You are on page 1of 8

SUWH:"RtADlMfr аоои

WASH1HGTOM ft C

PC іакпія І Л.іміністрашя
-svoKub JO Montgomen Si
Пам'ятайте

SY0B0DA
І с т м ч С.ІЧ. N J 0 7 3 0 2

СВОБОДА
Телефони і 201 1 434-0237
і 2011 434-0807
ара З Н ю Порку (212) 227-412S

УНСоюзу: 1201) 451-2200


Україну! з Н ю Порку (212) 227-5250
(212) 227-5251
UKRAINIAN DА І І V
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК
РІК LXXXV Ч. 280. Д Ж Е Р З І С И Т І і Н Ю Й О Р К . С У Б О Т А . 23-го Г Р У Д Н Я 1978 Ц Е Н Т І В 25 CENTS JERSEY C1TY ami N E W YORK. S A T U R D A Y . D E C E M B E R 23. 1978 No. 280. VOL LXXXV.

БОГ ПРЕДВІЧНИЙ
пзеямівйаг5іяійгав?
НАРОДИВСЯ
iS^.-f^'ffS'rf^v ЇІГЬІ vs^wsss v^r м
КОУАО - ВІДДІЛ УККА Богдан КРАВЦІВ ПЕРЕДРІЗДВЯНІ РОЗДУМИ
В НЮ ЙОРКУ ІНФОРМУЄ ХРИСТОС РОДИВСЯ І МРІЇ КАТОРЖНИЦІ
ГРОМАДУ ПРО СВОЮ ПРАЦЮ Не ло Юлсі шлях вам — там. десь царя знайдемо ( Л И С Т І Р И Н И К А Л И Н Е Ц Ь ІЗ З А С Л А Н Н Я )
вертайте й з Галилеї! і складемо поклони!
Н ю Йорк. (В. Л-ць). - У турботу і обурення в справі Ідіте на Вкраїну... Торонто (УЦІС). - Лист
поведінки деяких членів (П. Тичина: Скорботна А по снігу Дитятко
вівторок. 12-го грудня ц. p.. Ірини Стасів-Калинець із
н ю й о р к с ь к о ї п о л і ц і ї , які мати). у сяйві діядему...
тут у приміщеннях Україн- заслання, датований 8 лис-
фізично потурбували кіль- Кудою Ти. Месіс?!
ського Народного Дому І топада 1978 року кидає сві-
кох демонстрантів під час Та ж ми до Вифлесму.
при 2-ій свсню відбулись жий жмут світла на цю вн-
квартальні ширші сходини маніфестації, між ними осіб Сиділи круг багаття Пристанув, світлим зором датну українську людину.
Комітету Об'єднаних Укра- з-поза ЗСА . наприклад, у шкурах наче звірі — у далеч звів без мови: Цей лист друкуємо з нсз-
Їнсько-Американських О р - редактора „Шляху Пере- і хтось: Христос родився.' Над Києвом здіймались начними скороченнями.
ганізацій Великого Н ю Йор м о г и " Андрія Гайдамаху з в них не стало віри... хрести в вогні багровім... Що ж писати про себе'
ку - Мстрополітальиого М ю н х е н у та і н ш и х . Н а д Львів був моєю колискою,
Колядку затягали,
Відділу У К К А . на яких го- цією справою вив'язалась там я народилась, т а м вчн-
та рвалася безвпину... ПІ
лова й інші члени Управи широка дискусія і прийня- лась, там закінчила універ-
Він десь, комусь родився!
інформували представників то рішення передати справу Донесено цареві ситет (славістику), звідти
І може й спас чужину!
української зорганізованої до суду, найнявши для під- і книжники ствердили: забрала мене машина на
громади про свою працю. готови судового процесу Ураз сліпуще сяйво — — Месія народився чужину. Напередодні роз-
Листопадову академію та кількох адвокатів. (зраділа вся маржина) — і зможе темні сили! луки якраз на Різдво
інші імпрези, зокрема п р о мов зіронька Дитятко обійшла разом з київським
участь членів К О У А О і rpo– всміхалося із сіна. І побоявся Ірод, поетом Василем С. (тепер
мади у праці НІ Конгресу Великою честю громада що землі, царство
уважає обрання президента Лрваяися. Припали. на Колимі) майже всі львів-
С К В У і великій маніфеста- втратить ські храми. На свята храми
ції в обороні прав Укра- СКВУ на другу половину 5- Молилися Дитині: й послав він яничарів
річної каденції мгра Івана — Між: нами Ти родився! переповнені, натовп ВИЛЯ- Ірина Стасів-Калинець на
їни і за деколонізацію С С - шукати Немовляти. вається на вулиці, цс pyxo–
Базарка, адміністративно- Між нами - в цій країні. засланні, червень, 1978 р .
СР. Поміж дітей шукали... ма ріка, бо люди поступа-
го директора У К К А і д о в -
голітнього заступника го- 11 І встала кров прокльоном ються місцем тим. хто мер- ніби вільніше, тут простір
Основний звіт за квар- лови К О У А О . і матері ридали зне поза храмом. Але це неосяжний, але настільки
Йшли дуки з почотом — єдина ріка, бо всі в над-
тальну працю склав, дорі- над Сяном і над Доном! неосяжний, далекий, щ о нс-
Звітування членів Управи (нова зоря сходила!) хненні колядок, тоді муж-
каючи громаді за збайду- було опісля приводом д о підвладний ногам. Бурят-
несли із України ...Та янгол скрив Дитятко, ніють голоси, і сльози зас-
ж і н н я . і н е р т н і с т ь д о cyc– ські степи трудно описати
широкої, часами навіть ду- і золото й кадило. щоб. як Ірод загине, тупають очі. Неймовірна
пільно-громадського жит- жс гострої дискусії, у якій - - їх треба побачити. Т у т
І кликав шлях в чужину вернулось, виростало тута за храмами на чужині, коні видаються іграшкови-
тя. малу фреквенцію на ака- забирали слово: Д . Стспа-
і вісті невгомонні: по селах України. особливо в свята. В Mop– ми кониками, а село — хи-
деміях т о щ о , голова К О - няк. кап. М. Луців, І. Kypo–
У А О інж. Євген Івашків. вицька. адв. Ю. Волинець. Малюнок Миколи Лнасгашвської о довії ми куцою громадкою мерною картою на безмеж-
кажучи, що навіть тоді, як землячок сідали за HCXHT– жі. Мабуть тому т у т т а к
М. Грицковян. рсд. В. Леве- рий стіл, коло свічки. ЗЛІП-
, л ірези влаштовується си- нець. д-р Петро Гой, інж. чужинно-чужо. „ У к р а ї н а " в
ми " с п о т і .як у випад- леної самотужки з воску, нашій кімнатці. Ігор оздо-
МокрІвський. д-р Я. Падох.
Kj цьошрічноі Листопадо- Григорій Яремчук та інші. КРАЙОВИЙ КОМІТЕТ РІЗДВЯНИЙ ПРИВІТ який покриває сир. Деколи бив дерев'яяу^Жврегород-
вої академії т о , й тоді т я ж - Дискутанти не тільки д о - вдавалось роздобути яли- ку розмаїтими картками —
ко заповнити відносно неве- магалися полагодження
„ТИЖНЯ ПОНЕВОЛЕНИХ З БІЛОГО ДОМУ нову вітку - і була нам скитські" пам'ятки, портрс-
різдвяна ялиночка. З пср- тн Мамаїв. український
лику з а л ю . Тим часом з а г - справи на маніфестації ко- НАІДЙ" ЗАСУДЖУЄ
с
роза .?jfrow.. М Ф Ш і И слаб-„ м н я с ^ р е л і т р ^ ' і й ! і ипсяд-
не. а навпаки. посилюсть- ннком Е. Качом. але також ВИЗНАННЯ КНР j .. лової каші - кутя, в яку
додавали ,мед^, ма,ку. го-
одяг, види Л ь в о в а , а ще
кілька живописних пошті-
ся. доказом чого с нові по- судового покарання тих по- . ” ^WMm^;jf^^CS. рішків - усього. щЬ прнбе- вок у Яросла^к ч,'урм'йч. Кни-
їзлки вислацників з Moc– ліціянтів. яким буде дока- Вашінгтон. - П р о ф . д-р Уживаючи фразу регли д о свят із скупих ПО- жки. Портрет Тараса. Ви-
кви і Києва поза кордони зано жорстокість супроти Лев Добрянський, ВИСЛОВ- дента К а р т е р а п р о ,,зви-
гірези- Bsfit^N?^r Л”^ЙЗЙІЛИ силок. І колядували... І шита м о є ю посестрою іко-
; ,, поруч була Україна, і всі на Марії, ще дві ікони. І
України, про щ о слід би д е м о н с т р а н т і в . Вирішено
говорити окремо і мобілізу- закликати ще раз усіх тих,
люючи становище Крайо- чайну дійсність", проф.
вого Комітету „Тижня П о - Добрянський уважає, ш о т.
'--і' ^Як^ч^
Ф ' ” , і ^.t^– vt– -
' '-
наші далекі і близькі зем-
лякн...
моїх пару вишивок - cep–
веткн. рушники...
вати у к р а ї н с ь к у г р о м а д у які були наочними свідками
для протиакції. тих подій, щоб вони склали
неволених Націй", якого він т а к о ю ..звичайною дійсніс-
очолює, гостро засудив рі- т ю " є „існування вільного
(і Спогади не полишали нас Перші дні. коли я була
: ні на хвилину, бо в з а м - тут сама, млоїла тута за

fP 11 і
у
свої зізнання на письмі і шення президента Джіммі К и т а ю і не в і л ь н о г о " .
Картера визнати Китайсь- кненім просторі чужини жи-
Голова дуже позитивно переслали д о канцелярії адв „ Д о д а т к о в о ю звичайною і. і іЗсікін?сння на гтсур. 7)
ку Народну'Республіку „ко- дійсністю є т е , щ о цей уряд веш лише спогадами. Тут
висловився про активність А. Лозинського.
громади і її окремих акти- ш т о м стійкого й стабіль- нечесно обманув довірено- Г^1 1
ного союзника. Республіки го приятеля за ілюзорні
л
вістів в часі ІІІ Конгресу Обговорено також enpa–
С К В У і м а н і ф е с т а ц і ї , як ву святкувань Січневих Ак- К и т а ю " , називаючи це рі- прагматичні користі, яких і'ї ” 1я ' c
'^SSML^ Л
"' 'ЩЯш І . У підготові до 325-річчя
T ШтЩВш^^-– " m i
з р е ш т о ю в численній іншій тів Державности і Собор- шення „ м о р а л ь н о о б у р ю - шукається в т о т а л і т а р н о г о
ючим і політично засліп- ворога і найгіршого по-
Ші И
ШРІЇГ ;.- . '^ "^SSL '', ^нИНві^ц --""?.m^SL
fate ,,возз'єднання України з Росією"
діяльності, пов'язаній з ці- н о с т и ; в с т а н о в л е н о д а т у
сю світовою імпрезою віль- святкування в Н ю Йорку на леним". Він уважає, що сво- рушника прав людини на W^^t іи-в.. х^щ^^гг^ - --ЩйввЯ
У ж е я к и й с ь ч а с на всі збори ухвалили провести в
них українців, яка тим ра- 21-го січня 1979 p.; виріше- їм рішенням президент кулі з е м н і й " , сказано в
лалн, гучно одна наперед обласному центрі. к о л ю с -

s
зом відбувалася на терені но просити українські opra– Картер „підготовив грунт заяві.
до побільшення вже й так одної, перекликається со- пах. радгоспах та великих
дії К О У А О . нізації виставити українсь-
довгої листи поневолених вєтська преса про підготову підпрж мствах і навчальних
t кі національні прапори, а Пригадуючи, щ о щ е не- до с в я т к у в а н н я 325-річчя
націй ще однією понево- давно президент К а р т е р закладах тематичні вечори,
Переходячи д о підсумків у к р а ї н с ь к и х п і д п р и є м ц і в ..возз'єднання" України ті
леною нацією", але звертає назвав права людини ,,ду- fхні назви говорять самі за
м а н і ф е с т а ц і ї , г о л о в а в і д - закрити свої фірми в самий ..старшим і могутнім бра-
увагу, щ о ще є час запо- ш е ю " його закордонної по- себе: „Непорушна^ дружба
мітив. що він саму маніфес- день 22-го січня. У точці
бігти цьому.
Ш fedt ичлЛел том" Росією. Персяслав- російської о та українського
тацію вважає дуже ycniui– ..різне" д-р П. Гой порушив літики, проф. Добрянський ськиЙ л о г о в і р . з 1654-і о
бїмп ouA,jfamiw народів". ..Літератори Ра-
ною. л о м и м о зимної ПОГО- справу федеральної nporpa– У своїй заяві, датованій ствердив, що „ м и ше НІЧО- року між гетьманом Б о і - дянсько! Буковини розвін-
ди. хоч вона й не була т а - ми О Т А ; д-р Я. Падох ре- 19-го грудня ц. p . , проф. го не почули від президен-
кою б а г а т о л ю д н о ю , як. на- комендував встановити Добрянський висловив спо- та К а р т е р а п р о стан л ю - 4bi a даном Хмельницьким і Ро- чують буржуазну ідеоло-
сією, служить совєтам на- і по". ..Література братньо-
приклад. в минулому році. зв'язки з радами окремих дівання, щ о чергова сесія дини на китайському мате- kiftfiy Aouday ЛЄМАСЦ жнвою ; п я їхніх інтересів у го р о с і й с ь к о г о н а р о д у " ,
..Дуже добре сталося, що в дільниць Н ю Йорку; д-р О. Конгресу ЗСА розгляне цю р и к у " . Він уважає, щ о рі- боротьбі з ..буржуазними ,.Дружба народів дружба
часі С К В У і під час маніфес- СОКОЛИІКИН пропонував ви- справу під кутом більш шення президента Картера націоналістами". літератур". ..Навіки р а з о м "
тації виступали усі три ко- делегувати представника д о гострих переду мок. прин- визнати комуністичний Ки- Поміж іншими і київська та інші.
лншні дисиденти", - з а я - п о с т і й н о г о к о м і т е т у д л я циповости й чести, ува- тай і скасувати оборонний
вив Є. І в а ш к і в . - . . г е н . влаштовування слов'янсь- ж а ю ч и , щ о уряд президен- пакт з Національним Кита- - Л a ! Л v. C^. ..Літературна Україна" від-
Петро Григоренко, Леонід ких культурних тижнів. т а К а р т е р а не використав єм є ,,нестертою п л я м о ю У мітила, ш о В ПІДГОТОВІ до Йдучи назустріч цій річ-
цієї „славнозвісног" річниці ниці, пише ,,Літературна
П л ю щ і Надія Світлична, свого сильного становища на цім ,дусі ' , за яку ми в і д б у л и с я спільні з б о р и Україна", місцеві літерато-
бо це було бажання грома- Повідомивши громаду у відношенні д о ,,неста- дорого заплатимо в май- Карточка з побажаннями президента Джіммі Картера і Чернівецької письмснннць- ри підіотовнли антологію
д и " . Він р і в н о ж в і д м і т и в ше про р я д інших справ, більного р е ж и м у " К Н Р . бутніх р о к а х " . пані Розалин Картер, надіслана на адресу редакції
кої організації і о б л а с н о ю поезії , , б р а т н ь о ї " Р я з а н -
велику позитивну вартість між іншими про те, що за- ..Свобода" з нагоди свят Різдва Христового. щини в перекладі на україн-
літературного об'єднання.
к о м е н т а р я д - р а М а р т і н а гальні збори К О У А О відбу- Після ряду пропозицій, щ о ську мову .хпя видавництва
Абенда на 5-му тслевізій- дуться в л ю т о м у 1979 p . . їх висували письменники. ..Карпати".
ному руслі, який для укра- голова інж. Івашків закрив СЕНАТОР ГЕЛМС „ОБУРЕНИЙ"
їнської справи м а в велике ці наради загальною подя-
значення. Голова й усі зіб- кою за співпрацю і закли- ПОСТУПУВАННЯМ УРЯДУ ЗСА Румунія хвалить Картера
рані висловили натомість ком д о нової активности.
В СПРАВІ КНР за нав'язання зв'язків з Китаєм Львівські письменники -
,,на позиціях сьогодення"
Вашінгтон. - Республі- щоденник „Ню Йорк Букарсшт. Румунія. К Н Р с великим кроком впе-
Українське національне питання канський сенатор з Північ- Т а й м е " зі середи. 20 - го Встановлення дипломатич- р е д не т і л ь к и в н а п р я м і Київ. На звітно-внбор- ків провідною була думка,
ної Каролайнн Джсссі грудня, покликаючись на них зв'язків З'єднаних Стен- зближення усіх народів, але ннх партійних зборах що письменник уже самим
на науковій конференції в Парижі Гелмс гостро засудив пос- копії меморандумів, що їх тів Америки з Китайською також для збереження полі- Львівської письменницької фактом свого публіцистнч-
тупування президента одержала редакція цісїгазс- Н а р о д н о ю Республікою ду- тикн детанту. організації, про щ о ін- ного звання має ,,можли-
Париж. - Національне ти національного питання в Джіммі Картера і його д о - ти від сенатора Гелмса. же прихильно оцінили ру- Румунія, як відомо, вже формує київська ,.Літсра- вість активно втручатися у
радників в справі проголо- Згідно з цією докумсн- мунські урядові чинники, віддавна вдержує диплома- турна Україна". обго- постановку і вирішення
питання в С С С Р було за- СССР. тацією, Карбо відбув три які в в а ж а ю т ь , щ о т а к и й тичні зв'язки з Китайською ворювано і видано позн- проблем сьогодення, стати
гальною т е м о ю триденної У середу, 6-го грудня од- шення встановлення дипло- розмови з Оксенбергом -
крок Вашінгтону зміцнить Народною Республікою і тнвну оцінку п'єсі Миколи дійовим помічником партії
наукової конференції, яка на із сесій була присвяче- матичних зв'язків з Китай- 5-го травня, 31-го травня і
світовий мир і значно спри- веде з нею широку торгів- Петренка ..Сул пам'яті", у справі підростаючого по-
відбулася тут в днях від 6-8 - на темі „Національне пи- ською Н а р о д н о ю Респуб- 18-го вересня. Власне під
чиниться д о відпруження лю. У серпні ц. р. румунсь- ствердивши, що ця п'єса коління. боротьбі проти
го грудня ц. р. з участю чис- тання і диктатура пролста- лікою, стверджуючи, що ще час останньої розмови Ок-
відносин між державами. кий президнет Ніколаі Чау- цс ..палкий заклик д о бо- ворожої нам ідеологіГ".
ленних науковців з країн ріяту - український досвід" три місяці раніше Білий Дім с е н б е р г за”явив, щ о у р я д
У цій сесії з д о п о в і д я м и запевняв його, що в най- ЗСА не м а с на увазі яко- Офіційна газета „Сцінтея" шеску „розгнівав" був Moc– ротьбн з фашизмом в усіх К у л ь м і н а ці й н и м з а вс р-
західньої Европи, в тому й шенням зборів був виступ
в и с т у п и л и : Б . К р а в ч е н к о ближчих місяцях ЗСА не їсь специфічної дати щодо надрукувала з цього приво- кву і її вірних сателітів з його проявах, і він знахо-
чотирьох українців. Конфе- секретаря Львівського об-
(Канада) - „Розвитоксоці- м а ю т ь в пляні визнати ко- н о р м а л і з а ц і ї в і д н о с и н з ду довший коментар, у яко- Варшавського Пакту, зап- дить відгук у серцях міль-
ренцію влаштували спільно кому Компартії України Д .
яльної структури України в муністичного Китаю. Вис- К Н Р . Оксенбсрґ не запере- му стверджується, що брак росивши на відвідини голо- йонів людей". Бож ..бути на
Центр російських і СОВСТ- 1917 -1939 рр"; д-р Р. Соль- л о в л ю ю ч и с ь через с в о г о чив твердження Карба, зая- таких стосунків витворю- ву китайської Комуністич- передньому краї ідеологіч- А. Ярсмка, який у своєму
ських студій. Крайовий ін- чаник (ЗСА) — „Комінтерн речника сенатор Гелмс ска- вляючи, що його розмова з вав анахронічну ситуацію в ної партії і прем'єра Гуа ної боротьби" пише газе- слові ,,підкреслив ВІДПОВІ-
ститут східніх м о в І ЦИВІ- і Комуністична партія За- зав, щ о він „обурений" не- асистентом сенатора Гелм- дипломатичному світі. Г а - Куо-фенга з офіційними та — „це обов'язок радян- дальну родю ХУДОЖНИКІВ
лізацій і Крайовий центр хідньоі України в 1919-1938 в і д п о в і д а л ь н і с т ю у р я д у са проходили в рамках за- зета називає рішення уряду відвідинами до Румунії. с ь к о ю письменника". слова у створенні нової,
наукових дослідів у Фран- p p . " ; д - р А . Ж у к о в с ь к и й ЗСА. президента Картера „ п о - При тому Гуа відвідав ще Між іншими справами, комуністичної культури,
ції. (Франція) — „Еволюція на- Про хід приватних роз- ходів інформувати членів тягненням виїмкової вар- Югославію і Іран, а раніше критиковано ,.комплімен- літописанні наших героїч-
ціонального питання в під- мов в цій справі поміж асис- Конгресу про хід nepero– тости" у процесі нормалі- Чаушеску побував в Китаї, тарні пансгірики-ренензії на них буднів, боротьбі проти
У рамках теми конферен- совєтській Україні в 1917- тентом сенатора Гелмса, в о р і в з п р е д с т а в н и к а м и зації міждержавних зв'яз- який вже не раз давав полі- т в о р и п и с ь м е н н и к і в , які буржуазної ідеологіГ'. Н а
ції під наголовком „Совєт- 1939 pp." К о м е н т а т о р о м д о - Д ж о н о м К а р б о м , і Майке- К Н Р , які почались ще ми- ків і усунення перешкод у тичну підтримку для Руму- появляються у совєтській протязі зборів безустанно
нулого липня. День після співпраці між державами. нії і її самостійницької за- пресі, . . в і д яких м а л о підкреслювано дружбу і
ський досвід і національна повідей була Т. Кондратіє- лом Оксенбсрґом, СПСЦІЯ- останньої розмови поміж
ва, член Крайового інститу- лістом в китайських enpa– Крім того, румунські чин- кордонної політики, дещо корнети і авторові і літсра- співпрацю письменників з
п р о б л е м а у світі ( 1 9 2 0 -
ту східніх м о в і цивіліза- вах при Крайовій Раді Без- ники вважають, щ о нав'я- відмінної від політики ІН- турі". хліборобами та ,.трудівни-
1939)" поодинокі науков-
иій. пеки, обширно інформував (Закінгення на стар. 8) зання зв'язків між ЗСА і ших сателітних держав. У промовах письмснни- ками".
ні ООЗГЛЯНУПИ пізні аспек-
СВОБОДА. СУБОТА, 23-го ГРУДНЯ 1978 Ч. 280.

К. Крупський Іван Кедрин Володммир Мацьків


CBOFOAA^SvOBODA
УКРАЇНСЬКИЙ щорічник ^ЩВВг U К Я к І N 1 kS o u n
УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ НАУКОВА РАДА ПРИ СКВУ БЕРЕЖІМ СВІЙ СКАРБ
F O U N D E D 1893 В КІНЦЕВІЙ КНИЗІ Той у грудях не cep–
Ukrainian newspaper published daily except Mondays and hoh Так складається, що кож-
days by the U k r a i n i a n National Association, inc.. at
30 Montgomery Street, Jersey City. N.J.. О”^Оі
„АРХІПЕЛАГ ҐУЛАГ" Коли на адресу 3-гоСві-
тового Конгресу Вільних
голову обрано ректора
УВУ проф. В. Янева. Крім на людина, що мас якесь денько.
ЛЛЄ камінь мает
формальних справ, як схва- майно, старається так ним
ш Українців паде закид, шо господарнтн, щоб нічого з
Р Е Д А Г У Є К О Л Е Г І Я У С К Л А Д І (поазбучно); він був перевантажений до- лення денного порядку, Хочемо сподіватися, що
Останній том відомої на вони майже освячують схвалення Правильника і т. нього не пропало, а навпа-
Л ю б о в Колснська. Володимир Лсвскець. Зснон Сннлнк. Василь повідямн, різними конфе- ки. щоб воно постійно зро- всі наші молодші батьки,
увесь світ літературної свою любов до їхньої бать- ренція ми, панелями і зЧз- п., були й сутні проблеми:
Т с р ш а г о в г ц ь (тепер виконуючий обов'язки голови Колегії) і
праці Солженіцина „Apxi– ківшини, але вияв любови чи Світова Наукова Рада стало та помножувалось. які виховують тепер своїх
Євген В Федорснко дами і тому втомлював Тому організуються щад- дітей, зможуть доказати,
пелаг Ґулаг" появився по- українця до його батьків- приявних та не давав часу мас обмежитись до суто-
Second Class Postage paid a! the Post Office of Jersey City. Jrfj над пів року тому і є щини часто представляють наукових установ, чи вклю- ниці. банки, підприємства що вони у своїх грудях не
Accepted for mailing at special r a l e at postage provided for ov ані на дебати на пленумі, та установи, які допома- камінь, а серце мають, що
визнаний критикою як ве- як „фашизм" чи щось в ані на знайомлення одних з чити теж високошкільні ус-
Section 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. 1918 жа, яка не тільки завершує цьому роді. Ми вже майже танови, отож школи BHXOB– гають у збереженні майна вони свідомі свого ..Я" і
одними і їхню товариську окремим людям. вміють логічно думати. Во-
Передплата: на рік - 530.00, на пів року - J 1 6 . 0 0 , в а Т а і с а - цей літературно-мистець- якось зжилися з цим, що гутірку, то водночас од- ного характеру. Далі: яка
Ю — S9.00. Д л я членів У Н С о ю з у 65 і міс. За кожну зміну ад- кий твір, але й також є американська преса страш- сутня ціль такої Світової Ми, українці маємо теж нн повинні доказати, що не
ною із світлих сторінок дуже цінне майно духово- хочуть відректися своїх
Р”ся — 25 (. Чеки І '-money orders" виставляти Ha"SvobodP. завершенням живучого но ігнорує виступи україн- ПІ СКВУ був сам факт, Наукової Ради, щоби вона
пам'ятника мільйонам не- ців в обороні права укра- не була ще одною фікцією го характеру, яке. на жаль, предків, які довгі століття,
У О. Box 346 ^ ^ ^ ^ ^ Jersey Otty, N J . 07ЇОЗ що він дав поштовх до знайшлося в дуже небезпеч- хоч були під тиском різних'
знаних мучеників — жертв їнського народу. Наприк- активізації різних установ і (їх рішуче забагато у сві-
КОМУ'НО-СОВЄТСЬКОЇ СИСТЄ- лад,на закінчення Конгресу ті вільного українського ній ситуації і то не тіль- ворогів, таки залишились
організацій, щоби вони ви- ки на рідних землях, але і на вірними своїй нації та бе-
ми. Здається, що в ЗСА СКВУ в неділю,26 ЛИСТО- користали ту велику подію суспільства), а щоби мала
Чи торгівля за всяку ціну? відгук на цей останній (3-ій) пада в Ню Норку відбула- для поладнання ніби своїх конкретні завдання, і то ПОСеЛеННЯХ. ЦИМ НЄОЦІНЄ- регли свій скарб - рідну
том був значно приглуше- ся досить чисельна мані- внутрішніх, проте зі світом такі, що їх можна і треба ним скарбом є наша рідна мову та розвивали свою
Нешодавно в Москві закінчились однотижневі наради зреалізувати. У першій із мова та наша культура. культуру. Чому ж ми маємо
ний промовою Солженіци- фестація українців, але про вільного українства тісно
американських приватних підприємств з представника- на в Гарвардському уні- неї писала преса тільки в пов'язаних справ. До таких названих проблем рішено, Рідна мова та культура - занедбувати скарб свого на-
ми американського й совєтського урядів в справі верситеті. Як знаємо, у Ню Йорку. „Провінційна" причетних до СКВУ справ і щоби до Наукової Ради на- це незбитий доказ, що ми є роду?
поширення торгівлі поміж ЗСА І СССР так щодо своїй промові Солженіцин преса, така як приміром в лежали також „науково- окремою нацією, яка доро- Затративши рідну мову,
кількости, як і якости продуктів. Під час нарад подій треба зарахувати ак- научні установи", признав- жить своїм „Я" та своєю ми станемо погноєм для
скритикув?в Захід кажучи, Денвері,стейт Кольорадо, тивізацію українського на-
американський секретар скарбу Майкел Блументал шо Захід є вичерпаним ду- немов в губу води набра- укового світу. Як уже пра-
ши слушність аргументові, культурою, і мимо тиску чужих націй. Чи за це бу-
відбув зустріч з Леонідом Брежнєвим, який щедро чово і тому не є здібний ла. вильно підкреслено у nepe–
що в деяких таких наших середовища, в якому живе- дуть нам вдячні ті чужі на-
приймав американських підприємців та у питомому лати щось кращого в про- довій статті „Свободи" з
високошкільних установах мо, уміємо шанувати все ції? - годі ствердити, бо
кремлівським вожакам стилі „поучав" їх в нюансах Якшо така ігнорашя є ведеться не тільки виховно- своє рідне, що створили таких відступників ніхто не
тивагу зла сіяного комуно- частиною якоїсь вищої по- 21-го листопада ц. p. ,,Hay–
торговельних і політичних взаємовідносин. совєтською системою. ка і громада" - наука с
педагогічну працю, але й наші батьки та всі предки за шанує і не поважає.
Уже сам факт, що президент Джіммі Картер дав літики, то наша політика' досліди у тамошніх бібліо- час понад дві тисячі літ. Дорогі батьки! Якщо ви
Слідкуючи за голосами диктує нам не наслідувати підставою політики і тому теках, чи пак їхні вихован- Тому треба нам усім докла- не хочете бути гробокопа-
дозвіл на відвідини Москви двом членам свого кабі- в пресі можна було запри- того, шо для нас є шкід- було б найбільшою анома-
нету - крім Блументала, в нарадах брала участь ці переводять такі дослі- дати всіх наших сил та ста- телями свого рідного нарог
МуТИТИ ТЄ, ЩО В OCHOBHO- ливим. Правда, в чікагсь- лією, якби на такій „пар дн в інших джерелах науко- рань, щоб наші наступні ду. який перенісши не мало
секретар торгівлі Хуаніта Крепе — вказує на деяку зміну му публічна опінія на про- кій „Новій зорі", чч. 27-28, екиелянс" політичній мо-
у становищі Білого Дому щодо торгівлі з СССР, бо, як вого знання, і тому це — покоління не затратили трудностей у своїй довго-
мову Солженіцина була з 2-го і 9-го липня 1978 р. гутній імпрезі, як нею був наука, а не тільки педаго- цього нашого національ- віковій історії, не відрік-
відомо, минулого літа президент Картер поставив певні розділена на два протилеж- друкувався дуже речевий 111 СКВУ, не було розгля- гіка. Під постановою „ко-
обмеження на продаж деяких продуктів совєтам у ного скарбу. ся свого „Я", лриложіть
ні табори. Одні голоси без- огляд п. н. „Солженіцин ду наукових проблем. Тому ординувати діяльність ук-
відповідь на розправу Кремлю з членами правоза- застережно схвалювали поправився". На жаль, цей у рамках ПІ СКВУ відбувся раїнських наукових і науко- Найбільша небезпека, якнайбільше своїх старань,
хисного руху. Але для Брежнєва і його ,,соратни- відверту критику Солжені- огляд на останній том „Ар- Ювілейний Науковий Кон- во-научних установ у віль- яка вже тепер стала наяв- щоб ваші діти залишились
кід" це мабуть заслабий жест, тому й скаржився він, що цина, уважаючи його но- хіпелаг Гулаг" чомусь не грес НТШ з дев'ятьма ceci– ному світі та влаштовува- ною, це занепад нашої ріл- йому вірними. Тому від
ЗСА дискримінують Совєтський Союз у торгівлі, ба вітнім пророком, який пе- був закінчений, а автор ями. з яких перша відбула- ти спільні виступи, видава- ної мови серед наших ді- наймолодших літ своїх ді-
щобільше — втручаються у внутрішні справи СССР. рестерігає людство перед навіть не підписався під ся в Колюмбійському уні- ти спільні публікації тощо" тей та молоді. Людина, яка тей. говоріть з ними рідною
Намагаючись поменшити значіння торгівлі зі ЗСА, страшною загрозою. Другі цим солідно опрацюваним, верситсті у Ню Йорку, реш- — треба розуміти такі дуже затратила рідну мову, не мовою, провадьте їх до рід-
Брежнєв сказав жадним на прибутки американським голоси висловлювали обу- хоч і незакінченим огля- та в Українському Інститу- конкретні цілі, як ось, нап- має чим доказати, що вона ної церкви, а коли дещо
підприємцям, що торговельні зв'язки можна вдержува- ті Америки, крім цього на рнклад. видати спільними належить до якоїсь окремої підростуть, запишіть їх до
рення проти Солженіцина. дом. „нова зоря" с ор- національної групи чи окре- своєї рідної школи та под-
ти в існуючих умовах, але зросту сподіватись не можна, В голосах тих других від- ганом чікагської дієцезії і пленарному засіданні зусиллями однотомову ан- байте, щоб вони з неї корис-
якщо не будуть сказовані формальні й неформальні гломовну Історію України, мої нації.
чувалося, шо дійсним мо- таким чином огляд не ді-
обмеження. Вдаючись до хитрощів. Брежнєв вказав на тивом обурення була обра- стався до ширшого кола
СКВУ відбувся заходами доведену до найновіших Тому всі наші думаючі тали. Придбайте їм рідну
листу 28-ох проектів вартости між 10 і 15 більйо- за їхніх національних по- читачів нашої спільноти.
НТШ А і У ВАН панель із часів, бо такого твору — на люди, а перш за все бать- журналикзамовте
книжку, рідний
та допомагайте
нами долярів, які за існуючих умовин не можна виступами найавторитет- превеликий жаль - нема: ки, які мають дітей, повинні їм перебувати
чувань, а ці почування, як Досі я не зустрічав у наших нішнх представників найпо- однотомова англомовна докласти всіх зусиль, щоб дітей, які теж говорятьв товаристві
здійснити. Мовляв, ідіть до своїх конгресменів й твердять авторитетні знав- щоденниках якоїсь згадки рід-
сенаторів та скажіть їм, щоб відкинули цей „npeno– важніших наших наукових лісторія України" Мнхай- ми всі могли зберегти цей
ці, тепер займають перше про останню книгу назва- установ, але й поруч із цим. ла Грушевського, видана наш скарб. Для того у на- НОЮ МОВОЮ. У ВІДПОВІДНО-
ганий" додаток Джексона-Ваніка до торговельного місце серед усіх народів ного твору'Солженіцина, а
закону з 1974 року, бо він гальмує торгівлю з СССР та використано СКВУ, щоби в свого часу Українським На- ших родинах треба розмов- му часі підіть з ними на
світу. Наприклад: кожен шкода тому, що в цьому одній із заль готелю „Аме- родним Союзом, вичерпа- ляти тільки рідною мовою наші академії, концерти чи
причинюеться до напруженої атмосфери, що не є в дусі росіянин комуніст є напе- томі Солженіцин найбіль-
детанту. рікана" перевести основую- на. та щоб наші молодші поко- театральні вистави. Підіть
ред російським націоналіс- ше написав про українців і чі збори Світової Науко- ління навчилися її любити до українського музею, як-
Заледве чи можна дивуватись хитрощам Брежнєва, том і шойно після того є про страшний голокост
але насторожує реакція американських підприємців, які воі Ради. Основуючі Збори перей- та шанувати. Бо як сказав що такий є у вашому місті,
комуністом.У часі вибору через який перейшла Ук- Потреба створення такої шли гладко, ділово й кон- наш поет: до своєї бібліотеки та пока-
мали ,,приобіияти" совєтським чиновникам, що „вони папи Івана Павла 11, один раїна під пануванням боль- структивно. Тому, що вони жіть їм дещо з наших куль-
доложать всіх старань", щоб Конгрес ЗСА скасував Ради виринула вже багато
телевізійний звітодавець шевицької Росії. Смію років тому. Ректор Україн- відбувалися насправді з іні- .. Мово рідна, слово рід- турних скарбів.
додаток Джексона-Ваніка і в цей спосіб поширив базу обговорюючи ролю Римсь- твердити, що як в мину- ського Вільного Універси- ціятиви Секретаріату СК- Але це ще не все. Треба
торговельних зв'язків поміж ЗСА й СССР. Як відомо, не.
кої Курії у виборі італій- лому, так і тепер ні один ету у Мюнхені проф. д-р ВУ, рішено заснувати „На- Хто вас забуває. конечно записати своїх ді-
додаток Джексона-Ваніка узалежнює об'єм торгівлі з шв за римських верховни- інший такий авторитетний Володимир Янів мав упов- укову Р^ду при СКВУ" - тей до якоїсь молодечої
СССР лібералізацією його еміграційної політики у ків сказав, шо „Суть enpa– російський інтелектуал не новаження зорганізувати задля підкреслення тісно- організації, як Пласт;СУМ,
відношенні до „жидів та інших національностей". Слід вн не в релігії, а в націо- висловився так виразно, та ку Раду. Його! заходи і в - го зв'язку цих двох уста-
пригадати, шо навіть якщо число жидів-емігрантів із s х—,j: ггх ;,.: ОДУ М і інші І Треба полб а-
налізмі". Це правда з якою прихильно і щиро про наш цьому напрямку не могли нов. На першого президен- ти, шоб дитина належно,
СССР збільшилось, то листи „інших національностей" мусимо погодитись. На- нарід, як це зробив Солже- завершитися успіхом з двох та Наукової Ради при СК- тання коротка резолюція: зрозуміла ролю цих oprani–
заморожені, хоч, як недавно відмітила Надія Світлична, віть і тут в Америці біль- нішш в останньому томі головних причин: непоро- ВУ обрано д-ра Я. Падо- „Звернутися з закликом до зацій та їх вплив на розви-
листа українців, які бажають виїхати з СССР — зумінь, які настали між дея- ха, а на віцепрезидента й цілої української громади у ток своєї національної сві-
шість американців є спо- його монументальної літе- вільному світі, щоб вона
безконечна. кими нашими головними секретаря в одній особі
чатку американцями, а ратурної праці „Архіпелаг усвідомила собі вагу укра- д о мости. Треба теж вима-
З уваги на ці та інші причини, український та іншим шойно тоді римо-католи- Гулаг". науковими установами проф. В. Омельченка. Од- їнської науки в процесі виз- гати, щоб керівники та пра-
громадам у ЗСА слід пильно слідкувати за небезпечними ками, бабтистами і т. д. Здається, шо навіть при (розгляд їх причин і харак- нак поруч із фактом зас- волення України, не зали- цівники тих організацій со-
прбявами „торгівлі за всяку діну", що її так легко- Декілька місяців тому я найбільшому зусиллі укра- теру не входить в рамки цієї нування такої світової На- шала без допомоги україн- вісно дбали, щоб усі члени
душно пропагують деякі американські підприємці, ігно- мав нагоду перечитати тре- Інців у вільному світі ми не статті) і трудність полад- укової Ради за найважли- ських вчених і у потрібних постійно говорили між со-
руючи людський момент у погоні за доляром. Українська тій том „Архіпелаг Гулаг" могли б сягнути такої кіль- нати таку складну справу вішу постанову тієї конфе- дослідних публікаціях, але бою рідною мовою, бо в
громада та П провід повинні вже поробити відпо- і прийшов до висновку, шо кости і якости читачів, щоб кореспонденційним шля- ренції треба вважати дві щедро пожертвами за свого останніх часах і там бачимо
відні заходи, щоб права людини не впали жертвою українці не мають причин сказати їм про Україну хоч хом. На ПІ СКВУ прибули останні точки коротких ре- життя і в посмертних за- недогляд.
захланности. замовчувати його, бо Сол- це, що каже Солженіцин. авторитетні представники, золюцій, що їх включено в писах вивінувала їх достат- Тільки при таких умови-
женіцин нічим не образив у Ми таки повинні виказати або уповноважені всіх на- загальні резолюції СКВУ: німи засобами, без яких ук- нах і при таких виховних
ньому українських націо-J вдячність Солженіцину. ших наукових установ. Сам „Звернутися із гарЯчим зак- раїнська наука не може роз- заходах наша дитина при-
Секретаріят СКВУ вже від- ликом до молодих україн-
Переважаюча більшість голосів налістичних почувань, а Кажуть, що повна об'єк-
давна вимагав створення ськнх учених і кандидатів виватися у вільному світі". своїть собі рідну мову, по-
Коли одним із головних любить її та буде нею пос-
противно, він у цій остан- тнвність в осуді історично-
засуджує зв'язки з КНР ній книзі свого твору най- го характеру проблем май- Світової Наукової Ради і на вчених, щоби вони вклю-
чалися в існуючі українсьт завдань новозаснованої На- луговуватись. Вона пізнає
більше виразно обстоює же не існує. І тому зро- тепер, на його прохання і з кі громадські наукові ycra– укової Ради при СКВУ є свою рідну культуру та буде
Вашінгтон. Білий Дім Клодія Тавнсснд. асис- право українського наро- зумілим є те, що Солже- його уповноваження, НТШ нови і запевнили їм трив- „протидіяти всіми МОЖЛИ- старатись щось доброго
повідомив у середу. 20-го тентка пресового секретаря ду на незалежне державне ніиин також не міг ціл- А і У ВАН перевели такі ке існування після відхо- вими доцільними засобами зробити для неї. Рідна icro–
грудня, т о з наспілих від- Білого Дому, подала до основуючі Збори, на які ду старших генерацій та нищенню і фальшуванню рія буде для неї дороговка-
життя. Визнаючи це право, ковито позбутися суб'єкти- прибуло 27 делегатів, які перейняли від них естафе-
гуків на проголошення відома, що до середи нас- Солженіцин не має якогось візму в осуді таких склад- окупантами української зом на дальше життя і npa–
встановлення дипломатич- піло 5838 писемних і телс- репрезентували 19 наших ти вільної української науки культури, зокрема науки в цю.
подвійного мірила, яке так них і многогранних проб- наукових і високошкільних і зберігали їх до завершен- Україні і поза нею та до-
них зв'язків поміж ЗСА й фонічних відгуків, з яких часто виявляють супроти лем. Щоб осягнути повну Якщо б усі наші люди все
Китайською Народною Ре- 4630 висловились негатив- установ. Проводили голо- ня мети українського наро- помагати розвиткові yxpa– це мали постійно на увазі та
спублікою переважаюча но про встановлення ДИПЛО- українців не тільки полі- чи ідеальну об'єктивність ва НТШ А д-р Ярослав Па- ду і його науки — держав- їнської науки у вільному солідно і совісно внкону-
більшість засуджує рішен- матичних зв'язків з КНР, а тики, але й також науко- він мусів би бути Бо- дох і генеральний секретар ної свободи й свободи нау-
ві круги цього Заходу. гом, а не людиною. СВІТІ" — ТО ДЛЯ ЗДІЙСНСН- вали свої обов'язки, то у нас
ня президента Джіммі Kap– 1158 - позитивно, тобто у УВАН проф. Василь Оме- ки в Україні". І врешгі ос- ня цих шляхетних цілей не було б потреби про це
тера. відношенні 4 до одного. З досвіду знаємо, що (Продовження буде) льченко, а на почесного треба фондів. І ці фонди згадувати і писати. На
повинна та мусить дати жаль, воно так не є і не
тільки вільна жертвенна одному з нас насувають^
початком поширювання науки про нашого Спасителя є з Сократ (469-399 до Хр.). Бо Сократ, подібно як і українська громада. ся важкі питання: навіщо ми
Михайло Кушнір Божого допусту, коли візьме до уваги, яку то трудність хрисТияни був за те переслідуваний, а врешті був Допомігши заснуванню будували і будуємо такі
мали б учні, починаючи свої подорожі, коли б народи засуджений на смерть на підставі того самого закиду, Наукової Ради при СКВУ прекрасні церкви, нащо ку-
були у взаємній зі собою боротьбі". („Historia Ecclesiasti– який стрічає християн: закиду безбожности. Він бачив — Секретаріят СКВУ зро- пуємо доми для наших ор-
са" — 324 рік). теж передчуття світла Євангелія. У різних тверджен- бив добре діло. А україн- ганізацій і т. п. якщо вони
ЗАСІВ „ДОБРОЇ НОВИНИ" Подібно висловлюються й інші старохристиянські нях поганської філософії, а зокрема в такій піднеслій ський вільний науковий світ незабаром спорожніють та
зробив те, чого найбільше стануть наявними свідками
письменники - раніші чи пізніші від Орігена та Євсе- системі як Платона (Діяльогус). А св. Августин написав
вія. І ми теж маємо те на дні наших думок і па- навіть так: „Релігія називана тепер християнською, жила боїться Москва: заманіфес- . нашої недбайливостн та
м'ятаємо про цс. Але в новіших сторіччях доконалося вже серед найдавніших людей, від початку людства аж тував свою єдність. нашої несв і домости. Ось у
знаменне пересунення наголосу, коли тільки йде мова про до днів Втілення. Від часгу”В^ілення та правдива релігія, Філядельфії при Жирард
Поганин другого сторіччя, Цельзій. бажаючи дока- світ, шо мав гостити серед себе Ісуса Христа. Письмен- що існувала вже раніше, почала носити назву християн^ ВУЛИЦІ І В ЇЇ СУСІДСТВІ СТО"
аваФвашФВФВввФввавявв їть
затн абсурдність християнського ствердження, що Син ники, апологети, проповідники, - бажаючи вивищити ської". а т чотири гарні церкви з
Божий зійшов на світ, написав у своїй розвідці проти християнство, — хотіли привернути увагу читачів і ш німецькими написами над
Щоправда, св. Павло „нарисував нам у першому
християн: ,,Як сонце, шо освічує всі інші предмети, слухачів передусім на знамена упадку й розкладу того розділі „Листи до Римлян" моральний розклад і Вступайте :
входовими дверима, але
найперше мусить стати видимим, подібно повинен був світу, щоб тим чіткіше виступив сповидно тотальний інтелектуальний застій людства, якому почали голосити т їхніми власниками є тепер
зробити Син Божий" (..Правдиве Слово" - „Алетес контраст Христової науки в стосунку до всього, що тоді Євангелію. І добре знаємо, який цей правдивий образ, вже не німці, а наші чорні
Логос"). було життям і теорією, моральністю і релігією, коли йде про тодішні великі міста, а чи можних того в члени І
сусіди.
Роздумаймо про це все і
І саме гак Він зробив' каже Оріген (у своєму творі практикою і філософією. Але якби так було, якби тільки світу. Але Апостол у листі до Галатів сказав теж, що
подбаймо, щоб і після нас
..Contra Celsurn" 248 p.), підіймаючи закид Цельзія.
якого розвідка пройшла незапримічена і шойно в
так було, тоді мусів би виникнути висновок проти Божого
Провидіння: шо світ був цілком неприготованим на
,,якже сповнився час. Бог послав Свого Сина" (4, 4).
Одним із елементів тієї повноти була безсумнівна
УНСоюзу! І
такого не сталося.
наступному сторіччі попала в руки геніального аполо- прихід Божого Сина, шо того приходу не прагнув і не потреба віднови, „щоб усе об'єднати в Христі" (Лист до о т
гвта. А тому, ию п антнхристиянські закиди були й передчував. Єфесян, І. 10). Але другим її елементом є знаки вов'веаяаевевеяошешеї
надалі типовими для інтелігентських поганських cepe– Але перші християни, які стояли так близько часу підготовування поганського світу під Євангельський
довиш. александрієць Оріген використав нагоду і дав ім Народження і початків християнства, а також і дещо засів. Приватні листи з тодішніх часів, писані на ря" відкрили перед двадцятьвосьми роками. І ті слова
гідну відправу: пізніше, які все ще були громадянами цього світу, — з папірусах, говорять нам зворушливо багато, скільки стосуються теж може до велетенської місійної діяльнос-
..1 саме Він гак зробив, бо слравс.хтивість зійшла за гордістю і радістю вказували на те, що він був, і то під праведних і шляхетних сердець і умів ждало на Добру ти, що її в тодішньому світі виконали жиди. І до тих усіх
Його днів, а з нею настала повнота миру, яка взяла свій багатьма оглядами, актуально підготованим на прихід Новину. Інакше, як ми могли б вияснити собі таке скоре праведних умів серед поган, які піддавались Божим
початок від Його народження. Бо Бог, підготовля- Ісуса. Вони вказували теж на те, що Ісуса вижидали й розповсюдження Євангелії, що вже двадцять літ по надхнінням, що ніколи не покидають людину.
ючи народи до Його науки, спричинив, що вони передчували на цілі сторіччя наперед, що передчувана — і воскресінню жиди з жахом і обуренням будуть говорити Бо „Світло Правдиве освічує кожну людину,, що
знайшлися піл одним володарем, римським імпера- в певному сенсі навіть практикована — була Його релігія, про апостолів, що вони „цілий світ" сповнили своєю приходить на світ"... (Йоан 1, 9). І ті слова станов-
тором. Бо коли б існувало багато незалежних дер- заки Він ще народився. Філософ і апологет П сторіччя, наукою. Існували, отже, і діяли в тому світі сили, які лять засадничу підставу християнської антропогії. Від
жав. надто важко прийшлося б апостолам виконувати св. Юстин мученик, стверджує, як розповсюджений був в зробили його „пополовілим для жнив". внфлисмської сцени існує тільки один світ, в якому кожна,
завдання, яке вони отримали". людстві хрест, заповідь спасіння: в будові людини, в П А сказав нам про те Хтось нескінченно святіший, що людина є братом Христа. Як для св. Павла не було ані
А на початку ІУ сторіччя подібно пише батько молитовній поставі, в знаменах римських легіонів, у нескінчено ширше і глибше бачив, ніж Павло, бо сам грека, ані жида, ані чоловіка, ані невісти, але всі були
церковної історіографії, єпископ Кесареі Свсевій: „Це ж різних знаряддях (Апологія — б. 150 року). Інші Ісус, у словах, звернених до апостолів по розмові зі Христові, так для нас нехай не буде Сходу, ані Заходу,
було тільки людською справою, шо більшість наро- письменники звертали увагу на діло відвічного підготову- самаритянкою, в словах, на які, як не дивно, мало хто але одне відкуплене людство, вивищене тим самим
дів світу ніколи досі не були під пануванням Риму, але вання світу Провидінням на прийняття Євангелія, на діло звертає увагу: „Один сіє, ажне хтось інакший. Послав же приходом, заплачене тією самою ціною Крови; людство
шойно від часу Христа. Тому теж кожний мусить бути тієї євангельської підготови („praeparationis'evangelicaer) і я вас те жати, коло чого ви не трудилися. Інші якого Христос є Кормом, Головою і Братом, і якому -
сповнений подиву, хто це обміркує і над тим призадума- Св. Юстин, наприклад, доказував, що надовго вже перед трудилися, ви ж у їхню працю вступили" (Иоан 4, 37-38). за Його власними словами - прийшов служити. Від,
сться. Бо Його чудесне перебування на землі збіга- Втіленням і виникненням християнства не бракувало Аж кортить віднести ті таємничі слова також до тієї Божого Народження у Внфлиємі маємо почитати і
серед поган людей, які під певними оглядами були збірноти ессенських „монахів" (коли то були ессенці) звеличувати Бога, за св. Августином, як Батька всіх
ється із досягненням вершка могутности Римом (...) і братів Твого Христа: „Pattern omnium fratrum Criristi Tui".
ніхто не може заперечити, що синхронізація того стану з християнами, як Геракліт (535-465 до Хр.) і передусім з-над Мертвого Моря, яких письма й руїни „манасти-
Ч. 280. С В О Б О Д А . С У Б О Т А . 23-го Г Р У Д Н Я 1978

гіднім для Корпорації.


ПРОТОКОЛ і
ЗВІТ З КАНАДСЬКИХ ПРИБУТКІВ І ВИДАТКІВ

Це перший раз в Конвенційнім звіті в включений


Майно Корпорації на кінець 1977 року виносять су-
му 514,334,999.15.
. -, осібний звіт з канадських прибутків і видатків. На нього складаються: готівка в банках 5242,782.25,
Всіх прибутків за роки 1974-1977 було на суму -
29-ої ЗВИЧАЙНОЇ КОНВЕНЦІЇ 53,141,617.-, а видатків у висоті 51,793,879.-.
вартість площі 554,647.81, книжкова вартість будинку
513,934,666.74, вартість устаткувань 52,635.35, та тимча-
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ Членські вкладки дали суму 51,848,497, та, на жаль,
з року на рік зменшувалися. Відсотки від інвестицій при-
сово закуплені бондн 5100,267.
несли 51.271,001 прибутків і виказували постійний зріст. Корпорація має такі зобов'язання: передержує ґа-
яка відбулася в місті Піттсбургу, Пеннсильвенія У звітовому часі виплачено нашим членам понад раитію чиншів у висоті 514,265, УНСоюзові винна по-
знчку у висоті 58,000,000 та двом місцевим банкам суму
51.340,000. Організаційні видатки дали суму 5241,141.-.
в готелі The Pittsburgh Hilton, Gateway Center Різні податки, забезпечення виказали суму понад 5134,- 51,130,000.
000. З Фондів Братських виплачено Членам на допомога, Від 1-го жовтня 1974 року Корпорація почала прнй-
стипендії та пожертви організаціям, майже 520,000. мати позички від членів УНСоюзу і видавати за них бор-
починаючи від 22-го травня до 27-го травня, включно - 1978 р. Цей звіт не віддзеркалює вірно всіх видатків, бо ко- гові зобов'язання на протяг 5-ох літ, та платити членам
штв адміністрації майном і ведення канцелярійної праці 896 річно. Ці позички втішаються великою популярніс-
виплачується американською валютою. Тому зріст май- тю і на кінець 1977 року виносили суму 55,116,000. Ця-'І
Звіт головного касира Улани М. Дячук на в Канаді с непропорційно високий і тим самим внка- мн позичками сплачувано банкові позички. -,-,^–
зує більші прибутки від інвестицій. Для кращого огляду
видатків окремо виготовлено видатки не включені до ка- 3 АКЛЮЧН1 З АВВАГН
(Продовження J ч. 278. 21-го грудня 1978) надськрго звіту, виплачені американською валютою за
канадських членів. Ці видатки базовано пропорційно на З мого довголітнього досвіду в праці для УНСоюзу я
(7) кількості канадських членів в порівнянні до цілого член- переконана, що перед Союзом є ще велика будучність,'
ства УНСоюзу. якщо зуміємо включити в наші кадри нові прошарки ук-
МАННО позичках на членських грамотах на 520,515, у друкар- раїнського суспільства, а передусім нашу молодь. Тому
ських машинах на 5118,153, та піднесено позичку для уважаю, що для дальшого росту нашої організації муси-
ППОТЕЧНІ ПОЗИЧКИ УНКорп. Дому УНСоюзу на 52,009,729. ЗВІТ УНКОРПОРАЦП ДОМУ УНСОЮЗУ мо подбати про вишколені кадри професійних співпра-
Зменшено готівку на 543,740, гіпотечні позики на цівників та про постійний перевишкіл наших Відділових
Наші інвестиції у гіпотечних позичках на протязі 52,482,113, та інвестиції в реальностях на 539,394. Наша допоміжна корпорація є правннм власником працівників і секретарів.
минулих 4-ох літ зменшилися на 52,482,113. Уділено 28 Пересічні відсотки від всіх інвестицій разом були: новозбудованого будинку. До вересня 1976 року Kopno– v --.
нових позичок на суму 11,075,969.- на відсотковій сто- рація була частинно звільнена від оподаткування, а від Необхідним для нашої Установи, як і для цілого ук-
Ш" від іуг до 10^. того часу с вповні звільнена. В цім звіті корпорація пред- раїнського зорганізованого життя, являється переведен-
рік 1974 - гМ9о
В тім же часі сплачено позичок на суму 13,558,082. ” 1975 - 3,77 Го кладас повне зіставлення з коштів будови, включаючи ня перепису українського поселення в Америці. Про ца
На кінець грудня 1977, наші книжки виказують 211 по- ” 1976 - 4,189о кошти виплачені будівничій фірмі і субконтракторам, на мусить подбати УНСоюз, ініціюючн таку акцію у сггів-
зичок на суму 53,118,768; 26 з них с на реальностях в ” 1977 - 5,2296 підставі рішення арбітражу. праці з нашими центральними установами та при нашій
Канаді, а 185 в Америці. В іншім місці цього звіту в по- Всі кошти будови дали суму 513,934,686. Будівничій фінансовій піддержці.
даннн список міст, де УНСоюз млс гіпотечні позички. фірмі Джос Л. Маскареллі виплачено 511,601,880,— ар-
Уділено три позички для церков у таких містах: Відсоткове відношення вашого признаного майна до
стану заборгованостн далі є дуже задовільне. В 1973 ро- хітектам та фаховим дорадникам — 5677,194. Інші різні Знаємо з багатьох звідоилень у американській пре-
ці воно було 138.08, а в 1976 році - 136.15. видатки зв'язані з будовою винесли суму 5384,901.—. сі та з переведених статистик, що пересічний вік мешкав-
1) Українська Католицька Церква у Бурлінґ- Вннаймлені поверхи треба було пристосувати до вн- ців ЗСА постійно зростає, і заразом збільшується відсо-
тоні, Онт. - 1 75,000 Смертність наших членів у відношенні до передба- ток старших людей. Не забуваймо, що і наше суспіль-
чеиоі смертности у звітовому часі впала, а саме: мог ваших льокаторів І за ці праці виплачено суму
2) Українська Католицька Церква у Кергонк- 5215,298.00. Деякі з цих видатків будуть повернені. Досі ство, наші довголітні члени, потребують допомоги ft oni–
соні, Е И . - 125,000 рік 1974 - 61.0396 отримано зворотів на суму 598,000.— Кошти фіиансуван- ки у своїй глибокій старості. Тому УНСоюз повинен у,
3) Українська Католицька Церква св. Івана ” 1975 - 51.3396 ня будови була у висоті 51,055,585. В цій сумі є включені наступній каденції подбати про дім для емернтів, який,
Хрестителя у Нюарку, Н. Дж. - 200, 000 ” 1976 - 50.8696 відсотки у висоті 1096, заплачені УНСоюзові в сумі — може заразом включити приміщення для реконвалесцея-
” 1977 - 52.5196 тів — мешканців цього дому. Для набуття таких примі-
5547,248. щень слід шукати за фінансовою допомогою в урядових
Всі другі позички були видані на однородинні доми Крім вищеподаних сум залишилися ще до вирівнян-
наших членів, набуті для власного вжитку. НАШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ агенціях, які мають різні фонди, призначені саме на та-
ня у зв'язку з апеляцією до Вищого Суду Н. Дж., зворо- кі цілі.
ги видатків, понесених нашим адвокатом, та домагання
вонди ІЇЮНДИ ЗАБЕЗПЕЧЕНЕВІ зросли на 53,391,592 і архітекта Ю. Ястремського.
на кінець звітового часу дали суму 541,412,503. Відсот- Моральною основою Союзу був національний сентн-
Книжкова вартість бондів на кінець 1977 року вн- ково 98,17с всього майна УНСоюзу належиться Забез- ДРУГИЙ ЗВІТ УНКОРПОРАЦП ДОМУ УНСОЮЗУ мент. Розбудовуючи організацію, наші члени були cai–.
носила 528,951,850, що було J68.69fc всього майна. Но- печеневим Фондам. - виказує дійсні касові прибутки і видатки за роки 1974 домі, що творять моральний резервуар, в якому будуть
внх бондів закуплено на суму 58.813,937 на таких від- по 1977. З цього звіту бачимо, що чиншів вплинуло у вн- зберігатися українські національні традиції і почування.
Фонди Братські впали на 5140,050 та з кінцем 1977 соті 53,850,803, а різних інших впливів, як за паркування
сотках: року дали 5257,082. Вплинула до цих фондів сума 5477,- Тому сила нашої організації є не тільки у її тривкій
авт, комісове від публнчних телефонів та видатки від фінансовій базі, але у завжди актуальних основополож-
789, а виплачено 5617,819. Зменшення цього Фонду вже ощадностевнх конт, було на суму 527,243. В самім 1977
Рік 1974 - в бондів на суму 5940,000 на 8^4 7о ДО триває від довшого часу, з огляду на великі виплати з них ідеях, які притягають всі прошарки українського
10У4 9Ь. році, коли за виїмком одного склепу на партері, цілий суспільства,
нього на Конвенції, допомоги, дотації і стипендії. Сама будинок був вже винаймлений, чиншів одержано на су-
Рік 1975 - 19 бондів на суму 52,035,000 на 10^^, вкладка до цього Фонду є така мінімальна, 15 центів мі- му 51.515,291. Переглядаючи 84-річну історію УНСоюзу, легко
до 11 We. сячно, і тільки від першої грамоти дорослих членів, що ствердити, що первісні організатори нашої установи, хо-
Рік 1976 - 23 бондн на суму 52,194,000 на S3A7o до вона не вистачає на покриття цих потреб. Багато нових Всі оперативні видатки дали суму 51.067,816. До них ча не мали досить фахового знання, натомість вовн від-
1096- грамот видається членам, які вже мають у нас забезпе- є включені видатки за газ і електрику у висоті 5564,004, значалися ентузіязмом, завзятістю і любов'ю та посвя-
Рік 1977 - 38 бондів на суму 53.125,000 на 8У 4 ^ чення і не потребують платити Братських Фондів на но- податки платні містові від чиншів в сумі 8261,946.. чнщен- тою до своєї організації. На жаль, тепер, коли вже маємо
вих грамотах. ня і налрави в сумі 589,196, та вода, забезпечення і опла- фахових експертів, бракує нам чим раз то більше цієї
До9У49Ь. ти за обслугу вінд, та машини до охолоджування і orpi–
Фонд Сирітський виносить тільки Уг9с всього майна посвяти й ідеалізму та ентузіязму наших піонерів.
Інвестиції майна в бондах зросли на суму 53,826,506. вання в сумі 5129,373.
В Клнпді гроші інвестовано в бондах гарантованих про- і дає суму 5209.206.
Фонди Захисту і Наглої Потреби дещо зросли у зві- Звітуючи за фінансовий стан цієї найстаршої і иай-
піїщіґпшмп урядами, а. в Америці в компаніях публичної Адміністративних видатків було у висоті 5267,934. більшої української допомогової організації, я свідома то-
ужнтковостн. Канадські бондн передержує Канадський товому часі, а їх суми були 4296,938 і 549,722. Платні працівників дали суму 5156,484, оголошення ко- го, що відповідаю тут не тільки перед Вами, делегати
Забезпеченевий Уряд в Оттаві. Всі інші бонди складено НАША БРАТСЬКО-ДОПОМОГОВА ПРАЦЯ штували 520,530, податки від платень — 513,275, коиі- цієї Конвенції, але перед цілим нашим членством та на-
в Опікунчім Відділі банку Комершел Траст Ко. в Джер- сове за вивайм приміщень - 540,531, та інші. віть цілим українським суспільством. Не менший тягар
зі Сеті. Повний список наших бондів викруковано в ін- ДО ФОНДІВ БРАТСЬКИХ наші дорослі члени пла- відповідальності! за переведення Конвенції та за винесені
тять мінімальну суму 15 центів місячно. З цих дійсно ма- Видатки постепенно зростали із заповненням будин-
шім місці цього звіту. ку, та зі збільшенням чиншів, від яких платимо 1596 міс- рішення тяжить і на Вас Шановні Делегати. Дебатуючи
лнх вкладок виплачено, крім коштів минулої Конвенції, над проблемами нашої установи, не повинно нам браку-
у висоті 5291,000, ще суму 5278,368 різних допомог і ДО- тові, замість податків від нерухомості!.
УДІЛИ ватн здорового самокрнтицнзму. Але фраза і шум не
тацій. За чотири роки уділено 3739 хворим і непрацездат- За чотири роки виплачено всіх відсотків від позичок сміють заступити спокійну, холодну розвагу, як не по-
Інвестиції в уділах зросли тільки на суму виплаче- ним членам допомогу на загальну суму 5115,656. Клич на суму 52,287,561, як слідує: двом місцевим банкам — вннна реторика заступити витривалу працю.
ноі дивіденди у висоті 524,438, за яку компанія Колоніяль Лицем до Молоді" не був для нас тільки порожною фра- Комершел Траст і Фнрст Джерзі Нешенел суму 51,158,-
Конвертібел закупила уділи. Зменшено інвестиції в уді- зою. Сотні молодих студентів мали можливість заробн- 861.86, банкові Морген Гаранті Траст Ко. в Н. И. суму Наші Конвенційні ухвали не сміють відійти від дав-
лах на 520,000 перенесенням в книжках з уділів до го- ти собі працею на Союзівці на студії, Іяк також переводн- 552,235, Українській Кредитовій Кооперативі „Самопо- ньої традиції, коли виносилось рішення не тільки для до-
тівки двох щадничих банкових конт, які колись на внмо- ли вакації на гірській природі у товаристві своїх ровес- міч" в Н. И., суму 590,700, членам УНСоюзу за позичені бра організації, як фінансової інституції, але для добра
гу Забезпеченевих Урядів мн виказували поміж уділами. ннків. Уділено 291 стипендій на суму 562,305, потребую- нам ощадності, суму 5461,347, та УНСоюзові суму 5504,- всіх американських українців та загальної української
ПОЗИЧКИ НА ПІДКЛАД ГРАМОТ виказують су- чим фінансової допомоги студентам - і таким чином на- 416. Корпорація виплатила УНСоюзові належні відсотки ідеї. Наша бо організація була і надальше мусить зали-
му 5530,753 і у звітовому часі зросли на 520,500. Від них ша установа допомогла їм набути вищу освіту і знання. у висоті 1096 за другу половину 1973 року та 396 від шитися тією організацією, провідники й члени якої му-
дальше побираємо 4 ^ річно. Таких позичок в 1411. Пе- Придержуючися приповідки, що „в здоровому тілі - позички за рік 1977. Заразом на книжках Корпорації є сять займатися, побіч своїх чисто Союзових справ, ще
ресічна сума позички с 5376.00. здорова душа" УНСоюз ініціював і фінансово допомагав встановлено, що за 1977 рік УНСоюзові належиться ще справами загального характеру для добра українського
у різних спортовнх акціях. Згадати б тільки щорічні пла- додаткових 4^96, які повинні бути виплачені в часі до- народу.
вацькі тенісові і відбиванкові змагання на Союзівці при
РЕАЛЬНОСТІ участі великої кількосте молоді зі всіх ^ р ш ^ е р я к и ,
На кінець 1977 року УНСоюз мав дві реальності:
Канади та навіть з Південної Америку Наша фінансова
дс^мога на спортові акції дала біля 513.000 витрат.
ANNUAL STATEMENT
доми при 77-79, 81-83, Гренд вулиці в Джерзі Ситі, книж-
кова вартість яких с 530,000 і які виставлено на продаж,
У липні 1977 року повінь навістила місцевість
Джонставн, Па., де УНСоюз має свої ВІДДІлн. Сгвердш-
OF UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, INC. 1977
та оселю Союзівка з книжковою вартістю 5622,700.
шн, цо наші члени понесли великі шкоди, виплачено їм ASSETS Certificate and contract claims
В 1974 році продано реальність при 3441 В. Норт
вулиці, Чікаго, Ілл. П книжкова вартість була 518,555, грошових допомог на суму 56,400. Life J211.881
Accident and health 2,500
зиск з продажу був 53,985. УНСоюз дав позичку і "Bonds 528.936.156 Provision for refunds payable in following calendar year -
власник дуже добре сплачує. Рік пізніше П Р О Д ^ Я ^ РІЧНИЦЮ 200-річчя Америки та 100-річчя україн- 0
Common stocks?? 142.335 estimated amounts c . , „ t
при 94 Брендт Пл. Бронкс, Н. И. вартости понад 532,600 ського поселення, відзначила наша установа в лютім .Mortgage loans on real estate 3.118,768 Apportioned for payment to December 31,1978 516,2o
зі зиском 56,632, і з цим домом надалі маємо дуже багато 1976 року імпозантними двома концертами в Шамокіні, Properties occupied by the society 30.000 Premiums and annuity considerations received in advance
клопотів. П і , місці заснування УНСоюзу, коштом приблизно — Reinsurance ceded recoverable 299 less S none discount, including 524,286
55.500. Certificate loans and liens 530.753 accident and health premiums 727,290
В 1976 році продано дім при 208ІІ Дейлі Еве., Бронкс, Cash on hand and on deposit 285,557 Commissions to fieldworkers due or accrued - life and
Н. И., вартости 112,863, з втратою 55,807. Нашу позичку У вересні 1976 року відбулося на Союзівці урочисте
відкриття пам'ятника поетеси Лесі Українки, роботи Other invested assets 8.000.000 annuity5106,579 accident A health S2.985 109564
власник сплатив до року часу. Минулого року продано
доми при 315 Александер Евеню, Бронкс і 500 Е. 11-та скульптора Ц , Т 1 Й П ' Черешньовського з Н. й. Цей па- Electronic data processing equipment 19,381 General expenses due or accrued 7,041
м'ятннк адяягяано завдяки плануванню і ввтодії Жі- Premiums actually collected by subordinate 4o44es not Taxes, licenses and fees due or accrued 1267
вулиця, Н. И. Заразом списано до втрати 759 Мельровз yet remitted to Home Office .X.. 7,406 Net adiustment m assets 8 liabilities due to foreign
Еве. Бронкс, Н. И., книжкова вартість якої була 540,500. ночого Комітету при Головнім Уряді УНСоюзу, який c
' ідо Ann-
очолювала заступниця головного предсідника Марія Life insurance premiums and annuity considerations exchange rate IHO.WV
Душник. З Фондів УНСоюзу виплачено на покриття кош- deferred and uncollected 59,483 Unearned investment income 530
Accidentand health premiums due A unpaid 140 Amount withheld or retained by Society as agent or trustee . 12,907
ДРУКАРСЬКІ МАШИНИ тів цього пам'ятника суму 57,000.
investment income due and accrued 508237 Liability for benefits 'or emploees and fieldworkers if not
В серпні 1977 року здвигнено в Дввфині, Манітоба,
Великі зміни зайшли у звітовому часі в друкарні TOTAL S4i.638.521 included above 28,434-
Канада, заходом УНСоюзу пам'ятник о. Нестора Дкнт- Printing plant expenses due and unpaid 10,351
„Свободи". З перенесенням до нових приміщень, друкар- рова, роботи скульптора Л. Молодожанниа в Вінніпегу.
ня перейшла з машин гарячого металю на модерні, так Mandatory securities valuation reserve 415,304
Його посвячення відбулося під час Українського Фести- - ' Assets are valued according to statutory requirements and the basis of Unexpired subscriptions toOfficial Publication 26,192
звані, офсетові та електронічні машини. Закуплено дру- валю. Кошти цього пам'ятника дали суму 57,700. Внда- valuations prescribed by the National Association of insurance Commis Cost of collection on premiums deferred or uncollected in
карську машину фірми „Госс", коштом 558,800, камеру но також спеціяльну брошуру про о. Дмитрова та його sioners in the book, "valuations of Securities" excess of loading 1267
і додатки до неї за 521,630, машину до відбиток за 52,000 переживання поміж першими поселенцями Малітобя.
та електронічні машини до складання на суму 549,434.20. LIABILITIES, SPECIAL RESERVES AND UNASSIGNED FUNDS TOTAL liabilities 530.709.116
Вклад майна в друкарські маптиин зріс від 512,470 на У звітовому часі одержали від УНСоюзу дотації 71
початку 1974 року до 5140,285 в 1977 році. По обтжгнаи- Aggregate reserve for life certificates and contracts ., 528.325.808 Unassigned funds 8, special reserves 10,929,405
різних установ, церков, наукових та молодечих органіаа-
ню амортизації машин їх книжкова вартість тепер в — цДй, музеїв, бібліотек і т. п. Докладний список в вядруко- Aggregate reserve for accident and health certificates 17.348 TOTAL: Ш.тИІ
5133,000. ваний в іншім місце цього звіту. Загальна сума дотацій Supplementary contracts without life contigenctes... 148,020
дала 578,968. Найбільшу суму пожертв одержав УККА на
ПОЗИЧКА ДЛЯ УНКОРПОРАЦП ДОМУ УНСОЮЗУ його акції, у висоті 514,500. Культурним установам ии-
асигновано суму 517,883, для різних курсів уділено допо-
Кошти будови наших нових приміщень ми покрива- могу у висоті 512,928. Науковим установам виплачено UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, INC. The ratio of admitted assets to total liabilities at December! І
ли частинно позичкою від УНСоюзу. На початку 1974 суму 511,200, а молодечим і студентським організаціям 135 594
valuation Exhibit as December 31. 1977 1977 was
року ця позичка виносила 55,990,270. В 1974 році П 511,050.
збільшено сумою 51,287,000, в черговому році на додат-
кових 5915,000, а в 1976 році на 5177,517, Тоді поажчка The ratio of actual deaths to the expected deaths according
ФОНД НАГЛОЇ ПОТРЕБИ створено рішенням Го- Total admitted Assets 541.638.521 to the mortality tables for the year 1977 was 52514
зросла до найбільшої суми 58,369,787. На початку 1977
року позичку сплачено до 58,000,000 і така сума ""' ловного Уряду з травня, 1960 року. Фонд цей є прнзначе- Liabilities ft unassigned funds:
ннй на рятування життя і на оборону волі українських The ratio of interest earned on all funds during the year 1977
ЯВЦвся до кінця минулого року. 5224
патріотів, та для наглих потреб всенащонального зна- Reserve for life certificates 28.325.808 was
чення. З цього фонду виплачено суму 518,516, на яку Reserve for ADD certificates l ? 348
склалися: допомога родинам дисидентів висилкою па- Claimftaccrued liabilities 2,365,960
JOSEPH LESAWYER,
Рсасумуючи, треба ствердити, що за минулі 4 роки, кунків на суму 59,157, друк „Деклярації і Меморандум" Total liabilities "77 S30.709.116 (Signed by): Supreme President
майно УНСоюзу вросло на суму 53,414,093 або на 8396 Київської Групи Сприяння Гельсінським Угодам на Ук-
DANIEL G STEWART
та на кінець грудня 1977 року виносило 542,225,451. Зріст раїні, коштом 52,534 та акція УНСоюзу в травні 1977 ро- ULANA M. D1ACHUK.
Margin of safety to certificate holders 10,929.405
майна був на 170,000 більший, як л ВДДОЬ 4 Р""; ку у Сенаті ЗСА перед початком Белградської Конферен- PEAT, MARWICK. MITCHELL І CO. Supreme Treasurer
Збільшено інвестиції в бондах і уділах на 53,830,042, у ції, на яку видано 56,825. TotatT 541.638.521 (Consulting Actuaries)
С В О Б О Д А . С У Б О Т А . tZ3-ro Г Р У Д Н Я 197^ Ч. 280.

ПРИБУТКИ Я І INCOME
^ ^1974 1975 - ' -1976 - 1977 --^?мом 1977
1974 1975 1976 Total
Членські вкладки 5 2.991.725.34 5 3.012.392.02 5 3,025.484.57 і 3.051,569.11 S 12.081.371.04 cash reed
Does from Members . . . .... 5 2,991,725.34 5 3.012,592.02 5 3.025.484.57 5 3.051.569.11 5 12,081.371.04
Відсотки від: interest received from:
Позички для У НКорп Дому УНСоюзу... 263,017.03 241,399.39 504,416.42 Loan to UNURBAN Renewal Corp. 263.017.03 241.399.39 304.416.42
Уділів 28.390.56 6.065.92 5,845.04 6,675.23 46,976.73 Stocks 28,390.56 6,065.92 5.845.04 6,675.23 46.976.75
Банкових ю н т 1.431.78 6,489.26 1,440.58 3,24273 12,604.35 Banks 1,431.78 6.489.26 1,440.58 3,242.73 12.604.35
Бондів 1.167,402.98 1.190.319.60 1.377,166.23 1,596,269.66 5.331.158.47 Bonds 1.167,402.98 1.190,319.60 1.377,166.23 1.596,269.66 5,331.158.47
Позичок на грамотад 20.578.69 20.792.18 19,641.51 20.763.22 81.775.60 Certificate Loans 20,578.69 20,792.18 19.641.51 20.763.22 81.775.60
Ппотечних позичок 329,593.74 287,878.71 232,374.09 221,758.97 1.091.605.31 Mortgage Loans 329,593.74 287,878.71 252,374.09 221,758.97 1,091.605.51
Разом 51,547,397.75 S1.511,545.67 51.919,484.48 52.090,109.20 57,068,537.10 Total: 51.547.397.75 51.511,545.67 51.919.484.48 52,090.109.20 57,068.537.10
Прибутки друкарні і книгарні 494,883.48 5О5.670.24 566.512.88 601,256.26 2.168.322.86 income of Printing Plant 494,883.48 505.670.24 566.512.88 601.236.26 2.168.322.86
Прибутки Союзівки 360 676 23 395.018.62 493.021.33 1,686,638.13 income of UNA Estate - Soyuzivka 4
Чинш віл реальностей 91.303.31 62.172.89 Шй 30.61261 220,143.64 Rent — Real Estate
Amortization ft Profit on Sale of investments:
360.676.23
91.303.31
395.018.62
62.172.89 Ш8 493.021.33
30.612.61
1.686.638.13
220.143.64
Амортизація і зиск при продажі Інвестицій:
Піднесено вартість бондів 3.738.29 3.720.09 3.883.72 3.187.56 14.529.66 Accrual of Disscounton Bonds 3.738.29 3.720.09 3.883.72 3.187.56 14.529.66
Зиск при продажі бондів 25558 63.06 29.754.82 30.0t3.46 Profit on Sale of Bonds 255.58 63.06 29,754.82 30.073.46
Зиск при продажі нерухомостей 3.985.30 6,632.33 17.358.96 27,976.59 ProfrtonSale of Real Estate 3.985.30 6.632.33 17,358.96 27,976.59
Зиск ripj^виміні канадської валюти 6,714.31 ^^150 6,719.81 Profit on Canadian Exchange 6.714.31 5.50 6,719.81
Разом: 514,693.48 510.420 98 53.883.72 530.301,34 579,299.52 Total: 514.693.48 510.420.98 53,883.72 550,301.34 579,299.52
РІЖІ прибутки: Misscellaneous income:
Перенос до Сирітського Фонду поем. ВИ- Transfer to Orphans Fund . , . 5,383.89 8,750.00 7.916.66 6,850.00 28.900.55
плат і дозрілих зивінувальних грамот 5.383.89 8,750.00 7.916.66 6.830.00 28.900.55 Donation to Emergency Fund . 3,910.19 4,097.39 2.967.13 15,485.40 26.460.lt
Пожертви до Братських Фондів 3.910.19 4,097.39 2,967.13 15^485.40 26.460.11 Sale of Ukrainian Publications 22,458.07 12.818.25 15.745.06 12,885.23 63.906.6!
З продажі книжок (Енциклопедія) 22.458.07 12.818.25 15,745.06 12,883.23 63,906.61 Taxes held in Escrow 1.313.21 1.313.21
Податки від реальностей де с гіп. позички ^JK3J12J^ 1.313.21
Total: 531.752.15 526.978.85 526.628.85 535.220.63 5 120.580.48
531.752.15 526.628.85 535.220.63 S 120,580.48
Разом 526.978.85 Refunds:
Разом звороти: Reinsurance Recovered . 6.442.00 4,172.00 978.00 1.171.00 12.763.00
Посмертних запомог за реасекурашю 6.442.00 978.00 1.171.00 12,763.00 Collection Charges (Ret'd) 64.57 64.57
4,172.00 64.57 64.57
Банкових оплат Total: 6.44200 4.172.00 ттт^шшт^78.00 ^J.,.235.57. ^ 12.827.57
^6.442.00 4,172.00 978.00 1.235.57 12,827.57
Grand Total: 55.538.873.74 55,528.571.27 S6.016.949.28 S6.353.326.05 523.437.720.34
Заг альні прибутки: 15.538.873 74 55.528,571.27 56,016,949.28 54,353.326.05 523,437,720.34
DISBURSEMENTS
ВИДАТКИ 1974 1975 1976 1977 Total Cash
1974 1975 1976 1977 Разом Expenses
Benefits Paid to Members:
чено членам: Cash surrender
Грошеві звороти 217.168.60 239,649.73 250,511.00 ftl.221.14 988,550.47 217.168.60 239.649.73 250.511.00 281.221.14 988.550.47
Death benefits
Посмертні запомоги 753,084,81 721.288.94 697,910.6? 743.024.89 2,915,318.27 753,084.81 721.288.94 697,919.63 743.024.89 2.915.318.27
Addl. accidental death benefits
Подвійне забезпечення від випадку 5.500.00 8.500.00 7,000.00 6.300.00 27,500.00 5.500.00 8.500.00 7.000.00 6.500.00 27.500.00
Accidental death ft dismemberment benefits
Акцндснтове Забезпечення 20.000.00 5.000.00 2,500.00 15.000.00 42,500.00 20,000.00 5,000.00 2.500.00 15.000.00 42.500.00
Payor death benefits 4.873.08
Забезпечення дітей, яких родичі померли 4,873.08 4,751.99 4,691.00 5.043.49 19,359.56 4,751.99 4,691.00 5,043.49 19.359.56
Endowments matured 854,961.47
Дозрілі вивінувальні грамоти 854.961.47 936,465.41 884.540.85 947,218.38 3,623,186.11 936,465.41 884,540.85 947,218.38 3.623.186.11
Dividend to members 426,114.74
Дивіденде 426,114.74 457,157.03 471.541.75 499.525.79 1,854,33,9.31 457.157.03 471.541.75 499.525.79 1.854.339.31
Trust fund disbursed 7.286.66
Сирітські виплати 7.286.66 5.588.01 4.003.08 1,816.67 18,694.42 5.588.01 4.003.08 1.816.67 18,694.42
Відсотки за сирітські виплати interest on trust fund paid 1.704.38
1,704.38 899.33 956.38 ' 58229 4.142.38 899.33 956.38 58229 4,142.38
Total:
Разом 52.290,693.74 52,379.300.44 52,323.663.69 2,499,932.65 59.493,590^52 52.290,693.74 52.379.300.44 52.323.663.69 2.499.932.65 59.493.590.52
іційні виплати і амортизація: investment Expenses ft Amortization: І
Втрата при виміні канадської валюти 12250 1.13 123.63 Losson Canadian exchange
122.50 1.13 123.63
Втрата при продажі реальности 5,807.23 40.978.42 46,785.67 Loss on sale of real estate
5.807.25 40.978.42 46.785.67
Втрати на ппотечних позичках 55,543.49 6.773.06 26,038.97 32.586.82 120,942.34 investment losses on mortgages 55,543.49 6.773.06 26.038.97 32.586.82 120.942.34
Відсотки від закуплених бондів 2.171 94 12,981.58 15,833.32 35.277.26 66.264.10 Accruedintereston bonds 2,171.94 12.981.58 15.833.32 35,277.26 66.264.10
Банкова оплата за опіку над бондами. 5.303.55 5.173.95 5,294 24 5.554.50 21,326.24 Bank charges for custodian acct 5.303.55 5.173.95 5.294.24 5.554.50 21.326.24
Амортизація бондів 8.074.95 7,420.92 7,778.17 7.350.03 30.624.07 Amortization of premium on bonds 8.074.95 7.420.92 7.778.17 7.350.03 30.624.07
Обниження вартостн друк, і елек. машин 6.899.77 5,957.26 3,209.92 9.435.26 25.502.21 Depreciation of printing plant ft EDP equipment 6.899.77 5.957.26 -3.209.92 9.435.26 25.502.21
Обниження вартостн реальностей 14.506.19 14,714.14 15,527:39 15,966.40 60.714. ІІ Derreciation ' 14,506.19 14,714.14 15.527.39 15.966.40 60.714.12
Втрати при продажі бондів 23,668.89 32,948.26 7.749.49 5,996.10 70.362.74 Loss on sale ot bonus 23.668.89 32.948.26 7.749.49 5.996.10 70.362.74
Інвестиційні виплати - загальні 75.00 75.00 (75.00) 75.00 investment Expenses - Gen'l v
75.00 75.00 (75.00) 75.00
Оплати за канадські чеки 29.57 29.57 Collection charges on Canadian checks
29.57 29.57
Застав за чинші (1,690.00) - 1,690100 Security deposits
(1.690.00) - 1.690.0C
Разом: 5116,168.78.. д, .546.044.17 S 15.1.380.92 5441.059.j59J Total: 5116.168 78. .586 044 17
587.46.5,83,, t 587.465 Ю tisr-uavor tuiwofio
іЮЛСЙ о got diTvi-t^ - ( o r
„Свобода" за орган 258.200.00 253.200.00 302.200.00 310,200.00 1,123.800.00 Official publication "Svoboda" 238,200.00 253.200.00 302.200.00 310,200.00 1,123,800.00
Виплати друкарні і книгарні 491.202.41 507.169.20 568.778.24 600.471.02 2,167,620.87 Operating expenses - printing plant 491.202.41 507,169.20 568.778.24 600,471.02 2,167,620.87
Виплати Союзівки 344,418.02 376,223.60 397.908.52 465.071.89 1.583.622.03, Operating expenses - UNA Estate 344.418.02 376,223.60 397.908.52 465.071.89 1.583,622.03
Виплати на реальностях 103,201.96 67.405.28 45.834.51 32.753.02 249.194.77 Operating expenses - real estate 103,201.96 67,405.28 45.834.51 32.753.02 249.194.77
ІСоштн головних союзових засідань: Expenses of Annual Meeting ft Convention:
Кошти 28-ої Конвенції 281,454.85 10.030.00 (125.00) 291.359.85 Convention expenses 281,454.85 10.030.00 (125.00) 291.359.85
Річні засідання Головного Уряду 24.624.53 19.612:56 25.423.78 69,660.87 Expenses of Annual Session 24.624.53 19,612.56 25.423.78 69.660.87
Кошти контролі 6,459.96 6,793.76 6.814:93 6.402.78 26,741:43 Auditing Committee expenses 6.459.96 '6.79176^ 6,814.93 J.402.78 mmmm26,741.43
іЧзом: 5287,914.81 541,448.29 526,302.49 31,826.56 5387,492.15 Total: 5287.914.81 541.448.29 526.302.49 31.826.56 5387.492.15
Організаційні видатки:
Оголошення і публікації 23,959.09 12,498.30 16.491'15 17,916.52 70.865І06 Organizing Expenses:
Лікарські бадання нових членів 5,847.01 5,102.55 4.267.52 4.832.78 Advertising 23.959.09 12.498.30 16.491.15 17,916.52 70.865.06
20.049.86
Винагороди відділових організаторів 83,353.31 49,354.52 55,374.26 76,579.11 Medical inspections 5.847.01 5.102.55 4.267.52 4.832.78 20,049.86
264.661.20
Винагороди обласних організаторів . 29.744.62 16,718.94 8,540!00 І3;488.20 Reward to Branch Organizers 83.353.31 49.354.52 55,374.26 76.579.11 264,661.20
68.491.76
Винагороди предсідників і касирів 2.355.50 2,065.00 1,612:00 1,632.50 Reward to Special Organizers 29.744.62 16.718.94 8,540.00 13.488.20 68,491.76
7.664.00
Звороти коштів секретарям 257.355.61 278.882.92 275.63І74 282,176.90 Reward to Branch Presidents ft Treasurers, 2,355.50 2.065.00 1,612.00 1.632.50 7,665.00
1.094.051.17
Винагорода головного лікаря 1,250.00 1.500.00 1.500.00 І 500.00 Refund to Branch Secretaries 257,355.61 278.882.92 275.635.74 282.176.90 1,094.051.17
5.750.00
Кошти подорожей обл. організаторів 17,021.09 10.882.52 6.542.39 2Т.733.40 .Supreme Medical Examiner's fee 1.250.00 1.500.00 1.500.00 1.300.00 5,750.00
56,179.40
Кошти окружних зборів ^^936,79 5.608.48 13,990.36 Traveling expenses - Spec. Organizers.. 17.021.09 10.882.52 6.542.39 21.733.40 56,179.40
1.387.33 ^21,922.96,
Разом Field conferences 936.79 ^,1.387.33 5.608.48 13,990.36 . „ „ 2 1 . 9 2 2 . 9 6
5421,823.02 5378.392.08 5375.571.54 "543^,849.77 51,609.636:4!
Total: 5421.823.02 5378.392.08 5375.571.54 5433.849.77 51.609.636.41
Платні, податки і забезпечення:
Шпнтал ьне забезпечення 16.915.77 18.378.91 20.890.6Ь. 24,593.21 80.778.50 Salaries, Taxes ft insurance:
76,362.33 84.966.00 68.979.00 77^847.00 308.154.33 Employee hospitalization plan 16.915.77 18.378.91 20.890.61 24,593.21 80.778.50
Пенсійний фонд
8.802.91 6.442.28 7.868.13 10.119.37 33.232.69 Employee pension plan 76.36233 84.966.00 68.979.00 77,847.00 308,154.33
Групове забезпечення
Забезпечення від випадку під час праці 4.182.00 3.726.00 3.822.00 4.656.00 16.386.00 insurance - group 8,802,9! 6.442.28 7,868.13 10.119.37 33,232.69
Платні екзекутивних урядовців 72.980.80 77.000.00 78.500.00 7г 500.00 307.980.80 insurance - Workmen's Compensation 4,182.00 3.726.00 3,822.00 4,656.00 16,386.00
203,260.30 237.520.74 262 18.12 918.739.16 Salaries of executive officers 72,980.80 77.000.00 78.500.00 79.500.00 307,980.80
Платні працівників 215,240.00
8.580.00 16.120.00 Salaries of office employees 215,240.00 203.260.30 237.520.74 262,718.12 918,739.16
Відправа працівників 7,540.00
Федеральні і стейтові податки - соціяль- Special compensation for employees 7,540.00 8.580.00 16.120.00
20.969.38 27,601.66 25.083.18 24,980.34 98.634.56 Taxes - Federal ft State, unempl., Social Sec and
нс забезпечення і безробіття
wrrhoWing 20.969.38 27.601.66 25,083.18 24,980.34 98.634.56
Канадські ломініяльні і провінційні под.
160.98 57.48 75.92 Taxes - Can. - Dom., Prov.. unempl. Social Sec. 279.60 160.98 57.48 75.92 573.98
- соціальне г а б о п і безробіття 279.60 573.98
7,964.94 2,727.26 Taxes– Jersey City — Payroll - 7.964.94 2,727.26 10.69120
Податки в і д пл а т є н ь 10.692.20
Разом: 5 423,272.79 5429,501.07 5454.028.40 5484,489.96 51,791,292.22 Totar. 5 423.272.79 5429,501.07 5454.028.40 5484,489.96 51,791,292.22

Канцеларійні виплати:
Книжки і друки 944.15 990.26 1.245.06 3,453.64 6,633,11 General Officce Expenses:
67.313.03 5,283.09 3,267.25.- 931.06 76,794.43 Books ft periodicals 944.15 990.26 1.245.06 3,453.64 6,633.11
Машини і устаткування
Загальні видатки 20.545.10 7,362.08 13.334.06 8,454.95 49,696.19 Furniturefteqipment 67.313.03 5.283.09 3.267.23 931.06 76,794.43
Забезпечення 2.402.26 7,497.00 13,657.96 10,940.84 34,498.06 General office maintenanceftexpenses — 20.545.10 7.362.08 13.334.06 8,454.95 49,696.19
Вннайм і опіка машин 9,788.81 9.830.97 23.534.25 23,311.13 66,465.18 insurance 2.402.26 7,497.00 13.657.96 10,940.84 34,498.06
відділові прибори 2,770.65 4.936.71 6,895.48 110.14 14.712.98 Rental ft services (ІВМ ft others) 9,788.81 9,830.97 23.534.25 23.311.15 66,465.18
5,536.22 16,780.37 Lodge suplies purchased 2,770.65 4.936.71 6.895.48 110.14 14,71198
Виготовлення дивіденди 5.615.94 5.628.21-
26,863.91 127,796.54 Preparation ft Servicing of Dividend Account S^615.94 5.628.21 16,780.37
Друкиі прибори 38,650.12 25.180.85 37,101.66 5.536.22
6,000.00 Printing ft stationery 38,650.12 25.180.85 37.101.66 127,796.54
Чинш за канцелярії 6.000.00 26.863.91
15.227.85 14,735.82 53,799.75 R e n t – home office 6,000.00 6.000.00
Поштові оплати 12.820.69 11.015.39
13,931.86 45,699.47 Postage 12,820.69 11,015.39 15.227.85 14,735.82 53,799.75
Телефон 10.949.00 8.796.30 12,022.31
Telephone 10,949.00 8.796.30 12,022.31 13,931.86 45,699.47
Разом: 5172,183.81 586.508.59 5131.914:09 5108.269.59 5498.876.08
Total: 5172,183.81 586.508.59 5131.914.09 5108.269.59 5498.876.08
Ртззгі виплати:
Статистичні кошти актюарія 10,781.78 13,133.68 10,433.58 12,289.32 46,638,36 Miscellaneous Expenses:
Канадські корпораційні видатки від вкла- Actuarial ft statistical expenses 10.781.78 13.133.68 10.433.58 12,289.32 46.638.36
док і прибутків 38,714.83 25,508.17 52,787.52 10,089.13 127.099.65 Canadian Corporation tax on premiumftincome.. 38,714.83 25,508.17 52,787.52 10,089.13 127,099.65
Вкладки до Братських Конгресів 220.00 1,727.67 1,975.04 2.104.91 6.027.62 DuestoFraternal Congresses 220.00 1,727.67 1.975.04 1104.91 6,027.62
Оплати до забезпеченевих урядів З 104.69 26,861.99 3.557.75 1,878.39 35,402.82 insurance department fees 3,104.69 26.861.99 3,557.75 1.878.39 35.402.82
Кошти правні 146.00 3,236.00 114.17 3,496.17 Legalexpenses 146.00 3.236.00 114.17 3.496.17
Вкладки за рсасекурацію 12,284.45 11.300.47 10.520.94 10,44988 44,555.74 Reinsurance premium paid Ц284.45 11.300.47 10,520.94 10,449.88 44,555.74
Податки від ппотечних реальностей 6.018.95 6.964.10 ( 534,04) 12.448.01 Taxes held in escrow - paid 6,018.95 6,964.10 ( 535.04) 11448.01
Загальні кошти подорожей ...„ 25,100.38 21.830.28 25,183.84 32,133:99 104,248.49 Traveling expences– general 25,100.38 21.830.28 25,183.84 ЗЦ33.99 104.248.49
Виплати канадської канцелярії 2.640.93 2,'640.93 Operating expenses - Can. office 1640.93 1640.93,
Разом 596.371.08 5103.598.26 5111,536.94 571,051.51 5382,557.79 Total: 596.371.08 5103,598.26 5111,536.94 571,051.51 5381557.79
:. С І
Дотації, допомоги і публікації:
Спорто ва акція 1,741.07 3.570.10 4,919.78 2,808.22 13,039! 17 Support, Brants ft Publications:
Запомога членам 29,965.00 31.460.00 28,475.00 32,156 00 122,056.00 Youth sport activities — v i Q . . 1.741.07 3,570.10 4,919.78 1808.22 13,039.17:
Дотації церквам, науковим установам ї Support paidtoindigent members 29.965.00 31,460.00 28,475.00 32,156.00 122.056.00
організаціям 9,124.16 19,930 20 25.Ч55.2Глід 23.95І64 78,968.23 Doantion to organizations W W T 9.124.16 19,930.20 25,955.23 23,958.64 78,968.23
Стипендії 12,125.00 16.540.35 15.689'.63 00 - t 17,950.00 62,305.00 Scholarships „„, 11125.00 16.540.35 15,689.65 17,950.00 61305.00
Пожертви з Фонду Наглої Потреби 1,400.00 735.58 4.273.92"' 12,106.83 18,516.33 Donations from Emergency Fund 1,400.00 735.58 4,273.92 Щ06.83 18,316,33
Разом: 554,355.23 572,236.23 579,313.58 588,979.69 5294,884.73 Total: 554,355.23 571236.23 579,313.58 588.979.69 5294,884.73
55,059,805 65 54,711.627 21 K904.517.t2 55.278,276.58 520,023,627,24 Total disbursements: 55,059.805.65 S4.781.027.21 54,904,517.82 55.278.276.58 520,023,427,26
Ч. 280. СВОБОДА. СУБОТА. 23-го Г Р У Д Н Я 1978

ЛИСТА НЕДОПЛАЧЕНИХ ПОСМЕРТНИХ ДОПОМОГ НА ДЕНЬ 31-го ГРУДНЯ 1977 РОКУ Посмсртмий Фоял Посмертний Фои.і UmiM.it о і н й Фон і

Чаждо Чис.ю Чис.ю Виплачено Чис.ю


Идд.: Дата Поваляй, кґя Bih uoMcy– Сума ВІ.І- імімер- Сіма посмертних іаію- Виплачено
Місцевість Сума Причина .В.1 ІІІНХ 4 . 1 . ВЛ нu^^ 4.1. обешечемиа іиіомої мої С1МЧ
182 7; ЗОУ 67 Параня Дндяк Кліфтон, Н.Дж. S 198.87 Спадкоємець не усталений
371 ЗЛб;б8 Петро Чижиі Нюарк,Н.Дж. 500.00 Бракує легальних документів 48 4 2,500.00 2,500.00 "3 90.00 217 36 26.250.00 26.250.00 21 630 00
76 3,10,69 Стефан Бурбела Нюарк, Н. Дж. 500.00 Бракує адреси спадкоємця 49 14 8.100.00 7.800.00 4 120.00 218 17 14.250.00 14.250.00 4 190.00
377 б; 9; 69 Анна Мазур 50
Кристофер, Ілл. 1,000.00 Бракує смертних документів 5 3.500.00 3.500.00 2 60.00 219 21 14.500.00 14,500.00' 4 120 00
67 11 9769 Панько Дзяднк щ 31 З 2,500.00 1500.00 2 60.00
Сеймор, Конн. 500.00 220 15 11.575.00 11.300.00 2 60.00
292 1722769 Дмитро Рапій Детройт, Міч. 500.00 Бракує адреси спадкоємця 52 З 1.500.00 1.500.00 1 30.00 51.500.00 49.000 00 49 1.700.00
221 70
379 ;69 Володимир Сосновський Чікаго. Ілл. 500.00 53 9 8.000.00 8.000.00 1 30.00
Бракує легальних документів 222 1 1.500.00 1.500 00
179 9126;70 Микола Франціє Владика Ст.Люіз,Мо. 1,000.00 Щ 54 6 3.500.00 3,500.00 9 270.00 4,000.00 4.000.00 17 510.00
223 5
32 12; 1770 Іаан Роздольський Філядельфія, Па. 1,000.00 55 6 4,500.00 4.500.00 16 300.00 3,000.00
224 4 3.000.00 2 60.00
353 37 7771 Лука Матвіішин Ню Бронсвік, Н. Дж. 500.00 56 10 10.500.00 10,500.00 40 1.180.00 і 500.00 500.00 2 60.00
225
131 77 771 Іван Фіта Чікаго, Ілл. 500.00 57 14 10.500.00 10.500.00
469 1718772 58 — — 226 2 1.000.00 1,000 00 : 60.00
Тимотей Мацьків Торонто, Онт. 500.00 6 4.250.00 4,250.00 2 60.00 228 1 1.000.00 1.000 00
451 47 9772 о. Юрій Карпінськнй 59 22 14,000.00 14.000.00 10 370.00
Гримсбей, Онт. 1,000.00 230 24 19,000.00 19.000.00 19 570.00
371 87 773 Микола Процик 60 2 1.000.00 1.000.00
Нюарк. Н. Дж. 500.00 Спадкоємець не усталений — — 231 1 300.00 5.00.00 2 55.00
170 1715775 Антін Чернецький 62 4 3.000.00 3.000.00
Джерзі Ситі, Н.Дж. 2,500 Бракує легальних документів — — 232 2 1500.00 2.500.00
220 12719774 Ілейн Феркалюк 63 29 24.000.00 24.000.00 33 1.140.00
Чікаго. Ілл. 75.00 Спадкоємець не усталений 64
233 5 3.500.00 3.500 00 37 1.110.00
179 1715775 Стенлсй Василюка старший Ст. Люіз, Мо. 500.00 Я 5 2,036.00 2.036.00 3 90.00 234 11 8.000.00 8,000.00 5 150.00
259 17 775 Честер Феркалюк 65 6 5.500.00 5,500.00 7 210.00
Чікаго, Ілл. 500.00 Бракує легальних документів 67
235 8 6.213.00 6.213.00 1 30.00
259 17 775 Честер Феркалюк 8 8.250.00 7.750.00 4 120.00
Чікаго, Ілл. 500.00 236 3 3.000.00 3.000.00
371 6723775 Д-р Володимир Гук Нюарк, Н.Дж. 1,000.00 68 1 30.00 237 10 8.250.00 8.250.00 4 120.00
182 6723775 Катерина Конецька Кліфтон, Н.Дж. 500.00 Спадкоємець не усталений 69 9 6.500.00 6,000.00 5 150.00 238 17 11,730.00 11.750 00 10 300.00
370 1724776 Данило Небор Ню Гейвен, Конн. 1.000.00 70 15 14.750.00 14.750.00 12 355.00 239 ІЗ 11.500.00 11.500.00 ІЗ 390.00
69 1715776 Іван Дмитрів
172 57 6777
Ню Йорк, Н. Й. 500.00 71 І 2.500.00 2.500.00 - - 240 20 22,000.00 22.000.00 38 1.140.00
Василь Мороз Випанні. Н. Дж. 1,000.00 72 З 1.500.00 1,500.00 - — 241 3 2.090.38 2.090 38 1 30.00
147 77 8776 Анна Котик 9,500.00
221 77 776
Аллентавн, Па. 500.00 73 11 9.500.00 4 120.00 242 8 6.000.00 6.000.00 зо 888.00
Володимир Стаюра Чікаго, Ілл. 1,000.00 74 З 2,000.00 2,000.00 - - 243 7 5.000.00 5.000.00 5 150.00
91 10716776 Микола Китик МкКісРокс,Па. 340,19 75 11 9,000.00 9.000.00 4 140.00 245 9 7.500.00 6.500.00 27 980.00
434 11729776 Клявдій О. Костецькнй Монтреаль, Квібек 500.00 76 14 16,000.00 15,500.00 24 3.000.00 4 120.00
Бракує легальних документів 720.00 247 5 3.000.00
204 2721777 Василь Новаковський Ню Йорк, Н. Й. 500.00 77 4.500.00 4,500.00
Спадкоємець не усталений 5 1 30.00 248 2 2.000.00 2.000.00
399 37 2777 Осип Пундор 78 4.750.00 4.750.00 з 90.00
Чікаго, Ілл. 250.00 6 12 360.00 251 17 13.500.00 13.500.00
374 3718777 Степан Мацькевич 79 5
Бостон, Масс. 1,000.00 Бракує легальних документів 1 30.00 253 9 6.000.00 6.000.00 150 00
432 5731777 Павло Рнхліцькнй 81 14 11500.00
Торонто, Онт. 1.000.00 Спадкоємець не усталений 12,500.00 1 30.00 254 15 12.750.00 12.750.00 1 1 330.00
387 6714777 Роза Федосик 20.000.00
Виллімантик, Конн. 1,000.00 Бракує легальних документів 83 25 21,000.00 12 360.00 256 10 7.367.00 6.367.00 3 90 00
292 67 1777 Сва Статків 80
Детройт, Міч. 500.00 5 5,000.00 5,000.00 7 250.00 257 9 6.500.00 6.500.00 9 270.00
182 6716777 Катерина Лупінська Кліфтон.Н.Дж. ” 500.00 86 З 3,000.00 3,000.00 8 240.00 259 14 8.500.00 7,000.00 ІЗ 39000
471 5730777 Катерина Вербіцька
6721777 Монтреаль, Квібек 500.00 87 5 4,500.00 4.50000 - - 260 1 1.000.00 1.000.00
144 Теодор Колодій Скрентон, Па. 15.00 Спадкоємець не усталений 88 7 7.000.00 7,000.00 - - 261 7 5.000.00 5.000.00 8 Ч).00
256 77 777 Микола Вівчар 90 2 2.000.00 1000.00 ю,оо
77 9777 Ривергед, Н. Й. 1,000.00 Бракує легальних документів 2 80.00 263 2 1.500.00 1.500.00 2
220 Андрій Подольчак Чікаго, Ілл. 200.00 91 15 10.437.00 10,096.81 2 60.00 264 5 4,000.00 4.000.00
8715777
25 Іван В. Кобзар Джерзі Ситі, Н. Дж. 500.00 92 2 1.000.00 1.000.00 - - 265 3 2,500.00 1500.00 2 90.00
8712777
221 Роман Кобільник Чікаго, Ілл. 500.00 93 І 500.00 50000 4 120.00 266 ІЗ 11.500.00 11.500.00 14 420.00
8722777
39
97 2777 Анастазія Назаренко Сиракюзн, Н. Й. 500.00 Спадкоємець не усталений 94 63 54.722.00 54.72100 16 480.00 267 3 2.000.00 2.000.00
457
7726777 Галина Левчук Ню Йорк, Н. Й. 500.00 Бракує легальних документів 96 10 6.750.00 5.250.00 7 350.00 268 17 12.500.00 12.500.00 4 120.00
361
4715777 Степан Луців Ню Йорк, Н. Й. 2,000.00 97 4 3.500.00 1500.00 - - 270 12 8.500.00 7.500.00 4 140.00
83 Михайло Квасів Філядельфія, Па. 1,000.00 98 4 4.000.00 4.000.00 1 30.00 271 3 2.000.00 2.000.00 4 120.00
9713777
434
194 11723777 Берта Паркин Монтреаль, Квібек 1.000.00 99 З 3.000.00 3.000.00 14 420.00 272 12 7.500.00 7,000.00 4 120.00
Зенон Грачук Ню Йорк. Н. Й. 1,000.00 100 6 5,500.00 5.500.00 10 300.00 274 10 8.5ОО.00 8.500.00 8 310.00
39 107 7777
132 10712777 Осип Зачкевич Сиракюз,Н.Й. 1,000.00 Перевіряється причину смертн 102 43 34.500.00 34.500.00 11 370.00 275 1 1.000.00 1,000.00 1 30.00

259 107 2777 Степан Возняк Мк Кіспорт, Па. 1.000.00 Бракує легальних документів 103 8 6.500.00 6,500.00 3 90.00 276 25 19.250.00 19.250.00 29 870.00

361 10713777 Ксеня Шульц Чікаго, Ілл. 500.00 104 11 10,000.00 10,000.00 зо 900.00 277 22 17,250.00 17.250.00 10 300.00

4 107 777 Володимир Навроцькнй Ню Йорк, Н. Й. 500.00 Бракує легальних документів 105 9 8,000.00 8.О0ООО 37 1.110.00 278 - - 4 120.00
Іван Щабельськнй Ню Йорк. Н. Й. 500.00 106 ЗІ 19.373.00 18473.00 38 1.140.00 279 2 1.500.00 1.500.00
143 8720777 8 6.500.00 6.500.00 5 150.00
Анна Пришляк Грейт Медове. Н. Дж. 1,000.00 Спадкоємець не усталений 107 6 5.500.00 5,500.00 8 240.00 280
413 10723777 450.00
448 10714777 Неллі Біллон Ірвінгтон, Н. Дж. 500.00 Бракує легальних документів 108 6 6,000.00 6,000.00 ^. тт. 281 ІЗ 11000 12.000.00 15

Григорій Ґудз 109 9 7,750.00 7.730.00 282 3 2,000.00 1000.00


361 11711777 Монтреаль, Квібек 300.00 9 270.00
^ „ 283 5 5.000.00 5.000.00 1 30.00
292 117 8777 Микола Чума НюЙорк. Н. Й. 500.00 ill 2 1.500.00 1,500.00
112 28 18.500.00 284 4 3.000.00 3.000.00 4 120.00
Наталія Дужий Детройт, Міч. 1,000.00 Спадкоємець не усталений 18,000.00 14 490.00
Олена Черннш 113 10 6,750.00 6.750.00 283 1 500.00 500.00
432 107 777 Торонто, Онт. 1.000.00 33 1,060.00
114 19.500.00 286 12 9,000.00 9.000.00 30 900.00
42 11718777 Софія Філіпчак Пассейк,Н.Дж. 5,000.00 Бракує легальних документів 25 19.500.00 41 1.230.00
115 11.500.00 11.500.00 287 24 20.50000 20.500.00 32 1.030.00
42 11718777 Софія Філіпчак Пассейх,Н.Дж. 2000.00 7 3 90.00
4,000.00 288 14 20.500.00 15.500.00 22 680.00
45 117 7777 Маріа Люба Філядельфія, Па. 500.00 116 6 4.000.00 18 540.00
5.300.00 289 4 2.500.00 2.500.00 13 390.00
385 11717777 Гелена Рефцьо Міннеаполіс, Мінн. 500.00 119 7 5,500.00 8 240.00
290 8 7.500.00 7.500.00 3 130.00
436 11722777 Михайло Верхола Кіченер, Онт. 500.00 120 17 14.000.00 14,000.00 5 290.00
8 291 7 5.00000 3.50000 6 180.00
49 f 11724777 Парасгевія Капуста Торонто. Онт. 300.00 121 7.250.00 6.250.00 61 1.830.00
122 1 500.00 500.00 1 50.00 292 43 34.970.00 31.970.00 27 810.00
448 11728777 Петро Андроніг Монтреаль, Квібек 300.00 Бракує легальних документів 4.000 00 3 90.00
123 10 9.000.00 9,000.00 4 120.00 293 5 4.000.00
20 11727777 Василь Ґулявськнй Гемтремк. Міч. 1,000.00 294 42 1161.30 2,161.37 4 120.00
124 5 3,500.00 9 270.00
213 127 2777 Танач Павлишин Байок, Н.Дж. 1.000.00
123 16 9.000.00 7.500.00 6 180.00 295 20 ' 14.550.00 14.550.00 22 660.00
272 11715777 Анна Мельник Мейплвуд. Н.Дж. 500.00
126 9 8,250.00 8.250.00 6 270.00 296 ІЗ 11.000.00 11.000.00 3 90.00
495 11726777 Микола Федунів Вінніпег, Ман. 2000.00
127 24 18,000.00 18,000.00 29 1.000.00 297 4 3.750.00 3.750.00 1- 100.00
221 11713777 Катерина Данилевнч Чікаго, Ілл. 500.00
Степан Бурштннський Чікаго, Ілл. 500.00
128 2 1,500.00 1.500.00 - - 299 1 1.000.00 1.000.00
125 117 У 77 130 21 17.500.00 14.000.00 21 620.00 301 7 5.500.00 5,500.00 18 540.00
125 117 777 Степан Бурштннський ( Чікаго, Ілл. 1,000.00 7,500.00 2
131 15 8.00000 46 1.380.00 302 1.000.00 1.000.00
325 127 777 Самуіл Валентій Бруклин, Н. Й. 500.00
Петро Матій Монтреаль, Квібек 300.00
132 9 8,500.00 7,500.00 - - 303 5 5.500.00 5,500.00 2 60.00
448 127 7777 133 12 11.50000 11.500.00 20 600.00 304 6 4.500.00 4.500 00
36 12713777 Анна Йогзн Рочестер, Н. Й. 500.00
НюЙорк,Н.Й. Г 500.00
136 1 500.00 500.00 - - 305 11 9.500.00 9.500 00 53 1.695.00
457 12717777 Евген Лозинський 137 7 5.000.00 5.000.00 5 150.00 306 1 500.00 500.00 3 90.00
200 12719777 Андрій Малафій Озон Парк. Н.Й 1,000.00 2 1.500.00 1.500.00 50.00 307 5.000.00 4,000.00 120.00
138 1 6 4
325 12718777 Тарас Симків Бруклин. Н. Й. 500.00
338 12718777 Монессен, Па. 2000.00
139 І 1.000.00 1.000.00 - - 308 5 3,750.00 3.750.00 1 30.00
Павло Янковський 5 3.50000 309 3 2.000.00 2.000.00
Сейнт Катерннс. Онт. 1.000.00 140 3.50О.О0 2 80.00
427 12710777 Осяпа Шушереба 5 4.000.00 „. „. 312 2 1.500.00 1.500.00
142 4,000.00
427 11725777 Юрій Бідочка Сейнт Катерннс, Онт. 500.00 5 3.500.00 5 3.332.00 3.33100
143 2,500.00 1 30.00 313
307 127 8777 Марія Г. Сидоряк Бостон, Масс. 1,000.00 9 7.424.00 316 38 30.000.00 30,000.00 7 230.00
144 7.409.00 32 960.00
489 12710777 Едвард Йосип Гюз Ню Йорк, Н. Й. 3.000.00 4 3.000.00
НюЙорк. Н.Й. 1.000.00 145 3.000.00 - - 317 1 1.000.00 1.000.00 ІЗ 390.00
204 127 3777 Йосип Цюпіль 16 12,750.00 11750.00 318 4 4,000.00 4.000.00 4 120.00
146 4 120.00
37 12725777 Марія Леган Елізабет,Н.Дж. 500.00 319 4 2.500.00 2,500.00 7 205.00
147 32 30.750.00 29.250.00 19 570.00
292 12722777 Анна Мк Рей Детройт, Міч. 500.00
Детройт, Міч. 500.00 148 І 1.000.00 1.000.00 ^, „ 320 12 7.750.00 7.750.00 6 180.00
292 12722777 Анна Мк Рей 8 6.000.00 6,000.00 1 30.00 321 П 8.000.00 8.000.00 6 180.00
Ірвінгтон, Н.ДЖ 500.00 149
490 12722777 Михайло Бандура 7 4.500.00 4.500.00 1 30.00 322 3 1.750.00 1.750.00
Чікаго. Ілл. 500.00 150
472 12714777 Володимир Попадюк 16 1150000 11500.00 120.00 323 5 2.900.00 2.500.00
Чікаго. Ілл. 500.00 151 4
399 12714777 Володимир Попадюк З 2,000.00 234 7 5,000.00 5.000.00 3 90.00
132 2,000.00 3 90.00
325 12730777 Іван Була Бруклин, Н. Й. 500.00 325 28 21.500.00 20.000.00 3 90.00
133 ІЗ 16,500.00 16,500.00 19 570.00
112 127 W77 Марія Біденвег Клівленд, Огайо 500.00
Ню Йорк, Н. Й. 500.00 154 І 1,000.00 1,000.00 „ ^ 327 10 13.000.00 13.000.00 9 270.00
130 12728777 Корнило Лучка 133 35 29,000.00 29.000.00 166 4,963.00 328 4 3,500.00 3,500.00
12 127 3777 Павло Волковець Гартфорд. Конн. 500.00 330 9 5.00р.00 5,000.00 6 180 00
136 14 8.500.00 8.500.00 10 300.00
221 127 П”І Катарина Плаву цька Чікаго, Ілл. 500.00 331 9 6.000.00 6.000.00 3 90 00
157 І 1.000.00 1.000.00 1 30.00
175 9712777 Павло Гнатьо Детройт, Міч. 500.00 332 3 4.000.00 4.000.00
158 18 13,300.00 13.500.00 40 1.220.00
97 12727777 Паранька Гук Пассейк,Н.Дж. 1,000.00 333 7 5.000.00 5.000.00 2 60 00
161 27 21,250.00 20.250.00 22 860.00
433 12730777 Павло Коцюруба Бабилон, Л. Ай.. Н. Й. 500.00 334 16 12.000.00 12.000.00 2 60.00
16J 11 7,500.00 7.500.00 9 270.00
397 12718777 Марія Волчанська Філядельфія, Па. 500.00 335 4 3,000.00 3.000.00 1 30.00
164 З 2,500.00 2,500.00 8 240.00
96 12720777 Іван Ондос Піттебург. Па. 1,000.00 336 28 22.000 00 21000.00 18 540.00
163 4 2,500.00 2,500.00 1 100.00
96 12720777 Іван Ондос Піттебург, Па. 500.00 337 3 1000.00 2,000.00 10 300.00
168 9 8,000.00 8,000.00 66 1.980.00
245 67 777 Микола Сидор Трентон,Н.Дж. 1,000.00 8,000.00 „. 338 9 10.500.00 8.500.00 2 60.00
169 7 8,000.00 „

323 6724777 Микола Янчишин Кензас Ситі, Кензас 400.00 339 5 3.500.00 3.500.00 7 210.00
170 18 17.500.00 15.000.00 8 240.00
364 10719777 Марлін А. Б о б е ч к о ^ ^ ^ ^ ^ Клівленд. Огайо 500.00 340 2 2.000.00 2.000.00 1 30 00
171 12 8.000.00 8.000.00 23 750.00
Разом: 184 членів на суму S 79,179.86 172 8 5.75О00 4.750.00 ^,. „ 341 10 9.000.00 9.000.00
9.750.00 342 7 6.881.00 6.881.00 2 100 00
173 12 9,750.00 9 270.00
8 11.500.00 11.500.00 3 110.00 343 3 1000.00 2.000.00 3 230.00
ВИПЛАЧЕНІ ПОСМЕРТНІ Д О П О М О Г И ПО ВІДДІЛАХ 174
12 6,500.00 6.000.00 18 540.00 344 5 4.000.00 4.000.00 4 120.00
175 7
9 8.220.75 8.220.75 4 120.00 345 5.500.00 5.500.00 5 150 00
176
4 3.500.00 3.500.00 5 190.00 346^ 8 13.000.00 13.000.00 2 60 00
177
9 7.500.00 7.500.00 9 270.00 347 X 9 7.000.00 7.000.00 1 30 00
Посмертний Фон 1 їапомої оакй Фон.і Посмертний Фон Іапомої оажй Фон. і ІТІ
21 15,805.17 14.305.17 4 120.00 348 5 3.500.00 З,ЗОО.ОО ІЗ 390 00
179
З 2.000.00 2.000.00 5 150.00 349 4 6.000.00 6.000.00 1 30 00
Чис.ю Виплачено Число Чис.ю Виплачено 180
Виплачено 12 9.198.87 8.000.00 2 60.00 350 4 4.000.00 4.000.00 8 24000
Bii– иомер- Ома посмертних: ЛШПО- Bit номер. ( чма посмертних 182
1ІПОМОІ CJMt iimv чи. обоїичшия 6 10.000.00 10.000.00 10 300.00 351 1 500.00 300.00
.ІІЛ ІІІІІХ Ч.І. обеїпсчеима МСИ li.l грв) 183
2 1.500.00 1.500.00 „, „. 352 15 10,000.00 10.000.00 ЗІ 930 00
184
185 2 1000.00 1000.00 — —1 353 3 2.000.00 1.500.00 25 750.00
354 4 1.500.00 1000.00 10 300 00
2.000.00 3 120.00 24 6 4,973.00 4.973.00 4 160.00 190 2 1,500.00 1.500.00 .
1 2 2.000 00 7 4.000.00 4.000.00 11 590.00
18 14.750.00 14.750.00 10 300.00 355
2 12 10.250 00 10.250.00 11 370.00 25 28 17.000 00 16.500.00 7 210.00 191 400 00
356 4 3.500.00 3.500.00 11
- - 27 9 6.500.00 6.500.00 36 1.210.00 192 10 6.500.00 6.500.00 2 60.00
3 10 6.410.50 6.410.50 2 1.000.00 1.000.00
1 30.00 357
4 2 1.000.00 500.00 - - 29 15 15.500.00 15.500.00 36 1.09100 193
.358 5 3.500.00 3.500.00
630.00 ЗО 6 4.500.00 4,500.00 3 90.00 194 12 10.259.16 9.259.16 ІЗ 390.00
5 23 16.750.00 16.750.00 21 1000.00 4 160 00
2 1.500.00 1.500.00 360 2 1000.00
2.500.00 2.500.00 9 270.00 ЗІ 2 2.000.00 2,000.00 3 90.00 193 230 7,080.00
6 3 2 361 59 43.249.00 40.249.00
3 90.00 і 32 7 6,250.00 5,250.00 4 120.00 196 1.500.00 1.500.00
7 9 10.500.00 10.500.00 10 8.000.00 8,000.00 6 180.00
18 13.500.00 12.500.00 33 1.050.00 362
19 19,000.00 19.000.00 12 360.00 33 16 11.500.00 11.500.00 2! 630.00 200 3 110.00
8 1 30.00 363 6 6.000.00 6,000.00
3.500.00 3.500.00 5 150.00 35 11 7.500.00 7.500.00 4 120.00 201 17.008.37 45 1.420.00
9 3
202 І 1,000.00 1.000.00 -, - 364 23 17,508.37
10 1 500.00 500.00 - - 36 16 10,000.00 9.500.00 44 1.360.00
2 1,500.00 1.500.00 8 240.00 365 2 1,500.00 1.500.00
6.250.00 6.250.00 22 4.190.00 37 7 4.000.00 3,500.00 36 1.12000 203 58 1.820.00
11 7
52 36,375.43 34.875.43 47 1.640.00 367 43 33.759.00 33.759.00
2,000.00 1.500.00 - - 38 5 5.500.00 5.500.00 3 90.00 204
12 3 23 24,676.00 21.676.00 30 920.00 9 5.500.00 5.500.00 4 120.00
8 260.00 39 33 36.000.00 34,500.00 37 1.250.00 206 368
ІЗ 8 6.00000 6.000.00
207 10 9.500.00 8.500.00 і 30.00 369 3 2,000.00 2.000.00 18 540.00
9.900.00 9.50000 2 60.00 40 3 2,000.00 2.000.00
14 12 2 2,000.00 9 360.00 7.000.00 6.000.00
1 500.00 500.00 209 370 9
8 5.000.00 5.000.00 5 150.00 41 2
15 8 5,000.00 5',000.00 60.00 71
3 3.000.00 3.000.00 1 30.00 42 19 21.750.00 14.750.00 180.00 210 і 371 19 14.50000 11.500.00 2.150.00
16 10 7.50000 7.500.00 2 -,Cf. 60.00 372 7 10.500.00 10.500.00 4 120.00
1.500.00 1.500.00 - - 43 2 1.500.00 1.500.00 211
19 2 9 7,500.00 6.500.00 4 . їф120.00 2.000.00 1 30.00
213 373 3 2,000.00
20 14 25.250.00 24.250.00 24 720.00 44 8 8.500.00 8.500.00 5 150.00
214 2 3.000.00 Г t y 30.00 374 6 3.500.00 1500.00 2 60.00
21 8 6.000.00 6.000.00 4 120.00 45 19 14,250.00 13,750.00 10 300.00
215 З 1,500.00 1.500.00 І - - 375 16 11.500.00 11.500.00 24 720
22 6 5.000.00 5.000.00 2 60.00 46 3 3,000.00 3,000.00 4 120.00
214 2 1.500.00 1,500.00 1 30.00 376 2 7SO00 750.00
23 2 1.500 00 1.500.00 2 60.00 47 5 5.000.00 5.000.00 11 330.00

.
СВОБОДА, СУБОТА, 23-го ГРУДНЯ 1978 Ч. 280.

По с м е р т н и й Ф о н і
Т
І а п о м о г о м й фом.і Разове Разом: Вадовіце в історії УГАрмії
Чиї НІ BMWWMMO Число Олекс. Трипупенко .. 100.00 Мале всього б^ 15'.тисяч- рямі К р а к о в а . П о л о н е н і
УкраїнськийДовідкоаий Центр, Чікаго 250.00 Остап Кочуба 300.00
В. і И..Ч.ГР І 'мі ткмгртимх ШЮ- ННІІ,ІІЧГИІІ Іван Ґотьман 100.00 не містечко Вадовіце стало їхали у вагонах, на яких ще
Т-во Українських Бібліотекарів 250.00 АннаМаслій 300.00
11.1 """ ” ' иСч llir-ігинт : іапомої мої ому
Марія Рендзяк 100.00 нараз славним. Мароднвся по-німецьки або по-мадяр-
Стипендія на Курси У ВУ 250.00 ЮрійПенцак 300.00
Реймонд Білецький... 100.00 там у 1920 році сьогодніш- ськи було написано „6 ко-
Коледж св. Петра в Джерзі Ситі, Н.Дж 250.00 Марта Ушак 300.00
Марта Бойко 100.00 ній Папа Іван Павло 11. вже ней або 42 чоловіки". Тран-
т І 000 00 1.000 У кр.- Американське Спортове Т-во,, Леви" 250.00 Ірина Зварич 300.00
Адріян Горнич 100.00 по розгромі УГАрмії. Mic– спорт за транспортом nepe–
ДжейнДанильчук 300.00
т І іХЮСЮ
28.25000
1 000 00
2^.750 00 48
і 30 00
1.460.00
Український Національний Музей. Чікаго
Школа Українознавства при Катедрі УПЦ,
250.00
Степан Керда 300.00 Петро Гурик 100.00 то тепер приймає і прий- їздив вузлову станцію Пс-
Христина Гавур 100.00 матиме багато туристів з ремишль, д е зупинявся, що-
-: 4.500 00 4.500 00 І І 330.00 Савтфілд, Міч 200.00 Катерина Ґадз 300.00
Люба Гавур 100.00 ц і л о г о світу, тим с а м и м би набрати води і дати по-
і 2?6 (X) 7 , Г 6 00 180 00 Рідна Школа, Лос Анджелес 200.00 АннаМаряк 300.00
383
АннаЗахарко 100.00 буде багатіти. лоненнм кусник хліба. Mic–
:в 'so оо 28.250 00 51000 Вільна Академія Наук в Канаді 200.00 Юрі й Трипупенко 300.00
385
Томас Здсблнк 100.00 В історії української виз- цеві українці виходили на
І 000 00 1.000.00 Слов'янський Студентський Клюб при Ярослав Мнхайленко 300.00 і
^86
Волод. Іваннцькнн ,. 100.00 вольної війни, Вадовіце ві- станцію з папіросами, нс-
5.250 00 4.250 00 90. ОС Ситі Коледж. Н. Й 200.00 ТеодорШмагай 300.00
387
Марта Кандюк 100.00 дограло важливу ролю. розлучними товаришами
' 2 5 0 00 7.250.00 240 00 Василь Авраменко — Фільмова Студія 200.00 ДебораЗерба 300.00'
Щ
Сильвія Кестлер 100.00 Перший табір полонених кожного вояка. Тодішній
І 100 00 1.500 00 30 ОС Зарево 200.00 Даглес Ворщак 300.00
ИК)
Дарін Кнігницька 100.00 української армії, перший парох Перемишля, відтак
3.000 00 1.000 00 Молодь Української Національности, Канада 200.00 МішельРатгвбер 300.00 цвинтар тих, що впали за єпископ і митрополит у Фі-
Христина Рокочий 300.00 Сергій Ковальчук 100.00
100 00 500 00 Рідна Школа в Німеччині ' 200.00 дротами, а не на полі бою. лядельфії Амврозій Сени-
Ярослав Максимович 300.00 Нестор Костинюк 100.00
197 І І СХЮ 00 10.500 00 52 1.560.0С Бібліотека їм. С. Петлюри. Париж 200.00 У Вадовіцах існував вели- шин виходив з великим ду-
Люба Кульчицька.:... 100.00
199 2.500 00 1.750 00 Діючий хор, Думка", Н. Й 200.00 Юрій Радзібаба 300.00 кий табір полонених іта- бовим христом і Божими
ОляЛнсак 100.00
402 14.000 00 14,000 00 90.00 Комітет Будови Пам'ятника Ольжича 200.00 Михайло Жук 300.00 лійців, що їх у 1918-20 роках дарами, б о серед полоне-
РоксолянаДемлук 250.00 Катерина
403 2.000 00 2.000 00 Укр. Технічно-Господ Інститут, Мюнхен 200.00 замінили вояки УГАрмії. них були теж ранені, хво-
Орися Лупик 250.00 Мартини шин 100.00
406 12 Ь9 ” 00 12.697 00 6 9 0 . ОС Союз Українського Студентства, Канада 150.00 Вже в перших боях Пере- рі, і багато охочих внспо-
Марія Коссак 250.00 ІгорМахлай 100.00
407 : w o оо 2.900 00 150 ОС Український Національний Музей, Детройт 150.00 мишль-Львів-Хирів nona– відатися. Очевидці опові-
Університет Манітоби 200.00 Марія Мочула 100.00
408 ЗО ОС Спортове Т-во „У країна". Монтреаль ., 150.00 л о в п о л о н кілька тисяч дають. що міське шумовин-
Університет Альберти 200.00) Дарів Мудрак 100.00
409 1 000 00 1.000 00 Український Музей в Клівленді 150.00 полонених, д о яких долучи- ня, а навіть військові органи
ІренаАдамчук 200.00 Зірка Нішук 100.00
411 30. ОС Український Олімпійський Комітет 15С.00 лося велике число інтерно- безпеки не допускали napo–
4ІІ 2 500 00 2.000.00 Комітет, .У країнська Спадщина" при СУ А, Клівленд. 100.00 Марко Бах 200.00 Володимир Облсщук. 100.00; ваннх цивільних людей, ха д о вагонів. Сьогодні по-
8,500.00 8.500 00 270.00 Український Осередок Освіти і Культури, Вінніпег 100.00 МиронБоднар 200.00 Христина Романів 100.00 яких нова Польща воліла кійний філядельфійський
414
7.000 00 Великодні наліпки 100.00 Володимир Гнап 200.00 Дарів Стець 100.00 мати за дротами, для без- митрополит Амврозій Се-
416 '000 00
500 00 Видання „Українці в Америці" 100.00 ДанилоДубик 200.00 КеролФенчак 100.00 пекн „панства польського". нишин був добре записа-
417 500 00
Комітет Будові: пам'ятника Лесі Українки в Торонті .. 100.00 ВіраКавак 200.00 Орест Цьолко 100.00 ний у своїй громаді Перс-
4,8 "000 00 7.000.00 150.00 Д о табору не прибувало
Карпатські "Хослі vrnfl Центр 100.00 Христина Словик 200.00 Ст. Черешневський.... 100.00 мишля, як відважний слуга
414 500 00 500 00 більше полонених україн-
Батьківс' кпи Комітет при Школі св Юра, Ню Йорк .... 100.00 Дана Роздольська 200.00 Оксана Сидоряк 100.00 Божий. Дубовим хрестом
422 7.250 00 7.250.00 90.00 ців вояків, бо вони воліли
Центральний Союз Українського Студентства 100.00 Андрій Грипхан 200.00 Роман Кнігинцький... 100.00 він розганяв польську тов-
423 20.500 00 20.500.00 1.170.00 гинути чим йти в полон.
Корпорація „Українська Опера" 100.00 Марія Шишка 200.00 Віктор Ґрегор 100.00 пу, входив д о кожного ваго-
4Г4 2.000 00 2.000.00 140.00 Багато цивільних тікали д о
Укр. Клюб Акад. св. Васнлія, Стемфорд, Кони 100.00 ІгорБемко 200.00 Маркіян Синсар 100.00 на по-волі чи по-неволі.
425 1.000 00 1.000 00 Чехо-Словаччини і у Бо-
Асоціація для Студій Національности 100.00 ЮрійОпришко 200.00 Марта Шлюсар 100.00
426 5.500 00 5.500 00 гуміні (Одерберг) був пе- Табір полонених у Вадо-
Укр. Автокнфальна Православна Церква в Аргентині 100.00 Марія Стеранчак 200.00 Міра Одежннська 100.00
427 8 S.000 00 6,500 00 150.0С реходовий пункт який по віцях віджив, скріпився теж
Т-во Укр. Студіюючої Молоді ім, Міхновського 100.00 Зенон Чепіжак 200.00 Віктор Лапичак 100.00
438 ІЗ 9.000 00 9.000 00 І.700.0С переході кордону у Тешині цвинтар, на якому спочи-
Студійний Осе; едок Укр. Культури, Факс Чейс, Па 100.00 Ігор Школяр 200.00 Анна Box 100.00
432 60 "9.807 00 77.807 00 І.525.0С опікувався втікачами і виси- вають ті, що жили за дро-
Об'єднання Мистців Америки 100.00 УлянаШумська 200.00 ЛюбаБуртик 100.00
4Л S 1.000 00 2.500 00 лав д о Праги або д о україн- том - жертви польського
Мнрон Куданович 200.00 Марія Гаму лак 100.00
434 ІЗ І 2.000 00 10.500.00 35О.0С ського табору в Терсзіні у таборового терору.
Разом: S85.66S.23 Христина Лупик 100.00
11 X.000 00 7,500.00 60.0С Андрій Прятка 200.00 Чехо-Словаччині. Як у Су- Парох Кракова о. Павло
Оксана Тюшка 200.00 Діяка Кавецька 100.00
43Г 6 1 500 00 5.500 00 І80.СК детах постали нобі табо- Хрущ, тепер вже покійний
ЛюбаВозняк 200.00 Григорій Валлік 100.00
90.0С
ВИПЛАТИ Д Е В І Д Е Н Д И Ч Л Е Н А М У Н С О Ю З У ри Німецькс-Ябліннс, Лібе- приїздив д о Вадовіць два
Л ю б о м и р Ганущак.... 200.00 Роман Мочула 100.00
439 v 500 00 3.500 00 120.0С рец і Иозефів, втікачі з Ва- рази д о року на Зелені свята
ЗА Ч А С ВІД 1933 Д О 1У77 РОКУ Володимир Іваськів... 100.00
440 30.0С СинтіяКучмій 200.00 довіць і інших таборів, як: і Всіх Святих, де правив
Катерина Цмайло 200.00 Віра Зуб 100.00
44! 2,500 00 2.50000 ' 90.0С Каліш, Пикуличі, Щепюр- панахиду над гробами воя-
Марія Павлюс 200.00 Марта Цьолко 100.00
443 9О.0С на, Берестя, втікали д о тих ків УГАрмії. Як тепер виг-
Число Рік Суми Василь Нішук 100.00
444 1.000 00 1.000.00 ВіраОсідач 200.00 таборів. ї х називали „каме- лядас цей цвинтар неві-
Оксана Цегельська .... 100.00
445 5.000 00 5.000.00 150. ОС 1933 16,140.00 Ірина Мельник 200.00 дули", і з тих таборів вони д о м о . Українці, туристи з
Зенон Зеленюк 100.00
446 1.000 00 1.000.00 2 1934 8,180.00 Христина Хариш 200.00 йшли з похідними робітнн- Америки і Канади, напевно
100.00
448 6.500 00 5.600.00 З 1935 7,911.09 ЕвгенҐулич 200.00 Діана Ґадз чими сотнями д о вартової теж відвідають місце ypo–
100.00
450 4.500 00 4.500.00 120. ОС 4 1936 9,768.62 Іван Яремко v 200.00 ДжудітФснчак служби або д о Праги Берна, дин нового Вселенського
100.00
451 2.000.00 1.000.00
5 1937 23,389.34 Володимир Хлібович 200.00 Павло Коллінс Пшібрам, Подєбрад на сту- Архиієрея Івана Павла И;
100.00
452 500.00 500.00 60.0С 6 1938 53,556.61 Ярослав Роговий 200.00 МіраЛевнцька дп. повинні теж відвідати і
100.00
454 6.000.00 6.000.00 60.0С 7 1939 58,531.82 Богдан Боднар 200.00 Лариса Стасів Вадовіце стало славні- цвинтар, де поховані поло-
100.00
455 1.000 00 1.000.00 24О.0С 8 1940 61,294.29 Ярослав Завадівсьхий 200.00 Йоаина Турчин шим,колн по офензнві ген. нені УГАрмії.
100.00
456 1.000 00 1.000.00
9 1941 67,697.20 ЗінаДмитріюк 200.00 Петро Голубець 100.00 Галлера тисячі полонених
457 1 1.000.00 10.000 00 120.00 ҐільдегардПалюк 200.00 Іван Головатий
10 1942 74,539.88 100.00 УГАрмії мандрувало в нап- Степан Куропась
458 6.000 00 6,000.00 Зіновій Бойчук 200.00 Ірина Шарансвнч
11 1943 75,129.64 100.00
459 500.00 500.00 90.00 ТеодорФедів 200.00 Марта Сушко
460 з.ооо.оо
12 1944 84,506.08 100.00
3.000.00 104.00 Лідія Гаврилюк 200.00 Дарія Сушко
46! 2.000.00 2,000.00
13
14
1945
1946
86,673.91
90,968.61 Соня Сидорович 200.00 Марта Шаран
100.00
100.00
Сире зерно-лік проти простуди
462 2,000.00 2,000.00 Люба Кушнір
15 1947 94,343.81 Марта Кордуба 200.00 100.00
464 5,200.00 5,200.00 Богдан Мартинець .... Цього року почалась зи- приступайте я простудже-
224.00 16 1948 93,933.17 ЛевЗуб 200.00 100.00
465 4,000 00 4.000.00 Христина Гуцалюк.... ма скорше, бо торік перший ний - кажуть, — а то Й ще
30.00 17 1949 100,42155 Ірена Коссак 200.00 100.00
469 3.100.00 3.100.00 Тарас Ковч сніжок в околиці Н ю Йорку наберетесь від мене". Л ю д и
90.00 18 1950 100,055.27 РомаБачнк 200.00 100.00
467 500.00 аж впав 5-го грудня, а того з досвідом твердять, що
500.00 2.430.00 19 1951 99,241.36 Василь Клоків 200.00 Андрій Пвртикевич ... 100.00
468 4.500.00 року вже сипав сніг 27-го простуди не можна набра-
4.500.00 30.00 20 1952 108,982.09 Степан Бабяк 200.00 Василь Дусанівськнй. 100.00
469 8,700.00 листопада, вкриваючи зем- тись, а її л ю д и н а плекає
8.200.00 150.00 21 1953 117,604.82 ДіянаБелей 200.00 Віктор Вовк 100.00
470 1.000.00 1.000.00
л ю на 6 інчів; дев'ять днів сама в собі. Найбільше вона
22 1954 125,663.65 Катерина Михайло Івашкевич .. 100.00
471 6.500.00 6.000.00
скорше. Видно, що того приходить із причин тяж-
100.00 23 1955 121,744.18 Велнкорідько.. .. 200.00 Ольга Ольховецька ... 100.00
472 8.000.00 7.500.00
року зима буде строгіша, кого травлення. А також від
30.00 24 1956 125,98199 Олена Галайдіда 200.00 Соня Моравська 100.00
473 12.500.00 12,500.00
тим самим треба буде д о неї харчування таких штучно
25 1957 129,755.21 ЮркоДавидюк 200.00 АннаШимків 100.00
476 3,500 00 3.500.00
пристосуватися. Найважли- п е р е р о б л е н и х харчів, як:
60.00 26 1958 133,84128 Христина Задворняк.. 200.00 Михайло Саварин 100.00 віше, щоб зберегти себе від
477 2.500 00 2.500.00 мука, молоко, цукор, ropo–
27 1959 136,83131 Марія Канік 200.00 Йоснф Попович 100.00 простуди! дина в консервах або навіть
478 1.000 00 1.000.00
28 1960 153,874.35 Зенон Кулинич 200.00 Ірена Шеремета 100.00 Ось тут я хочу порадити в заморожена, яка в процесі
479
90.00 29 196Ґ 157,155.21 Тетяна Лаба 200.00 ЮрійБріях 100.00 який спосіб вважати, щоб не заморожування тратить ба-
480 1,000 00 1.000.00
30 1962 214,420.06 Теодор Миколайчук .. 200.00 Ольга Бойко 100.00 п р о с т у д и т и с ь , б о вже як гато вітамін.
481 14.500 00 14.500.00
31 1963 218,824.03 СтефанОріховський.. 200.00 Еллен Монастирска... 100.00 лікувати простуду, мені не
484 Цілу книжку можна про
12.500.00 12,500.00 650.00 32 1964 303,233.47 Олександср Про див vc 200.00 Адріядна Пілецька .... 100.00 можна писати, на це потріб-
486 це написати, але все одно,
4.000.00 4,000.00
33 1965 ЮрійРибчак 200.00 Маріанна Гусар 100.00 но мати лікарський „лай-
487 306,740.88 малохто хоче свої навички
3.000.00 3.000.00 2 60.00 Олександср Андрух „. 100.00
488 34 1966 360,701.57 Анна Садівська 200.00 сенс". Моя порада — їсти міняти. Бож хто хоче замі-
1,000.00 1.000.00 2 60.00 Катлін Барто 100.00
489 35 1967 429,25154 Богдан сирий харч, тобто рослини, няти миску сирого зерна за
5.500 00 1.500.00 4 120.00 Лідія Бойко 100.00
490 36 1968 339,608,84 Чарторнйсьхнй... 200.00 овочі, горіхи, зернята, со- миску білих, наче сніг ва-
5.500.00 5.000.00 7 210.00 ЮляГуль 100.00
492 2.000.00
37 1969 679,623.20 Степан Стефурак 200.00 няшники, гарбузи, а також реників, що плавають у
2,000.00 о. Роберт Губаль 100.00
495 2.50000
38 1970 399,52170 Шерон Стравняк 200.00 таке зерно, як: овес, гречка, маслі, або за голубці поси-
500.00 Олена Гричннська 100.00
496 1.500 00
39 1971 402,545.05 Дарія Твардовська 200.00 пшоно, ячмінь, неопиханий пані смаженими шкарками.
1.500.00 Ненсі Дакнльчук 100.00
49.7 1.000.00 40 1972 410,755.12 Михайло Хариш 200.00 риж, ленчу, сою, біб. їсти Я сам раз у тиждень „грі-
1.000.00 Іван Демчар 100.00
498 7.500.00 41 1973 417,911.55 Тарас Голонжка 200.00 харч в його природному шу", бо в неділю заходжу за
7.500.00 Андрій Діях 100.00
499 1.500 00 42 1974 426,114.79 Василь Пугач 200.00 'стані, не зміненім. Найздо- тими присмаками д о Д о м у
1,500.00 Люба Дмитрик 100.00
502 2.000.00 43 1975 457,157.03 РоксолянаЛейбич 200.00 ровіше зерно — це гречка та Зустрічей. Але вдома в мене
2,000.00 Юрій Доманськнй 100.00
503 1.000.00 44 1976 471,541.75 Юрко Добчанськнй ... 150.00 овес. Найменше повинна цього нема, а навіть немає
1.000,00 АннаЖуравецька 100.00
506 1.500.00 45 1977 499,525.79 ТаняБазняк 150.00 людина їсти пшеницю і жн- охоти про це старатися.
1.500.00 Марта Кервавич 100.00
Михайло Горбаль 150.00 то. Це зерно мас складник Я вдоволений із своєї діє-
Разом виплачено 45 дивіденд на суму ... 58,855,198.66 Богдан Желехівський 150.00 Олена Кервавич '„глутен", який шкідливо діє ти, б о вже майже двадцять
сума 3.52В 2.990.399.М 2.І94.ІІ9.94 3.739 122.056 00
На 1978 р. вже призначена дивіденде 46 516,275.00 Розалія Козюпа 150.00 Олександср Косенко.. іоо.ооі на шлунок. Щоб могти їсти років обминала мене про-
Орися Корінь 150.00 І Рака Марків 100.00 сире зерно, треба його на- студа. Давніше три рази в
Разом: - 59,371,473.66 Лариса Мартннюк
Миром Микита 150.00 100.00 м о ч и т и на цілу ніч. А б о рік. по два-три дні, мусів
СПИСОК ВИПЛАЧЕНИХ ПОЖЕРТВ ЙоанаСндор 150.00 j БогдаН Меуш 100.00 змолоти його в млинку від лежати в ліжку. Лікар Іван
ЗА 1974-1977 П О В Т О Р Е Н Н Я ЗА ОСТАННІХ ЧОТИРИ РОКИ ШраЛевенець 150.00 і Барбара Мнкулнн 100.00 кави або горіхів. Тоді взяти Шмід, українець, йшов д о
Ірина Мельник 150.00 І Джоен Мнкулнн 100.00 дві д о трьох столових ло- мене на третій поверх, де я
Людмила Катинка 150.00 І Наталія Михайлюк ... 100.00 жок зерна і вкинути його д о мешкав, з а м а щ у в а в мені
:
Рис Сума Дарів Кравець 150.00 Мнрон Мокій 100.00 компоту, звареного із сухих горло, приписував рецепт
Разом:
Евгеніванців 150.00 Тарас Палюх 100.00 сливок, р о д з и н о к і anpi– на ліки, дораджуючи вирі-
Курси Уграїнознавства ї й Союзівці S 11.028.42 1974 S 426,114.74 Михайло Стасів 4 100.00 котів. Д о того добре ще
Марія Лучко 150.00" зати мигдалики. Ті всі його
Украінсьгнй Конгресовий Комітет Америки 9,500.00 1975 ' 457,157.03 РичардСугар 100.00 шПфишити о д н е яблуко,
Степан Ганкевич 150.00 поради мене коштували три
Погруддя о. Д м и т р о м 7,700.00 1976 471,541.75 Теодор Тренделюк .... 100.00 один Оанан і додати яблоч-
1977 499,525.79 Тарас Ливнцькнй 150.00 д о л я р и . Т о д і ще так сяк
Пам'ятний Лесі У сраїнгн на Союзівці 7.083.81 Роман Вороновим 150.00 Оксана Тромза ний сік. Д о такого снідання можна було собі дозволити
100.00
Допомога поводднам в Джонставн, Па. 6,400.00 За останніх чотири роки виплачено суму Sl.854.339.31 Христина Флюнт 150.00 ВаснльХромяк аж хочеться раніше встава- на простуду. Нині це задо-
100.00
Консисторія Укр. Прав. Церкви, Бааяд Брук 5.000.00 ЮркоДяків 100.00 Марія Бах ти! рога справа!
100.00
Український Вільний Універснтет. Мюнхен 3,500.00, Михайло Ганушак 100.00 Оксана Бабич Сирого зерна не потрібно Лучше бути здоровим і
100.00
Світовий Конгрес Вільних Українців 3,000.00 СПИСОК С Т И П Е Н Д І Й В И П Л А Ч Е Н И Х Дарів Гарматій 100.00 І Христина Винник їсти багато, от одну або дві їсти може і не дуже атрак-
100.00
Катедрасв. Софії в Римі „ 2,000.00 Віктор Гнатюк 100.00 Петри ція Шеремета... ложки. Кажуть, що коли тивні, але пожнвніші стра-
З ФОНДУ БРАТСЬКОГО В РОКАХ 1974 ДО 1977 100.00
Український Комітет 200-лггтя Америки і ЛіндаГудима 100.00 Оксана Федоренко 100.00 їсти одну ложку гречки ДЄН- вн. Лучше їсти те, що дає
100-річчя Українського Поселений 2,000.00 ЗенонЛисяк 100.00 Зоряна Ткач 100.00 но — ніколи не дістанеться здоров'я — і бути здоровим
Українська Католицька Церква се. Юра, Н. Й 2,000.00 Ствшеацрст;Разом:, ОляМаксимюк 100.00 Лідія Домарацький.„. 100.00 жиляків. Гречка має вітамі- — однаково вліті чи взимі.
Стипеидвкгт' Разом:
ПластвЗСА 2,000.00 Марія Мельник 100.00 Ірена Фуга 100.00 ну „рутин", що скріплює Б о краще п о ч у в а т и с е б е
Спілка Уграінської Молоді в Америці 2,000.00 Ольга Голойдв 1,900,00) Марта Косарчин 400.00 Лідія Тарасенко 100.00 Ярослав Стин 100.00 кров і кровоносні судини — добре в зимову пору і дума-
Центр Українознавчих Студій при Гарварді 2,000.00 Нестор Близнак 1.400.001 ДженісНехім 400.00 Одарка Фідлюс 100.00 Роман Косарич 100.00 капіляри. ти про санки чим про ліки
Комітет Українців Канади 1,806.00 Орест Бартошик 1,200.00і Петро Василик 400.00' Олександср Тнсяк 100.00 Марко Балашук 100.00 Д о „Сурми" часто захо- або шпиталь.
Українська Вільна Агадемія НауквЗСА 1.750.00 ЛярнсаСадівська 1,000.00! Дввив Гаврилюк 400.00- Роман Фареннч 100.00 Катерина Бобах 65.00 дять гості з червоним носом
Союз Українських Студентських Т-в Америки 1,300.00 Волод За городини ... І,ООО.ООі У лина Гаврилюк 400.00" Василь Душанівсьвнй 100.00 Осип Мак Міллан 65.00 і хусточкою в руках. „Не М. Сурмач
Студії Українознавства на Пенсильвенійському Л ю б о м и р Мудрий 900.00 Петро Ґаладза 400.00"
Університеті 1,000.00 Веслий Мікст 800.00' Джеймс Кашпо 400.00'! Разом виплачено стипендій на суму: S 62,005.00
Маруся Качма 400.00 УВАГА! УВАГА!.
Наукове Т-во ім Шевченка 1.000.00 ЮркоВірт 775.00 і Вже появилися друком два превіи. инпі Історичні
Асоціація Укр.-Амер. Унів. Проф. - Науковий Ф о н д . 750.00 Марта Кічоровська ,. 600.00 Микола Фурснк 400.00
і ' документи:
Наукове Т-во ім. Шевченка, Канада 700.00 ЮрійГоліней 600.00І Володимир Ґадз 400.00'
Молодь Української Національности
Спілка Української Молоді в Канаді
700.00
550.00
Академія св. Юра, 500.00 АннаМ.Лнвак
Аніта Велич
400.00'
400.00'
Гіродо: буде at Денник Начальної Команди
Ярослав Білоцеркович 500.001
Пласт в Канаді 550.00 Марія Возь 500.001 Ірина Пелех 400.00; УГА" І еуд над генералом
Укр. Спортовий Клюб „Львів". Клівленд 500.00 Волод. Цнбрівськнй ,. 400.00 У0ФФФІ0Ї0фФФФ-Ф-ФФФФФФІ0і0^000ФІ4ФФ4іФ9090Ф4444И41р
Оксана Тинська 500.00'
Укр. Кат Церква евв Володимира і Ольги я Чікаго 500.00 Юрій Божемський 500.00' ОлегДеннснк 400.00 HNIZDOVSKY М. Тарнавеькнм v
Музей Союзу Українок Америки в Н ю Йорку 500.00 Степан Білик 500.001 Марія Мельгівська.... 350.00 1
) DIARY O F -TOE SUPKOME COMMAND O F T H E
Український Золотий Хрест в ЗСА 450.00 Адріядна Луцька 500.00) ІленаПочтар 350.00 WOODCUTS. 1 9 4 4 - 1 9 7 5
UKRAINIAN G A U T I A N ARMY
?– ”
Український Музичний Інститут, Н. Й 450.00 АннаСтепаш 350.00
400.0Р
ІРоманПкндус 500.004 і CiUiocut R m x v w bt ABE М ТАМЯ. lr. тів, щtorrwordbf Pf TER A B W !s
Укр. Літературне^Мистецький Клюб, Н. Й Борис Лоза 500.001 РоманЛоза 300.00 tnd и itfofrofupftcn eur by jACvJts HNSDOVSKT Сторінок 326 - - тверда оправа. Ціна 10.00 д о л .
Пластова Фундація, Філадельфія 300.00 ІЧарльсСтек 500.00 Джеймс Мікет 300.00 Р'кг t?500 Mid bewnt РмИ(е tut kMdbaf "^ dotof. Замовляти можна в книгарському відділі при ..Свободі".
300.001 Htm ltnej mxtentj tdd ЇЧ иШ in
ОДУМ,ЗСА Леся Затварницмса 500.00J КеннетШндор 300.00 пересилаючи чек а б о поштовий переказ, д о л у ч у ю ч и 0 . 7 І
Організація Демокр. Української Молоді в Канаді .... 300.00 Андрій Цегельськнй .. 450.001 ХристинаФуга 300.00' центів на кошти пересилки.
250.00' SVOBODA BOOKSTORE ) 80 Montgomery Street Jeraey Otty, N J . 07S0S
Укр. Православна Церква са. Юра у Ярдвілл Олена Яцишин 450.00' Ксеня Одежннська 300.00 BB HontyMiMij Strevf ianej City. NJ. 07303 ! '
250.00! ОльгаЗахарків 300.00 ' 0)0ФФ0000000Ф00ШШФФ000Щ щ Мешганції стейту Ню Джерчі м б м ' л у с 59bстеЯтоаого податку.
Бібліотечно-Довідковий Покажчик, Міннеаполіс, Василь Шатннський... 400.00 і 00000000000000000000.000Ш000004
Ч. 280.
СВОБОДА. СУБОТА. 23-го ГРУДНЯ 1978 7

ІІІ
" :t.T ,ЦЩ,ФІИЛ,І,І
'^^^^^^^^^т^пт^пггітгттітггтігіїїг ттм щшщЬшштшоттіїшш:.. 9^^escsssosswaescceass^ga^wuuigcc.ftww^egcgscoc^

Вступайте в члени Українського Народного Союзу!


-ЩМИСтЮІШ ^момтмвввмсиі м А а ЖЖХЇХЛУ. :r,',t умйштиоеюввшшшшотн
иаиаасац ^ д д-v^^W^^s^, HitliWEMtJtwEwti^ І І І :eax–weaeeeocssacacc
Дату визнання КНР слід ПЕРЕДРІЗДВЯНІ РОЗДУМИ... Відбудеться український фестиваль
відкласти - твердить сен. Бейкер (Закінгення зі crop. 1)
пісні й танців на Фльориді Українська Вільна Академія Наук
Вашінгтон. - Сенатор Норт П о р т , Ф л ь о р и д а
ної політики". Згідно з пер- мовою, за живим звучан- лс. Бо в нашому м н н у л о (ПР). - Український Релі- нашій громаді відправля- щиро дякус за пожертви,
Говард Бейкер, м о л . ,
вісним пляном, nporo– ням рідного слова. Цю тугу му, спогаданому і в Біб- гійний і Культурний Oce– ють о. В. Мельник із ЗСА і
який є провідником Pcc– лошення скасування дого- за собою знаю віддавна, лії, вже добрих п'ять ТИСЯ- редок ім. св. Андрія в Норт о. О. Костюк із Канади. 13- складені для Академії в пам'ять
публіканської меншос- вору з Тайванем і встанов- для мене є нестерпною. чоліть. го грудня громада відсвят-
ти в Сенаті ЗСА,
лення д и п л о м а т и ч н и х ...Мені хочеться побути Порті і Варм Мінерал кувала празник св. Андрія, ІВАНА ЛУКИЧА ЗАМШІ
звернувся телеграфічно до зв'язків з КНР мало б від- поруч з Вами, біля Вас, як Не шкодую, що доля за- Спрінгс приготовляється коли то після Служби Божої
президента Джіммі Карте- д о поважнішого виступу під час тризни в день похорон), 18 листопада 1978 р.
бутися 1-го січня 1979 року, колись у дитинстві коло вела мене в такі несподіва- перед американською й ук- обидва отці посвятили
ра з вимогою відкласти а перша сесія 96-го Конг- мого Дідуся. Він з Малнів- ні мандри. Я шкварчала по раїнською публікою із ук- о б р а з св. Андрія П е р в о - 50 до.і.: Ю. Шеве.іьов. По 25 дол.: Л. Терещенко. І. та О.
лату о ф і ц і й н о г о nporo–ресу ЗСА мас розпочатись ськоі Волі - с таке село закутках як звичайний мі- раїнською піснею, музикою званного.-фундатором яко- Федншнн, М. та 1. Філер. По 20 дол.: О. Бражник, Н.
лошення встановлення шойно 15-го січня. коло Малнова (там древня щух, отаке вегетативне іс- го був член Володимир Ри- Вет)хова, Г. Вільямовськнн, А. Грибович, Н. та 1. Гречнів, и
дипломатичних зв'язків з церковця і унікальна іко- нування, але ж доки „іс- й танцями. бак із Торонто, а намалю- Л. Дражевська, О. Неділько. О. та В. Омельченко. По 15
Китайською Народною на) на Львівщині (колиш- нувати"? На моїй, на нашій Ця перша, на більшу ска- вав його внук мистець, Зе- дол.: О. та Р. Маланчук. По 10 дол.: о. Володимир
Республікою та скасування Сенатор Бейкер із свого ня Дрогобиччина). з хуто- Батьківщині люди такі ж, як лю, імпрези Українського нон Мельник. У програмі Бязнлевськин, В. Бака.іо. 3. Бервицька, Г. Бодарева, Г.
пакту взаємної оборони з становища лідера меншос- ра, де з пару десятків білих колись, лиш сонливіші, ніби Осередку відбудеться у су- празника брав участь сена- ВільямовськиЙ, Д. Гуменна, В. Завітневич, І. Керницький,
ти в Сенаті тісно співпра- хат. Власне там проминуло мухи осінні, вони ожнва- боту, 30-го грудня ц.р. в тор Павло Юзик і багато Д. Комілевська, М. Кучер. М. та Б.. іевішькі, А. Мирош, І.
Р е с п у б л і к о ю К и т а ю на
цював з Демократичним літнє м о є д и т и н с т в о , б о ють на свята, вони звідкі- год. 7-ій вечора, у великій
Тайвані.
урядом ЗСА в таких важли- гостила я в дідуся щолі- лясь виростають, і ніхто не театральній залі Культур-
гостей із ЗСА і Канади. 17- Паливода, Г. Пашковська. І. Світ, К. Церкевич, 1. Шох, О. -
Вказуючи на важливість го грудня Осередок св. Ан- Японко. По 5 дол.: В. Бі.пінський. В. Верган, Р. Ві.іья-
вих справах як договори та. Отож там, у тому „за- один... ного Центру міста П о р т дрія мав вітати в себе Вла- мовськнн. Л. Власснко. А. І у лзовський. О. Гудзовська. А.
такого питання як скасу- шодо Панамського каналу, консервованому"
вання оборонного догово- хуторі Ще в 1975 році написа- Чарлоттс. В програмі фес- дику Митрополита Андрея, Давнденко, В. Зайцева, В. Заяць, В. ЗОТОВСЬКР.
скасування заборони про- відкрилась мені таємниця лось мені отаке - в спогаді, тивалю виступ сестер Гали- голову Української Греко-
ру, яке, як відомо, не мас Іванівська, Н. Корднш-Головко, А. Мирошниченк ').
дажу зброї Туреччині то- українських свят, обрядів чи тузі - не знаю, та хочу ни й Д о н и Ваверчаків із Православної Церкви в Ка-
прецеденту в історії ЗСА, Мокринська, 1. Новосівськнй. П. Островерхів, Л. Печко, -.
шо. Тому політичні обсер- та ритуалів, завдяки яким надіслати Вам ці кілька вір- Канади при акомпаньямен- наді, який відслужить архи-
сенатор Бейкер заявив, шо Василь Покотило. Т. Приходько. К. Туркало. О.
ватори вважають, що ста- сьогодні розгортаю мину- шиків: ті бандуриста Романа Бо- ерейську Службу Божу.
Конгрес ЗСА ,,повинен ма- новише сенатора Бейкера Чикаленко. Г. Шерей. Від гостя з Англії 2 ф. (3.73 дол.), о.
цюркова, виступ хору із Ст.
ти час розглянути таке щодо скасування договору Петерсбургу під диригенту- Федір Шпаченко — 3 дол. та від А. Вільямовської о 1 дол.
Громада робить усі ста-
важливе питання закорлон- з Тайванем дуже вимовне. Усе на світі збайдужіло, рою Богдана Бемка й тан- рання, щоб почати будову Крім того, замість квітів на свіжу могил) Івана Замші
лиш сонця маківка достигла цювальної групи під про- церкви на своїй 5-акровій надійшли пожертви віл: Й. Ланка - 25 дол.. І. Kopo–
пливе по небі облисілім. водом Маріяна Сеника, як площі при найкращому бу- пецького — 25 дол., Р. Осінчука — 20 дол.. К. Бризгуна —
і олов'яним згустком стигне. теж фортепіянове с о л ь о леварді міста Норт Порту. 20 дол., Г. Білоус — 10 дол.
(11 Вееелих Свят! НІ Холодно маюся між днямим
в безсиллі руки: опустош?
проф. композитора Олск-
сандра Омсльського.
Пляни церкви приготовляє
знаний український інже-
Щире спасибі всім Жертводавцям.
Ти Бог всесильний над Богами? Осередок св. Андрія роз- нер-архітект Юліян Яс- Управа Академії
Чи просто цар серед вельмож? почав уже с в о ю о с і н н ь о - трембський з Ню Йорку,
ВЕСЕЛИХ СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО В Твоїй долоні ласки зерня. зимову активність відзна- який мас приїхати д о нас ще
і ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ! чи тільки помах. — зойк порожній: ченням -роковин штучного того місяця, щоб п о з н а й о -
РіОпі; Друзям 1 Тнаіїочим по обох боках океані Яви мені у милосерді голоду в Україні, репортаж митися із положенням ПЛО-
веління власне: подорожній якого появився в місцевій щі й містом.
бажають
серед снігів, серед століть. американській пресі. Оче- Д о участі в українському -
Люцина, Юрій, Олесь і Анетка Олесницькі серед свого святого краю видці голоду в Україні Ев- фестивалі й у всіх наших З великим смутком повідомляємо Родину і Знайомих.
HkktpK, Н. Дж. лиши, як душам залишають генія Петрина й Михайло імпрезах і Богослужбах Ук- що 8-го листопада 1978 року в Рочестері, Н. Й.,
Ц^^^Ц^^Ц^Ц^ЦИЧі^Чи^д^Х^Шц^цигцигц^'ц^цигц^ц^ц^ЦУ різдвяний вечір на столі Шпіка розказували про раїнський Релігійний і відійшов від нас у Вічність, несподівано, по короткій

ОБОРОНЕЦЬ ЧОТИРЬОХ СВОБІД


т крихітку хліба— крихту щастя:
промінчик неба України,
червону ягоду калини
для передсмертного причастя.
страхіття своїх переживань
у час голоду. Відсвятковано
День Подяки, де за спіль-
ним столом засіло поверх
Культурний Осередок ім.
св. Андрія запрошує всіх
українців Ф о р т Масрс,
Порт Чарлотте. Венеції й
недузі, на 59-му році життя.
Найдорожчий МУЖ і БАТЬКО
бл. п.
-v

--
100 людей. Богослуження у Сарасоти.
ЛЮДИНИ
Коли Син кас визволить, справді станете вільні.
ІВАН КОСТЕК
їв. 8:36. Ледь торкається осіннє павутиння
того шепоту, шепоту тихого,
Бруклин - північ відзначив нар. 14-і о квітня 1919 року,
Людина завжди тужила за життям без ограннчень. За Вері рата, Рава Руська, Україна.
таким життям, щоб ні Бог. ні цар. ні ніхто другий не того спраглого, того незвиклого, Листопадові роковини Залишив у смутку:
і
маніпулював п свободою. Коли говоримо про Бога й на землі цій промерзлосиній, дружину - МАРІЮ
релігію, то зауважуємо різницю між давниною і нашими та українських Героїв дочку - ХРИСТИНУ
часами. Давніше людина жила самопас, але голосно на порожній, зіщуленій в тиші, Старанням Об'єднаного Академії всі присутні від- брата - ПЕТРА в Україні
співала ..Тебе. Бога, хвалим" і прикидалася, шо вона де дорога твоя — чорне соло, Комітету Українських Ор- співали український націо- кузена - МИКОЛУ OCMAK з родиною
респектуг Божі веління. Сьогодні та маска здерта з лиця: де спливають, як сльози довкола ганізацій в Бруклині укра- нальний гимн. в Боффало
людина явно відмовляється зігнутися перед Найвишнм янтареві човники листя. їнська громада в неділю, 12- ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ!
Маєстатом. Воно є точно так. як ис малює Другий Псалом: го листопада ц. p., о год. Л. Р.
„Чого метушаться народи, і люди задумують марне? Ледь торкається вуст твоїх — чуєш': 4:30 по полудні, в залі ук-
Встають царі землі, зговорюються разом на Господа й на Нам щевийтиівзеленийсвітанок. раїнського національного
Його Помазанника: Порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе що яріє на обрії тьмяно^ дому відзначила 60-ту річ- У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ ПІСЛЯ (МЕРТИ
їхню кормигу"! Псалом 2:2-4. ' і в душі, обігрітий ночує... ницю Листопадового зриву
Але на землі появилася постать, якої народження і українських героїв. СВ. П.
тепер святкуємо, і вона скинула в порох багато Програму Академії none–
дотеперішніх понять. ..Тільки Я один є оборонець
правдивої свободи, і вона інакша від вашоГ. „Пізнайте
правду, і правда визволить вас". їв. 8:32.
Зав'янула журба на підвіконні
Геранню відцвіло, чи голосом
-
дитячим?
редила Служба Божа і Па-
нахида в церкві св. Духа за
Проф. ІВАНА ЗАМШІ
душі Героїв, які своє життя буде виправлена
Де є стрижень тої Христової свободи'.'..Візьміть ярмо Лиш деколи у снах,
віддали в обороні України.
Мос на себе". Мат. 11:29. Здається, не г парадокс над лиш деколи ми плачем
Академію започатковано
парадоксами, але Ісус знав, що людина є подібна до деяких за затишком оселі, що світиться з долоні.
співом американського гим- ПАНАХИДА 1
:.
рослин, які тільки тоді є здорові, коли їх прив'яжуть до ну та співом „Гей у лузі" у -
кола. Відв'яжіть їх і вони будуть свобідні. але вони ...Я б х о т і л а , щ о б цей чоловік, наша дочка (Зве- виконанні церковного хору в неділю, 24-го грудня 1978 p., після Служби Божої
валятимуться в болоті. Отже Ісус с правдивим оборонцем лист прийшов д о Вас д о дня нислава) і наші родичі, наші під кер. Л . Рейнаровича. у катедрі св. Володимира при 82-ІЙ в).І. в Ню Иорку
правдивої свободи людини, свободи, яка має почвірний св. Миколая, та за дарунок друзі і знайомі спогадува- Програму Академії від-
тимемо Вас часто, озивати- Просимо усіх, кому дорога пам'ять Покійної о. л а іаїн Йоі о и цей існь у святих своіх
характер: — найщиріше слово і поба- крив, заступаючи переш- молитвах, як вірної о Сина України і відданого працівника N BAH п Америці.
1) Освободжсння від пітьми неправди і проникнення в жання здоров'я, козацької мемось д о Вас крізь тися- кодженого голову інж. І.
суть істини. „Хто йде за Мною, не блукатиме в темряві". їв. сили і віри. Хай бережуть чі кілометрів — Карася, Л. Рейнаровнч, ко- Засмучені друзі:
8:12. Вас добрі духи Батьківщи- вклоняємось Вам! ротко з'ясовуючи значення ГАЛИНА БОЛАРОВА л ііїьми і внуками:
2) Освободжсння людини від самої себе. Бо вона сама ни. І хай зігріє Вас на дале- Ваша Ірина цього свята і привітав двох АЛЛА. ЮРІЙ. НАННА. МИКОЛА. МАРІЯННА.
собі с найбільший ворог. „Хто мене визволить від тіла тієї кій чужині спогад про Бать- присутніх учасників Л и с т о МИХАЙЛО. ЮРКО і НА 1 А.ІОЧКА
смерти? Дяка хай буде Богові через Ісуса Христа". Рим. ківщину, бо всі ми — я і мій 8.ХІ.1978 р. падового Зриву д-ра Миро-
7:24. на Зарицького і п. І. Вруб-
3) Освободжсння від людей. Щоби голос сусідів не левського. Гість з Европи
Увага! ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ Увага!

t
звучав голосніше від голосу Божого. Людина свобідна в мгр О. Рожка виголосив
Христі не дбає, що скажуть люди. Для неї важне, що Можна вже замовляти в кннгарському відділі святкову промову про Лис- -
говорить Бог. „Чи воно справедливо перед Богом вас при „СвободГ топадовий Чин, який є rop–
більше слухати, ніж Бога" Дії 4:19. НА ЛЮДСЬКИХ ОЗЕРАХ д і с т ю всієї У к р а ї н и , а в
4) Освободжсння від гріха. Багато грішать не тому, що другій частині відзначив
хочуть, але тому, що вони не вміють інакше. „Тепер же.
Поезії великих Синів Українсько-
звільнившися від гріха... масте ваш плід на освячення". Володимир Демус го Народу Отамана С. Пет-
Рим. 6:22.
„Він моя милість і моя кріпость. моя твердиня і мій
88 сторінок. Ціна S2.50 з пересилкою.
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує
люру, Е. Коновальця, Ст.
Бандсру і Т. Чупринку.
Д-р МИХАЙЛО ШЛЯХТИЧЕНКО
визволитель". Псалом 144:2. 59fc стейтового податку. кол. заслужений секретар Українського Вільного Університету.
У мистецькій частині вис- нар. 8-го листопада 1892 року.
information Service of Ukrainian Adventists "SvOBODA" BOOKSTORE
тупали діти українських помер 20-го грудня 1978 p., в Пелгам шпиталі. Бронкс, Н. Й..
227 West 46th Street. New York. N.Y. 10036 ЗО Montgomery Street Jerse; f City, N.J. 07302 на 86-му році життя.
шкіл Я. Білевич, декляму-
3MC ІОНОВІ ючи „Листопад" P. Куп- ПАНАХИДА - у п'ятницю, 22-го грудня 1978р.,огод. 7:30веч.,у похоронному за-
чинського, О. Сопель „Пер- веденні Cook Funeral Home. І W 190 Street. Bronx. N.Y.
ріммИїммяІіеиїмяміярі^^ ший Листопад" Черкасен- ПОХОРОН в субгніх. 23-го грудня 1978 року о год. 9-ій ранку з того ж noxo–
ка і члени Відділу ООЧСУ
Увага! Увага! Ф. Лукіянський, І. Макар і
В. Сметанюк виконали мон.
ронного заведення на украЧиськнй цвинтар у С. Бавид Бруку. Н. Дж.
Приятелі Покійного: 1РЕНА ЗАЛУЦЬКА
ЮРІЙ ГРИЦЮК
таж О. Футали „У пам'ять
Командира". Опсровий спі-
- ПОВІДОМЛЯЄМО вак Л. Рейнаровнч відспі-
вав „Синю чічку" М. Гай-
воронського і „Думу" з
„Невольника" і з Т. Ша-
усіх співаків стейту Ню Джерзі і околиці
т
йдою два стрілецькі дуети
„Гей там у Вільхівці" Ма- В П'ЯТУ СКОРБНУ РІЧНИЦЮ УПОКОСННЯ

про єва нічка", захопивши пуб-


ліку. Відомі публіці - Л.
нашого Коханого ЧОЛОВІКА, ТАТА й ДІДУНЯ
Ларсон і К. Карась викона-
ли стрілецькі і козацькі пісні
бл. п.
НАБІР та ФОРМУВАННЯ 1).„Зажурились Галичанки"
2 ) . „ Г е й на горі", 3).,.Гей
нумо братя.до зброї" заспі- Д-ра ІЛЛІ ВИТАНОВИЧА
вали Т. Шайда і Л. Рейнаро-

ВЕЛИКОГО САМОСТІЙНОГО вич. Х о р церкви св. Духа


відспівав з у с п і х о м „ М и
йдемо в бій" М. Колеси,
будуть відправлені

ЗАУПОКІЙНІ СВ. ЛІТУРГІЇ з ПАНАХИДАМИ


„Не сміє бути в нас страху"
МУЖЕСЬКОГО ХОРУ М. Лиська, „Гей ви стріль-
ці січовії" М. Леонтовича,
„Мав я раз дівчиноньку" М.
В суботу, 30-го грудня 1978 року -
в церкві св. Юра в Ню Йорку, Н. Й., о год. 7-ій вечора;
М Антоновича. І на к,інець - в соборі свв. Володимира й Ольги, Чікаго, Ілл., о год. 7-ій
І.НТ я в „ дуже ефектовний фінал з ранку;
Диригентом хору буде ОЛЕГ ЛЕВИЦЬКИЙ опери ,.Шаріка" Я.Барнича. в церкві св. їв. Хрестителя в Нюарку, Н. Дж., о год. 8:30 ранку;
Всіх охочих просимо зголошуватися на число телефону: Ф о р т е п і я н о в и й супровід
спочивав у певних руках
в Студіоні, Кастель Ґандольфо (Рим).
(201) 399-4894. (201) 467-1189 - Олег Миськів ^ (201) 372-7921 - Володимир Васьків проф. Т. Левицького. Пуб- ДРУЖИНА, ДІТИ й ВНУКИ
Перша проба відбудеться 15-го СІЧНЯ 1979 р. Організаційний Комітет ліка приймала щирими оп-
лесками цей вдалий кон- Не вмерли — котрі живуть в серцях тих, що залишилися.
церт. Закінчуючи програму
т mm штт
СВОБОДА, СУБОТА. 23-го ГРУДНЯ 1978 Ч. 280.

У
Традиційна збірка на інвалідів Перша стипендистка фонду ім. Левка Ревуцького СЕНАТОР ГЕЛМС... СедМаТ^
в Чікаго мні нам про це невідомо.
іадвтміит ітеві
Щорічна юірка на ук- вадн гроші до пушок радо
Увагу читачів не будуть (Закінгення зі стор. 1) a Beat 7th St.
на цьому місці притягати ні Але ж чотирирічні студії Tel. OB 64666, New York. 16661
раїнських військових інва- інші на „відчіпне". Для п-і Марії Сохан в амсрикан-
щедрі суми п о ж е р т в , ані го замирення в Родезії. Він
идів і нездібних д о праці, На та дії всі давали радо, бо ськім музичнім коледжі - Оксснбергом і Карбом, KEPA МІКА. ОБІДОВІ KOM–
імена добродіів-жертводав- рівнож вимагав натиску на
меншає Мснша( також шали, шо вона не відійде, ців. бо для заснування сти- цс тільки продовження 11- тобто 19-го вересня, пре- ПЛЕТИ (сервіси), чудові
число інвалідів. П р и й д е доки не дадуть латок. Ось зидент Картер мав зустріч з лідера Мозамбіку Самору
пендінною фонду ім. Левка ти років відданої праці виз- Машеля, щоб він відмовив взори. на дорогій порцеляні -
час, ш о фі нічним іаконо.ч спис таких родин, які дали Ревуцького ми нічого не начного педагога У М І , директором бюра зв'язків дешево в А РЦІ.
приро.іи не c r a n e інвалі- К Н Р у Вашінгтоні, ЧайТсе- повстанцям баз та в цей
ібірку: По 50 лол. - л-р планували і нікого не п р о проф. Ольги Чипак, яка в спосіб причинився д о на-
пв і ібіршиків, але доки Роман Віршук і д-р Вол. сили. с в і д о м о с т і завдань с в о г о міном, і подав йому ста-
ладнання ситуації в Роде- Г"' DELT0
ж и в ) і ь ОДНІ га лру г і, Фелиняк; ЗО лол. - д-р Фонд цей створився, так посту зуміла виростити з новище уряду ЗСА, включ-
зії. У дальшому, сказано у
пам'ять про них, ш о аія- Ахіль Хрептовськнй; по 25 би мовити, сам по собі, у восьмирічної Марічки таку но з вимогою дозволу даль-
м е м о р а н д у м і , Бжезіньскі
GIFT SHOP
пі б у д е жива. Д о п о м о г а лол. - д-р Іван Рудавсь- виспілі вшанування пам'я- молоду піяністку, якої нам шого продажу зброї Тай- t 146 First Avenue )
ванові. Проект спільного вимагав від уряду КНР
воєнним інвалідам не прн- кий, ніж. Роман Бігун ті композитора в річницю на еміграції найбільше по- j New York. N.Y. 10009 t
комунікату уряд ЗСА вис- вплинути на лідерів Північ-
пиииться і л о т и , доки ж н - (Дельта) і л-р Теофіль Де- ного емер ги. Справу фон- трібно.
лав д о Пекіну 4-го листо- НОЇ Кореї у ЇХ ВІДНОШСН- t В Е Л И К И Й ВИБІР ХУС- І
гимуть гакі фанатики цьо- мус; по 20 лол. - д-р ду вирішили також щасливі Твори українських ком-
пада, з допискою президен- нях д о Південної Кореї та і Т О К . СВЕТЕРІВ, ОВРУ- І
го діла, як п-і Н а т а л і я Михайло Фелиняк, д-р Бог- прояви ідейности одиниць позиторів. а з них ,.Прелю-
та Картера, що він npono– пропонував, щоб К Н Р вста- J СІВ, К Е Р А М І К И . ПО- І
.Іонійська Ще МОЛОДОЮ дан Ткачук і д-р Лев Myp– З-ПОМІЖ наших студентів в дії" Ревуцького, Марічка новила кращі відносини з
виконувала в „концертах нує І-ше січня 1979-го року У Д А Р У Н К И НА КОЖНУ )
іівчиноіо вона б у л а ч л е н о м ський; по 15 лол. - д-р В. популяризувати доброї ук- Індією.
визначних" У МІ, ними вона як дату встановлення дип- І НАГОДУ . J
сі ціп УІ А р м і ї , перейінла Єстремський, д-р Іван Ле- раїнськоі музики у вільно- Меморандум рівнож по-
Збруч, і повернувшись, за- сейко, о. д-р І.Тилявський, му світі, а це заслуговує на прикрасила також nporpa– ломатичних зв'язків. Kap– ZENON 1WANYCKY
б о т в е р д и т ь , що під час дае становище К Н Р д о д е я -
кінчила Учительський С е - л-р Орест Попель; по 10 особливу нашу увагу та на Марія Сохан ' му двох ювілейних концер- ких міжнародних справ. В (212) 533-2906
мінар. Опісля у ч и т е л ю в а л а лол. - д-р Г. Лозинський, моральну і матеріальну під- тів, з яких один відбувся в зустрічі 18-го вересня не
б у л о мови про будь-яку Африці, наприклад, КНР і ^ в і ^ і а ^ її
HJ корінних ПОЛЬСЬКИХ ЗЄМ- д-р П. Сенішя, д-р В. Пет тримку. репрезентованім нюйорксь- уважає, що Совстський Со-
священиком. У д о д а т к у , н о р м а л і з а ц і ю відносин в
isxt б о на українських т е - рина, д-р Т. Ткачук, л-р Я. Ім'я Левка Ревуцького не кім , Ж а р н е п - кісайтел
Ревуцькі були в близькім
Голл", у 25-річчя існуван- найближчому майбутньою юз старається збудувати т:гг
ренач . не б у л о м і с ц я . Даннлишин, д-р П. Глат- потребує розголосу. Факт, спорідненні з письменни- му. свою власну імперію при Найкращо мігце па прийият-
У Чікаю вона докучає кнй, л-р П П о п о в и ч , л-р що вістку про його смерть ня нашої музичної школи. помочі найманих кубинсь- тя, бені:гтн, ім'нніши, xpecm–
ком Олексою Стороженком
іобрим люля.м збіркою на П. Надзікевич, д-р Ю. Ку- минулого року в Кнсві най- Як слина українська сту- ких вояків, з а з і х а ю ч и на гін. товариські зустрічі, по.
та віцепрезидентом Шек- Меморандум із зустрічі мішки 1 на всі нагоди —
шва ппн. Вона каже доки .тяс, о. Іван К р о т с и ь , о. перше подав в Америці дентка, Марія Сохан брала природні багатства країн
спірівськоіо Товариства в Оксенбсрга і Карба 31-го
участь і грала твори Реву-
живу (їй біля 80 років) шось
мушу .тля піх нещасливих
митра і М Бутринський,
д-р П. Остапчук, Л е в Л у к о -
,.Ню Йорк Тайме", а його
твори передавали амерн-
Англії Миколою
женком.
Сторо-
цького в програмі особли-
травня подас в подробицях
передумови і вимоги ЗСА
південної Африки. У від-
ношенні д о Близького Cxo–
HOLIDAY ii^mr
вого концерту української
(робити. 1 нона робить!
Не належить ло прнєм-
лиський, інж. Р. Б о д н а р -
чук. інж. Олеї Караван,
каиські радіостанції у най-
кращн.х своїх програмах
Вихований в соборниць- музики, виконавцями яко-
д о китайських лідерів, ду, китайські лідери уважа- of Somerville
кому дусі. Левко Ревуць- представлені їм Збігнсвом ють, що СССР стримить до l,"S Roato ЯЗ (K. Bound)
ности підходити ДО ЛЮ- інж. Степан К у р о п а с ь , м і р говорить дуже багато! Хто го були переважно мистці, контролі Савдійської Apa–
кий щиро заприязнився в Бжезіньским, дорадником
лей її ібірками, оо їх й гак Калина П о м і р к о , Анна П о - ближче цікавився композн- не-українці, а який влаш-
президента Картера в enpa– бії та Ірану з наміром нало- BRIDC;HWATHR, N-I. oeeoi
роки Другої світової ВІЙ- тувала в свосму домі енту-
багато. мірко, м і р Р о м а н Haiape– тором, знас. що саме він вах крайової безпеки, під жити руку на найбільші в Є Тел. (201) 526-9500, в yu–
ни з львівськими українсь- зіястка популяризування
Піл лвома українськими вич, м г р Віра Іваницька, своєю високомистецькою кнмн композиторами, а го- час його відвідин у Пскі- світі джерела нафтової ро- раінській мові 201-426-1866
творчістю і впровадженням української музики, піяні- пи. є Власник українець та від
ц е р к в а м и л и с г о п ал о ва Н а т а л і я Лозинська, п р о ф . ловно з Василем Барвінсь- ні минулого травня. Оксен-
нових жанрів в українську стка п-і Фльорснц Бока- українським зарядом.
ібірка на інвалідів принес- В. Калиниченко, л-р Б. кнм. якого опісля на протя- берґ товаришив Бжезіньс- У міжчасі, лідери Амери-
ріюс-Сагайдачна, також нс-
ла 550 лол, а ібірка теле- Целевич, Я . Д и к и й , д - р музичну літературу най- зі 10-ти років нищив фізич- кому і брав участь у роз-
фоном п-і Наталі! - 600 Н а т а л і я Грнгорчук і по 5 біпьше маркантно набли- но і морально большеви-
українка з п о х о д ж е н н я .
мовах з представниками
канського Консервативно-
го Союзу, який нараховує
ПАМ'ЯТНИКИ
зив нашу музику ло русла, Концерт визначався добір- з різних гранітів, ставимо на
долярів. Це доказ, що мо- лол. — д и р . Р. Мицик, д н р . цький концентраційний та- уряду КНР. біля 325 000 членів, що вони
ною запрошеною публі-
же зробити одна людина! О. Плешкевич, д - р яким сьогодні пливе СВІТО- бір. Врешті, не важко пояс- кою. Приявними були пред- У відношенні д о афри- намагатимуться забльоку- цвинтарях св. Андрія в Баанд
Буває так. шо під иерква- А. Шпур, л-р М. Тнмняк, ва музика. Мало цього ннтн факт жахливого вбив- Бруку і св. Духа - вілома со-
ставникн Об'єднаних Націй канського континенту, Бже- вати скасування пакту вза-
ми св. Николая і собору д - р Т е т я н а Рудавська. Левко Ревуцький віддав по- ства б р а т а к о м п о з и т о р а лідна фірма
і представники шведської та зіньскі домагався від К Н Р ємноі оборони з Тайваном.
Володимира і Ольги, де Якщо доживемо пані над 40 років свого життя Дмитра Ревуцького, відо- австрійської амбасад, а на натиску на Роберта Myra– Вони уважають, що прези- К. М. КАРДОВИЧ
цього року ОбВУА при Лозинська зголоситься д о Київській Консерваторії, мого українського вченого програмі був привіт і rpa– бе приєднатись д о білих і д о дент Картер не мав права
допомозі пластунів робило Вас на другий л и с т о п а д . виховавши ціле покоління філолога і мистецтвознав- Q0NSTANT1NE М. KARDOviCH
туляції президента ЗСА трьох негритянських про- скасувати цей договір без
ібірку. деякі громадяни да- сучасних українських ком- ця. який постійно incnipy–
Степан Куропась Джіммі Картера. відників щодо внутрішньо- згоди Конгресу. CYPRESS
позиторів. без творчостн вав Левка до суто-україн-
яких важко собі уявити іс- ської творчостн.
Продовжуючи свої му- H1LLS MONUMENTS
УФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФТ торнчнин процес розвитку зичні студії, Марічка пля-
Про все це не можна спо- 800 Jamaica Avenue
нус дальше опрацьовувати
і AVD INTERNATIONAL FOOD нашої музики.
Не легко було творити
кійно вичитувати із рідкіс- українські теми та підго- Створення молодечого Братства ім. Brooklyn, N.Y. 11208
Tel. (212) AP 7-2332
101 First Ave.. cor. 6th St.. New York. N.Y. Tel. (212) 982-7864 них тут джерел, а вістка про
Магмо в продажу продукти з краю, Польщі та інших Ревуцькому під ,.дбайлн- смерть композитора не
товлясться награти платів-
ку ф о р т е п і я н о в и х творів
Жировицької Матері Божої Відкрито в кожний день, a cy–
країн. Червона та чорна ікра, водла, рибці, макрель соле- вою" опікою совстського тільки до глибини нас зво- боту, включно, від 9-5 no пол.,
уряду, критика бо вимага- Левка Ревуцького. в неділю 10-4 по пол.
ний, вуджений, атлантійські оселедці, бочкова капуста та рушнла. але й розбудила У жовтні ц. р. створено Філядельфії. Ціллю цісї op–
ла від нього і від інших активність для вшанування Хай ідейна і корисна дія
помідори. Приймаємо та продаємо сувеніри. Посилаємо цісї нашої студентки буде Братство ім. Жировицької ганізації c навчити молодь
українських композиторів його пам'яті. Йшлося голо-
пачки д о краю. прикладом, гідним насліду- Матері Божої при парафії про о б р я д своєї Церкви, 6 ) F U N E R A L D1RECTORS6)
постійних перерібок най- вно про те. щоб в цьому
Просимо заходити' ЗА ГОРСЬКИЙ вання, а наш скромний 100- Пресвятої Покрови україн- зокрема про Літургію і за-
кращих їхніх творів з ме- була безпосередньо заанга-
доляровий дарунок із фон- ської католицької церкви в щепити глибшу любов д о
ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФОФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФЬ тою ..наблизити їх до ма- жована українська молодь, Бріджпорті, Конн. свого народу.
си". тобто знизити їх мнс-
тецькнй рівень, а в даль-
тому ВІДДІЛ Українського
Музичного Інституту Аме-
ду ім. Левка Ревуцького -
виявом нашого сердечного Д о створення цього Брат- Д о У п р а в и о б р а н о п-і LYTWYN ІLYTWYN '
признання і готовости до- ства причинилися о. парох Рому Гайду на голову і
шому паралізувати прояви рикн в Ірвінггоні. Н. Дж., крилошанин Ярослав Шуст
UKRA1NAN
Спеціальні інижки Тел.(212)441-2489 буйного росту української помогти їй у дальшому на- провідника, Ярослава Ца- FUNERAL D1RECTORS
влаштував в річницю смер- і о. Тарас Лончина, капе-
д.г,ч новонабхтих домів (212)849-2731 музичної культури і твор- дійному майбутньому. па на містоголову, Хрис-
тн композитора концерт, в лян філії Українського Ка- A1R CONDlTlOl^pD
чости. Вокальні твори ком- тину Сливінську — писарку
якому 12 учнів виконува- толицького Університету у Обслуга Щ І . Р А 1 ЧЕСНА.
і Марка Гайду—скарбника.
КОНТРАКТОР позитора. тексти яких були
5 в різкому контрасті з боль- ли його фортепіянові TBO-
ри. Тут аж надто прикро
Галя Клим
f W W W H W W W M W W O X O W t l W H M H t l l M W W t i ^ ^ ^ X ^
Братство втішається прй-
Our Services Are Available
Anywhere in N e w Jersey.
В И К О Н У Є РІЗНІ РОБОТИ, ТАКІ ЯК: найновіші кухні, шевицькою ідеологією. за- хильністю парафіян своєї Також займаємося noxopo–
згадувати, що цей концерт з У '-- намн на цвинтарі в Вавнд
лазиички, електричні, гідравлічні, каналізаціа, направа лишилися досьогодні в ру- церкви. Одна родина, п-во
відповідним рефератом про Бруку і перенесенням ТЛНГ-
дахів, центральне or ріванна, бетонові, викінчуванна пнв- і кописах і мабуть ніколи не З огляду на підвищення цін на папір, Н Д Т У Т с змушене Іван і Анна Гомик склали
композитора і звукозапи- них Останків з різних
ниць і всі інші роботи зв'язані з викінченням домів. побачать д е н н о г о світла. піл—щити піну на 100 долярів на цілі opra– країн світу.
самн його кантати ,,Хусти-
Відомо також, що деякі nic– нізації.
на" та фортепіянового кон- „ПРАВОПИСНИЙ СЛОВНИК 801 Springfied Avenue
l ні зі збірки ..Галицькі піс-
ANTHONY RUDOLPH LORENC ні" — перлини в українсь-
церту Ф-дур в с у п р о в о д і
симфонічної оркестри, заці- УКРАЇНСЬКОЇ МОВІГ X. Сливінська IRVWGTON, N.J.
84-52 86th Avenue Woodhaven. N.Y. 11421 кій вокальній літературі і кавив не більше, як 60 осіб І за ред. Яр. Рудннцького і К. Т. Церкевича, близько 65000 NBWARK, N.J.
концертовім репертуарі публіки, а скупчення нашої у слів, 800 ст. друку, тверда оправа, ціна S 1 8 . 0 0 плюс порто ESsex 5-5555
заборонено виконувати, а в інтелігенції на терені стсй- або за попередньою пожертвою-передплатою S12.00 плюс
стрілецьких піснях цісїзбір- ту Ню Джерзі - Дуже вели-
ки фальшовано тексти. Со- порто. Нові ціни зобов'язують від 20 грудня 1978 року.
ке. Заокруглена с і м а при-

THE USSR vs. DR. M1KHA1L STERN


ветська влада, викорнсто-
вуючи талант композитора,
бутку ..брутто" із концерту і
Замовлення просимо слати на:
RESEARCH SOC1ETY FOR UKRA1N1AN TERM1N0L0GY. 1NC. МАШИНКИ
ПЕТРО ЯРЕМА
виносила, включно з перед- с7о N. Hawrylko, Attorney at Law УКР. ІІОГРББНІІК
SOVIET -jusTicr vt. HUMAN RIGHTS змушувала його писати по- продажжю квитків, 250 дол. 3 4 East 7 t h S t r e e t New York. N.Y. 1 0 0 0 3
ДО ПИСАННЯ
літично-пропагандивні піс- але вистачало, щоб відкри- УКРАЇНСЬКІ, АНГЛІЙСЬКІ ЗаДиасться Похоронами
The only tape recording of a trial smuggled out ol the Soviet Union. ні, за які саме декорува- ти конто в Українській Ща- ТА ІНШИХ МОВ. в BRONX. BROOKLYN.
Edited by AUGUST STERN. ла його щедро орденами, дннці ,,Самопоміч" в Ню- SACHS NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ
але завжди мала на увазі те. арку під назвою „Стипсн- 119 W. 23th St. New York City
Translated from the Russian by MARCO CARYNNYK що Левко Ревуцький noxo– ^ЛЛ^^ІЛЛЛЙЙЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЙЙЙАЯЙЙЛЛЙЙІИІМ^ІЛЛІ^У ІСОНТРОЛЬОВАНА
дійний фонд ім. Левка Ре- ШСТИТУТ УКРАЮСЬКОІ МОВИ и С Ш А (212)243-8086.
267 pages - hardbound Price J9.95 див з багатого давного ари- вуцького". Сьогодні ця су- Open Sit till 5:30 p.m. ТЕМПЕРАТУРА'
стократичного українсько з метою упорядкувашія правописної практики в діаспорі
Postage and handling one dollar ма збільшилася д о 300 дол., вндас в 8-ох тонах поширений і осучаснений
New Jersey residents add 5 4 sales tax го р о д у , в якому прадід завдяки д в о м а н о н і м н и м
ПРАВаПИСНІІІІ с л о в н и к r Peier Jarema
композитора був старши- жертводавцям. Наше най- 9 BUSINESS SERVICE 9
30 Montgomery Street
"SyOBODA" BOOKSTORE
Jersey CHy^N^07302
ною Запорізького війська, а
батько не єдиним у роді
сердечніше їм спасибі. УКРАЇНСЬКОЇ м о в и 129 EAST 7th STREET
NEW YORK, N.Y.
Найбільше приємно нам Відповідальний редактор — Борис Берест ADVERTISE YOUR PRODUCT OR
Це монументальне видання матиме BUSINESS ON RADIO
ORegon 4-2568
поінформувати читачів про понад 1,200 crop, друку, міститиме
те, що перша стипендист- in any language
- і і і і і І і і і і і і Гі і і і і і Гї і Г Г Г Г Г Г і і понад 120,000 слів і буде оправлене
P o s s i b l y in y o u r own v o i c e
ка фонду ім. Ревуцького в полотно, тиснене золотом.
найшлася, заки цей фонд СЛОВНИК Можна замовляти тільки inquiries write - Box 601. Bronx. N.Y. ч и в и ЗНАЄТЕ?
Приймається оголошення СТВОРИВСЯ І СВОСЮ ІДСЙНІ- за попередньою передплатою. 10453. Call Ann Love (212) 299-7444.
299-7480 or leave message Pi 3-2310.
Наша ролика с власниками
похоронних заведень і обслу-
стю доказала, що справа l l i n j f ОДА— з ш и с і і т о м " '
СВЯТОЧНИХ ПОБАЖАНЬ української вартісної музи-
ки в культурному світі не
^ ^ ЖвД,ІаШвж )pt9W вкл. пересилку
Ціна СЛОВНИКА після виходу з друку 1-го тому б у д е
говус українську громалу
вже помад 50 років.
550.00. REAL ESTATE Ф
у „Свободі" менше для неї важлива, як її
особиста професійна кар'о
Щ о б заощадити S20.00, надсилайте передплату в ж е т е - S
пер — готівкою, чеком чи поштовим переказом (тільки щ
ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ? у
Ми полаг оджусмо похорони
ра. Світлину цісї нашої сту- В купні а б о продажГ'домів м українською трал н ці сю а
в американських доларах) на адресу:
Адміністрація ,,СВОБОДИ" запрошує ВШановних Читачів, денткн Марії Сохан дода- UKRAINIAN L A N G U A G E I N S T I T U T E (U.S.A.)
звертайтесь д о кожній місцевості. Масмо
укряїнської ягенцІІ можність уживати BQXOPQM–
Установи, Організації, Товариства, Професіоналістів, Купців і смо до нашого допису.
P.O. Box 54101, linden Hill Station, New Yo ні доми у всіх місцевості,
все Громадянство передати свої традиційні святочні привіти Марічка - таке її nony– LUKAS ft ELL1S REALTY беї жалмоі доплати для ро-
лярнс ім'я - закінчувала лини.
у збільшеному Різдвяному числі, що зайдуть у найдальші Дзвонити до Олега Мисмсова
цісї весни свої4-річні музич- Обслуга 24 години.
ні студії в Мангеттенвіл або Василя Яиюка - За особистими порадами
закутини світу. ГУРТОВИЙ ПРОДАЖ (201) 467-1177, (261) 399-4894 прошу телефонувати:
коледжі, Порчес, Н. И., а
Великий тираж ,, СВОБОДИ" та відповідний зміст збільшеного час її іспитів припав май- і Різного рода хусток, евстерів для жінок, мущин і молоді. І (261) 371-6667 (веч.).
же в днях річниці смерти Л. ; Шкіряні куртки і плащі. Вовняні пончохи і "Panty Hose". Ми спсціялізусмося 8 ОКОЛН- JOHN J. SENKO
святочного числа, надають таким побажанням окремої вар- Ревуцького. В програму Вовняне жіноче спідне білля. цях: Short Hills. Millburn, (212) 388-4416 or (516)461-7460
тости і значення. Livipgston. Springfield, Maple-
свого ДИПЛОМОВОГО KOH- і і С Л І Д У Ю Ч Е В Г А Р Н И Х У К Р А Ї Н С Ь К И Х ВЗОРАХ: і; SENKO
wood, lrvington і інших сусід-
церту, що відбувся на тере- ; Светери, блюзки, обруси, доріжки і серветки. FUNERAL HOME
ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ: ні коледжу, Марічка зуміла
ніх містах.
213 Bedford Ave.. Brooklyn. N.Y.
; Вогнетрняалі ринки, склянки, свічки, підкладки під тарелі
вкласти аж п'ять фортспія- і паперові серветки. HEMPSTEAD
новнх „Прелюдій" Ревуць- HELP WANTED FUNERAL HOME
1 цаль через 1 шпальту .. S 4.00 4 цалі через 2 шпальти .. 24.00 кого. а на програмці випи-
і!
6) MALE-FEMALE 9 89 Peninsula Blvd.
1 цаль через 2 шпальти ,. 6.00 5 цалів через 2 шпальти 30.00 сати інформації про життя і ї
DELTO EUROPA CORP. Hempstead. 1.1..' N.Y.
2 цалі через 2 шпальти ... 12.00 6 цалів через 2 шпальти 36.00 творчість українського
к о м п о з и т о р а . Для с в о г о 318 East 9th Street a New York. N.Y. І0О03 ВОДІЙ
3 цалі через 2 шпальти ... 18.00 та в інших розмірах. письменного дипломового до розвожування пальної олн-
ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ - іспиту вона вибрала і onpa– Tot. (212) 228-2266 ви. у зрілому віці, досвіл. ан-
цювала на „відмінно" тему: глійська мова. Мусить opicti– S1NKOWSKY
,,Л. Ревуцький і українська туватися в Джерзі Ситі. Пов-
музика XX сторіччя1^ доку- ний час, або на кілька годин. FUNERAL SERviCE
за старим стилем до 28-го Г Р У Д Н Я 1978 року ментуючи вартість нашої Тел. (261) 332-4161 tSSB Eaat Tremont Avenor
При замовленні, ПРОШУ ЗАЗНАЧУВАТИ НА КОТРІ СВЯ- музики звукозапнсомЧ ана- М'ЯСО і КОВБАСНІ ВИРОБИ І BRONX, N.Y. 10466
Tel.:^eS-2476
лізою Другої Симфонії Ре- за німецьким виробом для смакунів. л о
ТА. Оголошення будуть поміщенні в порядку їхнього приходу, вуцького та прикладами і. Вироби у власній фабриці ковбас. І
ПОШУКУЄТЬСЯ l t l Avenue. "A"
в першому числі ті, що скоріше надішлють свої замовлення. багатства українських на- КЕЛЬНЕРКУ або NEW YORK, N.Y. 10009
ТІЛЬКИ О Д Н А ЯКІСТЬ - Н А Й Л І П Ш А . і Tea.: 614-9680
рОДНИХ ПІСеНЬ, ЩО ПОСТІЙ- КЕЛЬНЕРА
Зголошення святочних побажань, РАЗОМ З ГРОШЕВОЮ яку найліпше люблять господині і цілі родини. : Д и р е к т о р ЛОСІІФ „
но д а ю т ь надхнення для д о українського ресторану
Зайдіть д о найближчої крамниці KARL EHMER.

f
ІКОВСЬКЧИ
ОПЛАТОЮ, залежно від величини оголошень, надсилати до: творчостн наших компози- в Ірвінггоні. Н. Дж. Праця у
о влаштуваншія ao-l
торів. KARL EHMER PORK STORE вечірніх годинах-(6-1 ночі), в в в каплицях, поло-
"SYOBODA" Ніхто здасться, з україн- Головна крамниця: днях п'ятниця, субота і неділя в комогім реіеві
ЗО Montgomery Street Jersey City, N.J. 07302 ських студентів музики у 5 63-35 Fresh Pood Road WdfBwood-BrooWjrn. N.Y. l або за домовленням. Тел.: Похорони по
наших днях не здобувся на Філії гоямняць а Н ю Йорку і ямки містом. 1 (201) 399-9564. Дзвонити по
такс корисне діло. принай- 6-ій год. веч.
і і LA А А А Г і А і f і А і і і і М A A LA і і t і і Г