You are on page 1of 8

; lfWMT Wf л-.

ш-
WA5H1H0T0H B.Ct

14- іакшя і Адміністрація


"SvivbtxT JO Montgomcn Si
Пам'ятайте Ісгчсч City. N J 07102
Телсфчпн і2іН) 434-0237
(201) 434-0807
з Ню Иирку 1212) 227-4125

У H Co юзу: 1201) 451-2200


з Нкі Норку (212) 227-5250
(212) 227-5251
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN DА І ІV
PlKLXXXv.^ 4.272. Д Ж Е Р З І СИТІ і Н Ю ИОРК, ЧЕТВЕР, 14-го ГРУДНЯ 1978 Ц Е Н Т І В 2 5 ^ENTS JERSEY СІТУ and NEW YORK. T H U R S D A Y . DECEMBER 14. 978 No. 272 VOL. LXXXV.

ЦІЄЇ П'ЯТНИЦІ ВІДБУДЕТЬСЯ ПЕРЕГОВОРИ В СПРАВІ КАСТРО ПІДТВЕРДЖУЄ ГЕЛЬСІНКСЬКА КОМІСІЯ ЗСА
ПАН ЕЛЬ-ЗУ СТРІЧ САЛТ 11 ВСТУПИЛИ ПЛЯН ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ОДЕРЖАЛА ЗВІТ ПРЕЗИДЕНТА
З РЕДАКТОРАМИ ВИДАНЬ УНС В КІНЦЕВУ СТАДІЮ ПОЛІТИЧНИХ В'ЯЗНІВ КАРТЕРА
Ню Йорк. - Цієї п'ятни- ловного Екзекутивного Ко- Вашінгтон. - У понедк Добрнніним минулого ти- Вашінгтон. Президент пом", який повинен керу-
лок, 11-го грудня ц. p., Дер- Гавана. Куба. - Лідер чив ці „поголоски" про при-
мітету, відзначуватиме юві- жня причинились д о ycy– ватн дальшою діяльністю
ці, 15-го грудня, о год. 7-ій
жавний Департамент ЗСА комуністичної Куби Фідель сутність на Кубі атомової Джіммі Картер, у своєму
лейні річниці періодичних нення застою у перегово- держав, що підписали Гель-
вечора, з а х о д а м и Спілки
подав до відома, що 20-го Кастро своїм останнім рі- зброї і заявив, що літаки піврічному звіті спеціяль-
публікацій УНС. Головну рах. сінкські Угоди.
Українських Журналістів
грудня ц. р. в Женеві, Швай- шення.м дав до зрозуміння, мають тактично-оборонне ній Комісії ЗСА у справах
Америки і Літературно - д о п о в і д ь на Ю в і л е й н о м у Це правдоподібно спо- що Куба, мабуть, змінюва- завдання, а питання ато- безпеки і співробітництва в ..Успіх Конференції в
Бенкеті виголосить ДОВГО- царія, відбудеться чергова нукало редакторів журна-
М и с т е ц ь к о г о К л ю б у тут
зустріч між державним сек- тиме свою внутрішню ПОЛІ- мової зброї видвигнено у Европі, ствердив деякий справах безпеки і співро-
відбудеться в залі цього ж ЛІТНІЙ головний редактор лу „Тайм" подати д о відо- тику і піде шляхом частин- Вашінгтоні тому, щоб, мов- поступ у приміненні Зак- бітництва в Европі зале-
„Свободи" тепер редактор- ретарем Сайрусом Венсом і ма, що представники ЗСА ft
Клюбу при 136 2-га евеню
міністром закордонних ної лібералізації кубинсь- ляв, зробити переговори ще лючного акту Гельсінксь- жатимс від заходів всіх уря-
(Дім Організацій ” Україн- емерит Антін Драган, а в СССР дійшли д о „тимчасо- кого суспільного життя. більш скомплікованими. ких У г о д але й відмітив дів щодо перевірки їхньої
ського Визвольного Фрон- мистецькій частині виступ- справ СССР Андреем Ґро- вого домовлення" в справі цілий ряд „негативних про- праці і постійного стрем-
миком в справі договору Кастро вже вдруге зустрі- Кастро також гостріше
ту) — панель-зустріч з ре- лять: солістка Лариса Ма- САЛТ 11. Речники Держав- нувся з представниками ск- як колись критикував явів". вказуючи специфічно ління д о здійснення всіх
гун-Гурин, співочий ан- щодо обмеження стратегіч- ного департаменту, як і пре-
дакторами видань Украін-
ної атомової зброї (САЛТ зильних кубинців і в розмо- нерішучість Вашінгтону на арешти членів Гельсінк- шлей Заключного акту". —
ського Народного Союзу з самбль „Промінь" під ке- зидент Картер під час пре- ві з ними підтвердив рані- відносно прийняття ПОЛІ- ськнх груп в СССР. заявив президент Картер
нагоди 85-річчя щоденни- рівництвом Б. Волянськоі, Н), вказуючи на можливість сової конференції у ВІВТО- Повідомляючи про одср- згідно з твердженням кон-
що переговори вступили в ший плян щодо звільнення тичних в'язнів. ЗСА вже
ка „Свобода", 45-річчя „Ук- довголітній фейлетоніст рок, 12-го грудня, не запере? політичних в'язнів, які те- раніше п о г о д ж у в а л и с ь жання письменного звіту t реемсна Фассслла.
раїнського Тижневика" і 25- „Свободи" письменник кінцеву стадію. Якщо Венс чили, але й не підтвердн- президента Картера. голо-
й Громико зуміють вигла- пер ще перебувають в ув'яз- прийняти 3000 політичних
річчя дитячого журналу Іван Керницький-Ікер, ма- ли повідомлення журналу ненні, як теж колишніх в'яз- в'язнів і 600 інших засудже- ва Комісії, конгресмен Дан- Як відомо, очолювана
„Веселка". Програму вес- ленька читачка „Веселки" дити ще деякі деталі дого- „Тайм". Фасселлом Комісія була
вору, то вже в наступному нів і їхніх родин І ВІДНОС- них осіб, переважно за по- те Фасселл заявив, що пре-
тиме голова СУЖА ред. Яринка Ференцевич та інші. Ще минулого тижня пре- но надання їм дозволу на рушення еміграційних зако- зидент ЗСА затурбований встановлена законом в 1976
Ольга Кузьмович. Організатори надіються, місяці у Вашінгтоні може зидент Картер, виступаючії році, а в її склад входить ще
відбутися формальна зуст- виїзд до З'єднаних Стейтів нів, — заявив Кастро корес- „арештами совєтських rpo–
що в обидвох Ювілейних на конференції Демократ Америки чи іншої країни, пондентам, - але смігра- мадян, які стреміли до по- п'ять членів Палати Реп-
На наступний день, тобто імпрезах візьмуть участь річ Леоніда Брежнєва з пре- тичної партії у М е м ф і с і , резентантів, шість членів
зидентом Джіммі Карте- яка погодилася б їх прий- ційні справи полагоджу- ширення Гельсінкських
в суботу, 16-го грудня, в широкі кола українського Теннесі, висловив сподіван- няти. Більше того, Кастро ються дуже повільно. За- Угод", називаючи серед них Сенату і три представники
готелі Рузвельт, при Меді- громадянства і представ- ром, під час якої був би ня, що ЗСА й СССР дійдуть уряду ЗСА. Президент ЗСА
підписаний договір САЛТ погодився започаткувати гальне число тих, які мо- Анатолія Щаранського.
сон евеню і 45-ій вулиці, о ники численних організа- д о п о р о з у м і н н я в справі програму об'єднання ро- жуть виїхати з Куби, якщо Александра Ґ і н з б у р г а та с зобов'язаний законом зві-
год. 7-ій вечора відбудеть- цій, беручи д о уваги, що усі 11. Речники Білого Дому САЛТ 11 і що це буде ДОГО- тувати К о м і с і ї що шість
сподіваються такого обо- дин, що дасть змогу чис- тільки знайдуть сгюнзорів в інших.
ся Ювілейний Бенкет, що згадані публікації УНС все вір, який „скріпить безпе- ленннм кубинцям, які тепер інших країнах, зросло тепер Відкликаючись на слова місяців.
ним м і с ц е в и й О к р у ж н и й були на послугах україн- роту справи, щоб ще в пер- ку ЗСА, гарантуватиме точ- живуть поза Кубою, одер- до 50 000 осіб, кажуть ек- президента Картера, кон- Друга з черги конферен-
Комітет Відділів УНСою- ської громади і служили її ших місяцях н а с т у п н о г о ну перевірку і значно змен- жати нормальну візу для зильні кубинці, які розмов- грссмен Фасселл сказав, що ція в справі перевірки при-
зу, під протекторатом Го- цілям. року можна було передати шить з а г р о з у н у к л с а н л о ї відвідин своїх рідних, чи ляли з катром і підписали з президент уважає, що кон- мінення Гельсінкських
договір Сенатові ЗСА для війни". Він рівнож згадав, навпаки. ним своєрідну умову. ференція в Бсограді, Юго- Угод мас відбутися в Мад-
ратифікації. Вони свідомі, що існують ще тільки „дуже
Після довгих років ІЗОЛЯ- Більшість з тих. які одср- славія. була ..важливим ета- риді. Еспанія. в 1980 році.
що в Сенаті є сильна опози- малі" різниш в поглядах
Св. п. о. крил. Григорій Музичка, ція до цього договору. щодо САЛТ И. ції. яка наступила після за-
х о п л е н н я на К у б і влади
жать дозвіл на виїзд з Куби,
виявили бажання поссли-
прикладний священик-патріот, Як відомо, переговори в
справі САЛТ 11 ведуться
Відомо, що серед цих різ-
ниць, які залишилися після
комуністами в 1959 році. тись в ЗСА, ,помимо того, АМЕРИКАНСЬКИЙ ЖУРНАЛ
Кастро, мабуть, уважає, що що Венесусля також дала
помер у Клівленді вже від довшого часу, нат- останніх н а р а д Венса з загострений революційний згоду на прийняття деякого ПИШЕ ПРО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
рапляючи на труднощі й Громиком, були такі enpa– період вже минув, що рсво- числа кубинських емігран-
Клівленд, Огайо. — Ми- ПУКЦеркви, Блаженнішнм
проволоки в наслідок зага-
льного погіршення ВІДНО-
ви, як кількість нуклеар-
них головок у новому типі
люційні сили сконсолідова- тів. Політичні в'язні мо- УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УССР
ні і тепер він може дещо жуть залишати острів ра-
нулого вівтірка, 12-го лис- Йосифом. Богословські син поміж ЗСА й СССР. американської міжконти- Вашінгтон. - ,.Українсь- інституціях Києва, столиці
„попустити віжки" і, нав'я- з о м зі своїми р о д и н а м и .
топада 1978, тут в одному з студії закінчив у Львові і Тому й остання зустріч Вен- нентальної ракети; питан- ким психологам не дозво- України. „Я був досить зди-
зуючи зв'язки з впливовими Кубинський уряд приготов-
місцевих шпиталів помер був рокуположений на свя- са з Громиком, яка відбу- ня чи ЗСА м а ю т ь право кубинськими л і д е р а м и в лятиме кожного місяця ЛНС- ляють користуватися сво- вований", - пише проф.
на 90-му році життя, після щеника Слугою Божим і лася ще минулого жовтня, вживати звичайно озброєні сю мовою", - це заголо- Халупа, -^ц,аоли довідав-
ЗСА, підбудувати тим са- ти тих осіб, які можуть BH-
короткої недуги, св.п. о. тодішнім Митрополитом не мала успіху. Щойно дві крилаті ракети і обмсжен- мим захитаний престиж Ку- іжджати, а опісля урядов- вок замітки в журналі ся, що російською мовою,
крилошанин Григорій Му- Андреем в 1916-му році та зустрічі Венса із совстським ня щодо совєтського б о м - би. ці ЗСА чи інших зацікавле- „Американський психо- за невеликими вийнятками,
знчка. який у кожному від- призначений тоді на катехи- амбасадором Анатолієм бовика типу „Бекфаср".
Ініціятива Кастра дещо них країн можуть їх nepe– лог", органу Американської розмовляли в дослідних
ношенні міг би послужити та в містечку Журавно на Психологічної Асоціяціі, інститутах, де я викладав, і
заскочила уряд президента віряти.
за приклад священика-па- Стрийщині. У л и с т о п а д і fc що її написав проф. Ліо М. також у бюрах Української
тріота. лля якого Бог і Ук- 1918-го року, після nporo– ^ Д ж і м м і Картера. Тепер у В одній з розмов Кастро
Халупа з Каліфорнійського Академії Наук". Коли lfa
раїна були змістом і ціллю лошення української влади Плякат в Пек;;;; закликає Т Вашінгтоні р о з г л я д а ю т ь
можливість евентуальних
категорично відкинув пі-
дозріння Департаменту
університету в Дейвісі. запитувався, чому це так, то
життя. у Львові і в Західній Ук-
Св.п. о. крилошанин Гри- раїні, о. Григорій Музичка президента Картера обороняти безпосередніх переговорів справедлнвости і судівниц- Ця замітка була відгу- ніхто не дав відповіді. Од-
горій Музичка осиротив між ЗСА і Кубою. Кастро тва ЗСА, що з масою еміг- ком на статтю д-ра Івана наче, коли він прогулював-
дружину з Михайловичів
проголосив цю владу в Жу-
равні та с т а в к о м і с а р е м
права людини на пресовій конференції, од- рантів комуністичний уряд Головіиського з Ратгерсь- ся з одним українським нау-
Марію та синів о. Романа. міста. Після повороту поля- нак, нарікав на дуже сла- Куби висилатиме також кого університету в Ню ковцем у парку, то останній
Пекін. - Вдруге на про-
ЧІН, і д-ра Ярослава з дру- ків до міста в 1919-му році, бу реакцію Вашінгтону і на шпигунів. Кастро відмітив, Брансвіку, Н. Дж. п. н, „Су- пояснив проф. Халупі, що
тязі чотирьох днів тут на
жиною Лярисою із Звару- був заарештований за про- те, щр уряд ЗСА ще й досі що якщо він захотів би ви- часна психологія в Україн- ті, хто настоює на вживанні
стіні одної з будівель при
нів та ближчу і дальшу ро- голошення української вла- належно не відгукнувся. Він силати агентів до ЗСА. то ській Совстській Соціяліс- української мови жергву-
головному бульварі Чанг
дину в Америці, Канаді й ди та етапами з в'язниці до вважає, що теперішні відно- найкращим способом було тичній Республіці" (,,Аме- ють ..будь-яким авансуван-
Ан появився плякат із зак-
Україні. в'язниці вивезений д о ВІДО- сини між Кубою і ЗСА с б перекидати їх через ме- риканськнй психолог". 1978 ням в їхній науковій кар'е-
ликом д о президента Джім- ч. 33). рі"
Єрейські похоронні від- мого табору в Д о м б ю . По- досить напружені, може на- хіканський кордон.
мі Картера виступити в На думку автора заміт-
прави почнуться в церкві св. вернувшись з ув'язнення обороні прав людини в ко- віть у зв'язку з голосною Одним з екзильинх преДг
Андрея на Пармі, біля Клів- був початково завідателем муністичному Китаї. справою доставн на Кубу ставників. який зустрічав- ки. стаття проф. Головін- ..Таких осіб уважають за
ленду, Огайо, в четвер, 14- парафії в Ляховичах Заріч- новочасних совєтських вій- ся з Кастром, був бизнсс- ського. яка обґрунтовує до- українських націоналістів".
Перший плякат, за під-
го грудня, в год. 7-ій вечора, них в Жидачівщині і в 1921 ськових літаків типу МІГ- мен-банкір з Маямі. Бср- кументацію ..інтенсивною заявляє проф. Халупа,
писом „Група прав люди-
і продовжуватимуться в тій році призначений початко- 23, які, згідно з оцінкою нардо Бенес, який, між ін- русифікацією" українських ..тому не дивно, що їх ,nepc–
ни", появився в четвер, 7-го
же годині і в тій же церкві в во завідателем і після napo– американських спеціяліс- шим. заявив, що він вірить. психологів, заслуговує на водять' до невідомих ДОС-
грудня, але д о п'ятниці ран-
п'ятницю, 15-го грудня, а хом в селі Голешові над тів, с п р о м о ж н і виконати Кастрові і що Куба тим особливу увагу якраз тс- лідних інститутів у ЦЄНТ-
ку його вже хтось здер. Дру-
похорон відбудеться з тієї Дністром. Вісім років ПІЗНІ- атомовий напад на ЗСА. разом додержить свою обі- пер, коли ,.наголошують- ральній Росії". „Це. справ-
гий плякат, а радше копія ся .права людини' в нашій ді. є висока ціна заплати за
церкви на місцевий napa– ше, в 1929-му році, був при- Кастро. очевидно, запере- цянку.
першого з додатком про те, закордонній політиці". вживання рідної мови Ук-
фіяльний цвинтар в суботу, значений на п а р о х а села що акт його знищення був Президент Джіммі Картер
Проф Халупа був учас- раїнської Совєтської Соці-
16-го грудня, в год. 10-ій Чертіж в Журавенщині і в незаконний, появився в нс- ником програми обміну ялістичної Республіки"
рано. 1932-му році був призначс- ділю, 10-го грудня, тобто в проти знищення плякату, Існує можливість замирення Пекіну ЗСА СССР в 1974 році. кінчає свою замітку амсри-
Св.п. о крил. Григорій ний на декана тісї Журавен- день призначений Об'єдна- згідно з твердженнями ОЧЄ- Він працював v наукових канський вчений.
Музичка народився 26-го ишді, виконуючи ті обов'яз- ними Націями для відмі- вндців. які рівнож заявили, з Тайваном
червня 1889-го року в селі ки аж д о 1939-го року д о чення 30-річчя підписання що на місці випадку негай-
Д о б р о в о д и , Збаразького початку німецько-поль- Вашінгтон. - Високопсь китайськими нацюналіста-
повіту. Середню школу за- ської війни, коли знову був
Універсальної
Прав Людини.
Деклярації но появилася поліція, але до
жадних сутичок не дійшло. ставлений речник уряду Кн- ми і не виключав такої спів- Речник СССР в ОН критикує
тайської Народної Рсспуб- мраід в майбутньому. Алск-
кінчнв в Тернополі разом з
теперішнім П а т р і я р х о м (Закінгєння на стар. 8)
Одначе н цей плякат один
Дипломатичні кола вису- ліки у розмові з двома аме- сандрчна окремій пресовій Міжнародну Амнестію
з численних прохожих не- риканськими конгресмена- конференції кілька разів
гайно стягнув зі стіни, заяв- нули з д о г а д , що перший Ню Йорк Олег Tpo– лення з цього факту, Tpo–
плякат міг знищити читач. ми натякав на можливе за- повертався до заяв китай- яновський, член совєтської яновський заявив, що Між-
ляючи, що його автор — це
Обговорено справу совєтський агснт-провока- який був обурений ідеєю мирення Пекіну з Тайва- ських лідерів про НЄВЖИ-
ном. В останніх місяцях вання сили для розв'язки
делегації до Об'єднаних На- народна Амнестія є вик-
лючно під впливами Заходу
тор. З товпи читачів впало втягнення чужої держави у цій, виступаючи з промо-
багатокультурности й нову кілька вигуків обурення внутрішні справи Китаю.
заступник прем'єр-міністра справи Тайвану. ,,Ми не
Тенг Гсіао-пінг. як теж Лі будемо вживати військової
вою у понеділок, 11 -го груд- і що вона зосереджує май-
ня, під час спеціяльної се- же всю увагу на вишуку-
канадську конституцію Гсіен-нієн кількакратно по- сили проти Тайвану і може з сіі Генеральної А с а м б л е ї вання випадків порушень
вторяли у розмовах з закор- цієї лекції дещо навчаться присвяченої відміченню 30- прав людини в Совєтсько-
Оттава (ОУПС). - Ок- 8 років. З уваги на важли- донними відвідувачами, що обидві сторони", заявив у му Союзі. На твердження,
вість справи Федерація пля- річчя Універсальної Дскля-
рема делегація „Канадсь- комуністи співпрацювали з розмові з американцями Лі рації Прав Людини, гостро що Міжнародна Амнестія
кої Федерації Громадянст- нує відбути з весною 1979 р. УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА націоналістами у 30-их ро- Гсісн-ніен. Обидва законо- скритикував Міжнародну щорічно звітує про nopy–
ва" з Монтреалю в скла- ряд семінарів у різних міс- ках проти японської інва- давці ЗСА дораджували шення прав людини в 116-
тах Канади, щоб дати змо- Амнестію, називаючи її
ді: пані М. Клірі, д-р Н. зії і в часі Другої світової урядові президента Карте- ..односторонньою". ох країнах світу. Троянов-
Зольні й проф. Яр. Рудни- гу широким колам грома- РІЗДВЯНА ВИСТАВКА щинн В. Винниченка (enpo– війни. Тому не буде нічого ра додержуватися зобов'я- ський відповів, що це бу-
дянства висловитися в enpa– ба підсумку й nepcticKTH– Як відомо. Міжнародна
цький відбули тут 29-го лис- СЛАВИ ҐЕРУЛЯК дивного, якщо вони й тепер зань супроти Тайвану, а за цім-то намагання дати об-
ві багатокультурности,гро- ви)". Амнестія — цс організація.
знайдуть спільну мову. той час може обидва Китаї раз ,,балянсу".
топада довшу нараду з міні- мадянства й нової KOHCTH– яка займається слідкуван-
НюЙорк. Н.Й. У НСЛІ- Обидва політичні діячі, а самі розв'яжуть цю пробле- Речники Міжнародної
стром багатокультурности туції. Перший семінар пля- ням за порушеннями прав
ію. !7-го грудня ц. р . о також інші високопостав- му. Як відомо, ЗСА і КНР Амнестії не виявили особ-
Канади Норманом Кафі- нуеться на 21-го квітня 1979 "ОДИНІ 1-ій по полудні тут у ВИСТАВКА людини в цілому світі Ми-
ком. Між іншими справа- ФІЛАТЕЛІСТИЧНОЇ лені урядовці в Пекіні та- ще й досі не підписали угть нулого року цю організа- ливого затурбовання обви-
в Оттаві з у ч а с т ю посла Ґалерії Об'єднання Мист- кож відмітили, що КНР не ди про нав'язання повних
ми продискутовано стано- МакГвігана й сенатора ців Українців в Америці ЗБІРКИ цію було відзначено Нобс- нуваченнями Трояновсько-
вище міністра д о справи А. СОЛЬЧАНИКА бажає стосувати військо- дипломатичних зв'язків. то- лівською премією миру, а го. Речник цієї організації
Молгата та ін. Наприкінці (ОМУА)прн 136 2-га евеню вої сили для розв'язки пи- му. що Пекін домагається
зустрічі проф. Рудницькнй відбудеться відкриття рпд- цього року вона була од- Леррі Кокс заявив: ,.Кож-
конституційного визнання Фідядельфіа, Па Това- тання Тайвану, яке с одно з від ЗСА повного зірвання ною з чотирьох міжнарод- на країна, яку ми критикує-
погратулював мін. Кафіко- вяної виставки Слави Ґеру-
канадської політики бага-
ляк. Виставка буде відкри- риство Українських Інже- головних питань, що сто- договорів з Тайваном. них організацій, що їх вша- мо уважає, що ми її виріз-
токультурности, що її вве- ві за Його виступи на НІ ять на перешкоді встанов-
Конгресі СКВУ в Ню Йор- та в будні від 6-8 вечора; в нерів Америки Відділ у нували Об'єднані Нації н ю с м о — це цілковитий
дено в 1971 р. й що в різних суботу і неділю віл 1-8 і Фі.тядельфії влаштовує тут лення повних дипломатич- Висловлюючи нсзадово- нонсенс!"
видах розвивалася останніх ку. них зв'язків комуністично- Співачка Роксоляна
триватиме до 24-го грудня у семінарійній залі (гале-
рії) Менор Джуніор КОЛСД- го Китаю із Тсднаними Росляк виступає на
жу у Дженкінтовні. Па Стейтами Америки. Китай, радіопрограмі
До авторів статтей і дописів (Факс Чсйс ровд). внсгав- однак, не м о ж е відкрито Ню Йорк. - Роксоляна Помер св. п. проф. В. Василенко
ку філателістичної збірки про ці справи говорити, бо Росляк, визначна україн-
ЗАСІДАННЯ інж. Андрія Даріяна Соль- це підривало б престиж тс- ська оперна співачка з Ка- Лондон. Англія. У по- ни став членом украінсько-
Звертаємось д о шановних авторів статтей і дс- ВИННИЧЕНКІВСЬКОЇ
писів, щоб їхні матеріяли, по можливості, були на- чаннка ,.Математично- перішнього уряду. нади, в четвер, 14-го груд- неділок, 11-го грудня ц. р го націоналістичного під-
КОМІСІЇ УВАН природничі науки і TCXHO– наспіла вістка, що в неділю, пілля. Від того часу сл. п. В.
писані на машинці і шоб поміж рядками цього ма- Останні звідомлення про ня, о год. 11-ій рано внсту-
логія і українськими по- ці справи і про реорганіза- пить на нюйоркській радіо- 10-го грудня у полудневих Василенко повністю npa–
шинопису, евентуально рукопису, був подвійний Ню Йорк У неділю. в'язаннями". Відкриття вис- цію китайської господар- програмі „Роберт Шерман годинах помер тут у шпита- цював для української виз-
відступ. Редакція приймає тільки оригінальні ма- 17-го грудня ц. p.. о год. 2-ій тавки з відповідною допо-
теріяли. ки наспіли від сенатора Діка Шов" на станції WQXR 96.3 лі сл. п. професор Володи- вольної справи.
по полудні тут в Будинку віддю відбудеться в рам-
Стовна, демократа з Фльо- -FM і 1560-АМ. мир Василенко, визначний Смерть Покійного насту-
Дописи про від шанування національних річниць, УВАН при 206 Захід' 100-та ках ширших сходин Відді-
вулиця, відбудеться тасі- риди, і конгресмена Білла її самостійний концерт, український громадський і пила після затяжної хворо-
пов'язаних із специфічною латою, таких як: 22-го лу в суботу. 16-го грудня ц. політичний діяч, провідний
лания Вннничснківської Ко- Александра, демократа з під патронатом консуляту би.
січня, Листопадові дні, Крутянські імпрези, берез- р . о год. 4-ій по полудні член ОУН і довголітній го-
місії УВАН. Доповідь на Виставка буде продовжена Аркансо, які недавно по- Канади в Ню Йорку, від- Похорон відбудеться в
неві Шевченківські свята, різдвяні чи великодні та лова Союзу Українців у Вс-
засіданні виголосить проф. в неділю. !7-го грудня від вернулися з поїздки до Ки- будеться у вівторок, 19-го Лондоні у п'ятницю, 15-го
інші імпрези - присилати не пізніше, як 10 днів піс- ликій Британії. грудня. Д о к л а д н і ш і жит-
ля влаштування даних імпрез. Григорій Клстіок на тему: і од 12 до 6-ої вечора. Бу- таю. Стовн заявив корес- грудня о год. 8-ій вечора в
..Труднощі і досягнення в фет в заряді секції дружин пондентам, що Лі підкрес- Аліс Таллі Голл, Лінкольн Він народився на цент- тєписні дані про сл. п. В.
Редакційні Колегія „Свободи" опрацюванні архівної спад- інженерів. лював кілька разів поперед- Сентср, при Бродвею і 64-ій ральних землях України, де Василенка будуть подані
ню співпрацю комуністів з вулиці. під час Другої світової вій- пізніше.
СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 14-го ГРУДНЯ 1978 4.272,

МІЖ КАППОЛЕМ І БІЛИМ домом Роман С. Голіят Софія Наумович


СВОБОДА ^bSvOBODA
УМАНСЬКИЙ ЩОАІННИК ЩИП? U U 4 1 1 M S 0 Лі і Y
РЕЛІГІЙНИЙ г о л о к о с т ЧОМУ ЛІНІЯ КЕРЗОНА? ЧИ НОВА СОЛОМІЯ?
F O U N D E D 1893
U k r a i n i a n newspaper published daily except Mondays and holi І Здається, шо від часів із-за зміни обсади, - вона
days by the U k r a i n i a n National Association. inc. at Справа захід нього кор- зона, а це викликало проб- одна з усіх чотирьох голов-
(юст). - Вашінгтон, чи культи, як голосна ,,Уніфі- лону України з Польщею лему, бо Сталін не брав до нашої славної Соломії Kpy–
30 Montgomery Street. J e r s e y City. N.J.'О”чо; них роль, та залишається
радше Днстрикт Колюм- кальна Церква" корейця. має ' свою стару історію. уваги національних інте- шельнииької, яка не тільки
бії, має тепер біля вісім- Муна, Сннанон, Гср Кріш- врятувала оперу Пучіні до кінця безперервних вн-
P F Д А Т У Є К О Л Е Г І Я У С К Л А Д І (поазбучно) Цей кордон не визначували ресів обох народів так ук- став.
десят відсотків чорного на- на, „Діти Бога"... А те- оба сусідські народи — раїнського, як і білорусько- „Мадам Батерфляй" від
Л ю б о в Колснська. Вололимир Лсвснсиь. Зснон Сннлнх. Василь Театр „Шатле" підго-
селення. Але його східня пер, після несамовитої ма- у краінський і польський, го. Українці були особливо фіяска, але й закріпила її у
Тсршаковеиь 1 тепер виконуючий обов'язки голови Колегії) і товляс оперети, зра-
дільниця, т. зв. Північний сакри в оселі Джіма Джов- але часто без апробати невдоволені. Хрущов пи- репертуарі світових опер,
^ ^ ^ ^ ^ Євген В Фслорснко. зу ж ангажуючи Уляну як
Схід і Південний Схід, май- нса в Джовнставні, Гаяна, обох - інші. В 1919 році на ше, шо заледве кілька ро- — не було українських спі-
Jieconcl Class Postage p a ' d at the Post Office of Jersey City. N J же повністю поселений прославилася на увесь світ Мировій Конференції в Па- вачок, на європейських сце- меицо-сопрано,знову до тю
ків раніше в 1939 році східні тульної ролі. А міжтим,
Accepted for mailing at special r a t e of postage provided foi DV
чорними; це там також ті секта „Народна Святиня", рижі міністер закордонних й західні терени України нах. Чи гідною наступни-
Section 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. 19)8 цею великої Соломії стане іде в цьому театрі розра-
частини міста, які клясифі- де нібито добровільно по- справ Великобританії лорд злучилися на підставі пак-
П е р е д п л а т а : на рік - J30.00, к а пів р о к у - Jie.TX), н а з м1сд- куються як ,,сламси". Ко- над дев'ятсот вірних відіб- Джордж Керзон накреслив ту Рібентропа-Молотова. на французькій сцені Уляна хована на шість місяців
Ш - J9.00. Д л я членів У Н С о ю з у W f міс. З а к о ж н у зміну а д - ли переїздити вулицями рали собі життя. Само- кордон між новостворе- Він твердить, що вперше в Чайківська? Можемо смі- оперета „Роз де Ноель"
реси - 25 (. Ч е к и 1 " m o n e y o r d e r a " виставляти H a " S v o b c d a ' . цих дільниць — бо мало губство, по своїй формаль- ною польською державою і історії України нарід зна- ливо цього надіятися, коли („Різдвяні рожі") Франца
хто І нетубільиів, особливо ній дефініції, каже прнйня- Україною. Зробив він це на йшовся разом „в одній усвідомимо собі яких yeni– Лєгара, де Уляна дістала
P.O. B o x 346 J e r s e y Oity, N . J . 07303 хів вона досягнула своєю ролю „Шинкарки", в якій
білих відважується ходити ти діяння з власної волі. підставі перевірки англій- державі, совєтській держа-
тули пішки — можна б Але воно може бути В ДІЙС- иями етнічного показчика ві". Тріюмфальні святку- наполегливою працею над проявляє свою драматичну
ності душогубством, коли голосом, своїм бажанням вмілість, необхідну для
Пляни Москви думати, шо ці чорні й наза-
вчинене під фізичним при-
тієї частини території, яка
носить назву Галичина й
вання відбувалися в Києві й
Москві. „Наша батьків- вибитися з-поміж співаць- цього комічного персона-
гал бідні громадяни столи- кої маси, та, ніде правди
иі особливо боголюбимі, му сом з дулом рушниці була замешкувана у вели- шина досягнула макси- жу. Дирекція театру з неї
Останні советські політичні потягнення в Етіопіі, при чолі, або під психічним діти, своїм особистим задоволена, бо підвищила
В'єтнамі. Кубі. Афганістані і в багатьох інших країнах, практикуючо-релігійні лю- кій більшості українцями. мальні територіяльні здо-
примусом, під впливом та- Лорд Керзон запропонував бутки" і одночасно задо- чаром, шо іноді мас більше їй платню.
зокрема країнах на азійському і африканському континен- дн. Там шокілька бльоків значення як усе інше.
або й вулиць ви бачите кого чи іншого роду ГІП- т. зв. Лінію Керзона, яка вольнила стремління укра- Уміжчасі п р о д у ц е н т
тах. знову поставили на повну ширину питання, яким нози. Світ сильно підозрі- Кльоде Дюфрен запросив
тепер інтенсивно займається урял президента Картера: які якусь церкву, чи іншу релі- посьогодні для декого ува- їнського народу — твердив Розгляньмо її кар'єру
гійну будівлю: невелику вас, що таким і була ма- жається кордоном між Ук- Хрущев... А тепер після від початку. Молодень" Уляну до накручування
справжні наміри комуно-московських імперіялістів? Чи :акра в Джовнставні. Світ
Москва дійсно намагається коштом західніх країн і муровану святиню з вежею раїною і Польщею. війни Сталін постановив кою, 16-річною дівчинкою арій для телевізії. (Вони
жахнувся .і почулися звіду- відступити Польщі части- вона почала науку співу ні в йтимуть у „Франс 3 " 6с-
Китайської Народної Республіки здобути стратегічну і високими готииькнми ВІК- :іль питання: „що діється На конференції в Ter–
перевагу в світі, чи її потягнення є тільки звичайним намн, а малі доми, зви- рані (1943 р.) й Ялті (1945 ну Західньої України" кого іншого, а в великого танньої п'ятниці грудня і
в Америці? Чому це стало- (стор. 158-9). майстра постави голосу і першої п'ятниці січня 1979
прОпагандивним маневром, до речі, практикованим часто чайно в ряді мешканевих ся?" Часописи всіх країн р.) справу західніх кордонів
в минулому? будинків, часом, очевидно, України, або східніх кордо- сценічної поведінки — Ми- р. год. 20.30) Уляна співа-
усіх континентів ставлять Візьміть для прикладу рослава Скалн-Стариць- тиме арію і.дует зі сином
Як завжди є в демократичному суспільстві, а зокрема в перебудовані зі склепів ці питання; деякі мають нів Польщі обороняли Руз- місто Холм, — вказує Xpy–
американській вільній системі, думки поділені. Перше крамниць, а то й гаражів, вельт і Черчілл.Сталін на кого, який заклав був у Фернанлеля, з ,,Фіфі" та
відповідь: Америка хвора! шов. Воно було обласним Парижі власну школу. Не- „Танго" як теж арію з
підсумування нової московської стратегії дав Маршал Д. примітивно побілені, або домагання обох поклику- центром в царській Росії
Шульман. високопоставлений політичний дорадник у розмальовані з прерізни- Пише лондонський вався на розмежування Лі- перед Першою світовою сполівана смерть нашого ..Вероніки" Месажера
Державному департаменті ЗСА і знавець підсовєтської мн, інколи досить МІСТЄ- „Економіст", може най- нісю Керзона з 1919 року війною. На підставі пакту великого співака перервала („Як лобре бути квітяр-
проблематики, який не тільки є авторитетом в американ- рійннмн назвами, але зав- більш образово: „ Ч и живе на що обидва партнери Рібентропа-Молотова з цю важливу працю над кою") і дует гусака й
ських політичних колах, але рівнож мас повну піддержку ще сатана?" Для автора погодилися. 1939 року воно стало час- молоддю, із двох десятків овечки з оперети ,,Mac–
ждн з ім'ям пастора, ,,pe– якої могло вийти бодай де-
теперішнього державного секретаря Сайруса Венса. який веренда" такого або ін- очевидно, що шукання Бо- Колишній прем'єр CK- тиною України. Зараз, з кот" („Хвилююся, коли
бачить сьогоднішній Совєтський Союз як великого га в' секулярному світі мо- іншими областями, Холм кілька добрих співаків. тебе бачу"). На наступний
шого. Вечорами в окресле- зильного польського уряду Проте, ні у кого з учнів не
..незграбного ведмедя", який не може собі дати ради з ні дні чути звідтіля звуки же легко завести людей в Станіслав Міколайчик у став знову частиною Поль- рік композитор Франції
багатьма внутрішніми і зовнішними проблемами, залеж- руки сатани. Або, як мож- ші. Населення тих теренів було того завзяття у на- Льопез підписав контракт
голосної модерної музики, своїй книжці п. з. „Де Рейп прямі здобуття успіху, шо
ними й тісно пов'язаними з питанням співпраці із ЗСА та ін- співів „спірнтуальннх" і на сподіватися, „Правда" оф Полянд" згадує, що було переважаючою біль- із телевізійною станцією
шими західніми країнами. мас „авторитетне" пояс- шістю українське й негайно в Уляни. Вона не покидає ТФ 1 (т. зв. перша
тупіт танцюючих ніг, як у 22-го лютого 1944 року співу ні на хвилину, чи то
Ціле шастя. шо не всі у Вашінгтоні думають однаково. славних дискотеках. У нення: „релігійні дисиден- Черчілл,промовляючи в сотні тисяч українців по- „шена") на арії з його
ги в Америці не можуть пали під польську юридик- накручуючи платівку укра- власних оперет, які,між ін-
Багато дорадників президента Картера, між ними д-р святкові дні на вулицях Палаті Громад у справі їнських пісень із відомим у
Збігнсв Бжезіньскі. голова Крайової Ради Безпеки, і біля тих „церков" збнра- знайти для себе місця в польського питання вираз- цію. Сталін зробив це рі- шим, співатиме знову Уля-
своїй країні... Джовнс ви- шення типово нетактовно музичних колах Франції на.
Джеймс Ш.тесінджер, секретар Департаменту енергетики, ються групи місцевих МЄШ- но зазначив, що англійці композитором Мар'яном
який колись був секретарем оборони, дивляться на канців у по-своєму елегант- корнстав масове розчару- ніколи не гарантували кор- й окрито по-своєму ЗВИ- Проте Улянині амбіції
вання американців їхнім чаю. Він нікого не радив- Кузаном, чи виступаючи з
Совєтський Союз і на його агресивну політику іншими инх одягах, зимою у мод- донів Польщі, та шо вони кількома пісеньками легко- сягають далі. Вона весь час
очима. На їхню думку, совєтські верховоди бажають ннх плащах із фальшнвн- політичним проводом і ці- ніколи не визнавали окупа- ся, ані нікого не остерігав. вишколює свій голос, а оце
пим американським стилем Такою він був людиною. го жанру у французькому
максимально використати китайський, дещо змінений ми, але широкими хутря- цію поляками Вільна в 1920 кабареті. недавно зголосилася до ві-
напрямок у політиці, випробовують слабі місця у політиці ннми комірами і відбува- життя". Це неначе відзвук році. Бритійський підхід в домої професорки фран-
пертрактацій які вів Хрущов довідався про
Заходу, як теж приспішеним ходом здобувають ті ють свої товариські зустрі- 1919 році стояв на стано- рішення Сталіна щойно то- Саме там в кабареті цузької консерваторії п-і
стратегічні місця, які вони без риску війни можуть сьогодні Джовнс з совєтами, бажа- внші т. зв. „Лінії Kep– вона знайомиться з музи- Жаклін Набер, шоб вона
чі з сусідами найближчих ючн перенести свою „На- ді, як Сталін повідомив
здобути вулиць чи вуличних бльо- зона", яка намагалася ви- про це тимчасовий польсь- кантом, шо доробляє собі перевірила її голос та дала
В останніх кількох місяцях Совєтський Союз підписав родну Святиню" на терен рішитн бодай частинно цю трохи грошей вечірньою йому оцінку. І ось ця пані,
ків. Усе це - нічого особ- Совєтського Союзу", мов- кий комуністичний уряд у
договори про ..дружню" співпрацю і військову кооперацію лнвого, можна сказати що- справу (стор. 54). Люблені. Члени українсь- грою після постійного зай- шо водночас головує на
з В'єтнамом, Етіопісю, Афганістаном, а раніше також з дяв там напевно дисиденти няття у театрі оперети всіх співацьких конкурсах,
ленннй образок життя на- знайшли б своє безпечне У книжці „Хрушев Ре- кої інтелігенції, ЯКІ ПІДДЄР-
іншими азійськими й африканськими державами, обіцяю- селення американських мемберс — Де Лест Теста- жували лінію партії, були „Шатлє". Він по-товарись- зразу виставила її до учас-
чи їм значну економічну, військову й іншу допомогу, місце; там Джовнсові аме- ки радить Уляні взяти ти у. світовому конкурсі
міст, чорного, білого чи риканиі не були б розча- мент" Хрущов присвятив сердиті й невдоволені З ЦІ-
узалежнюючи їх тим самим цілковито від Москви і її доволі багато місця справі лої державної афери. участь у конкурсі для на- оперового співу в Атенах
бронзового. Але особливе ровані ні ПОЛІТИЧНИМ про- брання нових співаків до „їм. MapiJ Каляс", шо віа-
стратегічних плянів.
На думку Шлесінджера, Бжезіньского та багатьох інших
і, правдоподібно, типове водом, ні стилем життя: , західнього кордону Украї- Сталін часто приймав у
оперети. Уляна стає до буд'еться'навесні 1979'pvS
американське те, шо оці адже там ніхто не розчаро- ни. Він, між іншим, зга-, себе Бсрута, голову поль-
політиків, які мають подібну до них думку, СССР зумисне дує, шо то Сталін виніс ського уряду. Одного разу конкурсу і дістає найвищу усіх 50ТГ""згол6шеїШХ" до
маленькі доми релігійних ваний... оцінку. З цим слідус ан- французької „екіпи" ви-
все глибше й глибше втягає В'єтнам у війну з Камбоджею, практик розкидані тисяча- деііизію, щоб східній кор- він запросив Хрущова до
щоб не тільки скомпромітувати до певної міри комуніс- Від Америки відповів лон Польщі проходив себе на розмову з Берутом, гажман покишо на „дуб- брано тільки 12 співаків,
мн і тисячами по всій ляж", тобто заступство між ними і нашу землячку
тичний Китай, але також відвернути його увагу від інших американській країні, що сам Президент: Америка вздовж т. зв. Лінії Kep– який намагався переконати
проблем і акцій. не хвора, те, що сталося в Сталіна, щоб повернути однієї з головних роль в Уляну Чайківську.
вони не належать до традн- опереті Франсіса Льопеса
Просуванням своїх впливів в Африці, зокрема в Етіопіі. ційних великих релігій, а є Джовнставні — трагічне, Польщі Львів. Бсрут про- Не чекаючи того важли-
у Південному Смені й інших країнах, Москва не тільки але зовсім не типово аме- довжував переконувати „Волга". її праця чергу- вого міжнародного конкур-
осідками свого рола при- риканське... вбити президента і тепер є ється — співом у хорі й
закріплюється в Перській Затоці, але здобуває дуже ватннх сект, культів чи, обох, шо польський нарід, су в Атенах, Уляна тим
важливі стратегічні пункти, про які ще мріяли колись Але ця відповідь не за- підозріння, що й Джовнс виступами в ролі пишно
якщо їх так можна назва- лишив своїм наслідникам а особливо інтелігенція, часом у Парижі підготов-
російські царі. Іншою, або краще сказати, дещо відмінною спокоюе. Питання повто- будуть вдячні, коли Львів вдягненої цариці. Після ро- ляє свою „лісанс" (дип-
ти, віровизнань. С між подібний наказ і список ку Уляна переходить ціл-
справою, є зброення Куби, про що вже була мова на ними малочисельні, засно- ряються в пресі, В ТЄЛЄ- повернуть знову до польсь- лом)' оперового співу в
сторінках нашої преси. баченні, серед учених couio– політичних провідників, ковито на титульну ролю.
вані самовизнаннм „реве- ним засуджених на смерть. кої держави. Сталін сказав „Еколь нормаль де мю-
Очевидно, поділ думок в Державному департаменті рендомом", який нібито логів та психологів і серед Берутові, шоб він у тій з і к " (найвища музична
звичайних людей. Адже Адже секта „Чорних му-
зручно використовують кремлівські диктатори, спираю- відчув Боже посланннцтво сульманів" сіяла терор в справі запитав Хрущова, школа), шо докине до її
чись на ще існуючу, хоч і трухляву, політику детанту і різних культів, що діють що він про це лумає. „Оче- Божого дару, ще й знання,
і знайшов свою орнгіналь- під назвою релігійних тут в Каліфорнії і мала на сум- Союзу виразно тому, шо
нібито на ..бажання" Москви тісно співпрацювати із ЗСА. видно, я хотів, шоб Львів необхідне для великої
Доказом такої дволичности можна б уважати виступ Л. ну „правдиву" науку, яка нашій країні, є сотки, якщо лінні ряд убивств під зна- залишився в Совстському
він особисто не хотів цьо- кар'єри.
має вести до спасіння. Але не тисячі: чи треба боя- ком „Зебри"; а кілька ро- го робити. Після того, він
1. Брежнєва в часі його зустрічі з американською урядовою ків тому голосна „Симбі- Союзі; я собі навіть не уяв- мені сказав: „Ти був аб- . Ч и справдиться заду-
делегацією і бизнесменами, ціллю якої було знайти шляхи є між ними і такі, що тнея, що і вони, або деякі з
завдяки магічній індивіду- оніз Ліберейшен А р м і " ляв, шоб українська дер- солютно правильний у по- шевне бажання Уляни: —
для поширення торгівлі між ЗСА і СССР. Немає сумніву, них є потенціяльні фана- жава віддала його знову виступати в операх, . -
що Шульман помиляється в оцінці теперішньої ситуації в альностн їхнього основни- тичні вбивники, навіть вбила шкільного „cynep– Польщі. Поляки не мали
лагоджуванні домагань Бс-
покаже майбутнє. Тоді во-
СССР і його керівників, коли думає, що 70-річні старички, ка, звичайно практичного може атентатчики на пре- інтенданта", а потім „кід- ані етнологічного, ані істо-
рута. Полякам вискочив з
на і справді, стала б лру-
борсаючись у власних противоріччях, не здібні на великі експерта масової чи rpyno– зндента? Адже дві членки непнула" Патті Горст, ричного підложжя вимог
рук їхній апетит, продов-
гою українкою на сценах
акції і на проведення цілковитої ізоляції КНР. Підступні вої психології і техніки культу Менсона в Каліфор- дочку видавця міліонера, до того міста. Але чому ж
жував Сталін" (стор. 163).
європейських оперових те-
шляхи комуно-московських імперіялістів мусять бути контролі умів, притягають нії з-перед майже десяти психологічно сполокала п я мав бути тим, який мав
Одначе Сталін зробив
атрів, засвідчуючи цим
міряні їхнім власнг".мірилом, бо Москва ще й досі не великі тисячі вірних фана- років (того, шо заморду- мозок і втягнула в кримі- сказати це Берутові? Ста-
поступки полякам, одно-
славу співацького мистеит-
виреклася марксистсько-ленінської ідеї опанування цілого тиків. Досі були відомі такі вав фільмову зірку і її сімох нальну роботу. лін примусив мене захища-
часно створив великі обтя-
ва талановитого українсь-
світу і накинення йому своєї рабовласницької системи. товаришів) намагалися (Продовження буде) ти інтереси Совєтського кого народу.
(Закінгення на стар. 8)

^
спротив русифікації і КОЛОНІАЛІЗМОВІ, але й закликається надуманих схем, а одягнутися в нерушиму борню ляду в обличчі переваги фізичної сили, з альтруїстичною
Борис Потапенко до боротьби за державне визволення. Змістом своїх заповітів духу народнього". мораллю українського народу, з українським християнс-
творів, заяв, листів вони демаскують колоніяльну полі- Отже, важливим фактом є соборницький характер твом, шо кріпшає в умовах переслідування та муче-
НАША ДОПОМОГА ВИЗВОЛЬНІЙ тику СССР і показують безправне, невільне становище спротиву і боротьби з окупантом. Сьогодні український ництва, з культурою індивідуалістичної української
України, протестують проти сваволі КГБ, проти патріотизм-націоналізм домінує в духовості і в діях людини. Волелюбний український народ творить великі
БОРОТЬБІ УКРАЇНСЬКОГО закритих судів і нелюдських умов у концтаборах. Ця українешв на всіх землях України. культурні вартості, а тому місія еміграції: показати і
НАРОДУ література, спрямована проти чужонаціональної окупації Колоніялісти і російські шовіністи, прикриваючись передавати ці вартості світові, щоб викликати при-
та російського шовінізму, змагає до скріплення ук- ідеями інтернаціоналізму, намагаються стерти з лиця хильність чужинців до України. Підносити її престиж і
(Доповідь на пленарній сесії НІ Конгресу СКВУ) раїнських національних сил і поглиблює визвольні землі українську націю і створити одну совєтську націю авторитет.
процеси. Головною рисою, що відрізних цю ідейну на території СССР. Вони стараються переконати світ,
боротьбу в Україні від опозиційних течій в Росії, є ЇЇ Завданням українців поза межами України також
спрямування проти імперіалізму, за суверенну українську що Україна — це історична провінція Роси. передавати в Україну ці культурні здобутки вільного
(3) Отже, обов'язком українців у вільному світі — світу, які потрібні й корисні нашому народові. Це різні
державу, а не лише домагання лібералізації і так званої
познайомити світ із нашою славною історією, з досягнення суспільних, господарських і гуманістичних
Ситуація, яка склалася в Україні, зобов'язує всіх демократизації режиму. великими культурними надбаннями нашого народу — наук, які в умовах КОЛОНІАЛЬНОЇ неволі не можуть
українських патріотів як на батьківщині, так і поза її Вимовним фактом є те, що в тих матеріалах масовими демонстраціями, протестними акціями у розвиватися.
межами, взяти на себе відповідальність за долю нації. А відзеокалено визвольні процеси в Україні, які розгорта- столицях країн нашого поселення та при ООН у Ню З уваги на знищення українських історичних церков в
тому, то кривавий терор можуть перекинути на інші ються під кутом наступу на імперіялізм за здійснення Йорку та в Женеві, висилати наших журналістів і Україні й жорстоке переслідування релігії - на українсь-
народи, ми несемо відповідальність і перед усім українських національно-державницьких, християнських експертів на різні крайові і міжнародні конференції, де кій церковній ієрархії лежить обов'язок скріплення й
людством". І далі пишуть - „Найвищими принципами і сош'яльних ідей. В них показано динамічну силу справи КОЛОНІАЛІЗМУ та людські права обговорюються, розбудови наших національних церков, підготовн кад-
суспільного і національного співжиття для нас є загальна українського патріотизму. своєю наполегливою інформаційною діяльністю рів свяшенства - жертвенного, пройнятого місійним
декляраиія прав людини ООН, пакти і документи ООН „Всі історичні катаклізми, що їх пережив український на кожному місці, за всяких обставин, поборювати мос- духом боротьби за Христові правди і правди України,
про суверенність і незалежність нації і народів. народ за останні роки, породжені ідеєю державности. ковську брехню. шоб запобігти винародовленню української спільноти в
Ми відмежовуємося від політики і практики КПРС у Воля нації прагне др непідлеглости, до суверенітету, Роля українців у вільному світі визначається не їх розсіянні.
національному питанні, від трактування поняття демок- до будування свого незалежного життя. А довколішні численністю, а їх ідейно-моральною наснагою та актнв- Переважну ролю в протнбольшевнцькому фронті на
ратії, від т. зв. теорії розвитку національних літе- хижаки роблять все від них залежне, щоб не допустити ністю. Обов'язком українців у вільному світі — допо- допомогу головному фронтові визвольної боротьби в
ратур, мистецтва, науки, освіти. Нам близькі і зрозумілі такої суверенности, а законсервувати обраний для магати Україні знищити тюрму народів та побудувати Україні і в середині Імперії можуть відіграти своєю
прагнення всіх народів до незалежності! та сприяння жертви народ у вигляді сировини — харчової, ду- на її місце справедливий надіонально-політичний і наполегливою працею українські вчені, працівники пера,
демократичних країн і ООН таким прагненням". ховної, енергетичної та всякої іншої", — пишуть члени суспільний лад. Батьківщина і еміграція сеое доповню- українські мистці, Величаючи героїку духа та велич нашої
Далі вони пишуть: ..Ми вдячні всім народам, урядам Київського правозахисного руху. І в тому ж меморандумі ють. Батьківщина повинна бути джерелом моральної нації, а особливо зорганізоване украінське^жіноцтво, як
партіям і поодиноким суспільним діячам у всьому світі за число 5 далі пишуть: „Ми не наївні простаки. Ми сили для українців, розкинених по всьому світі. Ге- теж українські батьки й виховники нового покоління.
підтримку боротьби за незалежність народів, зокрема розуміємо, шо тут діє той ще самий дух імперіялізму та РОЇЗМ МучеНИКІВ С и б і р у , В о р к у Т И , МОРДОВІЇ — ПОВИ- Всі головні й побічні сектори українського органі-
українського. Ми віримо, шо зусиллями українського шовінізму, про який так виразно і гнівно писав наш нен гартувати українців на еміграції. зованого життя у вільному світі — політичний, релі-
народу, при моральній підтримці інших народів СРСР, у кобзар: Одним із завдань української спільноти у вільному гійний, громадський, науково-культурний, внховно-мо-
тому числі й російського, народів демократичних країн і світі - зорганізувати на допомогу Україні світовий лодіжннй, станово-професійний та інші зобов'язані дати
ООН, Україна незабаром здобуде незалежність і займе Це той Первий, що розпинав фронт проти большевицького колоніалізму й імлеріяліз- свій якнайбільший вклад для справи визволення Ук-
належне їй місце в колі великих демократичних країн Нашу Україну. му. Цей другий фронт має стгівдіяти з першим фронтом раїни і збагачення її культурної національно-духової
світу". А Вторая доконала визвольних рухів поневолених народів у середині імперії. скарбниці.
Отже, ідеологічна боротьба з Москвою полягає на В країнах нашого поселення необхідно виконувати ті Ми на еміграції мусимо діяти з неменшим nepexo–
протиставленні ідеї визвольного націоналізму, за суве- Вдову сиротину.
національні завдання, яких не може виконувати уярмле- нанням і відданістю народові, як наші брати і сестри на
ренність народів проти большевицького народовбивст- ний український народ. В першу чергу, знайомити рідних землях.
ва і злиття у монолітне большевицько-російське Кати, кати, людоїди!...
вільний світ із світом українських ідей та прнтаманнос- Нескорені борці за Україну є прикладом народові і
творево. Краше не скажеш! І сучасним революціонерам, тями української духовости: поборюванням тирани, нам на еміграції.
Слова Олекси Тихого і о. Романюка є відзеркалені у комуністам, романтикам, будівникам нового світу люоо- російського й кожного іншого шовінізму, народовбнвст-
багатьох творах українських патріотів письменників, ви та братерства слід гарненько перечитати ману- ва, колективізму і комунізму; знайомити з нашою
поетів, науковців. В них виявляється не лише рішучий скрипти минулого, шоб не мандрувати в абстракціях незламністю у відстоюванні свого ідеалістичного світог- (КІНЕЦЬ)
X
4.272, СВОБОДА. ЧЕТВЕР. 14-го ГРУДНЯ 1978

ПРОТОКОЛ
29-ої ЗВИЧАЙНОЇ КОНВЕНЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ
яка відбулася в місті Піттсбургу, Пеннсильвенія
в готелі The Pittsburgh Hilton, Gateway Center
починаючи від 22-го травня до 27-го травня, включно - 1978 р.

т .:JP
Двадцять Дев'ята Звичайна Конвенція Українського
Народного Союзу відбулася у приміщеннях Піттсбург Відділ Ім'я 1 прізвище делегата
Плтон готелю, Ґейтвей Центр у Піттсбургу, Пеннсиль-
вснія — в днях: від понеділка 22-го травня до суботи 27-го 78 Іван Петрунцьо
травня, включно - 1978 року. Марія Петрунцьо
У Двадцять Дев'ятій Звичайній Конвенції У НСоюзу 81 - 148 Антін Лукіянчук
взяли участь: 82 - 46 Ольга Марущак
і. Головний Екзекутивний Комітет в такому складі: 83 Андрій Кушнір
Йосип Лисогір - головний предсідник Василь Кушнір
д-р Іван О. Флис - заступник гол. предсідника 86 д-р Іван Серант
Марія Душник - заступниця гол. предсідника 88 Володимир Квас
Володимир Сохан - головний секретар Володимир Берізка
Улана М. Дячук - головний касир 90 Іван Височанськнй
Степан Гавриш — головний організатор 91 - 145 Степан Олійник
2. Головна Контрольна Комісія в складі: 93 - 264 Іван Данилюк
мгр Іван Геврик 94 Роман Татарський
мгр Іван Винник Мартін Новаківський
проф. д-р Богдан Гнатюк Володимир Борискевнч-Бойд
о. Іван Ващук 96 Микола Драпала
д-р Іван Скальчук 99 - 169 Василь Валігун
3. Головні радні: 100 - 395 Андрій Цебак
д-р Богдан Футей, проф. Тарас Шмагала, д-р Мнрон 10! - 369 Іван Ґулич
Куропась, Анна Гарас, Василь Дідюк, інж. Анатолій 102 Микола Бобечко
Дорошенко, д-р Анна Чопик, інж. Мирослав Кальба, Марія Попович
Текля Мороз, Євген Репета, Володимир Запаранюк, 104 Корнило Галушка
Андрій Джула, Іван Одежниськнй, Євген М. Іванців. 105 Йоан Ракочий
4. Головний редактор щоденника „Свобода" - органу 106 мгр Володимир Ничай ШДДІП Відділ Ім'я і прізвище делегата
УНС - Антін Драган. Андрій Іванюк Ім'я 1 прізвище делегата
5. Почесні члени Головного Уряду УНСоїозу: Михайло Марчук
Роман Слободян 107 - 499 Василь Кушнір 222 328 Ярослав Кришталович 341 Петро Мудрий
Марія Чучман 109 - 119 Володимир Звірик 223 Іван Гринчишин 342 209 о прот. Петро Мслсх
Володимир Дідик 112 Елеанора Совчнк 224 132 Йосиф Ірха 343 Марія Свсрида
Іван В. Ярчак Олександра Яворська А
Інж. Степан Куропась 113 226 о. д-р Павло Бабяк 344
Іван Іванчук Карло Б. Гаванчак 230 Петро Ліщак 345 Михайло Каркоць
д-р Ярослав Падох. 114 інж. Володимир Бережан Михайло Мартинишин 346 Іван Росул
Іван Сірнк 233 Марія Дсйчаківська 347 Катерина С. Гордон
Христина Козій Богдан Дейчаківський 348 Марія Макар )
115 Петро Бабич 234 Іван Іваник 349 Михайло Захарко
Степан Шнлкевич 235 Михайло Бобер Тома ФІНІВ
Делегати на ХХІХ Звичайну 116
120 Володимир Рефт 236 - 185 Михайло І. Шкирпан
350
352 Ярослав Щербак .
Володнмир Древна Г
Конвенцію УНСоюзу 121 Карло М. Кобіто
237
238
Михайло Крика
Анна Ремік
353 Дарія Оріховська
Василь Оріховський -І

затверджені Головним Екзекутивним Тереса Грещук Василь Мігован 354 - 141 Семеон Болюбаш чг
123 Софія Голик 239 інж. Володимир Винницький 355 - 488 Семен Гасяк
Комітетом УНСоюзу Михайло Кігічак Михайло Депа
Олександер Бала 240 356
124 - 333 Василь Ліщинсцький 35; Мирослава Футей
125 Глорія Пащин Володимир Якнма 360 інж. Богдан Пашковськин (І
127 Марія А. Гаравус Йосип Чабан Степан Чума ”
Ім'я 1 прізвище делегата Василь Шарван 242 361 І
Михайло Маргам Іван Яремчук
Дмитро Ганущак інж. Антін Гайдук Роман Крупка .. Г
І - 98 Катерина Нанкінвел Михайло Глова 243 - ПО
128 - 62 Михайло Мартиненко 362 Федір Петрнк ч
3 - 12 Данило Слободян 130 Юрій Юрків 245
'
85 д-р Василь Вереш Микола Голінко 364 Володимир Владика
4 - 131 інж. Лев Боднар д-р Юрій В.'Оришксвич Василь Брездун І
5 Микола Хоманчук Осип Панчишин 251 'Ш
ред. Володимир Левенець 253 - 207 Марко Ганущак 367 Василь Попович
ц 133 Ярослав Леськів Петро Дзюба ит
- Маріяна Климишнн Михайло Сорока 254 Михайло Нслько
136 - 167 Кирило Безкоровайний 368 д-р Юрій Цегсльський пл
6 Іван Пециляк Степан Колодруб 256 - 433
137 257 Петро Сильчак
7 - Адольф Словік 144 Маргарита Е. Чомко
Марія Кульчицька інж. Августин О. Рудник 370 — 138 Григорій Гіна
8 . 146 Григорій Корбяк 37! Юліян Бараиюк
Михайло Шашкевич Петро Шнурівський 259 Юлія Гуглик
Володимир Салях 261 Іван Васюрко Стефанія Степів
9 - 31 147 Іван Гуцайлюк 372 Йосиф Ярема
10 - 248 Константан Хільченковський Анна Сеган 266 Володимир Варшона
Павло Шевчук Семен Когут Софія Лонишин
13 151 - 318 Анна Пипюк 373 — 126 Ярослава Вілямс
Іван Карабін інж. Іван Скіра 267 Володимир Клозник
Михайло П. Отрок
153
Богдан Артимишин Іван А. Флис 374 Володимир Гетьманський
14 375 Петро Тарнавський
Володимир Роговський Михайло Гись 268 Омелян Барилка
-- Остап Зинюк Михайло Фединишин 270 Степан Островський Іван Ланкійський
15 155 379 Михайло Ссмків
16 д-р Василь Лучків' Михайло Ікало Василь Ссмків
17 пастор Олекса Р. Гарбузюк Семен Дзьоба 271 Іван Чопко
Володимир Крамар 272 - 382 Теодор Литвин ст. Теодор Томків
19 д-р Роман Олесницький 156 Галина Сенедяк 383 Осип Хома
20 Теодор Чурма 274 - 140
Роман Куропась 157 - 335 276 Степан А. Іваницький 385 Володимир Сас
Тамара Куропась Емілія Саноцька
158 Петро Польний Іван Новаковський Іван Машталір
21 І Володимир Мельниченко Семен Кравець 386 -- 143 Катерина Його
22 Степан Мельник 277
Гелен Б. Олек 161 Тиміш Мельник 387 Михайло Тимків

1 Іван Гавалюх Стенлі Прокопович
Рнчард А. Джула Володимир Василенко 388 -- 58 Василь Пастушок
25 Квітка М. Стецюк Євгенія Ваславська 397 інж. Михайло Нич
Яким Козел 278 - 21!
Олена Гентіш 163 Тимко Бутрей 281 Мирон Сірий мгр Іван Скочиляс
. 164 Катерина Лукач 399 Роман Б. Припхай
Петро Постолюк Марія К. Пелехата 282 - 495
д-р Володимир Сенежак 165 - 417 Іван Бабин 283 Григорій Г. Гавришків Юрій Косачевич
27 168 - 294 Іван Василюка Яків Бурій
29 Ольга Маліщак Галина Гаврилюк 284 - 308 402
мгр Роман Дяків 170 Дмитро Дидик 285 - 89 Олекса Скібіцький Анна Бурій
ЗО - 409 Павлнна Балютянська Микола Мартинюк
32 Михайло Хомин Стела Раен 286 - 196 406 -
Вячеслав Лебідь 171 Геновефа Куфта 287 Данута Ясінська 407 Василь Шаран
Софія Оріх Василь Осадчук Мелянія Мілянович Богдан Дідюк
33 172 - 332 408 Ілля Курман
3 4 ^ - 201 інж. Лев Блонарович Петро Щерба 288 Во юлимир Загвоськнй
Богдан Вовчик 173 Ірина Щерба Василь Б. Гузар 411 - 456 Леся Ш. Давидюк
35 289 412 79 Ьмілія С маль
36 - 66 Петро Лещишин д-р Атанас Слюсарчук 291 Віра Напора
Анна Гнатюк 174 інж. Евген Кульчнцький ( ісфанія Фсдик 414 проф. Іван Тслюк
37 292 д-р Михайло Снігурович
- Ольга Осередчук Ярослав Базюк І еодор Тимочко
Степан Гонза 175 Василь Папіж 416 - 466 Катерина Онуфрик
38 - 202 418 Іванна МельнИК
39 Іван Пиндус Михайло Остап Микола Ціко
Іван Пігулвж 176 Іван Лаба Іван Хома 421 - 419 Бернарл Л. Корчинськнй
177 - 73 293 422 протопресв. о. Степан Біляк
40 - 290 Михайло Хома Марія Беднарчук Андрій Данильчук
Петро Головачук 178 - 210 Петро Лотоцький Евстахій Мотрович 423 мгр Орест Горолиський
42 179 - 476 295 Карло Крайиик
Іван Блиха Ґеновефа 3. Жеребняк 296 - 24 Петро Лобур
Іван Хомко 180 Григорій Клименко Петро Врублівський
182 301 23 л-р Роман І. С мук
43 - 477 Володимир Сиваник Петро Залуга 303 - 309 Василь Лещук 425 -
Мартин Шишка 183 Дмитро Кошильовський Марія І. Гнатик 427 Петро Дяків
44 - 247 304 Микола Клічук
45 Микола Пришляк Богдан Ластовецький 305 Маргарета Гентош
мгр Василь Колінко 184 Роман Гарасимяк Йосиф Гентош 430 Іван Кнігнидький
Роман Гарас 191 Евген Наболотний Анна Зуйко Михайло Ковальчин
47 306 - 142 Степан Волянюк
Стсфан Муха Ярослав Сенишин 307 Дмитро Галонжка
Степан Івасечко 192 Михайло Салдан Володимир Гавриляк 432 Іван Шлапак
48 194 316 Микола Мотах
Степан Вовк Михайло Юзенів Іван Свсрида
49 Дора Трипняк д-р Ярослав Падох Леонід Філь,^
5 0 - 134 Іван Новак
Михайло Ольшанський Іван Пригода Микола М. Велич 434 Олександра Дольницька
51 317 - 203 Михайло Дідух
Володимир Шевчик 200 д-р Василь Палідвор Іван Малко
204 д-р Аскольд Лозинський 320 436 Петро Вербовсцький
о. Степан Крисалка Павло Фснцяк
53 мгр Орест Питляр Дмитро Цюк 437 Михайло Малинівськнй
Карло Сачко Лев Гардінг 321 мгр Роман Чорнобіль
- 150 Василь Добчанський Андрій Кейбіда
54 206 Володимир Кіндефорський 322 - 2 Іван Бабяк 439 Володимир Зацерковний
55 Адам Ціздин 324 - 331 440 Василь Куций
Петро С. Когут Василь Цюпа ст.
56 325 Василь Цюпа мол. 441 Дмитро Заневич
57 Михайло Савків 213 - 413 Володимир Козак 442 480 Семен Левицький
Тарас Сливінськнй 214 Омелян Твардовський Андронік Копистянський
59 327 Володимир Шпачинський 444 Лев Вовк
Дмитро Стець 216 Богдан Одсжинськнй Стефанія Геврик
.,, ф Михайло Турко 217 Теодор Кубарич 330 - 263
Ярослав Мартинюк 445
Юрій Гвозлулич
63 Дмитро Пристай Стсфанія Бохонок
Емма Турко 334 448 Ольга Плешкевич
64 -- 97 Іван Бурній ст. 218 - 74 Йосиф Темник 450 Евстахія Мілянич
Франко Федаш 219 Марія Т. Юров 336 Василь Лагошняк
65 -- 435 Василь Шмагло 451 Єфим Омельченко
67 -- 250 Володимир Пепюк 220 Едвін Е. Блідий 452 Марія Сцібайло
Микола Шеремета Петро Ґут 337 Емануїл Притула
70 л Ольга Пішко 454 453 Микола Беоежук
Богдан Верещинський 221 Захар Колодій 338 - 41
75 - 378 Михайло Луців 455 265 Софія Соколншнн
76 Юлія Демчук Василь Гавдьо 339
457 ред. Іван Керннцький
Володимир Боярський Марія Шпікула 340 - 312 пастор Андрій Е. Давидюк
4 СВОБОДА. ЧЕТВЕР. 14-го ГРУДНЯ 1978 4.272.

потрібне для переведення Конвенції, влаштували гарний 2 ЗВІДОМЛЕННЯ ВЕРИФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ довір'я і вибрав його своїм делегатом, а справа двох течок
Відділ Ім'я і прізвище делегата концерт минулої неділі й похід до пам'ятника Американ- не є ніяким аргументом, бо це технічного порядку справа.
ської Революції, де відбулося Богослуження. Зокрема Бернард Л. Корчинський, голова Верифікаційної Інж. Володимир Винницький - делегат 239 Відділу:
458 Данило Д Пищ дякує Михайлові Комічакові за підготову Концерту, за Комісії, представляє членів Комісії, яка уконституувалася Читає постанову статуту відносно почесних членів і
460 Роман Горнич радіоповідомлення н за те, що місцева преса помістила в наступний спосіб: Микола Хоманчук, делегат 5-го стверджує, що почесні члени не є членами Головного
46І - 474 Микола Шпурко довшу статтю про нас і про українців взагалі. Подяка Відділу, секретар українською мовою, а Володимир Рефт, Уряду - тому д-р Падоха треба залишити, як делегата
464 Микола Хомин належиться також Богданові Ґрищишинові за підготову делегат 120 Відділу, секретар англійською мовою. Роман Відділу.
465 Петро Король танцювальних груп. Дякує солістові Андрієві Добрянсь- Татарський, 94-ий Відділ, і Володимир Василенко, 277 Д-р Іван Скальчук - головний контролер УНСоюзу: На
468 - 504 Петро Самець кому з Нюйоркської Метрополітарної Опери й акомпанья- Відділ - члени. Завданням Комісії було перевірити його думку, Комісія з чисто технічної справи, знайшовши
469 Карпо Чорномаз торові Томі Гринькову за участь у Концерті, що відбувся кваліфікації делегатів і розглянути всі справи у зв'язку з дві течки, зробила правну процедуру. Найпростіша справа
471 Павло Дубас вчора, а д-рові Юрієві Оришкевичеві за відспівання цим. Комісія ствердила, що до год 9-ої рано дня 22 травня була запитати д-р Падоха, яку течку він хоче задержати і
Микола Андрухів державних гимнів в часі відкриття Конвенції. 1978 було зареєстрованих 423-ох делегатів, а 16 ще не справа була б полагоджена. Слушно заявив інж. В.
472 Василь Литвин прибуло. Просить секретарів, щоб відчитали протокол зі Бережан, що на 28-ій Конвенції був створений прецедент і
473 Віра Баніт засідання Комісії. тоді треба було, щоб Головний Уряд зайняв становище.
Осип К. Винницький 1 ВІДКРИТТЯ КОНВЕНЦІЇ Тепер Головний Уряд делегатів затвердив, проголосив у
478 - 426 Василь Остапяк Протокол Верифікаційної Комісії щоденнику „Свобода", а від того Відділу не вплинула
479 - 162 Михайло Куриляк Відчитав Микола Хоманчук, секретар Комісії, делегат 5- жадна скарга, а може пан суддя вияснить, що була якась
Йосип Лисогір повідомляє, що згідно з постановою усна скарга, або чиясь інтервенція. Тому ми повинні
481 о. шамб. Р. Даннльчук статуту S 7 звичайні Конвенції мають відбуватися раз на ю Відділу УНСоюзу, Асторія, Н. Й. Протокол з першого
Володимир Кроп засідання Верифікаційної Комісії, що відбулося у четвер, одноголосно потвердити, що д-р Падох є делегатом свого
484 кожних чотири роки в місяці травні, в часі і місяці, що їх Відділу.
Ірина Запаранюк визначить Головний Уряд на своєму річному засіданні. Це 18-го травня 1978 в готелі Піттсбург Плтон у Піттсбургу,
486 - 92 Ярослав Блищак Па. Інж. Степан Куропась: Верифікаційна Комісія, на його
наше зібрання є 29-ою з черги Конвенцією УНСоюзу від думку, зробила кардинальну помилку, помішала Sll і
487 - 279 інж. Микола Дсннсюк 1894 року почавши. Це третя Конвенція, що відбувається у Приявні: головний секретар УНСоюзу Володимир
Сохан і члени Верифікаційної Комісії: суддя Бернард 343а статуту. В 943а є виразно сказано, що почесним
489 д-р Микола Шпитко Піттсбургу Всі делегати вибрані Відділами УНСоюзу, Й членом може бути бувший член Головного Уряду, отже як
490 - 11 Семен Чорномаз головні урядовці становлять тіло, яке має законне право, Корчинський, Роман Тарнавський, Володимир Рефт,
492 - '05 Володимир Василенко і Микола Хоманчук. бувший — то значить, що він тепер не є членом Головного
потрібне для управи Союзу. Має також владу переводити Уряду, отже як Комісія, що мас у своєму складі суддю,.
Марія Шевченко всі інші дії, потрібні для осягнення цілей Союзу, як це Головний секретар Володимир Сохан відкрив засідання
497 - 500 Михайло Наконечний й перевів вибір голови та двох секретарів Верифікаційної прийшла до переконання, що д-р Падох, який платить
дозволяють закони стейтів і провінцій, в яких Союзові вкладки до Відділу, Екзекутива його прийняла, бож вона
503 - 502 Теодор Войтів дозволено діяти. Ми добровільно прийняли наші обов'яз- Комісії. На внесок Романа Татарського вибрано одного-
лосно Бернарда Корчинського, на голову, а Миколу одобрюс вибори делегатів, отже чому після того Комісія
506 - 498 Андрій Масний ки - тому правно й морально ми зобов'язані виконувати уневажнила його мандат? Конвенція, на його думку, мас
нашу працю й поносити відповідальність та достойно, Хоманчука і Володимира Рефта на секретарів української і
англійської мов. право змінити рішення Комісії, та признати д-ра Падоха
розважно й з добрим осудом вирішувати всі справи, бо делегатом. Інж. Мирослав Кальба, головний радний
цього вимагають від нас усі члени УНСоюзу. Члени, що Головний секретар УНСоюзу Володимир Сохан нере-
КОНВЕНЦІЙНІ КОМІСІЇ ми їх репрезентуємо, мають право вимагати від нас всього даь Верифікаційній Комісії наступні матеріали і списки вважає, що цитовані ЗД не відносяться до д-ра Падоха,
делегатів і заступників, списки Відділів із числами як почесного члена, бо у статуті немає заборони, щоб
найліпшого. До кожної проблеми, яку будемо вирішувати, почесні члени не могли бути делегатами.
належить ставитися серйозно. Поважно застановитися над повноправних членів, списки Відділів, які об'єдналися для
Головний Екзекутивний Комітет УНСоюзу на своєму оцінками наших дій за минулі роки й на основі того спільного вибору делегатів, картотеки делегатів, повно- Ярослав Мартинюк, делегат 330 Відділу, голоенться у
спсціяльному засіданні дня 14-го квітня 1978-го року приз- приготовити пляни й прийняти напрямні у нашій праці до власті делегатів і заступників, бальоти для виборів справі формальній і заявляє, що вислухавши голоси в
начив, згідно з постановою 16-ої статті статуту УНСоюзу, великої мети в службі для добра членства й нашої Виборчої Комісії й Комісії Просьб та всі документи дискусії, він поставлений ним внесок відкликає.
наступних делегатів до Конвенційних Комісій. спільноти, які поведуть наш Союз до росту й розвою. опротестованих виборів делегатів. Едвард Борискевич-Бойд, делегат 94 Відділу: Читає
Верифікаційна Комісія розглянула справи протестів і 0 43а, англійський текст, і запитує, як це зрозуміти, себто
Йосип Лисогір повторяє повище сказане англійською чи почесний член є членом Головного Уряду, чи ні?
ВЕРИФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ: мовою, тому, що не всі делегати докладно розуміють після розгляду предложеннх документів вирішила наступ-
не: Відділ 411 і 456 — апробовано Лесю Давидюк Іван Шлапак, делегат 432 Відділу: Не вина Всрифіка-
1 Микола Хоманчук. 5-ий Відділ, Асторія. Н. Й. українську мову. ційної Комісії в тому, що рішила уневажнитн мандат
Після того проголошує, що двадцять дев'ята Конвенція делегаткою цих двох об'єднаних Відділів.
2 Бернард Л. Корчинський, 421-ий Відділ, Ріджайна, Відділ 251 — апробовано делегатом того Відділу д-ра членові, а це тому, що gg статуту неясно постановляють
Саск., Канада Українського Народного Союзу є офіційно відкрита. про це. Але він уважає, що членові сталася кривда, тому
Юрія Оришкевича, який був обраний заступником, тому
3 Володимир Рефт, 120-ий Відділ, Аліквіппа, Па. що обраний зборами Відділу делегат не був повноправ- вносить, щоб д-рові Падохові признати мандат делегата.
4 Володимир Василенко, 277-ий Відділ, Гартфорд, Конн. ПРИЙНЯТТЯ ПОРЯДКУ НАРАД ним членом. Належить перевести зміну статуту, зглядно його внправн-
5 Роман Татарський. 94-ий Відділ, Детройт, Міч Відділ 325 - апробовано делегатів Василя Цюпу і ти.
Йосип Лисогір повідомляє, що видрукована Програма Тимко Бутрей, делегат 164 Відділу: Вносить, щоб
29-ої Конвенції у книзі Звітів на стороні 3-ій була Василя Цюпу молодшого, обраних на спеціяльннх зборах
СТАТУТОВА КОМІСІЯ: Відділу, згідно з рішенням Головного Екзекутивного припинити дискусію, а справу д-ра Падоха мас вирішити
предметом нарад на засіданні Головного Уряду в дні 21 Конвенція.
1 Богдан Зорич, 432-ий Відділ. Торонто, Онт Канада травня 1978 і більшістю голосів вирішено, щоб точку 3: Комітету. Відділ 434 — затверджено обраних на cneuj–
яльннх зборах Відділу делегатів Олександру Дольницьку Інж. Микола Деннсюк, делегат 487 Відділу: Вносить,
2 Марія Шпікула, 221-ий Відділ. Чікаго. Ілл. „Пропозиції змін статуту відносно способу переведення щоб припинити дискусію. Предсідник принимає це, як
3 д-р Юрій Оришкевич, 251-ий Відділ, Клівленд Огайо й Михайла Дідуха. Відділ 194 — уневажнено вибір на
виборів Головного Уряду" перенести після точки вибору делегата д-ра Ярослава Падоха, почесного члена Голов- піддержання внеску, що його зголоенв попередній днску-
4 Володимир Бойд-Борискевич. 94-ий Відділ, Детройт, Президії Конвенції. В цей спосіб, нічого не зміняючи в тантп. Бутрей. Інж. Ми кола Деннсюк додатково зауважує,
Міч. ного Уряду УНСоюзу, на підставі постанов статуту
програмі, переставляємо тільки порядок точок. Це УНСоюзу 511 і 43. Протокол підписали: Б. Корчинський що Предсідник повинен звертати увагу на делегатів,, які
5 Ярослав Блищак, 486-ий Відділ, Сан Франсіско. Кал. рішення Головного Уряду предкладаємо нині делегатам сидять при кінці залі, бо їх не добачається, коли зголо-
голова; М. Хоманчук секретар; В. Рефт секретар. Володи-
до остаточного одобрення й прийняття. мир Рефт — секретар Комісії прочитав повищий протокол шуються до слова, а це вказувало б на дискримінацію.
ФІНАНСОВА КОМІСІЯ: Д-р Роман Олесницький, делегат 19-го Відділу, nocra– англійською мовою. Йосип Лисогір - предсідник стверджує, що є внесок на
1 інж. Іван Скіра, 153-ий Відділ. Філядельфія. Па. вив внесок, щоб предложений порядок нарад, змінений як Йосип Лисогір - головний предсідник УНСоюзу, припинення дискусії. Внесок піддержаний, тому перево-
2 інж. Роман Горнич, 460-ий Відділ, Лондон. Онт. вище подано, прийняти. проголошує, що звіт Верифікаційної Комісії закінчений і дить голосування і стверджує, що внесок прийнято в .
3 інж. Володимир Бережан. 114-іий Відділ. Чікаго. Ілл. Марія А. Гаравус, делегат 127-го Відділу, піддержала запитує про внески в справі звіту, пояснює, що після того загальному голосуванні Тепер відбудеться голосування
4 Геновефа Жеребняк, 180-ий Відділ, Акрон. Огайо. цей внесок. буде дискусія чи звіт прийняти чи відкинути. чи прийняти звіт Верифікаційної Комісії.
5 Роман Куропась. 20-ий Відділ, Детройт, Міч. Роман Припхан, делегат 399-го Відділу, ставить внесок, Ярослав Мартинюк, делегат 330 Відділу, ставить Д-р Богдан Футей: Справа про яку говорили делегати у
щоб до порядку нарад по точці 3 г. вставити точку: „Вибір внесок, щоб звіт Верифікаційної Комісії прийняти. дискусії не була вирішена, залишилася незакінченою,
Комісії секретарських справ". Минулої Конвенції Комісія Михайло Фединишин, делегат 155 Відділу, повищий немов зависла в повітрі. Коли тепер маємо голосувати над
ПЕРША СЕСІЯ Секретарських справ подала ряд пропозицій, але дуже внесок піддержує.Иосип Лисогір відкриває дискусію й на пропозацією Верифікаційної Комісії, то „наша дискусія
понеділок 22-го травня 1978 ранком мало з того було виконано. Секретарі є базою присд- зауваги зі залі вияснює, що Конвенція має повне право пішла намарно". Пропонує вставити поправку (додаток)
нування членів, тому вважає, що про ці важливі справи вирішувати чи звіт прийняти чи відкинути. до звіту Верифікаційної Комісії, а саме, щоб д-рові
У понеділок, 22-го травня 1978. о годині 9:30 ранку в залі треба відповідних рішень Конвенції. Пропонує, щоб таку Ярославові Падохові признати право делегата на цій
готелю Піттсбург Гілтон почалась Конвенція Українсько- Комісію вибрати з п'ятьох членів, а в точці 14 а вставити: Дискусія над звітом Верифікаційної Комісії Конвенції. Крім того запитує Верифікацій ну Комісію, щоб
го Народного Союзу. Цю 29-ту Звичайну Конвенцію „Звіт Комісії Секретарських справ, дискусія й ухвали". вияснила справу делегата 267 Відділу Володимира
УНСоюзу відкрив головний предсідник Йосип Лисогір і Йосип Лисогір відповідає, що цей внесок „не є на часі", Д-р Аскольд Лозинський, делегат 204 Відділу: Внесок Клозника, бо члени Головного Уряду дістали листа, що
попросив д-ра Юрія Оришкевича, делегата 251-го Відділу бо тепер відбувається дискусія над внеском чи прийняти поставлений до дискусії, на його думку, був неправильним йому відібрано право голосу на Конвенції, а тепер він є
УНСоюзу. відспівати державні гимни. предложену програму. тому, що в першу чергу треба передискутувати поправки присутній, значиться привернено йому мандат. На якій
Д-р Юрій Оришкевич при акомпаньяменті відспівав Інж. Лев Боднар, делегат 131-го Відділу, зауважує, що до звіту, бо внески про поправки мають першенство, а підставі це сталося? . .
державні гимни: американський, канадський і український ( тратимо час, І дискутуючи про несуттєві справи, тому після їх прийняття чи відкинення можна дискутувати над Д-р Аскольд Лозинський, делегат,,204 Відділу зголо-
(ІДене вмерла Україна). Цей останній разом з делегатами, пропонує, щоб обмежити дискусію, а тому, що звіти ЦІЛІСТЮ ЗВІТУ. шується у справі формальній. Він стверджує, що д-р
які піддержали спів. Головного Уряду є надруковані у Книзі Звітів, обмежити Михайло Снігурович зголоенв внесок на зміну звіту
Головний предсідник Йосип Лисогір попросив о. також час звітування. Йосип Лисогір відповідає, що Верифікаційна Комісія Верифікаційної Комісії і цей внесок був піддержаний
шамбеляна Ярослава Данильчука, українського католиць- Дмитро Заневич делегат 441-го Відділу, вносить на була назначена згідно зі статутом, щоб перевірити іншими делегатами. Згідно з процедурою, внески на зміну
кого священика, декана Піттсбурзького Деканату й закриття дискусії. делегатів і подати стан. Комісія предкладає Конвенції свій мають першенство у вирішуванні й дискусії - тому й
делегата 481-го Відділу УНСоюзу, провести молитву. Михайло Луців, делегат 339-го Відділу, піддержує звіт. Не маємо над чим дискутувати, бо Комісія це тіло треба найперше полагодити цю справу, а пізніше прийти
О. шамб. Ярослав Даннльчук провів молитву словами: внесок. Конвенції Тепер є внесок чи прийняти, чи відкинути, ви до голосування над прийняттям звіту. Тому треба змінити
,,Боже Великий, Творче Всесильний — зішли Твої Після голосування Йосип Лисогір стверджує, що Можете змінити. Над звітом немає дискусії, бо Комісія про звіт Верифікаційної Комісії, щоб надати право делегата
безмежні ласки і Твос святе благословення на всіх нас, що дискусія закрита. Піддає під голосування предложений це рішала. Доповнення й зміни можуть бути поставлені, Ярославові Падохові. Йосип Лисогір заявляє, що nopyinc–
зібралися тут сьогодні. Благослови Боже і збережи Управу внесок, щоб прийняти програму. Стверджує, що предло- коли ця пропозиція офіційно буде подана до вирішення. Ви на справа є формальною, але вияснення не є правильне, бо
Українського Народного Союзу, що своїм великим жена програма є прийнята згідно зі зміною, яку запро- можете прийняти звіт або відкинути. Д-р Богдан Футей д-р Михайло Снігурович подав це як пропозицію, а не як
досвідом, небуденним знанням і послідовністю поклала понував Головний Уряд. головний радний, зауважує, що в часі прийняття порядку поправку, й це не було піддержане. Інж. Августин й
тривкі основи, на яких сьогодні можемо будувати дальше Згідно з рішенням Головного Уряду з дня 21 травня 1978 нарад Роман Припхан, делегат 399 Відділу, поставив Рудник, делегат 257 Відділу: Не має наміру сперечатися, чи
майбутнє. змінено порядок нарад, як нижче подано, а 29-та Конвен- внесок, щоб додати до порядку нарад окрему точку, а саме був поданий внесок „амендменд", чи ні, д-ром Снігу рови-
Благослови Боже делегатів, скріпи їхню віру, обдаруй їх ція цей змінений порядок нарад одноголосним рішенням вибір Комісії для секретарських справ. Однак Конвенція, чем, але такий „амендменд" подав д-р Футей і він від себе
умінням і відвагою завжди берегти Твої святі заповіді й прийняла. не дискутуючи над цією справою, прийняла порядок нарад це піддержує.
виконувати Твою Божу волю. Просвіти їхній шлях, щоб у так, як предсідник був подав - тим самим не було вже Йосип Лисогір звертає увагу дискутантові, що дискусія
виконуванні обов'язків були вони завжди свідомі того, що змоги після рішення додати окрему точку згідно з внеском припинена і він не приймає нових внесків.
вони є Божими дітьми. Наш Спаситель, Ісус Христос, делегата. Так буде й тепер, коли ми приймемо звіт, як був Д-р Юрій Оришкевич: Звертається до предсідника зі
сказав: „Учіться від мене, Я с благородного і покірного Програма поданий, то не зможемо його доповнити поправками. заввагою, що немає постанови в статуті, що звіт Верифіка-
серпа" Вносить, щоб відкинути звіт Верифікаційної Комісії, не ційної Комісії мас бути прийнятий. Делегати вислухали
А Ти Непорочна Царице Пресвята Діво, Божа і наша 29-ОЇ ЗВИЧАЙНОЇ КОНВЕНЦІЇ прнннмати, але спершу перевести дискусію, щоб делегати звіт, а тепер можуть додати це, що уважають за потрібне.
Мати, завжди слідкуй за нами. Будь нашим Прибіжишсм і мали можливість запитувати, чому Комісія вирішувала Немає в статуті постанови, що звіт має бути апробований
Охороною. Покрий нас святим своїм Покровом, щоб за Справи так, як були прочитані На бажання Андрія Джули, делегатами.
твоєю допомогою осягнули ми, остаточно кінцеву ціль усіх 1. Відкриття Конвенції; головного радного, Йосип Лисогір повторяє й вияснює Д-р Михайло Снігурович, радить, щоб прийняти звіт
Божих дітей небесне царство". 2. Звідомлення Верифікаційної Комісії; справу англійською мовою, щоб усі належно розуміли Верифікаційної Комісії зі зміною, а саме, щоб д-рові
Молитву закінчив о. Ярослав Даннльчук відмовленням: 3. Вибір Конвенційної Президії в складі голови, двох про що йдетьсяГ^-р Михайло Снігурович, 414 Відділ, Падохові признати право делегата. ,
..Царю Небесний..." українською і англійською мовами. заступників та двох секретарів; зауважує, що у звіті Верифікаційної Комісії є рішення про Карло М. Кобіто, делегат 121 Відділу, пропонує, щоб
З черги головний радний УНСоюзу Андрій Джула, який 4. Пропозиції змін статуту відносно способу переведен- уневажнення вибору на делегата д-ра Ярослава Падоха, з присутні на залі правники зійшлися на пів години, передис-
очолював Місцевий Конвенційний Комітет для технічної ня виборів Головного Уряду; поданням мотивації, що011 і 543 статуту постановляють, кутували справу звіту Верифікаційної Комісії (в справі
підготови влаштовання Конвенції, привітав делегатів 29- 5. Вибір: що головний урядовець не може бути обраний на делегата. делегата 194-го Відділу) й внеказали свою опінію, бо на
ої Конвенції. Місцевий Конвенційний Комітет працював а). Виборчої Комісії в складі 11 членів, Це неправильна мотивація, бо постанови статуту не залі 50 відс. людей не розуміє про що йдеться.
шість місяців, щоб запевнити делегатам вигідне й приємне б). Комісії Просьб у складі 5 членів; відносяться до почесних членів Головного Уряду, бо вони Йосип Лисогір вияснює, що дискусія закрита і тепер
перебування у Піттсбургу. Він бажає, щоб в часі Конвенції 6. Покликання Пресової Комісії; не є головними урядовцями. Така мотивація суперечить не маємо голосувати над внеском Верифікаційної Комісії. Ви
пакував дух братерства, а всі рішення, щоб були для добра 7. Звідомлення членів Головного Екзекутивного Коміте- лише всяким постановам логіки правної, але взагалі можете звіт прийняти, або відкинути - пояснив він
й росту нашого Союзу. Комітет приготовив для делегатів ту: Головного предсідника Йосипа Лисогора, заступника людської логіки. Д-р Ярослав Падох не є головним делегатам. м
прогулянку кораблем по ріці Огайо, що має відбутися у головного предсідника д-ра Івана Флиса. головного урядовцем. Крім того, на його думку, члени Відділу є Д-р Ярослав Падох: „Я довго застановлявся, чи маю
вівторок увечері, й конвенційний бенкет у четвер увечері. директора для Канади сен. Павла Юзика, заступниці відповідальні за вибір делегата і якщо були якісь непра- сказати слово в цій справі, бо мені прикро, що справа
Привітання виголосив він по-англійськи і по-українськи. головного предсідника Марії Душник, головного секрета- вильності, то Головний Уряд при затвердженні делегатів одного делегата задержує наради Конвенції, і то делегата,,,
У Місті Піттсбургу вже давніше відбулося дві Конвенції ря Володимира Сохана, головного касира Уляни Дячук, повинен був звернути Відділові на це увагу, а так не якого Ви знаєте від понад 20 літ, щоб. йому зробити якусь
УНСоюзу, а саме в 1900 р. Шоста і в 1946 р. Двадцять головного організатора Степана Гавриша; сталося. Рішення Верифікаційної Комісії є абсолютно „приємність". Я ніякої прислуги чи „прнємности" не хочу.
перша. Крім того, в місті ліс 53-ій Відділ УНСоюзу, що був 8. Звідомлення Головної Контрольної Комісії та її неправильне, тим більше, що д-р Ярослав Падох є Я хочу заявити, що мене глибоко образило вчора, коли я
зорганізований в 1888 р. як забезпеченеве братство. Відділ членів: мгра Івана Геврика, мгра Івана Винника, д-ра повноправним членом. Ставить внесок, щоб відкинути приїхав і міг би бути покликаний на переслухання, чи я
цей був одним із тринадцяти, які становили основу нашої Богдана Гнатюка, о. Івана Ващука, д-ра Івана Скальчука; звіт Верифікаційної Комісії. хочу дві течки, або дві дієти - та я не мав змоги про це
організації, коли вона постала 1894 році. 9. Звідомлення членів Головної Ради: д-ра Богдана Йосип Лисогір дякує дискутантові за зауваги, але тому, говорити, бо Комісія мене не покликала. Я високо ціню
Андрій Джула, головний радний і предсідник Місцевого Футея, проф. Тараса Шмагали, д-ра Мирона Куропася, що вже є поставлений внесок — не може прийняти другого уряд плавників, в ще вище уряд суддів, і я сказав голові
Конвенційного Комітету, представив посадника міста Анни Гарас, Василя Дідюка, інж. Анатолія Дорошенка, внеску перед полагодженням першого внеску. Просить, Комісії, що я сам є від 45 років правником, а від 1956 року
Піттсбург Ричарда С Каліджурі, якого присутні привіта- д-р Анни Чопик, інж. Мирослава Кальби, Теклі Мороз, щоб суддя Бернард Корчинський вияснив постанови допущений до адвокатури у стеиті Ню Йорк, і я ще в житті
ли оплесками. Євгена Репети, Володимира Запаранюка, Андрія Джули, статуту, бо д-р Михайло Снігурович порушив справу, не чув, щоб відмовлено переслухання.
Посадник міста, дякуючи за привітання, зазначив, що Івана Одежинського, Євгена Іванціва; відкликаючись на статут. Увечері я прийшов до судді (Б. Корчинського), щоб в
що вияв сердечности г питомим етнічним групам. Він 10. 3euioMneHHri головного редактора органу УНСоюзу Бернард Корчинський — голова Верифікаційної Комісії розмові no-правничому розібрати цю справу. Я зі
гордиться своїм етнічним походженням, бо його предки „Свобода" - Антона Драгана; вияснює, що переглядаючи течки, Комісія зауважила, що є статутом в руці може пів години говорив про цю справу й
італійського й угорського походження. Вітас від себе 11. Дискусія над звідомленням та їх прийняття; дві делегатські течки на ім'я д-ра Ярослава Падоха. На просив вирішити на окремому засіданні. На це все предсід-
делегатів у місті, де с багато різних етнічних іруп. 12. Звідомлення Статутової Комісії; дискусія та ухвали; думку Комісії, не може бути та сама особа в двох позиціях, ник Комісії заявив, що вони вже давно вирішили цю
Заохочує, щоб плекати культуру предків, а також колись 13. Звіт фінансової Комісії та визначення висоти запорук ані не може кваліфікуватися на дві дієти. Комісія опира- справу. На моє звернення до інших членів Комісії - всі
влаштувати з'їзд усіх етнічних груп. Побажав приємного і платень платних членів Екзекутивного Комітету, лася на постанови статуту, але у статуті є конфлікт, бо вони мовчали. Я протестую, щоб таке полагодження
побуту в місті й успішних нарад 14. Вибір Головного Уряду УНСоюзу; одна секція заперечує другій. В одній секції статуту, g 43 а, справи було прецедентом на майбутнє у братській
Йосип Лисогір, головний предсідник УНСоюзу дякує 15. Звідомлення Комісії Просьб; дискусія та ухвали; сказано, що почесний член є членом Головного Уряду, в установі, якою с УНСоюз. Зави я представив свою справу,
посадникові міста за гарне привітання й просить присутніх 16. Внесення і ухвали для добра організації; лі 1 каже, що головний урядовець не може бути делегатом я глибоко вірив, що Комісія чесно інтерпретувала закон,'
повстанням з місць і хвилинною мовчанкою пошанувати 17. Різні справи; Відділу. Признає, що це є дискусійна квестія і Конвенція але не дійшла до його суті". В дальшому д-р Я. Падох на
померлих членів УНСоюзу, а саме: Тараса Шпікулу, 18. Закриття Конвенції. може змінити рішення Комісії. підставі статуту мотивує, що почесні члени Головного
довголітнього нашого радного, Миколу Давискибу - Інж. Володимир Бережан, делегат 114 Відділу: На Уряду не є членами Головного Уряду.
головного радного й проф. д-р Василь Стецюка, що довгі Йосип Лисогір стверджує, що точку першу програми попередній Конвенції був створений прецедент,бо ПОЧЄС- Йосип Лисогір, як предсідник, просить д-ра Падоха,
роки очолював Курси Українознавства на Союзівці та всіх вичерпано, порядок нарад прийнято. Приступаємо до ний член інж. Степан Куропась був делегатом Відділу, а щоб все це пояснив англійською мовою, бо не всі делегати
тих.Членів УНСоюзу, що померли в часі від попередньої точки другої порядку нарад: Звідомлення Верифікаційної американське право бере під увагу прецеденти. Він думає, належно зрозуміли це все, що було сказане.
Конвенції. Комісії. Просить до слова голову Верифікаційної Комісії що д-р Падох не буде жадати ні двох течок ні двох дієт. Д-р Падох пояснює англійською мовою, цитуючи від-
Йосип Лисогір після того дякує Андрієві Джулі й суддю Бернарда Л. Корчинського, делегата 421-го Ірина Щерба - делегат 173 Відділу:Вносить, щоб д-ра повідні параграфи статуту й узасаднюючи, що почесні чле-
місцевому Комітетові, що так гарно приготовили все Відділу. Падоха залишити делегатом, як Відділ мав до нього ни не є головними урядовцями.
4.271 і
СВОБОДА. ЧЕТВЕР. 14-го ГРУДНЯ 1978 5 -

Бсрнард Корчинський - голом ВерифікацІйної Комісії: Зі залі запропоновано Тамару Куропась, Відділ 20, на
Конвенція - це найвищий суд у справах Союзу. Якщо
справа, можете міняти, як Ви хочете, вони (Комісія)
нічого не пропонують". секретаря англійської мови. Внесок піддержав інж. Вол.
ПРИПИСИ І ПОСТАНОВИ, щ о
делегати не годяться з рішенням Комісії, то мають повне
право це рішення змінити. Комісія не буде проти цього
Інж. Володимир Бережан, 114 Відділ, зголошується у Бережан (114). Інж. Михайло Нич — Відділ 397, зголошує ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ВИБОРЧОЇ
справі формальній: ,,Пан суддя (Б. Корчинський) сказав), на секретаря мгра Івана Скочнляса (Відділ 397) — КОМІСІЇ УКРАЇНСЬКОГО
протестувати. „Якщо ви думаєте, що ми неправильно що він годиться на ту поправку (щоб надати право секретаря української мови. Внесок цей піддержує д-р
вирішили справу, то маєте повне право голосувати - так,
як думасте". Рекомендує, щоб вияснити і змінити відпо-
делегата д-рові Падохові), він ставить внесок Верифіка- Михайло Снігурович (414). Тому, що на секретарів є лиш НАРОДНОГО СОЮЗУ
ційної Комісії вже з поправкою, якщо нема других членів одна номінація, предсідник проголошує, шо одноголос-
аідні точки статуту, щоб в майбутньому не було непоро- Вериф. Комісії, щоб противилися. Таких спротивів нема, но обрано на секретарів для української і англійської мов,
зуміїїк НОВА ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ВИБОРУ ВИБОРЧОЇ
тому він те внесення піддержує і просить поставити його як було зголошено: секретарем англомовним є Тамара КОМІСІЇ
Д-р Роман Олесницький, делегат 19 Відділу забирає під голосування. Куропась, а української мови мір Іван Скочиляс.
слово у справі формальній: тому, що Конвенція мас прнй- На заміт предсідинка, про яку зміну йдеться і що вони Номінація Виборчої Комісії:
иятн, або відкинути звіт Вернфікаційної Комісії - запитує, ПЕРШУ СЕСІЮ ЗАКІНЧЕНО. ПРОГОЛОШЕНО
(Комісія) не пропонували зміни, інж. Володимир Бере- ОБІДОВУ ПЕРЕРВУ. 1. Члени Головного Уряду не можуть ставити
що станеться теля того, як Конвенція відкине звіт, чи жан відповідає: ,,Одинока зміна, що була - то була в номінацій на Конвенції.
Комісія буде вдруге засідати, чи предсідник прийме справі надання права делегата панові д-рові Падохові - 2. Предсідник Конвенції може прийняти від делегата
ішення Конвенції. Він є за тим, щоб відкинути звіт
Е ІомісіІ, бо Верифікаційна Комісія несправедливо й
неправильно дискваліфікувала делегата. Д-р Іван Флис
це є зміна".
Д-р Богдан Футей - головний радний, твердить, що
ДРУГА СЕСІЯ лише одну номінацію; делегати, покликані для номінації
повинні становити справедливий перекрій усіх Відділів
голова ВерифікацІйної Комісії погодився на поправку, понеділок, 22-го травня 1978, по полудні УНСоюзу. Тому предсідник Конвенції повинен приймати
заступник головного предсідинка УНСоюзу: Верифіка- щоб д-рові Падохові привернути права делегата, якщо номінації з різних частин залі тому, що делегати розміщені
ційна Комісія, на його думку, діяла в добрій вірі й мала члени Комісії не будуть проти цього. А тому, що ніхто не за числами Відділів.
добрі інтенції. З інтерпретацією постанов статуту 9 111 противиться тому, значиться, що Вериф. Комісія
9 43а, що П брала під увагу Комісія, промовець особисто 4. ПРОПОЗИЦІЇ ЗМІН СТАТУТУ 3. Не можна приймати від нікого номінаційних лист,
приннмас це до свого звіту і тепер можна голосуванням ВІДНОСНО СПОСОБУ ПЕРЕВЕДЕННЯ ВИБОРІВ 4. Після того, як номінації закінчено. Верифікаційна
погоджується. Якщо д-р Падох хоче бути делегатом, то апробувати, щоб остаточно вирішити справу.
повинен зрезигнувати з почесного члена Головного Уряду. ГОЛОВНОГО УРЯДУ Комісія має роздати делегатам бальоти, наглядати за пра,т
Уважає, що ті делегати, які хочуть бачити д-ра Падоха Йосип Лисогір, як предсідник, заявляє, що він вильністю голосування та підчислювати віддані голоси..
делегатом, роблять це з політичних переконань - це перевірив справу з головою Комісії, суддею Корчинсь- 5. Верифікаційна'Комісія мас письмово посвідчити
вправді нічого злого, але на залі є не 140, але понад 400 ким, який сказав, що він (Корчинський) нічого не СЕСІЮ відкрив о год. 2:30 д-р Ярослав Падох - пред- предсідникові Конвенції, що її обчислення голосів було
делегатів. пропонує, але він не має нічого проти того, щоб делегати сілник Конвенції, подякував за вибір та попросив до двічі перевірене членами тієї Комісії, що всі розбіжності
зміняли. „Пан Бережан каже, що він внесе внесок, щоб слова л-ра Юрія Нестсрчука. були узгіднені і проголосити імена вибраних до Виборчої
Лев Вовк, делегат 444 Відділу: на його думку, не можна д-рові Падохові признати право делегата — то Його Д-р Юрій Нестерчук привітав Конвенцію віл Екзс Комісії.
обвинувачувати Верифікаційну Комісію,бо в статуті немає внесок". кутнвн Українського Конгресового Комітету Америки й 6. 14 делегатів, які одержали найбільше число голосів
точно окресленої позиці! почесних членів. Статутова Інж. Іван Скіра, делегат 1S3 Відділу, вносить, щоб віл Інформаційного Бюра у Вашінгтоні. В промові слід уважати членами Виборчої Комісії, а наступних З
Комісія повинна опрацювати відповідний внесок. Зараз звіт Вериф. Комісії приймати кожну точку зокрема, а (по-українськи й по-англійськи) поінформував делегатів делегатів, які дістали найбільше голосів, слід уважати
треба перевести голосування й признати д-рові Падохові коли прийде справа д-ра Падоха, тоді до цієї точки про працю Інформаційного Бюра у Вашінгтоні, де він заступниками.
право делегата. зробити ,,амендмент”-поправку, бо Вериф. Комісія не безкорисно працює. Бюджет цього Бюра виносить 25 7. Делегат, який дістав найбільше голосів, повинен
Теодор Чума, делегат 1S7 Відділу: пригадує Конвенції, хоче такої поправки прийняти. тисяч лолярів річно. Просить, шоб делегати були шедрі у бути головою Виборчої Комісії, а делегат з найбільше
що інж. Бережан згадав про прецедент, який стався 4 роки своїх датках для української справи й цього так для нас голосами після нього, повинен бути секретарем Комісії.
тому, коли почесний член інж. Степан Куропась був на Йосип Лисогір - як предсідник, стверджує, що ніхто
не піддержав внеску інж. Скіри, то цей внесок відпадає і важливого Бюра. Побажанням успіхів у нарадах 8. Виборча Комісія мас бути зложена з 14 членів, яких лп
Конвенції делегатом і тоді ніхто-того не квестіонував. голова Комісії має поділити на ГРУПИ А. Б. Ц. Д: кожнамвн
Просить, щоб це взяти до уваги й вирішити справу. залишається попередній, себто дискутуємо внесок, чи закінчив свою промову.
Йосип Лисогір, як предсідник відповідає, що це не
прийняти звіт Вериф. Комісії, чи не прийняти. Д-р Ярослав Падох - предсідник Конвенції дякує за група зложена з трьох членів, крім голови і секретаря K o ^ j ,
прецедент, коли щось сталося проти закону. Д-р Аскольд Лозинський, делегат 204 Відділу: Пред- привіт, просить, шоб піддержати фінансово й морально місії.
сідник дискутує з цілою Конвенцією, а того він не працю Інформаційного Бюра у Вашінгтоні. Згадує, шо 9. Три делегати, вибрані на заступників членів Внбор-
Д-р Мирон Куропась, головний радний підкреслює у
своїй промові, що Конвенція є найвищим органом повинен робити. Звертає увагу на те, що коли до внеску є батько передпесідннка ненадійно й передвасно відійшов з чої Комісії мають бути заприсяжені п предсідником разом
УНСоюзу й може вирішувати правосильно всі справи, що зголошена поправка, то згідно з парляментарною проце- цього світу, шо відчула наша громада, втрачаючи із 14-ма членами Комісії, з тим, що заступники членів Ко^
дурою найперше голосують над прийняттям поправки, а відданого громадського діяча. місії не братимуть активної участи у праці Виборчої; ,
відносяться д о нашої установи, тому вносить, щоб
Конвенція вирішила справу, чи д-р Падох, який багато літ опісля над цілістю внеску (звіту). Була зголошена Йосип Лисогір - голов. предсідник УНСоюзу: Комісії, хібащо будуть покликані головою Виборчої
буя головним секретарем і якого Відділ вибрав на поправка (,,амендмент"), щоб прийняти звіт, але з Справа Інформаційного Бюра у Вашінгтоні є дуже Комісії після дискваліфікації, резиґнації або нездібностн. (
делегата, може ним бути. поправкою,щобумандатуватн д:ра Падоха.як делегата. важлива для української справи. Д-р Нестерчук працює вибраного члена Виборчої Комісії. у j
На його думку, може прийти внесок, щоб висловити безплатно, бо УККА не має потрібних фінансів. Тепер 10. Голова і секретар не беруть участи в дійсному, j
Тарас Шмагала-головний радннй,зазначує,що Предсід „вотум недовір'я" предсідникові. проводиться акція в справі зібрання потрібних коштів численні голосів.
ник має проводити4нарадами, а не дискутувати зі залею. для Бюра у Вашінгтоні. Подає пропозицію, шоб 11. Секретар має вести докладний протокол із усієї
Іван Пігуляк, делегат 39 Відділу: тому, що Конвенція є У відповідь д-рові Лозинському предсідник вияснює, Фінансова Комісія взяла до ""уваги цю справу, бо діяльности Комісії та рахунок усіх обчислень голосів, ви
найвищим органом Союзу й може вирішувати всі справи, шо є внесок інж. Бережана, який є прийнятий, це є „його піддержати канцелярію у Вашінгтоні є важливою були йому подані. З J
які є на порядку нарад, вносить, щоб не продовжувати внесок, щоб д-ра Падоха признати, як делегата". .справою. 12. Голова повинен загально наглядати над всією' І
дискусії, а голосуванням вирішити справу д-ра Падоха. Інж. Іван Скіра (153 Відділ) - відкликає свій
Інж. Лев Боднар, делегат 131 Відділу, подає критичні Д-р Ярослав Падох - предсідник Конвенції: На працею Виборчої Комісії, допильновуючи, щоб всі J
попередній внесок, який не був піддержаний. порядку нарад є прийняття виборчого правильника. постанови були збережені.
зауваги про спосіб ведення нарад, робить закид предсід- Д-р Михайло Снігурович - 414 Відділ - ставить 13. Делегати, вибрані до цієї Комісії, не можуть бути
никові, а на адресу голови ВерифікацІйної Комісії Головний Уряд визначив Комісію, яка підготовила
внесок на припинення дискусії. Внесок на замкнення правильник переведення виборів. Правильник цей був номіновані як кандидати на членів Головного Уряду.
зауважує, що делегати не приїхали лиш по дієти, але щоб дискусії піддержав інж. Вол од. Бережан (114 Відділ):
працювати для добра УНСоюзу. Піддержує попередні одноголосно прийнятий Головним Урядом УНСоюзу. ЗАГАЛЬНІ ПОСТАНОВИ ЩОДО ПОСТУПОВАННЯ
Предсідник ” Йосип Лисогір просить інж. Волод. Текст правильника є вндрукованнй в двох мовах і
внески, щоб д-рові Падохові признати права делегата. Бережана, щоб повторив внесок, який був піддержаний ЧЛЕНІВ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
Д-р Богдан Футей - головний радний: „Роберт руле оф делегати його мають, а крім того, він був проголо-
делегатом 20 Відділу, Романом Куропасем. шеннй у щоденнику ,,Свобода". Просить голову Стату- 14. В часі обчислювання голосів до кімнати Виборчої'
ордер" постановляє, що коли є поправка до пропозиції, то Інж. Волод. Бережан (114 Відділ) повторяє внесок:
найперше вирішується справа поправки, а потім голосу- тової Комісії д-ра Юрія Оришкевича, шоб зреферував цю Комісії не вільно вносити ніяких ручок. Голова повинен
,,Зголошую внесок, щоб звіт ВерифікацІйної Комісії - з "справу. зібрати всі ручки від членів перед тим, заки вони ввійдуть;
ється над пропозицією. Суддя Б. Корчинський сказав, що поправкою, на яку погодився голова ВерифікацІйної
як вам не відповідає звіт, то ми маємо право вирішувати Д-р Юрій Орншкевич - голова Статутової Комісії, до кімнати для обчислювання. Голова Комісії повиней'
Комісії, а другі члени Вериф. Комісії не опрокннули - делегат 251 Відділу: Статутова Комісія одержала одержати заяву від кожного члена Виборчої Комісії індиві-
згідно з нашим переконанням. Ми поставили „аменд- значиться, щоб признати права делегата д-рові Падохо-
менд”-поправку до звіту ВерифікацІйної Коміції і цю ві, я поставив це внесення для голосування". -виборчий правильник від тимчасового Комітету, який дуально, що він чи вона не мають в своїм посіданні
поправку найперше треба вирішити, прийняти, чи ні, а мав цей правильник підготовити. Статутова Комісія чорнильної ручки.
Предсідник повторяє це внесення ч по-англійськи та ;одобрила цей проект правильника, а тому, шо головою 15. Перед початком виконування своїх обов'язків го-
потім голосувати над звітом Комісії. Була поставлена заряджує голосування. До перечислення голосів просить
поправка до звіту; щоб дати право д-рові Падохові бути нтого Комітету; який приготовляв правильник, був д-р лова Виборчої Комісії повинен заприсягнути членів цієї
членів Вериф. Комісії. Ійа'й'-ФШ?! просить1 його зреферувати'правильник. Всі Комісії, ідо вони будуть шанувати цг приписи, тау
делегатом на Конвенції і саме цю справу треба впершу j Бернард Корчинськіій,.тп.Д'ОДРра^Влриф, JSgM,icjv „Я
Ч Є ^ ВИрІШИТА',,іи^ - , - - . г,. , ґ, ..:.-, -, .... ійшї ІМІНН статуту будуть реферовані у точці, коли на відповідно поступати у всіх справах поладнувания Коміячп
погоджуюся на зміну нашої резолюції, бо це не є щось порядку нарад буде зміна статуту (точка ІО). сією, пам'ятаючи слова присяги ..Так мені Боже оі
Д-р Аскольд Лозинський, делегат 204 Відділу, звертає таке, що не можна змінити. Ви хочете змінити одну
увагу, що делегат Відділу 330 Ярослав Мартишок, який Д-р Іван Флис — заступник предсідинка УНСоюзу: допоможи". Голова повинен також скласти таку присягуик
точку, щоб д-р Падох мав право мати голос і що ви Головний Уряд два роки тому покликав окрему Комісію Всі члени повинні бути також заприсяжені на зберіганниюп
поставив був внесок про прийняття звіту ВерифікацІйної приймаєте наш звіт з вийнятком одної точки... Я не маю
Комісії, після дискусії цей внесок відкликав. для опрацьовання правильника в складі: д-р Іван Флис, таємниці вислідів виборів доти, поки звіти будуть прого4?Ч
нічого проти того, щоб наш звіт змінити Й ніхто з моєї д-р Ярослав Падох, д-р Богдан Футей, д-р Анна Чопик, лошені головою Виборчої Комісії на конвенційній залі.-Іч
Осип К. Винницький, делегат 473 Відділу, пропонує, Комісії не має (нічого проти того, щоб ту одну точку 16. Виборча Комісія повинна подбати проізг,
щоб найперше зайняти становище до S 43а й відповідно проф'. Тарас Шмагала і мгр Іван Геврик. Комітет D
змінити, а це власне, щоб д-р Падох мав право бути опрацював проєкт правильника, як виборча комісія надрукування wix бальотів в українській та англійській'!!)
змінити це в статуті. делегатом так, як його вибрали". мовах та виконати всі директиви, які вона одержить від іжи
Василь Шаован. делегат 127 Відділу, пропонує, щоб Конвенції мас перевести вибори. Цей проект був
не гаяти часу, а тому, що д-р Богдан Футей згадав, що є
У висліді голосування, велика більшість голосів була предложений Головному Урядові на річному засіданні конвенційної Президії. '
за прийняттям повитого внеску, лиш декілька голосів 1977 р. і одноголосно затверджений Головним Урядом
„амендмент”-поправка до звіту Комісії, то треба перевес- було проти. Після голосування предсідник Йосип
ти голосування й вирішити цю справу. УНСоюзу. Після того його проголошено у часописі ПОЧАТКОВІ ВИБОРИ ^
Лисогір вітає гостей з Української Народної Помочі і „Свобода" і „Українському Тижневику" та внлрукова-
просить до слова пана Володимира Мазура, головного ПРОЦЕДУРА, ЯКУ СЛІД ЗАХОВУВАТИ "^
Павло Дубас, делегат 471 Відділу, говорить про те, но окремою брошурою, яку одержали делегати Про-
що предсідник, після переведення голосування в справі предсідинка Української Народної Помочі. 17. Голова Виборчої Комісії повинен поінформувати
сить, шоб прийняти цей правильник, який після того буде групи А, Б. Ц. і Д щодо способу поступовання і контролю?, ,,д
припинення дискусії, не подав кількости голосів. Володимир Мазур - головний предсідник Української доданий до статуту, тому треба його прийняти 273 вання бальотів.
Йосип Лисогір, як предсідник, вияснює, що це право Народної Помочі - вітає делегатів 29-ої Конвенції і голосів. Правильник треба прийняти вже тепер, шоб був
предсідинка оцінювати, чи більшість голосів була за Український Народний Союз - цю найстаршу нашу час приготовити вибори й вибрати Виборчу Комісію 18. Бальоти мають бути поділені на чотири рівні часу
прийняттям внеску. Предсідник заряджує 5-хвилинну. забезпеченеву братську Установу, від наймолодшої згідно з постановами цього правильника. тини. Одна частина мас бути в руках групи ,,А", друга - 1
перерву, щоб у тому часі переговорити з членами братської Установи Української Народної Помочі. Наші групи ,,Б" і т. п.
Установи повинні бути помостом між українською Д-р Юрій Орншкевич — голова Статутової Комісії 19. Після голосування кожна група має зібрати
ВерифікацІйної Комісії, бо в противному разі він зауважує, шо в проекті правильника с подані лві бальоти, зложені їй делегатами Відділів, які були призна-г
поставить внесок під голосування й Конвенція може спільнотою в Америці і Канаді та нашою нескореною
нацією в Україні. Наша спільна справа полягає у тому, можливості способу голосування, себто машинами, або чені до тієї групи, і зберігати ці бальоти у своїй виключній,
прийняти, або відкинути. Предсідник вияснює, що бальотамн.
мусить поступати згідно з приписами, . або просити щоб економічно, духово й культурно забезпечити наших контролі.
mciiJ?.. Збереження нашої мови, розвиток науки п Михайло Лунів (339 Відділ) вносить, щоб проєкт 20. Комісія повинна в цілості повернутися до кімнати^,,.
внескодавців, щоб відкликали внески. правильника прийняти так, як є прелложеннй (так, як Виборчої Комісії для підчислення голосів. Кожна група..ц
Микола Андрухів, делегат 471 Відділу, вносить, щоб культури, збереження напій, '.'атональної сили, це наші
завдання, які рівночасно будуть змщнюьи-v. жшл вільний схвалив Головний Уряд). повинна почислити бальоти, зібрані тією групою і повинг,,,,,
поправку до звіту передати Комісії й щоб Комісія Іван Винник - головний контролер УНСоюзу, на зложити звіт з обчислення голосів голові та секретаревІ-г,
прийшла з внеском, чи приннмас поправку і чи звіт є з західній світ. Бажає братньому Українському Народно-
му Союзові осягів у праці, а делегатам успішних нарад піддержує внесок. на письмі з підписами усіх членів тієї групи
поправкою, чи ні.
Предсідник-дає голос д-рові Романові Олесницькому, для добра нашого народу. В дискусії забирали голос делегати Відділів: 437 21. Після цього, голова доручає групам А і Б заміняєм
Йосип Лисогір - предсідник, дякує за привіт і вітає Роман Чорнобіль ло S 9 в справі зложення присяги, 414 тися бальотамн в той сосіб, що група ..Б" буде перевірку, д о
який складає заяву, що вій відкликує свій первісний д-р Михайло Снігурович в справі фізичної нездібності) вати рахунок зроблений групою ..А", а ..А”будеперевірк^-,щі
внесок, щоб не створювати конституційних проблем та присутніх на залі членів Української Народної Помочі: п.
щоб дати можливість Верифікаційній Комісії прийти з Коваля, пані Круба, п. Никончука. 59, 388 Василь Пастушок до 5 '4; 257 інж. Ав- вати обчислення голосів, виконане раніше групою „Б”„,,а
густий Й. РуднТ о 5 32. Днскутангам лавав вияснен- Групи ,,Ц" і „Д" зроблять те саме. М
новим внеском, поправленим по думці оігіній, висловлс- ня, відповідаючи нй”ЧХ зауваження, д-р Іван Флис.
них дискутантами; просить того делегата, який піддер- 22. Кожна група повинна перевести обчислення Доруг,Ц„
Д-р Роман Олесницький, 19 Відділ, звертає увагу, шоб чених їй бальотів та після нього скласти звіт з цьогїх
жував його внесок, щоб також відкликав. Це було в англійськім тексті слова ,,маст" і ,.шуд" змінити другого обчислення на письмі і вручити його голові, і,!Чі
зроблене голосом зі залі. 3. ВИБІР КОНВЕНЦІЙНОЇ ПРЕЗИДІЇ словом ,,ШЕЛЛ", бо так уживається у американській секретареві.
Бернард Корчинський, голова ВерифікацІйної Комісії, :-.І:І
конституції, статутах і тим подібних документах. Зау- 23. Секретар має порівняти висліди першого і другогц j 0
заявляє, що, на його думку, виглядає, шо або Комісія Володимир Роговський, делегат 14-го Відділу, npono– вагу цю Комісія прийняла.
могла помилитися, або статут неясно постановляє нус на предсідинка Конвенції д-ра Івана Сєранта, обчислень та скласти звіт голові про всякі розбіжності між,ии
Роман Припхай, 399 Відділ, вносить, щоб вставити П е р Ш И М І Д Р У Г И М о б ч И С Л е Н Н Я М И . ,-гл'
справу почесних членів і його треба змінити.На це є делегата 86-го Відділу, Данило Слободян, делегат 3-го окрему точку, що реклямашї в справі виборів можна 24. У випадку розбіжностей голова повинен доручити..,,,
Конвенція, щоб остаточно вирішити. Постанову біль- Відділу, піддержує внесок, щоб предсідником Конвенції вносити до Президії Конвенції лише ло часу заприся- іншій групі, яка ще не рахувала даних бальотів, перевести,, п
шости він приймає, бо делегати мають повне право вибрати д-ра Івана Сєранта. До цього долучусться також ження новообраного Уряду. На прохання д-ра Івана третє обчислення і скласти звіт як повище. Четверте,^,,
змінити постанову, яку вирішила Комісія. Комісію Юрій Гвоздулич, 445 Відділ. Флиса внескодавець п. Роман Припхай відкликує свій обчислення може бути заряджене, якщо розбіжності не.с,,д
назначив Головний Уряд, але ніхто членів Комісії не Д-р Аскольд Лозинський - Відділ 204, пропонує на внесок, шоб пізніше його передати Статутовій Комісії, вияснені третім обчисленням, такі обчислення мусять бути,; г;
підмовляв. Комісія не буде проти того, коли ви предсідинка 29-ої Конвенції Українського Народного коли на порядку нарад будуть зміни статуту. повторені так довго, аж усі розбіжності будуть розв'язані,
вирішите, шо д-р Падохмаєбути делегатом. „Я годжуся і Союзу д-ра Ярослава П ^ . ^ " ^ В ^ Після того предсідник Конвенції проголосив, що 25. Після цього секретар повинен посвідчити голові і v
прийняти поправку, яку ви вносите, а інші члени Комісії Внесок цей піддержав д-р Михайло Снігурович (414 одноголосно прийнято внесок припинити дискусію. Комісії на письмі висліди переведеного голосування. Післит-,:1
мають право заявитися", - закінчує своє слово голова Відділ). Предсідник зарядив голосування в справі прийняття цього голова на заклик предсідника Конвенції складає,,,:
Комісії. На загальне бажання делегатів номінації на предсід-
ників припинено й переведено голосування. Кандидати, виборчого правильника, а у висліді голосування, прсдсід- Конвенції звіт із вислідів голосування. i-yj
Інж. Володимир Бережан, Відділ 114, піддержує що були номіновані заявили, що номінації прийма- ник ствердив, шо ВИБОРЧИЙ ПРАВИЛЬНИК прн- 26. В додатку до ствердження вислідів голосування,го-,0о
змінене внесення ВерифікацІйної Комісії, й просить ють. На загальне бажання голосування переведено йнято ОДНОГОЛОСНО. лова складе також звіт з усіх розбіжностей, які трапилися.
перевести голосування. піднесенням рук. Предсідник назначив осіб до nepe– раніше, та про спосіб їх розв'язки і повинен посвідчити пе-- j
Василь Семків, делегат 379 Відділу, вносить, щоб чнелення голосів. Вислід голосування на заклик пред- ред Конвенцією, що всі приписи, які відносяться до діяль- ^'-
пошанувати почесних членів і дати їм права делегатів. ности Виборчої Комісії були докладно зберігані всіми,:,!
сідннка Відчитує по секціям головний секретар УНСоюзу
Кирило Безкоровайннй — делегат 256 Відділу, згадує Володимир Сохан. За д-ром Іваном Серантом було усіх ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ членами Виборчої Комісії.
про 5 5 2, 11, 43а, 32 і 46 статуту. Саме в 5 46 немає разом 128 голосів, а за д-ром Ярославом Падохом - 225 ПОСТАНОВ СТАТУТУ УНСОЮЗУ, ощ
згадки про почесних членів і з того виходить, що голосів. Йосип Лисогір, як головний предсідник УНСою-
почесний член не є членом Головного Уряду й може бути зу, стверджує, що д-р Ярослав Падох є обраний на ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ВИБОРЧОЇ КІНЦЕВІ ВИБОРИ
ПРОЦЕДУРА, ЯКУ СЛІД ЗАХОВУВАТИ і, і

делегатом на Конвенцію. предсідинка 29-ої Конвенції й перебирає ведення нарад та КОМІСІЇ І ВИБОРІВ
Володимир Борискевич-Бойд, делегат 94 Відділу, провід Конвенції. 27. Голосування має відбутися при помочі чотирьох
радить, щоб скоріше закінчити справу і піддає думку, Зміни статуту, яті відносяться до Виборчої Комісії, (4) виборчих машин. Кожна машина повинна подати кан-';
щоб д-р Падох зрікся становища почесного члена. Юрій Гвоздулич (445 Відділ) пропонує як першого мають бути схвалені на початку'Конвенції раніше, захи дидатів до Головного Екзекутивного Комітету в такий,
Роман Куропась, делегат 20 Відділу, піддержує внесок заступника предсідинка Конвенції Леоніда Філя, делегата відбудеться внбір Виборчої Комісії так, щоб Конвенція бу- спосіб: кандидатів на уряд головного предсідника В1
інж. Володимира Бережана (114 Відділ), щоб голосувати 432 Відділу. Михайло Хомнн - Відділ 32 - піддержує ла ведена згідно з новими приписами і постановами, ось першім рядку, шо йде вертикально (згори надолину); кан-"
над зміненим звітом Комісії. внесок. тут пропонованими. Статутова Комісія повинна дидатів на заступника головного предсідника в ДРУПМ''у
Олекса Скібіцький, делегат 285 Відділу: Тому,' шо Делегат 267 Відділу пропонує на другого заступин- предложити такий внесок: „ Статутова Комісія пропонує вертикальнім рядку і т. д. Перших сім рядків призначені
голова ВерифікацІйної Комісії годиться прийняти по- ка предсідинка Конвенції проф. Івана Телюка (Відділ змінити статут Українського Народного Союзу, наскільки для кандидатів Головного Екзекутивного Комітету. ПісЛЯ'
правку, вносить, щоб перевести голосування над звітом 414). Внесок цей піддержує д-р Аскольд Лозинський (204 він відноситься до Виборчої Комісії так, що Виборча цього один вертикальний рядок мас бути пропущений? ''
Комісії з поправкою, що д-рові Падохові признається Відділ). Тому, шо не було інших номінацій, предсід- Комісія має бути номінована й вибрана та мас вести діяль- Кандидати на головних контролерів мають бути поміщену ^
право делегата. ник проголошує, що номіновані одноголосно обрані на ність, згідно з приписами і постановами, які відносяться до на наступних п'ятьох рядках з місцем на трьох. По иім^4
Йосип Лисогір - предсідник повторяє внесок інж. заступників предсідинка Конвенції. (Загальні оплески Виборчої Комісії УНСоюзу, що їх приготовила один вертикальний рядок мас бути пропущений^
Бережана так, як він це зрозумів, а саме: „щоб прийняти делегатів). Спеціальна Комісія, назначена для тієї цілі Головним Кандидати на головних радних повинні бути подані ніУ
звіт ВерифікацІйної Комісії з тим, що Ви можете додати, Йосип Лисогір проголошує, щоб подавати внески на Урядом УНСоюзу та які мали б бути схвалені цією чергових дев'ятьох рядках, з місцем для п'ятьох (42 канди-
що Ви хочете, він (голова В. К.) казав, шо це є Ваша українського секретаря і рівночасно на англомовного. Конвенцією".
б СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 14-го ГРУДНЯ 1978 4.272.

дати). Машини повинні бути так наставлені, щоб можна Іван Геврик, голова Контрольної Комісії УНСоюзу.
було віддати тільки один голос на кожний уряд у Головнім Внесок цей одноголосно прийнято. Д-р Ярослав Падох —
На внесення д-ра Романа Олеснииького (внесок під-
держаний) одноголосно рішено закрити номінації.
Враження із Канади
Екзекутивнім Комітеті; лише 5 голосів на головних прсдсідник Конвенції, доручає Верифікаційній Комісії
контролерів і тільки 14 голосів на головних радних. припильнувати виповнення бальотів і після того зібрати Запросили мене на З'їзд рич, який очолював канце-
бальоти й обрахувати вислід голосування. Українського НадДояально- лярію УНСоюзу, яку вже
28 Верифікашйна Комісія повинна в часі реєстрації 6. Покликання Пресової Комісії
тій кожному лс легатові картку, яку делегат мас підписа- 56 ВИБ І Р КОМІСІЇ ПРОСЬБ го Об'єднання (УНО) у То- два рази замкнено з уваги
ти в присутності t рчпи Виборчої Комісії, до якої він спрнз- НОМІНАЦІЇ ЧЛЕНІВ ДО КОМІСІЇ ронто. Як не їхати, коли на його серцеву недугу. На
Згідно з постановою статуту S 18 д-р Ярослав Падох. з Канадою, ще як і яе було бенкет зголосилося багато
начениЙ; цю картку делегат мас вручити Виборчому СКАРГ І ПРОСЬБ як голова Конвенції, призначив ' Пресову Комісію г літаків, а менше авт і ми людей, але доволі пізно,
Комітетові перел входом до виборчої машини. наступному особовому складі:
не були так близькими су- так, що му сіли доставляти
29 Виборча Комісія мас зладити відповідний список Ім'я і прізвище кандидата Відділ місцевість сідами як тепер, УНСоюз, столи, видно, люди люб-
кандидатів і подбати щоб на виборчих машинах були ред. Антін Драган - голова Комісії (нач. ред. ОДВУ і Стрілецька Громада лять бенкетувати.
Д-р Василь Береш 4 Ню Йорк ..Свободи")
помилені всі імена в українській та англійській мовах за в ЗСА, ми тоді тісно спів- УНСоюз офіціально ре-
порядком голосів, одержаних в початкових виборах. У ви- Василь Куций 440 Торонто ред. Володимир Левенеиь Відділ 5 працювали. Цікаво як вн- презентував заступник го-
na.!Kv. коли б для нього забракло місця, список може бути Д-р Василь Палідвор 206 Ню Йорк Василь Шарван Відділі 27 глядають ті старі товариші ловного предсідннка Д-р
тільки в англійській мові. о. митрат Степан Біляк 422 Філядельфія . Михайло Комічак Піттсбург Вілліл 127, по зброї і роботі? А як ви- Мнрои Куропась. На бенке-
Мгр Володимир Ничай 106 Чікаго Олена Олек Відділ 22 глядає наша політична емі- ті був присутній мнтропо-
30 Прсдсідник Конвенції при допомозі голови ВИ- Богдан Одежинський 216 Філядельфія Гльорія Пашин Відділ 175 У грація, що прибула по лнт Германкж і Владика
борчої Комісії повинен докладно вияснити виборчу процс- Роман Крупка 361 Ню Йорк Мгр Іван Скочиляс Відділ 397 Ґ Другій світовій війні? ЧИ Борецький. Приємно було
Л) рч в обох мовах і скликати окремі повчальні сесії, якщо Марія Дейчаківська 233 Льорейн,Огайо Василь Папіж Відділ 175
це буде потрібне подібна до нашої в Амерн- бути на конвенції УНО, бо
Григорій Корбяк 146 Детройт Василь Дідюк Головний радний ці? ЧИ у НИХ трапляються КОЖеИ уНІвеЦЬ, ТО СОЮЗО-
Василь Лагошняк 336 Клівленд різні суперечності на збо- вець, кожен стрілець, член
31 Прсдсідник Конвенції с зобов'язаний звернутися Інж. Михайло Ннч 397 Філядельфія Обов'язки Пресової Комісії є нормовані у f 24 рах?
to конвенційних делегатів із запитом, чи вони не мають Тарас Сливінський Бриджпорт Стрілецької Громади' теж
59 статуту. союзовець.?
яких додаткових питань, а якшо таких небч де. тільки тоді Федір Петрик 362 Левітавн Ідучи автом з дружиною
повинні розпочатися вибори. Володимир Берізка 88 Союзівка На внесення інж. Волод. Бережана (Вілл. 116), через Детройт, ми вступи- У неділю 8-го жовтня
Петро Бабич 115 Кентон, Огайо піддержаний загально зі залі, Предсідник Конвенції д-р ли до добрих знайомих і відбулися теж наради Стрі-
32. Всякі неправильності або порушення тут поданої Александра Дольницька 434 Монтреаль Ярослав Падох зарядив 10-хвилинну перерву. Після приятелів. Відвідав п-і Ан- лецької Громади з вибором
процедури дають право предсідникові Конвенції суспсн- Оля Марушак 82 Детройт перерви о год. 5:45 предсідник передав ведення нарад ну Левкут, довголітню тру- керівних органів. .Там стрі-
дувати відносного делегата від дальшої участи у виборах Данило Слободян 3 Елізабст першому заступникові предсідннка Леонідові Філеві, дову робітницю Українсь- нув я Інж. Юліяна Темни-
після того, як ці неправильності або порушення будуть Омелян Твардовський 214 Нюарк представляючи його, як голову Крайової Управи УНО в кого Золотого Хреста, була ка четаря УТАрмії і COTHH–
.іредставлені делегатам до схвалення більшістю голосів. Стефанія Геврик 445 Вінніпег, Манітоба Канаді й одного з віцепрезидентівКУК. вона свого часу головою ка Дивізії, з яким я студію-
Централі і роками головою вав у Празі і того самого
33. На початку і при закінченні голосування група „А" Відділу. Якраз того дня, дня 1924 року нас „висвя-
відчитає вислід голосування з машини „А"; п
група „Б" з коли ми її відвідали, вона тилн" на інженерів. Третій
машини ,,Б", група „Ц" з машини „Ц і група „Д" з 7. ЗВІДОМЛЕННЯ ЧЛЕНІВ ГОЛОВНОГО ЕКЗЕКУТИВНОГО КОМІТЕТУ мала свої уроднни, — за- українець, який разом зі
машини ,.Д". Письмовий звіт із цих стверджень, кінчила 70 років. П-і Лев- мною того дня став інжене-
включаючи загальне число делегатів, які входили до даної кут трохи нам дорікала, що ром — це Александер Ох-
машини, мас кожна група подати голові та секретареві. Леонід Філь — заст. предс. Конвенції перебрав провід. Екзекутнва звітувала 10 хвилин кожний з членів, а гол. коли жив Степан, її чоло- рим, тепер недужий, б у То-
Записує, чи є внески в справі, скільки часу призна- радні і гол. контролери - по 5 хвилин кожний. Внесок вік, ми часто їх відвідува- ронто.
34. Щоб подвійно перевірити кожний відчит, голова чити кожному звітодавцеві. пей, піддержаний Андрієм Іванюком, прийнято майже лн, а відколи він помер, то Вичерпні звіти урядовців
по цім доручить групі „Б" відчитати машину „А", групі інж. Лев Боднар (131 Відділ) ставить внесок, щоб одноголосно, як ствердив заст. предсідннка. нас не можна було дочека- Громади ствердили, що ді-
,.А" відчитати машину „Б"; групі „Ц" відчитати машину тнея. Мав слушність п-і яльність була задовільна,
,Л" і групі „Д" відчитати машину ,,Ц". Письмовий звіт із Левкут, бо нам часто тре- якщо взяти до уваги від-
цих відчитів мас бути зложений голові і секретареві. Звіт головного предсідннка Йосипа Лисогоря. ба було бути в Детройті у хід членів. Стрілецька Гро-
справах УНСоюзу, ОДВУ; мада не змінила назви як
35. Замість відчитування кожної машини перед і після там була велика громада це зроблено в Америці, де
закінчення голосування, як це подано вище, і подвійної пе- діячів — націоналістів і со- назву змінено на ОбВУА,
ревірхи відчитів. можна ужити друкований запис кожної Впродовж останніх 4-ох During the past four years юзовців, з якими мене в'я- себто „Об'єднання". Інж.
машини, одержаний у даний час, якщо машина може його років - 1974 до кінця 1977 -1974 through 1977 - the Uk– зало 33 роки мого уряду - Темник був довгі роки ГО-
лати. Такі друковані записи мають бути передані — Український Народний rainian National Association 25 років на пості головного ловою Громади.
секретареві, який мас скласти з них звіт. Союз і його члени записа- and its members chronicled a контролера, а 8 років на
ли низку поважних успіхів Секретар Громади п.
і подій. Ми далі закріпили series of noteworthy achieve– становищі головного місто- Оборонів з Мовтреалю по-
36 Секретар мас порівняти оба звіти відчитів кожної ments and events. We further предсідннка УНСоюзу та інформував, що їхньою
машини, поданих на початку і при закінченні голосування нашу керівну ролю, як enhanced our dominant posi– містоголовн ЦУ ОДВУ. Не- журбою с Квебек І він мо-
і занотувати всякі розбіжності. У випадку розбіжностей провідна українська брат-
між першим і другим відчитом, голова має зарядити ська установа у вільному tion as the leading Ukrainian ма вже тих людей, що зі же відокремитися, а укра-
третій і четвертий відчит оставшими групами, аж доки роз- світі. Ми продовжували на- fraternal society in the free мною співпрацювали Залн- їнці залишаться там відір-
ппгвся ще наймолодший з
біжності будуть вияснені. шу чільну ролю у поста- world. We continued to lead них — В. Діднк, почесний вані від української грома-
чанні наших громад у З'сд- the way in providing our член Головного Уряду УН- ди в іншій державі. У Від-
37. Члени Виборчої Комісії не повинні ні в якому часі ланих Стейтах і Канаді communities in the United СоЮзу. Переночували ми у ділах Громади не було кло-
потів. Іван БезкороваЙний
дискутувати свої обчислення з членами інших груп до часу братським життєвим забез- States and Canada with fra– п-і Левкут, а на другий ствердив, що Товариський
закінчення усіх звітів на конвенційній залі. печенкям за низькі вклад- ternal life insurance protec– день вранці запросили нас суд ніяких справ до пола-
г ки. Наша позиція, як rrpo– tion at low cost. Our status п-во Дідики на сніданок. годжеивя не мав.
38. Голова Виборчої Комісії повинен скласти делеґа- віцииків у наших україн- as leaders in our Ukrainian Стрілецька Громада прн-
тая звіт про висліди виборів, повністю узгіднюючи сьних громадах стала ще Дорога до Торонто рівна,
виразнішою у названих communities became more Ідеться нею гладко, як по готовила до друку Альма-
постанови параграфу 25 стаття 11 статуту Українського visible throughout the two леді. Прибули до „Голідей нах з приводу 50-річчя. То-
Народного Союзу, а також потвердити, що Виборча двох країнах, особливо у countries, particularly in Ін", де відбувався З'їзд. роито зібрало на Альманах
Комісія зберігала всі приписи і постанови, які відносяться 1976 році, під час' святку-
до діяльности Виборчої Комісії. вання 200-річчя Амсрикан- 11976 during the celebrations Стрінув там таких союзо- 5,312 дол., а разом Каиа-
ської Революції, та 100-річ- of the Bicentennial of the внх ветеранів і націоваліс- да зібрала 17 тисяч дол. на
39. Всі бальоти і всі звіти та рекорди мають бути зде- чя українського поселення American Revolution and тів, як: пп. Хрін, Мудрий, ту ціль. Та Канада мав та-
поновані у предсідннка Конвенції. Вони мають бути ним
запечатані в присутності голови і секретаря Виборчої Ко- в Америці. Союзові святку- the Centennial of the Ukrai– Дуда, Корбан, а з нових кях людей як Василь Ве-
рнга, співредактора .Вістей
місії і членів конвенційної Президії, і всі вони мають гадпв- ваяня у Шамокіні, Псн- nian immigration to Ameri– політичних — Геврик, Комбатанта" і Степана Бо-
сильвенія, і на „Союзівці" ca. Soyuz's centennial pro- Гвоздулич, Білак, Плашок,
сатися понад опечатанням в такий спосіб, щоб кожне Зорнч, Темник, Максимів, ровця, які вміють писати,
відлечатання тих бальотів могло бути виявлене. знайшли голосний відгук grams in Shamokin, Pennsyl– Селешко, БезкороваЙний (з збирати матеріяли і гроші.
Прсдсідник Конвенції має зберегти опечатані бальоти до vannia and at Soyuzivka Фльориди), щоб не забути Українське Національне
закінчення Конвенції, після чого він повинен вручити ЇХ ГО- на телевізії, в радіопрере- were" given extensive cover- Моту і Курилева. Всі вони Об'єднання нагородила
ловному секретареві для зберігання в сховку Головного дачах та у пресі. Спеціяль-
age on television, radio, and сивоволосі або з більшою Стрілецьку Громаду спеці-
Уряду. на одногодинна передача in the press. A special one чи меншою лисиною, усі яльною Грамотою, щоїїпе-
документарного характеру hour documentary about Uk– ще активні. Іван Хрін є се- редаяо на руки Степана Во-
40. Всі з вищеподаних приписів і постанов можуть про українців, зладжена
бути змінені або поправлені Конвенцією, якщо телевізійною станцією ВСЇ- rainians prepared by the ТУ кретарем 341-го Відділу ровця, який був дуже 3BO-
station WCAU in Philadel– УНС у Віндзорі, Павло Ду- рушений.
покажуться неможливими до виконання, або важкими для да зі зачіскою Пілсудського - По імпрезах Організація
збереження, на внесення голови Виборчої Комісії, належно ЕйЮ у Філядельфії підкреслила наше значення. Тисячі phia featured our presentations. Thousands of our members
веде там же Кредитівку. Українок Канади влашту-
піддержане і прийняте Конвенцією більшістю ЦЗ голосів. наших членів у всій цій країні брали участь у сотнях throughout the nation participated in hundreds of Bicenten– Хрін дав 30,000 долярів на вала для учасників з'їздів
200-річннх і 100-річнях церемоній — маршуючи, виступа- nial and Centennial ceremonies marching, performing, dis–
ІОЧН на естрадах, виставляючи твори мистецтва, друкую- playing arts and crafts, publishing historical facts about our фонд Шевченка, на який прийняття в домі УНО на
і ?я історичні факти про ваше історичне минуле і гордо national origin, and proudly parading our Ukrainian national збирають канадці, а який Коледж вулиці. Біля того
Іван Флис Чопик зоаззуїочя ваші національні прапори та наші Відділові вже перейшов один міль- дому будується велика бу-
Ярослав Пядох Тарас Шмагала іщмтжжм гашкх приятелям і сусідам. Це були вартісні іcolors and Branch banners before our friends and neighbors. йон. Не застав там колись дівля. Землю тут можна бу-
Богдан Футей Ге "ста пххгреезеяня причинки до загальних святкувань в These were worthy and meritorious contributions to the over- всюднпрнсутнього Шарика, ло купити за безцін а те-
Іле^зеїз та so зазначуегяяя межових стовпів в її історії. all effort of America to note an eventful milestone in its his– який хворіє. Не було там пер коштує задорого.
ісакаьо Гйптавдиди аезад себе із вдоволенням та справ- . tory. We can look back with satisfaction and deep pride on сен. Юзнка, проф. Теслі А Торонта я таки ие^ба-
5а. ВИБІР ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ кхьоао гк^ететтю на вашу ролю у тих і інших вартісних our role in these and other meaningful activities. — співавтора Українського чяв, щось так, як „Залоро-
?ат in the spring of 1977 our Association sponsored a well- Історичного Атласу, який жець за Дунаєм" бачив
Д-р Ярослав Падох проголошує вибори членів має побачити світ, завдяки
Bfccacao 1S77 року наш Союз спонсорував добре за- planned and sophisticated program in Washington, D.C. in фондам УНСоюзу. Михайло султана і не бачив. Бачив
Виборчої Комісії, а саме, 14 членів і 3 заступники. їлаякшант і шдготоваяу програму у Вашінгтоні, Д.К., в defense of Ukramhvn dissidents who are being persecuted and я Торонто лише з „Мого
Просять оголошувати номінації, а після того делегати jfsjpota чдегів jrjjpzwrhr,oro руху спротнву, що їх nepe– Селешко, кол. секретар вікна", щось так, як п-і
іможуть виписати на бальотах членів Комісії. Деяе- imprisoned by the Soviets. Particular attention was concen– полк. Євгена Коновальця
і в'яжаять у Совстах. Окрему увагу присвячено trated on behalf of Rudenko and Tychy, the leaders of the був присутній на прийнят- Іванна Савицька писала у
га г може оголошувати лиш одного члена до КомкЯ. язхухяа. „Свободі" і так, як бачу То-
Спосіб виборів Комісії предсідник пояснює двома ^уднквсиі і Таакжу, лідерам Київської групи стеження Kiev Group set up to monitor compliance with the Helsinki тю Організації Українок ронто у „Юкреиісн Віклі"
мовами. ж детршеааиЕвж Гехьгмгжгьквт угод. Accords. Канади (ОУК), у розмові пера Марії Бурбеллн.
Згодошено наступних кандидатів на членів до Ви- зі мною скаржився на по-
участь у місцевих і ИрМЮИЯ ім- Ordinarily such participations in local and national com– вільну втрату зору, а Зо-
борчої Комісії: Степан Куропась
зреввх повинна би довести до поважних успіхів в органі- munity affairs would surely lead us to huge successes in or–
лумиш нових членів та побільшений нашого членства. ganizing new members and enlargining our rosters. Unfor–
Ім'я і прізвище число Відділу місцевість На жаль, вислід иахсих дій каже щось інше. Масова tunatcly the record of our operations tells another story. The
445 Манітоба участь у шах париках українського життя, та наша над- massive involvement in every phase of Ukrainian activities on
Юрій Гвоздулич
Микола Бобсчко 102 Клівленд звичайно шедра і приткльиа фінансова підтримка, яку ми all levels and our extremely generous and liberal financial У річницю Листопада
Лев Вод нар 131 Чікаго давали виховним, культурякм, едортовим. релігійним і support of educational, cultural, athletic, religious, and patri–
патріотичним діям і імпрезам, не приспорила нам членів, otic events and causes did not add members to our total ranks Голлівуд, Фльорида. — За- вірш „Кріс" — Л. Хралли-
Андрій Ксйбіда 322 Нюарк ходом Відділу УККА Мая- воі, і „Про Україну пам'я-
Ю л і я ҐуГЛИК 259 Чікаго не збільшила їх рядів, у часі, за який тут звітуємо. На- in the period we have under review. Actually we lost mem– мі ft околиці, влаштовано тай" — Дімя, у виконанні:
Михайло Марчук 106 Чікаго справді мя втратили дешо членства. Всі ми наполегливо bers. All of us worked hard at many things but obviously we академію, відзначуючн 60- Андрій Пацай, Борис Веиґ-
Михайло К”аркоиь 345 Міннсаполіс працювали в різних ділянках, але, очевидно, зробили за- did not do enough for our own account. ті Роковини Листопадового льовськнй і Роман Андруш-
Ярослав Кришталович 222 Клівленд мало, щоби осягнути успіх дла себе. Зриву, в домівці УкраІнсь- ко.
Марко Ганушак 253 Массачусетс We did, however, make considerable progress in other кого Культурного Центру в
256 Проте ми зробили значний поступ в інших департа- У дальшім ході nporpa–
Кирило БезкороваЙний Рівергет departments. The total amount of insurance in force rose to a неділю, 5-го листопада ц. мн, мішаний Український
289 Рочестер ментах. Загальна сума забезпечення зросла до рекордової
Василь Гу sap висоти 163,400,000 дол. Наше майно зросло до понад record high of 5163,400,000. Total assets increased to over р. у Голлівуді, Фльорида Національний Хор під ке-
Микола Лснисюк 487 Ст Пол, Мінне.
S8 42,000,000 дол. Приходи із членських внесків зростали із 542,000,000. Dues income moved ahead each year and total Після відспівання ямеря- рівннцтвом Мирова Іваш-
Володимир Берізка Союзівка канського гимиу украінсь- ка, відспівав пісні: „За рід-
Михайло Хомин 32 Філядельфія кожним роком і загальна надвишка резерви осягнула surplus nearly reached Si 1,000,000. The yield on our invest–
375 близько 11,000,000 дол. Прибутки з наших інвестицій, ments after dropping to a low of 3.774i in 1975 climbed back кою мовою у вихованні Ук- ннй край" М. Гайворонсь-
Гїстро Тарнавський Філядельфія раївсьхого Національного кого, „Встає хмара з-за ли-
Василь Добчанський 54 Ню Гейвен після обняження на 3.77 ^ у 1975 p., зросли в минулому to 5.22^ last year. Rental income from our Headquarters
175 році знову до 5.229?). Прибуток із комірного у нашій но- Building exceeded 51,500,000 in 1977 making it possible to Хору, програму відкрив го- ману" - обр. В. Ємець,
Ярослав Байок Детройт лова Відділу УККА Воло- „Коли ви вмирали" М. Гьй-
Іван Яремчук 361 Ню Йорк пій будівлі перевищив 1,500,000 дол. у 1977 році, що умо- cover all operating costs and debt charges including interest
432 жлзвяло покрити всі оперативні кошти і залеглі довгн, on the Soyuz loan. Cash benefits paid to members and benefi– димир Хомяк, Відтак вів вороиського і „Вкраїно Ма-
Микола Мота Торонто
включно з відсотками за Союзову позичку. Готівкові ви- представив гостя з Шттс- тв" - Овйцеика. Музичпий
Єфим Омельченко 451 Ґрінсбі, Онтаріо ciaries topped 59,600,000. Aid to students, senior citizens, бурґу, доповідача свята, го- супроищ виконував шяніст
Михайло Ковальчин плати членам і спадкоємцям дійшли до 9,600,000 дол. До- and organizations amounted to over 5280,000. лову Головної Управи Ук- Богдан Сперкач.
430 Філядельфія помоги студентам, старшим громадянам і організаціям
Роман Припхай 399 Чікаго раїнської Народної Помочі На тлі хору декляматор-
Атанас Слюсарчук 174 Летройт виносили понад 280,000 дол. On the other hand inflation and expanding activity also - Володимира Мазура.
Марія Беднарчук ка паніматка Надія Михай-,
178 Менчестер, З другого боку інфляція і поширена діяльність при- added to our general expenditures or the cost of doing busi– Мистецьку програму кон- люк, виконала поему „Три
Ню Гсмпшір чинилися до збільшених загальних видатків коштом нор- ness. Nevertheless we kept tight control of all outlays and suc– церту почала молода пія- матері" В. Шульгана. Вірш
Григорій Клименко 182 Кліфтон. Ню Джерзі мальних ділових прибутків. Ми все ж зберігали строгу ceeded in keeping our disbursements within the established вістка — Елі Хомяк, яка .Листопадовий спомин" М.
Петро Мудрий 34! Віндзор. Онт. Канада контролю над нашими витратами і змогли вдержати наші budget limits. відіграла „Карпати" — оп. Костишииа, рецитувала
Василь Мігован 238 Бостон виплати в межах устійненого бюджету. 21 — В. Логуша. Дітвора Надія Мудрейко; „Україно
Тиміш Мельник 277 Гартфорд The trends in our various departments can be quickly and правильною українською моя" — власний твір —
Михайло Юченів 194 Ню Йорк Напрямки в різних наших департаментах можна easily ascertained by glancing over the comparative statistics мовою, що їх навчає учн- деклямував п. Тарас Вав-
Михайло С'алдан 194 Ню Йорк швидко й легко зрозуміти, споглянувши на порівняльну for the individual years of 1973 and 1977 as well as the four- телька Іванна Сперкач, де- чииський.
Богдан Одежинський 216 Філядельфія статистику за кожний рік від 1973 до 1977, як теж за чо- клямували вірші. Учні Відспіванням українсько^
тирирічяий період 1970-1973 і 1974-1977. year periods of 1970-1973 and 1974-1977. Школи Українознавства в го національного гнмну за"
Маямі: Наталя Трач і Ро- кінчено академію.
Василь Лучків, делегат 16 Відділу, зголосив внесок на мав Сперкач деклямували Я.М.
іакриття оголошувань номінацій. Внесок цей піддеожав (Продовження 6yneJ
'N
4. 272. СВОБОДА. ЧЕТВЕР, 14-ro ГРУДНЯ 1978

щ^щщщщя щ щтщтил i - i - i n n r i r f i ^ w РЕЧЕНЕЦЬ ЩОДО


ШКОЛА УКРАЇНОЗНАВСТВА НАУКОВОГО
КОНКУРСУ В ТРЕТЮ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
Осередку СУМА І У СВІТЛУ ПАМ'ЯТЬ ЗЕМЛЯЧКИ Ню Йорк. - Союз Укра- нашого Найдорожчого і ніколи Незабутнього
в Н ю Йорку, Н. Й. інок Америки. Науково-Лі- МУЖА. БАТЬКА. ДІДУСЯ, ВУЙКА і КУЗЕНА
влаштовує бл. П. тературний Фонд ім. Лесі і
сл. п.
ш суботу, 16-го грудня ц. p., о год. 2-ій по полудні Петра Ковалевих пригадує
ОЛЬГИ КУЛИНЯК про реченець на Науковий
ш м л і Визвольного Фронту, при їм Друш лммо, Н ю Йорк Конкурс на історичну пра-
цю (монографію). Темою
ЯРОСЛАВА БІЛАСА
ГОСТИНУ СВ. МИКОЛАЯ замість квітів на могилу
складають 5Є.00 доларів
на „ПАТРІАРШИЙ ФОНД"
може бути будь-який ВІД-
тинок історії України. Ма-
будуть відправлені
СЛУЖБИ БОЖІ
В програмі - сцен. „СВ. МИКОЛАЙ", декламації, співи - виконують учні школи. теріял повинен обіймати
ОЛЬГА і АЛЕКСАНДЕР КОБАСА ЗА СПОКІЙ ЙОГО ДУШІ
Просимо ма,,еньких і дорослих завітати до нас - Св Миколай всіх обдарує. найменше 100 сторінок ма-
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ПОКІЙНІЙ!
ДИРЕКЦІЯ ШКОЛИ а шинопису. Друковані нау- К о г о в з - в церкві св. апп. Петра і Павла,
Небесна каицеларіа відкрита в п'ятницю. 15-го грудна, від год. в-оі до год. 1Є-оі вечора, Горем прибитому Мужеві, ДоиІ та всій засмученій Родині кові твори теж будуть бра- в середу, 20-го грудня і суботу, 23-го
внсловлюмо наші глибокі співчуття. тися до уваги. Нагорода за
в сувоту від год. 9-ої ранку до год. 1-ої по полудні. J
найкращий твір: 400 дол. грудня ц. p.;
i t . ^ 4 . ^ . j . ^гУ'г Чйв”ї^ "'ітїів'Пг тіт ЩЩЩ Реченець конкурсу: 31 груд- Б о ф ф а л о - в церкві св. їв. Хрестителя в не-
ь^Еш^вш^^іа^^вда^^в^і^дв^в^вйв^ВчиЦч ня 1978. Склад жюрі буде д і л ю , 24-го грудня ц. р.
проголошений пізніше.
ВІДДІЛ ОЖ ОЧСУ в Н Ю Й О Р К У Твори надсилати на адре- Просимо Родину. Друзів і Приятелів згадати Покійною
су: Ukrainian National Wo– в цих днях у своїх молитвах.
сердечно запрошує У ДЕСЯТУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ men's League of America 108 ДРУЖИНА. ДІТИ.
все Українське Громадянство нашого Найдорожчого і Незабутнього Second Ave. New York. N. Y. ВНУКИ і РОДИНА
взяти участь у МУЖА, ТАТА і ДІДУСЯ 10003.
^м ш ш і ^ ш а ^
бл. п. ВАЛЕНТИНА
ЗАСВІЧЕННІ ЯЛИНКИ НОВИЦЬКОГО У ПЕРШУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ ГМКРТИ
присвяченої нашого Найлорожчого і Незабутнього ЧОЛОВІКА, БАТЬКА. ДІДУНЯ і БРАТА
буде відправлена
Д І Т Я М У К Р А Ї Н С Ь К И Х П О Л І Т И Ч Н И Х В'ЯЗНІВ НА НАШІЙ СВ. п .
П О Н Е В О Л Е Н І Й УКРАЇНІ ПАНАХИДА
що відбудеться
в суботу, 16-го грудня ц. p., о год. 3:30 по полудні
ПО СЛУЖБІ БОЖІЙ
в неділю, 17-го грудня 1978 року
Мгра ЕВГЕНА ЛОЗИНСЬКОГО 4
в катедрі св. Володимира в Ню Йорку будуть відслужені
П е р е д буДИНКОМ ВИЗВОЛЬНОГО Ф р о н т у , при Щ Друга Авеню. Н ю Й о р к
при 82-ій аул. Вест
з Різдвяною Програмою. ПОМИНАЛЬНІ СЛУЖБИ БОЖІ з ПАНАХИДАМИ
” ИшГьтЬмьт^тЬтіьтЬлЩьтЬлгишт^ЬлГіаьаЬіші Родина У ЦЕРКВАХ:
і

св. Юра в Ню Йорку, в неділю, 17 грудня 1978 p., о г од. 4 по пол.;


Т-во за Патріархальний Устрій УКЦерквн - Відділ Н ю Йорк св. Духа в Честері, Па., у вівторок, 19 грудня 1978 p., о год. 7 ранку.
запрошує BU1. Українське Громадянство на
Просимо про молитви за спокій душі Покійного.

. -.
ДОПОВІДЬ: Ш
Родина

ПРИЗАБУТІ АКТИ ж
У глибокому смутку повідомляємо Родину і Знайомих,
(Червень 1941-1950 pp.) що 9-го вересня 197S року в Лорейн, Огайо,
ДЛЯ ВШАНУВАННЯ СЛУГИ БОЖОГО АНДРЕЯ відійшла у Вічність на 76 році життя тшт
моа Дорога МАМА і БАБУНЯ
ДОПОВІДЬ виголосить б л . П.
о. д-р проф. Іван Гриньох СТЕПАНИДА СУПРУН
в неділю, 17-го грудня 1978 року, о год. 4:30 по пол. ВІЧНА ЇЙ ПАМ'ЯТЬ!
в залі Українського Народного Дому в Н ю Йорку Горем прибиті: Отці Душпастирі, Парафіяльна Рада і Прицерковиі Організації
Гостям раді! Вступ 100 дол. син - ЮРІЙ з дружиною АДРІ
Собору свв. Володимира й Ольги в Чікаго
з великим смутком повідомляють, що 2-го грудна 1978 року
"иукя: ТАМАРА. МИХАЙЛО
і ГРИГОРІЙ упокоївся в Бозі на 89-му році життя і 62-му році сващенослужіння

ГОЛОВНА УПРАВА СОЮЗУ У К Р А Ї Н О К А М Е Р И К И бл. п. о. крилошанин


'. - ' . . ...
-лі.-г' 1 Г. - ! П f

запрошує Шановне Громадянство


,. - , -

на
,–.. „ 11
і ' ^ ” У і і р Ш Т т а н и і ^ ч ) ! У2ГУНА
в Нюарку, Н. Д ж .
' 1'
ПАВЛО ДЖУЛИНСЬКИИ
гл

РОЗМОВУ повідомляє свос Членство.


ню в середу, 6-го грудна 1978 року, ненадійно, кол. парох, сотрудннк і катехмт в багатьох місцевостях Галичини, Прашівшиин, Німеч-
відійшов від нас у Вічність бувший підстаршнна Дивізії чинн і Канади та перший настоятель парафіі свв. Володимира і Ольги в Чікаго, що 10
з НАДЕЮ СВІТЛИЧНОЮ і довголітній член Станиці, уродженець Бережаящини років душпастирював у цій парафіі та аж до кінця свого трудолюбивого життя.
СВЯЩЕНИЧІ ПОХОРОННІ ОБРЯДИ відправлено 3. 4 і 5-го грудня ц. р. в noxo–
що відбудеться ронному заведенні Музики та в соборі свв. Володимира і Ольги за участю Преосвящен-
ного Владики Кир Ярослава Габра і багатьох священиків та 6 і 7-го грудня 1978 р. в То-
-W4 в суботу, 16-го грудня 1978 p., о год. 4-ій по пол. ренті в церкві св. Миколаа за участю Преосвященного Владики Кир Ізилоря Борецьког о
у великій залі УНДому, 140 друга Авеню в Ню Йорку, Н. Й. та численного Духовенства, а відтак Тлінні Останки Покійного похоронено на кладови-
ші Парк Лави в Торонті. Канала.
ВСТУП 3 0 0 лол. С В . 11.

заооаобзааоосазааосооийоа^
пні Ш ПАВЛО СОЗАНСЬКИЙ Внсокодостойній п. Добродійці Стефаніі та Дітам, ближчій і дальшій Родині Покійної о
ПОХОРОНЕНО Його 9-го грудна 1978 р. на цвинтарі о. Крилошанина складаємо вислови глибокого співчуття.
СПІЛКА УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ АМЕРИКИ св. Андрія в Бавнд Бруку, Н. Дж. ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГІДНОМУ ПРАЦІВНИКОВІ У ХРИСТОВОМУ
а ВИНОГРАДНИКУ.
ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ
Опечаленій Родині І Приятелям Покійного Управа
136 Друга Авеню, 2-ий поверх Станиці висловлюt свос співчуття.
(ДІМ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ)

П'ятниця, 15-го грудня 1978 року, о годині 7-ій веч.


ІФ4МММММММММММММММММ^Ф-
БАТЬКИ! Зв'яжіть замоло- В ТРЕТЮ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
ПАНЕЛЬ-ЗУСТРІЧ ду ваших дітей з найстар-
шою, найбільшою й найба-
нашої Любої і Найдорожчої МАМИ

З РЕДАКТОРАМИ ВИДАНЬ гатшою українською націо-


сл. п. Незабутньої
У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Р О Д Н О Г О СОЮЗУ
нальною установою поза мс- Проф. ЛЮДМИЛИ
жами батьківщини, якою є
з нагоди Ювілейних Святкувань Український Народний Со- ТИМОШЕНКО-ПОЛЕВСЬКОЇ
юз, щоб запевнити їм кращу видатної челістки і педагога, професора Харківської. Ві-
Щоденника „Свобода", „Українського Тижневика", і „Веселки" (підугнїсть, в нашій громаді денськоі і Римської консерваторій та Українського Му-
у вільному світі нового сві- зичного Інституту в Ню Йорку. визначеної у Міжнародній
Програму вестиме Голова СУЖА. ред. ОЛЬГА КУЗЬМОВИЧ домого глена! Енциклопедії „Хто с хто в музиці" в Кембрідж, Англії
і
і e^jr^aw^Q ^в^Оґ^”Ч "^U^^Q^ В ДЕСЯТУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
ВІДДІЛ ОЖ ОЧСУ нашого Любого і Найдорожчого ТАТА
в Н ю Йорку, сл. п . Н е з а б у т н ь о г о
просить П р о ф . Д-ра
Українське ОМУА МИКОЛИ ПОЛЕВСЬКОГО
Громадянство Об'єднання Мистців Українців в Америці
видатного піаніста і педагога, професора Харкіа-
відвідати запрошує на ськоі. Віденськоі. Римської консерваторій та Украін-
ВІДКРИТТЯ РІЗДВЯНОЇ ВИСТАВКИ еького Музичного Інституту в Ню Йорку і Філадельфії
РІЗДВЯНИЙ БАЗАР СЛАВИ Ґ Е Р У Л Я К буде відправлена
З ДОМАШНІМ ПЕЧИВОМ, ДІДУХОМ, СІНОМ ТА в неділю, 17-го грудня 1978 p., о год.
ІНШИМИ РІЗДВЯНИМИ ТРАДИЦІЙНИМИ
ПАНАХИДА
1-ій по пол. в Ґалеріі ОМУА, 136 Друга
ПРИПРАВАМИ, Авеню. Ню Йорк. H. Й. в неділю, 17 грудня 1978 p., о год. 12:30 по пол.
який відбудеться Виставка буде відкрита в будні - 6-8 кч., в катедрі св. Володимира в Ню Йорку, Н. Й.
в неділю, 17-го грудня 1978 року в суботу і неділю - 1-8 веч. і триватиме 160 Вест 82-га вулиця
до неділі, 24-го грудня 1978 року. В глибокому смутку:
о год. 8-ій ранку до 2-ої по пол. Окремих запрошень не висиласться. ЗОЯ ПОЛЕВСЬКА-ДАРОВА - донька
в будинку Визвольного Фронту
при 136 Друга Авеню, НЮ ЙОРК, H. Й.
хщ^гьтТшЬт^іюьлтьтЬт'^ЬтЧтЩ^ХюїьтТьтЬльїьтІьт
^mmmmmmmmictAmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmm'iw
А з чоловіком АНАТОЛІСМ ДАРОВИМ

ф Головний Екзекутивний Комітет Українського Народного Союзу


Т і Окружний Комітет Відділів УНС Метрополії Н ю Йорку - запрошує на Субота, 16-го грудня 1978 p., початок о год. 7-ій веч.

ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ з нагоди 1893 1978


Terrace Room — Hotel Roosevelt,
Ювілейні промови і кониертова
Madison Avenue at 45th Street. New Y ork City
програма
0
85-РІЧЧЯ ЩОДЕННИКА „СВОБОДА",
Одяг вечірній - Даток S25.00
45-РІЧЧЯ „УКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЕВИКА' Зголошсння на бенкет слати FllS А L o z y n s k y j , P.S..98 Second Avenue, New York,
СВОБОДА. ЧЕТВЕР. 14-го Г Р У Д Н Я 1978 Ч. 272.

JSJ
ЧОМУ ЛІНІЯ КЕРЗОНА? Св. п. о. крил. Григорій Музичка... Звіт із збірки „Діти дітям" ф Р І З Н Е Ф -^jC^f^j
(Зангиг( нни зі стор. 2) ' Гіглятмімт'ітояі
(Закінчення зі crop. 1) Як в минулих роках, так і Є ще багато наших са- 4t BMt 7th St.
жєния для СССР, ,,а пе- нього року. Українська Амс- мотніх старих у старечих ПОШУКУЄТЬСЯ
Сталін постановивСТВО- заарештований та псре6у- ГОСПОДИНЮ lfcL OB І-НЮ, New Yatk, 10003
релусім мені" - пише Xpy– свою душпастирську працю риканська Жіноча Д о п о м о - будинках, для яких Свят-
рити коштом українських вав у в'язниці в Стрию аж д о молодий о. Григорій. нале- в зрілому віці, для провалжен-
шов, лолаючи особливо юва Організація інформує Вечір повен болючих cnora–
земель східній кордон приходу німців. Перед пер- жала д о найбільш занедба- ня господарства в ломі вдівця. БАГАТО НАЙНОВІШИХ
про те. як Сталін фаво- тбірщиків і жертводавців, дів про минулі щасливі дні.
Польщі з Україною на т. шою навалою большевиків них і тим самим відсталих 9 З дітей у шкільному віці. По- ВИДА НЬ цікавих до читання.
р т у в а в новий польський що гроші із збірки „Діти- Покинуті в чужому ОТОЧЄН-
їв. Лінії Керзона. Hace– на Західню Україну, виїхав кожному відношенні. зо- мешкання на місці. За ломов- Висилаємо поштою.
провіл і помагав Польші літям" зібрано і розподі- ні, безрадні. вони боляче
лення, яке залишилося на до Німеччини ло Баварії, не крема у відношенні націо- ленням тел. (516) 499-7396
коштом Совстського Сою- лено згідно з нашим звітом, відчувають свою самоту. І
теренах під польською ад- вспівши з'єднатись з роди- нальної свідомости. райо- або (212) 777-1300
ty Хліб посилався ло який подаємо нижче. тут маленькою розрадою
міністрацісю, мало право ною: лружиною з Михайло- нів Західньої України. Зав- t m f p f f w w t v i
Польщі ) України, толі Прибутки: Відділ 1-ий - приходить для них наша
переїхати в Україну. Це вичів Марією ти трьома дяки трудам та — можна б
коли українці пухли і ГОЛО- 790,50, Відділ 3-ІЙ - 60,00, с к р о м н а д о п о м о г а . Вони
саме відносилося д о біло- синами: Романом. Яросла-
іу. а лекули навіть їли один русинів. Сталін назначив
сказати - дослівно бороть- Відділ 5-ий - 272,000, Від- дякують нам з різних кра- ЗБОРИ
вом і Євгеном. бі о. Григорія Музички із ліл 6-ий - 258,25, Відділ 7-
одного (стор. 159). репрезентанта України затурканістю, невіглаством
їн Европи. Ось лист з Бель- ВІДДІЛІВ УНС 1

Дуже малий гурт людей ий - 355,00; Церкви - гії: ,.З огляду на матеріяль- 1
Хрущова і секретаря біло-
шав про ДОСТаву хліба руської комуністичної пар- В 1940-му році большс- та явною ворожістю поваж- 190,00. Пласт - 57,00 і ра- ні труднощі в прйюті, ваші 11

Польщі. Один І тих. що тії Паноморенка, як пред- вики. толішні союзники Пт- ної частини населення, цей зом - 1982,75. Решта з подарунки для нас. старих і ВІДІЙШЛИ 1
ЇФФ4Є4ІНЇФФ6ФФФФ4ФФФФ4ФФФЬ '
інав. була Ванла Васілєв- л е р а , з а й н я в ш и З а х і д н ю район по роках уже б у в попередньої збірки - хворих є великим добро-
ська, яка часто ізлнла з
ставника Білорусі, які з
Україну, вивезлу дружину вкритий густою сіткою ЧИ- 196.80. Разом - 2179,55. дійством і розрадою". ВІД НАС НЕДІЛЯ.
польським урядом випра-
Кік ва до Варшави й вона цьовали плян виміни насе- св.п. о' Григорія Музичкн талень ..Просвіти". коопе- Витрати - 1932,90. Решта 17-ro Г Р У Д Н Я 1978 p.
сповідала неймовірні істо- лення. до Казахстану, звідкіль во- ративами і молочарнями, 246,65.
на повернулася до Львова в старанням о. Григорія в „Після виходу з в'язниці, ЮЛІН ОСТ A l l . члгш.а УНС ПАТЕРСОН, H. Д ж . Місячні
р”й після повороту ло Ки- в наслідок катувань, б о -
Західній кордон Польщі 1946-му році і щойно в Журавні опинилось кількох Видатки: Німеччина У М- ВІДД. 176 В Чікиго, uouep– збори Т-ва ім. Т. Шевченка 64
ева. ,,Я бачила своїми очи- за допомогою Сталіна пе- рюсь зі смертю, а допомоги лл 16 жовтим 1078 ии 48 (ні- Вілл . о гол. 12-ій Дня в талі
ма", вона качала: „Вони жовтні 1967-го року дозво- українських професіоналіс- ХС - 830,00. Бельгія. Д і м ці життя. Нар. 1930 р. в Л к- церкви св. Марії. 73 Washing-
ресунено на Захід по Од- лено їй виїхати д о Кентону тів. між ними відомий наш старших - 180,00. Фран- ні звідки. Тут навчають на- рвіні (Котузів, пив. 11 ід rail-
мають у Варшаві багато ру й Нісу, на давні істо- ших дітей, що немає Бога, а
в Огайо, де від 1961-го року діяч і пізніше посол адвокат нія У А Ж Д О - 150,00. НІ- ЦІ); членкою У Н С ( - т л а ton Ave.. Кліфтон. Н. Д ж .
чорного хліба й навіть де- ричні терени Польщі. Ста- ми сильно віримо, що Він є, 1049 р. 3u.iHiUH.iii у смутку П р о с и т ь с я в и р і в н я т и чл.
якнй білий; і вони наріка- перебував у їхнього сина д-р Павло Лисяк та просві- меччина Св. Апост. Жінок
лін вірив, шо Польща бу- бо звідки прийшло б вам на мужа М я у а в і а , енні в — Іго- вклалки. - Управа'.
нхгь на совстськнй уряд, л-ра Ярослава та невістки тяний діяч-організатор по- - 150,00, Німеччина. Рід- рв 1 Ярослава,; дочкм —
де в орбіті Советського Ляриси із Зварунів о. Григо- кійний вже Микола Бігун, а на Школа - 100.00, Бель- д у м к у п о м о г т и нам?" -
т о він не доставляє їм до- Орнсю 1 Д а с н у ; с е і т р н —
Союзу, мабуть і тому так рій. Старший син Роман з роками чимало молодих гія, У Д К - 100,00, Ecna– пише колишній ііолітв'я- Анну 1 Ярославу 1 брата у ВЕСТ ІСТОН. Па. Річні тбори
волі хліба. Вони говорять. легко віддав полякам ряд зень з Югославії. Т-ва ім. Б. Хмельницького 137
закінчив богословські студії людей, висланих за спону- нія - 25,00. Індивідуальна Павла. Похорон відбувся
Що поляки не привикли областей Західньої Укра- 20 жовтня н а цвинтарі Свл- Вілл., о гол. 2-ій по пол. в
і с священиком 41Н у Cac– кою і часто при допомозі о. допомога - 195,00. Разом
їсти чорний хліб. Ви МОЖЄ- іни. Простягнімо ж від щи- того Хреста в Ка.іумет Снті Амер.-УКр. Горож. Клюбі. На
качевані. а наймолодший Григорія на дальші студії, - 1730,00; канцелярські ви- Іліноіс.
те собі уявити" (стор. 159). маоаовеяоиоаеаоаеяов рого серця руку допомоги порядку: звіти членів Управи
Євген згинув в рядах УП А у включилися у започатко- трати - 202,90; разом -
Хрушов лас ряд доказів і ванин та ведений о. Григо- тим, хто її потребує, ВИ- та вибір нової на 1979 р.
боротьбі з наїзниками. 1932,90. Вічна ї й Нам'ять!
про велику допомогу Со- ділимо для них частинку Проситься чл. прибути. Г.
За цими найкоротшими рісм справжній хрестонос-
ветського Союзу новому 5 Bern vnaume біографічними даними св.п. нин похід за національну
Щиро дякуємо всім, хто
спричинився д о успіху збір-
свого добробуту, будемо
щедрі і вирозумілі ДЛЯ ПОТ-
.Михайло Остав, секр.
Прашнк. гол.. М. Кололруб.
МАІ'ІЯ КУЗЬО. члеика УНС кас. С. Кололруб. секр.
комуністичному режимові о. крилошанина Григорія свідомість того району, ки! ВІдд. 58 в Ютнді, померла
Польші не ТІЛЬКИ своїм
великим економічним
в члени Музички криється НСЙМО- який власне завдяки св.п. о. Свят Вечір - радісний
реб ближнього, душевний
спокій і свідомість внкона-
на 84 році жаття. Н а р . 1895
,і вірне. прямо героїчне зма- крилошанинові о. Григо- вечір, б о Господь зійшов на
р. в Галичині, Україна; член- П А С С Е Й К . Н. Д ж . Місячні
ного обов'язку будуть нам
коштом, але й відреставро-
вував лля них землі в Ук- УНСоюзх гання того священика влас- рісві Музичці став повно-
нс за Бога і Україну. Жура- вартісною частиною укра-
землю, щоб врятувати люд- високою моральною наго-
і:ою У Н С стала 1022 р. З а . збори Т-ва ім. Т. Шевченка 42
лишила у смутку д в і дочки: Вілл., о гол. 2-ій по пол. в
вононоаоаевовевоневеї ськнй рід і засвітити „миро- родою. Стеїішлііо і Вердясінио двох
раїні. венщина бо. в якій починав інства Галицької волости. синів: Ліо і А л ф р с д а та вву- У Н Д о м і при H o p e A v e .
ві світ правди". Але не для
ida І правнуків. Похорон від- П р о с и т ь с я чл. в и р і в н я т и
Є4г-ви.-6t-. - Ч--- -Г^^ІО' -Н-ІЬш, -М- Ч в е -fcf. - w . кожного цей вечір б у в а є За Управу: бувся Ю жовтня на цвннта-
тг чалеглі вклалки. Присутність
радісним. Є ще в Европі А. Давиденко (секретар) рі укр. церков св. ВОЛОДИМИ.

f Пам'яті д-ра С. Манастирського


бідні діти, для яких щороку
наша Організація під кли-
О. Томашівська (голова)
ра в ІОтнці. чл. с луже побажана.
Мару пілк. рск. секр.
В.

чем , . Д і т и - д і т я м " з б и р а є Вічна ї й Пам'ять!


П.С. П о ж е р т в и п р о с и м о Марія Ковалевська, ескр. П Е Р Т А М Б О Й . Н. Д ж . Річні
гроші, щоб влаштувати їм
У 10-літтпя існування І В Едмонтоні помер у викинула ол. п. д-ра Ма- ялинку або свято св. Мико-
складати в „Сурмі". „ А р -
ПАРАСККВІЯ
цГ, в „Православній Kpe– М А Г АС.
збори Б-ва св. Микола я 104
п'ятницю. 13-го жовтня ц.р. настирського з рідних зе- членка У Н С ВІдд. 114 в 4 1 - Вілл., о гол 2-ій по пол. в
лая, порадувати невелич- дитівцГ (Е. 9-та вул.). на
несподівано д-р ветеринарії мель. Свої ветеринарні сту- клґо, померла 10 листопада У Н Д о м і при 670 State St. На
ким п о д а р у н к о м , а вліті листи наших збірщиць, в
ШОНК-РУСИЧА ҐАЛЕРІЇ 1 Степан Манастирський. дії почав у Відні. Закінчив їх
проживши 69 років. в Українському Технічно-
вислати д о відпочинкового
табору.
1078 на 81 році життя. Нар.
Ґалерії п. О. Соневицької. ч.
1898 р. в Галичині. Україна;
порялку: збирання вклалок та
вибір нової Управи на 1979 р.
иаі мо на продаж картини українських мистців: 98 2-га евеню. члеішою У Н С стала 1959 р.
Світлої пам'яті д-р Ма- Господарському Інститу- Залишила у смутку сина Проситься чл. прибути. К.
” С. Г Е Б У С - Б А Р А Н Е Ц Ь К А - дереворита Галушка. прслс А В. Матков-
настирський був відомий як ті в Мюнхені, одержуючи J S ^ Івана, дочку Марію 1 сестру
- М. ГЛУЩЕНКО - олія а родинами. Похорон від- ський. секр.
суспільно-громадський ді- диплом доктора ветерина- УВАГА! УВАГА! бувся 14 ліктчшада 1978 р.
а О. К У Л Ь Ч И Ц Ь К А - дереворити
яч. як член багатьох едмон- рії. У 1941 р. він одружив- на цвинтарі ПаиДфік В ю
а Е. КОЗАК - олія ВЖЕ ПОЯВИЛАСЯ ДРУКОМ АЛЬБОМНА КНИГА
тонських українських opra– ся із Ольгою з Оленюків у Мем. Парк в Н ю Порт Віч.
в С. К.-КОРБУТ - дереворити 9 REAL ESTATE 9
нізацій. в яких був членом Тернополі, з нею прожив Каліфорнія.
^ К. Ш О Н К - Р У С И Ч - емвлії зі скнткою 25ft
В галерії масмо великий вибір: дерев'яних виробів, інкрус-
управ. ціле життя і приїхав д о Ка- ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО Нічна ї й Нам'ять!
Панахида за спокій душі надн 28-го грудня 1949 ро- В. Вережаїї, секр.
таціі, різьби: тарілки, вази, коробки,свічники, хрести-свіч-
ники - 2(XY скидки. Жіночі прикраси: коралі, янтар (бур-
Покійного відбулася у по- ку. де нострифікував свій МИСТЕЦТВА НА П Р О Д А Ж
в Кергонксоні. коло Союзівки
неділок, 16-го жовтня в кап- диплом на Албертському СОФІЯ СТАХІВ, ч.тенка У- Мурована хата, 3 спальні. 2
штннн), намисто, золоті хрестики, тризуби, сережки (куль- НС ВІдд. 836 в Клівленд.
чики). срібні дукати роботи К. Ш.-Русича скидка 259с.
лиці похоронного заведен- університеті в Едмонтоні. В ІЛЮСТРАЦІЯХ - К. Шонк-Русича Огайо, померла 5 листопада лазнички. 2xh акра землі і ста-
ня Парк Меморіял при учас- Спочатку працював профе- Літературні редактори: 1978 н а 90 році життя. Н а р . рий д і м зі склепом, разом
Ласкаво запрошуємо відвідати нашу галерію. ти понад 600 осіб. Проща- сійно у В І Л Л І Н Ґ Д О Н І , а від 1888 р. в Бортниках. УкраІ-
В. ДАВИДЕНКО - Л. ПОЛТАВА S75.000.
SZONK-RUSYCH GALLERY ли його тоді: о. митрат Ми- 1957 р. в Едмонтоні. Сторінок 300 Ціна S50.00 на; членкою У Н стала 1926 Будинок коло Союзівки. з пив-
хайло Сопуляк, Юрій Сте- Крім свосї професійної р. Залишила у смутку дві
13 East 7th Street. New York. NY. 10003 У твердій оправі з пересилкою доньки: Ольгу' 1 Марію, двох ницею. центральне огрівання.
Phone (212) 982-1800 фаник від приятелів і д-р праці бл. п. Степан Манас- Замовляти можна а гнигарському відділі при ..Свободі", синів: Володимира І Дмитра 9 кімнат, новий бойлер, нове
Степан Дсршко від Об'сд- тирський працював у різ- пересилаючи чек або поштовий переказ. та 8 внуків І 7 правнуків. світло 220. S37.000.
- -e^– -a -"" -^ aft io иш -ii– іфг io ijs-^?– aafe–^ ав t!i га^^каа^! нання Українських Ветсри- них українських організа- ІІОХОрОН ВІДбуПСЯ 8 ДИСТОІШ- Трей.тср на 1 акрі землі.
нарних Лікарів співав хор ціях, нерідко очолюючи їх, Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує д а 1978 р. на цвинтарі Upyi.–
59fi стейтового податку. S8.500.
..Дніпро". По панахиді про- як Українську Стрілецьку К.ТИП Гайте, Клівленд. Огайо.
,,Milllllllllllllllllllli!lll!!llilll!ill!llllllilllllllllllll!lllllllll!llll!llllll!llllllll!lllllllll!imtt Рівнож хата. 2'А акр. землі.
ведено збірку на Патріяр- Громаду, УНО. Пласт-при- "SvOBODA" BOOK STORE S22.500.
Вічна ї й Нам'ять!
ший Фонд і на Фонд Cep– ят. також у БУК і КУК. а 30 Montgomery Street. Jersey City. N..1. 07302 Володимир Стригун, секр. (212) 726-8288 післа 6
UA
з j^– m и і PT
ця. наприкінці свого трудолю-
Похорон Покійного від- бивого життя був головою
або (914) 626-4141

бувся у вівторок, 17-ГО ЖОВ- Ради директорів Патріяр-


ДОРОСЛИХ ЇЇ І тня з української католиць- шого Фонду. Всюди чесно
кої церкви св. Юрія Побі- виконував свої обов'язки,
HELP WANTED Ф

ВСЕ ПОТРІБНА ЧЛЕНСЬКА КНИЖЕЧКА 1 доносця на український без уваги на те, чи був голо- Т е л е ф . ( 2 0 1 ) 3724)468
вою, членом управи чи тіль- PLASTIC FOREMAN
СВОЇЙ КРЕДИТОВІЙ КООПЕРАТИВІ І цвинтар св. Михаїла. INJECTION MOLDING
Похоронні обряди відслу ки рядовим членом. Зокре-
Федеральна Кредитова Кооперативе І жили о. митрат М. Cony– ма Покійний був активним
ляк. о. крил. М. Дядьо та о. членом парафії св. Юрія
R0SE-H1LL MONUMENTS' EXPERIENCED
SALARY OPEN

„САМОПОМІЧ" І д-р Камінський. Побідоносця. кілька років


Під час Служби Божої о. був членом і головою Кон-
184 u h a O N A V E N U E I R V I N G T O N , N.J. 0 7 Ш
Call ( 2 0 1 ) 6 5 9 - 3 4 6 4

в Ню Йорку і д-р Камінський виголосив трольної комісії, був енту- S. ZEUNSKY - П ИЛИП ЧУЯ
^FUNERAL 1)1RECTORS0
проповідь, в якій дав nepe– зіястом будови нової церк-
еШ І гляд життя Покійного, а ви, на яку складав щедрі
зокрема його громадську жертви. Ще кілька годин
ПЕРШЕ УКРАШСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО Н А Д -
Г Р О Б Н И К І В . С Т А В Л Я Є М О П А М ' Я Т Н И К И Н А ВСТХ
J ДИВІДЕНДА ВІД ОЩАДНОСТЕЙ З ЧВЕРТЬРІЧНИМ І діяльність. За словами Про- перед смертю брав участь у
НАРАХУВАННЯМ. І повідника: засіданні в справі будови,
,.Бл. п. д-р Степан Ма- тому втрата, яку понесла
Ц В И Н Т А Р Я Х І Н А СВ. А Н Д Р І Я В С. Б А В Н Д
БРУК, Н Ю Д Ж Е Р З І .
ПЕТРО ЯРЕМА
І ” БЕЗПЛАТНЕ^ДЛЯ ЧЛЕНІВ ЖИТТЄВЕ ЗАБЕЗПЕ- І настирський народився 15- наша парафія не дасться УКР. ИОІТЕБНІІК

f 4EHНЯ ОЩАДНОСТЕЙ ДО ВИСОТИ 51.000.001 ПО- і


зичок до висоти sio.ooe.oo. І
го с е р п н я 1909 р. в селі зважити. Вибираючись у
Гадинківці Гусятинського далеку дорогу у вічність. Granite Marble Bronze
Займається Похоронами

-І' а ПОЗИЧКИ - ОСОБИСТІ НА ВСЯКІ ПОТРЕБИ ТА Ш повіту в родині Теодора і Покійний лишає нам нев- в BftONX. BROOKLYN.
Анастасії з Байраків. гнуту віру в перемогу укра- ,.........^, NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ
МОРГЕДЖЕВІ НА ЗАКУПНО РЕАЛЬНОСТЕЙ І
їнської правди. Бо не може
І - НА ДОГІДНІ СПЛАТИ ПРИ НЕВИСОКИХ ВІД- Щ Мали вони 4 дітей. Сте- КОНТРОЛЬОВАНА
загинути народ, що видає
І СОТКАХ. І пан був найстарший. Двох ТЕМПЕРАТУРА
таких людей, як д-р Степан ПРОВЕДІТЬ СВЯТОЧНО, Р О Д И Н Н О , ВЕСЕЛО, СПОКІЙНО
братів Василь і Павло заги-

f
Haina адреса: Ц Манастирський".
н у л о у воєнній з а в е р ю с і , .Pelor Jareiitn
"SELF RELlANCr ( N Y . ) Щ
сестра Доміцсля живе в Ук- На цвинтарі коротке сло-
раїні. Д о народної школи во сказав інж. Василь Кун-
ходив у рідному селі. гім- д а , г о л о в а П р о в і н ц і й н о ї
РІЗДВЯНІ СВЯТА на СОЮЗІВЦІ! 129 EAST 7th STREET
NEW YORK, N.Y.
FEDERAL CRE01T UN10N І н а з і ю почав у Чорткові. Ради К У К , в імені КУК. ORegon 4-2568
І 108 Second Avenue New York. NY. 10003 І закінчив студії успішно у УСГ. УНО і Пласту. Si сілих Cfram
І Tel.: (212) 4 7 3 - 7 3 1 0 Щ Львові. Потім почав богос- Після похорону відбула-
ІЇ!ІІІ!ІІІІІІІІІІІ!ІІІІ!ІІІ!ІІІІІ1!ІІ!І!ІІ1ІІІІ1!ІІ!ІІІІІІ!ІІПІІІ!ІІІІІ1І!ІІІІІІІІІІІІ1І!ІІИПІІІІІ1ІІ!ІІ!ІП1ІІІЙ ловські студії в Духовній ся тризна в Українському
Семінарії у Станиславові, Народному Домі. У неділю, 24-го грудня 1978 року Richard H. Burnadz
ї СКОРИСТАИТЕ З В И П Р О Д А Ж У І але цих студій через війну не Відійшла у Вічність лю- УКРАЇНСЬКИЙ
5 ЦІКАВОГО В И Д А Н Н Я ! ? закінчив. За студентських дина. яка своєю глибокою СВЯТА ВЕЧЕРЯ ПОГРЕБНИК
часів Покійний належав д о вірою у християнські ідеа- з традиційними 12-ма стравами McNERNEY BURNADZ
І МИХАИЛО сосновськии І різних товариств, зокрема в ли і скромністю, І ЧЄСНІС-
Під час вечері КОНЦЕРТ КОЛЯДОК FUNERAL HOME
„Рідній Школі" був ПОВІТО- тю у громадській праці зас-
У неділю, 31-го грудня 1978 року
І ДМИТРО донцов І вим організатором освіт- лужила собі на вічну па-
ніх курсів та української м'ять.
ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ
S71 Lakevlew Avenue
CL1FTON. N J .
Phone (201) 772-18Я0
кооперації. Світова війна
і - ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ І Р. 3 . з новорічною програмою
U. 11. Burnadz -
J. J. McNerney
ІППІІ ІІІІШІІШПШНІІІІ iiiiiimniiiiiiiis Новорічна вечеря тільки на замовлення Funeral Directors
Y П е р ш а того р о д у в и ч з р п н о с т у д і я п р о п о л і т и ч н у к Chapels available through
у філософію ідеолога українського націоналізму ? 1
НОВИНА ЗАБАВА out the Metropolitan Area.
6 Дмитра Донцова. при звуках оркестри „Союзівки"
Видавництво „Ставропігія"
j Перша частина: Дмитро Доицов у суспільно-полі- І
видало, як перший свій випуск, книжку У суботу, 6-го січня 1979 року
h т и ч н о м у житті України. — Д р у г а ч а с т и н а : К з н - У
(чцепція у к р а ї н с ь к о ї політики й і д е о л о г і я " ч и н н о г о ї Романа Завадовича: СВЯТА ВЕЧЕРЯ S1NKOWSKY
Л н а ц і о н а л і з м у " Д м и т р а Д о н ц о в а . — Д ж е р е л а : Імон- у з традиційними 12-ма стравами
7 ний і п р е д м е т н и й п о к а ж ч и к Б і б л і о г р а ф і я т в о р і в Д. ч
99 З БУДНІВ У СВЯТО99 Шкіга С^7йі??іа^ FUNERAL SERviCE
Д о н ц о в а і видань, у пких він с п і в п р а ц ю в а в .
j Книжка з у с т р і л а с я з в и с о к о ю о ц і н к о ю критики, х
L
Книга віршів на релігійну тему з передмовою "if 8SS5 C u t Tremont Avenur
BRONX, N.Y. 10406
Tel.: 863-2475
420 с т о р і н о к тверда обкладинка 6
л-ра В. МАРКУ СЯ і біо- та бібліографічним Замовлення слати: 0
додатком. 101 Avenue "A"
Н о р м а л ь н а ц і н а : S12.00 L Ukrainian National Associacion Estate NEW YORK. N.Y. 10000
S Ціна книжки 3.00 лол. На поштову оплату лолучити 0.50 Kerhonkson,N.Y. 12446 Tel.: (914) 626-5641
у Випродаулна ц і н а : S8.00 І Тел.: 674-3630
ж лол. Книгарням даємо 309с опусту. Книжка має 90 сторін.
Name , Д и р е к т о р ЗІОСІІФ
З а м о в л е н н я р а з о м з о п л а т о ю (чеком чи г р о ш е в и м 4 : Замовляти: С Е Н К О В С Ь К Ч Н
j п е р е к а з о м ) слати на а д р е с у : А; Addres І З а в і д у с влаштуванішм пе-
щ STAUR0PEG10N ХО ОПІШ
? ” "^ЯЛВЩІІХ, ПОЛО-
Mrs. О. Sosnowsky v
2226 W. Chicago Avenue a Chicago. їй. 60622 шяяшх и кожнім paftoad
J 1 1 В Cannon Rd. л' м і с т . Похорони at
Tel.: 276-0774
У Toronto, Ont. M8Y 1R8 і
'^^^^^^^ЬтЩшЬтІШІШЦШЩтЦШЩтЬїЧ^ЩфШлЩЬЩлЩаьль^ьтьмьаьльлтьтЬ
Wg^g^^^e^^^^^^^w^l^^^4Уwe^weT^a^^^^^^^W^T^eT^^ ^ t ^^^l