You are on page 1of 8

.

ЯВИ^^'ІИІИР-”Р

14 іакпія X ічгіиістршігія
' "SvobodaT Ю Мкпц:отсіл Si
Пам'ятайте Ісгмл Сил N .1 0Тч)2

про
Україну!
СВОБОДА
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК
SVOBODA
UKRAINIAN DА І І V
Тсгкчіпнігі

1 з Ню Иорку

У Н СОЮЗУ:
3 Н ю Пирку
i?Uli 4.34-0237
і 2011 134-0807
(212) 227-4125

і 2011 451-2200
1212) 227-5250
(212) 227-5251

РІК L X X W . Ч. 278. - Д Ж Е Р З І СИТІ і Н Ю ИОРК. Ч Е Т В Е Р 21-го Г Р У Д Н Я 1978 Ц Е Н Т І В 25 CENTS JERSEY C1TY and N E W YORK. T H U R S D A Y , DECEMBER 2-І. 1978 No. 27X VOL. L X X X V .

НОВА
от^од^^гезгагіга^га^^^^сттпга
РАДІСТЬ СТАЛА
На З'їзді викладачів слов'янських БОГДАН І1ЕПКИН ВІДБУВСЯ ГРАБІЖНИЦЬКИЙ
мов будуть доповіді на українську ГОРЯТЬ СВІЧКИ НАПАД НА КВАРТИРУ
тематику Горять свігкн, синявий дим ОКСАНИ МЕШКО
Леонід Д. Руднииький. Ля Снугться попід стелю, — Н ю Й о р к ( П ресова Служ- тив мене. Відскочивши від
Н ю Йорк На річному ба ЗП УГВР). - Передає- нього я крикнула:
З'їзді Американської Aco– С а л ь коледж; „Англійські Т' Димки мої біжать за ним
переклади поем Івана У патьківську оселю. мо повний текст розповіді - Біжи потелефонуй мі-
иіяції Викладачів Слов'ян- Оксани МСШКО про ПОДІЮ, лінії!
ськи.х і Східньоевропейсь- Франка" проф. Адам і прожогом BHCKO-
Спішаться, бо далеко їм, що сталася 3-го листопада чила з вікна в сад. Cupo–
ких М о в . який відбулсть- Гнідж. Бріджтон Гай Скул.
Далеко, 'брате, друже.., ц. р. у її квартирі. Цей доку- бувада перелізти д о сусідів
ся в днях 27-29-го грудня її. Провадитиме цією сесією
Прибігли, Боже! Де наш дiмf мент поширюється у самви- у двір, але не змогла через
p.. в Н ю Йорку в готелі проф. Д м и т р о Штогрин.
Іллінойський університет. Лише колядка тужить. даві. Його одержало Пред- високий паркан: бігла са-
Рузвелт. при Мсдісон еве- ставництво Української д о м . і кричала: „рятуйте!".
ню і 45-ій вулиці, будуть Також у п'ятницю. 2 9 - І О Лише колядка та сама Гсльсінкської Групи за кор- П о т і м з а с к о ч и л а в с в о ю
прочитані декілька допові- грудня під час сесії „ П і в - І ті самі яви гаї, доном. хатку ,.врем'янку" і з а м -
дей на українську тематн- денна. західна. східньосло- А люди? Люди де? Нема..
ку. в'янська і східньоевропсй- „SOS. Незграбний детек- кнулася на защіпку.
Де дйшея?... Не знаю... тивчик по недолугому сцс-
У п'ятницю. 29-го грудня ська літератури", якою иро- „ Б а н д и т " залишився сам
ваднтиме проф. Зснон Кук. Колядка гайкою літа нарію 3 листопада 1978 по у к і м н а т і к і л ь к а х в и л и н .
від І ЗО д о 4:00 по полуд- Верболозній І 6 у д о м і О к с а - Там стояла речова шафа.
ні (Terrace Room) Міжна- відбудеться поміж 9 : 0 0 - Від Дунаю до Дону,
11:00 р а н к о м доповідь Коли ж прийде година та, ни Мсшко. Окрім іншого був зв'яза-
родне Товариство Івана
проф. Волтера Смирніва Третього листопада на- НИЙ ВСЛИКИЙ МІШОК З ТЄНЛИ-
Франка влаштовує такі до- Що вернемось додому?!
під назвою „Тема людини і передодні 61-ої річниці ми речами, підготовленими
повіді: ..Релігійний світог-
Бога в науковій белетрис- І де цсі: дім, де наш хором Жовтневої революції на ме- на ВИСИЛКУ в заслання в'яз-
л я д Івана Ф р а н к а " проф.
тині О л е с я Б е р д н и к а " , а На тисовім помості? не вчинено збройний напад. неві сумління моєму си-
Луі Шейн. МекМсстсрн уні-
п о м і ж 1 1:00 - 1:00 г о л . Чи тс, що предкам було сном, Сталося цс ранком, у годині нові Олександру Сергієнко-
верситет: ..Максим Bor.ia–
проф. Наталія Пазунякпро- Прийде до нас у гості? 9:30. ві.
н о в и ч і Іван Ф р а н к о "
проф. Ольга Орехва, Пів- мовлятнме на тему „Cnpo– Вихідні двері дому були Але і рабіжник шафи на-
ба втечі Кочерги" на сесії Чи сядемо в своїх хатах навстіж відчинені в сад. так віть не відчиняв, нічого не
деннпй Ідлінойський уні-
верситет: „Застосування ні- під н а з в о ю ..Слов'янська Колись^до Свят-вегери само, як і вікно моєї спаль- шукав, лише папери на с т о -
мсііьких літературних тео- драма в XX столітті". Го- Забувши про журбу і страх. ні. Хвіртка на вулицю була лі. Чомусь були зсунені з
рій І в а н о м Ф р а н к о м в л о в о ю иісї сесії буде проф. Як справжні господарі? зачинена. Я почула. як місця...
..Панських жартах" -проф. Лариса Онншкевнч. хтось тихесенько, без сту- Потім він вийшов на ву-
Не даром пісня тисяг літ, ку війшов д о коридорчику: лицю. сів у таксі поруч з
А може й більше — тужить — поспішила туди. Т а м стояв таксистом і від'їхав на очах
Далекий шлях, великий світ. незнайомий молодий і здо- трьох свідків: Ніни Гонча-
Суддя в Чікаго відкидає намагання Не тратьмо віри, друже! ровий мужчина, смуглявий. ренко. Валі Венгср і Вови
не слов'янської о типу
усунути вертеп Горять свігки, синявий дим Терпила. Вже коли машина
- Ви д о кого, хто ви? Ш, їхала бачила її сусідка з ч. 11
Снується попід стелю, — спитала. Латошенко. шо вискочила
Чікаго. Домагання мовляв, с порушенням аме- ^^^^^^^^^^ Думки мої біжать за ним - Я к Настасье Яковлев- на вулицю, вчувши мій
Американської спілки rpo– рнканської конез нтупії. Ma iioiioK– К. Крнчспсі.кці-Рослм п'і У батьківську оселю. не. крик.
мадянських прав усунути Минулого понеділка. І8-го - Такої тут немає. С Ок-
різдвяні вертепи. розстав- яяхякяхядеяітяя^^шдояяяяі^^ Таксі було з київського
грудня, федеральний суддя сана Яківна. Що вам треба? першого таксопарку ч. 17-
лені біля місцевої міської відкинув скаргу. - Я с Москвьі, мне нуж- 97 і стояло прямо за д в о -
ратуші та в парку Вотер
Тавср. були відкинені фсде-
А д в о к а т міста Мартін СПРАВА ЗІРВАННЯ БРЕЖНЄВ „ПОГОДЖУЄТЬСЯ но с вами поговорить. ром в очікуванні непевного
Плі. обороняючи рішення Ви слідчий? - спитала.
ральнпм суддею. в.шстеГі ш о д о поставлення ОБОРОЮШГО ДОГОВОРУ НА ЗВ'ЯЗКИ МІЖ пасажира. Трохи дивно, що
Він б у в дуже с х о ж и й д о т а к с и с т не з а р е а і у в а в на
ІЦІза , М ч м зяг^уі””,мтв Адь? Ts3 лЛл заа Г;ІЗІ^ xuwic-з^і"-
д и р е к т о р а чікагськогі^ ві.т- тепи г . . с и м в о л а м и миру і З ТАИВАНОМ МОЖЕ" ^ВАШШҐТОНОМ І ПЕКІНОМ жя'. лГолс:'і '. ";i:x - к а р і т ч йілчайдушіПійЖшо'н^ мрнк
установ. Незнайомий неви- з л в о р у , куди в і н п р и в і з
ділу Спілки, заявила, шо доброї волі, а не спробою
„кілька осіб" звернули ува- ширити християнство". ОПИНИТИСЬ В СУДІ - ТВЕРДИТЬ КАРТЕР разно промимрив „да". пасажира і підкорився його
- Зачекайте хвилинку! - наказу „єдем"... і вікна м о -
rv Спілки, шо місто плянує Посадник мт,ста Майкел Вашінгтон. Президент тріч і розмови л-ра Збігнсва і відхилила двері своєї cna–
поставити вертепи на пуб- го „укриття" людей в дворі
Біляндіч виступив публічно Вашінгтон. - Республі- вотер уважає, що президент Д ж і м м і К а р т е р , з а я в и в у Б ж с з і н ь с к о ї о. д о р а д н и к а льні, піоб взяти ключ від я не бачила, і вийшла я на
лічному місці. На писемну в обороні вертепів. При канський сенатор з Арізо- Картер не внявив налсж- вівторок. 19-і о грудня ц.р.. Президента в справах кра- другої кімнати.
вимоіу відділу Спілки не. ньому він пригадав пред- вуличку н а ш о ї с п о к і й н о ї
ни Беррі Голдвотер подав ноі о респекту д о Конгресу, що він одержав від Леоніда ііової безпеки, ізсовєтським Та він нахабно війшов за Всрболбз.ної. т о за все своє
ставити вертепів міські вла- ” ставннкам преси, ию Спіл- до відома, шо вій звернув- коли він сам проголосив 1. Брежнєва, генерального а м б а е а ю р о м до ЗСА Аиа- м н о ю слідом, натискаючи
сті не дали жадної відпові- кн. яка внесла скаргу, не та існування з 1945 року не
ся телеграфічно д о провід- скасування договору з Тай- секретаря ЦК К П С С і ro.io– толісм Добрнніннм мину- на мене с в о ї м т у л у б о м і бачила збройного нападу
ді. у наслідок чого мину- сама організація, яка зас- ників Конгресу ЗСА з ви- ваном. „не маючи легаль- ви Президії Верховної Ради лої п'ятниці. Під час зустрі- причинив за собою двері
лої п'ятниці. 15-го грудня тупала Нацистську партію, на своїх мешканців, чи їх
м о г о ю скликати надзвичай- ного права на це". Сена- С С С Р . написане в дуже чі Бжсзіньскі поінформував спальні. пограбування. Це було ще
відділ вніс скаргу ло фелс- коли ня остання домага- ну сесію та розглянути тор Голдвотер назвав цей „ІірНХИЛЬНОМу ТОНІ" ПОВІ- Д о б р и н і н а п р о д и п л о м а -
рального сулу, вимагаючи лась дозволу на похід ву- В момент, рвучко витяг з більш дивним, шо norpa–
справу зірвання президсн- крок „явним зловжнттям л о м л е н н я . яке в і д д з с р - гнчні ів'язки, які наступ- кишені піджака чорного піс- бування випало саме на ме-
заборони ставити вертеп на лииями густо жидами засс- т о м Д ж і м м і Картером д о - президентської влади". калює „зрозуміння" совет- ляті. 1-ю січня 1979 р. між толя зверху мав пальто не. а не на людей замож-
публічних місцях, бо це леного передмістя Скокі. говору взаємної оборони з Речники Державного Д е - ського лідера д о рішення ЗЧлнапимн Стеіітами Л м е - розстібнутс і націливши ніх. Сусіди стояли як ос-
Націоналістичним Китаєм партаменту. свідомі бсзпре- Білого Д о м у нав'язати днп- рики і Китайською Народ- на мене на рівні г р у д е й , товпілі... Я попросила м о -
на Тайвані. Сен. Ґ о л д а о - педентного рішення прсзи- ломатичні зв'язки з Китаіі- ною Республікою, н а ю . і о - виразно і коротко сказав: лодого сусіда В. Терпила
Помер сл. п. проф. Володимир т е р у в а ж а є , ш о д о г о в і р , дента Картера. передбачу- ською Н а р о д н о ю PecnyG– шуЮЧІІ бажання Прсзндеп- -: Гроші! - Д р у г о ю ру- подзвонити л о міліції, бо
який був затверджений в ють. ш о ця справа опнннть- лікою. Картер відмітив, що га ЗС'Л поліпшити вілноси- кою схопив мене за руку. моя перелякана Ніна стоя-
Василенко 1955 році д в о м а т р е т і м и ся можливо в Найвищому Леонід Брежнєв „поголжу- ни із Совстсьтсим С о ю з о м І - Які гроші?! Ніно. л ю - ;іа. ні руш. на вулиці. Вола-
голосів Сенату ЗСА. не м о - Суді ЗСА. „ Я навіть при- с т ь с я " . щ о такі з в ' я з к и з з а п е в н и в Д о б р и н і н а . щ о ди. рятуйте! закричала я. ючи про допомогу вона бу-
Лондйн. Англія. - Як ж н а с к а з у в а т и т е п е р б е з вітав би таку конфронта- червоним Китаєм спричн- відносини ЗСА з Китаєм не ,І.І шбІгла в двір ч. 9. саме в
Моя квартирантка Ніна
уже коротко інформовано у такого ж голосування. цію". - заявив один з висо- няться до скріплення СВІТО- м а ю 11, на меті т в о р и т и відчинила двері раптово і ” той двір звідки здійснюєть-
числі . . С в о б о д и " з 14-го Крім цього, сенатор Голд ких урядовців Департамен- вого миру і. ш о великі дер- я к и й н с б у д ь б л ь о к п р о т и о п и н и л а с я з з а д у г в а л т і в - сч за м н о ю безперестанна
грудня ц. р. тут упокоївся в вотер. який гостро засудив ту. „ б о вона прочистила жавн повинні вдержувати СССР. ника. майже впритул, бо він сліжка з вахтою службо-
Бозі в неділю. 16-го грудня зірвання президентом Kap– б атмосферу" ш о д о прцда між с о б о ю дружні взаємини Послання Брежнєва ін- від порога кімнати не відій-
ц. р „ в лондонському Рояк тером пакту з Тайванем в П р е з и д е н т а З С А с а м о м у і повні дипломатичні зв'яз- терпретують у Білому Д о - шов. Він оглянувся і випус- їЗакінгешія на стггр. 7)
шпиталі, після кількатиж- рамках визнання комуніс- рішати в справі різних д о - кн. мі. як надійний знак на hpo–
невої важкої недуги. прий- тичного К и т а ю та встанов- говорів й оборонних пак- Послання Брежнєва до- довження добрих відносин
нявши Найсвятіші Тайни, лення дипломатичних зв'я- тів. Д е р ж а в н и й Д с п а р т а - ручено президентові Kap–
сл. п. проф. Воло :шмир Ва- зків з Пекіном, заявив, що мент навіть виготовив дов- т е р о в і дипломатичним
і СССР. У Вашінгтон! спо-
ДІЮТЬСЯ на приїзд Брежнєва
Совстські дисиденти скритикували
силенко. голова Союзу Ук-
раїнців у Великій Британії.
п л я н у є в н е с т и с к а р г у д о шу працю шодо цього cnip– шляхом і воно, правдопо- ДО ЗСЛ. як тільки персіово-
судових властей ЗСА з ви- ного питання, яка піддср- лібно. було ВІДПОВІДДЮ CO- ри про С А Л Т 11 завершать-
перепросини Москви „Ню Йорк
Похорон Покійного відбуь-
ся в п'ятницю, 15-го грудня,
м о г о ю вирішення питання жує концепцію односторон- встськнх верховааів на ЗУС- ся позитивно N Женеві. Таймсом"
права Президента скасува- ньої дії президента ЗСА у
в катедральному храмі УА- ти оборонний договір без справі договорів. Очсвнд- Москва. Група COBCT– ЛІСТИ. У травні п.р.. ко.ін
ПЦеркви у Лондоні, noxo– згоди Конгресу. Він під- но. сенатор Голдвотер ос- ських дисидентів, яка на- неіі вииалок набрав р о з ю -
ронні моління продовжува- креслив, щ о скасування порює пю концепцію. КОМУНІСТИЧНИЙ КИТАЙ числяє понад 30 осіб, в ПОНЄ- ЛОС) і привернув симпатії
лись на цвинтарі Ґаннерс- ді.іок. 18-го грудня п. p.. загаду на Заході в користі.
б е р о . П о х о р о н н о г о чину
оборонновю-Пакту з Тайва- Білий Д і м не заперечує,
н о м без згоди Конгресу не шо багато членів Kompe–
ГОТОВ ПЛАТИТИ АМЕРИЦІ скри ПІКА вала июленник Капів, ,і-р Зіновій Свірсь-
довершили о. протопресві- ,.Ніо Йорк Тайме" за иомі- КЙЙ. і олова клініки у якііі
тер Сильвестер Богатирець,
м а є п р е ц е д е н т у в і с т о р і ї су висловили нсгодування.
ЗСА. що президент Картер виніс
НАФТОВОЮ РОПОЮ шення 6-го грудня редак- п е р е б у в а л а Д ж е с і к а К а п .
голова й адміністратор Ге-
нерального Церковного Сл. п. проф. В. Василенко
рішення в справі К и т а ю і ЗА МОДЕРНІЗАЦІЮ ційноїстатті і перепросина- о ф і ц і й н о ПІДТВерЛИВ. ШО
МИ СОВЄТСЬКИХ чинників у стан її здоров'я ( чуже iai–
С в о ю вимогу скликати Тайвану без консультації з
Управління у Великій Бри- надзвичайну сесію Конгре- Конгресом. Уряд президен- Гонг Конг. - Провідни- п і д т в е р д и в р а й і ш і з а я в и справі нібито злих інфор- ро їливий.
танії і о. митр, протоієрей ганізованс життя і став чле- су сенатор Голдвотер моти- та Картера признається, шо ки К и т а й с ь к о ї Н а р о д н о ї речників уряду К Н Р , щ о мапііі проДжесіку Кап. ідо- Серед 'підписаних дисит
Михайло Галиця. настоя- ном С У Б та других opra– вус т и м щ о . згідно з nporo– з уваги на засекреченість Республіки, не скриваючи Китай плянує вислати деле- ров'я якої, мовляв, вже бу- л е н т і в ( п р і з в и щ а С л е н н
тель Свято Преображеись- н і з а ц і й . У 1949 році б у в лошеним планом прези- переговорів з Пекіном. чле- з а д о в о л е н н я й р а д о с т и з ґацію до ЗСА в справі на- ло поправилось, але жилів- Боннср-Сахаров. лружинй
кої лондонської парафії УА обраний членом Ради СУ Б, дент Картер має офіційно ни Конгресу не були ПОІН- приводу встановлення дн- ладнання торговельних від- ські громади у вільному академіка Анлрея Caxapo–
ПЦ. а в 1950 - 52 pp., працю- повідомити про зірвання формовані про рішення п л о м а т и ч н и х з в ' я з к і в із ноенн, позичок та інвестн- світі все ОДНО використо- ва. А л е к с а н л р а Л е р н е р а ,
Сл. п. проф. Володимир вав у Головній Управі С У Б . д о г о в о р у 1-го січня 1979 встановити дипломатичні ЗСА, готові платити А м с - 11 ій. вува.іи випадок, шоб тільки Сі^фії Калістратовоі та 6а-
Василенко народився 14-го У 1953 році був знову обра- року, тобто в час. коли ще зв'язки з К Н Р т а про перел- риці н а ф т о в о ю р о п о ю за Згідно з припущеннями з д о б у т и виїздну візу ЛЛЯ гатьох інших,
липня 1905 року, в селян- ний д о Ради С У Б та був її триватиме перерва поміж умовн й інші аспекти цього м о д е р н і з а ц і ю китайської міністра енергетики ЗСА Капів. Як тільки стан зло-
ській заможній сім'ї на Ки- активним членом д о 1963 сесіями Конгресу. Нова се- рішення, хоч ще минулого економічної системи. Джеймса Шлесінджера. ко- ров'я малої Джесіки nonpar Перепрошення „Ню
ївщині. Після закінчення року, а в згаданому часі від сія Конгресу має розпоча- літа Конгрес прийняв спе- М іністер закордонної тор- муністнчннн Китай має в вився і Капи (^лержаливізч И о р к Т а й м с у " л л я свосї
початкової і середньої шко- 1955 року д о i960 був чле- тнея 15-го січня 1979 року. ц і я л ь н у р е з о л ю ц і ю в цій гівлі К Н Р , Лі Чінг, заявив запасі біля 100 більйонів на виїзд ДО ЗСА. „ Н ю Йорк про па і а н. їй в по ї к а м п а н і ї
ли він навчався в техніку- ном Президії та заступни- тут у понеділок. 18-го груд- бочок нафтової ропи, т о б т о Тайме" у редакційній стат- використали совстські тазе-
ком голови С У Б . Від 1963 Крім цього сенатор Ґолд- справі.
мі, а пізніше в педінститу- ня, щ о комуністичний Ки- в ЗО разів більше від річ- ті. де між іншим, сказано. ТИ. ЯК! J СТАТТЯХ І КОМЄН-
ті та закінчивши його вик- року сповняв обов'язки го- гай радо відчинить двері ноі продукції ЗСА. ..наші перепрошення лля гарях і вертали уваг) м а
ладав математику й фізику.
У тридцятих роках був пе-
лови Мирового суду С У Б . а
в липні 1969 року сл. пам. Папа колядував з дітьми американським банкам, З Вашінгтону повідомля- росіян", обвинуватив жи- ..фальшиві" ШХІДНІ інфор-
підприємствам та пооди- ють. щ о цілий ряд амери- дівські групи в З'єднаних мапії про Дисидентські ру-
реслідуваний і ув'язнений у проф. Володимир Василен-
ко був обраний Г о л о в о ю
у Ватикані ноким фінансистам: які ба- канських приватних піл- Стейтах Америки і cOBCTcb– хи. пенхіятричні іаведсн-
київській т ю р м і . Після важ- жалн б інвестувати гроші в ирисметв вже внесли п р о - ких дисидентів за cTBopen– пя тощо. Редакційну стат-
ких переживань у воєнному СУБ, і з того часу аж д о В а т и к а н . — П а п а Іван приєднався до них, співаю- економічну систему К и т а ю . хаиня до уряду ЗСА на д о з - ня штучної опінії. щоб тіль- тю нюйоркської газети jpy–
часі вийшовши на емігра- іЗакінгення на crop. 7) Павло 11 приєднався д о го- чи до мікрофону на баль- ..Нам потрібно десяток бі- віл п о ч а т и п е р е г о в о р и з ки здобути симпатії і ирн- чно викоридгалн „Извес-
цію сл. п а м . проф. Воло- лосів біля 50 000 дітей, які коні його резиденції та льйонів американських д о - китайськими властями щ о - хнлнтн публічну оиінію в тия". оріаи' Верховної Ради
д и м и р Василенко працював зібрались тут у неділю. 17- енергійно диригуючи пра- лярів" для модернізації ін- до встановлення торговель- користь Капів. С С С Р . ^Літературная Газе-
викладачем в українських ЩЕ П Р О НОВИЙ ФІЛЬМ го грудня, на площі св. Пет- вою рукою. дустрії та економічного ро- них зв'язків. У заяві ЗІ Дисидентів го- т а " і м о с к о в с ь к а вечірня
школах у повоєнних роках ра. щ о б заколядувати йому сту, - сказав Лі під час У міжчасі лідери Пекі- вориться. т о „ Н ю Иорк іазета „Вєчерняя Масква".
у Німеччині, беручи актив- У дописі п-і Лади Горли- і просити, щ о б він побла- ,.О. я пригадую собі цю короткої затримки в Гонг ну виявили охоту негайно Тайме" неправдиво насвіт- Усі вони намагалися ;IHC–
ну участь в українському ці п. н. „Мистець, як т в о - гословив малі зображення ПІСНЮ з моїх молодих літ". Конгу в поворотній д о р о - ввійти в пертрактації з про- л и в ф а к т и і п р и й ш о в д о кредитувати західні зві;юм-
політичному, церковному, рець слави і безсмертя сво- Христа-дитяти, щ о їх вони - сказав Папа, запитуючи зі з Філіппін. Він рівнож віднихами Наніонадістнч- фальшивого заключення у лення про відносини в Со-
науковому и громадському го народу" в числі „ С в о б о - опісля ставлять у свої вер- дітей, які коляди вони ще ствердив, щ о Китай бага- ного К и т а ю в справі мн- ній справі. Дисиденти при- встськом) Союзі, з особли-
житті. Переїхавши д о Вели- ди" з 20-го грудня ц. D. мас тепи. знають. Опісля він побла- тий на нафтову ропу і щ о ця рового договору та евен- гадують. що вииалок Джс- вим наголошенням ,,нел-
кої Б р и т а н і ї він н е г а й н о бути: „Бесзмертний образ"- Коли діти почали співа- гословив малі статуї Хрис- ділянка індустрії розвива- сіки Кап перевіряли COBCT– равлнвнх" інформації! про
включився в українське о р - „ l m m o r t a l image". ти польську колядку. Папа та, згідно з бажанням дітей. ється відносно добре. Він (Закінгсння на crop. 7) ські лікарі і навіть СПЄЦІЯ- совєтські ..ПСИХУШКИ".
СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 21-го Г Р У Д Н Я 1978 4.278.
' Ж

Стелам Женеиький Софія Наумович Володимир Барагура


СВОБОДА abSvuBODA
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОХІННИЛ ^ H P F U Я Ш А І М І А А О А І І У СИТУАЦІЯ ФІНЛЯНДІЇ ПЕРЕОЦІНКА ВАРТОСТЕЙ АБЕТЮ ДЛЯ МАЛЯТ
F O U N D E D 1893 Нін а Мудру к:-Мриц ний елемент сходить на
На Заході чомусь BHTBO– 12) „Прогулянка в абет- другий плян. на перший
Ukrainian n e w s p a p e r published aaUy except Mondays and hoG пейські комуністичні rtap–
рився цілком мильний по- гії, в першій черзі, ітадій- ку", видання ОПЛДМ, висувається практичний.
d a y i by the U k r a i n i a n N a t i o n a l Aacoctatiua. int.. at
глял на порівняльно малу, А. Жід добачив теж на- вій може звернутися?... Бо ЦЄЙ другий спосіб куди
30 Montgomery S t r e e t . J e r s e y City. N'.J.'0'Ч); ська. французька, еспансь- Торонто, Канада,
одну із скандинавських лер- сильство і забріханість у твориться парадоксальна трудніший і його вжила Н.
ка, а за ними й лоза- 1978, епюр. 68. фор-
Р Е Д А Г У Є К О Л Е Г І Я У С К Л А Д І (поазбучмо) жав, Фінляндію. Західні европейські, як японська та
ділянці культури: „Одного річ: платять робітникам мат 7x9 палів. Ілюс- Мрии, ВИЙШОВШИ з завдан-
Л ю б о в Коленська. Володимир Левенсць. І е я о н СНИЛИГ. Василь політичні коментатори інші, і собі почали шука- відомого вченого примуси- мізерну платню 5 рублів, трап і і і обкладинка ня оборонною рукою. Д о
Тсршаковсиь (тепер виконуючий обов'язки голови Колеги) і часто пишуть про Фінлян- ти ,,окремих шляхів" д о ли заперечити теорію, яку шоб дати привілейованим і авторки. успіху авторки прнчинила-
Є в гей В. Фслоренко дію, шо вона, мовляв. бу- - соціалізму - його західні він визнавав, інший акаде- нечувані прибутки... Вран- Поруч ,,Віршованої ся обставина, шо вона і
дучи сусідкою великої MOC- політичні коментатори мік кається за „колишні ці п. X. приніс мені абетки" М. Шербака й автор тексту Й ілюстрації,
JbjconU Class Postage pa-d at the Pust Office of Jer,e,v Ciry. J J J помилки, які могли ДОПО- „Тайме", де пишуть: „За її абетка побудована так,
Accepted for mailing at special r a t e ni p o s t a g e provided foi oy ковськоі червоної імперії. розголосили, назвавши йо- „Веселої абетки" Л. Пол-
СССР, робить усе те, шо ifi го „еврокомунізмом". могти фашистам", ше ін- аві п'ятирічки бюджет Ук- шо на лівій стороні вмі-
Sectiun 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. J9JS
раїни збільшиться всемеро. тави. новою спробою увес-
повелить Москва та в усьо- шого заставляють налиса- шена двокольорова ілюс-
П р о , ,не-фінлянлиза- Ці гроші підуть для робіт- ти малят у тайники чи-
П е р е д п л а т а : на рік — 130:00, н а піа року — ІІбЛХі. на ;; міся- му скоряється волі КРЄМ- ти в ,,Ізвєстях", шо в його траиія, при чому літера,
щ - S9 00. Д л я членів У Н С о ю з у 65 f ніс. З а к о ж н у зміну ад- цію" Фінляндії свідчить ще ників. зокрема на санато- тання й писання за допо-
лівських ватажків, шо по- дослідах були симптоми шо и має пізнати дитина,
ресн 2 5 с . Чека 1 '-money orders" виставляти a a ' S v o b o d a " й те, шо у J968 році рії". Га, шо скажете на не? могою пізнання буков і
літично вона майже не іс- ..контрреволюційні". Ай- виконана инноброю і впле-
більшість членів ФКП roc– — питає X. я взяв книж- звуків є „Прогулянкою в
P.O. Box 346 J e r s e y City, NJf. 07303 нує як незалежна держава. зенштайнові не дозволили тена в чорну ілюстрацію,
тро засудила напад мос- ку Фішера про СССР і абетку" Ніни Мудрик-
Витворився навіть політич- працювати, а новий фільм яка зображує якусь подію,
калів на Чехо-Словаччину, прочитав про ці будови, Мрии.
ний термін ,.фінлянлиза- наслідком чого настав ве- його, шо тільки вийшов, акцію, рух. На правій сто-
знищили. І чи думаєте, шо написані з великою прн- рінш вмішений чогириряд-
Страх перед правдою ція", який західні політич-
ні коментатори звичайно
ЛИКИЙ ПОДІЛ МІЖ ФІНЛЯНД-
ськими комуністами, який
нові процеси у Москві й хнльністю. Та все ж таки Й Дати віршовану абетку,
нелегке завдання, бо треба ковий віршований текст, в
прикладають до тих лср- Новосибірську заохотять він не міг відмовитися від поєднати лндактично-ме- якому авторка полає слова;
Останнім часом совєтські верховоди знов) ПОСИЛИЛИ існує дотепер. такої зауваги: „Совстські
жав, які хоч є неталежни- мене жалувати, ш о я на- толичні й навчально-пізна- шо починаються а б о ма-
своі напали на ..Радіо Свобода". ..Радіо Вільна Европа" і Правда, маленька Фін- функціонери матимуть лег-
на ..Голос Америки", які передають програми до COBCT– СССР в усьому йому по-
ми, але зі страху перед лянлія. будучи безпосеред- писав б у в таку ф р а з у : ший доступ до діжок і вальні елементи з літера- ють у собі літеру. - які
ського СОЮЗ) та до сателітів мовами народів СССР і ньою сусідкою такого ве- ,.Сумніваюся, чи в будь- купелів у цих санаторіях, як турио-мнетеиькими й ви- юбражена на ілюстрації й
сателітів, закидаючи у своїй пресі тим радіовисильним. шо
ступаються, чи вірніше, ликого к о л о с а - л е р ж а в и , якому іншому краю, навіть робітники, шо їх буду- Х О В Н И М И . П р і І ЧОМУ СЛОВЄС- яка має бути засвоєна ма-
вони нібито ..систематично п о р у ш у ю т ь " постанови дразнити Москви;з другої
поступають так. шоб не яким є московська червона у гітлерівській Німеччині, ють". Це ж „диктатура ний матеріял мусить бути лнтком. Наприклад: .
Гельсінської угоди, бо ..втручаються у внутрішні справи" сторони, імперія, мусить у своєму - людина менше свобідна, над пролетаріатом", а доповнений візуальним —
Совстського Союзу.
.,фінляндиза- поступованні у дечому ог- більше пригнічена, більше „синдикати, що нарахову- ілюстраціями. Автор зв'я- А втом їде буква А'
Закиди совєгських засобів масової інформації, чи радше пією" називають на Захо- лядатися на Москву; зреш- стероризована, більше зва- ють 25 тисяч членів і цілу занпй обмеженим засобом Перш А в Азбуціеон А.
..дезінформації", не дійсний абсурд, бо не згадані ді також намагання Moc– тою, так само роблять, салізована?... І врешті, ко- масу непотрібних урядов- словниитва малят, мусить А іапрошуі і нАс —
американські радіостанції, а Москва порушує Гсльсінксь- кви зробити собі послуш- як маленька Ф і н л я н д і я , ли нас заставляють прирів- ців", - підпорядкованих вжитися в їх психологію й Азбуку пізнАти чАе.
ку угоду своїми заглушуваннями передач ..Радіо Свобода" ною якусь державу, чи й яка, як вже сказано.с без- няти сьогоднішній стан у партії, а не робітникам. спосіб мислення. Велику
посерелньою сусідкою Со- СССР з колишнім, т о ми трудність робить лобір Або:
і ..Радіо Вільна Европа". Гельсінська угода, яку підписав цілий бльок держав. Так, „Люди, які нічого не вмі-
сам генеральнм t секретар КПСС Леонід Брежнєв, містить наприклад, говориться, шо вєтського Союзу, навіть примушені сконстатувати, ють, і яких не знати, де слів, в яких лана літера
Москва намагається ,,зфін- такі великі держави, як За- шо стан потерпілої кляси діти, - їх дають до бюр (звук) виступала б по змо- Г — на Ґанку Ґаву
таку постановч ..Держави-учасники відмічують зріст у іі найчастіше на початку
поширенні інформація шляхом радіо і висловлюють лянлизувати" цілу Західню хілня Німеччина в Європі і зовсім не покращав." „ . контролі... Чим більші во- вчить
Европу і відірвати її від Японія В Азії. Тому Захід Далі автор виправдовуєть- ни невігласи, тим більше слів, найкраще іменників, а Слово Ґудзик
надію, що неіі процес продовжуватиметься". коли виступає і в іншій,
союзу з Америкою, лякаю- цілком мильно започатку- ся, шо не жалюгідний стан Сталін може на них paxy– говорить
Тяжко ірозуміти. як заглушування Москвою передач ніж початкова позиція, то
чи й своєю мілітарною вав термін „фінляндиза- робітників й о г о шокує: вати, бо свою кар'єру за- Ґава каже: „Ґу-Ґу...ні
західніх радіостанцій сприяс ньому ..поширенню інфор- ..Це велич вашого „бле- шоб випиналася на перший
ПОТУГОЮ, СВОЇМИ ЧИСЛЄН- ш я " , ВИВІВШИ ЙОГО ВІД НІ- вдячують йому. Палі вже не йде мені.
мамій шляхом ралю", тобто, виміні думок, інформанті та плин. В українській абетці
ідей, нч яку погодився Брежнєв, коли підписував Гсль- ними дивізіями на її кор- бйто у всьому послушної фу", який спричинив упа- .:
супроти Москви маленької док мого довір'я, захоп- Щодо контролі виборів найбільшу трудність да- Н. Мрии п о б у д у в а л а
сінксі.кл угоду. Однак, совстські верховоди, починаючи від лонах. А. Жід наводить Україну з- ють літери ,.И", ,,Й",
Леніна, а на теперішньому кремлівському ватажкові Проте, насправді, Фін- Фінляндії. Проти т о г о об- лення і ралостн!... Г я свою віршовано-ілюстро-
лянлія не є ,.зфінляндн- разливого для Фінляндії закидаю нашим комуніс- 1934 року: „Подумайте ,,Ь" (знак м'якшення). вану „Прогулянку в абет-
кінчаючи, відомі з безпощадного ламання всіх не тільки тільки! Як це було б не-
власних обіцянок иаро,-ові. але й RCIX міжнародних угод. зована": вона провалить терміну гостро протесту- там у Франції (ох, я не Підхід ло опрацювання ку" як цілість, як ПОЛІЮ з
Адже Москва іеж не додержусться Універсальної Декля- цілком незалежну свою за- ють усі фінляндці, а насам- говорю про обманених то- ПРИЄМНО ПОВТОРИТИ ПОМИЛ- віршованої ілюстрованої дитячого життя з акцією
рації Прав Людини, схваленої Генеральною Асамблеєю корлонну політику, і не в перед фінляндські маркснс- варишів, але про тих, шо ку з пленумом обласного абетки може бути полвій- - . цілоденною прогулян-
усьому, і не завжди, посту- ТІІ, у тому і фінляндські знали, б о щонайменше по- комітету в Києві, на якому ний. Перший — літератур- кою автом. яка починаєть-
Об'єднаних Напій в 1948-му році, яка містить таку
пає так. як того бажала б комуністи. винні були знати!) — шо залишено населенню віль- но-мистсиький, в якому ав- іія першою літерою абет-
постанову ..Кожному запевнж і ься право свободи опінії і
ний вибір кандидатів, а це тор лас віршований твір на
ВИСЛОВ) Це право включає свободу поширювати інформа- собі Москва. Та найиікаві- Як і н ф о р м у є з а х і д н я вони брехали робітникам, ки . . А " і після мандрів-
„сьогодні здемасковані як тему окремих літер азбуки.
шї та ідеї будь-якими з а с о б а м и та не зважаючи на ше те, шо навіть фінлян- преса, фінляндські марк- свідомо, чи несвідомо, і то КІІ почерез усі літери на-
вороги народу". Про це У ньому перше місце за-
кордони". дські марксистські ліві пар- епсти наново спричиняють з політичних мотивів, А д - писала „Юманіте" у Фран-
шої азбуки увечері зушшя-
Віроломна Москва порушує постанови Гельсінкськоі тії, у тому й комуністич- клопоти Москві, і , т о зно- же с о в є т с ь к и й р о б і т н и к ймас мистецьке слово, на- (ться на останній літері
ції. ...Ось чому можна під- вчальний момент на друго-
угоди та Універсально?Декларації Прав Людини тому, шо на, не йлуть сліпо за вка- ву із-за шукання ,.нових прикріплений д о фабрики писатися під словами сера
,.ь". коли авто наїхало на
боїться правди ..Радіо Свобода" і ..Радіо Вільна Европа" зівками ..комуністичного шляхів" до соиіялізму. так, як селянин д о колгос- му лляні. Другий підхід S— пснЬ. ,.
центру", за який лосі ува- пу... ВІН' не сміє йти, чи Вальтера Сітріна: „я свя- лилактично-методичний Книжка видана на доб-
передають тільки вірні інформації та базовані на незапе- Найновішу дискусію у то переконаний, що СССР,
речних фактах коментарі, а не займаються пропагандою і жає себе Москва, хоч цей Фінляндії про , , е в р о к о - залишатися там, де хоче,
має утилітарне завдання, рому папері й чепурно
як всі інші диктатури, керо- передусім навчити малят
видумками, як це твердить Москва. Для диктаторських „центр" уже розпався на муиізм". а значить непо- де його кличе приязнь чи ваний горсткою людей, а абетки за допомогою мнс-
оформлена. Вона стане ве-
режимів правдиві інформації більш небезпечні ніж зброя кілька центрів: китайський, СЛУШСНСТВО МСККВІ, ВИКЛИ-
любов... Раз вступивши д о ликою допомогою батькам
вся маса населення немає тепького слова, яке є тіль-
про півника і тому в Совєтському Союзі є понад 3.000 югославський, новий, т. зв. каліі навіть не комуністи, а компартії — неможливо з ніякого впливу на держав-
і салівничкам у навчанні
,.еврокомуністичний" ТО- ки засобом. Тут сстетич-
інсталяцій для заглушування передач із Заходу і Москва молодий лівий соціаліст, неї вийти... Хіба ж потріб- ний лад""... А шо сказати
дошкільнят абетки.
вилас вшестеро стільки грошей на не заглушування, як на шо. і теж шукають СВОЙО- член парляменту, Христи- но д у м а т и , коли так доб-
го незалежного, фінляндсь- на те, коли допомога За-
власні нропаїандивні передачі за кордон. т Бйорклунд. У циклі ре в партії? Думати - це ходу для бідних робітників
Цілком відмінно виглядає ситуація у вільному світі. В
кого шляху ла соціалізму.. статтей в часописі ,,Каи: „контрреволюція", це Си- З мистецтва
Найнаявиішим доказом 1 у^ СССР И іде^ на -огидну
Америці, наприклад, де уряд і нарід не бояться правди, ані сан Уутіеет" він преявта-" бір. .. Д у ж е добрий засіб „палату -совєтів"?- Якою us
” того, шо Фінляндія4 не впа- вив кілька можливих доріг робити кар-'єру т - ДОНО— У ПЕРЕДРІЗДВЯНОМУ НАСТРОЇ і 15
навіть пропаганди, ніхто і не думає заглушувати передач так захоплювався наш
ла на коліна перед вели- ло соиіялізму, включно до шицтво. Поліція вас ooepi–
совєтських радіостанцій, чи. передач з інших комуністич- товариш Жан Понс! Зате
ким московським ^ервоннм демократичних змін. Гель- гас, але й послуговується І о с ь , з н о в у , назустріч
ни.х держав Кожний американець, якшо тільки хоче, може совєтський робітник знатн- їхній чистій візантиці в ук-
вслмелем - СССР, свіл- сінкськнй кчзреспонлент вами... Коли у Франції свят-вечірній зірці, napo–
день і ніч слухати пі авднції. без жадної перешкоди з боку ме. через шо вмирає з раїнській мистецькій тра-
чить те. шо саме Комуніс- московського часопису партія хоче когось дисква- зіяльний у р я д церкви св.
уряду ЗСА голоду. Замість хліба - є диції, у нашій культурі. У
тпчна П а р т і я Фінляндії ,,Правда" негайно заата- ліфікувати, вона звертаєть- Івана Хрестителя у Гантері,
У Совєтському Союзі власті посилюють напали на (КПФ) перша виповіла по- чим надутися з гордости! візантійському заложенні
радіопередачі із З а х о д у та скіплюють інсталяції для слух московським комуніс- кував Бйорклу'нда за ши- ся до його ворога. В СССР Писав Русо: „Коли бачу Н. Й., видав і вже розіслав бачимо й репродукцію мис-
заглушування тих передач, зокрема тепер ; коли в тій тичним иайліпшезнайкам і рення ,,протисоиіялістич- — до найближчого прия- палату в Парижі, я думаю своїм постійним Добродіям тецького задуму, в теплім
комуно-російській т ю р м і народів, та в її сателітах них" ілей. Вслід за тим теля... Відкинути цю під- про сільські х а т и . . . " Хати? нові свят-різдвяні картки. І тоні, в реалістичному офор- ч
почала шукати свого забрав голос речник К П Ф Г лість - це не ТІЛЬКИ ПО- знову — як кожного року
пожвавішала діяльність борців за національні, політичні ..шляху" ло соціалізму, Робітники" в^ СССР'-живуть" мленні твору Марії Гара-
та загальнолюдські права. Москва всіми с п о с о б а м и який заявив, шо в цій губнти товариша, але й у землянках!... Великий час бачимо на цих картках доб- совської-Дачишин „Свята
тобто започаткувала рух справі повинна відбутися, себе... Щоб себе оберегти ре й докладно виконані ре-
старається придушити ці рухи. серел західньоевропейсь- щоб французька компартія ніч": Божа Мати з Ісусом
Як минулого року сказав колишнійсовстський дисидент ких комуністичних партій, відкрита, значить свобіл- перед доношицтвом, слід відкрила очі робітникам, а продукції творів наших пе- дитиною на руках, у гуцуль-
Владімір Буковський. передачі ..Радіо Свобода". ..Радіо на, нічим і ніким необме- самому доносити. Хто" по- не брехала. А б о , щоб ро- редових мнетців. із темою ській одежі вони. Така по- X
шо його тепер називають жена виміна думок. І так чує критичні вислови "про Різдва ГНІсуса Христа. Як
Вільна Европа" та ..Голосу Америки" відіграють преваж- ,,еврокомунізмом". Цьо- бітники самі зрозуміли, що ддча твору на релігійну те-
лнву ролю. подаючи населенню комуністичних держав го, насправді, у Фінляндії, почалася дискусія про різні владу і зразу не донесе, комуністи їх обманюють, кожного року так і цього ті му може декого вражати,
правдиві інформації, яких вони не можуть одержати з а не в Західній Евррпі шляхи ло соиіялізму, яка зазнає заслання або тюр- так як тих у СССР, що їх твори мистців о б д у м а н о але й у світовому мистецтві
будь-яких інших джерел. спричиняє багато клопотів ми. Бож доношицтво нале- обдурює Москва... Я надто вибрані, сумлінно з ссте-
започаткованого „eepoKO– Москві. В о д н о м у інтерв'ю жить до громадських „чес- тичним почуттям, ВІДПОВІД-
Маючи правдиві інформації та знаючи правду народи мунізму" належно не роз- багато начитався похвал таке буває; згадати б лиш
Совстського Союзу та сателітів можуть ше з більшим Бйорклунд заявив, шо нот" у СССР... А найКра- про москалів і моя помйл- но д о хвилини дібрані. Ба- такі „расові" мотиви в хрис-
голошеио, і тому про ньо- значна більшість фінляіщ- ше нотовані найпідлішї, . чимо репродукцію. творів
успіхом вести свої змагання за національні, політичні та го мало, чи властиво май- ка в тому, шо їм пові- тиянському мистецтві
загальнолюдські права. Тому Москва так страшно боїться же нічого не знають на За- Ських комуністів прийняли шо вислуговуються..."Не- рив. незабутнього, завсіди в на-
японців чи африканців, у
цієї правди ' за свої певні тези ,,евро- забаром з того народу, шій пам'яті живого Мнко-
холі. Шойно, коли тим яких Ісус Христос -^ Ч0р-
комунізму". Він рівнож ВИ- який ми так подивляли, ли Бутовича, що з а в ж д и
започаткованим фінлянд- ний. Оивітив цю збірку реп-
яснив, чому фінляндські КО- залишаться тільки вислуж- (Продовження буде) докладно зображував у сво-
Ю6ОО9йасарР8Р66ООЄССав)66баб08666Є6^ ськими комуністами, бун- родукцій Михайло Мороз
муністи не к р и т и к у ю т ь ники, кати й їхні жертви... їх - надто,релігійного змі-
том проти московських KO- своїми „Пеоніями", Щ О ' -
фінляндського уряду за по- І хіба ж дивно, шо такий сту —творах наш побут.Ба-
УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА Д О П О М А Г А Є муністичннх ватажків, шо літнку нейтральності! і тероризований совєтський ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕШГ чимо Й одну репродукцію
як це в його творчості зав- -
так скажемо, ,.заразилн- сідн подивляємо - напоєні ис
БАТЬКАМ В И Х О В У В А Т И Д І Т К И . робітник звертається до УНСоюзу! т в о р у Петра Х о л о д н о г о ,
ся" великі західньоевро- снагою барв і їх чуттєвою
(Закхнгення на стар. 8^ Бога? Бож до яіси^цнодей мол., віртуозної ТЄНДІТНО-
gaftfle^,^^ip?fr????WW?W^^ амальгамою. Цим разом
СТН ЛІНІЄЮ, ТОНОМ, К0МПОЗИ-
уся ця збірка творів у доско-
цісю, що милує ОКО І ВИК- налій репродукції їх, нез-
організаціях і на зразках непримиримих борців за ідеали порнографії. За всім цим криється невидима рука, яка ликає у душі шляхетні від- вичайно вдатня.
української нації, в більшості є націоналістичного рухи. І М. Бутович, і П.
Омелян Коваль вміло використовує слабі місця в державі, чи в
напрямку, не конче політично-партійно опреділені. Холодний чезрівняпі нині у М. Островерха
суспільстві і на цьому жирує.
ПРОБЛЕМА ВКЛЮЧЕННЯ Цей провідний елемент неодноразово засвідчував свій Таке студентське довкілля не може залишитися без
УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ високий патріотизм, коли через свої організації, ТУСМ, впливу на формування суспільно-політичних поглядів
Пласт, СУМ, О Д У М і інші брав участь в протестних українських студентів, якшо Вони не наділені достатнім Цим питанням можна b і не присвячувати аж такої
В УКРАЇНСЬКЕ маніфестаціях перед ворожими амбасадами та на інших імунітетом з джерел української духовости та з досвіду уваги, якщо б ця групка не була агресивна в напас-
ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ місцях і в різних нагодах. Ця молодь організувала
комітети оборони Мороза і інших політв'язнів і
української політичної думки. тях і в вербуванні нових приклонників, а свої переко-
нання держала для себе, або бажала сконфронтуватиїх у;
(Доповідь на Пленарній Сесії ІІІ-го Конгресу СКВУ) займалася роз'яснюванням серед чужого оточення. Вона Д о найбільш загрожених цими розкладовими впли- громадській дискусії. Наша суспільність уже настільки
йшла також на кількаденні голодівки і була та є готова на вами належать студенти гуманістичних наук, а також з зріла, шо могла б виявити толеранцію д о різного;
великі жертви, якшо вони були б потрібні. Це є ідейна ділянки економії і журналістики. Безхритичне сприй- думання, зокрема, коли це думання приходить від
молодь з усіми притаманними їй прикметами і власти-,„ мання насичених марксизмом наук, має за наслідок молодих. Так, однак, не є, б о ідеї цього гурта молоді є
(4) востями. критичне наставлення тієї частини студенства д о всього неукраїнського походження, а як казав Тарас Шевченко 4
українського, шо було створене на християнській ідеа- „походять з чужого поля". Не додумали молоді адепти-”
Питання ,,включення" стосується особливо нашої лістичній світоглядовій основі. Використовуючи україн- Маркса, шо всякий інтернаціоналізм криє в собі Я
Проблеми тієї категорії молоді зачинаються на
студіюючої молоді, яка по своїй натурі належить до ські патріотичні почуття частини тієї молоді, деякі небезпеку підпорядкування слабшого сильнішому, яіс ц е л
високих школах, на яких вони студіюють. Не с ніякою
категорії провідної верстви. Як виглядає молодь під особи, чи групи лівого напрямку підсичують цей переконливо довів Іван Д з ю б а у свому знаменитому -
оглядом світоглядним і політичним, що ВІД ЇЇ СВІТО- таємницею, шо сучасні школи, а особливо високе
шкільництво є сильно інфільтроване лівнми марксис- критицизм деякими документами з України, мовляв, там творі „Інтернаціоналізм, чи русифікація". Більше дока-'-
гля.ювого її політичного обличчя буде залежати ви- переважаюча більшість думає по-марксистськн. Вони зів облудности інтернаціоналістичних концепцій не' :
глял нашого організованого життя в майбутньому? тськими течіями. Друга світова війна і зближення
захілніх потуг з СССР, а тим самим співпраця двох промовчують писання В. Мороза, Є . Сверстюка, І. потрібно, хоч про це можна б багато говорити .у бОліття^
Приніс пя іміна, як органічний перехід спадщини від Світличного, І. Калиния, о. В. Романюка, а навіть Української Д е р ж а в н о с т е яка. на своєму підготовчо-
РІЗНИХ СОЦІЯЛЬНО-еКОНОМІЧННХ СИСТеМ, СПРИЯЛИ ПСИХО-
батьків по дітей, чи може прийде до революцій- наверненого на християнство, колишнього комуніста му етапові велася також в аспекті московсько-україн-
mix потрясень, які змінять обличчя наших дотеперіш- логічному наближенні і створили почву для насад-
ження в наукових центрах та у високих школах Миколу Руденка, чи містерійно „космічного" ідеаліста- ського інтернаціоналізму. Відомо, як поставилися були^
ніх надбань в майбутньому? Відповідь на ці питання пабтріота Олеся Бердника. Вони чіпаються за нефортун- соціялісти-інтернаціоналісти типу Керенського ло вима-
вимагає деякої аналізи і вступних стверджень. Від- прихильників марксизму. Коли додати до цього, що вже
з кінця минулого століття марксисти оформилися у дві но виражений „неомарксизм" Леоніда Плюша і хотіли б ганої українським народом і його патріотичними речнн-s
повілі не може бути без всебічного обговорення його узагальнити на всю Україну, як вершок полі- ками державної незалежности. Вкінці, Кні „десиденти^ :
ft дискусії. течії - революційну, яка прийнялася в Росії, і еволю-
ційну у Великобританії, звану фабіянізмом, т о ця друга тичного думання. При цьому підкреслюють інтернаиіо- — большевикн закінчили цю інтернаціоналістичну спів-
течія й використала коньюктуру, щоб закріпити себе налізм, солідаризуючись з міжнародною лівицею по лінії працю збройною окупацією України.
Перше ствердження, що студентський український постепенно в багатьох наукових закладах і високих : поборювання диктатури в Чіле, чи в Аргентині,
актив, іа малими гшГіня і ками - не вихованці іс- школах, не нехтуючи Такояс і середніми школами для засуджуючи українських1 політичних діячів, які вима-
галн від Піноше прикладу звільнення своїх в'язнів, щ о б Т о м у м и 4 мусимо відкинути і марксизм і його^
нуючих молодечих організацій, може давати нам уяву постачання високих шкіл підготовленим елементом. інтернаціоналізм, як облудно ворожі концепції, на які
про ідейне обличчя студенства з боку його репрезен- Виступаючи під різними теоріями, які часто не нав'я- добиватися такого самого від СССР стосовано українсь-
ких політв'язнів. Для даної групки студентів, про-, немає місця в українській спільноті. Багатомільйонові :
таиії. зують до самого Маркса, цГ течії індоктринують студі- жертви, шо їх склала Україна, є в великій мірі наслідком 1
юючу молодь своїми ніби .науковими тезами і послі- сякнутих чужою доктриною, немає стриму. Вони ладні
Друге ствердження, що маса нашого студенства с рплюгавити всіх і все, не зважаючи на заслуги і досвід недозрілої політичної думки попередніх часів. Помилки''
довно та систематично накидають у формі науки, мстяться і хто ї х повторює, той а б о сліпий, або , ;
інертна і це включена до активного студентського життя, політичні погляди та філософське їх обоснування., осіб і політичних середовищ у політичній боротьбі за
створює проблему його дальшої організації і дії. визволення України. В той же час, вістря ненависті! і недорозвинений, а якшо свідомо не хоче вчитися, т о є':
Наслідки цього такі, що т. зв. лівизна проникає у всі; злочинцем супроти своєї нації і національним зрадником. 4
ділянки людського життя і насичує його розкладовими акцій супроти властивого ворога України є далеко тупіше
Студентський актив, шо с в проводгнаших студентсь- і не виходить поза трафаретні фрази оборони людських
ких організацій системи ЦЕСУС-а, вихований звичайно в тенденціями, що часом прибирають форм валення
„естаблішменту", пропагування гедонізму, нігілізму й праві на рівні Чіле і африканських країн.
патріотичному українському дусі в родині, в молодечих Продовження буде

Ч
4.278. СВОБОДА. ЧЕТВЕР, 2!-го ГРУДНЯ 1978 і

'– g zr
ПРОТОКОЛ H
-
j! il ft
29-ої ЗВИЧАЙНОЇ КОНВЕНЦІЇ
M l C l t F B l C T B
-.1
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ
b– ІІ 5
ІІ І!
x

3x
! i
Й

so c

-
s
391 Oave!ond, Ofwo 11
яка відбулася в місті Піттсбургу, Пеннсильвенія 393 Datrorf, Mich. 59
33
393 Brooklyn, N. Y.
в готелі The Pittsburgh Hilton, Gateway Center 394 Rah way, N. J. 2
399 Akron, Ohio 24
394 New KentinQton, PO. 14 s6
починаючи від 22-го травня до 27-го травня, включно - 1978 р. 397 Bornetbora, Po. e - .,
399 Buffalo. N. Y. - 4 ,K-
Звіт головного секретаря Володимира Сохана
(Продовження з попереднього числа)
- 301
302
Chicago. 11.
Jackwn, Mich, -
- "t 3-іх,
303 nmt, Mich. e 34 -
304 Buffalo, M Y . - 12 УЛ
(6) 309 Мвіюооу Oty, Po. 4 Ц Л

яІ
309 linden. N.J, ^ 4
307

1
309 E.St.louU,B. - 4
1
)І ? 309 Soginow, Mich. - 12

і
місцевість
- І""'
311 Jeitup. Pa.
4 '–

149
170 JerseyCJty,N.J.
312
3 lo
314

317
314
So. Plainfield,N.J.
5fnfHirTuil, Po.
Rochester, N. Y.

Syrocujo. N. Y.
Northampton. Pa.
--"
-

-
^
13
73

15
2
:

171 JorseyCity,N.J. 319 Nanticoko. Pa. - 4
173 WSippany. N. J. 320 Bo lh mo re, Md. - 4
irj iflr wirti rvjj KXIt Dal.
321 Phoenixville. Po. ^ 16
174 Detroit. Mich.
322 Newark. N J. T 3
173 Detroit, Mich
323 Komai City, Kant. - 21
174 Oico0o.il.
324 Philadelphia. Pa - 1
if 7 Pro v кза mca, R, 1,
335 Brooklyn. N. Y. - 35
І'В ЯпОПСЛаїгвт, Pi. PL
337 Hempetoad. N. Y. - 18
179 St.tauta.Mo.
328 Clevolond. Ohio - 10
110 Akron, OK:o
330 little Follt. N Y. - 10
191 Topshon, Mich.
331 Millville. N. J. - 9
193 CRfton,N,J.
332 Roman. N. J. - 3
193 Detroit, Mich.
333 Berwick. Po. - 6
194 New York, M Y .
334 Cleveland, Ohio - 45
199 Moyfwa, Po.
335 Harvey, ill. - 7 -
190 Рмгів,Я.
334 Cleveland, Ohio - 79
191 Troy,N,Y. 337 Baltimore. Md. - 29
193 Herkimer, N. Y. 339 Moneuen, Pa. - 27
193 Taylor, Pa. 339 Philadelphia, Po. - 4
194 New York. N.Y. 340 Newark. N. J. - 2
193 Peekskill, N Y. - 40
341 Windior. Ont. Con.
194 Jersey City, N.J. - 14
342 Corteret. N. J.
200 O i o n i Pork. N. Y.
343 Rochetter. N Y. -
344 Bound Brook. N 1. - 21
301
303
303
304
Codooto.Pa.
Auburn, N. у
NewYork.N.Y.
New York. N.Y.
345 Minneapolis, Minn.
346 Cleveland, Ohio
347 Millville. N. J.
: .І -
349 Youngitown, Ohio ^ 5
303 Yonkers,N.Y.
349 Monville. N. J. - 5
304 Woonsocket, ft L
350 Stamford, Conn. 6
207 S. Deerfield, Mass. - 9
309 Carteret. N. J. 351 Niagara Fatt, N. y. - 11
210 Bronx, N.Y. 352 Chester, Po. - 2
353 New Brunswick. N.J. - 9
211 SlGBliioB,KY. 46 - 5 3 354, Omaha. Neb. ^ 14
312 Flushing, N. Y. ! jr'AJrl І ШІЇНЇШУ H 355 St. Joseph. Mo. - 34
313 Boyonne,N-J. 103 з з 354 Omaha. Nobr. - 14-.'
314 Newark. N.J. 131 47 З 357 Northumberland, Po. - 4
213 HorneB,N. Y. 14 - - 359 - 2
Cleveland, Ohio
r iuiuuwprea, ro. 233 104 10 360 t і
Buffalo. N. Y.
317 Rochester, N. Y. 403 77 13 ^ 24
319 Campbell. Ohio 361 New York. N. Y. - 200
137 4 7
21т Nawonc, M. J. 362 Bristol. Pa. ^ 13
209 23 19
330 Chicago, 11. 363 Oiean,N.y. - 7
292 29 ІЗ
364 Cleveland, Ohio - 77 ,
221 Chicago. И. 367 Rochester. N. Y. - 118
233 Cleveland, Ohio 9 364 Miami, Flo. v 23
233 Wilkes Borre, Po. 10 369 Palmerton, Pa. - 3
224 Solem,Mou. 370 NewHoven, Conn. - 12
339 Doiloge,Mo. . З - 13
371 Nework.N.J.
234 Denver, Coloro do 1 ^ 23
372 Plainfield, N. J.
239 3t.Ooir.Po. 1 - 13
373 St. louis. Mo.
230 Youngstown, Ohio 26 - 14
374 Boston, M O M .
373 Philadelphia, Pa ^ 24
231 Comdtn.N.J. 5 376 lublin. Wise. - 7
233 loroin,OWo 50 377 Zegler, Й.
334 Bizobeth,N.J. 27 379 Woodbine. N. J.
233 8onford.OMo 37 379 Chicago, 11-
334 Soyre,Po. 4ь 390 Orlando. Ra.
337 Chester, Po. .9 І'Ч
339 Boston, Moss. 49 382 Frockville, Pa.
t^O ції І.ІііМд O H 37 383 Bridgeport ,Po.
ЛУ гшіооеірпкі, rw. 39
240 Cleveland, Ohio 385 Minneapolis. Minn.
386 Sharon, Pc.
341 t Wooniocxat, к. 1. 387 Willimanric, О in.
242 ггосюлВВв Pa. 388 Chester, Pa.
S4m гтЩЩ РЛ0М4т, Щщ 390 Bristol, Conn. — ^
2AA miafontBi Pta
391 TBtnort, В. v .
343 Trenton,N.J.
394 Mohwah,N. J.
347. Wilmington. Del.
395 Palatine. 11.
241 CoatesviBe, Po.
397 Philadelphia. Po.
3 3 0 , Rockfofd, HI.
399 Chicago. 11.
231 Cleveland. Ohio 400 Bismarck, N. D.
233 ludlow.Mau.
234 New Britain, Conn. 402 Etobieoke. Ont.
236 Rrvorhood. N. Y. 403 Prince Albert, Sask.
257 loi Angeles, Cal. 404 Moose Jow,Sak.
239 Houridc!e, Po. 404 Ofyphant. Pa.
239 Chocooo.B. 407 Toronto. Ont.
240 Berlin. Md. 408 Toronto, Ont.
409 Dunmore, Pa.
410 Gve!ph. Ont.
2o1 WinKmwtowfi, N. J.
411 Toronto, Ont.
243 Fu!ton.N.Y.
412 Thoro!d,Ont.
244 Carnegie, Pa.
413 lrvington, N. J.
345 Mineaville, Po.
414 Now KGven, Coon.
344 Artuterdom. N. Y.
415 Chatham, Ont.
247 Wosttowty, N. Y.
416 Hamilton, Ont.
249 Frankford, Po.
417 JoffttftonvilJo, lrvd.
270 Jersey City, N.J.
418 Toronto. Ont.
419 R.-gina, Sask.
271 J.N.Y.
420 fWfie!d,N.D.
273 Moplewood, N. J.
274 Youngstown, Ohio 421 Regina, Sask.
373 Jersey City, N.J. 422 Philodelphio. Po.
374 Ambridge,Pa. 423 Chkogo, 11.
377 .; Hortford, Conn. 424 Philadelphia. Pa.
379 Wilkes Borre. 9a. 425 Chicago.il.
279 Zonesville, Ohio 436 Soul Ste Mario, Ont.
290 Scrontort, Po. 427 St. Catherines, Ont.
429 К н и г а , Ont.
391 1.N.J. 429 Free!and,Po.
293 Wilkes Borre, Pa. 430 Philodelphio, Pa.
Auburn N.Y.
Щ 431 Sydney. N. 5
394 E. St. Look, Ш.
BBCHWtor.KY. 432 Toronto. Ont.
299
Jersey City, N.J. 433 Babylon, L 1.. N. Y.
399
JerseyOty,MJ. 434 Montreal. Quo.. Canada
397
^ -Л. t-Ш. fjL. 435 NewYork.N.Y.
ОТЛ1В9ВГ98втг r w .
434 Kitchener, Ont.
ВнЬоШг.МУ.
437 Rothaifar, гі. T.
390 CwrtMBoy,Md.
4 СВОБОДА. ЧЕТВЕР 21-го ГРУДНЯ 1978 Ч. 278.

І
ч
5--І 8Г
т и Звіт головного касира Улани М. Дячук

місцевість
t U
-5
Й ЗІ з! ill
11 !і Манулі чотири роки від-
значялися економічною не-
стабільністю. Рік 1974 прн-
ніс несподівано велику ін-
Найбільшу суму видатків представляють ВИПЛАТИ
ЧЛЕНАМ у висоті 59,493,590, що дає 47,496 всіх наших
видатків За дозрілі инвіиувальні грамоти, виплачено
членам понад 53,623,000 на 51,300,000 менше чим у none–
З! ві ерлядію цій та, а цей сам
радньому звітовому часі. Це вказує на те, що проминув
час, коли дозрівало до виплати велике число грамот, вн-
438 Ео,Чх- ^ 42 7 2 час, рекордово високу від- S 5 B S В КЛЯСІ 20-літнього вивінування. Члени отримали
429 Sudbury O n t 276 28 9 соткову стопу. Вся увага майже 51,885,000 дивіденди, на 5221,000 бивше чим а
440 Toronto. О М 232 31 11 Уряду була спрямована в tfi—ч 1970-73. Підвищено дивіденду членам, забезпече-
441 ^оп WrflKim, Ont 212 39 9 першу чергу на поборю- впродовж 10 літ, або довше, як також виплачується
442 Toronto O t 22 71 3 ванвя інфляції і не запри- 79-літнім членам 12-місячну дивіденду. Тут нале-
443 Souyn, Oue 30 7 - мічено початку рецесії. Про ься також згадати, що від 1933 року УНСоюз внпла-
444 Soikotoon Soik 158 63 - рецесію заговорили щойно . 45 дивіденд на дуже поважну суму 58,855,198.66. На
тоді, як господарка країни 1978 вже в передбачена для видаяня дивіденди сума
445
446
448
w ^ n , w Mon
Kirkiond l a k e O n l
Montreal. Quc
380
30
173
1)3
-
17
10

2
- сильно сповільнилася і як
уже значно зросло число
Ш 6,275. Спадкоємці одержали посмертних допомог на
суму 52,915,318 та 521,500 подвійного забезпечення від
-450 New York. N 1 108 29 2 безробітних. Хоча з кінцем випадку і 542,500 акцидентового забезпечення.
431 G o m t b y . Orrt. 205 6 3 року відсотки почали па-
432 E Ch.cogo Ш 134 43 3 13 дати, інфляцію ие вдалося ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИДАТКИ осягнули суму 51,609,-
433 Toronto, Ont. 12 1 — цілком здержати. В черго- 636, а на них склалися: звороти коштів секретарів Від-
454 Я Cotberwvtt, Ont. 120 26 - вому, 1975 році, Америка ділів у висоті 51.094,050, 5264,600 виплачених за вииаго-
435 N e w Y o f i . N Г. 93 20 6 знаходилася у глибокій рецесії, найсуворішін від кінця Йда Відділових організаторів, 568,500 за платні обласних
456 rimmtnj, Ont 9t 8 1
Другої світової війни. Коштом поважного збільшення організаторів, 556,180 за кошти подорожей обласних ор-
- 2 -
4Д7 N e w Y o A . N. Y. 155 13 3
безробіття осягнено спад інфляції, але економічний стам гаиізаторів та інші. Організаційні видатки зросли на
1 -
458 Hamilton. Ont. 189 106 10
до кінця року не дійшов до рівня з-перед початку рецесії. суму 5114,000.
459 Hrfl..de. N J 33 18 3 2 3
460 london. Om 136 31 3 3 3
В роках 1076 і 1977 економіка поступала обережно впе-
ред. Інфляція зменшилася, а відсоткова стопа дешо об- „СВОБОДІ" УНСоюз виплатив за членів для вдер-
461 Weliand.Ont 97 11 1 низилася. У парі з цим, впало безробіття. Але фінансові жання видавництва суму 51,123,800, на 5371,000 або 49?0
462 Hom.hon. Ont. 105 8 1 і бнзнесові кола надалі затривожені непевністю, BHTBO– більше від суми виплаченої у попередньому звітовому
463 Windsor. Ont. 66 2 1 реиою нерішучістю адміністрації президента Картера і часі Ця сума 51,123,800 включає, приблизно, 5320,000
464 O i h a w o . Ont, 228 20 2
неспроможністю перевести закони про обмеження вжиття одержаних від членів, а 5803,800, організація доклала
465 Lochm.,Ou. l i t 113 -
енергії, великим державним дефіцитом, високими кошта- із своїх фондів. „Свобода" мала всіх видатків на суму
466 Brontrocd. Ont. M 10 -
ми ведення підприємства, зменшення зисків та постійно 52,167,620, на 5510,000 більше як у попередньому звіто-
467 Johnstown. Po. 14 18 -
зростаючим регулюванням у веденню підприємств. вому часі.
468 N i a g a r a on l a k e . Ont 126 19 3
469 Toronto, Ont. 196 14 5 Найбільшою загрозою у розвою економіки в постій- СОЮЗІВКА виказала 51,583,600 видатків на 5277,600
470 lono. l r o n e n . Ont. 31 — 1 не побоювання чергового зросту інфляції від 6-7^ річно більше, як за роки 1970-73. Своїми прибутками „Союзів-
до 8-9Ге, а то і вище, що спричинить домагання вищих иа" покривала всі направн будинків, перебудови чи добу-
471 M o n t r e a l . Que. 359 15 1
платень і вищі ціни на всі продукти. донн, за виїмком двох років, 1976 і 1977, коли Союз до-
472 C h K a a o , 11 200 37 3
Інфляцію спеціяльно тяжко відчувають установи, та- ложив 525,000.
473 Montreoi. Owe 274 57 11
474 M o n t r e a l , Que. 51
кі, як наша. Коли збільшуються ваші кошти ведення під-
474 Montreoi. Owe. 51 27 1 присметва, не можемо збільшувати наші прибутки підне- Видатки на реальностях були у висоті 5244,863.59.
475 м л ” м г . 1 fiue Jf 2 сеииям вкладок на членських грамотах, як це с можливе Минула 28-ма Конвенція коштувала організацію 5291,-
478 Hudson. N Y ' 52 2 1 у виробничих підприємствах. Тому, мусимо старатися 400, на 548,800 більше як попередня. Видатки Річних За-
477 Hudson. N Y 44 2. - збільшувати число наших члевіа^і тим самим членських сідань і Контролі винесли суму 596,131.
478 E Toronto, Ont. 73 28 -
вкладок, та інвестувати майно на внщнх відсотках. І тут Інвестиційні виплати виказали суму 5441,000. На
479 Ph,lodelphia, Pa. 61 23 -
також натрапляємо ца проблему, бо хоча наші члени них складаються відсотки, платні при купівлі бондів,
480 Sormo. Ont. 51 2 —
бажають, щоб виплачувати їм все -вищу дивіденду, кращі на суму 566,264.10, банкова оплата за опіку над боннами
481 Cornegie, Pa. 146 13 6 винагороди, більше дотацій і стипендій, вони також ви- у висоті 521,300, амортизація бондів і обннження вартос-
482 Edmonton, Aha. 20 - магають від нас уділювання позичок на найнижчій від- ти електронічннх, друкарських машин і реальностей на
484 U t . c o , N . Y. 384 31 3 сотковій стопі. ; суму 5116,840.
485 N o w York. N . Y. 19 3 2 Впарі зі зростом нашої організації, ускладнюються У звітовому часі багато уваги присвячено продажу
486 SonFronaeco,Cal. 130 20 5 наші фінансові вимоги. Хоча ми с далі неприбутковою низьковідсоткових бондів та заміні їх на внсоковідсот-
487 St Paul. Minn. 90 10 3 установою, звільненою від оподаткування, різні феде- кові. При виміні ми старалися, щоб новозакуплені бондн
488 Phoenix. A r i z o n a 52 3 5 ральні і стейтові агенції та забезпеченеві уряди, накла- покрили зростом відсотків втрату з продажу ннзьковід-
489 New York, N . Y. 110 73 7 дають і на нас із кожним роком то більші директиви і сотковнх бондів, прянайменше до часу, коли продані бон-
490 lrvmgton. N J . 74 21 2 ди мали дозріти.
вимоги.
491 lethbndoe, Aho 30 1 - Таких вимін було кілька, а втрат прн виміні бон-
Предкладаючн тут, до Вашого розгляду, дуже де- дів було на суму 570,362.
492 O t t a w a . Orrt. 85 48 3
тальний звіт з фінансового стану нашої організації, за- Багато клопотів та гризоти завдали нам гіпотечні
, 4 9 3 N . EkrtnOTord, 5osk. 39 "" J
494 Dauphin, M o n . Con. 23 19 12
охочую всіх учасників Конвенції познайомитися з багат- позички, видані на початку шістдесятих років, на бу-
495 Wmnipea, Man. Canodo 75 11 9
ством цнфер, їх проаналізувати і їх засвоїти. Мова цифер дияки в дільниці Південного Бронксу у Ню Норку, в ча-
496 Soatrle. W c i h . 30 6 2
— це мова фактів, яких не можна змінити. Оцінювати сі замешкання там нашими членами. Через втечу серед-
497 Edmonton. Aho 117 2 2 4 „ндш минулий розвиток та аналізувати Його теперішній ньої білої верстви мешканців, залишилося в цій діль-
499"' v w o t o y f , B X . : - 9Ф-- - fs– . 2 ^?^ерйї ^ W f f c H r v i W ^ ^ ^ 4 f r r ! ^ нжпД виключно бідна чорне,, і порторіканське населеиив,
499 South f o n d . bid. W ^ – - -на підставі цнфер. без праці, здане на підмогу міста Й стеЙту. їх відношення
500 Col gory, Aha 47 8 - У поясненнях до звіту, я старалася підкреслити най- до чужої власносте є наскрізь вороже, нншДвннцьке. Час-
важливіші позиції та ці дані, що вказують на можливі то відмовляються платити чинші, а по кількох місяцях
501 ChuhoJm. Minn. 10 2 -
тенденції, і заразом включати інформації, які саме ста- випроваджуються, забираючи зі собою все, що можливо
302 H a H o r d . Soik , C a n 51 43 -
тиствка не виявляс. Подані цифри є часто заокруглені. вивести. Такі будинки не оплачували себе, а власники,
503 Edmonton, Aha 92 8 - Л не маючи змоги до них докладати, нам їх передавали. Ми
504 leomington, Ont 47 —
--І t - - ІЦ ' робили всі можливі старання, щоб будинки вдержати і
505 C o n o r a . Saik . C o n a d o 66 5 9 ПРИБУТКИ підшукували на них купців. На жаль, видатки на вдер-
JOo Amheritbury, Ont. 55 8 — жаняя будинків, тобто на огріття, податки і забезпечен-
У звітовому часі всіх прибутків було у висоті 523,- ня, не беручи вже до уваги направн, які в таких будин-
437,720, на 31,308,874 або 6^.- більше чим в роках 1970-73. ках є дуже високі, були такі великі, що багато осіб, які
” До свого надрукованого звіту гол. секретар Володи- поступати. Зараз по кожному засіданні Головного Уряду Найголовнішою частиною наших прибутків в член- від нас будинки відкупили, не могли вдержати їх. Прнй-
мнр Сохан долас: я негайно помішував в наших пресових органах всі наші ські вкладки. У звітових роках члени вплатили їх на шлося списати до втрати такі моргеджі:
..Не і реї пі І черги мій звіт перед Вами, яких уважаю рішення, рекомендації тощо, а все інше появлялося суму 512,081,371, с
що становило 51,59о всіх прибутків, та
українським парля.ментом. Цей мій звіт започатковує пізніше. Про мою працю поза Союзом я теж згадав, хоч було на А ,'( більше від суми зібраних вкладок за роки 759 Melrose Ave., Bronx, N. Y. 540.475
тридцятий рік моєї праці в УНСоюзі. Працю в Союзі її небагато, бо я маю вдачу, що беру обов'язки лиш такі, 1970-73. Завдяки зростові суми забезпечення, постійно 2010 Arthur Ave., Bronx, N. Y: 527,694.
вибрав я не для почестей чи користей, але для служби які можу совісно виконати. Обов'язки в Союзі забирають зростають вплати членських вкладок. 865-871 E. 178-th Street, Bronx, N. Y. 555,543
моєму народові; працюю так, як і багато з вас, не для мені багато часу, але я щасливий, що можу працювати' Відсотки від інвестицій принесли суму 57,068,537, 523 East 147th St., Bronx, N. Y: 5 6,773
слави, а для добра нашого народу. На початку,мого звіту для Союзу - для нашого ..народу. Кожного року с
тобто ЗО ,'0 всіх Прибутків, з чого відсотки від бон дів да-
масте вичислені обов'язки головного секретаря і полані приєдную коло 15 членів^ але ле записую їх на мов лн 35,331,158, гіпотечнйх позичок 51,091,605, та членсь-
ділянки, за які він відповідає. В тій праці віддано ,,конто", але щоб допамр,гтум,.нашим секретарям, їх ких позичок на грамотаХі 581,775,60. Понесено частинну витрату при продажу 208 Дейлі
допомагають мені співробітники в Союзі, за що я їм всім заохотити до праці. Моя праця і винагороджена в Союзі,, Евеню, Бронкс, Н. И. в сумі - 55,807.
складаю подяку. Всі ми у моєму Відділі працюємо по- отже уважаю доцільним для розбудови нашої установи У зв'язку зі збільшенням інвестицій Майна в бон- Сума видана на платні, податки, забезпечення і пен-
братерськн й стараємося виконати працю якнайкраще. Я допомагати іншим. Моя деЬіза у праці є,' щоб залишити дах, на вищій відсотковій стопі, сума одержаних відсот- сію працівників дала 31,791,292. Крім чотирьох членів
горджуся тим. піо маю таких добрих співробітників і їм з; Союз дешо більшим, як він був froді, коли я прийшов деї ків у роках 1974-1977 збільшилася' на 37^6- Інвестиції Екзекутивного Комітету в Головній Канцелярії працює
це вдячний. Моя подяка також усім прашвникам інших праці. Тому я не нарікаю, а маю вдоволення, що працюю у гіпотечнйх позичках постійно спадали, і тим самим ще 25 працівників, яким виплачено за платні суму
Відділів Головної Канцелярії, всім членам Головного для добра мого народу. Вас прошу оцінити, чи моя праця впали відсотки від цих позичок. 5918,739. УНСоюз оплачує за працівників також шпя-
Уряду, начальному редакторові ,,Свободи", редакто- була успішна в тому намаганні. тальие і медичне забезпечення. За останні чотири роки
рам. друкарям і всім Вам, дорогі секретарки і секре- Тому, шо кінцеві мої завваги є думками в плянуваннГ УНКорпорація Дому УНСоюзу вплатила за другу оплати за це забезпечення зросли на 45^, та дали суму
тарі союзових Відділів, бо ви є нашими представни- праці на майбутнє, прбчитаюїх дослівно зі звіту, шо є у' половину 1973 року та за 1977 рік відсотків на суму 580,778. Працівники мають також групове життьове ве-
:ками в терені і без Вас ми не могли б зробити того, щоб книзі". 5504,416.42. З огляду на факт, що Корпорація не мала безпечення, яке коштувало 533„232, та забезпечення від
наш Союз був такий великий та фінансово сильний. Про Читанням завваг, шо були видруковані у звіті, в роках 1974, ^7ІгЧ1976 достатніх прибутків, не могла випадку прн праці коштом 516,386. До пенсійного пляжу
Наш) іабезпеченеву службу я згадав у звіті, але ви, закінчив головний секретар свої доповнення до друкова- заплатити УНСоюзовІ відсотків від позичених грошей. в Компанії Пруденшел Лайф Інш. вплачено суму 5308,-
будучи в терені, жаєте, що вона коштує нам багато праці ного звіту. - І
й зусиль. Переводимо ми теж нашу вишкільну працю. Дивіденда від уділів дала суму 546,976. На цю суму 154. За працівників „Свободи" покриває УНСоюз всі за-
Відчуваємо брак людей до праці як у терені, так і в - - -і - 'Ісклалася дивіденда від Компанії Колоніяль Конвертібель безпечення і пенсійний плян, а їх кошти є включені ш
повищеподавих сумах.
Централі. у висоті 524,436.25, Гамільтон Інв. Траст - 522,400; Ме-
ріль Лінч — 5140.50.
- Болючою справою для мене є наші протоколи з річних
нарад. Я особисто не хотів би писати про всі наші
THiTiiTsT^^rMlkHmsTE^N КАНЦЕЛЯРІИНІ ВИПЛАТИ дали загальну суму
Гамільтон Іявестмент Траст, як сама назва каже — 5498,876. З перенесенням до нового будинку, мусіли ми
SOviET "JUSTlCr ve. HUMAN R16HTS
„болі", але я був зобов'язаний це робити рішенням с підприємство типу т. зв. Ріал Естеит Іивестмент Траст, закупити всі нові меблі і устаткування за ціну 567,800.
Головного УрядуТ Може на майбутнє вирішите, як нам The only tape recording of з trial smuggled out ol trie Soviet linion. які інвестували гроші в площах під будову, будували Друки для Головної Канцелярії і Відділів коштували
Edited by AUGUST STERH. мешканеві. і комерційні приміщення і їх опісля nepenpo– 5127,800. Забезпечення нових приміщень і старого бу-
Translated from the Russian by MARCO CARYNMYK І
дували. З огляду на зріст відсоткової стопи від позичених дииху потягнуло видатків у висоті 534,500. За вийдім
у банках грошей до 1 1 ^ - 1 2 ^ в році 1974, всі ці підпри- машин ШМ та компюторів для друкарні „Свободи" за-
267 pages - hard bound. Price: J9.9i сметва сильно .фінансово потерпіли, включно з вищена- плачено 566,500. Кошти на пошту і телефон дала сума:
ПОВІДОМЛЕННЯ Postage and tiartdlmg one dollar. ; - v
веденою. Тому, від 1975 року почавши, ці вартісні папера 553,800 і 545,700.
New Jersey residents add 5 ^ sales lax. j
перестали платити дивіденду. УНСоюз закупив був в 1971 На інші різні видатки, які не підлягають під поперед-
Членом і Відділом "SjfOBOJMT BOOKSTOflE році 20,000 уділів цього підприємства за ціну 5400,000. їх ньо наведені категорії склалися: канадські корпорапДЙ-
продажна вартість з кінцем 1977 р. була 537,500. ні податки у висоті 5127,000, кошти подорожей аа суму
30 Montgomery Street^ Jersey City. N.J. 07302 ,
УНСоюзу 5104,000, вкладки за ре-аснкурацію членів 544,500, та
ПРИБУТКИ „Свободи", тобто друкарні і книгарні, кошти актюарія за виготовлення статистики на суму
кожного року зростали і у звітовому часі дали загальну 546,600.' Оплати до Забезпеченевих Урядів та державна
Повідомляємо Членів і Відділи УНСоюзу, що з уваги суку 52,168,322. На жаль, цей зріст у більшості хе від- контроля коштували 535,400.
на закінчення року, Головна Канцелярія УНСоюзу дзеркалюе вищих прибутків з ведення цього підприсмс-
мусить замкнути рахунки та здепонуватн у байках тва, але вказує на більший вклад фондів УНСоюзу на
гроші, одержані від Відділів, покриття дефіциту. (Продовження буде)
СОЮЗНИКА мала всіх прибутків на суму 51.686,638
не пізніше, як вполудне і вони зросли у звітовому часі на 29^. З продажу бондів 1 УВАГА! УВАГА!. J
виказуємо зиск у висоті 529,754.82, як також зиск у про- у В ж е появилися друком два преваз. .ІИВІ історичні 4
29-го г р у д н я 1978 року дажу нерухоностей на суму 27,476. Піюдано 5108,000 v документи: І

Гроші, прислані пізніше вже не зможуть бути бондів Паблік Сервіс Ко. оф Н. Дні 1 2 ^ зі зиском -
зачислені на 1978 рік. З уваги на це, закликаємо всіх 129,723. rv К Д е н н и к Начальної Командні
Членів УНСоюзу заплатити вкладки, платні в цьому ДО ФОНДУ НАГЛОЇ ПОТРЕБИ члени і організації І УГА" і суд над і^н^ралом f
місяці, якнайскоріше, а всі Відділи УНСоюзу вислати склали майже 516,500 пожертв. За минулі чотири роки
розчисленая і гроші так скоро, щоб вони наспіли до продано 340 книжок першого тому ЕШЩКЛОПВДГІ, 413 І ЗІ. Тарнавеьким І
Головної Канцелярії не пізніше, як у П'ЯТНИЦЮ, книжок другого тому, та 697 комплектів, на загальну су- DIARY O F T H E S U P K C M E COMMAND O F T H E J
29-го ГРУДНЯ 1978 року до полудня. му 564,000. До кінця 1977 року продало 4876 книжок 1-го J vKRAKOAtS ОАІЛСІАХ A R M Y l
ЗІп к о д Lj тому, 1983 другого тому і 1286 комплектів.
Звертасться увагу на те, що Відділи, які спізнять- н J Сторінок 326 тверда оправа. Ціна 10.00 д о л . 4
ся з присилкою вкладок, будуть подані як довжиики МОЯ Д А Т А НАРОДЖЕННЯ: ^ З а м о в л я т и можна в книгарському відділі при „Свободі", k

в річному звіті. ВИДАТКИ І п е р е с и л а ю ч и чек або поштовий переказ, д о л у ч у ю ч и 0.7^ J


центів на кошти пересилки. у

Головна Канцелярія УЕС Видатків у звітовому часі було на загальну суму S 30 .Hc,nteronwry S t r e H Jersey Ctty. NЛ. 0730S S
4 MeurcaMiia стейту Ни Дхсри іобої'nyc 59k citйтовог”о ndoarcy. -
520,023,627, або на 51,228,250 чи 6,5^ більше, як ви роки
1970-73.
Ч. 278. СВОБОДА. ЧЕТВЕР. 21-го ГРУДНЯ 1978

1
-
СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 21-го ГРУДНЯ 1978 Ч. 278.
Ч. 278. С В О Б О Д А . Ч Е Т В Е Р . 21-го Г Р У Д Н Я 1978

Бельгійський прем'єр зрезигнував Участь українських студентів Українська Світова Кооперативна ВІДБУВСЯ ГРАБІЖНИЦЬКИЙ...
із свого становища . у Слов'янському Тижні Рада та її новий провід (Закінгення і і crop. 1) -
Брюссель, Бельгія. - вих о с і б , п р и ц і л ь н и м з а п и -
Д о т е п е р і ш н і висліди по- У р а м к а х 3-го С в і т о в о г о протоколу з останньою тюк зауважив: . . І о . може,
П р е м ' с р - м і н і с т е р П о л Ван- сом. підслухуванням тощо.
к а з у ю т ь . ш о в и б о р и не при- К о н г р е с у Вільних У к р а ї н - Т ї з д у . о ф о р м л е н о чотири цей г р а б і ж н и к с т о в а р и ш е м
ден Боенантс зрезигнував Після м о г о вступу д о Ук-
несли о с н о в н и х з м і н і ж а д н а ців у Н ю Йорку. в д н я х 2 3 - Комісії: Верифікаційну. вашого сина?" Я обурилась. -
в п о н е д і л о к , 18-го г р у д н я ц. раїнської Г р у п и , . Г ф ь с і н -
з п о л і т и ч н и х п а р т і й , які 24 л и с т о п а д а 1978 р о к у , Статутову. Номінаційну і А л е капітан Д и т ю к у д а в а в ,
p., зі с в о г о с т а н о в и щ а . з а - кі" в ц ь о м у н е ж и л о м у б у -
б у л и при владі, не о д е р ж а л и відбулася Друга Світова Рсзолюційну. щ о м о г о о б у р е н н я не з р о -
р а з т а к и після п а р л я м е н - ,iHHjry м і с т и т ь с я ця н е о ф і -
відповідної більшостн. шоб Конференція українських Д у ж е цікаві б у л и звіти з з у м і в і при цій н а г о д і р о з -
т а р н и х в и б о р і в , кажучи, ш о к о о п е р а т и в , а б о перші За- ційна точка. Всі л ю д и , щ о
могти перевести в парля- п'ятирічної д і я л ь н о с т и У С - повів н а м з Н і н о ю внпа^
в и б о р и не р о з в ' я з у ю т ь о с - . гальні З б о р и Української заходять д о мене фіксують-
м е н т і б а ж а н і р е ф о р м и . Лі- К Р . Звітували: В. С и т н и к д о к з й о г о практики: б у в він
н о в н и х п р о б л е м Бельгії. С в і т о в о ї К о о п е р а т и в н о ї Ра- ся. Хвіртка д в о р у з а в ж д и
б е р а л ь н а партія з д о б у л а в г о л о в а . В. Куций скарб- у гостях у свого приятеля.
П а р л я м е н т а р н і в и б о р и , які д н , з у ч а с т ю 32 д е л е г а т і в і з а м к н е н а на в н у т р і ш н і й з а -
п а р л я м е н т і тільки ш с 4 ннк. 1. Л е щ и ш и н секрс- С а м е в цей час д о г о с п о д а р я
в і д б у л и с я в тій країні в неді- о к о л о 70 о с і б - г о с т е й . п о р - ..вахтарі" с ю д и п р и -
місця і збільшила число тар. а за К о н т р о л ь н у К о м і - з а й ш о в н е з н а й о м и й і від- ,
л ю . 17-го г р у д н я , повинні ходять також з протилсж-
с в о ї х п о с л і в д о 37. Coui– Конференцією ироводи- с і ю звітував В. К л і щ . Т е р е н рекомендувався товаришем
б у л и в и р і ш и т и деякі консти ної с а д и б и . Ц ь о г о д н я хвір-
я л ь н о - х р и с т и я н с ь к а партія ла П р е з и д і я в с к л а д і : В. д і я л ь н о с т и Української Сві- його брата-політв'язня. шо
тушйні справи і встановити тка б у л а з а м к н е н а , але на
дотеперішнього прем'єра Ситник г о л о в а . О. П л е ш - тової Кооперативної Ради в і д б у в а в покарання. С т а в ”
чи Бельгія з а л и ш и т ь с я ц с н - з о в Ніни н і х т о не о б і з в а в с я .
о д е р ж а л а 8 2 м і с ц я , a coui– кевич і А. К а ч о р заступ- о х о п л ю в а в 5 країв: Авс- в и м а г а т и г р о ш е й ;іля nepc– "-'
тралізованою державою, ( П і с л я випадку з н а м і р о м
ялісти . в т р а т и л и 4 місця і ннкн ГОЛОВИ, Р. Бігун і 1. тралію. Англію. Аргснтн- дачі їх в ув'язнення. А л е м и . .-.
чи п е р е т в о р и т ь с я у ф е д е - п о г р а б у в а н н я кілька д н і в
т е п е р м а т и м у т ь 58 м і с и ь на Дешишнн секретарі. ну. З С А і К а н а д у . м о в л я в , не розі у б и л и с я . з а - -^
рацію з автономними об- хвіртку з а л и ш а ю т ь н е з а м к -
у с і х 212 м і с и ь у п а р л я м е н т і . Після відкриття З'їзду, С т а н українських к о о п е - гримали і о б ш у к а л и : иіаіі- мм
ластями. ^ - ^ . неною).
прийняття порядку н а р а д , р а т н в у в і л ь н о м у світі на ін:іп агітаційні листівки аи-
вшанування п о м е р ш и х ко- д е н ь 31-і о грудня 1977 рокл Н е з а б а р о м на виклик т и р а д я н с ь к о г о з м і с т у . Hcc– ".
Помер сл. п. проф. В. Василенко операторів і відчитання б у в такий: п р и ї х а л а міліцейська м а -
піина. але приїхав не наш
подівано я одержала інфор-
м а ц і ю б е з п р і з в и щ цих д в ц х Ш
^

(Закінгення зі crop. 1) Кількість О б о р о т н и й капітал д і л ь н и ч и й , а с т а р ш и й інс- політв'язнів і томч у т р й - -


кінця с в о г о ж и т т я с п о в н я в Н а з в а країни: кооператив: Членів: (Бал. Суми майна): пектор карної о розшуку м у ю с ь в в а ж а т и її за д о с т д -
т и з м о м с т а в и в с я д о HOBIT–
цей о б о в ' я з о к . П о д і л ь с ь к о г о Р О В Д . черго- вірну.
ніх б о р ц і в - п а т р і о т і в за пра-
Канада 39 43,781 S160.177.119 вий капітан Д и т ю к с а м . У
К р і м с в о г о пов'язання зі ва й в о л ю У к р а ї н и . В и з н а -
ЗСА
- ЗО 37.498 110.847.709 м а ш и н і ще сидів о д и н мілі-
Д и т ю к написав п р о т о к о л
С У Б - о м . с л . п. п р о ф . В о л о - чався д р у ж н ь о ю , ш и р о ю і маловиразний, нирашшіе
д и м и р В а с и л е н к о б у в ак- Австралія 7 5.218 13.634.088 ціонер. і я попросила. ..шоб він виявив с в о ю пасивність.
б е з п о с е р е д н ь о ю в д а ч е ю , як
тивним членом інших брат- Аргентина З 7.550 3.650.000 він з а й ш о в " , а л е Д и т ю к В і д ' ї ж д ж а ю ч и о б і ц я в , іцо
кол. п е д а г о г л ю б и в д і т в о -
ніх о р г а н і з а ц і й , г о л о в у в а в у Лін лія 4 628 3.067,500 відповів: . . т о ш о ф е р . наві- м е н е ще б у д у т ь допнтува-тіЯ -
ру й м о л о д ь та все ж и в о
різних громадських комі- Разом 94.670 S29i.376.4l6 ш о він вам?" п р о ЧП (?!). але не о б і ц я в ,
цікавився українським 83
тетах. сповняв обов'язки ш к і л ь н и ц т в о м . Г л и б о к о ві- Капітан Д и т ю к , доииту- шо цього бандита знаіідуть.
голови Комітету Оборони руючий з великою увагою ючн м е н е , коли я д і й ш л а д о з. з н а ч и т ь , п о к а р а ю т ь .
Звіти П р е з и д і ї ДОПОВНИЛИ шСької К о о п е р а ц і ї в д і я с п о -
Українських Політичних ставився д о ж и т т я і р о з - п і с т о л я , з н е д о в і р ' я м ПОС- Я залишилася з сумними-
представники поодиноких рі та п о п р о с и в усіх ВІДСПІ-
В'язнів в С С С Р . 6 V B а в т о - витку У А П Ц , в і д н о с я ч и с ь м і х н у в с я . витяг з кишені роздумами. Збройний на-
країн. Після д у ж е живої і вати н а ц і о н а л ь н и й г и м н .
р о м ч и с л е н н и х с т а т т е й та одночасно з великою толе- запальничку, щ о ф о р м о ю п а д 3 л и с т о п а д а 1978 року ( .
речевої дискусії с т в е р д ж е - н а г а д у в а л а пістоль і с п н -
у ч а с н и к о м кількох С о б о р і в р а н ц і с ю і п о ш а н о ю д о ін- асоціювався з погромом;',
но. щ о за 5 років стан членів і а в : ..3 таким п і с т о л е м він
УАПЦ. ших віровизнань. квартири Мико:ги Р у д с н к а : 9
Організатори українсько! виставки в Гантер коледжі і майно кооператив подво- був'Г
Сл. пам. проф. Володи- їлося. К о о п е р а т и в и вика- в Кончі-Заспі під К и є в о м 8'? ;
м и р В а с и л е н к о б у в вели- П о к і й н и й з а л и ш и в у гли- (зліва): п р о ф . В а с и л ь О м е л ь ч е н к о , Л а в р е н т і я Т у р к е в н ч . Нижче п о д а є м о резо;по- Мені д о в е л о с я заиеречи- ж о в т н я 1976 року, в ц е н ь ? к
б о к о м у смутку близьку ро- зують тенденцію дальшого ЦІЇ У к р а ї н с ь к о ї С в і т о в о ї
ким п а т р і о т о м - с о б о р н и - В і р а Ч у м а та О к с а н а Я р е м к а гн і н а г а д а т и , шо кінчаю- заснування Української ,
д и н у на р і д н и х з е м л я х і росту. Відтак с х в а л е н о всі К о о п е р а т и в н о ї Р а д и , які
к о м . я к о м у "завжди була чи радянський вуз. я з о б о - Громадської Групи ..Гель-
б а г а т о д р у з і в і приятелів на звіти та у д і л е н о а б с о л ю т о - були схвалені о д н о г о л о с н о
д о р о г а українська націо- Я к ш о йдеться про укра- в'язана б у л а з д а т и і вінсь- с і н к і " . К а м і н н я л е т і л о " у 'А
Н ю Йорк (В. Ч ) . - Піл рію уступаючому проводо-
чужині. на с а м і й К о н ф е р е н ц і ї т а кові д и с ц и п л і н и , а. значить, вікна і б а л ь к о и н і д в е р і на
нальна с п р а в а й він з nir– час С л о в ' я н с ь к о г о Т и ж н я , ї н с ь к н й Студентський ві Української С в і т о в о ї К о -
К л ю б при Г а н т е р к о л е д ж і , о д о б р е н і П л е н у м 3-го Сві- у м і ю в і д р і з н и т и пістоль від ДРУГИЙ ПОВерХ. І ТОДІ ХМСО-Я5
т у т в і д 4 - г о д о 10-го г р у д - оперативної Ради.
т о й о г о активна 2 0 - ч л с н н а т о в о г о К о н г р е с у Вільних іграшки. Чи був він з а р я д - ш и л о с я на мені: к а м е н ю к а - v ;
ня ц. p.. Український С т у - У другій частині nporpa– Українців. В о н и звучать: ж е н и й . т о інше питання.
д е н т с ь к и й К л ю б п р и Г а н - ,група с т а н о в и т ь н а н с и л ь н і - ми З'їзду б у л а п р о г р а м о в а влучила в плічний с у г л о б . " ^
Осередок СУМА в Нюарку, Н. Дж. т е р к о л е д ж і в л а ш т у в а в вис- ший слов'янський К л ю б у д о п о в і д ь інж. А. К а ч о р а на
1. У к р а ї н с ь к і K o o n e p a – Н а п и с а в капітан Д и т ю к Д о Бсог р а д с ь к о ї Н а р а д и , ^
тиви у вільному світі, iopra– п р о т о к о л на Ч П О. при- Країн У ч а с н и ц ь Г е д ь с і н к - ^ :
влаштовує тавку у к р а ї н с ь к о г о м и с т с - ц ь о м у к о л е д ж і . У с к л а д У п - тему: ..Ідейні о с н о в и н а ш о ї
равн, п о в і д б у т т ю річних нізоваиі в К р а й о в и х Koone– лучив п и с ь м о в і п о я с н е н н я ської Н а р а д и ПОГромшЙютЯ
цтва в шкільній б і б л і о т е ц і к о о п е р а т и в н о ї праці". Пі-
ТРАДИЦІЙНИЙ ц ь о г о к о л е д ж у . Українська в и б о р і в , в х о д я т ь такі й о ю сля д о п о в і д і відбулася д о в -
ратнвних Радах, а б о інших свідків Н. Г о н ч а р е н к о і В на Україні х а п а л и с ь за ка-4?
кооперативних Централях, Т е р п и л а та усне від Всн-
МАЛХНЧИН ВЕЧІР група б у л а є д и н а ч-номіж члени:
усіх с л о в ' я н , які fibcrapa– г о л о в а . Віра Ч у м а -
Н а т а л к а Ч е р н і й
зас-
- ша дискусія (22 д и с к у т а н -
тів). на основі якої с х в а л е н о
о б ' є д н а н і в У кримській Сві- гср. а я д о п и с а л а на о к р е -
міння. а після Беог р а д у opy-fr
дують вогнепальною збро-л;
товій К о о п е р а т и в н і й Раді,
і виставки.
ч
л н е я пр о з о р г а н і з у в а н н я т у п н н ц я г о л о в и , Л а в р е н т і я
Т у р к е в н ч та Оксана Я р е м а
видрукувати д о п о в і д ь в ук- звертаються з проханням
м о м у а р к у ш і , щ о поведінка
ц ь о г о напасника не т и п о в а
с ю . Д о м а ш н я а д р е с а моя^
о г о л о ш е н а а д р е с о ю Г р у п и і.
раїНСЬКИХ часописах і окре-
ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ Н а цій виставці україн-
х а й л
секретарі, Оксана Ми-
і в - с к а р б н и к .
м о ю в і д б и т к о ю . ш о б з її
д о Президії Сскретаріяту
С К В У присвячувати б і л ь ш е
іля г р а б і ж н и к а і щ о я вба-
чаю в цьому погано замас-
я не м а ю г р о ш е й , ш о б в і д - ' 1
купитися від з а з і х а н н я н а . - .
с ь к о г о м и с т е ц т в а б у л и пи- з м і с т о м п о з н а й о м и т и як-
13 січня 1979 p., початок год. 8-ма веч. санки. кераміка, вишивки, н а й ш н р ш і кола н а ш о ї tpo–
уваги г о с п о д а р с ь к о - K o o n c – кований ш а н т а ж і п р о в о к а - м о є ж и т т я Р о з ц і н ю ю на-С
р а т и в н и м п р о б л е м а м укра- цію. К а п і т а н Д и т ю к у т о ч -
Оркестра Богдана Гірняка д е р е в о р і з ь б н . к н и ж к и та К л ю б втішається д у ж е м а д н в діяспорі. їнської с п і л ь н о т и у в і л ь н о - ннв в м е н е , ч о м у я с п н т а -
н а д на м е н е , як з а с т о р о г у . ,
різні мистецькі е к с п о н а т и . д о б р о ю репутацією поміж П е р ш и й д е н ь Koonepa– всім членам Г р у п и , т о б т о .
З а . І Я : У Н Д І М , 140 Prospect A v c . i r v i n g t o n . N . J . му світі, п і д т р и м а т и м о - ла у н е з н а й о м о г о чи він не
Цікаву ч а с т и н у її творили професорами. Опікуном тивних нара,і закінчився Групі в ц і л о м у . Нас л и ш и -
рально і матеріядьно розбу- слідчий та д е мій с и н . Я лося на волі в о с ь м е р о і м и
керамічні с к у л ь п т у р и С л а - К л ю б у є проф. Василь товариською зустріччю з д о в у українських к о о п с р а - відповіла, щ о м і й син п о л і т - не з б и р а є м о с ь к а п і т у л ю в а - '
ви Ґ е р у л я к . яка д о п о м а г а - О м е л ь ч е н к о . з а т р у д н е н и й в в е ч е р е ю та к о р о т к о ю про- тнв. які в с в о ю чергу п і д - в'язень. в і д б у в а є б е з в и н н о ти під т и с к о м с т р а х у .
л а у к л а с т и ц ю виставку. На бібліотеці цього коледжу. і р а м о ю . У програмі було т р и м у в а т и м у т ь , як і д о с і , п о к а р а н н я , я пишу скарги і
неї п р и б у л о б а г а т о п р о ф с - З г а д а н а виставка, яка б у л а ф о р т е п і я н о в е с о л ь о п-і П е т - Оксана М е ш к о ”
Об'єднання Українських Письменників с о р і в і с т у д е н т і в , які зі заиі- п р о д о в ж е н а на два т и ж н і . ^ рівської та відмічення 50-
фінансовими дотаціями. на- м е н е д о п и т у ю т ь слідчі. Д и -
X л и с т о п а д а 1977.
ші наукові, о с в і т н ь о - к у л ь -
Ц в ЕміграЦЇ „СЛОВО" „,кавденням розглядали мис- віддзеркалює.типову н р а - j i р і ч н о и к д о и с р а х ц в ц о ї UpiniL„ ^mA: в и х о в н і т а а с і - іінші-
' ; 4 влаштовує --^' ' тецькі прані та е к с п о н а т и . ц ю для нього Клюбу. рінж. Андрія Качора. 70- 3аіально-громадські у ста-

ТРАДИЦІЙНУ КІНЕЦЬРІЧНУ
„Вища техніка" совстського
річчя ^-..^-го
ж и т т я д...г.
ир. О"
П л с ш к е в н ч а і 80-річчя інж.
м е' л я н а

Р о м а н а Р а к о в с ь к о г о . Зус-
новн і організації.
2. П р о с и м о у к р а ї н с ь к у
1г І
ЗУСТРІЧ з ГРОМАДЯНСТВОМ тріч пю п і д г о т о в и в о к р е м и й
пресу та с н о н з о р і в у к р а ш -
ських р а д і о п е р е д а ч у віль-
ч
Іі.іпмиі'Я суміЮНІ ин' і Ч.ігнегвіїм ()()Ч( У
в суботу, ЗО грудня 1978 p., о бнй год. веч. хазяїна К о м і т е т під п р о в о д о м Р.
Гуглевича.
н о м у світі частіше і ш и р ш е ІІрпя ІС.ІММІІ і У кр:пік і.кпм 1 рими ІМШ'ІНОМ.
Тільки m o н е д а в н о в co– Зверталися вони д о ре- інформувати українську шо ІН-ісі і pv мім ІЧ7Х рикл.
в залях Українського Інституту Америки встськін пресі роліисува- м о н т н о ї п р и с л у г и , ніякої
Д р у г о г о дня передиску-
і р о м а л у в п о о д и н о к и х кра- ні іііііпіін і ВІЧІІІС 11.
т о в а н о і с х в а л е н о npono–
В Н Ю Й о р к у , 79-та вул. ч. 2 л н с ь . ш о в з н а м е н и т и й с п о - відповіді. Вкінці вони вже їнах н а ш о г о п о с е л е н н я п р о
знцй Статутової. Резолю-
Цьогорічна іустріч присвячена вілтначенню с і б н а л а д н а н о с п р а в у т с д е - с а м і ; ю і а ; і а д и с я . ш о в них п р а ц ю українських КООПС-

сіидесяти.ііття поета
ф о н н о г о зв'язку п о м і ж МЄШ- п о ш к о д ж е н и й повітряний
ційної і НомінаційноГ Ко-
місій та с х в а л е н о плян пра-
ратив. К р а й о в и х K o o n e p a – бл. п.
к а п ц я м и , іцо в к о ж н о г о з кабель і п о в і д о м и л и п р о не тивннх Р а д і Ц е н т р а л ь , ш о б
ці і б ю д ж е т д л я У С К Р а д и t-9
ВАСИЛЯ БАРКИ них телефонний апарат п о с т і й н о ю та в і р н о ю і н ф о р -
в Доповіли про творчість Василя Барки виголосить ПОЄТ-
,'літературознавець БОГДАН Р У Б Ч А К .
д о б р о ї я кости. Т и м ч а с о м у
київськії! ..Радянськії! Ук-
раїні" н а д р у к о в а н о л и с т від
р е м о н т н и к і в . Д о в ю чекали,
а ж приііпїов д о них с а м
маіістер. питаючи в бабу-
на н а й б л и ж ч и х 5 років.
Д о П р е з и д і ї Української
С в і т о в о ї К о о п е р а т и в н о ї Ра-
м а и і с ю ДОПОМОГТИ україн-
ськііі кооперації п о ш и р и т и і
п о г л и б и т и її п р а ц ю в усіх
ЙОСИП КУДРИК
в Читання посни ЛІДІЯ К Р У Ш Е Л Ь Н И Ц Ь К А . ди обрано: Омелян Плеш- нар. Х-іо квіїни 1904 рок) н J;ixi іній Україні.
о д н о г о з м е ш к а н ц і в міста сі чи в неї немас кабдя д л я б і л ь ш и х скупченнях н а ш о -
в з а м і н и за о т о й п о ш к о д ж е - кевич ( Ч і к а г о ) - голова.
Б р о в а р і в п. н. . . М о в ч а з н и й го п о с е л е н ц я .
Після офіційної частини ний. Б а б у с я . оповідає Василь Ситник ( Т о р о н т о ) ПОХОРОН — в четвер. 21-і її і рулня 1978 рсік) і imxo–
т е л е ф о н " . Він ж а л і є т ь с я , щ о 3. А п е л ю є м о д о всіх ук-
j Т О В А Р И С Ь К А ГУТІРКА з П Е Р Е К У С К О Ю мешканець нього міста, — з а с т . г о л о в и . А н д р і й Ка- ронноіо І.ІІІІ' іспіііі Л.^миїїськии-Чсрко (о церкви си. Мн-
в о н и в д в о х з ж і н к о ю пра- раїнськнх краііових і міс-
Оплата з перекускою 5.00 лолярів. дуже схвилювалася, бож чор (Вінніїтцг;) - заст. г о л о - чіаі.і:і н ІІіііікі'рсі. Н. U Похований Гп іс на мяпніарі Мі
июють. залишаючи саму цевнх у с т а н о в . ДО цілої ук-
сама хотіла, шоб в псїврсш- вн, М и х а й л о П а н а с ю к (Чі- Поре
Запрошусмо ІШ цю тпіріч УСІХ Членів, KO.ICI– Xfinnmie. стареньку б а б у с ю вдома з раїнської СПІЛЬНОТИ В ДІЯС-
ті б у в т о й к а б е л ь , а л е з в і д - каго) секретар, Роксоля- Пок'ііінпн i.t.miiimi н і .шбиком) СМуіК) о.ШШікоі”О
Причте іін і Лті'пти:іін іітсраппри. м а л е н ь к и м и д і т ь м и , яка се- порі. а з о к р е м а д о н а ш и х
кіля їй й о г о взяти. ..Maii– на Г а р а с и м і в ( Ч і к а г о ) сина Олександра. Гіраіа ісеетр) і а б л и ж ч ) і іа.и.іш ро ііінх
П Р Е З И Д І Я ОУП „СЛОВО" б с не з а в ж д и д о б р е почу- ц е р к о в н о - р е л і г і й н и х і на-
с т е р з н е в а ж л и в о глянув у ЇЇ скарбник, а крім цього в Україні.
fBtf^^^tStv^^ '^ЩЙг^^^ЯВр^^^Р'в^^г?^р?'^^'^ЯР^Р^^^^^^ж”ТвЯ^Фф^ вас. а п о т е л е ф о н у в а т и д о ніонально-громадськнх ор-
о б р а н і як члени П р е з и д і ї : Покійний j мерії і цім іо Америки ВК.ІКіМІІНСН в і ро-
неї не м о ж н а , б о не ...пра- бік і зник. Д у ж е п р о с и м о і а н і з а и і н . д о н а ш и х купців і
glimilllllllllll!llllllll!llllllHUl!llllllllllilllllll!llilllll!llllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllll^ Василь Куций ( Т о р о н т о ) . ма ІСІ.КЛ працю, викою вав різні функції н Управі Bi.tti.lJ
ц ю с т е л е ф о н . Все б у л о б д о и о м о і т и знайти той з д о - п р о м и с л о в ц і в , д о всіх на-
Лев Футала ( Н ю Йорк).
Наукове Товариство ім. Шевченка Е г а р а з д , якщо б він н о п с у в - іпаснніі кабель". жаді- М и х а й л о Ліщинський (Ав-
іних п р о ф е с і о н а л і с т і в б і л ь - ООЧСУ.
шетгчристати з фінансових Не діждався Покійнийноіїячити Окраїн) ві.іьною.яку
і його Філологічна Секція І ся на д н я х , а не вже п р о -
м и н у в ...рік як він м о в ч и т ь .
гться а в т о р л и с т а в ,.Pa– с т р а л і я ) . М. П а с л а в с ь к н й
у с л у І TSl ш и х к ре д и т о В И X гак пінро любив.
дянськііі Україні". ( А р г е н т и н а ) . П. Ц и м б а л і с -
Ц ввічливо запрошують Членів та Громадянство на Щ к о о п е р а т и в , які м о ж у т ь с т а - Нехай ІоГіі. Друже, чужа іемля бу.іс .нмкою!
т и й ( А н г л і я ) . Р о м а н Бігун
ти с и л ь н о ю н а ц і о н а л ь н о ю
І відзначення 75-ліття 1 (Чікаго). Іван Л е щ и ш и н 11-ий Відділ ООЧСУ в Йонксрсі
КОМУНІСТИЧНИЙ КИТАЙ... ( Т о р о н т о ) і Б о г д а н Кекіш
ф і н а н с о в о ю б а з о ю та ДОПО-
мої ти у р о з б у д о в і н а ш и х а
І Проф. Д-ра ВАСИЛЯ ЛЕВА 1 (Закінгення зі crop. 1)
( Н ю Иорк).
Д о Контрольної Комісії
приватних і к о о п е р а т и в н и х ( пікші Олександрові іінімоіі.ної ми innpt' сиія'О і їм.
п і д п р и є м с т в і у с т а н о в , які
s яке відбудеться І т у а л ь н о г о прилучення Т а й - цянки" в і д К Н Р щ о д о НС- б у л и о б р а н і : Р о м а н М и ц к к знову ж. с в о є ю матеріяль"
в п'ятницю, 29-го грудня 1978 року І вану д о м а т е р и к а . А л е Чі- н а п а д у на Т а й в а н та й о г о ( Ч і к а г о ) - г о л о в а , В о л о д н - ною допомогою, можуть
Замість квітів на свіж) МОГИЛ)
янг Ч і н г - к у о , син п о к і й н о - насильного прилучення д о м и р К л і ш ( Т о р о н т о ) - заст. причинитися д о р о з б у д о в и
в Українському Інституті Америки чіанг К а і - ш с к а . я к и й очо- материку. Асистент дер- г о л о в и , Р о м а н Раковськин української науки. україн-
нашого Дорогої о й Невілжалуваною С'ТРИЙКА
2 Схід 79-та аул. в Н Ю Й О Р К У , Н. И. - ( Н ю Й о р к ) . Я р о с л а в Прииі-
люс уряд Націоналістнч- ж а в н о г о с е к р е т а р я в enpa– с ь к о г о шкільництва, о с в і т и бл. п. ОСТАПА КОРОПЕЯ
І з такою програмою: н о г о К и т а ю , відкинув п р о - вах Д а л е к о г о С х о д у . Р и - ляк ( М о н т р е а л ь ) і Василь та взагалі д о п о м о г т и у р о з - нкиіі помер 4-і о і pv шя 1978 року J В і й н а м і оці. П. И..
п о з н ц і ю Пекіну. з а я в л я ю - ч а р д Г о л б р у к . заявив о д н а - К о л о д ч и н ( Д е т р о й т ) - члс- будові нашого національ- складасмо о м у 50.00 лолярів

І
чи п і д час ц і л о д е н н и х на- че. щ о у р я д З С А с х и л я с т ь - ни. н о г о ж и т т я та вияву н а ш о ї
Відкриття - Я. П А Д О Х на Український Науковий Інститут
рад Центрального Коміте- ся д о „ м и р н о ї розв'язки" О с і д к о м У к р а ї н с ь к о ї Сві-
..Життєвий шлях Ювілята" - В. ВЕРГАН національної ідентичнос- при Гарвардському Університеїі.
т у правлячої партії К у о м і н - питання Та Йвану. Він під- тової Кооперативної Ради,
„ПраціЮвілята^детяияилітературя" - Д . Ш Т О Г Р И Н Щ тн.
т а н г . щ о Т а й в а н „ н і к о л и не на н а й б л и ж ч у к а д е н ц і ю , Зорес.іава і Во.ю.іар К У З И К И
креслив. щ о З С А ,.с і з а л и -
..Мовознавчі праці Ювілята" - Б. Ч О П И К о б р а н о місто Чікаго, ЗСА. Лос Чи їжс.ісс. Каліфорнія ^^^^^^-^^^-^
переговорюватиме з будь- шаться п о т у г о ю на Т и х о - А.К-р.
5. Слово Ювілята П і д кінець н а р а д н о в о -
яким к о м у н і с т и ч н и м р е ж и - му океані. М и зацікавлені в
П І м о м , за ж а д н и х у м о в , чи під мирі й с т а б і л ь н о с т і в тій о б р а н и й г о л о в а У С К Р О.
П л е ш к е в и ч , п о д я к у в а в за
ВЕЧЕРЯ т и с к о м " . Він п о д а в д о ві- частині світу" і у випадку
д о в і р ' я д о н ь о г о і всіх oopa–
Вступ 10.00 дол. І д о м а . щ о Тайван негайно з а х и т а н н я такої с т а б і л ь н о -
Початок в г о д . 6:30 веч. н и х членів П р е з и д і ї та про-
п о с и л и т ь з б р о є н н я та р о з - с т и ЗС,А з а й м у т ь в і д п о в і д -
пічне п р о д у к ц і ю далеко- не с т а н о в и щ е . сив п р е д с т а в н и к і в к р а й о в и х
Зголошсння враз з чеком просимо надіслати с я ж н и х ракет. кооперативних централь
д о 22-го грудня 1978 р. на адресу: У Вашінгтоні речники Речники Д е р ж а в н о г о Д е - активно співпрацювати з
п а р т а м е н т у з а я в и л и , щ о всі н о в о ю П р е з и д і є ю , яка зі
Shevchenko Scientific Society, inc. Державного Департаменту
302-304 West 13th St., New York, N.Y. 10014 п о і н ф о р м у в а л и , ш о З С А не договори ЗСА з Тайваном. с в о г о б о к у д о л о ж и т ь всіх З Вол Кіевиїпньої о ВІДІЙШОВ у Н і ч н і ї 11..
м а ю т ь ж а д н о ї , . т а є м н о ї обі- з а в и ї м к о м пакту в з а є м н о ї зусиль, щ о б працю У С К Р
ІХ-і о і ру пі я 1978 року
оборони, залишаються в не т і л ь к и п р о д о в ж у в а т и ,
силі. а л е й р о з в и н у т и , з г і д н о із іЯОСМОТреИИЙ Паїнвн ІІІІІИМН Таіінамн. на 74-му році ж и т і я
ьв^япія^^в^в^в^вща^а^в?цвицввавва;вц мій Най.юрожчмй Ь Д Т Ь К О
с х в а л е н и м п л я н о м праці.
1JHHMHHHUM^ 4МЦЦННННМИИМ - Р і в н о ч а с н о в і д м і т и в великі
Увага! НЮ Б Р А Н С В І К , Б А В Н Д Б Р У К , МЕНВІЛ й О К О Л И Ц І ! Увага? БАТЬКИ! Зв'яжіть замоло- з а с л у г и д л я у к р а ї н с ь к о ї ко- бл. п.
33-ій ВІДДІЛ ООЧСУ запрошує Всіх на лі? чиїии.с дітей з нойстар- о п е р а ц і ї у с т у п а ю ч о г о г о л о -

НОВОРІЧНУ ЗАБАВУ-MA ЛАНКУ


шою, найбільшою
гитшою українською
нальнаю установою
й най6а-
наЦІО-
поза мс-
ви В. С и т н и к а , який д о в г і
р о к и , крім У С К Р . о ч о л ю -
вав і о ч о л ю є Д и р е к ц і ю най-
б і л ь ш о ї української к р с д и -
ОСИП КУДРИК
жами батьківщини, якою с П О Х О Р О Н вілйулеться в четвер. 2 1 - ю і ру лня 1978 року з похоронної о заве.іення
в суботу, 13-го січня 1979 року, о годині 8-ій вечора Український Народний Со- тівки в Т о р о н т і .
Дучинськнй-Черко. І 1 ! Yonkct–. Avenue, Ионкерс. Н. Й. то церкви св. Мнхаї.іа. а відтак
В б а л е в І Й З а л і Y T W , 600 Washington Avenue. M a n v i l l e , N . J . юз, щоб запевнити їм кращу Кінцевим с л о в о м подяки
на цвинтар Mt Hope. Hastings. N Y
бидугність, в нашій громаді у ч а с н и к а м Т ї з д у за їх ж и в и й
Оркестра „Ізмарагд" - Ю. Гірняка у вільному світі нового сві- о б м і н д у м о к , г о л о в а В. сит- Горем прибитий —
домого глена! ник з а к р и в ц ю гарну й в д а л у син ОЛЕСЬ ^ - .
^М^^В?ІВ^в?ЦВ^^в^вавв^в^впі^в^в^в^Я^Я^В^в^^^вПівП^ОВ'ЦВ^ ' ^Мцмв^^мммнмічіцмйнммммм^ Д р у г у К о н ф е р е н ц і ю У к р а -
- : : , , j ^ ^
S
СВОБОДА. ЧЕТВЕР, 21-го ГРУДНЯ 1978 Ч. 278.

Пам'яті Василя Пащака Відбулися Загальні Збори ФКУ - СИТУАЦІЯ ФІНЛЯНДІЇ аГУ"'
Нюарк. Н.Дж У року в церкві сь. Івана Xpcc–
тителя в Нюарку. Н.Дж.. а
Відділ в Рочестері (Закінгення зі crop.
іг'ГатмїиГітоіі
40 Kaat 7th St.
середу, 1-го листопада ц.р.
ВІДІЙШОВ N ВІЧНІСТЬ після тлінні останки поховано на приязні супроти свого ,,ве- гатопаотійній політичній повинна фінляндська ліви- Tel. OBS-S660.Naw York.!0003
довгої подуги бл. п. Василь цвинтарі св. Андрія П е р в о У неділю. 5-го листопа- Іван та Анна Боднар, Панас
Днльовський, Меланів ликого сусіда СССР. При- системі країни, зокрема з ия створити опозицію суп-
Пашак. народжений 27-го таванного в Баунд Бруку. Н да 1978 року відбулися За- чииою того, заявив він, є того часу, як теперішній роти правих фінляндських НА СВЯТА: кутя. мак. .мед.
січня 1915 року у Старому Дж., після похорону від- гальні Збори ВІДДІЛУ Фон- Дмитрів. Володимир та Ев- гриби, карточки і т. п.
іенія Колцьо, Віра Козлов- .,геополітична ситуація" президент, Угро Кскконен, партій і почати змагатися
Самборі. Західня Україна булнсь помннкн-триіна - в ду Катсдр Украінознавст- Фінляндії, т о б т о страх, домігся її участи в кіль- за цілковито незалежну від одержите в А РЦІ.
Покійний осиротив Українському Народному ва в Рочестері, Н. Й. ська, Марія Кознарська,
Василь Попович, Василь та шоб з нею не сталося тс кох останніх фінляндських Москви політику ФІНЛЯН-
дружину Софію, дві дочки Домі в Ірвінгтоні. на якій На зборах були прнсут- саме, шо сталося з Чехо- урядах. Кожний фінлянд- дії. Але такий крок ро- HELP WANTED
Орисю з мужем Мнрос- проф. Семен Вожаківський. ні представники Централі Софія Семанюк, Ліда Сті-
венс. Володимир та Бог- ( ловаччиною в 1968 році. ський уряд завжди мусить зіб”с теперішню фінлян- Ф MALE-FEMALE 0)
лавом і Нусю і мужем Оле- представник Гол Управи ФКУ панна Орися Лагош- Теж молодий СОЦІЯЛ-ЛЄ- пам'ятати про свого близь- лську коаліцію, яка пілтри-
ГОМ, ДВОХ внуків Бояна і О О Ч С У . відмітив іаслуїи няк та пан Василь Jlaroui– дана 'Гарнавська, Ірина Ти-
пька. Роман Трач, Андрій мократ, Еркі Туомія, рів- кого „великого сусіда", мус Совєтський Союз, до ПОШУКУЄТЬСЯ
Добряна. та ближчу і даль- Покійного. няк. нож член парляменту', с СССР. Совєтський Союз с чого кремлівські заправила
та Марія Фалат. Олена Ха- БАРТЕНДЕРА
і т РОДИВ) в ЗСА й Україні. На прохання родини По- Панна Орися Лагошнях цілини у багатьох точках з завжди присутнім у полі- напевно не допустять. на вечірні голини Ь-2 ночі,
Бл и Василь Пащакпри- кійного. замість квітів на прочитала доповідь про по- рамбура. Василь Шот, Ігор
Шот, Ростислав Шутер, Пе- поглядами Бйорклунда. тиці Фінляндії, і з тим усім Хоч найбільш ОПОЗІШІЙ- н українському ресторані
був І дружиною ло ЗСА свіжу могилу, переведено требу і значення Українсь- Він вказав, шо Совєтський фінляндцям, отже й фін- ною партією у фінляндсь- в Ірвінгтоні. Н. Дж. Платня іа
194^ рок) Бчв ввесь час збірку на допомогу Воєн- кого Науковою Інституту гро Яріш;
Союз пильно стежить за ляндським комуністам кій коаліції с конссрва- чомовленням. Лівоннти по 6
активний в суспільно-rpo– ним Інвалідам У ПА. яка при Гарвардському універ- по 50 дол. - о. Василь новими ідеями фінлянлсь- треба увесь час числитися.
Осташ. тнвна партія, але навіть гнд. віч. (201) 309-9584
мадському житті, спочатку дала суму 317.00 долярів. ситеті, а пан Василь Лагоиь коі лівиці, бо москалі не Усі фінляндські ПОЛІТИЧ- вона не змагається до того,
в Джерзі Сип а відтак в '^Пожертви склали такі няк розповів присутнім про чотять мати жадних неспо- ні партії гаряче оспорюють шоб змінити ,,спеш'яльні
Нюарку. Н.Дж.. де був ак- особи: 50.00 дол. и-і Со- працю Гарвардського Ук- На Зборах обрано нову коів під своїм боком. Moc– термін ,,фінляндизація", ПОШУКУЄТЬСЯ
управу Відділу в складі: вілноеннн" ло Совстського
гивним членом 1-го Відділу фія Пашак; ПО 25.00 дол. раїнського Центру, про йо- ква, писав він, тому пос- шо його вживають захід- Союзу. І хоч в останньо- КЕЛЬНЕРКУ або
ООЧСУ. Об'єднання Укра- М и р о с л а в і О р и с я І рач. го нові видання, наукові голова - Людмила Демн- іійно піддержує НЄ-СОЦІЯ- ні політичні коментатори КЕЛЬНЕРА
денко, заступник голови — му часі найголосніше про-
ЇНЦІВ Америки ,.Самопо- Нуся і Олег Денисик. Остап поїздки та інші ДОСЯГНЄН- лістичні уряди Фінляндії, відносно сучасної політики ти Совстського Союзу ви- ю українського ресторану
міч" і Кредитівки. Був чле- Гац; по 15.00 дол Ми- ня. Мирон Тицький, секретар
- Мелянія Дмитрів, фінан-
бо вони є найкращою га- Фінляндії супроти СССР. ступають ліві партії, то в Ірвінітоні. Н. Дж. Праця у
ном 371-го Відділу УНСо- хайло Федепький. Теодор рантією спокою в краю. Соиіял-демократ Туомія Москва ніяк не хоче noro– вечірніх годинах (6-І ночі), в
юзу, 161-го Відділу Україн- Чіх: по 10.00 дол. Іван совий секретар — Стефанія
Після цих дуже цікавих та
Залітач; члени управи —
Тепер Кремль одобрив цен- твердить, шо так як він, литнея на те,шоб їх не тнях п'ятниця, субота і неділя
ської Народної Помочі та Галій. Осип Яцусь. Петро інформативних доповідей ірово-ліву коаліцію, до багато лівих політиків ста- включити ло фінляндсько- або та ПОМовлсиїїям, І е т :
членом інших українських М і ш и н с ь к и й . В о л о д . Ге- Панас Днльовський, Воло-
присутні почали зголошу-
димир Пилишснко, Марія
якої входять також кому- ють шораз більше незадо- го уряду. Та найцікавішим (201) 399-9584.ДІВОНППІ по
організацій. решук. В. Псуй, Ф. Луци- вати свої пожертви на ФКУ,
Холевчук, та Контрольну
ністи з тієї самої причи- воленими із теперішньої є те. шо Кремль ніяк не 6-ій го і веч.
Пом инал ь н у Папахи ду шин, В. Кульматицький. в наслідок чого зібрано 7000 нн. Хоч КПФ числово не- „підлеглої" політики ВІД- погоджується з тим, шоб у
відслужив N п'ятницю. уве- Марія Доннсик; по 5.00 дол долярів. Пожертви ЗЛОЖИ- комісію в складі: голова — величка партія, але вона ві- носно Совстського Союзу. BUSINESS
Борис Губка, члени — Іван Фінляндії прийшло до вда-
чері о Дмитро Внблів. ЧН1. Роман Спільник. Петро ли: ліграс важливу ролю в ба- Він застановляється, чи не лн чисто лівий, значить OPPORTUNITIES т
в похоронному заведені Кузів. Вас. Химера. В. Юр- Боднар, Мирослав Кознар-
2000 дол. Григорій Кос ський. комуністичний уряд. Moc–
Литвина в Ірвінгтоні, Н ків. Дмитро Кулик. Микола тинюк (із заповіту б. п. Ми- ква, як відомо, ніяк не хоче SEEKING BUSINESS
Дж., в присутності ЧИСЛСН- Сернівка, Маг.тал. Яцусь. коли та Орисі Костннюків); Новообрана управа щиро чисто лівого уряду у Фран- IN NIGERIA?
ної місцевої і позамісцевоі Мих. Бобівськнй. (ванна 1000 дол. - Мирон та дякує вищезгаданим жерт- ніі, а ше менше бажає вона Offering fast direct a c c a t t to
водавцям, зокрема меце- thin p o t e n t i a l market lnvest–
громади. Прощальне слово Кононів, Мих. Мацьоиа. Ірина Руснак такого уряду у Фінляндії. m e a t and e x p a n s i o n o p p o r i u n l
Василь Баран. Геодор Ан- натам (М. та І. Руснак, Koc– З огляду на підвищення цін иа папір, НДТУТ с змушене ties. Write President. J a s k o
від ВІДДІЛ) УККА Нюарку по 500 дол. - Ірма та підвищити ціну на Туомія твердить, шо поя- Marketing international inc..
і околиці га віл Г-ва „Са- друсь: по 3.00 дол. Семен Володимир Пилишснко, тинюк. М. Холсвчук, І. та ва чисто демократичного P.O. B o s Milt, b l a o U r d . Ceil–
fornla 8430S or phone
мопоміч" ВИГОЛОСИВ п М. Вожаківський. Андрій Ан-
Цяпка. а віл 1-го ВІДДІЛУ дріюк. Анна Ґенсьор, Ірена
Марія Холсвчук; Л. Демиденко), що продов-
жують свою жертвенну ДІ-
„ПРАВОПИСНИЙ СЛОВНИК соиіялізму в Фінляндії, не (41S) Ml-237Z.
менше занепокоїв би крсм-
О О Ч С У п Нестор Басняк. Трокан; по 2.00 дол. М. яльність, щиро вітає нових, УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ" лівських ватажків, аніж
по 250 дол. - Ілля та меценатів (В. та І. Пнлн- rFUNERAL DlRECTORS^
відмітивши заслуги По- Кормило. В. Кучерявий, Людмила Демиденко, Пст- за ред. Яр. Рудннцького і К. Т. Церкевнча, близько 6S000 Празька Весна.
кійного для громади і ук- Антін Синишнн, Петро Гу- ро та Ірена Твердохліб, В. шенко, П. та І. Твердохліб) слів, 800 ст. друку, тверда оправа, ціна S 1 8 . 0 0 плюс порто
раїнського народу. Похо- зовськнй; по 1.00 дол. та сподівається,що ширше або за попередньою пожертвою-передплатою S12.00 плюс Бйорклунд так пояснює
Тарнавський (із заповіту громадянство Рочестеру сучасне становище фін-
ронна Відправа відбулась у Осип Кріса, Мих. Лсвснепь. Івана та Люби Мурин); порто. Нові ціни зобов'язують від 20 грудня 1978 року.
піде шляхом вищезгаданих ляндської лівиці: „Ми на-
суботу. 4-го листопада 1978 Й.А.Я.
по 200 дол. - Роман та
Анна Чорнобіль;
ентузіястів, чим покаже ро-
Замовлення просимо слати на:
RESEARCH SOCiETY FOR UKRA1N1AN TERM1N0L0GY. 1NC.
магаємося вдержати ста- ПЕТРО ЯРЕМА
зуміння потреби розвитку більний стан Фінляиьлії і УКГ. ІІОГРЕБНІІК
по 100 дол. - Ярослав еУо R. Hawryiko. Attorney at law
іваїа! ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ Увагаї української науки. продовжувати такий на-
Базюк, Юрій Боберський, 34 East 7th Street. Now York, N.Y. 10003
прямі шоб перевести ле- Залипсться Похоронами
Можна вже тамовлятн в книгарськом;. ВІДДІЛІ
при ..Свободі" мокра пічні процеси з поді- о

ОСТАННЯ НАГОДА НАБУТИ тикії на економію. Одначе, в BRONX, BROOKLYN.


НА ЛЮДСЬКИХ ОЗЕРАХ чи Фінляндія зможе такі NEW YORK і ОКОЛИЦЯ^
Поезії j АЛЬБОМ „СТРАСТЕЙ ХРИСТОВИХ" задуми перевести в життя, ГаШТРОЛЬОВАНА

8Х с
Володимир Демус
горшок Ціна S2.50 з пересилкою
і
І
В. Курилика
162 Ілюстрацій, в повному кольорі. Тексти: український.
XJML OAjrpjuX. v,
Я Mi залежатиме не так від фін-
лянлських виборців, як
радше від Москви, чи вона
ТЕМПЕРАТУРА

ivior jareinn
І англійський і французький. і
Мешканців стейт) Ню Джери зобов'язує
5 ^ стейтового податку. І ЧУДОВИЙ РІЗДВЯНИЙ ПОДАРУНОК. UiHaS3l.50. і Щл поголиться на такі зміни на
129 EAST 7СІ1 STREET
"SvOBODA"BOOKSTORE
ЗО Montgomery Street Jcrse; City. N.J. 07302
)
і
Адреса:
NIAGARA FALLS ART GALLERY A MUSEUM
J
І
ДОРОСЛИХ Щ своєму кордоні.
Політичні коментатори
NEW YORK, N.Y.
ORegon 4-2568
) Queen Elizabeth Way. R R 2. Niagara Falls. Ont . Canada t пишуть, шо сьогодні важко
loQoooooboooooooooooooQOcxxal 1S ВСЕ ПОТРІБНА ЧЛЕНСЬКА КНИЖЕЧКА передбачити, наскільки
СВОЇЙ КРЕДИТОВІЙ КООПЕРАТИВІ ідея ,,еврокомунізму",
тобто незалежности фін- Richard H. Burn adz
Федеральна Кредитова Кооперативе ляндських комуністів віл
Москви, пошнреться у ФІН- УІОРЛІНСЬКІШ
„САМОЦОМІЧ" лянлії. ПОГРЕБНИК
в Ню Йорку В першій мірі, треба McNERNEY BURNADZ
числитися зі скорим ВІДХО- FUNERAL HOME
вШо ДОМ ВІЛ КЄРМИ ФІНЛЯНДІ-
єю 78-річного президента
Кекконсна, який має ведн-
371 Lakevlew Avenue
C b l F T O N . МЛ.
Pliinii– (201) 7T3-1880
ДИВІДЕНДА ВІД ОЩАДНОСТЕЙ З ЧВЕРТЬРІЧНИМ R. H. Burrutdz —
НАРАХУВАННЯМ. кий вплив на політику цієї
невеличкої, але важливої J. J. McNerney
в БЕЗПЛАТНЕ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ЖИТТЄВЕ ЗАБЕЗПЕ- Funeral Directors
скандинавської держави. Chapels available through
ЧЕННЯ ОЩАДНОСТЕЙ ДО ВИСОТИ Sl,OOO.OO І ПО- На відході від активної out the Metropolitan Aroa.
з и ч о к д о в и с о т и S10.000.00. політики находиться та-
а ПОЗИЧКИ о ОСОБИСТІ НА ВСЯКІ ПОТРЕБИ ТА кож найвищий московсь-
МОРГЕДЖЕВІ НА ЗАКУПНО РЕАЛЬНОСТЕЙ кий комуністичний вата-
- НА ДОГІДНІ СПЛАТИ ПРИ НЕВИСОКИХ В1Д- жок. Брежнєв та його, та-
СОТКАХ. кож старі, як і він, ,,co–
ратннкчг". SIVKOWSKY
Наша адреса: 1 саме віл їхнього від-
ходу багато залежатиме FUNERAL S E R v i C E
"SELF RELIANCE" (N.Y.) дальша доля Фінляндії. S5So Eaat Tremont Avenuf
FEDERAL CREDiT UN10N BRONX, N.Y. 10466
Tel.: 888-2475
108 Second Avenue New York. N.Y. 10003 В
Tal„– (212) 473-7310 І 1 в^мвявяваашаавшашв; 191 Avenue "A"
'Oh. поГ
Every one of my
ь Вступайте І
NEW YORK. N.Y. 10006
Тел.: 674-3630.
Директор ЛОСИФ
sjxirts trophies had melted аііпніїїніїиііімініиініиіініінпііінниінііііінтіпіііішшігаїшііішгатигаїпігоіе СЕНКОВСЬКИИ
in the heat. S -вві EE в члени Завідус влаштуваимим во-
хороиіа а каплицях, поло-
І 3 громадою і для громади! р
І...-,
:жекнх в кожній районі
І В ощадностях наше майбутнє! ” УНСоюзу! і кіста. Похорони no idul–
ма.тьних цінах.
и
^іпіііііііиііиііііііііііііііііііііпініііііпіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі:іііііи
УКРАЇНСЬКА
І watched our savings ЩА Д H И ^ Я
І Т е л . : ( 2 0 1 ) 246-0549 (Office A residence)
і а б о ( 2 0 1 ) 469-6288

go up in flames. UKRAINIAN SAVINGS ft LOAN


ASSOCIATION
1321 W. Lindley Ave., Philadelphia, Pa. 19141

T ^he smoke wisped its way under the door


and into the kitchen, curling itself into a
plume around the sleeping cat. She woke
abruptly and fled. A few minutes later, 1
suddenly realized what was happening.
The Savings Bonds we can replace, bxik at my
trophies!"
Which was true, of course. Even though
our savings went up in flames, we'didn t lose a
cent. Bonds are guaranteed, even if they're
а ПЛАТИТЬ ВИСОКІ ВІДСОТКИ, A CAME:
від біжучнх ощадностевих конт 5'Л^, обчислюваних на
місячній базі; від СЕРТИФІКАТІВ 5У.9Ь-І^ залежно від
сума і часу, на ахни вкладається.
"it's a fire',' 1 yelled. "We've got a fire'.' destroyed. а КОЖНЕ ІСОНТО МАС ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕН-
Fortunately, it was a small blaze and the І know Helen was really relieved about the НЯ, F.S.L.1.C., до сумі S40.6M.
damage was confined to one end of my den. .After Bonds But 1 don't think she cared a hoot about
the firemen put out the flames, Helen and 1 picked my trophies. When 1 finally gave up and consigned а ДЛЯ БАЖАЮЧИХ КУПИТИ дім, нідприсметво, чт
our way through the rubble. The wood still будь-яку посілість Українська Щадниця дас позики
the lumps of metal to the trash can, 1 could swear
(mortgeges) на дуже догідних умовах сплати.
steamed and hissed from the water 1 saw her smiling.
І stopped, stunned. "Oh. no!" Every one of а ДЛЯ СВОЇХ ЧЛЕНІВ дас правні І нотаріальні подадн;
my sports trophies had warped and melted in
l
згрошевлкх заробітні і соціяно-обезпечені чеки; продає SOUTH BOUND B R O O K
the heat.
Bonds are protected against fire, loss and theft.
So it you lose a Bond, yon don't lose your
державні бонди; вядас подорожні чеки (Travelers M O N U M E N T CO.
As 1 stood there, suffering incredible investment. Just ante the Treasury Detriment,
Cheques), грошеві перекази (Money Orders) і т. n.
Власник Ю. Беасонін
anguish, Helen plucked at my sleeve а ПРАЦЮЮЧІ у власних підприємствах, або в таких, що Авторизовані репрезентанти, виконавці гранітних ро-
and replacement Bonds ^0^^ d^^b не забезпечують їх пенсійним фондом, можуть відкрити
"Harry ., . what about the Savings Bonds? біт пам'ятника Тарасові Шевченкові у ВашІнґтонІ.
иЧІПіеissued. У^К^^?^ І в Щадниці ПЕНСІЙНЕ КОНТО - 1RA, вкладаючи иа Приймаємо замовлення й ставимо гранітні й марму-
Weren't all the Bonds in your desk drawer?" Ret nnicd serial це по S 1,500 річно. Гроші зложені на пенсійне конто від- 1 рові пам'ятники, мавзолеї, статуї, ріаяож у бронзі,
"Helen, how can vou be so insensitive'' numbers чреехі тягасться опісля від прнходового податку (income Tax). І огорожі й лави на всіх цвинтарях.
replacement. І Office and Residence:
Take - - а ГОДИНИ ПРАЩ: кожного див, крім суботи, від го- І B o x 4 4 5 A, Cedar Grove Rd., Somerset, N.J. 0 8 8 7 3
(напроти „Українського Села", у віддалі 3-ох хвилин
. stocky дини 9:00 рано до 3:00 по пол.; в п'ятницю до 7:00 вечора.
Телефон Українсько! Щадниці:
і від Церкан-Пам'ятника).
- Mailing Address:
тДтеиса, DA 9-7080. DA 9-7081 і 127 Main Street, So. Bound Brook. N.J. 08880
P.O. Box 316, So. Bound Brook, N.J. 08880
Paid by Ukrainian National Association, inc. and "Svoboda" Ukrainian Daily Іііііііііініііініііііііііішііініішттініїїіііііііішіиііііііііііішішііііішіішііііі