You are on page 1of 8

IV ЮКІІІЯ S імінк і р.

тія
Пам'ятайте І "Чм)Ь(ч1'” Ш Monlforocn S;

СВОБОДА SYOBODA
ltTNO CiU N 1 ЬіУОІ
Талцфиіт . i!uli 434-0237
ара і 201) 434-0807
З Ніо Порку (212) 227-4125

України! І УНСоюду: 1201) 451-2200


і з Н ю Иорку (212) 227-5250

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN DА І ІV 1212) Ш - 5 2 5 1

РІК LXXXY. ij. 285. Д Ж Е Р З І СИТІ І НЮ ИОРК. СУБОТА. 30-ГО ГРУДНЯ 1978 ЦЕНТІВ 25CHNTS JERSEY C1TY and NEW YORK. SATURDAY.yDECEMBER 30. 1978 vOL
No 2X5 LXXXY.

CC Василіянки відзначатимуть ПЕРЕГОВОРИ У ТАЙПЕЇ НОВА КНИЖКА ПРО ЖИДІВ КІУС признає стипендії студентам
1600-річчя смерти св. Василія ЗАКІНЧИЛИСЬ СЕРЕД В СССР ВИКЛИКАЛА У українознавства
Великого ДЕМОНСТРАЦІЙ СЕНСАЦІЮ Т Едмонтон, Альберта. - покриття університетських
Філялельфія. - М. Teo– Кесаріі Каппадокійській, у Тайпей. Тайван. - Тисяч- Канадський Інститут Ук- оплат, а також коштів
припущення, що уряд Наці- Москва. — Поява нової бра же:нням поо.Чнііоки раїнських Студій закликає приміщення і харчів. почи-
дозія, провіниіяльна насто- Малій Азії, походив з рід- ні маси тайванців обкидали оналістичного Китаю буа автбіографічної повісті про осіб і їхньої поведінки та
ятелька СС Василіянок, ні шо відзначалась святіс- вносити подання на десять наючм вже і першим ро-
автомобілі американської співвідповідальний за вла- жидів в СССР під час цілої ситуації в часи німс- студійних стипендій по ком. Тому, шо у випадку
Провінції Серця Христо- тю ж и т т я . Вселаскавий урядової делегації фарбою і штування демонстрацій і Другої світової війни, що п цької окупації. „Я нічого не
вого, проголосила рік 1979, Господь поблагословив цю 1500 дол., які можна буде якщо студенти живуть із
яйцями в дорозі з летовища що в такій атмосфері залед- минулої осени видрукував у видумав", - заявив Риба- відновлювати на дальші своїми батьками отри-
ювілейним роком, в якому рідню десятьма дітьми, з до готелю у вечірніх ве чи можна відбути будь- трьох частинах російський ков під час інтерв'ю з Віт-
від шануватимуть 1600-річ- яких Василій Молодший, 1979-1980 роки. Ці стипсн- мують 500 лол. річно —
годинах в середу, 27-го які наради. літературний журнал „Ок- нієм. який уважає, що це дії призначені студентам, ЧИСЛО СТІП) єн лій може
чя смерти засновника Чи- Макрина, Григорій Hic– грудня, після того, як рсч- Речники тайванського тябр", викликала сенсацію в вперше совєтські цензори
ну, св. Василія Великого. ський, і Петро Севастійсь- які зацікавлені здобути сту- ібІЛЬШ йтися. Ст и пен дії
ник уряду Націоналістич- уряду перепросили амери- політичних і літературних дозволили на видання та- пінь бакаляра з украін- призначені на восьмимісяч-
кий проголошені Церкою ного Китаю, вітаючи де- канську делегацію за бурх- колах Совєтського Союзу. кого літературного твору. ських студій, як OCHOB- ний період часу навчання у
Офіціяльно святкування святими. Св. Церква від- л е г а ц і ю ЗСА тут на ливі демонстрації в середу І Про книжку, її автора та У повісті, яку деякі чита- ний предмет. У Стулій- будь-якомч к а н а д с ь к о ю
розпічнуться 1-го січня значила Василія Молодшо- летовищі. висловив жаль і в четвер. про широкий відгомін у чі назвали ,,вогненно-болю- ну програму повинні вхо- університеті. Кандидати в
1979 року в день св. Ва- го титулом „великий" за глибоке затурбовання з зв'язку з її появою обшир- чою" і „реалістично-могут- дити принаймні п'ять пов- час подання на стипендії
його оборону віри своїми Під час демонстрацій у но інформує Крейг Вітні,
силія Великого, Божес- причини зірвання диплома- середу увечері, танванці ньою" розповіддю, Риба- них курсів українських, мусять бути канадськими
твснною св. Дітургією у письмами, та надала йому тичних зв'язків поміж Ва- кореспондент щоденника ков старається опрокинути східньоевропейськнх, COBC- громадянами або іміг-
дальший титул ,,батько і скандували такі фрази, як: „Ню Йорк Тайме", у числі з
манастнрській каплиці. шінгтоном і Тайпсем. ..Орли стали курятами" і загальне вражіння, що тології або канадських. Це рашами. Лиш ч виПнятко-
Слідуватиме програма в вчитель" Східньої Церкви. У п'ятницю вранці. 29-го 26-го грудня ц. р. жиди йшли покірно на вже в залежності чи OCHOB– вих випадках стипенліянти
Св. Василій Великий став „Картер продає земні го-
обителі Сестер, в якій вро- грудня, американська де- рішки. а також приятелів''. смерть, не ставлячи жадно- ною темою студій є укра- можуть отрим^'ватн рівно-
чнсто відзначать усіх Cec– засновником Василіянсь- легація виїхала з Тайпею У суматосі тільки єдиний Автором повісті під на- го опору нацистам. Він від- інці в діяспорі, чи Каналі. часно ft інші підмоги.
тер Василіянок Провінції, кого Чину. Він помер 1-го після невдалих переговорів, Крістофер потерпів легку головком „Тяжкий пісок" с творює сцени з жидівсько- У ці студії також входить
що закінчили 55 або більше січня, 379 року. совєтський жид з України го підпілля з України та Реченець подання 31-го
під час яких представники контузію, коли кусник скла трирічна програма гума- січня 1979 року. Просить-
років в Чині. Інші намі- З нагоди небувалого Націоналістичного Китаю з розбитого вікна автомо- Анатолі Рибаков, який досі описує смерть свого 8- ністнчннх наук та при- ся писати на адресу: The
чені програми на протязі ювілею, СС. Василіянки за- не хотіли поступитея від біля поранив йому лице і був відомий тільки як пнсь- річного племінника, якого наймні повних восьми кур- Canadian institute of Ukrain–
року будуть проголошені прошують увесь христи- свого первісного станови- розбив окуляри. менник дитячої літератури. нацисти закатували на очах сів у чотнрорічній nporpa– ian Studies. 352 Athabasca
пізніше. янський світ до участи в іх- ща щодо встановлення зв'я- Заступник міністра Він пише виключно росій- цілої родини за відмову ви- мі гуманістичних наук чи Hall. The University of Alber–
Св. Василій Великий, ніх святкуваннях, шоб гід- ків виключно на „урядово- закордонних справ Тайвану ською мовою. Йому 67 явнтн сховки жидівських педагогіки.
но звеличати св. Василія років і проживає в дільниці партизанів. ta, Edmonton. Alberta. Ca–
найстарший син і другий з му рівні". Фредрік Чієн, вітаючи У стипендію включено nada T6G 2E8.
ряду літей Василія Стар- Великого в цьому ЮВІЛЄЙ- Американська делегація, Крістофера на летовищі. Москви, Передельніково, Проявам хоробрості) й
шого і Еммелії, роджений у ному році. що її очолював заступник заявив на вступі, що він зу- де й гуртується багато пнсь- жертвенностн Рибаков про-
державного секретаря Bop– стрічає його „з тяжким бо- менників. Під час інтерв'ю з тиставить випадки наявно-
рен Крістофер, прибула сю- лючим серцем", ВНСЛОВЛЮ- К. Вітнієм, Анатолі Риба- го боягузетва й колябора- „Передова" роля російського
ков не бажав входити в под-
Помер д-р Іван Козак, ди на дводенні наради в
справі встановлення нового
ючи в дальшому жаль з
приводу зірвання диплома- робиці, щодо труднощів
ції поміж жидами і україн-
цямн та німцями, як твер- „брата" і в театральному
колишній сотник УГА і відомий формату торговельних і тичних зв'язків, що він які він мав з публікацією
книжки, яка мас появитися
дить Вітні, який рівнож
добачає певні пропущення у
мистецтві України
культурних зв'язків після назвав „помилкою", яка
громадський діяч вигаснення взаємного обо- сильно загрожує безпеці й щойно в наступному році, повісті, інтерпретуючи їх як Відзначаючи 250-річчя мірою зобов'язані мн поя-
вою на Україні першого
ронного договору під мирові в тій частині світу. хоча замовлення у крамни- „концесії для режиму". І Федора Волкова - ,,бать-
Ню Йорк. - Д - р Іван Ко- кінець 1979 року. Перша се^ Він остеріг, що встанов- цях й бібліотеках вже nepe– так, відносно рідко згадус ка російського театру і ос- професіонального театру,
зак. колишній сотник лення будь-яких зв'язків ступнли 200 000 примірни- Рибаков про значіння релі- новника російської реаліс- заснованого ним і його
сія мала відбутися у четвер. другом Іваном Котлярев-
Української Галицької Ар- 28-го грудня, в будівлі за- поміж Республікою Китаю ків. Вітні інформує, ВІДКЛИ- гії в житті жидів чи про цар- тичної школи акторського
мії. організатор і коман- і ЗСА може бути переведе- куючися на совєтські дже- ські погроми проти жидів в мистецтва", — київська ським у Полтаві на почат-
кордонного міністерства ку ХІХ сторіччя. В OCHO-
лант головної жандармерії Тайвану. але її відложено з не тільки на „урядовому рів^ рела, що престижевий со- Україні. Про масові ареш- „Культура і Життя" на-
УГА. визначний громадсь- ні". Це становище не є спри- встський журнал „Новий ти, розстріли й чистки за ча- друкувала статтю О. Ку- ву діяльности були покла-
уваги на поновні демонс- Мір" відмовився друкува- дені традиції волковської
мні діяч в Україні й на емі- траціі 20 ООО-тисячної маси емливе для Вашїнгтону. бо сів Сталіна Рибаков згадус сенко, народної артистки
грації. зокрема в україн- як відомо, одною з найго- тн цю повість'.'' тільки поверхово. СССР та голови театраль- школи - демократизм —
студентів і на гострий про- (істина пристрастей на
ському комбантантському тест уряду ЗСА. в ЯКОМУ yto– ловнішнх передумов У повісті автор відтво- Загально позитивний від- ного мистецтва, п. н. ,,З
русі, та довголітній стужбо- встановлення дипломатич- рюс події в жидівському одного кореня". У цій сцені). Під впливом pocifl–
грожувалось зірванням гук на появу повісті Риба- ського театру, його най-
вик Українського Народ- них зв'язків з комуні- гетто в неназваиому містеч- кова серед різних кіл nace– статті не тільки яскраво
ного Союзу, помер в переговорів. Складаючи крашої в світі акторської
протест Вашігтону, асис- стичним Китаєм є власне ку біля Чернігова під час на- лення СССР, твердить вибивається наголошення
середу. 27-го грудня ц. p.. на зірвання дипломатичних цистської окупації. Рибаков того факту, що відзначу- школи, започаткованої
тент державногг^еекретаря Вітні, примусив офіційні Вол новим, на Україні
88-му році життя. - - зв'язків з Тайпесм. ь
^ і, твердить, що його poino– чинники рівнож привітати її ваніш. з нагоди ювілею
Ргчард Голбрук висловив сформувався театр корн-
Д-р Іван Козак народив- відь є майже точним відо- появу. Волтсвва с підготовою до
ся 1891 року і здобув ,,великої і радісної події, феїв - Кропивницького,
Саксаганського, Садовсь-
початкову, середню і вищу Президент Сомоза 325-річчя возз'єднання Ук-
кого, Заньковеиької, які ра-
освіту в Україні. закінчую- Помер през. Альжирії Бумедісн раїни з Росією", але й у ній
зом зі своїми російськими
чи її адвокатським дипло-
Сл. п. д-р Іван Козак
не погоджується на плян Альжнр. — Альжнрський
домінує ствердження про
вчителями проповідували
мом. Покійний брав актив- ,.віковічну л ю б о в " цих
ну участь у Визвольних плебісциту в Нікарагуі президент Гуарі Бумедієн, двох народів та про ,,ви- передові і леї часу".
Змаганнях, а після упадку ких. очолюючи на протязі Вашінгтон. — Президент яльної комісії посередниц-
який на протязі останніх 13 шість" російської культу-
Української Державности довгих років нюйоркськнй Нікарагуи Анастазіо Сомо- тва поміж урядом Нікара-
років керував цією афри- рн, яка на протязі років, А потім, шоб ше тугі-
був комендантом табору Відділ Об'єднання бувших за відкинув запропонова- гуи та коаліцією опозицій-
канською державою, помер мовляв, була вчителем для ше підкреслити всю нібито
для- інтернованих частин Вояків Українців в Амсри- ний спеціяльною комісією них груп в справі псреве-
у четвер, 27-го грудня ц. p.. українських драматургів Ґ вищість „російської брат-
УГА в Йозефові. Чехо-Сло- ці (ОбВУА). Він рівнож був посередництва плян плебіс- дення народного плебісци-
після довшої хвороби і 6- письменників. Кусенко бо ньої культури", О. Кусен-
ваччина. Повернувшися до членом Головної Управи циту, який мав би вирішити ту в Нікарагуі в лютому
тижневої непритомности. пише: „Через віки пліч-о- ко пише: „Драматурги Ук-
Галичини, бл. п. д-р Іван ОбВУА та членом-основ- політичну майбутність цієї 1979 року. Як уже інформо-
Тимчасово функції прези- пліч ішли наші народи, раїии — клясики і ті, хто
Козак вів адвокатську прак- ником Координаційного
країни, зокрема долю само- вано, ЗСА погодилися до-
дента виконуватиме спікер об'єднані спільною долею і пише сьогодні, завжди
тику в У гнові та брав актив- Комітету Українських та го Сомози на пості лідера. ставити до цієї країни
Народної Асамблеї Рабаг метою. Любов до російсь- збагачували свою майстер-
ну участь в українському Українсько - Американсь- технічні засоби та відповід-
Бітат, бо президент Буме- кого народу, його історії, ність, навчаючись на кра-
житті. Був політичнем в'яз- ких К о м б а т а н т с ь к и х У наслідок відкинення дієн не залишив жадного за-
Сомозою пляну плебісциту, ний персонал для переве- культури ми зберігаємо у ших зразках Гоголя й Ос-
нсм у Березі Картузькій. Організацій Ню Йорку. дення голосування, оформ-
віщання і не назначив свого
своїх серцях як найдорож- тровського, Чехова і Ґорь-
Покійний залишив в сму- ЗСА відкликали своїх пред- наступника. Бумедіснові
Перебувши еміграцію тку дружину Уляну. сина ставників у спеціальній ко- лення відповідних питань минуло тільки 52 роки жит- че національне багатство". кова, Погодіна і Леононо-
д-р Іван Козак замешкав на Володимира з дружиною місії посередництва, яка тощо. тя, хоч ніхто фактично не З цього й в авторки стат- ва".
постійно в Ню Йорку. До Іреною та донею Роксоля- працює з рамени Організа- Повідомляючи про ВІД- міг усталити точної дати ті відповідний ,.логічний" Закінчує свою статтю
УНСоюзу вступив на пра- ною, доньку Оксану та бли- цій Американських Держав кннення виробленого пляну його народження. Здогаду- висновок: ,,російський і ук- О. Кусенко дальшою дити-
цю в 1951 році та був затру- жчу й дальшу родину в Амс- ( О А С ) , хоча речники Сомозою, речники Дер- ються, що бумедієн помер раїнськнй театр зв'язані рамбою про „радянський,
днсний в Рскордовому риці. Канаді і Україні. Державного Департаменту жавного Департаменту на рідкісну хворобу крови. тісними нерозривними уза- багатонаціональний те-
Відділі до 1976 року. Був заявили, що амбасадор Віл- ствердили, що коаліція Принаймні 50 спеціялістів з мн". атр" (де ж тут „багато-
Похорни відбудуться в У дальшому О. Kycen– національний", коли ж мо-
членом 204 Відділу УНСо- суботу. 30-го грудня, о год. ліям Бовдлер мав поверну- ОПОЗИЦІЙНИХ Груп ПОГОДИ- 14 країн світу лікували Гуарі Бумедієн
юзу і довгі роки занимав 9-ій вранці, з похоронного тися до Манагуи, столиці лася на цей плян. ЗСА нада- альжирського президента, в ко твердить, шо відкрит- ва у статті ввесь час тіль-
пост голови Контрольної заведення П. Яреми до Нікарагуи, після консуль- лі настоюватимуть на пе- тому числі шведський лікар Революційна Рада, яка тя, шо їх зробив..ГЗолков, ки ведеться про російську
комісії цього Відділу. української католицької тації у Вашінгтоні. Амба- реведенні плебісциту в Ні- Ян Вальденстром, який складається з колишніх чле- Щеп кін, Єрмолов Ta^HTTa– „великомулрість" і Гі nepe–
садор Бовдлер співпрацкь карагуі. на що вже раніше п е р ш и й в і д к р и в цюнів військової хунти, що иіславський — ..не могли ловість у театральному
Покійний був активним церкви св. Юра, а звідтіля вав з представниками погодився Сомоза, та шука- не позначитись на творчос- мистецтві!) і про його
членом багатьох украінсь- на український православ- страшну хворобу. Будсмієн разом з Бумсдісном брали
Домініканської Республіки тимуть компромісової роз- їздив кількома наворотами участь у перевороті у 1965 ті видатних діячів нашої „надхнення ідеями Кому-
ких громадських організа- ний цвинтар у Савт Бавнд й Гватемалі в рамках спеці- в'язки в цій справі. також до Совєтського Сою- сцени. Послідовнику Вол- ністнчної партії" та його
цій. зокрема комбатантсь- Бруку. Н. Дж. році, все ще мас рішаючий
зу на лікування, але всякі голос у державних, а голов- кова - Щепкіну значною „вірну службу народові".
заходи не принесли пози- но військових і оборонних
На 57-ій Конвенції Музиків Парк почав п'яту каденцію тивннх наслідків. справах. Також партія ,, Навіки возз'є днана" — пише
на пості президента Альжирські офіційні ЧИН- Національного Визвольно-
вшановано проф. Романа ники, які у відсутности пре- го Фронту мас великий про Галичину ж урна.і ,,Жовтень"
В. Придаткевича Південної Кореї зидента керували держа- вплив в номінації президен- У львівськом) журналі націоналістів, окупантам
Сеул, Південна Корея. — торський спосіб правління , вою, поспішно після смерти та і творення уряду взагалі. „Жовтень", ч. 9, за 1978 не вдалося придушити ви-
Мелісонвілл. Кентакі. - Парк Чунг Гі, 61-річний ге- У 1976 році Кім вимагав ре- Будем ієна ствердили, що Після того, коли висунений рік, надруковано статтю звольннй революційний
Поміж ІО-им та 11-им лис- нерал-емерит, який прий- зигнації Парка, за що був його смерть не викликала і обраний в партійних вибо- Михайла Івасюти „Навіки рух трудящих Західньої Ук-
топала. тут в Мелісонвілл шов до влади в Південній заарештований та засудже- жадної порожнечі у керів- рах кандидат Фронту одер- возз'єднана, вільна", в якій раїни, котрі своєю само-
Комюніті Коледжі відбула- К о р е ї 17 років т о м у ний на 5 років ув'язнення. ннцтві державою і що усі жить більшість голосів, чи автор пише про ,,39-ту відданою боротьбою під-
ся 57-ма Стейтова KOHBCH– шляхом мирного держав- Вийшовши на волю. Кім договори політичного, ЄКО- загальну підтримку, його річницю возз'єднання за- готували возз'єднання За-
ція Кентакі Федерації Му- ного перевороту, почав заявив, що він надалі про- номічного, культурного та кандидатуру ставлять до хідньоукраїнських земель у хідньої України з Радянсь-
зичних Клюбів. на якій під свою п'яту каденцію на пос- довжуватиме боротьбу іншого характеру будуть загальних виборів і він. зви- єдиній Українській Радян- кою Україною".
час полуденку відзначено ті президента цієї країни, проти Парка. строго додержані теперіш- чайно, виходить перемож- ській Державі" М. 1васю-
проф. л-ра Романа Придат- обіцюючи ще більший ін- німи керівниками Альжирії. цем. та наголошує, шо нарід РІЗДВЯНА ПРОГРАМА
кевнча відомого компо- дустріяльний розвиток. За- Не зважаючи на те, що Тіло президента Будеміс- Західньої України постійно В ОЛБАНСЬКІЙ
зитораі скрипаля за ного присяження Парка на ші- АНТИСОВЄТСЬКА державні справи тепер в на перевезено до т. зв. На- боровся проти ,,кріпос- РАДІОСТАНЦІЇ
музичну композицію наго- стьрічну каденцію відбуло- ДЕМОНСТРАЦІЯ Альжирії підпадають під родного Палацу. Час noxo– нииького гніту польських і Вотервліт. Н.Й. 99-ий
родою ім. покійного KOM- ся в середу, 27-го грудня, в У ФІЛЯДЕЛЬФІЇ конституцію, то 8-членна ронів ще не встановлено українських феодалів, про- Відділ СУД у Вотервліті
позитора Кліффорла Шова. закритій спортовій аоені ти національно-релігійннх влаштовує українську Різд-
а також вшановано й покій- Сеулу в присутності біля Філядельфія. (О. Л-ий). утисків польської ШЛЯХ- вяну радіопрограму дня 7-
НОГО К.ііффорда Шова. 2700 запрошених гостей - Із Комітету оборони ти", а також автор статті го січня 1979 р. від год. 10-
Слово про проф. Р. При- Проф. Роман Придаткевич включно зі закордонними людських прав України ім. „Різдво навколо світу" в Чікаго заявляє, шо український 10:30 всч. в О.тбанській ра-
даткевича сказала п-і Мель- дипломатами і представни- Валентина Мороза у Філя- нарід завжди виступав „за ліостаннії WOKO. на хви-
гісер з Овенсборо. Кентакі. роджені композиції д-ра ками опозиційних груп. дельфії інформують, що з Чікаго. — Дня 12-го році віл 25-го листопада. возз'єднання України з Ро- -ЯЙІХ 1460.
Відтак, відбулася спеціяль- Придаткевича: „Сферич- У п'ятницю, 22-го грудня, приводу гокейових зма- грудня 1978 року в Му- Українське Різдво зав- сією".
на програма, в яку входили ність" і ..Казки з цяток по- президент Парк проголосив гань філядельфійських зеТ Промислу в Чікаго, ждн користується великою Описуючи всі „блага", ЩЕ ПРО Д-РА АНДРІЯ
такі точки: співак баритон. роху" до слів із поезій ,.ATO– амнестію, у наслідок якої „Фласрс" проти совєтської 57-ма вул. над озером Мі- популярністю, і показ ук- які прийшли з хвилиною БАРАНА
Дейвіл Лямар з Люізвіллу. мової доби" Макса Кавма- тисячі в'язнів вийшли на гокейової дружини ,'Flyers чіген в рамках традиційної раїнських святвечірніх звн- проголошення совєтської У дописі ..Новий лікар -
Кентакі. при фортепіяново- на. волю, а сотням значно vs. Russians^ відбудеться за- імпрези „Різдво навколо чаїв, під хоровий спів ко- влади на західніх землях д-р Андрій Варан" у числі
му акомманьяменті п-і Дей- Публіка ентузіястично
зменшено терміни ув'яз- ходами Комітету антисо- світу", відбулося Українсь- лядок, є все постійно при України, М. Івасюта піл- ..Свободи" з 29-го грудня ц.
ві'д Лямар. відспівав чотири онлескувала ці композиції. нення. Серед звільнених є встська демонстрація перед ке Різдво, що його від років виповненій залі Музею. креслюс „ворожі затії ук-
пісні. ЩО їх скомпонував Після закінчення цієї му- р. мала бути т е така інфор-
Кім Дає Джунг, політичний початком змагань, тобто із уповноваження цього раїнських буржуазних наці-
Кліффорл Шов. Опісля віді- зичної програми п-і Віні- противник президента Пар- перед 8-ою годиною ВЄЧО- Музею улаштовує 22 Від- При тій нагоді публіка мас оналістів", стверджуючи, мація: ..Д-р Андрій тепер
грано дві музичні компо- фред Сеттл передала д-рові ка, який кандидував проти ра у вівторок, 2-го січня діл Союзу Українок в Чі- нагоду оглядати різдвяні шо „не зважаючії на жор- вже 6-ий місяць перебуває
іИцйд-ра Р- Придаткевича: Р. Придаткевичеві naropo– нього у виборах в 1971 році, 1979 р. перед спортовим каго. Подібні імпрези чи- ялинки, в тому і україн- стокий терор, масові крн- на спеціалізації внутрішніх
..Перша симфонія, опус 1, ду. Цей святочний полу- а програвши, кількакратно стадіоном „Спектрум" при сленних національних груп ську, що є виставлені в ваві розправи, численні су- недуг при Олбані Меди .но-
т
а ..Смичковий квартет", денок. присвячений обом виступав проти Парка, вулицях Півд. Броді Петср- Чікаго відбулися у перед- вестибюлі Музею ВІД КІНЦЯ дові процеси, підступні дії мч Центрі в Олбані. Ню
опус З. Відтак сопрано п-і композиторам, закінчено критикуючи його „дикта- сон у Філадельфії. різдвяному часі, в цьому листопада ло кінця року. українських буржуазних Йорк"
Мельгісер відспівала наго- гимном цієї Федерації.
СВОБОДА. СУБОТА. 30-го ГРУДНЯ 1978
Ч.2І5

Світ Є. В. Федоренко і П. Маляр З НАШИХ БУЙНІВ


СВОБОДАШЗУОВОВА
УКРАЇНСЬКИЙ щ,охч ЗАГУБЛЕНІ НАГОДИ НІМЦІ
УІ0ЛІНСШИЙ ЩОАІННИК І^ВГ
FOU?TDED 1883
U ЛЯ А І Н і АИ О Д І О
МЕТОДИЧНІ ЗАУВАГИ
Ukrainian newspaper published daily except Mondays and hull
Великою несподіванкою живе та працює група бор- го Китаю. Правда, таю ДО „ХРЕСТОМАТІЇ не вернулися!
days by the Ukrainian National Association, inc.. at в минулу п'ятницю стало ців за незалежність Тайва- ненормальні умови не мо- Несподівано і майже на-
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J.'CTW: повідомлення президента ну, за створення свого на- жуть існувати ввесь час, як З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ світанку приснився мені
Картера про установлення ціонального уряду, до яко- і положення Гонконгу, ста- дивовижний сон: що до нас
Р Е Д А Г У Є КОЛЕГІЯ У С К Л А Д І (поазбучно) дипломатичних взаємин з го евакуйований уряд та новище якого є укріплене XX СТОРІЧЧЯ"' вернулися німці! („До нас"
Л ю б о в Коленеька. Володимир Лсвексць. Зенон Снилнк. Василь Пекіном та закінчення ряду його армія нічого спільно- спеціфікою економічних - це значить до села В., у
Тершаковець (тепер виконуючий обов'язги голови Колегії) і договорів з Тайваном, як го не може мати! вигод, шо їх дістає Пекін. Потреба підручника са- не є апріорі, не вони пород- Бібрецькому повіті, коло
Євген В Фсдоренко результат т. їв. нормаліза- Національний китайсь- Як довго це буде - ніх- ме з української літерату- жують літературу, а вона Львова). Логічно з цього
ції взаємин між двома краї- кий уряд допустив дві кар- то не знає. ри XX сторіччя існує вже їх. виходило б, що 3-тя сві-
AeconU Class Postage pa4.d at the Post Office of Jersey City. N J . нами, Америкою та Кита- Нам здається, шо оди-
Accepted for mailing at special rate of postage provided foi о у динальні помилки. Попер- від початків нашого шкіль- това війна-не закінчилась
Section 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. 1918. єм. ше, треба було в 1950-их нокий вихід для Тайвану ництва в еміграції. З при- Застосування (вживан- всесвітньою Kamacmpo–
Хоч такий крок вже очі- роках оголосити повну не- сьогодні - це офіційно чини браку методично під- ня) методики й методів фою, все ж таки в селі був
Передплата: на рік — ІЗО.ОО, на пін року - 516.00, на з міся- кувався давно, а зокрема залежність Тайвану і при- оголосити, що острів нале- готовлених учителів (не вивчення л і т е р а т у р н и х помітний великий разгар-
Щ — 59.00. Д л я членів У Н С о ю з у 65 f міс. За кожну зміну а д - жить до республіки Тайва-
ресж — 25 f. Чека 1 "money orders" внетаалятн Ha"Svobodl" загострилося це питання в пинити називатися всекн- тільки в літературі) й до- явиш, творчости окремих діяш: половина мешканців,
останні місяці, але небага- тайським урядом, утакож ну, що уряд в Тайпеї є тепер, а може найбільше письменників і поетів, їх уже на фірах, готовилась
P.O. B o x 346 Jersey CHty, N.J. 07303 то сподівалося на такий змагатися за визнання цієї незалежний від доктрини тепер, в наших школах творів - лишається прнві- кудись тікати; -друга ж"
швидкий та гострий крок незалежности Тайвану се- ,.єдиного Китаю", хай собі практично відбувається ви- леєм учителя чи виклада- половина готовилась гра-
- зірвання нормальних ба- ред держав світу. існує політика, що визнає вчення підручника, а не ча, це залежатиме також
,,Єдиний Китай", а острів бити те, що залишили б
гатолітніх взаємовідносин Подруге, творити в дій- предмету. Але деяких під-
Альтернативи детанту між Америкою та Націо- сності Тайванський неза- — це незалежна держава зі ручннків взагалі немає, а
ВІД ЇХ ДОСВІДУ, ПІДГОТОВЛЄН-
ности, вимог навчального
утікачі. Люди на фірах
пробомкували, що вони
нальним урядом Китаю, лежний уряд, опертий на всіма державними атрибу- ті, що є в ужитку, неза-
тами. Тільки є та переш ко- процесу та шкільної npor– втікають „на схід", бо до
зокрема після того, як цей чесному, працьовитому на- довільні: застарілі, занад- рами. села мають прийти поля-
He зважаючи на те. що все більше американських уряд примушений був в да, що китайці в Пекіні то „традиційні", неопра-
політичних діячів і коментаторів нарешті почали родові острова Тайвану, ки, а німці, мовляв, пі-
1949 році остаточно зали- який до 1945 роки жив 50 (так само і на Формозі) цьовані методично. А шо
розуміти, шо советські верховоди в цілком інший спосіб тримаються звичаю: ,,збе- „Хрестоматія" видана дуть далі—„на Україну".
шити територію Китаю та років під японською адмь найгірше — вони не при- не лише для шкіл україно- Прорив німецьких тан-
інтерпретують політику детанту. а саме, всілякими перейти на положення ек- реження свого обличчя". стосовані до українських
способами намагаються використати ту політику для ністрацією, яка залишила Китайці говорять, що ев- знавства. Шкільна Рада ків паралізував, можна б
зильного уряду на Тайван- там глибокі сліди політич- Шкіл, які мають п єре важ- слушно подала на титулі
поширення св^їх алливів на різні обшири. то все таки деякі Формозу. ропейш не мають свого но суботні навчання, раз на, сказати, в самому зародку
члени уряду ЗСА. деякі американські законодавці і ні, економічні й культурні. ,,обличчя" й тому вони широку рекомендацію вжн- пляни так одних, як і дру-
Нам доводилося у своїх Перед окупацією острова в тиждень. вання „Хрестоматії" - в
поважна кількість аналітиків, таки продовжують європейського принципу гих односельчан. Цікаве,
твердити, що немас альтернатив до цісї політики, бо. мов- статтях не один раз під- кінці минулого століття, життя не розуміють. Саме для такого типу українських школах, курсах що німецькі танкісти не
ляв. вона потрібна для того, щоб запобігти атомовій війні. креслювати нереальність Тайван був тільки номі- шкіл (вони в нас перева- українознавства та в уні- мали на собі військової уні-
Інші коментатори висловлюють навіть жахливішу політики міжнародної уря- нально пов'язаний з імпе- Щоб не згубити облич- жають) потрібні підручни- верситетах. Цей підручник форми, тільки носили аме-
можливість, твердячи,що без політики детанту нуклеарна ду маршала Чжан Кайше- раторською китайською чя, то, мабуть, треба су- ки з літератури, що пода- може бути використаний іщканські, ,джінси'' (що то
війна таки неминуча, а така війна означала б кінець ка, а після його смерти владою. Треба пам'ятати, часному урядові на Tafi– ють учням матеріял дЛя також у Канаді, Европі, арм у сні не прйвкрзяхьгя!)
людства. наслідника — Чанг Чін- шо в 17-му столітті там ваиі податися на демісію праці у навчанні, а не роз- Австралії, Аргентині. Звід- мій. брат, що служив у
куо. Треба нагадати, шо був ватажок Консінга, після перевиборів та ство- мову про творчість автора, СИ НЄ ЛИШе ВІДСУТНІСТЬ ЄДИ- Червоній армії pesepeic–
він в 1930 роках перебував у який не визнавав представ- рити національний уряд розгляд творів без перечн- ної шкільної програми, том, перебрався в цивіль- ;
Проте, з такими висновками не погоджується, як Москві, як висланець Го- Тайвану. Це є крок важ-
сказано, вже багато інших американців. Вони правильно ників влади, яких присилав тання (хоча б у скорочен- єдиних академічних вимог не та й виліз із якоїсь
міндану та вивчав поло- тоді з Пекіну уряд манд- ливий і мабуть таки оди- ні при великому обсязі). на теренах, існування ук-
твердять, шо таки існують інші альтернативи до політики нокий, щоб відкласти конури, в якій переховував'
ження та політику MOCKOB– журської династії. Тому власне від упоряд- раїнських шкіл, але й мож- ся два дні, поки фронт не :
детанту. тільки Вашінгтон чомусь не хоче їх вповні вико- ських комуністів. Отже він проблему Тайвану на дов-
ристати. Це було б те, шо не ників було запропоновано ливість використати перекотився. Навчені сум-
є добре поінформований привело б сьогодні до скла- гі роки, бож керівник су- П і д р у ч н и к о в і й комісії
часної політики в Пекіні „Хрестоматію" в школах ним досвідом українці-чер-
Критики політики детанту вказують, що мир можна про політику^та-вбставини дного та дуже вагомого Шкільної Ради видати різного типу й рівня - ви-
вСССР. f щ
Тенг Гсіао-пінг говорив, воноармійці Не здавалися
забезпечити тим. що Вашінгтоя недвозначно заявить наслідками положення. хрестоматію — добірку ав- магає диференціяції також цим разом в німецький по-
Останніми часами були Однак є можливості, шоб під час свого перебування в торів та їх творів для ви-
Москві, що ЗСА протиставитимуться будь-яким спробам Японії, що процес уніфіка- методики при користуванні лон з таким ентузіязмом,
Совстського Союзу поширити свої впливи на стратегічно не один різ повідомлення запобігти дійсному опано- вчення в школі з додатком цим підручником. І це най- як це вони робили на по-
про те, що Москва робила ванню комуністичною вла- ш”ї Китаю з Тайваном мо- відомостей біографічних,
важливі райони і протиставитимуться всіми можливими же забрати десятиліття, а важливіший аргумент на чатку німецько-совєтської
способами: дипломатією, економічною та мілітарною різні заходи, щоби знайти дою цього прекрасного ос- бібліографічних та літера- користь вільного вибору війни, так званої „2-ої
контакт з Тайваном, мож- може, навіть, і століття (!), турознавчих, а упоряд-
допомогою союзникам, а також допомогою країнам, трова з великими потен- але це безперечно сказане учителем методи на кожну світової".
яким загрожує комуністична агресія, включно із стаціояу- лнво, навіть з метою вста- ціяльними можливостями купання матеріялу — базо- потребу користування Далі виявилось, що й
новлення дипломатичних для пропаганди. Нам дума- ване на основі літератур-
ванням американських військових частин в загрожених та роботящим населенням. ється, що спроба' забрати „Хрестоматією" в школі найтяжчі іспити історії не
Совєтським Союзом країнах. взаємовідносин, які були Це є те особливо трудне й ного процесу. Це значить, (очевидно — не вивчення впливають в основному на
зірвані в 1949 році, перед силою Тайван у найближчі учням подається не ,,істо-
складне положення Китаю. десять років не є актуаль- „Хрестоматії" як такої — психічну структуру наро-
тим існували не тільки Ми не можемо в иій стат- рія літератури" за ідей- всього, що подано й як ду, на його ментальність.
Ці критики також закликають Вашінгтон присвятити дипломатичні взаємовід- ною з причин політично- ними чи ідеологічними на-
більше уваги на скріплення стратегічно важливих зв'язків ті сьогодні говорити про ті економічних, зокрема коли подано в ній!). Ви уявіть собі, що зробили
носини, але також і до- умови, які існують в Китаї прямамН (Радзикевич), або німаки як тільки прийшли
із союзниками в Західній Европі та Азії та на встановлення говори про економічні та існує та буде існувати за- за напрямами стилів (Чи-
кращих відносин із іншими демократичними державами та пов'язані з його новою гроза з Москви, яка про- Одначе є неодмінні ви- в село: збудували на обо- -
політичні справи, хоч те політикою реформ та ство- жевський), а література за
світу, з якими з різних причин Америка досі не могла дійти все забулося. бує забезпечити собі впли- процесом її розвитку, в моги при вивчені літера- лонні велику парню чи лаз-
до повного порозуміння, як теж поліпшити зв'язки з рення з країни модерної ви в В'єтнамі та далі до тури XX сторіччя. Учитель н'ю і стали заганяти туди
У наступному тижні на держави. Ми свідомо від- хронологічній ПОСЛІДОВНОС-
країнами т. зв. ..третього світу". Індійського окее,ну. Адже ті продовж XX сторіччя - має наголосити реалістичні людей для... відвошивлен-
Тайвані мають відбутися кладаємо ці питання для плавба кораблів московсь- основи української літера- ня, вибачайте на слові! Так .
вибори до двох вищих ор- обговорення на майбутнє. за творчістю визначніших
Американський уряд - заявляють ці коментатори кої потуги до того океану її представників у кожному тури усіх її напрямків, в ас- пішов „відвошивлюва-
мусить подбати, щоб ніколи не дійшло до того, що ЗСА ганів влади:законодатного Нам довелося прожити проходить біля Тайвану. тись" і мій браток, хоч і
юаню та національної періоді цього процесу. Та- пекті пізнавальної вартос-
стануть другою з черги мілітарною потугою, бо якщо два роки на острові Фор- ти й значення, як це з'я- мав на собі чисту сороч-
асамблеї. Треба пам'ятати, мозі, мати тісний контакті Існують також інші прн- кий підхід упорядники
військову перевагу здобуде Совстський Союз, то цс буде „Хрестоматії" вважають совано у вступній- статть ку і такі ж самі чистій
смертний вирок для вільного світу. Зокрема Вашінгтон що опозиція до уряду на- з тубільцями та мати чини до сповільнення про- американські штани, які я :
ціоналістів останніми ро- за найбільше властивий і Також наголосити значен-
повинен бути обережний під час теперішніх переговорів чимало розмов з чільними цесу розрішення тайвансь- природній, протиставля- ня літератури, визначене йому вислав в одній з nocu– і
щодо обмеження стратегічної атомової зброї (САЛТ 11). ками зросла й тепер, оче- особами того часу й навіть кого питання з огляду на лок. Розуміється, ці шта- -
видно, її впливи мають ють його також „тематич- Нечуєм-Лсвнцьким (crop.
тобто, не повинен погоджуватися на жадні однобічні відчувати в тому домі де певну опозицію з боку аме- ному вивченню літератури 5-6). Посилаючись на ком- ни хтось йому вкрав чи
концесії в користь Совстського Союзу. збільшитися. Опозиція іс- ми жили впливи бувшої риканського Сенату та
нує головно серед тубільців — за темою літературно- петентне свідчення Фран- підміняв, і він прийшов
японської адміністрації. Конгресу й політичних на- го напряму (романтизм, ка, підкреслити той істо- додому, — уявіть собі, -
ЗСА також повинні повідомити Совєтський Союз, що тайванського населення, Вони були глибоко вкорі- строїв в нашій країні.
яке не мас повного довір'я реалізм, символізм, ,,мо- ричний факт, шо українсь- так само в „джінсах"!
високо розвинена американська економіка буде вповні нені. Сучасний уряд nauio– Напливають думки, що Звичайно, як це у сні
використана на скріплення Північно-Атлантійського до т. зв. евакуйованих з дернізм" тощо), або за ка література кінця ХІХ й
нального Китаю є всеж не в далекому минулому, в темою жанрового розвит- початку XX сторіччя нічим буває, я зразу став зна-
Союзу (Н АТО) та окремих союзників Америки, а не на те. Китаю адміністрації та вповні демократичний, а 1918-22 роках, було подіб-
щоб торгівлею впроваджувати стабільність у захитану військових чільних осіб, які ку літератури, коли ви- не поступалася перед літе- менито „шпрехати" по-
автократичний, хоч він дій- не положення на сході Ев- вчають літературу за істо- ратурами сусідніх Україні німецьки, але по хвилині
совстську економіку та не на те, щоб постачати Совєтсь- цілий час мріяли . та вели сно з великою вмілістю ропи, коли європейські дер-
кому Союзові американську технологію, технологічне пропаганду про свій пово- рією чи процесом розвитку народів (стор. 15). виявилось, що говорю. ДО--
керує господарством, зумів жави не могли зрозуміти Ті жанрів (роман-новеля), англійському, чим німці ані
знання і різні харчові продукти, зокрема зерно. рот на рідну землю. того положення, що збере-
розвинути промисловість, або за темою творчости Те саме засвідчує видат- раз не були зсекочені, бо
Вашінгтон також не повинен погоджуватися на жадні Тайванське населення є знайти, шляхи до міжна- ження Російської імперії не визначніших авторів в іс- ннй літературознавець ака- вони так само говорили,
інші концесії для Совстського Союзу, які в майбутньому сторонниками республікан- родної торгівлі, здобути є в інтересах західніх дер- торії літератури. демік О. Біленький, обго- тільки з іншим акцентом.
можуть навіть у найменшій мірі вийти на не користь ського устрою та має acni– авторитет та показати своє жав, але ті пляни не здійс- ворюючи „факти, які свід- Прийшло їх двох, так зва-
Америці чи вільному світові. рації до повної незалежнос- вміння використовувати нилися, бо розгромлено Упорядники ,,Хресто- чать про освоєння україн- них ,,квапшрмахів", шу-
ти острова, до^'забуття велику американську еко- Денікіна, Врангеля, Кол- матії" вважають тематич- ською літературою досяг- кати кватири для якогось
Якщо уряд ЗСА в своїй закордонній політиці зв'язку з Китаєм, з яким номічну та політичну до- чака, Юденича, проте ім- ний підхід вивчення літера-
наголошуватиме згадані альтернативи до політики нень інших слов'янських штабу. Раптом один cnu–
історично та етнічно нічо- помогу, не згадуючи про перія збереглася з новими тури „деструктивним”,що літератур" (стор. 83). тав: „ Чи є у селі napmu–
детанту. то тоді в дійсності, а не тільки на словах, можна го не має спільного. Одже, воєнну оборонну поміч, яка царями, які тримаються розбиває розуміння літе-
І буде запевнити „мир через силу". політика національного засад не тільки імлерсько- зони?" А в мене гострий
спричинилася до боєздат- ратури в історичній послі- Конечно впровадити в рефлекс думки: „Ого, біда,
уряду, яку на протязі ро- ної.армії сьогодні по скла- го уряду, але може комусь довності її творчого. існу- засвоєння учнями найваж-
ків піддержувала Америка, буде дивним це, що також зачинається та сама ко.по-
ду своєму таки тайванську. вання, її життя й розвит- ливішої прикмети та особ- мийка, що й літом 1944-
не є співзвучна з надіями та Нагадуємо про існування на принципах, які їх вило- ку, пов'язаного з історією ливости української літера-
УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ бажаннями майже 15 міль- жив у проекті конституції го року, коли щоночі го-
двох островів біля порту народу, його культурним тури XX сторіччя — про ріло якесь-селОі. ^а люди
БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ. йонового населення остро- Кімой та Мацу, які утри- для імперії декабрист розвоєм, складовою части- яку говорить академік Бі-
ва Тайвана або Формози. П. Пестель ше в початку гинули як мухи! "Як тут
муються Тайваном біля са- ною чого є мистецька лі- викрутитись з халепи? -
В Японії впродовж років мих берегів комуніст ично- минулого століття. тература. Стилі й напрями (Закінгення на стар. 8) розпучливо шарпнув під-
свідомість інший рефлекс
') Упорядники В. Федорен- думки...
родини: центральний образ матері; ідеальне родинне На жовте листя і бронзові віти, І я пробудився, 'слава
Петро Одарченко життя, побудоване на любові; зв'язок з минулим, На стиглу пристрасть овочів багрових. ко та П. Маляр, В-во
Шкільна Рада - УККА, Богу, вже в Новому Році! '
персоніфікований в образі хгіда,і четвертий елемент
ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ родинного життя - власна хата. Симоненкове розу- Поет прославляє борців за волю України: героїв Круг, Н.Й., 1978.
Ікер
ВОЛОДИМИРА ЯНЕВА міння родини традиційне. Симоненкова творчість.— це Базару, юнаків, закатованих у Бригідках, українців, шо
один пеан на честь української родини. Такий загальний стали жертвами большевицького терору, розстріляних
(ДО ДНЯ 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) І висновок цієї статті проф. В. Янева. українських поетів.
В поезії „Пісня свободи" поет оспівує героїчні дії Ук-
У статті „Соціологічний аспект творчости Ігоря раїнської Повстанської Армії:
Калинця в його „Поезіях з України'' 4 'Янів стверджує , Під час свого ув'язнення в Бригідках, 28-літній поет
що Калинець ,,із майстерністю відтворює насамперед (1936 року), пише цикл віршів „В'язничні експреси". У
настрій традиції, настрій минулого, забутого, сягаючи цих поезіях вік висловлює і свої сумні настрої, і свої мрії, Пекельні тортури,
Ректор Українського Вільного Університету в Мюн іноді в доісторичні часи прадавніх вірувань та переказів". і свою віру в краще майбутнє України, розділеної Ні мури
хені професор доктор Володимир Янів — відомий Збірка поезій Калинця, зазначає проф. В. Янів, „nepe– кордонами чужих держав: В'язниці не зломлять, ні кат
український вчений у ділянці психології, соціології та повнена чисто релігійними моментами". Релігійні почут- Не спинять народу
історії. Але він не обмежується лише науковою діяль- тя поета тісно зв'язані з глибокою любов'ю до рідної Ні! Таки вірити хочу! В поході,
ністю в своєму фаху. Професор Янів присвятив чимало культури. В поезії Калинця підкреслено ролю родини, Проти надій сподіватись! Ні глум, ні насилля, ні ад,
уваги й українській літературі, розглядаючи твори висловлено глибоку любов до матері й пошану до діда, Лицарів тисячу в змагу,
українського письменства в психологічно-соціологічному як носія традиції. В. Янів аналізує й художні засоби поезії Горді, безбоязні лави. Поет вірить у перемогу правди ди:
аспекті. Вважаючи, шо поезія Шевченка має велике Калинця, особливості його поетичного стилю — і таким В наступ прапор наш має!
значення для етно-психології, Володимир Янів найбіль- чином ця стаття виходить за межі соціологічно-психоло- Слава! Землі нашій слава! По бурі негода
шу увагу звернув на поетичну творчість Шевченка і гічного нарису. В природі
опублікував ряд своїх наукових праць на такі теми: Поет підкреслює, що боротьба проти неволі й кривди І завжди по ночі йде день.
,,Соціопсихологічна аналіза „Москалевої криниці" Шев- не припиняється: Гей, хто ж Нам зуміє
ченка", ,,Ал' ^руїзм у Шевченковій ліриці", „Українська Надії
родина в поетичній творчості Шевченка", „Українська І знов на прю вставали ми, і знову Розбити і радість пісень.
духовість у поетичній візії Шевченка" та інші." Володимир Янів не тільки вчений, а також і поет, Із попелу родилося нам слово,
У своїй статті „Психологічний аспект у ..Панських автор чотирьох поезій („Сонце й грати" - 1941, А з слова нашого могутній чин. (Закінгєння на стар. 8)
жартах" Івана Франка 7 ' проф. Янів підкреслив деякий „Листопадові фрагменти" - 1941, „Шляхи" - 1951 і
паралелізм між Шевченком і Франком. Порівнюючи „ Ж и т т я " - 1975). В тяжкі роки страшної війни і страждань на далекій 1) Володимир Янів; ..Українська духовість у поетичній візії
поему Шевченка „Гайдамаки" з поемою Франка ,,Пан- Перший вірш В. Янева надруковано в журналі чужині поет висловлює свою глибоку тугу за рідним Шевченка". Збірник на пошану Іенона Куіелі. ЗНТШ. т. 169.
ські жарти", дослідник відзначає спедіяльну чутливість „Молоде Життя", 1926 рік. краєм, за рідним містом Львовом, містом „провесни" Париж - Нью-Йорк - Мюнхен - Торонто - Сідней. 1962. ctbp.
українців до соціяльної проблематики. Автор характери- Збірка „Шляхи" відкривається циклом віршів під свого життя. Поет кличе до єдности: 506-537. Тут же подано бібліографічні дані про інші статті В.
Іус поему „Гайдамаки" як „поему бунту й помсти" і .назвою „Україні". Поет висловлює свою велику любов Янева. присвячені Шевченкові.
протиставляє їй „Панські жарти" як „поему терпіння". до України й віру в те, шо „тільки праведнісек свята Як темрява вколо, 2) Проф. Володимир Янів. „Психологічний аспект і : Пан-
Одночасно В. Янів вбачає в цих творах і ,,певну сполучну чесноти спасе нас, звільнить, виведе з полону^ Л о е г Як стума, як ніч. ських жартах Івана Франка", Визвольний Шлях. кн. 9,19Жстор.
ргиску": обидві поеми нерозривно зв'язані з ідеєю добра. малює красу рідного краю: Єднаймося, друзі. 1042-1051, ,
У психологічно-сопіологічному аспекті проф. В. Янів Плечима до пліч! 3) Володимир Янів. ..Українська родина в творчості Василя
розглядає і творчість сучасних поетів Василя Симоненка Так тихо...Моляться лани в покорі Симоненка-. Збірник на пошану проф. д-па Юрія Шеве.іьова.
та Ігоря Калиндя. У статті „Українська родина в Багатством золота й зерном колосся... Як ворог шаліє, УВУ. т. 7. стор. 184-213.
3
Іворчості Василя Симоненка" ' автор зазначає, шо Кров морем тече, 4) В. Янів. ..Соціологічний аспект творчости Ігоря Калин-
Симоненкове розуміння родини - традиційне, що в І не молена б так без звуку й слів глядіти Ми разом в колонах ия". Альманах Українського Породного Союп' но 1973 рік. В-во
творчості Симоненка відзначено такі чотири елементи На шати лісу, барвні кольорові, Плече об плече. ..CBOoofla". crop. ІІМ28.- ”
:МШ^
Ч. 285. СВОБОДА. СУБОТА. 30-го ГРУДНЯ 1978

ків „Свободи" зі закликом стати членами УНСоюзу і одер- До свого надрукованого звіту головний організатор
жувати її по зниженій ціні. Цю акцію можна назвати ко- Степан Гавриш додає:
ПРОТОКОЛ рнсною, бо вона дала біля 200 нових членів.
7. Делегатська акція. В першу річницю 28-ої Конвен-
і Мій звіт друкований в Книзі.
У моєму звіті, а також у звітах інших членів
ції д місяці травні 1975 року, а відтак в роках 1976 і 1077 Екзекутиви й Контрольної Комісії, говориться про
Організаційний Відділ звертався спеціальним закликом зменшення числа членів у міжконвенцінному часі. Чому
29-ої ЗВИЧАЙНОЇ КОНВЕНЦІЇ до делегатів 28-ої Конвенції придбати лише одного члена так сталося, я вияснив у моєму звіті, крім того, я
1 в той спосіб показати свою солідарність з УНСоюзом. приготований в дискусії дати вичерпні відповіді. Але
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ На жаль, більшість делегатів не відгукнулися на цей за- коли б ми говорили тільки про негативи Організаційно-
клнк. Доказом цього є, що на 422 делегатів 28-ої Конвен- го Відділу — то це було б кривдячим тому, що ми робили
ції в 1975 році лише 95 делегатів придбали членів, у 1976 . всі заходи, шоб не допустити до втрати членства. Ми
яка відбулася в місті Піттсбургу, Пеннсильвенія році їх було лише 87, а 1977 році відгукнулося лише 66 мали також успіхи. Ми були з Вами в контакті; на жаль,
ми не мали таких успіхів, про які ми думали. Завдяки
в готелі The Pittsburgh Hilton, Gateway Center делегатів. Вашій мозольній праці, ми за минулі чотири роки
придбали і3.930 нових членів. Я клоню голову перед
Вами, панове секретарі, бо Ви віддано працювали. Нові
починаючи від 22-го травня до 27-го травня, включно - 1978 р. Акціа льотерійиого члени були забезпечені на суму 34.089.000 дол. Ваша
заслужена праця шсі втому, що Ви зібрали 12.081.371.11 .
дол. членських вкладок. Мій письмовий звіт я закінчив -^
У иіжконвенційному періоді, так, як і в попередник
Звіт головного організатора Степана Гавриша роках, ми продовжували акцію так званого льотерійного
закликом до спільної праці для добра Союзу і задержан- м
ня його престижу. Дискутуючи над звітами і виносячи -
(П) забезпечення для молоді. З нагоди імпрез, які влаштову- ухвали, керуймося добром нашої установи, а не -
вали Окружні Комітети, або Відділв, відповідне чвсло ді- амбіціями. Наші піонери, закладаючи Союз, закликали '
- . (Продовження з попереднього числа) тей у віці від 0-15 року життя могло одержати однорічне до едности. Цей заклик с актуальним і тепер. Пам'ятай-
' ОДЕРЖАЛИ ЕНЦИКЛОПЕДІЮ УКРАЇНОЗНАВСТВА виконують лише працю секретарів. В році 1975 були про- безплатне забезпечення у клясі Р-20 на 1,000 дол. Голоз- те про нашу молодь, про стнпенлійннй фонд. Ви.-
голошені постійними організаторами секретарі Іван Пет- на Канцелярія УНСоюзу в міжконвенціиннх роках одер- рішіть на цій Конвениіі, шоб наша ювілейна 30-та
1974 р. Володимир Гаврнляк. Василь Дідюк. рунцьо, і Иоснф Чабан з Пенсильвенії, Джеяме Грос а жала таких аплікацій; Конвенція відбулася на Союзівці. Щоб усі ухвали нашої
ОДЕРЖАЛИ ОДНОТИЖНЕВИЙ БЕЗПЛАТНИЙ ПОБУТ Клівленду, та Микола Драгаячук з Чікаґо. Відтак 1976 р. Конвенції були на добро УНСоюзу та всього нашого
НА СОЮЗІВЦІ постійним організатором став на околицю Союзівки проф. 1974 року - 212; 1975 - 144; 1976 - 130; 1977 - 170, суспільства в Америці й Канаді.
Роман Чучкевнч, який придбав поважне число нових чле- разом 656 цтчгік^аЧ
(15 років членства) Проханням, щоб делегати, якідрнвезли нові аплікації ,
нів. Тогож самого року від 1 липня був прийнятий на поет Практика довгих років ціві акції виказала, що най- членів, передали їх, шоб можигГ було зробити підраху-.
1976 р. Квітка Стецюк, Михайло Ссмків, Іван Одежинський. постійного організатора ва місто Ню Иорк Андрій Ма- менше 75 відсотків таких членів залишається на стало в нок, скільки приєднано членів, - звітолавець закінчив .
1977 р. д-р Василь Палідвор. Богдан Зорич. лан, але членів він не організував! Відтак від липня 1977 УНСоюзі задержавши ту саму клясу, або зввиіишв П на своє слово.
року погодився бути постійним організатором на Філя- інші класи, як Е-18, або Е-20.
дельфшську Округу ред. Богдан КатамаЯ, але і він черев Говорячи про поодинокі акції, слід згадати і це, що Леонід Філь — заступник поедсідника Конвенції, який
W4,H75,lWf,lBT7 родинні перешкоди членів не зорганізував. провадив нарадами другої сесії, о год. 7.30 проголосив
Тих кілька прикладів є віддзеркаленням в яких об- повних чотири роки ми передавали інформації про УНС
і його громадську та забезпеченеву службу на 19 радіо- закриття сесії, а продовження нарад почнеться у вівторок
Про загальну працю в Канаді звіїув головний днрек- ставниах ведено організаційну працю, від якої залежить стаипДях Америки і Канади. вранці о год. 9-ій.
тор Канадського Представництва сенатор Павло Юзнк, Я ріст Союзу не лише в членстві, але і фінансах.
вгадаю тільки коротко про організаційну працю. За ьшну- Не можна поминути і того, щоби не згадати
" S t дередконвенцій-ння рік вже було вгадано в анЕивнуц Вишкільна акція ^ т вя „Трибуни" та писання статтей на союзові теми у мі- ТРЕТЯ СЕСІЯ
ч. 21 і ч. 22. як працювали Відділи і Округи Канада; а те- сячинх звітах. Якщо говорити про „Трибуну" то вона не
пер у таблиці ч. 29 подаємо цифри вага даного числа чл е- Час коли добрим організатором міг бути кожний сою- появлялася кожного місяця, а ще лише тому, що не було Вівторок, 23-го травня 1978, ранком
нів, придбаних у міжкоивяяціииому часі Число шятшл зовець проминув, і щоби продати „Союзовий товар" треба кому писати до неї відповідні матеряли. Ми прохали пн-
1,703 нові члени. В таблиці ч. 80 виказуємо оргагізаціину мати основне знання продажі життєвого і іншого забез- семио всіх головних урядовців і почесних членів писати Сесію о год. 9.30 вранці відкрив д-р Ярослав Падох,
працю ва роиввш іюодмноажж Округ. печення. Більшість продавців комерційних установ мають статті ва союзові теми. Але крім інж. Степана Куропася предсідник Конвенції.
коледжову освіту і закінчений спеціальний курс у rift дД- за чотири роки ніхто ве написав ні одної статті. Ми також Секретарі відчитали записки до протоколу, подаю-
лянці. Конкурувати з ними Братським організаціям не зверталися до членів Канадського Представництва і про- чи точно всі ухвали, що були вирішені в часі сесій
КАНАДА легко, тому в міжконвенційноиу періоді багато уваги прн- халн видати боданй раз в році ..Канадську Трибуну" для попереднього дня. Відчитані протоколи прийнято ОДНО-
ТАБЛИЦЯ Ч. 29 свячено секретарським курсам, які по можності часу від- піднесення престижу УНСоюзу в Канаді. Матеріалів не голосно без змін.
НОВІ ЧЛЕНИ В МІЖКОНВЕНЦІЙНОМУ ЧАСІ буто в більших і менших Округах, а також відбуто збірні одержано і „Трибуни" не видано. Тому і не диво, що „Три- ;4
курси кількох Округ. Перший такий збірний курс відбуто буиа" була обмежева до місячних звітів і поміщення фо- ПРОГОЛОШЕННЯ СКЛАДУ КОМІСІЙ
Рік, ^ ^ ^-^-Число Ч.1СНІВ 31-го травня 1975 року в приміщеннях Головної Канцеля- тографій.
Бернард Корчннський, голова Верифікаційної Комісії
1974 644 ріі УНС для Округ Ню Иорку і чотирьох з Ню Джерзі Також належить згадати і це, що в роках 1976 11977 інформує, шо на підставі списків делегатів, які Комісія (І
1975 319 етейту. Відтак 16-го жовтня 1976 року у Вилимантнку, заходом Організаційного Відділу були видані стінні ка- одержала з Головної Канцелярії, всіх зареєстрованих --
1976 302 Коиектикат, відбуто курс для Округ Ню Гейвея, Бостон лендарі по 15.000 штук на яких була фотографія Будівлі делегатів, враз з членами Головного Уряду і почесними ч
і Вуисакет, 23-го жовтня 1977 року відбуто курс для Українського Народного Союзу в кольорах, а також і со- членами, було 439. Не прибуло на Конвенцію 5 делегатів
vm ^....;^.^.^^X^LLZ^ -4х Округ Філадельфія, Шамокін, Алентавн і Вілкс Веррі в юзові заклики. Календарі були приготовані, як за старим, від Відділів. Крім того, неприсутній сенатор Павло Юзик
Разом І,?ОЗ Лігайтовн, Па. Також відбуто курси окремих Округ, як так і новим стилем і вислані на час до окремих секретарів і почесний член Гол. Уряду д-р Володимир Галан.
ТАБЛИЦЯ Ч. ЗО Клівленд, Детройт, Боффало і Піттсбурґ. Незалежно під для безплатного роздання їх союзовнм членам. Залишилося 7 течок делегатів. Разом на залі є 432 особи, -і
НОВІ ЧЛЕНИ, ПРИДБАНІ КАНАДСЬКИМИ ВІДДІЛАМИ того відбуто 7-й Центральний Курс секретарів — органі- Аналізуючи працю Організаційного Відділу за остан- Після того, відчитав звіт з попередніх виборів: всіх,
ЗА ОКРУГАМИ В МІЖКОНВЕНЩЙНОМУ ПЕРІОДІ заторів ва Союзівці в часі від 19-го до 24-го червня 1977 ніх чотири роки,, то слід згадати, що найбільшим щастям бальотів у виборах Виборчої Комісії віддано 407.
1974 - 1977 Р. року. В курсі взяло участь 28 курсантів, з яких 26 прн- було ба для вас „похвалитися" замість втратою 1.464 чле- Вибрані члени Виборчої Комісії:
дбали в тому році 401 членів, а шістьох курсантів стали вів, бодай таким числом прибутку нових членів. Але в
Оврупі -.v-.'-v–':1974 1975 І ^ І , „ І ? Т ^ ^азом перший раз членами „Клюбу Заслужених Союзовців". цей сам час, коли говоримо про втрату членів, не можна Відділ Ім'я і прізвище та місцевість Одержав голосів
Кан. Від. в Детройті З 2 5 5 15 Напевно стимулом у їхній праці був здобутий вишкіл і помилити того, про що вже була згадка на вступі, а саме
287 Василь. Гузар — Рочестер 202
Монтреаль 179 73 80 102 434 знання підчас згаданого курсу. зріст членських вкладок при меншому числі здобуття НО-
102 Микола Бобечко - Клівленд 197 .
Ніагара...., 123 62 36 52 273 Вишкіл, як окремих секретарів, так і інших Відділо- иих членів. Коли б ми керувалися методами комерційних
Торонто 244 138 128 127 637 внх урядовців є конечним і тому пропоную, щобн в першу асекуралДйяих установ, те тоді наша праця була надзви- 322 Андрій Кейбіда - Ню Джерзі 167
ЗахідКанадн 95 44 53 152 344 чергу відбувати кожного року Центральні курси на Сою- чаіно успішною, бож хтось мусів тих 12,081,865.18 дол. 178 Марія Беднарчук — Ню Гемпшір 155
зівці, а незалежно від того вести вишкіл, як в Округах, 250 Юлія Ґуглік - Чікаґо 152
Разом: 644 319 302 438 1.703 зібрати. Зчаста можва почути від секретарів, що продати 222 І Н Ж . Ярослав Крншталович — Клівленд 150
так і місцевостях, де можна зібрати представників кіль- забезпечення не трудно, але щоби одержати гроші треба
кох Відділів. 432 Микола Мота — Торонто 141
п і п по них кілька разів. 345 Михайло Каркоць — Міннеаполіс 136
Для прикладу про зріст членських вкладок в ьгіж- 106 Михайло Марчук - Чікаґо 131
Якщо говорити про загальну організаційну працю, Окремі акції для організування нових членів конвенцінному часі внизу заподаю цифрові дані. 131 інж. Лев Боднар — Парк Рідж, Ілл. 129
то Канада не мала надзвичайних успіхів у тому часі. На у міжконвенцінному часі 277 Тиміш Мельник — Гартфорд 120
це склалося багато причин, про які напевно згадають у Рій Сума гібраивт Різниця Придбано в тому
в виносах часі нових чл. 341 Петро Мудрий Віндзор. Канада 117 '
своїх звітах члени Канадського Представництва. Ми вірн- Говорячи про окремі акції для організування нових 216 Богдан Одежинський — Філядельфія 117 '
мо, що як що б Канада мала бодай двох обласних органі- членів, то слід підкреслити, що такі були ведені кожного 32 Михайло Хомин - Лігайтон, Пенн. 115 '
заторів, то можна б було знова повернути до тих добрих року в иіжконвенційному часі, та на жаль, з них не кори- 1978 52,971,249.66 1 - 4.668 375 Петро Тарнавськнй — Філядельфія ill '
часів, коли річно приєднувано навіть по тисячу членів. стали всі секретарі чи Відділи і це також мало вплив на 1974 2,991,725.34 20,475.68 4.005 88 Володимир Берізка - Кергонксон, Н. Й. 110
Загальний етан усіх членів Канади у звітовому часі понесену втрату в челавах. Акції ведені були: 1975 3,013,086.16 21,360.82 3.111 445 Юрій Гвозлулнч - Вінніпег 106
виносив 8,941 членів, які в забезпечені на загальну суму 1. У 1974 році повторено точкову систему з поперед- 1976 3,025,484.57 12,398.41 8.071
17,839,230 дол. Якщо говорити про втрату членів у auxc– нього року і з неї скорнстало 9 осіб, яким виплачено спе- 1977 3,051,569.11 26,084.54 3.743
коявеиційвому часі то канадські Відділи втратили а за- ціяльну нагороду 1,675 дол. Повнше названі особи вибрані до Виборчої Комісії з
гальному числі 478 членів,' а активних втратили 550 чле- 2. Того ж року, перший раз в історії УНСоюзу випла- За 4-й роки вкладки тим, шо 14 перших с членами, а наступні 3 —
чено 40 нагород на загальну суму 5,000 дол. для ново- збільшилися на 580,319.45 заступниками. Найближче до них в одержанні голо-
зорганізованих членів у часі від 1-го січня до 20-го черв- і до цього не потрібно коментарів. Цифри самі за сів було 6 наступних делегатів:
ня 1974 року. Нагороди були: 1 - 1,000 дол.; 2 — 500 овба
Відділ Ім'я і прізвище та місцевість Число голосів
-дол.; 2 по 250 дол.; 15 по 100 дол. і 20 по 50 дол. Льосу- Повертаючись до понесених втрат а членстві, то вже
До окремої і дуже важливої акції в міжкоивевційио- ваиия цих нагород переведено на Союзівці 14-го вересня була згадка про брак відповідного числа обласних 1 по- 194 Михайло Саллан - Ню Йорк Ю5
му часі на платить зарахувати пошукування, як обласних, тогож року, у внеліді чого першу нагороду одержала но- стійннх організаторів, інертність Иддіїгіж та інше. Одначе 399 Роман Припхан - Елмвуд Парк, Ілл. 104
так і постійних організаторів. Ми вислали десятки листів ва членка 121-го Відділу в Ром, НЛ., Марія Валь. не можемо поминути і так важливої причини, як еконо- 451 Є'фнм Омельченко — Грінсбі, Онтаріо 98
до рівних осіб, відбули ряд особистих зустрічей з кандн- 3. Також цього року, в грудні проголошено спеціяль- мічної кризи, як в Америці, так і Канаді, яка довела до 256 Кирило Бедкоровайннй — Рівергел, Н. Й. 97
датамн, які зголошувалися ва працю. Одначе, успіху а ну кампанію за бонуси Округ і окремих Відділів. У цих небувалого безробіття та зросту цін на всі роди товарів. 430 Михайло Кова^ьчнн — Філядельфія 95
того не було. Також в нашому органі „Свободі" ввесь час змаганнях взяло участь 29 Округ і 128 Відділів, яким вя- Також негативний вплив ва організаційну ділянку мав і 175 Ярослав Базюк - Детройт 90
проголошувано пошукування за кандидатами на opraai– плачено суму 425 доларів. це, що українська громада з кожним роком меншає.
авторів. 4. У 1975 році призвано 10 надзвичайних нагород на Інші кандидати одержали менше голосів.
загальну суму 2,500 дол. для тих союзовпів, якРбудуть Всі бальоти є опечатані й віддані до диспозиції Прези-
В травні 1976 року ми видали спеціальний заклик до кожного місяця, ва протязі цілого року прнєдвуватв бо- Поза щоденною працею у Головній Канцелярії УНС, дії Конвенції.
молоді, яка закінчила студії, пропонуючи їм оплату а ДО- даи по одному членовн, забезпеченого життєвим забезпе- я був ввесь час в контакті з окремими Відділами, а голов- Після того суддя Бернард Корчннський продов..
їздом на одиотижневий вишкіл в „Пнрдю університеті" в ченням, або првєднають 25 членів в році також забезпе- во Округами і в иіжконвенційному часі відвідав 27 Округ жус звіт і відчитує внеліл виборів до КОМІСІЇ СКАРГ І;
стейті Індяна, а опісля постійну організаторську працю. чених життєвим забезпеченням. У СІЧЇЦУ1975 року на на- Америки і Канади, беручи участь в нарадах з різних ПРОСЬБ. У виборах до цієї Комісії важно відданих:
Двадцять (20) осіб засягнули інформації про цей вишкіл, городи було 135 кандидатів, а до фіналу дійшло під кі- оказія. бальотів було 393. У висліді перечнелення бальотів'
але, коли довідалися, що це не є бюрова праця, відмовн- нець року лише 40 осіб, які виграли одну нагороду 1,000 стверджено, що вибрано наступні особи: ;
лнея їхати на вишкіл. дол.; одну 500 дол.; одну 300 дол., таУсім нагород по 100 204 Д-р Василь Палідвор - Ню Йорк 204 !
Усі заходи згідно рекомендацій Організаційної Комі' доларів. Ту саму акцію переведеної в 1976 році, лише В травні 1976 року взяв участь в вншкільному cejd– 422 о. мнтрат Степан Біляк — Філядельфія '60 -
сії і Головного Уряду в справі зааигажованвя на постійну призначено 15 нагород на суму 3,400 дол. На 128 канди- варі, що відбувся в Пнрдю університеті в Індіяналолісі, 440 Василь Куций - Торонто 148
працю більше число обласних організаторів і асистента датів у січні, того ж року, до фіналу під кінець року дій- Твдіяка. Якщо йдеться про ділянки іншої праці, то нале- 397 Інж. Михайло Ннч - Філядельфія 140
головного організатора не дали сподіваних успіхів. Ми шло 44 особи, яким виплая^но,згадану нагороду. жу до Дирекції ЗУДАК-у, Товарвського Суду Відділу 233 Марія Дейчаківська - 108
мали деяких союзовців, що погодилися бути органівато- 5. Идучв на зустріч^ молодюг-студентам, а головно УККА у Філадельфії, до Контрольної Комісії 6-го Відділу Це перші п'ять осіб, обрані до Комісії Скарг і Просьб.
рамн, але по короткому часі перестали організувати чле- придержуючись клича „ІДицем до молоді", УНСоюз про- ООЧСУ у Філдядельфії, Товарвського Суду при Cnopro– Наступні, шо одержали значну кількість голосів,
нів, або взагалі І не починали організаційно! праці. вону Товаристві „Тризуб" у Філадельфії і Екзекутивного
голосив 1974 року спеціальну літню акцію забезпечення Комітету Братських Союзів Пенси яьвевійського етейту. були:
молоді. Ця акція вможливлювала молодим студентам 4 Д-р Василь Версш - Ню Иорк 97
провести безплатно кінець тижня (вікенд) ва Союзівці та 361 Роман Крупка - Ню Йорк 85
Стан організаторів у міжконвенційноиу часі рівночасно давала їм змогу зустрітися та нав'язати друж- З Даяило Слободян - Єлизавет, Н. Дж. 80
Організаційний Відділ, крім звітодавця, ще затруд- 106 Мгр Володимир Ничай - Чікаґо 78
бу. Всі студенти у віці від 16-го до 23-го року життя, ку- иие постійну секретарку Марію Саачах, яка а керівником
У 1974 році, а відтак по ЗО червня 1975 року працю- ПИВШИ НВ ПРОТЯЗІ МІСЯЦІВ ЛИПНЯ, СерПНЯ і ВереСНЯ ЖВТТЄ- 88 Володимир Берізка - Кергонксон, Н. Й. 70
вало двох обласних організаторів, а саме головний рад- і відповідальна за всю кореспонденцію та статистичні да-
ве забезпечення бодай на суму 3,000 дол. і заплативши за иі того так важливого департаменту. Доривочио npaxno–
ннй Василь ДІдюк і обласний організатор Василь Opixoa– нього згори однорічну вкладку одержали безплатно в су- Д-р Ярослав Падо.х, предсідник Конвенції, подяку-
ський. З днем 1-го липня 1975 року Василь Дідюк nepe– вала студентка коледжу панна, а тепер пані Ани Чекай- вав членам Верифікаційної Комісії за працю, про-
боту і неділю побут на Союзівці. З цієї акції скорнстало Васко, яка мала ва вадивший писання англомовних листів. голосив, що поищс вичислені особи є обрані до згаданих
йшов на іншу працю в Канаді. В тому році в червні на 23 студентів, які закупили забезпечення на суму 83,000
пост обласного організатора, був заангажований головний доларів. Ту саму акцію повторено і в 1975 році і з неї ско- Висилкою листів займається студентка середньої школи Комісій.
радний - молодий студент Євген ІванпДв, завданням яко- ристало вже 69 студентів, які закупили забезпечення на Медяній Чекай, яка працює доривочио. Членам того ма- Предсідник Конвенції заповів, шо приступаємо до
го було ввійти в контакт з молодими професіоналістамн, суму 318,000 дол. В 1976 році ця акція була продовжена лого „тіму" складаю сердечну подяку ва їхню добру npa– звіту Головної Контрольної Комісії та її поодиноких
як також студентами і вписати їх до УНСоюзу. На тому зі зміною, що суму забезпечення піднесено з 3,000 дол. до цю і гармонійну иооперацію. членів.
пості Євген ІванпДв працював в червні, липні і серпні, а 5,000 дол., а студенти Західніх стейтів могли використати
відтак покинув працю і вернув на дальші студії до Ва- той вікенд у Чікаґо на оселі „Ранд Лейк". З тої акції exo– Кінчаюча цей перший конвенційний звіт на поеті Іван Геврнк. голова Контрольної Комісії відчитав
пгінґтону. Також 1975 року від 1-го липня був прийнятий рвстало 65 студентів, які закупили забезпечення на суму члена Екзекутивного Комітету УНСоюзу, вВндкаю ва від- послівно звіт, який був друкований у Книзі Звітів:
на працю обласного організатора Богдана ДейчакІв- 382,000 дол. У 1977 році студентську акцію дальше ведено повідне підкреслити, як и вже згадав, відвідавши десятки
ського, Лорейн, О. Працював три місяці в Округах і з неї скорнстало найбільше число молодих осіб, бо аж 97 Союзовнх Округ, стверджую, що патріотична українська
Клівленд, Чікаґо, Детройт і Явтставя, а відтак до його по- студентів, які закупили життєвого забезпечення на суму HNIZDOVSKY
громада допДиюв працю такої впливової братської устаио-
передьної праці у своїй місцевості. Відтак від 1-го січня 557,000 дол. Разом ті студенти купили забезпечення в вв, вкою є УНСоюз і тому ми повинні рахувати на П під- WOODCUTS. 1944 - 1975
1977 року Богдан Дейчаківський повернувся знову до УНСоюзі на суму 1,340,000 дол. Цю акцію вважаємо за держку. Але, щобн ту піддержку одержати, мусимо всі
найбільш вдалу тому, що УНСоюз збагатився на 254 мо- A Cittfofvr Нмо'”Ч' :. Ш М HHtR U и ц bnwoxs bi WUR А ЯЧі
прапд на пост обласного організатора на ті самі Округи „одним тімон" докласти ydx зусиль для задержання npe– md j– ju!ooot'ipftK:u иит Ьт MQiJQ KNi?OOvsrr ч
1
ва тому пості виказав надзвичайно віддану працю. лоді особи, які, заплативши річну вкладку, вже залн- Price C^OC ьл1 twuM fiattp Жfcjfleb"fоч doJUi
шаться членами УНСоюзу на довгі роки. стижу УНСоюзу — того престижу, що його в в чими наші
Якщо говорити про постійних організаторів, то ми попередники, заслужені шевери на найвищий яц^и^у
v . jft-JM nutinli KM Sfc u h n.
""w згадували, що від років ним в головний радний Іван 6. Акція приватних предплатників „Свободи". В році Шй апель - забудьмо ва приватні амбіції, а працюймо SVOBOOA BOOKSTORE
Одеясннський. Були ft інші, які пробували працювати, але 1974, а відтак 1976 вислано з Організаційного Відділу по- всі громадою дня росту УЩІНІЦІІУІІ Народного СоюауІ , і Ж Monifomtfy Street-" Jtrwj сну. NJ. 07303 ;
116 ."' mmg wuj, n-J. y y j w j . -
изючи успіху відійшли від організаційної праці, або яад 2,000 спеціальних листів до приватних передплатнн- C жтті9Ф044Ф0000Ф00ЛФФФФ0ф0Ф0Ф00Ф00ФФФФ-Ф0ФФФФ0ФФч і,
СВОБОДА. СУБОТА. 30-го ГРУДНЯ 1978 Ч. 285

Втрати в 1977 році: ж; N Нові


8 ЗВІТ ГОЛОВНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ 3
Суспензи 296 Кляса E-18J - '!f5

Грошові звороти 819 Кляса Е-20 ^.
Виплати Е грамот 1,168 Кляса Е-65 2J
7
Сплати вкладок Р грамот -1,105 Кляса Р-20 'JrJ
Смертні випадки 911 Кляса Р-65 g
Інші втрати Ш Разом активних членів Деп. Молоді 17,550
Разом втрати - 4,410 Членів на виплаченому забезпеченні
та на безплатному продовженні 5,016
Стан активних членів з 31-го грудня 1977 року „. 67,982
Усіх разом членів Деп. Молоді 22,566
ПІДСУМКИ РУХУ ЧЛЕНСТВА ЗА 4 РОКИ Департамент Дорослих
(від 1-го січня 1974 до ЗЬго грудин 1977) Кляса І - старий рід забезпечення 87
К л я с а О - Р-70 JJ2
2
Стан активних членів з 1-го січня 1974 року . . . . 71,176 Кляса Т - ^
Нові члени за 4 роки 13,930 Кляса W И,бЮ
Кляса Р-20 13-228
РАЗОМ - 85,105 Кляса Е-20 - 9
322
Втрати за 4 роки: Кляса Е-65 2,604
Кляса Р-65 1.073
Суспензи 2,180 Кляса DP-60 225
Грошові звороти 3,300 Кляса DP-65 - 035
tt
Виплати Е грамот 4,439 Кляса Т-5 -
Сплати вкладок Р грамот 3,523 Кляса Т-10 224
Смертні виплати 3,576 Кляса ADD - 0,484
Інші втрати 425
Дорослі члени з молодечими грамотами:
Разом втрати,.„.– 17,443
Кляса Р-20 - Ж
Стан активних членів з Sl-го грудин 1977 року . v 67.662 Кляса Е-20 804
Кляса Р-65 їв
Кляса Е-65 84
АКТИВНІ ЧЛЕНИ Кляса Е-18 - 4
Разом активних членів Деп. Дорослих — 50,112
Стан членів Отая членів Прибуток, Членів иа виплаченому забепечеииі
1 січня 1974 31 грудня 1977 втрати та на безплатному продовженні 14,977
МОЛОДЬ ,. 20,119 17,550 -2,569 Усіх разом членів Деп. Дорослих 65,069
Д-р Богдан Гиатюк о. Іван Ваіцук Д-р Іван Скальчук ДОРОСЛІ 45,512 43,533 ' -1,979
ЗвІТЧЧ ІОЛОВа мір Іван Геврнк
У ГРАМОТИ АДД - , . 5,544 6,579 1,035
Усіх членів Деп. Молоді 22,566
Усіх членів Деп. Дорослих 65,069
Контрольна Комісія обрана на 28-ій Конвенції УНС До прочитаного звітч ті годавень додас. що кожний Р А З О М 71,175 67,662 - 3313 Разом усіх членів з 31-нм грудня 1977 87,655
1974 р. уконстантуювалася так: член Контрольної Комісії мав вгляд у всі ділянки
СОЮЗОВОЇ діяльності!, але звіти з перевірки поодиноких
мґр І. Геврнк — голова департаментів виготовляв один член і за це відповідав. ВСІ Ч Л Е Н И
мґр І. Винник — заступник голови Наладнати треба співпрацю у Видавництві, бо послідні- Звіт з перевірки Канадської Канцелярії
д-р Б. Гиатюк — член мн часами був видний брак співпраці й були недома-
гання. Комісія, покликана Головним Урядом. пригото- Отая членів Отая членів Прибуток,
ЯУ о. І. Ващук — секретар Канада: до 1 березня 1976 року всі документи збері-
вила правильник відповілальности головного предсідни- 1 січня 1974 81 грудня 1977 втрати
д-р І. Скальчук — секретар гались в адвокатській канцелярії п. Р. Максимова, Від
ка і головного редактора „Свободи" в справі Вндав- березня 1976 Еюскутива назначила на ..чіф ейджента"
fS"– ництва. Контрольна Комісія стверджує, що деякі МОЛОДЬ - - - - - - - - - 24,264b 22,566 - 1 , 6 9 8 (представника УНС в Канаді до урядових властей) В.
Виконуючи завдання вичислені параграфом 39 ста- резолюції, схвалені попередньою Конвенцією, не були ДОРОСЛІ - - - - - - - - - 59,311 58,510 - 801 Зорнча, довголітнього союзового^ працівника. В місяці
4туту, Контрольна Комісія перевела приписану контролю виконані. Про це ми писали у своїх звітах і про них ГРАМОТИ АДД --- 5 , 5 4 4 ^ 6 . 5 7 9 ^ ^ І ' 0 3 5 варові 1977 року винаймлено приміщення для Канад-
Майна і діловодства 8 разів. Під час кожної Контролі був будуть говорити інші члени Контрольно Комісії.
Доданий точний звіт та рекомендації Контрольної Комісії РАЗОМ------J.-.- 89,119 87,655 - 1 , 4 6 4 ської Канцелярії, в якій тепер зберігаються всі докумен-
В часі перевірки була співпраця членів Єкзекутиви й тн УНСоюзу в Канаді.
чюсля спільних нарад з Екзекутивою УНСоюзу та на річ- всіх працівників Головної Канцелярії. Треба підкреслити
Ьах нарадах Головного Уряду. професійну, працю головного секретаря Володимира В новому приміщенні зберігаються копії місячина,
Контрольна Комісія провірлла; Рекорди л:й Відділ, Сохана ft головного касира Уляни Дячук. виказів канадських Відділів, департаменту дорослих та
гіпотекн, спізнені рахунки, видатки, Канаду, Фінансовий На закінчення мір Іван Геврнк подас такі реко- молоді і акцидентового, всі викази депозитів, держаннях
мендації: бондів ft інших канадських ііпюстнцій, головна книга,
Відділ. Українську Національну Корпорацію дому УНС, 1. Заангажуватн молодих людей до організаційної
Союзівку, „Свободу" і Видавничий Відділ, Секретарсь- праці; ЗАГАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ ЧЛЕНСТВА книга моргеджів, книга позичок на грамоти та книги,
кнй та Організаційний Відділ. які иідиосяться до асекурації з Департаменту в Оттаві
2. Збільшити винагороди відділовим секретарям; І СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Після кожної перевірки була видана відозва в „Сво- Все це no-фаховому впорядкував В. Зорич.
3. Збільшити Стнпендійний фонд, щоб давати стипсн- (за станом з 31-го грудин 1977 року)
боді" до членів, інформуючи про стан УНС та зі заклн- дії студентам; 4. Збільшити дивіденди, бо УНСоюз
ком до співпраці в розбудові нашої організації. мас служити членству; Звіт з перевірки Організаційного Відділу
Беручи під увагу, що в короткому часі будемо святку- 5. Прийняти до праці обласних організаторів на терен Число їх сука
вати 85-лігній Ювілей УНС, а вже святкуємо 85-ліття Канади і Америки. , 11
членів '' забезпечення Контролю проведено 18-23-го вересня, 1977 рову та 19-25
„Свободи", Головна Контрольна Комісія вважає потріб- Звітодавець зазначус, що це його особисті завваги. березня 1978 року. У висліді контролі створдамно:
ним подати Головному Урядові УНС та всьому членству Звіт цілої Контрольиої Комісії буде поданий перед Активні члени Деп. Молоді 17,550 420,089,361 9)
свої зауваги відносно проробленої праці за послідних 85 пропозицією на уділення абсолюторії. Активні члени Деп. Дорослих --- 43,533 56,779,855 L СТАТИСТИЧНІ ДАНІ:
років, начеркнути теперішній стан і зробити певні ПІД- Акцндентові грамоти 6,579 32,895,000
сумки на майбутнє. приєднування нових членів, загальний стан членів, за-
Молодь на випл. забезпеченні гальна сума забезпечення членів та організаційні здобут-
Усю працю можна поділяти на дві великі галузі: Звіт з перевірки Рекордового Відділу і на безплатному продовженні.. 5,016 3,794,924 хв УНСоюзу в роках: 1948-1977, а зокрема в 1978-1977.
Дорослі на випл. забезпеченні
1 Громадсько-національну та на безплатному продовженні 14,977 11,735.256 Т а б л и ц я ч. 1
2 Братсько-забезпеченеву Контрольна Комісія перевірила Рекордовий Відділ, Загальний став членів УНСоюзу в міло?онвенційних
що нам керує головний секретар В. Сохан. Рекордовий УСІ ЧЛЕНИ Р А З О М 87,655 6125,294,396
періодах в 1943-1977.
Громадсько-національна праця УНС — це його Відділ веде точний облік аплікацій, обслуговує секрета-
участь в громадському житті американської еміграції і рів і організаторів, вдержує картотеку, ведення статвс-
Рів загальний
цілого українського народу, це участь УНС в праці Ук- тнк членства, для звітувань перед забезпеченевимн влас-
став члевів приріст
раїнського Конгресового Комітету, Комітету Українців тямн. На цій підставі можна ствердити, що всі ці праці ЗІСТАВЛЕННЯ ЧЛЕНСТВА УНСОЮЗУ
в Канаді, ЗУАДКомітету, в молодечих і спортових opra– виконує Рекордовий Відділ точно солідно і фахово. Ре- ПО КЛАСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
нізаціях, організаціях ветеранів, у виданні української кордовий Відділ виготовляє викази членів, повідомлення 1943 42,060 -.
англомовної Енциклопедії, та у виданні нашої преси про платність вкладок та ряд статистичних праць для (стан з Sl-го грудня 1977 року) 1945 45,720 3,660
„Свободи", англомовного тижневика „Юкрейнієн Віклі", оцінки грамот і праць для виготовлення чеків дивіденди. 1949 56,009 10,289
дитячого журналу „Веселки", курси українознавства, Департамент Молоді 1953 70,221 14,212
табори для молоді. Окремою, особливою ділянкою діловодства Рекордо- 1957 75,986 - 5,765
Можемо сміло ствердити, що без участи представнн- вого Відділу в листування із секретарями та організа- К л я с а 1961 81,441 5,455
Число членів 1965 86,059 4,618
ків УНС в цих організаціях, без фінансової допомоги торамн в терені, чи навіть з окремими членами. Володя- 1973 89,119
УНС, без його преси — наше громадсько-національне мир Сохан, головний секретар і керманич Рекордового 12
Кляса І - Т-16 - . 420 1977 87,655 1,464
жаття було б набагато зменшене. І саме цю участь в гро- Відділу, починає свою працю щоденно вже о год. 7-ій
К л я с а Н - Р-70 192
мадській праці треба всюди підкреслювати, бо це OCHOB– ранком, коли відкриває одержані листи, а кінчав npa– Кляса ТР-65 - - - - Примітка: В 1970
65 сло члевів - 89,209. р. УНСоюз зарееестрував найвище
на вимога кожної суспільно-громадської організації. шоватн пізно після півночі вдома, вистукуючи на машині
Братсько-забезпеченева праця: Основою цієї праці відповіді на листи, в яких подас широкі інформації, вияс-
в члени або організаційні ділянки. І хоч сейчас УНС б жаиия і поради, чи повідомляв про полагодження в лис- Т а б л ш ц н ч. Ж
найбільшою українською організацією в світі — минулі туванні справ НІДДІ-ЯІВ та окремих членів. еужа їхнього
чотири роки виявили деякі недомагання в цьому на- ВІВ57-1977
прямку. Треба підкреслити, що листування в важливим у
змаганні УНСоюзу до дальшого росту і його скріплення, загальний
Усе добро, що УНС зробив для американського і ка- РІВ иумдаииі ноаічлмш: сума забеидвчиввнт првбудаж
надського нашого поселення у наше 85-ліття, ми по- тому йому зовсім слушно присвячує В. Сохан так бага- з а ї р і в за 4 роям ааірік за 4 роки ял віч)
киниі передати вашим братам по крові в цілому вільно- то уваги.и Листування є вишкільиою працею, бо воно ча-
w–Ні
му світі, допомогти їм в їхніх організаційних починах. сто в в л я я м зв'язком із новими секретарями та оргелі-
Ми повинні старатись про об'єднання братських ор- заторами, яким у тих листах дає 'В. Сохан вичерпний і х
1967 4,430 14,689 33,547,000 311,453,799 75,988 5,765
ганізацій в ЗСА і Канаді. дуже потрібний інструктаж у початках їхньої праці.
Фінансовий Відділ: Наші інвестиції в бондах, морґе- Висилку грамот закінчує Рекордовий Відділ не піз- 1968 8,727 3306,000 76,864
джах та позиках мають здорову основу і приносять чнм- ніше 12-го кожного місяця, а місячних розметів, тобто 1959 4,998 4305,000 79Д99
виказів виготовленим рекордовий Відділам і рахунки ви- i960 8,567 8322,000 79,600
раз вищі приходи. На рекомендацію Контрольної Комісії готовленим фінансовим Відділам не пізніше 14-го кожно- 1961 4,830 17ДЗЗ 4,700,000 16,033,000 81,441 5,455
Екзекутивний Комітет, чи зглядно касир пані Улява го місяця. 1963 4,093 4,014,000 82,424
Дячук зробила виміну бондів на кращі відсотки. Рекордовий Відділ впровадив нову грамоту Т-15, од- 1968 4,446 8394,000 83,493
Є втрати на моргеджах на Бронксі, які були видані иах мало її ще розповсюднюють. 1964 4^98 8373,000 84,414
в звітових роках. Протоколи нарад Головного Уряду та Головного Бк- 1965 4,896 17,833 8,012,000 29,493,000 86,059 4ДШ
Контрольна Комісія перевірила бонди в банку і во- зекутнвного Комітету списує головний секретар дуже ТОЧ- 8393,600 87,068
ни є згідні з виказами Фінансового Відділу. ио і,зберігає їх у книгах протоколів, а також ці прото- 1968 4394
1987 4,400 8,032,000 88,261
колн дав до публікації. В часі перевірки діловодства го- 7,180300 88368
Переглядаючи членські позики на грамоти, завва-
ловного секретаря всі протоколи з відбутих нарад внго- 1988 8373
жено, що більша частина тих членів зовсім не сплачує товлено на англійську мову, за внйнятком останнього 1969 5,462 18,738 10,108,000 34Д14Д00 89Д07 8,048
своїх заборгувань до Союзу, лише відсотки від них. Є протоколу засідання Головного Екзекутивного Комітету, 1970 5,252 9,734,000 89,209
також і поважне число таких, що навіть відсотків не пла- переклад якого мав бути виготовлений після офіційного 1971 4368 8,429,000 88388
тять. Причиною того є низький процент 4^,, який в те- затвердження протоколу. Всі протоколи мали підписи 1973 4Д16 8367,000 88ДІЗ
перішиьому часі иевистачальний і потрібно піднести на головного секретаря та головного предсідннха, як це ре- 1978 4,668 18Д93 11,424,000 88379,000 89Д19 13
2^0. вище, тобто до б9Ь- УНС сам платить за позики для комендувала раніше Головна Контрольна Комісія.
С
будівлі 8 ,Ь. 1974 4,005 9372,000 89,069 00
Як виявила перевірка, всі статистики Рекордового 1970 8Д11 7337,000 88,112
Перевірка діловодства УНСоюзу, а зокрема його та- Відділу дають точний стан і рух членства УНСоюзу із 1978 8371! 7385300 87,739
перішніх ставок дивіденди вказують на потребу вже ра- сумами забезпечення на життя і додатковими планами 1977 3,743 18330 9347300 34,093,000 87368 Ті
ніше пропонованих і. планових реформ, тобто щоб ди- забезпечення. На підставі цих статистик ми виготовили
відендн були відповідно зараховані до кляс забезпечен- до цього нашого звіту наступні таблиці з даними про Т а б л н ц н ч. 9 1970 6,252 1353 ІЗЗ,С
ня, чи радше до висоти вплачуваних га грамоти вкла- членство УНСоюзу та його суми забезпечення: 1971 4,056 2,058 130,8ЩЄ75
док. Дещо вищі дивіденди.повинні мати ці дорожчі кля- членів, пересічна сума забезпечення 1972 4316 2,126 141,716,816
еж забезпечення та грамоти важні десять і більше ро- ЗМІНИ В АКТИВНОМУ ЧЛЕНСТВІ ЗА загаяьва сума забезпечення всіх члевів в 1978 4388 2,409 149,7І1390
ків. Це допоможе УНСоюзові поборювати конкуренцію 1977 РІК 1989-1977 ровах.
комерційних установ, агенти яких підкреслюють такі різ- 1974 4,005 2,415 154^85,304
ннці в дивідендах, а замовчують ряд інших користей, що Отая активних членів з 1-го січня 1977 року Р і к ириііднані пересічна сука 1975 3,111 2,428 166JU.325
68,329 завези, всіх чд. 1978 3,071 2388 157323,399
їх дають грамоти УНСоюзу і цим самим є кращі від ко- Нові члени, приєднані в 1977 році Ввбввж на члена
- 3,743 1977 3,743 3350 163^,146
мерційних поліс забезпечення.
Видавництво „Свобода" виказує постійний недобір. РАЗОМ 72,072 1969 5,462 31350 3127,577,633 (Продовження будер ”
Д О Д А Т О К - СВОБОДА ДЖЕРЗІ СИТІ.
АМЕРИКА ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. Па в НАРОДНА ВОЛЯ - СКРЕНТОН. Па

ВЕСЕЛИХ СВЯТ ЧОМУ АЖ У ГРУДНІ


ТА ПРИГАДУВАТИ УНФОНД?
ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ Така вже завелася прикра і неприродна традиція, що
платники Українського Народного Фонду виконують цей
БАЖАЄ свій громадський обов'язок щойно під кінець кожного ро-
КУ- Може цс така людська вдача, що каже відсувати ..на
УКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕСОВИЙ КОМІТЕТ бік" неприємну справу, а витягнути з кишені гріш цс для

ВІСТІ
АМЕРИКИ багатьох людей справа немила. Але чи справді це така
велика жертва, чи справді це такий великий тягар, що

щшашШти
треба спекуватися його д о останньої хвилини, аж поки під
кінець року прокинеться совість і пригадає, що існуч
УККА і що він не може існувати без свого мінімального
бюджету?!
У цьому році була сяк-так логічна причина, чому д о
каси Централі УККА впливало впродовж року менше
грошей, як звичайно. Бож у ньому році відбувався в Ню
Йорку величавий Світовий Конгрес Вільних Українців,
Ч. 33 який усіма своїми імпрезами охопив кругло тисячу
ГРУДЕНЬ
1978 українських людей, що з'їхалися сюди з різних
континентів і різних країн. Треба було фінансувати opra–
ГІН до єдности СКВУ - КІСТЬ У ГОРЛІ МОСКВИ
нізацію СКВУ і люди жертвували на СКВУ та
призабували при цьому УККА. Але успіх СКВУ ill треба
З'їхадись люди з найдальших кутків ЗСА і Канали, з завдячувати в першу міру пращ Екзекутиви УККА і
різних країн Европи(Австрія. Англія, Бельгія, Німеччина.. Коли ще хтось будь-коли сумнівався в доцільності Централі УККА. То чи заплатою за той труд і вдякою за
Франція), з Південної Америки (Аргентина, Бразилія. скликувати періодично Світові Конгреси Вільних успіх того труду мають бути зменшені фонди для УККА."
Венесуеля. Парагвай), навіть з Австралії, і щебідкали. що Українців, то сама Москва дала тепер доказ, що це такі Цс було б дуже погано, нелогічно, не но-іромадськн і
не приїхало їх більше та виправдували тих. які не змогли збори, які мають першорядне благодатне значення: вони є шкідливо. Успіх СКВУ ПІ доказав ще раз живучість
прибути. Що всіх їх гнало сюди, д о Ню Йорку, до гордістю не тільки нашої вільної громади, але й рідного УККА і всієї зорганізованої в його рамках нашої громади
велетенського готелю з його лябіринтами, в яких трудно народу в Україні, бо вони наявно і безсумнівно маніфео в Америці. І тому належить виявити ПОЛЯКУ цій нашій го-
визнатись і самим нюйоркчанам?! Приманювала всіх їх тують єдність всього українства а цього найбільше ля- ловній і найвищій організації за цей її останній труд 11 реба
атракційна фірма Світового Конгресу Вільних Українців касться і проти цього найбільше воює Москва. „Літера- дати їй можливість далі діяти лілово, реально, коне грук-
- і цей Третій СКВУ став найкращим наявним доказом, турна Газета", яка мас стільки спільного з літературою, тивно. Вибір адміністративного (насправді СКЗЄКУТИВНО-
що сама ідея таких конгресів здорова і що всі неполадки що з королівським балетом у Лондоні і є насправді трибу- го) директора УККА на другою президента нового
обох попередніх конгресів не поменшили атракційноїсили ною для московського Політбюра та політичного відділу Секрстаріяту СКВУ не був випадковим. Його не вибирали.
тієї установи. І гнала всіх тих українських людей свідома КҐБ, принесла велику статтю п. з. „Кому потрібний як партійну людину, бо всі знали і знають, що він 6у в і с
чи несвідома туга за єдністю. Гнавїхсвідомийчипідсвідо- Світовий Конгрес Вільних Українців і чому", і місія СССР завжди наставлений на співпрацю з інаколумаючимн.
мий гін до едности - всупереч злощасному українському при Об'єднаних Націях поширила ту статтю 23-го Його вибирали, бо він здобув собі марку людини прані.
гонові д о роз'єднювання. який став був прокляттям листопада окремим комунікатом. людини організаційного хисту, людини наскрізь громад-
України від княжих ,.крамол" почерез ..татарських людей" Стаття - повна грубих лайок проти вільних україн- ^,Д:ької. І гроші, що впливають до У НФонду не впливають
і козацьких „чорних рад", аж до найновіших і теперішніх ців. яких називається там вже не тільки ..Буржуазними на- Я до кишені членів Екзекутиви ані голови Централі, а на npa–'
часів, що дають, на превеликий жаль, стільки доказів на ціоналістами". але „гітлерівськими бандитами", „зрадни- цю. З кожного цента, який впливас. є публічне звітування і
яскраву суперечність між щонедільною молитвою „Боже, ками українського народу, руки яких заплямлені кров'ю нема нічого засекреченого - ані у фондах, ані у пращ
нам єдність подай" і дійсністю, яка ту єдність заперечує. багатьох тисяч совстських. польських, чеських і Українського Конгресового Комітету та його Централі.
Яка суперечність між патріотичною фразою і ділами! словацьких людей". Це, мовляв, самі американські „впли- Хай у цьому місяці грудні пошта щоденно приносить Ваші
Ото ж саме на тлі того наче вродженого і традиційного вові кола" придумали такі українські конгреси, щоб членські внески! Дайте новий доказ довір'я ло УККА
відосерелкового гону українства - цей могутній, шкодити Совстському Союзові і приязним американсько- ІЙуггі) (jM?rishnas аікі a
спонтанний Приїзд і прилет наших мужчин і жінок на НІ совєтським відносинам. Ціла та стаття „Літературної Га-
СКВУ був найсвітлішим його моментом. Приявність зети". офіційного органу Спілки Письменників СССР, від
т^кої маси українських людей на 3-му СКВУ (докладна початку до кінця повна нісенітниць, фальшів. брехонь і JHfaPPM Jjfe^^car
статистика - на іншому місці у цьому числі) це був доказ, наклепів. Але вони появилися там не задарма: вони від-
що в боротьбі між добрими і злими первнями української дзеркалюють настрої керівних совстських кіл. для яких ^Utrsaram CmtgrtM Qbimtritirt of (America
вдачі терезкатаки перехилюється у сторону добра. Реакція єдність української діяспори - велика загроза. Москва
тисячної української маси на пленарних засіданнях СКВУ втримус величезний апарат, щоб сіяти роздор в усіх
чи на його величавому бенкеті на заклики д о єдности, що національних громадах у вільному світі і українська вільна
падали з уст промовців, особливо живих символів сучасної громада с найпершим предметом такої розбивацької
України Надії Світличної, Петра Григоренка. Леоніда роботи совєтської агентури. Тому Москва рада, коли роз-
Плюща і В. Боровського. як і на подібні заклики зібраних колюються і загирюються конструктивні осередки україн-
на СКВУ наших Владик, реакція на подібний заклик у ської вільної громади, і вона люта, коли всупереч усім
своєму привіті до Конгресу Патріярха Йосифа — ця таким розбивацьким зусиллям раптом увесь світ
реакція була наявним доказом, що прихильники переконується, що українська вільна громада таки мас
поз'єднання в громаді є відірвані від української дійсности. форум, на якому всі самостійницькі патріоти знаходять ЖИВІ РЕПРЕЗЕНТАНТИ ЖИВОЇ
спільну мову і спільну дію. Як це може бути, що на одному УКРАЇНИ
І такий був настрій отих тисячних учасників того могутньому зібранні, та ще й у репрезентаційному готелі в
великої о збору. Слиною турботливою думкою величезної Ню Йорку, одному з найбільших і найкращих у світі. зіб- Приявність на СКВУ ill Надії Світличної. генерала
більпюсти приявних було - зберегти єдність в українській ралося кругло тисяча українців: католики, православні і Петра Григоренка, Леоніда Плюща і мілодшого
діяспорі та не допустити, щоб на тому могутньому з'їзді протестанти, націоналісти і соціялісти. республіканці і колишнього зв'язкового між Гельсінськими Комітетами
проявилось роз'єднання. Не все на тому 3-му СКВУ були гетьманці, члени десятьох (дехто каже 12-ох) існуючих у в Україні Віктора Боровського - ц е був наче свіжий подих Всі злучені хори співають „Молитву" з „Запорожця за
світлс.^Добре. зразкове. В багатьох пунктах могло бути вільній українській громаді партій, груп, таборів ісерсдо- з України. їхня участь у Конгресі — це найсвітліший його Дунаєм".
краще. Можна виправдувати ті недоліки відкликом до виш, старі, середущого віку і молоді, мужчини і жінки, і всі: момент, б о та їхня участь ставила перзд.увесь Конгрес їгтш -' - ' "Я fJilP
-
правди, що Hf додому такому великому з'їзді не може"від- їх наради впродовж близько чотирьох днів проходили руба проблему - сучасного стану в Україні і найпершої
спокійно і гармонійно, без скреготів і без сварок! І як це так місії вільної громади - помагати братам і сестрам в ПРИВІТАННЯ ХОРІВ
буватнсь усе досконало і що завжди - на українських і
чужинецьких таких масових зборищах - є недоліки. Міг може бути, щоб остаточно таки обрано спільно, Україні. Особливо глибоке враження робили всі виступи виголосив дир 1. Базарко
бути кращий порядок. Могло бути менше розгублености одноголосно новий Секретаріят СКВУ і щоб такий Надії Світличної. Вона, очевидячки, найкраще з усіх
названих заздалегідь приготовилась д о своїх виступів - і Високопреподобні Отці'
людей, які не знали, де саме відбувається засідання, з'їзд чи Конгрес починався і кінчався молитвами та співом „Ще не Вельмишановні Пані і Панове!
панель, на якому залежало даному делегатові. Могло бути вмерла..." На пленумі і Комісії прав людини і на бенкеті. її привіт
менше навантаження Конгресу безліччю причеплених до Конгресові з цитатою вірша Рабіндраната Тагоре Від імени Підготовчого Комітету ПІ Світового
Ось де джерело люті московських правителів. Наші л .Вирушай сам" - зворушив до глибини близько тисячну Конгресу Вільних Українців вітаємо Ваі на ш,омх
СКВУ доповідей, панелів. з'їздів, сходин, які в сумі nepe– земляки в Україні вже навчилися читати між рядками
вантажилн Конгрес і вчинили його важким, томливим. Не масу слухачів: коли!, бувало, головуючий на Конгресі адв. „Фестивалю української пісні".
правду. Вони знають, що це вже Третій СКВУ і вони раді, ДїР Ю. Куляс із Чікага мусів раз-ураз закликати приявних
всі доповіді '- на пленумі і комісіях - були на однако- що відбувся той Третій СКВУ з участю недавніх українсь-
вогму Високому рівені. Може треба було більше рахуватися д о зберігання тиші і спокою, то під час привіту тісї дрібної, - ..Пісне' Be.шина, рідна пісне!
ких політичних в'язнів, які відіграли на тому СКВУ лагідної і милої, але хороброї жінки царила на великій залі В тобі і все — і древня наша с.іава.
з календарем і годинником, як це сталося. Може було видатну ролю.
забагато балакунства і забагато повторювання крилатих ідеальна тиша. Здавалося всім, що це справді вітер з Володимира хист і мудрість Ярослава.
фраз. Може можна було краще розв'язати проблему еку- далекої України заносить на залю в Ню Йорку місійний І наших прабатьків ворогування злісне
менічної Богослужби. Може можна було краще подбати заклик „Вирушай сам"... Генерал П. Григоренко вірний І Богдана розвага
про наперед приготовані резолюції. І найважливіша річ:
може треба було швидше виконати місію Номінаційної
СКВУ І ЦЕНТРАЛЯ УККА собі: він настільки безпосередній, правдомовний і вояк, а
не дипломат, що й тут необережним висловом викликав
І Когуна відвага."

реакцію, яка проте - завдяки свідомості, що Генерал Наміряною любов'ю до рідної навпів - засіяної
Комісії, яка за статутом повинна була ..найпізніше" укон- Коли тільки вирішено, що Третій СКВУ відбдеться в зерном і кров'ю землі, вирощена українська пісня.
ституюватися за 5 тижнів перед відкриттям Конгресу і не Ню Йорку. зразу стало ясно, що найбільший тягар добре думав, а не добре висловився і що треба збере іти
повагу Конгресу - незначним епізодом. Зате він Народжувалася вона віками там. де жив. страждав і
повинна була аж буквально до останньої години чствер- мозольної праці впаде на Централю УККА. просто тому,
генерал Григоренко. мусів викликати пошану до себе, коли боровся український нарід.
того дня Конг j-ecv відтягати справу вибору нової Президії що вона знаходиться в Ню Йорку, і просто тому, що ця
Централя мас вже за собою досвід зорганізованого нею признав, що мав неправильну думку про Євгена Коновал ь- Криь віки відчуваємо в нашій пії ні кипучу
нового Секрстаріяту... пристрасть наших предків. їх любов. їх радість і сльози.
Першого СКВУ. Наші громадяни просто не здають собі ця, поки не перечитав даної йому ,.грубоГ книги про Ко-
справи з того, скільки праці треба вкласти в таку могутню новальця. ..І тепер я с звеличннком Коновальця" - Заявив Українська пісня перейшла географічні кордони і
імпрезу. Замовлення і домовлечня з готелем не тільки він при загальних оплесках слухачів на бенкеті та ще стала цінним культурним надбанням багатьох народів
щодо залі на пленарні засідання, але й усі інші потрібні для більше оплесків зібрав, коли свою коротку промову закін- світу.
такого з'їзду приміщення. Устійнення списка делегатів, чив закликом: ..Думайте не про добро своїх груп, а про Український нарід співучий і вклав у свою пісню всю
щоб не було забагато ремстування на „дискримінацію" і Україну". свою душу і все свої скрівавлене серце.
ніби свідому несправедливість. Зорганізування великого І тому ми. організатори цього нашого вже ПІ
Народний руху спротиву в Україні було взагалі Світового Коні ресу Вільних Українців, рішили зве іичати
концерту, фестивалю пісні, однаково по суті, як щодо феноменом, якого ми тут не сподівалися і який розрісся та
технічних подробиць. Зорганізування бенкету, наш Конгрес та всіх Достойних Гостей на ньому якраз
мас серед вільних українців, навіть чужинців, фахівців, ..Фестивалем української пісні"
передбаченого згор::^-яа участь у ньому кругло 1,000 осіб. дослідників. Приявність на ПІ СКВУ Світличної. Плюща
Зорганізування полі ичної маніфестації. Переговори і Ми щасливі, що до участи в НЬОМУ зголосились мш-
й Григоренка була найочевиднішим доказом, що рух enpo– тецькі ансамблі J різних країн українського поселення.
договорювання з yciv; і тими установами й організаціями, тиву це не міт. а дійсність. І те. що вони говорили і чого
які прагнули перевести в рямцях СКВУ власні наради, Ми вітаємо хор її Англії ..Гомін", хор ..Веснівку" із
вони від нас жадали, надавало ПІ СКВУ ідейного змісту і Канади і наш Июііощсський хор ..ДУМКУ". Ми вітаїмо
доповіді, з'їзди, панелі. Через домівку Централі УККА в того особливого майже містичного чару. яким була
Ню йорку переходили десятки осіб і кожна з них уважала, солістів виконавців в нмцій програмі. Павла ПЛІШКУ і йогь
свідомість духового зв'язку учасників СКВУ з Україною. акомпаніятора Тому Гринькова, Марту Кокольську.
що її справа найважливіша і з кожною із них треба було
ввічливо розмовляти та ладнати. Адміністраційнийдирек- Андрія Добрянського і Володимира Луціва. Ві і ви. піснею
тор УККА і його невеличкий персонал урядували не по підкрес.ікнте найпершу ціль нашого Світового Конгресе:
доказати тісний духовий зв'язок паї з Україною. 7цілим
„легальних" 8 годин денно, а по 12 годин. І їхні приватні українським народом. Бо що тісніше всіх на пчить'і
Микола Плавюк Мгр Іван Базарко телефони теж були обтяжені запитами.претенсіями і об'єднує, як не наша рідна пісня
Ці завваги мають доказати, що самі організатори бажаннями. І хоча були на самому Конгресі нарікання, що Хай же вона занесе через океан і гори наш привіт
зараз у головному коридорі при вході з вулиці д о готелю Українському народові в тій найкращій формі, ЯКУ може
Конгресу свідомі хиб. які там були. А втім, це все були
не було виразної таблиці, де відбувається конгрес (була створити українська рідна пісня, яку вбрав у мистецьку
подробиці, які гинуть в сутньому підсумку. Третій СКВУ
чорна таблиця, але мало хто бачив п) і що так само не було форму бард українського( трілеитва Роман КупчинськйЬ
був таки могутньою маніфестацією вільної української
ясної і виразної інформації щодо засідань Комісій та кий.
громади. був могутньою маніфестацією її д: хового різних установ і організацій, проте треба ствердити, що
ЗВ'ЯЗКУ З Україною. - був наявним і проречистим доказом реєстрація делегатів і гостей ішла гладко і без будь-якої ..Пісне, велична рідна пісне
зрілостн зорганізованого вільного українства, але таки затримки та нарікань. Те саме стосується стола, за яким Розправ свої високо лепті крила
склало важкий і трудний іспит. Люди були втомлені, але полагоджувано всі справи, що стосувалися бенкету. Так В великий день '
роз'їздилися з враженням проробленого доброго діла, а не само не було ніякого нарікання від будь-котрого з вико- Ін-з тебе серце в грудях трісне
злого діла. Д о історії української вільної громади вписа- навців багатої конпертовоі програми. Коли були З тобою викрите чо і серця як з кресила
лася ще одна велика позитивна подія. застереження, що за почесним столом бенкету сиділи такі- Святнії огонь.
то люди, а не було таких-то. яким більше належала ця І підемо через побіду в полі.
почесть, то треба знати, що тут діяв примус примістити за Обмиті з крови й ран
почесним столом всіх членів Секрстаріяту СКВУ і таких- Назустріч волі'"
Недавні політв'язні - промовляв Леонід Плюш, біля
то голів, таких -то крайових представництв. нього за столом Надія Сві їлична і ген. Петро Грій ореш '
Очевидно, слушне було нарікання, що на бенкеті не
УКРАЇНСЬКИЙ було ані „репрезентативного репрезентанта" американсь-
кого уряду ані мейора Ню Йорку цей закид можна
Разом всі прибутки осягнули суму S 99.582. За одинадцять
місяців 1978 року виплачено з каси Українського
поширити й узагальнити: запізно почалася підготова до Конгресового Комітету суму5 104.939. - що змусило нас
Конгресу і не вдалося у короткому часі перевести гарних
НАРОДНЖ ф О Н Д первісних задумів. „ ^ ^ „ „
вибрати коло S 5,000 з минулорічних ощадностей.
Бюджет на 1978 рік. передбачає, що ДоУНФонду ми
повинні одержати пожертв на суму S 150,000. З огляду на
ВПЛИВИ І ПОТРЕБИ УНФОНДУ осінню збірку пожертв на потреби СКВУ. кінцева збірка
пожертв на УНФонд. почалася від грудня ц. р. і буде
Із звіту головного касира Уляни Дачук продовжуватися протягом січня. 1979-го року.
UKRAINIAN Д о половини грудня. 1978-го року до У НФонду впли-
нуло пожертв v висоті S 70.439.00. В цім самім часі жертво-
Канцелярія Українського Конгресового Комітету
виготовила святочні звернення до чнтачів українських
газет і на адреси платників УНФонду. які тепер розсилас.
давці зложили ще S 17,656.00 на працю Інформаційного С п о д і є м о с я , що українська г р о м а д а жертвенно
NATIONAL FUND Бюра УККА у Вашингтоні. Зі записів громадян одержано
пожертв на суму S 10,002.51, а ощадності принесли І 7,080
відсотків. Передплат квартальний дала суму 5 4,718.57.
відгукнеться і шс д о кінця січня 1979-го року, зложить ше
S 80,000.00 пожертв до УНФонду. як це вимагає наш При мікрофоні Іван Винник, організатор бенкету, сидигь
бюджет. адв. д-р Іван Флис. юстмастер.
ДОДАТОК СВОБОДА ДЖЕРЗІ СИТІ. Н. Дж. ” АМЕРИКА - 'Щ
ФІЛАДЕЛЬФІЯ, Па. в НАРОДНА ВОЛЯ - СКРЕНТОН, Па.
— і
і
ЧИСЕЛЬНИЙ СТАН ДЕЛЕГАТІВ НА СКВУ НІ 7

Об'єднання Українських Православних Сестрицтв


Союз бувших Українських Вояків
О р г а н і з а ц і я Державного В і д р о д ж е н н я У к р а ї н и Х0.Д.В.У.7 - а
ЧИСУІЬЧИ'Ч СТАН Д Д В У І З Д В МІЖКРАЙОВИХ НАДБУДОВ Союз Українців Самостійників у Канаді
Організація Оборони Чотирьох С в о б і д У к р а ї н и - з
на ІІІ-му КОНГРЕСІ СКВУ Союз Українського Студентства Канади
Союз У к р а ї н о к Америки Спілка Українських Журналістів Канади
з
А с о ц і я ц і я ДІЯЧІВ У к р а ї н с ь к о ї Культури Молодь У к р а ї н с ь к о ї "аціональности Суспільна Служба Українців Канади
- 2
Б р а т с т в о кол . З о я к і в 1-ої У к р а ї н с ь к о ї Дивізії Української "САМОПОМІЧ"
Н а ц і о н а л ь н о , Армії - з Товариство Колишніх Вояків УПА в Канаді

Конференція Г у ц у л ь с ь к и х Т о в а р и с т в Америки і Канади Союз Українців Кааоликів "Провидіння" з Українська Стрілецька Громада в Канаді

Конференція Українських Пластових Організацій


Спілка Українських Журналістів Америка - з Українське Національне Об'єднання Канади
Товариство Колишніх Вояків УПА з Український Визвольний Фронт
К о о р д и н а ц і й н и й К о м і т е т У к р а ї н с ь к и х О р г а н і з а ц і й Канади і ЗСА
за З д і й с н е н н я П а т р і н р х а т у У к р а ї н с ь к о ї К а т о л и ц ь к о ї Церкви ПЛАСТ - Організація Української Молоді
Товариство Українських Інженерів Америки - з
І с н с Товариство УКРАЇНСЬКИХ Правників в ЗСА Спілка Української Молоді в Канаді
з
3APS50 Українська Американська Допомогова Кіноча Організація Союз Українських Канадських Ветеранів
з
Українська Гетьманська Організація Америки з Комітет Українців Канади
Наукове Т о в а р : с т . о і м , Шевченка
M.J
0 Д У Н з
Наукове ї о в 9 ; и с т з о . і і е в ч е н к з в ЗСА
Об'єднання Колишніх Вояків У к р а ї н с ь к о ї Повстанської Армії 2

Рада; Г е т ь м а н с ь к о г о Руху
о р г а н і з а ц і я Оборони Л е м к і в в и н и

С У С ї А
в ЗСА
з 0(г- ЧИСЕЛЬНИЙ СТАН ДЕЛСҐАТІВ КРАНОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЕВРОПИ
на І І І - м у КОНГРЕСІ СКВУ
0 ВИ 0 З А з
Український Визвольний Оронт ft.U.'b.t в ЗСА
Світова Федерація Лемків з Головна Рада У к р а ї н с ь к и х Громадських О р г а н і з а ц і й в Бельгії
Український ІЗОЛОТИЙ Арест н ЗСА
2 ХГРУГОБ; - З
С Ф.У : 0 Центряля УкряІНСЬКЖХ К о о п е р а т и в ЗСА 7ЦУКА7
- з О б ' є д н а н н я Бувших В о я к і в У к р а ї н ц і в у В е л и к і й Б р и т а н і ї - З
Світова Федерація Українських Лікарських Товариств ПЛАСТ - О р г а н і з а ц і я У к р а ї н с ь к о ї Молоді
- а Об'єднання У к р а ї н ц і в у ЗеликіЯ Б р и т а н і ї - З
СвітозиЙ Український Визвольний .-ронт Спілка У к р а ї н с ь к о ї МОЛОДІ Америки
Братство ог.ишніх В о я к і в 1 - о ї У к р а ї н с ь к о ї Дивізії Української О р г а н і з а ц і я У к р а ї н с ь к и х Жінок у В е л и к і й Б р и т а н і ї - З
С З У Р - з
Національ о'- А р м і ї Українське Товариство у Зеликій Британії - 1
СУМ - 2
3. У. А. . К.
Товариство Українських . інок і м . 0 . Т е л і г и - 2
Т У С м - з
Товариство "БОЙКІВМИНА" - 5 Українська Бібліотека і м . С . Петлюри в Парижі - З
Українське Бібліотечне Товариство Америки - 1
ТааАр -ство Свяионкків Св, Андрея - З У к р а ї н с ь к и й Центральний Громадський К о м і т е т у Франції - 1
Українське л і к а р с ь к е Тоиоу.:ство П і в н і ч н о ї Америки - з
Т at;C 1'. - З Спілка Української Молоді у В е л и к і й Б р и т а н і ї - з
Український Інститут Америки - з
Укф^їнсько-Ам! риканська Асоціяція Університетських Процесорів - З У к р а ї н с ь к а Т о в а р и с т в о "РІДНА 4іКОЛА" в Німеччині - 1
Цантраля О п і к у н і в І і к і л Українознавства - 2
Українська Народна Поміч Ц е н т р а л ь н е П р е д с т а в н и ц т в о „- ф а ї н с ь к о ї Еміграції в Німеччині - 2
Цент;іпя Об'єднання Буковинських Українців - з
Українська Світова Кооперативна Рада К О У Г Ц У - - Н
Укр^:нські Американські Зетерани - з АВСТРАЛІЯ
У. С . Ц. А. К .
і Дсоаіяція Українців в Америці
з
Українське Вільне Козацтво
Приятелі А н т и б о л ь ш е в и ц ь к о г о Б л ь о к у Народів - з
Укрв;нське Євангельське Об'єднання Північної Америки ЧИСЕЛЬНИл СТАН ДЕЛСҐАТІВ КРАЛОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ АВСТРАЛІЇ
Об'єднання У к р а ї н ц і в Революційно^Демократичних Ііереконайь - з ” " ”
на І І І - м у КОНГРЕСІ СКВУ
Українське Патріярхальне Світове Об'єднання за Єдність Українська Православна Ліга - 1
Церкви і Народу 4-
Ліга У к р а ї н с ь к и х радниць - 2 Союз У к р а ї н с ь к и х О р г а н і з а ц і й Австралії
У к р а ї н с ь к и й Народний Союз - 5
:сюз У к р а ї н с ь к и х П о л і т и ч н и х В'язнів - 1 АРҐЕНТІНА
У к р а ї н с ь к и й Б р а т с ь к и й Союз - 5
('єднання Українських Купців,Промисловців і Професіоналістів - 1
Ц Е С У С з - 20
Український Конгресовий Комітет Америки
ЧИОВНДИЙ ОТАВ ДДіеГАЗДВ КРАЙОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ АРҐЕНТІНИ
Союз Земель Соборної України - з
КАНАДА
АМЕРИКА на Щ - м у КОНГРЕСІ СКВУ

ЧИСЕЛЬНИЙ СТАН Я2Л6ҐАТІВ КРАЙОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ АМЕРИКИ Ч::саіЬНИ:І СТАН ДДІрҐАТІВ К Ш Р а И І ОРГАНІЗАЦІЇ! КАНАДИ
Українська Товариство "Відродження" в Республіці
на Щ - ц у КОНГРЕСІ СКВУ H a J C l l - м у К0НІТ9СІ СКВУ
АрГентіні
'
Кратство У к р а ї н ц і в Католиків Канади - З Організація Українок "Відродження" в АрГентіні - З
А к а д е м і ч н е Т о в а р и с т в о "3APSBC я ЗСА
Б р а т с т в о Колишніх В о я к і в 1 - о ї У к р а ї н с ь к о ї Дивізії Української Українська Центральна Репрезентація в АрГентіні - 15
Б р а т с т в о Охорони Воєнних Могил Національної Армії „ з
БРАЗІЛГЯ
Демократичне О б ' є д н а н н я Бувших Р е п р е с о в а н и х Українців Ліга Визволення України - З
З о в е т е ь к и и Режимом ХДОЬРУСУ
Л і г а У к р а ї н с ь к и х К а т о л и ц ь к и х У і н о к Канади - з ВДОВИНИЙ СТАН ДЕЛСҐАТІВ КРАЙОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯ Б Р А З І Л І І
К а р п а т с ь к и й Союз
Молодь У к р а ї н с ь к о г о Н а ц і о н а л ь н о г о О б ' є д н а н н я 7МУН07 - 2 на Ц І - І Щ КОНГРЕСІ СКВУ
О б ' є д н а н н я л.інок Оборони Чотирьох С в о б і д У к р а ї н и 70Ж 0ЧСУ7
Об'єднання Кінок Л і ґ и Визволення України - З
Об'єднання б. Зояків Українців в Америці
Об'єднання Українських Канадійських Професіоналістів і Під - Хліборобсько-Освітній Союз
Об'єднання "рихильннків Української Національної Республіки прнемців ^ - З - 2
Товариство Прихильників Української Культури - 1
О б ' є д н а н н я У к р а ї н с ь к и х П е д а г о г і в ЗСА О р г а н і з а ц і я У к р а ї н о к Канади і м . Ольги Басарабової - З
-S
ВК?ЩСУЬУ Чі
КОНСОЛІДАЦІЯ
ЗАСІДАННЯ ЕКЗЕКУТИВИ ОТЕЦЬ ШАМБЕЛЯН Р. МОСКАЛЬ В СИСТЕМІ УККА Українська Гроиада у Венесуелі
І КРАЙОВОЇ РАДИ ПЕРЕЙНЯВ ПРОВІД В УККА
На засіданнях Екзекути- УКРАЇНСЬКІ ЦЕРКВИ
16 грудня ц. р. відбулося в Денний порядок з 14-ох вн і Крайової Ради УККА
ентралі УККА в Ню точок і „Племіиара бюдже- 16 грудня ц. р. одноголосно Українська Православна Церква - 12
Згідно з прийнятою на
Й орку спершу засідання ту на 1979 рік", зладжений ХИ Конгресі Українців
Екзекутиви, опісля Крайо- касиром УККА панею Америки постановою про
прийнято д о системи
УККА такі організації: Українська Католицька Церква - 2

воі Ради - останні в цьому Уляною Дачук. З уваги на ротаційну систему уряду-- 1) Ліга Українських Като-
ликів (заснована 1933 р. в
Всеукраїнське Євангельсько Еапткстське Братство - 9
році. Прнявних було рекор- Ювілейний бенкет, який у вання екзекутивних віце- Чікаго, нараховує тепер 709 Члени Секретаріяту СКВУ ^9
дови число членів тих ке- тому самому дні мав відбу- президентів УККА. на засі- членів), 2) „ДОБРУС" і 3) Почесні Гості з правами делеґатів 27
рівннх органів: 29 членів тися у честь часописних вн- даннях Екзекутиви і Kpa– Асоціяція Українців Аме-
Екзекутиви і 48 членів Kpa– дань УНСоюзу, перестав- йової Ради 16 грудня ц. р. рики. Ця остання — за обо-
новоі Ради, разом на лено точку 10, яка стосува- урядування екзекутивного
Крайовій Раді було 77 осіб. лася „Проекту племінаря віце-президента перейняв сторонньою домовою — IN SEARCH OF
Всі прнявні отримали дру- бюджету на 1979 рік", зараз головний предсідник має ще достосувати свій
ковані: 5-машинописннх після 4-ої точки про „Прий- Союзу Українських Като- статут до статуту УККА,
що буде тільки формалініс-
FREEDOM
сторінок „Звідомлення із няття н о в и х ч л е н і в ликів „Провидіння" о. тю. Таким чином в системі
праці УККА у 1978 p.". крайових організацій". шамб. Роберт Москаль. На УККА опинилося насправ-
його просьбу засідання ді все зорганізоване укра-
обох тих керівних установ їнське суспільство в Амери-
УККА перевів ще віце-пре- ці.
ВЖИТТЯ ГРОМАД ЗА АКТИВНІСТЬ зидент Іван Олексин, якому
ЧЛЕНІВ КРАЙОВОЇ Крайова Рала висловила' ДРУГИЙ СЕКРЕТАР
50-ТИ РІЧЧЯ УЗО РАДИ ^ подяку за цілорічну працю, КРАЙОВОЇ РАДИ ^ o f irt–

В КЛІВЛЕНДІ яку виконував віддано. фа-


На засіданні Крайової хово й дуже успішно. о. шамб. Роберт Москаль Тому, що статут Kpafio– UKRAINIANS ABROAD
вої Ради передбачує двох AND IN UKRAINE
У листопаді і грудні ц. р. Ради 14 жовтня 1978 її
появилися знову лва числа секретар ред Ігор Длябога секретарів, а досі протоксн Dl COl ONUAT!ON
органу Українських Злуче- відчитав протокол none– ли всіх засідань Крайової Of І Ш
- Л Ч І ! Kl SMAMMP1HF Початок Конгресу: при мікрофоні о. д-р В. Кушнір, за І
них Організацій в Клівлен- Ради совісно вів тільки сек- столом Почесної Президії всі Владики, позаду них -іф
ді..ВІСТІ УЗО" Число реднього засідання з 13 ретар Ігор Длябога, обрано прапороносці з прапорами своїх організацій. , І
,',УЗО" за грудень присвя- червня ц. p., в якому під- на засіданні Крайової Ради
чене 50-тиріччю тісі opra– креслювалось рішення Ек- 16 грудня ц. р. другого сек- WORLD CONGRESS
O f fRCEtJKRAlNlANS
нізації. головою якоїстепер зекутиви, шо коли делегат ретаря в особі інж. Івана
адв. д-р Боглан Футсй. Вод- якоїсь організації в Kpaflo– Щудлюка з Бостону, Масс.
ночас те число присвячене вій Раді двічі не приявний
ПІСКВУ на її засіданнях, тоді Ек-- Персональні зміни в Крайовій Раді
зекутива звертається до Мґр Іван Базачко, адмі-
ОЗОН П А Р К , даної організації з прось- Олі Ставничої); Прихиль-
ністраційний директор УК- ники Державного Центру
Квінс, Н ю Йорк бою змінити свого пред-; JKA, інформував на Kpafto–'
ставника. Це рішення при- У HP в Америці делегують
вій Раді про запропоновані до Крайової Ради на місце
йнято у зв'язку з неприєм- поодинокими організація-
Відділ УККА в Озон ною ситуацією: спершу ор- В. Саленка і д-р А. Жуков-
ми зміни їхнього представ- ського - Віктора Борута і
Парку перевів 24 вересня ганізація бореться за свою ництва в керівних органах
1978 ширші сходини під репрезентацію у Крайовій .УККА. І так: ОДВУ запро- Миколу Шпнтка, „Зарево"
проводом свого голови Ва- Раді, а після того П пред- понувало на свого пред- делегує Романа Куделю і
силя Босака Темами нара- ставник - абсентугться. ставника в Екзекутиві інж. Богдана Петріну, а метро-
ди були такі справи, як 3-ій Романа Шраменка на місце політальний Комітет Обєд-
СКВУ. збірка грошей на перевантаженого іншими наних Українсько-А мерн-
Фонд СКВУ і Український страцп і т.п. ділові справи. обов'язками ред. М. Пана- канських Організацій -
Народний Фонд. запляно- Всі рішення прийнято ОДНО- сюка; Союз Українок Аме- Відділ УККА в Ню Иорку
ваний вечір у пошану пол- голосно, що найкраще свід- Оля Гірняк співас Національний Гимн при відкритті НІ
рики делегує на свою пред- делегує ред. Володимира
ковника Свгена Коноваль- чить про ділову а гмосферу і СКВУ, за нею стоїть Митрополит Йосиф Шмондюк, ставницю в Кр-Раді п-і Іри- Левенця на місце померлої
ця, участь у плянованіЙ в гармонію, які панують у праворуч у білому - Митрополит УПЦА Мстислав ну Мокрівську (на місце п-і пані Стефанії Салдан. -
ря.миях 3:го СКВУ дсмон- тому Відділі. Скрипник.
СВОБОДА. СУБОТА, 30-ro Г Р У Д Н Я 1978

УКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕСОВИЙ КОМІТЕТ АМЕРИКИ


ПРЕЗИДІЯ СЕКРЕТАРІЯТУ
шш З жалем повідомляє Українську Спільноту,
СВІТОВОГО КОНГРЕСУ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ що в понеділок, 25-го грудна 1978 року, у вечірніх годинах помер нагло,
у Філадельфії, ма удар серця на 67-му році життя

у великім смутку повідомляє Українську Спільноту у вільному світі,


що в понеділок, 25-го грудня 1978 року, У вечірніх годинах помер,
ненадійно, на удар серця на 67-му році життя у Філадельфії

Високопреосвященний Архиєпископ

Високопреосвященний Архиєпископ
ЙОСИФ м. шмондюк
ЙОСИФ м. шмондюк Митрополит Української Католицької Церкви
в Америці
Митрополит
Української Католицької Церкви в Америці Покійний Владика був першим Українським Архигпнскопом-Митрополитом, уродженцем
Америки. Він був визначним українським католицьким провідником та членом Українського Като-
Сл. п. Митрополит ШМОНДЮК був співтворцем Світового Конгресу Вільних Українців в 1967 році лицького Синоду та Конференції Американських Католицьких Спископів. "–
і на останньому НІ. Конгресі СКВУ був вибраний членом Президії Секретаріату СКВУ від Української
Католицької Церкви в ЗСА.
Сл. п. Митрополит був співтворцем Світового Конгресу Вільних Українців в 1967 році і на Tpe– И
тьому Конгресі СКВУ увійшов д о Президії Секретаріяту СКВУ від Української Католицької Церкви
Будучи першим найвищим ієрархом Української Католицької Церкви, що родився в Америці, в ЗСА.
Покійний Владика був визначним українським католицьким провідником та примірно-жертвенним Покійний Владика був духовим опікуном Українського Конгресового Комітету Америки та щедрим
громадянином української громади в ЗСА, піддержуючи та співпрацюючи з Українським Konrpe– членом Українського Народного Фонду.
совим Комітетом Америки та українськими науковими і громадськими організаціями.
Відійшла у Вічність людина невтомної праці, визначний церковний діяч і громадянин.
Покійний Владика був членом Українського Католицького Синоду та Конференції Американських
Католицьких Спископів.

ХАЙ ПАМ'ЯТЬ ПРО НЬОГО ЖИВЕ ВІЧНО СЕРЕД НАС! ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ!
Президія Секретаріату Екзекутива
Українського Конгресового Комітету Америки
Світового Конгресу Вільних Українців
:

У ПЕРШУ Д У Ж Е Б О Л Ю Ч У Р І Ч Н И Ц Ю СМЕРТИ Т-во Українських Інженерів Америки


НАРІЖНИЙ КАМІНЬ Година Українських Мелодій нашого Н а й д о р о ж ч о г о і Незабутнього - Відділ Ню Джерзі -
РАДЮ-ТЕЛЕПЕРЕДАЧА РОМАНА МАРИНОВИЧА ЧОЛОВІКА і Б А Т Ь К А
Камінь, якого відкинули будівничі, наріжним оцим мас шану запросити ВШ. Громадянство на ДІЛИТЬСЯ сумною вісткою ті своїм Членством
та Українським Громадянством.
каменем став. Пс 118:22.
..Він родився в ноамітній містині, як.сяч жидівської ТЕЛЕВІЗІЙНУ бл. п. що у вівторок. 26-і о ірулия 1978 року
відійшов v Вічність
'селягіки царського ролу, виростав в другому иезамітному
селищі і працював теслярем д о тридцятого року життя. ТРАДИЦІЙНУ МАЛАНКУ МАРКІЯНА ҐОТЯ
Тоді Він став манлрівним проповідником^'Хто ж Він? Він що відбудеться що ненадійно помер в Гантері, дня 5-го січня 1978 року
не написав навіть одної книжки, не займай ніякого уряду,
навіть власної сім'ї, чи дому не мав. Мандруючи. Він не у суботу, 13 січня 1979 р м о год. 9-ій веч. буде відправлена
запустився дальше, ніж двіста миль віл місця наролження. в Holiday inn of Somerville, N.J., шлях 22 ЗАУПОКІЙНА СВЯТА ЛІТУРГІЯ
людина беї високої освіти, без жодного улостовірення. б е ї
ніяко; о діла достойного великих героїв, б е ї ніякої
при звуках популярної 'ЧАГ В Гадсоні, Н. Й.
:пільнотн і ним світом. Публічна опінія була проти Нього,
оркестри Карпатські Гори дня 12-го січня 1979 p., о год. 10-ій ранку
Новорічна програма, виграші, смачний буфет.
критичну хвилину Його друзі розбіглися від Нього, один
іідрікся Його, другий видав й о г о в руш Його ворогів. Над Нагода виграти чудовий кожух з фірми Winter Prince. Про щирі молитви в цей день, за спокій душі Покійного,
дуже просять усіх Знайомих -
сл. п. Інж. ВОЛОДИМИР
іим переведено пародію суду, засуджено на смерть, Вступ S6.00 для старших. S4.00 для молоді.
СОФІЯ ҐОТЬ - дружина
ірнбито гвоздями до хреста між двома злочинцями. Коли
конав на хресті. Його кати кнлали жереб за Його
Столи на 8 і 10 осіб замовляти тел. (201) 526-1866 або
526-9500 або листовно: Ukrainian Melody Hour, P.O. Box
ІВАН ГОТЬ - син ЯВОРСЬКИЙ
туніку, одиноку річ. яку Він посідав на землі". 2257. Washington'. D.C. 20013. віломий і ромалський ліяч. ловг олітній член Управи
Ці слова невідомого автора, можуть вбити в душі m. Відділ ТУІА, активний член і ромяли Ірвінгтону.
всяке зацікавлення д о тої. здасться, безкольорової постаті. УВАГА! Глядіть на наші телепередачі - кожної суботи, в
(І дивно стас на душі, коли ця жпамітна постать мас о год. 5-ій веч., русло 68 і 60. WTvG - Ню Йори УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ Опечаленій Дружині. Доні та всій Родині, висловлюємо
(сміливість шось від нас вимагати, претендувати до Слухайте наші радіопередачі - кожної суботи, год. 9-та наші иаіп либші співчуття.
(важності. ранку. WH1U - FM. 105.9 - Ню Йоок. БАТЬКАМ В И Х О В У В А Т И ДОТЕП.
..Я двері.-Усі. скільки їх передо Мною прийшло -
Ул^яв а Відділу ТУІА Н ю Д ж е р з і , щ
злодії, розбійники. Я - двері, хто ввійде крізь Мене,
(спасеться", їв. 10:7-9.
..Я - воскресіння і життя. Хто вірус в Мене. той.
івіть вмерши, житиме". їв. 11:25
Гей. мандрівний філософе, чи проповіднику, може це Головна Управа Об'єднання кол. Вояків Українців в Америці Т-во за Патріярхальний Устрій Помісної Української
ібагато?
Невідомий нам автор, продовжує: ..Від Його ганебної
з великим жалем повідомляє, що Католицької Церкви - Відділ в Ню Йорку
27-го грудня 1978 року помер
:мерти минуло дев'ятнадцять віків, і Він дальше остається ділиться с у м н о ю вісткою ^ Членством та Українською Громалою,
центром зацікавлення людей.^ Коли б хтось міг зібрати в
)дно всі армії, які колинебуді маршували, всі фльоти. які
почесний член нашої Організації що 28-го грудня 1978 року, відійшов у Вічність,
наш б. перший голова Відділ) та довголітній член
Ісолинсбудь побудовано, всі парламенти, які колинебудь
ісідали. то вони не мали такого впливу на світ, як той Ісус
Іристос. як то о д н о плодовите життя".
Від року Його народині люди зачали рахувати нову
toy історії. Ви також может^ іачати рахувати новий етап
ішого життя від цього Нового Року, коли той Ісус стане
іш Спаситель. Ваш Брат. Ваш Друг!
На коліна перед Ним! ' св. п. бл. п.
information Service of Ukrainian Adventists
227 West 46th Streets" New York. N.Y. 10036 Д-р ІВАН КОЗАК ; Д-р ІВАН КОЗАК
довголітній член Головно! Управи, зразковий вояк-громадяиин, ,
один із няйвидятніших комбатантських діячів-патріотів. Опечаленій Дружині, Свшові і Дочці та Родині Покійної о. Управа Відділу і його
-A! УВАГА! Членство складають глибоке співч?ття, в чужа іемля нехай буде Йому легкою.
Родині Покійного складаємо сердечне співчуття.
Вже появилися друком два преваз. -шві (сторичні ВІЧНА ЙОМУ П А М ' Я Т Ь !
докуиоттн:
і
Головна Управа Управа Відділу
шпик
4
Начальної Команди
А" І суд л а д г е н е р а л о т
Зі. Тарнавеькнт Замість квітів на свіжу могилу ;
!ARY O F Т Н Е 8ГРНЯ.НЕ )MMAND OF THE 42-ий ВІДДІЛ О Р Г А Н І З А Ц І Ї О Б О Р О Н И Ч О Т И Р Ь О Х СВОБІД У К Р А Ї Н И у Г Е М С Т Е Д І , Л . Ай. - запрошує на бл. п.
U K R A I N I A N QJ r W ARMY
ІВАНА МРИЦА
-'989 тверда оправа. Ціна 10.00 дол.
іовляти иожна в книгарськомявдділі при ..Свободі"
ТРАДИЦІЙНУ МАЛАНКУ складають 25.00 доляріа
гияаючи чек або поштовий пфхаз, долучуючи 0.7.. в суботу, 13-го січня 1979 року. Вільні напнтки від год. 8-9-ої веч. н" ЧІЛІ НТШ (Видавничий Фонд).
Центів на кошти nej Заля St. viadimir Ukrainian Catholic Parish Center, 226 Uniondale Avenue. Uniondale, L.l. Д-р Едвард і Дарія Ж А Р С Ь Ч І
Montgomery Str^t ' ф е ? Ctty. N J . 07S03 Оркестра „Іскра" а Вступ - дорослі д о .10 січня - . 5 6 . 5 0 , при вході - 5 7 . 5 0 , студенти - S3.00. Асторії Н.Й.
Меошмша стейту Ню Джед ,обої яуе УІстеіїоіого полатжу.
Ч. 285.
СВОБОДА. СУБОТА. 30-го ГРУДНЯ 1978

ної програми, домагатися


ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ. Ювілей однієї з найстарших членів МЕТОДИЧНІ ЗАУВАГИ... вироблення розуміння лі- P^l^ZZlj.
тературного твору: уміння ' ГоЛЧм”ит tf"ti
(Закінгення зі crop. 2)
УНСоюзу (Закінгення зі nop. 2)
потьбу". Протилежністю
визначити тему й ідею йо- i S Eaat 7lh St.
ЛеїІЬКИЙ - „ П Р О 1НДНВ1ДУ- го, с ю ж е т чи подію, в їх 1УІ. O B S-Sftof. N e w Увгіс 1 W 0 1
альну своєрідність укра!н- ЛІТЕРАТУРІ БОРОТЬБИ
межах - композицію, бу-
Збірка поезій ,,Шляхи" закінчується циклами релі- ської літератури, про ті є література ганьби - так
дову твору, уміння виріз- МЕРА МІКА. ОБІДОВІ KOM–
гійних поезій „Ікони" і ,,Отчс наш". Пост звертаєть- особливості, які забезпечи- звана ..Українська радян-
нити, розуміти важливіші ПЛЕТИ f сере їси), чудові
ся д о Бога і молитвою: ли їй свос місие не тіль- ська література", яка лег-
компоненти твору - KOH- взори. на дорогій порцеляні —
ки серед слов'янських ЛІТЄ- ко роніізнасться по м слу-
флікт, опис, розповідь, ВІД- дешево в А РЦІ
Посій родючих пі.іь найкращі зерна. ратур, а й у СВІТОВІЙ гуванню окупантові.
ступ, монолог, діялог, ха-
Щоб не кукіль в душі іійшов, а колос... ЛІТЕРАТУРІ" (стор. 84, Маючи на увазі можли-
рактеристику події, nepco–
підкреслення наше). Bnpo– вість використання .,Xpec–
нажу, характер його то- DELT0
Пошли нам ласку, Боже, і всі чесноти, валити д о засвоєння учня- томатії" на різному рівні,
Дарунок дай геройства і посвяти, ми - шо другою, важли- шо. Знову ж усе це - на G I F T SHOP
скажімо в школі з 8-річ-
вішою особливістю україн- рівні сприймальности учня- 146 First Avenue
Щоб вміли ми горіти й не згоряти. ним навчанням, у середніх
ської літератури періоду, ми, за їх віком і підго- New York. N.Y. 10009
клясах Ц-річної суботньої
який охоплює ,,Хрестома- товленістю. Т о ж , зрозумі-
Четверта збірка поезій „Життя", як зазначає проф. ШКОЛИ, ДЄ ВІК 1 ПІЛГ0Т0- ВЕЛИКИЙ ВИБІР ХУС
Ояексанлер Кульчииький, - це „поетична автобіогра- тія", с її мученицька іс- ло, учитель не зобов'яза-
ваність учнів відносно ниж-
фІЯ чи ТОЧНІШе ІСТОРІЯ І ПОеТНЧНе ЮОражеННЯ МІНЛИ- торія, це особливо підкрсс- иий ітн напрямом вивчен- і ТОК, СВЕТЕР1В. ОВРУ- JІ
ча — можна рекомендува-
лює Білеиький, її МАРТИ- ня „Хрестоматії", як під- ) Н В . КЕРАМІКИ. ПО-
вости й проминальности переживань у річищі часу": ти вивчення напам'ять noc–
РОЛОГ, шо „можна порів- гучника, але — вивчення і ДАРУНКИ НА КОЖНУ
зій та прозових уривків -
няти з мартирологом, рів- літератури, як предмету, І НАГОДУ.
І мчать вперед літа та милі — ОПИСІВ, ВІДСТУПІВ, М0Н0Л0-
ного якому ми не знай- користуючись ,,Хрестома- ZEN0N 1WANYCKY
З весни у ліпю, з літа в осінь. гів. Тяжчий для сприйман-
демо, мабуть, навіть в іс- тіею", як підручником. (212) 533-2906
А там в зи,му стару й похилу. Чотири покоління: посередині вгорі - Ювілянтка - Текля ня матеріял подавані ме
Зо снігу знов в зелену просинь торії інших багатостраж- Корисно також — заше-
Фука (зліва) п дочка Мері Шепско і (справа) її внучка т о д о ю читання з комента-
дальних слов'янських літе- пити учням розуміння ЛІ-
і ереса Д ж е й н І н г л і ш . Внизу правнуки Ювілятки - РЯМИ В КЛЯСІ (З П0ЯСНЄН-
Цикл віршів „Мрія та слово" має підзаголовок „Лі- ратур" (стор. 85). ісрагури як в а ж л и в о г о
Грегорі Стефан і Браян нями від учителя): статті.
рична автобіографія". У цих поезіях є спогади поета про Зрозуміло, інтерпрета- есеї ТОЩО.
складника української наці- Н а й к р а щ і місце н а прнйнаТ'
своє дитинство, про роки юнацтва, про юнацькі мрії; цію мартирологу українсь- Для засвоєння змісту ональної культури, в ат- ти, бенкети, Ім'яниіін, xpeeTH–
Мало іалишилосБ членів
10СЬЧЛ( жила парафіянам 40 років, кої літератури подавати не сюжетних творів, віршова- мосфері якої він має зрос- ни, мті ошвкаир и1сньак івсі лугтрічі, нагоди —
пс-.
Умерти в славі на вершинах У Н С о ю п і таким стажем, б о в 1971 році, коли там в аспекті сантиментів, а в них і прозових, практи гати ft жити. А звідси
парохом був о. д-р Ізидор тому значенні — як гово- „Хрестоматія", як довід-
І стати прикладом для дій. як п-і Текля Фука. кувати в клясі усний пере H O L I D A Y IJVN
Р. Текля Маслюк народи- Нагаєвськнй збудовано рить академік Білеиький каз та писемний, у клясі ft ннк -^ літератури, рекомен-
Далі поет пише про дальші полії з свого життя: лась 28 жовтня 1892 року в більшу кращу церкву,якою далі, шо нашій літературі, дома. дована не тільки для шко- of ^omerville
селі Монастир, повіт Лісько досьогодні пишається Фі- цього періоду зокрема, на- Твори, які не можна лк, a ft для загального й l"S R o u t r 22 ( E . B o u n d )
Важка дорога лихоліття на Леммвшині.Виїхати д о нікевілл. лежить — „І ота одна з охопити для вивчення за постійного вжитку. B R i r x ; n W A T H R . Л'Л. 08Я07
Ще важчі манівці блукань... Америки допоміг їй дяк з У родині Теклі і сл.п. Фе- чудових властивостей ук- браком часу, використати Обмеженість часу спри- В Тел. (201) пгв-9500. в у к -
Жене вітрів лиха сваволя Монастиря, який в метриці дора Фуків було дев'ятеро раїнської літератури — це для позаклясного читання, чинила постіх, а це у якійсь р а і і к ь к і й мові 201-л26-18вв
На брук чужий холодних міст. Народження дописав їй три дітей, з яких вісім живе, а цс її виняткова стійкість, не- як додаткову Лектуру. Од- мірі позначилося на yno– О В л а с н и к у к р а ї н е ц ь т а -ІД
місят. :аоб маючи 16 років найстарший Станислав. Ру- п е р е б о р н а ж и в у ч і с т ь . . . " наче й тут складніші тво- рядкуванні ..Хрестоматії". українським ларядом.
В чужому місті поет відчуває свою самотність. Це Змогла виїхати д о Амери- ія, Йосиф. Марія, Софія. (стор. 86). Це та важлива ри учитель повинен ПОЯС- Упорядники свідомі МОЖ-
ки. Гслена. Іван і Стефан при прикмета, яка між літера- лнвих недоглядів, може й
почуття він висловлює такими словами:
Текля Маслюк приїхала якому живе Ювілятка. Всі тур світу дає українській
нювати учням, з метою
зрозуміння ними бодай їх помилок, свідомі того, ШО ПАМ'ЯТНИКИ
В багатолюдній самотині д о Америки в січні 1908 році діти покінчили середню літературі виняткове ви- змісту. Вступні статті, шо з поданих добірок творів не з різних гранітів, ставимо на
Стомовних, гомінких столиць й замешкала у Філадельфії школу. Сл. п. Федір був значення - Л І Т Е Р А Т У Р А , з'ясовують літературний все с ліпше чи важливіше в цвинтарях св. Дн.ірія в Бавид
- В юрбі сновидами в пустині на Н аГіставні. Нелегко було дуже працьовитим і прик- БОРОТЬБИ, за право на процес, елементи літерату- даного автора (на цьому
Бр)ку і св. Духа - вілома со-
Летять метелики без лиць. і 6-річній д і в ч и н і п о ч а т и ладннм громадянином та вільне існування своє й сво- позначився брак джерел) ^ .тілна фірма
рознавства - подавати з
самостійне життя на чужи- парафіянином. Як розказує го народу! мінімальними вимогами та розділ ..література в сміг-
ні, бо й не приїхала сюди на п-і Текля, він працював при раиії" можна продовжити К. М . К А Р Д О В И Ч
Рідне слово й рідна пісня стають для поета ,,ra– У значенні цього про- ширше використовувати їх
ванню й землею": відпочинок, але д о важкої залізниці і заробляв тоді 10 відного визначення — ЛІ- як довідковий матеріял, та- відомими авторами як Q0NSTANT1NE М. KARDOviCH
прані. В тім труднім на центів на годину. ТЕРАТУРА БОРОТЬБИ кож словник літературо- Д. Гумениа, Ю Клен,
поселенні житті приходить В члени У НСоюзу Текля і — у п о р я д к о в а н а В. Леснч і інші (зрештою^
CYPRESS
Нам слово — гаванню й землею, наша знавчих термінів (не завча-
ЇЙ і д о п о м о г о ю сл. п. Фе- Федір Фуки вписалися 15-го „Хрестоматія". вчитель зможе все подати H1LLS MONUMENTS
І шлях далекої мети, тн й е г о визначень на-
Новою силою Антея дір Фука, який познайомив- лютого 1915-го року, а зго- автора, якою 6 забажалося 800 Jamaica Avenue
Прикметою боротьби пам'ять, скажімо).
шись із Т е к л е ю в травні дом діти і деякі внуки ста- йому вивчати в клясі) Brooklyn. N.Y, 11208
Веде вигнанців у світи, за вільне існування літера- У старших клясах, і на
1^10 року, одружується із ли членами 321-го Відділу Свідомі й т о ю що в аруК)Ч Tel. (212) AP 7 2332
Щоб жили рідною землею. тури й народу визначаєть- курсах - орієнтуватися на
нею. Тому, що важко було УНСоюзу у Фініксвіллі.
ся український літератур- трапилися недогляди. зо- Відкрито в кожний день, в cy–
У жовтні ц. р. минуло 86 середні вимоги — засвоєн-
Тпорча праця поета збудує „вишневий міст" у ,,рід-
дістати мешкання вони при-
ннй процес X X сторіччя — крема — Олеся Гончара та боту, включно, від 9-5 по пол.,
містилнея разом із замуж- років трудолюбивого ЖИТ- ня важливіших відомостей в неділю 10-4 по пол.
ннй сад". Поет зберігає спомини про минуле і хоче, ш о б в єдності й суперництві його роман „Собор" треба
ньою сестрою і так мешка- тя Ювілятки. З тієї нагоди з літературного процесу,
минуле ,,в слово перейшло чи в чин". Поет ВІД- існуючих письменницьких вивчати після вступної
ін д о 1918 року. діти зорганізували першу поданих у вступних стат-
чувае, що час летить, шо „кожен день — д о смерти крок, угруповань і об'єднань та статті д о ІУ періоду — від- ^ F U N E R A L DmECTORSe
родинну зустріч, щоб вся тях д о кожного періоду,
і кожен рік - ло смерти миля. Творча праця — це шлях їх ідейно-політичних упо- родження 60 років та реак-
У вересні 1918 року роли- родина зійшовшись мала засвоєння важливіших ві-
ло безсмертя: добань і вибору літератур- ції 70. Учителі хан прнн-
на Фуків переселилася до н а г о д у п о з н а й о м и т и с ь із домостей з літературо-
ного напряму й стилю. мутьцедоуваги. Помічено
Щодня рядок, щороку книга,
Фініксвіллу, Па. І тут довс- собою: багато бо з них
уперше на цій гостині зус-
Було б оманою враження
знавства, з'ясованих у
вступних статтях та в слов-
також деякі коректорські LYTWYN Іь LYTWYN
юся далі важко працювати. подавати таке суперництво недогляди, - кілька, шо
І в днях будую вічність з книг. П ризбиравши трохи фондів трінулися. нику літературних термі- UKRA1NAN
за поділ Л І Т Е Р А Т У Р И міняють зміст, їх треба FUNERAL D!RECTORS
купили площу і побудували При вході д о „ К а н т р і нів, зокрема розуміння го-
В безсмерті наслідків творчої праці, в безсмерті БОРОТЬБИ на ворожі, не- виправити: Л. Дмитерко,
маленьку хатину. Не забу- Класу" гостей і родину ві- ловніших засобів мистець- AIR CONDITIONED
книг виявляється, як зазначає проф. О. Кульчииький, пгримиренні сторони, шо й надруковано Д м н т р е н к о
вали також про духове жит- тала внучка Ювілятки кого зображення. Обслуга Щ ; . Р А І Ч Е С Н А .
„невмирущість поетичних і естетичних вартостей поета і Мали б знаменувати її ,,oo– (стор. 90, 3 рядок згори), Our Services A r e Available
тя. Розглянувшись в тсре- Джейн Інгліш зодягнена в Відповідно вимог шкіль-
невмирущість наукових праць ученого". ЯНОВСІ,КИН, надруковано Anywhere in N e w J e r s e y .
ні, як й інші прибулі. вписа- український народний одяг. Яровсьшй (стор. 92, 13 Також з а й м а є м о с я noxopo–
Цю думку висловлено в поезії „Без жалю, мирно, в шся д о парафії св. Михаїла, На цей ювілей зійшлися ш е т и т у т У І ; Р А І Н С Ь К О І МОВИ в США нами на цвинтарі в Вавнд
невідоме листками падають літа". рядок згори), актор, налру-
церква якої знаходиться на 149 осіб з родини Фуків: з метою упорядкування правописної практики в діаспорі ковано агтор (стор. 415, 4
Бруку і перенесенням Тлій
В одному з останніх віршів збірки „ Ж и т т я " пост Монт Клсрі, що сусідує з кілька осіб не прибули з вадас в 8-ох токах поширений 1 осучаснений них Останків з різних
висловлює свої почуття ностальгії такими словами: рядок ЗІорн). Решту - країн^ світу.
Феніксвіллом.По якомусь різних причин. Після rap–

Ми без землі, та живемо землею,


часі поміж членами парафії
постали непорозуміння. 16
ної гостини всі відспівали
п-і Теклі многолітствія і за-
іірлшніїн вбваїї словник учителі д і ю м о ж у т ь учням
виправити при читанні за
801 SpringTTed Avenue
!RWNGTON, N.J.
Духмяним запахом П степів, новоприбулих родин у Фі- бавлялнсь при звуках ор- УКРАЇНСЬКОЇ м о в и змістом та контекстом.
і ^ГГГГ
NBWARK, N.J.
У мріях з нею, працею для неї нікевіллі зібрались і поста- кестрн. Під час забави п-і Відповідальний редактор — Борне Берест ESsex 5-5555
Все в снах ночей чи творчім ритмі днів. новили побудувати у Фінік- Грена Фука,зодягнена в ук- Це монументальне видання матиме
свіллі українську церкву. раїнській народній ноші,від понад 1,200 стор. друку, міститиме
Вітчизною нам в чужині не ниви, понад 120,000 слів 1 буде оправлене ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ?
Крім п-ва Фуків внріши- танцювала українського го- в полотно, тиснене золотом. Ніша родина t власниками
Не рідні стріхи білих хат в селі, пі побудувати церкву ще пака. чим були всі захопле- СЛОВНИК можна замовляти тільки
А біль і труд, насущна мука й зриви іакі родини: Г. Белюх, П. ні. за попередньою передплатою.
МАШИНКИ похоронних л и п е н ь і обс:і)-
і о ї н vKpaincucv громалі
Д О ПИСАННЯ
Для лук, лугів, лісів, ріллі. ( адівський, Ф. Чук. І. Koc– Оточивши Ювілятку ро- 11 і и я - СЯЙ— MtuAa " " " ” УКРАЇНСЬКІ. АНГЛІЙСЬКІ
вже понад 50 років.
гира, Ґ р а б о в с к і . Грицнк. ДИННИМ к о л о м , присутні МЩрМрМЯЯ v t W вкл. пересилку ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ?
Поет Володимир Янів підкреслює вирішальне зна- ( тупніцкі та інші. забавляючись і розмовляю- ТА ІНШИХ МОВ.
Ціна СЛОВНИКА після виходу з друку 1-го тому буде Ми полагоджусмо похорони
чення слова в боротьбі за волю українського народу: чи перебули разом д о піз- J50.00. GACHS іа вкраїнською тра,іицісю в
Не було це легке завдан-
нн для цих 16-ох родин, але ньої ночі. Щоб заощадити S20.00, надсилайте передплату вже те- 119 W. 23th St. tL York City кожній місцевості. Масмо
Мільйонів біль, збережений в сонетах, пер — готівкою, чеком чи поштовим переказом (тільки (212) 243^086 можність уживати гкнорон-
в 1929 році таки збудова- в американських доларах) на адресу:
Сплине в завзяття завтрішніх бійців, но невелику церкву. якаслу- П. Ф. Open Sal Ktf 5Я0 prri. ні ломи у всіх місцевостях,
UKRAINIAN LANGUAGE INSTITUTE (U.S.A.) без жадної доплети л і " ро-
Як воїн з болю станеться поетом, P.O. Box 54101, Linden Hill Station, New York 11854 дини.
Поетів в воїнів замінить гнів. MAKAR'S JEWELRY Обе.іч а 24 години.
Увага! ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ Увага! За особистими порадами
Професор Янів, ректор Українського Вільного Уні- Можна-г-же замовляти в книгарському відділі e. G!FT SHOP проїт телефонувати:
верситсту. відомий вчений, автор багатьох цінних при ..Свободі" М'ЯСО і КОВБАСНІ ВИРОБИ 823 Sanford Avenue
наукових праць і одночасно поет — у своє славне за німецьким виробом для смакуніа. Newark. N J. 07106 JOHN J. SENK0
сімдесятиліття з повним правом і з почуттям виконаного НА ЛЮДСЬКИХ ОЗЕРАХ Вироби у власній фабриці ковбас. (2 бл. від укр. катДиеркаи) (212)388-4416or(516)481-7460
громадського обов'язку може сказати про себе, про свою Поезії ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАЙЛІПША. Повідомлясме^^иаша но-
SENK0
плідну прашо на ниві науки і літературної творчости яку найліпше люблять господині і цілі родини. вовідкрнта фірма вфптовляс
Володимир Демус на замовлення всі вироби з бі-
FUNERAL HOME
словами своєї поезії: Зайдіть до найближчої крамниці KARL EHMER. 213 Bedford Ave . Brooklyn. NY
88сторінок. Шна S2.50з пересилкою. жутеріїз 14 і І8каратввогозо-
Дородом осени щасливий.
Мсшканціи .тейту Ню Джерзі зобов'язує
1
KARL EHMER PORK STORE пота, срібла, як також сталії, HEMPSTEAD
5 ^ стейтового податку. 1 Головна крамниця: включаючи Ваші власні модс- FUNERAL HOME
Хоч ось зима й мороз, і лід, 1
j 63-35 Frwh Pond Road RWt^ood-BrooUjrn. N.Y.
" S v O B O D A " BOOKSTORE лі. 89 Peninsula Blvd.
Хоч ніч згасить життя й пориви, Філії гоамниць в Ню норку і поза містом.
ЗО Montgomery Street Jcrse; City, N.J. 07302 Масмо великий вибір ук-' Hempstead. L.t.'. N.Y.
Я шлю незнаному привіт:
- В безсмерті книг живу щасливий. раінських тризубів рідаоі ве-
личини та різні моделі. Зач-ов-
лення приймаємо від країна
ГУРТОВИЙ ПРОДАЖ
Різного родя хусток, саетерів для жінок, мущнн і молоді.
ських крамниць, як та-
кож індивідуальні. ПЕТРО ЯРЕМА
Шкіряні куртки і плащі. Вовняні пончохн і "Panty Hose". Ціни дуже помірковані. ю- УКР. ЛОГРЕБНИК
му, шо самі все вироблясмо ЗаПмасгьсп Похоронами
Вовняне жіноче спідне білля.
По ближчі інформації про-

ПОВІДОМЛЯЄМО СЛІДУЮЧЕ В ГАРНИХ УКРАЇНСЬКИХ ВЗОРАХ:


Светеря, блюзкн, обрусн, доріжки і серветки.
симо звертатися на нашу ад.
ресу або телефонувати кожно-
в B R O N X BROOKLYN.
N E W YORK і О К О Л И Ц Я Х
Вогнетривялі ринки, склянки, свічки, підкладки під тарелі го дня від год. 5-9 веч.
КОНТРОЛЬОВАНА
і паперові серветки. (291) 374-T7S7.
усіх співаків стейту Ню Джерзі і околиці т BUSINESS SERVICE 9
ТЕМПЕРАТУРА

DELT0 EUR0PA CORP.


Peior Jareiiia
про 318 East 9th Strati a New York. N.Y. 10003
ADVERTISE YOUR PROOUCT.OR
BUSINESS ON RADIO
129 EAST 7th STREET
1 l NEW YORK, N.Y.
in any language
Tel. (212) 228-2206 ORegon 4-2568
Possibly in your own vort–

НАБІР та ФОРМУВАННЯ inquiries write - Box 601. Bronx, i.l


10453. Call Ann love (212) 299-7444
299-7480 or leave message PL 3-2310

ВЕЛИКОГО САМОСТІЙНОГО Спеціальні знижки


для новонабутих домів
Тел.(212)441-2489
(212)849-2731
Ш REAL ESTATE Ф

В купні або продажі" дом,в


S1NKOWSKY
FUNERAL SERviCE
МУЖЕСЬКОГО ХОРУ KOHTPAKTOP звертайтесь до і
української агенції
SaM
BH^J r tN.Y.
BRONX.
n,ont Avenw
10485
ВИКОНУЄ РІЗНІ РОБОТИ, ТАКІ ЯК: найновіші кухні, Te4.: 863-2475
лазннчкн, електричні, гідравлічні, каналізація, няпряяя LUKAS ft ELUS РЕЛіГУ a
дахів, центральне огрівання, бетонові, викінчування пнв- Дзвонити до Олега Юнакова 191 Avenue " A "
- N E W YORK, N.Y. 10008
ниць і всі Інші роботи зв'язані з викінченням домів. а б о В а с и л я Янюга - Таж.: 074-8830
(291) 4.7-ІІТ?, (291) .'KMga4 Директор ЛОСІІФ
Диршечтом хору буде ОЛЕГ Л Е В И Ц Ь К И Й і (201) 371-0667 (tr,.). С Е Н К О В С Ь К І Щ
ANTHONY RUDOLPH L0RENC Ми спсціялізусмося І ОКОЛН- З а в і д у є адашггуааннам n v .
Всіх охочих просимо зголопі,(ітися на число телефону:
(2М) 3 ^ - 4 3 9 4 . (201) 467-! 119 - Олег Миськів ^ (201) 372-7921 - Володимир Васьків 84-52 86th Avenue Woodhaven, N.Y. 11421 цях: Short Hills. 7ніІІЬигп, хорогеїв в к а п л и ц я х , полсь
Livipgston, Sprinj^elj Maple- вгеиих в кожнім равЬжі
Перша проба відбудеться 1Я. Г0 С І Ч Н Я 1979 р. Організаційний Комітет wood, lrvington і інймх сусід- вгістга. Похорони по
"вльниж цінах.
ніх митах)