You are on page 1of 6

І'с :іакиїя 1 Л.

імінюрашя
-Svobixl.1". JO Montgomery Si
Пам'ятайте

SVOBODA
Jcrvcv Cits. N J 07ЧІ2

про
Україну!
СВОБОДА
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN D А ІLV
ТсЖ-((міІІИ

з Ню Иорку

УНСоюзуІ
З Ню Иорку
J u l i 434-0237
і 201) 434-0807
(212) 227-4125

(201) 451-2200
(212) 227-5250
1212) 227-5251

РІК LXXXV Ч. 274. ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ИОРК. СУБОТА. 16-го ГРУДНЯ 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY СІТУ and NEW YORK. SATURDAY. DECEMBER 16. 1978 No. 274. VOL. L X X X V .

ВІДБУЛАСЯ СВІТОВА СЕСІЯ СЕЙҐНІЮС БАЧИТЬ ПОТРЕБУ МІЖНАРОДНА АМНЕСТІЯ КҐБ КАТУЄ ВІРУЮЧИХ
УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ АТОМОВОЇ КРИТИКУЄ ЗАКРИТІ СУДИ Торонто. - Совстські
урядові чинники в Украї-
Мойсеева також замучено
на смерть. Він виступав в
Ню Йорк.(-а-ч,). - По-
дібно як з нагоди поперед-
Доповідачами були пред-
ставники трьох типів укра-
ЗБРОЇ В КИТАЇ ні повідомили родину Сед- обороні своєї християнсь-
кої віри.
Лондон, Англія. - Між- лецьких у Чернівцях, ще
ніх двох Світових Конгре- їнських журналістів із. Вашінгтон. - Генерал „шукати альтернативи" в смерти як форму покарання їхній син — баптистсько- Відомо теж. що КҐБ за-
сів Вільних Українців, так і трьох найбільших скупчень Джордж Сейгніюс, ново- рамках загальної модерні- народна Амнестія, оргаиі- не тільки за зумисне вбив-
зація, яка обороняє полі- го віроісповідання. вояк лякувало інших віруючих
тим разом українські жур- українського поселення, а найменований директор зації свого арсеналу стра- ство, але також за „полі- совєтської армії - помер. українців-християн „долею
налісти використали приїзд це ред М. Стиранка з Св- Агенції контролі зброї і тегічної зброї, щоб ВІДСТО- тичних в'язнів у світі і нама-
тичні проступки". Амнестія
гається захоронити їх від Дня 28-го липня ц. р. воя- Мойсеева". Під кінець 1976
великої кількости колег із ропи. ред. 1. Кедрин-Куд- роззброєння, заявив, що не яти можливу першу НЄСПО- призналася, що не мас пов- ки і старшини з його вій- року уродженець Сум. Ми-
усіх усюдів для переведення ницький зі ЗСА і ред. Іри- зважаючи на можливість дівану атаку СССР. Аиалі- тортур і несправедливих ної листи політичних в'яз-
вироків кари, недавно опу- ськової частини передали кола Кравченко, також бап-
Світової Сесії Українських на Макарик з Канади.Се- підписання договору поміж тики уважають, що Сейгні- нів у КНРеспубліці, бо вона батькам його тіло у запльо- тнет, відмовився скласти
Журналістів у навечер'я 111 сію Українських Журналіс- ЗСА й СССР щодо обме- юс мав на увазі продукцію блікувала 176-сторінковс одержує інформації окруж-
звідомлення, у якому особ- мбованій, цинковій домо- військову присягу, з огляду
СКВУ у середу, 22-го листо- тів відкрила, як господар, ження стратегічної атомо- рухомих, тобто пересувних; ною дорогою і то не часто, вині, вимагаючи, щоб його на свої релігійні переконан-
пада ц. р. у приміщенні голова Спілки Українських вої зброї (САЛТ 11), ЗСА ракет. ливу увагу звертає на ситу- але в той же час навела
ацію в Китайській Народ- негайно поховати, — подає ня. У цю справу вмішало-
готелю „Амсрікана" в Ню Журналістів Америки ред. повинні стриміти до модер- багато конкретних прикла- Українська Центральна Ін- ся КҐБ. Підполковник КҐБ
Иорку. Ольга Кузьмович точно о нізації свого збройного ар- ній республіці. Виступаючи дів про надуживання кар-
Допущення Сейгніюсом на пресовій конференції, ре- формаційна Служба в То- Товкмаков та капітан Лс-
Сесія зібрала 130 журна- год. 6-ій вечора (наперекір сеналу, тим більше, що згід- можлнвосги першої НЄСПО- них законів, від яких тер- ронті. щенко вимагали від Крав-
лістів і гостей, що з ціка- звичаю постійно запізнюва- но з пропонованим дого- чники Міжнародної Амнес- плять політичні в'язні. Реч-
діваної атаки Совєтським тії заявили кореспонден- Мати покійного все таки ченка відмови від христи-
вістю слідкували за надзви- тись із початком наших вором, СССР мав би право Союзом вказує на цілкови- ники Міжнародної Амнестії янських переконань.заіь
там, що вони не можуть покликалися навіть на пуб- домагалася, щоб відкрити
чайно добре підготованими імпрез)., запросивши до вносити такі поліпшення. ту відмінність його П0ГЛЯ- домовину, щоб ще востаннє ропонувавши йому стати
доповідями, які заторкнули президії голову Спілки Ук- подати їм джерел, з яких лічну заяву найвижчого су-
Промовляючи під час дів від його попередника на походять ці інформації про побачити свого сина. Тоді в агентом КҐБ. Кравченко
три окремі, але. тепер, біль- раїнських Журналістів Єв- пресової конференції у Дер- становищі директора Аген- ду КНР. який в листопа- відмовився. Багато разів ці
стан політичних в'язнів в лі ц. р. заявляв, що багато присутності багатьох віру-
ші як коли, актуальні жур- ропи ред. М. Стиранку і жавному Департаменті ції, Пола Варнкі, який про- ючих баптистської грома- старшини загрожували
налістнчні проблеми, а са- голову Спілки Українських комуністичному Китаї, але осіб в Китаї є незаконно
ЗСА в середу, 13-го грудня, тивився модернізації зброї і знають, що ці джерела є ди в Чернівцях відкрито Кравченкові побиттям. У
ме: відношення українських Журналістів Канади ред. Сейгніюс, який є генера- відкидав можливість нес- покарані та що їхні справи березні два сержанти КҐБ
достовірні. треба наново переглянути. домовину - і всі побачили
журналістів до руху cnpo– М.Липовецького. лом-емеритом, заявив, що подіваної атаки СССР. стортуроване тіло Седлсць- зламали Кравченкові щслс-
тиву в Україні, до впливу Ред. О., Кузьмович приві- він вповні піддержує npono– Як відомо. Міжнародна пи і вибили зуби. Крім цьо-
Сейгніюс висловився за кого: очі були виколені, внр-
журналістів на вироблення тала всіх присутніх, а зок- нований договір САЛТ 11, пропонованим президен- Зваживши тяжкий стан Амнестія недавно одержала ваний язик і відтяті паль- го відомі імена декількох
української політичної дум- рема українських журналіс- але затурбований зроста- том Картером збільшен- політичних в'язнів в КНР, признання і премію від Ор- ці. Виглядає, що Седлець- інших молодих баптистів,
ки і до найбільше пошире- тів з Австрії, Австралії, ючою кількістю і точністю ням оборонного бюджету, Міжнародна Амнестія звер- ганізаціі Об'єднаних Націй кого закатовано на смерть що їх військові трибуна-
ного комунікаційного сс- совєгських ракет, які за- заявляючи, що в дебатах нулася із закликом до голо- за оборону прав людини у за його відмову відкинути ли засудили на три роки
рсдника - телебачення. (Закінгєння на crop. 6) грожують розміщеним на над тим, чи видавати біль- ви китайської Комуністич- світі, проти чого сильно свою християнську віру. концентраційних таборів за
землі ракетам ЗСА. Шд- ше грошей „на гармати чи ної партії і прем'ср-міні- протестував голова COBCT– Остання подія нагадує ряд відмову скласти прися-
креслюючи, що пропоно масло", якщо ЗСА не вдер- стра Гуа Куо-фенга, щоб ського представництва в подібних вбивств. наприк- гу на вірність СОВІТСЬКІЙ
Комітет відзначення річниці голоду ваний САЛТ 11 не обмежує жуватимуть мілітарної по- він дозволив на відкриті ОН Ігор Трояновський,
лад, у 1972 році вояка Івана владі.
продукції Совєтським Сою- судові процеси і дав мож- твердячи, що в Міжнарод-
в Україні поширює свою діяльність зом ракет з кращою удар-
тужности, то „все масло в
світі не зможе гарантував ливість в'язням користува- ній Амнестії нібито ДОМІ-
лення такого пам'ятника в ною точністю, Сейгніюс ти щастя й безпеки амери- тися правною обороною. В нують західні кола, які кон- ,, Вибори" до Верховної Ради СССР
Ню Йорк. - У неділю,
одному з тих міст, та щоб сказав, що ЗСА є змушені канського народу." окремому листі до прем'є- центрують свою увагу тіль-
10-го грудня ц. р. відбула-
дали поради, які заходи в ра Гуа Міжнародна Амнес- ки на Совєтський Союз і запляновані на березень
ся нарада Президії Bcerpo–
цьому напрямі треба nepe– тія закликає його, щоб уряд там шукають за порушен-
мадського Комітету відзна-
вести. Зокрема коли йдеть- Ізраїль відкинув плани ЗСА КНР скасував ті naparpa– ням прав людини. Троянов- Москва. - Совстськс Згідно з встановленою
чення голодавої трагедії
ся про Вашінгтон, то слід фи карного кодексу, які пе- ський нічого не згадував, пресове агентство ТАСС процедурою у день виборів
1932-1933 в Україні та вша-
включити до цісї справи в справі договору з Єгиптом редбачають терміни ув'яз^ що ця організація у свойо- повідомило, що згідно з управнені до голосування
нування жертв цієї ката-
голову УККА, проф. Л. нення для тих осіб, які ма^ му звіті також вказує на рішенням Президії Верхов- громадяни СССР віддадуть
строфи. спричиненої і зор-
Добрянського і молодих Єрусалим. — Не зважаю- становище до пропонова- ють іншу від урядової дум- потоптання прав людини в ної Ради СССР. „вибори" свої голоси на листу 1517
ганізованої червоною Moc–
українських діячів. , чи на двократну зустріч з ного д о г о в о р у „ д у ж е ку, чи публічно обороня- інших і 16-ох країнах сві- до цього совстського .,nap– кандидатів, що їх назна-
квою. президентом Єгипту щедрим". Відповідаючи на ють права людини. У листі ту. У 1977 р. Міжнародна ляменту" відбудуться 4-го чує Комуністична партія
На засіданні переглянсно До кінця лютого 1979 ро- Анваром ель-Садатом та запит а м е р и к а н с ь к и х звертається також увагу, Амнестія одержала Нобе- березня 1979 року. Дату
дотеперішню діяльність, ку Президія виготовить довші розмови з прем'єр- підприємців під час зустрі- що Китай належить до тих лівську нагороду миру за п встановлено одноголосно СССР. Іншої Листи канди-
однодушно ствердивши, плян діяльности і збірко- міністром Ізраїля Менахе- чі в Білому Домі в середу країн, які ще стосують кару працю. під час нарад Верховної датів нема 1іИпс правило,
що її проведено з великим вої акції та представить їх мом Бегіном, державному увечері, 13-го грудня, пре- Ради СССР. що ними про- кандидати одержують біля
успіхом. Президія ВИСЛО- на обговорення українській секретареві ЗСА Сайрусові зидент Картер висловив водив Леонід Брежнєв. Ос- 100 відсотків голосів. ..Вн-
вила признання за широку громаді в Ню Йорку,аопіс- Венсові не пощастило зру- своє негодування станови- Китай протестує проти танні ..вибори" до Всрхов- бори" мають проходити
участь тисячних мас укра- ної Ради відбулись у 1974 шляхом таємного голосу-
їнської грома дськости в Дні
ЛЯ ПО МОЖЛИВОСТІ! й в інших
містах. Перед тям повинна
шити застою у переговорах
в справі мирового Договору
щем Ізраїля.
„В основному справа
в'єтнамських провокацій році. вання.
1
Жа noft'i ч. ^oA^JRtpyxy. а- . Бажмвідб^пі наради з пред- noMirtv цими двома краіна- виглядає так," — поясню- Гонг Конг. - Заявляючи, ції. „Квансі є порогом всту-
тнм, що своєю працею до ставьиками всіх українсь- j ми.Ізраїльський кабінет від- вав президент Картер, — що його терпеливість мас пу до нашої батьківщини",
цього причинилися - гли- ких крайових організацій, кинув компромісові npono– ,.єгиптяни погодились міру, уряд Китайської На- - заявив речник китайської ЗСА підтримують плебісцит
боку подяку. які вкажуть кого з їхніх зйції узгіднені ЗСА й Єгип- прийняти повністю текст родної Республіки гостро Комуністичної партії. — „а
Після всесторонньої ДИС- членів кооптувати в склад том, унеможливлюючи ІІІД- договору і прийняли наші запротестував проти в'ст- В'єтнам є Кубою в Азії, в Нікарагуі
кусії над звітами членів Комітету. писання договору перед не- пропозиції та додаткові до- намських провокацій на який відвернувся до нас Вашінгтон. - Згідно із вільного голосування серед
Президії і над пляном даль- Комітет далі діс в систе- ділею, 17-го фУД ня Н-Р-і кументи, але так, як я це ро- кордоні між Китаєм і В'ст- плечима і забув нашу доб- заявами речників Білого населення, а опісля пороби-
шої праці рішено: мі УККА, а почерез нього в тобто перед реченцем зумію, ізраїльтяни мають намом і в Тонкінськін зато- роту в минулому". Вай на- Дому, уряд ЗСА настоюва- ти відповідні технічні захо-
Голова Президії з інши- системі СКВУ. З огляду на встановленим під час нарад деякі проблеми з приі'шят- ці. У протестній ноті. наді- тякав на 10 більйонів доля- тиме, щоб була створена ди - від виготовлення за-
ми її членами переведе роз- те, що завдання Комітету в Кемп Дейвіді минулого тям цих додаткових доку- сланій китайцями в'стнам рів допомоги, яку Китай міжнародна комісія для пе- питів до обчислення ГОЛО-
мови з представниками Сек пов'язані з 45-річчям голо- вересня. ментів, включно з інтерпре- ській амбасаді в Пекіні, го- признав був В'єтнамові в ревслення народного пле- сів. Уряд ЗСА погодився
ретаріяту СКВУ. щоб обго- ду, виконано з успіхом, Ко- тацією статті ч. 6. ...Під вориться не тільки про чис- часі першої фази війни в бісцнту в Нікарагуі, якщо доставити відповідні ма-
ворити з ним питання пос- мітет на майбутнє більше Після розмов з М. цю пору я є глибоко розча- ленні порушування кордо- Індокитаї. Він також закли- на такий проект погодить- шини для обчислення ГОЛО-
тавлення пам'ятника . жерт- не вживатиме визначення Бегіном та членами його рований". ну в'єтнамськими вояками, кав китайців бути готови- ся президент Анастазіо Со- сів та технічний персонал.
вам голоду та видання до- „для вшанування 45-ої річ- кабінету у четвер, 14-го гру- які дуже часто закінчува- ми, щоб відбити всякий нас- моза та опозиційні групи. Умовну згоду на плебіс-
Згідно з текстом статті ч. лись кривавими сутичками,
кументальної книги про це. ниці". дня, С. Венс відбув ще одну 6, плебісцит і встановлення туп, „бо ми хоч не є наїз- Тричленна комісія поссред- цит, який мав би відбути-
Голова Комітету, п-і С. Зростаючі великі завдан- серію нарад з президентом але також про напад в'ст- никами. але якщо хтось на ництва для полагодження ся в лютому 1979 року, ко-
самоурядування в окупова- намських військових кораб-
Букшована, при допомозі ня вимагають для їхнього Салатом у Каїрі і в п'ятни- ній Ізраїлем Газі й на захід- нас нападе ми можемо в них внутрішніх конфліктів в місія посередництва одер-
інших членів, звернеться до виконання включення до цю вранці мав відлетіти до лів на риболовні човна ки- перетворитися", — заявив Нікарагуі мас вже умовну жала від речників Сомози й
ньому побережжі ріки тайців, правдоподібно у
відповідних українських ді- Комітету нових членів. Із Вашінгтону. Головною Йордан мало б бути здійс- інший високопоставлений згоду Сомози і речників опозиції під час спільних
ячів в Ню Иорку і столи- тією метою кооптовано причиною неуспішної ПО- пов'язанні з воєнними опе- китайський політик і голова опозиції на такий плебіс- нарад ще минулого тиж-
нене до кінця 197 року. Із- раціями В'єтнаму, проти
ці ЗСА, Вашінгтону, з про- трьох нових членів, а ін- їздки Венса - це відкинен- раіль відкидає передумову провінції Квансі. Чіяо Г.мі- цит. ЗСА відіграли головну ня.
ханням, щоб вони прові- ших кооптуватимуть піз- ня урядом Ізраїля пропозн- Камбоджі. „В'єтнамський ао-куанґ. ролю в цій комісії ПОССрСД" Плебісцит мав би не тіль-
Єгипту, що повні диплома- уряд повинен розуміти", -
рили можливості постав- ніше. цій відносно плебісциту і тичні зв'язки можуть бути ннцтва. ки вирішити долю 53-річ-
встановлення самоуряду- говориться у протестній Політичні спостерігачі ного Сомози і його родин-
встановлені щойно після ноті уряду КНР, - „що Згідно з пляном ЗСА. мі-
вання в Газі і на західньому наладнання справи само- висловлюють сумнів щодо жнародна комісія для nepe– ної династії, яка править
Сопрано Роксоляна Росляк побережжі ріки Йордан, що урядування палестинців.
існує межа терпеливости і
якщо В'стнам продовжува-
можливости китайської ін- ведення плебісциту мала б Нікарагуою вже 40 років,
їх Ізраїль раніше сам вису- вазії на В'стнам, бо це йшло але й політичний лад цісї
виступить з концертом нув. Ці пропозиції зформу-
Крім цього Ізраїль мас
деякі застереження щодо
тиме провокативні акції, то б в розріз з усталеними і
бути створена 26-членною
Організацією Амсрикансь- країни. Як відомо, раніше
льовані у статті ч. 6 npono– мусітиме взяти на себе всякі прийнятими Політбюром і цього року в Нікарагуі час-
в Ню Йорку нованого договору, який
договорів Єгипту з іншими
арабськими державами.
консеквенції. які З ТОГО ВИП- Центральним Комітетом
ких Держав (ОАС). Cnep–
шу ця комісія мала б ство- то доходило до збройних
Ню Йорк. - Сопрано Єгипет погодився повністю ливатимуть". китайської Комуністичної сутичок поміж повстанця-
Своє становище в цій enpa– рити відповідні умовини в
Роксоляна Росляк, визнач- прийняти. Натомість Ізра- ві Єгипет має з'ясувати лис- Протестна нота наспіла партії принципами невтру- Нікарагуі для переведення ми й військами Сомози.
на українська оперна спі- їль відкинув навіть змоди- товно, згідно з тверджен- якраз тоді, коли китайські чання у війну і значно мог-
вачка з Торонто, Канада, фіковані Венсом пропози- ням президента Картера, чинники закликали китай- ло б пошкодити господар-
виступить тут вперше з нс-
залежним концертом, який
ції. який не приховував факту, ців у провінції Квангсі, яка
межує з В'єтнамом, готува-
ським плянам розбудови і
модернізації китайської ін-
Участь Українських Комбатантів
Прсзиденр Джіммі Kap– що переговори поміж Єгип-
відбудеться^ у-вівторок, 19- тер висловився похвально том і Ізраїлем застрягли на тися до війни. Заклик виго- дустрії та інших секторів у НІ Конгресі СКВУ
го грудня, о год 8-ій увече- про Садата,називаючи його мертвій точці. лосив член Політбюро і життя. Очевидно, все зале-
рі в Аліс Таллі Голл, Лін- комендант збройних сил жатимс від потягнень В'ст- Ню Йорк. (Р. Г.). - На ку. На них були заступлені
кольн Сснтер, при Бродвею КНР у провінції Квансі, Вай наму, кажуть політичні ко- НІ Конгресі СКВУ комба- такі комбатантські optani–
і 64-ій вулиці. Концерт про- Куо-чінг, нав^наченні 20- ментатори, і від розвитку танти становили поважний зації: Американсько-Укра-
ходитиме під патронатом Відбудеться виставка мистецької річчя встановлення авто- подій на фронтах у Камбод- відсоток делегатів із усіх
країн. Це не дивно, бо вони
їнські Ветерани: Братство
Карпатських Січовиків;
консуляту Канади. номної влади у цій провін- жі.
На програму концерту спадщини Якова та Сузанни (активом, який часто стоїть Братство кол. Вояків 1-ої
в проводі політичного та УД У НА; Братство Україн-
складаються твори Моцар-
та, Дебюссі, Гаррі Сомер- Макогін' Розумовських Комуністична конференція громадського життя cyc– ськнх Січових Стрільців;
пільства. Об'єднання Бувших Вояків
са, Гіндеміта, Веберна й
Шостаковіча. Фортепіяно-
Роксоляна Росляк
Ню Йорк. - У неділю. їнської землі у посідан-
продовжує атакувати Китай Щоб узгідНИТИ станови- Українців Америки: Об'єд-
вий акомпаньямент — Стю- 17-го грудня ц. p.. о год. 3-ій ня Українському Інститу- Софія, Болгарія. - У се- кого Політбюра, закинув ще всіх комбатантських ор- нання Бувших Вояків Ук-
діювала в Англії, де й вис- Пекінові. що він займас
арт Гамілтон. У виконан- тупала як солістка в Ко- по полудні, тут у приміщен- тові Америки. Автором цих реду, 13-го грудня ц р„ на ганізацій до пекучих зага- раінців у Великій Брита-
ні Шостаковіча „Роман- нях Українського Інститу- портретів й інших картин є конференції у Софії, Болга- вороже становище в справі льно-r ромадських проб- ніі: Об'єднання колишніх
ролівській опері в Ковент миру та намагається уста-
цен", опус 127, п-і P. Poc– Гарден. ту Америки при 2 Схід 79-та відомий український мис- рія, члени 73-ох комуніс- лем. за ініиіятивою Брат- Вояків Української Пов-
ляк акомпаньюватимуть вулиця, відбудеться ВІД- тець-маляр Василь Дяди- тичних партій у дальшому новити „реакційну вісь - ства КОЛ. Вояків І-оі УД станської Армії; Союз Вс-
Недавно Р. Росляк спі- Америка - Китай — Япо- теранів Українського Рс-
щеЛьорснцФенивес(скрип- вала ролю Агнес в опері криття виставки мистецької нюк. Виставлені будуть повели непослаблену ата- У НА дня 5 листопада ц. р.
ка), Денієль Домб ( челльо) спадщини Якова та Сузан- портрети таких історичних ку, критикуючи закордонну нія". спрямовану проти Со- відбулося засідання цент- зистансу; Союз Українсь-
Чайковського „Орлеанська встського Союзу та його ких Канадських Ветеранів;
і Патрішія Парр ( форте- діва", що її передавала ка- ни Макогін-Разумовських. осіб: політику Китаю. Василь ральиих комбатантських
піян). Виставлені будуть портре- Біляк, член Чехо-Словаць- союзників. організацій в ЗСА. На ньо- Товариство бувших Вояків
надська телевізійна сітка Брати Рюрік-Трувор-і Си Української Повстанської
Р. Росляк, яку канадсь- Сі-Бі-Сі. Після концерту в ти князів і гетьманів „Во- неус, князь Ігор, князь Олег мч доручено Романові Да-
Ню Йорку Р. Росляк виїде лодарів української землі", Отець С. Зарічний правитиме нилюкові зорганізувати за- Армії ім. Ген. Тараса Чуп-
ки критики називають „од- княгиня Ольга, князь Свя- ринкн. Нарадами вела об-
ною з найкращих співачок на турне по Канаді і ЗСА з праці Василя Дядинюка та тослав Ігоревич, князь Во- гально-комбатантську зу-
Канади", дебютувала в ка- Торонтонською оперою і інші експонати, подарова- лодимир Великий, князь
першу Службу Божу в Джерзі Ситі стріч під час ПІ-го Конг- рана президія в складі: п. Р.
виступатиме в таких ролях ні родиною Українському Джерзі Ситі, Н. Дж. - толицькій церкві свв. Петра ресу СКВУ. на якій мав Данилюк - голова, адв. В.
надській опері в 1967 році і Ярослав Мудрий, князь Стек та д-р О. Сокольський
від того часу постійно вис- як контеса у „Вінчанні Фіга- Інститутові. Виставка три- Ярослав Осмомнсл, князь Українська громада в і Павла.а о год. 7-ій вечора відбутися панель на тему
ра" та Мікаеля в „Кармен". ватиме до 28-го грудня Джерзі Ситі матиме виїм- відбудеться вечеря-зустріч „Архіви комбатантських секретарі.
тупас в різних оперних ро- Роман Галицький, Король
лях та із симфонічними ор- В лютому 1979 року вона включно і її '.можна буде Данило; Гетьмани: Дмитро кову нагоду бути учасником громадянства з нововисвя- організацій та їх внкорис- Головним промовцем на
кестрами Торонта, Отта- виступить з Торонтонсь- оглядати щодня від 2 — 6 Вишневецький - Байда, першої Служби Божої о. ченим Отцем в УНДомі при тання". панелі був мгр В. Верига, а
ви, Гамілтону, Вінніпегу та кою симфонічною оркест- вечора (крім понеділків). Петро Конашевнч-Carafi– Степана Зарічного, що її він 90-95 Фліт вулиця. Отець С. Доручення виконано ус- модератором Р. Гаєцький.
інших міст. Вона рівнож рою під батутою Андрю Покійна Сузанна Мако- дачний, Богдан Хмел ьниць- правитиме цісї неділі, 17-го Зарічний,члсн СУ М-у і тому ПІШЯО, бо на панелі Й нара- Представники присутніх
виступала в Англії та в кіль- Дейвіса у виконанні твору гін-Розумовська підпнса- кий, Іван Внговський, Пет- грудня ц. р. Висвячено його дах після нього було при- комбатантських організа-
кох містах ЗСА. і „Карміна Бурана". ла 1-го березня 1976 року ро Дорошенко, Іван Самой- на священика минулої Управа Осередку і членст- сутніх понад 60 комбатан- цій по доповіді подали їхні
Народжена в Україні. Р. тестамент, у якому поручи- лович, Іван Мазепа, Павло неділі, 10-го грудня,у ФІЛЯ- во особливо приготовля- тів із трьох континентів. короткі звіти про стан їхніх
Квитки на концерт у вів- архівів. У дискусії всі під-
Росляк закінчила музичний торок в ціні 5 дол„ можна ла передати 20 великих пор- Полуботок, Данило Anoc– дельфії. Служба Божа ються до цих привітань, Наради відбулися в готелі
факультет Торонтонського набувати при касі Аліс Тал- третів - князів, гетьманів тол, і Кирило Розумовсь- правитиметься о год. 3-ій щоб побажати йому багато ,.Лмерікана" в суботу 24
університету, а опісля сту- лі Голл. та інших „володарів укра- кий. по полудні в українській ка- щастя на новій дорозі. листопада о гол. 9-ій ран- (Закінгєння на crop. 6)
СВОБОДА. СУБОТА. !6-го ГРУДНЯ 1978 Ч. 274
!

Ярослав Курдидик Панас Феденко З ЛИСТЮ ДО РЕДАКЦІЇ


CBOBOAA^bSvOBODA
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОАІННМЯ ^ Я Р Г U Жв 4 І М І AN D ЛІІ ) ПРОБЛЕМИ БЛИЗЬКОГО КУЛЬТУРА І ЖУРНАЛІСТИКА „ГРОМАДСЬКИЙ" ЧИ Ювілейне
„ГРОМАДЯНСЬКИЙ" Циферія показує, що
P O U N D E D 1893
Ukrainian newspaper published daily except Mondays and hoii
СХОДУ (2) СЕКТОР? наша Достойна Ювіляпь
dayi by the Ukrainian National Association, inc.. at ка, .,Бабуня”-„Свобода",
30 Montgomery^ Street. Jersey City. N 3.'0'Ю2 У парі з тим, шо в неда- цього виходить, що Ізраїль Також у інших народів характер. Олена Курило У нашій пресі й щоденній є кругло 40 років стариш
л є кому вже часі, за полі- має подбати, щоб жаден із визначні діячі були шанова- дала добрі приклади в своїх мові щораз частіше вжива- від своєї англомовної „ди-
Р Е Д А Г У Є КОЛЕГІЯ У С К Л А Д І (поаібучио) тнчною спонукою ЗСА. Із- арабських сусідів не мав ні як видатні журналісти: „Увагах до української лі- сться слова „громадський", тини", „Юкрейнієн Вік-
Л ю б о в Коленська. Вололимир Лсвенець, Зснон Снилик. Василь раїль, правдоподібно, під- змоги перевищувати Ізра- Вінстон Черчілл npocna– тературної мови", і ця пра- витискаючи з ужитку інше пі"; тим-то вона,^„Бабу-
Тершаковсць (тепер виконуючий обов'язки голови Колегії) і пише мировий договір із ІлЬ у цій царині. вився як репортер в Англо- ця була б корисна кожно- дещо звуково подібне, про- ня" вже не один, нівроку,
Євген В. Федорснко. Єгиптом, на Близькому Нав'язуючи до продажі Бурській війні 1900-1902 ро- му журналістові й пнсь- те змістом інше слово „rpo– ювілей ник мас за собою, в
Сході почали позначуватн- Савдійської Арабії літаків ків; президент Чехо-Сло- менннкові. мадянськнн". У нас пншеть- той час, коли „Дитині"
Second Claae Postage pa'd at the Post Office of Jersey City, N J . ' ся і висовуватися деякі нові Ф-15, ізраїльський міністер ваччини Томаш Масарнк Річ недопустима в жур- ся про „громадський сек- зрідка попадаються такі
Accepted for mailing at special rale of postage provided fo: з^ був до 1914 року профе- тор", „громадські устано- оказії, як сьогодні. Отож,'
Section 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. l 9 i i проблеми, які нагадують оборони Вайцман заявив: налістиці - друкувати дов-
собою захмарене небо із - „Ми вже раз зустрі- сором університету в Пра- железні , , с е м и м и л ь н і " вн", „громадську зрілість щоб і „Дитині" не діялась
Передплата: на рік - 130.00, на пів рожу - Яб.ОО, на idca– нсви значеною ще точні- чали савлійських вояків, які зі, послом до австрійсь- статті та ще Й „костру- чи виробленість" тощо. кривда, ми хочемо присвя-
Ш - 39.00. Д л я членів У Н С о ю з у 65 Є "dc. З а кожну зміну ад- сінько погодою. Так харак- воювали проти нас на Го- кого Парляменту і одно- батим стилем", коли ав- Прикметник ,,громадсь- тити цих кілька теплих
Р”С" - 2 5 f . Чеки і "money ordere" виставляти HA^vobodA' теризують знатоки того лянській Висоті під йордан- часно був активний як жур- тор ніяк не доходить до кнн" походить від „грома- слів „ Українському Тижне-
обширу події, які почали ськнм командуванням у наліст. Це саме відносить- кінця і ганяється за своєю ди". він визначує те, що є викові". Тим більше, що
F.O. B o x 346 Jersey Oity. N.J. 07303
струшувати своїми внут- 1973 році. Але тепер ми ся до прем'єра Франції за темою, мов той кіт, що власністю або властивістю
рішніми заколотами Іран, побоюємося, що коли Сав- Першої світової війни хоче піймати свій хвіст. громади, колективу, напр. в яких 15 років з гаком ми з
а дальше спротив таких дійська Арабія о т р и м а є Жоржа Клемансо. Та й сам Такі статті відганяють чи- таких висловах як „громад- ним дуже гарно співпрацю-
Для збільшення перемоги арабських країн як Сирія, американські наймодерні- вождь большевизму — Ле- тачів від україномовної ська толока", „громадсь- вали, а зокрема тоді, коли
Ірак, Лівія та Альжир, шо ші літаки, ми готові зустрі- нін записав свою професію преси. Друге шкідливе яви- кий будинок", „громадська його редактором був по-
За два короткі тижні часу перегорнемо останню картку виступають найрішучіше нутися із новою загрозою, після захоплення влади в ше: нетерпимість авторів і думка". Синонімами до кійний Степан („Стіф")
цього так багатого в події в нашій громаді 1978-го року. проти сепаратного миру на цей раз ще із повітря". Росії в листопаді 1917 року редакторів до думок і по- громадський є загальний, Шумейко, а брат-Дорко
Кожний з нас матиме свою думку про ці події та свою між Ізраїлем і Єгиптом. Із Адміністрація прези- словом „журналіст". глядів, з якими вони не колективний, спільнотний, йому помагав. Тут хочу
оцінку для них. але мабуть усі ми будемо однозгідні в цими чотирьома арабсь- дента Картера аргумен- Які риси характеру й згідні. Тому, замість спо- комунальний. Відповідники добавити, що вся родина
тому, що при багатьох наших труднощах і навіть кими державами, які нама- тус, що Савдійська Арабія підготови потрібно для ус- кійного розбору тверджень в англійській мові це „ко- Шумейків була широко
невдачах, ми все ж таки в цьому році добилися найбільшо^ гаються створити ,,непри- має ,, повне і легітимне пішної роботи журналіста? противника, ,,налолу- мюніті'с", „комюнал". „па- знана в Метрополії зі сво-
блік". го патріотизму й громад-
го успіху, за який оправдано можна і треба вважати мириме опозиційне ядро" в право" домагатися і мати Само собою, мусить жур- жують" „міцними вира- ської активности, а сл. п.
кінцевий вислід Третього Світового Конгресу Вільних арабському світі, солідари- засоби, щоб ними відбити наліст мати широке знан- замн" („щедрий чоловік на Коли в нас пишеться про Степана Шумейка обрано
Українців. Очевидно, що це ще далеко не значить, що він зуються мовчки Савдійська совєтсько-мусулмансько- ня, начитаність, уміння лурака", - писав колись непартійно-політичні уста- в Сан Франсіско в 1945 році
був ідеальний. Навпаки, в порівнянні з двома попередніми, Арабія і Йорданія. кубинську загрозу з Етіо- критично оцінити різні Гоголь) або приписують нови чи сектор мені зда- першим головою Українсь-
він. мабуть, був найелабше підготований і його перебіг У західній пресі, яка піі, Афганістану, Іраку або проблеми життя своєї кра- противникові думки й ,,ци- ється, відповіднішим ВИЗ- кого Конгресового Комі-
навряд чи можна б назвати прикладним у всіх відношен- ввесь час дуже прихильно Південного Ємену. А для іни і проблеми світу. Жур- тати", яких вони ніколи не наченням є „громадянсь- тету Америки.
нях. Проте, все це не тільки не зменшує, але навпаки, ще розцінює та підтримує за- повного заспокоєння тих наліст не сміє давати волю висловлювали. кий", (в англійській мові
тільки збільшує і підкреслює його кінцевий вислід та дас побоювань Ізраїль отри- своїй фантазії, він повинен „сивік". Що походить від У 50-60-их роках англо-
мирення у близькосхідньо- „Клясичний приклад":
свідоцтво вироблености і повнозрілости нашої громади до му обширі, можна зустрі- має 45 Ф-15 і 75 Ф-16 спиратися на факти. Нема- латинського слова „цівіс" мовний „Тижневик" мав
..демократії в діГ. бойових літаків, хоч Ва- Борисові Мартосові, голо- — громадянин). Тому до- українськомовну 4-ту cmo–
нути теж і слушні вияви лу ролю у роботі журна- ві уряду УНР 1919 року,
Успіх Третього СКВУ дія українського поселення у перестороги у зв'язку з шінгтон твердить, шо Із- ліста грає його спосіб пи- цільніше писати про ,.rpo– рінку, що її виповняли сво-
раіль тепер набагато кра- один журналіст приписав мадянську зрілість" люди- іми матеріялами організа-
вільному світі с рівночасно успіхом і всього українсь- тим, що Савдійська Apa– сання, стиль. Це вродже- фантастичні слова. Мов-
кого народу та його змагань. Відомо ж бо яку неймовірно бія отримала вже перші ще озброєний, як це було на здібність коротко І яс- ни, а не „громадську зрі- ції української молоді, як
будь-коли досі, а ще як ляв, коли не буде Украї- лість", бо в цьому остан- Пласт, СУМ, МУН,
рафіновану кампанію на провал того Конгресу ведено бойові літаки Ф-15, а аме- но, в обмежений період на соціялістнчна, то йе тре-
протягом кількох місяців комуно-московськнми аген- рнканські інструктори по- союзник має запоруку кож- часу, представити читачам ньому прикладі зрілість ОД УМ, Студентська Гро-
иочасної американської мі- ба ніякої... І ця „ПОЄТНЧ- стосувалася б „громади". мада та інші. Та не завжди
турами з Москви і Києва і навіть у вільних країнах світу. чали вишколювати перших опис подій чи вияснення на вільність" гуляла в ук-
Брошури, памфлети, статті з паплюженням вільних літарної допомоги. „Громадські наради" чи і не всі редколегії цих cmo–
савлійських летунів. Сав- П р о б л е м ЖИТТЯ ПОЛІТИЧНО: раїномовній пресі майже збори визначували б зібран- рінок повністю вив'язува-
українських установ і їх діячів та вже майже тріюмф з дійська Арабія мас отри- го, культурного, господар- до смерти Б. Мартоса...
провалу Третього СКВУ були на порядку дня. Очевидно, Не менше турбот насо- ня членів місцевої громади. лись із своїх обов'язків.
матн 60 Ф-15, при чому вують Ізраїлеві теперішні ського і т. д. Великий Знаю факти, як один жур- „Громадянські наради" оз- Одні посилали матеріали
що не дармували і всілякі інші „темні сили" і могло варто відмітити, що ці вроджений т а л а н т , дар наліст фальшував цитати із
здаватися, що в тому часі головна увага тієї рабовлас- заворушення в Ірані, які мо начали б наради усіх гро- більш-менш акуратно, ін-
літаки являються своєрід- жуть спричинити повну природи, дає можливість писань Леніна. Найгірше ж мадян, без уваги до якої ші хронічно спізнялися, ще
ницької імперії була скерована власне на розбиття ним досягненням у най- розвинутися і творить ви- буває, коли журналіст,
Третього СКВУ. Тому то й вислід Третього СКВУ можна анархію в країні. І, як мож- громади кожний належить. інші зовсім забували про
ковішому бойовому летун- на передбачувати, послаб- значного журналіста. Але шоб здобути „перемогу",
б оправдано вважати за своєрідне Ватерльо для Москви і її стві. Літак Ф-15 важко оз- й люди середніх ЗДІОНОС- відмовляє своїм противни- Усуваючи слова „грома- свої сторінки... В таких
агентур в їхньому поході проти українства. лений роздорами Іран го- дянськин" з ужитку, ми дея- критичних ситуаціях ре-
броєний, а окреме софіс- товий підмінувати і захи- тей можуть мати успіх у кам патріотизму і напише
Тепер ми повинні докладати всіх сил і зусиль, щоб цю тнчне електронічне вивіну- 'журналістиці — упертою про них, шо вони слуги кою мірою зубожусмо на- дактор Шумейко телефо^
тати всю дотеперішню ста- ше політичне словництво. нував до мене: „Колего
перемогу українства консолідувати і збільшувати новими вання підносить його не- більність далекосхіднього працею, самокритикою, чужих інтересів, імперіяліз-
успіхами. Першу добру нагоду до цього дає щойно бувалу досі, нападну силу. наслідуванням способу му російського, американ- Мені було б дуже цікаво Айкер, — казав, — npu–
проголошений Екзекутивою Українського Конгресового обширу. Під сучасну пору почути думку мовознавців у їжджайте до редакції та
У зв'язку з появою Ф-15 іранська, наймодерніше ви- праці славних журналістів, ського чи якогось іншого, і привозьте своїх „бомів",
Комітету Америки заклик до збірки Українського Народ- в савдійському повітряно- постійним розширенням що їх треба „зліквідува- цій справі.
ного Фонду, зглядно завершення тієї збірки ще на цей вінувана збройна сила, за- бо нема чим полатати
му арсеналі, Ізраїль твер- городжус майбутні пенет- свого знання. тн". Імена викликають не-
1978 -ий рік, який вже добігає до кінця. Можна собі уявити дить, що не зважаючи на І тут перехожу ДО ОЦІН- нависть (Nomina sum odio– Б. Цимбалістий четвертої сторінки!"
лють у Москві, якщо б кінцевий результат цієї збірки - рації совстів на Близькому sa), казали римляни, тому З „бомами" була така
його замирення з Єгиптом, Сході та Індійському oxea– ки недостач нашої журна- справа: в той час я дуже
скажімо - подвоївся в порівнянні з попереднім роком. Це у цьому обширі створю- лістики на чужині. Є авто- краще імена таких журна-
бо доказувало б, що успіх Третього СКВУ не був ні. Є теж побоювання, шо лістів забути. був захопився життям-
ється реальна запорука для евентуальний політичний ри статтей, шо, не мавшн В СПРАВІ ДОПОВІДІ буттям нюйоркських „го-
припадком, не був ..збігом обставин", але таки справді чергової війни на Близько- належної підготови, бе- О. ПЛЕШКЕВИЧА
результатом цієї власне вироблености і зрілости вільної упадок теперішнього уряду Велике зло української ббос", або так званих зне-
му Сході. Нічого в тому може дуже добре заманути руться писати на теми, не- преси на чужині - П за- важливо „бомів" (п'яни-
української громади та її справжньої, бо жертвенної дивного, що Ізраїль робить доступні їх знанню: на-
відданостн справі українського визволення. На Третьому і створити протнзахідній гумінковість": в ній знай- У Вашому доброму і чок), що гніздилися nepe–
всі можливі зусилля, щоб режим, який готовий у- приклад, пишуть про Ки- дете рекляму для „своїх" і обширному звідомленні важно в околицях Третьої
СКВУ говорили і рішали репрезентанти наших установ і тай, Японію чи Нову Зен-
організацій. Тепер, збіркою Національного Датку вже доставу цих літаків Савдій- майбутньому відмовити замовчування або неправ- прб перебіг ПІ Конгресу евеню і Баверів, на до-
ській Арабії припинити. західній економіці, а в пер- ляндію, і зразу видно чи- дивий опис діяльности ін- СКВУ („Свобода" ч. 259) лині міста. Я написав низ-
кожний з нас, уся громада має нагоду і повинна „припс- тачеві, що автор статті не
чатати" успіх Третього СКВУ своєю збільшеною!жертвен- Проблема, кажуть ізраїль- шу чергу Ізраїлеві, свої ших, шо належать „до трапились деякі недоклад- ку коротких історій чи
ські військові фахівці, за- нафтові достави. знає фактів, фантазує. чужої парафії". Таке „кри- ності, які вимагають уточ- там репортажів з „бо-
ністю на Український Народний Фонд та його благородні
цілі. За перебігом цієї збірки цілком певно з новими ключається в часі і віддалі. Західні кореспонденти Друга справа. - форма. ве дзеркало" не дає прав- нення. Я маю на увазі мівського" побуту англо-
надіями слідкуватимуть українці в Україні. Не заведімо Річ в тому, шо нове сав- пишуть, що дійсні побою- У письменників давнього днвої інформації, а тво- доповідь на пленумі Кон- українським „геф-напів"
тих надій! лійське летовише Табук вання Ізраїлю заключаю- Риму було правило: Saepe рить інформацію „ партій- гресу голови Світової Ук- воляп'юком, під заголов-
віддалене заледве на 100 ться в тому, що, мовляв, vertere stilum (часто обертай ну", шо нагадує „партій- раїнської Кооперативної ком ,,Птиці Небесні".
миль віл ізраїльського пів- ЗСА, як союзник, це ве- паличку, якою писали на ну" науку й пресу в тота- Ради (він же голова Госпо- Степан Шумейко час від
денного порту Еліят і 220 восковій таблиці: тобто, л і тарних державах. Звичай- дарської Ради при УККА) часу латав ними діри в
летенська потуга, але на
Перервано переговори про миль від Тель Авіву. Це жаль, ця сила надто від- стирай натгисанет старайся-
наново написати краще).
но, така однобока преса не
знаходить інтересу й поша-
дир. Омеляна Плешкевича своїй газеті, — як кажеть-
лише 3-5 хвилин „часу пе- далена від його кордонів. з Чікаго. У цій доповіді він ся в газетярському жар-
зменшення військових частин рестороги" на Близькому Тоді як араби завжди У нашій пресі зустрічаю ни серед української моло- не тільки видвигнув значін- гоні. А чимало з них пе-
Сході. Крім цього, всі немало стилістичного нед- ді, шо читає пресу циві- ня економіки, як бази на- реклав на англійську мову.
в Европі арабські держави мають
„готові заміняти" 50 000
своїх жертв за 10 000 із- бальства, мовної неохай- лізованих народів і дає ших організованих пля- У цьому місці з великою
відносно, навіть досить ве- ностн, багато виразів, по- свою оцінку. Чи це не одна нувань, але теж потреби вдячністю і сантиментом
Відень, Австрія. - У Се- відиої бази на відповідь раїльських жертв. Адже ж з причин утечі нашої мо-
реду, 13-го грудня, з уваги Заходу. З другого знову ликі армії у постійному по- арабів є 120 мільйонів, а зичених з інших мов. Хоч є створення фінансових ре- згадую сл. п. С. Шумейка
готівлі. В той час, коли власні українські слова й лоді до преси вищого рів-
на цеу що обидві сторони боку, кермований COBCT– ізраїльців тільки три. Ізра- ня? ферентур при наших крайо- як першого перекладача
відкинули один ОДНОГО ПЛЯ- ським Союзом Варшав- ізраїльська збройна сила форми. Отже журналіст вйх і місцевих централь- моїх писань на англійське.
їль, кажуть коментатори, повинен завжди мати „під
ни, „як безвартісну диску- ський Пакт відмовився взя- зложена в основному із так заінтересований в мирі на Я почав згадкою про них організаціях. Він особ- Ред. Зенон Снилик neped–
сію". перервано neperoBO– ти навіть до уваги зобо- званого „мілітарного кіс- рукою" словники укра1нсь- припинення щоденника ливо підкреслив у цьому рукував потім деякі з цих
багато більше, як будь-ко- кої мови і з ними „ради-
ри між країнами Сходу і в'язання шістьох урядів За- тяка" і 70 відсотків резер- тра арабська держава, бо „The Times" . Є надія, що процесі участь і ролю ук- перекладів, вже за свого
Заходу' щодо зменшення ходу, шо вони переведуть вістів. Такого типу армія т и с я " . Особливо треба цей орган відновиться. Ду- раїнського кооперативного редакторства в „Україн-
кожна війна для нього — дбати за складню (син-
військових частин в Европі. „значні" скорочення війсь- потребує значного часу для програна, або виграна — маю, що всім українським руху, який від 25 років не ському Тижневику". Тепер
Держави - члени НАТО кових частин в Европі. Ко- повної мобілізації і боє- таксу) української журналістам буде на ко- тільки документує СВОЮ ВІ^. колегу Снилика відкоман-
забере знову з кожної ро-
заявили, що пропозиції ко- муністи також твердили, здатности. Одинока перева- дини нові болючі жертви. мови, бо ми думаємо не ристь систематично чи- тальність і постійний роз^ дували до складу редколе-
муністів. що їх вони пред- що Захід не подав ніяких га над арабами,—як заяв- Відомий знавець Близь- окремими словами, а ком- тати цю газету. виток, але який., в загаль- ҐІЇ „Свободи", я пригаду-
ставили вліті на 19-членній дефінітивних цифер у цій ляють ізраїльські фахівці, бінаиією слів, і кожна мо- ній структурі нашого еко- юсь оцим своїм спогадом
конвенції, не дали відпо- справі. — це бойове летунство. Із (Закінгення на crop. 5) ва має в синтаксі свій (Кінець) номічного життя, займає ласкавій пам'яті молодих
провідне місце. редакторів ,, Тижневика''
-Ігореві Длябозі і Ромі
свобода і державна незалежність України — цс єдині мусимо, однак, розглядати дещо ширше, а не тільки під Чікаго Сохан-І адзевич...
Омелян Коваль гарантії для забезпечення людських прав, в тому плекання кутом „включення", що звучить надто механічно і не дає Роман Мицик
власної духовости, свободи віри й релігії й пошанування повноти образу заторкненої проблеми. Справа в тому, що Голова Ради ЦУКА Ікер
людської гідности. п'ятнадцятилітній юнак є вже продуктом попереднього
ПРОБЛЕМА ВКЛЮЧЕННЯ Відбування вже третього з черги Світового Конгресу виховання і впливу довкілля, і його майже не можна
УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ Вільних Українців в діяспорі — це вияв волі української змінити в тому віці під оглядом особовости й характеру, а елементи. Більшість суспільства складається з пасивних
спільноти до боротьби за майбутнє України. Відбування тільки на існуючій вже базі можна завершити цю особо- елементів, а тільки 10-15 відсотків є суспільно-активними.
В УКРАЇНСЬКЕ цього Конгресу в 60-ліття здобуття української дсржав-
ностн в 1918 році і шістдесятлітній шлях боротьби
вість світоглядовим оформленням та допомогти у Суспільна вартість обидвох категорій має також свої
віднайденні життєвої цілі. Включити його в організоване позитиви й негативи. В позитив активних елементів треба
ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ українського народу, що позначений найвищими жерт- громадське життя, можна тільки під умовою, що вже від вписати більшість здобутків у всіх ділянках життя
вами кровн й життя голови Держави Симона Петлюри, раннього дитинства, він виростав у здоровій родинній спільноти, а в позитив пасивних можемо вписати їхній
(Доповідь на Пленарній Сесії ІІІ-го Конгресу СКВУ) творців СВУ-СУМ академіка Сергія Єфремова, студента атмосфері, сповненій пошани до українських традицій, консерватизм, тобто зберігання старовини, традицій,
Миколи Павлушкова і інших, організатора УВО-ОУН, культури і морально-релігійного життя, відмінного від культури, під умовою, що вони дістали це у спадку від
полковника Євгена Коновальця, поетів Ольжича й Теліги, того, що він спостерігає в довкіллі. Цей український свого родинного і суспільного виховання. Негативом
Ш тисячні жертви членів ОУН і бійців УПА на чолі з її родинний світ, скріплений церковним обрядом, рідною активних елементів може бути це, що вони можуть скорб
геройським командиром ген. хор. Тарасом Чупринкою- школою і молодечою організацією з її ритуалом — підпадати асиміляції, або пройматися чужими ідеями та
..Народе мій! Твоїм майбутнім Щухевнчем, проф. Рсбста. Провідника ОУН Степана Виховним Ідеалом, та живим прикладом поведінки брати їх за свої, якщо передше не засвоїли в належній дозг
душу ч тривожу!" Бандери. а можливо також й гетьманича Данила Скоро- виховника, можуть довести до стану включення, або своїх національних ідей і світоглядових засад в період
(І. Франко: Пролог до Мойсся) падського, фізичну ліквідацію ієрархій УАПЦ і УКЦ та інтегрування такої одиниці в організоване суспільство. свого виховного процесу. Негативом пасивних елементів є
тисяч священиків і вірних, знаходить своє віддзеркалення в Обмеженість нашої теми не дозволяє нам розглянути те, що вони не здібні діяти назовні в чужому світі, де требі
Нема на світі українського патріота, який не відчував би сучасному. Є, отже, велика і зобов'язуюча персемників ширше цей підготовчий аспект в ділянці родинного, великої ІНІЦІАТИВИ, енергії, труду та посвяти. Без орієнтації
тривоги гл долю свого народу, за ного майбутнє. Ця спадщина. Цим переємником національної спадщини за дошкільного, шкільного і організаційного виховання, а на активний елемент, вони є засуджені на скорішу, чи
тривога пробивається з численних статтей в українській всімн природними законами мусить бути молода україн- тому доведеться про ці питання говорити побіжно в тягу пізнішу асиміляцію і заник. Повище ствердження має в нас
пресі, з дискусій і нарад багатьох наших ооганізашй і ська генерація в Україні й на чужині перебуваюча. дальшого розгляду нашої теми. значення для аналізи стану серед нашої молоді і вказує на
установ, хвилями виливається в поетичній і письмен- В цей спосіб, ми дійшли до визначеної на початку теми: З погляду „включення" в організоване громадське напрям потрібних заходів та засобів для відповідної дії.
ницькій творчості в поневоленій Україні і на чужині. По „Проблема включення української молоді в українське життя не можна обмежувати також віку молоді до 25 років, Згідно з прийнятою нами тезою про активні й пасивні
суті, наше сучасне повне героїзму відданих синів і дочок громадське життя"." Розуміється — молоді української бо психічне дозрівання не зупиняється на означеному році, елементи в спільноті, й відкинувши дошкілля, а затрн-
українського народу, що в умовах поневолення і жорсто- еміграційної спільноти. а триває значно довше, як це поетично висловила Ліна мавшись на віковій групі юнацтва й молоді між 7 і 30 років,
кого переслідування в Україні знаходять все нові вияви Заки прийдемо до властивої теми „включення", потріб- Костенко: „дорослою стала зненацька, дозрілою стану які могли б -бути в системі рідних шкіл, курсів україно-
стіЙкости. принциповости і вірности національній ідеї, є но насамперед визначити поняття молоді, як ми його поволі". Тому, практично, в молодечих організаціях цю знавствауі молодечих організацій, виходить, що повинно б
нішо інше, як підложжя для прийдешнього, як вислів розуміємо. вікову межу пересувається до 30, а то й 35 років. В цей бути яких 100 тисяч активно охопленої молоді. Фактично
тривоги за майбутнє України Нормально в житті прийнято вважати молоддю стар- спосіб проблема молоді охоплює собою яких 40 відсотків це число треба зменшити до половини і тоді матимемо
Приклади страждань, жертв, посвяти в сучасному в ім'я ший юнацький вік до часу одруження, тобто, приблизно, всієї спільностн, коли поставити межу життя на 70-75 приблизне число нашої молоді, яка має якесь пов'язання з
Майбутнього тягнуться золотою ниткою в історії кожного від 15 до 25 років життя. Є це вік підготови до життя років. Це означає, що на 2 мільйони українців у діяспорі організованим суспільством. Щодо високих студій, то
народу, тим більше можемо згадати знаменні слова вибір професії, звання та закладення сім!. Є це наиоиіьїи йдеться про вісімсот тисяч членів спільности, а коли міряючи середньоєвропейським показником, де 1 відсоток
Валентина Мороза, що перед судом заявив його славне — динамічна вікова група в суспільстві, від властивостей якої обмежити наш розгляд до вікової групи 15-25 років, то це населення перебуває перманентно на високих студіях, ми
„будемо битись"!, чи Левка Лук'яненка - „хоч би я тільки меже залежати цілий дальший розвиток суспільства. буде яких триста тисяч осіб. Можемо тільки шкодувати, повинні б мати яких 20.000 студентів. Не маючи точної
один залишився на світі, то й тоді буду боротись за Можна окреслити цю вікову групу, як таку, що в ній що не можемо послуговуватись точними статистичними статистики, відважуюсь твердити, що ми не осягаємо й
Україну"! Абсурд? Ні! Інстинкт самозбереження наші і відбувається подвійний біологічно-пенхічний процес, який циферними даними і якісними показниками щодо цілости, четвертини того показника. Це тоді, коли участь у високих
вияв її духових сил в сучасному для майбутнього. Така завершується рівновагою дозрівання. Є це також вікова а зокрема щодо цієї динамічної частини нашого суспіль- студіях такого еміграційного народу, як жиди.досягає S і
постава можлива тільки при наявності ідеалу, який в група, яка з погляду „включення" в громадське життя має ства в діяспорі. більше відсотків студіюючих на високих школах.
нашому випадку узмістовлюсться конечністю національ- для нас в цьому випадку найбільше значення. Соціологічні досліди в світі вказують, що кожна
ної свободи і державної незалежности. Національна З суспільно-громадського погляду проблему молоді національна спільнота мас в собі активні й пасивні Продовження буде
Ч. 274. СВОБОДА, СУБОТА, І6-го ГРУДНЯ 1978

бою була і c нездібність Редакційного Департаменту до-


ПРОТОКОЛ тримуватксь щоденного терміну для вчасної передачі ру-
кописного матеріялу до друкарні. Невдача зберігати до-
and allocation of precise responsibility for preparing material
for final printing. The main drawback is and has been the in–
ability of the editorial department to maintain a daily dead-
мовлений згори поділ годин не тільки спричинює СПІЗИЮ- line for the timely submission of script material to the make-
вання друкарської процедури, але й марнує час людської
29-ої ЗВИЧАЙНОЇ КОНВЕНЦІЇ праці, створює напруження, доводить до частих помилок, up personnel. The failure to abide by an agreed upon pre-
arranged schedule not only disrupts the make-up and printing
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ створює залеглості. які вимагають дорогої праці у понад
обов'язковий час, та, що найгірше, сповільнює достану procedures but wastes man-power, causes tensions, results in
наших видань читачам, які й без того падуть жертвою по- frequent errors, increases backlogs that involve costly overtime,
and worst of all delays further the delivery of our newspapers
яка відбулася в місті Піттсбургу, Пеннсильвенія ганої поштової обслуги.
to our readers who all too long have been victims of poor
В обороні своєї нездібносте дотримуватись різних
в готелі The Pittsburgh Hilton, Gateway Center устійнених термінів і правильно виконувати свої зобов'я- postal service.
зання, головний редактор скаржився і далі скаржиться, in defense of his inability to meet schedules and properly
Що він мас замалий штаб і що головний предсідннк втру- perform his responsibilities the Editor-in-chief complained
починаючи від 22-го травня до 27-го травня, включно - 1978 р. чався в його права. На річному засіданні Головного Уря- and is further complaining that he is understaffed and that
ду у травні 1977 встановлено Комісію, яка мала перевірн- the Supreme President interfered in his jurisdiction. At the
ти існуючий стан і передати Головній Контрольній Комі- Annual Meeting of the Supreme Assembly in May, 1977 a
сії свої рекомендації та напрямні щодо відповідальностей committee was established to make a study of the existing
7. ЗВІДОМЛЕННЯ ЧЛЕНІВ ГОЛОВНОГО ЕКЗЕКУТИВНОГО КОМІТЕТУ головного редактора і головного предсідника. Таке зві- procedures and to submit to the Supreme Auditing Commit–
домления було готове в початках цього року. Це звідом- tec recommendations and guidelines as to the responsibilities
Звіт головного предсідника Йосипа Лисогора лення правильне, заслуговує на признання і буде служи- of the Editor-in-chief and Supreme President. Such a report
ти, як вказівка для ведення справ у видавничому депар- was completed early this year. The report was well done and
(Продовження з попереднього числа) таменті. Проте, я наполегливо поручаю, щоби переведено has considerable merit and it will serve as a guide in the man–
додаткові студії наших видавничих і друкарських дій фа- agement of the publishing department. However, 1 strongly
ховими й досвідченими часописнимн редакторами й дру-
(3) карськнми фахівцями, так, щоби можна було встановити recommend that additional studies be made of our entire pub–
реалістичні напрямні для всіх дій, основаних на прнй- lishing and pringting operation by skilled and experienced
DISBURSEMENTS кятнх стандартах такого промислу. Ми інвестували по- newspaper editors and printing experts so that realistic guide-
важні суми в новітній друкарський внряд, ото ж це наш lines can be established for performance of all functions
59,177.01 ф 68,306.18 обов'язок запевнитись, що він буде використаний до мак- based on the present standards in the industry. We have in-
Food І 28,530.84 ф 80,023.55 s 82,044.21
36,022.20 снмуму своєї вндатности. Такий перегляд може теж ство- vested heavily in modern printing equipment so it is incum–
Bar 28,Q14.55 28,013.00
Snack Bar 11,620.11 11,841.91 11,200.79 13,571.65 ритн можливості для нових журналістичних і редактор- bent upon us to make certain that it is used properly and up to
Gift Shop 22,173.73 21,302.56 32,050.97 35,701.09 ських дій, які мали б бути практиковані нашим редакщй- maximum efficiency. Such a survey might also present possi–
Kitchen ft Dining 4,042.57 4,035.72 3,467.88 8,588.35 ним штабом, щоби „Свобода" стала кращою і більш ди- bilities for new journalistic and editorial procedures that
Housekeeping 18 84.68 намічною. should be considered and practiced by our editorial staff so as
12,649.00 15,780.65 15,533.85
Wage8 - Net 71,640.^6 73,462.67 78,085.01 8o;598.23 to make Svoboda more effective and dynamic.
Число союзових членів, що передплачують „Свобо-
Tax on Wages 25,690.84 28,696.51 26,896.68 27,697.04 ду" від років постійно зменшувалось. Від 1973 року ми The number of Soyuz members subscribing to Svoboda has
Electric, Gas, Fuel 25,917.09 29,186.51 28,996.55 34,895.15 втратили близько 1.000 читачів, як виказує залучена та- been decreasing steadily for years. Since 1973 we lost nearly
Maintenance, Repairs 18,262.95 18,617.24 10,047.85 16,6o4.64 беля. З другого боку число читачів англомовного ,,Укра- 1.000 readers as the accompanying table shows. The Ukraini–
Real Estate Tax 19,799.75 21,917.94 24,918.78 25,589.18 їнського Тижневика" зросло на понад 800. Новий формат an Weekly readers, on the other hand, have grown by over
insurance Expense 7,975.10 10,723.50 11,322.00 13,947.45 „Тижневика" викликав зацікавлення та знайшов помітну 800. The new format of the Weekly has attracted considerable
Transportation 2,160.91 2,542.69 4,807.62 5,185.76 прихильність нашого членства. Наш молодий і меткий interest and has been received most favorably by our member-
Telephone 3,387.98 3,458.36 4,697.47 4,34l.i6 редакційний склад „Тижневика" володіє плавко україн- ship. Our young and aggressive editorial staff of the Weekly
Office Supplies 1,309.25 1,271.49 1,531.82 3,188.25 ською і англійською мовами і це вможливило зробити цей is proficient in both Ukrainian and English and this has made
Legal Expenses 739.34 500.00 790.OO 100.00 часопис більш фаховим, з кращими інформаціямн та ці- possible more knowledgeable, informative, and interesting
Refunds 763.40 1,312.13 864.40 кавішим. editions of the newspaper.
1,121.38
Entertainment 1,761.84 1,479.24 2,008.05 1,018.06
Advertising 1,308.69 3,060.96 2,409.4i 6,001.06
Bank Charges 838.65 954.22 119.08
Hospitalization Plan 1,802.79 2,144.12 2,289.72 2,032.82
Sales Tax 14,767.98 16,447.35 17,771.65 27,099.77
Capital improvement 38,303.23 22,823.06 47,243.95 33,088.14 Число союзових передплатників „Свободи" NUMBER OF SOYUZ SUBSCR!BERS TO SYOBODA
Furniture 8c Equipment 6,970.10 8,565.08 4,979.53 11,798.23
Bad Check Recovery
153.70 1977 Monthly
Місячна оплата 1973
rate 1973 1977
TOTAL D1SBURSEMENTS: ^380,754.86 Ф397,229.07 $44o,904.75 ф489,391.28
65C 10.215 9,703
65 центів 10.215 9.703
50e 38 19
50 „ 38 19 30c 1,020 600
SUMMARY: 30 1.020 600
Total: 11.273 10,322 Loss 951
Total income 5358,709.84 ф391,200.03 1433,674.23 ф484,252.58 Разом: 11.273 10.322 менше 951
Total Expenses 380,754.86 397,229.07 440,905.75 489,391.28 „Український Тижневик" 547 1.377 зиск 830 Ukrainian Weekly 547 1,377 Gain 830

Balance S– 6,029.04 S– 7,230.52 S– 5,138.70


П D J D Й Comparative Statement of income and Disbursements

TNPPMF 1971. 1975 1У7Ь 1977


„Свобода" Svoooda
c
n b c r r l n - i o n :UfvO Membpr? ?58,?00.00 ?53,?00.00 302,200.00 300 ,?oo.oo
Наш офіційний орган „Свобода", найстарший україн- Our official organ, Svoboda, the oldest Ukrainian lan– С
Є 1 Р nn c " a n r 1 s U,976.1? 6
4 089.35 7,890.32 .599.60
ськнй щоденник у світі, якнй досі появляється, відзнача- guage daily in the world still in circulation, will celebrate its Tnrii v i d u a l 55,37?.19 6?,898.37 63 ,8?5.81
57,189.65
тиме своє 85-річчя 15-го вересня цього року. Будемо та- 85th birthday on September 15 this year. Wc also will cele– gnn1"1 10,377.05 9,U07.?3 ?5 .565.08
9,4.19.36
кож відзначати 45-річчя англомовного „Українського brate the 45th anniversary of the Ukrainian Weekly and the ЙҐУРГ'і s1nq 83.9U9.13 104979.10 100,31.8.914 110 .516.19
Тижневика" і 25-річчя „Веселки", нашого дитячого мі- 25th of veselka, our children's monthly magazine. All of us Pr і n M nn 61,355.81 ^9,7?6.15 1.9,512.19 56 .027.78
сячзшха. Всі ми можемо бути насправді гордими на ті пу- can truly be proud of these publications for they have served Гагг 1 ? а п ґ C a l e n r " a r s 166.87 60.17 10.50
6U.22
(ЦікаггіТ, які служилих нашим членам і всій українській our members and the entire Ukrainian community diligently T h p n a p a? n r t ' l r e ? s 100.8? 11?.75 104?? 165.62
спільноті ретельно і вірно. Без тих публікацій було б сум- and faithfully. Without these publications it is doubtful that Rp""unr 1 F l p c t r i c e l C o n s u m p t i o n 55.00
нівно, чи наші люди у З'єднаних Стейтах і в Канаді збе- our people in the United States and Canada could have or Rp^unrf ^ o c f a q e ?38.05 1,370.17 ?,9U8.U3 3 ,U36 32
гли б свою ідентичність і поглибили б свою культуру та would have established their identity and retained their cul– Rpf"und T p l o p h o n p 35.53 175.85 U5.U8 61.27
вірність Церкві до того ступня, як воно є тепер в обох цих ture and religion to the degree that is so evident in both these Plmpnac? 9,586.75 1U.757.P7 ?l,160.53 16 , 322.95
Bjpjbnac Успіхи наших видань в занадто численні, щоби countries today. The achievements of our publications are too Pj-pcc; funP 4855.16 7,367.81 7,Цб4и? 1U , 9 7 ? . 3 7
можна назвати їх у такому звідомленні, як це, але можна numerous to list in a report such as this but it can be under- vpcp^ir-a S u b s c r i p t i o n 6,707.0? 4^46.65 4327.60 5 , U60.86
скромно підкреслити, що наші видання насправді встаио- М . Л . ? а І Р ? і Таж ?39.18 78.8? 116.60 157.0U
валн, плекали і продовжували зберігати наш український scored with modesty that our publications truly established,
Mi Ч С Р І 1 a n p i u n U66.U5 856.58 500.87 9U.76
рід у новому світі. Вони в цілості створили насправді епо- nourished, and continue to maintain our Ukrainian roots in T

пею переживань нашого народу, осягів і тріюмфів, які по- the new world. They, indeed, in toto, present a saga of our total: U96.l26.13 507,878.73 5 6 8 , 9 8 5 . 3 7 603 Л 1 6 . 1 5
вянні — і я вірю, що вони це вчинять — наснажити май- people's trials, tribulations, and triumps that should, and І O l ^ o o u n t on Salpp - 1.2U2.65 - 7.158.U9 - 2 , ^ 7 2 . U 9 - ?,, 1 5 9 . 8 9
бутні генерації до ще більшого поширення отриманої від believe will, inspire future generations to greater fulfillment CRPND TOTAL: U9U.883.U6 5P5,670.?U 5 6 6 , 5 1 2 . 8 8 601 . 2 5 6 . 2 6
црвдків спадщини. of their ancestral heritage.
DTf;BUR'-,f:MFNTn
Коли ми схиляємо наші голови у вдячному визнанні As we bow our heads in grateful acknowledgment to the
заслуг засновника ft першого редактора „Свободи" о. Грн- founding editor of Svoboda, Father Gregory Hrushka, his P e v r n l 1 :Е”гЧ t n r l e l 75,109.61 81,UOO.01 76.U36.7U 7 6 .,?оо.зо
горія Грушки, його колег о. Нестора Дмитрова, як теж Printina 1U7.037.7? 1^0,399.96 1 5 U . 7 U 0 . 2 7 150 , 0 8 7 . 8 ?
о. Івана Констанкевнча, і тих, що прийшли після них, як colleagues Father Nestor Dmytriw, and Father 1 van Konstan–
Office 5?,887.16 53.7UO.U3 5 7 , 0 5 3 . 6 ? 6 7 ,. 3 1 2 . 0 6
о, Степан Макар, о. Іван Ардая, Антін Цурковськии, kevych, those that followed such as the Rev. Stephen Makar, Corrp?nontients 3,600.00 n
.700.00
и,5ПП.0С 4 500.00
Осип Стеткевич, Володимир Лотоцький, Омелян Ревюк, the Rev. ivan Ardan, Anthony Tsurkovsky, Joseph Stetke– Sopcial Corrnspontlpnts 6,^60.on 8,215.00 B',. 8 1 0 . 0 0
6,830.00
аж до таких світочів преси вже за наших часів, як Лука vych, volodymyr Lototsky, Omelian Reviuk, down to the U p r p l ^ a Cnrrpsoonr?pnt? 3,560.П0 7,955.00 3,165.00 5, . 7 7 5 . 0 0
Мншуга, Богдан Кравців, Іван Кедрин-Рудницький, Вя- giants of our time Luke Myshuha, Bohdan Krawciw, ivan Pn?taqp U.009.^7 '-7,731.05 6 9 , - ^ 9 U . 9 B 8 3 ,, 7 ? 5 . 3 U
чеслав Давиденко, Лука Луців і Стефав ШумеЙко — за- Kedryn-Rudnytsky, Yiacheslav Davydenko and Stephen Shu– Mutprial 78,855.6 3 B0,105.17 1 0 8 . 3 0 U . 0 2 1 2 5 ,, ? U l . 7 7
сновник і довголітній головний редактор англомовного meyko, the founding and long-term editor of The Ukrainian Rpnt 11,oon.no :з,поо.оо 1 ? , 0 0 0 . 0 0 1 ? ,. 0 0 0 . 0 0
„Українського Тижневика", дозвольте водночас подяку- Weekly, let us give thanks to the loyal readers„of these publi– Tplpphnnp 3,3?7.1B 3.01U.3O 5,208.63 u ., 0 5 7 . 0 3
ватн льояльвим читачам цих видань, союзовим членам, cations, the Soyuz members, who so generously4feQntributed Gas and F l 9 c t r i c 4 787.5"? 4753.55 3.U73.65 1, . 9 7 0 . 6 3
яві так щедро причинилися фінансово до їх збереження. financially to make it all possible. The magnanimous finan– C f f i C P F u P T l і P5 1,911.88 1.76U.3? ?,U53.68 1 ,. 3 3 0 . 1 9
Щедра фінансова підтримка цих видань Союзом продов- cial support of our publications by Soyuz continues unabated П Г П Г Р Гхпеп”.е 1,Ь6?.70 1,833.36 1.5U8.57 929.11
жусться безперервно, як це свідчать річні субвенції з на- as witnessed by annual subsidies out of our treasury of over P r i n t i n q Dept.Fxppncp l,?ec.ns 1,95?.73 1,592.65 1,. U 0 4 5 7
ШОІ каси понад 200,000 дол., або коло 800,000 дол. за 5200,000 or about 5800,000 for the past four year period. As P a r t s anp R p n a i r s 7,731.?П 14 098.09 8,653.UU 2 ,. 3 6 7 . 0 8
останній чотирирічний період. Як на нинішній день, то of today Soyuz payments to the Svoboda operations over and ROOWB 7,3?Я.(,3 3,166.U8 6.U8U.57 ? l , .096.65
платності Союзу для „Свободи", поза і понад інші прибут- above other income from non-member subscribers, advertis– Taxps ?І,?^?.^З ?O,611.60 2 1 . U 7 4 U 1 ? l , .668.UU
ки від передплатників не членів Союзу, оголошення, дру- ing, printing, and donations to the press fund exceeds 55,000 Гоготі я я і о п 685.35 596.50 UU4?5 215.UO
ки і пожертви на Пресовий Фонд, переступають 5,000 дол. Нрпиясгіnt 2,970.Пр 610.00 U00.00 1,Л 2 5 . 0 0
тижнево. Можна розсудливо передбачити, що коли не бу- per week, it can be reasonably anticipated that unless firmer 850.00
Npu?nappr 1,17?.81 916.65 760.00
де строгішої контролі, коли не будуть змінені оператнв- and stricter controls are practiced, operating costs and, there– P p n M on 1,116.00 1, 116.00
1,116.00 1, 116.00
ні кошти, то субвенції від Союзу будуть з ходом часу зро- for, contributions from Soyuz, will be mcreasing as times goes Parr 1 ? and C a l e n d a r s 97.0П 21.00
on. N . J . r a l p s Tax 235.38 78.8? 116.60 157.0U
Much has been written about the modernization of our м
і ССРІ lanpou-i 15,607.67 ??,265.83 2 2 , 6 2 8 . 1 9 16, 193.60
Багато писалося про модернізацію нашої друкарні та printing plant and the moving of our entire operation to the
перенесення цілого видавництва до нового будинку. Таку Total: U91.380.75 507.U39.85 569,385. 2^501,633.03
new building. The change-over was commenced in 1974 and 607. .03- 1, 162.01
зміну запроектовано у 1974 році, але її завершено з по- Discount on ''urcha?ps 178.3U - 770.65
completed earlier this year. We still have some equipment in
чатком цього року. Ми все ще маємо деякий старий внряд GRAND TOTAL : U91.202.U1 507,169.20 5681778.2uiu01 U71.02
the old building but all work in connection with the prepar–
у старому будинку, але всі праці, зв'язані з приготуваа-
ation, printing, and mailing of Svoboda, the Ukrainian Cash i n Bant 1X1 1,691.5? 5,372.59 3,873 63 1,608.27
ням, друкуванням Ni висилкою „Свободи", англомовного
„Українського Тижневика", „Веселки" й іншого матерія- Weekly, veselka, and other material is now performed in the incnrnp 566,512 .88501,256.26
U9U.883.U8 505,670.2U
лу переводиться в новому будинку. new building.
U96.575.00 511,0U?.83 ТЯГГз”вТ. 5D0?,86U.53
Перехід від старого внряду, від лінотипних машин і The change-over from the old equipment, the lino-type ma- 01snurspmentn -U91,70?.U1 -507,169.70 2Ub00,U71.02
плоскої друкарської машини на теперішню офсетову сн- chines, and the flat-bed printing presses to our present offset -568,778,
стему, був довгою і дорогою процедурою, головно тому, Bank Balance 5,377.59 3,873.63 Yf 2,393.51
operation, was a lengthy and expensive procedure primarily l.feflfi.
Що ми зберегли давній штаб робітників, яких треба було because we retained the same staff of workers, who had to be
перевишколнти, коли продовжувалась нормальна щодея- retrained and re-educated while continuing our normal dairy
на продукція. Уведення нових систем і метод спричинило З порівняльної табелі прибутків і видатків, залученої From the comparative statement of income and disbursc–
production. The introduction of new systems and methods до цього звіту, бачимо, що Союз заплатив „Свободі" за
зрозуміло деякий скептицизм, опозицію, ба навіть просто understandably spawned a degree of skepticism, opposition, ments which is included in this report we note that over
впертий спротив збоку частини персоналу, рахуючи від час від 1973 до 1977 понад 1,100,000 доларів. Приблизно Si, 100,000 was paid to Svoboda by Soyuz over the period
and even outright stubborn resistance to change on the part of 300,000 дол. з цих фондів ми отримали від членів, які зо-
гори до долу. На жаль, такий підхід спізнював публіка-
some of the personnel ranging from the top to the bottom. fromaJ973 through 1977. Approximately 5300,000 of these
цП, збільшував кошти і дав у внеліді гіршу обслугу чле- бов'язані передплачувати ,,Свободу". Баланс 800,000 дол. funds were received from members who are obligated to suts
яам і читачам. Unfortunately, these attitudes delayed publications, increased прийшов з каси Союзу і це було коло 350,000 дол. більше,
costs, and resulted in generally poorer service to members and scribe to Svoboda. The balance of 5800,000 came out of the
Хоча ми все ще не осягнули того ступня ефектнвностн як заплачено впродовж чотирилітнього періоду від 1970
readers. до 1973. Ми показали також зиск у продажі з газетних treasury of Soyuz and this was about 5350,000 more than
і продуктнвностн, що їх нова друкарня і И внряд могли б what was paid out during the four-year period from 1970
дати, то все ж в останньому році прийшла значна nonpa– Though we still have not reached the level of efficiency and кіосків та від передп.патників не-членів, що дас ЗО дол.
productivity that our printing plant and equipment are річно. Дохід з продажу Альманаха і з Пресового Фонду through 1973. We also showed gains from sales on news-
ва. Дальший поступ буде залежати від кращого пляву- stands and from non-member subscriptions which are now
ваяня і розподілу докладної відповідальностп за првтс- capable of we have shown much improvement in the past осягнув новий рекорд на понад 28,000 дол. у 1976 році,
year. Further progress will be dependent upon better planning році Двістіріччя Американської Революції та Сторіччя 530.00 per year. Receipts from advertising, printing, and sale
тування матеріялу, призначеного до друку. Головною хн-
СВОБОДА, СУБОТА, 16-го ГРУДНЯ 1978 Ч. 274.

українського поселення в ЗСА. Цікаво зауважити, що хо- of books, were higher, income from almanac sales and the UKRAINIAN NATIONAL URBAN RENEWAL CORP.
ча Альманахи у 1976 і 1977 були готові і вислані пізно в press fund reached a new record of over 528,000 in 1976, the
році, проте наші члени дуже щедро підтримали їх гроше- year of the Bicentennial of the American Revolution and the income A Disbursements
во. Дохід z продажу Альманаха на 1978 і пожертви на C entennial of the Ukrainian immigration to America, it is in–
Пресовий Фонд перевищили вже 20,000 дол., що вказує на teresting to note that even though the 1976 and 1977 almanacs INCOME. 1974 1975 1976 1977
знамениту дальшу фінансову підтримку збоку наших чле- were completed and mailed late in the year our members were
нів. Цей Альманах, висланий в січні, був зредагований Rent S535.370.03 S588,173.42 Si.011,968.34 Sl.515,291.72
very generous in their financial support, income from sales of Other 59.30 975.05
Леонідом Полтавою, бо наш головний редактор не мав the 1978 almanac and donations to the Press Fund have
e,W,QO 17,244.61
часу виконати ту працю. Ми вдячні п. Полтаві за поміч passed the 520,000 mark which indicates a continuation of ex–
S535.429.32 S589,148.87 Si.020,932.34 Si,532,536.33
у продовженні довгої листи Альманахів. Ми вдячні йому D1SBURSEMENTS:
за виконання цього на час. Пресовий Фонд включав суму cellent financial support by our members. This Almanac,
9.000 дол., що їх „Свобода" отримала за 1977 рік від Kop– mailed out in January, was compiled and edited by Leonid Payroll S33.H1.33 S31.739.81 S52.S53.02 S39.029.82
порації ,.Полус Гук Коммюніті" за оголошення й іншу Poltava, because our editor-in-chief did not have time to do Payroll Taxes 1.656.31 2.135.62 5.371.19 4,112.24
the job. We are grateful to Mr. Poltava for this excellent addi– Fuel A Electric 119.551.04 106.602.98 156.920.48 180.930.00
рекламу. Taxes 14.541.53 74,017.79 80.596.86 125.252.90
uon to our long list of almanacs. We also thank him for com– insurance 8,228.75 16.354.64 10.588.00 none
pleting it on time. The press fund in 1977 included the sum of Cleaning A Maim. 16.797.68 23.992.76 17,416.24 27,718.36
S9.000 received by Svoboda from the Paulus Hook Com– Equipment Maint. 14.901.39 49.771.67
Видатки мали назагал тенденцію звишкову, особливо munity Housing Corporation Management Department for Advertising 64.05 12.559.32 7.117.35 790.00
великою звмшкою були поштові оплати і кошти матерія- publicity and other services. Brokerage Commissions 22,805.12 16.732.16
лів. Наші книжкові видатки значно зросли, тому, що ми Miscellaneous 7,196.03 5.291.01 26,672.93 22.600.54
закупили Зі.іьше книжок для перепродажу. В минулому Expenses trended generally higher each year with parti– Operating Expense S201,176.72 S272.693.93 S394.942.58 S466.937.69
році ми включили книжку д-ра Михайла Штернл про йо- culariy sharp increases in postage and material costs. Our Net before interest
го проте в Совстськін Україні та книжку, що її видав Ін- book disbursements were increased considerably because we
S334.252.60 S316.454.54 S625.989.76 Sl.065.598.64
are stocking more books for resale. Last year we included Dr. interest on Loans 492.659.74 465,091.31 371.412.13 435.381.28
гтитут українських студій при Гарвардському унівсрснте-
ті ..Україна: Студія революції". Mikhail Stern's book about his trial in Soviet Ukraine and a Net Return (Loss) S158.407.14) 5(148.636.77) S254.577.63 S630.217.36
volume published by the Harvard Ukrainian Research insti– interest Paid U.N. A 263.017.03 S240.000.00
tute entitled, "The Ukraine: A Study in Revolution."
Balance S8.439.40 S390.217.36
A book about the Ukrainian National Association written
Книжка про Український Народний Союз, написана by the well-known writer, Ulas Samchuk, on the occasion of
добре відомим письменником, Уласном Самчуком, з наго- our 75th Anniversary in 1969, and in which we have a sub–
дн наших 75-річннх роковин у 1969 році, в яку ми вклали stantial cash investment, is still in the hands of the editor-in-
поважну готівку, знаходиться все ще п руках головного chief. He has made repeated promises over the years to com–
родакторг Він кількакратно обіцював викінчити остаточ- plete the final editing and to publish the work but this has not
нуредакцио і видати твір, але цього не сталося. Прийшов been done. The lime has come to turn this matter over to дня 1977 радикально змінилася від 1974 року і то на Our loan situation as of the end of December 31, 1977. was
час віддати цю справу комусь іншому. someone else. краще. Позички у банках зменшились з 4,000,000 дол. до changed drastically from 1974 and much for the better. Bank
1,100,000 дол. Боргові зобов'язання зросли з 600,000 дол. loans were reduced from 54,000,000 to Si,000,000; promis–
Новий будинок New Building до 5,100,000 дол. Ми стабілізували позичку Союзу на sory notes had risen from 5600,000 to 55,100,000; and we had
8,000,000 доларів. Банкову позичку 1,100,000 долярів, stabilized the Soyuz loan at 58,000,000. The bank loan of
Чотири роки тому, коли я звітував на 28-ій Конвен- яку ми мали у двох банках, перейняв у цілості Ком- Si, 100,000 which was held by two banks was taken over in
Four years ago when 1 reported to the 28th Convention on
ціі про стан нашого нового будинку, то образ був радше the status of the new building the news was rather grim and мершел Траст Компані Ню Джерзі, а всі запоруки вар- full by the Commercial Trust Company of New Jersey and all
похмурий і неприємний. Вісім поверхів були невинай- тісними паперами у цій установі були звільнені. Від по-
collateral held by them was released. Since the first of the year
млені. йшов роз'смчий суд над домаганням контрактора, unpleasant. Eight floors were vacant, arbitration proceedings чатку цього року банкова позичка була зредукована до the bank loan has been reduced to 5200,000 and promissory
щоб доплатити йому 1,800,000 дол. за додаткові кошти, а were in progress over the contractor's claim of over 200,000 долярів, а грошові зобов'язання видані нашим
notes issued to our members have gone over the 56,000,000
ми стояли під тиском постійної потреби грошей, щоб пла- Si.800,000 for escalated costs, and we were in need of perma– членам, переступили 6,000,000 дол. Всі ті зобов'язання
тити короткотермінові банкові позички, отримані під за- nent financing to replace short term bank loans which were дозріють в жовтні 1979 року, отже ми вже призадумусмо- mark. All these notes mature in October 1979 so we are
став союзових вартісних паперів. Зазначувано тоді, що guaranteed by a pledge of Soyuz securities, it was noted at the ся над можливостями їх продовження на дальші додат- already considering possible procedures for extending such
справа винай.му дуже трудна п уваги на існування бага- time that renting of office space was difficult because vast кові роки. notes for an additional number of years.
тьох вільних приміщень у Ню Иорку й найближчій OKO- amounts of vacant office space existed in New York City and Розправи арбітражу, що Його започаткував наш кон- The arbitration proceedings instituted by the contractor,
лиці. Добре зорієнтовані і фахові експерти справ реаль- the surrounding areas. Forecasts by knowledgeable real estate трактор, Дж. С. Маскареллі КО., Інк., закінчилися і ви- Jos. L. Muscarelle Co., inc. were completed and an award
ностей передбачували, що треба буде найменше трьох до experts indicated that it would take a minimum of three to плачено належну суму у січні 1976 року. Ковтракторові made in January 1976. The contractor was awarded
чотирьох років, шобн ринок винайму приміщень вернувся four years before the office renting market would return to признано 473,509 дол., субконтракторам 427,350 дол., а 5473,509; sub-contractors 5427,350; and we were adjudged
до нормального стану. Хоч здавалося, що с мало підстав normal. While there appeared to be little reason for optimism "нам признано суму 55,616 дол. Ціла признана їм сума, the sum of 555,616. The total award less our amount was a
для оптимізму, я твердив, що ці наші відносини значно 1 did go on record that we should be in reasonably good shape поменшена сумою, що її нам признано, становила 845,243 5845,243 in settlement of a claim that grew to over 52,000,000
поправляться коло 1975 року. by the end of 1975. дол., якою полагоджено всі вимоги, що сягали понад at the time the arbitration hearings commenced.
Виявилося, що ми не зробили поступу у 1974 році, As it turned out we made no progress during 1974 but in 2,000,000 дол. в часі, коли розпочався суд. On the advice of our attorney, Theodore W. Geiser, Esq.
але в 1975 році ми винаймнлн всі приміщення за вийнят- 1975 we rented all the space with the exception of the 12th За порадою нашого адвоката, Теодора М. Гайзера з of McElroy, Connell, Foley, Sc Geiser, we paid the contra–
фірми Мек-Ельрой, Корнель, Фолей, і Гейзер, ми запла- tor's award less our amount but challenged the award to the
твли призване контракторові відшкодування, менше прн- sub-contractors. Mr. Geiser agreed to undertake the legal pro–
знаву нам суму, але опротестували відшкодування суб-
контракторам. П. Гейзер погодився перевести легальні ceedings on a contingent fee basis of 25^o of any saving.
кроки, за оплатою 25 відс. від заощадженої суми. На Unfortunately, we lost our appeal which was heard by the
жаль, ми програли наш відклик до Апеляційного Відділу Appellate Division of the New Jersey Superior Court. The
Найвищого Суду в Ню Джерзі. Признане субконтракто- sub-contractor's award with interest totalling 5487,392.47
рам відшкодування у висоті 487,392.47 дол. включно з was paid in October, 1977.
відсотками заплачено в жовтні 1977 року. At the end of 1977 our total investment in the new building,
Під кінець 1977 р. наша повна інвестиція у новому including land, amounted to 513,991,149.91. This sum was
будинку включно з землею була вартна 13,991,149.91 дол. made up of payments to the contractor, architects, and con–
На ту суму склалися виплати контракторові, архітектам, sultants of over 512,200,000; carrying costs during construc–
як теж консультантам на понад 12,200,000 дол.; біжучі tion and tenants improvements 5600,000; and tmancing
кошти під час будови і ремонти піднаємців 600,000 дол.; charges of 51,100,000 of which 5547,000 was paid to Soyuz.
і кошти фінансування (відсотки) на 1,100,000 дол., з яких if we had not been required to set up an urban renewal sub–
547,000 дол. заплачено Союзові. sidiary to construct and own our building so as to take advan–
Якщо від нас не вимагали би встановити міську ав- tage of the Fox-Lance law of New Jersey permitting agree–
тоиомну корпорацію для побудовання та адміністрації ments in lieu of real estate taxes, we would have constructed
llthW.F. Frankei Securities нашим будинком, щоб скористатн з закону Фокс-Ленс у the building by Soyuz and we probably would not have paid
11th Mayer S Schweitzer Ню Джерзі, який дозволяє на зменшення податку від ourselves any interest on money advanced during construc–
8th Continental Stock реальностей, то ми були б збудували будинок Союзу беа
8th Transfer 4 Trust Co. заплати будь-яких відсотків від грошей, потрібних на бу- tion. if that had happened the cost of the building would be
8th Tac Tannins S Chemicals дову. Коли б таке сталося, то кошт нашого будинку був 5547,000 less than the 513,991,149.;-We also would have re–
би на 547,000 дол. менший, як 13,991,149.91 дол. Ми були duced the building cost by another 5219,393 which was the'
б теж зредукували кошти на дальших 219,393 дол., якою price of the tenant's work in the space we occupy.
була ціна за роботи для комірників та для нашого вжнт-
ку на наших поверхах у нашому новому будинку. Another important expense item that was not incurred
which normally would have been between 5300,000 to
Інший поважний видаток, якого не було би, та який
звичайно сягає 300,000 дол. до 400,000 дол., як коиісове 5400,000 was the leasing commissions. І negotiated the major
за вннаймн. Я сам полагодив справи умов винайму на суму leases with annual rentals in excess of 51.400,000 on which no
не вище 1,400,000 дол. річно, з чого не платилося ніякого brokerage commissions were paid. Commissions paid to out-
комісового посередникам. Комісове, що його заплачено side brokers amounted to approximately 540,000.
чужим посередникам становить приблизно 40,000 долярів.
Вигляди на майбутнє нашого будинку показуються The future outlook for our building appears to be good.
добрими. Околиця Ексчендж Плейс в Джерзі Ситі по- The Exchange Place area of Jersey City is improving. There to
правляеться. Все ще існує можливість, що Американська still a possibility that the American Stock Exchange will leave
Біржа залишить Ню Иорк і що її новий осідок буде за New York City and locate two blocks away from our build–
два бльокн від нашого будинку. Ми будемо це знати цьо- ing. We will know sometime this summer. Other develop–
ком 12-го поверху, малої частини 11-го поверху і крамни- floor, a small part of the 11th floor, and a store on the first го літа. Береться під увагу будову нових будівель, включ- ments including office buildings and residential structures are
ці на партері. У 1976 році ми закінчили винаєи усіх бюро- floor, in 1976 we completed the rental of all the office space. но 8 бюровими будинками та ментальними домами на contemplated to the north of us along the river front and near
внх приміщень. Нам дуже помогла широка реклама, по- We were helped considerably by the extensive publicity that північ від вас, вздовж берега ріки та блвзько Павовія the Pavonia Avenue PATH station. Work on the 800 acre
ведена в „Ню Иорк Таймсі", „Волл Стріт Джернал-і", appeared in the New York Times, The Wall Street Journal, евеню, стадії ПАТ-а. Йде праця вад Ліберті Стейт Пар- Liberty State Park wiih a two mile promenade along the
„Ню Иорк Дейлі Нюз-і", „Нюарк Стар Леджері", „Фор- the New York Daily News, the Newark Star-Ledger, Fortune ком на площі 800 акрів із двомилевою променадою вздовж waterfront is moving along and more of the grounds will be
тун Магазині", „Нейшенс Визнес", та інших фінансових Magazine, Nations Business, and other financial publications берега ріки і цього літа буде ще більше землі, доступної available to the public this summer. A number of housing
публікаціях в метрополітальному обширі Ню Иорку — throughout the New York-New Jersey metropolitan area. 1 для покупців. Місто обмірковує різні проекти нових будов projects and street improvements work are underway in our
Ню Джерзі. Репортери і автори новин з різних крайових was interviewed numerous times by reporterTahdfeature wri– та напрану доріг у нашій околиці.
публікацій, як також телевізійних станцій і радіопередач vicinity, and more is contemplated.
ters from the mentioned publications as well as Tv and radio
ПеревОДИЛИ ЗО М Н О Ю ЧИСЛеННІ Інтерв'ю. В УСІХ ТИХ HOBHH-
networks, in all news stories it was pointed out that our build–
ках зазначувано, що будинок с власністю Українського ing was owned by the Ukrainian National Association, that it
Народного Союзу і що це найбільша і наймодерніша бю- Інші посілості Other Real Estate
рова будівля в Джерзі Ситі, з дуже добрим доїздом до Ню was the largest and most modern office building in Jersey
Иорку, особливо до Волл Стріту в долішній частині Ман- City, that it is within easy access of New York City and parti– Ми с частинними власниками високого на 23 поверхи
геттену, куди легко дістатися загальними комунікаційни- cularly the downtown Wail Street area by public transporta– ментального буднику на Монтгомері вул., ч. 100. Буди- We are a participating owner in a high-rise 23 story apart–
мн засобами, та що кошти ведення бнзнесу в Джерзі Ситі tion and that the cost of doing business in Jersey City was нок із 308 помешканнями та паркувальною площою на ment building at 100 Montgomery Street, Jersey City, N.J.
куди менші, як у Ню Иорку. considerably lower than in New York City. 225 авт, відомий як „Павлюс Гук Товерс", є одним із най- The 308 apartment project with parking for 225 cars known
Залучена тут табеля прибутків і видатків виказує, що більше популярних ментальних будників в околиці. Дім as Paulus Hook Towers continues to be one of the most pop–
The accompaning statement of income and disbursements ular residential buildings in our area. The centrally heated
мв мали дефіцит у 1974 і 1975 роках на 306,000 дол., але indicates that we incurred deficits in 1974 and 1975 of із центральним огріванням і трьома ліфтами був закін-
в 1976 і 1977 роках ми заробили 884,000 дол. В останніх 5306,000 but in 1976 and 1977 we earned 5884,000. in the чеввй у 1973 році коштом ,,Гавзінґ Файнеяс Ейдженсі" and air-conditioned structure with three elevators was com–
двох роках ми самі заплатили собі 503,000 дол. відсотків у стейті Ню Джерзі і переданий в грудні того року кор- pleted in 1973 by the New Jersey Housing Finance Agency
за союзову позичку автономній корпорації. Заплата у latter two years we paid ourselves 5503,000 for interest on the порапДІ „Павлюс Гук Коммюніті". Ми маємо 60 відсотків and turned over to the Paulus Hook Community Housing
1976 році була на І09Й І була залеглим зобов'язанням від Soyuz loan to the subsidiary. The 1976 payment was at the уділів названої корпорації, а ПАКО, організація еспав- Corporation in December of that year. We own 60ft of the
1973 року. Заплата у 1977 році була на 39S від 8,000,000 rate of 19^o and was deferred charge from the year 1973. The ської етнічної групи в Джерзі Ситі, має 40 відсотків. Та stock of the Housing Corporation and РАСО, a Jersey City
доларів. Від кінця минулого року Головний Екзекутив- 1977 payment was at the rate of 3^o on 58,000,000. Since the посілість дісталася названій корпорації без ніякої інве- Hispanic group, owns the remaining 40ft. The project was
ннй Комітет використав своє право підвищити відсотки на end of last year the Supreme Executive Committee exercised стнції з нашого боку. ,,Гавзінг Ейджензі", взяло і має на deeded to the Corporation without any investment on our
додаткових 4Уо^. та обтяжив автономну корпорацію су- its option to raise the rate by an additional ЛУїЩ and have 47 років перший мортґедж первісної вартости 8,500,000 part. The Housing Agency took back and hold a 47 year first
мою 360,000 дол., яка є тепер платною. Готівково дохід за charged the subsidiary 5360,000 which is now payable. On a долярів, що частинно замортнзувалось від 1974 року. Те- mortgage on the property which originally amounted to
чотирирічний період становив 3.678,000 дол., а видатки cash basis, income for the four-year period totalled перішній дохід із комірного становить 700,000 дол. річно. 58,500,000 but has been partially amortized since 1974. The
буди на 3,603,300 дол.. що залишило чистий балянс 53,678.000 and disbursements came to 53,603,300 leaving a Адмініструє тям будинком „Павлюс Гук Коммюніті Гавз- present rent roll exceeds 5700,000 annually. The project is
73,700 дол. Наша позичкова ситуація на день 31-го гру- net balance of 573,700. інґ Корпорейшен Манджемент Департмент", що його
спільно заснували наш Союз і ПАКО. На кошти ядміні- managed by the Paulus Hook Community Housing Corpor–
страцій призначено 6 відс. зібраних грошей із комірного, ation Management Department which was formed by Soyuz
Ішя,я'. ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ Умга! THE USSR vs. DR. M1KHA1L STERN а після заплати всіх видатків розрахунок ведеться між and РАСО. The management fee is 6ft of the colleced rentals
двома названими організаціями у пропорції 60:40. and after payment of all expenses the proceeds are shared by
Можна вже іамовлятн в книгарсьгому відділі SOviET "JUSTlCr vt. HUMAN R1GHTS our respective organization on or 60-40 basis.
при ..Своболі" Деяке число наших членів й інші українські люди
The only tape recording of a trial smuggled out of the Soviet Union живуть у тому будинку. Понад десяток ваших громадян, A number of our members and other Ukrainians are living in
НА Л Ю Д С Ь К И Х О З Е Р А Х здебільша старших віком, отримують допомогу у формі the project. Over a dozen of our people, mostly senior citizens,
EdLted.by.AUCUST STEM.
Поезії знижки чи дотацій, щоби висота комірного не переступн- are receiving assistance in the form of allowances or subsidies to
В о л о д и м и р и Демус
Translated from the Russian by MARCO CARYHMYK ла 25 відс. їхнього заробітку. Спершу ций будинок не був the extent that their rental cost does not exceed 25ft of their in-
8?сторінок Ціна S2.50з пересилкою. 267 paj?es - hard bound. Price S9.95 поппулярннй між нашими людьми головно в наслідок come. At the beginning this development was not popular
Мешканців стейту Ню Джерзі юбов'язус Postage and handling one dollar недостатніх інформацій, але тепер охочі чекають у черзі with our people because of poor public relations but we now
5^ стейтового податку. New Jersey residents add 5to sales tax на можливість отримання помешкання. have a waiting list.
"SvOBODA" BOOKSTORE -ЗУОВСОА- BOOKSTORE
ЗО Montgomery Street Jerse– City, N.J. 07302 3 0 Montgomery Street Jersey City. N J . 0 7 3 0 2
(Продовження буде)
хаоосюсюооопсаоеаиооощцоооооі
Ч 274. СВОБОДА, СУБОТА. 16-го ГРУДНЯ 1978

" t X U K H W M O M O W W W W i
ДОПОВІДЬ О. Д - Р А
І. ГРИНЬОХА
ПРОБЛЕМИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ
З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ' (Закінгення зі стор. 2)
Тривкий і вартісний дарунок на Різдво? Родині. Приятелям і Знайомим однаково прагнуть миру. І іменЩИТЯ совстські вплн-
кого Сходу, коментатор Б.
Так, цс книжка, в першу чергу книжка яла українських Ню Йорк. - У неділю, ВЕСЕЛИХ і ЩАСЛИВИХ СВЯТ та Р. Брейлі пише, шо на- всі стоять у різкому enpo– ви. в однаковій мірі і ско-
родин. 17-го грудня ц. p., о г о я 4:30 віть після підписання ізра- тнві, шоби радикально помічні і мілітарні.
ВСЬОГО ДОБРА в НОВОМУ РОЦІ
1) УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ, виховний nocio– по полудні тут в залі Укра- бажають їльсько-сгипетського зами-
ник, багато ілюстрований В. Курнлнком і М. їнського Народного Дому рення ЗСА, а тимпаче Ізра-
ДМИТРО, МАРІЯ і АНЯ Д И Д И К та
Левнцьжнм, 500 стор., аел. формату J20.00 їль, мусять враховувати У восьм) річницю смертн нашого Брата
2) КАЛЕНДАР УКРАЇНСЬКОЇ ДИТИНИ, вндя- відбудеться, заходами То- інж. МИХАЙЛО і ЛІДІЯ Д И Д И К „нові реалітетн", які iaie–
ний з нагоди Міжнар. Року Дитини .. „ 3 00 вариства за Патріярхаль- .4TW- МАРКІЯНОМ і ДАНИЛОМ нували після останньої вій- сл. п. міра Івана Стефанова
3) НЕ ОДНИМ ХЛІБОМ ЖИВЕ ЛЮДИНА, ес'аі ний Устрій УК Церкви - Фгшкс. Арчона ни та арабського ембарго жертвували ми 200 00 долярів
на актуальні теми для молоді „ 2 J t і І Відділ в Ню Йорку, ДОПО- на нафту у 1973 році. По- на Український Вільний Університет.
відь о . д-ра проф. Івана літика на Близькому Cxo– Михайло і Марія СТЕФАНІВ
Замовлення і гроші:
Гриньоха на тему: ,.Приза- ді, продовжує Брейлі, май-
ГУРТОК ПРИХИЛЬНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ дитини І буті Акти" (червень 1941- же не змінилася за останні
16 Rivercrest Road, Toronto. Ont.. Canada M6S 4H3 30 років, хоч констеляція
1950). НЕ ЗАБУДЬТЕ ЙОГО!
ЬФФФФФФфЛгФ O W . W W J , ^ , „ ^ W ^ ,
Ось діва в утробі зачне, і синя породить, і назвеш ім'я укладу сил в тому обширі Замість квітів на свіжу могилу,
йому: Еммануіл. Ісая 7:14. драматично перемінилася. в пам'ять нашої Дорогої Тети
Вступайте в члени УНСоюзу! Молодий вояк, жид з походження, зайшов на військове Ось, для прикладу, ніхто
з-поміж найкращих політи- бл. п. Йоанни Федів
богослуження. яким проводив християнський капслян.
SASAAAA^fi ків Заходу не передбачував жертву смо 106.00 долярів
їжл'ліиьжтьуж)^
^Ф4чг^^ф-
Зайшов один раз. зайшов вдруге, зайшов т е кілька разів.
ше тому 10-15 років, шо на Український Вільний Університет у Мюнхені.
Перша листа цьогорічної осінньої збіркової кампанії ФКУ Коли до полку приїхав жидівський капслян. юнак запитав
Савдійська Арабія та Іран, Д-р Любомир БИЛОВ з дружиною Дарісю
стейту Огайо його: „Яка с ріжниця між жилами й християнами?"
,.Ріжннця в тому. - відповів рабин. - що їхній месія вже з уваги на свої нафтові Бінгтемтон, Н. И.
З приємністю інформуємо Українську Громаду стейту Огайо, що цьогорічна осіння поклади, висунуться на чо-
збіркова кампанія ФКУ на внвінування Українського Наукового Інституту Гарвард- прийшов, а ми ще ждемо свого" Молодий жидовнн
невинно запитав: ..Коли наш месія прийде, чи буде він ло „своєрідних світових
ського Університету (У.НІГУ) за місять жовтень принесла гарний успіх. потуг". Не забуваймо, шо
38 Жертводавціа-Мецеиатів вже оплатили або здекларували по 1000 і більше доля- більший від Ісуса? Чи це можливе?"
обидві ці держави „сидять
рів на названу піль. Збіркова акція ФКУ триватиме до кінця 1978 року. Надходить свято Христового Рождества. і ми з Вами На нев'янучий вінок
на вершині" одної третини
будемо через кілька тижнів розлумувати про Того. Хто с
Здекларовано Дотепер нафтових резерв. нашого Дорогого ( понзора, новоспочилого
головний герой того свята.
абоаплачепо вплачено Часто чусмо дешеву фразу: Всі релігіїс добрі, бо всі ми І те, шо ЗСА намага- бл. П.
1 Беца Павло, Лорейн ^ S 1.000 00 S 5.000.00 признаємо одного Бога. Завважч гться намагання покласти
2.
ються п і д т р и м у в а т и на ВОЛОДИМИРА ГАДЗІНСЬКОГО
БойчукЗенон,д-р 1.000.00 1.400.00 на полицях історії ессей про Ісуса Христа поруч життєписів Близькому Сході своїх со- з ЛОС АНДЖЕЛЕС
З Васнлишин Ростислав, д-р. Росфорд-Толідо 1,000.00 1.200.00 Будди, Мойсея. Конфуція і Мохаммсда. Мовляв, у всіх їх с юзників — Іран, Савдійсь-
4. Влашнн Віктор, мгр, Лорейн 1,000.00 щось доброго. Яка це недоречна й шкідлива ересь. ку Арабію і Єгипет - яв- складають на Українські Студії в Гарвардському
5 Галамай Володимир, А крон 1,000.00 205.00 ляється тільки їхнім нама- Університеті:
Перша, найбільша помилка є в тому, що Бог не
6. Гнатчук Микола, д-р, Ламбертвілл, Міш 1,000.00 3.540.00 задоволюсться признанням. Він шукає людей, які перед ганням, шоб якомога прн- о. Володимир і Сліконіла Базилевські
7. Гончарик Степам, Лорейн 1,000.00 500.00 Ним благовіють і Йому служать. меншити назрівання щора- та Іна й Артур Соломоне S50 00
8 Грушкевнч Микола, д-р 1.000.00 800.00 Дальше, християнство с одинока релігія, якої зу т о все нових напру- Оксана й інж. Юрій Базнлевський 25 00
9 Ґудзовськнй Петро, Кентон 1.000.00 300.00 існування залежить від істини, шо вона є комплетна й жень і конфліктів в цьому
10 Дейчаківський Богдан, Лорейн 1,000.00 2.000.00 одинока дорога до спасіння. Заперечте ту істину й обширі і ніяким чином не
11 Дейчаківський Микола, д-р 1,000.00 4.150.00 християнство безсильно скотиться піл Ваші ноги. Не всі повинні насторожувати 1з-
12 Демчишнн Іван, Кентон 1,000.00 400.00 релігії с добрі. Добра с тільки та релігія, для якої Ісус раїль, шо це може „якась
13 Дуднч Михайло 1,000.00 1,000.00 Хрнстос с Альфа і Омега, Початок і Кінець (Обй. 1:8). переміна у відношенні д о
14 Кичун Василь 1.000 00 1.500.00 Хто думає, що християнству і другим великим нього".
15. Замість квітів на могилу
Крайчик Олександер, Лорейн 1,000.00 2.000.00 релігіям можна почіпити ту саму етикетку, той анулює У цьому вітальному об-
16. Лавринець Петро і 1,000.00 10,500.00 важність Ісуса Христа для здорових відносин між Богом і ширі закінчує свої думки св. п. д-ра Мирослава Навроцького
17. Лагошняк Орися, мгр 1,000.00 3,560.00 людиною і такий в біблійному розумінні с антихрист: Сей Брейлі — інтереси ЗСА, Чоловіка нашої Товаришки,
18 Лагошняк Василь, інж і 1,000.00 8,970.00 антихрист, хто відрікається Отця й Сина - 1. їв. 1:22. Ізраїлю, Савдійськоі Apa– на Фонд Св. Софії по 10 00 дол. складають:
19 МартннюкЕвген,д-р, А крон 1,000.00 1,700.00 Не може бути доброї богоугодної релігії, без говіння в бії, Ірану чи Єгипту с то-
20. Юла Безсонів, Оля Гасцька, Луця Гриців. Влодзя Гіль.
Масик Богдан, д-р, Росфорд-Толідо 1,000.00 1.100.00 ногах Ісуса Христа. тожні. Всі вони залежні віл Люба Гоянюк, Ірена Козак, Уляна Коропей, ірена
21 Мігайчук Ярослав, д-р 2.500.00 24.600.00 Не може бути богоугодного празникування Рождества економічного добробуту ін Новосяд. Віра Ортииська, Ніна Самокиш, Іванка
22. Музнчка Ярослав, д-р, Кентон 1.000.00 1.700.00 Ісуса Христа, коли воно зупиниться на колялкуванні. дустріяльного Заходу. Всі Хамуляк, Влодзя Ценко, Міра Чернн.
23. НовнцькнйОсип,ред Г. „...„.„^,. 1.000.00 -. 1.375.00 щедруванні і дванадцяти стравах Разом 130 00 дол.
24; ОмельськийЕвген,д-р Л... ............"........ 4,000.00 83.100.00 Отой ,.младенец в пелени сповитий" мусить стати
25. Панасюк Богдан, д-р, Кентои 1,000.00 1.700.00 центральною постаттю того празника ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ
26. Перейма Константнн, д-р. Дейтон 1,000.00 1.000.00 Не забудьте Його! УНСоюзу!
27. Рижій Орест, д-р „ 1,000.00 300.00
28. Сагайдак Мира, д-р 1.000.00 1,810.00 information Service of Ukrainian Adventists
29. Сахаревнч Петро, Кентон 1.000.00 20.00 227 West 46th Street. New York. NY 10036
30. Свідерськнй Василь 1,000.00 2.800.00
31. Сікора Василь 1.000.00 2.110.00 ифФФФ^^ФФФФФФФФФФФ0-фффффФФФФФФФФФФФффффффффффффффф49т^
31 Снігур Іван 1.000.00 1.000.00
33. Український Народний Дім, Лорейн 1.000.00 10.400.00 Спілка Української Молоді - СУМ
34. фарійон Дмитро, д-р 1,000.00 4,850.00 та Ділимося сумною вісткою з Родиною, Приятелями і Знайомими,
35. Фінковят Іван, Кентон 1,000.00 420.00 Товариство Української Студіюючої що ліня 12-го грудня 1978 року відійшов у Вічність
36. Чопко Богдан, інж 1.000.00 9,500.00
37. Шкільннк Володимир, д-р, Акрон ........ч.... -. 1,000.00 4,700.00 Молоді - ТУСМ бл. п. мгр права
38. ЯкиміаЙосиф, д-р, Кентон 1.000.00 500.00 спільно влаштовують
Просимо дальше зголошуаати свої пожертая до чергового спнека. ОДНОТИЖНЕВИЙ ВОЛОДИМИР СТЕФАНИШИН
ІДЕОЛОГІЧНО- нар. 15-го серпня 1906 р. в Стрижеві.
ПОХОРОННІ ОБРЯДИ почнуться в суботу, 16-го грудня ц. p., о год. 9-ій райку

і- ПОЛІТИЧНИЙ СЕМІНАР в похоронному заведенні Насевичів. ріг вулиць Franklin і Brown, відтак, приблизно
о год. 10-ій - Служба Божа в церкві св. о. Миколая, ріг вул. 23 і Poplar, а звідтам на
і який відбудеться український католицький цвинтар Преч. Діви Марії на Факс Чейсі.
S ІАПРОШУСМО ВШ. ГРОМАДЯНСТВО па УКРАЇНСЬКУ ТРАДИЦІЙНУ на Оселі СУМ в Елленвілл, Н. Й. Горем прибиті:
к., в днях 26-31-го грудня 1978 року дружина - НАТАЛІЯ
І НОВОРІЧНУ ЗУСТРІЧ Крайові Управи обох організацій запрошують всіх cmy–
дентів та дружинників СУМ до численної участи в ЦЬОМУ ::
дочка - МАРІЯ (ТЕЦЬКІВ з чоловіком АНДРІЄМ
син - ЮРІЙ з дружиною ДІЯНОЮ
І яка відбудеться в просторих бенкетоаих залях
семінарі.
сестри:
І МАРІЯ СТЕФАНИШИН
Іt "Holiday inn" of Somerville В програмі семінару передбачено наступні виклади:
Розвиток української політичної думки.
СОФІЯ ГУДЬ з сином
брати:
US Route 22 (East Bound) Рух та ідеологія українського націоналізму. ІВАН з родиною
Концепція Української Національної Революції СВГЕН з родиною
31-ro грудня 1978 p. Початок о год. 9-ій вечора до? Українська національна культура та їїроля у визвольній БОГДАН зі сином
a– При зяуках оркестри „ТЕМПО", під кер. І. КОВАЛЯ. боротьбі. сестрінка - МАРІЯ БІДА з чоловіком С”ТЕФАНОМ
в Вечеря "prime rib" при столах від 9-10 веч. По вечері холодний і гарячий буфет теща - МАРІЯ ГАВРИХ
Українська зовнішня політика.
П РОТЯГОМ ЦІЛОЇ ЗАБАВИ, включно з шампаном при ЗУСТРІЧІ НОВОГО РОКУ, шва і ерка - ГАЛЯ КУЗЬМІНСЬКА з родиною
Сучасний рух опору в Україні.
за вступом 50.00 дол віл пари свати - СВГЕН та НІЛЯ СТЕЦЬКОВИ
Свою участь просимо зголошувати до канцелярії
в Проситься Я К Н А Й С К О Р І Ш Е рсіерауватм столики її завдатком на 8. 10 більше КУ СУМ - (212) 477-3084, або до канцелярії КУ ТУСМ - Дальша Родина в Америці, Каналі і Польщі
осіб і т л. (212) 674-1590. в
Замість квітів на могилу, ігідно -І волею Покійного, просимо складати пожертви
КРАЙОВА УПРАВА СУМ на Пласт і ФКУ в Гарварді.
Телефони: (201) 526-9500. в українській мові - (201) 526-1866 КРАЙОВА УПРАВА ТУСМ
ssssjttttttttttttt ttf 9ФФФ " ' " ^,

ПОВІДОМЛЯЄМО
t
З невимовним жалем ділимося сумною вісткою
з Родиною і Приятелями, що так передчасно і несподівано,
на атак серця, відійшла у Вічність,
В ПЕРШУ БОЛЮЧУ
РІЧНИЦЮ (МЕРТИ
нашого Найдорожчого
і Незабутньог о
МУЖА. БАТЬКА.
ДІДУСЯ і ПРАДІДУСЯ
дня 13-го грудня 1978 року,
усіх співаків стейту Ню Джерзі і околиці моя Найдорожча ДРУЖИНА і МАМА двос дітей
бл. п.
. про - - бл. п.
АЛЬФРЕДА ОМЕЛЯНА
ПАВЛЯ ГОРВАТ-БОЙКО
НАБІР та ФОРМУВАННЯ нар. 1924 р. в Мішендорфі, Австрія.
Тіло Покійної спочмвас в похоронному заведенні Ко-
КОЗАКА
старшини УГА, редактора „(трийської Думки", інспекто-

ВЕЛИКОГО САМОСТІЙНОГО вальчмка.


ПАНАХИДА буде відправлена в суботу, 16-го грудня
1970 року, о год. 7:30 веч. в похоронному заведенні Ко-
вальчика.
ра „КарпатіГ. голови ..Сокола", головного радника
..Провидіння", головного адміністратора „Лиса Микити"
та члена багатьох товариств і організацій

МУЖЕСЬКОГО ХОРУ
буде відправлена
ПОХОРОН відбудеться у понеділок, 18-го грудня
1978 p., о год. 9-ій ранку з того ж похоронного заведення З А У П О К І Й Н А ЛІТУРГІЯ
до української католицької церкви сва. Петра і Павла, а
опісля на український православний цвинтар у С. Бавнд в середу, 3 січня 1979 p., о год. 8:30 ранку
Всіх охочих просимо зголошуватися на число телефону: Бруку, Н. Дж. в церкві св. їв. Хрестителя
Горем прибиті: муж - ВАСИЛЬ в Детройті - Захід
(201) 399-4894, (201) 467-1189, (201) 372-7921 дочка - ОЛЬГА

-ffJJJJJJiJJJXJff' J
juuutfaiwiwriiinninnnfinnnninrr—
l
Організаційний Комітет
Jfrfrrrrrrrrrrffrfffrffffrrrrrfl
-–-–.-.–-–-–-,-n—пг...1)............у.
"""""""' т т
" Г Г Г ' Г шшшш — шь рфф
син - ІВАСЬ
та Родина в Австрії

ІІ1І1І111
"J1
г '
В непотішному смутку -
дружина - ЮСТИНА
з Синами, Внуками і Правнуком

iMt^^–^JAtAi ^
J
Неділя, 31-го грудня 1978 року Товариство Українських Інженерів Америки - Відділ в Ню Джерзі Оркестра „Дніпро" О. Строцького
Travelodge Franklin Moll влаштовує
Додаткові інформації та резервовання місць:
1850 Easton Avenue
Somerset, NJ. НОВОРІЧНУ ЗУСТРІЧ інж. Юрій Хухра, (201) 376-2204
ttSMStJSHtlftt9390iUfttttttttttttttttttrt'u"mmm "аа^'а'и'а""""""''"'"""ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГ--"^'ГТГГГТГГГГГГГГГГГГГГГТГГ Т Т Г -"' ж ^- ж '''' жж '''"^"''-ГггггГггГГГГГГГгГГГГГГГГГГГГі-'
о СВОБОДА. СУБОТА. !6-го ГРУДНЯ 1978 Ч. 274.

ОСТАННЯ НАГОДА НАБУТИ ВІДБУЛАСЯ СВІТОВА... Пам'яті мгра Є. Лозинського У всіх установах чи ор-
ганізашях, до яких нале- тсимї?
АЛЬБОМ „СТРАСТЕЙ ХРИСТОВИХ" (Закінгення зі стер. 1) жав, цей світоглядовин іде-
Відомий вислів Поета: Тит (toal
В. Курилика Німеччини і Канади. під- нас усіх, у своїй доповіді ..Раз добром налите серце, аліст, що відзначався теж
креслюючи важливість та- політичним реалізмом, над 7th St.
162 ілюстрацій, в повному кольорі. Тегсти: український, порушив ред. М. Стиранка. повік не охолоне" можна
кої зустрічі та виміни ду- Шкода, що одночасно про- усе прямолінійний і про- Tel. OB 3-6866, New York. 16603
англійський і французький повністю прикласти до По-
мок вільних українських ходила Сесія Комісії Прав кійного Друга Євгена з та- тивник всяких тенденцій до КЕРА МІКА. ОБІДОВІ KOM–
Ч У Д О В И Й РІЗДВЯНИЙ П О Д А Р У Н О К Ціна S31.50. журналістів, перед якими ПЛЕТИ (сервіси), чудові
Людини, на якій саме допо- ким розумінням, що доб- ефемерних „реалітетних"
Адреса: сьогодні в обличчі русифі- вюри. на дорогій порцеляні -
NIAGARA FALLS ART GALLERY S. MUSEUM
відь ред. Стпранки була б ром цим, яке огрівало його піжмурок завжди дбав про
каційного процесу в Україні дуже на місці. Він рсаліо повне випробувань життя принципове вирішування дешево в А РЩ.
Queen Elizabeth Way. R R 2. Niagara Falls. Ont Canada
^ стоїть преважливе завдання тично та зі справжнім, так був світогляд чистого, мов важливих питань українсь-
вдержати свою пресу в діяс- рідким у нас, журнал істич- кришталь українського рс- кої визвольної боротьби та
порі, як єдиний вияв вільної ннм об'єктивізмом npoa– волюційного націоналізму. допомоги їй. DELT0 І
AVD INTERNATIONAL FOOD думки в українській мові, як налізував стан руху спроти- Саме вірність ідеології й Як голова Головної Уп- GIFT SHOP
101 First Ave . cor 6th S t . New York. NY. Tel. (212) 9 8 2 7864 також бути джерелом прав- ву в Україні та відношен- Організації, вимоги високої рави ООЧСУ подбав м. ін. 146 First Avenue
Масмо а продажу продукти з краю, Польщі та інших
дивих інформації) про Ук- ня до нього вільної укра- моралі, рішучий й стійкий про публічний виступ в Ню Now York. N.Y. 10009
країн. Чераона та чорна ікра, водла, рибці, макрель соле-
раіну для оточуючого ук- їнської преси. Його стверд- характер у досконалому Иорку д-ра Дмитра Дон-
раїнського і чужого світу. ження були болючі, але npa– цова в 1963 році. В своїй В Е Л И К И Й ВИБІР Х У С -
ний. вуджений, атлянтійські оселедці, бочкова капуста та поєднанні творили хоч і TOK. СВЕТЕРІВ, ОБРУ-
У дальшому перебігу Сс- вдиві. як наприклад такі, що скромну, але визначну пос- доповіді цей бистрий укра-
помідори. Приймаємо та продаємо сувеніра. Посилаємо . СІВ, К Е Р А М І К И . 1ІО-
сіі. якою вела голова СУ- ми створили собі на чужи- тать Українського Визволь- їнськнй політичний МИСЛИ-
пачки д о краю. ні свою своєрідну еміґра- тель вказував на основні 1 Д А Р У Н К И НА К О Ж Н У
ЖА ред. О. Кузьмович, ного Фронту. НАГОДУ.
Просимо заходити' ЗАГОРСЬКИЙ присутні з великим зацікав- ційну Україну, житті якої та Відомо з науки про роз- тенденції міжнародного ук-
ленням вислухали доповідь імпрезам українська преса виток суспільних груп, що сил, що їх пізніше при різ- ZENON 1WANYCKY
посвячує куди більше міс- них нагодах на свій лад
молодої української журна-
лістки Ірини Макарнк із ця як подіям в Україні та
чим більше рухливих, piiuy– сл.п. мгр Евген Лозинський
чих, характерних одиниць стверджували державні му- і (212) 533-2906
ГУРТОВИЙ ПРОДАЖ Торонто, про можливості їхній поважній аналізі, чи, мас якась група чи спіль- кого „райху" та включи- жі ЗСА або інших західніх
РІЇНОІ о рода хусток, светерів для жінок, му ІЦИН і молоді. праці українських журналі- що українська вільна преса нота, тим динамічнішою, тись знову таки в суспіль- держав. Може не від речі
Шкіряні куртки і плащі. Вовняні пончохи і "Panty Hose" стів у телебаченні та важли- та робітники пера є трак- міцнішою, життьовішою но-політичну працю, най- буде тут засвідчити, як то-
вість цього середника ін- товані по-мачушиному у му. хто декілька разів бу- Найкращо місце н а прийняттю
Вовняне жіноче спідні білля. вона стас. Якщо такі ди- перше в „Лізі українських тя, бемисти, Ім'янмии, xpecTH–
формацій у сьогоднішніх нашому суспільстві. намічні групи мас понево- політв'язнів", пізніше в вав із сл. п. Є. Лозинсь- чи. товариські зустрічі, по.
СЛІДУЮЧЕ В Г А Р Н И Х У К Р А Ї Н С Ь К И Х ВЗОРАХ: ким із впитою у д-ра Дон-
обставинах. Зокрема вона лена нація, то тим певні- СХС в Мюнхені і очевидно мішки 1 на всі нагоди -
Светери, б л ю з к и , о б р у с и , д о р і ж к и і с е р в е т к и . Подібно схарактеризував цова, що він з теплом від-
довше зупинилась на укра- ше вона наближується до на відповідальних стано-
Вог нетривалі ринки, склянки, свічки, підкладки під тарелі
і паперові серветки.
їнських програмах телеба- нашу пресу сеньйор укра- свого визволення і всебіч- вищах в ОУН. носився до Лозинського. HOLIDAY INN
чення в Канаді та на їх yeni– їнських журналістів і пуб-
хах. Поруч відомої вже ши- ліцистів ред. І. Кедрин. Він
ного розвитку. її ДОСЯГНЄН- І Ліга українських політ-
ня на кожному полі збір- в'язнів і Українська Сані-
Про виступи сл. п. Є. Ло-
зинського на конгресах У К-
of Somervii.e
роко дитячої програми на т. у питомий йому спосіб ви- ІЛЧ Route 32 ( E . Bound)
ного життя набирають три- тарно-Харитативна Служ- КА, про його участь в ке-
DELTO EUROPA CORP. зв. ,,каблевій" телевізії, п. н. казував різні недоліки ук- валої, незнищеної вартос- ба або популярно Українсь- рівних органах, про його BRIDC;HWATHR, csjf. oeeoi
318 East 9th Street a New York. NY. 10003 ,,Тітка Квітка", що її поза- раїнської преси. працю у Виборчій Комісії о Тел. 4201) 526-9500, в у к -
ти, а наверствування їх дас кий Червоний Хрест в раїиській мові 201-826-1866
зують сьогодні вже у 8-ох Після усіх трьох ДОПО- запоруку її перемоги. Мюнхені, який став при- „Провидіння" можна б ба- о Власник українець т а п і д
Tel (212) 228-2266 містах Канади, від року відей розвинулася жива і Великий ідеаліст, покій- родним центром українсь- гато написати і віднотува- українським ларядом.
працює українська телеві- цікава дискусія, щоїїоднак, ний мгр Євген Лозинський кої численної еміграції в ти ряд прикладів, як вияв-
ОФФФФФФФФФФФФФФ^ФФФФФФФФФФФФ^ФФЗ
зійна програма на комер- з уваги на бажання присут- належав до нашого поко- Німеччині, сповняли важ- ляв себе цей стійкий харак-
ційній телевізії першої ба-
гатомовноі станції в Кана-
ніх взяти участь у Сесії Ко-
місії Прав Людини, т р о
ління т. зв. тридцятників, ливі і конечні після війни тер. релігійна людина та
один з ранніх прихильни-
ЦЩЩШЇШмГ
що піднялось великого ді- завдання допомоги, опіки й і різних гранітів, ставимо на
Спеціальні знижки Тел.(212)441-2489 ді. Цю програму підготов- ба було закінчити о год. 9-ій ла, а саме проголошення в зокрема правного заступ- ків руху за патріярхальний цвинтарях са. Андрія в Бааид
д.і.ч новонабутих домів (212)849-2731 ляс режисер В. Гандера, а вечора. У діловій частині ім'я всього народу віднов- ництва. Важливу ролю в устрій Української Поміс- Бруку і св. Духа - відома со-
веде її двос молодих жур- Сесії порушено питання від- лення української держав- обох цих організаціях ві- ної Церкви. В тому сенсі м. .іідна фірма
налістів Ірина Макарнк і нови діяльности Світової ности в 1941 році. Якраз в дограв сл. п. Є. Лозинсь- ін. він приятелював із покій-
КОНТРАКТОР Юрій Клюфас. Ред. І. Ма- Федерації Українських обороні цієї відновленої кий й в тому часі перед- ним професором Чубатим, К. М. КАРДОВИЧ
ВИКОНУС РІЗНІ РОБОТИ, ТАКІ ЯК: найновіші кухні, карик не лише пояснила як Журналістів. Більшість при- державности. Сл. п. Є. Ло- усім на громадському, а історичну працю якого ви-
ця програма працює, але й Q0NSTANT1NE М. KARDOviCH
лязннчки, електричні, гідравлічні, каналізація, напрана сутніх голосуванням заяви- зинський тоді ще молодий і також політичному полі дано стараннями ООЧСУ і
дахів, центральне огрівання, бетонові, викінчування пнв- показала присутнім на тась- лася за відновою праці фе- повний сил правник, був (розмови про участь „банде- особисто сл. п. Є. Лозинсь- CYPRESS
ниць і всі інші роботи зв'язані з викінченням домів. мі цікавий монтаж із npor– дерації, приймаючи, що сй- готовий на всяку - жертву, рівців" в УНРаді, точніше кого. HILLS MONUMENTS
рами в опрацюванні режи- лою обставин вона мусить включно з довгорічним розмови про відновлення Його діяльність на ста- 800 Jamaica Avenue
сера В. Гандери, який сам спиратися на СУЖА і ув'язненням у німецькому на еміграції УНР і т. д.). В новищі голови Централі Brooklyn. N.Y. 11208
ANTHONY RUDOLPH LORENC переводивїївисвітлення під СУЖК. концентраційному таборі. тому теж часі на кількох „Самопомочі", посередньо TeL (212) AP 7-2332
84-52 86th Avenue Woodhaven, N.Y. 11421 час Сесії. Про нього і про його працю форумах доводилось мені в органах кредитової коопе- Відкрито в кожний день, в cy–
Либонь, це вперше укра- Вислід рішень Сесії та у Станиславівщині мені ста- близько співпрацювати зі ративи, а також при вида- боту, включно, від 9-5 по пол.,
їнські журналісти мали на- заключні думки прелеген- ло відомо зі звідомлення у сл. п. Другом Євгеном, з ванні й адміністрації жур- в неділю 10-4 по пол.
году побачити й почути вис- тів, одобрені учасниками, Львові, що його подавав для цим рішучим, послідовним налу „Новий світ" з дружи-
ліди пропагандивної npa– президія Сесії охопила ді- керівництва покійний Ва- націоналістом, людиною ною Марією може ще діж-
6FUNERAL DiRECTORSA
ці молодих українців на ловимн постановами. їх силь Бандера, пізніше за- стійкого характеру. деться належного освітлен-
тому найважливішому від- передано до Резолющйної катований у концентрацій- Тільки коротко згадую, ня і я на цьому періоді cyc–
тинку журналістики - теле- Комісії ПІ СКВУ. ному таборі польськими що поруч Юліяна Заблоць- пільноі діяльности Покій-
баченні. яка сьогодні с най- З уваги на цікаві теми та в'язнями, які так бажали кого, що виклав мені пог- ного не зупиняюся.
У Ю”ЛІття існування сильнішим елементом високий рівень усіх трьох помститись за тс, що, мов- ляд на наш суспільно-полі- Чимало відзивів, нотаток Ч Ш Ї Н Ь LYTWYH
впливу на маси і публічну доповідей. їх надрукусть- ляв, Степан Бандера забив тичний відтинок, ще до зас- про різні ділянки суспіль- UKRA1NAN
опінію. ся у цілості у найближчо їхнього міністра Бронісла- нування Центрального но-політичної праці сл. п. Є. FUNERAL D1RECTORS
ШОНК-РУСИЧА ҐАЛЕРІЇ Зовсім інакшу ділянку,
але зокрема актуальну для
му числі ..Українського
Журналіста".
ва Пєрацького. Представництва Україись-
Пригадую у Львові перед кої Еміграції, а було її по-
Лозинського писала україн-
ська преса в Америці й в
AIR CONDITIONED
Обслуга Щ І І Р А І ЧЕСНА.
арештами, з яким то блио над 100 тисяч в самій Німеч- Европі. Всюди він вносив Our Services A r e Available
масмо на продаж картини українських мистців:
ком в очах і ентузіязмом у чині в тому часі, то власне життьовий оптимізм, що Anywhere in N e w Jersey.
є С. Г Е Б У С - Б А Р А Н Е Ц Ь К А - дереворита випливав із твердого nepe– Також займаємося noxopo–
Участь Українських... голосі подавав молодший нам трьом (Галамай, Ло- нами на цвинтарі в Ваввд
” М. ГЛУЩЕНКО - олія конання, що вся українська
брат Степана. Василь Бан- зинський і д-р Дзиндра) Бруку і перенесенням Тлін
а О. К У Л Ь Ч И Ц Ь К А - дереворита громада на правильному
(Закінгення зі crop. 1) дера інформації про захоп- припав обов'язок підготов- них Останків з різних
є Е. КОЗАК - олія
лення населення Актом від- ляти многолюднкй З'їзд шляху до державного визво- країн світу.
^ С. К.-КОРБУТ - дереворити креслили, що стан та забез-
пропозицію ЩОДО ЗМІНИ в новлення (30-го червня ЦПУЕ під головуванням лення. Як глибокий україн- 801 Springfied Avenue
є К. ШОНК-РУСИЧ - емаліі зі скаткою 259с печення українських вій-
статуті, що її запропону- 1941), про готовість оуду- Василя Мудрого в Реген- ський патріот, здібний ор-
ганізатор, щирий націона- ravwGTON, N.J.
В галері! масмо великий вибір: дерев'яних виробів, інкрус- ськових та комбатантських
вадо Братство 1-ої УДУНА. вати адміністрацію та roc– збурзі, що мусів бути ВІД- NEWARK, N.J.
таш'ї. різьби: тарілки, ваза, коробка, свічники, хрести-свіч- архівів є незадовільний і в
Запропоновано дир. І. подарку в своїй Державі, кладений до з'їзду в Діл- ліст, рішучий і стійкий ха-
рактер, як добрий Муж і ESsex 5-5555
ники - 209с скидка. Жіночі прикраса: коралі, янтар (бур- найближчому майбутньому
Пориткові. сеньйорові ук- про своїх співробітників, а лігені.
штннн). намисто, золоті хрестики, тризуби, сережка (куль- треба подбати про їхнє за-
раінських комбатантів, ко- між ними зокрема про мгра Я не широко, а тільки Батько доклав зусиль, щоб
чики). срібні дуката робота К. Ш.-Русича скидка 259с. бсзпеЧСННЯ. У ТІЙ ЦІЛІ CTBO- лишньому Усусусові та Є. Лозинського, а далі про конспективно зупинився на також своїм нащадкам, си-
Ласкаво запрошуємо відвідати нашу галерію. рсно комісію збереження діючому голові під сучасну перебої в здійснюванні дер- періоді перебування бага- нові і дочці передати любов
SZONK-RUSYCH GALLERY українських військових та пору неактивної „Світової жавного будівництва з боку тьох із нас на терен і роз- до ідей, що кермували пов- S1NKOWSKY
комбатантських архівів, Ради Комбатантів", разом німецьких, а також румун- членованої на зони Німеч- сякчасною його поведінкою
13 East 7th Street. New York. N.Y 10003 яку очолив мгр В. Всрига. із І. Скірою приготовити ських чинників, що заходи- чини й Австрії й участи в і діяльністю. Мріяв, як мріс FUNERAL SERviCE
T I M . (212) 982-1600 Після панелю. в нарадах Світовий З ^ д Комбатантів лися будувати ,,Трансніст- нелегкій суспільно-політич- більшість його покоління і S5S5 Eaat Tremont Avenue
покоління, що приходить BRONX, N.Y. 10465
якими проводив п. Р. Дани-' та статут для Світової Ра- рію"... ній праці мгра Лозинсько- Tel.: 868-2475
'^y^m^^t–JBfrOW on шші-а-тш io ЩМе^авІМВ'^аі ie^iB^Hoats люк, дискутанти підкрес- ди. на зміну про поворот з ви-
Осінню 1941 року полі- го, бо щораз менше нас, що лйкого ісходу, з чужини в О
лювали, що комбатантам тично короткозорі або полі- тямлять ті часи, а були вони 191 Avenne "A"
добро нації все було та с Слід відмітити, що це рідну Україну. Таким Він NEW YORK, N.Y. 10006
тичні далтоністи, оті гіт- жорстокі, після великого
найважливішою справою, а вперше всі комбатантські лерівські губернатори, в ісходу з Рідних Земель, у був. Тел.: 874-8680
Шановні Секретарі та не групові інтереси і тому організації, так українські підступний спосіб між ВИЗ- майже нужденних, нерідко - Директор ЯОСИФ
треба доложити зусиль для як і українсько-американ- начними українськими на- порозбиваних війною при- СЕНКОВСЬКЧИ
Організатори УНС! успішного закінчення ПІ-го ські та українсько-канадські ціоналістами арештують і міщеннях, при тривожних Степан Галамай Завідує влаштуванням по-
хоронів в каплицях, поло-
СКВУ та його успішної спільно постановили затіс- запроторюють до концен- вивозах шляхом насильної жеяшх в кожнім районі
праці в майбутньому. Всі нити співпрацю та одно- траційного табору сл. п. совстської репатріяції, І Р І З Н Е ф- ” міста. Похорони п о міні
Членська кампанія 1978 року кінчається з 29-им комбатантські організації згїдно вирішили відновити Євгена Лозинського. Тіль- Хоч і нелегко було про- мальїшх цінах.
одноголосно піддержали світову надбудову. ки завдяки стійкому харак- биватись крізь життя разом ПОШУКУЄТЬСЯ
грудня. Тому аплікації нових членів прийматиме Го-
терові, незламній вірності із ріднею на землі Вашін- ГОСПОДИНЮ яВяийі
ловна Канцелярія тільки до 29-го грудня 1978 року. ідеї революційної бороть- ґтона, то не залишив цей за в зрілому віці, для проваджен-
Докладіть всіх старань, щоб виконати свої квоти
Проф. Яр. Рудницький виїхав би за визволення українсь- освітою правник, а суспіль- ня господарства в домі вдівця.
ПЕТРО ЯРЕМА
кого народу вдається сл. п. ний й політичний діяч за З дітей у шкільному віці. По-
та вислати аплікації вчасно, щоб вони дійшли до Ген до Австралії^ Є. Лозинському пройти ці- наставленням поза своєю мешкання на місці. За домов- УКР. ПОГРЕБНІЙ;
ловної Канцелярії не пізніше, як 29-го грудня 1978 р. лим через німецькі „млини увагою Союзу українських ленням тел. (516) 499-7396 Заамасться ііохоронпмн
Ванкувер (Інф. КУА). - допомоги в дальшій акції смерти", вийти на волю політв'язнів ООЧСУ, УК- або (212) 777-1300
На запрошення Фундації розбудови українознавчих разом з упадком гітлерівсь- КА, „Самопомочі" й інших. в BRONX. BROOKLYN.
Головна Канцелярія УНС Українознавчих Студій Ав- студій при Катедрі Укра- NEW YORK і О К О Л И Ц І ^
стралії проф. Яр. Рудниць- їнознавства - КУА, що її 0 REAL ESTATE Є
тйтй0Уі0штттйтймтт0тіштл0тттт0тЩ0і0шчнууью КОНТРОЛЬОВАНА
кий 2-го грудня виїхав до діяльність започатковано ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в С Ш А
Сіднею в Австралії з мстою з м е г о м упорядкування правописної практики в діаспорі ТЕМПЕРАТУРА
21-го січня 1978 р. в уні- KERHONKSON. N.Y.
верситеті Макворі в Сід- вндвс в 8-ох томах поширений 1 осучаснений 12 ACRES
І І ж ^ а а и и о о о о ( ж а вФзвно6сюоаб^^ нею. Проф. Рудницький ве- ПРАВОПИСНИЙ СЛОВНИК Long frontage. Good б room house Walk P e t e r Jareiiin
стиме курс української мо- lo Soyuzivka. 555.000 129 EAST 7th STREET
НЮИОРКСЬКА ПРОВЩНА КРАМНИЦЯ КОВБАС ви й правопису для вчите- УКРАЇНСЬКО! МОВИ (914) 626-4141 or NEW YORK, N.Y.
лів у Аделаїдському уні- Відповідальний редактор — Борис Берест (212) 726-8288 after б p.m.
ORegon 4-2568
ТА НІМЕЦЬКІ СПЕЦІЯЛЬНОСП верситеті, а крім цього від- Це монументальне видання матиме
буде низку семінарів з укра- понад 1,200 crop, друку, міститиме
їнознавства в інших універ- понад 120,000 слів 1 -буде оправлене ffmkrm 6 vicinity
в полотно, тиснене золотом.

SCHALLERftWEBER ситетах Австралії. Перебу- КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУ- ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ?


СЛОВНИК можна замовляти тільки ГАМИ УКРАЇНСЬКОЇ
вання проф. Рудницького в зв попередньою передплатою. АГЕНЦІЇ Наша родина с власниками
Австралії передбачене на НІ СОЛ-— зл всі 8 томн, похоронних заведень і обслу-
три місяці. І ^ Ц Ц Ц ? М " вкл. пересилку PRBSKO REAL ESTATE гоаус українську громаду
189 Roberta АУЄПЦІ- вже понад 50 років.
Ціна СЛОВНИКА після виходу з друку 1-го тому буде Yonkers. N.Y. 1070M
Дім якостей - Різні м'ясні вироби, свіше м'ясиво 150.00. (914) 968-7610 ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ?
ФФФФФФФФФОФФФФФІ
ftt-ft-fW Щоб заощадити S20.00, надсилайте передплату вже те- СОМРЬЇТГЕ R E A L Ми - полагоджусмо похорони
до варення і печення, ковбаски, шинки. и пер — готівкою, чехом чи поштовим переказом (тільки i-iSTATK SERVICE іа українською традицісю а
11
в американських доларах) на адресу: Sales, renting, managing. кожній місцевості. Магмо
І! ЗБОРИ UKRAINIAN LANGUAGE INSTITUTE CU.S.A.) appraisal, income Tax. можність уживати noxopoH–

із ВЕЛИКИХ КРАМНИЦЬ і з :
і!
ВІДДІЛІВ УНС
і
P.O. Box 54101, Linden Hill Station, New York 11S54
Х^ЧУ'
and notary public. ні доми у всіх місцевостях,
беї жадної доплати для ро-
днни.
В купні а б о продажі" домів Обслуга 24 години.
NEW YORK - 1854 2nd Avenue (85-8в SLs.) .„„.. т - - :-- - . TR 9-3047
R1DGEWOOD - 56-54 Myrtle Avenue „ „ - . „ . . „ . . „ „ „ - – j - „ . „ . УА 1-7068 звертайтесь до За особистими порадами
ASTOR1A - 28-28 Steirrway Street . – „ „ . - . „ . - „ - . ^ „ – - . – - . - . . . A S 4-3210 НЕДІЛЯ. М'ЯСО і КОВБАСНІ ВИРОБИ української агенції прошу телефонувати:
F R A N K L J N S Q U A R E . L.1. - 981 Hempstead Tpk. - - „ „ 437-7677 17-го Г Р У Д Н Я 1978 р.
FLUSH1NG - 41-06 Main Street . . . . . . „ „ . „ . ^ . . - „ ^ ^ „ „ - . . . . H i 5-2552
м німецьким виробом для смакунів. ІУ Ш fc ELL1S REALTY
Вироби у власній фабриці ковбас. JOHN J. SENK0
FLORAL PARK. L i . - 259 17 Hillside Avenue - - - - - - - - - - - - .....–343-6116 Н Ю А Р К , Н. Д ж . Місячні збо- Дзвонити д о Олега Миськовя
ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАЙЛІПША. (212) 388-4416 or (516)481-7460
E A S T NORTHPORT. L i . - 250-A Lark Field Rd. - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 5 1 6 ) 737-0801 ри Б-ва св. їв. Хрестителя 76 або Василя Ямюка -
WH1TE PLA1NS. N.Y. - The Cheese Pitt. 200 Hamilton Avenue (914 і 94Є-0226
Відд.. о год. 1-ій по пол. в укр. яку найліпше люблять господині і цілі родини. SENK0
N A N U E T , N.Y. - Nanuet Mall Shopping Cent.. Route 59 - - - - - - . (914 1 623-4265 (261) 467.1177, (261) 399-4894
кат. школі при Сенфорд і Айві Зайдіть до найближчої крамниці KARL EHMER. FUNERAL HOME
D A N B U R Y . Conn. - Danbury Gourmet, 296 Main Street - - - - - - - , . ( 2 0 3 ) 744-685? і (201) 371-0667 (веч.). 213 Bedford Ave.. Brooklyn. N.Y.
NORWOOD, Mass. - Meat and Wursthaua. 101 Central Street . . . . (617) 769-2895 вул. Проситься чл. прибути і
вирівняти вкладки за 1978 р. -
KARL EHMER PORK STORE Ми спсціялізусмося В ОКОЛИ-
HEMPSTEAD
W A Y N E , N.J. -ч- L234 Willowbrook Maill - - - - - - - - . . - – - - (201) 785-0542 Головна крамниця: цях: Short НІШ. Millbum,
F A R M 1 N G T O N . Conn - Hans and Fritz Deli.. 270 Farmington Ave. (203) 677-7000 В. Б о я р с ь к и й , п р е д с . Т. tt-35 Freeh Fend Read Wdfewood-BreoWyn, N.Y. Livirigston, Springfield. Maple-
FUNERAL HOME
Клебан. к а с . Ю. Демчук. фін. Філії гоамниць в Ню Норку 1 воза містом. wood, lrvington і інших сусід-
89 Peninsula Blvd.
секр. Hempstead. І.І.. N.Y.
aotataoooopopoooK іищрімавиривоийвюиимдіьда mminjM^nfF'lt"iTiilti"ffilTTf--r^ ніх містах.