You are on page 1of 6

Редакція і Адміністрація

"Svoboda", '0 Momgomcn St


Пам'ятайте

СВ ОБОДА SYOBODA
Jcrsc-ч City. N J 0 Ш 2
Телсфини rzvli i.U-u237
і 201 і 434-0807
про З Ню Лирку (212) 227-4 12!S

УНОоюзу; (201) 451-224)0


Україну! З Нкі Порку (212) 227-5250
(212) 227-5251
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN BAILS
РІК L X X W . ч 284. Д Ж Е Р З І С И П і НЮ ИОРК. П'ЯТНИЦЯ, 29-го ГРУДНЯ 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY CTTY and NEW YORK, FR1DAY. DECEMBER 29. 1978 No. 284 VUL LXXXV

Д-р Олександер Білик одержав КАРТЕР ПЛЯНУЄ ПІДВИЩИТИ СССР ЗАПЕРЕЧУЄ ЗУМИЄНЕ СВ. П. ВЛАДИКУ ШМОНДЮКА
патент на продукцію поліолів. ОБОРОННИЙ БЮДЖЕТ ПРОВОЛІКАННЯ ЩОДО ПОХОВАЮТЬ НА ЦВИНТАРІ
Філядельфій, Па. (д-р М. Д-р Білик реферував свої Вашінгтон. - Прези- відсотки з уваги на постій- САЛТ 11 СВ. ДУХА В ГЕМПТОНБУРҐУ
Диміиький). - Офіційна праці на міжнародному зтз- дент Джіммі Картер, після ний зріст совєтських зброй-
газета патентового уряду ді хеміків у Мехіко Ситі нарад зі секретарем обо- них сил у Східній Европі. Москва. — Совстські „спекуляції" заперечила,
ЗСА, том 976. ч. 1. стор. 264 (Мехіко) та в Ню Орлеан- рони Гарольдом Бровном Але країни НАТО зверну- провідники кількаразово очевидно, газета „Прав-
(7 листопада 1978) подала ді, Люїзіяна. чим опісля та іншими дорадниками, лись з вимогою до уряду заперечили поголоски, що да", орган ЦК КПСС, і
короткий абстракт патенту зацікавилось декілька дер- плянує підвищити оборон- президента Картера вклю- вони зумисне проволіка- пресове агенство ТАСС.
ч. 4,124,609, який одержав жав Південної Америки. ний бюджет ЗСА на 10 чити таку ж підвншку в ють з підписанням дого- „Правда" називає такі ви-
д-р Білик. чим остаточно Зараз після з'їзду, держав- більйонів долярів у новому оборонний бюджет ЗСА, вору про обмеження стра- словлювання „дезінформа-
легалізовано ідентичність ні чинники Аргентини й фіскальному році, який по- на шо президент Картер тегічної атомової зброї шєю", кажучи, що COBCT–
патенту. Бразилії, звернулися до чинається 1-го жовтня 1979 погодився і тепер додержав (САЛТ 11) із З'єднаними ський Союз у цьому ви-
Подання на патент було торговельного уряду ЗСА з року і триватиме до 30-го приречення. Згідно з реч- Стейтами Америки з огля- падку „не підставляв сво-
внесене 13-го грудня 1976 р.. пропозицією набуття пра- вересня 1980 року. Загаль- никами Білого Дому, це ду на американсько-китай- б ноги".
й скоре полагодження па- ва продукції поліолів,які є ний бюджет ЗСА, що його взаємне зобов'язання по- ське зближення і заповід- У приватних розмовах з
тентових формальностей основним вихідним матері- президент Картер запропо- між ЗСА і їхніми захід- жене нав'язання диплома- совєтськими чинниками,
вказує на оригінальність ялом у продукції різних нує Конгресові ЗСА для НЬОеврОПейСЬКИМИ СОЮЗНИ- тичннх зв'язків Вашінгтону закордонні кореспонденти
полімерів та уретанових розгляду, починаючи від ками становитиме голов- з Пекіном. У цій справі довідались дещо більше.
опрацьованої методи син- 22-го січня 1979 poju(, появились коментарі у со- Один з них, прізвища яко-
тез та на важливість про- губок. Міжурядові акції, ний аргумент за прийнят-
мабуть, значно причинили- включатиме 533 більйони, тя пропонованого підвн- вєтській пресі, де говорить- го не називається, мав за-
дукту. долярів видатків і 504 біль-і ся, що ломимо непрнязн- явити, шо „ми не хочемо
Декілька років д-р Білик ся до так скорого офор- шення Конгресом ЗСА.
млення і видання патенту, Йони долярів приходів, Побоювання, шо під- них відносин між Совєтсь- бути введені в незручну
працював над різними полі- тобто дефіцит буде в сумі ким Союзом і Китайською ситуацію", бо, на думку
мерами в Регіональному що часом триває коло 5 вишення оборонного бюд-
років. 29 більйонів долярів. жету може наступити кош- Народною Республікою, цього СОВЄТСЬКОГО ДИПЛО-
Інституті відділу агрикуль- СССР вважає підписання
тури ЗСА. в Філадельфії, і Пропонований прези- том деяких домашніх npor– мата, Пекін ввесь час нама-
Тут треба згадати, що на рам допомоги убогим, не- договору САЛТ 11 за над- гасться скомплікувати аме-
його завданням було ncne– дентом Картером оборон- то важливу справу, щоб на
формуванйя товшів у плас- кожних 1000 публікацій ний бюджет ЗСА станови- мічним, безробітним ТОЩО рикансько-совєтські відно-
виявилось безпідставним, цьому тлі можна було вес- сини, а часовість нав'язан-
тику й уретанові губки, які тільки одна мас можливість тиме суму 122.8 більйона тн якінебудь спекуляції.
долярів, тобто на приблиз- - бо ше минулої п'ятниці, ня дипломатичних зв'язків
уживаються в автомобіль- до опатентування. 22-го грудня, президент Совєтські чинники при TO- між Вашінгтоном і Пекі-
ній та авіяційніЙ індустрії. но 10 відсотків більше як му підкреслюють, ЩО ДО-
теперішній бюджет, який Картер повідомив, що він ном вказує на те, шо нові
Щодо синтези пластики На кінець треба ВІДМІТИ- закинув свої раніші плянн говору не вдалося ще досі китайські керівники бажа-
зтовшів.тотасправаесьо- ти. що. побіч своєї вщпо- виносить біля 112 більйонів підписати з увагу на не-
долярів. Коли взяти до скасувати фінансування де- ли перешкодити зустрічі
годні в центрі уваги різних відальної наукової діяльно- яких домашніх програм в полагодження деяких тех- президента Картера з Лео-
держав. бо це дас змогу сти, д-р Білик знаходить ще уваги існуючу -інфляційну нічннх питань, які вима-
стопу коло 7 відсотків, то сумі 2 більйонів долярів. нідом Брежнєвим.
частинно уиезалежнитися час для суспільної праці, й є Після нарад з директором гають додаткового вияс-
від петро-хемічної ІИДУСТ- активним, членом нашої фактично пропоноване під- Кореспонденти при то-
Бюра бюджету Джеймсом нення. му пригадують, шо таку
рії. яку починають контро- спільноти - Амернкансь- вищення оборонного бюд-
ко жету не переходить стопи З Мекінтаером, президент заяву про можливість його
лювати араби. ' України, Картер офіційно подав до зустрічі з Брежнєвим пре-
відсотків і вміщається в Коментарі у совєтській
v - рамки приречень, що їх відома, шо він не плянує зидент Картер склав ще
скасовувати існуючі npor– пресі, мабуть, появилися у
Відбувся Український симфонічний президент Картер зробив
країнам Північно-Атлан- рами,-- чого побоювались відповідь на деякі спекуля- перед виїздом Венса до Же-
неви. Було також відомо,
тивні міркування амери- Як повідомляють з архиспископської канцелярії, тлінні
концерт тійського Союзу (НАТО). посадники міст та про-
відники негритянського на- канських політичних діячів, що в другій половині СІЧ-
ня ц. р. до ЗСА прибуде з останки св. п. Архиспископа-Митрополита Йосифа
Едмонтон. (КУК). - ба" М. Лисенка. „Заповіт" Як відомо, країни селення - та що дефіцит які думають, що у зв'яз- ІІІмондюка будуть поховані на українському католиць-
оркестраціі Г. Гладкого — НАТО рішили під час на- ку з пертракташямн Вашін- офіційною візитою перший
Старанням ,.Серії Концер- пропонованого ним бюд- заступник прем'єра КНР і кому цвинтарі Св. Духа в Гемптонбургу, Н. И., після по-
тів Спадщини" під прово- К. Стецснка і Ю. Фіяли, рад їхніх представників ми- жету не переступить (флн гтону з Пекіном Москва хоронних відправ у суботу, 30-го грудня ц. p., в катедрі
„Туман хвилями лягас" М. нулого травня підвищити вирішила покищо здержа- теперішній реформатор
дом Р. Осташевського з 29 більйонів долярів. Китаю, Тенг Гсіао-пінг. З Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії у Філя-
великим мистецьким yctfi–' Лисенка-С. Яременка. „Kap– їхні оборонні бюджети на З тись з підписанням догово- дельфії. Під час Заупокійних Бог^їіІІЙЙв^'Шушнальні
патська легенда" В. Гомо- ру САЛТ И, вислідом чо- довірочних джерел стало
хом відбуто в Ювілейній відомо, що Москва воліє проповіді виголосять Владики Ярослав Габро і Василь
авдиторіі Едмонтону 4:ГО ляка. „Реве та стогне Дніпр го були неуспішні nepero– Лостен. У похоронах заповів участь кардинал Джон
почекати на висліди візи-
листопада ц. p.. другий з широкий" Д. Крижанівсь- Партизани в Етіопії знову ворн міністра закордонних
справ СССР Андрея Гро- ти Тенга, заки розпочне Кроль з Філядельфії. Архиєпископська канцелярія по-
черги Український Симфо- кого-В. Колесника, інстр. відомила Блаженнішого Патріярха Йосифа про смерть
нічний концерт, в якому Ю. Фіяли та „Українська розпочали військову акцію м^ка з державним секрета- підготову до зустрічі Бреж-
нсва. з Картером... У листі Владики Шмондюка і,запросила його взяти участь
взяли участь: Едмонтонсь- симфонія A Wiffop^ М. Ко- pGn ЗСЛ-Єайруеом Вен- у похоронах.
лачевського. сом в Женеві минулого до президента Картера
кий хор „Дніпро" під ynpa– Могадішу, Сомалія. - ,,Ми наново змобілізу- Брежнєв минулого тижня
вою Марії Дитиняк і Сим- Про концерт появились вали і переорганізували тижня. Громи ко, наприк-
Дев'ять місяців після ТО- писав, що уряд Совєтсько-
фонічна Оркестра Едмон- дуже прихильні рецензії С.
Яременка в українській пре-
го, як етіопські і кубин- наші частини політично і лад, погоджувався на роз-
в'язання деяких скомпліко- го Союзу слідкуватиме за МОСКВА ВІДПОВІДАЄ
тону під знаменитим дири- ські війсьЛві частини, з до- м і л і т а р н о " , — заявили розвитком зв'язків між
гуванням гостя з Торонта сі та англомовні - в жур- помогою совстської зброї і речники Визвольного
ваних справ у п'ятницю,
але вже в суботу він від- ЗСА і КНР і відповідно до ФРАНЦУЗЬКИМ ІСТОРИКАМ-
маестра В. Колесника. налі „Едмонтон Ріпорт" і в
У програму концерту „Едмонтон Джорнал" п.н.
численних совєтських до-
радників, переважно висо-
Фронту, — ,,так, що те:
пер тисячі наших вояків
ступив від раніших домов- цього розвитку достосус
свою політику.
КОМУНІСТАМ
„Перфсктний диригент для лень і видвигнув ті справи,
ввійшли композиції: Увер- ких військових старшин, перебувають у провінції, які американська сторона Москва. - Пресове
тюра до опери „Тарас Буль- Українського Концерту". Політичні спостерігачі і на партія була свідома
здушили широкорозгорне- готові до нової війни з на- вважала за другорядні і які агенство Ройтер інформує, того, шо ,,самокритика"
пасинками, щоб приверну- дипломати в Москві твер-
ні акції партизанських час- можна було полагодити на дять, що СССР є затурбо- що совстське Агенство Пс- може бути небезпечною
тин і відсунули регулярні ти західню частину Сома- амбасадорському рівні й чаті Новоеті (АПН) ПОШИ- для неї, одначе вона ,,не
Проф. Яр. Рудницький сомалійські військові з'єд- лії до материка". вони неконечно мусіли бу-
вані фактом, що КНР діс-
тає доступ до західньої рило статтю, яку підпнса- зупинилася перед розкрит-
нання поза кордони Ora– Генеральний секретар
у Новій Зеляндії ден, у згаданій провінції цієї Визвольної Організа-
ти предметом нарад мініс-
трів закордонних справ.
технології, яка може знач-
но зміцнити мілітарну си-
лн чотири офіційні пред-
ставники совєтського нау-
тям культу особи", маю-
чи на увазі те, шоб воно не
Академії Наук, справами знову розпочались розрухи ції Абдуллагі Гассан Мо- лу Китаю. Крім того у кового світу — Євгеній повторилося в майбутньо-
Оклянд (Н. 3.) - У пе- і партизанська діяльність в хаммед кількаразово по- Не зважаючи на те, шо
реїзді дсц Австралії nepe– Патріярхату тощо. На йо- Москві побоюються, що Амбарну мов,Фьодор Бур- му та шоб, бачите, таке
багатьох місцевостях. Пар- вторяв слова ,,західня Со- Громико ані словом не зга- лацкій, Юрій Красін і Ерік явище не могло мати міс-
бувавтут від 16-го до 17-го го думку, невелика україн- дував про бажання ЗСА надто тісні зв'язки Вашінг-
ська громада (коло 300 тизани роблять вдалі за- малія", висловлюючи та- тону з Пекіном можуть Плетньов. ия в комуністичних пар-
грудня проф. Яр. Рудниць- сідки і переводять дуже ким чином претенсії Сома- нав'язати дипломатичні
кий. Крім англомовного душ, розкинених по цілій значно обмежити співпра- Ця стаття - не відпо- тіях поза Совєтським Со-
успішні напади на військові лії до провінції Огаден. Ін- зв'язки з Китаєм, на За- юзом.
викладу про „Багатокуль- країні), шукатиме ближчих ході створилося враження, цю СССР із ЗСА, шо, на віль на книжку „СССР і
зв'язків із ,,австралійською з'єднання Етіопії і Куби, а ший речник Сомалійського думку Кремлю, було б не- ми", яку написали п'ять Совстські коментатори
турність у Канаді, Австра- потім безслідно зникають Визвольного Фронту, який шо це було основною при-
лії й Новій Зеляндії - У к р а ї н о ю " , щоб могти чиною неуспіху у Женевсь- корисним зворотом для французьких історнків-ко- дорікають авторам
в гірських околицях чи пра- діє безпосередньо в Oraae– обох держав. муністів, в якій було ГОС- ,,СССР і ми", шо вони не
спроба порівняння" і роз- лісах. ні, Мохаммед Алі Рубе, ких переговорах. Всі ці
мов із місцевою славіст- спільно виступати і працю- тро засуджено сталінізм прославляють досягнення
вати в рамках загально- Боротьбу п а р т и з а н е ^ заявив, що визвольна армія і сучасну політику крем- Совєтського Союзу, а зо-
кою проф. Олександрою особливо успішно діє у
Пугач-Касселтон із Оклян- українського організовано-
го життя. Це зокрема важ-
ких частин очолює про-
західній Сомалійський Ви- трьох південних районах Папський посланець старається лівських вождів. Автори
книжки тверлять, що ста-
серелжують свою увагу на
,, необгрунтованих penpe–
дського університету, він
мав довшу зустріч із пред- ливе, коли йдеться про" збе- звольний Фронт і його
вітка у провінції Огаден.
Огадену, а саме в Сідамо,
Беле і Арусі. „Ми єдині,
полагодити конфлікт лінізм ше й тепер існус^ц
Совєтському Союзі.
сіях 30-их років, пов'яза-
ставником української гро- РЄЖЄННЯ МОЛОДОГО ПОКО- тзих з культом особи". Во-
мади в Новій Зеляндії Во- ління Й створення для ньо- Речники цього Фронту що контролюємо ці райо- між Аргентиною і Чіле Совстські ж автори сил- ни також дорікають фран-
го осередку університетсь- стверджують, що війну ПО- ии", — відмітив Рубе, який куються довести, шо в Со- цузьким автором за те.шо,
л од йми ром Крехівцем, ПІД кишо ведуть малими з'єд- підкреслював, що етіопш і Буенос Айрес, Аргенти- дентом Аргентини карди-
час якої продискутовано кого українознавства в цій вєтському Союзі засудж- мовляв, вони забули, шо
частині світу. Тимто п. наннями, але партизани кубинці держаться своїх на. — Тут, у вівторок, 25- нал Антоніо Саморе зая- но сталінізм і т. зв. ..культ період 30-их років вимагав
поточні справи з українсь- мають вже помітні успіхи в таборів і дуже непевно по- го грудня, папський післа- вив: „Із-за цієї причини, ,,залізної дисципліни і вн-
кого громадсько-політич-. Креховець вповні піддер- особи", які порушували
багатьох районах провін- чуваються у провінції. нець кардинал Антоніо Са- що обидва ці народи є принципи „совстської за- сокої пильности", бож іс-
ного, культурно-наукового жує ідею проф. Рудниць- море, колишній амбасадор католицького віровизнан-
кого щодо створення Ка- ш'ї, головно на віддалених конностн і демократії". нувала загроза нападу на
й церковно-релігійного від великих центрів nepe– Ватикану до Колюмбії та ня, я вірю, що зусилля Совєтський Союз".
життя. Як довголітній гро- тедри Українознавства в У першій половині груд- Хоч, мовляв, Комуністич-
феріях, де станціонують ня ц. р. високе команду- голова Ватиканської Комі- Папи увінчаються yeni–
мадський діяч п. Креховець Австралії (КУА) і ближчо- етіопські і кубинські части- сіТ для Південної Амери- хом". В кінці цього тижня
був зацікавлений ходом НІ го пов'язання її з Укра- вання етіопськими і кубин-
ни. ки, зустрінувся з аргентин- кардинал ще має зустрі-
СКВУ, відновленням Мо- їнським Вільним Універси-
Під час інтерв'ю з аме-
ськими частинами відбуло
спільні наради, шукаючи ським президентом Джор- нутись із представниками Українські археологи завершили
гилянсько-Мазепинської тетом у Мюнхені.
риканським кореспонден- виходу з цього невідрадно- джом Рафарлем Віделє,
полагодити територіяль-
уряду Чіле.
Минулого тижня, у
розкопки скитської могили
том, яке відбулося у СТО- го положення і обговорю-
ний конфлікт ПОМІЖ МІЛІ- п'ятницю, Папа проголо-
Помер Андрій Цебак, засновник лиці Сомалії, лідери Руху і
партизанських частин при-
ючи способи, щоб усунути
впливи і зріст сомалійських тарним урядом Аргенти- сив, що висилає свого спе- Київ. - Влітку цього дуються, шо склепіння пе-
року археологічна ЄКСПЄДИ- черн обвалилося і це nepe–
та довголітній секретар зналнея, що вони не кон- партизанів і Визвольного ни і Чіле. Цього ж само-
го дня увечері кардинал по-
ціяльного післанця, щоб
вислухав дві сторони на те- ція, шо її очолив Мико- школило грабіжникам ви-
тролюють ані одного біль- Фронту взагалі. ла Чередниченко, кандидат
100-го Відділу УНС шого міста у провінції, але Політичні спостерігачі
благословив понад 2000 ар-
гентинських католиків, які
му спору над малими ос-
історичних наук, у районі
нести з неї все. Тут ше й
лосі. — мечі, бойові СОКИ-
після програної вони nepe– стверджують, що у про- тровами та справами, які
тут демонстрували проти пов'язані з правами обох українського міста Вердян- риТунікальні бронзові при-
Меррівіл, Індіяна. - Покійний працював як організували свої частини, вінш”ї дійсно стало небез- ська завершила розкопки
електротехнік в компанії притягнули до боротьби загрози війни з Чіле. держав до прибережних краси поховального візка,
Андрій Цебак, засновник і печно появлятися малим найглибшого з усіх, бо на грецький посуд, амфори,
довголітній секретар 100- ,,Ю. С. Стіл" впродовж 49 НОВИХ ВОЯКІВ І ЗМІЦНИЛИ військовим частинам і що Після зустрічі з прези- - вод Південної Америки.
16 метрів. - відомих CKHT- залишки панцира з метале-
го Відділу УНСоюзу, То- років. Помер у лікарні свої розвідчі органи, без партизанські частини поси- ських поховань, - інфор- внх пластин, жіночі голов-
вариства ім. Тараса Шев-
ченка в Гері, Індіяна, по-
Бродвей Методіст Госпі-
тал у Меррівіл, Індіяна,
яких не можна вести справ- лили свою діяльність, яка
жньої війни „проти наїзни- може спричинитися ДО ВІД-
Франція „видворила" мує „Молодь України". ні убори зі золотими прн-
У заглиблення, як у ко- красами, золоті вироби -
мер 25-го листопада ц. р. після короткої недуги.
Св. п. Андрій Цебак
ків". новлення боїв в Огадені. комуністичного шпигуна лодязь, по драбині з мета- браслети, кільця, намиста,
на 88-му році життя. Париж, Франція. — На У другій половині груд- левнх пругів можна cnyc– масивні прикраси для коня,
Покійний народився в полишив у смутку дружину катись на саме його дно.
Естер Цебак, яка перебра- виразне зарядження прези- ня ц. р. французький уряд речі щоденного побу-
1890 році в Західній Ук-
раїні і юнаком прибув до ла по ньому обов'язки сек- Тисячі прочан святкували дента Валери Жіскара змінив свою думку про за- Збоку є вхід до тунелю, і
ним, зійшовши нижче -
ту. які розказують про
д'Естена французький уряд суд Хажевського і наказав життя древнього народу,
З'єднаних Стейтів Амери-
ки, де вже у 1905-му році
ретаря 100-го Відділу, па-
сербів Григорія Мацішака з
Різдво у Вифлеємі „видворив" з Франції rpo– поліції видалити його поза входиться ДО СИЛЬНО ОСВІТ- який жив у Північному
мадянина комуністичної кордони країни. Урядові леної просторої печери, ле Причорномор'ї.
включився в українське дружиною Урсулею, Ми- одночасно можуть прапю-
хайла Мацішака з дружи- ці Рожджества Христового^ Польщі, Казіміра Хажевс- чинники відмовились ко- У степах України, -
громадське та союзове Вифлеєм. - Тисячі про- вати шість-сім археологів. пише ,,Молодь України"
ною Марією та Миколу чан, серед них багато свя- які закінчились у день Різд- кого, обвинуваченого у ментувати це рішення, але
життя, ставши членом УН- шпигунстві на користь ко- популярна газета ,,Лє Це саме є поховальна кім- - сотні курганів, що їх
Союзу. У роках 1905-1910 Мацішака, як теж п'ятеро щеників, урочисто ВІДСВЯТ- ната скитського царя. Пе-
внучат. ва Службою Божою. Гро- муністичного уряду у Вар- висипали скити над моги-
був він секретарем Відділу кувалн Різдво Христове у Монд" висловила припу- ред її порогом знайдено ламя парів і знаті, роз-
УНСоюзу в Амбрідж, Па., цьому містечку, де біля ту у цій 800-річній церкві шаві. Французька поліція
Родина, місцева україн- уважається місцем народ- арештувала Хажевского щення, що Хижевского ма- останки воїна або раба.. копки яких, з браку пи-
а в 1912-му році, після буть обміняли заіскрайньо череп якого був пробитий семних пам'яток з цих ча-
переїзду до Пері, Індіяна, ська та союзова громада 2000 років тому народився ження Ісуса Хрнста. Виф- ше в жовтні ц. p., коли
супроводили тіло сл. п. Ісус. З появою першої зір- леєм, як відомо, містить- поліційні чинники встано- лівого французwcoro жур- сокирою. На стіні висів сів, мають важливе зна-'
заснував там 100-ий Відділ вили, що він був висланий наліста Філіпа Риса, ареш- сагайдак зі стрілами. Зна- чення, поширюють бо
УНСоюзу, в якому займав Андрія Цебака на вічний ки на небі в навечер'я
спочинок на цвинтар Ка- Різдва Христового свяще- ся на території окупова- варшавським урядом для тованого на початку груд- хідок відкрито багато, хо- знання про нарід, який жив
пост секретаря аж до дня ного Ізраїлем західнього шпигунства серед польсь- ня у Гданську польською ча цю кімнату пограбова- близько двох тисяч років
його смерти, отже, разом люмет Парк Семетері в никн почали релігійні від-
Меррівіл, Індіяна. прави біля гроти У церков- побережжя ріки Йордан. кої еміграшїф тайною поліцією. но ше в давнину Дога- тому.
впродовж 66 років.
СВОБОДА. П'ЯТНИЦЯ 29-го ГРУДНЯ 1978 4.284.

M. Платковський К. Крупський Лука Луців


v
CBOEOAA^SvOBODA f СЕНСАЦІЯ: УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ ДЕЩО ПРО ЛІТЕРАТУРНІ
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

F O U N D E D 1893
и к я А і н і A v о А 11 v
ВАШІНҐТОН-ПЕКІН В КІНЦЕВІЙ КНИЗІ КОНКУРСИ
Почнемо з маленької бити ,,доору міну ДО ПО- Недавно було в часопи- осіб, які прислали свої тво-
Ukrainian newspaper published daily except Mondays and hob
days by the Ukrainian National Association, inc.. at анекдоти, яісу я колись чув ганої гри'^, шоб не осмі- „АРХІПЕЛАГ ҐУЛАГ" сах повідомлення про ви-
сліди двох літературних
рн на конкурс (творів було
30 Montgomery Street, Jersey City. N.J.'Oltyj. чи про неї десь вичитав, шити себе в очах світу, а 48^. -Фонд просив мене два
Якийсь молодий журналіст значить, затиснувши зуби, конкурсів, ціллю яких є роки тому до жюрі, але я
Р Е Д А Г У Є КОЛЕГІЯ У С К Л А Д І (поазбучно): любувався в робленні у згодом таки піде на до- m збільшити нашу літератур- відмовився своїм ,,юнаць-
Любов Колснська. Володимир Лсвснець. Зенон Снилик. Василь своїх статтях припущень і году з Америкою в справі „Чому український на- сія і Україна с об'єднані в ну продукцію у вільному ким" віком, кажучи, що я
Тсршаковспь (тепер виконуючий обов'язки голови Колегії) і передбачень на близьке САЛТ 11. В противному ціоналізм так злить нас, моїй крові, в мойому серці, світі. Обидва конкурси на- можу занедужати (шо ста-
Євген В Фелорснко. майбутнє: від кількох міся- разі була б загрожена вся чому так злить нас бажан- в моїх думках. З прнятель- городжують вже видруко- лося саме в листопаді ц.
иів до яких двох років на- політика т. зв. детанту і ми ня наших братів говорити, ських контактів з украІнця- вані твори. Вони краше р.!). Фонд знає, що читаю
BecoiiU Class Postage pa-d at the Post Office of Jersey City. fij. виховувати їхніх дітей і ро- ми в таборах через довгі служили 6 СВОЇМ ЦІЛЯМ,КО-
Accepted for mailing at special rate of postage providedvfoi oy перед. Його передбачення стали б у близькому май- багато книжок і міг би
Section l i 3 0 o f Act of October 3. 1917 - authorized July 31.^1918. не справжувались. Голов- сутньому малошо не перед бити вивіски підприємств у роки, я пізнав як це болю- ли б вимагали, щоб пись- легко бути навіть головою
ний редактор порадив йо- поворотом до ,,холодної їхній власній мові? Навіть чим є для них. Наше поко- менники присилали на кон- жюрі. І дійсно, я з на-
Передплата: на рік - J30.00, на rna року — 116.ЯЮ, н а 3 міся-
му робити передбачення на війни". Михаїл Булгаков у „Білий ління не може оминути курси ще невидані друком дісланих на конкурс 48 тво-
щ — J9.00. Для членів УНСоюзу 65 f міс. За кожну зміну а д -
які 50 років наперед, бо сторож" дозволив обма- заплати за помилки none– машинописи, бо це була б рів прочитав і рецензував
реся — 25 с. Чека 1 "money orders" анставлатя Ha"Svoboda". Можна також думати, нути себе на цю тему. редніх поколінь. Нішо не є
тоді вже ніхто не матиме шо червоний Китай, із сво- дійсна заохота до праці на аж 29.
Певно, нам не вдалося ціл- таким легким як тупнути літературному полі. Та Та це не важливе, скіль-'
F.O. B o x 340 Jersey City, N.J. 07303 змоги справдити, чи його їм ,.філософічним" ПІД- ковите злиття, і в деяких ногою і крикнути „Це.
передбачення були пра- ХОДОМ ДО СВІТОВИХ ПОЛІТИЧ- воно добре, що існують ки члени жюрі оцінювали
відношеннях ми є ше ІН- моє!" Безмірно є тяжчим організації, які цікавляться творів, бо „підсумки їхніх
вильні. Це мудра порада, них справ і знаючи, шо шими (а це є достатнім, шо заявити „Ви можете жити
проте ніхто з журналістів часом ліпше ,,вичекати", вже надрукованими видан- оцінок перевело Правління
Економічні перспективи вони, та менша нація, від- так, як вам подобається". нями, бо й цей спосіб УЛФ" і на „основі цих
не може обійтися без ДЄЯ- ніж відразу починати йти чувають різницю). І як Під кінець двадцятого сто-
ких передбачень на більш „на цілого", - правдопо- будить зацікавлення на- оцінок признало ,",нагоро-
сумним воно є, але ми ліття ми не повинні жити у шою літературою, число ди", опубліковані в „Сво-
Західня економічна система, достатньо насичена чи менш близьке майбутнє. дібно дасть тепер спокій втратили нагоду за наго- світлі уяви, в якому жив і
інфляційними тенденціями, напевно опиниться у затяж- Що можна сказати про Тайванові і не буде робити читачів якої на наших очах боді" з 18-го листопада
дою, а головно в трид- покінчив наш останній і не раптово зменшується і в
нгй кризі в новому 1979 році, якщо країни ОПЕК-у останню „бомбу" в світо- проти нього вже відразу цятих і сорокових роках, дуже мудрий імператор. 1978: три нагороди для до-
(організації держав-експортерів нафтової ропи) здійсню- вій політиці — порозумін- якихось агресивних кроків, наслідок цього щораз важ- рослих читачів і три для
коли та проблема стала „Дивно, що віщування че видати авторові свій
ватимуть, нехай і постеленно, заповіджене ними під- ня між Америкою і черво- Це улегчить Америці „за- найбільш нагальною. От- дітей і молоді. (Тут зазна-
вишення цін на цей здасться найкоштовніший у світі ним Китаєм? Чому це по- ховати обличчя" і не на- Доктрини Вангарду (В но- твір, а дуже часто робить чую, шо як я читав по-
же, не за царів, а після татці до „доктрини ван-
продукт, без якого не може обійтися жадна індус- розуміння прийшло саме в ражатись на занадто вели- парів. Чому їхнє бажання він це своїм коштом. вість „Перший козак в
Тріяльна і економічно розвинена країна. цьому моменті? Для Ки- ку критику як внутрі, так і гарду" на сторінці 532, ска- Малі конкурсові наго- Америці" - то не конче
відокремитись так дуже зано: „це є марксистсько-
таю цей момент не JTJSC ззовні країни, ображує нас? Чи не може- роди не впливають на думав, шо це твір „для ді-
Різні спеціялісти й економічні аналітики звертають більшої ролі. А шсУоуло^ Але — як будуть роз- ленінівська ідеологія, яка збільшення літературних тей і молоді").
мо ми розлучитися з одесь- претендує на те, що вона є
при тому увагу, що багато країн світу, зокрема бідніших, мотивами Америки? Застій внватися дальні подіГ? Ос- кими пляжами, або овоча- видавничих можливостей, Ніхто не зможе крити-
не спромоглися ще й досі видобутися з економічної у переговорах між Ізраї- танні потягнення кнтайсь- найбільш поступовою фі- бо це тільки символічні кувати рішення семичлен-
ми Киргизії? Для мене ця лософією світу". Приміт-
кризи, яка витворилась в наслідок першої фази піднесен- лем і Єгиптом, шо спону- кої зовнішньої політики і тема є дуже болючою. Ро- суми десяток, чи навіть ного жюрі, бо кожний його
кало Картера виказати позитивне, на загал, pea– ка, К. К.) про те, шо соток долярів, які не ма- член оцінював ним прочн-
ая цін на нафтову ропу в 1973-74 роках. Для інших, націоналізм завмре, не
промислово розвинених держав, підвищення цін на нафту якимсь іншим великим по- гування на них з боку дер- ють в нас тієї слави, якою тані твори на основі сво-
тягненням? Події в Ірані? жав Заходу, — свідчать про здійснилося. В добі атому і втішається американська го смаку, а інші члени з
на 5. 10, а потім аж 14,5 вілсотка спричиниться не тільки б дійшло до порозуміння кібернетики він чомусь роз-
до інфляції і рецесії, але також до зросту безробіття і, Чи, може, навіть своєрід- те, шо держави західнього нагорода Пуліцера, хоча ним погоджувалися, або й
між і сьогодні вже потуж- цвш наново. Подобається вона дуже маленька. ні.Справа в тому, на ос-
очевидно, сповільнення продукції товарів першої пот- ний натиск на СССР, щоб світу прийшли, очевидно, ним СССР і потужним за, нам це' чи ні, але надхо-
реби. з яких користали не тільки країни-продуценти, але він не відтягав у безкі- до переконання, що черво- повторюємо, які 10 чи 20 дить час сплати нашого Український Літератур- нові якого критерію най-
також, і то в першу чергу, слабше або цілковито нечність заключення дого- ний Китай може допомог- років Китаєм... тоді Захід векселя, який гарантує са- ний Фонд ім. І. Франка в справедливіше оцінювати
економічно нерозвннені країни. ди про САЛТ 11? І чи „від- ти Заходові „відбитися" буде вже готовий, щоб від- мовизначення і незалеж- Чікаго постав ще тоді, літературні т в о р и : Іван
важний" провідник кому- від невгаваючих агресив- правити панахиду! ність. Ми не повинні че- коли не було СКВУ, його Франко, який оцінював
Без сумніву, рішення країн-експортерів нафти було ністичної Румунії не знав них потятнень СССР в кати аж до часу, коли той вважали місцевою oprani– численні літературні тво-
Ми не збираємося при- ри вважає, що „одним з
великою несподіванкою і великим ударом по економічній чогось про можливість усьому світі. Отже, країни ходити з порадами для За- вексель буде поставлений зацією, і він діяв на своїм
Програмі уряду президента Джіммі Картера. Несподі- швидкого порозуміння Ва- західньої Европи, а тепер на карту спалення, або терені. Виглядає, що його критеріїв естетичного
ходу або, тим більше, ,,no– сприймання художнього
ванка була тим більшою, коли стало відомо про шінгтон-Пекін, ЩО ОСМІЛИ- ще в більшій мірі ЗСА, вчати" його (проти цього буде затопленим у ріках, діяльність не дуже ТО ПО-
підвишку цін на нафту до висоти майже 15 відсотків, бо ло його в останніх ви- допоможуть, мабуть, Ки- або буде обезголовленим. шнрилася поза Чікаго. твору - є естетичне ІГО-
віддавна вже висловлю- чуття, що виникає у лю-
ще три місяці тому, під час візити секретаря скарбу ЗСА ступах проти Москви? таєві розбудувати Йоґд ються деякі наші ,,демок- Ми мусимо доказувати ве- Принаймні ми про це не
Майкела Блументала на Близький Схід, країни ОПЕК-у Цілком зрозуміло, шо промисловість, а тим са- личність нашого народу не чули, хоч цей Фонд тепер є дини під час читання" цьо-
р а т и " , виявляючи цим го твору. Признаюся, шо,
запевняли його, шо підвищення напевно не буде більше президент Картер підкрес- мим і зміцнити його ВОЄН- якесь почуття меншевар- величиною нашої тсрнтО" „ Централею" для всієї на-
ніж 5-10 відсотків. лює, шо порозуміння з чер- ні спроможності. Це те, рії, не числом народів під шої еміграції при СКВУ. приймаючи Франків крите-
тости). Проте, на нашу рій, я був би вище оці-
воним Китаєм не є спря- проти чого так лютує Moc– думку, якшо Захід Справді нашою опікою, а грандіоз- Якось мало чути про ді-
Ще перед підвишенням цін на нафтову ропу еконо- моване проти Москви: ква і чого вона смертель- ністю наших діл, а також яльність його в інших ук- нив поважну повість Сте-
починає „ставити на ки- пана Любомирського під
містн ЗСА передбачували незначну рецесію в Америці; інакше він був би кепсь- но боїться. Китай бо не тайську карту", то мусить глибшою працею на зем- раїнських цеігграх,от хо-
тепер, коли виші ціни нависли страшним маривом над ким дипломатом. Китай перестає перестерігати За- лях, які залишаться нам ча б в Ню Йорку чи Філя- заг.. ,,Про.метеїв вогонь",
це робити чесно і без жад- бо вона викликала в мене,
світом, економічні перспективи ЗСА виглядають досить менше говорить про те, шо хід перед небезпекою ІМПЄ- них, так би мовити, „зад- після того, як відійдуть ті, дельфії. Та й так подив-
' нсвідрадно. Ситуація стає шс більш загрозливою, коли це порозуміння не затор- ріялістичної ПОЛІТИКИ ,,HO– шо не хочуть жити ляємо Фонд в Чікаго, шо коли я її читав, чого до-
ніх думок". Балансувати магається І. Франко.
подумати, що рецесія у З'єднаних Стейтах Америки кує інтересів СССР: він уже вих царів" і поводиться між СССР і Китаєм - це з нами". вспів зібрати понад сім
може відбитися широким відгомоном у цілому світі, на хіба нічим не може зміни- крайнє вороже до СССР. досить небезпечна гра. тисяч долярів на літератур- Я був двічі головою
Заході і на Сході, бо ЗСА являються продуцентом ти негативного проти себе Та — шо буде далі? І Треба таки вибирати: болючою „Україна буде скрайньо ні нагороди за літературні жюрі літературних конкур-
великої частини товарів, без яких, практично беручи, не наставлення Москви. Але тут ми мусимо піти СЛ1- СССР чи Китай. Отже, ми мусімо проблемою, але
усвідомити собі
твори, видані в роках 1974- сів, один „Свободи", а
можуть обходитися країни світу. Із сповільненням зате чи не вся преса й дами того молодого жур- протягом цих 10-20 років, те, що тепер почування 1977. другий ЗУДАК-у, і знаю,
продукції в ЗСА, сповільниться негайно економічний громадська опінія захід- наліста, про якого була мо-; за які Китай стане справ- цілого народу розпалилося Добре зробив „Екран", яка це важка праця і rpa–
розвиток і впале життєвий рівень у тих країнах, з якими нього світу, майже стовід- ва на початку статті. Ска-у жньою світовою потугою, до білого. Тому цю цілими що подав фотографії 34-ох туїїюю жюрі УЛФ в Чі-
ЗСА вдержують тісні торговельні зв'язки. Рецесія в ЗСА сотяово схвалюючи - крок" жімо, ЧКУ протягом яки- 'Захід мусів би зробити століттями цим двом' наро- аптопів(-ок) та прізвища 40 каго за його велику працю.
t. автоматично зменшила б також запотребування на про-
американського президен- хось 10 років ЗСА і західня щось такого, шо позбави- дам не вдалося жити гар-
дукти з інших країн, зменшиться імпорт і збільшиться та, говорить про „удар" Европа так поставлять „на ло б його раз на завжди монійно, тепер черга на нас раїнців, в яких деякі висло-
для Москви. А сама Moc– ноги" Китай, що він стане зна чи Солженіцину не при-
безробіття у заприязнених країнах, зокрема європейських небезпеки агресивного ро- показати свій глузд. Рішен- ви Солженіцина внгляда- ХОДИТЬСЯ ЗВОДИТИ ЛИСТОВ-
. і в Японії. У багатьох лержавах Европи, наприклад, ква, прийшовши тільки до більш-менш великою поту- сійсько-совєтського імпері- ня мусимо залишити для ють нам суперечними ос-
рівноваги після першого гою також у мілітарному них суперечок з іншими
позем безробіття ще і тепер рівняється поземові ялізму. Як це можна зро- українців. Нехай федераліс- новній його інтенції cynpo– російськими інтелектуала-
повоєнних років. Самозрозуміло, що зростуть також „шоку", вже заговорила відношенню. Але Захід — бити і якими методами — ти і сепаратисти спробу- ти українців. З одної сто-
про „пакт Картера з дия- насамперед ЗСА - будуть мн, для яких Україна це ще
ціни в самих ЗСА на роздрібні товари і про це вже про це не варто писати. ють своїх переконувань. Не рони, він виявляє себе ве- тільки „Южная Россия".
- відкрито говорять речники уряду Картера, не згадуючи волом"... стосувати політику „ба- Очевидна річ, що в на- поступитись буде глупо і ликим гуманістом і визнає
про підвищення цін товарів у таких країнах як Японії, яка Отже, так чи інакше — лансування" між СССР і "Решта багато чисельних
шому розумінні (розумінні жорстоко. Чим більше де- кривди, які Росія заподі- згадок і коментарів Сол-
майже у сто відсотках імпортує нафту з країн Близького що не говорила б амери- червоним Китаєм, виграю- українців і інших понево- лікатно, більше толерант- яла і ше діє нашому наро-
Сходу і з Китаю. Застрашуючою перспективою є сам канська дипломатія — в чи одного проти другого. женіиина про український
лених Москвою народів) но і більше обережно мч дові. Важливим є це, шо спротив, У ПА, голод в
страх перед дальшим спадом вартости американського розумінні всіх сторонніх Чи це не знеохотить Китай рецепт на це тільки один: розтолкуємо собі самим, він признає право україн-
доляра у відношенні до інших валют світу, а це знівечило глядачів, порозуміння між і не доштовхне СССР на Україні, український иашо-
розподіл російсько-совєт- якими ми є тепер, ТИМ" ському народові на неза- налізм і все інше пов'я-
б дотеперішні заходи президента Картера для рятування Америкою і Китаєм таки є шукання якихсь альтерна- ської імперії на незалежні і більше буде надії на pec– лежність. Рівночасно з
стабільности доляра. спрямоване проти Москви тив. Китай, ставши „на, зане з українцями написане
суверенні держави неросій- таврацію єдности в будуч- цим, він' ніби застрашує в правдивому світлі і дуже
— якшо не в наступально- ноги", вже не буде бояти- ських народів. Але цей чині. Нехай вони живуть українців кажучи „відокре-
МУі то принаймні в обо- ся агресії з боку Москви. А прихильному ТОНІ і тому
Найбільш, однак, застрашуючим фактом у цьому рецепт не до вподоби дер- своїм власним життям, не- митесь — пізнаєте те, шо вартує навести хоч дешо з
понурому економічному стані є те, що багато країн ронному його аспекті. Пи- ця остання (в Кремлі си- жавам Заходу — з тих чи хай побачать як воно іде. жити вільними не є так
тання - що буде безпо- дять таки досить „мудрі тих згадок.
напевно робитимуть запобігаючі заходи, які у свою чергу інших мотивів. Що ж до Вони скоро переконаються легко". Якшо сьогодні аф-
цілковито, або частинно запинять процес покращання і середньо після такої „пі- голови") — для того, щоб риканські негри дають собі На сторінці 28, читаємо:
того, що після розпаду в тому, що не всі пробле- „Совєтсько-німецька війна
підвишок життєвого рівня у слабо економічно розвине- гулки" робити Москва? Чи вийти з ,,окруження" — СССР могла б виникнути ми будуть розв'язані відо- раду в керуванні справ сво-
них країнах, а у найбідніших - посилять маривд голоду і вона, проковтнувши цю пі- почне шукати можливос- їх народів, то чому ж почалася десять років після
т. зв. „жовта небезпека", кремленням". убивчої колективізації, ві-
збільшать загрозу загальної нужди. гулку, таки підпише лого- тей дати якусь сатисфак- то це така проблематична і українці мали б жалувати
лу САЛТ 11, чи, „роз- цію Китаєві. Бо шо для До останнього наведе- за опікою, а на ділі, за сім років після великого
Світ, проте, шукає розв'язки цього наболілого нереальна річ далекого ного речення Солженіцин голоду в Україні (6 міль-
питання і, можливо, у пов'язанні з новою політикою ЗСА гнівавшись", займе знову Москви піти навіть на та- майбутнього хоч би тому, подав замітку про плебіс- експлуатацією і терором
непримириме становище? кий крок, шоб віддати Ки- старшого брата? Або^яку йонів людей згинуло без
відносно Китаю, яка може спричинитися до збільшення що Китай положений дуже цит, про шо я вже зга- запримічення сусідською
постачання нафти і збільшити торгівлю взагальному, Швидше можна припуска- таєві якусь частину „не- єдність в будуччині з у і ^
далеко, шо про це не варто дав. Я умисне навів т і раїнцями має на гадці Сол- Европою), чотири роки ПІС-
знайдеться вихід з цього нелегкого становища. ти, шо Москва буде ро- ісходімого" Сибіру! І якшо думати. ^ місця про Україну та ук- женіцин. Якшо він мав на ля диявольського танку
гадці співжиття російсько- НКВД, та один рік після
го народу з українським того, як робочі були зако-
народом, то справа зовсім вані новим законом про
Громадські Централі перекидають справу на терен більшості світових жіночих організацій. Жінкам вільного працю. В тому часі було 15
j Ірина Пеленська І жіночих організацій, себто на одну частину суспільства, світу більше імпонує росіянка, яка літає в космосі і має у інша. Безумовно, шо віль-
ній Україні треба буде спів- мільйонів в таборах роз-
не беручи до уваги, що ідея і програма МРД має своїм всіх совєтських республіках тисячі депутаток до район- кинених скрізь по країні".
об'єктом не відокремлену від родини й середовища них, обласних і ін. рад, чим українка, яка має в жити з Росією в якнай-
В ОБОРОНІ УКРАЇНСЬКОЇ дитину, але і її с.очення, так далеко, напр., що дає українському світовому представництві одну, або дві краших сусідських відноси- На сторінці 305: „Пот
нах, але „єдности" з Poci– між жінками в таборі Кен-
ДИТИНИ можливості старатися про економічно-господарське під- представниці.
єю Україна вже зазнала гір виявилося багато від-
несення країни, чи місцевостей. Навіть існує можли- Якшо йдеться про Совєтський уряд, то він 3MOHO-
J (Доповідь на Пленарній Сесії Ш-го Конгресу СКВУ) полізував собі Міжнародний Рік Дитини для політнч- досить. Дай Боже, шоб в важних, а особливо серед
вість одержати фонди на такі цілі. українських дівчат, які бу-
Труднощі на міжнародному терені є у відсутності них шлей; акція „Гостина в Москві для дітей 90-ох країн" будуччині українці і росія-
ни любилися, але тільки ли більшістю в таборі".
нашого зрозуміння факту, що культурно-суспільні акції і у 1979 році має лише пропаганд явний характер. „через кордон", як сказав В іншому місці Солже-
П загально людські кличі пробивають на міжнародному Вкінці труднощі фінансові. Урядовий фонд МРД
недавно Леонід Плющ. ніцин каже, шо і в мужесь-
терені лорогу і до політичної плятформи. Не зважаючи одержує мільйонові контрибуції від держав-членів МРД і ких таборах Кінгіру най-
Для виповнення завдань у дальшому ми змагаємо ло на те, шо наголос в Деклярації Прав Дитини покладений є передбачено, що в 1980 роках цей фонд винос йтиме 500 Коли ж візьмете під ува- більше було українців.
того щоби: на національну і релігійну дискримінацію, ці проблеми на мільйонів долярів. Паралельний до урядового, згл. гу факт, де Солженіцин ви- На сторінці 319: „Дру-
світовому полі нерадо вітають — вони грозять кон- державного є. Фонд Недержавних Організацій, побудо- ховувався, а також COBCT– гий прогресивний француз
Завершити якнайскоріше організаційну структуру фліктами. Знають це представники народів і стосують ваний на датках і дотаціях має вже теж сотні тисяч ську офіційну історичну на-
МРД в цілій українській діяспорі, яка полягає на - письменник Сартр при-
посередні дороги і обережну тактику. Наприклад, долярів. Український Рік Дитини не має фінансової бази. уку про Україну та укра- був до Москви, щоб взяти
створенні Крайових комітетів, а з їхнього доручення польський крайовий проект „Усмішка дитини" був Управа СФУЖО покриває покищо поштові витрати, але інців, згідно з якою ВСІ ВИ-
місцевих осерелків діяльности, компетенцій комісії участь в житті нашої npor–
"десений на світовий терен і приніс полякам відомо, що засоби Світової Федерації є дуже обмежені. значні українці представ- ресивної спільноти. Галас-
Комітетів, Осередків. Перепровадити низку заходів для велику популярність, так як і побудова шпиталю у Вимоги до нас, тобто доі української Світової Комісії лені як зрадники і запро-
зактнвізування українського громадянства до акції обо- ливо і гучно святкували
Варшаві у пам'ять дітей, які загинули під час Другої Міжнародного Року Дитини, великі. Вже з початком данці українського народу, 300-ліття воз'єднання РосЙ
рони дитини в Україні. світової війни. Європейські держави подають допомогові 1979 року ми повинні подати до Секретаріяту Неуря- то треба подивляти Сол- з Україною. Українці Кен-
У рамках пляну дії виготовити збірку матеріялів проекти для країн т. зв. Третього світу. Рівнобіжно дових Організацій МРД звідомлення про положення женіцина і його мужності, гіру проголосили день жа-
про положення дитини в Україні і подбати про йдуть акції, крайові і місцеві для внутрішніх потреб української дитини в Україні і в країнах поселення та яка дозволяє йому настіль- лоби".
документальні наукові праці з цієї ділянки для інформації даного народу, чи групи. започатковані акції у рамках МРД, а з початком 1980 ки відступити від тради- Здається, непотрібно
міжнародного світу. Українська Світова Комісія Міжнародного Року року звідомлення з цих акцій і плян дії в рамках МРД на ційної думки про Україну. доводити того, що тверд-
Приготовити звіт про положення української дитини Дитини подає під своїм головним гаслом „Дитина скарб протяг двох декад, до 2000-го року. Напевно, що навіть росій- ження Солженіцина мають
в Украпи і поза нею, як також з діяльности Сві- народу", ще три гаслові проекти, як вказівки для Для того, щоби сповнити ці вимоги, тобто дати ські протнкомуністнчні
тової Комісії: Крайових Комітетів в рамках МРД і синтезу положення і статусу української дитини і 11 документальну вартість.
реальної дії. Це є проекти: круги не схвалюють такої Коли українці пишуть про
вимаганий Секретаріятом Неурядових Організацій при а7 зв'язку (контактний), який звучить родини в Україні" і в світі та спростувати тим самим yd радикальної зміни погляду
ОН на початок 1979 року і другий точніший звіт про це. їм можуть закинути во-
,,Будьмо друзями!". Він дає можливість зв'язків україн- фальші совєтської науки, журналістики і політики — на українську справу. Хто
виконані акції і і плянами на час лзох декад ло 2(ХХ) року ських дітей і між країнами поселення і з дітьми України. потрібна низка документальних праць із статистнчни- (Закінгення на сторі 6)
на початок 1980 року. 67 освітній, - „Кожна українська дитина вивчає рідну ми даними і свідченнями, шо їх можуть дати лише'
Повідомити український нарід, зокрема учасників мову", широкі обслідування, а згодом наукові опрацювання.
руху опору, про наші оборонні акції. вУ допомоговий, - „Допомога українській дитині в Рівнобіжно до того конечні є акції Місцевих Oce– створення у різних країнах клітин Міжнародного Рок)
Наші труднощі? Без них не буває. - Перші потребі". ц редків Діяльности в країнах поселення, за проектами Дитини, щоби приспішити і збільшити розміри українсь
ідейно-програмові. Часто це є однобічний підхіл до Гасла окремих країн діяспори можуть бути ще й їхніх Крайових Комітетів, чи власних, але узгіднених із кої участи у часі двох декад до року 2000-го.
положення дитини в Україні, концентрація на місцевих лодаткові,' але вони не повинні при тому легкова- Крайовими Комітетами. Оборона української дитини може і повинна об'єднав
акціях без засягу території України. Другі - організа- жити поданих тут основних. В обличчі труднощів і в потребі із-за поставлених коло цього завдання всіх українців без різниці віку, статі
ційні. Вони в повільності творення організаційної Якшо йдеться про зовнішню дію в межах ОН, то перед нами вимог, маючи тут перед собою достойних віроісповідних, політичних і ін, різниць, бо ЦЯ ДІЯ (
структури МРД в українській діяспорі із-за пасивного очевидно, найбільше утруднюють наше положення представників Українських Церков та світського органі- супровідна до боротьби, що її ведуть українські борці Зі
становища нашої громади до МРД. впливи, які має Советськлй Союз в ОН і навіть у зованого життя, звертаємося до них про піддержку для свободу і за майбутнє української нації. (Кінець!

;,
4.284. СВОБОДА. П'ЯТНИЦЯ. 29-го ГРУДНЯ 1978

це число потроїться, але тільки тоді, як голови Округ бу-


ПРОТОКОЛ Пассейк
Г^тттштт
60 67 8 S3 106.00
S 449.99
дуть про це дбахи.
Т А Б Л И Ц Я Ч . 17
ОКРУГИ
29-ої ЗВИЧАЙНОЇ КОНВЕНЦІЇ які виконали квоту на 75 — 99 відсотків і здобули бонус по 1.09
В І Д З Н А Ч Е Н І О К Р У Г И , Я К И Х УСІ В І Д Д І Л И П Р И Є Д Н А Л И
ЧЛЕНІВ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ дол. за члена забе
Жит. Дввив.
BKKO-J 1976 р . Рочестер, Ніагара
Оивуга Квача вяко АДД льот. зве. яати 1977 р. Аллснтавн. Клівленд, Монтреаль. Пассейк, Фі-
яка відбулася в місті Піттсбургу, Пеннсильвенія Нюарк 210 200 56 22 122 S 12X00 лядсльфія, Вілкс Бери. Вунсакет.
Снракюзн-Ютнка 140 123 10 34 79 79.00
в готелі The Pittsburgh Hilton, Gateway Center Піттсбург 180 134 3 - 151 151.00
Джерзі Ситі 150 12S 18 13 94 94.00 Аиатгіїуаяш вривав Округ, які одержали
Аллснтавн 100 82 20 62 6100 бонус в 1977 році в приємністю вгадуємо Округу Чікаґо,
-
починаючи від 22-го травня до 27-го травня, включно - 1978 р. Перт Амбой 126 99 8 14 77 77.00 яка по довгих роках вастою, виконала квоту ва 75 відсот-
Янгставн 50 38 5 1 32 3100 ків. Округа Кнівхевтд зробила таке „чудо", що замість
Звіт головного організатора Степана Гаврнша Разом виплачені S 617.00
придбати 826 членів придбала 860 членів. Сталося це ва-
вдики Відділової праці поодиноких союаовців а якимв
(Продовження з попереднього числа) ВвийваШНЦ співпрацю обжагниі організатор Богдан ДВвУвП
S 440.00 ківсвжиі, ва що я висяовлюю йому подяку.
S 440.00
(10) 617.00 Ва вступі цівевіЦивого звіту вгадую про придбане
^- число нових членів та суму їхнього вабеапечеі
ТАБЛИЦЯ Ч. S лом для успішної праці на добро Українського Народного --ІЛ.-
ні івфореаацВ про суми ва без печення окремих Округ
МОЛОДЕЧІ ВІДДІЛИ У МІЖ КОНВЕНЦІЙНОМУ
ЧАСІ - ПЛАСТОВІ
Союзу. Округи повинні мати більшу контролю над Від-
діламн, а це може бути лише тоді, коли одержать всі ста-
тутові права.
Разомі
Т 1975р. 51,057.09

Повертаючись до праці Окружних Комітетів, то слід ТАБЛИЦЯ 11


Стан акт. згадати це, що Організаційний Відділ в ввесь час в кон- ТАБЛИЦЯ Ч. 14
п. Число Придбали членів у роках чл. на такті з окремими головами Округ і кожного місяця голо- ОКРУГИ 1976 Р. ЗДОБУТКИ ОКРУГ У 1977 Р.
ч. Відділу 1974 1975 1976 1977 Разом 12^31 вн Округ одержують звідомлення про організаційну пра-
акі квоту на 199 відсотків і здобули бонус

І 66 22 2 і 7
1977
42
цю поодиноких Відділів. Також у порозумінню в голова-
ми, майже в усіх Округах відбуваються два рази в році
наради. Вітальну ролю у праці Окружних Комітетів спов-
по 2.99 дол. ва
і !
2

4
З

5
79
134
174
205
2
7
6
І
1
10
ІЗ
1
6
2
11
5
2
21
14
21
51
2
53
36
413
32
ияють спеціяльні грошові боиуси за виконання квоти чле-
нів на 75 або 100 відсотків. У звітовому році 5 Округ ви-
коиало квоту на 100-відсотків і 11 Округ виконали квоту
на 75 відсотків. В^наслідок того виплачено всім тим Окру-
Оивуга

Бостон
Квота

50 72 13
Жит.
АДД льот. заб.

- 59
До

S 118.00
її. Ч. Онвдта і
Si 1! і
ОКРУГИ ПЕНСИЛЬВЕНІЇ
1 з
6 216 29 25 40 10 104 245 Янгставн 50 51 9 - 4284.00
7 222 З 7 І І 12 94
гам бонус на загальну суму 2,640 дол. Список Округ, що
одержали згаданий бонус у передконвенпДхному році по- Р а з о м виплачено S 202.00 Філядельфія 39 131 459 S 1,025,500 72
8 360 25 ІЗ 8 10 56 230
даємо в таблиці ч. 10, а у таблиці ч. 11 подаємо загальну Піттсбург 18 ЗІ 175 289,000 12
9 434 42 18 23 27 110 328
суму 7,092 дол. виплачених бонусів Округам у міжкон- Шамокин, 20 11 155 325,500 22
10 442 25 14 5 27 71 80
венційиому періоді Аллентавн, 11 11 93 270,500 26
11 450 10 7 5 7 29 120 Скрентон 9 2 21 27,500 А.
12 472 9 11 9 37 195 ОКРУГИ ВілксБери 9 12 36 88,000
ІЗ 495 11
9
11 54 ТАБЛИЦЯ Ч. 11 які виконали свою квоту ва 7S — 99 відсотків і здобула бонус
14 503 1 8 85 Разові S194 199 939 8 2,926.999 141
Разом: 173 122 116 4т 533 2.007
ОКРУГИ 1977 Р.
які виконали свою квоту на ЇМ відсотків і здобули бонус
по 100 за члена забезпеченого життьовим забезпеченням
за члена забезпеченого життьовим забезпеченням

Балтімор
ОКРУГА МЕРИЛЕНДУ
9
С П О Р Т О В І Жит. До 6 35 S 95.500 2
Округа Квота АДД льот. ЇВ6.
- ОКРУГИ НЮ ЙОРКУ
186 І З 18 130
BjaafljaeJ Жит. До Аллентавн 100 75 14 57 S 57.00 Ню Йорк 34
2 110 І З 35 Округа 81 348 1797,500 32
Квота ніно АДД лют. іаб. Ню Йорк 430 327 27 42 258 258.00
З 214 10 14 11 47 145 Снрвкюзв-ІОтика 13 14 135 229,500 12
272 Пассейк 60 49 7 39 39.00 Рочестер 10 1 67
4 346 І 6 62 74 Бостон 60 65 6 59 S 118.00 107,500 5
Перт Амбой 120 96 13 72 7100 Трої, 7 2
5 .199 28 23 24 92 303 Клівленд 325 350 118 228 456.00 44 79,000 3
Шамокин Перт Амбой 120 96 ІЗ 72 7100 Боффало 9 6 51
Разом: 40 234 SS5
140 155 22 133 266.00 124,000 9
47 46 101
Віл кс Бери Філядельфія 480 439 46 13 380 380.00
30 36 9 5 22 44.00
Вінніпег Піттсбург 180 138 4 2 132 13100 Разове 1В4 649 S 1.337,599 99
ПО 152 26 61 65 130.00 73
У міжконвенційному часі молодечі Відділи придбали разом Рочестер 140 109 15 5 89 89.00
767 нових членів. Разом виплачено 1.014.00 Шамокин 130 125 13 112 11100
Снракюзн-Ютнка 140 120 12 19 89 89.00 ОКРУГИ НЮ ДЖЕРЗІ
ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ЧЛЕНІВ (актичннх) МОЛОДЕЧИХ ВілксБери 30 29 - 2 27 27.0) Нюарк 22 9 129 S 275.000 22
ВІДДІЛІВ У МІЖКОНВЕНЦІЙНОМУ ЧАСІ Вунсокет^^^^^ 35 27 7 - 20 20UO Джерзі Ситі 11 20 135 302,000 13
О К Р У Г И
Разом виплачено S 1,275.99 Перт Амбой 12 8 80 248,500 І8
Зкінцем 1973р 2.720 чл. Пассейк 7 9 49 119,000 9
3JJHUCM^1977 (у. „, ,.„....„ 2.892 чл. які виконали свою квоту на 75 - 99 відсотків і здобули бонус
по 1.00 д о л . за члена, забезпеченого життьовим забезпеченням Разове 52 49 393 S 944,599 72
Більше на 171 чл. S 20100
1,275.00 ОКРУГИ 1ЛЛИНОЙ, МІЧІГЕН І ОГАЙО
ВИКО" В д и д числі Жит. До вип-
латм Разом у 1974 р. S 1,477.99 Чікаґо, Ілл. 34 112 427 S 1.125,000 94
Окр)і а Квота мано АДД льот. іаб.
Детройт, Міч. 20 13 176 601,500 36
Звітуючи про працю Відділів, приємно згадати у таб- Аллснтавн ПО 93 26 S 67.00 В таблиці ч. 15 педаемо стан членства по Округах, Клівленд. Огайо 20 53 350 1,216,000 118
лиці ч. 9 І це, що в минулому році УНСоюз збагатився Чікаго 33100 Янгставн, Огайо 9 13 44 123,000 8
І5ті
540 427 95 332 їхні річні квоти і відсоткове виконання тих квот. Тут слід
трьома новими Шдл "'І а у міжконвенційному періоді в Чікаґо 540 427 95 332 33100 вгадати і це, що Округи, крім грошових бонусів, одержу- Разом: S3 191 997 S 3.965,599 256
вагальному заложено 9 нових Відділів У минулому році, Джерзі Снті 160 135 23 107 107.00 ють почесні таблиці ва відсотково Мвтвище виконання
nmjyn– проф. Зеновія Мельника і при технічній допо- Монтреаль 125 102 37 61 61.00 квот, або ва придбавша найбільшого числа членства. Згід- ОКРУГИ НОВОЇ АНГЛІЇ
М08І обласного організатора Богдана Дейчаківського за- Н ю Йорк 450 348 32 312 31100 но даних у таблиці ч. 15, перам місце, ва найкраще нід- Ню Гейвен, Конн. 19 8 101 S 217.000 16
сиовано новий Відділ у СІносінаті, Огайо — Ч. 168 ім. Ва- Пассейк 65 49 9 40 40.00 сотхове виконання квоти —155 відсотків, виникла Округа Бостон, Масс. 6 15 65 129.000 6
лентнна Морова. Другий Відділ Ч. 212 ім. Ласі Українки Філядельфія 500 459 73 379 379.00 Вінніпег, Канада, головою якої є голова Контрольної Ко- Вунсакет, Р. Ай. 6 7 28 64.000 5
засновано ватодаин пані Акин Баранкевнч і технічної до- Піттсбург 190 175 ІЗ 160 160.00 вгісії УНС мґр Іван Гаврик. Друге місце у відсотковому
помоги авітодавця у Флалгінгу, HJH., а третій Відділ Ч. 482 Сирагюзн-Ютнка Разом: 31 39 194 S 419.990 27
150 135 12 28
виконанні квоти ввійшла Округа Віл кс Веррн, головою
ім. генерала Тараса Чупринки заснувала головна радна Янгставн 95 95.00
55 44 8 - якої в мґр Роман Дяків. За найбільше число придбаних ОКРУГИ ЗАХІДНІХ СТЕЙПВ АМЕРИКИ
Текля Мороз у провінції Альберті в Канаді. Коли говорн- Ц е н т р а л ь н а ^ 36 36.00
45 38 І - членів у передконвенціяному році припала нагорода, вже Центральна 6 8 38 S 58.500 1
37 37.00
тн про нові HHjyfam, ввсиоввні у попередніх роках, то в дванадцятий раз, Філадельфійській Окрузі, головою якої Міннсаполіс, Мінн.
Р а з о м виплачено S 1.626.00
7 5 21 97.000 14
1974 році засновано два нові Відділи, а саме 154-ий Ім. 9 Петро Тарндвськиі. Ст. Луіз, Мо. 6 5 4,500
єпископа Івана Отаха у Філадельфії. Відділ заснував пок. S 1,014.00
ТАБЛИЦЯ Ч. 15
Олексаидер Яремно при технічній допомозі авітодавпн. ^^1.626.00 Разом: 19 13 64 S 169,099 15
Також гановано Відділ Ч. 475 у Монтреалі ім. проф. Іва- Разом виплачено у 1977 р. S 2,640.00 КВОТИ ОКРУЖНИХ КОМІТЕТІВ УНС НА 1978 РІК Необ'єднані Відділи
ха Боберського. Відділ заложено заходами головного в Америці 20 2 39 S 65.000 4
радного Василя ДІдаока і проф. Миколи Андрухова. В Число квота придбали виконали
1975 році засновано у Філадельфії гуцульський Відділ Ч. ТАБЛИЦЯ Ч. 11 ОКРУГИ КАНАДИ
Ч. П. Назва Округи 1971 1977 1977 9Mt77
163 Ім. сот. Гриця Голннського. Відділ заснував звітода- СУМА В И П Л А Ч Е Н И Х Н А Г О Р О Д О К Р У Г А М У 127
Торонто, Онт. 25 22 S 498,000 25
вець при допомозі Дмитра Ткачука і Михайла Гаврялю- МІЖКОНВЕНЦІЙНОМУ ЧАСІ 1 Аллентавн 1.603 ПО ПО 93 84.5
Монреаль, Квеб. 10 10 102 321,000 37
ка. Степан Ковальчук заснував новий Відділ УНС ім. Та- 2 Балтимор 1,250 90 100 35 35
Ніагара, Онт. 9 9 52 205,000 8
1974 s 1,918:00
раса Шевченки Ч. 880 у Орлендо, Фльорнда. У 1976 році 3 Бостон 847 70 60 65 108
Захід Канади 18 37 152 393,000 26
1975 1.057.00
засновано 89-ий Відділ ім. Митрополита Василя Лнпків- 4 Боффало 1,107 90 90 51 56,6
” 1976 1.477.00 5 Чікаґо 6,772
ського у Рочестері, Н.И. Відділ заснував обласний органі- 520 540 427 79 Разом: 62 78 433 S 1,417,1
1977 2,640.00
затор Василь Оріховськнй при допомозі Павла Прокопен- 6 Клівленд 3,828 320 325 350 107
7 Детройт 3.997 320 305 575 Загальна сума 457 668 3.743 S 9,521,990
ка і Василя Шпиці. Того ж року у ювілей сторіччя noee– Р а з о м виплачено S 7,09190 176
леяия українців в Америці засновано перший Відділ УНС , м . C ? Z Z ? t 0 к р у г ' ^jmamam 8 ДжертіСиті 2.331 160 160 135 84.3
боиуси в роках 1074,
в стейті Мейи — 181-ий ім. Тараса Шевченки у Топшаи. 1875,1075 подаємо в табаннит ч. 12,1л і 14, 9 Міниевлоліс 746 5С 40 21 52 Звітуючи про працш4Окружних Комітетів, слід згада-
Відділ заснував авітодавець при допомозі пастора Мххай- 10 Монтреаль 1.531 120 125 102 784 ти ft це, що для надання більшого авторитету головам
Т А Б Л И Ц Я Ч. 12 11 Нюарк 3.087 230 230 129
ха Якубовича і мгра Богдана Підлуського. 56 Округ, заходом Екзекутивного Комітету УНС відбулася
О К Р У Г И 1974 Р. 12 НюГенвен 2.386 170 180 101 56 21-го травня 1977 року на Союзівці третя в черги Конфе-
акі виконали свою квоту на 100 відсотків і здобули бонус 13 НюЙорк 6,216 480 450 348 77.3 ренція голів Округ Америки ft Канади в якій взяли участь
ТАБЛИЦЯ Ч. 9 14 Ніагара 1.244 ПО
по 2.00 д о л . за члена забезпеченого життьовим забезпеченням 100 52 47,2 21 представників. Перша така Конференція відбулася в
НОВІ ВІДДІЛИ УНСОЮЗУ, ЯКІ БУЛИ ЗАЛОЖЕНІ 15 Пассейк 1,012 65 65 49 75,3
1972 році, також на Союзівці, друга Конференція, 1976 р.
В МІЖКОНВЕНЩЙНИХ РОКАХ 16 Перт Амбой 2,118 130 130 80 61.5
Вико- В томт числі Жнт. ДО! мала місце в Головній Канцелярії УНСоюзу. На закінчен-
Квота п а ю АДД льот. заб. 17 Філадельфія 7,076 520 500 457 91.8
1974 рік вияуга:
11 Піттсбург 3,148 200 190 175
ня огляду справ, які відносяться до Окружних Комітетів,
92
Відділ ч. 154 Філадельфія. Па. Боффало 100 104 13 13 78 S 156.00 19 Рочестер 2,172 130 150 67
а приємністю поміщуєно таблицю ч. 19, в якій подаємо
44.6
Відділ ч. 475 Монтреаль, Квібек. (Канада) Монтреаль 140 179 62 - 117 234.00 20 Скрентон 714 ЗО 30 2! 70 список Округ, та їх голів на день 31-го грудня 1977 poky.
Сиракюзн-Ютнка 175 194 ІЗ 56 125 250.00 21 Шамокин 1.947 140 140 155 ПІ
Усім головам Округ висловлюю щиру подяку ва cuianpa–
1973 рік Шамокін 150 152 19 132 264.00 цю і допомогу в розбудові УНСоюзу.
j 22 Ютика-Сиракюз 2,143 150 150 135 90
Відділ ч. 380 Філадельфія, Па. Вил кс Б е р н ^ ^ ^ ^ 35 37 34 68.00 23 Торонто 4,049 360 330 127 38. і
Відділ ч. 380 Орляндо, Фльорида Р а з о м виплачено 5 972.00 24 Трой 1,453 100 105 48 45.7 ТАБЛИЦЯ Ч. 19
23 ВілксБери 653 30 30 16 120
1974 рік О К Р У Г И
26 Вінніпег 1.312 120 ПО 152 138 ОКРУГИ УНСОЮЗУ ТА ЇХ ГОЛОВИ ВПРОДОВЖ
Відділ ч. 89 Рочестер. Н. Й. які виконали свою квоту на 75 д о 99 відсотків і здобули бонус по 27 Вунсокет 623 40 40 28 70 1977 РОКУ
1.00 д о л . за члена забезпеченого життьовим забезпеченням 28 Янгставн 1.013 70 55 44 80
Відділ ч. 81 Топшаи. Мейн
ВИКО- В т о ю числі Жит. До виїь 29 Центральна 605 40 45 38 84 1 Аллснтавн. Па Анна Гарас
1977 рік Округа Квота " " W j M W j , ^ 0 2 ; - 2 ? ? : - - --?HT!L 30 Ст.Луіс 273 20 20 5 40 2 Балтимор, Мд Богдан Ясінський
Відділ ч. 166 Сінсінаті. Огайо Джерзі Ситі 180 162 36 3 123 S 123.00 Необ'єднані Відділи 1.123 70 75 39 52 3 Бостон, Масс д-р Анна Чопик
Відділ ч. 212 Флашінг. Н. Й. Нюарк 260 200 23 35 142 142.00 4 Боффало. Н Й Роман Конотопський
Разом: 68,329 5,995 4.999 3,743 75
Відділ ч. 482 Едмонтон, Альберта (Канада) Ніагара 130 123 30 4 89 89.00 5 Чікаґо. Ілл Олена Олск
600 463 57 10 396 396.00 Список Округ, хні одержали ствмдівяьиі нагороди в
Філядельфія 6 Клівленд, Огайо Іван Фур
Пассейк 70 55 5 6 44 44.00 роках 1977, а також 1974, 1975 і 1976 тгдттвто в таблиці
7 Детройт. Міч Володимир Дідик
Сгрентон
Трой
40
120 101
31 5
10
-
5
26
86
26.00
86.00
v. и; 8 Джер-и Ситі. Н Дзг Степан ОстровськиІ
Окружні Комітети, яких маємо під цю пору кругло 40.00 Т А Б Л И Ц Я Ч. 19 9 Міннсаполіс. Мінн Гілярій Папіж
Центральна, 50 41 1 - 40
80, не а закріплені статутово за УНСоюзом. Все ж таки, ПЕРЕДОВІ О К Р У Г И В М І Ж К О Н В Е Н Ц І Й Н О М У ЧАСІ, ЯКІ
10 Монтреаль, Квібск Текля Мороз
вони відіграють дуже важливу ролю у загальній сою- Р а з о м виплачено S946.99
ЗДОБУЛИ ВІДЗНАЧЕННЯ В МІЖКОНВЕНЩЙНИХ
11 Нюарк, Н Дж Богдан Мак
зохій праці. В першу чергу вони виконують ролю коорди- S 972.00 12 Н ю Гейвен. Конн д-р Михайло Снігурович
РОКАХ
нагорів між Головною Канцелярією УНСоюзу, а окремн- 944.00 13 Ню Йорк, Н Й Микола Хоманчук
14 Ніягара,Онт Петро Дяків
Разом виплачено у 1974 p. S 1.918.00 1974 р. Філадельфія, Монтреаль, Ню Йорг 15 Пассейк, Н Дж Іван Хомко
Головного Уряду відбувати зустрічі в Управами і член- 1975 р. Клівленд, Філядельфія, Шамокін 16 Перт Амбой, Н. Дж. Корнило Галушка
Т А Б Л И Ц Я Ч. 13
ством 457-ох Відділів Америки і Канади, якщо не було б 1976 р. Бостон, Янгставн, Філядельфія !7 Філядельфія, Па Петро Тарнавський
Округ. Не зважаючи на довголітню дискусію про вагу і О К Р У Г И 1975 Р.
1977 р. Вінніпег, Вілкс Берн, Філядельфія. 18 Піттсбург. Па Андрій Джула
призначення соювовхх Округ, досі справа їхніх стетуто- які виконали квоту иа Ї М відсотків і здобули бонус по 2.00 19 Рочестер. Н. Й Василь Tvcap
вих прав не вирішена. Чи ж тоді можна сподіватися вя- д о л . за забезпеченого життьовим забезпеченням Округ y d Відділи 20 Схрентон. Па Іван Голик
датної допомоги Округ, холи вони не знають їхніх обс- гірндбалн ножах членів в 1976 і 1977 . Цю акцію ми 21 Шамокін. Па Тимко Бутрей
Вжко- Втомт числі Жит. До ажл-
в'язків, а до того не мають запевнення бодай скромних розпочали в 1976 році і в тому році було м дві Округи, 22 Снраккпи-Ютика. Н Й Микола Павлів
фінансових засобів на шию працю. Вірю, що 294а Кон- Л?угв^ ^Квота J^oJ^A^?l:^^:—^n– яких y d Відділи придбали в 1977 р. 23 Торонто, Онт Богдан іорич
венпДя закріпить статутом права Округ, що буде стнму- Шамоквв 130 191 24 - 167 5 334.00 було сім таких Округ. Шравво, що в році 24 Трой,Н. Й Павло Шевчук
СВОБОДА. П'ЯТНИЦЯ. 29-і о ГРУДНЯ 1978 4.284.
і іІ

25 ВІЛІСС Бсррн. Па „,„ Роман Дяків 4 Анна Гарас 43 13 ЇХ. Члени Клюбу впродовж 8 ровів
26 Вінніпег Манітоба Іван Гсврик 5 С Гаврнш 35 7
1. Михайло Ольшанськнй ;'5і;, 1 Михайло Кіпчах ;24ву.
27 Вунсакет. Р Ай Лев Гардінг 6 А,Джула 32 З J. Іван Кніпшцькнй У4307.
28 Янгставн. Огайо . Естела Волошин 7 А.Дорошенко 28 і

29 Центральна (Центральні 8 МаріяДушник 12 1 X. Члени Клюбу воводовж 7 років


Сгейтн Америки! Мирослав Кальок 9 М Кальба 12 І
10 ІванФлкс И Рій 1. Івав Пнндус 7397. 2. Іван Заморський 1147;, 3. пок. Воло-
30 СУ Луп Петро Івасшшш димир Гірняк 73417, 4. Йосип Ярема 73727, 5. Ярослав Карпах
11 В. Запараюок И
73857, 6. Єфим Омельченко 74517.
12 В.Дідюк...... Ю
13 Б Футея Ю 1973 89Д19 8118,834Д40 UJT8 XI. Члена Клюбу впродовж І років
Праця союзовнх секретарів — жінок 1974 89.088 117,521,304 ІДО 1. Михайло Отрок 7147. 2. Андрій Іванюк 71067, 3. Василь
14 Е Роїста 4 Колодій 71197, 4. Іван Пригода 72007, 5. Теодор Кубарнч 72177,
11 „Аі^а^Чопик ,,, 1 1975 88.112 118,9631825 1,356
Багато місця вже було присвячено СОКЇЗОИИВІ cexpe– 6. Богдан Дейчаківський 72337, 7. Василь Шарая 74077. 8. Іван
тарям. Відділам і Округам, але не можна поминути відда- 1976 87.729 121,081,889 ІДО
Разом прнедналм 412 65 Телюк 74147,9. Петро Дяків 74277, 10. Софія Куца 74407.
ної І жертвенної праці союзовнх секретарок, які рік річно 1977 87.656 125,294,398 1,439
XII. Члени Клюбу вародоаж 5 років
вкладають цегли в розбудову УНСоюзу нарівні з чолові- Втрати в членстві 1.464, а в цей сам
ками. Коли б ми хотіли згадати всіх секретарок, які пря- ЗДОБУТКИ ПОЧЕСНИХ ЧЛЕНІВ ГОЛОВНОГО УРЯДУ бевп. вросла по стороні ,,шаосів" на 811,670^66. 1. Роман Татарський 7947,1 Василь Кобіто 71217.3. Петре ;"
чиннлися своєю працею у міжконвенціяному часі до poc– УНС ЗА ЧАС ВІД 1-го СІЧНЯ ПО 31-го ГРУДНЯ 1977 Р. Снльчак 72577, 4. Євген Репета 72927, 5. Іван Малко 73207. і
ту УНСоюзу. то фізично це неможливо. Ми згадаємо ли- Якщо говорити про втрати
ше тих, які були відзначені спеціяльннмн нагороґ”чиі ва Здобув В тому вів, то вони в багато більші В міжацивевіЦІиому ХНІ. Члена Клюбу впродовж 4 років
найкращі успіхи організаційної праці в роках 187 W5, n.^jMjaJnpbeaaie^^^^!!2Ї"І5----ДЗ.-.--Лї2ГЯ?- ля придбано 13,930 нових членів, в цей Г.-^!всмТіьЩЩПШ 2. Адам ЦЬдия7537, У Володимир
1976 і останньому, 1977. еля, на жаль, так поважні втрати, як ЗДОЗ Квас 1987. 4. Волоідамяр Рефт М207. 5. ЯевБоднар 71317. 6.
1 Я. Падох 3 - - Дмитро Дидик 7П07. 7. д-р Ярослав Падох і 1947. 8. Василь
були такі поважні втрати, то на це .
1974 рік 2 С. Куропась 3 - Никяфорук 71947. 9. Д-р Іван Флис 72477. 10. Іван Чояко 72717.
3 1. Іаанчук 3 ^ . 1 L — - , - причин. Про деякі ми вже згадали у вступі д о звіту, а про
інші будемо говорити у інших роадіват, И Аняронік КопястяяськнЙ 73277. 12 Емануїл Прмтула 73377,
1. Квітка Стецюк (25) придбала Разом приєднали Звітуючи про загальну організаційну працю ваших 18. Софа Оріховська 73407. 14. Тимко Бутрей 73447. 15. Івав
2. Олена Олек (22) придбала союзовців, не можна поминути вядиашті праці членів Го- Гавряяюя 73407. І6. Юліян Баракюк 73717, П.Михайло Ннч
3. Олександра Дольннцька (434) придбала лонного Уряду, які рік річко збагачували Союз новими 73977. 18. Яків Бурій 74027. 19. Данило Пищ 74587. 20. Текля
щжамавзн Про них ми вже вгадували в таблиці чи 29, але Мороз 74457.
1975 рік Про загальну працю Канадських Округ і Відділів бу- ця загадка відносилаля шшишчто д о парадвоивезціїківц X1Y. Члени Клюбу впродовж 3 років
де мова у дальшому звіті, а аналізуючи організаційну року. Тепер, у таблиці ч. 25 полаймо з нтяаямикшб список І Павло Шевчук 7137. 2. Люба Басько 7947, 3. Петро Щерба
1. Лина Гарас (47) за найвищу суму працю в 1977 році слід відмітитн це, що, як у ж е б у л о сха- 20 членів Головного Уряду, які а мІжиіпчвавіЦиахяиу часі 11737, 4. пок. Іаая Василишин 71947. 5.Андрій Стецюк 72407. Ь,^
життєвого забезпечення 968,000 йрндбаля 1,451 членів. Івані члени Головного Уряду та- Евстахій Мотрович 72957. 7. пок. Михайло Гентош 73057, 8.
зано в таблиці ч. ВУКааада збагатилася одним новим Н д -
2. Марія Юзжк (492) друге місце ділом в Едмонтоні, Альберта, який заснувала нож були активні в отятигізуваяні нових членів, лт запн- Василь Цюпа 73257. 9. Григорій Кисіль 73367. 10. Михайло
at сумою забезпечення 649,000 сували пс на окремих еякретаріа і інших віддівшит уря- Захарко 73497. 11. пок. Іван Красник 3997. 12. пок. Т. Носіевич
радна Текля Мороз. Вона придбала до нього 20
3. Софія Оріховська (340) членів, у великій мірі допомогла Охрухі Захід, дояцш. Всім їм висловлюю щиру подяку аа 74237 13. Осип Бакай 74307. 14. Володимир Пінковський 74327,
за найбільше число членів 29 чл. 15. Олександра Дольннцька 74347. 16. Микола Шлитко 74897-
зайняти перше місце аа найвище відсоткове виконання ДОПОМОГУ'
квоти, У загальному рік 1977 під організаційних оглядом ХУ. Члени Клюбу впродовж 2 років
1876 рік був кращим для Канади, як рік 1976, бо в 1976 році при- ТАБЛИЦЯ Ч. 25 І. Василь Мандзій 787. 2. Михайло Хомин 7327, 3. Анна
дбаво 302 члени, 1977 р. придбано 438 членів, тобто на Хомин 7327 4. пок. Петро Пуцило '357. 5. Анна Гнатюк 737;. 6.
1. Анва Гарас (47) — ЗДОБУТКИ ГОЛОВНИХ УРЯДОВЦІВ УНС Ольга Осередчук 7377. 7. Іван Сидор 7907, 8. В. Крушельницький
136 більше. Це у великій мірі завдячуємо магістрові Іва-
за найбільше число нових членів 36 чл. У МІЖКОНВЕНЦІЙНОМУ ЧАСІ 7947 9 Петро Бабич 71157, Ю. Іваніула^.1277. 11. Микола Сен-
нові Геврпкові, який придбав 70 нових членів. З того чн-
2. Квітка Стецюк (25) — сла придбав 59 до свого, 445-го Відділу і 11 до 494-го И д - чишак 71317. 12. Анна Дубас 71337. ІЗ. Іван Гуцайлюк 71477. 14.
друге місце з новими членами 84 чл. Ім'я і прізвище 1974 1975 1976 1977 Разом пок. Олександер Саноцький 71587. 15. Теодор Дуда 71637. 16.
ділу в Довфняі. Слід згадати і це, що у суботу, 10-го ве-
3. Марія Макар (348) - ресвя, 1977 року відбулося святочне відновлення Канад- — — - - — Дмитро Кошильовський 71837. 17. пок. Василь Гасій 72047. 18.
в чл Йосип Лисогір
трете місце в новими членами ської Канцелярії в Торонті, директором якої призначено Мирослав Кальба 72267, 19. Петро Лішак 2307, 20. Михайло
Д-р Іван Флис 16 13 6 11 46
заслуженого союзовця Богдана Зоряча. Се. Павло Юзик - - - - - Бобер 7 2357, 2і.Анна Ремік 72387, 22. Йосип Чабан ; 242;. 23. о.
1977 рік Марія Душник 11 11 12 12 46 Іван Вашук 72927, 24. Марія Душник 7293 . 25. пок. Микола
У таблиці ч. 21 подаємо дані про організаційну працю
Канадських Відділів за місцями. Подані числа придбаних Володимир Сохан - - - - - Дербуш 73457. 26. Марія Макар 3487. 27. Василь Вишиваний,
1. Анна Гарас (47) - Улана Дячук 73617 28. Роман Крупка 73617, 29. Петро Тарнавський 73757, 30.1
179,000 членів самі за себе говорять і до цього не потрібно - - - - '--
з а найбільшу суму життєвого забезпечення Степан Гаврнш 30 40 47 35 152 Іван Скочнляс 73977, 31. Анна Бурій 74027. 32. Василь Дідюк
2. Олена Олек (22) - гарів.
Іван Гсврик 31 11 15 70 127 74117, 33. пок. Тихон Тешук 74227.34. Степан Куропась 74237,35.
за другу найбільшу суму життьов. забезл. 973,000 Таблнца ч. Я . Іван Винник — 1 — - І Йосиф Сквирський 74347, 36. Дмитро Попадинець 74347, 37.
3. Текля Мороз (465) - Д-р Богдан Гнатюк - - -
за найбільше число членів 52 чл. КАНАДСЬКА СТАТИСТИКА Д-р Іван Скальчук 1
1-1 у - - 1
Семен Левицький 74427, 38. Марія Юзик 74927, 39. Степан
Івашнцькнй 72767-
о. Іван Ващук 2 ^ - - 4
За успішну працю складаю чемпіонкам міжконвен- щвждбані у 1977 року за а Канові Василь Дідюк 116 Ll–
40 6 10 172
ційних років щиру подяку, а при тому заохочую і інших Тарас Шмагала - 2 - - 2 Xvi. Члени Клюбу впродовж 1 року
секретарок старатися здобути передові місця в оргаяіза- Д-р Богдан Футей - - 10 10 20
циздй праці. Анатолій Дорошенко 4 10 14 28 56 І. Ярослав Билень 7177, 2 Роман Голіят 7197, 3. Лев Блона-
Місяць рович 7347.4. пок. Марія Процик 7377.5. пок. В. Пришляк 7437.6.
Анна Гарас 31 36 36 43 146
Текля Мороз 28 25 29 52 134 пок. Микола Сеник 7457. 7. Михайло Савків 7577, 8. Андрій
Організатори Українського Народного Союзу Січень 16 Евген Іванців - 13 - - 13 Кушнір 7837, 9. Іван Ссрант 7867. 10. пок. Василь Олійник 7877.
Лютий 19 Д-р Анна Чопик 2 1 - 1 4 11. М. Коячая 7947, 12. Микола Бобечко 71027, 13. пок. Іваяна
Основою Братських Союзів та їхньої праці є Відділи, Березень 27 Володимир Запаранюк 17 15 6 11 49 Подола 71257. М. Ярослав Леськів j 1337, 15. Іван Будняк 71557.
їхні урядовці, а передусім секретарі. Одначе, коли говори- Квітень 22 Д-р Мирон Куропась - - - - - 16. Стела Раси 71717. 17. пок. Іван Живіцькнй 71827. 18. Богдан
ти про організування членів, то з кожним роком більшу Травень 84 Мирослав Кальба 2 5 10 12 29 Ластовецькнй 71847, 19. Лев Гардінг 72067, 20. Омелян
ролю в тій ділянці сповняють фахові, чи півфахові opra– 19 Евген Репета - - 2 4 6 Твардовський 72147, 21. пок. М. Харів 72207, 22 Ярослав
шзатори. Сконплікований асекураційний бизнес, зростакь Липень 22 Андрій Джул а 30 32 ЗІ 32 125 Кришталович 72227. 23. Олена Магер 72337, 24. Іван Іваник
ча конкуренція великих комерційних установ, які мають Серпень S3 Іван Одежинськнй 97 55 85 81 318 72347. 25. Петро Мороз 72387, 26. Микола Голінко 72457, 27.
вишколених агентів-продавців, заставляють і нас вжива- Вересень 44 Михайло Мартиненко 72457, 28. Анна Герман 72517. 29. В.
Разом: 418 312 309 412 1,451 Ромакишин 72547, 30. Василь Труфин 72667, 31. Олександер
тн фахових організаторів для розбудови УНСоюзу. Ми ЕКовтень 45
пошукували весь час осіб, які могли би по повному nepe– 60 Скібіцький 72857, 32. пок. Осип Стецура 72877. 33. Іванна
Листопад
вишколі виконувати працю постійних або обласних opra– Мельник 74087. 34. д-р Тит Залуцький 74087, 35. Катерина Онуф-
Грудень 78
нізаторів. Одначе, добробут і відома нехіть наших земля- Важливу ролю в союзокИ праці сповняв Клюб За- рик 74167. 36. д-р Іван Скальчук 74307. 37. Михайло Малинівсь-
ків до самостійної праці не принесли успіху в минулому РАЗОМ: 438 служених Союзовців. Тому з приємністю коротко згадаю кнй 74377, 38. Стефанія Галичин 74557. 39. Богдан Лавринів
роцї.- Тоді, коли ще кілька років тому, а головно перед його історію і працю ва протязі 17 років. Цей Клюб ство- 74567, 40. пок. Павло Сахаревич 74607, 41. Осип Фаринич 74627,
У таблиці ч. 22 інформуємо про організаційні зд обут-і рено в УНСоюзі 1961 року, а вступ д о нього мають si оою- 42 Микола Німчук 74637, 43. Карпо Чорномаз 74697, 44. Дарія
28-ою Конвенцією штаб союзовнх організаторів — облас-
кн окремих Округ, які об'єднують 63 Відділи, а 4 Відділи^' зовці, які на протязі календарного року приггбають що- Манило 74747, 45. пок. Іван Паньків 74957. 46. Дмитро Цюк
них і постійних виносив понад 15 осіб, то вже в 1977 році
канадської території є приділені до Д еттюйтеької Округи Іяимеихпе 25 нових членів. Новий член Клюбу одеужув 73217,47. Йосип Лисогір 73257.48. Василь Кловсник 73257.49. М.
ОрганізацДйннй Відділ мав двох обласних організаторів,
і два Відділи, 431 і 443-ий приділено до групи , Деоб'єдна- Задорецький 73347. 50. Стефанія Букшована 74307, 51. пастор А.
Василя Оріховського і Богдана Дейчаківського та одного виконану по-мнетецьки плякету зі союаоною емблемою І
ких Відділів". Разом Канада нараховує 67 Відділів, які Давкдюк 73407. 51 пок. В. Коссар 73417, 53. Олександра
постійного організатора у Філадельфії Івана Одеживсько- написом аа заслуги для УКСоюзу. З а к о ж н і ї наступний Яворська 73447. Я . пок. Г. Тимчій 73477. 55. пок. Іван Гнідь
го. Тож і не диво, що при всіх заходах не вдалося абіль- приєднали у передкоивепційяому році 438 нових членів. рік членства у згаданому Клюбі, отримує вологу нірку. У
Якщо говорити про відсоткове придбання нових членів у 73497. 56. Ярослав Щербак 73527, 57. Іван Воробсць 73567, 58.
шити членство УНСоюзу новими членами, а навпаки, мх комерційних забезлечеиеяих установах існують Клюбя
понесли втрати в членах. До того обласні організатори відношенні до Відділів в Округах, то першеиство нале- ,Дйпьйонерів'', тобто таких, які в одному році провали пок. д-р Богдан Левицький 73617. 59. В. Гончар 73747,60, Йосип
маю-ь таке поважне число Округ і Відділів, що фізично жнться Монтреальській Окрузі, головою якої є головна Хома 73837, 61. пок. Олена Штогрин 73977,-62. Зенон Дзядяк,
забезпечення бодай на один мільйон волярів. УНСоюз, як
не можуть всіх обслужити. Обласний організатор Василь радна Текля Мороз. братська установа більшу увагу звертав на кількість чле- '3997. 63. Роман Припхан 73997-
Оріховський має під своєю опікою 9 Округ, що разом на- хю, як на суми забезпечення. Тому, замість Клюбу Ш - Нові члени Клюбу, які стали ними в 1977 році
раховує 125 Відділів, а Богдан Дейчаківський опікується Таблиця ч. В льйонерів, створено Клюб Заслужених Сонззовців, до 1. Марія Кульчицька 787, 2. Тарас Сливінський 7597. 3.
чотнрьома Округами з 83-ома Відділами. Округи В. Opi– якого в першому році — 1981 належало 58 осіб oexoao– Микола Шерсмета 7707. 4. Анатолій Дорошенко 71447! 5. Анна
ховського придбали в 1977 році 1,045 нових членів, забез- придбас? у 1977 році в Канаді ва Округами положинків 1 вони разом придбали 2 3 9 4 нових членів. Баранкевич 72127. 6. Марія Деячаківська 72337, 7. Віра Напоре
печених на суму 2,282,000 дол. і тим самим він виховав Сімнадцята річниця існування Клюбу припала на 1877 2917. 8. Василь Шмагло 73367, 9. Ярослав Фішер 73467, 10.
квоту, призначену йому Організаційним Відділом на 87 рік, У звітовому, іиціадиі,міаи цИиіиу, 1977 році прибуло Бернард Корчинський 74217-
відсотків. Його чотири Округи, Ню Иорк, Сиракюзн, Опруть рівно 10 нових членів до Клюбу, які прагдоали 198
Джерзі Ситі і Пассейк виконали квоту на 75 і більше від- членів до УНСоюзу. Згадуючи Клюб Заслужених
сотків. Богдан Дейчаківський почав працю від 1-го січня ців, слід відмітити це, що 1977 року до нього ТАБЛИЦЯ Ч. 27
Торонто 25 127
1977 року і хоч не був знавцем організаційної ділянки, то 41 союзовців, яві разом придбали 1888 членів, що ЗАГАЛЬНІ ПІДСУМКИ ЗДОБУТКІВ ЧЛЕНІВ КЛЮБУ
Моитреад 8 102
все" ж таки він зумів знайти співпрацю з головами Округ вить 40,6 відсотків загального числи придбаних 8,748 чле- від часу заснування Клюбу в 1961 р.
ВЗягвра 9 52
і окремими секретарями. Доказом того в, що Округа Клів- нн. Разом ва 17 ровів члени Клюбу приєднати до УНОою-
ленд перший раз виконала квоту на 107 відсотків, Янґ- Захід Канади 19 152
Канадські Від. а Детройті 4 5 зу 32,697 нових членів, що становить 44 відсотки Число чл. Число
ставн на 80 відсотків, а Чікаго, по повній декаді застою, ного числа 73,513 членів, придбаних у тому часі У здобутих
виконало квоту на 79 відсотків. Усі ці Округи одержали РАЗОМ: 61 488 ці щ, 88 покаамо вичерпні Інформації про осіб, які Рік Клюбу ними членів
грошові бонусн. Разом його чотири Округи приєднали 997 жали до Клюбу на протязі 17 років, а а таблиці ч. 87 по-
членів, забезпечених на найбільшу суму — 3,065,000 дол. 1961 56 2,894 4,830 6096
даемо числа придбаних членами Клюбу членів ва 17 1962 42 1,842 4,093 4594
і в цей спосіб він виконав свою квоту членів на 83 иід- Загальний огляд рокіи, 1963 49 2,170 4,446 609Ь
сотки. Тут слід згадати і це, що завданням обласних opre– роки: 1974, 1 9 7 5 , 1 8 7 6 , 1 8 7 7 1964 47 2,170 4,398 5096
нізаторів не лише приєднувати нових членів — вони ма- 1965 58 2359 4,899 4в9в
ють і інші обов'язки: в першу чергу вони є опікунами Досі у звіті в більшості були заторкнемі справи вш- ТАБЛИЦЯ Ч. 24 1966 57 2,492 4,994 489.
Округ і Відділів. Відтак їхнім обов'язком в підшукунаяиш 1967 41 2.115 4Д00 489Ь
нулого, предконвентгійного року, а тепер подамо корогво КЛЮБ ЗАСЛУЖЕНИХ СОЮЗОВЦІВ 19е1 - 977 1968 37 1,636 3,872 429.
нових Відділових секретарів і їх вишкіл та закладання загальний огляд праці протягом всіх чотирьох років від 1969 70 2,941 6,462 539.
нових Відділів. Більшої уваги вимагає підшукування мі- останньої 28-ої Конвенції Перше, що подаймо у таблиці І. Основняки І члени Клюбу впродовж усіх 17 років 1970 50 2,246 5.252 429.
ч. 28, це числа нових членів, придбаних за чотири роки. 1971 39 1.885 4,056 469.
1. Степан Гавриш 7837- 1972 28 977 4,216 289.
сцевих і окружних організаторів та заступлення ж В тому часі придбано 13,930 нових членів. Коли б не пс- 1973 47 1.888 4,668 409.
них секретарів активними. З обидвома обласними органі- важні кожнорічні втрати, як смертність (в тому померло 1974 37 1,453 4,005 35,59Ь
заторамн я вдержував постійний контакт, а по змозі спіль- 3,576 членів), дозрілі грамоти і суспендовані члени, то 11. Члени Клюбу ввиюдовяс 16 років 1975 1,074 34,59в
но з ними брав участь у нарадах Окружних Комітетів, придбавши так поважне число членів, можна б pospexo– 1976
зо
27 1.023 зли
3.071 33 щ,
І. Квітка Стецюк 7257, 2. Іван Одежинськнй 71537,3. Михай-
Обядвом висловлюю мою щиру подяку за співпрацю, як вувати на зріст УНСоюзу ие лише фінансово, але і в числі ло Фединишин 71557, 4.Мнхайло Семків 73797. 1977 41- 1.522 3,743 40,696
також дякую і постійному організаторові L Одежннсько- членів. На жаль, наші втрати були більші, як прибутки і
я тому часі ми втратили 1,464 члени у з а л Разом: 32,697 73,513 9Ь
му за допомогу Філадельфійській Окрузі. Ш. Члена Клюб впродовж 15 років
Звітуючи про працю організаторів жалію, що при членів. Але в цей сам час, як виказує таблиця ч. 24,
найкрацій моїй інтенції не пощастило нам збільшити чя- забезпечення членів, не зважаючи на втрату і. Д-р ВасильПалідвор 72047,2. Богдан Зорич74327, З.Петро Слід згадати І це, що кожний член Клюбу по
11,670,256 дол. А коли порівняти суму вросту Головачук 7427- роках прняаленеяостя до нього о д е р ж у вологий
сло обласних організаторів бодай по одному на Певсяль-
веиію і Нову Англію та бодай двох для Канади. вя ляше в роках 1976 і 1977 то вона збільшилася ник, або Енциклопедію Украінаднавства, по п'
Згадуючи у звіті працю окремих секретарів та інших в одному році на так поважну суму, як 4^82,997 йол. ІУ. Члена Клюбу вдродовш 13 років роках один твждень безплатного побуту на С
союзовців, було б несовісно не згадати організаційної 1. Олена Олек 7227,1 Іван Петрунцьо 7787, 3. Андрій Джула І таблиці ч. 28 подаотго прізвища совівіашл діячів, яві
прапі членів Головного Уряду і його почесних членів у жали згадані нагороди в
'1617. 4. Роман Чучкевич 7887.
міжконвенційному часі. У таблиці ч. 20 з приємністю по- v . Члени Клюбу вародоаж 12 років
даю список 15 членів Головного Уряду і трьох почесних
членів, які разом придбали 421 нових членів. Нові 1. Анна Гарас 7477, 2. Микола Ткачук 71147. 3. пок. Тараа ТАБЛИЦЯ Ч. 23
(1974-1877) Шпікула 72217. 4. пок. Петро Феднк 72927. ЧЛЕНИ КЛЮБУ ЗАСЛУЖЕНИХ СОЮЗОВЦІВ, ЯКІ
ТАБЛИЦЯ Ч. 20 Y1. Члени Клюбу впродовж 11 років В МІЖКОНВЕНЦІЙНОМУ ЧАСІ ОДЕРЖАЛИ ЗОЛОТІ
ГОДИННИКИ
ЗДОБУТКИ ГОЛОВНИХ УРЯДОВЦІВ УНС ЗА ЧАС ВІД Рів і, Д-р Атаиас Слюсарчук 71747, 1 Василь Дідюк 74077-
1-го СІЧНЯ ПО 31-го ГРУДНЯ 1977 Р. 710 років членствах
v i l . Члени Клюбу вародоаж їй років
1974 р. Андрій Джула, Олена Олек, пок. Петро Феднк, Івав'
1974 1. Микола Хоманчук 757. 2 Володимир Гавриляк 73167. Петрунцьо.
Здобув В тому
Лютер. 1975 8Л11 3. Василь Оріховський 73537, 4. Василь Попович 73677. 5. Іван 1975 р. Анва Гарас.
П. Ч. Ім^я і прізвищпе членів А Д Д „ Геарик 74557, 6. Володимир Запаранюк 74847.
1976 8Л71 1976 р. Микола Хоманчук
ь - 1 Одежинсьгий 81 7 1977 8.748 УІІІ. Члени Клюбї впродовж 9 роиа 1977 р. Іван Гсврик, Василь Оріховський
2 І Гсврик 70 61
Р А ЗЗ ООММ: : 1. -Мявшйло Турао 7637. 2. пок. ЕвсдахЩ Гомотюх.^77. дарйаонжегоіябу^
3 Текля Мороз 52 24
ило
4.284. С В О Б О Д А , П ' Я Т Н И Ц Я . 29-го Г Р У Д Н Я 1978

ftrararaurausrauwsresecsswsscseesgg ш ж к ч и ш шипшинний owtwttxwwwaio?r:;:. 'лглу^лу^калавосл HttW Ш в Ч Р Ш Ц М Ч Ч Ч Р К W Q — І Ч — Р — - в ІЛ1Л"9МЛІ79

Вступайте в члени Українського Народного Союзу!


кишW—оШштшіт и і ШІШІІІІІІМІІІІШІІМ amtttMttam гайрюмгамилмс ж и м и миєш j i s a a – - m m W W H W O H W W - O X WHWOWWOWW . ^ w s s ^ r a v j H e ^ d ^ w УЮЮМЦ І ь і д а я ш о ю и і я р ж ч а о т у !

Участь українців у міжнародному Р о к а м и вона п р а ц ю в а л а в


церкві с в о є ї парафії, а о с -
фестивалі у Чікаго т а н н і х кілька років вона
гірацюе при українській С у - штт
спільній О п і ц і , п р и міській
. ' ^ . ? . Л - . ^ програмі займається вида-
ванням малокоштовних
о б і д і в д л я п е н с і о н е р і в . Пані
Клюку з іншими вибрани-
ми жінками представлено У глибокому смутку повілом.іяімо Родину і Знайомих,
посадникові Чікаго Білан- шо у вівторок, 26-го грудня 1978 року,
д и ч е в і , який лав ж і н к а м в шпиталі в Н ю Йорку, упокоїлась в Бозі,
п р и з н а н н я та г р а м о т и за ПО ДОВГІЙ Недузі,
Ділимося сумною вісткою з Рідними, Приятелями і Українською Г р о м а д о ю .
ї х н ю п р а ц ю в г р о м а д і та наша Найдорожча Д Р У Ж И Н А , М А М А .
д о п о м о г у немічним, про що Б А Б У Н Я , Д О Н Ь К А і СЕСТРА щ о в с е р е д у , 2 7 - г о г р у д н я 1978 р о к у , по т я ж к і й н е д у з і .
6 v ; i o п о д а н о в америк.ан- з волі В с е в и ш н ь о г о , в і д і й ш о в У Вічність,
ській пресі. бл. п. наш Н а й д о р о ж ч и й
Найбільшою атракцією МУЖ, БАТЬКО, БРАТ, ДІДУСЬ, СТРИЙКО і ВУЙКО
фестивалю були концерти.
Д в а дні п і д р я д , від д в а н а д -
МАРІЯ ЛИМА
цятої г о д и н и д н я д о 7-8-ої на 70-му році життя,
в е ч о р а , кількатисячна а в - нар. в с. Лищин коло Львова, Україна. СВ. п.
диторія була переповнена ПОХОРОН відбудеться в субот), 30-го грудня 1978 р.

Танцювальний ансамбль 0 Д У М - у з Чікаго „Метелиця'',


п і д к е р і в н и ц т в о м Івана Іващенка
- о д н і в і д х о д и л и , інші п р и -
х о д и л и . У ц ь о м у україн-
ців р е п р е з е н т у в а в ( З Д У М :
с т р у н н и й а н с а м б л ь , п і д ке-
о год. 10:30 ранку з церкви се. Миколая в Пассейку, Н. Д ж .
а опісля на цвинтар Merry Rest в Darlingtorx N J
Горем прибиті:
Д-р ІВАН КОЗАК
чоловік - ТЕОЛОР с о т н и к У к р а ї н с ь к о ї Г а л и ц ь к о ї А р м і ї , а д в о к а т в Уг нові, пов. Рава Р у с ь к а .
р і в н н ц т в о м Віктора В о й -
У Чікаго над о з е р о м , в яка п о з и ч и л а м а т е р і я л и , ук- сини: У к р а ї н а , в'язень Б е р е з и К а р т у з ь к о і .
т н х о в а , виконав кільжа. в'я-
будинку ..морської п р и о раінська виставка б у л а вий- занок українськихХіелйшій Б О Г Д А Н і дружиною ФРЕНЦІС П А Н А Х И Д И б у д у т ь в і д п р а в л е н і в ч е т в е р , 28-1 о г р у д н я , о г о д . 7:30 веч. і
тані" - в і с т о р и ч н о м у Н е й - нятково ефектовною. та група т а н ц ю р и с т і в ,,Nle– Д А Н И Л О з лружиною БЮРІК
в п ' я т н и ц ю , 2 9 - г о г р у д н я , о г о д . 7:30 веч., в п о х о р о н н о м у заведенні П. Я р е м и ,
ві П і е р від 4 - г о д о 5-го лис- Із н а г о д и ф е с т и в а л ю , з телиця", п і д к е р і в н и ц т в о м ІВАН з дружиною ІВАНКОЮ
т о п а д а ц. р. в і д б у в с я 19-ий р а м с н и с у с п і л ь н о ї опіки б у - юнька - АГАФІЯ 129 С х і д 7-ма вуд. в Н ю Й о р к у , Н . Й .
Іван і в а щ е н к а , п р о т а н ц ю -
м і ж н а р о д н и й ф е с т и в а л ь із ло о б р а н о трьох жінок в мама - КАТЕРИНА і СЕСТРА
вала д в а н а р о д н і танці. П і д
виставками н а р о д н о г о м и о народних о д я г а х - китай- в Україні
час і після виступів, укра-
т е ц т в а , кухні, м у з и к и н тан- ку, філіппінку й українку - та Внуки
їнців о б д а р о в а н о н а й д о в - П О Х О Р О Н в с у б о т у , 3 0 - г о г р у д н я 1978 р о к у , о г о д . 9-ій ранку з т о г о ж
ців. На ц ь о м у ф е с т и в а л і як д е л е г а ц і ю д о п о с а д н и к а шими і найгучнішими оп- п о х о р о н н о г о з а в е д е н н я д о церкви св. Ю р а . де по С л у ж б і Б о ж і й б у д е п о х о р о н
успішно були репрезснто- м і с т а . Не в и б и р а л и м о л о - л е с к а м и . На ж а л ь у nporpa–
вані українці. Ж і н о ц т в о О О денькнх красунь дівчат на у к р а ї н с ь к о м у цвинтарі в С. Б а в н д Б р у к у . Н. Д ж .
мі не б у л о місця на н а д -
Ч С У о п і к у в а л о с я украінсь- чи м о л о д и ц ь . Із українців д а т к и . П і с л я виступів. м о -
к о ю к у х н е ю та в и с т а в к о ю в и б р а л и 83-річну жінку, п-і л о д и х учасників о б с т у п а -

т?Г
Горем прибиті:
українського мистецтва М а р і ю К л ю к у . В і д к о л и п-і ли, р о з п и т у в а л и і з н и м и
р і з ь б и , к е р а м і к и , писанок, К л ю к а п і ш л а на е м е р и т у р у У Л Я Н А — дружина
дискутували.
в и ш и в о к і т. д . Завдяки кра- вона з о в с і м п р и с в я т и л а с я В О Л О Д И М И Р - сни з дружиною ІРЕНОЮ
праці й д о п о м о з і і н ш и м . Ол. Пошиваник
мниці ..Дельта" в Чікаго. ОКСАНА - донька
РОКСОЛЯНА - внучка
В УКРАЇНІ
Ділимося сумною вісткою і Рідними і Знайомими. МАРІЯ ЧАЙКІВСЬКА - сестра в К а н а д і
ПОШИРЮЄТЬСЯ
що дня 27-го грудня 1978 року. СОФІЯ Л И П И Н С Ь К А - сестра в Україні
ЗАЦІКАВЛЕННЯ
упокоївся в Бозі в Норт Станіні тоні. Конн.
ФІЛАТЕЛІЄЮ з родиною
наш Найдорожчий
Київська „ М о л о д ь Ук- ЧОЛОВІК, ТАТО і Д І Д О Е В Г Е Н — б р а т в Україні і р о д и н о ю
раїни" інформує про поши- ЮРІЙ - б р а т в Україні з р о д и н о ю --
рення з а ц і к а в л е н н я ф і л а т е - бл. п. І Р И Н А Г Р И Ц К О — сестрінка з р о д и н о ю
л і є ю , б о ж т і л ь к и д о са- РОМАН ЧАЙКІВСЬКИЙ - сестрінок
м о г о Київського обласного
в і д д і л е н н я В с е с о ю з н о г о TO- ГНАТ МАРЧАК ЯРОСЛАВ ЧАЙКІВСЬКИЙ - сестрінок з р о д и н о ю
О М Е Л Я Н Ч А Й К І В С Ь К И Й — сестрінок з р о д и н о ю
вариства вступило в й о г о на 73-му році життя.
члени п о н а д т и с я ч у о с і б , ВОЛОДИМИР ЧАЙКІВСЬКИЙ - сестрінок
П А Н А Х И Д А в п'ятницю. 29-го грудня 1978 року,
а з а г а л ь н а кількість ч л е - з родиною
о гол. 7 3 0 веч. в похоронному заведенні П. Яреми в Ню
нів ц ь о г о в і д д і л е н н я пе- Йорку. Н. Й. ОЛЕГ ЧАЙКІВСЬКИЙ - сестрінок з р о д и н о ю
р е й ш л а в ж е за 9 т и с я ч .
ПОХОРОН в суботу, 30-го грудня 1978 року, ранком ДОРКО КОЗАК - братанок з родиною
Н а с а м К и ї в п р и п а д а є ре-
к о р д о в а кількість з б и р а ч і в до церкви св. Володимира при 82-ій вул. в Ню Йорку, а Родини К О З А К І В , ДОМБЧЕВСЬКИХ.
марок — 8 тисяч. Для опісля на український православний цвинтар в Бавнд Ьру- СМІШКЕВИЧІВ
п о к р а щ а н н я праці в ц і л о - ку. Н. Д ж .
Д а л ь ш а Родина в Україні, Америці і Каналі
ТРАДИЦІЙНЕ м у , д л я б і л ь ш чіткої пра- Горем прибиті:
РІЗДВО ХРИСТОВЕ ці на м а й б у т н є , п р е з и д і я
ВТФ вирішила провести
дружина - РОЗАЛІЯ
енн - ЯРОСЛАВ з дружиною А Н Н О Ю
в Українському Селі о б м і н членських квитків, і внуками Д А Р І С Ю . ЕЛЕНОЮ
який в ж е р о з п о ч а в с я ц ь о - З а м і с т ь квітів на м о ї илу, на б а ж а н н я П о к і й н о г о , п р о с и м о с к л а д а т и п о ж е р т в и
в Глен Спей, Н. Й. г о м і с я ц я і п о в и н е н за-
і ГРЕГОРІ
донька - Л1ЛІЄН з мужем ІВАНОМ на П а т р і я р ш н й Ф о н д , а б о на У к р а ї н с ь к и х В о є н н и х Інвалідів.
Субота, 6-го січня 1979 p.. гол. 8-ма всч. - СВЯТА кінчитись у л ю т о м у 1979 і внукою КЕРЕН
ВЕЧЕРЯ в залі піл церквою СВ. В О Л О Д И М И Р А . року. В з а г а л ь н о м у в Ук- і дальша Родина
Рівнож о гол 8-ій всч С В Я Т О Ч Н А РІЗДВЯНА раїні є с о р о к т и с я ч ук-
П Р О Г Р А М А і радіостанції WDLC і Port Jcrvis. раїнських ф і л а т е л і с т і в .
N Y . яку переведе нроф М И Х А Й Л О ЛОБОШ.
Неділя, 7-го січня 1979 р. - Різдво Христове ГНІХ.
О гол. 9:30 р. Свята сповідь, гол. І 1-та рангу - Об'єднання кол. Вояків Українців в Америці, Українська Православна Парафія св. Тронці в Ірвінгтоні, Н. Дж.
ділиться сумною вісткою J Парафіянами та Українським Громадянством,
Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Л І Т У Р П Я . По-по:і. колядники Відділ Ню Йорк що в ранніх годинах, 27-го і рудня 1978 року, відійшов у Вічність
відвідають всіх мешканців і колядою з невимовним смутком повідомляє, що довголітній і незабутній голова нашого ВІДДІЛУ
П'ятниця, 19-го січня 1979 p., на SS-му ропі життя
Богоявлення Господнє — Йордан
Гол И-та рангу СЛУЖБА БОЖА, а опісля
УРОЧИСТЕ ЙОРДАНСЬКЕ ВОДОСВЯТТЯ.
По полудні о. парох Теолор Богольник відвідає всіх
Парафіян ) Йорданською водою. СВ. п.
Проситься всіх Мешканців нашого Села та околиць.
рівнож і їх Гостей, взяти численну участь у цих наших
традиційних Різдвяних святкуваннях
Д-р ІВАН КОЗАК СВ. п .

а
відійшов у Вічність 27-го грудня 1978 року.
П А Н А Х И Д И відбудуться в четвер, 28-го і п'ятницю. 29-го грудня 1978 p., о год. Інж. ВОЛОДИМИР ЯВОРСЬКИЙ
ЦЕРКОВНИЙ КОМІТЕТ 7:30 веч. ь похоронному заведенні П. Яреми в Н ю Йорку. заступник голови Парафіяльного Уряду
П О Х О Р О Н в суботу. 30-го грудна 1978 року, о год. 9-ій ранку, з-під названого по-
бажас всім хоронного заведення до церкви св. Юра і відтіль на український православний П А Н А Х И Д И — в четвер. 28-і о грудна, о год. 7-ійчвеч,, в п'ятницю, 29-го грудня,
о год. 7-ій веч. в похоронному заведенні Литвин і Литвин. НОІ Springfield Avenue
БКСЕЛИХ СВЯТ цвинтар св. Андрія у Бявнд Бруку, Н. Д ж .
irvington. N J .
X та Дружині Покійного. Синові і Дочці складаємо сердечні співчуття. П О Х О Р О Н Н І В І Д П Р А В И - 30-го грудня 1978 року, о год. 9-ій ранку в церкві св
ЩА СЛИВОГО НОВОГО РОКУ а Тройці в Ірвінгтоні, а відтак Тлінні Останки будуть перевезені на український пря-
Перед похоронним заведенням стоятиме замовлений автобус д о Бавид Бруку. вославннй цвинтар в Бявнд Бруку. Н Дж

Управа Відділу Горем прибитій Дружині Вірі й Донечці Налі та лальшій Роїнні ВИСЛОВЛНКМО
наші сііівчу ття.
Парафіяльний Уряд

З невимовним болем повідомляємо Рідню, Приятелів і Знайомих. яь


шо з Волі Всевишнього, відійшов у Вічність, у ранніх годинах дня.
27-го грудня 1978 p., по тяжкій, короткій недузі,
наш Найдорожчий М У Ж . БАТЬКО, СИН. ЗЯТЬ і БРАТ
ж
В глибокому смутку ділимося сумною вісткою ї Родиною, Приятелями і Знайомими,
що 25-го грудня 1978 року л Волі Всевишнього, несполівано,
відійшла ^ Вічність на 67-МУ роиі^кнття.
СВ. п. наша Найдорожча М А М А . БАБЦЯ, CEaWPA і БРАТОВА
Веселих Свят
і
Інж. ВОЛОДИМИР ЯВОРСЬКИЙ бл. п.
Щасливого Нового Року на 58-му році життя,
учасник Карпатської Січі, Українського Легіону та старшина ВОЛОДИМИРА МАРІЯ ОСТАПЯК
Українському Громадянству 1. Української Дивізіі У НА.

бажас П А Н А Х И Д И - в четвер і п'ятницю, 28 і 29-го грудня, о год. 7 3 0 веч. в noxo–


ронному заведенні Литвина при Спрінгфільд Авеню в Ірвінгтоні, Н. Д ж .
з голинських
У Ч И Т Е Л Ь К А НА РІДНИХ ЗЕМЛЯХ
П О Х О Р О Н в суботу, 30-го грудня 1978 року, о год. 9-ій ранку з цього ж похорон-
П А Н А Х И Д А буде відправлена в п'ятницю, 29-го грудня 1978 p.. о год. 8-ій веч. в по-
Оркестра ного заведення до церкви св. Тройці при Лясне Авеню в Ірвінгтоні, а опісля на украін-
ськнй православний цвинтар св. Андрія в С. Бавид Бруку, Н. Д ж .
хоронному заведенні М. Насевнча, 109 F Tabor R d , Philadelphia, Pa.
П О Х О Р О Н в суботу, 30-го грудня 1978 року, о год. 9-ій ранку з того ж похоронної о
Залишені в безмежному смутку:
„ВОДОГРАЙ" дружина - ВІРА
доня - Н А Д Я
заведення д о церкви св. Йосафата при 22^6 Orthodox Street у Філадельфії, а звідти ні
цвинтар у Факс Чейсі.
Горем прибиті:
мама - В А Л Е Н Т И Н А
з Ню Йорку теща - Т Е К Л Я Д Е М Ч У К
сестра - Г А Л И Н А М А К С И М Ю К з родиною
дочка - Д А Р І Я і мужем М И Х А Й Л О М
КОМАНОВГЬКИМ
внуки - ХРИСТЯ й АНДРІЙ
Тел. (212) 782-3019 брат - О М Е Л Я Н з родиною Сестра в Україні
Родини: Ґ У Л Я Ї , М Р И Г Л О Ц Ь К І . Д Е М Ч У К И . стрисчннй брат - ОЛЕКС А Н Д Е Р Л У Ц Ь К И Й т дружиною
або (212) 388-2629 (вечорами) М1ХНЯКИ Л Ю Н О Ю і лонею З О Р Я Н О Ю
в стрисчні сестри - МАРІЯ Л Е В И Ц Ь К А
З волі Покійного, Родина просить замість квітів, складати пожертви на Українських і Г А Л И Н А СТЕНЬКО .
Воєнних Інвалідів і Українську Православну Семінарію в Бавнд Бруку, Н. Д ж . швагер - ? В А С И Л Ь О С Т А П Я К з родиною а Торонті
С В О Б О Д А . П ' Я Т Н И Ц Я . 29-го Г Р У Д Н Я 1978 4.284.

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ... Успіхи нашої молоді Шевченківська Фундація відбула своє річне засідання
(Закінгєння з і г тор. 2) Вінніпег ( К У К ) . - Для вінський - з а с т у п н и к п р е - проекти, призначивши суму 1;
рожість до Росії, необ'ек-
НОВИЙ ЛІКАР - Д-р АНДРІЙ БАРАН представлення рахунків за зидента, Ю. Гвоздулич - 23 4 5 0 на 21 с у б с и д і й і с т и - 48 E u t 7th St.
саний під д а т о ю 2 7 - г о л и п -
г и а ю с т ь і т. п. Цього минулий д і л о в и й рік т а пе- с е к р е т а р - с к а р б н и к , і члени: Пендій з тим. що решту
ня 1857 р о к у , у перекладі Л . У ц ь о м у р о ц і українсь- Tel. CFB S-SS50, Naw York,!0003
їакинути Солженіцинові ревіркн з р о б л е н и х ІНВЄСТН- с у д д я І . С о л о м о н , О . Мель- о д е р ж а н и х аплікацій р о з -
Б і л е ц ь к о г о , , , Т в о р и " Шев- ка г р о м а д а в А м е р и ц і з б а - НА СВЯТА: кутя. мак. мед.
н і х т о не м о ж е т и м б і л ь ш е , цій і п р и з н а н и х с у б с и д і й , ник, п-і Р. К о н д р а і 1. Н о в о - г л я д а т и м у т ь на ч е р г о в о м у
ченка. В и д а в н и ц т в о М н к о - гатилася численним при- гриби, карточки і т. п.
ШО він с а м б у в т а м , б а г а - в і д б у т о у В і н н і п е г у 16-го с а д ; К о н т р о л ь н а комісія: А . засіданні, передбаченому
ли Д е н и с ю к а , з в у ч и т ь д е - р о с т о м м о л о д и х лікарів. одержите в А РЦІ.
л и с т о п а д а ц.р. Річне Засі- І. Я р е м о в и ч - г о л о в а , с е н .
т о б а ч и в і чув. В д о д а т к у ш о інакше: ,,Наприкінці О д н и м із них є д - р А н д - дання Д и р е к ц і ї Шсвченків- П. Ю з и к — з а с т у п н и к г о л о - на кінець г р у д н я 1978. П р и -
ДО н ь о г о , він t п е р ш о - подякував всемогучому рій О с т а п Б а р а н , який у ської Ф у н д а ц і ї , в р а з з К о н - в и , п-і Л . Ч а й к о в с ь к а — знані с у б с и д і ї в и п л а ч у в а -
рядним та д у ж е солідним Ч о л о в і к о л ю б ц е в і , щ о по- червні 1978 р о к у закінчив трольною комісією під про- с е к р е т а р , і члени: С . Янків- тимуть у перших місяцях ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ
дослідником, обдарованим д а р у в а в мені с и л у д у ш і й Джорджтавн Медичну водом президента фундації ський і І. Г у й д а . 1979 в м і р у н а п л и в а н н я п р и -
такими п р и к м е т а м и як си- тіла п р о й т и цей п о х м у р и й Школу у Вашінгтоні. УН Cotojy!
д - р а І. Г л и н к и . З г і д н о з Щ о б и п о с л у ж и т и прикла- х о д і в з інвестицій капіталу.
ла в о л і , д о б р а пам'ять. т е р н и с т и й ш л я х , не з р а н и в - Д - р А н д р і й Б а р а н - це рахунковими звітами, в ми- д о м і н ш и м , на ц ь о м у Річ- Р а з о м із п о п е р е д н ь о п р и -
Т о д і , КОЛИ другі співв'яі- ши с е б е й не п р и н и з и в ш и в син д - р а О с т а п а й Зеновії нулому д і л о в о м у році, цеб- н о м у З а с і д а н н і п. Я н к і в - знаними дотаціями, в цьо-
ні б у л и п р и б и т і т а б о р о в и м собі людської г і д н о с т и " . Б а р а н із Н ю Й о р к у . Н а - то на кінець б е р е з н я 1978 ський з а я в и в свій н а м і р з а - м у б і ж у ч о м у році Шевчси-
ж и т т я м , С о л ж е н і ц и н nepe–
р о д и в с я він у ц ь о м у ж міс- капітал ф у н д а ц і ї з б і л ь ш и в - п о ч а т к у в а т и в п л а т и на д р у - ківська Ф у н д а ц і я р о з п р и д і -
в о д н в с а м на собі д у ж е У попередньому томі
шляхетний експеримент. ,,Архіпелаг Гулаг" Солжс-
ті 12-го г р у д н я 1952 р о к у . ся на S 1 1 3 . 8 7 4 і в цей с п о с і б
осяі н е н о с у м у 1 0 1 5 6 3 0 д о -
г и х 10 0 0 0 д о л я р і в . Я к в і д о - f А. Е. SMALftCo.
Закінчивши початкову м о п-тво С т е ф а н і М а р і я REAL ESTATE A iNSURANCE
Він вправляв п а м ' я т ь і np:'– ніцин навів с л о в а Шевчен- л и л а 41 2 0 0 д о л я р і в на п р о -
школу св. Юра, м о л о д и й лярів в л а с н и х ф о н д і в Ш с в - Янківські б у л и о д н и м и з
й ш о в д о висновку, щ о па- ка з й о г о л и с т а д о княж- 1733 SpringfMd Avmiw
А н д р і й навчався у к а т о - ченківської Ф у н д а ц і ї . п е р ш и х м е ц е н а т і в фундації, екти р о з в и т к у української
м'ять людини с майже нн В а р в а р и Р є п н і н о ї : ,,He– Maptowood. N.J. 0 7 0 4 0
лицькій військовій с е р е д н і й які д о т е п е р в п л а т и л и п о в - культури в К а н а д і , щ о ра-
н е о г р а н н ч е н о ю . Був час. мае т е п е р у м е н е ні с у м у , ні Після п е р е в е д е н н я д и с к у - (201) 761-7500
ш к о л і . К с а в і р гай скул у н и х 10 0 0 0 д о л я р і в . з о м з усіми попередніми
щ о не м о ж н а б у л о з р о б н - радости, є зате м и р ду- сії н а д м и н у л о р і ч н и м д і л о -
Н ю Й о р к у . Т у т , як і в Наступного дня Дирекція роками дає суму 336 525
тн н а й м е н ш о ї н о т а т к и для ш е в н и й і спокій м о р а л ь н и й водством і схвалення реко- ; Прнймяс всі роди забе?ле-;
народній школі, належав Д-р Андрій О. Баран мендацій. Дирекція Шев- Шевченківської Фундації д о л я р і в в и д а н и х д о т е п е р на
якоїс. майбутньої літера- а ж д о р и б ' я ч о ї ХОЛОДНО- 1 чення. зокрема: на особоаі
д о в и з н а ч н и х учнів т а за- ченківської Ф у н д а ц і ї у к о н - відбула окреме засідання, українську культурну п р а -
турної праці і т о м у він к р о в н о с т и ( В ц ь о м у місці і і і вантажні авта та MOTO– :
с л у ж и в с о б і на д о д а т к о в е на з них, , . Е в а л ю е й ш е н о ф ститувалась на б у д у ч и й рік на я к о м у р о з г л я н е н о части- ц ю з чистих д о х о д і в , щ о ї х
почав н о т у в а т и всякі запнс- Солженіцин, а б о псреклад- ! циклі: від вогню, від від- .
П е й ш е м т с В а р ф а р і н Ріква- у т а к о м у складі: д - р 1. Г л и н - ну аплікацій з г о л о ш е н и х на о с я г н е н о з інвестицій капі-
ки у с в о й о м у , , к о м п ю т о р і " відзначення капітана в ! повідальності і бонди: на;
чнк на англійську мову т а л у фундації.
R O T C у цій ш к о л і . ерменте" була опрацьо- ка - п р е з и д е н т , д - р Я, Б а р - різні українські культурні ! життя і а кпи ден то ві полі-
- в голові. Цс вимагало пропустив слідуючі слова:
п о с т і й н о ї вправи і nepe– В и ш у о с в і т у з д о б у в на вана в нюйоркському си.
, , М а й б у т н є д л я м е н е наче б
вірки. П о я к о м у с ь часі він К о л ю м б і й с ь к о м у універси- Корнелл університеті та
не і с н у є " , п р и м . К . К . ) .
теті також в Н ю Йорку. У помішена в ,,Клінічних д о - Продяг і прнймяс на npo– j
так в п р а в и в с в о ю п а м ' я т ь , Невже ж постійні нещастя
ц ь о м у часі о р г а н і з у в а в с т у - с л і д а х " , вересень 1978. Ц я У ВАГ АІ УВАГА! д а ж нерухомості в Мсм-
щ о міг с л о в о в с л о в о п о - м о ж у т ь так п р и к р о nepe–
вторити довгу поему, а б о дентів — в протинаступ праця п о в ' я з а н а з у п р о щ у - пслвуді. "Ірвінгтоні та
цілий ІМІСТ с п р о е к т о в а н о ї
робити людину?"
У г л о с а р і є в і п р о Шев-
страйкуючим лівим ради- ванням лікування г о с т р о г о
запалення ж и л .
НОВА УКРАЇНСЬКА ПЛАСТИНКА всіх дооколнчних МІСЦС-
востях.
КНИЖКИ. к а л а м , які з а м и к а л и б у д н н -
ченка п о д а н о : „ Т а р а с Г р и -
ки о с в і т и т а н и ш и л и влас- Д-р Андрій займається
Як ж а с м о , російські горович Шевченко (1814- 1
'цфЩФ0ФЇФФФФФїФ0ФбФФ0
ність університету. спортом і д у ж е цікавиться
письменники в більшості 1861 - великий українсь-
Після закінчення Ко- українською і с т о р і є ю т а
РЯД нових "l?S?' wy
^4 '^' ЮРКА К У Л И Ц Ь К О Г О
ігнорують, або глядять кнй п о е т . П р о ж и в 10 років
народним мистецтвом, зо-
НАРОДНИХ КОРИСНИЙ АФФтФєФнмюФФОФіФФнті
люмбійського університе-
з г о р и на українських пнсь- на вигнанні за н а ц і о н а л ь н у І СУЧАСНИХ ПІСЕНЬ і ПРИЄМНИЙ
т у , А н д р і я , який м а в д у ж е крема т а н к о м і п і с н е ю .
менників. Ц ь о і о не р о б и т ь активність".
д о б р і о ц і н к и в науці, при- Й о г о зокрема цікавить т е - ПІД ЗВУКИ РІЗДВЯНИЙ ЗБОРИ
С о л ж е н і ш і н . Він н а в і т ь по-
У глосарієві поперед- й н я т о д о кількох м е д и ч н и х матика американської г р о - МУЗИЧНИХ ПОДАРУНОК ДЛЯ і ВІДДІЛІВ У Н С
кликагться на Шевченка. м а д я н с ь к о ї в і й н и , п р о яку АНСАМБЛІВ: РІДНИХ І ЗНАЙОМИХ.
н ь о г о т о м у п р о Шевченка ш к і л , з яких він в и б р а в
На с т о р і н ц і 4 5 9 , він пише: д о п и с у в а в д о кількох а м е -
сказано: ,,Тарас Григоро- Джорджтавн Медичну ОРИГІНАЛЬНІ МОЖНА НАБУТИ
, , Ц е й с а м и й Т а р а с Шевчен- риканських ж у р н а л і в . 1
ЮФФФФФФФФФФбфїИФІФФФіїФФ'
школу у Вашінгтоні. Ц ю
ко. я к о г о ротпучливі р я д - внч Ш е в ч е н к о 1814-1861,
ш к о л у закінчив він 3-го Д - р Андрій О. Баран є
композиції ^BiB^ql 2bo4W '^b,Hk . В УКРАЇНСЬКИХ
ки б у л и ц и т о в а н і п о п е р е д - український клясичний п о - В ОБРОБЦІ і ''^ ...-"--. SS - . 4 ^ . КНИГАРНЯХ.
ПОНЕДІЛОК!
ет, засланий за політичну червня 1978 року зі с т у - членом 455-го Відділу У Н -
ньо, , , д е с я т ь років п і з н і ш е 1-ю СІЧНЯ 1 9 7 9 р .
діяльність, 1847-1857". пенем доктора медицини. Союзу.
писав: ; , Н і о д н а м о я внут-
Покликуючись на С о л - Д - р Андрій має за со- Y E Y S H A N R E C O R D S : P.O. Box 125. Station S t Michel. Montreal. QIM.. Canada H2E 3L9 К Л І В Е Л Е Н Д . Огайо. Річні
рішня риса не з м і н и л а с я .
женіцина м о ж н а опроки- б о ю дві наукові праці. О д - Н.Н. збори Б-ва СВ. Васи.іія 364
Дякую мойому Всевишньо-
ВІЛЛ., о і од. І-ііі по ио.і. в залі
му Творцеві ц і л и м м о ї м н у т и не о д н о г о т а к зва-
УКЦеркви св Марії. 3290 Е.
с е р ц е м і д у ш е ю з а т е , щ о не
дозволив моєму гіркому
н о г о , , с о в с т о л о г а " , який
перекручує ф а к т и п р о ук-
Проголошено вислід літературного 105 St. В, Владика.
п е р с ж и т т ю д і т к н у т и с я CBO- раїнців, а б о в п е р т о і г н о р у є конкурсу ЗАНЕСВ1ЛЛ. Огайо. В-но св.
ї м и з а л і з н и м и кігтями м о - в и з в о л ь н у п р о б л е м у укра-
сго вірування". їнського народу. Ф і л я д с л ь ф і я . Па. Жю- Ж ю р і в и р і з н и л о , як в а р -
Приймається оголошення Йосафата 279 ВІДД. нові-
д о м л я г . щ р на з б о р а х
Цей уривок з журналу-
денника Шевченка запи-
(Кінець) рі Л і т е р а т у р н о г о К о н к у р -
су на к о р о т к е о п о в і д а н -
ті с п е ц і я л ь н о г о в і д з н а ч е н н я
твори: „Біля ф о н т а н и " — СВЯТОЧНИХ ПОБАЖАНЬ нсрЧ'вибрано ту саму Управу
на 1979 рік. Н Одснчук.
ня а б о н о в е л ю із сучас- автор Михайло Островер-
ного життя - конкурсу, х а з Н ю Йорку; „Солом'я- у „Свободі'! " "?Ф^
ескр.

С^гОСЗ^^^І-СгСгСС УКРАЇНСЬКА шо його проголосила з ний б р и л ь " - автор П. Ф REAL ESTATE Ф


БЛЮЗКА - нагоди свого двадцятиліт- Киселів з Н ю Йорку; „ Д о - Адміністрація ,,СВОБОДИ" запрошує ВШановних Читачів,
УКРАЇНСЬКИЙ тя Бібліотека П л а с т у і Рід- р о ж н є з н а й о м с т в о " — ав-
наперед приготована Установи, Організації, Товариства, Професіоналістів, Купців і В У К Р А Ї Н С Ь К О М У СЕЛІ
ноТ Ш к о л и у Ф і л я д е л ь ф і ї , т о р А н а т о л ь Галан з Р о -
В”жіт^. пші І І ІІО.ІІІІІСІ ч. І — розглянуло тридцять чустеру, Н. Й . , „ М а т і й о л - все Громадянство передати свої традиційні святочні привіти на ФЛЬОРИДІ
5359ФЗФ53ФЗФЗ ЧІр Мі ( ) І ?uy.'JCt Ч. І
нові хати з всім модерним
5іжіпг І ) Букомяка ч. І н а д і с л а н и х на конкурс т в о - к а " - а в т о р Іван К е р н и ц ь - у збільшеному Різдвяному числі, що зайдуть у найдальші
рів. Н а с в о ї х з а с і д а н н я х 18 кий з Н ю Й о р к у ; „ З у б и " - влаштуванням.
ЯГт - m n і 25 ж о в т н я 1978 р о к у Ж ю р і а в т о р Р . Л е в и ц ь к и й з Елі- закутини світу. 5 кімнат, від S25.00O
Q Q f""tl)н. Ac 5 кімнат, гараж 531,500
І і о н їй А мети it HJ.O.– ухвалило: першої нагоро- забету, Н. Д ж . , „ Л и с т від
rhmi . wp.tlKbjri б-іичі. . 7 7 rtoyci д и не д а в а т и н і к о м у , на- с и н а " - а в т о р Іванна С а -
Великий тираж ,, СВОБОДИ" та відповідний зміст збільшеного 7 кімнат, 2 гаражі S45.500
шість tt,iw–
амгриж.н- т о м і с т ь д а т и дві р і в н о р я д - внцька з Д ж е р з і С и т і ; „ Н а Святочного числа, надають таким побажанням окремої вар- 7 кімнат, „еллит-левел 565,00
ні д р у г і н а г о р о д и п о с т о - в а к а ц і я х " - а в т о р Іван тости і значення. ,.ҐАРДЕН Г О М С
( ї ї mvp^fHl fiih"iK Чгни і б о ..мон) армрш' поспів?" ло: п ' я т д е с я т ь д о л я р і в і т р и Івахів з Д е н в е р у , К о л о р а - 5 хімнат, гараж S32.500
К і и . і i n іркІИІМОК
DMl жтхп
рівнорядні треті нагороди до, „Білі к а ш т а н и " — ав- І ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ: Надвіродини 565,000
ETHNIC DESIGNS по с т о долярів. Ділянки під хату від і 5 8,000
ВІ
Blip l l l d l ШОКИ О .н6о( тор Олександер Зозуля з
ІОЧКІ. ЛПНІ ...ЦІМ
1320 Walden Avenue
Buffalo. New York 14211 U S . A Стоп'ятдесятдолярові Лівонія, Мічіген, ,,Cno–
премії п р и з н а н о т в о р а м : к у т у в а н а п р о в и н а " - ав-
1 цаль через 1 шпальту .. 5 4.00 4 цалі через 2 шпальти ... 24.00 SUNNYUNO REALTY
Stephen Komlchuk - Realtor
, , Н і б и в кінофільмі" та т о р В о л о д и м и р Барагура з 1 цаль через 2 шпальти .. 6.00 5 цалів через 2 шпальти . 30.00 855 И. Flit kn.. A4)optJ. FU. 32703
, , С е с т р а А н н а " . Після роз- Вудгейвену, Н . Й . ; „ Д е н ь і
2 цалі через 2 шпальти ... 12.00 6 цалів через 2 шпальти . 36.00 (305) 886-3060
к р и т т я к о н в е р т і в т а р о з - ніч на у ч а с т к у л а г е р я Б а -
ш и ф р у в а н н я п с е в д о н і м і в на т и к " - а в т о р Марія Ка- 3 цалі через 2 шпальти ... 18.00 та в інших р о з м і р а х .
Шановні Сенретарі та с п і л ь н о м у засіданні членів вун з А в с т р а л і ї ; „ М а м а з
ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ -
m BUSINESS SERVICE Ф
Ж ю р і із ч л е н а м и конкур- У к р а ї н и " - а в т о р Марія
Організатори YHC! с о в о г о к о м і т е т у 18-го л и с - К у з ь м о в и ч - Г о л о в і н с ь к а з ADVERTISE YOUR PRODUCT OR
т о п а д а ц. р. у Ф і л я д е л ь - Ф і л я д е л ь ф і ї . BUSINESS ON RADIO
фії, в и я в и л о с я , ш о а в т о р о м за старим стилем д о 28-го Г Р У Д Н Я 1978 року in any language
,,Ніби в кінофільмі" є Ган- Жюрі виділило в окрему Possibly m your own voite.
Ч л е н с ь к а к а м п а н і я 1978 року кінчається з 2 9 - и м на Ч е р і н ь із Ч і к а г о , а ав- групу т р и а в т о р и , щ о з а - inquiries write - Box 601. Bronx. H.Y.
г р у д н я . Т о м у а п л і к а ц і ї н о в и х членів п р и й м а т и м е Г о - т о р о м о п о в і д а н н я „ С е с т р а с л у г о в у в а л и б на н а г о р о - Оголошення будуть поміщенні в порядку їхнього приходу, 10453. Call Ann Love (212) 299-7444.
л о в н а Канцелярія т і л ь к и д о 2 9 - г о г р у д н я 1978 р о к у . А н н а " є М и к о л а П о г і д н и й - д у а б о в і д з н а ч е н н я , а л е за 299-7480 or leave message Pi 3-2310.
Угорчак з Милвіллу, Н ю своїм ж а н р о м , а б о т о м у ,
в першому числі ті, щ о скоріше надішлють свої замовлення.
Д о к л а д і т ь всіх с т а р а н ь , щ о б в и к о н а т и свої квоти Джерзі. ш о були вже частинно дру- Зголошення святочних побажань, Р А З ' Л З Г Р О Ш Е В О Ю
F A R M S and C O H O M E S
т а вислати а п л і к а ц і ї в ч а с н о , щ о б вони д і й ш л и д о Г о - С т о д о л ярові премії п р и - к о в а н і н е в і д п о в і д а ю т ь О П Л А Т О Ю , залежно від величини оголошень, надсилати д о :
значено за оповідання умовам конкурсу. Це
M O U N T A I N VIEW
л о в н о і Канцелярії не п і з н і ш е , як 2 9 - г о г р у д н я 1978 р . "SYOBODA"
„Зламаний перстень", ш о „ К н я з ь " - а в т о р Юрій
1 mile to Soyuzivkj
Його а в т о р о м виявився М и - Т и с з В о р е н у , М і ч і г е н , „ 1 0 ЗО Montgomery Street Jersey City, N.J. 07302 Completely remodeled. 4 bdrms. Wi
кола К о в ш у н із О ш а в и , б е р е з н я " - а в т о р Галя
Головна Канцелярія УНС baths. Den wit,h lrpfc. beautiful view. Й
Канада; за „ В і т е р часу", Мазуренко з Л о н д о н у , А н -
mile to village Fully insulated 529,900.
ш о й о г о а в т о р о м є В а л е н - глія т а „ У С и б і р у " —
You name the terms.
т и н а Юрченко з Й о н к е р с у , а в т о р М а р і я К а в у н з А в - w^m^^ti^^m^^u^uWfi^^^^^^wut^^^m^m^^^w^w^mu^i^^bm^m^^^^siWitwxiW^^^t^-r.
К0РР OF KERH0NKS0N. N.Y.
Н ю Й о р к ; т а за „ 1 т а л і й с ь - с т р а л і ї . Ч л е н а м и Ж ю р і б у -
ПРОВЕДІТЬ СВЯТОЧНО, РОДИННО, ВЕСЕЛО, СПОКІЙНО ^ 2 Dial: (914) 626-7500
^^^^^'^ФФФК^^Ф^іКЯят кі п о м і д о р ч и к и " , твору, ли: Іван Коровицький,
ш о й о г о а в т о р о м є С в і т л а - Г р и г о р і й К о с т ю к т а Юрій
і НАЙКРАЩИМ ДАРУНКОМ на К у з ь м е н к о з Т о р о н т о . Лавріненко.
РІЗДВЯНІ СВЯТА на СОЮЗІВЦІ! 1 ФЕШЕНАЬ птЕСТОВ8Ф

ПІД ХЛМІНКУ Вступайте в члени УНСоюзу. лвсілих Cfra т LYTWYN b LYTWYH


UKRA1NAN
FUNERAiL O l R E C T O R S
fт удійна (Колещжоєа) AIR CONDITIONED
Обслуга ІЦІІРА 1 ЧЕСНА.
Грамота УНСоюзц ПОВІДОМЛЕННЯ Our Services Are Available
ЯКА ЗАПЕВНИТЬ ВАШИМ ДІТЯМ Anywhere in N e w Jersey.
Т ВНУКАМ Також займаємося noxopo–
В И С О К І О Т У Д И , Я К І В І Д К Р И Ю Т Ь ЇМ Членам і Відділам нами на цвинтарі в Вавнд
Вруку і перенесенням ТЛІН
ДВЕРІ ДО ЩАСЛИВОГО
У н е д і л ю , 31-го грудня 1978 року них Останків з різних
И УСШІІІНОГО ЖИТТЯ. УНСоюзу ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ країн світу.
По інформації в оправі к о л е д ж о в о т о забезпе- з новорічною програмою 801 Springfied Avenue
чекня просимо звертатися д о місцевих секре- Повідомляємо Членів і Відділи УНСоюзу, що з уваги IRVINGTON, N.J.
гарів У Н С о ю з у , а б о д о Г о л о в н о ї К а н ц е л я р і ї на закінчення року, Головна Канцелярія У Н С о ю з у Новорічна вечеря тільки на замовлення N B W A R K , N.J.
на а д р е с у : мусить замкнути рахунки та здепонувати у банках ЗАБАВА ESsex 5-5555
rponri„ о д е р ж а н і від В і д д і л і в ,
при звуках оркестри „Союзівки"
Ukrainian National Ass'n, inc. не пізніше, як вполудне У суботу, 6-го січня 1979 року
P . O . B o x 17 a - 30 M o n t g o m e r y Street
Jersey City, N . J . 0 7 3 0 2 29-го г р у д н я 1978 року СВЯТА В Е Ч Е Р Я ПЕТРО ЯРЕМА
Гроші, прислані пізніше в ж е не зможуть бути з традиційними 12-ма стравами ЯУКР. ПОГРЕБНИК
^^ФЖЯФХХФЯ^і^-Я^лг^ з а ч и с л е н і на 1978 рік. З уваги на це, з а к л и к а є м о всіх
11L:
г СлгїїІШа. ЗаПмасться Похоронами
Членів У Н С о ю з у заплатити вкладки, платні в цьому
місяці, я к н а й с к о р і ш е , а всі В і д д і л и У Н С о ю з у в и с л а т и 7 в BRONX. BROOKLYN.
О.ІКНА З В И Ч А Й Н А та М И Х А Й Л О МЛАКОМИЛ розчнелення і гроші так скоро, щ о б вони наспіли д о Замовлення слати: N E W YORK і ОКОЛИЦЯХ
Головної Канцелярії не пізніше, як у П'ЯТНИЦЮ,
ВОРОГ НАРОДУ 2 9 - г о Г Р У Д Н Я 1978 року д о п о л у д н я .
Ukrainian National Associacion Estate КОНТРОЛЬОВАНА

ПОВІСТЬ У Д В О Х ТОМАХ Kerhonkson,N.Y. 12446 Tel.: (914) 626-5641 ТЕМПЕРАТУРА


г Том перший: Проти Течії. Том другий: Пляиета Рабів. ' З в е р т а є т ь с я у в а г у н а т е , щ о В і д д і л и , які спізнять- Name
1 939 сторінок. Ціна 1500 лол ^ с я з гірисилкою в к л а д о к , б у д у т ь п о д а н і я к д о в ж н и к и Peter tfarema
і Замовляти книгарськяй відділ щ ш „Свободі", переся- J Addres ,
в річному звіті 129 B A S T 7th S T R E E T
І лаючи чек або поштовий переказ, д о л у т у ю ч и 76 центів і
і Яа кошти пересилки'. j Головна Канцелярія УНС N E W YORK, N.Y.
J "SvolKxla", 30 Montgomery Street, Jersey City. NJ. 07303 J ORegon 4-2568