You are on page 1of 8

Wnщ .

w
- ои, or ftMoaijnt
u і МАЙЇ or cotfitM
t eASHtHOTOH G.C

Редакція і Адміністрація.
"Svoboda". ЗО Montgomery St.
Пам'ятайте Jersey City. N.J. 07302
Телефони: (201) ^34-0237
(201) 434-0807
про з Ніо Иорку (212) 227-4125

УНССТ—- 1201) 461-2200


Україну! з Ніо Иорку (212) 227-6260

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN OA;IY (212) 227-5251

РІК LXXXV. Ч. 30. ДЖЕРЗІ СИП і НЮ ИОРК, ЧЕТВЕР, 9-го ЛЮТОГО 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY C?TY and NEW YORK, THURSDAY, FEBRUARY 9, 1978 No. 30. VOL. LXXXV.
SSS

Помер св. п. Микола Давискиба, ЗСА ДАЛІ ЗАЙМАТИМУТЬ У БАПТИСТСЬКИХ ЦЕРКВАХ СОВЄТСЬКА СИСТЕМА
довголітній головний радний УНС НЕВТРАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ В УКРАЇНІ ЗАВОРУШЕННЯ НАЙБІЛЬШЕ БОЇТЬСЯ
Бостон, Масс. - Св. п. В АРАБСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКОМУ Елмгорст, Ілл. (ОРГ)' просто виганяють із цер- РОЗОБЛАЧЕННЯ - ЗАЯВЛЯС
Микола Давискиба, довго- - Канцелярія Всеукраїнсь- ков. В одному селі вигна-
літній головний радний КОНФЛІКТІ 1 кого Євангел ьсько-Баптнс- ли з Богослуження „бра- УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТВ'ЯЗЕНЬ
Українського Народного тського Братства отри- та" Шатрова й не дали Ню Йорк (Пресова Слу- на шлях виправлення і про-
Союзу і опісля почесний Кемп Дейвкп7 Вашінг- зуміння, що хоча ЗСА го- мала повідомлення з Ук- йому говорити", підкрес- жба ЗП УГВР). - На Захід довжував підривну діяль-
член Головного Уряду тон. — Після дводенних на- ТОВІ ЗробИТИ ВСЄ МОЖЛИ-
Іраіни, що в баптистських люється в повідомленні. продісталися документи до ність проти радянського
УНС, помер тут після дов- рад президента Джіммі ве, щоб дійшло до трива- церквах Волині, Полісся та У повідомленні по- справи Миколи Євграфова,
лого миру на Близькому суспільства і радянської
шої недуги на 84-му році Картера з єгипетським пре- всієї України велике обу- даються імення провідни- 48-річного українця за- влади. Так, підсудний вико-
життя минулої п'ятниці, 3- зидентом Анваром ель-Са- Сході, то Вашінгтон вва- рення проти ВСЕХБ (ВСЕ- ків цього руху за виїзд із судженого в 1975 році на 10
жає, що Єгипет та інші, ристовував привезені з
го лютого, осиротивши датом, які проходили в союзньій Совет Евангель- Совєтського Союзу, назви років таборів особливого місць ув'язнення конспекти
дружину Марію, дочку Кемп Дейвид, Мериленд, арабські країни мусять теж ских Христиан Балтистов у міст і сіл, але з відомих режиму. Між документами з антирадянськими цитата-
Стефанію, два внуки і три погодитися на компроміси, Москві) та його тісної спів- причин ми їх не проголо- є виписки з вироку і зі звер- ми закордонних соціологів,
правнуки та велику союзо- Білий Дім у неділю, 5-го а не тільки Ізраїль.
лютого, видав заяву, в якій праці з владою, яка їх nepe– шусмо. нення Євграфова. У вироці філософів і економістів,
ву і українську громаду, для Наради президентів слідує, і в наслідок цього сказано: написав антирадянський
якої він все своє життя тру- зазначено, що обидва дер- Картера і Салата проходи- п'ятидесятники й баптисти Всеукраїнське Євангель- „29 квітня 1975 року судо- пашквіль, який назвав
днвся і якій він вірно жавні мужі погодилися „не- ли в приязній атмосфері, масово записуються на ви- сько-Баптистське Братство
впинно старатися довести ва колегія для крнміналь- „Правда про неправду'' і
служив. Похоронено По- але журналісти не були їзд з совєтського ,,раю". звертається з закликом до них справ Донецької давав його читати знайо-
кійного на місцевому до відновлення і поширен- допущені до Кемп Дейви- Віруючі „закидали всі уря- всіх християн світу, не- области розглянула на мим. Крім того, підсудний
цвинтарі в понеділок, 6-го ня мирових переговорів" на ду, а одержували інформа- ди заявами на виїзд". У залежно від їх церковної чи закритому судовому засі- поширював серед робітни-
лютого 1978-го року. Близькому Сході, а прези- ції з рук речників Білого, заявах пишуть: ,,зголошу- деномінаційної приналеж- данні справу Євгафова М. ків думки антирадянського
Св. п. Микола Давискиба дент Картер підкреслив, що Дому. ємось на виїзд до будь- ности, проголосити День А., 1930 року народження, характеру. На судовому
народився 16-го грудня Св. п. Микола Давискиба в арабсько-ізраїльському якої капіталістичної кра- Молитви за наших братів і українця, громадянина засіданні підсудний не
1894-го року в селі Озірна В неділю, 5-го лютого,
конфлікті ЗСА далі хочуть президент Картер поінфор- 1 їни". сестер в Україні, щоб ми- СРСР, безпартійного, з визнав себе винним і вияс-
Зборівського повіту в головного радного і опісля займати становище „прия- „У зв'язку з цим рухом, лосердний Господь зберіг трьома клясами освіти, нив судові, що згадані дії
Західній Україні. До Аме- переобраний на той пост аж мував, що між ним і А. він здіснив без наміру під-
телів обох сторін". Садатом „існує повне по- - говориться в повідом- їх у тих тяжких обстави- нежонатого, раніше засу-
рнкн п р и ї х а в п е р е д до 25-ої Конвенції в Ню ленні, — із Москви з кан- нах боротьби за Віру Хрис- дженого за статтею 62 ч. І ривати чи послаблювати
Першою світовою війною. Иорку в 1962-му році, на Як вказують комен- розуміння" щодо потреби КК У РСР на 7 років позбав- радянське суспільство чи
продовжувати мирові захо- целярії ВСЕХБ виїхали всі тову. Всеукраїнське Єван-
До УНСоюзу, 238-го Від- якій він уже не зголошував татори, виглядає, що Са- „старші брати" в околиці, гельське Братство вже про- лення волі, звільненого з державу. При виборі міри
ділу в Бостоні, вступив в своєї кандидатури. Після дат, який прибув до Ва- ди між Єгиптом та Ізраї- місця ув'язнення в 1973 покарання для Євграфова
лем. Із заяв Білого Дому щоб на наказ влади стри- голосило у своїх Церквах
1926-му році, займаючи в того був найменований шінпгону ще в п'ятницю, мувати цей рух. Також такий День Молитви на році, працюючого грузчи- суд взяв до уваги ступінь су-
ньому провідні пости. Був Конвенцією на почесного 3-го лютого, після зупинки виходить, що заіснували „старші" пресвітери зареє- ком в м. Славянськ". пільної небезпеки здійсне-
добрі вигляди на віднов- неділю, 12 березня 1978
найбільш активний в місце- члена Головного Уряду і в Марокко, не зумів nepe– строваних церков волинсь- року. „Моліться один за „Судова колегія встано- ного злочину, особу підсуд-
вій громаді та в місцевій продовжував живо цікави- конати президента карте- лення безпосередніх nepe– ких областей виїхали на ного і те, що він раніше був
говорів між Каїром та Єру- одного" — говорить Сло- вила, що звільнившись з
українській православній тись союзовими і громадсь- ра, щоб зайняв проєгипет- села, шоб гасити цей во Боже. „Бо дуже могут- місць ув'язнення, за анти- засуджений за аналогічний
парафії. За його активність і кими справами та брати ак- ське становище. Садат, салимом і що будуть по^ огонь, але тих „пресві- злочин і тому визнав його
роблені старання втягнути ня ревна молитва правед- радянську агітацію і npona–
заслуги для громади і тивну участь в громадській який постійно твердить, герів" ніхто не слухає, їх ного!" (Посл. Якова 5:16). ганду, Євграфов не станув (Закінчення на cm. 6-ій)
УНСоюзу вже на 19-ій Кон- активності, якою на завжди що Ізраїль відмовляється Йорданію у ці переговори.
венціі УНС в 1937-му році у утривалив вдячну пам'ять від компромісів, надіявся, Білий Дім теж повідо"
Вашінітоні був обраний на про нього. що уряд ЗСА вирішить мив, що асистент держав- Вірменські патріоти мужньо ОПОЗИЦІЙНІ ПАРТІЇ УНДО
,,робити натиски" на ізра- ного секретаря Альфред
Помер Петро Федик, заслужений їльськнй уряд прем'єра Ме- Атертон, який протягом виступають в обороні ув'язнених Й УРДП ВЕРНУЛИСЯ
останніх кільканадцятьох братів
діяч, секретар Відділу УНСоюзу
нахема Бегіна, щоб виявив
,,більше гнучкосте" щодо днів сповняв ролю посеред- ДОУНРАДИ
таких питань, як право на ника між Єгиптом та Із- Ню Йорк. (Пресова Познайомившись, нап- Ню Йорк. - 3 Президії Приявними на засіданні
До Головної Канцелярії самовизначення палестин- раїлем, повернеться на Служба ЗП УГВР). - У риклад, зі справою Паруй- Української Національної були члени Президії УНРа-
УНСоюзу наспіла вістка, ських арабів, звільнення Близький Схід, шоб про- фронті боротьби за націо- ра Айрикяна, Ви побачите, Ради повідомляють: дн: Зенон Городиський,
що в неділю, 5-го лютого ц. окупованої арабської тери- довжувати цю функцію аж нальні і людс^кл,ррава в що він не злодій і не хабар- Президія Української (ОУНХ, Василь, Лопул
p., ' помер ненадійно на торії, ліквідація ізраільсь- до відновлення безпосеред- СССР одне з "передових ник, не ґвалтівник і не Національної Ради на своє- (УНДО під проводом П.
серцевий удар на 68-му році ких осель на арабських ніх переговорів. місць посідають сьогодні вбЙВЦЯ. ДЛЯ ОСЯГНеННЯ CBO- му засіданні в дні 4-го Кашийського), Демснтій
життя Петро Федик, заслу- землях тощо. Однак вихо- Президент Садат прит вірмени. Передаємо вий- іх політичних цілей він не лютого 1978 р. в Ню йорку Мельник (Селянська пар-
жеиий діяч УНСоюзу, днть, що президент Kap– був до ЗСА із своєю дру^ пяткн звернення вірменів в вдавався до екстремізму, прийняла до відома заяви тія), Григорій Онищук
довголітній секретар 292-го тер дав Салатові до зро : (Закінчення на cm. 6-ій) обороні діячів Національно не брав у руки зброї чи про поворот до УНРади (УРДП під проводом проф.
Відділу" У Н С о ю з у в ^чуб'єднаної парти Вірме- вибухівки. Йото зброя — УНДО .ПІД проводом д-ра М . Степаненка), д-р Степан
Детройті, делегат багатьох нії. була'Г є — переконання, Олекси Яворського і УРДП Ріпецький (С. У. Соп,),
Конвенцій УНСоюзу та 12-
Тіто планує відвідати ЗСА ,.Спонукані вимогами слово і перо. під проводом проф. Мнхан- Віктор Роснко (Гром.
кратннй Член Клюбу Заслу- гуманізму і виконуючи наш Протиставляючи слово ла Воскобійника. сектор), Іван Кедрин-Руд-
жених Союзовців, відзначе- на початку березня громадський обов'язок, тюрму — КПРС виявляє не Це рішення Президії ницький, урадуючий голова
ний багато разів за успіхи в
Београд. - Югославсь- ми, нижчепідписані члени свою силу, але безсилля і основується на статті 13 1- (Гром. сектор), Петро Са-
приєднуванні нових членів лися за президентури Дже- Вірменської Гельсінкської розгублення, виявляє себе в 111 Тимчасового закону про мойлів (УНДС). Приявним
кнй уряд інформує, що ралда Форда, але ситуація
для УНСоюзу.
президент Йосиф Тіто пля- змінилася від часу коли групи Закликаємо Прези- очах думаючого людства реорганізацію Державного був також президент У HP в
Петро Федик народився в Св. п. Петро Федик нує прибути до Вашінгтону президентом став Джіммі дію Верховної Ради Bip– політичною силою неспів- Центру У HP з 10 червня екзилі, п. Микола А.
1910-му році в селі Опака, менської РСР поробити за- звучною з сучасністю, але 1948 р. Рішення прийнято 5 Лівицький.
повіт Любачів, Західна нію, доньки Іванну Орлик 6-го березня і протягом нас- Картер і 85-річннй Тіто
ходи в Президії Верховної такою, яка живе у минуло- голосами проти 3-ох.
Україна. Покинув рідні сто- та Славку Сіре і троє внучат тупних кількох днів відбу- кілька разів висловив
Ради СРСР в справі дост- му. Водночас Президія зак- КОНФЕРЕНЦІЯ НТША
ронн 18-річним юнаком та Джейн, Юліяну та Григо- ти наради з президентом бажання відвідати Амери-
рокового звільнення з ув'яз. Виступаючи на захист ликає обидва відділи обох І УВАН
прибув спершу до Канади, рія. Похорон відбувся в Джіммі Картером та іншн- ку. Президент Картер, який
нення громадян Вірменсь- Айрикяна та інших в'язнів названих'вгорі партій, щоб Вашінгтон. - Осередок
де почав працювати на середу, 8-го лютого ц. p., з ми членами уряду ЗСА. підтримує незалежне стано-
кої РСР: сумління, ми рівночасно одні з одними погодилися і Наукового Товариства ім.
фармі в Саскачевані, а після похоронного заведення Тіто, який останній раз від- вище, що його відносно Со-
1. Айрикяна Паруйра обороняємо себе і наші щоб вони привернули пар- Шевченка і Вашінгтонська
цього в Торонті. В 1935-му Градовського до церкви відував Вашінгтон у 1971- ветського Союзу займає
Аршавировича, 2. Зограбя- конституційні права та сво- тійну єдність. група Української Вільної
році одружився із Стефані- Мати Божої Неуступаючої му році, прибуде до ЗСА на комуністична Югославія,
на Размика Артаваздови- боди. Ми маємо міцний На тому самому засідан- Академії Наук відзначати-
єю Карман, а в 1937-му році Помочі і на цвинтар св. запрошення президента передав Тітові формальне
ча, 3. Маркосяна Размика намір відстоювати ціною ні П р е з и д і я У Н Р а д и муть спільно святочною
переїхав на постійно до Ядвиги, Відпровадили бл. Картера. запрошення прибути до
Григоровича, 4. Шахвердя- будь-яких жертв, бо ми познайомилася з листом науковою конференцією, в
ЗСА до Детройту. Там п. Петра Федика на вічний Відносини між Юґосла- Вашінгтону. вважаємо, шо примирення колишнього голови KOHCO–
на Баграта Левоновича. неділю, 19-го лютого ц.р. у
включився в і д р а з у у спочинок родина, приятелі вією та ЗСА були погірши- Простудіювавши уваж- зі сваволею є ганьбою, яка лідацінної Комісії д-ра Сте- приміщенні ..Софії" — 2615
громадську та союзову пра- та вдячна йому місцева но присуди Верховного Су- підлягає суворому засуд- пана Вороха, представника 30-та вулиця Н.В., 164-ті
цю і протягом останніх 26
років був секретарем 292-го
союзова громада. Родина
Покійного, згідно з
Рекордові сніговії знову навістили ду Вірменської РСР, ми не женню.
Ми захоплені нашими
Конференції українських
центральних професійних і
роковини народин Т. Г.
Шевченка, 30-річчя амери-
знайшли в діях названих
Відділу УНСоюзу, Братст-
ва св. Івана Хрестителя. На
останнім бажанням бл. п.
Петра Федика, просить
східне побережжя ЗСА осіб властивостей крнмі- земляками, які, поставив- академічних Товариств і ви- канського НТША і 20-річчя
нально-карного злочину. 1 шись з презирством до словнла своє вдоволення та Осередку НТША у Вашінґ-
цьому пості він особливо замість квітів на його моги- підтримку у справі заходів
визначився в і д д а н о ю лу складати пожертви на тому ми заявляємо з пов- переслідування і тюрми, тоні. У програмі: доповіді
ною відповідальністю, що залишилися вірні наказам Конференції увійти orpc– проф. Р. Одарченка —
працею для членства 292-го Патріярший Фонд і на мою репрезентаціею до
Відділу та для росту і Фонд Катедри Україно- ці вироки це помста влади свого людського сумління. ..Кобзар Шевченка у новій
над людьми за псреконан- І дійсно, - наскільки вбо- УНРади. Президія УНради совєтській редакціГ; д-ра І.
розвитку цілого УНСоюзу. знавства, що їх Покійний підтримає на 8-ій Сесії
постійно і щедро піддержу- ня й ідеали, яких не поділяє ге і сіре було б людське УНРади уведення до
Калиневича ..ЗО років
Бл. п. Петро Федик вав. панівна в СРСР партія існування, коли б між нами Тимчасового закону такої
праці американського НТШ
осиротив дружину Стефа- КПРС... (Закінчення на cm. 6-ій) і 20 років праці Осередку
точки, яка правно уможли- НТША у Вашінгтон і"; д-ра
вить професійно-становим П. Оришксвича — „Геогра-
В Огайо трагічно згинув 18-річний Совстські журналісти осуджують централям, які входять до фічні нариси деяких частин
Конференції, увійти до
Василь Волінчак політику СССР відносно Ізраіля УНРади.
України н спостереження,
базовані на поїздці у 1977
Янгставн, Огайо. - У заарештували 44-річного
суботу, 28-го січня, тут мешканця містечка OCTHH– (М. Л-ий). - Kopec– що зірвання взаємин було
трагічно згинув 18-річний тавн у зв'язку з убиттям
Волінчака. Заарештований
пондент „Jewish Exponent"
(27.1.) розповідає про свою
помилкою. Одначе СССР
знайшовся сьогодні в сво-
Проф. д-р Михайло Тершаковець,
українець, Василь Волін-
чах, коли біля ресторану- тепер перебуває в шпиталі, зустріч з двома совєтськи- го роду дразливому поло- видатний науковець і педагог,
бо захворів на серце в місь- ми кореспондентами в Kal– женні. Він розуміє, що
корчми ,,Вест Виндс
Лавндж" з невідомих при- кій тюрмі. Славний Бродвей а Ню Йорку під час сніговії рі і подає довгу розмову з брак взаємин з Ізраїлем помер у Філадельфії
чин розпочалася бійка, Поліційний лікар ствер- Ню Йорк; Бостон. - Понеділкова хуртовнця ними. Обоє просили його, шкодить його інтересам. Філадельфія. - У ПОИС-
пролунав постріл, і В. Во- див, що смерть Василя Во- Вдруге цієї зими жахлива — це найгірша від 1947-го щоб не згадував їх пріз- Подруге СССР не може в ділок, 6-го лютого, тут
лінчак впав на хідник із лінчака — це вбивство, а не сніговія навістила східне року, коли на місто Ню вищ, ані назв газет, для ЦЬОМУ ПОЛОЖеННІ ВІДНОВИ- помер видатний науковець-
кулею в долішній частині випадок. Його на хіднику побережжя ЗСА у понеділок Йорк впало понад 26 інчів яких працюють, як теж міс ти дипломатичних взає- педагог, проф. д-р Михайло
черепа. біля ресторану знайшли і вівторок, 6-го і 7-го люто- снігу. Президент Джіммі ця, де зустрів їх. Оба го- мин, не з разивши собі кіль- Тершаковець, проживши 94
поліціянти Дснієль Ольб- го, тільки кільканадцять Картер доручив саперним ворили по-арабськн. кох арабських приятелів на роки.
Свідки, відповідаючи на рич і Фнлип Роджерс, які днів після першої бурі, яка військовим частинам з Пів- Кореспондент спитав, Близькому Сході, головно Покійний був довголіт-
запити поліції, не знали прибули туди на заклик теж спричинила велике спу- денної КаролаЙни допомо- яка їх думка про те, шо Сирію. нім професором Українсь-
причини бійки, а тільки свідків вбивства. стошення в тій частині гти при очищуванні шля- СССР зірвав дипломатич- кої Академічної Гімназії у
ствердили, що після по- Пок. Василь Волін- Америки та в стейтах хів і доріг в кількох стейтах ні взаємини з Ізраїлем. На запит, чи їм прихо- Львові, дійсний член НТШ у
стрілу з вулиці біля pec– чак був членом 230-го Від- Середнього Заходу, паралі- Нової Англії, а в Ню Йорку Журналіст відповів, що він диться тяжко сповняти Львові та Америці, колнш-
торану швидко від'їхав ав- ділу УНСоюзу. Залишив зуючи нормальне життя. та Ню Джерзі викликано у минулому гадав, а тепер свою роботу в Єгипті, ко- ній доцент Львівського уні-
томобіль. Дві години піз- батька Михайла та матір Протягом 40 годин на Національну Гвардію. вірить, що СССР зробив респондент одержав відпо- верситету, перший лектор
ніше поліційні чинники Патришу. місто Ню Йорк впало біля помилку, зірвавши дипло- відь, шо вони нікому в української мови Віденсь-
18 інчів снігу, а на острові Сніговія не оминула матичні взаємини в 1967 Єгипті не скажуть, що во- кого університету та проф.
Лонґ Айленд - коло 25 також стейтів Середнього році. З того часу СССР ни росіяни, бо тоді люди Українського Католицько-
Рівень безробіття знову впав інчів, майже паралізуючи Заходу, зокрема Іллиной. продовжує свою помилку в були б для них неприхиль- го Університету ім. св. Кли-
життя в тій метрополіталь- Вінсконсін, Мічіген, Північ- той спосіб, що не crapa– ні. „Сьогодні вітер віє про- ментія в Римі.
Вашінгтон. - Департа- ломісячний рівень безробіт- ти СССР і всі люди, які
мент праці інформує, що тя найнижчий від жовтня ній окрузі, як теж в Ню ну Дакоту, Монтану та ється відновити їх. Сьогод- Св. п. Михайло Терша-
1974-го року. Джерзі, Коннектикаті, Ровд Оклагому. Спеціяльно ні кожному зовсім ясно, що знають зв'язки з СССР, ковець — автор численних
протягом січня рівень бсз- або працюють для нього, наукових праць та дослід-
робіття знову впав і в кінці Айленді, Пенсильвенії та потерпіло місто Чікаго, яке зірвання дипломатичних
минулого місяця виносив Президент Джіммі Kap– Массачусетсі. ще не відкопалося від сні- взаємин було зі шкодою не згадуючи людей таких, ник історії української лі-
тільки 6.3 відсотка цілої тер і члени його уряду ви- У Бостоні, Массачусетс, говії з половини січня. для інтересів СССР. „Ча- як вони обоє, які народн- тератури, зокрема літера-
робочої сили країни, тоді словили вдоволення з фак- впало біля 26 інчів снігу, а У зв'язку зі сніговією сом я питаю себе: коли лися і зросли в СССР, тури Галицького Відро- Св. п. проф. д-р Михайло
коли в кінці грудня цей рі- ту, що в січні знову змсн- сильні вітри спричинили багато приватних підпри- совєтські проводирі зрозу- зустрічаються з погордою і ДЖЄННЯ. Був ОДНИМ З ЧЛЄНІВ-
Тершаковець
вень становив 6.4 відсотка. шився рівень безробіття, повені в частинах міста і в ємств і урядових установ міють, шо цю помилку відвертою ненавистю єгип- основників Патріярхаль-
Січнева статистика вказує, вказуючи, що не мали рації передмістях, шо розполо- частинно або цілком були треба поправити?" Другий тян". Деякі з давніх прия- ного Товариства. дальшу родину в ЗСА, Ка-
що економічний стан країни ті економісти з приватного жені близько моря. Повені нечинні у вівторок, 7-го лю- журналіст сказав, шо дуже телів навіть уникають нас, Осиротив дітей Юрія, наді, Україні та Польщі.
продовжує поліпшуватися сектора, які твердили, що також нанесли спустошен- того. „Свобода4' того дня з багато совстських аналіти- щоб не говорити з нами Стефанію, Андрія і Марію з З уваги на непевну
- заявив речник Білого груднева статистика ^- це ня на побережжях Ню датою середи, 8-го лютого, ків і журналістів здають — сказав совєтськнй корес- їхніми родинами, брата 1ва- погоду, подробиць noxopo–
Дому, додаючи, що мину- „тільки тимчасове BaHine". Джерзі та Лонг Айленду не собі добре справу з того. пондент. на з родиною та ближчу і ну ще не встановлено.
- І

СВОБОДА, ЧЕТВЕР 9-го ЛЮТОГО 1978 ч. зо.


Василь Маркусь Богдан Цимбалісти І ванна Савицька
СВОБОДА J^SYOBODA
УКРАЇНСЬКИЙ щоденник U И Я А І Н І AN О Д Н У 15 РОКІВ ЗМАГАНЬ І ЗУСИЛЬ чи ПОТРІБНІ ПОЛІТИЧНІ ЗОРІ ГОВОРЯТЬ ПРАВДУ
F O U N D E D 1893 (До 15-річчя звільнення Патріарха Йосифа) ПАРТІЇ НА ЕМІГРАЦІЇ? - А мій гороскоп? - - Я знаю, Вадиме, що
спитала зразу Любуня, як не легко, та все таки про-
U k r a i n i a n n e w s p a p e r published daily except Mondays and h o h
d a y s by the U k r a i n i a n National Association, inc., a t Цьогорічні 86-ті уроди- сяувідірваннівідсвогопня, (Дискусійне) тільки Вадим увійшов в її шу, прийди, хоч на хвн-
30 Montgomery Street. J e r s e y City. N . J . T7W. ни Блаженнішого Патріяр- а навіть за останній час на- ПІ невелику кімнату. линку прийди. Я чекаю.
ха Йосифа часово майже копичувалися. Блаженні- - Є в кишені і зараз Люба зосталася сама.
Second Class Postage pa'd at the Post Office of Jersey City, N J . Так наші партії продов- святкування і п. На допо-
Accepted for mailing a t special r a t e of postage provided for oy співпадають з І5-річним ший прийшов поміж нас, ук пічнемо читати, та перше Прихожа жінка, що з,'яви-
Section 1130 of Act of October 3. 1917 - authorized July 31. 1918. ювілесм його звільнення з раїнців на волі, і як символ жують існувати завдяки відь про асиміляційні про- всього — погляну на тебе, лася хутко, поприбирала
дому неволі. 17 лютого поневоленої України та інерції загалу, завдяки дав- цеси серед нашої молоді, зміряю тиск, послухаю кімнату, зварила страву,
Статте 1 дописи, підписані авторами, не мусять відповідати по- сповниться Главі Украін- національний провідник, нім думання, партійним по- яку я мав перед внховника- твоє „калатальце". Горос- заночувала навіть, а вранці
і'лядмм Редакції. Редакція :інстерігас собі право в потребі ан- в'язанням і льояльности ми Пласту в одному місті,
ської Помісноі Католиць- ЩО об'єднує всіх без різниці пішла додому.
правлятн і скорочувати надіслані матеріали, незамоалені ма-
гсріали повертаються тільки тоді, коли автор собі це виразно коі Церкви 86 років життя, а віровизнання, територіяль- певного числа громадян і запрошено було представ, коп на сьогодні добрий, я Зосталося Любі оте че-
ластеріг, долучивши заадресовану коверту з відповідною по- 9 лютого минас 15 років з ного походження і суспіль- вкінці завдяки амбіції їхніх ників СУМА. В дискусії вже його читав...
штовою оплатою. З а зміст оголошень Р е д а к ц і я не відповідач лідерів, які не cnocrepira– один з них звернув увагу, Вадим увімкнув світло, кання, чекання на Вадима,
того часу, коли звільнений но-політичних поглядів. таке безмірно довге і таке
П е р е д п л а т а : на рік 530.00, на пів року - 516.00, н а 3 міся- Первоісрарх після 18 років Таким він став відомим як ють, що вже виросло нове що доповіді та дискусії на щоб краще приглянутись безмірно щасливе. Чекати
покоління, яке не лише ма- цю тему повинні бути opra– хворій. Вона лежала непо-
Ш S9.00. Д л я членів УНСоюзу 65 f міс. З а кожну зміну а д - тюрми, таборів і заслань репрезентатнт України й ж можна безконечно, без
реси 25 с Чеки і money orders" виставляти Ha"Svoboda" опинився на італійській українського народу перед ло знає про них і про їхні нізовані для усіх молодіж- рушно, бліда, мала і то- втоми і без кінця, сподіва-
землі і тимчасово замеш- зовнішнім світом, партії, але не хоче поцікавн- них організацій, бо ж про. ненька, мов гілка молодої ючись чогось. Коли ж не-
r . O . Box 316 Jersey City. N.J. 0730.'J
кав у грецькомум манастирі У таких ролях він послі- тися ними. Саме існування блема денаціоналізації черешні, обірвана нагло
українських політичних існує всюди. Так видно, вітрами. Безсилі руки зро- чекання, має сподівань, немає отого
Ґротта Феррата. довно і гідно виступав, здДи- билися майже прозорими, що дає радість, і
Багато з читачів прига- сніючи свос історичне приз- партій, перенесених з краю конкретні проблеми і труд,
а очі горіли питанням: снагу, немає охоти жити,
Французькі експерименти дують собі оті драматичні й начення церковного і до ЗСА чи Канади, видасть, нощі, як теж намагання їх
ся цим молодим українцям перемогти можуть об'єдну. „встану здоровою, чи не немає сили...
Пресові аіенства інформують з Парижу, що у Фран- для декого неймовірні пре- народного провідника,
сові повідомленна в люто- Фактично ці функції є функ- недоцільним, нераціональ. вати зацікавлених осіб для встану?"
ціі, яка готується до парламентарних виборів на 12-го ним а то і шкідливим. Вони спільної дії, якби на пере, Вадим присів біля ліж- Люба чекала терпеливо
му 1963 р. про несподіване шями патріяршими, тому
березня а р . розпочалась вже справжня передвиборча
звільнення і прибуття його титул в 1975 році лиш не хочуть вважати себе на- шкоді не стояли партійні ка, нахилився над хворою і і точно о п'ятій, як і
„гарячка", а політичні суперечності між політичними віть політичними емігран. структури. став відгортати волосся, завжди, з'явився у дверях
Галицького Митрополита додався до того, що на ділі
бльоками лівим, до якого входять також комуністи, і
до Риму немов би „з того існувало, тами, але радше громадя- Постає питання, чи мо- що заслоняло чоло. Колись гість.
правим з політичними партіями центру і деголістами, так нами Америки, Канади чи же політична еміграція вн- — золотаво-пшеничне, А мій гороскоп, Вади-
світу". Ми сьогодні так Приблизно перша третн-
загострились, що в теперішній ситуації немає мови про
призвичаєні д о с о б н на цього періоду була прн- Австралії, громадянами ук- конатн ті завдання, які м'яке і шовкове - нині ме? Читай, читай скоро,
якенебудь зговорений між ними. Дуже сумним явищем
Патріярха, до його уряду, свячена піонерській oprani– країнського походження. вона собі ставить, без по- сіро-сиваве, проріджене бо- сьогодні, ти певно забув,
політичні спостерігачі уважають боротьбу між дсмок- Вони вважають, що це їхнє літичних партій. Щоб від- лем і недугою. сьогодні мої уродини.
ратичними партіями центру, яка ведеться не за принципи, а до нашого українського ка- защйній праці ставлення Вадим, усміхаючись,
толицького центру в Римі, підвалин під оновлену і походження і стан понево- повісти на це питання, тре- Чи знала Люба, шо зір-
дуже часто за другорядні справи, які характеризують лення України зобов'язує ба пригадати, які це за- ка П життя уже не сві- розгорнув швидко газету,
нинішнє політичне життя у Франції. Деяка розсудливіша що й забуваємо про те, що скріплену Українську Ка-
його осідком 18 років був толицьку Церкву в ррзсіян-
до певних зусиль і жертвен. вдання. тить, а блимає тільки урив- вийняв китичку фіялок і
французька преса, беручи під увагу опубліковані недавно ні ности, вони готові їх вияви- Перш усього, шоб збе- часто, і ледве помітно ми- поклав у маленькі долоні.
висліди опитування, у яких ліві угрупування на чолі з холодний Сибір. - Блаженніший Иосиф ти, проте не в рамках пар- регти себе якнайдовше як гоче. Знала, чи не хотіла — Ні, не забув, Любу-
комуністами і соціалістами одержали аж 51 відсоток усіх Але й ці п'ятнадцять відновив зв'язки між нашн- тій. Наші політичні партії окрема група, свідома сво- знати? ню. Як же ж міг би за-
голосів, а помірковані демократичні і праві партії тільки років його перебування між ми митрополіями, епархія-
нами у вільній частині ми й екзархатами. Розбуду.
живуть своїм окремим жит- го забов'язання перед влас- - Мій гороскоп, Вадн- бути? Є речі, що їх пам'я-
44, .вдарили на тривогу, кажучи, що перемога в березневих тя.м якби не спостерігали ним народом, вона мусить ме! Читай, читай поволі і тається вічно.
виборах лівих партій, які, здобувши парламентарну Помісної. Української ж центральні установи, тих змін і якби не усвідом, велику увагу і багато зу- уважно. І знову шукав рядків, і
більшість, напевно створили б коаліцію для формування Католицької Церкви це без яких не може існувати ляли собі, що для них нема силь присвятити націо-
нового уряду, була б фактично катастрофою, не тільки в також вже ціла епоха й єдина Церква, побудував Вадим вийняв газету, знову гей би читав:
ніякого майбутнього в умо- нальному вихованні моло- пошукав десяту сторінку і — Особливий день,
політичному змислі. але також, і то в першу чергу, НОВИЙ ІСТОрИЧНИЙ ПерІОД. ВИДИМІ а т р и б у т и ЄДНОСГИ — вах життя в діаспорі. Най- дого покоління. Вона му- став слідкувати за рядка- особливо добра ворожба.
економічному, бо З'єднані Стейтн Америки і європейські Хоч не є це нагода для університет, собор св. гірше, що вони не хочуть сить передати їм сенс мо- ми, що їх він у пам'яті Твої мрії здійсняться ско-
держави, члени Европейського Економічного Ринку і якихось спеціальних відзна- Софії, заснував установи, бачити, що їхня партійна рального зобов'язання і ак- зложив на радість хворій. ро. Ти поїдеш в дорогу
Північно-Лтлантійського Оборонного Союзу, ледве чи чень та ювілеїв (минулий що їх брак сильно відчував- нетерпимість і дрібничко- тивного патріотизму. Ук-
захотіли б продовжувати господарську співпрацю з рік г і д н о в і д з н а ч и л о ся (Студіон, центральні ви- — Акварій! На обрії щасливу і далеку, повна
вість відштовхує багатьох раїнська еміграція має тво- великі зміни. Весняні поду- сил, здоров'я і краси. Твій
Францією, в уряді якої сиділи б комуністи. патріярші ювілеї українсь- дання, Богословське Това- молодих від ангажування в рити такі вартості куль- ви принесуть багато сили. вірний друг чувати буде
Здається, що не можна б сказати ясніше, але впливова ке суспільство), проте є цс риство, Літургічна Міже- організоване життя нашої тури, розвивати такі галу- Несподівані гроші вмож- над тобою...
газета „Фігаро" жалується, що французи прямо від- час на молитву, і є це час на пархіяльна Комісія тощо), спільноти і тим самим змен- зі науки, що іх не можна ливлять виїзд на південь.
роздуми над волею Божого Разом з тим розвинув кон- Люба вхопила газету,
мовляються віл віри у можливість таких перемін, бо вони шус ефективність діяльнос- вільно плекати в Україні. Квіти, багато квітів, здо- хотіла перевірити ropoc–
привикли, що в останній хвилині центрові антикому- Провидіння. Є це також на- Цепцію патріярхального ти усієї еміграції. Еміграція повинна інфор- ров'я,-радість і життя.
года розважити про все те, устрою і поставив цю про- коп, та темні хмари насу-
ністнчні партії якось миряться і все виходить на добре. Ця Брак сДности, постійні мувати світ про стан в А що, не казав, не обі- нулись на повіки, і вони за-
їхня віра породила у Франції „хворобу", що зветься чим стала УК Церква за ос- блему як засадничу для ни- непорозуміння і спори по Україні, здобути прихиль- цював, шо швидко при- тягнулися мрякою.
апатією. каже „Фігаро", - і проти якої ще досі не танні 15 років під проводом нішнього існування Церк- українських громадах як в ну опінію світу до наших яде поправа? Зорі говорять
свого Патріярха. ви
- Добрий, щасливий го-
знайдено ідеального-ліку. Якби так вибори відбувалися житті усієї нашої спільноти змагань. Через мобілізу. правду... роскоп... уф.
вже сьогодні, а не в березні, то ця апатія і загальне Драматичні події звіль- " с приходило все це лег- походять не з різниці погля- вання опінії світу вона мо-
збайдужіння до політичного життя французів довели б до нення і перші два роки ne– KO l
безболісно. Були вели- Вадим підогрів чай, вий- Фіялки лежали на по-
ю дів про наші конкретні зав- же допомагати зокрема няв з торбинки солодке, душці, на сивім пасемці во-
того, що дійсно понад 50 відсотків проголосували б за ребування на волі Митро- ' труднощі і перешкоди не дання. Спори й незгода по- тим провідним одиницям, поправив подушку, подав лосся. Бліденьке личко зли-
бльок лівих, з того бодай 35 відсотків, як говориться в полнта-каторжника прекра- лише з-зовш, але й всереди- стають часто тому, що дея- які відважно змагаються ліки і тепло, ніжно сказав: валося з білістю полотен.
ш
опитуваннях, голосували б за комуністів. сно описані в книзі покійної У К Церкви, породжені з кі партії вважають своїм віч-на-віч з ворогом в Ук-
І ось тут. твердять політичні аналітики, треба шукати — Мушу вже йти, Лю- ця і фіолетна пляма в обра-
обов'язком вводити різниці раїні. Вкінці, еміграція по- буню. В хаті на мене че- муванні теміні вечора скн-
безпринципности у боротьбі антикомуністичних сил, які
бажають осягнути дві цілі у виборах: провчити уряд
Валери Жіскарда д'Естсна за його неуспішну боротьбу з
безробіттям та загальною господарською кризою і... не
s тщщт 35етей8
щоб пережити ті незабутні і г а н с ь к о м у і-ооорові дру-
навіть там, де їх не повинно винна розвивати різні полі- кають, та завтра загляну далася радше на картину в
бути. Саме тому, що існує в тичні концепції, обміркову. знову, посиджу може і дов- якомусь старому музеї.
нас єдність цілей і завдань, вати конституційні, со-
використовується кожну шяльні і політичні проблс- ше, хоч це не прнходить- Вадим вдивлявся у кар-
допустити, щоб ліві на чолі з комуністами прийшли до хвилю,Гчі моменти. Ще н ^ с ^ П Т и ^ ь Т г а ^ : дрібничку, щоб підкреслити ми та перспективи, через ся легко, ти знаєш. тину, запам'ятовував лінії і
!
влади. Іншими словами, це гра, яка може закінчитися різниці між групами. Коли докладні студії розвитку мовчав.' ф ' fn
MaBfivTHt irrnnttro HOBJlCHHJi lxHlBv,bKO-l 4J1H-
трагічно 1 для тихі що грають і для країни в загальному. ОУН розбилася на дві гру- української суспільности в Увечорі прийшла знову
доповнять те новими мате- ш , к о г о Патріархату не була
Очевидно' не можна твердити, що більшість'французів оіялами Залишагться ше одностайно підтримана. 4 пи, така по суті маловажна Україні і процесів у світі. до жертвенности на пар- жінка. От так, із доброї во-
бажала б перетворення Франції в комуністичну державу. ї о ^ а д о к у м ^ ^ ? п о в ! з0 мд ,ннаикл и ^ . n w o i m не справа, як порядок красок в Вона повинна обмірковува- тійні цілі. Чуйність та вір- лі, шоб зробити хворій
Вони всі іа задержання сьогоднішнього демократичного ногГсхоплсннї істориків і 3 СИЛЬ послідовної ходи . національному прапорі ста- ти різні форми майбутньо. ність партії вдержується приємність, принесла в
ладу, але вони хотіли б наблизити його до ладу у ЗСА, а все, що сталося після 1965 р. Уи х Пс в
Р О'срарха та ла важливою причиною для го економічного життя, як давнім випробованим засо- торбі газету, в подарунку
найбільше до Федеративної Республіки Німеччини, яку та оцінка всього діла Патрі- 1 ' Що в час зрозуміли взякого роду насильств од- теж справи наших взає- бом, а саме, постійними для пані.
вони подивляють за її господарську стабільність. Вико- ннх над одними. Я був свід- мин з нашими сусідами. натяками на інші групи, які — Читайте мені ropoc–
ярха Йосифа за останні 15 й о г о нам ^Я и й сталн.невід-
ристовуючи ситуацію, ліві угрупування, а в першу чергу ПОГІВ т
КЛИЧНО біЛЯ НЬОГО і ЙОГО ком, як оуністи одного села нібито „зраджують" наші коп, — просила Люба, —
комуністи, якраз такий лад обіцяють французам, хоч, як це робили наїзд на друге село, Для виконання повищих ідеали. У висліді — взаєм- читайте вдруге, сьогодні
В цій статті можна лиш 1ДС „'
відомо з практики, вони ніколи не додержували обіцянок, щоб здерти прапори, бо завдань аж ніяк не потріб- не недовір'я і ворожість, щасливий день, щаслива
бо вже у самій природі комунізм тяготіє до диктатури, вказати, що в цьому періоді Наступних п ять-шість порядок красок був інший. но політичних партій. На- які так характеризують для мене ворожба.
гтомимо заперечень еврокомуністів. що вони стосува- наш Владика-Ісповідник ві- Р о и в У 3 " 4 " ? " 0 " я к п о с и ' Як бо інакше було довести віть таке суто політичне міжгрупові взаємини укра- — Акварій ваш знак, чи
тимуть таку форму у керівництві державою. ри виступає на кін церков. л ? н а .боротьба за пом,с- широким масам сенс існу- завдання як розвивання їншв.Але це було б замало. не так?
Французькі експерименти і бажання подібні до гри в ної і національної історії як н , с т ь ' Патріархат з кладен- вання двох організацій з політичних концепцій, сту- Членству треба дати якусь — Особливий день,
рулетку можеш виграти, але в більшості програєш. З обновитель нашої Церкви, н я м П1ДЛЖ.НИХ Р^ьних тою самою назвою, з одна- дій конституційних, еконо- конкретну мету. Такою особливі для вас віщуван-
комуністами у проводі Франція і її народ напевно ,^ м с .;,от- л п гт „o„-rZ^Z ,,„J тривких основ. Це роки, ковою ідеологією і nporpa– мічних і соціальних npoo– метою стає тепер пенетра- ня... Ви поїдете в далеку
програли б. мою? Так і тепер, щоб себе лем найкраще виконувати ція і підпорядкування пар. дорогу - і голос жінки
організатор и центральних j v відбулися той відрізнити, щоб довести науковими працями або на тійним впливам різних ус- заломився. Правдивий го-
установ, Первоісрарх, що жАоли В, 0 Л ИС
Д У . ? три сенс свого існування, деякі сторінках незалежної пуб- танов і організацій: релі- роскоп, що був сьогодні в
Сенатська комісія схвалила з б а г н у в д о кінця її Архиєпископські Синоди,
призначення і справжню коли було зусилля перевес-
політичні партії вважають ліцистики. Зрештою, наші гійних, культурних, нау- газеті, віщував трагічне
конечним занимати окреме партії дуже мало роблять в КОВИХ, еКОНОМІЧНИХ, BHXOB- майбутнє.
Вашінгтон. У понеді" Разом з договорами, які
лок. 30-го січня. Сенатська передбачають передання СУТЬ і TOMV висунув'іпею її та в ж и т т я Соборовий Дек- становище до кожної enpa– цій ділянці. них, громадських, забезпе- Та хвора цього не чу-
комісія для закордонних контролі над каналом в ру- суть, і тому висунув ідею н Східні Церкви та ви. Чи цс буде організуван. Якщо погодитися, що ченевих. Все це у вірі, що ла. Маленький човник, що
справ 14-ма голосами про- ки панамського уряду в відродження на засадах no– PrJ "jj" ГГГт" l w ^ i . ня місцевої школи, чи свят- для виконання вгорі внзна- робиться велику патріо- стояв заякорений в її при-
ти 1-го схвалила нові дого- 2000-му році. Сенатська ко- місности та патріярхально- " w у в о д о м Верховного кування роковин держав, чених завдань політичних тнчну роботу: на ділі шко- стані, поволі став відплн-
вори з Панамою щодо май- місія схвалила додатки, що ности, чи вислухання допо- партій не потрібно, шо ж ші”ться, бо вноситься не- вати, відпалюватися все
гоустрою. Вінтежвидимий Архиєпископа фактично віді когось, що не є при-
бутности Панамського ка- запевняють, що навіть пі- представник єдности усієї бУД^аати. патріархальний потрібний елемент бороть- далі і далі, і далі. Тонень-
налу, що їх вже раніше під- сля згаданої дати ЗСА ма- хильником даної політич- тоді лишається їм до ро- б и І НеПОрОЗуМІНЬ В' ДІ- ка Любина рука гей би
писалн президент Джіммі тимуть право посилати свої нагної Церкви, Матірної на ^^S^SS^ta^ ної групи — і вже ідуть боти. Вони ж мусять мати лянках, далеких від партій- нечутно здрігнулася, і ки-
Картер і панамський лідер військові частини на oxopo–
рідних землях із своїми д е й с Д Я й і 5 2 Я 5F ^ інструкції не погоджувати- якийсь сенс свого існуван. тичка синіх фіялок тихо
черними церквами у розсі- - ^ ^ ся, влаштовувати окреме ня, щоб тримати членство ноі рмвалізашї.
Омар Торріхос Гсррера. ну невтральности каналу. янні. Як „Глава і Батько" шах нашого поселення, чим в напрузі і спонукати його (Продовження буде) впала на землю...
шн
своєї Церкви, він також практично зцементував
з'явився^серед нас з наста- н"""У Ч?РковнУ ' нашональ-
новою
Державного направити неоднуВійськових
ї ^сгь.Справ Його присут- С. Магаляс короткий час учителював у господарській
нашу помилкуСекретаріяту
року начальник і заблуджен. ність,дшазв'язків
відділу закордонних
ЗУНР,
і програма 1920
в дійс-
Головного школі в Миловаяні коло Товмача. Викладав історію,
„Просвітою" над розбудовою українського культурного
Андрій Кячор життя в Галичині.
ня, які прнродньо
Управління ставали.
Генерального (Закінчення
Штабу на cm.один
УНР, 5-ій) із географію та інші загально-освітні предмети. Маючи Попри свою щоденну працю в „Просвіті", С. Магаляс
засновників УВО, політичний в'язень. З 1922 р. директор добру опінію з господарської школи, д-р Є. Олесницький був ще ахтивиним членом Молодої Громади, „Рідної
СЕМЕН МАҐАЛЯС "організаційного апарату Головного Виділу товариства запрошує С. Магаляса до співпраці в новозаснованім Школи", „Сокола" та багатьох інших товариств і організа-
„Просвіта" у Львові Друковані праці: „Порадник для Крайовім Т-ві „Сільський Господар" в характері цій у Львові, не забуваючи і про свої Винники.
На порозі 92-річчя життя передового громадського j освітників" (1935) і статті на культурнс-освітні та органі- інспектора-організатора. Тоді він об'їхав цілу Галичину та
діяча. Друга світова війна і окупація Галичини
заційні теми. Тепер у ЗСА. Стільки в ЕУ. основно запізнався із життям нашого села, для якого хотів большевнками у вересні 1939 р. не тільки припинила діяль-
L- Дещо більше інформацін знаходимо про С Магаляса
в збірнику „Винники, Звенигород, Унів та довкільні села",
у статті Михайла Влоха. Ось короткий перегляд життя і
присвятити свос життя.
На тій роботі застала його Перша світова війна в 1914
році. Як старшина, четар резерви, був зараз
ність „Просвіти", але всі її надбання по вандальському
знищила. С. Магаляс, в тому часі, з конечности, перейшов
на працю до Шкільної Кураторії на Львівську Округу, а
Цьогорічна Свят-Різдвяна пошта принесла мені праці С. Магаляса. мобілізований. Війну закінчив ступнем сотника (капітан
картку з побажаннями від колишнього, дуже активного, пізніше працював як начальник постачання на Політсхніці
С. Магаляс народився 17 травня 1885 року v Винниках, австрійської армії). у Львові.
культурно-освітнього діяча в Західній Україні.
Ця картка різдвяна пригадала мені дуже цікаву і коло Львова в Західній Україні.Батьки, досить заможні
заслужену для нашого народу людину, тепер призабуту, хлібороби,післалн сина до Академічної гімназії у Львові,
яку я мав змогу особисто пізнати в 1928 році у Львові, в яку він закінчив іспитом зрілости в 1906 році. За німецької окупації Галичини, в перших місяцях,
матірному товаристві ,,Просвіта". Починаючи з шостої кляси гімназії, він пробує сам на По розвалі Австрії С. Магаляс голосяться до українці зорганізували власну українську управу міста з
себе зарабляти, приймаючи працю у вечірніх годинах в Української Галицької Армії в Тернополі, де перебував проф. Юрієм Полянським на чолі, а Семен Магаляс був
Як молодий студент і початкуючий діяч на тоді Військовий Секретаріят (Міністерство). Сотник П.
просвітньому і рідношкільному полі по селах Львівщини, Українському Педагогічному Товаристві, пізніше відоме секретарем цієї міської управи. Вона перебрала управу
п. н. „Рідна Школа". Там дістав першу заправу громадсь- Бубела, заступник міністра, призначив С. Магаляса міста зараз як тільки большевики опустили місто. Відтак
я мав проблему з будовою дому Читальні „Просвіти'' в референтом озброєння. За згодою Головного Отамана С.
Борщовичах. Дім треба було будувати на церковному коі праці під рукою таких діячів, яко. шамбелян Чапельсь- управу міста перебрали німці, а С. Магаляса залишили
кий, о. Т. Лежогубський, Константина Малицька, д-р Петлюри, С. Магаляс постачав 100,000-ну УГА зброєю і начальником 4-ої дільниці міста - всіх дільниць у Львові
грунті. Дозвіл на цю будову мав дати митрополит Кир амуніцією з військових магазинів Наддніпрянської
Андрей Шептицький. Треба було виєднати цю згоду та Михайло Коцюба та інші. за німців було 11.
У 1908-9 pp. C. Магаляс відбув однорічну військову України, одинокого тоді джерела нашого озброєння. У
полагодити цілу низку різних формальностей. За порадою Галичині таких магазинів не було. Коли цю референтуру, Під кінець війни, німці, відступаючи зі Львова,
просвітянського організатора Володимира Гафтковича, я службу при 24 полку австрійської армії у Відні. За вивезли С Магаляса з його дружиною до Німеччини
дозволом коменданта полку він організує перший курс для по вичерпанні запасів зброї і амуніції в Україні,
вдався до централі „Просвіти" (Львів, Ринок ч. 10.) і там у зліквідовано, С. Магаляса, О. Луцького і князя Василя працювати робітником у фабриці.
канцелярії дир. Семена Магаляса, в присутности П. неграмотних вояків. Це початок його самостійної просвіт- По закінченні Другої світової війни С. Магаляс з
ньої праці. Вишиваного (Габсбурга) приділено до Головного Штабу
Петрика, такого ж другого просвітянського діяча, я С. Петлюри, де він був спершу заступником, а пізніше дружиною залишилися деякий час у Німеччині, а в 1949 р.
одержав не тільки пораду, що й як робити, але і рекомен- Вернувши з війська, С. Магаляс продовжує свої начальником закордонного відділу. Відтак міністер виїхали до ЗСА, до Нюарку, де живуть обоє до сьогодні.
дацію на святоюрську гору до митрополита Кир Андрея, правничі студії на львівському університеті, а рівночасно військових справ УНР, полковник Володимир Сальський, Зачуваю, що С. Магаляс написав спо; л т и b свого ду-
де все полагоджено якнайкраще. включається в працю Просвітньо-Організаційної Комісії іменував Магаляса начальником Мобілізаційного Відділу. же цікавого ЖИТТЯ, які напевно будуть видруковані, юс
Одначе не про цю подію з перед 50 років я хочу писати. Т-ва „Просвіта". Кожний член комісії мав обов'язок При Головній Управі Генерального. Штабу С. Магаляс важливий історичний причинок до наших державно-
Вона тільки тоді допомогла мені запізнати людину, яку я опікуватися кількома філіями „Просвіти". Незалежно від перебував до лютого 1921 року, тобто до часу, коли творчих змагань у Галичині в першій половині XX сто-
хочу тепер пригадати нашій громаді, що вона живе, між того він їздив у підльвівські села з популярними допо- польський уряд зрадив Головного Отамана і Армію УНР лггтя.
нами призабута, цікавиться нашим громадським і відями з української історії і літератури. Був навіть інтернував, а надії на допомогу альянтів не було ніякої У С Магаляса прошу вибачення за цю самовільну і
політичним життям і заслуговує на те, щоб на передодні головою філії „Просвіта" на львівський повіт, а також дуже поверховну згадку про його довголітню працю, до
92-го року життя згадати про п працю в минулому. інструктором руханкової групи молоді в „Соколі". У С. Магаляс вертається ,до Львова, щоб далі
продовжувати боротьбу за волю України, але вже не чого спонукала мене його святочна картка. А ця згадка
студентському житті належав до засновників Правничої зброєю, але просвітньою працею. може спонукає когось із близьких його співробітників
Секції при Академічній Громаді у Львові. Разом із Осипом написати більше і повніше про С. Магаляса, бо він своєю
В Енциклопедії Українознавства, т. 4 стор. 1427, Навроцьким і В. Ґадзінським їздив до австрійського Міні- працею на це заслуговує.
читаємо: Магаляс Семен (1885), культурнс-освітній діяч, стерстав Освіта у Відні в справі українського університету У місяці лютому 1922 року С. Магаляс перебирає
сотник Української Галицької Армії, співпрацівник у Львові. обо'вязкн директора канцелярії Головного Т-ва і (Закінчення на crop. 6-ИМ
^.30 СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 9-го ЛЮТОГО 1978

З діяльносте ЛМКлюбу Концерт хору „Думка" в Чікшґо Отець крилошанин Іван Ювілейні річні збори 163 Відділу
в Н ю Йорку Прокопович, пластовий капелян УНС „Єдність" в Філадельфії
ригування. Про жаден з
Конгрес психіатрів
Українська громада щи-
журналістам, що прибули ро вітала хор „Думка". Заля видів музичного мистецтва відійшов у вічність Філадельфія, ПА (с. г.). читав голова, а відтак по-
а Гонолюлю на конгрес виключно в гу- школи Гопена була nepe– немає, здається, таких су- - Тут в неділю, 15-го січня просив до звіту голову
манних цілях для обмір- повнена. Концерт почався перечливих думок, як про У неділю 13-го листопа- однаково вірно присвятив ц. р. в залі Дому Окружно- Контрольної Комісії Ми-
Учасник психіатричного кування нових способів лі- привітом матерньому хо- диригування. Одні вважа- да 1977 -го p., на 71-му роцісвою енергію і вмілість в го Комітету Філядельфій- хайла Паласюка, який зая-
конгресу в Гонолюлю в ха- кування умово хворих, при рові від „Молодої Думки" в ють, що диригування — це життя, ненадійно покинув будові нової парохії та бу- ської Округи відбулися вив, шо Контрольна Ко-
рактері члена міжнародних чому не забули обплювати .Чікаго піснею „Веселий ві- зовсім не мистецтво, що цей світ о. крилошанин Іван дові тамтешньої церкви. ювілейні Річні збори 163-го місія провірила все книго-
організацій для захисту по- Плюща, Григоренка й ін- тер" композитора І. Дуна- його немає потреби вчити- Прокопович. Пластун, ще із Але св.о.Іван поновно з'яв- Відділу Т-ва „Єдність". водство і ствердила, що
літнчних в'язнів, Роман ших, називаючи їх боже- гєвського під орудою Надії ся, а можна, ставши перед 1920-их років, як тільки ляється в Детройті й, так як- Збори відкрив і, на npono– Теодор Дуда є зразковим
Купчинськнй, мав цікаву вільними. v ,С^авин при фортепіяні Map– хором, обмежитися самим вперше, по Визвольних би це було вчора, що'він зицію зібраних, ними про- секретарем і тому голова
доповідь про цей конгрес у Після засуду совєтських та Стадник. тактуванням чи метроно- Змаганнях Українського залишив Детройт, включа- водив голова Відділу Яким цієї Комісії поставив вне-
п'ятницю, 14 жовтня м.р., практик американська де- муванням. Народу за свою нсзалеж- ється з новими вмілостями, Козел, а обов'язки писаря сок на уділення уступаю-
в Літературно-Мистсцькі”м Спонзоригостинного ' ність, Український Пласто- сповняв секретар Відділу
легація вимагала обрання концерту хору „Думка" з Диригування - так? саме з тою самою любов'ю в дет- чій Управі абсолюторії з
Клюбі в Ню Йорку. спеціальної комісії, завдан- Ню Йорку:Дитячий хор мистецтво як спів, чи гра на вий Улад — відновив свою ройтське життя. Одначе, Теодор Дуда. признанням за гарну пра-
Як відомо, цей Конгрес, ням якої буде слідкувати за „Молода Думка" і всі хори інструменті. Диригент му- дію. Ще, як гімназійний його першим і головним за- Відкриваючи збори, го- шо. З черги відбулася дис-
у якому взяли участь понад ЗЛОЧИННИМИ ДІЯМИ ПСИХІЯТ- м. Чікаго. сить знати грунтовно нау- тоді учень львівської ссред-вданням було організувати лова Відділу привітав всіх кусія в якій слово забирали
чотири тисячі лікарів-пси- рів, щоб відповідно peary– ЗРось звучить ,,Да вос- ки гармонії, поліфонії, іс-' ньоі школи почав своє пла- нову парохію в сусідньому присутніх членів на залі, пані: Марійка Ільннцька,
хіятрів з усього світу — вати на такі практики. Та- креснет Бог" - Концерт торії музики; відомості про стування. І не nepec–
місті Детройту-захід-Дір- також головного організа- Стефанія Терлецька, Кате-
засудив окремою резолю- ку комісію обрано 120 го- XXXІУ Д. Бортнянського у людський голос. За допо- тавав бути пластуном, на- борні. До цього діла св. о. тора УНС Степана Гаври- рина Семен і Ніна Вол-
цією Совстський Союз за лосами проти 60. виконанні хору „Думка". могою доцільних і nnac– віть і тоді як одягнув свя- Іван і приступив.Маючи ша і касира Окружного часта. Відповідь на заторк-
зловживання цією ділян- На конгрес приїхали Приємно й одночасно хви- тичннх жестів рук та відпо- щеничу рясу і був ним аж до вроджені здібності вести Комітету Івана Данківсь- нені справи дали Степан
кою лікарської науки для теж відпоручники „Смо- лююче вразив мене прек- відного виразу обличчя пе- кінця свого трудолюбиво- прикладно церковну адмі- кого, а відтак зарядив від- Гавриш і Яким Козел. Від-
поборювання своїх власних лоскип-у". Вони також расний, м'який, багатий редавати учасникам хору го життя. Часто на пласто- ністрацію (походив ІЗ ста- читання порядку нарад, так приступлено до вибору
громадян політичних про- привезли багато своїх ма- барвами звук хору. Відразу внутрішній зміст твору, йо- вих імпрезах, зустрічах, З'і-ринного священичого роду, який прийнято одноголос- нової Управи на 1978 рік,
тнвників так зв. ,,днсиден- теріялів, шо їх роздавали можна відчути великий кон- го характер. здах одягав на себе плас- батько був священиком) но. З черги секретар Teo–
товий однострій, із тради- яку по короткій дискусії
тів", яких примусово сад- делегатам. Доповідач не ві- такт диригента з хором. Правильно взяте темпо є досягнув великого успіху. дор Дуда відчитав прото- обрано в складі: Яким Ко-
запорукою доброго вико- ційннм Байден- Пауелівсь- Вміжчасі вмирає його дру- кол з Річних нарад з 1977
жають в лікарні для псн- рить, що після засуду цієї Саме тут мені б хотілось ким скавтським капелюхом зел — голова, Микола Ли-
хічно хворих, з метою пов- злочинної практики .вже П сказати кілька слів про ди- нання твору. Диригент хору жина, що і призвело його до року, який був прийнятий шак - заступник голови,
— Семен Комірний диригує Спочатку вписався до полку гіркого болю, який не по- без поправок. Відтак згідно
ної умової ліквідації неви- не буде; з їхніх промов, ім. Петра Конашевича-Са- Теодор Дуда - секретар,
гідних для себе критиків повних неприхованої злоби скромно і виразно. Жест у кидав його до останніх хви- порядку нарад приступле- пані Марійка Ільннцька —
НЬОГО ТОЧНИЙ І ПЛЯСТИЧ- гайдачного у Львові прн лин життя. Одначе і далі но до звітів членів ycryna–
режиму. і наклепів, відчувалось, що Академічній гімназії і був заступник секретаря і пані
У СВОЇЙ ДОПОВІДІ ДОПОВІ- вони будуть далі робити запрошують тамтешні ка- ннй. Програма концерту ставав до праці гідно, як ючої управи і Контроль- Катруся Семен — касир.
скарбником у своєму гурт- ної Комісії. Голова Яким
дач пригадав давні царські те, що захочуть, не paxy– толнцькі церкви, а також цікава. Багато творів вико-
ку. З перенесенням Акаде-
вроджений аристократ і Контрольну Комісію очо-
ючись з ніякими засудами. пароха цієї церкви відспі- нується „а капеля", що ду- аристократ духа до Козел в своєму звіті зая- лив Михайло Паласюк як
подібні злочини, згадати б мічної гімназії на вулицю вив, що звітовий рік закін-
історію філ ософа-публіцнс- ватн Службу Божу в нашім же цінне. Хор співає інто- Богом - покликаного діла, голова, а на членів обрано
На окремій пресовій обряді. В Англії є досить наційно чисто, з доброю Льва Сапіги, куди перей- внелідом чого стала гарна чено з великим успіхом
та Чаадаєва, про якого сам конференції французької численна українська еміг- шла теж і його пластова тому, шо завдяки гармо- пані Ніну Волчасту і пані
цар поставив „діагнозу", дикцією, Контрастною ди- будівля-церква св. Архи- Стефанію Терлецьку.
делегації виступав Л. рація, в більшій частині частина, філія одначе тієї стратига Михайла в Дір- нійній співпраці членів Уп-
що він божевільний за Його ' намікою. гімназії залишилася даль- Опісля головний oprani–
Плющ, на якій просив де- фабричні робітники або на боні. Парохіяни полюбили рави, а головно Теодора
правдиві думки і переко- легатів заступитися за лі- іншій фізичній праці. Умо- Я не буду детально зу- ше в Народному Домі, при Дуди і пані Катрусі Семен затор Степан Гавриш
нання висловлені у „Філо- його. Поважали його гарну склав подяку і гратуляції за
карем Плахотнюком, зам- вих робітників — небагато. гошятися над виконанням якій постав новий пласто- поведінку, пильність, пе- придбано 55 нових членів.
софічних Листах". Також кненим на наказ совєтсь- Діє тут загально знаний кожного твору, але про ок- вий полк ім. Князя Льва. За його словами це вперше „чудо", якого доконала
дантність і правдомовність Управа в звітовому році, а
за часів одного з найбіль- кого уряду в домі боже- хор під диригентурою Яро- ремі мені хочеться сказати. Отець Іван став членом йо- і відвідували церкву та слу- в історії Відділу, що на
ших світових злочинців вільних. Після покінчення слава Бабуняка, що часто В „Гагілці" С: Людке- го,приділений до гуртка протязі одного року прид- саме придбання 55 членів.
хали уважно його пропові- За його словами це була
Сталіна-Джугашвілі сад- цієї цінної доповіді, розви- дає концерти і здобув пер- вича поєднані дві пісні, ,,Пугач”,в якому внкону- дей. Між тими обов'язками бано таке поважне число
жали інакомислячих до нулась дискусія і запити, в ше місце на конкурсі ет- контрастні за характером. вав різні обов'язки:писаря,св. о. Іван виконував душпа- нових членів. Відтак він праця ,,тіму" цілої Упра-
психушок, коли незручно яких взяли участь: Щуро- нічних хорів в Англії; пра- Протиставлення легкої містопровідника,а то зай- стирські послання взяті до- поінформував про це, що ви, яка поставила собі за
було робити прилюдний ва, Грннів, ред. Кучер та цює танцювальний гурток танцювальности і плавнос- мав пост провідника гурт- бровільно на себе на оселі основоположник 163-го завдання напротязі одного
процес. Такі злочинні npax– інші. ти дає основу для створен- ка. „Зелений Яр", завідуючи Відділу Степан Гвіздь, року придбати 50 членів, а
тики здається притаманні „Орлик", шо теж має придбали аж 55 членів, за-
Голова Клюбу щиро по- свою славу Тут друкують- ня яскравої картинки жит- Пізніше у вищих клясах тієї Пластовою Каплицею. А як який оснував Відділ 28-го
всім режимам московських дякував п. Р. Купчннсько- ся всі видання АБН. тя. Твір виконано дуже до- ж самої гімназії о. Проко- в нього були якінебудь пере листопада 1918 р. хворий і безпечених на так поважну
сатрапів включно з крем- му за цікаву розповідь, до бре, з доброю дикцією, пович перейшов вже на вод- шкоди: паломництво до віч- тому його немає на зборах, суму — 93.000 долярів.
лівськими верховодами. , У Франції живе НЄВЄЛИ- Відтак він звернув увагу на
чого теж прилучилась чис- ка українська колонія в Па- динамікою, інтонаційно не пластування, з дії якого ного міста Риму, або тоді, але він передає привіт усім
Вже на попередньому ленна авдиторія. чисто. Дуже цікавий аком- зродилися пізніше „Чорно- як його парохія св. Михай- учасникам ювілейних збо- це. що 1978 рік, є ЮВІЛЄЙ-
рижі, а також в містечку ним роком 163 Відділу, а
конгресі в Мехіко, Володи- Сарселі, де знаходиться ве- паньямент твору який про- морці". Відбував з морсь- ла звеличувала свої свята — рів. Запрошений до звіту
мир Буковський переслав Гості з Европи в ЛМКлюбі лика бібліотека і де пра- звучав виразно. кими пластунами водні пла- висилав на „Зелений Яр" секретар Відділу Теодор саме — 60-річчя заснован-
на Захід документи серед „Тече вода в синє мо- стові табори в Монастирці свого заступника. Дбав, Дуда коротко поінформу- ня Відділу. Він також ко-
цює проф. д-р В. Кубійо- вав про загальну працю ротко поінформував про
яких були теж ,,пснхіятріч- У п'ятницю 21-го жовт- вйч зі своїм штабом при ре" Б. Лятошинського, над Дніпром. В Духовній щоб пластова оселя, а в пср-
ні експертизи", що вказу- ня 1977 р. Літературно- редакції енциклопедії. Є ще слова Шевченка. Це чудо- Семінарії у Львові продов- шій мірі пластова молодь Відділу напротязі цілого загальні досягнення шлос-
вали на явне зловживання Мистецький Клюб в Ню невеликі поселення україн- вий твір, який вимагає ве- жував інтенсивно своє пла- не залишалася бездуховної року. За його словами ти УНСоюзу в 1978 році.
психіятрії для поборюван- Йорку вітав на своєму ве- ців в Бельгії і Голляндії. ликої наполегливої праці, стування і був гуртковим опіки. Був обов'язковий, членських вкладок для Відтак від Окружного Ко-
ня дисидентів. Буковський чорі милих гостей з Мюн- згадати б славний хор д-ра був виконаний на високому пластового гуртка питом- товариський, часто з дозою УНС зібрано понад десять мітету ФілядельфійськоІ
назвав ці документи новою професійному рівні. На тлі ців-теологіт Тільки в час дружнього жарту та нсзви- тисяч долярів, а придбаних Округи наради вітав касир
хену — Наталю Натален- Антоновича, що гостював і 55 членів забезпечено на
пснхіятричною хворобою в ко і д-ра Володимира Ма- в Ню Йорку. остинато басів („тече вода розв'язання Українського чайно витонченого відчут- Іван Данківськнй, який вис-
совєтах — „опозицією". — тече вода"), то злітав Пластового Уладу польсь- тя гумору без найменшої загальну суму 93.000 доля- ловив признання за yenun–
руняків, що приїхали на Місто Рим в Італії під рів. За придбання 55 нових
На підставі його свідчень в деякий час до Канади і теперішню пору є внзнач- ють високо вгору, то за- кою владою мав коротку злоби і такий же самий тон ну організаційну працю
психіятрнчних заведеннях тихають дзвінкі поспівки перерву у формальному був у його розмовах. Лю- членів він висловив також усім членам Управи.
ЗСА. Користаючи з їхньо- ним нашим релігійним і подяку членам Управи, що
знаходилось до 200 людей, го побуту в Ню Йорку, науковим центром з досить сопрано і альтів (...а жу- пластуванні, але він плас- бив дуже товариство. І від
- насильно туди запроторс- равлі летять собі по той бік туном не переставав бути. перших днів переїзду до їм допомагав в організа- По Річних нарадах від-
ЛМКлюб запросив д-ра таслейною 'українською ційній кампанії. Він також
OTr.f'– ІЗ ЦЬОГО' ДО 60 Маруняка поділитися з ту- групою, що скупчується бі- ключами). У виконанні В часи великого лихолгт- Детройту на постійне nepe– булися звичайні місячні
вражає досконале об'єд- тя, політичної діяспори, по бування любив мати у себе поінформував про це, шо збори під час яких обрано
українців. Зібравши ті й тешньою громадою своїми ля Українського Католнць- двоє молодих студентів —
інші матеріялн про такі відомостями про залишки КОГО Університету, ПрОТО" нання епізодів в одне ціле, другому відновленні Плас- гостей. Не любив самоти, Якима Козел а делегатом
щільний зв'язок між окре- ту знову себе верифікує і яка йому припадала долею членів Відділу отримали на 29 Конвенцію УНСою-
зловживання і так званих української еміграції в Ев- ігуменату оо.Василіян, оо. стипендію від УНСоюзу, а
совстськнх „лікарів" на чо- ропі, а Наталю Маруняк СтудЯтів і новостврреної мими фразами, реченнями, стає зв'язковим та станич- кількома наворотами. Са- зу, а його заступником —
ним в Пластовій Станиці в мота в Ютиці, бо там при- саме Василь Хромяк 100 пані Катрусю Семен. Від-
лі з „академіком" Снєж- дати концерт українських української католицької періодами. Водночас внрн- дол. і Олена Гричинська
нєвським і Морозовим, ан- пісень. нали схвильовані мотиви Баяройті в Німеччині й то^ ходнлося йому бути без так голова подякував усім
парохії. Туди приїжджа- ді включається в життя ку- родини, а потім наступає 100 дол.. Згадав секретар і за участь в зборах, подя-
глійські лікарі-психіятри Вечір відкрив маестро ють прогульковці, найбіль- сумної інтонації „Шука ко- про це, що 5-ох членів
видали книжку з доказами Степан Крижанівський, ше в літніх місяцях, або зак свою долю, а долі реня Пластунів Сеніорів ще раз вона, ота ненависна кував за довір'я в імені
„Лісові Чорти",шо часто самота: дружина покинула отримали допомогу для обраної Управи і залро-
таких злочинів та про те- представляючи обоїх roc– більшими групами на свят- немає", або „куди ти йдеш хворих,членів не втраче-
тей. Д-р Маруняк СТУДІЮ- кування чи ювілеї, також не спитавшись". викликувало велике здиву- цей світ, син в Каліфорнії, а сив присутніх до перекуски,
рор також у ділянці пси- вання у церковній ієрархії і мати коло другого сина но, бо напротязі звітового
хіятричних злочинних пра- вав у Празі, Берліні, Па- прибуває українська акаде- Пісня „Чотири воли па- року ніхто не помер. Тому, під час якої дальше про-
рижі, Мюнхені та в Укра- мічна молодь для додат- тому о. Іван старався з цер- лікаря або і в доньки Рисі в довжувано дискусії на сою-
ктик. су я" А. Кос-Анатольсь- ковними достойниками, як шо касир Відділу Микола
їнськім Університеті, де кових студій в ділянці ук- кого, солістка п. Турянсь- Торонто. Створив він своє Лишак був перешкоджений зові теми, а з уваги на те,
Міжнародна організація теж і на проповідях не на- коло приятелів. І почалися
„Амнести", мавши в ру- докторизувався. Тепер пра- раїнознавства, користую- ка-Ромео, написана зокре- і не міг взяти участи в шо це була святочна пора,
зивати свою приналежність святкування його ім'янин на учасники гостини відспіва-
ках ше більше доказів, по- цює в радіо „Свобода". чись бібліотеками Універ- ма вдало композитором до ,,чортівської фамілії" нарадах, то його звіт від-
Знову ж п-ні Маруняк час- ситету і оо. Василіян. набула широкої популяр- св. Івана Богослова. На ці ли ряд традиційних коля-
дала до відома, що такі повною назвою, а скорочу- ім'янини приходили окремо
ганебні практики пошири- то виступає на сцені чи в ности в Україні. Приваб- док.
Українська, еміграція у вав її до літер „Л. Ч." Робив запрошувані гості, яких він
лись у всіх комуністичних радіо зі співом українських всіх краях не зложила рук, лює глибоким ліризмом це із своєрідним гумором,
пісень. Вона співала на вона створила багато куль- щирістю почуттів. її чарів- любив, очевидно які його
державах. На конгрес прнї- що надавало його розмо-
хав Леонід Плющ — його великих патріярхальних турних вартостей, що ма- на тужлива мелодія nepe– вам романтичного чару. В
поважали, шанували і від-
повідно це оцінювали. Спо-
Вечір на пошану Слуги Божого
правдиві переживання і святкуваннях в Римі. носить нас в зелені Kap–
звідси свідчення на npeco–
ють свою вагу і ціну. Вона
Після масового відпли- могла б створити може й пати, на широкі полонини,
Байройті,крім душпастир-
ського обов'язку завідува-
чатку ці приняття ім'янино-
ві були малочисленні. Від-
Андрея у Вашінґтоні
вих конференціях в Гоно- ву української еміграції ше більше таких надбань, гірські простори, де сама тн парохією,пластових за- бувалися у вітальні дому,
люлю у великій мірі при- 1949750рр. з Европи, - по- але брак відповідних фон- природа настроює на шн- Заходом Союзу Україн- філядельфійськоі архндіє-
нять включився о.Іван у який служив за канцеля- цезії.
чинилися до засудження со- чав свою доповідь д-р Ма- дів на це, не дозволяє. рість та безпосередність. громадське русло, коопера- ських Католиків в Амери-
рію парохії. 10-15 осіб. А ці „Провидіння", 222-ий З черги Дозя Пацлавська
встськнх злочинних прак- руняк, - і переселення на Після покінчення 1-ої ча- Ритмічна структура ме- тивну дію та став членом потім стали традицією. І
тнк. Цей засуд треба також інші континенти, в Захід- стини вечора, від імени Уп- лодії із зупинками на по- Учительського Збору при Відділ ім. Митрополита віддеклямувала поезію Лесі
число присутніх доходило Андрея Шептицького у Ва- Храпливої „Митрополит
завдячувати англійській, ній Німеччині залишилось рави Клюбу маестро кри- чатку та в кінці фраз, час- місцевій гімназії. до ста осіб у вибудованій
австрійській і НОВОЗЄ- небагато українців. Залн- жанівський подякував до- та зміна метра створюють шінгтоні, Д.К., відбувся у наш Владика".
В Детройті, від часу свого залі церкви св. Михайла. неділю, 6-го листопада 1977 Програма Вечора вклю-
ляндській пенхіятричним шнлись хворі, яких не повідачеві за змістовий враження своєрідного „ру- переїзду з Німеччини 1949- Гості проводили дружньо
асоціяціям, що вийшли на приймали чужі держави, доклад. бато", вимагає від соліста p., в залі української чала теж вокально-му-
му році, щиро віддався пра- час на творчих розмовах, католицької семінарії св. зичну частину, що її
форум конгресу з тією ре- люди старшого віку, або У другій частині npor– і хору великої уваги, виро- ці у Пластовій Станиці та співали пісні, грали на фор-
золюцією. На конгресі був ті, шо мали постійну пра- рами Наталя Маруняк від- зуміння, досконалого знан- Йосафата, Святочний Ве- підготовила директор
Осередку Праці Пластових тепіяні, одні розважалися чір на пошану покровите- Відділу Українського Му-
присутній лікар-пенхіятр, цю. Всіх таких емігрантів, співала українські настроє- ня твору. Зміст твору був Сеніорів. Займав пости у розмовами,а інші гостри-
що провіряв фізичний і що залишились в Европї добре переданий соліст- ля Відділу. зичного Інституту у Віі-
ві пісні і романси: „Ми Станичній Раді, Номінацій- ми дискусіями громадсько- Програму відкрив о. шінгтоні О. CVUIKO–
умови й стан Плюща зараз разом з новим поколінням підем де трави похилі" - кою Турянською-Ромео. нех комісіях тощо. Викону- го жанру.Тоді родилися но
після приїзду його до Від- не буде більше, ніж 75 тн- слова Малишка, музика Зокрема цікаво прозвучав Йосип Денищук, ЧНІ, Наконечна. Музична час-
вав солідно всі справи, які ві ідеї,нові пляни.Останні коротким словом в тина почалась піснею М.
ня, стверджуючи понад сяч осіб. Таки найбільше Майбороди, „Тихий сму- твір „Болєро" Сен-Санса. на себе приняв, вчащав по такі ім'янини відбулися 25-
всякий сумнів, що він впов- залишилось їх в Західній ток смерек." - сл. Ткача, У виконанні слід підкресли- українській і англійській Фоменка „Молитва за Віт-
змозі на сходини, ватри, го вересня 1977-го року. Св. мовах і попросив о. чнзну" у виконанні гуртка
ні умово здоровий, лише Німеччині. муз. Білаша, „Осіннє лис- тн: стрункість ансамблю, табори та відвідував всі о. Іван радів тим. Жив тим.
фізично в тому часі був відточеність всіх динаміч- митрата Василя Макуха, молоді в складі: Мері Елен
Не є вже тією самою тя" — сл. Павличка, муз. більші святкування. Пласт І часто зворушений до гли- ректора Духовної Семіна- Кіс. Софійка Наконечна.
дуже виснажений. Европа, Що колись була; Білаша, „Подай крилята" них та звукових нюансів, а вносив кількакратно до цер- бини душі промовами, зав-
також звукову елястич- рії, провести бсатифіка- Іванка та Наталка Сокіл і
На конгресі виступила сьогодні всі європейські де- — сл. Луїгія, муз. Білаша, ковних властей, щоб о. 1ва- вагами щиросердечно дяку- ційну молитву. Після цієї Дарія Тсрпак. Слідували
теж як свідок лікар-пси- ржави мають свої клопоти „Цвітуть осінні тихі небе- ність і темброве багатст" на приділили до Пласту, як вав гостям що прийшли. По
во. молитви мгр Богдан фортепіянові соля. сольо-
хіятр д-р Войханська, що є і проблеми, як безробіття, са" — сл. Малишка, муз. пластового капеляна, уз- останньому принятті розіс- Скасків, голова Відділу співн і співочі дуети мо-
тепер на заході, а яку зростаючі кошти прожит- Білаша, „Три поради" - Добре був виконаний глядннвши його великі за- лав навіть багатьом на „Провидіння", прочитав лолі. Виконано твори В.
звільнили з праці в ленін- ку, обезшнеяня гроша чи сл. Рибчинського, муз. Ша- твір А. Вахнянина „Садок слуги для Пласту. Г дійсно в пам'ятку свою фотографію обширну та змістовну Бурятської о. М. Лю-
ґрадськім заведенні для важкі політичні справи. Все мо, „Мамині руки" — сл. вишневий коло хати" на 1960-их роках це і здійсни- прочуваючи свій близький доповідь про життя і много- барського. В. Косенка. Д.
умово хворих лише за те, ж таки українська емігра- Ткача, муз. Білаша. „Каш- слова Шевченка. лося. Отець Іван Прокопо- відхід у засвіти. Не буде гранну пастирську діяль- Січинського і С. Люлкеви-
що не погоджувалась з ди- ція у всіх тих державах, де тани падають" - сл. Тка- Закінчився концерт тво- бич став пластовим капеля- більше ім'янин в отця кри- ність нашого князя Церкви. ча. Присутні гості серлеч-
ковиннимн практиками ни- проживає, не розплилась в ча, муз. Білаша. ром „Верховино світку ти ном. В той же час Стани- лошанина Івана Прокопо- но вітали кожну гочкл юних
чужому морі, живе, пра- наш" обробка Д. Задора. ця в Детройті побудувала вича. Не буде більше гос- Не менше цікаве було й
щення людей з допомогою Останні дві пісні npoc– коротке ,.Слово" про виконавців і не ша лиш при-
психіятрії. Вона на відкри- цює і старається якнайдов- півала співачка на настир- Концерт пройшов на вн- на своїй оселі „Зелений Яр" тей. Вже свої ім'янини copa– знання молодим адептам
сокому мистецькому рівні, - пластову Каплицю. Пла- влятиме в колі райських Владику Сотера Ортинсь-
тій залі в присутності по- ше затримати своє yxpa– ливі домагання присутніх кого, основннка Союзу мистецтва.
над півтори тисячі пснхіят- їнське обличчя. На видно- гостей, яким її спів при хоча хористи, а зокрема стова молодь безмежно ра- янголів на небесному небос
діла з того приводу, що діс- Українських Католиків Програма Вечора 38КЇН-
рів розкрила ті злочинні му місці треба поставити мистецькій інтерпретації солісти були перевтомлені клоні у вічній тиші і радо- „Провидіння", що його
практики. Не було тоді українську еміграцію, в Ні- мелодійних настроєвих пі- далекою дорогою. тала свого пластового капе- шах. чн.іася співом пісні ..Бла-
ляна, священика-пластуна прочитала з молодечим гословн всім Ісусс милий"
видно на залі совєтських меччині, головно в Баварії, сень слухачам дуже подо- Можливо, шо слід би В цю незнану смертним ентузіязмом англійською
делегатів, що прислали та інтенсивну науково-ви- бався. При цьому треба звернути увагу на деякі від юнацького віку. Отець людям дорогу відпровади- ..Як же Ти Сліївннй Гос-
набожно відправляв Святі мовою Мері Елен Кіс, подь в Сіоні", яку від-
листа, що не будуть бра- давничу діяльність Укра- 'підкреслити знаменитий зміни в окремих творах в лн його вірні,пластове бра- голова Ліги Української
ти участи у протнсовєт- їнського Вільного Кнівер- - акомпаньямент піяніста тексті, але це вже справа Літургії, був духовним до- терство і духовенство. Ио- співав цілий гурток моло-
радником багатьох моло- Католицької Молоді ді разом з усіма прнсут-
ських виступах. Совєтська ситету біля якого гурту- Лева Стругацького, що та- диригента, а найбільше ок- кійний о. Іван лежав у своїй
делегація була досить . ється наукове життя,. ви- кож причинився до повного ремих редакцій, які дозво- дих душ, які приходили до церкві. Кожного ранку від- німи на залі.
давництва, друкарня, про- успіху музичної частини ве- ляють собі вносити зміни в нього, виголошував npono– правлялися Служби Божі, а Фортепіяновий супровід
скромна числом у порів- віді, над якими ду^кс ста-
нянні до інших держав — фесорн і асистенти того ж чора. Від Управи Клюбу тексти пісень. в четвер увечері Панахида до всіх співочих точок був у
заледве 30 делегатів, зате університету тощо. В Ав- щиро подякував виконав- Своєю наполегливою ранно працював. за душу Покійного,яку 300- ,м, р. відбувся величавий руках проф. О. CyuTKO–
стрії, головно у Відні, де afiivt' програми вечора ма- працею хор „Думка" прп- ганізувала і брала в ній похорон, який відійшов на Наконечноі.
вони всі були ст6відсотко- Повертаючись ще в ми-
во згідні з „академі- колись жило багато укра- естро ІСрнжанівський, об- носить велику насолоду нуле, перед його номіна- участь Пластова Станиця; а цвинтар 10-та миля і Теле-
ками" Снєжинським і Мо- їнців, залишилось їх неба- даровуючи співачку кити- людям, які так люблять цією на капеляна і перед в п'ятницю відправлено Ар- граф, де вже від кількох Н.Н.
розовим на чоль гато; мають там свою цер- цею живих рож, під гучні українську пісню. будовою пластової каплиці, хієрейську Службу Божу і років жде на нього ного
кву св. Варвари, при якій оплески авдиторії. на короткий час церковна Панахиду з участю еписко- подруга життя. ВСТУПАЙТЕ п члкпи
У противагу - на со-
вєтській пресовій конфе- існує славшій хор проф. Христина Ковальська-Ру- адміністрація переносить па та всього духовенства. УНСоюзу!
Гнатишнна, що його часто Б.Б. щицька його до Ютики, Н. Й., де він В суботу 19-го листопада Михайло Бажанський
реншї совстчикн сказали
4. СВОБОДА, ЧЕТВЕР 9-го ЛЮТОГО 1978 Ч. ЗО.

Борис Бачинський і д-р Орест Загальні Збори Пластової Як Балтімор вітав фільм прем'єру т^- ЗБІРНА МАЛЯРСЬКА
Попович поділили першість Станиці в Ню Йс-
іорку , З неділю рано зілля копала ВИСТАВКА В ДЕТРОЙТІ
УСЦАК-у в шахах 20-го листопада 1977 го куреня є пл. сен. Оль І хоч останніми часами мальований картуновий Збірна виставка мистців дешо манеру Руссо своєю
р. в приміщенні Пластово- га Кузьмович. Також гарно наші громади, а передусім фільм, який він накрутив ^Детройту, що її від кіль- таємничою непроникли-
В цьогорічному турнірі не7 Л. Бойко і Ю. Луци- го Дому відбулися 29-ті вийшли 18-ий Кур. ім. Оле- молодь не дуже то числен- на підставі повісти О. Ко- кох років започаткував ма- вою природою. В картинах
за індивідуальну першість шин, оба „Тризуб", Філяд. Загальні Збори Пластової ни Пчілки, зв'язкова якого но відвідують наші висту- билянської „В неділю рано естро Е. Козак відбулася у Наталки Лончини внявле-
Української Спортовоі та Й. Похмурський, Станиці в Ню Йорку. є ст. пл. Надя Яворі, 30-нй пи чи інші імпрези, то зілля копала". днях 18 листопада до 4 ний вдалий рисунок і від-
Централі Америки й Кана- „Україна", Торонто. 7по Станична, пл. сен. Ірина Кур. ім. Софії Галєчко, однак у неділю, 20-го лис- Перед прем'єрою філь- грудня м. р. в галерії ЕКО. вага вживати міцні форми.
ди в шахах, шо його провів 27. 18. Р. Блонарозич, Куровицька, відкриваючи зв'язкова якого є ст. пл. попада м. p., театраль- му виступив зі словом Наша громада мала на- Краєвиди і квіти Ані Ни-
і УСО . . T D H 3 V 6 " ФІПЯПЛПК- Честер, Па. 717. О. Коцю- Загальні Збори попросила Віра Косович і 21-ий Кур. на заля Дому Української представник від Едукацій- году оглянути найновіші кифорак приковували увагу
фія в днях 25-2^-го листо- ба. Українська Цен- приявних до молитви, а УПЮ-ів ім. Евгена Коно- Молоді в Балтіморі була ного комітету Василь Тат- праці усталених мистців як своєю технікою, опертою
пада, м.р. спільний чем- траля", Пассейк 717. 20. О. потім відспівано пластовий вальця, зв'язковий якого є по береги заповнена мо- чнн та коротко розсказав також тих адептів мистец- на широких мазках як і
піонат здобули Борис Ба- Крих. ..Тоизуб". Філяд. гимк. На її внесок збори ст. пл. Юрій Яримовнч. лоддю і старшими. про життя і діяльність тва, які або вже по закін- гармонійним ужиттям кра-
чинський. ,,Тризуб", Філя- 707. вшанували хвилиною мов- На закінчення подяку- Всі радо прийшли огля- письменниці О. Кобнлянсь- ченню студій, або в них сок. Отець Тарас Проко-
дельфія і д-р Орест Попо Нагороду для юньйорів в чанки пам'ять членів Ста- вала всім членам Станич- нути вже з черги другу кої та про велику вартість заавансовані, могли похва- пів виявив себе як noprpe–
вкч, ,,Чорн. Січ", Нюарк сумі 50 дол. отримав Р. ниці і Пластприяту, шо ної Старшини та управі мистецьку виставку обра- її повісти, яку скоро поба- литись в деяких випадках тист, а його ікони в про-
маючи однакове віпношен- Блонаровнч. відійшли у вічність у зві- Пластприяту за дружню зів артиста маляра Т. Кузв- чимо у фільмі. Відтак згас- ДУЖе УСПІШНИМИ ДОСЯГНЄН- тилежності до старих ві-
,'НЯ точок, по 5;І Турнір про- ЦЬОГОРІЧНИЙ чемпіонат товому році. співпрацю. мова і його найновіший ло світло, заграли трем- нями. Свідомість, шо така зантійських не виявляють
водився швайцарською українців Америки Й До Президії Збори виб- Голова Станичної Ради біти, і на екрані появились виставка відбувається те- суворости, а радше своєю
системою в шістьох Knv– Канади був чи не найсиль- ралн пл. сен. Павла Доро- пл. сен. Андрій Ластовсць- чудові наші Карпати. А по- пер щороку заохочує міс- лагідністю збуджують мо-
гах. Співпершуни виграли нішим з усіх, якшо взяти жинського на предсідника кий склав звіт із перевірки цевих мистців до праці, а литовннй настрій. Таким
по 4 партії і по 2 зрсмісува- під увагу участь аж п'ятьох та пл. сен. Ольгу Кузьмо- діяльности Станичної Ста- вишколу — пл. сен. Ольга тім при звуках гуцульських молодим дає можливість самим настроєм насичена
лк, включно між собою в українських майстрів, ко- вич на секретаря. Предсід- ршини і на його внесок Кузьмович, референт табо- мелодій, неначе у сні, ви- познайомити публіку зі також ікона Марти Савчук.
останньому крузі. Бачинсь- лишніх чемпіонів УС- ник привітав приявних на Загальні Збори уділили аб- рів - ст. пл. Доня Сушків, ринали рухомі образи всіх своїм поступом і конкрет- У Галини Конопади рішучі
кнй і Попович поділили ЦАК-у 7Бачинський, Бло- залі голову ГПБ, пл. сен. солюторію уступаючій референт господарки — па- подій згідно з повістю,які ними вис лі дами. прояви власного і стилю.
по-рівному між собою су- нарович, Дзера, Попель, Романкова, голову КПРа- Станичній Старшині. ні Стефанія Косович, ре- буЛИ ПО-МНСТеЦЬКН ПОЯСНЄ- Листу десяти учасни- Беручи за сюжет природу,
-му перших двох на город Попович7. Приємно було ди пл. сен. Евстахію Гой- У різнім перейшов внс- ферент преси — пл. сен. ні у віршовій формі. вона розсіває мерехтли-
вітати в ньому заслужено- Евстахія Гойдиш, рефе- І хоч на залі було бага- ків започатковує Роман Ба- вими барвами її форми і,
-250 і 125 дол. Вони вне- диш та членів КПстарши- сок пл. сен. Я . Падоха раник. Його краєвид в пас-
довзі розіграють між со- m в^тепаня укпяїнт,іпгг ни пл. сен. Ігора Сохана і шоби на Крайовому З'їзді рент пластових видань — то молоді та дітей, а все тилевих гармонійних ко- доходячи до півабстракту,
бою матч із чотирьох пар- шахів і колишнього україн- пл. сен. Володимира Свин- поставити внесок на зміну ст. пл. Христина Роговсь- одно півтори години пану" льорах поділений на ряд осягає рівновагу між пред-
тій,щоби устійнити абсо- ського neDiuvHa ше з Рід- туха. Пл. сен. Ігор Сохан статуту щодо Загальних ка,референт організації — вала велика тишина, лиш з площин, викликує вражін- метом її зацікавлення та
лютного чемпіона україн- них Земель, проф. Попеля, склав привіт від КПС. Рів- Зборів, шоби відбувались в пл. сен. Таня Кейс, рефе- фільму доносились пісні ня руху і вітальности. Ед- його зформованням.
шв Америки й Канади та що потрудився прибути аж нож привітав пл. сен. Яро- означенім часі, а не годину рент спорту — пл. сен. музики, звук сопілки чи вард Козак розгріває серця
власника чаші УСЦАК-у в з Норт Дакоти. Не дописа- слава Падоха, як голову пізніше. Роман Комарницький, ре- трембіти. Збільшення учасників
ла лише скількість учасни- ферент коляди — ст. пл. Зачарована публіка на- глядачів історичною і по-
pp. 1975 і 1976, а Попович НТШ, пані Ірину Цегельсь- На внесок Номінаційної віть не зчулась, як проми- бутовою тематикою, яка виставки з-року-на рік вка-
в рр 1966-1968 і в 1972. ків, зокрема тому, що не ку голову Пластприяту пл. Комісії у складі: голова пл. Леся Ґной, ст. пл. Ірина зує на ріст її популярнос-
прибули сподівані змагуни Івашко, ст. пл. Тамара нуло півтори години, і на пригадує рідних край та
Трете місце і нагороду в сен. Вячеслава Вишневсь- сен. Р. Рогожа, пл. сен. В. підсичує любов до нього. ти і широке зацікавлення,
сумі 75 дол. здобув проф. з Клівленду, Рочестеру та кого, голову Пластової Корнага, ст. пл. Леся Ґной Марчук, бібліотекар — ст. тлі гір показався напис Козацький дух відваги та яке вона викликає, є дока-
інших иіяхово активних Фундації. пані Г. Гошовська і ст. пл. пл. Маруся Федорців, xpo– „Кінець". Тоді громом по- безжурности схоплений в зом її потреби. Тому іні-
Степан Попель з Норт осередків. Туоніоом nDOBO Предсідник з черги від- А. Войтович. Одноголосно нікар — ст. пл. Ліда Голю- енпались оплески на знак його „Байді", є новим ціятиву проф. Е. Козака
Дакоти 74,57. Дальше слі- див Ланковий Шахів Ус- читав протокол нарад, які з оплесками обрано нову ка, вільний член — ст. пл. авторові, шо ввів новий осягом нашого історично- треба належно оцінити.
дувалн: 4. С. Новаківський. ЦАК-У, П. Миндюк з Збори прийняли без змін. Станичну Старшину в та- Марійка Паславська. Ста- культурний засіб в україн- го портрету. Всесторон-
„Тризуб", Філяд. 747. 5-9 „України", Торонто і мгр На внесок вибраної Ве- кому складі. Склад Ново- нична Рада: голова пл. сен. ське життя. Тоді В. Тат- ність Юрія Козака проя- Володимир Баран
1 поділене7 інж. Л. Блона- Субтельний з „Тризуба". рифікаційної Комісії Збори обраної Станичної Crap– Андрій Ластовецький; чле- чин не лише в імені Ко- вилася в сатиричному пор-
гович, ,,Чорн. Січ", Ню- Під кінець турніру господа- прийняли протокол none– шини такий: станична — ни: пл. сен. Володимир мітету, але в імені всієї треті генерала, в пляні
арк, В. Дзера, ,.Україна", рі, УСО „Тризуб" влаш- редніх Загальних Зборів з пл. сен. Ірина Куровицька, Корнага, пл. сен. Дарія громади подякував із зво- міста Детройту, відданого иітііііііішіішіііііііішшжшіїшшвш.
Торонто, Д. Кулик, тували для учасників обід, тим, шо відчитано тільки 1-ий заступник — пл. сен. Бойдуник, ст. пл. Маруся рушенням Т. Кузьмові за безчисленними нюансами Мілена Рудницька
,,Чорн. Січ", Нюарк, Б. на якому промовляли Го- резолюції. Роман Яцушко, ІІ-ий зас- Мотиль, пл. сен. Богдан велику талановиту працю майже одного лише кольо- Невидимі
Михайлів. пензля і пера і фільмової
Миндюк, ,, У країна", ТО- лова „Тризуба", Роман Станична у доповненні тупник — пл. сен. Орест техніки. ру, та іконах, окритих па- Стигмати
ронто і Б. Степанснко, Савчак і проф. Степан По- свого звіту подала прияв- Кебало, секретар корсс- Потім до пізньої ночі тиною, що викликає вра- К)шжка у твердій темно-врон-1
„Україна", Торонто, 7по пель. Спонзорами для гро- ним осяг на останні Орли- понденційний — ст. пл. Станична пл. сен. Ірина жіння старої роботи.
Куровицька подякувала численні гості ще раз огля- зовій обгортці Із золотиш
'.37. 10-13 7поділене7 д-р Ю. шових нагород були; Усо кіяді. Перше місце у за- Віра Дорожинська, секре- Ярема Козак залюбле- Зуквамн. 552 сторінки із фо-
-Колтун, „Тризуб", Філяд. „Тризуб" Філадельфія, гальному точкуванні і пер- тар протокулярний — ст. Зборам за вибір, а членам дали виставку образів, і тографічною докук”інтаціао.
,;Б. Кутко, „Тризуб", Фі- УНСОЮЗ і П. Богдан"Мин- ше місце за експонат здо- пл. Ліда Семущок, кошова новообраної Станичної майже всі індивідуально ний, як звичайно в приро- Ціна 15.00 доларів.
;-ляд., Б. Назарко, ,,Украї- дюк з Торонта, Лінка Ша- був 2-ий Кур. УПЮ ім. - пл. сен. Оксана Козак, Старшини за те, що взяли гратулювали, дякували та ді. Його „Метелик" вняв- SYOBODA
на себе нелегкі обов'язки. бажали авторові великих ляє філософічні нотки, на- SO Montgomery Street
. на", Торонто і інш. 3. хів висловлює їм всім подя- Лесі Українки. Гетьманів- заступник кошової — ст. Jersey City, N J . 07S0S
Шпон, Тризуб", Філяд. 7по ною вибрано членку 2-го пл. Маруся Д а р м о г р а й , Збори закрито піснею успіхів на новій культурній голошуючи самоту кожно-
Закарпатських Пластунів. ниві. го сотворіння в буйній, але Мешканців стейту Н ю Джсріі io–
; 37. 14. Т. Гарас, ,,Украї- Кур. пл. вір. Оксану Ку- скарбник — пл. сен. Воло- байдужій природі. Краєвид Гків-'япг 5Г(' стейтового ію.татгч.
. на", Торонто 727.поділе- О.П. ровицьку. Зв'язковою ііьо- димир Сафян, референт Пл. сен. Стаха Гойдиш А . К . Юрія Крохмалюка нагадує ll!llllllilli!lllllllllt!ll!l!lll!!!llll!l

Спілка
MT
-- ,.– -тхр '.-^r еЖ
я щ ЬЦ Ш
X Mf Л ' ( п і;
^^"^'-'-r'-t і. і
УкрОШськЩ ^
Молоді
Америки
(СУМА)
БАЛЬ ДЕБЮТАНТОК СУМА 1977

БАЛЬ ДЕБЮТАНТОК СУМА


Субота, 11-го лютого 1978 p., год. 8:30 веч., в Статлер Гілтон Готелю (Terrace Room)
Баль Д е б ю т а н т о к С У М А належить вже д о традиційних імпрез сумівської молоді. Як у минулих роках, в дні 11-го лютого, о годині 8:30 вечером, у найбільшій і най-
В н ь о м у бере участь б а г а т о у к р а ї н с ь к о ї м о л о д і , не т і л ь к и з с а м о г о Н ю Й о р к у , а л е т а к о ж кращій залі готелю Статлер Гілтон в Ню Йорку, відбудеться вже 16-ий Баль Дебютанток
з околиць. СУМА, на якому будуть представлені присутнім дебютантки, які спільно зі старшими за-
Д е б ю т а н т к и — це п е р е в а ж н о с у м і в с ь к а м о л о д ь , я к а від н а й м о л о д ш и х л і т в и р о с т а л а й бавлятимуться в рідному українському оточенні.
в и х о в у в а л а с ь в р я д а х С У М А , і, о с я г н у в ш и 16-ий рік ж и т т я , в с т у п а є в н о в и й е т а п ж и т т я .
Д е б ю т — це неначе п е р е х і д з ю н а ц ь к о г о в м о л о д е ч и й вік. Церемонію представлення переводитимуть аранжери балю: ЄВГЕНІЯ КУЗЬМОВИЧ
Ця подія в ж и т т і к о ж н о ї м о л о д о ї л ю д и н и з а л и ш а є т ь с я н а з а в ж д и в п а м ' я т і , я к о д и н з р а - та ІГОР ДЛЯБОГА, яких до цього запросив Забавовий Комітет, що його очолює культур-
дісних м о м е н т і в . Ц е з о к р е м а р а д і с н а х в и л и н а д л я в и х о в н и к і в і керівників організації но-освітній керівник Головної Управи СУМА, КОРНЕЛЬ ВАСИЛИК. До танців гратиме
С У М А , яка н а м а г а є т ь с я в и х о в а т и м о л о д у н а д і й н у з м і н у , н а ш у м а й б у т н і с т ь , м а й б у т н і с т ь популярна й люблена нашою молоддю оркестра Б. ГІРНЯКА із солістами І PAKOB-
української нації. СЬКИМ та М. ШКВАРКОМ.
ДЕБЮТАНТКИ 1978 РІК

ти
Варвара Барна Оля Бордун Оля Воробель Марійка Гапій Віра Кухтенко Оксана Микнтнн
Yonkers, N.Y. Hollis. N.Y. Hollis, N.Y. Boston, Mass. Yonkers, N.Y. Boston, Mass.

Оля Науменко Анна Олещук Дануся Плішак Маруся Семчук Ірина Свідерська Оксана Шеремета Ірина Хомишак
Perth Amboy, N.J Passaic, N.J. Elmhurst, N.Y. Amsterdam, N.Y. Amsterdam, N.Y. Jersey City, N.J. Clifton, N.J.
ОШШММ шйрік^
-
ч. зо. СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 9-го ЛЮТОГО 1978 5.

МІМ
ярхом, проходить, і цього які вимолюватимуть нам
мммм 15 РОКІВ ЗМАГАНЬ І ЗУСИЛЬ походу вже нікому не спн- перед престолом Всевиш-
ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ у НЮ ЙОРКУ (Закінчення зі cm. 2-ої) нити. нього більше ласк і краще Замість квітів на свіжу могилу Дорогого Приятеля
іт J l 9 , n А ш и р о ' U "O"–. Ню Йорк иості дали величезні націй, але у внсліді глнбоко- Судилося так Блаженні- майбутнє!"
(Дім Українського Визвольного Фронту) с т и м у л українському го прагнення тієї самої Цер- шому Патріярхові Йоснві, Наш Патріярх Йоснф був
життя, спинили процес кви. що його життьовий шлях і битий долею майже все своє
бл. п.
: j П'ятниця, 10 лютого 1978 p., год. 7-мя веч. відчуження діяспорн від Це могло статися лише діяльність проходять „пер життя. Мабуть, трагізм АНДРІЯ ПЛЕШКЕВИЧА
материка; проти асиміляції завдяки сильному почутті аспера ад гетра" (через записаний йому як призна- складаємо 100. М доларів
ДАМ'ЯН ЛІЩИНСЬКИЙ дали нову концепцію само- історичної відповідальнос- терня до зір). Такого приз- чення. Проте, він залиша- на Постійний Патріарший Фонд.
Краєзнавча поїздка групи молоді збереження і служби свому тн Первоієрарха, що зро- начення від Провидіння ється завжди вірним своїй
важко від себе відхилити, Іван і Ольга ВЕРБОВСЬКІ з Родиною
народові. Водночас це був зумів „повноту часу" і готов девізі, котра позначилася й а
до Греції тя Італії. період самооборони проти був прийняти рішення, на бо цс було б капітуляцією. за останніх 15 років та даль-
Його треба здійснювати, Дружині Таиі й синові Борисові висловлюємо
Доповідь ілюстрована прозірками. противних течій й інтересів, яке мало х т о може ше йому присвічуватиме: наші співчуттв.
що тоді зібралися проти здобутися. В тому вийнят- що наш Патріярх і робить „PER ASPERA AD AS–
""ммівФМммммаФ ммввтмнаїшдйлР нас. Ми відчули, чи не впер- кова вага і роля Блаженні- та нам дас приклад такого TRA!"
ше від довшого часу, що шого Патріярха. Завдяки поступування.
інтереси ПомісноїУКЦерк- йому, ми сьогодні стали Останні події ілюстру-
УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ ви незавжди мають зрозу- Патріяршою Церквою, і ють як збільшуються різні
БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ.
міння у Ватиканській адмі- хоч для цього тепер ще не тернисті
ністраціі і що є потреба на маємо визнання, цей акт не англійському
відстоювання своїх прав і лише його присшшнть, але справді с болючими,
перед найвищим проводом водночас дає нам шанси ..ювілейний" дар Блаженні-
ситуації. Події в
екзархаті
і такий
І
Вселенської Церкви. Ми здійснити все те, чого інак- Ділимося сумною вісткою, що в суботу, 4-го лютого 1978 року,
навчилися цього, бо мали ше ми не могли б. Це CTocy– шому, справді с найменш
потрібний нашій Церкві.
відійшов у Вічність
твердого Вчителя. ється як оборони права цієї
І остання третина цього Церкви на саме існування Удари й болі збільшу-
короткого періоду харак- на батьківщині, так і її ються ще і з волі Божого бл. п.
теризується дозріванням життя та організації в Провидіння й нелюдським
Церкви і народу. В обличчі розсіянні, а також і способом. Недавня втрата
неприхильної коньюнктури формулювання її власної двох відданих і відповіда- ІВАН ЛУК'ЯНОВИЧ
СТРУННА ОРКЕСТРА МУЗИЧНОГО
ІНСТИТУТУ ім. М. ЛИСЕНКА -
ТОРОНТО, КАНАДА
та неоправданих встрявань концепції українського хри- ЛЬНИХ ОСІб 3 блИЗЬКОГО OTO-
у наші справи, Блаженні- стиянства та взаємин з ін- чення Патріярха побільшує
ший Йоснф і ми всі навчи- шимн українськими хрнс- його й усіх нас біль. Всі, хто
лнся, що треба відстоюва- тиянськнми спільнотами.
ти твердо власне право, що
знає умови в патріярших
І цей період сповнений установах, погодяться, що
холодняк
нар. 7-го червня 1896 р. в Слободі Липнях біля Харкова.
треба робити своє, не огля- з м а г а н ь , т р у д н о щ і в , смерть Матері Клявдії ПОХОРОН відбувся у вівторок. 7-ю лютого 1978 р. і церкви св. Володимира,
даючись „на право чи на важких перешкод з різних Фсдаш, колишньої Архи-
КОНЦЕРТ ліво". Наші змагання посн- боків. Вони зрозумілі, коли мандрині Василіянок, а ос-
люються, самооборона на походять з-зовні, але таннімн роками завідува-
різних відтинках зростає. прикрі і болючі, коли ці тсльки обителі Святої Со-
Парма, Огайо.
В глибокому смутку:
дружина - ЮЛІЯ
діти - ЕДІТА та МИХАЙЛО МОРОЗИНСЬКІ
Нам треба було оборонити колоди ставляться нами са- фії, та отця архимандрнта внуки - ВІКТОРІЯ, ДІЯНА і НАТАЛІЯ
саме право існування Ук- М И М Н . І НІЯКе І Н Ш е ВИЯСНСН- Степана Чміля, духовника
Диригент раїнської Католицької ня не приходить на гадку, як Колегії Св. Софії та остан-
Церкви проти зазіхань її лише той факт, що наш пьо ректора Малої Семіна-
в і д в і ч н о г о ворога — нарід задовго був у неволі і ріі. с величезною втратою.
Москви та проти потурань рецедивн підневільної Проте, й цс треба нам
Проф. Іван Ковалів деяких кіл, запоморочених поведінки та мислення в нас сприйняти, як пише один
„високою дипломатією" не перевелися. Проте, крок священик з Риму: „Великий
Остполітік. Нам треба було за кроком розбудова нашої цс удар, та знаємо, що ма-
боронити традиційне пра- Церкви, очоленої Патрі- тимемо в небі заступників,
Соліст - Орест Ковалів во на самоуправління та на
У ПАМ'ЯТНИЙ СОРОКОВИЙ ДЕНЬ.
належний нам патріярха-
льний устрій, треба було Замість квітів на свіжу могилу як залишив нас у великім смутку
рятувати Соборовий дек- нашого Сердечного Друга Незабутній наш
У ПРОГРАМІ ТВОРИ рет про Східні Церкви, щоб МУЖ. БАТЬКО, БРАТ,
він не стався ще одним ак- бл. п.
том, подібним до совєтсь- ДІДУСЬ і ПРАДІД
кої конституції В цьому пе-
БАХА, ВИТВИЦЬКОГО, ВОН-ВІЛІЄМСА, ріоді прийшло природньо Д-ра В О Л О Д И М И Р А КОЛАТАЛА
ГРІГА, КОРЕЛЛІ те, що повинно було прий- що відійшов передчасно у Вічність
ти. В обличчі неоправданих
Субота, 25-го лютого 1978 року
відмов нам мати власний
Патріярхат, ми стали пат-
1-го лютого 197S р. у м. Ракфорд, !лл.,
на Патріаршу Фундацію
100.00 доларів іложили
АЛЬФРЕД ОМЕЛЯН КОЗАК
година: 7:30 веч. ріярхальною Церквою не у буде відправлена
внсліді дипломатії й комбі- Ліда і д-р Роман СМИКИ з Родиною
Washington irving High School СЛУЖБА БОЖА
40 irving Place, New York City ціінмашшіїїіїиміїиианвишяяи ІШПНШШППІШІІШіиШПШІЕ дня 12-го л ю т о г о 1978 року, о г о д . 12-ій дня
в церкві св. Івана Хрестителя, Д е т р о й т — З а х і д
Український Музичний Інститут Америки, Інк.
Неділя, 26-го лютого 1978 року Просимо Приятелів і Знайомих помолитися з нами в цей день за упокій
Відділ Нюарк, Н. Дж. Шляхетної Душі Покійного.
година: 3:30 по пол.
П'ятниця, 10-го л ю т о г о 1978 року, г о д . 7-ма веч. Жалем опечалені:
Philadelphia High School for Girls ЮСТИНА w дружина
Broad and Olney, Philadelphia, Pa. ПІВРІЧНИЙ ВИСТУП УЧНІВ ЛЕВКО і ЛЮБА - син і синова
ІГОР і ЗІРКА - син і синова
В Ню Йорк; квитки до набуття АРКА, ЕКО. Клас фортепіаиа - Д. КАРАНОВИЧ, Т. БОГДАНСЬКОЇ, О. БОРБИЧ-КОРДУБИ ОЛЬГА та АНТІН ПАХОЛОК - сестра і швагер
Клас скрипки - P. BEHKE. ЕДВАРД і МАРІЯ - брат і братова
БОГДАН і ДАРІЯ - брат і братова
ЗаЛЯ У Н Д о м у , 1 4 0 Prospect Avenue, i r v i n g t o n , N . J . ВОЛОДИМИР - брат
Внуки і Правнук
Пі шшіітнподшшшвняі

ВІДВІДАЙТЕ УКРАЇНУ В 1978 РОЦІ В ОБСЛУГАХ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ


Транс-атлянтійський перелет джетовим літаком туди і назад
Транспортаційне оподаткування США
20 ескортованих групових виїздів з Ню Йорку Пезплятиий перевіз двох штук багажу при відлеті із Ню Йорку
Транслортація літаком, поїздом чи автобусом поміж європейськими містами
Перевіз туристів 1 багажу від летовнша7станції до готелю у кожному місті
Оплата носильникам за дві штуки багажу від особи
Першо-клясні готелеві приміщення у кімнаті на дві особи
Підлот Поворот Число Летунська Харчування - три рази денно у Радянському Союзі,
НЮ ЙОРК Тура днів МАРШРУТ Ціна компанія два рази денно в інших країнах
Оглядання міст під проводом місцевих провідників
Цікаві поза-міські екскурсії, згідно з маршрутом окремих тур
4-го травня 12-го травня МІНІ-ТУРА І Київ, Львів, Варшава S 835.00 Swissair Вечірки з народними стравами, напитками та розвагами
0 Наливне (типе) г отелевій та іншій обслузі, готелеві оподаткування
10-го травня 25-го травня РУТА І 16 Львів, Тернопіль, Київ, Канів S 1.186.00 Lufthansa Полагодження потрібних подорожніх документів та візові оплати
Кошти плянувяння та ведення групових тур
5-го червня 21-го червня КАШТАН І 17 Москва. Львів. Тернопіль. Київ, Канів, Москва 51,351.00 Pan American Дарунок: пашлортовий портфель, летунська торба, налнчки (теге)
- r-–
Допомога працівниками агенції при груповій реєстрації на КЕНЕДІ летовиші
15-го червня 2-го липня ШАФІР 18 Київ, Канів, Львів, Ялта, Ленінград і S1.426.00 Swissair Під час подорожі повна обслуга групи нашим власним провідником із США
22
Варшава, Львів, Київ, Канів, Одеса, Білгород,
20-го червня 11-го липня РУСАЛКА Сочі. Москва 11,510.00 Swissair
Будапешт, Ужгород, Львів, Ялта, Запоріжжя. S1.524.00 A P E X " OR 1А ДАЛЬШИМИ ПОДРОБИЦЯМИ ТА РЕЗЕРВАЦІЯМИ ПИШІТЬ АБО ТЕЛЕ
22-го червня 16-го липня КРОКОДИЛЬ 25 Харків, Полтава, Київ, Канів Si.684.00 22;45 Day Excurs. ФОНУЙТЕ ДО НАЙБІЛЬШ ДОСВІДЧЕНОЇ ПОДОРОЖНЬОЇ АГЕНЦІЇ У США
Swissair
З А С Н О В А Н О Ї В 1920 РОЦІ
28-го червня 13-го липня МАРІЧКА 16 ' Львів, Тернопіль, Київ, Канів Si .299.00 І Lufthansa
0
5-го липня

10-го липня
20-го липня

31-го липня
РУТА 11

ЯВІР
16

22
Львів, Тернопіль, Київ, Канів

Варшава, Львів, Тернопіль, Київ, К


S1.299.00 і Lufthansa
ікгМ KOBASNIUK TRAVEL INC
Ялта, Москва S1.510.00 КІМ.
157 Second Avenue, New York, N.Y. 10003
15-го липня 3-го серпня ОРЕЛ 20 Київ, Канів, Тернопіль, Львів, Ужгород. Відень S1.494.00 K.L.M. (212) 254-8779
17-го липня 2-го серпня КАШТАН 11 17 Москва, Львів, Тернопіль, Киів, Канів, Москва S 1.351.00 Pan American

22 Москва, Львів, Київ, Канів, Сочі, Віра К о в б а с н ю к Шумейко, президент


25-го липня 15-го серпня ЗІРКА S1.690.00 Lufthansa
Іенінград, Петродвореиз., Копенгага
Урядові години:
3-го серпня 21-го серпня РОМА 19 Москва, Львів, Тернопіль, Киів, Канів. Рим S1.497.00 Finnair Від понеділка до п'ятниці: від гол. 9ЧЯ рано до 6-ої веч.
Суботи: від год. 9-ої рано до 1-ої по пол.
8-го серпня 29-го серпня ЧАЙКА 22 Варшава, Львів. Киів, Канів, Запоріжжя,
Ялта, Москва S1.510.00 і Swissair
Агенція с членом Better Business Bureau of Metropolitan New York
9-го серпня 24-го серпня РУТА ПІ 16 Москва, Львів, Тернопіль, Киів, Канів S 1,299.00 і Lufthansa
AST A (American Society of Travel Agents)
16-го серпня 2-го вересня БАЙДАК Москва, Львів, Ялта, Київ, Канів,
Ленінград. Петродворець S1.47S.00 Finnair
ДО: Подорожньої Агенції КОВБАСНЮК (СВ 78)
21-го серпня 6-го вересня КАРПАТІЯ 17 "” ” Львів, Чернівці. Київ, Канів, Москви S 1.351.00 і Pan American
Прошу прислати мені'нам подробиці відносно наступної тури
9 S 885.00 Pan American
15-го вересня 23-го вересня МІНІ-ТУРА 11 Львів, Варшава (назватури) Дата відлету
ш Число зацікавлених осіб
4-го жовтня 19-го жовтня РУТА ІУ 16 Львів, Тернопіль, Київ, Канів Si,087.00 Lufthansa
Name
26-го жовтня 3-го листопада МІНІ-ТУРА НІ Київ, Львів, Варшава S 799.00 Swissair Address
Street City State Zip Code
' Прилет і пересідка у Москві.
” APEX (Advance Purchase Excursion) A1RFARE - Реєстрація по цій нижчій ціні перелету приииматимсться тільки Tel No Area Code
до дня 22-го березня 1978 року.
МАРШРУТИ І ЦІНИ МОЖУТЬ ПІДЛЯГАТИ ЗМІНАМ
СВОБОДА, ЧЕТВЕР 9-го ЛЮТОГО 1978 4.30.

СОВЄТСЬКА С И С Т Е М А . . . СЕМЕН МАҐАЛЯС і вірменські


(Закінчення п cm. 1-ої) (Закінчення зі cm. 2-qf) in патріоти...
JkJ-W
ІРДІТМІ
Увага! Увага І Просвіта" у Львові і керує роботою цієї канцелярії аж до
(Закінчення зі cm. І-of) UBMtttbft
особливо небезпечним ре- пульс громадської самосві- вересня 1939 року, тобто до часу Другої світової війни і
цидивістом. Суд засудив домости. Почувається, що окупації західньо-українських земель большевиками. і - гцс було таких людей, як Tri.oRa-eeae,NewYork,ioetj
Євграфова на 10 років російська інтелігенція по- Про працю С. Магаляса в „ПросвітГ треба було б Аярнкян! Коли 6 не було ВСІ НАЙНОВІШІ
ЄДИНА НАГОДА позбавлення волі в Виправ- чинае пробуджуватися, і писати окрему студію. Як знаємо, „Просвіту" очолювали людей вірних сумлінню, КНИЖКОВІ ВИДАННЯ
но-трудовій колонії (ВТК) разом з нею, інтелігенція як голови проф. Михайло Галущинськнй (1923-31) і проф. творців ідей і краси, шука- я Арці.
набути ці книжки під час особливого режиму". пригнічених Росією наро- Іван Брик (1932-39). Теоретиками і керівниками освітньої чів змісту і мрійників — ми "І
Вийнятки із звернення дів, починає розгортатися праці були секретарі й інші члени Головного Виділу. Між не пізнали б шляхів до волі REAL ESTATE У
Євграфова (початху немає): приспане досі почуття ними такі діячі, як Степан Шах (довголітній секретар Гол. зір, не насолоджувалися б
ВЕЛИКОГО ВИПРОДАЖУ (Хочу вказати на) громадянина, його націона- Виділу і редактор календарів „Просвіти"), ред. Василь музикою Моцарта й Баха,
стику бюрократів, які ду- льного самоусвідомлення й Мудрий, Константина Малнцька, М. Дужий, М.Таранько не споглядали б на хма- Glen Spcy. N.Y.
шать особистість і родять гідности. Освічені люди і багато інших, але практичну роботу виконували праців- ринки з висоти пташиного В Українському Селі
Бабай К А Р У С Т Л Я ВІРШІВ іірика. сатира, rpo– статочного та брехливого починають розповідати про ники „Просвіти" такі як Семен Маґаляс, П. Петрик, М. лету. Все це людство зав- нв продаж
ICLK. фн.іибашки. балннлраси словокрутхи, конформіста. Цей продукт свої н е в д о в о л е н н я в Брилинський, В. Гафткович, М. Кушнір й інші. У 1939 р. дячує людям, в головах 2-АКРОВ! ПАРЦЕЛІ
іірнсіканки та чиста праяла . 6 00 радянського уряду, - це самвидаві і в закордонних Просвіта" мала 83 філії, 3,075 Читалень, тобто 8596 усіх яких не згасає вогонь Бо- В найкращій околиці. S хвилин
результат скупчення влади виданнях, хоч звичайний місцевостей в Галичині, 360,000 членів, 3,000 бібліотек, жої думки, які шукають і ходу до церкви й Укр. Роб.
Василь Барка в руках партійної верхівки народ покищо мовчить. Ця 1,475 читальняних будинків, велику внпозичальню укріплюють нове й краше, Союзу. За інфор. телефонувати
j ЖОВТИЙ КНЯЗЬ повість, друге видан- чи однієї особи. Радянська невеличка група людей ро- книжок, що її вела Наталія Дорошенко, власне які таврують і картають 8-Ю рано. 7-І 1 веч.
влада поставила собі за ціль з у м і є , що ж и т и б е з видавництво КНИЖОК, календарів і журналів, для яких ретроградів і безмістовних Тел. (914) 856-7880
навчити радянських людей людських прав - це не працювали такі наукові сили, як Василь Сімовнч, крикунів, незалежно які
поводитися і думати меха- життя, вони починають ро- Володимир Дорошенко, Остап Терлецький, Іван „міцні" вони не були б у LAKE FRONTAGE 1N GLEN SPEY
нічно. так, щоб усі думки зуміти, що людині не мож- Раковський, Філярет Колссса, Іван Крнп'якевнч, тих^ш інших обставинах і 1-2-3 ACRE PARCELS
були зорганізовані в стерео- на забирати велике право Володимир Кубійович, Михайло Возняк, Микола закрутах Історії. Hard surface roads. Subdivided and
типи і ніхто ніколи не смів бути людиною і жити по- Голубець, Степан Рудницький, С. Сірополко, Степан Шах, Не будьте реакшонера- ready build. Call Oleh Myskiw
поставитн під сумнів пи- людському. Вони викрива- Василь Мудрий, Федь Фсдорців і багато інших. Ця вся ми — ось наша порада для (201) 467-1177 (day) and
тання про статус кво. Ця ють дії радянської тиранії, широко закроєна культурно-освітня, театральна, Вас! (201) 399-4894 (eve's)
в л а д а с п и р а є т ь с я на захищають свободу і права видавнича і органзаційна праця була часткою праці і труду Свободу всім в'язням
мовчанці і заляканості біль- людини, але радянська керманича канцелярії „Просвіти", Семена Магаляса. Бо ж сумління! U–
шости, диспонує величез- система нічого так не бо- він, ніхто інший, тримав палець на живчику всієї Хай живе гуманізм! FOR SALE BY OWNER
ною і рафінованою маши- їться, як розоблачення і просвітньої праці, яка вивела наш нарід на шлях держав- 4 грудня 1977 Jersey City Heights
ною духовного і фізичного тому апарат насильства ного народу. Про працю „Просвіти" вже багато написано, Єреван
але ще багато треба було б написати, а особливо про діячів 4 FAM1LY
пригнічення, душить кож- 3 rooms each apt Modem.
ний протест, який мас полі- наступає з усією підступні- ,,Просвіти". Едуард Арутюнян Recently renovated. Air
тичні чи інші форми. В стю на тих людей. Тому я Підсумком праці „Просвіти" був Другий Конгрес Роберт Назарян conditioned. All new water lines.
такому положенню влада звертаюся до Вас, до всіх ..Просвіти" у вересні 1929 року та 70-літній Ювілей Шагеп Арутюнян Copper tubing. Gas hot water
не задовольняється псреслі- справжніх комуністів і соці- ..Просвіти" у 1938 році. Це події, які чекають ще на свого Амбарцум Хлгатян heat Baseboard radiation. New
дуванням дисидентів і їхніх ялістів, до всіх представнн- історика. С. Маґаляс, як директор канцелярії, ніс головну plumbing. Cast iron tubs. Tile
д'ій: відчуваючи глухе на- ків робітників, і прошу Вас відповідальність за своєчасне виконання всіх постанов і за '^ФФФ^Ф^ФФФФ^ФФМФФФФФФШ ; baths. Good neighborhood.
рікання, вона хоче читати в виступити проти азійсько- постійний зв'язок з філіями, читальнями і всіма крайовими
мозках і серцях засобами го і радянського псевдо- та повітовими установами, що співпрацювали разом з іі - зі! Convenient to bus lines. Must be
seen to aoDreciate. S65,000.00.
доносів і обшуків. Звіль- комунізму і підняти свій ЗБОРИ Taxes SZ,275.00. income
ненням з праці, арештами, голос протесту на захист
засланнями карають за прав людини в СРСР і ЗСА Д А Л І З А Й М А Т И М У Т Ь . . . І; ВІДДІЛІВ УНС !! (8,400.00. Can be increased.
п р и п у щ е н н я , думки і
наміри. Радянське суспіль-
прибити до ганебного
стовпа радянський тоталі- жнною Джіган, сином і
(Закінченн я зі cm. І-оі) ї її
For appointment call —
(201) 864-5186
ство перетворилося в шкі- таризм, який прикривасть- двома дочками, як теж мати заходи ПВО щодо ' НФФФФЖфффффффффОфФбФ'ФЬ -
льно-поліційну систему і ся марксизмом. Радянсь- прибули з ним міністер встановлення ,,палестинсь- НЕДІЛЯ, FUNERAL D1RECTORS
люди перетворюються кий уряд повинен почути закордонних справ Мохам- кої батьківщини", як теж 12-го ЛЮТОГО ІГП р.
(себто значна частина) в голос прогресивної громад- мед Ібрагім Камедь, Саєд постановила переконати
манскенів уніформованої ськости світу, крик чесних Марсі — спікер єгнпетсько- Ірак приєднатися до НЮАРК, Н. Дж. Річні загаль-
думки, морально й інтелек- людей, всіх, кому дорога ю парляменту, та Ашраф ,,спільного фронту". ні збори Б-ва св. І. Хрестителя SINKOWSKY
туально куплених слуг соціяльна справедливість, Ґгорбал, єгипетський ам- 76-ий Відд., о гоя 1-ій по пол.,
р а д я н с ь к о г о уряду і мир і свобода, і привернути басадор до ЗСА. Члени Найкраще місце на прийнат- в укр. кат. школі при Сснфорд і FUNERAL SERviCE
тя, бенкети, Ім'шішш, xpecTH– Айві вул. На порядку: звіти і 3535 Bast T r e m o n t Avenur
д е р ж а в и . Лише мала свободу невинним людям, єгипетського уряду брали ні', товариські зустрічі, по-. BRONX, N.Y. 10465
частина радянських людей, які страждають за свої nepe– участь у деяких нарадах вибір Управи на 1978 р. Після
МІГШІЇ! І н а a d н а г о д а —
Річних зборів відбудуться Tel.: 863-2475
ціною великих зусиль, конання. Людська совість і президентів Картера і Са- 9
може зберегти свою особи- громадська справедливість лата, як також перегово- HOLIDAY I I W Місячні на яких буде вибір 191 Avenue "A"
стість, свою живу душу. І ця у Вашій особі повинні різко рювалн з державним секре- делегатів і їх заступників на 29 N E W YORK. N.Y. 10009
горстка, розсіяних по'цілій і твердо сказати своеслово і тарем Сайрусом Венсом і of S o m e r v i l l e Конвенцію УНС. В зборах Тел.: 674-8630
державі окремих людей, примусити лицемірів та Збігнєвом Бжезіньским, US R o u t e . 3 2 ( E . Bound) візьме участь обл. організатор Директор ЯОСИФ
кинула виклик радянській деспотичну р а д я н с ь к у дорадником Білого Дому B M D G B W A T E S t , N J . 08807 В. Оріховський. Проситься чл. СБНКОВСЬКИН
прибути. Після зборів - З а в і д у є влаштуванням л о -
бюрократичній системі і владу слухати її. Я надіюся, ду.ч справ крайової безпе- а Т е л . (201) 526-9600, a yi;– спільна перекуска. - В. Бояр- хороніо в каплицях, поло-
протиставляється їй. Ці що радянські дисиденти кн. раїнській мові 201-626-1866
ськнй, пре де. Т. Клебан, кас, женнх в кожнім районі
люди виступили серед знайдуть підтримку і 6 Власник українець та під міста. Похорони no ailiil–
В час, коли в ЗСА про- українським з а р я д о м . Ю. Демчук. фін. ескр. мальшіх цінах.
загального страху і солідарність серед nporpe–
занепаду за права людини. сивних діячів комуністич- ходилн наради між Сада-
Незважаючи на репресії них і СОЦІАЛІСТИЧНИХ пар- том і президентом Карте- ПАМ'ЯТНИКИ HELP WANTED Ммш
радянської тиранії, в країні тій. ром, в Альжирі відбували-
ся конференція лідерів з різних гранітів, ставимо на
починає сильно битись Євграфов"
арабських держав, які во- цвинтарях св. Андрія в Бявнд immediate opening for
LYTWYH it LYTWYH
рожо наставлені до єгнпет- Бруку і св. Духа - відомя со-
сько-ізраїльських n,epero– лідна фірма DIE DESIGNER UKRAINIAN FUNERAL OIRFCTOO^
ворів. У конференції взяли Minimum five year experience on
Прийміть до своєї хати К. М. КАРДОВИЧ A I R CONDITIO'NED
участь лідери Альжирії, Лі- progressive die design. Atractrve
УКРАЇНСЬКУ КНИЖКУ вії, Південного Ємену, Си- C0NSTANT1NE М. KARW1CH 1 fringe benefits. Excellent salary.
Обслуга ЩІжРА І Ч Е С Н А .
Our-Services Are Available
БІЛАСІДЛНИЛИШИН-Д.Чаяковськнй S 5.00 f рії та представники Палес- Anywhere in N e w Jersey.
CYPRESS Mail resume to
МОСКОВСЬКІ ВБИВЦІ Б А Н Д Е Р И П Е Р Е Д СУ- І тинськоі Визвольної Opra– Також займаємося noxopo–
H1LLS MONUMENTS ROLLER BEAR1NG CO. нами на цвинтарі в Вавнд
Д О М - Д . Чаяковськяя ІІИ І нізапії (ПВО). Конференція
OF AMERICA Бруку і перенесенням ТлІн-
НАЦІОНАЛІЗМ-Д.Донцоб,опр Ї М J знову засудила діяльність 800 Jamaica Avenue Sullivan Way W. нях Останків з різних
В П О Х О Д І Д О ВОЛІ - М. Клнмншин 11М Салата і вирішила підтри- Brooklyn. N.Y. 11208 Trenton, NJ. 08628 країн світу.
Ш Л Я Х О М Л Е Г Е Н Д И - Б. Казанівськня 8.00 Tel. (212) AP 7-2332 Att Personell Office
МЕЧ АРЕЯ - Іван Білнк И.Н 801 Springfied Avenue
ВИБІР З ТВОРІВ - І. Франко З.М І mvwGTON, N.J.
М А З Е П А — Богдан Л е г а т и , опр 3.50 1 NEWARK, N.J.
СЛОВО О П О Л К У ІГОРЕВІ - Ювілейне видання 15.00 ESsex 5-5555
ЛЬВІВ — Ювіл. видання В-ва „Київ" 12.00
ГРАФІКАВБУНКРАХУПА-Н.Хасевич 4.00 і
М О Й С Е Й — 1 . Фраяко,Ювіл. видання
К О Л І Ї В Щ И Н А - П . Мірчук
6.00
10.90
І
І
KOBASNWK TRA YEL 1NC. ПЕТРО ЯРЕМА
Н Е З Д О Л А Н Н И Й Д У Х - Мистецтво І поезія У К - УТСР. ПОГРЕГЯНИК
раїнськнх ЖІнок-полгпГазнІв у СРСР 25.00
Маємо багато ївших книжок, зокрема великий вибір
дитячих видань. Каталог висилаємо безплатно. Пересилку
оплачуємо самі. Книгарням 25-30 проц. опусту. Замов-
МАРІЙКА ГЕЛЬБІК Займастьсл Похоронами
в BRONX. BROOKLYN,
NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ
ІІ лення враз з належністю слати на адресу:
(ПРЕДСТАВНИК АҐЕНЦІЇ КОВБАСНЮК НЮ ЙОРК) КОНТРОЛЬОВАНА
A Ukrainska Knyhamia J ТЕМПЕРАТУРА
і 4340 Bernice, Warren, Mich. 48091 U.S.A. j БУДЕ ОБСЛУГОВУВАТИ ЗНОВУ НАШИХ КЛІЄНТІВ P e t e r еіягеїпа
^t^BE^^^^^a^aft^^S^fraaE-KKCSTP 00 qfeg-afrsSS^frsSBfrefrsgiB–

Олексій Запорожснь-Девлал Г А Р Б У З О В А МІ' ЗШІІІІІІІІ!І!ИІІІІІІІ1ІПІІІІІ!ІІІ!ІІІІІІ!І1ІІІ!!ІШ!ІІІІ1!1І!!!1ІІІ!Ш1ІШІІ1І!ІІІІІІІІІІІІІІШІІІ!1ШІіи


ФШЯАЕЛЬФІЇ й ОКОЛИЦІ 129 EAST 7th STREET
NEW YORK, N.Y.
1 ЕРІ Я (гумористична повість) 3.00 В ПРИМІЩЕННІ ФІРМИ ОРІОН ORegon 4-2568
1 Тел.: (201) 246-0549 (Office A residence) 1
Володимира Дсмус НА Л Ю Д С Ь К И Х О З Е Р А Х І або (201) 469-6288 Щ 4925 Old York Rd:, Phila., Pa. (215) GL5-9586
поєні 2,50 І Richard H. Burnadz
ВІД 10-00 РАНО ДО 2:00 ПО ПОЛ.
Мнк.і іа ЛерГпт ВІРШІ З 50
УКРАЇНСЬКИЙ

Микола Домашевський ІСТОРІЯ Г У Ц У Л Ь Щ И -


28СІЧНЯ - Ш25ЛЮТ0Г0 ПОГРЕБНИК
McNERNEY BURNADZ
НИ гом перший 15.00 11125БЕРЕЗНЯ ; 8і22КВІТНЯ FUNERAL HOME
371 Lake view Avenue
Рел Антін Драган Л У К А М И Ш У Г А ібірник 6.00 CL1FTON, N J .
Phone (201) 772-1880
R. H. Burnadz -
Федір Дудко МОЯ М О Л О Д І С Т Ь сторінкиicno– J. J. McNerney
минів 2.00 Funeral Directors
Осип Дячишин 4 F P 4 E МОЄ Р І Д Н Е С Е Л О Chapels available through
моног рафія 2 50 out the Metropolitan Area.

О. Жданович ОЛЕНАТЕЛІІ А ібірник а)поетіі.


б) проза й публіцистика, ві бюі рафічний нарис.
Г) спогади і матеріялн г) літературно-критичні
оцінки 2000 ТАРЗАН, Ч. 7898. Порада Сема
М и р о н Заклннський Д М И Т Р О В І Т О В С Ь К И Й
громадський діяч, стрілецький ідеолог, вождь
Л и с т о п а д о в о г о Зриву секретар військових
справ З О У Н Р . 2 00 SOUTH BOUND B R O O K
M O N U M E N T CO.
Зшмовлггн можна в книг арському відділі при „Сво- Власник Ю. Beaconte
бодГ", пересилаючи чек а б о поштовий переказ, долучуючи Авторизовані репрезентанти, виконавці гранітних pc-j
оплату на кошти пересилки від Я -S3 (в залеж'ості в м біт пам'ятника Тарасові Шевченкові у Вашіягтомі.
кількості книжок). І о Приймаємо замовлення й ставимо гранітні й марму-
Мешканців стейту Н ю Джерзі іабов язус 59с стей- 5 рові пам'ятники, мавзолеї, статуї, ріввож у бронзі, j
Ж огорожі й лави н а всіх цвинтарях.
тошого податку.
5 Office and Residence:
І Box 445 A, Cedar Grove Rd., Somerset, N.J. 08873
(напроти „Українського Села", у віддалі S-ox хвилин І
-SVOBODA"BOOKSTORE З ' від Церкви-Пам'ятника).
30 Montgomery Street Jersey City, N.J. 07302 Е Mailing Address: Я застосував всі маневри,
І 127 Main Street, So. Bound Brook, N.J. 08880 якими ми, Семе, колись Він старається змусити мій вантаж з а н а д т о Ні, Тоні! Він зістрілить
P.O. Box 316, So. Bound Brook, N.J. 08880 обдурювали японців, але мене приземлитися на мале цінний... Старатимуся тебеКЗаризикуй і преземли-
цей добродій не дурний... летовище внизу!... Однак, втекти! ся! .,
ч.зо СВОБОДА, ЧЕТВЕР, ^-го ЛЮТОГО 1978

ПРОТОКОЛ УНС, в якому мій батько довго трудився, запросити вас


усіх на Ювілейні святкування, які відбудуться в днях
24-го і 25-го вересня ц. р. Братство св. Петра і Павла
жнтн і відповідати за добро установи, бо ж вони обрані
тою ж самою Конвенцією суспільно-громадської, а в на-
шому випадку і братсько-запомогової установи. З цього
НАРАД РІЧНОГО ЗАСІДАННЯ - 192-й Відділ УНС, це найстарша організація на терені приводу я мав певні труднощі, перепони, а навіть „nepe–
Клівленду, якій цього року минає 75 років. Ми оба з стороги", що звичайно не було будуючим, ані з особи-
м ГОЛОВНОГО УРЯДУ Богданом Футеєм є в комітеті, що ці святкування підго- стого, ані громадського боків. Однак, враховуючи свій
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ товляє, і ми будемо раді всіх вас на цих святкуваннях обов'язок І відповідальність перед тими, які мені їх дору-
чнли, я в міру всіх можливостей докладав богато зусиль,
бачити.
яке відбулося в днях 23-го до 27-го травня 1977 року щоби оправдати їхнє довіря.
Тому, ие дивлячись на „обставини", маючи на увазі
на Союзівці в Кергонксон, Н. Й. . ЗВІТ ГОЛОВНОЇ РАДНО! АІ1НИ ГАРАС добро УНС, я приєднав 6 нових членів, допоміг богатьом
Звітуючи про проведену секретарям ,.врятувати" десятки інших, які з таких чи
(10) інших причин хотіли ліквідувати своє членство. Брав
працю за минулий рік, я
трималася своєї засади, а участь у двох організаційних працях Округи, відбув п'ять
4. ЗВІТ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА „СВОБОДИ" ЗВІТ ГОЛОВНОГО РАДНОГО засідань управи Округи, виголосив доповідь про значення
саме виконувати свою пра-
(За виясненням, гляди у Підсумгах та Ствердженнях Го- ПРОФ. ТАРАСА ШМАГАЛИ цю совісно для добра УН- життєвого забезпечення, підкреслюючи користі з прина-
Союзу. лежиості до УНС. в Українській Суспільній Опіці в То-
ловноі Контрольної Комісії і в дискусії над ними). ронті, розсилав відділам членські внказки і відзнаки, по-
This report covers my Рік 1976-нй був тим за-
11th year as Supreme Advi– лагоджував цілий ряд телефонічних розмов, з якими
І МІТНИЙ, ЩО ЦЄ р І К ЮВІЛЄЙ-
зверталися до мене секретарі, чи інші заінтересовані та-
5. ЗВІТИ ГОЛОВНИХ РАДНИХ sor of the Ukrainian Na– ннй. В цьому році були кими чи інтими справами особи. В Торонті, як великому
tional Association. відзначуваиі — 200-ліття і активному центрі українсько-канадського життя, все від-
My activities, accom– американської Державнос- бувалися і відбуваються часто всеканадського, а навіть
ЗВІТ ГОЛОВНОГО РАДНОГО Д Р А БОГДАНА ФУТЕЯ plishments, views and тн та 100-ліття українсь- всеукраїнського маштабу імпрези. Попередньо було так,
opinions, as in my past re- кого поселення в Америці, ЩО УНС, все й всюди був присутнім, що звичайно підно-
В діловому 1976-ому році тому треба було в цьому
я був постійно в контакті ports, are presented in three сило його авторитет, та повне право громадянства. На
general categories: році приложити більше жаль, у минулому році відбувалося тут дуже богато важ-
і співпрацював з Управою труду.
Клівлендської Округи та A. Activity for the Uk– ливих подій, на яких УНС не був заступлений, хоч часто
поодинокими Відділами rainian National Associ– Як головна радна, я бра- заступалося його навіть у незамітних місцях! Чому так
УНС; брав активну участь ла участь в нарадах Голов- робилось, не тяжко догадатись!
ation. иого Уряду УНСоюзу в травні минулого року. По-
в їх засіданнях, загальних B. Activity in the Ukrai–
зборах і конференціях. затим не можу виявити іншої активності!, бо не мала
nian and American Com– припоручень від Головного Екзекутивного Комітету, про- Це згадую мнмоходом, щоби показати у звіті, чого
У Відділі ч. 240 (най- munity. те я старалася репрезентувати УНСоюз, де тільки було я, ие з моєї вини, не виконував.
більшому кількістю членів C. Comments and Sug– потрібно. Далі подаю вцьому звіті перебіг моєї роботи, На протязі десятьох років, я все будував свої звіти
і найактивнішому в ндпгіЦ gestions. як голови Окружного Комітету Відділів Округи Лігай на базі заплямованого, виконаного, невиконаного і вн-
Окрузі) я с місто-головою A. Activity for the Ukrai– Велі, та як секретарки 47-го Відділу УНС. сновків на будуче. У цьому з черги вже 11-му звіті, я при-
Управи. В громадському aian National Association ишов до переконання, що про всі ці справи, немас потре-
секторі, я репрезентував На загальних зборах окружного Комітету Округи бн і навіть сенсу згадувати. У нас — все без змін! Як не
1. National Effort in De– Лігай Велі я була перевибирана на голову цьзго комітету
УНС на: допомагають постанови і резолюції, то, що допоможе ,,ro–
fense of Human Rights. Округи, яка складається з 11 Відділів і начисляє разом вореиня" радного?
1. Ювілейнім З'їзді кол. 2. Ohio Fraternal Congress. близько 1600 членів.
вояків УПА, що відбувся 3. Annual Sc Organizational Meetings Cleveland Dis– Шкода, що довголітні пильні старання богапюх ак-
в Клівленді в дні 5-го черв- Так як попередними роками, я старалася бути в по-
trict, Cleveland, Ohio. стійному контакті з відділовими урядниками, головно в тивних і відданих союзовців у розбудові УНС в Канаді
ня 1976 року. все натрапляють на незрозумілі перепони й труднощі, че-
2. На З'їзді Православної 4. Annual Meeting of the Supreme Assembly - Soyu– справі організування нових членів, та помагала їм своїм
досвідом, коли заходила потреба. Округа виконала квоту рез, що стан УНС в Канаді не поправляється, а противно
Ліґн Молоді, що відбувся в дні 18-го липня 1976 р. в zivka. на 75 гг і тим самим одержала бонус. — гіршає! Безперечно, що відповідальність за такий стан
Клівленді. 5. Member of the U.N.A. Building Committee and the лежить на нас жах, абстрагаючн від цього, хто в даному
U.N.A. Urban Renewal Corporation. За моїм старанням зорганізовано від нашої округи випадку є першим. Кінчаючи свій звіт, жалую, що небо-
3. Брав участь в Конвенції Братських Союзів стейту 6. Contacts with various f raternalists. в червні 2 автобуси учасників маніфестації у Вашингтоні, гато змінилось від мого минулорічного звіту, який був
Огайо в днях 11-12-го жовтня 1976 р. в Кентон. Д. К., з нагоди 200-ліття американської Державностн та недавно друкований у протоколі з минулорічного засі-
4. Зорганізував 10 нових членів для УНС. B. Activity in the Ukrainian and American Community 100-ліття українського поселення в ЗСА. Наша округа дання Головного Уряду УНС. Як, кажуть все по-старому!
В своїй суспільно-гр:,мадськін праці я завжди па- була одинока, що взяла участь також і в концерті того Хочу вірити, що найближча Конвенція напевно прн-
м'ятаю про УНС і там, де можливо, про нього згадую, Because 1 believe members of the Supreme Assembly самого дня вечером. святнть більше уваги союзовнм справам в усіх аспектах
а я є: should be engaged in civic endeavors in the American as well 19-го вересня зорганізовано автобус на Союзівку на його дії, включаючи союзові справи і в Канаді. Прикро
as the Ukrainian community. І was active in the following: відкриття пам'ятника Лесі Українки, я особисто була на і те, що Канадське Представництво не стало дійсним пред-
1. Головою УЗО — Відділу УККА в Югівленді- 1. National Co-Chairman - Republican Heritage Groups тому відкритті майстром церемонії. ставннцтвом, бо заледви чи „півзаходи" поправлять св-
Пармі. Council. 4-го жовтня відбулися організаційні наради нашої туацію? Я, однак, оптиміст, і вірю, що добро української
2. Діяв як заступник голови Комітету 100-ліття ук- 2. National President of the Ukrainian-American Republi– Округи в Істоні, Па„ де я проводила нарадами, а д-р І. громади в ЗСА і Канаді, а через це і добро українського
раїнського масового поселення в Америці та 200-ліття can Federation. Скальчук був предсідннком від Головного Уряду. народу, знайдуть громадське наставленвя і здоровий роз-
незалежносте Америки. Як голова округи Лігай Велі, я взяла участь в на- судок!
3. Alternate Delegate - Republican National Convention. радах Окружного Комітету Округи Шамокін, Па.
3. Членом Управи Осередку молодечої організації
СУМА в Пармі. 4. vice-Chairman, Cuyahoga County Republican Com– 8-го, 9-го і 10-го жовтня була на Конгресі Українсь- Головний радний Василь Дідюк заявив, що не маї
4. Членом Церковно-Громадського Комітету Оборо- mittee. кого Конгресового Комітету, як делегат від нашої Ок- жадного усного додатку до свого друкованого звіту.
нп Віри і Церкви в Україні в Клівленді-Парма. 5. Ohio State Chairman, Ohio Republican Nationalities руги.
5. Головою Українського Республіканського Клюбу в Council. Брала участь в нарадах голів окружних комітетів.
Огайо. 6. vice-Chairman, Cleveland Self-Reliance Credit Union. 13-го листопада відбулася з раменн вашого Окруж- ЗВІТ ГОЛОВНОГО РАДНОГО
6. Екзекутивним директором Комітету НалДональнос- 7. Executive Committee - United Ukrainian Organization ного Комітету забава. ШЖ. АНАТОЛІЯ ДОРОШЕНКА
тей Стейту Огайо. of Greater Cleveland. Як секретарка 47-го Відділу, старалася я приєднати
якнайбільше число членів і мені вдалося зорганізувати Моя праця для розвитку
37 нових членів. Українського Народного
Заввагн C. Comments and Suggestions Союзу: 1) Був учасником
і Належу до Клюбу Заслужених СоюзовпДв вже одн- річних нарад Головного У-
1. Організаційний Відділ с найважливішим в цілій Again 1 will take this opportunity to comment on items надцять років. ряду в 1976 році, на яких
системі УНС, тому йому мас присвятити увагу не тільки which 1 feel are very important for the continued progress of Крім цього належу і беру активну участь в інших приймав активну участь.
Організаційний вщепрезидент УНС, але також ціла Ек- our association. організаціях, як УККА, ОЖ ОЧСУ, СУА і Карпатський Всі мої дії були направлені
зекутнва і Головний Уряд. Союз. для дальшого розвитку Ук-
2. Головний предсідник відповідає за цілість праці 1. U.N.A.'s Leadership Role in the Ukrainian Community. Мої рекомендації: раїнського Народного Сою-
УНС і його вся увага і час повинні бути використані для ft
зу та перевірки пріоритетів
постійного росту і збільшення членства УНСоюзу. Our association must continue to expand the leadership 1. Щоб УНСоюз призначив з резерви позичковий і завдань нашої установи.
3. Для суспільно-громадської праці повинні бути role which it had always played in the Ukrainian Community. фонд і уділяв позички для студентів високих шкіл, які Я вважаю, що найбіль-
призначені представники з членів Контрольної Комісії с членами УНСоюзу. По закінченні студій вони мали б шою відповідальністю го-
Several areas where this is particularly important are, finan– повернути позики безпроцентово.
чи Головної Ради. cial development and American political activity. ловного радного є його
4. Тепер, коли справа ,,Хмаросягу" с закінчена, тре- 2. Також пропоную уділюватн гіпотечні позички пильна участь у річних на-
The financial strength of the Ukrainian Community is great членам УНСоюзу, які є принайменше два роки членами.
ба відновити та опрацювати удДлювання морґеджових and growing every day. However, as 1 have mentioned on радах, на яких рішаються
позичок для членів. справи майна та дальші дії
б. Для Канади треба нового пляну і уваги, бо там many occassions, we as a community are not taking advan–
Головна радна Анна Гарас в доповненні до свого нашої організації. Тобто Го-
УНС мас великі можливості. tage of the resources around us. друкованого звіту подала наступне: До свого звіту, який ловнвй Уряд є якраз тим
в. В останніх часах маємо багато нагод для дії The recent meeting of the Ukrainian Financial institutions ви всі масте на руках, я хочу повторити свої рекоменда- чинником, на спосіб амерн-
„Фонду Наглої Потреби", але не маємо виготовленого is a very encouraging sign. Although 1 was not present at this ції, які я повторюю кожного року: щоби Український На- канських підприємств ,,Борд оф Діректорс". який на
пляну його використовування. meeting 1 have been informed by several participants the tone родний Союз створив з резерви позичковий фонд і уді- своїх річних нарадах провіряс працю Екзекутиви та ви-
7. Союзівка сьогодні вже не може обслужити всіх and topics of discussion were on the highest level. The лював позички для студентів високих шкіл, які с члена- рішує і одобрює дальший хід праці.
потреб членів УНСоюзу, її приміщення замалі, щоби пе- U.N.A. must assume a real leadership posftkan in future мн УНСоюзу. По закінченні студій вони мали б поверну-
ревестн різні імпрези, з'їзди і головно Конвенції УНС. efforts of this nature. тн ці позички. Такі фонди мають інші національносги, 2) На річних нарадах представив Головному Урядові
Тому пропоную розбудувати вже існуючу Союзівку, щоб The association has always been active in American Politi– і чому й нам такого фонду не створити ? Правда, мн даємо листу рекомендацій Окружного Комітету міста Чікаґо;
можна відбувати Конвенції УНС і відповідно обслугову- cal Action, primarily through its leadership role in the UCCA багато стипендій для молоді, але це не є те саме. Ця 3) Брав участь у нарадах та імпрезах Окружного Кс-
ватн всіх членів УНС та гостей. This activity and cooperation with UCCA must continue! справа є тим більше на часі, бо зараз с велике безробіття, мітету міста Чікаґо.
8. Протоколи з нарад Головного Уряду повинні бу- However, it was refreshing when quick action concerning багато наших людей с без праці і такий Фонд уможли- 4) Тримав зв'язки із союзовими відділами поза містом
тн друковані найпізніше 3 місяці після тих нарад. В них human rights for our Ukrainian dissidents, was necessary and вив би їхнім дітям закінчити вищі студії. Це була б ве- Чікаґо, заохочуючи їх до приєднання членів.
треба подавати лише суттєві і конкретні думки. appropriate, that the. UNA Executive Committee took that лика заслуга УНСоюзу, якщо б ми такий фонд створили.
9. Ухвалені резолюції Головним Урядом мусять бу- 5) Із допомогою секретаря 114-го Відділу п. інж. Во-
action. This project in defense of human rights for our bro– лоднмира Бережана приєднав 14 членів до Українського
тн виконані, або Екзекутива мас подати причини, чому ther highlighted by Ukrainian Week on Capital Hill in Wash–
їх не виконала. Народного Союзу. При цій нагоді я йому щиро дякую.
ington D.C., was the type sophisticated political action which ЗВІТ ГОЛОВНОГО РАДНОГО ВАСИЛЯ ДЩЮКА 6) Репрезентував Головний Уряд на річному бенкеті
10. Наша участь в громадській праці і співпраці з was long overdue in our community. І am proud it was initi– „Бовлінґових Змагань Українського Народного Союзу",
іншими товариствами та організаціями повинна базува- ated by our association and 1 am proud to have played a part. Мені, як головному рад- де виголосив привіт присутнім.
тнея і координуватися, через УККА і СКВУ. ному і голові Торонтської Відповідальним за перехід змагань та бенкету була
Preparing oar Future Округи до 5-го лютого ц.р., неперевершена союзова працівниця пані Олена Олек, те-
Головами радний д-р Богдан Футей до свого писаного приходнлося на протязі ми- перішня голова Чікагівської Округи.
звіту подав наступне: В доповненні до мого звіту я хочу Let me reiterate and expand on some comments from my нулого року виконувати бо-
report in regards to our home office organization. We have гато союзової праці, хоч та- 7) Репрезентував Головний Уряд на Конвекції Укра-
сказати, що я мав недавно сумний обов'язок репрезенту- Інсьхої Православної Ліги, яка відбулася в місті Клівлен-
ватн УНСоюз на похороні секреттаря 346-го Відділу УНС not changed our basic organizational structure in over 50 кої мені не доручав голов-
years. І feel strongly that we will not be able to solve some of ний предсідник, ані ніхто з ді. На ній привітав духовенство та присутніх членів, ін-
в Клівленді сл. п. Степана Глоговського. Покійний був формуючи про Український Народний Союз та його пра-
our major problems, i.e. organization of members, unless we членів Головної Екзекутн-
одним з кращих секретарів і організаторів членів. Його ви. Створені в Канаді обста- цю для розвитку української громади. При цій нагоді
смерть - це велика втрата для УНСоюзу. За ці його за- make some major changes in our structure, it is quite possible
винн - коли нікому було передав чек на суму 1,000.00 дол. на Фонд Української
слугн для УНСоюзу я подякував дружині, а заразом ви- that what our conventions should be doing is electing a Board Православної Семннарії св. Софії з осідком Бавн Бруку.
of Directors who would in turn hire the professional staff to заниматнея союзовимп спра
словив співчуття по втраті мужа і родині батька. вами — попередні мої зв'яз- 8) Репрезентував Головний Уряд на 60-річному Юві-
Наша Округа робила заходи, щоби одержати фонди carry out the organizational and administrative work of our лею Української Православної Катедрн св. Володимира
ки з секретарями відділів і
на будову дому для наших старших віком громадян. По- association. окремими союзовцями за- в Чікаґо.
ки-що ваші старання не увінчалися успіхом, але ми даль- We should consider hiring a Management Consultant firm ставляли мене добровільно 9) Репрезентував Головний Уряд на 25-річному Юві-
ше будемо продовжувати наші старання через Округу і to study and make recommendations in this area. This should і по дружньому у богатьох лею священства о. Ореста Кулика, настоятеля св. Андрі-
Головну Канцелярію УНС, бо такий Дім є конечний, а be done now so that any recommended constitutional changes справах їм допомагати. Ка- євської Української Православної Церкви, в Аддісон, Ілл.
спецілльно потрібний для нашого Клівленду. could be considered at our 1978 convention. надсьхе Представництво, 10) Репрезентував Український Народний Союз в по-
Я маю прохання від членів Окружного Комітету і Lets .not let our personal ambitions and fears stand in the яке мало б за завдання за- хоронах бл. пам. проф. О. Грановського в Міннеаполіс,
членів одного нашого Відділу до Головного Уряду. Ви way of what is in the best interest of our organization and the ннматнея союзовими справами Канади, вправді відбуло Міни.
були всі присутні на Конвенції в Клівленді і на відсло- Ukrainian Community. одне засідання та винесло цілий ряд пропозицій для по- 11) Репрезентував Український Народний Союз на
ненні погруддя о. Григорія Грушки. На превеликий жаль кращання ситуації в союзовій праці, але не одержавши річних нарадах Іллияойського Братського Конгресу.
— це погруддя не є сьогодні в культурному парку, а Головний радний проф. Тарас Шмагана до свого пн- апробати Головної Екзекутиви УНС, практично переста-
знаходиться в одному гаражі. Тому наше прохання до саного звіту подав наступне: Пане Предсіднику. Я хочу ло існувати і — принаймні на сьогодні — мені, як одному Рекомендації:
Головного Уряду є таке: щоби Головний Уряд і цією додати кілька слова до того, що говорив д-р Богдан Фу- 9 його членів, нічого не відомо про якісь дальші пляни,
справою зацікавився і може би те погруддя поставити тей і пояснити, чому погруддя о. Григорія Грушки не є чи працю. Вправді з „Свободи" я довідався, що „щось ро- 1) З'єднати менші Відділи Чікагівської Округи.
на Союзівці, або в якомусь іншому культурному місці. в наших парках культури. Може дехто з вас знав, що биться"; бо головний директор на Канаду разом з голов- 2) „Свобода" повинна поступати більш по-соборно-.
Наша акція в Вашингтоні і відгомін цієї акції є ду- наші парки знаходяться під цю пору в досить поганих ннм предсідннком навіть шукали приміщення на канце- правному, як дотепер. За це відповідають: предсідник та
же похвальні. Про це я в звіті не згадував, але я хочу дільницях міста. Ми маємо проблему з вандалізмом. От лярію в Торонті, однак мені, як головному радному, ще головний редактор.
додати тепер, що в нашій громаді, в нашій місцевості, ми хоч би погруддя Тараса Шевченка зруйнували вандали тоді голові Округи, та членові цьогож Представництва — 3) Український Народний Союз повинен розвинути
такі відвідини, чи звернення до наших сенаторів і кон- задля міді. Треба вам знати, що це погруддя, яке було не з мові вини нічого більше, поза вістку з газети, неві- широку акцію на терені Америки та Канади в обороні
гресменів вже мали в місяці грудні 1976 року. Ma ocb– виконане вашим найбільшим мистцем скульптором Олек- домо! українських в'язнів московської імперії.
бисто відвідували наших4 сенаторів і конгресменів і мали сандром Архипенком, вандали просто скинули його з У виробленій вже роками ,,союзовій системі" крнтич- 4) Український Народний Союз мусить оформити
з ними зустрічі 3 тими, щогагне мали особистих зустрі- п'єдесталу цілковито, повирубували валисн, які були з ні зауваги відносно праці установи, чи її окремих керів- плян для отримання асиміляції української молоді на
чей, очевидно, то ми говорили з їхніми представниками, міді і так пропала безцінна річ. Щодо інших речей - ників — кваліфікується як якесь недопустиме зло, хоч це чужині.
а такожлястовно їх інформували про акцію в обороні тих, масмо ще дві речі Архнпенка і сподіємося, що хтось в святий обов'язок обраних Конвенцією людей! Такі „від-
що заступаються за людські права в Україні і стежать Клівленді щось зробить, щоби вахоронитн ці речі від ру- важні" люди, що дозволяють собі на критику, попадають Головний р^Л"^ Інж. Анатолій Дорошенко заявив, І
за виконанням постанов гвльеівнського договору. їнн. І останнє — я хочу в імені нашого 103-го Відділу у шласку тих, які самі і то вперту чергу повинні доро- що вія не має нічого додати до свого друкованого звіту.
СВОБОДА, ЧЦТВЕР 9-го ЛЮТОГО 1978 4.30

ЗВІТ ГОЛОВНОЇ РАДНОЇ Д-Р АННН ЧОПИК виться та не інтересусться Відділами своїми на "Ц^Д”ЯУ Такий панічний стан, чимало заважив на будьякій ЗВІТ ГОЛОВНОГО РАДНОГО
просторах Америки, а тим разом хочу ще додати до того, суспільно-громадській праці всіх етнічних груп, а В тім ВОЛОДИМИРА ЗАЛА РАЇ ІІОК А
The year 1976 was a good Що у нашій Екзекутиві запровадилась ще і дискримінація числі і на праці українських організацій. ті Починаю мій звіт, як здн-
year for the New England відносно мосї особи, як головного урядовця, що в протн- І хоч у Квебекській Провінції в порівваині до інших ецнплінованнй член велн-
District Committee of the законне у цій країні. провінцій Канади живе значно менше українського насе- кої Союзової Родини. Мій
Ukrainian National Associa– На останніх наших нарадах в Організаційній Комі- лення, всежтакн, під оглядом українського організовано-
сії, в якій я працював як заступник голови, при днскуту- го життя до того часу займало одне з переводних місць. вік вже дещо похилий,
tion, because that was the але добро, ріст і розвиток
year in which a new branch ванні над з'їздом голів округ, бралось під огляд і мою Моя союзова діяльність, подібно, як і в попередніх
особу, як голову далеко віддаленої области і відповідно роках була спрямована на організацію членів. Крім то- УНСоюзу й дальше лежить
in Topsham, Maine, was ad–
до того було схвалено запросити мене на цей з'їзд, як го, на прнпоручення головного організатора п. С. Гав- на. моєму сумлінні, може
ded to our large number of
рівнож відносно того був також узгіднений бюджет. Та риша, я брала участь у союзових зборах у Монтреаль- тому, що я взяв на своє
Branches stretching out
на жаль, на цей з'їзд мене не запрошено. В повідомлен- ській Окрузі, а також репрезентувала УНС на різних юві- сумління від перших днів
from one ocean to the other.
нях, які я одержував із централі УНС про цей з'їзд, де- лейних святкуваннях наших українських установ у Мон- мого прибуття до це! Богом
Also, it was the year when
колн писалось, щоби приїхати, то знова ці місця про з'їзд треалі й околицях. Як член Канадського Представництва, благословенно! країни про-
for the first time, our Dist–
були перечеркнені, що означало, щоби не приїздити. А я брала участь у нарадах, що відбулись у червні минуло- довжуватя ті принципи, які
rict Committee through
на мій телефонічний запит, що я мав робити, одержав го року, теж у Монтреалі та які скликав директор КП заложиля наші сланні uio–
its Branches fulfilled more
вияснення, щоби не приїжджати, тому, що я І так бачив УНС — с е н а т о р Павло Юзик. нери у підвалини УНС.
than the quota of members
уже нові союзові приміщення, та що мій приїзд потягне Поза Монтреалом, як членна Жіночої Комісії при Коли ва трьох останніх
which were assigned to
ПеВНІ КОШТИ ДОРОГИ. А л е , ЯК Я ПОбаЧНВ ОПІСЛЯ ІЗ ЗВІДОМ- головному уряді УНС, на заклик заступниці головного Конвенціях я звертався до
them
л е н ь п р о Цей З'ЇЗД у Свободі, ЦЄ НЄ ВІДНОСИЛОСЯ ДО і і т т и х предсідника і голови Жіночої Комісії п. Марії Душник, делегатів, з проханням, що-
As Supreme Advisor for
членів Головного Уряду, які є головами округ і бувають я брала активну участь у підготовці свята на день від- бя вибрати мене головним
the Ukrainian National As–
в приміщеннях Централі УНС, по два і більше разів на слонення погруддя Л. Українки, що відбулось 19-го ве- радним, я яемав на думці
BOCiation, 1 represented the UNA at numerous functions
рік, то вони були запрошені і прибули на цей з'їзд з Він- ресня 1976 р. на „Союзівці" та підготовила на цю нагоду особистих користей, тільки хотів мати більше право npa–
throughout the year including the following:
ніпегу, Монтреалю, які аж не так ближче Джерзі Ситі кілька пісень до слів Л. Українки з ученицями місцевих цювати для УНСоюзу в терені Ню Иоркського Стейту.
On April 4, 1976 1 was delegated to attend and Я, як працівник ва тернистій ниві.УНСоюзу на npo–
чим Денвер. Курсів Українознавства, які виступили під час урочисто-
speak at a regional committee meeting in Woonsocket, тязі 28 років, в початках під проводом великих будівни-
Рівнож під час осінньої кампанії за приєднуванням го відслонена погруддя.
Rhode island. While the State of Rhode island is the чих сл.п. Мурашка, Д . Галичина, Г. Германа та Л. Ми-
нових членів відбуто по всіх Округах з'їзди, так шумно Як голова Монтреальської Округи Комітету Відділів
smallest state in the union, 1 found the spirit of the of– шугн, мав би багато дечого сказати, бо ці невмирущі бу-
рекламовані у „Свободі", на яких звичайно виступали УНС я скликала кілька засідань у справах органі за цій-
ficers and members of our branches there to be very дівничі Американської України ставилися із респекто:л
по двох-трьох членів Головної Управи УНС, лише однно- них, і хоч Монтреальська Округа не зайняла одного з
great, and a very fruitful meeting ensued. до тих, які їм допомагали в розбудові УНСоюзу та цілої
ка моя Центральна Округа з'їзду такого не відбула, що найкращих місць в організаційній праці, всежтакн і в тих
in May of 1976 1 participated in the annual meeting зрештою було уже практиковане і попередніми роками. трудних обставинах, про які я згадала на початку свого системи українського суспільства.
of the Supreme Aasembly, and governed all my decisions звіту, здобула організаційний плян на 679Ь. Спочатком Після справ, які я варушив, в мойому вступі, дозволю
Тому на тому місці звертаюсь до членів Екзекутнви,
as to what would be for the best interests of the Ukrain– вересня минулого року я брала участь у з'їзді голов 0 - собі приступити до короткого звіту за час від 1-го січня
щоби вони на будуче радше скреслили Центральну Окру-
ian National Association. " кружннх Комітетів УНС, що відбувся у приміщенні Го- до 31-го грудня 1976 року.
гу із списка Округ, перестали її виказувати у своїх звітах
On July 31, 1976, 1 made arrangements for and con- і узнали за неіснуючу, згідно із її трактуванням. Тож ловної Канцелярії в Джерзі Ситі. Головна Екзекутива УНСоюзу доручила мені nepe–
ducted a District meeting held in Boston at which Supreme стверджую ще раз, що нашою Екзекутивою УНСоюзу вестя річні загальні І організаційні збори в Нюйорксько-
Якщо ходить про неуспіхи у виконанні організацій"
Organizer Stefan Hawrysz was present. A very lively практикується дискримінація, яка с явищем нездоровим му Стейті в слідуючих Округах:
ного пляну в Канаді, то головна причина в тому, що Ка-
meeting took place, at which many of those present re- та шкідливим. 21 березня 1976 р. переведено річні загальні збори
нада ще й досі не має постійних і обласних організаторів;
quested a great deal of information as to the status of Бофалівської Округи в Боффало. На тих зборах мені вда-
Як секретар 228-го Відділу УНС про свою працю в вся організаційна праця спирається виключно на наших
our organization and as to its operations and that of лося розв'язати дуже важливу справу, бо довголітний го-
ньому та про приєднання нових членів звітую на річних секретарях та на їхній союзовій амбіції.
Svoboda. лова Округи п. Атанас Кобрин переселився ва інше місце
зборах нашого Відділу, а зі своєї праці громадської, чи Ми не маємо в Канаді твердого підложжя щодо yenim–
І was present at the dedication of the bust of Lesia побуту. Але при допомозі моїх добрих знайомих нам вда-
політичної не звітую, бо підчеркую ще раз, як і поперед- ної союзової праці, бо справа канадсько! канцелярії, як і
Ukrainka at Soyuzivka in September of 1976. This was лося підшукати надійного голову Округи п. Романа Ко-
нього року, та обстоюю, що ми на річних засіданнях УНС організаторів, ще ft досі не поладнані позитивно.
the culimination of the many efforts put forth by the нотопського.
повинні звітувати лише із праці виконуваної, як П го- Канада провадить дещо відмінне життя від З'єднаних
women's committee of the Supreme Assembly chaired by ловні урядовці. 28 березня 1976 p., як відпорічиик Головного Уряду,
Стейтів Америки і наші союзові округи в Канаді не по-
vice Presidentess Mary Dushnyck. Планування: Д л я добра нашої Організації на кож- я брав участь в загальних річних зборах і 26 вересня 1976
сідають жодних фінансових засобів, які б сприяли про-
The entire program was very interesting, and the них наших річних нарадах схвалюється багато резолюцій року в організаційних зборах Ютицько-Сиракюської
паганднвним справам. Д л я покращання союзової праці
presence of the sister of our famous poetess, made this та рекомендацій, та чомусь так воно у нас завелось, що Округи.
варто б послухати й деяких моїх порад і пропозицій:
a day long to be remembered. Їх не респектубться, не виконується, немов би це було' 4 квітня 1976 року, знова як відпоручник Головного
1. Приділяти для союзових округ бодай мінімальний Уряду, я брав участь в загальних річних зборах і 3 жовт-
During the year, 1 was very active in the New Eng– щось непотрібне, навіть завадливе, чим приноситься ве- річний бюджет на покриття хочби найконечнішнх видат-
land Fraternal Congress. І attended the summer meeting лику шкоду нашій Організації. Не бачу, щоби дотепер ня 1976 року в організаційних зборах Тройської Округи.
ків, бо не може існувати ft діяти навіть найменше opram– На всіх цих зборах я був головним промовцем, про
at Wareham, Massachusetts, and as chairman of the заанґажовано обласних організаторів (без яких не мо- заційне тіло без фінансових засобів.
committee on fraternalism, 1 invited the executive board жемо рости), не заанґажовано організаційного асистента, що звітував ва сторінках „Свободи" після кожних відбу-
2. За кожного ново-зорганізованого члена в окрузі тих зборів.
members of the New England Fraternal Congress to see не поширено складу редакторів „Свободи" і т л . На остан- приділяти для окружних комітетів по 1-00 дол., без огля-
"Fraternalism in Action" at Soyuzivka. The executives ніх нарадах вибрано Дорадчу Комісію для змів Статуту, Який ввслід моїх поїздок? Ютицько-Сиракюзка 0 -
ду на те, чи був виконаний організаційний плян. круга на мою думку працювала не погано, бо виконала
were extremely pleased with the hospitality rendered to якої завданням було опрацювання рекомендацій змія і 3. Виключити із союзових округ ті Відділи, які є від-
them by Manager Walter Kwas, and were amazed at доповнень статуту для конвенційної СтатутовоІ Комісії. 8 5 ^ призначеної квоти нових членів. Коли порівнасмо
далені від окружних осередків на кілька сот миль і з звіти організаційного департаменту, то прийдемо до вн-
what they saw. it was with great pride that 1 showed На мою пропозицію ця Комісія мала ті пропозиції ще пе- якими Окружні Комітети не мають жодної кооперації,
them all that we had at Soyuzivka, for our members. ред нашими цьогорічними нарадами нам переслати, або сиовку, що Ютицько-Сиракюзка Округа с на другому мі-
(як напр. до Монтреальської округи належать такі два сці після метрополії нюйоркської округи у приєднуванні
They could not understand how our organization, which помістити Їх у „Свободі", щоби ми мали час застановитися відділи: 443 в Сейнт Руан і 431 в Сндней), і зачисляти їх
was not the oldest, or the one with the largest number над ними, та поробити певні доповнення, поправки, чи нових членів, але натомість є першою округою в шойорк-
до не об'єднаних відділів, подібно, як у Америці, де є такі ському стейті щодо відсоткового приєднання нових членів.
of members, or with the largest amount of assets, could заввагн до них. Тому, що таких прнпозицій ми не одер- відділи.
have provided so much for its members. At the annual жали від цісї Комісії, хочу звернути увагу на дві головні Не зле працювала і Тройська Округа, приєднавши
meeting 1 attended in November, every report 1 heard of пропозиції, які подаю понище, щоби на цих річних нара- Головна радна Текля Мороз в доповненні до свого 64 9о призначеної квоти. Не завжди можна вимагати
the executive officers, called attention to that wonderful дах їх продискутуватя, ухопити певними параграфами та друкованого звіту подала наступне: Д о свого писаного більше, як округа може виконати. Бувають роки дуже
meeting at Soyuzivka, and the hope that they might re– подати Конвенцій Статутовій Комісії. звіту я хотіла б ще подати короткі заввагн, а саме: наші успішні, за що ми хвалимо дану округу. Не можна ганити
ceive another invitation to see "Fraternalism in Action." секретарі домагаються, щоби разом з квартальними ви- округи, коли не виконає призначеної квоти, бо на це мо-
1) Хто має зайняти місце в Головному Уряді УНС, на-
нагородами рівночасно діставали стеитмент. Рівночасно жуть складатися різні обставини, а цих обставин часами
This year, the New England Fraternal Congress ran коли хтось із П членів вибуде із її складу?
члени УНСоюзу, які платять свої асекураційні вкладки буває дуже богато. В округах є дуже багато працьовитих
a poster contest for children up to 15 on the theme "Re– 2) Пристосувати Правильник для Відділів УНС до
теперішних умов. в Канаді, а живуть в ЗСА, бажають одержувати звороти урядовців Відділів, а головно їхніх секретарів, які не є
ligious Freedom." The children of our various branches
Д о першої пропозиції: Ми були свідками, які роз- готівкою в американській валюті. Коли треба, нехай ті проти того, щоби їхні Відділи збільшувалися.
participated, and their art work was on display during
the annual meeting. Our Ukrainian children's art work біжності були серед членів Головного Уряду, та скільки члени платять свої вкладки американською валютою. Так
was interesting for it showed our old wooden Ukrainian це спричиняло непорозумінь, коли треба було доповнити само в „рейт бук" не є ясно сказано про тих членів, які Заключення мого звіту:
churches, our madonnas dressed in Ukrainian clothing, стан Головонго Уряду по відході когось Із її складу. Це скінчили 80 років життя і перейшли на безплатне про- Звіт головного радного, в тому випадку й мій звіт, є
children crying because church doors were closed, etc. повинно бути точно і ясно охоплене статутом. довження. В „рейт буку" лише сказано — на чотири дуже мізерний, бо головний радний є тільки паперовою
Mary Didiuk, daughter of Dr. and Mrs. John Didiuk of Д о другої пропозиції: Як колись у передвоєнних ро- роки, а що пізніше? Я хотіла би це знати і хочуть це фікцією, тому що Головна Екзекутива УНСоюзу npoaa–
Needham, Massachusetts was the Ukrainian winner. ках УНС враз із своїми Відділами надавав тон та в біль- зняти ваші секретарі. дить всі справа на власну руку. Раз в рік головні радні,
І was extremely active in the celebration of the Bi– шості кермував нашими громадсько-політичним життям на підставі статуту, зійдуться на річне засідання тільки
centennial and the 100th anniversary of the eatablish– по наших скупченнях, так тепер після війни з припливом для того, щоби прибити печатку на те, що зробила Го-
ЗВІТ ГОЛОВНОГО РАДНОГО ЄВГЕНА РЕПЕТИ ловна Екзекутива ва протязі року. Недай Боже внести
ment of the Ukrainian communities in our country. І was нової еміграції, яка Потворила стільки громадських, по-
chairman of the public relations and publications com– літичннх, професійних, молодечих та інших організацій, якеяебудь застереження ва річному засіданні Головного
Завдання головного рад- Уряду.
mittee, and greatly involved in all phases of the Ukrain– які перебрали на себе справи, які до тепер виконували
Відділи УНС, за УНСоюзом залишились в більшості лп- ного УНСоюзу, згідно зі Ми є свідками цього тим більше, що ще не засохли
ian programs in the State House of the Commenwealth
ше справи забезпеченеві. Тому заінтересуванвя УНСою- статутом, є доволі обмежені звіти на сторінках часопису „Свободи" з минулого річно-
of Massachusetts, in the City Hall in Boston, Massa–
зом серед членства значно зменшилося, а тим самим і йо- й радше відносяться до ре- го засідання Головного Уряду УНСоюзу. Союзові члени
chusetts, in various exhibits throughout the city, and
the concerts held in John Hancock Hall. Members of our го участь у засіданнях. Часто буває, що на Річних Збо- презентації, якщо Екзеку- напевно прочитали докладно ці звіти та винесли певні
various branches, took part in all the activities as mem– рах немає навіть кворуму членів, що чимрік утруднює тнва уповноважить до цьо- висновки.
bers of various committees. такі збори перепровадити, а тим самим і немає відповІд- го радного. Si Пані і Панове! Ми в передконвенційному році. Перед
Throughout the year 1 monitored the Ukrainian Ra– вої кількости членів, щоби вибрати повну управу в та- У минулому році, тобто нами ще один рік праці Доложім всіх старань, щоб збіль-
dio Hour in Boston, Massachusetts, which has as one of кому Відділі Це спостерігасться головно по менших на- 1976-му виконував наступні шити членські ряди УНСоюзу, бо наступна Конвенція не
its sponsors the Ukrainian National Association. І do ших Відділах. Тому конечним є зміна, щоби такі Відділи завдання: буде питати, хто винен. Будемо винуваті ми всі за недолі-
believe that for the small investment by our association, могли вибирати свою Управу навіть із кількох членів, та 1. Брав участь у річних ки, які виринули в часі нашої чотиролітньої каденції.
the radio listeners are constantly reminded of the ad- не ограннчувати відбуття Річних зборів кворумом, або і організаційних зборах Головний радний Володимир Заїшраііюк заявив, що
vantages of becoming a member of the largest Ukrainian зменшити його до мінімум. В противному разі, побоююсь, Детройтської Округи. він не мас жадного додатку до свого друкованого звіту.
fraternal association in America. що не всі наші Відділи спроможні будуть відбути Річні 2. Брав участь у засідан-
As usual, this year 1 took part in the celebration of Загальні Збори, та вибрати на них нову управу. нях окружної управи моєї (Продовження буде)
the Ukrainian independence in January, and was present Висновки: Приходнться повторити із минулого року, Округи, якої я є членом.
ffom нтшвшШФІшштюшшшшіїшшшшіїшітштвешФешшшл
at the hoisting of the Ukrainian flag at the City Hall in що ми мусимо нарешті позбутись особистих амбіцій, сим- 3. Брав участь у конвен-
Boston. патій, чи антипатій, та поважно, спільно застановитися ції Братських Союзів стей- GESCH1CHTE OER UKRA1N1SCHEN KULTUR
(яіСншія)
As we approach the pre-convention year, 1 wish to над ставом у нашій Організації, проаналізувати точно іс- ту Мішіґен.
von (VAN MMTSCHUK
emphasize my great concern as to the future of our or– нуючий став, та чимехоріше впровадити усі ті зміни та 4. Брав участь у річних vmtftwtlidmiM он Ottttrow - lattrttiti Mitnckm
ganization. І do hope that we make our slogan "with eyes реалізувати y d схвалені резолюції, які мали би направн-
toward youth" a meaningful slogan, and that during this нарадах Головного Уряду УНСоюзу. 784 p i f t i - hjrd bound Pnet И 00. hindkDf and pesUft cJiwfn mcfudtd
тн той нездоровий існуючий стан в нашій Організації і NOT ittiey tttrttnb idd 54 м і й U i
coming year, we explore all approaches to our youth, in– 5. Репрезентував УНСоюз на градуації Української
то чимскоріше, бо час працює нам на шкоду, що і зреш- SVOBODA BOOKSTORE
cluding a symposium on the problems of our Ukrainian Вищої Школи Церкви Непорочного Зачаття у Гемтремку. MMontawnMyUrwA Unry City. NJ. 07302
тою сам головний предсідняк заявив у своєму звіті мнну-
American youth, it is our youth that we must depend Крім своєї щоденної праці, виконуючи обов'язки ке- шшйтшівшШішішіішвііішшшшшшШш
лого року, що „ми втрачаємо грунт під ногами в наслідок
on to carry out the great work begun by our pioneers. ріпника Української Кредитової Спілки „Будучність", я
поганих метод діяння". Тому y d спільно доложім усіх
старань та доброї волі для покращання стану та розбу- очолював Комісію Громадської Дії в управі Відділу УК- УВАГА! УВАГА!.
довн нашого Батька Союзу. КА Південно-Східнього Мішігену, а також Фінансову Ко- Вже появилися друком два превлз. лив! Історичні
Головна радна д-р Апна Чопнк заявила, що вона не місію Тимчасового Будівельного Комітету Українського документи:
мас усного додатку до свого друкованого звіту. Культурного Центру у Детройті. Допомагав у праці для
Головний радний інж. Мирослав Кальба заявив, що
він не мас жадного усного додатку до свого друкованого Капелі Бандуристок СУМА в Детройті. „Денник Начальної Команди
ЗВІТ ГОЛОВНОГО РАДНОГО вже звіту.
Мої поради
УГА" і суд над генералом
Ш Ж . МИРОСЛАВА КАЛЬБН
ЗВІТ ГОЛОВНОЇ РАДНО! ТЕКЛІ МОРОЗ ЛІ. Тарнавським
Праця: Звіт із моєї праці Пропоную, щоб під час річних нарад Головного Уря-
D1ARY OF THE SUPRFLME COMMAND OF THE
як головного радного УНС ду УНСоюзу кожного року був влаштований панель, при- UKRAINIAN GALKTAN ARMY
Рік 1976-ий був надто шл ш і і
очеркнеться одним лише свячений передусім організаційним і в другу чергу фі-
рухливим і трудним роком Сторінок 32G - тверда оправа. Ціна 10.00 дол.'
реченням, що брав участь в нансовим чи господарським справам УНСоюзу. Було б Замовляти можна в кннгарському відділі при „Свободі4.,
для Квебекської Провінції,
попередніх річних нарадах побажаним, щоб подібні панелі були поставлені також у пересилаючи чек або поштовий переказ, долучуючи 0.7І
а зокрема для Монтреалю:
УНС, та працював в П Ор- програму Конвенції Українського Народного Союзу. центів на кошти пересилки.
спочатку вся увага була зо-
га ні за цінній комісії, як її середжена на Олімпійських 2. На відтинку УНСоюзу в Канаді є дуже погано, Не І SO Montgomery Stree4 Jitney CHy. N J . 07S03
одна, а десять канцелярій там ситуації не покращають і Мешканців стейту Ню Джсри мЛош'пус УЦстейтоюго податку
заступник голови. Знова Ігрищах, а потім на вябо-
проминув рік часу від остан рах квебекського провін- організаторів не заступлять. Виглядає немов би Головний
ніх ваших річних нарад, на ційного уряду. Жителі тієї Екзекутивний Комітет так шукав за організаторами, щоб
їх не знайти. Великі можливості у Канаді залишаються Вже появилася двомовна
яких стільки говорилось провінції перелякані ідеєю
і далі невикористаними. лбірка вибраних творів
про непорозуміння через нового провінціїного уря-
ду „К в і б є к в а", щодо 3. Головний предсідник повинен використовувати ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
брак контактів, як і про за- свої поїздки по округах УНСоюзу одночасно також для
відділення К в е б е к у
непад праці по Відділах
від К а н а д и , кинулись зустрічей з управами Відділів УККА, зміцнюючи в той „ГРАНІТНІ ОБЕЛІСКИ^
через брак тихже кої в паніку; деякі робітничі спосіб зв'язок Відділів з централею УККА. в українському оригіналі та англійському перекладі
та, на жаль, Екзекутива ні- заклади перенеслись до ін- Андрія М. Фр.-Чнровського
чого не навчилась із того. шнх провінцій, через це Головний радний Євген Репети заявив, що він не мас Книжка ілюстрована мистецькими рисунками
Немов би це все, що дпску- стало безробіття. жадного додатку додатку до свого друкованого.звіту, а Метрі ХодиовськоІ
тувалось, радилось, та пропонувалось, до них не від- Мовтреаль, найбільше мі- 144 сторінок. Люксусове видання, на кредовому пппер
носилось. І знова за ціляй цей рік я, як головний радний, сто квебекської Провінції, Ціна 5.00 дол. з пересилкою.
не мав ані одного прнпоручення від Ехзекутнви, як рів- був завжди осередком світової уваги, бо тут відбувались Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язуй 5 г ;
нож не відвідав ані одного із Відділів УНС із моєї тери- світові події, як напр.: Світова Вистава в 1967 р. і Олім- УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ стейтового податку
торії на Заході Амеряхя. Чи брак контактів не спрнчи- пійські Ігрища в 1976 р. Замовляти: кмнгарськнй відділ при „СВОБОДІ"
Однак, це славне метрополітальне місто в останніх БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ. М Montgomery Street, Jeraey City. NЛ. 0TS08
шос застою праці по Відділах ? Ч я це не с одною із при-
кількох місяцях перемінилось на осередок „Французько- Яшшшіа стейту H ю Джсрі1 юбоа'пус 59Ь стейтового полтву.
яин спадку членства д о я в ж е Відділах?
го сеператнзму". щфіфтфтфтфвфтфЩф^Отфіф^гФ^ч,фтфтфіїт
Попередньо я твердив, що К а д е а ц я а а УНС яе trixa–