You are on page 1of 8

Рс І.ІМІІЯ і Л.

іміниграіпя
"Kvobodл" Щ Mocrtfomer) м
На.н”ятайте

СВОБОДА SYOBODA
Кгм-ч City. S J 07302
TejK-.^...,t rJJOJl 134-0237
і ЗОН 434-080?
про з Ню Парку (212) 227-4136
УНСоюзу 201) 451-2200
Україну! . ш , 3 Нкі НОРКУ ' 2 1 2 ) 227-5250

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN D А І І У - І ^J^–


РІК LXXXY. ч . 271. Л Ж Е Р З І СИТІ і Н Ю И О Р К . СЕРЕДА. 13-го Г Р У Д Н Я 1978 Ц Е Н Т І В 2 5 CENTS JEKSEY C1TY and NEW YORK. WEDNESDAY. DECEMBER ІЗ, 1978 No 271 vOL LXXXY

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СПРАВИ ” Грудень 1978 року ВИСЛОВЛЮЮТЬ НАДІЮ


І ВІДЗНАЧЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ ЗАКЛИК НА ПРИЇЗД ШУМУКА
УНС БУЛИ ГОЛОВНИМИ УКРАЇНСЬКОГО КОНГРЕСОВОГО КОМІТЕТУ ДО КАНАДИ
ТЕМАМИ НАРАД АМЕРИКИ В СПРАВІ ЗБІРКИ НА УКРАЇНСЬКИЙ
Оттава. - Згідно з тверд-
женням парламентарного
НЮЙОРКСЬКОЇ ОКРУГИ НАРОДНИЙ ФОНД У 197S РОЦІ секретаря міністра закор-
лонних справ Канали Люї-
Ню Йорк. (В. Л-ць). - н о г о Уряду д - р Я р о с л а в са Дукльо, совєтські власті
Організаційні справи Ук- Падох. Зокрема головний повідомили уряд Канали,
о р г а н і з а т о р Оріховський Третій Світовий Конгрес Вільних Українців, що відбувся в Н ю Йорку в кінці
раїнського Народного Со- що стан здоров'я Данила
д е щ о д о к о р я в О к р у з і за листопада цього року з великим успіхом, вже за нами.
юзу. які докладно з'ясував Шумука не є такий критич-
послаблення організацій- Український Конгресовий Комітет Америки доклав всіх можливих зусиль, щоб цей
головний організатор Ва- ний як про це раніше їнфор-
ної праці, б о досі Округа Ш-ій Конгрес СКВУ став могутнім з'їздом вільної української громади, розсіяної поза
сил Оріховський, від значен- мовано і шо слід сподіва-
здобула тільки 228 членів і межами поневоленої України. Кожний з нас знає і розуміє, що зорганізування такого
ня 85-річчя щоденника тись. шо уряд СССР таки
не виконала квоти навіть на великого з'їзду вимагає багато труду і значних коштів. Та цей труд увінчався повним
„Свобода", 45-річчя „Ук- дасть йому дозвіл на виїзд
50 відсотків. Пересічно, - у с п і х о м . На т о м у місці т р е б а підкреслити, що члени Екзекутиви У К К А , як і
раїнського Тижневика" і 25- до Канади. Цс твердження
заявив Василь Оріховський. співробітники Головної Канцелярії УККА, всеціло віддали свою працю протягом
річчя д и т я ч о г о журналу Л. Дукльо появилось у про-
- працювали активно тіль- декількох Місяців для підготови Конгресу. Ніхто не оглядався на години праці, ніхто не
„Веселка" та інші важли- токолах з дебат в канад-
ки 10 секретарів на 34 Від- дбав про спочинок в неділі чи свята, б о велике діло вимагало великих зусиль.
ві проблеми, тісно пов'яза- ській Палаті Громад з п'ят-
нІ з УНС і українською гро^ діли; 8 Відділів не дали ані Делегати, що з'їхалися зі всіх країн світу, були вдоволені із нарад Конгресу, як і ниці. 1-го грудня а. р.
малою в нюйоркській окру- одного нового члена, а один зв'язаних з ним імпрез, а зокрема з однодушного і однозгідного закінчення - вибором
керівних органів. Як відомо. Д. Щумук не-
зі, були темою нарад Уп- Відділ (210) на Бронксі тре- ребувас в одному з концта-
рави Окружного Комітету, ба було розв'язати. Він о д - Успіх відбувся не тільки коштом праці УККА. але також і коштом його незначних
фондів. Екзекутнва УККА зразу здавала собі справу, що переводити паралельно дві борів в Мордовії і. згідно з
секретарів й інших урядов- ночасно похвалив тих сек- інформапіями. які продіста-
ців ВІДДІЛІВ, конвенційних ретарів і урядовців, які, не грошові кампанії - на СКВУ і на У К К А не вдасться. Тому вирішено залишити збірку
Національного Датку на місяць грудень 1978 року і січень 1979 року. Хочемо ствердити, лись на Захід різними шля-
делегатів та представників з в а ж а ю ч и на трудність і х а м и . хворіє на пістряка
Головного Уряду, які відбу- обставини, а також інфля- що в минулих роках, єдиний місяць грудень приносив близько половини цілорічної
збірки Національного Датку, а останні дні грудня приносили не раз більше, як цілі шлунка. З уваги на поганин Данило UUVMVK
валися тут у п'ятницю, 8-го цію доляра, активно пра- стан його здоров'я та на
грудня ц, p., в приміщенні цювали для приєднання но- місяці літнього часу. Тому востаннє в цьому році закликаємо наших свідомих і
жертвенних г р о м а д я н виконати свій національний обов'язок, виламуючи свій з а х о д и ного р о д и н и , яка
Українського Н а р о д н о г о вих членів. Цими організа- проживає у Ванкувері, в ся до совстських властен в
Дому. торами були: д-р В. Палід- Національний Даток в сумі 25.00 дол. чи більше за 1978 рік - в місяцях грудні і січні 1979
справі йог о переїзду д о Ка- справі Шумука. висловлю-
року.
У нарадах, якими прово- вор - 40 членів, головний нади.. Палата ГроМад ще в ючи затурбовання станом
див голова Округи і голов- радний Микола Хомаичук Українські Громадяни і Громадянки! листопаді ц. р. одноголос- його здоров'я, і прохаючи.
ний радний Микола Хоман- - 22. п. Васьків (Союзів- У К К А мусить далі вести енергійну діяльність, б о Україна все ще карається в ною резолюцією звернула- щоб його справа була nepe–
чук, взяли теж участь: зас- ка) - 19, Гльорія Толоп- московсько-ко.муністнчній неволі. М и мусимо постійно провадити акцію в обороні ся до уряду СССР із нро- вірена „ з гуманітарних
тупниня г о л о в н о г о пред- ка - 18, д-р М. Шпитко - і полегшення долі українських політичних в'язнів, що караються в таборах Сибіру, ханням дозволити 64-річ- взг.тядів". включно з мож-
сідника п-і Марія Душник, 15, Андронік Копистянсь- шляхом інтервенції в ОН, в американському уряді, та шляхом інформування світових ному Шумукові емігрувати ливістю дозволу на виїзд до
яка зокрема апелювала д о кий - 15, Іван Пригода - агенцій. В тій цілі вже рік працює у Вашінгтоні Українське Інформаційне Бюро УККА, до Канади, Канади. У відповідь на цс
конвенційних делегатів ви- 14, Евстахій МанацькиЙ — яке систематично інформує американські урядові чинники про українські справи. совєтські власті повідоми-
Відкликаючись на цю ре-
повнити свос зобов'язання 13, пані Марія Кульчиць- Тим же українським дисидентам, які щасливо опинилися між нами, УККА прийшов з золюцію. посол Томас Сід- лн закордонне міністерство
супроти УНСоюзу: ГОЛОВ- ка - 12, д-р А. Лозинсь- матеріальною поміччю. дон, член Прогресивно Канади, що ..стан здоров'я
ний організатор Василь кий - 10, Юрій Юрків - 8 , Видаючи постійно вже на протязі. 34 років „Український Квартальний", який Консервативної партії, Шумука. хоча поганий, не є
Оріховський, головний рад- д-р І. Ссрант - 7, Василь висилаємо на адреси д о понад 50-ти Держав світу, У К К А видає і книжки. На днях який репрезентує один із такий критичний, як про цс
ний д-р Аскольд Лозинсь- Цюпа - 6, Т-во „Дністер" вийшов друком збірник в англійській мові „Україна у світі великих перемін", в якому дистриктів у провінції Бри- інформовано" Про цю зая-
кий і почесний член Голов- (Закінгеннн п о м і ш е н о праці визначних українських, американських і канадських авторів. тійська Колюмбія. звернув- ву совстських властей уряд
на стар. 8)
Виготовлено д о друку давно заповіджену працю професорів О. Оглоблина і В. ся h запитом в справі Шу- Канади поінформував ро-
Омельченка „Акти Української Державності!". „Історія української еміграції" є також мука д о прем'єр-міністра дину Шумука у Ванкувері.
Крайова Рада УККА радитиме цієї вже в останній редакції.
У К К А бере участь у різних американських і міжнародних політичних з'їздах,
П'єра Е. Трудо з уваги на сказав Дукльо.
відсутність міністра закор- ..Хоча ми не маємо змо-
суботи обороняючи добре українське ім'я перед нападами. донних справ Джеймісона. ги перевірити пі інформа-
Екзекутнва У К К А намагається реалізувати повну к о н с о л і д а ц і ю всіх наших Д о відповіді на його запит 1111. слід з полегшою ВІД-
Ню Йорк. Н. Й. - Цієї ністративного директора; конструктивних громадських сил у системі УККА. мітити. ЩО стан здоров'я п.
суботи. 16-го грудня, у КОН- редактора видань УККА; зголосився Л. Дукльо. від-
Всі дальші наші успіхи залежать ВІД Вашої щ е д р о ї д о п о м о г и . Коли Ви нам мічуючи, шо це його пср- Шумука крашає і шо COBCT–
ферецційній-залі УККА при директора І Ваі'ііигтоисько- допоможете фінансово, успіхи УККА -будуть" і Вашими успіхами. ські власті вкінці д а д у т ь
203 2га евеню о год. 2-ій по го Інформаційного Бюра ший виступ у Палаті Гро-
Тому зложіть Ваш Національний Даток, ft цей спосіб Ви уможливите посилення і мад. йому дозвіл поєднатися з
полудні, відбудеться остан- УККА та інших членів Ек- поглиблення праці У К К А в користь великій українській справі. його родиною в Канаді". -
нє в цьому році засідання зекутиви; звіт голови Гро- У своїй заяві Дукльо від-
Щиро дякуємо! мітив. що канадський уряд закінчив свою відповідь
Крайової Ради УККА, на мадського Суду; прийнят- Всі пожертви на цілі УККА є звільнені від оподаткування. Дукльо.
тя прелімінаря бюджету на ще в жовтні н. р. звертав-
якому, крім вислухання, ”
1979 рік: пляну праці УККА За Екзекутнву Українського Конгресового Комітету Америки
розглянення і о д о б р е н н я
річних звітів членів Крайо-
на 1979 p.: різні справи.
Згідно із д о м о в л е н н я м
Дисиденти в Москві відмітили
вої Екзекутиви будуть обго- Лев Добрянськнй - Президент, Іван Олексин - Екз. Заст. Президента,
ворені також інші важли-
про ротацію на пості екзе-
кутивного заступника пре-
Улана Дячук - Касир „День прав людини"
ві справи. На порядку нарад Ігмат Білинськнй - Секретар, Едвард Попіль - Секретар, Іван Базарко - Москва. Біля 40 днси- всіляких прОТесТНИХ акцій і
зидента У К К А від У НСою- Адміністративний Директор д е н т і в влаштували тут у
є теж такі точки: відчитан- демонстрацій в обороні
зу, УБСоюзу, СУК „Прови- неділю. 10-го грудня ц. р .
ня протоколу із засідання прав ЛЮДИНИ, шо їх влаш-
діння”та УНПомочі,викону- п'ятьхвилннну мовчазну де-
Крайової Ради, яке відбуло- говують в Москві.
вання цієї функції на рік
ся 14-го жовтня; особисті
1979 перебере представник НАРАДИ В МОСКВІ ВКАЗУЮТЬ РУМУНІЯ ОДЕРЖАЛА монстранію з нагоди ..Дня
прав людини", який збіга-
Міліція придержала на
короткий час кількох диси-
зміни і доповнення в Kpa– СУК ,,Провидіння”о.шамб.
йовій Раді УККА: прийнят- Р.М оскал ь.Рівнож насту- НА МОЖЛИВІСТЬ ЗАПЕВНЕННЯ ПІДТРИМКИ сться з 30-річчям схвалсн-
ня Універсальної Декляра-
дентів, але не с т а р а л а с ь
зірвати цю коротку дсмон-
тя нових членів (крайових пить ротація на пості зас-
організацій)в систему УК- тупника президента від Цен- ЗБІЛЬШЕННЯ ТОРГІВЛІ ПОМІЖ ВІД ПРЕЗИДЕНТА КАРТЕРА ції Прав Людини Об'єдна- страцію.
ними Націями. Цього самого дня,орган
КА; звітування членів Під- тральних Молодечих Внхо-
готовчого Комітету ПІ вних Організацій. Цей пост
ЗСА І СССР Букарешт, Румунія. — на дводенні розмови з канц- Демонстрація відбулася КП СССР ..Правда" опуб-
Майкел Блументал, секре- лером Гельмутом Шмід- на площі ім. Пушкіна, не лікував на першій сторінці
Конгресу СКВУ: запити і перебере д-р А.Лозинський,
дискусія: звідомлення з ді- а дотеперішня заступниця Москва. — Однотижневі індустріяльних машин д о тар скарбу в уряді прези- том та іншими німецьки- зважаючи на холодну пого- обширну редакційну стат-
яльности Екзекутиви за президента п-і Слава Ру- наради американських при- СССР та на кредити, від- дента Джіммі Картера, ми урядовцями, а потім ду і відносно велику KI.U,– тю, в якій закидагться Захо-
1978 рік, а саме: президен- бель перебере пост рефс- ватних підприємців і пред- мовляючи СССР статусу прибувши минулої п'ятни- відлетів д о Букарешту. На кість міліціянтів. які здо- лові порушення правлюди-
та; екзекутивного заступ- рента молоді в Екзекутиві ставників урядів ЗСА і упривілейованої країни та ці, 8-го грудня ц. p., д о летовищі Блументала вітав гадувалнсь. що, як і у ми- нн, обмеження свободи і
ннка президента; заступни- УККА. Таку постанову ви- С С С Р закінчились т у т у 'узалежнюючи зріст торгів- Букарешту, передав румун- румунський міністер закор- нулнх роках, дисиденти і загальний моральний упа-
ка президента — референ- несла нарада ЦМОрганіза- четвер, 7-го грудня. ОПТИ- лі від лібералізації COBCT– ському президентові Ніко- донних справ Стсфан Ан- цього року відмітять ..День док. „Така дійсність у світі.
та молодечих виховних ор- цій 3-го листопада 1976 ро- містичннми заявами одних ської еміграційної полі- лаі Чаушеску особистого дреї й інші урядові особи, а прав людини". Від років де панує великий бизнес".
ганізацій: скарбника: адмі- ку. і других щодо можливостей тики. Як відомо, це узалеж- листа від президента Kap– румунські лідери опісля ви- площа ім. Пушкіна С місцем сказано в статті.
покращання торгівлі поміж нення зформульоване у т. тера, у якому Президент словили велике вдоволення
ЗСА і СССР. зв. додатку Джексона-Ва- запевняє ту комуністичну з виявленнЬЦприязні Аме-
„Ці дні можуть бути ЗВО- ніка і проти нього вислов-
країну, що З'єднані Стей- рики і підтримки президсн- НАТО виступає в обороні
Романа Пітя заприсяжено ротною точкою у наших лював застереження Леонід ти Америки дадуть Румунії та Картера.
прав людини в СССР
повну піддержку в супереч- У суботу. 9-го грудня прс-
на суддю торговельних відносинах", Брежнєв та інші совєтські
- заявив Вілліям Веріті, чиновники. Американські
ці з Совєтським Союзом, зидент Ніколаі Чаушеску
яка виникла у зв'язку з тим, Брюссель. Бельгія. Мі- Мадриді в 1980 ропі щодо
співголова неурядової Ради підприємці заявили під час прийняв на спеціяльній ав-
що Румунія на конференції ністрн закордонних справ перевірки примінення Ге.іь-
ТОрГОВеЛЬНИХ Й ЄКОНОМІЧ- нарад, що вони є рівнож діенції секретаря скарбу
Варшавського Пакту в Мо- країн П і вніч но-Атланті н- сінкських УХО 1. міністри
них зв'язків поміж ЗСА і проти всіляких обмежень Блументала і запевнив йо-
скві відмовилася підвищу- ської о Союзу (МАТО) за- НАТО заявили. ЩО пред-
СССР, яка відбула тут на- щодо торгівлі та приобі- го. а через нього також пре-
вати на вимогу СССР, свій кінчили дводенні наради сгавникн їхніх держав не
ради з участю біля 400 аме- цяли працювати наполегли- зидента Картера, що COBCT–
оборонний бюджет і ПІДПО- тут у п'ятницю. 8-і о груд- візьмуть участи в КОНфсрсн-
риканських підприємців. У во в Конгресі ЗСА в цілях ський Союз не плянус сто-
рядкувати військові части- ня. спільною дек.тярацією. в ції. якщо Совєтський Союз
нарадах рівнож взяли скасування цих обмежень. сувати спеціяльного натис-
ни спільному командуван- якііі вони стверджують пос- продовжуватиме нехтувати
участь американський сек- В. Веріті заявив представ- ку проти Румунії. викорис-
ню. тінні порушення Гельсінк- Гарантіями щодо основних
ретар скарбу Майкел Блу- никам преси, що Блументал товуючи непорозуміння, які
ських Угод Сові тським Со- п р а в ЛЮДИНИ.
ментал і секретар торгів- і. п-і Крепе, у розмовах з У часі привітання на лс- виникнули на конференції
юзом та вимагають IIOBHO– У результаті нарад. впер-
лі Хуаніта Крепе та урядо- Брежнєвим мали запевнити товиші Блументал заявив, Варшавського Пакту. Блу-
го примінення всіх iapan– ше в історії НАТО, міністри
вці торговельних МІНІС- його, що уряд ЗСА зміняє що він прибув д о Румунії на ментал розмовляв з румун-
тій цього документу. зокре- п о ю лились уділити фінан-
терств Советського Союзу. свої становище щодо тор- особисте доручення прези- ськнми лідерами 90 хвилин
ма тих. які відносяться до COB) ДОПОМОГУ Туреччині.
С а м факт, щ о президент гівлі з СССР. Раніше п-і дента Картера, щоб запев- і передав їм послання Kap–
прав людини. Таке примі- Португалії й Греції в цілях
Джіммі Картер дав дору- Крепе подала до відома, що нити румунський нарід і тера. Пізніше на пресовій
нення вони назвали клю- збереження . . с т а б і л ь н о г о
чення двом членам свого уряд ЗСА дав дозвіл на ск- президента Чаушеску про конференції на летовищі.
чевим елементом політики демократичного л а д у " В
кабінету взяти участь в на- спорт д о СССР машинерії важливість румунської не- перед виїздом д о Вашін-
детанту. ЦИХ країнах та посилення
радах свідчить про можли- для вишукування й проце- залежности і американсь- гтону, Блументал висловив
вдоволення з розмов І ПОДЯ- Н а в ' я з у ю ч и д о раніше їхніх о б о р о н н и х з а х о д і в .
вість покращання відносин сування нафти, вартости 65 ко-румунської приязні. Цю допомогу уділять по-
поміж ЗСА і СССР на цьо- мільйонів д'олярів. Вона Дипломати в Букареш- кував президентові Чаушес- вже наміченої конференції в
ку за Його конструктивну одннокі члени НАТО без-
му відтинку, про що від- рівнож запевнила учасни- ті висловили думку, що досі посередньо, або через між-
Новозаприсяженин суддя Роман Пітьо (посередині), зліва крито висловлювались аме- ків нарад і совстських уря- жадний американський пре- р о л ю в переговорах про
роззброєння, замирення на ПОМЕР народні СКОНОМІЧНОДОПО-
- мейор Роберт Міллер, а справа - п-і Христина Пітьо. риканські учасники нарад і довців, що Білий Дім noro– зидент не інтервеніював так МОГОВІ opt анізапії
речники Блументала й п-і дився на приспішення про- безпосередньо у спір між Близькому Сході. злагід- ВОЛОДИМИР
нення загальної політичної ГАВРЮШІ:НКО
Ірвінгтон. Н. Дж. (Є. Ф- ном Міської Ради від 1974 Крепе. Ці останні, одначе, цедур уділювання дозволів державами Варшавського атмосфери тощо.
ко). - Молодий українсь- до 1978 року. Протягом тієї заявили совєтським ліде- на продаж різних машин Пакту, як це зробив Джім- ПІСЛЯ ДОВГОЇ І ТЯЖКОЇ ХВО- ЗАСУДИЛИ
кий адвокат Роман Пітьо чотирирічної каденції в Мі- рам, що покращання торго- для СССР, чого власне д о - мі Картер. Ще перед виїз- Після зустрічі з амери- роби у понеділок. 11-го гру- ГРУЗИНСЬКОГО
став новим суддею Ірвін- ській Раді Ірвінгтону, ад- вельннх відносин поміж магались совєтські прсд- д о м Блументала д о Бука- канською делегацією. Чау- дня п. р. номер б.т. п. Воло- ДИСИДЕНТА
ґтону, цього густо заселе- вокат Пітьо значно спри- ЗСА і СССР залежатиме у ставники. решту у Вашінгтоні існу- шеску розмовляв з делега- димир Гаврюшенко На-
ного українцями міста в чинився д о покращення зв'я- великій мірі від прогресу в Минулого року СССР за- вали побоювання, що кон- цією італійської Комуніс- роджений 4-го січня 1925 Москва. - У четвер. 7-го
північній частині стейту Ню зків поміж адміністрацією переговорах щодо обме- купнв у ЗСА продуктів вар- флікт Румунії із Совстсь- тичної партії, очолюваною року на Харківщині. Пана- грудня, судові власті Гру-
Джерзі. міста і місцевою громадою, ження стратегічної атомо- тости 1,86 більйона доля- ким Союзом і Варшавсь- високим партійним служ- хида відбудеться в середу. зннської ССР засудили ди-
Адвоката Пітя номіну- зокрема українською. Він є вої зброї (САЛТ 11). рів, з чого індустріальна ким Пактом взагалі може бовцем Джіянкарльом Пі- 13-го грудня ц. р. в noxo– сидента Автанділя Імнадзс.
вав на суддю посадник міс- співвласником адвокатсь- Але всі учасники нарад машинерія становила тіль- довести д о збройної сутич- сттою. Візита італійських ронному заведенні Koshek на шість років ув'язнення і
ки, а може навіть інвазії, комуністів також мала ха- Funeral Home. 990-992 So. чотири роки заслання в Cttj–
та Роберт Міллер, а члс- кої фірми Р. Пітьо-Н. Олес- погодились, що найбіль- ки суму 587 мільйонів доля-
шою перепоною у ПОШИ- рів. подібної д о інвазії на Чехо- рактер підтримки румун- Broad St., Trenton о год. 7-ій бірі Імнадзй! був обвину-
ни Міської Ради затвердили ницький-Б. Пітьо; парафі-
цю номінацію одноголос- янином Української Като- ренні торговельних зв'яз- Під час заключного прий- Словаччину в 1968 році. ських лідерів в конфронта- веч., а похорони в чст- вачений в антисовєтській
но. Роман Пітьо є широко- лицької Церкви св. Івана ків поміж ЗСА і СССР є няття, Брежнєв, наявно по- Про свою поїздку д о Руму- ції з Москвою. Деякі захід- вер. 14-го грудня з ук- активності, згідно з пові-
нії Б л у м е н т а л д о в і д а в с я ні дипломати думають, що раїнської церкви Св. Юра в
знаною о с о б о ю так у Місь- Хрестителя в Нюарку; віце- торговельний закон ЗСА з меншуючи значіння торгів- домленням про суд. яке по-
1974 року, який встановив будучи ще в Москві, але він поїздка Блументала може Ярдвіл, Н. Дж. на українсь-
кій Раді, як і в українсь- президентом Асоціації Ук- явилось у тбіліській газеті
певні обмеження на експорт (Закінгення на стар. 8) спочатку поїхав д о Бонну (Закімгення на стар. 8) кий цвинтар в Бавнд Брук.
кіЙ громаді. Він був чле- (Закінгення на стар. 8) ..Зоря Востока".
СВОБОДА, СЕРЕДА. 13-го ГРУДНЯ 1978 Ч 271.

Михайло Богданський Володимир Мацьків Іванна Савицька


СВОБОДА ^ l S v O B O D A
УМдГисмгий щомнннк U К Я А І М І А Л 0 4 1 1 ) ЯКА „РЕВОЛЮЦІЯ" МАЙБУТНЯ ПРАЦЯ ПЕРША ШКОЛА
F O U N D E D 1890
Ukrainian n e w s p a p e r published daily except Mondays and huh
Поглянувши на мапу дехто хоче назвати, ,,рево- УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ІЗ мого вікна)
Ірану і на його найближче люційні" кличі.
days by the U k r a i n i a n National Association, inc. at Так складається, що На неї дивлюся вряди- великою, справжньою цін-
30 Montgomery Street, J e r s e y City. N J . " 07302 сусідство, відразу впадає в Якщо брати до уваги частинно присвятити сво-
очі, шо доля цієї країни є релігійний аспект справи кожна людина, яка хоче му народові. Але прнгляла- годи крізь призму пройде- ністю, а той, хто на павзі,
справді під смертельною тих демонстрацій, годі тут жити, мусить працювати. ючись до обставин, часто них літ. Стоїть у долині писав на таблиці закарлюч-
Р Е Д А Г У Є К О Л Е Г І Я У С К Л А Д І (поазбучно): Тому вже від наймолодших
загрозою. щось конкретного ствер- бачимо, шо багато україн- села, мов той грибок на ки, (сучасні, гадаю ,,rpa–
Л ю б о в Коленська. Володимир Левснсць. Зснон Сннлик. Василь літ приучусться дітей до
Коли глядимо на демон- днти. Ми вже бачили це ської молоді записується м'якому, з моху, коверці. фітіс") стояв на колінах на
Гсршаковсиь (тепер виконуючий обов'язки голови Колегії) і виконування певних обо-
Євген В Фелоренко. странтів на вулицях Ter– тло релігійних демонстра- на різні факультети висо- Хатка нова, не під стріхою, ячменю, який у горах, ро-
рану, дехто каже, що це в цій на вулицях Сайгону. в'язків, достосованих до Л ких шкіл, головно з двох та дуже чомусь маленька, дився шедро і багато,- і з
Second Class P o s t a g e pa"d ar the Post Office of Jersey City. tfj. більшості студенти, май- Там також говорилося про віку. З бігом років ця праця причин: що цей факультет мешкання вчительки (теж нього пекли в селі, смачні,
Accepted for mailing at special r a t e at postage provided for By
бутні провідники народу і фанатизм тих в'єтнамсь- посилюється і від неї зале- легше закінчити, як інші, мале) і кляса одна просіо- запашні паляниці.
Sectmn 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. 19jg. жить майбутність людини.
державні керманичі. Та кнх духовних кіл, які також або тому, шо по закінченні ра, з рядами довгих лавок. Чому не пшеничні, пи-
П е р е д п л а т а : на рік - J30.00. на пів р о к у - Яб.'00, н а ; ; міся- сьогодні не можна безкрн- противилися усяким заряд- Та не всі дорослі люди, які обраного факультету мо- У лавках - дірки, відай таєте? У горах не родила
Ш - М.00. Д л я членів У Н С о ю з у 66 f міс. З а к о ж н у зміну а д - тично ставитися до всякого женням свого національно- навчились та привикли до лода людина сподівається чекали чорнила, та я, як і пшениця.
РХД - 25 f. Ч е к и і ' m o n e y o r d e r s " в и с т а в л я т и aa."Svobodi". роду зовнішніх виявів тих го уряду. Одно питання своєї праці, завжди з неї добрих заробітків. Дуже всі, писала тоді олівцем, В клясі ніхто не nco–
нібито студентів. стоїть одверте, як ті ду- вдоволені. Деколи чуємо часто обидва ці аргументи шо звався „вовчок". тив. Сільські незухвал і діти
ЄиО. B o x 346 J e r s e y Oity, N . J . 07303 невдоволення, а то й нарі-
Пригадаймо собі наших хові кола ставляться нині не виправдуються, а мо- Це, на Лемківщині, в сиділи у школі тихо, cnep–
^ до безбожної комуністич- кання, пов'язані з цією лодь часто втрачає роки, а лісистих, сяніцьких горах.
студентів шс з-перед 1-ої працею, яку дана людина ши об лавку пальці, шо
„Нігілізм нашого часу" світової війни, дійсних HO- ної влади, і чи їх ця влада їхні батьки поважні квоти Там, до тієї школи, збі- взимку розцвітали буз-
гладить по голові. виконує. Буває і таке, що гроша, бо. як знаємо, на- гали вдолину мої семиліт-
сіїв найсвятіших ідеалів на- ком. Рукавиць, по селах, не
Трагічні події в джунглях Ґаяни в Південній Америці, де ролу, які йшли на барнка- Ми були свідками, ми ДеЯКІ МОЛОДІ ЛЮДИ, ГЮКІН- вчання у високих школах не ні ноги, взуті зимою в носили.
понад900 членів секти т. зв. ..НародноїСвятині" покінчили дн і гинули, як і А. Койко, читали, шо сталося у Аф- чивши свої студії та приго- дешеве. сні гінці, шо їх моя бабця Голос нашої пані, (так
самогубством в атмосфері евфорії. що її витворив їхній за світле майбутнє свого ганістані, сусідній країні з і омившись до окремих npo– Щоб наші діти пройшли пошила з якогось копа, із називали ми вчительку.)
провідник Джовнс. викликали широкий відгомін у цілому народу. Іраном, де прийшло до фесій, не можуть знайти щасливо свою молодість, а вправністю вмілого шевця. домінував над нами, вири-
світі, зокрема в ЗСА. де ця секта була заснована ще в 1950- Ще сьогодні згадують жахливої різні, що її nepe– праці для себе і життьові при тому приготовились Там я, тремтливою ру- вавсь із гомоном крізь вік-
их роках. Хоча на денне світло ще не вийшли всі аспекти наші діди і батьки вчинок вели саме ті ,,прогресив- умовний примушують їх до майбутньої праці і ціле кою писала на таблиці а, і на, бо навчати голосно і
цієї потрясаючої події. включно з можливістю пов'язан- М. Січннського, який в ім'я ні" сили, які на терені приймати будь-яку працю, життя були з неї ВДОВОЛЄ- б, і ше й по-сьогодні хо- патосом було, в ті часи,
ня принаймні провідників секти з лівими терористичними добра свого народу не зава- Ірану сьогодні починають шоб можна було вдержа- ні. повинні батьки про це дить за мною запах крейди манерою.
рухами, надужиття Джовнса та виявлення факту, що під гався убити того, який підносити кулаки вгору, як тися при житті. думати вже від ранньої і страх великий, шоб крей- Першу мою вчительку
його прізвищем в різних банках світу с здепонованих біля його гнобив. це їм підшептують „ВЄЛИ- Та справа в теперішніх молодости своїх дітей. ДІ- да не зломилася. Загорнена пам'ятаю напричуд добре,
Г0 мільйонів долярів визначні американські науковці, кі" приятелі з Москви. обставинах доволі складна ти починають працювати в рожевий папір, щоб не і ім'я її пам'ятаю: Майя
філософи, психологи, соціологи та інші, які формують З яким зворушенням
згадуємо ми самі, які зро- Найкраще на це вказує і про неї слід солідно. дума- від 6 років свого життя, валяти рук, була в той час Штангенберг. Походила з
г ромадську думку, почали застановлятись над причинами виступ самого Брежнєва, ти ше тоді, коли діти ПІД- коли їх запишуть до 1-ої
цього самогубного запоморочення, жертвою якого впав днлись у шо велику годину, німецького роду. Вона одя-
тих, які по програній війні з який перестеріг ЗСА перед ростають та вчаться клясн. Праця дитини в галася гарно, гарне носи-
конгресмен Ліо Расн з Каліфорнії, три американські можливістю військово! ін- в школі. Звичайно буває, школі не така легка, як
кореспонденти, а вкінці сам ,.спаситель" Джовнс. Перева- наїзлником, ішли у бій під укову чи інші штелекту- ла взуття, і чесалася модно
прапорами УВО, ОУН і тервенції в Ірані, бо Іран що молода людина задив- дехто думає. Вона вимагає зльні праці та докласти в ті часи, „крутила,заліз-
жаюча більшість досі висловлених думок уважас, що сусідує із СССР, і цим лена в свою майбутність, скупчення уваги, пильнос-
трагедія в Ґаяніс одним із симптомів глибше закоріненої УПА всіх сил, щоб вони за кін- ками „пейси". Залізка, (з
А сьогодні чуємо, що самим він уважав би себе хотіла б здобути для себе тн та поважної активнос- чили високі школи. польського - рурки) роз-
проблеми американського суспільства, в якому замітний загроженим такою безпо- відповідний фах, але вона ти. Очевидно, шо все це
матеріялізм та духовий нігілізм. невдовзі має заіснувати Але бувають діти, яким пікала легко у грубці,іі кру-
якась марксистська партія середньою інтервенцією. не все може зрозуміти об- пов'язане з віком дитини, наука в школі буває важ- тила ними три „пейси".
У вже віл років існуючій атмосфері релятивізму, згідно з серед українського студен- Зовсім зрозуміло, що ставини цієї праці та всякі бож не можна вимагати ким тягарем, вони її не Один, вгорі, над чолом, а
яким не тільки можна, але й треба квестіонувати всі ства, до якої належать думає Брежнєв. Він добре інші умовини, які можуть від дитини того, чого вона люблять, але їх цікавить
насунутися. не вен лі ще виконати. два з боків. Решту волос-
вартості, включно з релігійними правдами, багато людей, сини старих революціоне- пам'ятає ще 1946 рік, коли праця фізичного характеру. ся загинала шпильками
зокрема з молодшого покоління, опинились в цій духовій рів з ОУН. то західні альянти по за- Останніми часами у нас Незалежно від освітньої Насилу вписувати таких гладко, бо така була мода.
порожнечі і шукаючи за конкретними вартостями, які кінченні 2-ої світової війни щораз частіше говориться праці в школі, діти звичай- дітей до високих шкіл не
надавали б змісту їх життю, попадають часто-густо Ми бачили вже під час Нашу пані ми обожали в
війни у В'єтнамі, що сту- забрали свої окупаційні вій- про те, щоб вся наша но виказують більше чи завжди принесе, успіх. Бу- школі, дивились на неї. Мов
під вплив різного рода шарлатанів з жахливими наслідка- ська, а Москва не тільки не молодь кінчила високі шко- менше зацікавлення пра- вас чейже багато родів
ми для самих себе. дентська молодь демон- „на Бога", і вся наука, все
струвала на вулицях Сай- думала забрати своїх ,,бай- ли та займала керівні ста- цею батьків та інших лго- праці, які не конче вима- наше а і б, не було тоді для
Про це явище висловився недавно на сторінках щоден- гону проти свого націо- цов", а ще „батько" Ста- новиша. Очевидно було б дей. Часом беруться їм гають закінчення високих нас, а для неї.
ника ,.Ню Йорк Т а й м е " визначний американський нального уряду. Нині ми лін дав наказ „присоєди- це дуже корисне для тих допомагати, якщо це мож- шкіл, але вони конечні для І тільки голина релігії
філософ, професор Джон Е. Смит. „Наше сильно бачимо, як ті в'єтнамці, нить" увесь Іран під свою молодих людей і для всієї ливо. Одні виказують біль- людства, їх не так важко
секуляризоване суспільство, яке вважає, що релігія це була мені тягарем і нс-
прямо голі й босі, втіка- „царську" руку. Одначе, нашої спільноти, якщо б ше зацікавлення до фізич- привчитись, а вони дають вимовним страхом. Отеш.
тільки .примітивна' і переходова стадії в житті людини, ють із цього комуністично- рішучий голос президента уся молодь була настільки ної.праці, інші до інтелек- змогу теж заробити на
створила небезпечну духову порожнечу". Він твердить, що стійка та сильна духом, а катехнт вимагав від дітей
го раю, може серед тих Трумана присмирив мос- туальної, а бувають і такі, прожиток, а при тому мо- надто чомусь багато. Се-
молоді люди, які відкидають американські стремління до втікачів є ft неодин з тих ковського царя Сталіна, і при тому так вихована, яких дуже цікавить мистец- жуть дати вдоволення їх-
багатства й сили, с вразливі на порожнечу, яка їх оточує. У шоб вона уміла і хотіла це мнлітні „студенти" мусіли
колишніх демонстрантів. він таки забрався зі своїми тво. нім виконавцям. Нам годі вміти „Отче наш" і ,,Бо-
так витвореній розпачі вони легко піддаються впливам „победоносними" арміями своє знання і працю хоча Розсудливі батьки по- тут вираховувати всі ці
харизматичного фанатика, вірячи, що він може спасти їх Ми чуємо, що діється у городице Діво" і „Шість
Камбоджі, як там „нові" з іранських земель. Він за- винні стежити за своїми роди праці, бо їх є дуже Правд Віри" знати майже
від ..нігілізму нашого часу". брався, але за час nepe– дітьми і знати, що їх ці- багато, а деякі з них, як
і Існування релігійного сектантства в Америці має свою люди з-під знаку ,,Хмер „на бляшку", і довге „Ві-
Руж" винищують свій рід- бування московських пол- кавить. Треба частіше об- наприклад, золотарство та рую", шо його ніхто не
довгу і не завжди негативну історію. Ширення релігії, ний нарід. чищ у північній частині Іра- му краю ґрунтовні рефор- говорювати справу май- подібні пов'язані з мистец-
зокрема серед біднішої верстви населення, в минулому ми в релігійній ділянці. твом. Батьки, які люблять розумів, прийшлося пивча-
ну політичні „работнікі" бутньоі праці та пояснити ти напам'ять, рецитувати
причинилось до його соціяльночгкономічної еманципашї МВД, її ячейки вже добре Турки прийняли латинську дітям на чому вона поля- своїх дітей, повинні пізна-
Ліа користь цілого суспільства. Але як і кожне позитивне Ми почули вже навіть азбуку, григоріянський ка- ти багато інших родів пра- вголос.
голос сенатора Джорджа підготовили грунт для „со^ гає, яких кваліфікацій вн-
'янише. релігійне сектантство часом попадало під вплив ціялістичної" революції. лендар, метричну систему, ці та в свій час поінфор- Отець, зодягнений у па-
МекГаверна, щоб ОН зор- магає, наскільки вона по- пістику і білий, твердий
Ішарлатанів різної закраски, які за тяжко запрацьовані наступила реформа цивіль- трібна людям, хто зі зна- мувати про це своїх дітей.
гроші наївних осіб ..творять чуда" і ,,продають спасіння" ганізувалн збройну силу Хіба хтось наївний мо- ного і карного права на При деяких школах бува- коміреиь-кольоратк^у хо-
для лрнемнрення тих бан- же повірити, але дехто так Йомих її виконує та яке лив, сновигав між лавками,
яа екранах телебачення. У такій атмосфері не важко західноєвропейський зра- вдоволення йому прнно- ють теж відповідні порад-
.зрозуміти виникнення різних культів, безоглядні провід- литів у Камбоджі. Однак, пише, що в Ірані npoxo– зок. Певно, що реформи не ні, з допомоги яких треба наставляв вухо, а коротка
ми не почули ніякого го- дить боротьба за націо- сить. Діти, головно ті, які
.чіики яких наживаються на інтелектуальній безрадності й прийнялися за одну ніч, але мають 13-14 років, цими використати. вузька лінійка раз, враз
".духовій порожнечі невинних, але збитих з шляху, людей. лосу, який підтримав би нальну ідентичність і дехто і не було того, що ми нині вдаряла по долоньках, як
пропозицію сенатора Мек- хоче мати вирозуміння для справами починають ціка- Є ше одна важлива при-
І ' Це частинно пояснює психо-соціяльну проблему в бачимо в Ірані. Одно треба витися і вони радо слу- хтось помилився у М0ЛИТ-
нашому оточенні, яка спорадично проявляється в таких Ганерпа, а може це тому, тих „революціонерів". ствердити, що цей ,,вели- чина, про яку не можна не ві.
т о дехто таки сумніваєть- Найкращий зразок цієї хають таких пояснень. згадати: навчання у висо-
макабричних трагедіях як поголовні самогубства в Гаяні. кий" сусід з півночі ще тоді - Говори „Вірую", —
ся у його щирості, бож ще „боротьби за національну не поріс в пір'я як під Якщо батьки бачити- ких школах є доволі кош- сказав до мене отеиь„ і .на-
..Нігілізм нашого часу" вимагає поважної застанови всіх в недавнім минулім цей се- муть, шо їхнялитина мас
прошарків американського суспільства й негайної мобілі- ідентичність" ми мали на- теперішню пору, бо він товне і не всі батьки enpo– ставив велике вухо. Я під-
натор організував крусаду году спостерігати на терені тоді будував „соціялізм" в замилування до мистецтва можні платити, зокрема нялася з лавки, два рази
зації всіх можливих засобів для викорінення цього зла. проти війни у В'єтнамі. (музика, спів, малярство, коли є кількоро дітей.
сусіднього Афганістану. одній країні. Нині він пхає кашельнула потиху; та
Цей самий сенатор душею і Керівні чинники Афганіс- свого московського носа до різьба, архітектура), по- Правда, на навчання у ви- щось страшне і жорстоке
Відбудеться наукова конференція тілом був разом із амери-
каиськими студентами, які,
тану були настільки наївні,
що висилали цілі сотні, а
чужого проса. Під цю пору винні шораз більше заці-
кавлювати їх цією ділян-
соких школах можна одер-
жати стипендії, або позич-
вхопило мене за горло. Це
ми бачимо, що ,,екуме- був страх.
в Філадельфії заохочувані Москвою, де-
монстрували на вулицях
то й тисячі старшин до нічний" рух існує не тіль- кою праці, вказувати їм,
яку ролю відіграли інші
кн. Але й тут не всім йде - Вірую во Єдиного..,
Філядельфія. - Осередок неться о год. 3-ій по полуд- Москви, яка будь-то би їх ки між християнами, але гладко. Стипендистів є не- - і в горлі заклякали
ні. американських міст при „обучувала" військового також і поміж різними люди, виконуючи цю пра- багато, а позички треба слова. - '
праці НТШ у Філядельфії, світлі спалюваних націо- цю, та як загал цю працю
головою якого є проф. Ро- У програмі конференції ремесла, а вона їх вивчи- іншими релігіями, а Моск- віддавати, а не всі мають - Настав руку, -у npo–
будуть три короткі (по 15-20 нальних американських ла, як то переводити ,,co– ва має вишколених „фахів- оцінив. Якщо побачать, що надію, шо їм все піде доб-
ман Максимович, влашто- прапорів. крім зацікавлення проби- мовив гостро катехет і го-
вує в найближчу неділю. 17- хвилин) доповіді професо- ціяльну" революцію З НО- ре. лос вузенької „пацки" глу-
рів Б. Романснчука, Н. Па- Прнглядуючись до сьо- жем в одній, а з наганом у ЦІВ" ДО УСЯКОГО РЄЛІГІЙНО- вається ше й талант, то У кожному разі батьки
го грудня ц. р. чергову На- го руху". конечно повинні післати її у хо рознісся по клясі.
укову Конференцію, прис- зуняк і Л. Рудницького. На годнішніх вуличних ДЄМОН- другій руці. можуть бути і дуже часто Я спаленіла, мож рожа,
закінчення конференції ди- Ще недавно можна було відповідному ВІЦІ ДО ШКО-
вячену 30-річчю Науково- страиій в Теграні в Ірані Щодо релігійного фа- тільки здогадуватися, при- бувають рішаючим чинни- і сіла в лавку. Рука болі-
ректор Мистецької студії в приходиться нам заста- натизму іранців, то можна ли, чи на курс, де дані ком у приготуванні й ви-
го Т-ва ім. Т. Шевченка в пускатн, що різних cryne– мистецькі здібності могли ла і пекла, та не від уда-
ЗСА Філядеїїьфії проф. Петро новитнсь, хто ж то підтри- дещо сумніватися. б о р і майбутньої праці їх- ру, бо він був тільки сим-
Мегик висвітлить прозір- нів митрополити, це замас- б розвиватися.
мує на дусі цю масу студен- Уже за наших часів у ковані чиновники всемогу- ніх дітей та тим самим волічний.
Конференція відбудеть- ками мистецькі твори обра- тів, які поголовно ПІДНО- 1923 році Туреччина під чого КГБ. На нас могли
Якщо дітям йде легко причинитись до їхнього „Пайка" боліла тому,
ся в домівці Окружної Ради зотворчого мистецтва Та- сять кулаки догори і викрн- проводом Мустафи Кема- наука -?МІІІколі, треба спря- вдоволення, а то й щастя у шо той, хто бив, - був мій
СУ А при 13-ій вулиці і поч- раса Шевченка. кують якісь, гейби то, як ля перевела також у ціло- (Закінгєння на стор. 6) мовуватиЬшю увагу на на- їх майбутньому житті. тато.

Вимішування людности, плянове виселювання українців В Україні існує велика соціяльна нерівність між „капіталістичних пережитків, елементів минулої буржу-
Борис Потапенко з України і спроваджування туди росіян, посилена ожебраченим та закріпаченим народом і панівною азної свідомости", що свідчить про безуспішність
русифікація шкіл усіх поземів, урядових установ, армії — компартією російських шовіністів і їх вислужників — тотального тиску державної ідеології на населення.
НАША ДОПОМОГА ВИЗВОЛЬНІЙ всі ці заходи мають за своє завдання не тільки зломити зрадників свого народу. Українське селянство, пограбо- Одностайність національної політики режиму впро-
спротив українського народу, здушити його боротьбу за ване з його власності!, зведене до рівня державних довж останніх шістдесят років мабуть найкраще предста-
БОРОТЬБІ УКРАЇНСЬКОГО свободу та політично-державну незалежність, але й кріпаків, безпашпортників, без СОЦІАЛЬНОГО забезпечення, влена позицією Хрущова в 1964-му році. В січні того ж
НАРОДУ знищити його як національну одиницю й перетворити на є найбільш упослідженою категорією населення ,,робіт- року Хрущов доказав, що його політика щодо nauio–
складову частину так званого совєтського народу з ничо-селянської країни". Українське робітництво, поз- нальностей ніяк не відрізняється від попередньої сталІн-
(Доповідь на пленарній сесії ПІ Конгресу СКВУ) російською мовою і культурою. Йде безперебійне бавлене фактичної оборони профспілок, експлуатоване ської політики словами: „Ми мусимо притиснути
намагання великодержавної Москви, щоб шовінізм монополітичним КОЛОНІАЛЬНИМ режимом, не має права українців, мусимо безнастанно переконувати їх, щоб
мом викоренити основні пероні українського духу і влити керувати своїми підприємствами, розподіляти продукти перейшли на російську мову. Якщо це не поможе,
в українські форми дух зради, яничарства, обмеже- своєї праці. Мешканеві умовини по містах, а особливо в змусимо їх пережити 1930-ті роки".
(2) ного провінціоналізму, почуття меншевартости cynpo– робітничих кварталах, неймовірно тяжкі в порівнянні з Ця замітка з ери Хрущова яскраво виявляє незмінне
Твердження большевицької пропаганди про добро- тн большевицької Москви. життьовими умовинами робітництва й селянства в становище режиму в справі національностей та потвер-
вільний вхід України в склад СССР є суцільною брехнею. Україна, одна із багатших країн в СССР, є пред- західньому світі. В Україні, яка є головним продуцентом джує факт, що не було розходження з сталінською
Новостворена в 1918 році українська держава була метом безоглядної господарської експлуатації, а роз- сільсько-господарських і м'ясних продуктів, постійно ідеологією за часів Хрущова так само, як і сьогод-
завойована збройною силою чужинецького центру Moc– будова економіки в Україні відбувається під кутом її бракує харчів та продуктів широкого вжитку. В наслідок ні нема цієї розбіжності!. Під Брежнєвим большевики
кви в 1920-их роках. Ніколи не відбулося загальне і інтегрального пов'язання з Росією. В розбудові тран- недостачі продуктів широкого вжитку і низьких платень, продовжують традиційну імперіялістичну політику в
свобідне волевиявлення українського народу про фор- спорту, комунікації, а також в торгівлі панує прин- робітники вдаються до спекуляції, а за це окупаційна справі національностей. Це становище базується на
; мальне приступлення УССР до СССР. цип імперської доцільності!. Єдине завдання сільського влада жорстоко їх карає. перед- та дореволюційних творах Леніна, які можна
Комуністична партія України - це найважливіший господарства — постачати споживчії продукти для До категорії особливо переобтяжених працею і достосувати до якихнебудь переконань чи потреб, і які
інструмент окупаційної влади в Україні. Вирішну частину імперських цілей. упосліджених прошарків населення України належить фактично є вміло та вдало використані не тільки
КПУ творять шовіністи російського народу і їх прислуж- Українську культуру режим намагається втримувати жіноцтво і доростаюча молодь. Непрактикованим у чинниками, що продовжують стреміти до совєтського
никн, які займають командні пости в адміністра- на рівні провінційного етнографізму. її розвиток пляново цивілізованому світі є переобтяження жінок і матерей, імперіялізму, але також і сучасними українськими
тивному, господарському і суспільно-культурному гальмується, а натомість поширюється російську мову й хоронених законодавством чи звичаєвими правами всіх патріотами. Власне ці українські патріоти, - змушені
1
житті. культуру. В середніх і високих навчальних закладах культурних народів, які мусять працювати у шахтах, на обставинами, — ангажують та використовують уривки
Масові організації в УССР, такі як комсомол, навчання проходить переважно російською мовою, а будівництві, при будові шляхів та у важкому промислі і ленінізму до виправдання своєї боротьби, цитуючи заяви
профспілки, ради й тому подібне с також безвільним будь-які намагання привернути українській мові належне транспорті. ленінських теоретиків. Під сьогоднішню пору українські Ґ
інаряддям окупаційної влади для регляментації всіх їй місце окупантський уряд розцінює як протидержав- Звільнені з в'язниць і заслання політичні в'язні патріоти продовжують безпереривність нашої минувши-
форм життя підсовстської людини. Заборона існування ний акт. Під сучасну пору тисячі українських культурних залишаються без праці, помешкань, без СОЦІАЛЬНОГО ни, безкомпромісово домагаючись права волі й самос-
організацій, які не підпорядковувалися б большевиць- діячів перебуває у в'язницях, психолікарнях і на засланні, забезпечення та у багатьох випадках під постійним тійности для своєї нації.
кій партії унеможливлює витворення ефективної ,,ле- а решта змушена терором до мовчанки. Свобідні наглядом КГБ за відмову підписати покаяння. А Олекса Тихий, член-засновник української публічної
гадьноТ" опозиції до існуючої диктатури в окупованій культурні зносини України з вільним світом — унемож- засланців, що відбули реченець заслання, часто позбав- групи для гельсінкської угоди, та отець Василь Романюк,
Україні, ведення „легальної" політичної боротьби й ливлені за вийнятком таких, які і ціллю урядом ляється права повороту у рідні сторони. який хоробро заявив свою лояльність Українській Автоке-
засуджує на провал усякі спроби впливати на еволюцію дозволені. Хоч в Україні та в СССР давно ліквідовано так звані фальній Православній Церкві в листі до митро-
колоніяльної тиранської системи в напрямі національ- Одночасно окупант веде в Україні безпощадну експлуататорські кляси, а більшість сучасного населення полита Мстислава, разом видали документ:
ного визволення. Ця заборона — найбільший злочин боротьбу з релігією. Українську Автокефальну Правос- народилася й виховувалася в совєтській системі, то „Московський шовінізм виправдує проведення духо-
проти прав людини і народів, нечуване беззаконня, яке лавну Церкву й Українську Католицьку Церкву злікві- сьогодні, в 60-му році існування СОВЄТСЬКОГО ІДЄОЛОГІЧНО- вого геноциду проти нашої наші марксизмом-ленініз-
найяскравіше свідчить про брак усякої свободи людини довано, загнавши її у катакомби. Атеїстична про- го виховного тиску на населення, большевики далі мом у вигляді сталінського большевнзму — найжахли-
і суспільних груп в большевицьких колоніях. паганда прибирає шораз ширших розмірів, а віруючих змушені вести запеклу ідеологічну боротьбу проти вішою і найреакційнішою ідеєю сучасності!.
Шляхом політики переселювання окупаційний режим жорстоко переслідується. Релігійно-побутові обряди вперто нуртуючих патріотичних і націоналістичних
намагається ліквідувати українську етнічну субстанцію. підмінюється большевицькими обрядами. тенденцій і так званих „буржуазних ідей", проти (Продовження буде)
Ч. 271. СВОБОДА. СЕРЕДА, 13-го ГРУДНЯ 1978

ЗВІДОМЛЕННЯ РЕКОРДОВОГО ВІДДІЛУ УНСОЮЗУ 345


348
Горбул Марія.
Тарновськнй Наталка.
237
253
Мамчур М и х а й л о ' .
Кульбенська Анастасія.
Понад 1000 дол. склала
ЗА МІСЯЦЬ Ж О В Т Е Н Ь 1978 РОКУ 361 Питак Анна, Юліян'. 257 Ґерич Василь. Елізабетська громада на УНФонд з
367 Яцьків Іванна. 266 Грнцай Юрій.
371 Душнич Ігор'. 271 Козенко М е т р о ' . нагоди Листопада
ДЕПАРТАМЕНТ Ч Л Е Н И , Я К І ВІВІЙШЛИ ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ
ДО ДЕПАРТАМЕНТУ
292 Сироватка Марія. 387 Головчах Василь, Лев М. 281 Довгань Катерина; Воло-
Традиційна Листопадова
ІЗ З В О Р О Т А М И 327 Кульпака Євгенія. 2 ' , Михайлина; Мотиль шин Михайло. Школи Україмознавства.
МОЛОДІ: В ГОТІВЦІ: ДОРОСЛИХ 334 Кушнір М н р о н ' .
Ігор'. 287 Єдлинський Іван.
Академія з нагоди 60-річ- Змістовну доповідь у па-
З МОЛОДЕЧИМИ 341 Заячковський Нсллі. чя Л и с т о п а д о в о г о Зриву м'ять жертв Великого Голо-
Відд.: 394 Чекайло Анна, Павло. 321 Вінерін Ксеня.
НОВІ Ч Л Е Н И : ГРАМОТАМИ (ПЛАТЯТЬ 345 Гарбул Марія. відбулася з рамсни місцсво- ду в Україні виголосила
25 Калабрія Геня М. 407 Пітула Рита. 336 Хроновят Теодора.
ФОНДИ): 348 Тарнавська Наталка. го Відділу УККА в неділю. Галина Король. Згодом Де-
Відд,: 30 Рущик Карен А. 430 Поліщук Стефанія. 343 Заставний Анна.
353 Джус Л ю б а . 5-го листопада о год. 3-ій по ніс Магіяр відспівала ,.Be–
10 Батицький Давид. Юлія; 94 Татарський Аскольд P.. Відд.: 423 Воронецька Ганя. Юрій. 361 Кривошия Дмитро.
354 Черко Ігор'. полудні у шкільній авдито- чірню пісню", муз. К. Сте-
Ковальчук Моссс, Ольга Нестор О. 63 Грефтон Варвара А. 452 Гнатушко Лавра Е. 364 Бахоровський Франк.
361 Питак Анна, Юліян'. ріїпарафіїсв. Володимира в ценка при акомпаньяменті
П. 127 Снайчук Ґ е р а д д І. 468 Самець Орест'. 399 Банах Ірена.
394 Чекайло Анна, Павло. Елізабеті. Христофера Мьгіяр.
15 Гаврилюк Андріяна О.. 167 ЗаКорчений Тарас 2. Ч Л Е Н И , ЯКІ П О М Е Р Л И : 413 Міллер Томас Е ' .
423 Вороненька Анна, Юрій. Ч Л Е Н И , ЯКІ В І Д І Й Ш Л И 427 Шпак Марія. Академію попередила
Борис, P.. Маркіян Б. 175 Веллс Джеймс В.; Кали- Вірш „Листопадова каз-
Відд.: 432 Ґорска Євфрозина. З ВИПЛАТАМИ ПОВНИХ 430 Вонторський Юрій. Служба Божа і Панахида за
20 Пилип Славомир. нецькнй Іван М.; Кальни- ка”Л.Храпливої і пісню „Не
35 Кравчишин Марія. СУМ З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я : душі Поляглих борців за
30 Карпинич Наталка О., Тс ченко Леон. ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ 432 Фодчук Тарас В'.; Гуме- сміє бути в нас страху", муз..
127 Гоць Марія. волю України з рамени
тяна М. 191 Снід Едвард Л.; Бездух З ПЕРЕХІДНИМИ Відд.: нюк П е т р о ' . Р. Купчинського виконали,
321 Лебединський Надія. Пластової Станиці, яку від-
48 Бадяк Данило Б. Роберт Б., Стася Л. ЛИСТАМИ: 27 Манко Василь. 433 Бемко Стефан. учні 3-ої кл. Школи УкраЯ
правив місц. парох о. монс.
S3 М о о р Д же йме В. 2. 221 Брийовський Йосип М.: 69 Різник Мирослав і ' . 439 Шилюк Михайло 2. інознавства. Відтак слідуй
64 Ґлут Степан П. Лущак Ірена. ДЕПАРТАМЕНТ Відд.;
94 Судомир Теодор М ' . 445 Семочко Анна.
Иосиф Федорик.
вала рецитація „Листопад
25 Лесюк Євгенія 2. Академія почалася аме-
65 Курява Іван, Михайло.
116 Самокиш І ванна.
270 Патриляк Михайло.
274 Мердич Володимир.
ДОРОСЛИХ: 88 К р и ж а н і в с ь к а М а р і я 2, ІЗІ Зейтун Анна; Головата Л і- 466 Мигаль Марія.
481 Венгрин Яким; Жук Роза-
р и к а н с ь к и м г и м н о м . що
довий спогад" у виконаи--
ні учнів 6-ої кл. Школи Ук-
Михайло 3. дія М. його відспівала Деніс Mari–
127 Ільківський Джейсон Д ж . 292 Гнатович Сандра А. НОВІ Ч Л Е Н И : 153 Білей Мирослав; Клод- лія. раїнознавства; фортспіяно-
128 Соха Христина Л. 296 Новецька Христина М. 128 Гуменюк Олександра, Пе- 503 Манастирський Стефан. Яр. ВстуПНС СЛОВО ВИГОЛО-
ве сольо Токката. муз. І.
Відд.: тро. ницький Анна. сив голова Відділу УККА
153 Мельник Марисса Д 336 Теслюк Мирослава. 7 Словік Христина М. 158 Рейнаровнч Леон. Берковича. відіграла Уляна
161 Владучик Олександра С. 174 Яримович Володимир. Мирон Пінковський. а зго- Пінковська уч. п-і Галі
348 Тариовський Наталка. 8 Бек Володимир. 171 Пігура Марія.
212 Чариецький Бриян'; Іре- дом хор „Боян" під дир.
169 Брей Дженіфер.
170 Гадевич Тетяна М.; При-
379 Стрілецький Володимир, 10 Батицький Ірена, Лідія. на, Джеймс Р ' . , Михай- 192 Цюрка Марія, Михайло. АКЦИДЕНТОВЕ проф. Романа Левицького
Кдим. Накінсць учні 9-ої
кляси Школи Українозна-
Ліда М. Христина М. Нелсон. Осип, Юлія В.; 280 Стасишнн Параня.
шляк Йосип П. 409 Павлиш Нансі А. о. Ковальчук Іван.
л о ' . Річард Й ' .
322 Попадюк Т е о д о р ' . 292 Кукурба Катерина В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: відспівав пісню ..Засяло
сонце золоте", муз. 1. Не-
вства виступили зі збірною
174 Липецький Марко А. 427 Колінс Юрій М. 14 Пушак Іван І. 301 Ссменюк Василь'. д е к л я м а ц і с ю ..Яка краса
345 Гуцал Богдан. НОВІ ЧЛЕНИ: дільського. відродження України"
175 Чубатий Ярослав Д . 484 Днбач Іван м о л . . Ольга 15 Сокіл Марія А. 316 Шефе Марія.
J 9 5 Карко Богдан П ' . Д е к л я м а ц і ю про 18-го
183 Морда Ліліян Т. М.. Роман. 20 Куропась Тамара Д . ; Пи- 354 Столярська Анна. Відд.: Л и с т о п а д а Р. Завадовим,
191 Спіяк Христина Я. лип Володимир; COCHOB– ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ 370 Бойчук Ел Фрозена Ґ. Перед закінченням npor–
10 о. Ковальчук Іван. виголосили учні 7-ої кл.
200 Данилюк Дженіфер Р. ська Маринель К. З МОЛОДЕЧИМИ 371 Пащак Анна О. рами голова Відділу УККА
220 Єласка Давид І. ГРАМОТАМИ (ПЛАТЯТЬ 20 Пилип Володимир: Coc– подякував усім виконавцям
ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ 22 Брнтський Стефан А.; Сі- 385 Петришак Мирослава. новська Маринель К
230 Камінська Ема Д . З ВИПЛАТАМИ ПОВНИХ ск Джоді А. ФОНДИ): 387 Мурий Гілда М.. Василь; програми за їхню участь я
233 Ґризель Черила Л. 94 Герус Михайлина М. Ми- Академії, а зокрема дир.
СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 25 Білон Ліда А.; Таращук Відд.: Парашук Михайло. хайло В.
236 Полл Леслі А. Ліда; Церкевич Лонгін. 406 Бсднарчик Соня. НОВІ КЛЯСИ: Школи Українознавства п-і
237 Урбан Михайло Г. Відд.: 63 Графтон Варвара А. 115 Маланій Павло І.; Процик Олі Мельничук і учителяМ
34 Хрислер Тарас; Я цюк Ан- 430 Давид Андрій.
240 Тимош Михайло; Вирста 8 Палій Петро. ЧЛЕНИ, ЯКІ ЗМІНИЛИ Наталка Г. Кляса Е 18 3.702 паням Марії Бокало. Реї
на. 432 Музнчка Петро.
Ляриса Н. 20 Вільховий Стсфан. КЛЯСИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 120 Сірко Іван А., Михайло І. Кляса Е 20 5.064 Грицак і Євгенії Сагайда :
39 Прибила Марія. 450 Волошин Марія.
245 Скрипчук Соня Е. 25 Рейш Михайло, Мирос- АБО СУМИ 166 Кухар Липла І. Кляса Е 65 334 ківській за підготову про-
ч 42 о. Глннськнй Мирослав, 477 О х р и м о в и ч Ірена О . ;
276 Ґ р у м Матін В., Стефанія лав. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 217 Дащишак Д е б о р а І., Ми- Кляса Р20 7.153 грами та подав до загаль-
Ольга; Салатам Анна. Сиротюк Євген.
А. 36 Крук Стефан І. хайло. Кляса Р65 126 ного відома вислід збірки
53 Валиш Григорій. Відд.: 486 Д - р Орснчук Володимир;
281 Гиш Джонатан М. 2. 39 Динка Ярослава А. 233 Рудяк Христина. Кляса ТП 65 І ^J275 на Український Народний
70 Коваль Борис; Шеремета 83 Коваль Василь. Приймак Д а н и л о '
283 Березівський Іван Е.; Шав 42 Пелтишин Володимир; 240 Білоконський Володимир. Фонд УККА. на який при-
Патриція. 94 Янкович Д р а г о с л а в ' . Разом: 17.232
Марко Дж., Стефанія А. Салагей Анна. Ч Л Е Н И , ЯКІ В И П Л А Т И Л И Юрій; Кіндрат Володи- сутні склали перед Акаде-
45 Панасоськнй Дія С 88 Богдан Ернестіна, Мико- 114 Гараус Теодор. ВПОВНІ В К Л А Д К И мир. Ярослава; Корлато- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ міею 1060 дол. Програму
291 Налора Тарас Е. ла; Паліснко Павло Н.;
305 Гартзель Раймонд Е. мол. 54 Марків Іруся. 147 Федаш Павлина. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: внч Марко; Тимош Мн- ДЕПАРТАМЕНТУ Академії закінчено відспі-
9 4 Д и г д а л о Павло В. Теодор Стефанія О. 220 Пітула Ольга. рон. ДОРОСЛИХ: ванням українського наці-
316 Поол Джіна М. 94 Герус Михайлина М.; Ру-
320 Пановнч Ліза М. 96 Купчак Дарія М. 423 Патуляк Петро. Відд.: 251 Пелц Іванна. Марія. онального гимну.
114 Пелухівська Вікторія Л. дінґ Рожер А. 42 Хомяк Михайло м о л ' . 270 Медай Гелен І. (Стан з 31-го жовтня 1978 р.)
348 Вассел Тетяна К. 114 Гараус Анна. ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ:
353 Мазурець Марко, Рома А. 128 Запряла Іван С. 57 Палка Анна. 287 Дякун Роман; Шевчук Ва- Старий рід забезп
115 Процик Наталія Г; Ма- 34 На окрему увагу заслу-
358 Федьків Даріян Р. 130 Кріль Дарія; Слабицький Відд.: 75 Гіза Роза. силь.
ланій Павло І. КлясаО 162 говус це. що цьогорічна
368 Рак Григорій Д . Ростислав О. 5 Купревич Богуслав'. 106 Колючі Лідія П. 292 Кузьмин Розанна С.
133 Пров Катерина 3. КлясаТ 2.015 Листопадова Академія бу-
32 Кейлик Іванна. 114 Білий Анатолій'. 346 Росул Еміль Т.. Марта О. Кляса W
371 Таланчук А дам А., Борис 142 Пухта Стефанія. 144 Кермідас Юрій; Кутрій 11,435 ла добре підготована, вона
150 Сава Євген Ґ. 42 Хирак Андрій'. 131 Головатий Михайло, 349 Мржиглоцькнй Олексан- Кляса Р20
С , Тамара. , Лавренс. 13.044 була коротка, змістовна і
153 Хомин Чарлен; Задворняк 47 Стовбунснко-Сітченко Ольга. дер. ефектовна та тривала точ-
372 Головка Михайло С. 2.; 147 Б л а з о в с ь к и й Марія А . ; Кляса Е 20 9.772
Павло. Л е в ' , Марко', Маруся. 147 Легман Софія; Рошко Ва- 385 Муха Володимир Й. но одну годину, а при цьому
Лок Джейсон, А. Нсіідок Іван 2. КлясаЕ65 2.661
175 Потапенко Віктор. 53 Карол Олександер'. силь А.'. 399 Гординський Анатолій. мала не лише моральний,
388 Копчак Тетяна М. 148 Риковськнй Михайло Ф. КлясаР65 1.651
59 Колпак Параска. 155 Тимко Беверлій. 422 Тотаро Андрея 1.; Зетик Кляса DP60
422 Бродзінськнй Матвій; Зе- 200 Ґосподарець Юдит А. 161 Карпентер Памеля К.; ьіьу" але також і матеріяльниЙ
75 Бростик Д о н а л ь д М ' . , 158 Дусольд Джойс. Бонні Г., Едвард А.
тнк Маріянна М., Олек- 204 Миллс Микола Ч. Ясінський Станлей. Кляса D P 65 720 успіх.
209 Васнчко Ольга. Марша Л. 161 Фсдуська Микола'. 423 Демянчук Іван Л.; Ліщин- Кляса A D D
сандер. 171 Доннелі Юлія. 6.756
121 Кашпо Джеймс П . ' . 176 Дячишнн Джеймс Е.' ськнй Зенон; Пилипчак КлясаТ 10
423 Демянчук Марія; Скорий 211 Пфейфер Бріджіт А. 177 Федорович Гелен. 221 Шпікула Тарас В'.; Вай- 239 Н.Н.
Андрій М.. Михайло Б. 217 Волак Д о н а л д . 146 Казанівська Лідія Д . Євстахій. КлясаТ5 38
191 Данила Донна Г. 153 Кальванес Дениса М.. Пс- нер Донна С. 432 Стодилка Христина.
434 Гарасимовнч Тетяна; Же- 219 Гірник Діяна С. 200 Третяк Валентина.
, і ребецька Адріяна.
455 Черві нська Христина Д .
221 Кузинська Ірена; Орлич
Олександер І.
214
217
Слнш Соня І.
Дащишак Дебора 1.; Іва-
тро А ' . ; Кід Юрій У'.;Лу-
. щак Мнрон; Федоричук
Богдан'; Фу дала Іван'.
233 Гаркаш Марія. Петро';
Горський Володимир.
Задорожний Андрій мол'.
444 Далонді Луціля.
445 Пропак Борне, Ігор А.
ДОРОСЛІ ЧЛЕНИ
З МОЛОДЕЧИМИ
ГРАМОТАМИ:
г--- -:
465 Дячишнн Марко А. 236 МкКинстрій Марія Є.
240 Білоконський Володимир:
сів Андрій; Леонард Bap– 172 Краснобрнзий Василь. 245 Дурбак Христина.
455 Червінський Юрій Р. Вступайте
вара. 181 Свідрак Лідія, Михайло. 251 Гаргай Василь Е'. ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ КлясаР20 521
Клек Андрій О.; Кнчун
ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ
Варвара P.; Зінко Марко І. 221 Мацюк Василь Б. 216 Масюк Юрій. 292 Кирнк Володимир; Проць НАНОВО: Кляса Е20
КлясаР65
340
17
в члени
НАНОВО: 233 Рудяк Христина. 240 Василько Іван В ' . Наталка; Шимків Варвара
242 Трояноський Стефан І. Відд: КлясаЕ65 43
254 Устиновський Тимотій. 234 Грнцак Орест В. 276 Зсрин Донна К. 305 Барні Розалія. У Н СОЮЗУ!
Відд.: 76 Богачнк Йосиф'. Кляса Е18 .^. „. „„ . ^ . ^ .
240 Білоконський Володимир. 287 Бучко Ольга 3.; Поліщук 306 Жуйко Анна; Іван. и 6
94 Татарський Аскольд P., 276 Павлик Михайло мол. 83 Кадгмарчик Ліліян; Ґу-
Юрій; Нич Іван П.; Шва- Богуслава. 330 Гаргай Василь. всшмвФшваФассевеношев
Нестор. 277 Матіяш Марія; Винярсь- текунст Франк Н'. Map– Разом: 49,672
127 Снайчук Ґеральд І. ка Марія; Путіо Тереза б і нська Софія. 336 Пасічник Іван, Марія.
295 Пазура Петро; Пазура лена К.
167 Закорчений Тарас 2. М.; Сломяний Михайло. 251 Пелц Іванна М. 341 Глива Василь'; Тустанов-
Стефанія. 105 Лорензо Таїса А.
175 Калинецький Іван М.; 283 Мільшаковський Мнхай- 254 Установський Тимотій. ська Маргарита.
327 Кобланський Мнрон. 164 Массіна Денис Л'..Мар- ЧИСЛОВЕ ЗІСТАВЛЕННЯ ПРО РУХ ЧЛЕНСТВА
Калниченко Леон; Веллс л о Ю. 264 Розум Джеймс А.
336 Гриб Марія, Микола. 345 Полек Розалія Н.
265 Кочубка Гарі. ко А'. УНСОЮЗУ
Д ж е й м с В. 297 Селесток Патриція Л. 346 Гайдук Андрій'. 348 Стецевич Катерина А
267 Винц Роза М.; Флис Ма- 204 Мильницький Тадеуш'.
194 Сова Роман М. 306 Зуйко Стефан. 358 Гулиш Іванна І.; Вирста 361 Коваль Володимир'.
рія Т ; Іван О. 221 Болвін Антоній Ф'., Ка-
221 Болвін Синтія А.. Річард 316 Сверида Катерина А.; Роман'. 371 Калат Розалія.
270 Мадей Робін. тернна Е. Молодь Дорослі АДД Разом:
Й.; Брийовський Йосип Шефе Доналд. 361 К а р п і н с ь к и й Ю р і й Е . ' ; 397 Субтельний Орест.
281 Трусевич Мнрон. 251 Дарваль Іван', Норін І.
М.; Лучак Ірена. 325 Бішко Стефан П. Михайлевич Люба;Підго- 430 Давил Мсланія. 6.719 87,241
327 Стовбунснко-Сітченко (CjaHjjJ^roMpjecHaJ^epJ: 22.399 58,123
270 Патриляк Михайло. 341 Малещук Іван В. 287 Дикун Роман; Ясінський родецький Олекса'; При- 432 Гетманчук Діна, Мико-
Святослав.
274 Мердич Володимир. 355 Патриляк Стефан М. Богдан. бильський Михайло'; Фе- л а ' ; Прокопів Тамара. Активні члени:
340 Яручик Теодор'.
287 Леспонара Герард І. 367 Джус Ольга. 292 Кузьмин Розана С. даш Аріядна Б.. Орест. Теодор'. ^E?!P'– - У^О”тні 1978 p j ^
296 Новецька Христина М. 379 Мамчій Володимир І.; Го- 305 Кечула Марко С. 375 Мандибур Микола. 479 Студений Лавра. Нові члени 70 108 44 222
ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ
305 Кечула Марко С. 307 Старуцька Агнсс Л., Іван 379 Мотало Катерина. 487 Маковський Михайло С ; Прийняті наново 25 55 14 94
ловатий Стефан; Швець З ПЕРЕХІДНИМИ
336 Теслюк Мирослава. Адріян Б. Ґ. 407 Кузь Стефан. Мричко Ярослав. ЛИСТАМИ: Прийняті з перех. листами . 4 18 2 24
348 Тарнавська Наталка. 316 Гарріс Едвард В.; Кубарич 497 Мадзяк Стефан'.
391 Черннш Лана.
Михайло І.; Сверида Ка-
442 Піпа Павло, Т а р а с '
503 Сопрунюк Віктор'.
Зміни кляси забезпечення — 6 - 6
379 Стрілецька Христина М.. 399 Лушпинська Лідія М. Відд.: 1 1
терина А. ЧЛЕНИ, ЯКІ ПЕРЕЙШЛИ 88 Крижанівський Марія. 0 . ^ ! ! ^ " - ' - ^ - Молоді^ ^ ^ ^
Ліда М., Володимир. 414 Форнал Лорейн С. Ч Л Е Н И , ЯКІ ВІДІЙШЛИ
336 Галамай Юрій. З ПЕРЕХІДНИМИ 233 Влашнн Віра 1. Разом: 99 188 60 347
432 Капа Роберт І.. Соня С ; НА БЕЗПЛАТНЕ
337 Коркафель Іван; Лихолат ЛИСТАМИ:
ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ Прокопів Ігор, Марія ПРОДОВЖЕННЯ: ЧЛЕНИ, ЯКІ ПЕРЕЙШЛИ (Убуток у жовтні 1978 p.):
Параня.
З ПЕРЕХІДНИМИ Прокопів Ігор, Марія; Яр-
кун Стефан. 349 Мржиглоцькнй Олексан-
Відд.:
32 Шатнрка Марія; Прокоп- Відд.:
зТїим:хідними Суспендовані 28 46 19 93
ЛИСТАМИ: дер. ЛИСТАМИ: Відійшли з перех. листами. З ІЗ 17
441 Петри шин Марта X. чук Євгенія, Іван. 301 Семенюк Василь'.
352 Пите Іванна. Зміни кляс забезпечення І 6 7
Відд.: 445 Мартнновнч Тетяна. 88 Яримович Володимир. Відд:
360 Мочерняк Текля. ЧЛЕНИ, ЯКИМ ВИГАСЛА 18 Влашин Віра І. Відійшли ло дорослих 5 5
7 Онусконич Дана М.. Пет- 460 Озарук Стефан. 106 Капко Богдан Р ' .
375 Вайда Андрея, Анна. В АЖНІСТЬ ТЕРМІНОВОГО Померли З 67 70
то Й. 464 Мандзюк Григорій Р. 204 Чариецький Бриян', Іре-
379 Гасвий Ольга; Швець А д - ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ: Вибрали гроші 29 60 89
30 Вонторський Андрій Т. 471 Стурлінг Дженіфер. на, Д ж е й м с П ' . , Михай-
322 Попадюк Теодор Е. 477 Пішко Христина. ріян; Ябара Роберт. л о ' , Річард Й ' . Відійшли з випл. п. сум заб . 71 зо 101
387 Олійник Ірена; Плсш Ми- Відд.: Відд.: Виплатили вповні вкладки
479 Студеннй Михайло. 290 Гуменюк Олександра, Пе- 163 Пскляк Ґеральд І'. 6 Фрсдерик Василь С .
ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ: хайло. забезпечення ЗІ 47 78
488 Тарановський Д е б о р а Р. тро. 474 Олескевич Мирон. 27 Г ординська Лариса С.
504 Гриневич Славка Хр. 399 Гординський Анатолій. 379 Бойчук Микола. Відійшли на част виші, заб
Відд.: 35 Ковальчик Гелен Б. Відійшли на безпл. продовж
506 Пструсяк Василь. 402 Патерсон Іван. ЧЛЕНИ, ЯКІ ПОМЕРЛИ:
5 Купревич Христина М. Ч Л Е Н И , Я К І ВІДІЙШЛИ 94 ГищакКароль А., Петро'. забезпечення 1 1
70 Янко Едвард Б., Петро С.
409 Нарвід Варвара І.
Відд.: 121 Стекновнч П е т р о ' . - -
422 Шандрук Анна, Мнрон; ІЗ З В О Р О Т А М И В ГОТІВЦІ: Вигасла важність забезп 2 3^ 5
133 Бурбелла Марта 1.. Юрій З Федуняк Теодор. 153 Пістон П е т р о ' . „ ^ - ^

Зетик Бонні Г. Відд.: Разом: 171 272 23 466


Дж. ЧЛЕНИ, ЯКІ ВИПЛАТИЛИ 5 Чсмсринський Олекса'. 180 Будацький Денис М.
423 Демянчук Іван Л., Рокса-
153 Вашак Дженіфер, Томас; ВПОВНІ В К Л А Д К И
42 Малашук Катерина, Пет- 7 Баволак Юлія. 240 Мудрак1 Дарія; Василько Члени, які випл. вкладки:
на; Скорий Андрій І. р о ' , Стефан', Стефанія.
Ґавронська Анна; Генд- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 16 Ільків Анна. Іван В ' . (Приріст у жовтні 1978 p.):
432 Стоділка Христина. 67 Гузі Стефан'.
рачі Іванна. Річард; Kona– 20 Беднарська Текля. 349 Ясиновський Оксана.
444 Лалонде Луціля. 76 Гладкий Володимир Р. 31 47 — 78
найко Андрея; МкҐрудій Відд.; 33 Скробач Володимир 2. 358 Городинський Зиновій'.
455 Червінська Таїса. 83 Лорензон Силвія Б.
Іван А.; Спен Едвард Л.. 22 Здеблик Теодора В. 35 Крафчишин Марія М. 402 Кожушко Іван'. 15 12 ^-„Z1— 27
481 Косаняк Анна. 91 Рудавський Василь.
Софія Т. 65 Согор Роман Н. 37 Гринишак Тетяна 2. 423 Назарсвич Роман П.; Шіп 46
216 Романишин Дмитро.
505 Савка Леонард. 94 Савчук Микола'; Татар- Разом 59 - -- 105
75 Валсср Чері Е. 38 Ґузиляк Михайло. Петро.
270 Махновська Анна. Варва- 96 Бобак Михайло С ський Гелен. Роман. 45 Бсндзяк Василь: Дубас 445 Климків Петро'. (Убуток у жовтні 1978 p.): ^ ^ „ , ^ . „ - ^ „ .
ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ 96 Купчак Яків, Марія.
„ „ . „ „ „

ра. 103 Пунко Данило Д ж . Анна.


НАНОВО: 99 Бира Лінда А. ЧЛЕНИ, ЯКИМ ВИГАСЛА Померли 2 ІЗ - 15
358 Ґуліш Григорій А.; Паку- 120 Бараник Лорейн; Д о б о ш 53 Федуняк Михайло'.
ВАЖНІСТЬ ТЕРМІНОВОГО 18 20 38
Михайло Й.; Гуласій Сте- Відд.: 105 Гула Гертруд. Маргари- 58 Кузьо Марія.
ла Річард М. 1 11 12
367 Тарафа Анна М.2., Юрій
фан 1. 4 Яворський Йозефіна. та. 67 Короташ Василь.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
Вигасло продовж, забезп 5 5 — J0
161 Цибак Роберт М. 53 Плакс Пантелеймон. 122 Довгіяло Ірена; Прониць- 69 Костів Василь. Відд.:
- --
А. 2
379 Мотало Христина А.
167 Космина Роберт. 83 Кашмар Лінда; Кашмар- кнй Стефан'. 70 Стадник Анастасія. 360 Салдит Михайло. Разом: 26 49 - 75
219 Яворська Леся; Криса Йо- чик Михайло. 155 Савчак Ярослав'. 94 Холевка Анна. 421 о. Пасічняк Онуфрій'.
ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ 168 Космина Стефан'. Разом усіх членів У Н С о ю з у
сиф. 91 Рудавський Василь'іСаВ" 107 Зайко Катерина. 430 Мак Мирослав'. з кінцем жовтня 1978 p.: 22,347 58.049 6.756 87,152
З ПЕРЕХІДНИМИ 22! Шпікула Мнрон В чук Микола'; Татарська 194 Заяць Елса, Марія. 123 Батюк Антоній.
ЛИСТАМИ: 233 Задорожний Карол Гелена, Роман. 204 Ленчук Юлія 2. Павло'; 124 Білоус Перл. ЗАВВАГА: Зіркою (') с позна-
А. 164 Массіна Денис Л ' . , Марко Масвський Олександер'. 130 Ярема Юрій П ' . чені прізвища тих дорослих яку кожний відділовий урядовець і член У Н С о ю з у повинен
Відд.: ! . . членів чоловічої статі, які не
235 Саковський Дебі. Лінда. А.'. 217 Велітовнч Бренда; Ківа- 140 Сасвич Анна. прочитати і відповідно д о неї достосувштись
305 Онусконич Дана М., Пет- Патриція. Сусанна. платять передплати на га-
роЙ. 194 Луцик Мотря, Орися, тінос Тсреса. 176 Остап Юлія 2. Ті повнолітні члени та члени Молодечого Департаменту, щ о
236 Новак Юрій Й. Х р и с т и н а ; Сушків Л і д а 221 Воробсць Роман Б ' 179 Цимбала Стефан. зету.
319 Вонторський Андрій Т. тут проголошені в р е к о р д звгп за жовтень 1978 р. суспсндовани-
256 Бережний Карен А. М.; Заяць Елза, Марія. 233 Гаркач Анна, Мнрон', 191 Байлак Євгенія; Лещишин
ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ ЗІСТАВЛЕННЯ З П Д Н О ми, можуть бути П Р И Й Н Я Т І наново в члени У Н С о ю з у , якщо
292 Гельга Гоцка. 217 Лсх Іван"; Заяць Марвін Одарка. Антін 2 ' .
ДО ДЕПАРТАМЕНТУ З КЛЯСАМИ зголосяться до секретарів своїх Відділів і заплатять за час суспен-
306 Жуйко Лідія. П." 235 Ріддлі Леррі Ґ ' . , Марія А. 200 Кітагродський Микола. зи залсглі вкладки, б о інакше члени будуть позбавлені всіх члсн-
ДОРОСЛИХ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
317 Свіфт Василь А. 221 Болвін Антоній Ф - . , Ка- 257 Ткач Євгенія Ф. 202 Талант Анна. ДЕПАРТАМЕНТУ ських прав, запомог і привілеїв за вийнятком тих прав, які с досі
336 Пасічник Роман, Уляна. терина Е.; Воробсць Ро- 274 Мердик В о л о д и м и р ' . 204 Микитович Агнсс. застережені грамотою і статутом. Тс саме відноситься також д о
Відд.: МОЛОДІ:
345 Сімон Біт А.. Марія К. ман Б.'.;3варич Стефан. 277 Креховецький Василь. 210 Франко Іван. тих членів, які впродовж жовтня 1978 р. взяли перехідні листи і
144 Кермідас Юрій.
364 Бурко Михайло А. 254 Мельник Ірена, Стефан; 286 Ґотч Петро^. 215 Хромій Михайло'. (Стан з ЗІ-го жовтня 1978 р.) ще досі не зголосилися д о інших повноправних Відділів У Н С о -
148 Риковськнй Михайло Ф.
234 Грнцак Орест В. 390 Пастирнак Алан. Вовк Стефан А ф . 292 Сироватка Марія. 217 Соколовська Катерина.
432 Вржесневський Руслана. 274 Мердик Володимири. Кляса 1-ша 392 юзу
ВОЛОДИМИР СОХАН,
265 Кочубка Григорій П. 334 Кушнір М и р о н ' . 219 Озга Herri.
455 Барон Катерина А. 277 Креховецький Василь'. Кляса2-га .. 186 головний секретар
305 Кичула Марко С. 341 Заячковський Неллі. 234 Кобран Михайло 3 ' .
СВОБОДА, СЕРЕДА, 13-го ГРУДНЯ 1978 Ч. 271.

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВНОГО КАСИРА УНСОЮЗУ ВИПЛАТИ ПОСМЕРТНИХ ЗАПОМОГ „Гомін" - „Орлик" в Чікаго
В МІСЯЦІ ЖОВТНІ 1978 РОКУ
ЗА МІСЯЦЬ Ж О В Т Е Н Ь 1978 РОКУ Дня 11-го листопада ц. р. обидва Ансамблі та позна-
відбувся у Чікаго велича- йомитнсь із їхньою бага-
Відділ Заплатив Відділ Заплатив Відділ Заплатив Від, Прізвище, ім'а Сума ^ A a J l j i ^ u K ^ h t f a ^ -JFJL"? тогранною мистецькою ку-
ПРИБУТКИ: 498' 156.89 217 КуцинРахила 250.00
вий концерт з нагоди 30-
літнього ювілею існування льтурою, захопленням ук-
490 200.35 502' 416.91 5 Чемеринський
Вп.іати вкладок усіх кляс 491' 230.16 499 73.84 503' 538.16 Олекса 5 500.00 220 Осідач Марія 500.00 ансамблів Великобританії раїнським мистецтвом, л ю -
500' 148.76 221 Гановськнй Іван 500.00 „Гoмiн ,, -„Opлик ,, з участю бов'ю та, понад усе, велн-
Життьового Забезпечення 496
497'
3128
160.89 501 22.97
504'
505
207.66
60.18
7 БаволакЮлія 1,000.00
25 Постолюк Петро 500.00 221 Сенків Тетяна 1,000.00 відомого бандуриста-співа- кою дисципліною без якої
Віддиі Заплатив Відділ Заплатив Відділ Заплатив 222 Орловський ка Володимира Луцева. Ук- не можна б мати таких
25 Постолюк Петро 500.00
74.71 163 856.48 330 330.86 Мирослав 1,000.00 раїнська громада великого осягів. А все те - це вислід
3 .... Вкладки зібрані в усіх клясах 35 Кравчишим
1.428.42 164 333.60 331 205.28 234 Кобрам Михайло 500.00 Чікаго ентузіястично віта- наполегливої праці та вдум-
5 Життьового Забезпечення. 5245,848.27 Марія М. 2.000.00
47069 !65' 827.98 332 318.46 234 Кобран Михайло 1,000.00 ла гостей. Двотисячна авди- ливости і культурности їх-
6 35 Кравчишин
7' 167 93.07 333 108.58 234 Кобран Михайло 1,000.00 торія, рясними і спонтан- ніх мистецьких керівників;
633 31
8 .... 1.072.93 168 323.04 334 400.03 Вплати вкладок Марія М.
37 Крейць Марія
320.00
500.00 237 Мамчур Михайло 1,000.00 ними оплесками винаго- диригента Я. Бабуняка, Ма-
рії Бабич та Д . Парадюка
9 177.85 169 176.31
1.249.35
335'
336'
149.56
2.226.38
Акцидентового Забезпечення 37 Гринишак Танка 500.00 237 Мсльннчук Текля 500.00 роджувала виконавців npo–
грами концерту. Оце вже защо їм великі признання.
10 182.84 170
Відділ Заплатив 37 Гринишак Танка 500.00 240 Попадюк Волод 500.00
171 . 1.43 і.89
Відділ Заплатив Відділ Заплатив вдруге гості з Англії ДОка- Тенор-бандурист Володн-
12 .... 64.72 337 700.51 38 Гузилак Михайло 1,000.00 245 Сидор Микола 500.00
333.70
5 ... 25 00 171 30.60 346 ... .... 15.10 зали, що вони послідовно і мир Луців відомий мені не
ІЗ 1.361 24 172' 338 150.70 39 Чучняківан 1,000.00 251 Куриляк Параня 500.00
6 ... 57 40 172' 30.10 347 ... .... 26.20 віддано та з великою любо- тільки як мистець, але і як
14 1.88128 173 1.01109 339- 429.46 42 Лепет Антоній 500.00 274 Мердичіван 500.00
8 .... 25 00 173 55.40 348 ... .... 64.00 в'ю продовжують свою мі- людина і приятель. Він має
15' 942 23 174 906.58 340' 559.90 45 Бендзяк Василь 1.000.00 281 Волошин Михайло 500.00
605.25
10 8 10 174 57.25 349 ... .... 79.50 сію плекання та поширю- вже вироблене ім'я у мис-
16 415 96 175 341" 354.76 45 Ду бас Анна 500.00 281 Довгань
263.25
ІЗ .... 1840 175 12.80 350 .... 25.20 вання української мистець- тецькому світі та займає
17 ,... 363 66 176' .. 342 280.91 49 Василик Павло 300.00 Катерина 1,000.00
14 .... .... 41.65 180 20.20 353 ... .... 49.05 кої культури у світі. Слу- одне з почесних місць серед
18' 52.41 177 353.55 343 357.36 49 Савич Марія 300.00 287 Єдлинський Іван 500.00
15' .... 18.80 181' 8.10 358' ... .... 3.95 хачі-глядачі концерту ще провідних українських мис-
19 482.52 178 109.31 344' 1.395.23 53 Федуняк Михайло 500.00 286 Франчак Андрій 500.00
63.79
16 .... .... 24.20 182 49.70 360' ... .... 50.55 раз переконались, що вони тців. Як бандурист і співак
20' 1.015.94 179 345 1,630.31 17 .... .... 1765 70 Семус Василь 500.00 316 Гурянсьхнй
180 676.18 346 995.28 183 25.00 361' ... .... 26.05 заслуговують на найкращі В. Луців має свій питомий
21' 256 10 19 .... 87 Шампан Томас П . 1,000.00 Юрій В. 500.00
347 304.88 1880 184 1.90 364 ... .... 34.10 признання за їхню шляхет- стиль подавання творів та
22' . 875.40 181' 150.04
20' .... .... 10.25 91 Оленик 316 Гурянський
348 1,146.23 191 1.10 367 103.15 ну працю. втішається успіхом і nony–
23 636.59 182 637.19
21' .... Стефан мол. 1,000.00 Юрій В 1,000.00 лярністю. Його виступ у
349 1,416.20 21 80 200 25.60 371 60.30 Беручи під увагу, що
25 2.750 09 183 2,042.81 25 .... .... 55 15 94 ХолявкаАнна 500.00 320 Чей Теодор 2,000.00 тому концерті був дуже ус-
184 399.17 350 600.92 204 55.00 372 25.00 94 Ільницька 321 Лебединська Надія 500.00 обидва ансамблі не є про-
27 724.37 29 1400 пішним та підтвердив ще
185 17.36 351 91.85 206 22.00 374' 1.35 Елеонора 5,000.00 321 ВигерннКсеня 1,500.00 фесійними одиницями, тре-
29 221.00 34 .... 18.80 ба з тієї площини оцінюва- раз його вклад д о скарбни-
190 16.99 352 568.38 209 11.00 375 7.80 99 Бурко Володимир 1,000.00 336 Хроновят
ЗІ 109.80 35 .... 76.40 ти їхні виступи та об'ек- ці українського мистецтва.
191 2.490.72 353 1.325.93 211 11.00 379 11.00 Теодора 500.00
32 1,597.51 42 .... 80.70 108 Колодій Мих. 1,000.00 тивно розглядати програму Безперечно, що д о ВЄЛИ-
192 230.74 354 253.92 213 9.20 385 93.40
114 Крашозон Мих. 1,000.00 338 Сенко Стефан .500.00
33' 820.26 44' .. . 7.90 387' 4.80 як одну цілість. У даному кого успіху концерту при-
193 10.31 455 321.44 214 90.80 121 Сохан Йосиф 1,000.00 338 Коник Михайло .000.00
34 176.00 45 2.90 388 5.65 випадку дуже важко відріз- чинивсь музичний супровід
194 2,096.05 356 319.01 218 11.00 124 Білоус Перл 1,000.00 347 Ковальська
35 291.05 47 .... 91.80 395 40.80 нити межі професійности обом ансамблям, а саме:
195 7.56 357 16.10 219' 54.90 127 Ґоць Марія 500.00 ДоротіМ. .000.00
36 177.82 50 . ... 2.45 399' 46.80 від а м а т о р с т в а б о , коли піяніст Вілліям І. Джонс,
196 14.80 358' 703.86 220 6.55 130 Ярема Юрій П. 1,000.00 361 Стусиківан 500.00
38 372.74 51 . .. 46.85 йдеться про ансамблі „Го- який своєю майстерною
200 1.110.20 360' 998.51 221 106.70 402' 38.05 367 Куцій Павло 500.00
3? 1,675.07 55 .... 32.25 130 КозулякФані 500.00 мін”-„ОрликЛ межі ті зли- грою цілком вживавсь із хо-
201 16.06 361' 1.344.27 226 20.90 404 12.20 367 Марущак
40' 149.88 57 9.20 130 Розумійко вались, творячи в загаль- ром. Можна б сказати, що
202 10.72 362' 736.68 230 39.75 406 4.80 Магдалина 500.00
41 28.31 59 . 14.60 407' 141.90 Григорій 500.00 ному прекрасний мистсць- він не грав, а співав разом з
203' 41.81 363 40.65 231' 5.10 158 ЗвірМирон 2,000.00 379 Михайлншин
42 2,202.22 64 6.10 412 9.20 кий ефект. Не легко с знай- ними, відчуваючи всі нюан-
204 . 2.353.06 364 934.95 232 196.55 175 Дяк Андрій 500.00 Ольга 500.00
43 138.48 66 .... 16.45 234 414 30.40 ти мірило мистецького сма- си та таємниці багатства і
206 818.65 367 1.399.58 44.15 177 Адамо Марія 500.00 379 Михайлншин
44' 161.25 67 .... 12.20 416 32.80 ку чи форми поміж профе- краси української пісні. 1
207 174.04 368 359.03 235 21.40 194 ШукЕміль 500.00 Ольга 500.00
45 609.23 70 8.55 418 55.70 сійннми та аматорськими справді, наша пісня мусить
209 .. 316.57 369 78.16 238 20.40 194 ШукЕміль 2,000.00 390 Яцевич Розалія 500.00
46 31.48 71' 4.80 419' ' 2.45 200 Гнегаїлько ансамблями такого роду як бути великою чарівницею,
210' - 60.77 370 321.54 240 220.75 500.00 399 Баначірена .000.00
47 1.598.19 75 2.80 423 56.85 ,,Гомін”-„Орлик", у ПЛОЩИ- коли вона зуміє полонити
211 96.37 371 1,474.77 242 20.30 200 Кітагродський 422 Хромчак Томас .000.00
48 288.06 76 .... 11.00 424 16.15 ні репертуару народної душу та серце піяніста не-
212 149.25 372 1.213.45 243' 11.00 Микола 500.00 433 Бемко Стефан 500.00
50 348.35 79' 8.60 426 51.00 творчости чи фолкльору. українця. Не знаю чи можна
213' - 511.20 373 116.87 245 34.55 217 Гнатків Михайло 500.00 Разом:
51 495.81 81 .... 31.00 427' 16.85 560,679.00 Ми і не стараємось зробити б підібрати кращого аком-
214 658.80 374' 2.391.54 247' 2.00
52 199.52 82 .... 14.00 432 104.40 того, а хочемо обмежитись паньятора. Малий, opuri–
215 10.35 375 1.717.40 251' 43.20 нальний музичний ан-
53 275.02 83' .... 160.50 434 71.20 д о вражень візуально-слу-
216' 1,147.09 376 41.49 253 2.95 ВИПЛАТА АКЦИДЕНТОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ самбль супроводив усі тан-
54 396.15 88 .... 82.70 436 14.00 ховнх з того концерту. От-
217 .... 1.464.07 378 212.94 254 1.10 ки танцювального ансам-
55 810.32
379 2.779.72 90 .... 25.80 257' 35.05 437 57.55 же в загальному, і то без
57 1.029.35 218 - 100.81 106 Іванишнніван 52,500.00 важливих застережень, тре- блю „Орлик", створюючи
219' - 569.77 380 21.36 93 6.50 259 24.40 439' 11.50
58 259.46 94 .... .... 157.70 440' 63.00 Разом: 5 63.170.00 ба ствердити, що виконання правдивий настрій та не-
220 1,736.42 382 124.33 261 9.85 розривну мистецьку цілість
59 1.268.01 96 .... .... 10.05 263 5.65 441 46.20 концертової програми було
221 1.846.67 383 505.34 кожного виведеного у ЧНС-
63 1.641.87 02 .... 2.95 442 35.70 дуже успішне і в рамках
223 - 122.29 385 1,509.49 266 29.95
тому стилі танку. Жалко,
64 204.92 04 .... 3.65 443 10.55 ПРИБУТКИ ЗА ЖОВТЕНЬ 1978 РОКУ великої естетично-мистець-
224 - 412.72 386' 392.71 268 11.00
що не було в програмі їх-
65 337.96 05 .... .... 24.80 444' 26.95 кої форми, та мусіло вдово-
225 - - 4.22 387' 739.82 270 22.70 ньої знімки, бо вони на це
66 335.97 06' .... .... 32.60 445' 49.40 Членські вкладки 5 252,636.92 лити слухачів-глядачів усіх
226 - 221.84 388 92.84 271' 15.90 заслуговують.
67 337.80 08 .... 85 448 26.20 категорій, а передусім тих,
228 - - 6.40 390 245.07 277 21.20 Відсотки:
69 153.29 114 .... .... 35.25 450 2.45 які ідуть на концерти з ба- Багато кошів та китиць
230 1.761.16 394 145.03 278 9.20
жанням чогось научитись і
70 958.97
395' 36.29 115' . .... 60.00 282 .85 451 9.20 Бондів 185.984.94 квітів, як і подяка голови
71' 545.20 231' - 608.18 щось пережити. місцевого УККА були рів-
397' 1,392.47 116 .... .... 42.30 283 5.70 452 9.20 Гіпотечннх позичок 17.813.63
21.45 233 - 1.360.54 Безперечно, що завжди нож доказом великого за-
72
399' 1.774.83 119 .... 7.20 287' 44.45 454' 6.30 Членських позичок . 1.879.81
22.82 234 - - 645.04 можна знайти деякі недо- хоплення та признання за
73
400 61.27 120 .... .... 53.20 290 12.20 455 9.20 Уділів 1255.27
74' 36.65 235 425.21 тягнення мистецько-техніч- високомистецький концерт,
236 289.79 402' 1,324.94 122 .... .... 9.20 291 5.65 456' 2180 Разом: 5 207,933.65
75 517.39 123 .... .... 12.20 292 458 6.85 ного характеру. У мистецт- гостей-мистців з Велнко-
237 - - 513.63 404 221.54 26.20 Чинш від реальностей:
76 ' 1.244.56 124 .... 1.70 460 71.60 ві бувас це часто, бо його британії.
238 ----- 975.69 406 772.24 295 11.00 Джерзі Ситі. Н. Дж... 1,000.00
77 - 13.50 125 .... 79.60 299 11.00 творять чи в і д т в о р ю ю т ь Від мене, як ирофесінно-
239 465.76 407' 2.017.23
79' 125.94 127 .... 5.70 3140 461' 6.30 Разом: 5 1,000.00 люди, які далекі від завср- го мистця-співака велике
240 3.205.97 409 231.67 301
81 201.94 128 .... .... 11.00 24.80) 462 6.30 шених форм. Немає завер- признання усім виконавцям
241 - 78.79 411 12.21 304' Прибутки від реальностей в Кергонксоні, Н. Й. 22,594.53
82 440.64 132 .... .... 12.20 465 23.05 шених мистецьких творів того цінного концерту, як
242 - - 867.28 412 136.28 305' 9.20 Прибутки друкарні й книгарні 60,600.12
83' 3.042.96 133 .... 60.35 469 12.20 як і немає завершеного чи рівнож за 30-літнє існуван-
243' - 368.87 413 178.88 307 20.20
84 193.31 138 .... 4.55 471 88.60 Звороти: перфектного виконання. Не ня Ансамблів та за велику
244 5.28 414' 1,887.50 309 15.25
85' 499.00 142 .... 4.40 472 34.45 Податків від заморгеджованнх реальностей 1178.26 знаємо, коли мистецтво ро- любов і плекання українсь-
245 649.87 416 464.83 316 25.75
86 400.8! 146' .... .... 89.40 473 58.40 Федеральних і стейтовнх податків та соціяль- диться, та д о яких форм кого мистецтва поза межа-
247' - - 397.09 417' 92.49 320 91.80
88 1.391.65 474 25.00 ного забезпечення працівників 8,454.38 можна його довести. Най- ми України. Велике число
248 43.33 418 845.93 147' ... 28.80 322 26.20
89 130.34 479 5.60 Канадських податків і пенсійних оплат праців- важливіше як воно д о нас молоді в обох Ансамблях
419' 56.82 149 ... 2.45 327 54.20
90 .420.17 251" . 265.00 480' 15.90 ників „ 10.95 доходить, в якій мірі задо- хай буде доказом, що укра-
421 57.82 153' ... 1155 328' 1.70
91' 109.04 253 ... 144.49 422' 482' 16.40 Загальні канцелярійні устаткування 34.01 вольняє душевні потреби та їнське мистецтво йде нев-
770.13 154' ... 37.70 330 9.20
93 461.20 254 .... .. 1.316.79 484 78.40 Премії Групового Забезпечення 8.82 які наслідки його діяння. томним і певним кроком на
423' 2,148.06 155 ... 40.55 331 22.00
стрічу великого майбутньо-
94 3,152.02 256 .... ,. 215.21 424 1.90 486' 6.65 Премії шпитального забезпечення 221.05 Мені особисто було приєм-
586.34 157' ... 336' 127.40 го
- Л ю б о Мяцюк
96 544.26 257' .... . 946.20 425 487 9.20 Винагороди Відділових секретарів 541.60 но слухати і бачити вперше
192.34 158 ... 11.00 337 39.00
97 - ” 182.07 259 .... 465.11 426 161 9.20 338 491' 18.50 Стипендії 150.00
61.80 1.00
98 88.53 260 . . 41.61 4 2 7 ' 1.009.59 163 ... 12.20 340' 47.05 497' 23.80
99 132.77 261 .... 882.70 428
Разом: 11,599.07
22.89 164 ... 25.15 341' 2.45 498' 1.10 Різні прибутки: Поштові оплати 1,012.56
100 14.28 263 .... 144.65 429 166 ... 17.00 500' 13.30
40.71 ПожертвинаФондНаглоїПотреби . 3.47 Оплата за опіку над бондами 1,458.74
101 21.69 264 .... 129.29 431' 168 ... 1.00 344' 23.60 502' 21.40
26.81 З продажі англомовної Енциклопедії 1,344.50 Обслуга машин 1,662.46
102 803.19 265 .... 190.93 432 170 ... 31.10 345 58.65 503' 31.45
4,895.60 Телефон 1,111.67
103' 177.96 266 ... 1.709.63 433 Разом: 5 1347.97
271.42 Загальні кошти подорожей 5,659.77
104 263.94 267' .... .. 595.87 Інвестиції:
434 666.02 Вкладки зібрані в клясі Відсотки від закуплених бондів 2,171.63
105 346.58 268 .... .. 524.65 Відкликані бонди 1,007.20
435 17.31 Акцидентового Забезпечення 56,788.65 Кошти друків і приборів ,.„ 600.23
106' 1.248.64 270 .... .. 742.98
346 254.54 Сплачено гіпотечннх позичок 46,928.71
107 140.84 2 7 1 ' .... .. 872.23 Сплачено членських позичок 7,090.94 Разом: 5 14,753.85
437 858.19
108 107.28 274' .. 237.60 438' Сплачено позичку для УНК Дому УНС. 100.000.00 Різні видатки: і
228.49
109 138.74 275 .... 63.90 439' 904.24 ВИПЛАТИ ЗАПОМОГ 3 БРАТСЬКИЙ ФОНДІВ Продано електронічні машини 200.00 Пожертви 4,010.36
ПО 66.76 276 .... . 529.84 440- 1,102.66 ЗА МІСЯЦЬ ЖОВТЕНЬ 1978 РОКУ Виплати податків відзаморг. реальностей 5,508.58
744,41 277 Разом: 5 155.226.85
112 . 2,266.32 441 845.56 Стипендії 700.00
113 465.57 278 165.32 442 Від. Прізвище, ім'я Сума ? ^ і ^ Ь в и щ е ^ м Г і і ^ ^Сума Разом прибутки за жовтень 1978 p.: X 5 712,939.11 Спортоваакція 500.00
1.207.55
114 2.102.79 279 34.95 443 54.34
115' 857.86 280 55.47 5 Панасюк Волод. 530.00 161 Ґсряківан 30.00 Разом: 5 10.718.94
444' 651.02 161 Прокоповнч Юлія 30.00 Виплати на реальностях:
116 819.63 281 ,. 766.55 14 Павлик Теодор 30.00 ВИДАТКИ ЗА ЖОВТЕНЬ 1978 РОКУ
445' 667.42 161 МонтемейорДан 50.00 Джерзі Ситі, Н. Дж „„„„33.82
119 117.17 282 .... , . 128.63 448 20 Козбей Йосиф 30.00
370.27 161 Сисинь Микола стр .30.00
120 1.247.91 283' .. . 1.235.78 450 36 Якимів Марія 30.00 Виплати членам: Разом: 33.82
473.45 168 Запотічна Пазя 30.00
12!' 487.18 284 ,. .. 356.95 451' 37 Гнатюк Василь 30.00 Грошові звороти 22,627.14 Інвестиції:
632.76 39 Слонський Іван 30.00 173 ЯремчукГаррі 30.00
122 41.35 285 .... ... 485.48 452 548.63 Посмертні допомоги 63.170.00 Уділеногіпотечніпозички 41,114.91
123 420.08 286 .... .. 384.97 453 39 ФлисякАнна 30.00 178 Баксендаль За дозрілі вивінувальні грамоти 34,500.00
22.43 Уділено позички ка підклад грамот 3,594.81
124 156.96 287' ,... ,. 862.28 454' 39 Гриник Павло 30.00 Анастасія М. 30.00 Вкладки за дітей, яких родичі померли 80.91
353.87 178 Котт Текля 30.00 Закуплено бонди 335,112.50
125 303.37 288 .... 54.24 455 44 Вітушинська Марія 30.00 Допомоги з Фонду Братського 1270.00 Закуплено уділи 2,255.27
387.03 221 Фафендик Параска 30.00
126 52.88 289 .... 285.36 45 Мороз Йосиф 30.00 Премії за реаескурацію ^730.11 ^Закуплено електронічні машини 83.70
127 1.786.98 290 .. 287.62 456' 45 Федик Йоссфіна 30.00 221 Дикий Анна 30.00
354.05 221 Питух Дмитро 30.00 Разом: 5 123,378.16 ^^^^„^^^^.„^^^^^^.^Разом: 5 382,161.19
128 355.88 291 . . 556.02 457 47 Бутрин Катерина 30.00
398.51 238 ЯрошЛіліянаМ. 30.00 Видатки:
129- 19.18 292 . . 3.574.64 458 63 ПроцишинСеді 30.00 Разом видатки за жовтень 1978 p.: 5 781.i01.22
1.451.86 238 Попович Гелен 30.00 На реальності в Кергоксоні, Н. Й 41,295.45
13!' 577.89 294 348.12 459 75 Водковський Іван 30.00
151.72 240 Данилевич Богдан 30.00 Друкарні й книгарні 61,202.38 ЗІСТАВЛЕННЯ ГОТІВКИ:
132 75.40 294 ...- 11.33 460 78 Гузійіван 30.00
941.67 257 Левицька Марія 30.00
133 565.09 295 802.73 83 Хлібкевич Йосиф 30.00 Організаційні видатки:
461' 610.50 266 Камінськнй Іван 30.00 Готівка з кінцем вересня 1978 р.: 436,757.41
134' 156.1 1 296 .. 185.07 462 104 Миколаїв Анастасія 30.00 Оголошення 4,215.65
227.92 321 Фуга Йосиф 30.00 Прибутки за жовтень 1978р.: 712,939.11
135 17.30 297 97.73 463 104 Бобик Марія 30.00 Кошти Відділових приборів 1044.21
95.46 324 Карпин Михайло 30.00
137 543.96 299 5.32 464 104 Козак Анна 30.00 Лікарські бадання нових членів 460.40 Разом: 5 1,149,69652
825.01 345 Гайдай
138 73 79 301 591.93 465 1.448.09 104 Лішак Марія 30.00 Винагорода обласних організаторів 1,333.33 Видатки за жовтень 1978 р 781,601.22
139' 400.00 303 . . 305.02 466 104 МисакКароліна 30.00 ОлексаидерМ. 30.00 Кошти подорожей обласних організаторів 1,838.72
159.18 348 Платенак Анастасія 30.00 Готівка з кінцем жовтня 1978 p.: ^ 5368,095.30
140 213.74 304' . ,. 852.67 104 Петров Анна 30.00 Кошти обласних засідань 830.31
141' 57.45 305' .... ... 813.85 467 79.67 104 СавкаТеодосія 30.00 352 Даців Марія 30.00 Винагорода Відділових організаторів 50.00
142 356.71 306 133.94 469 709.15 104 Сідун Марія 30.00 361 Петришин Олекса 30.00 ^Винагорода Відділових секретарів , 69,105.53 БАЛЯНС
144 304.58 307 .. ... 674.23 470' 128.90 105 Пташинський 364 Крук Меланін 30.00
Теодор 30.00 371 Черниченко Разом: 5 79,878.15
145 121.35 308 61.34 471 654.45 Платні, забезпечення і податки: СТАН Ч И Н Н И Й : С Т А „ дОВЖНИЙ:
146' і.006.62 309 38.73 472 1.175.66 109 Мороз Вероніка 30.00 Стефанія 30.00
112 КупсрАннаМ. 30.00 371 Чижик Гелена 30.00 Канадські податки і пенсійні оплати працівників 21.15 Готівка 5 368,095.30
!47' 1.181.38 311 56.96 473 2.275.99 Премії за шпитальне забезпечення працівників 117.12
148 74.76 312 34.34 474 345.88 114 Дідик Андрій 30.00 371 ТарнавськийІван 30.00 Бонди 30,446.267.26
114 Кравченко Василь 30.00 379 Христан Марія 30.00 Пенсійна оплата працівників 433.33
149 129.65 313 29.41 476 234.98 Уділи 539,245.82 Фонди: f
120 Цепуль 379 Строченко Яків 30.00 Платня головних урядовців 7,999.99
150' 251.41 316 2.152.29 477 54.49 Гіпотечні позич. 2,685 141.83 Забезпеченеві 5 42,431,573.23
Маргарита Г 30.00 387 Мартинюк Платня працівників 22,167.41
151 454.65 317 201.88 479' 633.69 Позички на грам.525,781.21 ,. вл' , в „
127 Шибай Олекса 30.00 Васлава 30.00 Федеральні і стейтові податки та соціяльне за-
152 38.97 318 74.70 48С 480.28 безпечення працівників 13,340.28 Реальності 699,861.53 Братські 80.958.46
153' 2.682.61 319' ,. ... 172.28 481 180.52 133 Кігічак Ольга 30.00 423 РубчакАнна 30.00 Друкраські і електр. Сирітський 227,572.39
423 БутрійАнтоній 30.00 Канадські корпораційні податки ^^^2,500.00
154'
155
1.019.05
2,928.50
320
321
839.39
605.40
482'
484
75.99
1,865.51
133 ОзибкоАнна
133 Вовчук Михайло
30.00
30.00 423 Лазурко Роман 30.00 Разом: 5 46.579.28 ПоТ-ГІ,,УНк'"'882'1 ї””?„„^ '"і"!'
156 309.64 322 .... 238.76 485 38.47 144 Валиш Марія 30.00 430 ІвашківТекля 30.00 Дому УНС 7,700,000.00 Наглої Потреби 54,945.75
155 Ікало Гелена 30.00 432 Довгальїван' 30.00 „Свобода" за орган 21,600.00 Разом: 543,130,275.68 Разом: 543,130,275.61
157- 286.26 324 .... 77.86 486' 928.89
158 999.71 325 , . .. 1.506.45 487 140.98 155 Пиріг Павло 30.00 432 Пісак Петро 30.00 Загальні адміністративні видатки:
161 1.500.97 327 „ . 1,041.55 488 188.55 155 Легман Катерина 30.00 455 Дзядівівая 30.00 Кннжкнідруки 69.50 УЛЯНА ДЯЧУК,
162' 20.21 328' .... ... 319.75 489' 25.12 155 Олійник Микола 30.00 Разом: S 2.270.00 Загальні канцелярійні видатки 1,007.29 головний касир
-: Лі
Ч. 271. СВОБОДА. СЕРЕДА. 13-го ГРУДНЯ 1978

ЗВІДОМЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ УНСОЮЗУ ОКРУГА БАЛТИМОР Святкування річниці Листопада


З ТР 15
15
34
О. Знімок
Л. Блонарович
4
2
S 4.000
2,000 4
в Ст. Кетеринсі
ЗА МІСЯЦЬ Ж О В Т Е Н Ь 1978 РІК 2 нашим нащадкам. Історія
148 Павлина Шнайдср 3.000 Вже в середу ввечері, па-
320 1. Малко 1 1.000 16 рох української каголиць- визвольних змагань вчить
ЧЕМПІОН ЧЛЕНСЬКОЇ КАМПАНІЇ УНС У ЖОВТНІ 1978 Р. 40 430 Філадельфія. Па. 16 337 Е. Притула 2 2,000 6 кої церкви св. Кирила і Ме- нас. шо лише боротьбою і
41 10 Філадельфія, Па. 15 тодія о. А-р Н. Комар від- власними силами будується
Разом: 10 S 12.000 З ТР
Михайло Кігічак - (316) 10 чл. на суму S 44.500 в тому 6 АДД 42 15 Вашінгтон.Д К. 15 правнв Службу Божу в на- і вдержується державу.а не
43 349 Менвілл. Н.Дж. 15 міренні українського наро- надіс ю на всесвітню добро-
ОКРУГА БОСТОН ту і справедливість. Тільки^
44 353 НюБронсвик. Н. Дж. 15 ду і панахиду за спокій душі
45 401 Скарборо, Онт. 15 30" і 1 алонжка 2 S 2,000 18 воїнів, які полягли на полях віра у власні сиди народу
46 42 Пасссйк, Н. Дж. 14 боїв за українську Держа- може бути тією силою, що
47 51 Чікаго, Ілл. 14 ОКРУГА БОФФАЛО ву. дасть йому можливість жи-
48 114 Чікаго, Ілл. 14 В українській православ- ти с в о б і д н и м життям на
127 Марія Гаравус І S 1.000 33 своїх етнографічних тери-
49 174 Детройт. Міч. 14 ній церкві св. Юрія о. парох
360 1 Гаврилюк 1 1,000 8 торіях. Мусимо позбутися
50 200 Озон Парк. Н. Й. 14 Н. Критюк, у неділю 5-го
51 287 Джерзі Ситі. Н. Дж. 14 Разом: 2 8 2,000 листопада по Службі Божій раз навсе рабського сио-
52 422 Філядсльфія, Па. 14 відправив панахиду. собу думання, що світові
53 489 НюЙорк.Н.Й 14 ОКРУГА ЧІКАГО Завершенням святкувань потуги навіть із своїми клн-
54 20 Гамтрамк, Міч. ІЗ була Академія-концерт у чамн про самовизначення,
22 Олена Олск 1 5 5.000
55 39 Сиракюзи, Н. Й. ІЗ неділю, 5-го листопада в чи якась міжнародна opra–
В. Оріховський 1 1,000 нізаиія. ию покликається на
56 113 Дерри. Па. ІЗ Українському Чорномор-
57 13
114 Христнна Козій 1 1,000 ідеали братерства і миро-
277 Гартфорд, Конн. ському Домі. В програму
58 ІЗ 220 Е. БЛІДНИ 1 1,000 І ТР любства створять нам дср-
28! Байон.Н.Дж. свята входили такі точки: з
59 12 221 М. Карачсвськи й 1 1,000 початку п р о г р а м и Леся жаву або дадуть бодай
8 Йонкерс. Н. Й.
Михайло Кігічак 60 53 Піттсбург, Па. 12 379 М.Ссмків 3 4.000 Прокопець відіграла на якусь автономію. Мусимо
61 90 Цснтралія. Па. 12 399 Р. Припхан 2 10,000 1 АДД фортепіяні — „О. Канадо" відкинути віру в якусь силу
62 121 Ром,Н. Й. 12 423 С. Куропась 4 9,000 1 АДД Відтак вшановано прнсут- поза нами, а витворити вла-
ЗДОБУТКИ ОКРУГ УНСОЮЗУ У ЖОВТНІ 1978 РОКУ
63 171 Джерзі Ситі. Н.Дж. 12 Н Крайннк 2 10.000 2 АДД ніх на залі ще живих учас- сну силу, без якої ніхто в
64 214 Нюарк, Н.Дж. 12 ників визвольних змагань, а світі нами цікавитися не
- ' А О. ГороднськнЯ 2 10,000
буде.
Я 65 49 Торонто, Онт. 11 толі виступив славний хор
І0X 66 11
Е”вгснія Ратич 1 5,000 34
„Гомін" при осередку СУМ Щоби таку силу витво-
1
-
Окруш (осідок)
1
1іі
І ^
т
а
s
15
67
68
69
133
245
291
Нюарк. Н.Дж.
Трентон. Н. Дж.
Клівленд, Огайо
11
11
Разом: 19

ОКРУГА КЛІВЛЕНД
S 57,000 4 АДД 1 ТР під батутою п-і Наталі Про-
цьків-Скипас і відспівав ду-
рити перш усього нам пот-
рібно плекати єдність, бо
І а. 5 460 Лондон, Онт. 11 же добре пісні: „Віс вітер". тільки спільним зусиллям
С m ^ 70 471 Монтреаль. Квібск 11 115 П.Бабич 4 S 15,000 2 АДД 5 „Гетьте думи сумні" і,. Зір- можмо добитися, що Укра-
71 17 Чікаго. Ілл. ю 166 О. Мельник 1 5,000 1 АДД 1 валася хуртовина". На тлі інська Самостійна Украін-
ОКРУГИ ПЕНСИЛЬВЕНГЇ 72 48 Рідінг, Па. 10 хору дуже добре продекля- ська Держава стане дінсні-
233 Марія Дейчаківська 3 8,000 1 АДД 22
73 103 Мілвокі, Виск. 10 мувала вірш С. С т е ц е в а стю"
74 240 М. Кігічак 12 44,500 6 АДД 41
Філадельфія 39 29 317 S 815.000 46 136 Паллатайн. Ілл. 10 „Листопад" Рома Черниш.
75 251 Ю Оришксвич 3 13,000 2 АДД 5
Піттсбург 18 12 106 171.000 7 170 Джерзі Ситі. Н.Дж. ю Дуже добре святочну до- Дуже гарне враження ви-
76 291 Віра Напора 1 1.000 11 кликала поява пластуног
Шамокин 20 4 64 166.500 12 180 Акрон. Огайо 10 повідь виголосив проф.
77 336 В Стригун 1 500 17 14-го Куреня, які легко г
Аллентавн 11 4 57 18.500 183 Детройт. Міч. 10 Іван Боичук. Між іншими,
ВілксБери 9 4 17 20,000 78 346 І.Росул 2 10.000 2 АДД 8 він підкреслив, що „Свят- добре відспівали пісні „ Д е
191 Трой,Н. Й. 10
79 358 Б.Фхтей 1 1.000 3 кування наших національ- горн Карпати". „Ой виднО
Разом: 106 56 573 5 1.311.500 72 276 Амбрідж, Па. 10
80 них свят мас для нас вели- село" і ..Не журіться юні
ч 305 Магони Ситі, Па. 40 Разом: 28 S 98,000 14 АДД
81 кс значення, бо ті святку- друзі" Вірш „Наш Львів"
ОКРУГА МЕРИЛЕНДУ 368 Маямі, Фльорида. 10
82 ОКРУГА ДЕТРОЙТ вання не дозволяють заспа- віддеклямував Андрій Сав^
S 153.000 371 Нюарк, Н.Дж. 10
Балтімор 9 10 50 83 ти нашій історичній пам'я- чук. а „Спомин з гір" сольд
439 Судбури. Онт. 10
ОКРУГИ НЮ ЙОРКУ 20 Р. Куропась 6 S 34,000 АДД ІЗ ті. нагадують нам наші на- на фортепіяні відіграла Ле-
94 Р. Татарський 9 33.000 АДД ціональні ідеали, єднають ся Прокопець, „Пам'яті ли-
Ню Йорк 34 13 211 S 463.500 27 НАЙКРАЩІ ОРГАНІЗАТОРИ УНСОЮЗУ, В Бойл-Борисксвич І 4.000 75 стопада" пролекл яму вала
ЯКІ ПО КІНЕЦЬ ЖОВТНЯ 1978 РОКУ нас д у х о в о через спільні
Єиракюзи-Ютика 13 4 71 133.500 4 174 А. Слюсарчук 1 1.000 1 ТР 14 інтелектуальні і емоційні Галя Заєиь. На закінчення
Рочсстср 10 9 78 98,000 2 ПРИЄДНАЛИ 10 АБО БІЛЬШЕ ЧЛЕНІВ виступив ансамбль Бандур
175 Я Базюк 1 2.000 1 переживання. Вартість ідеї
Трой 7 2 48 115.000 9 визначується кров'ю, що ристок їм І КотлярсвськО"
148,000 Здобув 183 П.Залуга І 2.000 10
Боффалоу '9 2 51 17 І сплила за неї. Для нашої ідеї го при відділі ОДУМ під
П. Ч. Організатор^ Ч. Від. членів 292 Стела Федик 2 10.000 І АДД ^9
S 958,000 59 - національної с в о б о д и і керівництвом п-і Оксани
Разом: 73 ЗО 459
Р. Татарський 94 64 Разом: 21 S 96.000 8 АДД 1 ТР держави принесено вже ба- Метулинськоі. ЯКИЙ ВІДОГ-
ОКРУГИ НЮ ДЖЕРЗІ Б. Корчинський 421 49 гато мук і крови і тому вона рав і відспівав пісні: „Ой на
44 ОКРУГА ДЖЕРЗІ СИТІ для нас така дорога і так горі". „Запорозький марш"
Нюарх 22 9 92 S 189,500 12 І.Одежинський - 153
М. Кігічак 240 41 25 Квітка Стсцюк S 6.000 23 глибоко вкорінена в наші і „Марш поляглих". Вико^
Дагерзі Ситі 11 17 93 210,500 17
B. Гавриляк 316 35 душі, що ніхто вже не змо- навцям програми. анеамб-
Псрт Амбой 12 7 66 209.500 13 70 М. Шеремета 10,000 8
C. Гавриш - 83 34 же її вбити. Ідея ЦЯ ВТІ- лям. декдяматорам і соліс^
Пасссйк 7 4 29 65,500 5 170 А. Благітка 5,500 10
В. Шарван 127 26 лилася в акті 1-го лис- там та проф. Бойчукові по^
Разом: 52 37 280 5 675,000 47 171 Стела Рані 500 12 дякував голова Відділу
Олена Олск 22 25 топада. який с в opra–
25 270 С. Островський 6,000 1 АДД 8 нічному зв'язку з актами 22- КУК адвокат Б. ДолішниС
ОКРУГИ ІЛЛИНОЙ, МІЧИГЕН 1 ОГАЙО Текля Мороз 465
23 281 М.Гнсь 5.000 ІЗ го січня 1918 і 1919 років. Відспіванням „Ще не
М.Хоманчук 5
Чікаго. 1лд. 34 19 249 5 667,000 58 Квітка Стсцюк 25 23 287 Б. Ясінський 9,000 І АДД Творилися ці акти у вогні вмерла Україна" закінчено
Детройт. Міч. 20 21 161 578,000 38 Ц. Лішак - — 230 23 В Шевчук^^^ 5.000 І АДД 14 української революції 1917- не добре підготоване і внко-
Клівленд. Огайо 20 28 163 558,000 59 Т. Кубарич 217 22 21 років і в його горнилі нане свято.
21
Разом: 17 S 47.000 З АДД зродилася модерна украін-
В. Палідвор 204
Янгставн. Огайо- - .- 9^^2^42^ . .,;83,000 , "'. :2 Марія Дейчаківська — 233 21 У ОКРУГА МІННЕАПОЛІС ська нація.скристалізувала- к. Ф:
В. Варшона 21 ся національна свідомість
Разом: 83 70 615 S 1,886.000 157 385 Я. Карпах І S 5.000 І АДД
Т. Сливінський 20 народу, що прагне жити у
ОКРУГИ НОВОЇ АНГЛІЇ Й.Ярема -— 372 2.J
ОКРУГА МОНТРЕАЛЬ своїй власній незалежній
14 Олександра Дольницька 434 :ю державі. Ці державні акти ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ -
НюГейвен. Конн. 19 3 98 5 186,500
2 М.Турко 63 19 434 Олександра це наша новітня історія, що
Бостон, Масс. 6 2 40 62,500
147 Дольницька 5 2.000 27 її мусимо вдержувати. У І
Вунсакет. Р 1 А Й - 6 1 14 36.000 2 І. Гуцайлюк 19 УНСоюзу!
М.Ссмкіг. 379 19 465 Текля Мороз 1.000 25 живій пам'яті, вчитися з неї і
Разом: 31 6 152 5 285,000 18 В. Крайннк 423 18
нспофальшовану передати
161 Разом: З S 3.009
ОКРУГИ ЗАХІДНИХ СТЕЙТІВ АМЕРИКИ А. Джула 17
Д. Галонжка — 307 17 ОКРУГА НЮАРК
Центральна 6 16 5 23.000 В.Рсфт 120 16
Міннеаполіс. Міни. 7 12 28.000 163 14 М. Отрок 1 S 2.000 ОКРУГА РОЧЕСТЕР
Т.Дуда 16
Ст.Луіз, Мо. 6 7^ 28,000 1. Чопко 271 16 65 А. Смит 2 2.000 217 Т. Кубарич S 14.000 2 АДД
І. Малко 320 !6 133 АннаДубас 1 1.000 316 В Гавриляк 4.000 35
Разом: 19 35 5 79.000
Р. Припхай 399 16 214 0 . Твардовський 1 1.000
Необ'єднані Відділи 427 Разом: 9 S 18.000 2 ЛДД
П. Дяків 16 234 1. Іваннк І 2.000
в Америці 20 25 5 51.000 М.Захарко 349 15 371 Ю Баранюк 3 3.000 ОКРУГА СКРЕНТОН
ОКРУГИ КАНАДИ М.Тимків — 387 15
401 15 Разом: 9 S 11,000 144 М. Хомко 2 S 2.000 2
0. І. Ващук
Торонто, Онт. 25 78 5 223,000 172 14 409 Жанет Болянл 1 2.500 2
В.Осадчук ОКРУГА НЮ ГЕЙВЕН
Монтреаль. Квеб. 10 84 198.500 А. Слюсарчук 174 14 Разом: 3 S 4.500
Ніагара, Онт. 9 36 137,500 1. Пригода 200 И 254 Б Романишнн І S 1,000
Захід Канади 18 5 72 „ „ З І Г000 19 Б.Дейчаківський - 233 1 і 387 Г Олійник ОКРУГА ШАМОКИН
2^ ^ ^2,000^ -;
5 870,000 72 М.Шпитко 489 14
Разом:^^^ ^ 62 11 270 Разом: 7 ГеленаСловік 1 S 10.000 З
Р. Куропась '" ' ' 20 З S 3,000
Загальна сума 222 2.459 6.268.500 265 ГелснаШіллер 1 2.000 І
1. Пиндус 39 ОКРУГА НЮ ЙОРК ЗОЇ^Маргарста Гсінтош 2 2.000 І ТР 10
ІренаФуга 269
ХристинаФуга 269 8 Марія Кульчицька І S 1.000 Разом: 4 S 14.000 1 ТР
НАЙКРАЩІ ВІДДІЛИ УНСОЮЗУ. 88 Ч. Квас 4 6.000
ЯКІ ПО КІНЕЦЬ ЖОВТНЯ 1978 РОКУ І. Данківський 375 ОКРУГА СИРАКЮЗИ
М.Ольшанський 51 ". AJ І. Пригода 2 1.500 Ч ТР
ПРИЄДНАЛИ 10 АБО БІЛЬШЕ ЧЛЕНІВ 4.500
Д. Головатий 53 267 І.Флис З 39 І. Пиндус S 1,000 ІЗ
A. Кушнір 83 455 Наталія Залуська З 9,000 Jj^Ofl^^ 283 Ю. Гавришків З 3.000 5
П.Ч. Ч. Від. Місцевісць ГІрисднаш^іле ніж Й.Сидор 90 1 АДД 1 ТР
Разом: 13 S 22.000 4 S 4.000
І.Ярчак ПЗ Разом:
1 94 Гамтрамк. Міч. 75
Філадельфія, Па. 53 бл. п. В. Кобіто 121 ОКРУГА ПАССЕЙК ОКРУГА ТОРОНТО (Канада)
2 153
3 421 Ріджайна. Саск. 49 Стела Расн 171 42 П. Головачук S 5.000
0 . Твардовський 214 402 Я Бурій 1 S 5.000
4 240 Клівленд. Огайо 41 64 1. Бурній 1,000 1 ТР 1 АЛ
М. Карачсвський 221 432 Б.Зорич J2^ 7,000 Д.
5 316 Рочсстср. Н. Й. 35
204 Ню Йорк. Н. Й. 34 1. Кнігницькнй 430 Разом: 4 S 6.000 І ТР Разом: З S 12.000 1 АДД
6
7 423 Чікаго,Ілл. 34 С. Вовк 49
ОКРУГА ПЕРТ АМБОЙ ОКРУГА ТРОЙ
8 127 Боффало. Н. Й. 33 B. Бойд-Борисксвич 94
9 59 Бріджпорт. Конн. 29 C. Кравець 277 349 М.Захарко 2 S 10,000 І АДД 15 191 В Колодій 2 S 7.000 10
10 22 Чігаго,Ілл. 28 В. Стригун 336 353 В. Оріховський 2 4,000 15
11 269 Екетон. Па. 28 Р.Горнич 460 372 Й Ярема 3 6.000 ^ ^ 1 ТР 20 ОКРУГА В1ЛКС БЕРИ
12 434 Монтреаль, Квібск 27 Я. Билснь 17
48 Разом: 7 S 20,000 11 АДД 1 ТР 30 Р. Дяків S 2.000 2 Тр
13 217 Рочсстср. Н. Й. 26 С. Івассчко
юз 169 В Стефурин 1.000
14 266 Амстердам. Н. Й. 25 А.Дорошенко ОКРУГА ФІЛАДЕЛЬФІЯ
Ляшин, Квібск 25 136 236 М Скерпон 1 1.000
15 465 М. Сорока
Філадельфія, Па 24 Геновефа Жсрсбняк - 180 10 К Хільчснковський 13,000 І АДД Разом: 4 S 4.000 2 ТР
16 216 4,000 2 ТР
Філядсльфія, Па. 24 П.Залуга 183 С Гавриш 15
17 375 116 С. Шильксвич 1,000 4 ОКРУГА ВІННІПЕГ (Канада)
18 25 Джерзі Ситі, Н.Дж 23 В. Колодій 191
Янгставн. Огайо 23 Л. Лозннський 204 128 М. Ґлова 1,000 І ТР з 444 Л. Вовк 2 S 35.000 1 АДД
19 230 1.000 5
Асторія. Н. Й. 22 Марія Шпікула 221 153 І Скіра 53
20 5 1.000 445 і Геврик 2 10.000 2 АДД 3
Чікаго, Ілл. 22 С. Іванииький 276 237 М.Крика 1 ТР 8
21 221 1,000 505 П Вол о щук І 10.000 9
Лорейн, Огайо 22 Маргарста Гснтош 305 245 М. Мартинекко 11
22 233 1,000 5 S 55.000 З АДД
Плсйнфілд. Н.Дж. 20 Ю. Цсгсльськнй - 368 352 Я Шсрбак 5 Разом:
23 372 2,000
ФордСиті, Па. 19 Ю. Баранюк 371 375 1. Данківський 24
24 63 1 1.000 І ТР ОКРУГА ВУНСАКЕТ
Філядсльфія. Па 19 П.Тарнавський - 375 388 Г Шевченко 1
25 83 З 3,000
Аллентавн. Па. 19 В.Зацсрковний 439 422 о С, Біляк 177 І.Лаба І S 1.000 2
26 147 С Гавриш 5 З АДД З ТР
Чікаго.Ілл. 19 М. Андрухів 4^1 17.000
27 379 Андрея Тотаро І ОКРУГА ЯНГСТАВН
Всстбури. Н. Й. 18 3,000 14
28 267 ЗДОБУТКИ ОРГАНІЗАТОРІВ УНСОЮЗУ ПО ОКРУГАХ
Бостон, Масс. 18 230 П.Ліщак S 1.000 І ТР 23
29 307 У ЖОВТНІ 1978 РОКУ Разом: 29 S 49,000 4 АДД 7 ТР
Виллимантик, Конн 18 348 Марія Макар 1 3.000 2
30 387
Кергонксон, Н. Й. 17 ОКРУГА ПІТТСБУРГ
31 88 Придбав Сума мбез- В тому Разом: 2 S 4.000 1 ТР
Амбрідж, Па. 17 ралом
32 161 у жовтні АДД 53 Л. Головатий З S 12.000 і ТР 12
Клівленд. Огайо 17 Ч. В. Організатор печення ТР у 1478
33 336 120 В Рсфт 2 10,000 2 АДД 16 НЕОБ'ЄДНАНІ ВІДДІЛИ
Аліквілпа, Па. 16
34 120 161 А.Джула 3 3,500 І ТР 17
Філадельфія, Па. 16
ОКРУГА АЛЛЕНТАВН 368 Ю. Цегслський 1 S 1.000 1 ТР 10
35 163 264 Б. Грищишин 1 1.000 2
Елмайра, Н. Й. 16
36 271 48 С. Івассчко І S 1.000 276 С. Іванииький
Балтимор, Мд. 16 2 2.000 2 ТР 10
37 320
Чікаго, Ілл. 16 М^Щдайлюк- -':-': -;;:3і ' '8.000 481 Гелен Возняк
399
J .ЦХЮ„^„.„„^„^ 4 ВАСИЛЬ ОРІХОВСЬКИЙ,
38 Ст. Кетринс, Онт. 16
39 427 Разом: 4 S 9.000 Разом: 12 S 29.500 2 АДД 4 ТР головний організатор

'.
СВОБОДА. СЕРЕДА, 13-го ГРУДНЯ 1978

з президентом Сомозою, люціонерів" в Ірані, ані


ЯКА „РЕВОЛЮЦІЯ" який переміг ліві сили, а немає ,, ви розуміння" для

ТШШШІЩ (Закінгення
посипатися страшні громи
вищих московських иерков-
них чинників, б о ми нама-
зі crop. 2)
чаруватися, якщо якийсь
московський висланник у
рясі іранського мулли, ви-
також Резою Паглеві, він
бо б'є тих, які йдуть під
знаком серпа і молота, по-
ширюючи смерть і страш-
них, як це дехто хоче npo–
пагувати, і то в той час,
коли в Ірані йдуть бої між
державним військом і тими
галися твердити, шо мос- явиться високої ранги ка- ну руїну, що бачимо нині у ,,партизанами".
В'єтнамі, а наша Батьків-
ВЗАЄМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: УНС ковські усякі ,,митрополи- гебістом. Його завданням
не буде боротися за наці- щина вже шесте десяти-
Ми мусимо глядіти ши-
роко відкритими очима, бо
тн" вроді Нікодимів, це
річчя ,,процвітає" під тим
ЗАБЕЗПЕЧУЄ МАЙБУТНЄ МОЛОДІ, кагебісти у свяшеннчих ря- ональну ідентичність іран-
ського народу, а навпаки кровожадним знаком.
перемога тих „борців" за
,,національну ідентич-
сах. Усе це нагло роз'яс-
МОЛОДЬ ЗАБЕЗПЕЧУЄ МАЙБУТНЄ УНС нилося, преса проголосила, він стримітиме д о цього, Тому у мене немає най- ність", це така сама катас-
шо покійний „митропо- щ о б цілий іранський народ меншої охоти ставити по трофа, яка вже навістила
.-^о^—- лит" Нікодим, цс генерал підкорити центрові у Moc– боці протишахових ,,рево- Афганістан.
майор К Ґ Б . кві.
І
У теперішнім організаційній кампанії Українського
Нав'язуючи д о т о г о
факту, можна цілком сміло
заризикувати т в е р д ж е н -
Недавно ми бачили, як
п р о х о д и л а б о р о т ь б а за
,,національну ідентич-
штш
Народного Союзу окрему увагу віддасться організації ність" в Нікарагуі. Н е тІль-
ням, шо таке щось існує і
мо.іолі Забезпечення МОЛОДІ в УНСоюзі мас вітальну серед духовного стану, се- ки през. Сомоза твердив,
Вартість, як ДЛЯ самої МОЛОДІ, так і для УНСоюзу та ред тих іранських муллів, що комуністи намагають-
вен І нашої української громади калівнічно-американсько- шо деякі серед них також є ся перебрати владу в кра- У СВІТЛУ ПАМ'ЯТЬ!
му континенті, для їх взаємного майбутнього. Для піл- великі ,,подвижники" MOC- Іні, це бачили також ті, які
ковських висланників, які хочуть це бачити. Вшановуючи світлу пам'ять померлих дорогих осіб, на
іфеслення ніс і уваги і важливосін, ..Свобода" публікує в Емілія Юс ти на Коцур. доня
Королі та Івана Коцурів. нова Андрея Ліза Матіяш. доня будь-то би стають в позу Програли там ліві еле- українські студії в Гарвардському університеті
цій кампанії фотОЗНІМКН новоприсднанинх МОЛОДИХ чле- менти, які діставали з б р о ю
нж УНСОЮЗУ. ямно очевидно ЦІ фоТОЗНІМКН нам членка 368-го Відділу УНСою- Марії та Михайла Матіяш. захисників покривджених, пожертвували:
зу в Маямі. Фльорида. Bnuca– нова членка 277-го Відділу УН- саме тих іранських муллів. із-за кордону з Куби, а Анна Юрченко - 1.868 дол., а пам'ать чоловіка бл. п.
надіслано. Куба має цілі арсенали
ла в члени УНСоюзу свою вну- Союзу в Гартфорді, Конн. Зовсім не бажаю в ко- Михайла Юрченка.
чку Емілію бабця Юстина Во- Вписали Андрею в члени УН- гось цього вмовляти, од- того добра, що його внпро- Юстина і Микола Токарські - 1,688 дол., а пам'ать
ловняк. Маленька Емілія це Союзу її бабуня Софія нак, уже в навіть у дуже дукували у СОВЄТСЬКО-MOC– брата і швагра бл. п. Василя Токарського.
вже 5-та генерація цієї podu– Матіяш. скорому майбутньому м о - ковському царстві. Текла Сарахман - 1.888 дол., в пам'ать і четверту
ни в рядах членів УНСоюзу. жемо всі неприємно роз- Особисто я симпатизую річницю смертн мужа бл. п. Теодора Сарахмана. і,
Д-р Богдан і Орися Панасюки - 500 дол., в світлу
пам'ять приятеля бл. п. д-ра Мирослава Орловського.
Родини - Т. і А. Баландюк, Б. Вірей, Дж. Пальмер -
ПОДЯКА 300 дол., замість квітів на могилу д-ра Оснпа Любчака.
З волі Всевишнього, дня 18-го вересня 1978 року Мирослава Петрнк Борис - 266 дол., в пам'ать бл. я,
відійшла від вас у Вічність Ірини і Миколи Костинюків, ак непрнйнату заплату за
моя Найдорожча ДРУЖИНА піаніно.
Маріа Оачинннк - 288 дол., в пам'ать чоловіка бл. п,
СЛ. П . проф. Михайла Оачинннка.
Анна Добрянська - 125 дол., в пам'ать бл.п. Михайла
СТЕФАНІЯ САЛДАН Добрянського.
Д-р Я. Роман Граб - 188 дол., а пам'ать д-ра Оснпа
Ці сю дорогою складаю сердечну подяку Родині, всім Любчака.
Приятелям, Друзам і Знайомим, що спішили в цей час, так Д-р Юліая Мовчан - 186 дол., замість квітів на
безмежно болючий, з поміччю і розрадою, за вислови могилу колеги за фахом і спів-товарнша медичних студій
співчуття усно, надіслані листовно та телефонічно. бл. п. д-ра Мирослава Орловського.
Особлива вдячність нашому Парохоаі о. д-рові В.' Д-р В. Онуферко, Ольга і Олександер Смаль, д-р
Ґавлічеві за відправлення всіх похоронних відправ, за Ярослав і Хрвстина В о свідки - по 168 дол., Анна і Юрій
теплі прощальні слова, зокрема на радіопрограмі. Лопатинські - 56 дол., в пам'ать бл. п. д-ра Оснпа
Тат чий Марта і Наталя Олена Карпинич, 'дані д-ра Володими- Седечно дякую Хористам церкви св. Юра і Членам Любчака.
ра та Оленки Карпинич, нові членки 30-го Відділу УНСоюзу в хору „Думка" від проводом, о. Івана Хомииа за Д-р Ярослав Рожаикоаськяй, д-р Роман Рак - по 188
Прес ічв. На Вписав їх в члени УНСоюзу та забезпечив союзОви- мистецький спів під час похоронних відправ. дол., замість квітів ва могилу бл. п. д-ра Оснпа Любчака.
чи грамотами їх нхйко Степан Бриндзей. Щиросердечно дякую Всім, за теплі і вірні прощальні Д-р Роман Лисяк - 188 дол., замість квітів на могилу
Ерол Андрій Йолдас. новий бл. п. д-ра Мирослава Орловського. -і
член 295-го Відділу УНСою- слова інж. Євгенові Івашкоаі від Об'єднаного Комітету
Ш Украінсько-Амернканськнх Організацій м. Ню Йоржу, Д-р Теодор Крупа - 186 дол., а пам'ать д-ра
зу в А кроні, Огайо. Вписали Мирослава Орловського.
ML Ерола Андрія в члени УНСо- панові ЕастахІсві Манацькому від 194-го Відділу УНС, п-ні
Марі! Давиш від 64-го Відд. СУ А, д-рові Ярославові Інж. Юрій Кекіш - 188 дол., в світлу пам'ать брата бл.
Еісіія І содо зі я Галадза. доня юзу його дідусь та бабуня Ми- п. мгра Романа Кекіша.
кола і Сальвіна Іваницькі. Палехові від Об'єднання Стрная. Сердечно дякую п.
Павла і Валерії Галадза, нова Оксані Леяець, голові Відділу СУА в Кергонксоні, яка Омелян і Ніна Катерннюкн - 186 дол., Юлія Шурин,
членка 368-го Відділу УНСо- прощала Покійну над могилою. Маріа Копнтов - по 50 дол., в пам'ать бл. п. Слізавети з
юзу в Маямі. Фльорида. Bnu– Рівнож щиро дякую д-рові Ярославові Падохові за Внслоцьких Гурко, Матері інж. Богдана Гурко.
сала свою внучку Елізію Teo– ведення тризни. Дякую щиро за гарні слова і спомини п-ні Д-р Роман Припхав - 168 дол., замість вінка на
дозію в члени УНСоюзу її ба- Хрнстині Навроцькій. П-ні Улані Старосольській b могилу бл. п. д-ра Мирослава Орловського.
6УНЯ Теодозія Галадза. співпраці з Покійною і мгр Іванові Костюкові від Д-р Михайло Логаза з Дружиною Марією - 186 дол.,
Прнютелів з Треитону. складас ак учень св. п. проф. Івана Голембйовського в
Щнро-сердечно дякую всім Тим, які не пожалувала світлу Його пам'ать і замість квітів на могилу, враз іа
часу, та так чисельно супроводжаля її в останню дорогу, висловами глибокого співчуття для Родини І ГЕ ФКУ та
зокрема Тим,:що несли домовину. Всім, що зложили так зязнвом до Його учнів до пожертв нч Український
численні пожертви на Служби Божі, на церковні і націо- Науковий Інститут Гарвардського Університету. Ся. п.
нальні цілі а пам'ять Покійної проф; Іван Голембйоаський народився 4-го червня 1896 р.
я в ЖндачевІ в Галичині, помер 14-го жовтня 1978 р. в Ню
З великою подякою подаю список Жертводавців: Гейвені, Конн., ЗСА. Був учасником Визвольних Змагааьі
старшиною УГА, визначним педагогом і класичним
ЦЕРКВА СВ. ЮРА в Ню Йорку ф і л о л о г о м Української Державвоі Гімназії, у
Михайло Салдаи........, S500.00 Станиславові й одним з П директорів. Був посадником
ЕдвардіДаріаКаміяський ... 25.88 міста Стяннславова, чільним суспільно-громадським
Проф. Михайло І ДарІа Дудра —......... 25.88 діячем на Рідних Землях і на еміграції, правдивим
п. Володимир і Дала Каськів 20.00 патріотом і прикладним жертводавцем на національні цілі,"
Д-д Роман І Ольга Гуглевич 20.00 а в тому справжнім Меценатом ФКУ.
Д-р Степан і Стефанія Ворох 28.88 Ірена і Николай Терзисв, Ірена і Олександер Траска -
п-ні Ірена Гошовська 28.88 по 100 дол., Така і Тарас Хархаліс, Омелян Дерій - по 58
Д-р Іван 1 Марія Галій 18.88 дол., Ольга і Володимир Сушко - 48 дол., Юстина і Юрій
п. Микола і Ірена Пітула 18.88 Чапельські - 38 дол., Маріа Хархаліс, Оксана і Василь
я Палійчук, Ольга Траска - по 25 дол., Маріа і Теофіль
ЦЕРКВА СВ. ТРОЙЦІ в Кергонксоні Попович - 26 дол., Надія і Осип Зінкеавч - 15 дол..
Петро Михайло Демчук. но- Д-р Володимир і Оксана Ленець S 58.88 Марійка і Орест Поліщук, Дзюиа і Богдан Чапельські,
вий член 240-го Відділу УНсо- Д-р Богдан і Марія Бабій 58.88 Тана і Йоснф Д'Авінйон, Бренда Майар - по 18 дол..
Наташа й Антін Бекс. діточки Марії та Роя Бекс із Мінерал. юзу в Клівленді, Огайо. Bnuca– п. Данило і Анна Слободян 28.88 Ангелнна Талан - 5 дол., замість квітів ва могилу бл. в.
Вірджінія, стали найновішими членами 15-го Відділу УНСоюзу, ли Петра Михайла в члени п. Ярослав і Гала Митрофоиюк 28.88 Антона Тряски.
Т-па ,. Україна" і Batumi тоні. Д, К. Про іх членство в УНСонпі УНСоюзу дідусь та бабця п. Володимир Берізка 28.88 Катерина Малецька - 58 дол., в п'яту річницю смертн
подбала їхня мама пані Марія Бекс. донька панства Сурмаїв. Теодор і Катерина Демчуки. п. Іван І Катерина Мнсько 28.88 тя а пам'ать Мужа бл. п. Оснпа Малецького.
я Мирон і Галя Куцнкн - 58 дол., замість квітів ва
Наталка Іванка Гулич. наймо- РАДІОПРОГРАМА СВ. ЮРА могилу сл. п. Петра Постолюка.
лодша членка 101-го Відділу п. Володимир і Віра Сушків 58.88 Анна Ннкяфорак - 56 дол., замість квітів ва могилу
УНСоюзу ім. Степана Банде- Михайло Салдаи 58.88 бл. п. д-ра ГайвороиськоІ.
ри у Колчестері. Конн.. с nep– п. Софія Гаврнлншин із сином Богданом 25.88 Стефан Афтанас - 56 дол., в пам'ать Сина Андрія
шою донею мера Євгена та п-ні Л і дія Л евнцька Із синами Івасем і Богданом ^, 18.88 Афтанаса.
мгр Роксоляни Гуличів, як я Інж. Маріа і д-р Богдан Макарушки - 58 дол., в
теж першою внучкою Івана ПАТРІЯРШИЙ ФОНД пам'ать друга бл. п. д-ра Оснпа Любчака.
Гулича. секретаря 101-го Від- Д-р Богдан І Марія Бабій S 58.88 Д-р Іван і Олександра Кнзикн - 56 дол., замість квітів
ділу УНСоюзу. Ціла родина п-ні Марія Підгородецька 25.88 на могилу бл. п. д-ра Оснпа Любчака.
Гуличів с членами 101-го Від- мгр Іван Костюк —. 25.88 Степан і Валентина Саачуки - 58 дол., замість квітів'
дї.п УНСоюзу, Наталку об- п-ні Надя Попель 25.88 на могилу дорогого і невіджалуваного бл. п. проф. д-ра
дарував союзовою грамотою з п. Стефан і Ольга Голуб „ 28.88 Петра Біланюка, враз із ширим співчуттям Родині.
нагоди її хрищення її дідо Іван п.АксельіДаріяМерле 28.88 Степан і Валентина Саачуки - 56 дол., замість квітів
Гулич. Інж. Модест Венгринович 28.88 на могилу дорогого і невіджалуваного бл. п. Василя
п. Стефан 1 Анастазія Салдан „ 15.88 Васильовича Крнчевського, враз Із щирим співчуттам для
п. Микола і Ольга Крехтак 18.88 Родини.
в. Ілля Городецькнй 18.88 Інж. Роман й Іванна Кордуба, інж. Богдан І Світляна
Д-р Іван 1 Маріа Галій 18.88 Корду ба - по 25 дол., замість квітів ва могилу бл. п. д-ра
п. Михайло і Ірена Мороз 18.88 Мирослава Орловського.
.Іяриіа Вирста. нова членка Андрійка (.'тиранка, доня Ок- Анна Терлецька, доня Юлії п. Ярослав і Іванка Клим 18.08 Ярослав Гура - 25 дол., в пам'ать проф. української
240-го Віддщ УНСоюзу в сани та Юрія Стиранків. НО- та Едварда Терлецьких, нова п. Григорій Яремчук 16.88 мови а Сокалі і дир. української гімназії в ПеремвшлІ бл. п.
Клівленді, Огайо Вписали .1я- ва члеіка 116-го Відділу УН- членка 471-го Відділу УНСо- п. Роман і Галина Поритко 18.88 Степана Шаха.
рису в чини УНСоюзу. заку- Союзу в Трентош. Н. Дж. юзу в Монтреалі. Канада. я Люна і Микола Гірняк, Марта І Богдан Цимбалісті -
повуючи для неї студійну гра- Вписсла Андрійку в члени УН- Вписали Анну в члени УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ а Гарварді по 25 дол., а пам'ать дорогої тетн бл. п. Дарі! Хрововат.
моту, дідусь Теодор та бабу- ( пні і йбабуї Ч Ніна Самокіїи. УНСоюзу дідо Роман та ба- п.ДжеймсіУлянаСлі S 20.00 Д-р Свген і Неоніля Стецьковн - 25 дол., замість
сч Софія Швабіїи ькі, довго- буня Лючана Терлецькі. п. Микола і Ольга Крехтак І 10.08 квітів на могилу бл. п. Андрія Кравчука.
итні члени УНСоюзу. п. Стефан і Анастазія Салдан 18.00 Стефанія Лукомська з родиною - 25 дол., в пам'ать
я дорогої незабутньої Братова бл. в. Ольги з Брнковичів
МУЗЕЙ СУА в Ню Йорку Лугової-Решетухи.
Іванна 1 Богдан Козаки - 36 дол., д-р Богдан і Така
КОЛИ Відділ 64-ий СУА
в. Стефаніа Диба
S 25.00
25.88 Кузьми, д-р Іван і Леся Квзик, д-р Тарас й Іванна Гану шев-
ські - по 25 дол., д-р Еміль й Ірена Клюфаси - 26дол., О.
ПОДОРОЖУЄТЕ: п. Нестор Угера
п. Марія Підгородецька
25.00
15.08 Юрій Сполітакевнч, Маріа Чнроаська, С. В. Стасншин -
а АВТОМ п. Ірена Гошовська - 18.88 по 5 дол., Володимир Костів, Теодор Кльован - по 2 дол.,
власний або я замість квітів ва могилу бл. п. д-ра Володимира Децика.
а АВТФБУСОМ Люна і Микола Гірняки - 2 5 дол., в пам'ять бл.п. д-ра
а ПОЇЗДОМ АЛЬМАНАХ СТРИЙЩИНИ
Д-р Ярослав і Ірена Падох S58.88 Осипа Любчака та - 25 дол., в пам'ать бл. п. д-ра
а ЛІТАКОМ ч
а КОРАБЛЕМ Михайло Салдан 58.08 Мирослава Орловського. .
п. Ірена Сушків - , 25.08 Роман Чавс - 25 дол., замість квітів ва могилу сл. п.к
аеюдв 1 вааждв жороват шана Мартнноаача. -
Вав п. Мирон І Мирослава Салдан 10.88
п. Стефан І Анастазія Салдаи 16.88 К. М айл с - 25 дол., в пам'ять бл. п. Михайла Кол одія.
п.Микола і Ольга Крехтак - 16.68 Іван Панчак - 25 дол., замість квітів на могилу бл. в.
СЖЦИДЄИТОВО п. Володимира Падох 16.68 іааини Дуткеаяч.
; 4і Дженіфер Марія Козленко, Стефа 1 Володимир Кебуз - 26 дол., замість квітів на
І Михайло Герлецький. син Юлії Іванна Самокіїи. доня Оксани доня Тамари і Михайла Коз- грамота я
ПРЕСОВИЙ ФОНД „НАШЕ ЖИТТЯ" свіжу могилу бл. п. Теодора Балка.
. та Едварда Терлеиьких. новий й Ігоря Самокіїи. наймолодша ленко, члена 114-го Відділу в. Оетап 1 Ольга Бойчук - - S58.68 Михайло Лисогір - 26 дол., замість квітів на могилу
J
"-
член 471-го Bidden УНСоюзхв
Монтреалі. Канада. Вписали
членка 116-го Відділу УНСо- УНСоюзу в Чікаго. Ілл., від
квітня 1978-го року. Батько
УКРАЇНСЬКОГО п. Михайло Салдаи - 56.88
ев. п. проф. Дмитра Козія, дорогого товариша праці я?
Яворівській гімназії.
юп в Трентош. Н. Дж.. яку Хай Всевишній Вас всіх сторицею винагородить.
5 Михайла в члени УНСОЮЗІ Oh обдарувала коледжовою гра- Дженіфер Марії Козленко - НАРОДНОГО Муж - МИХАЙЛО
Інж. Микола і Надя Лаарнн - 15 дол„ замість квітів
І до Роман та бабуня Лючана Михайло Козленко с дириген- на могилу бл. о, Марії Людвикн ЛнпецькоІ.
мотою її бабуня Ніна
JBJBBV-– Терлецькі. Самокіїи. том оркестри „Хорсмеи". СОЮЗУ! -в
v
-;-іг-ЦуУ

4.271.
СВОБОДА. СЕРЕДА. 13-го ГРУДНЯ 1978

УШ0ЛФФФввф4
W H K l H W l M l W j ^ , i ' і
wwwvwwwwwwwvwwwwsrtireags^^
Т0 А Р,ЯРХАЛЬНИЙ УСТИЙ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ РЕВОЛЮЦІЙНО
1УКРАЇНСЬКОЇ
к Р А Ї Н ? ^ П ї КАТОЛИЦЬКОЇ
ї Л ЦЕРКВИ ТОВАРИСТВО ЗА ПАТРІАРХАЛЬНИЙ УСТРІЙ
ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕКОНАНЬ (ОУРДП) в США,
ВІДДІЛ НЮЛРК-ІРВ1НГТОН УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
ВІДДІЛ НЮ ЙОРК
Ж ГОЛОВНА УПРАВА і ОСЕРЕДОК в НЮ ЙОРКУ
запрошує на ВИКЛАД Ділимося сумною вісткою з Приятелями і Знайомими, з глибоким смутком повідомляють про передчасну смерть
запрошує на ВИКЛАД що ранком, 4-го грудня 1970 року у Бінгтемтоні, Н. Я., Голови Осередку ОУРДП v Ню Йорку, кол. активного
: о. ПЕТРА СТЕЦЮКА о. ПЕТРА СТЕЦЮКА відійшов у потойбічний світ, по довгій і важкій недузі, працівника ОДУМ-у та ДОБРУС-у
иастоатела собору сщ. Софії в Римі невіджал) ванн й нами всІми
наст—теля собору св. Софії в Римі
:
на тему
„ОСТАННІ ВІСТІ З РИМУ"
на тему
„ОСТАННІ ВІСТІ З РИМУ"
бл. її. Ж
ж
ягнй відбудеться
в п'ятницю, 15 грудня 1978 p., о 7 год. веч.
який відбудеться ОСТАП КОРОПЕЙ бл. п.
у четвер, 14 грудня 1978 p., о год. 6:30 веч.
В Н а р о д н о м у ДОМІ, 146 Проспект Авеню
Ірвінгтон, Н. Дж.
В ДОМІВЦІ У С К - у , 122 Друга Авеню, Н ю Йорк
на початку 75-го року свого трудолюбивого життя.
Покійний оставив у глибокому горю:
БОРИСА ПРЕСКА
Управа дружину - МАЛЬВІНУ Покійний народився 18-го жовтня 1920 року в Україні -
УПРАВА дочку - МАРІЮ і зятя ЛЮБОМИРА
Ф-ФФФ^ФУ ч ч „ w o t ^ x w w t помер 9-го грудня 1978 року в Йонкерсі, Н. Й.
ЗОБНЕВИХ з дітьми ЗОРЯНОЮ ПОХОРОН - 12-го грудня 1978 р. на українському
sbttSGttuuuiw.w.w?'.'.'.' "---,-,х-, т T i m r a i a w w і АДРІЯНОМ
. .....,.„ ''^j^^v-v^vy^vv.^jiv^vvv,^^,gcggg цвинтарі в С. Бавнд Бруку. Н. Дж.
Св. Софія Релігійне Товариство Українців енна - ОРЕСТА
а
Українська Вільна Академія Наук у США

і
та трьох братів:
Католиків, ЗСА д-ра ОСИП А з дружиною Висловлюємо свос глибоке співчуття Родині Покійного.
подає до відома, що
ЗАСІДАННЯ д-р ОЛЬГОЮ
д-ра ВОЛОДИМИРА з дружиною
УПРАВА ОУРДП в США
і ОСЕРЕДКУ в НЮ ЙОРКУ
о. ПЕТРО СТЕЦЮК Винниченківської УЛЯНОЮ та дітьми
д-ра ЯРОСЛАВА з дружиною

ї
настоятель собору сш. Софіі у Римі НІНОЮ та дітьми
відбуде Комісії УВАН небожа - ОЛЕГА КОРОПЕЯ
з дружиною РОМОЮ і дітьми
Доповідь: проф. Григорій Костюк - та племінницю - ОКСАНУ з чоловіком
РЯД ІНФОРМАТИВНИХ ,. Труднощі з досягнення в опрацюванні д-ром ОСИПОМ СЛИВКОЮ
і дітьми
ЗУСТРІЧЕЙ архівної спадщини В. Винниченка (Спроба Сумом сповнив серця своїх сватів - Ділимося сумною вісткою

з Українським Громадянством підсумку й перспективи) СВЯТОСЛАВА й ІВАННИ з Рідними, Друзями і Знайомими,


Засідання відбудеться ЗОБНЕВИХ що 9-го грудня 1978 року, після короткої,
Отець Стецюк. бувший секретар Блаженнішого Патріярха В Україні опечалив - яле тяжкоі недуги, передчасно помер у віці 58 років
Йосифа. с Його довголітнім довіреним співпрацівником. в неділю, 17 грудня 1978 p., о 2 год. дня сестру ПАВЛИНУ з чоловіком наш Найдорожчий ЧОЛОВІК І БАТЬКО
ЗУСТРІЧІ ВІДБУДУТЬСЯ: В буДИНКу А к а д е м і ї , 206 Захід 100 вул., Н ю Й о р к ОСИПОМ ГАЛЕВИЧ
Вівторок. 12-го грудня 1978 - Гартфорд, Кони., о год. 7-ій та сестру ЛЕОНТИНУ з чоловіком бл. П.
МИКОЛОЮ ШАНДРОВИЧ
веч.
Середа, 13-го грудна 1978 - Пяссейк, Н. Дж., о год. 7-ій Покійний був членом парафії української католицької
БОРИС ПРЕСКО
веч., зала церкви св. Мнколаа. церкви Преса. Серця, членом УККА та членом Комітету (нар. 1920 р. в Україні)
Четвер, 14-го грудня - Ню Йорк, Н. Й., о год. 6:30 веч.. Вшановуючи пам'ять Д о р о г о г о нам Будови згаданої церкви. ПАНАХИДА відбулась 10-го грудня ц. р. в похорон-
Український Спортовий Клюб, 122 Друга Авеню. Величавий похорон відбувся дна 7-го грудня 1978 року ному заведенні Дучинських у Йонкерсі, Н. И.
П'ятниця. 15-го грудня - Нюарк-Ірвінгтон, Н. Дж., о год. бл. П. з місцевої церкви на парафіяльний цвинтар. ^ ПОХОРОН - у вівторок, 12-го грудня 1978 р. на
7-ій веч.. Український Народний Дім, 140 Проспект Замість квітів на свіжу могилу Покійного, жертвусмо українському цвинтарі в і. Бавнд Бруку. Н. Дж., о годині
Авеню, Ірвінгтон, Н. Дж. ЛЮБОМИРА СТАСЮКА на Гарвардський Центр Українських Студій: 11-ій ранку.
Субота, 16-го грудна - Філія УКУ у Філадельфії, о год. Осип і Ольга Коропей S150.00
датком 50.00 доларів, Горем прибиті: дружина - ВАЛЕНТИНА
4-ій по пол., 7911 Вайтвуд Ровд, Елькіяс Парк. Володимир і Улана Королей 150.00
продовжуємо листу тих, що зложили датки сини - ЯРОСЛАВ і ЮРІЙ
Неділя, 17-го грудна - Філія УКУ у Вашінгтоні, о год. Ярослав і Ніна Коропей 150.00
11-ій рано, 2615 30-та Стр. Н. В. на стнпендійний ф о н д на осиротілих дітей. Олег і Рома Коропей 25.00
JJio якнайчисленнішої участи у зустрічах запрошує — ЛЕСЯ і ВАСИЛЬ М О Ч У Л И Осип і Оксана Сливка - 25.00
УПРАВА ТОВАРИСТВА СВ. СОФІЯ
ПОДЯКА

t
З волі Всевишнього відійшов на Вічний Спочинок
дня 22-го квітня 1978 року
Д-Р МИХАЙЛО ,ДАНИЛЮК наш Найдорожчий БАТЬКО
СПІЛКА УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ АМЕРИКИ
ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ а НЮ ЙОРКУ Н а .медичні СВ. п.
ь 136 Друга Авеню, 2-ий поверх
(ДІМ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ)
Темж
Лікарський довідник.
Книжка у твердій темно-зел е-
Ділимося сумною вісткою
з Приятелями, Знайомими та Земляками,
БОГДАН ГІРКА
П'ятниця, 15-го грудня 1978 року, о годині 7-ій веч. ній обгортці Із золотими бук що в понеділок, 11-го грудня 1978 року, Цісю дорогою почуваємося до обов'язку зложити,
і
вами роботи мнетця МИХ. МИ- по тяжкій хворобі відійшов від нас щиросердечну подяку Родині, Знайомим і Приятелям, які -
ХАЛЕВИЧА. 336 сторінок..
ПАНЕЛЬ-ЗУСТРІЧ
u n i i J L i i ; i u - v j j v , i i ж-ж Ціна 7.00 дол.
бл. п. ВОЛОДИМИР
поспішили з поміччю тя дружнім співчуттям у цих для няс
тяжких тя скорбних хвиляних.
лх 4-і svoaoikA В першу чергу дякуємо Всечесним Отцям з а '
""" "В0 Montgomery Street відправу похоронних обрядів. Служб Божих, Парастасу і
З РЕДАКТОРАМИ ВИДЛНІр Jersey City, NJ. 07303 І ГАВРЮШЕНКО Панахиди, о. В. Вербицькому я Гюстоні, о. крил. М. Кол-
j УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ народжений 4-го січня 1925 року на Харківщині.
тутському тя о. А. Породькові з Лос Анлжелес, тв за їхні
проповіді в церкві та на кладовищі. Щиро дякуємо Членам
з нагоди Ювілейних Святкувань ПАНАХИДА - в середу. 13-го грудня 1978 р. в по- церковного хору Української Католицької Церкви РПБ в
Щоденника „Свобода", „Українського Тижневика", і „Веселки" М и к о л а Понеділок хоронного заведення Koshck Funeral Home. 990-992 So. Голлівуді та їхньому диригентові маестрові Вол. Божикові
Broad Street. Trenton, NJ., о 7-ій год. веч. за спів тя молитовні мелодії, супроваджаючи Покійного
Програму вестиме Голова СУЖА. ред. ОЛЬГА КУЗЬМОВИЧ Рятуйте м о ю ПОХОРОН відбудеться в четвер, 14-го грудня ц. р. на Вічний Супокій.
душу з української церкви са. Юра я Yardviile. N. J. на україн- Особливу подяку складаємо Товаришам по Зброї
(ЩКЩШ ПОВІСТЬ ськнй православний цвинтар св. Андрія в Бавнд Бруку, Покійного. Друзям та Членям ОУН тя УВФ в Лос
г: Увага! Увага!

Обкладинка та ілюстрації
ЕДВАРДА КОЗАКА-ЕКО
Сторінок 503 Ціна 8:00 дол.
Н.Дж.
Горем прибиті: дружина - ОЛЬГА
Анджелес зя зрязкове переведення похорону, головно п. Я.
Тростянецькому тя п. П. Білецькому за щире, дружне
прощальне слово над могилою.
сини - МИКОЛА і ЯКІВ
: SVOBODA
Брат з дружиною і дітьми
З глибини няших сердець складаємо подяку д-рові
ЗО Montgomery Street Олегові Син ликові зя вияв правдивої християнської
! Jersey Oty, UtJ. 07303 любовн тя братерського відношення, допомягаючи нам
Новацтво Пластової Станиці в Ню Йорку
і ч видержати цей болючий і ненядійний удяр гіркої долі, та за

11 приготовляється до над могильні слова прощання від Окружного Осередку


Відділів Т-ва за Патріархат Західнії Стейтів, від Крайової
Управи Т-ва за ПУП У КЦ та від Т-ва „Св. Софія".
І ЗУСТРІЧІ з св. о. МИКОЛАЄМ Д я к у с м о п. С. Ш у м с ь к о м у , к е р і я н и к о в і
Ц На цю небуденну подію запрошується всю Українську Дітвору. радіопрограми „Пісня України" в Лос Анджелес за
Ділимося сумною вісткою з всією Українською Громадою, прощальну промову в каплиці після Парастасу та п. Вол.
, Зустріч відбудеться в суботу, 16 грудня 1978 р.,о гОд. 2-ій по пол. що дня 2-го грудня 1978 року, на 89-му році життя, Романюкові. голові Українського Культурного Осередку
відійшов від нас у Вічність
І у Пластовому Домі, 144 друга Авеню, Ню Йорк, Н. Й. наш Найдорожчий МУЖ, БАТЬКО, ДІДУНЬО і БРАТ
за слова прощання від місцевої громади. Рівнож щире
спасибі маестрові П. Болехівському-Бояновї за теплі слова
і і Небесна канцелярія прийматиме дарунки двд,іб-го грудна від год. ІО-1-оІ по пол. ЯЛ
бл. п. о. крилошанин прощання.
Дякусмо за квіти від місцевих товариств і організацій:
ООЧСУ, УКО, Товариства за Патріархальний Устрій
Ф^бЬовоиоОб^^
ГОЛОВНА УПРАВА СОЮЗУ УКРАЇНОК АМЕРИКИ ПАВЛО ДЖУЛИНСЬКИЇІ ПУ КЦ, від родини Олега і Ляриси Леянцьких та від п. А.
Понятійний, п. Л. Кеске, п. Л. Кеді, як рівнож п. Вікторові
Балабанові з Гюстону за його щиру пожертву на
довголітній душпастир в Україні, Канаді й Америці, остаиньо основоположник і перший Патріарший Фонд.
парох собору свв. Володимира й Ольги я Чікаго. Щиро дякусмо пані Наталі! і Петрові Якимів. п. Й.
і запрошує Шановне Громадянство на СВЯЩЕНИЧІ ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулись при співучасті Преосвященних Жукові тя ясім іншим Пяням за вміле та традиційне
- у Владик Кир Ярослава, Кир Ізидора, відлоручника Блаженнішого Патріярха Йосифа приготування тризни.

і
РОЗМОВУ о. 11. Стецюка, Всечесніших Отців Мнтратів о. М. Бутринського 1 о. П. Хомиия тя чис-
ленного свяшеничого збору в днях 3. 4 і 5 грудня в Чікяго і 6 і 7 грудня 1978 р. в цер-
Вкінці няша подяка Всім, які взяли участь в
похоронах, за їхні вияви співчуття, приязне та повне
розуміння нашого горя і смутку, зя усні тя листовні слова
кві св. о. Миколяя в Торонті, Оит., Канада, опісля на кладовищі Парк Лови в Торонті.
з НАДЕЮ СВІТЛИЧНОЮ Горем прибиті:
розради і потішення. Няшя вдячність Жертводавцям та
пожертви на Заупокійні Служби Божі, та Всім, ню гідно
вшанували пам'ять нашого Батька та надіслали замість
дружина - СТЕФАНІЯ
і що відбудеться дочка - МИРОСЯ і БОГДАН ЛАДИ з дітьми квітів пожертви на Патріярший Фонд тя УВФ.
сни - ЛЮБКО і ВІРА з дітьми Нехай Всевишній благодярнть Вяс ляскями в своїй
в суботу, 16-го грудня 1978 p., о год. 4-ій по пол. дочка - ЛЕСЯ і СТЕФАН ГУЛИ з дітьми безмежній любові.
у великій залі УНДому, і40 друга Авеню в Ню Йорку, Н. Й син - ОРКО і ТАНЯ з дітьми
брят - МИКОЛА і ЛЄОНА з дітьми
В смутку горем прибиті:
ВСЕВОЛОД - син
Вступ 3.00 дол. Брати і Родина в Україні. КАЛИНА - дочкя

60-Л1ТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ СОБОРНОСТИ 1979

ТРАДИЦІЙНІ ВЕЧЕРНИЦІ „ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ" ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДЕБЮТАНТОК


Зголошення Дебютанток приймає
Оркестра Богдана Гірняка 27-го січня 1979 року в Grand Ball Room - Roosevelt Hotel, Madison Ave. at 45th St, New York, NY. до 31-го грудня 1978 року
Просимо слідкувати MRS. 1WANNA HANKEWYCZ
за дальшими оповістками. 95 Beverly Rd.. YONKERS. N.Y. 10710. Tel: (914) GR 6-9227
i^wgM^4^MWt
n^ii^iigiiaTnax'

^ т т ^ о ^ Х Е к з е к у т и в н и й Комітет Українського Народного Союзу


1 і Окружний Комітет Відділів УНС Метрополії Ню Йорку - запрошує на Субота, 16-го грудня 1978 p., початок о год. 7-ій веч.

І
Terrace Room — Hotel Roosevelt, Madison Avenue at 45th Street. New York City 2
ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ
Р ' 85-РІЧЧЯ ЩОДЕННИКА „СВОБОДА",
45-РІЧЧЯ „УКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЕВИКА" і
з нагоди
1978 Ювілейні промови і концертова програма

Одяг вечірній — Даток S25.00


І
4
Зголошення на бенкет слати: F l i s 8і L o z y n s k y j , P.S.,98 Second Avenue, New York, N.Y. 10003 0
І 'ш.шш
25-РІЧЧЯ
п п л ДИТЯЧОГО
тттатгіл-ї-жтлтчГЛЖУРНАЛУ
м ЛЖГЧГТїиГ А ТТ17„ВЕСЕЛКА"
ЖИТЧ”ЧГ ТТІЛ А ”
8 СВОБОДА. СЕРЕДА. 13-го ГРУДНЯ 1978 Ч. 271.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СПРАВИ... Виставка Никифора з Криниці, У десятиріччя УНІГУ відбудеться РФФ4ЧІФЇФФФФІФФФ0ФФ0ФФФФ0 ;


йТСемввв.
(Закінгення 31 Г70Р. 1) майстра наївного малярства семінар молодих аспірантів ЗБОРИ вГАІТМВНТ І ТОЇ І
— 6, а багато членів iop– ннка й інших членів KOMI– М Еллі 71 h St.
ганізува:іи по 5 і менше сії, докладно обговорили Поруч різних культурно- мистецьких аспектів твор- ВІДДІЛІВ УНС Tel. GBS-Seee,Newyork.lOOOS
членів. справу відзначення пуб.пка- наукових і мистецьких ат- чости Никифора. Мистець
Головний організатор та- ціи УНСоюзу в днях 15 і 16- ракцій. що ними може пох- дивився на реальний світ НАЙКРАЩІ ДАРУНКИ НА
кож поінформував присут- ГО грудня ц. р. Як відомо, в валитися Український Му- очима дитини і перепускав СВЯТА в АРШ: ГАРНІ
ніх про інші справи, а зок- суботу, 16-го грудня ц. p.. в зей за короткий час свого його через призму СВОЄ! НЕДІЛЯ. і ДЕШЕВО'
рема про працю Peopram– готелі Рузвельт при Мсді- існування у власному при- творчої уяви, створюючи 17-го ГРУДНЯ 1978 р.
Щційноі КОМІСІЇ УНС. пра- сон евеню і 45-ій вулиці о міщенні, як завершена на- власну візію й концепцію
дійсности. Ця незайманість ПАРМА, Огайо. Місячні
ЦЮ Еіпскутиви, простаран- і од. 7-ій вечора відбудегь- уково-дослідна й виховна збори Т-ва ім. їв. Франка 334- Найкраще місце на прийнят-
ЦЛ здобути обласних н ок- ся репрезентативний бен- музейна установа. долучу- ЙОГО ПСрВИННОГО СВІТО-
Вілд.. о гол. 12:30 по пол. в
тя, бенкети, Ім'яиини, xpecm–
сприймання, світовідчуван- ии, товариські лустрічі, no–.
Вужних організаторів і )ак- кст з діловою і мистецькою ється найновіша з ділянки домі фін. секретаря при 3324 мннкп 1 на всі нагоди —
ликав активістів УНС npa– програмою. Напередодні образотворчого мистецтва ня і світогляду знайшли свій
конкретний мистецький ви- Торрінгтон вул. на Пармі.
цюватн в напрямі скріплен- бенкету, в п'ятницю. 15-ГО - виставка картин укра- Проситься вирівняти залеглі H O L I D A Y WNN
ня престижу цієї установи. грудня, заходами Спілки їнського маляра Никифора яв у цій категорії образо-
т в о р ч о г о мистецтва, що вкладки. Б. Залорспькин. of ^omerville
яка в минулому і тепер ві- Українських Журналістів з Криниці, одного з НЄЧИС-
рек. секр.
ДІграс пре важливу ролю в Америки і Українського ленних світових представ- має назву „наївного". Про U S Route 32 ( E . Bound)
суспільно - громадському Літературно-Мистецького ників наївного мистецтва. багатство і різновидність BR1DGRWATBR, К Л . 08807
жцтті української спільно- Клюбу в залі цього ж Клю- Виставка влаштована у де- його уяви свідчить факт, що В Тел. (201) 526-9500. в ук-
ти, зокрема в ЗСА і Каналі. бу при 136 2-га евеню, сятиліття смерти майстра. хоч тематика Никифора до- раїнській мові 20І-52в-18М
волі обмежена, то ні в одно-
Д-р Я. Падох рекоменлу- о год. 7:30 вечора відбу- Виставка, яка охоплює 50
му її мистецькому вислові
В Власник українець та ПІД
вав підшукувати обласних деться зустріч громадянст- картин Никифора, здебіль- українським аарядом.
ва з редакторами ..Свобо- ша акварель і кілька вико- він не повторяється.
організаторів б о допомо- Ольга Андрієвська Максим Тарнааський
ги яких вже жадна забсі- ди", ..Українського Тиж- наних кольоровими та дві Для початково невідомо- ВІДІЙШЛИ ІІАМЯТНЙКИ
печенсва установа не може невнка" і ..Веселки". Да- чорним олівцем, зі смаком го й недоціненого Никифо-
ток на бенкет виноситимс розташована в просторій ра найкращим і найщасли- Кембрідж (ФКУ). - Пер- „Рання творчість Шевчен- ВІД НАС І рііиих гранітів. Ставимо на
задовільно функціонувати.
Вадив, щоб УНС ближче 25 доля рів від особи. Зголо- кімнаті на 5-му поверсі До- вішим періодом творчос- ше пройдене десятиріччя ка й Костомаров", Ольга цвинтарях св. Ан ірій в Бявнл
поцікавився, може навіть шеиня приймає адвокатсь- му СУА при 103 Друга све- ти були 30-ті роки, коли то своєї діяльности Українсь- Андрієвська доповідатиме Брук) і св. Духа - відома со-
спільно пЗУЛДК-OM.cnpa– ка канцелярія Флис-Лозин- ню. Всі картини скромно, львівський маляр Роман кий Гарвард відзначає по- на тему „Український наці- ТЕТЯНА КУШНІР, члениа лІлна фірма
вою нової еміграції, !iooy– ськігй 98 2-га евеню в Ню але естетично обрамлені і Турин „відкрив" його і вла- діями щоденної праці, зали- ональний рух і Кубань". УНС ВІДД. 333 в Ню Bponc–
Йорку. Буде влаштована фахово розміщені. Крім штував йому виставку у шаючи ювілейні святкуван- Сесії семінарів, які включа- вік, 11. Дж., померла 5 дяе- К. М. КАРДОВИЧ
довою дому для старших ють теж дискусію над до- тошяа 1В78 на 60 році :кнт-
осіб, який с конечністю На також виставка видань Ви- картин в окремих габльо- Львові, яка промостила йо- ня на пізніше. Q0NSTANJ1NE М. KARDOviCH
тя. Нар. 1918 р. у Вишеїшка
його думку такі й інші iaxo– давництва ..Свобода". У тах і виставових шафках му шлях у світ. Другий зна- Запляновано ряд ссміна- повідями та огляд бібліо- Мали, Городок, Україна;
рів, бібліотечних виставок, графії, п рото кодується. Се- CYPRESS
ди допоможуть зактуалізу- мистецькій частині бенке- показано портрети мистця, менний період Ннкифоро- чліми:ию УНС стала 1949 р.
H1LLS MONUMENTS
вати організаційну ділян- ту виступлять: співачка-со- монографії і згадки про вої творчости, цс 50-ті роки, конференцій, а на переломі мінарі приучують молодих Залишили у смутку мужа
ку. лістка Лариса. Магум-Гу- нього в загальних довідни- коли його талант визрів і років 1978779 появляться адептів науки користува- Теодора, дочку Марію І aiiy– 800 Jamaica Avenue
рин; співочий ансамбль мистець технічно удоскона- три нові публікації. тися створеним для них ка Висили. Похорон відбувся Brooklyn. N.Y. 11208
І Головний радний л-р А. ..Промінь" під керівницт- ках образотворчого мисте- 8 листопада 1978 р. на цвнн.
цтва, образотворчих снци- лився. Тоді він звернув на верстатом праці, як також тарі св. Андрея в Вавнд Tel. (212) AP 7-2332
Лозинський не зовсім ПО- вом Б. Волянської. молода
ґоджувався. що треба ,,під- читачка ..Веселки" Ярин- клопедіях. ЄНЦИКЛОПЄДИЧ- себе увагу передових, зразу Відзначування десятиріч- до ведення систематичних Бруку Відкрито а кожний день, a cy–
будовувати" престиж УН- ка Фсренцевич і письмен- иих словниках, альбомах, польських, а потім світових чя відкрито Пресовою Кон- наукових дослідів. боту, включно, від 9-5 по пол.,
каталогах виставок різни- мистців, мистецтвознавців і ференцією, зорганізованою Максим Тарнавський, Вічна ІА Пам'ять: в неділю 10-4 по пол.
Союзу, бо Союз престижу в ник-гуморист Іван Керни- Дарія Оріховсьіаі секр.
громаді не стратив. Tpe– цький-Ікер. Головну про- ми мовами, в тому й укра- мистецьких критиків, які Фондом Катедр Україноз- докторант у Департаменті
ба тільки шукати інших мову на бенкеті виголосить їнською. На окрему увагу допомогли йому зорганізу- навства (ФКУ), в листопа- порівняльних літератур, ви- ІВАН ШУШНЯК, член УНС
способів підходу, зокрема довголітній головний ре- заслуговує факсиміле Ни- вати виставки В'найкращих ді, на яку запрошено редак- вчас українську, французь- Відд. S9 в Снракіолах. Н. П., ВАРТІСНІ КНИЖКИ
кифорового „жебрачого ли- культурних центрах світу торів усіх українських npe– ку та англійську літерату- номер 25 вересня 1978 на НІ
до молодшого покоління, і дактор ..Свободи", а тепер інщі життя. Нар. в Веііьові. нижчі: інв шни
нових форм життьового редактор-емерит ста" українською мовою з та написали монографії і сових органів. Це одночас- ри. слухає курсу проф. Гра- нон. Тлрка, Україна; членом Аркас: Історія України, і.ію-
Антін подобою мистця в постаті довідки про нього в жур- но був форум, в присутно- бовича є секретарем Семі- УНС сігав 1950 р- Залишив у
забезпечення, з якого члени Драган. стрована 510.00
користували б ще за життя. святого. Цей лист засвід- налах, довідниках, енцик- сті журналістів, які є пиль- нара Українознавства. Йо- смутку дружішу Марію, сн- Орел: СЛОВНИК ЧУЖИХ
Проблемою він уважас віл- Мгр Іван Винник апелю- чус українську національ- лопедіях, присвячених об- ними і критичними cnoc– му 23 роки. До Гарварду па І інша а родиною; братів:
СЛІВ,Зтоми 512.00
ність Никифора. Його тре- разотворчому мистецтву, терігачами життя українсь- вступив у цьому році, закін- Степана, Луку, Василя. Юрія
хід молоді віл української вав також до Відділів, щоб і Михайла та сестру Марію ВИННИЧЕНКО: Вмроджен-
громади і в напрямі припи- вони серйозніше постави- ба вважати унікатом, бо зокрема в царині „наївно- кої спільноти, для перегля- чивши чотирирічні курси в (всі в Україні); брата Павла ня Нації, Зтоми 51500
нення цього процесу слід лись до цього ювілейного польські мистецтвознавці го" малярства. ду й оцінки вступного ПЄ- Пеннсильвенському універ- u Австралії та куаннів І еест- В додатку ЗО різних книжок
нам усім працювати.Треба бенкету і якнайскоріше на- стараються привласнити Монографія В. Лосяча, ріоду в розвитку українсь- ситеті. ріиок: Похорон відбувся 28 (давніше видані). Всі 37 книж-
мистця польській культу- тепер уже вичерпана, вели- ких студій в Гарвардсько- Ольга Андрієвська, ма- вересня 1978 р. на цвинтарі
підходити більш реально діслали свої зголошення. укр. кат. церкви св. І. Xpec– ки за 520.00.
до забезпеченсвих й інших Інші дискутанти звертали рі і затирають сліди його кою мірою причинилася до му університеті, як також гістрантка в ділянці істо- тители в Сиракю:іах, Н. П. Книжки замовляйте в Сурмі -
справ.бо Союзи тратять не увагу, що організатори по- українства, включно з ни- ревіндикації Никифора для для накреслення лляну на рії. тепер є в дворічній про- SURMA
престиж,а членство,а в цьо- винні також звернутися до щенням „жебрачих листів" української культури, бо майбутнє. грамі студій Совстського Вічна Йому Нам'ять! 11 Е. 7th Si.. New York. N.Y. 10003
му с велика різниця.Також численних українських ор- з українським текстом. ДОСІ ПОЛЬСЬКІ МИСТЄЦТВО- У грудні, в четвер, 14-го. Союзу, в цьогорічній про- Управи
головний радний М.Хоман- ганізацій, які користують- Показано також дерево- знавці і критики та біог- відбудеться семінар, на яко- грамі Літньої Школи була За медом no спеціяльніЙ ціні,
чук закликав секретарів до- ся послугами „Свободи", різьбу незідснтифіковано- рафи представляли його як му доповідатимуть докто- асистенткою викладача іс- КАТЕРИНА СОКОЛОВСЬ. приїздіть і-а Сурмачівку. Мед
кластн максимум зусиль. але ще досі не зголосили го виконавця з подобою польського мистця, а в най- рант Максим Тарнавський торії України, учасниця Се- КА, членка УНС Відд. 217 в масмо гречаний, липовий і з
щоб двигнути Округу бо- своїх представників на від- Никифора за робочим сто- крашому разі, окреслювали та магістрантка Ольга Ан- мінара Українознавства. їй Рочестері, Н. П., иомср.іа 28 різних квітів, лісовий. Три
його національність perio– дріевська. Це репрезентант- 24 роки. жовтня 1978 на 83 році жнт- гальонн за 539.00. в додатку
дай на друге місце в opra– значення 85-річчя цієї най- лом. Скульптура з приват- тя. Нар. 1892 р. в Україні;
нізаційній кампанії. старшої української газе- ної збірки д-ра Ярослава й нальною назвою „лемко". ки найновішої й наймолод- І Ольга і Максим — ак- членною УНС стала 1923 р. дістанете ЗО різних книжок.
У дискусії над організа- ти. Ірини Падохів. У розшуках за матеріяла- шоі зміни. В Гарварді ви- тивні в щоденному TBOD- Залишила у смутку дочку Щоби мене застали в дома, і
ційннми й іншими справа- Голова Округи М. Хо- Виставку оживляє прозір- ми до монографії Лесич разно видно вирощування чому житті УН1ГУ. Стеллу, сина .Мілана, 2 виу- щоби бджоли Вас не покусали,
нав'язав контакт з числен- людського кадру майбут- На їхні доповіді запро- ків і 4 правнуків. Похорон закличте: (201) 327-6072 -
ми забирали голос: І. При- манчук, закінчуючи наради, ковий екран, на якому ро- відбувся 31 жовтня 1978 р.
года, пані С. Мілянич. д-р ствердив високий рівень таційно показані місцевос- ними чужинецькими НИКИ- ніх науковців україністів. шено, крім членів Україн- на цвинтарі Голі Сепалчер
М. Сурмач.
В; Палідвор. С. Чума, д-р дискусії і велике зацікав- ті. в яких проживав і діяв форознавцями і з'ясував їм Максим і Ольга це вже тре- ського Гарвардського Цен- в Рочестері, Н. И.
М; Шпитко та інші. лення союзовими і громад- Никифор та які підсували уаргументовано національ- тя група студентів, які за- тру, теж репрезентантів ук-
У другій частині нарад ськими проблемами сою- йому задуми, тематику та ність нашого геніяльного кінчують свої студії док- раїнської громади в Бостоні Вічна їй Пам'ять! ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ
давали надхнення і пош- земляка. торськими ступенями. та представників українсь- Т. Кубарич, секр.
присутні, вислухавши зві- зових активістів. Це, на
домлення голови бенксто його думку. стимулювати- товх до мистецької твор- Свою гутірку доповідач Максим Тарнавський ви- ких наукових установ в ТЕКЛЯ БЕДНАГСЬКА, УНСоюзу!
вої комісії д-ра 1. Ссран- ме працю в майбутньому на чости. закінчив мистецьким читан- голосить доповідь на тему: ЗСА. членка УНС ВІДД. 20 в Гем-
ням власної поезії „Ники- тремі:. Міч., померли 25 жовт.
та. д-ра О. Соколишина. усіх відтинках українсько- Виставку приготовила ди- ня 1978 на 82 році життя.
Степана Чуми, міра І. Вин- го життя. ректор УМ Марія Шуст при фор" з книги „Вибрані пое- Ш HELP WANTED У
зії 1930-1965" (Ню Йорк Нар. 1895 р. в Теребовлі, Ук-
видатній допомозі фахови- раїна; члеикою УНС стали
ми порадами і співпрацею
поста, мистецтво-–і ники-
1965).
Після слова В. Лесича
КОЛЯДИ й колядки 11)01 р. Залишила у смутку
дочку Марію, внука і 2 нрав- PLASTIC FOREMAN
Романа Пітя... форознавства Вадима Ле- перша заступниця головно-
на Різдво Христове для співу й фортепіяну. Ціна S2.00
з поштовою пересилкою. Замовляти по адресі:
нуків. Похорон відбувся 28 INJECTION MOLDING
го предсідника Українсь- жовші 1978 р. на цвнширі
( Закінчення зі crop. 1) сича. автора монографії 08YP ZALESKY1. 328 Mills Street. Boffalo. N.Y. 14211 Мт. Олівет в Детройті. EXPERIENCED
раїнсько - Американських ,,Никифор з Криниці" кого Народного Союзу Ма- SALARY OPEN
честь в присутності посад- рія Душник вручила голові
Адвокатів; член Українсь- ника і членів Міської Ради (1961). Картини й інші скс- Вічна ЇЙ Нам'ять'. Call (201) 659-3464
понати розміщено за проск- Управи Українського Му- Роман Куропась. секр.
кото Народного Союзу і та багатьох українських і
Українського Братського том Зенона Фещака, дирек- зею Олександрі Різник чек f - Ш—ЇУШЧОФЇФФФФІІФФФФФФЇФШ'ІЄФФЇШФЧФ, ,
американських гостей. З на суму 500 дол. від своєї
Союзу: член і арбітр Aco– цього приводу промовля- тора виставок музею „Си- REAL ESTATE 9
ціянії Американських Ад- ли мейор Роберт Міллер, вік Сентер" у Філядельфії. З установи так, що Музей UKRAINIANS IN PENNSYLVANIA
вокатів та член інших амс- нагоди виставки видано не- придбав нового члена-доб- A comtiuniM то THE GMVTH OF THE COHHONKCAUH
Президент Міської Ради родія,і
риканських організацій. Йосип Галуззі, члени Місь- величкий, але чепурний ка- НА ПРОДАЖ
талог із вдумливою стат- УМ вгощав присутніх бу- fiivt І600 iMiitetiryJl МООїиПЬоипОї
. Адвокат Пітьо народив- кої Ради: Волтер Янковсь-
ся в Німеччині в 1945 році, кий і Естер Шварц, суддя тею Ірини Петренко-Феди- фстом, приготованим Ок- Posor - "X) lurfhat SO П.
Htm Jctm ,tuttrii 4d0 M. uif til
4-родинний дім в Нюарку, Н. Дж.
ікешкансц Ірвінгтону впро- Альфред Кінней, головний шин і з репродукцією трьох ружною Управою СУА, Околиця укр. церков і шкіл. Осібне огрівання, рент 5460.00
д'овж 22-ох років, закінчив предсідник Українського картин Никифора. Ню Йорк. Численно зібра- SVOBODA BOOKSTORE місячно. 6-кімн. помешк. для власника. Бет посередника.
Місцеву середню школу і Народного Союзу д-р Іван Відкриття виставки, яке ні учасники відкриття вис- .-,.ЛЙІ JMMI Otj. П і 07Ю. Дзвонити по 6-ій год. веч. (201) 371-2043
Школу Українознавства, в Флис, фінансовий секретар відбулося М-го листопада тавки індивідуально і гурт- lwWKXWOMWH M N J O ^ J X H W X W W M l w w w ^ ' ,^
1967 році - Ратгерський Українського Братського ц. p., доконала директор ками оглядали цю прецінну
'університет, а в 1971 році -- Союзу Едвард По піль, го- Музею Марія Шуст. Мисте- й рідкісну виставку та обмі- ? ( І і і і і і і і' і і і і' і і і і і і і і і. і і і і і і і і" Woodside. NY.
Ітравничу школу цього са- лова Асоціяції Українсько- цтвознавець Вадим Лесич у нювалися спостереження-
мого університету. Жона- ми, враженнями і критични- 2 FAMILY, BRICK
Американських Адвокатів своєму слові, що мало ха-
тий вінІЗ Хрнстиною. з дому
Ричок.
Мирослав Смородський та
колишній член Повітової
рактер свобідної гутірки,
коротко накреслив біогра-
ми зауваженнями. Нерідко
чути було англійську мову
Приймається оголошення Existing 549.000.00 Mortgage 8ЧЧ.
Price 578.500 00
(212) 6723908. Principal!.
( У дні 20-го листопада ц.
1р. відбулося заприсяження
Ради Джсймс Зангарі. Ад-
вокат Нестор Олесннцький
фію Никифора та розкрив
перед слухачами психоло-
неукраїнських мистецьких
критиків і глядачів. Свої СВЯТОЧНИХ ПОБАЖАНЬ
гічне підложжя, яке мало похвальні спостереження
адв. Романа Пітя на нового
Суддю в ратуші міста Ір-
був тостмаистром. „Сво-
боду" репрезентував ред. С. вплив на характер маляр- гості вписували у музейну у „Свободі" Ут^ттУ BFUNERAL DlRECTORSW
пінґтону та бенкет в його Федоренко. ської творчости цього фі- книгу відвідувачів.
зично і соціоекономічно Цю унікальну виставку Адміністрація „ СВОБОДИ" запрошує В Шановних Читачів,
упослідженого неграмот- повинні відвідати якнай- Установи, Організації, Товариства, Професіоналістів, Купців і
НАРАДИ В МОСКВІ... ного лемка, цього маляра-
самоука, який творив не зі
ширші кола громадянства,
бо ледве, чи можливим є на
все Громадянство передати свої традиційні святочні привіти ПЕТРО ЯРЕМА
(Закінгення зі crop. 1) свідомого вибору, а з внут- терені ЗСА показати біль- у збільшеному Різдвяному числі, що зайдуть у найдальші УКР. ПОГРЕБНІІК
лі зі ЗСА. сказав американ- кримінаційну політику у рішнього покликання, ком- ше картин Никифора в та- закутини світу. ЗаГшастьсії Похоронами
ським підприємцям, що відношенні до СССР щодо пенсуючн образотворчим кому багатстві задумів, сю-
мистецтвом недоліки, яких в BRONX. BROOKLYN.
торговельні зв'язки можна торгівлі і кредитів" жетів, техніці виконання, Великий тираж „ СВОБОДИ" та відповідний зміст збільшеного NEW YORK і ОКОЛИЦЯМ
вдержувати в існуючих Американські підприємці не пощадила йому доля. кольористиці і в такому
умовах, але тоді не можна естетичному оформленні та святочного числа, надають таким побажанням окремої вар- КОНТРОЛЬОВАНА
твердять, що з урядових Вадим Лесич ілюстрував
сподіватись жадного зрос- обмежень на торгівлю з гутірку читанням вибраних культурній презентації, як тости і значення. ТЕМПЕРАТУРА
,ту. Вказуючи на листу 28 СССР та поєднанням її з уступів зі своєї монографії, біжуча чиставка в Українсь-
ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ:
проектів вартости між 10 до такими справами як права які стосувалися людських і кому Музеї. r Peter Jai't?iiia
Ір більйонів долярів, ви- людини, роззброєння тощо психологічних елементів та Володимир Барагура
донуванням яких мали б корнстають інші держави, 1 цаль через 1 шпальту .. S 4.00 4 палі через 2 шпальти ... 24.00 129 EAST 7th STREET
,адйматись американські зокрема Західня Німеччи- NEW YORK, N.Y.
Приватні підприємства, Бре- на і Японія, а також Фін- 1 цаль через 2 шпальти .. 6.00 5 палів через 2 шпальти . ЗО.00 ORegon 4-2568
жнев заявив:..Я вам прямо ляндія, Італія. Франція і 2цалічерез2шпальти... 12.00 6цалівчерез2шпальти . 36.00
скажу, шо багато з них буде
тяжко здійснити, якщо уряд
Велика Британія, експорт
яких до СССР багато вн-
Шановні Сенретарі та З цалі через 2 шпальти ... 18.00 та в інших розмірах.
ЗСА продовжуватиме дис- щий від ЗСА. Організатори УНС! ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ -
LYTWYH 6 LYTWYH
за новим стилем до 15-го ГРУДНЯ 1978 року UKRA1NAN Ґ
РУМУНІЯ ОДЕРЖАЛА... Членська кампанія 1978 року кінчається з 29-им за старим стилем до 28-го ГРУДНЯ 1978 року FUNERAL D1RECT0RS
І (Закінгення зі crop. І) AIR CONDITIONED
грудня. Тому аплікації нових членів прийматиме Го- При замовленні, ПРОШУ ЗАЗНАЧУВАТИ НА КОТРІ СВЯ- Обслуга ЩііРА І ЧЕСНА.
спричинити протилежні до інших справах, тісно пов'я- ловна Канцелярія тільки до 29-го грудня 1978 року. Our Services Are Available
сподівань наслідки, бо ще заних із Совєтським Сою- ТА. Оголошення будуть поміщенні в порядку їхнього приходу, Anywhere in New Jersey.
ніколи перед тим ЗСА так зом. Москва може розгля- Докладіть всіх старань, щоб виконати свої квоти в першому числі ті, що скоріше надішлють свої замовлення. Також займаємося noxopc–
безпосередньо не вмішува- дати візиту Блументала в иами на цвинтарі в Вавнд
та вислати аплікації вчасно, щоб вони дійшли до Го- Зголошення святочних побажань, РАЗОМ З ГРОШЕВОЮ Бруку і перенесенням Тлін-
лйся у справи Варшавсько- Букарсшті як образу. Всі ннх Останків з різних
го Пакту. Це вмішування. справи поїздки Блументала ловноі Канцелярії не пізніше, як 29-го грудня 1978 р. ОПЛАТОЮ, залежно від величини оголошень, надсилати до: країн світу.
— на думку цих же дипло- до Румунії полагоджував у "SVOBODA" 801 Springfied Avenue
матів. - може некорисно Вашінгтоні румунський ам- !RWtoTON, N.l.
відбитися на переговорах басадор і близький прия- Головна Канцелярія УНС ЗО Montgomery Street Jersey City, N J. 07302 NBWARK, N.l.
про обмеження стратеги^' тсль Чаушеску, Ніколаі Йо- ESsex 5-5555
ноі зброї (САЛТ 11) й яв неску. t І І І І і і і і і ( ( і і і і t і і