You are on page 1of 4

Рс і.

ікиїи і Адміністрація
'Suiboda". .10 Monigomcrv Si

SYOBODA
Jcncy Сіїу. N J. 07302
Телефони гміі 4М-0237
і 201"^ 434-0807
S Ню Порку (212) 227-4125

УНСонюу; 1201) 451-2200


З Ню Порку (2121 227-5250
(212) 227-5251
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN DА І І У
РІК LXXXV. Ч. 267. Д Ж Е Р З І СИТІ і НЮ ИОРК. П'ЯТНИЦЯ, 8-го ГРУДНЯ 1978 ЦЕНТІВ 25..CENTS JERSEY C1TY and NEW YORK. FR1DAY. DECEMBER 8. 1978 No. 267. VOL. LXXXV.

„ПРАВА ЛЮДИНИ Є ДУШЕЮ НАШОЇ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ, БО ПРАВА


ЛЮДИНИ Є ПРЯМО ДУШЕЮ НАШОГО ІСНУВАННЯ ЯК НАЦІЇ" - ЗАЯВЛЯЄ
ПРЕЗИДЕНТІ КАРТЕР
j
ОБОРОНА ПРАВ УКРАЇНИ - ДОРАДНИКИ БІЛОГО ДОМУ СССР І АФГАНІСТАН
БУЛА ГАСЛОМ СЕСІЇСФУЖО ПОДІЛ ЕНГ ЩОДО ПІДПИСАМ 20-РІЧНИЙ
Ню Йорк (Дора Рак) - подавали конкретні cyrec–
тії і пропозиції як перево-
ПІДВИЩЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ДОГОВІР ПРИЯЗНІ
Напередодні третього Сві- Москва. — Афганістан і лами.
тового Конгресу Вільних лити різні акції, даючи пс-
регляд дотеперішніх успіш-
БЮДЖЕТУ Совєтський Союз у ВІВТО- Совстс ько-афта н іста и с ь-
Українців і користаючись з рок, 5-го грудня ц. p., по- кий договір підписали Лс-
приїзду делегаток на цей них заходів. Більше ува- Вашінгтон. - Як завва- Згідно з твердженнями
ги треба звертати на інфор- мимо раніших сумнівів ба- онід Брежнєв, генеральний
Конгрес, Світова Федера- жують політичні аналіти- речників уряду президен- гатьох політичних cnocre– секретар ЦК КПСС і голо-
ііія Українських Жіночих мування нашої громади про ки, в дебатах під час ви- та Картера, прихильники
в'язнів , про їх переконання рігачів і дипломатів, під- ва Президії Верховної Ради
Організацій (СФУЖО) від- готовлення оборонного підвищення оборонного
писали 20-річннй договір СССР, і прем'ер-міністер
була свої наради в днях 19- та відношення до руху опо- бюджету ЗСА серед най- бюджету керуються ПОЛІ-
ру, часто на підставі їхніх приязні і співпраці в еконо- Таракі після дводенних ін-
21 листопада 1978 року. ближчих дорадників при- тичними й стратегічними МІЧНІЙ І ВІЙСЬКОВІЙ ДІЛЯН- тенсивних розмов між деле-
Дводенні ділові засідання власних писань, а також зидента Картера закрою- мотивами. Вони вважають,
ширити інформації про рух ках. Договір передбачає гаціями СССР і Афганіс-
поширеної Управи завер- ються дві окремі групи, які що зростаючий дух консер- скріплення і поширення до- тану. Після підписання до-
шено програмовою Tpe– опору серед урядових чин- мають діаметрально від- ватнзму в ЗСА головно
гьою Світовою" Сесією, ників і їм подавати наші теперішньої співпраці між говору, совєтські чинники
мінні погляди щодо цієї спричинився до того, що в обома країнами, які мають влаштували для афганіс-
проведеною під гаслом домагання, - за словами справи. недавніх опитах більшість
„Оборони Прав України" панелісток, опертих одначе американців заявилась за спільний 1000-милевий кор- танськоі делегації парад-
та для відзначення трид- лише на досвіді в ЗСА. Мо- Як відомо, секретар обо- збільшенням оборонного дон і багато спільних ін- ний обід в Кремлі, на якому
цятиліітя існування Фсде- дераторка Наталія Пазу- рони Гарольд Бравн запро- бюджету. Крім цього вони ТСреСІВ, - ТВерДИТЬ СОВЄТ- виступали з промовами
рації. няк.затупниця голови СФ- понував, за згодою прези- вважають, що встановлен- ське пресове агентство прем'єр Мохаммсд Таракі і
УЖО, підсумувала головні дента Картера, новий обо- ня відносно високого обо- ТАСС, інформуючи про „президент" Брежнєв, який
На нарадах Управи було думки доповідей та диску- підписання договору. На зокрема відмічував, що від-
присутніх 35 осіб, а на Сві- ронний бюджет в сумі 124 ронного бюджету є доброю
сії між панелістками. більйони доларів, тобто на запорукою прихильної нас- думку деяких дипломатів в тепер советсько-афганістан
товій Сесії - 88 осіб", що й З панелем пов'язана була Москві, договір значно зак- ська дружба матиме навіть
вказус на зацікавлення жі- три відсотки вищий як МИ- танови деяких консерватив-
тематично наступна допо- нулорічний, враховуючи них сенаторів щодо дого- ріпить совєтські впливи у „кращий характер".
нок справами СФУЖО і відь Уляни Целевич, голови цій економічно слабо роз- Підкреслюючи важли-
громадською проблемати- вже інфляційний фактор. вору з СССР в справі обме-
кою. Теперішній склад Фс- ОЖ ОЧСУ, під наголовком Проект Бравна піддержу- ження стратегічної зброї виненій країні і скріпить вість військових союзів.
дс рації, що с над ряд пою „Наша оборона України". ють дорадники президента САЛТ -11. прокомуністичний режим Брежнєв, який правдопо-
координаційною устано- Покликаючись на постано- Картера, Гамільтон Джор- Ноора Мохаммеда Таракі, дібно мав на думці останню
ви міжнародних договорів. Сайрус Венс і ” Збігнєв який прийшов до влади в конференцію Варшавсько-
вою. начисляє 19 організа- дан і Джеральд Рафшун, як Бжезіньсіії обстоюють ко-
цій в таких країнах: Австра- Декларації Прав Людини і рівнож державний секретар нечність підвищення обо- часі кривавого переворо- го Пакту, заявляв, що „ми
лія, Австрія. Америка додаткових конвенцій, до- Сайрус Венс і дорадник в ронного бюджету з уваги на ту в квітні ц. р. не повинні послаблювати
(ЗСА). Аргентина, Бельгія. повідачка обосновувала Афганістан вже раніше своєї оборонної сили в об- Презнлент Картер промовляс в Білому Домі піл час визначення
слушність і легальність до- справах національної без- раніше зобов'язання в цій
Бразилія, Велика Британія, пеки д-р Збігнєв Бжезінь- справі країнам Північно- був дуже залежний від личчі зростаючого міліта- 30-річча Універсальної Декларації Прав Люлннн. Справа — л-р
Венесуела, Франція, Канада магань українського наро- СССР з огляду на його без- ризму в імперіалістичних Збіґнсв Бжезіньскі. юралннк Білог о Дому щодо справ крайової
ду, кладучи натиск на обо- СКІ. В ОПОЗИЦІЇ ДО ПІДВИЩСН- Атлантійського^Воюзу (Н А державах світу, не зважа-
і Німеччина. Управа СФУ- ня бюджету є асистент npe– ТО), що видаткїгна оборо- посереднє сусідство з СССР безпеки.
ЖО. поудована на засаді рому національних прав по- і афганістанці не могли ючи на демагогічні заяви
руч з людськими правами. зидента Картера для внут- ну ЗСА будуть збільшені у обійтись без торгівлі з СОВЄ- деяких осіб". Дипломати
репрезентації організацій, Заходи в цім напрямі ви- рішніх справ Стюарт Єй- фіскальному 1980 році на З Вашінітон. ..Поки я і світу, президент Каріер піл-
мас 26 членів та одинад- тами і без постачання со- роблять висновок, що Президентом, уряд З'сдна-
магають солідної підготов- зенстат, а до нього долу- відсотки. Цим приреченням Брежнєв мав мабуть на крес.іив. шо уряд ЗСЛ ..не
цять додаткових прсдстав- ^чують секретар здоров'я, уряд ЗСА мав намір спо- ІЇЄТСЬКОЇ зброї для армії НИХ Стейтів буде иродов- вагатиметься висловити на-
ниць і діє під проводом ки і постійного слідкуван- Афганістану. думці заяви румунського
ня за подіями на міжнарод- освіти й суспільної опіки нукати уряди країн НАТО жуватн змагатися за ПОЛІП- ше обурення" тим урядам.,
президента Лідії Бурачин- Тому, що Афганістан су- президента Ніколаі Чау- шенНЯ стану прав людини в
ному форуму, та участи у Джозеф КалМрано та зробити ВІДПОВІДНІ ПІДВИ- шеску, виголошувані ним які продовжують постійно
ської, Почееиакхгоаавою є стосовних конференціях, Джеймс МекІнтгйщ дирек- щеїшя у своїх бюджетах і в ^сідує з Іраном, Китайсь- цілому світі. Ніяка сила в порушувати права людини.
Стефанія Савчук, котра та- кою Народною Республі- на сесії Центрального Ко- світі не спроможна здер-
зокрема на конференції Ко- тор бюджету. цей спосіб скріпити оборон- мітету румунської Кому- додаючи, що ..не будемо
кож с другим заступником кою і Пакістаном, nepecy– жати нас від цього зобов'я- вдавати,; що їх ііоступовагі-
президента СКВУ. місії Прав Людини, що має Опоненти підвищення ну потужність Західньої Ев- ністичної партії вже після
невдовзі відбутися в Мад- оборонного бюджету, який ропи. нення в тому терені балян- зання". сказав президент НЯ не матиме впливу на
Третя Світова Сесія в дні су в користь Совєтського відбуття нарад Варшавсь- Джіммі Картер у середу. 6-
риді. становить 25 відсотків за- Один із неназваних реіч- кого Пакту і відмови Руму- наші в іасмовідносини."
21-го листопада 1978 року гального бюджету, побокь ників уряду ЗСА рівнож Союзу викликало деяку го грудня, під час СПецІЯЛЬ" Пре пілент підкреслив,
ділилася на дві частини. Пополуднева частина ма- турботу у Вашінгтоні. Ра- нії підвищити оборонний
ла характер святочної це- ються, що збільшення ВИ- вказав на загальне затур- ної церемонії в Білому До- що представники амсрикан-
Ранню сесію призначено на ніше совєтські газети nepe– бюджет та підпорядкувати мі. якою відзначено 30-ту
ремоніяльної сесії, получе- датків на зброєння ЗСА мо- бовання західніх країн пос- румунські військові з'сднан- ської о N ряду. ..чи то уря-
панель на тему „ Нові cnoco– же причинитись до rocrpo– тійним зростом мілітарної стерігали Білий Дім перед річницю підписання Уні- ловш і Державної о ienap–
би оборони політичних в'я- ної з процесією організа- можливою військовою ін- ня під командування ,,чу-
ційних прапорів, вибором го обмеження федеральних потужности Совєтського версальної ДеклярацП Прав таменту, чи Департаментів
знів". в якім узяли участь тервенцією ЗСА в Ірані, бо жих генералів". Людини Об'єднаними На- ТОРГІВЛІ. СІЛЬСЬКОЇ О 1 ОСПО-
молоді жінки-членки скла- почесної президії та скла- фондів на різні суспільно- Союзу та встряванням Мо- Совєтський договір з Аф-
економічні програми. До скви в справи країн афри- така інтервенція, мовляв, ція.ми. додаючи, що ..права дврс і ва чи оборони."
дових організацій, а саме д а н н я м привітів. Довшу була б безпосередньою заг- ганістаном — це вже сьо-
промову на тему тридця- речі, група негритянських канського континенту. Він ЛЮДИНИ t душею нашої між- подають Ю відома урядам
Ольга Гнатейко від Союзу розою для СССР. Комента- мий з черги такий договір з НарОДНОЇ політики і я всіх к р а ї н , ш о . . п р а в а ЛЮДИ-
Українок Америки, Ляриса тиліття СФУЖО сказала лідерів вже відвідала пре- додав, що якщо уряд ЗСА економічно відсталими дср-
зидента Картера в понеді- не підвищить оборонного тори твердять, що уряд кажу це і переконанням ни відіграють важливу ро-
Лозинська-Кий від Об'єд- Віра Бучинська, заступин- СССР тоді мав на увазі жавами. Перед тим такі
ця голови СФУЖО та ре- ЛОК, 4-ГО ГРУДНЯ, ВИСЛОВ- бюджету, то це „може CTBO- бо права людини с прямо ЛЮ відносно якости наших
иання Жінок ОЧСУ та Зо- також Афганістан, інфіль- договори підписано з Ан- душею нашої о існування як зв'язків і ГИ МИ лержавамн".
ряна Луцька, що заступає дакторка квартальника люючи затурбовання мож- рити поважні проблеми у голею, Мозамбіком, lpa–
„Наша дорога" в Канаді. трація якого ведеться вже нації". Промовляючи після вис-
Комотет Оборони В. Mopo– ливими обмеженнями фон- відношенні до наших союз- там від часу персбрання вла- ком. Індією В'єтнамом і
Начеркнувши проглядно дів на деякі програми, а то й ників і на внутрішній ape– Промовляючи пере.І ПІ- гупів державної о секретаря
за у Філядельфії. ди прокомуністичними си- Етіопісю. конодавцями, представни-
історію Федерації і п працю цілковите їх скасування. ні". Президент Картер мас Сайруса Вснса, головного
Панель попереджено на протязі 30-ти років п-і ками етнічних груп, між дорадника Білої о Дому що-
вступним словом голови Запевнення президента вирішити справу оборонно-
Бучинська затрималася на Картера, що так не станеть- го бюджету до трьох ТИЖ- ними представниками укра- до крайової безпеки д-ра
СФУЖО Лідії Бурачинсь-
кої. яка відкрила Сесію і
важніших актуальних проб- ся не задоволило їх. нів. Сахаров обвинувачує КҐБ їнськоі громади в ЗСА. та Зонні па БжезіньскоГО, Пат-
лемах, яким Управа СФ- репрезентантами opiamia– риип Дери н. асистента дер-
підкреслила потребу, щоб УЖО мусить присвятити в крадежі пій. ДІЯЛЬНІСТЬ яких присвя- жавної и секретаря в ділянці
жіноцтво зактуалізувало
свою діяльність в напрямі
багато уваги. На першім Венс відвідає Єгипет і Ізраїль Москва. - Д-р Андрей ваний лист до Леоніда чена обороні і поширенню
пляні є справа задержання прав людини в усіх країнах (Закінггння на crop. Ь)
оборони прав України і під-
держки та помочі правоза-
української ідентичности на в справі приспішення переговорів Сахаров, відомий російсь-
кий фізнк-дисидент, який в
Брежнєва.
поселеннях, що причини?^
хистному рухові. По цій ся до сповільнення асимі- Вашінгтон. - Президент Договір поміж Єгиптом й 1975 році був нагородже-
лінії й проходив панель, при Джіммі Картер, затурбо- Ізраїлем має мати першен- ний Нобелівською премією П І Д ЧАС З У С Т Р І Ч І П Р Е З И Д Е Н Т А КАРТЕРА З ГЕН. Г Р И Г О Р Е Н К О М
чому поодинокі панелістки (Закінгення на стор. 3) ваний застоєм у мирових ство над усіми іншими до- миру, обвинуватив агентів
переговорах поміж Єгип- говорами. У заміну за цю К Ґ Б у вломі до його по-
том та Ізраїлем, рішив вис- концесію Ізраїлеві, яку, до мешкання і крадежі книжок,
речі, скритикували уряди вартісних документів та
Єгипет зірвав дипломатичні лати державного секрета-
ря Сайруса Вснса на розмо- деяких арабських держав, предметів особистого ВЖИ-
зв'язки з Болгарією ви з президентом Анваром президент Садат вимагає
включення в договір дефі-
тку.
ель-Садатом і прем'єр-міні-
Каїр, Єгипет. — Єгипет- ського уряду. Владіков в стром Менахемом Бегіном. нітивної дати надання ав- „Це нова фаза в кампа-
еький уряд зірвав дипло- свою чергу заявив єгипет- Венс, який мав взяти участь тономних прав палестин- нії переслідування, застра-
матичні зв'язки з Болгарі- ським чинникам, що він в нарадах міністрів закор- цям, які проживають на шування і погроз проти мс-
сю після дивного епізоду, одержав від свого уряду донних справ держав Пів- окупованих Ізраїлем тери- не, моєї родини і моїх при-
який розпочався сваркою зарядження повернутися до нічно-Атлантійського Сою- торіях біля Гази й на захід- ятелів", — заявив д-р Caxa–
власника будинку, тобто Болгарії. зу (НАТО) в Брусселі, має ньому побережжі ріки Йор- ров західнім кореспонден- І
болгарською амбасадою, з Єгипетський президент відлетіти з Вашінгтону в дан. Власне для цього cnip– там, запросивши їх до сво-
мешканцем будинку і втр'у- Анвар ель-Садат і його п'ятницю, 8-го грудня уве- ного питання секретар Венс го помешкання в суботу, 2-
чанням у цю „сварку" еги- уряд спочатку бажали пола- чері, і задержавшись на шукатиме розв'язки під час го грудня, три дні після
петської поліції, яка, з дору- годити справу шляхом пе- один день в Лондоні, при- своєї поїздки. Коли йому не влому.
чення своїх зверхників, а як реговорів на міністерсько- бути в неділю до Каїру. вдасться зрушити nepero–
пізніше виявилось І З ДОЗ- му рівні, але коли Болга- ворів з мертвої точки, пре- Д-р Сахаров сказав, що
волу самого президента Ан- рія наказала єгипетським Речники Білого Дому за- зидент Картер правдопо- вломники вкрали копії май-
вара ель-Садата. увійшла представникам залишити явили, що С. Венс повинен дібно запросить Садата і же всіх опублікованих ним
до будинку болгарської ам- Софію, Садат рішився на повернутися до ЗСА в поло- Бегіна на другу рунду роз- в цьому році документів,
басади. Поліція знайшла драстичний крок зірвання вині наступного тижня, але мов в Кемп Дейвіді — твер- копії його листування з при-
там зброю, з якої, до речі, дипломатичних зв'язків. В не виключається можливо- дять речники Білого Дому. ятелями й декілька неопуб-
стріляв до єгиптян на вули- офіційній заяві єгнпетсько- сти, що він залишиться дов- лікованих статтей. Рівнож
ці один із співробітників го уряду сказано, що бол- шс, подорожуючи поміж пропав 68-сторінковий ру-
амбасади. ув'язнила одно- гарські дипломати порушу- Каїром та Єрусалимом, як- ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР копис з деякими досі нсопу-
го урядовця за потурбуван- вали дипломатичні правн- що будуть навіть мінімаль- В НЮ ЙОРКУ блікованнми автобіографі-
ня єгипетської жінки і навів- ла, встановлені Женевсь- ні шанси на успішне заклю- Ню Йорк (О. Ю.). - Ля- чними даними і неопубліко-
ши порядок, залишилась в кою Конвенцією. чення переговорів. В зага- льковий Театр 83-го Відді- fiafld'SUJbO QfHi-rJ (Jjurmico -
будинку та перед будинком Політичні спостерігачі льному, особи близькі до лу СУА під керівництвом п.
амбасади для охорони і відмічують, що ціла афера президента Картера не пок- Олі Гаєцької ставитиме в
проти дальших евентуаль- „сварки", нападу болгар- ладають багато надій на неділю, 10-го грудня ц. p., в У ЛМКЛЮБІ - '^^-С7
них випадків. ського урядника на єгипет- можливості усунення зас- Академії св. Юра в Ню ДОПОВІДЬ ПРО
ських жінок й інші пов'я- тою Венсом і вважають, що Йорку о год. 2-ІЙ і 5-ій по НІСКВУ
Болгарський уряд, дові- зані з цим конфліктом ви- заледве чи вдасться підпи- пол. виставу за І. Багряним
давшись про випадок, нака- падки, мусіли бути раніше сати договір до узгідненої „Казку про лелек і Павлика Ню Йорк. — У п'ятницю Як уже інформовано раніше, президент Джіммі Картер і ієн. Петро Гриї оренко вис-
зав єгипетському амбасало- кимсь підготовані, щоб до- всіми сторонами дати 17-го мандрівника". Це рідкісна 8-го грудня ц. p., о год. 7-ій туиалн з промовами на крайовій конвенції робітничої спілки Об'єднаних Сталеварів,
рові і його співробітникам вести до відкритого КОН- грудня ц. р. нагода всім, які мають ма- вечора, тут у приміщенні яка відбулася в Атлантік Ситі, Н. Дж,. в тижні від 18-го до 22-to вересня ц. р Президент
опустити столицю Болгарії, флікту Болгарії з Єгиптом, Хоча проект договору лих дітей, дати їм можли- Літературно-Мистсцького Картер промовляв у середу. 20-го вересня, а ген. Григоренко в четвер. 21-го вересня.
Софію, а Каїр у відплату за що йде по лінії пропаган- поміж Єгиптом й Ізраїлем вість почути і побачити гар- Клюбу, стараннями Спілки Після свого виступу президент Картер зустрінувся з ген. Грніоренком. запевняючи
це зірвав дипломатичні ди, що її ведуть комуніс- має кілька спірних точок, ну казку в українській мові. Українських Журналістів його, що уряд ЗСА і він особисто продовжуватимуть обороняти права людини в країнах
зв'язки з Болгарією. Бол- тичні держави проти пре- які ще не вдалось наладна- Прем'єра цієї вистави від- Америки і цього ж Клю- за „залізною заслоною". Ген. Григоренко вітав Президента в імені Української та
гарського амбасадора до зидента Садата за його ста- ти, фактичною точкою, що булася в жовтні, тепер ці бу, відбудеться доповідь Московської груп сприяння виконанню Гельсінкськнх Угод, Він звернувся до
Єгипту Георгія Владікова рання допровадити до під- привела до теперішнього вистави включені в nporpa– ред. Івана Кедрина на тему: Президента українською мовою, а його слова на англійську мову перекладав Роман
покликано до міністерства писання сепаратного мнр- застою, є стаття ч. 6. її му ,,Тижня слов'янських „Світла і тіні Третього Купчинський. Недавно ген. Григоренко одержав фото з цієї зустрічі віл Президента
закордонних справ і nepe– ного договору між Єгип- включено в проект на вимо- культур", що саме npoxo– СКВУ". Після доповіді - Картера з його особистими побажаннями Ген. Григоренко це перший член
дано йому рішення єгипет- том і Ізраїлем. гу Ізраїля і в ній сказано, що дить в Ню Йорку. дискусія. правозахисного руху в СССР. з яким пре їй ден і Картер до іволив себе іфотої рафу вати.
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 8-го Г Р У Д Н Я 1978 Ч. 267.

Микола Дівицький К. Крупськнй Ф. Любинецька


С В О Б О Д А ^ SY0B0DA
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОАІНННК U t Й А І Ь І A S О А І І У ДО ПИТАННЯ ДРУГОЇ ЗАБРОНЗОВУЮТЬ КУЛЬТ УКРАЇНСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО
F O U N D E D 189Г. КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИ БРЕЖНЄВА НА ТЛІ ПРОБЛЕМ
Ukrainian newspaper published inly except Mondays and hull
days by the Ukrainian National Association, Ігк it НІ (2) В АМЕРИКАНСЬКИХ ШКОЛАХ
30 Munixomery Stix-er. Jersey City. N J . ' H " . i i . ,,Свобода з 17-го листо- Польщі з німецької в'язни-
пада ц. р. видрукувала від- ці. Але то були інші часи. В
Треба визнати, що в книжці. Наприклад, при iv
Р Е Д А Г У Є К О Л Е Г І Я У С К Л А Д І (поаібучно) повідь УДРуху на nporo– обставинах „залізної за- названій книжці про Бреж- кінці книжки є вмішений
Л ю б о в Колснська. Вололимир Лгвс^еиь. ЗСНОН Снклик. Василь лошені ,,Принципи україн- слони" це, власне, на бать- нсва запримічується пер- текст промови Брежнєва, І треба тільки жаліти, що Ми хотіли б, щоб npor–
Тсршаковсиь (тепер виконуючий обов'яіки голови Колегії) і ської зовнішньої і внутріш- ківщині має вилонитися шорялну пропагандивну виголошеної з нагоди 60- серед нас є такі батьки, які рамн у всіх українознавчих
Євген В Фслорснко ньої політики" Консуль- оте політичне керівництво, техніку і всебічне викорис- ліття жовтневої революції. не посилають своїх дітей до школах були більше досто-
тативноі Комісії Уряду УН- а ми можемо до нього хіба тання політичного досвіду В цьому тексті знаходимо українських шкіл, а що совані до сучасної хвилі і
Second Clajs Hostage pa'd a! the 1'is,l Office of Jersey City. N J Республікн і революційної прилучитися. Коли йдеться на широку скалю. В подіб- такі багатомовні слова:
Accepted for mailing at special rate ol postage pruvaded fui j ;
гірше, навіть їх звідтіля настільки гнучкі, щоб їх ус-
Section 1130 of Act Of October 3. 1917 authorized Julv 31. J91S ОУН. Я не підписував цих про мене особисто, то я них книжках про поперед- „Вміжчасі капіталізм чим з а б и р а ю т ь . Як показує пішно можна було перево-
..принципів" і не брав без- вже давно у якомусь вн- ників ше виходило назовні раз більше виразно показує життя, майже всі ці діти дити в таких місцевостях,
KO Box 346 J e r s e y City, N.J. 073D.'! посередньої участи у їхньо- ступі чи в якійсь статті те, шо диктатори борсалн- те, що він є спільнотою без втрачають зв'язок із своїм де існують українські като-
му внпрацюванні, але був говорив про те, що ми з ся з проявами націоналіз- будуччини. Його економі - середовищем, а згодом із лнцькі школи (зокрема
поінформований про їх еміграції не маємо чого му поодиноких народів со- ка з а р а ж е н а х р о н і ч н о ю нього випадають, або й зов- середні) зі своєю nporpa–
Загроза з Куби зміст і буз згоден з їх претендувати на провідну встської імперії. Місцями, с л а б і с т ю . Т е х н о л о г і ч н и й сім сходять на манівці. ою з українознавства,
оголошенням. Тому хотів ролю і що ця роля припаде з них виставляв роги ве- поступ витискає великі ма-
би висловити кілька думок напевно Морозенкам або ликоросійський
Але о д н о ч а с н о ми не
висловили деяких думок й
Й деться про те, щоб не
шовінізм си робітників з фабрик в повторятись.
Кілька тижнів тому речники уряду президента Джім- шодо відповіді УДРуху. Чорноволенкам (уживаючи та імперіялізм. І сліду не такій кількості, яка гро- про те, шо ми хотіли б, щоб 1 також не можна в про-
чі Картера у розмовах з журналістами підтвердили, що Звичайно, кожний має подібних до реальних осіб залишилося з таких проя- зить потрясенням ЦІЛОЇ СО- наші школи стали кращи- грамах легковажити заці-
Куба одержала совстські новочасні джетові літаки типу право критично ставитися прізвищ), які діють в умо- вів у книжці про ТЄПЄ- ціополітичної системи. ЦІ- ми, зокрема під оглядом ук- кавдення учня. Колись доб-
МІҐ-23, але іаявили, що ці літаки, мовляв, правдо- до ,,принципів", а тим вах перебування на батьків- р і ш н ь о г о д и к т а т о р а - ни зростають постійно, а раїнського мовлення, яке в рих кілька років тому на
подібно не матимуть спроможності) виконати атомо- більше до окремих форму- щині (хоч тепер вони си- Брежнєв - це вже ВТІЛЄН- інфляція залишається го- сучасній нашій суспільно- учительській конференції в
вин напад на З'єднані Стейти Америки і шо Державний лювань, які, може, могли дять у в'язницях). ня символу „СОВЄТСЬКОГО ловною проблемою. Огид- політичній ситуації. вису- Чікаго впало з уст проф.
департамент тепер перевіряє звідомлення військової би бути висловлені трохи Автори „альтернатив" народу", за яким автори ні політичні маніпуляції, вається на тему дня. Мирона Куропася слово
розвідки, чи постачання Советськнм Союзом модерних інакше. Це справа індиві- з УДРуху твердять, шо намагаються скрити хво- корупція, надуживання Перш за все ми хотіли б „українолюбство". Це дуже
джетових літаків комуністичній Кубі не представляє дуального підходу до тих Урядові і революційній влади, скандальні нару- чути із уст нашої молоді важливе слово, що Його ми
собою порушення американсько-совстського порозумін- Р06ЛИВЄ рОСІЙСЬКе ВЄЛИКО- шення закону провідника-
чи інших справ авторів ОУН „особливо залежить д е р ж а в ' я , яке росіянам свобіднішу і кращу україн- в ніякому разі не повинні
ня і 1^62 poKN, яке забороняє доставу офензивної зброї на проголошених принципів. на тому, щоб "не було в тій ми на найвищому рівні ську мову, а це у великій знецінювати і в підході до
диктує їхній історичний вибухають, як бомби, т о в
Кубу. Представники уряду ЗСА відмовились входити в Проте, у відповіді УДРуху боротьбі (себто українській мірі залежить від вживання навчальних програм, і в п ід-
апетит. Не якість, а кіль- одній, т о в другій країні, а
подробиш цієї справи, але вони не заперечували самої з одного боку накидається визвольній боротьбі — М. цієї мови поза шкільними ході до методів навчання.
кість заспокоювала і даль- це демонструє деградацію
інформації, яку опісля підтвердили також речники авторам принципів думки, Л.) марксистів". Це сві- ше заспокоює росіянина. годинами в самій же школі. Життя пливе, змінюються
Пентагону, кажучи, шо від якогось часу над Кубою яких вони зовсім не мали доме перекручення. Марк- керуючої кляси. Рекордове Ц е ВІДНОСИТЬСЯ ДО ЦІЛОДЄН- умови і ми мусимо додср-
„Академіки" добре под-
пролітають, патролюючн прибережні води острова, на увазі висловити і не сизм сьогодні — це дуже бали про те, шоб цю „біо- число злочинів доповнює них українських католиць- жувати кроку.
дуже ефективні совстські військові літаки МІГ-23, яких висловлювали, а з другого розлегле поняття. Одні CO- цей образ. Все це свідчить ких шкіл, де мовою спілку- Ми хотіли б, щоб ВІДНО-
графічну" книжку викорис-
раніше на Кубі не було. боку подаються тези, яких, ціялістичні партії зовсім тати також для критики про те, що економічні і вання між деякими cecrpa– вити журнал „Рідна Шко-
Виглядає, отже, що 16 років після скандаль- на мою думку, не можна відцуралися марксизму, ін- Заходу, а головно для кри- соиіополітичні передумови ми-вчительками і україно- ла", який довгі роки видава-
ної комиромітації Совєтського Союзу з ракетами на вважати за альтернативу, а ші його змодифікували для переходу ДО „СОЦІЯЛІЗ- мовними учнями є мова ан- ла Шкільна Рада УККА.
тики ЗСА. Завдяки т. зв. му сягають високого ступ-
Кубі і відтягнення тісї зброї на гостру вимогу ТОДІШ- за повну протилежність і згідно засад демократично- глійська. Не даймо зійти Він був не тільки дуже доб-
: ,культурному обмінові" ня дозрілости".
нього президента Джона Ф. Кеннеді, комуно-московсь- заперечення принципів. го сош'ялізму, ще інші до- між Совєтським С о ю з о м і українській мові в тих рим середником зв'язку між
кі диктатори вирішили випробувати настанову теперіш- Авторам принципів ін- дали до марксизму вислів ЗСА, автори прекрасно зо- школах до колишньої лати- Шкільною Радою а школа-
В книжці є більше по-
нього президента Джіммі Картера, реакцією якого, як кримінується, шо вони вва- „ленінізм". Автори прин- рієнтовані в усіх напрямках дібних висловів Брежнєва, ни чи греки, що її ми вивча- ми, але також висвітлював
пише американська преса, була покищо здержливість, з жають свої принципи не- ципів ніде не говорять про і труднощах господарської, з яких видно, шо політика лн 5-8 років в колишніх кля- не одну виховно-педагогіч-
метою дати можливість Москві заперечити цю вістку змінними, алеж, мовляв, марксизм чи марксистів, внутрішньої та зовнішньої співжиття — це той час, сичних гімназіях по 4 годн- ну проблему, та подавав і
про приявність джетових літаків на Кубі. Білий Д і м ,,політика — це мистецтво але двічі відкидають політики ЗСА. Треба мати який працює на користь ни тижнево, але ніхто тією новий матеріял для викори-
навіть старався ,,приховати" цю інформацію від амери- можливого". Не треба бу- ,, марксистсько",, ленінсь- на увазі те, шо ціла книжка сош”ялізму-комунізму, мовою говорити не вмів. товуваиня в школі.
бо
канського народу, щоб запобігти поширенню антаго- ти аж таким начитаним, кі" тенденції чи „марк- густо вкрита цитатами з „зогнилий Захід" сам роз- Ми хотіли б, щоб при
нізму. як теж відвернути тимчасово увагу від загро- щоб не признати думці сизм-ленінізм". Зате, за- промов і спогадів Брежнє- падається і тому Совстсь- зустрічі деяких священиків Ми хотіли б, щоб наші
зн, щоб дати урядові можливість зайняти д о цієї Бісмарка про політику, як кликаючи до „консолідації ва. Він уміло хвалить при- кий С о ю з вийде побідни- з батьками і їхніми дітьми братські союзи, які щороку
нововн і пореної ситуації кваліфіковане становище. мистецтво можливого, всіх українських безком- хильну політику одних кру- ком без війни. Брежнєв не звучала українська мова, а приділяють студентам сти-
Віл того часу деякі пов'язані із совстськими дже- повну рацію. Але автори промісових самостійниць- , гів ЗСА, а політику непри- оминув нагоди, ш о б в цій не як це водиться, з батька- пендії, звернули свої очі і на
тами справи стали ясними: літаки типу МІГ-23 не'тільки принципів аж ніяк не твер- ких сил", вони тим самим хильних кругів поміркова- самій промові прикрити ми священики говорять по- нашу середньошкільну мо-
є спроможні нанести атомовнй удар на ЗСА, але вони дять, що в тактиці чи в висловлюються за притяг- но критикує. брехнею наготу того коло- українському, а вже з їхніми лодь у всіх українознавчих
можуть пролітати без приземлення 1200 миль в одну окремих політичних ПОТЯГ- нення до участи у визволь- Роблячи висновок із ці- са, який на ділі є насиль- дітьми, які також добре во- школах. Український
сторону, наприклад, до Гюстону в Тексасі, Сан Л ю - неннях все мас бути не- ній боротьбі людей і 9р- лодіють українською Народний Союз в цьому
лости книжки переконує- ним зліпком з ворожо на-
іс, Атланти, Річмонду, Вашінгтону; можуть зводити змінним. Вони вважають ганізацій різних переконань мося в тому, шо як Бреж- ставлених д о Москви наро- мовою, говорять в присут- році започаткував стипен-
повітряні бої при допомозі точних ракет, якщо потрібно, і різних ідеологій. ності тих же батьків англій- дії для двох католицьких
за незмінну засаду бороть- неву, так і його кліці дуже дів. Коли б Захід, а го-
і о і зтомовнми головками; можуть становити дуже би за незалежну і суверен- УДРух заявляє, шо залежить на мирному спів- ловно Америка, умів вико- ською мовою. середніх шкіл (Ню Йорк і
ефективну оборону острова, а головне, бути nocrpa– ну українську державу, а У р я д і О У Н р ВИСЛОВЛЮ- житті Совєтського Союзу ристати цей факт, т о на- Ми хотіли б, щоб бать- Детройт). Ми радіємо з
хом для слабодухів в Америці і вносити моральний також ті окремі принципи, ються проти боротьби за з Америкою, але на ділі, це певно, шо він скоріше до- ківські доми, які ще недавно цього. Але ми сміємо при-
розлад в американське суспільне життя. які з цієї засади виплива- права людини, а він (УДР^ бажання співжиття не є чекався б розпаду цієї оди- говорили дома по-українсь- гадати, що існують десятки
Невідомо, чому ці факти не вндвигнули президент ють. с за продовження цієї бо- ціллю, а є тільки засобом нокої імперії у сьогодніш- ки, не п е р е х о д и л и на українознавчих середніх
Картер та його найближчі співробітники, відповідальні Далі УДРух закидає ав- ротьби. Це не відповідає кремлівської політики. ньому світі. англійську мову, а дітям, шкіл (від 9-ої-12-ої кляс) у
за безпеку країни, як теж і Пентагон. Відомо натомість, торам принципів, що вони правді. В окремих заявах Про це виразно свідчать відповідно до хвилини на- системі православної
В іншому місці Брежнєв казували „говори по-укра- Шкільної Ради і Шкільної
шо комуно-московські імперіялістн зі свого боку робили і привласнюють право для ЧИ В КОНКреТНИХ ПОТЯГНЄН- деякі вислови Брежнєва у каже: „Таким чином побі-
роблять все можливе, шоб ,,успокоїти" Білий Д і м і їнськи". Ради УККА, які ми також
Уряду і ОУН „забезпечити нях і Уряд УНРеспубліки да ж о в т н е в о ї революції
американську спільноту, що, мовляв, „немає жадної Ми хотіли б, щоб украї- мусимо підтримувати. В
українську націю політич- і,оскільки нам в і д о м о , була також побідою у б о -
небезпеки для Америки" Андрей Громико, міністер номовні батьки зі своїми цих місцевостях, у яких ді-
ним керівництвом"^ мов- ОУНр ставляться д о бор- ротьбі за національне ви-
іакордонннх справ СССР, особисто запевняв Державний дітьми приходили до ють українські цілоденні се-
ляв, це політичне керівниц- ців за права людини в Ук- хоча вони виступають в зволення. Народи бувшої редні католицькі школи,
департамент, шо ЗСА не мають чим турбуватися, б о тво належиться тим, які раїні і серед інших наро- обороні людських прав у царської Росії перший раз церкви на українські Бого-
станпіоновані на Кубі літаки, мовляв, не можна служби з українськими про- українознавчі середні
сьогодні перебувають на дів СССР, як д о героїв, які межах совєтських KOHCTH– дочекалися нагоди зробити школи знаменито доповню-
зараховувати до офензивної зброї, б о вони нібито мають батьківщині. Яким чином виконують надзвичай ко- туцій. історичної ваги рішення і повідями, бо українське
слово в устах священика ють програму з україно-
тільки оборонні цілі. Після заяви Громика з Білого Д о м у УДРух доходить до такого рисні й відважні завдання. УДРух вважає, шо укра- права рішити свою власну
має великий вплив на знавства з тих предметів,
наспіла дивна вістка, що ,,ми не маємо доказів, що на незгідного з дійсністю У принципах дослівно ви- їнські поселенці повинні судьбу. Вони, завдяки без-
сприймання дитини. що їх не вивчають в ціло-
Кубі знаходиться атомова зброя". Це небезпечна твердження? У принципах словлюється таку думку, входити в життя країн сво- корисної допомоги російсь- денних школах (культура),
,,розв'язка" цілої справи. Джон Кеннеді деякий час лише сказано, що завдання шо визвольна боротьба на- го поселення, займати там кого народу, добровільно Ми хотіли б, щоб у пуб-
лічних виступах напр., у а в цих місцевостях, де нс-
пробував стосувати цю тактику відносно Хрущова, який української внутрішньої шого народу ведеться „за різні становища і допо- об'єдналися у могутній со- має середнього цілоденно-
запевняв його, що ракети ,,не є оперативні". Тому політики є „забезпечити розвал російської імперії і магати з цих становиш Ук- юзній державі, а в наслі- радіо молодь вела україн-
ські частини програми, а не го шкільництва, — це єдині
цілком слушно Вілліям Сефаср, колюмніст , , Н ю Йорк організацію керівництвом за відновлення 'суверенної раїні. Чи ми не вважаємо, док цього зажили новим школи, які подають нашим
Таймсу". запитує, чи часом президент Картер не міняє та спрямувати її на фронт соборної української Дер- шо все це потрібне? Д е життям". їхні батьки, які молоді да-
ють англійські частини про- учням українознавство на
остаточного домовлення Кеннеді з СССР, у якому визвольної боротьби". Але жави, а не тільки за люд- шось подібного можна ви- Здається, шо коментарі середньому рівні. Всі ці
говориться, шо на Кубі не сміє бути жадної атомової ні словом не згадано про ські права, виборення яких читати грами, а тим більше такій
в принципах? є зайвими, б о усі ми добре молоді, яка добре володіє школи добровільні, і їхні
зброї. те, що це „керівництво" в імперії є фікцією і са- УДРух закидає . п. Я . знаємо той факт, як т е учні дуже заслуговують на
Американським політикам слід би вдуматися глибше українською мовою.
мас складатися із нинішніх мообманом поневоленого Стецькові, ніби він закли- „добровільне об'єднання" стипендії.
у слова заступника прем'єр-міністра Китайської Народ- діячів Уряду УНРеспублі- народу". Це зовсім шось кав українців не приймати відбулося. Навожу це для Ми х о т і л и б, щ о б у
Н01 Республіки Тенг Гсіао-пінга, який в інтерв'ю недавно ки чи революційної ОУН. інше! Чи УДРух вважає, громадянства чужих дер- доказу, шо Брежнєв у бага- домівках молоді, на стінах Цих кілька думок підда-
заявив, шо комуно-московським лідерам, чи як він Чи УДРух висловлюється, шо в сучасній російсько- жав. Ми про це не чули. Чи тьох аспектах совєтської яких висять написи ,,тут го- ємо під розвагу всієї
називає їх, ,,соціял-імперіялістам", не можна вірити взагалі, проти політичного совєтській імперії Є ВИГЛЯ- хтось вимагав колись від д е м а г о г і ї перевишає не вориться по-українськи", до української громади, якщо
навіть тоді, якщо з ними ЗСА підпишуть договір про цього зарядження прнсто- вона хоче вдержати себе у
керівництва і вважає,що ди на виборення людських уродженого в Канаді сен. тільки Хрущова, а переви-
обмеження стратегічної зброї. Присутність совстських совувались і виховники і майбутьному.
визвольна боротьба має прав? Цього не вважають і Юзика, шоб він зрікся cno– шас навіть „батька" Ста-
літаків на Кубі, яка знаходиться 90 миль від берегів ЗСА, батьки, які привозять туди Усі на властивому рівні
провадитися якимось анар- ті борці за людські права в го канадського громадянс- ліна. Наприклад, він добре
є дуже рисковною справою, яку треба трактувати значно своїх дітей. А то виховник поставлені школи дають
хічним способом? Колись Україні, яких арештують і тва! Не доводьмо справ д о знає про те, шо добре і каже своєму вихованкові
серйозніше, шоб відвернути не тільки саму атомову Масарик і Бенеш приїхали замикають у в'язницях, де- абсурду! мирне співжиття Совєтсь- основи для майбутніх rpo–
„говори по-українськи", а мадських робітників, але
загроіу, але також моральний натиск на американсь- до Чехо-Словаччини з еміг- портують д о концтаборів сам г о в о р и т ь з іншим тільки українські школи
кий нарід з боку комуно-московських імперіялістів. рації, а Пілсудський — до чи замикають у психушках, (Продовження буде) (Закінгення на crop. S) виховником по-англійськи. промощують відповідний
Мати, що привезла дитину шлях для наших, українсь-
на сходини з виховником ких працівників манбутньо-
6. Належно використати в черговому етапі всі ваними громадянами, зокрема в країнах, де українсь- говорить по-українськи, а го.
національні річниці для продовження акції за привернен- кі поселення невеликі, допомогти їм інформадіями і до дитини каже „бі є гуд
Микола Плав'юк матеріялами, які б з одної сторони допомогли ї м на бой". (Кінець)
ня державної суверенности українського народу (60-ліття
ДІЯ СКВУ У СВІТЛІ ПОТРЕБ соборности України, 100-ліття з дня народження С. внутрішньому відтинку, а з другої - використати їхні
може обмежені, але все ж таки існуючі можливос-
Петлюри, 50-ліття голоду в Україні і т. д . ) .
УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ 7. Продовжувати співпрацю зі всіма світовими ті зв'язку з урядовими і громадськими чинниками країн зразу знаємо, шо вони хоч потрібні, але нам непосиль-
їхнього поселення.
У ВІЛЬНОМУ СВІТІ Конгресами, зокрема приязних нам народів, започатко-
вану спільною акцією за деколонізацію СССР і поширю- 12. Продовжувати пропагувати ідею внуЧ”їцшнього
но їх виконати.
Можна також поставити запит, які фінансові засоби
(Доповідь на пленарній сесії НІ Конгресу СКВУ) вати круг нашої співпраці на всі народи, поневолені чи культобміну мистецьких ансамблів між різними країна- потрібні на виконання навіть цього пляну, запропоно-
загрожені московським імперіялізмом. ми, поширити її на збільшену виміну молоді, учителів, ваного Вам під розгляд. Якшо фінансова господарка
8.Продовжувати тісну співпрацю з Українськими Цер- виховників, диригентів, які б через виміну досвіду і нововибраної Президії Секретаріяту СКВУ буде так
(3) квами і дати їм всесторонньо піддержку в підготов- скріплення особистих знайомств і зв'язків скріплюва- точно контрольована, як це було в цій каденції, то цей
чих заходах для українського відзначення Хришення ли б на ділі, а не лише декляративно, єдність української проєкт праці можна вмістити в рамках 150 000 дол.
Основні елементи пляну праці СКВУ на чергових України. Дати на ділі вияви нашого зрозуміння ваги спільноти. річного бюджету на початку каденції, який в дальших
5 років релігійного виховання молоді як в системі нашого 13. Розбудувати хоч напочаток, скромний, але роках буде зростати хоч би в пропорції до загаль-
шкільництва, так і в наших молодечих організаціях, яке, вправно діючий осередок для активної протидії совстсь- ної інфляції, але працю СКВУ на чергові 5 років в
І. Так як в останніх 5-ьох роках, дбати про те, щоб між іншим, мало б стати і допоміжним засобом для кін дезінформації, яка поширює серед нашої громади свої заплянованих рамках можна, б змістити в бюджеті 800
СКВУ використовував важливі події міжнародного чи збільшення числа студентів теології, без яких не можна публікації і використовує всякі інші засоби для протиук- 000 - 850 000 долярів. У цей бюджет не вклю-
світового чаракгеру в пляні своєї дії. Наприклад, буде збільшити число українських священиків. раїнської дії. Ця протидія мас бути не лише о б о - чені витрати в окремих справах наглої потреби, чи то у
черговий рік нам конечно треба пов'язати з Роком 9.Розбудувати дію Інформаційної Служби СКВУ, яка ронною, але й також спрямованою на те, щ о б вдаряти зв'язку з масовою еміграцією, якшо б така заіснувала чи
Дитини, проголошеним Об'єднаними Націями. Подібно у співпраці зі всією нашою спільнотою повинна б довести ворога нашими виявами і доводити доступними нам окремими акціями, на які потрібні окремі засоби. Для
нам слід включатись і у всякі інші акції ООН чи в цій каденції до започаткування оформлення Укра- шляхами ці інформації в Україну. ілюстрації наведу ось такий примір. Для вашої успішної
міжнародні, ось хоч би наступні Олімпійські Ігрища, для інського Докуменційного Центру, який може діяти хоч 14. Поширити видавничу діяльність СКВУ і в додатку інформаційної праці серед неукраїнських кіл потрібна
того, шоб довести до загального відома українське би у співпраці з Українським Вільним Університетом, але д о англо і франкомовних публікацій, видавати їх в інших нова карта України, яка не лише подавала б ті
становите в тих справах. який може стати в майбутньому центром студії мовах для збільшення засягу нашої дії серед наших інформації, які є на картах, виданих в УССР, але яка
І 2. Продовжувати акцію іа акредитацію СКВУ до української діяспори з одної сторони, а з другої — бути проиятелів. подавала б інформації про етнографічний стан в Ук-
; різних агенцій ООН, змагаючись за позитивне пола- допоміжним для гідної відсічі неправдивим інформаціям 15. Для реалізації всіх цих плянів розбудувати систему раїні і тих українських землях, які тепер с поза УССР, і
годження нашого прохання бути допущеними до складу чи клеветам, спрямованим як проти українського народу добровільних працівників, зокрема з молодшого поко- яка школярам вказувала б, що це Львів, а не Львов,
неурядових організєацій, які є визнані ООН. взагалі, так і його української спільноти поза межами ління, які погодилися б після закінчення свойс студій і Рівно, а не „Ровно" f t . д. є назвами українсь-
3. Поширити дію ,,Вістей", під цією назвою є України. перед початком своєї професійної кар'єри віддати один ких міст; яка вказувала б, шо Басарабія є українською
^акредитована ІС СКВУ до Бюра Публічної Інформації 10. Бути допоміжним у праці Рад СКВУ, в тих рік часу для добровільної, якшо це можливо, або за дуже територією; шо Пряшівшина, Засяння і Холмщина та
секторах, які виявляють бажання координувати свою дію мінімальну винагороду, праці серед нашої спільноти на Кубань є українськими територіями, які тепер не є в
ООН, на терені агенцій ООН в Женеві чи ЮНЕСКО в
як на крайовому, так і світовому маштабах. громадському відтинку. Це дало б ї м своєрідний вишкіл складі УССР. Маємо інформації, що наші науковці в
Парижі. для майбутньої громадської діяльності! в нашій спіль- Європі Опрацювали матеріали для такої карти України,
4. Реорганізувати дотеперішню працю Комісій Прав В додатку д о Кооперативної Ради, Ради Культури,
Суспільної Служби слід всесторонньо розбудувати д і ю ноті, це скріпило б замітно вндайність нашої праці і, але поява її узалежнена від наявности фінансів 30 000-40
Людини, узгляднюючи існуючі відносини в Україні, правдоподібно, це був би один із успішних засобів 000 долярів. Очевидно, що як цей, так і інші дуже важливі
участь в нашій дії українських дисидентів та нові Наукової Ради і взагалі допомогти як морально, так і
матері ял ьно, наприклад, СКВОР, Дошкіллю і Цен- підготовн наших провідних кадрів, які прийшли б на і цінні проекти Президія Секретаріяту СКВУ хотіла б ,і
можливості і потреби, які можуть розвинутися в зміну варти в нашій громаді. повинна помогти реалізувати, але рішення в цих справах
найближчих роках. тральному Бюру Українських Подруж „ М Е Т А " , які
всі ми своїми способами змагаються за збереження Хтось запитає, чи такий проект дальшої дії СКВУ за Конгресом, який може схвалити такі бюджетові
5. Підготовити всеукраїнську акцію за вживання рамки, які дозволять на реалізацію таких проектів.
української мови нашою спільнотою поза Україною та української субстанції і її духового обличчя поза межами вистачає, і відразу відповідаємо, що є багато додатко-
України. вих справ, які можна б включити в плян дії. Але немає
"оборони українського народу в Україні проти насильної
11. Бути в тісному контакті із нашими організо- сенсу накопичувати таких далекойдучнх плянів, які ми (Закінчення на crop. S)
'русифікації.

"v
Ч. 267. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 8-го ГРУДНЯ 1978

ОБОРОНА ПРАВ УКРАЇНИ... ЗАБРОНЗОВУЮТЬ.


- (Закінгєння зі crop. 1) (Закінгєння зі nop. 2)
ляції, а в зв'язку з тим - громади, то в консеквенші і Винницька з Філядельфії, кін зібрані відспівали
пегуча потреба зберігання їх репрезентації в центра- перевела Мирослава Ласов- ,,Многая Літа". Другий кого Союзу з Китаєм с ді тільки ,,совєтський на- а сьогодні Брежнєв f дуже нації. В цьому аспекті
української мови, культу- льних і краевих організа- ська-Крук, а грамоту буде привіт передала Текля Мо- неможливим без повернен- рід", шо. по суті речі, мав „справедливим, гуманним Брежнєв перевищае його
ри і традицій. Дальшою ціяз мусить збільшитися, зложено тимчасово в музеї сора від Союзу Українок ня Китаєві загарбаних те- би бути вже російським і мудрим вождем", а, на попередників.
необхідною справою є по- про що належало б Управі в Торонто. Аргентини. риторій, а ломимо цього, народом. Батько Брежнєва, мою думку, ше більшим
силення інформативної слу- СФУЖО подбати. Для при- Згідно з наміченою про- На закінчення ухвалено він намагається бентежити так як і багато інших ро- російським імперіалістом,
жби про потреби України і кладу подала, що в Секре- грамою слідувала розда- резолюції, текст яких в'я- Захід у цьому відношенні. сіян, прибув в Україну зі який думає, шо ЦІЛКОВИ- ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ
це не лише на зовнішнім таріяті СКВУ приділено ча спеціяльних грамот для зався з кличем Світової Се- Про це він, між іншим, своїми родичами з Росії з тою ігнорацісю спротиву
форумі при помочі зв'язків з жінкам всього п'ять (S) тих осіб, що зложили знач- сії - оборони прав України каже: „Очевидно, шо тепер курської губернії. українського народу проти УНСоюзу.'
чужинецькими організація- місць на більше чим 80 чле- ніші датки на цілі Федера- і національних та людських леякі лідери капіталістич- російського шовінізму ДО-
ми, але й серед наших rpo– нів, те саме спостерігасть- ції (100 або біЛЬЦМ доля- прав. Ці постанови були них країн числять на су- Військова кар'єра Бреж- конае знищення української
мад, щоб запобігти зобо- ся і в інших організаціях, де рів) з нагоди 30-ліття. Та- призначені для передачі на перечгності і відчуження нсва почалася від комісара
ятнінню - твердила допо- співучасть жінок повинна ких грамот було 28 (також СКВУ. як дезидерати і ре- між народами Народної -політрука, який в коротко-
відачка. Знову ж для скріп- зачинатися згори, а не об- за проектом Марії Винни- комендації СФУЖО. Ceci– Китайської Республіки, му часі удостоївся ранги ПОДЯКА
лсння позиції Федерації се- межуватися до „муравлин- цької) і їх вручила скарбни- сю проводила Наталія Па- Совстським Союзом та майор-генерала. Він брав В дні Празника Покрови Пресв. Богородиці.
ред українського жіноцтва і ноГ праці нани-зах. чка СФУЖО - Ліда Дячен- зуняк. ІНШИМИ СОЦІАЛІСТИЧНИМИ
участь у ,,висвободженні" то с 14-го жовтня 1978 p., з Волі Всевишнього.
їхніх організацій"- вважає Незвичайною врочистю ко присутнім добродіям. Крім членок Управи в країнами. Уважаємо, шо України, був у Карпатах і відійшов у Вічність у 84-му році свого
доцільним збільшити oco– на цій сесії було проголо- Атмосферу суцільности і Сесії брали участь делегат- це є короткозорою ПОЛІ- на Закарпаттю. Він був трудолюбивого життя. Професор Станиславівськоі
бистий контакт проводу шення Оксани Мешко, ма- організаційного пов'язання ки, які репрезентували такі тикою, і ті, шо женуть- дуже „гуманний" супроти Гімназії
СФУЖО з складовими ор- тері українського в'язня. в Федерації підкреслили два організації: Союз Українок українського населення і
ганізаціями частішими по- ся за нею, можуть nepe–
Матір'ю Року 1978-1979. за привіти. Один передала Ан- Америки - п'ять; на зміну коли цікаві закарпатці піс-
їздками в терен. Поруши- п співдію в обороні націо- на Баран від організацій брали участь пані: Л. Kip–
числитися. Немає підста-
ви, на якій можна було б ля „висвободження" пита- бл. п. ІВАН
ла також п-і Бучинська пи- нальних і людських прав Південної Америки, куди шак. О. Щурова, Л. Воли- ли Брежнєва про те, шо з
тання статусу українських України, за ініціятивою недавно відбула поїздку як нсць, І. Чайківська, X. Нав- вгадати те, як виглядати-
муть совєтсько-китайські ними тепер буде, Брежнєв ҐОЛЕМБЙОВСЬКИЙ
жінок серед української Уляни ЦсЛевич. голови Ко- організаційна референтка роцька. Л. Гладка, М. Сав- відповідав їм, шо „тепер
спільноти, де спостерігаеть- взаємини в будуччому. Я наш Дорогий Брат і Шваї ер
місії Оборони Прав Укра- СФУЖО, і в їхнім імсни чак; ОЖ ОЧСУ - дві деле- вони самі рішатимуть про
ся брак рівних прав. Беру- їни при СФУЖО. CHMBO– вручила корсаж орхідеї го- гатки: Богданна Сидор і тільки хочу заявити те, шо Ціоо дорогою складагмо найщирішу поляк) Впр. о.
наші заходи про нормалі- свою долю, бо мають пра-
чи до уваги, що жінки ста- лічний акт вручення гра- лові СФУЖО. Зворушеній Марія Лозинська: УЗХ — во на самовизначення".
Парохові М. Мищишинові і Всеч. о. Романові Големба за
новлять біля 52 відсотків моти. яку виконала Марія голові п-і Лідії Бурачинсь- одна делегатка д-р Софія зацію продовжуються". відвідування померлого в лікарні і за уділюванна
Карпінська; Об'єднання Ук- В суті речі московські Няйсвятіших Тайн, відслуженім Св. Літургії і похоронних
раїнських Православних „академіки" у їхній харак- Як знаємо, того права відправ і за випровадження Покійного на місце Вічної о
Сестрицтв — одна делегат- тернстиці Брежнєва зовсім „самовизначення" зазнали Спочинку.
ка (не вислано); ЛУКЖ Ка- не відбігли від тих, що не тільки українш, і тому Впр. о. Парохові, щира дяка за теплі слова про
УВАГА! УВАГА! нада - одна делегатка М. звали Сталіна мудрецем, мої коментарі на ту єресь є Покійного на тризні, як приміркою громадяниня і
Колодій; Організація Ук- батьком і ясним сонечком. зовсім зайвими. Про ролю прикладного парохіянния.
НОВА УКРАЇНСЬКА ПЛАСТИНКА раїнських Жінок Великої
Британії -- дві делегатки,
Різниця між ними є тіль-
ки в технічі і стилізації
політруків в Україні ми
прекрасно знаємо. Вони,
Дякусмо п. мгр. Михайлові Бойко за добровільне і
прекрасне виспівання Заупокійної Св. Літургії і
приїхала Люба Фостун; Ор- способу забронзовування між іншим, давали віпсько- похоронних відправ, і за слова співчуття і розради на
ганізація українських жінок сьогоднішнього вождя. ві „поради" гнати україн- тризні, а також за зорганізування збірки на ..Церква в
РЯД нових ЮРКА КУМИЦЬКОГО ..Відродження" (Арґенти- Брежнєв родився і про- ськнх селян на заміновані Потребі", у висліді акої зібрано 524.00 дол.
НАРОДНИХ КОРИСНИЙ на - Ольга Котульська; німцями поля. Чи Брежнєв Особливу подяку складагмо п. д-рові Михайлові
жив довгі роки в Україні,
І СУЧАСНИХ ПІСЕНЬ і ПРИЄМНИЙ Союз Українок Аргенти- але він є продуктом тих давав накази гнати укра- Снігурович за зворушливі прощальні слова над
ПІД ЗВУКИ РІЗДВЯНИЙ ни - Ольга Бандура. зайдів в Україну, які вже за їнську людність на ті за- домовиною Покійного і на тризні.
МУЗИЧНИХ ПОДАРУНОК д л я свого життя хотіли б ба- міиовані поля, може сказа- Щира подяка Представникам Товариств за участь у
АНСАМБЛІВ: РІДНИХ І ЗНАЙОМИХ. Господарську частину се- читн в українському наро- ти історія в майбутньому, похоронних відправах.
ОРИПНАЛЬНІ МОЖНА НАБУТИ сії взяли на себе пані зі Щиро дякуємо Панству Осипові і Марії Васьковим за
КОМПОЗИЦІЇ В УКРАЇНСЬКИХ складових організацій в Ню відвідування Хворого в домя і несення потіхи в часі
В ОБРОБЦІ КНИГАРНЯХ. Йорку: СУ А, УЗХ. ОЖОЧ- хвороби, за участь в похоронах і за прощальне слово п.
СУ і Православне Сестриц- ДІЯ СКВУ... Оснпа Васькова на тризні.
Сердечна подака п. д-рові Михайлові Дзюбатому за
тво, яким зібрані внсказа-
ли сердечну подяку за труд і (Закінгєння зі стор. 2) постійну, дбайливу і приязну опіку нал Покійним.
YEvSHAN RECORDS: P.O. Box 125. Station St Michel. Montreal. Quo.. Canada H2E 319
старанне приготування пе- Підсумовуючи сказане я рекомендую Конгресові до Дякусмо чоловічому хорові за участь у похороні і за
рекусок. схвалення: виспівання пісні „Вндиш бряте мій", яка попрощала
1. Постанову про затримання і на майбутнє схвалених Покійного в далеку путь.
уаиоовоодяидввивви^^ основних завдань СКВУ; Наша щира подяка Всім, що свосю присутністю
2. Затіснити співпрацю з українськими дисидентами, вшанували Покійного і відпровадили на Вічний Спочинок.
які живуть в західньому світі і включити їх у працю на Особливо щиро дякусмо всім Пяням і Панам за
відтинку допомоги поневоленому українському народові; прнготуванна тризни.
3. Доложити всіх зусиль, щоб поширити нашу дію на Нехай Всевишній нагородить всіх Вас сторицею.
громадському відтинку на молодше покоління, народжс- Брат - ОСИП з дружиною в Україні
Увага! Увага! не і виховане тут, поза межами України, та використати
їх для поширення кругу приятелів української справи
Сестра - СТЕФАНІЯ з ріднею в Україні
Швагерка - ДАНИЛОВИЧ ЛЮБОВ
серед наших співмешканців; Швагер - ДАНИЛОВИЧ ІВАН з родиною
4. Почати кампанію за масовий облік тих людей, які
признаються до українства і готові це засвідчити хоч Список жертводавців
і..,. і
символічною, але систематичною вплатою до „Украін-
ської фундації" по всіх країнах нашого поселення. Замість квітів на свіжу могилу, п-ні Орнса Марків
5. Заініціюватн і підготовити окрему Сесію Секре- і п. Стефан Фіголь зібрали пожертви
таріяту СКВУ при співпраці цілої нашої організованої на „Церква в Потребі":
громади, призначену для ЗАКРІПЛЕННЯ ВЖИВАННЯ по 40 дол. - Данилович Іван і Софія, Чікяго;
УКРАЇНСЬКО! МОВИ нашою спільнотою. по 25 дол. - Братство Днвізійників. Фіголь Стефан і Ма-
6. Ввести потрібні усправлення в дію Секретаріяту, рія, Дубно Григорій;
Президії, Контрольної Комісії, Рад і Комісій СКВУ. по 20 дол. - Дянилович Любов, Вяськів Осип і Мярія, Ню
7. Схвалити запропонований рамковий плян праці на Йорк. Укряїнський Музичний Інститут, Шумнло
чергову каденцію, який узгляднить як нашу внутрішню, Яросляв і Оксяня, Палидович Володимира, Гладкий
ПОВІДОМЛЯЄМО так і зовнішню діяльність. Олександер і Ірена;
по 15 дол. - Манднч Зеновій і Ірена. Ярослава
8. Заініціюватн концепцію добровільних працівників в
нашому господарському житті, які б затісннли наш Кравчук;
контакт з молодшим поколінням і приготовили належно по 10 дол. - Лавровий Роман і Ірина, Левицькнй Лев,
зміну варти в наших провідних ланках громадського Лукомський Евген і Стефанія. Гіна Григорій і Анна.
життя. Телюк Іван і Ірина, Бойко Михайло і Ірина, Попель
9. Забезпечити бюджет на потреби СКВУ, схвалений Роман, Гладка Агафіа. д-р Сніг урович Михайло і Ма-
усіх співаків стейту Ню Джерзі і околиці плян праці в рамках 800-850 000 на чергових п'ять років.
10. Розглянути доцільність схвалення окремих про-
ріа. Попель Ярослав, Андрусишин Гнат, Береза Воло-
лимир і Ніна;
єктів чи акцій та способу їхньої реалізації та фінансуван- по 5 дол. - Дзьобіна Теодор і Ольга. Долішний Василь,
ня. Антонишин Богдан і Маріа, Микнтей Олег і Надія, д-р
Передаючи ці думки під Ваш розгляд, почуваюся до Борнсюк Мирослав, Матвісико Евгеніа. Бутенко Т.,
і
обов'язку скласти подяку всім тим проводам складо Карнаух Ольга, Данко Бог лан. Романюк Теодор і
внх організацій СКВУ, які, у відповідь на моє прохання, Марія, Чучман Ярослав, Сова Іван і Марія, Марків
про надіслали свої думки і рекомендації до моєї доповіді, які я
в міру моїх сил і в рамках часу, призначеного на цю
Лев і Орися, Шяйднцький Мик., Дула Мнх.. Де
Франко Софія, Мяслянкя Володимир і Осипа. Рудкя
доповідь старався використати. Людвик і Володимира, Витвицька Прися. Іскят Ка-
терння. Панкевич Михайло. Гарасимчук Зенон.
Малик Дмитро. Фіцалович Вололимир і Ліда, Червак
Осип;
НАБІР та ФОРМУВАННЯ КНИЖНИЙ СКЛАД
при Консисторії Української Православної
по 3 дол. - Черни Мира. Попалюк Доза, Косович Тарас
і Маріа;
по 2 дол. - Кузьо Осип І Анна. Дубецький Михайло;

ВЕЛИКОГО САМОСТІЙНОГО Церкви в США


оповіщає, що вийшли з друку і продаються:
по 1 дол. - Долсскі Й.

Український Православний Календар


МУЖЕСЬКОГО ХОРУ на 1979 рік.
У ПЕРШУ РІЧНИЦЮ С МЕРТИ
нашого Найдорожчого

1 Ціна в а мер. долярах


З пересилкою 7.00
S6.00 МУЖА. БАТЬКА і ДІДА

Також можна придбати необхідний для церковних хорів бл. п. ВОЛОДИМИРА


З б і р н и к НОТ для усіх Служб Божих Постової Тріоді,
Всіх охочих просимо зголошуватися на число телефону: (сторінок 196). В твердій оправі ПОПАДЮКА
Ціна (з пересилкою) S16.00 буде відслужена
СЛУЖБА БОЖА
Збірник упорядкований Проф В ЗАВІТНЕВИЧЕМ
(201) 399-4894, (201) 467-1189, (201) 372-7921 ПОСТОВУ ТрІОДЬ (текст в українській мові). Стор 240
дня 16-го грудня 1978 року
В твердій оправі S20.00 у соборі свв. Володимира і Ольги у Чікаго,
В м'якій оправі 16.00 Ілл.„ о год. 8:30 рано;
і пересилкою
Адреса
у церкві св. Андрія у Бавнд Бруку, Н. Дж.,
о год. 8:30 рано.
UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH Просимо про молитви за спокій душі Покійного.
я
P.O. Box 495 в South Bound Brook. N.J. 08880
Організаційний Комітет Замість квітів на могилу, складас 75 00 дол.
на Українську Катедру в Гарварді -
Книжний склад.
Родина
тоагіййкювоооиарй^
і Головний Екзекутивний Комітет Українського Народного Союзу
І і Окружний Комітет Відділів УНС Метрополії Ню Йорку - запрошує на Субота, 16-го грудня 1978 p., початок о год. 7-ій веч.
Terrace Room — Hotel Roosevelt, Madison Avenue at 45th Street. New York City
ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ 1893 1978 Ювілейні промови і концертова програма
з нагоди
т
85-РІЧЧЯ ЩОДЕННИКА „СВОБОДА",
Одяг вечірній - Даток 525.00
45-РІЧЧЯ „УКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЕВИКА" і Зголошсння на бенкет слати F l i s Si L o z y n s k y j , P.S.,98 Second Asenue. New York. NY І00СЯ
25-РІЧЧЯ ДИТЯЧОГО ЖУРНАЛУ „ВЕСЕЛКА"

; ,
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 8-го Г Р У Д Н Я 1978 Ч. 267.
t "”

Відмічуючи, що на rpy– ^Ф0ФФФФФФФФФФФФФФФФФФ0Ф^0j

ПРОВЕДІТЬ СВЯТОЧНО, Р О Д И Н Н О , ВЕСЕЛО, СПОКІЙНО Ю ПРАВА ЛЮДИНИ"... день цього рогу припа-
дають важливі річниці, пре-
ІьО-BgBw.
іглатмімт ітої
(Закінгепня зі crop. 1) н зидент Картер спеціальною ЗБОРИ 48 Еал.І 7th St.
РІЗДВЯНІ СВЯТА на СОЮЗІВЦІ! прав людини і гуманітар-
них справ, та спеціальної
чи Совстського Союзу", -
знають, що американський
проклямацісю проголосив
неділю, 10-го грудня,
В І Д Д І Л І В У Н С j!
^!
Tel. O B J - Ш , N e w York, 1 vOOS
„Днем Прав Людини", бо і і: КУЛЬТУРНИЙ ДАРУНОК
асистентки Б і л о г о Д о м у уряд з о б о в ' я з а н и й справі
того дня в 1948-му році
А се лих С(гат Енн Векслер. президент прав людини, додаючи, що
юсі ні один оборонець прав
прийнято Універсальну
^ іфФ0ФФФ0ФФФФФФФФФФФФФФФФФ' НА СВЯТА: К Н И Ж К А
Картер зазначив, що уряди Декларацію Прав Людини П'ЯТНИЦЯ,
всіх країн світу, - ,,не зва- л ю д и н и в к р а ї н а х , д е ті
Об'єднаними Націями, а 15-го Г Р У Д Н Я 197S р. ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНІ?
жаючи чи це Камбоджі, Чі- права обмежені, не закли-
У неділю, 24-го грудня 1978 року тиждень, який починається Н Ю А Р К І Р В Ш Г Т О Н , Н. Д ж . УНСоюзу!
ле, Уганди, чи- Південної кав уряду ЗСА припинити
10-им грудня проголосив Місячні збори Т-ва Запор. Січ
СВЯТА ВЕЧЕРЯ .Африки. Нікарагви. Етіопії свою підтримку цих прав.
„Тижнем Прав Людини", 371 Відд„ о год. 7-ій веч. в залі
з традиційними 12-ма стравами закликаючи населення ЗСА У Н Д о м у в Ірвінгтоні. Про- FARMS and CO HOMES
Під час вечері КОНЦЕРТ КОЛЯДОК гідно відзначити ці річниці. ситься чл. вирівняти залеглі
HNIZDOVSKY Крім того, на 15-го грудня вкладки. - Стефанія Стеців,
У неділю, 31-го грудня 1978 року WOODCUTS, 1944 - 1975 припадає 187-ма річниця MOUNTAIN VIEW
гол., В. Шпирка, заст. гол., Лс-
ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ ратифікації Хартії Прав, ся Назарук, к а с . Ю. Баранюк.
1 mile to Soyuiivka
t ClUhfM Hj.wont Ь, ABE M TAHtR. Л witt і lormxi) bi PfTfR A W O тобто перших десять додат- фін. секр.
Completely remodeled. 4 bdrms. lty
з новорічною програмою ІА() и jutottofuptocd n u i bt iAQ, JES HNtfDOvSKY
ків до Конституції ЗСА, і baths. Den with frplc. beautiful view. 4
fact W) 00 нив bound, P w u i t and tuedafll іхч dotef
Новорічна вечеря тільки на замовлення Nte rtfver r e u d e m KM 5Ai u " n Й ' тому Президент проголо- mite to village. Fully insulated. 529,900
; сив п'ятницю, 15-го грудня You name the terms.
ЗАБАВА „Днем Хартії Прав". НЕДІЛЯ,
К0РР OF KERHONKSON. N.Y.
SVOBODA BOOKSTORE 17-го Г Р У Д Н Я 197S р.
при звуках оркестри „Союзівкн" ; ЗО Молцотепг StuaH J.rM, CHy. NJ. 07303 І Обширніше звідомлення Dial: (914) 626-7500
про церемонію в Білому WATERvLlET. N Y . Річні
У суботу, 6-го січня 1979 року Домі, присвячену 30-ій річ- збори Б-ва св. о. Миколая ІЗ
У всіх правннх справах, таких як: розводи, тесгамеити, ІмЬ
СВЯТА ВЕЧЕРЯ граційні справи, спадщини, випадки, справи зв'язані з не-
ниці Універсальної Декля- Відд., о г о д 2-ій по пол. в Укр. 9 REAL ESTATE Ф

з традиційними 12-ма стравами рухомостямн, трансакція магпеоаих справ кревних, які


рації Прав Людини, буде Клюбі. На порядку: вибір
живуть в Україні а б о в Польщі, прошу звертатися д о
подане в наступних числах нової Управи на 1979 р. Woodside. N.Y.
„Свободи". Проситься чл. прибути. Після 2 FAMILY, BRICK
WASYL NEZ0WY зборів — перекуска. - Управа. Existing S49.000.00. Mortgage m
consultant for L0U1S KONOWAL. attorney Price S78.500.00
Години урядування тільки за домовленням.
ф РОЗШУКИ ф
СУБОТА, (212) 672-3908. Principals.
Room 803. 1411 Walnut Street, Philadelphia. Pa. 19102
РОЗШУКИ Ів-го Г Р У Д Н Я 1978 р.
Telephone (215) 563-3332
Українська Мсднчно-Харнта- В У К Р А Ї Н С Ь К О М У СЕЛІ
m a n t m m M m H W і ідаїна^ЮУ^ wftuewssae^sasesa ДЕТРОЙТ, Міш. Загальні
тивна Служба, кол. Україн- на Ф Л Ь О Р И Д І
річні збори Б-ва св. о. Миколая
ський Червоний Хрест нові хати з всім модерним
- 175 Відд., о год. 7-ій веч.. у
Цінний дарунок під ялинки! пошукує:
Івана КАБЛАША, сина Ва-
залі У Н Д о м у при 4655 Мартін влаштуванням.
вул. із звичайним порядком 5 кімнат, від S25.00O
силя, нар. 1925 року в селі 5 кімнат, гараж S31.500
ЕНЦИНЛОЛЄДІЯ - НЕОБХІДНА КНИЖ- Насінне (або Пасічне).
нарад. Д о участи в зборах
запрошується всіх членів. - В. 7 кімнат, 2 гаражі 545.500
КА ДОНА І В ШКОЛІ! Нестора Ж У Б Р И Д А . нар. в
Папіж. гол.. Я. Базюк, секр. 7 кімнат, „сплнт-левел S65.00
Загір'ю, восв. Кросно.
' Подбайте, nsota в кожній публічна бИліоте- Федора ІЗЕРСЬКОГО-BA– ..ҐАРДЕН Г О М С
П Л Е Й Н Ф І Л Д , Н. Д ж . Річні 5кімнат.гараж S32.500
иД була повна і стисла двотомова Р А Н И Ц Ю , а б о Фсдіра Вовка.
збори Т-аа ім. їв. Франка 372
Стефана Б Л А К И Д У , р о д о м Надвіродини S65.000
Відд., о г о д 6:30 веч. в домі при Ділянки під хату від і. S 8.000
Енцинлемдія Уираїни із села Княгнннчі, пов. Pora–
тин.
139 Westcrvelt Ave., N. Plain-
SUNNYLAND REALTY
field, N.J. На порядку: звіт K.
Лідію К О Р О Л И К , родом з Stephen Kowalcnuk - Realtor
В АЖГЛШСМШІ мові Борислава - Тустановичі.
Комісії та вибір нової Управи
на 1979 рік. Проситься чл. 855 N. Part Ш, Apopka. Fla. 32703
Хто знав би вище пошуку- прибути. — Й. Ярема, секр: (305) 816-3060

UKRAINE: ваних осіб, просимо подати на


адресу:
UKRA!HlSCHER HED1Z1N1SCHER
НЕДІЛЯ, Асторія. Л . А й . . H. Й.
17-го Г Р У Д Н Я 1978 р.
A CONCISE ENCYCLOPAEDIA и. CARITATIVER OIENST Ш V.
8000 Muenchen 2. Dachauerstr. 9711
Deutschland
ДЕТРОЙТ, М і ш . Загальні
річні збори Б-ва св. їв. Хрести-
НА П Р О Д А Ж
6-родинннй ДІМ
Мурований. Річний прихід
ГФФФФФ0фФ4Ф0Лф0ФЧщ0400Ф9Ш і теля 292-ий Відд., о год. 1:30 по S12.230.O0. ціна S58.000.00.
Том 1-втй 545.00 ч - С ЦША В - ^ Том 2-вгА 560.00 пол. в У Н Д о м і . На порядку: Тел. 361-8434
Хто замовить ОБА ТОМИ платить SHM звіти Управи, вибір Управи на
А. Е. SMAL сі Co. І 1979 p.. схвалення пляну праці.
Тут відтятв 1 разом з чавим або ас REAL ESTATE і 1NSURANCE Проситься чл. прибути на Ф РІЗНЕ j
(М.О.) ввкяатя яв адресу: 1733 Springtkrfd Avtnue збори. - Управа.
Maplewood. N.J. 07040
То: U K R A I N I A N N A T I O N A L A S S O C I A T I O N , inc. (201) 7 0 1 - 7 9 0 0 ПРИСМНИЙ ДАРУНОК
К А Р Н Е П , Па. Річні збори Т-
Зв Montgomery S t l t t t Jtrsty City. N J . 07302 НА РІЗДВО!
Т-ва ім. їв. Франка 481-ий
Прошу ааеяатв: ; Прнймяс всі роди забезпе- Відд.. в парафіяльній залі НОВА ПЛАТІВКА
D TBBI L. ; чення, зокрема: на особові церкви Св. Трійці при У К Р А Ї Н С Ь К И Х ПІСЕНЬ
D Taait.- І j вантажні автв та MOTO– ; Вашінгтон А в е н ю . На
D Обвтввш-– ; циклі; від вогню, від від-; Ірини
порядку: річні звіти та вибір
В доаучаашю оарасашаю ічвт, М.О.) дож. І повідальності і бондн; на ; Управи на 1979 рік. - Гелен Широкобродської
1 орошу вяслвтя аж адресу: І життя і акцидентові полі- Возняк. секр. З пересилкою - S5.00. Над-
си. енлати чеки чи „моні ордери"
Name: Р О Ч Е С Т Е Р , Н. Й. Місячні на адресу:
і Продає і приймає на про- збори С-ва Пресв. Богородиці lrina Shirokobrodsky
1 д а ж нерухомості в Мсн- ! 36-ий Відд.. о год. 1:30по пол. в 3093 Brighton 4th St. 04 M
No StrMt
І пелвуді, Ірвінгтоні та 1 кафетерії школи св. Йосафата Brooklyn. N.Y. 11235
всіх дооколичних МІСЦЄ- і при 940 Рідж Ровд Іст у
Cttjr ZlpOeaTa і
! востях ^, Рочестері, Н. Й. Проситься
членок взяти участь у зборах ф Д О ВИНАИМУ ф
та вирівняти належні вкладки.
JJ0tm4JmJ0fm^ikm0 Чі^УщшфшУф^шщ^^Лт,^тфУтт^іІ^^тт^М^т^шМ — Стелла Гошовська. Марія
Ковальчук. Параска'Демянів. На Ф Л Ь О Р И Д І
Батьки! Батьки!
ПОВІДОМЛЕННЯ Дітям під ялинку і з нагоди св. о. Миколая Р О Ч Е С Т Е Р , Н. Й. Місячні
д о вина йму
Через ощадність до кращого завтра. збори Б-ва св. Йосафата 217
більші і менші, чисті, світлі
кімнати з кухнею і лазничкою.
Членам і Відділам ,ГОЦА ДРАЛА" Відд.. о год. 2-ій по пол. в
два бльоки до моря і парку.

УНСоюзу
Українська Щадниця постарайте.
кафетерії церкви св. Йосафата.
На порядку: збирання чл. S. W.. 7940 Byron Ave. 03
вкладок, звіт з Юволейного Miami Beach. Fla.

Повідомляємо Ч л е н і в і В і д д і л и У Н С о ю з у , щ о в у в а г а
на закінчення р о к у , Г о л о в н а К а н ц е л я р і я У Н С о ю з у
59 ПЕВНІСТЬ" Ціна; S4.00 книжка. S1.00 пошта.
Замовляти на адресу:
Бенкету, вибір Управи на 1979
рік. Проситься чл. прибути. -
К. Шевчук, п р е д с . Т. Кубарич. „
Tel. (305) 864-7870

– o,
мусить замкнути р а х у н к и та з д е п о н у в а т н у б а н к а х 0LENKA PRYJMA фін. секр.. С. Васьків. зас. g HELP WANTED ^
гроші, о д е р ж а н і від В і д д і л і в , SECURITY SAVINGS S LOAN ASSOCIATION І 4 1 3 N. Quincy a Hintdahi, ill. 6 0 5 2 1
п р е д с . С. Мартинюк. к а с . Д .
ч^фт)ртш.Рттрт^м^тУтшрт^тт^ті9чк0т^іі^)^,^і Пристай, рек. секр. ГОСПОДИНЯ
не пізніше, як вполудне - для старшого подружжя. При-
ГОЛОВНІ БЮРА: ФІЛІЯ: бирання і варення. Мусить бу-
29-го г р у д н я 1978 року ти в зрілому віці і мати кілька
Гроші, прислані п і з н і ш е в ж е н е з м о ж у т ь б у т и 936 N. Western Avenue 2166 Plum Grove Road років досвіду. Мешкання на
зачислені на 1978 рік. З уваги на це, з а к л и к а є м о всіх
Членів У Н С о ю з у з а п л а т и т и в к л а д к и , п л а т н і а ц ь о м у
Chicago, ill. 60622 Rolling Meadows, ill. 60008 Приймається оголошення місці, добра платня, тел. "col–
lect". (201) 736-4550 між
(312) 772-4500 (312) 991-9393
місяці, якнайскоріше, а всі В і д д і л и У Н С о ю з у в и с л а т и
розкислення і гроші так скоро, щ о б в о н и н а с п і л и д о
СВЯТОЧНИХ ПОБАЖАНЬ 4 і 9 веч.

" Українське Щадниця „Певність" проголошує СВЯ-


Головної Канцелярії н е пізніше, я к у П ' Я Т Н И Ц Ю .
29-го Г Р У Д Н Я 1978 року д о п о л у д н я . ТОЧНУ Р О З Д А Ч У П О Д А Р У Н К І В для всіх, х т о в днях у „Свободі" 0FUNERAL ОІКЕСТОКвФ

від 11 грудня 1978 д о ІЗ січня 197t д о л е ж и т ь д о свого


Звертається у в а г у н а те, щ о В і д д і л и , які спізнять- щадннчого контя суму 250 дол., а б о б і л и о е , або тякою Адміністрація „СВОБОДИ" запрошує ВШановних Читачів,
с я з п р и с а д к о ю вкладок, б у д у т ь п о д а н і я к д о в ж я н к и сумою відкрнс нове конто. Подарунки с зовсім даром,
в річному звіті. або по дуже зниженій ціні. Вартість подарунку й висота
доплати д о нього залежатиме від висоти суми яложених
Установи, Організації, Товариства, Професіоналістів, Купців і
все Громадянство передати свої традиційні святочні привіти
ПЕТРО ЯРЕМА
Головна Канцелярія УНС УКР. ПОГРЕБНІІК
грошей. у збільшеному Ридвяному числі, що зайдуть у найдальші
Займається Похоронами
” На складі масмо 18 різних вартісних і практичних речей, І закутини світу.
з яких одна Вям напевно подобається і пригодиться. То- в BRONX. BROOKLYN.
му, не проминіть нагоди, зайдіть д о „Певності", там на Великий тираж „ СВОБОДИ" та відповідний зміст збільшеного N E W YORK І ОКОЛИЦЯХ!
!^ci^^weuBwectw Вас чекас фахова обслуга, гарні подарунки та для Вашої І
вигоди простора площа для паркування авт.
святочного числа,ї надають таким побажанням окремої вар- КОНТРОЛЬОВАНА
ТЕМПЕРАТУРА
, НАЙКРАЩИМ ДАРУНКОМ тости і значення.
о Українська Щадниця „Певність" платить найвищі від-
сотки, на які дозволяє закон, нараховувані щоденно й вн-
ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ: .Peter J a r e m a
плачувані квартально. В „Певності" Ви одержуєте від- 129 EAST 7th STREET
сотки від відсотків. 24.00 NEW YORK, N.Y.
1 ца л ь через 1 шпальту S 4.00 4 цалі через 2 шпальти .
Всі шадннчі коита забезпечені д о висоти 44 тисяч д о л 1 ца л ь через 2 шпальти 6.00 5 цалів через 2 шпальти 30.00 ORegon 4-2568
ІО0ОО69ЬФЄаОФ9ФтЮОІ0ОО9Ф9Ов99699й99ОО99СаО9ОФЮФ9 2 цалі через 2 шпальти 12.00 6 цалів через 2 шпальти 36.00
1'ту дійна 1 Ко.іелжоєа)
3 цалі через 2 шпальти 18.00 та в інших розмірах.
Грамота УНСоюзу
УКРАЇНСЬКА ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ - LYTWYN ft LYTWYH
ЯКА ЗАПЕВНИТЬ ВАШИМ ДІТЯМ
Т ВНУКАМ УКРАЇНСЬКИЙ БЛЮЗКА -
за ноаим стилем до 15-го ГРУДНЯ 1978 року UKRA!NAN
ВИСОКІ ОТУДИ, ЯКІ ВІДКРИЮТЬ тм ВЗІР наперед приготована FUNERAL D1RECTORS
ДВЕРІ ДО ЩАСЛИВОГО Вхіжіїк. a n t ( ) П о 1ТІ1Г1 ч І за старим стилем до 28-го ГРУДНЯ 1978 року AIR CaNDmONEJD
Я УСЯТШІНОГО ж и т т я .Яри ( ) Гуиу-іім ч. І
Обслуга Щ І . Р А і ЧЕСНА.
Сіжвгтг При замовленні, ПРОШУ ЗАЗНАЧУВАТИ НА КОТРІ СВЯ- Our Services Are Available
ПСо інформації в справі коледжоього забезпе-
чекня rrpocifMO звертатися до місцевих секре- Нгим uo4tanr ірх-і упвккигаі і я и е т Ляя u r a a i m a t
гтгату H. Й. ово-
ТА. Оголошення будуть поміщенні в порядку їхнього приходу, Anywhere in N e w Jersey.
І іат1.-ш б warn іялоаюлпава) самі шшяишіи
.99: Також займаємося noxopo–
гарів У Н С о ю з у . або до Головної Канцелярії
на адресу:
гшово
'a^abatbjt. ft-тжпа.. м к м о ЛАШ аах.
515
Пгркжлжа 11 М
а і . г пр
полатоа
Н а л г ж г і п і iLiv–
чж a i M t p . n i h
a i l аалаоті.
в першому числі ті, що скоріше надішлють свої замовлення.
Зголошення святочних побажань, РАЗОМ З ГРОШЕВОЮ
ОПЛАТОЮ, залежно від величини оголошень, надсилати до:
нпми на цвинтарі в Бапнд
Бруку і перенесенням ТЛЙР-
иих Останків з різних
країн світу.
Ukrainian National Ass'n, inc. Прч-jroUllt

P.O. B o x 17 a - Щ Montgomery Street Чажя аво ..мові ор.ігрш" аосшішія ж 801 Springfied Avenue
ірагтакоаого аюсгу "SYOBODA" lRWNGTON, N.J.

ВДВДСВДВДсгв^^
Jersey 'City, N..J. Й7302
ПЧГ
Blip akr.ia aaasoto а
Точщі, in жі 1 І 1 1 І 1 Г
m ETHNIC DESIGNS
1320 Waiden Avenue
Buffalo, New York 14211 USA
Montgomery Street ^"ЄУ City, N J. 07302 NEWARK. N.J.
ESsex 5-5555