You are on page 1of 6

Рс іакшн і Л іміністрашя

"Svoboda" Ч) Montgomcf) їй
Палш?ятайте

СВОБОДА SVOBODA
lcrscv Сич. N J 07ЛО2
Тс;кф..і,н і ї и і і 434-0237
12011 434-0807
про з Н ю Царку і 212) 227-4125

УНСоюзу (2011 451-2200


Україну! З Н ю Парку (2121 227-5250
1212) 227-5251
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN DА І І У
РІК LXXXV., Ч 277. Д Ж Е Р З І СИТІ і НЮ ИОРК. СЕРЕДА. 20-го ГРУДНЯ 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY СІТУ and NEW YORK. WEDNESDAY. DECEMBER 20. І97Х VOL. LXXXV.

КРАЙОВА РАДА УККА У Каліфорнії поширюється епідемія ОПЕК ПІДВИЩУЄ ЦІНИ ОРГАНИ КҐБ ОРГАНІЗУЮТЬ
ВІДБУЛА СВОЄ ЗАСІДАННЯ, .російської інфлюенци"
991 НАФТОВОЇ РОПИ НА 14,5 ЦЬКУВАННЯ І НАГІНКУ
ПЕРЕВЕЛА ЗМІНИ ОСІБ НА Лос Анджелес. - Стей- віруса, якому надано назву ВІДСОТКА НА ВАСИЛЯ СТУСА
тові медичні власті у Ка- „російська інфлюенца", він Абу Дабі. - Організація до 6 центів на гальон в най-
ПОСТАХ І ЗАСТАНОВЛЯЛАСЯ ліфорнії повідомляють, що атакує дітей частіше і гос- краін-експортерів нафти ближчих місяцях. Крім цьо-
Н ю Йорк (П ресова СлуЯГ-
ба ЗП УГВР). У Сам-
НАД ПЛЯНАМИ у повіті Орандж сильно по- тріше як дорослих осіб.
ширились занедужайня на Власті побоюються поши-
(ОПЕК), закінчивши дво- го слід сподіватись зросту
денні наради у цій столиці цін на продукти, при вироб-
видаві СССР поширюється
довший документ, який дає
НА МАЙБУТНЄ т. зв. „російську інфлюен- рення епідемії на
цу", зокрема серед дітей.
цілий Об'єднаних Арабських Емі- ництві яких вживається на-
ратів, проголосила підви- фтову ропу.
свідчення про безперервну
організовану кампанію, шо
стейт.
Ню Йорк, (В. Л-ць). - У ний віцепрезидент, а тим Д-р Мортон Нелсон, член щения в ціні нафтової ропи Згідно з проголошеним її веде КҐБ та його вис-
суботу, 16-го грудня ц. p.. самим голова Крайової Ра- повітового департаменту Раніше медичні власті на 14,5 відсотка, яке буде пляном ОПЕК-у, ціни наф- лужники проти українсько-
тут у приміщеннях УККА ди, Іван Олексин; секрета- здоров'я, заявив, що від- остерігали перед поширен- прнмінене в чотирьох стаді- тової ропи збільшаться на 5 го поета Василя Стуса. З
відбулося кінцеве у цьому рював ред. Ігор Длябога. сутність дітей у публічних ням „російської інфлюен- ях. починаючи від 1-го січ- відсотків у першому квар- документу видно теж до
році засідання Крайової На самому початку нарад школах повіту зросла з пе- ци" в ЗСА у цьому році. ня 1979 року. талі нового року. почииа- яких розмірів органи КҐБ
Ради цісі громадської над- обрано, з огляду на неак- ресічно 10 відсотків до 50 Кілька випадків занедужан- Встановлення вищих цін ючи від 1-го січня, а лалі сьогодні роз'ятрюють нена-
будови (в ранніз годинах тивність попередньої oco– відсотків, що кваліфікуєть- ня на цього типу вірус вже 13-ма країнами - членами на 3,8 відсотка у квітні. 2,3 в ВИСТЬ РОСІЙСЬКИХ ШОВІНІС-
радила Екзекутива УККА). би, другого секретаря КР, ся як епідемія. Згідно з ля- занотовано у стейтах схід- ОПЕК-у - перше за остан- червні та 2,7 відсотка в жов- тів до українців та інших
на якому, крім вислухання, що ним став мгр Орест бораторійними дослідами нього побережжя країни. ніх 18 місяців — виклика- тні. Це збільшить ціну 41- неросійських народів.
продискутовання і схвален- ЦДудлюк з Бостону, відо- ло шок і розчарування в гальонової бочки з тепе- Василь Стус був арсш-
ня річних звітів Екзекути- мий політичний і громадсь- столицях усіх держав, які рішніх 12.70 долярів до товаиий в 1972 році і засуд-
ви та Президії Крайової кий діяч.
Ради, присутні члени обго- Після звичайних фор-
Вибито однодолярову монету імлортують нафтову ропу. 14.54 доляра.
Речники Савдійської
жений на 5 років таборів і З
Негайно після проголошен- роки заслання. Після від-
ворили багато інших важ- мальностей, а головно зі зображенням С. Б. Антоні ня цього рішення Білий Дім Арабії, найбільшого у сві- буття свої о терміну в Mop–
ливих справ, які визначу- прийняття порядку нарад звернувся до країн ОПЕК-у ті експортера нафтової ро- довськнх таборах. Стус те-
ватимуть діяльність УККА тощо, адміністративний ди- Філядельфія, Па. - У цих нових монет - які роз- з вимогою перевірити ко- пи, заявили, що ця країна пер перебуває на засланні в
на майбутнє. ректор УККА мгр Іван Ба- середу, 13-го грудня, тут в міром. будуть між 25-цен- нечність такого високого противилась такому висо- Тенкінському районі Mara– Василь Стус
Згідно з домовленням зарко запропонував Крайо- Американському Бюрі ви- тівою і пів дол яровою MOHC- підвищення, яке на думку кому підвищенню. СПОДІ- данської области (пос. Ма-
про ротацію на пості ек- вій Раді прийняти в члени бивання Грошей започатко- тамн. Остання однодоляро- речників уряду ЗСА иоваиі ваючись вдержання стопи тросово. Центральная 37 нього за кордоном. Посил-
зскутивного заступника Лігу Українців-Католиків, вано вибиття нових одно- ва монета, що її випущено в но загрожує світовій еко- поміж 5 і 10 відсотками. 33). де працює в копаль- ки отримує з Федеральної
президента УККА між УН- яка начисляє 709 членів. доляровнх монет, ЯКІ зоб- обіг у 1934 році, яка зобра- номічній стабільності та Вони свідомі того. ЩОВИСО- нях, у дуже важких умо- Республіки Німеччини, Ка-
Союзом. УБСоюзом, СУК Демократичне Об'єднання ражують профіль обличчя жувала голову Статуї Сво- боротьбі з інфляцією. ке підвищення може причи- вах. Магаданська область нади. Та хоч би щось пут-
„Провидінням" і УППоміч- репресованих українців із жінки-суфражистки Сузан' боди. зображувала символ, Секретар енергетики ЗСА нитись до рецесії в інлу- - це нандалі висунена на нього, а то вівсянку, чай,
чю, на цьому ж засіданні Совстського Союзу (ДО- Б. Антоні. Вибиття монет а ця нова монета с перша, Джеймс Шлесінджер зая- сгріяльних країнах Заходу. північ територія СССР, в риж, сухе молоко. зупн-кон-
переведено зміни осіб на БРУС) і Асоціяцію Україн- відбулося в присутності що представляє жінку, яка вив, що в наслідок BUCOKO– а це своєю чергою може віл якій пересічна температура центратн посилають в па-
постах, що їх формально ців в Америці (АУА) з пе- трьох жінок — членів Кон- дійсно існувала. го підвищення ціни на наф- битись негативно на краї- взимку с віл мінус 19 до кунках...'
ПереВІВ ДОТеперІШНІЙ CK3C- редумовою зміни ВІДП0ВІД- гресу: репрезентантки Мері С. Б. Антоні, яка прова- тову ропу та вже існуючо- нах-експортерах нафтової мінус 48 ступенів Цельзія. У другій частині статті —
кутивний віцепрезидент ної точки статуту (АУА), Ровз Окар — демократки з дила кампанію на протязі го браку бензини без олива ропи. Такі ж побоювання Повний текст ЦЬОГО ДО- ..Чужим серед своїх" Су-
Іван Олексин, відчитавши яка каже, що АСОЦІАЦІЯ ЯВ- Огайо; Патришії Шродер — довгих років в обороні прав (unleaded gasoline), ціни на рівнож висловлюють захід- кументу буде надрукований
демократки з Кольорадо та пряга повідомляє: Сту-
відповідну заяву у цій enpa– ляеться організацією opra– жінки і за право жінок брати бензину в ЗСА зростуть на 5 ні експерти. в „Сучасності". Тут помі- су 40 років...Трудовий стаж
ві. Від січня 1979 р. пост нізацій. На нарадах Екзе- Маргарет М. Геклер — pec– участь в голосуванні, по- щені деякі уривки З НЬОГО.
публіканки з Массачусетс. В. Стуса нараховує 11 ро-
екзекутивного віцепрезиден кутиви, про що інформу- мерла в 1906 році, тобто „В липні 1978 року ,.Лс- ків... Як літератор він відо-
та УККА виконуватиме о. вав д-р А. Лозинський і мгр На протязі часу поміж чотирнадцять років перед
тим, коли внесено поправку
Передбачають зміни в уряді Ірану нннскос знамя" (газета Тень мий тільки серед купки та-
монсеньйор Р. Москаль, 1. Базарко, була мова також Г р у д н е м І ПерШИМН ТИЖНЯ- кінського району Магадан- кнх. як він відступників, які
голова СУК „Провидіння". про журнал „Наш Голос", ми липня 1979 року, в час, до Конституції ЗСА - з Тегран. Іран. - Колиш- ні спостерігачі думають, що ської области) надрукувала не хочуть працювати на
Рівнож наступила зміна на який систематично крити- коли саме випустять моне- проголошенням права жін- НІЙ прем'єр-міністер Іра- сама зміна уряду не дасть в трьох числах - підвалом користь Країни Рал. Якраз
пості заступника прсзиден- кує політику УККА. Якщо ти в обіг, випродукують кам брати участь в голо- ну Алі Аміні, головний по- бажаних успіхів і не спри- - статті ..Друзі і вороги на таких випадкових людей
та від Центральних Моло- редакція журналу і в буду- більше чим пів більйона суванні. середник у переговорах між чиниться до скорого зами- Василя Стуса" (1. ..Несподі- і розраховують антикому-
дечих Виховних Організа- чому вестиме таку лінію шахом Мохаммедом Реза рення в країні, бо зкції про- вані зустрічі". 2. ..Чужий ністи."
цій. Цей пост перебрав д-р супроти УККА. то АУА Паглеві і його політични" ти Шаха і вимоги щоб він серед своїх". 3. ..Хай люди І висновки другої части-
Аскольд Лозинський, а до- повинна скласти заяву, що
теперішня заступниця пре- „Наш Голос" не є органом
СССР запросив американську ми противниками, в кінці зрікся престолу правдопо-
минулого тижня заявив ко- дібно будуть продовжува-
знають..."). Автор статтей ни. ..Які права він обстоює?
А. Супряга. В дальших запитує Георгій Ковалев.
зидента пані Славаґ Рубель цієї установи. балерину на гостинні виступи респондентам, що Шах про- тись під проводом власне
тягом кількох найближчих Національного
липневих і серпневих чнс- а з ним й сотні українців, які
очолила референтуру моло- Пані Уляна Дячук, касир Фронту, лах появилися ..Відклики на працюють у шахті - . . .
ді в Екзекутиві УККА. Таку УККА, зачитала і поясни- Ню Йорк. - Елеонор днів знову змінить склад який очолює ввесь ОПОЗИ-
Д”Антуоно, прима-балери- статтю „Друзі і вороги Ва- У третій частині статті
постанову винесла нарада ла прелімінар бюджету на Урлду, а саме, що тим разом ційний рух. силя Стуса". „Друзі і вороги Василя Сту-
ЦМОрганізацій 3-го листо- 1979 рік, який передбачає на Американського Балет- до нього увійдуть псреваж- н В.Стуса порівнюють і са" написано: ..На рівні
пада 1976 p., а Крайова 232 000 долярів прибутку, ного Театру, є першою аме- но цивільні особи. Аміні Щ ” - ототожнюють з фашиста- своїх ідейних наставників і
Рада тільки формально що має вплинути з вплат риканською балериною, при тому ВІДМОВИВСЯ BXO- На думку Аміні, шах Реза
яку Совєтський Союз зап- ми... Автор статті покли- сам Василь Стус. Прожива-
прийняла це до уваги. на УНФонд УККА, внесків дити в подробиці і не подав Паглеві в скорому часі му- касться теж не раз на лю- ЮЧИ В КИЄВІ, ВІН ВИГОТОВ-
росив на гостинні виступи з навіть прізвища особи, яка сить рішитись на якісь знач-
Збірка на Український організацій, збірки на Ін- Балетом Кіровського теат- дей,з якими спеціяльно роз- лював, зберігав і розпов-
Народний Фонд УККА, формаційне Бюро у Вашін- мала б замінити гсн.Голя- ніші реформи, якщо він хо- мовляв про Стуса на сюджував наклепницькі до-
ру з Ленінграду. Е. Д'Анту- ма Реза Азгарі на пості че запобігти громадянській
оцінка НІ Конгресу СКВУ, гтоні. видавництво і від- оно виїжджає до СССР вже робітників в шахті, де npa– кументн. які знеславлювали
звідомлення з діяльности сотків від ощадностей. Зві- прем'єра. Він, однак, іід- війні в Ірані та евснтуаль- цюс Стус, на медичний пср- радянський лад так дср-
під кінець цього місяця та мітив, що у складі нового ній зміні у самій конститу-
Екзекутиви УККА за 1978 туючи про касу УККА, пані після кількох проб внсту- сонал лікарні, де він ліку- жавний. як і суспільний.
рік, проект прелімінаря Уляна Дячук підкреслила, уряду не оуде членів мацю- ційній структурі. Колишній вався. Якраз за це народний суд і
патиме в Ленінграді, Xap– нального Фтонту, тобто прем'єр думає, що передан-
бюджету на 1979 р„ пляни що збірка на УНФонд дуже кові, Вільнюсі, Ризі і До- А. Супряга розмовляв з визначив йому міру пока-
праці УККА на 1979 рік, припізнилася з огляду на 111 головної опозиційної .гру- ня влади в руки цивільних сестрою-адміністратором . рання ув'язнення, а після
нецьку. її партнером в го- пи. політиків дещо зменшить
прийняття нових членів Конгрес СКВУ і просила ловних ролях буде міжна- лікарні і вона, оповідаю- нього заслання, яке він те-
У З в ' я з к у З ТИМ ПОЛІТИЧ- розрухи в країні, але не чн про Стуса, згадує свої пер відбуває в копальні ім.
(крайових організацій) в продовжити реченець збір- родиої слави танцюрист розв'яже самої проблеми.
систему УККА та ряд ін- ки на місяць грудень і сі- Ганс Майстер, який є рів- зустрічі з фашистами (в Матросова".
их справ були предметом чень. Пропозицію прийня- нож балетним режисером дитинстві): .Підійшли три Після опублікування цієї
докладного обговорення і то, як також, наголошено Оперного Театру в Цюрі- Китай випробовував атомову бомбу фашисти, посинілі від зим- статті в копальні відбули-
рішення цілоденних нарад пригадку, що сума УНФон- ху, Швайцарія. на...На вузьких устах ся збори, на яких обгово-
Екзекутиви і Крайової Ради ду від індивідуальних осіб Вашінгтон. - Речники 14-го березня ц. р. і китай- усмішка, а в очах злість: рювалн поведінку Стуса.
Українського Конгресово- виносить 25 долярів, але Елеонор Д'Антуоно є Федерального Департамен- ські спеціялісти вважали Як у того, що лежав у нас-в Виступивши на цьому зіб-
го Комітету Америки. багато платників цієї пос- уродженкою Кембріджу, ту енергетики поінформува- його дуже успішним. лікарні...' ранні. Стус сказав:
Масс. де вчилася балету у ли кореспондентів, що Ки-
Наради, що їх, як вже ска- танови не додержується. Вірджінії Вілліямс. Вона Балерина Елеонор тайська Народна Республі- Крім випробовувань ато-
А ось наведені в статті По боці брехунів
зано. попередило засідан- Згідно з думкою У. Дячук, стала професійною танцю- Д'Антуоно ка знову випробовувала мових бомб, в Китаї часто
вислови інших ,СПІвбесІД- весь офіціоз . , Доводити
ня Екзекутиви. відкрив і громада повинна до кінця рнсткою вже на 14-му році свою атомову бомбу біля переводять маневри ракет-
ннків' А. Супряги: ,Фана- свою правоту, серед кри-
ними проводив екзекутив- (Закінгення тнк. До такої міри нала- воприсяжників марна
на crop. 6) життя, виступаючи з Бале- місцевості Лоп Hop. де вже них військ і ракетної зброї дованнй ворожою ідеоло- справа На вашу думку, я
том Рюсс з Монте Карльо. Джоффрі, а з 1961 року є раніше проводились подіб- взагалі. Згідно з інформа- гією. шо не можеш вийти з
Ставши солісткою на 16-му лрима-балериною Амери- ні вибухи. Сила атомової ціями Лондонського ІНСТИ- дива'. .Якісь знайомства v (Закінгення на стор. 6)
Менор коледж дякує УН Союзові році життя, Д'Антуоно вис- канського Балетного Теат- експльозії досягала 20 кіло- туту для стратегічних сту-
тупала у славному Балеті РУ- тонн. Кореспонденти ВІДМІ- дій. Китай сьогодні noci–
за пожертву чують, що че-,вже друге дає біля 1500 ракет серед-
Дженкінтавн, Па. — Cec– Головний Екзекутивний випробовування^ат”омової нього засягу і більшу кіль- Помер український совстський
кість ракет близького зася-
тра Міріям Кляра, ЧСВВ, Комітет УНСоюзу nepec–
президент Менор Джуніор лав чека на згадану суму 6-
Світові футбольні мистецтва дали бомби в Китаї в цьому році.
Перший вибух переведено гу. письменник Петро Панч
коледжу, висловила фор-
мальну подяку Головному го грудня ц, p., відмічую-
прихід в сумі 26,8 мільйона Київ. 1-го грудня 1978 У HP. деякі герої були на-
року на 88-му році життя ділені позитивними puca–
Екзекутивному Комітетові чи, що цю, як і ряд інших долярів помер відомий український мн. що, очевидно, ВИКЛИ-
УНСоюзу за пожертву в пожертв на громадські ці- Нікарагуа проголосила амнестію совєтський письменник Пе- кало гостру реакцію COBCT–
сумі 250 дол. на розбудо- лі, встановила 29-та Кон- Цюріх, Швайцарія. - долярів. Видатки у зв'язку з
ву Студійного Осередку Ук- венція УНСоюзу, яка відбу- Міжнародна Федерація влаштуванням цього три- для 400 політв'язнів тро Йосипович Панч.
Петро Панч (справжнє
ських критиків і змусило
Петра Панча, наділеного
раїнської Культури при лася в Піттсбургу минулого Футбольних.Союзів (ФІ- тижневого турніру BHHOCH- „комуністичною ІДЄЙНІС-
Манагуа, Нікарагуа. -
ли 13,366,506, що дало чис- Опозиційного Фронту, ска- прізвище Панченко) наро-
цьому коледжі. травня. ФА) подала до відома, що лився 4-го липня 1891-го тю" переробити свій твір у
світові футбольні ЧЄМПІО- Президент Анастазіо Со-
тий прихід в сумі 26,850,403. сувавши стан облоги та зна-
моза проголосив амнестію чно полегшивши цензуру на року в місті Валках на Xap– 1956 році „в дусі комуніс-
нати, які відбулись мину- Він був розділений на три тичної оцінки української
для 400 політичних в'язнів у засоби інформації. Поря- ківщині в сім'ї селянина.
Проф. Микола Богатюк братиме лого літа в Аргентині, дали
прихід на загальну суму
частини: 10 відсотків задер-
Нікарагуі, ідучи на зустріч
жала ФІФА, 25 відсотків док нарад переговорів у Навчався у початковій шко- революції". Цією перероб-
лі. землемірному училищі. кою повісті. П. Панч ,,роз-
участь у Міжнародній 26,8 мільйона долярів. вимогам опозиційних груп
одержала Аргентина, а 65
та відкриваючи двері до
гватемальській амбасаді
включає, крім справи пле- Працював землеміром і почав велику справу боро-
Прихід з продажу квит- відсотків поділено поміж тьбн з українськими бур-
Економічній Конференції ків, передавання змагань на 16-ма фіналістами дальших
мис- переговорів в
справі плебісциту. Амнес-
бісциту, питання встанов-
лення демократичного ладу
журналістом. Член Кому-
ністичної партії з 1940 року. жуазними націоналістами",
телебаченні, реклям на тецтв. Як відомо, перемож- пише „Літературна Ук-
Відень. - Д-ра Миколу уковім Інституті Гарвард- тію проголошено в п'ятни-
цем-чемпіоном вийшла Ар- в Нікарагуі. Брав участь у Першій сві-
стадіонах і продажу різних цю, 5-го грудня, а вже в товій війні, а під час рево- раїна".
Богатюка, відомого еконо- ського університету і ГОЛО- емблем дав суму 40,216,909 гснтина.
міста-науковця, знавця і вою Відділу Суспільних неділю, 7-го грудня, коли люції був по большевиць- П. Панч уводить „вироб-
дослідника економіки Ук- Наук ПКУС, організато- почались переговори тут в кому боці. У 1923-32 роках ннчу тематику" в україн-
раїни та професора еконо- ром низки наукових конфе- амбасаді Гватемалі щодо працював у редакції журна- ську совєтську літературу в
міки в Лс Мойн коледжі, рениій та сесій про Укра-
„ Срібна свиріль" — нова збірка плебісциту, власті звільни-
РІЗДВЯНА
ТЕЛЕВІЗІЙНА лу „Червоний шлях", а під ..Повісті наших днів". З
Сиракюзи, Н. Й., запроше- іну на американських нау- поезій Міри Гармаш ли біля 60 політв'язнів. ПРОГРАМА час Другої світової війни 1930 року творчість Пан-
но до участи в Міжнарод- кових конференціях, авто- Представники правлячої В ГАРТФОРДІ працював у АН УССР (м. ча присвячена темі колек-
ній Економічній Конферен- ром праць про економіку Філядельфія (Л. Б.). - У Усі твори Міри Гармаш Ліберальної партії і т. зв. Уфа) і Всесоюзному радіо- гнвізаціі цикл ,,Муха
ції, яка відбудеться у трав- України і Східньої Европи Філядельфії вийшла дру- графічно оформив мистець Широкого Опозиційного Гартфорд, Конн. - У комітеті. Макар" та інші. Він також
ні 1979 року у Відні, Ав- та постійним співпрацівни- ком четверта книжка поезій Роман Василишин. Вони Фронту, в склад якого вхо- неділю, 24-го грудня, о год. Перші збірки оповідань і автор романів з історії гро-
стрія. ком і автором економічних Міри Гармаш „Срібна сви- одержали прихильні, а то й дить 15 опозиційних груп, 12:30 по пол. на 30-му те- повістей появилися у двад- мадянської війни „Облога
Професор Богатюк вис- коментарів українського ріль". Поезії у цій збірці захоплені оцінки від відо- почали наради в справі пле- лсвізійному руслі буде nepc– цятих роках — „Там, де ночі" (1^35) і „Олександер
тупить із науковою допо- Відділу „Голосу Америки". мають музичні форми такі, мих українських літерату- бісциту в присутності три- даватися українська різдвя- верби над ставом" (1923). Пархо”мснко" (1939) та істо-
віддю про економіку Укра- Він є членом багатьох ук- як: „Баркароля", „Нок- рознавців: проф. д-ра Гри- членної комісії посередни- на програма у виконанні „Солом'яний дим" (1925), ричного роману „Гомоніла
їни 1920-их років, як також і раїнських та амернкансь- тюрн", „Дивертисмент", гора Лужницького, д-ра цтва, яка діє з рамени Opra– мішаного хору „Дніпро" та „Мишачі нори" (1926). По- Україна", написав ряд ono–
буде головою сесії про еко- ких професійних асоціяцій. „Прелюдія", „Інтермеццо", Луки Луцева, проф. д-ра нізації Американських Дер- дітей Української Вечірньої чинаючи з 1926 року, по- відань і повістей :пя дітей.
номіку новітньої Еспанії Від декількох років проф. „Рапсодія", „Токата" тощо. Богдана Романснчука, Мгр жав (ОАС). У склад комі- Парафіяльної Школи в Гар- являються повісті й рома- Вірність комуністичній
після-Франківської доби. Богатюк веде вищий еконо- Крім цієї збірки поетка Ірини Пеленської, а теж від сії входять представники тфорді під керівництвом ни. „З моря". „Без кози- партії, служіння совстсь-
Проф. Микола Богатюк є мічний курс про економіку видала досі такі твори: ,,Bi– різних письменників і пое- ЗСА, які погодились дати Олександра Пришляка. ря". „Голубі ешелони". кому режимові. повсякчас-
дійсним членом НТШ та України XX сторіччя у Ле днайдені роки" (поезії 1968), тів. технічну допомогу для ПС- „Повість наших днів" та не дотримування методи
довголітнім членом ГОЛОВ- Мойн коледжі - єдиний „Райдуга в пітьмі (поезії „Срібну свиріль" МОЖ- реведення плебісциту в Ні- Крім колядок і щедрівок, інші. ,.сопіялістичного реаліз-
ної управи НТШ-А, колиш- того роду економічний курс 1972), „Марія Люїза (поема на замовляти, пересилаю- караґуі. будуть показані українсь- У „Голубих ешелонах" му" поставили Петра Панча
нім головою Постійної що його викладається під 1973), а ще перед тим у 1966 чи 3.50 дол. на таку адресу: Раніше минулого тижня кі різдвяні звичаї з відпо- (1926). де він сатирично в ряди „зачинателів укра-
Конференції Українських цю пору у якомунебудь уні- році віршовану казку „Жу- „Ельдорадо", 5740 Н. 5-та Сомоза погодився на дві відним поясненням п-і Зір- зображує українську націо- інської совєтськоі літера-
Студій при Українськім На- верситеті або коледжі. равлі". вул. Філядельфія, Па. 19120. інші передумови Широкого ки Рчдик. нальну революцію й Армію турн" в Україні.

.
СВОБОДА. СЕРЕДА 20-го ГРУДНЯ 1978 4,277.

Софія Наумович Михайло Кушнір Леся Лисак-Тивонкж


CBOEOAA^SvOBODA СЛОВО д о м о л о д о ї У ГРУДНЕВУ НІЧ
ГЯМШСМИЙ ЩОАЄННИЖ ЧЧВГ0' U К Я А І N І A S 0 4 і її ПЕРЕОЦІНКА ВАРТОСТЕЙ
FOUNDED 1893 УКРАЇНСЬКОЇ л ю д и н и Груднева ніч. У кімнаті допустить до нас ніякого
Ukrainian newr^,aper published ааііу except Mondays and hoi.
aays by the Ukrainian National Association, int at
' w нечутно ходить самотня лиха.
У Франції відбувається ше більше вдаряє погань тиша. Немолода жінка - Я виросла, стала
30 Montgomery Street. Jersey City. S.J^QTKQ'i''
глибока переоцінка вар- Москви. Усі будинки ОГИД- пише листа. зрілою жінкою, та ця дн-
Світ має сьогодні незвн- нює, що Україна дошкуль- . ч т- Цс я, святий отче тяча звичка залишилася^ .
Р Е Д А Г У Є К О Л Е Г І Я У С К Л А Д І (поаібучно): тостей. Це ми бачимо, ,ні... Довга черга під закри- чайно багато ремісників, но відчуває брак людей із
Любов Колснська. Володимир Левенець. Зенон Снилиг. Василь наприклад, у факті, шо за- тою крамницею. — Наві- Миколаю, ця сама", що доки жила Мати. Не раз
але незвичайно мало мудре- ширшою освітою. Сьогодні колись писала до Тебе ди- приходила втомлена, роз-
Тсршаковець (тепер виконуючий обов'язки голови Колегії) і мість соромитися за „ан- шо вони приходять скорі- ців. Нещастям нашої епохи не можна навіть говорити
^^^^^^ Свгсн В. Федоренко. тисемітизм", примару яко- ше і що знекують на тому? тячими закарлючками ляс- бита, розчарована зі заро-
є перевага спеціялістів. про ширшу й основну ОСВІ- ти у грудневі ночі. Писа- бітньої праці, і прилягала
го викликало інтерв'ю в - Якто що? Тільки перші Маємо в світі тисячі людей, ту, зокрема а деяких ділян-
Jiecond Сіам Postage pa'd at the Post Office of Jersey СіГУ N J „Експресі", з колишнім ко- щось дістануть!...” Я хо-- що вміють зробити якусь ках: Україна може вишко- ла їх за порадою моєї поруч матері на краєчку її
Accepted for mailing at special rate of postage provided foi ov місарем „жидівських тів привести якісь ,,суве- доброї Матері, яка навчила ліжка, як колись у дитин-
Section 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. JB18. частину атомової бомби, лнти кадру добрих інжене- мене вірити в Тебе, про-
справ" за Гітлсра у Фран- ніри" моїм приятелям, але маємо в світі чимале число рів, але навіть мріяти не стві. І спокій душі все тоді
Передплата: на рік - 130.00, на пИі рсигу^ТЛЬоТміІі м1сл- ції, Дарк'є де Пельпуа, все тут жахливе!... Народи людей, що вміють навіть можна про добрих гуманіс- сити в Тебе ласк. Я ви- приходив...
Ш - І9.00. Для членів УНСоюзу 65 f Шс. За кожну зиіяу ад- французькі публіцисти за- СССР, здається, кидають- сконструювати цілу бомбу, тів: істориків, філософів, разно бачила тоді Тебе - До кінця життя Мати
ptca - 25 є. Чеки і -money ordera" висталила Ha"SvobodF'. являють: „Так це було, але ся на все, навіть на це, що в але нам найбільше бракує теологів, навіть філологів. очима дитячої уяви. Бачи- обдаровувала мене у Твоє
тепер уже й сліду з цих очах західників видається людей, що знали б, ягмуд- Браки теперішньої системи ла таким, Яким був зоб- свято, Добрий Отче. Ні-
Є.О. Box 545 Jaraey Olty. N J . 07S03 ражений на іконах в uep–
страхіть немає у Франції. огидним!... А наш Жеф ро покористуватися атомо- студій В Україні повинна б чого в цьому дивного: як
Але ось у СССР - шо там Ляст, що вже вчетверте' вою енергією, з користю а доповнити еміграція, але кві, селянських, хатах, в багато років людині не
діється!"І йдуть у рух різйі подорожує по СССР захоп- не зі шкодою для людства і овечий гін гоніння за прак- хаті моєї бабуні: з лагідним було б, вона завжди зали-
свілчення та документи, люється прогресом, що за- обличчям, предобрими шиться у.своєї, матері ди-
На Далекому Сході - зміни почерпнуті навіть з У країн- йшов від Його першої по-
як це людство вести, щоб тичннми цілями серед укра-
воно уникнуло катастрофу, їнської молоді на еміграції очима, в золотій митрі, тиною. Як багато років
ської енциклопедії (,,Фіга- їздки!... Я сподівався не в зв'язку з відкриттям ато- спричинює, що так як enpa– світлих єпископських ри- людині не було б, їй зав-
ро-магазін") з 18 листо- бачити вже ,,безпрізор- мової енергії. В Медицині, і ви стоять сьогодні, ніщо не зах. „Так" - думалось - жди потрібно тепла люб- -
Проголошення взаємного визнання ЗСА й Китайської пада. s „Ти виглядаєш, коли при-
Народної Республіки та недалекого встановлення дипло- них". Тимчасом у Севасто- не тільки в медицині, маємо вказує на те, що еміграція лячого серця... Так казала
А оце недавно появило- полі їх повно, а ще біль- щораз більше спеціялістів, це завдання виконає. носиш у своє свято дарун- моя Мати.
матичних зв'язків поміж Вашінґтоном і Пекіном, тобто ки дітям". Ані на мить не
вже з першим днем нового року, викликало деяке ся перевидання відомої ше в Одесі, як мені ка- що вміють лікувати лівий Молода людино! Попер-
книжки Андре Жіда: „По- жуть." палець .правої ноги, але не ше пам'ятай про це, що хоча було сумніву, що Ти справ- - Тому й пишу до Тебе,
здивування в цілому світі, при чому майже всі країни і ді є Божим Угодником'
Заходу добачають в цій ..нормалізації відносин" великі ворот із СССР", про якого У кінці тієї книжки Ан- вміють лікувати - людини. сьогодні в Америці потріб- святий Отче, бо до Мате-
в нас, українців, внробило- дре Жіда є додаток „По- А втім не думаймо, що но тисячі інженерів, а філо- Святим. рі листи вислати не годен. ,'
користі ..для всіх народів світу".
Але неменшс здивування, а то й затурбовання. в різних ся поняття як про наїв- правки до мого ,,Поворо- світ може обійтися без софів, філологів чи історн- А тепер дехто в це Мені здається, що лист до
колах викликало рішення уряду президента Джіммі ного дурня, якому моска- ту з СССР", в якому автор справді освічених людей. ків тільки десятки, то. однак сумнівається. Не дивуйся і Тебе прикликає щасливе .
Картера зірвати дипломатичні зв'язки зНаціоналістичним лі показали „Патьомкін- полемізує з тями, що його Вони відіграють більшу ро- гуманісти є теж потрібні, і прости їм це, добрий от- дитинство, наближуючи до
Китаєм на Тайвані, що в основі може захитати довір'я ські села" й він з-поза них критикують за критику лю, ніж це загалові видаєть- теж з голоду не гинуть. че Миколаю. Люди тепер у Матері, яка залишила цей .
малих держав до ЗСА як їхнього союзника й оборонця і не добачив голоду в Ук- СССР, ,,Вонн пн- ся. Пам'ятаймо про це, що в Коли маєш гуманістичні багато дечому сумніва- світ. У навечер'я Твого
поставити під знак запиту деякі моральні принципи раїні. А тимчасом, Андре шуть: 1. зловжнван- основах навіть такого при- уздібнення й замилування, ються, і тому тепер стіль- Свята думки про доброту
закордонної політики ЗСА. Жід ні трохи не дурніший ня, які я підмітив були мітивного явища, яким є - не марнуй їх! Бо вихо- ки розгублених, нещасли- людського серця принесуть
Крім речників Націоналістичного Китаю, які глибоко за багатих америриканців, тільки вийняткові, 2. щоб совєтська система, лежить вання нового нарибку гу- внх людей. Невіра й сумнів спокій втомленій душі. Пи-
вражені рішенням уряду президента Картера, такі побою- які вкладають капітали в захоплюватися сучасним - філософія. Правильна чи маністів є для України не- - це одні з хворі б нашої шу „людського", бо Ти
вання і застереження вже веліли висловити офіційні московські грабежі Сибіру, помилкова, мудра чи глупа, звичайно важливою і по- химерної доби, та вони, як Отче, був колись теж ЛЮ-
чинники Ізраїля. одного із ключевих союзники ЗСА на чи за наших таки, сошя- станом, вистачить порівня- -
але філософія, дисципліна, трібною річчю. it ї всі хвороби, проминуть KO- днною, шо розуміла люд-
Близькому Сході, переговори якого з Єгиптом у не менш лістів, що повірили в ти з тим, що було перед що не служить практичним А подруге. також коли лись. Мені тільки жалко ський смуток, горе і біду.
важливій для ЗСА справі мирового договору застрягли на ,,братню любов" москалів совєтами і 3. це тимча- цілям, але абстрактному хтось вибрав собі практич- тих дітей, сердець яких не Частина цих прикмет пе-
мертвій точці. Заява президента Картера, що визнання і розпустили українську ар- сове лихо має обернутися у мисленню. Хто не знає, чим ну професію, то це зовсім не гріє вогник любовн до най- рейшла у материнські cep–
КНР с тільки „визнанням дійсного стану" в контексті вже мію.' Тому й цікаво буде найвище добро. Спершу всі є доктрина марксизму-лені- значить, що він має зрезиґ- добрішого ІЗ СВЯТЦІВ. ця. Коли це серце nepec–
раніше вжитої фрази про ,,існування тільки одного навести, зовсім не ,,наївні" напади на мене йшли від нізму в комуністичному СВІ- нувати з загальної освіти. тане битися, залишається
спостереження А. Жіда, „правих" за моє невіглас- - Змалку полюбила Те-
Китаю", лише поглиблює, затурбовання союзників ЗСА, ті, цей не знає що це кому- Спіноза міг бути філосо- бе, святий Отче, якоюсь тільки надія на Твою до-
які. за словами сенатора Беррі Ґолдвотера, добачають у який до речі зовсім не був в тво, зате „ліві" були щас- нізм. Очевидно, тим більшу фом, шліфуючи діямаити.
Україні, але з Москви ман- ливі) присвоїли собі мої о с о б л и в о ю сердечною, помогу. На невидиму, про-
цьому ..ніж у спину Тайвану", тобто потурання силовому ролю відіграє освіта - на Тим легше можна бути фі- ніжною любов'ю. Не тіль- те виразно відчуту допо-
факторові коштом морального зобов'язання. Не зміняє дрував східніми кордонами похвали і не говорили про Заході. ,' лософом, будучи ІНЖЄНЄ-
України до Кавказу. Ось мою „некомпетентність". ки за дарунки, які клав Ти могу у потребах життя.
ситуації запевнення уряду ЗСА, що Амерка надалі Англія, наприклад, є cyc– -ром, це значить маючи міц- Маминими руками лід по- Надія на якусь дрібку теп-
вдержуватиме ..культурні, торговельні та інші зв'язки" з його цікаві вислови, і треба Та й сьогодні не говори пільстврм із чітко арнсто- ну підбудову математично-
підкреслити, ще з 1936-7 ли б про неї, коли б я далі душку і біля ліжечка, хоч, ла, яка зогріє, як колись
Тайваном, включно з продажем оборонної зброї цьому хвалив СССР... Я panop– кратнчннм устроєм. Навіть го знання і солідну дисцип- як знаєш, діти бувають зогрівала присутність Ма-
островові з 17-мільйоновим населенням, який вже з 1949 років: в робітничій партії чолову ліну мислення.
тував тільки наймаркантні- трохи егоцентрики. Я по- тері. Надія на якусь усміш-
року живе під загрозою інвазії й насильного прилучення до „Хто скаже чим був ші випадки,.^ При чому я ролю відіграють сини лор- Україні й світові Потрібні любила Тебе, Святий, за ку, що виплине на сумне :-
комуністичного Китаю. Слід тільки пригадати епізод з СССР для нас? Це була не оперував, ніякими циф- дів, а сини давніх робітни не тільки мудреці. Потрібне те, шо Ти допомагав лю- обличчя. Надія чогось яс- ^
островами Матсу і Кемой. - коли ще. до речі. комуніс- більше як вибрана країна, рами, ні статистиками, бо чих діячів, коли визначать- теж існування' широкої і дям у потребі. Звідкіля я ного, відрадного, сердеч- .
тичний Китай не належав до ,.клюбу нуклеарних надпо- це був приклад, це був я не хотів послуговувати^ ся. входять до пануючої численної верстви ОСВІЧЄ- про це знала?З Твоєї іко- ного у буднях.
туг", - щоб вповні зрозуміти теперішню загрозу, яка провідник. Це, про що ми ся цим, чого я не бачив, або еліти'й' самі стають або ннх і розумних людей, — ни, яка висіла у бабунн-
зависла над Тайваном, тим більше, що комуно-китайсь- мріяли, чого зважувалися не чув сам. ... Коли я ло- стануть лордами. Хоча живучих практичним жит- ній хаті. На ній довкола - Предобрий святий ;
кий лідер Гуа Куо-фенг вже заявив, що „прилучення ледве надіятися —^діялося дорожував з і ;,провЬни- більшість молодих людей тям. Також і до практичних Твоєї постаті були наче Миколаю, за звичаєм діти :
Тайвану до материка - це виключно внутрішня справа там... Я публікую, цю ком" — все видавалося вивчає практичні предмети, професій треба вносити ба- рамки з малих образочків, проситимуть Тебе про д а - ^
Китаю". книжку у переконанні, що мені чудове... Але я почав не вибирає „до матурн" гато мудростн і ширший які представляли Твої діла рунки, дорослі про різні
Вправді, не можна не вбачати певної логіки в настанові помилки однієї країни не ясно бачити щойно тоді,', предмети, з яких „нічого не погляд на світ, коли не хо- на землі. В пам'ять врив- ласки, від ласки здоров'я
ЗСА до комуністичного Китаю та в послідовності можуть скомпромітувати коли рішився подорожува- ” буде мати", не думаймо, що чемо бути ТІЛЬКИ pe.MiCHH– ся один із них: на ліжку три починаючи, і одержанням '
президента Картера, як це ствердив Генрі Кіссінджер, який справу міжнародну, універ- ти сам і пішки та коли мав: такими є всі англійці! Існує ком. Але не..може бути н хворі сестри. Ти відвідав їх благодатей кінчаючи. Про
був першим американським державним мужем, що сальну... Це, що-вам там зв'язки з .населенням.л. Д о : в Англії численна, навіть мови про розумний ?ВІвнр-Г) що просити самітній лю-
дуже численна кляса людей, важену лублічнлодіішЬГГІГ, І і за Божою допомогою оз- дині? Щоб самота не була
відвідав Пекін від часу приходу до влади комуністів в найрадше показують — це чорта! Я бачив усі ті чуда:т доровив. ^-
Китаї. Про ,,існування тільки одного Китаю" говорилось успіхи... Будинки напроти клюбн, школи, парки куль- що плинно знають латину яка в теперішніх часах пар- така важка, щоб' бодай
(не говорячи вже про фран- ляментаризму й демократії — Щось зворушлішо- інколи зазнати якоїсь дріб-
вже у спільному т. зв. Шанхайському комунікаті після Кремлю закривають бан- тури... Довір'я Жана Пон-- тепле промовляло з цієї
відвідин президента Ричарда Ніксона в 1972 році та його деролями їхню погань... са хвилююче: він вірить цузьку мову), що в ориґіна- відіграє таку велику ролю у ноі радости? Щоб мати
лі читають Одиссею й Apic– збірному житті, — без icury– картинки, намальованої у настільки сил, щоб заро-
зустрічей з Мао Тсс-тунгом і Джов Ен-лаєм. До того, Дефіляда триває година- усьому, що йому кажуть і минулому сторіччю, або Й
твердять деякі коментатори, не можна сподіватись вічного мн... Ці перфектні істоти тотеля для приємности, що вання 6 суспільстві міцного бити на свій прожиток?
ще раніше. Невідомий ма-
ігнорування чисельно найбільшої країни в світі з великим витреновані, приготовані, показують - так, зреш-. розчитуються у філософіч- розумного кістяка в виді
ляр - може чернець? - Щоб ХОРОНИВ Ти ВІД ВЄЛН-
мілітарним й економічним потенціялом, хоча цей останній вибрані з усіх.,. Але під час тою, як я це робив, без ній, теологічній, історичній численної верстви думаю-
представив цю подію не- ких і несподіваних ударів? '
аспект може надто сильно наголошують американські похоронів Горького,це не перевірки, без критики..." о літературі, що насолоджу- чих власною головою лю-
складним способом, зрозу- - Велике маю до Тебе
приватні підприємці, які задивляються на комуністичний були гарні Я сильні, але Далі Андре Жіа цвтуе зі ються поезією і не відчу- дей, що не піддаються про- прохання нині і кожного
вають потреби телевізії. А пагандивній дресурі без- мілим невченим людям і
Китай як на кольосальний ринок збутку. Ці та інші нещасні, зле одягнуті... совєтських газет- скільки дітям: три гарні дівчини дня: даруй вічне і nenpo– -
фактори, мабуть, і заважили на рішенні президента Спеиіяльний вагон віз нас. забраковано машин'або й також і Америка мас чнс- душної преси, отже очита- минаюче шастя тим, що
ленну інтелектуальну еліту, них, розуміючих., світ і за- одна біля одної на широ-
Картера встановити дипломатичні зв'язки з комуністич- із Москви до Орджонікід- звичайних крісел.у цих „чучл відійшли.вже зі земського
зе, колишнього Владикав- ЛОВІІХ" фабриках. Вів мір- куди більше впливову ніж гально освічених. Можна, . кому ліжку, накриті одним життя, а які були мені такі
ніім Китаєм, хоча під цю пору неясним є питання, чи в покривалом, а в дверях ха-
переговорах вичерпано всі можливості запевнення терито- казу. Нас було шість із кує: „Саботаж!" - c k a – , і широкий загал думає. будучи шліфувальником дорогі. Зроби це заради
невід'ємним перекладачем жуть, і подають .як ^до^ Україна .'Потребує бага-г діямантів, бути філософом. тини Святеиь, який приніс Матері, яка.впоїла віру в
ріяльної інтеґральности та безпеки Тайвану. До речі, видужання... Ця близь-
сумніви щодо цього питання висунув республіканський товаришкою Болею... Ми каз" - великі моистр-про-й тьох ремісників. Але потрс- Але можна також, будучи Тебе. Хай у радісний Твій
мали ще окремий сальон, цеси, які саме проходять у бує теж людей І насправді інженером, бути дураком. кість сестер у недузі, а празник не буде смутку ні -
сенатор Боб Дол. який вимагає негайних переслухань в цій відтак у радості, мала для
справі Сенатською комісією міжнародних справ. Більш де нам подавали страви... Москві..." - J освічених. Молода люди- Коли хочеш бути тільки там, ні тут. Щоб давня
Але шо нам не подоба- но! Коли маєш в собі нахил - ремісником, можеш ним бу- дитини свою вимову. Наче пісня до Тебе звучала яс-
того, сенатор Дол уважає, що проголошення про встанов- наслідуючи їх, я не раз
лення дипломатичних зв'язків з Пекіном якраз під сучасну лося, це те, шо ми ніяк не до шукання правдивої осві- ти рівно добре будучи ІНЖЄ- но й весело, як колись у
могли комунікуватися з (Продовження буде) ти, коли маєш цю іскру нером чи дентнетом. як бу- увечері просилася до Ма- дитинстві...
пору с своєрідним „косметичним ходом" для відвернення миного ліжка, щоб бути з
уваги від невдачі у переговорах на Близькому Сході. рештою поїзду... Врешті, замилування до знання, як дучи годинникарем чи шев-
на зупинці, нам вдалося знання, а не як засобу до цем. Але коли не хочеш нею поруч, як ці сестри на
Немає сумніву, що встановлення дипломатичних внєднати дозвіл щоб група практичних цілей - не прн- бути тільки ремісником - малюнку. Це приносило Груднева ніч. Тиша у л
зв'язків поміж ЗСА й КНР. в парі з одночасним зірванням комсомольців прийшла до давлюй в собі тієї іскри. мусиш мати загальну осві- особливе почуття набли- кімнаті роз'яснюється не-
зв'язків з Тайваном, внесе зміни в міжнародній констеляції ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ ження. І водночас заспо-
нас, їхній вагон був дуже Сьогоднішній устрій серед- ту. видимою присутністю
сил. коли ще й взяти до уваги негативну реакцію COBCT– тісний і переповнений... У нього Й вищого шкільннц- коєння та впевности, що і Святця з предобрим, виро-
ського Союзу. Чи ці зміни на дальшу мету вийдуть на УНСоюзу! Що це є загальна освіта? Мамою, і мною опікуєть-
порівнянні з Ленінградом, тва в Україні під COBCT– зумілим для людських тур-
користь ЗСА і їхнім союзникам - покаже час. ською окупацією спрнчи- (Закінгсннн на стор. 6) ся добрий Святий, який не бот серцем.

гаиізації в загальному мають своєю девізою клич: Бог і Як можна думати про включення нашої молодої ється це питання до вирішення тим, хто на тих відтинках
Омелян Коваль Україна! У такому випадку немає потреби при церкві і генерації в організоване громадське яоптя, якщо на- працює. У виспілі такого ставлення приходить в
організувати ще якусь парафіяльну молодь, за внй- ша теперішня громадська організаційна структу- багатьох випадках до розчарувань і заникання діючих
ПРОБЛЕМА ВКЛЮЧЕННЯ нятком суто церковних Дружин. Українська молодь в
діаспорі може скріпити свою ідентичність тільки при,
ра не відводить - належного місця даним організа- клітин та відхід окремих одиниць-фахівшв.
ціям і тракту^цїх дещо на маргінесі цілости. Так,
УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ умові, шо вона буде пов'язана у світовому маштабі-з- наприклад, Комісія Українських Молодечих Організацій
Неможливість створення центрального бюджету для
Україною. Тому існування гуртка молоді при парафії без (КУМО) при Секретаріяті СКВУ не зуміла розвинути
В УКРАЇНСЬКЕ пов'язання в крайовому, чневітовому засягу на базі ідеї
наведених цілей зумовляє шукання розв'язки по грома-
своєї праці, бо не було належної політики Секретаріяту,
дах. Поняття „включення", або інтеграція, імплікус
ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ служби Богові й Україні буде тільки переходовим
явищем, без довготривалих наслідків. Це торкається в
яка сприяла б такій координованій дії. З боку ж самих
пов'язаність різних громадських функцій і їх взаємо-
організацій молоді, що творили ККМО не було віри1, що
дію. Так, наприклад, з громадського погляду не має
(Доповідь на Пленарній Сесії Ш-го Конгресу СКВУ) великій мірі Південно-американських країн, де за вийнят- знайдеться? належне зрозуміння в Секретаріяті для
багато вартості! наша господарська установа, суспільна,
ком околиць Буенос Айреса і частинно Сао-Лавльо в чи приватна, якщо вона своїми доходами не ділиться з
проблем.молоді.,Таким чином не зреалізовано проекту
Бразилії, молодь є організована по ” парафіях. Це, дефіцитними суспільними секторами. Ця система в нас
допомоги на відтинку молоді в Південній Америці і не
(3) очевидно, є краще якби мало взагалі не бути нічого, функціонує тільки частинно. Наша громадська думка ще
створено передумови для спільного, розгляду питань
однак це не розв'язує нам проблеми включення нашої не спромоглася всюди зробити панівним погляд, що
нашого самозбереження і допомоги Україні, що з
Прикро і болісно.Як же інакше поступила ієрархія су- молоді в цілість нашого організованого життя в системі господарська'розбудова є не сама для себе, а вона є
виховного погляду мало б першорядне значення. А цей
сіднього нам польського народу,коли секретаріят стану CKLJN с конечно зревідувати нічим не оправдане необхідна як засіб для духового, культурного і політич-
аспект проблеми заторкус основну функцію СКВУ. Це є
хотів понад її головами ладнати справи з польським уря- наставлення проти існуючих у світовому маштабі но-сусцільного життя нашої спільноти. Слабість того
площина на поземі якої мусіло б заіснувати „вклю-
дом.Всі як один ієрархи станули твердо по боці примаса і організацій молоді, бо вони мають і потрібний ви- ' господарського чинника відбивається на всіх інших
чення" на найвищому'щаблі. Молодь мусить бачити
іаявили, шо вони не приймуть ніяких домовлень, ховний ідеал, і можливості несення потрібної допомоги секторах нашої діяльності!, а зокрема на виховно-моло-
конкретну допомогу в розв'язці своїх проблем з боку
бо для цього є провід польської Церкви на міс- та інші середники дії, які зможуть тільки допомогти в І дечому. Щоб вийти з цієї недокровности нашого суспіль-
старшого громадянства, а зокрема з боку українських
ііі, який знає свої потреби. Така постава будує. зміцненні і церковного, і громадського життя на місці щ ного організму потрібно наших рішень у двох на-
інституцій, які репрезентують цілість нашого організо-
Тому не дивно, шо нарід, який має таких ієрархів, то на довший протяг часу. Священик повинен допомага- ваного життя. прямках: зміцнити господарський сектор творенням но-
удостоївся найбільшої почести в світі - вибором ти існуючим християнським організаціям молоді, а не внх і розбудовою існуючих фінансово-господарських і
нового лапи.
Коли ми прийняли тезу, що вся наша теперішня торговельних та виробничих підприємств, залучуючи
творити, конкуренційні до існуючих, організації.
Неуппрялковані відносини в лоні наших Церков не діяльність, це проекція нашого майбутнього, то в цій сюди наших молодих фахівців, зокрема тих, що виявили
вже себе на висоті в чужих подібних установах, чи
сприяють так потрібному екумінізмові в обличчі гекатом- Існування й дія українських молодечих організацій в проекції мусить бути місце для молоді, бо вона буде підприємствах, а з другого боку - подбати про
бів жертв, що їх вони понесли в боротьбі зі силами лоні української спільноти в діяспорі є одним з переємником нашої діяльності! і наших надбань у
безбожнииького режиму в Україні. Українська молодь найважливіших 'чинників для створення можливості! майбутньому. Діяти;, інакше - це самообман, або фінансування праці осіб, що повністю займаються
хотіла б бачити наші Церкви тісно об'єднані, кожна в включення нашої молоді в організоване громадське прикривання вузького егоїзму під громадським плаши- виховною, чи культурною діяльністю в місцевому, чи
своєму нутрі, завершені своїм ієрархічним устроєм і тісно життя. Можна сказати без перебільшення, що молодечі ком. Молодечі організації Мають, наприклад, проблему крайовому засягу. Сильніші господарські установи
ІІ собою пов'язані в молитовному глнанні Це було б виховні організації є школою для підготовки громадсь^! ШКОЛеННЯ ВИХОВНИХ Кадрів,' ВИПУСКУ ВНШКІЛЬНИХ І ВИХОВ- мусіли б також взяти на себе фінансування окремих
стимулом для молодих людей іти на службу Богові, ких діячів і громадського виховання своїх членів, І них матеріялів, проведення курсів, вдержання дефіцит- важливих проектів та міжкрайових акцій.
поповнюючи священичий і монашки чини. Для цього активних в майбутньому членів організованої спільноти. них молодечих журналів, вдержування мистецьких оди-
мусять діяти духовні семінарії, бо виховані в чужих Практично, нема іншої методи, яка могла б заступити'1 ннль, творення культурних, вартостей. Досі вони мусіли
семінаріях священики, мимо їх найкращої волі, стануть ще молодечі виховні організації в підготовці майбутніх ці проблеми розв'язувати у власному засягу в більшості Побіч розв'язки проблеми включення, цей аспект
одним чинником асиміляції нашої спільноти при помочі активних членів нашої спільноти і її організаторів та '' без допомоги інших установ, чи організацій, які в проблеми носить, в собі відповідь на питання самозбе-
церкви. Цього асиміляційного процесу вже ніхто заверну- керівників. Тому в існуванні і дії сучасних молодечих4 майбутньому мають корнстатися з виховної й культур- реження й допомоги Україні, що є головним завдан-
тя не зможе. організацій ми можемо добачуватися проекцію налпото ної праці цих молодечих організацій. Кожному відомо, ням цілої нашої спільноти і П речника СКВУ.
майбутнього суспільства в діяспорі. Усвідомлення цього що виховна і культурна праця в державних обставинах,
З погляду молодечих організацій є також особливе по- факту приведе нас до далекойдучих висновків і npax– побіч шкільництва, є в державному бюджеті на одному з
бажання до церковного проводу. Наші молодечі ор- тичних рішень. перших місць. У наших еміграційних умовинах залиша- Продовження буде
Ч. 277. СВОБОДА. СЕРЕДА;?ft-го ГРУДНЯ 1978

24 1.304 1.938.214 2 3,000


ПРОТОКОЛ 25
36
1.344
1,349
1.983.607
1,923.251
3
3
3,500
3.000
ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ АКТИВНОГО ЧЛЕНСТВА
К А Н А Д И РОКІВ 1976 і 1977
Z7 1.24! 1,768,242 1 500
Число членів Число' Прибуток,
29-ої ЗВИЧАЙНОЇ КОНВЕНЦІЇ 28
29
1.053
1,124
1,476,397
1,583.558 1 1,000 12 31. 1974 11 3L 1977 або втрата
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 30
31
1.382
1,307
1.914,650
1.748,186 1 5.000
Молодь 1099 1037
4.942
- 62
Дорослі 5,020 - 78'
32 806 1.179.3 77 Акцидентові грамоти 1,363 1.399 ^^36
яка відбулася в місті Піттсбургу, Пеннсильвенія 33
34
711
705
995,650
940,135 Разом: 8,482 8,378 - 144
в готелі The Pittsburgh Hilton, Gateway Center 35
36
682
627
973.283
825,600 -
37 509 735,165 І 1,000 ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ ЗАГАЛУ ЧЛЕНСТВА
К А Н А Д И РОКІВ 1976 і 1977
починаючи від 22-го травня до 27-го травня, включно - 1978 р. 38
39
460
431
650,404
589,909 ^^^^^^ ,.-
40 494 680,698 Число членів Число членів Прибуток,
Звіт головного секретаря Володимира Сохана 41
42
454
471
653,950
615,910
1
1
500
5,000
.'у::,. ' ' ""- ..:11 31. 1974. 11 31. 1977 або втрата
43 481 642,768 Молодь 1254 1196 - 58 .ч
(5) 44 518 619.600 3 3.000 Дорослі 5,386 5.346 - 40 -:
45 616 751675 І 1,000 Акцидентові грамоти 1,363:^y–" ": ;1,399 Ь36 ”
ЗАГАЛ ЧЛЕНСТВА W Ц.662 11,155,005 46 660 791.151 Разом: 9,443 8.941 - 62--
Р-20 13,713 18,275,000 47 756 906,709 5 4.500
СТАН ЗАГАЛУ ЧЛЕНСТВА 3 31-го Г Р У Д Н Я 1977 Р. Р-65 1,690 3,001,000 48 846 1.076,280 5 3.500
(Члени активні, на виплаченому забезпеченні і на Е-20 10,190 11273,500 49 1.004 1,211.735 4 3.000 ПОРІВНЯННЯ СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНСТВА
^ ^ ^ ^ ^ безплатному продовженні) Е-18 7 6,500 30 1,292 1.446,813 11 9.900 К А Н А Д И В РОКАХ 1976 1 1977
Е-65 1667 5,518,500 51 1,694 1.871,673 9 7.500
Число їх стма DP-60 225 340,750 52 1197 1413.330 12 10.000
DP-65 698 2,108,000 Сума заб. Сума заб. Прибуток.
53 1463 1604,807 13 14,500
Т-5 46 260,000 11 31. 1976 12 ЗІ. 1977 або втрата
Молодь 17,550 120,089,361 54 1573 2,800,323 14 12,500
Дорослі 43,533 56,779,855 Т-10 ,'--^– -233 1,784,500' 55 1541 1657,017 16 13,443 Молодь 3 1738,000 51730.000 - 5 8.000'
Ажикдентові грамоти ^579 32,895,000 Разом грамота житт. забезп. 43,533 S 56.779.855 56 1431 1439.706 21 28.500 Дорослі 8,369.750 8.470.900 ^ 101.150
Молодь на виплаченому забезп. 57 Ц47 2,123,070 14 11.266 Акцидентові грамоти 6,815.000 6,995.000 t 180,000
Грамоти акцидентового забезп. .L—^^6,579 31895,000 58 1.926 1.881,512 26 36.332
і на безпл. продовженні 5,016 3,794,924 Разом активні члени: 17,922,754 18,195,944 ^ 273,150
Дорослі на виолаченому забезп. Разом всі активні члени 59,112 8 89,674,855 59 1,749 1,622.209 27 21276
і на безпл. продовженні 14,977 11.735,256 Члени на випл. забезпеченні 13,777 10,362,014 60 1.512 1,413,945 26 21000 Молодь на випл. забезп.
Члени на безпл. продовженні - ".""', '; ;1,200 1,373,242 61 1,545 1,334,721 26 27.856 і на безпл. продовженні 5 137,198 5184.965 t S 47.767
Разом 31-го грудна 1 9 7 7 Н ^ - і . S 7 . 6 S S З 125,294,396 62 1,361 1,211,002 10 11.000 Дорослі на випл. забезп.
Разом неактивні члени 14,977 811.735.254' 63 1,528 1.345,023 13 9,500 427.189 493.917 t 66.728
ц я п м т а н , в а а н м в а . в а в ш а в ш т м . т м І п в З
і на безпл. продовженні
64 1.235 1.146,938 ІЗ 11,786
П О Р І В Н Я Н Н Я ЧИСЕЛ З А Г А Л У ЧЛЕНСТВА Разом у Департаменті Дорослих 65,989 8141,414,111 65 1,145 985,727 24 18,800 Разом неактивні члени 5544,387 5678.882 j 3114,495
РОКІВ 1976 і 1977 66 892 794,836 21 20,300
67 863 702,279 19 24,300 Суми всіх членів: 18,487.137 18,874,742 ' ЗІ7.443
ПІДСУМКИ 68 759 605,635 22 15,800
Число членів Число членів Прибуток, ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ.......... 21566 5 23,884,285 69 631 517,083 18 14,000 ,
, ' . - '-.-11 31. 1974 11 31. 1977 або втрата ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОСЛИХ... 65.089 101.410.111 СТАН УСІХ ЧЛЕНІВ І ЇХ СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КАНАДІ
70 339 429,553 14 9.800 ЗА ОСТАННІХ ДЕСЯТЬ РОКІВ
Молодь 23,019 22,566 -453 ВСІ ЧЛЕНИ РАЗОМ: 87,455 5 125,294,394 71 498 378,803 18 15,000
Дорослі 58,526 58.510 -16 72 453 349.851 15 11300
Акцидентові^грам^^J6^184^ 6.579 ^ 395 73 413 297,851 22 15,300 Число Перес. сума
N
ПОРІВНЯННЯ СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 74 427 314,933 14 Ц500
Разом: 87,729 87.455 74 1976 І 1977 РОКІВ 75 353 251,625 17 11.300
л
76 300 JJ01904 19 11,600 1968 8,954 13,905.209
77 370 248,389 . 16 11,800 1969 9,113 13,075,971
Сума забезп. Сума забезп. Прибуток, 78 390 261261 29 19.059
11 31. 1974 11 31. 1977 або втрата 1970 9.525 16,089.973
СТАН УСІХ ЧЛЕНІВ І ЇХ С У М ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 79 433 297.192 41 24,000 1971 9,366 16,323,895
ЗА ОСТАННІХ Д Е С Я Т Ь РОКІВ Молодь 5 20,007,911 5 20,089,361 ' 5 81,450 80 428 284,835 42 28,724 1972 9.279 16,659,847
Дорослі 55.240,205 56,779,855 ^ 1,539,650 81 499 339.810 37 24.125 1973 9.419 17.839,230
Акцидентові грам 30,920,000 31895.000 ' 1,975,000 82 394 268,865 32 21750 1974 9,418 18.671,810
Кінець Число їж сума Персе, сума 83 306 216,921 35 27,881
року'--' --У.' -' .^Іг.членів^ забезп. забезп. Молодь на випл. забезп. 1975 9,168 18X6.071
84 291 208.693 28 23,500 1976 9,003 18,487,137
і на без. продовженні 3,475,087 3,794,924 ^ 319,837 85 176 116,800 27 19,050
1968 88.265 S 90,900.014 1.029 1977 8.941 18.874.782
Дорослі на випл. забезп. Понад 85 р 462„„„„„333,796^^^^99 75^388
1969 89.107 96,333.883 1.081
і на без, продовженні 11,418,196 11.733.256 f 317,060
1970 89.209 100,502,706 1.126 Разом: 81.974 5 91399,396 944 3 742,134
Разом: ЗАГАЛ ЧЛЕНСТВА УНС В КАНАДІ
1971 88,366 103,191,489 1.168 8121.941,399 8 1 2 5 3 4 , 3 9 4 4 84,232,997
1972 88.213 107.063,066 1.213 (Стан з 31-го грудня 1977 року)
ЧИСЛА ЧЛЕННІ ТА ЇХ С У М И ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1973 89,119 113,624.140 1.275
До ПО СТЕЙТАХ 1 ПРОВІНЦІЯХ v ВИ
1974 89,069 117.521.304 1.319 Число
1975 88,112 118.962.825 1,350 П. Стейт Z Число їх сума Число членів їх сума
1976 87,729 121.061.399 1,379 Забезп. платника вкладок Ч. Пвоваива 'членів забезп. Відділів
125.294,396 1.429 на грам. Деп. Молоді 5 5,642,000 5 5,755,500 ' 5 113,500 Молодь 1037 S 1730,000
1977 г .. 87,655
4.942
Подвійне забезп.1 на . j1 Pennsylvania - 18,463 3 23,816,247 107 Дорослі 8.470,900
випадок смерти внаслі- 2 New York „ 15.928 19,^76,637 73 Акцидентові грамоти '. 1.399 6.995,000
док нещасливого 3 New Jersey 11,830 17.132,858 59 8,378 5 11,195,989:
Разом активні члени: - --W..-"''
ЗАГАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ ЧЛЕНСТВА випадку 30,920,000 31395.250 ^ 1.473430 4 Шпон 9,790 11,685,536 ЗІ
І СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 5 Ohio 7,544 11.665,710 32 Молодь на виплаченому забезп.
Загальна сума 6 Ontario. Canada 6,003 12,560,742 40 і на безпл. продовженні 159 5 184,965
(Стан з 31-го грудна 1977 року) 5157.423,399 5 143,445,144 t 55,821,747 7 Michigan 4,827 7,803,254 ІЗ Дорослі на виплаченому забезп.
8 Connecticut 1645 3,685,663 15 і на безпл. продовженні 404 493.917
Число ї х сума й
П О Я С Н Е Н Н Я КЛЯС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 9
10
Quebec. Canada
Maryland
1.490
1,213
3,060,087
1.808,864 7
8 Разом неактивні члени: 543 5 678,882
членів забезп. Разом усі 8,941 5 18.874,782
11 Matttchutetts 1.178 1,508,277 10
Молодь 17,550 S 20.089.361 Т-16 (Кл. І.) - термінове забезпечення молоді до 16-го року 12 Minnesota 868 1,700,609 4
Дорослі 43.533 56.779.855 тя: 13 Rhode island 732 1,050,840 5
Р-70 (Кл. 11) - забезпечення платне по смерти з вкладками плат
Акцидентові грамоти 6,579 32.895.000
ними до 70-го року життя (Деп. Молоді);
14
15
California
Saskatchewan, Canada
577
541
853,319
1,551500
З
8
ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
Разом активні члени: 67.442 S 199.744,216 ТР-65 - термінове забезпечення на 5 1,000 із автоматичною змі- 16 Manitoba,Canada... 512 881,213 4
ною на 23-му ропі життя на класу Р-65 і суму 5 5,000 забез- 17 lndiana 497 561500 5
печення; 16 Missouri 450 391,550 4 ЧИСЛА ДОДАТКОВИХ ГРАМОТ В ДЕП. ДОРОСЛИХ
Е-18 - внвінувальне забезпечення молоді платне у 18-му році 19 Delaware 437 661140 2 ЗА ОСТАННІХ ДЕСЯТЬ РОКІВ
Молодь на випл. забезпеченні
і на безпл. продовженні 5,016 53,794,924 20 Alberta, Canada 287 637,940 5
Дорослі на випл. забезпеченні Р-20 - забезпечиня платне по смерти з вкладками платними 21 Nebraska 286 263,195 3
впродовж 20 років; Число додат-
- j нл безпл. продовженні^^^^^^,14,977^^^11,735.256 22 District of Columbia 230 247,500 І
Е-20 — 20 літне внвінувальне забезпечення; 23 Florida 187 251,344 2
Разом неактивні члени: 19,933 S 15.534.189 Р-65 — забезпечення платне по смерти з вкладками платними до 24 Wisconsin 183 253,250 3 1968 49,124 4,585
Разом yd члена: 87,455 S 125,294.394 65-го року життя; 25 Weetvirginia..... 180 183.969 І 1949 48,670 4.662
Е-65 — внвінувальне забезпечення платне у 65-му році життя; 26 Kansas 158 174,000 1 1970 47,432 4,347
Додаткові забезпеченна Кляса І. (Старий рід забезп.) — забезпечення платне по смерти, 27 Colorado 129 165.352 1 1971 45,941 4,069
без резерви, з вкладками платними впродовж цілого жкт- 28 virgiaia 100 227,500 1 1972 45,172 4,028
Забезпеченні платника вкладок тя; 29 British Columbia, Canada... 93 161800 2 1973 45,512 4.092
на грамотах Деп. Молоді 4.547 S 5,755.500 Р-70 (Кл. О.) забезпечення платне по смерти з вкладками плат- 30 Arizona 66 87,500 І 1974 45,151 4.101
Подвійне забезпечення на нимн до 70-го року життя; 31 New Hampshire 62 70.000 1 1975 44,376 4.067
випадок смерти внаслідок W — забезпечення платне по смерти з вкладками платними впро- 32 Texaa „ 38 50,000 І 1976 43,867 4,029
нещасливого випадку 22,749^„^32,393,250 довж цілого життя; 33 Maine 35 76,000 1 1977 43,533 3.977
DP-60 - забезпечення з подвійною сумою посмертного до 60-го 34 Washington 34 24,500 І
Разом додаткові забезпечення S 38,150.759 року життя і вкладками платними впродовж цілого життя; 35 North Dakota 27 20,500 2
ЗАГАЛЬНЕ ЧИСЛО ЧЛЕНІВ ТА ЇХ DP-65 — забезпечення з подвійною сумою посмертного до 65-го 36 Oregon ^SK 20 21.000 І
СУМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 87,455 S 143,445,144 року життя і вкладками платними впродовж цілого життя; 37 Nova Scotia, Canada 15 19.500^„^^1
Т-5 - термінове забезпечення на 5 років для дорослих членів; ЧИСЛА ГРАМОТ АКЦИДЕНТОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Т-10 - термінове забезпечення на 10 років для дорослих членів; ШГ:- l-ry" 87.455 8125,294494 459 ОСНОВНИХ І ДОДАТКОВИХ
ADD - акцидеитове забезпечення.
З А Г А Л ЧЛЕНІВ ТА ЇХ С У М И З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я
ПО КЛЯСАХ КАНАДА Спи
ЗАГАЛЬНІ Ч И С Л А ЧЛЕНІ В, А К Т И В Н И Х ЇННИВ Додаткові
(Стан з 31-го грудна 1977 року) І НА ВИПЛАЧЕНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
Департамент Молоді ТА Н А Б Е З П Л А Т Н О М У ПРОДОВЖЕННІ 1963 282 796 1.078
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ОСЯГНЕНИМ ВІКОМ НОВІ ЧЛЕНИ В КАНАДІ В 1977 РОЦІ 1964 468 1.257 1.725
(Без грамот акцидентового забезпечення) 1965 648 1,501 1147
Число їх сума
Стан з 31-го грудня 1977 рожу Число Число їх сума 1966 871 1.751 2.622
К л я с а ' членів-и^^^.забезп.
Ьстми Смертні ^^^^^^^^^^^^^^^^^^членів - ізабезп. 1967 981 1.956 1937
Т-16(Кл. 1) 420 5 446,000 U!Eb
суме Mut 1968 1,071 1149 3.220
Р-70(Кл.П) 192 68,861 Молодь 139 5 247,000 1969 1,035 1329 3.634
ТР-65 65 65,000 237 5 423,000 Дорослі 201 699,000 1970 1,514 1549 4.063
р.20 7,364 9.145,000 395 711.000 Акцидентові грамота 98:- 490,000 1971 1.628 1728 4,356
Е-20 5.232 5,017,000 404 636.000 Разом у 1977 ponj: .; 438 ^ j 5 1,436,060 1972 1.872 1955 4,827
Е-18 3.823 4,475,500 450 684,500 1973 1220 3,324 5,544
р^5 129 205,000 450 696.000 Нові члени у 1974ропі; :382 - і51.017^044 1974 1376 3,533 5.909
Е-65 325iK"---:.y-y;j667,000 525 738,000 1975 1469 3.586 6.055
Разом активні члени ^^„„ 17,559 8 24.989,341 595 837,500 3,000 1976 2,534 3,650 6,184
674 935,500 1977 2743 3.836 6.579
724 958,891 НОВІ ЧЛЕНИ В КАНАДІ ТА ЇХ СУМИ
Члени на випл. забезпеченні 4,232 3,011,524 674 859,000 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ОСТАННІХ ДЕСЯТЬ РОКІВ
Члени на безпл. продовженні 784 783,400 776 956.500
788 1.006,000 Число їх сума Пересічна ПЕРЕСІЧНИЙ ВІК ЧЛЕНІВ УНСОЗУ
Разом айва і явні члени 5,9Н 5 3,794,924
864 986,899 1.000 (Числа s векенакаиниш авМв)
21544 S 23,884,285
І Рве членів забезп. ^сума
Разом у департаменті Молоді 875 999,500
982 1.095.500 1968 „ 791 51088.500 51396 ЗІ-со грудня 1953 року ,д 41 років
1.021 І,093І00. 1969 862 1257,000 1618 ЗІчо грудна 1957 року ^.:. 36 років
Департамент Дорослих 1970 1,110 2,121.900 1,912 ЗІ-го грудна 1961 року 39.91 років
1,197 1.356,876
1.378.500 7.000 1971 ЯЗ 1.500,000 1762 ЗІ-го грудна 1965 року 37.6 років
1.242
1.187 1,474.000 500 1972 560 1.371500 1451 ЗІ-со грудна 1969 року 38.89 років
Число їх сума 1973 652 1.961.000 3,007 ЗІ-со грудня 1973 року 40.0 років
1.230 1,529,500 1.500
1,771.500 1974 643 Ш1500 3,285 ЗІ-со грудня 1974 року 41.06 років
1.332 1,076,500 3.374
37 5 29,750 1,258 1,640,936 5.000 1975 319 ЗІ-со грудня 1973 року 41.6 років
Кляса І (Старий рід забезп.) 1.017,000 3.367
170 138,000; 1.274 1.783,959 1,000 1976 302 ЗІчо грудня 1976 року 40.78 років
Р-70 (Кл. U). 1977 438 1.436,000 3.278 років
1195 1.889,350 і 1,371 1.927.000 ЗІ-го грудня 1977 року 4129
Т
СВОБОДА. СЕРЕДА. 20-го Г Р У Д Н Я 1978
q?fc ІІ21-
СМЕРТНІСТЬ ЧЛЕНСТВА УНСОЮЗУ ПОРІВНЯННЯ СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В К А Н А Д І

!l i! !lJ
F
(Відсоткові числа, базовані на вік? ЗА 4 РОКИ
(За звітовнй час між
jt !l is
11
місцевість

1965
1966
1967
9р емер і ніл. і в

54.4
J9.2

.Деп. МОЛОДІ
Деп.Доросгах
Сума завези.
1. 1. 1974
5 2,676,250
8,104,059 8,470,900
Прибуток в
31. 1 1 1977 сумі забезп.
S 2,730,000 S 53,750
366,850 36 r,MY.
11
Акцидснтові грамоти. 6,620,000 6,995,000 375,000 37 Biiobeth. N. J.
"968 61.4
38 Auburn. N. Y.
1969 58.09 Разом ШШШчтт S 17.408.389 S 18,195,900 S 795,080 Syrocwu. N. Y.
39
1970 54.71 Erie, Pa.
Молодь на випл. забезп. 40
1971 „ 57.22
1972 63.10 і безпл. продовженні 5 135,194 5 184,965 549,771
1973 52.79 Дорослі на випл. забезп. 41 Po.
1974 61.03 і безпл. продовженні.. 303,736^^^493.917! .--,190,181 42 Pcmaic,N.J.
1975 51.33 43 Hilliide. N. J.
Разом неактивні членна 8 438,930 8 678,882 8139,952
1976 50.86 44 Northhampton. Pa.
1977 5251 Разом J i b ^ S – . „ ^ J J T J " ? J ^ - l М^ЧТО ^ ! J ; U ^ g ? 45 Philodelphio, Pa.
46 New York. N. Y.
47 DBti4Jn6)fTl, r^O.
ЧИСЛА СПОДІВАНИХ ВИПЛАЧЕНИХ ГРАМОТ Reading. Pa.
НА НАСТУПНИХ ШІСТЬ РОКІВ 49 Toronto, Ont., Conodo
50 Lorain.Ohio
ПОРІВНЯННЯ СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА 4 РОКИ
(За звітовнй час між Конвенціями) 51 Chicago, n.
52 n09fOmm4 mats,
Сума забезп. Сума забезп. Прибуток в 53 Pimburg, Po.
^1. 1. 1974 31. 11 1977 сумі забезп. 54 іиб^ЬвВВиепивввавиІ Г А Я .
w owing тогоt vfMfla
t978 672 362 321 498 1.853 Деп Молоді 520,074,533 520,089,361 S 14,828 55 CurtuBoy,Md.
1979 663 492 475 723 2.353 Деп.Дорослих 52.585,126 56,779.855 4,194,729 56
U 8 - -ee– - ХЛЛ XJ–
TTnpwiirpg, TT. т о .
(980 562 371 339 595 1.837 Акцндентові грамоти 27,720,000 32,895.000 5,175,000 57 Cohoei,N.Y.
(981 637 514 427 778 2.356 58 UHca.RY.
1962 570 471 300 750 2,171 Разом активні чл. 8100,379,659 5109,764,216 5 9,384357
59
Г963 472 417 217 660 1.836 Молодь на випл. забезп.
і на безпл. продовженні 2,873,407 3,794,924 921,517 ОІ TrlBCOrwBfi DOeH, Weec.
ЛЛ W Вві И 1 - i - a . t - вв.

ЧЛЕНИ ПЕРЕДПЛАТНИКИ „СВОБОДИ" Дорослі на випл. забезп. і ШЛ TT. rTMOOvjipnta, ГО.

безпл. продовженні 10.371,074^^11,735.256 1.364,182 At FordOty,Po.


ЩЩ PotwfaOfl. N. J.
Разом уся Разом неактиивячл. „513,244,481 815,530,180 5 2,285,699 99 RcooOnlf N, J,
Стан з і
аоку 65ц. 50 ц. Зви, Разом усі члениі 113,624,140 5125,294,396 511,470,256 OO lfOCn4Wt8Jf, ri. T ,
Oar А Л Ю Я Ю , СООП.
AM Шм - ' - - В д - 8 - а ^e - -
1965 11.951 374 2.100 14,425 oo opnngTrtjvw, iffUBB.
71 1.629 12,918 Ч И С Л А НОВИХ ЧЛЕННІ В РОКАХ ВІД 1933.ДО 1977
1969 11.218 От Now T О rk, N. T.
1970 10.691 57 1.480 12,228 ТА СТАН ЧЛЕНСТВА ЗА КОНВЕНЦІЙНИМИ ЗВІТАМИ
70 JerieyOty,KJ.
1971 10,430 47 1.318 11.795 71 C?Ovvlaoa, Onto
1972 10.257 38 1.159 11.454 73 rrtvsvtHo, Po.
1973 10.215 38 1.020 І1Д73 73 rfovKJooco, K. L
1974 10.055 ЗІ 895 10,981 1933 ^ . - , . 2402 74 New Cattle, Po.
30414
1975 9.892 23 799 10,714 1934 ...„ 2,870 7" Detroit, Mien.
1976 - 9.823 24 706 10,553 1935 2,161 30435 76 Nejwc rk, N. J
1977 9.703 19 600 10.322 1930 З, І ІЗ 77 Yoffcvffle,OWo
r0 ЛРііПОГІтШв, P o .
1937 2ДІ4
79 lotAngelet,Cal.
1938 4,492
ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ ЧЛЕНІВ ЗА 4 РОКИ 1939 5400 81 Curt!t Bay. Md.
(За звітовнй час між Конвенціями) 1940 5,564 38,167 82 FXmtrr,U лл
' fc
UOrrOffe ІтОСГІ.
1941 3,859 83
1942 „.. ЗД40 84 5outhport, Соол.
Число членів Число членів Прибуток, 1943 3,191
або втрата 83 HoDOrOfi! Po^
; 1. 11 1974 1 12. 1977 1944 4,085 New York, N.Y.
Деп. Молоді 20.119 17,550 - 2,569 1945 .................. 2,990 45,720 r.K,Y.
Деп. Дорослих 45,512 43,533 - 1,979 1946 2,804 N.Y.
Акцядентовіграмоти 5.544 ' ''6.579 t 1.035 1947 3406 89 M.Y.
1948 4421 90 CentroBo, Po.
Разом активні члени: ^ 71J75 ^67.662 1949 8,154 56,983
1950 „ 8,710 91 McKooi HCrtfci, Po.
Молодь на випл. забезп, і і
1951 7413 92 PortiOOa, Oof.
безпл. продовженні 4,145 5,016
Дорослі на випл. забезп. і 1952 5,733 93 Cwrtral Falle. R. 1.
H nrntrn m г4 ЛТмі.
ІІКІї
1953 - . – 4,682 J 70421 94 і rwniii uiirvA^
І безпл. продовженні 13,799 . 14,977 1954 :..;:............ 3.426 96 РтпЧоиод, rO,
^ 2,049 1955 ^.......^....... 3,490 97 ,KJ.
разом неактивні члени 17,944--- ' ^ ^ , 1 9 9 9 3
1956 3443 98
разом усі ч л е н и ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 9 , 1 1 9 ^ ^ ^ ^ ? 7 . " 6 ^ - м 1957 „..... 4,430 72,438 99 Willttri BorrOy Po.
1958 3,727 100 Gory,hd.
П О Р І В Н Я Н Н Я ЧИСЕЛ ЧЛЕНІВ В К А Н А Д І ЗА 4 Р О К И 1959 4498
101 CoWvtttwf, Coo л.
i960 3467
(За звітовнй час між Конвенціями) 108 Oeveland, CJbia
1961 4,830 81,441
108 Mlbnukee, Wlec.
1962 4,093
104 Perth Amboy,N.J.
Число членів Число членів Прибуток, 1963 .., 4,446
1Q3 ГтМІОООїрОІО, Po.
1. І. 1974. 31. 12. 1977 або втрата. 1964 J 4498
104 Chkogo,B.
1965 4,896 86,059
Йеп. Молоді 2,363 2,037 - 326 1966 4,994
107 HotTiOrOOOf tno.
Деп. Дорослих 5,250 4,942 - 308 10t lokewood, Ohio
1967 4,400
А кцидентові грамоти 1,324 1.399 4 75 1968 3472
lW ОООт?ОуУіагО, ИЗ.
110 Oetrolt,Mkh.
Разом активні члени 8,937 8.378 - 559 1969 5,462 89.107
1970 5452 89409 118 develand.Ohfo
Молодь на випл. забезп. і 1971 4.056 88466 113 Derry,Pa. .
159 t 4 1972 4416 88,213 114 Chkoga,ll.
Дорослі на випл. забезп. і !
1973 .- 4,668 89,119 113 Canton.OWo
404 ^ 77 1974 4405 89469 116 Trenton, N. J.
Разом неактивні члени 482 563 t 81 1975 3,111 88,112 119 Compbeil,Ohte
1976 3471 „ 87,729 110 AUquippa, Pa.
Разом усі члени 9,419 8.941 - 478 1977 3,743 .. 87.655 121 1.N.T.
122 To utoo, Mott.
123 5croofoo, Po.
124 Оголгоо, Po.
СТАН А К Т И В Н И Х ЧЛЕНІВ ПООДИНОКИХ ВІДДІЛІВ ДВОМА КОНВЕНЦІЯМИ 123 Chkooo, H
t t f r L n f a BW
(TvjjaB^ ^jnj^mfmt ^штулшшмПл^тт шлиідегляі ЯМЛ,І про рух чаявшая) 126 ЩтЯТПшЩі Г О .
127 Buffalo, N.Y.
ҐПІ^-п " -'-"--"– fin
128 4JfТТОП riaJtyПГІ, r u .

і 129
І
h
і
New York, N.Y.
МІСЦЕВІСТЬ п 130

Іі 131
132
Chicago, 11.
McleOOtpof^ Po.
138 MvalN.J.
184 ХиТпОПОг^ NL J.
8 133 отОІСв) Run, Po.
17 136 ГТеиОтІПОв H a
8 137 W і mСОХТОО,
^ -ж — Bfc–
ГО.

10 188 GT о ttoo bu ry. Coon.


1 189 Ch кодо, if.
140 You no,ttown, Ohio
2
20
2 141 UneoWifNobr.
7 141 BixoboTh(N.J.
143 Gfoot Anooowt, N. J,
3 144 Scronton, Po.
6 143 Ahoono. Pa.
32 14o DotTOo, Mien.
9. 147 AJMOTOWO, Po.
14v ООіпПЮОВ, m o .
3
17 law Lockovronno, N. T.
17 190
191 AnOOtowo, Po.
4
152 Newark,N,J.
30
193 PnfloOwfpWo, Po,
194 АгтВВГОМ гШвщф POL
16
УІІ Perth Amboy,N.J.
77
1S4 Chetter,Pa.
17
1ST CWcogo,ll.
8 158 Brookiyn, N. Y.

161 Ambridge,Po.
- fl 142
148 BBJMII І І И І Г Ь І І І BkBh
ГТ1890^Р9трГТга, m .
- tv 164
- і
145 Toledo, OWo
164 СивмиВж) Ohio
187 Toledo.Ohto
158 Perth Amboy,N,J.

гПродовикавябудеї
-v .
Ч. 277 СВОБОДА. СЕРЕДА. 20-m І РУДНЯ 1978
SB

Пам'яті С. Л у нація у 5-ту річницю Небуденна імпреза в Чікаго Збірка Огайо на УНІГУ Збіркова акція йде далі, жертводавець із загальни-
під кінець листопада буде мн заробітками. наприк-
І його смерти .г У днях 4-го і 5-го ЛИСТО- дакції мгра Андрія Стецю- Клівленд, Огайо (Комі- найвищу суму збіркової проголошена листа 4.2.Під лад, 20 тисяч долярів і гарт
кінець грудня - дата і в вардською пожертвою 1000
пада ц. р. в Чікаго на „Нейві каі тет ФКУ). - В м і щ е н а в кампанії: 150 тисяч доля-
У неділю, 9ого грудня ft, Петро Данилишин опи- Пір", в рамках імпрези Присвячуючи цьогорічну „Свободі", ч. 224, з 17-го приміщення, які будуть сво- дол. зискас приблизно 200
1973 рову в ранніх годи- рів з того на Великий Клів-
нах рознеслась вістка по
нився а тюрмі, де згинув в ,.Фолк Фер", відбулася вис- виставку Українсьтій Ди- жовтня ц. p., новинка: ,,KCH–' ленд— бодай більшу поло- ечасно подані в пресі в долярів - бо настільки мсн-
Дрогобичі від большевиць" іавка присвячена україн- тині, пані з ОЖ ОЧСУ, Від- тон вказує дорогу до за-^ вину з тісї суми... Така сама Клівленді відбудеться Ве- шс податку він мусітиме
Філадельфії і околиці, що
вже нема між живими відсь
кої кулі 1941 року. Вийшов- ській дитині з нагоди Між- діл Чікаго, бажали цим спо- вершення УНЇГУ" - не" постава - рівняння вгору ликий Гарвардський Вечір, платити.
Motvr дїа^а-Уіграїнстпгог о"
ши -ЗД лміграцію бл^-п.-С. народного Року Дитини собом розповсюдити ін- говорила про якусь відру- - по інших громадах за- заплянований. як зустріч
Лупацій залишився і далі 1979, проклямованого Об'є- формацію про жахливу до- хову акцію однієї грома- певнила б Українському жертводавців з Українсь-
Визвольного Фронту та ак-
тивного працівника 6ага-
карним членом, і під час днаними Націями та Року лю наших дітей в Україні, ди. Це випущено першу лас- Гарвардові не тільки спла- ким Гарвардом.
його перебування у Німеч- Української Дитини 1979 зокрема дітей українських тівку широкозакроєної ту боргу („ендавмент") за Жертводавцям радимо На закінченні - виклик:
тьох суспільно-громадсь-
кнх установ і організацій
чині. Його покликано на проголошеного Світовим політв'язнів та борців за збіркової акції ФКУ в ціло- науковий Інститут, але теж складати свої щедрі пожср- ФКУ-Клівлснд, Огайо цим
Філадельфійської Метро-
члена охорони Провід ни- Конгресом Вільних Україн- вогію. му стейті Огайо, з метою: дала б змогу створити для тви по кінець грудня 1978 - шляхом викликає шляхет-
ка ОУН сл. п. Степана Бан- ців. Виставка зорганізова- Своїм великим трудом та по 22-ий день січня найбли- цього Інституту якийсь Ви- щоб у найближчому иодат- ний двобій усі українські
полії бл. п. Семена Jlyna–
ція. Про смерть покійно-
дери. на заходами Об'єднання самозаперечною посвятою жчого (1979) року остаточ- давничий Фонд, щоб onpa– ковому звіті до федераль- громади в Америці Хто
го Семена Лупація ніхто не Переїхавши до Філядель- Жінок Організації Оборо- пані з ОЖ ОЧСУ, Відділ но сплатити Український цьовані в ньому книжки, так ної скарбниці можна було переможе Клівленд вищою
хотів вірити, бож ще ран фії в ЗСА бл. п. С. Лупа- ни Чотирьох Свобід Укра- Чікаго, спричинилися до Науковий Інститут Гарвар- пскучо — потрібні для від- свою гарвардську иожерт- сумою пожертв на сплату
ком того дня він відвідував цій негайно включився в їни. Відділ Чікаго, відріз- рОЗПОВСЮДЖеННЯ ВІДОМОС- дського університету (УН1- коиання української прав- ву покласти в рубрику хари- Українського Наукового
своїх земляків, як збірщик працю Організації Внзволь- нялася своєю орягінальні- тей про долю наших нешас- ГУ). дн у світовій науці. мог- тативних датків і відтягну- ІНСТИТУТУ в Гарварді—УН
національного датку Для ного Фронту, а головно 6-го стю та високим мистець- них, невинних дітей в Ук- Хоча борг - як на великі ли друкуватися і сповняти ти від податку. На цьому ІГУ?..
Відділу ООЧСУ, Був актив- ким рівнем між виставка- раїні поміж хоч одною-чет- українські спільноти в Аме- своє призначення (згідно з
УККА, але смерть не зва- ми інших п'ятдесят націо- вертою відвідувачів вистав- риці й Канаді - просто
жаючи на сильну фізичну ним союзовцем, сповняв інформаціями. десяток та-
обов'язки секретаря УНСо- нальностей. ки. цебто понад п'ятдесят незначний, всього 750 ти- ких готових праць в 1нсти- В Ч е Т В Е Р Т У СУМНУ 1 Н Е В И М О В Н О БОЛЮЧУ
будову Покійного скосила На виставці показано ба- тисяч людей, то їхня заслу- стч доларів, Провід Окруж- РІЧНИЦЮ.
нагло життя молодої л юди- юзу 339-го Відділу, був чле- туті ждуть на свою ..чер-
ном Окружної Управи Фі- гато українських дитячих га справді не мас меж і їм ного Фонду Катедр Укра- гу" — читати: гроші для як і Волі Божої вілійшов у Вічність
ни, яка мала так багато народних одягів. МІНІЯТІОР- цього українська громад- їнознавства (ФКУ) на стейт мій Дорогий і Незабутній ЧОЛОВІК
ідейних й конструктивних лядельфійської Союзової друкування)...
Округи, був делегатом ні дереворити українсько- ськість не повинна забути. Огайо виміряв собі, як ціль,
плинів для розбудови не
трьох Конвснцій..Крім того го фолкльору. прекрасні не якусь, пропорційно до У ході заплянованоі за- бл. п.
лише УВФрояту для Якого ” ляльки в українських на- Зена Матла-Рнхтицька цілости, найнижчу, тільки гально стейтової збіркової
бл. п. С. Лупацій був най-
він посвятив своє молоде
життя, але і для інших rpo–
мадських установ. Ще день
більш активним збірщиком
УНФонду та членом бага-
родних строях, багатство
дитячої літератури, irpaiu–
кампанії ФКУ в Огайо, ус-
піх маленької української ЮРІЙ КОНОНІВ
тьох суспільно-громадсь- ки, вишивки та панораму громади в Кентоні 8,150 буле відправлена
перед смертю з автором цієї казкового звіринного світу долярів - уявляє з себе
згадки 6л. п. С. Лупаній кнх установ Філадельфії.
Не можна поминути й того України, над; яким царює тільки частину з того, що ПАНАХИДА
планував про розбудову славний український Лис В ДЕСЯТУ РІЧНИЦЮ ГМЕРТИ огайці дотепер здобули Ок- ЗА С П О К І Й Д У Ш І П О К І Й Н О Г О
УНСоюзу, дорогою засиу- що коли 1963 року захог
Микита з люлькою і топір- нашої Найдорожчої ІМАМИ і ЬАБУНІ ружний збірковий комітет
вання нових Відділів. дом Визвольного Фронту
куплено дім, то він був nep– цем. Багато труду вклав ФКУ, під проводом голови в неділю, 24 грудня 1978 p., о і о д . 12 полудня
Бл. п Семен Лупацій на- шим, який прийшов із фі- Зенон Галамай, який вико- клівлендського Відділу - в Українській Православній Церкві
родився 21-го лютого 1912 нансовою допомогою, а нав велику мистецьку але- Василя Лагошняка. з осід- св. Тройці в Ірвінг іоні, Н. Д ж .
року в селі Хітари Сгрий- відтак, як будівничий бага- горію української дитини
на тлі Тризуба. Виставку
бл. п. ком у Клівленді, відбув ДО-
тепер трос сходин і nporo–; при Лайонс Авеню
ського повіту Будучи мо- то часу, труду і праці вклав та
прикрасили своєю присут- лосив листу Ч.: І. зібра-
лодим юнаком він ввійшов
в контакт з членами ОУ Н, а
під час ремонту закупле-
ної будівлі.; ністю Mice Україна Чікаг- проф. Ростислави Темницької них чи здекларованих ло- в середу, 27 грудня 1978 р. о г о д . 10 ранку
відтак ставши й сам чле- Тлінні останки Покійно- ської „Фолк Фер" Катери- тепер грошей. Згідно. ) ЦІ- в Храмі-Пам'ятнику в Бавнд Бруку, Н. Д ж .
ном Організації Українсь- го Семена спочивають на ук- на Бернацька й її Принце- сю листою, за місяць жов- а
са Одарка Петраш в україн- що ні ііііш.іа у Вічність 26-і о грудня 1968 року тень на лінії Клівленд -
ких Націоналістів, займав в раїнському цвинтарі Фако
Організації різні пости. чейс v Філадельфії вже ськіЙ народній ноші. Ок- та Льорсйн - Акрон - Ксн- З А У П О К І Й Н І СВЯТІ Л І Т У Р Г І Ї
Ставши районовим провід- - п'ять років нема між нами рему частину виставки ста- У СОРОКОВУ Р І Ч Н И Ц Ю ГМЕРТИ тон - Дейтон і Росфорд - в гой же самий лень вілправлать
ником він виправдав себе того, який все був готовий новили архитвори дсрев'я- нашого Незабутньої о БАТЬКА і Д І Д А
Толедо здобуто від 38-ох о. Р О М А Н Н А Б Е Р Е Ж Н И Й і о. СТЕПАН С Т О Л Я Р Ч У К
витривалістю і геройством нести допомогу кожному ної різьби, писанки та інші жертводавців, які пожерт- в ОШАВІ і в БРАНТФОРДІ. Оит.. Канада.
на прикордонних npocro– ближньому. Він завжди був мистецькі перлини україн- вували по 1000 (тисячу) й
рах Карпат під ^гас поль- зрівноважений, сповнений ської творчости. Пані з ОЖ
ОЧСУ, Відділ Чікаго.при-
бл. п. більше, суму 42 650 доля-
рів.
Про молитви та спокій іуші Покійної о просить -
ДРУЖИНА
ської, большевнцькоі і ні- різних ідей, що їх на жаль.
мецької окупації. Це ж бл. п.
С. Лупацій під час боль-
не переведено в життя. готовнли буфет українсь-
ких страв. д-ра Володимира Темницького
Приклад життя цього кар- що помер 26-1 о січня 1938 року у Львові
шевицької окупації доло- ного члена Українського Виступи струнного' ан-
міг десяткам чільним чле- Визвольного Фронту ПОВИ-- самблю і танцювальної гру- буде віллрав.іеня
нам ОУН перейти кордон. . нен нам допомогти nepe– пи ОДУМ-у були справді на Українська Вільна Академія Наук у СНІ А
Були і випадки, що не всім могтн нашу байдужість, вн- високому мистецькому рів- З А У П О К І Й Н А СЛУЖБА БОЖА ПОВІДОМЛЯЄ, ІДО У СОРОКОВИЙ Д Е Н Ь С МЕРТИ
вдалося передістатися за повнити наші серця вірою у ні, чогр доказали гучної оп- з П АНАХИДОЮ
кордон, як було плянова- наші сили і збудити охоту лескн, якими глядачі вина- в суботу, 23 грудня 1978 p., о г о д . 9-ій ранку
бл. п.
но; і тут згадаю покійного до активної праці, а пам'ять городили молодих музик І "^
Петра Данишина - брата
Дмитра, втечу якого пля--
про Покійного нехай зали-
шнться назавжди між нами.
танцюристів.
Поміж 214 000 глядача-
в церкві св. їв. Хрестителя в Нюарку, Н. Д ж .
СИН і Д Р У Ж И Н О Ю га В Н У К А М И
Проф. ІВАНА ЛУКИЧА ЗАМШІ
нував бл. п. Семен, але че- мн, виставку відвідали по- багаторічного Секретера Управи і Керівника Фінансової о Відділу Академії
рез свою необережність бл. Степан Гаврнш садник Чікаго Михайло Бі- б) лс відслужена
fc г
ляндіч і його дружина Гет-
гер Біляндіч, яким пані з
ОЖ ОЧСУ. Відділ Чікаго,
ПАНАХИДА
-УКРАЇНСЬКА ОВІВДІШКА ДОНОМАГАС w апучидн-кннжечау ,TSTM-O^ ЛІ .--,^rftrt . в неділю, 24^го грудня 1978 року, після Служби Б о ж о ї
Бом", графіка Охрімае Си- U -^ ' В К а т е д р і YB; В о Л О Д И М И р а на Вест 82-ій вуя. У Н ю Йорку
БАТЬКАМ ВИХОВУВАЛИ Д Ї Т Е ї І домори. видання видавни- У глибокому смутку повідомлясмо
цтва „Час" з Нюрембур- Родину, Приятелів і Знайомих,
JSSOSSKSSSSSSiSSSSSS рШф9ЄЄ гу 1949 року, при співре- що в неділю, 17-го грудня 1978 року
у шпиталі Washington Memorial.' Washington Twnship.
упокоїлась в Бозі,
наша Найдорожча
М А М А , Б А Б У Н Я . СЕСТРА і ТЕТА
Заряд Оселі С У М - А м е р и к и в Елленвіллі, Н. Й.
вЯаиїтовчт бл п. СТЕФАНІЯ М. У ПЕРШУ Б О Л Ю Ч І Р І Ч Н И Ц Ю СМЕРТИ
г- Є? мої о Найдорожчого ЧОЛОВІКА
в дні ЗІ-і о грудня 1978 р. у великій залі нової Світлиці
ВЙШНИЦЬКА СВ. п .
ТРАДИЦІЙНУ з дому МАРТИНЕЦЬ
ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ
на 86-му році життя.
П А Р А С Т А С у вівторок, І9-го грудня 1978 р, о год.
Інж. ОСИПА БАРАНА
7:30 веч. в похоронному заведенні Bell Funeral Home. 420 буде відправлена
Початок табааи го,і. 9-та вечора Вступ 6 дрл. віл особи S. Main Street; Williamstown. N.J.
. „ . „.„. - Ff?ac оркестра-,,1скраг, П О Х О Р О Н в середу, 20-го грудня ц. p., о г о д . 8:30
З А У П О К І Й Н А СЛУЖБА БОЖА
Баї ато несподіванок. ' Смачний буфет в заряді П А Н Ь . ранку з т о г о ж похоронного заведення д о церкви св. апп. в церкві св. Юра при Схід 7-ІЙ вул. в Н ю Йорку, Н. Й.
і Нічліги І столики просимо іамовляти в Крайовій Управі С У М - (212) 477-3084 Петра і Павла у Cecil. N J і після Служби Божої ні" дня 27-го грудня 1978 року, о г о д . 8:30 ранку
або в Канцелярії Дирекції Оселі - (914) 647-7230. церковний цвинтар.
Прохаю Рідних, Приятелів та Знайомих згадати я цей юні.
Горем прибиті:
JanjMfUiri ип itti itn)i, і fmtif'tutiy Гічімііс)чіі Оо учшпш. Покійного Осина в своїх молитвах.
-cs доньки:
МИРОСЛАВА МОЛДОВАН Ольга - дружина
з чоловіком Д М И Т Р О М
JjMSHftttttrtrftrf тьтшттшЛІшїштллшлтшшклліШЖПШШЛПГ ШШвЯГ Віліямстовн, Н. Д ж .
НАТАЛІЯ ШЕЙФЕР, Кростіс.
ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ Н.Дж.
ЇМ Друга Авеню, 2-ий поверх брат - М И Х А Й Л О М А Р Т И Н Е Ц Ь
(ДІМ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ) а Німеччині jfc
П'ятниця, 22-го грудня 1978 року, о год. 7-ій веч.
внучка - СТЕФАНІЯ
братанок - ІВАН в Німеччині ж
Ділимося сумною вісткою і Родиною, Приятелями і Знайомими.
ВОКАЛЬНІ НОВИНИ з УКРАЇНИ що З волі Всевишньої о відійшла від нас у Вічність,
у неділю рано. І7-і о ірчдпя 1978 року, по довгій і тяжкій недузі,
(У С Т Е Р Е О Ф О Н І Ч Н О М У З А П И С І ) наша Найдорожча Д Р У Ж И Н А . М А М А , БАБЦЯ і ( К ГРА
Пояснення - концертова співачка Ія Мацюк-Грицай м. бл. п.
Монтаж - Михайло Яблонський
1r
^ ^ ^ ^ у ^ ^ ^ у ^ і ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' З в ^ 1
^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ У глибокому смутку повідомлясмо
ҐЛІКЕРІЯ МАЧУК
National Fine Arts Foundation, inc.
Родину, Приятелів і Знайомих,
що у суботу, 16-го грудня 1978 року,
з дому БОЙЧУК
з приємністю повідомляє Громадянство про упокоївся в Бозі, на 53-му році життя, учителька, нар. 2Н-і о серпня 1900 р. у Довтрах. Буковина.
наш Найдорожчий ЧОЛОВІК і ТАТО П А Н А Х И Д А - у середу. 20-го грудня 1978 p.. о год. 7 30 веч. ) похоронному заве-
СПІЛЬНИЙ КОНЦЕРТ дениі Музики і Сина при 2151 В. Чікаго Авеню, Чікаго. Ілл.
відомих оперних співаків бл. п. В О Л О Д И М И Р ЧИН П О Х О Р О Н У в четвер, 21-го грудня 1978 p., о год. 9 ДО ранку в українському
православному соборі св. Володимира при 2250 В. Кортез вул.

РЕНАТИ БАБАК і ПАВЛА ПЛІШКИ СТУДЕНИЙ Тлінні останки Покійної спочинуть на цвинтарі в Ельмву.і
Горем прибиті:
Акомпаньятор Т О М А Г Р И Н Ь К І В П А Н А Х И Д А у вівторок. 19-го грудня 1978 p., о г о д . чоловік - л-р ЮРІЙ
8-ій веч. в похоронному зявелеині Насевичів, 109 Е Tabor донька - м і р ЗІРКА ЦИМБАЛІСТА ^ синами ПАВЛОМ
який відбудеться ь Street. Philadelphia. Pa. і ЮРІ CM
в п'ятницю, 5-го січня 1979 року, о 8:30 годині вечора П О Х О Р О Н - в середу. 20-го грудня 1978 p., о г о д . донька - мгр О Р И С Я НОВОСІВСЬКА з чоловіком д-ром
10-ій ранку в церкві Покров Божої Матері при 63 і Dicks Т А Р А С О М , і синами А Н Д Р І Є М і М А Р К О М
в концертовій залі Культурно-Мистецького Центру Avc.. я після Служби Божої на цвинтар Пресе. Марії на брат - інж. ІВАН Б О Й Ч У К з дружиною В АЛЕЮ і донькою
ім. Кеннеді в Вашінгтоні, Д. К.

l
Факс Чейсі. Л Е Н Ь КОЮ у Польщі
Рї Ціна квитків: S11.50, 510.50, S9t58, 56.50. прн квсіконаертовоі звль Горем прибиті: дружина - Л А Р А
сестрінки - Б О Г Д А Н . Л Е С Я . М И Р О С Л А В А . ГАЛЬЦЯ
Квитки також можна придбати поштою: син - М И Х А Й Л О і ВІРКА у Р У М У Н І Ї
Ближча і дальша Родина в Україні, Румунії і ЗСА
ШКЕ LTD.. 1101 - 15th St.. И.І.. Ufa U70. BtthiiiftOB. DC. 20005. Tel. (202) 172-1016 і Родина в Україні.

aabWadoHrioadfoofrqpoo^
даироо(ааияшваве^^
Дебютанток просимо ігодошувати ло 15 січня 1979 р.
J ТУІА - ДЕТРОЙТ
І 10-го лютого 1979 р. (субота)
5
The Northfield Hilton inn
ЗИМОВИЙ БАЛЬ ІНЖЕНЕРІВ Телефоном
п. 3. Серафин, ч. (313) 646-5882
Поштою
Mrs 1. Serafvn
2565
Оркестра: „Веселі Часи" із ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ ДЕБЮТАНТОК п. І. Сеник, ч. (313) 574-1493 Timberwyck Trai
Тго. Mich. 48084
Віивщв^ввввраа^аріи^^
СВОБОДА. С Т Р Р Д А . 2 0 - І о ГРУДНЯ 1978 Ч. 277.

Мистець, як творець слави КРАЙОВА РАДА УККА... ОРГАНИ КҐБ... РОЗШУКИ aTf^Sf^?i
й безсмертя свого народу (Зсисінгення зі стор. 1) (Закінгєння зі crop. 1) ПОШУКУЄТЬСЯ
(РДІТМІМТ 11
M Beet 7th St.
досягнення у Вашінгтоні і ПЕТРА КУБРУ
січня 1979 р. зібрати ще 86 націоналіст. На м о ю - ук трілив би всіх тих хахлів. ПЕТРОВИЧА. TetTqS t - И И . Kew Yerfc, 19003
000 лолярів. на бенкеті СКВУ у відно- раїнський патріот, грома- Націоналісти це ті, хто з який колись ж и в у селі Cy.m– ДЛЯ висилки маємо: нитки
Про НІ Конгрес СКВУ шенні д о працівників Біло- дянин суверенної українсь- л а й к о ю кричить: о х , ти, мів. р-и Куликів, об:і. Львів. ДМЦ, матеріяли для шиши-
інформували; ред. Ігнат Бі- го Дому. кої держави... Я українсь- морда татарська, чувашсь- Щукас донька Стсфаиія. Хто вання. хустини, шалики. та
линський. інж. С. Івашків. Довший звіт із свогї лі- кий літератор, пишу аірші, ка, вірменська, неросійсь- НІОЙ би про нього або він сам. багато іншого.
мгр І. Базарко. мгр Б. П о яльности у Вашінгтоні перекладаю вірші російсь- ка... Я відповідаю їм: укра-
склав проф. Лев Добрян- прошу писати до:
тапенко, мгр 1. Скочиляс. ких, білоруських. німсць- їнці нічим не гірші інших. Mrs. Mary Turek Найкраща місце на прийнят
пані С. Рубель. Звітолавш ський, з'ясовуючи деякі ас- ких. еспанських, французь- Запам'ятайте: українці, а не та. бені:стн. Ім'яннни, xpecra–
5754 Milwakee Avenue
до позитивів зарахували: пекти зовнішньої політики ких, англійських поетів; я є х а х л и , євреї, а не ж и д и , нк. товариські :іустрічі, ПО.
Державного департаменту, Chicago, ill. 60646 мішки 1 на всі нагода -
перебіг реєстрації. Екуме- автором двох десятків лі- узбеки, а не чорнозади, rpy–
нічний Молебень. Конгрс- його труднощі, напади на іературно-критичних стат-
со'вий бенкет. Фестиваль нього і деяких конгресме- тей. Так. я л ю б л ю мій укра-
зини, а не звірн..." HOLIDAY INN
української пісні в Карне-
гі Голл, маніфестацію, не
нів у совєтській пресі тощо.
Звіт з праці склав також
їнський народ, почуваю се-
бе вірним с и н о м й о г о . І Стільки про нагінку на of Somerville
Стуса. Слід відмітити, що US Route 92 (E. Bound)
зважаючи на те. шо вона віцепрезидент 1. Олсксин якраз т о м у я з в е л и к о ю BRlOOnWATfcm. Л'Л. 08807
закінчилася сутичкою поді- кажучи, що його метою бу- пошаною ставлюся д о ін- подібні репресії, а рівночас-
но різні провокації oprani– ВІДІЙШЛИ e Tea. (201) 820-9600, а ук-
ції з деякими демонстран- ло: поширити базу УККА; ших народів. Я ніколи не раінській мові 201-020-1840
тами, велике заінтсресуван- нав'язати ближчі контакти з дозволив собі навіть одним зують керівники К Ґ Б суп- ВІД Н А С
роти інших політичних в'яз- Є Власник українець та під
ня Конгресом широких кіл і ромадами, приділити біль- словом образити націона- українським зарядом.
нашої спільноти в діяспо- ше уваги українському льну гідність інших. Між нів, а теж тих, якнх звіль-
рі (507 делегатів), праці шкільництву, культурі, моїми довголітніми прия- нили з таборів чи заслань,
комісій, які працювали по молодечим організаціям. телями, які називають мене як і загалом проти інако-
думаючих українських пат-
ІВАН ДЗЮБА .член УНС
Відд. 334 в Клівленд, Огайо, ПАМ'ЯТНИКИ
Артмсі Іев Молодожанин різьбить портрет композитора два н три дні. доповіді, до- Багато справ було досяг- братом, є росіяни й біло- номер 22 лнетоїшди 1978 на з ріїннч гранітів, ставимо на
кументацію про деколо- нуто, залишилося ще ба- руси. євреї і українці, вір- ріотів. 77 році жаття. Нар. 1901 р.
Миколи Лисенка. Зі сцени в Фільмарт Продакшен - цвинтарях св. Анлрія в Бавнд
нізацію СССР. виступи ка- гато до зроблення. але мени і молдавани, литовці і Нещодавно продісталася у Волі ДобростяиськіА, Укри- Бруку і св. Духа - вілома со-
„Безсмертний образ" Славка Новнцького. На Другому на Захід самвидавна нова іии; членом УНС стіш 1950
плані видніс м о д е л ь пам'ятника Тараса Шевченка у надського міністра б а г а т о прийшли д о У К К А нові татари, грузини і лотиші. р. Залатав у смутку дочка: лі:іня фірма
культурности Нормана Ка- люди - д-р Іван Флис від Ніхто з них не вважає мене збірка поезій Миколи Ру- Агафію, Ольгу 1 Алексаад.
Ваигіш тоні, роботи Молодожанина
фіка, представника Польо- УНСоюзу і о. шамбелян Р. націоналістом... Націона- денка, ув'язненого голови ру; сниів: Махаала і Стеаа- К. М. КАРДОВИЧ
нії. панель про „завдання Москаль із СУК „Прови- лісти це ті, які словами ко- Української Гельсінкської на; 12 внуків і 2 правнуків.
Наприкінці жовтня ц. р. лих рамках виконаний ус- Групи. Вона має 62 сторін- Похорон відбувся 25 ласто- Q0NSTANT1NE M,KARDOviCH
української науки" тощо. діння". Висловив надію, що лишнього майстра Kopace–
фільмар Святослав Но- ПІШНО й цікаво. ки машинопису і появиться иада 1978 р. на цвинтарі св. CYPRESS
Д о негативів зарахували: новий екзекутивний віце- ва кидають мені в лице: Петра і Павла в Парма.
вицький. Фільмар Продак- Треба сказати, шо Філь- у видавництві „Сучасність".
іпсн. Інк . через свою фір-
відмову Організації Об'єд- президент буде продовжу- коли б мені автомат, я вис- H1LLS MONUMENTS
март Пролакшен. Інк.. очо- наних Націй прийняти делс- вати започатковані ним Вічна Йому Нам'ять! 800 Jamaica Avenue
MN у Міннеаполїсі. Мінн., лювана С. Новицьким, npo– справи. „Наша громада
гацію Конгресів понсволе- Стефаніа Боганек, І екр.' Brooklyn. NY. 11208
викінчив свій найновіший дукус не дидактичні, а огля- проявляє більше толерант-
них Москвою народів. від- Tel. (212) AP 7-2332
аніломовиий фільм п. н.
..Безсмсотний обоаз" (..im–
лпві фільми, як от ,,Вівці в
дереві". „Писанка", фільм
сутність представника уря-
ду президента Джіммі Kap–
ности, стабілізується, д о з -
ріває; не можна цього ска-
СЛОВО до молодої... ЯКИМ ОЛЕКСШПИН, член
УНС Відд. 59 в Брідашорт, Відкрито в кожний день, в cy–
moral Ітаце”і. Коші., помер 10 листопада боту. включно, від 9-5 по пол.,
для Міннесотського ІСТО- тера та інші дрібніші enpa– зати про український полі- (Закінгєння зі crop. 1978 на 75 році життя. Нар.
У фільмі показано працю в неділю 10-4 по пол.
ричногоТ-ва. Автор фільму ви. тичний світ, зі шкодонз для 1903 р. в Західній Україні:
скульптора Лева Мололо- в цікавій формі ознаном- нього", - заявив 1. Олек- членом УНС став 1952 р. За-
жанина в процесі творення люс глядача з темою, з ,,pc– Найважливішим досяг- - Це поширення овидів. життя Плявта і д о святости лншнв у смутку приятелів і
снн. який запевнив Екзе- Чому, наприклад, вивчаємо знайомих. Похорон відбувся
погр) ця композитора Ми- ального часу" вдало витио ненням треба уважати уз- св. Августина. Европеєць, ВАРТІСНІ КНИЖКИ
кутиву і КРаду. що й далі в школі історію? І потім 13 листопада 1978 р. на цвин-
коли Лисенка, методою т. кае „фільмовий час". Для гіднену листу ПрезидіїСК- що знає латину, нагло здає НІІЖЧК ПІВ ц і н и
працюватим для У К К А . читаємо для п р и с м н о с т и тарі Леахвю в Брідашорт,
зв. „) граненого воску". прикладу: Процес творення ВУ, бо дві листи, без огля- собі справу, що європейське Кова. Аркас: Історія України, ілю-
Окремо подякував мгрові історичні твори? Тому, що
Це вже другий фільм Свя- погруддя тривав 6 тижнів і ду котра була б перемогла, право не починається від
Базаркові за дружню спів- історія помножує наш oco–
строаана S10.00
тослава Новнцького. про техніка виконання та мон- внесли б двоподіл в укра- Наполеона, що європейські Вічна Йому Пам'ять! Орел: СЛОВНИК ЧУЖИХ
працю. бистий досвід на досвід по- Тарас Слваіиськмй, секр.
українського мистця в ді- таж теж забрали досить їнській спільноті, до чого політичні інституції не ПО- СЛІВ. З томи 512.00
лянці пластичного MHCTCU– часу, але фільм триває в с ь о стреміла Москва, роблячи Звітували ще: д-р В. Душ- колінь. які померли, на чинаються відбритійського ЮРКО КОВАЛИІНИН. член ВИННИЧЕНКО: Відроджеи-
тва творця скульптурно го 22 хвилини, не обтяжу- усі заходи, щоб послабити ник про видання У К К А ; досвід сторіч і тисячоріч. парляменту, що Европа мас УНС Відд. 376 у Ф1лядедь- ня Нації. З томи 515.00
го о б р а з у М. Л и с е н к а у ючи глядача зайвими тех- значення НІ Конгресу СК- інж. Ю. Нестерчук про Ін- Одним із найпотужніших за с о б о ю 3 000 років муд- фії, Па., помер 23 листопада В додатку ЗО різних книжок
бронзі, озвучений частнн- ВУ і довести д о розбиття на формаційне Бюро у Вашінґ- джерел мудрости це - рости й досвіду. 1978 на 87 ропі життя. Нар.
нічннми деталями. 1891 р. в Жидачеві, Україна; (давніше видані). Всі 37 кннж-
но його ж мелодіями. ТеХНІКу ПОЯСНЮЄ КОМЄН-
суспільно - громадському тоні. п-і С. Рубель про па- досвід. Але досвід однієї -.Чому вивчаємо філосо- членом УНС став 1946 р. За- ки за 520.00.
Перший фільм „Вівці в татор. Автор-режисср влуч- відтинку. нель молоді на СКВУ; мґр л ю д и н и о б м е ж у є т ь с я д о фію? Тому,- що вона вво- лшпнв у смутку синів — Ва- Книжки замовляйте в Сурмі -
дереві' (..Sheep in Wood"), но переплітає коментар з Адміністративний дирек- Базарко про пляни праці кількадесятьох років. А іс- дить лад у наше мислення. саля й Івана та дочка —
був про славного мистця думками скульптора, про тор УККА. мгр Базарко. УККА на 1979 рік, які вклю- торія дозволяє нам зазна- Навіть будучи інженером ЗофЬо й Ольгу. Похорон в!д- SURMA
Якова ГнІЗДОВСЬКОГО в про- сучасний зміст і стан мис- який займався також підго- чають відвідини Владик Ук- йомитися з досвідом, який ЧИ ДеНТИСТОМ - НЄ ЛСГКО- бувся 27 лнетопада 1978 р. 11 Е. 7th St.. New York. N.Y. 10003
раїнських Церков, Свято людство нагромадило в со- важ латини, ані української дельфія, на цвинтарі Оаклеяд, Філа-
цесі праці над дереворитом. тецтва. мистецької освіти товою Конгресу, подав до Па. За медом no спеціальній ціні,
Д о речі, в другому фільмі та про ролю мистця в cyc– відома деякі циферні дані, Державности у Вашінгто- бі впродовж свого існуван- та всесвітньої історії, ані
ні, організацію нових Шкіл ня. приїздіть на Сурмачівку. Мед
Гнізловськнй виступає, як пільстві. пов'язані із СКВУ. З про- лектури св. Августина, То- Вічна Йому Пам'ять! маслю гречаний, липовий і з
погр) ця твір скульпто- дажу квитків на Фестиваль Українознавства, видавничі ми з Аквіну, Сковороди. Петро Тарнавсьхий, секр.
Одночасно фільм вияв- різних квітів, лісовий. Три
ра. ляс ставлення автора філь- української пісні, який від- справи, координацію праці Чому вивчаємо латину?' Дайте, Шекспіра, Шсвчсн- ІВАН МЕЛЬНИК, член УНС
в ділянці оборони прав лю- Тому, що поперше, знання ка, Івана Франка й Лесі Відд. 21 а Джансон Ситі, Н. гальонн за 539.00. в додатку
му до мистця. який з волі бувся 23-го листопада, дістанете ЗО різких книжок.
Слід згадати про те. що Творця Всесвіту обдарова- одержано - 20.026 доля- дини, допомогу молодечим старої мови поширює нашу Українки. Це придасться И., номер 19 лнетопада 1978
організаціям з державних здібність розуміння меха- Тобі навіть у Твоїй власній на 85 році життя. Нар. 1893 Щоби мене застали а дома, і
праця пал фільмом „Без- ннн здібністю бачити гли- рів. Витрачено: на оплату щоби бджоли Вас не покусали,
смертний образ" почалася 6 бше більше та відтворюва- залі і ансамблів 14 712. 84; фондів, ювілейний Конгрес нізму дії одного з наймогут- кар'єрі. Будеш мудрішою р. в Україні; членом УНС
УККА у 1980 р. тощо. став 1929 р. Залишив у смут, закличте: (201) 327-6072 -
років тому, за власною іні- ти речі, як він їх бачить. чистий дохід з концерту. ніших знарядів л ю д с ь к о ї людиною, а будучи мудрі- ку Ольгу Куляша. Похорон М. Сурмач.
ціятивою. задумом і фінан- Мистець с в о є ю т в о р ч о ю 5313.16. З реєстрації деле- І тут, як раніше над зві- мислі, яким є мова. А по- шою, будеш автоматично відбувся. 22 лнетопада 1978
суванням автора фільма- працею обезсмертнюс пос- гатів і гостей одержано: 24 туваннями про справи СК- друге, що латина дає нам мати перевагу над іншими, р, на цвинтарі Весталь Гілс,
ря Святослава Новнцького. таті і явища. Ця його пра- 280; з продажі квитків на ВУ. забирали голосу диску- ключ д о студіювання історії що не вміють і носа внста- Меморіял Пара у Весталь, Н.
бенкет і полуденок: 22 970; И. HELP WANTED
Готовий фільмовий .матері" ця олночасно увічнює і са- сії: Р. Шраменко, І. Ольша- трьох тисяч літ західньої вити поза своє ремесло. Бо,
ял пролежав без руху кіль- мого мистця лишає ре- разом одержано: 47 250 д о - нівський, д-р Леся Ткач. п. цивілізації, ключ д о като- щоб бути директором у Вічна Йому Нам'ять! 9 MALE-FEMALE 9
ка років, через орак кош- альний слід того, що він був лярів. У бенкеті взяло Ліщинський. Б. Тодорів та лицької теології, д о серед- фабриці — не. вистачить Волтер Мельанченко, секр.
тів на викінчення ного жив і творив. участь 1228 гостей; в полу- інші. ньовічної філософії, д о рим- бути ремісником. Треба ма-
денку 584 і за це каса під- і СТЕПАН ДВОРНІК, член ПОШУКУЄТЬСЯ
Фільмар звертався по до- ського права, до поганської ти незвичайно багато здо- УНС Відд. 451 (кол предсід-
готовчого Комітету СКВУ БАРТЕНДЕРА
гацію або інвестицію до 4- Деякі дискутанти вважа- античної поезії, д о мудрос- рового розсудку, а здоро- няк 449 В.), помер на 80-му
Зокрема важлива роля в заплатила готелеві 33 487. на вечірні голини 6-2 ночі,
ох чільних українських ор- ли. що УККА в теперішній ти Марка Аврелія, д о чес- вий розсудок, чи ж не є він році жаття. Нар. 1898 р. в с. в українському ресторані
ганізацііі в Канаді, але з суспільстві й мистця-філь- 80 долярів. Крім того, 6398. ситуації не повинен займа- ноти Ціцерона, д о буйного відблиском мудрости? Скорнки, п. Збараж, Зах. Ук-
маря. Навіть творячи доку- 97 дол. заплачено готелеві раіяа; членом УНС став 1947 в Ірвінпгоні. Н. Дж. Платня за
різних причин дістав відмо- ти жадного становища д о р. Залатав у смутку друя:и-
ментальні фільми, можна за інші послуги - мікро- ломовленням. Дзвонити по 6
вуї офіційної політики Держав- ну Ендокію, трьох санів,
зробити їх сухо констатив- фони. додаткові столи, уря- гої). п,-и. (201) 399-9584.
Згодом, дотацію на ви- ного департаменту, особли- п'ять дочок, 18 внуків, п-стру -—"-—-^--------^--
кінчення фільму одержано. ними або ОГЛЯДОВО-МИСТЄ- дові кімнати, службові за- во до нової ініціятиви Ва- Галину та сестру Марію в
цькими. Святослав Новиць-
завдяки заходам Християн
кий вибрав собі саме мистс-
лі тощо. Також друковані
матеріяли (програмки, кар
шінгтону щодо нав'язання До авторів статтей і дописів Україні. Похорон відбувся
30.ro жовтня 1978 р. на цпин-
ПОШУКУСТЬСЯ
КЕЛЬНЕРКУ або
Гнатів, однісї з чільних чле- дипломатичних зв'язків з тарі І рінвуд у Вотерфорд,
нів Департаменту Мульти- цьку форму. тки тощо) коштували 6000 комуністичним Китаєм; ін- Звертаємось д о шановних авторів статтей і д о - КЕЛЬНЕРА
Онт.
культурности, при Держав Фільми С. Новнцького долярів. Разом витрат було ші критикували зустріч пре- пнеів, щ о б їхні матеріяли, по можливості, були на- до українського ресторану
КОМУ Секретаріяті Канади. прийняті й визнані на важ- 45 886. 77 долярів; сальдо на зидента УККА з прем'єром писані на машинці і щ о б поміж рядками цього ма- Вічна Йому Пам'ять! в і р в і н і т о н і . Н. Д ж . Праця у
Спонзорувала фільм теле- ливнх міжнародних кіно- день засідання КРадн було Родезії Іаном Смитом; д-р шинопнеу, евентуально рукопису, був ПОДВІЙНИЙ Єфим Ю. Омельченко, секр. вечірніх і плинах (6-І ночі), в
візійна Спілка ..Від степів фестиваля.х. Це потверджує 1363 доляри. Леся Ткач звернула увагу, відступ. Редакція приймає тільки оригінальні ма- ДНЯХ п'ятниця, субота і нсліля
до прерій" (..Steppe То Pra– естетичну й освітню вар- що Шкільна Рала УККА теріяли. або за ломовленням. Зел.:
Багато осіб взяли участь
ігіе"). на чолі з Миросла- тість ного фільмів та його потребує більше фондів на (201) 399-9584 Дзвонити по
в дискусії над звітами. Мгр Дописи про відзначування національних річниць,
вом Грачем. спрагу до мистецького тво- розгортання праці ; ред. 1. 6-ііі і пі. веч.
рення.
Б. Потапенко д о д а в , що
Державний департамент Білинський не погоджував-
пов'язаних із специфічною латою, таких як: 22-го Вступайте І
Тут буде на місці сказа- січня, Листопадові дні, Крутянські імпрези, берез- є BUSINESS
Із розмови з фільмарем „до якоїсь міри" був реп- ся з „невтральним стано- неві Шевченківські свята, різдвяні чи великодні та
ти, що фільмові фестивалі 9 OPPOBTUN1T1ES 9
вищем" щ о д о китайської
виявляється, що в і д м о в а
фінансової участи, з боку
мають важливе значення й
для продуцента і для спо-
р е з е н т о в а н и й на бенкеті
Е д в а р д о м Мезвінским, а політики Білого Дому, бо
інші імпрези - присилати не пізніше, як 10 днів піс-
ля влаштування даних імпрез.
в члени І SEEKING BUSINESS
українських організацій та мгр Юрій Шимко все таки Національний Китай л е д е
у зв'язку з тим кількарічна
живача. Д о складу Жюрі
з а п р о ш у ю т ь спеціялістів
передав документацію про боротьбу проти комунізму;
п. Ліщинський навів прик-
Редакційна Колегія „Свободи" УНСоюзу! І IN NIGERIA?
Offering fast direct accett to
this potential market, lnveat–
затримка виходу фільму, не деколонізацію СССР на ру- Іг^^^ W ^ W f O f K X ^ W X M t O H W W W t W W t W W K M t w W meni and expansion opportune
фільмової справи з цілої ки президента Генеральної лад політики винародов- ties. Write President, Jasko
дали змоги фільмареві гли-
країни, з Америки й Кана- Асамблеї ОН Лі Авано, лення. яку стосус сьогодні Marketing international inc..
бше відбити у фільмі МО-

ІІ
P.O. Вож етаа. .-,t.nfurd, Call–
ди та інших країн. Позитив- одержавши запевнення, що червоний Китай; Б. Тодо- fornla M3ts or phone
менти українського харак- ПРОВЕДІТЬ СВЯТОЧНО, Р О Д И Н Н О , ВЕСЕЛО, СПОКІЙНО (41ft) tel-237i.
ні висліди такого ф а х о в о вона буде влючена д о доку- рів підкреслював, що треба
теру: ширша продуктив-
го Жюрі виявляють ВИСО- ментів Генерального Сек- змагатися не тільки за люд-
ність скульптора на ниві ^ F U N E R A L DlRECTORS^
української культури. біль-
ше про батька української
ту рівня фільму і сприяють
поширенню фільмової про-
дукціі
ретаріяту; інж. Ю. Hecrep–
чук вияснив деякі закулі-
ські, але також за націо-
нальні права. РІЗДВЯНІ СВЯТА на СОЮЗІВЦІ! І
музики Миколу Лисенка. сові справи щодо запро- Ділові наради Крайової
відслонення погруддя М.
Лисенка в Едмонтоні Цс Висловлені тут думки з
шення представника уря-
ду на Конгрес СКВУ; Є.
Ради УККА. у яких взяло
участь 68 осіб. закінчили- А)1 се лих Cfra т LYTWYH a LYTWYN
змусило фільмаря трнмати- приводу творчости мистців, Кулик подякував Екзеку- ся цілим рядом пропозицій і UKRAjiNAN
ся більше комерційної цілі, цс лише враження пересіч- тиві за позитивне полагод- схвалень у пізніх пополуд- FUNERAL D1RECTORS
показу в школах і бібліотс- ного освіченого глядача. ження справи представниц- невих годинах. Багато учас У неділю, 24-го грудня 1978 року AIR CONDITIONED
ка.х Америки і Канади. По- Автор цих рядків СПОДІВЗ- тва Відділу УККА в Р о ч е о
ється. шо невдовзі і рецсн-
ників цих нарад опісля взя- СВЯТА ВЕЧЕРЯ Обслуга Щї.РЛ 1 ЧБХЗЯА.
руч з тим. він втратив і на тері в ПІ СКВУ; В. Шар- ли участь в Ювілейному Our Services Are Available
першості появи фільму, про зія фахівця фільмового ми- ван вніс пропозицію, щоб бенкеті для відзначення 85-
з традиційними 12-ма стравами Anywhere in New Jersey.
методу ..втраченого воску", стецтва повніше висвітлить подякувати всім Комісіям Під час вечері КОНЦЕРТ КОЛЯДОК Також займаємося noxopc–
річчя „Свободи". 45-річчя намн на цвинтарі в Бавнд
бо на фільмовому ринкові в вартість цього фільму Свя- С К В У за великий вклад „УкраїнськогоТижневика" і
міжчасі появилося два філь- тослава Новнцького. праці (пропозицію прийня-
У неділю, 31-го грудня 1978 року Бруку і перенесенням Тліп-
них Останків з різних
25-річчя „Веселки" тобто
. ми на ту тему. то одноголосно); Р. Шра- періодичних видань У НС 0- ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ країн світу.
Одначе, фільм і в стис- Лада Горлиця менко критикував деякі не- юзу. 8 0 1 Spring. led Avenue
з новорічною програмою
Новорічна вечеря тільки на замовлення rnvwoTON, N.J.
NEWARK, N.J.
ЗАБАВА ESsex 5-5555
"'l ' " Г и
Шановні Секретарі та при звуках оркестри „Союзівки" BM
ПОВІДОМЛЕННЯ Організатори УНС! У суботу, 6-го січня J979 року
СВЯТА ВЕЧЕРЯ ПЕТРО ЯРЕМА
Адміністрації „Свободи п А.мА.'ш'

з традиційними 12-ма стравами УКР. ПОГРЕБНІ1К


Повідомляємо всі організації
і поодинокі особи,
Членська кампанія 1978 року кінчається з 29-им ШІ.2ІП Сйіізішаз Заимастьсн Похоронами
грудня. Тому аплікації нових членів прийматиме Го- в BRONX. BROOKLYN.
ЩО А Д М І Н І С Т Р А Ц І Я Н Е Б У Д Е ловна Канцелярія тільки д о 29-го грудня 1978 року. Замовлення слати: NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ
ПОМІШУВАТИ ЖАДНИХ Ukrainian National Associacion Estate КОНТРОЛЬОВАНА
Докладіть всіх старань, щоб виконати свої квоти
ОГОЛОШЕНЬ Kerhonkson,N.Y. 12446 Tel.:(914)626-5641 ТЕМПЕРАТУРА
J
та вислати аплікації вчасно, щоб вони дійшли до Го-
ЯКЩО ПОПЕРЕДНІ РАХУНКИ ловиої Канцелярії не пізніше, як 29-го грудня 1978 р.
Name l^otoi' J a r e m a
НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ. Addres
129 BAST 7th STREET
Окремих листів в- тій справі Головна Канцелярія УНС NEW YORK, N.Y.
не оу^вШіифватися. ORegon 4-2568

34
ітлЬтІЬШЩітШЬЧіаЩлШфЬмЩтітШяІлЬат^ЬтЬтПіьЬлЬлЬлтіті