You are on page 1of 8

'

Ре ШКШЯ і А іміністрашя
"Svoboda" 10 Montgomery St
Пам'ятайте

SYOBODA
Jcrecv C iiy. N J 07302

СВОБОДА
Телсфини iiJOlJ 434-0237
і 201) 434-0807
про з Ню Норку (212) 227-4125

УНСоюяу: (201) 451-2200


Україну! з Ню ГЬрку (212) 227-5250

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN O A K Y (212) 227-5251

рік LXXXV Ч. 273. Д Ж Е Р З І СИТІ і Н Ю И О Р К , П'ЯТНИЦЯ. 15-го Г Р У Д Н Я 1978 Ц Е Н Т І В 2 5 CENTS JERSEY C1TY ami NEW YORK. FR1DAY, DECEMBER 15, 1978 No 273 VOL. LXXXV.

У НЮ ДЖЕРЗІ ПРОГОЛОШЕНО РЕАБІЛІТУЮТЬ ВИСОКИХ ВІДБУЛИСЯ НАРАДИ УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО


„ ТИЖДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ" КИТАЙСЬКИХ СТАРШИН ЄПИСКОПАТУ ТА АВДІЄНЦІЯ ВЛАДИК У ПАПИ
(Дора Рак). - 3 днем 10- інж. Іван Гафткович - Гонг Конг. - У наслі- тим з ряду партійним дія-
го грудня ц. р. Універсаль-
ній Деклярації Прав Л ю -
Пласт; Микола Колодій —
Відділ У К К А Трснтон. мгр
док довготривалої плякат- чем в китайській „ієрархіГ.
ної „війни", яка розпоча- Дипломати в Пекіні ствер-
ІВАНА ПАВЛА 11
дини сповнилося тридцять Микола Нагірняк — АУА в лася спершу в Пекіні, а тс- джують, що регабілітація Ватикан. - Патріярша програмою праці для Сек-
років. Цю річницю відзна- Трентоні. Присутні були пер перекинулася також на наступила у висліді рішен- Канцелярія інформує: рстаріяту.
чили члени Об'єднаних На- також представники інших інші міста Китайської На- ня ЦК КПК, який засідає в
цій спеціяльною церемоні- Блаженніший Патріярх Розглянено актуальний
етнічних груп - білоруси- родної Республіки, і у вис- Пекіні ще від половини лис- Иосиф, маючи на увазі при- стан процесу беатифікації
сю надання відзначень для нів, лотишів, литовців, ма- ліді н а р а д Центрального топада ц. р. Заступник пре-
окремих осіб і організацій, готування до ювілею 1000- Слуги Божого Митрополи-
дярів та інших. Комітету китайської Кому- м'єр-міністра Тенг Гсіао- ліття хрищення Руси- Ук- та Андрея Шептицького і
що з о к р е м а заслужилися „Тиждень Прав Людини" ністичної партії та Політ- пінг, якого, до речі, також
для зберігання прав люди- раїни та деякі важливі npo– стверджено, що підготова
розпочався 11-го грудня ц. бюра, в Китаї розпочався Мао усував два рази, вже блеми нашої Церкви, скли- д о беатифікації поступає
ни в світі. А протягом тиж- р. ухваленням р е з о л ю ц і ї регабілітаційний процес, раніше заповідав, що мар-
ня, почавши від 11-го груд- кав наради Владик на час вперед: із зібраних мате-
прав людини на кінцевій щоб звільнити з-під обви- шал Пенг і декілька інших 17-20-го листопада ц. р. У ріялів про життя і 4CCHO-
ня, відбуватимуться по ці- передсвяточній сесії СТЄЙ- нувачень тих високих пар- раніше осуджених партій-
лому світі, втім і в ЗСА, нарадах взяли участь: Bnpe– ти Слуги Божого робиться
тової Асамблеї у Тренто- тійних і військових акти- них й державних діячів бу- осв. Митр. Максим — Він- остаточну синтезу для фор-
відповідні програми і свят- ні в присутності майже всіх вістів, які були засуджені і дуть регабілітовані.
кування. ніпег, Впреосв. Митр. Йо- мального внесення прохан-
членів асамблеї (80) і при виключені з партії Мао Tce– Плякатна пропагандивна сиф - Філядельфія, Пре- ня д о беатифікаційного су-
У стейті Ню Джерзі гу- виповненій галерії. тунгом і стали жертвами кампанія продовжується в осв. Владики: Ніль — Ед- ду. Потрібні молитви вір-
бернатор Брсндан , Бирн Резолюцію ч. УИІ-Р-17 так званої „культурної рс- Китаї з повною силою, не монтон, Ізидор — Торон- них за прославу Слуги Бо-
проголосив ..Тиждень Прав вніс член асамблеї Реймонд волюціГ, яка велася в чср- зважаючи на раніший зак- то, Андрій - Саскатун, Во- жого тут на землі і потріб-
людини" офіційною прок- Лесняк з ініціятиви ЄКЗС- воному Китаї в 1960-их ро- лик уряду припинити крн- лодимир - Париж (дав свій ні ще додаткові зізнання
лямацісю в дні 5-го груд- кутивного директора Кон- ках. тику проти керівних партій- голос Впреосв. Митр. Мак- про геройські чесноти Мит-
ня ц. р. в Трентоні. В цій гресу Етнічних Громад Одним з останньо регабі- них і державних керівників. симові. бо, з уваги на неду- рополита.
ЦерСМОНІЇ, ЩО П ПІДГОТО- Стсйту Ню Джерзі - Дани- літованих є маршал Пенг Китайці домагаються лібе- гу, не міг особисто взяти в Рівнож рішено внести до
вив стейтовий репрезентант ла Марчишйна, що й був Тег-гуаі, який командував ралізації суспільного й по- нарадах участи), Іван - Ав- Апостольської Столиці
Реймонд Лесняк (демократ автором тексту резолюції. китайськими збройними си- літичного життя, засуджу- стралія, Платон - Мюн- с п р а в у б е а т и ф і к а ц і ї всіх
із Елизабету) при співпра- Співспонзорував резолкь лами у корейській війні і був , ють деяких керівних осіб, хен. Ярослав - Чікаго, Ва- наших мучеників та icno–
ці Данила Марчишйна. взя- цію Тома Девсрин (демок- усунений із свого станови- ' включно з теперішнім ГОЛО- силь - Стемфорд, Єфрсм відників - Владик, свяще-
ла формальну участь укра- рат із Картерету) на про- ща в 1959 р. Регабілітація вою китайської Комуніс- нїїків. монахів, монахинь і
Інська делегація Трентону в - Курити ба, Дмитро -
хання Володимира Янева, маршала Пенга , — кажуть тичної партії Гуа Куо-фен- єпископ помічник ЄДМОН- мирян, які по-геройськи ВІД-
складі: о. прот. Микола Га- голови Відділу У К К А в політичні обсерватори, — г о м , і п о ш и р ю ю т ь с в о ю дали своє життя в обороні
лета від української пра- тонський. о. Михайло Грин-
Картереті. Ціллю рсзолю- свідчить д о деякої міри про к а м п а н і ю на інші міста чишин ЧНІ - Протоігумен св. Віри і єдности з Anoc–
вославиої церкви сн. Юрія нові шляхи теперішніх ке- КНР. Плякатк вже появн- тольським Престолом.
Переможця у Ярдвиллі: (Закінгеннн на стар. 8) оо. Редсмптористів, о. д-р
рівників КНР, які повели лися також в Шанхаї, Ву- Любомир М. Гузар — ар- Розглянено теперішнє
сильну боротьбу не тільки гані й інших більших міс- химандрит Студитів, (о. положення нацюї Церкви в
проти „банди чотирьох", до тах. Один плякат у Byra–
Державний департамент поновно якої належала також Ченг ні домагається навіть ство-
П ротоарх имандрит д-р 1си-
дор Патрило ЧСВВ був пе-
Україні і на поселеннях. ви-
готовлено відповідний ме-
Чіянг, дружина Мао, але рення н е у р я д о в о ї агенції
висловлює повне довір'я також проти самого Мао для простудіювання соці-
решкоджений і відсутній в'
Римі в часі нарад). Крім
моріял і вручено його Свя-
ТІШОМу Отцеві Папі Іваио-
К. Варвареву Тсс-тунґа і його „науки". яльних справ в Китаї і цього на наради були зап- ві Павлові 11 на авлісніїії.
Бляженніший Патріярх Йосиф
Спочатку була знята з про- збільшення політичних сво- рошені митрофорні архи- яка відбулась у понеділок.
дажу популярна в Китаї і за бід. АВДІГНЦІЯ В ПАПИ лясться Папу про наш юві-
Вашінгтон. - Держав- мандрити, як дорадники: о. 20-го листопада. РИМСЬКОГО лей 1000-ліття хрищення
кордоном т. зв. „Червона Стаття про регабілітацію д-р Віктор Поспішил, о. д-р Владики звертаються до
ний департамент ЗСА вис- Руси-України і про важли-
книжечка" з цитатами Мао, маршала Пенга появилася Іван Хома та о. д-р Іван всіх наших вірних. щоб
ловив поновно повне до- Папа Іван Павло 11 ирин- віпіі проблеми життя нашої
опісля Компартія виступи- теж в офіційній пресі, хоч Музичка. включились до достойного
вір'я дипломатові україн- няв на авдіенції Українсь- Церкви на Україні і на noce–
ла теж проти інших вста- ніхто не знає чи Пенг ще відзначення 1000-ліття на-
ського роду Константинові ких Католицьких Владик на леннях.
новлених Мао Тсе-тунгом живе і де він останнім часом Для успішного плянуван- ШОГО хрищення згідно із
Варвареву, що йогогмину- чолі з Бдаженнішим Патрі- Потім Папа прийняв ко-
практик. Здогадуються, що перебуває. У статті зверта- ня і переведення відзначеи- програмою, яка буде пода-
лого року агенти КГБ ста- Яр.ХОМ ЙоСИфоМ у ПОНЄДІ- ЖНОГО з єпископів на корот-
маршал Пенґ був усунений с т ь с я у в а г у , щ о він, б е з ня 1000-ліття хрищення Ру- на д о відома. Владики
рались шантажем примуси- лок. 20-го листопада н. p.. Ь кі розмови.
з міністра оборони тому, відома Мао, потаємно зу- си-України створено Цент- звернуться до наших братів
ти ш п и г у в а т и в к о р и с т ь голині 12:45. По закінченні розмов Па-
-що не погоджувався в бага- стрічзвея з Нткіт.ою Xpy– .пальний комітет, в склад Православних і Є'взнгсли-
СССГ, А fftfiHf ВіЯ ВІДМО-'
трьох справах з Мао,а голо щовим в Альбанії в 1959 p., якого увійшли голови чи ' Тсцсріціяій Пцпа впроз:. па у.:ілив благословення
вився, то повели проти ньо- ків. щоб цю спільну для нас лив новшї спосіб розмов з ;иія Української Церкви і
вно висловлював своє засте коротко перед його усунен- предсідники всіх епархіяль- всіх епохальну подію ми
го кампанію очорнювання. реження до таких справ, як ням і дискутував з ним про них Комітетів під прово- єпископами. не гуртовий Українського Народу.
У листі з 27-го жовтня ц. відзначили слиним серцем і із давніми формальностя- СВЯТІШИЙ Отець був
відношення Китаю д о справи Китаю. Очевидно, д о м Владик, а патронат над єдиними устами.
р. за підписом підсекрета- СССР, поширення кому- сьогодні ледве чи він пі- цим Комітетом мас Бла- МИ, a v формі особистих уважний ло слів наших єпи-
ря Бена Ріда, Державний нальних господарств, за- шов би з Москвою, — ка- женніший Патріярх Иосиф і Найважливішою enpa– розмов із поодинокими скопів, прийняв передані
Департамент повідомив К. гострення „культурної рс- жуть політичні аналітики, обидва наші митрополити вою у підготові до ювілею єпископами йому документи і сказав.
Варварева, що основна пе- волюції" тощо. 1000-ліття є наша духов- На авлієнції Святішиіі що їх простудіює
- бо прагматичну політи- — Впреосв. Митр. Кир Ма-
ревірка „не виявила жад- на обнова в Христі. яку під Отець прийняв найперше С п о д і є м о с ь . ЯК не вже
них доказів на піддержку Регабілітація маршала ку і модернізацію китай- ксим і Впреосв. Митр. Кир
проводом наших духовних Блаженнійші о Патріярха було висловлене в ncpnio–
закидів і обвинувачень" Константин Варварів Пенг Тег-гуаі прийшла піс- ської армії, чого він був Йосиф.
Огнів треба нам усім пиль- Иосифа. ( яким провів роз- MJ комунікаті зараз по вн-
проти нього. У дальшому. ля того, як Політбюро великим прихильником, HO ВІДбуТИ. ІЦОб СВІДЧСН- мову. яка тривала 20 хвн- борі Папи Івана Пав.іа 11.
проводять теперішні керів- З рамени Центрального
Департамент висловлює по- ристь СССР. Варварів не- „воскресило" колись ВИЗ- ням нашого християнсько- лин. Блаженніший вручив ЩО Вселенський Архшрей.
ники КНР. а СССР, навпа- комітету буде діяти ста-
новно довір'я до нього як до гайно повідомив про це начного комуніста Тао Чу, ки, виступає проти цього. лий Секретаріят із осідком ГО життя ми вшанували Папі свої приготоване на- не зважаючи на склали)
службовика З а к о р д о н н о ї американський уряд через який свого часу був четвер- у Вінніпезі. В часі нарад прихід Божого Царства на писане слово. мсморія.і ситуацію в світі і в Церк-
Служби ЗСА та схалює йо- амбасаду в Москві, який зладжено подрібний плян нашій землі за часів рів- гірш отовлений єпископа- ві. поставиться позитивно
го „хоробру і рішучу дію" у гостро запротестував перед для праці на протязі цих ноапостольного св. князя МИ і свої окремі письма. У то важких питань наїноі
поінформуванні йогозверх- совстськими властями за Засуджують „культурну десяти років і цей плян буде Володимира. них документах повідом- Церкви
ників про КҐБівську затію. „ о б у р л и в е , грубошкіре й
Перевірка і лист Держав- провокативне трактування революцію" в Китаї
ного Департаменту відно- американського диплома-
сяться до інциденту, який та". Пекін. - У вівторок, 12- мщі та значно знизила жит-
го грудня ц. p., тут знову тьовий стандарт у Китаї. КҐБ „ВІДЗНАЧИВ" ДЕНЬ ПРАВ СОВЄТИ ЗАСУДЖУЮТЬ
трапився в жовтні 1977 року Н е в д о в з і ПІСЛЯ ЦЬОГО СО-
в Тбілісі, столиці Грузин- вєтська преса повела нагін- появився плякат, який гос- Крім цього, під час „рево- ЛЮДИНИ РЕПРЕСІЯМИ ПРОТИ ІНСЦЕНІЗОВАНУ
ської ССР. К. Варварів пе- ку на Варварева, обвину- тро засуджує „культурну люціГ, численні ПОЛІТИЧ-
ребував у цьому місті як вачуючи його і його родину революцію" в комуністич- ні діячі були позбавлені ІНАКОДУМАЮЧИХ АСАМБЛЕЮ ОБ'ЄДНАНИХ
в „коляборації з нациста- ному Китаї, квестіонуючи своїх становищ, — сказано
учасник міжнародної кон-
ференції. займаючи тоді ми". Ці обвинувачення уряд доцільність цього явища, в плякаті. Ню Йорк. (Пресова Слу- було з боку влади так дале-
НАЦІЙ
пост заступника постійно- ЗСА відкинув і засудив вже що його інспірував тодіш- Дипломатичні кола ува- жба ЗП УГВР). - У пер- кого намагання посягати на
го представника ЗСА при після первісної перевірки ній р е ж и м п і д п р о в о д о м жають, що поява цього но- ших днях грудня ц p., на- душі малят. Женева. Швайцарія. - Коттафаві дозволив сту-
ЮНЕСКО в Парижі, Фран- справи. Минулого березня Мао Тсе-тунга. вого плякату поновно від- передодні Дня-Прав Люди- Дирекція бюра місцевого дентам докінчити першу
ція. Одного вечора д о го- Варварів о д е р ж а в високе У новому плякаті сказа- новляє публічну дискусію ни, який відзначаюсь у ці- відділу Об'єднаних Націй сесію, але не допустив їх до
телю, в якому перебував відзначення від Державно- но, що „культурна револю- над політичними, економіч- лому світі кожного року 10 усунула І Палацу Напій залі на чергові наради. Ра-
Варварів, вдерлись агенти го Департаменту і його під- ція" внесла хаос, пошко- ними й суспільно-громад- грудня, органи КҐБ в Ук- „СВОБОДА" біля 500 французьких і ніше Л. Коттафаві офіційно
К Ґ Б і. шантажуючи його, вищено на становище ди- дила шкільництву й еконо- ськими питаннями Китаю. раїні викликали на довші У ПУБЛІЧНІЙ швайцарських середньо- вітав в імені ОН зібраних
старались завербувати до ректора справ ЮНЕСКО в „розмови" дружину ув"яз- БІБЛІОТЕЦІ шкільннків та універснтет- студентів. Інсценізована
шпигунської праці в ко- цьому Департаменті. неного Василя Лісового, Ві- В АСТОРІЇ ських студентів на протест Асамблея продовжувалась
ЗСА позичають західньонімецькі ру Лісову, дружину засуд-
Асторія, Н. Й. - Хри-
совєтськоі місії вже у пер-
шому дні нарад ними влаш-
в інших приміщеннях, шо їх
допомогла студентам піл-
женого цього року члена
Відбудеться посвячення марки для підсилення доляра Української Гельсінкської стина Шпонтак-Ґіна, біблі- товуваної тут інсценізова-
ноі Асамблеї ОН і її сесій.
шукати швейцарська місія.
групи Миколи Матусеви- отекар у публічній бібліо-
Культурного Центру в Детройті Бонн, Західня Німеччина. народних біржах. Позичка ча, Ольгу Гейко, фізика Яна теці інформує, що бібліоте- Лючіо Аморузо. 20-річ-
- Уряд ЗСА, кроком, який матиме форму боргових Боровського, Володимира ка в Асторії в Квінсі, Н. Й., Спонзорами цієї відносно
Детройт (П. P.). - У су- дельфії , , С о л о в е й к и " під ний швайцарський студент
не має прецеденту в історії зобов'язань в сумі наймен- Маленковича та інших осіб, яка знаходиться при 40-20 популярної серед учнів се-
боту, 16 грудня ц. p., тут керівництвом проф. Зої права, який очолює Асамб-
цієї держави, позичив біля ше 500 000 марок з випла- активних у правозахисному Бродвсй, вже мас у своїй редніх шкіл імпрези була
відбудеться відкриття І ПОС- Маркович. лею. заявив, що копії мате-
1,5 більйона західньоні- тою дивіденди у висоті 5,95 русі. Усіх переслуханих пс- читальні український що- швейцарська місія при Ор-
вечення будинку Українсь- Почесний Комітет цього ріялів, які мають будь-яке
мецьких марок в цілях під- відсотка на трирічні зобо- рестерігали перед будь - денник „Свободу", яку кож- ганізанії Об'єднаних Націй
кого Культурного Центру, врочистого відкриття ОЧО- відношення до Асамблеї,
силення вартости амери- в'язання і 6,2 відсотка на якими акціями в День Прав ниЙ відвідувач може чита- у справах освіти, науки і
півторамільйонового про- люе губернатор стейту Мі- були задалегідь вислані до
канського доляра, яка дра- чотирирічні зобов'язання. Людини. ти. Тому, що користування культури (ЮНЕСКО).
екту в центрі найбільшого чіген, Вілліям Ґ. Міллікен, бюра ОН. Одначе він під-
стично знизилась на між- Проголошуючи цей но- читальнею у публічних біб-
скупчення українців у пів- а його членами с сенатор Протест совєтськоі місії креслив. що тексти деяких
народних ринках у наслі- вий крок для стабілізації 8-го грудня ц. p. ареш- ліотеках є безплатне, з неї
денносхідній частині стей- Роберт Ґріффін та конгрес- викликала ..резолюція", яка , , р е з о л ю ц і й " могли бути
док рекордового дефіциту в доляра А. Соломон відмі- тували в Чернівцях Йоси- можуть користати всі rpo–
ту М і ч і г е н , у м і с ц е в о с т і мени Джан Дінгел і Лю- вимагала позбавлення члс- приготовані вже в останній
торгівлі, зростаючої інфля- тив, що уряд ЗСА плянує фа Зісельса. про обшук у мадяни-українці.
Ворен. сісн Недзі. посадник міста нства в інсценізованій хвилині.
ції та інших н е г а т и в н и х дальші позички марок в якого ми повідомляли 20
У цьому центрі, крім BC- Ворен, Тед Бейте, і посад- економічних показників. наступному році, узалеж- листопада ц. р. Зісельс ві- Асамблеї Української ССР і
ликої бенкетової залі з най- ник Ґрос Пойнтс Вудс, Позичка марок івіддзер- нюючи їх від коливань аме- домий в колах українських Білоруської ССР. тому що
модернішим влаштуван- Джан Пінкос, парохи всіх калюс настанову уряду ЗСА риканського д о л я р а . Він патріотів з акцій в оборо- їх уважається ,.інтеграль-
ням, будуть приміщені му- українських церков Вели- ПРОЯВИТИ бІЛЬШу ІНІЦІЯТИ- признав, що цей крок ста- ні арештованих українців та ПОМЕРЛА БЛ. П. нимн частинами СССР". ЗАСВІЧЕННЯ ЯЛИНКИ
зей, кредитівка, велика ру- кого Детройту, голова УК- ву у стабілізації д о л я р а , новить „зміну в настанові" опіки над ними. Його об- П А У Л Я ГАРВАТ-БОЙКО ..Резолюція", шо п запро- ОЖ ОЧ СУ
ханкова заля для молоде- КА - Відділу Південносхід- який є головною валютою у уряду ЗСА та що він є тіль- винувачують за с т а т т е ю понував один студент бу-
чих організацій та школа нього Мічігену, Богдан Фе- м і ж н а р о д н і й т о р г і в л і та ки частиною комплексного 187-1, себто в „поширен- Джерзі Ситі, Н. Д ж . - цім то в імені Об'єднаних Ню Йорк У суботу.
українознавства, для якої дорак та голови українсь- інвестиціях. Ця позичка є пляну привернути стабіль- ні наклепів" на органи вла- У середу, 13-го грудня, тут Арабських Еміратів, була 16-го грудня ц. p., о год. 3:30
призначено цілий другий ких громадських організа- тільки одним із засобів, що ність доляра. дн СССР. Справу Зісельса несподівано померла на прийнята вже під час пер- по полудш, тут. перед бу-
поверх. цій, що стали уділовцями уряд ЗСА має намір вжити у веде слідчий Варюшін. Зі- удар серця бл. п. Пауля шої сесії Асамблеї, у вів- динком Українського Виз-
Західньонімецькі банкі- вольного Фронту 136 2-
Українського Культурного поборюванні інфляції та у ри й фінансисти зареагу- сельс хворіє обосторон- Гарват-Бойко, народжена торок, 12-го грудня.
Центру. стабілізації доляра, як це ньою язвою шлунку. Його 1924 року в Мішендорфі, га евеню, відоудеться ко-
Святкове відкриття ВІД- вали позитивно д о проголо- ротка церемонія засвічення
будеться в формі бенкету з Квитки на цей бенкет за- було проголошено ще 1-го шення позички, уважаючи, тримають в ізоляторі об- Австрія. Т і л о Покійної Голова совєтськоі місії
купило понад 800 осіб, листопада ц. р. Підсекре- ласної прокуратури. спочиває в похоронному Зоя Міронова. довідавшись Різдвяної Ялинки. присвя-
мистецькою програмою, у що б о р г о в і зобов'язання ченої дітям українських по-
якій братимуть участь Ка- вплачуючи від 50 долярів до тар скарбу ЗСА Антоні Со- будуть швидко закуплені з заведенні Ковальчика при про цю ..резолюцію" від
5 тисяч від особи. ломон заявив, що уряд ЗСА 129 Ґренд вулиці в Джерзі одного із урядовців місії, ЛІТИЧНИХ В'ЯЗНІВ у ПОНЄВОЛС-
пеля Бандуристів ім. Тараса уваги на їхні корисні умо- Останньо наспіли вістки,
Приготуванням цього плянує позичити біля 10 вини. Отмар Емлінгер, пре- що в Івано-Франківській та Ситі, де в п'ятницю, 15-го внесла негайно протест до ній Україні. Н а с т у п н о г о
Шевченка під мистецьким
святкового відкриття зай- більйонів долярів у захід- зидент „Бундесбанку", зая- Львівській областях поча- грудня, о годині 7-ій вечо- директора бюра Об'єдна- дня, в неділю, і 7-го груд-
керівництвом Григорія Ки-
тастого, Капеля Бандурис- мався п о н а д сточленний ньонімецьких, швайцарсь- вив, що уряд ЗСА„взявши ли творити „гуртки атсїс- ра буде відправлена Пана- них Націй, засуджуючи ін- ня, цей же Відділ влашто-
ток С У М А Осередку ім. комітет під проводом Яро- ких й японських фінансис- на себе зобов'язання у фор- 138" для дітей передшкілля. хида. Докладніші відомос- сценізовану студентами вує в Домі ОУВФ від год. 8
Пилипа Орлика під мнс- слава Дужого, дуже діяль- тів. мі марок, виявив довір'я до Слід відмітити, що навіть ті щодо похорону ще не Асамблею та вимагаючи р а н о д о 2-ої по п о л у д н і
тецьким керівництвом Пет- н о г о на терені Д е т р о й т у Позичені марки будуть теперішньої стопи вартости під час голосної антирелі- усталено і вони будуть усунення її з п р и м і щ е н ь Різдвяний Ьазар на якому
ра Потапенка та жіноче во- громадсько-політичного ді- використані на закуп аме- д о л я р а " на м і ж н а р о д н и х гійної кампанії Хрущова на подані у черговому числі Палацу Націй. можна буде придбати пе-
кальне тріо СУМА з Філя- риканських долярів на між- біржах. початку 1960-их років, не ,,Свободи". Директор бюра Люіджі чиво й інші речі на Різдво.
Ч

о
Ч. 273.
СВОБОДА. П'ЯТНИЦЯ !5-го Г Р У Д Н Я 1978

Панас Феденко М1ЖКАПІТОЛЕМІ БІЛИМ ДОМОМ


С В О Б О Д А ^ SY0B0DA ЖИТТЯ І ЗНАННЯ
удМ'мсдеиЯ ЩОЛІННИК U Л Я А І N І A S

F O U N D E D 1893
О А І і Y
КУЛЬТУРА І ЖУРНАЛІСТИКА РЕЛІГІЙНИЙ голокост Редагує інж. Лев Яцкевич

Ukrainian newspaper published daily except Mondays and noli


days by lhe Ukrainian National Association, inc.. at
од Немає сумніву, ш о праві
пвидавати законів на впро- УНІВЕРСАЛЬНИЙ ГЕНІЙ
30 Montgomery' Street. Jersey City. NJ.'074)2 30-го листопада в Лон- наші домашні справи. Чо ПСИХОЛОГИ І соціологи, які вадження будь-якої релігії
доні п е р е с т а в виходити мусь і досі поширений в бачать причину росту різ-
РЕДАГУЄ КОЛЕГІЯ У СКЛАДІ (поазбучно): українському громадянстві них релігійних культів у
чи заборону вільно ви- Лсонардо да Вінч^це, с т у д і ю в а т и п р и р о д у та
щоденник,.The Times"після
Любов Колене ька. Володимир Левенець. Зснон Снилик. Василь погляд на журналіста Й на тому, що люди шукають
конуватн іГт" . . . Я к а без сумніву .один І італійсь- анатомію. Ті студи відд а -
200 років свого існування. була законодавча інтен-
ісршаковсиь (тепер виконуючий обов'язки голови Колегії) і Причиною припинення вн- його професію, як на щось спокійної пристані життя, ких титанів Відродження, лили його від мистецтва та
ція ,,батьків кон-
- Євген В. Фслоренко дання газети були спори малоцінне, без чого в куль- розчаровані п о с т і й н и м и якого можна без перебіль- зблизили д о стислих наук.
ституції"? Один суддя
між управою щоденника та турному ж и т т і можна бурями сучасного світу. шення назвати універсаль- Ставши науковцем да Він-
Найвищого Суду, реферу-
Second Class Postage pa'd at the Post Office of Jersey City. J4J.
п р о ф е с і й н и м и спілками, ,,обійтися". Факти запере- Можна це зрозуміти; м о - ним генієм, бо він поєдну- ч і вирішив написати енцик-
Accepted for mailing at special rate of postage provided foi oy ючи справу легальності
Section 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. 1918. що виконували друкарську чують цей погляд. Люди жемо - б о й самі nepe– читання біблії в школах, вав три окремі таланти: лопедію знання, щ о oxon–
працю в виготовленні иьо- високої освіти, щ о мали живаємо ці світові бурі по- 1963 р. сказав, що „було б мистецький, науковий та лювала б усі ділянки люд-
Передплата: на рік - ?ЗО.ОО, на пів року - ІІв.ОО. на3 Mice– інженерний. ського знання. Спираючись
щ — S9.00. Для членів УНСоюзу вб f міс. За кожну зміну ад- го органу. Вже не один рік великий вплив на культур- літичного, соціяльного, ре- даремно і нерозважно" пи- на глибокі наукові Щ прак-
рася - 25 є. Чеки 1 "money orders" виставляти Ha"Svoboda". роздрібненість англійських ний і політичний розвиток лігійного чи морального татися, чого хотіли осяг- Леонардо да Вінчі бшь-
тичні знання, він прагнув
р о б і т н и к і в м і ж різними України, не цуралися жур- характеру - співчувати нути батьки Конституції в шу частину свого життя, 26
розв'язати важливі проб-
P.O. Box 346 Jersey Olty. N.J. 07S03 спілками гальмує rocno– налістики, навпаки;. аисту- розчарованим людям. Але тому випадку, т о б т о пер- років, провів у Фльорениії,
леми будівництва: складав
дарське життя Великобрн- пали активно в пресі своїй і трудно мати зрозуміння ш о ю поправкою. Трудно Мідяні - 22 роки та Фран-
проекти „ідеальних міст",
танії. Цих спілок є кілька чужій.Уже „Основа" (Пе- для людей, які, шукаючи с ь о г о д н і р о з г а д а т и їхні ц)і - 12 років. Довколо
які забезпечили б мешкан-
Обмеження атомової зброї десятків і вони деколи ма-
лим числом рішають
тербург, 1861-1862) мала
таких співробітників як М.
Бога, попали в руки сата-
ни.
думки і інтенції, які були
керовані. обставинами то-
нього ше за його життя
розвинулася легенда: про
ЦАМ усі вигоди Й належні
Протягом останніх кількох днів американські засоби гігієнічні умови. Працював
с т р а й к у в а т и . Ц е приво- Костомаров, П. Куліш, Може бути цікавий дішньрго життя — кінця його гарне обличчя, його
масової інформації постійно наголошують, що. мовляв, також в ділянці військової
дить д о застою в інших Володимир Антонович та факт, шо більшість тих де- вісімнадцятого сторіччя - силу, його шляхетність,
переговори в справі нового договору між ЗСА і Совстсь- інженерії, при будові фор-
фабриках, що одержують інші. Михайло Драгома- монічних і терористичних і особистими поглядами. мерехтливістю його ума та
ким Союзом щодо обмеження стратегічної атомової зброї тифікацій. При розробці
потрібні продукти й мате- нов, Сергій Полонинський, груп виростає і діє в Ка- Одначе усі творці консти- широку мережу його врод-
(САЛТ 11) ..вступили в кінцеву стадію". Різні коментатори Микола Зібер та інші обо- потужних металевих апа-
ріяли із страйкуючого під- ліфорнії. Пояснюють це туції були віруючими, хоч жених спосібностей. Він
п е р е д б а ч а ю т ь , що якщо чергова зустріч д е р ж а в н о г о роняли українську справу в ратів да Вінчі висунув ідею
присметва. Таким чином, соціологи і психологи тим, належали д о різних віро- був в основі марярем, але
секретаря Сайруса Венса і совстського міністра закордон- російському щоденнику використання пари й ство-
них справ Андрея Ґромика, заплямована на 20-го грудня в паралізується господарс- що Каліфорнія ше від ро- визнань і усі були за т и м , він був також скульпто-
„Кіевскій Телеграф" (1874- рив кілька проектів „napo–
Женеві, спричиниться д о ліквідації р о з б і ж н о с т е й в тво. ків погоні за золотом в ш о б жадна релігія, чи віро- ром, інженером, винахід-
1875). Ці самі науковці й вих гармат". Створив та-
поглядах Москви і Вашінгтону щодо деяких важливих половині минулого сторіч- визнання не стало держав- ннком, науковцем та музи-
журналісти писали в жур- кож оригінальні конструк-
пунктів, то остаточна версія договору може бути готова Припинення публікації чя стала краєм мрій про ною і домінувала б над кантом.
наді „ Г р о м а д а " , що вихо- ці'і прядильних, ткацьких
вже в січні-лютому наступного року. Президент Джіммі „The Times" мусить засму- скоре збагачення, про без- другими. Якби тоді хотіли, За свого життя був на та штампувальних машин
тити кожного читача цієї див віл 1878 р. в Женеві, граничні шанси успіхів у шоб у школах не було чи- рівній стопі з найбільшими до металу, працював над
Картер, промовляючи минулого тижня на конференції поза з а с я г о м російської
Демократичної партіїу Мемфисі, Теннесі, висловив надію. г а з е т и . Як найстарший житті для тих, х т о не мав тання біблії а б о молитви мистцями й науковцями конструкцією водяних дви-
пресовий орган у 3'єлнано- цензури. В Галичині під або не умів використати їх на початку навчання, або світу та дружив з волода- гунів, гвинторізних т а зем-
що ЗСА і СССР вже в близькому майбутньому дійдуть д о Австрією ціла група сту-
порозуміння щодо САЛТ 11, бо, на думку Президента, му Королівстві „The на упорядкованому, більш шоб не було ні згадки про рями Фльорениії, Міляно, лерийних машин. Розроб-
Times" протягом майже леитів на чолі з Іваном пуританському по традиції Бога на державних грошах Риму та Франції. Леонарда ляв проекти металюргій-
існують „ще тільки дуже малі розбіжності в поглядах". Франком дала почин для
десятка поколінь виробив сході Америки. Статисти- („на Бога покладаємось") назвали да Вінчі від назви них печей т а вивчав тех-
Самозрозуміло, що ціле населення ЗСА, як теж і всі органів української преси в
свій стиль, свій спосіб пи- ка каже, шо більше чим тошо, т о були б напевно це містечка, в якому він на- ніку добування та оброб-
миролюбні держави світу бажають, щоб переговори щодо новому поступовому на-
сання Й інформації своїх половина мешканців Калі- самі постановили. Одне родився. Його батько, міс- ки різних сплавів. Глибоке
САЛТ Н остаточно таки увінчались успіхом. Безперервне прямі. Коли Франко не
читачів. І т у т д о речі - форнії, це народженці схід- було певне, що хотіли га- цевий нотар, післав 14-річ- розуміння законів аероди-
збільшування нуклеарних арсеналів Америки та Совєтсь- знайшов собі місця в ук-
порівняння преси країн, шо ніх стейтів; вони в біль- рантувати вільне виконан- ного Леонарда на науку д о наміки привели да Вінчі до
кого Союзу, тих світових надпотуг, може довести д о раїиомовній пресі, т о писав
перебувають під диктатор- шості життєві невдачники, ня релігійних практик. Мо- відомого фльорентійського висновку про можливість
атомової війни, що мало б катастрофічний наслідок для у пресі польскій і німецькій:
ськими режимами, з газс- які ще в двадцятому сто- же не сподівалися тоді, шо мистия Андреа ВерроккЙо. польоту людини на літаль-
цілого л ю д с т в а . Крім цієї з а г р о з и , такі перегони в ,.Dziennik Ludowy" (Львів),
т о ю „The Times''. Згалай- річчі шукають золотого ця свобода релігії доведе д о Верроккйо мав у Фльорен- них пристроях; важчих від
озброєнні є фактичною витратою великих сум грошей, які „Zeit" (Відень) і в nocryno–
мо, чого не робила ця щастя на заході і шукають тисяч церков, визнань, сект ції власну мистецьку робіт- повітря.
можна було б краще використати для поліпшення умов вій пресі російській. Орган
газета: „The Times" не його „пер фас ет нефас" — чи культів, які живуть і ню, включно з відливнею
життя населення обох країн. Радикальної партії „ Н а -
агітував своїх читачів; не чесно Й нечесно. А ні в практикують в країні без- бронзи, в якій він відливав Леонардо да ВІнчі всла-
Однак, перспективи на те, чи пощастить підписати пускав фальшивих чуток; р о д ” . в і д 1890 року вихо- якокому і н ш о м у стейті контрольно, не платять по-
дійсно ефективний договір щодо обмеження стратегічної див під редакцією Франка й запроектовані скульптури вився також дослідами в
не ображав осіб, незгідних славний американський лі- датків, так само як їх та пам'ятники. галузі анатомії людини й
атомової зброї, досить сумнівні, коли взяти до уваги з поглядами своєї редакції. Михайла Павлика. бералізм, СОЦІАЛЬНИЙ, полі- пастори, шо деякі з них
історію Совстського С о ю з у та теперішню політику і розвинуться в підприємс- По закінченні науки у тварин. Леонардо подоро-
Один із чолових релакто- тичний, моральний чи ре-
діяльність Кремлю. Від самого початку існування СССР тва з багатомільйоновим Верроккйо, да Вінчі відкрн- жував з одного кінця Іта-
рів лондонського ШОДЄННИ- лігійний не дійшов д о та-
аж по сьогодні, економіка цієї комуно-московської імперії ка казав, що „Times" не
Учені великого формату
майном, з психологічним і ває власну мистецьку ро- лії д о другого. Був дуже
кого рівня: одні думають
це воєнна економіка, спрямована на підготову до війни і веде боротьби за ту чи
- І. Франко й М. Гру-
фізичним терором внутрі бітню, але не вміючи йти химерним і рідко кінчив
високого, інші — низького.
тотально підпорядкована марксистсько-ленінській ідеоло- іншу ідею або партію, не
шевський — редагують у
своєї громади і назовні, з назустріч смакові своєї клі- початі проекти.
Львові „Літературно-Нау- Свобода жити як хочеш і Найкращими його мис-
Ї п. як теж історичному російському імперіялізмові, обороняє ні війни, ні миру, поводитися як хочеш у rpo– нелегальними контактами єнтелі. вирішує шукати
спільною метою яких с світова гегемонія. Ще в кінці 1940- ковий Вісник" і в цьому праці при дворі князя Сфо- тецькими т в о р а м и вва-
а переказує читачам факти, місячнику пишуть статті маді ніде не існує така з ворожими Америці краї-
их років не тільки західні економісти, але навіть економіс- інформує їх, а вони самі вільна від суспільного тис- нами і взагалі з таємни- рци в Міляно. В метро- жають „Останню Вечерю"
ти з комуністичних країн вказували на факт, що в журналісти з Наддніпрян- політальнім музеї в Ню з МІЛАНСЬКОГО періоду та
мають робити висновки із шнни: Микола Порш, Леся ку,головно морального, як чою і досі, але підозрілою
Совєтському Союзі військова ділянка мас першенство прочитаного. там. Хай, шо філософіч- діяльністю, З ПСИХОЛОГІЧ- Йорку заховався рукопис „Монну Лізу", чи пак
перед усіми іншими. Крім того, сам диктатор Сталін у Українка, Михайло Русов листа Леонарда да Вінчі д о „Джоконду" з фльорентій-
та інші. но чи теоретично беручи4, ним „кіднапуванням" мо-
промові з 9-го лютого 1946-го року одверто заявив, що
Тільки читачам у листах це успіх нашої цивілізації, лодих людей, з масовими князя Людовика Сфорци, в ського періоду. „Останню
головною метою поспішної індустріялізації Совстського В пресі Революційної самогубствами і такими якому він пропонує Сфорці Вечерю" він малював кіль-
до редакції дозволялося в Української Партії, шо вн- бо зближає нас д о ідеалу
Союзу було якнайшвидше скріпити воєнний потенціял
цій газеті висловлювати особистоїлолі. Але?наг-ділі іншими глбрзсими" ПОДВИУ свої послуги в усіх МОЖЛИ- канадцять років, розпису-
Совстського Союзу. ходила д о 1905 року( в Га- тами, які в чужинців викли- внх 'Ділянках від внготов-- . ючи їх .на стдні, веллздшою.
їхні навіть парадоксальні личині й Буковині,” діяли може в тому бути й зер-
Ситуація виглядає так само і сьогодні. Виробництво погляди, але без гострих, но суспільної небезпеки. Чи кають враження, шо „Аме- лення воєнних машин та 14x30 СТІП”ТДеТГЬНІ МІЛ1ГНСЬ-
військового устаткування, зокрема різних родів стратег іч- журналісти ' Д м и т р о Ан- рика хвора". будови архітектурних спо- кого манастиря Санта; Ма-
чуттєвих нападів на про- тонович, Симон Петлюра, не є безконтрольна свобо-
ної зброї, має першенство над виробництвом Продуктів тивників. да джерелом загрози для руд д о малювання портре- ріє леле граціє. На жаль,
широкого вжитку і тому мілітарний сектор совстської Михайло Ткаченко, тів. Оферту Леонарда да цей чудовий розпис був дві-
М. Порш, Євген Галишш- тієї ж свободи? , Але на це, як досі, немає
економіки може похвалитися значними у с п і х а м и , а Такий щоденник, реда- ради. Поліція, податкові Вінчі прийнято і він nepe– чі знищений. Перший раз,
цивільний сектор тієї економіки опинився далеко позаду ський і багато інших. Во- їхав д о Міляно, де, замеш- під час входу армії Hano–
гований на високому рівні, ни створили вільну СОЦІАЛ- Але в американській уряди, Еф-Бі-Ай безсилі,
країн Заходу і постійно виявляє недомагання. Продовж не міг мати масового чита- системі можна хоч частин- бо їм невільно встрявати в кавши у люксусовій віллі, леона д о Міляно 1796 р о -
цілого періоду існування політики ,,детанту" Москва д е м о к р а т и ч н у пресу на оточив себе колом учеників ку, в якому жовніри на без-
ча, що охочий до сенса- Наддніпрянщині, коли ос- но дошукуватись прадже- релігійні практики. Це бу-
продовжувала розбудовувати свою військову силу з тісю цій. Тираж цієї газети кру- рела лиха в тому розвит- ло б ламанням Першої та звеличників. Не слід діллі ціляли камінням у го-
самою, а може навіть більшою наполегливістю і швид- лаб натиск царського уря-
тнвея навколо 300 тисяч ку, яким пішло розуміння і поправки д о Конституції, забувати при тому, що двір лови апостолів, а другий
кістю. як цс робила за часів „холодної війни". Значить, ду на українство. М. Гру-
примірників. Але у всіх пішла офіційна інтерпрета- схваленої майже двісті ро- МІЛАНСЬКОГО князя був під раз, під час американських
кремлівські лідери, постійно говорячи п р о п о т р е б у шевський почав видавати в
міністерствах світу „The Києві тижневик ,,Село" і ція самого основного за- ків тому. Очевидно, є ТИСЯ- кінець ХУ сторіччя одним з летунських атак на Міляно,
„міжнародної розрядки", використовували і використо- Times" читали вілпові- кону країни, його KOHCTH– чі маленьких сект, нешкід- найбільш промінентних в серпні. 1941 року. В , 1954
вують політику „детанту" для скріплення своєї військової був редактором київського
дальні особи і цінили тве- видання ,,Літературно-На- туціі. Справді, тільки з ливих, обслуговуючих дворів Европи, в якому році італійське міністерст-
сили і для поширення своїх впливів на всі обшири світу. резу оцінку подій світової ваганням і допускаючи з кілька вулиць чи якийсь відбувалися зустрічі мнст- во мистецтва п і д ксрівшш-
Отже, важксГ припускати, щоб Совстський Союз, який укового Вісника". С . Пет-
політики, яку давала ця люра був редактором мі- респектом суперечну дум- бльок в місті і заспокою- ців та науковців. У npor– твом М. Пеллічіолі від-
протягом цілої своєї історії головну увагу звертав на газета. ку, можна висловити такий ючих примітивні релігійні раму його виставних при- реставрувало цей настін-
розбудову своєї військової сили, тепер погодився на дійсно сячника ,,Украинская
Жизнь", що виходив у погляд. Адже ця найстар- потреби своїх примітивних йнять входили релігійні та ний розпис, але тепер ,за-
ефективний договір щодо обмеження стратегічної нук- Редакція лондонського ша діюча конституція світу членів. Але трагедія майже філософічні дискусії. Ас- ГрОЖуС ЙОМУ бІЛЬШИЙ ВО-
леарної зброї. Москві від 1912-17 року.
щоденника створила г р о Там виходили статті Cep– була ухвалена, - як каже тисячки вірних „Народної трономи розповідали там рог від каміння та бомби^ а
Президент Картер і совстський лідер Брежнєв навіть малу висококваліфікованих вступ, — щоб „установи Святині" і підозрілі затії про свої нові відкриття та саме вогкість, щ о постійно
можуть підписати САЛТ 11, але навряд чи цей договір буде гія Єфремова, Володимира
співробітників, знавців по- Винниченка, Мих. Лозин- правосуддя, забезпечити осталих, пригадують нам, запряжено цілі кадри мист- підходить із неізольованих
задовільним щодо зменшення загрози з боку Совстського літнчного^ господарського, внутрішній спокій...", а т а - як легко „шукаючи Бога в ців д о виготовлювання під- фундаментів манастиря та
С о ю з у і запевнення безпеки вільного світу. Н а д цим ського (із Галичини) та
наукового, м и с т е ц ь к о г о інших. Особи, шо визна- кож, щоб „гарантувати секулярному світі, можна водних декорацій та мис- покриває зеленою плісню
питанням повинен серйозно застановитися Сенат ЗСА, життя. Велика шкода, коли блага свободи"... І з такою попасти в руки сатани" і тецьких фокусів. дорогоцінний шедевр Ле-
який мусить цей договір ратифікувати. мались в журналістиці, ста-
ці журналісти , , р о з б р е - ли в провідниитві україн- ж метою прийнято першу яка проста й легка ця Тут на МІЛАНСЬКОМУ дво- онарда Д а Вінчі.
дуться" по різних вилав- ського політичного руху поправку д о конституції (в дорога для громадян, для рі почав Леонардо свою В „Монні Л і з і " Леонар-
нинтвах, а може й поки- після революції 1917 року. тому самому році, коли ця яких насторожі має стояти многогранну діяльність, як до, один з перших малярів
нуть журналістичну профе- конституція увійшла в си- Конституція і державні ор-
Домагаються скасування відмічень сію. лу, 1789 p.), яка-звучить: ramr безпеки.
маляр, скульптор, винахід- Західньої Европи, передав
ник, інженер та науковець: внутрішній стан людини та
Різдва у публічних школах ЗСА При цій нагоді дешо про (Продовження буде) „Конгрес не має права
(Кінець) статуї, фрески, фортифіка- складність і тонкість її
шї, водотяги, будова воєн- п с и х і ч н и х п е р е ж и в а н ь .
Вашінгтон. Амсрикан- дівськнй Конгрес. У праці
них каналів, повітрохолод- „Монну Лізу" чи пак „Ма-
сько-Жидівський Конгрес сказано, що шкільні кімна-
1974" (504 ет.), в якому українську тематику відмічено 48- ження в спальні Беатріче, донну Лізу", а б о „ Д ж о -
звернувся із закликом до ТИ НЄ С МІСЦеМ ДЛЯ ВІДМІ-
жидівської г р о м а д и ЗСА ма позиціями. В додатку д о вибраних заголовків книжок, дружини Форци, родинні конду", малював Леонар-
чення таких свят як Різд-
автор подав довші критичні замітки, полегшуючи в той портрети, портрети двірсь- до з живого м о д е л ю , шо
перевести широку кампа-
нію за скасування відмічень
во, Великдень чи Ханука і їх
слід виключити з публічних
РІК ПРАЦІ ТА УСПІХІВ спосіб читачеві оцінити вартість та зміст самої праці. ких красунь та його лю- ним була Ліза Герардіні,
Бібліотекарський професійний журнал „Ляйбрері Жур- бимців, врешті, понад 1000 яка опісля стала найбільш
Різдвяних та інших релі-
гійних свят в публічних ШКО-
шкіл, вдаючись при тому
навіть д о судових заходів.
ПРОФЕСОРА С. ГОРАКА нал" високо поручає цей довідник університетським та сторінок „ е н ц и к л о п е д і ї популярною жінкою світу,
лах ЗСА, уважаючи, що такі „Публічні школи повинні публічним бібліотекам. знання", що її він ілюстру- портрет якої оглядали від-
відмічення кривдять дітей бути релігійно невтральни- В збірній праці під редакцією проф. І. Вольджеса „The вав своїми шкіцами, ста- відувачі з різних країн.
нехристиянських віроспо- ми". - сказано в праці. Цс 1
Peasantry of Eastern Europe", проф. Горак виготовив новлять творчість його мі- Вона народилася в убогій
відань та порушують кон- означає, пояснює у даль- розділ „Білоруські та українські селяни в Польщі, 1919- лянського періоду. міщанській родині в Hea–
ституційний принцип щодо шому студія, що публічні 1939". Книжка появилася у видавництві „Пергамен Пресе". Почавши свою кар'єру, полі та в 1495 році вийшла
„релігійної невтральности" школи не повинні фавори- 1978 рік, подібно як і минулі роки не залишився На з'їзді славістів середнього заходу в Індіяна як маляр, він вирішив під- заміж за багато старшого
публічних шкіл. зувати якусь одну релігію. без значних успіхів для д-ра Степана Горака,професо- університеті в квітні ц. р. Горак виголосив доповідь нести професію малярства від себе фльорентійського
Більш того, публічні школи ра історії Східньо-Іллінойського університету. Попри „Александер Герцен, Михайло Бакунін і українське з позему ремесла д о мис-
Це ЗВерНеННЯ ДО ЖИДІВ- повинні повздержуватись виклади в університеті він не занедбує наукову та питання", а в жовтні на тогорічній конвенції Амери- тецтва, й в тій цілі почав (Зпкінгення на стар. Я)
ської громади в Америці від поширення будь-яких професійну працю в американському науковому світі, д е канськоГ"7^ввшяції для поширення слов'янських студій
появилося у формі НОВОЇ релігійних віроісповідань. він вже давно встиг придбати собі повагу та признання (АААСС) в Колюмбус, Огайо, був дискутантом на сесії
праці під наголовком ,,Bi;i– Тому в публічних школах активного науковця. асоціяції з нагоди конвенції „ А А А С С " . На одній із сесій
мічення релігійних СВЯТ в не повинні відбуватись від- На протязі років проф. Горак зумів впровадити проф. Олександер Сидоренко доповідав про „Національ- порушить основні питання історичного формування
публічних школах", що її мічення релігійних свят, - українське питання в науковий світ шляхом численних не питання і економічні ресурси на примірі України", а східньослов'янських народів.
видав Амернкансько-Жн- сказано в студії. праць, статтей в наукових журналах, доповідей на проф. Микола Богатюк був дискутантом сесії. Проф. Горак з групою американських професорів
конвенціях професійних організацій, також і в характері На протязі 1978 року АСОЦІАЦІЯ підготовила три сесії готує „Довідник д о студій неросійських народів", в
президента Американської Асоціяції для студій націо- на 1979 рік з нагоди конвенції Американського історично- якому україніку опрацьовує проф. Кенет Фармер.
В Італії планують скасувати нальностей (СССР і Східня Европа) та головного го товариства і „ А А А С С " . Звичайно, українська
редактора журналу „Нешенелітіс Пейперс". За реля- тематика буде знову гідно заступленою. Рівночасно
В літньому семестрі 1978 року проф. Горак викла-
дав в УВУ „Історію української політичної думки" і
католицизм як державну релігію тивно короткий час журнал став відомим в міжна- пороблено заходи, ш о б другий міжнародний конгрес користуючися з цього побуту в Німеччині, він відвідав
родннх наукових колах і його можна вже знайти не тільки славістів, який відбудеться в Гарміш-Партенкірхен в декілька східньоевропейських інститутів при німецьких
Рим. Італія. Прем'єр- років тому, коли при владі в
в бібліотеках Америки та Канади, але і в Европі,включно Німеччині в 1980 році (перший відбувся в 1974 р. в Канаді) університетах з ціллю відновлення старих зв'язків і
міністер Джуліо Андреотті цій країні були фашисти.
із бібліотекою Української Академії Наук в Києві. не пройшов без узтляднення проблеми неросійських наладнання нових для співпраці з АСОЦІАЦІЄЮ для студій
вніс пропозицію до італій- Згідно з пропозицією Анд-
реотті, конкордат не мав би АСОЦІАЦІЯ для студій національностей охоплює 250 народів. Проф. Ярослав Білинський підготовляє допо- національностей та зацікавлення німецьких вчених те-
ського Сенату, згідно з професорів з різних країн і займається науковими відь про українську і інші Гельсінські групи в СССР.
якою католицька віра мала бути цілковито скасований, матикою неросійських народів СССР. В наслідок відві-
але в ньому мали б бути дослідами виключно в питаннях неросійських народів Рівночасно підготовляється зустріч учасників конферен- дин забезпечено поширення „Нешенелітіс Пейперс" і
б перестати бути юбов'я-
введені радикальні зміни, СССР і національних меншин країн Східньої Европи. ції з управою Асоціяції для студій національностей та видань Асоціяції на терені Німеччини.
зуючою державною релігі-
включно із скасуванням по- Майже кожне число журналу має с т а т т ю на укра- виставку праць, видаваних з рамени Асоціяції. Як т о м Особи, зацікавлені журналом та виданнями Асоціяції,
сю в Італії.Проект npono–
зиції Андреотті був випра- станови про державну ре- їнську тему, а поскільки журнал мас характер міжнаціо- перший появилася в 1977 році праця під редакцією проф. можуть звертатися на адресу П секретаря:
цьованиЙ спільно прсдстав- лігію. Це означало б, що нального органу, українська тематика в такому кон- Ігора Каменецького п. н. „Націоналізм і людські права в
тексті знаходить широке коло читачів, чого не можна С С С Р " , а тепер підготовляється три дальші томи про Prof. Andris Skreija,
никами італійського уряду навчання релігії в італій- Department o f Sociology, The ,." '
й Вати кану. ських школах не б у л о б осягнути журналом виключно з українською тематикою. проблему національних і людських прав в країнах
Того року відоме видавництво „Ляйбреріс Анлімі- Східньої Европи і про історичний розвиток російського University of Nebraska
зобов'язуюче. Рівнож зай- at Omaha, Omaha, - Neb–
Католицьку віру як дер- шли б зміни ЩОДО ПОСІЛОС- тед" видало, обширний довідник, підготований проф. імперіялізму включно із советським періодом. Проф.
Гораком п. н. „Russia, the USSR, and Eastern Europe: A Л ю б о мир Винар підготовляє симпозіюм „Східні слов'я- raska 68101.
жавну релігію в Італії вста- тей церков та їх оподат-
новлено к о н к о р д а т о м 49 кування. Bibliographic Guide to English Language Publication 1964- ни": Проблеми термінології та періодизації", який
Є . Ф.
Ч. 273. СВОБОДА, ГГЯТНИЦЯ, 15-го ГРУДНЯ 1978
S g S g g S S b . Ц Bill r^

AHNUAL COMPARlSON
ПРОТОКОЛ
1974 12Z5 1976 1977
Number of Branched 455 456 457
29-ої ЗВИЧАЙНОЇ КОНВЕНЦІЇ New Members Organized: 459
Life insurance 3,304 2,610 2,615
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ A.D.D. 701 501 456
3,067
676
Total 3707г 377^3"
77605 3,111
яка відбулася в місті Піттсбургу, Пеннсильвенія Total Members:
Life insurance 83,160 82,057
в готелі The Pittsburgh Hilton, Gateway Center A.D.D.
81,076
Total ol;?ol Hb-;ui 87?W
6,57?
87ІН5Т
починаючи від 22-го травня до 27-го травня, включно - 1978 р. New insurance Sold:
Life Ф 6,200,000 ? 5,032,000 І 5,055,000 Ф 6,167,000 .
A.D.D. 3,500,000 2,505,000 2,280,000 3,380,000
7. ЗВІДОМЛЕННЯ ЧЛЕНІВ ГОЛОВНОГО ЕКЗЕКУТИВНОГО КОМІТЕТУ Total insurance in Force 154,500,000 156,200,00a 157,600,000 163,445,000
Звіт головного предсідника Йосипа Лисогора Total Assets 39,290,000 40, 038; 000 4i,i5o,ooo 42,225,000 -
(Продовженні з попереднього числа) Unassigned Surplus 10,558,000 10,846,000 10,760,000 10,929,000
(2) Membership Dues:
Life 2,912,000 2,935,000 2,946,000 2,968,000
ADD 72,000 75,000 76,000
COMPARlSON OF 1973 with 1977 Total 79,000
2,9tw;ooo 370T67000" з,о52;ооо 3,047,000
increase investment income
Bond interest 1,197,000 1,202,000
Number of Branches
Ш1 2277 Decrease Mortgage interest 322,000 287,000
1,384,000
252,000
1,627,000
223,000
457 459 Certificate Loans 20,000 20,000 20,000 21,000
U.N.U.R. Corp. 263,000 240,000
New Members Organized
juvenile 1,221 1,104 117 Yield on investments 3.8W 3.770 4.182 5.222
Attult 2,480 І,?бЗ 517 Certificate valuation 137.15b
A.D.D. Mortality Rate 137.622 136.150 135.592
967 676 291 6l.03g 52.512
51.330 50.862
Total 4,668 3,743 925 Death Benefits ',OOO 683,000 12,000 737,000
Matured Endowments 16,000 951,000 63,000 954,000
Cash Surrenders 217,000 239,000 250,000 281,000
New insurance Sold Donations 8c Scholarships 52,000 68,000 74,000 85,000
life 6,600,000 І 6,167,000 - ф 433,000
4,835,000 3,380,000 Dividends Paid 426,000 457,000 471,000 4 Q Q 000
A.D.D. 1,445,000 Secretaries Awards ЗбО,ООО 383,000
355,000
341,000
Total Members General Expenses ф 1,176,000 951,000 ф 1,026,000
juvenile 24,264 22,566 1,698 818,000
Adult. 59,311 58,510 801
A.D.D. 5,544
Stsa Ш5 UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION
Total 89,119 87,655 1,464
TOTAL NUMBER OF MEMBERS-JANUARY 1,1966 - DECEMBER 31. 1977
Total insurance in Force
Juvenile ф 20,074,000 ф 20,089,000 -Ь ф ' 15,000 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 lb?E 1976 1977
Adult 52,585,000 56,780,000 -ь 4,195,000
A.D.D. 27,720,000 32,895.000 89209 89119. ^89069
4 5,175,000 89108
Faid-Up ft Extended 13,244.000 89000
15,530,000 4- 2,286,000
88261 86265 88213
Double indemnity 30,012,000 32,395,000 і 2,383,000 88000 88366і aal id ' р н ^
Payor Benefit 6,086,000 5.756.000
87053 ,
- 330,000 87000 І - r d 87729 "в7в55 І
фі49,721,000 ф163,445,000 І
-Ь ф13,724,0ОО 1 1 УМОЯч з
Total Asset8 ф 38,815,000 ф 42,225,000 ACTivE DUES PAYiNG MEMBERS-JANUARY 1,1966-DECEMBER 31, 1977
-f ф 3,410,000 а
І
Unassigned Surplus Ф 10,695,000 ф 10,929,000
-f ф 234,000 77000
77251 77320
І І )
-.
income from-Dues Ф 2,959,000; 4 3,047,000
-Ь ф 88,000 76000 УЛ 76389^ і І
І
investment income ! !
Bonas ft stocKs ф 1,212,000 ф 1,627,000 -f ф 415,000 75000 75583і
Mortgages 368,000 223,000 - 145,000
Certificate loans 21,000 21,000 74000 .
UNTO Corp. interest - ...:v'78,000 240,000 4- 162,000 73928
73000
ф 1,679,000 ф 2,111,000 -l– ф 432,000
72000 - --- - - - - -' І
Yield on investments 5.50g 5.220 .280 77J75 І
71000 71880
Certificate valuation 138.037І 135.5 2.440
Mortality Rate 52.51! .280 70865
70000 І 70586ТЧ
52.790
Full Dividend– Age 7 9 2,989 4- 1,790 69000 691494
1,199 і І
Death Benefits
Matured Endowments
683,000 737,000
954,000
:M 54,000 68000 68329і
Donations ft Scholarships
Cash Surrenders
983,000
64,000
230,000
86,000
281,000
-1-
4-
29,000
22,000
51,000 І ?7ffl . І І літ.
Dividends 436,000 499,000 -f 63,000
Secretaries Awards ЗбО,ООО 383,000 -b 23,000 NUMBER OF MEMBERS 0RGAN1ZED-JANUARY 1,1966 -DECEMBER 31, 1977

General Expenses 784,000 ф 1,026,000 4- ф 242,000

60000
C O M P A R I S O N OF FOUR YEAR TERMS . .
5462 K–.5252
50000
Difference 4994 4668
1970-73 1974-77 42J6
40000 4400 і
4056І 4005^4
Hew Members Organized 3743
Juvenile 4,780 3,980 800 3872
Adult 10,478 7,616 2,862
600 зрГСй am k–-29Z1 ^c
A.D.D. gjffi
Total 18,192 13,930 4,262
ft організаційна активність Membership and Organizing Activities
Як братське допомогове товариство, мн в основному As a fraternal benefit society our basic interest has been
New insurance Sold зацікавлені членством. Воно с власником, контролером і and is membership. We are owned, controlled, and operated
ф 6,170,000 20,000 діячем для власного добра і добра всів! громади. Щобн by the members for their own welfare and the good of their
Juvenile ф 6,150,000
відповідно і внстачально виконувати свої зобов'язання community. To properly and adequately fulfill our responsi–
Adult 17,730,000 16,270,000 1,460,000 згідно із щораз більшими вимогами і потребами змінлн-
A.D.D. 14,575,000 11,665,000 2'910,000 bilities in tandem with the ever-growing needs and demands
вих часів, в річчю імперативною, щоби ми постійно прн- of changing times it is imperative that we constantly keep ad-
сднували нових членів і підвищували їх забезпечення ding new members and increasing their insurance protection
Total Ф 38,475,000 Ф34,085,000 - ф 4,390,000 за можливо найменші кошти. Прикро сказати, що ми не at the lowest possible cost to them. Sad to say we did not fully
вповні осягнули ці завдання впродовж останніх чотирьох
ровів. З-посеред 31 Округи тільки п'ять — Аллентавн- measure up to these requirements during the last four years.
Benefits Paid Шгай Велі, Джерзі Ситі, Монтреаль, Шамокін у вугіль- Out of the 31 Districts only five, Allentwon-Lchigh valley,
Death ф 2,918,000 Ф 2,990,000 4- ф 72,000 ному районі, та Вінніпеґ у Західній Канаді закінчили чо- Jersey City, Montreal, Shamokin Anthracite Region, and
Endowment 4,951,000 3,614,000 1,337,000 тирнлітній період зростом свого активного членства, Тіль- Winnipeg"Western Canada, ended the four-year term with in–
Cash Surrenders 909,000 087,000 4- 70,000 кн 10 стейтів і дві провінції в Канаді виявили зріст всього creases in active membership. Only ten states and two pro–
Dividends і,бяр,ооо 1,053,000 4- 223,000 свого членства, В одному стейті стан залишився той сам. vinces in Canada showed increases in total members. One
state was even. All other states and provinces had less mem–
Donations ft Scholarships 244,000 281,000 4 37,000 Всі Інші стейтн і провінції мали у 1977 році менше членів,
Secretaries Awards 1.378,000 1,439,000 4- 61,000 як у 1973. bers in 1977 than in 1973.
. Наші способи організування членів все ще залежні Our methods of organizing are still predominately depen–
т',Ш' - '^-tv,'–"'"' ф 12,030,000 фп,і64,ооо - ф 966,000 головно від Відділових секретарів. Де ми маємо активних dent upon the branch secretaries. Where we have active and
і енергійних секретарів, там йдемо вперед. Це стосується energetic secretaries we are moving forward. This holds true
навіть обширів, що їх не обслуговують ваші обласні opra– even in areas which are not serviced by field organizers. Four
! нізаторн. Чотири Округи, які виконали свої квоти у 1977
ф 11,618,000 of the Districts fulfilling their quotes in 1977 did not have
Membership Dues фіі,761,000 -г 1 143,000 році, не мали обласних організаторів, які їм помагали б,
3,338,000 field organizers helping them nor did they receive any special
increase in Assets 3,410,000 4 72,000 ані не отримували ніякої допомоги від Централі
7,148,000 assistance from the Home Office.
investment income 7,078,000 70,000 Турботливою течією, яка тривав вже від років, в по- A worrisome trend that has prevailed over several years is
стійне зменшування наших членів департаменту молоді, the continuing loss of juvenile members at twice the pace of
Profit after Dividends ф 1,617,000 Ф 577,000 - ф 1,040,000 у пропорцій 2:1 в порівнянні з дорослими членами. Прн- adult members. The practice of offering special prizes and
значування окремих заплат і винагород аа організування
awards for the organizing of juveniles has not been effective.
increase in Aggregate Reserve ф 1,101,000 Ф 2,833,000 tl 1,700,000 членів до департаменту молоді у практиці не дало позн-
тнвннх вислідів. Наша нова дитяча грамота ТР-65, уведе- Our new children's certificate, TP 65, which was introduced
General Expenses Ф 3,122,000 Ф 3,971,000 на осінню минулого року, не стала ще настільки популять last fall, has not as yet become as popular as we had predicted.
4-Ф 849,000
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 15-го ГРУДНЯ 1978 273.

ною. як мв сподівалися. Треба буде вживати більших зу- More effort will have to be concentrated on selling this pro– очолює Рекордовий Департамент, брав також участь у Recording Department also participated in the training pro-
силь. щоби зосередитись на продажі цього забезпеченево- tectioa plan. вишкільних програмах для нових секретарів і організато grams for new secretaries and organizers. New insurance
го пляну. Two other new insurance plans for adults are available but рів. Він випрацьовував теж нові забезпеченеві пляни у plans were also processed by him in cooperation with our act–
Виготовлено пляни двох нових забезпечень ДЛЯ ДО- they have not as yet been offered to our members. Our pest співпраці з нашими актуаріями. Буди виготовлені три но- uaries. Three new plans were developed one of which, the
рослих, але ми ще їх не випустили у світ. Наш досвід is sales experience with new types of protection has not been ві пляни, з яких один, молодечий ТР-65 став доступний Juvenile TP-65, was made available to our members last fall.
минулим продажем новхх плянів забепечення яе був ко- favorable and we are having second thoughts about the для наших членів минулої осені. The Recording Department continued to uphold its well-
бнснии і ми маємо сумнівн, чи варто побільшувати число Рекордовий Департамент дальше зберігав свою npa–
desirability of expanding the number of plans when the out- вильиу ft добре заслужену репутацію за свою швидку ft earned and deserved reputation for quick and accurate service
нових плянів, коли сумнівним с вигляди на їх успішний look for successful sales results appears doubtful.
продаж. докладну обслугу наших Відділів та окремих членів. Рід- to our Branches and to the members. At infrequent times pro–
Our members and applicants for membership continue to ко йоли виривали проблеми у зв'язку з поганою і повіль- biems arose because of poor and slow postal service in the
Нанті члени і кандидати на членів далі воліють П-20, favor the P-20, whole life, and E^HFplans in the adult depart– ною поштовою службою в ЗСА та особливо в Канаді. United States and primarily in Canada. However, the fine re–
на ціле життя, як теж Е-20, пляни у дорослому департа- ment and P-20, E-20, anoJMtfplans in the juvenile depart– Проте, добра слава цього Департаменту за його віддану і putation of this department for the dedicated and capable
менті і П-20, Е-20 і Е-18, пляни у молодечому департамен- ment. Adult term mterance and even the DP-65 certificate фахову працю у виконуванні своїх обов'язків — зберег- performance of its responsibilities remains higher than ever
ті. Не є популярними термінові та ДП-65 грамоти в доро- are not popular and neither are the juvenile P-65 and E-65 яаеь кращою, як будь-коли в історії нашого Союзу. throughout our Association.
слих і Е-65 та Р-65 в молоді. Ми все ще вважаємо, що во-
plans. We still believe that these are excellent insurance plans t
ни є знаменитими забезпеченевими плянами і треба soce–
редити особливі заходи, щоби переконати наших людей, and extra effort should be concentrated on convincing more
people to purchase this type of protection. „С о ю з і в к а" Soyuzivka
щоби вони купували ті пляни для свого забезпечення.
Пенсилвенія, яка виявила н а і м щ я і зиск у цілості Pennsylvania, which produced the highest gain in total Упродовж - вітинх років ,.Союзівка" встановляла Soyuzivka during the years under review continued to esta–
членства за останніх чотири роки, продовжує бути ліде- members over the past four years, continues to be the leader ; кожного року новий рекорд щодо прибутків. Разом is фі- blish new records for income each year. Step in step with its
ром у загальному членстві (понад 18.400), у числі Відді- in total members, (over 18,4000), the most branches, and the нансовнм ростом ,.Союзівка" далі приваблювала тисячі financial growth Soyuzivka has continued to attract thou–
лів, та в сумі загального забезпечення. Ню Иорк, Ню highest amount of insurance in force. New York, New Jersey, і нових людей різного віку з різних прошарків. Здобувши sands of new people of all age groups. Popularly regarded as
Джерзі, Іллииоі і Огайо йдуть далі за чергою. Онтеріо, Ulinois, and Ohio follow in that order. Ontario, Canada re^ і популярність, як найелаветніша українська відпочннкова
the most famous Ukrainian resort in the free world, Soyu–
Канада заямас шосте місце. Пенсилвенія була теж пер- mains in sixth place. Pennsylvania was also first in the total і оселя у вільному світі ,.Союзівка" приймала щораз біль-
zivka catered to increasing number of guests from all parts of
шою у загальному числі зорганізованих нових членів, пі- number of new members organized followed by New York І ше число гостей з усіх частин Америки і Канади. Щораз
the United States and Canada. Overseas visitors also came to
сля чого Ню Иорк. Канади поправилась в останньому ро- State. Canada improved last year after poor showings in 1975 частіше приїздять теж до нас відвідувачі з-поза океану.
ці у порівнанні з роками 1975 і 1976. and 1976. stay with us with more frequency.
„Союзівка" стала Меккою головно для наших моло-
дих людей особливо в літньому сезоні. Головними атрак- Soyuzivka has become the mecca for our young people ptr–
Фінансовий Департаяент Financial Department
ігіямн є тижневі розвагові програми, танці під голим не- ticuiarly during the summer season. The main attractions axe
бом, спортові ігрища, включно з відбнванкою, кошиків- the weeklv entertainment programs, outdoor dancing, the
Економіка у З'єднаних Стейтах і в Канаді стояла в The economies of the United States and Canada in the past j кою і тенісом, плаванням у басейні „олімпійського" роз- sports events including volleyball and tennis, swimming in the
останніх чотирьох роках під знаком залякаяостя і непев- four years were characterized by apprehension and insta– міру. погулянками в горн і товариськими забавами. Olympic-size pool, mountain hiking, and the social evenings.
ностн. Фахівці від передбачування, як також із світу бнз- bility. Forecasters, as well as businessmen, found it difficult Ми продовжували наші спеціальні програми для мо- We continued our special programs for our youth such as
несу мали великі труднощі зорієнтуватися з вірогідною to gauge the shifting trends in commerce and finance with лоді, як курси українознавства для студентів середніх the Cultural Courses for high-school and university students,
точністю у змінлнвих течіях у торгівлі і фінансах. Щораз reasonable accuracy. Gyrating costs, unemployment, and шкіл і університетів, клясн танків, курси театрального folk dancing classes, the theater workshop, the photography
вищі кошти прожитку, безробіття та загальна непевність general uncertainity in the marketplace kept the financial мистецтва, фотографічні і тенісові. Виставки образів, літе- course, and the tennis camp. Art exhibits, literary events, and
на ринку тримали фінансових потентатів у стані nocrift– magnates in a constant state of jitters and the public in a wary ратуриі вечори, виступи й доповіді видатних мнетців і ви- lectures by outstanding artists and educators were scheduled
ного остраху, а широкі кола суспільства у стані непев- mood. ховннків — виповнювали програми кожного тижня у for each week during the summer seasons. Programs for
ности. літньому сезоні. Влаштувано програми для громадян
Наш Союз, з високим допливом готівки кожного мі- старшого віку, як також релігійні відправи у свята і не- senior citizens were arranged and religious services were
сяця. знаходився під безперервним тиском, з уваги на не- always held on holy days and Sundays.
Our Association, with a high cash flow each month, was Ділі One of the principal reasons for Soyuzivka's continued
передбачлвву плавкість на грошовому рийку. Приймання continually under pressure because of unpredictable fiuc– Одною з головних причин для дальшого росту nony–
рішень було річчю труднішою і вимагало сильніших нер- popularity is the high quality of the wholesome and delicious
tuations in the money market. Decision making was more лярности ,,Союзівкн" є високоякісний, обильннй та СМВЧ- meals served every day and the fine service given each guest
вів. Одною з наших найкритпчніших проблем у 1974 році burdensome and nerve-racking. One of our most critical pro– ннй харч, що його отримують щоденно гості, разом із пер-
була потреба постійного фінансування нашої Української by our manager, Walter Kwas, and his competent and hard-
Будівлі. Наша автономна корпорація обмірковувала різні blems in 1974 was the need for permanent financing for our шорядною обслугою, під кермою директора тій оселі, Во- working staff. Mr. Kwas each year assembled and trained up
лодимира Кваса, та його компетентного важко працюючо-
Headquarters building. Our subsidiary corporation explored
пропозиції щодо довготермінової мортґеджовоі позички, го штабу. Пан Квас щороку гуртував і вишколював до to 100 young workers, most of whom were high school and
але не змогла договоритися на сприйнятливі для нас від- numerous proposals for a long-term mortgage loan but was сотні молодих працівників, здебільша середнешкільннків college students, with little experience in hotel work.
соткл від позички. Ми зверталися до банків, асекурапДй- unable to negotiate what we considered was a reasonable in– і студентів коледжів, з малим досвідом у готелярстві.
During the 1976 season all activities at Soyuzivka were
них компаній, та інших провідних установ, включно з terest rate. Banks, insurance companies, and other lending in– Під час сезону 1976 всі імпрези на „Союзівці" були dedicated to the 200th Anniversary of the American Revolu–
українськими кредитівками „Самопомочі", але ми вважа- stitutions, indudirg our Ukrainian Self-Reliance Credit Unions присвячені 200-річчю Американської Революції та 100-
tion and the 100th Anniversary of Ukrainian immigration to
лн, що їхні вимоги були несприйнятливі. were approached but their demands we felt were unacceptable. річчю українського поселення. Осінню того року здвпг- America, in the fall of the same year a monument dedicated
На щастя, проблема була розв'язана завдяки познч- нено пам'ятник Лесі Українки і відкрито його. Цей пре- to Lesya Ukrainka was erected and unveiled. This beautiful
кам від наших членів, у формі 5-річних боргових зобо- гарний твір, що стоїть в сусідстві головної гостннниці та creation which stands in the vicinity of the Main House and
в'язань, за 3 відс. Отримавши різні квоти від 1,000 дол. Fortunately the problem was resolved through loans from навпроти пам'ятника Тарасові Шевченкові, був ділом Мн- opposite to the Taras Shevchenko memorial was the work of
вгору, маємо тепер понад б,000,000 дол. таких позичок, our members in the form offive-yearpromissory notes bear– хайла Черешиьовського. Жінки - члени Головного Уряду Mychajlo Chereshniowskyj. The women members of the Su–
які будуть платними в жовтні 1979 року. Фонди, отримані ing interest at the rate of S4o. Ranging in multiples of 51000. спонзорували той проект та влаштували програму його preme Assembly sponsored the project and arranged the dedi–
з тих нот, уможливили нашій автономній корпорації спла- We now have over J6,000,000 of these notes which become посвячення і відкриття. "”
твти банкові позички, за вийнятком невеликого балянсу cation and unveiling program.
due in October, 1979. Funds received for the notes enabled Хоча популярність „Союзівки" постійно зростає, Though the popularity of Soyuzivka is constantly growing
200,000 дол. у Комершел Траст Компані в Ню Джерзі, як
позички без поруки, платної до 31 грудня 1978, або ра- the subsidiary to a pay off demand bank loans except for a проте це таки в першу чергу літня відпочннкова оселя. it primarily is still a summer resort. The bulk of the steadily
ніше. Думаємо сплатити цей балянс в недалекому май- small balance of 5200,000 held by the Commercial Trust Тому головний, щораз більший, дохід напливає під час increasing income comes in during the three summer months
бутньому з прибутку, що його маємо з комірного. Наша Company of New Jersey as an unsecured loan due on or be- трьох літніх місяців і не покриває всіх щорічних ГОТІВКО- and it does not fully cover all of the cash outlay each year as
Союзова позичка в автономній корпорації також зменши- fore December 31, 1978. We intend to pay off this balance in вих видатків, як виявляють цифри у доданій тут порів- the figures in the comparative statement herein show. A cash
лась до 8,000,000 дол. Теперішнє домовлений щодо цієї the near future out of current rental income. Our Soyuz loan няльній табелі. За минулих чотири роки назбирався дефі- deficit of approximately 540,000 was incurred in the past four
позички є на 5 років до 30-го листопада 1982 року із від- to the subsidiary was also reduced to 58,000,000. The present цит готівкою приблизно на 40.000 дол. Головна причина years. The main reason for the deficit is our comparatively
соткамн на 39с з можливою зміною щороку. Завдяки loan agreement is for five years to November 30, 1982 and дефіциту, це розмірно низькі ціни. Нам дораджували під- low prices. We have been urged to raise our prices but have
значному прибуткові, що його мала автономна xopnopa– bears an interest rate of З^о subject to renegotiation each вйщятй ціни, але пркл-ялежннм аргументом був острах, opposed this concept on the grounds that higher room rates
ція у 1977 р. Головний Екзекутивний Комітет використав що підвищені ціни на кімнати і харчі утруднять,' а то й
year. Due to the substantial income received by the subsidiary
свій привілей підвищити на цей рік стопу на додаткових унеможливлять багатьом нашим членам, головно моло- and food prices would make it more difficult, if not impossi–
in 1977, the Supreme Executive Committee exercized its privi– дим людям і родинам із малими заробітками відвідувати ble, for many members particularly young people and low in-
4tt відс, що дало разом 7'А відс. lege to raise the rate for that year by an additional АУгЩ нашу оселю і користуватися нею. Одною з головних тур- come families to visit and enjoy our resort.
Продовжуючи давно встановлений напрямок наших making the total 7 XA Щ. бот „Союзівки" с постійне вдержування, та модернізуван- One of the main preoccupations at Soyuzivka is the contin–
загальних фінансових операцій ми вдержували в мину- ня наших будинків і поширювання існуючих влаштувань. uous maintenance and modernization of our buildings and
лих чотирьох роках постійне покращання поміркованн- В останніх чотирьох роках ми побільшили число тенісо- the constant improvement and expansion of our facilities.
ми кроками. Членські внески переступили 3,000,000 дол.,
які були у 1975 році, і зростали в кожному наступному Continuing a long-established trend, our overall financial иих кортів, яких тепер с 8. Покращало систему шляхів. Over the past four years we have added to the tennis courts
році. Близько 3,500,000 дол. додано до наших загальних operations during the past four years maintained steady Ми ремонтували і відновляли будинки. Збудовано новий which now number 8. The road system has been up-graded.
активів. Забезпеченеві резерви зросли на понад 2,800,000 improvement at a modest pace. Membership dues crossed the будинок з призначенням на гараж, склад машин та по- Buildings have been altered and refurbished. A new structure
долярів і наші надвишки також підвищились на відносно 53,000,000 mark in 1975 and increased by over 52,800,000; мешкання для менеджера. Будівельно всі наші доми є в was erected for use as a garage, storage rooms, and living
милу суму. Зарібок з інвестицій збільшувався далі у 1976 and our surplus moved up by a relatively small amount. The доброму стані. Ми вдячні пану Квасові за його надзвичай- quarters for the manager. Physically all of our buildings are
ио видатне керівництво та за його додаткові заходи, щоби
і 1977 роках, після обниження в 1975 році, бо ми не діста- yield on investments continued on an upward course in 1976 and' дати гостям всі можливі вигоди і приємності під час їх in good condition. We arc grateful to Mr. Kwas for his superb
ли були ніяких відсотків від позички, що її уділили на- 1977 after dropping in 1975 because no interest was received on перебування в тій оселі. management performance and for the extra effort he makes
пгій автономній корпорації. Продовжувалися труднощі з the loan made to our building subsidiary. Difficulties continued to provide all the guests with every possible convenience and
невеликим числом мортгеджів, особливо в дільниці with a small number of mortgages particularly in the Bronx area Розгляд порівняльної залученої тут статистичної та- comfort during their stay.
Бронкс в Ню Иорку. Також вартість інвестиції у деяких of New York City. The investment value of some of our stocks, белі прибутків і видатків - виказує, що дохід з кімнат і A study of the comparative statement herein of the income
акціях (стаках) була значно низька і їх будучність не also remained severely depressed and the future is uncertain. харчів щороку зростав. В минулому році покращав теж and disbursements reveals that receipts for rooms and food
дохід із бари та перекусні. Позиції у видатках, які щоро have been increasing each year. Last year the bar and the
Найбільшу частину наших прибутків, що їх ми отри- ку вростали, спричинені інфляцією, зростом цін на xap– snack bar business improved. Expense items that kept rising
муиали за останніх чотири роки, ми інвестували у під- The bulk of the new income that was over the four чі, платні, електричне світло, газ, оливу, податки від не- each year because of inflation include food costs, wages, elec–
привмствах громадського користування, у промислових, years was invested in public utility, industrial, federal and рухомостей і забезпечення. Значно зросли кошти рекля- tric, gas, fuel, real estate taxes, and insurance. Advertising
федеральних і провінційних бондах в ЗСА й Канаді, кля- provincial bonds in the United States and Canada rated "A'^ ми, бо ми видали нову брошуру у кольорах для пошп- rose sharply because we had a new brochure prepared in color
сифікованих, як „А", або краще, з доходом від 8.20^ до or better at yields ranging from 8.2(Wo to 12^e. From time to рення її серед потенціяльннх гостей. Головні ремонти і for distribution to prospective customers. Capital improve–
і29о- Час до часу, коли умовний були сприятливі, ми про- time when market conditions made it advantageous we sold кошти меблів залишаються щороку більш-менше ті самі. ments and furniture costs remained comparable each year.
давали бонди, які приносили низький зиск, та інвестува-
low yield bonds and reinvested the funds in top quality long Коли ми аналізуємо діяльність на „Союзівці", то стає яс-
ли звільнені фонди у бондах на довший термія з більшим
зиском, згідно з теперішньою висотою відсотків. Назагал term bonds at the current levels of interest. Generally losses' но, що треба більше будинків, їдалень і заль для sycrpi– As we analyze activities at Soyuzivka it becomes readily evi–
чей. Потреби і вимоги наших членів-гостей переростали dent that more housing, dining, and meeting facilities are
приходилося втрачати дещо на таких продажах, але вищі were incurred on such sales but the higher yields on the new наші теперішні можливості. Треба нового будинку.
bonds will make it possible to recover such losses prior to the, needed. The requirements and demands of our member guests
зиски з нових бондів уможливлювали надолужувати Тіл якую рекомендувати Конвенції, щоби вона прий- have outgrown our existing capacity. A new building is
втрати ще заки дозріли дати проданих бондів. Давано теж maturity dates of the sold bonds. Mortgage loans were also
няла резолюцію, яка доручила б Головному Екзекутнвно-
мортгеджові позички членам, які купували доми для made to members who purchased homes for their own му Комітетові перевірити потребу нового готелевого бу- needed. І plan to recommend to the Convention that it adopt
власного вжитку. occupancy. j дннку. Якщо висліди такої перевірки потвердять таку по- a resolution directing the Supreme Executive Committee to
explore the need for a new hotel building, if the results of the
Загальна сума посмертних виплат членам і їх спад- The total cash benefits paid to members and their benefit требу, то треба буде вжити заходів для отримання згоди
survey confirm such a need then arrangements are to be made
космцям була вища, за вийнятком виплат на дозрілі гра- ciaries were higher except for endowment payments, indigent на фінансування будинку, який вміщав би не більше, як and necessary approvals obtained for the financing and the
моти. Виплати допомог, студентські стипендії і субвенції payments, student scholarships, and donations amounted to 100 спалень, не рахуючи інших приміщень, нормально construction of a project not to exceed 100 sleeping rooms ^
зросли до суми майже 300,000 дол. По негативній стороні almost 5300,000. On the negative side we find that general ex–' потрібних, щоби служити потребам і дати вигоду готеле- plus other rooms normally required to properly serve the
знаходимо, що загальні видатки, або кошти, наведення penses or the cost of doing business in the past four years was вям гостям.
установи були на 800,000 дол. вищі, як у попередньому needs and comforts of hotel guests.
over 5800,000 higher than in the previous four-year period.
чотирирічному періоді. Наші кошти зростають швидше, як Our costs are rising faster than our dues income. This fact
прибутки з членських внесків. Цей факт повинен бути should be a warning to all of us to be extremely careful and to
для всіх нас пересторогою, щоби бути надзвичайно обе- fully consider the financial aspects of all new proposals, reso–
режними і вповні брати до уваги фінансові аспекти всіх INCOME 8C DISBURSEMENTS SOYUZIVKA, KERHONKSON. N . Y .
нових пропозицій, резолюцій і плянів, поки ми їх схва- lutions, and plans before approving them. Comparative Statement
лимо. Despite many complications and uncertainty the financial
Не вважаючи на багато ускладнень і непевність, наш department headed by our Supreme Treasurer, Mrs. Ulana , INCOME
фінансовий Департамент, що його очолює головний ка- M. Diachuk, performed superbly at all times. A myriad of in–
сир пані Уляна Дячук, діяв увесь час знаменито. Безліч tricate and exacting tasks were performed each working day, 1974 1975 1976 1977
складних і важливих справ полагоджувано кожного дня, often under pressure, with competence, accuracy, and effi–
інколи під тиском, правильно, докладно і ділово. ciency. Room 8c Food $225,975.61 $255,476.38 ф290,633.52 Ф310,743.02
Bar 66,827.44 66,661.97 68,426.95 85,501.21
Recording Department
Gift Shop 33,535.48 35,620.23 40,054.00 38,181.83
Рекордовий Департамент Snack Bar 15,525.81 15,384.69 14,611.58 20,531.79
Всі ми знаємо, що комунікація — це живчик у такій We all know that communication is the heartbeat of an
Miscellar 'ous 1,973.46 1,756.52 2,030.12 1,708.66
організації, як Союз. З 459 Відділами і понад 1.500 Від- organization such as Soyuz. With 459 Branches and over
Sales Tax ;ollected 14.872.04 16,300.24 17,918.06 27,586.07
діловими урядовцями та організаторами, це величезне 1,500 Branch officers and organizers, the task of keeping
завдання, щоби до всіх належно ставитися і бути доклад- everyone properly and fully informed is gigantic. The multi–
TOTAL 1NC0ME: $358 f 709.84 Ф391,200.03 ф4зз,674.23
но поінформованим. Багатогранність функцій і велике plicity of functions and the vast amount of specific and exact
число специфічних і докладних інформації, що їх треба information that must be made available to members makes it (Продовження буде)
давати членам, робить це завдання ще складнішим. А even more demanding. Yet we all know from personal experi–
втім, всі ми знаємо з власного досвіду, що всі ці речі є ви- ence that these chores were and are performed with prompt Г-і-"--'чуттшт0ффффтФФ0ФФїФ0ФФ0044 "1Л " ” ' r--rrrrrrrrrrr"j-jjrrrrrfjjjx"
конувані в нас негайно і дбайливо. Щоденне листування thoroughness. Daily correspondence was processed with
ведеться із максимальною швидкістю. Кожного місяця UKRAINIANS I N PENNSYLVANIA HNIZDOVSKY
членські аплікації переглядається, провірясться, прийма- maximum speed. Each rhonth member applications were re-
WOODCUTS. 1944 - 1975
ється та нові членські грамоти негайно внсиласться се- viewed, screened, and accepted, and new membership certifi– А соитмитім то тме GIOVTX OF TMf COMMORVUUH

кретарям на початку місяця, так, щоб можна доставити їх cates were promptly mailed to secretaries in the early part of P"U 1600 ihji-i!xMjix!i U 00 !icntxxiryfl A CiUk54uf Rtvymt o, ABE M TAMR. j , ajg , ( e ^ ^ ^ pf tfR д wu-f.
кожному новому членові без зайвої проволоки. Кожномі- each month so that they could be delivered to the new mem– P o w r UA njftdJ:nt 10 Tb ind jn iu!NMfr'P'ocAl я м , o, jAQ,JlS HNl?OOvSXY
Mwr fttvet !tsdcab жМ W life ш F W Wi 00 Mrd bound. Pesttft tot) hMtfrtf one (WUf.
сячна статистика, яка виказує нових членів та подає до- ber without undue delay. Monthly statistics listing new mem– Hf. itntj rfufcnti KM sv aW tt'
кладні зміни у членстві, б проголошувана у нашому офі- bers and detailing changes in membership were published in l! SVOBOOA BOOKSTORE
ційяому органі докладно і вичерпно. our official organ with accuracy and completeness. ; ;30 НаМіомгт Jtr,et j^^, C(t, щj 07ibJ , S V O B O D A BOOKSTORE s '
Our Supreme Secretary, Mr. Walter Sochan, who heads the m JO Montrm^, S ^ллл
K fmm,Gb. КЛ9ПП і
Наш головний секретар п. Володимир Сохан, який ^ ^900Л0ФФ00ф0^490Ф404440000^00ФФФ0ф0фффф0^0ф0ффффф004 ' " - - - - --f-rrrrrrrjjjjjj jj

(
Ч. 273.
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 15-го ГРУДНЯ 1978

6-ий Відділ ООЧСУ у Філядельфії Відбувся Гарвардський Вечір В справі конкурсу для молоді 8-ма річна конференція ОЖ ОЧСУ
ювілейним бенкетом відзначив свос в пошану меценатів Фундації Марусі Бек в Ню Йорку
30-річчя Кембридж, Масс. (ФКУ). Комітет конкурсу ДЛЯ MO- відки, репортажі, інтерв'ю,
В днях 28-го і 29-го жовт-
ня ц. р. відбулася в Домі
дуже успішне влаштовуван-
- Видавничий сектор УН- лоді „У пошукуванні Ук- рецензії, огляди, розділи, ня різдвяних ялинок в бу-
У неділю, 3-го грудня ц. радний Іван Крих, від УН- І Г У : „Гарвардські Серії Українського Визвольного
раінн в англомовних видан- згадки в художніх творах, динку Ситі Гол у Гартфор-
р. в залі Українського Помочі п-на Зоряна Луць- Українських Студій" влаш- Фронту в Н ю Йоргу, ЗСА,
нях", фундаторкою якого є книжки, брошури та всі ін- ді, з присвятою дітям ПО-
Спортового Товариства ка референт зв'язків, від Т- тував третій літературний Восьма Річна Конференція
визначна громадська діяч- пгі роди писань, де в будь- літв'язнів в Україні, які тер-
„Тризуб" у Філядельфії від- ва Оборони Валентина М о - вечір, в п'ятницю, 1-го груд- членів Головно! Управи, го-
ка д-р М. Бек, подав до ві- якій мірі, чи в будь-якому плять тяжку долю своїх,
бувся ювілейний бенкет 6- роза, інж. Мирон Ганушев- ня ц. p., О ГОД. 7-ІЙ ВЄЧО- лів і делегатів Відділів
дока Жюрі для цього кон- аспекті говориться чи зга- переслідуваних за націо-
го Відділу Організації Обо- ський від Пластового Се- ра, в залі Гарвардського Об'єднання Жінок Чоти-
курсу в такому складі: мгр дуеться про Україну чн ук- нальніпереконання батьків
рони Чотирьох Свобід Ук- ньйорату мгр Мирон Ут- факультетського клюбу, в рьох Свобід України. На
Володимир Баран, голова, раіяців. і матерів.
раїни з нагоди його 30-літ- риско, від Т-ва ,,БойківщИ" Кембриджі, Масс. конференції булн заступлс-
члени: мгр Віра А н друїд- Звіти членів Головної Уп-
нього існування. Програму на" п-і Стефанія Шаран, яка Проф. Горацій Ґ. Лянт Українські видання ан- ні Відділи ОЖ із стейтів:
ків, інж. Іван Галич, мгр рави виказали широко роз-
бенкету відкрив голова Бен- багато праці і труду від- доповідав про свої наукові глійською мовою чи nepe– Вірджінія, Коннектнкат. Іл-
Тетяна Гаецька, мгр Люба горнену працю інформацій-
кетового комітету Михай- дала для Відділу в першій досліди над Псалтирем дав- кладн з української мови линой, Мічіген, Пеннсиль-
Кнтаста, мгр Таїса Розгін ного характеру на зовніш-
ло Ковальчин, який приві- декаді його існування. Були ньої Русі (ХІ сторіччя). Він на англійську внключаєть- венія, Н ю Джерзі і Ню
та д-р Валентина Савчук. ньому відтинку, а саме, із
тав гостей і представників і письмові привіти, а саме: враз із видатним вченим з Із- ся з джерел для конкурсу. Йорк. За Відділи в Каліфор-
Білим Домом, Державним
центральних і місцевих ор- від Відділу ОДВУ Осеред- р а і л я - проф. Моше Альта- Жюрі буде оцінювати прн- Найбільші й найкращі нії, Нсбраска і на Фльори-
Анна і Йосиф Іваневи Департаментом. KDHF.C–
ганізацій. Відтак дальше ку СУМА, ОЖ ООЧСУ, бавером, написав вступ до слакі учасниками збірнн- збірники матеріялів будуть ді, звітувала голова Голов-
КО і другими міждсржав-
ведення бенкету передав Фонду Оборони України і фототипічного видання тієї тури своєї батьківщини й ки матеріалів та присуджу- нагороджені. Для нагород ної Управи ОЖ.
ннми і міжнаціональними
тостмайстрові. відомому Відділу ТУ CM. пре цінної пам'ятки нашого робили все можливе, щоб ватя нагороди. д-р М. Бек склала 1000 до- Річні конференції Об'ед- організаціями.
діячеві ВФронту д-р Богда- З черги тостмайстер народу. І це якраз проф. допомогти пожвавити кам- Пригадуємо, що зібрані лярів, які будуть розділені нання Жінок відбувають- Кураторія Фонду ім Л.
нові Сілецькому. представив зібраним даль- Альтабавер зацікавився панію у користь українсь- матеріали можна яадснла- так: 1-ша нагорода — 500 ся у місяці листопаді в між- Целевнчівної звітувала з
ших представників установ тим рукописом Псалтиря, ких студій, зокрема їхньо- тн не пізніше 31-го березня дол., 2-га нагорода — 200 конвенційних роках праці, підготови конкурсу на му-
Д о участи в святочному і організацій, а саме: Сидо- який сторіччями зберігасть- го повного розвитку в Гар- на адресу голови Комітету: дол., 3-тя нагорода — 100 ціль їхня — перегляд npo– зичний твір прославлення
відзначенню існування 30- ра Новаківського від ОД- ся в манастнрі св. Катери- вардському університеті. Mrs. Maria Harasevych, дол. Крім того, чотири ВІД- робленої праці за минулий 1000-річчя Хрищення ІЧ-
ох років 6-го ВідділуООЧ- ВУ, голова ОЖ ООЧСУ, п-і ни на Сінайській горі і зро- Іваневи пожертвували д о 3061 Fireetone Drive, значені збірники матерія- рік, виготовлення і затвсрд- си-Украіни.
СУ. його Управа запросила Любу Сілецьку, голову ТУ- бив з нього фотографічні ФКУ не лише понад 30 тн- Sterling Heighta, лів отримають по 50 дол. ження пляну праці на чер- Делегатки до Краново-
не лише своїх членів. Зап- С М У . Івана Я в о р с ь к о г о , відбитки негайно після то- сяч долярів, але також бага- Mich. 48077 U 3 . A . Хто відстав, а хотів би говий рік. Річні конфсрен- го Комітету Року Дитини
рошені також споріднені В о л о д и м и р а Р и н д и ч а — го, як ту частину Середи ьо- то годин своєї праці, даючи Учасниками конкурсу ціі дають образ активности прочитали звіт із підготу-
брати участь в конкурсі, то членства, вказують на ося-
організації з ВФронтом та представника Осередку СУ- го Сходу забрав під свою одночасно можливості ко- можуть бути всі українці вань для відзначення Року
навіть тепер ще можна гн і недотягнення у праці,
інші загально громадські МА ім. У ПА, Василя Kopy– к о н т р о л ю Ізраїль у 1967 ристуватись їхнім підпрн- від 16 до 20 років включно. Дитини, а саме, намічено і
установи Філядельфійської да - почесного члена 6-го році. Відбитки передав ємством для масової внснл- включитися в нього: по показують позицію в житті
Учасники конкурсу мають підготовано видати пош-
Метрополії, які численно Відділу ООЧСУ, Івана Ду- проф. Альтабавер днрек- ки інформаційних матерія- бібліотеках переглянути всі української організованої товий значок і жетон.
збирати з англомовних вн-
прибули на цей ювілей. Бу- біля голову Батьківсько- ції Українського Науково- лів ФКУ. можливі англомовні дже- спільноти у світі. Для відмічення в 1979 р.
дань протягом року — від
ло понад ЗО представників го Комітету нашої Україн- го Інституту Гарвардсько- Як лише Йосиф і Анна 1-го січня до 31 грудня рела. де могло бути щось Об'єднання Жінок Обо- 25-их роковин страшної ма-
від різних організацій і ус- ської Школи, голову Укра- го університету. Іваневи почули про намір 1978 р. — всі матеріали про про Україну та вибрати по- рони Чотирьох Свобід Ук- сакри совстськими танка-
танов. які засіли за голов- їнського Спортового Oce– Цей манускрипт с най- УНІГУ видати текст Сінай- Україну в українців, які трібні для цього конкурсу раїни, відносно, молода жі- ми українських засланих
ним президіяльним столом, редку ..Тризуб" Романа Сав- старшим текстом псальм, ського рукопису, то без ва- вовн л и т е зможуть знайти матерія лн. ноча організація, всього 11 жінок в Кінгірі. рішено ви-
а також зі залі представ- чака з дружиною, Степана писаний старо-українською гань вплатили дев'ять тисяч в книжках, газетах, журна- років як заіснувала. У сво- дати жетон.
лено ряд гостей. Волянюка, як представни- мовою і був він стандарт- долярів на покриття кош- лах, альманахах, публіцнс- За Комітет: їй основі вона політична Книжка-збірник ОЖ. яка
Головну промову під час ка Д о м у Молоді, голову ною версією в давній Pyci– тів друку. Дякуючи тому тнчннх виданнях, брошу- організація, яка стримить і мала появитися друком в
бенкету виголосив довго- Комітету Фонду Оборони Україні. благородному вчинкові Іва- Марія Гарасевнч, шукає доріг д о можливого завершенні декади праці
рах, повідомленнях та вза-
літній голова з г а д а н о г о України Миколу Бачару, Почесними гістьми Гар- невих, появилась гарно голова покращання долі свого на- ОЖ, а з технічних причин.не
галі пресі в найшяршому
ірду на тому вечорі були оформлена, великих розмі- роду. Співпрацює з усіма
Відділу ООЧСУ. відомий представників Окружного
політичний і суспільно-гро- Комітету УНСоюзу Петра К осиф і Анна Іваневи, виз-
начні меценати ФКУ й одні
рів книга - фоторепродук-
розумінні цього слова. Це
можуть бути звичайні, на-
ція т о г о с т а р и н н о г о тек-
Хрнстина Юзич,
секретар
організаціями Українсько-
го Визвольного Фронту, є
появилася, буде готова І
кінцем місяця л и с т о п а д а
мадський діяч д-р Іван Тарнавського як голову і віть короткі згаткн, різного 1978 p., матиме 360 сторі-
Скальчук. Він сконденсо- Івана Данківського як каси- з найбільш активних спів- сту Русі-України. Іван Бек, членом УККА, СКВУ, Сві-
роду статті, коментарі, роз- нок і буде в твердій обкла-
вано провів аналізу з про- ра. від Окружної Ради УН- р о бітників у рядах ФКУ. „Слов'янський Псалтир фінансовий референт тової Федерації Українсь- динці.
робленої многогранної пра- Помочі і представника Ле- Іваневи прибули д о Амерн- із Русі: манастир св. Кате- ких Жіночих Організацій, а У програму конференції
ці 6-го Відділу ООЧСУ на ва Галаса, Івана Васюрка і ки перед Другою світовою рини на горі Сінай", т о м зокрема, співпрацює з
протязі трьох декад. Учас- Михайла Ваповського, як війною в дуже молодому І — фоторепродукція, (Кем Спогад про бл. п. Олексу Бойкова Об'єднанням Жінок ЛВУ
включено три доповіді:
„Конфронтація nporpa–
ники бенкету. слухаючи представників 4-го Відді- віці, працювали тяжко. бридж, Масс., УНІГУ 1978) Я пізнав бл. п. Олексу Канади, Організацією Ук- мових заложень і праці ОЖ
Своїм доням Єлисаветі та роки пізніше приїхав до раїнських Жінок у Великій
промови д-ра І. Скальчука. лу ООЧСУ у Вілліямстав- 181 сторін, — можна набу- Бойкова в таборі інтернова- Праги й бл. п. Олекса Бон- ОЧСУ та других українсь-
немов на фільмовому скра- ні. Н. Дж., Мирослава Сол- Галині дали змогу закін- ти, пересилаючи грошовий Британії та О б ' є д н а н н я м ких жіночих організацій" -
ноі Української Бригади в ків вже по матурі і залн-
ні могли спостерігати ріст тиса. керівника Танцюваль- чити високу освіту, але при переказ на 15 00 долярів, д о Німецькому Жінок Просвіти в Аргсн- виголосила голова ГУ п-і
Яблінному сався на інженерський від-
6-го Відділу ООЧСУ та ної Групи при О с е р е д к у щоденних трудах ніколи не ФКУ:' Ukrainian Studies, тині. Уляна Цслевич. ..Жіночі
забули про своє українсь- (Дойчґабель) у Чехо-Сло- діл будови машин. Не знаю,
вклад його праці не лише в СУМА, інж. МетодІя Боре- Fund., inc. — Rublications ваччнні. Мене і вістуна 1ва- На конференцію прибуло організації з політичного
ке походження. Вони глибо- чи закінчив студії, бо ніко-
рамках ВФронту. але і ін- цького. як представника Т- 1S83 Massachusetts Avenue
на Галевяча перенесли з 31 учасниць. Спершу зві- аспекту" — прочитала голо-
ко розуміли значення куль- ли титулу інженера не вжв-
ших установ і організацій. ва Інженерів, Олександра Cambridge, Mass. 02138.
2-го полку до першого, що тували голови Відділів. Зві- ва Відділу ОЖ у Детройті п-
Промовець поінформував, Борецького від Т-ва Купців вав. ти виказали велику пророб-
квартирував у т. зв. Захід- і Віра Куца; „Оксана Меш-
що Відділ засновано в ліо- й Підприємців, як також Я став членом Opra– лену працю в політичному, ко Мати Року 1978" цю
ній Області табору. Мене нізації ОУН і Національної
тому 1948 року з 15-ти ос- Михайла Кичулу з дружи- культурному і харитатив- доповідь письменниця Ок-
новоположників, згадав і н о ю А н н о ю ф і н а н с о в о г о День Православного Деканату -призначили до 2-ої сотні
поручника Степана Свери-
Молоді, ЩО П ТОДІ ОЧОЛЮ- НОМу СеКТОрІ. ВІДДІЛИ ВИКО- сана Керч присвятила жін-
це, що Відділ при допомозі референта дівочого yrpa– вав поручник Віктор Bopo– нують затверджені плянн ці в Україні Оксані Мсш-
ідеологічно споріднених їнського коледжу Факсчейс дн, а І. Галевича до курін- бець, якого звали Желіґов-
День українського npa– лосив заступник декана о. праці, а крім того, додат- ко, яку Об'єднання Жінок
о р г а н і з а ц і й закупив Д і м Філядельфія. ної канцелярії. Шефом пол- ські, бо він провадив вип-
вославного Філядельфійсь- митрат Михайло KOBO ВИЯВЛЯЮТЬ ІНІЦІЯТИ- ОЧСУ за героїчну поставу і
Молоді, який, гфи жертвен- Ярош, кової канцелярії був підхо- раву на Мармароськнй Си-
Майстер церемонії рів- KQjro деканату був,,як і зав- ілюструючи своє слово при- ву в окремих ділянках. оборону ув'язненого, хво-
ності членства, сплачено в руижнй, відтак хорунжий гот, щоби його включити
жди, урочисто відзначений кладами самопосвяти духо- За вийнятково гарно про- рого сина Олеся Cepricn–
короткому часі. Нині у вла- нож представив присутнім також цього року в неділю, венства і самовідречення на
Олекса Бойків. Я не почу-
до України. Желіговські ведсну працю в 1978 р. наго- ка як й інших політичних
сному домі мас приміщення осіб, які очолювали, як го- 31-го жовтня в катедраль- полі духового кормлення
вався добре в товаристві гу-
здобув Внльно, а Воробець роджено г р а м о т а м и О Ж в'язнів, назвала Матір'ю
„Українська Школа при лови 6-ий Відділ ООЧСУ, а НІМ Соборі СВ. ВОЛОДИМИ- вірних від народження до
цулів, майже всіх з к. авс-
Сигот, але румуни виперли два Відділи, а саме. Відділ 1978 р.
.Осередку СУМА ім. У ПА" саме мгра Мирона Утрис- ра Великого. В г о д . 3-ій смерті в ім'я і для Христа
трійського 24-го полку ш-
наших і загнали в табори. ОЖ в Сиракюзах і Відділ У честь Оксани Мешко
с власна бібліотека, а до ка, інж. Мирона Ганушев- після полудня храм вже був Спасителя. Після нього по-
хотн. Вони й тоді і на фрон-
У Празі Бойків належав ОЖ у Гартфорді. поетеса Алла Коссовськ^а
того в ювілейному році ypy– ського. д-р Ярослава Бер- заповнений вірними місце- англійськи проповідував о.
ті під Львовом носили наз-
до вищого ешельону ко- Комісія признання гра- написала і прочитала вірчі
хомлено і власну книгарню. иадина, д-р Івана Скаль- вої парафії та гостями з Павло Гринишнн, особли-
ву 24-го або 36-го полку
манди ОУН; він кудись по- м о т кермувалася такими п. з. „Діялог на роздоріж^
Згадав промовець і не. що з чука, Михайла Ковальчина, інших православних napa– во зупиняючись на значен-
ландверів. Комендантами
спішав і ніколн не мав ча- критеріями: яку Відділ про- жі".
ініціятиви Відділу, в часі л-ра Олександра Білика, фій Філядельфійського де- ні деканальних урочистос-
сотень були такі старшини,
су. вів за рік організаційну ро- Резолюційна комісія vin–
його існування. заколядо- Степана Волянюка і тепс- канату.
як поручник Палій чук, чо- боту; яке становище зай- рацювала резолюції, а ко-
вано на В.Фронт понад 125 рішнього голову мгра Во- тей, які зближують вірних
Урочистий молебень від- деканату, підсилюють сенс
тар Савула, чотар Андрій Я виїхав до Америки, за- мас в українській грома- місія провірки пляну пра-
000 долярів. як також зіб- лодимира Повзанюка. Зга- правили о. протопресвітер приналежности д о Святої
Палій (маслосоюзннк), хо- був за бл. п. О. Бойкова, ді; як співпрацюс з други- ці на 1979 рік прочитала
рано на Фонд Оборони Ук- дав і неприсутнього голо- Степан Біляк - декан і нас- Української Православної
рувжяй Орест Руснак.(спі- аж у Мек Аду я стрінув ін- ми Організаціями УВФ; яку опрацьований проект Уча-
раїни понад 25 000 доля- ву д-р Петра Мірчука, а тоятель катедри св. Воло- Церкви в Америці, та про
вах), підхорунжий О. Лу- шого Олексу Бойкова, па- працю провів на зовніш- сниці конференції затвер-
рів. Апелем д о дальшої від- також представив колнш- димира Великого, о. І мит- збирання додаткових фон-
кащук, а командиром Kype– роха громади, родом з icna– ньому відтинку; окрема ді- дили резолюції і ШІЯН праці.
Даної праці д-р І. Скаль- ніх секретарів Відділу, тоб- рат Михайло Ярош - зас- дів для семінарії Св. Со-
ня був сотник А. Федик. са біля Коломиї. Пізніше лянка зацікавлень і осягів.
чук закінчив свою надзви- го мгра Мирона Утриска, тупник декана і настоятель фії та пенсійного фонду для Я не хотів ставати до зві-
він був редактором „Укра- Два вищезгадані Відділи
Заключне слово виголо-
чайно добре опрацьовану міра Василя Колінка, інж. парафії Св. Духа в Котсвіл- духовенства. На кінець о. ту і просити, щоб мене пе-
їнського Слова" у Парижі. виказали найкращі осяги у
сила п-і У. Цслевич. Вона:
промову. Володимира Осідача, Оси- Це був стрнечннн брат бл. підкреслила, що у дальшій
па Кусня. Дмитра Руща- лі, о. протоієрей Михайло прот. Михайло Борисенко ренесли назад звідкіля я виміненнх точках, а остан- праці ми маємо кермунатн-.
Борисенко - секретар дека- запросив усіх вірних зій- п. Олекси Бойкова, що зі ній Відділ ОЖ у Сиракюзах
З черги майстер церемо- ка. Володимира Повзанюка прийшов, а думав порядком ся турботою за долю Укра-
нату і настоятель парафії ти д о церковної залі для мною належав до 36-го пол- здобув великі успіхи, ви-
нії д-р Богдан Сілеш,кніі і теперішнього секретаря етапу діпняти свого. За на- їни. Спільними силами, рів^
Покрови Пресвятої Бого- перекуски, приготованої се- ку; він живе у якійсь міс- готовившн українські істо-
представив присутнім пред- Михайла Майчука. мовою Галевича я пішов до ні між собою, завершимо як
роднці у Філядельфії, о. стрицтвами різних парафій, цевості у 3GA. Він поки- ричні і регіональні одяги, з
ставників центральних і мі- Для розваги гостей Бен- бл. п. Олекси Бойкова. Він не всю, то частину запля-
протоієрей Петро Будний та для мистецької nporpa– нув священичий стан і в показом яких їздив на ім-
сцевих установ, а відтак кетовий комітет подбав про сидів, переглядаючи якісь нованої праці. Наші осяги t
— настоятель парафії Св. ми. Аллентавні, закінчивши прези в містах ЗСА і Кана-
покликав їх до усних йри- багату мистецьку nporpa– папери, бо тоді бригада осягами цілого нашого на-
Андрія П е р в о з в а н н о г о у медицину, одружився. Ні- ди. Відділ ОЖ в Гартфор- роду часткою якого є ми,
вітів. Першим вітав і бажав му. Навесело гостей забав- Цього року в мистецькій збиралася виїхати в Украї-
Вашінгтоні, о. протоієрей програмі брали участь за- чого я не чув про його пра- ді нагороджено за вміле і М. Лас. Крук
Божих ласк для членів 6-го ляла відома у Америці й ну, і саме прийшли для нас
Петро Сагайдачний - нас- гальнознаний танцюваль- цю в українській громаді,
Відділу о. шамбелян Ро- Канаді ,,п-і Язичинська" — нові мундури. „Чому ХОЧЄ-
тоятсль парафії свв. Петра і ний ансамбль „Волошки" з наче канув у море
берт Москаль, який penpe– (Іванна Климовська), яка те відійти", — грізно запи-
зентував СУ Католиків виступила двічі. Квартет Павла в Мільвіллі, о. Павло Філядельфії під керівниц- тав високий і тонкий як А редактор бл. п. Олек- „Пан Коцький" у Лос Анджелесі
, , П р о в и д і н н я " як голова; Бандуристів із Нюарку в Грннишин — настоятель твом п-і Зої Граур-Корсун струна Олекса Бойків. са Бойків з Парижу nepe– Протягом минулих, май- дарїв імперії, яких переда-
представниками ,.Прови- складі Володимира Юрке- парафії свв. Петра і Павла у та а н с а м б л ь б а н д у р и с т і в писувався зі мною. Радив
Я хочу бути зі своїми же чотирьох років, керів- лн вони в постатях тварин.
діння". ще також були Бог- вича. як мистецького ке- Вільмінгтоні, о. Михайло „Бурлаки" під керівницт- не зражуватися вашою
з Перемишля, з якими я никн української радіопро- Тому-то московський ре-
дан Тодорів фінансовий ре- рівника та пп. Михайла Петляк — в.о. настоятеля вом п. Сергія Ковальчука. програною і радив оживити
парафії Успіння Пресвятої Присутні із з а х о п л е н н я м був на фронті і разом пе- грами „Пісня України", жнм перед і після револю-
ферент, інж. Ігор Смолій — Гнатишина, Михайла Сто- рейшов до Чехо - Словач- ОДВУ і спровадити за оке- Марійка і Святополк Шум- ції не дозволяв виставити
головний організатор і д-р ц ь к о г о та П е т р а К у з е в а Б о г о р о д и ц і в Честері, о. оплескували виступи моло- ан Зиновія Книша, який,
Омелян Мицик — настоя- дих танцюристів, які доско- чинн. У східній області та- ські радували нас майстер- цю оперу аж до 1955 року,
Ярослав Бернадин - го- відспівав шість пісень, за які бору більше руху, є різні як писав мені, робить за ністю своїх радіопереси-
тель парафії Св. Юрія Пере- налим виконанням україн- коли вперше її було внс-
ловний контролер. В і д Х о - учасники бенкету дякували курси, я хочу теж здавати двох. Ред. Книш ще перед лань, які віддзеркалюють
можця в Майнерсвіллі. В ських танків уміють захо- тавлено в Харківській опе-
ловної Управи О О Ч С У їм своїми оплесками, зок- там матуру, бо я ще не своїм приїздом до Канади, иольорнт, багатий зміст
часі Молебня отці духовні і пити не тільки нашу, але й рі.
привіт і гратуляції за над- рема за повстанські пісні. скінчив 8-ої гімназійної. зачав пересилати до мене
вірні усердно молилися д о неукраїнську публіку. Ан- живого слова та добірність Почувши вперше на хяи-
звичайно успішну працю Широковідомі ,,Соловей- свої архіви.
В с е в и ш н ь о г о за з д о р о в ' я самбль „Бурлаки" склада- „Шкода мови, нам -уціол- української музики і пісні. лях „Пісні України", цю
усіх діючих Управ Відді-; ки" при Осередку СУМА ім.
лу на протязі 30-ох років, У ПА у Філядельфії — Та- недужих отців: емеритова- еться із старших і молод- ку треба старшин, поїдеж() Бл. п. Олекса Бойків все Тому й не дивно, що мн рідкісну дитячу оперу, ми
усно передав голова ред. мара Петришин, Софійка ного протопресвітера Ста- ших любителів кобзарства і в Україну, вас із вістуна просив мене відвідати його, звемо нашу радіопрограму подивляємо завзяття та
Гнат Білинський. Від міс- Дейнека та Оля Максимюк хія Шадинського та о. про- вокального мистецтва із піднесемо до підхорунжого, я робив спробу як їхав до культурно - мистецькою самопосвяту, під час її під-
цевого Відділу УККА приз- під мистецьким керівниц- топресвітера Франка Лав- різних місцевостей і перенесення не буде. І так Европи в 1930 році, як перлиною. готови, її переважно юних
Ню
нання для усіх Управ Від- твом проф. Зої Маркович рика — настоятеля парафії Джерзі, Пеннсильванії та я привикав до гуцулів з „кур'єр", але не міг влаш- Посеред чудових „СПЄЦІ- аматорів - виконавців, та
ділу за конструктивну пра- відспівали три пісні, отри- Св. Іоанна Хрестителя в Делавару. Досконалим ви- околиць Коломиї, Городен- тувати стрічі. Довгі роки яльннх" радіопрограм 17-го зокрема її поставника про-
цю для громади на протя- мавши шедрі оплески. Джонсон Ситі. Молебень конанням народних пісень ки, Снятнва. Привикав до ми переписувалися, я допо- та 24-го вересня, мн впер- фесора Юрія Оранського,
зі 30-ох років і стислу СПІВ- закінчився виголошенням при супроводі гри на бан- чотаря Савули, який все магав йому рятувати Укра- ше почули дитячу оперу завдяки якому ця рідкісна
працю з УККА висловив Бенкет розпочав молит- „Многоліття" Блаженнішо- дурах. ансамбль своїми ви- пояснював стрільцям сотні, їнську Друкарню у Пари- М. Лисенка „Пан Коць- опера стала дійсністю й по-
голова д-р Петро Стерчо. вою о. д-р Мартин Кана- му митрополитові MCTHC– ступами доводить правди- що українців с 40 мільйо жі. Останній раз я дістав кнй", що її виставили у за Україною.
який прибув на свято з дру- вал - п а р о х У К Ц е р к в и лавові, Соборові єпископів вість слів нашого націо- нів, привикав до старшого від нього картку - привіт з Філядельфії в 1965 році Вдячні ми рівнож і ша-
жиною п-і Іриною. Редак- Царя Христа, а закінчив о. Української Православної нального пророка Тараса десятника Демчука, справ- Корсики, куди його фран- студенти Українського Му- новним меценатам: панству
тор Володимир Біляїв ві- шамбелян Роберт Москаль, Церкви, її д у х о в е н с т в у і Шевченка: „Наша дума, на- ииха сотні, який нас гонив цузький уряд вислав під зичного Інституту під кер- Б. Маланякам та д-рові Р.
тав ювілей від прсдстав- парох Філядельфійської вірним, Америці та її уря- ша пісня не вмре, не заги- по лісі у Ляден або Веміш- час візити Нікіти Хрущова мою диригента українських Кульчндькому, які оплатн-
ництва уряду У HP в екзи- Катедри УКЦеркви. дові на чолі з президентом, нс". На закінчення висту- дорф і все кричав, що 24- у Франції. Бп. п. Олекса хорів у ЗСА і Европі, як лн радіовнй час, тим самим
лі, при чому апелював до На бенкеті ще були і свя- поневоленій Україні та її пу , . Б у р л а к і в " з н и з к о ю ий полк колись пильнував Бойків був дуже працьови- також і одного з перших здійснивши її і в Лос Ан-
дальшої конструктивної шеники Тома Саюк, Яків многостраждальному на- пісень виступили наймо- цісаря Франца Иосифа у тий. Жив скромно як ас- хорів в Лос Анджелесі джелесі.
праці. Опісля вітали: Ми- Мельник і о. диякон Сте- родові. З особливим під- лодші члени ансамблю Відні, бо цісар знав, що 24- кет, бо небагато могло йо- проф. Юрія Оранського, в
хайло Ковальчин - голо- пан Зарічний, що їх тост- несенням катедральний хор брат і сетра Лучкові. ий полк добре його пиль- му платити „Українське співучасті з його талаловн- Опрацювання та награн-
ва головної Управи колиш- майстер представив гостям. парафії св. Володимира Ве- нуе. Слово", і друкарня, яку тою дружиною та голов- ня платівки опери „Пан
ніх вояків У ПА, д-р Олск- На закінчення бенкету ликого, підсилений співа- врятував, і яка до нині бо- ною солісткою опери п-і Коцький", а також і внко-
Після концерту молодь На Україну ми не поїха-
сандер Білик від ЗУАДК-у голова Відділу мгр Воло- к а м и - х о р и с т а м и з інших
ли. Я здав матуру і закя реться з фінансовими труд- Надісю Оранською. нання оперн було бездо-
проф': Лев Шанковськнн. днмир Повзанюк склав по- парафій Філядельфійського і також старші розважалися нощами. Бл. п. Олекса Бой- ганиим, а взявши під ува-
деканату, очолений дири- під звуки оркестри „Пів- поїхав до Праги на студії, Майстерні пояснення ліб-
Український В.Фронт. як дяку представникам цент- ків був постійним KopecnoH– рета керівниками та інфор- гу це, що її виконавцями
гентом проф. Петром Ку- нічна зірка" В о л о д и м и р а просив мене бл. п. Олекса
його діючий презедент. п-і ральннх і місцевих органі- дентом „Свободи", інфор- мації щодо історії тісї опе- були переважно молоді
риленком, відспівав разом з Антонця. Був також розіг- Бойків допомогти йому зда-
Наталія Даниленко від Ок- запій, членам Бенкетово- муючн, що діється в Еївро- ри, дали нам можливість аматори, опера „Пай Коць-
молитву раш декоративних речей. тн матуру, він мав 6 кляс
ружної Ради СУ А. як голо- го комітету, тостмайстро- усіма вірними пі в українських громадах. збагнути ціль її творців: кнй" у виконанні студентів
ва, д-р Михайло Деміць- ві д-рові Б. Сілецькому за „Боже великий". Дсканальний День, як вже гімназійних.. Недавно здав-
було згадано, пройшов у шн матуру, я радо згодив- Десять років тому ВІН ПО- Миколи Лисенка та творця Українського Музичного
кий від місцевого Відділу вміле переведення бенке- мер, залишивши по собі лібрето — Дніпрової Ч а і -
НТШ, Ярослав Клймишин ту. Піснею „Не пора" за- Після Молебня глибоко- приємній і дружній, хрис- са, тим більше, що за його Інституту у Філядельфії. с
тривалу пам'ять.
від Об'єднання Мнстців Ук- кінчено цей вдалий бенкет. з м і с т о в н у п р о п о в і д ь про тиянській атмосфері. старанням мене на той час ки", та їхнє благородне ба- для нас близька, і дорога.
раїнської Сцени, головний ролю українського правоо звільнено від вправ. жання показати перед сві-
С. Г. лавного священика виго- Мир. Волод. Я виїхав до Праги. Два Степан Куропась том справжні постаті воло- Адрілїі РуднжцмояА

;
ЇМ'': '.'-'"” ' :-ч-
-
:
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 15-го ГРУДНЯ 1978 Ч. 273.

Громада Детройту вшанувала 75-річчя С. Щуровського Бенкет з нагоди градуації В Іллінойському університеті
Українське громадянство рінь брав участь у Сокіл ь- Польщі, залишенцям в Авс- ятеля), ще й до того даансь піаніста Б. Сперкача у Голівуді відбувся День Української Культури
щораз частіше визнає по- ському Здвизі в 1914 році. трії і Німеччині. Не дивно, го та дуже доброго началь- Почавши від весняного чи заангажовані в ділянках
требу вшановувати стар- Знімки цього пластового що наш Ювілят, після скла- ника „Маслосоюзу", від У неділю, 8-го жовтня ц. семестру минулого року слов'янських студій. Окремі
шхх людей, які стояли на Куреня можна знайти в дення звіту на Загальних р ввечері у „Ґасман Гол" Українська Студентська виступи виконавців кон-
приятелів Александри і Ро- при Маямському універси- Громада при Іллінойськог
важливих позиціях громад- журналі „Молода Україна" кожнорічних Зборах був мана Воробкевнчів, СофЦ і церту заповідали, nepeani–
ськоі праці, і які, відходя- з 1914 р. Прапор цього Ку- нагороджуваний рясними теті, відбувся концерт пія- му університеті в Урбана- таючи короткими інформа-
Олега Кудриків та Яреми ніста Богдана Сперкача в Шампейн приготовлялась
чв, дають місце молодшому реня опісля передано 1-му оплесками і признанням. Полеля, від приятелів Лхь ціями про українську куль-
полкові ім. Петра Конаше- Головна Управа в Ню Иор- присутності: д-р музики Ро- до цих репрезентативних тур^, студенти Наталка
поколінню. На нашому те- бн і Романа Тимчуків із заліни Сакстейн, маестра імпрез, називаючи їх „Днем
рені такаю особою, що діж- ввча Сагайдачного, що по- ку з нагоди Ювілею і 50 Ню Норку, від Марії Муд- Дейнека і Павло Козаць-
мюнхенської конссрвато- Української Культури", кий. У програму концерту
далася свого 75-річного став при Академічній гім- річчя громадської прац рик з Торонто, яка пише ріі Р. ДаСільвн, голови му- який відбувся в суботу, 28-
Ювілею, а втому й своєї назії у Львові. Членом цьо- письмом з дня ЗО серпня ц дуже тепло. Від Юрка Кло- входили зокрема виступ
знчного департаменту д-ра го жовтня, цього року. згаданого мішаного хору
майже 50-річної праці на го полку був Ювілят аж до р. іменувала його „Визнач са і родини для хресного М. Лепера та представника Ще від 1950 років наші
і-ромадській ниві, є п. Сте- часу, коли перейшов до ним членом ОУА „Самопо- „ПрометеЙ", який, в числі
батька — привіт сповнений департаменту музичної тео- студенти на цьому кемпусі біля 60, в пишно дібраних
пан Щуровський. З особою старшого пластунства. міч" за віддану і жертвен щиросердечности і ЛЮОО- рії і композиції д-ра Ф. Ку- улаштовували подібні ім-
Ювілята пов'язані Органі- українських народних одя-
Вступив до Куреня „Лісові ну працю для добра членів ви, а теж від Ніни Мудрик- льтер. Залю наповнило п- прези під назвою „Україн- гах. під акомпаньямент п. Н.
заціі і Товариства, в яких Чорти", членом якого с і Із життєпису Ювілята Мриц зі словами пошани і над двісті присутніх, між ський Вечір", які складались Савин виконав ряд пісень,
шн працював. На першому досі. Цей 3-ій Курінь „Лі- що його прочитав ред. М призвання. ним й українці. Зворушли- із спеціяльно приготованої між ними „Воскресну кан-
місці це Організація Ук- сових Чортів" вшанував Бажанський, ми довідалися Особисто складали при- внй був момент для само- вечері з українськими crpa– тату" Бортнянського та
раїнської Молоді ,,Пласт", свого довголітнього члена що Ювілят в 1928 році, як віти інж. Богдан Петрівн го піяніста і його рідні, бо вами та концертової части- оандуру" Давидовського.
далі — Об'єднання Україн- (давніше відзначеного „Зо- службовик „Маслосоюзу'' від Метрополітального Від- виконанням музичних тво- Піаніст Богдан Сперкач ни. Цього року програма Захоплені високомистець-
шв Америки „Самопоміч" лотим Арідником") відзна- перебував у Катовнцях на ділу УККА, дир. В. Гупа- рів в цей вечір завершив цих святкувань та показу ким виконанням пісень та
та Українсько - Американ- ченням „Чортополоха" з Горішнім Шлеську. Там я лівський від Кредитівкн студії у музичному ІНСТИ- хору „Думка" в Детройті - мистецьких первнів україн- барвистим образом строїв
ськнй Осередок й інші, як нагоди його 75-річчя, під мав нагоду його пізнати. „Самопоміч", п. В. Дигда- туті в Маямі, одержавши Іван Атаманець у своєму ської культури мала інший хору, присутні під час пе-
Оселя Діброва чи Україн- час останньої Великої Пле- Експозитура, себто бюро ло від УАО і Черника, п-і відзначення мастер дегрі з слові навів цитати майстра вигляд, бо складалась з рерви і після концерту шу-
ська Кредитова Koonepa– мінної Ради, що відбулася продажі сільсько - rocno– Камінська від кол. Ма- музики. Сама поява піяніс- інтерпретації української трьох різних частин. Пер- кали нагоди, щоб скласти
тива „Самопоміч". у вересні ц. р. Під час ве- дарських продуктів двох слосоюзннків, маестро Б. та на сцені викликала cep– пісні — Олександра Коши- шою з них була виставка признання на руки чи то о.
чері промовив і привітав Централь — Маслосоюзу і Козак від КГКлюбу і від ця: „Українська пісня і му- українського народного митрата, чи самого дири-
Саме із тих Організацій ДЄЧНІ ОПЛеСКИ, І ПОНЄСЛИ- зика є одним з важливих
за ініціятивою інж. Василя його з Ювілеєм начальний Цеитросоюзу, стала прибі- своєї родини. ся звуки славних світових чинників збереження укра- мистецтва.в університет- ґента, проф. Андрушкова.
Колодчина та його дружи- пластун Юрій Старосольсь- жищем громади українців, На закінчення промовив композиторів: Моцарта, їнської культури, бо пісня і ському Музеї Спадщини Дальшими в програмі були
нн п-і Лідії створився ДІЛО- кий. Окремо Кодло ,ЛЧ" у що працювали на Горіш- Шопена, Бетговена, Скря- музика ворушить серце, а Світової Культури, яка виступи вже на цьому кем-
Ювілят, який з питомою була відкрита для публіки
внй комітет, який без ВІДО- Детройті, привітало свого ньому Шлеську. Опісля собі скромністю дякував в біна і Лішта. Овації прнз- вже за серцем і розум здо- пусі відомих Струнного ан-
ма С. Щуровського підго- „фаіаліянта" під час Зуст- бачимо його знову в Бєльс- нання за майстерність му- буває для себе нашу enpa– від 1-ої до 5-ої год. по по- самблю ОДУМ-у з Чікаго
першу чергу ініціаторам за лудні. Тут треба підкресли-
товнв Зустріч із Ювілятом річі, вручаючи йому грамо- ку, де в 1931 році „Масло- милу несподіванку відзна- зичної техніки, внклика- ву. Талант, це іскра Божа, під мистецьким проводом
ту і прекрасний дарунок — союз" відкрив Торговельну ли наново виконавця до якою людина спалює себе, ти, що всі експонати вистав- інж. В. Войтихова та жіно-
з малою розваговою про- чення і вшанування його ки, починаючи від бандури і
грамою та бенкетом. Вправ- різьблений трираменний Агентуру, яка перетривала Ювілею. Всім, що прнвіта- піяна і тим разом задзвені- освітлює цією власною по- чого тріо „Незабудьки" під
свічник. При цьому 0ЧЄВИД- там до 1941 року, продаю- ла мелодія „Золоті воро- жертвою шлях іншим". коштовної інкрустованої проводом п. М. Плешкевич,
ді дата 75-річчя припадає ли його особисто або наді- різьби й кінчаючи на ви-
на 22-го жовтня, але — з но, відспівали йому їхню чн вироби „Маслосоюзу" та Києва" - Мусоргсько- що їх публіка нагородила
слали привіти і всім, що так Мелодійний голос п-і Ні- шивках та вибраних з ннто- рясними оплесками. Черго-
уваги на передбачений пісню „Гей гу...". на Західньому терені. громадно прийшли, щоби го. Постанням з місць від-
„День Союзянки" — зуст- Повертаючись до Детрой- У 1933 р. Степан одру- вшанувати його - працю і дано шану молодому пія- лі Швець зачарував присут- мими різних околиць Укра- вою насолодою для чуЖи-
ністові. ніх, і коли вона співала їни взорами наших писан- нецької публіки був виступ
річ відбулася 16-го вересня ту, докладно до „Зеленого жився із Софією Кудловсь- його 75-річчя, Ювілят прн- „Віють вітри" Лнсенка, ках - закупила на протязі групи бандуристів членів
ц. р. у залі Українсько-Аме- Яру" на Діброві, бачимо кою. Довкола „Маслосою- знав, що від молодих років У неділю, 23-го жовтня, уривок з опери „Наталка кількох років УСГромада і
заходом Українського Ку- Полтавка". Український ансамблю бандуристів філії
рнканського Олередку. По- його там під час тривання зу" в Бсльску творився СВ0- був заанґажоваиий у гро- подарувала згаданому Му- ОДУМ у Чікаго. Чар вміло
пулярність Ювілята засвід- пластових таборів, A omc– го роду осередок для укра- мадській праці, бо вже як льтурного Центру в Голлі- Національний Хор під ди- зеєві з метою створити
вуді, Фл., ООЧСУ і ОЖ ригентурою М. Івашка вн- виконаних мелодій на бан-
чнв прихід на Зустріч коло ля, майже кожної неділі, як їнців, що там жили, або студент був секретарем фі- окрему Українську Секцію, дурах, звук яких багато з
250 осіб, які засіли до тра- разом із пл. сен. Михайлом опісля приїхали. В 1939 лії Т-ва Охорони дітей і ОЧСУ, влаштовано у влас- конав: „Зашуміла ліщино- яка буде постійною між-
ній домівці градуаційний нька" Леонтовнча, „Київсь- присутніх почули оце впер-
пезн і яку відкрив тостмас- Бажанським метушаться році, в час, коли советські опіки над молоддю у Льво- культурною спадщиною ін- ше залишив незабутнє вра-
тер інж. Василь Колодчнн; коло пластової каплички, власті зайняли Львів, при- ві, до якого втягнула його бенкет Богданові Сперка- кнй вальс" П. Май бороди ших націй світу. Цю Секцію
чеві з нагоди одержання та „Засяло сонце золоте" ження серед них. Закінчився
вів чаркою вина вніс тост приготовляючи її до Бого- їхало кілька родин: св. п. тета св. п. Софія з Груш- вдалось Громаді зорганізу- концерт виступом відомої
на честь Ювілята, а прнсут- служби. Історія каплички дир. Андрій Мудрик з ро- кевичів Раковська. Ного грамоти з музики. Зійшлась Недільського. На тлі хору вати завдяки кількалітнім
українська громада, знайо- учителька Школи Україно- українській спільноті на
ні відспівали „Многоліт- на „Зеленому Ярі" тісно днною, св. п. Роман Клос праця тут, на терені Дет- ощадностям наших студсн- цьому континенті Театраль-
ствіє". Отець Сергій Федн- пов'язана із пл. сен. Crena– та інші. І знову довкола ройгу, не була би успіш- мі й приятелі прикладної знавства п-і І. Грач реци- тів і зокрема княжому да-
родини Сперкачів, щоб тувала поему: ,,О, рідна но-Танцювальної Студії
няк поблагословив їжу та ном Щуровським. Як член „Маслосоюзу" створилося ною, якщо б не п-і Рома рові д-ра І. Моцюка з Чіка- при парафії свв. Володи-
заінтонував молитву „0т- Таборової Комісїї вій nepe– культурно - громадське Дигдало від Союзу Украї- спільно відсвяткувати ра- шенеі" А. Легіта. На закін- ґо, д-ра М. Григорчука,
дісну подію у житті їхньо- чення ^мистецької nporpa– мира й Ольги під мистець-
че Наш", що її підхопили брав на себе справу духової життя, яке посьогоднішній но Окружної Ради та п-і проф. І. Каменецького ким проводом п. Л. Цепин-
присутні. Після вечері, що Евдокія Климншнн від го талановитого сина. Бог- ми, Богдан Сперкач відіг- (обидва останні кол. голови
опіки для кожнорічних день залишилося у пам'яті дан Сперкач вже від ран- рав „Долину Обермана" ського, яка в числі біля 40
її приготовила п-і Блаж- пластових таборів. Від ча- тих, які там жили, приєм- Клюбу Емеритів, Воррен, УЧГ) та іншим колишнім юних виконавців виконала
кевнч, тосмастер заповів які допомагали в праці То- ніх років служив українсь-; Лішта й в'язанку україн- членам Громади. Відкриття
су, коли набуто Діброву ним спомином. Всім старав- кій громаді, брав участь у ських мелодій, які захопн- танець-хоровід модерного
коротку програму, в якій (1955 року), там відбува- ся допомогти тодішній ке- му належиться теж подяка виставки попередила спе- укладу „Лани" та народний
виступала меццо - сопрано кожній імпрезі, в академі- ли всіх гостей, за що иов- ціяльно опрацьована стаття
лися пластові табори, але рівник Аґентури Степан всім тим, які дуже часто з ях національних свят і сво- станням з місць віддано танок „Гопак".
Христина Липецька, яка Богослужбн для таборови- Щуровський. посвятою віддавали і сьо- про неї пера куратора Му- Присутні на концерті за-
при акомпаньяменті пія- їм незрівняним талантом належну шану виконавцеві, зею, що появилась в місце-
ків відправлялися під від- годні віддають час і пра- збагачував мистецьку иро- відспівавши „Мног6літст- раз після згаданих імпрез та
ністкп п-і Марії Лісовської, крипш небом. Треба побу- Повертаючись до Юві- цю для громади. А в пер- вих щоденниках і яка у
граму. й опісля з захопленням rpa–
відспівала чотири пісні. дувати капличку, щоби лейного Вечора - Зустрічі, шій мірі належиться подя- вія". свою чергу зацікавила ви- тулювали виконавцям та
З черги ред. Михайло принаймні священик і пре- тостмастер інж. В. Колод- ка Всевишньому Господеві, Бенкет почав молитвою Привіти склали: о. М. ставкою багатьох її відві- організаторам, переконую-
Бажане ь кпи, приятель і стіл були під дахом. Наш чин відчитав цілий ряд при- що дозволив йому дожити о. М. Михайлюк — парох Михайлюк — парох україн- дувачів. чи їх в доцільності улашто-
співробітник С. Щуровсь- Ювілят взявся до зреалізу- вітів. Найважливішим із до такого віку. Його життя української православної ,.ської православної церкви в По полудні того ж дня вувати подібні українські
кого накреслив основно оп- вання цього плану і прн них був привіт від нашого не було встелене рожами, церкви в Маямі, В мнсте- Маямі, диригент хору М. відслужив, співану Службу „Дні" на цьому кемпусі
рацьовашш життьовий допомозі ідейних людей Патріярха, який прочитав в головно у юнацькому віці, цькою програмою прова- Івашко, голова Українсь- Божу о. митрат Маріян Бут- кожного року.
шлях Ювілята. вкоротці завершено будо- цілості, а в якому Патріярх він бо мусів сам пробива- див голова Українського кого Католицького Центру
Культурного Центру - М. - М. Курман, від Управи
ринський в асисті дияконів в Треба підкреслити, що
На кінець відома піяніст- ву. Згідно з пляном інж. пересилаючи Благословенс- тися крізь життя, щоби
Курман. Із почуттям ве-
університетській католнць- Українська Студентська
ка і вчителька музики, сьо- Володимира Савкова побу- тво, вітає Ювілята із його вдержатися на поверхні.
ликої вдячностн Богданові, Української Народної По- кій каплиці, парох Собору Громада при Іллінойсько-
гоДні вже сеньйор, проф. довано капличку у формі 75-річчям та 50-річчям мно- Саме тому не чужі йому по-
який був співвиконавцем ва мочі — П. ГумеНюк, ГОЛО- святих Володимира й Оль- му університеті в ніякому
Ірена Решитилович, з бра- 8-кутника. Від того часу не гогранної громадської ді- треби довкілля. Ювілят ПО- Батьківського Коміте-
нашої пісні при Українсь- ту Школи
ги в Чікаго при участі відо- випадку не змогла б улаш-
вурою відіграла „Ескіз" М. тільки пластова молодь яльности, та бажає „многнх дякував також своїй дру- кому Національному Хо- Українознавства мого хору „ПрометеЙ" під тувати цього „Дня Україн-
Лнсенка та „Етюд" А. Ко- слухає кожної неділі св. і благих літ" і Божого Бла- жнні Софії, за 45 років гар- рі на протязі довшого часу, - І. Пацай, від ОЖ ОЧСУ орудою проф. Р. Андруш- ської Культури", організа-
ломийця. Перед своїм вис- Літургії, але теж і грома- гословення. Ген. Михайло монійного подружнього присвячено для нього npor– п-і Любов Кобрин, голова
кова. В Богослужбі взяло ція якого виносить коло
тупом піяністка звернула- дянство залюбки літньою Крат переслав привіт, жа- життя. раму п. з. ,,Наша Рідна Відділу УККА в Маямі —
участь біля 12 000 студентів двох тисяч долярів, якщо б
ся до Ювілята, заявляючи, порою у тіні дерев бере ліючи, що особисто не міг Пісня" - на тему якої ви- В. Хомяк, директор драма-
і професорів,(серед них за- з допомогою не прийшла
що „Епод" віддзеркалює участь у Богослужбах. Де- бути на цьому святкуванні. Відтак тостмастер офіцій-
голосила реферат — голова тичного гуртка „Заграва" в
мітне число не-католиків), з Українська Щаднича Спіл-
його життерадість. Вико- коли користають із тієї ка- Наспіли привіти від) п-ства но закрив свято, а приявні
ОЖ ОЧСУ - п-і Н. Муд- Голлівуд Фл. — О. Урбан-
яких к. 1000. присутніх при- ка „Певність" в Чікаго і
н^рфи програми наділено пличкн також громадяни Романа і Теофілі Стахових, друзі і приятелі підходили,
рейко. Студіююча молодь в ський і голова ООЧСУ - Р.
ступили до св. Причастя. самі виконавці, зокрема
рясними оплесками. православного віровнзнан- від кол. службовиків „Mac– щоби особисто привітати С. ділянці музики, рівнож ВЗЯ- Балабан.
Під час проповіді о. митрат члени мистецьких груп па-
ня. лосоюзу" Василя і Ліни Щуровського з Ювілеєм. Пан Богдан Сперкач по- Бутринський коротко пред- рафії свв. Володимира й
Закн перейти до приві- Камінськнх, від кол. спів- ла участь у програмі. На- ставив сучасне положення Ольги в Чікаго на чолі з о.
Ціла Зустріч мала незви- дійна піяністка Елі Хомяк, дякував організаціям, гос-
тів; хочемо ще сказати про Другою ділянкою, в якій робітників в Бсльску Рома- чайио милу і теплу атмос- Української Церкви на рід- митратом Бутринським, які
діяльність Ювілята в кіль- Ювілят мас особливе за- на і Галини Поритків (для учениця Школи Україноз- тям та всім, хто причинився них землях і в діяспорі та не лише покрили кошти
феру. навства в Маямі, відігра- до відсвяткування незабу-
кох українських організа- цікавлення і заслуги, це улюбленого, близького при просив присутніх, щоб подорожі в чотирьох авто-
пДях. Зачнемо від Пласту,
В, Н. ла: „Солері Джілістто" Б а - тої для нього оказії. взнесли свої молитви під бусах, але видатки npoxap–
довголітня праця на пості ха і „Ля Компарса" Лєкуо- Піяніст Богдан Сперкач
бо ж це Організація, в якій референта Суспільної Опі- час цього Богослуження за чування під час свого побу-
на. Учених середньої школи - одна з дорогоцінних пер- Українську Церкву, що пе- ту в Урбані. Так же само
СЬОГОДНІШНІЙ ЮвІЛЯТ BHXO- ки в Управі Об'єднання Ук- М. Угляр, виконав на акар- лин української молоді,
вався і для якої опісля пра- раїнців Америки „Самопо- ребувас сьогодні в катаком- благородно поступили і
Зустріч з Ректором діоні: „Сонату" опус ІЗ якого Богом даний талант бах. Знову один з дияконів мистецькі групи Чікагської
цював. Можна сказати, що міч" у Детройті. Допомога Бетговена і „Прелюд" Д стане ще однією цеголкою вміло пояснював окремі Філії ОДУМ, які, за виїмком
пластові ідеї і прастовий головно громадянам стар-
шого віку, у прерізннх їх-
д-ром В. Яневим у Вашінгтоні майнор. для поширення українсько-
го культурного надбання. важливіші частини Служби скромної заплати на видат-
закон супроводжав його англійською мовою, про-
протягом цілого життя. У ніх проблемах перед цер- Нсзрівняний організатор ки подорожі, не прийняли
жавннми, стейтовимн і мі- Спільними стараннями дискусії, яка розвинулася та довголітній диригент Надів Мудрейко понуючи вірним, щоб під ніякої грошової винагороди
супровіднім письмі до „Зо- час св. Причастя співали
лотої Грамоти", що її вру- ськимн урядами — це го- Осередку НТШ, Групи після доповіді. Цсзрозумін- за свої виступи.
своїх побожних пісень, по-
чеяо Ювілятові читаємо ловве завдяння референта УВЛН. Філії УКУ та Oce– ня для дії УВУ серед слуха-
чів було і практично під-
Відзначення Листопадового Зриву пулярних в Римо-Като-
За цей шляхетний жест та
про надзвичайну його ак- Суспільної Опіки. На емі- редку Пластунів Ссніорів високо прикладну послугу в
тнвність. грації опинилося багато відбулася в неділю, 5-го твердженс чималою збір- в Гартфорді лицькій Церкві, що надало
прекрасного вияву симво-
популяризації української
Ще у Львові, бувши уч- старших віком, які norpe– листопада ц.р.. в Домі св. кою датків на його потреби. Кожного року Гартфор- Борис Крупа. У своїй до-
лічного поєднання присут-
культури ми — українські
нем школи Грінченка на бують постійної опіки і за- Софії. Зустріч громадян- А ці потреби великі: неспла- дська громада відмічує повіді молодий прелегент
ніх католиків з українським
студенти разом з україн-
Городецькім передмістю, ступництва. Допомога по- ства з гостем з Европи, чений дім домінує між ни- важливіші історичні події, проаналізував процес на-
обрядом.
ськими професорами Іллі-
якою опікувалися члени требуючнм поза океаном ректором УВУ, проф. д-р ми... до яких належить і подія ростання до Лнстопадово- нойського університету в
„Сокола Ш", став членом входить також у ділянку Володимиром Яневим. 1-го Листопада 1918 року, го Зриву, перегляд Зриву Увечері в приміщенні ОД- Урбані складаємо всім зга-
праці „Самопомочі", а зо- В імені Комітету відкрив Після перерви і перскус- яка золотими буквами за- та його наслідки, що мало нієї з університетських ав- даним організаціям, уста-
плвстового Куреня, що тоді ки, що її зорганізували пані пнеалась в історТГ^краІ- диторій відбувся концерт
був подуманий як ггідгото- крема „Самопоміч" у Дет- Зустріч д-р Роман Баранов- великий вплив на форму- новам та окремим особам
ройті, завдяки нашому ськнй, який привітав чис- з товариств — спонзорів ни. ^S вання української самостій- пісні і танців, на який прибу- щире спасибі.
ва для Січового Стрілецтва, вечора, відбулася мистець-
і вправляв карабінками, що Ювілятові старається допо- ленну г ромаду присутніх та Стараннями Відділу ницької думки в боротьбі ли студенти і професори,
представив шановного roc–
могти українським поселен- тя ка частина зустрічі: автор- УККА, при співпраці міс- за українську державність. зокрема ті, що цікавляться, Наталка Дейнека
їх роблено у варстатах за- словом про ЙОГО ЖИТТЄ- ський вечір Володимира цевих організацій, влашто-
лізничих. Цей пластовий Ку цям у Південній Америці, внй шлях на тлі його rpo– З черги п. Роман За-
Янева — поста. Проф. Пст- вано в неділю, 5-го листо- ставський віддеклямував
мадськоі. політичної та нау- ро Одарченко доповідав пада ц. p., Святочну Ака- вірш „Перше Листопада" Українське Село в Ґлен Спей
ковоі діяльности. про гостя, як літературного демію присвячену 60-річчю
З черги, ректор д-р Янів критика та поета, а відомі в Листопадоваго Зриву на
— Р. Купчинського.
На закінчення хор „Діб-
відзначило Листопадові Роковини
розповів про сучасний стан і громаді й цінені рецитатор- Західніх Українських Зем- рова" відспівав ще чоти- Глен Спей, Н. И. (Я. Г.), па Галія відспівав стріл ець-
У Бріджпорті відбулася проблеми Українського
Вільного Університету в
ки, п-і Марія Дубровська і лях.
Юлія Ломацька, прочитали
ри пісні, „Як стрільці йшли — У Суботу, 11-ГО ЛНСТОПВ- кі пісні: „Гей, у лузі черво-
У ранніх годинах в обох з України", „Виє буря", да ц. p., старанням Громад- на калина", „Нема в світі
Листопадова Академія Мюнхені, починаючи від
останнього його успіху —
ряд поем Вол. Янова з його
останньої збірки „Життя". українських церквах відслу-
„Через поле широкеє" і ської Ради українського кращих хлопців'', „Йде сі-
„Хустина". Села в Глей Спей відбулося чове військо" та „Ой тим
законного і постійного виз- Сам автор з притаманною жено Служби Божі в намі-
Заходом Відділу УККА мацію „Львів" — внкона- нання нього нашого Уні- йому висловом доповнив ренні українського народу і Святочну Академію за- Листопадове Свято в залі зажурились". П-і Ярослава
ла учениця Тамара Ґело, а верситету Баварським Уря- програму, читаючи кілька Панахиди за полятлих Ге- кінчено відспіванням укра- під католицькою церквою Гунчак рецитувала С Чер-
в Бріджпорті, Конн., відбу- Інського національного св. Володимира. Пря вн- касенка „У -День 1-го Лнс-
лась 12-го листопада ц. p., пісню „Засвистали коза- дом, як одної з академічних поезій і додаючи свої власні роїв за Волю України, в повневія вщерть залі свято топада". а п-і Евгеяія Бод-
пояснення генези і змісту яких взяли участь комбан- гимну.
в залі української като- ченьки" відіграв на форте- високих шкіл у Баварії, з Закінчуючи цей корот- відкрив голова Громадської нар віддеклямувала Алли
піяні учень Олесь Катреч- усіми академічними npaaa– своєї поетичної творчости, танти і молодечі органі-
лицької церкви - Листо-
мн й привілеями. Далі гово- так глибоко вкоріненої в задії Пласту і СУМА зі кий допис, хотілось бн Ради Ярослав Гавур, при- КоссовськоІ: „Травнем ус-
падова Академія. ко; гурток пластунок „Гу- рив про широку діяльність
його патріотичних почуван- своїми організаційними звернути увагу на велике вітав та попросив до свя- міхнувея Листопад". Мяс-
Програму Академії від- пулки", під проводом п-і УВУ на міжнародному по-
нях і тюремних переживан- прапорами. значення Листопадового точного слова проф. Евге- тецьке читання „Сини" Ва-
крнв голова Відділу п. В. Оксани Тромса — відспі- лі, академічні зустрічі з чу- нях. О год. 5-ій по полудні в Зриву у визвольних з.маган- на Грнцая з Ню Йорку. силя Стефаннка виконав
Пелещук, а американський вав прн гітарі пісні: „Бан- жими вченими Европи, що Рідкий своєю якістю і Українському Народному нях українського народу. І Присутніх учасників Виз- проф. Евген Грицай. Свято
гимн відіграла на форте- дуристе, орле сизий" і їх зорганізував УВУ або
1
своїм змістом Вечір здобув Домі відбулася Святочна не може бути ніякого сум- вольннх Змагань 1918-20 закінчено відспіванням ук-
піяні п-і Марійка Тарас юк; „Виростеш ти сину"; збір- численні інші університети з загальне признання серед Академія, що її започат- ківу, що 1-ий Листопад був років - Григорія Гебу,
раїнського національного
святочну доповідь, дуже до- ну деклямапДю ..Листопад" метою ширити україно- учасників. ковано відспіванням аме- предвісником Злуки Укра- Андрія Гавура та Григорія гнмну. В неділю, 12-го лнс-
бре опрацьовану, внголо-
— виконали учениці і учні знавчі теми та політичну На другий день, у понеді- риканського гимну, а від- їнських Земель в одну Са- Карася запрошено засісти топада парох української
сяв д-р Роман Процик - проблематику і здобувати лок, 6-го листопада, ректор так хор „Діброва" під ди- мостійну Соборну Держа- на почесному місці в пер-
українською і англійською Рідної Школи під дирек- для них зрозуміння і при- ву 1919 року, та то його шому ряді. Згадано також католицької церкви св. Во-
цією п-і М. Чубатої. На за- хильність на академічному В. Янів виголосив дуже ці- риґентурою інж. А. Приш- лодхмяра о. Вогольник від-
мовами; місцевий мішаний каву доповідь у Філії УКУ в ляка відспівав пісні, ,,Жи- історична вартість є рівно- неприсутніх учасників В.
хор під дириґентурою п. кінчення відспівано укра- рівні. Важливість цього правною з проголошенням 3. Якима Саляка та Саму- правяв Службу Вожу в
Вашінгтоні на тему 60-річчя ви Україно" і „Ой у лузі наміренні українського на-
М; Заяця, відспівав пісні: інськнй гимн. типу академічної діяльнос- Акту 22-го Січня 1918 р. червона калина". 4-го Універсалу 1918 року в їла Ровдича. Місцевий жі-
„Живи Україно" і „Зася- ти УВУ на міжнародному Києві. ночнй вокальний ансамбль роду та Панахиду за пол яг-
Доповідь виголосив го- під дирш'автурою інж. Оси- лих за волю У країни.
ло. сонце золоте"; декля- Мґр Степан Волянсмояй полі була теж підкреслена в лова Відділу УККА мгр П.Шагай

і
Ч. 273. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 15-го ГРУДНЯ 1978

..ІИІШШШІІІІІІИІІІІІІІІІІПІІІІІІІШІІІІІНІШІІШШШШІЩ
18-річчя

t
Наукове Товариство ім. Шевченка
і його Філологічна Секцій
Громадська Рада Українського Села та С вя то пок рове ЬКОЇ
Товариство „Розвага" в Ґлей Спей, Н. Й.
Щ ввічливо запрошують Членів та Громадянство на
запрошують Всіх на
церкви
З Е
відзначення 75-ліття в Кліфтоні
ТРАДИЦІЙНУ ЗУСТРІЧ У неділю, 19-го ЛИСТО-
Ліпимося сумною вісткою з Рідними, Приятелями і Знайомими,
пада Святопокровська цер-
Проф. Д-ра ВАСИЛЯ ЛЕВА НОВОГО РОКУ ква обходила своє 18-річчя що 12-го грудня 1978 року з волі Всевишнього,
яке відбудеться відійшов від нас у Вічність на W-му році життя
існування. Отець настоя-
в п'ятницю, 29-го грудня 1978 року в неділю, 31 грудня 1978 p., год. 8-ма веч. тель І. НАЛЬЧИЦЬКИЙ ПІД час наш Найдорожчий і Незабутній М У Ж , БАТЬКО. ШВАГЕР і СВАТ
Оселя УБСоюзу „Верховина" дуже гарної промови, вка-
в Українському Інституті Америки
2 Сжід 79-тв вул. в НЮ Й О Р К У , Н. И. -
зав на потребу підтримки св. п. о. крилошанин
церкви. Хор під диригенту-
І s
І 1.
з такою програмою:
Відкриття - Я. П А Д О Х
рою проф. С. Вожаківсь-
кого, цс окраса нашого цер-
к о в н о г о співу. П о т р і й н е
ГРИГОРІЙ МУЗИЧКА
1 2.
S 3.
.,Життєвий шлях Ювілята" - В. ВЕРГАН
„Праці Ювілята з ділянки літсратури” — Д . Ш Т О Г Р И Н і
„Гбсподи помилуй" відри-
вас людину на хвилину від
декан Журавенщини
дійсности й вона в полоні СРЕЙСЬКІ ПОХОРОННІ В І Д П Р А В И відбудуться в церкві св. Андрія в Пармі-
Ц 4 ..Мовознавчі праці Ювілята" - Б. Ч О П И К
чогось неземного з чудо- Клівлеиді, Огайо, в четвер і п'ятницю, 14 і 15-го грудня, о год.7-ій вечора.
я 5. Слово Ювілята
вимн сольо. Після Служби П О Х О Р О Н в суботу, 16-го грудня 1978 p., о год. 10-ій ранку з цігі ж церкви на napa–
11 фіяльиий цвинтар.
Божої прихожани, між ни-
ВЕЧЕРЯ Зі смутком ділимося вісткою ми гості, зійшли до цер- У великій скорботі:
- Початок в г о д . 6:30 веч. Вступ 10.00 дол. 1 що 12-го грудня 1978 року ковної залі, де Сестрицтво дружина - М А Р І Я з МИХАЙЛОВИЧІВ
відійшов від нас у Вічність приготовило обід, до якого сини:
всі засіли після молитви, що о. Р О М А Н
Зголошсння враз з чеком просимо надіслати
її провів о. прот. 1. Куль- д-р Я Р О С Л А В з дружиною ЛЯРИСОЮ
д о 22-го грудня 1978 р. на адресу: бл. п. чицькин. На його заклик, швагри:
Shevchenko Scientific Society, inc. присутні склали на потребу д-р Я Р О С Л А В М И Х А Й Л О В И Ч з дружиною
3 0 2 - 3 0 4 W e s t 13th St.. N e w Y o r k . N Y . 1 0 0 1 4
?іІІІІІІІНІІІІІІ1ІІІІІІІІП!ІІІІІІІІІ!!ІІІІІІІІІІІІ1І!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ(Е
ДАНИЛО ПАШКО церкви 341 долярів, за що о.
Іван зворушений подякував
мгр Б О Г Д А Н
швагрова - А Н Н А
МИХАЙЛОВИЧ
МИХАЙЛОВИЧ
няр. 11-го грудня 1899 р. в Україні. усім присутнім. Кілька свя- святи - мгр ІВАН і СТЕФАНІЯ З В А Р У Н И
Покійний залишив у смутку:
щеників цієї парафії вже не та ближча і дальша Родина в Америці й Україні
УКРАЇНСЬКА С В І Т Л И Ч К А Д О І Ю М А Г А С живуть, вони спочивають
дружину - АЛЕКСАНДРУ
вічним сном у Бавнд-бруку.
КАТЬКАМ В И Х О В У В А Т И Д І Т К И . 4 доньки. З синів і 12 внуків
як оо. Стельмах. Koxan–
П А Н А Х И Д А - а четвер, 14-го грудня ц. p., о 6-ій г о д . ський. Рнбачук, а свого часу
SSSSSSS?SSSSSSSS: 555: 55555
веч. в Boakes Funeral Home, 306 W. Main St.. Mays Landing, ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ
настоятелем був нинішній
N.J. архиспископ Орест. В пам'ять ЮРІЯ ВОНТОРСЬКОГО
ПОДЯКА П О Х О Р О Н відбудеться в п'ятницю, 15-го грудня 1978 УНСоюзу.' магістра прав і магістра політичних наук, добродія Фонду
(пяк)
Минулого літа, на початку наших коротких вакацій року в г о д . 11-ій ранку на українському цвинтарі в С. Бавид Кятедр Українознавства, на Фонд Українського Науко-
і напередодні Тїзду Товариства Українських Лікарів Бруку, Н. Д ж . вого Інституту Гарвардського Університету
Північної Америки, довелось мені несподівано пройти ряд пожертвували:
затяжних недуг і поважних операцій, що мали місце в д-р Лариса і д-р Олекса Біланюки S100 00
Загальному шпиталі м. Едмонтону, Алберта. Канада. На ч інж. Олександер і Софія Вонторські 100 00
вістку про те, в критичних днях загрози для життя, Повідомляємо Приятелів і Знайомих, що Мирослава і Ярослав Зубаті 100 00
понеслись до Всевишнього гарячі молитви наших дня 12-го грудня 1978 р. у Балтімор, Мд. д-р Осип Оришкевич 100 00
Найближчих, Свояків. Приятелів, Пацієнток і Знайомих. відійшла у Вічність, на 86-му році життя інж. Модесті ЛюбовОсадцн 100 00
У наміренні мого видужання були також відслужені Співпрацівники дружини Покійної о, п-ні Бог дани
численні Св. Літургії, про що подбали особи й організації. Годі було повірити в ту страшну несподівану вістку, що СВ. П. Вонторськоі, на Пенсильвенському Універ-
Завдяки тим Службам Божим і молитвам, за ситеті 100 00
заступництвом Пречистої Діви. Слуги Божого бл. п. ЮЛІЯ БУЛАВКА д-р Дарія і д-р Дмитро Кострубяки 50 00
Митрополита Андрея і св. Терені. Боже Провидіння д-р Андрій Лемішка 50 00
дозволило мені видужати та привернуло мені здоров'я і
силу для дальшої праці. За це складаємо Всевишньому й
Д-р МИХАЙЛО ҐОЙ з дому ОЛІФІРОВИЧ Богдані Марія Мізяк
д - р О с т а п і Мнртв Тарнавські
50 00
50 00
нашим небесним Заступникам прилюдну смирну подяку. член Президії Української Музичної Фундації, відійшов вдова по сл. п. мнтрофорному протоігресві Михайло і Лина Нассвнч 30.00
Водночас дякуємо всім, хто жертвував на Служби Божі від нас на все! о. Василеві Булавці. д-р ЮрійБережннцький 25 06
чи молився, як і всім Всечесним і Преподобним Отцям, Ще так недавно бачили ми Й о г о повного життя і Залишила в глибокому смутку: Зенон і Марійка Вонторські 25 00
що відправляли Св. Літургії, чи то замовлені, чи з власної енергії, все ввічливого і готового д о д о б р о ї поради. сина - д-ра А Н А Т О Л І Я БУЛАВКУ Богдан і Ольга Фараонів 25 00
добро зич.швости. Він помагав своїм знайомим розв'язувати не лише з дружиною М А Р І С Ю і синами інж. Володимир й Ірена Медухи 25 00
Наша невимовно глибока вдячність належить нашим фінансові проблеми, яле також своїм тактом вмів іиж. ОЛЕГОМ з дружиною ЛЕСЕЮ д-р Степан і Ольга Парубчаки 25 00
Дорогим Приятелям, д-рові Любомирові й Оксані по лагоджу вати товариські справи. і донечкою Н А Т А Л О Ч К О Ю Дороті Сеиескі 25 00
Кузьмакам. що — попри медичну опіку — без устанку Д о р о г и й Покійний розумів і відчував конечність іиж. Б О Г Д А Н О М з дружиною інж. ЕвстахійФилипович 25 00
віддавали нам увагу й різновидну допомогу впродовж підтримати працю збереження Української Музичної К О Н С Т А Н Т И Н О Ю і дітьми Зенон і Катя Филнповичі 25 00
нашого довготривалого горя. Культури і уболівав, коли хтось д о іяих справ відносився ЛЯРИСОЮ і АНДРІЙКОМ Осипа Филипович 25 00
Високоповажані Панове д-ри: Василь Павлюк, рівнодушно. доньку - Г А Н Н У з мужем мгр Роман й Ірена Даків 20 00
Володимир Нясецький. Григорій Стефаник і Н. Ляфаср ,. . , , гей. ПЕТРОМ С А М У Т І Н О М Юрій і Каро.шна Кобрин 10.00
Бо в Нього билось щире українське серце, а Й о г о
віддали всі свої визначні фахові вміння та виявили багато д-р Б. Лончнна 10.00
світогляд в Й о г о молодих літах вирізьбив приналежність доньку - РАЇСУ З Е Л И Н С Ь К У
професійної й товариської відданости в час операції і д о підпільної Української Військової Організації, в якій з сином ЮРІСМ, студентом права Стефан. Анна і Бої дана Макухи 10 00
видужування й цим заслужили собі наше признання та Він неряз ризикував своїм життям, Вій так насякнув ідеями, і доньками: Давид Маркусь 10 00
довготривалу вдячність. Це саме слід сказати про яким був вірним на українській й американській землях. д-р Я Р О С Л А В О Ю з мужем п-во Нуцці 10 00
резидентки едмонтонського Загального шпиталю, д-р д-ром В Е Л Д О Н О М Томас Поінсетте Ю 00
Ми втрятили українську людину, що повинна бути
Вел Нікольсон і д-р Дженні Коттон. як і про всіх ДЖАНСОНОМ. Іван і Дарія Савки 10 00
прикладом для інших.
медсестер у відділі ,.5-Сі" згаданого шпиталю. МАРІСЮ з мужем Едвард Сок 10 00
Українська Музичня Фундація клонить голову перед
Ми не с в силі вичислити всіх людей доброї волі й д-ром Д Ж Е Й М С О М ОЛІВЕРОМ Стефан і Роїалія Касиру к 5 00
нашим, всіми любленим Покійним, невіджалуваної втра-
великого серця, котрі в час нашого перебування в і дітьми Г Р И Г О Р І С М і Я Ш А Н О М Алам Киндро 5 00
тн, я горем прибитій Родині складаємо щирі співчуття.
Едмонтоні спішились підтримати нас на дусі, Марія Лнсенко 5 00
ВІЧНА Й О М У П А М ' Я Т Ь ! П О Х О Р О Н - у п'ятницю. 15-го грудня 1978 року, о
розважити та розрадити. Проте, хочемо згадати хоч Висловлюючи глибоке співчуття Родині, щиро дякуємо
г о д . 11-ій ранку ня українському православному цвинтарі
тих. що в особливий спосіб облегшували нам наш тягар: Українська Музична Фундація св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Н. Д ж .
Жертводавцям та вшанування світлої пам'яті м і р а Юрія
Всеч. о. крилошанин Володимир Тарнавський, Всеч. о. Вонторськоі о.
Джан Новаковський. д-р Марія Якименко з родиною, мгр ГОЛОВНА ЕКЗЕКУТИВА Ф Ю
Юрій Стефаник-Клиновий з дружиною, д-р Дмитро й
Марія Тодосійчуки, пані Софія Скрипник. Усім їм — і
багатьом іншим — нехай Господь відплатить за нас
щедрою десницею.
З усього серця дякуємо за дбайливу лікарську опіку У С О Р О К О В И Й Д Е Н Ь СМЕРТН Ж
після повернення домів д-рові Любомирові Кузьмакові. д- нашого Найдорожчого і Незабутнього БАТЬКА
рові Маркові Олесницькому й д-рові Яремі Дубикові. який
- крім того — жертвенно та з посвятою і
самовідреченням ніс подвійний тягар обов'язків у спільній
бл. п. Ділимося сумною вісткою і Родиною, Приятелями і Знайомими,
що 12-го грудня 1978 року, о і од. 12-ій дня, з Волі Всевишнього.
лікарській практиці. несподівано, відійшла від нас У Вічність.
Численним відвідувачам, що прибували здалеку
зблизька з добрим словом, і тим. хто писемно потішував
нас у час видужування, ми почуваємось глибоко
Д-ра МИХАЙЛА ҐОЯ наша Найдорожча М А М А , БАБЦЯ. СЕСТРА. БРАТОВА. ШВАГРОВА і С Т Р И Я Н К А

бл. п.
буде відправлена
зобов'язаними.
ЗАУПОКІЙНА СВЯТА ЛІТУРГІЯ
Усіх вичислених і невичислених. знаних нам і незнаних
Приятелів, що помагали нам усіми можливими й
доступними способами, нехай Усевишній нагородить в неділю, 17-го грудня 1978 року, о год. 7-ій ранку
ЛЕОНТИНА МІНЧАК
Його щедрими ласками. в церкві св. Івана Хрестителя в Нюарку, Н. Дж. ПАНАХИДА буде відправлена в п'ятницю, 15-го грудня ц. p., о год. 7-ій веч. в noxo–
ронному заведенні Каносського при 23-ій і Провіденс вулицях.
Д-р РОМАН і НАТАЛІ Я КРАВЧУКИ Просимо в цей день згадати Покійного у своїх молитвах.
СЛУЖБА БОЖА і ПОХОРОН - в суботу, дня 16-го грудня 1978 p., о год. 9 30
Грудень, 1978 р. ЗВЕНИСЛАВА - дочка ранку в церкві св. Духа в Честері. і відтак на цвинтар свв. апп. Петра і Павла у Спрінг-
Р О М А Н - сни філд.
Горем прибиті:
ШШШІШИШІНІШШіШШІШ ІіАТЬКИ! Зв'яжіть зеиколо дочка - ДАРІЯ ЗСЛИК з чоловіком ІГОРЕМ і синами
ДІМ ваших дітей ^найстар- АНДРІСМ і ПЕТРУСЕМ
шою найбільшою ц^шй6а- син - РОМАН і дружиною ГЛ БОРІ СЮ і синами
УКРАЇНСЬКИЙ СПОРТОВИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ — влаштовує s МИХАСЕМ і МАРКОМ
:атаіою українською націо-
в дні 13-го січня 1979 p., о год. 9-ій веч. в залі УНДому, при 2-ій Авеню в Ню Йорку, Н. Й. щ наяьною установою поза ме- дочка - МИРОСЛАВА БОЙКО з чоловіком ВІКТОРОМ
жами батьківхцини, якою с сестра - МАРІЯ ПАДУХ з дочкою ЛІДІСЮ в Польщі
ТРАДИЦІЙНИЙ МАЛАНЧИН ВЕЧІР І Український Народний Со-
юз, гцоб запевнити їм кращу
швагер - ДМИТРО МІНЧАК з дружиною АННОЮ ісином
БОГДАНОМ
на який запрошує все Українське Громадянство. s будугність, в нашій громаді ОСИПА МІНЧАК - швагрова
у вІЛЬНОму світі нового сві- Ближча і ла.тьша Родина в Америці й Україні
Просимо замовляти столики у домівці УСК-у, 122 Друга Авеню, Н ю Йорк, Н. Й. Тел. (212) 475-1340
домого z.iena!
ІШІІІІІІІШІІІІІІІІШШШШШІШШІІІІШІШ

СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ АМЕРИКИ - влаштовує Зго,юшення дебютанток у місцевих Oce– 1


2 Субота, 10 лютого 1979 р м год. 8:30 веч. редках або в Крайовій Управі СУМ-Амери- ”
2 Статлер Гілтон Готель, Ню Йорк, Н. Й. ки в Ню Йорку. - Тел. (212) 477-3084. ї
8
J
7-ма Авеню
Оркестра Б. Гірняка
і 33-тя вул., Терраее Баллрум, 1. поверх
БАЛЬ ДЕБЮТАНТОК СУМ-Америки Д о дебюту на Ьа.ть Дебютанток СУМ-Америки прнй- J
магться всю ^ краінську Молодь східніх стейтів Америки. В

ї..ш.....ш.ш...ш.....,.,.:ш.ш..
Щ, Головний Екзекутивний Комітет Українського Народного С^оюзу
І і Окружний Комітет Відділів УНС Метрополії Ню Йорку - запрошує на
І
Субота, 16-го грудня 1978 p., початок о год. 7-ій веч.
І ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ ма 1978
Terrace Room — Hotel Roosevelt, Madison Avenue at 45th Street, New York City
Ювілейні промови і концертова програма
з нагоди load „і
т
85-РІЧЧЯ ЩОДЕННИКА „СВОБОДА", Ґ

45-РІЧЧЯ „УКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЕВИКА" і Одяг вечірній - Даток S25.00


Зголошсння на бенкет слати FHs A Lozynskyj. P . S . , 9 8 Second Avenue, New York. N Y 10003
і 25-РІЧЧЯ ДИТЯЧОГО ЖУРНАЛУ ,ЗЕСЕЛКА"

і -,
СВОБОДА. П'ЯТНИЦЯ. 15-го Г Р У Д Н Я 1978 Ч. 273.

Вояки УПА звертаються Теодор Стубан переобраний У Н І В Е Р С А Л Ь Н И Й ГЕНІЙ


X'CewyBw?
за допомогою на Видавничий Фонд (Закінгення si crop, t)
до Стейтово? Асамблеї купия Фраческа Джоконду цузьагнй король Франсіс 1 за
ІГАІТМІНТ І Т В І І
4S EBit 7th St.
„Літопису УПА" Бервік, Па. - В останніх но 12 339 голосів, а за Миь (івідсіля а л ь т е р н а т и в н а 4000 золотих фльоренів (на Tel. OR S-SSM, New York, 1000S
виборах, які відбулися 7-го ларда - 7616. назва образу). П о переїзді сьогоднішню валюту 500 ВІДІЙШЛИ
Торонто. - Колишні важливий причинок до іс- листопада ц. p.. Теодор „Нарід бажав зміну", — Леонарда да Вінчі з Міля- доларів) та подарував його
торії УПА й вони потріб- ВІД НАС АРКА відкрита щоденно від
вояки УПА, зорганізовані Стубан був поновно обра- заявив Теодор Стубан, до- ну д о Фльоренції (1499) управі міста Парижу, яка 9-ої год. рано до 6-ої веч.:
в Об'єднанні та Товарио ні науковцям, дослідникам, ний до Пеннсильванськоі відавшись про вибрання вона позувала йому д о передала його пізніше д о
бібліотекам та науковим республіканця Річарда нього образу на протязі Люврського музею, в яко- в неділю до год. 2-ої по пол.
гвах колишніх вояків УПА, Стсйтової Асамблеї.
створили спільне видав- установам. Потрібно теж Торнбурга на губернатора 4-ох років. Під час малю- му він досьогодні стано- ВАСИЛЬ KOClKOBt : ь к и п ,
більше готівки, шоб забез- член УНС і кал. секретар Ш9ФФ94ФО10ф6?1ФФФ9ФІ04ИН
ннитво ..Літопис У П А " . Демократ Стубан nepe– стейту. ,,Я можу співпра- вання цього образу, якого вить найбільшу мистецьку S41 Відд. у В Підзор, ОяТп по.
Його іавлання: видати до- печити безперебійну появу міг кандидата від Респуб- иювати з ним" —додав він. він, д о речі, ніколи не СКІН- атракцію. мер 19 вересня 1978 па 88
кументи, матеріяли, під- „Літопису У П А " , покра- ліканської партії Д. Міл- Теодор Стубан є членом чнв, згідно з реляцією су- році життя. Нар. 1895 р. в ЗБОРИ
пільні внлання, мемуари і шатн технічний рівень вн- ларда в 109-ій виборчій ок- 164-го Відділу Украінсько- часного мистецького крн- У 1911 році патріотично о. Неставячі, пов. Радехів;
наукові ираиі ло історії дань, уможливити працю в рузі, яка включає Повіт го Народного Союзу та тика Джорджія Вассарі, настроєний італієць Він- членом УНС став 1958 р. За- ВІДДІЛІВ УНС
архівах тошо. лишии у смутку двох братів
УПА. ВОНИ появляються в Колюмбії і шість муніци- парафіянином української Леонардо наймав групу му- иснзо Перуджійо викрав в Канаді 1 сестру в Україні.
серійних книжкових публі- Тому Видавництво ,,Лі- пальних районів Повіту католицької церкви свв. Кн- зик та співаків, метою яких ,,Монну Л і з у " з Лювру, Похорон відбути на цвшгга- )ФФФФФФФФФОФФФ0Ф40ттв4
іяшіях ..Літопис Українсь- топис У П А " звертається із Мантур. За Стубана відда- рила і Методія. було своєю грою і співом заховавши Л під полою рі у Віндзор.
кЬі Повстанської Армії". закликом до українського усунути з її обличчя мелан- свого плаща, та перевіз д о НЕДІЛЯ.
громадянства і ло українсь- холійну усмішку. Чи це її батьківщини, Італії. Але Вічна Йому Пам'ять:
Українська Повстанська Іван Хрін, секр. ЗІ-го ГРУДНЯ 1978 р.
Армія (УПА) - це загаль- ких установ - допомог- У НЮ ДЖЕРЗІ. йому вдалося, це ще вели- по двох роках цей крадіж
ке питання. На всякий ви- виявлено, а образ передано МАРІЯ ШПАК, членка УНС TPEHTOH, Н. Дж. Річні збори
нонаніональна армія укра- ти у виданні документів і
матеріялів до історії УПА. (Закінгеннн зі СТОр. 1) падок, на обличчі ,,Монни д о його правних власників Відд. 427 у Ст. Катсриш, Т-ва Запор. Січ 245 Відя., о год.
інського народу, яка діяла Онт., померла у вересні 1978
під керівництвом УГВР і Зберегти й залокументу- Лізи" бачимо таємничу ус- у Люврськім музеї. У 1962 2-ій по пол.. в залі УНДому
ції було звернути увагу за- лігійні переслідування. р. Нар. 1902 р. в Сілець
при спів.ііі ОУН та зброй- ватн боротьбу українсько^ мішку, що у великій мірі році перед висилкою Пеньків, Камінка Струмкюва. при 479 Jeremiah Ave. Порядок
конодавців стейту на про- Асамблея о д н о г о л о с н о денний: звіт Управи і вибір
ного підпілля. го народу за волю Ук- причинилася д о великої по- ,,Монни Л і з и " на мистець- Зах. Україна; членкою УНС
блему нарушення націо- ухвалила цю резолюцію, стала 1943 р- Залншнла у нової Управи на 1979 рік. Після
раїии — це обов'язок кож- пулярности та зацікавлен- ку виставку д о Вашінгтону,
нальних,релігійних та люд- яка для української грома- смутку мужа Михайли, доч. зборів - перекуска. Проситься
Лосі видано засобами ного українця. ня тим образом у цілому Д . К., та Н ю Йорку її
ських прав в СССР і сате- ди стейту має історичне ку Ашіу, 4 внуків, 2 правну- чл. прибути. - M. Голінко,
самих вояків УПА два то- Щедрість української світі. ,,Монну Лізу" купив забезпечено в асекурацій- ків сестру у рідному Краю
літних країнах в імені тих значення, бо вперше в цій гол.. M. Мартиненко, секр.
ми піл назвою Волинь і патріотичної громади відо- від Леонарда да Вінчі його нім товаристві Ллойд на ти ближчу 1 дальшу родину.
етнічних груп стейту,шо легіслятурі зарекордовано
Полісся і один том — Чор- ма і вона зрозуміє важли- пізніший п а т р о н , фран- 100 мільйонів долярів. Похорон відбувся 2 жовтня
становлять біля 35 відсот- сучасні проблеми України. 1978 р. на цвинтарі Вікторія О ДО ВИНАИМУ І ”
ниП ліс. Перевидано теж вість і доцільність доку- ків населення цього ж стей- Українську громаду pen,r Ловн Семетерн у Ст. Кате-
першу книгу Волині і По- ментації до історії УПА. ту. резентували о . п р о т . П е т р о M W W J a f M M W J W a M M W ' W W J i
ркне, Онт.
лісся. наклад якої вичер- Між українцями теж не- На вступі обосновано рс- Мелех - українська пра-
До авторів статтей і дописів Вічна їй Пам'ять!
На ФЛЬОРИДІ
пався. Тепер друкується мало заможних осіб і уста-
друга книга Чорного лісу нов, які можуть зложити
золюційні клявзулі, спира- вославна катедра св. Ди-
П. Дяків, секр. до вина йму
ючись на постановах Уні- митрія у Картереті і пані- Звертаємось д о шановних авторів статтей і д о - більші і менші, чисті, світлі
про ail УПА в Станнсла- більші пожертви, стати версальної Деклярації Прав матка Мелех,о.прот. М и к о АННА ІДОГЕЛЬНИЦЬКА.
ВЮШКНІ. Підготовляється писів, щоб їхні матеріяли, по можливості, були на- членки УНС ВІДД. 385 у М1н- кімнати з кухнею і лазничкою.
фундаторами цілих томів. Л ю д и н и , К о в е н а н т у про ла Галета — українська пргк
до друку третя книга Во- писані на машинці і щоб поміж рядками цього ма- неаполіс, померли 16 лнсто- лва бльокн ло моря і парку.
Меценати, що зложать 10 Громадські і Політичні вославна церква св. Юрія
лині й Полісся за німеиь- шинопису, евентуально рукопису, був подвійний пада 1978 на 78 році життя. S. W.. 7940 Byron Ave. 03
тисяч доларів, будуть п о Права та Ковенанту про Переможця у Ярдвиллі; про- Ннр. 1899 р. в Старім Місті,
кої окупації і німецькі до- дані в даних томах як їх відступ. Редакція приймає тільки оригінальні ма- Miami Beach, Fla.
Економічні, Соціяльні і Ку- топресвітер о. Богдан Же- пов. Під гайці; членкоіо УНС
кументи ло історії У П А , фундатори. Жертводавці теріяли. стала 1951 р. Залишила у Tel. (305) 864-7870
льтурні Права, і вкінці від- лехівський — українська
якич буде лва, або й три Дописи про відзначування національних річниць, смутку дочку Марію, сипа
МеНШИХ СУМ б у д у т ь ОГОЛО- кликуючись д о Гельсінксь- православна парафія Св. Володимира та багато крев-
томи. Німецькі документи шені в Бюлетені видавниц- ких угод. Резолюція засуд- Тройці в Трентоні; Стей- пов'язаних із специфічною л а т о ю , таких як: 22-го "FARMS and CO HOMES
инх 1 знайомих. Похорон від-
опрацьовує історик л-р Та- тва, або в українській пре- жус постійне і систематич- това Рада У К К А — Дора січня, Листопадові дні, Крутянські імпрези, берез- бувся 18 листопади 1978 р.
рас Гунчак. професор Рат- сі. ие нарушування основних Рак. заступниця голови; неві Шевченківські свята, різдвяні чи великодні та на цвинтарі І етсемин в М1н- MOUNTAIN VIEW
герського університету. Ті, які бажають nepe– прав людини в країнах то- СУА Відділ 11-ий у Трен- інші імпрези — присилати не пізніше, як 10 днів піс- ІНЧШОЛІС. 1 mile to Soyuzivka
Видавництво потребує вести збірку на „Літопис т а л і т а р н и х режимів, а в тоні — Богданна Осадца; ля влаштування даних імпрез. Completely remodeled. 4 bdrms. 1^
Вічна їв Ним ять!
більших фінансових засобів У П А " можуть звернутися окремих уступах nepepaxo– Відділ УККА в Трентоні — Редакційна Колегія „Свободи" baths. Den with frplc. beautiful view. ^
Микола Колодій; С У М А в Секретир
передусім на видання ні- до Адміністрації за з б і р к о вано відносні країни та по- mile to village Fully insulated S29.900
мецьких документів, які вими листами на адресу: дано ряд прізвищ політич- Трентоні — Дарка Ляшин; ІВАН КОРОПЧАК. член У- You name the terms.
НС, Відд. 2 У Літ. Кармел.
появляться в німецькій МО- L1TOPYS J.P.A., с , о Kiev них в'язнів з окремих СО- ООЧСУ в Картереті - Іван Ній, помер 11 листопади 1978 KOPP OF KERH0NKS0N. N.Y.
ві. Іх не купить багато Printers Ltd.. 2466 Dundas вєтських республік, м. ін. Ґлущик; УККА в Картерс- УВАГА! УВАГА! на 81 році жмтга. Нар. 1997 Dial: (914) 626-7500
українських читачів. Проте Street West, Toronto, Onta– названо українського в'яз- ті - Володимир Калічнн- ВЖЕ ПОЯВИЛАСЯ ДРУКОМ АЛЬБОМНА КНИГА р. и Мт. Кармел, На.; чле-
їх видати треба, б о вони — rio, Canada M6P 1W9. ня Миколу Руденка. ський: Український Амери- ном УНС став 1933 р. Зали- Ш REAL ESTATE Ф
шнв у cMj-тку дві гестрн:
Обидва спонзори піддер- канський К л ю б в Картсре-
жали резолюцію коротки- ті - Степан Сінгура. (Як-
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО Анну 1 Амелію та брата Ро-
мани. Похорон відбувся 15
В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ
на ФЛЬОРИДІ
У Виллимантику помер ми промовами. Репрезен- що кого пропущено, то ли-
тант Лесняк, мотивуючи ше через брак інформації). МИСТЕЦТВА листопада 1978 на цвинтарі
свв. Петра 1 Павла у Мт. нові хати з всім модерним
Василь Головчак потребу цієї резолюції, ВІД- Були заступлені інші етніч-
В ІЛЮСТРАЦІЯХ - К. Шонк-Русича
Кармел, Па. влаштуванням.
5 кімнат, від S25.00O
читав кілька відповідних ні групи, деякі з npanopa– Вічна Пому Пам'ять!
Внллимантик, Конн. (І. ковську, сина Левка і даль- статтей Універсальної Дек- ми, серби, естонці, також Літературні редактори: 5 кімнат, гараж S31.500
Моніка nccap4jTt, секр.
О.). - Несподівано після шу родину в Україні. лярації, а співспонзор Де- словаки, білорусини та ін- В. ДАВИДЕНКО - Л. ПОЛТАВА 7 кімнат. 2 гаражі 545,500
короткої недуги, 3-го груд- Панахиду відправлено 4- верин промовив специфіч- ші. Сербів репрезентувала Сторінок 300 Ціна S50.00 СТАНИСЛАВ ІІУь, член У- 7 кімнат, „сплит-левел 565.00
ня ц. p.. відійшов у ВІЧ- го грудня ц. р. у похорон- но в обороні прав люди- дружина п. Марчишина - У твердій оправі з пересилкою НС Відд. 53 в Піїті бурі у, ..ГАРДЕН ГОМС"
ність на 63-му році життя ному заведенні „ Б е к о н " , ни в Україні, заявляючи на п-ні Марія, що є сербсько- помер 23 жовтня 1978 на 58
Замовляти можна в книгарському відділі при ..Свободі". році життя. Hup. 1920 p.; 5 кімнат, гараж S32.5O0
заслужений і активний міс- похорон відбувся 5-го груд- вступі, що йому близькі го роду, разом зі своїми пересилаючи чек або поштовий переказ. На дві родини S65.000
членом УНС став 1938 p. :ta–
цевий громадянин, св. п. ня з похоронного заведен- проблеми саме цісї країни, четверома дітьми: Рейчель, лншнв у c-MjTi;y дружину Ділянки під хату від . S 8.000
Василь Головчак. Василь ня д о церкви Св. Марії й Рітою, Джефрі і Майкелом. Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує
бо його жінка українсько Сузан 1 брита Генрі тп і ест-ру
Головчак народився у 1915 опісля на цвинтар Св. Иоси- 59fi стейтового податку. ДжулІ. S U N N Y L A N D REALTY
го роду. Він також пред-
році в селі Стрілки, повіт фа. ставив трьох представни- - S V O B O D A " BOOK STORE Stephen Kowalchuk - Realtor
Старий Самбір в Гадичи- Зі смертю бл. п. Василя Вічна Нону Нам'ять! 855 N. Park Ave.. Apopka. Fla. 32703
ків українського духовен- У ВАШІНҐТОНІ ЗО Montgomery Street. Jersey City, N.J. 07302 Дмитро Головатий, секр.
ні. Приїхав до Америки в Головчака понесла велику ства, що сидіти в ncpuio– (305) 816-3060
ВІДБУДУТЬСЯ
1950 році і проживав у Вил- втрату родина і ціпа україн- му ряді на бальконі, що їх З А Г А Л Ь Н І ЗВИЧАЙНІ W 4 W ^ o - H і" рф04 49i
лимантику аж до смерти. З ська г р о м а д а , а з о к р е м а Асамблея привітала оплео ЗБОРИ ВІД. ТУІА
хвилею прибуття до цього УККА, в якому він довгі ками та перелічив ті укра- і A. E. SMAL A Co.
міста включився в актнв- роки працював. їнські організації, що були ,
ТА Д О П О В І Д Ь УВАГА! УВАГА!
REAL.ESTATE і iNSURANCE
ну працю і майже весь час. репрезентовані. На закін-
аж до смерти. останнього
дня свого життя, займав в
чення спікер
Вашінгтон, Д . К. - Уп-
Христофер рава Товариства Українсь-
Джскмен (демократ із Гад- ких Інженерів
НОВА УКРАЇНСЬКА ПЛАСТИНКА 1733 Springfield Avenue
Maplewood, N.J. 07040
У НЮ ЙОРКУ Америки, (201) 761-7500
організаціях провідні пос- ВІДБУДЕТЬСЯ сону) передав голос Дани- Відділ у Вашінгтоні, пові-
тй. ЗАСВІЧЕННЯ Я Л И Н К И лові Марчишинові, який в домляє, що в суботу, 16-го РЯД НОВИХ ЮРКА КУЛИЦЬКОГО І! Прнймяс всі ролн забезпе-;
Був колишнім головою ВЕТЕРАНСЬКИМИ десятьхвилинній промові грудня ц. p . , о г о д . 9:30 ' чення, зокрема: на особові '
НАРОДНИХ КОРИСНИЙ
Спілки Української Моло- ОРГАНІЗАЦІЯМИ по черзі перераховував яс- ранку, тут у залі середньої і вантажні авта та MOTO– j
ді, колишнім ГОЛОВОЮ ВІД- кравіші нарушення прав школи ІСенсінгтон Джуні- 1 СУЧАСНИХ ПІСЕНЬ і ПРИЄМНИЙ
ПІД ЗВУКИ циклі; від вогню, віл
ділу Українського Конгре- Ню Йорк. - У п'ятни- людини в окремих країнах. ор Гай Скул (де прнмішу- РІЗДВЯНИЙ повідальності і бонли: на ;
сового Комітету Америки, цю, 15-го грудня ц. p.. о Якщо ж йдеться про ці enpa– ється Школа Українозна- МУЗИЧНИХ ПОДАРУНОК ДЛЯ життя і акцндентові полі- ;
довголітнім скарбником годині 8-ій вечора, з а х о - ви в Україні - то п р о м о вства) кімната 211, відбу- АНСАМБЛІВ: РІДНИХ І ЗНАЙОМИХ. си.
Українського Народного дом Координаційного Ко- вець підкреслив, що укра- д у т ь с я Звичайні Загальні ОРИГІНАЛЬНІ МОЖНА НАБУТИ
Д о м у в Виллимантику ісек- мітету Українських і Ук- їнці становлять 70 відсот- Збори цього Відділу із зви- КОМПОЗИЦІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ; і Продас і прнймяс ва npo– ;
ретарем місцевого Відділу раїнсько - Американських ків політичних в'язнів у чайним п о р я д к о м нарад. В ОБРОБЦІ КНИГАРНЯХ. ;; даж нерухомості в Мей- J
Катедри Українознавства. Ветеранських Організацій тюрмах і таборах СССР, Перед офіційною nporpa– 1
1 пслвуді. Ірвінгтоні та
Був також активним чле- Метрополітального Ню поінформувавши Асамб- м о ю цих зборів доповіда- ^ всіх ЛООКОЛИЧНИХ МІСИС-
ном української католиць- Йорку, відбудеться тради- лею про послідовне НИЩЄН- тиме гість з Австралії — д-р YEYSHAN RECORDS: P.O. Box 125. Station St. Michel. Montreal. Qua.. Canada H2E 3L9 востях. J
коі церкви Св. Марії, 387-го ційне засвічення Ялинки ня українського церковного Ігор Гавришкевич на тему:
ВіДДІпу Українського На- біля Українського Народ- у с т р о ю , православного і „Комп'ютори та їхнє при- "' меееееееееееееееееееее^ .
родного Союзу та інших ного Дому — 140 2-га еве- католицького, та про ре- мінення".
організацій та установ. ню. Різдвяні колядки спі- - і і і Г і і і і і І і і і і і і І: А І Г А А І І І І А І А А
9 HELP WANTED Ф
Покійний залишив у гли- ватиме х о р „Думка". Ор- PLASTIC FOREMAN
бокому смутку дружину ганізатори запрошують на У всіх правннх справах. таких як: розводи, тестаментн,імі- INJECTION MOLOING.
Михайлину, одружених до-
чок - п-і Пуку з Україні.
цю урочистість всю укра-
інську г р о м а д у , з о к р е м а
граційні справи, спадщини, випадки, справи зв'язані з не-
рухомостами, трансакція мастковнх справ кревних, які
Приймається оголошення EXPERIENCED
SALARY OPEN -
Марію Божневичї ОТію Біт- молодь і ветеранів. живуть в Україні або в Польщі, прошу звертатися до-
WASYL NEZ0WY
СВЯТОЧНИХ ПОБАЖАНЬ Call (201) 659-3464

і
consultant for L0U1S KONOWAl. attorney
Голини урядування тільки за домовленням.
^у „Свободі" ЩШ? WrUNERAL DlRECTOKs4i
Room 803. 1411 Walnut Street. Philadelphia. Pa. 19102
КОЛЯДИ й колядки . Telephone (215) 563-3332
Адміністрація „СВОБОДИ" запрошує В Шановних Читачів. rihMti шшт
І на Різдво Христове для співу й фортепіяну. Ціна S2.00 г Установи, Організації, Товариства, Професіоналістів, Купців і
)
)
з поштовою пересилкою. Замовляти по адресі:
OSYP ZALESKY1. 328 Milts Street. Botfalo, N.Y. 14211
,
w^ftt^-g99fttiiJwooaocgiwii:ii:muKacc^s^^aM.tJgui
все Громадянство передати свої традиційні святочні привіти ПЕТРО ЯРЕМА
у збільшеному Різдвяному числі, що зайдуть у найдальші УКР. ЛОГРББЯІІК
Батьки! Батьки!' ЗаПмастьси Похоронами
Дітям під ялинку і з нагоди се. о. Миколая
закутини світу.
в BRONX. BROOKLYN.
ПОВІДОМЛЕННЯ Великий тираж „СВОБОДИ" та відповідний зміст збільшеного NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ
„ГОЦА ДРАЛА" святочного числа, надають таким побажанням окремої вар- КОНТРОЛЬОВАНА
Членам і Відділам постараите. тости і значення. ТЕМПЕРАТУРА
УНСоюзу Ціна: S4.00 книжка. S1.00 пошта. ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ: ; Peter Jarenia
Замовляти на адресу:
129 BAST 7th STREET
Повідомляємо Членів і Відділи УНСоюзу, що s уваги OLENKA PRYJMA 1 цаль через 1 шпальту .. S 4.00 4 цалі через 2 шпальти ... 24.00 NEW YORK, N.Y.
ва закінчення року, Головна Канцелярія УНСоюзу 413 N. Quincy в Hinadale, ІЯ. 60521
мусить замкнути рахунки та адеповувати у банках 1 цаль через 2 шпальти .. 6.00 5 цалів через 2 шпальти . ЗО.00 ORegon 4-2568
(^M^M^^M^w^M^MpM^wjht^M^M^M^M^M
гроші, одержав від Відділів, 2 цалі через 2 шпальти ... 12.00 б цалів через 2 шпальти . 36.00
не пізніше, як вполудне 3 цалі через 2 шпальти ... 18.00 та в інших розмірах.
ввав w І 19шшю9шШт УКРАЇНСЬКА
29-го г р у д н я 1978 року УКРАЇНСЬКИЙ І БЛЮЗКА -
ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ - LYTWiN a LYTWYN
Гроші, прислані пізніше вже ве зможуть бути ВЗІР ' І наперед приготована за новим стилем до 15-го ГРУДНЯ 1978 року UKRA!NAN
зачислені на 1978 рік. З уваги на це, закликаємо всіх ( ) П о л т ш п ч. І за старим стилем до 28-го ГРУДНЯ 1978 року FUNERAL D!RECTORS
9699 SSSSSBi ( І Гущута t. І
Членів УНСоюзу заплатити вкладки, платні в цьому І ) t ) l l l H H l ч. І
AIR CONDITIONED
місяці, якнайскоріше, а всі Відділи УНСоюзу вислати При замовленні, ПРОШУ ЗАЗНАЧУВАТИ НА КОТРІ СВЯ- Обслуга ЩІ.РА і ЧЕСНА.
Our Services Are Available
розчяслевня і гроші так скоро, щоб вони наспіли до Яхшо ловктг чршп J"pebci
І ioiL-ш в мата и ю к . і п т гамі
- -
D O
Дяшмявмиіі
tTttTy H. Я.ООО- ТА. Оголошення будуть поміщенні в порядку їхнього приходу, Anywhere in New Jersey.
Головної Канцелярії не пізніше, як у П'ЯТНИЦЮ, . Т Т i ' t i j t іароаютші Також займаємося noxopo–
гкмо ч р і Ь к - і л , й-noiitj. магмо для вас
в першому числі ті, що скоріше надішлють своі замовлення. нами на цвинтарі в Ваанд
29-го Г Р У Д Н Я 1978 року до полудня.
Пгргст,т fl М
Нілгавісгк rbk–
Зголошення святочних побажань, РАЗОМ З ГРОШЕВОЮ Бруку 1 перенесенням TJiietv–
Звертається увагу на те, що Відділи, які сшзяять- Все прк,отпаамг них Останків з різних
ся з првенлкою вкладок, будуть подані як довжняхн а Готоаі н ш а о о и Алюига
ОПЛАТОЮ, залежно від величини оголошень, надсилати до: країн світу.
Ч п т вбо „можі ордера ” і ю т л а т а .
і ЛЯа іамгпагааого пару U 801 Springfied Avenue

т SVOBODA"
в річному звМ. а ОМС і
a Blis пігла и о х к о габорі
ETHNIC DESIGNS n m N G T O N , N.J.
Головна Канцелярія УВС а Точяі. :игкі мгаїанш 1320 Wa!don Avenue ЗО Montgomery Street Jersey City, NJ. 07302 . NEWARK. N.J.
Buffalo. New York 14211 U S A
ESsex 5-5555
і і і І і 1 1 і І і і І і і Г...А' А' і і Г :ї Г А А ї af