You are on page 1of 7

Prijevozu opasnih tvari

Prijevoz robe cestom ili eljeznicom ukljuèuje rizik od prometnih nesreæa. Ako je roba
provedena su opasni, tu je i opasnost od incidenta, kao to je prosipanje robe, to
dovodi do opasnosti kao to su po ar, eksplozija, kemijski izgorjeti ili teta u okol
i u .
Veæina robe se ne smatraju dovoljno opasne da zahtijevaju posebne mjere opreza tij
ekom prijevoza. Neki proizvodi, meðutim, imaju svojstva to znaèi da su potencijalno o
pasno ako se provodi.
Opasne tvari su tekuæine ili èvrste tvari i predmeti koji ih sadr i, koje su testirane
i procjenjuju u odnosu na meðunarodno dogovorenim kriterijima - proces koji se na
ziva klasifikacija - i prona ao da se potencijalno opasne (opasni), kada se obavlj
a. Opasne tvari se dodjeljuju razlièitim klasama, ovisno o njihovim prevladava opa
snost.
Postoje pravila kako bi se bavio s prijevozu opasnih tvari, svrha kojih je za titi
ti sve bilo izravno ukljuèeni (kao po iljatelja ili prijevoznika), ili koji bi mogli
biti ukljuèeni (kao to su èlanovi hitne slu be i javnost). Propisi mjesto du nosti po sv
ima koji su ukljuèeni u prijevoz opasnih tvari, kako bi se osiguralo da oni znaju t
o moraju uèiniti kako bi smanjili rizik od incidenata i jamstvo uèinkovit odgovor.
Prijevoz opasnih tvari cestom ili eljeznicom je regulirano u inozemstvo po ugovor
ima i europskim direktivama, uz dvogodi nji a uriranja Direktiva uzeti u obzir tehno
lo ki napredak. Novi sigurnosni zahtjevi provode dr ave èlanice preko domaæih propisa ko
ji - za GB - izravno referentni tehnièki sporazumi.

A tank truck (United States usage) or road tanker (United Kingdom usage, commonl
y shortened to tanker) is a motor vehicle designed to carry liquefied loads, dry
bulk cargo or gases on roads. The largest such vehicles are similar to railroad
tank cars which are also designed to carry liquefied loads. Many variants exist
due to the wide variety of liquids that can be transported. Tank trucks tend to
be large; they may be insulated or non-insulated; pressurized or non-pressurize
d; and designed for single or multiple loads (often by means of internal divisio
ns in their tank). Some are semi-trailer trucks. They are difficult to drive, th
anks to their high center of gravity.
Contents [hide]
1 Size and volume
2 Common large tank trucks
3 Common small tank trucks
4 See also
[edit]Size and volume
Tank trucks are described by their size or volume capacity. Large trucks typical
ly have capacities ranging from 5,500 to 9,000 US gallons (21,000 to 34,000 L; 4
,600 to 7,500 imp gal).
A tank truck is distinguished by its shape, usually a cylindrical tank upon the
vehicle lying horizontally. Some less visible distinctions amongst tank trucks h
ave to do with their intended use: compliance with human food regulations, refri
geration capability, acid resistance, pressurization capability, and others.
[edit]Common large tank trucks
Large tank trucks are used for example to transport gasoline to filling stations
. They also transport a wide variety of liquid goods such as concrete, milk, wat
er, Gasoline, diesel, and industrial chemicals.
Tank trucks are constructed of various materials depending on what products they
are hauling. These materials include Aluminum, Carbon Steel, Stainless Steel an
d Fiberglass Reinforced Plastic (FRP).
Some tank trucks are able to carry multiple products at once due to compartmenta
tion of the tank into 2,3,4,5,6 or in some rare cases more tank compartments. Th
is allows for an increased number of delivery options. These trucks are commonly
used to carry different grades of gasoline to service stations in order to carr
y all calabrationproducts needed on one trip.
[edit]Common small tank trucks
Smaller tank trucks, with a capacity of less than 3,000 US gallons (11,000 L; 2,
500 imp gal) are typically used to deal with light liquid cargo within a local c
ommunity. A common example is a septic service truck (also known as a bowser) us
ed to vacuum clean several septic tanks and then deliver the septic material to
a collection site. These tank trucks typically have a maximum capacity of 3,000
US gallons (11,000 L; 2,500 imp gal). They are equipped with a pumping system to
serve their particular need.
Another common use is to deliver fuel such as Liquified Petroleum Gas (LPG) to h
ouseholds. These trucks usually carry about 1,000 US gallons (3,800 L; 830 imp g
al) of LPG under pressure.
Tank trucks are also used to transport fuel around airports to aircraft.
[edit]See also
Wikimedia Commons has media related to: Tank trucks
Liquid hydrogen tank truck
Tanktainers
Peterbilt 281

III. KONSTRUKCIJSKA SVOJSTVA


Èlanak 14.
Cisterne moraju imati ove dijelove:
1) tijelo
2) kupolu (grlo)
3) otvor za mjerenje
4) pokazivalo (oznaku) razine nazivnog obujma
5) otvor ili cijev za punjenje
6) cijev za pra njenje
7) cijev ili ureðaj za odvod zraka i para tekuæine pri punjenju
8) ljestvice za penjanje na platformu.
Èlanak 15.
Osim dijelova iz èlanka 14. ovoga pravilnika cisterne mogu imati ovisno o namjeni,
ove posebne dijelove i instalacije:
1) crpku s instalacijom za vlastito punjenje ili pra njenje
2) otvor sa staklom za motrenje pokazivala razine pri punjenju cisterne
3) nivokazno staklo s oznakom nazivnog obujma ili mjernim ravnalom
4) nivokaznu cijev s mjernim ravnalom
5) ureðaj za signalizaciju pri punjenju cisterne
6) ureðaj za sprjeèavanje gubitka tekuæine zbog hlapljenja (odu ni ventil)
7) sakupljaè vode i neèistoæe
8) dio za zaustavljanje plamena (protuplameni osiguraè) i dr.
Èlanak 16.
Tijelo je cisterne okrugloga elipsastoga ili drugoga popreènog presjeka s boènim kal
otama koje su ravnoga, luènoga ili sfernoga oblika. Tijelo cisterne se preko nosaèa
(oslonaca) vezuje za donji stroj vozila.
Tijelo cisterne mo e biti s jednom komorom s popreènim pregradama ili s vi e komora.
Svaka se komora smatra posebnom cisternom.
Konstrukcijom i oblikom tijela cisterne mora biti osigurana propisana osjetljivo
st, punjenje bez stvaranja zraènih d epova i potpuno pra njenje s pomoæu gravitacije.
Èlanak 17.
Kupola (crte i od 1 do 7) jest vertikalni cilindar postavljen na gornjem dijelu ti
jela cisterne kojim se osigurava propisana osjetljivost u podruèju oznaèenome s Vn.
Na poklopac kupole mogu se postaviti poseban otvor za punjenje koji se hermetièki
zatvara, otvor za motrenje napunjenosti, ventilacijski ureðaj, ureðaj za sprjeèavanje
gubitka tekuæine i sl.
Ako je cisterna s unutarnjom za titom od korozije, promjer otvora kupole mora izno
siti najmanje 500 mm.
Èlanak 18.
Otvor za mjerenje mora biti izraðen s gornje strane cisterne u presjeku sredi nje uz
du ne i sredi nje popreène osi tijela cisterne.
Otvor za mjerenje mo e biti ugraðen u otvor kupole (crte 5) ili je on istovremeno i o
tvor kupole (crte 3 i 4) ako je udovoljeno uvjetu iz stavka 1. ovog èlanka.
Ako se otvor za mjerenje upotrebljava i kao gornja referentna ravnina, u njemu m
ora biti ugraðen referentni prsten.
Èlanak 19.
U otvor za mjerenje mo e se ugraditi cijev ili slièan dio za voðenje mjerne letve ili
mjernog ravnala pri mjerenju. Ako je u otvor za mjerenje ugraðena cijev, ona mora
biti postavljena pod kutom 90o prema uzdu noj osi tijela cisterne. Unutarnji promj
er cijevi ne smije biti manji od 25 mm ni veæi od 50 mm.
Cijev (crte 8.) mora èitavom duljinom imati izraðene okrugle otvore ili proreze.
Na donji dio cijevi mo e se ugraditi ploèa koja je ujedno donja referentna ravnina.
Èlanak 20.
Pokazivalo razine nazivnoga obujma ili pokazivalo dopu tenoga obujma punjenja cist
erne (crte i 1, 2, 6 i 7) mora omoguæiti dobru vidljivost i lako oèitavanje razine tek
uæine u polo aju dopu tenoga nagiba cisterne pri upotrebi.
Pokazivalo mo e biti izraðeno kao klizak, graniènik, nepokretni reper i sl. i mora bit
i ugraðen unutar kupole ili ako je udovoljeno uvjetu iz èlanka 9. ovoga pravilnika u
gornjem dijelu cisterne.
Èlanak 21.
Razina nazivnog obujma ili dopu tenog obujma punjenja cisterne mo e se umjesto pokaz
ivalom iz èlanka 20. ovoga pravilnika, oznaèiti i crtom koja se upisuje po opsegu un
utarnje strane cilindra kupole ili crtom upisanom na staklo za motrenje ako je o
no ugraðeno na cilindru kupole. Ako je crta obilje ena bojom, boja mora biti dobro v
idljiva i otporna prema tekuæinama (neizbrisiva). Crta ne smije biti deblja od 2 m
m.
Èlanak 22.
Cisterna mora imati ugraðenu razulju ili visak kojemu je ica duga najmanje 300 mm.
Mjesto postavljanja razulje odnosno viska na cisterni mora omoguæavati lak pristup
i dobru vidljivost pri oèitavanju.
Èlanak 23.
Otvor za punjenje mo e biti otvor kupole ili poseban otvor izraðen na poklopcu kupol
e ili cijevi za punjenje s prikljuèkom ugraðenim s gornje ili donje strane tijela to
ovisi o vrsti tekuæine i njezinim fizikalno-kemijskim osobinama i mora omoguæiti pun
jenje cisterne tekuæom fazom tako da se ne stvara para ni zraèni èepovi.
Èlanak 24.
Cijev za pra njenje mora osigurati potpuno (jednostrano na duljoj osi tijela, ili
obostrano s obiju boènih strana) pra njenje cisterne.
Na cijevi za pra njenje mora biti ugraðen cijevni zatvaraè (kuglasta slavina, zasun i
sl.) kojim se spreèava odnosno regulira istjecanje tekuæine iz cisterne.
Cijev za pra njenje mora biti izravno spojena s otvorom za pra njenje, koji se zatva
ra cijevnim zatvaraèem (podnim ventilom).
Èlanak 25.
Cijev ili slièan ureðaj za odvod zraka i para tekuæine mora omoguæiti potpuni odvod zrak
a i izdvojenih para tekuæine pri punjenju cisterne.
Èlanak 26.
Ljestve s rukohvatom moraju biti konstruirane tako da poslu ilac ili druga osoba b
udu sigurni kad se penju na cisternu radi njezina punjenja, mjerenja i pregleda.
Èlanak 27.
Otvor sa staklom za motrenje, ugraðen na poklopcu ili cilindru kupole (crte i 1, 6 i
7) mora omoguæavati dobru vidljivost pokazivala ili oznake nazivnog obujma odnosn
o oznake dopu tenog punjenja cisterne.
Èlanak 28.
Nivokazno staklo jest zastakljeni prorez ugraðen na cilindru kupole ili na stra njoj
kaloti tijela cisterne.
Ako se na nivokaznom staklu nalazi samo oznaka nazivnog obujma odnosno oznaka do
pu tenog punjenja, ono mora biti ugraðeno na cilindru kupole s obiju strana dijametr
alno suprotnih prema uzdu noj osi tijela cisterne.
Ako se nivokazno staklo ugraðuje radi oèitavanja obujma po razinama u mjernom podruèju
cisterne, ono se mora nalaziti na kaloti tijelu cisterne (crte 9). Na nivokazno
staklo mo e se ugraditi posebno mjerno ravnalo s ljestvicom kojoj je podjela iskaz
ana u jedinicama duljine ili jedinicama obujma.
Uzdu na os nivokaznog stakla mora biti okomita na uzdu nu os tijela cisterne. irina v
idnog dijela stakla ne smije biti manja od 30 mm.
Spoj nivokaznoga stakla s kalotom tijela cisterne mora biti èvrst i nepropustljiv.
Èlanak 29.
Nivokazna cijev s mjernim ravnalom (crte 10) jest prozirna cijev postavljena na s
tra njoj kaloti tijela cisterne.
Unutarnji promjer nivokazne cijevi ne smije biti manji od 15 mm.
Èlanak 30.
Na mjernom ravnalu s podjelom iskazanom u jedinicama duljine vrijednosti podjelj
ka iznosi 1 mm.
Na mjernome ravnalu s podjelom iskazanom u jedinicama obujma vrijednost podjeljk
a mora biti iskazana u 1 dm3 (jednoj litri) ili 2, 5, 10, 20, 50 i 100 puta veæim
vrijednostima.
Èlanak 31.
Ureðaj za signalizaciju pri punjenju cisterne jesu signalizatori s mehanièkim, zvuènim
ili svjetlosnim indikatorima koji signaliziraju da je cisterna napunjena kad se
dostigne pribli no 90% Vn.
Za lak e oèitavanje oznake razine ili automatsko zaustavljanje razine tekuæine na ozna
ci mogu se koristiti i drugi pomoæni ureðaji ako ne uzrokuju dodatne pogre ke pri mjer
enju.
Èlanak 32.
Na cisterni za prijevoz lako hlapljivih tekuæina mora biti ugraðen ureðaj za sprjeèavanj
e gubitka tekuæine zbog hlapljenja (odu ni ventil).
Èlanak 33.
Sakupljaè vode i neèistoæe to ih sadr i tekuæina (motorni benzin, avionski benzin i sl.) u
raðen na cisterni specijalne namjene (automobilskoj cisterni za opskrbu zrakoplova
gorivom) mo e biti postavljen:
a) uzdu cijeloga donjeg dijela tijela cisterne, pri èemu njegova donja izvodnica (g
eneratrisa) mora biti pod nagibom najmanje 1% kad se cisterna nalazi na ravnome
tlu
b) na donjem dijelu tijela cisterne.
Za potpuno pra njenje sakupljaèa vode i neèistoæe mora biti ugraðena posebna cijev, manjeg
promjera, sa zatvaraèem.
Èlanak 34.
Materijal za izradu cisterne, njezinih dijelova i armature mora biti otporan na
mehanièka i toplinska naprezanja a i na kemijska djelovanja koja u normalnim upora
bnim uvjetima mo e izazvati tekuæina koja se prevozi cisternom.
Èlanak 35.
Konstrukcijom cisterne moraju biti predviðena mjesta za utiskivanje igova:
1) na pokazivalu nazivnog obujma odnosno pokazivalu dopu tenog obujma punjenja
2) na referentnom prstenu, ako slu i kao gornja referentna ravnina
3) na referentnoj ploèi ako slu i kao donja referentna ravnina
4) na mjernom ravnalu ako se upotrebljava u postupku mjerenja obujma cisterne
5) na spiralama za grijanje ili hlaðenje tekuæine ili drugim sliènim ureðajima postavlje
nima unutar tijela cisterne koji se mogu skidati
6) na natpisnoj ploèici odnosno ploèici s tablicom obujma ako je uèvr æena na cisterni
7) na posebnim mjerilima, ako su sastavnim dijelom cisterne.
IV. NATPISI I OZNAKE
Èlanak 36.
Natpisi i oznake moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku.
Natpisi i oznake na cisterni moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uvjetima
i ispisani tako da se ne mogu izbrisati ni skinuti.
Èlanak 37.
Na natpisnoj ploèici cisterne moraju biti ispisani ovi natpisi i oznake:
1) tvrtka odnosno ime ili znak proizvoðaèa
2) godina proizvodnje
3) tvornièki broj
4) slu bena oznaka tipa cisterne ako je tip ispitan
5) nazivni obujam cisterne odnosno svake komore zasebno u dm3 (L ili l) pri èemu s
e komora oznaèuje brojevima. Brojem jedan oznaèuje se prva komora do kabine vozila o
dnosno do rude za vuèu ako se komora nalazi na prikolici
6) referentna temperatura pri kojoj je utvrðen obujam.
Na ploèici mora biti i slobodna povr ina dimenzija 20 mm x 50 mm.
Èlanak 38.
Na cisterni kod koje se obujam mjeri po razinama ukupne mjerne visine natpisna p
loèica osim natpisa i oznaka propisanih èlankom 37. ovog Pravilnika mora sadr ati:
1) ukupni obujam cisterne Vu u dm3 (1)
2) ukupnu mjernu visinu cisterne H u mm
3) najmanji mjerljivi obujam Vmin u dm3 (1).
Uz cisternu se izdaje tablica obujma koja sadr i:
a) ime ili znak onoga koji je izradio tablicu obujma
b) tablièni prikaz ovisnosti promjene V = f (h) pri èem u je (V) iskazan u dm3 (1) a
(H) po 1 cm ½ cm ili 1/10 cm
c) tvornièki broj cisterne odnosno komore za koju je izraðena tablica obujma.