 р. За- Директор ЛОСИФ
прошені д о участи в зборах с С Е Н К О В С Ь К Ч И
И m– - - „ – - - – „ – ---.Г- MM - - -, - - mm mT^m^-шштЛ. будь-яку посілість Українська Щадннця дас позики Зааідус влаштуванням по-
M
Український Народний Сошол К (mortgages) на дуже догідних умовах сплати.
теж члени - власники
хоромів в каплицях, поло-
И
виплачених грамот. - Й. ннх в кожнім pafteed
UXRAJWAN N A T l O N A L A S S O a A T l O N , 1NC. Фуга, п р е д с . А. Шипак. кас, Д . міста. Похорони по
І в Д Л Я СВОЇХ ЧЛЕНІВ дас правні і нотаріальні подади; Д И В І Д Е Н Д А ВІД ОЩАДНОСТЕЙ З Ч В Е Р Т Ь Р І Ч Н И М
Чук, секр. мальках цінах.
P . O . B o x 7 6 — 3 0 M o n t g o m e r y Street згрошевлкк заробітні і соціяно-обезпечені чеки; продас Щ НАРАХУВАННЯМ.
j e r s e y City, N.J. 0 7 3 0 3 І державні бонди; ви дас подорожні чеки (Travclen Щ
І Cheques), грошеві перекази (Money Orders) і т. п. Е в Б Е З П Л А Т Н Е Д Л Я ЧЛЕНІВ Ж И Т Т Є В Е ЗАБЕЗПЕ-
ПІВНІЧНИЙ БРУКЛИН, н .
Ч Е Н Н Я О Щ А Д Н О С Т Е Й Д О ВИСОТИ S1.000.001 ПО-
к
Щ ' П Р А Ц Ю Ю Ч І у власних підприємствах, або в таких, що g З И Ч О К Д О ВИСОТИ S10.000.00.
Й. Річні загальні збори Т-ва ім. Richard Н. Burn adz
инс ляти інформації пг тбсзііеченнл Б. Х м е л ь н и ц ь к о г о 158-ий УКРАЇНСЬКИЙ
Щ не забезпечують іх пенсійним ф о н д о м , можуть відкрити S Відд.. о г о д 1-ій по пол. в
^ П О З И Ч К И - ОСОБИСТІ Н А ВСЯКІ ПОТРЕБИ ТА ПОГРЕБНИК
І в Щадниці П Е Н С І Й Н Е КОНТО - 1RA. вкладаючи нв І У Н Д о м і при 216-218 Grand St.
МОРҐЕДЖЕВІ НА ЗАКУПНО РЕАЛЬНОСТЕЙ
Ш ое по S1.500 річно. Гроші зложені не пенсійне конто від-
- Н А Д О П Д Н 1 С П Л А Т И П Р И Н Е В И С О К И Х ВІД- На порядку нарад: звіти McNERNEY BURNADZ
S тягасться опісля від приходового податку (income Tax). Управи, К. К. та вибір нової FUNERAL HOME
СОТКАХ.
В
Управи на 1979 р. Проситься 371 Lakevlew Avenue
Стейт . . . . ЗІП кпд Наша адреса:
І ” Г О Д И Н И ПРАЦІ: кожного дня, крім суботи, від го- чл. численно прибути. Якщо на CL1FTON, N J .
Щ диня 9 00 рано д о 3:00 по пол.; в п'ятницю д о 7:00 вечора. означений ч а с не б у д е Phone (201) 772-1880
Моя ДАТА НАРОДЖЕННЯ: -SELF RELlANCr (NY.) R. H. Burnadz -
відповідного числа членів,
Телефон Української Щадниці: FEDERAL CRED1T UN10N збори відбудуться на годину
J. i. McNerney
108 Second Avenue New York. N.Y. 10003 Funeral Directors
день - - місяць . рік (215) DA 9-7080, DA 9-7081 п і з н і ш е , б е з о г л я д у на
Chapela available through
Т а Ь З Д ф 473^7116 ' скількість присутніх. -
^,v^J– v ' ; ::^4ЛІї out the Metropolitan Area.
Н ЇХХХХІХХХІТТХХХХТТХТТЗ шшшишишшшишшшштшштшшш Управа.

-' "v.:-:, ,г;'-.'-Ч'',.ій':"':'^,v'v ”